PROBLEM TABANLI ÖĞRETİM YAKLAŞIMI İLE DNA,GEN VE KROMOZOM KAVRAMLARININ ÖĞRENİLMESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "PROBLEM TABANLI ÖĞRETİM YAKLAŞIMI İLE DNA,GEN VE KROMOZOM KAVRAMLARININ ÖĞRENİLMESİ"

Transkript

1 PROBLEM TABANLI ÖĞRETİM YAKLAŞIMI İLE DNA,GEN VE KROMOZOM KAVRAMLARININ ÖĞRENİLMESİ Fatma ŞAHİN 1, Ganime PARİM 2 1 M.Ü. Atatürk Eğitim Fak. İlköğretim Bölümü Fen Bilgisi Öğretmenliği A.B.D 2 F.M.V.Özel Işık Lisesi ÖZET: Bu çalışmanın amacı, kavram yanılgılarının sık görüldüğü DNA, kromozom ve gen kavramlarının öğrenilmesinde problem çözmeye dayalı öğrenme yönteminin yanılgıları azaltmadaki etkisinin tespit edilmesidir. Araştırmanın örneklem gurubunu Feyziye Mektepleri Vakfı Özel Işık Lisesi İlköğretim 2.kademe 8.sınıfa devam eden 63 öğrenci oluşturmaktadır. Kontrol ve deney grubu olarak seçilen öğrencilere araştırmacı tarafından hazırlanan 40 soruluk açık uçlu ve 40 soruluk çoktan seçmeli sorular ön test ve son test olarak uygulanmıştır.testin geçerlilik ve güvenirlik çalışması yapılmış, grupların bilişsel öğrenme seviyelerinin eşit olmasına dikkat edilmiştir. Kontrol grubundaki öğrencilere DNA, kromozom ve gen kavramları geleneksel yöntemle araştırmacı tarafından hazırlanan öğrencilere dağıtılan konu anlatım teksirleri üzerinden verilmiş, deney grubuna ise aynı kavramlar öğrencinin aktif olarak katıldıkları deneyler, modeller ve video kaset izleme teknikleri kullanılarak problem çözmeye dayalı öğrenme yaklaşımı ile verilmiştir. Uygulama sonrasında her iki gruba açık uçlu ve çoktan seçmeli sorular uygulanmış ve sonuçlar SPSS programı kullanılarak değerlendirilmiştir. İstatistiksel değerlendirme sonuçlarına göre DNA kavramında kontrol ve deney grubu arasında anlamlı bir fark tespit edilmiş, gen kavramında her hücremizdeki kromozomlar aynı sayıda mı dır? ve aynı genleri mi taşır? gibi soruların yer aldığı açık uçlu sorularda deney grubu lehine sonuçlar elde edilirken çoktan seçmeli sorularda anlamlı bir fark tespit edilememiştir. Kromozom kavramında ise hem açık uçlu hem de çoktan seçmeli sorularda her iki grup arasında anlamlı bir fark bulunamamıştır. Yapılan bu çalışma ile P.Ç.D.Ö. uygulamalarında öğretmenin ön hazırlık aşamasında ve uygulamalar sırasında nelere dikkat etmesi gerekliği, gen ve kromozom kavramlarının öğrenilmesinde daha fazla ve farklı aktivitelerin geliştirilmesi gerekliliği, problem çözme stratejisinin nasıl daha etkin uygulanabileceği konusu alanında yenilikler sunalabileceği düşünülmektedir. I-GİRİŞ: Fen eğitiminin amacı olan, öğretmen merkezli öğretimden kurtulup araştırmacı, bilgiyi edinme yollarını öğrenen, yaratıcı, analiz ve sentez yeteneğini geliştiren, öğrendiklerini sosyal ve özel yaşamlarında kullanabilme becerisini gösteren öğrencilerin yetiştirilmesine cevap verebilecek öğrenme yöntemlerinden biri de Problem Çözmeye Dayalı Öğrenme yaklaşımıdır. John Dewey le 1930 lu yıllarda temeli atılan P.Ç.D.Ö. yöntemleri, 1960 yıllarında Jerome Bruner tarafından geliştirilmiş, 1990 yıllarında Bridges ve Hallinger 1993 te Vernon ve Blake gibi birçok araştırmacı, öğrenciler üzerinde uygulamalar yapmıştır. Günümüzde tıptan edebiyata, tarihten ekonomiye kadar hemen hemen her alanda problem çözme stratejileri kullanılmaktadır. Günlük hayatımızda neredeyse her gün otizmle ilgili gen bulundu, Gen aktarımlı bitkiler zararlı mı?, Alzheimer hastalığının sebebi olan gen hangi kromozomumuzda?, gibi tıptan tarıma birçok alanda yapılan çalışmalar ve buluşlar insan hayatını etkilemektedir. Bu bağlamda fen eğitiminin içinde yer alan DNA-genkromozom kavramlarının anlamlı öğrenilmesi önem kazanmaktadır. Okullardaki eğitim programlarında bu kavramların öğrenilmesinde kavram yanılgıları ve DNA-gen-kromozom arasındaki ilişkinin kurulamadığı görülmektedir. Bruner(1987), çocukların okulda iki tür probleme sahip olduklarını belirtmiştir. Bir çok çocuk için en önemli problemin öğretmenin onlara ne öğrettiğini öğrenmeye çalışmaktır. Çocuk bir problemle karşılaştığında, örneğin matematikte Bu problemin en iyi hangi yolla çözülebileceğini düşünmek yerine öğretmenin bu tür problem çözümünde neler söylediğini, öğretmen bu problemi nasıl çözmemi ister? şeklinde düşünür. Çocuk problemi çözmek yerine öğretmeni memnun etme üzerine odaklanır.bruner çocukların bilgi ve deneyimlerini yaşayarak, şekillerle ve sembolik olarak öğrenme ile gerçekleştiğini belirtmiştir. I.1. Problem Çözme ile Öğrenme Nedir? : Problem çözümü, alışılmamış karmaşık durumların üstesinden gelmek için, kavramları ve becerileri bir araya getirmeyi içermektedir (Stones,1994). Problem çözmek demek; problem için yeni çözümler bulmak, yaratmak veya öğrenilen yeni kuralları uygulamaktır (Mayer & Wittrock, 1996). Günlük hayatta neredeyse her gün karşılaştığımız birçok problem vardır. Bunlar hem özel hem de iş hayatımızı derinden etkilemektedir. Bu gibi durumlarda sahip olmamız gereken temel beceri veya hüner, sadece bu problemlerle uğraşmak veya onlara karşı elimizden geleni yapmak değil problemler ile ilgili anahtar olayları tanımlamak, gerekli bilgileri elde etmek ve kendimize has bir yöntemle, bu problemlere etkili ve başarılı çözümler üretebilmektir (Broudy, 1982). Problem çözmeye dayalı öğrenme, karmaşık ve gerçek-hayat problemlerinin araştırılması ve çözümü etrafında organize edilmiş ve bireylerin hem zihin hem de

