B L D R G E HALKIN DEVR MC YOLU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "B L D R G E HALKIN DEVR MC YOLU"

Transkript

1

2

3 B LD RGE HALKIN DEVR MC YOLU

4 HALKIN DEVR MC YOLU Özel Say : 1 Bas m Yeri Can Matbaac l k Kas m 2007, stanbul Üç Ayl k, Yerel, Süreli, Türkçe yay nd r Sahibi ve Sorumlu Yaz iflleri Md.: Çi dem Çidaml Tomtom Mah. Örtmealt Sk. 6/3 BEYO LU/ STANBUL Tel - Faks:

5 Ç NDEK LER G R fi...7 Bugünün Dünyas nda Solun Geliflim Çizgisi...7 Ülkemiz Solunun Temel Sorunlar...15 Ülkemizde Ba ms z Bir Sol Hareketin Güncel Eksenleri...25 Solun Devrimci Yenilenme htiyac...28 I. BÖLÜM: BUGÜNÜN DÜNYASININ DEVR MC KAVRANIfiI...31 A- Yeni Bir Devrimci Dönüflümler Ça n n Efli inde, Emperyalist Zincirin Yeni Zay f Halkas : Yeni Sömürgeler ya da Güney...31 B- Emperyalizmin Bunal m Dönemleri...36 C- Emperyalizmin IV. Bunal m Dönemi III. Bunal m Döneminin Sonu IV. Bunal m Döneminin Özellikleri IV. Bunal m Döneminin Kriz Dinamikleri...62 i- ABD Emperyalizminin Egemenlik Krizi...63 ii- flçi Aristokrasisinin Krizi...67 iii- Yeni-Sömürgecilik Sisteminin Krizi IV. Bunal m Dönemi ve Yeni Sömürge Devriminin Evrim Çizgisi...75 II. BÖLÜM: YEN, DEVR MC B R SOSYAL ZM HT YACI...84

6 A- Türkiye Devrimci Hareketi ve Reel Sosyalizm...88 B- Reel Sosyalizmin Uluslararas Devrimci Süreçten Kopuflu...92 C- Reel Sosyalizm ve Kapitalizme Geriye Dönüfl Süreci...93 D- Sosyalizm ve Tarihsel Deneyim...95 E- Yeni Devrimci Bir Sosyalizmin Köfle Tafllar Devrimci Parti Kültür Devrimi Do rudan Demokrasi Toplumsal Mülkiyet III. BÖLÜM: TÜRK YE DE YEN SÖMÜRGEC L N YEN DEN YAPILANMASI VE DEVR MC POL T KA A- Yeni Sömürgecili in Yeniden Yap lanmas B- Neo-liberal Yeni Sömürgecilik Politikalar n n S n fsal Sonuçlar Neo-liberal Y k m ve Toplumsal Çözülme i-geçimlik Üretimle U raflan Küçük Köylülük ve Kürt Köylülü ü ii-örgütlü flçiler ve Devlet Memurlar iii-orta Köylülük, Zanaatkarlar ve Yüksek Vas fl Serbest Meslek Gruplar iv- Proleterlefltirme Süreci ve flçi S n f Hareketi v- Neo-liberal Y k m n Ara S n flar Üzerindeki Etkileri Sermaye Yetersizli i ve Oligarflinin Dönüflümü C- Emperyalist Sömürgecilik Politikalar ve Sonuçlar Bölgemizde Emperyalist Sömürgecilik Hareketleri ve Türkiye Büyük Ortado u Savafl ve Türkiye...125

7 3. Türkiye'nin Avrupa Birli i ne Üyelik Süreci Bölgesel Emperyalist Politikalar n Kriz Dinamikleri ve Sol Politika i- Bölgesel Kutuplaflman n Niteli i ii- Oligarfli çi Siyasi Çat flman n Niteli i iii- Oligarfli çi Çat flmalar n ve Bölgemizdeki Emperyalist Politikalar n Solun Tart flma Düzlemindeki Yeri ve Karfl Stratejiler Solda AB Tart flmalar Solda Bölge Politikalar Etraf ndaki Tart flmalar D- Kürt Sorunu ve Sürükleyici Halka Olarak Yeniden Kardeflleflme Politikas Kürt Sorununun Çözümü ve Uluslar n Kaderlerini Tayin Hakk Kürdistan ve Türkiye deki Devrimci Süreçlerin Ayr flmas ç Savafl Tehlikesi Bir Devrimci Hareket Tarz Olarak Yeniden Kardeflleflme E- Devrimci Bir Program ve Strateji çin Hareket Noktalar m z Türkiye Devrimi Yeni Sömürge Devrimidir Bugünün Görevi Devrimci Hareketin Yeniden Yarat lmas d r i- Partileflme Sorununu Nas l Ele Almal y z? i- Devrimci Bir Halk Hareketinin Ana Halkas SONSÖZ...170

8

9 G R fi Bugünün Dünyas nda Solun Geliflim Çizgisi Tarihin büyük de iflimlere gebe oldu u bir döneminden geçiyoruz. Kapitalizm, baflta sömürgeler olmak üzere tüm dünyada muazzam bir y k ma neden oluyor lere do ru bafllat lan neo-liberal sald r, 1990 l y llarda sosyalist blo un da lmas yla birlikte emperyalizmin dünya ölçe indeki büyük sömürgelefltirme harekat na dönüfltü. Bu süreç 21. yüzy l n bafl nda son derece y k c sonuçlar yaratarak ilerliyor. Her yan saran yoksulluk, kitlesel açl k, s k s k beliren ölümcül salg n hastal klar, milyonlarca insan bir anda iflsiz b rakan, geleceksizlefltiren ekonomik krizler, savafllar, iflgaller, darbeler, iç savafllar, k y mlar, çevre felaketleri bu muazzam y k m n her gün izledi imiz görüntüleri... Bu y k c sömürgeci sald rganl k, güçlü iç çeliflkilerin pençesindeki hastal kl bir bünyenin ürünüdür. Tarihinin en büyük genifllemesini yaflayan emperyalist-kapitalist sistem, yeni bir tarihsel krize yuvarlanmaktad r. Emperyalist sistem, tarihin en büyük sermaye fazlas n ve en genifl proleter kitlesini ayn süreçte ama ayr mekanlarda yaratmaktad r. Emperyalist-kapitalist sistemin üzerinde yükseldi i iki temel de çökmektedir: lki, 60 y ld r emperyalist-kapitalist sistemin liderli ini sürdüren ABD egemenli inin çözülmekte olufludur. Di er yandan tekelci sermayenin ihtiyaçlar n n dayatt birikim rejimi alt nda yeni sö-

10 8 HALKIN DEVR MC YOLU - B LD RGE mürgecilik modeli sürdürülebilir olmaktan da ç km flt r. Bu koflullarda emperyalist yay lmac l n her yeni hamlesi, her yeni emperyalist müdahale emperyalist-kapitalist güçler aras nda yeni kutuplaflmalara ve ayr flmalara neden olmaktad r. Daha da ötesi bunlar, neo-liberal yeni sömürgecili e ve sermayenin dolays z, ç plak egemenli ine karfl toplumsal direnifllerin, eflitlikçi, özgürlükçü halk hareketlerinin yeniden tarih sahnesine ç kmas na vesile olmaktad r. Emperyalizmin ve sömürgecili in krizi, kapitalizmin ak l d - fl l ve y k c l n n karfl s na insanl n ortak akl n ve toplumsal fayday ç karan sosyalizmin ne denli zorunlu ve olanakl oldu unu gösteren kan tlar ortaya koymaktad r. Emperyalist sald rganl k ve y k c l k bir yandan dünyan n tüm çal flabilir nüfusunu proleterleflme yoluna sokarak muazzam bir üretici güç yaratmakta, di er yandan emperyalist-kapitalist üretim zincirinin d fl nda kalan bütün üretken temeli y kmaktad r. Bu genel tablo, birbiriyle uzlaflmaz bir karfl tl k halindeki iki büyük sonucu yeni sömürge ülkelerde ayn anda bir araya getirmektedir. Yeni sömürge toplumlar çok büyük bir h zla proleterlefltirilirken, bu toplumlar n sahip olduklar üretim temeli bir bütün olarak y k lmaktad r. Bu genel ve ortak çeliflki, uluslararas bir devrimci hareketin bulunmad koflullarda bile yeni sömürgelerdeki halk direnifllerinin birbirlerini karfl l kl olarak güçlendirmesine; yeni sömürgeler dünyas n n, bugünün devrim oca olma yoluna girmesine neden olmaktad r. Yeni sömürgeler dünyas, sosyalizmin yeni tarihsel döneminin kurucu siyasi inisiyatiflerinin ve üzerinde yükselece i toplumsal rönesanslar n verimli topra olarak öne ç kmaktad r. Yeni devrimci güçler, yeni iflçi s n f - n n oluflum halindeki tarihsel eyleminin ifadeleridir.

