ÖZEL OKULLAR VERGİ UYGULAMALARI (EL KİTAPÇIĞI)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖZEL OKULLAR VERGİ UYGULAMALARI (EL KİTAPÇIĞI)"

Transkript

1 ÖZEL OKULLAR VERGİ UYGULAMALARI (EL KİTAPÇIĞI) Egemen Tanrıkulu (Yeminli Mali Müşavir) Berna Turhan (Baş Denetçi) FK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK YAYINLARI - ÖZEL OKULLAR VERGİ UYGULAMALARI (EL KİTAPÇIĞI)

2 FK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK YAYINLARI 2012

3 ÖNSÖZ Ülkemizde okul öncesi eğitim, ilk öğretim ve orta öğretim yaşında bulunan öğrencilerin azımsanmayacak bir kısmı 5580 Sayılı Özel Eğitim Kurumları Kanunu kapsamında faaliyette bulunan özel okul öncesi eğitim, özel ilk öğretim ve özel orta öğretim kurumlarında eğitim görmektedir. Türk Vergi mevzuatında, 2011 yılı itibariyle sayıları 3000 i aşan ve her geçen gün sayıları artan özel eğitim kurumlarını ilgilendiren çok sayıda düzenleme mevcuttur. Kurumlar Vergisi Kanunu nda yer alan eğitim öğretim kazançları istisnası bunların en önemlileri arasında sayılabilir. Kitapçık kaleme alınırken detaylı teknik tartışmalara girmeden el kitapçığı hüviyeti korunmaya çalışılmış, özel eğitim kurumlarını ilgilendirdiğini düşündüğümüz vergisel düzenlemeler anlaşılır bir dille uygulayıcılara sunulmuştur. Hazırlanan bu kitapçığın, uygulamadaki meslektaşlarımıza faydalı olacağını umuyoruz. FK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK YAYINLARI - ÖZEL OKULLAR VERGİ UYGULAMALARI (EL KİTAPÇIĞI)

4 ÖZEL OKULLAR VERGİ UYGULAMALARI FK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK YAYINLARI - ÖZEL OKULLAR VERGİ UYGULAMALARI (EL KİTAPÇIĞI)

5 İÇİNDEKİLER 1.KURUM KAZANCI Kurum Kazancının Konusuna Giren Gelir Unsurları ve Kazancın Tespit Şekli Kurum Kazancının Tespitinde Tahakkuk ve Dönemsellik İlkesi ÖZEL EĞİTİM KURUMLARINDA KURUMLAR VERGİSİ İSTİSNASI Eğitim Öğretim Kazanç İstisnasının Kapsamı İstisnadan Yararlanma Koşulları İstisnanın Süresi ve Bu Süre İçinde Yeni Okul Yapılması İstisnadan Yararlanan İşletmenin Satılması veya Devredilmesi İstisna Kapsamındaki Kazançlar ve İstisna Kazançların Tespitinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Yemek ve Konaklama Gelirleri Servis Gelirleri Kantin Büfe ve Kafeterya İşletmeciliği ve Kiralanması İstisna Faaliyetlere İlişkin Gider ve Zararlar Ortak Giderlerin Dağıtımı Gelir Vergisi Mükelleflerinde Eğitim Öğretim Kazanç İstisnası...13

6 3.ÖZEL EĞİTİM KURUMLARINDA KATMA DEĞER VERGİSİ UYGULAMALARI Beyan Dönemi Eğitim Öğretim Faaliyetinde Bulunan İşletmelerdeki Hizmetlerde Katma Değer Vergisi Oranları Kredi Kartı İle Yapılan Tahsilatların KDV Beyannamesinde Gösterilme Zamanı Ücretsiz Okutulan Öğrencilerde Katma Değer Vergisi Uygulaması Teslimi Katma Değer Vergisine Tabi Olmayan Eğitim Hizmetleri ile İlgili Yüklenilen Katma Değer Vergisi İndirimi İndirimli Orana Tabi İşlemlerde İade ve Mahsup Uygulaması ÖZEL EĞİTİM KURUMLARINDA BELGE DÜZENİ ÖZEL HESAP DÖNEMİ UYGULAMASI Özel Hesap Dönemi ve Özel Hesap Dönemine Geçiş Özel Hesap Dönemine Tabi İşletmelerde Geçici Vergi ve Kurumlar Vergisi Beyan ve Ödeme Tarihleri Özel Hesap Dönemine Geçişin İstisna Süresine Etkisi EĞİTİM FAALİYETİ KAPSAMINDA DÜZENLENEN KAĞITLARDA DAMGA VERGİSİ Damga Vergisine Tabi Kağıtlar Hakkında Kısa Bilgi Sözleşme ve Taahhütnamenin Tanımı Öğrenim Kapsamında Öğrenci Velileri Tarafından Okul İdarelerine Verilen Taahhütnamelerde Damga Vergisi İstisnası ÜCRETLERDE GELİR VERGİSİ TEVKİFATI (STOPAJ) UYGULAMALARI Sayılı Yasa Kapsamındaki Özel Eğitim Kurumlarında Çalışan Öğretmenlerin Sosyal Hakları Sayılı Yasa Kapsamında Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfına Ödenen Sosyal Yardımlar Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü 2003/02 Sayılı İç Genelgesi ve Değerlendirme...23

7 8.EĞİTİM FAALİYETİNDE BULUNAN KURUMLARDA FRANCHİSİNG UYGULAMASI Franchising Gelirleri İle Bunların Vergileme Esasları Hakkında Kısa Bilgiler Uygulamada Karşılaşılan Franchising Sözleşmelerinde Yer Alan Bedellerin Faturalandırma Süreci ve Beyan Dönemleri Hakkındaki Görüşümüz Başlangıç Bedelinin Faturalandırılması Kayıt Cirolarına Bağlı Ödemeler Tanıtım ve Reklam Katılım Bedelleri Maliyet Katılım Payları Franchise Alan Kurumların Öğrencilere Peşin Ödemeye Bağlı Fatura Kesmesi Durumu Franchise Alan Kuruma Normal Süresinden Önce Fatura Düzenlenmesi Durumu...27 EKLER: 1- İstisna Başvuru Dilekçe Örneği İstisna Uygulama Olumlu Yazı Örneği Ortak Gider Hesaplama Tablo Örneği Özel Hesap Dönemi Başvuru Dilekçe Örneği Özel Hesap Dönemi Uygulama İzin Yazısı Örneği Tarihli Damga Vergisi Muktezası Tarihli 2003/02 Sayılı Gelir Vergisi Kanunun İç Genelgesi...38

8

9 ÖZEL OKUL İŞLETEN KURUMLARDA VERGİ UYGULAMALARI 1.KURUM KAZANCI 1.1. Kurum Kazancının Konusuna Giren Gelir Unsurları ve Kazancın Tespit Şekli: Sermaye şirketlerinin, kooperatiflerin, iktisadi kamu kuruluşlarının, dernek ve vakıflara ait iktisadi işletmelerin ve iş ortaklıklarının kazançları üzerinden kurumlar vergisi alınır. Kurumlar vergisine konu olan kazançlar, gelir vergisinin konusuna giren unsurlardan oluşmaktadır. Bunlar; -Ticari kazanç, -Zirai kazanç, -Serbest meslek kazancı, -Ücret, -Gayrimenkul sermaye iradı, -Menkul sermaye iradı, -Diğer kazanç ve iratlardır. Yukarıda yer alan gelir unsurlarının tümü kurum kazancı olarak adlandırılarak vergilendirilmekte; gelir vergisi mükelleflerinde olduğu gibi ayrı irat ve gelir olarak adlandırılarak vergilendirilmemektedir. Kurum kazancı ticari kazanç esaslarına göre tespit edilmektedir. Bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerde ticari kazanç, hesap döneminin sonundaki ve başındaki öz sermaye karşılaştırılarak bulunur. Dönem sonu ve dönem başı öz sermaye tutarları arasındaki farka, işletme sahiplerince çekilen değerler ilave edilip, işletme sahiplerince konan değerler çıkarılarak ticari kazanç tespit edilir. Öz sermayeyi işletmenin dönem sonlarında çıkarılan bilançosundaki mevcutlar toplamı ile borçları arasındaki fark olarak tanımlamak mümkündür Kurum Kazancının Tespitinde Tahakkuk ve Dönemsellik İlkesi: Ticari kazancın tespitinde iki temel ilke söz konusudur. Bunlardan birincisi tahakkuk esası, ikincisi ise dönemsellik esasıdır. Tahakkuk esasına göre, kazancın tespitinde bir hasılat ve gider unsurunun doğuşu yani tahakkuku yeterli olup hasılat ve giderin tahsil edilmiş ya da ödenmiş olması şart değildir. Ticari bir gelir ya da giderin mahiyet itibariyle tahakkuk ettiğinden söz edilebilmesi için, miktar olarak hesaplanabilmesi, gelire hak kazanılması ya da borç altına girilmesi gerekmektedir. Kurumlar vergisinde vergilendirme dönemi hesap dönemidir. Kurum kazancı hesap dönemi itibariyle tespit edilmektedir. Bunun sonucu olarak tahakkuk esasına göre belirlenen gelir ve giderlerin yalnızca cari döneme ait kısmı, kurum kazancının hesabında dikkate alınabilir. Bu durum dönemsellik ilkesinin bir gereğidir. Dönemsellik kavramı; işletmenin sürekliliği kavramı uyarınca sınırsız kabul edilen ömrünün, belirli dönemlere bölünmesi ve her dönemin faaliyet sonuçlarının diğer dönemlerden bağımsız olarak saptanmasıdır. Gelir ve giderlerin tahakkuk esasına göre muhasebeleştirilmesi, hasılat, gelir ve kârların aynı döneme ait maliyet, gider ve zararlarla karşılaştırılması bu kavramın gereğidir. FK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK YAYINLARI - ÖZEL OKULLAR VERGİ UYGULAMALARI (EL KİTAPÇIĞI) 09

10 Kurum kazancının tespitinde Gelir Vergisi Kanunu nun ticari kazanç hükümleri dikkate alındığından, kurum gelir ve giderleri açısından da tahakkuk ve dönemsellik esasları geçerlidir. Genel ilke bu olmakla birlikte yasa koyucu, bazı özel durumlarda dönemsellik ve tahakkuk ilkelerine uygun olmayan düzenlemeler de yapabilmektedir. (Örneğin sosyal güvenlik kurumuna ait primlerin gider yapılabilmesi için ödenmiş olması şartının aranması gibi.) 2.ÖZEL EĞİTİM KURUMLARINDA KURUMLAR VERGİSİ İSTİSNASI Kurumlar, bir hesap dönemi içerisinde elde etmiş olduğu hasılat ve gelirlerden, bu hasılat ve gelirin elde edilmesi için yapılması gereken maliyet ve gider unsurlarını tenzil ederek kurum kazancını tespit ederler. Bu kazanç üzerinden gerek Kurumlar Vergisi Kanunu nda yer alan gerekse tarihinden önce çıkarılan diğer kanunlardaki istisnalar ve diğer indirimler ile vergi kanunlarının gider olarak indirilmesini kabul etmediği bazı gider ve harcamalar dikkate alınarak kurumlar vergisi matrahı tespit edilir. Kurumlar Vergisi Kanunu nun 5. maddesinin (ı) bendinde eğitim-öğretim kazanç istisnası mevcuttur. Aşağıdaki bölümlerde eğitim-öğretim kazanç istisnası hakkında ayrıntılı bilgilere yer verilmiştir Eğitim Öğretim Kazanç İstisnasının Kapsamı: 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu nun 5. maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde eğitim ve öğretim işletmelerine tanınan kazanç istisnası yer almaktadır. Madde hükmüne göre; 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında yer alan okul öncesi eğitim, ilköğretim, özel eğitim ve orta öğretim özel okullarının işletilmesinden elde edilen kazançlar ilgili Bakanlığın görüşü alınmak suretiyle Maliye Bakanlığı nın belirleyeceği usûller çerçevesinde beş hesap dönemi itibarıyla kurumlar vergisinden istisnadır. İstisna kapsamında yer alan; Okul Öncesi Eğitim Okulu, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu nun 19, 20 ve 21. maddelerine göre kurulan ve mecburi ilköğretim çağına gelmemiş çocukların eğitimini sağlayan okulları, İlköğretim Okulu, 1739 sayılı Kanun un maddelerinde belirtilen ve 6-14 yaşlarındaki çocukların eğitim ve öğretimini sağlayan okulları, Orta Öğretim Okulları, 1739 sayılı Kanun un maddelerinde belirtilen ve ilköğretime dayalı, en az üç yıllık öğrenim veren genel, mesleki ve teknik öğretim okullarını, Özel Eğitim Okulları, engelliler için açılan okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarını, ifade etmektedir. 10 FK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK YAYINLARI - ÖZEL OKULLAR VERGİ UYGULAMALARI (EL KİTAPÇIĞI)

