Balýn parmak izini' çýkartýyoruz

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Balýn parmak izini' çýkartýyoruz"

Transkript

1 Hitit Gazeteciler Derneði'nin Federasyon üyeliði onaylandý Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði'nin Türkiye Gazeteciler Federasyonu'na üyeliði onaylandý. HGYD'nin Çorum'u temsilen Federasyon Üyeliði'ne kabulü, Nisan 2013 tarihleri arasýnda Bursa'da yapýlan 41. Baþkanlar Konseyi toplantýsýnda benimsenmiþti. Federasyon Yönetim Kurulu, 29 Haziran 2013 tarihinde Ýzmir'de yaptýðý toplantýda, kararý onayladý. SAYFA 3 TE 40 KURUÞ Balýn parmak izini' çýkartýyoruz Nüfusun yüzde 70'i deprem riski taþýyor Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý tarafýndan "Riskli Yapý Tespit Yönetmeliði Eðitimi" Çorum'da yapýlýyor. 81 ilden Çevre ve Þehircilik Ýl Müdürlüðü uzmanlarýnýn katýldýðý eðitim programý dün saat 09.00'da Anitta Otel'de gerçekleþtirilen açýlýþ programýyla baþladý. Ýstiklal Marþýnýn okunmasýnýn ardýndan Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý Alt Yapý Kentsel Dönüþüm Daire Baþkaný Coþkun Saðýr bir konuþma gerçekleþtirdi. Canik Baþarý Üniversitesi Rektör Prof. Dr. Yunus Bekdemir, gazetemize nezaket ziyaretinde bulundu. Prof. Dr. Yunus Bekdemir ziyarette üniversite hakkýnda bilgilerde verdi. Ziyarette tv program yapýmcýsý ve gazeteci yazar Hakan Aksu ile Canik Baþarý Üniversitesi Rektör Prof. Dr. Yunus Bekdemir'in Özel Kalem Müdürü Cafer Kýyak'ta hazýr bulundu. Yazý Ýþleri Müdürümüz Nadir Yücel ile görüþen Prof. Dr. Bekdemir, Canik Baþarý Üniversitesinin, 2010 yýlýnda Baþarý Eðitim ve Kültür Vakfý ve Tanrýverdi Vakfý tarafýndan kurulduðunu belirterek, "Canik Baþarý Üniversitesi, bilginin üretilmesinde insana ve çevreye saygýyý temel alýyor. SAYFA 3 TE Belediye'den su kesintisi uyarýsý! Çorum Belediyesi Su Ýþleri Müdürlüðü'ne baðlý Su Teknisyenliði Amirliði tarafýndan yapýlan açýklamada Binevler bölgesi içmesuyu þebeke hattýnda bakým ve onarým çalýþmasý yapýlacaðýndan su kesintisine gidileceðini duyurdu. Çorum Belediyesi'nden yapýlan açýklamada "8 Temmuz 2013 Pazartesi günü ile saatleri arasý Binevler bölgesinin tamamý, Silimkent, Buhara 4. ve 5. Cadde ve sokaklar ile Özel Hastane civarýnda üst kesimlerinde su kesintisine gidilecektir" denildi. SAYFA 2 DE SAYFA 3 TE Meclisten birlik beraberlik çaðrýsý Coþkun Saðýr Lojistik Programý'na YÖK'ten onay SAYFA 2 DE Çorum Belediye Meclisi toplantýsýnýn temmuz ayý toplantýsý dün yapýldý. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün Umre'de olmasý nedeniyle Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül baþkanlýðýnda Belediye Meclis Salonunda saat 14.00'da gerçekleþtirilen toplantýda gündem dýþý söz alan CHP'li Meclis Üyesi Yusuf Þiþman, son aylarda Gezi Parký olaylarý sonrasýnda yaþanan geliþmelere deðinerek, "Bizler yüzlerce yýldýr kardeþçe yaþadýk yaþamaya da devam edeceðiz. Ancak provokasyonlara çabuk kapýlýyoruz. Tepkimizi çok çabuk gösteriyoruz. Çorum'da bu konuda saðduyulu davranmýþtýr" dedi. SAYFA 3 TE "Mýsýr'da halkýn, iradesine yönelik darbeyi ve darbecileri lanetliyoruz" Memur Sen Ýl Temsilciliði düzenlediði eylemde Mýsýr'da seçilmiþ Cumhurbaþkanýna karþý yapýlan askeri darbeye ve bu darbeye "Darbe" bile diyemeyen Batý'ya tepki gösterildi. PTT önünde yapýlan eylemde konuþan Memur Sen Ýl Temsilcisi Ahmet Saatçi, Mýsýr'da ordunun seçilmiþ Cumhurbaþkanýna görevden el çektirmesinin, sivil yönetime karþý askeri darbe yapmasý kabul edilemez olduðunu belirterek, "Büyük Memur Sen ailesi olarak, Mýsýr'da halkýn, tercihine iradesine yönelik darbeyi ve darbecileri kýnýyoruz ve lanetliyoruz" dedi. SAYFA 5 TE "Ýlahi Aþk Buluþmalarý"na Ramazanda devam Yüzyýllardýr Anadolu'nun zengin geçmiþi içinde yer alan Bektaþi semahý, Mevlevi semasý ve Devran zikirler... KPSS maratonu bugün baþlýyor 2013-KPSS A Grubu ve Öðretmenlik Sýnavý, 6-7 Temmuz tarihlerinde yapýlacak. Sýnavýn sabah oturumlarý 09.30'da, öðleden sonraki oturumlarý 14.30'da baþlayacak. "Giriþimcilik Destek Programý"ndan 3 yýlda 303 kiþi yararlandý KOSGEB Uzmaný Gökhan Yürüer, "Giriþimcilik Destek Programý"ndan yýllarý arasýnda 303 kiþinin yararlandýðýný ifade ederek, bunun 141 kadýn, 162'si ise erkek olduðunu söyledi. SAYFA 9 DA SAYFA 7 DE SAYFA 10 DA