11 G R fi Kuflkusuz iflçi s n f n n yeni tarihsel eylemi, ideolojik, politik, örgütsel düzeyde henüz geliflkin bir noktaya ulaflm fl de ildir. Bu nedenle yeni sömürgeler dünyas nda ortaya ç kan ilerici halk hareketleri, henüz emperyalist-kapitalist sistemi parçalayan devrimci kopufllar yaratmam flt r. Buna ra men, art k gönül rahatl yla vurgulayabiliriz ki; reel sosyalizmin y k l fl ile sosyalizm y k lmam flt r! Reel sosyalizmin y k l fl ile sosyalizmin tarihsel bir dönemi sona ermifl ama yepyeni bir iflçi s n - f hareketi, sosyalizmin yeni bir tarihsel döneminin kap s n aralam flt r... Yeni iflçi s n f, kendi devrimci bilincini, devrimci öncüsünü ve devrimci eylem tarz n yaratmaktad r. Bugünün ilerici halk hareketlerini 20. yüzy l n ölçütleriyle bakarak de erlendirdi imizde, bu hareketlerin tüm insanl s n fs z, sömürüsüz ve bask s z bir dünya kurma hedefine sahip ortak bir kurtulufl hareketine yöneltebilecek kapsam ve içeri e, derinlik ve enerjiye sahip olmad söylenebilir. Oysa bugünden bak ld nda görünen, insanl n öznel ve nesnel güçler dengesindeki bütün olumsuzluklara karfl n, sermayenin kendi suretinden yaratt dünyaya isyan etmekte oldu udur. Sistemin kaderini belirleyecek en güçlü potansiyel genel olarak yeni sömürgeler dünyas nda, özel olarak da Ortado u'da geliflmekte olan bu isyanda sakl d r. *** Yeni sömürgecilik sisteminin krizini toplumsal kurtulufl do rultusunda de erlendirmeye çal flan ilerici giriflimler art k dünyan n birçok yerinde boy veriyor. Bu yöndeki en umut verici geliflmeler Latin Amerika da yaflan yor. Yine de bu giriflimler, henüz düzenden mutlak bir kopufl gerçeklefltirmeyi, düzenin d - fl na ç kmay baflarabilmifl de iller. Yeni sömürge halklar n n bugünün dünyas nda ortaya koyduklar bu ilk iktidar mücade- 9

12 10 HALKIN DEVR MC YOLU - B LD RGE lelerinin kendi bafllar na bir uluslararas devrimci süreç yaratmalar, sosyalizmi, emperyalist-kapitalist sistem karfl s nda küresel bir alternatif haline getirmeleri kolay görünmüyor. Ama daha flimdiden ortaya ç kan belirgin sonuçlar da bulunuyor. Bunlar n bafl nda ise neo-liberal kapitalizmi ehlilefltirmeye dönük reformcu aray fllar n ç kmaz geliyor. Reformizmin olanaks zl na iflaret eden böylesi bir sürecin, bir yandan Asya, Afrika ve Ortado u ya uzanan devrimci bir halk hareketleri dizisinin gündeme gelmesiyle; di er yandan bu devrimci halk hareketlerinin siyasi önderliklerinde somutlaflan yeni bir sosyalist hareket omurgas n n ortaya ç kmas yla somutluk kazanaca ortadad r. Bu nedenledir ki, emperyalizm birçok cephede ciddi sars nt lar yaflamas na karfl n, henüz güçlü bir sosyalist tehditle karfl karfl ya de il. Emperyalist-kapitalist sistemin bafl n a r tan sorunlar n ana unsurunu, halen sistem içi çat flmalar oluflturuyor. ABD nin gerileyen liderli inin karfl s nda sistemin içinden farkl rakipler beliriyor. Rusya ve Çin, otoriter-milliyetçi politik liderlikler alt nda gerçeklefltirdikleri yerel sermaye birikimi süreçleriyle, emperyalist güçler aras ndaki hegemonik iliflkilerde kendilerine yer açmaya çal fl rken, kimi zaman sistemin iç dengelerini zorluyorlar. Ancak bu iç çat flman n faturas her seferinde ezilen s n flara ç k yor. Ayn kriz ve çözülme ortam ndan beslenen Siyasal slam ise, emperyalizmin kendisine rakip seçti i sahte alternatif olarak öne ç k yor. Emekçi halklar n sürekli alt nda ezildi i fil savafllar ndan ve moral duyarl l klar n yanl fl mecralara yönelten sahtekar mehdilerden kurtulmas n sa layacak bir devrimci alternatifin yarat lmas bugün art k gerçek bir ihtiyaçt r.

13 G R fi Bu ihtiyac n karfl lanmas n n önündeki bafll ca engellerden birisi ise, geleneksel sol ve geleneksel emek hareketinin bizzat kendisidir. 1 Geleneksel sol ve geleneksel emek hareketinin bugünün devrimci hareketlerinin geliflmesinin önünde oluflturduklar en önemli engel, yenilgilerinin tarihsel biçimidir. Geleneksel solun 1980 lerdeki tarihsel yenilgisi öylesine kapsaml oldu ki, kendi y k m n n yan s ra, kendisine ra men geliflen yeni sömürge devrimci hareketleri içinde sa lanan devrimci birikimi de görünmez hale getirdi. Reel sosyalizmin devrimci bir elefltirisi ve bugünün dünyas n n devrimci dinamiklerini yakalamak aç - s ndan son derece de erli unsurlar içeren bu birikimin görünmez hale gelmesi, solun bugünkü büyük ideolojik bofllu unun oluflmas nda önemli bir rol oynam flt r ve halen de oynamaktad r. Geçti imiz 25 y l içinde, soldaki bofllu u doldurma iddias yla sahne alan ak mlar aras nda en çok öne ç kan sol liberalizm oldu. Sol liberalizm, sosyal demokrasiden resmi komünist partilere ve yenilgiye u ram fl devrimci hareketlere kadar uzanan genifl bir yelpazede yank bulmaktad r. Genellikle egemen s n f saflar ndan yükselen s cak tezahüratlarla sahneye ç kan bu liberal sol reçeteler, sol güçleri her seferinde maddi ve ideolojik anlamda gerileten, iktidar hedefinden uzaklaflt ran etkiler yaratmaktad r. Sol liberalizm; sosyalist düflünceyi iflçi s yüzy l n son çeyre indeki sanayi proletaryas hareketi temelinde örgütlenen ve sosyalist hareketin omurgas n oluflturan, proletarya devrimlerinde motor rol oynayan iflçi s n f partileri ve sendikalar, 20. yüzy l n ikinci yar s na gelindi inde devrimci niteliklerini bir bütün olarak yitirdiler. Bu dönemde iflçi s n f partileri ve sendikalar, bürokratikleflerek statükonun bafll ca savunucusu ve devrimci hareketler karfl s nda halk s n flar n ideolojik ve pratik bak mdan burjuvaziye yedekleyen bir düzen gücüne dönüfltüler. SBKP, ÇKP, Frans z, talyan ve spanyol Komünist Partileri siyasi mücadele alan nda, yerleflik sendikalar ise ekonomik mücadele alan nda iflçi s n f hareketinin geleneksel kurumlar olarak hareketin geliflmesinin önündeki engeller durumuna geldiler. 11

