VAKALARLA SUBKLİNİK HİPOTİROİDİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "VAKALARLA SUBKLİNİK HİPOTİROİDİ"

Transkript

1 VAKALARLA SUBKLİNİK HİPOTİROİDİ Prof. Dr. Dilek Yavuz Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı Subklinik hipotiroidi, yüksek serum TSH düzeyine eşlik eden normal serum T4 düzeyi olarak tanımlanmaktadır. Tanısı biyokimya testlerine dayalıdır. Hastaların bir kısmında hipotiroidi ile ilişkili semptomlar görülebilmektedir. Tiroid stimülan hormon (TSH) düzeyi <10 miu/l olan vakaların çoğu asemptomatiktir. Subklinik hipotiroidi, serum TSH düzeyinin yüksekliğine göre TSH düzeyi hafif yüksek olanlar (4,0-10,0 miu/l) ve şiddetli yüksek olanlar (>10 miu/l) olmak üzere iki kategoride değerlendirilmektedir. Vaka-1 TSH normal değerleri Alt sınırı tüm yaşlar için aynıdır Üst sınırı yaşa göre değişir 0.5 mlu/l 4 mlu/l erişkin 6 mlu/l yaş 7.5 mlu/l 80 yaş üzeri Yetmiş altı yaşındaki kadın hasta, kardiyoloji bölümü tarafından hipertansiyon ve kalp yetmezliği nedeni ile takip ediliyor. Rutin laboratuvar testlerinde TSH:4,7 miu/l, st4:1,9 ng/ dl (N:0,7-2,1 ng/dl) bulunması üzerine levotiroksin (LT4) replasman tedavisi başlanması isteği ile endokrin polikliniğine yönlendiriliyor. Şekil 1. TSH normal değerleri. Vaka-2 Hasta hipotiroidi ile ilişkili semptom tarif etmiyor (Kilo alımı, uykuya eğilim, saç dökülmesi yok). Fizik muayenede tiroid bezi ele gelmiyor. Hastamızın laboratuvar ve klinik özellikleri incelendiğinde, TSH değerinin yanlış olarak yüksek yorumlandığı izlendi. TSH değeri yaşa göre normal sınırlar içerisinde idi. Subklinik hipotiroidi tanısı almadı. Replasman tedavisi önerilmedi. Serum TSH düzeyinin üst sınırı yaşa göre değişmektedir. Alt sınır tüm yaş grupları için 0,5 miu/l iken, üst sınırı yaş gruplarına göre Şekil 1 deki gibidir. Ülkemizde TSH düzey ölçümü, çoğu merkezde üç veya dördüncü jenerasyon kemilüminesans metoda dayalı testlerle yapılmaktadır. Ölçümler standart bir laboratuvarda yapılmışsa güvenilirdir. Kırk beş yaşındaki kadın hastada rutin inceleme sırasında TSH:5,3 miu/l, st4:1,2 ng/dl (0,7-2,1 ng/dl) bulunması üzerine endokrinoloji polikliniğinden görüş istendi. Hasta genel olarak bir şikâyeti olmadığını ifade etmekte idi. Ancak sistem sorgulamasında depresif semptomlar, kilo alımı, uykuya eğilimi olduğu saptandı. 2

2 TSH yüksekliği geçici olabileceği için bir ay sonra TSH ölçümünün tekrarlanması istendi. Altı hafta sonra yapılan ölçümlerde TSH:4,9 miu/l, st4:1,2 ng/dl olarak saptandı. Hastalığın progresyonu açısından antitiroid peroksidaz antikoru (TPOAb) düzeyi ölçüldü ve sonuç pozitif bulundu. Serum TSH düzeyi ikinci ölçümde de yüksek bulunan hastamızın subklinik hipotiroidisinin kalıcı olduğu düşünüldü. Sonraki aşamada L-Tiroksin (LT4) replasman tedavisi konusunda bir karar verebilmek için semptom varlığı ve/veya antikor pozitifliği değerlendirmeye alındı. Hastanın hipotiroidi ile ilişkili ve günlük yaşamını etkileyen semptomlarının bulunması, ayrıca tiroid otoantikorunun pozitif olması nedeni ile LT4 replasman tedavisi başlandı. İlk Kez Yüksek Bulunmuş TSH Düzeyine Yaklaşım Serum TSH konsantrasyonları geçici olarak yükselebilir. Serum TSH düzeyi yüksek, T4 normal bulunduğunda testler 1-3 ay sonra tekrarlanmalıdır. TPOAb düzeyine bakılması rutin olarak önerilmemekle birlikte, subklinik hipotiroidi tanısında tedavi kararı vermede önemli rol oynar. Birlikte antitiroglobulin (TgAb) antikoru bakılması önerilmez. TgAb antikoru pozitif olup TPOAb negatif olan vaka sayısı çok azdır; epidemiyolojik çalışmalarda bu tür vakaların sıklığı %5 civarında rapor edilmiştir. Bu nedenle kronik otoimmün tiroidit düşünülen hastalarda yalnızca TPOAb bakılması yeterlidir. Tiroid otoantikor pozitifliği, subklinik hipotiroidinin aşikâr hipotiroidiye ilerleyeceği yönünde bir belirteçtir. Bu nedenle hipotiroidi ile ilişkili klinik semptom olmasa dahi LT4 replasman tedavisi başlanması için karar verdirici bir belirteçtir. Subklinik hipotiroidi tanı ve takibinde serum T3 düzey ölçümüne çoğunlukla gerek yoktur. Aşikâr hipotiroidi vakalarında dahi T4 düşük olduğu halde T3 normal sınırlarda olabilir. Periferik mekanizmalar serum T3 düzeyini normal sınırlarda tutmak üzere çalışırlar. Subklinik Hipotiroidinin Klinik Bulguları Nelerdir? Subklinik hipotiroidi vakaların çoğunda asemptomatik seyreder. En sık ve belirgin semptom halsizliktir. Kuru cilt, hafızada zayıflık, kas güçsüzlüğü, kas krampları, üşüme, seste kalınlaşma, konstipasyon izlenebilir. LT4 tedavisi ile hâlsizlik semptomunda iyileşme izlenebilir. Altmış beş yaşından gençlerde dekleratif ve çalışma hafızasında azalma olduğu ve LT4 tedavisi ile iyileşebileceği bildirilmiştir. Ancak 65 yaş üzerinde LT4 tedavisinin hafıza ve duygudurum üzerine etkinliği gösterilmemiştir. Subklinik Hipotiroidinin Sonuçları Nelerdir? Aşikâr hipotiroidiye ilerleme: Prospektif çalışmalarda, yıllık izlemlerde aşikâr hipotiroidi oranı %33-55 olarak bildirilmektedir. Hipotiroidiye gidişte risk faktörleri: Tanı sırasındaki TSH değeri (>10 miu/l) ve anti-tpo pozitifliğidir. Etiyoloji aşikâr hipotiroidiye geçişte önemlidir. Otoimmün tiroid hastalığı, radyoaktif iyot tedavisi, yüksek doz eksternal radyoterapi öyküsü olanlarda aşikâr hipotiroidi gelişme riski yüksektir. Subklinik hipotiroidi spontan olarak ötiroidiye dönebilir. Sıklığı bilinmemekle birlikte tiroid antikorları negatif olan, serum TSH<10 miu/l olan vakalarda ilk bir iki yıl içinde ötiroidiye dönüş izlenebilir. Kardiyovasküler hastalık: Aşikâr hipotiroidide kardiyovasküler hastalık riskinin arttığı bilinmektedir, ancak subklinik hipotiroidide klinik veriler çelişkilidir. Kardiyovasküler hastalığa eğilim belirlenmiştir. TSH>10 miu/l olan vakalar ötiroid kişiler ile kıyaslandığında kardiyak hastalık riskinde önemli oranda artış mevcuttur. Mortalite: Subklinik hipotiroidi vakalarında TSH düzeyi ile doğru orantılı olarak tüm nedenlere bağlı mortalite oranı yüksektir. Tiroid kanser riski: Yüksek TSH düzeyi ve tiroid kanser riski arasında pozitif korelasyon olduğunu bildiren çalışmalar mevcuttur. Yirmi yedi bin kişilik büyük bir kohortta, LT4 tedavisi düşük tiroid kanser riski ile ilişkili bulunmuştur. Dislipidemi: Subklinik hipotiroidide dislipidemi cinsiyetler arası farklılık göstermektedir. EPIC-Norfolk prospektif çalışmasında serum total kolesterol, LDL kolesterol ve trigliserid düzeyi yalnızca subklinik hipotiroidisi olan kadınlarda yüksek bulunmuştur. Subklinik hipotiroidide lipid değişiklikleri kadınlarda belirgindir ve yaş ile birlikte artmaktadır. LT4 tedavisinin LDL ve trigliserid düzeylerine olumlu etkisine dair veriler güçlüdür. 3

