ETÜD VE PROJELER DAÝRE BAÞKANLIÐI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ETÜD VE PROJELER DAÝRE BAÞKANLIÐI"

Transkript

1 ETÜD VE PROJELER DAÝRE BAÞKANLIÐI ETÜD PROJE ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Baþkanlýk makamýndan gelen talimatlar,hemþehri Ýletiþim Merkezinden ve Muhtarlar Masasýndan,muhtelif birimlerden gelen talepler doðrultusunda yapýlmasý gereken hizmet binasý,diðer binalar,yeþil alanlar,yollar v.s gibi projeler ile yatýrým programý içinde yer alan projeler için tesbit ve önerilerde bulunmak. Yapýmý planlanan yatýrýmlarýn imar planýna uygun olup olmadýðýný, mülkiyet bilgilerini araþtýrmak ve arazinin talep edilen projeye uygunluðunu yeride etüd etmek. Ýmar planý ve mülkiyet durumu uygun olan alanlarda avan projeler hazýrlayarak bu aþamada gerekli görüþmeleri yapmak ve onaylarýný almak. Onayý alýnan projelerin uygulama ve detay projelerini hazýrlamak veya hazýrlatmak. Birimde çizilen mimari uygulama projeleri dýþýnda mühendislik projelerinin uygulama öncesi tetkik ve onaylarýný yapmak. Ýhalesi yapýlarak yapýmýna baþlanan tüm projelerin yerinde mesleki kontrollerini yapmak ve uygulama sýrasýnda oluþabilecek deðiþikliklere göre revizyon projeleri hazýrlamak. PROJE/FAALÝYETLERE ÝLÝÞKÝN BÝLGÝLER 82 Proje/Faaliyetin Adý : BORNOVA BUZ PATENÝ SALONU PROJESÝ :2006 / 2008 Proje/Faaliyetin Gerçekleþen Baþ.-Bitiþ Tarihi : / Proje /Faaliyetin Tanýmý ve Kapsamý:Buz Pateni Salonu Projesinin Yapýlmasý Proje /Faaliyetin Amacý:Ýzmir'e Buz Pateni Salonu Ve Spor Yapma Alýþkanlýðýnýn Kazandýrýlmasý Proje /Faaliyete Ýliþkin Yapýlan Çalýþmalar (2007 yýlý için):proje tamamlandý Proje /Faaliyet Kodu Proje/Faaliyetin Adý :BALIK HALÝ SUNDURMA TADÝLATI PROJESÝ Proje/Faaliyetin Gerçekleþen Baþ.-Bitiþ Tarihi : / Proje /Faaliyetin Tanýmý ve Kapsamý:Balýkhali Sundurma Tadilat Projesinin Yapýlmasý Proje /Faaliyetin Amacý:Balýkhalinde Korunaklý Bir Alan Yaratýlmasý Proje /Faaliyete Ýliþkin Yapýlan Çalýþmalar (2007 yýlý için): ):Proje tamamlandý Proje /Faaliyet Kodu Proje/Faaliyetin Adý :MUSTAFA KEMAL SAHÝL YOLU DÜZENLEME PROJESÝ Proje/Faaliyetin Gerçekleþen Baþ.-Bitiþ Tarihi : / Proje /Faaliyetin Tanýmý ve Kapsamý:Mustafa Kemal Sahil Yolu Projesinin Çizilmesi Proje /Faaliyetin Amacý:Mustafa Kemel Sahil Bulvarýnýn Ýhtiyaca Cevap Verecek Yeni Bir Görünüme Kavuþturulmasý Proje /Faaliyete Ýliþkin Yapýlan Çalýþmalar (2007 yýlý için): Proje tamamlandý 381

2 105 Proje/Faaliyetin Adý : MUHTELÝF ÇOK AMAÇLI SALON PROJELERÝ Proje/Faaliyetin Gerçekleþen Baþ.-Bitiþ Tarihi : / - Proje /Faaliyetin Tanýmý ve Kapsamý:çok amaçlý salon projelerinin yapýlmasý Proje /Faaliyetin Amacý: Proje /Faaliyete Ýliþkin Yapýlan Çalýþmalar (2007 yýlý için):talep doðultusunda projeler devam etmekte. Proje /Faaliyet Kodu Proje/Faaliyetin Adý :TÝP ÝTFAÝYE BÝNASI PROJELERÝ Proje/Faaliyetin Gerçekleþen Baþ.-Bitiþ Tarihi : / Proje /Faaliyetin Tanýmý ve Kapsamý:Tip Ýtfaiye Binalarý Projelerinin Çizilmesi Proje /Faaliyetin Amacý:ilçeler için itfaiye biriminin ihtiyacýnýn karþýlanmasý Proje /Faaliyete Ýliþkin Yapýlan Çalýþmalar (2007 yýlý için):projelerin Çizilmeye Baþlanmasý Talep Doðultusunda Projeler Devam Etmekte Proje /Faaliyet Kodu. Proje/Faaliyetin Adý : HAVAGAZI FABRÝKASI ÇEVRE DÜZENLEME PROJESÝ Proje/Faaliyetin Gerçekleþen Baþ.-Bitiþ Tarihi : / Proje /Faaliyetin Tanýmý ve Kapsamý:Havagazý Fabrikasýna Çevre Düzenleme Projesinin Yapýlmasý Proje /Faaliyetin Amacý:Tarihi Deðeri Olan Bir Alanýn Günümüze Kazandýrýlmasý Proje /Faaliyete Ýliþkin Yapýlan Çalýþmalar (2007 yýlý için): Proje Bitirildi. 261 Proje/Faaliyetin Adý : BORNOVA REKREASYON ALANI Proje/Faaliyetin Gerçekleþen Baþ.-Bitiþ Tarihi: / Proje /Faaliyetin Tanýmý ve Kapsamý:Bornovaya Rekreasyon Alaný Projesinin Yapýlmasý Proje /Faaliyetin Amacý:Ýzmir'e Yeni Bir Rekreasyon Alaný Kazandýrýlmasý Proje /Faaliyete Ýliþkin Yapýlan Çalýþmalar (2007 yýlý için): Projenin Çizilmeye Baþlanmasý Sonuç:Proje Devam Ediyor 93 Proje/Faaliyetin Adý : FUAR AÇIKHAVA TÝYATROSU PROJESÝ :2006 / 2007 Proje/Faaliyetin Gerçekleþen Baþ.-Bitiþ Tarihi : / Proje /Faaliyetin Tanýmý ve Kapsamý:Fuar Açýkhava Projesinin Çizilmesi Proje /Faaliyetin Amacý:Açýkhava Tiyatrosunun Yenilenmesi Proje /Faaliyete Ýliþkin Yapýlan Çalýþmalar (2007 yýlý için): Projenin Çizilmesi Sonuç:Proje Bitirildi. 382

3 Proje/Faaliyetin Adý :ÜÇKUYULAR TERMÝNALÝ KATLI OTOPARK PROJESÝ Proje/Faaliyetin Gerçekleþen Baþ.-Bitiþ Tarihi : / Proje /Faaliyetin Tanýmý ve Kapsamý:Üçkuyular Terminali Katlý Otopark Projesinin Çizilmesi Proje /Faaliyetin Amacý:Ýzmir' Yeni Otopark Alaný Ve Terminalinin Kazandýrýlmasý Proje /Faaliyete Ýliþkin Yapýlan Çalýþmalar (2007 yýlý için): Proje Bitirildi Proje/Faaliyetin Adý : KARABAÐLAR ÝTFAÝYE EÐÝTÝM MERKEZÝ PROJESÝ Proje/Faaliyetin Gerçekleþen Baþ.-Bitiþ Tarihi : / Proje /Faaliyetin Tanýmý Ve Kapsamý:Ýtfaiye Eðitim Merkezi Projesi Çizilmesi Proje /Faaliyetin Amacý: Bölgeye Ýhtiyaç Duyulan Eðitim Birimi Kazandýrýlmasý Proje /Faaliyete Ýliþkin Yapýlan Çalýþmalar (2007 Yýlý Ýçin):Proje Bitirildi Proje/Faaliyetin Adý : HATAY PAZARYERÝ VE KATLI OTOPARK PROJESÝ Proje/Faaliyetin Gerçekleþen Baþ.-Bitiþ Tarihi : / Proje /Faaliyetin Tanýmý Ve Kapsamý:Pazaryeri Ve Katlý Otopark Projesinin Çizilmesi Proje /Faaliyetin Amacý: Ýhtiyaca Cevap Verecek Düzenli Bir Pazaryeri Ve Otopark Kazandýrýlmasý Proje/Faaliyetin Adý : HASAN TAHSÝN KATLI OTOPARKI Proje/Faaliyetin Gerçekleþen Baþ.-Bitiþ Tarihi : :./ Proje /Faaliyetin Tanýmý Ve Kapsamý:Katlý Otopark Projesinin Çizilmesi Proje /Faaliyetin Amacý: Ýzmir'e Ýhtiyacý Karþýlayacak Otopark Kazandýrýlmasý Proje/Faaliyetin Adý : ÇÝÐLÝ KÜLTÜR MERKEZÝ PROJESÝ Proje/Faaliyetin Gerçekleþen Baþ.-Bitiþ Tarihi : / Proje /Faaliyetin Tanýmý Ve Kapsamý:Kültür Merkezi Projesi Çizilmesi Proje /Faaliyetin Amacý: Ýzmir'e Yeni Bir Kültür Merkezi Kazandýrýlmasý 383

4 Proje/Faaliyetin Adý : SASALI DOÐAL YAÞAM PARKI ÇEVRE DÜZENLEME PROJESÝ Proje/Faaliyetin Gerçekleþen Baþ.-Bitiþ Tarih : / Proje /Faaliyetin Tanýmý Ve Kapsamý:Doðal Yaþam Parký Projesi Çizilmesi Proje /Faaliyetin Amacý: Ýzmir'de Hayvanat Bahçesindeki Hayvanlarýn Daha Doðal Ortamda Yaþayacaklarý Bir Alan Yaratýlmasý Ve Ýzmirliye Yeni Bir Yeþil Alan Kazandýrýlmasý. Proje/Faaliyetin Adý : YUKARI KIZILCA PÝKNÝK ALANI PROJESÝ Proje/Faaliyetin Gerçekleþen Baþ.-Bitiþ Tarih : / Proje /Faaliyetin Tanýmý Ve Kapsamý:Piknik Alaný Projesi Çizilmesi Proje /Faaliyetin Amacý: Kemalpaþaya Ýhtiyaca Karþýlayacak Yeni Bir Piknik Alaný Ve Yeþil Alan Kazandýrýlmasý. Proje/Faaliyetin Adý : GÜMÜLDÜR ÇÖP TRANSFER ÝSTASYONU PROJESÝ Proje/Faaliyetin Gerçekleþen Baþ.-Bitiþ Tarih : / Proje /Faaliyetin Tanýmý Ve Kapsamý:Çöp Transfer Ýstasyonu Projesi Çizilmesi Proje /Faaliyetin Amacý: Ýhtiyaca Cevap Verecek Þekilde Bölgeninçöplerinin Tek Noktada Toplanacaðý Modern Bir Çöp Transfer Biriminin Oluþturulmasý. Proje/Faaliyetin Adý : YELKÝ PÝKNÝK ALANI PROJESÝ Proje/Faaliyetin Gerçekleþen Baþ.-Bitiþ Tarih : / Proje /Faaliyetin Tanýmý Ve Kapsamý:Piknik Alaný Projesinin Çizilmesi Proje /Faaliyetin Amacý: Yelki'ye Yeni Bir Piknik Alaný Ve Yeþil Alan Kazandýrýlmasý. Proje/Faaliyetin Adý : GÜZELBAHÇE ANFÝTÝYATRO PROJESÝ Proje/Faaliyetin Gerçekleþen Baþ.-Bitiþ Tarih : / Proje /Faaliyetin Tanýmý Ve Kapsamý:Anfitiyatro Projesinin Çizilmesi Proje /Faaliyetin Amacý: Güzelbahçe'ye Ýhtiyacý Olan Anfitiyatronun Kazandýrýlmasý. 384

5 Proje /Faaliyet Kodu Proje/Faaliyetin Adý : OTOYOL KÖRFEZKENT KAVÞAÐI GÝRNE CAD. ARASI BAÐLANTI YOLU UYGULAMA PROJESÝ Proje/Faaliyetin Gerçekleþen Baþ.-Bitiþ Tarih : / Proje /Faaliyetin Tanýmý Ve Kapsamý:Otoyol Körfezkent Kavþaðý Girne Cad.Arasý Baðlantý Yolunun Çizilmesi Proje /Faaliyetin Amacý: Ýzmir Ulaþýmýný Rahatlatacak Yol Projesinin Çizilmesi Proje /Faaliyet Kodu Proje/Faaliyetin Adý : AKINCILAR GEÇÝDÝ UYGULAMA PROJESÝ Proje/Faaliyetin Gerçekleþen Baþ.-Bitiþ Tarih : / Proje /Faaliyetin Tanýmý Ve Kapsamý:Akýncýlar Geçidi Projesinin Çizilmesi Proje /Faaliyetin Amacý: Ýhtiyacý Karþýlayacak Alt Geçidin Yapýlmasý Proje/Faaliyetin Adý : GAZÝEMÝR SEMT GARAJI UYGULAMA PROJESÝ Proje/Faaliyetin Gerçekleþen Baþ.-Bitiþ Tarih : / Proje /Faaliyetin Tanýmý Ve Kapsamý:Semt Garajý Projesinin Çizilmesi Proje /Faaliyetin Amacý: Gaziemir'e Ýhtiyacý Karþýlayacak Modern Bir Semt Garajýnýn Kazandýrýlmasý Proje/Faaliyetin Adý : ÝZMÝR BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYE BÝNASI GÜÇLENDÝRME UYGULAMA PROJESÝ Proje/Faaliyetin Gerçekleþen Baþ.-Bitiþ Tarih : / Proje /Faaliyetin Tanýmý Ve Kapsamý:Büyükþehir Belediye Binasýnýn Güçlendirme Projesinin Çizilmesi Proje /Faaliyetin Amacý: Belediye Binasýnýn Güçlendirilerek Hemen Kullanýlacak Hale Getirilmesi Proje/Faaliyetin Adý : GEDÝZ ESHOT BÝNASI GÜÇLENDÝRME UYGULAMA PROJESÝ Proje/Faaliyetin Gerçekleþen Baþ.-Bitiþ Tarih : / Proje /Faaliyetin Tanýmý Ve Kapsamý: Güçlendirme Uygulama Projesinin Çizilmesi Proje /Faaliyetin Amacý: Binanýn Deprem Yönetmeliðine Uygun Hale Getirilmesi 385

6 Proje/Faaliyetin Adý : ÝZMÝRNET BTM MERKEZ BÝNASI UYGULAMA PROJESÝ Proje/Faaliyetin Gerçekleþen Baþ.-Bitiþ Tarih : / Proje /Faaliyetin Tanýmý Ve Kapsamý:Ýzmirnet Btm Binasý Projesinin Çizilmesi Proje /Faaliyetin Amacý: Ýzmir'deki Biliþim Altyapýlarýnýn Bir Binada Toplanmasý.. Proje/Faaliyetin Adý : ESBAÞ ÝSTASYONU YANI ÜST GEÇÝT UYGULAMA PROJESÝ Proje/Faaliyetin Gerçekleþen Baþ.-Bitiþ Tarih : / Proje /Faaliyetin Tanýmý Ve Kapsamý:Üst Geçit Projesinin Çizilmesi Proje /Faaliyetin Amacý: Ýhtiyacý Karþýlayacak Üst Geçidin Yapýlmasý YAPIM ÝHALELERÝ ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Baþkanlýk Makamý'nýn onaylarý doðrultusunda müdürlüðümüz tarafýndan ihale edilmesi istenilen projeli veya projesiz iþlerin metraj ve keþif çalýþmalarý yapýlarak yaklaþýk maliyeti tespit etmek. -Ödenek kontrolünden sonra ihale onaylarýný alarak ihale dosyalarýný hazýrlamak. -Ýhale ilanlarýný yaparak ihale komisyonlarýnýn oluþmasý ve ihalenin sonuçlandýrýlmasý sürecinin, 4734 Sayýlý Kamu Ýhale Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerince saðlýklý bir þekilde sonuçlandýrýlmasýný saðlamak. -Sonuçlanan ihale kararlarýnýn onaylarýný alarak tebligatlarýný yapmak ve sözleþmenin imzalanmasýný saðlayarak dosyalarý ilgili birimlere iletmektir PROJE/FAALÝYETLERE ÝLÝÞKÝN BÝLGÝLER AÇIK ÝHALE ÝLE YAPILANLAR: 95 Proje/Faaliyetin Adý : KENT KÜTÜPHANESÝ (ATATÜRK CAD. NO:454 ALSANCAKTAKÝ BELEDÝYE HÝZMET BÝNASI TADÝLATI ÝÞÝ) Proje/Faaliyet Sorumlusu : Ülkü MARKOVÝÇ :./ Proje/Faaliyetin Gerçekleþen Baþ.-Bitiþ Tarihi : / Proje /Faaliyetin Tanýmý Ve Kapsamý:Yapýnýn Kent Kütüphanesi Olarak Kullanýlmasý Ýçin Gerekli Deðiþimlerinin Ýle Restorasyon Çalýþmalarýnýn Yapýlmasý Ýþidir.(920m2) Proje /Faaliyetin Amacý:Kentin Deðiþik Bölgelerinde Kültür Merkezleri Yapmak Ve Sanat Etkinliklerinde Kullanýlan Tesislerin Standartlarýnýn Artýrýlmasýna Yönelik Çalýþmalar Yapmak Proje /Faaliyete Ýliþkin Yapýlan Çalýþmalar (2007 Yýlý Ýçin):Ýhalesini Yapmak Ve Sözleþmeyi Ýmzalatmak. Sonuç: Tarihinde Ýhalesi Yapýldý, Tarihinde Anýt Yapý Ýnþ. Ýle Sözleþme Ýmzalanarak Dosyalar Fen Ýþleri Dai. Bþk. Gönderildi. 386

7 Proje /Faaliyet Kodu Proje/Faaliyetin Adý : OTOYOL KÖRFEZ KENT KAVÞAÐI GÝRNE CADDESÝ ARASI BAÐLANTI YOLU UYGULAMA PROJELERÝNÝN YAPTIRILMASI Proje/Faaliyet Sorumlusu : Ülkü MARKOVÝÇ Proje/Faaliyetin Gerçekleþen Baþ.-Bitiþ Tarihi : / Proje /Faaliyetin Tanýmý Ve Kapsamý: Otoyol Körfez Kent Kavþaðý Girne Caddesi Arasý Baðlantý Yolu 2865m Proje /Faaliyetin Amacý:Kentiçi Karayolu Aðýnýn Geliþtirilmesi Proje /Faaliyete Ýliþkin Yapýlan Çalýþmalar (2007 Yýlý Ýçin):Ýhalesini Yapmak Ve Sözleþmeyi Ýmzalatmak. Sonuç: Tarihinde Ýhalesi Yapýldý, Tarihinde Bs Ulus.Müh. Ýle Sözleþme Ýmzalanarak Dosyalar Etüd Proje Þb. Md.Gönderildi. 92 Proje/Faaliyetin Adý : GÜZELBAHÇE ANFÝTÝYATRO (YAPTIRILMASI ÝÞÝ) Proje/Faaliyet Sorumlusu : Ülkü MARKOVÝÇ./ Proje/Faaliyetin Gerçekleþen Baþ.-Bitiþ Tarihi : / Proje /Faaliyetin Tanýmý Ve Kapsamý: Güzelbahçe Anfitiyatro Yaptýrmak 2450 M2 Proje /Faaliyetin Amacý:Yeni Tesislerin Yapýmý Ýle Mevcut Tesislerin Bakým Ve Onarýmlarýnýn Yapýlmasý Proje /Faaliyete Ýliþkin Yapýlan Çalýþmalar (2007 Yýlý Ýçin):Ýhalesini Yapmak Ve Sözleþmeyi Ýmzalatmak. Sonuç: Tarihinde Ýhalesi Yapýldý, Tarihinde Verim Müh. Ýle Sözleþme Ýmzalanarak Dosyalar Fen Ýþleri Dai. Bþk.Gönderildi Proje /Faaliyet Kodu Proje/Faaliyetin Adý : KEMERALTI ANAFARTALAR CADDESÝ CEPHE DÜZENLEMESÝ YAPILMASI ÝÞÝ (1.ETAP) Proje/Faaliyet Sorumlusu : Ülkü MARKOVÝÇ./ Proje/Faaliyetin Gerçekleþen Baþ.-Bitiþ Tarihi : / Proje /Faaliyetin Tanýmý Ve Kapsamý: Kemeraltý Anafartalar Caddesi'nde Cephe Düzenleme Ve Restorasyonu Çalýþmasýdýr.4200m2 Proje /Faaliyetin Amacý: Tarihi Deðerlerin Yaþatýlmasý Proje /Faaliyete Ýliþkin Yapýlan Çalýþmalar (2007 Yýlý Ýçin):Ýhalesini Yapmak Ve Sözleþmeyi Ýmzalatmak. Sonuç: Tarihinde Ýhalesi Yapýldý, Tarihinde Ýlke Müh. Ýle Sözleþme Ýmzalanarak Dosyalar Fen Ýþleri Dai. Bþk.Gönderildi. 157 Proje/Faaliyetin Adý : METROPOL ALAN ÝÇÝNDEKÝ ULAÞIM YOLLARINDA ASFALT KAPLAMASI, BAKIM, ONARIM VE TADÝLAT YAPILMASI ÝÞÝ Proje/Faaliyet Sorumlusu : Ülkü MARKOVÝÇ : 2007 Proje/Faaliyetin Gerçekleþen Baþ.-Bitiþ Tarihi : / Proje /Faaliyetin Tanýmý Ve Kapsamý: Metropol Alan Ýçindeki Ulaþým Yollarýnda Asfalt Kaplamasý, Bakým, Onarým Ve Tadilat Yapýlmasý Proje /Faaliyetin Amacý: Metropol Alan Ýçindeki Ulaþým Yollarýnda Yenileme Ve Bakým Yapmak Proje /Faaliyete Ýliþkin Yapýlan Çalýþmalar (2007 Yýlý Ýçin): Ýhalesini Yapmak Ve Sözleþmeyi Ýmzalatmak. Sonuç: Tarihinde Ýhalesi Yapýldý, Tarihinde Ýzbeton A.Þ. Ýle Sözleþme Ýmzalanarak Dosyalar Fen Ýþleri Dai. Bþk.Gönderildi. 387

8 ADI ADI 2007 YILI YAPILAN DOÐRUDAN TEMÝN ÝÞLERÝ SIRA NO ÝÞÝN ÝHALENÝN NÝTELÝÐÝ ÝHALE TARÝHÝ BAKIM VE ONARIM (EÞREFPAÞA HASTANESÝ ORTOPEDÝ SERVÝSÝ BAY VE BAYAN WC TADÝLATI) YAPIM YOK BAKIM VE ONARIM (HEMÞEHRÝ ÝLETÝÞÝM MERKEZÝ ) YAPIM YOK MUHTELÝF ÇOK AMAÇLI SALON YAPILMASI (ZEMÝN ETÜDLERÝ YAPILMASI ÝÞÝ) YAPIM YOK YÜKLENÝCÝ SÖZLEªME TARÝHÝ ÖZEN-ÝÞ SIH. TES. ÝNÞ. TAAH KARAKOÇ ÝNÞ.DEK.TAAH. SAN EGE TEMEL SON BAKIM ONARIM (ÝZMÝR BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ'NE AÝT 6345 SOK. NO:18 D:2 KARÞIYAKA ADRESÝNDEKÝ LOJMANA DOÐALGAZ TESÝSATI ) YAPILMASI ÝÞÝ YAPIM YOK VARYANT ÞATO RÖLEVE- RESTÝTÜSYON-RESTORASYON PROJELERÝNÝN YAPILMASI ÝÞÝ HÝZMET YOK FUAR AÇIK HAVA TÝYATROSU GÜÇLENDÝRME UYGULAMA PROJELERÝNÝN YAPTIRILMASI ÝÞÝ HÝZMET YOK KARABAÐLAR SEMT MERKEZÝ BÝNASI STATÝK, MAKÝNA VE ELEKTRÝK UYGULAMA PROJELERÝNÝN YAPTIRILMASI ÝÞÝ HÝZMET YOK BORNOVA ERZENE MEZARLIÐI ENERJÝ NAKÝL HATTI VE TRAFO PROJELERÝNÝN YAPTIRILMASI ÝÞÝ HÝZMET YOK ANADOLU CADDESÝ YOL VE TRETUVAR DÜZENLEME PROJELERÝ YAPILMASI ÝÞÝ HÝZMET YOK BAKIM VE ONARIM (EÞREFPAÞA HASTANESÝ KARÞIYAKA POLÝKLÝNÝÐÝ TADÝLATI) YAPIM YOK RUBY GAS ISI. SOÐ. SAN PAKBEN MÝM. HÝZ ONDA MÜH. PRJ ONDA MÜH. PRJ EGE ENJ. VE YAPI TES EKOL ALTYAPI DAN MÜSLÜM GÜRSOY ÝNÞ.MÜH MÜRSELPAÞA TRAFÝK DENETÝM ATELYESÝ ELEKTRÝK TESÝSATI PROJELERÝNÝN YAPTIRILMASI ÝÞÝ HÝZMET YOK SEREN MÜH. - SERDAR ÖZDEMÝR BAKIM VE ONARIM (BOSTANLI ÝTFAÝYE BÝNASI TADÝLATI) YAPIM YOK BAKIM VE ONARIM(YENÝÞEHÝR ÝTFAÝYE BÝNASINDA PÝS SU TAHLÝYE SÝSTEMÝ YENÝLENMESÝ VE WC ONARIMI YAPILMASI) YAPIM YOK BELEDÝYE BÝRÝMLERÝ ARASINDA IP TABANLI ÝLETÝÞÝM(ÜÇKUYULAR- BALÇOVA BELEDÝYESÝ ARASI FÝBER OPTÝK KABLO ÇEKÝLMESÝ ÝÞÝ YAPIM YOK BAKIM ONARIM (ÝNCÝRALTI AÐAÇLANDIRMA ALANINDA ÞANTÝYE BÝNASINA FOSEPTÝK ÇUKURU YAPILMASI ÝÞÝ) YAPIM YOK SIHHÝ TES.ÝNÞ. TAAH. ERDOÐAN ÖKSÜZOÐLU TÝC FÝBEROPTÝK ÝLE. VE NETWORK SÝS.SAN.VE TÝC. LTD. ÞTÝ TÝC

9 BAKIM VE ONARIM(ÝZMÝR BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYE BÝNASI 2. KAT ASMA TAVAN YENÝLENMESÝ ÝÞÝ) YAPIM YOK MUHTELÝF MEZARLIKLARDA YENÝ GÖMÜ ALANLARI DÜZENLEMESÝ ( DOÐANÇAY MEZARLIÐI A.G. ÇIKIÞ PANOSU YAPTIRILMASI ÝÞÝ) YAPIM YOK BAKIM VE ONARIM (HARMANDALI DÜZENLÝ KATI ATIK DEPOLAMA TESÝSÝ A.G. ÇIKIÞ PANOSU YAPTIRILMASI ÝÞÝ) YAPIM YOK BELEDÝYE BÝRÝMLERÝ ARASINDA IP TABANLI ÝLETÝÞÝM(BALÇOVA KAVÞAÐI-NARLIDERE BELEDÝYESÝ ARASI FÝBER OPTÝK KABLO ÇEKÝLMESÝ ÝÞÝ) YAPIM YOK BAKIM VE ONARIM (BOSTANLI ÝSKELESÝNDEKÝ WC'LERÝN TADÝLATI ÝÞÝ) YAPIM YOK BAKIM VE ONARIM (YAMANLAR EÐÝTÝM MERKEZÝ KALORÝFER TESÝSATI YAPILMASI) ÝÞÝ YAPIM YOK MUHTELÝF MEZARLIKLARDA YENÝ GÖMÜ ALANLARI DÜZENLEMESÝ ( URLA MEZARLIÐINDA ELEKTRÝK TESÝSATI YAPTIRILMASI ) ÝÞÝ YAPIM YOK TÝC EGE PRESTÝJ LTD. ÞTÝ EGE PRESTÝJ LTD. ÞTÝ FÝBEROPTÝK ÝLE. VE NETWORK SÝS.SAN.VE TÝC. LTD. ÞTÝ TATLI KARDEÞLER ÝNÞ ÖZEN-ÝÞ SIH. TES. ÝNÞ. TAAH KAZANCI ELEKTRÝK OYUNLAR KÖYÜ SPOR ALANI YAPILMASI ÝÞÝ YAPIM YOK ÝZBETON A.Þ MT OZALÝT ÇEKÝMÝ YAPILMASI HÝZMET YOK BÜLENT ELGÝN KIRTASÝYE SASALI DOÐAL YAÞAM PARKINDA YÜKSEK GERÝLÝM HATLARININ TADÝLATININ YAPILMASI ÝÞÝ, YAPIM YOK EGE ENJ. VE YAPI TES BAKIM VE ONARIM (KÜLTÜRPARK YÜZME HAVUZUNDA ONARIM YAPILMASI ÝÞÝ) YAPIM YOK ÖZEN-ÝÞ SIH. TES. ÝNÞ. TAAH MEVCUT BALIK HALÝNÝN VE SEBZE HALÝNÝN ISLAHINA YÖNELÝK ÇALIÞMALAR YAPILMASI (SEBZE HALÝNE KANTAR YAPILMASI ÝÞÝ) YAPIM YOK TÝC BELEDÝYE HÝZMET BÝNASINDA NOLU ODALARA LAMÝNANT PARKE DÖÞEME KAPLAMASI YAPILMASI ÝÞÝ YAPIM YOK ÇETÝNKAL HALI SAN. TÝC. LTD. ÞTÝ ESBAÞ ÝSTASYONU YANI ÜST GEÇÝT UYGULAMA PROJELERÝNÝN YAPTIRILMASI ÝÞÝ HÝZMET YOK ÝNPRO MÜH Y. KIZILCA -ARMUTLU-BAÐYURDU BELEDÝYELERÝ ÇOK AMAÇLI SALON ELEKTRÝK TESÝSATI UYGULAMA PROJELERÝNÝN YAPTIRILMASI ÝÞÝ HÝZMET YOK EGE ENJ. VE YAPI TES

10 31 ÜLKÜ SÝNEMASI GEÇÝDÝ ZEMÝN ETÜDÜ YAPTIRILMASI ÝÞÝ YAPIM YOK EFOL MÜH. ÝNÞ BAKIM VE ONARIM(ESKÝ BUCA MEZARLIÐINA ALINAN KONTEYNIRA ELEKTRÝK TESÝSATI YAPILMASI ) YAPIM YOK YAZI ÝÞLERÝ VE KARARLAR DAÝRE BAÞKANLIÐI KURUM ARÞÝVÝNE KORKULUK VE TUVALET TADÝLATI YAPILMASI ÝÞÝ YAPIM YOK BAKIM VE ONARIM (BALÇOVA HIFZI VELDET VELÝDEDEOÐLU KÜTÜPHANESÝ VE SAÐLIK OCAÐI ELEKTRÝK TESÝSATI YAPILMASI ÝÞÝ) YAPIM YOK MUHTELÝF ÇOK AMAÇLI SALON YAPILMASI (2. GRUP ZEMÝN ETÜDLERÝ YAPILMASI ÝÞÝ) YAPIM YOK SERTES ELK. TES. TAAH ÖZEN-ÝÞ SIH. TES. ÝNÞ. TAAH AKYÜZ TEK ELK. MÜH EGE TEMEL SON NAZIM HÝKMET HEYKELÝ KAÝDESÝNÝN TADÝLATININ YAPILMASI ÝÞÝ YAPIM YOK ASTAÞ-2 MER.DEK SASALI DOÐANCA MEVKÝÝ KÖPEK BAKIM EVÝ KONTEYNERÝNE ELEKTRÝK AKYÜZ TEK TESÝSATI YAPILMASI ÝÞÝ YAPIM YOK ELK. MÜH KONAK PÝER ÖNÜ ÜST GEÇÝDÝNE PASLANMAZ ÇELÝK ÝMALAT AYTUNA YAPILMASI ÝÞÝ YAPIM YOK METAL DEK BAKIM VE ONARIM (ÝZMÝR BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYE BÝNASI BAÞKANLIK GÝRÝÞÝNE FOTOSELLÝ MAKRON YAPI KAPI YAPILMASI) YAPIM YOK MALZ MEVCUT BALIK HALÝNÝN VE SEBZE HALÝNÝN ISLAHINA YÖNELÝK ÇALIÞMALAR YAPILMASI (BALIK HALÝNE ÇEVRE AYDINLATMASI EFE MÜH. YAPILMASI ÝÞÝ) YAPIM YOK LTD. ÞTÝ EÞREFPAÞA HASTANESÝNE A-E BLOKLARINA AÝT DIÞ CEPHE ONARIMI YAPILMASI ÝÞÝ YAPIM YOK ÝZBETON A.Þ ESKÝ BELEDÝYE BÝNASINA TADÝLAT YAPILMASI ÝÞÝ YAPIM YOK TÝC BAÞKANLIK KATI TADÝLATI ÝÞÝ YAPIM YOK ÝZMÝR KIZ LÝSESÝ ÖN DUVARINDAKÝ ÞELALELÝ HAVUZUN AYDINLATILMASI 44 ÝÞÝ YAPIM YOK ÇETÝNKAL HALI SAN. TÝC. LTD. ÞTÝ SERTES ELK. TES. TAAH DUDAYEV BULVARINDAKÝ KAVÞAKTA ELEKTRÝK TESÝSATI YAPILMASI ÝÞÝ YAPIM YOK YETA YAPI ELK

11 ÝZMÝR BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ PARAPET VE ÇATI TADÝLATI YAPILMASI ÝÞÝ YAPIM YOK CELAL ATÝK SPOR SALONU YANI KÜLTÜR VE SANAT ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ HÝZMET BÝNASI TADÝLATI YAPILMASI ÝÞÝ YAPIM YOK ÝZMÝR FUAR ALANI ÝÇÝNDEKÝ SOSYAL PROJELER GÖNÜLLÜ MERKEZÝ BÝNASININ ASMA TAVAN TADÝLATI YAPILMASI ÝÞÝ YAPIM YOK EÞREFPAÞA HASTANESÝNE ATATÜRK KÖÞESÝ YAPTIRILMASI ÝÞÝ YAPIM YOK CUMHURÝYET MEYDANINDA KULANILAN IÞIKLI REKLAM PANOSU TADÝLATI ÝÞÝ YAPIM YOK TÝC TÝC MAHÝR YAPI MAHÝR KAPLAN ONUR MADEMÝ ETÝKET REK SAYGI REKLAM KENTSEL TASARIM VE KENT ESTETÝÐÝ ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Baþkanlýk Makamý'ndan gelen talimatlar doðrultusunda kentsel ölçekte projelerin üretilmesini saðlamak. Kent genelinde yapýlmasý gereken kentsel mobilyalarýn ve objelerin tasarýmlarýný yapmak, yerlerini belirlemek ve uygulamalarýn yapýlmasýný saðlamak. Ýzmir Ýlan ve Reklam Yönetmeliði çerçevesinde gelen ilan, reklam ve tabela taleplerine yanýt vermek. Yönetmeliðe aykýrý uygulamalarý tespit ederek gerekli yasal iþlemlerin yapýlmasýný saðlamak PROJE/FAALÝYETLERE ÝLÝÞKÝN BÝLGÝLER. Proje/Faaliyetin Adý : KENTSEL TASARIM VE KENT ESTETÝÐÝ FAALÝYETLERÝ Proje/Faaliyet Sorumlusu : : 2007 Proje/Faaliyetin Gerçekleþen Baþ.-Bitiþ Tarihi : / Proje /Faaliyetin Tanýmý Ve Kapsamý Görev tanýmý kapsamýndaki çalýþmalarýn yürütülmesi Proje /Faaliyete Ýliþkin Yapýlan Çalýþmalar (2007 Yýlý Ýçin): 2007 Yýlý içersinde birimimizce yapýlan tetkikte kaldýrýlan reklamlar ve yönetmeliðimiz gereði cezai iþlem yapýlmak üzere Encümen'e arz edilen mevzuata aykýrý reklam uygulamalarýna iliþkin evrak sayýsý aþaðýdadýr yýlýna ait kaldýrýlan ve Encümen'e gönderilen evraklar; Kaldýrýlan reklamlarýn sayýsý:130 Encümen' e gönderilen reklamlarýn sayýsý

DESTEK HÝZMETLERÝ DAÝRE BAÞKANLIÐI

DESTEK HÝZMETLERÝ DAÝRE BAÞKANLIÐI DESTEK HÝZMETLERÝ DAÝRE BAÞKANLIÐI HÝZMET ALIMLARI ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Büyükþehir Belediyesi'ne baðlý birimlerin ihtiyacý olan hizmetin satýn alýnmasý iþlemlerini, Baþkanlýk Makamýný'nýn OLUR'u

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

MALÝ HÝZMETLER DAÝRE BAÞKANLIÐI

MALÝ HÝZMETLER DAÝRE BAÞKANLIÐI MALÝ HÝZMETLER DAÝRE BAÞKANLIÐI BÜTÇE ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI 5216 Büyükþehir Belediye Kanunu ile 5393 sayýlý Belediye Kanununun, Ýçiþleri Bakanlýðý'nca yayýnlanan Mahalli Ýdareler Bütçe ve Muhasebe

Detaylı

ÝTFAÝYE DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝTFAÝYE DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝTFAÝYE DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝTFAÝYE DAÝRE BAÞKANLIÐI GÖREV TANIMI Ýl düzeyinde yapýlan planlara uygun olarak,doðal afetlerle ilgili planlamalarý ve diðer hazýrlýklarý Büyükþehir ölçeðinde yapmak;gerektiðinde

Detaylı

ULAÞIM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ULAÞIM DAÝRE BAÞKANLIÐI ULAÞIM DAÝRE BAÞKANLIÐI ULAÞIM KOORDÝNASYON ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Büyükþehir ulaþým ana planýný yapmak ya da yaptýrmak ve uygulamak; ulaþým ve toplu taþýma hizmetlerini planlamak ve koordinasyonu

Detaylı

ORTAKLAR SERMAYE PAYI HÝSSE

ORTAKLAR SERMAYE PAYI HÝSSE ÝZULAÞ GÖREV TANIMI 1990 yýlýnda kurulan Ýzulaþ'ýn hedefi Ýzmir kent içi ulaþým hizmetleri, otopark iþletmeciliði, araç bakým onarým üniteleri kurup iþletmek, petrol daðýtým taþýmacýlýðý, kara - deniz

Detaylı

EMLAK YÖNETÝMÝ DAÝRE BAÞKANLIÐI

EMLAK YÖNETÝMÝ DAÝRE BAÞKANLIÐI EMLAK YÖNETÝMÝ DAÝRE BAÞKANLIÐI HARÝTA ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Ýzmir Büyükþehir Belediyesi Sýnýrlarý içerisinde 1/1000 ve 1/5000 ölçekli sayýsal haritalarýn güncelleþtirilmesi, harita tesislerinin

Detaylı

1. Kanalizasyon Altyapı Çalışmalarından Bozulan yolların Onarım ve yenileme çalışmalarının ikmali ( Yaklaşık 20.000 m2 Kilit Parke çalışması )

1. Kanalizasyon Altyapı Çalışmalarından Bozulan yolların Onarım ve yenileme çalışmalarının ikmali ( Yaklaşık 20.000 m2 Kilit Parke çalışması ) Yeni Projelerimiz 1. Kanalizasyon Altyapı Çalışmalarından Bozulan yolların Onarım ve yenileme çalışmalarının ikmali ( Yaklaşık 20.000 m2 Kilit Parke çalışması ) 2. Taş duvar ve yol genişleme işlerinin

Detaylı

FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV TANIMI Bünyesinde bulunan müdürlükler vasıtasıyla kentin tamamında 3030 sayılı yasa gereğince Büyükşehir Belediyesi nin yükümlülüğü altında bulunan tüm bayındırlık hizmetlerini

Detaylı

ALT YAPI KOORDİNASYON MÜDÜRLÜĞÜ

ALT YAPI KOORDİNASYON MÜDÜRLÜĞÜ ALT YAPI KOORDİNASYON MÜDÜRLÜĞÜ Kentin teknik altyapısının büyük bölümünden sorumlu olan yerel yönetimler, teknik altyapı ile ilgili hizmetlerin yapımı, denetimi ve koordinasyonu gibi konularda söz sahibidirler.

Detaylı

HAKKIMIZDA FÝRMA ADI AFM ÝNÞ.ALÇI DEK.TÝC.LTD.ÞTÝ KURULUÞ TARÝHÝ FAALÝYET ALANI YETKÝLÝ SERMAYESÝ ADRESÝ 1995 ASMA TAVANLAR,BÖLÜCÜ DUVARLAR,ÝÇ DIÞ SIV

HAKKIMIZDA FÝRMA ADI AFM ÝNÞ.ALÇI DEK.TÝC.LTD.ÞTÝ KURULUÞ TARÝHÝ FAALÝYET ALANI YETKÝLÝ SERMAYESÝ ADRESÝ 1995 ASMA TAVANLAR,BÖLÜCÜ DUVARLAR,ÝÇ DIÞ SIV Deðer Katar HAKKIMIZDA FÝRMA ADI AFM ÝNÞ.ALÇI DEK.TÝC.LTD.ÞTÝ KURULUÞ TARÝHÝ FAALÝYET ALANI YETKÝLÝ SERMAYESÝ ADRESÝ 1995 ASMA TAVANLAR,BÖLÜCÜ DUVARLAR,ÝÇ DIÞ SIVALAR, MANTOLAMA,ÝÇ ve DIÞ BOYALAR,ÝTHAL

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

TARİHİ ÇEVRE KÜLTÜR VE TURİZM TARİHİ ÇEVRE KÜLTÜR VE TURİZM ÇEVRE YÖNETİMİ. Devam Eden Etüd Proje ÇEVRE YÖNETİMİ GENÇLİK VE SPOR

TARİHİ ÇEVRE KÜLTÜR VE TURİZM TARİHİ ÇEVRE KÜLTÜR VE TURİZM ÇEVRE YÖNETİMİ. Devam Eden Etüd Proje ÇEVRE YÖNETİMİ GENÇLİK VE SPOR 1 200901057U24001 ANADOLU YAKASI OTOGAR PROJESİ ANADOLU YAKASI GENELİ 2 200901057K01018 ATAŞEHİR İBB ŞEHİR TİYATROLARI SAHNESİ PROJESİ ATAŞEHİR Etüd 3 200901057K01017 ATAŞEHİR KÜLTÜR MERKEZİ PROJESİ ATAŞEHİR

Detaylı

ÝMAR ÞEHÝRCÝLÝK DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝMAR ÞEHÝRCÝLÝK DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝMAR ÞEHÝRCÝLÝK DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝMAR ÝÞLERÝ ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Ýzmir Büyükþehir Belediye Meclisinin 19 Haziran 1984 gün ve 50012 sayýlý kararý ile kurulan Ýmar Þube Müdürlüðünün 5216 sayýlý Büyükþehir

Detaylı

ANTALYA İLİ, MANAVGAT İLÇESİ D-400 KARAYOLU ÇEVRESİNDE 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI

ANTALYA İLİ, MANAVGAT İLÇESİ D-400 KARAYOLU ÇEVRESİNDE 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI ANTALYA İLİ, MANAVGAT İLÇESİ D-400 KARAYOLU ÇEVRESİNDE 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI 1. PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI Planlama alanı Antalya İli, Manavgat İlçesi sınırları içerisinde yer alan Çeltikçi

Detaylı

Eðitim Baþvurularý Hakkýnda; -Eðitim katýlýmcý sayýsý ve eðitim tarih deðiþiklikleri Odamýz tarafýndan belirlenmektedir. -Eðitimlerimizle ilgili tüm güncel bilgiler www.corlutso.org.tr internet adresindeki

Detaylı

FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV TANIMI Bünyesinde bulunan müdürlükler vasıtasıyla kentin tamamında 5216 sayılı yasa gereğince Büyükşehir Belediyesinin yükümlülüğü altında bulunan tüm bayındırlık hizmetlerini

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

1) Etkin, verimli ve kaliteli hizmet üretiminin saðlanmasý

1) Etkin, verimli ve kaliteli hizmet üretiminin saðlanmasý II. AMAÇ VE HEDEFLER A) Amaçlar ve Hedefler Kurumumuzun 2006-2017 yýllarýný kapsayan stratejik planýnda yer alan amaç ve hedefler aþaðýdaki tabloda belirtilmiþtir. Bu hedeflerin gerçekleþtirilmesi için

Detaylı

ŞEHİRSEL TEKNİK ALTYAPI ( ) Prof. Dr. Hülya DEMİR

ŞEHİRSEL TEKNİK ALTYAPI ( ) Prof. Dr. Hülya DEMİR ŞEHİRSEL TEKNİK ALTYAPI (2017-2018) Prof. Dr. Hülya DEMİR Mekânsal kullanım tanımları ve esasları (madde 5) i) Sosyal altyapı alanları (kentsel sosyal altyapı alanları) Birey ve toplumun kültürel, sosyal

Detaylı

NAZIM İMAR PLANI GÖSTERİMLER

NAZIM İMAR PLANI GÖSTERİMLER EK-1ç NAZIM İMAR PLANI GÖSTERİMLER SINIR SEMBOL TARAMA ALAN RENK KODU (RGB) SINIRLAR İDARİ SINIRLAR KÖY SINIRI PLANLAMA SINIRLARI MEVCUT PLANDAKI DURUMU KORUNACAK ALAN SINIRI K YENİDEN DÜZENLENECEK ALAN

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI ŞEHİR PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ NE

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI ŞEHİR PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ NE Tarih: 24.02.2011 Sayı: 2011/0244 İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI ŞEHİR PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ NE Konu: 24.01.2011 tarihinde askıya çıkarılan EYÜP İlçesi, Rekreasyon Alanı

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2014 İÇİNDEKİLER I- OCAK HAZİRAN 2013 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. Bütçe Giderleri... 3 01. Personel Giderleri...

Detaylı

Bölüm 12. Oda Görüþleri

Bölüm 12. Oda Görüþleri Bölüm 12 Oda Görüþleri 236 39. Dönem Oda Yönetim Kurulu ülke genelinde meslek alanlarýna iliþkin gerçekleþtirdiði ve Oda görüþlerini kamuoyuyla paylaþtýðý kongre, kurultay ve sempozyumlarýn yanýsýra oluþturduðu

Detaylı

GÖNEN BELEDÝYE BAÞKANLIÐI ÖDENEK CETVELÝ - A. Örnek : 14 KURUMSAL SINIFLANDIRMA FONKSÝYONEL SINIFLANDIRMA FÝN. TÝPÝ 2011 YILI ÖDENEK TEKLÝFÝ

GÖNEN BELEDÝYE BAÞKANLIÐI ÖDENEK CETVELÝ - A. Örnek : 14 KURUMSAL SINIFLANDIRMA FONKSÝYONEL SINIFLANDIRMA FÝN. TÝPÝ 2011 YILI ÖDENEK TEKLÝFÝ GÖNEN BELEDÝYE BAÞKANLÐ CETVELÝ - A 6 6 BELEDYE BALKESR GONEN BELEDYES ÖZEL KALEM GENEL KAMU HÝZMETLERÝ AÇKLAMA Yasama ve Yürütme Organlarý Finansal ve Mali iþler Dýþiþleri Hizmetleri Yasama ve yürütme

Detaylı

MÝSYONUMUZ VÝZYONUMUZ

MÝSYONUMUZ VÝZYONUMUZ Çözüm ortaðýnýz BÝZ... 2008 yýlýnda Ýstanbul'da kurulan ANALÝTÝK MÜHENDÝSLÝK, Enerji sektöründe Mühendislik, Müþavirlik, Kontrolörlük, Süpervizörlük, Sistem Kurulumu, Endüstriyel doðalgaz mekanik tesisat

Detaylı

Proje ve Yapım Şube Müdürlüğü

Proje ve Yapım Şube Müdürlüğü Personel Kastamonu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, bünyesinde görev yapan personelimiz; 1 2 8 7 1 3 1 Şube Müdürü (Vekil) Mimar Mühendis Tekniker Teknisyen Kontrol Teknisyeni Şef Kastamonu Çevre ve Şehircilik

Detaylı

FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI ETÜD PROJE VE İHALE İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI Başkanlık Makamı ve muhtelif birimlerden gelen talepler doğrultusunda yapılması gereken hizmet binası,diğer binalar, yollar,yeşil

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

ÖDENEK CETVELÝ - A I , ,00 14 GONEN BELEDIYESI ,00 02 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜÐÜ ,00 01 GENEL KAMU HÝZMETLERÝ

ÖDENEK CETVELÝ - A I , ,00 14 GONEN BELEDIYESI ,00 02 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜÐÜ ,00 01 GENEL KAMU HÝZMETLERÝ GÖNEN BELEDÝYE BAÞKANLÐ AÇKLAMA 0 YL ÖDENEK V 6 V.000.000,00 6 0.000.000,00 GONEN BELEDYES.000.000,00 0 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜÐÜ 6.600,00 0 6.600,00 Yasama ve Yürütme Organlarý Finansal ve Mali iþler Dýþiþleri

Detaylı

ÝZMÝR BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ BETON ASFALT ENERJÝ ÜRETÝM DAÐITIM TESÝSLERÝ SU KANALÝZASYON SAN. VE TÝC. A.Þ.

ÝZMÝR BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ BETON ASFALT ENERJÝ ÜRETÝM DAÐITIM TESÝSLERÝ SU KANALÝZASYON SAN. VE TÝC. A.Þ. ÝZBETON ÝZMÝR BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ BETON ASFALT ENERJÝ ÜRETÝM DAÐITIM TESÝSLERÝ SU KANALÝZASYON SAN. VE TÝC. A.Þ. GÖREV TANIMI Ýzbeton 18.10.1990 tarihinde kurulmuþtur. Kuruluþ amacý Ýzmir Büyükþehir

Detaylı

ALTYAPI ve BAKIM ONARIM İŞLERİ (ÖZET)

ALTYAPI ve BAKIM ONARIM İŞLERİ (ÖZET) ALTYAPI ve BAKIM ONARIM İŞLERİ (ÖZET) 2008 YILI: Tamamlanan 49 ana kalem işi için 14.381.328,63 TL inşaat işi yapıldı (Büyük bakım onarım, tadilat, güçlendirme). Başlıcaları: 1. İİBFD aluminyum doğrama

Detaylı

Ortak Ýsmi Hisse Tutarý Ortaklýk Payý (%) Ýzulaþ A.Þ. 33.170.075 YTL 18,13. Ýzbeton A.Þ. 27.494.525 YTL 15,03. Ýzenerji A.Þ. 4.773.

Ortak Ýsmi Hisse Tutarý Ortaklýk Payý (%) Ýzulaþ A.Þ. 33.170.075 YTL 18,13. Ýzbeton A.Þ. 27.494.525 YTL 15,03. Ýzenerji A.Þ. 4.773. ÝZELMAN A.Þ. GÖREV TANIMI Ýzelman Genel Hizmet Temizlik Ýþleri Özel Eðitim Reklam ve Taþýmacýlýk Tic.Ltd.Þti,1992 yýlýnda Ýzmir Büyükþehir Belediyesi Yayýncýlýk ve Tanýtým Hizmetleri Tic.ve San.A.Þ. ve

Detaylı

İLÇESİ : İLKADIM İŞİN PROGRAM YILINA KADAR YAPILAN HARCAMA TUTARI ( TL ) 2014 YILI ÖDENEĞİ ( TL ) PROJE TUTARI ( TL ) PROJE NO SIRA NO KURULUŞ

İLÇESİ : İLKADIM İŞİN PROGRAM YILINA KADAR YAPILAN HARCAMA TUTARI ( TL ) 2014 YILI ÖDENEĞİ ( TL ) PROJE TUTARI ( TL ) PROJE NO SIRA NO KURULUŞ İLÇESİ : İLKADIM SIRA 1 İLBNK-7 İLBANK A.Ş. BÖLGE (Alt Yapı) Beton Yol, Kaldırım Kaplama işi-9/1 Yol Yapımı 2013 2014 924.032 582.304 Devam Ediyor 2 İLBNK-8 İLBANK A.Ş. BÖLGE (Alt Yapı) Beton Yol, Kaldırım

Detaylı

13

13 1.SINIF GERÝ ÇEKME KARUM 75 MG TB,AXÝD 300 MG TB BÖLGE ECZACI ODASI YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐI NA T.C. Saðlýk Bakanlýðý Ýlaç ve Eczacýlýk Genel Müdürlüðü nün Birliðimize gönderdiði 03.07.2006 tarih 034049

Detaylı

İHALE TARİHİ : 05.07.2012 İŞE BAŞLAMA : 31.08.2012

İHALE TARİHİ : 05.07.2012 İŞE BAŞLAMA : 31.08.2012 1/2 İŞİN ADI : Spil Dağı Milli Parkı Alt Yapı Yapım İşi İDARE : Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü YÜKLENİCİ : As İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti. İHALE BEDELİ : 11.890.000,00

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YATIRIMLARI. Tuzla. 225 Milyon YTL. (İkiyüz Yirmi Beş Milyon YTL) İLÇELERİMİZE HİZMETE 4 YILDIR HIZ KESMEDEN DEVAM

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YATIRIMLARI. Tuzla. 225 Milyon YTL. (İkiyüz Yirmi Beş Milyon YTL) İLÇELERİMİZE HİZMETE 4 YILDIR HIZ KESMEDEN DEVAM İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YATIRIMLARI Tuzla Toplam Yatırım 225 Milyon YTL (İkiyüz Yirmi Beş Milyon YTL) İLÇELERİMİZE HİZMETE 4 YILDIR HIZ KESMEDEN DEVAM 04 05 06 07 08 Mahalle mahalle sokak sokak

Detaylı

2013 Yılı Devam Eden Projeler. Eğitim Yükseköğretim Sektörü

2013 Yılı Devam Eden Projeler. Eğitim Yükseköğretim Sektörü 2013 Yılı Devam Eden Projeler Eğitim Yükseköğretim Sektörü YAKLAŞIK 400 YATAKLI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ HASTA BAKIM ÜNİTESİ BİNASI İLE MEVCUT HASTA BAKIM ÜNİTESİ BİNASININ POLİKLİNİK BİNASI OLARAK

Detaylı

EÞREFPAÞA HASTANESÝ GÖREV TANIMI

EÞREFPAÞA HASTANESÝ GÖREV TANIMI EÞREFPAÞA HASTANESÝ GÖREV TANIMI Ýzmir Büyükþehir Belediyesi' ne baðlý ve Ýzmir' in en eski hastanelerinden biri olan Eþrefpaþa Hastanesi, 1908 yýlýnda zührevi hastalýklarýn tedavisi amacýyla Emraz-ý Zühreviye

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

ESOGÜ ENDÜSTRÝ ve MAKÝNA MÜHENDÝSLÝÐÝ BÖLÜMLERÝNDE MMO STANDI AÇILDI II. GO-KART TUNUVASI GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

ESOGÜ ENDÜSTRÝ ve MAKÝNA MÜHENDÝSLÝÐÝ BÖLÜMLERÝNDE MMO STANDI AÇILDI II. GO-KART TUNUVASI GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ ESOGÜ ENDÜSTRÝ ve MAKÝNA MÜHENDÝSLÝÐÝ BÖLÜMLERÝNDE MMO STANDI AÇILDI 29-30 Eylül 2010 tarihlerinde ESOGÜ Endüstri Mühendisliði ve Makina Mühendisliði Bölümlerinde MMO standý açýlarak Öðrencilere Oda yayýnlarý

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KARŞIYAKA SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KARŞIYAKA SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KARŞIYAKA SONUÇ RAPORU Tarih: 8 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 40 Katılımcı listesindeki Sayı: 36 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAÝRE BAÞKANLIÐI ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAÝRE BAÞKANLIÐI ÇEVRE KORUMA VE KONTROL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ HAVA KÝRLÝLÝÐÝ DENETÝM EKÝBÝ Görev Tanýmý: Hava Kirliliði Denetim Ekibi; Ýzmir ili mücavir alanýnda Çevre Bakanlýðý tarafýndan

Detaylı

ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİK PLAN SONUÇ BİLDİRİM FORMU

ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİK PLAN SONUÇ BİLDİRİM FORMU ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİK PLAN SONUÇ BİLDİRİM FORMU Yayın Tarihi: 27.04.2007 Revizyon No: Revizyon Tarihi: Formun Başlanğıç Tarihi: Kapsadığı Bitiş Tarihi: Müdürlüğü H E D E F FAALİYET

Detaylı

1. PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI

1. PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI İ Ü ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ %m İm ar v e b a y in d ir lik kom îsyo nu r a p o r u BİRİM TALEP SAHİBİ MECLİS TOPLANTISININ TARİHİ VE GÜNDEM MADDESİ TALEP KONUSU 1 KOMİSYON RAPORU: Tarih: 27.10.2014

Detaylı

KONAK BELEDİYE MECLİSİ Çarşamba Saat:17.00 G Ü N D E M. 1-Meclisin açılışı 2-Mecliste verilecek önergeler 3-Birimlerden gelen önergeler

KONAK BELEDİYE MECLİSİ Çarşamba Saat:17.00 G Ü N D E M. 1-Meclisin açılışı 2-Mecliste verilecek önergeler 3-Birimlerden gelen önergeler KONAK BELEDİYE MECLİSİ 02.01.2013 G Ü N D E M 1-Meclisin açılışı 2-Mecliste verilecek önergeler 3-Birimlerden gelen önergeler 1-(245/12)-Bilgi İşlem Müdürlüğünün çalışma yönetmeliği hk. (Bilgi İşl.Md.)

Detaylı

Sağlıklı, Güvenli ve Huzurlu Bir Hayat

Sağlıklı, Güvenli ve Huzurlu Bir Hayat Sağlıklı, Güvenli ve Huzurlu Bir Hayat 02 03 GÜVENLİ YAŞAM BİZİMLE BAŞLIYOR GÜVENLİ YAŞAM BURADA Burgüven İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti. 1994 yılında Bursa da kurulmuştur. Kuruluşundan bugüne kadar birçok

Detaylı

T.C. TALAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI Etüt Proje Müdürlüğü ETÜT PROJE MÜDÜRLÜĞÜ 2007 YILI FAALİYET RAPORUDUR.

T.C. TALAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI Etüt Proje Müdürlüğü ETÜT PROJE MÜDÜRLÜĞÜ 2007 YILI FAALİYET RAPORUDUR. T.C. TALAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI Etüt Proje Müdürlüğü ETÜT PROJE MÜDÜRLÜĞÜ 2007 YILI FAALİYET RAPORUDUR. Etüt Proje Müdürlüğü 02.04.2007 tarih ve 26 sayılı Meclis Kararıyla Norm Kadroda oluşturulmuştur.

Detaylı

2015 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik

2015 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik 46 07 01 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2.180.872.025 01 GENEL SEKRETERLİK 1.165.000 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 1.165.000 1 Yasama ve Yürütme Organları,Finansal ve Mali İşler,Dışişleri Hizmetleri 1.165.000

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER I. DENETÝMÝN KAVRAMSAL ÇERÇEVESÝ

ÝÇÝNDEKÝLER I. DENETÝMÝN KAVRAMSAL ÇERÇEVESÝ ÝÇÝNDEKÝLER I. DENETÝMÝN KAVRAMSAL ÇERÇEVESÝ 1. Denetimin tanýmý... 15 2. Denetimin türleri... 17 2.1.Denetimin Amacý Yönünden Denetim Türleri... 17 2.1.1. Finansal Tablo Denetimi... 18 2.1.2. Uygunluk

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz, T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 6512 Sayılı Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile

Detaylı

MODERN YAŞAMIN TÜM ÖZELLİKLERİ, KENT HAYATININ GEREKSİNİMLERİYLE BİR ARADA...

MODERN YAŞAMIN TÜM ÖZELLİKLERİ, KENT HAYATININ GEREKSİNİMLERİYLE BİR ARADA... MODERN YAŞAMIN TÜM ÖZELLİKLERİ, KENT HAYATININ GEREKSİNİMLERİYLE BİR ARADA... YAŞAM ALANINDAN ÇOK ÖTE, GERÇEK BİR KENT PROJESİ... 2 İZMİT İN MODERN YÜZÜNÜ OLUŞTURAN KÖRFEZKENT E; 1. VE 2. PROJELERİN ARDINDAN

Detaylı

etüdproje PLANLAMA LTD. ŞTİ.

etüdproje PLANLAMA LTD. ŞTİ. ALAŞEHİR (MANİSA) YENİMAHALLE, 703 ADA, 1 PARSEL'E AİT NAZIM VE UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU HAZIRLAYAN etüdproje TEL/FAKS:0 236 713 09 36 M. PAŞA CAD. UĞURSOY İŞHANI KAT:2 NO:146/217

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

BİRİM PERFORMANS HEDEFLERİ

BİRİM PERFORMANS HEDEFLERİ BİRİM PERFORMANS HEDEFLERİ ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ- Çanakkale Belediyesinin Önce İnsan temel politikası ve katılımcı, şeffaf, hesap verebilir ve birlikte yönetim ilkeleri doğrultusunda kentli ve başkanlık

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Modüler Proses Sistemleri

Modüler Proses Sistemleri Ürünler ve Hizmetlerimiz 2011 Modüler Proses Makineleri Modüler Proses Sistemleri Proses Ekipmanlarý Süt alým tanklarý Süt alým degazörleri Akýþ transfer paneli Vana tarlasý Özel adaptör Tesisat malzemeleri

Detaylı

GÖNEN BELEDÝYE BAÞKANLIÐI ÖDENEK CETVELÝ - A. Örnek : 14 KURUMSAL SINIFLANDIRMA FONKSÝYONEL SINIFLANDIRMA FÝN. TÝPÝ 2013 YILI ÖDENEK TEKLÝFÝ

GÖNEN BELEDÝYE BAÞKANLIÐI ÖDENEK CETVELÝ - A. Örnek : 14 KURUMSAL SINIFLANDIRMA FONKSÝYONEL SINIFLANDIRMA FÝN. TÝPÝ 2013 YILI ÖDENEK TEKLÝFÝ GÖNEN BELEDÝYE BAÞKANLÐ V 6 V 6 BELEDYE BALKESR GONEN BELEDYES ÖZEL KALEM AÇKLAMA Yasama ve Yürütme Organlarý Finansal ve Mali iþler Dýþiþleri Hizmetleri Yasama ve yürütme organlarý hizmetler DÝÐER PERSONEL

Detaylı

T.C. RİZE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Mimari Estetik Komisyonu Toplantı Kararları

T.C. RİZE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Mimari Estetik Komisyonu Toplantı Kararları T.C. RİZE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Mimari Estetik Komisyonu Toplantı Kararları Tarih : 05.11.2015 Karar No : 2015-11-05 Toplantı Yeri : Rize Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

1 PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI 2 PLANLAMANIN AMAÇ VE KAPSAMI

1 PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI 2 PLANLAMANIN AMAÇ VE KAPSAMI 1 ANTALYA İLİ, MANAVGAT İLÇESİ ÇELTİKÇİ MAHALLESİ VE DEMİRCİLER MAHALLESİ MEVKİİNDE D-400 KARAYOLU ÇEVRESİNDE 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ 1 PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI Planlama alanı

Detaylı

Açıklama Devreden Ödenek Toplamı Toplamı Gideri Harcama Ödenek Ödenek I II III IV V I II III IV I I II III IV

Açıklama Devreden Ödenek Toplamı Toplamı Gideri Harcama Ödenek Ödenek I II III IV V I II III IV I I II III IV Kurumsal 2012 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 01-01-2012/31-12-2012 TARİHLERİ ARASI BÜTÇE GİDER KESİN HESAP CETVELİ Tarih/Saat: 18-01-2016 13:09 Fonksiyonel Fin. Ekonomik Geçen Bütçe İle Ek Net Bütçe Bütçe

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ BÖLÜM 1: REASÜRANSA ÝLÝÞKÝN KAVRAMSAL ÇERÇEVE

ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ BÖLÜM 1: REASÜRANSA ÝLÝÞKÝN KAVRAMSAL ÇERÇEVE ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ...21 BÖLÜM 1: REASÜRANSA ÝLÝÞKÝN KAVRAMSAL ÇERÇEVE...25 1.1. REASÜRANSIN TANIMI...27 1.2. REASÜRANSIN TARÝHSEL GELÝÞÝMÝ...29 1.3. REASÜRANSIN ÝLKELERÝ...32 1.3.1. Azami Ýyi Niyet Ýlkesi...32

Detaylı

YÜKSELİŞ İNŞAAT SAN. TİC. LTD.ŞTİ.

YÜKSELİŞ İNŞAAT SAN. TİC. LTD.ŞTİ. YÜKSELİŞ İNŞAAT SAN. TİC. LTD.ŞTİ. TANITIM KATALOĞU - 2015 - TAAHHÜT İŞLERİ MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ facebook/yükseliş İnşaat San. Tic. Ltd. Şti. Tel : 0216-553 - 11-61 twitter.com/yukselisinsaat

Detaylı

YATIRIM VE İNŞAAT DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMALARI

YATIRIM VE İNŞAAT DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMALARI YATIRIM VE İNŞAAT DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMALARI İzmir Büyükşehir Belediyesi Sınırları içinde 2004-2008 Döneminde Aşağıda Özet Olarak Verilen Yatırımlar Yapılmıştır. 208,600 m uzunlukta değişik çaplarda

Detaylı

EPDM Membrane www.lineflex.com ÝÇERÝK Sayfa Hakkýmýzda 02 Üstün Teknik Özellikler 03 EPDM ve Butil Bantlar 04 Yapýþtýrýcý ve Mastik, Baðlantý ve Yardýmcý Elemanlar 05 Kullaným Alanlarý Çatýlar 06 Yeþil

Detaylı

T.C. Ödemiş Belediyesi

T.C. Ödemiş Belediyesi EK-1: T.C. Ödemiş Belediyesi Ödemiş Belediyesi sınırları içerisindeki mahallelerde bulunan parkların yapısal ve bitkisel bakımları, ağaç budamaları ve bordür tamiratları 55 KİŞİ İŞKUR TORBALI HİZMET MERKEZİ

Detaylı

. Hedef Insaat.. Hedef Construction

. Hedef Insaat.. Hedef Construction . Hedef Insaat. Hedef Construction Hedef İnşaat Şirketi 2004 yılında kuruldu. Kuruluş ilkelerimiz; insan odaklı yaklaşım ile modern kentlere imza atmaktır. Başarının sırrı bilgili, deneyimli, işini kendine

Detaylı

rm o f t a l ip j o l o n ek gýda T a d ý G m için ya þ a i ye Türk u ulusal GIDA TEKNOLOJÝ PLATFORMU y a þ a m i ç i n g ý d a Kaynak: 2010 Envanteri (TGDF) Gýda Sektörü 73.722.988 nüfus Hane halký gýda

Detaylı

PLAN PROJE MÜDÜRLÜĞÜNÜN

PLAN PROJE MÜDÜRLÜĞÜNÜN PLAN PROJE MÜDÜRLÜĞÜNÜN Gölbaşı Yeraltı Şehri İlçemiz Kiçiköy Mahallesinde yeni tespit edilen yer altı şehri ile ilgili temizlik çalışmaları Müze Müdürlüğü denetiminde görevli arkeolog nezaretinde başlatılmış

Detaylı

DUYURU KONAK BELEDĐYE MECLĐSĐ Pazartesi Saat:18.00 G Ü N D E M

DUYURU KONAK BELEDĐYE MECLĐSĐ Pazartesi Saat:18.00 G Ü N D E M DUYURU Belediye Meclisimiz 02.06.2008 Pazartesi günü Saat 18.00 de Đzmir Büyükşehir Belediyesinin Konak taki Belediye Sarayı Bünyesinde bulunan meclis toplantı salonunda aşağıdaki gündemde bulunan konuları

Detaylı

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNDE ÇALIŞAN PERSONEL

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNDE ÇALIŞAN PERSONEL FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2009 YILI FAALİYET RAPORU Müdürlüğümüz her gün artan hizmet taleplerini en ekonomik ve en hızlı şekilde karşılamak amacıyla kentin ihtiyacı olan asfalt yol kaplama, istinat duvarı,

Detaylı

T.C. FATSA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. FATSA BELEDİYESİ MECLİS KARARI T.C. FATSA BELEDİYESİ MECLİS KARARI DÖNEMİ / TOPLANTI AYI : 2017-9/Eylül KARAR TARİHİ : 13/09/2017 BİRLEŞİM TARİHİ : 13/09/2017 KARAR NO : 2017-9/2-43 BİRLEŞİM : 2 KONUSU: 1/1000 Ölçek İlave ve Revizyon

Detaylı

Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı. 2014 Yılı Faaliyet Raporu

Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı. 2014 Yılı Faaliyet Raporu Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı 2014 Yılı Faaliyet Raporu 2015 YILI EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı Kamulaştırma Şube Müdürlüğü ve Emlak Yönetimi

Detaylı

www.cagprojeinsaat.com Çağdaş yaşam alanları inşâ ediyoruz Profesyonel ekiplerle yoluna devam eden Çağ Proje Mühendislik, kentin çeşitli semtlerinde inşa ettiği konut projelerinde mutlu yuvalar kurmaya

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

2015 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİR CETVELİ - B (TASARI) (ÖRNEK: 15) I II III IV V AÇIKLAMASI Tasarı Bütçesi. 1 Vergi Gelirleri 25.000.

2015 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİR CETVELİ - B (TASARI) (ÖRNEK: 15) I II III IV V AÇIKLAMASI Tasarı Bütçesi. 1 Vergi Gelirleri 25.000. 1 Vergi Gelirleri 25.000.000,00 3 Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri 12.349.800,00 9 Dahilde Alınan Diğer Mal ve Hizmet Vergileri 12.349.800,00 51 Eğlence Vergisi 900.000,00 1 Biletle Girilmesi Zorunlu

Detaylı

T.C. KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı Meclis ve Encümen Şube Müdürlüğü

T.C. KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı Meclis ve Encümen Şube Müdürlüğü KARAR TARİHİ KARAR NO KARARIN ÖZETİ 1- RAPOR/GÜNDEM NO 01: Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığının Şeyh Ali Efendi Mezarlığı nda Aile Mezarlığı tahsis ücretleri ile ilgili Plan ve 20.07.2015 2015/410

Detaylı

4 5 6 7 8 9 10 Ýþ te stres atmanýn keyifli yolu... Günün yorgunluðu ve stresini mi atmak istiyorsunuz? Ýþ te size fýrsat! Ofisim Ýstanbul un hobby odasýnda bilardo, masa tenisi, mini golf, dart, air hokey

Detaylı

SULTANBEYLİ NİN YENİ CAZİBE MERKEZİYLE TANIŞMAYA, HAYATINIZI DAHA KONFORLU YAPMAYA, HAYALLERİNİZİ YAŞAMAYA HAZIR MISINIZ?

SULTANBEYLİ NİN YENİ CAZİBE MERKEZİYLE TANIŞMAYA, HAYATINIZI DAHA KONFORLU YAPMAYA, HAYALLERİNİZİ YAŞAMAYA HAZIR MISINIZ? SULTANBEYLİ NİN YENİ CAZİBE MERKEZİYLE TANIŞMAYA, HAYATINIZI DAHA KONFORLU YAPMAYA, HAYALLERİNİZİ YAŞAMAYA HAZIR MISINIZ? TÜM BEKLENTİLERİNİZE EN İYİ YANITLARI BULACAĞINIZ PROJE, SULTANBEYLİ EMLAK KONUTLARI;

Detaylı

2008 YILI YAPILAN ĐHALELER

2008 YILI YAPILAN ĐHALELER 2008 YILI YAPILAN ĐHALELER ayıt No 00021 Ana Aksiyon Hedefler Alt Aksiyon Altı Aylık alite Hedefleri Aksiyon Tanımı 2008 Yılı 2. Dönem Sisteme Giren işi TEOMAN GÖSEL Sisteme Giriliş Tarihi 26.06.2008 Yayın

Detaylı

T.C. ELAZIÐ BELEDÝYESÝ

T.C. ELAZIÐ BELEDÝYESÝ FAALÝYET RAPORU FAALÝYET RAPORU Genel Yayýn Yönetmeni Namýk ÖCALAN Mali Hizmetler Müdür V. Teknik Hazýrlýk Veli KILIÇ Mesut BAL Fotoðraflar Zafer OKTAY Tasarým Muammer EKMEKÇÝ Baský Elif Ofset - Elazýð

Detaylı

KONAK BELEDİYE MECLİSİ G Ü N D E M

KONAK BELEDİYE MECLİSİ G Ü N D E M KONAK BELEDİYE MECLİSİ 04.04.2016 G Ü N D E M 1- Meclisin açılışı 2-5393 sayılı Belediye Kanununun 19., 33. ve 24.maddelerine göre Divan Katibi, Meclis 1.ve 2.Başkan Vekillerinin, Encümen Üyelerinin, Meclis

Detaylı

OTOPARK POLİTİKALARI

OTOPARK POLİTİKALARI TÜRKİYE SAĞLIKLI KENTLER BİRLİĞİ DENİZLİ BULUŞMASI OTURUM: SAĞLIKLI KENTLERDE ULAŞIM POLİTİKALARI OTOPARK POLİTİKALARI Konuşmacı: Mustafa DÜNDAR OSMANGAZİ BELEDİYE BAŞKANI OTOPARK POLİTİKALARI Sağlık,

Detaylı

KENTSEL YENİLEME ve GELİŞİM

KENTSEL YENİLEME ve GELİŞİM KENTSEL YENİLEME ve GELİŞİM 1 BELEDİYE SINIRLARININ GENİŞLETİLMESİ Devam Ediyor. 2 CEVATPAŞA SAHİL BANDI YENİLEME Devam Ediyor 3 KARACAÖREN KENTSEL ÇEVRE ÜRETİMİ/ a) İmar Uygulamaları b) Teknik Altyapı

Detaylı

GÖREV TANIMLARI T.C. GEBZE BELEDİYESİ PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi: 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/9 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ:

GÖREV TANIMLARI T.C. GEBZE BELEDİYESİ PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi: 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/9 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ: GÖREV TANIMLARI Karar Tarihi: 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/9 AMAÇ: BİRİNCİ BÖLÜM Madde 1) Bu yönetmeliğin amacı 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 48 nci maddesi, ISO 9001-2000 kapsamında, Görev, Çalışma

Detaylı

ASGARÝ ÝÞÇÝLÝK ORANLARI genelgesi Çarþamba, 22 Temmuz 2009

ASGARÝ ÝÞÇÝLÝK ORANLARI genelgesi Çarþamba, 22 Temmuz 2009 ASGARÝ ÝÞÇÝLÝK ORANLARI genelgesi Çarþamba, 22 Temmuz 2009 SOSYAL GÜVENLÝK KURUMU BAÞKANLIÐI Taþpýnar Muhasebe Sosyal Sigortalar Kurumu Baþkanlýðý (Devredilen) Sigorta Ýþleri Genel Müdürlüðü Sigorta Primleri

Detaylı

.HAKKIMIZDA .İŞTİRAKLERİMİZ

.HAKKIMIZDA .İŞTİRAKLERİMİZ .HAKKIMIZDA 1999 yılında kurulan İHK İNŞAAT TİCARET LTD.ŞTİ projeden anahtar teslimine kadar gerek kamu binaları gerekse özel sektöre taahhüt edilen işlerde işverenlerinin ihtiyaçlarını koşulsuz işveren

Detaylı

PLAN PROGRAM KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

PLAN PROGRAM KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ PLAN PROGRAM KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Nazım İmar Plan Şube Çalışmaları Çiğli Kıyı Kesimi otoyol kavşağı arası nazım imar plan revizyonu. Karşıyaka-Doğançay Mah. 2.derece Doğal Sit Alanı koruma amaçlı

Detaylı

1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı. Tarih:10.03.2008 Yer:PLN 302 Şehir Planlama Stüdyosu Saat: 13.15

1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı. Tarih:10.03.2008 Yer:PLN 302 Şehir Planlama Stüdyosu Saat: 13.15 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Tarih:10.03.2008 Yer:PLN 302 Şehir Planlama Stüdyosu Saat: 13.15 Tanım Onaylı halihazır haritalar üzerine Kadastral durumu işlenmiş olan Nazım İmar Planına uygun olarak

Detaylı

(İkiyüzbin Yeni Türk Lirası)

(İkiyüzbin Yeni Türk Lirası) Sn... A.Ş Mah... Cad. No:... / İstanbul Konu : Değerleme Raporu Talebiniz üzerine Bostanlı Mah... Sk No:.. Apt. D:.. Karşıyaka İzmir adresindeki a ait mülk 2014 tarihinde gezilerek dikkatle incelenmiştir.

Detaylı

BASIN YAYIN VE HALKLA ÝLÝÞKÝLER MÜDÜRLÜÐÜ

BASIN YAYIN VE HALKLA ÝLÝÞKÝLER MÜDÜRLÜÐÜ BASIN YAYIN VE HALKLA ÝLÝÞKÝLER MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI 27.06.1984 tarih ve 3030 sayýlý Büyükþehir Belediyesi Kanununa göre kurulmuþ olup, 10.07.2004 tarih ve 5216 sayýlý Büyükþehir Belediye Kanununa göre

Detaylı

Beyoğlu İlçesi Taksim Meydanı Yayalaştırma Projesi'ne ait 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Plan Tadilatları

Beyoğlu İlçesi Taksim Meydanı Yayalaştırma Projesi'ne ait 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Plan Tadilatları Meclis Kararları Karar Özeti: Karar Tarihi: 16.09.2011 Karar No: 2111 Dosya No: 2111 Karar: Beyoğlu İlçesi Taksim Meydanı Yayalaştırma Projesi'ne ait 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Plan Tadilatları

Detaylı

ANKARA DOĞAL ELEKTRĠK ÜRETĠM VE TĠCARET A.ġ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DENĠZLĠ ĠLĠ, SARAYKÖY ĠLÇESĠ, TURAN MAHALLESĠ 571 ADA 1 PARSEL

ANKARA DOĞAL ELEKTRĠK ÜRETĠM VE TĠCARET A.ġ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DENĠZLĠ ĠLĠ, SARAYKÖY ĠLÇESĠ, TURAN MAHALLESĠ 571 ADA 1 PARSEL ANKARA DOĞAL ELEKTRĠK ÜRETĠM VE TĠCARET A.ġ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DENĠZLĠ ĠLĠ, SARAYKÖY ĠLÇESĠ, TURAN MAHALLESĠ 571 ADA 1 PARSEL 1. Genel Özellikler Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Turan mahallesi 571 ada 1 parselde

Detaylı

www.dekomyapisan.com Şirket Profili

www.dekomyapisan.com Şirket Profili Şirket Profili 1996 yılında kurulan şirketimiz ana faaliyet alanı olan inşaat işleri bünyesinde asma tavan, ara bölme duvar ve alçı sıva & boya uygulamaları ile yola çıkmış, geçen zaman içerisinde ev ve

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YATIRIMLARI

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YATIRIMLARI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YATIRIMLARI Pendik Toplam Yatırım 427 Milyon YTL (Dörtyüz Yirmi Yedi Milyon YTL) İLÇELERİMİZE HİZMETE 4 YILDIR HIZ KESMEDEN DEVAM 04 05 06 07 08 Mahalle mahalle sokak sokak

Detaylı

KENTTASARIM ŞEHİR PLANLAMA MÜHENDİSLİK MİMARLIK İNŞAAT TURİZM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ A Grubu Şehir Planlama

KENTTASARIM ŞEHİR PLANLAMA MÜHENDİSLİK MİMARLIK İNŞAAT TURİZM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ A Grubu Şehir Planlama KENTTASARIM ŞEHİR PLANLAMA MÜHENDİSLİK MİMARLIK İNŞAAT TURİZM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ A Grubu Şehir Planlama 1 Adres : Sakarya Mahallesi Uluyol Caddesi Şevki İpekten Plaza No:28 Kat:3/304-305 Osmangazi/BURSA

Detaylı