DOĞUM ÖNCESİ TANI VE GİRİŞİMSEL YÖNTEMLER

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DOĞUM ÖNCESİ TANI VE GİRİŞİMSEL YÖNTEMLER"

Transkript

1 DOĞUM ÖNCESİ TANI VE GİRİŞİMSEL YÖNTEMLER Prof Dr Seyfettin Uludağ Cerrahpaşa a Tıp T p Fakültesi Kadın n Hastalıklar kları ve Doğum Anabilim Dalı

2 Genetik Biliminde Önemli Aşamalar 1866 Mendel Yasaları 1889 Nükleik asit Gen, 1905Gen, Genotip Fenotip kavramı 1953 DNA nın keşfi ( Watso- Crick ) kromozom (Tijo( Tijo- Levan) 1986 İnsan genom çalışması

3 Kromozom, Gen Zigot, sonrası 46 kromozomlu tek hücreh Mükkemmel organizma insanı oluşturuyor Kromozmlar da DNA sarmalı bulunur DNA Adenin, Timin, Guanin Sitozin 4 hafle yazılm lmış sarmal şifre!!! DNA 4 harfle yazılm lmış 50 bin proteini tarif eden GEN sarmalı!!

4 DNA, Gen, Genotip, Fenotip 4 Harfle yazılm lmış, şifre ( Genler ) DNA sarmalı Kromozomlarda saklanır, GENOTİP 4 Harfli bir alfabe ile insan vücüdunu oluşturan proteinin sentezi oluşturulur, hücre h ve hücre grupları şekillendirilir... 4 harfli alfabe, 20 harfli ( Aminoasit ) bir klavyeyi yöneterek y insanı oluşturur... FENOTİP

5 İnsan Genom Çalışması İnsan Genom Çalışması 1986-Nisan 2003 Genlerimizin %99,9 benzer, fark %0,1 3 milyon gen farklılığı ığı belirlenmiş Gen sayısı ( ?) Genler ve fonksiyonlarının n %50 si belirsiz Fare genlerinin %99 u u insan ile ortak Solucan ile %43, sirke sineği i %61

6 İnsan Genomu İnsanlar arasında genetik özelliklere göre g ayrımc mcılık k yapmak yasaktır. Genetik testler ve bu alandaki araştırmalar rmalar ancak uygun bir genetik danış ışmanlığın n eşlie liğinde, inde, sağlık ile ilgili nedenlerle yapılabilir. İnsan genomuna müdahale m ancak koruyucu, tanı koyucu ya da tedavi ile ilgili nedenlerle kabul edilebilir. Genetik cinsiyete bağlı hastalıklar dışıd ışında cinsiyet tayini için i in genetik test yapılamaz. Avrupa Konseyi İnsan Hakları Ve Biyotıp Sözleşmesi (Strasbourg 1996)

7 KALITIMSAL ( GENETİK) HASTALIKLAR Kromozom Anomalilerine bağlı hastalıklar Gen hastalıklar kları Multifaktöryel hastalıklar

8 Gen hastalıkları Otozomal ( Dominant- Ressesif ) X e bağlı ( Dominant- Ressesif ) Mtokondriel Farklı genler ile ilgili Çok gen hastalıklar kları Gen + çevresel etkenler

9 Genel Kurallar Genetik Tanı Niçin Gerekli Çok sayıda hastalığı ığın kökenindekeninde az veya çok oranda genetik faktörler bulunur. Yeni doğanlar anların n yaklaşı şık k % 0.7 sinde dengesiz, fenotipi etkileyen bir kromozom anomalisi vardır. r. Genetik faktörler,yineleyen yen düşükler d ve infertilit ite nedenleri arasında önemli oranda yer tutar. Doğumsal anomalilerin ve mental geriliklerin etyolojisinde genetik faktörlerin oranı % arasında değişmektedir. Anomali sayısı arttıkça anöploidi riski artar, bazı anomalilerde risk artışı daha fazladır.

