MEN 1 MEN 2. hastalarını nasıl takip etmeliyiz? Prof. Dr. Sevinç Eraslan. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji BD

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MEN 1 MEN 2. hastalarını nasıl takip etmeliyiz? Prof. Dr. Sevinç Eraslan. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji BD"

Transkript

1 MEN 1 MEN 2 hastalarını nasıl takip etmeliyiz? Prof. Dr. Sevinç Eraslan Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji BD

2 MEN 1 - MEN 2 : Herediter kanser sendromları Sık rastlanan sorunlar değil Doğru tanı; hasta bireyin etkin tedavisi yanında, aile bireylerinde tarama ve izlenecek önlem yöntemleri açısından önemli! MEN 1: Çeşitli tümörlerin birlikteliği ile oluşan bir tablo (Net sendromik varyantları söz konusu değil) Her bir MEN1 ailesinde olasılıkla inaktive edici MEN 1 germline mutasyonu var MEN 1 germline mutasyon testi : yararlı bilgiler vermekle birlikte, tedaviyi her zaman çok kesin olarak yönlendirmez

3 MEN 2 in en az 3 ayrı varyantı var (MEN 2A, MEN 2B ve ailevi medüller tiroid Ca ) * MTC in agresifliği ve etkilenen organların dağılımı açısından aralarında önemli farklar var Mortaliteyi öncelikle belirleyen feokromositomadan çok medüller tiroid Ca! MEN 2 taşıyıcılarında medüller tiroid Ca ı tedavi veya önlem için çocuklukta proflaktik tiroidektomi önemli Olasılıkla her hastada aktive edici germline RET mutasyonu var (genetik taşıyıcıların saptanmasında önemli) Spesifik RET kodon mutasyonu ; MEN 2 tipi MT Ca ın ortaya çıkış yaşı MT Ca ın agresifliği ile İLİŞKİLİ! Bu nedenle mutasyon tipi, tedavi kararını etkiliyor

4 MEN 1 SENDROMU MEN 1 de 20 den çok endokrin ve endokrin dışı tümörün kombinasyonu var (Bu nedenle her indeks hastayı veya ailelerini kapsayacak basit, net bir tanım yapmak olası değil) Pratik bir MEN 1 tanımı: MEN 1 le ilişkili temel 3 endokrin tümörden, *Paratiroid tümörü *Enteropankreatik endokrin tümörler *Hipofiz tümörleri 2 in geliştiği hasta, olarak yapılabilir

5 MEN 1 ( 40 yaşta gözlenebilen belirtilerin tahmini % ) Endokrin özellikler 1. Paratiroid adenomu (%90) 4. Ön hipofiz Tm 2. Enteropankreatik tümör PRLoma (%20) Gastrinoma (%40) Diğer: GH+PRL, GH, İnsülinoma (10) fonksiyonel olmayan( %5) Fonksiyonel olmayan (PP dahil,%20) ACTH (%2), TSH: nadir Diğer: Glukagonoma, VİPoma, Somatostatinoma (%2) 5. Adrenal korteks (%25) 3. Karsinoid (foregut) (fonksiyonel olmayan) Timus (fonksiyonel olmayan, %2) Bronş ( «) Mide (EC benzeri tm, fonksiyonel olmayan, %10)

6 MEN 1 (40 yaşta gözlenen özelliklerin tahmini %) Endokrin dışı Lipomlar (%30) Yüzde anjiyofibromlar (%85) Kollajenomlar (%70) Nadir (endokrin ve endokrin dışı, doğumsal olabilir) *Feokromositoma (< %1) *Ependimom (%1)

7 MEN 1 de lipom Darling TN, 2010

8 MEN 1 de angiofibromlar Darling TN,2010

9 MEN 1 de kollagenomlar Darling TN,2010

10 Darling TN,2010

11 * Yayınlanan ilk MEN 1 li hasta (Erdheim, 1903) Eozinofilik hipofiz adenomu + paratiroid adenomu * Tipik triad (HPT + ZES + hipofizer adenomatozis) ve otozomal dominant geçiş (Wermer, 1954) * MEN 1 geninin tanımlanması ve moleküler patogenezin aydınlanması (Chandrasekharappa, 1997) MEN 1 geni 610 aa li bir proteini (MENİN) kodlar Menin: Nükleer transkripsiyon regülatörü gibi çalışır (inaktive edici germline mutasyon, fonksiyon kaybı)

12 MEN 1 de etkin tedavi Hastalığın primer belirtilerinin ve sekonder komplikasyonlarının yaşam boyu araştırılmasını (tarama) ve gereken girişimlerin uygulanmasını gerektirir. Be nedenle: 1. MEN 1 tanısının doğrulanması 2. MEN 1 tümör sendromları açısından aralıklı tarama 3. Tarama ile saptanan tümör sendromlarının tedavisi 4. MEN 1 le ilişkili hastalık risk faktörlerinin belirlenmesi ve 5. Aile bireylerinin taranması, izlenmesi, tedavisi uygun tedavisi

13 1. Doğru tanı - Hastada ailevi MEN 1 mi var? MEN 1 fenotipi : Hem ailevi hem de sporadik formları içerir Görünüşte sporadik MEN 1 hastaları (aile öyküsü yok) 1. Otozomal dominant MEN 1 (germline mutasyon+) 2. Nedensel ilişkinin olmadığı sporadik endokrin tümörlerin bir arada oluşu: MEN 1 FENOKOPİ! Seyir, tedavi ve prognoz farklılıkları! Bu karmaşık özellikler nedeniyle MEN 1 kuşkusu olan hastaya GENETİK TEST önerisi!

14 Genotipi doğrulamak da kolay olmayabilir, çünkü: * MEN 1 le ilişkili 450 den fazla mutasyon var *Genotip fenotip arasında kesin ilişki yok *MEN 1 li ailelerin % de belirlenebilen bir MEN 1 mutasyonu yok! (MEN 1 geninin değerlendirilmemiş kısımlarında mutasyon olasılığı veya büyük delesyonların varlığı)

15 2. MEN 1 de tümör sendromların düzenli aralıklarla taranması MEN 1 de klinik tablonun ortaya çıkış oranı > %95 Ancak hastalığın şiddeti ve dağılımı bireyler arasında önemli farklılıklar gösterir MEN 1 fenotip spektrumu * Paratiroid > %95 Hiperparatiroidi, hiperplazi * Pankreas > %50 NF adenom, malinite, gastrinoma, insülinoma, glukagonoma * Hipofiz %20-30 NF adenom, PRLoma, akromegali, Cushing, TSHoma * Adrenal %20-30 Makronodular hiperplazi, malinite * Gastroduodenal %50 e kadar Gastrinoma, EC-like hiperplazi, gastrik karsinoid, malinite

16 Timus < %5 Karsinoid, malinite Bronş < %5 Karsinoid, malinite Derialtı <%30 Lipom Deri > %70 Anjiyofibrom, kollajenoma Diğer (oran değişken) Leyomyom, ependimom, DM MEN 1 le ilişkili lezyonların erken tanı ve tedavisi için düzenli aralıklarla BİYOKİMYASAL ve GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMLERİ ile tarama yapılır *Puberte öncesi neoplazi nadir olsa da hafif-orta şiddette hiperparatiroidi adolesanda gelişebilir, bu dönemde hipofiz adenomu da olabilir, fonksiyonel veya f. olmayan pankreas lezyonlarına da rastlanabilir, 30 yaş öncesi MALİNİTE ise nadirdir!

17 MEN 1 tanısı kesinleşmiş erişkinde biyokimyasal tarama (en az yılda bir kez, açlık kan örneğinde) * İyonize kalsiyum ve albuminle düzeltilmiş Ca++ ve PTH * Gastrin, glikoprotein alfa subunit * Glukagon, VIP, PP, kromogranin A * PRL, IGF-I, TSH, ft4 * Glukoz, insülin, * Kolesterol, trigliserid, HDL

18 MEN 1 tanısı kesinleşmiş erişkin hastada aralıklı görüntüleme yöntemleri ile tarama * Yılda bir kez abdominal USG : Pankreas, karaciğer ve adrenaller * 3-5 yılda bir kez torakal ve abdominal CT veya MR: Bronkopulmoner ve timus karsinoidi, Adrenal ve gastroenteropankreatik tümörler * 3-5 yılda bir kez : Hipofiz MR * 5 yılda bir kez : DEXA Burgess J, Clin Endocrinol 2010

19 2001 NIH konsensus konferansına göre MEN1 de periyodik tarama: 1- Anamnez (fonksiyonel tümörlere ait semptomlar?) 2- Biyokimya (yıllık) 3- Görüntüleme(3-5yıl) * Tümörleri erken saptayarak morbidite ve mortalitenin azaltılması amacıyla yoğun bir tarama programı önerisi! * CERRAHİ sonrası için (pankreas ve diğerleri) özel öneri yok * Düzenli yoğun taramanın hastadaki olası psikolojik etkisi? ** MEN 1 de belirli hastalıklara ait prospektif tarama ve sonuçlarına ait çalışma sayısı az! ** Düzenli tarama uzun dönemde sürvi üzerinde etkili mi? (çok merkezli çalışma gerekliliği- MEN 1 insidansı düşük)

20 Tarama programının pek çok yararı olduğu kesin! * Endokrin morbidite ve malign transformasyonu önleyebilir * Yaşam süresine etkisi : prospektif çalışma yetersizliğine karşın, retrospektif çalışmalara göre olasılıkla olumlu etki var! Waldmann J, World J Surg, 2009

21 3. Saptanan tümör sendromlarının tedavisi PRİMER HİPERPARATİROİDİ * Sıklıkla 2. dekadda belirir * Tipik biyokimya: hafif iyonize hiperkalsemi + normal aralıkta PTH ve ilerlemesi genelde yavaş, bazan adolesanda ciddi hiperkalsemi! * Tedavide genel eğilim «erken paratiroidektomi»! * Cerrahi sırasında 4 glandın da değerlendirilmesi gerekir * Aynı seansta trans servikal timektomi de yapılır * Başarılı cerrahi sonrasında nüks hiperparatiroidi daha sık

22 İNTRAABDOMİNAL NEOPLAZİ * Enteropankreatik ve adrenal neoplazmlar En sık : Nonfonksiyone pankreas adenomu İnsülinoma Pankreatiko-duodenal gastrinoma Gastrik karsinoid Salgı yapmayan pankreatik lezyonlar 20 yaşa kadar %40 hastada gelişir Tedavi: Cerrahi (büyük tm için, eşik değer?) Genel eğilim : Büyük ve hızlı büyüyende cerrahi! Statik, < 2-3 cm: Konservatif! (İzlem!)

23 İnsülinoma: Adolesan ve erken gençlik döneminde belirti verir Benign ve cerrahi ile kür şansı yüksek Gastrinoma: 30 yaş öncesi sık değil 60 yaşa kadar MEN1 li hastaların %50 de gelişir Belirgin ZES olmasa da yüksek gastrin salgısına ikincil, diyare, midede ECL hücre hiperplazisi/karsinoid sıktır Hipergastrinemili hastaların %50 de MALİNİTE gelişir (periodik gastroskopi)

24 MEN1 de hipergastrinemi tedavisi Sporadik gastrinomanın aksine cerrahi ile kür nadir * Multisentrik * Duodenal submukozal yerleşim sık Progresif ve malign seyre karşın yavaş ilerler PPI ile medikal tedavi başarılı Eşlik eden PHP tedavisi ve somatostatin analogları hipergastrinemiyi kontrol eder

25 HİPOFİZDE NEOPLAZİ MEN1 de sıklıkla benign (en sık NF adenom ve PRLoma ) Genelde yavaş seyirli ama sporadik adenomlara oranla daha agresif olmaya eğilimli! Tedavi genel populasyondaki hastalara benzer

26 İNTRATORASİK NEOPLAZİ MEN1 de %5 hastada benign ve malign intratorasik nöroendokrin tümör var En sık : Benign bronşiyal karsinoid Malign TİMUS karsinoidi ** Paratiroidektomi sırasında PROFLAKTİK TİMEKTOMİ! (Etkinliği tam? Cerrahiye karşın malinite riski var)

27 MALİNİTE MEN1 in en olumsuz sonucu (%30) En tipik seyri: Enteropankreatik hastalık (hipergastrinemi, hiperglukagonemi) Diğer malign transformasyon yerleri: TİMUS ve MİDE MUKOZASI Daha az oranda : Hipofiz ve adrenalde Malign transformasyonu önleme yöntemleri? *TM çapı *Aile öyküsü *Hormon profili riski belirlemede yardımcı *Günümüzde en önemli strateji: Klinik, radyolojik, biyokimyasal izlem!

28 4. MEN1 le ilişkili hastalıklara ait risk faktörlerinin tedavisi - MEN1 de doğrudan gelişen hastalık etkileri, (Hormonal, kitle etkisi, malinite) önemli MORBİDİTE nedeni - Parakrin-endokrin düzeyde fenotip etkileşimleri de önemli! * phpt nin hipergastrinemiyi artırıcı etkisi (hastalık şiddeti artabilir) * Hipergastrineminin gastrik karsinoid gelişimini artırması (farklı dokuda neoplazi gelişiminin hızlanması) - Kalp damar hastalıkları açısından konvansiyonel risk faktörleri! (MEN1 de malinite dışında morbiditeyi artıran en önemli hastalık grubu kalp damar hastalıklarıdır DM, IGT riski yüksektir )

29 5. Asemptomatik aile bireylerinde genetik test ve izlem - Asemptomatik aile bireylerinde «prediktif genetik test» ( Yararlı bilgiler verir, ancak major tedavi yönlendiriciliği nadir - MEN2 dekinin aksine ) MEN1 mutasyon test endikasyonları 1. İndeks hastada: Klinik kriterleri MEN1 le uyumlu(sp.-ailesel) 2. İndeks hastada: *Klinik tam değil ancak atipik düşündürücü özellikleri olan(2 veya daha fazla MEN1 le ilişkili Tm olan), * 30 yaş öncesi çok sayıda pt adenomu olan *Gerçek rekürren HPT * Her yaşta gastrinoma-çoklu adacık Tm, Ailevi İzole HPT 3. MEN1 mutasyonu olan ailelerdeki asemptomatik birey Brandi ML, Consensus, JCEM, 2001

30 MEN1 mutasyon taşıyıcılığı olan (genetik test veya diğer kriterler) asemptomatik bireylerde tümör ekspresyonu açısından tarama programı: Tm Başlama yaşı Biyokimya Görüntüleme (yılda) (3 yılda) Paratiroid 8 Ca(iyonize), PTH Hayır Gastrinoma 20 Gastrin, g. Asid output Hayır sekretinle uya. Gastrin İnsülinoma 5 AKŞ, İnsülin Diğer entero 20 Kromogranin A, glukagon Octreotide Scan pankreatik Proinsülin CT veya MR Ön Hipofiz 5 PRL, IGF-I MR Karsinoid 20 yok CT

31 MEN 2 Sendromu Çeşitli endokrin hücre ve dokuda hiperplazi ve neoplazi gelişimi * Tiroidin parafolliküler - C hücreleri * Paratiroid * Adrenal medullada en sık Genetik, nadir (2.5/ ) bir sendrom MEN2A, MEN2B, ailevi medüller karsinom: Alt tipleri Tiroid C hücrelerindeki hiperplazi ilerledikçe, çok erken yaşta medüller tiroid kanseri (MTK) gelişir Feokromositoma sıklıkla benign, ciddi bir hipertansiyon krizine yol açana kadar sessiz seyirlidir

32 MEN 2 Sendromunda 1- Genetik tarama 2- Tarama sonuçları ile klinik sendromların ilişkilendirilmesi 3- Genetik test sonuçlarına göre tedavi planı çizilmesi çok önemli!!!

33 MEN 2 İlk tanımlanması klinik bir sendrom olarak (Sipple Send) Sonraları otozomal dominant geçiş Genetik sorunun yeri 10q11 Sorumlu gen RET (B. Ponder ve ark. UK) RET : Tirozin kinaz reseptörü ve mutasyonları fonksiyonda aktivasyona yol açar

34 Cornelis J Lips, Uptodate 2011

35 Cornelis J Lips, Uptodate 2011

36 * MEN2 de genotip ile fenotip arasında ilişki çok kuvvetli! * Spesifik bir mutasyon belirli bir klinik sendrom oluşturur - Ekstramembranöz cysteine bağlayan kısımdaki mutasyon MEN2A, - Ligand bağlanan yerin iç kısmındaki mutasyon genellike MEN2B e neden olur MEN2B de paratiroid sorunu yok MTK daha malign, daha erken yaşta ve bazı fenotip özellikleri var (Marfanoid yapı, mukozada nöromlar, barsakta gangliyonöromatozis)

37 MEN1 de mutasyonlar gen boyunca dağınıktır, genotip fenotip ilişkisi yoktur veya çok azdır MEN2 : Belirli mutasyon sonucunda gelişen tümör tipi ve yaşı hakkında çok önemli bilgiler vermesi ve sonuçta hasta ve yakınlarının tedavilerinin yönlendirilmesi açısından ayrı bir özellik taşıyor

38 Medüller Tiroid Kanserli (MTK) hastaların %25 de MEN sendromu (sıklıkla MEN2A), Görünüşte sporadik Feokromositomalı hastaların %2-5 de MEN2A vardır MTK: Malign tm, lokal + uzak organ metaztazı yapar (ama diğer nöroendokrin tm gibi yavaş bir seyir de izleyebilir) MEN2 ile ilişkili adrenal medüller tm hemen her zaman benign, bilateral olabilir, sıklıkla fonksiyoneldir Paragangliomalar (ekstramedüler feo.) MEN2 de olabilir

39 Cornelis J Lips, Uptodate 2011

40 MTK ve feokromositomalı hastalar hangi koşullarda MEN olasılığı açısından değerlendirilmelidir? 1. Hastada veya ailesinde eşlik eden bir tümör öyküsü 2. Kırk yaştan genç hastalar (Bazı görüşler ise yaş önemli olmaksızın her feokromositomalı hastanın MEN açısından araştırılmasını önerir) Genelde genç (<35 yaş), bilateral, multisentrik lezyon varlığında düşünülebilir

41 MEN2A da RET mutasyonu %95 hastada 634. pozisyondadır Kalanların hemen hepsi:611, 618, 620, 630, 631. pozisyonda MEN2B de ise 918. pozisyondadır MTK çok daha agresif, proflaktik cerrahi daha farklı Ailevi MTK da: 609,791,790,804,649,891,768. pozisyonda MTK daha yavaş seyirli

42 * Medüller Tiroid Kanseri : MEN2A MEN2B Ailevi MTK de yaklaşık % 100 * Feokromositoma : MEN2A MEN 2B de yaklaşık %50 (ailevi MTK de yok) * Primer hiperparatiroidi : Yalnızca MEN2A da ve %25 sıklığındadır * Deride Lichen amyloidosis: Çok nadir, MEN2A da * Hirscsprung hastalığı : «

43 MEN 2A da deride lichen amyloidosis (lichen planus amyloidosis) Cornelis J Lips, Uptodate 2011

44 Cornelis J Lips, Uptodate 2011

45 Medüller tiroid karsinomu; genetik tarama ile tanı almadıysa MEN2A ın ilk belirtisi! (tiroidde nodül kitle) A.tanı: Diff. Tiroid kanseri İnce iğne asp.: Bazan yanıltıcı Hangi koşulda MTK kuşkusu olmalı? ** Tiroidde kitle olan genç, erkek ve ailede sendromla ilişkili olabilecek öykü varlığında! Plazma Kalsitonin ölçümü sıklıkla tanısal (alım, transport, yalancı +liğe dikkat) CEA: Daha az oranda +, ama daha agresif olma göstergesi

46 Tedavi : Total tiroidektomi + santral kompartman lenf nodu diseksiyonu Postop. CT ölçümü : Cerrahi küratif mi? Post op. RT : Etkisi? Metastaz olduğunda (akciğer, karaciğer, kemik) semptomatik hastaya (diyare..):somatostatin analogu İlerleyici hastalığın tedavisi güç! Kemoterapi: Etki az Kötü prognoz göstergesi: Bir yılda CT de 2 kattan fazla artış! Daha aktif tedavi: I123-MIBG + se I131- MIBG tedavisi Octreo scan +se ra. işaretli octreotid ted. Tirozin kinaz inh. Tedavisi (sunitinib.) SONUÇ: GÜNÜMÜZDE KÜRATİF TEK YÖNTEM CERRAHİ!!!!

47 Feokromositoma: MEN2A da hemen her zaman benign Bilateral olabilir Nadiren de adrenal dışındadır MEN2A tanısı doğrulandığında feokromositoma için düzenli tarama gereklidir! Günümüzde en iyi yöntem: Plazma veya idrarda metanefrinlerin ölçümü MEN2A da biyokimyasal ölçümler : 6 ayda Görüntüleme(CT veya MR) : 1-2 yıl ara ile yapılır Tedavi: Cerrahi (laparoskopik) Diğer adrenalde de + olursa: adrenalektomi veya «adrenal korteksi koruyan» cerrahi! (uzun dönem sonuçlar, rekürens?)

48 Hiperparatiroidi : MEN2A da daha seyrek Sıklıkla tüm glandlarda hiperplazi vardır Tedavi: total paratiroidektomi ve/veya ototransplantasyon veya işaretli tek, az bir miktar doku bırakılması Rekürens olduğunda: Hafif hiperkalsemide izlem veya semptomatiklerde cinacalcet

49 GENETİK TARAMA ** Tüm MTK ve feokromositomalı hastalarda genetik tarama yapılabilir - MTK için RET geni, - Feokr. İçin klinik ve aile öyküsüne göre hangi genlerin taranacağı kararlaştırılır * MEN2A da yüksek olasılıkla 634. pozisyonda mutasyon! Bu durumda hastanın 1. derece akrabalarına genetik test önerisi yapılır (ebeveyn, kardeşler, çocuklar) ve danışmanlık için klinik genetik uzmanına yönlendirilir Otozomal dominant geçiş olduğu için, eğer de novo bir mutasyon değilse ebeveynden biri, çocukların %50 i etkilenmiştir

50 Bu yaklaşımın yararları: (temelde gen defektini belirleyerek, taramayı etkin ve nispeten düşük maliyetle yapabilmeye dayanır) 1- Etkilenmemiş aile bireylerinde(özellikle çocuklar) biyokimyasal tarama gerekmez 2- Etkilenen çocuklara proflaktik total tiroidektomi önerilir MEN2A için 5 yaş veya öncesinde MEN2B için doğumdan sonra olabilen ilk anda 3- Etkilenen aile bireylerinde düzenli aralıklarla feokromositoma için biyokimyasal tarama önerilir A. Grossman, ENDO 2010

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI OKMEYDANI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ NÜKLEER TIP KLİNİĞİ. Tez Yöneticisi Doç. Dr. Tevfik ÖZPAÇACI

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI OKMEYDANI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ NÜKLEER TIP KLİNİĞİ. Tez Yöneticisi Doç. Dr. Tevfik ÖZPAÇACI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI OKMEYDANI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ NÜKLEER TIP KLİNİĞİ Tez Yöneticisi Doç. Dr. Tevfik ÖZPAÇACI DİFERANSİYE TİROİD KARSİNOMUNDA UZAK METASTAZ GELİŞİMİNDE RİSK FAKTÖRLERİ AKCİĞER

Detaylı

KLİNİK OLARAK BELİRGİN OLMAYAN ADRENAL KİTLEYE (İNSİDENTALOMA) YAKLAŞIM

KLİNİK OLARAK BELİRGİN OLMAYAN ADRENAL KİTLEYE (İNSİDENTALOMA) YAKLAŞIM KLİNİK OLARAK BELİRGİN OLMAYAN ADRENAL KİTLEYE (İNSİDENTALOMA) YAKLAŞIM Adrenal bezler, her iki böbreğin üzerinde yerleşmiş üçgen biçiminde organlardır. Vücut metabolizmasını, su ve tuz dengesini düzenlemelerinin

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı Đstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Patoloji Bölümü Şef: Doç. Dr. Erol Rüştü Bozkurt

T.C. Sağlık Bakanlığı Đstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Patoloji Bölümü Şef: Doç. Dr. Erol Rüştü Bozkurt T.C. Sağlık Bakanlığı Đstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Patoloji Bölümü Şef: Doç. Dr. Erol Rüştü Bozkurt KLĐ ĐĞĐMĐZDE TA I ALA GASTROĐ TESTĐ AL VE PA KREATĐK ÖROE DOKRĐ TÜMÖRLERĐ PROG OSTĐK PARAMETRELER

Detaylı

ACTH Bağımsız Cushing Sendromu

ACTH Bağımsız Cushing Sendromu Tiroid Lenfoması ACTH Bağımsız Cushing Sendromu Androjen Salgılayan Sürrenal Adenom Von Hippel Lindau Hastalığı Diabetes Inspidus Paratiroid Karsinomu Editör Prof. Dr. Dilek Yavuz ISBN: 978-605-63575-3-4

Detaylı

T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI TIBBİ ONKOLOJİ BİLİM DALI. Dr. İrfan ÇİÇİN. Tez Yöneticisi Doç. Dr.

T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI TIBBİ ONKOLOJİ BİLİM DALI. Dr. İrfan ÇİÇİN. Tez Yöneticisi Doç. Dr. T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI TIBBİ ONKOLOJİ BİLİM DALI Tez Yöneticisi Doç. Dr. Hakan KARAGÖL HORMON RESEPTÖRÜ NEGATİF VE HER-2 NEGATİF MEME KANSERLİ HASTALARLA HORMON

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Tez Yöneticisi Doç. Dr. N. Cenk SAYIN KIRKLARELİ DEVLET HASTANESİ NDE ÇALIŞAN SAĞLIK PERSONELİNİN VE

Detaylı

Kocaeli-Derince Bölgesinde Hipertansiyondan Haberdar Olma Hipertansiyon Prevelansı ve Hipertansif Hastaların Sosyo-Demografik Özellikler ile Đlişkisi

Kocaeli-Derince Bölgesinde Hipertansiyondan Haberdar Olma Hipertansiyon Prevelansı ve Hipertansif Hastaların Sosyo-Demografik Özellikler ile Đlişkisi T.C Sağlık Bakanlığı Đstanbul Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Koordinatör: Prof. Dr. Aytekin Oğuz Kocaeli-Derince Bölgesinde Hipertansiyondan Haberdar Olma Hipertansiyon Prevelansı

Detaylı

Böbrek kistleri olan hastaya yaklaşım

Böbrek kistleri olan hastaya yaklaşım Böbrek kistleri olan hastaya yaklaşım Dr. Ayşegül Örs Zümrütdal Başkent Üniversitesi-Nefroloji Bilim Dalı 20/05/2011-ANTALYA Böbrek kistleri Genetik ya da genetik olmayan nedenlere bağlı olarak, Değişik

Detaylı

GASTRİN. Klinik Laboratuvar Testleri

GASTRİN. Klinik Laboratuvar Testleri GASTRİN Kullanım amacı: Pernisiyöz anemi, kronik atrofik gastrit, Zollinger Ellison sendromu ve gastrinoma gibi hastalık olasılıklarının değerlendirilmesi amacıyla kullanılır. Genel bilgiler: En önemli

Detaylı

KÜÇÜK HÜCRELİ AKCİĞER KANSERİNDE TEDAVİ ÖNCESİ PROGNOSTİK FAKTÖRLER VE TEDAVİ SONUÇLARI

KÜÇÜK HÜCRELİ AKCİĞER KANSERİNDE TEDAVİ ÖNCESİ PROGNOSTİK FAKTÖRLER VE TEDAVİ SONUÇLARI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DR. LÜTFİ KIRDAR KARTAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ GÖĞÜS HASTALIKLARI KLİNİĞİ DOÇ. DR. BENAN ÇAĞLAYAN KÜÇÜK HÜCRELİ AKCİĞER KANSERİNDE TEDAVİ ÖNCESİ PROGNOSTİK FAKTÖRLER VE TEDAVİ

Detaylı

AKUT BİLİYER PANKREATİT TE MRKP BULGULARI İLE KLİNİK VE LABORATUVAR BULGULARININ KARŞILAŞTIRILMASI VE MRKP ZAMANLAMASININ ERKP KARARINA KATKISI

AKUT BİLİYER PANKREATİT TE MRKP BULGULARI İLE KLİNİK VE LABORATUVAR BULGULARININ KARŞILAŞTIRILMASI VE MRKP ZAMANLAMASININ ERKP KARARINA KATKISI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HAYDARPAŞA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ I.GENEL CERRAHİ KLİNİĞİ Klinik Şefi: Doç. Dr. M. İzzet TİTİZ AKUT BİLİYER PANKREATİT TE MRKP BULGULARI İLE KLİNİK VE LABORATUVAR BULGULARININ

Detaylı

PEDİATRİK RADYOTERAPİDE GEÇ YAN ETKİLER: İZLEM ve DESTEK TEDAVİ PROTOKOLLERİ

PEDİATRİK RADYOTERAPİDE GEÇ YAN ETKİLER: İZLEM ve DESTEK TEDAVİ PROTOKOLLERİ PEDİATRİK RADYOTERAPİDE GEÇ YAN ETKİLER: İZLEM ve DESTEK TEDAVİ PROTOKOLLERİ Dr Vuslat Yürüt Çaloğlu Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı vuslatyurut@yahoo.com Kanser tedavisinde

Detaylı

TİP 2 DİYABETLİLERİN ÖZ-YETERLİLİK DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

TİP 2 DİYABETLİLERİN ÖZ-YETERLİLİK DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Tez Yöneticisi Yrd.Doç. Dr. Özgül EROL TİP 2 DİYABETLİLERİN ÖZ-YETERLİLİK

Detaylı

PROF. DR. Taha ÜNAL Ege Üni. Dişhekml. Fak. 2012

PROF. DR. Taha ÜNAL Ege Üni. Dişhekml. Fak. 2012 PROF. DR. Taha ÜNAL Ege Üni. Dişhekml. Fak. 2012 NEOPLAZİ TANIMLAMA Zamanımızda en yaygın ölüm nedenlerinden biri olan, neoplazinin gerçek anlamı yeni büyüme dir. Neo= yeni; plasm= oluşum, gelişme, büyüme

Detaylı

T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANA BİLİM DALI TIBBİ ONKOLOJİ BİLİM DALI KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİNDE

T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANA BİLİM DALI TIBBİ ONKOLOJİ BİLİM DALI KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİNDE T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANA BİLİM DALI TIBBİ ONKOLOJİ BİLİM DALI KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİNDE TEDAVİYİ YÖNLENDİRİCİ BİYOLOJİK BELİRTEÇLER: RRM-1, SINIF III

Detaylı

İnflamatuvar Bağırsak Hastalıklarında Klinik Belirtiler

İnflamatuvar Bağırsak Hastalıklarında Klinik Belirtiler güncel gastroenteroloji 18/4 İnflamatuvar Bağırsak Hastalıklarında Klinik Belirtiler Nurhan DEMİR, Yusuf Ziya ERZİN İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı, İstanbul

Detaylı

ÜST GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALARINDA MORTALİTE VE TEKRAR KANAMAYA ETKİ EDEN FAKTÖRLER VE RİSK SKORLAMA SİSTEMLERİNİN ÖNEMİ

ÜST GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALARINDA MORTALİTE VE TEKRAR KANAMAYA ETKİ EDEN FAKTÖRLER VE RİSK SKORLAMA SİSTEMLERİNİN ÖNEMİ T.C. Sağlık Bakanlığı Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği Klinik Şefi: Prof. Dr. Erşan AYGÜN ÜST GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALARINDA MORTALİTE VE TEKRAR KANAMAYA

Detaylı

ÜST GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALI HASTALARIN GENEL DEĞERLENDİRİLMESİ

ÜST GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALI HASTALARIN GENEL DEĞERLENDİRİLMESİ T.C SAĞLIK BAKANLIĞI GÖZTEPE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ KOORDİNATÖR: PROF. DR. AYTEKİN OĞUZ ÜST GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALI HASTALARIN GENEL DEĞERLENDİRİLMESİ (UZMANLIK TEZİ) DR

Detaylı

SAĞLIĞINIZDA OLAN BİTENİ ÖĞRENİN. REMEDY HOSPİTAL

SAĞLIĞINIZDA OLAN BİTENİ ÖĞRENİN. REMEDY HOSPİTAL SAĞLIĞINIZDA OLAN BİTENİ ÖĞRENİN. CHECK UP Pendik Sapağı Pendik Sahil Işıklar Pendik İlçe REMEDY HOSPİTAL Check up nedir? SAĞLIĞINIZDA OLAN BİTENİ ÖĞRENİN. SİZİ AVANTAJLI CHECK UP PAKETLERİNDEN YARARLANMANIZ

Detaylı

FAKTÖR VIII DÜZEYİ İLE KORONER ARTER HASTALIĞI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

FAKTÖR VIII DÜZEYİ İLE KORONER ARTER HASTALIĞI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HASEKİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 1. İÇ HASTALIKLARI KLİNİĞİ Şef: Doç. Dr. Mehmet KENDİR FAKTÖR VIII DÜZEYİ İLE KORONER ARTER HASTALIĞI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ (

Detaylı

ÇOCUK VE GENÇLERDE AKUT MİYELOİD LÖSEMİDE TANI VE TEDAVİ REHBERİ

ÇOCUK VE GENÇLERDE AKUT MİYELOİD LÖSEMİDE TANI VE TEDAVİ REHBERİ ÇOCUK VE GENÇLERDE AKUT MİYELOİD LÖSEMİDE TANI VE TEDAVİ REHBERİ Giriş Çocuk ve adolesanlarda akut miyeloid lösemi (AML) lösemilerin %15-20 sini oluşturur. İnsidansı her yıl milyonda 5-7 dir. İki yaş insidansın

Detaylı

Akut intermitan porfiri, variegate porfiri, ya da kalitsal koproporfiri bulunan hastalar ve ailelerine yönelik bilgiler.

Akut intermitan porfiri, variegate porfiri, ya da kalitsal koproporfiri bulunan hastalar ve ailelerine yönelik bilgiler. For patients and families For healthcare professionals Drugs and porphyria About EPI For patients and families AKUT PORFIRI Akut intermitan porfiri, variegate porfiri, ya da kalitsal koproporfiri bulunan

Detaylı

EDİRNE İL MERKEZİNDEKİ 40 59 YAŞ ARASI KADINLARIN SAĞLIKLA İLİŞKİLİ YAŞAM KALİTELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

EDİRNE İL MERKEZİNDEKİ 40 59 YAŞ ARASI KADINLARIN SAĞLIKLA İLİŞKİLİ YAŞAM KALİTELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ AİLE HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI Tez Yöneticisi Doç. Dr. H. Nezih DAĞDEVİREN EDİRNE İL MERKEZİNDEKİ 40 59 YAŞ ARASI KADINLARIN SAĞLIKLA İLİŞKİLİ YAŞAM KALİTELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Detaylı

HPV - GENİTAL KANSER İLİŞKİSİ ve KORUNMA. Prof.Dr.Saffet Dilek Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum A.D.

HPV - GENİTAL KANSER İLİŞKİSİ ve KORUNMA. Prof.Dr.Saffet Dilek Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum A.D. HPV - GENİTAL KANSER İLİŞKİSİ ve KORUNMA Prof.Dr.Saffet Dilek Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum A.D. Sununun Ana Hatları HPV nedir? HPV enfeksiyonunun epidemiyolojisi HPV ilişkili

Detaylı

UTERUS SARKOMLARI. 1995-2003 yılları arasında tedavi ve takipleri yapılan hastaların retrospektif değerlendirilmesi

UTERUS SARKOMLARI. 1995-2003 yılları arasında tedavi ve takipleri yapılan hastaların retrospektif değerlendirilmesi T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI OKMEYDANI EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ RADYASYON ONKOLOJİSİ KLİNİĞİ KLİNİK ŞEFİ: DOÇ. DR. MUSTAFA ÜNSAL UTERUS SARKOMLARI 1995-2003 yılları arasında tedavi ve takipleri yapılan hastaların

Detaylı

TC. SAĞLIK BAKANLIĞI DR. SİYAMİ ERSEK GÖĞÜS KALP ve DAMAR CERRAHİSİ EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ

TC. SAĞLIK BAKANLIĞI DR. SİYAMİ ERSEK GÖĞÜS KALP ve DAMAR CERRAHİSİ EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ TC. SAĞLIK BAKANLIĞI DR. SİYAMİ ERSEK GÖĞÜS KALP ve DAMAR CERRAHİSİ EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ AKCİĞERDE MALİGNİTE ŞÜPHESİ OLAN KİTLESEL LEZYONLARIN KARAKTERİZASYONUNDA MULTİDEDEKTÖR TORAKS BİLGİSAYARLI

Detaylı

AKUT FAZ REAKTANLARININ İSKEMİK İNMEDEKİ YERİ (CRP, Fibrinojen ve Seruloplazmin Düzeyleri)

AKUT FAZ REAKTANLARININ İSKEMİK İNMEDEKİ YERİ (CRP, Fibrinojen ve Seruloplazmin Düzeyleri) T.C. Sağlık Bakanlığı Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği Klinik Şef Yrd.: Cihat ÖRKEN AKUT FAZ REAKTANLARININ İSKEMİK İNMEDEKİ YERİ (CRP, Fibrinojen ve Seruloplazmin Düzeyleri) (Uzmanlık

Detaylı

her hakki saklidir onderyaman.com

her hakki saklidir onderyaman.com İNFERTİLİTE: İnfertilite, son 12 aylık zaman diliminde korunmadan cinsel birleşme olduğu halde spontan konsepsiyonun olmaması olarak tanımlanır. İnfertilite geçici veya çoğu azoospermide olduğu gibi kalıcı

Detaylı