Kamyonet gölete uçtu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "www.kenthaberim.com Kamyonet gölete uçtu"

Transkript

1 KOSGEB'ten iþletmeye milyon destek yapýldý ADALET ve Kalkýnma Partisi Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, KOSGEB'ten 2003 ile 2012 yýllarý arasýnda 1800 iþletmenin 18 milyon 846 bin 874 TL destek aldýðýný açýkladý. 5 te Kent ÇORUM Haber 19 ARALIK 2012 ÇARÞAMBA SÝYASÝ BAÐIMSIZ GAZETE FÝYATI: 40 krþ. ÇORUM Belediyesi'nin tarafýndan Ýller Bankasý katkýlarý ile hazýrlattýrýlan "Fotogrametrik Sayýsal Hali Hazýr Harita Yapým Projesi" tanýtýldý. Anitta Otel'de düzenlenen tanýtým toplantýsýna Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Ýller Bankasý A.Þ. Mekansal Planlama Daire Baþkaný Ahmet Avþar Þimþek, Belediye Baþkan Yardýmcýlarý Nurettin Karayakaya ve Alper Zahir, projeyi hazýrlayan Emi Harita yetkilileri ve davetliler katýldý. Belediye Baþkaný 6 MiLYONLUK PROJE Hali Hazýr Harita Projesi tanýtýldý Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü: Altýnýn deðerini sarraf bilir Muzaffer Külcü, altýnýn deðerini sarrafýn en iyi bildiðini dile getirerek, döktükleri asfaltý, yaptýklarý yolu, yaptýklarý parklarý tüm Çorum'un konuþtuðunu ancak emlakçýlarýn dýþýnda kimsenin kent bilgi sistemi ile ilgili doðru düzgün bir teþekkür ve iltifatýnýn bulunmadýðýný daha doðrusu kent bilgi sisteminin varlýðýnýn pek farkýnda olunmadýðýný söyledi. 4 te için imzalar ATILDI Trafik problemi köklü bir çözüme kavuþturulmalý' ÇORUM Ticaret ve Sanayi Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Gazi Caddesi'nin trafik probleminin biran önce köklü bir þekilde çözüme kavuþturulmasý gerektiðini söyledi. 6 da ÇORUM Organize Sanayi Bölge Müdürlüðü tarafýndan hazýrlanan, Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý'nýn (OKA) mali destek saðladýðý ve baþvurusunun da Bakanlar Kurulu'nca kabul edildiði projenin protokolü, Hitit Üniversitesi Rektörlüðü'nde düzenlenen törenle imzalandý. Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Çorum'a TEKNOKENT kurulmasý konusunda yapýlan çalýþmalar hakkýnda bilgi vererek, "TEKNOKENTler, özellikle patente ve buluþa dayalý çalýþmalarýn yapýldýðý yerler olarak büyük bir öneme sahip. Üniversitenin þehrin her alanýnda yer alacaðýný sýklýkla dile getiriyorduk. TEKNOKENT de belki bunlar içerisinde en önemlilerinden biridir" dedi. Vali Sabri Baþköy de TEKNOKENT binasýnýn iki yýl içerisinde tamamlanarak hizmete gireceðini ifade etti. TEKNOKENT binasýnýn, Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüðü'nün altýndaki boþ alana inþa edileceðini belirten Baþköy, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði tarafýndan OSB içerisinde bir de teknik lise yapýlmasýnýn söz konusu olduðunu kaydetti. Konuþmalarýn ardýndan Vali Baþköy, Rektör Alkan, Özel Ýdare Genel Sekreteri Ömer Arslan, Ticaret ve Sanayi Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal ile Çorum Organize Sanayi Bölgesi Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði Baþkaný Bülent Karadayý arasýnda protokol imzalandý. 5 te AK Parti Merkez Ýlçe Baþkaný Mustafa Köse'den Yurt-Kur Ýl Müdürü Erol Kavuncu'ya ziyaret Köse: 2023 Türkiye ve Çorum'unu gençlerimizle birlikte inþa edeceðiz AK Parti Çorum Merkez Ýlçe Baþkaný Mustafa Köse, Yurt-Kur Ýl Müdürlüðüne atanan Erol Kavuncu'yu ziyaret etti. AK Parti Merkez Ýlçe yönetim kurulu üyelerinin de hazýr bulunduðu ziyarette AK Parti Merkez Ýlçe Baþkaný Mustafa Köse, Kavuncu'ya yeni görevinde baþarýlar diledi. Geleceðe yapýlacak olan en büyük yatýrýmýn eðitime yapýlan yatýrým olduðunun altýný çizen Köse, 2023 Türkiye'si ve Çorum'unu gençlerle birlikte inþa edeceklerini söyledi. Gençlere güvenlerinin tam olduðunu dile getiren Köse, ülkenin muasýr medeniyetler seviyesine genç neslin omuzlarýnda yükseleceðini kaydetti. 6 da Hayvancýlýk bitme noktasýna geldi' CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas, hayvan pazarýnda üreticilerin dertlerini dinledi. Atlas, dün sabah saat 07.00'de CHP Ýl Yönetim Kurulu Üyesi Ali Gökay, CHP Ýl Gençlik Kollarý Baþkaný Eren Ecevit, CHP Merkez Ýlçe Yönetim Kurulu Üyesi Tatlý Can ile birlikte hayvan pazarýnda üreticilerin dertlerini dinledi. Üreticilerle sohbet eden Atlas'a tepkiler hep ayný oldu. Üreticiler hep bir aðýzdan "biz artýk bittik. Ýthal et durdurulsun" dediler. 7 de Rektörlük yeni binasýna taþýndý HÝTÝT Üniversitesi Rektörlüðü ve baðlý birimleri Üniversitenin dinamik yapýsýna katký amaçlý tüm idari ofislerin bir arada bulunduðu yeni hizmet binasýna taþýndý. 2 de Kamyonet gölete uçtu ÇORUM Merkeze baðlý Karagöz köyüne ait Karagöl mevkiinde su göletine uçan kamyonetteki iki kiþi hayatýný kaybetti. sebzecilik yapan Kemal Sezer (6 4) ve Ali Ekber Dizman (50) lahana sökme iþi için Suriye için toplanan 25 ton yardým dualarla yola çýktý Karagöz köyüne gittiler. Tahminlere göre iþi bitirdikten sonra Karagöz Köyünden Çorum'a dönerken saat sularýnda 19 KY 247 plakalý kamyonetle Karagöl mevkiinde su göletine uçtular. 3 te 2 kiþi öldü ÇORUM'da faaliyet gösteren kurumlarýn oluþturduðu Suriye Halkýyla Dayanýþma Platformu ilk sevkiyatýný dün gerçekleþtirdi. Çorumlu hayýrseverlerin, Suriye'de Katil Baas rejimine karþý direnen kardeþlerine gönderilmek üzere toplanan yardýmlar, dualar eþliðinde araca yüklendi. 3 te Arkadaþ kurþunuyla ölen asker topraða verildi 3 te BÝZE ULAÞIN Tel&Fax:

2 19 ARALIK 2012 ÇARÞAMBA Sayfa 2 NÖBETÇÝ ECZANELER 19 ARALIK 2012 ÇARÞAMBA ZÜLAL Eþref Hoca Cd.21/A UYSAL Gazi Cd.7/A Rektörlük yeni binasýna taþýndý Hitit Üniversitesi Rektörlüðü ve baðlý birimleri Üniversitenin dinamik yapýsýna katký amaçlý tüm idari ofislerin bir arada bulunduðu yeni hizmet binasýna taþýndý. Rektör Prof. Dr. Metin Alkan, Üniversite Rektörlüðü yeni binasýnda, ulusal ve uluslararasý alanlardaki çalýþmalarýyla büyümeye ve daha kaliteli hizmet verme çabasýyla eðitim dünyasýnda hýzlý adýmlarla yol almaya devam edeceðini bildirdi. Rektörlük, tüm birimleriyle artýk Üçtutlar Mahallesi Çevre Yolu Bulvarý No:10 adresinde hizmet verecek. ÖNEMLÝ TELEFONLAR YANGIN Yangýn Orman Yangýn POLÝS Polis Ýmdat Trafik Emniyet Müdürlüðü Alo Zabýta JANDARMA Jandarma SIHHÝ ÝMDAT Acil Servis Saðlýk Danýþmaný Cenaze Hizmetleri ARIZA Telefon Arýza Asansör Arýza Teleks Arýza Data Arýza Su Arýza Elektrik Arýza Doðalgaz Arýza PTT ÖZEL SERVÝSLER Bilinmeyen Numaralar Posta Kodu Danýþma Çaðrý Alan Kodu Danýþma HASTANELER Devlet Hastanesi SSK Hastanesi Göðüs Hastalýklarý Hastanesi Doðum ve Çocuk Bakýmevi Verem Savaþ Dispanseri SSK Dispanseri Çorum Özel Hastanesi Özel Elitpark Hastanesi Özel Özden Ortopedi KURUMLAR Valilik Belediye Kültür ve Turizm Müdürlüðü Saðlýk Müdürlüðü Defterdarlýk Müze Meteoroloji Uygulama Otel PTT Müdürlüðü D.S.Ý. Müdürlüðü YEDAÞ Müdürlüðü Ýþ ve Ýþçi Bulma Kurumu SEYAHAT ACENTE Çavuþoðlu Turizm (THY) Aniþ Turizm (IATA) Merzifon Havaalaný Ýntegral Turizm NAMAZ VAKÝTLERÝ 19 ARALIK 2012 ÇARÞAMBA Ýmsak Güneþ Öðle Ýkindi Akþam Yatsý ARALIK 2012 PERÞEMBE Ýmsak Güneþ Öðle Ýkindi Akþam Yatsý Çoðu kimse Rifat Hisarcýklýoðlu'na olan hayranlýðýmý bilir bu sebeple bu sayfada zaman zaman onun anlattýðý hikâyelerden derlenmiþ kýssadan hisse tarzýnda yazýlarýma hazýrlýklý olun. Bu gün sizlerle Sayýn Hisarcýklýoðlu'nun anlattýðý bir kýssayý paylaþmak istiyorum. Sayýn Hisarcýklýoðlu babasýnýn hayrýna akýl vermeyi çok seven bir insandýr. Yine bir gün birlikte olduðu topluluðun birinde, kendisine bir avuç kum getirilmesini ister. Daha sonra getirilen kumu alýr ve oradakilere sorar: "Bu bir avuç kum ile þu karþýmýzdaki DOLAR Alýþ (TL) Alýþ (TL) Alýþ (TL) EURO Satýþ (TL) Satýþ (TL) GRAM ALTIN Satýþ (TL) GÜNLÜK HAVA DURUMU ÇARÞAMBA PERÞEMBE CUMA CUMARTESÝ PAZAR Yaðýþlý en yüksek 7 en düþük 2 DERECE Yaðýþlý en yüksek 6 en düþük 1 DERECE Kar Yaðýþlý en yüksek 2 en düþük -1 DERECE A-na-liz CAM VE KUM Kar Yaðýþlý en yüksek 2 en düþük -3 DERECE Ahmet ÖLÇER pencerenin camýný kim kýrabilir?" der. Tabi kimse ben kýrarým demeye cesaret edemez. Çünkü kýrarým deyip bunu yapamadýðý takdirde, o seçkin Kar Yaðýþlý en yüksek 2 en düþük -3 DERECE Türkiye Kamu-Sen, bugün 3+3 memur zammýný ve mesailerin kaldýrýlmasý Protesto etmek için kitlesel basýn açýklamasý yapacak. Konuyla ilgili olarak Türk Büro-Sen Þube Baþkaný Sami Çam bir açýklama yaptý. Çam, 2013 yýlý bütçesinde, bütçe açýðýnýn ve cari açýðýn, memur, emekli, dul ve yetimlerden kesilecek parayla ve yeni vergilerle kapatýlmaya çalýþýlacaðýnýn görüldüðünü ifade etti. "Gelecek yýl bütçesinde enflasyon hedefi %5,3; büyüme hedefi %4 ama Özel Tüketim Vergisindeki artýþ %17, KDV artýþý %18 ve toplam vergilerdeki artýþ da %14 olarak planlanmýþ" diyen Çam, "Bunun anlamý, dar ve sabit gelirlilerimizin sýrtýna binecek yeni vergilerdir. Bunun anlamý vergi dilimi nedeniyle, Haziran ayýndan sonra azalacak maaþlardýr. Bunun TARÝHTE BUGÜN Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne seçilen asker milletvekillerinin baðlý olacaklarý koþullara iliþkin kanun kabul edildi. (19 ARALIK 1923) topluluk önünde karizmayý çizmek gibi bir tehlike söz konusudur. Hem nerede görülmüþ kum ile camýn kýrýldýðý. Daha sonra Sayýn Hisarcýklýoðlu þöyle konuþur; "Bu kumla bir Kayserili karþýdaki camý o kadar rahat kýrar ki. Nasýl mý; getirin bana bir torba, bu kumu bu torbanýn içine koyup cama atacaðým, bakýn nasýl kýrýlýyor" Sanýrým mesaj alýnmýþtýr. Bir ve beraber olmadan, güçlü ve baþarýlý olunmaz. Camýn özü kum, kumun aslý taþ. Ne camý kýrmak ne de taþý horlamaktý niyetim. Saygýlarýmla Özel sýnýf konusunda okul müdürleri uyarýldý Sungurlu MYO'da insan haklarýnýn önemi anlatýldý Çorum Hitit Üniversitesi Sungurlu Meslek Yüksek Okulu'nda "Ýnsan Haklarý" konulu bir program düzenlendi. Etkinliði öðretim görevlileri ve üniversite öðrencileri izledi. Programda MYO öðretim görevlisi Ayten Akcan tarafýndan katýlýmcýlara insan haklarý evrensel bildirisi hakkýnda bilgi verildi. Geçmiþten bugüne insan hak ve hürriyetinin giderek önem kazandýðýný belirten Akcan, "Bugün insanlarýn insan haklarý konusunda bilgilendirilmesi ve hak arama bilincinin geliþtirilmesine yönelik bir fýrsat olarak görülmesi, insan hak ve özgürlüklerinin herkes için tüm yönleriyle korunup hayata geçirildiði bir dünyaya ulaþýlmasýný ve her bireyin eþit olarak doðduðu bu dünyada kiþi hak ihlallerinin son bulmasýný temenni ediyoruz" dedi. Akcan'ýn konuþmasýnýn ardýndan katýlýmcýlara insan haklarýný konu edinen bir kýsa film gösterildi. Kadýnlýk bizde kalsýn' bu akþam sahneleniyor Hitit Üniversitesi Tiyatro Kulübü'nün "Kadýnlýk Bizde Kalsýn" adlý oyunu bu akþam sahnelenecek. Üniversite Tiyatro Kulübü öðrencileri tarafýndan sahneye konulacak olan oyun Devlet Tiyatro Salonu'nda tiyatro severlerin beðenisine sunulacak. Devlet Tiyatro Salonu'ndaki oyun saat 19.30'da sahnelenecek. Tiyatro severler oyunu ücretsiz olarak izleyebilecekler. Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü, okullarda özel sýnýf algýsý oluþturabilecek düzenlemelerden kaçýnýlmasý için gerekli özenin gösterilmesi için tüm okul müdürlüklerini uyardý. Milli Eðitim Müdürlüðü tarafýndan yapýlan açýklamada, Merkez 23 Nisan Ortaokulu ile ilgili olarak yerel basýnda yer alan iddialarla ilgili olarak Müdürlüðün Eðitim Denetmenlerine gerekli inceleme ve soruþturmalarýn yaptýrýldýðý bildirildi. Açýklamada, yapýlan inceleme ve soruþturmalarýn neticesi þöyle dile getirildi: "Yapýlan inceleme ve soruþturmalar sonucunda; 32 þubeli ortaokul kýsmýnýn 3 þubesinde özel þubeler oluþturulduðu yönünde kanaat oluþmuþ; bu homojen yapýnýn giderilmesi için inceleme yapan Ýl Eðitim Denetmenlerinin teklifi doðrultusunda eðitim öðretim yýlýnýn I. Kanaat döneminin sonuna yaklaþýlmýþ olmasý dikkate alýnarak öðrencilerin olumsuz etkilenmemesi amacýyla II. Kanaat döneminin baþý itibari ile bu 3 þubedeki homojen yapýnýn dengeli hale getirilmesi, özel sýnýf algýsýnýn giderilmesi için okul müdürlüðüne gerekli talimat verilmiþtir. Bundan baþka; Kýz öðrencilerin beden eðitimi derslerine tuvalette baþladýðý, öðrencilere giyinme odasý olmadýðý, zorla baðýþ istendiði ve öðrenci velilerinden okul sýrasý yaptýrmalarýnýn talep edildiði ile ilgili iddialarýn vuku bulmadýðý anlaþýlmýþ olup, herhangi bir iþlem yapýlmasýna gerek görülmemiþtir. Özel sýnýf algýsý oluþturabilecek düzenlemelerden kaçýnýlmasý için gerekli dikkat ve özenin gösterilmesi hususunda ilimizdeki tüm okul müdürlükleri uyarýlmýþtýr. Kamuoyuna duyurulur." Kamu-Sen memur maaþ zammýný protesto edecek anlamý, zahmeti, külfeti çalýþanýn sýrtýna bindirmek, nimeti mutlu azýnlýða peþkeþ çekmektir. Bugün saat 12.30'da Çorum Defterdarlýðý önünde (Valilik Yaný) Türkiye Kamu Sen olarak 3+3 memur zammýný ve mesailerin kaldýrýlmasý Protesto etmek için kitlesel basýn açýklamasý yapýlacaktýr" þeklinde açýklamada bulundu SÝYASÝ BAÐIMSIZ GAZETE 19 ARALIK 2012 ÇARÞAMBA YIL 11 SAYI: 3609 Gazetesi Ýmtiyaz Sahibi Birkan DEMÝRCÝ Genel Yayýn Yönetmeni Mehmet GÜLEY Yazý Ýþleri Müdürü Salim ÜZEL Haber Müdürü Ebru ÇALIK Spor Müdürü Ali ATAN Sayfa Editörü ve Web Tasarýmý Murat ÖZTEN Yayýn Türü: Yerel süreli yayýndýr Yönetim Yeri: Karakeçili Mh. Mazlumoðlu Sk. Gurbetçi Þahin Ýþ Mrk. No:1/ ÇORUM Tel&Fax: web: e-posta: Baský: Gümüþ Basýn Yayýn Matbaacýlýk Adres: Çöplü Mh. Osmancýk Cd. No:27/22 ÇORUM Özel Ýlan-Reklam (cmxsütun) Vefat-Teþekkür-Baþsaðlýðý vb. mesajlar (4 st.x10cm) Satýlýk-Kayýp-Eleman vb. Ýlanlarý Kongre Ýlanlarý Tüzük Ýlanlarý(maktu) Tam sayfa Ýlan Birinci sayfa (maktu) Ýlan (4 st.x7cm) ABONE ÞARTLARI 6 Aylýk : 55 TL Yýllýk: 100 TL Yurt Ýçi Yýllýk: 300 TL Yurt Ýçi 6 Aylýk: 160 TL Yurt DýþýYýllýk: 200 EURO Yurt Dýþý 6 Aylýk: 100 EURO TL 50 TL 15 TL 50 TL 250 TL 500 TL 125 TL