3 Vaka-3 < 65 yaş, subklinik hipotiroidi TSH: 4-10mIU/L, st4:n TSH: >10mIU/L, st4:n Semptom/antikor pozitifliği var mı? Hayır Evet Elli bir yaşındaki erkek hasta, kilo alımı ve hâlsizlik yakınması ile hekime başvurmuş. Son bir yıldır iştahında artış olmadığı hâlde 8 kg aldığını ve kilo vermeye direnci olduğunu belirtiyor. Fizik muayenesinde beden kitle indeksi (BKİ): 31 kg/m 2, kan basıncı:145/90 mmhg; laboratuvar tetkiklerinde TSH:11,2 miu/l, st4:0,9 ng/dl (N:0,7-1,2) olarak bulundu. Hastanın TSH düzeyi >10 miu/l olduğundan LT4 replasman tedavisine başlandı, TSH değeri göz önüne alınarak 50 µg/gün dozunda LT4 kullanması önerildi. Altı hafta sonra yapılan tetkiklerde TSH değerinin 5,6 miu/l bulunması üzerine doz 75 µg/ gün e yükseltildi. Sekiz hafta sonra TSH düzeyi 2,3 miu/l olarak ölçüldü. TSH hedeflenen düzeyde olduğundan, hastaya kullanmakta olduğu 75 µg/gün LT4 dozu ile devam etmesi ve altı ay sonra TSH ölçümü yapması önerildi. Hangi Subklinik Hipotiroidi Vakaları Tedavi Edilmelidir? Altmış beş yaşından genç, TSH>10 miu/l olan vakalar, st4 düzeyi semptom veya antitiroid antikor pozitifliği aranmaksızın LT4 replasman tedavisi almalıdır. Klinik çalışmalar bu vakalarda aşikâr hipotiroidiye geçişin yüksek olduğunu, ayrıca ateroskleroz, kardiyak yetmezlik ve miyokard infarktüsü riskinde artış olduğunu rapor etmektedir. Mevcut veriler, yaşından genç, serum TSH düzeyi 4-10 miu/l olan vakalarda aşağıdaki faktörlerden birinin varlığında tedaviyi önermektedir (Şekil 2): Hipotiroidi ile ilişkili semptom varlığı (hâlsizlik, kas ağrısı, uykuya eğilim, hafızada yavaşlama, depresyon vb.), Anti-TPO antikor pozitifliği, Guatr mevcudiyeti. Bazı araştırmacılar kardiyovasküler risk faktörlerinin varlığında da LT4 tedavisi başlanmasını önermektedir. İzle Şekil 2. Altmış beş yaşından genç subklinik hipotiroidi vakalarında tedavi kararı. (Kaynak 1'den uyarlanmıştır) Subklinik Hipotiroidi Tedavisinde Tiroid Stimülan Hormon Hedefi Ne Olmalıdır? Genç ve orta yaş hastalarda TSH değerinin 0,5-2,5 miu/l arasında tutulması önerilmektedir, yaş üzerinde ise bu hedef 3-5 miu/l dir. Levotiroksin Replasman Tedavisine Nasıl Başlanmalı, Nasıl Takip Edilmelidir? Subklinik hipotiroidide genel yaklaşım, serum TSH yi hedef düzeye getirecek en düşük LT4 miktarını kullanmaktır µg/gün dozu ile başlanıp sekiz haftalık periyotlarla ölçülen TSH düzeyi ile doz ayarlaması yapılır. TSH hedef düzeye geldikten sonra, altı ayda bir TSH ölçülerek takip edilebilir. Stabil olan vakalarda ise takip yılda bir kez yapılabilir. Tiroid cerrahisi veya radyoaktif iyot öyküsü olan genç hastalarda tam replasman dozundan (1,6 µg/kg/gün) başlanması önerilmektedir. Vaka 3 devam: L- tiroksin tedavisi başla Subklinik hipotiroidi nedeni ile LT4 tedavisi başlanmış olan hasta bir yıl sonra tekrar kontrole geldi. İstemli olarak 7 kg verdiğini belirtiyor. LT4 yi en son bir yıl önceki kontrolünde önerildiği gibi 75 µg/gün düzenli olarak sabah aç karnına kahvaltıdan 30 dakika önce alıyor. Tekrarlanan ölçümlerinde TSH:0,45 miu/l, st4:1,2 ng/dl olarak bulundu. Hastanın çarpıntı, terleme, saç dökülmesi şikâyetleri yok. 4

4 Hedef TSH değerinin 0,5-2,5 miu/l olması istenirken, hastamızda TSH düzeyi beklenenden düşük izlendi. LT4 dozunun fazla geldiği düşünülerek, günde 12,5 µg/gün e düşürülmesi düşünüldü. Ara doz LT4 preparat olmaması nedeni ile bir gün 50, bir gün 75 µg dozunda alması önerildi. İki ay sonra TSH düzeyinin 1,1 miu/l bulunması üzerine aynı dozda devamı ve altı ay sonra kontrolü önerildi. Levotiroksin Kullanımı Sırasında Dikkat Edilmesi Gerekenler LT4 ün terapötik sınırı dardır. Küçük dozlar ile büyük TSH değişiklikleri izlenebilir. Sabah aç karnına, günde tek seferde, ezilmeden su ile alınmalıdır. İlaç alımından sonra yemek yemeden önce 30 dakika beklenmelidir. LT4 asidik ortamda çözünür, proton pompa inhibitörü kullanımında emilimi azalır. LT4 multivitamin, demir, kalsiyum, sükralfat, kolestiramin vb. preparatlarla birlikte alınmamalıdır. Bu tür preparatlar LT4 dozundan en az dört saat sonra alınmalıdır. LT4 preparatları benzer dozda aynı etkiyi göstermeyebilirler. Tedaviye aynı firmanın preparatı ile devam edilmelidir. Farklı firmanın ilacına geçilmişse sekiz hafta sonra TSH kontrolü yapılmalıdır. Tedavi çoğu vaka için devamlı ve hayat boyudur. Vaka-4 Hastanın mevcut kardiyak problemlerine yüksek TSH değerinin kötüleşme yönünde etki edebileceği düşünülerek düşük doz 25 µg/gün LT4 başlandı. İki ay sonra TSH düzeyi 4,7 idi. LT4 ye 25 µg/gün olarak devam etmesi ve altı ay sonra kontrolü önerildi. Hastanın yaşı ve kardiyak problemleri nedeni ile tedavide TSH düzeyinin 3-5 miu/l olması hedeflendi. Subklinik hipotiroidisi olan 70 yaş üzeri kişilerde tedavi yaklaşımı Şekil 3 te görülmektedir. > 70 yaş, subklinik hipotiroidi Yetmiş yedi yaşındaki kadın hasta kronik obstrüktif akciğer hastalığı, hipertansiyon ve osteoporoz tanıları ile takip ediliyor. Rutin tetkiklerinde TSH:8,7 miu/l, T4:1,1 ng/dl olarak bulunuyor. TSH < 10mIU/L TSH 10mIU/L Uzun zamandan beri hâlsizlik yakınması mevcut olan hastanın efor kapasitesi düşük, ev içinde kendi günlük işlerini görebiliyor. Fizik muayenede pretibial eser ödem, tiroid bir kat difüz büyüklükte saptandı. İki ay sonra tekrarlanan tetkiklerinde TSH:9,3 miu/l, T4:0,9 ng/dl olarak bulundu. TPOAb pozitif, tiroid ultrasonografisinde heterojen görünüm; iki adet milimetrik nodül izlendi. Kardiyak değerlendirmede diyastolik disfonksiyon ve sol ventrikül hipertrofisi tespit edildi. İzle 6 ayda bir TSH bak Septom / yüksek vasküler risk varsa LT4 tedavisi başla Şekil 3. Subklinik hipotiroidisi olan yaşlılarda tedavi kararı. (Kaynak 1'den uyarlanmıştır) 5

5 Subklinik Hipotiroidi ve Kalp Subklinik hipotiroidi kardiyak yetmezlik, koroner arter hastalığı ve ateroskleroz gelişimi ile ilişkilidir. Fonksiyonel kardiyak anomaliler (sol ventrikül diyastolik disfonksiyonu, azalmış sistolik fonksiyon gibi) ile de ilişkili olan subklinik hipotiroidide artmış vasküler direnç, arteriyel stiffness, endotel disfonksiyonu, artmış ateroskleroz ile ilişkilidir. LT4 replasman tedavisi ile ötiroidi sağlanması aterosklerotik belirteçlerde iyileşme sağlamaktadır. tekrar edildi ve 2,2 miu/l bulundu. Dört haftalık periyotlarla serum TSH düzeyi takip edilen hasta 28 haftalık gebe iken TSH değeri 3,5 miu/l ye yükseldi. İlaç uyumu iyi olmasına rağmen gebelik süresince toplam 8 kg almıştı. LT4 dozu her gün 75 µg olacak şekilde ayarlandı. Gebelik ve Tiroid Gebelikteki fizyolojik değişiklikler nedeni ile tiroid hormonlarının normal aralıkları farklıdır. Trimesterlere göre farklılık göstermektedir. Subklinik hipotiroidide özellikle TSH>10 miu/l olan vakalarda kalp yetmezliğinin arttığına dair güçlü kanıtlar vardır. Kardiyovasküler riski olan hastaların dâhil edildiği üç yıl takip edilen büyük bir kohortta, subklinik hipotiroidinin kalp yetmezlği gelişimi ve ilerlemesinde bağımsız risk faktörü olduğu saptanmıştır. On bir prospektif çalışmadan 50 bin kişinin alındığı bir meta-analizde, serum TSH>7 miu/l olan vakalarda koroner arter hastalığına bağlı mortalitenin, TSH>10 miu/l olan kişilerde ise koroner arter hastalığı riskinin arttığı rapor edilmiştir. Ancak, LT4 replasman tedavisinin kardiyak olayları önlediğine dair güçlü veriler bulunmamaktadır. Vaka-5 Gebelik TSH düzeyi referans aralıkları: Birinci trimester : 0,1-2,5 miu/l, İkinci trimester : 0,2-3,0 miu/l ve Üçüncü trimester : 0,3-3,0 miu/l dir. Genel yaklaşım olarak, tüm kılavuzlarda gebelik süresince TSH değerlerinin referans aralığında tutulması önerilmektedir. (Şekil 5) Klinik çalışma sonuçları gebeliğin erken döneminde subklinik hipotiroidinin fetüsün entelektüel ve psikomotor gelişimini engellediği ve LT4 replasman tedavisinin de bu hasarı önleyebileceği yönünde olduğundan, Endocrine Society, Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği gebelikte subklinik hipotiroidinin tedavisini önermektedir. LT4 dozu µg/gün olarak başlanıp, dört haftalık periyotlarla serum TSH düzey ölçümü ile doz ayarlaması önerilmektedir. Gebelik süresince üçüncü trimestere kadar LT4 ihtiyacı artar. Üçüncü trimesterde bu ihtiyaç genellikle sabit kalır. Subklinik hipotiroidi tanısını ilk kez gebelikte almış kadınlar postpartum dönemde LT4 ihtiyacı açısından yakın takip altında olmalıdır. Otuz bir yaşındaki kadın hastada, gebeliğinin 12. haftasında rutin tetkikleri sırasında serum TSH:4,8 miu/l, st4:0,88 ng/dl (N:0,7-1,2) saptanmış. Gebelik doğal seyrinde, hastanın bir şikâyeti yok. Hasta, kadın-doğum hastalıkları bölümü tarafından endokrinoloji polikliniğine yönlendirildi. Hasta, subklinik hipotiroidi olarak kabul edildi ve 50 µg/ gün LT4 başlandı. Dört hafta sonra TSH düzeyinin 2,7 miu/l bulunması üzerine, LT4 ün cumartesi-pazar 75 µg/gün, hafta içi 50 µg/gün kullanımı önerildi. Dört hafta sonra TSH ölçümü LT4 gebelikte A kategorisinde olan bir ilaçtır. Emzirme döneminde güvenilirdir. Kontrendike değildir, anne sütüne az miktarda geçer. Gebelikte sıklıkla kullanılan demir, antiasitler, kalsiyum gibi takviyeler ve LT4 alımı arasında en az dört saat olmalıdır. Gebelik dönemindeki hipotiroidi risk faktörleri Şekil 4 te görülmektedir. 6