11 2.2. İstisnadan Yararlanma Koşulları: İstisnadan yararlanmak isteyen mükelleflerin faaliyete geçmelerini müteakiben Maliye Bakanlığı na yazılı olarak başvurmaları gerekmektedir. Bakanlık, Milli Eğitim Bakanlığı nın görüşünü aldıktan sonra sonucu mükellefe bildirmektedir. Uygulamada Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı nca mükellefe sonuç yazılı olarak bildirilmektedir. Maliye Bakanlığı nca mükellefe verilen olumlu cevaba istisna uygulama belgesi denilmektedir. Ek 1: (İstisna için Gelir İdaresi Başkanlığı na sunulan başvuru dilekçesi örneği.) Ek 2: (Gelir İdaresi Başkanlığı nca mükellefe verilen istisna uygulama belgesi örneği. ) 2.3. İstisnanın Süresi ve Bu Süre İçinde Yeni Okul Yapılması: İstisna faaliyete geçilen dönemden itibaren beş hesap dönemi olarak uygulanır. Kurum açma izin belgesinin daha önceki bir tarihi taşıması, istisna uygulamasının süresini değiştirmez. Örneğin, kurum açma izin belgesini 2007 yılında alan bir işletmenin Eylül 2008 tarihinde faaliyete geçmesi halinde, bu okulun işletilmesinden elde edilen kazançlara vergilendirme dönemlerinde istisna uygulanacaktır. Eğitim öğretim işletmeleri kazanç istisnasından yararlanan mükelleflerin, işletilen okullara ilave olarak yeni okul veya merkez açmaları durumunda, yeni açılan okul veya merkezden elde edilen kazanç, istisna uygulaması açısından ayrı bir birim olarak değerlendirilecektir. Diğer bir ifadeyle, istisna uygulaması okul bazında yapılacaktır. Örneğin; Ankara da 2006 yılında bir ilköğretim okulunu işletmeye başlayan Kurum (A) nın, 2007 yılında İstanbul da da bir ilköğretim okulu açması halinde, bu iki okuldan elde edilen kazançlara ilişkin istisna ayrı ayrı uygulanacaktır. Dolayısıyla, Ankara daki okuldan elde ettiği kazanç, yıllarında, İstanbul da faaliyete geçen okuldan elde edilen kazanç ise yıllarında istisnadan yararlanacaktır. İstisna uygulaması açısından, mükelleflerin kayıtlarını farklı yıllarda faaliyete geçen işletmelerinden elde edilen kazançları ayrı ayrı tespit etmeye imkan verecek şekilde tutmaları gerekmektedir. Diğer taraftan, 5580 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat çerçevesinde yeni bir okul açılışı olarak tanımlanmayan, mevcut okul kapasitesinin genişletilmesi veya başka bir binaya taşınılması hallerinde istisna uygulaması söz konusu olmayacaktır İstisnadan Yararlanan İşletmenin Satılması veya Devredilmesi: Eğitim ve öğretim istisnasından yararlanan mükelleflerin bu işletmeleri başka bir kuruma devretmeleri halinde, devralan kurum istisnadan beş hesap dönemi değil, faydalanılmayan dönem kadar yararlanacaktır. Örneğin; (A) Anonim Şirketi 2006 yılı içinde faaliyete geçen bir özel okulu, 2008 yılında (B) Limited Şirketi ne devretmiştir. Bu durumda, (B) Limited Şirketi nce istisnaya ilişkin şartların yerine getirilmesi halinde, bu özel okul işletmesinden 2008, 2009 ve 2010 yıllarında elde ettiği kazançlar kurumlar vergisinden istisna edilecektir. Devreden kurum ise söz konusu okuldan, devir tarihine kadar elde ettiği kazançlar için istisnadan yararlanabilecektir. FK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK YAYINLARI - ÖZEL OKULLAR VERGİ UYGULAMALARI (EL KİTAPÇIĞI) 11

12 2.5. İstisna Kapsamındaki Kazançlar ve İstisna Kazançların Tespitinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar: İstisna, okulların eğitim-öğretim faaliyetlerinden elde edilen kazançlarına uygulanacaktır. Eğitim-öğretim kazancı dışındaki gelirlere istisnanın uygulanması söz konusu değildir. Bu nedenle istisna uygulaması açısından, mükelleflerin kayıtlarını farklı yıllarda faaliyete geçen işletmelerinden elde edilen kazançları ayrı ayrı tespit etmeye imkan verecek şekilde ve istisna dışı kazançların istisna kazançtan ayrılacak şekilde tutmaları gerekmektedir. Aşağıda istisna kazanç ve istisna dışı kazanç belirlemesinde özellik arz eden gelirler hakkında kısa bilgilere yer verilmiştir Yemek ve Konaklama Gelirleri: Yemek ve konaklama hizmetlerinin okul bünyesinde verildiği ve bu hizmetlere ilişkin bedelin okul ücretine dahil olduğu durumlarda, elde edilen kazanç herhangi bir ayrıma tabi tutulmaksızın istisna uygulamasına konu olacak olup yemek hizmetinin dışarıdan satın alınması istisna uygulanmasına engel teşkil etmeyecektir. Bir okulun kendi bünyesinde hazırlanan yemeği okul dışına diğer şirketlere fatura etmesi halinde, bu işlemden elde ettiği kazanç eğitim-öğretim kazanç istisnasından faydalanamaz. Okul dışına yemek satışından doğan kazanç kurumlar vergisine tabi olur. Dolayısıyla, hem istisna kapsamında eğitim-öğretim faaliyeti hem de istisna dışı faaliyet ve işleri bulunan okulların hasılat, gider ve maliyet unsurlarını bu işlere göre ayrıştırması gereklidir Servis Gelirleri: Servis hizmetinin okul tarafından verilmesi halinde bu hizmet karşılığı alınan gelirlerin Kurumlar Vergisi Kanunu nda yer alan eğitim-öğretim kazançları istisnası kapsamına girip girmeyeceği konusu tereddütlüdür. 1 No lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği nde istisnanın kapsamı açıklanırken aşağıdaki ifadelere yer verilmiştir: İstisna, okulların eğitim-öğretim, merkezlerin ise rehabilitasyon faaliyetlerinden elde edilen kazançlarına uygulanacaktır. Dolayısıyla, eğitim tesisleri ile rehabilitasyon merkezlerinde yer alan büfe, kantin, kafeterya, kitap satış yeri gibi tesislerin gerek bizzat işletilmesinden gerekse kiraya verilmesinden elde edilen kazançlara istisna uygulanması söz konusu değildir. Yemek ve konaklama hizmetlerinin okul bünyesinde verildiği ve bu hizmetlere ilişkin bedelin okul ücretine dahil olduğu durumlarda, elde edilen kazanç herhangi bir ayrıma tabi tutulmaksızın istisna uygulamasına konu olacak olup yemek hizmetinin dışarıdan satın alınması istisna uygulanmasına engel teşkil etmeyecektir. Yukarıdaki metinde görüldüğü üzere taşıma hizmeti ile ilgili olarak tebliğde herhangi bir açıklama yer almamaktadır. Yemek ve konaklama bedelinden hareketle taşıma işinin de istisna kapsamında mütalaa edilmesi ihtimali mevcuttur. Ancak; bedelin okul ücretinden ayrı alınması söz konusu olursa bu durumda taşıma işi kazancı tereddütsüz bir şekilde istisnaya girmeyecektir Kantin Büfe ve Kafeterya İşletmeciliği ve Kiralanması: İstisna, eğitim-öğretim faaliyetlerinden elde edilen kazançlara uygulanacaktır. Dolayısıyla, eğitim tesislerinde yer alan büfe, kantin, kafeterya gibi tesislerin gerek bizzat işletilmesinden gerekse kiraya verilmesinden elde edilen kazançlara istisna uygulanması söz konusu değildir. 12 FK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK YAYINLARI - ÖZEL OKULLAR VERGİ UYGULAMALARI (EL KİTAPÇIĞI)

13 2.6. İstisna Faaliyetlere İlişkin Gider ve Zararlar: Kurumlar Vergisi Kanunu nun istisnaları düzenleyen 5. maddesinin son fıkrası hükmüne göre; kurumların, kurumlar vergisinden istisna edilen kazançlarına (iştirak hisseleri alımıyla ilgili finansman giderleri hariç) ilişkin giderlerinin veya istisna kapsamındaki faaliyetlerinden doğan zararlarının, istisna dışı kurum kazancından indirilmesi kabul edilmez. Özel okul işleten kurumların istisna kapsamı dışında faaliyetlerinin de olduğu durumlarda, ortak giderlerin uygun dağıtım anahtarı kullanılarak kazanç tespitinde dikkate alınması, istisna okullarla ilgili zararların vergi matrahının hesaplanmasında kanunen kabul edilmeyen gider olarak dikkate alınması gerekmektedir Ortak Giderlerin Dağıtımı: Eğitim faaliyetinde bulunan mükelleflerin eğitim faaliyetinde bulundukları birden fazla okul olması ve bu okulların bir kısmının eğitim-öğretim istisnasından faydalanması, bunun yanında eğitim-öğretim kazancı dışında gelirlerinin de bulunması durumunda kayıtlar her bir okul bazında kar zarar tespitini sağlayacak şekilde tutulmalıdır. Bu yapı oluşturulurken doğrudan her bir kampüse ilişkin gelir ve giderler ilgili kampüslerle bağlantı kurulacak şekilde kayıt altına alınmalı, hangi kampüse ilişkin olduğu belli olmayan ortak giderler ise ayrı bir alt grup altında izlenebilmeli ya da rapor edilebilmelidir. Toplam hasılat içinde her bir okulun hasılatının payı tespit edilerek, belirlenecek bir oran dahilinde herhangi bir kampüse ait olmayan ortak giderlerin dağıtılması sağlanmalıdır. Ek 3 te yer alan örnekte eğitim-öğretim kazanç istisnasından faydalanan bir kurumun, ortak giderlerinin, istisna kapsamındaki faaliyetlerle istisna kapsamı dışındaki faaliyetleri arasındaki dağılımı ile istisna kazanç hesaplaması yapılmıştır Gelir Vergisi Mükelleflerinde Eğitim Öğretim Kazanç İstisnası: Gelir Vergisi Kanunu nun 20. Maddesine göre okul öncesi eğitim, ilköğretim, özel eğitim ve orta öğretim özel okullarının işletilmesinden elde edilen kazançlar, ilgili Bakanlığın görüşü alınmak suretiyle Maliye Bakanlığı nın belirleyeceği usul ve esaslar çerçevesinde beş vergilendirme dönemi gelir vergisinden müstesnadır. İstisna, okulların faaliyete geçtiği vergilendirme döneminden itibaren başlar. Gelir Vergisi Kanunu nda yer alan istisna kazanç uygulamasının usul ve esasları hakkında 254 seri numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliği nde açıklamalarda bulunulmuştur. 3.ÖZEL EĞİTİM KURUMLARINDA KATMA DEĞER VERGİSİ UYGULAMALARI 3.1. Beyan Dönemi: 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu nun 10. maddesinde vergiyi doğuran olayın meydana gelmesi düzenlenmiştir. Maddeye göre; FK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK YAYINLARI - ÖZEL OKULLAR VERGİ UYGULAMALARI (EL KİTAPÇIĞI) 13