2 Belediye'den su kesintisi uyarýsý! Çorum Belediyesi Su Ýþleri Müdürlüðü'ne baðlý Su Teknisyenliði Amirliði tarafýndan yapýlan açýklamada Binevler bölgesi içmesuyu þebeke hattýnda bakým ve onarým çalýþmasý yapýlacaðýndan su kesintisine gidileceðini duyurdu. Çorum Belediyesi'nden yapýlan açýklamada "8 Temmuz 2013 Pazartesi günü ile saatleri arasý Binevler bölgesinin tamamý, Silimkent, Buhara 4. ve 5. Cadde ve sokaklar ile Özel Hastane civarýnda üst kesimlerinde su kesintisine gidilecektir" denildi. Açýklamada, yukarýda belirtilen bölgelerde ikamet eden vatandaþlarýn maðdur olmamalarý için 8 Temmuz 2013 Pazartesi günü tedbirlerini almalarý istendi. Haber Servisi 2 HABER Kýrgýz öðrencilerden Rektör Alkan'a ziyaret Ýmsâk :2:51 Güneþ :5:08 Ýþrak :6:01 Öðle :12:56 Ýkindi :16:55 Akþam :20:23 Yatsý :22:19 2 AJANDA Ay, 31 Gün, 27. Hafta Mal, mülk, çoluk-çocuk; Allahü teâlânýn emânetleridir. Emânetlerini istediði zaman alýr. Mevlâna Hâlid-i Baðdâdî Rahmetullahi Aleyh Günün Þiiri SEVGÝLERDE Hitit Üniversitesinin Kýrgýzistan-Türkiye Manas Üniversitesi ile yaptýðý akademik iþbirliði protokolü kapsamýnda yaz eðitim stajýný yapmak üzere Çorum'a gelen Kýrgýz öðrenciler Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan'ý makamýnda ziyaret ettiler. Kendilerine gösterilen ilgi ve alakadan dolayý çok mutlu olduklarýný ifade eden öðrenciler, yurt dýþýnda staj eðitimi almalarýnýn ayrý bir tecrübe kazandýracaðýný inandýklarýný belirterek, bu olanaðý saðladýklarý için Hitit Üniversitesine ve Kýrgýzistan-Türkiye Manas Üniversitesi'ne teþekkür ettiler. Rektör Prof. Dr. Alkan ise iki üniversite arasýnda yapýlan protokolün somut adýmlara dönüþtürülmesinin mutluluk verici olduðunu belirterek, öðrencilere gerçekleþtirdikleri ziyaretten dolayý teþekkürlerini iletti. Haber Servisi Behçet NECATÝGÝL Sevgileri yarýnlara býraktýnýz Çekingen, tutuk, saygýlý. Bütün yakýnlarýnýz Sizi yanlýþ tanýdý. YÝTÝK Hitit Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Endüstriyel Elektronik bölümünden almýþ olduðum geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. Naim oðlu 1986 doðumlu Mustafa Bakýrcý Sahibinden Asya Kentte Satýlýk Lüx Daireler Buhara evler Ýbrahim Çayýrý 30. Sk. No 55 üzerinde bulunan Asya Kent Sitesinde Sahibinden Tapusu Hazýr Kredi kullanmaya müsait Lüx Daireler satýlýktýr. Lojistik Programý'na YÖK'ten onay Bitmeyen iþler yüzünden (Siz böyle olsun istemezdiniz) Bir bakýþ bile yeterken anlatmaya her þeyi Kalbinizi dolduran duygular Kalbinizde kaldý. Siz geniþ zamanlar umuyordunuz Çirkindi dar vakitlerde bir sevgiyi söylemek. Yýllarýn telâþlarda bu kadar çabuk Geçeceði aklýnýza gelmezdi. Gizli bahçenizde Açan çiçekler vardý, Gecelerde ve yalnýz. Vermeye az buldunuz Yahut vaktiniz olmadý. HAVA DURUMU Müracaat: Ahmet Kaya Sahibinden 1000 M2 Kiralýk Ýþ yeri Eski Ankara Caddesi üzerinde Eski Yimpaþ ve Yunus Marketleri de olarak bilinen Büro yerleri dahil olmak üzere Toplam Bin metrekare alana sahip Ýþ yeri sahibinden Kiralýktýr. Müracaat Tel: Gazi Caddesinde Ýþyeri Devredilecektir Gazi Caddesi üzerinde bulunan ve halen Faal durumda bulunan iþ yerimiz iþ deðiþikliði nedeni ile devredilecektir. Müracaat: Yýl: 9 Sayý: 2522 ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi : 55 TL. Yurtiçi : 160 TL. Yurtdýþý : 100 Euro Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.).: Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : Kongre Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : Hitit Üniversitesine yeni bir bölüm daha açýlacak. Üniversitenin Osmancýk Ömer Derindere Meslek Yüksekokulu bünyesinde "Lojistik Programý" açýlmasý konusundaki teklifi YÖK Yürütme Kurulu tarafýndan kabul edildi. Osmancýk Ömer Derindere Meslek Yüksekokulu'nda 2010 yýlýnda 4 adet olan program sayýsý yeni dölüm ile 7'ye ulaþtý. Üniversiteden konu hakkýnda yapýlan açýklamada Lojistik Programýnýn amacý þu þekilde belirtildi: "Mallarý ve Hizmetlerin, Tüketicinin ihtiyaçlarý doðrultusunda kaynak noktadan tüketim noktasýna iletiminin planlamasý, uygulanmasý ve denetiminin yönetimi anlamýna gelen lojistik, günümüzde yurtiçi ve yurtdýþý her türlü taþýmacýlýk faaliyetini kapsayacak biçimde geliþmekte ve anlamýyla bilgi yönetimi, nakliye, stok, depolama, iþleme ve paketleme süreçlerini içeren bütünleþmiþ bir kavram haline dönüþmektedir. Modern dünyada lojistik, demiryolu, denizyolu, karayolu ve havayolu üzerinden küresel Pazar yerinde mal ve hizmetlerin ekili biçimde ihtiyaç sahiplerine ulaþtýrýlmasýný saðlamak üzere iþletme, matematiksel karar verme yöntemleri, biliþim teknolojisi, dýþ ticaret, gümrük, taþýmacýlýk ve hukuk gibi farklý disiplinlerin uzmanlýklarýndan faydalanmaktadýr. Ülkemiz jeostratejik açýdan Asya ve Avrupa ile Karadeniz ve Akdeniz arasýnda köprü konumunda olup üç kýtanýn kesiþim noktasýndadýr. Bu bakýþ açýsýyla Türkiye; Avrupa, Balkanlar, Karadeniz, Kafkaslar, Hazar, Orta Asya, Orta Doðu ve Kuzey Afrika Ülkeleri için bir daðýtým ve toplama(aktarma) merkezi olabilecek özelliði ile uluslararasý lojistik açýsýndan çok uygun bir konumdadýr. Bu avantajlar, Türkiye'de lojistiðin büyüme potansiyelini göstermektedir. Daha çok karayolu taþýmacýlýðýna odaklanan Türkiye, dünyada en çok TIR karnesine sahip ülke olarak bu konuda liderliði ele geçirmiþ olsa da terimin genel anlamýnýn iþaret ettiði kapasiteye ulaþmamýþtýr. Lojistik Önlisans Programý, lojistik sektörünün ihtiyaç duyduðu mesleki bilgi ve becerilere sahip, etik ilkelere saygýlý elemanlar yetiþtirmeyi hedeflemektedir." Haber Servisi Ýmtiyaz Sahibi TEK Tek Yýldýz Basýn Yayýn BASIN YAYIN Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ DAÐITIM A.Þ. Yazý Ýþleri Müdürü Haber Yönetmeni Nadir YÜCEL Fatih AKBAÞ Muhabirler Spor Yönetmeni Kubilay Kaan YÜCEL Adnan YALÇIN Yasin Þevket YÜCEL Hukuk Danýþmanlarý: Bahadýr Ömer YÜCEL Av. Ýbrahim ÖZYILMAZ Av. Yakup ALAR Tasarým ( ) Fethi SÜMÜÞ elektronik posta adresi: 1.50 TL TL Baský yapýldýðý yer: TL TL TL TL TL Sancaktar iþ merk. zemin kat Ücretsiz 50 KR Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 1,944 1,954 EUR 2,503 2,518 STERLiN 2,905 2,95 JPY YENi 0,0193 0,0196 SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER SULAR ECZANESÝ TEL: ÖMÜR ECZANESÝ TEL: BÜYÜK ECZANESÝ TEL: ALBAYRAK ECZANESÝ TEL: Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi

3 HABER 3 Balýn parmak izini' çýkartýyoruz Nüfusun yüzde 70'i deprem riski taþýyor Canik Baþarý Üniversitesi Rektör Prof. Dr. Yunus Bekdemir, gazetemize nezaket ziyaretinde bulundu. Prof. Dr. Yunus Bekdemir ziyarette üniversite hakkýnda bilgilerde verdi. Ziyarette tv program yapýmcýsý ve gazeteci yazar Hakan Aksu ile Canik Baþarý Üniversitesi Rektör Prof. Dr. Yunus Bekdemir'in Özel Kalem Müdürü Cafer Kýyak'ta hazýr bulundu. Yazý Ýþleri Müdürümüz Nadir Yücel ile görüþen Prof. Dr. Bekdemir, Canik Baþarý Üniversitesinin, 2010 yýlýnda Baþarý Eðitim ve Kültür Vakfý ve Tanrýverdi Vakfý tarafýndan kurulduðunu belirterek, "Canik Baþarý Üniversitesi, bilginin üretilmesinde insana ve çevreye saygýyý temel alýyor. Bilgiye ulaþma, bilgiyi üretme ve kullanma aþamalarýnda disiplinlerarasý yaklaþýmý ve eleþtirel düþünmeyi ön plana çýkarmýþtýr. Eðitim ve araþtýrma faaliyetleri; evrensel deðerleri ve bilimsel etik kurallarý yerel çerçevede ele alan, üretken ve yenilikçi bireylerin yetiþtirilmesi hedefi doðrultusunda þekillendirilmiþtir" dedi. Kampüsün, Karadeniz Bölgesinin eðitim, kültür, sanat, turizm ve ticaret merkezi olan Samsun'un zirvesinde, doðanýn içinde, Samsun ve Karadeniz'in büyüleyici manzarasýnýn tamamýna hakim bir konumda yer aldýðýný ifade eden Bekdemir, "Öðrencilerimize eðitim, kariyer ve rehberlik alanlarýnda danýþmanlýk desteði saðlanmaktayýz. Bireysel kariyer, yurt dýþý eðitim, iþ dünyasý, rehberlik ve psikolojik danýþmanlýk vb. konularda öðrencilere danýþmanlýk hizmeti de veriyoruz" þeklinde kaydetti. ÖSYM'nin Yükseköðretim Programlarý ve Kontenjanlarý Kýlavuzu'nda "Eðitim Burslu" olarak belirtilen programlardan birini tercih ederek ÖSYM tarafýndan bu programa yerleþtirilen öðrencilerin hak kazandýðý bu bursun içeriðinde eðitim ücretinin de olduðunu açýklayan Bekdemir, 7 bölümle çýktýlarý yolda þimdi 11 bölüme ulaþtýklarýný ifade ederek bu bölümleri þöyle sýraladý: "Eðitim Fakültesi; Rehberlik ve Psikolojik Danýþmanlýk, Türkçe Öðretmenliði, Ýngilizce Öðretmenliði. Fen Edebiyat Fakültesi; Moleküler Biyoloji ve Genetik, Psikoloji, Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi. Ýþletme: Uluslararasý Ticaret ve Ýþletmecilik, Siyaset Bilimi ve Uluslararasý Ýliþkiler. Mühendislik Fakültesi; Ýnþaat Mühendisliði, Mimarlýk, Ýç Mimarlýk." Üniversite bünyesinde Araþtýrma Merkezleri açtýklarýný belirten Bekdemir, "Bu merkezlerimizden biriside Türkiye'de ilk ve tek olan "Bal Araþtýrma Merkezi"dir. Ülke olarak þu an ürettiðimiz balý hala dýþ ülkelere satamýyoruz. Kurduðumuz bu merkezimizde Balýn 'parmak izini' çýkartýyoruz, kalitesini belirliyoruz. Þimdi ise Kanser Laboratuarý kuruyoruz. Karadeniz de bu alanda çalýþmalar yapacaðýz. Biz bölümleri açarken attýðýmýz taþýn hedefe ulaþmasý için çalýþýyoruz. Çünkü biz Vakýf üniversitesiyiz ve hayýrseverlerin yardýmlarýyla yolumuza devam ediyoruz" ifadelerini kullandý. Rektör Bekdemir sözlerine Çorum ile Samsun'un kardeþ kentler olduðunu ve ikisini de birbirinden ayýrmadýðýný dile getirerek tamamladý. Fatih AKBAÞ Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý tarafýndan "Riskli Yapý Tespit Yönetmeliði Eðitimi" Çorum'da yapýlýyor. 81 ilden Çevre ve Þehircilik Ýl Müdürlüðü uzmanlarýnýn katýldýðý eðitim programý dün saat 09.00'da Anitta Otel'de gerçekleþtirilen açýlýþ programýyla baþladý. Ýstiklal Marþýnýn okunmasýnýn ardýndan Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý Alt Yapý Kentsel Dönüþüm Daire Baþkaný Coþkun Saðýr bir konuþma gerçekleþtirdi. Türkiye'nin yüzde 65-70'inin 1. veya 2. derece deprem kuþaðýnda yer aldýðýný belirten Coþkun Saðýr, bu bölgelerde ise ülke nüfusunun yüzde 70'i yani 50 milyon kiþinin yaþadýðýný söyledi. Ülke nüfusunun çoðunluðunun 1. veya 2. derece deprem kuþaðýnda bulunan yerlerde yaþamasýnýn büyük bir risk olduðunun altýný çizen Saðýr, buna birde kalitesiz yapý stoku eklenince tehlikenin daha da büyüdüðünü vurguladý. Hükümetin bu riski kaldýrmak için Kentsel Dönüþüm Kanunu çýkarttýðýný ve Bakanlýðýnda buna Kanuna iliþkin yönetmeliðini hazýrladýðýný anlatan Saðýr, "Bu eðitimlerde Bakanlýðýmýzýn "Riskli Yapý Tespit Yönetmeliði" hakkýnda bilgi verilecek. Cumartesi günü saha da uygulamalý eðitim de yapýlacak" dedi. Türkiye'nin yapý stokunun çok kötü olduðunu kaydeden Saðýr, "Bu yapýlarýn dönüþümü belki 15 belki de 20 yýl sürebilir. Ancak bunu mutlaka yapacaðýz. Burada önemli olan hedefimizin olmasýdýr. Bu hedefimizde ulaþacaðýmýza inanýyorum. Amacýmýz ülkemizin karþý karþýya kaldýðý deprem riskinin en aza indirmektir. Dayanaksýz bir yapýyý deprem olmadan tespit edebilirsek ne mutlu Coþkun Saðýr bize. Kentsel Dönüþüm Kanunu bize geniþ bir hareket alaný veriyor. Eðer bunu baþarabilirsek Cumhuriyet tarihinde yapýlmýþ en önemli çalýþma olacak" diyerek sözlerini tamamladý. Açýlýþ programýnýn ardýndan eðitimlere geçildi. Eðitimlerde Prof. Dr. Barýþ Binici, Prof. Dr. Ahmet Yakut, Güney Özcebe, Doç Dr. Erdem Canbay, Ýnþaat Mühendisleri Zühal Tozlu, Þule Özarý, Elektrik Elektronik Mühendisi Ali Kýþý, Daire Baþkanlarý Necmettin Aslantürk, Zeynep Afþeören konuþmacý olarak katýlacaklar. Eðitim programý yarýn sona erecek. Fatih AKBAÞ Hitit Gazeteciler Derneði'nin Federasyon üyeliði onaylandý Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði'nin Türkiye Gazeteciler Federasyonu'na üyeliði onaylandý. HGYD'nin Çorum'u temsilen Federasyon Üyeliði'ne kabulü, Nisan 2013 tarihleri arasýnda Bursa'da yapýlan 41. Baþkanlar Konseyi toplantýsýnda benimsenmiþti. Federasyon Yönetim Kurulu, 29 Haziran 2013 tarihinde Ýzmir'de yaptýðý toplantýda, kararý onayladý. Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði, Türkiye Gazeteciler Federasyonu'nun resmen üyesi oldu. Türkiye Gazeteciler Federasyonu 41. Baþkanlar Konseyi'nin Nisan 2013 tarihleri arasýnda Bursa'da yaptýðý toplantýda, HGYD tarafýndan Federasyon'a üyelik baþvurusu yapýlmýþ ve Çorum'u temsilen HGYD'nin üyeliðe kabulü, Baþkanlar Konseyi'nce benimsenmiþti. 29 Haziran 2013 tarihinde Ýzmir'de yapýlan toplantýda bu konuyu görüþerek karara baðladý. Türkiye Gazeteciler Federasyonu Yönetim Kurulu kararýný HGYD Baþkaný Tugay Afat'a bildiren Federasyon Genel Sekreteri Merih Ak "Türkiye Gazeteciler Federasyonu Yönetim Kurulu, üyeliðinizi toplantýda kabul etmiþtir. Meslek örgütünüzün katýlýmýyla Türkiye Gazeteciler Federasyonu'nun daha da güçlendiði inancýyla aramýza hoþ geldiniz diyor. Sevgi ve saygýlarýmý sunuyorum" dedi. Haber Servisi Zeki Gül Yusuf Þiþman Meclisten birlik beraberlik çaðrýsý Çorum Belediye Meclisi toplantýsýnýn temmuz ayý toplantýsý dün yapýldý. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün Umre'de olmasý nedeniyle Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül baþkanlýðýnda Belediye Meclis Salonunda saat 14.00'da gerçekleþtirilen toplantýda gündem dýþý söz alan CHP'li Meclis Üyesi Yusuf Þiþman, son aylarda Gezi Parký olaylarý sonrasýnda yaþanan geliþmelere deðinerek, "Bizler yüzlerce yýldýr kardeþçe yaþadýk yaþamaya da devam edeceðiz. Ancak provokasyonlara çabuk kapýlýyoruz. Tepkimizi çok çabuk gösteriyoruz. Çorum'da bu konuda saðduyulu davranmýþtýr" dedi. Þiþman, sözlerini yaklaþan Ramazan ayýnýn tüm Ýslam alemine hayýrlar getirmesini temenni ederek tamamladý. Sonrasýnda konuþan Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül ise Ramazan'ýn birlik, beraberlik ve dostluðunun devamýna katký saðlamasýný temenni ederek, "Gezi Parký olaylarý sonrasýnda yaþananlar konusunda Çorum çok iyi bir sýnav verdi. Önümüzde ki günlerde de birlik ve beraberliðimizi pekiþtirelim" dedi. Konuþmalarýn ardýndan gündem maddeleri görüþülerek karara baðlandý. Fatih AKBAÞ