6 Tiroid Otoantikorları ve Gebelik Gebelerde rutin TSH taraması önerilmemektedir ancak hipotiroidi riski yüksek olan vakalarda TSH bakılmalıdır Gebelerde hipotiroidi risk faktörleri Yaş>30 Ailede tiroid hastalığı öyküsü Tiroid hastalık semptomları veya guatr varlığı Tiroid ameliyatı öyküsü Baş-boyun irradyasyonu Anti-TPO (+) Tip 1 DM veya diğer otoimmün hastalıklar İnfertilite Düşük (abortus) öyküsü Obezite (BKİ 35 kg/m 2 ) Orta-şiddetli iyot eksikliği bölgesinde yaşayanlar Amiodaron, lityum, radyokontrast kullanımı Şekil 4. Gebelerde hipotiroidi risk faktörleri. Doğurganlık çağındaki kadınların %5-15 inde tiroid otoantikorları pozitiftir. Gebelikte TPOAb, TgAb varlığı subklinik/aşikâr hipotiroidi, postpartum tiroidit, artmış düşük sıklığı ile ilişkilidir. Birinci trimesterde ötiroid ve anti-tpo pozitif veya anti- Tg pozitif kadınların %60 ında üçüncü trimesterde yüksek TSH saptanmıştır. Bu vakalar erken gebelik döneminde ötiroid olsalar bile geç gebelik döneminde subklinik veya aşikâr hipotiroidi geliştirebilmektedir. Bu nedenle gebelikte herhangi bir sebeple TPOAb ve/ veya TgAb varlığı saptanmışsa, her trimesterde bir kez TSH ölçülmesi önerilmektedir. Gebelikte tiroid otoantikorlarının varlığı düşük riski ile de ilişkilidir. Geniş katılımlı bir çalışmada, tiroid otoantikorlarının varlığı artmış düşük sıklığı ile de ilişkili bulunmuştur (OR2.73). Aynı çalışmada, LT4 tedavisi altında düşük riskinde azalma rapor edilmiştir (%52 risk azalması). Gebelikte subklinik/aşikâr hipotiroidi Gebelik öncesinde var ise: LT4 dozu düzenlenmeli LT4 ihtiyacı %40 artabilir Trimester spesifik TSH hedeflenmeli (2. ve 3. trimesterde miu/l) Gebelik sırasında tespit edildi ise: Hızlıca hedef TSH değerine ulaşmalı Aylık TSH takibi - LT4 doz ayarlaması Aylık TSH takibiyle doz ayarlanmalı Şekil 5. Gebelikte subklinik/aşikâr hipotiroidiye yaklaşım. Kaynaklar Pearce SH, Brabant G, Duntas LH, Monzani F, Peeters RP, Razvi S, et al ETA Guideline: Management of Subclinical Hypothyroidism. Eur Thyroid J 2013;2(4): Garber JR, Cobin RH, Gharib H, Hennessey JV, Klein I, Mechanick JI, et al; American Association Of Clinical Endocrinologists And American Thyroid Association Taskforce On Hypothyroidism In Adults. Clinical practice guidelines for hypothyroidism in adults: cosponsored by the American Association of Clinical Endocrinologists and the American Thyroid Association. Thyroid 2012;22(12): Lazarus J, Brown RS, Daumerie C, Hubalewska-Dydejczyk A, Negro R, Vaidya B European thyroid association guidelines for the management of subclinical hypothyroidism in pregnancy and in children. Eur Thyroid J 2014;3(2): Haymart MR, Glinberg SL, Liu J, Sippel RS, Jaume JC, Chen H. Higher serum TSH in thyroid cancer patients occurs independent of age and correlates with extrathyroidal extension. Clin Endocrinol (Oxf) 2009;71(3): Fiore E, Rago T, Provenzale MA, Scutari M, Ugolini C, Basolo F, et al. L-Thyroxine-treated patients with nodular goiterhave lower serum TSH and lower frequencyof papillary thyroid cancer: results of a crosssectionalstudy on 27,914 patients. Endocr Relat Cancer 2010;17(1): Boekholdt SM, Titan SM, Wiersinga WM, Chatterjee K, Basart DC, Luben R, et al. Initial thyroid status and cardiovascular risk factors: the EPIC-Norfolk prospective population study. Clin Endocrinol (Oxf) 2010;72(3): Pasqualetti G, Tognini S, Polini A, Caraccio N, Monzani F. Is subclinical hypothyroidism a cardiovascular risk factor in the elderly? J Clin Endocrinol Metab 2013;98(6): Biondi B. Mechanisms in endocrinology: heart failure and thyroid dysfunction. Eur J Endocrinol 2012;167(5): Rodondi N, den Elzen WP, Bauer DC, Cappola AR, Razvi S, Walsh JP, et al; Thyroid Studies Collaboration. Subclinicalhypothyroidism and the risk of coronary heart disease and mortality. JAMA 2010;304(12): Thangaratinam S, Tan A, Knox E, Kilby MD, Franklyn J, Coomarasamy A. Association between thyroid autoantibodies and miscarriage and preterm birth: meta-analysis of evidence. BMJ 2011;342:d

SUBKLİNİK TİROİD HASTALIKLARI VAKA ÖRNEKLERİ

SUBKLİNİK TİROİD HASTALIKLARI VAKA ÖRNEKLERİ 8. Aile hekimliği güz okulu 26 eylül 2014- Antalya SUBKLİNİK TİROİD HASTALIKLARI VAKA ÖRNEKLERİ Prof Dr Dilek Yavuz Marmara Üniversitesi Tıp fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma BD Hipotiroidi: Doku

Detaylı

SUBKLİNİK HİPOTİROİDİYE YAKLAŞIM. Doc. Dr. Meral Mert SBÜ, Bakırkoy Dr Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Kliniği

SUBKLİNİK HİPOTİROİDİYE YAKLAŞIM. Doc. Dr. Meral Mert SBÜ, Bakırkoy Dr Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Kliniği SUBKLİNİK HİPOTİROİDİYE YAKLAŞIM Doc. Dr. Meral Mert SBÜ, Bakırkoy Dr Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Kliniği SUBKLİNİK HİPOTİROİDİ T3, T4 düzeylerinin normal, TSH

Detaylı

GEBELİKTE HİPOTİROİDİ TANI VE TEDAVİSİ

GEBELİKTE HİPOTİROİDİ TANI VE TEDAVİSİ GEBELİKTE HİPOTİROİDİ TANI VE TEDAVİSİ Prof Dr Dilek Yavuz Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma BD Hipotiroidi: Doku düzeyinde tiroid hormonu yetersizliği veya nadiren etkisizliği

Detaylı

GEBELİKTE TİROİD FONKSİYONLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

GEBELİKTE TİROİD FONKSİYONLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ GEBELİKTE TİROİD FONKSİYONLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Doç. Dr. Habib BİLEN Atatürk Üniversitesi Tıp fakültesi İç Hastalıkları ABD Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı SUNU PLANI Örnek olgu

Detaylı

Tanım. Tiroid hormon yetersizliği veya etkisizliği sonucu gelişen klinik tablodur. 03.12.2013 Çorlu/Tekirdağ 2

Tanım. Tiroid hormon yetersizliği veya etkisizliği sonucu gelişen klinik tablodur. 03.12.2013 Çorlu/Tekirdağ 2 Hipotiroidi Prof. Dr. Mustafa Kemal BALCI Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim dalı Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı Tanım Tiroid hormon yetersizliği veya etkisizliği

Detaylı

Tiroid Hormonları ve Yorumlanması.