3 19 ARALIK 2012 ÇARÞAMBA Sayfa 3 Lahana yüklü kamyonet gölete uçtu: 2 kiþi boðuldu Çorum Merkeze baðlý Karagöz köyüne ait Karagöl mevkiinde su göletine uçan kamyonetteki iki kiþi hayatýný kaybetti. Olay, geçtiðimiz pazartesi akþamý saat sýralarýnda Merkez Ýlçeye baðlý Karagöz köyünde meydana geldi. Akrabalarýnýn ifadelerine göre, sebzecilik yapan Kemal Sezer (6 4) ve Ali Ekber Dizman (50) lahana sökme iþi için Karagöz köyüne gittiler. Tahminlere göre iþi bitirdikten sonra Karagöz Köyünden Çorum'a dönerken saat sularýnda 19 KY 247 plakalý kamyonetle Karagöl mevkiinde su göletine uçtular. Olayý gören olmadýðý ve kamyonetin hemen batmasý nedeniyle olay ancak ailesinin saat 21.00'den sonra þahýslardan haber alamamasý üzerine yapýlan araþtýrmalar neticesinde sabah saatlerinde ortaya çýktý. Dün olayý Jandarma tarafýndan haber alan Çorum Ýl Afet ve Acil Durum Müdürlüðü Ýl Müdürü Elvan Kaya ve Arama Kurtarma Ekibi ile Çorum Belediye Ýtfaiye Müdürlüðü dalgýç ekibi olay yerine intikal etti. Cumhuriyet Savcýsýnýn olay yerine gelmesi ile Savcýnýn talimatlarý doðrultusunda saat 11.00'e kadar devam eden çalýþmalar sonucunda iki kiþinin cansýz bedenlerine ulaþýldý. Cesetler çýkartýlarak otopsi yapýlmak üzere Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Morguna gönderildi. Olayla ilgili olarak baþlatýlan soruþturma sürüyor. Hurdaya dönen araçtan sað çýktý Çorum'da önceki akþam meydana gelen trafik kazasýnda takla atan bir otomobil, yol ortasýnda bulunan direðe çarparak, durabildi. Edinilen bilgiye göre, Samet Cürün ün (1988 doðumlu) kullandýðý 19 DT 122 plakalý otomobil, önceki gece saat sýralarýnda Yeni Sanayi Caddesi'nden hareket halindeyken aþýrý hýz nedeniyle Terminal karþýsýnda takla attý. Birkaç kez takla atan otomobil yol ortasýnda bulunan direðe çarparak ancak durabildi. Kazada otomobil parçalanarak hurda haline gelirken, sürücüsü ise, olay yerine gelen ekipler tarafýndan güçlükle araç içerisinden çýkarýldý. Yaralanan sürücü, kaza yerine gelen ambulansla Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'ne kaldýrýlarak tedavi altýna alýndý. Arkadaþ kurþunuyla ölen asker topraða verildi Osmancýk ilçesi Askerlik Þubesi'nde vatani görevini yaparken asker arkadaþýnýn silahýndan çýkan kurþunla hayatýný kaybettiði iddia edilen Piyade Çavuþ Hüseyin Ildýz (21), memleketi Afyonkarahisar'a baðlý Anýtkaya beldesinde topraða verildi. Olay, 16 Aralýk 2012 Pazar günü meydana geldi. Asker arkadaþý F.Ö ile tartýþan ve tartýþmanýn kavgaya dönüþmesi ile F.Ö.'nün tüfekle ateþ ederek öldürdüðü iddia edilen Hüseyin Ildýz'ýn cenazesi dün Ankara'da yapýlan otopsinin ardýndan Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morguna getirildi. Ildýz'ýn cenazesi bugün öðle saatlerinde Anýtkaya beldesine getirildi. Burada önce helallik alýnmasý için baba ocaðýna getirilen Ildýz'ýn cenazesi daha sonra ailesi, sevenleri ve asker arkadaþlarýnýn omuzlarýnda belde meydanýnda hazýrlanan tören alanýna getirildi. Cenazede baba Veysel Ildýz, anne Ayþe Ildýz, aðabeyi Abdullah Ildýz ve abla Melek Önkal, yakýnlarýnýn desteði ile ayakta durabildi. Anýtkaya beldesi Yeni Cami Ýmamý Salih Azbay'ýn kýldýrdýðý cenaze namazýnýn ardýndan Hüseyin Ildýz, defnedilmek üzere Anýtkaya beldesi mezarlýðýna götürüldü. Gerçekleþtirilen törene Anýtkaya Belediye Baþkaný Remzi Kayýr, Asker Alma Bölge Baþkaný Personel Albay Selami Aksakal, Ýl Jandarma Komutaný Albay Okçin Akþit, askeri erkan, ailesi, yakýnlarý katýldý. Hüseyin Ildýz, 500 kiþinin katýldýðý cenaze töreninin ardýndan topraða verildi. ÞEHÝDÝMÝZÝN ÝTÝBARINI GERÝ ALACAÐIZ Cenaze töreninin ardýndan bir açýklama yapan Türkiye Harp Malulü Gaziler, Þehit Dul ve Yetimleri Derneði Afyonkarahisar Þube Baþkaný Ýsmail Kumartaþlý, kendilerine göre þehit olan Hüseyin Ildýz'ýn 'vefat' diye askeri kayýtlara geçtiðini belirtti. Dernek yönetimi olarak Emekli Sandýðý ve Türk Silahlý Kuvvetleri nezdinde gerekli hukuksal iþlemleri baþlatacaklarýný anlatan Kumartaþlý, þunlarý söyledi: "Bize göre Ildýz þehittir. Þehidimizin ölümünde hiçbir hatasý yoktur. Ortaya atýlan iddialar spekülasyondur. Önce bizim þehidimizin ateþ ettiði F.Ö.'yü yaraladýðý daha sonra F.Ö.'nün ateþ ederek Ildýz'ý öldürdüðü iddialarý asýlsýz. Bizim þehidimiz koðuþunda istirahat ederken diðer askerin vurmasý sonucu þehit olmuþtur. Tabii burada idari tahkikat söz konusu. Bu tahkikat raporundan sonra o belgeleri alarak kanuni yollara baþvuracaðýz. Hüseyin Ildýz'ýn ailesini maðdur býrakmayacaðýz, her þeyden önce þehidimizin itibarýný alacaðýz." (ÝHA) Suriye için toplanan 25 ton yardým dualarla yola çýktý Çorum'da faaliyet gösteren kurumlarýn oluþturduðu Suriye Halkýyla Dayanýþma Platformu ilk sevkiyatýný dün gerçekleþtirdi. Çorumlu hayýrseverlerin, Suriye'de Katil Baas rejimine karþý direnen kardeþlerine gönderilmek üzere toplanan yardýmlar, dualar eþliðinde araca yüklendi. Yaklaþýk 25 ton un, makarna, pirinç, battaniye ve kýþlýk giysilerden oluþan malzemeler Hatay'ýn Reyhanlý ilçesindeki ÝHH deposuna nakledilecek. Buradan da Suriye içlerine kadar yardým çalýþmalarýný devam ettiren ÝHH ekipleri tarafýndan, bombardýman altýnda açlýk ve soðukla boðuþanlarla buluþturulacak. Suriye Halkýyla Dayanýþma Platformu yetkilileri, yardým çalýþmalarýnýn devam ettiðini, gönderilen yardýmlardan ötürü Çorumlu hayýrseverlere müteþekkir olduklarýný belirttiler. Ancak gönderilen bu yardým malzemelerinin, ihtiyaç olunan acil miktarýn çok altýnda kaldýðýný ve yardým toplama organizasyonunun hýz kesmeden devam ettiðini, ikinci aracýn hazýrlanmakta olduðunu ancak sevkiyat için yeterli miktarýn henüz toparlanamadýðýný ve hemþerilerimizin bu doðrultuda katkýda bulunmalarýný beklediklerini de açýkladýlar. Yetkililer, "Suriye'de yaklaþýk 22 aydýr devam eden direniþi engellemek adýna Esed güçleri yerleþim birimlerini hedef ayýrmaksýzýn bombalamakta, ekmek dahi bulamayan halký fýrýn önlerinde, ekmek kuyruklarýnda hedef almakta, katletmekte" dediler. Asansör boþluðuna düþerek yaralandý Yaþlý adam Hastane merdivenlerinden düþtü Çorum'da tedavi gördüðü hastanenin merdivenlerinden düþen yaþlý adam aðýr yaralandý. Edinilen bilgiye göre, Bektaþ Yegen (80) bir süredir tedavi gördüðü Göðüs Hastalýklarý Hastanesi'nin koridorlarýnda gezdiði sýrada dengesini kaybederek merdivenler yuvarlandý. Çeþitli yerlerinden yaralanan Yegen'e ilk müdahale hastane personeli tarafýndan yapýldý. Tedavisi devam eden yaþlý adamýn saðlýk durumunun ciddiyetini koruduðu öðrenildi. Çorum'da çalýþtýðý marketin asansör boþluðuna düþerek yaralanan iþçi, tedavi altýna alýndý. Edinilen bilgiye göre, Çepni Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir markette çalýþan Mustafa Anýl Avþar (20), dengesini kaybetmesi sonucu asansör boþluðundan beton zemine düþtü. Diðer çalýþanlarýn haber vermesi üzerine olay yerine giden 112 Acil Servis ekipleri, yaralýyý Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'ne kaldýrdý. Yetkililer, yaralýnýn saðlýk durumunun ciddiyetini koruduðunu belirtti.