14 a) Mal teslimi ve hizmet ifası hallerinde, malın teslimi veya hizmetin yapılması, b) Malın tesliminden veya hizmetin yapılmasından önce fatura veya benzeri belgeler verilmesi hallerinde, bu belgelerde gösterilen miktarla sınırlı olmak üzere fatura veya benzeri belgelerin düzenlenmesi, c) Kısım kısım mal teslimi veya hizmet yapılması mutad olan veya bu hususlarda mutabık kalınan hallerde, her bir kısmın teslimi veya bir kısım hizmetin yapılması ile vergiyi doğuran olay meydana gelir. Belli bir dönemi kapsayan hizmetlerde KDV açısından vergiyi doğuran olayın meydana gelmesi için hizmetin tamamlanması gerekmemekte olup her bir vergilendirme döneminin tamamlanmasıyla bu dönem işleriyle sınırlı olmak üzere vergiyi doğuran olayın meydana geldiği kabul edilmektedir. Bu nedenle eğitim hizmetlerinde vergiyi doğuran olay eğitim hizmetinin fiilen verildiği vergilendirme dönemlerinde ortaya çıkmaktadır. 1 - Eğitim-öğretim bedelinin kısmen veya tamamen peşin ya da çek ve senetle tahsil edilmesinin veya hiç tahsil edilmemesinin bu şekilde beyan edilmesi gereken vergilere bir tesiri yoktur. Bedelin avans olarak peşin tahsil edilmesi durumunda da her bir vergilendirme dönemine isabet eden vergiler, ait oldukları dönemlerde beyan edilecektir. 2 - Belli bir süreyi kapsayacak şekilde belirlenen eğitim ücretine ilişkin katma değer vergisinin, fiilen eğitim-öğretim hizmeti verilen vergilendirme dönemine isabet eden kısmının bu vergilendirme dönemleri itibariyle hesaplanıp, beyan edilmesi gerekmektedir. 3 - Herhangi bir nedenle önceden fatura düzenlenmesi halinde ise, Kanun un 10/b maddesi uyarınca fatura bedeli üzerinden vergi hesaplanacak ve hesaplanan bu vergi faturanın düzenlendiği vergilendirme dönemine ait beyanname ile beyan edilecektir Eğitim Öğretim Faaliyetinde Bulunan İşletmelerdeki Hizmetlerde Katma Değer Vergisi Oranları: Özel okul işletmeciliği yapan kurumlarda verilen hizmetleri; -eğitim öğretim hizmeti, -yemek hizmeti, -servis taşımacılığı hizmeti ve diğer hizmetler diye sınıflandırmak mümkündür. Bilindiği üzere teslim ve hizmetlerde uygulanacak katma değer vergisi oranlarını belirleme yetkisi 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu nun 28. maddesi ile Bakanlar Kurulu na verilmiştir. Bu yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile yapılan belirlemeye göre, Kararname eki I sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, II sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, bu listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için % 18 oranında KDV uygulanmaktadır. II Sayılı Listenin B-Diğer Mal ve Hizmetler bölümünün 15. ve 24. bent hükmü aşağıya alındığı gibidir. 15- Üniversite ve yüksekokullar ile 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu, 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu ve 573 sayılı Özel Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamında verilen eğitim ve öğretim hizmetleri, Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği kapsamında verilen öğrenci taşıma servis hizmetleri ile Özel Öğrenci Yurtları Yönetmeliği hükümlerine tabi yurtlarda verilen hizmetler, 14 FK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK YAYINLARI - ÖZEL OKULLAR VERGİ UYGULAMALARI (EL KİTAPÇIĞI)

15 24- Gazino, açık hava gazinosu, bar, dans salonu, diskotek, pavyon, taverna, birahane, kokteyl salonu ve benzeri yerler hariç olmak üzere kahvehane, kır kahvesi, çay bahçesi, çay ocağı, kıraathane, kafeterya, pastane, ayakta yemek yenilen yerler, yemeği pakette satan veya diğer şekillerde yemek hizmeti sunan yerler, lokanta, içkili lokanta, kebapçı ve benzeri yerlerde verilen hizmetler (bu yerlerde verilen hizmetlerin alkollü içeceklere isabet eden kısmı hariç), Tarihli 60 seri numaralı Katma Değer Vergisi Sirküsü nün 5.3 bölümünde Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği kapsamında verilen öğrenci taşıma servis hizmetinin fiilen alt yükleniciler tarafından gerçekleştirilmesi ve bunların okul idaresi, öğrenci veya organizatör şirkete düzenlediği faturalarda öğrenci taşıma servis hizmeti ibaresinin yer alması halinde alt yüklenici tarafından yapılan bu hizmete de % 8 oranında katma değer vergisi uygulanacağı belirtilmiştir. 60 Seri numaralı Katma Değer Vergisi Sirküsü nün yayımlanması ile yürürlükten kaldırılan tarihli 25 seri numaralı Katma Değer Vergisi Sirküsü nde de aynı açıklama yer almaktaydı. Ancak Okul Servis Hizmet Yönetmeliği kapsamında verilen öğrenci taşıma işlemleri karşılığında alınan komisyon bedellerine % 8 KDV oranının uygulanması mümkün değildir. Bu tür hizmetler % 18 oranında katma değer vergisine tabi olmalıdır. Öte yandan eğitim faaliyetinde bulunan işletmelerde kira, franchising geliri, demirbaş satışı gibi gelirler söz konusu ise bu tür gelirler genel oranda (% 18) katma değer vergisine tabi olacaktır Kredi Kartı İle Yapılan Tahsilatların KDV Beyannamesinde Gösterilme Zamanı: 26/06/2001 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 83 Seri No.lu KDV Genel Tebliği nin 3. bölümünde; Ödemesi Kredi Kartı ile Yapılan Teslim ve Hizmet Bedellerinin Beyanı başlıklı bölümünde; yer alan düzenleme ile Haziran 2001 döneminden itibaren kredi kartı ile yapılan teslim ve hizmet bedellerinin katma değer vergisi beyannamelerinde gösterilmesine başlanılmıştır. 60 seri numaralı Katma Değer Vergisi Sirküsü nde kredi kartı ile yapılan tahsilatların beyanı hakkında açıklamalara da yer verilmiştir. Buna göre; 1 No.lu KDV Beyannamesinde, bir vergilendirme döneminde gerçekleştirilen teslim ve hizmetlere ait bedelin kredi kartı ile tahsil edilen kısmı, beyannamenin (Sonuç Hesapları - Diğer Bilgiler - Kredi Kartı ile Tahsil Edilen Teslim ve Hizmetlerin Katma Değer Vergisi Dahil Karşılığını Teşkil Eden Bedel) satırına yazılacaktır. KDV beyannamesinde istenilen bu bilgi, verginin tarh ve tahakkuku ile ilgili olmayan denetim amaçlı bir bilgidir. Bu satırda vergiyi doğuran olayın gerçekleşip gerçekleşmediğine bakılmaksızın bir vergilendirme döneminde kredi kartı ile yapılan tahsilatlar gösterilecektir. Bu satırda yer alan tutarların Beyannamenin Sonuç Hesapları kulakçığındaki Teslim ve Hizmetlerin Karşılığını Teşkil Eden Bedel ile uyum göstermemesi ve bu hususun vergi dairesince mükellefe sorulması durumunda, farklılığın; - Farklı vergi oranına tabi teslim ve hizmet bedelleri ile vergiye tabi olmayan veya vergiden istisna edilen işlemler, - İlgili firma veya kurumlar adına pos cihazı ile yapılan (elektrik, su, telefon, faturaları vb.) tahsilatlar, - Avans ödemeleri, FK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK YAYINLARI - ÖZEL OKULLAR VERGİ UYGULAMALARI (EL KİTAPÇIĞI) 15

16 - Vergisi önceden beyan edilmiş işlemlerin sonraki taksitlerinin kredi kartı yoluyla tahsilatı, gibi sebeplerden kaynaklandığının izah gerekçesi olarak gösterilmesi mümkündür Ücretsiz Okutulan Öğrencilerde Katma Değer Vergisi Uygulaması: Bilindiği üzere katma değer vergisinin konusu mal ve hizmet teslimidir sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu nun 5. maddesinde vergiye tabi bir hizmetten, işletme sahibinin, işletme personelinin veya diğer şahısların karşılıksız yararlandırılması hizmet sayılır, hükmü vardır.bu nedenle karşılıksız yararlanma söz konusu olsa bile hizmetin verildiği durumda katma değer vergisinin konusuna giren bir işlemden söz edilebilir. Teslim ve hizmet işlemlerinde matrah, bu işlemlerin karşılığını teşkil eden bedeldir. Katma Değer Vergisi Kanunu nda bedeli bulunmayan veya bilinmeyen işlemlerin matrahının emsal bedel olduğu belirtilmiştir. Emsal bedel VUK nun 267. maddesinde gerçek bedeli olmayan veya bilinmeyen veyahut doğru olarak tespit edilemeyen bir malın, değerleme gününde satılması halinde emsaline nazaran haiz olacağı değer şeklinde tanımlanmıştır sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu nun 13. maddesine göre; kurumlar, öğrenim gören öğrenci sayısının yüzde üçünden az olmamak üzere ücretsiz öğrenci okutmakla yükümlüdürler. Bakanlıkça bu oran yüzde ona kadar artırılabilir. Ücretsiz okutulacak öğrencilerin yüzdesi, seçimi ve kurumlara kabul şartlarına ilişkin usûl ve esaslar yönetmelikle belirlenir. Kanunda bahsedilen yönetmelik, Özel Öğretim Kurumlarında Ücretsiz Veya Burslu Okutulacak Öğrenci Ve Kursiyerler Hakkında Yönetmelik adıyla 11 Şubat 2009 tarihli Resmi Gazete de yayımlanmıştır sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu nun 17/2-b maddesi gereğince 5580 sayılı Kanun hükümlerine tabi özel okullar tarafından ilgili dönemdeki kapasitelerinin % 10 una kadar öğrencinin bedelsiz okutulması durumunda katma değer vergisi istisnası söz konusudur. Bu şekilde ücretsiz okutulan öğrencilere okulca verilen bir eğitim hizmeti söz konusu olduğu için (her bir ücretsiz öğrenci için ayrı ayrı) bedel gösterilmese de fatura düzenlenmesi gereklidir. Faturada ücretsiz okutulan öğrenci ve KDV Kanunu nun 17/2.b maddesine göre KDV hesaplanmamıştır. ibarelerinin yazılmasında fayda bulunmaktadır. Yukarıda adı geçen yönetmelik hükümleri dışında; kurum ortaklarının, personelinin kendi ya da yakınlarının çocuklarının ücretsiz okutulması halinde KDV istisnasının uygulanamayacağını emsal bedel üzerinden KDV hesaplanması gerektiği kanaatindeyiz. Bu kişilere eğitim ücretinde yapılan indirimlerde de aynı sorun gündeme gelecektir. Öte yandan; kurum ortakları, kurum personeli ve bunların akrabalarının çocuklarının bedelsiz ya da emsal bedele göre düşük ücretle öğrenim görmesi, Kurumlar Vergisi Kanunu nun transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı hükümlerine göre kurumlar vergisi açısından da problem oluşturmaktadır. 16 FK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK YAYINLARI - ÖZEL OKULLAR VERGİ UYGULAMALARI (EL KİTAPÇIĞI)

17 3.5. Teslimi Katma Değer Vergisine Tabi Olmayan Eğitim Hizmetleri ile İlgili Yüklenilen Katma Değer Vergisi İndirimi: Katma Değer Vergisi Kanunu nun 17/2-b maddesinde yer alan istisna, kısmi istisna niteliğinde bir istisnadır. Kısmi istisna kapsamındaki hizmetlerle ilgili olarak yüklenilen katma değer vergilerinin indirimi aynı kanunun 30 ve 32. maddeleri gereğince mümkün değildir. Bu tür hizmetlerle ilgili yüklenilen katma değer vergileri indirimlerden geri çekilerek, maliyet unsuru olarak dikkate alınmalıdır. 26 seri numaralı Katma Değer Vergisi Tebliği nde kısmi istisna kapsamında indirimi mümkün olmayan gider ya da maliyet unsuru olabilecek katma değer vergilerinin hesaplamasına ilişkin düzenleme mevcuttur. Buna göre; İndirim hakkı tanınan ve tanınmayan işlemleri birlikte yapan mükellefler, alışlarında yüklendikleri vergileri, herhangi bir ayırım yapmaksızın tamamen o dönemde indirebilir katma değer vergisi hesabına intikal ettireceklerdir. Daha sonra aynı dönemde, toplam satışlar içinde indirim hakkı tanınmayan işlemlerin oranı bulunacak, bu oran, o dönemdeki toplam satışlar nedeniyle yüklenilen vergilere uygulanarak, istisna kapsamına giren işlemler dolayısıyla yüklenilen vergi miktarı hesaplanacaktır. Bu şekilde bulunacak, vergisiz satışlara (kısmi istisna kapsamına giren işlemlere) ait yüklenilen vergiler, indirilebilir katma değer vergisi hesabından çıkartılarak, gider veya maliyet hesaplarına intikal ettirilecektir. İndirilecek verginin bulunmaması veya yetersiz olması halinde artan kısım, fazla ve yersiz hesaplanan vergi olarak beyan edilecektir. Ücretsiz okutulan öğrencilerden elde edilen bir satış bedeli (hasılat) olmadığından, bu hesaplamayı yapabilmek için diğer öğrencilere uygulanan ücreti emsal alarak ücretsiz öğrencilerden alınmayan satış hasılatın bulunması, daha sonra bu tutar ile kurumun fiili satış hasılatının kıyaslanması yöntemi ile indirilmeyecek KDV tespit edilebilir. Aşağıda konu ile ilgili bir hesaplama örneğine yer verilmiştir. ÖRNEK: 5580 sayılı yasa kapsamında faaliyette bulunan X Eğitim Hizmetleri A.Ş. nin Ocak 2011 dönemi katma değer vergisi matrahı ,00 TL, Ocak 2011 dönemine ait indirilecek katma değer vergisi toplamı ise ,00 TL dir. Kurumun Ocak 2011 dönemi KDV matrahının tümünü eğitim öğretim faaliyeti hasılatı; İndirim konusu yapılan KDV tutarını ise bu faaliyet için yüklenilen KDV ile amortismana tabi iktisadi kıymetler ve genel giderler dolayısı ile yüklenilen KDV ler oluşturmaktadır. X A.Ş. eğitim-öğretim faaliyetini A ve B Kampüslerinde yürütmektedir. A Kampüsü nün öğrenci kapasitesi 1500; B Kampüsü nün öğrenci kapasitesi ise 1200 dür. A Kampüsü 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu nun 5/1-(ı) maddesinde yer alan eğitim-öğretim kazanç istisnasından faydalanmaktadır. Kampüslerde verilen yıllık eğitim ücreti katma değer vergisi hariç A Kampüsü nde ,00TL; B Kampüsü nde ise ,00 TL dir. Eğitim ücretleri 10 aylık sürede fatura edilmektedir. A Kampüsü nde 100, B Kampüsü nde ise 80 öğrenci ücretsiz okutulmaktadır. Ücretsiz okutulan öğrencilere verilen hizmetin aylık emsal bedelleri toplamı A Kampüsü nde (10.000,00/10*100=) ,00 TL; B Kampüsü nde (16.000,00/10*80=) ,00 TL olmak üzere toplam ( ,00 TL ,00 TL=) ,00 TL dir. 26 seri numaralı Katma Değer Vergisi Tebliği nde yer alan açıklamalar çerçevesinde X A.Ş. de ücretsiz okuyan öğrencilerle ilgili olarak kısmi istisna kapsamında yer alan teslimlerle ilgili yüklenilen ancak indirim konusu yapılması mümkün olmayan katma değer vergisi tutarı hesaplaması ile gider ya da maliyet unsuru olarak dikkate alınacak tutar hesaplamaları aşağıda gösterildiği gibi olacaktır. FK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK YAYINLARI - ÖZEL OKULLAR VERGİ UYGULAMALARI (EL KİTAPÇIĞI) 17

18 a- Kısmi İstisna Kapsamındaki Teslimlerle İlgili Yüklenilen Katma Değer Vergisi: Katma Değer Vergisi Matrahı ,00 İstisna-Emsal Bedeller Toplamı (KDVK-17/2-b) ,00 Toplam Teslim ve Hizmet Bedeli ,00 İstisna Kapsamındaki Teslimin Toplam Teslim İçindeki Oranı ( / =) %5,7 Döneme Ait İndirilecek Katma Değer Vergisi Toplamı ,00 Dönem İndiriminden Kısmi İstisna Kapsamındaki Teslimlere Düşen Pay ( ,00*%5,7=) ,00 b- Gider veya Maliyet Olarak Dikkate Alınacak İndirilemeyen Katma Değer Vergisi: A Kampüsü nde Ücretsiz Okuyan Öğrencilerin Emsal Bedeli ,00 B Kampüsü nde Ücretsiz Okuyan Öğrencilerin Emsal Bedeli ,00 Toplam İstisna ,00 İstisna Tutar İçinde A Kampüsü nün Oranı ( / =) 0,44 İstisna Tutar İçinde B Kampüsü nün Oranı ( / =) 0,56 A Kampüsüne İlişkin Maliyetlere Gitmesi Gereken Tutar ( ,00*0,44=) ,00 B Kampüsüne İlişkin Maliyetlere Gitmesi Gereken Tutar ( ,00*0,56=): ,00 A Kampüsü nde okuyan öğrencilerle ilgili olarak yüklenildiği kabul edilen ancak indirim konusu yapılması mümkün olmadığı için maliyet ya da gider unsuru olarak dikkate alınması gereken ,00 TL nin, A Kampüsü nün eğitim-öğretim kazanç istisnasından faydalanması nedeniyle A Kampüsü kar zararı hesaplamasında dikkate alınması, istisna kazancın bu doğrultuda belirlenmesi ya da söz konusu tutarın Kanunen Kabul Edilmeyen Gider olarak dikkate alınması gerekir. B Kampüsü nde ücretsiz okuyan öğrencilerle ilgili yüklenildiği kabul edilen ancak indirim yapma imkanı olmayan ,00 TL nin ise kurum kazancı hesaplamasında maliyet ya da gider olarak dikkate alınması gerekir İndirimli Orana Tabi İşlemlerde İade ve Mahsup Uygulaması: Katma Değer Vergisi Kanunu nun 29. maddesinin 2 numaralı fıkrası ile 28. maddesi uyarınca Bakanlar Kurulu tarafından vergi nispeti indirilen teslim ve hizmetlerle ilgili olup yılı içerisinde indirilemeyen ve tutarı Bakanlar Kurulunca tespit edilecek sınırı aşan verginin iadesi uygulanmasına ilişkin usul ve esasların tespiti konusunda Maliye Bakanlığı na yetki verilmiştir. 18 FK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK YAYINLARI - ÖZEL OKULLAR VERGİ UYGULAMALARI (EL KİTAPÇIĞI)

19 Bu düzenleme sonucunda teslimleri indirimli oranda KDV ye tabi olan mükelleflerin genel oranda katma değer vergisine tabi yüklenimleri nedeniyle oluşan KDV yükü giderilmeye çalışılmıştır. Özel eğitim kurumlarında verilen ana hizmetler indirimli oranda (%8 oranında) KDV ye tabidir. Bu nedenle özel eğitim kurumlarının Katma Değer Vergisi Kanunu nun yukarıda yer alan düzenlemesinden yararlanmaları mümkündür. Özel eğitim kurumlarındaki maliyet ve giderlerin önemli bir kısmını katma değer vergisine tabi olmayan personel giderleri oluşturmaktadır. Bu nedenle özel eğitim kurumlarında indirimle giderilemeyen katma değer yükü istisnai durumlar haricinde çok fazla olmayabilir. Ancak özellikle kira giderlerinin ve amortismana tabi iktisadi kıymet alımlarının yüksek olduğu işletmelerde indirimle giderilmeyen katma değer vergileri işletmeler için bir yük oluşturabilmektedir. Bu durumda olan işletmelerin katma değer vergisi Kanununun yukarıda yer alan düzenlemesi çerçevesinde yüklenmiş olduğu katma değer vergisi yükünü iade yolu ile gidermesi mümkündür. Maliye Bakanlığı indirimli orana tabi işlemlerdeki iade usul ve esasları hakkında muhtelif tebliğler çıkarmıştır ve izleyen yıllarda gerçekleştirilecek indirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV alacaklarının iadesine ilişkin usul ve esaslar 99 seri numaralı Katma Değer Vergisi Tebliği nde düzenlenmiştir. Yapılan düzenlemeler ile mükellefler; - Yıl içinde vergilendirme dönemi itibariyle indirimle giderilemeyen iade alacağını mahsuben, - Yıl içinde mahsuben iade edilemeyen kısmın ise izleyen yıl içinde mükellefin isteğine bağlı olarak, nakden veya mahsuben iade olarak alabileceklerdir. Yılı içinde mahsuben iade edilemeyen kısmın iade talebi en erken izleyen yılın Ocak dönemine ait olup Şubat ayı içinde verilecek, en geç Kasım dönemine ait olup Aralık ayı içinde verilecek KDV beyannameleri ile yapılabilecektir. 4.ÖZEL EĞİTİM KURUMLARINDA BELGE DÜZENİ 213 sayılı Vergi Usul Kanunu nun 229. maddesinde; Fatura, satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticari vesikadır. şeklinde tanımlanmıştır. Yukarıdaki tanımdan da anlaşılacağı üzere fatura satılan emtia veya yapılan iş karşılığı düzenlenen bir belgedir. Bu kapsamda bedeli tahsil edilmeyecek olsa bile bir mal teslimi ya da hizmet ifası sözkonusu ise mal teslim eden ya da hizmet ifa eden kişinin fatura düzenleme yükümlülüğü doğmuş olmaktadır. VUK un 231/5 nci maddesinde Fatura malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azami yedi gün içinde düzenlenir. Bu süre içerisinde düzenlenmeyen faturalar hiç düzenlenmemiş sayılır. hükmü yer almaktadır. Buna göre, özel eğitim ve öğretim kurumlarında hizmet her ne kadar dokuz aylık bir süreçte tamamlanıyor ise de her KDV dönemine isabet eden hizmet ifası kısmi teslim sayılacağından her ayın bitiminden itibaren o aya ait hizmet faturasını yedi gün içerisinde düzenlenmesi gerekmektedir. FK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK YAYINLARI - ÖZEL OKULLAR VERGİ UYGULAMALARI (EL KİTAPÇIĞI) 19

20 5.ÖZEL HESAP DÖNEMİ UYGULAMASI 5.1. Özel Hesap Dönemi ve Özel Hesap Dönemine Geçiş: 213 sayılı Vergi Usul Kanunu nun 174. maddesine göre Defterler hesap dönemi itibariyle tutulur. Kayıtlar her hesap dönemi sonunda kapatılır ve ertesi dönem başında yeniden açılır. Hesap dönemi normal olarak takvim yılıdır. Şu kadar ki, takvim yılı dönemi faaliyet ve muamelelerinin mahiyetine uygun bulunmayanlar için, bunların müracaatı üzerine Maliye Bakanlığı 12 şer aylık özel hesap dönemleri belli edebilir. Bu maddeye göre özel hesap dönemi tayin edilenlerin ticari ve zirai kazançları, hesap dönemlerinin kapandığı takvim yılının kazancı sayılır. Eğitim-öğretim faaliyetinde bulunan kurumlarda faaliyet eğitim dönemleri itibariyle yürütülür. Bu tür işletmelerde hesap dönemi takvim yılı olarak kullanıldığında gelir ve giderler bölünebilmektedir. Örneğin; eğitim yılının Eylül-Aralık/2010 dönemi hasılat ve giderleri 2010 yılı kurum kazancında dikkate alınırken; Ocak-Haziran/2011 dönemi hasılat ve giderleri 2011 dönemi kurum kazancına dahil edilmektedir. Bu nedenle eğitim faaliyetinde bulunan kurumlarda özel hesap döneminin kullanılması mali tabloların sağlıklı analizi ve dönem kurum kazancının doğru tespiti açısından avantaj sağlayabilir. Normal takvim yılı içerisinde kurulup faaliyete başlayan kurumlar vergisi mükellefi bir firma özel hesap dönemine geçebilmek için ilk önce bu talebinin gerekçesini de içeren bir dilekçe ile birlikte Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Kurumlar Vergisi Grup Başkanlığı na başvuru yapmalıdır. Başvuru dilekçesinde firmanın tanıtıcı bilgilerine yer verilmeli ve özel hesap dönemine geçilmek istenilmesinin gerekçeleri belirtilmelidir. Ayrıca başvuru dilekçesinde firma için uygun olduğu düşülen hesap döneminin de başlangıç ve bitiş tarihleri ile belirtilmesi gerekmektedir. Ek: 4 (Başvuru Dilekçesi Örneği) Maliye Bakanlığı kurumun özel hesap dönemine geçme talebini değerlendirir. Kurumun özel hesap dönemine geçişi onaylanır ise firmaya bunu yazılı olarak bildirir. Söz konusu yazıda özel hesap döneminin başlangıç ve bitiş tarihleri ve ile hangi tarihten sonra özel hesap dönemine tabi olunacağı ayrıca belirtilir. Ek: 5 (Maliye Bakanlığı Bilgilendirme Yazısı Örneği) 5.2. Özel Hesap Dönemine Tabi İşletmelerde Geçici Vergi ve Kurumlar Vergisi Beyan ve Ödeme Tarihleri: Kurumlar vergisi beyannamesi, hesap döneminin kapandığı ayı izleyen dördüncü ayın birinci gününden yirmibeşinci günü akşamına kadar mükellefin bağlı olduğu vergi dairesine verilir ve aynı ayın sonuna kadar ödenir. Geçici vergi beyannameleri ise beyan dönemini izleyen ikinci ayın ondördüncü günü akşamına kadar bağlı olunan vergi dairesine beyan edilir ve onyedinci günü akşamına kadar ödenir. Özel hesap dönemine geçen işletmelerin geçici vergi ve kurumlar vergisi beyan ve ödeme süreleri hesap dönemini takvim yılı olarak kullanan işletmelere göre farklılaşmaktadır. Örneğin 1 Eylül-31 Ağustos dönemini özel hesap dönemi olarak uygulayan işletmelerde geçici vergi ve kurumlar vergisi beyan ve ödeme tarihleri aşağıdaki gibi olacaktır. 20 FK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK YAYINLARI - ÖZEL OKULLAR VERGİ UYGULAMALARI (EL KİTAPÇIĞI)

ÖZEL EĞİTİM KURUMLARI VERGİ UYGULAMALARI DERS NOTLARI

ÖZEL EĞİTİM KURUMLARI VERGİ UYGULAMALARI DERS NOTLARI ÖZEL EĞİTİM KURUMLARI VERGİ UYGULAMALARI DERS NOTLARI Hazırlayan: SMMM Ali AKSÖZ Mayıs 2015 Değerli Meslek Mensupları, Meslektaşlarımızın çeşitli konularda uzmanlaşmalarını sağlamak için 15 farklı konu

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ İstanbul, 25 Kasım 2004 SİRKÜLER NO : 2004/ 117 KONU : Eğitim ve Öğretim İşletmelerinde

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü Sayı : 11395140-105[229-2012/VUK-1-...]--25513/02/2015 Konu : Tasfiye zararının geçmiş yıl karlarına

Detaylı

NEZİR MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ.

NEZİR MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. Özel Eğitim Kurumları VERGİ UYGULAMALARI Nezir S.M.M.M. Ltd. Şti. 14 Mart 2014 tarihli Resmi Gazete de yayı la a 6528 sayılı Milli Eğiti Temel Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik

Detaylı

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 4/6/2008 tarihli ve 5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun[1] 25 inci maddesi

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ. ( Seri No : 86 ) Sirküler Tarihi: 01.08.2008 Sirküler No: 2008/87

SİRKÜLER RAPOR GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ. ( Seri No : 86 ) Sirküler Tarihi: 01.08.2008 Sirküler No: 2008/87 SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 01.08.2008 Sirküler No: 2008/87 GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ ( Seri No : 86 ) 26.07.2008 tarih ve 26948 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 86 seri No.lu Gider Vergileri

Detaylı

Özelge: Şirket hissedarlarına ait arsanın kiralanarak arsa üzerine yapılacak binanın inşaasına ilişkin harcamaların GV ve KDV karşısındaki durumu.

Özelge: Şirket hissedarlarına ait arsanın kiralanarak arsa üzerine yapılacak binanın inşaasına ilişkin harcamaların GV ve KDV karşısındaki durumu. Özelge: Şirket hissedarlarına ait arsanın kiralanarak arsa üzerine yapılacak binanın inşaasına ilişkin harcamaların GV ve KDV karşısındaki durumu. Sayı: Tarih: 28/05/2014 39044742-KDV.29-1496 T.C. GELİR

Detaylı

MEVZUAT SİRKÜLERİ. SİRKÜLER NO: 34/2012 İstanbul, 25.06.2012

MEVZUAT SİRKÜLERİ. SİRKÜLER NO: 34/2012 İstanbul, 25.06.2012 MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 34/2012 İstanbul, 25.06.2012 KONU: İndirimli Orana Tabi İşlemler Kapsamında Yapılacak İadelere İlişkin 119 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazete de Yayınlandı

Detaylı

YÜKLENİLEN KDV YE AİT FATURANIN GEÇ DÜZENLENMESİ HALİNDE KDV İADESİ YAPILABİL

YÜKLENİLEN KDV YE AİT FATURANIN GEÇ DÜZENLENMESİ HALİNDE KDV İADESİ YAPILABİL YÜKLENİLEN KDV YE AİT FATURANIN GEÇ DÜZENLENMESİ HALİNDE KDV İADESİ YAPILABİLİR Mİ? Rızkullah ÇETİN* 1-GİRİŞ: Vergi mükellefleri mükellefiyet hayatları boyunca çeşitli sebeplerle, yapılan hizmetlere ve

Detaylı

Konut teslimlerinde Satıcı Müteahhit Tarafından Fazla Hesaplanan KDV nin Konut alıcısına İade Edileceği

Konut teslimlerinde Satıcı Müteahhit Tarafından Fazla Hesaplanan KDV nin Konut alıcısına İade Edileceği Konut teslimlerinde Satıcı Müteahhit Tarafından Fazla Hesaplanan KDV nin Konut alıcısına İade Edileceği Sabri Arpaç Yeminli Mali Müşavir sabriarpacymm@gmail.com Konut satıcısı müteahhit tarafından yüzde

Detaylı

SON DÜZENLEMELER ÇERÇEVESİNDE SİGORTA VE KAMBİYO İŞLEMLERİNDE BSMV UYGULAMASI

SON DÜZENLEMELER ÇERÇEVESİNDE SİGORTA VE KAMBİYO İŞLEMLERİNDE BSMV UYGULAMASI I. Giriş SON DÜZENLEMELER ÇERÇEVESİNDE SİGORTA VE KAMBİYO İŞLEMLERİNDE BSMV UYGULAMASI 5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun

Detaylı

SİRKÜLER 2015/39. Söz konusu özelgeye göre özetle e-fatura olarak düzenlenmesi gerekirken kağıt ortamında alınan fatura;

SİRKÜLER 2015/39. Söz konusu özelgeye göre özetle e-fatura olarak düzenlenmesi gerekirken kağıt ortamında alınan fatura; SİRKÜLERİN SİRKÜLER 2015/39 Tarihi : 14.12.2015 Konusu Mevzuat : E-Fatura Yerine Kâğıt Ortamında Düzenlenen Ve Alınan Faturalara Dikkat! Gelen ve Giden Faturaların E-Fatura Olup Olmadığının 7 Günlük Süre

Detaylı

5766 sayılı Kanunun 25 inci maddesi ile 6802 sayılı Kanunun 30, 31 ve 47 nci maddelerinde değişiklikler yapılmıştır. Buna göre 6802 sayılı Kanunun;

5766 sayılı Kanunun 25 inci maddesi ile 6802 sayılı Kanunun 30, 31 ve 47 nci maddelerinde değişiklikler yapılmıştır. Buna göre 6802 sayılı Kanunun; Resmi Gazete Tarih: 26 Temmuz 2008 Sayı: 26948 Maliye Bakanlığından: GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ SERİ NO: 86 4/6/2008 tarihli ve 5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda

Detaylı

SİGORTA İŞLEMLERİ İLE KAMBİYO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN GİDER VERGİLERİ TEBLİĞİ YAYIMLANDI

SİGORTA İŞLEMLERİ İLE KAMBİYO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN GİDER VERGİLERİ TEBLİĞİ YAYIMLANDI 30.07.2008/120 SİGORTA İŞLEMLERİ İLE KAMBİYO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN GİDER VERGİLERİ TEBLİĞİ YAYIMLANDI ÖZET : 86 seri No lu Gider Vergileri Genel Tebliğinde, 5766 sayılı Yasa ile 6802 sayılı Gider Vergileri

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2014 / 46 İST, 20.06.2014 KDV BEYANNAMESİ ÖNCESİ BAZI HATIRLATMALAR

SİRKÜLER NO: POZ-2014 / 46 İST, 20.06.2014 KDV BEYANNAMESİ ÖNCESİ BAZI HATIRLATMALAR SİRKÜLER NO: POZ-2014 / 46 İST, 20.06.2014 ÖZET: KDV beyannamesi öncesi bazı hatırlatmalar. KDV BEYANNAMESİ ÖNCESİ BAZI HATIRLATMALAR Bilindiği üzere, 1 Mayıs 2014 tarihinde yürürlüğe giren KDV Genel Uygulama

Detaylı

1. Sınai mülkiyet haklarından elde edilen kazanç ve iratların kapsamı

1. Sınai mülkiyet haklarından elde edilen kazanç ve iratların kapsamı Sayı: 2015/11 Konu: Sınai mülkiyet haklarına ilişkin kurumlar vergisi istisnasının uygulama esaslarının açıklandığı Kurumlar Vergisi Genel Tebliği 21 Nisan 2015 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı. 21 Nisan

Detaylı

ŞİRKET AKTİFİNDE KAYITLI ARSANIN KAT KARŞILIĞI MÜTEAHHİDE VERİLMESİ

ŞİRKET AKTİFİNDE KAYITLI ARSANIN KAT KARŞILIĞI MÜTEAHHİDE VERİLMESİ ŞİRKET AKTİFİNDE KAYITLI ARSANIN KAT KARŞILIĞI MÜTEAHHİDE VERİLMESİ ŞİRKET AKTİFİNDE KAYITLI ARASANIN KAT KARŞILIĞI MÜTEAHHİDE VERİLMESİ Güray ÖĞREDİK Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Mazars&Denge Denetim

Detaylı

TAKVİM YILI KAPANDIKTAN SONRA GELEN FATURALAR KDV LERİN VERGİ KANUNLARI KARŞISINDAKİ DURUMU

TAKVİM YILI KAPANDIKTAN SONRA GELEN FATURALAR KDV LERİN VERGİ KANUNLARI KARŞISINDAKİ DURUMU TAKVİM YILI KAPANDIKTAN SONRA GELEN FATURALAR KDV LERİN VERGİ KANUNLARI KARŞISINDAKİ DURUMU İbrahim ERCAN* 1. GİRİŞ İşletmelerin sınırsız olarak kabul edilen ömrü, muhasebenin temel kavramlarından dönemsellik

Detaylı

Levent Cad. Tekirler Sok. No:4 1. LEVENT/İSTANBUL Tel:0 212 281 29 29 Fax: 0 212 280 01 80

Levent Cad. Tekirler Sok. No:4 1. LEVENT/İSTANBUL Tel:0 212 281 29 29 Fax: 0 212 280 01 80 SİRKÜLER NO: POZ-2009 / 28 İST, 24.02.2009 ÖZET: 5225 Sayılı Kültür Yatırımları ve Girişimlerini Teşvik Kanunu Genel Tebliği yayımlandı 5225 SAYILI KÜLTÜR YATIRIMLARI VE GİRİŞİMLERİNİ TEŞVİK KANUNU GENEL

Detaylı

A. VERGİLENDİRME DÖNEMİ

A. VERGİLENDİRME DÖNEMİ A. VERGİLENDİRME DÖNEMİ Özel Tüketim Vergisi Kanununun 14 üncü maddesine göre (I) sayılı listede yer alan malların teslimlerinde vergilendirme dönemi, her ayın ilk 15 günlük birinci ve kalan günlerinden

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR 5225 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ. ( Seri No : 1 )

SİRKÜLER RAPOR 5225 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ. ( Seri No : 1 ) SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 24.02.2009 Sirküler No: 2009/28 5225 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ ( Seri No : 1 ) 20.02.2009 tarih ve 27147 sayılı Resmi Gazete de Yayımlanan 5225 sayılı Kültür Yatırımları

Detaylı

-Satış konusunun taşınmaz, iştirak hissesi, kurucu senetleri,intifa senetleri, rüçhan hakkı olması,

-Satış konusunun taşınmaz, iştirak hissesi, kurucu senetleri,intifa senetleri, rüçhan hakkı olması, KURUMLARIN AKTİFİNDE EN AZ İKİ TAM YIL SÜREYLE BULUNAN TAŞINMAZLAR İLE İŞTİRAK HİSSELERİNİN SATIŞLARININ KURUMLAR VERGİSİ VE KATMA DEĞER VERGİSİ YÖNÜNDEN İSTİSNAYA KONU EDİLMESİNİN ŞARTLARI VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ

Detaylı

İstanbul, 12.08.2013 SİRKÜLER (2013-16)

İstanbul, 12.08.2013 SİRKÜLER (2013-16) İstanbul, 12.08.2013 SİRKÜLER (2013-16) Konu: Taşınmazların 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu na istinaden yapılacak sat ve geri kiralama (sale and lease back) işlemlerinde

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü) T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü) Sayı : B.07.1.GİB.4.06.16.01-120[40-11/9]-249 20/02/2012 Konu : Bedelsiz kiralanan otomobile

Detaylı

ALFA GENELGE 2010/30. Konunun önemine binaen, bu yazımızda, yasa tasarısının Stok Affı ve Kasa Affı hükümleri değerlendirilecektir.

ALFA GENELGE 2010/30. Konunun önemine binaen, bu yazımızda, yasa tasarısının Stok Affı ve Kasa Affı hükümleri değerlendirilecektir. İstanbul, 08/12/2010 ALFA GENELGE 2010/30 Konu : Stok Affı Ve Kasa Affı Bilindiği üzere, Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Ve Diğer Bazı Kanun

Detaylı

HEDİYE ÇEKİ UYGULAMASI VE KDV KARŞISINDAKİ DURUMU

HEDİYE ÇEKİ UYGULAMASI VE KDV KARŞISINDAKİ DURUMU HEDİYE ÇEKİ UYGULAMASI VE KDV KARŞISINDAKİ DURUMU İbrahim ERCAN * 1- GİRİŞ İşletmeler bazen bayram, yılbaşı v.b. dönemlerde çalışanlarına ve bazen de müşterilerine belli bir miktarda bedelsiz alışveriş

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN DÜZENLENMESİ GEREKEN SERBEST BÖLGE FAALİYET TASDİK RAPORU NA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN DÜZENLENMESİ GEREKEN SERBEST BÖLGE FAALİYET TASDİK RAPORU NA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 04.01.2010 / 9-1 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN DÜZENLENMESİ GEREKEN SERBEST BÖLGE FAALİYET TASDİK RAPORU NA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI ÖZET : 42 seri No lu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü) T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü) Sayı : 62030549-125[32A-2013/331]-269 17/02/2015 Konu : İndirimli kurumlar vergisi uygulaması.

Detaylı

1 SERİ NO'LU 5746 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ

1 SERİ NO'LU 5746 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ 1 SERİ NO'LU 5746 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete Sayısı 26959 Resmi Gazete Tarihi 06/08/2008 Kapsam 1. Giriş Teknoloji merkezi işletmelerinde, Ar-Ge merkezlerinde, kamu kurum ve kuruluşları ile

Detaylı

"Maliye Bakanlığı, bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir."

Maliye Bakanlığı, bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir. 85 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 28/3/2007 tarihli ve 5615 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun[1] 17 nci maddesi ile 13/7/1956 tarihli ve

Detaylı

Sirküler no: 035 İstanbul, 25 Mart 2009

Sirküler no: 035 İstanbul, 25 Mart 2009 Sirküler no: 035 İstanbul, 25 Mart 2009 Konu: Maliye Bakanlığı, GVK geçici 75. madde kapsamında Ar-Ge ve destek personelinin ücretlerindeki stopaj uygulaması hakkında açıklamalar yaptı. Özet: 1 Nisan 2008

Detaylı

SAYI : 2014 / 26 İstanbul,21.04.2014

SAYI : 2014 / 26 İstanbul,21.04.2014 SİRKÜLER SAYI : 2014 / 26 İstanbul,21.04.2014 KONU : Özel Tüketim Vergisi 34 Seri Nolu Genel Tebliğ yayımlandı. 19 Nisan 2014 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği Seri

Detaylı

KONU : :AR-GE FAALİYETLERİ KAPSAMINDA ORTAYA ÇIKAN BULUŞLARA KURUMLAR VERGİSİ VE KDV İSTİSNASI GETİREN KANUN, TBMM DE KABUL EDİLDİ.

KONU : :AR-GE FAALİYETLERİ KAPSAMINDA ORTAYA ÇIKAN BULUŞLARA KURUMLAR VERGİSİ VE KDV İSTİSNASI GETİREN KANUN, TBMM DE KABUL EDİLDİ. KONU : :AR-GE FAALİYETLERİ KAPSAMINDA ORTAYA ÇIKAN BULUŞLARA KURUMLAR VERGİSİ VE KDV İSTİSNASI GETİREN KANUN, TBMM DE KABUL EDİLDİ. TBMM Genel Kurulunda 6 Şubat 2014 tarihinde kabul edilen 6518 sayılı

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü. Sayı : 64597866-KDV-29-107 14/07/2014

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü. Sayı : 64597866-KDV-29-107 14/07/2014 T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü Sayı : 64597866-KDV-29-107 14/07/2014 Konu: DİR. kararına istinaden DİİB lerinin revize işlemlerinin

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 20.02.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27147

Resmi Gazete Tarihi: 20.02.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27147 Resmi Gazete Tarihi: 20.02.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27147 5225 SAYILI KÜLTÜR YATIRIMLARI VE GİRİŞİMLERİNİ TEŞVİK KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİNO: 1) 1. Giriş 5225 sayılı Kültür Yatırımları ve Girişimlerini

Detaylı

5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin. Desteklenmesi Hakkında Kanun Genel Tebliği. (Seri No: 1) (Taslak)

5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin. Desteklenmesi Hakkında Kanun Genel Tebliği. (Seri No: 1) (Taslak) 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Genel Tebliği (Seri No: 1) (Taslak) 1. Giriş Teknoloji merkezi işletmelerinde, Ar-Ge merkezlerinde, kamu kurum ve kuruluşları

Detaylı

Yatırımların Teşvik Edilmesinde Vergi İndirimi

Yatırımların Teşvik Edilmesinde Vergi İndirimi Yatırımların Teşvik Edilmesinde Vergi İndirimi Daha önceki yazılarımızda ayrıntılı olarak açıklandığı üzere; Yatırımların teşvik edilmesine yönelik olarak yayımlanan 14/07/2009 tarihli ve 2009/15199 sayılı

Detaylı

MAL VE HİZMET BEDELLERİNİN ÖDENMESİ VE TEVSİKİ (BELGELENDİRİLMESİ)

MAL VE HİZMET BEDELLERİNİN ÖDENMESİ VE TEVSİKİ (BELGELENDİRİLMESİ) MAL VE HİZMET BEDELLERİNİN ÖDENMESİ VE TEVSİKİ (BELGELENDİRİLMESİ) GİRİŞ Rasim SEZER 1 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 257. maddesi ile, mükelleflere muameleleri ile ilgili tahsilat ve ödemelerini

Detaylı

SİRKÜLER: 2014/041 BURSA, 07.06.2014

SİRKÜLER: 2014/041 BURSA, 07.06.2014 SİRKÜLER: 2014/041 BURSA, 07.06.2014 Konu: Bazı KDV den İstisna Teslimler için KDV İade Talebi Olmasa Dahi, Vergi Dairesine İstisnayı Tevsik Edici Belgelerin Sunulmasının Zorunlu Hale Getirilmesi Hakkında

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü. Sayı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü. Sayı T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü Sayı : 1 / 6 B.07.1.GİB.4.34.19.02-105[232-2012/VUK-1-...]--2532 13/08/2012 Konu : İkinci el otomobil

Detaylı

KONU: SERBEST BÖLGELERDE İSTİHDAM EDİLEN HİZMET ERBABININ

KONU: SERBEST BÖLGELERDE İSTİHDAM EDİLEN HİZMET ERBABININ Sirküler Tarihi : 19.03.2009 Sirküler No : 759 KONU: SERBEST BÖLGELERDE İSTİHDAM EDİLEN HİZMET ERBABININ ÜCRETLERİNDE GELİR VERGİSİ İSTİSNASI 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanununun geçici 3 üncü maddesinin

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2015 / 4 İST, 05.01.2015

SİRKÜLER NO: POZ-2015 / 4 İST, 05.01.2015 SİRKÜLER NO: POZ-2015 / 4 İST, 05.01.2015 ÖZET: 2015 yılında geçerli olacak Gelir Vergisi Kanunu nda yer alan bazı maktu had ve tutarlar ile bazı iratların beyanında uygulanacak indirim oranı belirlendi.

Detaylı

Deniz Taşıtı İmal Edenlere Bu Kapsamda Yapılacak Teslim ve Hizmetler KDV den İstisna Edildi:

Deniz Taşıtı İmal Edenlere Bu Kapsamda Yapılacak Teslim ve Hizmetler KDV den İstisna Edildi: SİRKÜLER NO: POZ-2011 / 30 İST, 28.02.2011 ÖZET: 6111 sayılı Kanunla bazı kanunlarda yapılan değişiklikler hakkında açıklamalar BAZI KANUNLARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER HAKKINDA AÇIKLAMALAR 6111 sayılı Bazı

Detaylı

Sayı : 2014/199 2 Tarih : 24.04.2014 Ö Z E L B Ü L T E N KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİNDE GÖSTERİLECEK KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER

Sayı : 2014/199 2 Tarih : 24.04.2014 Ö Z E L B Ü L T E N KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİNDE GÖSTERİLECEK KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER Sayı : 2014/199 2 Tarih : 24.04.2014 Ö Z E L B Ü L T E N KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİNDE GÖSTERİLECEK KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER 1 Değerli Müşterimiz, Kurumlar vergisi beyannamesinin ekler bölümüne

Detaylı

SİRKÜLER. TARİH 01.07.2015 KONU Çalışanlara ramazan paketi verilmesi hk. ÖZET ÇALIŞANLARA RAMAZAN PAKETİ VERİLMESİNİN VERGİSEL BOYUTU

SİRKÜLER. TARİH 01.07.2015 KONU Çalışanlara ramazan paketi verilmesi hk. ÖZET ÇALIŞANLARA RAMAZAN PAKETİ VERİLMESİNİN VERGİSEL BOYUTU SİRKÜLER TARİH 01.07.2015 KONU Çalışanlara ramazan paketi verilmesi hk. ÖZET ÇALIŞANLARA RAMAZAN PAKETİ VERİLMESİNİN VERGİSEL BOYUTU - Çalışanlara Verilen Ramazan Paketlerinin Gelir Vergisi Kanunu Açısından

Detaylı

Sirküler no: 106 İstanbul, 10 Aralık 2009

Sirküler no: 106 İstanbul, 10 Aralık 2009 Sirküler no: 106 İstanbul, 10 Aralık 2009 Konu: Maliye Bakanlığı, Katma Değer Vergisi Kanunu nda 5904 Sayılı Kanun ile yapılan değişiklikler hakkında açıklamalar yaptı. Özet: 5 Aralık 2009 tarihli Resmi

Detaylı

Önsöz...1. Sunuş... 3. Business School... 5. İçindekiler...7 1.BÖLÜM / GİRİŞ... 15 2.BÖLÜM / OTELLER... 19. 2.1. Yatırım Teşvikleri...

Önsöz...1. Sunuş... 3. Business School... 5. İçindekiler...7 1.BÖLÜM / GİRİŞ... 15 2.BÖLÜM / OTELLER... 19. 2.1. Yatırım Teşvikleri... İçindekiler Önsöz...1 Sunuş... 3 Business School... 5 İçindekiler...7 1.BÖLÜM / GİRİŞ... 15 2.BÖLÜM / OTELLER... 19 2.1. Yatırım Teşvikleri... 20 2.1.1. Yatırım Teşvik Mevzuatındaki Vergi Dışı Teşvikler...

Detaylı

Doç.Dr.Sami Karacan. Doç.Dr.Sami Karacan 1

Doç.Dr.Sami Karacan. Doç.Dr.Sami Karacan 1 KATMA DEĞER VERGİSİ AÇISINDAN ARSA KARŞILIĞI İNŞAAT İŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ I. GİRİŞ Doç.Dr.Sami Karacan Son zamanlarda kentleşmenin hızla gelişmesine paralel olarak kat karşılığı inşaat işleri de

Detaylı

120 SERİ NO'LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete No 28388 Resmi Gazete Tarihi 18/08/2012 Kapsam

120 SERİ NO'LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete No 28388 Resmi Gazete Tarihi 18/08/2012 Kapsam Sayfa 1 / 5 120 SERİ NO'LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete No 28388 Resmi Gazete Tarihi 18/08/2012 Kapsam 3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanunu uygulamasına ilişkin olarak aşağıdaki

Detaylı

3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanunu uygulamasına ilişkin olarak aşağıdaki açıklama ve düzenlemelerin yapılmasına gerek duyulmuştur.

3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanunu uygulamasına ilişkin olarak aşağıdaki açıklama ve düzenlemelerin yapılmasına gerek duyulmuştur. 3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanunu uygulamasına ilişkin olarak aşağıdaki açıklama ve düzenlemelerin yapılmasına gerek duyulmuştur. A. FASON OLARAK YAPTIRILAN TEKSTİL VE KONFEKSİYON İŞLERİNDE

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2007/22 İstanbul, 9 Mart 2007 KONU : Gelir Vergisi Kanununun

Detaylı

TRANSFER FİYATLANDIRMASI YOLUYLA ÖRTÜLÜ KAZANÇ DAĞITIMI HAKKINDA SİRKÜLER - 1

TRANSFER FİYATLANDIRMASI YOLUYLA ÖRTÜLÜ KAZANÇ DAĞITIMI HAKKINDA SİRKÜLER - 1 SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 25.04.2008 Sirküler No: 2008/56 TRANSFER FİYATLANDIRMASI YOLUYLA ÖRTÜLÜ KAZANÇ DAĞITIMI HAKKINDA SİRKÜLER - 1 24.04.2008 tarih ve 1 Seri No.lu Transfer Fiyatlandırması Yoluyla

Detaylı

Sirküler no: 013 İstanbul, 3 Şubat 2009

Sirküler no: 013 İstanbul, 3 Şubat 2009 Sirküler no: 013 İstanbul, 3 Şubat 2009 Konu: Dar mükellef kurumlara yapılan ödemelerdeki tevkifat uygulamasında değişiklikler yapıldı. (KVK md. 30) Özet: 3 Şubat 2009 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan

Detaylı

FİİLİ İHRACI/TESLİMİ ERTESİ DÖNEME/YILA SARKAN YURT İÇİ VE DIŞI SATIŞLARDA MALİYETİN VE HASILATIN AİT OLDUĞU DÖNEM

FİİLİ İHRACI/TESLİMİ ERTESİ DÖNEME/YILA SARKAN YURT İÇİ VE DIŞI SATIŞLARDA MALİYETİN VE HASILATIN AİT OLDUĞU DÖNEM FİİLİ İHRACI/TESLİMİ ERTESİ DÖNEME/YILA SARKAN YURT İÇİ VE DIŞI SATIŞLARDA MALİYETİN VE HASILATIN AİT OLDUĞU DÖNEM Hülya YAVUZCAN ÇOLAK MAZARS/DENGE Vergi Bölümü, Müdür Yardımcısı www.muhasebenet.net sitesinde

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR 2 SERİ NO LU KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ. Sirküler Tarihi: 22.04.2008 Sirküler No: 2008/53

SİRKÜLER RAPOR 2 SERİ NO LU KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ. Sirküler Tarihi: 22.04.2008 Sirküler No: 2008/53 SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 22.04.2008 Sirküler No: 2008/53 2 SERİ NO LU KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu nun uygulanmasına ilişkin açıklamaların yer aldığı 1 seri

Detaylı

Özelge: Yurt dışı mukimi 硸rmalardanشى alınan hizmetlerin gelir ve kurumlar vergisi ile KDV karşısındaki durumu ve belge düzeni hk.

Özelge: Yurt dışı mukimi 硸rmalardanشى alınan hizmetlerin gelir ve kurumlar vergisi ile KDV karşısındaki durumu ve belge düzeni hk. Özelge: Yurt dışı mukimi 硸rmalardanشى alınan hizmetlerin gelir ve kurumlar vergisi ile KDV karşısındaki durumu ve belge düzeni hk. Sayı: Tarih: 03/02/2012 B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-436 T.C. GELİR İDARESİ

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2008/113 İstanbul, 15 Aralık 2008 KONU : Gelir si Kanununun

Detaylı

KONU : SADECE BSMV KAPSAMINDAKİ İŞLEMLERİ YAPANLARIN SATIN ALDIKLARI MALLARIN İADESİNDE KDV UYGULAMASI.

KONU : SADECE BSMV KAPSAMINDAKİ İŞLEMLERİ YAPANLARIN SATIN ALDIKLARI MALLARIN İADESİNDE KDV UYGULAMASI. KONU : SADECE BSMV KAPSAMINDAKİ İŞLEMLERİ YAPANLARIN SATIN ALDIKLARI MALLARIN İADESİNDE KDV UYGULAMASI. 19 Ocak 2012 tarihli Resmi Gazete deyayımlanan 116 seri numaralı Katma Değer Vergisi Genel Tebliği

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2014 / 72 İST, 20.10.2014

SİRKÜLER NO: POZ-2014 / 72 İST, 20.10.2014 SİRKÜLER NO: POZ-2014 / 72 İST, 20.10.2014 ÖZET: Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde değişiklik yapılmasına ilişkin tebliğ (Seri No: 1) yayımlandı. KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE

Detaylı

vergi ile buna bağlı ceza, faiz ve zamlar, kendisine istisna kapsamında teslim veya hizmet yapılan alıcıdan aranacak satıcı sorumlu olmayacaktır.

vergi ile buna bağlı ceza, faiz ve zamlar, kendisine istisna kapsamında teslim veya hizmet yapılan alıcıdan aranacak satıcı sorumlu olmayacaktır. DENİZ, HAVA VE DEMİRYOLU TAŞIMA ARAÇLARININ İMALATI İLE TAMİR BAKIM HİZMETİ VERİLMESİNDE KATMA DEĞER VERGİSİ İSTİSNASI VE KATMA DEĞER VERGİSİ İADESİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR Faaliyetleri Deniz Taşıma Araçları

Detaylı

Maliye Bakanlığı Sirküler 1. T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelirler Genel Müdürlüğü. Kurumlar Vergisi Sirküleri/1

Maliye Bakanlığı Sirküler 1. T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelirler Genel Müdürlüğü. Kurumlar Vergisi Sirküleri/1 Maliye Bakanlığı Sirküler 1 T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelirler Genel Müdürlüğü Kurumlar Vergisi Sirküleri/1 Konusu : Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Uygulanan Vergisel Teşvikler Tarihi : 28/10/2003 Sayısı

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelirler Genel Müdürlüğü. Kurumlar Vergisi Sirküleri/1

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelirler Genel Müdürlüğü. Kurumlar Vergisi Sirküleri/1 Tarih: 28/10/2003 T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelirler Genel Müdürlüğü Kurumlar Vergisi Sirküleri/1 Sayı: KVK-1/ 2003-1 / Teknoloji Geliştirme Bölgeleri 1 İlgili Olduğu Maddeler: Gelir Vergisi Kanunu Madde 37,

Detaylı

Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş.

Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş. İstanbul, 15.12.2008 269 Seri No.lu Gelir Vergisi Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2008/131 06.12.2008 tarih ve 27076 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 269 Seri No.lu Gelir Vergisi Kanunu Genel

Detaylı

TÜRKİYE AVRUPA BİRLİĞİ ÇERÇEVE ANLAŞMASI GENEL TEBLİĞİ

TÜRKİYE AVRUPA BİRLİĞİ ÇERÇEVE ANLAŞMASI GENEL TEBLİĞİ TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: TÜRKİYE AVRUPA BİRLİĞİ ÇERÇEVE ANLAŞMASI GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 2) Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye arasında, AB'nin finanse ettiği ya da Türkiye-AB ortak finansmanı ile yürütülen

Detaylı

Sayısı : VUK-40/2009-2/POS Belgesi -2, Katılım Payı -1. İlgili Olduğu Madde : Gelir Vergisi Kanunu Madde 61, 65 ve 94,

Sayısı : VUK-40/2009-2/POS Belgesi -2, Katılım Payı -1. İlgili Olduğu Madde : Gelir Vergisi Kanunu Madde 61, 65 ve 94, SAYI : B.07.1.GİB.0.02.29/29-2994-41 KONU : VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ /40 Konusu : Sağlık Kuruluşlarında Çalışan Hekimlerin (Diş Hekimleri ve Veteriner Hekimler Dahil) Vergilendirilmesi, Hekimlerin POS

Detaylı

GELĠR VE GĠDER TAHAKKUKLARININ VERGĠ UYGULAMASI VE TEK DÜZEN HESAP PLANI YÖNÜNDEN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ

GELĠR VE GĠDER TAHAKKUKLARININ VERGĠ UYGULAMASI VE TEK DÜZEN HESAP PLANI YÖNÜNDEN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ Sayı : 2014/201 4 Tarih : 21.05.2014 Ö Z E L B Ü L T E N GELĠR VE GĠDER TAHAKKUKLARININ VERGĠ UYGULAMASI VE TEK DÜZEN HESAP PLANI YÖNÜNDEN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ 1 I- Giriş Gelir vergisi uygulamasında vergiyi

Detaylı

Muharrem İLDİR 08.10.2014 Boğaziçi Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş Vergi Bölüm Başkanı E.Vergi Dairesi Müdürü muharremildir@bbdas.com.

Muharrem İLDİR 08.10.2014 Boğaziçi Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş Vergi Bölüm Başkanı E.Vergi Dairesi Müdürü muharremildir@bbdas.com. Muharrem İLDİR 08.10.2014 Boğaziçi Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş Vergi Bölüm Başkanı E.Vergi Dairesi Müdürü muharremildir@bbdas.com.tr GELİR VE KURUMLAR VERGİSİNDE TAHAKKUK VE TAHSİLAT ESASININ GEÇERLİ OLDUĞU

Detaylı

GVK nun Geçici 67. Maddesi Kapsamında Elde Edilen Gelirlere İlişkin GVK Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2007/12 İstanbul, 12.03.

GVK nun Geçici 67. Maddesi Kapsamında Elde Edilen Gelirlere İlişkin GVK Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2007/12 İstanbul, 12.03. İstanbul, 12.03.2007 08.03.2007 tarih ve 26456 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 263 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile kanunun geç. 67. maddesi kapsamında elde edilen gelirlerin ihtiyari beyanı

Detaylı

KONU :YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ ÇERÇEVESİNDEKİ PROJELERDE KDV İSTİSNASI

KONU :YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ ÇERÇEVESİNDEKİ PROJELERDE KDV İSTİSNASI KONU :YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ ÇERÇEVESİNDEKİ PROJELERDE KDV İSTİSNASI 16 Mayıs 2012 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 118 seri numaralı KDV Genel Tebliği'nde Yap-işlet-devret modeli çerçevesindeki projelerde

Detaylı

BİLGİ NOTU 17.03.2011/2011-05. Bu bilgi notumuzda anılan kanunun vergi alacakları ile ilgili düzenlemelerine yer verilecektir.

BİLGİ NOTU 17.03.2011/2011-05. Bu bilgi notumuzda anılan kanunun vergi alacakları ile ilgili düzenlemelerine yer verilecektir. BİLGİ NOTU 17.03.2011/2011-05 6111 SAYILI KANUN STOK BEYANI Kamuoyunda Af Kanunu olarak bilinen 6111 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Ġle Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

Detaylı

Katma Değer Vergisi Genel Tebliği. Seri, Sıra Numarası, No : 99 Sayılı. 11 Temmuz 2006 SALI. Sayı : 26225 TEBLİĞ. Maliye Bakanlığından:

Katma Değer Vergisi Genel Tebliği. Seri, Sıra Numarası, No : 99 Sayılı. 11 Temmuz 2006 SALI. Sayı : 26225 TEBLİĞ. Maliye Bakanlığından: Katma Değer Vergisi Genel Tebliği Seri, Sıra Numarası, No : 99 Sayılı 11 Temmuz 2006 SALI Resmi Gazete Sayı : 26225 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: KDV, KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ SERİ NO: 99 1 / 35

Detaylı

YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ ÇERÇEVESİNDE VERGİSEL DURUM

YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ ÇERÇEVESİNDE VERGİSEL DURUM Makale Necat KOLĞU YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ ÇERÇEVESİNDE VERGİSEL DURUM Bu makalemizde İstanbul vergi dairesi başkanlığı tarafından yap-işlet-devret modeli çerçevesinde 07.08.2013 tarihinde verilen mukteza

Detaylı

Sirküler No: 048 İstanbul, 12 Mayıs 2014

Sirküler No: 048 İstanbul, 12 Mayıs 2014 Sirküler No: 048 İstanbul, 12 Mayıs 2014 Konu: KDV Uygulama Genel Tebliği nde yer alan iade konusu yapılacak KDV tutarının tespiti ne dair düzenlemeler. Özet: 26 Nisan 2014 tarih ve 28983 sayılı Resmi

Detaylı

RASYO YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ.

RASYO YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri/15 Konusu : Bakanlar Kurulu Kararlarıyla Belirlenen Vergi Kesintisi Uygulamaları Tarihi : /02/2009 Sayısı İlgili

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2008/24 İstanbul, 27 Şubat 2008 KONU : 108 Seri Nolu KDV Genel

Detaylı

DUYURU: 09.04.2015/7

DUYURU: 09.04.2015/7 DUYURU: 09.04.2015/7 6637 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun TBMM de kabul edilmiş ve 07.04.2015 tarih ve 29319 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.

Detaylı

Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş.

Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş. İstanbul, 09.02.2009 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu nun 15. ve 30. Maddeleri Uyarınca Yapılacak Vergi Kesintilerine İlişkin 15 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri Yayımlandı DUYURU NO:2009/21

Detaylı

F- DÜZELTME Özel Tüketim Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası uygulamasında, Kanuna ekli (II) sayılı listedeki mallar için

F- DÜZELTME Özel Tüketim Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası uygulamasında, Kanuna ekli (II) sayılı listedeki mallar için F- DÜZELTME Özel Tüketim Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası uygulamasında, Kanuna ekli (II) sayılı listedeki mallar için aşağıdaki şekilde işlem yapılır. 1. Fazla veya Yersiz Hesaplanan

Detaylı

1 SERİ NO'LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

1 SERİ NO'LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 1 SERİ NO'LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ Resmi Gazete No 29147 Resmi Gazete Tarihi 16/10/2014 Kapsam KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

Detaylı

Know-how mı, danışmanlık mı? (Stopaj var mı, yok mu?)

Know-how mı, danışmanlık mı? (Stopaj var mı, yok mu?) Know-how mı, danışmanlık mı? (Stopaj var mı, yok mu?) Değerli Dünya okurları bugün sizlerle oldukça yeni verilmiş bir muktezayı paylaşacağım. Son yıllarda vergi incelemelerinde eleştirilen bir konuda Mali

Detaylı

Finansal Kiralama Kapsamındaki Satıp Geri Kiralama İşlemlerine İlişkin Vergi İstisnaları*

Finansal Kiralama Kapsamındaki Satıp Geri Kiralama İşlemlerine İlişkin Vergi İstisnaları* Finansal Kiralama Kapsamındaki Satıp Geri Kiralama İşlemlerine İlişkin Vergi İstisnaları* Hüseyin DİNÇER *BU MAKALE VERGİ DÜNYASI DERGİSİ KASIM 2013 SAYI 387 DE YAYIMLANMIŞTIR. 1.GİRİŞ Son yıllarda işletmelerin

Detaylı

MEVZUATTAKİ GELİŞMELER

MEVZUATTAKİ GELİŞMELER MEVZUATTAKİ GELİŞMELER 25 T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı TARİH : 24/04/2008 sayı KONU : B.07.1.GİB.0.01.55/5528-2559-42362 : Yat işletmelerinin Kararname eki (II) sayılı listenin B/25,

Detaylı

99 SERİ NO'LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI

99 SERİ NO'LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 99 SERİ NO'LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI Kapsam:3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun uygulamasına yönelik olarak aşağıdaki düzenleme ve açıklamaların yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

Detaylı

KDV UYGULAMASINDA İADE HAKKI DOĞURAN İŞLEMDE BULUNAN VE BEYAN EDEN MÜKELLEFLERİN SÖZ KONUSU İŞLEMLERİ TEVSİK ZORUNLULUĞU

KDV UYGULAMASINDA İADE HAKKI DOĞURAN İŞLEMDE BULUNAN VE BEYAN EDEN MÜKELLEFLERİN SÖZ KONUSU İŞLEMLERİ TEVSİK ZORUNLULUĞU KDV UYGULAMASINDA İADE HAKKI DOĞURAN İŞLEMDE BULUNAN VE BEYAN EDEN MÜKELLEFLERİN SÖZ KONUSU İŞLEMLERİ TEVSİK ZORUNLULUĞU 1. KONU: Bilindiği üzere, daha önce yayımlanmış bütün KDV Genel Tebliğlerini yürürlükten

Detaylı

Sirküler no: 035 İstanbul, 21 Mart 2011

Sirküler no: 035 İstanbul, 21 Mart 2011 Sirküler no: 035 İstanbul, 21 Mart 2011 Konu: İade hakkı doğuran işlem gerçekleştikten sonra ortaya çıkan ciro primi, kur farkı, vade farkı ve fiyat farkı ödemeleri nedeniyle yüklenilen vergilerin iadesi.

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR 2007-56

SİRKÜLER RAPOR 2007-56 DMF SİSTEM ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM DANIŞMANLIK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. www.dmf.com.tr & dmfsystem.eu dmf@dmf.com.tr www.russellbedford.com Ankara : Farabi Sokak 12/11 06680 Çankaya Tel: 0.312.428

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 28.08.2012 Sayı: 2012/194 Ref: 4/194

SİRKÜLER İstanbul, 28.08.2012 Sayı: 2012/194 Ref: 4/194 SİRKÜLER İstanbul, 28.08.2012 Sayı: 2012/194 Ref: 4/194 Konu: OTEL, MOTEL, PANSİYON, TATİL KÖYÜ VE BENZERİ KONAKLAMA TESİSLERİNDE SUNULAN İNDİRİMLİ ORANA TABİ GECELEME VE KONAKLAMA HİZMETLERİNDEN KAYNAKLANAN

Detaylı

KİRA SÖZLEŞMELERİNDE DAMGA VERGİSİNİN HESAPLANMASI VE BEYANI

KİRA SÖZLEŞMELERİNDE DAMGA VERGİSİNİN HESAPLANMASI VE BEYANI KİRA SÖZLEŞMELERİNDE DAMGA VERGİSİNİN HESAPLANMASI VE BEYANI Ayşe GINALI * I-GİRİŞ: 488 sayılı Damga Vergisi kanununa ekli (1) sayılı Tablo da yazılı kağıtlar damga vergisine tabidir. (2) sayılı Tablo

Detaylı

ALICIYA GEÇ İNTİKAL EDEN FATURADA YAZAN KATMA DEĞER VERGİSİNİN ÂKİBETİ

ALICIYA GEÇ İNTİKAL EDEN FATURADA YAZAN KATMA DEĞER VERGİSİNİN ÂKİBETİ ALICIYA GEÇ İNTİKAL EDEN FATURADA YAZAN KATMA DEĞER VERGİSİNİN ÂKİBETİ Bülent SEZGİN * 1-GİRİŞ Bilindiği üzere katma değer vergisi (KDV), üretimin ilk aşamasından başlayıp mal ve hizmetlerin nihai tüketiciye

Detaylı

T.C. MALĠYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞINA

T.C. MALĠYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞINA T.C. MALĠYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı :B.07.0.BMK.0.20- Konu : Geçici Personel MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞINA 2009/15759 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarındaki Geçici Mahiyetteki Ġşleri

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2008 / 61 İST, 26.11.2008

SİRKÜLER NO: POZ-2008 / 61 İST, 26.11.2008 SİRKÜLER NO: POZ-2008 / 61 İST, 26.11.2008 ÖZET: 22 Kasım 2008 Tarih ve 27062 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 5811 sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanun yayımlanmıştır.

Detaylı

YENİ TÜRK LİRASINA GEÇİŞTE ÖZEL SEKTÖR FİRMALARINCA UYULACAK ESASLAR HAKKINDA SİRKÜLER SİRKÜLER NO: 2004/69

YENİ TÜRK LİRASINA GEÇİŞTE ÖZEL SEKTÖR FİRMALARINCA UYULACAK ESASLAR HAKKINDA SİRKÜLER SİRKÜLER NO: 2004/69 1 İstanbul, 11.10.2004 Bilindiği üzere 31.01.2004 tarih ve 25363 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 5083 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi Hakkında Kanun ile 01.01.2005 tarihinden geçerli

Detaylı