Balýn parmak izini' çýkartýyoruz

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Balýn parmak izini' çýkartýyoruz"

Transkript

1 Hitit Gazeteciler Derneði'nin Federasyon üyeliði onaylandý Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði'nin Türkiye Gazeteciler Federasyonu'na üyeliði onaylandý. HGYD'nin Çorum'u temsilen Federasyon Üyeliði'ne kabulü, Nisan 2013 tarihleri arasýnda Bursa'da yapýlan 41. Baþkanlar Konseyi toplantýsýnda benimsenmiþti. Federasyon Yönetim Kurulu, 29 Haziran 2013 tarihinde Ýzmir'de yaptýðý toplantýda, kararý onayladý. SAYFA 3 TE 40 KURUÞ Balýn parmak izini' çýkartýyoruz Nüfusun yüzde 70'i deprem riski taþýyor Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý tarafýndan "Riskli Yapý Tespit Yönetmeliði Eðitimi" Çorum'da yapýlýyor. 81 ilden Çevre ve Þehircilik Ýl Müdürlüðü uzmanlarýnýn katýldýðý eðitim programý dün saat 09.00'da Anitta Otel'de gerçekleþtirilen açýlýþ programýyla baþladý. Ýstiklal Marþýnýn okunmasýnýn ardýndan Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý Alt Yapý Kentsel Dönüþüm Daire Baþkaný Coþkun Saðýr bir konuþma gerçekleþtirdi. Canik Baþarý Üniversitesi Rektör Prof. Dr. Yunus Bekdemir, gazetemize nezaket ziyaretinde bulundu. Prof. Dr. Yunus Bekdemir ziyarette üniversite hakkýnda bilgilerde verdi. Ziyarette tv program yapýmcýsý ve gazeteci yazar Hakan Aksu ile Canik Baþarý Üniversitesi Rektör Prof. Dr. Yunus Bekdemir'in Özel Kalem Müdürü Cafer Kýyak'ta hazýr bulundu. Yazý Ýþleri Müdürümüz Nadir Yücel ile görüþen Prof. Dr. Bekdemir, Canik Baþarý Üniversitesinin, 2010 yýlýnda Baþarý Eðitim ve Kültür Vakfý ve Tanrýverdi Vakfý tarafýndan kurulduðunu belirterek, "Canik Baþarý Üniversitesi, bilginin üretilmesinde insana ve çevreye saygýyý temel alýyor. SAYFA 3 TE Belediye'den su kesintisi uyarýsý! Çorum Belediyesi Su Ýþleri Müdürlüðü'ne baðlý Su Teknisyenliði Amirliði tarafýndan yapýlan açýklamada Binevler bölgesi içmesuyu þebeke hattýnda bakým ve onarým çalýþmasý yapýlacaðýndan su kesintisine gidileceðini duyurdu. Çorum Belediyesi'nden yapýlan açýklamada "8 Temmuz 2013 Pazartesi günü ile saatleri arasý Binevler bölgesinin tamamý, Silimkent, Buhara 4. ve 5. Cadde ve sokaklar ile Özel Hastane civarýnda üst kesimlerinde su kesintisine gidilecektir" denildi. SAYFA 2 DE SAYFA 3 TE Meclisten birlik beraberlik çaðrýsý Coþkun Saðýr Lojistik Programý'na YÖK'ten onay SAYFA 2 DE Çorum Belediye Meclisi toplantýsýnýn temmuz ayý toplantýsý dün yapýldý. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün Umre'de olmasý nedeniyle Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül baþkanlýðýnda Belediye Meclis Salonunda saat 14.00'da gerçekleþtirilen toplantýda gündem dýþý söz alan CHP'li Meclis Üyesi Yusuf Þiþman, son aylarda Gezi Parký olaylarý sonrasýnda yaþanan geliþmelere deðinerek, "Bizler yüzlerce yýldýr kardeþçe yaþadýk yaþamaya da devam edeceðiz. Ancak provokasyonlara çabuk kapýlýyoruz. Tepkimizi çok çabuk gösteriyoruz. Çorum'da bu konuda saðduyulu davranmýþtýr" dedi. SAYFA 3 TE "Mýsýr'da halkýn, iradesine yönelik darbeyi ve darbecileri lanetliyoruz" Memur Sen Ýl Temsilciliði düzenlediði eylemde Mýsýr'da seçilmiþ Cumhurbaþkanýna karþý yapýlan askeri darbeye ve bu darbeye "Darbe" bile diyemeyen Batý'ya tepki gösterildi. PTT önünde yapýlan eylemde konuþan Memur Sen Ýl Temsilcisi Ahmet Saatçi, Mýsýr'da ordunun seçilmiþ Cumhurbaþkanýna görevden el çektirmesinin, sivil yönetime karþý askeri darbe yapmasý kabul edilemez olduðunu belirterek, "Büyük Memur Sen ailesi olarak, Mýsýr'da halkýn, tercihine iradesine yönelik darbeyi ve darbecileri kýnýyoruz ve lanetliyoruz" dedi. SAYFA 5 TE "Ýlahi Aþk Buluþmalarý"na Ramazanda devam Yüzyýllardýr Anadolu'nun zengin geçmiþi içinde yer alan Bektaþi semahý, Mevlevi semasý ve Devran zikirler... KPSS maratonu bugün baþlýyor 2013-KPSS A Grubu ve Öðretmenlik Sýnavý, 6-7 Temmuz tarihlerinde yapýlacak. Sýnavýn sabah oturumlarý 09.30'da, öðleden sonraki oturumlarý 14.30'da baþlayacak. "Giriþimcilik Destek Programý"ndan 3 yýlda 303 kiþi yararlandý KOSGEB Uzmaný Gökhan Yürüer, "Giriþimcilik Destek Programý"ndan yýllarý arasýnda 303 kiþinin yararlandýðýný ifade ederek, bunun 141 kadýn, 162'si ise erkek olduðunu söyledi. SAYFA 9 DA SAYFA 7 DE SAYFA 10 DA

2 Belediye'den su kesintisi uyarýsý! Çorum Belediyesi Su Ýþleri Müdürlüðü'ne baðlý Su Teknisyenliði Amirliði tarafýndan yapýlan açýklamada Binevler bölgesi içmesuyu þebeke hattýnda bakým ve onarým çalýþmasý yapýlacaðýndan su kesintisine gidileceðini duyurdu. Çorum Belediyesi'nden yapýlan açýklamada "8 Temmuz 2013 Pazartesi günü ile saatleri arasý Binevler bölgesinin tamamý, Silimkent, Buhara 4. ve 5. Cadde ve sokaklar ile Özel Hastane civarýnda üst kesimlerinde su kesintisine gidilecektir" denildi. Açýklamada, yukarýda belirtilen bölgelerde ikamet eden vatandaþlarýn maðdur olmamalarý için 8 Temmuz 2013 Pazartesi günü tedbirlerini almalarý istendi. Haber Servisi 2 HABER Kýrgýz öðrencilerden Rektör Alkan'a ziyaret Ýmsâk :2:51 Güneþ :5:08 Ýþrak :6:01 Öðle :12:56 Ýkindi :16:55 Akþam :20:23 Yatsý :22:19 2 AJANDA Ay, 31 Gün, 27. Hafta Mal, mülk, çoluk-çocuk; Allahü teâlânýn emânetleridir. Emânetlerini istediði zaman alýr. Mevlâna Hâlid-i Baðdâdî Rahmetullahi Aleyh Günün Þiiri SEVGÝLERDE Hitit Üniversitesinin Kýrgýzistan-Türkiye Manas Üniversitesi ile yaptýðý akademik iþbirliði protokolü kapsamýnda yaz eðitim stajýný yapmak üzere Çorum'a gelen Kýrgýz öðrenciler Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan'ý makamýnda ziyaret ettiler. Kendilerine gösterilen ilgi ve alakadan dolayý çok mutlu olduklarýný ifade eden öðrenciler, yurt dýþýnda staj eðitimi almalarýnýn ayrý bir tecrübe kazandýracaðýný inandýklarýný belirterek, bu olanaðý saðladýklarý için Hitit Üniversitesine ve Kýrgýzistan-Türkiye Manas Üniversitesi'ne teþekkür ettiler. Rektör Prof. Dr. Alkan ise iki üniversite arasýnda yapýlan protokolün somut adýmlara dönüþtürülmesinin mutluluk verici olduðunu belirterek, öðrencilere gerçekleþtirdikleri ziyaretten dolayý teþekkürlerini iletti. Haber Servisi Behçet NECATÝGÝL Sevgileri yarýnlara býraktýnýz Çekingen, tutuk, saygýlý. Bütün yakýnlarýnýz Sizi yanlýþ tanýdý. YÝTÝK Hitit Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Endüstriyel Elektronik bölümünden almýþ olduðum geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. Naim oðlu 1986 doðumlu Mustafa Bakýrcý Sahibinden Asya Kentte Satýlýk Lüx Daireler Buhara evler Ýbrahim Çayýrý 30. Sk. No 55 üzerinde bulunan Asya Kent Sitesinde Sahibinden Tapusu Hazýr Kredi kullanmaya müsait Lüx Daireler satýlýktýr. Lojistik Programý'na YÖK'ten onay Bitmeyen iþler yüzünden (Siz böyle olsun istemezdiniz) Bir bakýþ bile yeterken anlatmaya her þeyi Kalbinizi dolduran duygular Kalbinizde kaldý. Siz geniþ zamanlar umuyordunuz Çirkindi dar vakitlerde bir sevgiyi söylemek. Yýllarýn telâþlarda bu kadar çabuk Geçeceði aklýnýza gelmezdi. Gizli bahçenizde Açan çiçekler vardý, Gecelerde ve yalnýz. Vermeye az buldunuz Yahut vaktiniz olmadý. HAVA DURUMU Müracaat: Ahmet Kaya Sahibinden 1000 M2 Kiralýk Ýþ yeri Eski Ankara Caddesi üzerinde Eski Yimpaþ ve Yunus Marketleri de olarak bilinen Büro yerleri dahil olmak üzere Toplam Bin metrekare alana sahip Ýþ yeri sahibinden Kiralýktýr. Müracaat Tel: Gazi Caddesinde Ýþyeri Devredilecektir Gazi Caddesi üzerinde bulunan ve halen Faal durumda bulunan iþ yerimiz iþ deðiþikliði nedeni ile devredilecektir. Müracaat: Yýl: 9 Sayý: 2522 ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi : 55 TL. Yurtiçi : 160 TL. Yurtdýþý : 100 Euro Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.).: Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : Kongre Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : Hitit Üniversitesine yeni bir bölüm daha açýlacak. Üniversitenin Osmancýk Ömer Derindere Meslek Yüksekokulu bünyesinde "Lojistik Programý" açýlmasý konusundaki teklifi YÖK Yürütme Kurulu tarafýndan kabul edildi. Osmancýk Ömer Derindere Meslek Yüksekokulu'nda 2010 yýlýnda 4 adet olan program sayýsý yeni dölüm ile 7'ye ulaþtý. Üniversiteden konu hakkýnda yapýlan açýklamada Lojistik Programýnýn amacý þu þekilde belirtildi: "Mallarý ve Hizmetlerin, Tüketicinin ihtiyaçlarý doðrultusunda kaynak noktadan tüketim noktasýna iletiminin planlamasý, uygulanmasý ve denetiminin yönetimi anlamýna gelen lojistik, günümüzde yurtiçi ve yurtdýþý her türlü taþýmacýlýk faaliyetini kapsayacak biçimde geliþmekte ve anlamýyla bilgi yönetimi, nakliye, stok, depolama, iþleme ve paketleme süreçlerini içeren bütünleþmiþ bir kavram haline dönüþmektedir. Modern dünyada lojistik, demiryolu, denizyolu, karayolu ve havayolu üzerinden küresel Pazar yerinde mal ve hizmetlerin ekili biçimde ihtiyaç sahiplerine ulaþtýrýlmasýný saðlamak üzere iþletme, matematiksel karar verme yöntemleri, biliþim teknolojisi, dýþ ticaret, gümrük, taþýmacýlýk ve hukuk gibi farklý disiplinlerin uzmanlýklarýndan faydalanmaktadýr. Ülkemiz jeostratejik açýdan Asya ve Avrupa ile Karadeniz ve Akdeniz arasýnda köprü konumunda olup üç kýtanýn kesiþim noktasýndadýr. Bu bakýþ açýsýyla Türkiye; Avrupa, Balkanlar, Karadeniz, Kafkaslar, Hazar, Orta Asya, Orta Doðu ve Kuzey Afrika Ülkeleri için bir daðýtým ve toplama(aktarma) merkezi olabilecek özelliði ile uluslararasý lojistik açýsýndan çok uygun bir konumdadýr. Bu avantajlar, Türkiye'de lojistiðin büyüme potansiyelini göstermektedir. Daha çok karayolu taþýmacýlýðýna odaklanan Türkiye, dünyada en çok TIR karnesine sahip ülke olarak bu konuda liderliði ele geçirmiþ olsa da terimin genel anlamýnýn iþaret ettiði kapasiteye ulaþmamýþtýr. Lojistik Önlisans Programý, lojistik sektörünün ihtiyaç duyduðu mesleki bilgi ve becerilere sahip, etik ilkelere saygýlý elemanlar yetiþtirmeyi hedeflemektedir." Haber Servisi Ýmtiyaz Sahibi TEK Tek Yýldýz Basýn Yayýn BASIN YAYIN Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ DAÐITIM A.Þ. Yazý Ýþleri Müdürü Haber Yönetmeni Nadir YÜCEL Fatih AKBAÞ Muhabirler Spor Yönetmeni Kubilay Kaan YÜCEL Adnan YALÇIN Yasin Þevket YÜCEL Hukuk Danýþmanlarý: Bahadýr Ömer YÜCEL Av. Ýbrahim ÖZYILMAZ Av. Yakup ALAR Tasarým ( ) Fethi SÜMÜÞ elektronik posta adresi: 1.50 TL TL Baský yapýldýðý yer: TL TL TL TL TL Sancaktar iþ merk. zemin kat Ücretsiz 50 KR Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 1,944 1,954 EUR 2,503 2,518 STERLiN 2,905 2,95 JPY YENi 0,0193 0,0196 SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER SULAR ECZANESÝ TEL: ÖMÜR ECZANESÝ TEL: BÜYÜK ECZANESÝ TEL: ALBAYRAK ECZANESÝ TEL: Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi

3 HABER 3 Balýn parmak izini' çýkartýyoruz Nüfusun yüzde 70'i deprem riski taþýyor Canik Baþarý Üniversitesi Rektör Prof. Dr. Yunus Bekdemir, gazetemize nezaket ziyaretinde bulundu. Prof. Dr. Yunus Bekdemir ziyarette üniversite hakkýnda bilgilerde verdi. Ziyarette tv program yapýmcýsý ve gazeteci yazar Hakan Aksu ile Canik Baþarý Üniversitesi Rektör Prof. Dr. Yunus Bekdemir'in Özel Kalem Müdürü Cafer Kýyak'ta hazýr bulundu. Yazý Ýþleri Müdürümüz Nadir Yücel ile görüþen Prof. Dr. Bekdemir, Canik Baþarý Üniversitesinin, 2010 yýlýnda Baþarý Eðitim ve Kültür Vakfý ve Tanrýverdi Vakfý tarafýndan kurulduðunu belirterek, "Canik Baþarý Üniversitesi, bilginin üretilmesinde insana ve çevreye saygýyý temel alýyor. Bilgiye ulaþma, bilgiyi üretme ve kullanma aþamalarýnda disiplinlerarasý yaklaþýmý ve eleþtirel düþünmeyi ön plana çýkarmýþtýr. Eðitim ve araþtýrma faaliyetleri; evrensel deðerleri ve bilimsel etik kurallarý yerel çerçevede ele alan, üretken ve yenilikçi bireylerin yetiþtirilmesi hedefi doðrultusunda þekillendirilmiþtir" dedi. Kampüsün, Karadeniz Bölgesinin eðitim, kültür, sanat, turizm ve ticaret merkezi olan Samsun'un zirvesinde, doðanýn içinde, Samsun ve Karadeniz'in büyüleyici manzarasýnýn tamamýna hakim bir konumda yer aldýðýný ifade eden Bekdemir, "Öðrencilerimize eðitim, kariyer ve rehberlik alanlarýnda danýþmanlýk desteði saðlanmaktayýz. Bireysel kariyer, yurt dýþý eðitim, iþ dünyasý, rehberlik ve psikolojik danýþmanlýk vb. konularda öðrencilere danýþmanlýk hizmeti de veriyoruz" þeklinde kaydetti. ÖSYM'nin Yükseköðretim Programlarý ve Kontenjanlarý Kýlavuzu'nda "Eðitim Burslu" olarak belirtilen programlardan birini tercih ederek ÖSYM tarafýndan bu programa yerleþtirilen öðrencilerin hak kazandýðý bu bursun içeriðinde eðitim ücretinin de olduðunu açýklayan Bekdemir, 7 bölümle çýktýlarý yolda þimdi 11 bölüme ulaþtýklarýný ifade ederek bu bölümleri þöyle sýraladý: "Eðitim Fakültesi; Rehberlik ve Psikolojik Danýþmanlýk, Türkçe Öðretmenliði, Ýngilizce Öðretmenliði. Fen Edebiyat Fakültesi; Moleküler Biyoloji ve Genetik, Psikoloji, Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi. Ýþletme: Uluslararasý Ticaret ve Ýþletmecilik, Siyaset Bilimi ve Uluslararasý Ýliþkiler. Mühendislik Fakültesi; Ýnþaat Mühendisliði, Mimarlýk, Ýç Mimarlýk." Üniversite bünyesinde Araþtýrma Merkezleri açtýklarýný belirten Bekdemir, "Bu merkezlerimizden biriside Türkiye'de ilk ve tek olan "Bal Araþtýrma Merkezi"dir. Ülke olarak þu an ürettiðimiz balý hala dýþ ülkelere satamýyoruz. Kurduðumuz bu merkezimizde Balýn 'parmak izini' çýkartýyoruz, kalitesini belirliyoruz. Þimdi ise Kanser Laboratuarý kuruyoruz. Karadeniz de bu alanda çalýþmalar yapacaðýz. Biz bölümleri açarken attýðýmýz taþýn hedefe ulaþmasý için çalýþýyoruz. Çünkü biz Vakýf üniversitesiyiz ve hayýrseverlerin yardýmlarýyla yolumuza devam ediyoruz" ifadelerini kullandý. Rektör Bekdemir sözlerine Çorum ile Samsun'un kardeþ kentler olduðunu ve ikisini de birbirinden ayýrmadýðýný dile getirerek tamamladý. Fatih AKBAÞ Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý tarafýndan "Riskli Yapý Tespit Yönetmeliði Eðitimi" Çorum'da yapýlýyor. 81 ilden Çevre ve Þehircilik Ýl Müdürlüðü uzmanlarýnýn katýldýðý eðitim programý dün saat 09.00'da Anitta Otel'de gerçekleþtirilen açýlýþ programýyla baþladý. Ýstiklal Marþýnýn okunmasýnýn ardýndan Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý Alt Yapý Kentsel Dönüþüm Daire Baþkaný Coþkun Saðýr bir konuþma gerçekleþtirdi. Türkiye'nin yüzde 65-70'inin 1. veya 2. derece deprem kuþaðýnda yer aldýðýný belirten Coþkun Saðýr, bu bölgelerde ise ülke nüfusunun yüzde 70'i yani 50 milyon kiþinin yaþadýðýný söyledi. Ülke nüfusunun çoðunluðunun 1. veya 2. derece deprem kuþaðýnda bulunan yerlerde yaþamasýnýn büyük bir risk olduðunun altýný çizen Saðýr, buna birde kalitesiz yapý stoku eklenince tehlikenin daha da büyüdüðünü vurguladý. Hükümetin bu riski kaldýrmak için Kentsel Dönüþüm Kanunu çýkarttýðýný ve Bakanlýðýnda buna Kanuna iliþkin yönetmeliðini hazýrladýðýný anlatan Saðýr, "Bu eðitimlerde Bakanlýðýmýzýn "Riskli Yapý Tespit Yönetmeliði" hakkýnda bilgi verilecek. Cumartesi günü saha da uygulamalý eðitim de yapýlacak" dedi. Türkiye'nin yapý stokunun çok kötü olduðunu kaydeden Saðýr, "Bu yapýlarýn dönüþümü belki 15 belki de 20 yýl sürebilir. Ancak bunu mutlaka yapacaðýz. Burada önemli olan hedefimizin olmasýdýr. Bu hedefimizde ulaþacaðýmýza inanýyorum. Amacýmýz ülkemizin karþý karþýya kaldýðý deprem riskinin en aza indirmektir. Dayanaksýz bir yapýyý deprem olmadan tespit edebilirsek ne mutlu Coþkun Saðýr bize. Kentsel Dönüþüm Kanunu bize geniþ bir hareket alaný veriyor. Eðer bunu baþarabilirsek Cumhuriyet tarihinde yapýlmýþ en önemli çalýþma olacak" diyerek sözlerini tamamladý. Açýlýþ programýnýn ardýndan eðitimlere geçildi. Eðitimlerde Prof. Dr. Barýþ Binici, Prof. Dr. Ahmet Yakut, Güney Özcebe, Doç Dr. Erdem Canbay, Ýnþaat Mühendisleri Zühal Tozlu, Þule Özarý, Elektrik Elektronik Mühendisi Ali Kýþý, Daire Baþkanlarý Necmettin Aslantürk, Zeynep Afþeören konuþmacý olarak katýlacaklar. Eðitim programý yarýn sona erecek. Fatih AKBAÞ Hitit Gazeteciler Derneði'nin Federasyon üyeliði onaylandý Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði'nin Türkiye Gazeteciler Federasyonu'na üyeliði onaylandý. HGYD'nin Çorum'u temsilen Federasyon Üyeliði'ne kabulü, Nisan 2013 tarihleri arasýnda Bursa'da yapýlan 41. Baþkanlar Konseyi toplantýsýnda benimsenmiþti. Federasyon Yönetim Kurulu, 29 Haziran 2013 tarihinde Ýzmir'de yaptýðý toplantýda, kararý onayladý. Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði, Türkiye Gazeteciler Federasyonu'nun resmen üyesi oldu. Türkiye Gazeteciler Federasyonu 41. Baþkanlar Konseyi'nin Nisan 2013 tarihleri arasýnda Bursa'da yaptýðý toplantýda, HGYD tarafýndan Federasyon'a üyelik baþvurusu yapýlmýþ ve Çorum'u temsilen HGYD'nin üyeliðe kabulü, Baþkanlar Konseyi'nce benimsenmiþti. 29 Haziran 2013 tarihinde Ýzmir'de yapýlan toplantýda bu konuyu görüþerek karara baðladý. Türkiye Gazeteciler Federasyonu Yönetim Kurulu kararýný HGYD Baþkaný Tugay Afat'a bildiren Federasyon Genel Sekreteri Merih Ak "Türkiye Gazeteciler Federasyonu Yönetim Kurulu, üyeliðinizi toplantýda kabul etmiþtir. Meslek örgütünüzün katýlýmýyla Türkiye Gazeteciler Federasyonu'nun daha da güçlendiði inancýyla aramýza hoþ geldiniz diyor. Sevgi ve saygýlarýmý sunuyorum" dedi. Haber Servisi Zeki Gül Yusuf Þiþman Meclisten birlik beraberlik çaðrýsý Çorum Belediye Meclisi toplantýsýnýn temmuz ayý toplantýsý dün yapýldý. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün Umre'de olmasý nedeniyle Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül baþkanlýðýnda Belediye Meclis Salonunda saat 14.00'da gerçekleþtirilen toplantýda gündem dýþý söz alan CHP'li Meclis Üyesi Yusuf Þiþman, son aylarda Gezi Parký olaylarý sonrasýnda yaþanan geliþmelere deðinerek, "Bizler yüzlerce yýldýr kardeþçe yaþadýk yaþamaya da devam edeceðiz. Ancak provokasyonlara çabuk kapýlýyoruz. Tepkimizi çok çabuk gösteriyoruz. Çorum'da bu konuda saðduyulu davranmýþtýr" dedi. Þiþman, sözlerini yaklaþan Ramazan ayýnýn tüm Ýslam alemine hayýrlar getirmesini temenni ederek tamamladý. Sonrasýnda konuþan Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül ise Ramazan'ýn birlik, beraberlik ve dostluðunun devamýna katký saðlamasýný temenni ederek, "Gezi Parký olaylarý sonrasýnda yaþananlar konusunda Çorum çok iyi bir sýnav verdi. Önümüzde ki günlerde de birlik ve beraberliðimizi pekiþtirelim" dedi. Konuþmalarýn ardýndan gündem maddeleri görüþülerek karara baðlandý. Fatih AKBAÞ

