GENETİK TESTLER VE ETİK

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GENETİK TESTLER VE ETİK"

Transkript

1 GENETİK TESTLER VE ETİK 1. Genetik Test Nedir? Bireyin genetik bilgisini (DNA dizi bilgisi) ortaya çıkarmak için genetik materyale uygulanan testler, genetik test kapsamına girmektedir. Bu testlerin amacı germ line DNA üzerindeki varyasyonları tespit etmektir. Bireydeki şüpheli bir kalıtsal hastalığın tanısını doğrulamak, toplum taraması yapmak, bireylerin kalıtsal hastalıklara yatkınlıklarını belirlemek, riskli hamileliklerde gelecek kuşakların hastalıklı geni taşıyıp taşımadıklarını araştırmak, ve bireyin ilac a veya tedaviye cevap profilini ortaya çıkarmak amacıyla genetik test yapılır. Genetik testler doktor tarafından sadece tıbbi ve araştırma amaçlı olarak talep edilebilir. Bireyin DNA sında gözlenen edinilmiş mutasyonlar (enfeksiyon hastalıkları ve kanser), DNA parmak izini (adli tıp ve babalık tayinleri) ortaya koyan testler ve hastalıklarla ilişkili patojenik organizmaların DNA analizleri bu çerçeve içinde ele alınmamıştır (Ad Hoc Working Definition of GeneticTesting, OECD, 1997). 2. Genetik Test Tipleri Postsemptomatik Test Kalıtsal bir hastalığın semptomlarını gösteren bir bireyde hastalığın tanısını doğrulamak amacı ile yapılan testtir. Taşıyıcı Tespiti Ailesinde kalıtsal bir hastalık olan bireyin bu hastalık için taşıyıcı olup olmadığını göstere n testtir. Bu genetik test, bireyin mutasyon taşıması durumunda çocuğunun bu hastalığı geliştirme oranını söyleyecektir. Örneğin kistik fibrozis için anne ve babanın her ikisinin de taşıyıcı olması durumunda ¼ oranında hastalık görülebilir. Taşıyıcı testi, taşıyıcı olmaları durumunda ailenin sağlıklı çocuk sahibi olma planlarına yardımcı olur. Doğum Öncesi (Prenatal) Test Kalıtsal bir hastalık için aile öyküsü olan ailelerde, gebelik durumunda amniyosentez veya CVS e uygulanan genetik testler ile fetusun genetik statüsünü belirleyen testtir. Fetusun normal gelişme göstereceği veya kalıtsal hastalıktan etkilenmiş olacağı bilgisini verir. Preimplantasyon Testi İn vitro şartlarda oluşturulan embriyoların annenin uterusuna transfer edilmeden önce kalıtsal bir hastalık taşıyıp taşımadıklarını analiz etmek için yapılan testtir ve sadece doğacak çocuğun sağlığı ile ilgili bilgi vermek amacıyla gerçekleştirilir. Bu test, cinsiyet ayrımı yapmak için kullanılmamalıdır. Presemptomatik Test Kalıtsal hastalık tanısı alan ailelerde, testin yapıldığı dönemde bu hastalığın semptomlarını taşımayan bireyin hastalıklı geni taşıyıp taşımadığını belirlemek için yapılan testtir (Huntington hastalığı, kalıtsal kolon kanseri, miyotonik distrofi, vb.). Predictive Test Kalıtsal hastalık tanısı almış ailelerde, bireyin hastalık riski tasıyıp tasımadığını gösteren testtir. Klinik semptomlardan önce bireyin normal veya mutant genin hangisini aldığını göstererek hastalığa yatkınlığını tanımlama imkanı verir. Hastalığa erken dönemde t anı koyma ise erken dönemde tedavi ve koruyucu

2 önlemler almayı sağlar.örneğin kalıtsal BRCA1/2 mutasyonlarını taşıyan kadınların ileri yaşlarda meme kanseri için yüksek risk taşıdığı, bu genetik test ile ortaya konmaktadır. Susceptibility ( Hastalıklara Yatkınlık) Test Testin yapıldığı dönemde özgül bir hastalığın semptomlarını taşımayan bireydeki genetik varyasyonların ve bireyin içinde bulunduğu çevrenin birlikte etkisi ile (poligenik/multifaktoriyel) bu bireyin hastalığın belirtilerini geliştirip geliştirmeyeceğini sorgulayan bir testtir. Hastalıklara yatkınlık, ebeveyenlerden çocuklarına geçebilen kalıtsal mutasyonların varlığını göstermektedir. Poligenik/multifaktoriyel bir hastalığa ait yatkınlık genleri biliniyorsa ve ailede bu özellikte bir hastalık mevcut ise, yatkınlık testi, bireylerin bu hastalığı normale göre ne kadar yüksek riskte geliştireceğini ortaya koyması açısından önemlidir (diyabet, hiper tansiyon, kalıtsal kanserler, vb.). Presemptomatik, predictive ve susceptibility testleri hastalıklara yatkınlığı ortaya çıkaran testlerdir. Presemptomatik test ve predictive test, çoğunlukla dominant kalıtım gösteren ve ileri yaşlarda ortaya çıkan tek gen hastalıklarına yatkınlığı test etmede kullanılırken, susceptibility testi, poligenik/multifaktöriyel hastalıklar için yatkınlığı test eder. Tarama testi Hastalık semptomlarını göstermeyen ve aile hikayesi olmayan gruplarda veya toplumlarda kişilerin belirli bir hastalık için taranması, veya hastalık taşıyıcılarının belirlenmesi için yapılan testtir. Özellikle belirli mutasyonların sık görüldüğü bir toplumda tarama testi çok önem taşımaktadır ( Akdeniz ülkelerinde talasemi taramaları, vb.). Ayrıca, yeni doğanda yapılan tarama testi ile fenilketonüri gibi bazı metabolik hastalıkların erken tanısı ile yeni doğanın tedavi edilerek mental ve fiziksel geriliği önlenebilmektedir. Genetik verilerin özelliği Bu testlerin sonucunda elde edilen genetik veriler, yalnızca bireylerin hastalıklarla ilgili genetik statüleri hakkında bilgi içermemekte, ayrıca tüm aile bireylerini, sonraki kuşakları ve ait olduğu toplumu kapsadığı için diğer tıbbi verilere kıyasla daha hassas ele alınmalıdır ve genetik testler belirli hukuksal kurallar dahilinde, bireyin kişisel haklarına saygı gösterecek şekilde ve belirlenmiş etik kurallar içinde uygulanmalıdır. Bu nedenle aşağıda genetik testin her basamağı için uyulması gereken biyoetik çerçeve kuralları belirtilmiştir. B. ÖRNEK TOPLAMA 1. Biyolojik Örnek Genetik test için kullanılan örnek genellikle tam kandır. Ayrıca; postmortem dokular, ağız epitel sürüntü örnekleri, organ dokuları (Frozen veya parafin doku örnekleri), kültüre edilmiş fibroblast, fetal kan, amniyotik sıvı hücreleri, koryonik villus hücreleri ve yeni doğan taramasında kullanılan Guthri kartları genetik testler için biyolojik örnek olarak kullanılır. 2. Bireyin genetik test hakkında bilgilendirilmesi Genetik testler bireyin doktoru tarafından talep edilmelidir. Uygulanılacak en uygun teste karar verebilmek için gereken klinik ve biyokimyasal bulgular ile aile ağacı bilgileri doktor tarafından genetik testin yapılacağı laboratuvara iletilmelidir.

3 Test uygulanmadan önce birey, bir uzman tarafından uygulanacak test hakkında bilgilendirilmeli, genetik danışmanlık hizmeti almalı ve biyolojik örnek eldesinden önce, bilgilendirilmiş onam formunu imzalamalıdır. Genetik test için verilen bilgilendirilmiş onam formu, çocuk ve yetkin olmayan bireyler için yakın akrabalarından veya yasal temsilcisinden yardım alarak doldurulmalı ve imzalanmalıdır. Bu form ulusal yasalara uygun olarak hazırlanmış ve eğitim düzeyleri yetersiz olan erişkinlerin de anlayacağı kadar yalın bir dille yazılmış olmalıdır. Bilgilendirilmiş onam formunda olması gereken asgari bilgiler aşağıda verilmektedir. Bilgilendirilmiş onam formunda, - Genetik testin amacı, - Bireyin karşılaşacağı riskler, - Testin sağlayacağı yararlar açıklanmalıdır. - Bazı durumlarda genetik bilgiye ulaşmada tekniklerin yetersiz kalabileceği ve testin sonucuna ilişkin belirsizlikler ve hatalı sonuç verme ihtimalinin olabileceği belirtilmelidir. - Test sonuçlarının gizli kalacağı bildirilmelidir. Test sonuçlarına sadece; Genetik testi yapan laboratuvar sorumlusunun, Testi isteyen doktorun, Bireyin temyiz kudretinden yoksun olduğu durumlarda bu kişilerin kanuni temsilcilerinin erişim hakkı olduğu açıklanmalıdır. - Kişinin kendisi ile ilgili genetik testin sonucunu öğrenmeyi reddetme hakkı olduğu belirtilmelidir. - Bu bilgilerin üçüncü şahıslara ( Sigorta şirketleri, iş veren, eğitim kurumları ve diğer aile bireyleri gibi) verilmeyeceği açıklanmalıdır. - Örneklerin ne süre ile saklanacağı ve belli bir süre sonra biyolojik örneğin ve genetik verilerin kayıtlardan çıkartılmasının bireyin kendi rızasına bağlı olduğu bildirilmelidir. - Genetik test tamamlandıktan sonra, biyolojik örneğin ve genetik bilginin ilerideki araştırmalar için kullanılıp kullanılamayacağı hakkında birey bilgilendirilmeli ve gerekli onay alınmalıdır. Bilgilendirilmiş onam formunda, bireyin veya kanuni temsilcisinin bu formu herhangi bir etki altında kalmadan kendi rızasıyla imzaladığı ifade edilmelidir. C. ÖRNEKLERİN ANALİZİ 1. Biyolojik örneğin kabulu ve analizi Biyolojik örnek ve bilgilendirilmiş onam formu teslim alındıktan sonra biyolojik örneğe bir kod numarası verilmelidir. Bireye ait kod numarası ve diğer bilgilerin yanlızca ilgili kişilerin bir şifre ile ulaşılabileceği bir kayıt sisteminde saklanmalıdır. Bireyin gizlilik ve mahremiyet hakları ulusal ve uluslararası insan hakları yasalarına göre koruma altına alınmalıdır. 2. Genetik bilgiye erişim Testlerin sonuçları laboratuvar sorumlusu tarafından gizlilik esasına göre değerlendirilmelidir. Sonuçlar standard hale gelmiş raporlar aracılığı ile yanlızca testi talep eden doktora verilmelidir.

4 Bu bilgiler üçüncü şahıslara (Sigorta şirketleri, iş veren, eğitim kurumları ve diğer aile bireyleri gibi) bildirilmemelidir. Genetik materyalin veya genetik bilginin bireyin onayı ile ikincil araştırmalarda kullanılması durumunda kişisel ve tıbbi bilgiler kodlanmalı, anonim hale getirilmeli ve bilgilendirilmiş onam formunda belirtilmiş amaçların dışında başka bir amaç için kullanılmamalıdır. D. ÖRNEK SAKLAMA 1. Biyolojik Örneklerin Saklanması Biyolojik örnekler bireyin hastalık yönünden genetik statüsünü göstermesi yanında tıbbi uygulamalar ve bilimsel araştırmalar için çok önemli kaynaklar olup saklanmaları gerekmektedir. Tıbbi araştırmalarda bireye ait kişisel ve tıbbi bilgilere direk olarak ulaşılması gerekirken ( identifiable data ), bilimsel araştırmalarda ad ve diğer tanımlayıcı bilgiler kodlanarak biyolojik örnek anonim ( anonymised data ) hale getirilir ancak bilgiler saklı tutulduğu için bu bilgilere ulaşmak mümkündür. Örnek geri dönüşülemez şekilde anonim ( irretrievably anonymised ) hale getirildiğinde ise artık bireyle kişisel bilgisi arasında ilişki kurmak mümkün olmayacaktır. Tüm kişisel ve tıbbi bilgiler imha edilmiştir. Genetik testler için kullanılan örnekler test sonuçları rapor edildikten sonra testi yapan laboratuvarın kurallarına göre belli bir süre saklanır ve saklama süresi bireye bildirilir. 2. Genetik verilerin saklanması. Genetik bilgiler, bireyleri, aileleri veya etnik grupları ayırımcı amacı ile asla kullanılmamalıdır. Bu nedenle ; - Bireylere ait kişisel ve tıbbi bilgiler doktor tarafından dosyalama sistemlerinde veya elektronik veri tabanlarında saklanmalıdır. - Analiz sonuçları elektronik veri tabanlarında korunuyor ise, bilgisayar sistemi şifrelenmeli ve herkese açık olmamalıdır. - Genetik bilgi ile birlikte bireyin adı soyadı, adresi, doğum tarihi, doğum yeri, cinsiyeti ve laboratuvara gönderilen klinik bulgular özel olarak hazırlanmış ve bir şifre ile ulaşılabilen veri bankalarında saklanmalıdır. KAYNAKLAR UNESCO Universal Declaration on the Human Genome and Human Rights, 1997 OECD Genetic Testing Policy Issues for the new millenium, Science and Innovation, 2000 HUGO HUGO Ethics Committee, Ethics and Intellectual Property, Statement on human genomic databases, 2002 UNESCO International Declaration on the Human Genetic Data, Provision of genetic services in Europe : current practices and issues. Public and Professional Policy Committee ESHG (http://www.eshg.org/). European Journal of Human Genetics, 11 : , Genetic information and testing in insurance and employment : technical, social and ethical issues. Public and Professional Policy Committee ESHG (http://www.eshg.org/). European Journal of Human Genetics, 11 : , 2003.

5

Prediktif (Presemptomatik) Genetik Test Nedir?

Prediktif (Presemptomatik) Genetik Test Nedir? 16 Anabilim Dalı nın resmi web sayfasıdır. Genetik laboratuarlarında yapılan testler ve bölüm hakkında detaylı bilgi bulmak mümkündür. Adres: Akdeniz Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji ve Genetik

Detaylı

İYİ KLİNİK UYGULAMALARI KILAVUZU 15.07.2014

İYİ KLİNİK UYGULAMALARI KILAVUZU 15.07.2014 1. GİRİŞ Temelini güncel Helsinki Bildirgesi ne dayanan ilkelerden alan iyi klinik uygulamaları, insanlar üzerinde yapılacak olan klinik araştırmaların tasarımı, yürütülmesi, kaydedilmesi ve raporlanmasına

Detaylı

OR-PKBH Kayıt Sistemi ne (ARegPKD) katılmak için hasta bilgilendirme ve bilgilendirilmiş onam formu

OR-PKBH Kayıt Sistemi ne (ARegPKD) katılmak için hasta bilgilendirme ve bilgilendirilmiş onam formu OR-PKBH Kayıt Sistemi ne (ARegPKD) katılmak için hasta bilgilendirme ve bilgilendirilmiş onam formu Çalışmayı başlatan: Eşdeğeri: Max C. Liebau, MD Markus Feldkötter, MD Pediatri Anabilim Dalı Pediatri

Detaylı

Dünya Tıp. n an a n apı an Tı a ı a a a

Dünya Tıp. n an a n apı an Tı a ı a a a Dünya Tıp n n an a n apı an Tı a ı a a a Dünya Tıp Birliği'nin 18. Genel Kurulunda (Helsinki, Finlandiya, Haziran1964 ) benimsenmiş, 29. Genel Kurulunda (Tokyo, Japonya, Ekim 1975), 35. Genel Kurulunda

Detaylı

Türk Tabipleri Birliği, Etik Bildirgeler Çalıştayı Sonuç Raporları

Türk Tabipleri Birliği, Etik Bildirgeler Çalıştayı Sonuç Raporları Türk Kardiyol Dern Arş - Arch Turk Soc Cardiol 2009;37 Suppl 3 51 EK 3 Türk Tabipleri Birliği, Etik Bildirgeler Çalıştayı Sonuç Raporları Birinci Baskı, Haziran 2008, Ankara Türk Tabipleri Birliği Yayınları,

Detaylı

Dünya Tabipleri Birliği Helsinki Bildirgesi. İnsanlar Üzerinde Yapılan Tıbbi Araştırmalarla İlgili Etik İlkeleri 1

Dünya Tabipleri Birliği Helsinki Bildirgesi. İnsanlar Üzerinde Yapılan Tıbbi Araştırmalarla İlgili Etik İlkeleri 1 Dünya Tabipleri Birliği Helsinki Bildirgesi İnsanlar Üzerinde Yapılan Tıbbi Araştırmalarla İlgili Etik İlkeleri 1 Haziran 1964 te Helsinki de yapılan 18. DTB Genel Kurulunda kabul edilmiş ve daha sonra

Detaylı

Üreme Hakları. Yasal Kürtaja Erişim. Basın Birimi. Tysiac / Polonya

Üreme Hakları. Yasal Kürtaja Erişim. Basın Birimi. Tysiac / Polonya Basın Birimi AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ Tematik Bilgi Notu Üreme Hakları Aralık 2014 İşbu Tematik Bilgi Notu, Mahkeme açısından bağlayıcı değildir ve tüm ayrıntıları içermemektedir. Üreme Hakları Yasal

Detaylı

TÜRK TABİPLE Rİ BİRLİ Ğİ M E R K E Z K O N S E Y İ

TÜRK TABİPLE Rİ BİRLİ Ğİ M E R K E Z K O N S E Y İ TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ ETİK BİLDİRGELER ÇALIŞTAYI SONUÇ RAPORLARI Türk Tabipleri Birliği Etik Bildirgeler Çalıştayı Sonuç Raporları Birinci Baskı, Haziran 2008, Ankara Türk Tabipleri Birliği Yayınları

Detaylı

Öğretmen Adaylarının Güncel Etik Konular Hakkındaki Görüşlerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi

Öğretmen Adaylarının Güncel Etik Konular Hakkındaki Görüşlerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi DOI: 10.5961/jhes.2013.069 Öğretmen Adaylarının Güncel Etik Konular Hakkındaki Görüşlerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi The Investigation of the Opinions of Teacher Candidates about Current

Detaylı

ÇOCUKLAR VE GENÇLERLE GÖRÜŞME REHBERİ

ÇOCUKLAR VE GENÇLERLE GÖRÜŞME REHBERİ Esomar Kodları ÇOCUKLAR VE GENÇLERLE GÖRÜŞME REHBERİ Giriş Gerek sosyolojik gerekse ekonomik nedenlerle çocuklar ve gençlerle hatırı sayılır bir oranda araştırma gerçekleştirilmektedir. Bu tür araştırmalar

Detaylı

ÇOCUKLAR VE GENÇLERLE GÖRÜŞME REHBERİ

ÇOCUKLAR VE GENÇLERLE GÖRÜŞME REHBERİ Esomar Kodları ÇOCUKLAR VE GENÇLERLE GÖRÜŞME REHBERİ Giriş Gerek sosyolojik gerekse ekonomik nedenlerle çocuklar ve gençlerle hatırı sayılır bir oranda araştırma gerçekleştirilmektedir. Bu tür araştırmalar

Detaylı

Genetik Laboratuvarında Yapılan İşlemler

Genetik Laboratuvarında Yapılan İşlemler 12 Genetik Laboratuvarında Yapılan İşlemler Bu broşür Dr. Ian M Frayling (Galler Üniversitesi Hastanesi, Tıbbi Genetik Enstitüsü, Cardiff, UK), Dr. Domenico Coviello (Tıbbi Genetik Laboratuvarı, Fondazione

Detaylı

PEDİATRİK POPÜLASYONDA YÜRÜTÜLEN KLİNİK ARAŞTIRMALARDA ETİK YAKLAŞIMLARA İLİŞKİN KILAVUZ 1. GİRİŞ

PEDİATRİK POPÜLASYONDA YÜRÜTÜLEN KLİNİK ARAŞTIRMALARDA ETİK YAKLAŞIMLARA İLİŞKİN KILAVUZ 1. GİRİŞ 1. GİRİŞ Bu kılavuzda doğumdan, yasal sorumluluğun doğduğu erişkinlik dönemine kadar çocuklarla yapılan klinik araştırmaların çeşitli etik boyutlarına ilişkin öneriler yer almaktadır. Bu öneriler klinik

Detaylı

Dünya Tıp Birliği (WMA) Helsinki Bildirgesi İnsan gönüllüler Üzerinde Yapılan Tıbbi Araştırmalarda Etik İlkeler

Dünya Tıp Birliği (WMA) Helsinki Bildirgesi İnsan gönüllüler Üzerinde Yapılan Tıbbi Araştırmalarda Etik İlkeler Dünya Tıp Birliği Dünya Tıp Birliği (WMA) Helsinki Bildirgesi İnsan gönüllüler Üzerinde Yapılan Tıbbi Araştırmalarda Etik İlkeler Giriş 1964 Haziran ayında Finlandiya nın Helsinki kentinde WMA 18. Genel

Detaylı

GÖZLEMSEL İLAÇ ÇALIŞMALARI KILAVUZU 2010. 1. Amaç

GÖZLEMSEL İLAÇ ÇALIŞMALARI KILAVUZU 2010. 1. Amaç 1. Amaç Bu kılavuz, gözlemsel ilaç çalışmalarının planlanması, yürütülmesi ve değerlendirilmesi için asgari şartları düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır. 2. Tanım Gözlemsel ilaç çalışmaları, ilaçların Türkiye

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI. VEREM (TÜBERKÜLOZ) HASTALARI ile HASTA YAKINLARINI BİLGİLENDİRME REHBERİ ve VEREMLİ HASTALARIN HAK ve SORUMLULUKLARI

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI. VEREM (TÜBERKÜLOZ) HASTALARI ile HASTA YAKINLARINI BİLGİLENDİRME REHBERİ ve VEREMLİ HASTALARIN HAK ve SORUMLULUKLARI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI VEREM (TÜBERKÜLOZ) HASTALARI ile HASTA YAKINLARINI BİLGİLENDİRME REHBERİ ve VEREMLİ HASTALARIN HAK ve SORUMLULUKLARI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI VEREM (TÜBERKÜLOZ) HASTALARI ile HASTA

Detaylı

KISITLILARDA VE ÖZEL GRUPLARDA KLİNİK ARAŞTIRMA ETİĞİ

KISITLILARDA VE ÖZEL GRUPLARDA KLİNİK ARAŞTIRMA ETİĞİ SAĞLIK BİLİMLERİNDE SÜRELİ YAYINCILIK - 2009 KISITLILARDA VE ÖZEL GRUPLARDA KLİNİK ARAŞTIRMA ETİĞİ Nesrin ÇOBANOĞLU İnsanlar üzerinde yapılan araştırmaların en önemli boyutlarından birisi de tıbbi etik

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU İzmir İli Güney Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği ORYANTASYON REHBERİ 1 İçindekiler 1. GİRİŞ... 4 2. VİZYONUMUZ... 4 3. MİSYONUMUZ...

Detaylı

This information (8) on Cystic Fibrosis is in Turkish Kistik Fibroz (İngilizce'si Cystic Fibrosis)

This information (8) on Cystic Fibrosis is in Turkish Kistik Fibroz (İngilizce'si Cystic Fibrosis) This information (8) on Cystic Fibrosis is in Turkish Kistik Fibroz (İngilizce'si Cystic Fibrosis) Kistik Fibroz nedir? Kistik Fibroz (Cystic Fibrosis, CF), kalıtsal bir genetik (genetic) hastalıktır.

Detaylı

Dopingle Mücadele ve Doping Kontrolleri Hakkında Sık Sorulan. Sorular ve Cevapları

Dopingle Mücadele ve Doping Kontrolleri Hakkında Sık Sorulan. Sorular ve Cevapları Dopingle Mücadele ve Doping Kontrolleri Hakkında Sık Sorulan Sorular ve Cevapları Sevgili Basketbolseverler! Burada sunulan sorular ve cevaplar konuyla ilgilenenlere bilgi vermek amacıyla hazırlanmış bir

Detaylı

ULUSAL SAĞLIK VERİ SÖZLÜĞÜ

ULUSAL SAĞLIK VERİ SÖZLÜĞÜ ULUSAL SAĞLIK VERİ SÖZLÜĞÜ Sürüm 2.2 Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü E-Sağlık Daire Başkanlığı 2014 T. C. Sağlık Bakanlığı 1 / 280 Ulusal Sağlık Veri Sözlüğü, Sürüm 2. 2 Sağlık Bakanlığı Sağlık

Detaylı

Huntington hastalığı, aynı aile içinde bile oldukça değişkendir. Huntington hastalığının ilk semptomları genellikle şunları içerir:

Huntington hastalığı, aynı aile içinde bile oldukça değişkendir. Huntington hastalığının ilk semptomları genellikle şunları içerir: This information (12)on Huntington s disease and presymptomatic testing is in Turkish Huntington Hastalığı ve Presemptomatik Test (İngilizce'si Huntington s Disease and Presymptomatic Testing) Huntington

Detaylı

GAB 2009 YÖNETİM SİSTEMİ ŞARTLAR. Rev: 02 16.04.2009

GAB 2009 YÖNETİM SİSTEMİ ŞARTLAR. Rev: 02 16.04.2009 GAB 2009 YÖNETİM SİSTEMİ ŞARTLAR Rev: 02 16.04.2009 0. İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ 2. TERİMLER VE TANIMLAR 3. GAB YÖNETİM SİSTEMİ 3.1 Genel Şartlar 3.2 Doküman Yönetimi 3.3 Kayıtların Yönetimi 3.4 GAB El Kitabı

Detaylı

SIKÇA SORULAN SORULAR. 1- Gönüllü insanlar üzerinde yapılması planlanan klinik araştırma için izin alınması gerekir mi?

SIKÇA SORULAN SORULAR. 1- Gönüllü insanlar üzerinde yapılması planlanan klinik araştırma için izin alınması gerekir mi? 1- Gönüllü insanlar üzerinde yapılması planlanan klinik araştırma için izin alınması gerekir mi? Evet, Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, Türk Ceza Kanunu 90. maddesi ve ilgili yönetmelik gereğince izin alınması

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU KADIN ve ÜREME SAĞLIĞI DAİRE BAŞKANLIĞI. EVLİLİK ÖNCESİ MUAYENE ve DANIŞMANLIK REHBERİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU KADIN ve ÜREME SAĞLIĞI DAİRE BAŞKANLIĞI. EVLİLİK ÖNCESİ MUAYENE ve DANIŞMANLIK REHBERİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU KADIN ve ÜREME SAĞLIĞI DAİRE BAŞKANLIĞI EVLİLİK ÖNCESİ MUAYENE ve DANIŞMANLIK REHBERİ Ankara 2013 1 Doç. Dr. Turan BUZGAN Uzm. Dr. Bekir KESKİNKILIÇ Dr.

Detaylı

1.KISIM BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNLER İÇİN TEMEL GEREKLİLİKLER BÖLÜM 1 KALİTE YÖNETİMİ. Prensip

1.KISIM BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNLER İÇİN TEMEL GEREKLİLİKLER BÖLÜM 1 KALİTE YÖNETİMİ. Prensip 1.KISIM BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNLER İÇİN TEMEL GEREKLİLİKLER BÖLÜM 1 KALİTE YÖNETİMİ Prensip Üretim yeri izin belgesinin sahibi, farmasötik ürünleri, amaçlanan kullanımlarına ve ruhsatname gerekliliklerine uygun

Detaylı

MOBİL PAZAR ARAŞTIRMA YÖNETİMİ KILAVUZU İÇERİK. 1. Giriş. 1.1 Kapsam 1.2 Tanımlar 2. Temel Prensipler

MOBİL PAZAR ARAŞTIRMA YÖNETİMİ KILAVUZU İÇERİK. 1. Giriş. 1.1 Kapsam 1.2 Tanımlar 2. Temel Prensipler MOBİL PAZAR ARAŞTIRMA YÖNETİMİ KILAVUZU İÇERİK 1. Giriş 1.1 Kapsam 1.2 Tanımlar 2. Temel Prensipler 2.1 Pazar, Sosyal ve Fikir Araştırmalarını Amacına Göre Ayırma 2.2 Yasalarla Uyumluluk 2.3 Onay ve Bildiri

Detaylı

Başvuru formunun doldurulmasına ilişkin açıklamalar. I. Başvuru formunu doldurmadan önce bilmeniz gerekenler

Başvuru formunun doldurulmasına ilişkin açıklamalar. I. Başvuru formunu doldurmadan önce bilmeniz gerekenler TUR 2014/1 Başvuru formunun doldurulmasına ilişkin açıklamalar I. Başvuru formunu doldurmadan önce bilmeniz gerekenler Mahkeme hangi şikâyetleri inceler? Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (Mahkeme), Avrupa

Detaylı

Sentez veya doğal kaynaklar ile elde edilen herhangi bir ilacın (kimyasal maddenin),

Sentez veya doğal kaynaklar ile elde edilen herhangi bir ilacın (kimyasal maddenin), DERLEME Hacettepe T p Dergisi 2006; 37:78-83 Klinik ilaç araflt rmalar Alper B. skit 1,2 1 Doç. Dr., Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı, Ankara 2 T.C. Sağlık Bakanlığı Merkezi

Detaylı

GÖZ BANKASI VE KORNEA NAKLİ MERKEZLERİ YÖNERGESİ (Makamın 28.01.2015 tarihli ve 5376.203 sayılı Onayları ile yürürlüğe girmiştir.)

GÖZ BANKASI VE KORNEA NAKLİ MERKEZLERİ YÖNERGESİ (Makamın 28.01.2015 tarihli ve 5376.203 sayılı Onayları ile yürürlüğe girmiştir.) GÖZ BANKASI VE KORNEA NAKLİ MERKEZLERİ YÖNERGESİ (Makamın 28.01.2015 tarihli ve 5376.203 sayılı Onayları ile yürürlüğe girmiştir.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu Yönergenin

Detaylı