Tiroid Hormonları ve Yorumlanması. Tiroid Hormonları ve Yorumlanması www.hepsaglik.net Tiroid Hastalıklarında İlk İstenecek Testler Tiroid tarama testi olarak TSH kullanılabilir. Son derece hassas bir testtir. Primer hipotiroidi ve hipertiroidiyi

Detaylı

SUBKLİNİK TİROİD HASTALIKLARI

SUBKLİNİK TİROİD HASTALIKLARI SUBKLİNİK TİROİD HASTALIKLARI PROF.DR.MURAT YILMAZ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ TF ENDOKRİNOLOJİ BD SUBKLİNİK HİPOTİROİDİ T3, T4 düzeylerinin normal, TSH düzeyinin yüksek (>4 miu/l) ve aşikar hipotiroidinin

Detaylı

Postpartum/Sessiz Tiroidit. Dr. Ersin Akarsu Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma BD

Postpartum/Sessiz Tiroidit. Dr. Ersin Akarsu Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma BD Postpartum/Sessiz Tiroidit Dr. Ersin Akarsu Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma BD Tanım Otoimmunite / Lenfositik infiltrasyon Geçici tirotoksikoz Hipotiroidi TFT değişiklikleri,

Detaylı

HİPOTİROİDİ. Asist. Dr. Hilal CANDAN Danışman: Prof. Dr. Mehmet UNGAN

HİPOTİROİDİ. Asist. Dr. Hilal CANDAN Danışman: Prof. Dr. Mehmet UNGAN HİPOTİROİDİ Asist. Dr. Hilal CANDAN Danışman: Prof. Dr. Mehmet UNGAN Tiroid Hastalıkları Aile hekimliğinde tiroid sorunları ile sık karşılaşılmaktadır. Tanısı konulamazsa önemli klinik sonuçlara neden

Detaylı

Prof.Dr.Babür Kaleli Pamukkale Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum A.D. 8.MFTP Kongresi 11-14 Ekim 2012 İstanbul

Prof.Dr.Babür Kaleli Pamukkale Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum A.D. 8.MFTP Kongresi 11-14 Ekim 2012 İstanbul Prof.Dr.Babür Kaleli Pamukkale Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum A.D. 8.MFTP Kongresi 11-14 Ekim 2012 İstanbul Tiroid Hastalıkları Gebelerin %2-3 ünde tiroid disfonksiyonu var Gebelik tiroid fonksiyonlarını

Detaylı

SUBKLİNİK HİPERTİROİDİDE YÖNETİM 7. ULUSAL ENDOKRİN CERRAHİ KONGRESİ NİSAN 2015 ANTALYA

SUBKLİNİK HİPERTİROİDİDE YÖNETİM 7. ULUSAL ENDOKRİN CERRAHİ KONGRESİ NİSAN 2015 ANTALYA SUBKLİNİK HİPERTİROİDİDE YÖNETİM 7. ULUSAL ENDOKRİN CERRAHİ KONGRESİ 23-26 NİSAN 2015 ANTALYA DR GÜL DAĞLAR ANEAH GENEL CERRAHİ MEME-ENDOKRİN CERRAHİSİ KLİNİĞİ Sunum planı Subklinik hipertiroidizmin tanımı

Detaylı

Tiroid dışı hastalıklarda düşük T3, yüksek rt3, normal T4 ve normal TSH izlenir.

Tiroid dışı hastalıklarda düşük T3, yüksek rt3, normal T4 ve normal TSH izlenir. TİROİD HORMON SENTEZİ Dishormonogenezis Hasta ötroid? Şiddetli açlıkta, kronik hastalıkta, akut hastalıkta, cerrahi esnasında ve sonrasında T4--- T3 azalır Propiltiourasil, kortikosteroid, amiodaron propnalol

Detaylı

Bugün Neredeyiz? Dr. Yunus Erdem Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Ünitesi

Bugün Neredeyiz? Dr. Yunus Erdem Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Ünitesi Hipertansiyon Tedavisi: Bugün Neredeyiz? Dr. Yunus Erdem Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Ünitesi Hipertansiyon Sıklık Yolaçtığı sorunlar Nedenler Kan basıncı hedefleri Tedavi Dünyada Mortalite

Detaylı

Hipotiroidiye Yaklaşım

Hipotiroidiye Yaklaşım Hipotiroidiye Yaklaşım Uzm. Dr. Nurdan Gül İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları ABD., Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları BD. Hipotiroidi-Tanı Tipik klinik bulguların hastalığa

Detaylı

RENOVASKÜLER HİPERTANSİYON ŞÜPHESİ OLAN HASTALARDA KLİNİK İPUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ DR. NİHAN TÖRER TEKKARIŞMAZ

RENOVASKÜLER HİPERTANSİYON ŞÜPHESİ OLAN HASTALARDA KLİNİK İPUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ DR. NİHAN TÖRER TEKKARIŞMAZ RENOVASKÜLER HİPERTANSİYON ŞÜPHESİ OLAN HASTALARDA KLİNİK İPUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ DR. NİHAN TÖRER TEKKARIŞMAZ 20.05.2010 Giriş I Renovasküler hipertansiyon (RVH), renal arter(ler) darlığının neden

Detaylı

Dr. Faruk ERGÖNEN Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı

Dr. Faruk ERGÖNEN Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Dr. Faruk ERGÖNEN Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı KONU BAŞLIKLARI Gebelik öncesi Gebelik Gebelik süresince tiroid bezinin fizyolojisi Hipotiroidi ve gebelik Hipertiroidi ve gebelik Tiroid

Detaylı

Yüksekte Çalışması İçin Onay Verilecek Çalışanın İç Hastalıkları Açısından Değerlendirilmesi. Dr.Emel Bayrak İç Hastalıkları Uzmanı

Yüksekte Çalışması İçin Onay Verilecek Çalışanın İç Hastalıkları Açısından Değerlendirilmesi. Dr.Emel Bayrak İç Hastalıkları Uzmanı Yüksekte Çalışması İçin Onay Verilecek Çalışanın İç Hastalıkları Açısından Değerlendirilmesi Dr.Emel Bayrak İç Hastalıkları Uzmanı Çalışan açısından, yüksekte güvenle çalışabilirliği belirleyen etkenler:

Detaylı

Gebelik ve Tiroid Hastalıkları Prof Dr Serkan Güçlü

Gebelik ve Tiroid Hastalıkları Prof Dr Serkan Güçlü Gebelik ve Tiroid Hastalıkları Prof Dr Serkan Güçlü Tiroid Fizyolojisi Diyetle iyodine iyodide %20si tiroid bezine Tiroid bezinde iyodide tekrar iyodine döner 1 iyodine+tirozil tiroit peroksidaz enzimi

Detaylı

Gebelik ve Tiroid. Dr Mehmet ERDOĞAN

Gebelik ve Tiroid. Dr Mehmet ERDOĞAN Gebelik ve Tiroid Dr Mehmet ERDOĞAN Gebelik Sırasında Tiroid Adaptasyonu hcg TSH gibi glycoprotein Beta subünitleri belirgin benzer hcg tiroid sitümülan etkiye sahip (10-12. haftada pik) %10-20 normal

Detaylı

Hiperlipidemiye Güncel Yaklaşım

Hiperlipidemiye Güncel Yaklaşım İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri Sık Görülen Kardiyolojik Sorunlarda Güncelleme Sempozyum Dizisi No: 40 Haziran 2004; s. 69-74 Hiperlipidemiye Güncel Yaklaşım Prof. Dr. Hakan

Detaylı

MENOPOZ. Menopoz nedir?

MENOPOZ. Menopoz nedir? MENOPOZ Hayatınızı kabusa çeviren, unutkanlık, uykusuzluk, depresyon, sinirlilik, halsizlik şikayetlerinin en büyük sebeplerinden biri menopozdur. İleri dönemde idrar kaçırma, kemik erimesi, hipertansiyona

Detaylı

TİROİD CHECK UP TARAMASI

TİROİD CHECK UP TARAMASI TİROİD CHECK UP TARAMASI Tiroid hastalıkları sinsi seyirli hastalıklardır. Tiroid hastalıkları çocuk ve gençlerin büyüme ve gelişmesini çok etkiler. Özellikle okul başarısında düşme ve ergenlikte karşılaşılan

Detaylı

Graves Hastalığı; Tiroid bezinin fazla çalışması; Over aktif Tiroid;

Graves Hastalığı; Tiroid bezinin fazla çalışması; Over aktif Tiroid; HİPERTİROİDİ Graves Hastalığı; Tiroid bezinin fazla çalışması; Over aktif Tiroid; Hipertiroidi tiroid bezinin fazla çalışması ve fazla hormon salgılaması sonucu ortaya çıkan tablodur. Tiroid bezi kelebek

Detaylı

Tiroid Fonksiyon Testlerinin Laboratuvar Değerlendirilmesi

Tiroid Fonksiyon Testlerinin Laboratuvar Değerlendirilmesi Tiroid Fonksiyon Testlerinin Laboratuvar Değerlendirilmesi Dr Dilek Yazıcı Marmara Üniversitesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hast. BD. 2. Tekirdağ Endokrinoloji Kursu, 2013 PLAN Tiroid fonksiyon testleriyle

Detaylı

BİRİNCİ BASAMAKTA AKILCI LABORATUVAR KULLANIMI

BİRİNCİ BASAMAKTA AKILCI LABORATUVAR KULLANIMI BİRİNCİ BASAMAKTA AKILCI LABORATUVAR KULLANIMI Doç. Dr. Ayşe Palanduz Aile Hekimliği Anabilim Dalı DERS PLANI TARİH DERS 07.09.2015 Sağlık Hizmetlerinin Basamaklandırılması ve Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri

Detaylı

KARŞIYAKA HİPERTANSİYON PREVALANS VE FARKINDALIK (KARHİP) ÇALIŞMASI

KARŞIYAKA HİPERTANSİYON PREVALANS VE FARKINDALIK (KARHİP) ÇALIŞMASI KARŞIYAKA HİPERTANSİYON PREVALANS VE FARKINDALIK (KARHİP) ÇALIŞMASI Hipertansiyon (HT) çağımızın en önemli sağlık sorunu olup mortalite ve morbidite nedenlerinin başında gelmektedir. Türkiye de de tüm

Detaylı

Eskimeyen Yeniler: Nabız Hızı ve Nabız Basıncı

Eskimeyen Yeniler: Nabız Hızı ve Nabız Basıncı Kan Basıncında Yeni Kavramlar Eskimeyen Yeniler: Nabız Hızı ve Nabız Basıncı Prof. Dr. Enver Atalar Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Nabız Basıncı Nabız Basıncı: Sistolik

Detaylı

FİZİKSEL AKTİVİTE RİSKLER & YARARLAR. Prof.Dr.Gülfem ERSÖZ

FİZİKSEL AKTİVİTE RİSKLER & YARARLAR. Prof.Dr.Gülfem ERSÖZ FİZİKSEL AKTİVİTE RİSKLER & YARARLAR Prof.Dr.Gülfem ERSÖZ Fiziksel Aktivite Kassal kontraksiyon ve enerji harcaması gerektiren her türlü hareket Egzersiz Sağlık durumunu iyileştirmek Fiziksel uygunluğu

Detaylı

LAPAROSKOPİK SLEEVE GASTREKTOMİ SONRASI METBOLİK VE HORMONAL DEĞİŞİKLİKLER

LAPAROSKOPİK SLEEVE GASTREKTOMİ SONRASI METBOLİK VE HORMONAL DEĞİŞİKLİKLER LAPAROSKOPİK SLEEVE GASTREKTOMİ SONRASI METBOLİK VE HORMONAL DEĞİŞİKLİKLER Varlık Erol, Cengiz Aydın, Levent Uğurlu, Emre Turgut, Hülya Yalçın*, Fatma Demet İnce* T.C.S.B. Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi,

Detaylı

VAY BAŞIMA GELEN!!!!!

VAY BAŞIMA GELEN!!!!! VAY BAŞIMA GELEN!!!!! DİYABET YÖNETİMİNDE İNSÜLİN POMPA TEDAVİSİNİN KAN ŞEKERİ REGÜLASYONUNA OLUMLU ETKİSİ HAZIRLAYAN: HEM. ESRA GÜNGÖR KARABULUT Diyabet ve Gebelik Diyabetli kadında gebeliğin diyabete

Detaylı

Prof. Dr. Ramazan Sarı Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji Bilim Dalı

Prof. Dr. Ramazan Sarı Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji Bilim Dalı DM TEDAVİSİNDE KOMPLİKASYONLAR DM TEDAVİSİ VE KARDİYOVASKÜLER HASTALIKLAR Prof. Dr. Ramazan Sarı Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji Bilim Dalı Slide 1 Sunum planı DM ve kardiyovasküler hastalık-riskleri

Detaylı

YÜKSEK KOLESTEROL. Hiperkolesterolemi; Yüksek kolesterol sebepleri nelerdir?

YÜKSEK KOLESTEROL. Hiperkolesterolemi; Yüksek kolesterol sebepleri nelerdir? YÜKSEK KOLESTEROL Hiperkolesterolemi; Kolesterol ve kolesterole bağlı kalp damar hastalıklar en büyük ölüm sebebidir. Hiperkolesterolemi kan yağlarından biri olan kolesterolün yüksek olmasıdır. Kan yağları

Detaylı

Hipertansif Hasta Gebe Kalınca Ne Yapalım?

Hipertansif Hasta Gebe Kalınca Ne Yapalım? Hipertansif Hasta Gebe Kalınca Ne Yapalım? Doç.Dr. Gülay Sain Güven Hacettepe ÜniversitesiTıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Genel Dahiliye Ünitesi 24 Mayıs 2008, Antalya Sunum Planı Gebelik-hipertansiyon

Detaylı

SUBKLİNİK HİPERTİROİDİ

SUBKLİNİK HİPERTİROİDİ 6. İstabul Dahiliye Klinikleri Buluşması SUBKLİNİK HİPERTİROİDİ Prof Dr Dilek Gogas Yavuz Marmara Üniversitesi Tıp fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma BD Subklinik hipertiroidi Tanım : TSH düzeyinin

Detaylı

Hipotiroidi ve Tiroiditler. Prof. Dr. Özer Açbay

Hipotiroidi ve Tiroiditler. Prof. Dr. Özer Açbay Hipotiroidi ve Tiroiditler Prof. Dr. Özer Açbay Paraventricular n. Hipotalamus-hipofiz-tiroid aksın regülasyonu α1-adrenerjik uyarı östrojen AVP kortizol somatostatin dopamin TRH TSH T4, T3 Hipotiroidi

Detaylı

Malnutrisyon ve İnflamasyonun. Hasta Ötiroid Sendromu Gelişimine imine Etkisi

Malnutrisyon ve İnflamasyonun. Hasta Ötiroid Sendromu Gelişimine imine Etkisi Sürekli Ayaktan Periton Diyalizi Hastalarında Malnutrisyon ve İnflamasyonun Hasta Ötiroid Sendromu Gelişimine imine Etkisi Ebru Karcı, Erkan Dervişoğlu lu, Necmi Eren, Betül Kalender Kocaeli Üniversitesi,

Detaylı

Hipertansiyon. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı. Toplum İçin Bilgilendirme Sunumları 2015

Hipertansiyon. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı. Toplum İçin Bilgilendirme Sunumları 2015 Hipertansiyon HT Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Toplum İçin Bilgilendirme Sunumları 2015 Bu sunum Arş. Gör. Dr. Neslihan Yukarıkır ve Arş. Gör. Dr. Dilber Deryol Nacar

Detaylı

Diyet yoluyla Menakinon alımı, daha az Koroner Kalp Hastalığı riski ile ilişkili: Rotterdam Çalışma

Diyet yoluyla Menakinon alımı, daha az Koroner Kalp Hastalığı riski ile ilişkili: Rotterdam Çalışma Diyet yoluyla Menakinon alımı, daha az Koroner Kalp Hastalığı riski ile ilişkili: Rotterdam Çalışma Johanna M. Geleijnse,* Cees Vermeer,** Diederick E. Grobbee, Leon J. Schurgers,** Marjo H. J. Knapen,**

Detaylı

GEBELİK SIRASINDA MATERNAL VE FETAL SAĞLIĞIN YÜKSELTİLMESİ

GEBELİK SIRASINDA MATERNAL VE FETAL SAĞLIĞIN YÜKSELTİLMESİ GEBELİK SIRASINDA MATERNAL VE FETAL SAĞLIĞIN YÜKSELTİLMESİ GEBELİK SIRASINDA MATERNAL VE FETAL SAĞLIĞIN YÜKSELTİLMESİ Doğuma Hazırlık Doğum Öncesi Eğitim Fetal Aktivitenin İzlenmesi Göğüs Bakımı Emzirmeye

Detaylı

Prof.Dr. Oktay Ergene. Kardiyoloji Kliniği

Prof.Dr. Oktay Ergene. Kardiyoloji Kliniği Hipertrigliseridemii id i Tedavisi i Prof.Dr. Oktay Ergene İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Kliniği Hipertrigliseridemi Gelişimiş VLDL Chylomicron Liver Defective Lipolysis Remnants

Detaylı

TÜBERKÜLOZ. Verem; TB; TBC; Tüberküloz nasıl yayılır? Tüberküloz şikayetleri nelerdir?

TÜBERKÜLOZ. Verem; TB; TBC; Tüberküloz nasıl yayılır? Tüberküloz şikayetleri nelerdir? TÜBERKÜLOZ Verem; TB; TBC; Hava yoluyla yayılan bulaşıcı akciğer hastalığıdır. Akciğer dışında kemik, lenf bezleri, böbrek, beyin zarları gibi diğer organları da tutabilir. Tüberküloz bakterisi Mycobacterium

Detaylı

Düşüğe Neden Olan Bir Hipertansif Fibromusküler Displazi Vakası. A Case of Hypertensive Fibromuscular Dysplasia Leading To Abortus

Düşüğe Neden Olan Bir Hipertansif Fibromusküler Displazi Vakası. A Case of Hypertensive Fibromuscular Dysplasia Leading To Abortus Düşüğe Neden Olan Bir Hipertansif Fibromusküler Displazi Vakası A Case of Hypertensive Fibromuscular Dysplasia Leading To Abortus Mehmet Mustafa TABAKCI1, Cüneyt Toprak1, Anıl Avcı1, Ramazan Kargın1 1

Detaylı

Doç.Dr.Berrin Karadağ Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ve Geriatri

Doç.Dr.Berrin Karadağ Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ve Geriatri Doç.Dr.Berrin Karadağ Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ve Geriatri Hastalıkların tedavisinde kat edilen yol, bulaşıcı hastalıklarla başarılı mücadele, yaşam koşullarında düzelme gibi

Detaylı

Tiroid nedir? BR.HLİ.058

Tiroid nedir? BR.HLİ.058 BR.HLİ.058 bezi boynun ön bölümünde adem elması adı verilen kıkırdağın hemen altında bulunan kelebek şeklinde bir organdır. Yaklaşık 20 gram ağırlığındadır. Vücudumuz için hayati önemi olan hormonlar salgılar.