4 "Baþbaðlar katliamýnýn üzerindeki sis perdesinin aralanmamasý manidardýr" Eðitim Bir Sen Çorum Þubesi Baþkan Yardýmcýsý Eyyüp Çiçek, Baþbaðlar katliamýnýn 20. yýl dönümü nedeniyle yaptýðý açýklamada, "Türkiye'nin yakýn tarihine bir kara leke olarak geçen Baþbaðlar katliamýnýn üzerindeki sis perdesinin bir türlü aralanmamasý manidardýr" dedi. 5 Temmuz 1993'te Erzincan'ýn Baþbaðlar Köyü'nde kelimenin tam anlamýyla bir katliam yaþandýðýný ve olayýn aydýnlýða kavuþturulmamýþ ve faillerinin hala yakalanmamýþ olmasýnýn, ülkemizin geleceði adýna endiþe verici olduðunu vurgulayan Çiçek, "Akþam karanlýðýnda köye gelen yüz civarýnda silahlý kiþi, köyün giriþ ve çýkýþlarýný tutmuþ, telefon hatlarýný kesmiþti. Köyün dünya ile baðlantýsýný kesen silahlý kiþiler, her þeyden habersiz ve savunmasýz köylüleri meydanda toplayarak, çocuk, kadýn, yaþlý demeden 33 kiþiyi kurþuna dizmiþ, evleri ateþe vermiþti. Baþbaðlar'da katliam gerçekleþtiren terörist grubun elini kolunu sallayarak köye gelmeleri, 2 saate yakýn örgüt propagandasý yapýp camide namazda olan erkekleri dýþarý çýkardýktan sonra kurþuna dizmeleri, insanlarýn evlerinin içinde yakýlmasý, bine yakýn hayvanýn yakýlarak telef edilmesi, aðaçlarýn ve tüm evlerin yakýlmasý olaylarý gerçekleþirken güvenlik güçlerinin olaydan 12 saat sonra köye ulaþmasý, kurþunlarýn balistik incelemesinin yapýlmamasý, dava sürecinde izlenen akýl almaz hukuksuz tavýr ve davranýþlar, 20 yýl sonra bu olayýn hala kanayan bir yara olarak devam etmesine neden olmuþtur. Katliamý gerçekleþtiren caniler, olay sonrasý býraktýklarý bildiride, bunun "Sivas olaylarýna misilleme" olduðuna dikkat çekerek köyden çekilmiþti. Türkiye'de milleti birbirine kýrdýrarak kaotik bir ortam oluþturmayý hedefleyen kirli odaklar, milletin saðduyusu ve feraseti nedeniyle emellerine ulaþamamýþlardý. Bu menfur olaydan sonra, yakýlan evlerin yerine yenileri yapýldý, köy yeniden imar edildi. Ama 33 kiþinin katilleri hala bulunamadý veya bulunmadý. Olaydan sonra yakalananlar, birilerinin talimatýyla serbest býrakýldý. Sonra tekrar aranmaya baþlandý. Ancak, kaçan kaçmýþtý" þeklinde kaydetti.türkiye'nin yakýn tarihine bir kara leke olarak geçen Baþbaðlar katliamýnýn üzerindeki sis perdesinin bir türlü aralanmamasýnýn manidar olduðunu vurgulayan Çiçek, "Ülkemizin demokratikleþmesi bakýmýndan bu ve benzeri karanlýkta kalan/býrakýlan olaylarýn aydýnlýða kavuþturulmasý elzemdir. Eðitim Bir Sen olarak, Baþbaðlar katliamýnýn failleri bulunup hukuk karþýsýna çýkarýlana kadar takipçisi olacaðýmýzý, katledilen masum insanlarý unutmayacaðýmýzý ve unutturmayacaðýmýzý belirtmek isteriz" diyerek açýklamasýný tamamladý. Haber Servisi HABER 9.90 TL TL TL 3.50 TL 4 "4/C'liler köle muamelesi görüyor" Türk Büro Sen Çorum Þube Baþkaný Sami Çam 4/C'lilerin özlük haklarý ve çalýþma statüleri açýsýndan neredeyse taþeron firma elemanlarý gibi görüldüklerini ve mesai mefhumu olmadan düþük ücretlerle köle gibi muamele gördüklerini belirtti. Hükümetin yanlýþ personel istihdam politikalarý neticesinde kamu çalýþanlarýna onlarca farklý sözleþmeli statüde istihdam maddeleri uygulandýðýný ve sadece Saðlýk Bakanlýðý'nda 7 farklý sözleþmeli statüde istihdam yapýldýðýný kaydeden Sami Çam, "4/B'li ve bazý sözleþmelilerle ilgili, kadroya geçirilmesi ile ilgili yasa tasarýsý Komisyondan geçti, Genel Kurul'da kabul edildi. Ne yazýk ki 4/C'liler siyasetçilerin verdikleri onca söze raðmen kadroya geçirilmiyorlar. Aile yardýmý dahi alamýyorlar. Çaðdaþ köleliklerini sürdürüyorlar. 4/C'lileri aldatan, ümitlendirip hayal kýrýklýklarý yaþatan siyasetçiler ile onlarýn yandaþý olmuþ, siyasetçi gibi yalanlar söyleyen, umut tacirliði yapanlarý, 4/C kadro vermeyenleri bir kez daha kýnýyorum. Kamuda görev yapan bazý sözleþmeli personelin memur kadrolarýna atanmasýný öngören madde dün akþam Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu; sadece 4/B'liler, belediye ve il özel idaresindeki sözleþmeliler ve 4924'e tabi sözleþmeli personele kadro verilmesini öngörmüþtü. Meclis Genel Kurulunun dünkü görüþmesinde, Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Faruk Çelik Hükümet adýna bir önerge vermiþ ve bu önerge kabul edilmiþtir. Önergeye göre kurumlarda çalýþan sözleþmeli personele de kadro verilmesi öngörülmüþtür. Verilen önergedeki kurumlar; Atatürk Dil Tarih Yüksek Kurumu, MGK Genel Sekreterliði, TOKÝ, Baþbakanlýk, Savunma Sanayii Müsteþarlýðý, Spor Genel Müdürlüðü, Hazine Müsteþarlýðý, Türkiye Adalet Akademisi, Türk Patent Enstitüsü, Gelir Ýdaresi Baþkanlýðý, Sivil Havacýlýk Genel Müdürlüðü, SGK, Kamu Düzeni ve Müsteþarlýðý, TRT, Yurt Dýþý Türkler ve Akraba Topluluklarý Baþkanlýðý, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Baþkanlýðý, ÖSYM, GAP Ýdaresi Baþkanlýðý, Doðu Anadolu, Doðu Karadeniz ve Konya Ovasý Projesi bölge kalkýnma idari baþkanlýklarý, Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý, Türk Ýþ Birliði ve Koordinasyon Ajansý Baþkanlýðý, Afet Riski Altýndaki Alanlarýn Dönüþtürülmesi Hakkýnda Kanun kapsamýnda çalýþanlar" olarak belirlenmiþtir." Kamuda tek bir tip kadro olmasýný baþýndan beri savunuyoruz Alfabeye göre kadro olmaz diyoruz devlet memuru alýnýrken direk kadrosu ile baþlamalý ancak siyaset kurumu önce sözleþmeli alýrken sevindiriyor,akabinde seçim öncesi kadro verirken sevindiriyor.bir kýsmýný mutlu ederken bir kýsmýný üzüyor. 4/ C LÝ Çalýþanlarýn yine boynu bükük býrakýlmýþtýr" ifadelerini kullandý. TBMM Genel Kurulunda kabul edilen ve 100 bin civarýnda sözleþmeli personelin kadroya geçmesini saðlayan maddenin kabul edilmesinin kadroya geçenlere hayýrlý ve uðurlu olmasýný dileyen Çam, "Elbette bu arkadaþlarýmýzýn uzun beklentiler sonrasýnda bu mutlu sona ulaþmasý son derece önemlidir. Ancak, bu yapýlan bu düzenlemenin eksik olmasý nedeniyle Türkiye Kamu-Sen olarak yýllardýr her platformda kamuda geçici, sözleþmeli, vekil gibi bütün unvanlarýn kaldýrýlarak hepsinin kadroya geçirilmesi gerektiði yönünde yaptýðýmýz çaðrýlarý ne yazýk ki yine yapmaya devam etmek durumunda kalacaðýz. Çünkü yapýlan bu düzenleme bütün sözleþmelileri kapsamamýþ ve geride kalan 4/C'li personelin boynu bükük býrakýlmýþtýr. Bize 4/B ve 4/C'lilerin kadroya alýnmasý konusunda defalarca söz veren bizzat Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný sayýn Faruk Çelik'tir. Kamuda çok baþlý istihdamýn ortadan kaldýrýlmasý gerektiðini defalarca dillendiren sayýn Bakan bu düzenlemeyle önlerine gelen fýrsatý tepmiþ ve çok baþlý istihdamýn önüne geçme fýrsatýný bir kez daha yitirmiþtir. Elbette bu kapsamda kadroya geçirilen arkadaþlarýmýzýn sevinçlerine ortak oluyor ve onlarý caný gönülden kutluyoruz ancak, geride izin haklarý olmayan, hastalanma haklarý olmayan, insanlýk dýþý uygulamalarla çalýþtýrýlan ve buna raðmen yine de Hükümetten umutla kadro bekleyen 4/C'li çalýþanlar için mücadelemize kararlýlýkla devam edeceðimizi bir kez daha belirtmek istiyorum. Türk Büro Sen'in 4/C'li çalýþanlar kadroya geçirilene dek mücadelesini kararlýlýkla sürdürmeye devam edecektir" diyerek açýklamasýný tamamladý. Haber Servisi 8.90 TL 8.90 TL 9.90 TL TL Arazi Toplulaþtýrmasýný anlattýlar Türkiye genelinde çalýþmalarý devam eden Arazi Toplulaþtýrýlmasý projesi kapsamýnda Alaca'da seminer düzenlendi.alaca Ziraat Odasý Toplantý salonunda yapýlan seminere Ýl Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý Müdürü Erkan Elfaz Ermiþ, Alaca Ýlçe Tarým Müdürü Cumhur Atalýk, Alaca Ziraat Odasý Baþkaný Ýlhan Yýlmaz, Toplulaþtýrma Proje Þirketi Genel Müdürü, Proje Mühendisleri, Ýl ve Ýlçe Tarým Müdürlüklerinden Ziraat Mühendisleri, köy muhtarlarý ve çiftçiler katýldý. Toplantýda Elfaz Ermiþ ve Ziraat Odasý Baþkaný Ýlhan Yýlmaz'ýn açýlýþ konuþmalarýnýn ardýndan, Þirket Genel Müdürü tarafýnda katýlýmcýlara bilgi verildi. Köy muhtarlarý ve katýlýmcýlara arazi toplulaþtýrmasýnýn ne olduðu ve nasýl uygulanacaðýnýn anlatýldýðý seminerde, Arazi Toplulaþtýrmasý ile bölgenin ve özellikle üreticilerin sosyal ve maddi refahýnýn artacaðý vurgulandý. Alaca Ziraat Odasý Baþkaný Ýlhan Yýlmaz ise sürdürülebilir, modern bir tarým için Arazi Toplulaþtýrmasýnýn çok önemli ve elzem bir konu ve bu çalýþmanýn zor ve emek gerektiren bir iþ olduðunu dile getirerek bunu köy muhtarlarý ile çiftçilerinde destekleriyle birlikte çok güzel bir þekilde baþarýya ulaþmasý gerektiðini söyledi. Haber Servisi "Mýsýr halkýnýn özgürlük selini darbe de durduramayacak" Emek Partisi (EMEP) Çorum Ýl Örgütü, Mýsýr'da günlerdir süren ve on milyonlarýn katýldýðý gösteriler sonrasý ordunun darbesi ve Cumhurbaþkaný Mursi'nin görevine son verilmesi ile ilgili bir açýklama yaptý. Açýklamada Mursi'nin Mýsýr halkýnýn özgürlük arayýþýný durduramadýðý ve darbenin de bu konuda baþarýlý olamayacaðý vurgulandý. Emperyalist güçlerin ve sermaye iktidarýnýn "artýk yönetemez" hale gelen Mübarek'ten vazgeçtiði gibi Mursi'den de vazgeçtiði, halkýn iktidarýna fýrsat vermemek için her türlü yola baþvurduðu ifade edildi. EMEP'in açýklamasý þöyle: "Mursi, Mýsýr halkýnýn özgürlük selini durduramamýþtýr, darbe de durduramayacaktýr. 2011'de "çalýnan devrim"ine yeniden kavuþmak için Mýsýr halký özgürlük ve demokrasi talebiyle tekrar Tahrir meydanlarýný doldurdu. Halkýn umutlarýný yeniden düzene baðlamaya çalýþan, hak ve özgürlük talebine kulaklarýný kapatan Mursi Hükümeti, halkýn kararlý direniþi sonrasýnda askeri darbe marifetiyle devrildi. Emperyalist güçler ve sermaye iktidarlarý, artýk yönetemez hale gelen Mübarek'ten nasýl vazgeçmiþler ve Mursi ile yola devam etmeyi tercih etmiþlerse, bugün de, artýk yönetemez hale gelen Mursi'den vazgeçmiþlerdir. Halkýn gücünden korkanlar, iktidarlarýný korumak ve halka yönetme fýrsatý vermemek için her türlü yola baþvuruyorlar. Ayaða kalkan Mýsýr halkýnýn özgürlük ve demokrasi talebinin önüne geçemeyen hakim sýnýflar, henüz iktidara geleli bir yýl olmuþken Mursi'yi gözden çýkardý.korkuyorlar, halkýn gücünden korkuyorlar. Bu nedenledir ki, halkýn isyaný geri dönülmeyecek noktaya geldiðinde iktidarlarýnýn devamýný garanti altýna alacak yeni çözüm bulmakta gecikmiyorlar. Korkuyorlar, çünkü ayaklar baþ olmaya baþladýðýnda iktidarlarý ters yüz olacaktýr. Korkuyorlar, bu korkuyla dün Mübarek'ten, bugün Mursi'den vazgeçtiler ve darbeye yaslanarak yeniden çözüm üretmeye çalýþýyorlar. Ortadoðu halklarýnýn özgürlük ve demokrasi hasreti mücadeleyi her geçen gün büyütmektedir. Askeri darbe ve Mursi arasýna sýkýþtýrýlmaya çalýþýlan Mýsýr halký bu zora boyun eðmeyecektir. Biz de Emek Partisi olarak cendereye sokulmaya çalýþýlan Mýsýr halkýyla dayanýþma içerisinde olacaðýmýzý, onlarýn özgürlük ve demokrasi hasretinin bizim de hasretimiz olduðunu, Mýsýr halkýnýn devrimini çalmaya çalýþan darbenin hiç tereddüte düþmeden karþýsýnda olacaðýmýzý beyan eder ve emek ve demokrasi güçlerine Mýsýr halkýyla dayanýþmaya çaðýrýrýz. Yaþasýn Mýsýr halkýnýn özgürlük ve demokrasi mücadelesi.yaþasýn enternasyonal dayanýþma." Haber Servisi