10 Genetik bozukluk türü Bir ailede birden fazla bireyde tekrarlayarak görülür (Familyal Ailesel ) Ancak çoğu u kez daha önce ailede hiçbir bireyde görülmeyen bir bozukluk ilk kez bir yeni doğanda veya çocukta ortaya çıkabilir (Non familyal-ailesel olmayan)

11 Genetik bozukluk nasıl oluşur? Gen mutasyonları sonucu Fenotipi normal olmasına karşı şın n her kişi i en az 7-87 mutant gen taşı şımaktadır. Aynı mutant geni taşı şıyan anne ve babanın n her ikisinde birden bu mutasyonun çocukta buluşmas ması sonucu Otozomal Ressesif sesif hastalıklar Fenotipi ve genotipi normal kişilerin ilerin gametlerinde ya da döllenme anında nda oluşan yeni bir mutasyon sonucu (de novo ) X e bağlı geçiş gösteren hastalıklar Otozomal dominant hastalıklar

12 Genetik bozukluk nasıl oluşur? Kromozom anomalileri sonucu Fenotipi normal ancak dengeli bir kromozom taşı şıyıcısı bireylerden oluşan dengesiz gametler Dengeli troslok.. dengesiz genotip Fenotipi ve genotipi normal kişilerin ilerin gametlerinde ya da döllenme d anında nda oluşan dengesiz kromozom anomalileri ( de novo ) Trizomiler, Mozaisimz,Poliploidiler

13 Kromozom Anomalileri Sayısal anomaliler I-Monozomi, kromozom çiftinde bir tek kromozomun eksik oluşu II-Trizomi Trizomi, kromozom çiftinde 1 fazla kromozom olması III-Poliploidi Poliploidi, normalde 2n ( 2x 23 çift ) olan sayının n 3n yada daha fazla olması V-Mozaisizm, kromozom sayısının farklı dokularda,farklı olmasıdır Yapısal anomaliler Delesyon, İnversiyon,, Ring Translokasyon ( Dengeli-Dengesiz Dengesiz )

14 Fötal Karyotip; Trizomi 21

15 TRİPLOİDİ

16 Genetik danışma kimlere verilmelidir Kalıtsal hastalığı düşündürecek pozitif bulgu varlığı ığında -Ardışık k olarak 3 ve daha fazla düşük d k yapmış olanlara, -Akraba evliliklerinde;ülkemiz lkemiz inin bazı bölgelerinde % Daha önce anomalili çocuk doğurmu urmuş olanlara, -Ailede kalıtsal hastalıkl klı kişinin inin varlığı ığında, -Etnik kökene k kene göre g resesif hastalık k olasılığı ığının n artması, -Anne yaşı şının n 35, baba yaşı şının n 55 in üzerinde olması Gebelik esnasında nda saptanmış olan bulgular -Majör r veya minör r anomalilerin saptanması, -Ense kalınl nlığında artış ış, -Tarama testlerinin pozitif olması Bilinen yada kuşkulan kulanılan teratojenik etkene maruz kalma -Bilinçsiz ilaç kullanmak, -Gebe iken film çektirmek gibi,,

17 Genetik Tanı Amaçlı Yöntemler İmplantasyon Öncesi Yöntemler Polar Cisim Biopsi Blastomer Biopsi Blastokist Biopsi Annede Saptanabilen Fötal Hücrelerin Analizi Kanda Serviksde İnvaziv Yöntemler Çölosentez Koriyon villus biopsi Amniosentez Fötal kan örneklemesi

18 Tanı Amaçlı Girişimlerin imlerin Öncelik Sıralaması Koriyon Villus Biopsisi Gh İkinci Trimestir Amniosentez 15-20Gh Fötal Kan Örneklemesi 22 Gh Sonrası

19 Prenatal Tanı Endikasyonları İleri Anne Yaşı > 35 Pozitif Tarama Testleri NT kalınl nlığı İkinci trimestir tarama testi Gen Hastalığı Riski, Parental Taşı şıyıcılık Parental Kromozom Diziliş Kusurları, Translokasyon Hasta Çocuk Varlığı ( Trizomi...) USG de Anomali Saptanması Annenin Endişe e ve Kaygı Duyması

20 Girişim ve Gebelik Haftasına Göre Amniosentez <20 Fetal karyotip Metabolik hastalıklar Gen hastalıklar kları NTD tanısı?enfeksiyon >20 Enfeksiyon Rh izoimmünizasyon 3.tr Akciğer olgunluğu Tedavi için i in amniosentez Endikasyonlar CVS <14 Fetal karyotip Metabolik hastalıklar Gen hastalıklar kları Fötal Kan Örneklemesi >20 Fetal karyotip Enfeksiyon Kan gazları tayini Fötal trombositopeni