Detaylı

Guatr (Tiromegali) İhsan ESEN Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Endokrinolojisi Bilim Dalı

Guatr (Tiromegali) İhsan ESEN Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Endokrinolojisi Bilim Dalı Guatr (Tiromegali) İhsan ESEN Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Endokrinolojisi Bilim Dalı Guatr Evrelemesi (DSÖ) Evre O : Guatr yok Evre 1a : Palpasyonla var, boyun ekstansiyonda bile görülmüyor

Detaylı

OBEZİTE ÇOCUK SAHİBİ OLMA ORANINI AZALTIYOR! AKŞAM GAZETESİ

OBEZİTE ÇOCUK SAHİBİ OLMA ORANINI AZALTIYOR! AKŞAM GAZETESİ OBEZİTE ÇOCUK SAHİBİ OLMA ORANINI AZALTIYOR! AKŞAM GAZETESİ İnfertilite (Kısırlık); döl oluşturma yeteneğinin azalması ya da yokluğu ile karakterize edilen tıbbi bir durumdur. Hem erkeklerde, hem de kadınlarda

Detaylı

Hashimoto Hastalığı, Kronik Tiroidit, Kronik Lenfositik Tiroidit, Hipotiroidi, Otoimmün Tiroidit;

Hashimoto Hastalığı, Kronik Tiroidit, Kronik Lenfositik Tiroidit, Hipotiroidi, Otoimmün Tiroidit; HASHİMOTO TİROİDİTİ Hashimoto Hastalığı, Kronik Tiroidit, Kronik Lenfositik Tiroidit, Hipotiroidi, Otoimmün Tiroidit; Hashimoto hastalığı tiroid bezinin iltihabıdır. Vücudun tiroid bezine saldırması sonucu

Detaylı

DİFERANSİYE TİROİD KANSERİ

DİFERANSİYE TİROİD KANSERİ DİFERANSİYE TİROİD KANSERİ RİSK GRUPLARINA GÖRE TEDAVİ-TAKİP Dr.Nuri ÇAKIR Gazi Ü Tıp Fak Endokrinoloji ve Metabolizma B.D 35.Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma HastalıklarıKongresi 15-19 Mayıs 2013-Antalya

Detaylı

ULUSAL ENDOKRİN CERRAHİ KONSENSUS KONFERANSI

ULUSAL ENDOKRİN CERRAHİ KONSENSUS KONFERANSI ULUSAL ENDOKRİN CERRAHİ KONSENSUS KONFERANSI TİROİD NODÜLÜNDE AMELİYAT ENDİKASYONLARI Tüm tiroid nodülleri ameliyat endikasyonudur Nodülün hızlı büyümesi (6 ayda çapın > %20) İİAB gerektirmeksizin ameliyat

Detaylı

GEBELİKTE PROLAKTİNOMA

GEBELİKTE PROLAKTİNOMA GEBELİKTE PROLAKTİNOMA Prof. Dr. Ferihan Aral İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı Prolaktinoma Hipofiz tümörleri

Detaylı

hs-troponin T ve hs-troponin I Değerlerinin Farklı egfr Düzeylerinde Karşılaştırılması

hs-troponin T ve hs-troponin I Değerlerinin Farklı egfr Düzeylerinde Karşılaştırılması hs-troponin T ve hs-troponin I Değerlerinin Farklı egfr Düzeylerinde Karşılaştırılması Tuncay Güçlü S.B. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Biyokimya Bölümü 16-18 Ekim 2014, Malatya GİRİŞ Kronik

Detaylı

GEBELİKTE SİFİLİZ. Dr. Mustafa Özgür AKÇA Bursa Yüksek İhtisas E.A.H. Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği

GEBELİKTE SİFİLİZ. Dr. Mustafa Özgür AKÇA Bursa Yüksek İhtisas E.A.H. Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği GEBELİKTE SİFİLİZ Dr. Mustafa Özgür AKÇA Bursa Yüksek İhtisas E.A.H. Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği SİFİLİZ TANIM T.pallidum un neden olduğu sistemik bir hastalıktır Sınıflandırma: Edinilmiş (Genellikle

Detaylı

Tiroidin en sık görülen benign tümörleri foliküler adenomlardır.

Tiroidin en sık görülen benign tümörleri foliküler adenomlardır. GİRİŞ: Tiroidin en sık görülen benign tümörleri foliküler adenomlardır. Foliküler adenomlar iyi sınırlı tek lezyon şeklinde olup, genellikle adenomu normal tiroid dokusundan ayıran kapsülleri vardır. Sıklıkla

Detaylı

HIV ile İlişkili Komorbiditeler Simpozyumu: Multidisipliner Bakım Ağı Oluşturma 4 Kasım 2016,(İstanbul)

HIV ile İlişkili Komorbiditeler Simpozyumu: Multidisipliner Bakım Ağı Oluşturma 4 Kasım 2016,(İstanbul) HIV ile İlişkili Komorbiditeler Simpozyumu: Multidisipliner Bakım Ağı Oluşturma 4 Kasım 2016,(İstanbul) Kardiyovasküler Sorunlu Hasta Dr. Cihan YEŞİL Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları

Detaylı

Hipertansiyon ve Kronik Böbrek Hastalığı

Hipertansiyon ve Kronik Böbrek Hastalığı Chronic REnal Disease In Turkey CREDIT Hipertansiyon ve Kronik Böbrek Hastalığı Alt Analiz Sonuçları Prof. Dr. Bülent ALTUN Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Ünitesi CREDIT: Kilometre Taşları

Detaylı

Obez Çocuklarda Kan Basıncı Değişkenliği ve Subklinik Organ Hasarı Arasındaki İlişki

Obez Çocuklarda Kan Basıncı Değişkenliği ve Subklinik Organ Hasarı Arasındaki İlişki Obez Çocuklarda Kan Basıncı Değişkenliği ve Subklinik Organ Hasarı Arasındaki İlişki Ayşe Ağbaş 1, Emine Sönmez 1, Nur Canpolat 1, Özlem Balcı Ekmekçi 2, Lale Sever 1, Salim Çalışkan 1 1. İstanbul Üniversitesi,

Detaylı

HİPERTANSİYON & EGZERSİZ

HİPERTANSİYON & EGZERSİZ HİPERTANSİYON & EGZERSİZ HTN %27.8 (ABD DE) 140/90 mmhg PREHİPERTANSİYON SBP:120-139 mmhg DBP:80-89 mmhg Kan basıncı sınıflaması Sistolik kan basıncı(mmhg) Diyastolik kan basıncı (mmhg) İdeal

Detaylı

Farklı Psikiyatrik Tanılı Hastalarda Glisemik Kontrol ile Serum Lipid Profili Arasındaki İlişki: HbA1c, dislipidemi'yi mi öngörüyor?

Farklı Psikiyatrik Tanılı Hastalarda Glisemik Kontrol ile Serum Lipid Profili Arasındaki İlişki: HbA1c, dislipidemi'yi mi öngörüyor? Farklı Psikiyatrik Tanılı Hastalarda Glisemik Kontrol ile Serum Lipid Profili Arasındaki İlişki: HbA1c, dislipidemi'yi mi öngörüyor? Hasan Mervan AYTAÇ, Sinem ACAR, Nazan AYDIN Bakırköy Prof. Dr. Mazhar

Detaylı

Olgu sunumu. Dr. Gülten AYDOĞDU TAÇOY Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı

Olgu sunumu. Dr. Gülten AYDOĞDU TAÇOY Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Olgu sunumu Dr. Gülten AYDOĞDU TAÇOY Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Ventriküler septal defekt İlk tanımlanma 1879 yılında En sık gözlenen doğumsal kalp anomalisi Embriyolojik

Detaylı

raşitizm okul çağı çocuk ve gençlerde diş çürükleri büyüme ve gelişme geriliği zayıflık ve şişmanlık demir yetersizliği anemisi

raşitizm okul çağı çocuk ve gençlerde diş çürükleri büyüme ve gelişme geriliği zayıflık ve şişmanlık demir yetersizliği anemisi büyüme ve gelişme geriliği diş çürükleri zayıflık ve şişmanlık okul çağı çocuk ve gençlerde demir yetersizliği anemisi 0-5 Yaş Grubu Çocuklarda iyot yetersizliği hastalıkları vitamin yetersizlikleri raşitizm

Detaylı

Sık ventriküler ekstra vurulara yaklaşım

Sık ventriküler ekstra vurulara yaklaşım Sık ventriküler ekstra vurulara yaklaşım Dr. İlknur CAN Meram Tıp Fakültesi, KONYA 3. Atriyal Fibrilasyon Zirvesi Sık VES tanımı >30/saat.Lown B, et al. Circulation 1971 >60/saat.Kennedy HL, et al. NEJM,

Detaylı

Konjenital hipotiroidi. Yrd. Doç. Dr. İhsan ESEN Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Endokrinolojisi

Konjenital hipotiroidi. Yrd. Doç. Dr. İhsan ESEN Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Endokrinolojisi Konjenital hipotiroidi Yrd. Doç. Dr. İhsan ESEN Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Endokrinolojisi Erken tanı neden önemli? Tedaviden Önce Sonra Erken tanı neden önemli? Tiroid hormonu ile muamele

Detaylı

DİYABET TEDAVİSİNDE HEDEF KAN BASINCI:

DİYABET TEDAVİSİNDE HEDEF KAN BASINCI: DİYABET TEDAVİSİNDE HEDEF KAN BASINCI: Hedef ne olmalı? İntensif tedavi gereklimi? PROF.DR.TEVFİK SABUNCU Harran Üniversitesi, Tıp Fakültesi Endokrinoloji Bilim Dalı 2003 JNC-VII Hipertansiyon Sınıflandırması

Detaylı

Hipertansiyon Tedavisinde Kan Basıncı Ölçümü: Evde mi? Ofiste mi? Ambulatuar mı?