5 HABER 5 "Mýsýr halkýnýn özgür iradesinin yanýndayýz" "Mýsýr'da halkýn, iradesine yönelik darbeyi ve darbecileri lanetliyoruz" Memur Sen Ýl Temsilciliði düzenlediði eylemde Mýsýr'da seçilmiþ Cumhurbaþkanýna karþý yapýlan askeri darbeye ve bu darbeye "Darbe" bile diyemeyen Batý'ya tepki gösterildi. PTT önünde yapýlan eylemde konuþan Memur Sen Ýl Temsilcisi Ahmet Saatçi, Mýsýr'da ordunun seçilmiþ Cumhurbaþkanýna görevden el çektirmesinin, sivil yönetime karþý askeri darbe yapmasý kabul edilemez olduðunu belirterek, "Büyük Memur Sen ailesi olarak, Mýsýr'da halkýn, tercihine iradesine yönelik darbeyi ve darbecileri kýnýyoruz ve lanetliyoruz" dedi. Mýsýr ordusu tarafýndan yapýlan darbenin, Mýsýr halkýnýn iradesini hedef aldýðýný ve apaçýk bir zorbalýk olduðunu dile getiren Saatçi, "Bu halka ve iradesine yönelik saygýsýzlýktýr. Mýsýr halkýnýn geleceðine yönelik, küresel nitelikteki bildik kirli oyunlarýn bir parçasýdýr. Demokrasiyi, hukuku, insan onurunu hiçe sayan faþist anti demokratik bu darbe, Mýsýr sivil yönetiminin Filistin halkýna nefes aldýrmasýna yönelik tavrýna tahammülsüzlüðün ve Filistinlilerin geleceðine de ipotek koyma çabalarýnýn ürünüdür. Demokrasilerde ne çoðunluðun azýnlýða, ne de azýnlýðýn çoðunluða tahakkümü olmaz, olamaz. Mýsýr'da yapýlan darbeyle, çoðunluðun azýnlýða ram olmasý istenmektedir" ifadelerini kullandý. Mýsýr'ý iç çatýþmalara sürükleme riski içeren ve halkýn özgür iradesine yönelik bu faþist giriþimin sâdece Mýsýr'ýn deðil bölgenin de dengelerinin bozulmasýna kapý aralayacak sonuçlara gebe olduðunun altýný çizen Saatçi, "Bu nedenle, halk tarafýndan göreve getirilen Mýsýr'ýn sivil yönetiminin görevine devam etmesini saðlayacak bölgesel ve küresel nitelikteki bütün baský araçlarý devreye sokulmalý ve darbe en kýsa sürede sona erdirilmelidir. Darbecilere karþý tavýr ortaya koyamayan darbeyi kesin bir dille kýnamaktan özenle kaçýnan BM, AB ve ABD tutumlarýyla, demokrasi havariliði yapanlarýn çifte standartlarýný bir kez daha sergilemiþtir. Suriye'de kendi halkýnýn kânýný, dökmeyi meziyet sayan Esed'e demokrasi ve seçim çaðrýsý yapanlarýn, Mýsýr'da demokratik bir süreçte halkýn desteðini alarak göreve gelen Cumhurbaþkaný Mursi'ye karþý yapýlan darbeye ve anayasanýn askýya alýnmasý yönündeki açýklamalara sessiz kalmasý bölgede demokrasinin, hakim olmasý temennilerine piþkin beyanlarýn samimiyetini sorgulamayý gerektiriyor. Memur-Sen olarak, uluslararasý platformlarý ve demokratik ülkeleri darbecilere karþý tutum almaya, Mýsýr halkýnýn kendi hür ve özgür iradesiyle göreve getirdiði sivil yönetime destek vermeye çaðýrýyoruz. Demokrasilerde seçimle gelen seçimle gider. Demokrasiye dair bu en yalýn gerçek ýþýðýnda, Mýsýrda ordu kýþlasýna çekilmeli, sivil yönetim ve Mýsýr halký üzerinde vesayet oluþturma çabalarýndan vazgeçmeli, anayasanýn askýya alýnmasýna iliþkin beyanýný geri çekmelidir. Mýsýr halkýnýn özgür iradesine saygý duymalý, bir ülkenin silahlý kuvvetlerinin görevinin ülkeyi dýþ tehditlere karþý korumak olduðunu idrak etmelidir. Mýsýrýn demokratik yollarla seçilen sivil yönetimi de, Mýsýr'da en kýsa sürede vesayeti kýrmak, tüm Mýsýrlýlarý kucaklayan demokratik ve sivil anayasayý ortak bir mutabakatla hayata geçirmek ve devlet-millet buluþmasýný gerçekleþtirmek noktasýndaki adýmlarý en kýsa sürede atmalýdýr. Büyük Memur-Sen ailesi olarak, bir kez daha Mýsýr'da halkýn iradesine ve sivil yönetime yönelik darbeyi ve darbecileri kýnadýðýmýzý ve lanetlediðimizi ifade ediyor, Mýsýr halkýný iradesine sahip çýkmaya, demokrasiyi önceleyen ülkeleri de Mýsýr'ýn sivil yönetimine destek vermeye çaðýrýyoruz" diyerek sözlerini tamamladý. Yasin YÜCEL ÝHH, Çorum'da ihtiyaç sahiplerini unutmadý Bu yýl Ramazan ayýnda 81 ülke ve bölgede faaliyet gösterecek olan ÝHH Ýnsani Yardým Vakfý'nýn Ramazan çalýþmalarý tüm hýzýyla devam ediyor. Özellikle doðal afetlerin ve yoksulluðun yoðun bir þekilde hissedildiði bölgelerde çalýþacak olan ÝHH, yaklaþýk 1 milyon insana ulaþmayý hedefliyor. ÝHH bu yýlda Çorum'daki ihtiyaç sahiplerini unutmadý. Çorumlu muhtaç ailelere daðýtýlmak üzere üç yüz kuru gýda kolisi Çorum ÝHH'ya teslim edildi. ÝHH Ýnsani Yardým Vakfý Yardým Koordinatörü Mustafa Demir 300 koli yardým malzemesini ÝHH Çorum Temsilcisi Selim Özkabakçý'ya teslim etti. Haber Servisi ÝHH Ýl Temsilcisi Selim Özkabakçý, yayýnladýðý basýn açýklamasýnda Mýsýr'da seçimle gelen iktidarýn darbeyle devrilmesine tepki gösterdi. Yakýn zamanda Ýslam coðrafyasýnda yaþanan olumlu geliþmelerden rahatsýz olanlarýn, bu geliþmeleri tersine çevirecek birçok hilenin içerisine girdiklerini ifade eden Özkabakçý, "Yýllardýr demokrasi söylemlerini dillerinden düþürmeyen Batýcýlar, oylarýn üçte ikisini alarak iktidara gelen bir cumhurbaþkanýný darbe ile görevinden uzaklaþtýrmaktan çekinmediler. Mýsýr'da General Abdul Fettah El Sisi ve çetesi son bir yýldýr devleti ele geçirmek ve darbe þartlarýný oluþturmak için, tüm imkânlarýný seferber etmiþlerdir. Askeri bürokratlarýn, Hýristiyan Kýptilerin ve keyiflerini kanun haline getiren seküler aydýnlarýn koalisyonu, Mýsýr'ý karanlýk bir tünele sürüklemekle kalmamýþ, tarihte görülmemiþ bir ihanete de imza atmýþlardýr. General Abdul Fettah El Sisi ve çetesi; Hýristiyan olduðu bilinen Adil Mansur'u geçici cumhurbaþkaný ilan ederek ABD ve müttefiklerinin desteðini saðlamýþlardýr. Baþta Suudi Arabistan olmak üzere, Birleþik Arap Emirlikleri ve Ürdün gibi krallýkla yönetilen ülkelerin Hýristiyan cumhurbaþkaný Adil Mansur'u tebrik etmeleri yapýlan ihanetin boyutunu ortaya koyuyor. Oysa biz bu katil Mýsýr ordusunun ne mal olduðunu daha önceden biliyorduk. Ýki bin dokuz yýlýnda Mýsýr ordusu denilen bu katiller þirketi Gazze Konvoyuyla mazlum Gazze halkýna götürdüðümüz yardým malzemelerini çalmak için El-Ariþ Limanýnda bize saldýrmýþlardý. Ben de dahil kýrk yardým gönüllüsünü yaraladýlar. Araçlara zarar verdiler. Þu anda yüzbinlerce Müslüman Kahire'nin Rabiatul Adeviyye meydanýnda ve kahire üniversitesinin önünde darbeye karþý direniyor. Yüzlerle ifade edilen Müslüman Kardeþlerin tutuklu sayýsý ve onlarca ölüm haberlerinin on binlere ulaþmasýndan korkuyoruz. Katil Mýsýr ordusu ihvanýn yok olmasý için her türlü namussuzluðu yapmaktan çekinmeyecektir. Bu arada bölgeden Muhammed Mursi yanlýsý milyonlarýn sokaklarda olduðu haberleri gelmekle birlikte, oralardan ne olduðu ile ilgili tam ve net haber alamýyoruz. Aslýnda Mýsýr'da yaþananlar Türkiye gerçeðinden uzak deðildir. Sisi ve Çetesi'nin yönetime el koyma bildirisi 27 Mayýs, 12 Mart ve 12 Eylül'de tekrarlanan "kardeþ kavgasýna son vermek ve düzeni saðlamak" bahanesinden farksýzdýr. Bugünden itibaren Anayasa'yý askýya alan Mýsýr generallerinden oluþan bir askerî konseyin ülkeyi keyiflerine göre yönetecekleri kesindir" dedi. Yönetimi ele geçirir geçirmez, bir Hristiyan'ý geçici Cumhurbaþkaný ilân eden silahlý zorbalarýn, halkýnýn yüzde doksaný Müslüman olan Mýsýr halkýna ve dünyaya önemli bir mesaj verdiklerini dile getiren Özkabakçý, "Ancak unutulmamalýdýr ki hiçbir savaþ bir günde kazanýlmaz veya kaybedilmez. Müslüman Mýsýr halký, kendilerine ihanet eden silahlý zorbalara direnecek kadar þereflidir. Mutlaka bunun hesabýný soracaklardýr. Mýsýr halký özgürlüðü tattý ve bundan vazgeçmeyecektir. Bizler bu iþin arkasýnda büyük þeytan Amerika, küçük þeytan Ýsrail ve Körfezdeki bazý ülkelerin parmaðý olduðunu biliyoruz ama yine biliyoruz ki Allah'ýn yardýmýyla yakýnda halkýn iradesi kazanacaktýr. Mýsýr'da yaþanan darbe bizleri derinden üzmüþtür. Biz, Mursi'nin ve seksen milyon Mýsýr halkýnýn özgür iradesinin yanýndayýz. Bizler Mýsýrlý kardeþlerimizi destekliyoruz. Ortadoðu'yu, Mýsýr'ý karýþtýran Siyonist Ýsrail'i, ABD ve Körfez ülkelerini lanetliyoruz" ifadeleriyle açýklamasýný tamamladý. Haber Servisi "Muhammed Mursi'nin yanýndayýz" Özgür Der Çorum Þubesi dernek merkezinde yaptýðý basýn açýklamasýnda Mýsýr ordusunun Müslüman Kardeþler ve Muhammed Mursi'ye dönük gerçekleþtirdiði darbeyi protesto etti. Özgür Der Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Kýlýç yaptýðý açýklamada Mýsýr ordusu her ne kadar halk arasýndaki kamplaþmayý engellemek adýna yönetime el koyduðunu izah etse de hedefin açýkça, Ýslamcýlarýn iktidar çabalarý ve Ýslami deðerler olduðunu bir kez daha yakýndan müþahede edildiðini belitti. "Diktatörlere, emperyalistlere ve askeri vesayet rejimlerine karþý baþkaldýrý olan Ortadoðu intifadalarýnýn önemli ayaklarýndan biri olan Mýsýr devrimi, askeri cunta ve Ýslam karþýtý Kýpti, liberal, sosyalist ve milliyetçi koalisyona terk edilmek isteniyor" diyen Ömer Kýlýç, seçimle iktidardan uzaklaþtýramayacaklarý Ýslamcý kadrolarý, askeri darbe ile saf dýþý býrakmaya çalýþtýklarýný hatýrlattý. Kýlýç, sözlerine þöyle devam etti:"týpký dün Gezi Parký eylemleri vesilesi ile ülkeyi kaosa sürükleyip hükümeti iþ yapamaz duruma düþürerek iktidardan uzaklaþtýrmaya, boðmaya çalýþtýklarý Türkiye örneði gibi. Gezi parký üzerinden darbe çýðýrtkanlýðý yapanlara selam çakan katil Esed, Ýsrail, ABD ve AB, Mýsýr'daki askeri darbeyi timsah gözyaþlarý arasýnda Suud ve Körfez Emirlikleri ile beraber selamlýyorlar."özgür Der Çorum Þubesi olarak Mýsýr'da gerçekleþen askeri darbeye karþý, Muhammed Mursi'nin yanýnda olduklarýný vurgulayan Kýlýç, "Tevhidi ilkelerimizle adaleti tesis etmek ve özgürlüðün kapýlarýný açmak için mücadele devam edecek.bizler baþarýyý ve taltifi sahte ilahlardan deðil yalnýzca Allah'tan bekleyen Müslümanlarýz" dedi. Haber Servisi

6 HABER TEK 6 GÖLET SULAMALARI YAPTIRILACAKTIR DSÝ 5.BÖLGE MÜDÜRLÜÐÜ ÇORUM-MERKEZ ÞEYHMUSTAFA, SUNGURLU AÞAÐIFINDIKLI GÖLETLERÝ SULAMALARI yapým iþi 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr. Ýhale Kayýt Numarasý : 2013/ Ýdarenin a) Adresi : Mustafa Kemal Mah. 2151/1 A Blok No: Söðütözü ÇANKAYA/ANKARA b) Telefon ve faks numarasý : 0 (312) (312) c) Elektronik Posta Adresi : ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ 2-Ýhale konusu yapým iþinin a) Niteliði, türü ve miktarý : Ýhalenin niteliði, türü ve miktarýna iliþkin ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta (Elek tronik Kamu Alýmlarý Platformu) yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir. b) Yapýlacaðý yer : ÇORUM/MERKEZ - ÇORUM/SUNGURLU c) Ýþe baþlama tarihi : Sözleþmenin imzalandýðý tarihten itibaren 10 gün içinde yer teslimi ya pýlarak iþe baþlanacaktýr. ç) Ýþin süresi : Yer tesliminden itibaren 400 (dörtyüz) takvim günüdür. 3- Ýhalenin a) Yapýlacaðý yer : DSÝ 5. Bölge Müdürlüðü Ýhale Salonu Zemin Kat G-8 Nolu Oda M.Kemal Mh.2151/1 A Blk.No: Çankaya/ANKARA b) Tarihi ve saati : :00 4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler: Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odasý veya ilgili Meslek Odasý Belgesi Gerçek kiþi olmasý halinde, kayýtlý olduðu ticaret ve/veya sanayi odasýndan ya da esnaf ve sânatkar odasýndan veya ilgili meslek odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðin odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren Ýmza Beyannamesi veya Ýmza Sirküleri Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri, Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat Ýhale konusu iþte idarenin onayý ile alt yüklenici çalýþtýrýlabilir. Ancak iþin tamamý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz Tüzel kiþi tarafýndan iþ deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiþiliðin yarýsýndan fazla hissesine sahip ortaðýna ait olmasý halinde, ticaret ve sanayi odasý/ticaret odasý bünyesinde bulunan ticaret sicil memurluklarý veya yeminli mali müþavir ya da serbest muhasebeci mali müþavir tarafýndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiði tarihten geriye doðru son bir yýldýr kesintisiz olarak bu þartýn korunduðunu gösteren belge Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýþ deneyim belgeleri: Son on beþ yýl içinde bedel içeren bir sözleþme kapsamýnda taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 70 oranýndan az olmamak üzere ihale konusu iþ veya benzer iþlere iliþkin iþ deneyimini gösteren belgeler. 4.4.Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler ve benzer iþlere denk sayýlacak mühendislik ve mimarlýk bölümleri: Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler: tarih ve sayýlý Resmi Gazetede yayýnlanarak yürürlüðe giren Yapým Ýþlerinde Benzer Ýþ Gruplarý Tebliði'nde yer alan AIX Grubu iþlerdir Benzer iþe denk sayýlacak mühendislik veya mimarlýk bölümleri: Yapým Ýþleri Ýhaleleri Uygulama Yönetmeliðinin 29 uncu maddesi uyarýnca, ihale konusu iþ veya benzer iþe denk sayýlacak mühendislik veya mimarlýk bölümleri; Ýnþaat Mühendisliðidir. 5.Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir. 6. Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir. 7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý: 7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 150 TRY (Türk Lirasý) karþýlýðý DSÝ 5. Bölge Müdürlüðü Proje ve Ýnþaat Þube Müdürlüðü M.Kemal Mh.2151/1 A Blk.No: Çankaya/ANKARA adresinden satýn alýnabilir Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar DSÝ 5. Bölge Müdürlüðü Proje ve Ýnþaat Þube Müdürlüðü M.Kemal Mh.2151/1 A Blk.No: Çankaya/ANKARA adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir. 9. Ýstekliler tekliflerini, Her bir iþ kaleminin miktarý ile bu iþ kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarýn çarpýmý sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat þeklinde verilecektir. Ýhale sonucu, üzerine ihale yapýlan istekliyle birim fiyat sözleþme imzalanacaktýr. Bu ihalede, iþin tamamý için teklif verilecektir. 10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13. Diðer hususlar: Ýhalede Uygulanacak Sýnýr Deðer Katsayýsý (N) : 1,20 Basýn: 711 Resmi ilanlar de Alaca Belediyesi'nin aþevi kart daðýtýmý baþladý 11 ayýn sultaný mübarek Ramazan ayýnýn yaklaþmasý ile birlikte Alaca Belediyesi'nin Ramazan ayý ile ilgili çalýþmalarý da baþladý. Faaliyete geçecek olan Belediye Aþevi'nden yararlanmak isteyen ihtiyaç sahiplerine Aþevi Kartý daðýtýmlarý baþladý. Anadolu Ýmam Hatip Lisesi Yemek Hanesi'nden hizmet verecek Belediye Aþevinden bu senede binin üzerinde aile faydalanacak. Sosyal sorumluluk bilinciyle her yýl Ramazan ayýnda ihtiyaç sahibi aileler yanýnda olduklarýný belirten Belediye Baþkaný Muhammet Eyvaz, bu Ramazanda da ayný bilinçle aþevinin hizmet vermeye devam edeceðini söyledi. Aþevinden günlük olarak 3 çeþit sýcak yemek ve 4 bin adet pide daðýtýmý yaptýklarýný kaydeden Baþkan Eyvaz, aþevinin yaný sýra belediye iftar çadýrýnýn da bu yýl Ýmam Hatip Lisesi Bahçesinde yer alacaðýný söyledi. Ramazan ayý boyunca Belediye aþevinden yararlanmak isteyen ihtiyaç sahibi aileler, aþevi kartlarýný Belediye binasý giriþ katýnda oluþturulan kayýt masasýndan yaptýrabilecekler. Alacada ikamet eden vatandaþlarýn aþevi kartý alabilmeleri için kimlik kartlarý ile mesai saatleri içinde müracaat etmeleri gerekiyor. Osmancýk Ahi Fem tercih çadýrý açacak Osmancýk Ahi Fem Dershanesi Müdürü Bahri Hozan Lisans Yerleþtirme Sýnavý'nda (LYS) büyük baþarý elde ettiklerini bildirdi. Osmancýk Ahi Fem Dershanesi Müdürü Bahri Hozan, Fem Dershanesi olarak baþarýlarýnýn devam ettiðini belirtti. Hozan yaptýðý açýklamada, "Dershanemizde baþarýlar artýk geleneksel hale geldi. Bundan sonra yapýlacak en önemli iþ Osmancýk'ta LYS sýnavýna giren bütün öðrencilerin dikkatli bir þekilde tercih yapmalarýný saðlama ve bu Alaca'da oyun gruplarý yenileniyor Alaca Belediyesi, parklarda bulunan çocuk oyun gruplarýný yenileyerek daha güvenli ve çaðdaþ hale getiriyor. Yaz aylarýnýn gelmesiyle birlikte birçok parkta bakým ve onarým çalýþmalarýný tamamlayan Alaca Belediyesi, oyun gruplarý eksik olan veya eskiyen parklarýn oyun gruplarýný da yeniliyor. Bu kapsamda çeþitli mahallelerde bulunan parklarýn oyun gruplarý yenilendi. Özhan Mahallesi'ne yapýlan yeni parkýn ise oyun gruplarý takýldý. Belediye Baþkaný Muhammet Eyvaz, yeni oyun gruplarýnda çocuklarýn daha rahat oyun oynayabileceklerini belirterek, parklarda bulunan oyun gruplarýna mahallelinin sahip çýkmasýný istedi. konuda sýnýrsýz destek vermektir" dedi. Osmancýk Ahi Fem Dershanesinin öðrencilere ücretsiz tercih desteði vereceðini belirten Hozan "Dershanemiz öðrencilerine ve diðer öðrencilere tercihlerle alakalý her konuda hem dershanemizde hem de açacaðýmýz tercih çadýrýnda hizmet vereceðiz. Bütün öðrencileri daha isabetli tercih yapabilmeleri için ücretsiz tercih çadýrýna bekliyoruz" diye konuþtu. Yýlmaz MERT Ünlü ressamdan Osmancýk ziyareti Suluboya resim konusunda dünyaca ünlü Osmancýklý ressam Yýlmaz Helvacý Osmancýk Kültür Turizm ve Tanýtma Derneði Baþkaný Sakin Karakaþ'ý ziyaret etti. Ziyaret sýrasýnda bir açýklama yapan Dernek Baþkaný Sakin Karakaþ "Osmancýk deðerlerinin kýymetini bilmeli ve tanýtýmda vitrine koymalýdýr" dedi. Osmancýk'ýn kültürel ve sosyal hayatý konusunda bir süre sohbet eden ikili Osmancýk'taki deðiþimin mutlaka turizme yansýmasý gerektiðini ifade ettiler. Derneðin faaliyetlerini yakýndan takip ettiðini ifade eden Helvacý "Derneðin kuruluþu Osmancýk turizmi için son derece önemli. Osmancýk için bir farkýndalýk oluþturulmaya çalýþýlýyor. Bu açýdan OKTUD gibi faaliyet gösteren derneklerin önemsenmesi ve desteklenmesi gerekir. Osmancýk sanata, sanatçýya, kültürel etkinliklere ve turizme deðer verdikçe yücelecek ve yükselecektir" þeklinde kaydetti.karakaþ ise Helvacý'nýn çalýþmalarý ile gurur duyduklarýný ifade ederek onlarca kiþisel ve karma sergiye imza atan ve özellikle suluboya ve yaðlýboya resim tekniðinde dünyada otorite kabul edilen Helvacý gibi bir sanatçýnýn Osmancýk'tan yetiþmiþ olmasýnýn onur verici olduðunu belirtti. Uður ÇINAR

7 HABER 7 KENTSEL DÖNÜÞÜM Ceylan, Laçin ve Kargý teþkilatlarýný dinledi AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, Ýl Baþkan Yardýmcýlarý Rumi Bekiroðlu, Halil Ýbrahim Kaya, Nurettin Karaca, Osman Tüzün ve Sami Aðýrcan ile birlikte önce Laçin'de incelemelerde bulundu. Laçin Belediye Baþkaný Erdal Altýntaþ ve Laçin Ýlçe Baþkaný Mustafa Otluseki ile beraber Laçin'de incelemelerde bulunan ve sohbet eden Ahmet Sami Ceylan, "AK Parti iktidarýmýz döneminde birinci hedefimizin insanýmýza hizmet olduðu bu hedefe ulaþmak içinde iktidarýmýzýn 11 yýllýk süresince her zaman sizlerin içerisinde bulunduk sizlerle istiþare ettik, sizlerde Laçin ilçesi olarak her zaman iktidarýmýza ve Baþbakanýmýz Recep Tayyip Erdoðan'a sahip çýktýnýz. Son geliþen olaylarda görülüyor ki bu milletin Recep Tayyip Eroðan sevdasý bitmeyecek bitmediði gibi de üstüne koyarak devam edecektir. Birileri gibi biz durmuyoruz sloganýmýz her zaman durmak yok, hizmete devam" diyerek sözlerini tamamladý. Ahmet Sami Ceylan ve beraberindeki heyet daha sonra Kargý ilçesine geçerek orada Ýlçe Belediye Meclisi, Ýl Genel Meclisi, Kadýn ve Gençlik kollarý Baþkanlarý, Kargý Ýlçe Baþkaný Þaban Kösdaðý ve yönetim kurulu üyeleriyle teþkilat içi toplantýsý yaptý. Haber Servisi Salim Uslu darbe protestosuna katýldý KPSS maratonu bugün baþlýyor 2013-KPSS A Grubu ve Öðretmenlik Sýnavý, 6-7 Temmuz tarihlerinde yapýlacak. Sýnavýn sabah oturumlarý 09.30'da, öðleden sonraki oturumlarý 14.30'da baþlayacak. KPSS, Cumartesi sabah ve öðleden sonra, Pazar sabah ve öðleden sonra olmak üzere dört oturumda, il merkezleriyle Lefkoþa'da yapýlacak. Sýnava, lisans mezunlarý ile bir lisans programýndan mezun olabilecek durumda olan adaylar girebilecek. Sabah oturumlarý 9.30'da, öðleden sonraki oturumlarsa 14.30'da baþlayacak. Cumartesi sabah oturumunda Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinin cevaplandýrýlacaðý birinci bölümün süresi 120 dakika, Yabancý Dil testinin cevaplandýrýlacaðý ikinci bölümün süresi 60 dakika, Cumartesi öðleden sonra oturumunun süresi 150 dakika, Pazar sabah ve Pazar öðleden sonra oturumlarýnýn süresi ise 210 dakika olacak. Öðretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT), Milli Eðitim Bakanlýðý öðretmen atamalarýna katýlacak öðretmen adaylarý için alanlarýna baðlý bulunarak, zorunlu olmak þartýyla tek oturumda 14 Temmuz tarihinde yapýlacak. 14 Temmuz ' da yapýlacak ÖABT ' de ise 40 soruluk Alan Bilgisi Testi, 10 soruluk Alan Eðitimi Testi bulunacak. Sýnavda çoktan seçmeli sorulardan oluþacak testler uygulanacak. Adaylarýn cevaplarýný, soru kitapçýklarýna deðil, cevap kaðýdýndaki ilgili alanlara iþaretlemeleri gerekiyor. Adaylarýn cevaplarýný, soru kitapçýklarýna deðil, cevap kaðýdýnda ilgili alanlara iþaretlemeleri gerekiyor. Adaylarýn yanlarýnda KPSS Sýnava Giriþ Belgesi, nüfus cüzdaný veya süresi geçerli pasaport bulundurmalarý gerekiyor. Sýnav giriþ belgeleri, ÖSYM'nin "'http://ais.osym.gov.tr" internet adresinden, her oturum için ayrý ayrý edinilecek. Sýnava girecek adaylarýn binanýn kapýsýnda sýnavýn baþlama saatinden en az 1 saat önce hazýr bulunmalarý gerekiyor. Hak-Ýþ Konfederasyonu, Memur-Sen ve Mazlumder tarafýndan çeþitli sivil toplum kuruluþlarýyla birlikte Mýsýr'da ordunun yaptýðý darbeyi protesto etmek amacýyla Mýsýr Büyükelçiliði önüne siyah çelenk býrakýldý. Yapýlan protestoya Çorum Milletvekili, TBMM Ýdare Amiri ve Hak-Ýþ Konfederasyonu Onursal Genel Baþkaný Salim Uslu'da eyleme destek verdi. Hak-Ýþ Konfederasyonu ve baðlý sendikalarýn üye iþçileriyle birlikte Mýsýr'da Cumhurbaþkaný Mursi baþkanlýðýndaki meþru hükümete ve seçilmiþ parlamentoya karþý gerçekleþtirilen askeri darbeyi protesto etmek için Mýsýr Büyükelçiliði önünde protesto eylemi gerçekleþtirdi. Büyükelçilik önünde toplanan Hak-Ýþ, Memur- Sen ve Mazlumder üyeleri slogan ve pankartlarla Mýsýr'da gerçekleþen darbeyi protesto etti. Ortak basýn toplantýsý sonrasý örgütler kendi basýn bildirilerini okudular. Haber Servisi Üniversite "Makale Düzeltme Ofisi" açtý Hitit Üniversitesi bünyesinde "Makale Düzeltme Ofisi" kuruldu. Üniversiteden konu hakkýnda yapýlan açýklamada þu ifadeler yer aldý: "Üniversite öðretim elemanlarýnca Ýngilizce olarak yazýlan akademik yayýnlarýn yüksek dil standardýna kavuþturulmasý ve dil yönünden net, anlaþýlýr ve doðru olmasýný saðlamak amacýyla kurulan Makale Düzeltme Ofisimiz HÝTÝTSEM çatýsý altýnda çalýþmalarýna baþlamýþtýr. Ofiste, yabancý dilde belirli bir olgunluða eriþmiþ metinlerin dilbilgisi kurallarýna uygunluk, anlaþýlabilirlik ve akýcýlýk bakýmýndan gözden geçirilmesi ile akademik personelimize çalýþmalarýnýn daha iyi hale gelmesine yardýmcý olunacak ve tavsiyelerde bulunulacaktýr. Yazým yanlýþlarý, noktalama hatalarý, cümle düþüklükleri ve anlam bozukluklarýnýn ortaya çýkarýlmasýnýn amaçlandýðý bu hizmet ile akademik makaleler yabancý dil, söylem ve anlam açýsýndan en kýsa sürede deðerlendirilip, düzeltilecektir. Bu sayede henüz ön deðerlendirme aþamasýnda iken makalelerin dil açýsýndan yeterliliðine bakýlarak reddine engel olunacak ve akademisyenlerimize bu konuda destek saðlanacaktýr.söz konusu hizmetten yararlanmak isteyen tüm akademik personelimizin, numaralý telefondan HÝTÝT- SEM'e ulaþarak randevu almalarý gerekmektedir." Haber Servisi Otomobil karakol duvarýna çarptý: 1 ölü Hamdiköy yakýnlarýnda meydana gelen kazada 1 kiþi öldü, 5 kiþi yaralandý. Mustafa Oðuz (54) yönetimindeki 16 BD 311 plakalý otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çýkarak jandarma karakolunun duvarýna çarptý. Meydana gelen kaza ardýndan, Güllü Oðuz (53) hastanede hayatýný kaybederken, araç sürücüsü Mustafa Oðuz ile birlikte Yaþar Oðuz (55), Özlem Atsen (26), Murat Atsen (1), Sudenaz Atsen (6) yaralandý. Durumu farkeden askerler müdahale ederek 112 saðlýk ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen saðlýk ekipleri, yaralýlarý ambulanslarla Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'ne kaldýrdý. Olayla ilgili soruþturma sürüyor. Seyitahmet Sancak Çevre ve Þehircilik Ýl Müdürü 2/3'LÝK ÇOÐUNLUK ÝLE ALINAN KARARA KATILMAYANLARIN HÝSSE- LERÝ NE OLACAK? 2/3'lik çoðunluk ile alýnacak karara katýlmayanlarýn baðýmsýz bölümlerine iliþkin arsa paylarý, rayiç deðerinden az olmamak üzere anlaþma saðlayan diðer paydaþlara açýk artýrma usulü ile satýlacak. Paydaþlara satýþ olmaz ise, bu paylar, Bakanlýkça satýn alýnacak ve 2/3 çoðunluk ile alýnan karar uyarýnca deðerlendirilecektir. YAPILACAK UYGULAMALAR KONUSUNDA 2/3'LÝK ÇOÐUNLUK SAÐLANAMAZ ÝSE NE OLACAK? Maliklere yapýlacak tebligatý takip eden 30 gün içinde en az 2/3 çoðunluk ile anlaþma saðlanamamasý hâlinde, Bakanlýk, TOKÝ veya belediyeler tarafýndan acele kamulaþtýrma yapýlabilecektir. -MALÝ HAKLAR- KANUN KAPSAMINDA YAPILACAK YARDIM VE DESTEKLER NELERDÝR? Riskli alanlarda, rezerv yapý alanlarýnda veya riskli binalarda yaþayan vatandaþlarýmýza talepleri doðrultusunda 18 aya kadar kira yardýmý yapýlacak ya da bankalardan kullanýlacak kredilerde faiz desteði saðlanacaktýr. Ayrýca, Kanun uyarýnca yapýlacak olan iþlem, sözleþme, devir ve tesciller ile uygulamalar; noter harcý, tapu harcý, belediyelerce alýnan harçlar, damga vergisi, veraset ve intikal vergisi, döner sermaye ücreti ve diðer ücretlerden ve banka ve sigorta muameleleri vergisinden muaf olacaktýr. KÝRA VEYA FAÝZ DESTEÐÝNDEN KÝMLER FAYDALANABÝLÝR? Anlaþma ile tahliye edilen, yýktýrýlan veya kamulaþtýrýlan binalarýn; malikleri, kiracýlarý ve sýnýrlý ayni hak sahibi olarak bu binalarý kullananlar Kanun kapsamýnda yapýlacak yardým ve desteklerden faydalanabilir. KÝRA VEYA FAÝZ DESTEÐÝNDEN FAYDALANMANIN ÞARTI NEDÝR? Kanunda belirtilen yardým ve desteklerden faydalanabilmenin þartý riskli binanýn anlaþma ile tahliye edilmesidir. KÝRA VEYA FAÝZ DESTEÐÝ ALMAK ÝÇÝN MALÝKLERÝN 2/3 ÇOÐUNLUK ÝLE ANLAÞMASI ÞART MIDIR? Kira yardýmý almak veya faiz desteðinden yararlanmak için maliklerin kendi aralarýnda anlaþma yapmasý þartý bulunmamaktadýr. MALÝKLER KÝRA YARDIMI ÝÇÝN HANGÝ EVRAKLARLA NEREYE BAÞVURACAK? Riskli binadaki malikler; o Baðýmsýz bölümü gösterir tapu belgesi, o Arsa paylý tapular için, nüfus müdürlüðünden alýnan adrese dayalý nüfus kayýt örneði veya üzerine kayýtlý olan son üç aya ait elektrik, su, doðalgaz veya telefon faturalarýndan birisi, o Nüfus cüzdaný fotokopisi, o Riskli bina tespit raporu inceleme formu, o Konutun tahliye edildiðine dair yeni adresini gösterir adrese dayalý nüfus kayýt örneði, ile birlikte Ýstanbul, Ýzmir ve Bursa'da Altyapý ve Kentsel Dönüþüm Müdürlüklerine, diðer illerde ise Çevre ve Þehircilik Ýl Müdürlüklerine baþvuracaktýr. KÝRACILAR KANUN HÜKÜMLERÝNDEN FAYDALANABÝLECEK MÝ? Kanun kapsamýnda kiracýlara taþýnma masraflarý dikkate alýnarak bir defaya mahsus olmak üzere kira yardýmý yapýlabilir. Kiracýlarýn konut satýn almak istemeleri halinde Bakanlýk ile protokol imzalayan bankalardan alýnacak kredilere faiz desteði verilebilecektir. KÝRACI VEYA SINIRLI AYNÝ HAK SAHÝPLERÝ KÝRA YARDI- MI ÝÇÝN HANGÝ EVRAKLARLA NEREYE BAÞVURACAK? Riskli binada kiracý veya sýnýrlý ayni hak sahibi olarak ikamet edenler; o Nüfus cüzdaný fotokopisi, o Kiracý veya sýnýrlý ayni hak sahibi üzerine kayýtlý su, elektrik, telefon, doðalgaz faturalardan birisi veya riskli binada oturduðunu gösteren nüfus müdürlüðünden alýnmýþ adrese dayalý nüfus kayýt örneði, o Konutun tahliye edildiðine dair yeni adresini gösterir adrese dayalý nüfus kayýt örneði, ile birlikte Ýstanbul, Ýzmir ve Bursa'da Altyapý ve Kentsel Dönüþüm Müdürlüðü'ne, diðer illerde ise Çevre ve Þehircilik Ýl Müdürlüðü'ne baþvuracaktýr. KÝRACI VEYA SINIRLI AYNÝ HAK SAHÝBÝ OLARAK ÝÞYERÝ ÝÞLETENLER KÝRA YARDIMI ÝÇÝN HANGÝ EVRAKLARLA NEREYE BAÞVURACAK? Riskli binada kiracý veya sýnýrlý ayni hak sahibi olarak iþyeri iþletenler; o Nüfus cüzdaný fotokopisi, o Kiracý veya sýnýrlý ayný hak sahibine ait vergi levhasý, o Ýþyerinin tahliye edildiðine dair güncel vergi levhasý, ile Ýstanbul, Ýzmir ve Bursa'da Altyapý ve Kentsel Dönüþüm Müdürlüðü'ne, diðer illerde ise Çevre ve Þehircilik Ýl Müdürlüðü'ne baþvuracaktýr DEVAM EDECEK.

8 YAÞAM Yüzerken kulak saðlýðýnýza dikkat edin 8 Nasreddin Hoca'nýn çok sevdiði eþeði bir gün kaybolmuþ. Hoca, eþeði aramak için, kýrlara doðru açýlmýþ. Bir taraftan da bir türkü söylemeðe baþlamýþ. Böylece dolaþýp dururken bir tanýdýðýna rastlar Tanýdýðý: - Hoca. böyle türkü çaðýra çaðýra nereye gidiyorsun? diye sorar. Hoca merhum da eþeðini kaybettiðini, onu aramakta Kelime Avý olduðunu söyler. Ahbabý: - Bu ne iþtir Hoca efendi? Benim bildiðim, insan eþeðini kaybetti mi, feryat eder, aðlar, dövünür. Sen ise türkü söylüyorsun! Hoca, ona önündeki tepeyi gösterir. - Bir ümidim þu daðýn ardýnda kaldý. Orada da bulamazsam, o zaman siz dinleyin bendeki feryadý! Günün Sudoku Bulmacasý Yaz aylarýnda ortaya çýkan saðlýk sorunlarýnýn baþýnda, yüzerken kulaða su kaçmasý sonucu oluþan dýþ kulak yolu sorunlarý geliyor. Kulakta aðrý, þiþme ve týkanýklýk, dýþ kulak yolu iltihaplarýnýn en önemli belirtileri olarak sýralanýyor. Memorial Hizmet Hastanesi Kulak Burun Boðaz Bölümü'nden Op. Dr. Deniz Kaya, kulak yolu iltihaplarý ve tedavi yöntemleri hakkýnda bilgi verdi.dýþ kulak yolu iltihaplarýnýn 'yüzücü kulaðý' olarak da adlandýrýldýðýný ifade eden Kaya, "Bunun nedeni yüzme sýrasýnda kulaða kaçan suyun nemli bir ortam saðlayarak, bakterilerin çoðalmasý için uygun ortam oluþturmasý ve sonuç olarak iltihaba yol açmasýdýr. Ayrýca kulaðý parmakla kaþýmaya çalýþmak, kulak çöpleri ve diðer yabancý cisimlerle kulaðý kurcalamak da kulak kanal cildini tahriþ ederek enfeksiyona neden olmaktadýr." diye konuþtu. Kulak aðrýsýnýn zaman zaman þiddetinin arttýðýna dikkat çeken Kaya, "Çok sýk karþýlaþýlan ve dayanýlmaz boyutlara çýkabilen kulak aðrýsýnýn þiddeti saatler içinde artar. Aðrýyla beraber sýklýkla kulakta þiþme ve týkanýklýk görülebilir bununla beraber kulak kanal cildienfeksiyona baðlý þiþer. Bu durum kulakta dolgunluk ve geçici iþitme kaybýna yol açabilmektedir.bu þikayetlere kulak kaþýntýsý ve sulu akýntý eþlik eder. Hastalýk ilerlediðinde ise; boyunda beze, ateþ, kulak kepçesinde ödeme baðlý þiþme ve kýzarýklýk ortaya çýkmaktadýr.enfeksiyona yol açan sebep, sýklýkla su da bulunan bakteriler, daha nadiren mantarlar ve virüslerdir." ifadelerini kullandý. Saç spreyleri ve kozmetik ürünlerin enfeksiyonu tetikleyebileceði uyarýsýnda bulunan Kaya þöyle devam etti: "Kulak kanalýnda bulunan salgý bezlerinin salgýladýðý mumsu akýntýlar ve kulak kanalýnýn kývrýmlý yapýsý kulaðýn birer savunma mekanizmalarýdýr. Kulak kiri olarak tabir edilen salgýlar, kulaðý sudan koruyucu ince bir tabaka oluþtururlar. Hafif asidik yapýdadýrlar ve bu durum bakteri yerleþimini zorlaþtýrýr. Bu salgýlar kulak kanalýndaki tozlarý, ölü hücreleri tutarak dýþarý atýlmasýný saðlamaktadýr. Zardan dýþarý ve aþaðý doðru eðimli bir yapýsý olan kulak kanalý ise kulaða giren suyun dýþarý atýlmasýna yardýmcý olmaktadýr. Kulak kanalý enfeksiyonu oluþmuþsa bu doðal savunma mekanizmalarýnda sorun ortaya çýkmýþ demektir. Aþýrý terleme, havanýn çok fazla nemli olmasý veya yüzme sonrasý kulaða su kaçmasý bakterilerin çoðalmasý içinortam oluþturmaktadýr. Ayrýca kulak çöpleri veya parmakla kulak temizlenmek kulak kanalýný tahriþ edilebileceði gibi bazen de iþitme cihazý veya kulaklýk kullanýmýna baðlý olarak bakteri çoðalmasý gözlenebilir. Bunlarýn dýþýnda ciltte meydana gelen taký veya kimyasal maddelere baðlý ortaya çýkan alerjilerde enfeksiyonu tetiklemektedir. Duþ ve yüzmeden sonra baþý yan çevirerek kulaðý bir havlu veya bez parçasýyla silinmesi, saç kurutma makinasýyla en düþük ayarla 30 cm uzaktan tutarak kulaðý kurutmak, saç spreyleri ve boyalarýný kulaða kaçýrmamak gibi birkaç basit önlem ile kulak yolu iltihabýndan korunulabilir. Ayrýca sýk iltihaplanan kulaklar için yüzme öncesi elma sirkesini yarý yarýya sulandýrarak kulaða damlatmak da kulakta asidik ortam oluþturarak enfeksiyon riskini azaltacaktýr. Dýþ kulak yolu iltihabýna ait belirtiler fark edildiðinde vakit kaybedilmeden doktora baþvurulmalýdýr. Doktor kulak akýntýlarýný temizlenmesini saðlayacak ve çeþitli damlalar ve aðrý kesiciler ile tedaviyi baþlatacaktýr. Damlalarýn etkinliðini artýrmak için kulak temizliðine dikkat edilmelidir.tedavi sýrasýnda ise yüzmeye, kulaklýk veya iþitme cihazý kullanmaya ara vermek, duþ alýrken kulaðý týkaçla kapatmak iyileþme süresini hýzlandýracaktýr." Sinema Eðlence 19:50 Canavarlar Yaratýklara Karþý Kaliforniya'da yaþayan Susan Murphy'ye nikah gününde uzaydan gelen yapýþkan maddelerle dolu bir meteor çarpar. Bu olayýn ardýndan genç kadýnýn boyu uzamaya baþlar ve sonunda on altý metreye ulaþýr. Konudan haberdar olan askeri yetkililer, harekete geçer ve Susan ý devlete ait gizli bir tesise götürür. Orada Susan'a Ginormica adý verildikten sonra bir grup canavarla birlikte hapse atýlýr. Ancak uzaydan gelen esrarengiz bir robotun dünyaya saldýrmasý üzerine, Ginormica ve canavarlar hapisten çýkarýlýr. 20:00 Ben Bilmem Eþim Bilir Dört çiftin kýyasýya yarýþtýðý programda, çiftlerin birbirlerini ne kadar tanýdýklarý eðlenceli bir þekilde ekrana geliyor. Yarýþma üç farklý etaptan oluþuyor: Ýlk etapta bayanlar iddia masasýnda oturuyor ve eþlerine verilen görevleri yapýp yapamayacaklarýyla ilgili tahminler yürütüyor. Ýkinci etapta ise baylar iddia masasýna otuyor ve bu kez onlar eþleri hakkýnda çýkan görevler için tahminler yapýp, kararlar veriyor. Dört çift içinden en fazla puaný alan iki çift, programýn üçüncü etabýna geçiyor ve karþýlýklý olarak final oyununu oynuyorlar. Siyah beni olanlarda kanser riskine dikkat! Kelime Avý bulmacasýnýn çözümü Sudoku bulmacasýnýn çözümü Vücudunda 50'den fazla siyah beni olanlar ile 35 yaþ sonrasý koyu renkli yeni benleri oluþanlarýn deri kanseri olma riski yüksek. Benin, daha çok hayatýn ilk 30 yýlýnda çýktýðýný belirten Dermatoloji Uzmaný Dr. Ýnci Sak, 35 yaþ sonrasý çýkan koyu renkli benden þüphelenmek gerektiðini söyledi.ben, derideki renk veren hücrelerin belli bir noktada yoðunlaþmasýyla oluþuyor. Genellikle genetik zemin üzerinde geliþen ben, daha çok çocukluk ve gençlik çaðýnda oluþuyor. Bilinenin aksine her ben kansere dönüþmüyor. Ancak, özellikle 35 yaþ üstündekilerde oluþan koyu renkli yeni bir ben, kanser riskini artýrýyor. Memorial Kayseri Hastanesi Dermatoloji Uzmaný Dr. Ýnci Sak, "35'inden sonra kahverengi ya da siyah bir ben ve kenarlarýnda düzensizlik, þekil bozukluðu, çapýnda büyüme varsa bunlara dikkat etmek lazým" dedi. Yeni oluþan bende aðrý ve kanama varsa mutlaka doktora baþvurulmasý gerektiðini belirten Sak, yumuþak ve sarkýk þekildeki et benlerinin ise aldýrýlmasýnda mahsur bulunmadýðýný söyledi. Sak, "Et benleri kanser riski taþýmaz. Siyah benler içinse doktor kontrolünden geçmekte fayda vardýr. Risk teþkil ediyorsa aldýrýlmalý. Açýk tenli kiþilerde de benlerin zemininde deri kanseri oluþma riski yüksek." diye onuþtu. Vücudunda 50'den fazla siyah beni olanlarda kanser olma riskinin yüksek olduðunu aktaran Sak, bu kiþilerin mutlaka bir dermatoloða gözükmesi gerektiðini ifade etti. Benlerin uzun süre güneþe maruz kalmasý halinde de riskin arttýðýný belirten Sak, "Güneþlenmeyle yeni benler oluþabilir." þeklinde konuþtu. Sinema 22:15 Anaokulu Polisi John Kimble, zorlu Los Angeles sokaklarýnýn üstesinden gelmeye her daim hazýr kýdemli bir dedektiftir. Derken azýlý bir suçluyu yakalamak üzere belki de þimdiye kadar karþýlaþtýðý en zorlu görevlerinden biri verilir. Kimliðini saklayacak ve bir anaokulu öðretmeni olacaktýr. Bir yandan 23 çocuðu kontrol altýnda tutmaya, bir yandan da kimliðini saklamaya çalýþan Kimble, zamanla güzel öðretmen Joyce'la bir türlü anlaþamamasýna raðmen tüm sýnýfýn saygýsýný kazanýr. Sezen Aksu Sezen Aksu, Denizli ilinin Sarayköy ilçesinde doðdu. Fen bilgisi öðretmeni ve Selanik'ten mübadelede gelen bir aileden olan Þehriban Haným annesi, Pazar, Rize kökenli matematik öðretmeni olan Sami Yýldýrým Bey de babasýdýr. Aksu, üç yaþýna kadar Denizli'de oturduktan sonra, ailesiyle Ýzmir'e taþýndý. Nihat adýndaki kardeþi ile beraber büyüyen Aksu, gençlik yýllarýnda birçok sanat dalýna merak saldý. Bir süre Cengiz Bozkurt'tan resim dersleri aldý. Tiyatro ve dans derslerini de bu süreye sýðdýrdý. Bu sürede asi kiþiliðiyle dikkat çeken Aksu, dansöz olma hayali kurmaya baþladý. Sanatçý, daha sonrasýnda, bu süreç için "Allah babama acýdý da þarkýcý oldum" demiþtir. Aksu, 1970 yýlýnda Hafta Sonu dergisinin açtýðý, jüri baþkanlýðýný Ajda Pekkan'ýn yaptýðý 'Altýn Ses' yarýþmasýnda altýncý olurken bir diðer pop sanatçýsý Nilüfer birinci olmuþtu. Böylece Nilüfer, Sezen Aksu'dan önce ilk albümünü yayýmladý yýlýnda Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi'ne giren Aksu, 1974'te üç þarkýsýný bir plak þirketine gönderdi. Ayný yýl Kasým ayýnda Ali Engin Aksu ile evlenen sanatçý, okulundan da ayrýldý. 1974'ün son aylarýnda plak yapýmý için Ýstanbul'a gitti : Kýrk beþlikler dönemi 1975'e gi ildiðinde piyasaya çýkan ilk kýrk beþliðinin adý 'Haydi Þansým'dý. "Sezen Seley" adýyla yayýnlanan bu kýrk beþlik sadece elli kopya sattý yýlýnda içinde kendi þarkýlarýnýn yer aldýðý ikinci kýrk beþliði Yaþanmamýþ Yýllar/Kusura Bakma'yý çýkardý. Kendisini uzun süre kýrk beþlik plaklar listesinde bir numara yapacak üçüncü kýrk beþliði Olmaz Olsun/Vurdumduymaz'ý 1976 yýlýnda çýkardý. ]Sanatçý, sonrasýnda, 1976 yýlýnda ilk sahne çalýþmasýna baþladý. Bebek Belediye Gazinosu'nda sahne almaya baþlayan Aksu, 1977 yýlýnda Allahaýsmarladýk/Kaç Yýl Geçti Aradan, Kaybolan Yýllar/Neye Yarar kýrk beþlikleri ve ilk otuz üçlüðü olan "Allahaýsmarladýk" albümlerini çýktý. PATLICAN KEBABI Malzemeler 500 gr. Kuþbaþý koyun eti 6 adet Patlýcan 4 adet Yeþil biber 4 adet Domates 1 adet Soðan 2 yemek kaþýðý Margarin 1 tatlý kaþýðý Domates salçasý 1/2 su bardaðý Çiçek yaðý 2 su bardaðý Su 1 tatlý kaþýðý Karabiber 1/2 demet Maydanoz Tuz Þefkat ve merhamette güneþ gibi ol. Hz. Mevlana Yemeðin Tarifi 1. Bir tencereye ince doðranmýþ soðan, yýkanmýþ süzülmüþ kuþbaþý et ve iki kaþýk yað konur, ara sýra karýþtýrýlarak kavrulur. 2. Üzerine sulandýrýlmýþ salça ve tuz konur, kapatýlýr. Etler yumuþayýncaya kadar piþirilir. 3. Patlýcanlarýn kabuklarý alacalý soyulur, 3 cm. uzunluðunda doðranarak üzerlerine tuz ekilir, elle ovulur, dakika bekletilir, yýkanýr, kurulanýr, çiçek yaðýnda kýzartýlýr. 4. Uygun büyüklükte bir tepsinin kenarlarýna patlýcanlar yerleþtirilir, ortasýna et, suyu ile birlikte konur, üzeri dilimler halinde domates ve uzunlamasýna kesilmiþ biberlerle süslenir dakika fýrýnda piþirilir, üzerine kýyýlmýþ maydanoz serpilerek servis yapýlýr Aþaðý Yukarý Yemiþlililer Alev Alev Elveda Rumeli Çocuklar Duymasýn Adanalý Selena Dizi Tv Yahþi Cazibe Doksanlar Atv Ana Haber Riddick Günlükleri Anaokulu Polisi Tekrar Programlar Hayat Dersi Kanal 7 de Sabah Ýkbal le Diyar Diyar Þaka Da Þuka Boþ Çerçeve Fadimenin Destaný Kara Murat Denizler Hakimi Kanal 7 Ana Haber Yasemince Abuk Sabuk Bir Film Hayata Gülümse Yüz Lira Ýle Evlenilmez Cennet Mahellesi Adýný Feriha Koydum Pis Yedili Küçük Hanýmefendi Türk Malý Show Ana Haber Her Þey Yolunda Merkez Gece ve Gündüz Kirli Oyun Yaþam Çizgisi Gece Gündüz Kanal D Çocuk Kulübü Akasya Duraðý Magazýn D Kanal D Ana Haber Spor Ben Bilmem Eþim Bilir Halil Ýbrahim Sofrasi Kapýlar Enine Boyuna Haber Spor Batýya Doðru Akan Nehir Seksenler Avrupa Avrupa TRT 1 Ana Haber Spor Canavarlar Yaratýklara Karþý Tv Filmi Belgeser Ayna Belgeser Merhaba Haftasonu Mecaracý Ayna Tv Filmi Þefkat Tepe Belgeser Ana Haber Bülteni Þefkat Tepe Küçük Kýyamet