14 12 HALKIN DEVR MC YOLU - B LD RGE n f ve yoksul halktan uzaklaflt rman n, yoksul halk n direnifl ve mücadelelerini siyasi iktidar mücadelesi ba lam ndan koparman n, halk n saflar ile oligarflinin saflar aras nda belirsizlik yaratman n, halk n ileri ve ilerici unsurlar ile örgütlü iktidar mücadelesi aras na set çekmenin, sol saflarda burjuva iliflkilerin nüfuz alan n geniflletmenin koçbafl olmaktad r. Geleneksel sol ad na liberal solun karfl s na ç kan kesimler ise, ne sosyalizmin sona eren tarihsel dönemini devrimci bir elefltiriden geçirmekte, ne de sosyalizmin yeni tarihsel döneminin üzerinde yükseldi i ideolojik, politik, örgütsel sürece nüfuz etmeye çal flmaktad r. Geleneksel sol merkezlerin bu k s rl, temel sol politikalar n marjinalleflmesine, geleneksel sol taban n ise cemaatleflmesine hizmet etmektedir. Bugünün devrimci alternatifi, ne galibe yaranmakla ne de ölüye diri taklidi yapt rmakla yarat labilir. Bugünün devrimci alternatifi, ayaklar n insanl n bugününe dayam fl bir topyekûn kurtulufl projesini, bilincinde, eyleminde, kültüründe ve ahlak nda somutlaflt ran yeni bir devrimci s n f hareketiyle yarat labilir. Böylesi bir hareket, sosyalizmin geçmifl deneyimleri ve 20. yüzy lda yarat lan sosyalizm modelinin baflar lar ve baflar s zl klar yla yap lacak soyut bir hesaplaflmadan türetilemez. Bu tür soyut hesaplaflmalardan gelece e fl k tutan sonuçlar n üretilemedi i, savrulmalara yol açt, sol kadrolar ve gruplar aras nda gereksiz k s r tart flmalara, rekabet ve didiflmelere vesile olmaktan baflka bir ifle yaramad 1990 l y llarda gerek uluslararas tart flmalar gerekse Türkiye de yaflanan tart flma süreçleri ile kan tlanm flt r. Bugünün sosyalizmi, iflçi s n f n n yeni tarihsel eylemine sosyalist politikalar üretme ve bu yeni tarihsel eylemi s n fs z toplum mücadelesine kazanma çabas içerisinde yarat labilir. Bu ça-

15 G R fi ba, ezilen s n flar n yeni bir devrimci politikleflme sürecinin inflas süreci çerçevesinde planlanmal d r. Bugün ilk aflamas nda oldu umuz bu infla süreci, devrimci s n flar n bugüne özgü yan lg lar ndan pratikte yüzleflerek kurtulduklar ; devrimcilerin ise yeni bir devrimci yolu yürüyerek yaratt klar bir öz-deneyim olarak yaflanmaktad r. Bu öz-deneyim, yaln zca devrimci s n flar n kitlesi için de il, devrimci görevleri yerine getirmek için çaba gösteren sosyalistler için de afla dan yukar ya 2 do ru geliflen bir seyir izlemektedir. flçi s n f n n maddi ve manevi varoluflu bu süreçte neredeyse tümüyle yenilenmektedir. flçi s n f n n, yoksullar n ve ezilen halklar n hak mücadeleleri içinde geliflen ilerici emek ve halk hareketleri bu yeni devrimci politikleflmenin belli bafll kanallar olmaktad r. Bugünün devrimci hareketinin içinde flekillendi i temel, yeni iflçi s n f - n n, yoksullar n ve ezilen halklar n hak mücadeleleridir. Günümüzdeki içeri i ile hak mücadelesi, emekçi halk n maddi yaflam deneyimlerinin politiklefltirilmesi mücadelesidir. 3 Bugünün devrimci politikleflme sürecinin ilk evresinin afl lmakta oldu unu gösteren olgular giderek ço almaktad r. Dev- 2 Sol aç s ndan afla dan yukar geliflen seyirden kastedilen, solun -her fleyi bildi i varsay m yla davranan- tüm geleneksel kanatlar n n, yani tüm statükocu, dogmatik ve liberal kanatlar n n çözümsüzlü ü beslemekten öte hiçbir ifle yaramayan haz r reçetelerinin, dipten gelen bir dinamizmle parçalanmas ve devrimci s n flar n somut hareketiyle sosyalist program, örgütlenme ve eylem aras ndaki ba n bu süreç içinde yeniden kurulmas d r. Bugün e iticilerin kendilerinin de e itilmesi her zamankinden daha zorunludur. Bugünün devrimci s n f hareketleri henüz 19. yüzy l n iflçi s n f hareketleri temeli üzerinde üretilen sosyalist program, örgütlenme ve eylem tarz gibi yetkin ürünlerini vermemifltir. Bugünün sorunu, iflçi s n f na d flardan götürülecek bilincin ve bu bilinci götürecek öncülerin ve öncü örgütün oluflum süreci olarak kavranmal d r. 3 Hak mücadeleleri kavram, genel olarak çok s n rl bir çerçevede, sosyal haklara dönük mücadele çerçevesinde alg lanmaktad r. Oysa iflgale veya ezenlerin bask c l na karfl direnme hakk ; gerici iç savafllara karfl veya emperyalist savafllara karfl bar fl hakk ; halklar n kendilerini gerçeklefltirme hakk gibi çok genifl hak kategorileri mevcuttur. nsanl k tarihi, hak mücadelelerinin devrimci ifllevinin kan tland zemindir. 13

16 14 HALKIN DEVR MC YOLU - B LD RGE rimci s n flar n toplumsal eyleminin iktidar sorunuyla yüzleflme an, onun siyasi evrimindeki ilk büyük dönemeci oluflturur. Baflta Latin Amerika olmak üzere, dünyan n birçok yerinde ilerici halk hareketleri önlerine politik iktidar sorununu koymaya bafllamakta; iktidara yürüyen halk hareketleri ve halk güçlerinin denetimleri alt na ald klar hükümetler giderek daha s k bir biçimde emperyalist-kapitalist sistemden kopuflu zorlayan karar anlar yla yüz yüze gelmektedir. Yeni devrimci politik özneler, bu yüzleflme süreçlerinde tarih sahnesinde görünmeye bafllam flt r. Bu an n do ru olarak kavranmas, sol hareketin bugünkü krizinin afl lmas için son derece önemlidir. Emperyalist-kapitalist sistemin bugünkü zay f halkas olan yeni sömürge ülkelerde geliflen devrimci halk hareketlerini ço altmak, sosyalist hareketin dünya çap nda yeniden aya a kald r lmas n sa layacak kritik Hak mücadeleleri, yeni iflçi s n f hareketinin, geçmifl dönemin geriletici etkilerinden s yr ld ; yeni bir sosyalizm anlay fl n n programatik unsurlar n n somut mücadelelerin içinde ad m ad m biçimlendi i; yeni öncülerinin mücadelenin içinden süzülerek ç kt ; öncü organizasyonlar n n somut mücadele içinde, yenilenmifl bir fikri donan m elde etti i; iktidar mücadelesinin a r sorumluluklar n n alt na kademe kademe girildi i; ahlaki bir ar nman n yafland, yeni iflçi hareketinin oluflum sürecinin bu ilk tarihsel evresinde kurucu bir role sahiptir. Ancak hak mücadeleleri, bir önceki dönemi yads yan özellikleri ve tekil talepleriyle tarihte son derece dinamik bir rol oynamakla birlikte, iktidar projesini oluflturma rolünü üstlenmek durumunda olmam fllard r. Tam da bu nokta, yani bütünlüklü bir devrimci iktidar projesinin oluflturulmas noktas, devrimci öncülerin beceri ve yeteneklerinin devreye girmesi gereken noktad r. Bu nedenle de, tarihte de defalarca görüldü ü üzere, hak mücadeleleri zemini dönemsel olarak devrimci olabilece i gibi, reformist bir rol de oynayabilir. Solun teorik önermelerinin günümüzde s nanaca zemin, yani do runun turnusol ka d, hak mücadeleleri etraf nda geliflen bugünkü sosyalist muhalefetin, iktidar olmaya yönelik genel bir siyasal strateji ve giderek yeni bir sosyalist model kurabilme baflar s aç s ndan ifllevsel olup olmad d r. Dünyada solun geliflti i co rafyalarda izlenen çizgi egemenlerle iktidar paylaflan ulusalc ya da sol liberal projeler etraf nda de il, ezilenlerin hak mücadelelerinin içinden geliflen halkç - demokratik-ba ms zl kç ve proleter nitelikli muhalefet ve iktidar pratikleri olmaktad r. flte tam da bu nedenle, günümüzde her bir ülkede hak mücadelelerini ad m ad m gelifltirerek yürütülen devrimci mücadele pratikleri, bir yan yla da geleneksel solun krizinin çözümüne katk lar aç s ndan önem tafl maktad r ve bir süre daha bu kurucu rol çerçevesinde önem tafl yacakt r.

