ÖZEL OKULLAR VERGİ UYGULAMALARI (EL KİTAPÇIĞI)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖZEL OKULLAR VERGİ UYGULAMALARI (EL KİTAPÇIĞI)"

Transkript

1 ÖZEL OKULLAR VERGİ UYGULAMALARI (EL KİTAPÇIĞI) Egemen Tanrıkulu (Yeminli Mali Müşavir) Berna Turhan (Baş Denetçi) FK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK YAYINLARI - ÖZEL OKULLAR VERGİ UYGULAMALARI (EL KİTAPÇIĞI)

2 FK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK YAYINLARI 2012

3 ÖNSÖZ Ülkemizde okul öncesi eğitim, ilk öğretim ve orta öğretim yaşında bulunan öğrencilerin azımsanmayacak bir kısmı 5580 Sayılı Özel Eğitim Kurumları Kanunu kapsamında faaliyette bulunan özel okul öncesi eğitim, özel ilk öğretim ve özel orta öğretim kurumlarında eğitim görmektedir. Türk Vergi mevzuatında, 2011 yılı itibariyle sayıları 3000 i aşan ve her geçen gün sayıları artan özel eğitim kurumlarını ilgilendiren çok sayıda düzenleme mevcuttur. Kurumlar Vergisi Kanunu nda yer alan eğitim öğretim kazançları istisnası bunların en önemlileri arasında sayılabilir. Kitapçık kaleme alınırken detaylı teknik tartışmalara girmeden el kitapçığı hüviyeti korunmaya çalışılmış, özel eğitim kurumlarını ilgilendirdiğini düşündüğümüz vergisel düzenlemeler anlaşılır bir dille uygulayıcılara sunulmuştur. Hazırlanan bu kitapçığın, uygulamadaki meslektaşlarımıza faydalı olacağını umuyoruz. FK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK YAYINLARI - ÖZEL OKULLAR VERGİ UYGULAMALARI (EL KİTAPÇIĞI)

4 ÖZEL OKULLAR VERGİ UYGULAMALARI FK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK YAYINLARI - ÖZEL OKULLAR VERGİ UYGULAMALARI (EL KİTAPÇIĞI)

5 İÇİNDEKİLER 1.KURUM KAZANCI Kurum Kazancının Konusuna Giren Gelir Unsurları ve Kazancın Tespit Şekli Kurum Kazancının Tespitinde Tahakkuk ve Dönemsellik İlkesi ÖZEL EĞİTİM KURUMLARINDA KURUMLAR VERGİSİ İSTİSNASI Eğitim Öğretim Kazanç İstisnasının Kapsamı İstisnadan Yararlanma Koşulları İstisnanın Süresi ve Bu Süre İçinde Yeni Okul Yapılması İstisnadan Yararlanan İşletmenin Satılması veya Devredilmesi İstisna Kapsamındaki Kazançlar ve İstisna Kazançların Tespitinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Yemek ve Konaklama Gelirleri Servis Gelirleri Kantin Büfe ve Kafeterya İşletmeciliği ve Kiralanması İstisna Faaliyetlere İlişkin Gider ve Zararlar Ortak Giderlerin Dağıtımı Gelir Vergisi Mükelleflerinde Eğitim Öğretim Kazanç İstisnası...13

6 3.ÖZEL EĞİTİM KURUMLARINDA KATMA DEĞER VERGİSİ UYGULAMALARI Beyan Dönemi Eğitim Öğretim Faaliyetinde Bulunan İşletmelerdeki Hizmetlerde Katma Değer Vergisi Oranları Kredi Kartı İle Yapılan Tahsilatların KDV Beyannamesinde Gösterilme Zamanı Ücretsiz Okutulan Öğrencilerde Katma Değer Vergisi Uygulaması Teslimi Katma Değer Vergisine Tabi Olmayan Eğitim Hizmetleri ile İlgili Yüklenilen Katma Değer Vergisi İndirimi İndirimli Orana Tabi İşlemlerde İade ve Mahsup Uygulaması ÖZEL EĞİTİM KURUMLARINDA BELGE DÜZENİ ÖZEL HESAP DÖNEMİ UYGULAMASI Özel Hesap Dönemi ve Özel Hesap Dönemine Geçiş Özel Hesap Dönemine Tabi İşletmelerde Geçici Vergi ve Kurumlar Vergisi Beyan ve Ödeme Tarihleri Özel Hesap Dönemine Geçişin İstisna Süresine Etkisi EĞİTİM FAALİYETİ KAPSAMINDA DÜZENLENEN KAĞITLARDA DAMGA VERGİSİ Damga Vergisine Tabi Kağıtlar Hakkında Kısa Bilgi Sözleşme ve Taahhütnamenin Tanımı Öğrenim Kapsamında Öğrenci Velileri Tarafından Okul İdarelerine Verilen Taahhütnamelerde Damga Vergisi İstisnası ÜCRETLERDE GELİR VERGİSİ TEVKİFATI (STOPAJ) UYGULAMALARI Sayılı Yasa Kapsamındaki Özel Eğitim Kurumlarında Çalışan Öğretmenlerin Sosyal Hakları Sayılı Yasa Kapsamında Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfına Ödenen Sosyal Yardımlar Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü 2003/02 Sayılı İç Genelgesi ve Değerlendirme...23

7 8.EĞİTİM FAALİYETİNDE BULUNAN KURUMLARDA FRANCHİSİNG UYGULAMASI Franchising Gelirleri İle Bunların Vergileme Esasları Hakkında Kısa Bilgiler Uygulamada Karşılaşılan Franchising Sözleşmelerinde Yer Alan Bedellerin Faturalandırma Süreci ve Beyan Dönemleri Hakkındaki Görüşümüz Başlangıç Bedelinin Faturalandırılması Kayıt Cirolarına Bağlı Ödemeler Tanıtım ve Reklam Katılım Bedelleri Maliyet Katılım Payları Franchise Alan Kurumların Öğrencilere Peşin Ödemeye Bağlı Fatura Kesmesi Durumu Franchise Alan Kuruma Normal Süresinden Önce Fatura Düzenlenmesi Durumu...27 EKLER: 1- İstisna Başvuru Dilekçe Örneği İstisna Uygulama Olumlu Yazı Örneği Ortak Gider Hesaplama Tablo Örneği Özel Hesap Dönemi Başvuru Dilekçe Örneği Özel Hesap Dönemi Uygulama İzin Yazısı Örneği Tarihli Damga Vergisi Muktezası Tarihli 2003/02 Sayılı Gelir Vergisi Kanunun İç Genelgesi...38

8

9 ÖZEL OKUL İŞLETEN KURUMLARDA VERGİ UYGULAMALARI 1.KURUM KAZANCI 1.1. Kurum Kazancının Konusuna Giren Gelir Unsurları ve Kazancın Tespit Şekli: Sermaye şirketlerinin, kooperatiflerin, iktisadi kamu kuruluşlarının, dernek ve vakıflara ait iktisadi işletmelerin ve iş ortaklıklarının kazançları üzerinden kurumlar vergisi alınır. Kurumlar vergisine konu olan kazançlar, gelir vergisinin konusuna giren unsurlardan oluşmaktadır. Bunlar; -Ticari kazanç, -Zirai kazanç, -Serbest meslek kazancı, -Ücret, -Gayrimenkul sermaye iradı, -Menkul sermaye iradı, -Diğer kazanç ve iratlardır. Yukarıda yer alan gelir unsurlarının tümü kurum kazancı olarak adlandırılarak vergilendirilmekte; gelir vergisi mükelleflerinde olduğu gibi ayrı irat ve gelir olarak adlandırılarak vergilendirilmemektedir. Kurum kazancı ticari kazanç esaslarına göre tespit edilmektedir. Bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerde ticari kazanç, hesap döneminin sonundaki ve başındaki öz sermaye karşılaştırılarak bulunur. Dönem sonu ve dönem başı öz sermaye tutarları arasındaki farka, işletme sahiplerince çekilen değerler ilave edilip, işletme sahiplerince konan değerler çıkarılarak ticari kazanç tespit edilir. Öz sermayeyi işletmenin dönem sonlarında çıkarılan bilançosundaki mevcutlar toplamı ile borçları arasındaki fark olarak tanımlamak mümkündür Kurum Kazancının Tespitinde Tahakkuk ve Dönemsellik İlkesi: Ticari kazancın tespitinde iki temel ilke söz konusudur. Bunlardan birincisi tahakkuk esası, ikincisi ise dönemsellik esasıdır. Tahakkuk esasına göre, kazancın tespitinde bir hasılat ve gider unsurunun doğuşu yani tahakkuku yeterli olup hasılat ve giderin tahsil edilmiş ya da ödenmiş olması şart değildir. Ticari bir gelir ya da giderin mahiyet itibariyle tahakkuk ettiğinden söz edilebilmesi için, miktar olarak hesaplanabilmesi, gelire hak kazanılması ya da borç altına girilmesi gerekmektedir. Kurumlar vergisinde vergilendirme dönemi hesap dönemidir. Kurum kazancı hesap dönemi itibariyle tespit edilmektedir. Bunun sonucu olarak tahakkuk esasına göre belirlenen gelir ve giderlerin yalnızca cari döneme ait kısmı, kurum kazancının hesabında dikkate alınabilir. Bu durum dönemsellik ilkesinin bir gereğidir. Dönemsellik kavramı; işletmenin sürekliliği kavramı uyarınca sınırsız kabul edilen ömrünün, belirli dönemlere bölünmesi ve her dönemin faaliyet sonuçlarının diğer dönemlerden bağımsız olarak saptanmasıdır. Gelir ve giderlerin tahakkuk esasına göre muhasebeleştirilmesi, hasılat, gelir ve kârların aynı döneme ait maliyet, gider ve zararlarla karşılaştırılması bu kavramın gereğidir. FK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK YAYINLARI - ÖZEL OKULLAR VERGİ UYGULAMALARI (EL KİTAPÇIĞI) 09

10 Kurum kazancının tespitinde Gelir Vergisi Kanunu nun ticari kazanç hükümleri dikkate alındığından, kurum gelir ve giderleri açısından da tahakkuk ve dönemsellik esasları geçerlidir. Genel ilke bu olmakla birlikte yasa koyucu, bazı özel durumlarda dönemsellik ve tahakkuk ilkelerine uygun olmayan düzenlemeler de yapabilmektedir. (Örneğin sosyal güvenlik kurumuna ait primlerin gider yapılabilmesi için ödenmiş olması şartının aranması gibi.) 2.ÖZEL EĞİTİM KURUMLARINDA KURUMLAR VERGİSİ İSTİSNASI Kurumlar, bir hesap dönemi içerisinde elde etmiş olduğu hasılat ve gelirlerden, bu hasılat ve gelirin elde edilmesi için yapılması gereken maliyet ve gider unsurlarını tenzil ederek kurum kazancını tespit ederler. Bu kazanç üzerinden gerek Kurumlar Vergisi Kanunu nda yer alan gerekse tarihinden önce çıkarılan diğer kanunlardaki istisnalar ve diğer indirimler ile vergi kanunlarının gider olarak indirilmesini kabul etmediği bazı gider ve harcamalar dikkate alınarak kurumlar vergisi matrahı tespit edilir. Kurumlar Vergisi Kanunu nun 5. maddesinin (ı) bendinde eğitim-öğretim kazanç istisnası mevcuttur. Aşağıdaki bölümlerde eğitim-öğretim kazanç istisnası hakkında ayrıntılı bilgilere yer verilmiştir Eğitim Öğretim Kazanç İstisnasının Kapsamı: 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu nun 5. maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde eğitim ve öğretim işletmelerine tanınan kazanç istisnası yer almaktadır. Madde hükmüne göre; 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında yer alan okul öncesi eğitim, ilköğretim, özel eğitim ve orta öğretim özel okullarının işletilmesinden elde edilen kazançlar ilgili Bakanlığın görüşü alınmak suretiyle Maliye Bakanlığı nın belirleyeceği usûller çerçevesinde beş hesap dönemi itibarıyla kurumlar vergisinden istisnadır. İstisna kapsamında yer alan; Okul Öncesi Eğitim Okulu, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu nun 19, 20 ve 21. maddelerine göre kurulan ve mecburi ilköğretim çağına gelmemiş çocukların eğitimini sağlayan okulları, İlköğretim Okulu, 1739 sayılı Kanun un maddelerinde belirtilen ve 6-14 yaşlarındaki çocukların eğitim ve öğretimini sağlayan okulları, Orta Öğretim Okulları, 1739 sayılı Kanun un maddelerinde belirtilen ve ilköğretime dayalı, en az üç yıllık öğrenim veren genel, mesleki ve teknik öğretim okullarını, Özel Eğitim Okulları, engelliler için açılan okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarını, ifade etmektedir. 10 FK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK YAYINLARI - ÖZEL OKULLAR VERGİ UYGULAMALARI (EL KİTAPÇIĞI)

11 2.2. İstisnadan Yararlanma Koşulları: İstisnadan yararlanmak isteyen mükelleflerin faaliyete geçmelerini müteakiben Maliye Bakanlığı na yazılı olarak başvurmaları gerekmektedir. Bakanlık, Milli Eğitim Bakanlığı nın görüşünü aldıktan sonra sonucu mükellefe bildirmektedir. Uygulamada Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı nca mükellefe sonuç yazılı olarak bildirilmektedir. Maliye Bakanlığı nca mükellefe verilen olumlu cevaba istisna uygulama belgesi denilmektedir. Ek 1: (İstisna için Gelir İdaresi Başkanlığı na sunulan başvuru dilekçesi örneği.) Ek 2: (Gelir İdaresi Başkanlığı nca mükellefe verilen istisna uygulama belgesi örneği. ) 2.3. İstisnanın Süresi ve Bu Süre İçinde Yeni Okul Yapılması: İstisna faaliyete geçilen dönemden itibaren beş hesap dönemi olarak uygulanır. Kurum açma izin belgesinin daha önceki bir tarihi taşıması, istisna uygulamasının süresini değiştirmez. Örneğin, kurum açma izin belgesini 2007 yılında alan bir işletmenin Eylül 2008 tarihinde faaliyete geçmesi halinde, bu okulun işletilmesinden elde edilen kazançlara vergilendirme dönemlerinde istisna uygulanacaktır. Eğitim öğretim işletmeleri kazanç istisnasından yararlanan mükelleflerin, işletilen okullara ilave olarak yeni okul veya merkez açmaları durumunda, yeni açılan okul veya merkezden elde edilen kazanç, istisna uygulaması açısından ayrı bir birim olarak değerlendirilecektir. Diğer bir ifadeyle, istisna uygulaması okul bazında yapılacaktır. Örneğin; Ankara da 2006 yılında bir ilköğretim okulunu işletmeye başlayan Kurum (A) nın, 2007 yılında İstanbul da da bir ilköğretim okulu açması halinde, bu iki okuldan elde edilen kazançlara ilişkin istisna ayrı ayrı uygulanacaktır. Dolayısıyla, Ankara daki okuldan elde ettiği kazanç, yıllarında, İstanbul da faaliyete geçen okuldan elde edilen kazanç ise yıllarında istisnadan yararlanacaktır. İstisna uygulaması açısından, mükelleflerin kayıtlarını farklı yıllarda faaliyete geçen işletmelerinden elde edilen kazançları ayrı ayrı tespit etmeye imkan verecek şekilde tutmaları gerekmektedir. Diğer taraftan, 5580 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat çerçevesinde yeni bir okul açılışı olarak tanımlanmayan, mevcut okul kapasitesinin genişletilmesi veya başka bir binaya taşınılması hallerinde istisna uygulaması söz konusu olmayacaktır İstisnadan Yararlanan İşletmenin Satılması veya Devredilmesi: Eğitim ve öğretim istisnasından yararlanan mükelleflerin bu işletmeleri başka bir kuruma devretmeleri halinde, devralan kurum istisnadan beş hesap dönemi değil, faydalanılmayan dönem kadar yararlanacaktır. Örneğin; (A) Anonim Şirketi 2006 yılı içinde faaliyete geçen bir özel okulu, 2008 yılında (B) Limited Şirketi ne devretmiştir. Bu durumda, (B) Limited Şirketi nce istisnaya ilişkin şartların yerine getirilmesi halinde, bu özel okul işletmesinden 2008, 2009 ve 2010 yıllarında elde ettiği kazançlar kurumlar vergisinden istisna edilecektir. Devreden kurum ise söz konusu okuldan, devir tarihine kadar elde ettiği kazançlar için istisnadan yararlanabilecektir. FK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK YAYINLARI - ÖZEL OKULLAR VERGİ UYGULAMALARI (EL KİTAPÇIĞI) 11

12 2.5. İstisna Kapsamındaki Kazançlar ve İstisna Kazançların Tespitinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar: İstisna, okulların eğitim-öğretim faaliyetlerinden elde edilen kazançlarına uygulanacaktır. Eğitim-öğretim kazancı dışındaki gelirlere istisnanın uygulanması söz konusu değildir. Bu nedenle istisna uygulaması açısından, mükelleflerin kayıtlarını farklı yıllarda faaliyete geçen işletmelerinden elde edilen kazançları ayrı ayrı tespit etmeye imkan verecek şekilde ve istisna dışı kazançların istisna kazançtan ayrılacak şekilde tutmaları gerekmektedir. Aşağıda istisna kazanç ve istisna dışı kazanç belirlemesinde özellik arz eden gelirler hakkında kısa bilgilere yer verilmiştir Yemek ve Konaklama Gelirleri: Yemek ve konaklama hizmetlerinin okul bünyesinde verildiği ve bu hizmetlere ilişkin bedelin okul ücretine dahil olduğu durumlarda, elde edilen kazanç herhangi bir ayrıma tabi tutulmaksızın istisna uygulamasına konu olacak olup yemek hizmetinin dışarıdan satın alınması istisna uygulanmasına engel teşkil etmeyecektir. Bir okulun kendi bünyesinde hazırlanan yemeği okul dışına diğer şirketlere fatura etmesi halinde, bu işlemden elde ettiği kazanç eğitim-öğretim kazanç istisnasından faydalanamaz. Okul dışına yemek satışından doğan kazanç kurumlar vergisine tabi olur. Dolayısıyla, hem istisna kapsamında eğitim-öğretim faaliyeti hem de istisna dışı faaliyet ve işleri bulunan okulların hasılat, gider ve maliyet unsurlarını bu işlere göre ayrıştırması gereklidir Servis Gelirleri: Servis hizmetinin okul tarafından verilmesi halinde bu hizmet karşılığı alınan gelirlerin Kurumlar Vergisi Kanunu nda yer alan eğitim-öğretim kazançları istisnası kapsamına girip girmeyeceği konusu tereddütlüdür. 1 No lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği nde istisnanın kapsamı açıklanırken aşağıdaki ifadelere yer verilmiştir: İstisna, okulların eğitim-öğretim, merkezlerin ise rehabilitasyon faaliyetlerinden elde edilen kazançlarına uygulanacaktır. Dolayısıyla, eğitim tesisleri ile rehabilitasyon merkezlerinde yer alan büfe, kantin, kafeterya, kitap satış yeri gibi tesislerin gerek bizzat işletilmesinden gerekse kiraya verilmesinden elde edilen kazançlara istisna uygulanması söz konusu değildir. Yemek ve konaklama hizmetlerinin okul bünyesinde verildiği ve bu hizmetlere ilişkin bedelin okul ücretine dahil olduğu durumlarda, elde edilen kazanç herhangi bir ayrıma tabi tutulmaksızın istisna uygulamasına konu olacak olup yemek hizmetinin dışarıdan satın alınması istisna uygulanmasına engel teşkil etmeyecektir. Yukarıdaki metinde görüldüğü üzere taşıma hizmeti ile ilgili olarak tebliğde herhangi bir açıklama yer almamaktadır. Yemek ve konaklama bedelinden hareketle taşıma işinin de istisna kapsamında mütalaa edilmesi ihtimali mevcuttur. Ancak; bedelin okul ücretinden ayrı alınması söz konusu olursa bu durumda taşıma işi kazancı tereddütsüz bir şekilde istisnaya girmeyecektir Kantin Büfe ve Kafeterya İşletmeciliği ve Kiralanması: İstisna, eğitim-öğretim faaliyetlerinden elde edilen kazançlara uygulanacaktır. Dolayısıyla, eğitim tesislerinde yer alan büfe, kantin, kafeterya gibi tesislerin gerek bizzat işletilmesinden gerekse kiraya verilmesinden elde edilen kazançlara istisna uygulanması söz konusu değildir. 12 FK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK YAYINLARI - ÖZEL OKULLAR VERGİ UYGULAMALARI (EL KİTAPÇIĞI)

13 2.6. İstisna Faaliyetlere İlişkin Gider ve Zararlar: Kurumlar Vergisi Kanunu nun istisnaları düzenleyen 5. maddesinin son fıkrası hükmüne göre; kurumların, kurumlar vergisinden istisna edilen kazançlarına (iştirak hisseleri alımıyla ilgili finansman giderleri hariç) ilişkin giderlerinin veya istisna kapsamındaki faaliyetlerinden doğan zararlarının, istisna dışı kurum kazancından indirilmesi kabul edilmez. Özel okul işleten kurumların istisna kapsamı dışında faaliyetlerinin de olduğu durumlarda, ortak giderlerin uygun dağıtım anahtarı kullanılarak kazanç tespitinde dikkate alınması, istisna okullarla ilgili zararların vergi matrahının hesaplanmasında kanunen kabul edilmeyen gider olarak dikkate alınması gerekmektedir Ortak Giderlerin Dağıtımı: Eğitim faaliyetinde bulunan mükelleflerin eğitim faaliyetinde bulundukları birden fazla okul olması ve bu okulların bir kısmının eğitim-öğretim istisnasından faydalanması, bunun yanında eğitim-öğretim kazancı dışında gelirlerinin de bulunması durumunda kayıtlar her bir okul bazında kar zarar tespitini sağlayacak şekilde tutulmalıdır. Bu yapı oluşturulurken doğrudan her bir kampüse ilişkin gelir ve giderler ilgili kampüslerle bağlantı kurulacak şekilde kayıt altına alınmalı, hangi kampüse ilişkin olduğu belli olmayan ortak giderler ise ayrı bir alt grup altında izlenebilmeli ya da rapor edilebilmelidir. Toplam hasılat içinde her bir okulun hasılatının payı tespit edilerek, belirlenecek bir oran dahilinde herhangi bir kampüse ait olmayan ortak giderlerin dağıtılması sağlanmalıdır. Ek 3 te yer alan örnekte eğitim-öğretim kazanç istisnasından faydalanan bir kurumun, ortak giderlerinin, istisna kapsamındaki faaliyetlerle istisna kapsamı dışındaki faaliyetleri arasındaki dağılımı ile istisna kazanç hesaplaması yapılmıştır Gelir Vergisi Mükelleflerinde Eğitim Öğretim Kazanç İstisnası: Gelir Vergisi Kanunu nun 20. Maddesine göre okul öncesi eğitim, ilköğretim, özel eğitim ve orta öğretim özel okullarının işletilmesinden elde edilen kazançlar, ilgili Bakanlığın görüşü alınmak suretiyle Maliye Bakanlığı nın belirleyeceği usul ve esaslar çerçevesinde beş vergilendirme dönemi gelir vergisinden müstesnadır. İstisna, okulların faaliyete geçtiği vergilendirme döneminden itibaren başlar. Gelir Vergisi Kanunu nda yer alan istisna kazanç uygulamasının usul ve esasları hakkında 254 seri numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliği nde açıklamalarda bulunulmuştur. 3.ÖZEL EĞİTİM KURUMLARINDA KATMA DEĞER VERGİSİ UYGULAMALARI 3.1. Beyan Dönemi: 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu nun 10. maddesinde vergiyi doğuran olayın meydana gelmesi düzenlenmiştir. Maddeye göre; FK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK YAYINLARI - ÖZEL OKULLAR VERGİ UYGULAMALARI (EL KİTAPÇIĞI) 13

14 a) Mal teslimi ve hizmet ifası hallerinde, malın teslimi veya hizmetin yapılması, b) Malın tesliminden veya hizmetin yapılmasından önce fatura veya benzeri belgeler verilmesi hallerinde, bu belgelerde gösterilen miktarla sınırlı olmak üzere fatura veya benzeri belgelerin düzenlenmesi, c) Kısım kısım mal teslimi veya hizmet yapılması mutad olan veya bu hususlarda mutabık kalınan hallerde, her bir kısmın teslimi veya bir kısım hizmetin yapılması ile vergiyi doğuran olay meydana gelir. Belli bir dönemi kapsayan hizmetlerde KDV açısından vergiyi doğuran olayın meydana gelmesi için hizmetin tamamlanması gerekmemekte olup her bir vergilendirme döneminin tamamlanmasıyla bu dönem işleriyle sınırlı olmak üzere vergiyi doğuran olayın meydana geldiği kabul edilmektedir. Bu nedenle eğitim hizmetlerinde vergiyi doğuran olay eğitim hizmetinin fiilen verildiği vergilendirme dönemlerinde ortaya çıkmaktadır. 1 - Eğitim-öğretim bedelinin kısmen veya tamamen peşin ya da çek ve senetle tahsil edilmesinin veya hiç tahsil edilmemesinin bu şekilde beyan edilmesi gereken vergilere bir tesiri yoktur. Bedelin avans olarak peşin tahsil edilmesi durumunda da her bir vergilendirme dönemine isabet eden vergiler, ait oldukları dönemlerde beyan edilecektir. 2 - Belli bir süreyi kapsayacak şekilde belirlenen eğitim ücretine ilişkin katma değer vergisinin, fiilen eğitim-öğretim hizmeti verilen vergilendirme dönemine isabet eden kısmının bu vergilendirme dönemleri itibariyle hesaplanıp, beyan edilmesi gerekmektedir. 3 - Herhangi bir nedenle önceden fatura düzenlenmesi halinde ise, Kanun un 10/b maddesi uyarınca fatura bedeli üzerinden vergi hesaplanacak ve hesaplanan bu vergi faturanın düzenlendiği vergilendirme dönemine ait beyanname ile beyan edilecektir Eğitim Öğretim Faaliyetinde Bulunan İşletmelerdeki Hizmetlerde Katma Değer Vergisi Oranları: Özel okul işletmeciliği yapan kurumlarda verilen hizmetleri; -eğitim öğretim hizmeti, -yemek hizmeti, -servis taşımacılığı hizmeti ve diğer hizmetler diye sınıflandırmak mümkündür. Bilindiği üzere teslim ve hizmetlerde uygulanacak katma değer vergisi oranlarını belirleme yetkisi 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu nun 28. maddesi ile Bakanlar Kurulu na verilmiştir. Bu yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile yapılan belirlemeye göre, Kararname eki I sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, II sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, bu listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için % 18 oranında KDV uygulanmaktadır. II Sayılı Listenin B-Diğer Mal ve Hizmetler bölümünün 15. ve 24. bent hükmü aşağıya alındığı gibidir. 15- Üniversite ve yüksekokullar ile 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu, 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu ve 573 sayılı Özel Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamında verilen eğitim ve öğretim hizmetleri, Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği kapsamında verilen öğrenci taşıma servis hizmetleri ile Özel Öğrenci Yurtları Yönetmeliği hükümlerine tabi yurtlarda verilen hizmetler, 14 FK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK YAYINLARI - ÖZEL OKULLAR VERGİ UYGULAMALARI (EL KİTAPÇIĞI)

15 24- Gazino, açık hava gazinosu, bar, dans salonu, diskotek, pavyon, taverna, birahane, kokteyl salonu ve benzeri yerler hariç olmak üzere kahvehane, kır kahvesi, çay bahçesi, çay ocağı, kıraathane, kafeterya, pastane, ayakta yemek yenilen yerler, yemeği pakette satan veya diğer şekillerde yemek hizmeti sunan yerler, lokanta, içkili lokanta, kebapçı ve benzeri yerlerde verilen hizmetler (bu yerlerde verilen hizmetlerin alkollü içeceklere isabet eden kısmı hariç), Tarihli 60 seri numaralı Katma Değer Vergisi Sirküsü nün 5.3 bölümünde Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği kapsamında verilen öğrenci taşıma servis hizmetinin fiilen alt yükleniciler tarafından gerçekleştirilmesi ve bunların okul idaresi, öğrenci veya organizatör şirkete düzenlediği faturalarda öğrenci taşıma servis hizmeti ibaresinin yer alması halinde alt yüklenici tarafından yapılan bu hizmete de % 8 oranında katma değer vergisi uygulanacağı belirtilmiştir. 60 Seri numaralı Katma Değer Vergisi Sirküsü nün yayımlanması ile yürürlükten kaldırılan tarihli 25 seri numaralı Katma Değer Vergisi Sirküsü nde de aynı açıklama yer almaktaydı. Ancak Okul Servis Hizmet Yönetmeliği kapsamında verilen öğrenci taşıma işlemleri karşılığında alınan komisyon bedellerine % 8 KDV oranının uygulanması mümkün değildir. Bu tür hizmetler % 18 oranında katma değer vergisine tabi olmalıdır. Öte yandan eğitim faaliyetinde bulunan işletmelerde kira, franchising geliri, demirbaş satışı gibi gelirler söz konusu ise bu tür gelirler genel oranda (% 18) katma değer vergisine tabi olacaktır Kredi Kartı İle Yapılan Tahsilatların KDV Beyannamesinde Gösterilme Zamanı: 26/06/2001 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 83 Seri No.lu KDV Genel Tebliği nin 3. bölümünde; Ödemesi Kredi Kartı ile Yapılan Teslim ve Hizmet Bedellerinin Beyanı başlıklı bölümünde; yer alan düzenleme ile Haziran 2001 döneminden itibaren kredi kartı ile yapılan teslim ve hizmet bedellerinin katma değer vergisi beyannamelerinde gösterilmesine başlanılmıştır. 60 seri numaralı Katma Değer Vergisi Sirküsü nde kredi kartı ile yapılan tahsilatların beyanı hakkında açıklamalara da yer verilmiştir. Buna göre; 1 No.lu KDV Beyannamesinde, bir vergilendirme döneminde gerçekleştirilen teslim ve hizmetlere ait bedelin kredi kartı ile tahsil edilen kısmı, beyannamenin (Sonuç Hesapları - Diğer Bilgiler - Kredi Kartı ile Tahsil Edilen Teslim ve Hizmetlerin Katma Değer Vergisi Dahil Karşılığını Teşkil Eden Bedel) satırına yazılacaktır. KDV beyannamesinde istenilen bu bilgi, verginin tarh ve tahakkuku ile ilgili olmayan denetim amaçlı bir bilgidir. Bu satırda vergiyi doğuran olayın gerçekleşip gerçekleşmediğine bakılmaksızın bir vergilendirme döneminde kredi kartı ile yapılan tahsilatlar gösterilecektir. Bu satırda yer alan tutarların Beyannamenin Sonuç Hesapları kulakçığındaki Teslim ve Hizmetlerin Karşılığını Teşkil Eden Bedel ile uyum göstermemesi ve bu hususun vergi dairesince mükellefe sorulması durumunda, farklılığın; - Farklı vergi oranına tabi teslim ve hizmet bedelleri ile vergiye tabi olmayan veya vergiden istisna edilen işlemler, - İlgili firma veya kurumlar adına pos cihazı ile yapılan (elektrik, su, telefon, faturaları vb.) tahsilatlar, - Avans ödemeleri, FK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK YAYINLARI - ÖZEL OKULLAR VERGİ UYGULAMALARI (EL KİTAPÇIĞI) 15

16 - Vergisi önceden beyan edilmiş işlemlerin sonraki taksitlerinin kredi kartı yoluyla tahsilatı, gibi sebeplerden kaynaklandığının izah gerekçesi olarak gösterilmesi mümkündür Ücretsiz Okutulan Öğrencilerde Katma Değer Vergisi Uygulaması: Bilindiği üzere katma değer vergisinin konusu mal ve hizmet teslimidir sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu nun 5. maddesinde vergiye tabi bir hizmetten, işletme sahibinin, işletme personelinin veya diğer şahısların karşılıksız yararlandırılması hizmet sayılır, hükmü vardır.bu nedenle karşılıksız yararlanma söz konusu olsa bile hizmetin verildiği durumda katma değer vergisinin konusuna giren bir işlemden söz edilebilir. Teslim ve hizmet işlemlerinde matrah, bu işlemlerin karşılığını teşkil eden bedeldir. Katma Değer Vergisi Kanunu nda bedeli bulunmayan veya bilinmeyen işlemlerin matrahının emsal bedel olduğu belirtilmiştir. Emsal bedel VUK nun 267. maddesinde gerçek bedeli olmayan veya bilinmeyen veyahut doğru olarak tespit edilemeyen bir malın, değerleme gününde satılması halinde emsaline nazaran haiz olacağı değer şeklinde tanımlanmıştır sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu nun 13. maddesine göre; kurumlar, öğrenim gören öğrenci sayısının yüzde üçünden az olmamak üzere ücretsiz öğrenci okutmakla yükümlüdürler. Bakanlıkça bu oran yüzde ona kadar artırılabilir. Ücretsiz okutulacak öğrencilerin yüzdesi, seçimi ve kurumlara kabul şartlarına ilişkin usûl ve esaslar yönetmelikle belirlenir. Kanunda bahsedilen yönetmelik, Özel Öğretim Kurumlarında Ücretsiz Veya Burslu Okutulacak Öğrenci Ve Kursiyerler Hakkında Yönetmelik adıyla 11 Şubat 2009 tarihli Resmi Gazete de yayımlanmıştır sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu nun 17/2-b maddesi gereğince 5580 sayılı Kanun hükümlerine tabi özel okullar tarafından ilgili dönemdeki kapasitelerinin % 10 una kadar öğrencinin bedelsiz okutulması durumunda katma değer vergisi istisnası söz konusudur. Bu şekilde ücretsiz okutulan öğrencilere okulca verilen bir eğitim hizmeti söz konusu olduğu için (her bir ücretsiz öğrenci için ayrı ayrı) bedel gösterilmese de fatura düzenlenmesi gereklidir. Faturada ücretsiz okutulan öğrenci ve KDV Kanunu nun 17/2.b maddesine göre KDV hesaplanmamıştır. ibarelerinin yazılmasında fayda bulunmaktadır. Yukarıda adı geçen yönetmelik hükümleri dışında; kurum ortaklarının, personelinin kendi ya da yakınlarının çocuklarının ücretsiz okutulması halinde KDV istisnasının uygulanamayacağını emsal bedel üzerinden KDV hesaplanması gerektiği kanaatindeyiz. Bu kişilere eğitim ücretinde yapılan indirimlerde de aynı sorun gündeme gelecektir. Öte yandan; kurum ortakları, kurum personeli ve bunların akrabalarının çocuklarının bedelsiz ya da emsal bedele göre düşük ücretle öğrenim görmesi, Kurumlar Vergisi Kanunu nun transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı hükümlerine göre kurumlar vergisi açısından da problem oluşturmaktadır. 16 FK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK YAYINLARI - ÖZEL OKULLAR VERGİ UYGULAMALARI (EL KİTAPÇIĞI)

17 3.5. Teslimi Katma Değer Vergisine Tabi Olmayan Eğitim Hizmetleri ile İlgili Yüklenilen Katma Değer Vergisi İndirimi: Katma Değer Vergisi Kanunu nun 17/2-b maddesinde yer alan istisna, kısmi istisna niteliğinde bir istisnadır. Kısmi istisna kapsamındaki hizmetlerle ilgili olarak yüklenilen katma değer vergilerinin indirimi aynı kanunun 30 ve 32. maddeleri gereğince mümkün değildir. Bu tür hizmetlerle ilgili yüklenilen katma değer vergileri indirimlerden geri çekilerek, maliyet unsuru olarak dikkate alınmalıdır. 26 seri numaralı Katma Değer Vergisi Tebliği nde kısmi istisna kapsamında indirimi mümkün olmayan gider ya da maliyet unsuru olabilecek katma değer vergilerinin hesaplamasına ilişkin düzenleme mevcuttur. Buna göre; İndirim hakkı tanınan ve tanınmayan işlemleri birlikte yapan mükellefler, alışlarında yüklendikleri vergileri, herhangi bir ayırım yapmaksızın tamamen o dönemde indirebilir katma değer vergisi hesabına intikal ettireceklerdir. Daha sonra aynı dönemde, toplam satışlar içinde indirim hakkı tanınmayan işlemlerin oranı bulunacak, bu oran, o dönemdeki toplam satışlar nedeniyle yüklenilen vergilere uygulanarak, istisna kapsamına giren işlemler dolayısıyla yüklenilen vergi miktarı hesaplanacaktır. Bu şekilde bulunacak, vergisiz satışlara (kısmi istisna kapsamına giren işlemlere) ait yüklenilen vergiler, indirilebilir katma değer vergisi hesabından çıkartılarak, gider veya maliyet hesaplarına intikal ettirilecektir. İndirilecek verginin bulunmaması veya yetersiz olması halinde artan kısım, fazla ve yersiz hesaplanan vergi olarak beyan edilecektir. Ücretsiz okutulan öğrencilerden elde edilen bir satış bedeli (hasılat) olmadığından, bu hesaplamayı yapabilmek için diğer öğrencilere uygulanan ücreti emsal alarak ücretsiz öğrencilerden alınmayan satış hasılatın bulunması, daha sonra bu tutar ile kurumun fiili satış hasılatının kıyaslanması yöntemi ile indirilmeyecek KDV tespit edilebilir. Aşağıda konu ile ilgili bir hesaplama örneğine yer verilmiştir. ÖRNEK: 5580 sayılı yasa kapsamında faaliyette bulunan X Eğitim Hizmetleri A.Ş. nin Ocak 2011 dönemi katma değer vergisi matrahı ,00 TL, Ocak 2011 dönemine ait indirilecek katma değer vergisi toplamı ise ,00 TL dir. Kurumun Ocak 2011 dönemi KDV matrahının tümünü eğitim öğretim faaliyeti hasılatı; İndirim konusu yapılan KDV tutarını ise bu faaliyet için yüklenilen KDV ile amortismana tabi iktisadi kıymetler ve genel giderler dolayısı ile yüklenilen KDV ler oluşturmaktadır. X A.Ş. eğitim-öğretim faaliyetini A ve B Kampüslerinde yürütmektedir. A Kampüsü nün öğrenci kapasitesi 1500; B Kampüsü nün öğrenci kapasitesi ise 1200 dür. A Kampüsü 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu nun 5/1-(ı) maddesinde yer alan eğitim-öğretim kazanç istisnasından faydalanmaktadır. Kampüslerde verilen yıllık eğitim ücreti katma değer vergisi hariç A Kampüsü nde ,00TL; B Kampüsü nde ise ,00 TL dir. Eğitim ücretleri 10 aylık sürede fatura edilmektedir. A Kampüsü nde 100, B Kampüsü nde ise 80 öğrenci ücretsiz okutulmaktadır. Ücretsiz okutulan öğrencilere verilen hizmetin aylık emsal bedelleri toplamı A Kampüsü nde (10.000,00/10*100=) ,00 TL; B Kampüsü nde (16.000,00/10*80=) ,00 TL olmak üzere toplam ( ,00 TL ,00 TL=) ,00 TL dir. 26 seri numaralı Katma Değer Vergisi Tebliği nde yer alan açıklamalar çerçevesinde X A.Ş. de ücretsiz okuyan öğrencilerle ilgili olarak kısmi istisna kapsamında yer alan teslimlerle ilgili yüklenilen ancak indirim konusu yapılması mümkün olmayan katma değer vergisi tutarı hesaplaması ile gider ya da maliyet unsuru olarak dikkate alınacak tutar hesaplamaları aşağıda gösterildiği gibi olacaktır. FK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK YAYINLARI - ÖZEL OKULLAR VERGİ UYGULAMALARI (EL KİTAPÇIĞI) 17

18 a- Kısmi İstisna Kapsamındaki Teslimlerle İlgili Yüklenilen Katma Değer Vergisi: Katma Değer Vergisi Matrahı ,00 İstisna-Emsal Bedeller Toplamı (KDVK-17/2-b) ,00 Toplam Teslim ve Hizmet Bedeli ,00 İstisna Kapsamındaki Teslimin Toplam Teslim İçindeki Oranı ( / =) %5,7 Döneme Ait İndirilecek Katma Değer Vergisi Toplamı ,00 Dönem İndiriminden Kısmi İstisna Kapsamındaki Teslimlere Düşen Pay ( ,00*%5,7=) ,00 b- Gider veya Maliyet Olarak Dikkate Alınacak İndirilemeyen Katma Değer Vergisi: A Kampüsü nde Ücretsiz Okuyan Öğrencilerin Emsal Bedeli ,00 B Kampüsü nde Ücretsiz Okuyan Öğrencilerin Emsal Bedeli ,00 Toplam İstisna ,00 İstisna Tutar İçinde A Kampüsü nün Oranı ( / =) 0,44 İstisna Tutar İçinde B Kampüsü nün Oranı ( / =) 0,56 A Kampüsüne İlişkin Maliyetlere Gitmesi Gereken Tutar ( ,00*0,44=) ,00 B Kampüsüne İlişkin Maliyetlere Gitmesi Gereken Tutar ( ,00*0,56=): ,00 A Kampüsü nde okuyan öğrencilerle ilgili olarak yüklenildiği kabul edilen ancak indirim konusu yapılması mümkün olmadığı için maliyet ya da gider unsuru olarak dikkate alınması gereken ,00 TL nin, A Kampüsü nün eğitim-öğretim kazanç istisnasından faydalanması nedeniyle A Kampüsü kar zararı hesaplamasında dikkate alınması, istisna kazancın bu doğrultuda belirlenmesi ya da söz konusu tutarın Kanunen Kabul Edilmeyen Gider olarak dikkate alınması gerekir. B Kampüsü nde ücretsiz okuyan öğrencilerle ilgili yüklenildiği kabul edilen ancak indirim yapma imkanı olmayan ,00 TL nin ise kurum kazancı hesaplamasında maliyet ya da gider olarak dikkate alınması gerekir İndirimli Orana Tabi İşlemlerde İade ve Mahsup Uygulaması: Katma Değer Vergisi Kanunu nun 29. maddesinin 2 numaralı fıkrası ile 28. maddesi uyarınca Bakanlar Kurulu tarafından vergi nispeti indirilen teslim ve hizmetlerle ilgili olup yılı içerisinde indirilemeyen ve tutarı Bakanlar Kurulunca tespit edilecek sınırı aşan verginin iadesi uygulanmasına ilişkin usul ve esasların tespiti konusunda Maliye Bakanlığı na yetki verilmiştir. 18 FK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK YAYINLARI - ÖZEL OKULLAR VERGİ UYGULAMALARI (EL KİTAPÇIĞI)

19 Bu düzenleme sonucunda teslimleri indirimli oranda KDV ye tabi olan mükelleflerin genel oranda katma değer vergisine tabi yüklenimleri nedeniyle oluşan KDV yükü giderilmeye çalışılmıştır. Özel eğitim kurumlarında verilen ana hizmetler indirimli oranda (%8 oranında) KDV ye tabidir. Bu nedenle özel eğitim kurumlarının Katma Değer Vergisi Kanunu nun yukarıda yer alan düzenlemesinden yararlanmaları mümkündür. Özel eğitim kurumlarındaki maliyet ve giderlerin önemli bir kısmını katma değer vergisine tabi olmayan personel giderleri oluşturmaktadır. Bu nedenle özel eğitim kurumlarında indirimle giderilemeyen katma değer yükü istisnai durumlar haricinde çok fazla olmayabilir. Ancak özellikle kira giderlerinin ve amortismana tabi iktisadi kıymet alımlarının yüksek olduğu işletmelerde indirimle giderilmeyen katma değer vergileri işletmeler için bir yük oluşturabilmektedir. Bu durumda olan işletmelerin katma değer vergisi Kanununun yukarıda yer alan düzenlemesi çerçevesinde yüklenmiş olduğu katma değer vergisi yükünü iade yolu ile gidermesi mümkündür. Maliye Bakanlığı indirimli orana tabi işlemlerdeki iade usul ve esasları hakkında muhtelif tebliğler çıkarmıştır ve izleyen yıllarda gerçekleştirilecek indirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV alacaklarının iadesine ilişkin usul ve esaslar 99 seri numaralı Katma Değer Vergisi Tebliği nde düzenlenmiştir. Yapılan düzenlemeler ile mükellefler; - Yıl içinde vergilendirme dönemi itibariyle indirimle giderilemeyen iade alacağını mahsuben, - Yıl içinde mahsuben iade edilemeyen kısmın ise izleyen yıl içinde mükellefin isteğine bağlı olarak, nakden veya mahsuben iade olarak alabileceklerdir. Yılı içinde mahsuben iade edilemeyen kısmın iade talebi en erken izleyen yılın Ocak dönemine ait olup Şubat ayı içinde verilecek, en geç Kasım dönemine ait olup Aralık ayı içinde verilecek KDV beyannameleri ile yapılabilecektir. 4.ÖZEL EĞİTİM KURUMLARINDA BELGE DÜZENİ 213 sayılı Vergi Usul Kanunu nun 229. maddesinde; Fatura, satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticari vesikadır. şeklinde tanımlanmıştır. Yukarıdaki tanımdan da anlaşılacağı üzere fatura satılan emtia veya yapılan iş karşılığı düzenlenen bir belgedir. Bu kapsamda bedeli tahsil edilmeyecek olsa bile bir mal teslimi ya da hizmet ifası sözkonusu ise mal teslim eden ya da hizmet ifa eden kişinin fatura düzenleme yükümlülüğü doğmuş olmaktadır. VUK un 231/5 nci maddesinde Fatura malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azami yedi gün içinde düzenlenir. Bu süre içerisinde düzenlenmeyen faturalar hiç düzenlenmemiş sayılır. hükmü yer almaktadır. Buna göre, özel eğitim ve öğretim kurumlarında hizmet her ne kadar dokuz aylık bir süreçte tamamlanıyor ise de her KDV dönemine isabet eden hizmet ifası kısmi teslim sayılacağından her ayın bitiminden itibaren o aya ait hizmet faturasını yedi gün içerisinde düzenlenmesi gerekmektedir. FK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK YAYINLARI - ÖZEL OKULLAR VERGİ UYGULAMALARI (EL KİTAPÇIĞI) 19

20 5.ÖZEL HESAP DÖNEMİ UYGULAMASI 5.1. Özel Hesap Dönemi ve Özel Hesap Dönemine Geçiş: 213 sayılı Vergi Usul Kanunu nun 174. maddesine göre Defterler hesap dönemi itibariyle tutulur. Kayıtlar her hesap dönemi sonunda kapatılır ve ertesi dönem başında yeniden açılır. Hesap dönemi normal olarak takvim yılıdır. Şu kadar ki, takvim yılı dönemi faaliyet ve muamelelerinin mahiyetine uygun bulunmayanlar için, bunların müracaatı üzerine Maliye Bakanlığı 12 şer aylık özel hesap dönemleri belli edebilir. Bu maddeye göre özel hesap dönemi tayin edilenlerin ticari ve zirai kazançları, hesap dönemlerinin kapandığı takvim yılının kazancı sayılır. Eğitim-öğretim faaliyetinde bulunan kurumlarda faaliyet eğitim dönemleri itibariyle yürütülür. Bu tür işletmelerde hesap dönemi takvim yılı olarak kullanıldığında gelir ve giderler bölünebilmektedir. Örneğin; eğitim yılının Eylül-Aralık/2010 dönemi hasılat ve giderleri 2010 yılı kurum kazancında dikkate alınırken; Ocak-Haziran/2011 dönemi hasılat ve giderleri 2011 dönemi kurum kazancına dahil edilmektedir. Bu nedenle eğitim faaliyetinde bulunan kurumlarda özel hesap döneminin kullanılması mali tabloların sağlıklı analizi ve dönem kurum kazancının doğru tespiti açısından avantaj sağlayabilir. Normal takvim yılı içerisinde kurulup faaliyete başlayan kurumlar vergisi mükellefi bir firma özel hesap dönemine geçebilmek için ilk önce bu talebinin gerekçesini de içeren bir dilekçe ile birlikte Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Kurumlar Vergisi Grup Başkanlığı na başvuru yapmalıdır. Başvuru dilekçesinde firmanın tanıtıcı bilgilerine yer verilmeli ve özel hesap dönemine geçilmek istenilmesinin gerekçeleri belirtilmelidir. Ayrıca başvuru dilekçesinde firma için uygun olduğu düşülen hesap döneminin de başlangıç ve bitiş tarihleri ile belirtilmesi gerekmektedir. Ek: 4 (Başvuru Dilekçesi Örneği) Maliye Bakanlığı kurumun özel hesap dönemine geçme talebini değerlendirir. Kurumun özel hesap dönemine geçişi onaylanır ise firmaya bunu yazılı olarak bildirir. Söz konusu yazıda özel hesap döneminin başlangıç ve bitiş tarihleri ve ile hangi tarihten sonra özel hesap dönemine tabi olunacağı ayrıca belirtilir. Ek: 5 (Maliye Bakanlığı Bilgilendirme Yazısı Örneği) 5.2. Özel Hesap Dönemine Tabi İşletmelerde Geçici Vergi ve Kurumlar Vergisi Beyan ve Ödeme Tarihleri: Kurumlar vergisi beyannamesi, hesap döneminin kapandığı ayı izleyen dördüncü ayın birinci gününden yirmibeşinci günü akşamına kadar mükellefin bağlı olduğu vergi dairesine verilir ve aynı ayın sonuna kadar ödenir. Geçici vergi beyannameleri ise beyan dönemini izleyen ikinci ayın ondördüncü günü akşamına kadar bağlı olunan vergi dairesine beyan edilir ve onyedinci günü akşamına kadar ödenir. Özel hesap dönemine geçen işletmelerin geçici vergi ve kurumlar vergisi beyan ve ödeme süreleri hesap dönemini takvim yılı olarak kullanan işletmelere göre farklılaşmaktadır. Örneğin 1 Eylül-31 Ağustos dönemini özel hesap dönemi olarak uygulayan işletmelerde geçici vergi ve kurumlar vergisi beyan ve ödeme tarihleri aşağıdaki gibi olacaktır. 20 FK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK YAYINLARI - ÖZEL OKULLAR VERGİ UYGULAMALARI (EL KİTAPÇIĞI)

MÜKELLEF HİZMETLERİ KATMA DEĞER VERGİSİ GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

MÜKELLEF HİZMETLERİ KATMA DEĞER VERGİSİ GRUP MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI MÜKELLEF HİZMETLERİ KATMA DEĞER VERGİSİ GRUP MÜDÜRLÜĞÜ KDV TAMİMLERİ (BİRLEŞTİRİLMİŞ VE GÜNCELLENMİŞ) İÇİNDEKİLER BÖLÜM I GENEL MEVZUAT BİLGİSİ VE ÖZELLİK ARZ EDEN DURUMLAR...

Detaylı

BİNEK OTO KİRALAMALARINDA VERGİ UYGULAMALARI

BİNEK OTO KİRALAMALARINDA VERGİ UYGULAMALARI BİNEK OTO KİRALAMALARINDA VERGİ UYGULAMALARI Ömer GEZER * Bilgehan ÇİÇEK ** A. GİRİŞ: İşletmeler binek otomobil ihtiyaçlarını satın alma ya da kiralama yoluyla karşılayabilmektedirler. Şirkete alınıp,

Detaylı

SUNUŞ. Mustafa DÜNDAR Gelirler Başkontrolörü

SUNUŞ. Mustafa DÜNDAR Gelirler Başkontrolörü SUNUŞ Ülkemizde yasaların çok hızlı değiştiği bir dönemi yaşamaktayız. Aynı zamanda, bu dönemde Maliye Bakanlığı nca yapılan düzenlemeler de dikkate alındığında mevzuatı izlemek, değişiklikleri anlamak,

Detaylı

Bu rehber, basım tarihinde yürürlükte olan mevzuat dikkate alınarak hazırlanmıştır.

Bu rehber, basım tarihinde yürürlükte olan mevzuat dikkate alınarak hazırlanmıştır. Bu rehber, basım tarihinde yürürlükte olan mevzuat dikkate alınarak hazırlanmıştır. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı Yayın No: 099 Aralık 2009 KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTE İŞLETME

Detaylı

YURT DIŞINDA ÖDENEN VERGİLERİN MAHSUBU

YURT DIŞINDA ÖDENEN VERGİLERİN MAHSUBU YURT DIŞINDA ÖDENEN VERGİLERİN MAHSUBU I. GİRİŞ : Türkiye de faaliyette bulunan kurumların yurt dışında faaliyette bulunmaları ve kazanç elde etmeleri değişik şekillerde gerçekleşebilir. Buna göre söz

Detaylı

2012 Yılı Dönem Sonu İşlemlerinde Özellik Arzeden Hususlar

2012 Yılı Dönem Sonu İşlemlerinde Özellik Arzeden Hususlar KPMG TÜRKİYE 2012 Yılı Dönem Sonu İşlemlerinde Özellik Arzeden Hususlar Ocak 2013 kpmg.com.tr kpmgvergi.com 1 Investment in Turkey İçindekiler Birinci Bölüm 8 1. İşletme Varlıklarına (aktif) İlişkin Değerleme

Detaylı

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ Sayfa 1 / 348 26 Nisan 2014, Sayı : 28983 Maliye Bakanlığından: KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ Bu Tebliğin konusunu, 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun1ilgili

Detaylı

TÜREV ÜRÜNLER VE VERGİLENDİRİLMESİ MUZAFFER UZER

TÜREV ÜRÜNLER VE VERGİLENDİRİLMESİ MUZAFFER UZER TÜREV ÜRÜNLER VE VERGİLENDİRİLMESİ MUZAFFER UZER CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ MANİSA, MAYIS 2012 1 GİRİŞ Türev Ürünler ve Vergilendirilmesi konulu makalenin

Detaylı

Ata DĠLĠÇIKIK E. BaĢ Hesap Uzmanı

Ata DĠLĠÇIKIK E. BaĢ Hesap Uzmanı MAKALE Ata DĠLĠÇIKIK E. BaĢ Hesap Uzmanı MERKEZİ TÜRKİYE DE BULUNAN ŞİRKETLERİN YURTDIŞI ŞUBELERİNDE ÇALIŞAN PERSONELİN SOSYAL GÜVENLİKLERİ VE ÜCRETLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ ÖZET Ülkemizde son zamanlarda

Detaylı

GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 4435 GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 3/5/2005 No : 2005/8844 Dayandığı Kanunun Tarihi : 10/12/2003 No : 5018 Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 8/6/2005 No : 25839

Detaylı

Basit Usule Tabi Mükellefler İçin VERGİ REHBERİ. www.gib.gov.tr ÜCRETSİZDİR

Basit Usule Tabi Mükellefler İçin VERGİ REHBERİ. www.gib.gov.tr ÜCRETSİZDİR Basit Usule Tabi Mükellefler İçin VERGİ REHBERİ 2015 www.gib.gov.tr ÜCRETSİZDİR BASİT USULE TABİ MÜKELLEFLER İÇİN VERGİ REHBERİ 2015 ÜCRETSİZDİR Bu rehbere elektronik ortamda www.gib.gov.tr internet sayfasından

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/54

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/54 DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Sun Plaza No:24 34398 Maslak İstanbul, Türkiye Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60 15 www.deloitte.com.tr www.verginet.net VERGİ SİRKÜLERİ

Detaylı

DÖNEM SONU İŞLEMLERİ MUHASEBE VE VERGİSEL BOYUTU İŞBİRLİĞİ İLE Ocak 2008

DÖNEM SONU İŞLEMLERİ MUHASEBE VE VERGİSEL BOYUTU İŞBİRLİĞİ İLE Ocak 2008 DÖNEM SONU İŞLEMLERİ MUHASEBE VE VERGİSEL BOYUTU İŞBİRLİĞİ İLE Ocak 2008 DÖNEM SONU İŞLEMLERİ MUHASEBE VE VERGİSEL BOYUTU GİRİŞ İşletmelerin süresiz olarak varsayılan ömrü, faaliyet sonuçlarının tespiti

Detaylı

MÜKELLEF HİZMETLERİ TAHSİLAT GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

MÜKELLEF HİZMETLERİ TAHSİLAT GRUP MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI MÜKELLEF HİZMETLERİ TAHSİLAT GRUP MÜDÜRLÜĞÜ 6183 SAYILI KANUN İLE İLGİLİ OLARAK UYGULAMA BİRLİĞİNİN SAĞLANMASI AMACIYLA DAHA ÖNCE YAPILAN TAMİMLERİN GÜNCELLENMESİ VE BİRLEŞTİRİLMESİ

Detaylı

Turizm sektörüne özgü vergisel konular. Sektörel Vergi Rehberleri Serisi İstanbul, Kasım 2014

Turizm sektörüne özgü vergisel konular. Sektörel Vergi Rehberleri Serisi İstanbul, Kasım 2014 Turizm sektörüne özgü vergisel konular Sektörel Vergi Rehberleri Serisi İstanbul, Kasım 2014 İçindekiler 1. Incoming Turlarda KDV Uygulaması 2. Outgoing Turlarda KDV Uygulaması 3. Turist Rehberlerine

Detaylı

(Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi nin Haziran 2014 sayısında yayınlanmıştır.)

(Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi nin Haziran 2014 sayısında yayınlanmıştır.) YURTDIŞINDAKİ FİRMANIN KADROSUNDA (ÜCRET BORDROSUNDA) YER ALAN VE TÜRKİYE YE GEÇİCİ GÖREVLE GÖNDERİLMİŞ YABANCI PERSONELİN YURT DIŞINDAN ÖDENEN ÜCRETİNİN YA DA SİGORTA PRİM MALİYETİNİN TÜRKİYE DEKİ ŞİRKETE

Detaylı

TÜRKİYE DE YERLEŞİK OLMAYANLARA YAPILAN MAL TESLİMLERİNDE KDV İSTİSNASI

TÜRKİYE DE YERLEŞİK OLMAYANLARA YAPILAN MAL TESLİMLERİNDE KDV İSTİSNASI 10 mustafa inanc:layout 1 11/9/10 3:12 PM Page 151 TÜRKİYE DE YERLEŞİK OLMAYANLARA YAPILAN MAL TESLİMLERİNDE KDV İSTİSNASI Mustafa İNANÇ* 1-Kapsam Türkiye de yerleşik olmayan turistlerin ve yurtdışında

Detaylı

i) Numune verilmek amacıyla prototiplerden kopyalar çıkarılıp dağıtılması ve reklam amaçlı tüketici testleri, j) Üretim ve üretim altyapısına yönelik

i) Numune verilmek amacıyla prototiplerden kopyalar çıkarılıp dağıtılması ve reklam amaçlı tüketici testleri, j) Üretim ve üretim altyapısına yönelik YÖNETMELĐK Maliye Bakanlığı ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: ARAŞTIRMA VE GELĐŞTĐRME FAALĐYETLERĐNĐN DESTEKLENMESĐNE ĐLĐŞKĐN UYGULAMA VE DENETĐM YÖNETMELĐĞĐ BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

V.U.K VE T.C.K AÇISINDAN SAHTE VE MUHTEVİYATI İTİBARİYLE YANILTICI BELGE KULLANIMINDA BİLEREK YA DA BİLMEYEREK AYRIMI

V.U.K VE T.C.K AÇISINDAN SAHTE VE MUHTEVİYATI İTİBARİYLE YANILTICI BELGE KULLANIMINDA BİLEREK YA DA BİLMEYEREK AYRIMI V.U.K VE T.C.K AÇISINDAN SAHTE VE MUHTEVİYATI İTİBARİYLE YANILTICI BELGE KULLANIMINDA BİLEREK YA DA BİLMEYEREK AYRIMI HAZIRLAYAN Mehmet NALBAT Vergi Denetmen Yrd. Nisan 2008 SAKARYA İÇİNDEKİLER I-GİRİŞ...3

Detaylı

S İ R K Ü L E R : 2 0 1 3 / 3 2

S İ R K Ü L E R : 2 0 1 3 / 3 2 02.07.2013 S İ R K Ü L E R : 2 0 1 3 / 3 2 Yeni Gelir Vergisi Kanun Tasarısında Yer Alan Önemli Hususlar Mevcut uygulamada, gerçek kişilerin gelirleri Gelir Vergisi Kanununa göre, kurumların kazançları

Detaylı

TÜRKİYE DE YERLEŞMİŞ OLMAYANLAR (DAR MÜKELLEFLER) İÇİN KİRA GELİRİ REHBERİ

TÜRKİYE DE YERLEŞMİŞ OLMAYANLAR (DAR MÜKELLEFLER) İÇİN KİRA GELİRİ REHBERİ TÜRKİYE DE YERLEŞMİŞ OLMAYANLAR (DAR MÜKELLEFLER) İÇİN KİRA GELİRİ REHBERİ 2015 www.gib.gov.tr ÜCRETSİZDİR TÜRKİYE DE YERLEŞMİŞ OLMAYANLAR (DAR MÜKELLEFLER) İÇİN KİRA GELİRİ REHBERİ 2015 ÜCRETSİZDİR Bu

Detaylı

YATIRIMCILAR İÇİN YATIRIM VE TEŞVİK REHBERİ

YATIRIMCILAR İÇİN YATIRIM VE TEŞVİK REHBERİ DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ YATIRIMCILAR İÇİN YATIRIM VE TEŞVİK REHBERİ HAZİRAN 2009 LEFKOŞA İ Ç İ N D E K İ L E R Sayfa 1. GENEL BİLGİ 1-3 1.1. Coğrafi Konum ve Nüfus 1 1.2. İklim 1 1.3. Politik Sistem 2 1.4.

Detaylı

GİDER PUSULASI İLE AYNI KİŞİYE SÜREKLİ YAPILAN ÖDEMELERDE SİGORTA VE VERGİ RİSKLERİ

GİDER PUSULASI İLE AYNI KİŞİYE SÜREKLİ YAPILAN ÖDEMELERDE SİGORTA VE VERGİ RİSKLERİ GİDER PUSULASI İLE AYNI KİŞİYE SÜREKLİ YAPILAN ÖDEMELERDE SİGORTA VE VERGİ RİSKLERİ Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi, Aralık 2013 ve Ocak 2014 sayılarında yayınlanmıştır. Bilindiği üzere uygulamada mükellefler

Detaylı

DUBAİ STARR SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 30 EYLÜL 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DENETİM RAPORU

DUBAİ STARR SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 30 EYLÜL 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DENETİM RAPORU 1 OCAK 30 EYLÜL 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DENETİM RAPORU 1 OCAK - 30 EYLÜL 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA SINIRLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BİLANÇO...

Detaylı

TÜM YÖNLERİYLE ÖTV`NİN ÖRNEKLİ ANLATIMI

TÜM YÖNLERİYLE ÖTV`NİN ÖRNEKLİ ANLATIMI TÜM YÖNLERİYLE ÖTV`NİN ÖRNEKLİ ANLATIMI HAZIRLAYAN Ali HİTALOĞLU Vergi Denetmen Yrd. Eylül 2008 SAKARYA İÇİNDEKİLER I. GİRİŞ...3 II. ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNU UYGULAMASI...3 A.VERGİNİN KONUSU...3 1.

Detaylı

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU ALT KOMİSYON METNİ Esas No : /06/2014 1/931, 2/2056, 2/1837, 2/1716, 2/1655, 2/1426, 2/1350, 2/368, 2/453, 2/601, 2/1227, 2/1652, 2/1657, 2/1498, 2/1364, 2/1200, 2/1217, 2/1222,

Detaylı

3) İŞ BİTİRME BELGESİ NASIL DÜZENLENİR?

3) İŞ BİTİRME BELGESİ NASIL DÜZENLENİR? 3) İŞ BİTİRME BELGESİ NASIL DÜZENLENİR? İş deneyim belgesini, belge düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşlar düzenler. Gerçek kişiler ve belge düzenlemeye yetkili olmayan kurum ve kuruluşlar tarafından

Detaylı

MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI

MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 No.lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri Enflasyon düzeltmesi hesapları dahil TÜRMOB YAYINLARI- 234 Dizgi - Düzenleme

Detaylı

BÖLÜNME RAPORU : EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ. : Yıldızposta cad. no 17/4 Gayrettepe İstanbul

BÖLÜNME RAPORU : EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ. : Yıldızposta cad. no 17/4 Gayrettepe İstanbul BÖLÜNME RAPORU MADDE 1 BÖLÜNME İŞLEMİNE TARAF ŞİRKETLERİ TANITICI GENEL BİLGİLER Bölünen Ortaklık : EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ Vergi Dairesi ve No su : Mecidiyeköy 9860028832 İkametgahı

Detaylı

6552 sayılı KANUNUN (TORBA) GETİRDİKLERİ. (Belediyeleri İlgilendiren Maddeler)

6552 sayılı KANUNUN (TORBA) GETİRDİKLERİ. (Belediyeleri İlgilendiren Maddeler) 6552 sayılı KANUNUN (TORBA) GETİRDİKLERİ (Belediyeleri İlgilendiren Maddeler) 15/9/2014 İÇİNDEKİLER 1- GİRİŞ... 4 2- VERGİ BORÇLARININ YAPILANDIRILMASI (Madde 73)... 4 A) YAPILANDIRMA KAPSAMINDAKİ BORÇLAR...

Detaylı