21 Amniosentez Uygulama Deneyimli hekimler Hasta bilgilendirilmeli!!! Detaylı Ultrasonografi Sterilizasyona uyulmalı Plasantadan kaçınılmal lmalı İğne USG ile izlenmeli İğne G olmalı Mesane boş olmalı Lokal anestezi?? Miktar GH / 1 ml Kanlı sıvı! Maternal kontaminasyonu F-M M transfüzyon! Rh olgularda Anti-D Hasta uyarılmal lmalı Deneyimli labratuar

22 Amniosentez Tarihi Süreci 1880 İlk defa Polihidramnios drenajı içinin 1952 Bevis, Rh İzoim olgularında prognoz 1956 Fuchs Fetal sex tayini Barr Bady 1966 Steele-Breg A sıvıda s fetal karyotip 1970 Nadler Amniotik sıvıda enzim,galaktosemi 1970 Nadler, Elias Genetik tanı için in yöntemy 1972 Gluck fetal sürfaktan L/S, PG 1986 Evans fetal karyotip,, AFP tayini 1987 ACOG Antenatal tanı için in tavsiye

23 Amniosentez Komplikasyonları İşlem Esnasında Membran ayrış ışması Girişte başar arısızlık Multipl giriş Abortus riski 2 kat artar Plasentadan geçiş Genel Olarak %1 Fötal Kayıp Riski Amniotik sıvı içine ine kanama Plasenta yerleşimi!! İğne kalınl nlığı, Multipl giriş ile ilgilidir Abortus riski %14.3 artar Föto-Maternal Transfüzyon Tabor A ve ark: Lancet 1: zyon %1.8-7 İşlem sonrası MSAFP yükselen olgularda %14 abortus

24 CVS ( Koryon Villus Biopsi) Tarihçe Amniosentez 1880 de yapıld ldı 1970 li yıllarda genetik amaçlı yapılmaya başland landı CVS için i in 1981 yılına y kadar ön n denemeler Rodeck, servikal yoldan aspirasyon 1990 lı yıllardan sonra abdominal CVS

25 KORYON VİLLUSLARI

26 KORYON VİLLUS BİOPSİSİ

27 CVS Komplikasyonları İşlem esnasında nda Membran yırtılması Usg ve deneyim Föto maternal transfüzyon Vaginal Kanama Plasental mozaisizm %0,8-3 Fötal kayıp, IUGG Fötal kayıp p & Abortus Gh azaldıkça risk artar %1,3-5 Fötal ekstremite defektleri Gh azaldıkça a risk < /1 Normalde /1,8 Firth et al 1994

28 Kordosentez Fötal Kan Örneklemesi Tarihsel Süreci 1964 Freda- Adamson İnt Ut Transfüzyon 1974 Mahoney Hbg pati Tanısı 1979 Rodeck-Campbell Campbell,, fetal diagnos içinin 1983 Daffos ve ark FBS, Genetik ve Enf 1986 Nicolaides ve ark, fetal sağlık k için i in kan gazları tetkiki

29 FBS Endikasyonları Fetal Karyotip <20 GH Anomali saptanan olgularda Fetal karyotip gerektiren diğer durumlar Fetal hematolojik durumun saptanması Rh-İzoim zoim de tanı ve tedavi Fetal trombositopenide tanı ve tedavi Diğer kan hastalıklar klarının tanısında nda

30 KORDOSENTEZ, FETAL KAN ÖRNEKLEMESİ

31 Fötal Kan Örneklemesi (FBS) Komplikasyonları Fötal kayıp& Abortus Düşük risk k gr %1-2.7 Endikasyon riski belirler Anomali varlığı ığında % 7 Gelişme geriliğinde inde %10-14 Hidrops fetalisde % 25 Fötal enfeksiyonda %1.3 Kronik fetal hipoksi %31 Deneyim çok önemli Kardiosentez de %5,4 Geçici kanama % Geçici bradikardi %3,2-12 U kordon hematomu Dekolman plasenter Enfeksiyon <% 1 Föto maternal transfüzyon!