9 HABER 9 "YA MÜBAREK GELDÝN HOÞ, UMARIM GÝTMEZSÝN BOÞ.." "Ýlahi Aþk Buluþmalarý"na Ramazanda devam Yüzyýllardýr Anadolu'nun zengin geçmiþi içinde yer alan Bektaþi semahý, Mevlevi semasý ve Devran zikirleri, 'Ýlahi Aþk' ortak paydasýyla ilk kez ayný sahnede buluþturan Yrd.Doç.Dr. Ubeydullah Sezikli projesini farklý illerde sahnelemeye devam ediyor. Sezikli, karanlýk güçler tarafýndan, 1980 yýlýnda çýkarýlan Alevi-Sünni olaylarýnda onlarca insanýn hayatýný kaybettiði Çorum'da, diyalog mesajý niteliðinde önemli bir buluþmayý gerçekleþtirmiþti. Yüzyýllardýr Anadolu'nun zengin geçmiþi içinde yer alan Bektaþi semahý, Mevlevi semasý ve Devran zikirlerini, 'ilahi aþk' ortak paydasýyla 2009 yýlýnda Kültür Bakanlýðý ve Çorum Belediyesi desteði ile ilk kez ayný sahnede buluþturmuþtu. Projenin ilk mimarý olan Ubeydullah Sezikli Çorum, Amasya, Kütahya ve 2012 Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý Kutlu Doðum açýlýþý Adana programýnda sahneledi. Ýlahi Aþk Buluþmalarý, Ramazan ayýnýn ilk günü olan 9 Temmuz'da Adýyaman'da ve Kadir Gecesi'nde ise önemli Ramazan etkinliklerine imza atan Sultanahmet Meydaný'nda sahne alacak. Proje ile ilgili açýklamalarda bulunan Sezikli, "Projenin ilk olmasý ve toplumsal barýþ adýna önemli bir yere sahip olmasý bizim için en büyük motive oldu. Birçok eleþtiriye maruz kaldýk ama yýlmadýk ve sonucun güzel olacaðýna inandýk. Þuan projemiz bizleri eleþtiren insanlar tarafýndan da beðeniyle izlenmekte ve ayný isim adý altýnda farklý yerlerde uygulanmakta. Ýlk olarak gerçekleþtirdiðimiz bu projenin taklitte olsa farklý þekillerde toplumda yer almasý bizleri memnun etmekte ve toplumsal barýþa bu þekilde katký saðlamýþ olmak onur vermektedir. "Bu gece yüz cild kitap okusam bu verdiðiniz mesajý alamazdým." Amasya'da projemizi sahnelediðimiz esnada program bitiminde bir Alevi Dedesi'nin bana söylediði bu sözler projenin amacýný ve verdiði mesajý çok güzel özetlemektedir. Ýnsan uzak kaldýðý ve bilmediðinin düþmanýdýr. Bizler yüzyýllardýr birlikte yaþamanýn en güzel örneklerini veren bir neslin devamýyýz. Bu projeler ile barýþ ve kardeþliði toplumsal bir anlayýþ haline getirmek için çalýþýyoruz. Herkes bu sorumluluk bilinci ile hareket etmeli ve birlik ve beraberliðe büyük ihtiyacýmýz olduðu bu günlerde tüm Müslümanlar olarak ayrýgayrý bilmeden birbirimize sahip çýkmalýyýz. Bu projeler bu anlayýþ için çok önemlidir" dedi. Ayrýca Sezikli þu açýklamalarda da bulundu:"bu projeleri yaparken sistemde bir yanlýþlýk yapmamalýyýz. Býrakýnýz alevi alevi gibi kalsýn. Çünkü o bu toplumun kültürünü oluþturan bir çeþitlilik ve renklerden bir renktir. Ýnsanlarýn inançlarýna ibadetlerine dokunmaktan ziyade sadece Allah'a ve onun Resulüne tam bir baðlýlýk çizgisinde birleþmek ülkemiz için yeterli olacaktýr. Bunun daha fazlasýný insanlardan beklemek zaten standart bir insan yetiþtirmek olur ki bu durumda kültürel etkinlik düzenlemek yerine tek tip insan yetiþtiren fabrikalar kurmak lazým gelir." dedi. Ýlahi Aþk Buluþmalarýný yeni bir konsept ve profesyonel bir anlayýþ ile sahnelemek için hazýrlýk yaptýklarýný belirten Sezikli, Ýlahi Aþk Buluþmalarý'nýn daha çok sahnelenebilmesi için ekibin daha görsel hale getirildiðini belirtti. Yýl içerisinde farklý etkinliklerde sahnelenecek olan proje ülkemizde kardeþlik ve barýþ adýna ses getirmeye devam e d e - cek. UBEYDULLAH SEZÝKLÝ TRT ARAPÇA'DA Ubeydullah Sezikli, Ramazan'da sahur programýnda Balkanlar ve Anadolu'dan derlediði ilahilerden oluþan eserlerini izleyiciler ile paylaþacak. Sezikli, bu yýl ki ramazan ayý etkinlikleri çerçevesinde TRT ARAPÇA televizyonu tarafýndan hazýrlanan sahur programýnýn otuz gün konuðu olacak. Bilinen ilahiler yerine halkýn arasýndan derlediði ilahileri seslendirecek. Sezikli ayný zamanda diðer bir çalýþmasý On üç bölüm halinde "Balkan Sesleri" ismi ile yayýnlanacak olan kayýp ilahiler programýnýn çekimlerini de tamamladý. Balkanlarda dini musiki hakkýnda çok deðiþik görüntüler ve sesler bulunduðunu belirten Sezikli programýn TRT Müzik'te ramazan ayýnýn üçüncü haftasý yayýna gireceðini ekledi. Haber Servisi Kuran'ýn ifadesi ile bin aydan daha hayýrlý bir gece olan Kadir Gecesini içinde barýndýran Ramazan Ayýna kavuþtuk.sonsuz hesapsýz Hamd-ü senâlar olsun Bütün Kâinatýn sahibine..yazýnýn baþlýðýndan da anlaþýlacaðý üzere umarým senin þuurunda olamayanlarýn yüzünden inþaallah boynu bükük gitmezsin. Bayram sabahýna da umulur ki günahsýz bir þekilde çýkarýz. Cenab-ý Adnan Zeki Býyýk Çorum Ortaköy Müftüsü Hak'tan en büyük dileðmiz budur. Hani eskiler demiþ ya ''Dünyasý Ramazan olanýn Ahireti bayram olur''. Ýnþaallah bizim de Ahiretimiz bayram olur. Esasýnda yine büyüklerimizin ifadesi ile her kiþiyi Hýzýr, her geceyi kadir bilmek gerekir. Güzellikleri sadece belli gün ve gecelere hapsetmek bana göre yanlýþ. Allah'ýn her günü mukaddestir kabilinden Yüceler yücesini anmaktan, iyilikler yapmaktan, özetle adam gibi adam olmaktan hiçbir zaman uzak olmamalýyýz. Ýyi bir müslüman her zaman iyidir ve taatý boldur. Belli gecelerin ve günlerin yoldaþý deðildir. Ama tabi ki içinde Kuran'ýn husususiyetle takdis ettiði bir gece var ki ona "Kadir Gecesi" derler. Bu gecenin kahramaný Allah'ýn kelamý Kur'andýr. Hiç okumadýðýmýz, okusak da içinden iþimize gelenleri hayatýmýza koyduðumuz, iþimize gelmeyenleri hayatýmýza koymadýðýmýz Kuran Örneðin "Emaneti ehline veriniz" veya "Allah adaleti emreder" ayetlerini hatýrlý bir telefona sattýðýmýz Kuran Ben imaným gibi biliyorum ki Kuran'ýn en önemli emri olan toplumsal hayatta veya özel yaþamda üstünde çok durduðu, çiðnenmesi durumunda arþýn sallandýðý adalet kavramýný yýkanlardan, o muhteþem kitap intikam alacaktýr...büyük adalet insaný Hz Ömer "Camiyi yýk ama adaleti yýkma" derken buraya atýfta bulunmuþtur Allah'a gönülden ve riyasýz inanan müminler bu kutsal iklimlerde çok daha hassaslaþýrlar. Bunu inkâr edemeyiz. Ben okurlarýma bu noktada þunlarý tavsiye edebilirim. Bu Ramazan Ayýný ve Kadir Gecesini fýrsat sayýp, günahlardan tevbe etmenin zikir ve tesbihatle günlerimizin ihya edilmesi, gariplerin yetimlerin hatýrlanmasý, çok büyük ecirleri havi bir durumdur. Rahmetin, þefkat-i ilahinin saðanak saðanak yaðdýðý müstesna bir geceyi içinde barýndýran Kadir Gecesinin de kadrini bilelim iyi deðerlendirelim, esasýnda her geceyi kadir bilelim, bitmez tükenmez ihtiraslarýn ölümle nihayete ereceðini hiçbir zaman akýldan çýkarmayalým. Diðer taraftan,,. Kamu malýný yetim hukukunu haksýzca yiyenlerin, kamunun arabalarýný özel iþlerinde kullananlarýn, Milletin Cami önlerinde hayýr amaçlý attýðý baðýþ paralarý ile vakýf paralarý ile 5 yýldýzlý otellerde iftar yemekleri verenlerin, personel atamalarý yaparken adaleti liyakati gözetmeyip siyasi veya gayr-ý siyasi, akraba veya varlýklý eþhasýn telefonlarý ile tayin yapýp cehennemi devþirenlerin, paranýn kölesi olmuþ 30 defa hacca gidip gitmeyenlerin hakkýna tecavüz edenlerin, dolayýsýyla Mübarek Kâbeyi, dolar, euro deposu olarak gören, kutsal topraklara sözde aþýk olduðunu iddia eden muhterislerin, vakýf veya devletin araçlarý ile master doktora yapan haramzadelerin, Kuran kurslarýmýza bazý zaman kömürodun bulamadýðýmýz dönemlerde ve hatta 500 milyarlýk arabalara binip zengin davetlerinde, iþadamý ve milletvekillerinin, üst düzey bürokratlarýn da hazýr olduðu iftar sofrasý adý altýnda bir kamuflaj sosu ile Karun sofralarýnda bulunup, gariplerle iftar etmeyen, fukaranýn cenazesine katýlmayý zül sayýp, zengin iþ adamlarýnýn cenazelerinde arz-ý endam eden din baronlarýnýn ve din baronu olmayan normal kapitalist dünya baronlarýnýn da içinde Kuran'ýn nazil olduðu Ramazan ayýnýn berekâtýndan nasipleri yoktur... Tüm Allah erlerinin ve kaný haramla beslenmeyen hakiki mü'minlerin, hulâsa Ahlak-ý Muhammediyi hayatýna taþýyanlarýn Ramazaný mübarek, Kadir Gecesi de mükerrem olsun, kutlu olsun. feyzili olsun Eðer böyle olacaksa,,,o halde "HOÞ GELDÝN EY MÜBAREK." Safi Kömür tanýtým yaptý Samsun'da kurulu olan Safi Kömür Þirketi Çorum'da tanýtým toplantýsý düzenledi. Büyük Otelde önceki akþam yapýlan toplantýya apartman yöneticileri katýldý.toplantýda konuþan Safi Katý Yakýt Þirketi Samsun Fabrika Müdürü Ersan Akyol firma hakkýnda bilgi verdi. Temelleri 1965 yýlýna dayanan Safi Holding içinde hizmet verdiklerini kaydeden Ersan Akyol, "Her sektörde baþarýsýný kanýtlamýþ bir þirketler topluluðudur. Kurum, köklerindeki yapýyý koruyarak varlýk gösterdiði her alanda istikrarlý bir þekilde baþarýsýný sürdürmektedir. Ýlk adýmýný madencilik ile atmýþ olan Safi Holding, 1990 yýlýnda yer altý madenciliði ve hafriyatçýlýk ile adýný duyurmuþ, 2000'li yýllarda Safi Katý Yakýt Sanayi ve Ticaret A.Þ. olarak Türkiye çapýnda geniþlettiði bayi aðý ile sektördeki gücünü tüm ülkeye yaymýþtýr. Safi Holding, bünyesine kattýðý, Safi Denizcilik ve Ticaret Ýþletmeleri A.Þ, Safi Gayrimenkul ve Yatýrýmlarý Sanayi Ticaret A.Þ. ile kömür ticaretindeki gücünü farklý sektörlere taþýmýþ, bu sektörlerde söz sahibi olmayý sürdürmüþtür. Hedefimiz Safi Holding, hizmet verdiði sektörlerdeki deneyimi, araþtýrma geliþtirme çabalarý ve uluslararasý baðlantýlarýnýn yaný sýra, sahip olduðu ileri teknolojik altyapýsý ile her zaman yenilikçiliði ve çaðýn bir adým ilerisinde olmayý ilke edinmiþtir. Bünyesinde barýndýrdýðý þirketlerde kaliteyi bir ihtiyaçtan çok bir zorunluluk olarak kabul eden hizmet anlayýþýný, ISO standartlarýnda belgelemiþ olan Safi Holding, içinde bulunduðu tüm sektörlerdeki baþarýsýný her geçen gün yeni pazarlara ulaþtýrmaktadýr. Her zaman daha iyinin ve daha faydalýnýn arayýþý içerisinde olan Safi Holding, gücünü, kalitesini arttýrarak gelecek nesillere aktaracak olmanýn ve bulunduðu her sektörde lokomotif isim olmanýn onurunu taþýmaktadýr" dedi. Safi Katý Yakýt Þirketi Bölge Sorumlusu Nadir Gevez ürünler hakkýnda bilgi verdi. Toplantý yemek ikramýnýn ardýndan sona erdi. Yasin YÜCEL SP'den Halil Ýbrahim Doðan ziyaret Saadet Partisi Ýl Baþkaný Faruk Cýdýk, Merkez Ýlçe Baþkaný Sinan Yýlmaz ve yönetim kurulu üyeleri Ýl Emniyet Müdürü Halil Ýbrahim Doðan'ý ziyaret etti. Emniyet Müdürü Halil Ýbrahim Doðan Saadet Partisinde yeni oluþan il ve merkez ilçe yönetimine hayýrlý olsun dileklerini iletti. Yasin YÜCEL

10 HABER 10 ASKF'de seçim bugün yapýlacak "Giriþimcilik Destek Programý"ndan 3 yýlda 303 kiþi yararlandý KOSGEB Uzmaný Gökhan Yürüer, "Giriþimcilik Destek Programý"ndan yýllarý arasýnda 303 kiþinin yararlandýðýný ifade ederek, bunun 141 kadýn, 162'si ise erkek olduðunu söyledi. Ýl Genel Meclisi'nin dünkü temmuz ayý son toplantýsýna katýlan KOSGEB Uzmaný Gökhan Yürüer, meclis üyelerine KOSGEB'in Çorum'da yapmýþ olduðu faaliyetler ve kaç kiþinin KOSGEB'ten yararlandýðý hakkýnda bilgiler verdi. Yürüer, Çorum'un 2012 yýlýna göre destek ödeme tutarýnda 6. sýrada olduðunu söyledi. Uygulamalý giriþimcilik eðitimlerinde Çorum'da 2011 yýlýnda 871, 2012'de ise 1276 mezun verdiklerini kaydeden Yürüer, Türkiye sýralamasýna göre 7 sýrada olduklarýný söyledi. KOSGEB destekleri hakkýnda da bilgi veren Yürüer, Ar-Ge, Ýnovasyon ve Endüstriyel uygulama, genel destek, geliþen iþletmeler piyasasý, giriþimcilik, iþbirliði-güçbirliði, KOBÝ proje ve tematik proje destek programlarýnda destek verildiðini kaydetti. Kubilay Kaan YÜCEL Eker'den Çin'e Doðu Türkistan tepkisi! Ýl Genel Meclisi Baþkaný Mustafa Eker Çin'in Doðu Türkistan'daki Müslümanlara yapýlan zulme tepki gösterdi. Dün gerçekleþen Ýl Genel Meclis Toplantýsý'nda konuyla ilgili deðerlendirme yapan Baþkan Eker, "Biz bu zamana kadar nerede mazlum var biz hep orada olduk. Dünyanýn hangi noktasýnda olursa olsun biz mazlumlarýn yanýnda olup onlara sahip çýktýk. Biz Ýl Genel Meclisi olarak da bugüne kadar kimin yardýma ihtiyacý varsa elimizden geldiðince yardýmcý olduk bundan sonrada yardým etmeye devam edeceðiz" dedi. Eker konuþmasýný þu þekilde tamamladý: "Daha önce Somali'de zulüm oldu biz elimizden geleni yaptýk. Bugün de Çin Devletinin Doðu Türkistan'daki Müslümanlara yaptýðý saldýrýlarý þiddetle kýnýyorum. Bizler insanlýk temsilcisi olmanýn gururunu yaþarken bu duruma sessiz kalamayýz. Bu durumla ilgili elimizden gerekeni yapmamýz gerekir. Bu zulmü þiddetle kýnýyorum." Kubilay Kaan YÜCEL Yerel kalkýnmada üniversitenin rolünü anlattýlar Ortaköy ilçesinde "Yerel Kalkýnmada Üniversitenin Rolü" baþlýðýyla, Hitit Üniversitesi ile Ortaköy Kaymakamlýðý ve Belediyesi arasýnda 2011 yýlýnda baþlayan süreçte yapýlanlarýn anlatýldýðý bir panel düzenlendi. Panele Hitit Üniversitesi akademisyenleri moderatör ve konuþmacý olarak katýldý. Ýlçe Kaymakamý Kamil Güzel yaptýðý konuþmada ilçede yapýlan yerel kalkýnmaya yönelik proje çalýþmalarý hakkýnda bilgiler verdi. Tüm dünyada olduðu gibi Türkiye'de de üniversitelerin araþtýrma ve inceleme özeliklerinden dolayý yerel yönetimlerin kalkýnmasýnda her zaman öncü rol oynadýðýný kaydeden Güzel, bundan dolayý ilçede kaymakamlýk bünyesinde kurulan köylere hizmet götürme birliði ve Hitit Üniversitesi iþbirliði ile ortaklaþa çalýþmalar yürütüldüðünü söyledi.belediye Baþkaný Ali Ergin ise yaptýðý konuþmada yerel kalkýnmada bilimsel bilginin önemli olduðundan ve bu bilginin de ancak üniversite tarafýndan saðlanabileceðinden, Ortaköy'ün kalkýnmasý için sadece yöneticilere ve üniversiteye deðil, ayný zamanda belde sakinlerine de görev düþtüðünden söz ederek bu iþbirliðinin önemini vurguladý. Panelin moderatörü Doç. Dr. Ahmet Özalp, projenin þekillenme süreci hakkýnda kýsa bir bilgi vererek toplantýya gösterilen ilgi ve geniþ katýlým hakkýndaki memnuniyetini dile getirdi. Panelde birisi teorik diðeri Ortaköy örneðinde yapýlanlarý içeren iki sunum yer aldý. Panel soru cevap ve plaket takdimi ile sona erdi. Haber Servisi Kamil Güzel Ali Ergin Forvet arkasýna bir futbolcu daha alarak transfer kapatacaklar. Transferde ince eleyip sýk dokuyan Altýnordu, 3 transfer yerine sadece bir forvet arkasý alýp transferi kapatacak. Bir stoper ve bir saðbek almaktan þu an için vazgeçtiklerini belirten Teknik Direktör Hüseyin Eroðlu, banko oynayabilecek bir golcü almayý hedeflediklerini söyledi. Eroðlu, þu an için kadronun yeterli olduðunu ancak kamp döneminde takýmý seviyesini gördükten sonra takviye yapýlabileceðini ifade ederek þunlarý söyledi: GEREK GÖRÜLÜRSE "Mevcut kadromuz kaðýt üzerine yeterli görünüyor. Bir forvet arkasý alýp, kampa bu kadroyla gideceðiz. Eðer kampýn ardýndan gerek görülürse, bir iki Çorum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF)'nin 13. Olaðan Genel Kurul toplantýsý bugün yapýlacak. Ýl Genel Meclisi Salonu'nda saat 11.00'de baþlayacak Genel Kurul'da çoðunluðun saðlanmasý için 98 üyeden 50'sinin imzasý gerekiyor. Sefer Kurtaran baþkanlýðýndaki ASKF Yönetimi bazý deðiþikliklerle göreve devam etmesi ve tek liste ile seçime gidilmesi bekleniyor. ASKF'nin bugün yapýlacak olan Olaðan Genel Kurulu'nda oy kullanacak delegeler, Yönetim Kurulu üyeleri Sefer Kurtaran, Recep Yücel, Ahmet Aylar, Hayrettin Karaca, Osman Uçkan, Yusuf Aydemir, Yusuf Bendez, Hasan Kaya, Hilal Kiraz, Þaban Ateþ, Ýlhan Kara, Mehmet Arduç, Rumi Ispanak. Denetim Kurulu üyeleri Teoman Þahin, Muhsin Kocasaraç, Kadir Altýparmak. Onur Kurulu üyeleri Yusuf Çilingir, Saim Çilingir ve Ayçin Kul. Kulüp delegeleri: Alaca Belediyespor: Süleyman Eryýlmaz, Muzaffer Dursun, Bayatspor: Ömer Þirin, M. Erol Yaðlý, Murat Kütük, Çimentospor: Özhan Çelik, Birol Çatal, Erol Sarýca, Çorumspor: Rumi Ispanak, Ahmet Tüzün, Güngör Atak. Çorum Belediyespor: Mustafa Kanat, Mustafa Mertek, Hamit Iþýk. Düvenci Belediyespor: Ahmet Emekli, Süleyman Varol, Yusuf Altun. Eti Lisesi Gençlikspor: Murat Durakoðlu, Ali Demirbaþ Gençlikspor: Neþet Servet Cerit, Abdulkdadir Mertek, Gazi Nogay. Gençlerbirliði: Ýsmail Laçin, Ahmet Yýlmaz, Halil Öztürk. Gençlik Çepnispor: Selim Cebeci, Bekir Bolat. HE Kültürspor: Ünal Yüce, Esat Ünlüeloðlu, Bekir Kabaca. Hitit Gençlikspor: Selahattin Ispanak, Davut Yýlmaz, Çetin Akbal. Ýskilipspor: Ali Sülük, Osman Top, Galip Gül, Ýskilip Belediyespor: Murat Sak, Duran Kula, Nihat Armutcu. Ýl Özel Ýdarespor: Ömer Aslan, Veli Singer, Kargýgücüspor: Selahattin Erdoðan, Erdem Kalkan, Mehmet Erdoðan. Kargýserispor: Ömer Þen, Gürsel Aydemir, Mecitözüspor: Ahmet Bilgin, Ruhi Köse, Tuncay Koçak. Mimar Sinan Gençlik: Yakup Çeltek, Hüseyin Þahin, Hamit Gökgöz. Osmancýk Belediyespor: Ertan Derirdere, Sezgin Kaya, Uður Otuzbir. Osmancýkgücüspor: Ömer Faruk Ýlhan, Fuat Bozdemir, Engin Ayan. Osmancýk Fener Gençlik: Fatih Ergün, Atilla Uður, Lütfullah Demir. Oðuzlar Belediyespor: Talip Karadeniz, Necati Çamiçi, Osman Kolbaþý. Ortaköy Altýnbaþspor: Seyfi Üzer, Mustafa Koçak, Yalçýn Atak, PTT Gençlikspor: M. Niyazi Þentürk, Mustafa Ertatlý, Hüseyin Parpucu. Sungurluspor: Mustafa Özdemir, Þevket Çaylak, Cafer Eryiðit. Uðurludað BElediyespor: Bekir Genç, Nurettin Ýpek, Ekrem Çuhadar, Ulukavakspor: Fatih Özcan, Hasan Eker, Turgay Yýlmaz. SPOR SERVÝSÝ Altýnordu transferde temkinli AK Parti Grup Baþkanvekili Nurettin Canikli, ehliyet deðiþikliði için ödenecek miktarýn sadece maliyetini karþýlayacak þekilde 15 Türk Lirasý olarak belirlendiðini söyledi.maliye Bakaný Mehmet Þimþek de, sürücü ehliyetlerinin yenilenmesi için alýnmasý planlanan 101 liralýk 'deðerli kaðýt' ücretinin yeniden gözden geçirileceðini belirtmiþti. Açýklama Maliye Bakaný Mehmet Þimþek'ten gelmiþti. Þimþek, Twitter hesabýndan yaptýðý açýklamada "Plan ve Bütçe Komisyonu baþkanýmýz ile konuþtum. Ehliyet yenileme ücreti yeniden gözden geçirilecek ama ücret, maliyetin altýnda olmayacak" ifadelerini kullanmýþtý. Meclis Genel Kurulu'nda görüþmeleri devam eden torba kanun tasarýsýyla, 24 milyon ehliyetin deðiþtirilmesi planlanýyor. Deðiþiklik için ise, 101 Türk Lirasý 'deðerli kaðýt' masrafý alýnacaðý açýklanmýþtý. transfer daha yapýlýr" diye konuþtu. Öte yandan Futbol Direktörü Murat Dizdar, Pazarsporlu golcü Feyyaz Aydil'i transferiyle ilgili Karadeniz basýnýnda çýkan haberlere tepki göstererek, "Altýnordu'nun adýný kullanýp prim yapmak isteyenler fýrsat vermeyeceðiz. Bizim Feyyaz isimli bir oyuncuyu transfer ettiðimiz ya da ilgilendiðimiz yolundaki haberler doðru deðil" dedi SPOR SERVÝSÝ Ehliyet deðiþim bedeli 15 TL'ye indi

11 SPOR 11 Gençlik hizmetleri daha temiz spor alaný için çalýþýyor Can Dostu Spor ve Saðlýk Merkezi Antrenörü Barýþ Kuþçu: Saðlýklý yaþam için spor þart' Can Dostu Spor ve Saðlýk Merkezi Antrenörü Barýþ Kuþçu ve Can Dostu Spor ve Saðlýk Merkezi üyelerinden Muhammed Ersoy gazetemize nezaket ziyareti gerçekleþtirdi.ziyarette konuþan Kuþçu saðlýklý yaþam ve sporun önemine deðindi. Kuþçu konuyla ilgili düþüncelerini þu þekilde ifade etti. "Spor insan hayatý boyunca olmasý gereken bir faaliyettir.saðlýklý beslenme ve egzersizin, sadece yaz mevsiminde deðil ömür boyu saðlýklý kaliteli bir yaþam için mutlaka rutin hale getirilmesi gerekir. Saðlýk sorunlarý böylelikle çözülür, insanlar kilo problemi nedeniyle saðlýk problemi yaþamaktan kurtulur. Dünya Saðlýk Örgütü (WHO), günde en az 30 dakika orta düzey bir fiziksel aktivite yapýlmasýný öneriyor. Zayýflamaya yönelik aerobik karakterli hareketler, güç ve kuvveti artýran hareketler ve esneme hareketleri olmak üzere yapýlmasý gereken bir kaç çeþit aktivite var.ýnsanlar, saðlýklý, kaliteli bir yaþam için vücut aðýrlýðýný önerilen sýnýrlarda tutmalý. Bunun saðlanmasý için de saðlýklý beslenme ve düzenli egzersizi yaþamýn bir parçasý haline getirmeli. Kiþinin kilo problemi varsa, bunu ancak egzersiz ve yeme alýþkanlýklarýný deðiþtirerek çözebilir. Bunun için diyetin toplam kalorisinin düþürülmesi yani yað, þeker, ekmek ve tahýl grubunun azaltýlmasý gerekiyor. Bu süreçte, acýkmayý önleyecek kepekli tahýl ürünlerinin, kuru baklagillerin tüketilmesi de önerilebilir." Þeklinde konuþan Kuþçu 'Bir yaþ itibarýyla yürümeye baþlýyoruz ama teknolojinin de katkýsýyla zaman içinde hareket azalýyor, beslenme yanlýþlýklarý baþlýyor' þeklinde hareketsizliðin zararýný vurgularken konuþmasýný þu þekilde sürdürdü. 'Birçok insanýn arabasý var, yürümüyor. Ofis ortamýnda çalýþýyor, asansör kullanýp merdiven çýkmýyor. Televizyon dahi kumandalý yani hareket etmiyoruz, tembelliðe alýþýyoruz. Hareket edersek kalori harcarýz, nabzýmýz yükselir ve vücut belli bir süreden sonra yað yakmaya baþlar. Evde, ofiste hareket etmezseniz ömrünüzü kýsaltýrsýnýz ve daha kaliteli yaþamaktansa gelecekte çorabýnýzý, ayakkabýnýzý giyemeyecek hale gelirsiniz.saðlýklý yaþam için spor þart.kilo vermek isteyen bayanlar ise dikkatli beslenerek düzenli hareket etmeleri gerekir.günde 8 saat uyumalarý gerekir. Erkekler ise kilo vermenin haricinde genelde kas kütlelerinin artýrmak istiyor. Kasýn yapý taþý proteindir dolayýsýyla karbonhidrattan uzak durarak et, süt, yumurta gibi protein aðýrlýklý beslenmek gerekir' bilgilerini veren Kuþçu sözlerini þu ifadelerle tamamladý. 'Tek amacýmýz insanlarýn kilo vermesini saðlamak deðil. Sýkýlaþmak, vücudunu daha fit hale getirmek isteyenlere de, çeþitli önerilerde bulunuyoruz. Bu önerilerin baþýnda da fitness ve grup egzersizleri geliyor. Alternatifler artýk çok geniþ. Fitness, teknoloji ve týp ile doðru orantýlý ilerleyen bir branþ. Herkese, spor yapmalarýný tavsiye ediyorum' Can Dostu Spor ve Saðlýk Merkezi üyelerinden Muhammed Ersoy ise 'Can Dostu Spor ve Saðlýk Merkezi'ne açýldýðý günden bu yana üyesiyim ve gittiðim günden bu yana kendimde olumlu güzel deðiþimler gördüm.orada her yaþtan insanlar var nezih bir ortamda kiþiye özel bir þekilde çalýþmalar gerçekleþiyor.' Sözleri ile insanlarý spor yapmayan davet etti. Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürlüðü bünyesinde hizmet veren futbol sahalarýnýn etrafýný çeviren tel örgülerin direkleri boyanýyor Spor tesislerinin eksiklerini anýnda müdahale ile gidermeye çalýþan Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürlüðü personeli kavurucu sýcaða aldýrmadan genç sporcularýn daha temiz sahalarda antrenman yapmalarý için çalýþýyorlar. Sahanýn içerisinde ve etrafýndaki çöplerin ve sahaya zarar veren maddelerin temizliðini her gün yapan personel þimdi de daha güzel bir görünüm saðlamak için sahalarý çevreleyen tel örgülerin direklerini boyamaya baþladý. Ýl Müdürlüðü ve personel sporcularýn daha temiz ve bakýmlý alanlarda spor yapmalarý için ellerinden gelen özverili çalýþmalarýný aksatmadan ve her isteði dikkate alarak devam ettirirken, sahalarda çalýþmalarýný sürdüren sporcu miniklerinde il müdürlüðü ve personelinin çalýþmalardan oldukça memnun olduðu görüldü. Minikler Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Haþim Eðer ve personeline kendilerine saðladýklarý saðlýklý çalýþma ortamý için teþekkür ettiler Gençlikspor yaz çalýþmalarýný sürdürüyor Çorum 1907 Gençlikspor Futbol Okulu yaz dönemi çalýþmalarýný aralýksýz sürdürüyor. Çalýþmalar hakkýnda bilgiler veren 1907 Gençlikspor Baþkaný Cumhur Sevinç, çalýþmalarýný 60 sporcu ile birlikte stajyer hocalar Hasan Karadeniz, Oðuzhan Sezer ve Burakhan Özdemir nezaretinde devam ettirdiklerini söyledi. Minik sporcularýn futbolcu olma hayallerini gerçekleþtirmede kendilerine yardýmcý olmaya çalýþtýklarýný belirten kulüp baþkaný Sevinç, bu doðrultuda hocalarýmýzla birlikte minik sporcularýn her türlü sorunlarý ile ilgilendiklerini kendilerine adeta bir baba ve aðabey þefkati ile yaklaþtýklarýný kaydetti. Sevinç, sözlerini 4 aylýk yaz döneminde 1907 Gençlikspor yaz futbol okulu olarak geri kalan dönemlerde ise Fenerbahçe Futbol Okulu olarak sürdürdüklerini ifade ederek tamamladý. KARPUZ TURNUVASI FUTBOL KARÞILAÞMALARI Futbol Ýl temsilciliði tarafýndan amatör ve profesyonel futbolcularý kaynaþtýrmak amacý ile düzenlenen Karpuz Futbol Turnuvasý'nda yarý finallerden sonra final karþýlaþmasý oynayacak takýmlar belli oldu. Yarý final karþýlaþmalarýnda rakiplerini maðlup eden Mimar Sinan Gençlikspor ile Çorumspor final karþýlaþmasý oynayacak. MÝMAR SÝNAN: 1 GENÇLERBÝRLÝÐÝ: 0 SAHA : 2 Nolu. HAKEM : Selim Sümer. MÝMAR SÝNAN GENÇLÝKSPOR : Emrah, Ali, Hüseyin, Turgay, Fevzi, Alparslan, Osman Gýdýk, Ramazan, Hüdayi, Oðuzhan, Metin, Serkan, Engin, Hakan, Oktay, Serdar, Murat, Osman Bodur, Erol, Enes. GENÇLERBÝRLÝÐÝ : Serkan, Yasin, Abdullatif, Ahmet, Burak, Barýþ, Batuhan, Ertuðrul, Mahir, Oðuzhan, Fatih, Batuhan, Ayhan, Uður, Sadýk, Ali, Yasin, Oðuzhan, Hüsamettin, Furkan. GOL : 16. dak. Ali (Mimar Sinan). "TADINI KAÇIRMAYIN " Amatör futbolcular ile profesyonel futbolcularýn kaynaþmasýný saðlamak amacýyla organize edilen turnuvada zaman zaman yaþanan gerginlikler ilimizin elit düzeydeki futbolcularýna yakýþmýyor. Karþýlaþmalarýn geneli futbolcularýn iyi niyetli mücadeleleri ile dostane havada geçerken, bazý futbolcularýn rakip takým arkadaþlarýna sert müdahalelerde bulunduðu ve bazý futbolcularýnda maçýn hakemlerine karþý çirkin sözler kullanmasý yadýrganýrken izleyicilerden de tepkiler gördü. Karþýlaþmayý izleyen futbol severler bu özel organizasyonda güzel futbol izlemek için sahalara geldiklerini belirterek futbolculara yönelik "Tadýný kaçýrmayýn. Hocalarýnýza ve arkadaþlarýnýza saygýlý olun" serzeniþinde bulundular. Zevkli maçta gülen taraf Çorumspor oldu 3-2 ÇORUMSPOR: 3 BELEDÝYE: 2 SAHA : 1Nolu. HAKEM : KadirDaþ. ÇORUMSPOR : Sabri, Mikail, Batuhan, Mehmet, Furkan, Muhammed, Önder, Mücahit, Özgür, Recep, Mustafa, Ercan, Ümit, Ünal, Alperen, Hasan, Oðuzhan, Erkut. ÇORUM BELEDÝYESPOR : M.Zahid, Mustafa Uçar, Onur Özçiftci, Uður, Aydýn, Mustafa Öner, Gufran, Mehmet, Metehan, Emre, Sefa, Necip, Dursun, Onur Yýldýrým, Yusuf, Ömer, Muhammed, Selçuk, Nurettin, Gökhan. GOLLER : 5. dak. Hasan, 43. ve 54. dakikalarda Ümit (Çorumspor), 40. ve 50. dakikalarda Mustafa Uçar (Çorum Belediyespor). Yaz spor okulundan günde 2 çalýþma Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürlüðü faaliyetleri kapsamýnda yaz döneminde çalýþmalarýný 'Ýl Spor Merkezleri' adý altýnda yürüten yaz futbol okulu gün içinde deðiþik yaþ gruplarýna göre yapýlan iki antrenman ile çalýþmalarýna devam ediyor. Sabah çalýþmasýnda Çorum'un deneyimli futbol hocasý Selim Sümer yönetiminde çalýþan minikler futbol çalýþmalarýnda hem yaz dönemini en saðlýklý þekilde deðerlendirdiklerini hem de futbolcu olmak için çalýþtýklarýný söylediler. Yaz spor okulu çalýþmalarý hakkýnda bilgi veren Sümer, minik sporcularýn gelecekteki sporcu yaþamlarýnda baþarýlý olmalarý adýna tüm tecrübeleri ve donanýmlarý ile gayret gösterdiklerini söyledi. Sümer, bundan önceki yýllarda olduðu gibi bu miniklerin arasýndan Çorum futbolunda adýndan söz ettirecek yýldýzlar çýkacaðýna inandýðýný daha þimdiden bunun iþaretlerini aldýðýný sözlerine ekledi. Ailelere de seslenen tecrübeli teknik adam çocuklarýn saðlýklý büyümesi ve iyi sporcu olmalarý adýna velilerin yaz spor okullarýný deðerlendirmelerinin önemine dikkat çekti.

12 3. Lig gruplarý 11 Temmuzda belli olacak Çorum Belediyespor imza töreni sýrasýnda Türkiye Futbol Federasyonu'nda gelen yazýlý açýklamada Türkiye 3. Ligi Gruplarýnýn kura çekiminin 11 Temmuz tarihlerinde Ýstanbul'da yapýlacaðý açýklandý. Konu hakkýnda bir açýklamada bulunan baþkan Zeki Gül, kura çekimine kimin gideceðinin belli olmadýðýný yapacaklarý bir toplantý ile kimin gideceðine karar vereceklerini ifade etti. Gül: Borçsuz kulüp, þampiyonluktan önemli Çorum Belediyespor imzalarý attýrdý Çorum Belediyespor Baþkaný Zeki Gül yeni transferlerin imza töreninde yaptýðý konuþmasýnda en çarpýcý ifade olarak þunu söyledi "Bizim için 2.lig hedefi önemli fakat borçsuz bir kulüp olmak bizim için daha önemli" dedi. Konuþmasýna Çorumlu futbolcularýn Belediyespor'u tercih etmelerinin kendileri için çok önemli olduðuna dikkat çekti. Federasyon yetkilisi Ufuk Özerten ile yaptýðý sohbetten bir alýntý sunan GülÖzerten'in kendisine "Memleketinin futbolcusunu transfer etmek dýþ transfer futbolcuya göre daha avantajlýdýr. Memleketinin futbolcusu yenilgide daha duyarlý olur" dediðini paylaþan Gül, Çorumlu futbolcularýna çok güvendiðini dile getirerek Nedim'in de transferde kendilerine kolaylýk saðladýðýný sözlerine ekledi. Transfer politikalarý hakkýnda da görüþlerini belirten baþkan Gül,"Nokta transferler yapmak için gayret sarf ediyoruz. Ancak nokta transferlerde dahi bütçemizi aþmak istemiyoruz. Yapacaðýmýz nokta transferlerin de maliyetleri de bütçemize uymalý" dedi. Büyük paralarla büyük takým kurulur diye bir realitenin olmadýðýný ifade eden Gül, "Ýnþallah gelecek yýl baþarýlý olacaðýz. Tekrar ediyorum borçlanmadan hedefe ulaþmak istiyoruz. Büyük paralar harcayarak büyük takýmlar kurulmaz. Baþarý için elimizden geleni yapacaðýz. Ýnþallah bunu da baþarýrýz" IÞIK VE ÖZBAYRAM'A TEÞEKKÜR EDERÝM Belediyespor Baþkaný Zeki Gül, bu yeni yönetici arkadaþlarý Mustafa Özbayram ve Hamit Iþýk'ýn özverili çalýþmalarý sayesinde çok rahatladýðýný belirterek kendilerine teþekkür etti. Spor Toto 2. Lig hedefi için yeni sezon transfer çalýþmalarýný baþlatan Çorum Belediyespor sezonun ilk imzalarýný attýrdý. Belediyespor Kulüp binasýnda düzenlenen imza töreninde Beldiyespor Baþkaný Zeki Gül ile birlikte Basýn Sözcüsü Mustafa Özbayram, Genel kaptan Hamit Iþýk ve futbolcular yer aldý. ETHEM BEKLENÝYOR, VEDAT VE AKÝF'E TEKLÝF VAR BelediyesporÇorumspor'dan Erol Topaloðlu ve Osman Bodur ile 2 yýllýk Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesporlu Nedim Köseoðlu ile 1 yýllýk mukavele imzaladý. Ýmza töreninin ardýndan duygularýný dile getiren futbolcular bu sezon Çorum belediyespor'u hedefe taþýmak için ellerinden geleni yapacaklarýný söylediler. Transfer komitesi artýk kale sorununu çözmek istiyor Yiðitcan'ýn yerine Ümit Kale mi gelecek! Çorum Belediyespor, PTT 1. Lig ekiplerinden Adanaspor'a transfer olan stoperi Yiðitcan Gölboyu'nun yerini doldurmaya çalýþýyor. Bu doðrultuda kendilerine önerilen isimlerin detaylý araþtýrmalarýný yapan transfer komitesi kendi çalýþmalarý doðrultusunda da stoper arayýþlarýný devam ettiriyor. Stoper arayýþýnda Kýrýkhanspor'danstoper Ümit Kale'yi mercek altýna yatýranbelediyespor transfer komitesi bu futbolcu hakkýnda gelen referanslarý deðerlendirerek listesine alacaðý öðrenildi. Ýlk görüþmede yüksek transfer ücreti talep ettiði basýna yansýyan Ýskilip Belediyespor kalecisi Utku Bektaþ ile de anlaþma saðlandý. Kesin anlaþmaya varýldýðý açýklanan kaleci ile bir iki gün içinde mukavele imzalanacak. Utku ile anlaþma saðlandý Belediyespor Genel Kaptaný Hamit Iþýk, basýnýn sorularýna cevap vererek Çorumlu futbolcular Vedat Aþkan ve Akif'e ciddi transfer teklifleri olduðu için kendileri ile görüþmeyi askýya aldýklarýný, kiralýk futbolcularý Ýbrahim Ethem'den ise haber beklediklerini söyledi. Alptekin bugün geliyor Kaleci arayýþlarýna son vermek adýna hummalý çalýþmasýný yürüten Belediyespor transfer komitesi Beylerbeyispor'un kalecisi Alptekin ile bugün Çorum'da görüþecek. Tapýlan ön görüþmede olumlu izlenimler edinilen Beylerbeyispor kalecisi Alptekin Teytey ile bugün masaya oturacak olan Belediyespor transfer komitesinin bu transferi bitirerek kale sorununu bitirmek istiyor. Alptekin Teytey'in dýþýnda kaleci arayýþlarýný devam ettirdiði bilinen transfer komitesikýrýkhanspor'dan Ömer Alýcý, Batman Petrolspor'dan Akýn Alkan için araþtýrmalarýna devam ediyor. Birinci kaleci arayýþýný sürdüren komitenin, Osman Kaç'ýn yaný sýra üçüncü kaleci olarak genç kaleci Çorumsporlu Muhammed Zahid Öztaþ'ý yüksek fiyat isteyen Ýskilip Belediyesporlu Utku Bektaþ'a tercih etmeyi düþündüðü ifade edildi. Yaþar Kabakçý yeni sezona hazýrlanýyor Çorumlu futbolcu Yaþar Kabakçý yeni sezona hazýrlanýyor. Geçtiðimiz sezon 2. Lig ekiplerindenfethiyespor formasý altýnda Spor Toto 2. Lig þampiyonluðu yaþayan deneyimli futbolcu 1 nolu sentetik sahada düz koþu ve karýn kasý çalýþmalarý ile yeni sezona hazýrlanýyor. Henüz bir takým ile sözleþme imzalamayan Yaþar Kabakçý gelen teklifleri deðerlendirdiðini 2 yýl daha oynayýp futbolu býrakmayý düþündüðünü söyledi. Tecrübeli futbolcu Belediyespor'u da deðerlendirerek ilin tek takýmýna sahip çýkýlmasý gerektiðinibelediyespor'un Hamit Iþýk ve teknik direktör Halit Kýlýç idaresinde bu sezon baþarýya kavuþacaklarýna inandýðýný söyledi.

Kurum :Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Sandıklı Vergi Dairesi Müdürlüğü

Kurum :Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Sandıklı Vergi Dairesi Müdürlüğü İhale Şehri :Afyon İş Şehri :Afyon Kurum :Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Sandıklı Vergi Dairesi Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :İstinat Duvarı Yaptırılacaktır İhale Tarihi: 02.11.2011 14:00

Detaylı

a) Adresi : CUMHURİYET MAH. KARAAĞAÇ CAD. NO:5 GÖLBAŞI BELEDİYESİ HİZMET BİNASI

a) Adresi : CUMHURİYET MAH. KARAAĞAÇ CAD. NO:5 GÖLBAŞI BELEDİYESİ HİZMET BİNASI ATIK SU ARITMA TESİSİ YAPTIRILACAKTIR GÖLBAŞI BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖLBAŞI BELEDİYESİ ATIK SU ARITMA TESİSİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü

Detaylı

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir, Sakarya, Kütahya Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :Araç Kiralama Hizmeti

Detaylı

b) Yapılacağı yer : ANKARA : Sözleşmenin imzalandığı tarihinden itibaren 3 c) İşe başlama tarihi

b) Yapılacağı yer : ANKARA : Sözleşmenin imzalandığı tarihinden itibaren 3 c) İşe başlama tarihi İhale İlanı TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KOMPANZASYON SİSTEMLERİNİN YENİLENMESİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi: Er Yemekhanesi Islak Hacimlerin Onarımı Yaptırılacaktır

İşin Adı/Konusu/Cinsi: Er Yemekhanesi Islak Hacimlerin Onarımı Yaptırılacaktır İhale Şehri :Kütahya İş Şehri :Kütahya Kurum: Hv. er Eğt. tug. k. lığı Kütahya İşin Adı/Konusu/Cinsi: Er Yemekhanesi Islak Hacimlerin Onarımı Yaptırılacaktır İhale Tarihi :01.11.2011 11:00 İhale Usulü

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Jeotermal Gradyan Ve Üretim Kuyusu Açılması İşi Yaptırılacaktır JEOTERMAL GRADYAN VE ÜRETİM KUYUSU AÇILMASI İŞİ YAPTIRILACAKTIR

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Jeotermal Gradyan Ve Üretim Kuyusu Açılması İşi Yaptırılacaktır JEOTERMAL GRADYAN VE ÜRETİM KUYUSU AÇILMASI İŞİ YAPTIRILACAKTIR İhale Şehri :Kütahya İş Şehri :Kütahya Kurum :T. C Kütahya İl Özel İdaresi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Jeotermal Gradyan Ve Üretim Kuyusu Açılması İşi Yaptırılacaktır İhale Tarihi: 03.11.2011 10:00 İhale Usulü

Detaylı

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum :Sağlık Bakanlığı Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Araç Kiralama Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :16.11.2011 10:30 İhale Usulü :Açık İhale

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Denizli İli Güney İlçesi Yeni Mahallesi 118 Adet Konut ve 1 Adet Büfe İnşaatı İle Altyapı ve Çevre

Denizli İli Güney İlçesi Yeni Mahallesi 118 Adet Konut ve 1 Adet Büfe İnşaatı İle Altyapı ve Çevre İhale Tarihleri 12 Ekim 2017 14:30 Denizli İli, Güney İlçesi, Yeni Mahallesi 118 Adet Konut ve 1 Adet Büfe İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi İHALE İLANI YAPIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR. T.C. BAŞBAKANLIK

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

İhale Şehri :Eskişehir. İş Şehri :Eskişehir. Kurum: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Tıp Fakültesi Birimi

İhale Şehri :Eskişehir. İş Şehri :Eskişehir. Kurum: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Tıp Fakültesi Birimi İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir Kurum: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Tıp Fakültesi Birimi İşin Adı/Konusu/Cinsi: İlaç Satın Alınacaktır İhale Tarihi :17.11.2011 10:30

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

KONUT VE BÜFE İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI- TOKİ

KONUT VE BÜFE İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI- TOKİ T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI (TOKİ) İHALE İLANI YAPIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR. KONUT VE BÜFE İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

YAZIHAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ

YAZIHAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ YAZIHAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ İhale Kayıt Numarası İhale Adı İhale Tarihi 2012/94521 2012 2013 Eğitim-Öğretim Yılı 1. Grup Öğrenci Taşıması

Detaylı

ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Çankırı ATM Şefliği Topuzsaray Revize Erozyon Kontrolu Proje Sahası Arazi Hazırlığı İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

TEKİRDAĞ ÇORLU HV. TEL ÖRGÜ, ACİL ÇIKIŞ YOLU, ÇEVRE GÜVENLİK YOLU AYDINLATMASININ YAPILMASI DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MDÜRLÜĞÜ (DHMİ)

TEKİRDAĞ ÇORLU HV. TEL ÖRGÜ, ACİL ÇIKIŞ YOLU, ÇEVRE GÜVENLİK YOLU AYDINLATMASININ YAPILMASI DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MDÜRLÜĞÜ (DHMİ) TEKİRDAĞ ÇORLU HV. TEL ÖRGÜ, ACİL ÇIKIŞ YOLU, ÇEVRE GÜVENLİK YOLU AYDINLATMASININ YAPILMASI DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MDÜRLÜĞÜ (DHMİ) TEKİRDAĞ ÇORLU HV. TEL ÖRGÜ, ACİL ÇIKIŞ YOLU, ÇEVRE GÜVENLİK

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Sokak Hayvanlarının Toplanması Ve Veterinerlik Hizmeti Alınacaktır

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Sokak Hayvanlarının Toplanması Ve Veterinerlik Hizmeti Alınacaktır İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir Kurum: Odunpazarı Belediyesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Sokak Hayvanlarının Toplanması Ve Veterinerlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :15.11.2011 10:30 İhale Usulü

Detaylı

ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ 226 İŞÇİ (DAİME VE GEÇİCİ İŞÇİ) PERSONELİNİN 2016 YILI SÜRESİNCE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI (1 KİŞİYLE), İŞYERİ HEKİMİ (1 KİŞİYLE) VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİ (1 KİŞİYLE) HİZMETİNİN OSGB

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR ONİKİŞUBAT BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ. KAMYON, KAMYONET ve TIR KİRALANMASI HİZMET ALIM İŞİ hizmet alımı 4734

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR ONİKİŞUBAT BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ. KAMYON, KAMYONET ve TIR KİRALANMASI HİZMET ALIM İŞİ hizmet alımı 4734 ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR ONİKİŞUBAT BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KAMYON, KAMYONET ve TIR KİRALANMASI HİZMET ALIM İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık

Detaylı

MYO'da Nevruz coþkusu

MYO'da Nevruz coþkusu Gönüllerince eðlendiler "Dünya Down Sendromlular Günü" sebebiyle Çorum Belediyesi Kadýn Kültür ve Sanat Merkezi ile Hitit Üniversitesi Aktif Yaþam Kulübü, Kale Eðitim Uygulama Okulu ve Ýþ Eðitim Merkezinde

Detaylı

İHALE İLANI 0 326 413 0424-0 326 413 5878. hy56khg@hotmail.com. HATAY/Reyhanlı

İHALE İLANI 0 326 413 0424-0 326 413 5878. hy56khg@hotmail.com. HATAY/Reyhanlı ÇRŞ, 04-OCK-00 20:30 İHALE İLANI Reyhanlı İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği Reyhanlı Cemil MERİÇ'in evi Restorasyonu Uygulaması İşi İçişleri Bakanlığı'nın 28 Nisan 2007 tarih 26506 sayılı Köylere Hizmet

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Cadde Ve Sokak Düzenlleme Malzemesi Satın Alınacaktır

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Cadde Ve Sokak Düzenlleme Malzemesi Satın Alınacaktır İhale Şehri :Bilecik İş Şehri :Bilecik Kurum: Gölpazarı Belediyesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Cadde Ve Sokak Düzenlleme Malzemesi Satın Alınacaktır İhale Tarihi :26.10.2011 09:00 İhale Usulü: Açık İhale Dosya

Detaylı

a) Adresi : E.S.K.İ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORHANGAZİ MAHALLESİ ÖMÜR MEVKİİ ARITMA TESİSLERİ - ESKİŞEHİR

a) Adresi : E.S.K.İ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORHANGAZİ MAHALLESİ ÖMÜR MEVKİİ ARITMA TESİSLERİ - ESKİŞEHİR İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri: Eskişehir Kurum :Eskişehir Büyükşehir Belediyesi E.s.k.i. Genel Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :Özel Güvenlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi: 15.11.2011 14:00 İhale

Detaylı

Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri

Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri İlan Süresi : 33 (ilanın elektronik araçlarla hazırlanması ve gönderilmesinden dolayı 7 gün süre indirimi) Yasal Kapsam : 13/a İlan Süresi İçin Yaklaşık Maliyet : 4.

Detaylı

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir, Kütahya, Sakarya Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :Özel Güvenlik Hizmeti

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri İlan Süresi : 21 Yasal Kapsam : 13 b/3 İlan Süresi İçin Yaklaşık Maliyet : 3. adım 201.563,00 1.539.538,00 Ortak Alım : Hayır AKARYAKIT SATIN

Detaylı

BEYOĞLU ŞİŞHANE MEYDANI VE ÇEVRESİ DÜZENLEME İNŞAATI YAPIM İŞİ

BEYOĞLU ŞİŞHANE MEYDANI VE ÇEVRESİ DÜZENLEME İNŞAATI YAPIM İŞİ İhale Konusu BEYOĞLU ŞİŞHANE MEYDANI VE ÇEVRESİ DÜZENLEME İNŞAATI YAPIM İŞİ İhale Kayıt No 2017/350863 İhale Tarih ve Saati 18 Eyl 2017 Pzt 10:00 İhaleni Yapılacağı Yer İBB Ek Hizmet Binası İhale İşleri

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

T.0 IZMIR GAZIEMIR BELEDIYE BASKANLIĞI Destek Hizmetleri Müdürlüğe hale Birimi IZMIR TICARET ODASINA

T.0 IZMIR GAZIEMIR BELEDIYE BASKANLIĞI Destek Hizmetleri Müdürlüğe hale Birimi IZMIR TICARET ODASINA T.0 IZMIR GAZIEMIR BELEDIYE BASKANLIĞI Destek Hizmetleri Müdürlüğe hale Birimi Sayı : M.35.6.GAZ.0(73/4)-755-2-0-0- 2432 [f Z-- -. 18/10/2011 Kona : Ihale Ilanı hlc. IZMIR TICARET ODASINA Elde göndermiş

Detaylı

3- İhalenin a) Yapılacağı yer : Sümer Mah.1327.Sok.No:28 Merkez/Karaman b) Tarihi ve saati : :00

3- İhalenin a) Yapılacağı yer : Sümer Mah.1327.Sok.No:28 Merkez/Karaman b) Tarihi ve saati : :00 ÇOCUK OYUN GRUBU, SALINCAK, TAHTEREVALLİ, DIŞ MEKÂN SPOR ALETLERİ TEMİNİ, NAKLİ, MONTAJI VE ÇÖP KOVASI SATIN ALINACAKTIR KARAMAN BELEDİYESİ PARK-BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ Çocuk Oyun Grubu, Salıncak, Tahterevalli,

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

İlan Bilgileri. İlan Süresi : 14. Yasal Kapsam : 13 b/2

İlan Bilgileri. İlan Süresi : 14. Yasal Kapsam : 13 b/2 İlan Bilgileri İlan Süresi : 14 Yasal Kapsam : 13 b/2 ESKİ ERMENEK EVLERİNİN AHŞAP CEPHE KAPLAMALARI,SOKAK KAPLAMALARI VE PEYZAJ ÇALIŞMASI ERMENEK BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ Eski Ermenek evlerinin

Detaylı

DIŞ LASTİK SATIN ALINACAKTIR TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TPAO) MAKİNE_İKMAL VE İNŞAAT DAİRE BAŞKANLIĞI

DIŞ LASTİK SATIN ALINACAKTIR TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TPAO) MAKİNE_İKMAL VE İNŞAAT DAİRE BAŞKANLIĞI DIŞ LASTİK SATIN ALINACAKTIR TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TPAO) MAKİNE_İKMAL VE İNŞAAT DAİRE BAŞKANLIĞI 25-13ARA-46172 DIŞ LASTİK alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

AG-YG(OG) ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKELERİ VE YG(OG) DAĞITIM HATLARI ARIZA ONARIM VE BAKIM HİZMETİ ALINACAKTIR

AG-YG(OG) ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKELERİ VE YG(OG) DAĞITIM HATLARI ARIZA ONARIM VE BAKIM HİZMETİ ALINACAKTIR AG-YG(OG) ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKELERİ VE YG(OG) DAĞITIM HATLARI ARIZA ONARIM VE BAKIM HİZMETİ ALINACAKTIR Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM AŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Genel Müdürlüğümüz Çağlayan

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

TOPRA SANAT YAPILARI VE BSK'LI ÜSTYAPI İŞİ YAPTIRILACAKTIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-5.BÖLGE MERSİN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TOPRA SANAT YAPILARI VE BSK'LI ÜSTYAPI İŞİ YAPTIRILACAKTIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-5.BÖLGE MERSİN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOPRA SANAT YAPILARI VE BSK'LI ÜSTYAPI İŞİ YAPTIRILACAKTIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-5.BÖLGE MERSİN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Erdemli-Silifke-Taşucu 13Bl HdYolu Km:160+200-165+400

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

PROJE HİZMETİ ALINACAKTIR

PROJE HİZMETİ ALINACAKTIR PROJE HİZMETİ ALINACAKTIR T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Tekstil, Deri, Mobilya, Gıda ve Kimya Ürünlerinin İmalatı Sektörlerindeki İşyerlerinde İş Sağlığı

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Evrak Tarih ve Sayısı: 21/05/2015-45876 T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı *BENF3BDKH* Sayı : 41361510-755.02.03/ Konu : İhale İlan İşleri AKŞEHİR KADİR YALLAGÖZ SAĞLIK

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ VİYADÜK İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Yunuseli Viyadüğü İnşaatı Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

YAZIHAN İLÇESİ İLKÖĞRETİM 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ

YAZIHAN İLÇESİ İLKÖĞRETİM 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ 7.BÖLGE 6.BÖLGE 5.BÖLGE 4.BÖLGE 3.BÖLGE 2.BÖLGE 1.BÖLGE YAZIHAN İLÇESİ İLKÖĞRETİM 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ İhale Kayıt Numarası İhale Adı İhale Tarihi 2012/121456 İLKÖĞRETİM

Detaylı

Kurum: Sağlık Bakanlığı Müsteşarlık Bolu Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Hastanesi

Kurum: Sağlık Bakanlığı Müsteşarlık Bolu Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Hastanesi İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum: Sağlık Bakanlığı Müsteşarlık Bolu Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Hastanesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Yemek Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :22.11.2011 10:00 İhale

Detaylı

Sýnav gerçeðiyle ve gerçeðine uygun sýnavlarla ne kadar sýk yüzleþirseniz onu o kadar iyi tanýrsýnýz. Sýnavý tüm ayrýntýlarýyla tanýmak, onu kolay aþm

Sýnav gerçeðiyle ve gerçeðine uygun sýnavlarla ne kadar sýk yüzleþirseniz onu o kadar iyi tanýrsýnýz. Sýnavý tüm ayrýntýlarýyla tanýmak, onu kolay aþm yeni Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Sistemi DERSHANELERÝ Sýnav gerçeðiyle ve gerçeðine uygun sýnavlarla ne kadar sýk yüzleþirseniz onu o kadar iyi tanýrsýnýz. Sýnavý tüm ayrýntýlarýyla tanýmak, onu kolay

Detaylı

ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU

ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU T.C. SAKARYA ÜNÝVERSÝTESÝ... MESLEK YÜKSEKOKULU ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU Adý Soyadý : Öðrencinin No : Doðum Yeri ve i : Öðr.Kaldýðý Yerin Ýkametgah Adr. : Öðr. Kaldýðý Yerin Tel. : Öðrenci GSM Telefonu

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 23-28 ŞUBAT 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN KARADENİZ 2

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 23-28 ŞUBAT 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN KARADENİZ 2 EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 23-28 ŞUBAT 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN KARADENİZ 2. KİTAP FUARI, 19-27 MART 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN BURSA KİTAP FUARI, 16-24 NİSAN 2016

Detaylı

DAĞITIM Gereği : Bilgi :

DAĞITIM Gereği : Bilgi : TASNİF PİSİ T.C. JANDARMA GEN EL'KOMUTAN LIĞI JANDARMA TEDARİK MERKEZİ KOMUTANLIĞI 3 NUMARALI İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI LOJ 4000-115367-12/3 Nu.lı İh.Kom. 03 Ekim 2012 KONU : İhale İlanı TİCARET ODASI

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Böbrekleri iki hastaya umut oldu

Böbrekleri iki hastaya umut oldu "Din görevlileri toplum tüm kesimlerine yön vermeli" Ýl Müftülüðü personeline Ramazan ayý öncesinde motivasyonu artýrmak amacýyla konferans düzenlendi. Devlet Tiyatro Salonunda gerçekleþtirilen konferansa

Detaylı

BİNA İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BİNA İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BİNA İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İZMİR OPERA BİNASI YAPILMASI yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR ÇUBUK BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ Akaryakıt Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ TOPRAKİ,SANAT YAPILARI,KÖPRÜ VE BSK'LI ÜSTYAPI YAPTIRILACAKTIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-5.BÖLGE MERSİN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Erdemli-Silifke-Taşucu 13Bl HdYolu Km:230+210-235+000

Detaylı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı İşin Adı/Konusu/Cinsi :Temizlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :17.11.2011 10:00 İhale Usulü

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Kurum :Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Kırka Bor İşletme Müdürlüğü

Kurum :Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Kırka Bor İşletme Müdürlüğü İhale Şehri: Eskişehir İş Şehri :Eskişehir Kurum :Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Kırka Bor İşletme Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :Spiral Dikişli Çelik Boru Döşenmesi İşi Yaptırılacaktır İhale

Detaylı

T.C. Köylere Hizmet Götürme Birliği. /*- rz S /7

T.C. Köylere Hizmet Götürme Birliği. /*- rz S /7 T.C. K AR A K O ÇAN K A Y M A K A M L IĞ I Köylere Hizmet Götürme Birliği Sayı :22804967/ 6 2 ^ 02/12/2013 Konu : İhale İlam /*- rz S /7 ilçemiz Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından, 2013 KÖYDEŞ programındaprogramında

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

a) Adresi : G.M.K Bulvarı 33220 TOROSLAR/MERSİN : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

a) Adresi : G.M.K Bulvarı 33220 TOROSLAR/MERSİN : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri 28 (ilanın elektronik araçlarla hazırlanması ve gönderilmesinden dolayı 7 gün, ilan ve ihale İlan Süresi : dokümanına EKAP üzerinden doğrudan erişilmesinden dolayı 5

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

Kurum :Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Satınalma Dairesi Başkanlığı

Kurum :Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Satınalma Dairesi Başkanlığı İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir Kurum :Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Satınalma Dairesi Başkanlığı İşin Adı/Konusu/Cinsi: Özel Güvenlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :14.11.2011 11:00 İhale

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

SÜREYYAPAŞA GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİNE

SÜREYYAPAŞA GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİNE Evrak Tarih ve Sayısı: 21/08/2015-1635 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu İstanbul İli Anadolu Güney Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği *BE5U4DCZC* Sayı : 71587699-930- Konu:

Detaylı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı İşin Adı/Konusu/Cinsi :Özel Güvenlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :23.11.2011 10:00 İhale

Detaylı

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ TÜM BÝRÝMLERÝN DÝKKATÝNE YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ Sayýn Ýdarecilerimiz; Kurulduðumuz 2005 yýlýndan bu yana uygulamaya ve ihtiyaca yönelik eðitim seminerlerimiz devam etmektedir. Bilindiði üzere ülkemizde

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TKİ) EGE LİNYİTLERİ İŞLETME MÜESSESESİ/SATINALMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Sürücülü Araç Kiralama hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale

Detaylı

a) Adresi : Alemdar Mahallesi, Ankara Caddesi, Hükümet Konağı Sokak, No: Cağaloğlu Fatih/İSTANBUL : https://ekap.kik.gov.

a) Adresi : Alemdar Mahallesi, Ankara Caddesi, Hükümet Konağı Sokak, No: Cağaloğlu Fatih/İSTANBUL : https://ekap.kik.gov. İLAN İSTANBUL VERGİ DENETİM KURULU PENDİK HİZMET BİNASINA AİT ZEMİN ETÜDLERİ, MİMARİ, STATİK, MEKANİK, ELEKTRİK, ALTYAPI VE PEYZAJ UYGULAMA PROJELERİ, MAHAL LİSTELERİ, METRAJ, YAKLAŞIK MALİYET HESAPLARI

Detaylı

Matematik SAY Türk Dili ve Edebiyatý SÖZ

Matematik SAY Türk Dili ve Edebiyatý SÖZ ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU) 1011359 Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðretmenliði 31 31 SAY-1 336.997 340.287 329.613 329.613 1011029 Fen Bilgisi Öðretmenliði 41 41 SAY-2 282.214 298.589

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ 2- Ön yeterlik konusu danışmanlık hizmetinin

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ 2- Ön yeterlik konusu danışmanlık hizmetinin AKARÇAY HAVZASI KURAKLIK YÖNETİM PLANI HAZIRLANMASI DANIŞMANLIK HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR SU YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK Akarçay Havzası Kuraklık Yönetim Planı Hazırlanması

Detaylı