4 "Baþbaðlar katliamýnýn üzerindeki sis perdesinin aralanmamasý manidardýr" Eðitim Bir Sen Çorum Þubesi Baþkan Yardýmcýsý Eyyüp Çiçek, Baþbaðlar katliamýnýn 20. yýl dönümü nedeniyle yaptýðý açýklamada, "Türkiye'nin yakýn tarihine bir kara leke olarak geçen Baþbaðlar katliamýnýn üzerindeki sis perdesinin bir türlü aralanmamasý manidardýr" dedi. 5 Temmuz 1993'te Erzincan'ýn Baþbaðlar Köyü'nde kelimenin tam anlamýyla bir katliam yaþandýðýný ve olayýn aydýnlýða kavuþturulmamýþ ve faillerinin hala yakalanmamýþ olmasýnýn, ülkemizin geleceði adýna endiþe verici olduðunu vurgulayan Çiçek, "Akþam karanlýðýnda köye gelen yüz civarýnda silahlý kiþi, köyün giriþ ve çýkýþlarýný tutmuþ, telefon hatlarýný kesmiþti. Köyün dünya ile baðlantýsýný kesen silahlý kiþiler, her þeyden habersiz ve savunmasýz köylüleri meydanda toplayarak, çocuk, kadýn, yaþlý demeden 33 kiþiyi kurþuna dizmiþ, evleri ateþe vermiþti. Baþbaðlar'da katliam gerçekleþtiren terörist grubun elini kolunu sallayarak köye gelmeleri, 2 saate yakýn örgüt propagandasý yapýp camide namazda olan erkekleri dýþarý çýkardýktan sonra kurþuna dizmeleri, insanlarýn evlerinin içinde yakýlmasý, bine yakýn hayvanýn yakýlarak telef edilmesi, aðaçlarýn ve tüm evlerin yakýlmasý olaylarý gerçekleþirken güvenlik güçlerinin olaydan 12 saat sonra köye ulaþmasý, kurþunlarýn balistik incelemesinin yapýlmamasý, dava sürecinde izlenen akýl almaz hukuksuz tavýr ve davranýþlar, 20 yýl sonra bu olayýn hala kanayan bir yara olarak devam etmesine neden olmuþtur. Katliamý gerçekleþtiren caniler, olay sonrasý býraktýklarý bildiride, bunun "Sivas olaylarýna misilleme" olduðuna dikkat çekerek köyden çekilmiþti. Türkiye'de milleti birbirine kýrdýrarak kaotik bir ortam oluþturmayý hedefleyen kirli odaklar, milletin saðduyusu ve feraseti nedeniyle emellerine ulaþamamýþlardý. Bu menfur olaydan sonra, yakýlan evlerin yerine yenileri yapýldý, köy yeniden imar edildi. Ama 33 kiþinin katilleri hala bulunamadý veya bulunmadý. Olaydan sonra yakalananlar, birilerinin talimatýyla serbest býrakýldý. Sonra tekrar aranmaya baþlandý. Ancak, kaçan kaçmýþtý" þeklinde kaydetti.türkiye'nin yakýn tarihine bir kara leke olarak geçen Baþbaðlar katliamýnýn üzerindeki sis perdesinin bir türlü aralanmamasýnýn manidar olduðunu vurgulayan Çiçek, "Ülkemizin demokratikleþmesi bakýmýndan bu ve benzeri karanlýkta kalan/býrakýlan olaylarýn aydýnlýða kavuþturulmasý elzemdir. Eðitim Bir Sen olarak, Baþbaðlar katliamýnýn failleri bulunup hukuk karþýsýna çýkarýlana kadar takipçisi olacaðýmýzý, katledilen masum insanlarý unutmayacaðýmýzý ve unutturmayacaðýmýzý belirtmek isteriz" diyerek açýklamasýný tamamladý. Haber Servisi HABER 9.90 TL TL TL 3.50 TL 4 "4/C'liler köle muamelesi görüyor" Türk Büro Sen Çorum Þube Baþkaný Sami Çam 4/C'lilerin özlük haklarý ve çalýþma statüleri açýsýndan neredeyse taþeron firma elemanlarý gibi görüldüklerini ve mesai mefhumu olmadan düþük ücretlerle köle gibi muamele gördüklerini belirtti. Hükümetin yanlýþ personel istihdam politikalarý neticesinde kamu çalýþanlarýna onlarca farklý sözleþmeli statüde istihdam maddeleri uygulandýðýný ve sadece Saðlýk Bakanlýðý'nda 7 farklý sözleþmeli statüde istihdam yapýldýðýný kaydeden Sami Çam, "4/B'li ve bazý sözleþmelilerle ilgili, kadroya geçirilmesi ile ilgili yasa tasarýsý Komisyondan geçti, Genel Kurul'da kabul edildi. Ne yazýk ki 4/C'liler siyasetçilerin verdikleri onca söze raðmen kadroya geçirilmiyorlar. Aile yardýmý dahi alamýyorlar. Çaðdaþ köleliklerini sürdürüyorlar. 4/C'lileri aldatan, ümitlendirip hayal kýrýklýklarý yaþatan siyasetçiler ile onlarýn yandaþý olmuþ, siyasetçi gibi yalanlar söyleyen, umut tacirliði yapanlarý, 4/C kadro vermeyenleri bir kez daha kýnýyorum. Kamuda görev yapan bazý sözleþmeli personelin memur kadrolarýna atanmasýný öngören madde dün akþam Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu; sadece 4/B'liler, belediye ve il özel idaresindeki sözleþmeliler ve 4924'e tabi sözleþmeli personele kadro verilmesini öngörmüþtü. Meclis Genel Kurulunun dünkü görüþmesinde, Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Faruk Çelik Hükümet adýna bir önerge vermiþ ve bu önerge kabul edilmiþtir. Önergeye göre kurumlarda çalýþan sözleþmeli personele de kadro verilmesi öngörülmüþtür. Verilen önergedeki kurumlar; Atatürk Dil Tarih Yüksek Kurumu, MGK Genel Sekreterliði, TOKÝ, Baþbakanlýk, Savunma Sanayii Müsteþarlýðý, Spor Genel Müdürlüðü, Hazine Müsteþarlýðý, Türkiye Adalet Akademisi, Türk Patent Enstitüsü, Gelir Ýdaresi Baþkanlýðý, Sivil Havacýlýk Genel Müdürlüðü, SGK, Kamu Düzeni ve Müsteþarlýðý, TRT, Yurt Dýþý Türkler ve Akraba Topluluklarý Baþkanlýðý, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Baþkanlýðý, ÖSYM, GAP Ýdaresi Baþkanlýðý, Doðu Anadolu, Doðu Karadeniz ve Konya Ovasý Projesi bölge kalkýnma idari baþkanlýklarý, Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý, Türk Ýþ Birliði ve Koordinasyon Ajansý Baþkanlýðý, Afet Riski Altýndaki Alanlarýn Dönüþtürülmesi Hakkýnda Kanun kapsamýnda çalýþanlar" olarak belirlenmiþtir." Kamuda tek bir tip kadro olmasýný baþýndan beri savunuyoruz Alfabeye göre kadro olmaz diyoruz devlet memuru alýnýrken direk kadrosu ile baþlamalý ancak siyaset kurumu önce sözleþmeli alýrken sevindiriyor,akabinde seçim öncesi kadro verirken sevindiriyor.bir kýsmýný mutlu ederken bir kýsmýný üzüyor. 