17 ad md r. Che nin devrimci ça r s ki, üç, daha fazla Vietnam idi; bugünün devrimci ça r s ise neo-liberal yeni sömürgecilik politikalar na karfl halk isyanlar n n ço alt lmas ça r s d r. Yeni sömürge devrimcili inin 1960 l y llardaki ilk at l m yla bafllat lan ancak tamamlanamayan sosyalizmin Rönesans bugün yeni sömürgelerde geliflmekte olan ilerici toplumsal hareketlerin yükselen dalgas üzerinden tamamlanabilir. Sosyalizmin yeni tarihsel dönemi, ancak dünya çap nda yeni bir devrimci dalgan n yükselifliyle birlikte do abilir. Ülkemiz Solunun Temel Sorunlar G R fi Türkiye, neo-liberal yeni sömürgecilik politikalar n n en ileri düzeyde uyguland ülkelerdendir. Ülkemiz ayn zamanda Kafkasya ya ve Orta Asya ya komflu bir Ortado u ülkesi olarak, emperyalizmin büyük sömürgelefltirme hareketine hedef olan co rafyada yer almaktad r. Emperyalist sömürgecili in günümüzdeki iki ana geliflme ekseni de ülkemizi yak ndan etkilemekte, Türkiye toplumu y llard r politik, ekonomik ve toplumsal düzeyde büyük sars nt lar ve çalkant lar yaflamaktad r. Emperyalizme ba ml l m z n giderek derinleflmesiyle ekonomide meydana gelen afl r k r lganl k; bölgemizdeki emperyalist iflgal ve müdahalelerin geçifl yolu haline getirilmifl olmam z nedeniyle her geçen gün bölge siyasetinin bask s alt nda daha çok gerilen ve gerici-faflist hegemonyan n esiri olan politik ortam; egemen s n flar n yerli niteliklerini kaybetti i, halk n ise genelleflen yoksulluk koflullar nda büyük bir h zla proleterleflti i; toplumsal kutuplaflma ile politik yozlaflman n el ele ilerledi i bir toplumsal çöküntü tablosunun süreklileflmesi nedeniyle Türkiye, yeni sömürgecilik sisteminin krizinin patlay c biçimler kazand ülkelerden biri haline gelmeye adayd r. 15

18 16 HALKIN DEVR MC YOLU - B LD RGE Türkiye egemen s n flar, neo-liberal yeni sömürgecilik politikalar ve Büyük Ortado u Projesi ne ayak uydurmakta zorlanmakta, bu nedenle kendi aralar nda sert çat flmalar yaflamaktad r. Egemen güçler aras nda, devlet iktidar n n paylafl m etraf nda bir saflaflma do mufltur ekonomik krizinin ard ndan yürürlü e koydu u ikinci kuflak neo-liberal politikalarla, Irak n iflgali sonras ndaki Ortado u ortam n n kesiflme noktas nda ortaya ç kan AKP hükümetinin temsil etti i l ml slam projesi, egemen s n flar aras ndaki saflaflman n sert bir politik çat flma düzleminde cereyan etmesinde önemli rol oynam flt r. Bu geliflmelere ba l olarak biçimlenen AB ye entegrasyon süreci de egemen güçler aras ndaki bu saflaflman n bir unsurudur. Egemen s n flar aras ndaki bu çat flman n bir taraf n n liderli ini ABD yeni muhafazakarlar n n (neo-conlar n) Truva at na dönüflen AKP, di er taraf n n liderli ini ise srail le ABD aras ndaki bölgesel politika çatlaklar na yaslanarak devlet iktidar içindeki geleneksel konumunu yeni koflullara aktarmaya çal flan ordunun üst kademeleri yapmaktad r. Liberalizm ve Ulusalc l k çat flmas bu iktidar mücadelesinin bugünkü politik görünümüdür. Önümüzdeki süreç aç s ndan, egemenler aras ndaki bu çat flma, Büyük Ortado u Projesi ne l ml slam devleti kimli iyle, AB ye ise AB nin Çin i olarak eklemlenmeyi öngören yeni Osmanl c l k ideolojisiyle birlikte bir uzlaflmaya ulaflt r lmaya çal fl lmaktad r. Bu çizgi 21. yüzy l n Büyük Türkiye si slogan ile Pan-Türkçü ve Pan- slamc e ilimler aras nda yeni bir ittifak zemini tesis etmeyi amaçlamaktad r. Liberal- slamc l k / Otoriter-Milliyetçilik saflaflmas n aflan yeni bir politik güç blo una ön ayak olarak, egemen s n flar aras nda-

19 G R fi ki çat flmay ABD emperyalizminin iki eksenli sömürgecilik siyasetiyle uyumlu bir çözüme ulaflt rmay hedeflemektedir. Egemen s n flar n bu politik yönelimleri, Türkiye sosyalist hareketini de etkilemekte, solun bugünkü ana gruplaflmalar, egemen s n flar n temel saflaflmalar n n etkisi alt nda oluflmaktad r. Bu durum, ülkemiz solunun tarihsel ve yap sal zay fl klar ndan kaynaklanmaktad r. Türkiye sosyalist hareketi, 1980 yenilgisiyle bafllayan, uzun bir zamana yay lan ve her alanda derin bir çözülme yaratan bir kesintiyle ideolojik, politik, örgütsel süreklili ini önemli ölçüde yitirmifltir. Bu tarihsel kesinti s ras nda, kapitalist dünya sistemi birçok aç dan ciddi bir de iflim geçirdi. Bu durum, solun, geçmifl devrimci mücadelelerin birikimini günümüzün mücadelelerine aktarmas n iyiden iyiye güçlefltirdi. Daha önce aflt sorunlar yeniden yaflamas na neden oldu. deolojik bulan kl k ve belirsizlik ülkemiz solunun ana rengi haline geldi. Türkiye solu ne günün gerektirdi i ideolojik-politik yenilenmeyi sa layabildi, ne de ülkemizde uygulanan egemen s n f politikalar na karfl güçlü bir devrimci alternatif yaratmaya yönelebildi. Öyle ki Türkiye solu emperyalizm kavram n ancak 2000 li y llarla birlikte yeniden keflfedebildi. Yozlaflan sosyalizm deneyimlerinin ve ulusal kurtulufl hareketlerinin sa l kl, devrimci bir elefltirisini sistematik biçimde gerçeklefltirmeyen Türkiye solu, yirminci yüzy l sosyalizminin miras ndaki gedikleri, geçmiflte aflt sapmalar yeniden cilalayarak ve bu sapmalar burjuva ideolojisi ile melezlefltirerek doldurmaya yöneldi. Dünyan n birçok ülkesinde neo-liberal yeni sömürgecilik politikalar na karfl geliflen halk direnifllerinin, sol hareketin yeni bir temel kazanmas n ve büyük s çramalar yapmas n sa lad - 17