Hipertansiyon Tedavisinde Kan Basıncı Ölçümü: Evde mi? Ofiste mi? Ambulatuar mı? Hipertansiyon Tedavisinde Kan Basıncı Ölçümü: Evde mi? Ofiste mi? Ambulatuar mı? Dr. Hasan Micozkadıoğlu Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı Logan et al. J Hypertens 2008;26:446-452

Detaylı

Graves Hastalığı; Tiroid bezinin fazla çalışması; Over aktif Tiroid;

Graves Hastalığı; Tiroid bezinin fazla çalışması; Over aktif Tiroid; HİPERTİROİDİ Graves Hastalığı; Tiroid bezinin fazla çalışması; Over aktif Tiroid; Hipertiroidi tiroid bezinin fazla çalışması ve fazla hormon salgılaması sonucu ortaya çıkan tablodur. Tiroid bezi kelebek

Detaylı

Doç. Dr. Selçuk Dağdelen Hacettepe Tıp Fakültesi Öğr. Üyesi. dagdelen@hacettepe.edu.tr. Hacettepe, 1967 den beri

Doç. Dr. Selçuk Dağdelen Hacettepe Tıp Fakültesi Öğr. Üyesi. dagdelen@hacettepe.edu.tr. Hacettepe, 1967 den beri Doç. Dr. Selçuk Dağdelen Hacettepe Tıp Fakültesi Öğr. Üyesi dagdelen@hacettepe.edu.tr Hacettepe, 1967 den beri Vaka Gebelik planlayan 32 yaşında kadın, kontrol için size başvuruyor. Bilinen dahili bir

Detaylı

KEMİK MİNERAL YOĞUNLUĞUNUN YORUMLANMASI: Doğrular Ve Yanlışlar

KEMİK MİNERAL YOĞUNLUĞUNUN YORUMLANMASI: Doğrular Ve Yanlışlar KEMİK MİNERAL YOĞUNLUĞUNUN YORUMLANMASI: Doğrular Ve Yanlışlar Prof Dr Dilek Gogas Yavuz Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji Ve Metabolizma Hastalıkları BD Kemik dansitesi neden ölçülür?

Detaylı

ŞİZOFRENİ HASTALARINDA TIBBİ(FİZİKSEL) HASTALIK EŞ TANILARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

ŞİZOFRENİ HASTALARINDA TIBBİ(FİZİKSEL) HASTALIK EŞ TANILARININ DEĞERLENDİRİLMESİ ŞİZOFRENİ HASTALARINDA TIBBİ(FİZİKSEL) HASTALIK EŞ TANILARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Dr. Mehmet Emin Demirkol Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı AMAÇ Bu çalışmada

Detaylı

Maternal serum 25 OH vitamin D düzeylerinin preterm eylem ve preterm doğumda rolü var mıdır?

Maternal serum 25 OH vitamin D düzeylerinin preterm eylem ve preterm doğumda rolü var mıdır? Maternal serum 25 OH vitamin D düzeylerinin preterm eylem ve preterm doğumda rolü var mıdır? Medipol Mega Üniversite Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD Lebriz Hale Aktün, Yeliz Aykanat, Fulya Gökdağlı

Detaylı

Gebelik ve Tiroid Hastalıklar. kları. Doç Dr Serkan GüçG

Gebelik ve Tiroid Hastalıklar. kları. Doç Dr Serkan GüçG Gebelik ve Tiroid Hastalıklar kları Doç Dr Serkan GüçG üçlü Tiroid hastalığı, gebe kadınları etkileyen en önemli ikinci (diyabetten sonra) endokrin bozukluktur. Gebeliğin fizyolojik değişikliği tiroid

Detaylı

PERİNATAL HERPES VİRUS İNFEKSİYONLARI. Uzm.Dr.Cengiz Uzun Alman Hastanesi Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları

PERİNATAL HERPES VİRUS İNFEKSİYONLARI. Uzm.Dr.Cengiz Uzun Alman Hastanesi Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları PERİNATAL HERPES VİRUS İNFEKSİYONLARI Uzm.Dr.Cengiz Uzun Alman Hastanesi Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Perinatal dönemde herpesvirus geçişi. Virus Gebelik sırasında Doğum kanalından Doğum

Detaylı

TİROİD CHECK UP TARAMASI

TİROİD CHECK UP TARAMASI TİROİD CHECK UP TARAMASI Tiroid hastalıkları sinsi seyirli hastalıklardır. Tiroid hastalıkları çocuk ve gençlerin büyüme ve gelişmesini çok etkiler. Özellikle okul başarısında düşme ve ergenlikte karşılaşılan

Detaylı

Çalışmaya katılan hasta sayısı: 7601 (7599 hastanın datası toplandı)

Çalışmaya katılan hasta sayısı: 7601 (7599 hastanın datası toplandı) Sevgili Arkadaşlarım, CANTAB için en önemli çalışmamız CHARM Çalışmasıdır.. Eğitimlerde söylediğim gibi adınız-soyadınız gibi çalışmayı bilmeniz ve doğru yorumlayarak kullanmanız son derece önemlidir.

Detaylı

Hazırlayan ekip : Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Çalışma Grubu. Üyeler - Dr.Baktash Morrad - Dr.Ayşe Hüseyinoğlu - Dr.

Hazırlayan ekip : Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Çalışma Grubu. Üyeler - Dr.Baktash Morrad - Dr.Ayşe Hüseyinoğlu - Dr. Genç Kardiyologlar Grup Sorumlusu - Prof.Dr.Oktay Ergene Bilimsel İçeriğin Değerlendirilmesi, Son Düzenleme - Prof.Dr. Recep Demirbağ Düzenleme, Gözden Geçirme - Uz.Dr.Rida Berilğen - Uz.Dr.Barış Düzel

Detaylı

Metabolik Sendrom Tanı Tedavi Dr. Abdullah Okyay

Metabolik Sendrom Tanı Tedavi Dr. Abdullah Okyay Metabolik Sendrom Tanı Tedavi Dr. Abdullah Okyay Metabolik Sendrom İnsülin direnci (İR) zemininde ortaya çıkan Abdominal obesite Bozulmuş glukoz toleransı (BGT) veya DM HT Dislipidemi Enflamasyon, endotel

Detaylı

Hipertansiyon ve akut hipertansif atakta ne yapmalı? Prof. Dr. Zeki Öngen İ.Ü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı

Hipertansiyon ve akut hipertansif atakta ne yapmalı? Prof. Dr. Zeki Öngen İ.Ü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Hipertansiyon ve akut hipertansif atakta ne yapmalı? Prof. Dr. Zeki Öngen İ.Ü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Sağlıklı kişi Hipertansiyon: ne yapmalı? Risk faktörlerinden ölüme kardiyovasküler

Detaylı

TİROİD HASTALIKLARI TİROİD HASTALIKLARI. Hipertiroidi nedir? Hipotiroidi nedir? Hipertiroidi veya hipotiroidi tanısı nasıl konur?

TİROİD HASTALIKLARI TİROİD HASTALIKLARI. Hipertiroidi nedir? Hipotiroidi nedir? Hipertiroidi veya hipotiroidi tanısı nasıl konur? TİROİD HASTALIKLARI Çocuklarda büyüme, gelişme, zeka ve okul başarısını etkileyen en önemli hormon tiroid hormonlarıdır. Büyüklerde kilo problemleri, saç ve deri hastalıkları, psikiatrik bozukluklar, açıklanamayan

Detaylı

Prostat Kanseri Tarama ve PSA Dr. Cemil Uygur 30 Mayıs 2009 Eskişehir

Prostat Kanseri Tarama ve PSA Dr. Cemil Uygur 30 Mayıs 2009 Eskişehir Prostat Kanseri Tarama ve PSA Dr. Cemil Uygur 30 Mayıs 2009 Eskişehir PSA nın tarihsel süreci ve klinik kullanımı 1. Tarama / Erken Tanı 2. Gelecekteki Kanseri öngörme 3. Evreleme T evresi N evresi M evresi

Detaylı

DİYABET NEDİR? Özel Klinik ve Merkezler

DİYABET NEDİR? Özel Klinik ve Merkezler DİYABET NEDİR? Özel Klinik ve Merkezler Diyabet nedir? Diyabet hastalığı, şekerin vücudumuzda kullanımını düzenleyen insülin olarak adlandırdığımız hormonun salınımındaki eksiklik veya kullanımındaki yetersizlikten

Detaylı

VAKA SUNUMU. Dr. Arif Alper KIRKPANTUR Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Nefroloji Ünitesi

VAKA SUNUMU. Dr. Arif Alper KIRKPANTUR Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Nefroloji Ünitesi VAKA SUNUMU Dr. Arif Alper KIRKPANTUR Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Nefroloji Ünitesi ÖYKÜ 58 yaşında, erkek hasta, emekli memur, Ankara 1989: Tip 2 DM tanısı konularak, oral antidiyabetik

Detaylı

Papiller Mikrokarsinomlara Yaklaşım Türkiye Perspektifi

Papiller Mikrokarsinomlara Yaklaşım Türkiye Perspektifi Papiller Mikrokarsinomlara Yaklaşım Türkiye Perspektifi Özer Makay, Murat Özdemir, Yasemin Giles Şenyürek, Fatih Tunca, Mete Düren, Mehmet Uludağ, Mehmet Hacıyanlı, Gökhan İçöz, Adnan İşgör, Serdar Özbaş,

Detaylı

BÖBREK YETMEZLİĞİ TANI VE TEDAVİ SEÇENEKLERİ DR MÜMTAZ YILMAZ EÜTF İÇ HASTALIKLARI NEFROLOJİ BİLİM DALI

BÖBREK YETMEZLİĞİ TANI VE TEDAVİ SEÇENEKLERİ DR MÜMTAZ YILMAZ EÜTF İÇ HASTALIKLARI NEFROLOJİ BİLİM DALI BÖBREK YETMEZLİĞİ TANI VE TEDAVİ SEÇENEKLERİ DR MÜMTAZ YILMAZ EÜTF İÇ HASTALIKLARI NEFROLOJİ BİLİM DALI Kronik böbrek hastalığı-tanım Glomerül filtrasyon hızında (GFH=GFR) azalma olsun veya olmasın, böbrekte

Detaylı

Son 2 yıl içinde ilaç endüstrisiyle kongre sponsorluğu dışında bağlantım olmamıştır.

