Meme Kanserinin Geneti i ve Risk Faktörleri Prof. Dr. Melek Öztürk

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Meme Kanserinin Geneti i ve Risk Faktörleri Prof. Dr. Melek Öztürk"

Transkript

1 . Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Meme Kanseri Sempozyum Dizisi No: 54 Aral k 2006; s Meme Kanserinin Geneti i ve Risk Faktörleri Prof. Dr. Melek Öztürk Meme kanseri ve di er maligniteler hücre büyümesi ve geliflimine kat lan önemli hücresel yollar etkileyen genetik de iflimler ile çok ad ml bir ifllem sonucu ortaya ç kar. Ço u genetik de iflimler sadece kanserli dokudaki kanser hücrelerinde gözlenirken, daha az s kl kla da olsa germ hücrelerindeki genetik de iflimler ile ortaya ç kan maligniteler kal tsal özellik tafl rlar. Genomdaki bu kal tsal veya kal tsal olmayan genetik de iflimler, belli hücresel genlerin belli özel de iflimleri ile iliflkili bulunmufltur. Bunlar onkogenler olarak isimlendirilirler ve normal ifllevlere sahip bir di er gen grubundan (protoonkogenlerden) türevlenirler. Proto-onkogenler normal hücre büyümesi ve farkl laflmas için önemli olan baz proteinlere ait kodlar içerirler. E er bir mutasyon sonucu proto-onkogenin yap s de iflirse oluflan hasar, genin dolay s ile gen ürünün yap s n n de iflmesine neden olur ve çeflitli yollarla hücre bölünmesinin kontrolü ortadan kalkar ve malignite ortaya ç kar. Kanser oluflumunda, onkogenlerden baflka önemli ikinci bir gen grubu da tümör-bask lay c genlerdir. Bu iki gen grubu kanserogenezde birbiriyle z t etkilidir. Onkogenler malign transformasyona neden olurken tümör bask lay c genler, hücre büyümesinde ifllev gören genleri kontrol ederek tümör oluflumunu engellerler. E er bu tümör bask lay c genlerde bir hasar olursa büyüme kontrolü ortadan kalkaca ndan kanser ortaya ç kar. (1,2) Onkogenlerin kanser oluflumuna kat lmas hakk nda iki hipotez vard r. Birincisi; onkogenin ekspresyon seviyelerindeki kantitatif de ifliklikler, ikincisi onkogen yap s nda meydana gelen de iflikliklerdir. Onkogenlerdeki de ifliklikler nokta mutasyonu, gen delesyonu, kromozomlarda yeni düzenlenmeler, gen amplifikasyonu (gen ço alt m ) ve insersiyonal mutagenez (yeni DNA kat l m ) olarak s ralanabilir. Proto-onkogenler, DNA dizilerindeki sadece bir baz n de iflmesi (nokta mutasyon) ile onkogenlere dönüflebilirler. Somatik hücrelerde bu olay anormal gen ürününün (onkoprotein) sentezine yol açar ve bu ürün, hücre bölünmesini ve geliflimini uyararak kansere neden olur. Kromozomlardaki yap sal mutasyonlar proto-onkogenlerin aktivasyonunu etkileyen mekanizmalardan biridir. Çeflitli kanser türlerinde, bir kromozomun her zaman ayn yerinde bir k r k veya translokasyonun meydana gelmesi o kanser türü için ay r c bir özellik olarak gözlenir. Gen amplifikasyonunda ise onkogene ait DNA parças çok fazla say da replike olur. Bu ifllem normal hücrelerde ya hiç gözlenmez yada çok nadir gözlenir. Fakat kanserli hücrelerde s k rastlanan bir olayd r. Proto-onkogenin amplifikasyonu ayn zamanda çok fazla miktarda gen ürünlerininde (m-rna ve onkoproteinler) ortaya ç kmas na (afl r ekspresyon) yol açar. Amplifiye olan DNA n n kodlad proteinler normal ifllevlerini kaybederler veya anormal tarzda ifllev görürler. Amplifikasyonun tümör geliflimi ve ilerlemesi ile yak n iliflkisi saptanm flt r. Bu konuda tipik örneklerden biri meme kanserinde cerbb-2(her2-neu) onkogeninin amplifikasyonudur. nsersiyonal mutagenez olarak isimlendirilen bir baflka mekanizma ile de onkogenler faaliyete geçerler. Baz durumlarda retroviral genomlar n küçük bir parças n n, hücresel onkogenlerin hemen bitifli ine kaynaflt gözlenir ve bu yol ile hücresel onkogenlere promotor etki yaparlar. Bu olay n c-myc protoonkogeni için söz konusu olabilece i bildirilmifltir (2). Tüm bu mekanizmalar sonucu ortaya ç kan onkogenlerin ürünleri hücrede yerlefltikleri yerlerde özel fonksiyonlar görerek hücrenin fizyolojik aktivitesinde de ifliklikler ortaya ç kar rlar. Onkoproteinler, hücre proliferasyonu ve farkl laflmas s ras nda hücrenin nukleusundan plasma zar na kadar uzanan bir seri ifllemde rol al rlar. Örne in hücresel onkogenler büyüme faktörü ve çeflitli hormon reseptörlerine ait kodlar içerebilirler. Böylece bu proteinler plazma membran ndan nukleusa do ru çeflitli sinyallerin 15

2 Prof. Dr. Melek Öztürk iletilmesinde rol al rlar. Baz onkogenler ise gen ekspresyonunu düzenlemek için transkripsiyon düzenleyici faktörler gibi DNA ya ba lanan proteinlerin ifllevini görecek olan onkoproteinleri kodlarlar. Onkogenler hücre seviyesinde dominant bir etkiye sahiptir. Bu genler aktiflefltiklerinde tek bir mutant allel bile, bir hücrenin normalden malign flekle dönüflmesine yeterli etkidedir.(1) Proto-onkogenlerin ürünleri, büyüme ve geliflmeyi ilerletici ifllevlere sahiptirler. Ancak hücrede, proto-onkogenlerin çal flmalar n kontrol eden, anormal büyümeyi ve malign de iflimleri engelleyen tümör bask lay c genler bulunur. Bu genlere ait her iki allel kayboldu unda (heterozigotluk kayb ) veya bu genler mutasyona u rad nda kontrol mekanizmas ortadan kalkar ve tümör oluflumu gerçekleflir. Proto-onkogenlerdeki mutasyonlar n n tersine tümör bask lay c genlerdeki mutasyonlar çekinik karakterlidir. Tümör bask lay c geninin tek bir fonksiyonel kopyas (normal alleli) normal hücre fenotipinin ortaya ç kmas için yeterlidir. Retinoblastoma, Wilm tümörü ve nadir ailesel kanser tipi Li- Fraumeni sendromunda tümör bask lay c genlerde de iflimler tespit edilmifltir. Tümör bask lay c genlerden olan p53, 17.kromozomun k sa kolunda saptanm flt r. Bu bölgenin kayb ile meme kanserlerinde aras nda yak n iliflki bulunmufltur. (3). MEME KANSER NDE ETK L ONKOGENLER Meme kanserinin gelifliminde yüksek riske sahip hastalarda ba lant analizlerine dayanan çal flmalar onkogenlerin ailesel meme kanserlerinde primer lezyonlarda yeri olmad, fakat tümör bask lay c genlerdeki resesif de iflimlerin primer lezyon oluflumuna kat ld n gösteren çal flmalar vard r. Bu modele göre onkogenlerdeki de iflimler daha s kl kla tümör invazyonu veya metastaz ile iliflkili olabilirler Çok ad ml tümorogenez hipotezinin benzeri bir model meme kanserleri için de düflünülebilir. Meme kanserinin ortaya ç k fl na, ilerlemesine ve metastaz na kat lan bir çok faktörün varl bilinmektedir (Tablo.1) (4). Meme kanserlerinin bir bölümü, yukar da aç klanan mekanizmalar ile baz onkogenlerde ve tümör bask lay c genlerde meydana gelen çeflitli de iflimler sonucu ortaya ç kar. Meme kanserinde heterozigosite kayb ve gen kopyalar n n say s ndaki art fl ile hiperplaziden in situ duktal karsinoma (DCIS) geçiflte hatta daha ileri DCIS derecelerine geçiflte ani art fllar gözlenir. Bu genetik de iflimler taraf ndan etkilenen hücresel ifllem yollar di er birçok hücresel yol ile oldukça s k iliflkili oldu undan bu karmafla nedeniyle teflhis ve tedavi uygulamalar da oldukça yavafl ilerlemektedir. Meme için ay r c özellikler tafl yan onkogenler vard r. Hem normal hemde kanserli meme dokular nda ço unlukla saptanan bu özel onkogenler ras,myc ve cerbb-2 (veya HER2/neu) olarak s ralanabilir (7). Büyüme Faktörü Reseptörleri Epidermal Büyüme Faktör Reseptörü (EGFR): Hücre membran reseptörü olan EGFR ailesi; EGFR, HER2, HER3 ve HER4 den oluflur. EGFR, tirozin kinaz aktivitesine sahiptir. Bu aileye ait üyeler transfosforilasyon sonucu bir seri etkileflimler ile heterodimerler oluflturabilirler ve farkl protein ailelerinin aktivasyonunu düzenlerler. EGF nin reseptörüne ba lanmas ile reseptörün uyar l r ve EGF hücre içine al n r, ayn zaman EGFR nin otofosforilasyonuna ve di er hücre içi substratlar n fosforilasyonuna yol açar. Bu yol ile nukleusta transkripsiyon faktörlerinin aktivasyonu artar, hücre bölünmesi uyar l r. Hücre membran ndan nukleusa do ru sinyal iletiminin aktar lmas nda proto-onkogen ailesinden baz üyeler (ras, src ailesi gibi) buna arac l k etmektedir. Bu sinyal iletim flelalesinde yer alan bir çok proto-onkogen çeflitli kanserlerde etkili bulunmufltur. Bu flelale boyunca ortaya ç kan onkogenik mutasyonlar devaml olarak mitozu aktifleyen sinyallerin tafl nmas nda rol al rlar (2,7,9). EGFR gen amplifikasyonun kötü prognoz ile iliflkili oldugu bir çok karsinomda gösterilmifltir (7). Kanser 16

3 hücrelerinde EGFR gen amplikasyonunun gözlenmesi onun onkogen oldu unun göstergesidir. Hormona ba ml ve ba ms z meme kanseri hücre soylar karfl laflt r ld nda ER yoklu u ve yüksek EGFR düzeyleri gözlenmektedir. Meme tümörlerinde yüksek EGFR düzeyleri, ER den ba ms z olarak kötü prognozla iliflkisini gösterir. EGF, forbol esterler ve östrojen gibi maddeler EGFR düzeyini de ifltirmek için farkl mekanizmalar kullanabilirler. Meme kanserlerinde EGFR amplifikasyon bulgular na karfl l k herhangi bir mutasyon bildirilmemifltir. Tüm meme kanserlerinin yaklafl k olarak yar s nda EGFR nün afl r üretimi saptan r, ancak amplifikasyon oran %0 ile14 aras nda de iflmektedir (7). Çal flmalar n bir ço unda EGFR ile ER ekspresyonu ve relaps z survi aras nda negatif bir iliflki oldu u bulunmufltur. 459 hasta ile yap lan prospektif bir çal flmada EGFR ekspresyonu ile hem hastal ks z dönem hemde yaflam süresi aras nda oldukça yak n bir ba lant oldu u tespit edilmifltir. EGFR ekspresyonunun özellikle invazif lobular karsinomlu hastalarda daha önemli oldu u, EGFR ekspresyon seviyesi yüksek olan bu hastalarda di er meme kanser alt tiplerine göre survinin çok k sa oldu u bildirilmifltir ve bu tip için önemli bir prognostik belirteç olabilece i vurgulanm flt r (8,9). CerbB-2 (HER2/Neu): HER-2/Neu, di er ad ile cerbb-2 veya p185 olarak isimlendirilen bu onkogen 17. kromozomda q12 ye yerleflmifltir ve protein ürünü hücre bölünmesi ve farkl laflmas na kat l r. Ancak gen amplifikasyonu ve afl r ekspresyon nedeniyle kanser patogenezine kat lan bu onkogen, meme kanserleri için önemli bir prognostik belirteç olarak kabul edilmektedir. CerbB-2 onkoproteini plazma membran na yerleflmifl EGFR ne benzer bir membran reseptördür (10). CerbB-2, meme kanseri araflt rmalar nda ve tedavisinde en yo un çal fl lan onkogenlerden biridir. HER2 ve di er üyeler (HER1, HER3 veya HER 4) aras ndaki liganda ba l bir heterodimerizasyon cerbb-2 sinyal yolunu aktifler. CerbB-2 geninin amplifikasyonu veya proteinin afl r ekspresyonu meme kanserlerindeki neoplastik hücrelerin %10-40 nda gösterilmifltir. Bu onkogonenin kopya say lar n n yüksek bulunuflu, tümör fliddeti ile do ru orant l olarak saptanm flt r (11-14). Erken dönem meme kanserinde cerbb-2 gen amplifikasyonu kötü prognoz ile yak n iliflkili bulunmufltur. Çok say daki çal flma ile cerbb-2 amplifikasyonunun di er kötü prognostik faktörlerin varl, tedaviye düflük cevap ve lenf nodu pozitif meme kanserlerinde hastalar n yaflam süreleriyle iliflkili oldu u, tek bafl na bir prognostik faktör olabilece i desteklenmifltir. CerbB-2 ekspresyonu ile ilgili verilerin ço u lenf nodu pozitif hastalardan elde edilmesine ra men uzun süreli takip sonras nda lenf nodu negatif hastalarda da cerbb-2 amplifikasyonu olanlar n daha kötü prognoza sahip olduklar gözlenir (15). nvazif meme kanserlerinin alt tipleri aras nda sadece invazif duktal karsinomlarda cerbb-2 amplifikasyonu gösterilmifltir. Genellikle invazif lobular karsinomlarda cerbb-2 aktivasyonu görülmez. n situ lobuler karsinomlarda da afl r üretime rastlanmam flt r. Buna karfl l k in situ duktal karsinomlar n alt tipi olan komedo tipte cerbb2 afl r üretiminin prevalansi %90 in üzerindedir. Bu tipteki karsinomlarda bu proteinin çok miktardaki üretimi ile gen amplikasyonu aras nda ba lant oldu u ve gen amplifikasyonunun meme kanserinin komedo tipi için erken bir genetik bulgu oldu u gösterilmifltir (16). Sinyal letimi ile liflkili Nuklear Onkogenler Meme Kanserinin Geneti i ve Risk Faktörleri Farkl dokularda büyümeyi indükleyici steroidlerin ve büyüme faktörlerinin etkileri nuklear protoonkogenler arac l ile gerçeklefltirilmektedir. Hücrelerin mitojenle etkileflimlerinden k sa bir süre sonra c-fos, c-myc, c-myb ve c-jun proto-onkogenleri indüklenir. Bu onkogenlerin indüksiyonu ile hücre proliferasyonu aras nda bir ba lant vard r. Meme kanserinde östrojen ve progesteron ile c-myc, c-fos ve c-jun proto-onkogenlerinin aktiflefltikleri gösterilmifltir (17). c-myc: c-myc geni kromozom 8q24 e yerleflmifltir. c-myc proteini hücre proliferasyonu, hücre farkl laflmas ve apoptoz ile iliflkili genlerin transkripsiyonlar n düzenleyen bir fosfoproteindir. c-myc in 17

4 Prof. Dr. Melek Öztürk gen amplifikasyonu ise hücre döngüsünün bozulmas na neden olur ve p53 e ba l yoldan hücrenin apoptoza gönderilmesinde rol oynar. c-myc geninin afl r üretimi veya gen yap s ndaki de ifliklikler meme kanserine neden olmaktad r. Karsinomlar n %32 sinde myc proto-onkogeninin 2-15 kat amplifiye oldu u invazif duktal karsinomlarda ise myc geninin yap sal de ifliklikler tafl d gösterilmifltir. Bazen kötü prognoz ve agressif klinik gidifle neden olan tümörlerde myc amplifikasyonu gösterilmifltir. Ancak myc in tümörün histolojik tipi ve derecesi ile ayr ca östrojen reseptör statüsü ile iliflkisi gösterilmemifltir. Myc ekspresyonu tek bafl na meme karsinogenezi için yeterli olabilir. Hatta myc in hormona yan t vermemede veya kemoterapiye dirençten sorumlu oldu u ileri sürülür. Yafll kad nlarda meme kanseri ile c-myc proto-onkogeni aras nda yak n bir iliflki bulunmufltur. c-myc gen amplifikasyonu meme kanserindeki en s k rastlanan genetik de iflikliklerden biridir. Meme kanserlerinin 1/3 i bu genetik de iflikli i tafl r (2,3,18). Ras: Ras proteinleri 21 kd dur (p21) ve G proteinleri ailesinden olup guanosin nukleosidlerini ba lama yetene indedir. Sinyal iletiminde önemli bir arac moleküldür. Genellikle plazma membran ndaki büyüme faktörü reseptörlerinin sitoplazmik parçalar na yak n bölgeye yerleflirler ve GTP ile aktiflenir ve protein kinazlar ile iliflkiye girerek mitozun aktifleflmesinde rol al rlar. Ras n onkogenik özellik kazanmas nokta mutasyonu veya gen ekspresyonunun art fl ile olur (2,5,9). Mutasyonlar n ve amplifikasyonun nadiren gözlenmesi ras gen aktivasyonunun di er mutasyon mekanizmalar taraf ndan etkilendi ini gösterir. Meme kanserlerinde ras onkogenlerinde en s k rastlanan mutasyon afl r ekspresyondur. H-ras n artm fl ekspresyonu lemf nodu metastazlar nda ve ileri histolojik dereceye sahip tümörlerde görülmüfltür. Selim fibrokistik, fibroadenom ve karsinomlu kiflilerde yap lan çal flmada c-myc, H-ras, K-ras ve N-ras ekspresyon seviyelerinin selim meme dokular ndan çok karsinomlarda daha yüksek olduklar bildirilmifltir (19). H-ras1 allel kayb n n histolojik grade-iii tümörlerde, östrojen ve/veya progesteron reseptör kayb ve kötü klinik geliflime sahip hastalar ile önemli derecede iliflkili oldu u gösterilmifltir (20). Böylece H-ras1 lokusunun genotipik analizi meme kanser riski tafl yan hastalar n tayininde prognostik bir de er olabilecegi ileri sürülmüfltür. p21 in seviyelerinin, hormonacevap veren meme kanser vakalar n n herbirinde yüksek bulunmas na ra men hormon ile iliflkisiz tümör vakalar nda da saptanm flt r (21). Ras n yüksek seviyeleri hiperplastik lezyonlar ile karfl laflt r ld nda invazif meme karsinomlar nda daha yüksek bulunmufltur. Postmenoposal hastalarda yüksek seviyelerde p21 ekspresyonuna e ilim vard r. H-ras gen mutasyonlar nadir olmakla birlikte meme kanserinde %70 lik bir risk nedenidir (5,6). Siklinler, Sikline ba ml kinazlar ve nhibitörleri Siklinler, sikline ba ml kinazlar (CDK) ve inhibitörleri (CDKI) hücre döngüsünü do rudan kontrol eden proteinlerdir. Meme kanserlerinde siklin-d1 (PRAD1) ve siklin-e nin %30 oran nda afl r üretimi saptanm flt r ve prognostik faktör olabilecekleri ileri sürülmüfltür (22,23). Meme kanserlerinde tespit edilen bir di er gen kromozom 9p21 e yerleflen CDK-2 dir. Meme kanseri hücrelerinde bu genin yerleflti i kromozom bölgesinin mutasyonu ve homozigot delesyonu bildirilmifltir (24). CDKI-4 (siklin ba ml kinaz inhibitör-4) ün ise delesyon yada mutasyon tafl d bilinmektedir. Amplifiye siklinler onkogen gibi davran rken siklin inhibitörlerinde tümör bask lay c olma olas l yüksektir (9). CDK aktifleflince Rb (retinoblastoma) ve di er baz nüklear proteinleri fosforiller ve G 0 faz n n geçilip hücrenin mitoza girmesi sa lan r. CDK lar n ifllevleri siklinler taraf ndan düzenlenir. SiklinD1 ve sikline ekspresyonlar ndaki afl r art fllar hücre döngüsünün kontrolünün bozulmas na yol açar. Örne in, siklind1 ekpresyonundaki art fl invazif meme kanserlerinde %20-30 oran nda gözlenirken, sikline nin yüksek seviyelerdeki ekspresyonu ie artm fl proliferasyon indeksi ve ER pozitifli i ile yak n iliflkili bulunmufltur (23). 18

5 Meme Kanserinin Geneti i ve Risk Faktörleri Steroid Reseptörleri Östrojen reseptörü (ER), Progesteron reseptörü (PR): ER ve PR gen regülasyonunda ifl gören reseptörlerdir. ER geni, ER nin bir alt ünitesini kodlar. Bu alt ünite farkl proteinler ile örn: s floku proteini ile kompleks oluflturur ve ER aktif formu ortaya ç kar. Meme kanserlerinde ER genine ait alternatif k rp lma olaylar ile farkl protein sentezleri ve mutasyonlar gözlenmifltir. PR geni ise meme dokusunda 3 farkl izoformu kodlar. Homodimer veya heterodimerler oluflturarak ifl görürler. Meme kanserlerinde ER ve PR izoformlar n n çeflitlili i dimerizasyonda önemli farkl l klara, ayr ca ligand n ba lanma özgüllü ünde degiflikliklere neden olarak hedef genin farkl bir flekilde düzenlenmesine neden olabilirler (25). Meme kanserinin geliflmesinde difli seks hormonlar n n rolü vard r ve her zaman geçerli olmasa da, antihormonal terapiye cevap verdikleri için tümörlerde ER veya PR nün tayini iyi prognoz olarak kabul edilir. Meme kanserlerinde %60 dan daha fazlas nda ER pozitif olmas na ra men bunlar n yaklafl k üçte biri endokrin tedaviye cevap vermezler. Tümörün prognozu aç s ndan ER tayininin daha güvenilir olmas için östrojen ile düzenlenen PR protein düzeyine de bak l r. Meme kanseri ER pozitif dokularda PR de pozitif bulunur. Hormona ba ml meme kanserlerinde ER ve PR nün aktivasyonu normale göre daha fazlad r. Hormona cevaps z olanlarda, ya reseptörde bir mutasyon veya reseptör kontrolündeki bir proteinin etkisi veya reseptör izoformlar n n farkl seçiminden dolay olabilir. %70 PR pozitif %25-30 PR negatif tümörlerinde hormon tedavisine cevap verir. Bunun nedeni tam olarak bilinmiyor ancak nedenleri aras nda hasarl gen veya ürününün rolü oldu u söylenebilir (9). ER ve PR onkogen veya tümör bask lay gen s n flar na dahil edilemezler, ancak meme kanserinin hem bafllang c nda hemde ilerlemesinde arac rol oynad klar ndan kanser genleri gibi düflünülebilirler. MEME KANSER NDE ETK L TÜMÖR BASKILAYICI GENLER P 53: P53 geni 17. kromozomun p13-1 band na yerleflmifltir ve moleküler a rl 53 kd luk nuklear bir proteini kodlar. UV fl k, karsinojenler ve sitostatiklerin DNA da oluflturduklar hasar ortadan kald rmak üzere aktifleflir. Hasar düzeltilemez ise hücre apoptoza yönlendirilir. P53 geninin her iki alleldeki kayb (heterozigotluk kayb ) veya nokta mutasyonlar çeflitli tümörlerde ve meme kanserlerinde gösterilmifltir. Meme kanserlerinde p53 ün yaklaflik %60 n n nokta mutasyonu fleklinde bulundu u, bunun birçok kanser tipinde kimyasal kanserojenlerle oldugu ileri sürülmüfltür. Meme kanserlerinde 17p nin kayb ile malign histopatolojik özellikler aras nda yak n iliflki vard r (26-29). Meme kanserlerinde afl r p53 protein üretimi kötü prognoz için bir indikatördür. Dokuda mutant p53 pozitifli inin tespiti %80-90 oran nda meme kanserlerini do rular. Meme kanserlerinde yap lan çal flmalar, p53 ekspresyonu ile yüksek tümör derecesi, yüksek proliferasyon indeksi, aneploidi ayr ca ER ve PR yoklu u aras nda yak n iliflki oldu u fikrinde birleflilmifltir.bu parametreler k sa ömür ile iliflkili oldu undan p53 pozitifli i kötü prognoz ile de yak n iliflkilidir. Teflhis s ras nda lenf nodu metastaz na sahip olanlar kadar genelde tüm hastalarda k sa yaflam süresi ve hastal n gözlenmedi i aral klar ile p53 ekspresyonu aras nda prognostik bir anlaml l k bulunmufltur ( 29). Meme kanserlerinin %20-30 unda p53 inaktivasyonu gözlenir. P53 mutasyonlar n n tespiti in situ dan invazif karsinomaya geçifl için bir marker olarak kullan labilir. n situ duktal karsinomlar da p53 mutasyonu gözlenmedi i, buna karfl l k meme karsinogenezinin erken devrelerinde p53 ün mutasyona u rad bildirilmifltir. Primer meme kanserli vakalarda p53, %15 oran nda pozitif saptanm fl, EGFRpozitif ve ER-negatif vakalarda ise anlaml olarak yüksek bulunmufltur ve p53 ün meme kanserinin prognozundaki önemi belirtilmifltir (28). Li-Fraumeni sendromuna sahip ailelerin germ hücrelerinde p53 predipozisyonu tespit edilmifltir. Li-Fraumeni sendromuna ait veriler içeren kiflilerde, ayr ca normal meme dokusunda p53 mutasyonu saptan rsa bu erken bir meme karsinogenez bulgusu olarak kabul edilir (30). P53 mutasyonlar n n invaziv meme kanserlerinin gelifliminden önce ortaya ç kt, özellikle 19

6 Prof. Dr. Melek Öztürk yüksek histolojik dereceli DKIS de, hastal n önlenmesi ve tedavisi için önemli bir belirteç oldu u ileri sürülmektedir (31). P53 ün tümor çap ve aksiller lenf tutulumu ile iliflkili olmad n gösteren çal flmalar yan nda, ER negatif meme karsinomlar nda özellikle medullar ve adenoid kistik karsinomlarda p53 pozitifli i dikkat çekicidir (32). ATM geni (Mutant ataxia-telengiectasia) ATM resesif olarak kal t l r. Kromozom 11 de yerleflmifltir. ATM geni çok uzun ve komplekstir, çok say da çeflitli ve mutasyonlar gözlenir. ki hasarl (mutant) allel hastal k geliflimine neden olur. Meme kanseri için yüksek risk tafl r. Bir mutant allel tafl yanlarda ise meme kanseri riskinin çok yüksek oldu u gösterilmifltir. ATM tafl y c lar oldukça yayg nd r. 1/200 ila 1/100 kad nda bu mutasyon orta derecede artm fl genetik risk olarak kal t l r. Toplumdaki meme kanserinin %2-7 sinden bu gen sorumludur. (33). Tümör Bask lay c Aday genler Meme kanserleri ile yap lan çal flmalar ile yeni tümor bask lay c gen adaylar bildirilmektedir. Bunlardan nm23 geninin protein ürünü NDK kinaz aktivitesi gösterir ve nm23 gen kayb ile meme kanserinin metastaz aras nda yak n bir iliflki bulunmufltur.di er aday genlerden E-kaderin (uvomorulin), hücre-hücre adezyon proteini kodlar ve sitoplazmik parças kateninler ile hücre iskeletine ba lan r. Hücre-hücre adezyon molekülleri, hücre hareketini s n rlar ve farkl laflmay ilerletir. Meme kanserlerinde, E-kaderin ekspresyon kayb veya sitoplazmik parças n n fosforilasyonundaki bozukluk nedeniyle epitel hücreleri hareketlilik kazan r ve lokal yay lmada art fl gözlenir. Kaderin eksikli i invazif fenotipin ortaya ç kmas ndan sorumludur ve duktal karsinomlarda kötü prognoza yol açar. Yeni klonlanan genlerden biride Brush-1 dir. 13. kromozomun q12-13 band na yerleflmifltir. Baz meme kanseri hücre soylar ile kanserli meme dokular nda yap lan çal flmalarda özellikle Brush-1 gen delesyonu saptanm flt r. (2,9). MEME KANSER NDE ETK L D ER GENLER Bcl-2-, Apoptoz genleri: Bcl-2 geni, ilk kez B-hücre lenfomas nda bir resiprokal kromozom translokasyonu ile tespit edilmifltir. Bcl-2 mitokondrion, endoplazmik retikulum ve nukleus membran na yerleflik bir proteindir ve apoptotik hücre ölümü ile iliflkilidir. Meme tümör dokular nda Bcl-2 nin afl r ekspresyonunu gösteren çal flmalar vard r. Genelde Bcl-2 ekspresyonu ER varl ile yak n iliflki gösterirken EGFR ve p53 ekspresyonu ile iliflkisi yoktur. Bcl-2 ekspresyonunun ba ms z bir prognostik faktör oldu u konusunda yeterli destek yoktur. Duktal meme karsinomlar nda apoptoz kayb ile iliflkili Bcl-2 afl r ekspresyonunun, p53 negatif tümörler aras nda, hastal n ilerlemesi ile yak n iliflkisinin yan nda ilave genetik lezyonlar nda katk s oldu u bildirilmifltir (34). Telomeraz: Meme kanserlerinde ve di er bir çok kanser ile iliflkili bulunan bir di er gen ve gen ürünüde telomerazlard r. Bu enzim DNA replikasyonu s ras nda k salan kromozom ucundaki tekrarlanan DNA dizilerinin (telomerlerin) tamamlanmas nda ifl görür. Telomeraz somatik hücrelerde aktivasyon göstermez iken kanser hücrelerinde ve germ hücrelerinde, ayr ca, sürekli bölünen hücrelerde aktiftir. Baz meme kanserlerinde de telomeraz aktivitesi tespit edilmifltir. Telomerazlar malign tümör fenotiplerin ortaya ç kmas nda rol oynarlar. Telomer aktivitesini kontrol eden herhangi bir protein veya onkogen flimdilik bilinmiyor (2,35) 20

7 Meme Kanserinin Geneti i ve Risk Faktörleri A LESEL MEME KANSER VE YATKINLIK GENLER Meme kanserinin büyük ço unlu u sporadik vakalar olmas na ra men yaklafl k %5-10 oran nda kal tsal nedenli ailesel meme kanseri ortaya ç kmaktad r. Meme kanseri oluflumuna birçok gen kar fl r ancak kal tsal meme kanserlerinden sorumlu olarak, özellikle genom devaml l n n koruyuculu unda ifl gören proteinleri üreten baz genlerin germ hücrelerindeki mutasyonlar gösterilmifltir. Kal tsal meme kanserinde nadir gözlenen yüksek penetransa sahip meme kanserine yatk nl k genleri olarak BRCA1 ve BRCA2 genleri bulunmufltur. Bu genlerdeki germ hücre soyu mutasyonlar n içeren kad nlar n yaflamlar n n bir döneminde meme kanseri gelifltirme riski %50-80 aras nda de iflmektedir (36). BRCA1 ve BRCA2 genlerindeki germ soyu mutasyonlar, yüksek penetransa sahip ve hastal k için yüksek risk oluflturan faktörler olarak bir çok çal flmada gösterilmifltir. Bu iki kansere yatk nl k genlerinin germ hücrelerindeki mutasyonlar ovaryum kanserlerinde %10, meme kanserlerinde %7 oran nda dominant olarak kal t m gösterir. Halen ailesel meme kanseri için en fliddetli etkiye sahip mutasyonlar tafl yan bu iki gen, meme kanseri risk tespitinde mutasyon analizlerinin yap lmas nda ön s rada yer almaktad r. BRCA1 ve BRCA2 genleri: BRCA1 geni, kromozom 17q21 e, BRCA2 ise kromozom 13q12 e yerleflik bir gendir. BRCA1 geni 1863 amino asitlik (aa), BRCA2 geni ise 3418 aa lik bir proteini kodlar. Her iki protein de hücrenin di er baz proteinleri ile ba lanarak ifllev görür. BRCA1 ve BRCA2 proteinlerinin hücre proliferasyonunun kontrolünde tümör bask lay c proteinler ile, DNA hasar na ve tamirine kat lan proteinler ile, transkripsiyonun düzenlenmesinde rol alan proteinler ile, hücre siklusunun kontrol noktalar n n önemli proteinleri ile ve DNA da rekombinasyonda ifl gören proteinler ile yak n iliflkileri gösterilmifltir. BRCA1 ve BRCA2 deki mutasyonlar ve BRCA proteinlerinin inaktivasyonu tümör bask lay c proteinlerin ve di er genom koruyucu rolü olan proteinlerinde inaktivasyonuna neden olarak hücreyi tümör oluflumuna götürürler (36-38). Bugüne kadar yap lan çal flmalar ile BRCA1 ve BRCA2 genlerinde 1000 den fazla birbirinden farkl DNA dizi de iflikli ine dayanan mutasyonlar tespit edilmifltir Çeflitli mutasyon tiplerine ra men BRCA ve BRCA2 genlerindeki germ soyu mutasyonlar n büyük bir ço unlu u tek tiptir. Baz mutasyonlar n topluma ve etnik gruba özel oldu u da gösterilmifltir. BRCA1 ve BRCA2 nin güçlü bir atasal mutasyon etkisine sahip toplumlarda, ayn tip mutant aleller daha yüksek s kl kta tayin edilmifltir. Örne in Ashkenazi yahudilerde üç tane ortak BRCA1/BRCA2 atasal mutasyonlar vard r. Bunlar BRCA1 deki 185delAG ve 5382insC mutasyonlar, BRCA2 deki 6174delT mutasyonudur (39). Türk toplumunda yap lan çal flmalarda meme ve/veya ovaryum kanserli hastalarda yap lan BRCA1 ve BRCA2 genlerine ait mutasyon taramalar nda, Türk toplumuna özgü say lacak tekrarlayan bir mutasyon bildirilmemifltir (40). Ba lant analizleri ile meme ve/veya ovaryum kanserlerinin çeflitli vakalar na sahip ailelerin büyük bir ço unlu unda BRCA1 ve BRCA2 germ soyu mutasyonlar bulunur. Meme ile birlikte ovaryum kanserine yatk nl k geni tafl yan ailelerde BRCA1 ile %80 e yak n iliflki vard r. Gene özgü meme kanserli ailelerde BRCA1 için bu oran %45 tir, BRCA2 için %35 tir. Büyük ölçekli çal flmalarda, ailesinde 60 yafl ndan önce meme kanseri teflhisi konan en az dört kad n bireyin veya herhangi bir yaflta meme kanserli erkek bireyin oldu u ailelerde BRCA1 (%52) ve BRCA2 (%32) mutant allellerinin meme kanseri ile yak n iliflkisi gösterilmifltir. Ailelerdeki özellikler daha alt gruplara bölündü ünde örne in ailede hem meme hem ovaryum kanserini birarada tafl yanlar oldu unda BRCA1 bu gruptan %81 oran nda, hem kad n hem erkek meme kanseri tafl yan ailelerde BRCA2 nin %76 oran nda sorumlu oldu u bulunmufltur (39). Çeflitli populasyonlarda genin penetrans ndaki çeflitlilik BRCA1 ve BRCA2 21

8 Prof. Dr. Melek Öztürk tafl y c lar nda kanser gelifliminde genetik veya çevresel faktörler rol oynar, keza klinik gidifl de farkl l k gösterir. BRCA1 veya BRCA2 mutasyonu tafl yan bir kad n kanser olmadan 80 yafl na kadar yaflayabilir veya 20 li yafllarda kanser geliflebilir. Birçok çevresrel faktörler, beslenme tarz, egzersiz, hormonal tedavi ve karsinojenlere maruz kalma gibi faktörler bu farkl l ktan sorumlu olabilir. Meme dokusunda alveoler ve duktal epitel hücrelerinde BRCA1 in ekspresyonu gözlenir. Bu gen hamilelik ve emzirme dönemlerinde belirgin olarak aktif çal fl rken, parturisyonda laktasyon sonras ekspresyonu azal r. BRCA1 mutasyonuna sahip kad nlarda pubertedan sonra meme ve/veya ovaryum tümörlerinin geliflme riski %5-10 kat artar. BRCA1 steroide ba ml bir hücre siklusu düzenleyicisi olarak fonksiyon görüyor olabilir. Gerçektende BRCA1 ve BRCA2 genleri insan meme kanseri hücrelerinde östrojene duyarl d r ve cevap olarakta her iki gene ait m-rna seviyeleri artar. BRCA-1 geninin bir allelindeki mutasyon erken dönem difli meme kanserlerinde yüksek risk oluflturur, buna karfl l k kolon ve prostatta daha düflük bir risk tafl r. BRCA-2 genindeki mutasyonlar ise erken dönem erkek meme kanserlerinde yüksek bir risk tafl r (40-44). Germ soyu mutasyonlar, özellikle erken yaflta önemli morbidite ve mortaliteye sebep olanlar, populasyonlarda oldukça nadir gözlenir. Bu nedenle, kanserle iliflkili germ soyu mutasyonlar n n testi genel populasyonda kullan lmaz. BRCA1 ve BRCA2 mutasyon tarama testi için uygun kad nlar belirlemek için çeflitli kriterler vard r. Soy a ac na göre artan genetik risk gösteren kad nlar genetik test yap lmas için seçilir. Mutasyon taramas yap lacak hastalar n seçimi için, teflhis yafl na, 1.ve 2. dereceden akrabalarda etkilenenlerin say s na ve her aile üyesinin flimdiki veya ölüm yafl na dayal tek tip kriterler kullan l r. 40 yafl n alt nda meme kanseri, 50 yafl n alt nda tek tarf tutulumlu meme kanseri, 50 yafl n alt nda iki taraf tutulumlu meme kanseri, erkek meme kanseri, herhangi bir yaflta ovaryum kanseri teflhisi konmufl veya 3 yada daha fazla say da 1. dereceden ve 2. dereceden akrabalar etkilenmifl olan hastalara özel dikkat gösterilir (43). TEDAV DE MOLEKÜLER YAKLAfiIMLAR Son 10 y ldaki geliflmeler ile ortaya ç kar lan özel genler ve proteinler hakk nda elde edilen bilgilerdeki art fl sadece kanserin moleküler yollar hak nda de il ayn zamanda kanserin tedavisinde de yeni yollar n ve yaklafl mlar n gelifltirilmesi için temel oluflturmaktad r. Meme kanserlerinde moleküler anomalilerin erken tespiti prognozun tayini ve tedavi seçimi için stratejik bir önem taflir. Meme kanserlerinin onkogen kaynakl olanlarinin tedavisinde yeni yöntemler ve yaklaflimlar vard r. Meme kanserli hastalarda özellikle p53 ve cerbb-2 moleküler biyobelirteçler olarak prognostik öneme sahiptirler ve her ikisi içinde çeflitli tedavi metodlari gelifltirilmektedir (29,45-49). CerbB-2 ekspresyonunun tespiti meme kanserinin teflhisindeki önemi kadar tedaviye cevap verecek hasta gruplarinin ortaya ç karilmasi açisindan da önemi büyüktür. ER pozitif, ER negatif veya PR pozitif hastalar aras nda hormonal tedaviye yetersiz cevap verenler ile serumda yüksek oranda cerbb2 antijeni olanlar aras nda bir iliflki vard r. CerbB-2 afl r üretimine sahip hastalara yüksek doz antrasiklin kemoterapinin yararl olaca, ya da lenf nodu pozitif meme kanserli hastalarda çeflitli kombine kemoterapi ajanlar ile yap lan adjuvan tedavinin sürviyi artt rd ve hastal k ilerlemesini durdurdugu gözlenmifltir (48). CerbB-2 geninin amplifikasyonu veya onkoproteinin afl r ekspresyonu meme kanserlerindeki transforme hücrelerin %10-40 inda gösterilmifltir. Bu de iflimler tümörün agresifligi, prognoz ve hormonal ve sitotoksik ajanlara cevaps zl k ile iliflkilidir. Bu bulgular cerbb-2 ile ilgili olarak tümöre özgü uygun bir hedefin gereklili ini ortaya koymufltur. Bu konuda yap lan çal flmalardan biri insana uygun gelifltirilen cerbb-2 ye karfl monoklonal antikorlar n üretilmesidir. CerbB-2 geninin 22

9 amplifikasyonuna sahip hastalarda ve metastaz bulunan meme kanserli hastalarda kullan lan ve de ilk oluflturulan biyolojik düzenleyici Trastuzumab (=Herceptin= rhumabher2) dir. Bu ilaç cerbb-2 proteinine yüksek ba lanma kapasitesine sahip, insana göre gelifltirilmifl bir rekombinant monoklonal antikordur ve cerbb-2 yi afl r üreten meme kanser hücrelerinin büyümesini bask lar (47,48). kincisi emodin gibi tirozin kinaz inhibitörleridir. Bu ilaç cerbb-2 nin fosforilasyonunu ve hücre içi sinyalleflmesini engeller. Üçüncüsü aktif immunterapidir. Bir digeri ise s floku proteini (Hsp) 90 ile iliflkili sinyal inhibitörüdür. Bunlar tirozin kinaz reseptörünün (örnegin;her2) parçalanmas n indüklerler (13,45). HER2 nin afl r üretimini bask lamak amac yla gen-terapi yöntemleride kullan lm flt r. Kanser hücrelerinde özellikle antisens oligonukleotid (ODN) ler kullan larak ODN lerin hem cerbb-2 m-rna hemde protein seviyelerini doza ba l ve diziye özgün olarak bask lad ve bu bask laman n hücre siklusunu Go/G1 de tutarak hücreyi apoptotik ölüme götürdü ü gösterilmifltir (50). nsan meme kanser hücresinin plazma zar ndaki cerbb reseptörüne yönelik iki antikor arac l ajan gelifltirilmifltir. Biri reseptörün aktivasyonunu geriletmek, di eri yüksek konsantrasyonda toksik bir bilefli in cerbb tafl yan hücrelerle birleflerek hücreyi ortadan kald rmak (sitotoksik etki). Her iki durumdada cerbb2 ye karfl gelifltirilen insan monoklonal antikorlar n n kullan m söz konusudur. Büyük ölçekli klinik çaliflmalarla bu yeni tedavi metodlar n n özellikle de kemoterapi ajanlari ile birlikte kullan m ile elde edilecek sonuçlar n de erlendirilmesi gereklidir P53 gen mutasyonlar na ve p53 ün afl r üretimine sahip meme kanserli hastalarda da adjuvan tedaviler kullan lmaktad r. Kemoterapi ajanlar n n etki mekanizmalar ndan biri DNA hasar oluflturmak (örne in; Fluorourasil-Epirubucin-Cyclophosphamide=FEC ile) ve hücreyi normal p53 yolu ile apoptoza göndermektir. Bir di er mekanizma ise mikrotubul stabilizasyonu ( örne in paclitaxel ile) sa lamakt r. FEC ve paclitaxel in p53 mutasyonlar veya afl r üretimi üzerine etkileri incelendi inde FEC grubunun tedavide yetersiz kald saptanm flt r. Paclitaxel in sitotoksik etkisi mutant-p53 tafl yanlar ile iliflkili bulunmufltur. Paclitaxel in olumlu etkisi mitoz s ras nda, p53 yoklu undan dolay G1 faz nda duraksaman n olmamas ancak ilac n mikrotubul stabilizasyonunu sa lamas ile aç klanm fl ve p53 eksikli ine sahip tümörlerde paclitaxelin yararl olabilece i öne sürülmüfltür (46,51). KAYNAKLAR Meme Kanserinin Geneti i ve Risk Faktörleri 1- Dickson RB, Lipman ME, Oncogenes and Supressor Genes In: Disease of the Breast Ed.Harris JR, Morrow M, Lippman ME, Hellman S., Lippincott-Raven Publishers, Philadephia-NewYork 1996, p: Gelmann EP. Oncogenes in human breast Cancer. In:The Breast: Comprehensive management of benign and malignant Diseases. Vol I. Ed:Bland KI, Copeland EM. WB saunders Company, USA, 1998, p: Osborne C, Wilson P, Tripathy D. Oncogenec and tumorsupressor genes in breast cancer: Potential diagnostic and therapetic applications. Oncologist. 9:361-77, Beckmann MW, Niederacher D, Schnurch HG, Gusterson BA, Bender HG. Multistep carcinogenesis of breast cancer and tumour heterogenity. J Mol Med 75(6):429-39, von Lintig FC, Dreilinger AD, Varki NM, Wallace AM, Casteel DE, Boss GR. Ras activation in human breast cancer. Breast Cancer Res Treat 62(1):51-62, Walker RA, Wilkinson N: p21 ras protein expression in benign and malignant human breast. J Pathol 156: , Klijn JGM, Berns PMJJ, Schmits PLM, Foekens JA. The Clinical significance of epidermal growth factor receptor (EGF-R) in human breast cancer: a review on 5232 patients. Endocr Rev 13:3-17,

10 Prof. Dr. Melek Öztürk 8- Sainsbury JR, Nicholson S, Angus B, Farndon JR, malcolm AJ, Harris AL: Epidermal growth factor receptor status of histological sub-types of breast cancer. Br J Cancer 8: , DicksonRB, Lippman ME.Cancer of the breast. In Cancer: Princ ples and Practice of Oncology. Fifth Edition, Ed: DeVita VT, Hellman S, Rosenberg SA. Lippincott-Raven Publishers, Philadephia, 1997 p: Yamamoto T, Ikawa S, Akiyama T, Semba K, Nomura N, Miyajima N, Saito T, Toyoshima K. Similarity of protein encoded by the human cerbb2 gene to epidermal growth factor receptor. Nature 319, , Perren TJ. CerbB2 oncogene as a prognostic marker in breast cancer. Br J Cancer 63: , Ozturk M, Bolkent S,Y lmazer S, Kaner G, Unal H. Detection of c-erbb-2 mrnas using diglabelled oligonucleotide probe with in situ hybridisation in human breast carcinoma:comparison with immunohistochemical results. Anal Cell Pathol 16(4): , Erensoy N, Süsleyici B, Ozturk M, Y lmazer, S Kaner G, Unal H. Amplification and overexpression of c-erbb-2 gene in breast carcinomas. Breast. 4(Suppl 1):S55, Kurebayashi JJ. Biological and clinical significance of her2 overexpression in breast cancer. Breast Cancer 8(1):45-51, Allred DC, Cllark GM, Tandon AK, Molina R, Tormey DC, et al. Her-2/neu in node-negative breast cancer: Prognostic significance of overexpression influenced by the presence of in situ carcinoma. J Clin Oncol 10: , Liu E, Thor A, Hem, Barcos M, Ljung BM, Benz C. The Her 2 (cerb B2) oncogene is frequently amplified in in situ carcinomas of the breast. Oncogene 7: , van Der Burg B, De Groot RB,Isbruk L, Kruijer W, DeLaat SWJ. Oestrogen directly stimulates growth factor signal transduction pathways in human breast cancer cells. J Steroid Biochem Mol Biol 43: , Liao DJ, Dickson RB. C-Myc in breast cancer. Endocr Relat Cancer 7(3): , Whittaker JL, Walker RA, Varley JM. Differential expression of cellular oncogenes in benign and malignant human breast tissue. Int J Cancer 38: , Theillet C, Liderecu R, Escot C, Hutzell P,Brunet M, Gest J, Schlom J,Callahan R. Loss of a charas-1 allele and agressive human primary breast carcinomas. Cancer Res 46: , Pethe V, Shekhar PV. Estrogen inducibility of c-ha-ras transcription in breast cancer cells. Identification of functional estrogen-responsive transcriptional regulatlory elements in exon 1./ intron 1 of the cha ras gene. J. Biol Chem 274 (43): , Zukerberg LR, Yang WL, Gadd M, Wooster R. Cyclin d1 (prad1) protein expression in breast cancer: approximately one third of infiltrating mammary carcinomas show overexpression of the cyclin D1 oncogene. Mol Pathol 8: , Kemomarsi K, Conte D.J, Toyofuku W, Fox MP, Scambia G. Deregulation of cyclin-e in breast cancer. Oncogene:11: , Cairns P, Polascik TJ, Eby Y, Tokino K, Califono J et al. Frequency of homozygous deletion at p16/cdkn2 in primary breast carcinoma. Nature Genet 11: , Smith D, Toft D. Steroid receptors and their associated proteins. Mol Endocrinol 7:4-11, Norberg T, Jansson T, Sjogren S, Martensson C, Adereasson I, et al. Overview on human breast cancer with focus on prognostic and predictive factors with special attention on the tumour suppressor gene p53. Acta Oncologica 35 (suppl 5):96-102, Lane DP. P53; guardian of the genome. Nature 358:15-16, Cattoretti G, Rilke F, Andreda S, Mato LDA, Delia D. p53 expression in breast cancer. Int J Cancer 41: , Sirvent JJ, Fortuno Mar A, Olona M, Orti A. Prognostic value of p53 protein expression and clinicopathological factors in infiltrating ductal carcinoma of the breast. A study of 192 patients Histol Histopathol 16 (1):99-106,

11 Meme Kanserinin Geneti i ve Risk Faktörleri 30-Malkin D, Li FP, Strong LC, Fraumeni JF. p53 mutation in a familial syndrome of breast cancer, sarcomas and other neoplasms. Science 250: , Done SJ,Eskardarian S, Bull S,Redston M, Andrulis IL. p53 missense mutations in microdissected high-grade ductal carcinoma in situ of the breast. J Natl Cancer Inst 93(9): , Caleffi M, Teague MW, Jensen RA, Vnencak-Jones CL, Dupont, p53 gene mutations and steroid receptor status in breast cancer. Clinicopathologic correlations and prognostic assessment.cancer 73(8): , Ahmed M, Rahman N. ATM and breast cancer susceptibility.oncogene. 25;25(43): Sierra A, Castellsague X, Escobedo A, Lloveras B, Garcia-Ramirez M, et al. Bcl-2 with loss of apoptosis allows accumulation of genetic alteration: a pathway to metastatik progression in human breast cancer. Int J Cancer 89 (2): , Herbert BS, Wright WE, Shay JW. Telomerase and breast cancer. Breast Cancer Res 3(3):146-9, Polyak K. Breast cancer gene discovery. http/www.expertreviews.org/ Miki Y, Swensen J, Shattuck-Eidens D, Futreal PA, Harsman K et al. A strong candidate for the breast and ovarian cancer susceptibility gene BRCA1. Science 266:66-71, Wooster R, Neuhausen SL, Mangion J, Quirk Y, Ford D et al. Localization of a breast cancer susceptibility gene BRCA2 to chromosome 13q Science 30(265)5181: , Roa BB,Boyd AA, Volcik K, Richard CS. Ashkenazi Jewish population frequencies for common mutation in BRCA1 and BRCA2. Nat Genet 14:185-7, Manguoglu AE, Lüleci G, Özçelik T, Çolak T, Schayek, Akayd n M, Freidman E. Germ line mutations in BRCA1 and BRCA2 genes in Turkish Breast/ovarian cancer patients Hum Mutat 21(4): Lynch HT,Lynch JF. Hereditary cancer:family history, diagnosis, molecular genetics, ecogenetics, and managment strategies. Biochimie 84 :3-17, Rebbeck TR. The contribution of inherited genotype to breast cancer. Breast Cancer Res 4: 85-89, Meijers-Heijboer EJ, Verhoog LC, Brekelmans CTM, Seynaeve C, Tilanus-Linthorst MMA, et al. Presymptomatic DNA testing and prophylactic surgery in families with a BRCA1 or BRCA2 mutation. The Lancet 355: , Neuhausen SL, Marshall CJ. Loss of heterozygosity in familial tumors from three BRCA1-kinked kindreds. Cancer Res 54: , Di Modugno F, Buglioni S, Mottolese M, Del Bello D, Cascioli S, et al.polyclonal antibodies against gp 185 HER2 peptides:ttheir putative role in the identification of a particular HER2 status in patients with breast cancer. J Immunother 24(3): , Kandioler-Eckersberger D, Ludwig C, Rudas M, Kappel S, Janschek E, et al. TP53 mutation and p53 overexpression for prediction ofresponse toneoadjuvant treatment in breast cancer patients. Clin Cancer Res 6(1):50-56, Fornier M. Esteva FJ. Seidman AD Trastuzumab in combinaton with of metastatic breast cancer. Semin Oncol 27(6 Suppl 11):38-45, Leitzel K, Tramoto Y, Konrad K, Chinchilli VM, Volas G, et al. Elevated serum c-erbb-2 antigen levels and decreased response to hormone therapy of breast cancer. J Clin Oncol 13: , Nabholtz JM, Slamon D. New adiuvant strategies for breast cancer: Meeting the challenge of integrating chemotherapy and trastuzumab (Herceptin). Semin Oncol 28(1 Suppl 3):1-12, Roh H, Pippin JA, Green DW, Boswell CB, Hirose CT, et al. HER2/neu antisence targeting of human breast carcinoma. Oncogene 19(53): , Clahsen PC, van develde VJ, Duval C, Palluld C, Mandard AM, et al. p53 protein accumulation and response to adjuvant chemotherapy in premenopausal women with node-negative early breast cancer. J Clin Oncol 16(29): ,

12 Prof. Dr. Melek Öztürk Tablo 1. Meme kanserinin oluflumuna ve ilerleyifline kat lan faktörler ile olas çok aflamal karsinogenez modeli. Normal Epitel Yatk nl k Genleri BRCA1(17q21), BRCA2(13q12-13) p53(17p13.1), ATM(11q22-23) Hormonlar Östrojen, progestron Genetik de ifliklikler Onkogenler 8q24 (c-myc), 11q13 (int2,) Bcl, 17q12(erbB2) Tümör süpresör genler 6q(ER),11p(H-Ras1) 11q(PR), 13q(RB1), 17q(NM23), Hücre Proliferasyonu Büyüme Faktörleri EGF, TGFα, IGF,1-2,gp35, amfiregülin, heregülin Atipik Hücre Proliferasyonu Östrojen reseptörü Heterojenite, mutasyon, transkripsiyon farkl l klar hipermetilasyon,heterozigotlu un kayb (LOH 6q25.1) nvazyon KatepsinD ve B, kollajenaz I-IV, metalloproteinazlar Proliferasyon faktörleri erbb1-4, myc, int-2, ras, mos, ras Metastaz NME1, CD44 Anjiogenez FGF, APF, CD31 In situ Karsinom (DKIS/LKIS) Metastaz Hücre adezyon molekülleri N-CAM,kaderinler, E-kaderin nvazif Karsinom (IDK/ILK) METASTAZLAR 26

Sigara: Kanser Patogenezinde Önlenebilir Bir Etken

Sigara: Kanser Patogenezinde Önlenebilir Bir Etken Derleme Sigara: Kanser Patogenezinde Önlenebilir Bir Etken Hüseyin ENGİN*, A. Salih EMRİ** * Hacettepe Üniversitesi T p Fakültesi, İç Hastal klar Anabilim Dal, ** Hacettepe Üniversitesi T p Fakültesi,

Detaylı

Girifl. Viroloji. stanbul Üniversitesi Cerrahpafla T p Fakültesi, Kad n Hastal klar ve Do um Anabilim Dal, stanbul, Türkiye

Girifl. Viroloji. stanbul Üniversitesi Cerrahpafla T p Fakültesi, Kad n Hastal klar ve Do um Anabilim Dal, stanbul, Türkiye Ça r l Editör Invited Editor 1 Genital HPV enfeksiyonu ve koruyucu HPV afl lar Genital HPV infection and prophylactic HPV vaccines Macit Arvas, Altay Gezer, Onur Güralp stanbul Üniversitesi Cerrahpafla

Detaylı

SUMMARY ÖZET. stanbul T p Dergisi 2004; 3:1-7

SUMMARY ÖZET. stanbul T p Dergisi 2004; 3:1-7 stanbul T p Dergisi 04; :- Endometrial Hiperplazi Saptanan ve Saptanmayan, Normal Premenopozal Kad nlar ras nda Endometrial Histopatoloji, Endometrial Kal nl k, Telomeraz ktivitesi ve VK liflkisi Dr. ltay

Detaylı

n Situ Meme Kanserinde Cerrahi Tedavi Prof. Ali Cengiz

n Situ Meme Kanserinde Cerrahi Tedavi Prof. Ali Cengiz . Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Meme Kanseri Sempozyum Dizisi No: 54 Aral k 2006; s. 79-85 n Situ Meme Kanserinde Cerrahi Tedavi Prof. Ali Cengiz In Situ kavram malign de

Detaylı

XIII. Ulusal Romatoloji Kongresi Bildiri Özetleri, 13-17 Ekim 2012, Belek, Antalya Konuflma Özetleri

XIII. Ulusal Romatoloji Kongresi Bildiri Özetleri, 13-17 Ekim 2012, Belek, Antalya Konuflma Özetleri Özetler / Abstracts RAED Dergisi 202;4(Suppl):S-S24 doi:0.2399/raed.2.s0 www.raeddergisi.org XIII. Ulusal Romatoloji Kongresi Bildiri Özetleri, 3-7 Ekim 202, Belek, Antalya Konuflma Özetleri (KÖ-0 KÖ-4)

Detaylı

Meme Kanseriyle Bafl Etme Rehberi

Meme Kanseriyle Bafl Etme Rehberi memeensonnn 10/20/09 11:08 AM Page 1 Meme Kanseriyle Bafl Etme Rehberi Tedavide Mediko-Psikolojik Aç l mlar Doç.Dr. BAHADIR M. GÜLLÜO LU Psikolog Dr. ELV N AYDIN V V SORYANO memeensonnn 10/20/09 11:08

Detaylı

Tip 1 Diyabet. Type 1 Diabetes. GüncelPediatri. Epidemiyoloji

Tip 1 Diyabet. Type 1 Diabetes. GüncelPediatri. Epidemiyoloji Güncel Pediatri 2007; 5: 1-10 Abac ve ark. Tip 1 Diyabet Tip 1 Diyabet Type 1 Diabetes Ayhan Abac *, Ece Böber**, Atilla Büyükgebiz*** Dokuz Eylül Üniversitesi T p Fakültesi Çocuk Sa l ve Hastal klar Bilim

Detaylı

Human Papillomavirus (HPV) Afl lar

Human Papillomavirus (HPV) Afl lar REVIEW Human Papillomavirus (HPV) Afl lar Macit ARVAS, Altay GEZER Department of Obstetrics and Gynecology, Cerrahpafla Faculty of Medicine, stanbul University, stanbul, Turkey Received and accepted 30

Detaylı

HÜCRE DÖNGÜSÜNÜN DÜZENLENMESİ VE KANSER

HÜCRE DÖNGÜSÜNÜN DÜZENLENMESİ VE KANSER HÜCRE DÖNGÜSÜNÜN DÜZENLENMESİ VE KANSER Giriş Kanser, DNA tamiri, hücre döngüsü, apoptosis, farklılaşma ve hücre-hücre teması gibi temel hücresel işlevleri etkileyen genetik hastalıklar grubudur. Kanser

Detaylı

Nöro-Onkolojik Cerrahi Ögretim ve E itim Grubu tarihçesi. TUR-NOG kurulufl amac ve hedefleri. 2005 Nöro-Onkoloji sempozyum program

Nöro-Onkolojik Cerrahi Ögretim ve E itim Grubu tarihçesi. TUR-NOG kurulufl amac ve hedefleri. 2005 Nöro-Onkoloji sempozyum program BÜLTEN 4 / N SAN 2005 / APRIL 2005 Türk Nöroflirürji Derne i (TND) Nöro-Onkolojik Cerrahi Ö retim ve E itim Grubu Bülteni Turkish Neuro-Oncology Group Nöro-Onkolojik Cerrahi Ögretim ve E itim Grubu tarihçesi

Detaylı

TANI, PROGNOZ VE TEDAV DE KARD YAK BEL RTEÇLER

TANI, PROGNOZ VE TEDAV DE KARD YAK BEL RTEÇLER T Ü KAL TE S STEM BELGEL K - Q TSE-ISO-EN 9000 R R K YE DE LK LABORATU V A TANI, PROGNOZ VE TEDAV DE KARD YAK BEL RTEÇLER Kardiyovasküler hastal klar, geliflmifl ülkelerdeki erken yafl ölüm sebeplerinin

Detaylı

Meme kanseri farklı histolojik alt tiplerden oluşan heterojen MEME KANSERİNDE YEREL KONTROLE ETKİ EDEN PREDİKTİF MOLEKÜLER VE GENETİK FAKTÖRLER

Meme kanseri farklı histolojik alt tiplerden oluşan heterojen MEME KANSERİNDE YEREL KONTROLE ETKİ EDEN PREDİKTİF MOLEKÜLER VE GENETİK FAKTÖRLER REVIEW/DERLEME MEME KANSERİNDE YEREL KONTROLE ETKİ EDEN PREDİKTİF MOLEKÜLER VE GENETİK FAKTÖRLER Ayfer Haydaroğlu Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı, İzmir PREDICTIVE MOLECULAR

Detaylı

ST Segment Yükselmesi Olmayan Akut Koroner Sendromlar n Tan ve Tedavi K lavuzu

ST Segment Yükselmesi Olmayan Akut Koroner Sendromlar n Tan ve Tedavi K lavuzu European Heart Journal (2007) 28, 1598 1660 doi:10.1093/eurheartj/ehm161 ESC K lavuzlar ST Segment Yükselmesi Olmayan Akut Koroner Sendromlar n Tan ve Tedavi K lavuzu Avrupa Kardiyoloji Derne i ST Segment

Detaylı

Kronik Hepatit B ve Delta

Kronik Hepatit B ve Delta Tıp Eğitimi Etkinlikleri.Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Hepato-Bilier Sistem ve Pankreas Hastal klar Sempozyum Dizisi No: 28 Ocak 2002; s. 67-78 Sürekli İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp

Detaylı

florence Ocak 2012 5/5/12 1:57 AM Page 1

florence Ocak 2012 5/5/12 1:57 AM Page 1 florence Ocak 2012 5/5/12 1:57 AM Page 1 florence Ocak 2012 5/5/12 1:57 AM Page 2 künye group florence nightingale hastaneleri yay n d r. mtiyaz Sahibi Kardiyoloji Vakf Florence Nightingale Hastanesi A.fi.

Detaylı

ANDROLOJ BÜLTEN TÜRK ANDROLOJ DERNE YAYIN ORGANIDIR

ANDROLOJ BÜLTEN TÜRK ANDROLOJ DERNE YAYIN ORGANIDIR ANDROLOJ BÜLTEN TÜRK ANDROLOJ DERNE YAYIN ORGANIDIR Türk Androloji Derne i Cemil Aslan Güder Sok. dil Ap. B Blok D.1 80280 Gayrettepe, stanbul Tel: 0212 288 50 99 Faks: 0212 288 50 98 E-posta: androloji@androloji.org.tr

Detaylı

XXX. Ulusal Hematoloji Kongresi

XXX. Ulusal Hematoloji Kongresi XXX. Ulusal Hematoloji Kongresi stanbul, 003 003 Volume 0 No 3 (Supplement) Oral BFM PROTOKOLLER LE AML SONUÇLARIMIZ: T. Celkan, L. Y. Soycan, H. Apak, A. Özkan,. Y ld z. Cerrahpa a T p Fakültesi Pediatrik

Detaylı

K Vitamini Yetmezli i ve Tedavisi

K Vitamini Yetmezli i ve Tedavisi K Vitamini Yetmezli i ve Tedavisi Saadet Akarsu F rat Üniversitesi T p Fakültesi Çocuk Sa l ve Hastal klar Anabilim Dal, Çocuk Hematoloji Bilim Dal, Doç.Dr. Girifl Yenido andaki hemostaz dengesi eriflkinlerden

Detaylı

Araflt rmalar/researches F. Yurtsever, A. Esen-Danaci, F. Taneli, Ö. Günay, B. Veznedaro lu

Araflt rmalar/researches F. Yurtsever, A. Esen-Danaci, F. Taneli, Ö. Günay, B. Veznedaro lu Araflt rmalar/researches F. Yurtsever, A. Esen-Danaci, F. Taneli, Ö. Günay, B. Veznedaro lu Atipik Antipsikotik Kullanan Hastalarda Ailede Diyabet Öyküsü Olmas n n Glikoz Metabolizmas Üzerine Olan Etkisi

Detaylı

Sanofi Pasteur Aflı Tic. A.fi.

Sanofi Pasteur Aflı Tic. A.fi. ÖNSÖZ Afl ile önlenebilir hastal klardan ölümleri azaltmay misyon edinmifl sanofi pasteur, Afl lar Tüm Bilmek stedikleriniz isimli kitab n 1. bask s n n k sa zamanda tükenmesi, say n hekimlerimizden ve

Detaylı

ANDROLOJİ BÜLTENİ TÜRK ANDROLOJİ DERNEŞİ YAYIN ORGANIDIR

ANDROLOJİ BÜLTENİ TÜRK ANDROLOJİ DERNEŞİ YAYIN ORGANIDIR ANDROLOJİ BÜLTENİ TÜRK ANDROLOJİ DERNEŞİ YAYIN ORGANIDIR Türk Androloji Derneği Cemil Aslan Güder Sok. İdil Ap. B Blok D.1 80280 Gayrettepe, İstanbul Tel: 0212 288 50 99 Faks: 0212 288 50 98 E-posta: androloji@androloji.org.tr

Detaylı

Derleme. E itim. Endoüroloji Bülteni 1. Girifl

Derleme. E itim. Endoüroloji Bülteni 1. Girifl Derleme E itim Laparoskopik Üroloji E itimi Ülkemizde endoüroloji e itiminin üroloji asistanlar ve genç uzmanlar taraf ndan de erlendirilmesi ve standart e itim sistemine geçme aflamas nda yurtd fl ndaki

Detaylı

Stem Hücre Naklinden Sonra Görülen Graft-versus-Host Hastal

Stem Hücre Naklinden Sonra Görülen Graft-versus-Host Hastal Stem Hücre Naklinden Sonra Görülen Graft-versus-Host Hastal Emin KANSU Hacettepe Üniversitesi T p Fakültesi ve Onkoloji Enstitüsü, Hematopoietik Stem Hücre Transplantasyonu Ünitesi I. G R fi VE TANIMLAR

Detaylı

Derleme/Review S. Sofuo lu, H. B. zgi, A. Asdemir. Kronik Yorgunluk mmün Disfonksiyon Sendromu Nedir? ABSTRACT:

Derleme/Review S. Sofuo lu, H. B. zgi, A. Asdemir. Kronik Yorgunluk mmün Disfonksiyon Sendromu Nedir? ABSTRACT: Derleme/Review S. Sofuo lu, H. B. zgi, A. Asdemir Kronik Yorgunluk mmün Disfonksiyon Sendromu Nedir? Seher Sofuo lu 1, Hasan Basri zgi 2, Akif Asdemir 3 ÖZET: Kronik yorgunluk immün disfonksiyon sendromu

Detaylı

MEME KANSERİNDE C-ERBB-2 EKSPRESYONU İLE DİĞER PROGNOSTİK FAKTÖRLER ARASINDA İLİŞKİ VAR MI? ÖZET SUMMARY GİRİŞ

MEME KANSERİNDE C-ERBB-2 EKSPRESYONU İLE DİĞER PROGNOSTİK FAKTÖRLER ARASINDA İLİŞKİ VAR MI? ÖZET SUMMARY GİRİŞ Ege Tıp Dergisi 42 (3): 161-165, 2003 MEME KANSERİNDE C-ERBB-2 EKSPRESYONU İLE DİĞER PROGNOSTİK FAKTÖRLER ARASINDA İLİŞKİ VAR MI? IS THERE ANY RELATIONSHIP BETWEEN C-ERBB-2 EXPRESSION AND OTHERS PROGNOSTIC

Detaylı

PAP Smear ile Servikal Kanser Taramas SCREENING SERVICAL CANCER WITH PAP SMEAR. Key words: PAP smear, cervical cancer, screening

PAP Smear ile Servikal Kanser Taramas SCREENING SERVICAL CANCER WITH PAP SMEAR. Key words: PAP smear, cervical cancer, screening Türk Aile Hek Derg 2004; 8(3): 105-110 Sürekli T p E itimi PAP Smear ile Servikal Kanser Taramas SCREENING SERVICAL CANCER WITH PAP SMEAR Hüsnü Gökaslan 1, Elif Esra Uyar 2 Özet Serviks kanseri kad nlarda

Detaylı

ENFEKS YON GÖSTERGES OLARAK AKUT FAZ REAKTANLARI: C-REAKT F PROTE N (CRP) VE SERUM AM LO D A (SAA)

ENFEKS YON GÖSTERGES OLARAK AKUT FAZ REAKTANLARI: C-REAKT F PROTE N (CRP) VE SERUM AM LO D A (SAA) ENFEKS YON GÖSTERGES OLARAK AKUT FAZ REAKTANLARI: C-REAKT F PROTE N (CRP) VE SERUM AM LO D A (SAA) Ayfle BATIREL 1, Serap GENÇER 1, Serdar ÖZER 1 AKUT FAZ YANITI Akut faz yan t (AFY) doku hasar, enfeksiyon

Detaylı

Gözden Geçirmeler/Reviews A. O uz. Metabolik Sendrom. Aytekin O uz. Key words: Metabolic syndrome, insulin resistance, abdominal obesity

Gözden Geçirmeler/Reviews A. O uz. Metabolik Sendrom. Aytekin O uz. Key words: Metabolic syndrome, insulin resistance, abdominal obesity Gözden Geçirmeler/Reviews A. O uz Metabolik Sendrom Aytekin O uz ÖZET: Metabolik sendrom Metabolik sendrom, abdominal obezite ile birlikte dislipidemi, glukoz intolerans ve hipertansiyonu içeren bir risk

Detaylı

Girifl. H zl uyar lar oluflturan odak? / "reentry" bafllayabilmesi ve devaml l ndaki potansiyel rollerinin incelenmesi ve tart fl lmas amaçlanm flt r.

Girifl. H zl uyar lar oluflturan odak? / reentry bafllayabilmesi ve devaml l ndaki potansiyel rollerinin incelenmesi ve tart fl lmas amaçlanm flt r. 244 Atriyal Fibrilasyonun Elektrofizyolojik Temelleri Dr. Özgür Aslan, Dr. Sema Güneri Dokuz Eylül Üniversitesi T p Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dal, zmir Özet : Atriyal fibrilasyonun elektrofizyolojik

Detaylı

T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI TIBBİ ONKOLOJİ BİLİM DALI. Dr. İrfan ÇİÇİN. Tez Yöneticisi Doç. Dr.

T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI TIBBİ ONKOLOJİ BİLİM DALI. Dr. İrfan ÇİÇİN. Tez Yöneticisi Doç. Dr. T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI TIBBİ ONKOLOJİ BİLİM DALI Tez Yöneticisi Doç. Dr. Hakan KARAGÖL HORMON RESEPTÖRÜ NEGATİF VE HER-2 NEGATİF MEME KANSERLİ HASTALARLA HORMON

Detaylı