2 beceri yönünden aktif katılımlarını gerektiren, tecrübeye dayanan öğrenmeyi temsil eder (Torp ve Sage, 1998). I.2. Problem çözme stratejileri, Bransford ve Stein (1993) e göre baş harfleri kullanılarak IDEAL olarak sembolize edilen beş basamaktan oluşmaktadır. Bunlar: I : Problemin tanımlanması ve yaratma (Identify Problem) D : Amaçların belirlenmesi ve problemle karşılaşma (Define Goals) E : Uygun olan stratejiyi araştırma (Explore possible strategies) A : Çözümü tahmin et ve uygula (Anticipate outcomes and act.) L : Geri dön ve değerlendirme (Look back and evaluate) P.Ç.D.Ö nün öğrenciye sağladığı yararlar: Bilimsel metotların aktif olarak öğrenilmesini, problemlerin tanımlanması, çözmek için gerekli olan analiz, sentez ve değerlendirme gibi yüksek düzey bilişsel ve düşünme becerilerinin geliştirilmesini, öğrencilerin öğrenme için meraklı, istekli olmasını,öğrencilerin öğrendiklerini özel ve sosyal yaşamda kullanma yeteneklerini geliştirmeyi, sahip oldukları bilgi, deneyim ve becerilerin kullanılması ve geliştirmesini, Bu bilgileri niçin öğreniyoruz? Daha sonra bize ne faydası olacak? Gerçek hayatta ne faydası olacak? sorularına yanıt getirmiş olur. Öğrencilerin yüksek düzeyde düşünmelerini destekler. P.Ç.D.Ö. sürecinde öğrenciler, karmaşık bir konu veya olay hakkında daha çok öğrenmek için çaba sarf ederler. Karmaşık yapılı problem senaryoları ise, öğrencileri eleştirisel ve yaratıcı düşünmeye sevk eder. Öğrenciler, çeşitli problem durumları ve geçerli olan önemli bilgileri elde ederler ve vardıkları sonuçlara ilişkin olarak kabul edilebilir deliller sunar. (Stephien, Gallagher, 1993) Steward, Finkley ve Yarroch un (1982) yaptığı çalışmada biyoloji öğretmenlerinin Mendel genetiği, kalıtım teorisi ve kromozom-gen ilişkisinin oldukça zor öğrenilebilen kavramlar olduğu konusunda aynı görüşte olduklarını bulmuşlardır. Hobbs, Kargbo ve Erickson (1980) genetik konularının öğrenilmesinde gençlerin sezgilerini kullandığını tespit etmişlerdir. Bonet ve Ayuso (1995), Collins ve Stewart (1989) öğrencilerin gen, allel, kromozom gibi temel kavramları yanlış veya eksik anladığını görmüşlerdir.pashley (1994), Stewart (1994) ve Bonet ve Ayusa (1995) nun yaptıkları çalışmalarda geleneksel öğrenme stratejilerinin, genetikteki kavram ve ilişkileri anlamada yetersiz olduğunu ve müfredat programlarının ciddi olarak değiştirilmesi gerektiği tezini savunmuşlardır. Smith (1990) de yaptığı çalışmada problem çözmede başarısız olan öğrencilerin neden-sonuç ilişkisini kurabildikleri ve genetikteki kavramların bir çoğunun anlamlı öğrenildiğini tespit etmiştir. Problem çözmede başarılı olan bir çok öğrencinin kavramları anlamlı olarak öğrenmediği, başarılı bazı problem çözücülerin de sadece problemi doğru çözmenin öğrenmede yeterli olmadığını, açıklama ve değerlendirmenin de önemli olduğunu anladıklarını tespit etmiştir. Finkley (1996) yaptığı çalışmada model kullanarak problem çözme yi araştırmış, sonuç olarak kavramların öğrenilmesi, model yapma ve modeli düzeltme ve problem çözme stratejilerinin öğrenildiğini belirtmiştir. I.4. Amaç: Kavram yanılgılarının sık görüldüğü DNA, kromozom ve gen kavramlarının öğrenilmesinde problem çözmeye dayalı öğrenme yönteminin yanılgıları azaltmadaki etkisini tespit etmektir. II-YÖNTEM: II. 1. Örneklem:Araştırmanın örneklem gurubunu Feyziye Mektepleri Vakfı Özel Işık Lisesi İlköğretim 2.kademe 8.sınıfa devam eden 63 öğrenci oluşturmaktadır. II. 2. Uygulama:Kontrol grubu olarak seçilen sınıfta DNA, kromozom ve gen kavramları araştırmacı tarafından hazırlanan konu anlatım fotokopileri kullanılarak geleneksel yöntemle verilmiştir. Deney grubunda ise çalışma öncesi oluşturulan gruplara araştırma problemleri ve yararlanabilecekleri kaynaklar verilmiştir. DNA, kromozom ve gen kavramları öğrencilerin aktif olarak katıldıkları;oyun hamurları kullanarak, deney yaparak,çizgi film izleyek,beyin fırtınası oluşturarak, kavramlarla ilgili öğrencilere problem ortamı yaratak onların sorular sormasına ve tartışarak problemlere çözüm buldukları problem çözmeye dayalı öğrenme yöntemi kullanılarak verilmiştir. II. 3. Veri Toplama Araçları: Kontrol ve deney grubu olarak seçilen öğrencilere araştırmacı tarafından hazırlanan 40 soruluk Sahip olduğumuz DNA lar bize nereden geliyor?,kaç tane genimiz, DNA mız ve kromozomumuz var?,dna larımızı sadece çocuğumuzun olması için mi çoğaltırız? gibi açık uçlu sorular sorulmuştur. Açık uçlu soruların puanlanması; Tam anlamış = 3, Kısmen anlamış (yanlış yok ) = 2, Kısmen anlamış (yanlış var) = 1, Hiç anlamamış = 0 şeklinde yapılmıştır. ayrıca Her canlının genetiksel bilgisi kendine hastır.türlerin taşıdığı DNA şifrelerinin farklı olmasına

3 hangisi neden olmaz? a) Kullanılan fosfat sayısı b) DNA nın uzunluğu c) DNA daki baz sırası d) Kullanılan şeker çeşidi gibi 40 soruluk çoktan seçmeli test uygulanmıştır.testin puanlanması: Çoktan seçmeli sorular için; Cevap yok = 0,Doğru cevap = 2,Yanlış cevap = 1 değerlendirilmesi yapılarak,hazırlanan cevap anahtarına göre toplam 100 puan üzerinden her doğru cevap 2,5 puan üzerinden değerlendirilmiş, yanlış veya cevaplandırılmamış sorulara 0 puan verilmiştir.açık uçlu soruların güçlük derecesi 0,31olarak tespit edilmiş, çoktan seçmeli soruların güçlük derecesi 0.87 olarak bulunmuştur.değerlendirme sorularının hazırlanmasında şu alt kavramlar kullanıldı: Nükleotit kavramı, DNA nın yapısı, hücredeki işlevi, hücredeki yeri, sayısı, kromozom sayısı,gen sayısı, DNAgen- kromozom ilişkisi,, mutasyon, modifikasyon RNA nın yapısı, hücrede bulunduğu yer, çeşitleri sentezi,dna ve RNA arasındaki farklar. III- BULGULAR:Bu çalışmada kontrol ve deney grubu olarak seçilen sınıflar arasında açık uçlu test sonuçlarının karşılaştırılması Tablo 1 de verimiştir. Kontrol ve deney grubunun çoktan seçmeli test sonuçlarının karşılaştırılması ise Tablo 2 de verilmiştir. Sonuçları Sonuçları. Tablo 1: Deney ve Kontrol Gruplarının Açık Uçlu Testte DNA, Kromozom ve Gen Kavramı Arasında Anlamlı Bir Fark Olup Olmadığını Belirlemek Üzere Yapılan Bağımsız Grup T testi Puan Test n x ss sh t Testi Sd t DNA Deney-DNA 33 66, ,9672 3, ,945*** KRO Deney-KRO 33 60, ,6198 8, ,766 GEN Deney-GEN 33 64, ,9010 3, ,048** Tablo 2: Deney ve Kontrol Gruplarının Çoktan SeçmeliTestte DNA, Kromozom ve Gen Kavramı Sonuçları Arasında Anlamlı Bir Fark Olup Olmadığını Belirlemek Üzere Yapılan Bağımsız Grup T testi Sonuçları. t Testi Puan Test n x ss sh Sd t DNA Deney-DNA 32 66, ,5990 3, ,575* KRO Deney KRO 32 40, ,7144 4, ,639 GEN Deney-GEN 32 75, ,9211 6, ,515 Tablo 1 de açık uçlu sorularda DNA ve gen kavramının anlamlı öğrenilmesinde deney grubu lehine sonuç elde edildiği, kromozom kavramının öğrenilmesinde iki grup arasında anlamlı bir farkın ortaya çıkmadığı görülmektedir. Tablo 2 de çoktan seçmeli sorularda iki grup arasında DNA kavranımda deney grubu lehine anlamlı bir fark ortaya çıkarken,kromozom ve gen kavramlarında her iki grup arasında anlamlı bir farkın ortaya çıkmadığı görülmektedir. 4- TARTIŞMA: Lewis ve Robinson un (2000) de yaş gruplarındaki öğrencilerle yaptığı DNA, gen, kromozom, hücre bölünmesi, genetikte problem çözümleri ile ilgili çalışmada; öğrencilerin daha önce bu konuları derslerinde görmüş olmalarına rağmen kavramları öğrenemedikleri, kavramlar arası ilişkiyi kuramadıkları saptanmıştır. Yapılan çalışmada, genetikte kavramların : genetik bilginin yapısı,bu bilgilerin aktarımı ( hücreden hücreye, aileden çocuğa şeklinde ), kalıtsal bilginin yorumlanması şeklinde verilmesinin uygun olacağı savunulmuştur. Çalışmaların sonucunda öğrencilerin Genlerin ne anlama geldiği sorusuna % 75 doğru yanıt verirken, Genler niçin önemlidir? sorusuna öğrencilerin % 10 u bütün karakterlerimizi (dış görünüş,davranış, kişiliğimiz) belirler şeklinde cevap vermiştir. Genlerin karakterlerimizi nasıl belirlediğine dair hiç bir fikirlerinin olmadığı görülmüştür. Gen ve kromozom kavramları arasındaki ilişkinin ise net bir şekilde kavranmadığı öğrencilerin % 25 inin genlerin kromozomlardan büyük olduğunu söylemesi ile anlaşılmaktadır. Genler nelerden yapılmıştır şeklinde sorduğumuzda % 25 inin genlerin kromozomlardan yapıldığını söylediği halde, Kromozomlar nerede bulunur? şeklinde soruyu değiştirtiğimizde sadece % 10 nun kromozomlar genlerin içinde bulunur şeklinde cevapladıkları görülmüştür. Buradan da soru şeklinin gen, kromozom ilişkisinin anlaşılmasında etkili olduğu anlaşılmaktadır. Öğrencilerin % 14 ü genlerin nasıl aktarıldığına cevap verirken, Ağaçta, bakteride, böcekte genetik bilgi var mıdır? sorusuna %20 oranında hayır diyenlerin olduğu, %11 inin genetik bilgi ile kromozom arasındaki ilişkiyi kuramadıkları saptanmıştır. Bir çoğu ise mitoz ve

4 mayoz bölünmenin niçin yapıldığını bilmedikleri, döllenmenin genetik bilgiyi aktarmadaki rolünü kavramadıkları, yumurtanın hep aynı kalıtsal bilgiler aktarırken spermlerin farklı genetik bilgileri aktardığını söylemişlerdir. Kromozomların hücre bölünmesinde ikiye ayrıldığı ancak DNA'ların kopyalanmasına gerek olmadığını ve kromozom sayısını canlının yaşı ve sağlığına göre değiştiğini belirtenler olmuştur. Öğrencilerin hücre kavramıyla kromozom kavramını karıştırdıkları ve hatta hücrenin canlının en temel yapısı olduğunu bilmedikleri saptanmıştır. Araştırmanın sonucunda öğrencilerin DNA, gen, kromozom, mitoz ve mayoz bölünme konularını öğrenmedeki güçlüklerinin müfredat programının içeriğinin öğrenci düzeyine göre ağır olması ve müfredat yoğunluğu nedeni ile verilen öğrenme süresinin yetersiz olması ve yeterli aktivitelerin yapılmaması gösterilmiştir. Bu kavramların, öğrencinin hayatta kullanabileceği daha basit şekilde verilmesi gerektiği belirtilmiştir. Bu araştırmada müfredatta öngörülen sürenin yetersizliği de bulgulara yansımıştır. P.ÇD.Ö ile yapılan bu çalışmada ise, açık uçlu sorularda Canlılar niçin birbirinden farklı görünüştedir?, Her canlının gen, kromozom sayısı aynı mıdır?, Her hücremizde kromozomlar aynı sayıda ve aynı genleri mi taşır, genlerin nelerden oluştuğu ve nerede bulunduğu sorularına % 80 öğrencinin doğru yanıt verirken, genlerin hücrede nasıl işlerlik kazandığının ve canlının özelliklerini nasıl belirlediği sorularına % 10 oranında doğru yanıt verilmiştir. Çoktan seçmeli sorularda kromozom sayısı ile canlının gelişmişliği arasındaki ilişkininin olmadığını bulmada zorlanırlarken, açık uçlu ölçekte Gen sayısı ile canlının gelişmişliği arasında bir ilişki var mıdır? şeklindeki soruya %80 oranında doğru cevap verilmiştir. Bazı öğrencilerin genlerin sadece dış görünüşümüzdeki özellikleri belirlediği bir çoğunun ise açık uçlu sorularda izledikleri videodaki köpeğin genlerinin değişmesiyle farklı tür köpeğe dönüştüğünü yazarak genlerin canıların özelliklerini belirlediğini açıklamışlardır. DNA'nın yapısı, modeli, DNA'larımızın bize nereden geldiği ve DNA' nın niçin kopyalandığı, her hücremizde aynı DNA'ların olduğu, mutasyon ve modifikasyon alt kavramlarında her iki ölçekte %80 oranında doğru yanıt verilmiştir. Ancak çoktan seçmeli testte DNA şifrelerimizin niçin farklı olduğu sorusuna %40 oranında doğru cevap verilebilmiştir. Açık uçlu teste DNA ve RNA nın protein sentezindeki görevi ve proteinlerimizin niçin farklı olduğu sorusuna % 10 oranında doğru yanıt verilmiştir. Protein sentezini bu seviyedeki öğrencilerin kavramasının güçlüğü ve protein sentezi ile ilgili, deney ve aktivitelerinin kullanılmayıp ana hatlarıyla değinilmesinden kaynaklandığı düşünülmektedir. Cavallo ve Schafer (1994) yaptığı çalışmada; Mendel genetiğinde punett karesi problemlerini çözebilen öğrencilerin genetikteki bir çok kavramı öğrenmedikleri tespit edilmiştir. Hobbs, Kargbo ve Erikson un (1980) yaptığı çalışmada ise mendel genetiği katılım teorisi ve kromozom gen ilişkisinin oldukça zor öğrenilebilen kavramlar olduğu sonucu Stewart (1994), Banet ve Ayusa (1999) tarafından da desteklenmiş ve müfredat programlarının değiştirilmesi gerekliliği üzerinde durulmuştur. Banet ve Ayuso nun(1999) Lise sınıflarında kalıtsal bilginin yerinin öğrenilmesinde strateji başlıklı çalışmalarının amacı ; genetik konusu işlenmeden önce öğrencilerin bu konuyla ilgili temel bilgileri nelerdir?, İlkokulda öğretilen temel genetik bilgilerinin daha sonraki genetik kavramaları öğrenmede etkisi nedir?, Öğrencilerin kalıtım konusundaki kavramları en iyi şekilde öğrenmeleri için neler yapılmalıdır? Yapılan testler sonucunda Bitkilerde hücrelerin olmadığı, canlı ve cansız varlıkları nefes alıp vermelerine göre ayırt edildiğini, kromozomların sadece hayvanlarda bulunduğunu, omurgasızların genlerinin olmadığı, eşeyli üremenin sadece hayvanlarda olduğu, kalıtsal bilginin sadece beyin hücrelerinde olduğu,eşey kromozomların sadece yumurta ve sperm hücrelerinde olduğu, göz rengini belirleyen genin sadece gözde olduğu cevapları verilmiştir.üst düzey öğrencilerde ise homolog kromozom ile kromatit kavramlarının karıştırıldığı allel kavramının tam anlaşılmadığı tespit edilmiştir. Çalışmalarının sonucunda: Öğrencilerin daha önceden yanlış öğrendikleri kavramları azaltmak için sınıf içinde bir çok aktivitenin düzenlenmesi gerektiği belirtilmiştir. Bunlar kavram haritaları, sınıf içi tartışma soruları, araştırma konuları, şekiller gibi. Thomson ve Stewart ın 1985 te belirtiği gibi kalıtımın anlamlı öğrenilmesi için mitoz ve mayoz kavramlarının kalıtım konusundan önce verilmesi gerekliliği belirtilmiştir. Kalıtım konusunda ise insandaki kalıtım öğrenildikten sonra öğretmenin öğrenci seviyesine göre detaylara girmesinin uygun olacağı belirtilmiştir.

5 Bu araştırmada da özellikle kromozom-gen ilişkisinin öğrenilmesi, yaş grubundaki bilişsel gelişimde somuttan soyuta geçme evresinde olan öğrenciler için güç olduğu bulgularla da saptanmıştır. DNA nın yapısındaki hidrojen bağı ve nükleotit hesaplamalarının yapıldığı problemlerde uzun zaman harcanmasının çalışmanın esasını teşkil eden DNA, gen ve kromozom kavramları arasındaki ilişkinin anlamlı öğrenilmesine fayda sağlamadığı düşünülmektedir. Bu araştırmada ise bilgisayar programları tavsiye edilmiş ancak sınıf ortamında bilgisayar kullanılarak öğrenme gerçekleştirilmemiştir. Deney, video izlenmesi, model yapma yöntemleri deney grubuna uygulanmıştır. Bu aktiviteler öğrencilerin öğrenme isteğini, ilgisini artırmıştır. Genel olarak sınıf öğrenme ortamını bozan, öğrenme isteği olmayan öğrencilerin bu aktiviteler sırasında katılımcı, yaratıcı ve grup işbirliğinde aktif görev alan öğrenciler olarak yer aldığı görülmüştür. Ayrıca bu araştırma ile, problem çözmeye dayalı öğrenme yöntemlerinin verimli olarak uygulanmasında hem öğretmenin hem de öğrencinin yeterli zamanı olması gerektiği düşünülmektedir. Yapılan diğer çalışmalarda olduğu gibi P.Ç.D.Ö. nin öğrenciler arası iletişimi artırdığı, öğrencilerin toplum içinde kendini ifade etme yeteneği kazandırdığı bu araştırmada da gözlenmiştir. Bu araştırmada, ölçeklerin hazırlanması aşamasında DNA, gen ve kromozom kavramlarına ait soruların müfredat doğrultusunda hazırlanmasından dolayı dengeli sayıda olmaması, gerçekte deney grubunda gözlemlenen anlamlı öğrenmenin ortaya çıkmasını engellediğini düşündürmektedir. V- SONUÇ VE ÖNERİLER: Bu çalışmada kontrol ve deney gruplarının DNA, gen ve kromozom kavramının öğrenilmesinde öntest sontest karşılaştırmasında son test lehine sonuçlar elde edilmiştir. Problemiz olan Kavram yanılgılarının sık görüldüğü DNA, kromozom ve gen kavramlarının öğrenilmesinde problem çözmeye dayalı öğrenme yönteminin etkisi var mıdır? sorusunun yanıtı ise tablo1 ve tablo2 de görüldüğü gibi DNA ve gen kavramının öğrenilmesinde açık uçlu sorularda deney grubunun lehine anlamlı bir fark ortaya çıkarken, çoktan seçmeli testin değerlendirilmesinde sadece DNA kavramının öğrenilmesinde deney grubunun lehine sonuç elde edilmiştir. Kromozom kavramında her iki grup arasında anlamlı bir fark ortaya çıkmamıştır.bunun nedenleri ise; testlerde DNA, kromozom ve gen kavramıyla ilgili soru sayısının eşit olmaması, açık uçlu sorularda öğrencinin kendini ifade etmesinin daha kolay olması, sınıf içinde yaparak, görerek öğrendiklerini yazarak açıklabilmeleri ve soruların günlük yaşamla ilgili olması ve müfredattaki öngörülen kısıtlı sürenin her iki gruptada aynı olmasıdır. Öneriler:Problem çözme dayalı öğrenme uygulamalarının öğretmen tarafından ön hazırlık çalışmaları için yeterli zamanı olması,konu içeriğinde detaya inilmemesi, güncel olaylarla ilişki kurulması, öğrencilerin ön bilgilerinin tespit edilmesi, konuların müfradattaki sırasının önemi ve öğrencilerin aktif katılımının gerektiği olarak belirtilebilir. VI-KAYNAKLAR: Bentley, B., Watts, M.(1996). Learning and Teaching in School Science, Philadelphia, Open University Press Britz, J.(1992). Problem Solving in Early Childhood Classroom, Washington Cooper, P. ; Meintyre, D.; EffectiveTeaching and Learning Teachers and Students Perspectives, Philedelphia. Howe, L. J.(1998).Engaging Children In Science, Macmillian Publishing Company. Woods, D.R.(1994). Problem Based Learning: How to Gain the Most From PBL Woods Publisher. Banet, E.& Ayuso, E.(1999).Teaching Genetics as Secondary School: A Strategy for Teaching about the Location of Inheritance Information, Journal of Research in Science Teaching John Willey & Sons Publisher. Cavallo, A.M.L (1996). Meaningful Learning, Reasaniry Ability and studentes Understanding and Problem solving of Topics in Genetics, Journal of Research in Science Teaching, John Willey & Sans Publisher. Finkel, A.E.( 1996), Making sense of Genetics: Students Knowledge use during Problem Solving in a High School Genetics Class, Journal of Research in Science Teaching John Willey & Sons Publisher. Lunetta, V. N.; Simmons, P, E.( 1993). Problem Solving Betavious dwing a Genetics Computer Stimulation. Beyond the Expert / Novice Dichotomy, Journal of Research in Science Teaching, John Willey & Sons Publisher. Robinson, C. W.& Lewis, J.(2000). Genes, chromosomes,cell division & inheritance-do students see any relationship?, Journal of Research in Science Teaching, John Willey & Sons Publisher.

Tam Sayılar Konusunun Karikatürle Öğretiminin 7. Sınıf Öğrencilerinin Matematik Tutumuna Etkisi *

Tam Sayılar Konusunun Karikatürle Öğretiminin 7. Sınıf Öğrencilerinin Matematik Tutumuna Etkisi * Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 13(4) 2509-2534 2013 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. www.edam.com.tr/kuyeb DOI: 10.12738/estp.2013.4.1486

Detaylı

İLKÖĞRETİM 5. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BİLİMSEL SÜREÇ BECERİ DÜZEYLERİ

İLKÖĞRETİM 5. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BİLİMSEL SÜREÇ BECERİ DÜZEYLERİ Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı 26, Sayfa 81-96, 2008 İLKÖĞRETİM 5. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BİLİMSEL SÜREÇ BECERİ DÜZEYLERİ Arzu Hazır 1, Lütfullah Türkmen 2 1 Manisa Milli

Detaylı

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ SAHİP OLDUKLARI ÖĞRENME STİLLERİNE GÖRE KAVRAM ÖĞRENME DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ SAHİP OLDUKLARI ÖĞRENME STİLLERİNE GÖRE KAVRAM ÖĞRENME DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ SAHİP OLDUKLARI ÖĞRENME STİLLERİNE GÖRE KAVRAM ÖĞRENME DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ Dr. Barış ÇAYCI Doç. Dr. Ali GÜL ÖZ: Bu araştırmada, sınıf öğretmeni adaylarının sahip oldukları

Detaylı

OKULÖNCESİ EĞİTİM ÖĞRETMENLERİNİN TEMEL BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİNİ KULLANIM DÜZEYLERİ

OKULÖNCESİ EĞİTİM ÖĞRETMENLERİNİN TEMEL BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİNİ KULLANIM DÜZEYLERİ OKULÖNCESİ EĞİTİM ÖĞRETMENLERİNİN TEMEL BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİNİ KULLANIM DÜZEYLERİ Sara Kefi Foça Belediyesi sarakefi@gmail.com Doç. Dr. Nadir Çeliköz Selçuk Üniversitesi ncelikoz@gmail.com Doç. Dr.

Detaylı

Öğretmenlerin Hizmet Öncesi Öğretmenlik Eğitimlerini Değerlendirmeleri

Öğretmenlerin Hizmet Öncesi Öğretmenlik Eğitimlerini Değerlendirmeleri DURU / Uyum Zorluklarını Yordamada Yalnızlık, Sosyal Destek ve Sosyal Bağlılık Arasındaki... 1085 Öğretmenlerin Hizmet Öncesi Öğretmenlik Eğitimlerini Değerlendirmeleri Ahmet AYPAY* Öz Bu çalışmanın amacı,

Detaylı

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ KULLANIMININ İLKÖĞRETİM 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL BİLGİLER DERSİNE KARŞI TUTUMLARINA ETKİSİ Elif ALADAĞ*

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ KULLANIMININ İLKÖĞRETİM 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL BİLGİLER DERSİNE KARŞI TUTUMLARINA ETKİSİ Elif ALADAĞ* COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ KULLANIMININ İLKÖĞRETİM 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL BİLGİLER DERSİNE KARŞI TUTUMLARINA ETKİSİ Elif ALADAĞ* Özet: Bu çalışma, Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) nin ilköğretim 7.

Detaylı

Organik Kimya Laboratuvarında Kullanılan Ayırma ve Saflaştırma Tekniklerinin Değerlendirilmesi *1,2

Organik Kimya Laboratuvarında Kullanılan Ayırma ve Saflaştırma Tekniklerinin Değerlendirilmesi *1,2 Adıyaman Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 5 (1) (2015) 56-79 Organik Kimya Laboratuvarında Kullanılan Ayırma ve Saflaştırma Tekniklerinin Değerlendirilmesi *1,2 Ayşem Seda Önen *, Canan Altundağ (Koçak),

Detaylı

ENERJİ KAYNAKLARI VE ENERJİ DEPOLANMASI KAVRAMLARININ FARKLI ÖĞRENİM SEVİYELERİNDE ÖĞRENİLME DURUMUNUN ARAŞTIRILMASI

ENERJİ KAYNAKLARI VE ENERJİ DEPOLANMASI KAVRAMLARININ FARKLI ÖĞRENİM SEVİYELERİNDE ÖĞRENİLME DURUMUNUN ARAŞTIRILMASI Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 21 (2013) 47-68 47 ENERJİ KAYNAKLARI VE ENERJİ DEPOLANMASI KAVRAMLARININ FARKLI ÖĞRENİM SEVİYELERİNDE ÖĞRENİLME DURUMUNUN ARAŞTIRILMASI An Investigation

Detaylı

FEN EĞİTİMİNDE ÖĞRENCİLERİN BİLİŞSEL ALANIN BİLGİ VE KAVRAMA DÜZEYLERİ ÜZERİNE, YAPISALCI ÖĞRENME MODELİNİN ETKİSİ. Selda Süzen

FEN EĞİTİMİNDE ÖĞRENCİLERİN BİLİŞSEL ALANIN BİLGİ VE KAVRAMA DÜZEYLERİ ÜZERİNE, YAPISALCI ÖĞRENME MODELİNİN ETKİSİ. Selda Süzen Fen Eğitiminde Öğrencilerin Bilişsel Alanın Bilgi Ve Kavrama Düzeyleri Selda SÜZEN FEN EĞİTİMİNDE ÖĞRENCİLERİN BİLİŞSEL ALANIN BİLGİ VE KAVRAMA DÜZEYLERİ ÜZERİNE, YAPISALCI ÖĞRENME MODELİNİN ETKİSİ Selda

Detaylı

ORTAÖĞRETİM 11. SINIF FİZİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI

ORTAÖĞRETİM 11. SINIF FİZİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM ve TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI ORTAÖĞRETİM 11. SINIF FİZİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI Ağustos 2011 Ankara T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM ve TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI FİZİK

Detaylı

İLKÖĞRETİM II. KADEME ÖĞRENCİLERİNE FEN VE TEKNOLOJİ PROGRAMINDA ÖNGÖRÜLEN KAVRAMLARIN KAZANDIRILMA DÜZEYİ

İLKÖĞRETİM II. KADEME ÖĞRENCİLERİNE FEN VE TEKNOLOJİ PROGRAMINDA ÖNGÖRÜLEN KAVRAMLARIN KAZANDIRILMA DÜZEYİ İLKÖĞRETİM II. KADEME ÖĞRENCİLERİNE FEN VE TEKNOLOJİ PROGRAMINDA ÖNGÖRÜLEN KAVRAMLARIN KAZANDIRILMA DÜZEYİ Hazırlayan: Çiğdem GÖNÜL Danışman: Yrd. Doç. Dr. Ethem Nazif BAYAZITOĞLU Lisansüstü Eğitim, Öğretim

Detaylı

7E MODELİNE GÖRE DÜZENLENMİŞ ÖĞRETİM ETKİNLİKLERİNİN 6

7E MODELİNE GÖRE DÜZENLENMİŞ ÖĞRETİM ETKİNLİKLERİNİN 6 - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, p. 1459-1475, ANKARA-TURKEY 7E MODELİNE GÖRE DÜZENLENMİŞ ÖĞRETİM ETKİNLİKLERİNİN 6. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN İNGİLİZCE

Detaylı

Öğretmenin Sınırı Yok Projesi Etki ve Değerlendirme Raporu. Öğretmen Akademisi Vakfı Ölçme Değerlendirme Çalışmaları

Öğretmenin Sınırı Yok Projesi Etki ve Değerlendirme Raporu. Öğretmen Akademisi Vakfı Ölçme Değerlendirme Çalışmaları Öğretmenin Sınırı Yok Projesi Etki ve Değerlendirme Raporu Öğretmen Akademisi Vakfı Ölçme Değerlendirme Çalışmaları Öğretmenin Sınırı Yok Projesi Etki ve Değerlendirme Raporu 1. Öğrenen Lider Öğretmen

Detaylı

FEN ÖĞRETİMİNDE BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİNİN YERİ VE ÖNEMİ

FEN ÖĞRETİMİNDE BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİNİN YERİ VE ÖNEMİ Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Yıl:2003 (1) Sayı:13 89 FEN ÖĞRETİMİNDE BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİNİN YERİ VE ÖNEMİ Prof.Dr.Mustafa TAN * Arş.Gör.Burak Kaan TEMİZ ÖZET Bu çalışmada, bilimsel

Detaylı

İLKÖĞRETİM BİRİNCİ KADEMESİ ÖĞRENCİLERİNİN DRAMA YÖNTEMİNE KARŞI TUTUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

İLKÖĞRETİM BİRİNCİ KADEMESİ ÖĞRENCİLERİNİN DRAMA YÖNTEMİNE KARŞI TUTUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ İLKÖĞRETİM BİRİNCİ KADEMESİ ÖĞRENCİLERİNİN DRAMA YÖNTEMİNE KARŞI TUTUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Araş. Gör. Engin KARADAĞ Dr. Nihat ÇALIŞKAN ÖZET Bu araştırma kapsamında İlköğretim üçüncü sınıf Hayat Bilgisi

Detaylı

T.C. GÖRÜŞLERİ TEZ YRD. DOÇ. EDİRNE 2010

T.C. GÖRÜŞLERİ TEZ YRD. DOÇ. EDİRNE 2010 T.C. TRAKYAA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜS SÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI ORTAÖĞRETİM İNGİLİZCE DERSİNDE ÖĞRENCİLERİN VE ÖĞRETMENLERİN ÖĞRENENN ÖZERKLİĞİİ

Detaylı

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Kullandıkları Sayı Duyusu Stratejilerinin Belirlenmesi

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Kullandıkları Sayı Duyusu Stratejilerinin Belirlenmesi Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 13(3) 1951-1974 2013 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. www.edam.com.tr/kuyeb DOI: 10.12738/estp.2013.3.1365

Detaylı

Türkiye de İkinci Yabancı Dil Öğretiminde Karşılaşılan Sorunlar 1. Problems Encountered In Second Foreign Language Teaching In Turkey

Türkiye de İkinci Yabancı Dil Öğretiminde Karşılaşılan Sorunlar 1. Problems Encountered In Second Foreign Language Teaching In Turkey Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2014, Cilt 4, Sayı 2, 43-63 Trakya University Journal of Education 2014, Volume 4, Issue 2, 43-63 Türkiye de İkinci Yabancı Dil Öğretiminde Karşılaşılan Sorunlar

Detaylı

FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ PEDAGOJİK ALAN BİLGİSİ BAĞLAMINDA STRATEJİ-YÖNTEM-TEKNİK VE ÖLÇME-DEĞERLENDİRME BİLGİLERİNİN İNCELENMESİ

FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ PEDAGOJİK ALAN BİLGİSİ BAĞLAMINDA STRATEJİ-YÖNTEM-TEKNİK VE ÖLÇME-DEĞERLENDİRME BİLGİLERİNİN İNCELENMESİ FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ PEDAGOJİK ALAN BİLGİSİ BAĞLAMINDA STRATEJİ-YÖNTEM-TEKNİK VE ÖLÇME-DEĞERLENDİRME BİLGİLERİNİN İNCELENMESİ Ahmet TAŞDERE 1, Tuncay ÖZSEVGEÇ 2 1 Uşak Üniversitesi, Eğitim

Detaylı

International Journal of Languages Education and Teaching

International Journal of Languages Education and Teaching ISSN: 2198 4999, Mannheim GERMANY p. 706-722 VIEWPOINTS OF TEACHERS ON FOREIGN LANGUAGE TEACHING AT CHİLDREN THAT ARE FOUR-SİX YEARS OLD 4-6 YAŞ GRUBU ÇOCUKLARDA YABANCI DİL ÖĞRETİMİ HAKKINDA ÖĞRETMEN

Detaylı

Öğrenme Sonuçlarının Yazılması ve Kullanılması

Öğrenme Sonuçlarının Yazılması ve Kullanılması Öğrenme Sonuçlarının Yazılması ve Kullanılması Declan Kennedy, Áine Hyland, Norma Ryan Bolonya sürecinin en önemli özelliklerinden bir tanesi de niteliklerin ve nitelik yapılarının geleneksel tanımlarını

Detaylı

ÇİZGİ İLE İLGİLİ TEMEL KONULARIN ÖĞRETİMİNDE OYUNLAŞTIRILMIŞ YARATICI ETKİNLİKLERİN ÖĞRENME ERİŞİSİNE ETKİSİ

ÇİZGİ İLE İLGİLİ TEMEL KONULARIN ÖĞRETİMİNDE OYUNLAŞTIRILMIŞ YARATICI ETKİNLİKLERİN ÖĞRENME ERİŞİSİNE ETKİSİ Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı ÇİZGİ İLE İLGİLİ TEMEL KONULARIN ÖĞRETİMİNDE OYUNLAŞTIRILMIŞ YARATICI ETKİNLİKLERİN ÖĞRENME ERİŞİSİNE ETKİSİ

Detaylı

BUCA EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ DERGĠSĠ 30 (2011)

BUCA EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ DERGĠSĠ 30 (2011) PROBLEME DAYALI ÖĞRENME YAKLAġIMI ĠLE TÜRKÇE DERS PLANININ HAZIRLANMASI PREPARING THE TURKISH LESSON PLAN THROUGH PROBLEM BASED LEARNING APROACH Özet Ahmet Benzer 1 Probleme dayalı öğrenme (PDÖ), öğrencileri

Detaylı

Tam Öğrenme Yönteminin İlköğretim 6. Sınıf Matematik Öğrencilerinin Akademik Başarıları İle Kalıcılık Düzeylerine Etkisi

Tam Öğrenme Yönteminin İlköğretim 6. Sınıf Matematik Öğrencilerinin Akademik Başarıları İle Kalıcılık Düzeylerine Etkisi Eğitim Fakültesi Dergisi http://kutuphane. uludag. edu. tr/univder/uufader. htm Tam Öğrenme Yönteminin İlköğretim 6. Sınıf Matematik Öğrencilerinin Akademik Başarıları İle Kalıcılık Düzeylerine Etkisi

Detaylı

ÖĞRETMENLERİN ÜST DÜZEY BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİNİ ANLAMA DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ

ÖĞRETMENLERİN ÜST DÜZEY BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİNİ ANLAMA DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ ISSN 1308 8971 (online) Cilt: 3, Sayı: 5, 2012, 1-28 ÖĞRETMENLERİN ÜST DÜZEY BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİNİ ANLAMA DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ DETERMINATION OF THE LEVEL OF TEACHERS UNDERSTANDING OF INTEGRATED

Detaylı

İLKÖĞRETİMDE ÇAĞDAŞ FEN BİLGİSİ ÖĞRETİMİNİN ÖNEMİ VE NASIL OLMASI GEREKTİĞİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

İLKÖĞRETİMDE ÇAĞDAŞ FEN BİLGİSİ ÖĞRETİMİNİN ÖNEMİ VE NASIL OLMASI GEREKTİĞİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Yıl:2003 (1) Sayı:13 80 İLKÖĞRETİMDE ÇAĞDAŞ FEN BİLGİSİ ÖĞRETİMİNİN ÖNEMİ VE NASIL OLMASI GEREKTİĞİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME Ahmet Hakan HANÇER * Önder

Detaylı

5E Öğrenme Modeli ne Göre Düzenlenmiş Eğitim Durumlarının Bilimsel Süreç Becerilerine Etkisi

5E Öğrenme Modeli ne Göre Düzenlenmiş Eğitim Durumlarının Bilimsel Süreç Becerilerine Etkisi Ege Eğitim Dergisi 2014 (15) 1: 45-79 5E Öğrenme Modeli ne Göre Düzenlenmiş Eğitim Durumlarının Bilimsel Süreç Becerilerine Etkisi Cemal BIYIKLI Esed YAĞCI Öz Bu çalışmada, 5E Öğrenme Modeli ne göre düzenlenmiş

Detaylı

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN FEN-TEKNOLOJİ-TOPLUM-ÇEVRE HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ. PRE-SCHOOLTEACHERS VİEWS on SCİENCE- TECHONOLGY-SOCİETY-ENVİROMENT

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN FEN-TEKNOLOJİ-TOPLUM-ÇEVRE HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ. PRE-SCHOOLTEACHERS VİEWS on SCİENCE- TECHONOLGY-SOCİETY-ENVİROMENT OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN FEN-TEKNOLOJİ-TOPLUM-ÇEVRE HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ Sinan Çınar RTE Üniversitesi Eğitim Fakültesi scinar6153@gmail.com Özet Çalışmanın amacı, okulöncesi öğretmenlerinin fen-teknoloji-toplum-çevre

Detaylı

Sayı ve İşlem Kavramı Kazanımında Müzikli Oyunların Etkisi

Sayı ve İşlem Kavramı Kazanımında Müzikli Oyunların Etkisi Ege Eğitim Dergisi 2006 (7) 2: 43 56 Sayı ve İşlem Kavramı Kazanımında Müzikli Oyunların Etkisi Uz. Emine Yılmaz Bolat 1, Yrd. Doç. Dr. Ayperi Dikici Sığırtmaç 2 Öz Bu araştırma, Adana nın Yüreğir ilçesindeki

Detaylı