20 18 HALKIN DEVR MC YOLU - B LD RGE ortadad r. Buna karfl n ülkemiz solu, 1980 lerden bu yana, özelikle de 1990 sonras nda neo-liberalizmin yükselifline karfl tutarl bir mücadele hatt n örgütlemeye yönelmemifltir. Aksine liberalizmden etkilenen ideolojik-politik tart flmalar n etkisi alt nda fliddetli bir biçimde sa a savrulmufltur. Toplumsal muhalefetin devrimci bir yenilenme için güçlü olanaklar sundu u tarihsel momentler de (1989 flçi Bahar, Kürt ulusal hareketinin 1990/91'e dek süren ilk yükselifl dönemi, kamu çal - flanlar hareketi) bu ideolojik savrulmalar içinde hoyratça harcanm flt r. Ülkemiz solu, bugünkü yap s ve hareket biçimiyle, ülkedeki genel sa c laflma, flovenleflme ve gericileflme rüzgar n durdurabilme ve toplumun devrimci potansiyelini bu amaçla seferber etme yetene inde de ildir. Solun 12 Eylül yenilgisinde cisimleflen öznel sorunlar, neo-liberal sömürgecilik politikalar na karfl tutarl bir mücadele çizgisinin üretilememesinden kaynaklanan sorunlarla iç içe geçmifl, sol, bir çöküntü sarmal na girmifltir. Solun geleneksel merkezleri, emperyalizmin ve oligarflinin bugünkü üstünlü ünü mutlaklaflt ran bir politik tutuma savrulmufl, reel politikten medet umar hale gelmifltir. Solun geleneksel merkezlerinin tamam kendi d fl ndaki güçlerin kuyru una tak larak varl k sorununu çözmeye çal flmaktad r. Egemen s n f politikalar n n gölgesi alt nda kalan, egemen s n flar n çeflitli kesimleriyle ittifak kurarak güç ve inisiyatif sa lamaya çal flan sol, emekçi halk nezdindeki itibar n her geçen gün yitirmekte, ba ms z bir siyasal güç olarak ortaya ç kabilmesi her geçen gün daha da zorlaflmaktad r. Ülkemiz solunda devrimcilikten kaç fl e ilimlerinin beslendi- i (uluslararas boyutlar da olan) ideolojik yan lsamalar flöyle özetlenebilir:

21 G R fi 1) Reformizmin geri dönüflü beklentisi. Bu yan lsamay, küresel kapitalizmin neo liberal döneminin ard ndan, yeni bir toplumsal uzlaflma döneminin gelece i beklentisi olarak aç klayabiliriz. Küreselleflmeye insani bir yüz kazand rmay vaaz eden siyasetler, 2. Dünya Savafl sonras n n sosyal demokrasirefah devleti ikilisine, k saca rasyonel kapitalizme geri dönüfl vaat eden siyasetler bu yan lsaman n ürünüdür. Bu yan lsama, AB ci ve Sorosçu solculu un oldu u kadar ulusalc solculu un da ortak temelidir. 2) Emperyalizm sonras kapitalizm. Bu yanl fl yaklafl m n sahipleri, kapitalizmin art k emperyalizm sonras bir sistem haline geldi i tezleri ve yeni tipteki ultra-emperyalizm teorilerinden beslenerek, devrimci politik mücadelenin ana hedefinin ulusal birimler ve devletler olmaktan ç kt n ileri sürmektedirler. Devrim olmayan devrim ve iktidar olmadan dünyay de ifltirmek tezleriyle ortaya ç kan liberal sol siyasetlerin temeli bu yaklafl mdad r. 3) Ulusal devletin emperyalizme karfl tl. Bu yaklafl m, neo-liberal küreselleflmenin ulusal devleti yok etti i, bu nedenle ulusal devletlerin merkezi bürokrasisinin emperyalizme karfl güçlü bir direnifl sergileyece i ve bu çat flman n devrimci bir süreci harekete geçirebilece i varsay mlar na dayanmaktad r lar n küçük burjuva radikalizminden esinlenen ve bugünün dünyas nda ABD emperyalizmine karfl mücadeleyi ulusal sermaye s n flar yla ve/veya orduyla ittifak olarak kavrayan otoriter-milliyetçi, ulusalc -cuntac yaklafl mlar bu bak fl aç s ndan beslenmektedir. 4) Devrimcili i devlet karfl tl na indirgeme. Bu yan lsama, devrimci süreci, mevcut devletin her ne flekilde olursa olsun y k lmas süreci olarak ele almakta, bu sürecin dayanaca güç- 19

22 20 HALKIN DEVR MC YOLU - B LD RGE lerin politik ve toplumsal içeri ini önemsememektedir. Mevcut devlete karfl olan bütün güçlere, salt devlete karfl olufllar yüzünden olumlu roller yüklenebilmektedir. Bu yaklafl mla Bat uygarl na ve modern devlete, k sacas moderniteye 4 karfl oldu u için ABD ye ve yerel devlete karfl savafl halinde olan Siyasi slam, emperyalizme ve oligarfliye karfl mücadelenin dolayl ya da dolays z ittifaklar aras nda görülebilmektedir. Sol liberalizm bu yaklafl m iyiden iyiye saçma bir noktaya götürmekte, Siyasal slam n rejim karfl t köklerinin, bu ak m l ml slam biçimi alt nda iktidara geldi inde demokratikleflme yönünde etkide bulunaca beklentisiyle hareket etmektedir. Bu yan lsamalar n en önemli ortak paydas, mevcut neo-liberal siyasetlerle emperyalist-kapitalist sistem aras ndaki içsel ba lant lar atlamalar d r. Bu yan lsamalarla sakatlanm fl sol siyasetler, emperyalist sömürü ve ya man n ezilen s n flar aç - s ndan nesnel olarak yaratt devrimci dönüflüm potansiyelini de erlendirmek yerine, egemen s n flar aras ndaki çat flmalarda ilerletici bir yön bulmaya ve bu sözde ilerletici yönü hesaba katan reformist platformlar oluflturmaya öncelik vermektedirler. Baflka güçlerin pefline tak lan sol, (liberalizm, Türkçülük, Kürtçülük, Alevicilik, fleriatç l k, oryantalizm, iflçicilik, militarizm, pasifizm, terörizm gibi) bilimsel sosyalizmin do as yla ba daflmayan bütün burjuva ve küçük burjuva ak mlarla melezlenme yoluna girmifltir. Politik hedefleri oldu u kadar ideolo- 4 Burada modernite kavram, tarihin (ilahi bir kudretin ya da onun herhangi bir temsili biçiminin de il) bilinçli insan eyleminin ürünü oldu u ilkesinin, yani insanlar n gerek bireyler gerek toplumlar olarak kendi tarihlerinden sorumlu olduklar ilkesinin benimsendi i tarihsel dilim olarak kullan lmaktad r. Proleter toplumsal devrim kavray fl, ezilen s n flar n tarihe yön verecek bilinçli eylemlerinin bizzat kendisini yeni bir toplumsal sistem derecesine yükselterek, burjuva modernitesinin hem gerçek elefltirisini hem de afl lmas n temsil eder.

