BURJUVA TOPLUM ÜCRETLÝ-EMEÐE DAYANIYOR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BURJUVA TOPLUM ÜCRETLÝ-EMEÐE DAYANIYOR"

Transkript

1

2

3 Yeni Evrede Baþyazý BURJUVA TOPLUM ÜCRETLÝ-EMEÐE DAYANIYOR Proletaryaya karþý her yerde, kapitalist saldýrý var. Saldýrý artan bir çizgide ilerliyor ve her geçen gün biraz daha þiddetleniyor. Saldýrý yalnýzca tek tek kapitalistlerce yürütülmüyor, tüm ülkelerin kapitalistlerinin birlikte katýldýklarý, ortak bir saldýrý biçiminde sürdürülüyor. Bu saldýrýlarýnýn amacý, proletaryayý burjuva egemenlik altýnda tutmak, onu, burjuvalarýn egemenliðini devirebilecek örgütlenme ve güçten yoksun býrakmaktýr. Ýþçi sýnýfýnýn, proletarya olarak varlýðýný sürdürmesi, yani ücretli-emekçi olarak varlýðý, kapitalist üretimin koþulu, kapitalistlerin de varlýk koþuludur. Kapitalistlerin tüm maddi zenginliði; kültür edinmesi ve bir bütün olarak burjuva toplumu, ücretli-emeðe dayanýyor. Bu demektir ki, ücretli-emekçilerin kendilerini özel mülkiyete baðýmlý yapan zincirlerini kýrmasý, özgürleþmesiyle burjuva egemenliði ve burjuva toplumu havaya uçar. Ortak varlýklarýný tehdit ettiði için, tek tek ülkelerin tüm burjuvalarý ve dünyanýn tüm burjuvalarý proletaryanýn devrimci hareketine karþý ortak hareket ederler. Kapitalistlerin proletaryaya karþý ortak davranmalarýnýn maddi temeli var. Kapitalist sömürünün kaynaðý iþçilerin ü- rettiði ve kapitalistlerin hiç bir karþýlýk vermeden zorla el koyduðu artý-deðerdir. Artý-deðer üretimi yalnýzca belli iþletmelerde çalýþan iþçilerin deðil, tüm iþçilerin katýldýklarý bir üretimdir. Her kapitalist, iþçilerin ortaklaþa ürettikleri artý-deðer havuzundan sermayesi oranýnda bir miktar çeker. Demek ki, iþçilerin ürettiði artý-deðer havuzundan her kapitalist sermaye gücü oranýnda yararlanýr. Ýþte bu ortak çýkar nedeniyle kapitalistler, aralarýndaki tüm anlaþmazlara raðmen, proletarya söz konusu oldu mu, birlikte hareket ederler. Proletaryanýn ayaklanmasý demek, yalnýzca tek tek kapitalistlerin deðil tüm kapitalistlerin, kapitalist olarak sonu demektir. Kapitalist üretim, belli ülkelerin de yalnýzca belli iþkollarýnda egemen deðil, tüm üretim kollarýnda ve tüm dünyada egemen. Dünya ekonomisi ve uluslarýn karþýlýklý ekonomik iliþkileri sonucu ülkelerin ekonomilerinin birbirinden yalýtýk durumu sona erdi. Kapitalist ekonomik iliþkilerin dünya egemenliðine baðlý olarak tüm ülkelerin proletaryasýnýn karþýlýklý iliþkisi doðdu. Kapitalist dünya ekonomisinde tüm dünya artý-deðeri tüm ülkelerin iþçileri tarafýndan üretilir. Ve uluslararasý sermaye güçleri, bu dünya artý-deðer havuzundan sermayeleri oranýnda yararlanýrlar. Bu ortak çýkar, tüm ülkelerin kapitalistlerinin, aralarýndaki tüm rekabet sürtüþme vb. ne raðmen dünya proletaryasýna karþý neden birlikte davrandýklarýný açýklar. Hiç þüphesiz her kapitalist, bu zenginlik havuzundan olabildiðine en fazla yararlanmaya çalýþýr. Sadece var olandan yararlanmaya çalýþmaz, artý-deðer oranýný artýrmak için de çaba sarf eder. Bu a- maçla kendi aralarýnda çeþitli birleþmelere gider. Her seferinde daha güçlü tekeller doðar bu birleþmelerden. Tekeller arasý rekabet üst düzeye çýkar. Aralarýndaki tüm rekabet ve kapýþmalara raðmen, iþçi sýnýfýný sömürmek hepsinin ortak çýkarýnadýr. Bu çýkarlar tehlikeye girer girmez tüm güçleriyle harekete geçerler, proletaryaya karþý tam bir birlik ve dayanýþma içinde olurlar. Kapitalizm bir sistem haline gelmiþtir. O nedenle iþçilerin tek tek iþ kollarýnda durumlarýný düzeltme giriþimleri, ücretli-köleliði ortadan kaldýrmaz. Esas olarak kapitalist sistemi yýkmak gerek. Bu ise, birleþik olarak hareket eden kapitalistlere karþý proletaryanýn birlikte ve ortak hareket etmesini gerektirir. Proletaryanýn kurtuluþu, tüm ücretli-sýnýfýn katýlacaðý mücadeleyi zorunlu görür. Proletaryanýn birliði ve dayanýþmasýnýn yalnýzca belli ülkelerde sýnýrlý olmayýp, dünya düzeyinde olmasý proletarya için hem bir zorunluluktur, hem yaþamsaldýr. Kapitalizmi bir ya da bir kaç ülkede yýkmak yetmez, kurtuluþ için kapitalizmin dünya sistemlerini yýkmalýyýz. Ýþçi sýnýfýnýn bugüne kadar kapitalizme karþý sürdürdüðü mücadelesi pratik olarak göstermiþtir ki, böylesi bir mücadele son derece þiddetli ve yoðun geçecektir. Proletaryanýn devrim mücadelesi yalnýzca ülke sýnýrlarý içinde birleþmiþ bir karþý-devrim yaratmaz; ayný zamanda birleþik bir u- luslar-arasý-karþý-devrimle karþý karþýya kalýr. Proletaryanýn zafer ve bu zaferin güvencesi için iþçi sýnýfýnýn dünya dayanýþmasý ve birliði proletarya enternasyonalizmi, proletaryanýn kurtuluþunun koþuludur. Her ülkenin proletaryasý kendi yaþamsal hedefleri için kesinlikle proletarya enternasyonalizmi bilinciyle hareket etmelidir. Bulunduðu topraklarda devrim mücadelesi verirken ayný zamanda, dünya proletaryasýyla en sýký dayanýþma ve 3

4 Baþyazý Yeni Evrede birlik içinde olmalýdýr. Burjuvazinin sýrtýný böylesi bir etkin devrimci dayanýþmayla yere getireceðiz. Proletaryanýn devrim yoluyla iktidarý ele geçirmesi ve proletarya diktatörlüðünü kurmasý tüm kapitalist dünyaya bir meydan okumadýr. Bu mücadele tüm burjuva dünyasýný karþýsýna aldýðý için son derece þiddetli geçecektir. Bu konuda bugüne deðin ortaya çýkan sosyalizm örneklerine baktýðýmýzda, bu mücadelenin ne kadar sert ve þiddetli geçeceðini daha iyi anlarýz. Dünya burjuvazisi sosyalizm örneðini, proletarya diktatörlüðünü yýkmak için tüm gerici güçlerini, tüm uluslar arasý olanaklarýný sonuna kadar harekete geçirecektir. Burjuvazinin kar ve daha yüksek kar için yapmayacaðý kötülük, göze alamayacaðý vahþet yoktur. Burjuvazinin zenginliðinin baþlýca kaynaðý olan proletarya ayaklanýnca ve iktidarý ele geçirince o zaman, proletaryayý ezmek için, burjuvazinin vahþetini hangi düzeylere çýkaracaðýný yaþanan örneklerden çýkarabiliriz. Proletarya burjuvazinin bu saldýrýsýný ancak proletaryanýn dünya dayanýþmasý ve birliðiyle boþa çýkarabilir. Ýþçi sýnýfýnýn, proletarya enternasyonalizmiyle ilgili bilinci çok geliþti. Bu süre içinde giriþtiði devrimci pratikler, bu bilincin geliþmesinde büyük bir etkisi oldu. 20. yüzyýlda gerçekleþen tüm toplumsal devrimler, çeþitli düzeylerde proletaryanýn uluslararasý desteðini gördü. Her sýnýf bilinçli iþçi, dünya burjuvazisini proletaryanýn dayanýþmasý ve desteðiyle alt edebileceðini öðrendi. Bu bilincin oluþmasýnda dünya komünist hareketinin belirleyici etkisi oldu. Her komünist parti dünya proletarya hareketinin bir müfrezesi olarak hareket etti. Sosyalist sistemin varlýðý proletarya enternasyonalizmi düþüncesini yüzmilyolarca emekçiye maletti. Böylece milyonlarca insan proletarya enternasyonalizmi ilkesiyle birbirine baðlandý. Proletarya enternasyonalizmi ayrý ayrý ülkelerdeki iþçilerin ve iþçi hareketinin kendi aralarýndaki biçimi belirleyen kesin biçimdir. Bu biçim her zaman örgütsel ifadesini bulmasa da, sýnýf mücadelesinin özü olarak her zaman vardý. Kapitalizmin çöküþ dinamikleri, kapitalizmi yýkýma götürüyorsa, çöküþ sýçramalý bir geliþim gösteriyorsa, burjuva sistem her yerde, proletaryanýn ayaklanmalarý altýndaysa, kapitalist sistemin yanýnda karþýtý olan sosyalizm ortaya çýkýyorsa bu durum karþýsýnda uluslar arasý burjuvazinin, egemenliðini ve dünya düzenini korumak için, proletaryaya karþý, kendi içinde daha sýkýca kenetlenmeyeceði ve ortak saldýrýya geçeceði açýk. Bugün yaþanan süreç tam da böyle bir süreç. Proletarya kapitalizmi yýkmak, baþka bir dünya, sosyalist toplumu kurmak için, kapitalizmin baský altýna aldýðý tüm emekçi kitlelerle birlikte, yüzyýlýmýzý bugünden sosyal ayaklanmalar yüzyýlýna çevirdi. Sosyal ayaklanmalar ve sosyal devrimler yüzyýlýnda -nesnel durum ve olaylarýn geliþimi yüzyýlýn böyle geçeceðini gösteriyor- burjuva sistemin sonunun geleceði rahatlýkla ortaya konabilir. Uluslararasý burjuvazi, kaçýnýlmaz gidiþi önlemek için, umutsuz, sonuçsuz bir savaþa, yüzyýl savaþýna giriþti. Dünya proletaryasýný ve halklarý baský altýnda tutmak için, sürdüregeldiði askeri, politik, ekonomik mekanizmalarýný ya iyice pekiþtirdi ya da yenilerine yöneldi. Proletaryaya ve komünist güçlere karþý bir dizi ortak hareket etme kararý, yeni baský yasalarý, ve uluslar arasý -burjuvalararasý- iþbirliði anlaþmalarý aldý. Ayný süreçte, kapitalistler arasý rekabet, yani tekellerarasý rekabet ve kapýþma da tüm þiddetiyle sürüyor. Kapitalizmin iþleyiþ yasalarý bunu gerektiriyor. Fakat, proletarya, proletaryanýn devrimci mücadelesi söz konusu oldu mu, aralarýndaki tüm bu sorunlarý arka ittikleri ve proletaryaya karþý nasýl da birleþik bir karþý-devrim gücü olduklarý 11 Eylül den sonra açýkça ortaya çýktý. Her yerde emekçi sýnýfa karþý topyekün bir saldýrýya geçildi. Saldýrý daha üst düzeye, burjuva küresel iç savaþ biçimine büründü. Burjuvazi her ne yaparsa yapsýn burjuva sistemde çatlak bir kere açýldý, proletarya onu sonuna kadar büyütecektir. Proletarya kapitalizmi yýkacak güce ve savaþ yeteneðine sahip olduðunu daha Ekim Devrimi sýrasýnda ortaya koydu. Ve 20. yüzyýldaki pratiðiyle bunun çok sayýda örneðini yarattý. Sýnýf savaþýný burjuvazinin vahþi saldýrý, baský ve katliamlarý altýnda sürdürdü. Saldýrýlar bazen proletaryaya göz açtýrmayacak þiddetle oldu. Zindanlar komünistlerle doldu. Sürgünler, açlýða, iþsizliðe mahkum etme, baský, proletaryanýn üzerinde hiç eksik olmadý. Tüm bu saldýrýlar proletaryayý geriletmedi ve geriletemezdi. Proletarya tüm bu saldýrýlarýn orta yerinde ayakta kaldý, savaþmaya devam etti. Sonuçta öylesine büyük bir deneyim sahibi oldu ki, bilinç bakýmýndan olsun, kültür düzeyi bakýmýndan olsun, her yönde burjuvaziyi tüm dünyada yere çalacak kadar donanýmlý hale geldi þimdi. Savaþýma, bu yetkin bilinç, kültür ve örgütlenme-mücadele birikimiyle katýlýyor. Proletarya, insanlýðý kapitalizmin baskýsýndan kurtaracak savaþým kapasitesine ve genel düzeye sahiptir. Proletaryanýn sýnýf savaþýnýn tüm cephelerinde saðladýðý geliþme ve yetkinleþme etkisini dünya çapýnda birlikte eyleme geçen milyonlarca emekçinin hareketinde kendisini göstermiþtir. Dünya proletaryasý, burjuvazinin koyduðu tüm engelleri aþýp, ayný anda eylem yapma kararlýlýðýný kanýtlamýþtýr. Emperyalizme ve kapitalizme karþý milyonlarca emekçiyi bir araya getirmiþ ve daha etkin eylemlerin yolunu açmýþtýr. Milyonlarca emekçinin süreklilik kazanan eylemi, hep bu þekilde devam etmez, belli bir noktada kesinlikle daha ileri sýçrama yapacaktýr. Proletaryanýn ileriye doðru her devrimci sýçramasý, burjuvazinin dizginsiz þiddetini ve birleþik hareketini de beraber getirir. Proletarya önderliðinde birleþmiþ e- mekçi kitlelerle, burjuvazinin önderliðinde birleþmiþ düzen güçleri savaþýmda karþý karþýya gelir. Bu savaþýmda zafer, hiç kuþku yok ki, proletaryanýn olacaktýr. C.DAÐLI 4

5 Yeni Evrede Kapitalizmin Felaketleri Kasým ayýnýn baþýnda yoðun yaðmur yaðýþýna baðlý olarak yaþanan sel felaketinde 44 kiþi öldü. 44 insan göz göre göre, baðýra çaðýra gelen doðanýn gazabýna kurban edildi. Ama yoksul sýnýflardan insanlarýn yaþamýna bir saman çöpü kadar deðer vermeyen bütün burjuvalar gibi Baþbakan Tayip Erdoðan da yoksul insanlarýn baþýna gelen bu felaket için abartýlýyor dedi. Dünyanýn her yerinde bir tür þeyler olabileceði ni söylemesi burjuvalarýn yoksul insanlarýn yaþamýna yaklaþýmlarýný tüm yalýnlýðýyla ele veriyor. Onlar için önemli olan mal dýr; özellikle kendi mallarý ve sermayeleri. Yoksul sýnýflardan insanlarýn yaþamý bu mal ve sermayeler i büyütmeye yaradýðý ölçüde önemlidir. Yoksa içinde küçük çocuklarýn da olduðu kýrkdört insanýn ölü- ABARTISIZ KATLÝAM kendi sorumluluðu olup olmadýðýný araþtýrmayý gerekli görmez. O, sadece olmuþtur. Belki bundan yýllarca önce olsaydý, bu bir dereceye kadar anlaþýlýrdý. Meteoroloji tahminlerinin bu derece geliþkin olmadýðý, önceden yaðýþ vb. uyarýlarýnýn yapýlamadýðý dönemlerde ani gelen bir baskýný önlemek zor olabilir veya mümkün olmayabilirdi. Peki ya þimdi? Onca geliþmiþ cihazlara, onca hava raporlarýna raðmen, göz göre göre gelen bu felaketi neyle açýklayabilirler? Açýk ki, bu ne tek baþýna R.Tayyip Erdoðan ýn vurdumduymazlýðýdýr ne afet koordinasyon merkezi vb.nin ihmalkârlýðýdýr, ne þu, ne bu. Bu düpedüz, bir bütün olarak kapitalist sistemin insan hayatýný hiçe sayan anlayýþýdýr. Elbette her insanýn hayatýný deðil! Söz konusu olan burjuvalar olduðun- mü abartýlmýþ bir olaydýr kendileri için. da, onlara bir zarar gelmesin diye nasýl üzerlerine titrendiðini, Emperyalist-kapitalist sistemin dünya üzerinde yaþanan yatýrýmlarýn nasýl zengin mahallelerine kaydýrýldýðýný, sýrça ve artýk herkesin malumu olan doðal olmayan afet lerden birinci dereceden sorumlu olduðunu anlamak o kadar zor deðil. talistlerin vicdanýnýn sýnýfsal olduðunu da. Onlar yoksullar için köþklerde doðal afet tehlikesinin olmadýðýný biliyoruz. Kapi- Sadece kar hýrsý nedeniyle doðanýn dengesini bozduklarý için olsa olsa timsah gözyaþlarý dökerler. Yoksullar için ne kadar deðil, ama milyarlarca insaný yoksulluða, sefalete, insanca olmayan yaþam koþullarýna, insanca olmayan evler de yaþamara, baþbakanýn abartýlýyor açýklamasýndan görebiliriz. vicdan sahibi olduklarýný 44 insanýn öldüðü bu felaketten sonya mahkûm ettikleri için de böyledir. Halk, yaþadýðý aðýr felaketi duyurmak, devletin ilgisizliðini Bu nedenle sel ya da baþka doðal afet ten dolayý insanlýðýn karþýlaþtýðý bütün dramlardan kapitalizm doðrudan sorumbakýr ýn Çýnar ilçesinde hükümet Konaðý önünde toplandýðýn- protesto etmek için sel felaketinin en çok etkili olduðu Diyarludur. Bu anlamda Türkiye tekelci kapitalizminin temsilcisi ve da, çevik kuvvet polisinin saldýrýsýna uðradý. Sel felaketi nde, burjuva sýnýfýn bir üyesi olarak Baþbakan, Türkiye de yaþanan kapitalizmin tüm felaketlerinde ölmek serbest ama bunu protesto etmek yasak! Asýl suçlularý teþhir etmek yasak! Ýþte em- ve doðal afet diyerek geçiþtirilen katliamlardan birinci derecede sorumludur. Kimsenin günahlarýný baþkasýnýn sýrtýna atarak kurtulma þansý yoktur. ölümleri protesto ederken cellât. peryalist-kapitalist sistemin vicdaný bu. Bizler ölürken seyirci, Tayip Erdoðan ýn abartýlýyor dediði katliamda 44 insan Kyoto sözleþmesinin altýna hala imza atmamýþ olan ABD, öldü. Ve biliyoruz ki, bugün ayný felaket olsa yaþanacak manzara bundan farklý olmayacak. Yine yoksul insanlar ölecek, yi- devam ederken, dünyanýn bir çok yerinde yaþanan doðal afet- atmosfere saldýðý zehirli gazlarla dünyanýn canýna okumaya ne yoksullar karýn, yaðmurun, yaþýn içinde yaþam mücadelesi ler i umursamýyor bile. Ayný þekilde Çankaya da sýrça verecekler. Þu anda Kürdistan da insanlarýn birçoðunun çamur içerisinde yatýp kalkýyoruz. Yiyecek ekmek, þeker yok dinak ta yaþýn, çamurun içinde yaþam savaþý verenlerin acýlarýy- köþk lerinde sýcak yataklarýnda uyuyorlar, Diyarbakýr da, Þýryerek isyan ediyor oluþlarý, bunun en açýk göstergesi. Hiç kimse, bu yaþananlarý takdiri ilahi, kader ya da dünyanýn her sunu aþmýyor. la uðraþmýyorlar. Vicdanlarýnýn sýnýrý sýrça köþk lerinin avlu- yerinde oluyor çarpýtmalarýyla açýklayamaz. Bu durumda iþçi ve emekçilere, yoksul Kürt halkýna söylenecek ne kalýyor? Kulübelere Barýþ, Saraylara Savaþ. Günü- Genellikle sel baskýnlarý vb için sahipsiz afetler denir. Gerçekten de hiç kimse aþýrý yaðýþ sonrasý oluþan felakette müzün deyimiyle Ya Devrim Ya Ölüm!r 5

6 Sosyalist Kore Yeni Evrede SOSYALiST KORE EMPERYALiZME MEYDAN OKUYOR Son süreçte emperyalist-kapitalist sistemin tüm dünyaya karþý giriþtiði pervasýzca saldýrýlara karþý en cüretli karþýlýðý hiç kuþku yok ki Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti veriyor. KDHC, emperyalizmin saldýrýlarýna gecikmeksizin, anýnda ve anladýðý dilden cevap veriyor. Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti, 9 Ekim tarihinde nükleer füze denemesinde bulunduðunu tüm dünyaya ilan etti. KDHC, denemede bulunmadan önce Amerika nýn artan düþmanca tavrýný gerekçe gösterdi. Sosyalist Kore, izlediði diplomatik uslüp ve dýþ politikayla, artýk beþ kuruþluk deðeri kalmayan, Beyaz Saray ýn koridorlarýnýn paspasý haline gelmiþ olan diplomatik nezaket kurallarý ný bir kenara koyarak açýktan emperyalizme meydan okuyor. Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti Dýþiþleri Bakanlýðý yetkilisi Li Gun, Geçen yýl nükleer silahýmýz olduðunu duyurmuþtuk. Bu silahlara sahip olduðumuzu barýþçýl bir þekilde ispatlýyoruz diyor. Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti bu tavrýyla, bir süre önce çekildiði altýlý görüþmelere dönmeyi düþünmediðini de göstermiþ oluyor. Aslýnda 19 Eylül 2005 tarihinde Çin in arabuluculuðunda bulunan bir formülle, sorunun diplomatik çözüm ü hedeflenmemiþ deðildi. Buna göre, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti atom silahlarýný býrakacak, varolan nükleer programýný durduracak ve 2003 te çekildiði BM Nükleer Silahsýzlanma Antlaþmasýna (NPT) dönecekti. Buna karþýlýk ABD, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti nin toprak bütünlüðünü tanýyacak, bütün düþmanca faaliyetlerine son verecekti. Ama süreç böyle geliþmedi. ABD, mali yaptýrýmlar uygulamayý sürdürdü. Sosyalist Kore ile iþ yapan uluslararasý bankalar, ABD nin baskýlarýna dayanamayýp iþ yapmayý durdurdular. Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti, kredi güçlüðü yaþamaya baþladý. Tahmin edilebileceði gibi, bütün bunlara ABD nin ve diðer emperyalistlerin kara propagandalarý eþlik etti. Sosyalist Kore nin 23 milyonluk nüfusunu doyuramadýðý, açlýk ve kýtlýðýn kol gezdiði haberleri basýnda çarþaf çarþaf boy vermeye baþladý. Yalan ve hile ortalýðý kapladý. Bu tür saldýrýlara alýþkýn olan Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti, emperyalistlerle anlayacaklarý dilden konuþmaya baþlayarak ABD mali yaptýrýmlarý ortadan kalkana deðin nükleer faaliyetleri ile ilgili olarak masaya oturmama kararý aldý. Arkasýndan en iyi savunma saldýrýdýr dercesine, ardý ardýna nükleer denemeler yaptý. ABD nin kuruluþ günü olan 4 Temmuz da fýrlattýðý Taepedong 2 füzesinin ABD nin Alaska eyaletini vurabilecek bir menzile sahip olmasý bir anda baþta ABD olmak üzere tüm emperyalistleri paniðe sevketti. 5 Ekim tarihinde Birleþmiþ Milletler Güvenlik Konseyi, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti ne yaptýrým kararý aldý. Bunlar arasýnda Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti ne ticari ambargo vb olduðu kadar, BM nin bir askeri müdahaleyi de öngören 7. maddesinin (hatýrlanacaðý üzere NATO bu maddeye dayanarak Yugoslavya ya saldýrmýþ ve bir sürü insaný katletmiþ, Yugoslavya nýn alt yapýsýný yýkýma uðratmýþtý) uygulanmasý da var. Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti, hemen bu tür tehditlere papuç býrakmayacaðýný bu kararý reddederek gösterdi. Baþta Japonya ve Güney Kore olmak üzere bu karara alkýþ tutanlara karþý cevabý ise Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti BM Daimi Temsilcisi Pak Gil Yon verdi. Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti yetkilisi, BM Güvenlik 6 Konseyi nin iþe yaramayan kararlarý almak yerine Pyongyang ý tebrik etmesi gerektiðini ve nükleer denemelerin bölgede barýþ ve güvenliðe katký saðladýðýný söyledi. Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti nin bu uzlaþmaz ve kararlý tutumu, emperyalist-kapitalist sistemin tüm saldýrýlarýný boþa çýkarmýþ ve hepsini bir korku ve paniðe sevketmiþ durumda. Deyim yerindeyse, hiçbiri ne yapabileceðini bilmiyor. Brooking Enstitüsü nden Michael O Hanzon un sözleri emperyalistlerin korkularýný ele veriyor; Sosyalist Kore nin 1,7 milyon askeri olduðunu söyleyen O Hanzon, savaþ patlarsa Kuzey Korelilerin nerede duracaðýný kestiremezsiniz diyor. Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti devlet baþkaný Kim Jong Ýl, adeta bu korkuyu büyütmek istercesine Emperyalist düþman ABD ye en ufak bir taviz verilmeyeceðini söylüyor ve halkýnýn topyekün savaþa hazýr olduðunun altýný çiziyor. 18 Ekim akþamý Pyongyang da Kim Ýl Sung un kurduðu Kahrolsun Emperyalizm Birliði nin 80. yýldönümü vesilesiyle yapýlan gösteriye katýlan binlerce kiþi, bunun en somut kanýtý. ABD nin ikinci denemede yaptýrýmlar sertleþebilir a- çýklamasý karþýsýnda Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti nin ikinci bir deneme olabilir açýklamasý yapmasý halký ve yönetimiyle bir bütün olarak Sosyalist Kore nin emperyalist-kapitalist sisteme karþý bir savaþa hazýr olduðunu gösteriyor. Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti nin güçlü ordusunun yaný sýra, 10 nükleer füzesi ve 800 de balistik füzesi var. Bunlarla, isterse yýllarý arasýnda fiili olarak savaþtýðý ve bir barýþ anlaþmasý imzalamadýðý için þimdilik sadece ateþkes durumunda olduðu ABD iþbirlikçisi kapitalist Güney Kore yi, her zaman bölgede emperyalist bir tehdit olan Japonya yý ve ABD nin Alaska eyaletini rahatlýkla vurabilir; Güney Kore de konuþlanmýþ bulunan hali hazýrdaki 37 bin ABD askerini anýnda yok edebilir. ABD ve kapitalist Güney Kore, yakýn süreçte yaptýklarý ortak askeri tatbikatla adeta mezarlýkta ýslýk çalýyor ve korkularýný bastýrma gayretine giriyorlar. Sosyalist Kore ye boyun eðdiremiyor oluþlarý, onlarýn en büyük kabusu. Uluslararasý barýþ ve güvenliðe açýk tehdit oluþturduðunu dile getirdikleri Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti nin denemelerine gecikmeksizin cevap vermek gerektiðini düþünüyorlar; ama ellerinden bir þey gelmiyor. Bu sýrada Rusya, Kuzey Kore ye yaptýrýmlara karþý olduðunu her fýrsatta dile getiriyor. Dahasý, Rusya Savunma Bakanlýðý Uluslararasý Askeri Ýþbirliði Bölüm Baþkaný Yevgeni Buginski, ABD nin Doðu ve Orta Avrupa ya taþýmayý planladýðý füze savunma sisteminin Rusya ya yönelik tehdit oluþturduðunu ve buna karþý önlem alacaklarýný söylüyor ve bu tür adýmlar, uygun askeri ve siyasi misilleme gerektirir diyerek, bundan sonra ABD nin atacaðý adýmlara karþý sessiz kalmayacaklarýný ortaya koyuyor. Rusya, bu açýklamasýyla Avrupa dan u- zak ama kendisine çok yakýn Kore Yarýmada sýnda yaþanacak geliþmelere kayýtsýz kalmayacaðýnýn da ipuçlarýný veriyor. Ýþte bu askeri ve siyasi dengeler ortasýnda sosyalist Kore, iþçi ve e- mekçi halklar lehine önemli bir aðýrlýk koyuyor. Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti nin emperyalist-kapitalist sisteme karþý attýðý her adým, dünya emekçi halklarýna ve komünistlere moral vermeye devam ediyor.r

7 Yeni Evrede Ölüm Orucu DETAK TAN TAKSÝM DE BASIN AÇIKLAMASI Ölüm Orucu Eylemi Devrimin Yenilmezliðini Gösteriyor F tipi zindanlara karþý baþlatýlan tarihi Ölüm Orucu eylemi, tüm baský ve katliamlara raðmen büyük bir kararlýlýkla sürüyor. 19 Aralýk katliamýndan bugüne 122 devrimci katledildi. Ýçerde Ölüm Orucu Eyleminde ve dýþarda devrimci tutsaklara yapýlan destek eylemlerinde yüzlerce insan ölümsüzleþti, yüzlercesi sakat kaldý. Ama hiçbir baský ve katliam devrimci tutsaklara boyun eðdiremedi. Ölüm Orucu eyleminin yýllarý aþan bir kararlýlýkla sürüyor olmasý, bunun en büyük kanýtýdýr. Devrimci tutsaklara destek olmak, F tipi zindanlardaki baskýlarý protesto etmek ve süren Ölüm Orucu eylemini insanlara duyurmak için, Devrimci Tutsak Aileleri Komiteleri (DETAK) bir basýn açýklamasý yaptý. Saat de, Avrasya Maratonu nun sona erdiði saatlerde Taksim Tramvay duraðýnýn önünde yapýlan basýn açýklamasýnda Ölüm Orucu Sürüyor, Zindanlarý Yýkalým Tutsaklara Özgürlük pankartý açan DE- TAK lýlar, kýzýl bayraklarla sýk sýk Yaþasýn Ö- lüm Orucu Eylemimiz, Devrimci Tutsaklar O- nurumuzdur, Ölüm Orucu Sürüyor Sürecek Zafere Kadar, Zindanlar Yýkýlsýn Tutsaklara Özgürlük sloganlarý attýlar. Basýn açýklamasýný okuyan Sevgi Kýrca, Üzerinde yaþadýðýmýz topraklarda 6 yýlý aþkýn süredir devam eden Ölüm Orucu eylemi, devrimin yenilmezliðini gösteriyor. Emperyalist-kapitalist sistemin tüm saldýrýlarý karþýsýnda devrimci iradenin teslim alýnamadýðýný ve alýnamayacaðýný uðruna ölünecek bir ideoloji yoktur yalanlarýnýn boþa çýkartýldýðýný gösteriyor. Devrimci tutsaklar, emperyalist-kapitalist sistemin tüm dünyayý kana bulamasýna, yaþamý insanlar için zindana çevirmesine karþý, insanlarýn insanca bir dünyada açlýk yoksulluk nedir bilmeden, evsiz barksýz kalmadan yaþayabileceklerini haykýrýyorlar tüm dünyaya. Bu nedenle devrimci tutsaklar emperyalist-kapitalist sistemin saldýrýlarýnýn öncelikle hedefi oluyorlar. Onlar insanlýða yeni bir yaþamýn, sýnýfsýz, sömürüsüz bir dünyanýn mümkün olduðunu haykýrýyorlar çünkü. Çünkü onlarýn sesleri en saðýr kulaklara bile ulaþýyor. Çünkü onlarýn sesi yüreklerinin kulaklarý saðýr olmamýþ herkesi sarýp sarmalýyor. ( ) Ve Ölüm Orucu Sürüyor. Bugün bir avukat olan Behiç Aþçý, iki çocuk annesi eski bir tutsak olan Gülcan Görüroðlu ve bir devrimci tutsak, zorla müdahale iþkencesiyle karþý karþýya olan Sevgi Saymaz, Ölüm Orucu Eylemi ni sürdürüyorlar. Onlarýn gün be gün eriyen bedenlerinde büyüyen devrimdir. Ýþçi sýnýfý ve emekçi halklarýmýzýn devrim umudu Ölüm Orucu savaþçýlarýnýn eriyen bedenlerinde büyüyor. Bu büyük savaþta Devrimci Tutsak Aileleri Komiteleri olarak hep devrimci tutsaklarýn ve Ölüm Orucu savaþçýlarýnýn yanýnda olduk. Eþlerimizin, çocuklarýmýzýn, kardeþlerimizin ve yoldaþlarýmýzýn verdiði bu büyük mücadelede onlarla omuz omuza çarpýþtýk. Bundan sonra da, zindanlar yýkýlýp tutsaklar özgürleþinceye, F tipi zindanlar kapatýlýncaya deðin mücadelemiz sürecek dedi. Zindanlarý Yýkacak Zaferi Biz Kazanacaðýz, Yaþasýn Ö- lüm Orucu Eylemimiz, Ölüm Orucu Sürüyor kuþlamalarý yapan DETAK lýlar büyük bir coþku ile Bize Ölüm Yok marþýný söyledikten sonra basýn açýklamasýný sonlandýrdýlar.r 7

8 Eylemler Yeni Evrede DEVRÝMÝN AYAK SESLERÝ DÜNYAYI SARSIYOR HEMA KANDÝLLÝ ÝÞLETMESÝ NDE EYLEM Hattat Holding e baðlý Hema Kandilli Kömür Ýþletmesi nde çalýþan iþçiler, ücretlerinin yükseltilmesi ve bazý sosyal haklar verilmesi talebiyle 20 Ekim 2006 tarihinde yaklaþýk 3 saat süreyle ocaða girmediler. Gündüz vardiyasýna gelen iþçiler ocaða girmezken, gece vardiyasýnda çalýþan iþçiler kuyu baþýndan ayrýlmayarak, 16:00-24:00 vardiyasýnda çalýþan iþçiler ise sabah iþyerine gelerek arkadaþlarýna destek verdiler. Hema Ýþletmesi nin yetkilileri, yýlbaþýndan önce ücretler konusunda bir þey yapamayacaklarýný söyleyerek iþçilerden ocaklara girmelerini istediler. En sonunda da, çalýþan bu ücretle çalýþsýn, çalýþmayacak olan býrakýp gitsin diyerek iþçileri iþsizlikle korkutma yoluna gittiler. MANAVGAT TA TAÞERON TEMÝZLÝK ÝÞÇÝLERÝ ÝÞ BIRAKTI Manavgat Belediyesi tarafýndan ilçenin çöp toplama iþinin özelleþtirilmesinin ardýndan ilçenin temizlik iþini alan Arça Firmasý ile temizlik iþçileri arasýnda ücret nedeniyle ortaya çýkan anlaþmazlýk, iþçilerin büyük bölümünün iþ býrakmasýyla sonuçlandý. 380 YTL ile çok zor þartlar altýnda yaþamaya çalýþtýklarýný belirten grevci iþçiler, ücretlerinin 500 YTL ye çýkarýlmasýný istediler. Taleplerinin kabul edilmesi i- çin iþçiler 27 Ekim gecesi çöp toplamaya çýkmadý. Bunun ü- zerine çöpler, öðle saatlerinde diðer belediye iþçilerince toplanmaya baþladý. Arça Temizlik iþçileri ise grev kýrýcýlýðýna ve iþten atýlmalara karþý direneceklerini dile getirdiler. DS SMÝTH TRAKYA DA DÝRENÝÞ BAÞLADI Temmuz ayýnda Disk Tümka-Ýþ Sendikasýna üye olduklarý için iþten atýlan DS Smith Trakya Fabrikasý iþçileri, fabrika önünde direniþe baþladý. DS-Smith patronu bu konuda baskýlarýn iþe yaramamasý üzerine Çorum Fabrikasýnda örgütlü olan Selüloz-Ýþ Sendikasýný çaðýrarak buraya üye olmalarýný istedi. Bu uygulama fazla iþe yaramayýnca patron 9 iþçiyi tazminatlarýný ödemeden iþten attý ve Ýþten atýlan iþçiler Ekim in son haftasý fabrika önünde direniþe geçtiler. KOSTARÝKA DA SERBEST TÝCARETE KARÞI GREV VE SOKAK Orta Amerika ülkeleri Dominik Cumhuriyeti ve ABD a- rasýndaki Serbest Ticaret Anlaþmasý ný (TLC) durdurmak ü- zere kollarý sývayan Kostarikalý iþçiler, grevler ve sokak kampanyalarýný içeren büyük bir kampanya örgütlüyor. TLC karþýtý grevler, tarýmcýlardan çevrecilere, kooperatifçilerden öðrencilere çok farklý kesimlerin desteðini alýyor. Merkez sol hükümet ise herkesin eylem yapma hakký bulunduðunu ama temel hizmetleri kesintiye uðratan bu grevlerin meþru olmadýðýný söylüyor. TLC karþýtý grevler, ülkedeki yaþamý durduracak. Sendikacýlar, TLC programýnýn durdurularak kapsayýcý ve dayanýþmacý bir sosyal kalkýnma programýnýn hayata geçirilmesini talep ediyorlar. ÝNGÝLTERE DE PARLAMENTO YU KUÞATMA 9 Ekim Pazartesi günü yaklaþýk 150 kiþi, parlamentoyu iþten atmak i- çin Westminister meydanýnda bir araya geldi. Planlanan eylem parlamentoyu kuþatarak çalýþmasýný durdurmak, askeri polis, lordlar ve sivil hizmetkarlarýn parlamentoyu yeniden açmasýný engellemekti. Protestocularýn meydana gelmeye baþlamasýyla birlikte polis eylemcileri durdurmak için þüpheli herkesi arayarak insanlarý meydana sokmadý ve protestolara katýlmalarý engellendi. Saat 14:00 civarýnda eylemciler polis tarafýndan kuþatýldý. Bir fotoðrafçý polis tarafýndan hastanelik edildi. Ve yaklaþýk 40 kiþi gözaltýna alýndý. SAÐLIK EMEKÇÝLERÝNDEN EYLEM Saðlýk Bakanlýðý tarafýndan uygulamaya konulacak Personel Daðýtým Cetveli ne karþý saðlýk emekçileri tepki gösteriyor. 31 Ekim günü Adana da konuya iliþkin olarak Saðlýk E- mekçileri Sendikasý (SES) Adana Þubesi bir açýklama yaptý. Çukurova Devlet Hastanesi bahçesinde yapýlan basýn toplantýsýnda SES liler, personel atamalarýnda kullanýlacaðý söylenen hizmet puan sisteminin neye göre belirleneceðinin bilinmediðine deðindi. Bu uygulamanýn, keyfi uygulamalarýn ve sürgünlerin kaynaðý haline geleceði endiþesi taþýdýklarýný belirterek sendika olarak hukuksal yollara baþvuracaklarýný ve eylemlerle seslerini yükselteceklerini de söylediler 8 SINAV KARÞITI AVUKATLAR EYLEMDE Bir yýla yakýn süredir avukatlýk sýnavýna karþý mücadele veren stajyer avukatlar Türkiye nin pek çok ilinden yola çýkarak 7 Kasým günü sabahýn erken saatlerinde Ankara da buluþtular. Atatürk Bulvarý üzerindeki Ankara Barosu Eðitim Merkezi önünde toplanan avukatlar, buradan yürüyüþe geçerek Sakarya Caddesi üzerinden Yüksel Caddesi ne geldiler. Stajer avukatlar Ýnsan Haklarý Anýtý önünde açýklama yaptýktan sonra, seçtikleri 20 temsilciyi milletvekilleriyle görüþmeler yapmak üzere Meclis e gönderdiler. Stajyer avukatlar daha sonra söyleþi yapmak ve Meclis e giden temsilcilerini beklemek üzere Ankara Barosu Eðitim Merkezi ne geri döndüler. Avukatlar eylem boyunca Diplomalý Ýþsiz Olmayacaðýz, Savunmayý Savunuyoruz, Avukatlýk Hakký-

9 Yeni Evrede Eylemler mýz Engellenemez sloganlarý attýlar BÝNLERCE ZEYTÝN ÜRETÝCÝSÝ YOL KESTÝ, JANDARMA ÜRETÝCÝLERE SALDIRDI Marmara Zeytin Tarým Kooperatifleri Birliði nin (Marmarabirlik) avans fiyatlarýný düþük açýklamasý ve alýmlara sýnýrlama getirmesi üzerine binlerce Bursalý zeytin üreticisi, ( Kasým günü protesto eylemi yaptý. Gemlik, Mudanya ve Ýznik ilçelerinden Ýzmir yolu üzerindeki Marmarabirlik tesislerine gelen 5 bin civarýnda üretici, karayolunu trafiðe kapatýnca; üreticilere jandarma robocoplarý biber gazý ile saldýrdý. Daha sonra aralarýndan 10 kiþilik temsilci seçen üreticiler, Marmarabirlik yönetimiyle görüþmeye gitti. Üreticiler, tonlarca zeytin üretimi olduðunu ancak Marmarabirlik in bunun belirli bir kýsmýný aldýðýný öne sürdüler. Jandarma Alay Komutaný nýn, çiftçilerin sözcülerinden bir grup ile yaptýðý görüþmenin ardýndan 1.5 saatlik yolu trafiðe kesme eylemi, tek þeridin trafiðe açýlmasýyla kýsmen sona erdi. Görüþmelerin devam ettiði ve çiftçilerin netice a- lamamasý halinde yolu yeniden trafiðe kapatacaklarý bildirildi. Marmarabirlik yönetimi ile görüþen temsilciler dýþarý çýktýktan sonra zeytin üreticileri eylemlerine son verdi. CEZAEVÝ ÝNÞAATINDA ÇALIÞAN ÝÞÇÝLER ÝÞ BIRAKTI Antalya merkeze baðlý Yeniköy Beldesi nde yapýmý devam eden L tipi cezaevinin inþaatýnda çalýþan ve 3 aydýr paralarýný alamayan iþçiler iþi býraktý. Sorumlu firmadan 3 aydýr paralarýný alamadýklarýný belirten iþçilerden Zeki Kaçar, Biz burada 3 ayda 150 bin YTL lik iþ yaptýk, ama 14 bin YTL para verdiler. Bizi burada sigortasýz çalýþtýrýyorlar, bayramda para vermediler. 3 ay önce Kars ve Bitlis ten 40 kiþilik bir grup olarak geldik. Memleketinde selden dolayý evi yýkýlan ve annesini kaybeden bir arkadaþýmýz evine cep telefonunu satarak gidebildi dedi. Ýþçiler, paralarý ödenene kadar inþaat önünde bekleyeceklerini kaydetti. BANGLADEÞ YÝNE ALEV ALEV Begüm Halide Ziya baþkanlýðýndaki hükümeti, gelecek seçimlere hile karýþtýrmaya çalýþmakla suçlayan binlerce protestocu, baþkent Dakka ya giden tüm yollarý kapattý. Bangladeþ te rakip siyasi gruplar arasýnda çýkan çatýþmalarda dün ve önceki gün 18 kiþi öldü. Yapýlan gösteriler nedeniyle okullar kapatýldý. MALATYA DA PEGAZ ÝÞÇÝLERÝ KAZANDI Malatya da doðalgaz daðýtýmý yapan PEGAZ A.Þ ye baðlý taþeron firmalarda çalýþan iþçiler, dört aydýr alamadýklarý ücretleri için 20 Ekim günü eylem yaptý. PEGAZ Genel Müdürlüðü önüne gelerek müdürle görüþmek isteyen iþçiler, Genel Müdür ün talimatýyla paralarýn PEGAZ a baðlý Peker Ýnþaat tarafýndan ödeneceðini öðrendiler. Peker Ýnþaat ýn þantiyesine alýnmayan iþçiler kapýlarý kýrarak içeri girdi. Ücretlerini alana kadar bekleyeceklerini söyleyen iþçiler ücretlerinin tümünün ödenmesini istediler. Ücretlerini alan iþçiler þantiyeden ayrýlarak eylemlerine son verdiler. YUNANÝSTAN DA ÇATIÞMA Yunanistan da getirilmek istenen yeni eðitim yasasýna ve düþük maaþlara karþý öðretmenlerin baþlattýðý genel grev üçüncü haftasýna girerken, protestocu öðretmenlere saldýran polisle çatýþma çýktý. 3 haftadýr sürdürdüðü genel grev nedeniyle ilkokullar hala kapalý. Bugün de yüzlerce öðretmen, Yunanistan Eðitim Bakanlýðý önünde toplanarak protesto gösterisi düzenledi. Daha sonra Yunanistan Meclisi önüne yürümek ve seslerini vekillere duyurmak isteyen öðretmenler polis engeli ile karþýlaþtý. Öðretmenlerin Meclis binasýna girme konusunda ýsrarlý davranmasý karþýsýnda, polis öðretmenlere saldýrdý. Gaz bombasý ve spreylerle öðretmenlere saldýran polise tepki gösteren öðretmenler daðýlmamakta kararlý davrandý. Öðretmenler hükümetin taleplerini kabul etmemesi halinde greve süresiz devam edeceklerini açýkladý. HEKÝMLERDEN ORTADOÐU YA DAYANIÞMA GEZÝSÝ Türk Tabipler Birliði (TTB) Merkez Konsey üyeleri, Ýstanbul, Adana, Gaziantep, Hatay, Mersin Tabip oda baþkanlarýndan oluþan bir heyet Suriye ve Lübnan da dayanýþma a- maçlý incelemelerde bulunmak üzere bu ülkelere gitti. Yolculuk öncesi, Hatay Tabipler Odasýnda bir açýklama yapan TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Ali Çerkezoðlu, Türk Tabipler Birliði uzun zamandýr kapý komþumuz ülkelerde yaþanan savaþ, iþgal ve insan kýyýmýna karþý insan yaþamýný e- sas alan bir programla maðdurlarýn yanýnda dayanýþma çabalarý sürdürüyor. Baþta saðlýklý yaþama hakký olmak üzere en temel insani haklarý ayaklar altýna alan Amerika nýn saldýrgan politikalarýna karþý, Irak, Filistin, Lübnan ve Suriye halkýyla dayanýþma duygularýmýzý bu ülkelerin tabip birlikleri aracýlýðý ile yaþatmaya çalýþýyoruz dedi. TOHUMCULUK YASASINA HAYIR! Genetiði Deðiþtirilmiþ Organizmalara (GDO) Hayýr Platformu üyeleri Tohumculuk Yasa Tasarýsý na karþý TBMM ö- nünde bir basýn açýklamasý gerçekleþtirdi. Eyleme Üretici Sendikalarý Konfederasyonu, Ziraat Mühendisleri Odasý, Çevre Mühendisleri Odasý, Gýda Mühendisleri Odasý, Ekoloji Kolektifi, Türkiye Tarýmcýlar Vakfý, Tüketici Haklarý Derneði katýldý. HÝKMET SAMÝ TÜRK Ü PROTESTO EDEN ÖÐRENCÝLERE SALDIRI 19 Aralýk katliamýnýn baþ aktörlerinden eski Adalet Bakaný Hikmet Sami Türk gittiði Ankara Üniversitesi nde öðrencilerin protestosuyla, öðrenciler ise polis ve güvenliðin saldýrýsýyla karþýlaþtý. 19 Aralýk katliamýnýn sorumlularý arasýnda yer alan Hikmet Sami Türk öðrencilerin Okulumuzda Katil Ýstemiyoruz sloganlarýyla karþýlandý. Üniversiteliler onlarca devrimcinin ölümünden sorumlu eski bakanýnýn o- kullarýný terk etmesi için bir araya gelerek kampüs içinde bir eylem yaptý. Ayný sýrada bakanýn bulunduðu etkinlik salonunda Türk ü protesto ederek konuþma yapmak isteyen 2 9

10 Eylemler Yeni Evrede öðrenciye üniversitedeki güvenlik görevlileri saldýrdý konuþma yapan iki öðrenci gözaltýna alýndý. Yaþanan olaylar üzerine Çevik Kuvvet kampüs alanýna girerek fakülteleri ve öðrencileri abluka altýna aldý. Hukuk Fakültesinde gerçekleþen bir konferansa gelen Adalet Bakaný Cemil Çiçek öðrenciler tarafýndan protesto edilmiþti. Adalet Eski Bakaný Bakaný Hikmet Sami Türk ü okuldan ayrýlana kadar kampüste protesto eden öðrenciler Türk ün okuldan ayrýlmasýnýn ardýndan da Yüksel Caddesi ne gelerek bir basýn açýklamasý yaptý. Hikmet Sami Türk ün okula gelmesi nedeniyle yaþanan olaylarý anlatan öðrenciler gözaltýndaki iki arkadaþlarýnýn da hala serbest býrakýlmadýðýný söyleyerek gözaltýlarýn serbest býrakýlmasýný istediler. Açýklamanýn ardýndan öðrenciler Adalet Eski Bakaný Hikmet Sami Türk ün 19 Aralýk ta cezaevlerinde yapýlan katliamdaki rolü nedeniyle Üniversitede Katil Ýstemiyoruz, Analarýn Öfkesi Katilleri sloganlarý attýlar.r HALK OAXACA DA ÝKTÝDARINI MEKSÝKA HÜKÜMETÝNE VERMÝYOR 10 Mayýs ayýnda greve gitmiþ olan Meksika nýn Oaxaca þehrindeki öðretmenlerin sürdürdüðü eylemler, çok kýsa süre içinde tüm þehri kaplayan eylemler ve iþgallere dönüþtü. Yeni öðretim dönemine de grevde baþlayan Oaxaca þehri, bir Halk Meclisi (APPO) oluþturarak bu halk meclisinin yönlendiriciliðinde eylemlerine devam e- diyor. Öðretmenler Sendikasý nýn öðretmenlerin bir bölümünün baskýsý altýnda greve son vermeyi kabul etmesinin ardýndan SNTE sendikanýn radikal üyeleri greve son vermeyi red etti. APPO, eyalet baþkaný Ulises Ruiz in de istifa etmesini istiyor. APPO, 25 Ekim günü siyasi isteklerini belirten yeni bir çaðrýda bulundu. 1 Aralýk ta barýþçýl bir ayaklanma baþlatacaklarýný bildiren Meclis, Si Ulises no se va, Calderon no pasara (Ulises gitmezse, Calderon iktidara gelemez) sloganýný kullanýyor. APPO, Meksika da yeni seçilen baþkan Felipe Calderon un göreve resmen baþlayacaðý 1 Aralýk tarihinin, kendileri i- çin de ayaklanmaya baþlama tarihi olduðunu söylüyor. Ayrýca toplumsal örgütlerin protesto eylemlerine devam edeceði, öðretmenler akademik yýlda eðitime baþlasalar bile oturma eylemi ile barikat kurma eylemlerine son vermeyecekleri ifade etti. Ama yerel yönetim, öðretmenlerin o- kullarýna dönmemesi durumunda, federal güvenlik güçlerini kullanarak Oaxaca daki düzeni yeniden saðlamak için bir operasyon düzenleyeceði uyarýsýnda bulundu. 26 Ekim günü ise, Oaxaca halkýnýn caddelere kurduðu barikatlarý kaldýrmak isteyen güvenlik güçleriyle halk arasýnda çýkan silahlý çatýþmada ABD li bir gazeteci o- lan Bradley Roland Will ve öðretmen Emilio Alonso Fabian vuruldu. Devlet Baþkanlýðý, Federal alandan yaklaþýk 250 mil uzakta olan Oaxaca ya Önleyici Federal Kuvvetleri göndermenin karmaþaya çözüm olacaðýný iddia ediyordu. Öðretmenler Sendikasý da bu iþ için yaklaþýk dört bin kiþinin gönderildiðine inanýyor. Gönderilen federal polislerin gece baskýnýyla Ekim günlerinde Halk Meclisi daðýtýldý ve halkýn egemenliðine son verildi; ancak 30 Ekim de þehri tekrar ele geçirmek isteyen eylemcilerle çevik kuvvet e- kipleri arasýnda saatlerce süren çatýþma yaþandý. Þehri geri almak için harekete geçen binlerce kiþi, mücadeleye devam sloganlarýyla Zocalo Meydaný nda toplandý, saatlerce süren þiddetli çatýþmalar yaþandý. Meydanda tutunamayan eylemciler, akþam saatlerine kadar çevre sokaklarda kurduklarý barikatlarda polisle çatýþmaya devam ettiler. Protestocular, eyalet baþkaný Ruiz istifa edene kadar eylemlere devam etmeye kararlý olduklarýný belirttiler. Yolsuzluk ve despotlukla suçlanan Ruiz, görev süresinin bittiði 2010 yýlýna kadar o- fisten ayrýlmayacaðýný ifade ediyor. Yerel yönetimle ilgili sorunlar nedeniyle baþlayan eylemlerin bu kadar uzun sürmesi, Meksika halkýnýn sisteme karþý artan hoþnutsuzluðun göstergesi. Zapatista gerillalarý da, eylemcilere destek vermek amacýyla 1 Kasým da yol iþgalleri gerçekleþtireceklerini duyurmuþlardý. Çatýþmalar nedeniyle Oaxaca daki okullar hâlâ kapalý. Eyalette kontrolü saðlayamayan Federal Polis Savunma Kuvvetleri görevlileri, Ö- zerk Benito Juarez Üniversitesi ne saldýrdý. 6 saat süren ablukanýn ve yaþanan çatýþmanýn ardýndan Halk Meclisi, federal polisi stratejik önemi olan Benito Juarez Üniversitesi nden kovmayý baþardý. Bu arada federal polis devlet televizyonu Kanal 9 un binalarýný tahliye etti ve kamplarýn düzenlendiði uluslararasý Oaxaca-Mexico yolu üzerindeki APPO nun sembolik barikatýný daðýttý. Bu arada Zapatistalar da Oaxaca halkýyla dayanýþma mesajý yayýnlayarak, Meksika halkýný Oaxacalýlara destek vermeye çaðýrdý. Zapatista Ulusal Kurtuluþ Ordusu (EZLN), Ruiz in devrilmesi ve federal askerlerin kentten çýkarýlmasý için çaðrý yaptý.r

11 Yeni Evrede Akmercan AKMERCAN ÝÞÇÝLERÝNDEN EYLEMLER AKMERCAN TEMÝZLÝK ÝÞÇÝLERÝN DEN DURUÞMA ÖNCESÝ EYLEM Akmercan Temizlik iþçileri 7 Kasým daki üçüncü mahkeme duruþmasý öncesi 5 Kasým Pazar günü bir eylem gerçekleþtirdi. Mahkeme öncesi Akmercan iþçilerinin gerçekleþtirdiði bu eyleme Mücadele Birliði, Gazi Ayýþýðý Ekin Sanat Merkezi ve deðiþik siyasi yapýlar destek verirken, eylem saat da Gazi sondurakta baþladý. Akmercan Ýþçisi Yalnýz Deðildir sloganlarýyla baþlayan eylemde üzerinde Haklýyýz Kazanacaðýz / Akmercan Ýþçileri yazýlý pankart açýlýrken ayný zamanda eylem boyunca taþýnan ve üzerinde Yaþasýn Ýþçilerin / (DÝK) Devrimci Ýþçi Komiteleri, Akmercan Ýþçisi Yalnýz Deðildir / Ayýþýðý Ekin Sanat Merkezi, Zafer Savaþan Emekçinin Olacak / Mücadele Birliði Platformu yazýlý dövizler de dikkat çekiciydi. Sondurak ta bir basýn a- çýklamasý yapýldýktan sonra sloganlarla yürüyüþe geçildi. Sonduraktan baþlayan yürüyüþ Gazi Karakolu nun önünden geçilerek caddeye çýkýldý oradan da dört yola kadar sloganlarla yüründü. Yürüyüþ boyunca, Akmercan Ýþçisi Yalnýz Deðildir, Yaþasýn Ýþçilerin, Zafer Savaþan Emekçinin Olacak, Halkýmýz Saflara Hesap Sormaya, Ýþçiyiz Haklýyýz Kazanacaðýz sloganlarý atýldý. Yürüyüþ dört yolda son bulurken, orada da halka yönelik bir açýklama yapýldý ve 7 Kasým Salý günü olacak olan mahkemeye çaðrý yapýldý. Yapýlan açýklamada; Biz Akmercan iþçileri olarak 115 gündür direniyoruz. 450 YTL aylýk alan bir iþçi kira bedeli olarak YTL verirse nasýl geçinebilir. Bizler temizlik iþçileri bunu dile getirdiðimiz için iþten atýldýk ve direniþe geçtik. Bulunduðumuz yerde bir çok iþ kolu var. Ýlk önce bize yabancý gibi davranýyorlardý daha sonra alýþtýlar ve bizlerle dertlerini paylaþtýlar. Bizler de onlara bunun sebeplerini ve çözümü anlattýk ve biz çözüm için direniþteyiz dedik. Farklý iþ kollarýnda çalýþsak da sorunlarýmýzýn ayný olduðunu öðrendik denildi. Yapýlan açýklamanýn ardýndan eylem sona erdirildi. ÝÞÇÝLERÝN MAHKEMESÝ 1 ARALIK A ERTELENDÝ Akmercan temizlik iþçilerinin ü- çüncü duruþmasý Eyüp Adliyesi nde 7 Kasým günü saat 14:00 da görüldü. Duruþmada iþçilerin þahitleri dinlendi daha sonra Akmercan þirketininde þahitlerinin olduðu ve onlarýn da dinlenmesi gerekçe gösterilerek mahkeme 1 Aralýk gününe ertelendi. Duruþma saatinin öncesinde adliyenin önünde toplanan yaklaþýk 30 iþçi Haklýyýz Kazanacaðýz / Akmercan Ýþçileri yazýlý pankart açtýlar. Ýþçileri desteklemek için her zamanki gibi yine Devrimci Ýþçi Komiteleri nden iþçiler ve Ayýþýðý Ekin Sanat Merkezi e- mekçileri oradaydýlar. Sýk sýk attýklarý ve iþçilerin de katýldýðý Yaþasýn Ýþçilerin sloganýyla Akmercan temizlik iþçilerine destek oldular. Ýþçiler adýna konuþma yapan A- bidin Ateþoðlu, ilk gün beraber direniþe geçtikleri ve iþten atýldýklarý iþçilere ulaþmada artýk grev çadýrýnýn a- yak baðý olduðunu, bir afiþ ya da bir iþ yapýlýrken zorluk çektiklerini ve bunun üzerine iþçilere daha iyi ulaþabilmek için grev çadýrýný kaldýrdýklarýný açýkladý. Daha sonra duruþma saatinin gelmesiyle þahit olarak temizlik iþçilerinden 5 kiþi ve avukat duruþmaya gittiler. Duruþma saati boyunca dýþarda arkadaþlarýný bekleyen iþçiler arkadaþlarýný sloganlarla desteklediler. Duruþma boyunca iþçiler Ýþçiyiz Haklýyýz Kazanacaðýz, Ne Ýstiyoruz Ýþ, Ne Ýstiyoruz Ekmek, Ne Ýstiyoruz A- dalet, Davamýz Ýþ Ekmek Davasý þeklinde sloganlar attýlar. Duruþma sona erdikten sonra yapýlan açýklamada mahkemenin 1 Aralýk a ertelendiðini ve iþçilerin saat da yine Eyüp Adliyesinin önünde hazýr olacaklarý söylendi.r 11

12 Gündem Yeni Evrede ÞOVENÝZME KARÞI YAÞASIN HA Tarih hiçbir zaman tekerrürden ibaret olmadý; ama ulusal kurtuluþ hareketinin ilan etmiþ olduðu 1,5 aylýk ateþkesin baþýna gelenlere bakýnca, bu ateþkesin sonucunun da öncekilerden farklý olmayacaðýný rahatlýkla görebiliriz.. Tek taraflý olarak ilan edilen 5. ateþkese devlet yine katliam ve operasyonlarýna hýz vererek ve þovenizmi yükselterek cevap verdi. Bu 1,5 aylýk süreçte yaþanan bütün geliþmeler, bir þeyi bir kez daha tüm açýklýðýyla gösterdi: devletin ulusal sorunda imhadan baþka çözümü yoktur. Devlet, ulusal kurtuluþ hareketinin ateþkes çaðrýsýndan sonra katliamlarýndan vazgeçmedi ve tüm politika ve açýklamalarýyla vazgeçmeyeceðini gösteriyor. Ama bu, tarihin kendini tekrar ettiði anlamýna gelmiyor. Son ateskes in sonu öncekilerle ayný olacak ama sonuçlarý ayný olmayacak. Devlete soluklanma olanaðý veren bu yanlýþ politikalarýn Kürt halký tarafýndan ödenen bedeli çok daha a- ðýr olacak. Aðar ýn açýklamalarýný devlet tarafýndan ateþkese verilmiþ bir cevap kabilinden deðerlendirenler, generallerin kükremeleriyle rüyalarýndan uyandýlar. Tüm açýklýðýyla görüldü ki, devlet, imha dýþýnda baþka seçenekleri dile getirdiði zaman bile bunu yalnýzca zaman kazanmak amacýyla yapýyor. Kürt halkýný oyalamak, beklenti içinde býrakmak ve bu þekilde baþarabilirse devrimci enerjisini boþaltmak amacýyla bu tür manevralar yaparken bir yandan da þovenizm silahýný olabilecek en etkili þekilde kullanmaya çalýþýyor. Ateþkes vb. gibi düþman tarafýndan sadece ve sadece kararsýzlýk belirtisi olarak algýlanan politikalar, düþmana cesaret vermekten baþka bir iþe yaramýyor. Generallerin ateþkesten sonra kükreyerek yaptýklarý bitireceðiz vb. açýklamalarý, bunun en açýk göstergesi. Savaþ zamaný sus pus olanlar dahi, a- teþkesten aldýklarý cesaretle savaþ naralarý atmaya baþladýlarsa, ulusal hareket bu ateþkesin akýbeti hakkýnda en baþta duyduðu endiþeyi þimdi daha fazlasýyla duyuyor olmalý. Bir tarihsel sýçramanýn eþiðine gelip dayandýðýmýz bu momentte, kimsenin kendisini kandýrmaya hakký yok. Kürt halký bu konuda uyanýk olmak ve uyanýk kalmak zorunda. Zaten yoksul Kürt halký, iþçi sýnýfý ve emekçileri, etraflarýnda örülen ateþ çemberinin farkýnda; her geçen gün savaþýn sýcaklýðýný daha fazla hissediyorlar. Zaman, onlarýn özgürlüðüne kavuþmalarý için bir sabýrsýzlýk zamaný olarak akmaya devam ediyor. Kürt ulusu bugün her zamankinden daha fazla kendi kaderini tayin etmek için savaþýma atýlmaya hazýrdýr. Kendisine karþý devletin girdiði her saldýrýya isyanlarla, serhýldanlarla cevap vererek bu kararlý ruh halini gösteriyor. Ekonomik ve siyasi kriz içinde olan ve bir çýkýþ yolu bulamayan tekelci sermaye sýnýfý, sýkýþtýðý durumdan kurtulmak i- çin çözümü karþý-devrimin tabanýný toparlayýp güçlendirmekte görüyor. Bu nedenle þovenizmi yükseltmeye, insanlarýn beynini þovenist histeriyle alýklaþtýrmaya çalýþýyor. Bir yandan Ermeni meselesi gibi tarihten gelen sorunlarý, bir yandan Kýbrýs konusunda emperyalistlerin yaptýklarý dayatmalar ve bir yandan da yok saydýðý Kürt ulusal sorunu, tekelci sermeye sýnýfýnýn ve devletin elini ayaðýný baðlýyor. Toplumsal devrime sürekli güç katan bu durumdan devlet ve tekelci sermaye sýnýfý karþý devrimin kitle temelini ayaða kaldýracak bir þoven dalga yaratarak kurtulmaya çalýþýyor. Ýçinde bulunduðu koþullar ve çeliþkiler yumaðý nedeniyle þimdi, TC devletinin durumu, herkes tarafýndan azarlanan, saða sola itilip çekilen bir þamar oðlanýný andýrýyor. Toplumsal devrimi bastýrmada güvendiði ABD, TC ye çýkarlarýyla çeliþen bir sürü dayatmada bulunuyor; kapaðý atmaya çalýþtýðý AB, ona binbir zorluk çýkarýyor vb.vb. Aralarýndaki bu çeliþki ve çýkar çatýþmasýnýn tekelci sermaye sýnýfýný toplumsal devrim karþýsýnda güçten düþürdüðünden kuþku yok. Her adýmýný attýðý maceradan hýrpalanmýþ olarak çýkan devlet kendi varlýk koþullarý nedeniyle ne Ýsa ya ne Musa ya yaranabiliyor. Üstüne üstlük baþýnýn üzerinde dönenip duran devrim tehlikesinden kurtulmak için yaptýðý her hamle, onu daha fazla bataklýðýn içine çekiyor. Bu koþullarda tutunabildiði tek dal, emperyalizme tam anlamýyla teslimiyettir. Ancak tam teslimiyetin koþullarýný TC devleti deðil, emperyalistler belirliyor. Emperyalistler, sermayenin kendi yasalarý gereðince tam ilhak politikalarýný hayata geçiriyorlar ve bu konuda kimsenin gözünün yaþýna bakmýyorlar. Tekelci sermaye sýnýfý ve onun devleti, þovenizmi ne kadar yükseltme çabasý içinde olursa olsun, politikalarý geri tepiyor; çünkü emperyalistlerin tam ilhak politikalarý onun bu silahýný etkisiz kýlýyor ve giderek kitleler üzerindeki inandýrýcýlýðýný daha da fazla yitirmesine neden oluyor. Ermeni soykýrýmý meselesinde sularýn belli ölçüde durulmuþ olmasýný buna baðlamak gerekiyor. Ayný þey, Kýbrýs sorununda da kendisini 12

13 Yeni Evrede Gündem LKLARIN MÜCADELE BÝRLÝÐÝ gösterecektir. Þimdilerde Ecevit in ölümünü bile onu Kýbrýs Fatihi olarak adlandýrmak suretiyle bu konudaki þovenizmi toplumsal tabana yayma giriþimi olarak kullanmaya kalksalar da, bir süre sonra emperyalistlerin tam ilhak politikalarý çerçevesinde yaptýklarý dayatmalara dayanamayacaklarý biliniyor. Emperyalistler, TC devletinin iþini her adýmda daha da zora koþuyorlar. Emperyalistlerin kendi aralarýndaki ve Türkiye ile olan çeliþkileri, hiçbir þeyin TC devletinin istediði gibi gitmesine izin vermiyor. TC devletinin elinde toplumsal devrime karþý þiddet yöntemlerine daha çok baþvurmaktan; karþý devrimin kitle temelini ayaða kaldýracak þovenizm dalgasýný yükseltmekten baþka fazlaca bir seçenek kalmamýþtýr. Son çare olarak buna baþvuruyor ama nesnel koþullar, onun elini kolunu bu konuda da baðlýyor. Devrim tehlikesinden kurtulmak için, emperyalizmin tam ilhak politikalarýna destek vermek zorunda oluþu, milliyetçilik konusundaki demagojilerinin inandýrýcýlýðýný yok ediyor. Bir diðer neden, üzerinde yaþadýðýmýz topraklarda Türk ve Kürt halklarýnýn uzun yýllara dayanan birlikte yaþama kararlýlýðýdýr. Bu koþullar tüm þovenist politikalarý boþa çýkarýyor. Tekil düzeyde yaþanan kimi sürtüþmeler, halklarýn ortak yaþam geleneði içinde eriyip gidiyor. Bunlarýn yaný sýra Türkiye iþçi sýnýfý ve emekçileri, þovenist propagandalardan çok, geçim sýkýntýsýndan etkileniyorlar. Her gün, her saat içine itildikleri sefaletle boðuþmak zorunda kalan insanlar, her þeyden önce yaþamda kalmaya çalýþýyor ve ulusal gurur un karýn doyurmadýðýný görüyorlar. Bu koþullar altýnda devletin þovenizmi yükseltme çabalarý sonuç vermiyor. Üzerlerinde etkili olduklarý çok küçük bir kesim de, zaten faþizmin kitle tabanýný oluþturuyor. Devrim geliþtikçe, bu kitle tabanýnýn geliþmesi de kaçýnýlmaz. Marx ýn, her devrim karþýsýnda bir karþýdevrimi de büyüterek geliþir sözü pratikte yansýmasýný bulacaktýr. Ancak, bu dahi tekelci kapitalist sistemin ömrünü uzatmaya yetmeyecektir. Bir dýþ savaþ olasýlýðýný da gözlerden ýrak tutmamak gerekiyor. Tekelci sermayenin devleti þovenizm dalgasýný yükseltirken, kendini ilerde geliþebilecek böyle bir olasýlýða göre de tahkim ediyor. Vatan-millet-sakarya ulumalarýnýn ortalýðý kaplamýþ oluþunun bir nedeni de budur; ancak bir savaþ olasýlýðý her zaman olmakla birlikte, TC devletini bundan alýkoyan nedenleri de görmek gerekiyor. Dimyata pirince giderken evdeki bulgurdan o- labileceðini çok iyi bilen tekelci sermaye sýnýfý ve onun devleti, þovenist ulumalar eþliðinde çýkacaðý böyle bir seferden elinde nurtopu gibi bir devrimle dönebileceðini de elbette hesap ediyor. Devlet eliyle yükseltilen þovenizm e- sas olarak geliþen devrimi ve halklar arasýnda güçlenen mücadele birliðini hedefliyor. Þovenist dalgalarýn halklarýmýz arasýnda yüzyýllardýr kurulan enternasyonalist duygulara çarpýp daðýlmasý için, bugün görevin en büyüðü biz leninistlere düþüyor. Geliþen devrimi ileriye taþýmak için, halklarýmýzýn önündeki tüm engellerin a- þýlmasý gerekiyor. Þovenist saldýrganlýða karþý, Halklarýn sloganýný öne çýkarmak, bugün her zamankinden daha yaþamsal bir hal almýþtýr.r Ekonomik ve siyasi kriz içinde olan ve bir çýkýþ yolu bulamayan tekelci sermaye sýnýfý, sýkýþtýðý durumdan kurtulmak için çözümü karþý-devrimin tabanýný toparlayýp güçlendirmekte görüyor. Bu nedenle þovenizmi yükseltmeye, insanlarýn beynini þovenist histeriyle alýklaþtýrmaya çalýþýyor. Bir yandan Ermeni meselesi gibi tarihten gelen sorunlarý, bir yandan Kýbrýs konusunda emperyalistlerin yaptýklarý dayatmalar ve bir yandan da yok saydýðý Kürt ulusal sorunu, tekelci sermeye sýnýfýnýn ve devletin elini ayaðýný baðlýyor. Toplumsal devrime sürekli güç katan bu durumdan devlet ve tekelci sermaye sýnýfý karþý devrimin kitle temelini ayaða kaldýracak bir þoven dalga yaratarak kurtulmaya çalýþýyor. 13

14 DETAK Yeni Evrede Zindanlarý Yýkacak ZAFERÝ BÝZ KAZANACAÐIZ! ÖLÜM ORUCU SÜRÜYOR Üzerinde yaþadýðýmýz topraklarda devrimin ne büyük bir kararlýlýða ve ne kadar güçlü köklere sahip olduðunu gösteren tarihi Ölüm Orucu Eylemi sürüyor. Dýþardaki direniþ evinde Ölüm Orucu Eylemini sürdüren Avukat Behiç Aþçý, Fatma Koyupýnar ve Avukat Fuat Erdoðan ýn resimleri altýnda u- mutla geleceðe bakýyor. Av. Behiç Aþçý, günden güne bozulan saðlýðýna raðmen dimdik ayakta durmaya ve direnmeye devam ediyor. Behiç Aþçý þu an Ölüm Orucu nun 214. gününde. Devrimci tutsaklardan Sevgi Kaymaz, zorla tutulduðu hastanede Ö- lüm Orucu Eylemini 197. günde kararlýlýkla sürdürüyor. Zafere ulaþacaðýna olan inançla yürümeye devam ediyor. Adanadaki direniþ evinde Ölüm Orucu Eylemini kararlýlýkla sürdüren Gülcan Görüroðlu, bugün eyleminin 192. gününde. Yüreðine tüm insanlýðýn acýlarýný ve sevinçlerini sýðdýrarak, kararlýlýkla yürümeye devam ediyor. Ölüm Orucu sürüyor; devrimci tutsaklar, Bizimde günümüz gelecek diyerek, sabýrla ve umutla eylemin zafer kumaþýný dokuyorlar. Zafer mutlaka savaþanlarýn olacak. Yaþasýn Ölüm Orucu Eylemimiz 14 TAYAD LI AÝLELERDEN BASIN AÇIKLAMASI 7 yýldýr zindanlarda ve dýþarýda süren Ölüm Orucu eylemini meclise taþýmak isteyen TAYAD lý aileler 2-3 Kasým tarihlerinde Ankara ya seslerini duyurmaya gittiler. Yapýlan görüþmelerin ardýndan 7 Kasým tarihinde Behiç Aþçý nýn Ölüm Orucu eylemini sürdürdüðü Þiþli deki evinin önünde bir açýklama yapýldý. Açýklamayý TAYAD Baþkaný Mehmet Güvel, Ünzile Aras ve tutsak yakýný Naime Kara yaptýlar. Okunan açýklamada; Bildiðiniz gibi 7. yýlýna giren ve halen süren Ölüm Orucu eyleminde 122 evladýmýzý, canýmýzý ölümsüzlüðe uðurladýk. 122 kez omuzladýk evlatlarýmýzýn tabutlarýný Ama artýk inci tabutlarý omuzlamak istemiyoruz. Artýk yeter evlatlarýmýz ölsün ya da zorla müdahaleler sonucu sakat kalsýn istemiyoruz. Ölümlere yeni ölümler eklensin istemiyoruz. Bir an önce tecrit sorunu çözülsün ölümler durdurulsun istiyoruz. Ýþte bu talepler ile bir kez daha Ankara ya gittik. Türkiye Büyük Millet Meclisi nde 50 nin üzerinde milletvekilinden randevular aldýk. Ancak randevu aldýðýmýz halde sadece 20 milletvekiliyle görüþebildik. Görüþtüðümüz milletvekillerine F Tipi hapishanelerde evlatlarýmýzýn nasýl haklarýnýn ihlal edildiðini; Her þeyin nasýl bir iþkence aracý haline dönüþtürüldüðünü; en doðal haklarý olan mektuplaþma haklarýnýn nasýl sudan gerekçelerle bir ceza aracý olarak uygulandýðýný yazýlý belgeler üzerinden anlattýk. Ayrýca halen Uþak hapishanesinde Sevgi Saymaz ýn, Ýstanbul da evinde Av. Behiç Aþçý nýn ve Mersin deki evinde iki çocuk annesi Gülcan Görüroðlu nun Ölüm Orucu eylemini sürdürdüklerini ve durumlarýnýn her geçen gün daha da aðýrlaþtýðýný anlattýk. Yine avukat Behiç Aþçý nýn son görüntüsünün ve anlatýmýnýn yer aldýðý bir cd yi de hazýrladýðýmýz dosya ile birlikte kendilerine taktim ettik. dediler. Okunan metnin ardýndan açýklama sona erdirildi. TAYAD DAN BOÐAZ KÖPRÜSÜNDE F TÝPÝ PROTESTOSU Tutuklu ve Hükümlü Aileleriyle Dayanýþma Derneði (TAYAD), 24 Ekim günü, F tipi cezaevlerini ve uygulamalarýný protesto için KADIN TUTSAKLARDAN SÜRESÝZ AÇLIK GREVÝ Fatih Sultan Mehmet Köprüsü nde eylem yaptý. Köprünün Kavacýk çýkýþýný çift yönlü olarak trafiðe kesen ve F tipi hapishanelerde tecrite son pankartý a- san TAYAD lýlara polis vahþice saldýrdý. Gaz bombasý ve coplarla saldýran polis, 30 kiþiyi gözaltýna aldý. F tipi zindanlar uygulamaya girdiðinden bu yana, yalnýzca erkek tutsaklarýn sevk edildiði hücreler, artýk Sincan Kadýn Hapisanesi nde kadýnlar için de uygulamaya kondu. Çeþitli özel tip cezaevlerinden Sincan Kadýn Hapisanesi ne sevk edilen devrimci kadýn tutsaklar, cezaevine adým attýklarý andan itibaren çeþitli iþkencelerle karþýlaþýyorlar. Çýrýlçýplak soyarak zorla arama, tek kiþilik hücrelerde tutma, koridordan yüksek sesle müzik dinletme, kantin-saðlýk ve benzeri ihtiyaçlarýn gaspý vs. uygulamalarla karþýlaþan kadýn tutsaklar, protesto için slogan atma ve açlýk grevi yapýyorlar. Sincan cezaevindeki kadýn tutsaklarýn Süresiz Açlýk Grevinin talepleri þunlar: -Hücreye atýlmalara son verilmesi, 12 kiþilik koðuþlara geçilmesi, -Ayakkabý aramasýnýn dayatýlmamasý, -Koridorda yüksek sesle polis radyosu dinlettirilmemesi ve yüksek sesle baþka müzik yayýný da yapýlmamasý, -Giysi sýnýrlamasýna vs. son verilmesi, -Þiddet uygulanmamasý. Ýdare tarafýndan açlýk grevindekilere limon ve þeker verilmediði için tutsaklar grevin ilk günlerini sadece su içerek geçirdiler. Sincan zindanýna yapýlan sevklerde, hoþgeldin dayaðý, zorla çýrýlçýplak soyup iþkenceli arama ve bu esnada kaba dayak þeklinde uygulanýyor. Bu ilk arama iþkencesinin ardýndan tutsaklar tek kiþilik hücreye atýlýyorlar. Ve bundan sonra tutsak hasta olsa ve revire gitmesi gerekse dahi arama dayatmasýný kabul etmezse 7-8 gardiyan tarafýndan zorla hücreye geri atýlýyor.r

15 Yeni Evrede Zindan Türkü Söylüyor Merhaba Yoldaþ, Nasýl da zor isyaný anlatmak, onun tarihi insanýn insan olduðu yerde baþlýyor yani bizden büyük, tarih kadar yaþlý ve daima bizden genç olan isyaný. Ne kadar zor bir tek Kardelen in isyanýný anlatmak, o baþ edilmezliði. Ama yine de doðanýn isyaný anlatmak insanýn isyanýný anlatmaya kýyasla daha kolay oluyor. En zoru da yoldaþlarý anlatmak ve tabi seni anlatabilmek, yani en öne fýrlayaný, rüzgar gibi savrulup savrulup gideni, zehir zemberek bir ateþ gibi... A- ma biraz da kýzýyorum sana hiç kolaylaþtýrmýyorsun ki iþimi... Nerden baþlamalýyým, Eylül ateþindeki sokaklardan mý, yoksa Eylül ün yiðit gülü senden mi? Nasýl da hýzlý geçiyor zaman, on yýllarý bir güne sýðdýran bir akýþla... Ve ayný hýzla büyüyen açlýk... ki o deðil midir insanlýk rahminde döl olan, açlýk deðil mi isyaný doðuran... Ve bir de senin açlýðýn ve isyan olup doðan, isyana doðan... Ama nasýlda büyüyor kaygým bir bilsen, inan ki ilk defa zamanýn aksamasýný, tarihin durmasýný, günlerin geçmemesini istiyorum. Sana bir þey olmamalý, olmasýn diye... Korkmuyorum ama caným yanýyor... Gideni kýskanmak mýdýr, yoksa onu korumaya çalýþmak mýdýr, yoksa yoldaþýný sevmek mi bilmiyorum. Ama bir þeyi biliyorum, Eylül ün ateþini ve yüreklerde öfkeyi büyütüyorsun. Ve tabi benim de geleceðe olan güzel inançlarýmý. Fakat gene de engel olamýyorum ve caným yanýyor!... Aç bedenlerde büyütmüþüz atan ve susan yüreklerimizde eriyip devleþmelerde ve onlarca kez vurulmalarda koymadan ara noktalar soluk soluða bir koþu eðilmek bükülmekte yok ve namluya yatan mermi kadar soðukkanlý ve ocaktaki köz kadar sýcak Yaþamak deðil öyle deðil, hani çiçekler ve albenilerde tekil mutluluklara yenilmeden ve de batmadan yalnýzlýklar içinde çoðalabilmek mevsimlerce Biz Eylül ü kan revan içinde büyütmüþüz Eylül de kavgayý böyle büyütüyor... Gözlerinden ýþýklar saçan alevden dilleriyle bizim çocuklar seni anlatýyor. Senin gülen resimlerini asýyorlar duvarlara, isyanýmýzý yoðuruyor senin açlýðýn ve çeliðimize su ve hayata ýþýk, aþýklarýmýza anlam katýyor... Vardiyadaki iþçilerin þarkýsý seni söylüyor. Ya da okulda bir talebenin dudaklarý ve mahpustakilerin elleri... Ama yine de caným yanýyor sana bir þey olmamalý... Usulca topraðý dövdü Kardelen Açmak tek mesele deðil Baþ kaldýrabildiðin için güzelsin... NOT: Ay Sanat Merkezi nin Zindan T rk S yl yor adl kitap dizisinin ilki olan, Erg l i ekler in D rt Ate ten G n D rt l mden Gece adl kitab ndan al nt d r. 15

16 6 Kasým Eylemi Yeni Evrede 16 ESKÝÞEHÝR DE YÖK EYLEMÝ Saldýrýlarýnýz Sökmeyecek Faþist TC nin TMY ile önünü açtýðý, saldýrýlarýný tüm iþçi emekçi kesimi üzerinde yoðunlaþtýrdýðý ve devrimci öðrencileri de unutmadýðý bir dönemden geçmekteyiz. Bu yoðun ve zorlu çalýþma koþullarýnda devrimimizin karþý devrimi büyüterek yakýnlaþtýðý, gün gibi ortadadýr. Bizler de Eskiþehir olarak çalýþmalarýmýzdan bahsetmek ve temsilcimize yapýlan saldýrýlarý kýnayýp herkese duyurmak istiyoruz. 1 Kasým günü Eskiþehir de bir Eðitim kurultayý yapýlmýþtý. Bu kurultaya katýlmak için 4 günlüðüne Semra SEZER de buradaydý. Her zaman görmeye alýþýk olduðumuz görüntüler burada da yaþandý. Adalarda hanýmefendi nin tekne turu i- çin tüm yollar trafiðe kapatýlmýþ geçiþ güzergahlarýmýzý, engellemeler nedeniyle çoðu kez deðiþtirmek zorunda kalmýþtýk. Bunun için Anadolu Üniversitesi nde de ayný önlemler 2 Kasým günü alýnmýþtý. Tüm resmi faþistler, iþkenceci TMÞ polisleri üniversiteye yýðýlmýþtý. Ayný gün Eskiþehir de 3 Kasým Cuma günü yapýlacak YÖK eyleminin bildirilerini daðýtan arkadaþlarýmýz Ýletiþim Bilimleri Fakültesi nden çýkýp bildirilerimizi daðýtmak üzere farklý bir fakülteye yöneldikleri sýrada Rektörlük binasý önünde polislerin yollarýný kesmeleriyle karþýlaþtýlar. Yürümek isteyen arkadaþlarýmýza TMÞ polisleri azgýnca saldýrýp orada bulunan 6 arkadaþýmýzýn hepsini hiçbir gerekçe göstermeden gözaltýna aldýlar. Bu esnada Ýnsanlýk Onuru Ýþkenceyi Yenecek, Baskýlar Bizi Yýldýramaz, gibi sloganlar atýlýp orada bulunanlara ajitasyonlar çekildi. Öyle ki, trafikte de camý açýp slogan atan arkadaþlarýmýzý bir akedemisyen sahiplenmiþtir. Ancak polisler tehditlerle onun üzerine yürümüþ ve müdahale etmiþlerdir. Gözaltýna alýnanlar arasýnda Y.E.Mücadele Birliði dergisi Eskiþehir Temsilcisi Dursun Ali DURUR da bulunmaktaydý. Bunun yaný sýra Gençlik Derneði nden 2, SGD den, BDSP den, DPG den birer kiþi gözaltýna alýndý. Gözaltýna alýnan arkadaþlarýmýz, ayný akþam 22:00 sularýnda savcýlýða çýkarýlmadan serbest býrakýldý. Arkadaþlarýmýz gözaltýna alýnýrken ve a- lýndýktan sonra içerde her türlü baskýya ve þiddete maruz kalmýþlardýr. Öyle ki temsilcimiz gözaltýna alýnýrken, kaþý kafasýna aldýðý darbelerden yarýldý ve 3 dikiþ atýldý. Faþist devletin azgýn polisleri arkadaþlarýmýzýn alýnmasýna gerekçe olarak Semra SEZER in arabasýnýn önünün kesildiðini, Faþist SE- ZER diye sloganlar atýldýðýný gösterdiler. Hatta arkadaþýmýzýn kafasýný, kendinin yere vurduðunu söylemiþlerdir. Ýçeride hiçbir þeye imza atmayan arkadaþlarýmýzýn üzerlerindeki eþyalarý halen verilmemiþ ve verilmesi her seferinde ertelenmektedir. Ancak yapýlan saldýrýlar bizleri yýldýramadý ve engellenmek istenen YÖK eylemini aksamalara raðmen gerçekleþtirdik. 4 Kasým günü saat civarýnda Anadolu Üniversitesi Eczacýlýk Fakültesi giriþinde toplanýp okula topluca giriþ yaptýk Üniversite Migros önünde bir araya geldik tiyatro gösterimiyle eylemimiz baþladý Tiyatroda, öðrencilerin hayatlarý boyunca yaþadýklarý sorunlardan bahsedilerek sürekli yaþamdan kovulmalarýnýn üzerine vurgu yapýldý. Ardýndan þiir dinletisi yapýldý iki arkadaþýmýz Mavi Atlasa Kýzýl Þeritler kitabý bulunan, tutsaklar tarafýndan yazýlmýþ olan O Beden adlý þiiri okudular. Sonrasýnda halaylarýmýzý çekip marþlarýmýzý okuduk ve kortejimizi oluþturup rektörlük önüne kadar yürüdük. Yürüyüþ boyunca Yök Postalla Geldi Ýsyanla Gidecek, Yök e Hayýr, Politik Özgürlük Kazanýlmadan Akademik Özgürlük Kazanýlamaz, Yök Polis Medya Bu Abluka Daðýtýlacak gibi sloganlar atýldý. Devrimci Öðrenci Birliði olarak yer aldýðýmýz eyleme; SGD, BDSP, Devrimci Demokrasi, DPG, Gençlik Derneði katýldý. Rektörlük önünde yapýlan açýklamada YÖK ün 12 Eylül faþist yönetimin ürünü olarak sermayeye verdiði hizmetten, bugün verilen eðitimin niteliksizliklerinden bahsedilerek dýþarýda devrimcileri, sosyalistleri tecrit altýna alan faþist devletin okullarda da öðrencileri yok sayýp soruþturmalarla yaþamdan kovmasýna dikkat çekildi. Açýklamada bir önceki gün arkadaþlarýmýza yapýlan saldýrý kýnanarak mücadeleden asla vazgeçmeyeceðimiz söylendi ve sloganlarla eylem sonlandýrýldý. Eskiþehir/ Devrimci Öðrenci Birliði

17 Yeni Evrede Kültür-Sanat ALMANYA PROLETARYASINDAN HÜKÜMETE UYARI EYLEMLERÝ 21 Ekim de Almanya daki sendikalar tarafýndan organize edilen büyük iþçi eylemleri gerçekleþtirildi. Stuttgart, Köln, Berlin ve daha bir kaç büyük þehirde yüzbinlerce proleter meydanlarý doldurdu. Daha Ýyisi Olmalý sloganýyla düzenlenen eylemlerde eleþtiri oklarý hükümete yöneltildi. HARTZ-4 vb. bir çok uygulama ile yaþamlarýnda sosyal kayýplar yaþayan emekçi kitleler, yeni hükümetin emeklilik yaþýnýn yükseltilmesi, sosyal kýsýtlamalar vb. planlarýna bir tepki vermek istiyordu. Sendikalar kýsa süren bir organizasyonla böylesi bir eylemi örgütlemek durumunda kaldýlar. EKM LÝLER STUTTGART TAYDI Bizler, Pazartesi Eylemleri ni düzenleyen gruplarla birlikte Cumartesi sabahý Reutlingen Bösmanlöcker dan otobüslerle yola koyulduk. Burada yeterli sayýda insan toplanmadýðý için 6 otobüs geri döndü. Kýsýtlý bir zamanda ve yetersiz bir organizasyon olduðu için Reutlingen den daha büyük bir katýlým olamadý. Stuttgart ta iki ayrý yürüyüþ kolu toplandý. Yürüyüþün ikinci kolunda bir grup Almanyalý faþistin korteje katýlmak istemeleri üzerine gerginlik çýktý. Ýþçilerin kararlý tutumu nedeniyle Naziler protesto gösterilerine katýlamadýlar. Bu haberin yayýlmasýyla beraber, bizim yürüdüðümüz kortejde bir konuþmacý Nazi karþýtý bir tiþörtle sahneye çýkarak ne pahasýna olursa olsun faþistlerin bu eylemden uzak tutulmasý gerektiðini haykýrdý. Bu konuþma büyük alkýþ aldý. Yürüyüþ kortejleri Stuttgart ýn ana meydaný olan Schloss Platz da bir araya geldiler. Alanda yaklaþýk 50 bin kiþi toplanmýþtý. Almanya daki en büyük sendika olan DGB baþkaný baþta olmak üzere bir çok sendikalist, hükümet karþýt konuþmalar yaptýlar. Bu reformist sendikacýlar, meydanlarda sert nutuklar atarken iþçiler içerisinde tepki duyanlarýn sayýsý azýmsanmayacak kadar çoktu. Tam bu esnada bir grup Otonomcu genç, meydana bakan Commerz Bank ý molotofladýlar. Eylemde çýkabilecek olaylar için hazýrda bekletilen itfaiye ve polis kýsa sürede müdahale ettiler ve 20 Otonomcuyu gözaltýna aldýlar. Gözaltýlardan sonra eylemdeki gerginlik bir süre daha devam etti. Yapýlan konuþmalarýn ardýndan miting sona erdirildi. Reutlingen Ekm den Leninistler GAZÝ AYIÞIÐI NDA KÜRTÇE TÝYATRO GÖSTERÝMÝ Gazi Ayýþýðý Ekin Sanat Merkezi nde 28 Ekim Cumartesi günü ROJ- NÝVÎSKA DÎNEKÎ (Bir Delinin Güncesi) adlý Kürtçe tiyatro oyunu gösterimi yapýldý. Saat 19:00 da baþlayan tiyatro gösterimine yoðun bir ilgi vardý; ayrýca tiyatro gösteriminden önce oyunun Türkçe çevrisi gelen konuklara daðýtýldý. Aydýn Orak ýn oyunculuðunu yaptýðý Rojnivîska Dînekî nin (Bir Delinin Güncesi) adlý tiyatro oyunu sýnýfsal dengeyi sorguluyor ve tekdüze, sýkýcý iþ yüzünden bunalan bir memuru konu alýyor. Daha önce de Ankara Uluslararasý Tiyatro Festival i ve Ýkitelli Ekin Sanat Merkezi olmak üzere birçok yerde sergilenen Nikolay Gogol un ünlü bir klasiði olan Bir Delinin Güncesi adlý oyun, ilk kez Tiyatro Avesta grubu tarafýndan Kürtçe ye uyarlanýyor. Ýzleyenler tarafýndan büyük bir beðeni toplayan Rojnivîska Dînekî nin daðýtýlan Türkçe çevirisinde þu bilgilere yer veriliyor: Büyüklük kuruntusuyla avunmaya çalýþan memur, sonunda akýl hastanesine kapatýlýr. Ayný zamanda genel müdürün kýzý olan Sofi ye sýrýlsýklam aþýk olan memur, oyunun ilerleyen sahnelerinde i- se bunun öcünü kötü alacaktýr kendince. Kalem memuru olan Aksentiy Ývanojiç in sýnýfsal dengeyi sorgulamasý sonucu ve ben niye kalem memuruyum? sorusunu sorarak psikolojik travma geçirip kendini Ýspanya Kralý sanar ve kendisini týmarhanede bulur. O- yunda bürokrasi ve hiyerarþik çeliþkilerin en alt tabakasýnda ezilen bir iþçi-memurun traji-komik durumu anlatýlýyor. Kahramanýmýz bu kadar psikolojik baskýdan sonra bir kadýn olan annesine u- laþmakta bulur kurtuluþunu. Not: Daha özel ve deneysel oyunlar için bir araya gelen grubun amacý Kürt Tiyatrosu nda yeni ve özgün oyunlar sahnelemek... Ayrýca Rojnivîska Dînekî, Gazi Ayýþýðý sanat Merkezi nden sonra 29 Ekim Pazar günü Taksim Muammer Karaca Tiyatrosu nda seyircisiyle buluþacak.r 17

18 Fidel Yeni Evrede 18 FÝDEL E SEVGÝLERLE General Raul Castro Ruz, Granma dergisi ile Devrimci Silahlý Kuvvetler Bakanlýðýndaki odasýnda bir röportaj yaptý. Görüþmede son günlerin öne çýkan geliþmelerinden bahsedildi. ( ) Tüm halkýmýz adýna öncelikle ona mükemmel bir þekilde bakan, baþta doktorlarýmýz olmak üzere tüm yoldaþlara teþekkür ederim. Onlarýn inanýlmaz profesyonelliði ve sevgiyle yaklaþýmý, Fidel in durumunun hýzla iyileþmesinde çok önemli bir etkendir. Dahasý onun olaðanüstü fiziksel ve ruhsal durumu da iyileþme hýzýný artýran etkenlerden. ( ) Baþkomutan ve Parti önderliðinin adýna, devrime gösterilen dayanýþma i- çin teþekkür etmek isterim. Kültür alanýndan, tüm sektörlerden iþçilerden, köylülerden, askerlerden, ev kadýnlarýndan, öðrencilerden, genç öncülerden, toplumun öne çýkan simalarýndan, her dinin temsilcilerinden, son olarak da Küba halkýndan gelen sevgi gösterileri için teþekkür ederim. Ülkemizi ayakta tutan temel taþlardan olan sarsýlmaz birliðimiz ve devrimci bilincimizin sergilenmesiydi bütün bu gösteriler. ( ) Sizin de söylediðiniz gibi, ülkede sükûnet hüküm sürüyor. Daha önemli bir þey var, her iþyerinde, her þehirde, her mahallede hissedilen disiplin, soðukkanlýlýk ve kararlýlýk. Halkýmýzýn zor zamanlarda hep takýndýðý tutumdur bu aslýnda. ( ) Sonuç olarak yoldaþ Fidel in imzalamýþ olduðu 13 Ocak 2005 tarihli planlara paralel olarak 1 Aðustos günü sabah te savaþma kabiliyetimizi artýracak uygulamalara baþlama kararý alýndý. Bu uygulamalarýn içinde onbinlerce yedek askerin ve milisin silâh altýna çaðrýlmasý ve özel sýnýr birliklerimizin siyasi/askeri duruma göre konumlanmasý vardý. ( ) Gerçekte bu basit ve çirkin propaganda bizi zerre kadar ilgilendirmiyor, halkýmýzýn kültürel ve siyasal seviyesinin oldukça altýnda olan bu saldýrýlarý halkýmýz reddetmesini bilecektir. ABD bürosunda yazýlan yalanlarý reddettikleri gibi. Bu sorun son tahlilde bir e- gemenlik ve ulusal onur sorunudur. Böyle saldýrgan bir tutumu karþýlýksýz býrakmayýz, bu yüzden duruma müdahil oluyoruz. ( ) Küba halkýna teþekkürlerimi ileterek bitirmek istiyorum. Onlar kendilerine olan olanca güvenleriyle, olgunluklarý, aðýrbaþlýlýklarýyla, tek vücut halinde duruþlarýyla ve bunu özellikle büyük harflerle yazmanýzý istiyorum. KA- RARLILIKLARIYLA bana Ekim 1962 Füze Krizi zamanýndaki kararlýlýklarýný hatýrlattýlar. ( ) Kimse þüphe etmesin, biz böyle kaldýðýmýz sürece hiçbir düþman bizi dize getiremez. NOT: Granma dergisinin Aðustos 2006 Özel sayýsýndan alýntýdýr. PÝCHÝNCHA TEPELERÝNDEN FÝDEL E SEVGÝLER... Ekvador un baþkenti Quito nun ü- zerinde yükselen Pichincha volkanýnýn eteklerine 13 Aðustos sabahý büyük beyaz harflerle Küba Devlet Baþkaný Fidel Castro nun ismi yazýldý. Fidel in 80. doðum gününü kutlamak için Küba ile Dayanýþma Gençlik Komitesi nden 12 genç tarafýndan bir gece önceden yazýldý. Gençler, baþkentin her yerinden görülebilmesi için metre yüksekliðe týrmanarak, her harfi 12 metre yüksekliðinde beyaz plastik parçalarla Fidel yazdýlar. Gençlik Komitesi nin a- çýklamasýna göre bu yazýlama, Fidel in genç insanlara desteði ve saðladýðý yardýmlara duyulan þükraný sembolize ediyor, ayný zamanda Küba nýn yalnýz olmadýðýný göstermeyi amaçlýyor.r

19 Yeni Evrede Antep Dünya proletaryasý açýsýndan tarihsel bir öneme sahip olan 1917 Ekim Devrimi ni, yýldönümünde yaptýðýmýz bir etkinlikle selamladýk. 5 Kasým günü saat da gerçekleþtirdiðimiz etkinlik ölümsüzleþen devrim savaþçýlarýnýn anýsýna bir dakikalýk saygý duruþuyla baþladý. Ardýndan hazýrladýðýmýz 15 dakikalýk Ekim Devrimi nin gösterildiði sinevizyon gösterimimiz büyük bir beðeniyle izlendi. Etkinliðimiz Ekim Devrimi nin geliþimi, gençliðin görevleri ve günümüzde dünyadaki ve ülkelerimizdeki güncel geliþmeler konularýnýn iþlendiði panelle devam etti. Uzun yýllarý mücadele içinde geçmiþ, Antep DEV-GENÇ kurucularýndan, iþçi emeklisi ve eski ÝHD Baþkaný Ýmam Özharat, bizlere Ekim Devrimi nin tarihsel geliþimini anlattý. Bolþevikler, Menþevikler, Kadetler, Sosyalist Devrimciler ve Narodniklere deðinerek, Lenin in Ekim Devrimi nde oynadýðý rolün ne kadar önemli olduðunu vurguladý. O dönemde gerçekleþen 1. Emperyalist Paylaþým Savaþý nýn milyonlarca topraksýz köylüyü ve iþçiyi cephelere sürerek devrimin geliþimine nasýl bir itki saðladýðý, toprak, özgürlük ve barýþ sloganlarýnýn nasýl milyonlarýn talebi haline geldiðini anlattý. Þubat Devrimi ve sonrasýnda Bütün Ýktidar Sovyetlere sloganýnýn ne kadar anlamlý ve doðru olduðunu, iþçi asker ve köylülüðün bu slogan etrafýnda örgütlenerek nasýl Ekim Devrimi ni yarattýklarýný anlattý. Ardýndan sözü Genç Emekçiler Birliði temsilcisi arkadaþýmýz aldý. 68 kuþaðýnýn gençlik önderlerinin, daha sonra devrimci örgüt ve partiler kurarak iþçilerin, e- mekçilerin ve bütün toplumun öncülüðüne soyunduklarýný, sermaye sýnýfýnýn ise gençliðin devrim mücadelesindeki rolünü ve önemini çok iyi bildiði için onlara çok yönlü bir saldýrý içerisinde olduðunu anlattý. Gençliðin, özellikle iþçi gençliðin politikleþmesinin hayati derecede önemli olduðunu ve GEB in bunun bir aracý olduðunu belirttikten sonra, gençliði Genç Emekçiler Birliði çatýsý altýnda örgütlenmeye çaðýrdý. Ardýndan sözü alan Platformu ndan arkadaþýmýz ise dünyada ve Türkiye de yaþanan güncel geliþmeleri, uluslararasý sermayenin her yere kan ve gözyaþýndan baþka bir þey götürmediðini ayrýntýlarýyla anlattýktan sonra bunun karþýsýnda her yerde mücadeleyi yükseltmek gerektiðini ve herkesin bu konuda sorumlu olduðunu anlattý. Ardýndan soru cevap bölümüne geçildi. Bu bölüm, birçok kiþinin söz almasýndan kaynaklý sýcak bir söyleþi havasýnda ANTEP GEB geçti. Bir iþçi arkadaþýmýz devletin özellikle iþçi sýnýfýný açlýða ve sefalete sürüklediðini, buna karþý savaþmaktan baþka bir yolumuzun olmadýðýný belirtti. Soru soran bir arkadaþýmýz ise gençlerin sermaye sýnýfý tarafýndan yozlaþmaya ve çürümeye itildiðini, böylelikle insanlarýn toplumsal deðiþim konusunda zaman zaman umutsuzluða kapýlabildiklerini söyleyerek, Ekim Devrimi öncesiyle karþýlaþtýrabilir misiniz þeklinde bir soru yöneltti. Mücadele Birliði Platformu ndan arkadaþýmýz ise o ülkelerde de belirli farklýlýklara raðmen alkol kullanýmýnýn ve çeteleþmenin, kavgalarýn çok yaygýn olduðunu fakat yükselen halk hareketinin bu insanlarý mücadelenin içine çektiðini, gençliðin bir arayýþ i- çerisinde olduðunu ve eðer bu arayýþa bizler cevap veremezsek bu arayýþýn düzen içi kanallara yöneleceðini ve ülkelerimizde de halk hareketinin bu kesimleri kendine çekeceðini belirtti. Daha sonrasýnda ise birçok kiþi söz alarak gençliðin yozlaþmasýna deðindi kendi yaþamlarýndan örnekler verdi ve bu konuda bizlere çok görev düþtüðünü belirtti ve bu sýcak söyleþinin ardýndan panelimiz sona erdi. Panelin ardýndan sahneye Devrimci Öðrenci Birliði temsilcisi arkadaþýmýz çýkarak YÖK ün kuruluþ yýldönümü dolayýsýyla kýsaca YÖK e deðinerek özellikle 12 Eylül askeri faþist darbesiyle üniversitelerin faþistleþtirilmesinin bir aracý olarak YÖK ün kurulduðunu belirtti. Fakat tek baþýna YÖK e karþý mücadele etmenin akademist bir bakýþ açýsý olduðunu, öðrenci sorununun siyasi iktidar sorunundan baðýmsýz olmadýðýný belirttikten sonra konuþmasýný Politik Özgürlük Kazanýlmadan Akademik Özgürlük Kazanýlamaz sözleriyle bitirdi. DÖB ün mesajýnýn ardýndan ise iþçi þair arkadaþýmýz çýkacak olan yeni kitabýndan birkaç þiir okudu. Arkadaþýmýzýn okuduðu þiirler gelenler tarafýndan beðeni ve alkýþlarla karþýlandý. Etkinliðin sonunda sahne alan Ayýþýðý Sanat Merkezi müzik grubu Denize Ezgi nin söylediði ezgilerle ve marþlarla etkinliðimiz coþkulu bir þekilde son buldu. Etkinliðimizin baþýndan sonuna kadar sinevizyonla yansýttýðýmýz orak-çekiçli kýzýl bayraðýn dalgalanmasý ise etkinliðe ayrý bir renk kattý. Yaklaþýk 60 kiþinin katýldýðý etkinliðimiz gelen konuklarýmýz tarafýndan büyük bir beðeni topladý. EKÝM DEVRÝMÝ NÝ SELAMLADI Antep Genç Emekçiler Birliði Derneði 19

20 Filistin Yeni Evrede ÝKÝTELÝ DE FÝLÝSTÝN ÝÇÝN RESÝM SERGÝSÝ 25 Ekim de bir bayram günü, Ýkitelli de insanlar, megafondan yapýlan anonslarý duydular: Ýkitelli halký, bugün bayram; ama Filistin de çocuklar bayram yapamýyorlar. Filistinli çocuklar þeker yiyemiyorlar; çünkü Filistin de Ýsrail askerleri evleri bombalýyor, çocuklarý silahlarla tarýyor. Filistin de Ýsrail tanklarý çocuklarýn, kadýnlarýn, yaþlý insanlarýn üzerine yürüyor. Gelin ve görün! Ýsrail in Filistin de yaptýklarýný gelin ve görün! Ýkitelli Ekin Sanat Merkezi, burada Ýsrail in katliamlarýný gösteren bir resim sergisi yapýyor. Gelin ve görün! Sizler de baský ve zulüm görüyorsunuz. Filistin davasý sizin de davanýz. Filistin davasýna sahip çýkýn. AKP hükümeti Filistin halkýnýn yanýndaymýþ gibi davranýyor. Yalan! AKP, Filistin halkýnýn deðil, Ýsrail in yanýndadýr. Ýsrail le ilgili askeri-stratejik anlaþmalar imzalayanlar, Filistin halkýnýn yanýnda olamazlar. Bugüne kadar Filistin halkýnýn yanýnda hep bizler olduk. Deniz Gezmiþ ve yoldaþlarý Filistin davasýna sahip çýktýlar. Filistin Devrimi ne sahip çýkan her zaman sosyalistler, devrimciler oldu. Gelin ve görün! Gerçekleri gelin ve görün! Ýsrail tanklarýnýn katlettiði çocuklarý gelin ve görün. Ýsrail askerlerinin iþkencelerini gelin ve görün! Bir anda etrafta toplanan insanlarýn ilgisi artmaya baþladý. Biz bez üzerine iliþtirilmiþ resimlerle o- luþturulan resim sergisini gezmeye, gerçeklerin gözünün içine dosdoðru bakmaya baþladýlar. Sloganlar, Ýkitelli nin yoksul sokaklarýný çýnlatýyordu: Filistin Halký Yalnýz Deðildir, Savra Savra Hatta Nasr, Savaþ Savaþ Zafere Kadar, Kahrolsun Ýsrail Siyonizmi, Filistin Devrimle Özgürleþecek... Daha sonra Gazi Ayýþýðý Sanat Merkezi Þiir Grubu, Filistin için hazýrladýðý þiir dinletisini sundu. Kefiyeler takmýþ olan þiir grubu, büyük beðeni topladý. Ey güneþin düþmaný / Oturmayacaðým pazarlýða seninle / Sýkacaðým diþimi, dayanacaðým / Son damlasýna dek kanýmýn dizeleri, insanlarý Filistin in gerçekliðine götürdü. Ve onlardan sonra, Taksim Ayýþýðý Sanat Merkezi nden Emeðe Ezgi Müzik Grubu, Filistin için söylediði türkülerle selamladý izleyicileri. Çav Bella yý Arapça, Kürtçe, Ýtalyanca vetürkçe söyleyen grup ilgiyi artýrdý. Giderek artan kalabalýk ve yükselen sloganlar üzerine eylemin olduðu alana gelen polisler, etkinliði uzaktan seyretmekle yetindiler. Atacaklarý en ufak adýmda teþhir olacaklarýný bildikleri, Ýsrail in arkasýnda yer aldýklarý açýða çýkacaðý için müdahale etmeye cesaret edemediler. Bir bayram günü, Ýkitelli nin iþçi ve e- mekçileri bir kez daha Filistin gerçeðiyle tanýþtýlar. Ve davet edildikleri Ýkitelli Sanat Merkezi ne gelerek sýcak sohbetler ettiler. Çocuklara, Ýkitelli Ekin Sanat Merkezi nde daðýtýlan þekerler etkinliðe ayrý bir tat kattý.r YENÝ ÝNSAN LARA SELAM OLSUN Merhaba ilerici, aydýn, devrimci insanlara, sosyalist insanlara merhaba... Çevremizde bir çok insan vardýr. Yukarýdaki terimlerden birçoðunun kendisinde olduðunu sanan ve bu vasýflardan rant saðlayan, devrimci geçinen, küçük burjuvazinin bütün özelliklerini taþýyan, kendilerini devrimci tanýtan bu insanlara Birkaç sözümüz olacak. Emeði, emeðin sermaye tarafýndan sömürülmesini, alýn terini bilemezsiniz. Birkaç kitap okuyup ezen-ezileni ayýrt ettiklerini sanan, yaþamdan her kovuluþunda devrim diyen ama geliþemeyen, hallerinden memnun olan ama aðýzlarýndan sakýz gibi çiðnedikleri devrim sözcüðünün altýnda ezilenler... Emeði bilmeyen bilmeyen bu küçük burjuvaya mensup, sözde devrimci, içi boþ insan görünümlü mahlukatlar, sözüm size... Size hiç güvenmedi bu iþçi sýnýfý, çünkü sizleri iyi tanýyoruz... Anneniz yaþamda hem kadýn oluþundan iki defa ezilsin, evde babanýzýn özel mülkiyetinin altýnda kimlik arasýn. Onlarýn paralarý ile okuyup öðrenen fakat eþitliði e- vine yansýtamayan, emeðe saygýsý olmayan, devrimi kötüleyen, bizi kötüleyen sen, siz... Bilip de, yaþatamayan korkak mahlukatlar, tarih sizin gibileri hiç affetmedi, sakýn böyle devam edeceðini sanmayýn, sizlere müdahale ediyoruz. Biz iþçilerden u- zak durun çünkü biz sizlerden uzaðýz. Tarihin kimleri unutulmadýðýný iyi bilen iþçiler, Denizleri, Mahirleri, Yusuflarý, Aysunlarý, Muratlarý unutmayacak. Sizler, tarihin çöplüðünde kalacaksýnýz. Küçük burjuvalar sizler kendiniz için yaþayýn, kendi küçük dünyanýz için. Bizim yaratacaðýmýz, tel tel öreceðimiz eþitlik, paylaþmayla, eðitimin-ulaþýmýn-saðlýðýn karlýlýðý olmadýðý bir dünya bu dünya, baþka bir dünya, komünist bir dünya. Sizin yeriniz yok bu dünyada. Ezilen, yaþamdan hep darbe yiyen iþçi kardeþlerim... Önümüzdeki süreçte daha dikkatli olmamýz gerekiyor. Hem bu düzen ile hem de iki yüzlülüklerle savaþmak zorunda kalacaðýz. Yeni yüzyýl dünyanýn kýzýla boyanacaðý bir yüzyýl olacak. Eðer kim bu yolda geride kalýr ise býrakýn, orada kalsýn. YAÞAMAK BÝR AÐAÇ GÝBÝ TEK VE HÜR VE BÝR ORMAN GÝBÝ KARDEÞÇESÝ- NE. BU DAVET BÝZÝM. Ýzmir den Bir Ýþçi 20

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

BURJUVAZÝ DEVRÝMÝ HIZLANDIRIYOR!

BURJUVAZÝ DEVRÝMÝ HIZLANDIRIYOR! BURJUVAZÝ Kapitalist üretimin iki yönü vardýr: Yýkýcý olan ve devrimci olan. Kapitalizm tarafýndan sürekli mahvedilen küçükmülk sahipleri, durumlarý gereði yalnýzca yýkýcý yaný görürler. Politik temsilcileri

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Tarihsel olan toplumsaldýr. Toplumsal

Tarihsel olan toplumsaldýr. Toplumsal PROLETER ÝÇ SAVAÞ HALK KÝTLELERÝNÝ BÝRLEÞTÝRÝR Tarihsel olan toplumsaldýr. Toplumsal olan sürekli bir geliþim ve dönüþüm içindedir. Her toplumun geliþimini etkileyen, ona egemen olan yasalar farklýdýr.

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

KAPÝTALÝZM SORUNLARINI ÇÖZEMEZ

KAPÝTALÝZM SORUNLARINI ÇÖZEMEZ KAPÝTALÝZM SORUNLARINI ÇÖZEMEZ Kapitalizm yeni koþullara ayak uydurabilir mi? Yarattýðý sorunlarý çözümleyebilir mi? Burjuvazi kendisini yenileyebilir mi? Sýnýf mücadelesi açýsýndan önem kazanan bu sorularý

Detaylı

Sunu, MÜCADELE BÝRLÝÐÝ DAÐITIMCILARINA SÝLAHLI SALDIRI! BASINA VE KAMUOYUNA

Sunu, MÜCADELE BÝRLÝÐÝ DAÐITIMCILARINA SÝLAHLI SALDIRI! BASINA VE KAMUOYUNA Sunu, Yeni bir dergide okurlarýmýzla buluþmanýn sevinciyle merhaba. Yeni Evrede Mücadele Birliði, bu yeni dönemde adýna uygun olarak sýçramalý bir geliþim gösterecektir. Ýlk sayýmýzý çýkarýrken okurlarýmýzdan

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

BU KEZ GERÇEKTEN FARKLI

BU KEZ GERÇEKTEN FARKLI BU KEZ GERÇEKTEN FARKLI Kulaklarýndan döviz fýþkýran sermaye erbabýnýn korkuyla beklediði günler gelip çattý nihayet. Enflasyon ve faizler elele, omuz omuza yukarýlara doðru týrmanýyorlar. Sadece Türkiye

Detaylı

Merhaba, GENÇ YOLDAÞ IN 4. SAYISI ÇIKTI

Merhaba, GENÇ YOLDAÞ IN 4. SAYISI ÇIKTI Merhaba, Yeni sayýmýzda Newroz la merhaba diyoruz. Cejna Newroz Piroz Be! Newrozlarýn halklarýmýzýn özgür olduðu, zincirlerinden kurtulduðu, tüm Dehaq larýn dünya üzerinden temizlendiði günlerde kutlanmasý

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

ÝÇ SAVAÞ VE TOPLUMUN SAFLAÞMASI

ÝÇ SAVAÞ VE TOPLUMUN SAFLAÞMASI ÝÇ SAVAÞ VE TOPLUMUN SAFLAÞMASI Devrim varolan toplumsal sisteme, egemen olana karþý yapýlýr; iktidara gelen proletaryanýn, toplumu dönüþüme uðratmasýyla devam eder. Proletaryanýn sýnýf mücadelesi bu noktaya

Detaylı

Kapitalist toplum iþçi sýnýfýnýn emeðine dayanýyor

Kapitalist toplum iþçi sýnýfýnýn emeðine dayanýyor ÝÞÇÝ SINIFININ KURTULUÞU ÝÞÇÝLERÝN KENDÝ ESERÝ OLACAKTIR Kapitalist toplum iþçi sýnýfýnýn emeðine dayanýyor ama, iþçilerin bu toplumda hiçbir güvenceleri yoktur. Bu toplumda ücretli-emekçileri bekleyen

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

ULUSAL SORUNA LENİNİST BAKIŞ

ULUSAL SORUNA LENİNİST BAKIŞ ULUSAL SORUNA LENİNİST BAKIŞ 1 Yeni Evre Kitaplığı: 1 Kitabın Adı: Ulusal Soruna Leninist Bakış Yayına Hazırlayan: Agit Cihan Birinci Basım: Kasım 2009 İSBN: 978-605-61008-0-2 Yayın Sertifika No:15814

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

YARINA BAKMAK. C. Daðlý

YARINA BAKMAK. C. Daðlý Merhaba, Merhaba; Dergimizin 5. sayýsýnda sizlerle buluþmanýn sevinci içerisindeyiz. Olaylar zincirinin bu denli hýzlý ve içiçe aktýðý bu dönemde devrimci, sosyalist yayýn faaliyetlerinin önemi de kat

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Burjuvazi, devrimci iþçi sýnýfý hareketinin olduðu bir

Burjuvazi, devrimci iþçi sýnýfý hareketinin olduðu bir DEVRÝMCÝ ÝÞÇÝ HAREKETÝ VE BURJUVA EGEMENLÝK 67. Sayý / 10-24 Mayýs 2006 Burjuvazi, devrimci iþçi sýnýfý hareketinin olduðu bir yerde egemen deðildir. Egemenlik biçimini saðlamayý, devrimci hareketin ezilmesinde,

Detaylı

Merhaba, 8 MART A ÇAÐRI LENÝNÝSTLERÝN ÖZGÜRLÜÐÜ BURJUVAZÝYÝ KORKUTUYOR

Merhaba, 8 MART A ÇAÐRI LENÝNÝSTLERÝN ÖZGÜRLÜÐÜ BURJUVAZÝYÝ KORKUTUYOR Merhaba, Yoðun Mart ayýna girerken, 10. sayýmýzda sizlerle buluþmanýn sevincini yaþýyoruz. Devrimci eylemlerin yoðunlaþacaðý Mart ayýna heyecanla hazýrlanýrken, bu sayýmýzda yine yoðun bir gündemle çýkýyoruz.

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

DEV RÝM CÝ SO NUÇ LAR

DEV RÝM CÝ SO NUÇ LAR Yeni Evrede Burjuvazinin en çok korktuðu, görüþlerimizin devrimci sonuçlarýdýr. Küçük burjuva uzlaþmacý çevrelerin de en çok saldýrdýklarý nokta burasýdýr. Çünkü proletarya, bilimsel sosyalizmin devrimci

Detaylı

KÜRESEL ÝÇ SAVAÞ GÜÇLERÝNÝN DURUMU

KÜRESEL ÝÇ SAVAÞ GÜÇLERÝNÝN DURUMU Proletarya ile burjuvazi arasýnda, tüm yeryüzünü kaplayan, toplumu boydan boya bir çatýþma alanýna çeviren küresel iç savaþ, her geçen gün biraz daha þiddetleniyor, yoðunlaþýyor. Sýnýf savaþýmý, kendi

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

MERHABA GENÇ YOLDAÞLAR;

MERHABA GENÇ YOLDAÞLAR; MERHABA GENÇ YOLDAÞLAR; Geride býraktýðýmýz 2012 yýlý, devrimin kendini iyiden iyiye hissettirdiði bir yýl oldu. Bahar her zaman bir isyan dönemi olmuþtu; bu yýl her gün bahar oldu. Ne iþçiler terketti

Detaylı

Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için. iþçi cephesi. Kapitalist Sömürüye, Emperyalist Ýþgallere Irkçýlýða ve Þovenizme Karþý

Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için. iþçi cephesi. Kapitalist Sömürüye, Emperyalist Ýþgallere Irkçýlýða ve Þovenizme Karþý Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için iþçi cephesi Yeni Dönem sayý: 27 Mayýs 2006 http://iscicephesi.org Kapitalist Sömürüye, Emperyalist Ýþgallere Irkçýlýða ve Þovenizme Karþý 1 Mayýs

Detaylı

Her þey gibi, iþçi sýnýfý da duraðan deðil, sürekli deðiþim

Her þey gibi, iþçi sýnýfý da duraðan deðil, sürekli deðiþim EMEÐÝN CUMHURÝYETÝNE DOÐRU Her þey gibi, iþçi sýnýfý da duraðan deðil, sürekli deðiþim ve hareket halindedir. Ýþçi sýnýfý, üretim a- raçlarýndaki geliþime baðlý olarak, deðiþikliðe uðruyor. Üretimde her

Detaylı

EMEÐÝN ARTAN BAÞKALDIRISI

EMEÐÝN ARTAN BAÞKALDIRISI EMEÐÝN ARTAN BAÞKALDIRISI 21. yüzyýla girilirken, dünya iþçi sýnýfý hareketi çok yönlü ve þiddetli burjuva saldýrýsý ve baþkaldýrýsýyla karþý karþýya kaldý. Sosyalistler, baskýnýn daha da arttýðýna dair

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

TEKELLER TÜM YERYÜZÜNÜ ÝSTÝYOR

TEKELLER TÜM YERYÜZÜNÜ ÝSTÝYOR TEKELLER TÜM YERYÜZÜNÜ ÝSTÝYOR ABD nin, uluslararasý hukuku ve BM yi (Birleþmiþ Milletler) yok sayarak I- rak ý iþgal etmesi, dünyada þok etkisi yarattý. Buna en çok þaþýranlar da hukuku her þeyin üstünde

Detaylı

Merhaba, ESKÝÞEHÝR: Ýstiklal Mahallesi Dilekli Sokak No:4/17 Kat:2 ÝZMÝR: 853. Sokak No: 27 Bilen Ýþhaný Kat 6/606 Konak 0 232 445 79 52

Merhaba, ESKÝÞEHÝR: Ýstiklal Mahallesi Dilekli Sokak No:4/17 Kat:2 ÝZMÝR: 853. Sokak No: 27 Bilen Ýþhaný Kat 6/606 Konak 0 232 445 79 52 Merhaba, Dünyanýn her tarafýnda emperyalist-kapitalist sisteme karþý eylemlerin, direniþlerin yükseldiði bir dönemde, dergimizin 3. sayýsýyla sizlere merhaba demenin sevincini yaþýyoruz. Kapitalizm, insanlýða

Detaylı

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB Danýþma Kurulu 38. Dönem 2. Toplantýsý 16 Nisan 2005'te Ankara'da TMMOB çalýþmalarý üzerine bilgilendirme ve TMMOB çalýþmalarýnýn deðerlendirilmesi gündemi

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Merhaba, ESKÝÞEHÝR: Ýstiklal Mahallesi Dilekli Sokak No:4/17 Kat:2 ÝZMÝR: 853. Sokak No: 27 Bilen Ýþhaný Kat 6/606 Konak 0 232 445 79 52

Merhaba, ESKÝÞEHÝR: Ýstiklal Mahallesi Dilekli Sokak No:4/17 Kat:2 ÝZMÝR: 853. Sokak No: 27 Bilen Ýþhaný Kat 6/606 Konak 0 232 445 79 52 Merhaba, Dergimizin 4. sayýsý yine dolu bir gündemle çýkýyor. Ýstanbul da 5 gün arayla meydana gelen patlamalar gündemin birinci sýrasýna yükseldi. Patlamalarýn ardýnda kimlerin olduðu ve bununla neyin

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Savaþýn Muhatabý Barýþýn da Muhatabýdýr

Savaþýn Muhatabý Barýþýn da Muhatabýdýr YIKIMLARA KARÞI BÝRLEÞELÝM MÜCADELE EDELÝM! Sultanbeyli de Kentsel Dönüþüme Karþý Halk Toplantýsý Kitle Örgütlerinin Dayanýþmasý, Geleneksel Yaz Pikniðine Taþýndý Sultanbeyli Yavuz Selim Mahallesi'nde

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

KOÞULLARI DEÐÝÞTÝRMEK

KOÞULLARI DEÐÝÞTÝRMEK Yeni Evrede Baþyazý KOÞULLARI DEÐÝÞTÝRMEK Koþullar deðiþmeden insanýn kurtulacaðý yanýlsamasý, sosyalizmin teori-pratiðine raðmen, varlýðýný hala koruyor. Oysaki, gözlerimizin önünde sürüp giden sýnýf

Detaylı

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Þu sýra baþta Ýsviçre olmak üzere, Almanya ve Fransa dahil Avrupa ülkelerinin hukuk ve siyasal bilgiler fakültelerinin insan haklarý derslerinde, seminerlerde ve doktora

Detaylı

Merhaba Genç Yoldaþlar;

Merhaba Genç Yoldaþlar; Merhaba Genç Yoldaþlar; Yeni bir sayýmýzla yine sizlerle birlikteyiz. Yaz mevsiminin en sýcak günlerinin yaþandýðý Temmuz ayý içerisindeyiz. Tabi ki bu sýcaklar ne devletin baský ve terörünü ne de iþçilerin,

Detaylı

Merhaba, GENÇ YOLDAÞ IN 3. SAYISI ÇIKTI

Merhaba, GENÇ YOLDAÞ IN 3. SAYISI ÇIKTI Merhaba, Mart ayýnýn coþkusuyla tüm okuyucularýmýzý selamlýyoruz. Mart ayý, adý ayaklanmalarla, büyük kavgalarla, tarihsel olaylarla anýlan bir aydýr. Ve daha þimdiden, ard arda gelen ölümsüzleþme haberleriyle

Detaylı

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Saðlýk emekçilerinin 2 gün süren grevleri baþladý. Ülke genelindeki hastanelerin nereyse tamamýnda hastanede

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

KAPÝTALÝZM ÇAÐININ SONU

KAPÝTALÝZM ÇAÐININ SONU KAPÝTALÝZM ÇAÐININ SONU Kapitalizm, bugüne deðin görülen toplumsal sistemlerin içinde, tarihte en kýsa dönemi kaplayan toplumsal bir biçimdir. Emeðe dayanan, bu yüzden dengesizlikler, uyumsuzluklar ve

Detaylı

SINIF ÝLÝÞKÝLERÝNÝ DOÐRU KAVRAMAK

SINIF ÝLÝÞKÝLERÝNÝ DOÐRU KAVRAMAK SINIF ÝLÝÞKÝLERÝNÝ DOÐRU KAVRAMAK 74. Sayý / 16-30 Aðustos 2006 Sýnýflar iliþkisini doðru tanýmlamak, Marksizmin a- bece sidir. Sýnýflarýn karþýlýklý iliþkisi denilince, sýnýflar diyalektiðini, yani sýnýf

Detaylı

SINIF MÜCADELESÝ KAÇINILMAZ SONUCUNA DOÐRU ÝLERLÝYOR

SINIF MÜCADELESÝ KAÇINILMAZ SONUCUNA DOÐRU ÝLERLÝYOR SINIF MÜCADELESÝ KAÇINILMAZ SONUCUNA DOÐRU ÝLERLÝYOR Sýnýf mücadelesinin sert bir karakter kazandýðý devrim dönemlerinde, her sýnýf ve sýnýf partisi, devrimin dolaysýz etkisi altýnda kalýr. Her sýnýfýn

Detaylı

Dünya iþçi sýnýfý hareketi için

Dünya iþçi sýnýfý hareketi için ÝÞÇÝ SINIFININ KAPÝTALÝZM KARÞISINDAKÝ TAVRI NEGATÝFTÝR Dünya iþçi sýnýfý hareketi için en büyük tehlike, iþçi sýnýfýnýn tarihi görevlerinden u- zaklaþmasý, görevine ihanet etmesidir. O halde bu görevin

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

Bir ayaklanmada etkin olmak için her

Bir ayaklanmada etkin olmak için her Yeni Evrede Başyazı KÝTLE ÝÇÝNDE DEVRÝMCÝ ÇALIÞMA Bir ayaklanmada etkin olmak için her þeyden önce kesin, açýk, devrimci bir programa sahip olmak gerekiyor. Ne için savaþtýðýný bilmek, kitlelerin eylemde

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

ki bu, paylaşılacak bir postun kavgasıdır. Hayır! Bu, tek sözle postu kurtarma savaşıdır! Halkların öfkesinden kendini sıyırma savaşıdır!

ki bu, paylaşılacak bir postun kavgasıdır. Hayır! Bu, tek sözle postu kurtarma savaşıdır! Halkların öfkesinden kendini sıyırma savaşıdır! UNUTURSAK KALBİMİZ KURUSUN Bu söz Roboski-Uludere Katliamını hep hatırlamak, için söylendi. O katliam anını hepimiz duyduk... Hepimizin tanıklık ettiği gelişmeler... Bombalama sesini duyan köylülerin sınıra

Detaylı

Önce Suriye yoðun tehditlere maruz kaldý. Emperyalistler saldýrýnýn eþiðine geldi. Rusya nýn kimyasal silahlarýn imhasý önerisinin

Önce Suriye yoðun tehditlere maruz kaldý. Emperyalistler saldýrýnýn eþiðine geldi. Rusya nýn kimyasal silahlarýn imhasý önerisinin edi bese!... Mehmet Ezer... 10 yaşında. 25 Mart günü Silvan da BDP mitingine polisin saldırısı sonucu başından gaz bombası ile vuruldu... Mehmet ilk müdahalenin ardından Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp

Detaylı

Kitlelerin kurulu sosyal

Kitlelerin kurulu sosyal Yeni Evrede Başyazı ÇE LÝÞ KÝ LER VE SI NIF SA VA ÞI TÜM KES KÝN LÝ ÐÝY LE GÖ RÜL ME LÝ Kitlelerin kurulu sosyal düzene karþý yükselen eylemleri, büyük bir zenginlik ve çeþitlilik gösteriyor. Çeliþkilerin

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

KOMÜNÝST PARTÝSÝNÝN PROLETER KARAKTERÝ

KOMÜNÝST PARTÝSÝNÝN PROLETER KARAKTERÝ KOMÜNÝST PARTÝSÝNÝN PROLETER KARAKTERÝ Komünist Partisi, iþçi sýnýfý partisidir. Sýnýf mücadelesi yoluyla, kapitalist toplumu yýkmayý ve sýnýflarý ortadan kaldýrmayý hedefler. Hedefine ancak proleter sýnýf

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

KAZANMAK ÝSTEYEN ÝÞÇÝ SINIFININ YAPACAKLARI

KAZANMAK ÝSTEYEN ÝÞÇÝ SINIFININ YAPACAKLARI Yeni Evrede Baþyazý KAZANMAK ÝSTEYEN ÝÞÇÝ SINIFININ YAPACAKLARI Bir ülkede kapitalizm ne denli geliþkin ve bunun sonucu iþçi sýnýfý nicelik olarak ne kadar büyük ve ne kadar örgütlü olursa olsun, iþçiler

Detaylı

SINIF SAVAÞIMI SÝSTEMÝ HER NOKTASINDA SARSIYOR

SINIF SAVAÞIMI SÝSTEMÝ HER NOKTASINDA SARSIYOR SINIF SAVAÞIMI SÝSTEMÝ HER NOKTASINDA SARSIYOR 48. Sayý / 17-31 Aðustos 2005 Emperyalizm, kapitalizmin tüm hareket yasalarýný, çeliþkilerini ve karþýtlýklarýný öne çýkartýr, olgunlaþtýrýr ve keskinleþtirir.

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Merhaba Genç Yoldaþlar;

Merhaba Genç Yoldaþlar; Merhaba Genç Yoldaþlar; Yeni bir sayýmýzla daha sizlerle birlikteyiz. Faþizmin saldýrýlarý hýz kesmeden devam etmekte. Burjuvazinin mezhep çatýþmalarýyla kendi iktidarýný garanti altýna almayý planladýðý

Detaylı

Merhaba Genç Yoldaþlar

Merhaba Genç Yoldaþlar Merhaba Genç Yoldaþlar Yeni bir sayýmýzla, ayaklanmalar ve devrimlerle, hükümet krizleriyle, ekonomik kriz ve savaþ çýðlýklarýyla anýlacak olan 2011 i geride býrakýp yeniden sizlerleyiz. Bu yýl gençlik

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

EMEÐÝN YENÝDEN ÖRGÜTLENMESÝ

EMEÐÝN YENÝDEN ÖRGÜTLENMESÝ EMEÐÝN YENÝDEN ÖRGÜTLENMESÝ Burjuvazi, kapitalizmden kaynaklý sorunlarýný ne kadar çözmeye kalksa da, ayný sorunlar daha büyük ölçekli olarak karþýsýna çýkar. Sorunlarý yalnýzca ertelemiþ olur, gerçekte

Detaylı

AYLIK KOMÜNÝST GAZETE FÝYATI: 1 TL (KDV DAHÝL) SAYI: 12 EKÝM 2009 Fransa da Kaðýtsýzlar Bakanlýðý kuruldu 26 Haziran günü Paris in yoksul kenar mahallelerinden birinde, iþgal edilmiþ bir binanýn kapýsýna

Detaylı

Merhaba, YAZI ÝÞLERÝ MÜDÜRÜMÜZ ÖZGEN ÝÞ TUTUKLANDI. DÜZELTME ve ÖZÜR BASKILAR BÝZÝ YILDIRAMAZ! DEVRÝMCÝ SOSYALÝST BASIN SUSTURULAMAZ!

Merhaba, YAZI ÝÞLERÝ MÜDÜRÜMÜZ ÖZGEN ÝÞ TUTUKLANDI. DÜZELTME ve ÖZÜR BASKILAR BÝZÝ YILDIRAMAZ! DEVRÝMCÝ SOSYALÝST BASIN SUSTURULAMAZ! Merhaba, Dergimiz, üzerindeki tüm baskýlara, Yazý Ýþleri Müdürümüz ve okurlarýmýza yönelik tüm saldýrýlara raðmen yayýnýný sürdürüyor. 8. sayýmýzla size merhaba demenin mutluluðunu yaþýyoruz. Ýþçi ve emekçilerin

Detaylı

Ermeni Sorunu Hakkýnda Söylenmeyenler Fransýz Ulusal Meclisi Ermenilere 1915 te yapýlan soykýrýmý inkar edenlerin suç iþlemiþ kabul edilmesini öngören bir yasayý onayladý. AYLIK KOMÜNÝST GAZETE FÝYATI:

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Troçkistler ve Troçkizm Karþýtlarýný Buluþturan Sürekli Devrim Efsanesi Sürekli devrim teorisi herhalde Troçkizmle özdeþ kabul edilen baþlýca kavramlardandýr. Hatta Lenin sonrasý sosyalist kuþaklar arasýnda

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

OSB-ÝMES Ýþçi Bülteni

OSB-ÝMES Ýþçi Bülteni Kamu Emekçileri Bülteni Özel Sayýsý: 247 OSB-ÝMES Ýþçi Bülteni Ýþçi sýnýfýnýn kurtuluþu kendi eseri olacaktýr! Ekim 2005 Fiyatý 250.000 TL (25 Ykr) Ümraniye, Sarýgazi, Sultanbeyli ve Taþdelen'deki sýnýf

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

AYLIK KOMÜNÝST GAZETE FÝYATI: 1 YTL (KDV DAHÝL) SAYI:5 MART 2008 Tasfiyeci Rüzgarlar Þiddetlenirken Kim Hangi Yolda Yürüyor? (2) Geçtiðimiz sayýda belirttiðimiz gibi, Hangi Yolda Yürüyoruz baþlýklý makalede

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

ÝÞÇÝ SINIFI 2012 YILINA DA KAVGAYLA GÝRDÝ. Meclise Yürümek Ýsteyen Emekçilere Polis Saldýrdý Kamu emekçileri

ÝÞÇÝ SINIFI 2012 YILINA DA KAVGAYLA GÝRDÝ. Meclise Yürümek Ýsteyen Emekçilere Polis Saldýrdý Kamu emekçileri www.emegindunyasi.info Aylık İşçi Gazetesi / Fiyatı 1 TL 13 Mart 1982 de 12 Eylül Askeri faþist diktatörlüðü tarafýndan Ýzmir Buca zindanýnda asýlarak idam edilen iþçi sýnýfýnýn üç önderi Ýzmir de yapýlacak

Detaylı

K apitalistler, onun sonsuzluðunu i-

K apitalistler, onun sonsuzluðunu i- KOMÜNÝST EÐÝLÝMLER K apitalistler, onun sonsuzluðunu i- lan etseler de, burjuva toplum geçici bir toplumdur. Tarihseldir; yani belli bir tarihsel dönemde ortaya çýkmýþtýr; bu dönem sona erdiðinde, biçimlendirdiði

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

YAŞASIN HALKLARIN DEVRİM MÜCADELESİ. Mısır, Şubat 2011. zaferedek@gmail.com. Merhaba Yeni sayýmýzý yine ayaklanmalarla karþýladýk.

YAŞASIN HALKLARIN DEVRİM MÜCADELESİ. Mısır, Şubat 2011. zaferedek@gmail.com. Merhaba Yeni sayýmýzý yine ayaklanmalarla karþýladýk. Mısır, Şubat 2011 YAŞASIN HALKLARIN DEVRİM MÜCADELESİ Merhaba Yeni sayýmýzý yine ayaklanmalarla karþýladýk. Her sayýmýzda bir ayaklanmaya tanýklýk ettik. Ortadoðu ülkelerinde baþlayan, yükselerek ve yayýlarak

Detaylı

rm o f t a l ip j o l o n ek gýda T a d ý G m için ya þ a i ye Türk u ulusal GIDA TEKNOLOJÝ PLATFORMU y a þ a m i ç i n g ý d a Kaynak: 2010 Envanteri (TGDF) Gýda Sektörü 73.722.988 nüfus Hane halký gýda

Detaylı