4 19 ARALIK 2012 ÇARÞAMBA Sayfa 4 Hali Hazýr Harita Projesi tanýtýldý Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü: Çorum için önemli bir çalýþma yapýldý Altýnýn deðerini sarraf bilir' Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, altýnýn deðerini sarrafýn en iyi bildiðini dile getirerek, döktükleri asfaltý, yaptýklarý yolu, yaptýklarý parklarý tüm Çorum'un konuþtuðunu ancak emlakçýlarýn dýþýnda kimsenin kent bilgi sistemi ile ilgili doðru düzgün bir teþekkür ve iltifatýnýn bulunmadýðýný daha doðrusu kent bilgi sisteminin varlýðýnýn pek farkýnda olunmadýðýný söyledi. Ýller Bankasý Anonim Þirketi Planlama Dairesi Yüksek Þehir Planlayýcýsý Daire Baþkan Vekili Ahmet Avþar Þimþek'in konuþmasýnda Belediyenin kent bilgi sistemi hakkýnda konuþmuþ olmasýnýn Çorum Belediyesi'nin Kent Bilgi Sistemi'nin Ýller Bankasý'nýn kent bilgi sisteminin 4-5 adým önünde gitmesini söylemesinin kendilerini mutlu ettiðini kaydeden Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, "Biz ne olduðumuzu biliyoruz. Kent bilgi sisteminde bulunduðumuz noktayý bizler biliyoruz ama bunun bir kez de sizler tarafýndan Türkiye'nin her yerinde buna benzer çalýþmalar yapan Belediyeleri proje anlamýnda destekleyen bir kurumun idarecisi olarak sizin aðzýnýzdan duymak bizi çok mutlu etti" dedi. Dün Anitta Otel'de gerçekleþtirilen Çorum Belediyesi Fotogrametrik Sayýsal Hali Hazýr Harita Yapým projesi tanýtým toplantýsýnda konuþan Baþkan Külcü, ayrýca Çorum Belediyesi Fotogrametrik Sayýsal Hali Hazýr Harita Yapým projesinin Çorum için önemli bir çalýþma olduðunu vurguladý. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, konuþmasýnda þunlarý söyledi: "Yapýlan çalýþma önemli bir çalýþma, þehrimize hayýrlý olmasýný diliyoruz. Aslýnda geç kalýnmýþ bir çalýþma. Türkiye'nin tamamýnda neredeyse bu çalýþma yapýldý ve bitirildi. Belki en sona kalanlardan birisiyiz. Biraz bunun hüznünü yaþýyor olmakla beraber öbür yandan da çalýþmanýn yapýlmýþ tamamlanmýþ olmasý da elbette bizim için önemli bir aþama, deðerli bir çalýþmadýr. Bu çalýþmayý yapan bitiren ve Belediyemize teslim eden Ýller Bankamýza tüm iller bankasý yöneticilerine ayný zamanda EMÝ haritacýlýk yöneticilerine ve çalýþanlarýna teþekkür ediyorum. Bilsinler ki gözleri arkada kalmasýn ki Çorum Belediyesi bunu en güzel þekilde güncelleyecek ve kullanmaya inþallah devam edeceðiz. Çorum Belediyesi Fotogrametrik Sayýsal Hali Hazýr Harita Yapým Projesi tanýtým toplantýsý dün Anitta Otel'de gerçekleþtirildi. Saat 14.00'de gerçekleþtirilen programa Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, belediye baþkan yardýmcýlarý, ilçe belediye baþkanlarý, öðretim görevlileri, tapu kadastro personelleri, Belediye teknik personeli ile öðrenciler katýldý. Programda Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Y. Þehir Planlayýcýsý Daire Baþkan Vekili Ahmet Avþar Þimþek, EMÝ Harita Yüksek Mühendisi Hasan Nokay birer konuþma yaptý. Daha sonra Ýller Bankasý Anonim Þirketi Mekânsal Planlama Dairesi Baþkanlýðý Çorum merkez Hazýr Harita kesin kabul sunumu gerçekleþtirildi. Program kokteyl ile son buldu. Bu proje ile yaklaþýk 400 km2'lik alanda Ortofoto ve Fotogrametrik Harita hazýrlandýðý, hazýrlanan haritalarýn altyapý projeleri, imar uygulamalarý ve teknik altyapý bilgi sisteminde kullanýlacaðý ve Belediye çalýþmalarýnda büyük kolaylýklar saðlayacaðý bildirildi. Ayrýca, 14 Ocak 2011 tarihinde imzalanan sözleþme ile çalýþmalarýn baþladýðý, proje kapsamýnda arazi çalýþmalarýnda 320 adet yer kontrol noktasý tesis edildiði uçaða monte edilmiþ digital hava kamerasý kullanýlarak 8 cm çözünürlüklü sayýsal renkli hava fotoðraflarýnýn çekiminin yapýldýðýný ve Çorum genelinde fotogrametrik usulle 1089 adet 1/1000 ölçekli Ortofoto ve Fotogrametrik harita üretimi gerçekleþtirildiði bildirildi. Kenti yönetmek için mevcut envanter bilgisine sahip olunmalý' Altýnýn deðerini sarraf bilir derler. Döktüðümüz asfaltý, yaptýðýmýz yolu, yaptýðýmýz parký herkes konuþuyor ama emlakçýlarýn dýþýnda kimse kent bilgi sistemimiz ile ilgili doðru düzgün bir teþekkür etmedi iltifatta bulunmadý daha doðrusu onun varlýðýnýn farkýnda pek deðil. Daire baþkanýmýzýn konuþmasýnda kent bilgi sistemimiz hakkýnda konuþmuþ olmasý Ýller Bankasý'nýn 4-5 adým önünde gidiyor olmasý þeklinde durumumuzu belirgin þekilde ifade etmesi beni mutlu etti. Biz ne olduðumuzu biliyoruz. Kent bilgi sisteminde bulunduðumuz noktayý bizler biliyoruz ama bunun bir kez de sizler tarafýndan Türkiye'nin her yerinde buna benzer çalýþmalar yapan Belediyeleri proje anlamýnda destekleyen bir kurumun idarecisi olarak sizin aðzýnýzdan duymak bizi çok mutlu etti. Hali hazýr harita ile ilgili hazýrlýklarýmýz belki çok eskiye dayanýyor ama somut adýmlarýn atýldýðý tarih 2009'un yaz aylarý diyebiliriz. Yaklaþýk maliyeti 3 milyon 600 bin lira gibi bir bedeldi sonra yüzde 75'ler civarýnda bir kýrým Belediyenin de burada 750 bin lira civarýnda bir tasarrufu oldu. Ýller Bankasý bunun yüzde 75'ini hibe olarak verecek, þimdi 200 bin civarýnda bir rakam ödüyoruz. Bizim ihalemizde çok böyle kýrýmlar olmaz. EMÝ Harita Yüksek Mühendisi Hasan Nokay, kenti yönetmek için mevcut envanter bilgisine sahip olunmasý gerektiðini dile getirerek, 8 cm'lik bir cismin dahi haritalanabildiðini söyledi. Hava fotoðraflarý sonrasýnda sahada bir çalýþma yapýlýp bilgilerin toplanmasý gerektiðinin altýný çizen Hasan Nokay, deðiþikliklerin de analizinin yapýldýðýný kaydetti. Dün Anitta Otel'de gerçekleþtirilen Çorum Belediyesi Fotogrametrik Sayýsal Hali Hazýr Harita Yapým projesi tanýtým toplantýsýnda konuþan EMÝ Harita Yüksek Mühendisi Hasan Nokay, Emi Harita Bilgi Ýþlem þirketi ile ilgili bilgiler aktardýktan sonra Çorum'da yaptýklarý çalýþmalarý aktardý. Çorum Belediyesinin bilgi iþlemde öncü bir belediye olduðunu ifade eden Hasan Nokay, bu sayede alt yapýsýna da birçok þey katmýþ olduðunu bildirdi. Çorum'da 6 blokta çalýþma yapýldýðýný 292 adet yer kontrol noktasý oluþturulduðunun altýný çizen Hasan Nokay, 2740 adet de fotoðraf çekildiðini söyledi. Ocak 2011'den beri Çorum'da çalýþmalar yaptýklarýný kaydeden Hasan Nokay, "Sayýsal fotogrametrik hali hazýr haritalar çaðdaþ bir kent altyapýsý oluþturma çalýþmalarýnda temel proje üretim ve kent yönetimi aracýdýr. Kentli nüfusunun artýþýyla birlikte kentler sürekli deðiþim ve geliþim göstermektedir. Dolayýsýyla kentlerde hýzlý oluþan deðiþimleri izlemek ve kontrol altýna almak zorlaþmaktadýr. Kent bilgi sistemleri bu dinamik yapýdaki kentleri kontrol altýna almak düzenli ve planlý yerleþimleri saðlamak açýsýndan oldukça önemlidir. Özellikle hava fotoðraflarý kentler hakkýnda anlýk verilere ulaþmada ve kentsel geliþimleri izlemede büyük kolaylýk saðlamakta ve bu görüntüler yardýmýyla kentlerin geliþim yönü izlenebilmektedir" dedi. Çorum önemli bir merkez' Ýller Bankasý Anonim Þirketi Planlama Dairesi Yüksek Þehir Planlayýcýsý Daire Baþkan Vekili Ahmet Avþar Þimþek, Çorum'un geçmiþte Anadolu Kaplaný olduðunu þuanda da hükümetin marka kent kavramýna uyan önemli bir merkez olduðunu söyledi. Þimþek, Kentsel dönüþüm, Kentpark, yeni terminal, yeni parklar, stadyum, kent bilgi sistemi, belediyenin sosyal ve kültürel faaliyet- lerinin bir kentli yaþamýn göstergesi olduðunu vurguladý. Ýller Bankasý Anonim Þirketi tarihçesi hakkýnda bilgiler veren Þimþek, bankanýn, genel kurul tarafýndan onanan bilançoya göre ortaya çýkan safi karýn yüzde elli birini il özel idareleri tarafýndan yerine getiren köylerin teknik ve sosyal altyapý hizmetlerinin finansmaný; nüfusu 'in altýnda olan belediyelerin harita, imar planý, içme suyu, atýk su, katý atýk, kent bilgi sistemi ve benzeri kentsel altyapý projelerinin finansmaný ile nüfusu 'in altýnda olan belediyelerin anýlan projelerinin ayrýca yapýmýnýn finansmanýnda hibe kullandýðýný bildirdi. Dün Anitta Otel'de gerçekleþtirilen Çorum Belediyesi Fotogrametrik Sayýsal Hali Hazýr Harita Yapým projesi tanýtým toplantýsýnda konuþan Þimþek, Çorum ili sayýsal imar planý çalýþmalarýnýn Alacahöyük, Baþpýnar, Çopraþýk, Elvançelebi, Evci, Hacýhamza, Kavþut, Konaklý, Uðurludað olduðunu söyledi. Þimþek, konuþmasýnda þunlarý söyledi: "Devam eden iþlerimiz Sayýsal hali hazýr harita Çorum merkez, Eskialibey, Yekbas, Ýmar Planý ön çalýþmalarý Karahacip, Arifegazili, Osmancýk, Bayat Dodurga ve Boðazkale'dir. Çorum merkez fotogrametrik sayýsal hali hazýr harita alým iþimiz tarihinde imzalanmýþtýr. EMÝ harita bilgi iþlem ve taþýmacýlýk San. Ltd. Þti'nin yüklenici olduðu iþin bedeli TL, iþin süresi 450 gündür pafta, 2178 resim 400 km2 harita sahasýnda 1/5000 ve 1/1000 ölçekli sayýsal fotogrametrik hali hazýr harita üretimi yapýlmýþtýr."

5 19 ARALIK 2012 ÇARÞAMBA Sayfa 5 6 milyonluk imza OSB'de istihdama katký saðlayacak ara eleman yetiþtirmek için teknik lise açýlmasý planlanýyor Artýk pahada aðýr yükte hafif teknolojilerin kullanýlma dönemi' Vali Sabri Baþköy, artýk pahada aðýr yükte hafif teknolojilerin kullanýlma döneminin baþladýðýný ve buna ayak uydurulmasý gerektiðini ifade ederek, Teknokentlerin buna büyük fayda saðlayacaðýný söyledi. Ýki yýl içerisinde Teknokent binasýnýn Çorum halkýnýn hizmetine sunulacaðýnýn altýný çizen Vali Baþköy, üniversite ile sanayi iþbirliðinin Teknokent anlamýnda gerçekleþtirilmesi bakýmýndan ciddi bir hizmet olacaðýna inandýklarýný vurguladý. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði'nden OSB yönetim kurulu kararý ve kendilerinin yazýlarý ile bir teknik lise eski ifade ile endüstri meslek lisesi alabilmek için teþebbüslerinin olduðunu ifade eden Vali Sabri Baþköy, "TOBB Baþkaný Rýfat Hisarcýklýoðlu bu konuda söz vermiþlerdi. Bugün Teknokent geliyor inceleme yapýlacak. Eðer bu talebimiz de gerçekleþse Teknokent'in hemen yanýna OSB'de istihdama katký saðlayacak ara eleman yetiþtirmek için bir teknik lise açmýþ olacaðýz. Bu teknik lisenin özelliði de Türkiye'de artýk müfredatý devlet tarafýndan belirlenen yönetimi OSB Müdürlüðü tarafýnda yapýlmýþ bir lise olacak. Özel mantýk ve espri ile yürütülen endüstri meslek lisesi diyebiliriz" dedi. Dün Çorum Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulacak olan Teknokent'in protokolü için Mühendislik Fakültesi yanýnda bulunan yeni Rektörlük Binasý Senato Toplantý Salonu'nda gerçekleþtirilen imza töreninde konuþan Vali Baþköy, bu lise ile gerek OSB'de gerekse OSB dýþýnda faaliyet gösteren sanayicilerin hangi alanda ara elemana ihtiyaçlarý varsa onlarý ilettikleri takdirde bakanlýk onayýnda müfredadý açýk, çocuklarý burada hem teorik hem uygulama olarak yetiþtirip onlarýn istihdamýna emrine vermeyi planladýklarýný kaydetti. Vali Sabri Baþköy, "Çorum'da bu anlamda çok ciddi bir potansiyel var. Hem OSB içerisindeki firmalar hem de OSB dýþýndaki sanayi kuruluþlarýmýz noktasýnda hem sayýsal hem de niteliksel olarak çeþitlilik olarak ciddi bir potansiyelimiz var. Bu sanayicilerimizin de ara eleman ihtiyacýný inþallah bu lisemiz sayesinde daha kýsa sürede telafi edebiliriz diye düþünüyoruz" dedi. Baþköy, konuþmasýný þöyle sürdürdü: "Ýki yýl içerisinde bu binamýzý Çorum halkýmýzýn hizmetine sunmuþ olacaðýz. Üniversite ile sanayi iþ birliðinin Teknokent anlamýnda gerçekleþtirilmesi bakýmýndan ciddi bir hizmet olacaðýna inanýyoruz. Bu projenin gerçekleþmesi için bir anonim þirket kuruyoruz. Bu Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý ile yaptýðýmýz protokolde kurulmasý gereken bir þirket. Bu þirketin kurulma çalýþmalarýnda epey mesafe aldýk. Þirketin hissedarlýðý da bu proje ortaklýðý nispetinde daðýlýyor. Teknokent A.Þ olacak. Bir Anonim Þirket marifeti ile yönetilecek ve iþletilecek. OKA Dönem baþkanýyým Çorum Valisi olarak. Projenin bakanlýða sunulmasýnda bakanlýkta takibinde bizim de yakinen ilgilenme imkânýmýz oldu. Bakanlýk projemizi onayladý. Ýmzalamak sureti ile hayata geçiriyoruz. Þirket kurma çalýþmalarý da bir taraftan devam ediyor. Ýmzaladýktan sonra bu 4,5 milyonluk hibe yardýmýnýn bir kýsmý hesaplara hemen geçecek. Organize Sanayi Bölge Müdürlüðümüzün hemen alt tarafýnda geniþ bir arsamýz var. Teknokent buraya inþa edilecek. Ýmza ile Teknokent hayata geçmiþ oluyor temeli atýlacak. Bu münasebetle bu þekilde yapýlan iþlerde herkesin emeði katkýsý var hiçbir þey olmazsa fikri katkýsý var. Bu anlamda desteði olanlara teþekkür ediyoruz. Bu projemiz 6 milyon lira bedelli az bir rakam deðil Çorum'umuza müspet manada katký yapar. Artýk pahada aðýr yükte hafif teknolojilerin kullanýlma dönemi baþladý. Bizim de buna ayak uydurmamýz lazým. Teknokentlerin böyle bir faydasý olacak. Teorik ilim ile sanayicilerimizin talepleri bir arada buluþacak ve buradan hem sanayimize, hem Çorum'umuza hem üniversitemize müspet dönüþler güzel dönüþler olacak diye inanýyoruz." KOSGEB'ten iþletmeye milyon destek yapýldý Adalet ve Kalkýnma Partisi Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, KOSGEB'ten 2003 ile 2012 yýllarý arasýnda 1800 iþletmenin 18 milyon 846 bin 874 TL destek aldýðýný açýkladý. TBMM'de devam eden bütçe görüþmeleri hakkýnda bilgiler veren Milletvekili Salim Uslu, KOSGEB bütçesinde de Çorum'un AK Parti iktidarý döneminde aldýðý destekleri ile ilgili olarak açýklamada bulundu yýlýnda KOSGEB'in 134 iþletmeye 249 bin 565 TL destek verdiðini, 2012 yýlýnda ise, bu sayýsýn 489 iþletmeye 9 milyon 357 bin 393 rakamýna ulaþtýðýný kaydeden Uslu, iþletme sayýsýnda yüzde 265, verilen destek oranýnda ise yüzde 3649 oranýnda artýþ görüldüðünü vurguladý. Uslu, Çorum'da KOSGEB tarafýndan 2003 yýlýndan 2012 yýlýna kadar ise toplam 1800 iþletmeye 18 milyon 846 bin 874 TL destekleme yapýldýðýný da sözlerine ekledi. Çorum Teknoloji Geliþtirme Bölgesi (TEKNOKENT) Projesi'nin imza töreni dün gerçekleþtirildi. Mühendislik Fakültesi yanýnda bulunan yeni Rektörlük Binasý Senato Toplantý Salonu'nda düzenlenen törene Vali Sabri Baþköy, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Ticaret ve Sanayi Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, OKA Genel Sekreteri Mevlüt Özen, Ýl Özel Ýdare Genel Sekreteri Ömer Arslan, Mühendislik Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Halil Aykul, ÇOSÝAD Baþkaný Bülent Karadayý bazý derneklerin yöneticileri ve öðretim görevlileri katýldý. Vali Sabri Baþköy ve Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan'ýn TEKNOKENT ile ilgili verdikleri bilgilerin ardýndan TEKNOKENT için imzalar atýldý. Çorum Hitit Üniversitesi, Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüðü iþbirliði ile hazýrlanan ve 6 milyon TL'lik önemli bir proje olan TEKNOKENT Projesi, Çorum Valisi Sabri Baþköy'ün Yönetim Kurulu Baþkanlýðýný yaptýðý Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý tarafýndan onaylanmýþtý. Bakanlar Kurulu tarafýndan kabul edilen ve 48 bin 174 metre kare alana kurulacak TEKNO- KENT ile üniversite sanayi iþbirliðinin geliþtirilmesi, uluslar arasý rekabet gücünün artýrýlmasý, üründe ve üretim yöntemlerinde yeniliklerin geliþtirilmesi, ürün kalitesinin ve standardýnýn yükselmesi, araþtýrmacý ve vasýflý kiþilere iþ imkânlarý saðlanmasý hedefleniyor. 6 milyon TL'lik projenin 4 milyon 500 bin TL'si hibe olarak verilirken, 1.5 milyon TL'si Çorum Valiliði, Hitit Üniversitesi, ÇORSAN, Ýl Özel Ýdaresi, Ticaret ve Sanayi Odasý ile ÇESÝAD tarafýndan karþýlanacak. Projede ortaklýk payý ise yüzde 51 Çorum Organize Sanayi Bölgesi Bölge Müdürlüðü, yüzde 46'sý Hitit Üniversitesi, yüzde 1'i Çorum Ýl Özel Ýdaresi, yüzde 1'i Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý ile yüzde 1'i Çorum Organize Sanayi Bölgesi Ýþadamlarý Derneði'nin olacak. Çorum Teknoloji Geliþtirme Bölgesi Projesinin amacý, TEKNOKENT'in inþa edileceði Çorum'da AR-GE üretimine katkýsýnýn saðlanmasý, Çorum ilinin teknoloji üretim kapasitesinin artýrýlmasý ve ulusal Ar-GE çýktýsýna katkýda bulunulmasý amacýyla Çorum OSB içerisinde bir Teknokent yapýlandýrýlmasýna imkân tanýyacak binanýn edilmesidir. Bu baðlamda Teknokent'te faaliyet gösterecek AR-GE üreten firmalara kiralanacak ofislerin yaný sýra Teknokent Yönetimi'ne tahsis edilecek ofisleri de kapsayan bir inþaat ve iþletime alma sürece ördürülüyor. Alkan: Teknokentler sürdürülebilir kalkýnmada çok önemli rol oynuyor Çorum Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan: Çorum sadece leblebisi ile ünlü olan bir þehir deðil, yeterince duyuramadýðýmýz çok ciddi bir sanayi þehridir Çorum Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Teknokentlerin sürdürülebilir kalkýnmada çok önemli bir rol oynadýðýnýn altýný çizerek, ayný zamanda çok ciddi paydaþlarýnýn olduðu Ar-Ge faaliyetlerinin yapýldýðý çok önemli bilim yuvalarý olduðunu söyledi. Çorum'un sadece leblebisi ile ünlü olan bir þehir deðil, yeterince duyurulamayan çok ciddi bir sanayi þehri olduðuna deðinen Alkan, bu anlamda da bu kadar büyük bir sektörün, gücün ve desteðin olduðu bir ilde Teknokent'in çok büyük bir boþluðu dolduracaðýna, çok ciddi bir geliþmede aþama kat edileceðine inançlarýnýn tam olduðunu vurguladý. Alkan, "Elbette üniversitelerin þehrin çok önemli bir paydaþý olduðu þehirde hemen her konuda mutlaka üniversite ile bir ortak çalýþma yapýlacaðýný sýklýkla dile getiriyorduk. Teknokent de bunlardan belki en önemlilerinden bir tanesidir. Altý yýllýk geçmiþi olan yeni bir üniversitede bizim yapmýþ olduðumuz çalýþmalar sizlerin de çok yakýndan takip edip bildiði gibi þehre her anlamda katma deðer saðlayacak olan çalýþmalardýr" dedi. Dün Çorum Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulacak olan Teknokent'in protokolü için Mühendislik Fakültesi yanýnda bulunan yeni Rektörlük Binasý Senato Toplantý Salonu'nda gerçekleþtirilen imza töreninde konuþan Hitit Üniversitesi Rektörü Alkan, konuþmasýnda þunlarý söyledi: "Organize Sanayi bölgemizin daha önceki çok yoðun çalýþmalarý neticesinde Teknokent kurulmasý noktasýnda çok ciddi çalýþmalar yapýlmýþ 8 Mart 2012 tarihinde resmi gazetede yayýmlanmasý ile birlikte Teknokentimiz resmen fiili olarak izinleri alýnarak çalýþmalara baþlanmýþ bulunuyor. Teknokentler geliþmenin Ar-Ge çalýþmalarýnýn çok yoðun olarak yapýldýðý, teknolojik üretimin gerçekleþtirildiði ve özellikle nitelikli iþ gücünün ilimize çekilmesi noktasýnda özellikle patente dayalý ve buluþa dayalý çalýþmalarýn bir fiil yapýldýðý mekanlar olarak Teknokent gerçekten bizim adýmýza çok büyük bir öneme sahip. TEKNOKENT BÜYÜK BÝR BOÞLUÐU DOLDURACAK Elbette üniversitelerin þehrin çok önemli bir paydaþý olduðu þehirde hemen her konuda mutlaka üniversite ile bir ortak çalýþma yapýlacaðýný sýklýkla dile getiriyorduk. Teknokent de bunlardan belki en önemlilerinden bir tanesidir. Altý yýllýk geçmiþi olan yeni bir üniversitede bizim yapmýþ olduðumuz çalýþmalar sizlerin de çok yakýndan takip edip bildiði gibi þehre her anlamda katma deðer saðlayacak olan çalýþmalardýr. 5 bine yakýn iþletmemiz var tanesinin aktif olduðunu biliyoruz. Bunlar büyük sanayi kuruluþlarýmýz. Çorum sadece leblebisi ile ünlü olan bir þehir deðil bence yeterince duyuramadýðýmýz çok ciddi bir sanayi þehri ayný zamanda. Bu anlamda da bu kadar büyük bir sektörün, gücün desteðin olduðu bir ilde Teknokentin çok büyük bir boþluðu dolduracaðýna, çok ciddi bir geliþmede aþama kat edeceðimize inancýmýz tamdýr. Her fýrsatta söylenen üniversite sanayi, üniversite þehir iþbirliði nasýl olmalý bunlarýn cevabýný farklý ortamlarda paylaþtýk. Ýmza törenine konu olan Teknokent gibi üniversite sanayi iþbirliðinden bizim anladýðýmýz bu ve buna benzer somut çalýþmalar. TEKNOKENTÝMÝZ ÝLÝMÝZE ÇOK CÝDDÝ BÝR MOTÝVASYON KAYNAÐI OLACAK Teknokentler sürdürülebilir kalkýnmada çok önemli bir rol oynuyor. Ar-Ge faaliyetlerinin yapýlmýþ olduðu çok önemli bilim yuvalarý aslýnda buralar gerçekten çok ciddi paydaþlarýnýn olduðu bilim yuvalarýdýr. Fransýz sanayisi, oluþturduðu katma deðerin yüzde 24'ünü ülkedeki çok sayýda teknoparktan sadece bir tanesinden elde ediyorlar. Endüstriyel üretime sahip Fransa özellikle uzay teknolojisinde. Dünyada baktýðýnýz zaman Silikon Vadisi hepimizin çok net bildiði özendiði her fýrsatta gitmeye çalýþtýðýmýz ve þu anda dünyada milyarlarca dolarlýk ciroya sahip cihazlarýn üretildiði ya da Ar-Ge'nin üretilmiþ olduðu tesislerden bir tanesi bu da tipik bir Teknokent aslýnda. Bizlerin artýk gerçekten katma deðeri yüksek, deðerleri yüksek, satýþ gücü yüksek olan bu ve benzeri teknolojik ürünlere de çok ciddi gereksinimimiz var. Bu anlamda da Teknokentimiz ilimize çok ciddi bir motivasyon kaynaðý olacaktýr. Teknokentin böylesine güzel sonuçlanmasý gerçekten çok keyif vericidir. Teknokentimizi biz açtýk. Kalkýnma ajansýmýzýn büyük destekleri ile 6 milyon TL'lik bir bütçeye sahip projemizi aldýk. Bunun 4 milyon 500 bini hibe þeklinde gerçekleþecek. En kýsa zamanda inþallah temel atma törenini gerçekleþtireceðiz. Kalkýnma Ajansýndan aldýðýmýz para ile gerçekleþtireceðiz. Elimizden geldiðince biz Ar-Ge desteði veriyoruz ama içindeki firmalar yapýlan çalýþmalar binadan da her þeyden de çok çok önemli. Ýnþallah sizlerin de katkýlarý ile destekleri ile hem sektörel hem de bilimsel olarak geliþmelere katký saðlayacaðýna inanýyorum."

6 19 ARALIK 2012 ÇARÞAMBA Sayfa 6 AK Parti Merkez Ýlçe Baþkaný Mustafa Köse'den Yurt-Kur Ýl Müdürü Erol Kavuncu'ya ziyaret Köse: 2023 Türkiye ve Çorum'unu gençlerimizle birlikte inþa edeceðiz AK Parti Çorum Merkez Ýlçe Baþkaný Mustafa Köse, Yurt- Kur Ýl Müdürlüðüne atanan Erol Kavuncu'yu ziyaret etti. AK Parti Merkez Ýlçe yönetim kurulu üyelerinin de hazýr bulunduðu ziyarette AK Parti Merkez Ýlçe Baþkaný Mustafa Köse, Kavuncu'ya yeni görevinde baþarýlar diledi. Geleceðe yapýlacak olan en büyük yatýrýmýn eðitime yapýlan yatýrým olduðunun altýný çizen Köse, 2023 Türkiye'si ve Çorum'unu gençlerle birlikte inþa edeceklerini söyledi. Gençlere güvenlerinin tam olduðunu dile getiren Köse, ülkenin muasýr medeniyetler seviyesine genç neslin omuzlarýnda yükseleceðini kaydetti. AK Parti'nin 10 yýllýk iktidarý süresince 75 milyon insana her alanda hizmet ettiðini kaydeden Köse, "Gençlerimize yönelik eðitim alanýnda da büyük hizmetler verildi. Bu hizmetlerden gençlerimizin en iyi bir þekilde yararlanmasý için hükümetimizin çalýþmalarý devam ediyor yýlýnda Bakanlar Kurulu kararý ile (3584 sayýlý) öðretim yýlýndan itibaren birinci öðretim ve açýk öðretim öðrencilerinin katký kredisi paylarý devlet tarafýndan karþýlanýlmasýna karar verilerek kaldýrýlmýþ ve bu çalýþmamýzdan 3.5 milyon eðitim gören öðrencimiz yararlanmýþtýr. Ýktidara geldiðimiz 2002 yýlýndan bu yana yükseköðretimde öðrenim gören öðrencilerimize Yurt-Kur vasýtasýyla barýnma, eðitim çalýþmalarý, kredi ve burslarla ekonomik destekler saðlanmýþtýr. Yeni yapýlan yurtlarla öðrencilerimizin konforu, rahatlýðý düþünülmüþ olup projeler bu anlamda geliþtirilmiþtir. 10 yýllýk süreç içerisinde yapýlan yeni yurtlarla kapasitesi yüzde 60 oranýnda artýrýlmýþtýr. Ýlk defa iktidarýmýz dönemimizde öðrencilerimize yönelik gerçekleþtirdiðimiz hizmetlerden birisi de sabah kahvaltýsý yurtlarýmýzda verilmektedir" dedi yýlýndaki burs ve öðrenim kredilerini 2012 yýlýnda yüzde 120 oranýnda artýrýldýðýna dikkat çeken Köse, burs ve öðrenim kredilerinde yüzde 500'lere varan artýþlar yapýldýðýnýn altýný çizdi. Þubat ayýnda açýlmasý planlanan 800 kiþilik öðrenci yurdu ile yurt kapasitesinin 2 bin kiþiye yükseleceðini kaydeden Köse, bu rakamýn oran olarak Türkiye ortalamasýnýn üzerinde olduðuna vurgu yaptý. Yurt-Kur Ýl Müdürü Erol Kavuncu da, ziyaretten dolayý memnuniyetini belirterek, amaçlarýnýn geliþen ve deðiþen dünya þartlarýna uygun olarak geleceðin teminatý olan gençlerimize daha güzel hizmet sunmak olduðunu bu yönde çalýþmalar yaptýklarýný söyledi. Çorum'daki kredi yurtlar kurumunda þu anda 1200 öðrencinin kaldýðýný hatýrlatan Erol Kavuncu, yeni yurt binasýnýn hizmete girmesiyle birlikte öðrenci kapasitesinin 2200'e çýkacaðýný da sözlerine ekledi. Hitit ÝÝBF Öðrencileri, Anayasa Mahkemesi'nde Hitit Üniversitesi Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi öðrencileri, öðretim elemanlarý Doç. Dr. Ahmet Özalp ve Öðretim Görevlisi Veysel Dinler rehberliðinde Anýtkabir ile Anayasa Mahkemesi Baþkanlýðý'ný kapsayan bir ziyaret gerçekleþtirdi. Sabah saatlerinde Ankara'da Anýtkabir'i ve Savaþ Müzesi'ni ziyaret eden ekip, öðleden sonra Anayasa Mahkemesi'ne geçti. Öðrenciler, Yüce Divan Salonu'nda Mahkeme raportörlerinden Serhat Altýnkök tarafýndan Anayasa Mahkemesi'nin yapýsý, iþleyiþi, görev ve yetkileri, intikal eden davalar ve yargýlamalar ile Yüce Divan ve bireysel baþvuru hakkýnda bilgilendirildikten sonra öðrencilere Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi öðrencilerinin Anayasa Mahkemesi raportörü veya raportör yardýmcýsý olabilmeleri için takip etmeleri gereken yollar anlatýldý. Modern mimarinin en iyi örneklerinden olan Anayasa Mahkemesi binasý ve diðer salonlarý gezildikten sonra, öðretim elemanlarý ve öðrencileri Anayasa Mahkemesi üyelerinden hemþehrimiz Recep Kömürcü tarafýndan kabul edildiler yýlýnda Yargýtay üyesi iken Anayasa Mahkemesi üyeliðine seçilen Kömürcü, Hitit Üniversitesi'ni aðýrlamaktan mutluluk duyduðunu ve Hitit Üniversitesi'nin geliþmesi için kendi üzerine düþen vazifeyi yapmaktan kaçýnmayacaðýný söyledi. Son olarak öðrenciler, Anayasa Mahkemesi Baþkaný Haþim Kýlýç'la, Yüce Divan Salonu'nda bir araya geldiler. Öðrencilerimize, her birinin Anayasa Mahkemesi üyesi ve baþkaný adayý olduklarýný unutmamalarý gerektiðini, geçerli tek ölçütün çok çalýþmak olduðunu, derslerden edindikleri müfredatýn gelecekte öðrencilerimiz için çok yararlý olacaðýný söyleyen Kýlýç, onlara yabancý dil öðrenmelerini ve kendilerine yüksek hedefler koymalarýný önerdi. YÖK'ten iki yeni programa onay Trafik problemi köklü bir çözüme kavuþturulmalý' Çorum Hitit Üniversitesi'nde iki yeni programýn açýlmasýna YÖK tarafýndan onay verildiði bildirildi. Hitit Üniversitesi Rektörlüðü tarafýndan yapýlan açýklamaya göre, Üniversitenin bazý birimlerinde açýlmasý önerilen iki yeni bölüm ile ilgili teklif, Yükseköðretim Yürütme Kurulu'nun toplantýsýnda incelenmiþ ve 2547 Sayýlý Kanun'un 2880 Sayýlý Kanun'la deðiþik 7/d-2 maddesi uyarýnca, Meslek Yüksekokulu bünyesinde "Havacýlýkta Yer Hizmetleri Yönetimi Programý" ile, Sungurlu Meslek Yüksekokulu bünyesinde, "Dýþ Ticaret Programý"nýn açýlmasý uygun görüldü. Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Gazi Caddesi'nin trafik probleminin biran önce köklü bir þekilde çözüme kavuþturulmasý gerektiðini söyledi. Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý'nýn aylýk olaðan meclis toplantýsý dün akþam oda binasýnda gerçekleþtirildi. TSO Meclis Baþkaný Erol Karadaþ baþkanlýðýnda yapýlan toplantýda gündem maddeleri görüþülerek, odanýn aylýk faaliyetleri deðerlendirildi. Toplantýnýn açýlýþ konuþmasýný yapan TSO Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Gazi Caddesi'nin trafik probleminin biran önce çözülmesini beklediklerini, konuyla ilgili Çorum Belediyesi'nin bilimsel araþtýrma yaptýrdýðýný, araþtýrma sonuçlarýna göre caddedeki trafik probleminin disipline edilmesini beklediklerini dile getirerek, esnafýn sesine kulak verilmesini, görüþ ve önerilerinin dikkate alýnmasýný istedi. Baþaranhýncal, uzun süredir Çorumlu sanayicilerin Milli Savunma Bakanlýðý'nýn malzeme yerlileþtirme çalýþmalarýna dahil olmasý, Çorum sanayinin savunma sanayine yedek parça üretmesini saðlama yolundaki çalýþmalarýn son aþamaya geldiðini belirterek, bakanlýðýn da olaya sýcak bakmasý sonucu olumlu adýmlar atýldýðýný, Ocak 2013 tarihlerinde Ankara'da firma ziyaretleri düzenleneceðini ve Çorumlu sanayicilerin savunma sanayine adapte olma sürecinin baþlayacaðýný anlattý. Baþaranhýncal ayrýca Çorum Ticaret Borsasý ile birlikte 1 yýldýr Organize Sanayi Bölgesi'ne sanayicilerin kalifiye eleman ihtiyacýný karþýlayabilecek bir ticaret meslek lisesi kurumasý yönünde çalýþma yaptýklarýný dile getirerek, Çorum Milletvekili Salim Uslu'nun da katký ve desteði ile TOBB'den okul kurulmasý yönünde söz alýndýðýný, teknik bir ekibin Çorum'da zemin etüdü yapacaðýný ve çalýþmalarýn yakýn bir zaman içerisinde baþlamasýný umduklarýný kaydetti. Çetin Baþaranhýncal oda bünyesinde yeniden oluþturulan gençlik ve kadýn giriþimciler kurullarýný da tebrik ederek, görevlerinde baþarýlar diledi BÜTÇESÝ KABUL EDÝLDÝ Meclis Baþkaný Erol Karadaþ yönetiminde yapýlan aylýk meclis toplantýsýnda 2013 bütçe tasarýsý da görüþülerek kabul edildi. TSO'nun 2013 bütçesi gelir ve gideri birbirine eþit olmak üzere 2 milyon 550 bin TL olarak benimsendi. GAZÝ CADDESÝ'NDE NAKLÝYECÝLER ÝÇÝN CEP OTOPARK OLUÞTURULSUN Toplantý sýrasýnda söz alan meclis üyesi Haluk Aþkýn, Gazi Caddesi'nde yapýlacak yeni trafik düzenlemesi çerçevesinde nakliyecilerin de dikkate alýnarak caddenin belirli bölümlerine kamyonlarýn park edebileceði cepler oluþturulmasýný istedi. TSO Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal ise Haluk Aþkýn'ýn önerisini desteklediklerini açýkladý. TOBB, Endüstri Meslek Lisesi için OBS'de inceleme yapacak Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) tarafýndan Çorum'a yaptýrýlacak olan Endüstri Meslek Lisesi için bir heyet yarýn Çorum'a gelecek. Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý (ÇTSO) Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Ticaret Borsasý ile birlikte uzun süredir çalýþmalarýný yürüttükleri Endüstri Meslek Lisesi projesinin olumlu sonuçlandýðýný açýkladý. Aralýk ayý meclis toplantýsýnda konuya iliþkin bilgi veren Baþaranhýncal, TOBB'dan EML sözünün alýnmasýnda AK Parti Çorum Milletvekili Salim Uslu'nun büyük katkýsýnýn bulunduðunu söyledi. TOBB'dan yetkililerin yarýn gelerek OSB'de inceleme ve görüþme yapacaklarýný aktaran Baþaranhýncal, yer tespitinin ardýndan yýl sonuna kadar protokol imzalamayý, yeni yýlda da okulun inþaatýna baþlamayý planladýklarýný sözlerine ekledi. MYO'ya teknolojik altyapý desteði Öðrencilerin eðitimlerinin teknolojinin sunduðu en son donaným ve cihazlarla gerçekleþtirilmesini ilke edinen Hitit Üniversitesi tarafýndan Meslek Yüksekokulu Harita ve Kadastro Programý'na alýnan 2 adet CORS uyumlu GNSS uydu bazlý ölçme sistemleri, 8 adet reflektörsüz total station elektronik ölçme aletleri, 2 adet sayýsal nivo ve diðer malzemeler, verilen ön eðitimlerin verilmesinin ardýndan bölüm öðrencilerimizin kullanýmýna sunuldu. Yenilenen ve güçlendirilen laboratuar imkanlarý ile Harita ve Kadastro Programý güncel geliþmelere ve ihtiyaçlara paralel olarak sürekli geliþen bir eðitim modeli ile eðitim faaliyetlerini gerçekleþtirme yolunda önemli adýmlar atýlmýþ oldu.

7 19 ARALIK 2012 ÇARÞAMBA Sayfa 7 Hayvan Pazarý'ný ziyaret eden CHP Ýl Baþkaný Atlas, hükümetin yanlýþ politikalarýnýn hayvancýlýðý çökerttiðini bildirdi Hayvancýlýk bitme noktasýna geldi' CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas, hayvan pazarýnda üreticilerin dertlerini dinledi. CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas, dün sabah saat 07.00'de CHP Ýl Yönetim Kurulu Üyesi Ali Gökay, CHP Ýl Gençlik Kollarý Baþkaný Eren Ecevit, CHP Merkez Ýlçe Yönetim Kurulu Üyesi Tatlý Can ile birlikte hayvan pazarýnda üreticilerin dertlerini dinledi. Üreticilerle sohbet eden Atlas'a tepkiler hep ayný oldu. Üreticiler hep bir aðýzdan "biz artýk bittik. Ýthal et durdurulsun" dediler. 7 bin liraya aldýklarý hayvanlarý þimdi 2 bin liraya satamadýklarýný söyleyen üreticiler, CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas'tan destek istedi. Üreticilerin artýk bitme noktasýnda olduðunu söyleyen hayvan üreticileri, "evdeki hayvanýmýzý satsak bile borçlarýmýzý ödeyemiyoruz" dediler. Gözleriyle gördüðü manzaranýn kendisini periþan ettiðini belirten Atlas, "ithal et veya hayvan, Türk besicisini öldürdü. Daha önce de et ithalatý serbest býrakýldýðýnda Türkiye'de kanguru, kuzu eti diye satýldý. Þimdi yine ayný durumu yaþýyoruz" dedi. Ot ve saman fiyatlarýn astronomik rakamlara yükseldiðini, et fiyatlarýnýn ise yerinde saydýðýný belirten besiciler, buna biran evvel çözüm bulunmasýný istedi. Hayvan et ithalatýnýn besiciler baþta olmak üzere çiftçinin belini büktüðünü söyleyen besiciler, "10 kuruþluk saman 70 kuruþ oldu. Yemin torbasý 40 lira. Geçen yýl 2 bin liraya satýlan tosun bu yýl yine ayný fiyattan satýlýyor. Alýcý bile bulamýyoruz. Besici ile tüketici karþý karþýya getirildi. Köylü maðdur. Bu milletin derdine tercüman olun" þeklinde sýkýntýlarýný dile getirdi. Üreticiler ile koyu bir sohbete dalan CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas, "Ben sizleri dinliyorum ama çözüm noktasý iktidar olduklarý için onlar sizin yanlarýnýza gördüðünüz gibi gelemiyorlar. Biz diyoruz ki gelin beraber gezelim, sorunlarý dileyelim, çözüm ne ise bulalým ama gelemiyorlar. 10 yýl önce arpa, buðday, ayný para girdiler %400, %600 arasýnda deðiþiyor. Bunun çözümü seçmen sandýða gittikleri zaman bunlarý düþünerek oy verecek. 'Bana 2 ton kömür verdi', 'bana 10 kilo makarna verdi' diye oy vermeyecek. Bu zamana kadar böyle oy verildiði için bu ülke artýk bitme noktasýna geldi. Üreticinin artýk anasý aðladý. Birilerini zengin etmek adýna üretimimizi bitiriyor. Dýþarýda et, saman, canlý hayvan getiriyor birileri zengin olsun diye. Üretimi bitirdiler, üretimin olmadýðý yerde yoksulluk olur, açlýk olur, fakirlik olur. Hükümet yetkilileri Türkiye'de büyük ve küçükbaþ hayvan sayýsýnýn arttýðýný söylüyor. Çünkü Bakan beyin izniyle ithal edilen angus ve limuzin cinsi büyükbaþ hayvanlar gelince sayý arttý. Yerli hayvanlar da pazarda deðer bulamayýnca hayvan ucuzladýðý, satýlmadýðý için hayvan stoklarý arttý. Bu artýþ üretici kar ettiði için yada hükümet yetkilileri hayvancýlýðý destek- yok etmek isteyen güçler, hayvan üretimini temelden yok ediyor. Böyle bir durumda üreticinin artýk besicilik yapmasýnýn, üreticilik yapmasýn da hiçbir yararý kalmýyor. Bu insanlar haraç mezat ellerindekini satmaktan baþka çare bulamýyor. Daha önce de et ithalatý serbest býrakýldýðýnda Türkiye'de kangurular kuzu eti diye satýldýðýnda da ayný durumu yaþamýþtýk. Þimdi yine ayný yaþýyoruz. Et fiyatlarýnda tüketicide bir düþme yok. Geçen sene tüketici ne aldýysa yine öyle alýyor ama ithal et geldiði için üreticiler periþan durumda. Bu sene mallarýný satamaz durumdalar. Bunun yansýmalarý çok aðýr olacaktýr. Buradan hükümeti çok ciddi þekilde uyarmak istiyorum. Üretici periþan. Sanmayýn ki bu üretici bu haliyle yeniden size oy verecek. Üretici mutlaka oyunu deðiþtirecek ve yeni arayýþlar yapacaktýr." TÜRKÝYE'NÝN FELAKETÝ OLUR CHP olarak Türkiye'de her alanda üretimi desteklediklerini vurgulayan Atlas, þöyle konuþtu: "Burada özellikle Et ve Balýk Kurumu'nun devreden çýkartýlmasý buradaki hayvan üreticisini, tüccarýn insafýna merhametine býrakmýþtýr. Onlar da en ucuz nasýl alýrsa öyle almaktadýrlar. Böylece hayvan üretimi konusunda Türkiye büyük bir zaaf içine girmiþtir. Biz dünyanýn dördüncü büyükbaþ hayvan sayýsýna sahip bir ülkesi iken, bugün et ithal eden ülke durumuna geldik. Bunlar sistematik bir biçimde yapýlan Türkiye'nin her alanda üretimden düþmesi için yapýlmýþ politikalardýr. Bu politikalar maalesef Avrupa Birliði'nin boþ tarlalara teþvik vermesiyle baþlamýþtýr. Bugün hayvan üreticilerini açlýða ve sefalete mahkum edecek bir noktaya gelmiþtir. Buna mutlaka bir çare bulunmasý gerekir. Et ve Balýk Kurumu devreye sokularak üreticinin en azýndan maliyetinin birazcýk üstünde bu mallarý almak ve saðlamak zorundadýr. Üreticiler insanca yaþamayý hak ediyorlar. Buradaki üreticinin ayakta kalmasý mümkün deðil. Eðer üretim bir defa düþer de üreticiler üretmekten vazgeçerse, bu Türkiye'nin felaketi olur. O felakete uðramak istemiyoruz. O nedenle bu konunun takipçisi olacaðýz." DOÐRU POLÝTÝKALARLA ÇORUM GELÝÞÝR lediði için yaþanmadý. Üstelik yerli üretici maðdur ve periþan edilerek bu artýþ yaþandý. 10 sene boyunca %400 ile %600 arasýnda halký sistematik olarak fakirleþtirdi. 10 sene önce biz bunlarý ihracat yaparken þimdi ithal ediyoruz" diye konuþtu. ÜRETÝCÝLER ÝCRALIK OLMUÞ Atlas, "Bir karþýlaþtýrma yaparsak; 2010 yýlýnda etin kilosu yani kesimi 19 TL idi. Saman 20 kuruþ, arpa 40 kuruþ, 1 torba yem 30 TL. Þimdi bakýn etin kesimi 13 TL, saman 65 kuruþ, arpa 75 kuruþ, 1 torba yem 50 TL. Etin kilosu % 40 düþmüþ. Hayvan sayýsý tüm bu nedenlerden dolayý artmýþ ve bu artýþ saðlýklý bir artýþ deðildir. Çünkü ortada satýlmayan, para etmeyen bir hayvan sayýsý var. Böyle giderse besici elindeki hayvanýný satabilirse, bir daha bu iþi yapmamaya adeta yemin etmiþ. Çünkü üretici her geçen gün zarar ediyor, periþan ve Agah Kafkas, Türkiye'nin ilk uygulamalý TEKNOKENT'i kuruluþ etikliðine katýldý Ývedik Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Fuar ve Toplantý Salonu'nda Ankara Kalkýnma Ajansý tarafýndan desteklenen ''Medikal Teknoloji Transferi, Endüstriyel Tasarým ve Ticarileþtirme Merkezi Kurulmasý Projesi kapsamýnda 1. Ankara Ývedik Medikal Cihaz ve Týbbi Aletler Proje Pazarý'' etkinliði gerçekleþtirildi. Etkinliðe, Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas, Kalkýnma Bakan Yardýmcýsý Mehmet Ceylan, Yýldýrým Beyazýt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Doðan, Ývedik OSB Yönetim Kurulu Baþkaný Hasan Gültekin, Hacettepe TEKNOKENT A.Þ. Yönetim Kurulu Baþkaný Prof. Dr. Murat Karaþen, AK Parti Ankara Ýl Baþkaný Murat Alparslan ile organize sanayi bölgesindeki iþletme sahipleri katýldý. Bu tür projelere Türkiye'nin ihtiyacý var'' Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Kafkas, projeyi sýradýþý ve özgün olarak niteledi. Yerli üretimi destekleyeceklerini belirten Kafkas, ''Yerli üretim kolay deðil. Sizi bekleyen geniþ pazarlar var. Kim daha çok dersine çalýþýr, kim daha çok üretim yaparsa 2023 hedeflerini yakalarken en büyük pastayý bu sektör kapar. Proje somut baþarýlarý beraberinde getirecektir. Bu tür projelere Türkiye'nin ihtiyacý vardýr. Bu projenin ülkemizde baþka sanayicilere de örnek olmasýný diliyorum'' dedi yýlý hedeflerine ulaþma noktasýnda özel sektörün Ar-Ge harcamalarýný 10 kat artýrmasýný beklediklerini, bu noktada yetersiz olunduðunu savunan Kafkas, 2023 yýlýnda toplam harcamanýn üçte ikisinin özel sektör eliyle yapýlmasýný beklediklerini söyledi. Ankara'daki Ývedik Organize Sanayi, Sincan Organize Sanayi ve Baþkent Organize Sanayi'nde önemli çalýþmalar görmekten son derece mutlu olduklarýný ifade eden Kafkas; Yeni TEKNOKENT'in uygulamalý olmasý çok önemli. Projelerin çoðu fikir bazýndan ürün bazýna geçemiyor, sýkýntý ve darboðaz burada. Ortaya çýkan bu projeleri ürüne dönüþtürmek, ticarileþtirebilmek konusu sýkýntýlý. Bu açýdan Ývedik Organize Sanayi Bölgesi'nin uygulamalý teknokenti projelendirmesi son derece önem arz etmektedir. Hedefimiz ürünlerin ticarileþtirilip üretime yönlendirilmesidir. Ancak bu þekilde ihracatta ve üretimde 2023 hedeflerini tutturabiliriz.'' maðdur. Bankaya borçlu, yemciye borçlu. Ýcralýk olmuþ. Borcunu ödeyebilmek için evini, tarlasýný satýyor. Tabii elinde evi ya da tarlasý varsa" ifadelerine yer verdi. KANGURULARI KUZU ETÝ DÝYE SATTILAR Hayvan pazarýnda üreticinin yaþadýðý sýkýntýlara tanýklýk ettiðini ve gördükleri karþýsýnda çok üzüldüðünü belirten CHP Çorum Ýl Baþkaný Cengiz Atlas, þunlarý söyledi: "Burada üreticiyle yaptýðýmýz görüþmede gerçekten çiftçinin periþan halde olduðunu gözlerimle gördüm. Bu onlar gibi beni de periþan etti. Et fiyatlarýnýn düþüklüðü, ithal etin Türkiye'de üretimi nasýl engellediðini, geçen yýl 6 bin liraya kredi ile alýnan ineklerin bu yýlki fiyatý 2 bin lira. Ot ve saman fiyatlarý karþýsýnda üreticinin hakikaten periþan olduðunu gözlerimle gördüm. Buradan içimiz kan aðlayarak ayrýlýyoruz. Çünkü bu periþanlýk her yere yansýyacak. Türkiye'de üretimi Cengiz Atlas açýklamasýnýn sonunda da, "Hayvancýlýk yapan ve maðdur olan üreticilerimizi bu yükün altýndan kurtarabilmenin yollarý var. Ýthal et ve canlý hayvan getirilmemesi. Üreticinin stoklarýndaki hayvanlarýn et kombineleri aracýlýðýyla kesimine, satýþ ve pazarlamasýna destek verilmesi. Kurban Bayramýnda yerli üreticilerin maðduriyeti göz önünde bulundurularak, kurban fiyatlarýna makul bir rayiç bedel konulmasý. Tüm yem ürünlerine %50'ye varan destekler verilmesi. Tarým Kredi Kooperatiflerinin ve Ziraat Bankasýnýn Kredi taksitlerini faizsiz ertelemesi. Buzaðýya, süte ve ete verilen teþviklerin yükseltilmesi ve bundan bir hayvan dahi besleyen çiftçinin yararlanmasý. Yeterli destek verilmediði ve çözüm üretilmediði takdirde daha fazla iþsizlik, yoksulluk, açlýk, periþanlýk oluþacak. Ama doðru bakýþ açýsý geliþtirilir ve doðru politikalar uygulanýrsa hayvancýlýk tekrar kurtulur ve geliþir. Çorum geliþir, ülke geliþir" dedi.

8 19 ARALIK 2012 ÇARÞAMBA Sayfa 8 Þehit aileleri demi daða çýksýn?' Çorum Alperen Ocaklarý Eðitim ve Kültür Vakfý tarafýndan yapýlan açýklamada, Baþbakan Yardýmcýsý Bülent Arýnç'ýn açýklamalarýndan terör örgütü ve teröristlerin cesaret aldýklarýný ileri sürüldü. "Ancak bu ülkede aidiyet sorunu olanlar daða çýkar" denilen açýklamada, "Þurasý gerçek bizler her türlü haksýzlýða raðmen, hiçbir zaman daða çýkmayý aklýmýzdan bile geçirmedik. Çünkü bu ülkeye bizim canýmýz ve namusumuz olarak baktýk" görüþleri dile getirildi. Bülent Arýnç'ýn bu açýklamalarýnýn maksadýný aþtýðý, politik ve oy kaygýsý ile yapýldýðýnýn ifade edildiði Alperen Ocaklarý Eðitim Vakfý açýklamasýnda, þu görüþler dile getirildi: "Türkiye'nin neden terörle baþ edemediðinin en bariz örneðidir. Çünkü daha öncede Daða çýkýp ta Mehmetçiði aðlamayan insan deðildir diyen bir emniyet müdürüne sahip çýkýlmýþtý. Mamak ta hem ülkücüler, hem de solcular iþkencenin bin bir türlüsüne maruz kalmýþken neden daða çýkmayý düþünmediklerinin iyi analiz edilmesi lazým. ÞEHÝT AÝLELERÝDE MÝ DAÐA ÇIKSIN? Devletin en tepe noktasýndaki birisinin, terörün niçin var olduðunun analizinin yapmýþ olmasý gerektiðini tah- maktýr. Bu ülke kabile ve Muz Cumhuriyeti deðil ki, her isteyen hakkýný almak isteyen daða çýksýn. Devletinde eþkýya ya gereken cevabý vermesi gerekmektedir. AYASOFYA'DA NAMAZ KILAN ALPERENLER 18 AY CEZA ALDI min ediyoruz. O hanýmefendinin tabiî ki yerinde kimse olmaz istemez ve yapýlanda kesinlikle kabul edilemez. Ancak sorumluluk makamýndaki birisinden daða çýkardým demek yerine bu eylemi maruz kalýný hakkýný yargýda aramaya davet etmek ve suçluyu bulup yargýlat- Ancak kimsenin devletimizi bu kadar aciz hale düþürecek bir açýklama yapma doðru deðildir ve böyle makamdaki birisinin de devleti ilgilendiren konularda þahsi fikri olmamalýdýr. Bu açýklamanýn ardýndan bir vekil, empati kurulmuþtur, Köyünden edilen, zulme uðrayan Kürtler empati kurmalýdýr diyerek terörü desteklemektedirler. Ayasofya'da namaz kýlmanýn cezasý 18 ay iken peki bunlarýn cezasý nedir. Mevcut kanunlarýn teröristlere uygulanmasýný istiyoruz. Þimdi soruyoruz, PKK'lýlar o zaman daða çýkmakla haklýlar mý? Haklarýný almak için mi daða çýkmýþlar? Mehmetçiðimize silah çekmekle haklýlar mý? Adamlar haklýlar iþkence görmüþler, onun acýsýný bizden çýkartýyorlar mu diyorsunuz? O zaman haklýlarsa PKK ile niye mücadele ediyoruz veya ediyormuþ gibi mi yapýyoruz? Bu sorularýn açýklýða kavuþturulmasý gerekmektedir. Çünkü vatandaþlarýmýz her geçen gün terörle mücadelede baþarý ümidini kaybetmek üzeredir." Ýstihdam garantili konfeksiyon iþçiliði kursu açýlýyor Çorum Çalýþma ve Ýþ Kurumu Ýl Müdürlüðü ile Engin Türkol iþbirliðinde UMEM Projesi çerçevesinde uygulanacak olan "Konfeksiyon Ýþçisi" mesleðinde 2 grup halinde toplam 40 (kýrk) kiþilik istihdam garantili iþgücü yetiþtirme kursu açýlacak. Kurs sonunda baþarýlý olan kursiyerlerin en az yarýsý Engin Türkol iþletmesinde istihdam edilecek. Kurs eðitimi 24 Aralýk 2012 tarihinde baþlayacak ve 22 Nisan 2013 tarihinde sona erecek. Kursa katýlma þartlarý ise þöyle: ÝÞKUR'a kayýtlý iþsiz olmak, Son 24 ay içinde ÝÞKUR'un meslek edindirme kurslarýna katýlmýþ olanlar katýldýðý kursun bitiþ tarihinden itibaren en az 3 ay geçtiði taktirde bu kurstan faydalanabilirler Farklý programlara (Giriþimcilik, TYÇP, Staj) katýlanlar ise katýldýðý programýn bitiþ tarihinden itibaren en az 6 ay geçmeden baþvuru yapamazlar. En az okuryazar olmak, yaþ arasýnda bay-bayan olmak, Açýk veya ikinci öðretim hariç öðrenci konumunda olmamak. Saðlýk-Sen Büyük Teþkilat Buluþmasý'na Çorum'dan katýlým Saðlýk-Sen Büyük Teþkilat Buluþmasý"1416 Aralýk 2012 tarihleri arasýnda Ankara Kýzýlcahamam Asya Termal Otel'de (ikibinbeþyüz) kiþinin katýlýmýyla gerçekleþtirildi. Çorum'dan SaðlýkSen Yönetim Kurulu üyeleri, ilçe ve iþyeri temsilcileri olmak üzere 30 kiþilik katýlým oldu. Saðlýk-Sen Büyük Teþkilat Buluþmasý'na, Saðlýk Bakaný Prof. Dr. Recep Akdað'ýn yanýsýra Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agâh Kafkas, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý Bakan Yardýmcýsý Aþkýn Asan, AK Parti Þanlýurfa Milletvekili ve AK Parti Teþkilat Baþkan Yardýmcýsý Mahmut Kaçar, AK parti Kahramanmaraþ Milletvekilleri Sýtký Güvenç, Yýldýrým Ramazanoðlu, AK Parti Osmaniye Milletvekili Suat Önal, AK Parti Kayseri Milletvekili Ýsmail Tamer, AK Parti Zonguldak Milletvekili Özcan Ulupýnar, Saðlýk Bakanlýðý Müsteþarý Turhan Buzgan, Memur-Sen Genel Toplu Sözleþme ve Mevzuat Sekreteri ve Enerji-Bir-Sen Genel Baþkaný H.Bayram Tonbul, Saðlýk-Sen eski Genel Baþkaný Ahmet Aksu, Memur-Sen'e baðlý sendikalarýn yönetim kurulu üyeleri ile illerden gelen Saðlýk-Sen þube baþkanlarý ve yönetim kurulu üyeleri katýldý. Memur-Sen Genel Baþkaný Ahmet Gündoðdu da programa telekonferans yoluyla katýlarak toplantýya katýlanlara mesajýný iletti. Saðlýk-Sen Büyük Teþkilat Buluþmasýný deðerlendiren Memur-Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk-Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatcý, "Buluþmanýn son derece verimli geçtiði kanaatindeyiz. Saðlýk Bakanýmýzýn, bakan yardýmcýsý, müsteþarý ve tüm bürokratlarýyla takým halinde toplantýmýza katýlmasý, toplantýmýzý baþýndan sonuna kadar dinley- erek takip etmesi, bütün konuþmacýlarý sabýrla dinleyerek taleplere iliþkin notlarý almasý, konuþmalarýnda da hiçbir talebimize hayýr dememesi, zamana ihtiyaç olduðunu, zamanla taleplerin gerçekleþeceði konusunda bizlerde son derece umutlu bir bakýþ açýsý oluþturmuþtur. Gerek genel baþkanýmýzýn her gün dillendirdiði, takip ettiði, mücadelesini verdiði talepleri her ilden gelen yaklaþýk 2500 kiþinin katýlýmýnýn saðlandýðý bir ortamda ifade etmesi, yenilemesi, kararlýlýk örneði göstermesi, sonuca yaklaþtýðýmýzýn kanýtýdýr. Sendika da al gülüm ver gülüm olmaz. Talepler anýnda görüntüyle karþýlanmaz. Geriye dönüp baktýðýmýzda tüm kazanýmlarýmýzýn mücadelemiz, ýsrarýmýz, takibimiz, saðlýklý iletiþim kurmamýz neticesinde elde edildiði ortadadýr. En büyük kazaným sayacaðýmýzý ifade ettiðimiz kazanýmlarýmýzýn bile elde edildikten sonra önemini hemen unutuveririz. Ancak unutulmamasý gerekir ki dün imkânsýz denilen kazanýmlar elde edilmiþtir. Bundan sonra da elde edilmeye devam edecektir. Bunun kanýtý sayýn bakanýmýzýn bütün bürokratlarýyla saatlerce Saðlýk-Sen'in taleplerini dinlemesi, Saðlýk-Sen'in akýlcý, yapýcý, kazanýmcý ve hizmet sendikacýlýðýný takdir ettiðini ifade etmesi kazanýmlara uzak olmadýðýmýzýn en bariz örneðidir" dedi.

9 19 ARALIK 2012 ÇARÞAMBA Sayfa 9 Üniversite sýnavlarýna ayrýmcýlýk getiriliyor' AÇILIÞA ÖZEL FÝYATLAR Tabanca, Tüfek Satýþý ve Tamiri Merkez 1 Gülabibey Mah. Baðcýlar Cad FÝÞEKLER KÝÞÝ BAÞI 5 KUTU ÝLE SINIRLIDIR... BORAVÝNG (5 YIL GARANTÝLÝ) MOZZBERK (5 YIL GARANTÝLÝ) ÇORUM Mehmet ÖZÇELÝK Cep: Milönü Þube 1 Cengiz Topel Cad. Yüzüncü Yýl Çarþýsý Eðitim Sen Çorum Þubesi Yürütme Kurulu Adýna Baþkaný Mehmet Öztürk, Ortaokul ve liselerde hayata geçirilen dini içerikli seçmeli derslerden sonra þimdi de üniversitelere giriþ sýnavlarýnda öðrencilere Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinden soru yöneltileceðini ileri sürdü. AKP'nin, önce eðitimde zorunlu din dersinin eðitimdeki rolünü artýrdýðýný, þimdi ise "din bilgisini" üniversiteye giriþ sýnavlarýnda kriter haline getireceðini ifade eden Mehmet Öztürk, bu uygulamanýn kabul edilemez bir yaklaþým olduðunu kaydetti. "Dünyanýn hangi ülkesinde üniversite sýnavlarýnda din kültürü sorusu soran ülke vardýr?" diye soran Eðitim Sen Çorum Þube Baþkaný Mehmet Öztürk, açýklamasýný þöyle sürdürdü: "Sadece Ýslam`ýn Sünni mezhebinin öðretisini DÝN olarak gören, Alevilere, Caferilere, Þafilere, Ezidilere vb. bu öðretiyi dayatan, Dayatmakla da kalmayýp inançlar arasýnda hangisinin "din" olup, hangisinin olmadýðýna karar verebilen, Bir taraftan "herkese eþit mesafedeyiz" derken, diðer taraftan kendinden olmayana her türlü ayrýmcýlýk yapmayý kendine "hak" olarak gören bir anlayýþla karþý karþýyayýz. Bizler, eðitim ve bilim emekçileri olarak, tek tipleþtirilmiþ insan yaratma idealini çok iyi biliriz. Bizler, yüz yýllýk mücadele tarihimizde eþitçe, özgürce yaþayabilme derdiyle sizin devraldýðýnýz tek tipçi mantýða karþý çok bedeller ödedik, ödemeye de hazýrýz. Ancak sizlerin, 12 Eylül cuntacýlarýnýn gölgesinde büyüyen sizlerin, onlarýn izinden gittiðinizi bugün artýk cümle alem biliyor. Bizler zalimlerin zulmünü unutmayýz! 12 Eylül cuntacýlarýnýn, yaratmak istedikleri tek tip topluma ulaþabilmekte zorunlu din dersini önemli bir araç olarak gördükleri dün gibi aklýmýzda. Yýllarca okullarda zorunlu din derslerinde okutulan Ýslam`ýn Sünni mezhebinin kurallarý olduðunu inkâr edebilir misiniz? Bizler müfredatlarýnýzda, bütün din ve inanýþlarýn öðrencilere eþit mesafede tanýtýlmadýðýný, bu durum eþit olmayan ve ayrýmcý uygulamalarýn ortaya çýkmasýna neden olduðunu her gün açýkça görüyoruz. Avrupa Ýnsan Haklarý Sözleþmesi 1. Protokolün 2. maddesi þöyledir: "Hiç kimse eðitim hakkýndan yoksun býrakýlamaz. Devlet, eðitim ve öðretim alanýnda yükleneceði görevlerin yerine getirilmesinde, ana ve babanýn bu eðitim ve öðretimin kendi dinî ve felsefi inançlarýna göre yapýlmasý haklarýna saygý gösterir." Biliyoruz, sizin için hukukun, daha açýkçasý, sizin iktidarýnýz karþýsýnda ezilenlerin hukukunun hiçbir anlamý ve önemi yok. Ancak unutmayýn, eðer din dersinde bir din veya mezhep esas alýnýp, bunlarýn benimsetilmesine yönelik bir din eðitimi herkese dayatýlýyorsa ve bu öðreti çocuklarýn geleceðini belirleyen sýnavlara konu oluyorsa, bu ülkede din ve vicdan özgürlüðünden bahsetmek mümkün deðildir. Anadilinde eðitim, zorunlu din derslerinin kaldýrýlmasý gibi toplumsal talepleri göz ardý eden AKP`nin amacýnýn her açýdan tek tip yurttaþ yetiþtirmek olduðunu biliyoruz! Ancak, 12 Eylül Anayasasý`nýn dayatmacý, baskýcý, eþitsizlikçi ve özgürlükleri kýsýtlayan yapýsýný dahi aþan bu uygulamalara sessiz kalacaðýmýz, bu politikalara boyun eðeceðimizi sananlar büyük bir yanýlgý içerisindedirler. Çünkü biz Eðitim Sen olarak, tüm farklýlýklarýn birbiriyle eþit olduðu, ayrýmcýlýðýn, ötekileþtirmenin olmadýðý bir eðitim hizmetini ve yaþamý örgütlemek için varýz." SÝLAH DÜNYASI Yazýçarþý Þube 2 Üçdutlar Mh.Fatih Cd. Emek Lokantasý Yaný Evci'de baraj inþaatý baþladý Boðazkale ilçesinde baðlý Evci beldesinde 40 yýllýk rüya gerçek oluyor. Ýnþaatýna baþlanan Evci Barajý ile birlikte 11 bin 500 dönüm arazi suyla buluþacak. 50 milyonluk TL'lik yatýrýmla birlikte Evci, Çorum'un Çukurovasý olacak. Evci Belediye Baþkaný Nihat Sarýerik, Evci Barajý'nýn devletin bölgele yaptýðý ikinci büyük olduðunu belirterek, barajýn tamamlanarak hizmete girmesinin ardýndan yöre halkýnýn gelir seviyesinin yükseleceðini söyledi. Evci'nin Çorum'un Çukurovasý olacaðýný dile getiren Sarýerik, bölgede geleneksel arpa, buðdayýn dýþýnda katma deðeri yüksek, gelir getirisi fazla olan ürünlerin ekileceðini belirtti. Alternatif tarým ürünleri ile birlikte Evci'deki gerçekleþecek zenginleþme ile göçün önüne geçileceðini dile getiren Sarýerik, "Ayrýca barajla birlikte iklimimizde deðiþecek. Ilýman ve yaðýþlý bir iklim olacak. Bununla birlikte bu bölgede piknik alaný bulunmamaktadýr. O bölgede piknik ve mesire alanlarý yaparak insanlarýn aileleriyle birlikte rahat piknik yapmalarýný saðlayacaðýz. Barajýn hizmete girmesiyle Evci tamamen deðiþmiþ olacak. Biz, Evci'nin gelecek yüz yýlýný, iki yüz yýlýný planlýyoruz" dedi. (ÝHA) Anadolu Odalarý Platformu Kýzýlcahamam'da toplandý Ankara'da gerçekleþtirilen 9. Anadolu Odalarý Platformu'nda konuþan Platform Dönem Baþkaný Kayseri SMMMO Baþkaný Suat Özsoy, "TÜRMOB ile güç birliði sorunlarýn çözümünde etkili olacaktýr" dedi. Anadolu'da faaliyet gösteren Ankara, Eskiþehir, Kayseri, Konya, Karaman, Niðde, Nevþehir, Aksaray, Kýrýkkale, Çankýrý, Kýrþehir, Sivas ve Yozgat Ýli Serbest Muhasebeci ve Mali Müþavirler Odalarýnýn oluþturduðu Anadolu Odalarý Platformu'nun 9.'su, Ankara SMMM Odasý ev sahipliðinde Kýzýlcahamam Patalya Thermal Otel'de yapýldý. Anadolu Odalarý Platformu'nun Ankara'da yapýlan 9. Toplantýsý'na TÜRMOB Genel Baþkaný Nail Sanlý ilk kez katýlýrken, TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Ýçyer, TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi Ali Rýza Akdora, Anadolu Odalarý Platformu Üyesi 13 Odanýn Baþkanlarý ve Yönetim Kurulu Üyeleri yaný sýra Çorum ve Karabük Odasý da misafir Oda olarak toplantýya iþtirak etti. Platform Dönem Baþkaný Kayseri SMMM Odasý Baþkaný Suat Özsoy "Üst Birliðimiz TÜRMOB'la güç birliði yaparak sorunlarýmýzýn yerli yerinde yetkili mercilere ulaþtýrýlmasý çözüme kavuþturulmasý için de etkili olacaktýr diye düþünüyorum" diye konuþtu. TÜRMOB Genel Baþkaný Nail Sanlý ise konuþmasýnda yasal düzenlemelerle ilgili gelen deðiþikliklerle mesleðin tepeden týrnaða incelenmesi gerektiðini bildirerek, "Meslek camiasý olarak birlik ve beraberliðimize çok önem vermemiz gereken dönemlerden geçiyoruz. Nerelerde yarýþýp nerelerde bütünleþeceðimizin ölçüsünü iyi koyalým. Mesleðimizde farklý seslerin, gruplarýn varlýðý önemlidir ve deðerlidir. Bu bir yarýþ getirir, kalite getirir, alternatif getirir, duraðanlýðý durdurur, üretkenliðe geçirir" dedi. Ýþ kazalarý arttý Ýnsan Kaynaklarý Derneði (ÝKAYDER) Baþkaný Bülent Öz, Türkiye'de ölümlü iþ kazalarýnýn yüzde 13,5 arttýðýný ve 2012'de 790 iþçinin hayatýný kaybettiðini açýkladý. Türkiye'de son 11 yýlda yaklaþýk 11 bin kiþinin iþ kazalarý dolayýsýyla hayatýný kaybettiðini kaydeden Öz, güvenlik önlemlerinin yeterli olmamasý bir yana, zaman zaman yapýlan ciddi suistimallerin tabloyu daha da vahim hale getirdiðini vurguladý. Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý verilerine göre, ölümle sonuçlanan ya da kalýcý bedensel hasara yol açan kazalarýn yüzde 98'inin önlenebilir ihmallerden oluþtuðuna dikkat çeken Öz, yeni Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Kanunu'nun önemli bir boþluðu dolduracaðýný söyledi. Öz, "Önlemek, ortaya çýkmýþ bir hasarý telafi etmekten daha makul bir seçenektir. Yasa, kazalarý ortaya çýkmadan engelleme, önlem alma esasý üzerine inþa edildi yýlýnda 696 çalýþan, iþ kazalarý dolayýsýyla hayatýný kaybetti yýlýnýn ilk 11 ayýnda bu rakam 790'a yükseldi. Baþka bir ifadeyle iþ kazasýnda hayatýný kaybedenlerin sayýsý yüzde 13,5 arttý. Bu vahim bir tablo. Hatta bunu iþ terörü olarak tanýmlamak hatalý olmaz" dedi. 110 iþçinin hayatýný kaybettiði temmuz ayýnda rekor kýrýldýðýný belirten Öz, 2008 yýlýnda 865, 2009 yýlýnda bin 171, 2010 yýlýnda ise bin 434 iþçinin hayatýný kaybettiðini, Türkiye'de her 100 bin çalýþandan 17'sinin ölümle burun buruna görev yaptýðýný anlattý. ALO SU Meram ltd.þti. Sabah Akþam arasý hizmetinizdeyiz... SÝPARÝÞ HATTI

10 BÝZE ULAÞIN Tel&Fax: spor Belediyespor, Emre'ye bileniyor Osman yarýda býraktý Hafta sonu ilk yarýnýn son maçýnda Isparta Emrespor'u konuk edecek olan Çorum Belediyespor'da kaleci Osman, dün yapýlan antrenmaný yarýda býraktý. Bu sezon Çorum Belediyespor formasý altýnda fazla þans bulamayan kaleci Osman, sað ayak tarak kemiðindeki aðrýlar nedeniyle yarýda býrakmak zorunda kaldý. Çorum Belediyespor, Isparta Emrespor ile oynayacaðý maçýn hazýrlýklarýna dün de öðleden sonra yaptýðý tek antrenmanla devam etti. Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu Stadý'nda yapýlan antrenman yardýmcý antrenörler nezaretinde yapýlan antrenmanda tüm futbolcular hazýr bulundu. Isýnma hareketleriyle baþlayan antrenman 5''e 2'nin ardýndan yapýlan taknik ve taktik aðýrlýklý antrenmanla sona erdi. Kaleci Osman'ýn sað ayak tarak kemiðindeki aðrýlar nedeniyle yarýda býraktýðý antrenmanýn taktik çalýþma bölümünde attýklarý goller sonrasý bir hayli sevindikleri gözlendi. Neþeli tavýrlarýyla dikkat çeken Mavi-Beyazlý futbolcular, özellikle kaleci antrenörü Habip Anapal ile þakalaþýrken yardýmcý hoca Savaþ Bahadýr'ýn ikili mücadelelerdeki hýrsýda futbolcularýn beðenisini kazandý. Çorum Belediyespor, Isparta Emrespor maçýnýn hazýrlýklarýna bugün de saat 13.30'da Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu Stadý'nda yapacaðý antrenmanla devam edecek. Derelioðlu, Emre'ye talip Beþiktaþ'ýn eski yýldýz futbolcu Oktay Derelioðlu, Spor Toto 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta mücadele eden Isparta Emrespor'u satýn almak için Isparta'da kulüp baþkaný Ali Çalýþkan ile görüþtü. 2 haftadýr takýmýn maçlarýný izlediðini belirten Derelioðlu, satýþýn gerçekleþmesi halinde 5 yýl içine Isparta Emrespor'u Süper Lig'e çýkaracaðýný söyledi. Spor Toto 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta mücadele Isparta Emrespor'un baðlý bulunduðu Isparta Emrespor Futbol Yatýrýmlarý A.Þ., satýþa sunuldu. Kulübün sahibi Ýsmail Çalýþkan, Beþiktaþ'ýn eski yýldýz oyuncusu Oktay Derelioðlu'na teklif götürdü. Isparta'ya gelerek 2 haftadýr takýmýn maçlarýný izleyen Oktay Derelioðlu, çeþitli temaslarda bulundu. Derelioðlu, Isparta Emrespor Kulüp Baþkaný Ali Çalýþkan ve kulüp sahibi Ýsmail Çalýþkan'la görüþtü. Görüþmelerin ardýndan açýklama yapan Oktay Derelioðlu, kendisinin takýma talip olmadýðýný, Kulüp Baþkaný Ali Çalýþkan'ýn babasý, kulübün sahibi olan Ýsmail Çalýþkan'ýn teklifte bulunduðunu belirtti. Türkiye'de pek çok takýmýn borç bataðýnda olduðunu belirten eski milli futbolcu, kulübü tanýmak için incelemelerde bulunduðunu anlattý. Isparta'nýn güzel bir þehir olduðunu belirten Derelioðlu, "Satýþýn gerçekleþmesi halinde, hedefim 5 yýlda takýmý Süper Lig'e çýkarmak. Þehre gelmemdeki ve maçlarý izlememdeki amaç havayý koklamak" diye konuþtu. Isparta Emrespor A.Þ.'nin satýþýna iliþkin Medical Park Antalyaspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, Beþiktaþ Teknik Direktörü Samet Aybaba ile bu konuyu görüþtüðünü vurgulayan Derelioðlu, "En son bu konuyu Samet Hocayla görüþtüm. 'Sen oluþtur, o güç arkanda yoksa bu iþe girme' dedi. Anlaþma saðlanýrsa kendi ekibimle buraya geleceðiz" dedi. Pazar, üzgün Spor Toto 3. Lig 1. Grup'ta, sahasýnda Kastamonuspor ile berabere kalan Pazarspor'da, teknik direktör Þevki Tonyalý, taraftarlarý önünde 2-0 önde olduklarý Kastamonuspor maçýnda 3-3 berabere kalmanýn üzüntüsünü yaþadýklarýný söyledi. Tonyalý, Kastamonuspor karþýsýnda hiç beklemedikleri bir sonuç aldýklarýný belirterek, ''Kazanmayý çok istediðimiz bir maçta 2-0 öne geçerek kazanacak skoru elde ettik. Rakibimizin etkili yönlerini antrenmanlarda Tatlýlar Halil Ýbrahim'den Çorum Belediyespor'un orta sahadaki önemli isimlerinden Halil Ýbrahim, dün takým arkadaþlarýna baklava ikramýnda bulundu. Tecrübeli futbolcunun Ankara'da yeni bir ev aldýðý ve bu nedenle takým arkadaþlarýna tatlý ikramýnda bulunduðu belirtildi. Siirt mesaisi baþladý Arsin, kaçana yanýyor Haftayý Sancaktepe deplasmanýndan beraberlikle dönerek bir puan ile kapatan Arsinspor'da asbaþkan Bekir Þengül, rakipleri önünde galibiyeti kaçýran taraf olduklarýný söyledi. Emrespor karþýsýnda iyi bir futbol ortaya koyduklarýný belirten Þengül, "Oyuncularýmýz ellerinden geleni yaptý ancak gol Emrespor'u devirip zirve takibini sürdüren KýrmýzýBeyazlýlar'da yüzler gülüyor. Gümüþhanespor'da keyifler yerinde. Isparta Emrespor'u tek golle de olsa maðlup etmeyi baþaran Kýrmýzý-Beyazlýlar zirve takibini sürdürdü. Gümüþhanespor'da teknik direktör Yavuz Ýncedal, rakipleri önünde iyi futbollarýný galibiyet ile süsledikleri için mutlu olduklarýný söyledi. Tek hedeflerinin üç puan olduðu karþýlaþmadan Amasya'lý hakemlerden Çorum çýkartmasý katýldýlar. Geceye ev sahipliði yapan TFFHGD Çorum Þube Baþkaný Mustafa Alagöz, yemekte yaptýðý konuþmada 'Komþu il Amasya'nýn Hakem ve Gözlemcilerini aðýrlamaktan büyük mutluluk duyduklarýný dile getirerek, hakemliðinin en güzel yanýnýn bir çok ilden yeni yeni dostlar arkadaþlar kazanmak olduðunu vurguladý. Düzenlenen bu etkinliðin geleneksel hale getirip komþu illerimizle dialoglarýmýzý daha da güçlendirip bölgemizin hakem camiasýndaki etkinliðini artýrmak ve üst kategorilerde görev alabilecek hakemleri hep birlikte yetiþtirmek arzusunda olduklarýný belirtti. Alagöz, geceye katýlan tüm hakem ve gözlemcilere teþekkür ederek devam eden sezonda baþarýlar diledi. TFFHGD Amasya Þube Baþkaný Ýbrahim Karaman gecede yaptýðý konuþmasýnda Çorum'da olmaktan mutluluk duyduklarýný gerçekleþtirilen etkinlikten dolayý Çorum hakemlerine ve gözlemcilerine teþekkürlerini iletti Ýki komþu ilin hakem ve gözlemcilerinin tanýþýp kaynaþmasýna vesile olan bu etkinliklerin devam etmesi dileðinde bulundu ve en kýsa zamanda Çorumlu hakem ve gözlemcileri Amasya'da aðýrlamaktan büyük mutlu- arkadaþlarýmýza anlatmýþ olmamýza raðmen, maalesef üst üste goller yedik'' dedi. Taraftarlarý önünde 2-0 önde olduklarý Kastamonuspor maçýnda 3-3 berabere kalmanýn üzüntüsünü yaþadýklarýný ifade eden Tonyalý, ''Her þeye raðmen bir takým evinde 3 gol atýp kazanamýyorsa demek ki bir yerlerde sýkýntý var. Biz bu sýkýntýlarý da çözme adýna gerek bu hafta gerekse gelecek haftalarda daha dikkatli olmak zorundayýz'' diye konuþtu. yollarýndaki sýkýntýyý bir türlü çözemiyoruz. Bu maçta da net gol fýrsatlarý yakalamamýza raðmen deðerlendiremedik. Aksi taktirde maçtan 1 puanla deðil 3 puan ile ayrýlabilirdik" dedi. Þengül, ilk yarýnýn son maçýnda evlerinde konuk edecekleri Keçiörengücü'nü devirip devreye moralli girmek istediklerini de sözlerine ekledi. Gümüþ'te keyifler yerinde Çorumspor, hafta sonu deplasmanda oynayacaðý Siirtspor maçýnýn hazýrlýklarýna dün baþladý. Teknik adamlar Tümer Uzun ve Elvan Milað yönetiminde Nazmi Avluca Futbol Sahasý'nda öðleden sonra yapýlan antrenmana diþ aðrýlarý bulunan Metehan ve Samet Sur'un dýþýnda mide aðrýsý olan Onur ve izinli Yasin Özkarslý katýlmazken, Gölcük maçýnda rakibiyle girdiði ikili mücadele sonrasý ayak parmaðýna darbe alan Samet Bayrak ise aðrýsý olduðu için tedbir amaçlý olarak antrenmaný yarýda býraktý. Isýnma hareketleri ve kros çalýþmasýnýn ardýndan 5'e 2 pas çalýþmasýyla devam eden antrenman teknik ve taktik aðýrlýklý antrenmanla sona erdi. Çorumspor, Siirtspor ile deplasmanda oynayacaðý maçýn hazýrlýklarýna bugün de öðleden sonra yapacaðý tek antrenmanla devam edecek. 12.Bölgeye baðlý iki ilin hakemleri geçtiðimiz gün Çorum'da bir araya geldi. Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneði Çorum Þubesinin ev sahipliðini yaptýðý etkinlikte hakemler önce futbol maçý yaptýlar ardýndan yemekte buluþtular. Önce futbol maçý yaparak 2 Nolu sentetik çim sahada karþý karþýya gelen iki ilin hakemleri hem eðlendiler hem de yorucu geçen sezonun stresini atma fýrsatý buldular. Zevkli ve çekiþmeli geçen maçý Çorum Hakemleri 5-3 kazandý. Karþýlaþmayý iki ilin hakem kurullarý dernek üyeleri ve hakemler izlediler. Yapýlan maçýn ardýndan Cevher Sofra'da düzenlenen yemekte komþu ilin hakemleri tanýþýp kaynaþma fýrsatý buldular. Etkinliðe Amasya Ýl Hakem Kurulu Baþkaný Hayrettin Çaðýn, Ýl Hkem Kurulu Üyeleri ve Gözlemcileri Selahattin Zengin, Süleyman Bekar, TFFHGD Amasya Þubesi Baþkaný Ýbrahim Karaman, Dernek Yönetim Kurulu, Çorum Ýl Hakem Kurulu Baþkan Vekili ve Bölgesel Hakem Kurulu Üyesi Kahraman Ölçer, TFFHGD Çorum Þube Baþkaný Mustafa Alagöz, Dernek Yönetim Kurulu, Bölgesel ve Ýl Gözlemcileri ile iki ilin Klasman, Ýl ve Hif Hakemleri Gazetemizin ilan ve abone iþlemlerini VÝSA ile yapabilirsiniz. luk duyacaklarýný sözlerine ekledi. Bölgesel Hakem Kurulu Üyesi ve Çorum Ýl Hakem Kurulu Baþkan Vekili Kahraman Ölçer, yemekte yaptýðý konuþmada 12. Bölgeye baðlý iki ilin hakem ve gözlemcilerini bir arada görmek bizleri çok mutlu etti. Yorucu geçen sezonun stresini birazda olsa atan hakemlerimizin zorlu lig maratonunda baþarýlý olacaklarýna yürekten inanýyorum. Önümüzde zorlu lig maratonlarýnýn ikinci yarýlarýnýn dolayýsýyla da þampiyonlarýn belli olacaðý mevsimlerin yaklaþtýðý þu günlerde hakem ve gözlemcilerimizin bu tip etkinliklerle mental açýdan hazýr olmalarý bizler için önemli diyen Ölçer, kafa olarak dinç olan bir hakemin sahada hata yapma oranýnýn düþük olduðunun altýný çizerek etkinlikten dolayý iki ilin dernek baþkanlarýna ve yönetim kurullarýna teþekkürlerini iletti. Amasya Ýl Hakem Kurulu Baþkaný Hayrettin Çaðýn'da Çorumlu dostlarýmýzla bir arada olmanýn mutluluðu içinde olduklarýný bölge illeri ile bu tip tanýþma ve kaynaþma toplantýlarýnýn daha sýk yapýlmasýný temenni etti. En kýsa zamanda Çorumlu dostlarýmýzý Amasya'da görmek isteriz diyen Çaðýn, tüm hakem ve gözlemcilere zorlu lig maratonunda baþarýlar diledi. istedikleri sonucu aldýklarýný belirten teknik direktör Ýncedal, "Kazanmak istiyorduk. Bunu da tek golle de olsa almayý bildik. Sporcularýmýn gösterdiði mücadeleden memnunum. Ancak skor çok daha farklý olabilirdi. Özellikle bundan sonraki dönemde gol yollarýnda çok daha iyi olmalýyýz. Karþýlaþmanýn hakemleri de kötü bir maç yönetti. Her þeye raðmen kazandýðýmýz için sevinçliyiz" diye konuþtu.

11 19 ARALIK 2012 ÇARÞAMBA Sayfa 11 Alaca'da Mevlana'yý anma programý Yazar Sarýyýldýz üniversite öðrencileriyle söyleþecek Yazar Mürvet Sarýyýldýz, Hitit Üniversitesi öðrencileri ile söyleþi de biraraya gelecek. "Kayýp Aþk", "Aþk Mahal", "Antik Kentte Aþk", "Ýki Cami Arasýnda Aþk" gibi romanlarýn yazarý Mürvet Sarýyýldýz'ýn katýlýmýyla Hitit Üniversitesi Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi Konferans Salonu'nda 22 Aralýk 2012 Cumartesi günü saat 13.30'da bir söyleþi gerçekleþtirilecek. Hitit Okuma Kulübü, Hitit Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatý bölümü ile Kadýna Yönelik Çalýþmalar Kulübü'nün katkýlarýyla düzenlenen söyleþiye Üniversite öðrencileri, akademik ve idari personeli ile tüm Çorum halký davet edildi. Hz. Mevlana vuslatýnýn 739. yýlýnda Çorum'un Alaca ilçesinde anýldý. Alaca Belediyesi tarafýndan düzenlenen "Hz. Mevlana'nýn Hakk'a yürüyüþü" konulu anma programýna Belediye Baþkaný Muhammet Eyvaz, Ýlçe Müftüsü Ýhsan Caner, Milli Eðitim Müdürü Selçuk Güneþ, AK Parti Ýlçe Baþkaný Ümit Tokgöz, belediye meclis üyeleri ve çok sayýda vatandaþ katýldý. Ýlçe Müftüsü Ýhsan Caner, Hz. Mevlana'yý "aþk insaný, aþk deryasý" olarak tanýtarak, Hz. Mevlana'nýn bu aþký Allah, Kur'an, Peygamber aþký ve sevgisinden aldýðýný söyledi. Hz. Mevlana'nýn bu þekilde tanýmlanmasý gerektiðine dikkat çeken Müftü Caner, "Hz. Mevlana binlerce kiþinin Ýslam ile tanýþmasýna vesile olmuþtur" dedi. Hz. Mevlana'nýn Konya'dan bir ýþýk saçtýðýný kaydeden Müftü Caner, "Bu ýþýk; ne olursan ol yine gel. Ne olursan ol bu dergaha gel. Bu dergahtan bir þeyler al. Bunlar, insan sevgisi, Allah sevgisi, Peygamber sevgisidir. Peygamber sevgisi Hz. Mevlana'da zirveye çýkmýþtýr. Peygamberimizin ismi anýldýðýnda hüngür hüngür aðladýðý söyleniyor. Hz. Mevlana'yý ruhen ve manen anlamalýyýz. Kendisini Allah'a adayan büyük bir aþk insanýdýr" ifadelerini kullandý. Caner'in konuþmasýnýn ardýndan Tasavvuf Müziði Sanatçýsý Cahit Nazlý, seslendirdiði ilahilerle unutulmaz bir gece yaþattý. Konserin ardýndan ise Dolunayda Akþam Tiyatrosu'nun "Hz. Mevlana'nýn Hakk'a yürüyüþü" konulu oyunu sahnelendi. Usta oyuncu Muhammed Emin Kutlu, anlatýmlarýyla sahnelenen oyun izleyicileri zaman zaman duygulandýrdý. Sahne arkasýna yerleþtirilen perdeye yansýtýlan görüntü ve ses efektleri ile desteklenen oyunu salonda bulunan davetliler, büyük bir ilgi ve dikkatle izlediler. Oyunun önemli bölümünde Hz. Mevlana'nýn yaþam þeklini konu alan tiyatro ekibi, Allah aþkýyla ilgili çeþitli hikayeler de anlattý. Oyun içerisinde zaman zaman sema gösterileri de yer aldý. Ýzleyiciler semazenleri de dikkatle takip etti. Programýn sonunda Belediye Baþkaný Muhammet Eyvaz, Hz. Mevlana'yý anma etkinliklerine vatandaþlarýn gösterdiði ilgiden memnun kaldýðýný aktardý. Oyuncu Muhammed Emin Kutlu ise Alacalýlardan Belediye Baþkaný Muhammet Eyvaz'a sahip çýkmalarýný istedi. (ÝHA) Osmancýk'ta kazýlan yollarda onarým çalýþmalarý baþladý Ýskilip'te oryantasyon eðitimi Hitit Üniversitesi Ýskilip Meslek Yüksekokulu'nda öðrencileri bilgilendirmek amacýyla "Oryantasyon Eðitimi" düzenlendi. Yüksekokul Geleneksel El Sanatlarý ve Mimari Restorasyon Bölümü öðrencilerine Eðitim-Öðretim Sýnav Yönetmeliði hakkýnda Yüksekokul Sekreteri Abdullah Þaðban, staj ve diðer konular hakkýnda da Öðretim Görevlisi Neslihan Yýlmaz ve Uzm. Doðan Koþan tarafýndan bilgiler verilerek öðrencilerin konuyla ilgili sorularý cevaplandýrýldý. Osmancýk Belediyesi ilçede gerçekleþtirilen alt yapý yatýrýmlarýnda kanalizasyon hatlarýnýn döþenmesi için kazýlan yollarda onarým çalýþmalarýna baþladý. Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý, çalýþmalar sýrasýnda bütün tedbirlerin alýndýðýný çalýþmalarýn tamamlandýðý bölgelerde ise yol onarýmlarýnýn baþladýðýný bildirdi. Osmancýk'ta 21 milyonluk alt yapý yatýrýmý için çalýþmalar sürüyor. Ýlçede kanalizasyon hatlarýnýn deðiþtirilmesi için ihaleyi alan yüklenici firmanýn büyük bir itinayla çalýþmalarýný sürdürdüðünü ifade eden Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý, çalýþmalarýn tamamlandýðý bölgelerde ise yol onarým çalýþmasý baþlattýklarýný kaydetti. Kanalizasyon hatlarýnýn döþenmesi için kazýlan bölgelerde maðduriyeti gidermek için Fen Ýþleri Müdürlüðü ekiplerinin greyder, kepçe, silindir gibi iþ makineleri ile bölgede onarým çalýþmalarýna baþladýðýný ifade eden Baþkan Yazýcý, hatlarýn döþendiði bölgelerde onarýmlarýn süreceðini dile getirdi. Ýlçenin tarihi bir sorununa kazma vurulduðunu ve 38 yýldýr kullanýlan kanalizasyon, içme suyu, yaðmur suyu hatlarýnýn deðiþtirildiði büyük alt yapý projesi kapsamýnda kazý yapýlan alanlarýn üstlerinin çalýþmalarýn tamamlanmasýnýn ardýndan kapatýldýðýna dikkat çeken Baþkan Yazýcý, "Biz belediye olarak çalýþmalar sýrasýnda ve sonrasýnda bütün tedbirlerimizi alýyoruz. Ancak ne kadar tedbir alýrsak alalým, mevsim dolayýsýyla yaðýþlarýn ardýndan bölgede çamur þikayetleri oluyor. Böyle bir çalýþma bu þikayetler olmadan maalesef gerçekleþemiyor. Bu tür çalýþmalarda böyle durumlar ortaya çýkýyor. Biz de maðduriyetleri en aza indirmek için çalýþmalarýn tamamlandýðý alanlarda hemen kumlama ve onarým çalýþmalarýmýza baþladýk. Kapatýlan alanlarda ekiplerimiz kumlama iþlemini gerçekleþtiriyor. Tüm tedbirlerimizi alarak çalýþýyoruz" dedi. Alt yapý çalýþmalarýnýn ardýndan Osmancýk'ýn sýcak asfalta kavuþacaðýna da dikkat çeken Baþkan Yazýcý, "Üstü kapatýlan bölgelerimizde ayrýca içme suyu için de kazma vurulacak. Bu nedenle hem mevsim þartlarý hem de çalýþmalarýn tamamlanmamasý nedeniyle asfalt iþlemine baþlayamýyoruz. Bölgedeki tüm çalýþmalarýn bitmesinin ardýndan bahar ayýnda asfalt iþlemine baþlanacak ve çalýþmalarýmýza son noktayý koyacaðýz "diye konuþtu.

12 19 ARALIK 2012 ÇARÞAMBA Sayfa SINIF OTOLARI KÝRALIYORUZ... Ahlatcý Otomotiv'de Bir Fikrim Var' projesi hayata geçirildi Ahlatcý Otomotiv Volkswagen Bayii, müþteri memnuniyetini artýrmak amacýyla "Bir Fikrim Var" projesini hayata geçirdi. Müþterilerden ve halktan fikirlerini iletmelerini isteyen firma yetkilileri, uygulamaya konulan fikirlerin sahiplerini de ödüllendirecek. Ahlatcý Otomotiv tarafýndan hazýrlanan "Bir Fikrim Var Projesi" basýna ve kamuoyuna tanýtýldý. Hizmet sektörünün bölgemizde kalite ve marka ismi Ahlatcý Otomotiv Volkswagen Bayii, hizmet kalitesini artýrmakta ýsrarlý tavrýný devam ettiriyor. Bu baðlamda Ahlatcý Grup'a baðlý Ahlatcý Otomotiv, müþteri memnuniyetini arttýrmak için "Bir Fikrim Var" projesini hayata geçirdi. Proje hakkýnda bilgiler veren Ahlatcý Otomotiv Satýþ Müdürü Abdullah Çoban, "Kalitenin insan hayatýný rahatlatýcý ve yükselten deðer etkisini üst seviyelere çýkartmanýn heyecaný ile hizmet verdiðimiz müþterilerimizin fikir ve bize katacaklarý tüm düþüncelerini önemsiyor, her fikrin muhakkak paylaþýlmasýný ve hak ettiði deðerin karþýlýðýný bulmasý gerekliliðine Medine Müdafaasý Çöl Kaplaný Fahreddin Paþa' ayakta alkýþlandý "Medine Müdafaasý Çöl Kaplaný Fahreddin Paþa" adlý tiyatro oyunu Çorumlu izleyenlerin beðenisini kazandý. Çorum Belediyesi tarafýndan Çorumlu tiyatro severlerle buluþturulan oyunu Çorum Valisi Sabri Baþköy ve eþi Fatma Baþköy, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü ve eþi Hatice Külcü, Baþkan Yardýmcýlarý Nurettin Karakaya, Zeki Gül ve çok sayýda Çorumlu izledi. Çorum Devlet Tiyatro Salonu'nda Medine Kumandaný Fahreddin Paþa'nýn, 1916 yýlýnda yaptýðý Hicaz savunmasýnýn anlatýldýðý oyun Osmanlý Devleti'nin 1. Dünya Savaþý'nda hemen her cephede mücadele vermekte olduðu 1916 yýlýnda geçiyor. Ýngiliz hükümeti tarafýndan Osmanlý hâkimiyeti altýndaki Arap topraklarýnda baðýmsýzlýk adý altýnda sömürge devletleri kurmak için Lawrence'ý, Hicaz'a göndermelerini, Osmanlý Devleti'nin de Ortadoðu'da düzeni saðlamak ve Medine'yi korumak için Ömer Fahreddin Paþa'yý görevlendirmelerini konu edinen oyun iki perdeden oluþuyor. Tiyatro oyununun sonunda izleyenler ayakta alkýþladý. inanýyoruz" dedi. Gelen fikirlerin Ahlatcý Otomotiv olarak her konuda olabileceðini aktaran Çoban, müþterilerden ve halktan müþteri memnuniyetini arttýrmak için gelen her fikri deðerlendirmeye alacaklarýný ve gelen fikirlere göre belirli hediyeler vereceklerini ifade etti. Ýnsanlarý ve fikirleri önemsediklerini belirten Çoban, vatandaþlarýn fikirlerini Ahlatcý Otomotiv Müþteri Hizmetleri Temsilcilerine telefonla ve þeklinde ulaþtýrabileceklerini söyledi. Ahlatcý Otomotiv satýþ binasý içinde de bazý bölgelere kutular koyacaklarýný ifade eden Çoban, isteyen müþterilerin bu kutulara fikirlerini bir kaðýda yazarak atabileceklerini aktardý. "Bir Fikrim Var" projesinin kesinlikle bir þikayet kutusu olarak anlaþýlmamasý gerektiðinin altýný çizen Çoban, bu projeyi sadece müþteri memnuniyetini daha da arttýrmak için hayata geçirdiklerini ifade etti. "Her sektörde olduðu gibi otomotiv hizmet sektöründe de marka olmanýn sorumluluðu ve bedeli vardýr" diyen Çoban, "müþterilerimizin memnuniyeti için yapacaðýmýz hizmetleri olabildiðince üst seviyelere çýkartmayý görev kabul ederiz. "Mükemmel Hizmet" anlayýþý içerisinde standartlarýmýzý geliþtiriyor, ARGE ve destek eðitimlerimizle sürekli geliþme, sürekli deðiþim ve inavasyonu saðlama misyonumuzun üzerine bina ettiðimiz Ahlatcý markasýnýn güvenilirlik olgusunu tüm ülke geneline yaygýnlaþtýrma vizyonumuzla zenginleþtiriyoruz. Bir fikrim var Projesi bu baðlamda önem kazanmakta, aklýnýzda bulunan acaba söylesem mi? Sorusunun karþýlýðý olan fikrinizi özümsüyor, önemsiyor ve deðerlendiriyoruz. Katký sunacaðýnýz fikriniz ne olursa olsun sizlerden alýnarak Ahlatcý müþteri hizmetlerimizce deðerlendirme sonucu, bizi hatýrlatacak, size katkýnýzý anýmsatacak ödüllendirmelerde bulunacaðýz. "Fikrinizi ödüllendiriyoruz" sloganýmýz aslýnda fikrinizi önemsiyoruz anlamýný ifade etmektedir. Siz saygýdeðer müþterilerimizi hizmet kalitemizi artýrýcý bu anlamlý etkinliðe davet ediyor, saygý ve hürmetlerimizi sunuyoruz" diye konuþtu.

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

Teknokent te imza günü Çorum Teknoloji Geliþtirme Bölgesi (Teknokent) Projesi imza töreni dün Hitit Üniversitesi Rektörlüðü nde yapýldý.

Teknokent te imza günü Çorum Teknoloji Geliþtirme Bölgesi (Teknokent) Projesi imza töreni dün Hitit Üniversitesi Rektörlüðü nde yapýldý. Üniversite-sanayi iþbirliðinde önemli adým Hitit e iki yeni bölüme onay Teknokent te imza günü orum Teknoloji Geliþtirme Bölgesi (Teknokent) Projesi imza töreni dün Hitit Üniversitesi Rektörlüðü nde yapýldý.

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26 30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/2008 12:26 Konu: 30 Soruluk Test Gönderim Zamaný: 21-Mart-2007 Saat 10:32 MALÝYET MUHASEBESÝ DENEME SINAVI 1- Aþaðýdakilerden hangisi maliyet muhasebesinin

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

rm o f t a l ip j o l o n ek gýda T a d ý G m için ya þ a i ye Türk u ulusal GIDA TEKNOLOJÝ PLATFORMU y a þ a m i ç i n g ý d a Kaynak: 2010 Envanteri (TGDF) Gýda Sektörü 73.722.988 nüfus Hane halký gýda

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Türkiye nin teori ile pratiði en iyi birleþtiren, iþ dünyasýnýn gereksinimlerine en uygun hazýrlanan, nda yeni dönem baþlýyor. HR DERGÝ tarafýndan 1996 yýlýndan beri düzenlenen bu programý daha önce tamamlayanlar,

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr.

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. V KAMU MALÝYESÝ 73 74 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 2000 yýlýnda uygulamaya konulan

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý 2007-18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Ýstanbul, 28 Aralýk 2007 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Motorlu Taþýtlar Vergisi Kanunu'nun 10 uncu maddesi uyarýnca,

Detaylı

Bozdað dan hodri meydan

Bozdað dan hodri meydan (Ç.HAK:516) Nerede mazlum var, biz oradayýz 26 MART 2014 ÇARÞAMBA Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ Agah Kafkas Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas, "Kýsa süre önce Sudan'da bir hastane açtýk, nisan

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

haber TMMOB ESKÝÞEHÝR KENT SEMPOZYUMU GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ Türk Mühendis ve Mimar Odalarý Birliði Eskiþehir Ýl

haber TMMOB ESKÝÞEHÝR KENT SEMPOZYUMU GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ Türk Mühendis ve Mimar Odalarý Birliði Eskiþehir Ýl ESKÝÞEHÝR KENT SEMPOZYUMU GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ Türk Mühendis ve Mimar Odalarý Birliði Eskiþehir Ýl Koordinasyon Kurulu nun düzenlemiþ olduðu ESKÝÞEHÝR KENT SEMPOZYUMU 28-2 Þubat tarihinde Eskiþehir Anemon

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ TBMM 2011 MALİ YILI KESİN HESABI, 2012 YILI BÜTÇE UYGULAMALARI VE 2013-2015 DÖNEMİ BÜTÇE TEKLİFLERİ Saygıdeğer Başkan, Plan ve Bütçe Komisyonunun

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Taþpýnar Muhasebe Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi

Detaylı

Mart - 2005 (1. Dönem) I. MODÜL 25-26 Mart ÝNSAN KAYNAKLARI YÖNETÝMÝNE GÝRÝÞ Ýþ Analizi / Ýþ Tanýmý / Yetkinlikler Yönetim Kavramý ve Geliþimi - Temel Yönetim Fonksiyonlarý Ýnsan Kaynaklarý Yönetimi Kavramý

Detaylı

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði 2. Kýþ

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Onaylayan Administrator Pazartesi, 27 Temmuz 2009 Henüz 17 yaþýndaki bir lise öðrencisi ile evlenerek kamuoyundan büyük tepkiler alan Halis Topraka, bir þok

Detaylı

Yumurta üreticisi tedirgin!

Yumurta üreticisi tedirgin! 3 ilçe hastanesine 4 uzman doktor SAÐLIK Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas, 48. Dönem Devlet Hizmet Yükümlülük Kurasý ile Sungurlu, Osmancýk ve Alaca Devlet Hastaneleri'nde görevlendirmek üzere 4 adet uzman

Detaylı

BAKAN YAZICI BORSAMIZI ZÝYARET ETTÝ

BAKAN YAZICI BORSAMIZI ZÝYARET ETTÝ Bakan Yýlmaz STK Platformu toplantýsýna katýldý UYMAZ: TÝCARET SAÐLAM YAPILMALIDIR Bu ayki röportaj köþemizde Kalkýnma Bakaný Elazýð Ticaret Borsasý Baþkan Cevdet Yýlmaz, Elazýð yardýmcýsý Mustafa Uymaz'a

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

Ýlknur Menlik TGDF Kurumsal Ýletiþim Direktörü TGDF 24 sektörel üye dernek Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayisinin Üretim, Ýstihdam, Ýhracat ve ithalatýnýn %95 ni temsil etmekte Food Drink Europe TGDF 2006

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

17-19 Aralýk 2010 Miracle Resort Hotel, Antalya 17-19 Aralýk 2010 - Miracle Resort Hotel, Antalya Deðerli Meslektaþýmýz, Kanser tedavisindeki hýzlý deðiþim ve geliþme farklý alanlarda uzmanlaþmýþ hekimlerin

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı