Standart No.1..S Tarih III. J. - Revizvon No KUPA UYGULAMASI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Standart No.1..S Tarih III. J. - Revizvon No KUPA UYGULAMASI"

Transkript

1 > SACLIK ALANI SERTFİKALI ECİTİM STANDARTLARI Standart No.1..S Tarh III. J. - Revzvon No KUPA UYGULAMASI SACLIK BAKANLICI SACLIK HİzMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜCÜ Eğtm ve Sertfkasyon Hzmetler Dare Başkanlığı Mthatpaşa Cad. No: 3 B Blok 3. Kat Sıhhye ANKARA Bu standart Sağlık Bakanlığı Sertfkalı Eğtm Yönetmelğ gereğnce lgl sertfkalı eğtm blm komsyonunca hazırlanmıştır. 1 Evrakın elektronk mzalı suretne adresnden tbf288c f2.962f.a40a9d78 ı 182 kodu le erşeblrsnz. II e ge:> sayı e c tron! ımza anuna gore guvcn e e tronı ımza e ımza anmıstlf.

2 İçİNDEKİLER TABLOSU. EGİTİMİN AD 3 2. EGİTM İN AMACı 3 3. EGİTİMİN HUKUKİ DAYANAGI 3 4. EGİTİM İLE İLGİLİ TANIMLA R 3 5. EGİTİM PROGRAMıNıN YüRÜTÜLME USUL VE ESASLARI 3 6. KATILIMCILAR VE NTELİKLER 4 7. EGİTMİN MÜFRED ATl 4 7. ı.öğrenm Hedefler ve Eğtmn İçerİğnde Yer Alacak Konular Eğtmde KuIJanı lacak Materyaller ve Ntel kler Eğtmn Süres Eğtmn Değerlendrlmesİ (Sınav Usulü, Başan Ölçütü, Ek Sınav Hakkı vb.) 7 8. PROGRAM SORUMLUSU VE NTELİKLER EGTcİLER VE NİTELİKLER EGİTİM VERİLECEK YERN NİTELİKLER 8 I. SERTİFİKANIN GEÇERLİLK SÜRESİ SERTİFİKANIN YENİLENME ÖLÇÜTLER DENKLİK BAŞVURUSU VE DENKLİK İŞLEMLERİ USUL VE ESASLARI 9 14.GEçİ C MADDE: 10 EKLER 11 EK-I: KUPA UYGULAMA EGTİMİ DEGERLENDİRME FORMU 12 EK-2: SERTİFKALI EGTİM DENKLİK BAŞVURU FORMU 13 2 Evrakın elektronk mzah suretne adresnden fbf288c4_ f2_962f_a40a9d kodu le erşeblrsnz. Bu belge 5070 sayılı elektronk mza kanuna göre güvenl elektronk mza le mzalanmıstır.

3 .' KUPA UYGULAMASı SERTİFİKALl EGİTM PROGRA;\II STANDARDı ı. EGTMN ADI Kupa Uygulaması Sertfkalı Eğtm Programı 2. EGTM N AMACı Bu eğtm programının amacı, kupa yapacak tabpere ve kend alanında olmak üzere dş tabplerne bu uygulamaları etkn ve verml br bçmde yerne getrmelern sağlayacak yeterlklern kazandırmaktır. 3. EGTM N HUKUK DAYANAGI Bu eğtm programının uygulanmasında aşağıdak mevzuat hukuk dayanak olarak alınmıştır. ı. 663 sayılı KHK, tarhl ve sayılı Resm Gazetede yayımlanan" Sağlık Bakanlığı Sertfkalı Eğtm Yönetmelğ", tarhl ve sayılı Resm Gazetede yayımlanan "Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmelğ". 4. EGTM LE LGL TANıMLAR Kupa Uygulaması: Kan dolaşımını arttımıak çn bölgesel vakum oluştunuaya dayanan kuru kupa le bell vücut nok-talarında bölgesel vakumla beraber yüzeysel clt keskler oluşturarak kanın alındığı yaş kupa dır. Uygulama Merkez: İlgl alanda sertfkası bulunan tabp veya dş tabb sorumluluğunda lgl yönetmelkte belrlenen uygulamaları yapmak üzere eğtm ve araştırma hastanes, tıp fakültes veya dşhekmlğ fakültes sağlık uygulama ve araştırma merkez bünyesnde kurulan ve bakanlıkça yetklendrlmes halnde eğtm vereblecek merkezdr. Uzaktan Eğtm: Öğrenc ve öğretm elemanlarınm farklı yer ve zamanda olduğu, ders çerklernn aktarımı ve etkleşmn blg letşm teknolojlernden yararlanılarak gerçekleştrldğ eğtm bçmdr. Asenkron Eğtm: Eş zamanlı olmayan, farklı yer ve zamanlarda gerçekleştrlen eğtm-öğretm faalyetlerdr. Senkron Eğtm: Eş zamanlı gerçekleştrlen eğtm-öğretm faalyetlerdr. 5, EGTM PROGRAMıNıN YÜRÜTÜLME USUL VE ESASLARI Eğtm programı aşağıda maddeler halnde sıralanan usul ve esaslar dahlnde yürütülür: ı. Eğtm programı teork ve uygulamalı olarak gerçekleştrlr. Eğtmn teork bölümü yüz yüze ve/veya en fazla %80' uzaktan eğtm şeklnde yürütüleblr. 2. Uzaktan eğtmde katılımcıların sunucu tarafından sağlanan alt yapı le senkron ve asenkron br şeklde nternet üzernden uygulamalara erşmes sağlanır. 3. Katılımcıların eğtm süresnce en az 7 (yed) kupa yapmış olmaları gerekmektedr. 4. Ders çerkler eğtm programının başında belrtlr, kaynak gösterlr veya ders notları verlr. 5. Teork ve uygulamalı dersler günde en çok 8 (sekz) saat geçmeyecek şeklde yapılır. Br ders saat 45 (kırk beş) dakkadır. 6. Br eğtm dönemnde bakanlıkça görevlendrlecek 2 (k) katılımcı dışında, uzaktan eğtmlerde en fazla 50 (ell), yüz yüze eğtmlerde en fazla 25 (yrm beş) katılımcı eğtme alınablr. 7. Bakanlıkça görevlendrlecek katılımcı devlet hzmet yükümlülüğü bulunmayan, çalıştığı kurumda vereceğ hzmet gereğ bu programda alacağı eğtm önem arz eden tabp veya dş tabb olacaktır. Bu katılımcılardan eğtm ücret alınmayacaktır. Katılımcılar eğtm programı sırasında başka br alanda/brmde/merkezde veya başka br şte çalıştırılamazlar. 3 Evrakın elektronk mzalı suretne adresnden fbf288c4_ f2_962f_a40a9d781 ı82 kodu le erşeblrsnz. Bu belge 5070 sayılı elektronk mza kanuna göre güvenl elektronk mza lc mzalanmıstır.

4 .. 8. Eğtme kesntsz devam esas olup uygulama eğtmne devam zorunludul Hukuken geçerl mazeret nedenyle uygulama eğtmnn en fazla % O' una (yüzde on) katılmayan katılımcılar eğtme katılmadıkları sürey tamamlamadıkları sürece sertfka sınavına alınmaz. Teork eğtme se yasal mazeret nedenyle en fazla % O (yüzde on) devamsızlık yapllabll 9. Eğtm programında aşağıdak öğretm ve öğrenme, stratej, yöntem ve teknkler uygulanır: Sözlü anlatım Küçük grup tartışması Uygulamaları göstererek yaptırına Katılımlı blmsel etknlk Soru-cevap Vdeo le öğretm Klnk uygulama (Vaka nceleme çalışmaları) O. Uygulamalı eğtm, uygulama merkezlernde veya üntelernde münfert veya küçük gruplar halnde vaka başında gerçekleştrlen kupa uygulamalarında sırasıyla; zleme, gözlem altmda yapma ve bağımsız düzeyde yapma aşamalarından oluşul 6. KATlLlMClLAR VE NİTELİKLER Bu eğtm programına tabpler ve kend alanlarında olmak üzere dş tabpler katllabll 7. EGİTİMİN MÜFREDA Tl 7.1. Öğrenm Hedeller ve Eğtmn İçerğnde Ycr Alacak Konular Eğtm programının çerğnde yer alacak konular ve öğrenm hedefler le her br konuya aynlan süreler aşağıdak Tablo ve Tablo 2'de gösterlmştl TABLO 1: Tabp ve Dş Tabpler İçn Teork Eğtm Programının İçerğnde Yer Alacak Konular ve Öğrenm Hedefler le Hcr Br Konuya Ayrılan Süreler: KONU HEDEFLER SÜRE Bu programı başarı lc tamamlayan (saat) katılımcı: A.Kupa Uygulamasına Grş 7. Kupa nın tarhçes L Kupa nın tarhçesn kısaca ve önemi özetlel 2. Geleneksel tıpta I"ıpa nın önemn acıklar. 2. Kupa çeştler L Kuru kupanın özellklern aniatl - Kuru kupa 2. Yaş kupanın özellklern anlatil - Yas kupa uvgulaması 3. Kupa nda etk ve L Kupa yla lgl mevzuat ve etk vasal konular kurallarını aniatil 4. Kupa nın etk L Kupa nın etk mekanzmalarıyla mekanzmalarıyla lgl teorler lgl teorler anatil 3 ve kanıt düzev 2. Kupa uvgulamasının kanıt düzevn tartışll 5. Kupa nın. Kupa nın yapılamayacağı vap1lamayaca~1 durumlar durumları saval 4 Evrakın elektronk mzalı surelne adresnden 1bf288c4_ Q_962f~a40a9d78 ı182 kodu le erşeblrsnz. Bu belge 5070 sayılı elektronk mza kanuna göre güvenl elektronk mza le mzalanınıstır.

5 TABLO -devam KONU HEDEFLER SÜRE Bu programı başarı le tamamlayan kahlımc.: (saat) B. Uvl'Ulanablecek alanlar 19. Kas- skelet sstem Kas- skelet sstem rahatsızlıklarında uygun kupa rahatsızlıklarında kupa nı anlatır Kardyovasküler sstem Kardyovasküler sstem rahatsızlıklarında uygun rahatsızlıklarında kupa kupa nı anlatır. uvl!ulamasl 3. Nörolojk ve pskyatrk. Nörolojk rahatsızlıklarda uygun kupa rahatsızlıklarda kupa nı anlatır. 2. Pskyatrk rahatsızlıklarda uygun kupa 2 uvl!ulamasını anlatır. 4. Allerj ve mmünolojde kupa. Alleıjde uygun kupa nı anlatır. 2. İmmünolojde uygun kupa nı 2 anlatır. 5. Sndrm sstemne at Sndrm sstemne at rahatsızlıklarda uygun rahatsızlıklarda kupa kupa nı anlatır. 6. Dermatolojde kupa Dermatolojde uygun kupa nı anlatır. u)lgulaması 7. Solunum sstemne at Solunum sstemne at rahatsızlıklarda uygun kupa rahatsızlıklarda kupa nı anlatır. _ 8. Pedatrk yaş grubunda kupa Pedatrk yaş grubunda uygun kupa nı 2 ---,!)lgl!lamasl anlatır. 9. Bazı göz ve k"ulak. Bazı göz rahatsızlıklarında uygun kupa rahatsızlıklarında kupa uygulamışını açıklar 2. Bazı kulak rahatsızlıklarında uygun kupa uvl!ulamışını açıklar ıo. Onkolojde tamamlayıcı Onkolojde tamamlayıcı olarak uygun kupa olarak ku]la uvl!ulamasını anlatır.. Dş hekmlğnde kupa Dşhekmlğnde doğru kupa nı 3 u)lgıılaması anlatır. 26 TOPLAM 5 Evrakın elektronk mzalı suretne bttpj/c.belge.saglk.gov.tr adresnden 1bf288c f2.962f-a40a9d78 ı 182 kodu lc erşeblrsnz. Bu belge 5070 sayılı elektronk mza kanuna göre güvenl elektronk mza le mzalanmıstır.

6 .. TABLO 2: Tabp ve Dş Tabpler çn Uygulamalı Eğtm Programının İçerğnde Yer Alacak Konular ve Öğrenm Hedefler le Her Br Konuya Ayrılan Süreler KONU HEDEFLER SÜRE Bu programı başarı le tamamlayan katılımcı: (saat) 1. Kupa sırasında 1. Uygulama sırasında kuııanılan malzemeler kuııanılan malzemeler ve gösterr. uygulama teknkler 2. Kuna teknklern uyoular. 2. Anaınnez alma ve uygulama planlamasının yapılması 2. Rahatsızldara uygun olarak kupa uygulamasmı nlanlar. 1. Yakaya göre anamnez alır. 1 \3. Kas- skelet sstem 1. Kas- skelet sstemne at rahatsızlıklarda uygun rahatsızlıklarında kupa kupa noktalarını maket veya kş üzernde gösterr. 2 Kardyovasküler sstem 1. Kardyovasküler sstem rahatsızlıklarında uygun rahatsızlıklarında kupa kupa noktalarını maket veya kş üzernde gösterr. 1. Nörolojk rahatsızlıklarda uygun kupa noktalarını 5. Nörolojk ve pskyatrk maket veya kş üzernde gösterr. rabatsızlıklarda kupa 2. Pskyatrk rahatsızlıklarda uygun kupa noktalarını maket veya kş üzernde gösterr. ı. Aııerjk rahatsızlıklarda uygun kupa noktalarını 6. Alerj ve mmünolojde kupa maket veya kş üzernde gösterr. 2. mmünolojk rahatsızlıklarda uygun kupa noktalarını maket veya kş üzernde gösterr. 7. Dermatolojde kupa ı. Dermatolojk rahatsızlıklarda uygun kupa noktalarını maket veya kş üzernde gösterr. 8. Sndrm sstemne at rahatsızlıklarda kupa 9. Solunum sstemne at rahatsızlıklarda kupa ı. Sndrm sstemne at rahatsızlıklarda uygun kupa noktalarını maket veya kş üzernde gösterr. 1. Solunum sstemne at rahatsızlıklarda uygun kupa noktalarını maket veya kş üzernde gösterr. ıo. Onkolojde tamamlayıcı ı. ünkolojde tamamlayıcı amaçlı kupa nı amaçlı kupa maket veya kş üzernde gösterr.. Bazı göz rahatsızlıklarında maket veya kş üzernde ıı.bazı göz ve kulak gösterr. rahatsızlıklarında kupa 2. Bazı kulak rahatsızlıklarında maket veya kş üzernde gösterr. 2. Dşhekmlğnde kupa ı. Dşhekmlğnde uygun kupa noktalarını maket veya kş üzernde gösterr. TOPLA~IDERSSAATİ GENEL TOPLAM 1 ı Evrakın elektronk mzah suretne adresnden 1bf288c a-962f-a40a9d kodu le erşeblrsnz. Bu belge 5070 sayılı elektronk mza kanuna göre güvenl elektronk mza le mzalanmıstır.

7 7.2. Eğtmde Kullanılacak Materyaller ve Ntelkler Eğtmde kullanılacak materyaller ve malzemeler aşağıda belrtlmştr:. Eğtmn çerğnde yer alan konuları çeren yazılı eğtm materyaller (Ktaplar, slaytlar, eğtm rehberler, blmsel dergler vb.) 2. Görsel/ştse! eğtm materyaller (kompakt dskler, vdeo flmler, resmler vb.) 3. Eğtm çn konuya özel gelştrlp elektronk ortama aktarılmış ders çerkler, tartışmalar (forum ve sanal sınıf oturumları), sunumlar, örnek olaylar, vdeolar, ses kayıtları vb., 4. lgl mevzuata göre br geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulama merkez/üntcde kupa çn bulunması gereken tüm araç gereçler, 5. Eğtm yapılacak yerde bulunan her türlü chaz ve malzemeler eğtm materyal olarak değerlendrlecektr Eğtmn Süres Kupa sertfkalı eğtm programının süres aşağıdak tabloda verlmştr. TABLO -3: Kupa Uygulaması Sertfkalı Eğtm Programının Süres EGTM TÜRÜ TOPLAM SÜRE (Saat) Teork Eğtmn Süres 26 Uygulama Eğtmnn Süres GENEL TOPLAM Eğtmn Değerlendrlmes (Sınav Usulü, Başarı Ölçütü, Ek Sınav Hakkı vb.) Eğtmn değerlendrlmes aşağıdak usul ve esaslara göre yapılacaktır.. Devam zorunluluğunu yerne getrmeyen katılımcılar sınava alınmaz. 2. Eğtm programı sonunda teork sınav ve uygulama sınavı yapılır. 3. Katılımcıların hem teork sınavdan hem de uygulama sınavından ayrı ayrı başarılı olması gerekr. 4. Sınav soruları program sorumlusunun başkanlığında en az üç eğtmcden oluşan sınav komsyonu tarafından eğtmn çerğnde yer alan konuların tamamını kapsayacak şeklde hazırlanır. 5. Uygulama Sınavları Kupa Uygulama Eğtm Değerlendrme Formu (EK-I) kullanılarak yapılır. Formda yer alan her br konu; Oldukça Yeterl (4), Yeterl (3), Kısmen yeterl (2), Yetersz (I), "Değerlendrlemed" (O) derecelernden br le değerlendrlr. Formda yer alan konuların her brnden alınan puanların toplamı bulunur. Bu toplam değerlendrlen konu sayısına bölünerek ortalama puan bulunur. Bu ortalama puan 25 (yrm beş) sayısı lc çarpılarak 00 (yüz) puan üzernden hesaplanır. 100 (yüz) puan üzernden 70 (yetmş) puan olan katılımcı uygulama sınavından başarılı sayılır. 6. Teork sınav soruları çoktan seçmel olarak hazırlanır. 7. Teork sınavdan 00 (yüz) üzernden 70 (yetmş) ve üstü puan alan katılımcı başarılı sayılır. Teork sınavda başarısız olan adaylara en fazla 2 (k) kez daha teork sınava grme hakkı tanınır. Başarısız olanların kupa sertfkalı eğtm programına tekrar başvurması gerekr. 8. Teork sınavda başarılı olamayan katılımcılar uygulama sınavına alınmaz. 9. Uygulama sınavı vaka başında ve/veya maket üzernde yapılır. ıo. Uygulama sınavında; a. Uygulama planlaması, b. Kupa, c. Uygulaına önces ve sonrası dkkat edlecek hususlar değerlendrlecektr. 1. Uygulama sınavından başarısız olan katılımcılara en fazla 2 (k) kez daha sınava grme hakkı tanınır. Başarısız olanların kupa sertfkalı eğtm programına tekrar başvurması gerekr. 7 Evrakın elektronk mza1ı suretne adresnden tbt288c Rf2-962f-a40a9d kodu le erşeblrsnz. Bu belge 5070 sayılı elektronk mza kanuna göre güvenl elektronk mza le mzalanmıslır.

8 12. Kupa sertfkalı eğtm programı sonunda sertfkalandırma çn yapılan teork smav ve uygulama smavı notları na traz eden katılımcıların trazları sertfkalı eğtm uygulayıcıları tarafından cn geç 5 (beş) gün çersnde değerlendrlerek sonuçlandırılır. 13. Sertfkalandırma çn katılımcının başarı puanı tcork sınav le uygulama sınavının ortalaması alınarak belrlenr. 14. Teork sınav ve uygulama sınavında başarılı olan katılımcı sertfka almaya hak kazanır. 15. Sertfka, Sağlık Bakanlığı tarafından tescl edlr. 8. PROGRAM SORUMLUSU VE NİTELKLERİ Kupa sertfkalı eğtm programının program sorumlusu tabp veya dş tabb veya alanla lgl öğretm üyelerdr. 9. EGİTİCİLER VE NİTELİKLER Aşağıdak ntelklerden en az brne sahp olanlar eğtc olarak görevlendrlr;. Kupa uygulama sertfkasına sahp ve en az 3 (üç) yıl lgl uygulama alanında aktf çalışmış tabpler veya dş tabpler, 2. Kupa uygulama sertfkasına sahp uzman tabpler-uzman dş tabpler 3. Kupa uygulama sertfkasına sahp ve kupayla lgl en az k tane ulusal/uluslararası blmsel yayını bulunan tabpler ve dş tabpler, 4. Kupa dışındak dğer konular çn, alanlarında uzmanlar veya öğretm üyeler, 5. Yabancı uyruklu olup, uluslararası platformda kupa eğtm aldığını ve lgl alanda aktf olarak çalıştığmı belgeleyen ve lgl brmce kurulan komsyon tarafmdan yeterllğ uygun görülen kşler, NOT: Uygulama merkezler, eğtc sm ve ntelklern Sağlık Bakanlığı'na bldrmekle yükümlüdür. ıo. EGİTİM VERİLECEK YERİN NTELİKLERİ Kupa uygulama sertfkalı eğtm programını "uygulama merkez" bulunan kurum/kuruluşlar düzenleyeblr. Uzaktan Eğtm çn; 1. Uluslararası öğrenme çerk standardına (Scorm, AICC vb.) uyumlu Öğrenme Yönetm Sstem bulunması, 2. Öğrenme Yönetm Sstem (ÖYS) yönetm panel olması, 3. Öğrenc kapastesne uygun sunucu ve altyapı mmars olması, 4. Eş zamanlı eğtmlern sunulması çn vdeo konferans yazılımı ve alt yapılarının ssteme entegre edlmes gerekldr. Teork ve Uygulama Eğtm çn Eğtm Yapılacak Yern;. Öğrenc kapastesne uygun sunucu ve altyapı mmars olması, 2. Katılımcı sayısma göre uygun ve yeterl masa-sandalyenn bulunması, 3. Bakanlıkça açılmasına zn verlmş geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulama merkez olması, 4. Eğtmn uygun teknoloj le yapılmasına olanak sağlayaeak gerekl blgsayar, uygulama maketler, yazı tahtası, eğtm hedeflernn, konu ve çerklernnlsunumların olması katılımcılara verlmesn sağlayablecek baskı/yazıcı, fotokop, kağıt destek sstemler vb. gerekldr. ı ı. SERTİFİKANıN GEÇERLİLİK SÜRESİ Sertfkanın geçerllk süres 7 yıldır. 12. SERTİFİKANıN YENİLENME ÖLÇÜTLERİ Sertfkanın yenlenmes aşağıdak ölçütlere göre yapılır:. Sertfkaların geçerllk süres sonunda sertfka sahplernden; a. Sertfkayı aldıktan sonra sertfka geçerllk süres çersnde en az (br) kez kupa uygulama le lgl ulusal/uluslararası eğtmlere veya blmsel toplantılara katıldığını belgeleyenler veya 8 Evrakın elektronk mzalı sureıne adresnden fbf288c4_ f2_962f_a40a9d78 ı182 kodu le erşeblrsnz. Bu belge 5070 sayılı elektronk mza kanuna göre güvenl elektronk mza le mzalanmıstır.

9 (br) adet ulusal/uluslararası hakeml dergde kupa uygulama konusunda yayın yapmış olanların ya da aktf olarak bu alanda 6 (altı) ay süre le çalıştığını belgelemş olanların sertfkaları yenlenr. Sertfka sahpler bu krterlerle lgl belgelendrmelern sertfka yenleme başvurusu sırasında sertfkayı aldıkları sertfkalı eğtm uygulayıcılarına sunacaklardır. b. Brnc maddenn a bendndek şartlardan brn sağlamayan sertfka sahplernn se sertfka yenleme sınavına katılması gerekr. 2. Yenleme sınavı bakanlık lgl brmnn koordnasyonunda kupa uygulama sertfkalı eğtm programı uygulayıcıları tarafından kupa uygulama sertfkalı eğtm programının çerğnde yer alan konular ve alandak güncel gelşmeler doğrultusunda çoktan seçmel olarak hazırlanan sorulardan teork sınav şeklnde yapılır. 3. Yenleme sınavından 70 (yetmş) ve üzer puan alan katılımcılar başarılı sayılır ve sertfka süreler 5 (beş) yıl daha uzattlır. 4. Sertfka yenleme sınav sürec tamamlamneaya kadar sertfka sahplernn sertfkaları geçerldr. 5. Hukuken kabul edleblr mazeret haller dışında sertfka yenleme sınavına peş peşe k kez katılmayanların sertfkaları geçersz sayılır. Hukuken kabul edleblr mazeretnn sona ermesn takben en kısa sürede sınava alımr. 6. Sertfkalı eğtm programı uygulama yetks verlen yern herhang br sebeple eğtm faalyetlernn durması ve sertfkalı eğtm uygulama yetk belgelernn ptal edlmes ya da kapatma ve devr durumlarında sertfka yenleme sınavları bakanlığın lgl brmnce yapılır. 7. Sertfka yenleme sınavında başarısız olan sertfka sahplernn yenleme sınavı notlarına trazları sertfka yenleme sınav komsyonu tarafından en geç 5 (beş) ş günü çersnde değerlendrlerek sonuçlandırılır. 13. DENKLİK BAŞVURUSU VE DENKLİK İŞLEMLERİ USUL VE ESASLARI Sağlık Bakanlığı sertfkalı eğtm yönetmelğ hükümler doğrultusunda bakanlıkça hazırlanan denklk başvuru formu kullamlarak denklk talebnde bulunulur. Bu formda belrtlen tüm belgelern sunulması zorunludur. Bu formda belrlenen her br başlığın altı ayrıntıları le brlkte doldurulacak, eğtmn verldğ kurumlkuruluşça onaylanmış ve aşağıda belrtlen belgelern noter tasdkl suret, eğtm yurt dışında alınmış se ayrıca belgelern yemnl müterem tarafından Türkçeye çevrs formun eknde dosya halnde sunulacaktır. Basvuru Formu Eknde Yer Alacak Belgeler: 1. Sertfkanın noter tasdkl suret 2. Tıp fakültes/dşhekmlğ fakültes dplomasının noter tasdkl suret 3. Varsa lsansüstü eğtm btrme belges noter tasdki suret 4. T.C. nüfus cüzdanı fotokops! yabancı uyruklu kmlk kartı onaylı suret ve 2 adet fotoğraf 5. Başvuru formunun 4'üncü maddesnde yer alan eğtm müfredatt le lgl tüm blg ve belgeler (Eğtmn alındığı dlde düzenlenen belgenn aslı ve Türkçe tercümes le) 6. Eğtm müfredatt lc brlkte en az 40 saat teork ve pratk eğtm aldığını gösterr belge 7. Başvuru formunun 3'üncü maddesnde yer alan ve eğtmn alındığı kurum!kuruluş!özel hukuk tüzel kşs/gerçek kşnn eğtm alınan ülkenn resm sağlık otortes ve o ülkedek Türkye msyon şeflğnden eğtm veren kurumun yetkl olduğunun belgelenmes stenecektr 8. Eğtm gördüğü ülkede eğtm süresnce kamet edldğnn pasaportla veya dğer resm belgelerle belgelenmes ve resm görevllern o süre çersnde znl olduğunu gösterr belge stenecektr. 9 Evrakın elektronk mzalı suretne fbf288c t2.962f.a40a9d781 ı82 kodu le erşeblrsnz. Bu belge 5070 sayılı elektronk mza kanuna göre güvenl elektronk mza le mzalanmıstır.

10 Denklk slemlernn nasıl yapılacağı: I. Sertfka denklğ çn müracaat edenlern başvuru dosyaları kupa sertfkalı eğtm blm komsyonu tarafından kupa sertfkalı eğtm programı standartları doğrultusunda ncelenr. 2. Dosyaları uygun ve yeterl bulunan başvuru sahpler teork ve uygulamalı sınava alınır. 3. Teork sınavdan 100 (yüz) üzernden 70 (yetmş) ve üstü puan alan adaylar başarılı sayılır. Teork sınavda başarısız olan adaylara en fazla 2 (k) kez daha teork sınava grme hakkı tanınır ve bu sınavlarda da başarısız olan adayların kupa sertfkalı eğtm programına başvurması gerekr. 4. Teork sınavdan geçemeyen katılımcılar uygulama sınavına alınmaz. 5. Uygulama sınavı vaka başında ve/veya maket üzernde yapılır. 6. Uygulama sınavında; a. Uygulama planlaması, b. Kupa, c. Uygulama önces ve soması dkkat edlecek hususlar, değerlendrlecektr. 7. Uygulama sınavında 100 (yüz) üzernden 70 (yetmş) ve üstü puan alan adaylar başarılı sayılır. Uygulama sınavından başarısız olan adaylara 2 (k) kez daha uygulama sınavına grme hakkı tanınır ve bu sınavlarda da başarısız olan adayların kupa sertfka eğtm programına başvurması gerekr. 8. Teork ve uygulama sınavında başarılı olan adaylara sertfka denklk belges düzenlenr. 9. Sertfka denklk belges, Sağlık Bakanlığı tarafından tescl edlr. 14.GEÇC MADDE Tabp veya dş tabb olup bu standart yayımlanmadan önce ı. Konu le lgl 2 (k) adet ulusal/uluslararası blmsel yayını kabulolmuş ve/veya yayımlanmış olma, 2. Konu le lgl lsansüstü tez çalışması yapmış olma, 3. Konu le lgl lsansüstü tez danışmanlığı yapmış olma. Yukarıdak Şartlarından brn taşıyanlar bu standardın yayımı tarhnden tbaren 6 (altı) ay çersnde Bakanlığa başvurmaları halnde, bakanlık lgl brmnce kurulacak olan komsyon tarafından değerlendrlerek durumu uygun bulunanlara br defaya mahsus olmak üzere sınav yapılmaksızın kupa uygulama sertfıka denklğ verlr. 10 Evrakın elektronk mzalı suretne 1bf288c4. n89-48f2.962f-a40a9d781 ı82 kodu le erşeblrsnz. Bu belge 5070 sayılı elektronk mza kanuna göre güvenl elektronk mza le mzalanffıstır.

11 EKLER 11 Evrakın elektronk mzalı suretne adresnden fbf288c f2-962f-a40a9d7S 1182 kodu le erşeblrsnz. Bu belge 5070 sayılı elektronk mza kanuna göre güvenl elektronk mza le mzalanmıslır.

12 EK-I: KUPA UYGULAMA EGİTİMİ DEGERLENDİRME FORMU Tarh Katılımemın Adı Soyadı Katllımcının Uygulama Yaptığı Brm De.erlendrmev Yanan U)'gulama Değerlendrlen Uygulamalar No TABİPLER Vakanın kabulü ve anamncz alınmasıırnaket üzernden kurgu vaka kabulü ve kucquanamncı alınması 2 Uygulamanın planlanması ve uygun kupa noktalarının belrlenmes 3 Uygulama önces dkkat edlecek hususlar ve şlemler 4 İşlem önces uygun malzeme seçm ve aseps-antseps 5 İşlem çn doğru teknk ve şlem çn yeterl sürenn belrlenmes 6 U)'gulama sonrası dkkat edlecek hususlar ve şlemler 7 Kas-İskelet sstem rahatsızlıklarında uygun kupa noktalarının gösterlerek uvqulamaolanlaması 8 Nöro-pskyatrk rahatsızlıklarda uygun kupa noktalarının gösterlerek uygulama olanlaması 9 Kardyovasküler rahatsızlıklarda uygun kupa noktalarının gösterlerek uygulama olanlaması LO Allerj, mmünoloj ve dermatolojde uygun kupa noktalarının gösterlerek uvqulamaolanlaması Dİş TABpLERİ Vakanın kabulü ve anamnez alınması/maket üzernden kurgu vaka kabulü ve kurgu ananıncz alınması 2 Uygulamanın planlanması ve uygun kupa noktalarının belrlenınes 3 Uygulama önces dkkat edlecek hususlar ve şlemler 4 Işlem önces uygun malzeme seçm ve aseps-antseps 5 İşlem İçn doğru teknk ve yeterl sürenn belrlenmes 6 Uygulama sonrası dkkat edlecek hususlar ve şlemler 7 Dşhekmlğ kupa uygulama alanlarmda uygun kupa noktaların m gösterlerek uvqulamaolanlaması TOPLAM PUAN (ller Br U)'gulama)'a Verlen Notun Toplamı) ORTALAMA PUAN (Toplam PuanlDeğerlendrlen Uygulama Sa)'ıs.) YÜZ ÜZERİNDEN ORTALAMA PUAN (Ortalama Puan x 25) Değerlendrme Nolu 1'\ *Değerlendrme Notu (70 ve üstü puan alanlar başarılı sayılacak.tır.) Oldukca Yeterl :4 Yeterl :3 Kısmen Yeterl :2 Yetersz : 1 Dcğerlendremed:O NOT: Uygulama Smavları Kupa Uygulama Eğtnı Değerlendrme Formu (EK-I) kullanılarak yapılır. Formda yer alan her br konu; Oldukça Yeterl (4), Yeterl (3), Kısmen yeterl (2), Yetersz (I), "Değerlendrlemed" (O) derecelernden br le değerlendrlr. Formda yer alan konuların her brnden alınan puanların toplamı bulunur. Bu toplam değerlendrlen konu sayısına bölüncrek ortalama puan bulunur. Bu ortalama puan 25 (yrm bcş) sayısı le çarpılarak 100 ()'Üz) puan üzernden hesaplanır. 100 (yüz) puan üzernden 70 (yetmş) puan olan katılımcı uygulama sınavından başarılı sayılır. DE(;ERLENDİR~IE SONUCU Teork Sınav Puanı Uygulama Değerlendrme Teork Sınav ve Uygulama Değcrlendrme Puanı Puanları Ortalaması 12 Evrakın elektronk mzah suretne adresnden lbf288c f2-962f-a40a9d78il82 kodu le erşeblrsnz. Bu belge 5070 sayılı elektronk mza kanuna göre güvenl elektronk mza le mzalanmıstır.

13 EK-2: SERTİFİKALI EGİTM DENKLK BAŞVURU FORMU 1. EGTMN ADI (Eğlmn alındığı, belgenn düzenlendğ dl ve Türkçe le) ı. EGTI~lN ALıNDıGl ÜLKE 3. EGTMN ALıNDıGl KURUM/KURULUŞ/ÖZEL IIUKUK TÜZEL Kşs/GERÇEK Kşs 4. EGTIM MÜFREDATI 1 _ 5. SERTFKANıN GEÇERLLK SÜRESİ BAŞVURUDA BULUNANıN Adı, Soyadı, Unvanı ş Adres Ev Adres Sabt Telefon No: Mobl Telefon No: letşm Blgler O O Fax No: E-mal adres Tarh ve İmza AÇKLAMALAR Bu formda belrlenen her br başlığın alıı ayrıntıları le brlkte doldurulaeak, eğtmn verldğ kurumlkuruluşça onaylanmış ve aşağıda belrtlen belgelern aslı, eğtm yurt dışında alınmış se ayrıca belgelern yemnl mütercm tarafından Türkçeye çevrs formunun eknde dosya halnde sunulacaktır. Denklk başvurusunda bulunacaklarda" stenecek belgeler: ı. Sertfıkanın noter tasdkt suret. 2. Tıp FakülteslDşhekmlğ Fakültes dplomasının noter tasdkl suret. 3. Varsa lsansüstü eğtm btrme belgesnn noter tasdkt suret. 4. T.C. nüfus cüzdanı fotokops, yabancı uyruklu kmlk kartı ve 2 adet fotuğraf. 5. Başvuru Formunun 4 üncü maddesnde yer alan eğtm mürredatı le lgl tüm blg ve belgeler. (Eğtmn alındığı ya da belgenn düzenlendğ dlde belgenn aslı ve Türkçe tercümes olacak,) 6. Eğtm müfredaıı le brlkte en az 40 saat teork ve pratk eğtm aldığını gösterr belge 7, Başvuru formunun 3 üncü maddesnde yer alan ve eğtmn alındığı kurum kuruluş özel hukuk tüzel kşs gerçek kşsnn eğtm alınan ülkenn resm sağlık otortes ve o ülkedek Türkye msyon şeflğnden eğtm veren kurumun yetkl olduğunun belgelenmes stenecektr. 8, Eğtm gördüğü ülkede en az eğtm süres boyunca kamet edldğnn pasaportla veya dğer resm belgelerle belgelenmes ve resm görevllern o süre çersnde znl olduğunu gösterr belge stenecektr. 13 Evrakın elektronk mzalı suretne hııp://e-bclgc.saglk.gov.tr adresnden tbf288c f2-962f-a40a9d kodu lc erşeblrsnz. Bu belge 5070 sayılı elektronk mza kanuna göre güvenl elektronk mza le mzalanmıstır.

KUPA UYGULAMASI SERTİFİKALI EĞİTİM PROGRAMI STANDARDI

KUPA UYGULAMASI SERTİFİKALI EĞİTİM PROGRAMI STANDARDI KUPA UYGULAMASI KUPA UYGULAMASI SERTİFİKALI EĞİTİM PROGRAMI STANDARDI. EĞİTİMİN ADI Kupa Uygulaması Sertifikalı Eğitim Programı 2. EĞİTİMİN AMACI Bu eğitim programının amacı, kupa yapacak tabiplere ve

Detaylı

SAGLIK ALANI SERTİFİKALI EGİTİM STANDARTLARI

SAGLIK ALANI SERTİFİKALI EGİTİM STANDARTLARI SAGLIK ALANI SERTİFİKALI EGİTİM STANDARTLARI Standart No SASES-lO Tarih 02.06.2014 GEMİ ADAMı SAGLIK EGİTİMCİsİ SAGLlK BAKANLlGI SAGLIK HİzMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜ(;O Eğitim ve Sertifikasyon Hizmetleri Daire

Detaylı

SAGLIK ALANI SERTİFİKALI EGiTiM STANDARTLARI

SAGLIK ALANI SERTİFİKALI EGiTiM STANDARTLARI SAGLIK ALANI SERTİFİKALI EGiTiM STANDARTLARI Standart No Tarih Revizvon No KUPA UYGULAMASI SAGLlK BAKANLlGI SAGLlK HiZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ Eğilim ve Sertifikasyon IIizmetleri Daire Başkanlığı Mithatpaşa

Detaylı

T.C. MİLLİ EGİTİM BAKANLIGI Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı 10. 03.2010 00747. ... VALİLİGİNE (İl Milli Eğitim Müdürlüğü)

T.C. MİLLİ EGİTİM BAKANLIGI Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı 10. 03.2010 00747. ... VALİLİGİNE (İl Milli Eğitim Müdürlüğü) T.C. MİLLİ EGİTİM BAKANLIGI Sağlık İşler Dares Başkanlığı SA YI : B.08.0.SDB.0.ll.00.00/ KONU: Beslenme Dostu Okullar Projes 10. 03.2010 00747... VALİLİGİNE (İl Mll Eğtm Müdürlüğü) İlg: a)bakanlığımız

Detaylı

ORDU ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

ORDU ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU HİZMET ENVANTERİ TABLOSU KURUM KODU (B.30.2.MEÜ.0) STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN ADI HİZMETİN TANIMI HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI HİZMETTEN YARARLANANLAR HİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ / YETKİLİ KURUMLARIN

Detaylı

SAĞLIKTA KALİTE STANDARTLARI (SKS) DEĞERLENDİRİCİSİ SERTİFİKALI EĞİTİM PROGRAMI

SAĞLIKTA KALİTE STANDARTLARI (SKS) DEĞERLENDİRİCİSİ SERTİFİKALI EĞİTİM PROGRAMI İÇİNDEKİLER TABLOSU. EĞİTİMİN ADI. 3. EĞİTİMİN AMACI...3 3. EĞİTİMİN HUKUKİ DAYANAĞI..3 4. EĞİTİM İLE İLGİLİ TANIMLAR...3 5. EĞİTİM PROGRAMININ YÜRÜTÜLME USUL VE ESASLARI....3 6. KATILIMCILAR VE NİTELİKLERİ..

Detaylı

YÜKSEK LİsANS VE DOKTORA PROGRAMLARI

YÜKSEK LİsANS VE DOKTORA PROGRAMLARI , EK-A YÜKSEK LİsANS VE DOKTORA PROGRAMLARI Değerl Arkadaşlar, --e------ Bldğnz üzere, ş dünyası sthdam edeceğ adaylarda, ünverste mezunyet sonrası kendlerne ne ölçüde katma değer ekledklern de cddyetle

Detaylı

T.C. KADİR HAS ÜNİvERSİTESİ REKTÖRLÜ('JÜ

T.C. KADİR HAS ÜNİvERSİTESİ REKTÖRLÜ('JÜ Sayı Konu...12.30 : B.30.2.KHU.0.00.00.00- : Özürlü Öğrencler hk. KADİR HAS ÜNİvERSİTESİ REKTÖRLÜ('JÜ VEDİ L~.10. 20 0 5 Yükseköğretm Kurulu Başkanlığına Ilg: 14.09.2009 tarh 29515 sayılı yazınız. Yükseköğretm

Detaylı

SAĞLIK ALANI SERTİFİKALI EĞİTİM STANDARTLARI PROLOTERAPİ

SAĞLIK ALANI SERTİFİKALI EĞİTİM STANDARTLARI PROLOTERAPİ SAĞLIK ALANI SERTİFİKALI EĞİTİM STANDARTLARI Standart No Tarih Revizyon No PROLOTERAPİ SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Eğitim ve Sertifikasyon Hizmetleri Daire Başkanlığı Mithatpaşa

Detaylı

'~'l' SAYı : 34203882-821 i ı 1-1 C _:J 1...110/2013 KONU : Kompozisyon Yarışması. T.C SINCAN KAYMAKAMllGI Ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü

'~'l' SAYı : 34203882-821 i ı 1-1 C _:J 1...110/2013 KONU : Kompozisyon Yarışması. T.C SINCAN KAYMAKAMllGI Ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü BÖLÜM: Temel Eğtm T.C SINCAN KAYMAKAMllGI Ilçe Mll Eğtm Müdürlüğü SAYı : 34203882-821 ı 1-1 C _:J 1...110/2013 KONU : Kompozsyon Yarışması TÜM OKUL MÜDÜRLÜKLERNE SNCAN Ilg :Vallk Makamının 25.10.2013 tarh

Detaylı

T.c. MALİYE BAKANLIGI. KÜTAHYA VALİLİGİNE (Defterdarlık Personel Müdürlüğü)

T.c. MALİYE BAKANLIGI. KÜTAHYA VALİLİGİNE (Defterdarlık Personel Müdürlüğü) Sayı : 7291 1396-903.99-E.1 16043 Konu : Seyahat Kartları T.c. MALİYE BAKANLIGI Gelr İdares Başkanlığı İnsan Kaynakları Dare Başkanlığı SÜREl 04/12/2015 KÜTAHYA VALİLİGİNE (Defterdarlık Personel Müdürlüğü)

Detaylı

i 01 Ekim 2008 tarihinde yurürlüğe.giren 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık

i 01 Ekim 2008 tarihinde yurürlüğe.giren 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık . '" ıo:."'. >.. ~. T.C. BAŞBAKANLIK Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü Sayı, Konu :B.02.ı.SYD.0.08.300.5990/8237 :tılkemz Vatandaşı Olmayan ve Muhtaç Durumda Bulunan Yabancılara S\'D Vakınarından

Detaylı

T.C. KEÇiÖREN BELEDİYE BAŞKANLIGI Mali Hizmetler Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C. KEÇiÖREN BELEDİYE BAŞKANLIGI Mali Hizmetler Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA l!l KEÇÖREN BELEDİYE BAŞKANLIGI KEÇöREN BELeDYES SA YI : M.06.6.KEç.O-31/2009KONU: Yetk Devr bo f.!200fd 6.1. BAŞKANLIK MAKAMINA Blndğ üzere O 1.01.2006 tarhnden tbaren tüm yerel yönetmlerde 31.12.2005

Detaylı

SAGLlK ALANI SERTiFiKALI E(;iTiM STANDARTLARI

SAGLlK ALANI SERTiFiKALI E(;iTiM STANDARTLARI SAGLlK ALANI SERTiFiKALI E(;iTiM STANDARTLARI Stmıdllrt No Tarih TiG KLİNİK KODLA YlCI SA(;J.IK BAKANLlGI SA(;L1K HizMETLERi GENEL MÜnÜRLÜ(;Ü Eğitim ve Sertifikasyon Hizmetleri Daire Başl,anlığı Mithatpaşa

Detaylı

T.C BARTIN il ÖZEL idaresi YAZı işleri MÜDÜRLÜGÜ. TEKliF SAHiBiNiN

T.C BARTIN il ÖZEL idaresi YAZı işleri MÜDÜRLÜGÜ. TEKliF SAHiBiNiN TARH:...05/205 SAYı Adı SoyadılTcaret Ünvanı Teblgat Adres Bağlı Olduğu Verg Dares Verg Numarası T.C.Kmlk Numarası Telefon No Faks No E-Mal T.C BARTIN L ÖZEL DARES YAZı ŞLER MÜDÜRLÜGÜ TEKlF MEKTUBU TEKlF

Detaylı

MOBİPA MOBİLYA TEKSTİL İNŞAAT NAKLİYE PETROL ÜRÜNLERİ. SÜPERMARKET VE TuRİzM SANAYİ VE TİcARET ANONİM ŞİRKETİ

MOBİPA MOBİLYA TEKSTİL İNŞAAT NAKLİYE PETROL ÜRÜNLERİ. SÜPERMARKET VE TuRİzM SANAYİ VE TİcARET ANONİM ŞİRKETİ MOBİPA MOBİLYA TEKSTİL İNŞAAT NAKLİYE PETROL ÜRÜNLERİ SÜPERMARKET VE TuRİzM SANAYİ VE TİcARET ANONİM ŞİRKETİ 2011-2012-2013 MALİ yılına İLİşKİN YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU ("Şrket") 01012011-31 ı22013

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı GENELGE 2009/70

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı GENELGE 2009/70 Bür okr as n n Azal t ı l masıveidar Bas t l eşt r me(2009/70) T ar h :18. 11. 2009 Sayı :11558 Sı r ano:2009/ 70 Ekl er : Yönet mel ğ nuygul anmasıt ak pt abl osu ( YUTT) ' nada raçı kl amal ar T.C. SAĞLIK

Detaylı

T.C DULKADİROĞLU KAYMAKAMLIĞI TOKİ Kazımkarabekir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü

T.C DULKADİROĞLU KAYMAKAMLIĞI TOKİ Kazımkarabekir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı OKUL PANSYONU KONTENJAN DURUMU SIRA NO PANSYONLU OKULUN ADI PANSYON TÜRÜ PANSYON KAPASTES PANSYON KONTENJANI YATILILIK TÜRÜ KONTENJAN 9 10 11 12 TOPLAM 1 TOK KAZIMKARABEKR

Detaylı

T.C. SİNCAN KA YMAKAMLIGI Milli Eğitim Müdürlüğü TÜM OKUL MÜDÜRLÜKLERİNE SİNCAN

T.C. SİNCAN KA YMAKAMLIGI Milli Eğitim Müdürlüğü TÜM OKUL MÜDÜRLÜKLERİNE SİNCAN T.C. SİNCAN KA YMAKAMLIGI Mll Eğtm Müdürlüğü Bölüm: Özel Eğt. Reh. ve Danış. Hz. Sayı : 850144831160/"6~ r Konu : Rehberlk ve Pskolojk Danışma Hzmetler Yıl Sonu Raporu ve Okullarda Şddetn Önlenmes Dönem

Detaylı

ENDÜSTRİNİN DEĞİŞİK İŞ KOLLARINDA İHTİYAÇ DUYULAN ELEMANLARIN YÜKSEK TEKNİK EĞİTİM MEZUNLARINDAN SAĞLANMASINDAKİ BEKLENTİLERİN SINANMASI

ENDÜSTRİNİN DEĞİŞİK İŞ KOLLARINDA İHTİYAÇ DUYULAN ELEMANLARIN YÜKSEK TEKNİK EĞİTİM MEZUNLARINDAN SAĞLANMASINDAKİ BEKLENTİLERİN SINANMASI V. Ulusal Üretm Araştırmaları Sempozyumu, İstanbul Tcaret Ünverstes, 5-7 Kasım 5 ENDÜSTRİNİN DEĞİŞİK İŞ KOLLARINDA İHTİYAÇ DUYULAN ELEMANLARIN YÜKSEK TEKNİK EĞİTİM MEZUNLARINDAN SAĞLANMASINDAKİ BEKLENTİLERİN

Detaylı

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ - DERS İZLENCESİ - Sürüm 2. Öğretim planındaki AKTS 581058202101319 2 1 0 3 5

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ - DERS İZLENCESİ - Sürüm 2. Öğretim planındaki AKTS 581058202101319 2 1 0 3 5 BEYKENT ÜNİVERSİTESİ - DERS İZLENCESİ - Sürüm 2 Ders Kodu Teork Uygulama Lab. YAPI ARAŞTIRMASI VE DOKÜMANTASYON Ulusal Kred Öğretm planındak AKTS 581058202101319 2 1 0 3 5 Ön Koşullar : Önerlen Dersler

Detaylı

MESLEKi EGiTiMDE HizMET ici EGiTiM

MESLEKi EGiTiMDE HizMET ici EGiTiM MESLEK EGTMDE HzMET C EGTM Prof. Dr. Suna BAYKA (*) Yıldız GÜGE (**) Sevnç ÜAL (U) Br yükseköğretm programını btrmş ve meslek hayatına atılmış öğretmenlern çağımızdak blm ve teknolojk gelşmeler zlemeler

Detaylı

Dersin Yürütülmesi Hakkında. (Örgün / Yüz Yüze Eğitim için) (Harmanlanmış Eğitim için) (Uzaktan Eğitim için)

Dersin Yürütülmesi Hakkında. (Örgün / Yüz Yüze Eğitim için) (Harmanlanmış Eğitim için) (Uzaktan Eğitim için) Ders Kodu Teork Uygulama Lab. Uluslararası Muhasebe ve Fnansal Raporlama Standartları Ulusal Kred Öğretm planındak AKTS 344000000000510 3 0 0 3 6 Ön Koşullar : Bu dersn ön koşulu ya da yan koşulu bulunmamaktadır.

Detaylı

PANSĠYON KAYIT TAKVĠMĠ SÜREÇ TARĠH AÇIKLAMA Pansiyon Kontenjanının Tespit Edilmesi ve Duyurulması Eylül Eylül 2015 ten itibaren

PANSĠYON KAYIT TAKVĠMĠ SÜREÇ TARĠH AÇIKLAMA Pansiyon Kontenjanının Tespit Edilmesi ve Duyurulması Eylül Eylül 2015 ten itibaren PANSYON KAYIT TAKVM SÜREÇ TARH AÇIKLAMA Pansiyon Kontenjanının Tespit Edilmesi ve Duyurulması 01 Temmuz 2015 TEOG yerleştirme sonuçlarının açıklanması 14 Ağustos 2015 Başvuruların Alınması 14 Ağustos 2015-7

Detaylı

TÜM OKUL MÜDÜRLÜKLERİNE SiNCAN

TÜM OKUL MÜDÜRLÜKLERİNE SiNCAN T.C SİNCAN KAYMAKAMLIGI lçe Mll Eğtm Müdürlüğü Sayı : 34203882/30-36676 / ~I\)'~...L Ql/03/203 Konu : Resm Yarışması TÜM OKUL MÜDÜRLÜKLERİNE SNCAN İlg: 26.0.20 ı 3 tarhl ve 36676 sayılı yazısı İl Mll Eğİtm

Detaylı

4 Şubat 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 28903 YÖNETMELİK

4 Şubat 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 28903 YÖNETMELİK 4 Şubat 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 28903 YÖNETMELİK Sağlık Bakanlığından: SAĞLIK BAKANLIĞI SERTİFİKALI EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu

Detaylı

T.C. SACLIK BAKANLıCı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

T.C. SACLIK BAKANLıCı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü T.C. SACLIK BAKANLıCı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü T.C. SACLlK BAKANLım _ SAÖUKH1zMETLERt GB

Detaylı

. ÖZEL DAR ARTNAME. Bu bölüm, elektrik özel artnamesinde bulunan tüm alt bölümlere uygulanacak temel prensipleri belirler.

. ÖZEL DAR ARTNAME. Bu bölüm, elektrik özel artnamesinde bulunan tüm alt bölümlere uygulanacak temel prensipleri belirler. ! " # $ % % & & ' . ÖZEL DAR ARTNAME A. N TANIMI,...projelernde gösterlen elektrk lernn özel teknk artnamesnde anlatıldıı eklde, verlen standartlara uygun olarak, kusursuz, eksksz, fen ve sanat kurallarına

Detaylı

LADİK MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

LADİK MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI LADİK MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI Sıra No 1 Hzmetn Adı Her Türlü Gelrn Tahsl Edlmes Başvuruda İstenlen Belgeler 2. Konusuna göre a) İlgl İdarenn Yazısı b) Mahkeme Kararı c) İdar Para Cezası Karar

Detaylı

YÖNETMELİK SAĞLIK BAKANLIĞI SERTĠFĠKALI EĞĠTĠM YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK SAĞLIK BAKANLIĞI SERTĠFĠKALI EĞĠTĠM YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 21 Ağustos 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27679 Sağlık Bakanlığından: YÖNETMELİK SAĞLIK BAKANLIĞI SERTĠFĠKALI EĞĠTĠM YÖNETMELĠĞĠ Amaç ve kapsam BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE

Detaylı

Öğretim planındaki AKTS TASARIM STÜDYOSU IV 214058100001312 2 4 0 4 9

Öğretim planındaki AKTS TASARIM STÜDYOSU IV 214058100001312 2 4 0 4 9 Ders Kodu Teork Uygulama Lab. Ulusal Kred Öğretm planındak AKTS TASARIM STÜDYOSU IV 214058100001312 2 4 0 4 9 Ön Koşullar : Grafk İletşm I ve II, Tasarım Stüdyosu I, II, III derslern almış ve başarmış

Detaylı

QKUIAN. SAĞLIK BAKANLIĞI_ KAMU HASTANELERİ KURUMU Trabzon Ili Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi

QKUIAN. SAĞLIK BAKANLIĞI_ KAMU HASTANELERİ KURUMU Trabzon Ili Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi V tsttşfaktör T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KAMU HASTANELERİ KURUMU Trabzon Il Kamu Hastaneler Brlğ Genel Sekreterlğ Kanun Eğtm ve Araştırma Hastanes Sayı ı 23618724/?ı C.. Y** 08/10/2015 Konu : Yaklaşık Malyet

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Stratejik Planı

Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Stratejik Planı Namık Kemal Ünverstes Çorlu Mühendslk Fakültes Makne Mühendslğ Bölümü Stratejk Planı Sürüm no 1.0 Tekrdağ, Şubat Đçndekler lstes Yönetc Özet... 5 Grş... 8 Rehber... 9 Resm yazı... 9 1. Kapak... 9 2. Đçndekler,

Detaylı

-e-: AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İLE ÇOCUK NEFROLOJİ DERNEGİ ARASINDA İŞBİRLİGİ PROTOKOLÜ. AiLE VE. SOSYAL ~OLiTiKALAR BAKANllGI. 2012 Ankara ~.

-e-: AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İLE ÇOCUK NEFROLOJİ DERNEGİ ARASINDA İŞBİRLİGİ PROTOKOLÜ. AiLE VE. SOSYAL ~OLiTiKALAR BAKANllGI. 2012 Ankara ~. ~, -e-: ALE VE ~. I H. SOSYAL ~OLTKALAR BAKANllGI AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIGI ÇOCUK HİzMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ İLE ÇOCUK NEFROLOJİ DERNEGİ ARASINDA İŞBİRLİGİ PROTOKOLÜ 2012 Ankara KAPSAM MADDE

Detaylı

SAĞLIK ALANI SERTİFİKALI EĞİTİM STANDARTLARI FİTOTERAPİ

SAĞLIK ALANI SERTİFİKALI EĞİTİM STANDARTLARI FİTOTERAPİ SAĞLIK ALANI SERTİFİKALI EĞİTİM STANDARTLARI Standart No 27 Tarih 19/10/2015 Revizyon No FİTOTERAPİ SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Eğitim ve Sertifikasyon Hizmetleri Daire Başkanlığı

Detaylı

Standart No Tarih Revizvon No AKUPUNKTUR SERTİFİKALI EGİTİM PROGRAMI

Standart No Tarih Revizvon No AKUPUNKTUR SERTİFİKALI EGİTİM PROGRAMI SAGLIK ALANI SERTİFİKALI EGİTİM STANDARTLARI Standart No Tarih Revizvon No SA$S-S! 1'lI0311f,/5' :ı. AKUPUNKTUR SERTİFİKALI EGİTİM PROGRAMI SAGLIK BAKANLlGI SAGLlK HİzMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ Eğitim ve

Detaylı

T.C. PAMUKKALE UNivERSiTESi Gene! Sekreterlik. TUm Oniversiteler

T.C. PAMUKKALE UNivERSiTESi Gene! Sekreterlik. TUm Oniversiteler T.C. PAMUKKALE UNvERSTES Gene! Sekreterlk ~~~~~~M ~ 8 E K A F Z F V * SaY -774.99/ Konu :Proje Egtm

Detaylı

Basel II Geçiş Süreci Sıkça Sorulan Sorular

Basel II Geçiş Süreci Sıkça Sorulan Sorular Basel II Geçş Sürec Sıkça Sorulan Sorular Soru No: 71 Cevaplanma Tarh: 06.03.2012 İlgl Hüküm: --- Konu: Gayrmenkul İpoteğyle Temnatlandırılmış Alacaklar İçn KR510AS Formunun Doldurulmasına İlşkn Örnek

Detaylı

T.C. DÜZCE VALİLİĞİ. Merkez Turgut Özal Anadolu Lisesi Müdürlüğü Eğitim Öğretim Yılı OKUL PANSİYONU KONTENJAN DURUMU

T.C. DÜZCE VALİLİĞİ. Merkez Turgut Özal Anadolu Lisesi Müdürlüğü Eğitim Öğretim Yılı OKUL PANSİYONU KONTENJAN DURUMU 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı OKUL PANSYONU KONTENJAN DURUMU 2015-2016 ÖĞRETM YILINDA ALINACAK ÖĞRENC KONTENJANI KIZ ERKEK TOPLAM Parasız Yatılı Öğrenci Kontenjanı Paralı Yatılı Öğrenci Kontenjanı 17 48

Detaylı

2015-2016 METALURJİK KOK KÖMÜRÜ SATINALMA ŞARTNAME VE SÖZLEŞMESİ

2015-2016 METALURJİK KOK KÖMÜRÜ SATINALMA ŞARTNAME VE SÖZLEŞMESİ -.!'!uyseri ŞEKER FABRİKAsı A.Ş. ~ BOGAZLIY AN ŞEKER ve MAMÜLLERİ ENTEGRE TESİsİ 1. İşİN KONUSU: 2015-2016 METALURJİK KOK KÖMÜRÜ SATINALMA ŞARTNAME VE SÖZLEŞMESİ Şrketmz Fabrkalarında kullanılacak Metalurjk

Detaylı

T.C. ÇANKA YA KA YMAKAMLIGI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü... OKUL MUDURLUKLERINE

T.C. ÇANKA YA KA YMAKAMLIGI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü... OKUL MUDURLUKLERINE T.C. ÇANKA YA KA YMAKAMLIGI İlçe Mll Eğtm Müdürlüğü Sayı : 23019798/160.0113961889 Konu: Yetenek Tanılaması 23/12/2013........ OKUL MUDURLUKLERINE Ilg: l Mll Eğtm Müdürlüğünün 20.12.2013 tarh ve 3926796

Detaylı

T.C AKSARAY VALİLİĞİ. Merkez Ahmet Cevdet Paşa Sosyal Bilimler Lisesi Müdürlüğü Eğitim Öğretim Yılı OKUL PANSİYONU KONTENJAN DURUMU

T.C AKSARAY VALİLİĞİ. Merkez Ahmet Cevdet Paşa Sosyal Bilimler Lisesi Müdürlüğü Eğitim Öğretim Yılı OKUL PANSİYONU KONTENJAN DURUMU 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı OKUL PANSYONU KONTENJAN DURUMU 2017-2018 EĞTM ÖĞRETM YILI PANSYON BOŞ KONTENJANININ SINIFLAR BAZINDA DAĞILIMI ( T A S L A K ) SIRA NO PANSYONLU OKULUN ADI PANSYON TÜRÜ PANSYON

Detaylı

'-:~_!Gl PEKŞEN. Arabaeıalam Mah., Alaniçi sak. No.: 8. KOZA Evleri A Blok D. 8 54050 SerdivanlSAKARYA. Arabaeıalanı Mah., Alaniçi sak. No.

'-:~_!Gl PEKŞEN. Arabaeıalam Mah., Alaniçi sak. No.: 8. KOZA Evleri A Blok D. 8 54050 SerdivanlSAKARYA. Arabaeıalanı Mah., Alaniçi sak. No. t, t- /' ','I 1-, #,( Mll! Er,:,,' ;' -: - '-:_!Gl SEN --;;rıl'4y ;ı!ı! at], Te!:: ' ' ; j, ; S',,(-: fa Gn' ı,,,: vc _'::::0 1:\30 :',ld L,;çı-;' N0 ENDÜSTRYEL SIZDIRMAZLlK SANAV VE TCARET /:, ELEMANLARı

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 10.06.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27607 ENERJİ KİMLİK BELGESİ UZMANLARINA VE EĞİTİCİ KURULUŞLARA VERİLECEK EĞİTİMLERE DAİR TEBLİĞ

Resmi Gazete Tarihi: 10.06.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27607 ENERJİ KİMLİK BELGESİ UZMANLARINA VE EĞİTİCİ KURULUŞLARA VERİLECEK EĞİTİMLERE DAİR TEBLİĞ Resmi Gazete Tarihi: 10.06.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27607 ENERJİ KİMLİK BELGESİ UZMANLARINA VE EĞİTİCİ KURULUŞLARA VERİLECEK EĞİTİMLERE DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: YİG-16/2010-01) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

BARTIN ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM BARTIN ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı, Bartın

Detaylı

Bireysel Emeklilik Aracılığı Faaliyetinde Bulunacak Kişilerde Aranan Nitelikler ve İstenen Belgeler

Bireysel Emeklilik Aracılığı Faaliyetinde Bulunacak Kişilerde Aranan Nitelikler ve İstenen Belgeler Resmi Gazete Tarih: 5 Mart 2003 Sayı: 25393 Hazine Müsteşarlığından: Bireysel Emeklilik Aracılığı Faaliyetinde Bulunacak Kişilere İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2004/1) (9 Nisan 2008 tarihli ve 26842 sayılı

Detaylı

TEKLİF MEKTUBU SAĞLIK BAKANLIĞI_. '.. m

TEKLİF MEKTUBU SAĞLIK BAKANLIĞI_. '.. m SAĞLIK BAKANLIĞI TC Kayıt No: 133709 TURKIYE KAMU HASTANELERI KURUMU ı TRABZON ILI KAMU HASTANELERI BIRLIGI GENEL SEKRETERLIGI Kanun Eğtm Araştırma Hastanes TEKLİF MEKTUBU Sayı : 23618724 12.10.2015 Konu

Detaylı

T.C. BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU GENELGE 2016/1

T.C. BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU GENELGE 2016/1 T.C. BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU Sayı : 24049440-730.02-E. 28/03/206 Konu : Kred rsk standart yaklaşıma lşkn açıklamalar GENELGE 206/ Blndğ üzere, Basel-II düzenlemelernn uygulamasına lşkn

Detaylı

----- <, -: <, ( \ DEGERLENDiRME ~~ / esi

----- <, -: <, ( \ DEGERLENDiRME ~~ / esi DEGERLENDRME 1.0.2008 tarh ve 29 sayılı Resm Gazetede yayımlanan Öğretm Üyes Dışındak Öğretm Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkez Sınav le Grş Sınavlarına İlşkn

Detaylı

HARRAN ÜNİVERSİTESİ LİSANS ÖĞRENCİLERİ İÇİN PEDAGOJİK FORMASYON SERTİFİKA PROGRAMI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

HARRAN ÜNİVERSİTESİ LİSANS ÖĞRENCİLERİ İÇİN PEDAGOJİK FORMASYON SERTİFİKA PROGRAMI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar HARRAN ÜNİVERSİTESİ LİSANS ÖĞRENCİLERİ İÇİN PEDAGOJİK FORMASYON SERTİFİKA PROGRAMI YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- Bu yönergenin amacı; Harran Üniversitesi

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Stratejik Planı

Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Stratejik Planı Namık Kemal Ünverstes Çorlu Mühendslk Fakültes Makne Mühendslğ Bölümü Stratejk Planı Sürüm no 1.0 Tekrdağ, Şubat 2008 Đçndekler lstes Yönetc Özet... 5 Grş... 8 Rehber... 9 Resm yazı... 9 1. Kapak... 9

Detaylı

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemiz Eğitim Bilimleri Enstitüsü Tezli Yüksek Lisans ve Programına aşağıda belirtilen Anabilim dallarında 2015 2016 Eğitim-Öğretim yılı Güz yarıyılında

Detaylı

Bilgi için: Suzan BALCI Müdür Yardımcısı

Bilgi için: Suzan BALCI Müdür Yardımcısı T.C 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı OKUL PANSYONU KONTENJAN DURUMU 2016-2017 Öğretim Yılında Alınacak Yatılı Öğrenci Kontenjanı : 52 YEN KAYIT YAPTIRACAK ÖĞRENCLER ÇN AYRILAN KONTENJAN Ara Sınıf Öğrencileri

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNDEN

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNDEN T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNDEN Enstitümüz Lisansüstü Öğretim Programlarına 2012 2013 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi için öğrenci alınacaktır. Öğrenci alınacak

Detaylı

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SPOR YÖNETİCİLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ UYGULAMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SPOR YÖNETİCİLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ UYGULAMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SPOR YÖNETİCİLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu yönergenin amacı; spor yöneticisi

Detaylı

GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP UYGULAMALARI YÖNETMELİĞİ EĞİTİM İŞ VE İŞLEMLERİ REHBERİ

GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP UYGULAMALARI YÖNETMELİĞİ EĞİTİM İŞ VE İŞLEMLERİ REHBERİ GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP UYGULAMALARI YÖNETMELİĞİ EĞİTİM İŞ VE İŞLEMLERİ REHBERİ Bu çalışmanın amacı, Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliği kapsamında düzenlenecek olan eğitim faaliyetleri

Detaylı

EK-1 01 OCAK 2014 TARİHLİ VE 28869 SATILI RESMİ GAZETEDE YAYINLANMIŞTIR.

EK-1 01 OCAK 2014 TARİHLİ VE 28869 SATILI RESMİ GAZETEDE YAYINLANMIŞTIR. EK-1 01 OCAK 2014 TARİHLİ VE 28869 SATL RESMİ GAETEDE YAYNLANMŞTR. Bu Doküman Hakkında TEİAŞ Türkye Elektrk İletm Anonm Şrket İletm Sstem Sstem Kullanım ve Sstem İşletm Tarfelern Hesaplama ve Uygulama

Detaylı

SERTİFİKALI EĞİTİM PROGRAMLARI BAŞVURU, UYGULAMA VE DENETİM REHBERİ

SERTİFİKALI EĞİTİM PROGRAMLARI BAŞVURU, UYGULAMA VE DENETİM REHBERİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Destek ve İdari Hizmetler Kurum Başkan Yardımcılığı SERTİFİKALI EĞİTİM PROGRAMLARI BAŞVURU, UYGULAMA VE DENETİM REHBERİ 2016 Eğitim, Araştırma ve Geliştirme

Detaylı

EDİTÖR: Savaş Doğan KPSS ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ- ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI DERS NOTLARI ISBN

EDİTÖR: Savaş Doğan KPSS ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ- ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI DERS NOTLARI ISBN KPSS Eğtm Blmler ezberbozan sers Öğretm Teknolojler ve Materyal Tasarımı özetlenmş çerk pratk blgler krtk notlar lg çekc görseller EDİTÖR: Savaş Doğan KPSS ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ- ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ

Detaylı

;-c::.. KARA.RNO. Jl6.02.2015 {lv201s. KARAR 'r ARİJHn!:

;-c::.. KARA.RNO. Jl6.02.2015 {lv201s. KARAR 'r ARİJHn!: ANKARA İLKHAYVAN KARAR 'r ARİJHn!: SACLIK ZABrr ASJI KOIVIL[SYON MRARK Jl6.02.2015 {lv201s KARA.RNO Hayvan sağlığının doğrudan nsan sağlığını etkledğ ve hayvansal ürünlern nsan beslenmesndek tartışmasız

Detaylı

YAZILIM İÇİN YERLİ MALI BELGESİ DÜZENLEMESİNE İLİŞKİN UYGULAMA ESASLARI

YAZILIM İÇİN YERLİ MALI BELGESİ DÜZENLEMESİNE İLİŞKİN UYGULAMA ESASLARI YAZILIM İÇİN YERLİ MALI BELGESİ DÜZENLEMESİNE İLİŞKİN UYGULAMA ESASLARI Amaç MADDE 1- (1) Bu Uygulama Esaslarının amacı; 13/09/2014 tarih ve 29118 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan SGM 2014/35 sayılı Yerli

Detaylı

ANKARA VALİLİĞİ ÇANKAYA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İDV ÖZEL BİLKENT İLKÖĞRETİM OKULU HİZMET STANDARTLARI

ANKARA VALİLİĞİ ÇANKAYA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İDV ÖZEL BİLKENT İLKÖĞRETİM OKULU HİZMET STANDARTLARI ANKARA VALİLİĞİ ÇANKAYA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İDV ÖZEL BİLKENT İLKÖĞRETİM OKULU HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Kayıt Kabul

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI SERTİFİKALI EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

SAĞLIK BAKANLIĞI SERTİFİKALI EĞİTİM YÖNETMELİĞİ 4 Şubat 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 28903 YÖNETMELİK Sağlık Bakanlığından: SAĞLIK BAKANLIĞI SERTİFİKALI EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu

Detaylı

ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL YÖNERGESİ

ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL YÖNERGESİ ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL YÖNERGESİ Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, Acıbadem Üniversitesi Fakülteleri nde, Acıbadem Üniversitesi Lisans, Ön Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsünün aşağıda adları belirtilen Anabilim Dallarına 2011-2012 Eğitim-Öğretim yılı I. (GÜZ) yarıyılında yüksek lisans

Detaylı

Resmi Gazetenin 29.12.2012 tarih ve 28512 sayılı ile yayınlanmıştır. TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi

Resmi Gazetenin 29.12.2012 tarih ve 28512 sayılı ile yayınlanmıştır. TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi İletm Sstem Sstem Kullanım ve Sstem İşletm Tarfelern Hesaplama ve Uygulama Yöntem Bldrm Resm Gazetenn 29.12.2012 tarh ve 28512 sayılı le yayınlanmıştır. TEİAŞ Türkye Elektrk İletm Anonm Şrket Bu Doküman

Detaylı

T. C. ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (ARÜ TÖMER)

T. C. ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (ARÜ TÖMER) T. C. ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (ARÜ TÖMER) Amaç ve kapsam Eğitim-Öğretim Kayıt Ve Sınav Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 - (1)

Detaylı

SİNOP ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI YÖNERGESİ

SİNOP ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI YÖNERGESİ SİNOP ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI YÖNERGESİ I. BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Sinop Üniversitesi Pedagojik Formasyon Eğitimi

Detaylı

T.C. ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

T.C. ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ T.C. ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönerge nin amacı;

Detaylı

SERBEST BÖLGELERDE YABANCI UYRUKLU PERSONELE VERİLECEK ÇALIŞMA İZİNLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

SERBEST BÖLGELERDE YABANCI UYRUKLU PERSONELE VERİLECEK ÇALIŞMA İZİNLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR SERBEST BÖLGELERDE YABANCI UYRUKLU PERSONELE VERİLECEK ÇALIŞMA İZİNLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR Amaç, Kapsam ve Dayanak MADDE 1- (1) 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu nun 10 uncu ve Serbest Bölgeler

Detaylı

Fumonic 3 radio net kablosuz duman dedektörü. Kiracılar ve mülk sahipleri için bilgi

Fumonic 3 radio net kablosuz duman dedektörü. Kiracılar ve mülk sahipleri için bilgi Fumonc 3 rado net kablosuz duman dedektörü Kracılar ve mülk sahpler çn blg Tebrk ederz! Darenze akıllı fumonc 3 rado net duman dedektörler monte edlmştr. Bu şeklde ev sahbnz yasal donanım yükümlülüğünü

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNDEN

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNDEN T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNDEN Enstitümüz Lisansüstü Öğretim Programlarına 2012 2013 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi için öğrenci alınacaktır. Öğrenci alınacak

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

GAZİ ÜNİVERSİTESİ GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINDA EĞİTİM GÖREN ÜNİVERSİTEMİZ ÖĞRENCİLERİ VE MEZUNLAR İÇİN (GAZİ ÜNİVERSİTESİ VE DİĞER ÜNİVERSİTELER) PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA

Detaylı

GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP UYGULAMALARI YÖNETMELİĞİ DENETİM İŞ VE İŞLEMLERİ REHBERİ

GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP UYGULAMALARI YÖNETMELİĞİ DENETİM İŞ VE İŞLEMLERİ REHBERİ GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP UYGULAMALARI YÖNETMELİĞİ DENETİM İŞ VE İŞLEMLERİ REHBERİ Bu çalışmanın amacı, Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliği kapsamında yapılacak olan denetim faaliyetleri

Detaylı

BİRİNCİ KISIM Tanımlar ve Kapsam

BİRİNCİ KISIM Tanımlar ve Kapsam MERKEZİ KARŞI TARAFLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLER İÇİN SERMAYE YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN HESAPLANMASI Tanımlar BİRİNCİ KISIM Tanımlar ve Kapsam 1. Müşter veya üye kuruluşun temnatlarının flastan fraz edlmes; Merkez karşı

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDE ULUSLARARASI ÖĞRENCİ BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDE ULUSLARARASI ÖĞRENCİ BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDE ULUSLARARASI ÖĞRENCİ BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ Senato: 31 Mayıs 2013 BİRİNCİ BÖLÜM Dayanak Madde 1- Bu yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim

Detaylı

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ ALİAĞA MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ ALİAĞA MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ ALİAĞA MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: MADDE- 1 : Bu yönergenin amacı, Ege Üniversitesi Aliağa Meslek Yüksekokulu nda öğrenim

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı Çukurova Üniversitesine bağlı lisans

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ KONTENJANLARI VE BAŞVURU KOŞULLARI

ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ KONTENJANLARI VE BAŞVURU KOŞULLARI ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI ÜSTÜ KONTENJANLARI VE Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsünün aşağıda adları belirtilen Anabilim Dallarına

Detaylı

(Üniversite Senatosunun 04/01/2017 tarih ve 2017/1 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.)

(Üniversite Senatosunun 04/01/2017 tarih ve 2017/1 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.) İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ MEZUNİYET VE DİPLOMA BELGELERİNİN DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN YÖNERGE (Üniversite Senatosunun 04/01/2017 tarih ve 2017/1 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.) Amaç ve Kapsam

Detaylı

Yönetmelik Maliye Bakanlığından: İç Denetçi Adayları Belirleme, Eğitim ve Sertifika Yönetmeliği İKİNCİ BÖLÜM

Yönetmelik Maliye Bakanlığından: İç Denetçi Adayları Belirleme, Eğitim ve Sertifika Yönetmeliği İKİNCİ BÖLÜM Yönetmelik Maliye Bakanlığından: İç Denetçi Adayları Belirleme, Eğitim ve Sertifika Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, iç denetçi adaylarının belirlenmesini,

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler TBMM BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI BİRİMLERİNDE ZORUNLU STAJ, BİLGİLENDİRME EĞİTİMİ VE BECERİ EĞİTİMİ GÖRECEK OLAN ÖĞRENCİLERİN BELİRLENMESİ İLE GÖREV VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNERGE TBMM Başkanlık Makamının

Detaylı

Kanser Erken Teşhis ve Tarama Merkezleri Yönetmeliği

Kanser Erken Teşhis ve Tarama Merkezleri Yönetmeliği Kanser Erken Teşhis ve Tarama Merkezleri Yönetmeliği SAĞLIK BAKANLIĞI NDAN: KANSER ERKEN TEŞHİS VE TARAMA MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: Madde 1-Bu yönetmeliğin

Detaylı

ÇALIŞMA İZNİ. Türkiye de çalışma izni için gereken başvuru Türkiye den veya yurt dışından yapılabilir.

ÇALIŞMA İZNİ. Türkiye de çalışma izni için gereken başvuru Türkiye den veya yurt dışından yapılabilir. ÇALIŞMA İZNİ 1. İlk Başvuru Türkiye de çalışma izni için gereken başvuru Türkiye den veya yurt dışından yapılabilir. Yurt dışından yapılacak başvurularda yabancıların, çalışma izni için vatandaşı oldukları

Detaylı

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı, Çankaya Üniversitesi nde yürütülen çift anadal programlarına ilişkin

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 2015-2016 AKADEMİK YILI ULUSLARARASI ÖĞRENCİ EK YERLEŞTİRME KILAVUZU

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 2015-2016 AKADEMİK YILI ULUSLARARASI ÖĞRENCİ EK YERLEŞTİRME KILAVUZU ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 2015-2016 AKADEMİK YILI ULUSLARARASI ÖĞRENCİ EK YERLEŞTİRME KILAVUZU 1. GENEL ŞARTLAR Yükseköğretim Genel Kurul Toplantısında Alınan Karar Uyarınca; Bu kontenjanlara

Detaylı

ISPARTA VALİLİĞİ MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ HİZMET STANDARTLARI

ISPARTA VALİLİĞİ MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ HİZMET STANDARTLARI ISPARTA VALİLİĞİ MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Çırak Öğrenci Kayıt Kabul İşlemlerinin Yapılması 6-7- 8-

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI YÖNERGESİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI YÖNERGESİ T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı; Talim ve Terbiye Kurulu nun 20/02/2014

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Stratejik Planı. Sürüm no 1.2

Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Stratejik Planı. Sürüm no 1.2 Namık Kemal Ünverstes Çorlu Mühendslk Fakültes Makne Mühendslğ Bölümü Stratejk Planı Sürüm no 1.2 Tekrdağ, Ocak İçndekler lsteler 2 3. Sunuş... 5 4. Grş... 6 5. Yönetc Özet... 9 6. Kurumsal Değerlendrme

Detaylı

Karadeniz Teknik Üniversitesi İlahiyat Fakültesi. Zorunlu Arapça Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi

Karadeniz Teknik Üniversitesi İlahiyat Fakültesi. Zorunlu Arapça Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi Karadeniz Teknik Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Zorunlu Arapça Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Karadeniz

Detaylı

01.01.2015 tarih ve 29223 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi

01.01.2015 tarih ve 29223 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi 01.01.2015 tarh ve 29223 sayılı Resm Gazetede yayımlanmıştır. Bu Doküman Hakkında TEİAŞ Türkye Elektrk İletm Anonm Şrket İletm Sstem Sstem Kullanım ve Sstem İşletm Tarfelern Hesaplama ve Uygulama Yöntem

Detaylı

DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLARDA YABANCI UYRUKLU PERSONEL ĠSTĠHDAMI HAKKINDA YÖNETMELĠK

DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLARDA YABANCI UYRUKLU PERSONEL ĠSTĠHDAMI HAKKINDA YÖNETMELĠK DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLARDA YABANCI UYRUKLU PERSONEL ĠSTĠHDAMI HAKKINDA YÖNETMELĠK 29.08.2003 Tarih ve 25214 sayılı Resmi Gazete ile yürürlüğe girmiştir BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

0.2 '''0170 Revizvon No

0.2 '''0170 Revizvon No SAGLlK ALANI SERTiFiKALI EGiTiM STANDARTLARI Standart No cı Tarih 0.2 '''0170 Revizvon No '5 üzün UYGULAMASI SAGLlK BAKANLlGI SAGLlK HiZMETLERi GENEL I\IÜDÜRLÜCÜ Eğitim ve Sertifikasyon IIizmetleri Daire

Detaylı

T.C. UYRUKLU ALAN DIŞI ALAN

T.C. UYRUKLU ALAN DIŞI ALAN ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI YÜKSEK LİSANS KONTENJANLARI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI ANABİLİM DALI Ortaöğretim Sosyal

Detaylı

ve çeviren: OKULLAR İçİN HAzıRLANAN İZLENCELER

ve çeviren: OKULLAR İçİN HAzıRLANAN İZLENCELER JAPONYA RADYO TELEVİZYON KURUMUNUN EGİTİM YAYıNLARıVE YAYGIN ÖGRETİME KATKILARI* ve çevren: Derleyerı İng. Ük. Ersarı SÖZER Kısa adı NHK olan Japonya Ulusal Radyo Televzyon Kurumu, anaokullarından yükseköğretm

Detaylı

Doktora - 4 - - 5 2 - 10 2

Doktora - 4 - - 5 2 - 10 2 Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü nün aşağıda yazılan anabilim dallarına 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında yüksek lisans ve doktora öğrencisi alınacaktır. Adayların 19-23 Ocak 2015

Detaylı

TEZLİ YÜKSEK LİSANS TEZSİZ YÜKSEK LİSANS DOKTORA ALES

TEZLİ YÜKSEK LİSANS TEZSİZ YÜKSEK LİSANS DOKTORA ALES TEZLİ YÜKSEK LİSANS TEZSİZ YÜKSEK LİSANS DOKTORA ALES 55 ALES PUANI ARANMAZ 60 MEZUNİYET NOTU ALT SINIR YOK ALT SINIR YOK 3 (4 üzerinden) / 80 (100 üzerinden) ÖN ELEME KONTENJANIN 3 KATI KONTENJANIN 2

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü. Sayı : B.10.0.SEG.0.72.00.03-774.99/ 12051 01/10/2009 Konu : Lisans Tamamlama Programı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü. Sayı : B.10.0.SEG.0.72.00.03-774.99/ 12051 01/10/2009 Konu : Lisans Tamamlama Programı T.C. Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü Sayı : B.10.0.SEG.0.72.00.03-774.99/ 12051 01/10/2009 Konu : Lisans Tamamlama Programı GENELGE 2009/ 57 İlgi: 05/08/2009 tarih ve 2009/48 sayılı genelge. Bakanlığımız

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI MÜZİK VE BALE ORTAOKULU İLE MÜZİK VE SAHNE SANATLARI LİSESİ KAYIT VE KABUL YÖNERGESİ

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI MÜZİK VE BALE ORTAOKULU İLE MÜZİK VE SAHNE SANATLARI LİSESİ KAYIT VE KABUL YÖNERGESİ T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI MÜZİK VE BALE ORTAOKULU İLE MÜZİK VE SAHNE SANATLARI LİSESİ KAYIT VE KABUL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1)

Detaylı

FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL (İNGİLİZCE) HAZIRLIK PROGRAMI EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL (İNGİLİZCE) HAZIRLIK PROGRAMI EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL (İNGİLİZCE) HAZIRLIK PROGRAMI EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Fatih

Detaylı