4/ C LÝ Çalýþanlarýn yine boynu bükük býrakýlmýþtýr" ifadelerini kullandý. TBMM Genel Kurulunda kabul edilen ve 100 bin civarýnda sözleþmeli personelin kadroya geçmesini saðlayan maddenin kabul edilmesinin kadroya geçenlere hayýrlý ve uðurlu olmasýný dileyen Çam, "Elbette bu arkadaþlarýmýzýn uzun beklentiler sonrasýnda bu mutlu sona ulaþmasý son derece önemlidir. Ancak, bu yapýlan bu düzenlemenin eksik olmasý nedeniyle Türkiye Kamu-Sen olarak yýllardýr her platformda kamuda geçici, sözleþmeli, vekil gibi bütün unvanlarýn kaldýrýlarak hepsinin kadroya geçirilmesi gerektiði yönünde yaptýðýmýz çaðrýlarý ne yazýk ki yine yapmaya devam etmek durumunda kalacaðýz. Çünkü yapýlan bu düzenleme bütün sözleþmelileri kapsamamýþ ve geride kalan 4/C'li personelin boynu bükük býrakýlmýþtýr. Bize 4/B ve 4/C'lilerin kadroya alýnmasý konusunda defalarca söz veren bizzat Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný sayýn Faruk Çelik'tir. Kamuda çok baþlý istihdamýn ortadan kaldýrýlmasý gerektiðini defalarca dillendiren sayýn Bakan bu düzenlemeyle önlerine gelen fýrsatý tepmiþ ve çok baþlý istihdamýn önüne geçme fýrsatýný bir kez daha yitirmiþtir. Elbette bu kapsamda kadroya geçirilen arkadaþlarýmýzýn sevinçlerine ortak oluyor ve onlarý caný gönülden kutluyoruz ancak, geride izin haklarý olmayan, hastalanma haklarý olmayan, insanlýk dýþý uygulamalarla çalýþtýrýlan ve buna raðmen yine de Hükümetten umutla kadro bekleyen 4/C'li çalýþanlar için mücadelemize kararlýlýkla devam edeceðimizi bir kez daha belirtmek istiyorum. Türk Büro Sen'in 4/C'li çalýþanlar kadroya geçirilene dek mücadelesini kararlýlýkla sürdürmeye devam edecektir" diyerek açýklamasýný tamamladý. Haber Servisi 8.90 TL 8.90 TL 9.90 TL TL Arazi Toplulaþtýrmasýný anlattýlar Türkiye genelinde çalýþmalarý devam eden Arazi Toplulaþtýrýlmasý projesi kapsamýnda Alaca'da seminer düzenlendi.alaca Ziraat Odasý Toplantý salonunda yapýlan seminere Ýl Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý Müdürü Erkan Elfaz Ermiþ, Alaca Ýlçe Tarým Müdürü Cumhur Atalýk, Alaca Ziraat Odasý Baþkaný Ýlhan Yýlmaz, Toplulaþtýrma Proje Þirketi Genel Müdürü, Proje Mühendisleri, Ýl ve Ýlçe Tarým Müdürlüklerinden Ziraat Mühendisleri, köy muhtarlarý ve çiftçiler katýldý. Toplantýda Elfaz Ermiþ ve Ziraat Odasý Baþkaný Ýlhan Yýlmaz'ýn açýlýþ konuþmalarýnýn ardýndan, Þirket Genel Müdürü tarafýnda katýlýmcýlara bilgi verildi. Köy muhtarlarý ve katýlýmcýlara arazi toplulaþtýrmasýnýn ne olduðu ve nasýl uygulanacaðýnýn anlatýldýðý seminerde, Arazi Toplulaþtýrmasý ile bölgenin ve özellikle üreticilerin sosyal ve maddi refahýnýn artacaðý vurgulandý. Alaca Ziraat Odasý Baþkaný Ýlhan Yýlmaz ise sürdürülebilir, modern bir tarým için Arazi Toplulaþtýrmasýnýn çok önemli ve elzem bir konu ve bu çalýþmanýn zor ve emek gerektiren bir iþ olduðunu dile getirerek bunu köy muhtarlarý ile çiftçilerinde destekleriyle birlikte çok güzel bir þekilde baþarýya ulaþmasý gerektiðini söyledi. Haber Servisi "Mýsýr halkýnýn özgürlük selini darbe de durduramayacak" Emek Partisi (EMEP) Çorum Ýl Örgütü, Mýsýr'da günlerdir süren ve on milyonlarýn katýldýðý gösteriler sonrasý ordunun darbesi ve Cumhurbaþkaný Mursi'nin görevine son verilmesi ile ilgili bir açýklama yaptý. Açýklamada Mursi'nin Mýsýr halkýnýn özgürlük arayýþýný durduramadýðý ve darbenin de bu konuda baþarýlý olamayacaðý vurgulandý. Emperyalist güçlerin ve sermaye iktidarýnýn "artýk yönetemez" hale gelen Mübarek'ten vazgeçtiði gibi Mursi'den de vazgeçtiði, halkýn iktidarýna fýrsat vermemek için her türlü yola baþvurduðu ifade edildi. EMEP'in açýklamasý þöyle: "Mursi, Mýsýr halkýnýn özgürlük selini durduramamýþtýr, darbe de durduramayacaktýr. 2011'de "çalýnan devrim"ine yeniden kavuþmak için Mýsýr halký özgürlük ve demokrasi talebiyle tekrar Tahrir meydanlarýný doldurdu. Halkýn umutlarýný yeniden düzene baðlamaya çalýþan, hak ve özgürlük talebine kulaklarýný kapatan Mursi Hükümeti, halkýn kararlý direniþi sonrasýnda askeri darbe marifetiyle devrildi. Emperyalist güçler ve sermaye iktidarlarý, artýk yönetemez hale gelen Mübarek'ten nasýl vazgeçmiþler ve Mursi ile yola devam etmeyi tercih etmiþlerse, bugün de, artýk yönetemez hale gelen Mursi'den vazgeçmiþlerdir. Halkýn gücünden korkanlar, iktidarlarýný korumak ve halka yönetme fýrsatý vermemek için her türlü yola baþvuruyorlar. Ayaða kalkan Mýsýr halkýnýn özgürlük ve demokrasi talebinin önüne geçemeyen hakim sýnýflar, henüz iktidara geleli bir yýl olmuþken Mursi'yi gözden çýkardý.korkuyorlar, halkýn gücünden korkuyorlar. Bu nedenledir ki, halkýn isyaný geri dönülmeyecek noktaya geldiðinde iktidarlarýnýn devamýný garanti altýna alacak yeni çözüm bulmakta gecikmiyorlar. Korkuyorlar, çünkü ayaklar baþ olmaya baþladýðýnda iktidarlarý ters yüz olacaktýr. Korkuyorlar, bu korkuyla dün Mübarek'ten, bugün Mursi'den vazgeçtiler ve darbeye yaslanarak yeniden çözüm üretmeye çalýþýyorlar. Ortadoðu halklarýnýn özgürlük ve demokrasi hasreti mücadeleyi her geçen gün büyütmektedir. Askeri darbe ve Mursi arasýna sýkýþtýrýlmaya çalýþýlan Mýsýr halký bu zora boyun eðmeyecektir. Biz de Emek Partisi olarak cendereye sokulmaya çalýþýlan Mýsýr halkýyla dayanýþma içerisinde olacaðýmýzý, onlarýn özgürlük ve demokrasi hasretinin bizim de hasretimiz olduðunu, Mýsýr halkýnýn devrimini çalmaya çalýþan darbenin hiç tereddüte düþmeden karþýsýnda olacaðýmýzý beyan eder ve emek ve demokrasi güçlerine Mýsýr halkýyla dayanýþmaya çaðýrýrýz. Yaþasýn Mýsýr halkýnýn özgürlük ve demokrasi mücadelesi.yaþasýn enternasyonal dayanýþma." Haber Servisi

5 HABER 5 "Mýsýr halkýnýn özgür iradesinin yanýndayýz" "Mýsýr'da halkýn, iradesine yönelik darbeyi ve darbecileri lanetliyoruz" Memur Sen Ýl Temsilciliði düzenlediði eylemde Mýsýr'da seçilmiþ Cumhurbaþkanýna karþý yapýlan askeri darbeye ve bu darbeye "Darbe" bile diyemeyen Batý'ya tepki gösterildi. PTT önünde yapýlan eylemde konuþan Memur Sen Ýl Temsilcisi Ahmet Saatçi, Mýsýr'da ordunun seçilmiþ Cumhurbaþkanýna görevden el çektirmesinin, sivil yönetime karþý askeri darbe yapmasý kabul edilemez olduðunu belirterek, "Büyük Memur Sen ailesi olarak, Mýsýr'da halkýn, tercihine iradesine yönelik darbeyi ve darbecileri kýnýyoruz ve lanetliyoruz" dedi. Mýsýr ordusu tarafýndan yapýlan darbenin, Mýsýr halkýnýn iradesini hedef aldýðýný ve apaçýk bir zorbalýk olduðunu dile getiren Saatçi, "Bu halka ve iradesine yönelik saygýsýzlýktýr. Mýsýr halkýnýn geleceðine yönelik, küresel nitelikteki bildik kirli oyunlarýn bir parçasýdýr. Demokrasiyi, hukuku, insan onurunu hiçe sayan faþist anti demokratik bu darbe, Mýsýr sivil yönetiminin Filistin halkýna nefes aldýrmasýna yönelik tavrýna tahammülsüzlüðün ve Filistinlilerin geleceðine de ipotek koyma çabalarýnýn ürünüdür. Demokrasilerde ne çoðunluðun azýnlýða, ne de azýnlýðýn çoðunluða tahakkümü olmaz, olamaz. Mýsýr'da yapýlan darbeyle, çoðunluðun azýnlýða ram olmasý istenmektedir" ifadelerini kullandý. Mýsýr'ý iç çatýþmalara sürükleme riski içeren ve halkýn özgür iradesine yönelik bu faþist giriþimin sâdece Mýsýr'ýn deðil bölgenin de dengelerinin bozulmasýna kapý aralayacak sonuçlara gebe olduðunun altýný çizen Saatçi, "Bu nedenle, halk tarafýndan göreve getirilen Mýsýr'ýn sivil yönetiminin görevine devam etmesini saðlayacak bölgesel ve küresel nitelikteki bütün baský araçlarý devreye sokulmalý ve darbe en kýsa sürede sona erdirilmelidir. Darbecilere karþý tavýr ortaya koyamayan darbeyi kesin bir dille kýnamaktan özenle kaçýnan BM, AB ve ABD tutumlarýyla, demokrasi havariliði yapanlarýn çifte standartlarýný bir kez daha sergilemiþtir. Suriye'de kendi halkýnýn kânýný, dökmeyi meziyet sayan Esed'e demokrasi ve seçim çaðrýsý yapanlarýn, Mýsýr'da demokratik bir süreçte halkýn desteðini alarak göreve gelen Cumhurbaþkaný Mursi'ye karþý yapýlan darbeye ve anayasanýn askýya alýnmasý yönündeki açýklamalara sessiz kalmasý bölgede demokrasinin, hakim olmasý temennilerine piþkin beyanlarýn samimiyetini sorgulamayý gerektiriyor. Memur-Sen olarak, uluslararasý platformlarý ve demokratik ülkeleri darbecilere karþý tutum almaya, Mýsýr halkýnýn kendi hür ve özgür iradesiyle göreve getirdiði sivil yönetime destek vermeye çaðýrýyoruz. Demokrasilerde seçimle gelen seçimle gider. Demokrasiye dair bu en yalýn gerçek ýþýðýnda, Mýsýrda ordu kýþlasýna çekilmeli, sivil yönetim ve Mýsýr halký üzerinde vesayet oluþturma çabalarýndan vazgeçmeli, anayasanýn askýya alýnmasýna iliþkin beyanýný geri çekmelidir. Mýsýr halkýnýn özgür iradesine saygý duymalý, bir ülkenin silahlý kuvvetlerinin görevinin ülkeyi dýþ tehditlere karþý korumak olduðunu idrak etmelidir. Mýsýrýn demokratik yollarla seçilen sivil yönetimi de, Mýsýr'da en kýsa sürede vesayeti kýrmak, tüm Mýsýrlýlarý kucaklayan demokratik ve sivil anayasayý ortak bir mutabakatla hayata geçirmek ve devlet-millet buluþmasýný gerçekleþtirmek noktasýndaki adýmlarý en kýsa sürede atmalýdýr. Büyük Memur-Sen ailesi olarak, bir kez daha Mýsýr'da halkýn iradesine ve sivil yönetime yönelik darbeyi ve darbecileri kýnadýðýmýzý ve lanetlediðimizi ifade ediyor, Mýsýr halkýný iradesine sahip çýkmaya, demokrasiyi önceleyen ülkeleri de Mýsýr'ýn sivil yönetimine destek vermeye çaðýrýyoruz" diyerek sözlerini tamamladý. Yasin YÜCEL ÝHH, Çorum'da ihtiyaç sahiplerini unutmadý Bu yýl Ramazan ayýnda 81 ülke ve bölgede faaliyet gösterecek olan ÝHH Ýnsani Yardým Vakfý'nýn Ramazan çalýþmalarý tüm hýzýyla devam ediyor. Özellikle doðal afetlerin ve yoksulluðun yoðun bir þekilde hissedildiði bölgelerde çalýþacak olan ÝHH, yaklaþýk 1 milyon insana ulaþmayý hedefliyor. ÝHH bu yýlda Çorum'daki ihtiyaç sahiplerini unutmadý. Çorumlu muhtaç ailelere daðýtýlmak üzere üç yüz kuru gýda kolisi Çorum ÝHH'ya teslim edildi. ÝHH Ýnsani Yardým Vakfý Yardým Koordinatörü Mustafa Demir 300 koli yardým malzemesini ÝHH Çorum Temsilcisi Selim Özkabakçý'ya teslim etti. Haber Servisi ÝHH Ýl Temsilcisi Selim Özkabakçý, yayýnladýðý basýn açýklamasýnda Mýsýr'da seçimle gelen iktidarýn darbeyle devrilmesine tepki gösterdi. Yakýn zamanda Ýslam coðrafyasýnda yaþanan olumlu geliþmelerden rahatsýz olanlarýn, bu geliþmeleri tersine çevirecek birçok hilenin içerisine girdiklerini ifade eden Özkabakçý, "Yýllardýr demokrasi söylemlerini dillerinden düþürmeyen Batýcýlar, oylarýn üçte ikisini alarak iktidara gelen bir cumhurbaþkanýný darbe ile görevinden uzaklaþtýrmaktan çekinmediler. Mýsýr'da General Abdul Fettah El Sisi ve çetesi son bir yýldýr devleti ele geçirmek ve darbe þartlarýný oluþturmak için, tüm imkânlarýný seferber etmiþlerdir. Askeri bürokratlarýn, Hýristiyan Kýptilerin ve keyiflerini kanun haline getiren seküler aydýnlarýn koalisyonu, Mýsýr'ý karanlýk bir tünele sürüklemekle kalmamýþ, tarihte görülmemiþ bir ihanete de imza atmýþlardýr. General Abdul Fettah El Sisi ve çetesi; Hýristiyan olduðu bilinen Adil Mansur'u geçici cumhurbaþkaný ilan ederek ABD ve müttefiklerinin desteðini saðlamýþlardýr. Baþta Suudi Arabistan olmak üzere, Birleþik Arap Emirlikleri ve Ürdün gibi krallýkla yönetilen ülkelerin Hýristiyan cumhurbaþkaný Adil Mansur'u tebrik etmeleri yapýlan ihanetin boyutunu ortaya koyuyor. Oysa biz bu katil Mýsýr ordusunun ne mal olduðunu daha önceden biliyorduk. Ýki bin dokuz yýlýnda Mýsýr ordusu denilen bu katiller þirketi Gazze Konvoyuyla mazlum Gazze halkýna götürdüðümüz yardým malzemelerini çalmak için El-Ariþ Limanýnda bize saldýrmýþlardý. Ben de dahil kýrk yardým gönüllüsünü yaraladýlar. Araçlara zarar verdiler. Þu anda yüzbinlerce Müslüman Kahire'nin Rabiatul Adeviyye meydanýnda ve kahire üniversitesinin önünde darbeye karþý direniyor. Yüzlerle ifade edilen Müslüman Kardeþlerin tutuklu sayýsý ve onlarca ölüm haberlerinin on binlere ulaþmasýndan korkuyoruz. Katil Mýsýr ordusu ihvanýn yok olmasý için her türlü namussuzluðu yapmaktan çekinmeyecektir. Bu arada bölgeden Muhammed Mursi yanlýsý milyonlarýn sokaklarda olduðu haberleri gelmekle birlikte, oralardan ne olduðu ile ilgili tam ve net haber alamýyoruz. Aslýnda Mýsýr'da yaþananlar Türkiye gerçeðinden uzak deðildir. Sisi ve Çetesi'nin yönetime el koyma bildirisi 27 Mayýs, 12 Mart ve 12 Eylül'de tekrarlanan "kardeþ kavgasýna son vermek ve düzeni saðlamak" bahanesinden farksýzdýr. Bugünden itibaren Anayasa'yý askýya alan Mýsýr generallerinden oluþan bir askerî konseyin ülkeyi keyiflerine göre yönetecekleri kesindir" dedi. Yönetimi ele geçirir geçirmez, bir Hristiyan'ý geçici Cumhurbaþkaný ilân eden silahlý zorbalarýn, halkýnýn yüzde doksaný Müslüman olan Mýsýr halkýna ve dünyaya önemli bir mesaj verdiklerini dile getiren Özkabakçý, "Ancak unutulmamalýdýr ki hiçbir savaþ bir günde kazanýlmaz veya kaybedilmez. Müslüman Mýsýr halký, kendilerine ihanet eden silahlý zorbalara direnecek kadar þereflidir. Mutlaka bunun hesabýný soracaklardýr. Mýsýr halký özgürlüðü tattý ve bundan vazgeçmeyecektir. Bizler bu iþin arkasýnda büyük þeytan Amerika, küçük þeytan Ýsrail ve Körfezdeki bazý ülkelerin parmaðý olduðunu biliyoruz ama yine biliyoruz ki Allah'ýn yardýmýyla yakýnda halkýn iradesi kazanacaktýr. Mýsýr'da yaþanan darbe bizleri derinden üzmüþtür. Biz, Mursi'nin ve seksen milyon Mýsýr halkýnýn özgür iradesinin yanýndayýz. Bizler Mýsýrlý kardeþlerimizi destekliyoruz. Ortadoðu'yu, Mýsýr'ý karýþtýran Siyonist Ýsrail'i, ABD ve Körfez ülkelerini lanetliyoruz" ifadeleriyle açýklamasýný tamamladý. Haber Servisi "Muhammed Mursi'nin yanýndayýz" Özgür Der Çorum Þubesi dernek merkezinde yaptýðý basýn açýklamasýnda Mýsýr ordusunun Müslüman Kardeþler ve Muhammed Mursi'ye dönük gerçekleþtirdiði darbeyi protesto etti. Özgür Der Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Kýlýç yaptýðý açýklamada Mýsýr ordusu her ne kadar halk arasýndaki kamplaþmayý engellemek adýna yönetime el koyduðunu izah etse de hedefin açýkça, Ýslamcýlarýn iktidar çabalarý ve Ýslami deðerler olduðunu bir kez daha yakýndan müþahede edildiðini belitti. "Diktatörlere, emperyalistlere ve askeri vesayet rejimlerine karþý baþkaldýrý olan Ortadoðu intifadalarýnýn önemli ayaklarýndan biri olan Mýsýr devrimi, askeri cunta ve Ýslam karþýtý Kýpti, liberal, sosyalist ve milliyetçi koalisyona terk edilmek isteniyor" diyen Ömer Kýlýç, seçimle iktidardan uzaklaþtýramayacaklarý Ýslamcý kadrolarý, askeri darbe ile saf dýþý býrakmaya çalýþtýklarýný hatýrlattý. Kýlýç, sözlerine þöyle devam etti:"týpký dün Gezi Parký eylemleri vesilesi ile ülkeyi kaosa sürükleyip hükümeti iþ yapamaz duruma düþürerek iktidardan uzaklaþtýrmaya, boðmaya çalýþtýklarý Türkiye örneði gibi. Gezi parký üzerinden darbe çýðýrtkanlýðý yapanlara selam çakan katil Esed, Ýsrail, ABD ve AB, Mýsýr'daki askeri darbeyi timsah gözyaþlarý arasýnda Suud ve Körfez Emirlikleri ile beraber selamlýyorlar."özgür Der Çorum Þubesi olarak Mýsýr'da gerçekleþen askeri darbeye karþý, Muhammed Mursi'nin yanýnda olduklarýný vurgulayan Kýlýç, "Tevhidi ilkelerimizle adaleti tesis etmek ve özgürlüðün kapýlarýný açmak için mücadele devam edecek.bizler baþarýyý ve taltifi sahte ilahlardan deðil yalnýzca Allah'tan bekleyen Müslümanlarýz" dedi. Haber Servisi

MYO'da Nevruz coþkusu

MYO'da Nevruz coþkusu Gönüllerince eðlendiler "Dünya Down Sendromlular Günü" sebebiyle Çorum Belediyesi Kadýn Kültür ve Sanat Merkezi ile Hitit Üniversitesi Aktif Yaþam Kulübü, Kale Eðitim Uygulama Okulu ve Ýþ Eðitim Merkezinde

Detaylı

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor Oda ve Borsa Baþkanlarýndan Hisarcýklýoðlu'na destek Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Meclis Bakaný Erol Karadaþ ve Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Ticaret Borsasý Meclis Baþkaný Mustafa Boyraz

Detaylı

Pegasus Hava Yollarý'nda Hititleri tanýtým giriþimi

Pegasus Hava Yollarý'nda Hititleri tanýtým giriþimi Fethullah Gülen Hocaefendi, BBC'ye konuþtu Fethullah Gülen Hocaefendi, 1 yýl aradan sonra ilk kez bir televizyon kanalýna görüntülü mülakat verdi. Gülen, BBC'ye verdiði mülakatta yolsuzluklardan Kürt meselesine,

Detaylı

"Türkiye'nin demiryolu hamlesinden, Çorum'un da istifade etmesine çalýþýyoruz"

Türkiye'nin demiryolu hamlesinden, Çorum'un da istifade etmesine çalýþýyoruz Su faturalarýnýn aylýk olmasýný mahkeme istemiþ Çorum Belediye Meclisinin þubat ayý toplantýsýnda su faturalarýnýn iki ayda bir deðil de her ay kesilmesi için karar alýnmýþtý. Bu kararýn neden aldýðýný

Detaylı

Eski TEKEL binasýnýn devrine onay

Eski TEKEL binasýnýn devrine onay Havalar ýsýnacak Meteoroloji Genel Müdürlüðü Samsun Bölge Müdürlüðü'nden konu hakkýnda yapýlan açýklamada Ekim Cuma gününe kadar hava sýcaklýklarýn yükseleceði bildirildi. Açýklamada iç ve yüksek kesimlerde

Detaylı

güzergah darbesi! Geciken trene birde Çorum Ramazan'a hazýr Sait Börekçi Forbes'e konuþtu Kimse Yok Mu Ramazan'a hazýr Hitit Akademi'de yeni dönem

güzergah darbesi! Geciken trene birde Çorum Ramazan'a hazýr Sait Börekçi Forbes'e konuþtu Kimse Yok Mu Ramazan'a hazýr Hitit Akademi'de yeni dönem Yiðit Cevher erkekliðe ilk adýmýný SAYFA 3 TE attý www.yildizhaber.com 40 KURUÞ Geciken trene birde güzergah darbesi! Muzaffer Külcü Sabri Baþköy Hitit Akademi'de yeni dönem Hitit Akademi Derneði, 4. Olaðan

Detaylı

"Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz"

Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz "Mevlâna ancak eserleri okunarak doðru anlaþýlabilir" Çaðrý Eðitim Vakfý'nýn bu hafta düzenlediði konferansa konuþmacý olarak Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coðrafya Fakültesi Fars Dili ve Edebiyatý

Detaylı

387 bin 560 seçmenimiz var

387 bin 560 seçmenimiz var "Bizim ne kirimiz nede kinimiz vardýr" Saadet Partisi (SP) Ýl Teþkilatý aday tanýtým programýný yaptý. Programa SP Genel Baþkaný Prof. Dr. Mustafa Kamalak'ta katýldý.sp Mustafa Kamalak kente geliþinde

Detaylı

Acil Saðlýk Hizmetlerine taze kan

Acil Saðlýk Hizmetlerine taze kan "Baþkan Külcü'yü yok sayýyoruz" Emniyetten Çorum halkýna teþekkür SAYFA 5 TE CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas gittikleri heryerde Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün Aðýr Ceza Mahkemesinde yargýlanýp yargýlanmadýðý

Detaylı

Bahçeli: Erdoðan'dan Cumhurbaþkaný olmaz

Bahçeli: Erdoðan'dan Cumhurbaþkaný olmaz "Çorum'un topyekûn her bileþeniyle kalkýnmasýný istiyoruz" Üniversitedeki geliþmelerin ÇESOB'u çok yakýndan ilgilendirdiðini ve bu geliþmelerden büyük bir memnuniyet duyduklarýný kaydeden ÇESOB Yönetim

Detaylı

"65 senedir insanoðlunun görmediði zulümleri gördük"

65 senedir insanoðlunun görmediði zulümleri gördük Bekir Koç defnedildi Çorumun sevilen simalarýndan ve ayný zamanda Hitit Üniversitesi Eðitim ve araþtýrma hastanesi Ortopedi ameliyat bölümü çalýþanlarýndan Bekir Koç ( 49 ) gün önceki gün geçirdiði kalp

Detaylı

MHRS kotasý yükseltildi

MHRS kotasý yükseltildi Güney Kampüsü arazi tahsisi için Bakanlýða baþvuruldu Hitit Üniversitesinin Güney Kampüsü olarak imara iþaretlenen arazinin tahsisi için Maliye Bakanlýðýnda baþvuruda bulunulduðu belirtildi. Vali Sabri

Detaylı

Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi

Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi de Futsal'da Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi de yerini alacak.