32 SONUÇ 7.GH dan sonra AS yapılabilir <10 Fetal kayıp p riski artmış ıştır Doğal abortus beklentisi bu riske eklenir Hücre kültrüründe başar arısızlık k artar Talipes, Neonatal komplikasyonlar artar Amniosentez içinin 12 Gh dan sonra yapılmas lmasında Uzlaşma Mid Trimestir AS de Fötal kayıp p riski %1

33 SONUÇ 9.Gh dan sonra CVS yapılabilir 11.Gh dan önce Ekstremite anomalileri! Trans-servikal servikal yöntemi y uygulamak daha zor,tercih Trans-abdominal abdominal 12.GH dan sonra yapılmas lmasında Uzlaşma Pl mozaisizm! ikinci i bir girişim im sebebidir! Fötal kan örneklemesi Gh sonrası gebelerde, tercih edilebilir

34

HASTANEMİZİN İKİNCİ TRİMESTER GENETİK AMNİYOSENTEZ SONUÇLARI

HASTANEMİZİN İKİNCİ TRİMESTER GENETİK AMNİYOSENTEZ SONUÇLARI T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Bakırköy Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi HASTANEMİZİN İKİNCİ TRİMESTER GENETİK AMNİYOSENTEZ SONUÇLARI UZMANLIK TEZİ Dr. Gülseren Özşeker Rafioğlu

Detaylı

ANTENATAL BAKIMIN SEZARYEN VE NORMAL VAJİNAL DOĞUM ÜZERİNE ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ

ANTENATAL BAKIMIN SEZARYEN VE NORMAL VAJİNAL DOĞUM ÜZERİNE ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Tez Yöneticisi Doç. Dr. N. Cenk SAYIN ANTENATAL BAKIMIN SEZARYEN VE NORMAL VAJİNAL DOĞUM ÜZERİNE ETKİLERİNİN

Detaylı

11 13 +6 hafta ultrasonu

11 13 +6 hafta ultrasonu 11 13 +6 hafta ultrasonu Kypros H. Nicolaides Özhan M. Turan 11 13 +6 hafta ultrasonu Fetal Medicine Foundation, Londra 2004 Herodotos ve Despina ya Id çindekiler Girisc 1. Kromozomal defektlerin birinci

Detaylı

ÇOK DÜŞÜK DOĞUM AĞIRLIKLI RİSKLİ PREMATÜRELERİN SOMATİK GELİŞİMLERİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLER

ÇOK DÜŞÜK DOĞUM AĞIRLIKLI RİSKLİ PREMATÜRELERİN SOMATİK GELİŞİMLERİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLER T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAKIRKÖY DOĞUMEVİ KADIN VE ÇOCUK HASTALIKLARI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ. ÇOK DÜŞÜK DOĞUM AĞIRLIKLI RİSKLİ PREMATÜRELERİN SOMATİK GELİŞİMLERİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLER (UZMANLIK TEZİ)

Detaylı

Mendel Genetiği ve Uzantıları {Test(1-4)}... 141. Kan Grupları {Test(5-8)}... 149. Eşeye Bağlı Kalıtım {Test-(9-12)}... 157

Mendel Genetiği ve Uzantıları {Test(1-4)}... 141. Kan Grupları {Test(5-8)}... 149. Eşeye Bağlı Kalıtım {Test-(9-12)}... 157 2 KALITIMIN GENEL İLKELERİ BÖLÜM- KALITIM VE BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK... 9 BÖLÜM-2 MODERN GENETİK UYGULAMALARI... 95 Kalıtımla İlgili Kavramlar... 9 Mendel İlkeleri ve Uygulamaları... 9 Modern Genetik... 22

Detaylı

Gebelik Takibinde Güncel Yaklaşımlar New Aspects of the Routine Prenatal Care

Gebelik Takibinde Güncel Yaklaşımlar New Aspects of the Routine Prenatal Care New Aspects of the Routine Prenatal Care Uzm. Dr. Tonguç ARSLAN, Doç. Dr. Alin BAŞGÜL YİĞİTER İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Perinatoloji Bilim Dalı

Detaylı

İmplantasyon Öncesi Genetik Tanı

İmplantasyon Öncesi Genetik Tanı This information (19) on pre-implantation genetic diagnosis is in Turkish İmplantasyon öncesi Genetik Tanı (İngilizce'si Pre-implantation Genetic Diagnosis) Kalıtsal genetik hastalığı (genetic disorder)

Detaylı

KALITIMIN KROMOZOMAL TEMELİ

KALITIMIN KROMOZOMAL TEMELİ KALITIMIN KROMOZOMAL TEMELİ Mendelizmin kromozomlarla bağlantısı Mikroskobi tekniklerinin gelişmesi ile 1875ʼ de mitoz, 1890ʼ da ise mayoz aydınlatılmıştır. 1900ʼ lü yıllarda sitologlar, Mendel faktörlerinin

Detaylı

SAĞLIĞINIZDA OLAN BİTENİ ÖĞRENİN. REMEDY HOSPİTAL

SAĞLIĞINIZDA OLAN BİTENİ ÖĞRENİN. REMEDY HOSPİTAL SAĞLIĞINIZDA OLAN BİTENİ ÖĞRENİN. CHECK UP Pendik Sapağı Pendik Sahil Işıklar Pendik İlçe REMEDY HOSPİTAL Check up nedir? SAĞLIĞINIZDA OLAN BİTENİ ÖĞRENİN. SİZİ AVANTAJLI CHECK UP PAKETLERİNDEN YARARLANMANIZ

Detaylı

Gaziantep li Do um Hastanesi nde Karyotip Analizi Amac ile Amniyosentez ve Koryon Villus Örneklemesi Yap lan 268 Olgunun Retrospektif Analizi

Gaziantep li Do um Hastanesi nde Karyotip Analizi Amac ile Amniyosentez ve Koryon Villus Örneklemesi Yap lan 268 Olgunun Retrospektif Analizi Perinatoloji Dergisi 2011;19(3):130-136 e-adres: http://www.perinataldergi.com/20110193006 doi:10.2399/prn.11.0193006 Gaziantep li Do um Hastanesi nde Karyotip Analizi Amac ile Amniyosentez ve Koryon Villus

Detaylı

sa lık 2014 - Kış Sayısı - Sayı: 4 Yaşamın Mucizesi: DOĞUM Gebelikte Hipertansif Bozukluklar Gebelik ve Diyabet

sa lık 2014 - Kış Sayısı - Sayı: 4 Yaşamın Mucizesi: DOĞUM Gebelikte Hipertansif Bozukluklar Gebelik ve Diyabet 2014 - Kış Sayısı - Sayı: 4 sa lık Yaşamın Mucizesi: DOĞUM Gebelikte Hipertansif Bozukluklar Gebelik ve Diyabet Kış Aylarında KOAH Yenidoğan Sarılığı Bademcik ve Geniz Eti İçindekiler 2 içindekiler 05

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup aşkanlığı 18. GRUP KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM SAĞLIK AKANLIĞI SAĞLIK HİZMETLERİ

Detaylı

TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ VE MALATYA İLİNDE BİR ÖZEL HASTANEDEKİ DÜŞÜK DOĞUM AĞIRLIKLI BEBEKLERDE ANNEYE AİT RİSK FAKTÖRLERİNİN İNCELENMESİ

TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ VE MALATYA İLİNDE BİR ÖZEL HASTANEDEKİ DÜŞÜK DOĞUM AĞIRLIKLI BEBEKLERDE ANNEYE AİT RİSK FAKTÖRLERİNİN İNCELENMESİ T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ VE MALATYA İLİNDE BİR ÖZEL HASTANEDEKİ DÜŞÜK DOĞUM AĞIRLIKLI BEBEKLERDE ANNEYE AİT RİSK FAKTÖRLERİNİN İNCELENMESİ NEŞE KARAKAŞ

Detaylı

VI. FAKTÖR X EKSİKLİĞİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU BÖLÜM ULUSAL TANI VE TEDAVİ KILAVUZU 2013

VI. FAKTÖR X EKSİKLİĞİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU BÖLÜM ULUSAL TANI VE TEDAVİ KILAVUZU 2013 ULUSAL TANI VE TEDAVİ KILAVUZU 2013 FAKTÖR X EKSİKLİĞİ VI. BÖLÜM TANI VE TEDAVİ KILAVUZU FAKTÖR X EKSİKLİĞİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU FAKTÖR X EKSİKLİĞİ Dr. Tuğba Belgemen ve THD Hemofili Bilimsel Alt Komitesi

Detaylı

TRİNÜKLEOTİD TEKRAR HASTALIKLARI. Yrd. Doç. Dr. Ünal ULUCA

TRİNÜKLEOTİD TEKRAR HASTALIKLARI. Yrd. Doç. Dr. Ünal ULUCA TRİNÜKLEOTİD TEKRAR HASTALIKLARI Yrd. Doç. Dr. Ünal ULUCA Üçlü nükleotid tekrar uzamaları nörolojik hastalıkların bazılarında ortak bir mekanizma oluşturur. Bu hastalıklarda, normalde belli bir sayıda

Detaylı

Editörden. Değerli okuyucularımız, hastalarımız ve ziyaretçilerimiz; Doç. Dr. Salih SOMUNCU Medikal Direktör ve Genel Yayın Editörü

Editörden. Değerli okuyucularımız, hastalarımız ve ziyaretçilerimiz; Doç. Dr. Salih SOMUNCU Medikal Direktör ve Genel Yayın Editörü Editörden Doç. Dr. Salih SOMUNCU Medikal Direktör ve Genel Yayın Editörü Değerli okuyucularımız, hastalarımız ve ziyaretçilerimiz; 2012 yılına merhaba diyen dergimiz Hospital ın yeni sayısına hoş geldiniz.

Detaylı

X e Bağlı Kalıtım. Hastalar ve Aileler İçin Bilgiler

X e Bağlı Kalıtım. Hastalar ve Aileler İçin Bilgiler 15 X e Bağlı Kalıtım İngiltere' deki Guy's ve St Thomas Hastanesi ve IDEAS Genetik Bilgi Parkı tarafından hazırlanan broşürlerden kendi kalite standartlarına uygun olarak uyarlanmıştır. Ocak 2007 Bu çalışma

Detaylı

TERMDE MAKAT PREZENTASYONLA DOĞAN BEBEKLERDE, DOĞUM ŞEKLİNİN PERİNATAL SONUÇLARA ETKİSİ

TERMDE MAKAT PREZENTASYONLA DOĞAN BEBEKLERDE, DOĞUM ŞEKLİNİN PERİNATAL SONUÇLARA ETKİSİ T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Bakırköy Kadın Hastalıkları-Doğum Ve Çocuk Hastalıkları Eğitim Hastanesi Klinik Şefi: Doç.Dr.Ahmet Gülkılık TERMDE MAKAT PREZENTASYONLA DOĞAN BEBEKLERDE, DOĞUM ŞEKLİNİN PERİNATAL

Detaylı

EDİRNE ŞEHİR MERKEZİNDE Kİ SON TRİMESTER GEBELERİN SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ, YAŞAM KALİTELERİ, KAYGI DÜZEYLERİ

EDİRNE ŞEHİR MERKEZİNDE Kİ SON TRİMESTER GEBELERİN SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ, YAŞAM KALİTELERİ, KAYGI DÜZEYLERİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ AİLE HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI Tez Yöneticisi Yrd. Doç.Dr. E. Melih ŞAHİN EDİRNE ŞEHİR MERKEZİNDE Kİ SON TRİMESTER GEBELERİN SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ, YAŞAM KALİTELERİ,

Detaylı

Cerrahi İşlem Öncesi Koagülasyon Testleri Bozuk Olan Hastada Ne Yapmalıyım?

Cerrahi İşlem Öncesi Koagülasyon Testleri Bozuk Olan Hastada Ne Yapmalıyım? Cerrahi İşlem Öncesi Koagülasyon Testleri Bozuk Olan Hastada Ne Yapmalıyım? Dr. Mehmet ŞENCAN Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı Giriş Cerrahi işlemler sırasında hemostatik sistem

Detaylı

Prediktif (Presemptomatik) Genetik Test Nedir?

Prediktif (Presemptomatik) Genetik Test Nedir? 16 Anabilim Dalı nın resmi web sayfasıdır. Genetik laboratuarlarında yapılan testler ve bölüm hakkında detaylı bilgi bulmak mümkündür. Adres: Akdeniz Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji ve Genetik

Detaylı

This information (8) on Cystic Fibrosis is in Turkish Kistik Fibroz (İngilizce'si Cystic Fibrosis)

This information (8) on Cystic Fibrosis is in Turkish Kistik Fibroz (İngilizce'si Cystic Fibrosis) This information (8) on Cystic Fibrosis is in Turkish Kistik Fibroz (İngilizce'si Cystic Fibrosis) Kistik Fibroz nedir? Kistik Fibroz (Cystic Fibrosis, CF), kalıtsal bir genetik (genetic) hastalıktır.

Detaylı

Genetik Laboratuvarında Yapılan İşlemler

Genetik Laboratuvarında Yapılan İşlemler 12 Genetik Laboratuvarında Yapılan İşlemler Bu broşür Dr. Ian M Frayling (Galler Üniversitesi Hastanesi, Tıbbi Genetik Enstitüsü, Cardiff, UK), Dr. Domenico Coviello (Tıbbi Genetik Laboratuvarı, Fondazione

Detaylı

İSTANBUL TÜP BEBEK VE KADIN SAĞLIĞI MERKEZİ

İSTANBUL TÜP BEBEK VE KADIN SAĞLIĞI MERKEZİ İSTANBUL TÜP BEBEK VE KADIN SAĞLIĞI MERKEZİ İstanbul Tüp Bebek ve Kadın Sağlığı Merkezi, tüp bebek ve infertilite tedavileri üzerine özelleşmiş dinamik bir merkezdir. Bizler tüm ekip olarak Küçük bir

Detaylı

PREMATÜRE YENİDOĞANLARIN EBEVEYNLERİNE UYGULANAN WEB TABANLI EĞİTİMİN BEBEĞİN BAKIMINA YÖNELİK ÖZGÜVEN VE KAYGI DÜZEYLERİNE ETKİSİ

PREMATÜRE YENİDOĞANLARIN EBEVEYNLERİNE UYGULANAN WEB TABANLI EĞİTİMİN BEBEĞİN BAKIMINA YÖNELİK ÖZGÜVEN VE KAYGI DÜZEYLERİNE ETKİSİ T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EBELİK ANABİLİM DALI EBE-YL 2014 003 PREMATÜRE YENİDOĞANLARIN EBEVEYNLERİNE UYGULANAN WEB TABANLI EĞİTİMİN BEBEĞİN BAKIMINA YÖNELİK ÖZGÜVEN VE

Detaylı

HÜCRE DÖNGÜSÜNÜN DÜZENLENMESİ VE KANSER

HÜCRE DÖNGÜSÜNÜN DÜZENLENMESİ VE KANSER HÜCRE DÖNGÜSÜNÜN DÜZENLENMESİ VE KANSER Giriş Kanser, DNA tamiri, hücre döngüsü, apoptosis, farklılaşma ve hücre-hücre teması gibi temel hücresel işlevleri etkileyen genetik hastalıklar grubudur. Kanser

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Tez Yöneticisi Doç. Dr. N. Cenk SAYIN KIRKLARELİ DEVLET HASTANESİ NDE ÇALIŞAN SAĞLIK PERSONELİNİN VE

Detaylı

Dominant (Baskın) Kalıtım

Dominant (Baskın) Kalıtım Dominant (Baskın) Kalıtım İngiltere' deki Guy's ve St Thomas Hastanesi ve IDEAS Genetik Bilgi Parkı tarafından hazırlanan broşürlerden kendi kalite standartlarına uygun olarak uyarlanmıştır. Ocak 2007

Detaylı

Gen ve kromozom nedir?

Gen ve kromozom nedir? This information (6) on Chromosome Translocations is in Turkish Kromozom Translokasyonları (İngilizce'si Chromosome Translocations) Kromozom translokasyonu nedir? Kromozom yer değiştirmesinin (chromosome

Detaylı

Tanı. Asemptomatik.. Laboratuvar ile konur. Akut infeksiyonla, geçirilmiş enfeksiyonu ayırt etmek zor. Serolojik bulgular + Ultrasonografi

Tanı. Asemptomatik.. Laboratuvar ile konur. Akut infeksiyonla, geçirilmiş enfeksiyonu ayırt etmek zor. Serolojik bulgular + Ultrasonografi Tanı Asemptomatik.. Laboratuvar ile konur Akut infeksiyonla, geçirilmiş enfeksiyonu ayırt etmek zor Serolojik bulgular + Ultrasonografi 37 Laboratuvar tanı 1. IgM ve IgG türü antikorların gösterilmesi

Detaylı