Son 2 yıl içinde ilaç endüstrisiyle kongre sponsorluğu dışında bağlantım olmamıştır. Son 2 yıl içinde ilaç endüstrisiyle kongre sponsorluğu dışında bağlantım olmamıştır. Lohusalık döneminde ruhsal hastalıklar: risk etkenleri ve klinik gidiş Doç.Dr. Leyla Gülseren 25 Eylül 2013 49. Ulusal

Detaylı

Gebe ve Emziren Kadında Antihipertansif Tedavi. Prof Dr Serhan Tuğlular MÜTF Nefroloji Bilim Dalı

Gebe ve Emziren Kadında Antihipertansif Tedavi. Prof Dr Serhan Tuğlular MÜTF Nefroloji Bilim Dalı Gebe ve Emziren Kadında Antihipertansif Tedavi Prof Dr Serhan Tuğlular MÜTF Nefroloji Bilim Dalı Konunun Önemi Gebelikte karşılaşılan en sık dahili sorun HİPERTANSİYON (Tüm gebeliklerin % 6-8 i) 1. Kronik

Detaylı

LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU

LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU Alanin Transaminaz ( ALT = SGPT) : Artmış alanin transaminaz karaciğer hastalıkları ( hepatosit hasarı), hepatit, safra yolu hastalıklarında ve ilaçlara bağlı olarak

Detaylı

Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği En İyi Genç Araştırıcı Ödülü-2011

Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği En İyi Genç Araştırıcı Ödülü-2011 Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği En İyi Genç Araştırıcı Ödülü-2011 Dr. Serhat IŞIK 13.10.2011 TİROİD PARATİROİD TİROİD PARATİROİD TİROİD PARATİROİD TİROİD PARATİROİD TİROİD PARATİROİD TİROİD

Detaylı

UYKU. Üzerinde beni uyutan minder Yavaş yavaş girer ılık bir suya. Hind'e doğru yelken açar gemiler, Bir uyku âleminden doğar dünya...

UYKU. Üzerinde beni uyutan minder Yavaş yavaş girer ılık bir suya. Hind'e doğru yelken açar gemiler, Bir uyku âleminden doğar dünya... UYKU Üzerinde beni uyutan minder Yavaş yavaş girer ılık bir suya. Hind'e doğru yelken açar gemiler, Bir uyku âleminden doğar dünya... Sırça tastan sihirli su içilir, Keskin Sırat koç üstünde geçilir, Açılmayan

Detaylı

1. HAFTA PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA. Kuramsal Ders Diabetes mellitus: Tanı, sınıflama ve klinik bulgular Nilgün Başkal.

1. HAFTA PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA. Kuramsal Ders Diabetes mellitus: Tanı, sınıflama ve klinik bulgular Nilgün Başkal. 1. HAFTA Volüm dengesi bozuklukları Böbrek hastalıklarında tanısal yöntemler Diabetes mellitus: Tanı, sınıflama ve klinik bulgular Nilgün Başkal Diabetes mellitus komplikasyonları Sevim Güllü Artritlere

Detaylı

KADIN KALBİ. Dr.Işıl Uzunhasan İ.Ü.Kardiyoloji Enstitüsü

KADIN KALBİ. Dr.Işıl Uzunhasan İ.Ü.Kardiyoloji Enstitüsü KADIN KALBİ 1 Dr.Işıl Uzunhasan İ.Ü.Kardiyoloji Enstitüsü KLİNİK DEĞERLENDİRME 41 yaş kadın hasta 3 günden beri süren göğüs ağrısı beraberinde nefes darlığı yakınması 20 yıldan beri 1 p/gün sigara içimi;

Detaylı

Kronik böbrek hastalığı adeta bir salgın halini almıģ olan önemli bir halk sağlığı sorunudur.

Kronik böbrek hastalığı adeta bir salgın halini almıģ olan önemli bir halk sağlığı sorunudur. Kronik böbrek hastalığı adeta bir salgın halini almıģ olan önemli bir halk sağlığı sorunudur. Basit ve ucuz bazı testlerle erken saptandığında önlenebilir veya ilerlemesi geciktirilebilir olmasına karģın,

Detaylı

İNFERTİL HASTANIN HORMON DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILMALIDIR? DOÇ. DR. ERCAN BAŞTU

İNFERTİL HASTANIN HORMON DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILMALIDIR? DOÇ. DR. ERCAN BAŞTU İNFERTİL HASTANIN HORMON DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILMALIDIR? DOÇ. DR. ERCAN BAŞTU İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Reprodük>f Endokrinoloji ve İnfer>lite

Detaylı

Amaç: Egzersiz programına katılmak üzere gelen bireylerin başlangıçta var olan hastalıklarını ve hastalık risk sınıflamasını öğrenmek

Amaç: Egzersiz programına katılmak üzere gelen bireylerin başlangıçta var olan hastalıklarını ve hastalık risk sınıflamasını öğrenmek Amaç: Egzersiz programına katılmak üzere gelen bireylerin başlangıçta var olan hastalıklarını ve hastalık risk sınıflamasını öğrenmek 2 Egzersiz programına başlamadan önce bireyin aşağıdaki değerlendirmesinin

Detaylı

1. HAFTA PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA. Kuramsal Ders Diabetes mellitus: Tanı, sınıflama ve klinik bulgular Nilgün Başkal

1. HAFTA PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA. Kuramsal Ders Diabetes mellitus: Tanı, sınıflama ve klinik bulgular Nilgün Başkal 1. HAFTA Volüm dengesi bozuklukları Böbrek hastalıklarında tanısal yöntemler Diabetes mellitus: Tanı, sınıflama ve klinik bulgular Nilgün Başkal Diabetes mellitus komplikasyonları Sevim Güllü Artritlere

Detaylı

GEBELİKTE DEMİR ve İYOT KULLANIMI Prof. Dr. Acar KOÇ

GEBELİKTE DEMİR ve İYOT KULLANIMI Prof. Dr. Acar KOÇ GEBELİKTE DEMİR ve İYOT KULLANIMI Prof. Dr. Acar KOÇ Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Hangi durumlarda destek gerekir? Yetersiz beslenme, diyet yetersizliği (düşük

Detaylı

Gebelikte beden kitle indeksi ve kilo değişimi ile albuminüri arasındaki ilişki

Gebelikte beden kitle indeksi ve kilo değişimi ile albuminüri arasındaki ilişki Gebelikte beden kitle indeksi ve kilo değişimi ile albuminüri arasındaki ilişki Özlem Banu Tulmaç, Zeynep Özcan Dağ, Yüksel Işık, Cemile Dayangan Sayan, Funda Erdoğan, Nevin Sağsöz Kırıkkale Üniversitesi

Detaylı

YÜKSEK KOLESTEROL VE İLAÇ KULLANIMI. Prof. Dr. Tekin AKPOLAT

YÜKSEK KOLESTEROL VE İLAÇ KULLANIMI. Prof. Dr. Tekin AKPOLAT YÜKSEK KOLESTEROL VE İLAÇ KULLANIMI Prof. Dr. Tekin AKPOLAT Yüksek kolesterolde ilaç tedavisi üzerinde çok tartışılan bir konudur. Hangi kolesterol düzeyinde ilaç başlanacağı gerçekten yorumlara açıktır

Detaylı

Romatizmal Mitral Darlığında Fetuin-A Düzeyleri Ve Ekokardiyografi Bulguları İle İlişkisi

Romatizmal Mitral Darlığında Fetuin-A Düzeyleri Ve Ekokardiyografi Bulguları İle İlişkisi Kahramanmaraş 1. Biyokimya Günleri Bildiri Konusu: Romatizmal Mitral Darlığında Fetuin-A Düzeyleri Ve Ekokardiyografi Bulguları İle İlişkisi Mehmet Aydın DAĞDEVİREN GİRİŞ Fetuin-A, esas olarak karaciğerde

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. Romatoloji Bilim Dalı Olgu Sunumu 28 Haziran 2016 Salı

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. Romatoloji Bilim Dalı Olgu Sunumu 28 Haziran 2016 Salı Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Romatoloji Bilim Dalı Olgu Sunumu 28 Haziran 2016 Salı Yandal Ar. Gör. Uzm. Dr. Kübra Öztürk Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi

Detaylı

BÖBREK NAKİLLİ ÇOCUKLARDA GEÇ DÖNEM AKUT REJEKSİYONUN GREFT SAĞKALIMI ÜZERİNE ETKİLERİ. Başkent Üniversitesi Çocuk Nefroloji Dr.

BÖBREK NAKİLLİ ÇOCUKLARDA GEÇ DÖNEM AKUT REJEKSİYONUN GREFT SAĞKALIMI ÜZERİNE ETKİLERİ. Başkent Üniversitesi Çocuk Nefroloji Dr. BÖBREK NAKİLLİ ÇOCUKLARDA GEÇ DÖNEM AKUT REJEKSİYONUN GREFT SAĞKALIMI ÜZERİNE ETKİLERİ Başkent Üniversitesi Çocuk Nefroloji Dr. Aslı KANTAR Akut rejeksiyon (AR), greft disfonksiyonu gelişmesinde major

Detaylı