Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 ORJÝNAL ARAÞTIRMA Týpta moleküler genetik taný ve klinik uygulamalar Molecular genetic diagnosis and clinical applications in medicine Sacide pehlivan 1 1 Gaziantep Üniversitesi Týp Fakültesi, Týbbi Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalý Özet Teknolojideki geliþmeler ve insan genom projesinin beklenen süreden önce tamamlanmasý ile genetik bilgilenmemizde baþ döndürücü bir artýþ meydana gelmiþtir. Bu bilgilerin ýþýðýnda da insan saðlýðý ve hastalýklarýna yaklaþýmda büyük bir deðiþim oluþmuþtur. Son 20 yýlda hýzla geliþen yeni genetik teknoloji; hastalýklarýn önlenmesi, tanýsý ve tedavisi için pek çok test olanaðý sunmaktadýr. Günümüzde, rutin tanýda kullanýlan arasý genetik testin olduðu bilinmektedir. Klinisyenler bu yeni teknolojiyi ve yaklaþýmý bir an önce öðrenerek hastalarýnýn yararýna kullanmalýdýr. Bu derlemede, týpta moleküler genetik taný ve klinik uygulamalarý gözden geçirilecektir. Anahtar kelimeler; Ýnsan, Moleküler Genetik Taný, Kalýtsal Hastalýklar, DNA, PCR Abstract There has been an amazing increase in our acquiring genetic information by means of the technological developments and the completion of the human genome project in a shorter time than expected. Within the light of this information, there has been a great change in approaching human health and diseases. Having developed rapidly within the last 20 years, the new genetic technology provides many opportunities of test for the prevention, diagnosis and treatment of diseases. Today it is known that there are 900 to 1000 genetic tests used in routine diagnosis. Clinicians should learn this new technology and approach in a very short period of time and use them for the benefit of their patients. Molecular Genetic Diagnosis and Clinical Applications in Medicine will be reviewed in this collection. Key words; Human, Molecular Genetic Diagnosis, Inherited Disease, DNA, PCR GÝRÝÞ Genetik testlerin öyküsü DNA ile baþlar. DNA; tüm çekirdekli hücrelerde bulunan, hücre tarafýndan üretilen proteinlerin üretim bilgilerini saklayan kimyasal bilgi bankasýdýr. Her insan hücresinde 46 molekül çift zincirli DNA vardýr ve tüm hücreler ayný DNA yý taþýr. Herbir DNA molekülü milyon baz içeren çift sarmal yapýdadýr (Þekil 1). Aktif genler hücre tipine göre farklýdýr. Temel hücre gereksinimleri için ise sürekli aktif genler vardýr. GEN; Protein zincirindeki amino asitleri kodlayan üçlü nükleotidleri taþýyan DNA parçasý olup, DNA nýn aktif alt ünitesi olarak tanýmlanabilir(1). Yazýþma Adresi: Sacide PEHLÝVAN, Gaziantep Üniversitesi Týp Fakültesi Týbbi Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalý Tlf: Gaziantep / Türkiye A. GENETÝK TEST NEDÝR? Klinik amaçlarla kalýtsal hastalýk yapan genotipleri, mutasyonlarý, fenotipleri saptamak için DNA, RNA, kromozom, protein ve çeþitli metabolitlerin analiz edilmesine genetik test adý verilebilir(2). Kromozomlarýn incelenebilmesi için canlý ve bölünen hücreler gereklidir. DNA analizi için ise hücrenin canlý olmasý gerekmez. Bu nedenle; DNA testleri genomun geniþ bir zaman boyutunda, ayrýntýlý olarak incelenebilmesini saðlamýþtýr(3). B. GENETÝK HASTALIKLAR Temel olarak 5 grupta toplanabilir ve analizleri için farklý genetik yöntemler kullanýlabilir. Bunlara örnek olarak; Sitogenetik, moleküler sitogenetik, moleküler genetik ve array Comparative Genom Hibridizasyonu (CGH) i sayabiliriz. Ýstenilecek testler genetik hastalýk grubuna göre deðiþiklik gösterir. Tek gen hastalýklarý klasik sitogenetik yöntemlerle deðil, moleküler genetik yöntemlerle analiz edilir (4-7). 17

2 C. MOLEKÜLER GENETÝK TESTLERDE KULLANILAN TEMEL METODLAR a) Moleküler hibridizasyon; DNA nýn çift sarmal dizisi ýsýtarak birbirinden ayrýlýr, soðutulunca benzer DNA veya RNA dizisi ile uygun ortamda bir araya gelir (Þekil 2). Þekil 1. Hücre içindeki çekirdek DNA sý (2). 1.Tek Gen Hastalýklarý: Ör:Talasemi; Moleküler genetik teknikler kullanýlarak analizi yapýlýr (8-9). 2.Kromozomal Bozukluklar: Ör: Down sendromu; Sitogenetik, Moleküler sitogenetik, Moleküler Genetik ve Array CGH yardýmýyla analiz edilebilir ( ). 3. Poligenik-Multifaktöriyel Kalýtým: Ör: Tip I ve II diyabet; Moleküler genetik analizi yapýlabilir (11). 4. Mitokondrial Kalýtým: Ör: Leberin optik atrofisi; Moleküler genetik yöntemlerle analizi yapýlabilir (12). 5.Somatik Mutasyonlar: Ör: Kanserler, Sitogenetik; Moleküler sitogenetik, Moleküler genetik yöntemler yardýmýyla analizi yapýlabilir (13-15). b) Kesici Enzimler (Restriksiyon enzimleri); Bakterilerde bulunan ve yabancý DNA lara karþý korunmaya yarayan enzimlerdir ve bulunduklarý organizmaya göre adlandýrýlýrlar (EcoRI, Escherischia Coli den elde edilir). Kesici enzimlerle DNA fragmentleri elde etmek (RFLP) bu fragmentleri vektörlerde klonlamak mümkündür (Þekil 3). Tüm genomun polimorfik kesici enzim bölgelerini (marker) gösteren haritalarda önceki moleküler genetik analizlerde kullanýlmýþtýr (16). c) Gen Problarý (DNA fragmentleri); Oligonükleotid problar bazlýk küçük DNA fragmentleri tek baz deðiþikliðini bile tanýyabilir (2). D) DNA ANALÝZÝNDE KULLANILAN BAZI YÖNTEMLER Rutin DNA analizinde kullanýlan pek çok yöntem mevcuttur. Aþaðýda en çok kullanýlan yöntemlere örnekler verilmiþtir (17). 1. Restriction Fragment Length polymorphism (RFLP) 2. Polymerase chain reaction (PCR) 3. Southern Blot Analizi 4. DNA Dizi Analizi 5. Single strand conformational polymorphism (SSCP) 6. Denaturing gradient gel electrophoresis (DGGE) 7. Heterodubleks analizi 8. Chemical mismatch cleavage (CMC) 9. DNA chipleri Þekil 2. Moleküler hibridizasyonun aþamalarý (16). 18

3 E) DNA ANALÝZÝ ÝLE TANI NASIL YAPILIR? Çalýþýlacak hastalýða ait mutasyon biliniyorsa, ilgili yöntem kullanýlarak analiz yapýlabilir. Ama mutasyon bilinmiyor ise ilgili gen bölgesinin geçiþinin analizi yada DNA sýnýn analizi kullanýlarak indirekt tanýsý mümkündür (18). a) Direkt DNA Analizi ile Taný DNA da bilinen mutasyonun analiz edilerek gösterilmesidir (19). Þekil 3. Kesici enzimlerle kesilmiþ, jel elektroforezi yapýlmýþ ve etidyum bromür ile boyanmýþ DNA fragmentleri (2). b) Ýndirekt DNA Analizi (Baðlantý Analizleri) Mutasyonun gösterilemediði durumlarda gen içinde veya dýþýnda gen ile birlikte kalýtýlan polimorfik markörlerle konur. Ailenin informatif olmasý gerekir ve ailedeki baþka bireylerden de DNA nýn gerekliliði söz konusudur. Aile informatif deðil ise veya rekombinasyon var ise baðlantý analizi ile taný konulamayabilir (20). F) RUTÝN TANI VERÝLEN MOLEKÜLER GENETÝK ANALÝZLERE ÖRNEKLER F.1) TROMBOZ PANELÝ a) Faktör V Leiden Polimorfizmi; Tromboz için birkaç genetik faktörün varlýðý saptanmýþtýr. Bunlarýn en önemlisi pýhtýlaþma faktörü V'in aktif protein C'ye direncidir (APC direnci). APC direnci damar trombozu için en sýk görülen risk faktörüdür. APC direnci vakalarýnýn %90'ýndan Faktör V Leiden mutasyonu sorumludur. Bu mutasyon varlýðýnda faktör V'in APC tarafýndan inaktive edilmesi engellenir ve kanýn yoðun pýhtýlaþmasý meydana gelir. Faktör V geninde Leiden mutasyonu taþýyýcýlarý ömür boyu yüksek derecede derin ven trombozu riskine sahiptirler. Faktör V Leiden için homozigot genotip seyrek olsa da, batý ülkelerinde nüfusun %15 'i Faktör V Leiden için taþýyýcýdýr ve bu durum kiþisel tromboz riskini 5-10 kat arttýrýr. Homozigot Leiden mutasyonunun penetransý %80, heterozigot mutasyonun penetransý % civarýndadýr. b) Faktör II (Protrombin) G20210A Mutasyonu; Faktor II (protrombin) G20210A mutasyonu kalýtsal trombozun Leiden polimorfizminden sonra gelen en sýk nedenidir. Bu plazmadaki protrombin düzeyinin yükselmesine neden olarak tromboz olasýlýðýný arttýrýr. Sigara, obezite, hipertansiyon ve diyabet gibi risk faktörleriyle birleþtiðinde miyokard enfarktüsü riskini de arttýrdýðý gösterilmiþtir. Ailede tromboz hikayesi varsa, fetus büyümesinde gerilik ve plasenta ayrýlmasý (placenta abruptio) ile seyreden gebelik komplikasyonu varsa protrombin mutasyon testi yapýlmasý tavsiye edilir. Tek aleldeki G20210A mutasyonu tromboz riskini 3-11 misli arttýrýr. Homozigot protrombin mutasyonunda veya Faktör V Leiden mutasyonu ile beraber bulunduðunda venöz tromboz riski çok daha fazla artmaktadýr. Metilentetrahidrololat redüktaz (MTHFR); MTHFR geninde C677 mutasyonunun homozigot olmasý plazma homosistein düzeylerinde yükselmeye neden olur. Hipertansiyon, hiperlipidemi veya diyabet gibi diðer risk faktörleri olmasa dahi homozigot C677 mutasyonunun tek baþýna kalp damar hastalýðý riskini 3 misli arttýrdýðý saptanmýþtýr. A1298C / C677T bileþik heterozigot durumun da homosistein düzeylerinde yükselmeye neden olduðu bildirilmiþtir. Homosistein yüksekliðini araþtýrmak için her iki mutasyonun da test edilmesi tavsiye edilmektedir. Bebeklerde doðumsal bir hastalýk olan nöral tüp defekti riskinin de homozigot C677T veya bileþik heterozigot A1298C / C677T mutasyonlarý ile arttýðý ileri sürülmektedir. Homosistein düzeylerinde ve nöral tüp defekti riskindeki artýþ sadece MTHFR mutasyonlarýna baðlý olmayýp toplumun genetik yapýsýna, diyetlere ve yaþam biçimine göre deðiþiklik gösterir. Nöral tüp defekti, homosisteinemi, erken yaþta kalp damar hastalýðý, erken yaþta venöz tromboz öyküsü olanlarda MTHFR mutasyonlarýnýn testi önerilmektedir. Bu hastalarda folik asit tedavisinin baþarýlý olduðu gösterilmiþtir. F.2) AÝLESEL AKDENÝZ ATEÞÝ (FMF) Ailesel Akdeniz Ateþi (FMF), en sýk görülen periyodik ateþ ataklarýndan birisidir. Türkler, Kuzey Afrikalýlar, Irak Musevileri ve Ermenilerde yaygýndýr. Sebebi belirsiz ateþ ataklarý ile birlikte seyreden ve iki-üç gün devam eden karýn aðrýsý (peritonit) ve/veya akciðer aðrýsý (plevral aðrý) ve/veya ayak bilekleri ve diz kapaklarýnda eklem iltihabý (artrit) olan hastalar için FMF þüphesi bulunmaktadýr. Kan testlerinde yüksek eritrosit sedimentasyonu, lökosit sayýsýnda ve fibrinojen miktarýnda artýþ gözlenir. Hastalýðýn semptomlarý ve þiddeti hastalar arasý farklýlýk gösterir, hatta bazý durumlarda aile bireylerinde bile hastalýk seyirlerinde farklýlýklar olabilir. Vakalarýn %70'inde ilk belirtiler 15 yaþýna kadar ortaya çýkar. Uzun süre tedavi edilmediði takdirde amiloid birikmesi nedeniyle böbrek yetmezliðine neden olur. Bazen de diðer belirtiler görülmeden ilk olarak amiloidoz gözlenir. F.3) QF-PCR ile TRÝZOMÝ TANISI Yeni moleküler testlerin kullanýma girmesiyle kromozomal bozukluklarýn prenatal tanýsýnda hýzlý (24-48 saat) ve güvenilir þekilde QF-PCR ve FÝSH yardýmýyla sonuçlar elde edilebilmektedir. Her iki metod da trizomi 21, 13, 18 ve sex kromozom anomalileri için (Kleineferter, Turner) kullanýlmaktadýr (Þekil 4)(10). 19

4 Þekil 4. QF-PCR yardýmýyla trizomilerin tanýsý ÖZELLÝKLERÝ G.) MÝKRO-CHÝP (microarray) TEKNOLOJÝSÝ Quantitative Flourescence Polymerese Chain Reaction (QF PCR); DNA kýsa tekrar dizilerinin kullanýlmasýyla uygulanan, kantitatif bir yöntemdir. DNA örneði florasan primerler kullanýlarak çoðaltýlýr, PCR ürünleri kapiller elektroforezde (ABI 310 Genetic Analyser) ayrýþtýrýlarak analiz yapýlýr. Bilinen tüm kromozomal anomalilerin %99 unu kapsamaktadýr. Daha az örnek (amnion sývýsý 2-4cc ) alýnmaktadýr. Ekonomiktir saatte sonuç vermektedir. Gelecekte maternal kandan fetal hücre tayini ile non invaziv prenatal testler arasýna girmeye aday olarak kabul edilmektedir. F.4) POLÝMORFÝZM Ýnsan deðiþkenliðinin temelini oluþturur. Çevresel uyaranlara yanýtý da içeren polimorfizmin klinik fenotipe etkileri istatistiki olarak, genetik-epidemiyolojik çalýþmalarla belirlenir 21. Ör; Tekli Nükleotit Polimorfizmleri (SNP); Genomdaki tek nükleotid deðiþiklikleridir (AAGGCTAA ATGGCTAA). * Genomda bazda bir gözlenir. * Toplumun en az %1 inde olan tek nükleotid deðiþikliði SNP olarak kabul edilir. * Genetik varyasyonlarýn %90 ýndan sorumludur. * Hücre fonksiyonunu genel olarak etkilemezler,etkenlere verilen yanýtlarý deðiþtirebilirler. * Evrimsel olarak stabildirler, kuþaktan kuþaða geçerler. * Etkenlere yanýtlarý epidemiyolojik olarak deðerlendirmede, biyomedikal, farmakogenetik çalýþmalarda uygundurlar yýllarýnda geliþtirilen fonksiyonel genomiksin anlaþýlmasýna ýþýk tutan teknolojidir. Microarray; üzerinde binlerce gen dizisinin immobilize edildiði, yapýþtýrýldýðý ya da fikse edildiði küçük, katý desteklerdir. Genlerin immobilize edildiði destek materyalleri; cam mikroskop slidelarý, silikon çipler ya da naylon membranlar olabilirler. ARRAY belirli bir düzen içerisinde dizmek demektir. Mikroarrayler ile DNA, cdna ya da oligonükleotit protein vb analizi yapýlabilir. Tüm genomun ve ekpresyon ürünlerinin (RNA, protein) tek bir chip üzerinde incelenmesini saðlayan teknoloji olup hastalýk tanýsý, farmakogenomik, gen keþfi vb. alanlarda büyük öneme sahiptir (22). Microarraylerin Uygulama Alanlarý; Gen Ekspresyon Seviyelerindeki Deðiþiklikleri Belirlenmesi, Tümör sýnýflandýrmasý, risk belirlenmesi ve prognozun belirlenmesi Genomik Kazaným ve Kayýplarýn Belirlenmesi, Ýlaç geliþtirme, ilaç etkilerinin çalýþýlmasý ve terapi geliþtirilmesi DNA daki Mutasyonlarýn Belirlenmesi, Ýlaç geliþtirme, terapi geliþtirme ve kanser oluþumunun yol izinin belirlenmesi þeklinde kýsaca özetlenebilir. SONUÇ Moleküler genetik analizler sadece DNA düzeyinde deðil RNA ve protein üzerinde de yapýlarak hastalýklarýn tanýsý, prognozunun belirlenmesi, tedavinin yönlendirilmesinde de giderek artan bir þekilde kullanýlmaktadýr. Gelecekte bu tetkiklerin hasta baþýnda yapýlabilecek kader basit bir hale geleceði muhakkaktýr. Ancak en önemli eksiðimiz saðlýklý türk populasyonda bu konularla ilgili çalýþmalarýmýzýn az olmasýdýr. Bu eksikliðimizi giderecek DNA ve doku bankalarýnýn kurulmasý, bu alanlarda toplumumuza daha yararlý taný ve tedavinin yönlendirilmesine iliþkin testlerin oluþturulmasýný saðlayacaktýr.

5 KAYNAKLAR Alberts B, Bray D, Lewis J, et al. Molecular biology of the cell. Fourth Ed. Newyork. Garland Publishing Inc Ozkinay F. Moleküler Genetik Taný. Ders Notlarý, EgeÜniversitesi, Griffiths AJF, Gelbart WM, Miller JH, Lewontin RC. Modern Genetic Analysis.New York:; c1999. Marical H, Douet-Guilbert N, Bages K, et al. Secondtrimester prenatal screening for trisomy 21 using biochemical markers: a 7-year experience in one cytogenetic laboratory. Prenat Diagn 2006; 26: Molecular cytogenetic characteristics of Down syndrome newborns. J Hum Genet 2006; 51: Pehlivan S, Koyuncuoglu M, Pehlivan M, et al. Premalignant lesions of the kidney share the same genetics changes as conventional renal cell carcinoma. World J Urol. 2004; 22: NUCLEIC.gif Maniatis T, Fritsch EF, Sambrook F, Molecular Cloning a Laboratory Manuel, Cold Spring Harbor Laboratory; USA, Strachan T and Andrew P. Human Molecular Genetics 2 2nd ed.new York and London: ; c1999. Pehlivan S, Ozkinay F, Okutman O, et al. Achondroplasia in Turkey is defined by recurrent G380R mutation of the FGFR3 gene. Turk J Pediatr 2003; 45: Musti M, Kettunen E, Dragonieri S, et al. Cytogenetic and molecular genetic changes in malignant mesothelioma. Cancer Genet Cytogenet 2006; 170: Erdem H, Pehlivan S, Topaloglu H, et al. Allele distribution of D5S125, MAP1B5' and D5S679 microsatellite markers in Turkish spinal muscular atrophy families.turk J Pediatr 1997;39: Natrajan R, Little S, Sodha N, et al. Analysis by array CGH of genomic changes associated with the progression or relapse of Wilms' tumour. J Pathol 2006; 13: [Epub ahead of print]. Zdebska E, Krawcewicz A, Adamowicz-Salach A, et al. Beta-Thalassemia in Poland. I. Mediterranean mutations in beta-thalassemia. Pol Merkur Lekarski 2006; 20: Liu QR, Drgon T, Johnson C, et al. Addiction molecular genetics: 639,401 SNP whole genome association identifies many "cell adhesion" genes. Am J Med Genet B Neuropsychiatr Genet 2006; [Epub ahead of print]. Arrays of Hope. Cell 2006; 127: Baig SM, Azhar A, Hassan H, et al. Spectrum of betathalassemia mutations in various regions of Punjab and Islamabad, Pakistan: establishment of prenatal diagnosis.haematologica 2006; 91: ELT Allen SK, Luharia A, Gould CP, et al. Rapid prenatal diagnosis of common trisomies: discordant results between QF-PCR analysis and karyotype analysis on long-term culture for a case of trisomy 18 detected in CVS. Prenat Diagn 2006; [Epub ahead of print]. 11. Zhao J, Ji JZ, Wang DW, et al. Detecting of mtdna mutations at position A3243G and G3316A in patients with type 2 diabetes mellitus in Wenzhou. Yi Chuan 2006; 28: Mitochondrial D-loop variation in leber hereditary neuropathy patients harboring primary G11778A, G3460A, T14484C mutations: J and W haplogroups as high-risk factors. Arch Med Res 2006; 37: Schultz KR, Pullen DJ, Sather HN, et al. Risk and response-based classification of childhood B-precursor acute lymphoblastic leukemia: a combined analysis of prognostic markers from the Pediatric Oncology Group (POG) and Children's Cancer Group (CCG). Blood 2006; 26; [Epub ahead of print]. 14. Tubbs RR, Pettay J, Barry TS, et al. The specificity of interphase FISH translocation probes in formalin fixed paraffin embedded tissue sections is readily assessed using automated staining and scoring of tissue microarrays constructed from murine xenografts. J Mol Histol 2006; [Epub ahead of print]. 21

JOURNAL OF OBSTETRICS and GYNECOLOGY CÝLT : 4 SAYI : 1 YIL: 2005 VOLUME:4 NUMBER:1 YEAR:2005 EDÝTÖR

JOURNAL OF OBSTETRICS and GYNECOLOGY CÝLT : 4 SAYI : 1 YIL: 2005 VOLUME:4 NUMBER:1 YEAR:2005 EDÝTÖR KADIN DOÐUM DERGÝSÝ 2 0 0 2 JOURNAL OF OBSTETRICS and GYNECOLOGY dergisi CÝLT : 4 SAYI : 1 YIL: 2005 VOLUME:4 NUMBER:1 YEAR:2005 EDÝTÖR Doç.Dr.Ferit SARAÇOÐLU editor@kadindogumdergisi.com EDÝTÖRLER KURULU

Detaylı

Çocukluk Çaðýnda Tip Ýki Diyabet

Çocukluk Çaðýnda Tip Ýki Diyabet Çocukluk Çaðýnda Tip Ýki Diyabet Dr. Ayþýn Uçkun*, Dr. Ali Süha Çalýkoðlu** Eriþkin nüfusun %1-6 sýný etkileyen tip 2 diyabetes mellitus toplumda en sýk görülen kronik hastalýklar arasýnda yer almaktadýr.

Detaylı

X'e baðlý hipofosfatemik rikets: Bir vaka takdimi

X'e baðlý hipofosfatemik rikets: Bir vaka takdimi Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Dergisi 2005; 48: 49-53 Vaka Takdimi X'e baðlý hipofosfatemik rikets: Bir vaka takdimi Nilgün Sevinç 1, Mehmet Türkmen 2, Alper Soylu 2, Salih Kavukçu 3 Dokuz Eylül Üniversitesi

Detaylı

YARA BAKIMI ve TEDAVISI

YARA BAKIMI ve TEDAVISI Ý.Ü Cerrahpaþa Týp Fakültesi Sürekli Týp Eðitimi Etkinlikleri Sempozyum Dizisi No: 67 YARA BAKIMI ve TEDAVISI ve Sürekli Týp Eðitimi Komisyonu Editörler Uzm. Hem. Þerife Kartal Erdost Prof. Dr. Oðuz Çetinkale

Detaylı

Kas Ýskelet Sistemi Hastalýklarýnda Nükleer Týp Yöntemleri

Kas Ýskelet Sistemi Hastalýklarýnda Nükleer Týp Yöntemleri Kas Ýskelet Sistemi Hastalýklarýnda Nükleer Týp Yöntemleri Özgür Ömür,* Ceren Kapulu,** Ömer Uður*** Giriþ Eski yýllarla karþýlaþtýrýldýðýnda kas-iskelet sistemi hastalýklarýnýn tedavisinde klinisyenin

Detaylı

Çocukluk çaðý baþ aðrýlarýnýn prospektif deðerlendirilmesi

Çocukluk çaðý baþ aðrýlarýnýn prospektif deðerlendirilmesi Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Dergisi 2003; 46: 38-42 Orijinal Makale Çocukluk çaðý baþ aðrýlarýnýn prospektif deðerlendirilmesi Füsun Alehan Baþkent Üniversitesi Týp Fakültesi Pediatri Yardýmcý Doçenti

Detaylı

Kontrast madde nefropatisi

Kontrast madde nefropatisi 62 DERLEME Kontrast madde nefropatisi Gürkan Acar*, Selahaddin Akçay*, Süleyman Murat Aslan*, Mert Köroðlu**, Orhan Oyar** *Süleyman Demirel Üniversitesi Týp Fakültesi, Þevket Demirel Kalp Merkezi, Kardiyoloji

Detaylı

Türk Hepato-Pankreato-Bilier Cerrahi Dergisi. Türk Hepato-Pankreato-Bilier Cerrahi Derneði Yayýn Organýdýr

Türk Hepato-Pankreato-Bilier Cerrahi Dergisi. Türk Hepato-Pankreato-Bilier Cerrahi Derneði Yayýn Organýdýr Türk HPB Türk Hepato-Pankreato-Bilier Cerrahi Dergisi Türk Hepato-Pankreato-Bilier Cerrahi Derneði Yayýn Organýdýr Ýstanbul Medikal Yayýncýlýk SÜRELÝ YAYINLAR dizisi Türk HPB Dergisi Editör: Prof. Dr.

Detaylı

Sigara: Kanser Patogenezinde Önlenebilir Bir Etken

Sigara: Kanser Patogenezinde Önlenebilir Bir Etken Derleme Sigara: Kanser Patogenezinde Önlenebilir Bir Etken Hüseyin ENGİN*, A. Salih EMRİ** * Hacettepe Üniversitesi T p Fakültesi, İç Hastal klar Anabilim Dal, ** Hacettepe Üniversitesi T p Fakültesi,

Detaylı

HASTANEMİZİN İKİNCİ TRİMESTER GENETİK AMNİYOSENTEZ SONUÇLARI

HASTANEMİZİN İKİNCİ TRİMESTER GENETİK AMNİYOSENTEZ SONUÇLARI T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Bakırköy Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi HASTANEMİZİN İKİNCİ TRİMESTER GENETİK AMNİYOSENTEZ SONUÇLARI UZMANLIK TEZİ Dr. Gülseren Özşeker Rafioğlu

Detaylı

Aquaporinler; su geçiþinde hidrofilik transmembran kanallarý

Aquaporinler; su geçiþinde hidrofilik transmembran kanallarý Týp Araþtýrmalarý Dergisi 2006: 4 (2): 39-44 DERLEME Aquaporinler; su geçiþinde hidrofilik transmembran kanallarý Uzm. Dr. Aysun Toker Erzurum Numune Hastanesi Biyokimya Laboratuarý Özet Su, vücudumuzdaki

Detaylı

42 DERLEME Ýmmunsupresif Ýlaçlarýn Etki Mekanizmalarý Effect Mechanism Of Immunosupressive Drugs Arþ.Gör.Dr. Tülay Kýlýçaslan AYNA Arþ.Gör. Hayriye Þentürk ÇÝFTÇÝ 2 Yrd. Doç. Dr. Hilmi TOZKIR Prof.Dr.

Detaylı

The Turkish Branch of The World Veterinary Poultry Association www.veterinertavukculuk.org info@veterinertavukculuk.org 3 ayda bir yayýmlanýr. Yýl 2007 Cilt 5 Sayý 3 Bölgelendirme (Zoning) ve Bölümlendirme

Detaylı

Sosyal anksiyete bozukluðu, ilk kez 1966'da Marks

Sosyal anksiyete bozukluðu, ilk kez 1966'da Marks Sosyal Anksiyete Bozukluðu: Taný, Epidemiyoloji, Etiyoloji, Klinik ve Ayýrýcý Taný Doç. Dr. Nesrin DÝLBAZ* Sosyal anksiyete bozukluðu, ilk kez 1966'da Marks ve Gelder tarafýndan tanýmlanmasýna karþýn ayrý

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TÜRKİYE DOĞAL FLORASINDA YETİŞEN Papaver CİNSİ Oxytona SEKSİYONUNA AİT GEN HAVUZUNUN ISSR TEKNİĞİ İLE GENETİK KARAKTERİZASYONU Tuğba GÜRKÖK Yüksek

Detaylı

Cinsel Ýþlevler ve Cinsel Ýþlev Bozukluklarý

Cinsel Ýþlevler ve Cinsel Ýþlev Bozukluklarý Cem Ýncesu Doç. Dr., Bakýrköy Ruh Saðlýðý ve Sinir Hastalýklarý Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi, Ýstanbul CÝNSEL ÝÞLEVLER Ýnsanda cinsel uyarana gösterilen fizyolojik tepkiyi, Masters ve Johnson, dört ayrý

Detaylı

Psikiyatrik Belirtiler ve Serum Lipid Düzeyleri Arasýndaki Ýliþki

Psikiyatrik Belirtiler ve Serum Lipid Düzeyleri Arasýndaki Ýliþki Psikiyatrik Belirtiler ve Serum Lipid Düzeyleri Arasýndaki Ýliþki Ramazan ÖZCANKAYA*, Namýk DELÝBAÞ** ÖZET Bu çalýþma, psikiyatri polikliniðinde Mayýs 1999-Þubat 2000 ta-rihleri arasýnda gerçekleþtirildi.

Detaylı

Deri Yaþlanmasýnýn Topikal Ajanlarla Önlenmesi

Deri Yaþlanmasýnýn Topikal Ajanlarla Önlenmesi Deri Yaþlanmasýnýn Topikal Ajanlarla Önlenmesi Doç. Dr. Ümit Türsen* *Mersin Üniversitesi Týp Fakültesi, Dermatoloji Anabilim Dalý Özet Yüzdeki yaþlanma lentigolar, dispigmentasyon, senil purpura, kýrýþýklýklar,

Detaylı

18. Ulusal Biyokimya Kongresi Özetleri

18. Ulusal Biyokimya Kongresi Özetleri Türk Biyokimya Dergisi [Turkish Journal of Biochemistry - Turk J Biochem] 2004; 29 (1); 1-176. Özetler [Abstracts] 18. Ulusal Biyokimya Kongresi Özetleri [The abstracts of 18 th National Biochemistry Congress]

Detaylı

İnsan Papilloma Virüsü Human Papillomavirus

İnsan Papilloma Virüsü Human Papillomavirus DERLEME / REVIEW Kafkas J Med Sci 2013; 3(3):136 144 doi: 10.5505/kjms.2013.52724 İnsan Papilloma Virüsü Human Papillomavirus Gülçin Alp Avcı 1, Gülendam Bozdayı 2 1 Hitit Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu,

Detaylı

Biber Gazýnýn Birey ve Toplum Ruh Saðlýðýna Etkileri: Gezi Olaylarý Örneði

Biber Gazýnýn Birey ve Toplum Ruh Saðlýðýna Etkileri: Gezi Olaylarý Örneði DERLEME Biber Gazýnýn Birey ve Toplum Ruh Saðlýðýna Etkileri: Gezi Olaylarý Örneði Psychological Effects of Exposure to Pepper Gas on Individual and Community Mental Health: The Example of Gezi Protests

Detaylı

Bilindiði gibi ilk atipik antipsikotik ilaç olan

Bilindiði gibi ilk atipik antipsikotik ilaç olan Antipsikotiklere Baðlý Metabolik Yan Etkiler Nevzat Yüksel 1, Aslýhan Sayýn 2 1 Prof.Dr., 2 Uz.Dr., Gazi Üniversitesi Týp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalý, Ankara Bilindiði gibi ilk atipik antipsikotik

Detaylı

Kozmetik Ürünlere Baðlý Ýstenmeyen Etkiler

Kozmetik Ürünlere Baðlý Ýstenmeyen Etkiler Kozmetik Ürünlere Baðlý Ýstenmeyen Etkiler Uzm. Dr. Yeþim Kaymak*, Doç. Dr. Figen Týrnaksýz** * Gazi Üniversitesi Mediko Sosyal Saðlýk Merkezi ** Gazi Üniversitesi Eczcacýlýk Fakültesi, Farmasötik Teknoloji

Detaylı

Ýyatrojenik Pnömotoraks: 62 Olgunun Analizi

Ýyatrojenik Pnömotoraks: 62 Olgunun Analizi ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Ýyatrojenik Pnömotoraks: 62 Olgunun Analizi Iatrogenic Pneumothorax: Analysis of 62 Cases Ufuk Çobanoðlu Assist. Prof., M.D. Department of Thoracic Surgery Yüzüncü Yýl University

Detaylı

Diþ hekimleri için risk taþýyan hastalýklar ve diþ hekimlerinin mesleki rahatsýzlýklarý

Diþ hekimleri için risk taþýyan hastalýklar ve diþ hekimlerinin mesleki rahatsýzlýklarý Gülhane Týp Dergisi 2007; 49: 204-212 Gülhane Askeri Týp Akademisi 2007 DERLEME Diþ hekimleri için risk taþýyan hastalýklar ve diþ hekimlerinin mesleki rahatsýzlýklarý Buðra Þenel (*) Özet Diþ hekimliði

Detaylı

Kablosuz að ve testisler

Kablosuz að ve testisler DERLEME 110 Kablosuz að ve testisler Mustafa Saygýn, Sadettin Çalýþkan, Halis Köylü. Süleyman Demirel Üniversitesi, Týp Fakültesi, Fizyoloji AD, Isparta. Özet Günümüzde teknolojik geliþmelerin geldiði

Detaylı

DERLEMELER (Review Articles)

DERLEMELER (Review Articles) DERLEMELER (Review Articles) GENETİK DANIŞMADA BAYES TEOREMİNİN UYGULAMALARI Application of Bayes Theorem in genetic counseling Sennur DEMİREL 1, Said BODUR 2 Özet: Bu çalışmada, tek gen hastalıklarının

Detaylı

Ne Zaman Travmatik Yas Tanýsý Konur? Ne Zaman Tedavi Baþlar?

Ne Zaman Travmatik Yas Tanýsý Konur? Ne Zaman Tedavi Baþlar? OLGU SERÝSÝ Ne Zaman Travmatik Yas Tanýsý Konur? Ne Zaman Tedavi Baþlar? Ufuk Sezgin 1, Þahika Yüksel 1, Zerrin Topçu 2, Aysun Genç Diþcigil 3 1 Doç. Dr., Prof. Dr., Ýstanbul Üniversitesi Ýstanbul Týp

Detaylı

Gıda Örneklerinde Genetiği Değiştirilmiş Organizma Analizleri. Bölüm 6. Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PCR) M. Somma, M. Querci

Gıda Örneklerinde Genetiği Değiştirilmiş Organizma Analizleri. Bölüm 6. Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PCR) M. Somma, M. Querci Gıda Örneklerinde Genetiği Değiştirilmiş Organizma Analizleri Bölüm 6 Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PCR) M. Somma, M. Querci WORLD HEALTH ORGANIZATION REGIONAL OFFICE FOR EUROPE ORGANISATION MONDIALE DE

Detaylı