Detaylı

SAYFA 2 DE Münir Arýkan 40 KURUÞ. Ana caddeler Seyyar. Oto Galerisine Dönüþtü! SAYFA 3 TE

SAYFA 2 DE Münir Arýkan 40 KURUÞ. Ana caddeler Seyyar. Oto Galerisine Dönüþtü! SAYFA 3 TE Defterdar Özbay görevine baþladý Ensar Vakfý'ndan bir günde iki seminer Eskiþehir Defterdarlýðý görevini yürütürken Çorum Defterdarlýðýna atanan Ýhsan Özbay görevine baþladý. SAYFA 2 DE Münir Arýkan Halil

Detaylı

Üniversite ve Belediye güç birliði yapýyor

Üniversite ve Belediye güç birliði yapýyor "Ýhsanoðlu Ýç Anadolu'nun yýllardýr süren yalnýzlýðýna son verecek isimdir" CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas ve il yönetimi, 14 partinin ortak cumhurbaþkaný adayý Prof. Dr. Ekmeleddin Ýhsanoðlu'na destek turlarýna

Detaylı

30 Aðustos coþkusu alanlarda

30 Aðustos coþkusu alanlarda Çiftçiler pahalý mazottan dertli Limagrain tohum firmasý ürün tanýtýmý gerçekleþtirdi. Dün ayçiçeði tohumu hakkýnda Köprüalan Köyü'nde bilgilendirme toplantýsý düzenlendi. Toplantýya Vali Yardýmcýsý Hacý

Detaylı

"28 Þubat sürecinde babamý 11 ay boyunca kötülediler"

28 Þubat sürecinde babamý 11 ay boyunca kötülediler Ülkücüler provakatif eylemlere karþý uyanýk olmalý SAYFA DA "Çorum, siyasetin cazibe merkezi haline geldi" AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, bugüne kadar girdikleri tüm seçimlerde olduðu gibi 201

Detaylı

"Muhsin Yazýcýoðlu sürekli zor zamanlarýn adamý oldu"

Muhsin Yazýcýoðlu sürekli zor zamanlarýn adamý oldu Mekke'nin Fethi programýna ilgi yüksek oldu Anadolu Gençlik Derneði "Mekke'nin Fethi"ni düzenlediði bir programla kutladý. Afra Kültür Merkezinde önceki akþam düzenlenen programý Belediye Baþkan Yardýmcýsý

Detaylı

Çorum'da iþsizlik deðil mesleksizlik var

Çorum'da iþsizlik deðil mesleksizlik var Kurtoðlu Bolvadin'i coþturdu Çorumlu ses sanatçýsý Cemalettin Kurtoðlu, Bolvadin Belediyesi tarafýndan organize edilen, Afyon Kaymak Festivali Horan Þiir Akþamlarý gecesinde konser verdi. Birbirinden deðerli

Detaylı

Sulanabilir araziyi çoðaltýp ürün çeþitliliðini artýracaðýz

Sulanabilir araziyi çoðaltýp ürün çeþitliliðini artýracaðýz Erasmus+ öðrencilerine dil eðitimi HÝTÝTSEM'de Erasmus+ ile yurtdýþýna gidecek öðrencilere yoðun Ýngilizce eðitimi verilmeye baþladý.hitit Üniversitesinin her geçen gün artan ikili anlaþmalarýna istinaden

Detaylı

Yaþlý kadýn yanarak can verdi

Yaþlý kadýn yanarak can verdi KSS arazi ihalesine katýlým olmadý Küçük Sanayi Sitesinde belediye tarafýndan oluþturulan arazilerin satýþý için dün ihale zamanýydý. Ancak Belediye Meclis salonunda yapýlmasý gereken ihaleye katýlým olmadý.

Detaylı

Çorum Belediye Meclisi, Belediye. gayrimenkul satýþ, trampa ve takas yetkisi verildi. Belediye. Baþkaný Muzaffer Külcü'ye. Binanýn Yüksekliði

Çorum Belediye Meclisi, Belediye. gayrimenkul satýþ, trampa ve takas yetkisi verildi. Belediye. Baþkaný Muzaffer Külcü'ye. Binanýn Yüksekliði 'Baþkan Külcüye' satýþ, trampa yetkisi verildi! Çorum Belediye Meclisi, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'ye AK Parti grubunun oylarýyla gayrimenkul satýþ, trampa ve takas yetkisi verildi. Belediye Baþkaný

Detaylı

Hitit Üniversitesi MYO ikiye ayrýldý

Hitit Üniversitesi MYO ikiye ayrýldý Kale ve Buhara giriþinin tescil sorunu çözüldü Bir süredir Kale içinde ve Buharaevler giriþinde devam eden tescil sorunu çözüme kavuþtu.konu hakkýnda açýklamayý Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü twitter

Detaylı

112 filosuna taze kan

112 filosuna taze kan Gençliðe Yol Verin,Ýktidara Yürüyelim Ulaþ YILDIRIM CHP Çorum Milletvekili Aday Adayý SIRA NO 2 Milletvekili adaylarý 10 gün sonra belli oluyor 16 MART 2015 PAZARTESÝ www.yildizhaber.com 40 KURUÞ 7 Haziran

Detaylı

Bakanlýk Müfettiþlerinden Kimse Yok Mu ya tam not

Bakanlýk Müfettiþlerinden Kimse Yok Mu ya tam not Emniyetten bayram tedbirleri Ýl Emniyet Müdürlüðü vatandaþlarýn Kurban Bayramýný daha huzurlu bir ortamda geçirmesi için tedbirlerini artýrdý. Ýl Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý, yaptýðý açýklamada

Detaylı

2013'te yatýrýmlara 207 milyon lira harcandý

2013'te yatýrýmlara 207 milyon lira harcandý "Hukukun evrensel prensipleriyle oynamak kimseye yarar getirmez" Çorum Baro Baþkaný Av. Ýbrahim Özyýlmaz yaptýðý yazýlý açýklamada ülke gündeminde yer alan bazý konularý deðerlendirdi. Kuvvetler ayrýlýðý,

Detaylı

Yardýmcýlarý Zeki Gül, Nurettin Karakaya, Alper Zahir, Turhan Candan, AK Partili ve CHP'li meclis üyeleri ile çok sayýda iþçi katýldý.

Yardýmcýlarý Zeki Gül, Nurettin Karakaya, Alper Zahir, Turhan Candan, AK Partili ve CHP'li meclis üyeleri ile çok sayýda iþçi katýldý. Belediye araç parkýný güçlendirdi Çorum Belediyesi tarafýndan alýnan yeni araçlar düzenlenen törenle hizmete girdi. Temizlik Ýþleri Müdürlüðünde yapýlan törene Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Baþkan Yardýmcýlarý

Detaylı

SAYFA 2 DE. Çorum iþ dünyasýnýn temsilcisi

SAYFA 2 DE. Çorum iþ dünyasýnýn temsilcisi Traktör sayýsýnda 14. sýradayýz Türkiye Ziraat Odalarý Birliði (TZOB) Genel Baþkaný Þemsi Bayraktar, Ocak, Mart, Nisan, Mayýs, Haziran aylarýnda ve 9 aylýk toplamda, geçen yýlýn ayný aylarý ve dönemine

Detaylı

Kan baðýþlarý ihtiyacý karþýlamýyor

Kan baðýþlarý ihtiyacý karþýlamýyor Yüzme havuzunda klor gazý zehirlenmesi Buharaevler Mahallesi'ndeki Buhara Kültür Merkezi'ne yüzme eðitimi için giden 6-12 yaþ grubu çocuklar, havuza girmeye hazýrlandýklarý esnada rahatsýzlandý. 5 TE 08

Detaylı

var olmaya da devam edecektir"

var olmaya da devam edecektir Kara en çok çocuklar sevindi Çorum'a yýlýn ilk karý dün düþtü. Gece saatlerinde baþlayan kar yaðýþý kenti beyaz bir örtüye büründürdü. Kara en çok sevinenler ise çocuklar oldu. Yaðan karýn az olmasýna

Detaylı