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

NTERNET ÇA I D NAM KLER

NTERNET ÇA I D NAM KLER Mustafa Emre C VELEK NTERNET ÇA I D NAM KLER www.internetdinamikleri.com STANBUL-2009 Yay n No : 2148 letiflim Dizisi : 55 1. Bas m - stanbul - Haziran 2009 ISBN 978-605 - 377-066 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER I MURAT YÜKSEL FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER III DR. MURAT YÜKSEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ö retim Görevlisi FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER IV Yay

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz:

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Yorumlar: Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Ekibin yapt n görmekten en çok hoflland m fley: Ekip Yönetimi çin Araçlar 85 EK P K ML DE ERLEND RMES Ekibinizin

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARISTO 88 ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE 1. KONU 213 say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK) 142, 143,

Detaylı

Yeni bir dönem açılıyor: Mali çöküş, depresyon, sınıf mücadelesi

Yeni bir dönem açılıyor: Mali çöküş, depresyon, sınıf mücadelesi Yeni bir dönem açılıyor: Mali çöküş, depresyon, sınıf mücadelesi Devrimci Marksizm Yayın Kurulu Uzun vadede bu felâket konusunda suçun nasýl daðýtýlacaðý çok þeyi belirleyecektir. Ýþte bu, önemli bir entelektüel

Detaylı

TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI CANSEN BAŞARAN-SYMES IN "INSTITUT DU BOSPHORE YILLIK SEMİNERİ AÇILIŞ KONUŞMASI

TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI CANSEN BAŞARAN-SYMES IN INSTITUT DU BOSPHORE YILLIK SEMİNERİ AÇILIŞ KONUŞMASI TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI CANSEN BAŞARAN-SYMES IN "INSTITUT DU BOSPHORE YILLIK SEMİNERİ AÇILIŞ KONUŞMASI 18 Mart 2016 İstanbul, Hilton Hotel Harbiye Sayın Büyükelçiler, Değerli Konuklar, 2009 yılında

Detaylı

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Enerji ve Kalkınma Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Kırılma Noktası Dünyanın gerçeklerini kırılma noktalarında daha iyi kavrıyoruz. Peşpeşe gelen, birbirine benzer damlaların bir tanesi bardağın

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

DEVRİM KOLEKTİF DEHADIR Toplumda her gün tekrarlanan, olup biten olaylara yüzeysel bakmak yaygındır, neredeyse bir düşünce sistemi özelliği

DEVRİM KOLEKTİF DEHADIR Toplumda her gün tekrarlanan, olup biten olaylara yüzeysel bakmak yaygındır, neredeyse bir düşünce sistemi özelliği DEVRİM KOLEKTİF DEHADIR Toplumda her gün tekrarlanan, olup biten olaylara yüzeysel bakmak yaygındır, neredeyse bir düşünce sistemi özelliği kazanmıştır. Özel mülkiyet ilişkilerine dayalı düşünce biçimi

Detaylı

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü Nükleer Santrallerde Enerji Üretimi ve Personel E itimi Mehmet TOMBAKO LU* Girifl Sürdürülebilir kalk nman n temel bileflenlerinden en önemlisinin enerji oldu unu söylemek abart l olmaz kan s nday m. Küreselleflen

Detaylı

Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas

Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas Atatürk ün Dünyas Cengiz Önal 64 Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas Han mlar, Beyler! stanbul dan geliyorsunuz. Hofl geldiniz. stanbul un fl k ocaklar n temsil eden yüce heyetiniz karfl s

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2 Atütürk ün Dünyas Cengiz Önal Ekonomik kalk nma, Türkiye'nin özgür, ba ms z ve daima daha kuvvetli olmas n n ve müreffeh bir Türkiye idealinin bel kemi idir. Tam ba ms zl k ancak ekonomik ba ms zl kla

Detaylı

Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet. Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1

Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet. Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1 Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1 18 Aral k 1979 da Birle mi Milletler Genel cinsiyet ayr mc l n yasaklayan ve kad n haklar n güvence alt na alan

Detaylı

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL D ü n y a Ü n i v e r s i t e l e r S e r v i s i Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL BAfiLANGIÇ nsan Haklar Evrensel Beyannamesinin 40. y ldönümünde 6-10 Eylül tarihleri

Detaylı

STRATEJ K V ZYON BELGES

STRATEJ K V ZYON BELGES STRATEJ K V ZYON BELGES BEYAZ K TAP S UNUfi Sivil toplum; demokrasi, insan haklar ve hukuk devleti kavramlar n n yerleflmesiyle ilgili taleplerden ekonomiyle ilgili endiflelere kadar sosyal yaflama dair

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Otopsi Cengiz Özak nc JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Amerikan And : Herkes için adalet ve özgürlükle bölünmez tek ulusa dayanan Cumhuriyet e ve bayra ma ba l olaca ma and içerim. Yer

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

işçiokulu FASİKÜL 7: Sendika nedir? Sendikalar ne işe yarar? Sendikalar: dün, bugün, yarın

işçiokulu FASİKÜL 7: Sendika nedir? Sendikalar ne işe yarar? Sendikalar: dün, bugün, yarın işçiokulu FASİKÜL 7: Sendikalar nasıl doğdu? Günümüze kadar nasıl geldi? Kapitalizm yaşamak için emek gücünü ücret karşılığında sermaye sahibine satmak zorunda kalan işçi sınıfının tarih sahnesine çıktığı

Detaylı

GÖRÜfiLER ÇOCUK ATATÜRK

GÖRÜfiLER ÇOCUK ATATÜRK GÖRÜfiLER ÇOCUK ATATÜRK Atatürk çocuktu: Yenili in, dönüflümün y lmadan ard nda koflabilen, düfl dünyas genifl, merakl, araflt ran. Atatürk çocuktu ve cumhuriyetin çocuk kalmas n istedi hep: Her dem taze,

Detaylı

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R?

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? HAKEMS Z YAZILAR MAL PART T ME ÇALIfiMALARDA DENEME SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? I. Girifl: Erol GÜNER * Sürekli bir ifl sözleflmesi ile ifle giren iflçi, ifli, iflvereni ve iflyerindeki iflçileri tan

Detaylı

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili Beşinci İzmir İktisat Kongresi Finansal Sektörün Sürdürülebilir Büyümedeki Rolü ve Türkiye nin Bölgesel Merkez Olma Potansiyeli 1 Kasım

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

İktisat Anabilim Dalı-(Tezli) Yük.Lis. Ders İçerikleri

İktisat Anabilim Dalı-(Tezli) Yük.Lis. Ders İçerikleri 1. Yıl - Güz 1. Yarıyıl Ders Planı İktisat Anabilim Dalı-(Tezli) Yük.Lis. Ders İçerikleri Mikroekonomik Analiz I IKT701 1 3 + 0 6 Piyasa, Bütçe, Tercihler, Fayda, Tercih, Talep, Maliyet, Üretim, Kar, Arz.

Detaylı

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Cumhuriyeti ve onun gereklerini yüksek sesle anlat n z. Bunu yüreklere yerlefltirmek için elveriflli

Detaylı

Parti Program ve Tüzüklerin Feminist Perspektiften Değerlendirilmesi i

Parti Program ve Tüzüklerin Feminist Perspektiften Değerlendirilmesi i Parti Program ve Tüzüklerin Feminist Perspektiften Değerlendirilmesi i Parti içi disiplin mekanizması (cinsel taciz, aile içi şiddet vs. gibi durumlarda işletilen) AKP CHP MHP BBP HDP Parti içi disiplin

Detaylı

Asgari Ücret Denklemi

Asgari Ücret Denklemi Asgari Ücret Denklemi Av. Mesut Ulusoy MESS Hukuk Müflaviri ve Dr. Aykut Engin MESS E itim Müdürü flçilere normal bir çal flma günü karfl l olarak ödenen ve iflçinin g da, konut, giyim, sa l k, ulafl m

Detaylı

AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR

AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR SEÇ LM fi TÜRK YE F NANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR Prof. Dr. Cemal B fi (Marmara Üniversitesi) Doç. Dr. Yakup SELV ( stanbul Üniversitesi) Doç. Dr. Fatih YILMAZ ( stanbul Üniversitesi)

Detaylı

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU 26-27.01.2007 stanbul Üniversitesi Merkez Bina Doktora Salonu stanbul Barosu stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi STANBUL BAROSU

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme 1.0. Girifl 1.1. Bu K lavuz Notunun amac ; Uluslararas De erleme Standartlar Komitesine (UDSK) üye tüm ülkelerde,

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl.

