Kamyonet gölete uçtu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "www.kenthaberim.com Kamyonet gölete uçtu"

Transkript

1 KOSGEB'ten iþletmeye milyon destek yapýldý ADALET ve Kalkýnma Partisi Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, KOSGEB'ten 2003 ile 2012 yýllarý arasýnda 1800 iþletmenin 18 milyon 846 bin 874 TL destek aldýðýný açýkladý. 5 te Kent ÇORUM Haber 19 ARALIK 2012 ÇARÞAMBA SÝYASÝ BAÐIMSIZ GAZETE FÝYATI: 40 krþ. ÇORUM Belediyesi'nin tarafýndan Ýller Bankasý katkýlarý ile hazýrlattýrýlan "Fotogrametrik Sayýsal Hali Hazýr Harita Yapým Projesi" tanýtýldý. Anitta Otel'de düzenlenen tanýtým toplantýsýna Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Ýller Bankasý A.Þ. Mekansal Planlama Daire Baþkaný Ahmet Avþar Þimþek, Belediye Baþkan Yardýmcýlarý Nurettin Karayakaya ve Alper Zahir, projeyi hazýrlayan Emi Harita yetkilileri ve davetliler katýldý. Belediye Baþkaný 6 MiLYONLUK PROJE Hali Hazýr Harita Projesi tanýtýldý Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü: Altýnýn deðerini sarraf bilir Muzaffer Külcü, altýnýn deðerini sarrafýn en iyi bildiðini dile getirerek, döktükleri asfaltý, yaptýklarý yolu, yaptýklarý parklarý tüm Çorum'un konuþtuðunu ancak emlakçýlarýn dýþýnda kimsenin kent bilgi sistemi ile ilgili doðru düzgün bir teþekkür ve iltifatýnýn bulunmadýðýný daha doðrusu kent bilgi sisteminin varlýðýnýn pek farkýnda olunmadýðýný söyledi. 4 te için imzalar ATILDI Trafik problemi köklü bir çözüme kavuþturulmalý' ÇORUM Ticaret ve Sanayi Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Gazi Caddesi'nin trafik probleminin biran önce köklü bir þekilde çözüme kavuþturulmasý gerektiðini söyledi. 6 da ÇORUM Organize Sanayi Bölge Müdürlüðü tarafýndan hazýrlanan, Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý'nýn (OKA) mali destek saðladýðý ve baþvurusunun da Bakanlar Kurulu'nca kabul edildiði projenin protokolü, Hitit Üniversitesi Rektörlüðü'nde düzenlenen törenle imzalandý. Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Çorum'a TEKNOKENT kurulmasý konusunda yapýlan çalýþmalar hakkýnda bilgi vererek, "TEKNOKENTler, özellikle patente ve buluþa dayalý çalýþmalarýn yapýldýðý yerler olarak büyük bir öneme sahip. Üniversitenin þehrin her alanýnda yer alacaðýný sýklýkla dile getiriyorduk. TEKNOKENT de belki bunlar içerisinde en önemlilerinden biridir" dedi. Vali Sabri Baþköy de TEKNOKENT binasýnýn iki yýl içerisinde tamamlanarak hizmete gireceðini ifade etti. TEKNOKENT binasýnýn, Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüðü'nün altýndaki boþ alana inþa edileceðini belirten Baþköy, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði tarafýndan OSB içerisinde bir de teknik lise yapýlmasýnýn söz konusu olduðunu kaydetti. Konuþmalarýn ardýndan Vali Baþköy, Rektör Alkan, Özel Ýdare Genel Sekreteri Ömer Arslan, Ticaret ve Sanayi Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal ile Çorum Organize Sanayi Bölgesi Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði Baþkaný Bülent Karadayý arasýnda protokol imzalandý. 5 te AK Parti Merkez Ýlçe Baþkaný Mustafa Köse'den Yurt-Kur Ýl Müdürü Erol Kavuncu'ya ziyaret Köse: 2023 Türkiye ve Çorum'unu gençlerimizle birlikte inþa edeceðiz AK Parti Çorum Merkez Ýlçe Baþkaný Mustafa Köse, Yurt-Kur Ýl Müdürlüðüne atanan Erol Kavuncu'yu ziyaret etti. AK Parti Merkez Ýlçe yönetim kurulu üyelerinin de hazýr bulunduðu ziyarette AK Parti Merkez Ýlçe Baþkaný Mustafa Köse, Kavuncu'ya yeni görevinde baþarýlar diledi. Geleceðe yapýlacak olan en büyük yatýrýmýn eðitime yapýlan yatýrým olduðunun altýný çizen Köse, 2023 Türkiye'si ve Çorum'unu gençlerle birlikte inþa edeceklerini söyledi. Gençlere güvenlerinin tam olduðunu dile getiren Köse, ülkenin muasýr medeniyetler seviyesine genç neslin omuzlarýnda yükseleceðini kaydetti. 6 da Hayvancýlýk bitme noktasýna geldi' CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas, hayvan pazarýnda üreticilerin dertlerini dinledi. Atlas, dün sabah saat 07.00'de CHP Ýl Yönetim Kurulu Üyesi Ali Gökay, CHP Ýl Gençlik Kollarý Baþkaný Eren Ecevit, CHP Merkez Ýlçe Yönetim Kurulu Üyesi Tatlý Can ile birlikte hayvan pazarýnda üreticilerin dertlerini dinledi. Üreticilerle sohbet eden Atlas'a tepkiler hep ayný oldu. Üreticiler hep bir aðýzdan "biz artýk bittik. Ýthal et durdurulsun" dediler. 7 de Rektörlük yeni binasýna taþýndý HÝTÝT Üniversitesi Rektörlüðü ve baðlý birimleri Üniversitenin dinamik yapýsýna katký amaçlý tüm idari ofislerin bir arada bulunduðu yeni hizmet binasýna taþýndý. 2 de Kamyonet gölete uçtu ÇORUM Merkeze baðlý Karagöz köyüne ait Karagöl mevkiinde su göletine uçan kamyonetteki iki kiþi hayatýný kaybetti. sebzecilik yapan Kemal Sezer (6 4) ve Ali Ekber Dizman (50) lahana sökme iþi için Suriye için toplanan 25 ton yardým dualarla yola çýktý Karagöz köyüne gittiler. Tahminlere göre iþi bitirdikten sonra Karagöz Köyünden Çorum'a dönerken saat sularýnda 19 KY 247 plakalý kamyonetle Karagöl mevkiinde su göletine uçtular. 3 te 2 kiþi öldü ÇORUM'da faaliyet gösteren kurumlarýn oluþturduðu Suriye Halkýyla Dayanýþma Platformu ilk sevkiyatýný dün gerçekleþtirdi. Çorumlu hayýrseverlerin, Suriye'de Katil Baas rejimine karþý direnen kardeþlerine gönderilmek üzere toplanan yardýmlar, dualar eþliðinde araca yüklendi. 3 te Arkadaþ kurþunuyla ölen asker topraða verildi 3 te BÝZE ULAÞIN Tel&Fax:

2 19 ARALIK 2012 ÇARÞAMBA Sayfa 2 NÖBETÇÝ ECZANELER 19 ARALIK 2012 ÇARÞAMBA ZÜLAL Eþref Hoca Cd.21/A UYSAL Gazi Cd.7/A Rektörlük yeni binasýna taþýndý Hitit Üniversitesi Rektörlüðü ve baðlý birimleri Üniversitenin dinamik yapýsýna katký amaçlý tüm idari ofislerin bir arada bulunduðu yeni hizmet binasýna taþýndý. Rektör Prof. Dr. Metin Alkan, Üniversite Rektörlüðü yeni binasýnda, ulusal ve uluslararasý alanlardaki çalýþmalarýyla büyümeye ve daha kaliteli hizmet verme çabasýyla eðitim dünyasýnda hýzlý adýmlarla yol almaya devam edeceðini bildirdi. Rektörlük, tüm birimleriyle artýk Üçtutlar Mahallesi Çevre Yolu Bulvarý No:10 adresinde hizmet verecek. ÖNEMLÝ TELEFONLAR YANGIN Yangýn Orman Yangýn POLÝS Polis Ýmdat Trafik Emniyet Müdürlüðü Alo Zabýta JANDARMA Jandarma SIHHÝ ÝMDAT Acil Servis Saðlýk Danýþmaný Cenaze Hizmetleri ARIZA Telefon Arýza Asansör Arýza Teleks Arýza Data Arýza Su Arýza Elektrik Arýza Doðalgaz Arýza PTT ÖZEL SERVÝSLER Bilinmeyen Numaralar Posta Kodu Danýþma Çaðrý Alan Kodu Danýþma HASTANELER Devlet Hastanesi SSK Hastanesi Göðüs Hastalýklarý Hastanesi Doðum ve Çocuk Bakýmevi Verem Savaþ Dispanseri SSK Dispanseri Çorum Özel Hastanesi Özel Elitpark Hastanesi Özel Özden Ortopedi KURUMLAR Valilik Belediye Kültür ve Turizm Müdürlüðü Saðlýk Müdürlüðü Defterdarlýk Müze Meteoroloji Uygulama Otel PTT Müdürlüðü D.S.Ý. Müdürlüðü YEDAÞ Müdürlüðü Ýþ ve Ýþçi Bulma Kurumu SEYAHAT ACENTE Çavuþoðlu Turizm (THY) Aniþ Turizm (IATA) Merzifon Havaalaný Ýntegral Turizm NAMAZ VAKÝTLERÝ 19 ARALIK 2012 ÇARÞAMBA Ýmsak Güneþ Öðle Ýkindi Akþam Yatsý ARALIK 2012 PERÞEMBE Ýmsak Güneþ Öðle Ýkindi Akþam Yatsý Çoðu kimse Rifat Hisarcýklýoðlu'na olan hayranlýðýmý bilir bu sebeple bu sayfada zaman zaman onun anlattýðý hikâyelerden derlenmiþ kýssadan hisse tarzýnda yazýlarýma hazýrlýklý olun. Bu gün sizlerle Sayýn Hisarcýklýoðlu'nun anlattýðý bir kýssayý paylaþmak istiyorum. Sayýn Hisarcýklýoðlu babasýnýn hayrýna akýl vermeyi çok seven bir insandýr. Yine bir gün birlikte olduðu topluluðun birinde, kendisine bir avuç kum getirilmesini ister. Daha sonra getirilen kumu alýr ve oradakilere sorar: "Bu bir avuç kum ile þu karþýmýzdaki DOLAR Alýþ (TL) Alýþ (TL) Alýþ (TL) EURO Satýþ (TL) Satýþ (TL) GRAM ALTIN Satýþ (TL) GÜNLÜK HAVA DURUMU ÇARÞAMBA PERÞEMBE CUMA CUMARTESÝ PAZAR Yaðýþlý en yüksek 7 en düþük 2 DERECE Yaðýþlý en yüksek 6 en düþük 1 DERECE Kar Yaðýþlý en yüksek 2 en düþük -1 DERECE A-na-liz CAM VE KUM Kar Yaðýþlý en yüksek 2 en düþük -3 DERECE Ahmet ÖLÇER pencerenin camýný kim kýrabilir?" der. Tabi kimse ben kýrarým demeye cesaret edemez. Çünkü kýrarým deyip bunu yapamadýðý takdirde, o seçkin Kar Yaðýþlý en yüksek 2 en düþük -3 DERECE Türkiye Kamu-Sen, bugün 3+3 memur zammýný ve mesailerin kaldýrýlmasý Protesto etmek için kitlesel basýn açýklamasý yapacak. Konuyla ilgili olarak Türk Büro-Sen Þube Baþkaný Sami Çam bir açýklama yaptý. Çam, 2013 yýlý bütçesinde, bütçe açýðýnýn ve cari açýðýn, memur, emekli, dul ve yetimlerden kesilecek parayla ve yeni vergilerle kapatýlmaya çalýþýlacaðýnýn görüldüðünü ifade etti. "Gelecek yýl bütçesinde enflasyon hedefi %5,3; büyüme hedefi %4 ama Özel Tüketim Vergisindeki artýþ %17, KDV artýþý %18 ve toplam vergilerdeki artýþ da %14 olarak planlanmýþ" diyen Çam, "Bunun anlamý, dar ve sabit gelirlilerimizin sýrtýna binecek yeni vergilerdir. Bunun anlamý vergi dilimi nedeniyle, Haziran ayýndan sonra azalacak maaþlardýr. Bunun TARÝHTE BUGÜN Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne seçilen asker milletvekillerinin baðlý olacaklarý koþullara iliþkin kanun kabul edildi. (19 ARALIK 1923) topluluk önünde karizmayý çizmek gibi bir tehlike söz konusudur. Hem nerede görülmüþ kum ile camýn kýrýldýðý. Daha sonra Sayýn Hisarcýklýoðlu þöyle konuþur; "Bu kumla bir Kayserili karþýdaki camý o kadar rahat kýrar ki. Nasýl mý; getirin bana bir torba, bu kumu bu torbanýn içine koyup cama atacaðým, bakýn nasýl kýrýlýyor" Sanýrým mesaj alýnmýþtýr. Bir ve beraber olmadan, güçlü ve baþarýlý olunmaz. Camýn özü kum, kumun aslý taþ. Ne camý kýrmak ne de taþý horlamaktý niyetim. Saygýlarýmla Özel sýnýf konusunda okul müdürleri uyarýldý Sungurlu MYO'da insan haklarýnýn önemi anlatýldý Çorum Hitit Üniversitesi Sungurlu Meslek Yüksek Okulu'nda "Ýnsan Haklarý" konulu bir program düzenlendi. Etkinliði öðretim görevlileri ve üniversite öðrencileri izledi. Programda MYO öðretim görevlisi Ayten Akcan tarafýndan katýlýmcýlara insan haklarý evrensel bildirisi hakkýnda bilgi verildi. Geçmiþten bugüne insan hak ve hürriyetinin giderek önem kazandýðýný belirten Akcan, "Bugün insanlarýn insan haklarý konusunda bilgilendirilmesi ve hak arama bilincinin geliþtirilmesine yönelik bir fýrsat olarak görülmesi, insan hak ve özgürlüklerinin herkes için tüm yönleriyle korunup hayata geçirildiði bir dünyaya ulaþýlmasýný ve her bireyin eþit olarak doðduðu bu dünyada kiþi hak ihlallerinin son bulmasýný temenni ediyoruz" dedi. Akcan'ýn konuþmasýnýn ardýndan katýlýmcýlara insan haklarýný konu edinen bir kýsa film gösterildi. Kadýnlýk bizde kalsýn' bu akþam sahneleniyor Hitit Üniversitesi Tiyatro Kulübü'nün "Kadýnlýk Bizde Kalsýn" adlý oyunu bu akþam sahnelenecek. Üniversite Tiyatro Kulübü öðrencileri tarafýndan sahneye konulacak olan oyun Devlet Tiyatro Salonu'nda tiyatro severlerin beðenisine sunulacak. Devlet Tiyatro Salonu'ndaki oyun saat 19.30'da sahnelenecek. Tiyatro severler oyunu ücretsiz olarak izleyebilecekler. Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü, okullarda özel sýnýf algýsý oluþturabilecek düzenlemelerden kaçýnýlmasý için gerekli özenin gösterilmesi için tüm okul müdürlüklerini uyardý. Milli Eðitim Müdürlüðü tarafýndan yapýlan açýklamada, Merkez 23 Nisan Ortaokulu ile ilgili olarak yerel basýnda yer alan iddialarla ilgili olarak Müdürlüðün Eðitim Denetmenlerine gerekli inceleme ve soruþturmalarýn yaptýrýldýðý bildirildi. Açýklamada, yapýlan inceleme ve soruþturmalarýn neticesi þöyle dile getirildi: "Yapýlan inceleme ve soruþturmalar sonucunda; 32 þubeli ortaokul kýsmýnýn 3 þubesinde özel þubeler oluþturulduðu yönünde kanaat oluþmuþ; bu homojen yapýnýn giderilmesi için inceleme yapan Ýl Eðitim Denetmenlerinin teklifi doðrultusunda eðitim öðretim yýlýnýn I. Kanaat döneminin sonuna yaklaþýlmýþ olmasý dikkate alýnarak öðrencilerin olumsuz etkilenmemesi amacýyla II. Kanaat döneminin baþý itibari ile bu 3 þubedeki homojen yapýnýn dengeli hale getirilmesi, özel sýnýf algýsýnýn giderilmesi için okul müdürlüðüne gerekli talimat verilmiþtir. Bundan baþka; Kýz öðrencilerin beden eðitimi derslerine tuvalette baþladýðý, öðrencilere giyinme odasý olmadýðý, zorla baðýþ istendiði ve öðrenci velilerinden okul sýrasý yaptýrmalarýnýn talep edildiði ile ilgili iddialarýn vuku bulmadýðý anlaþýlmýþ olup, herhangi bir iþlem yapýlmasýna gerek görülmemiþtir. Özel sýnýf algýsý oluþturabilecek düzenlemelerden kaçýnýlmasý için gerekli dikkat ve özenin gösterilmesi hususunda ilimizdeki tüm okul müdürlükleri uyarýlmýþtýr. Kamuoyuna duyurulur." Kamu-Sen memur maaþ zammýný protesto edecek anlamý, zahmeti, külfeti çalýþanýn sýrtýna bindirmek, nimeti mutlu azýnlýða peþkeþ çekmektir. Bugün saat 12.30'da Çorum Defterdarlýðý önünde (Valilik Yaný) Türkiye Kamu Sen olarak 3+3 memur zammýný ve mesailerin kaldýrýlmasý Protesto etmek için kitlesel basýn açýklamasý yapýlacaktýr" þeklinde açýklamada bulundu SÝYASÝ BAÐIMSIZ GAZETE 19 ARALIK 2012 ÇARÞAMBA YIL 11 SAYI: 3609 Gazetesi Ýmtiyaz Sahibi Birkan DEMÝRCÝ Genel Yayýn Yönetmeni Mehmet GÜLEY Yazý Ýþleri Müdürü Salim ÜZEL Haber Müdürü Ebru ÇALIK Spor Müdürü Ali ATAN Sayfa Editörü ve Web Tasarýmý Murat ÖZTEN Yayýn Türü: Yerel süreli yayýndýr Yönetim Yeri: Karakeçili Mh. Mazlumoðlu Sk. Gurbetçi Þahin Ýþ Mrk. No:1/ ÇORUM Tel&Fax: web: e-posta: Baský: Gümüþ Basýn Yayýn Matbaacýlýk Adres: Çöplü Mh. Osmancýk Cd. No:27/22 ÇORUM Özel Ýlan-Reklam (cmxsütun) Vefat-Teþekkür-Baþsaðlýðý vb. mesajlar (4 st.x10cm) Satýlýk-Kayýp-Eleman vb. Ýlanlarý Kongre Ýlanlarý Tüzük Ýlanlarý(maktu) Tam sayfa Ýlan Birinci sayfa (maktu) Ýlan (4 st.x7cm) ABONE ÞARTLARI 6 Aylýk : 55 TL Yýllýk: 100 TL Yurt Ýçi Yýllýk: 300 TL Yurt Ýçi 6 Aylýk: 160 TL Yurt DýþýYýllýk: 200 EURO Yurt Dýþý 6 Aylýk: 100 EURO TL 50 TL 15 TL 50 TL 250 TL 500 TL 125 TL

3 19 ARALIK 2012 ÇARÞAMBA Sayfa 3 Lahana yüklü kamyonet gölete uçtu: 2 kiþi boðuldu Çorum Merkeze baðlý Karagöz köyüne ait Karagöl mevkiinde su göletine uçan kamyonetteki iki kiþi hayatýný kaybetti. Olay, geçtiðimiz pazartesi akþamý saat sýralarýnda Merkez Ýlçeye baðlý Karagöz köyünde meydana geldi. Akrabalarýnýn ifadelerine göre, sebzecilik yapan Kemal Sezer (6 4) ve Ali Ekber Dizman (50) lahana sökme iþi için Karagöz köyüne gittiler. Tahminlere göre iþi bitirdikten sonra Karagöz Köyünden Çorum'a dönerken saat sularýnda 19 KY 247 plakalý kamyonetle Karagöl mevkiinde su göletine uçtular. Olayý gören olmadýðý ve kamyonetin hemen batmasý nedeniyle olay ancak ailesinin saat 21.00'den sonra þahýslardan haber alamamasý üzerine yapýlan araþtýrmalar neticesinde sabah saatlerinde ortaya çýktý. Dün olayý Jandarma tarafýndan haber alan Çorum Ýl Afet ve Acil Durum Müdürlüðü Ýl Müdürü Elvan Kaya ve Arama Kurtarma Ekibi ile Çorum Belediye Ýtfaiye Müdürlüðü dalgýç ekibi olay yerine intikal etti. Cumhuriyet Savcýsýnýn olay yerine gelmesi ile Savcýnýn talimatlarý doðrultusunda saat 11.00'e kadar devam eden çalýþmalar sonucunda iki kiþinin cansýz bedenlerine ulaþýldý. Cesetler çýkartýlarak otopsi yapýlmak üzere Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Morguna gönderildi. Olayla ilgili olarak baþlatýlan soruþturma sürüyor. Hurdaya dönen araçtan sað çýktý Çorum'da önceki akþam meydana gelen trafik kazasýnda takla atan bir otomobil, yol ortasýnda bulunan direðe çarparak, durabildi. Edinilen bilgiye göre, Samet Cürün ün (1988 doðumlu) kullandýðý 19 DT 122 plakalý otomobil, önceki gece saat sýralarýnda Yeni Sanayi Caddesi'nden hareket halindeyken aþýrý hýz nedeniyle Terminal karþýsýnda takla attý. Birkaç kez takla atan otomobil yol ortasýnda bulunan direðe çarparak ancak durabildi. Kazada otomobil parçalanarak hurda haline gelirken, sürücüsü ise, olay yerine gelen ekipler tarafýndan güçlükle araç içerisinden çýkarýldý. Yaralanan sürücü, kaza yerine gelen ambulansla Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'ne kaldýrýlarak tedavi altýna alýndý. Arkadaþ kurþunuyla ölen asker topraða verildi Osmancýk ilçesi Askerlik Þubesi'nde vatani görevini yaparken asker arkadaþýnýn silahýndan çýkan kurþunla hayatýný kaybettiði iddia edilen Piyade Çavuþ Hüseyin Ildýz (21), memleketi Afyonkarahisar'a baðlý Anýtkaya beldesinde topraða verildi. Olay, 16 Aralýk 2012 Pazar günü meydana geldi. Asker arkadaþý F.Ö ile tartýþan ve tartýþmanýn kavgaya dönüþmesi ile F.Ö.'nün tüfekle ateþ ederek öldürdüðü iddia edilen Hüseyin Ildýz'ýn cenazesi dün Ankara'da yapýlan otopsinin ardýndan Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morguna getirildi. Ildýz'ýn cenazesi bugün öðle saatlerinde Anýtkaya beldesine getirildi. Burada önce helallik alýnmasý için baba ocaðýna getirilen Ildýz'ýn cenazesi daha sonra ailesi, sevenleri ve asker arkadaþlarýnýn omuzlarýnda belde meydanýnda hazýrlanan tören alanýna getirildi. Cenazede baba Veysel Ildýz, anne Ayþe Ildýz, aðabeyi Abdullah Ildýz ve abla Melek Önkal, yakýnlarýnýn desteði ile ayakta durabildi. Anýtkaya beldesi Yeni Cami Ýmamý Salih Azbay'ýn kýldýrdýðý cenaze namazýnýn ardýndan Hüseyin Ildýz, defnedilmek üzere Anýtkaya beldesi mezarlýðýna götürüldü. Gerçekleþtirilen törene Anýtkaya Belediye Baþkaný Remzi Kayýr, Asker Alma Bölge Baþkaný Personel Albay Selami Aksakal, Ýl Jandarma Komutaný Albay Okçin Akþit, askeri erkan, ailesi, yakýnlarý katýldý. Hüseyin Ildýz, 500 kiþinin katýldýðý cenaze töreninin ardýndan topraða verildi. ÞEHÝDÝMÝZÝN ÝTÝBARINI GERÝ ALACAÐIZ Cenaze töreninin ardýndan bir açýklama yapan Türkiye Harp Malulü Gaziler, Þehit Dul ve Yetimleri Derneði Afyonkarahisar Þube Baþkaný Ýsmail Kumartaþlý, kendilerine göre þehit olan Hüseyin Ildýz'ýn 'vefat' diye askeri kayýtlara geçtiðini belirtti. Dernek yönetimi olarak Emekli Sandýðý ve Türk Silahlý Kuvvetleri nezdinde gerekli hukuksal iþlemleri baþlatacaklarýný anlatan Kumartaþlý, þunlarý söyledi: "Bize göre Ildýz þehittir. Þehidimizin ölümünde hiçbir hatasý yoktur. Ortaya atýlan iddialar spekülasyondur. Önce bizim þehidimizin ateþ ettiði F.Ö.'yü yaraladýðý daha sonra F.Ö.'nün ateþ ederek Ildýz'ý öldürdüðü iddialarý asýlsýz. Bizim þehidimiz koðuþunda istirahat ederken diðer askerin vurmasý sonucu þehit olmuþtur. Tabii burada idari tahkikat söz konusu. Bu tahkikat raporundan sonra o belgeleri alarak kanuni yollara baþvuracaðýz. Hüseyin Ildýz'ýn ailesini maðdur býrakmayacaðýz, her þeyden önce þehidimizin itibarýný alacaðýz." (ÝHA) Suriye için toplanan 25 ton yardým dualarla yola çýktý Çorum'da faaliyet gösteren kurumlarýn oluþturduðu Suriye Halkýyla Dayanýþma Platformu ilk sevkiyatýný dün gerçekleþtirdi. Çorumlu hayýrseverlerin, Suriye'de Katil Baas rejimine karþý direnen kardeþlerine gönderilmek üzere toplanan yardýmlar, dualar eþliðinde araca yüklendi. Yaklaþýk 25 ton un, makarna, pirinç, battaniye ve kýþlýk giysilerden oluþan malzemeler Hatay'ýn Reyhanlý ilçesindeki ÝHH deposuna nakledilecek. Buradan da Suriye içlerine kadar yardým çalýþmalarýný devam ettiren ÝHH ekipleri tarafýndan, bombardýman altýnda açlýk ve soðukla boðuþanlarla buluþturulacak. Suriye Halkýyla Dayanýþma Platformu yetkilileri, yardým çalýþmalarýnýn devam ettiðini, gönderilen yardýmlardan ötürü Çorumlu hayýrseverlere müteþekkir olduklarýný belirttiler. Ancak gönderilen bu yardým malzemelerinin, ihtiyaç olunan acil miktarýn çok altýnda kaldýðýný ve yardým toplama organizasyonunun hýz kesmeden devam ettiðini, ikinci aracýn hazýrlanmakta olduðunu ancak sevkiyat için yeterli miktarýn henüz toparlanamadýðýný ve hemþerilerimizin bu doðrultuda katkýda bulunmalarýný beklediklerini de açýkladýlar. Yetkililer, "Suriye'de yaklaþýk 22 aydýr devam eden direniþi engellemek adýna Esed güçleri yerleþim birimlerini hedef ayýrmaksýzýn bombalamakta, ekmek dahi bulamayan halký fýrýn önlerinde, ekmek kuyruklarýnda hedef almakta, katletmekte" dediler. Asansör boþluðuna düþerek yaralandý Yaþlý adam Hastane merdivenlerinden düþtü Çorum'da tedavi gördüðü hastanenin merdivenlerinden düþen yaþlý adam aðýr yaralandý. Edinilen bilgiye göre, Bektaþ Yegen (80) bir süredir tedavi gördüðü Göðüs Hastalýklarý Hastanesi'nin koridorlarýnda gezdiði sýrada dengesini kaybederek merdivenler yuvarlandý. Çeþitli yerlerinden yaralanan Yegen'e ilk müdahale hastane personeli tarafýndan yapýldý. Tedavisi devam eden yaþlý adamýn saðlýk durumunun ciddiyetini koruduðu öðrenildi. Çorum'da çalýþtýðý marketin asansör boþluðuna düþerek yaralanan iþçi, tedavi altýna alýndý. Edinilen bilgiye göre, Çepni Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir markette çalýþan Mustafa Anýl Avþar (20), dengesini kaybetmesi sonucu asansör boþluðundan beton zemine düþtü. Diðer çalýþanlarýn haber vermesi üzerine olay yerine giden 112 Acil Servis ekipleri, yaralýyý Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'ne kaldýrdý. Yetkililer, yaralýnýn saðlýk durumunun ciddiyetini koruduðunu belirtti.

4 19 ARALIK 2012 ÇARÞAMBA Sayfa 4 Hali Hazýr Harita Projesi tanýtýldý Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü: Çorum için önemli bir çalýþma yapýldý Altýnýn deðerini sarraf bilir' Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, altýnýn deðerini sarrafýn en iyi bildiðini dile getirerek, döktükleri asfaltý, yaptýklarý yolu, yaptýklarý parklarý tüm Çorum'un konuþtuðunu ancak emlakçýlarýn dýþýnda kimsenin kent bilgi sistemi ile ilgili doðru düzgün bir teþekkür ve iltifatýnýn bulunmadýðýný daha doðrusu kent bilgi sisteminin varlýðýnýn pek farkýnda olunmadýðýný söyledi. Ýller Bankasý Anonim Þirketi Planlama Dairesi Yüksek Þehir Planlayýcýsý Daire Baþkan Vekili Ahmet Avþar Þimþek'in konuþmasýnda Belediyenin kent bilgi sistemi hakkýnda konuþmuþ olmasýnýn Çorum Belediyesi'nin Kent Bilgi Sistemi'nin Ýller Bankasý'nýn kent bilgi sisteminin 4-5 adým önünde gitmesini söylemesinin kendilerini mutlu ettiðini kaydeden Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, "Biz ne olduðumuzu biliyoruz. Kent bilgi sisteminde bulunduðumuz noktayý bizler biliyoruz ama bunun bir kez de sizler tarafýndan Türkiye'nin her yerinde buna benzer çalýþmalar yapan Belediyeleri proje anlamýnda destekleyen bir kurumun idarecisi olarak sizin aðzýnýzdan duymak bizi çok mutlu etti" dedi. Dün Anitta Otel'de gerçekleþtirilen Çorum Belediyesi Fotogrametrik Sayýsal Hali Hazýr Harita Yapým projesi tanýtým toplantýsýnda konuþan Baþkan Külcü, ayrýca Çorum Belediyesi Fotogrametrik Sayýsal Hali Hazýr Harita Yapým projesinin Çorum için önemli bir çalýþma olduðunu vurguladý. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, konuþmasýnda þunlarý söyledi: "Yapýlan çalýþma önemli bir çalýþma, þehrimize hayýrlý olmasýný diliyoruz. Aslýnda geç kalýnmýþ bir çalýþma. Türkiye'nin tamamýnda neredeyse bu çalýþma yapýldý ve bitirildi. Belki en sona kalanlardan birisiyiz. Biraz bunun hüznünü yaþýyor olmakla beraber öbür yandan da çalýþmanýn yapýlmýþ tamamlanmýþ olmasý da elbette bizim için önemli bir aþama, deðerli bir çalýþmadýr. Bu çalýþmayý yapan bitiren ve Belediyemize teslim eden Ýller Bankamýza tüm iller bankasý yöneticilerine ayný zamanda EMÝ haritacýlýk yöneticilerine ve çalýþanlarýna teþekkür ediyorum. Bilsinler ki gözleri arkada kalmasýn ki Çorum Belediyesi bunu en güzel þekilde güncelleyecek ve kullanmaya inþallah devam edeceðiz. Çorum Belediyesi Fotogrametrik Sayýsal Hali Hazýr Harita Yapým Projesi tanýtým toplantýsý dün Anitta Otel'de gerçekleþtirildi. Saat 14.00'de gerçekleþtirilen programa Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, belediye baþkan yardýmcýlarý, ilçe belediye baþkanlarý, öðretim görevlileri, tapu kadastro personelleri, Belediye teknik personeli ile öðrenciler katýldý. Programda Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Y. Þehir Planlayýcýsý Daire Baþkan Vekili Ahmet Avþar Þimþek, EMÝ Harita Yüksek Mühendisi Hasan Nokay birer konuþma yaptý. Daha sonra Ýller Bankasý Anonim Þirketi Mekânsal Planlama Dairesi Baþkanlýðý Çorum merkez Hazýr Harita kesin kabul sunumu gerçekleþtirildi. Program kokteyl ile son buldu. Bu proje ile yaklaþýk 400 km2'lik alanda Ortofoto ve Fotogrametrik Harita hazýrlandýðý, hazýrlanan haritalarýn altyapý projeleri, imar uygulamalarý ve teknik altyapý bilgi sisteminde kullanýlacaðý ve Belediye çalýþmalarýnda büyük kolaylýklar saðlayacaðý bildirildi. Ayrýca, 14 Ocak 2011 tarihinde imzalanan sözleþme ile çalýþmalarýn baþladýðý, proje kapsamýnda arazi çalýþmalarýnda 320 adet yer kontrol noktasý tesis edildiði uçaða monte edilmiþ digital hava kamerasý kullanýlarak 8 cm çözünürlüklü sayýsal renkli hava fotoðraflarýnýn çekiminin yapýldýðýný ve Çorum genelinde fotogrametrik usulle 1089 adet 1/1000 ölçekli Ortofoto ve Fotogrametrik harita üretimi gerçekleþtirildiði bildirildi. Kenti yönetmek için mevcut envanter bilgisine sahip olunmalý' Altýnýn deðerini sarraf bilir derler. Döktüðümüz asfaltý, yaptýðýmýz yolu, yaptýðýmýz parký herkes konuþuyor ama emlakçýlarýn dýþýnda kimse kent bilgi sistemimiz ile ilgili doðru düzgün bir teþekkür etmedi iltifatta bulunmadý daha doðrusu onun varlýðýnýn farkýnda pek deðil. Daire baþkanýmýzýn konuþmasýnda kent bilgi sistemimiz hakkýnda konuþmuþ olmasý Ýller Bankasý'nýn 4-5 adým önünde gidiyor olmasý þeklinde durumumuzu belirgin þekilde ifade etmesi beni mutlu etti. Biz ne olduðumuzu biliyoruz. Kent bilgi sisteminde bulunduðumuz noktayý bizler biliyoruz ama bunun bir kez de sizler tarafýndan Türkiye'nin her yerinde buna benzer çalýþmalar yapan Belediyeleri proje anlamýnda destekleyen bir kurumun idarecisi olarak sizin aðzýnýzdan duymak bizi çok mutlu etti. Hali hazýr harita ile ilgili hazýrlýklarýmýz belki çok eskiye dayanýyor ama somut adýmlarýn atýldýðý tarih 2009'un yaz aylarý diyebiliriz. Yaklaþýk maliyeti 3 milyon 600 bin lira gibi bir bedeldi sonra yüzde 75'ler civarýnda bir kýrým Belediyenin de burada 750 bin lira civarýnda bir tasarrufu oldu. Ýller Bankasý bunun yüzde 75'ini hibe olarak verecek, þimdi 200 bin civarýnda bir rakam ödüyoruz. Bizim ihalemizde çok böyle kýrýmlar olmaz. EMÝ Harita Yüksek Mühendisi Hasan Nokay, kenti yönetmek için mevcut envanter bilgisine sahip olunmasý gerektiðini dile getirerek, 8 cm'lik bir cismin dahi haritalanabildiðini söyledi. Hava fotoðraflarý sonrasýnda sahada bir çalýþma yapýlýp bilgilerin toplanmasý gerektiðinin altýný çizen Hasan Nokay, deðiþikliklerin de analizinin yapýldýðýný kaydetti. Dün Anitta Otel'de gerçekleþtirilen Çorum Belediyesi Fotogrametrik Sayýsal Hali Hazýr Harita Yapým projesi tanýtým toplantýsýnda konuþan EMÝ Harita Yüksek Mühendisi Hasan Nokay, Emi Harita Bilgi Ýþlem þirketi ile ilgili bilgiler aktardýktan sonra Çorum'da yaptýklarý çalýþmalarý aktardý. Çorum Belediyesinin bilgi iþlemde öncü bir belediye olduðunu ifade eden Hasan Nokay, bu sayede alt yapýsýna da birçok þey katmýþ olduðunu bildirdi. Çorum'da 6 blokta çalýþma yapýldýðýný 292 adet yer kontrol noktasý oluþturulduðunun altýný çizen Hasan Nokay, 2740 adet de fotoðraf çekildiðini söyledi. Ocak 2011'den beri Çorum'da çalýþmalar yaptýklarýný kaydeden Hasan Nokay, "Sayýsal fotogrametrik hali hazýr haritalar çaðdaþ bir kent altyapýsý oluþturma çalýþmalarýnda temel proje üretim ve kent yönetimi aracýdýr. Kentli nüfusunun artýþýyla birlikte kentler sürekli deðiþim ve geliþim göstermektedir. Dolayýsýyla kentlerde hýzlý oluþan deðiþimleri izlemek ve kontrol altýna almak zorlaþmaktadýr. Kent bilgi sistemleri bu dinamik yapýdaki kentleri kontrol altýna almak düzenli ve planlý yerleþimleri saðlamak açýsýndan oldukça önemlidir. Özellikle hava fotoðraflarý kentler hakkýnda anlýk verilere ulaþmada ve kentsel geliþimleri izlemede büyük kolaylýk saðlamakta ve bu görüntüler yardýmýyla kentlerin geliþim yönü izlenebilmektedir" dedi. Çorum önemli bir merkez' Ýller Bankasý Anonim Þirketi Planlama Dairesi Yüksek Þehir Planlayýcýsý Daire Baþkan Vekili Ahmet Avþar Þimþek, Çorum'un geçmiþte Anadolu Kaplaný olduðunu þuanda da hükümetin marka kent kavramýna uyan önemli bir merkez olduðunu söyledi. Þimþek, Kentsel dönüþüm, Kentpark, yeni terminal, yeni parklar, stadyum, kent bilgi sistemi, belediyenin sosyal ve kültürel faaliyet- lerinin bir kentli yaþamýn göstergesi olduðunu vurguladý. Ýller Bankasý Anonim Þirketi tarihçesi hakkýnda bilgiler veren Þimþek, bankanýn, genel kurul tarafýndan onanan bilançoya göre ortaya çýkan safi karýn yüzde elli birini il özel idareleri tarafýndan yerine getiren köylerin teknik ve sosyal altyapý hizmetlerinin finansmaný; nüfusu 'in altýnda olan belediyelerin harita, imar planý, içme suyu, atýk su, katý atýk, kent bilgi sistemi ve benzeri kentsel altyapý projelerinin finansmaný ile nüfusu 'in altýnda olan belediyelerin anýlan projelerinin ayrýca yapýmýnýn finansmanýnda hibe kullandýðýný bildirdi. Dün Anitta Otel'de gerçekleþtirilen Çorum Belediyesi Fotogrametrik Sayýsal Hali Hazýr Harita Yapým projesi tanýtým toplantýsýnda konuþan Þimþek, Çorum ili sayýsal imar planý çalýþmalarýnýn Alacahöyük, Baþpýnar, Çopraþýk, Elvançelebi, Evci, Hacýhamza, Kavþut, Konaklý, Uðurludað olduðunu söyledi. Þimþek, konuþmasýnda þunlarý söyledi: "Devam eden iþlerimiz Sayýsal hali hazýr harita Çorum merkez, Eskialibey, Yekbas, Ýmar Planý ön çalýþmalarý Karahacip, Arifegazili, Osmancýk, Bayat Dodurga ve Boðazkale'dir. Çorum merkez fotogrametrik sayýsal hali hazýr harita alým iþimiz tarihinde imzalanmýþtýr. EMÝ harita bilgi iþlem ve taþýmacýlýk San. Ltd. Þti'nin yüklenici olduðu iþin bedeli TL, iþin süresi 450 gündür pafta, 2178 resim 400 km2 harita sahasýnda 1/5000 ve 1/1000 ölçekli sayýsal fotogrametrik hali hazýr harita üretimi yapýlmýþtýr."

5 19 ARALIK 2012 ÇARÞAMBA Sayfa 5 6 milyonluk imza OSB'de istihdama katký saðlayacak ara eleman yetiþtirmek için teknik lise açýlmasý planlanýyor Artýk pahada aðýr yükte hafif teknolojilerin kullanýlma dönemi' Vali Sabri Baþköy, artýk pahada aðýr yükte hafif teknolojilerin kullanýlma döneminin baþladýðýný ve buna ayak uydurulmasý gerektiðini ifade ederek, Teknokentlerin buna büyük fayda saðlayacaðýný söyledi. Ýki yýl içerisinde Teknokent binasýnýn Çorum halkýnýn hizmetine sunulacaðýnýn altýný çizen Vali Baþköy, üniversite ile sanayi iþbirliðinin Teknokent anlamýnda gerçekleþtirilmesi bakýmýndan ciddi bir hizmet olacaðýna inandýklarýný vurguladý. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði'nden OSB yönetim kurulu kararý ve kendilerinin yazýlarý ile bir teknik lise eski ifade ile endüstri meslek lisesi alabilmek için teþebbüslerinin olduðunu ifade eden Vali Sabri Baþköy, "TOBB Baþkaný Rýfat Hisarcýklýoðlu bu konuda söz vermiþlerdi. Bugün Teknokent geliyor inceleme yapýlacak. Eðer bu talebimiz de gerçekleþse Teknokent'in hemen yanýna OSB'de istihdama katký saðlayacak ara eleman yetiþtirmek için bir teknik lise açmýþ olacaðýz. Bu teknik lisenin özelliði de Türkiye'de artýk müfredatý devlet tarafýndan belirlenen yönetimi OSB Müdürlüðü tarafýnda yapýlmýþ bir lise olacak. Özel mantýk ve espri ile yürütülen endüstri meslek lisesi diyebiliriz" dedi. Dün Çorum Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulacak olan Teknokent'in protokolü için Mühendislik Fakültesi yanýnda bulunan yeni Rektörlük Binasý Senato Toplantý Salonu'nda gerçekleþtirilen imza töreninde konuþan Vali Baþköy, bu lise ile gerek OSB'de gerekse OSB dýþýnda faaliyet gösteren sanayicilerin hangi alanda ara elemana ihtiyaçlarý varsa onlarý ilettikleri takdirde bakanlýk onayýnda müfredadý açýk, çocuklarý burada hem teorik hem uygulama olarak yetiþtirip onlarýn istihdamýna emrine vermeyi planladýklarýný kaydetti. Vali Sabri Baþköy, "Çorum'da bu anlamda çok ciddi bir potansiyel var. Hem OSB içerisindeki firmalar hem de OSB dýþýndaki sanayi kuruluþlarýmýz noktasýnda hem sayýsal hem de niteliksel olarak çeþitlilik olarak ciddi bir potansiyelimiz var. Bu sanayicilerimizin de ara eleman ihtiyacýný inþallah bu lisemiz sayesinde daha kýsa sürede telafi edebiliriz diye düþünüyoruz" dedi. Baþköy, konuþmasýný þöyle sürdürdü: "Ýki yýl içerisinde bu binamýzý Çorum halkýmýzýn hizmetine sunmuþ olacaðýz. Üniversite ile sanayi iþ birliðinin Teknokent anlamýnda gerçekleþtirilmesi bakýmýndan ciddi bir hizmet olacaðýna inanýyoruz. Bu projenin gerçekleþmesi için bir anonim þirket kuruyoruz. Bu Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý ile yaptýðýmýz protokolde kurulmasý gereken bir þirket. Bu þirketin kurulma çalýþmalarýnda epey mesafe aldýk. Þirketin hissedarlýðý da bu proje ortaklýðý nispetinde daðýlýyor. Teknokent A.Þ olacak. Bir Anonim Þirket marifeti ile yönetilecek ve iþletilecek. OKA Dönem baþkanýyým Çorum Valisi olarak. Projenin bakanlýða sunulmasýnda bakanlýkta takibinde bizim de yakinen ilgilenme imkânýmýz oldu. Bakanlýk projemizi onayladý. Ýmzalamak sureti ile hayata geçiriyoruz. Þirket kurma çalýþmalarý da bir taraftan devam ediyor. Ýmzaladýktan sonra bu 4,5 milyonluk hibe yardýmýnýn bir kýsmý hesaplara hemen geçecek. Organize Sanayi Bölge Müdürlüðümüzün hemen alt tarafýnda geniþ bir arsamýz var. Teknokent buraya inþa edilecek. Ýmza ile Teknokent hayata geçmiþ oluyor temeli atýlacak. Bu münasebetle bu þekilde yapýlan iþlerde herkesin emeði katkýsý var hiçbir þey olmazsa fikri katkýsý var. Bu anlamda desteði olanlara teþekkür ediyoruz. Bu projemiz 6 milyon lira bedelli az bir rakam deðil Çorum'umuza müspet manada katký yapar. Artýk pahada aðýr yükte hafif teknolojilerin kullanýlma dönemi baþladý. Bizim de buna ayak uydurmamýz lazým. Teknokentlerin böyle bir faydasý olacak. Teorik ilim ile sanayicilerimizin talepleri bir arada buluþacak ve buradan hem sanayimize, hem Çorum'umuza hem üniversitemize müspet dönüþler güzel dönüþler olacak diye inanýyoruz." KOSGEB'ten iþletmeye milyon destek yapýldý Adalet ve Kalkýnma Partisi Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, KOSGEB'ten 2003 ile 2012 yýllarý arasýnda 1800 iþletmenin 18 milyon 846 bin 874 TL destek aldýðýný açýkladý. TBMM'de devam eden bütçe görüþmeleri hakkýnda bilgiler veren Milletvekili Salim Uslu, KOSGEB bütçesinde de Çorum'un AK Parti iktidarý döneminde aldýðý destekleri ile ilgili olarak açýklamada bulundu yýlýnda KOSGEB'in 134 iþletmeye 249 bin 565 TL destek verdiðini, 2012 yýlýnda ise, bu sayýsýn 489 iþletmeye 9 milyon 357 bin 393 rakamýna ulaþtýðýný kaydeden Uslu, iþletme sayýsýnda yüzde 265, verilen destek oranýnda ise yüzde 3649 oranýnda artýþ görüldüðünü vurguladý. Uslu, Çorum'da KOSGEB tarafýndan 2003 yýlýndan 2012 yýlýna kadar ise toplam 1800 iþletmeye 18 milyon 846 bin 874 TL destekleme yapýldýðýný da sözlerine ekledi. Çorum Teknoloji Geliþtirme Bölgesi (TEKNOKENT) Projesi'nin imza töreni dün gerçekleþtirildi. Mühendislik Fakültesi yanýnda bulunan yeni Rektörlük Binasý Senato Toplantý Salonu'nda düzenlenen törene Vali Sabri Baþköy, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Ticaret ve Sanayi Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, OKA Genel Sekreteri Mevlüt Özen, Ýl Özel Ýdare Genel Sekreteri Ömer Arslan, Mühendislik Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Halil Aykul, ÇOSÝAD Baþkaný Bülent Karadayý bazý derneklerin yöneticileri ve öðretim görevlileri katýldý. Vali Sabri Baþköy ve Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan'ýn TEKNOKENT ile ilgili verdikleri bilgilerin ardýndan TEKNOKENT için imzalar atýldý. Çorum Hitit Üniversitesi, Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüðü iþbirliði ile hazýrlanan ve 6 milyon TL'lik önemli bir proje olan TEKNOKENT Projesi, Çorum Valisi Sabri Baþköy'ün Yönetim Kurulu Baþkanlýðýný yaptýðý Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý tarafýndan onaylanmýþtý. Bakanlar Kurulu tarafýndan kabul edilen ve 48 bin 174 metre kare alana kurulacak TEKNO- KENT ile üniversite sanayi iþbirliðinin geliþtirilmesi, uluslar arasý rekabet gücünün artýrýlmasý, üründe ve üretim yöntemlerinde yeniliklerin geliþtirilmesi, ürün kalitesinin ve standardýnýn yükselmesi, araþtýrmacý ve vasýflý kiþilere iþ imkânlarý saðlanmasý hedefleniyor. 6 milyon TL'lik projenin 4 milyon 500 bin TL'si hibe olarak verilirken, 1.5 milyon TL'si Çorum Valiliði, Hitit Üniversitesi, ÇORSAN, Ýl Özel Ýdaresi, Ticaret ve Sanayi Odasý ile ÇESÝAD tarafýndan karþýlanacak. Projede ortaklýk payý ise yüzde 51 Çorum Organize Sanayi Bölgesi Bölge Müdürlüðü, yüzde 46'sý Hitit Üniversitesi, yüzde 1'i Çorum Ýl Özel Ýdaresi, yüzde 1'i Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý ile yüzde 1'i Çorum Organize Sanayi Bölgesi Ýþadamlarý Derneði'nin olacak. Çorum Teknoloji Geliþtirme Bölgesi Projesinin amacý, TEKNOKENT'in inþa edileceði Çorum'da AR-GE üretimine katkýsýnýn saðlanmasý, Çorum ilinin teknoloji üretim kapasitesinin artýrýlmasý ve ulusal Ar-GE çýktýsýna katkýda bulunulmasý amacýyla Çorum OSB içerisinde bir Teknokent yapýlandýrýlmasýna imkân tanýyacak binanýn edilmesidir. Bu baðlamda Teknokent'te faaliyet gösterecek AR-GE üreten firmalara kiralanacak ofislerin yaný sýra Teknokent Yönetimi'ne tahsis edilecek ofisleri de kapsayan bir inþaat ve iþletime alma sürece ördürülüyor. Alkan: Teknokentler sürdürülebilir kalkýnmada çok önemli rol oynuyor Çorum Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan: Çorum sadece leblebisi ile ünlü olan bir þehir deðil, yeterince duyuramadýðýmýz çok ciddi bir sanayi þehridir Çorum Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Teknokentlerin sürdürülebilir kalkýnmada çok önemli bir rol oynadýðýnýn altýný çizerek, ayný zamanda çok ciddi paydaþlarýnýn olduðu Ar-Ge faaliyetlerinin yapýldýðý çok önemli bilim yuvalarý olduðunu söyledi. Çorum'un sadece leblebisi ile ünlü olan bir þehir deðil, yeterince duyurulamayan çok ciddi bir sanayi þehri olduðuna deðinen Alkan, bu anlamda da bu kadar büyük bir sektörün, gücün ve desteðin olduðu bir ilde Teknokent'in çok büyük bir boþluðu dolduracaðýna, çok ciddi bir geliþmede aþama kat edileceðine inançlarýnýn tam olduðunu vurguladý. Alkan, "Elbette üniversitelerin þehrin çok önemli bir paydaþý olduðu þehirde hemen her konuda mutlaka üniversite ile bir ortak çalýþma yapýlacaðýný sýklýkla dile getiriyorduk. Teknokent de bunlardan belki en önemlilerinden bir tanesidir. Altý yýllýk geçmiþi olan yeni bir üniversitede bizim yapmýþ olduðumuz çalýþmalar sizlerin de çok yakýndan takip edip bildiði gibi þehre her anlamda katma deðer saðlayacak olan çalýþmalardýr" dedi. Dün Çorum Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulacak olan Teknokent'in protokolü için Mühendislik Fakültesi yanýnda bulunan yeni Rektörlük Binasý Senato Toplantý Salonu'nda gerçekleþtirilen imza töreninde konuþan Hitit Üniversitesi Rektörü Alkan, konuþmasýnda þunlarý söyledi: "Organize Sanayi bölgemizin daha önceki çok yoðun çalýþmalarý neticesinde Teknokent kurulmasý noktasýnda çok ciddi çalýþmalar yapýlmýþ 8 Mart 2012 tarihinde resmi gazetede yayýmlanmasý ile birlikte Teknokentimiz resmen fiili olarak izinleri alýnarak çalýþmalara baþlanmýþ bulunuyor. Teknokentler geliþmenin Ar-Ge çalýþmalarýnýn çok yoðun olarak yapýldýðý, teknolojik üretimin gerçekleþtirildiði ve özellikle nitelikli iþ gücünün ilimize çekilmesi noktasýnda özellikle patente dayalý ve buluþa dayalý çalýþmalarýn bir fiil yapýldýðý mekanlar olarak Teknokent gerçekten bizim adýmýza çok büyük bir öneme sahip. TEKNOKENT BÜYÜK BÝR BOÞLUÐU DOLDURACAK Elbette üniversitelerin þehrin çok önemli bir paydaþý olduðu þehirde hemen her konuda mutlaka üniversite ile bir ortak çalýþma yapýlacaðýný sýklýkla dile getiriyorduk. Teknokent de bunlardan belki en önemlilerinden bir tanesidir. Altý yýllýk geçmiþi olan yeni bir üniversitede bizim yapmýþ olduðumuz çalýþmalar sizlerin de çok yakýndan takip edip bildiði gibi þehre her anlamda katma deðer saðlayacak olan çalýþmalardýr. 5 bine yakýn iþletmemiz var tanesinin aktif olduðunu biliyoruz. Bunlar büyük sanayi kuruluþlarýmýz. Çorum sadece leblebisi ile ünlü olan bir þehir deðil bence yeterince duyuramadýðýmýz çok ciddi bir sanayi þehri ayný zamanda. Bu anlamda da bu kadar büyük bir sektörün, gücün desteðin olduðu bir ilde Teknokentin çok büyük bir boþluðu dolduracaðýna, çok ciddi bir geliþmede aþama kat edeceðimize inancýmýz tamdýr. Her fýrsatta söylenen üniversite sanayi, üniversite þehir iþbirliði nasýl olmalý bunlarýn cevabýný farklý ortamlarda paylaþtýk. Ýmza törenine konu olan Teknokent gibi üniversite sanayi iþbirliðinden bizim anladýðýmýz bu ve buna benzer somut çalýþmalar. TEKNOKENTÝMÝZ ÝLÝMÝZE ÇOK CÝDDÝ BÝR MOTÝVASYON KAYNAÐI OLACAK Teknokentler sürdürülebilir kalkýnmada çok önemli bir rol oynuyor. Ar-Ge faaliyetlerinin yapýlmýþ olduðu çok önemli bilim yuvalarý aslýnda buralar gerçekten çok ciddi paydaþlarýnýn olduðu bilim yuvalarýdýr. Fransýz sanayisi, oluþturduðu katma deðerin yüzde 24'ünü ülkedeki çok sayýda teknoparktan sadece bir tanesinden elde ediyorlar. Endüstriyel üretime sahip Fransa özellikle uzay teknolojisinde. Dünyada baktýðýnýz zaman Silikon Vadisi hepimizin çok net bildiði özendiði her fýrsatta gitmeye çalýþtýðýmýz ve þu anda dünyada milyarlarca dolarlýk ciroya sahip cihazlarýn üretildiði ya da Ar-Ge'nin üretilmiþ olduðu tesislerden bir tanesi bu da tipik bir Teknokent aslýnda. Bizlerin artýk gerçekten katma deðeri yüksek, deðerleri yüksek, satýþ gücü yüksek olan bu ve benzeri teknolojik ürünlere de çok ciddi gereksinimimiz var. Bu anlamda da Teknokentimiz ilimize çok ciddi bir motivasyon kaynaðý olacaktýr. Teknokentin böylesine güzel sonuçlanmasý gerçekten çok keyif vericidir. Teknokentimizi biz açtýk. Kalkýnma ajansýmýzýn büyük destekleri ile 6 milyon TL'lik bir bütçeye sahip projemizi aldýk. Bunun 4 milyon 500 bini hibe þeklinde gerçekleþecek. En kýsa zamanda inþallah temel atma törenini gerçekleþtireceðiz. Kalkýnma Ajansýndan aldýðýmýz para ile gerçekleþtireceðiz. Elimizden geldiðince biz Ar-Ge desteði veriyoruz ama içindeki firmalar yapýlan çalýþmalar binadan da her þeyden de çok çok önemli. Ýnþallah sizlerin de katkýlarý ile destekleri ile hem sektörel hem de bilimsel olarak geliþmelere katký saðlayacaðýna inanýyorum."

"Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz"

Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz "Mevlâna ancak eserleri okunarak doðru anlaþýlabilir" Çaðrý Eðitim Vakfý'nýn bu hafta düzenlediði konferansa konuþmacý olarak Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coðrafya Fakültesi Fars Dili ve Edebiyatý

Detaylı

Plastik Cerrah Opr. Dr. Hasan Ateþ, Liposuction (Karýndan Yað Alma) yöntemiyle karýndan alýnan yað ile kulak dokusu yaptýklarýný ÝSKENDER LAHMACUN

Plastik Cerrah Opr. Dr. Hasan Ateþ, Liposuction (Karýndan Yað Alma) yöntemiyle karýndan alýnan yað ile kulak dokusu yaptýklarýný ÝSKENDER LAHMACUN Meclis te Þeker Fabrikasý sunumu Çorum þekeri aranan marka Çorum Þeker Fabrikasý Müdür Yardýmcýsý ve Ziraat Müdürü Hüseyin Avni Akça, Çorum þekeri, kalitesiyle sektörde aranan marka dedi. * HABERÝ 10 DA

Detaylı

Bahçeli: Erdoðan'dan Cumhurbaþkaný olmaz

Bahçeli: Erdoðan'dan Cumhurbaþkaný olmaz "Çorum'un topyekûn her bileþeniyle kalkýnmasýný istiyoruz" Üniversitedeki geliþmelerin ÇESOB'u çok yakýndan ilgilendirdiðini ve bu geliþmelerden büyük bir memnuniyet duyduklarýný kaydeden ÇESOB Yönetim

Detaylı

2013'te yatýrýmlara 207 milyon lira harcandý

2013'te yatýrýmlara 207 milyon lira harcandý "Hukukun evrensel prensipleriyle oynamak kimseye yarar getirmez" Çorum Baro Baþkaný Av. Ýbrahim Özyýlmaz yaptýðý yazýlý açýklamada ülke gündeminde yer alan bazý konularý deðerlendirdi. Kuvvetler ayrýlýðý,

Detaylı

Ýsrafa doðal çözüm: Tam buðday ekmeði

Ýsrafa doðal çözüm: Tam buðday ekmeði (Ç.HAK:516) Çorum a 12 yýlda 6 katrilyon AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, iktidarlarý döneminde Çorum a 5.8 milyar lira yatýrým yapýldýðýný açýkladý. * HABERÝ 3 DE Hastane temelini Bakan atacak 5

Detaylı

MHRS kotasý yükseltildi

MHRS kotasý yükseltildi Güney Kampüsü arazi tahsisi için Bakanlýða baþvuruldu Hitit Üniversitesinin Güney Kampüsü olarak imara iþaretlenen arazinin tahsisi için Maliye Bakanlýðýnda baþvuruda bulunulduðu belirtildi. Vali Sabri

Detaylı

Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi

Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi de Futsal'da Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi de yerini alacak.

Detaylı

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor Oda ve Borsa Baþkanlarýndan Hisarcýklýoðlu'na destek Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Meclis Bakaný Erol Karadaþ ve Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Ticaret Borsasý Meclis Baþkaný Mustafa Boyraz

Detaylı

Erol Olçok'la AK Parti ve seçimler üzerine 45 dakika. Av. Mehmet Karadað

Erol Olçok'la AK Parti ve seçimler üzerine 45 dakika. Av. Mehmet Karadað AK Parti de yeni seçim stratejisi AK Parti seçim stratejisinde deðiþikliðe gidiyor. Üç ayaklý yeni plan þöyle: Yapýlanlar yerine yeni projeler geliþtirilip anlatýlacak; emeklilere ve sosyal kesimlere yeni

Detaylı

Acil Saðlýk Hizmetlerine taze kan

Acil Saðlýk Hizmetlerine taze kan "Baþkan Külcü'yü yok sayýyoruz" Emniyetten Çorum halkýna teþekkür SAYFA 5 TE CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas gittikleri heryerde Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün Aðýr Ceza Mahkemesinde yargýlanýp yargýlanmadýðý

Detaylı

Bakanlýk Müfettiþlerinden Kimse Yok Mu ya tam not

Bakanlýk Müfettiþlerinden Kimse Yok Mu ya tam not Emniyetten bayram tedbirleri Ýl Emniyet Müdürlüðü vatandaþlarýn Kurban Bayramýný daha huzurlu bir ortamda geçirmesi için tedbirlerini artýrdý. Ýl Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý, yaptýðý açýklamada

Detaylı

Çorum'da iþsizlik deðil mesleksizlik var

Çorum'da iþsizlik deðil mesleksizlik var Kurtoðlu Bolvadin'i coþturdu Çorumlu ses sanatçýsý Cemalettin Kurtoðlu, Bolvadin Belediyesi tarafýndan organize edilen, Afyon Kaymak Festivali Horan Þiir Akþamlarý gecesinde konser verdi. Birbirinden deðerli

Detaylı

Üniversite ve Belediye güç birliði yapýyor

Üniversite ve Belediye güç birliði yapýyor "Ýhsanoðlu Ýç Anadolu'nun yýllardýr süren yalnýzlýðýna son verecek isimdir" CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas ve il yönetimi, 14 partinin ortak cumhurbaþkaný adayý Prof. Dr. Ekmeleddin Ýhsanoðlu'na destek turlarýna

Detaylı

güzergah darbesi! Geciken trene birde Çorum Ramazan'a hazýr Sait Börekçi Forbes'e konuþtu Kimse Yok Mu Ramazan'a hazýr Hitit Akademi'de yeni dönem

güzergah darbesi! Geciken trene birde Çorum Ramazan'a hazýr Sait Börekçi Forbes'e konuþtu Kimse Yok Mu Ramazan'a hazýr Hitit Akademi'de yeni dönem Yiðit Cevher erkekliðe ilk adýmýný SAYFA 3 TE attý www.yildizhaber.com 40 KURUÞ Geciken trene birde güzergah darbesi! Muzaffer Külcü Sabri Baþköy Hitit Akademi'de yeni dönem Hitit Akademi Derneði, 4. Olaðan

Detaylı

Kan baðýþlarý ihtiyacý karþýlamýyor

Kan baðýþlarý ihtiyacý karþýlamýyor Yüzme havuzunda klor gazý zehirlenmesi Buharaevler Mahallesi'ndeki Buhara Kültür Merkezi'ne yüzme eðitimi için giden 6-12 yaþ grubu çocuklar, havuza girmeye hazýrlandýklarý esnada rahatsýzlandý. 5 TE 08

Detaylı

Saðlýkta dünyaya modeliz

Saðlýkta dünyaya modeliz Evleri yanan aile yardým bekliyor Çorum un Sungurlu ilçesinde bir ay önce yangýnda evlerini ve tüm eþyalarýný kaybeden Ambarkütük ailesi kendilerine uzanacak yardým eli bekliyorlar. Türkmenlere gýyabî

Detaylı

"65 senedir insanoðlunun görmediði zulümleri gördük"

65 senedir insanoðlunun görmediði zulümleri gördük Bekir Koç defnedildi Çorumun sevilen simalarýndan ve ayný zamanda Hitit Üniversitesi Eðitim ve araþtýrma hastanesi Ortopedi ameliyat bölümü çalýþanlarýndan Bekir Koç ( 49 ) gün önceki gün geçirdiði kalp

Detaylı

Eski TEKEL binasýnýn devrine onay

Eski TEKEL binasýnýn devrine onay Havalar ýsýnacak Meteoroloji Genel Müdürlüðü Samsun Bölge Müdürlüðü'nden konu hakkýnda yapýlan açýklamada Ekim Cuma gününe kadar hava sýcaklýklarýn yükseleceði bildirildi. Açýklamada iç ve yüksek kesimlerde

Detaylı

Ýdam cezasý geri gelmeli

Ýdam cezasý geri gelmeli Yeni caddenin ismi Akþemsettin olacak Farabi Caddesi ile Çevre Yolu arasýnda açýlan yeni caddenin isminin Akþemsettin Caddesi olacaðý öðrenildi. * HABERÝ 10 DA Hitit Üniversitesi Rektör Adayý olduðunu

Detaylı

"Türkiye'nin demiryolu hamlesinden, Çorum'un da istifade etmesine çalýþýyoruz"

Türkiye'nin demiryolu hamlesinden, Çorum'un da istifade etmesine çalýþýyoruz Su faturalarýnýn aylýk olmasýný mahkeme istemiþ Çorum Belediye Meclisinin þubat ayý toplantýsýnda su faturalarýnýn iki ayda bir deðil de her ay kesilmesi için karar alýnmýþtý. Bu kararýn neden aldýðýný

Detaylı

Yardýmcýlarý Zeki Gül, Nurettin Karakaya, Alper Zahir, Turhan Candan, AK Partili ve CHP'li meclis üyeleri ile çok sayýda iþçi katýldý.

Yardýmcýlarý Zeki Gül, Nurettin Karakaya, Alper Zahir, Turhan Candan, AK Partili ve CHP'li meclis üyeleri ile çok sayýda iþçi katýldý. Belediye araç parkýný güçlendirdi Çorum Belediyesi tarafýndan alýnan yeni araçlar düzenlenen törenle hizmete girdi. Temizlik Ýþleri Müdürlüðünde yapýlan törene Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Baþkan Yardýmcýlarý

Detaylı

Pegasus Hava Yollarý'nda Hititleri tanýtým giriþimi

Pegasus Hava Yollarý'nda Hititleri tanýtým giriþimi Fethullah Gülen Hocaefendi, BBC'ye konuþtu Fethullah Gülen Hocaefendi, 1 yýl aradan sonra ilk kez bir televizyon kanalýna görüntülü mülakat verdi. Gülen, BBC'ye verdiði mülakatta yolsuzluklardan Kürt meselesine,

Detaylı

MHP Ýl Baþkaný Vahit Demiran, ülkücü hareketin çýð gibi büyüdüðünü belirtti. Ahmet Saatcý

MHP Ýl Baþkaný Vahit Demiran, ülkücü hareketin çýð gibi büyüdüðünü belirtti. Ahmet Saatcý CHP de bayramlaþma Bayramda bile huzura hasretiz Cengiz Atlas CHP Ýl Baþkanlýðý tarafýndan düzenlenen bayramlaþma programý dün parti binasýnda gerçekleþti. Siyasi mesajlarýn verildiði bayramlaþmada konuþan

Detaylı

Ýstihdam Fuarý kapýlarýný açtý

Ýstihdam Fuarý kapýlarýný açtý Yýlda 1.5 Hitit Gýda, Velipaþa milyon ton su tasarrufu Haný na veda ediyor Zelveci: 5 yeni þube açýyoruz Çorum Belediyesi Su Ýþleri Müdürlüðü ekipleri, içme suyu þebekesinde oluþan kaçaklara aman vermiyor.

Detaylı

Protokolüne Tepki. Otomobil Sulama Kanalýna Uçtu...

Protokolüne Tepki. Otomobil Sulama Kanalýna Uçtu... Haftalýk Siyasi Yerel Haber Gazetesi SES ten DENÝZ FENERÝ Protokolüne Tepki FÝYATI: KDV DAHÝL 25 krþ. YIL: 22 SAYI: 3455 Saðlýk ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikasý (SES), Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý

Detaylı

112 filosuna taze kan

112 filosuna taze kan Gençliðe Yol Verin,Ýktidara Yürüyelim Ulaþ YILDIRIM CHP Çorum Milletvekili Aday Adayý SIRA NO 2 Milletvekili adaylarý 10 gün sonra belli oluyor 16 MART 2015 PAZARTESÝ www.yildizhaber.com 40 KURUÞ 7 Haziran

Detaylı

'Anadolu Aleviliðini. doðru yaþamak önemlidir'

'Anadolu Aleviliðini. doðru yaþamak önemlidir' Selim Özkabakçý ÝHH "Dünya Yetimler Günü"nü kutlayacak Çorum ÝHH Dünya Yetimler Gününü bir dizi etkinlikle kutlayacak. ÝHH Ýl Temsilcisi Selim Özkabakçý, konu hakkýnda yaptýðý açýklamada, ilk olarak 11

Detaylı

Çorum a tercüman oldu

Çorum a tercüman oldu Ceritoðlu seçilebilir kadýn adaylar arasýnda Hürriyet, AK Parti milletvekili aday listesine konulan kadýn adaylardan 55 inin seçilebilecek sýralamada yer aldýðýný belirtti. 55 kadýn aday arasýnda AK Parti

Detaylı

Vatandaþla iç içe olacaðým (Ç.HAK:3991)

Vatandaþla iç içe olacaðým (Ç.HAK:3991) Vatandaþla iç içe olacaðým CHP Çorum Ýl Baþkaný Yýldýz Bek, milletvekili aday listesinden deðiþikik yapýldýðýný ve belediye baþkan adayý iþadamý Sait Börekçi'nin Çorum'dan 2. sýradan aday gösterildiðini

Detaylı

SAYFA 2 DE. Çorum iþ dünyasýnýn temsilcisi

SAYFA 2 DE. Çorum iþ dünyasýnýn temsilcisi Traktör sayýsýnda 14. sýradayýz Türkiye Ziraat Odalarý Birliði (TZOB) Genel Baþkaný Þemsi Bayraktar, Ocak, Mart, Nisan, Mayýs, Haziran aylarýnda ve 9 aylýk toplamda, geçen yýlýn ayný aylarý ve dönemine

Detaylı