DNA tan testleri. Filiz Özbafl - Gerçeker 1, Dr. Meral Özgüç Hacettepe T p Dergisi 2002; 33(1): 20-26

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DNA tan testleri. Filiz Özbafl - Gerçeker 1, Dr. Meral Özgüç 2. 20 Hacettepe T p Dergisi 2002; 33(1): 20-26"

Transkript

1 DNA tan testleri Filiz Özbafl - Gerçeker 1, Dr. Meral Özgüç 2 Hacettepe Üniversitesi T p Fakültesi, TÜB TAK DNA/Hücre Bankas ve Gen Araflt rmalar Laboratuvar Uzman Biyolog 1, T bbi Biyoloji Anabilim Dal, Profesör 2 DNA TANI TESTLER DNA testleri sa l k problemlerine iflaret edebilecek, kal tsal DNA dizilerindeki varyasyonlar n tespit edilmesi temeline dayan r. Bu tan m kiflilik tesbitleri ve sonradan kazan lm fl de iflikliklerin incelenmesini kapsamamaktad r. Genetik testler germline de iflikliklerin incelenmesini içerdi i için sadece kifliyi de il ayn zamanda ailesini ve sonraki kuflaklar da ilgilendirmektedir. Kal t lmayan DNA de iflikliklerinin test edilmesi (ör: enfeksiyon), babal k tayini ve adli t p testleri bu anlamda genetik test kapsam na girmemektedir (1). Genetik hastal klar n tan s uzun y llar klinik de erlendirmelere ve biyokimyasal testlerle protein analizlerine dayal olarak yap lmaktayd. Ancak son y llarda moleküler genetik bilimindeki ilerlemeler ile gen teknolojilerinin gelifltirilmesi DNA testlerinin kullan m na yol açt. Bilhassa nsan Genom Projesi nden elde edilen veriler, hastal klara neden olan genlerin haritalanmas na, DNA varyasyonlar n n tesbitine olanak sa lad ve kal tsal DNA hatalar n n hastal k geliflimindeki rolü tan kriterlerinin içinde yer almaya bafllad (2). DNA daki genetik flifre bilgisi her hücrede sabit oldu u için, DNA testlerinin en büyük avantaj kolay elde edilen kan hücrelerinde uygulan r olmas, ayr ca hastal n presemptomatik evresinde veya prenatal dönemde de kullan labilmesidir. DNA testleri 2 farkl yönteme dayanmaktad r : 1) Direkt tan Hastal a neden olan gen belli bir kromozoma haritalanm fl ve klonlanm fl ise, bu gendeki DNA mutasyonlar n tesbit etmek mümkün olacakt r. DNA testi bu durumda hastal tafl yan ailede özgül mutasyonu belirlemeye yönelik uygulan r. Direkt olarak mutasyonu test edebilmede afla daki noktalara dikkat etmek gerekmektedir : a) Heterojenite Birden fazla gende ayn hastal a neden olan mutasyonlar bulunabilir (genetik heterojenite, ör: Tuberoskleroz OMIM#191100) (3). Baz hastal klarda ör: kistik fibrozis bir gen (CFTR) içinde 995 mutasyon rapor edilmifltir (allelik heterojenite) (4). Bu durumlarda incelenecek olan genin yap s n n çok iyi biliniyor olmas gerekmektedir. b) Founder mutasyonlar Mutant allel frekanslar toplumlar aras farkl l k göstermektedir. Ör: CFTR genindeki F508 mutasyonu Bat Avrupa ve Amerika da % 70 oran nda gözlenmekte ancak ülkemizde mutant allellerin % ~28 sini oluflturmaktad r (5). Bu aç dan DNA testlerinde direkt mutasyon tesbiti için toplumda özgül mutasyon profilinin daha önceden belirlenmesi gerekmektedir. Klinik olarak hastaya tan da yard mc olabilmek için direkt DNA testlerinin mutasyonlar % 90 gibi bir oran belirliyor olmas gerekmektedir (6). 2) ndirekt tan Mutasyonlar n tan mlanamad ancak hastal k geninin kromozom haritas n n bilindi i durumlarda DNA testleri Linkage (ba lant ) analizi ile indirekt olarak gerçeklefltirilir. Bu durumda genin içinde veya gen ile rekombinasyona u ramayacak (mayoz s ras nda birbirinden ayr lmayacak) flekilde gene yak n (~1cM), tek nükleotid polimorfizmleri (Single Nucleotide Polymorphism, SNP) (7) ve k sa tekrar dizileri (Short Tandem Repeats, STR) (8) gibi DNA polimorfizmlerinden yararlan l r. Polimorfizmin tüm aile bireylerindeki (ebeveyn, sa l kl bireyler ve indeks vaka) da l m incelenerek, bu polimorfizm ile linkage halinde oldu u daha evvel tesbit edilmifl olan genin aile içinde normal ve mutant allellere 20 Hacettepe T p Dergisi 2002; 33(1): 20-26

2 Özbafl-Gerçeker, Özgüç: DNA tan testleri 21 aktar m indirekt olarak belirlenmifl olur (9). Bu testlerin uygulanmas nda da baz noktalara dikkat edilmelidir. ndeks vakan n polimorfizmi nas l kal tt na dayal olarak yap lan bu testlerde, indeks vakan n hayatta olmas gerekmektedir. Ayr ca indirekt testlerde tüm aile bireylerinin incelenmesi zorunlulu u oldu u için, bu testler daha uzun zaman al rlar. Bu aç dan prenatal dönemde uygulanabilmeleri için hamilelik öncesi ailenin incelenmesi gerekmektedir. DNA TANI TESTLER N N UYGULAMALARI: DNA tan testleri; 1) Do um öncesi (Prenatal) 2) Yeni do an (Neonatal) 3) Eriflkin evrelerde uygulanabilir. 1.Do um öncesi evre: Bu evredeki testler, hamilelik s ras nda fötusun tan s na yönelik veya hamilelik öncesinde tafl y c tesbiti için geçerlidir. Hamilelik s ras nda fötal doku en erken tan için amniosentez ( hafta) veya korionik vilus aspirasyon (8-12. hafta) yöntemleri ile elde edilebilir. Annenin dolafl m nda bulunan fötal hücrelerden tan da yak n bir gelecekte mümkün olacakt r (10). Farkl toplumlarda yüksek frekansta görülen genetik hastal klar için tafl y c tesbiti yap lmaktad r. Ör: Akdeniz de Talasemiler (11) ve srail de Tay- Sachs (12) taramalar 2. Yenido an evresi: Günümüze de in, yeni do an tarama testleri fenilketonuri ve konjenital hipotiroidizm örne inde oldu u gibi anormal metabolit tesbiti ile yap lmaktad r (13, 14). Günümüzde yeni do an evresinde uygulanabilecek DNA ya ba l testlerin gelifltirilmesi sadece bu evrede de il ilerki yafllarda patoloji oluflturma riski olan mutasyonlar n da tesbitini gerçeklefltirecektir. Bu aç dan hukuksal ve etik sorunlar ortaya ç kabilecektir. Bu nedenle bu testlerin uygulanma evresinde bu tür sorunlar n göz önünde bulundurulmas gerekecektir. 3. Eriflkin evresi: Bu evrede uygulanabilir testler tek gen hastal klar, kanser ve di er yayg n hastal klar olmak üzere üç gruba ayr labilir (15): a) Tek gen hastal klar : Eriflkinlerdeki tek gen hastal klar nda en s k karfl m za ç kan örnek AD-Huntington hastal d r da indirekt, 1993 y l nda sorumlu gen tesbit edildikten sonra direkt DNA testleri bulunan bu hastal k 1/10,000 gibi düflük bir insidansa sahiptir. Testler sonucunda, ailenin di er bireylerinin de genetik statüsünün ortaya ç kma riski söz konusudur. Bu, psikolojik, sosyal sorunlar yaratabilecek bir problemdir. Bu aç dan Huntington örne inde DNA testleri çok iyi bir dan flmanl k çerçevesinde uygulanmal d r (16). c) Kal tsal kanserler: Kal tsal kanserlere yatk nl k (susceptibility) genlerinin (BRCA1, BRCA2, MSH2, MLH1, PMS1, PMS2, MSH6, P16, APC) (17, 18, 19, 20, 21, 22) bulunmas ile yüksek risk alt ndaki tafl y c lar n tesbiti DNA testi ile yap labilmektedir. Ancak Huntington örne inde oldu u gibi kanser testleri de psikolojik ve etik sorunlar beraberinde getirmekte ve sadece testin uygulanmas de il hasta ve ailesine uzman kifliler taraf ndan dan flmanl k verilmesi önem kazanmaktad r (23). Meme kanserlerinin % 5-10 unun genetik mutasyonlardan kaynakland düflünülürse, BRCA1 ve BRCA2 genlerinin tan mlanmas meme kanserinin tan s ve tedavisinde önemli bir geliflme sa lam flt r. Özellikle Aflkenazi toplumunda oldu u gibi yüksek riskteki toplumlarda taraman n getirece i faydalar mevcuttur (24). Ancak bu testlerde dikkat edilmesi gereken noktalar vard r. 1) Pozitif sonuç yüksek kanser riskine iflaret etmekle birlikte kiflinin yaflam sürecinde ne zaman kanser olaca konusunda bilgi vermemektedir. 2) BRCA1 ve BRCA 2 genleri oldukça büyük genlerdir ve bugüne kadar yaklafl k olarak 700 mutasyon bildirilmifltir (25). Bu aç dan mutasyon taramas maliyet ve zaman aç s ndan yüklüdür. d) Multifaktöryel yayg n hastal klar: Eriflkinlerde en s k görülen yayg n hastal klar aras nda diabet, koroner kalp hastal klar, Alzheimer hastal, hipertansiyon, migren say labilir. Birden fazla genin birbirleri ve çevre faktörleri ile etkileflimi ile ortaya ç kan patolojilere yatk nl k genlerinin katk s n n araflt r lmas günümüzde en popüler genetik araflt rmalar n bafl nda gelmektedir. Günümüzdeki mevcut teknolojilerle tek gen hastal klar ndaki sorumlu mutasyonlar n tayin edilmesi mümkündür. Ancak multifaktöryel yayg n hastal klardaki gen varyasyonlar n n tesbit edilmesi daha karmafl kt r. Yatk nl k genleri ve yayg n hastal klar iliflkisinde tek nükleotid (Single nucleotide polymorphism, SNP) varyasyonlar ndan yararlan lmaktad r. SNP ler genomda s kl kla bulunan (~1/1000 baz) ve eflit flekilde da l m gösteren genetik belirleyicilerdir (26) y l nda insan SNP

3 24 Hacettepe T p Dergisi haritalar n n oluflturulmas na yönelik bir konsorsiyum kurulmufl (27) ve 2001 y l nda da insan SNP haritas yay nlanm flt r (28). Hastal klara yatk nl k genlerinin (susceptibility genes) tesbit edilmesi ve uzun vadede kiflilere özel ilaç ve tedavi uygulamalar n n mümkün olabilece i varsay lmaktad r. Genifl ölçekli tarama tekniklerinin (ör: gen çipleri, robot sistemleri ve biyoinformatik sistemleri) gelifltirilmesi ile çok pahal olan bu testlerin maliyetlerinin düflürülmesi ve çok daha k sa sürede uygulanmalar sa lanacakt r (1). DNA TESTLER N N KAL TE KONTROLÜ DNA testlerinin say s gün geçtikçe artmaktad r. Ancak bu programlar n sa l kl bir flekilde uygulanmas için muhtemel risklerini de belirlemek gerekmektedir. DNA testlerinin; presemptomatik tan, hastal klara yatk nl n tesbiti, erken tan, önleme ve uygun tedavi seçimi konular nda sonsuz faydalar mevcuttur. Ancak genetik bilginin bilinçsizce ve yanl fl amaçlarla kullan lmas riski hukuki, psikolojik, sosyolojik ve etik sorunlara yol açabilir (1). Bu sorunlar n giderilmesinde en önemli basamak elde edilen genetik bilginin hastaya do ru bir flekilde ifade edilmesidir. Bu bilginin anlafl labilir, genifl kapsaml ve yeterli kalitede olmas testi yapt ran kiflinin kendisi ve hatta çocuklar için en do ru karar verebilmesi için gereklidir (29). Test uygulanacak kiflilerin bu karar ba ms z olarak vermeleri gerekmektedir. Bu aç dan test uygulanmadan evvel kifli uzman taraf ndan testin faydas ve potansiyel riskleri hakk nda bilgilendirilmeli ve kifli testi almadan önce bilgilendirilmifl onam formu imzalamal d r. E er bir mutasyonun populasyondaki s kl düflükse, mutasyonun toplumda taranmas yerine ailelerde taranmas daha uygundur. Penetrans (belirli bir genotip varl nda hastal k fenotipinin görülmesi s kl ) gözden kaç r lmamas gereken bir di er önemli noktad r. Kanserle iliflkili genlerin ço unda düflük penetrans karfl m za ç kmaktad r (30) ve bu genetik testlerin uygulanmas nda bir sorun teflkil edebilir. Ayr ca ayn genotipe sahip kiflilerin farkl fenotipik özellikler tafl malar da olas d r. Bütün bu noktalar göz önünde bulundurulduktan sonra genetik testin uygulanmas na karar verilmelidir. Testlerin sonuçlar gizlilik (Confidentiality & privacy) esas na göre de erlendirilmelidir. Sonuçlar hekim taraf ndan de erlendirilmeli, üçüncü flah slara (örne in devlet makamlar, sigorta flirketleri, e itim kurumlar ) bu bilgiler aktar lmamal d r. Genetik testlerin sonuçlar biyokimyasal testlerden çok farkl olup test uygulanan kifliyi de il gelecek kuflaklar da etkilemektedir. Bu aç dan di er t bbi verilerden farkl olarak de erlendirilmelidir (31). DNA tan testleri son y llarda gelifltirilmifl olan genetik teknolojilere ba l d r. Örne in, DNA daki mutasyonlar n ve polimorfizmlerin tesbiti DNA n n PCR (Polymerase Chain Reaction) tekni i ile amplifiye edilerek problar ile hibridizasyon yöntemleri veya restriksiyon endonükleaz enzimleri ile analizlerine dayal d r. PCR h zl ve hassas bir yöntemdir ancak yorumlanmas uzmanl k gerektirir. Bu aç dan moleküler tan teknikleri kullan lan ve DNA tan testi uygulayan laboratuvarlar n çerçeve kurallara uymalar, sonuçlar n sa l kl bir flekilde verilmesini sa lamaktad r (32). Sonuçlar standart hale gelmifl raporlar arac l ile testi talep eden hekime verilmelidir. Raporda test edilen örnek, tarih, kullan lan metod, hastal k ve analiz sonuçlar aç kça belirtilmelidir. Genel olarak PCR ile uygulanan analiz sonuçlar n n raporlar 7 gün içinde tamamlanmaktad r. Hastalara ait kiflisel bilgiler dosyalama sistemlerinde saklanmal d r. Ancak aç k sistemlerde kodlanarak kullan lmamal, hastan n ismi deney tüplerinde ve laboratuvar defterinde aç k olarak yaz l olmamal d r. Yine analiz sonuçlar elektronik veri tabanlar fleklinde korunuyor ise bilgisayar sistemi flifrelenmeli ve herkese aç k olmamal d r (32). Testlerin uygulanmas ve yorumlanmas uzman kiflilerce olmal d r. Kullan lan teknik ve protokollerin özgüllü ü ve hassasiyeti kan tlanm fl olmal d r. Laburatuvarlar iç ve d fl kalite kontrol (internal & external quality assesment) programlar n gerçeklefltirmelidir. Örnek: European Union - External Qality Assurance (EU-EQA) program (33). Sonuç olarak, gün geçtikçe sa l k alan nda daha da yayg n uygulamalar olacak olan DNA tan testleri çok hassas metodlar olup; kime, nas l uygulanmas ve sonuçlar n n kimler taraf ndan nas l de erlendirilmesi gerekti ine dair çerçeve kurallar n n belirlenmesini, ulusal ve hatta uluslararas harmonizasyona gidilmesini gerektiren testlerdir. KAYNAKLAR 1. OECD Workshop Vienna 2000 on genetic testing: Policy issues for the new millenium February, International Human Genome Sequencing Consortium. Initial sequencing and analysis of the human genome. Nature 2001; 409: Janssen LAJ, Sandkuyl LA, Merkens EC, et al. Genetic heterogeneity in tuberous sclerosis. Genomics 1990; 8:

4 Özbafl-Gerçeker, Özgüç: DNA tan testleri CFTR mutation database: on.ca./cftr/ 5. Y lmaz E, Erdem H, Özgüç, M. Coflkun T, Özçelik U, Göçmen A, Özalp I. Study of 12 mutations in Turkish cystic fibrosis patients. Hum Hered. 1995; 45(3): Karnes PS. Concise review for Primary-Care Physicians: Ordering and interpretating DNA tests. Mayo Clin Proc 1996; 71: Wang DG, Fan JB, Siao CJ, et al. Large scale identification, mapping & genotyping of single nucleotide polymorphisms in the human genome. Science 1998; 280: Edwards A, Hammond HA, Jin L, Caskey CT, Chakraborty R. Genetic variation at five trimeric and tetrameric tandem repeat loci in four human population groups. Genomics 1992; 12(2): Kruglyak L. The use of a genetic map of biallelic markers in linkage studies. Nat Genet 1997; 17: Bianchi DW. Prenatal diagnosis by analysis of fetal cells in maternal blood. J Pediatrics 1995; 127: Cao A, Saba L, Galanello R, Rosatelli MC. Molecular diagnosis and carrier screening for beta thalassemia. JAMA 1997; 278(15): Bach G, Tomczak J, Risch N, Ekstein J. Tay- Sachs screening in the Jewish Ashkenazi population: DNA testing is the preferred procedure. Am J Med Genet 2001; 99: Scriver, CR. Science, medicine and PKU. Acta Pediatrica Supplementum 1994; 407: Grant DB. Congenital hypothyroidism: optimal management in the light of 15 years experience of screening. Arch Dis Child 1995; 72: Battista RN, Hodge MJ. Putting the genome to work: Testing for genetic disease and implications for health services. OECD: The economic aspects of biotechnologies rekated to human health, section III (Using genetic information in testing and diagnosis) 1997; Harper PS, Lim C, Craufurd D. Ten years of presymptomatic testing for Huntington's disease: the experience of the UK Huntington's Disease Prediction Consortium. J. Med. Genet. 2000; 37: Futreal PA, Liu Q, Shattuck-Eldens D, et al. BRCA1 mutations in primary breast and ovarian carcinomas. Science 1994; 266: Wooster R, Bignell G, Lancaster J, et al. Identification of the breast cancer susceptibility gene BRCA2. Nature 1995; 378: Fishel R, Lescoe MK, Rao RS, et al. The human mutator gene homolog MSH2 and its association with hereditary nonpolyposis colon cancer. Cell 1993; 75: Bronner CE, Baker SM, Morrison PT, et al. Mutation in the DNA mismatch repair gene homologue hmlh1 is associated with hereditary nonpolyposis colon cancer. Nature 1994; 368: Kinzler KW, Nilbert MC, Vogelstein B, et al. Identification of a gene located at chromosome 5q21 that is mutated in colorectal cancers. Science 1991; 251: Leach FS, Nicolaides N, Papadoulopulos N, et al. Mutations of a muts homolog in hereditary nonpolyposis colorectal cancer. Cell 1993; 75: Stemerding D, Koch L, Bourret P. DNA diagnosis and the emergence of Cancer Genetic Services in European Health Care. Eur J Hum Genet 1997; 5 (suppl 2): Roa BB, Boyd AA, Volcik K, Richard CS. Ashkenazi Jewish population frequencies for common mutations in BRCA1 and BRCA2. Nat Genet 1996; 14: Struewing JP, Hartge P, Wacholder S, et al. The risk of cancer associated with specific mutations of BRCA1 and BRCA2 among Ashkenazi Jews. New Engl J Med 1997; 336: Cargill M, Altshuler D, Ireland J, et al. Characterization of single-nucleotide polymorphisms in coding regions of human genes. Nat Genet 1999; 22: Sachidanandam R., Weissman D., Schmidt SC, et al. A map of human genome sequence variation containing 1.42 million single nucleotide polymorphisms. Nature 2001; 409(6822): Lippman-Hand A, Fraser F. Genetic counselling: provision and perception of information. Am J Med Genet 1979; 3: Ford D, Easton DF, Stratton M, et al. Genetic heterogeneity and penetrance analysis of the BRCA1 and BRCA2 genes in breast cancer families. Am J Hum Genet 1998; 62: EUROGAPPP Project , Public and Professional Policy Committee (PPPC). Population

5 26 Hacettepe T p Dergisi genetic screening programmes : proposed recommendations of the European Society of Human Genetics. Eur J Hum Genet 2000; 8(12): EUCROMIC Qualty Assesment Group. Quality guidelines and standards for genetic laboratories/clinics in prenatal diagnosis on fetal samples obtained by invasive procedures : an attemp to establish a common European framework for quality assesment. Eur J Hum Genet 1997; 5: Dequeker E, Cassiman JJ. Genetic testing and quality control in diagnostic laboratories. Nat Genet 2000; 25:

nsan Genetik Verileri Uluslararas Bildirgesi

nsan Genetik Verileri Uluslararas Bildirgesi nsan Genetik Verileri Uluslararas Bildirgesi Bu kitapç n çevirisi UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Bioyetik Íhtisas Komitesi taraf ndan yap lm flt r Birleflmifl Milletler Er itim Bilim ve Kültür Kurumu 1,

Detaylı

Sa lam Çocuk zlemi. Doç. Dr. Emel Gür

Sa lam Çocuk zlemi. Doç. Dr. Emel Gür .Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Sa lam Çocuk zlemi Sempozyum Dizisi No: 35 Ekim 2003; s. 9-16 Sa lam Çocuk zlemi Doç. Dr. Emel Gür SA LAM ÇOCUK ZLEM Sa lam çocuk izlemi,

Detaylı

Gebelikte rutin ilk üç ay taramas n n sonuçlar ve sonras nda yap lan tan sal giriflimler

Gebelikte rutin ilk üç ay taramas n n sonuçlar ve sonras nda yap lan tan sal giriflimler Klinik Araflt rma Perinatoloji Dergisi 2015;23(1):50 55 Perinatal Journal 2015;23(1):50 55 künyeli yaz n n Türkçe sürümüdür. Gebelikte rutin ilk üç ay taramas n n sonuçlar ve sonras nda yap lan tan sal

Detaylı

Meme Kanseriyle Bafl Etme Rehberi

Meme Kanseriyle Bafl Etme Rehberi memeensonnn 10/20/09 11:08 AM Page 1 Meme Kanseriyle Bafl Etme Rehberi Tedavide Mediko-Psikolojik Aç l mlar Doç.Dr. BAHADIR M. GÜLLÜO LU Psikolog Dr. ELV N AYDIN V V SORYANO memeensonnn 10/20/09 11:08

Detaylı

Sa lam Çocuk zlemi FOLLOW UP CARE IN CHILDHOOD. Ayça Vitrinel, 1 Gülay Çiler Erda 2. Key words: Healthy child care, early childhood development

Sa lam Çocuk zlemi FOLLOW UP CARE IN CHILDHOOD. Ayça Vitrinel, 1 Gülay Çiler Erda 2. Key words: Healthy child care, early childhood development Türk Aile Hek Derg 2007; 11(3): 101-106 STE CME Sa lam Çocuk zlemi FOLLOW UP CARE IN CHILDHOOD Ayça Vitrinel, 1 Gülay Çiler Erda 2 Özet Sa lam çocuk izlemi, birinci basamak çocuk sa l ve hastal klar hizmetlerinin

Detaylı

florence Ocak 2012 5/5/12 1:57 AM Page 1

florence Ocak 2012 5/5/12 1:57 AM Page 1 florence Ocak 2012 5/5/12 1:57 AM Page 1 florence Ocak 2012 5/5/12 1:57 AM Page 2 künye group florence nightingale hastaneleri yay n d r. mtiyaz Sahibi Kardiyoloji Vakf Florence Nightingale Hastanesi A.fi.

Detaylı

Selection of Electronic Information Resources

Selection of Electronic Information Resources Elektronik Bilgi Kaynaklar n n Seçimi Selection of Electronic Information Resources Umut AL* ve P nar AL** Öz Y llar boyu kütüphane kullan c lar gereksinim duyduklar bilgiyi sa lamakta sadece bas l ortamdan

Detaylı

5CBS DE PROJE TASARIMI VE YÖNET M -I

5CBS DE PROJE TASARIMI VE YÖNET M -I 5CBS DE PROJE TASARIMI VE YÖNET M -I Amaçlar m z Bu üniteyi tamamlad ktan sonra; Bir CBS projesi tasar m n n neden önemli oldu unu ve projenin genel çerçevesini oluflturabilmek için nas l bir yol izlenmesi

Detaylı

KAN KÜLTÜRÜ UYGULAMA KILAVUZU

KAN KÜLTÜRÜ UYGULAMA KILAVUZU KAN KÜLTÜRÜ UYGULAMA KILAVUZU Editör Prof. Dr. Ahmet Baflustao lu derneklerinin katk lar yla... 1 YAZARLAR Ahmet Baflustao lu Gülhane Askeri T p Akademisi T bbi Mikrobiyoloji AD. Ankara Aydan Özkütük Dokuz

Detaylı

KURUMSAL R SK YÖNET M

KURUMSAL R SK YÖNET M TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE KURUMSAL R SK YÖNET M fiubat 2008 (Yay n No. TÜS AD-T/2008-02/452) TÜS AD, Meflrutiyet Caddesi, No.46 34420 Tepebafl / stanbul Telefon: (0212) 249 19 29 Telefax: (0212)

Detaylı

Destekleyen kurulufllar. flbirli i yap lan kurulufllar. Sosyal Politika Formu

Destekleyen kurulufllar. flbirli i yap lan kurulufllar. Sosyal Politika Formu Gazeteci Erol Dernek Sok. Hanif Han No:11/5 Beyo lu stanbul Tel: 0212 252 49 20 Faks: 0212 252 49 08 GSM: 0539 436 32 62 Web: www.rusihak.org e-posta: info@rusihak.org flbirli i yap lan kurulufllar Destekleyen

Detaylı

Beden Muayenesi. Prof. Dr. fiebnem KORUR F NCANCI - Doç. Dr. A. Coflkun YORULMAZ. .Ü Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri

Beden Muayenesi. Prof. Dr. fiebnem KORUR F NCANCI - Doç. Dr. A. Coflkun YORULMAZ. .Ü Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri .Ü Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Yeni Yasalar Çerçevesinde Hekimlerin Hukuki ve Cezai Sorumlulu u, T bb Malpraktis ve Adli Raporlar n Düzenlenmesi Sempozyum Dizisi No: 48 fiubat

Detaylı

Genel sa l k sigortas yolundaki anaforlar...

Genel sa l k sigortas yolundaki anaforlar... SA LIK POL T KASI Genel sa l k sigortas yolundaki anaforlar... Prof. Dr. Sabahattin Ayd n 1959 y l Bolu do umlu. stanbul Üniversitesi T p Fakültesi nden 1985 y l nda mezun oldu. Trakya Üniversitesi T p

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2980 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1934 PROJE YÖNET M

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2980 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1934 PROJE YÖNET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2980 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1934 PROJE YÖNET M Yazarlar Prof.Dr. Ender SUVACI (Ünite 1, 2) Yrd.Doç.Dr. fienay LEZK (Ünite 3) Oktay UYSAL (Ünite 4, 6) Prof.Dr.

Detaylı

Ak l ve Ruh Sa l Alan nda nsan Haklar : 2008 Türkiye Raporu

Ak l ve Ruh Sa l Alan nda nsan Haklar : 2008 Türkiye Raporu Ak l ve Ruh Sa l Alan nda nsan Haklar : 2008 Türkiye Raporu Gazeteci Erol Dernek Sok. Hanif Han No:11/5 Beyo lu stanbul Tel: 0212 252 49 20 Faks: 0212 252 49 08 GSM: 0539 436 32 62 Web: www.rusihak.org

Detaylı

HYPERTENSION MANAGEMENT IN PRIMARY CARE. Key words: Hypertension, hypertension management, primary care

HYPERTENSION MANAGEMENT IN PRIMARY CARE. Key words: Hypertension, hypertension management, primary care Aile Hek Derg 997; (): 48-2 B R NC BASAMAKTA H PERTANS YON YÖNET M * HYPERTENSION MANAGEMENT IN PRIMARY CARE Okay Baflak, Hulki Meltem Sönmez 2, Erdo an Payza Özet AMAÇ Birinci basamak sa l k bak m sunan

Detaylı

May s 2005 (Yay n No. TÜS AD-T/2005-05/396)

May s 2005 (Yay n No. TÜS AD-T/2005-05/396) TÜRK SANAY C LER VE fi ADAMLARI DERNE May s 2005 (Yay n No. TÜS AD-T/2005-05/396) Meflrutiyet Caddesi, No.74 34420 Tepebafl / stanbul Telefon: (0212) 249 07 23 Telefax: (0212) 249 13 50 2005, TÜS AD Tüm

Detaylı

Haz rl k Mavi Kare Reklamc l k (0212) 266 55 31. Bask Nak fl Ofset (0212) 613 87 37

Haz rl k Mavi Kare Reklamc l k (0212) 266 55 31. Bask Nak fl Ofset (0212) 613 87 37 Türkiye Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derne i Ba dat Cad. Kumbarac lar Ç kmaz Birlik Apt. B Blk. No:16/24 Feneryolu 34724 Kad köy / stanbul Tel: (0216) 414 44 17 (pbx) Faks: (0216) 414 44 19 Web: www.kmtd.org.tr

Detaylı

Fikri Mülkiyet Haklar Alan nda Gündemdeki Konular. fl Dünyas çin Yol Haritas

Fikri Mülkiyet Haklar Alan nda Gündemdeki Konular. fl Dünyas çin Yol Haritas TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE M LLETLERARASI T CARET ODASI Fikri Mülkiyet Haklar Alan nda Gündemdeki Konular fl Dünyas çin Yol Haritas Fifth Edition - 2004 2004 A r a l k 2 0 04 (Yay n No. TÜS AD-T/2004/1

Detaylı

Fenilketonüri Tarama Program

Fenilketonüri Tarama Program .Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Sa lam Çocuk zlemi Sempozyum Dizisi No: 35 Ekim 2003; s. 65-71 Fenilketonüri Tarama Program Uz. Dr. Çi dem Aktu lu Zeybek KALITSAL METABOL

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2584 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1553 ÜRET M YÖNET M

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2584 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1553 ÜRET M YÖNET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2584 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1553 ÜRET M YÖNET M Yazarlar Doç.Dr. C. Hakan KA NICIO LU (Ünite 1, 3, 8) Yrd.Doç.Dr. Sinan AYDIN (Ünite 2, 4) Yrd.Doç.Dr. Servet

Detaylı

HASTANE ENFEKSİYONLARI İLE MÜCADELE

HASTANE ENFEKSİYONLARI İLE MÜCADELE ISBN 978-975-6058-64-0 T.C. Sayıştay Başkanlığı Performans Denetimi Raporu HASTANE ENFEKSİYONLARI İLE MÜCADELE B L MSEL TIP YAYINEV Bükrefl Sokak No: 3/20 Kavakl dere-ankara Tel: +90 312 426 47 47 Faks:

Detaylı

Tip 1 Diyabet. Type 1 Diabetes. GüncelPediatri. Epidemiyoloji

Tip 1 Diyabet. Type 1 Diabetes. GüncelPediatri. Epidemiyoloji Güncel Pediatri 2007; 5: 1-10 Abac ve ark. Tip 1 Diyabet Tip 1 Diyabet Type 1 Diabetes Ayhan Abac *, Ece Böber**, Atilla Büyükgebiz*** Dokuz Eylül Üniversitesi T p Fakültesi Çocuk Sa l ve Hastal klar Bilim

Detaylı

Human Papillomavirus (HPV) Afl lar

Human Papillomavirus (HPV) Afl lar REVIEW Human Papillomavirus (HPV) Afl lar Macit ARVAS, Altay GEZER Department of Obstetrics and Gynecology, Cerrahpafla Faculty of Medicine, stanbul University, stanbul, Turkey Received and accepted 30

Detaylı

Girifl. Viroloji. stanbul Üniversitesi Cerrahpafla T p Fakültesi, Kad n Hastal klar ve Do um Anabilim Dal, stanbul, Türkiye

Girifl. Viroloji. stanbul Üniversitesi Cerrahpafla T p Fakültesi, Kad n Hastal klar ve Do um Anabilim Dal, stanbul, Türkiye Ça r l Editör Invited Editor 1 Genital HPV enfeksiyonu ve koruyucu HPV afl lar Genital HPV infection and prophylactic HPV vaccines Macit Arvas, Altay Gezer, Onur Güralp stanbul Üniversitesi Cerrahpafla

Detaylı

EYLÜL - EKİM 2006 / SAYI 74

EYLÜL - EKİM 2006 / SAYI 74 EYLÜL - EKİM 2006 / SAYI 74 YAYIN KURULU NDAN 1 Ç NDEK LER ÖZET VEFAT Füsun Sayek i kaybettik DERLEME Laboratuvarda Akreditasyon Dr. Esra Karakoç 2 3 15 Dünyada hemen her konuda pek çok geliflme ve de

Detaylı

damla OCAK - fiubat 2000 / SAYI 34 Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derne i Bülteni

damla OCAK - fiubat 2000 / SAYI 34 Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derne i Bülteni damla OCAK - fiubat 000 / SAYI 34 Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derne i Bülteni YAYIN KURULU NDAN K ymetli okuyucular, kibin y l n n ilk say s nda yine sizlerle birlikteyiz. Bu say n n da de iflik konular

Detaylı

ULUSLARARASI DENET M STANDARTLARI KAPSAMINDA BA IMSIZ DENET M

ULUSLARARASI DENET M STANDARTLARI KAPSAMINDA BA IMSIZ DENET M 5 DENET M SÜREC Finansal tablolar n ba ms z denetimden geçirilmesinin amac ; bu tablolar n tüm önemli yönleriyle iflletmenin finansal durumunu, faaliyet sonuçlar n ve nakit ak mlar n finansal raporlama

Detaylı

Alzheimerl Hasta Yak n Olmak*

Alzheimerl Hasta Yak n Olmak* DERLEME/REVIEW Akad Geriatri 2013; 5: 57-63 Gelifl Tarihi/Received: 29/07/2012 - Kabul Edilifl Tarihi/Accepted: 30/10/2012 Alzheimerl Hasta Yak n Olmak* Being Alzheimer Patient s Relative** Ercüment Erbay

Detaylı

Bankac l k Krizleri ve Erken Uyar Sistemleri: Türk Bankac l k Sektörü çin Bir Model Önerisi

Bankac l k Krizleri ve Erken Uyar Sistemleri: Türk Bankac l k Sektörü çin Bir Model Önerisi Bankac l k Krizleri ve Erken Uyar Sistemleri: Türk Bankac l k Sektörü çin Bir Model Önerisi K. Batu TUNAY* Özet Bu çal flma Türkiye de olas bankac l k krizlerini öngörmekte kullan labilecek bir erken uyar

Detaylı