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl. Bölünebilme B ir tamsay n n üçe ya da dokuza tam olarak bölünüp bölünmedi ini anlamak için çok bilinen bir yöntem vard r: Say - y oluflturan rakamlar toplan r. E er bu toplam üçe (dokuza) bölünüyorsa,

Detaylı

KÜRESELLEfiME VE fi HUKUKUNDA YEN GEL fimeler

KÜRESELLEfiME VE fi HUKUKUNDA YEN GEL fimeler KÜRESELLEfiME VE fi HUKUKUNDA YEN GEL fimeler Av. Dr. Erdal EGEMEN 19. yüzy l n bafllar ndan bu yana uluslararas çal flma iliflkileri, fl Hukuku nun önemli bir konusunu olufltura gelmifltir. Gerçekte de

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bu formu, müflterilerinizden birinin yaflam boyu de erini hesaplamak için kullan n. Müflterinin ad : Temel formül: Yaflam boyunca müflterinin öngörülen

Detaylı

CO RAFYA. DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 :

CO RAFYA. DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 : CO RAFYA DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 : K rk nc paralel üzerindeki bir noktan n hangi yar mkürede yer ald afla dakilerin hangisine bak larak saptanamaz? A) Gece-gündüz süresinin

Detaylı

Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum.

Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Değerli konuklar, Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) çalışmaları kapsamında düzenlediğimiz Kurumsal Yönetim konulu toplantımıza hepiniz hoş geldiniz. 11 Aralık 2001 tarihli Bakanlar

Detaylı

Endüstri Mühendisliğine Giriş. Jane M. Fraser. Bölüm 2. Sık sık duyacağınız büyük fikirler

Endüstri Mühendisliğine Giriş. Jane M. Fraser. Bölüm 2. Sık sık duyacağınız büyük fikirler Endüstri Mühendisliğine Giriş Jane M. Fraser Bölüm 2 Sık sık duyacağınız büyük fikirler Bu kitabı okurken, büyük olasılıkla öğreneceğiniz şeylere hayret edecek ve varolan bilgileriniz ve belirli yeni becerilerle

Detaylı

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman GÖRÜfiLER Uzm. Dr. Özlem Erman Son y llarda dünyadaki h zl teknolojik geliflmeye paralel olarak t p alan nda da h zl bir de iflim yaflanmakta, neredeyse her gün yeni tan, tedavi yöntemleri, yeni ilaçlar

Detaylı

YARGITAY 2. HUKUK DA RES

YARGITAY 2. HUKUK DA RES YARGITAY 2. HUKUK DA RES 2674 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 YARGITAY 2. HUKUK DA RES E: 2005/20742 K: 2006/5715 T: 18.04.2006 M RASÇILIK SIFATI M RASIN NT KAL ZAMAN YÖNÜNDEN UYGULANACAK

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.8 Finansal Raporlama çin Maliyet Yaklafl m

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.8 Finansal Raporlama çin Maliyet Yaklafl m Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.8 Finansal Raporlama çin Maliyet Yaklafl m 1.0 Girifl 1.1 Bu K lavuz Notu nun (KN) amac finansal raporlama için De erleme Raporu nu kullananlar ve haz rlayanlar Uluslararas

Detaylı

K NC BASKI Ç N ÇEV REN N NOTU

K NC BASKI Ç N ÇEV REN N NOTU K NC BASKI Ç N ÇEV REN N NOTU 1844 Elyazmalar bir geçifl dönemi yap t d r. Marksizm öncesinden marksizme do ru geçifl dönemine iliflkin ve bu geçiflin Marx taraf ndan hiçbir zaman aç a vurma gere i duyulmayan

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

ÇÖZÜM Say : 90-2008. Mustafa BAfiTAfi* I-G R fi

ÇÖZÜM Say : 90-2008. Mustafa BAfiTAfi* I-G R fi ÇÖZÜM Say : 90-2008 KISM SÜREL VEYA ÇA RI ÜZER NE ÇALIfiANLAR LE BU KANUNA GÖRE EV H ZMETLER NDE AY ÇER S NDE 30 GÜNDEN AZ ÇALIfiANLAR 01.10.2010 TAR H NE KADAR YEfi L KART ALAB LECEKLER Mustafa BAfiTAfi*

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 i Bu sayıda; 2013 Cari Açık Verileri; 2013 Aralık Sanayi Üretimi; 2014 Ocak İşsizlik Ödemesi; S&P Görünüm Değişikliği kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı Panel Konuşması Erdem BAŞÇI 7 Nisan 2012, İstanbul Değerli Konuklar, Dünya ekonomisinin son on yılda sergilediği gelişmeler emtia fiyatları üzerinde

Detaylı

TMMOB NfiAAT MÜHEND SLER ODASI ANKARA fiubes. KURULTAY SEKRETERYAS N N AÇ L fl KONUflMAS LKER GÜNDEZ

TMMOB NfiAAT MÜHEND SLER ODASI ANKARA fiubes. KURULTAY SEKRETERYAS N N AÇ L fl KONUflMAS LKER GÜNDEZ TMMOB NfiAAT MÜHEND SLER ODASI ANKARA fiubes KURULTAY SEKRETERYAS N N AÇ L fl KONUflMAS LKER GÜNDEZ MO Ö renci Üye Kurultay 2004 12 E itimde Eflitsizlik ve Yabanc laflma lker GÜNDEZ Kurultay Sekreteryas

Detaylı

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER Erol LENGERL / Akis Ba ms z Denetim ve SMMM A.fi. 473 474 2. Salon - Paralel Oturum VIII - Sistem ve Süreç Denetiminde Karfl lafl lan

Detaylı

Endüstri 4.0. nsanl n Gelece i. Tümüyle bilgisayar

Endüstri 4.0. nsanl n Gelece i. Tümüyle bilgisayar Endüstri 4.0 ve nsanl n Gelece i Tümüyle bilgisayar 40 y l içinde sistemli ve yapay insanlar n yapt zeka donan ml makinelerin, üretim ve hatta bilgisayarlar n her ifli makine ve hizmet sektöründe çal flmas

Detaylı

Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : Bas - Ekim 2005

Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : Bas - Ekim 2005 I B&M Prof. Dr. Erdener YURTCAN KABAHATLER KANUNU VE YORUMU stanbul 2005 Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : 718 1. Bas - Ekim 2005 ISBN 975-295 - 494-4 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay n

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER

Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER nternet, her fleyi de ifltirdi Hat rlamak ve zihnimizi kullanmak konusunda, geleneksel yöntemlerimizden h zla uzaklafl yoruz. Be endi imiz bir yeme in tarifini,

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

DEVRÝM ÝÇÝN SAVAÞMAYANA SOSYALÝST DENMEZ!

DEVRÝM ÝÇÝN SAVAÞMAYANA SOSYALÝST DENMEZ! DEVRÝM ÝÇÝN SAVAÞMAYANA SOSYALÝST DENMEZ! Silahlý Propaganda ve Gerilla Savaþý Nikaragua da Devrim ve Seçim Proletarya ve Sosyalist Siyasal Bilinç Demokratik Muhalefette Demokrat! Türkiye Devriminde Kürt

Detaylı

H. Atilla ÖZGENER* Afla daki ikinci tabloda ise Türkiye elektrik üretiminde yerli kaynakl ve ithal kaynakl üretim yüzdeleri sunulmufltur.

H. Atilla ÖZGENER* Afla daki ikinci tabloda ise Türkiye elektrik üretiminde yerli kaynakl ve ithal kaynakl üretim yüzdeleri sunulmufltur. Mevcut Kaynaklar Kullan lmas na Ra men 2020 li Y llarda Türkiye de Elektrik Enerjisi Aç Olabilir mi? H. Atilla ÖZGENER* I. Türkiye nin Elektrik Enerjisi Durumunun Saptanmas Türkiye nin elektrik enerjisi

Detaylı

Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas

Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas Uzman Zeynep Akdo an Ankara Üniversitesi, Türkiye, zsen@ankara.edu.tr, Prof. Dr. Fahrettin Özdemirci

Detaylı

YETİŞKİNLER DİN EĞİTİMİ Akdeniz Müftülüğü

YETİŞKİNLER DİN EĞİTİMİ Akdeniz Müftülüğü YETİŞKİNLER DİN EĞİTİMİ Akdeniz Müftülüğü YETİŞKİNLER DİN EĞİTİMİNİN TANIMI Yetişkinler din eğitimi kavramını tanımlayabilmek için önce yetişkinler eğitimini tanımlayalım. En çok kullanılan ifade ile yaygın

Detaylı

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır.

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır. SAYI: 2013/03 KONU: ADİ ORTAKLIK, İŞ ORTAKLIĞI, KONSORSİYUM ANKARA,01.02.2013 SİRKÜLER Gelişen ve büyüyen ekonomilerde şirketler arasındaki ilişkiler de çok boyutlu hale gelmektedir. Bir işin yapılması

Detaylı

Özet Metin Ekonomik Büyümenin Anlaşılması: Makro Düzeyde, Sektör Düzeyinde ve Firma Düzeyinde Bir Bakış Açısı

Özet Metin Ekonomik Büyümenin Anlaşılması: Makro Düzeyde, Sektör Düzeyinde ve Firma Düzeyinde Bir Bakış Açısı Özet Metin Ekonomik Büyümenin Anlaşılması: Makro Düzeyde, Sektör Düzeyinde ve Firma Düzeyinde Bir Bakış Açısı Overview Understanding Economic Growth: A Macro-level, Industrylevel, and Firm-level Perspective

Detaylı

İçindekiler Şekiller Listesi

İçindekiler Şekiller Listesi 1 İçindekiler 1.GĠRĠġ 3 2. Mekânsal Sentez ve Analiz ÇalıĢmaları... 4 3. Konsept....5 4. Stratejiler.....6 5.1/1000 Koruma Amaçlı Ġmar Planı.....7 6.1/500 Vaziyet Planı Sokak Tasarımı....7 7.1/200 Özel

Detaylı

Yrd. Doç. Dr., Kocaeli Üniversitesi Uluslararas liflkiler Bölümü Ö retim Üyesi.

Yrd. Doç. Dr., Kocaeli Üniversitesi Uluslararas liflkiler Bölümü Ö retim Üyesi. Turizmin Afrika Ülkeleri için Önemi: Afrika Ülkelerinin Gelece i çin Analitik Bir Bak fl Kenan DA CI Yrd. Doç. Dr., Kocaeli Üniversitesi Uluslararas liflkiler Bölümü Ö retim Üyesi. Girifl Bilim ve teknolojide

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU 36 nsan Kaynaklar SMMMO Kurumsallaflma çal flmalar çerçevesinde; 2008 y l nda nsan Kaynaklar Birimi oluflturulmufltur. nsan Kaynaklar Biriminin

Detaylı

Yay n No : 1891 letiflim Dizisi : 44. 1. Bask Ocak 2008 STANBUL ISBN 978-975 - 295-788 - 6

Yay n No : 1891 letiflim Dizisi : 44. 1. Bask Ocak 2008 STANBUL ISBN 978-975 - 295-788 - 6 I dil Say mer Sanal Ortamda Halkla liflkiler II dil Say mer, TED Ankara Kolejinin ard ndan lisans e itimini stanbul Üniversitesi, Bat Dilleri ve Edebiyatlar bölümünde tamamlam fl, yüksek lisans ve doktora

Detaylı

Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z

Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z Yoksulun fians Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z sonuca geçelim: Teorem. Yoksulun zengine karfl flans yoktur. Bu çok bilinen teorem i kan tlayabilmek için her fleyden önce önermeyi

Detaylı

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM)

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle /AIDS Dr. Aygen Tümer Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada /AIDS Dünya Sa l k Örgütü (DSÖ)/UNAIDS taraf ndan Aral k 2010 tarihinde

Detaylı

Umman Tarihinin Dönüm Noktalar

Umman Tarihinin Dönüm Noktalar Umman Ülke ad : Umman Sultanl Eski ad : Maskat ve Umman Yüzölçümü: 212.460 km. Sahil fleridi: 2.092 km. Resmî Dili: Arapça ( ngilizce, Baluchi, Urdu) Din: Müslümanl k, Hinduizm Nüfus: 2.622.198 (Temmuz

Detaylı

Genel S ra No: 108 2007/19 Cep Kitapl : XXV ISBN: 978-9944-234-20-7

Genel S ra No: 108 2007/19 Cep Kitapl : XXV ISBN: 978-9944-234-20-7 Genel S ra No: 108 2007/19 Cep Kitapl : XXV ISBN: 978-9944-234-20-7 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen Av. Coflkun Ongun Kapak: Can Eren Bask ve Cilt Can Matbaac l k Tel: +90 212 613 10 77-613 15 47 Birinci

Detaylı

Araflt rma modelinin oluflturulmas. Veri toplama

Araflt rma modelinin oluflturulmas. Veri toplama 21 G R fi Araflt rman n amac na ba l olarak araflt rmac ayr ayr nicel veya nitel yöntemi kullanabilece i gibi her iki yöntemi bir arada kullanarak da araflt rmas n planlar. Her iki yöntemin planlama aflamas

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

YENİ DÜNYA DÜZENİNDE İNSANIN ÖRGÜTTE DEĞİŞEN ROLÜ

YENİ DÜNYA DÜZENİNDE İNSANIN ÖRGÜTTE DEĞİŞEN ROLÜ I Doç. Dr. Yonca Deniz GÜROL YENİ DÜNYA DÜZENİNDE İNSANIN ÖRGÜTTE DEĞİŞEN ROLÜ II YENİ DÜNYA DÜZENİNDE İNSANIN ÖRGÜTTE DEĞİŞEN ROLÜ Yay n No : 2377 flletme-ekonomi Dizisi : 447 1. Bask Ocak 2011 - STANBUL

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

ÇEVRE KORUMA KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK

ÇEVRE KORUMA KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK ÇEVRE KORUMA VE KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK Çevre neden bu kadar önemli? Sera etkisi artıyor Doğal kaynaklar bitiyor Maliyetler yükseliyor Gelir eşitsizliği uçurumu büyüyor 2002 yılında Johannesburg da

Detaylı

Ekonomik Rapor 2011 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 67. genel kurul Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr

Ekonomik Rapor 2011 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 67. genel kurul Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr Ekonomik Rapor 2011 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 67. genel kurul 49 50 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 2008 yılında ABD de ipotekli konut kredisi piyasasında ortaya çıkan ve hızla tüm dünya ekonomilerinde

Detaylı

Ek 1. Fen Maddelerini Anlama Testi (FEMAT) Sevgili öğrenciler,

Ek 1. Fen Maddelerini Anlama Testi (FEMAT) Sevgili öğrenciler, Ek 1. Fen Maddelerini Anlama Testi (FEMAT) Sevgili öğrenciler, Bu araştırmada Fen Bilgisi sorularını anlama düzeyinizi belirlemek amaçlanmıştır. Bunun için hazırlanmış bu testte SBS de sorulmuş bazı sorular

Detaylı

stanbul Kültür Üniversitesi, Türkiye

stanbul Kültür Üniversitesi, Türkiye 215 ROMANYA LE BULGAR STAN IN AB YE EKONOM K ENTEGRASYONU Yrd. Doç. Dr. Mesut EREN stanbul Kültür Üniversitesi, Türkiye 1. Girifl Avrupa Birli i nin 5. ve son genifllemesi 2004 y l nda 10 Orta ve Do u

Detaylı

TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR. Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi

TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR. Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 1 2. B Ö L Ü M TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 199 12. Bölüm, TMS-19 Çal flanlara Sa lanan Faydalar

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı