ÖZEL TEVFİK FİKRET OKULLARI STRATEJİK PLANI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖZEL TEVFİK FİKRET OKULLARI 2011-2014 STRATEJİK PLANI"

Transkript

1 T.C. ANKARA VALİLİĞİ ÖZEL TEVFİK FİKRET OKULLARI (ANAOKULU İLKÖĞRETİM LİSE) STRATEJİK PLANI

2

3 Ey yükselen yeni nesil, istikbal sizindir. Cumhuriyet'i biz kurduk, O'nu yükseltecek ve sürdürecek sizlersiniz.

4 İSTİKLAL MARŞI Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır parlayacak! O benimdir, o benim milletimindir ancak! Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilal! Kahraman ırkıma bir gül... ne bu şiddet, bu celâl? Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal. Hakkıdır, Hakk'a tapan milletimin istiklal. Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım; Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım! Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım. Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım. Garbın âfâkını sarmışsa çelik zırhlı duvar. Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var. Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imânı boğar, Medeniyyet! dediğin tek dişi kalmış canavar? Arkadaş, yurduma alçakları uğratma sakın; Siper et gövdeni, dursun bu hayâsızca akın. Doğacaktır sana va'dettiği günler Hakk'ın, Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme, tanı! Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. Sen şehid oğlusun, incitme, yazıktır, atanı. Verme, dünyâları alsan da bu cennet vatanı. Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda? Şühedâ fışkıracak toprağı sıksan, şühedâ! Cânı, cânânı, bütün varımı alsın da Hudâ, Etmesin tek vatanımdan beni dünyâda cüdâ. Rûhumun senden İlahî, şudur ancak emeli: Değmesin ma' bedimin göğsüne nâ-mahrem eli! Bu ezanlar-ki şehâdetleri dinin temeli- Ebedî yurdumun üstünde benim inlemeli. O zaman vecd ile bin secde eder -varsa- taşım. Her cerîhamdan, İlâhî, boşanıp kanlı yaşım; Fışkırır rûh-ı mücerred gibi yerden na'şım; O zaman yükselerek arşa değer belki başım! Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilâl! Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helâl. Ebediyyen sana yok, ırkıma yok izmihlâl; Hakkıdır, hür yaşamış, bayrağımın hürriyet, Hakkıdır, Hakk'a tapan milletimin istiklâl! Mehmet Akif ERSOY

5 Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi Ey Türk Gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin, en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi, seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek, dahilî ve haricî bedhahların olacaktır. Bir gün, İstiklâl ve Cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şerâitini düşünmeyeceksin! Bu imkân ve şerâit, çok nâmüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklâl ve Cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın, bütün kaleleri zaptedilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şerâitten daha elîm ve daha vahim olmak üzere, memleketin dahilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ hıyanet içinde bulunabilirler. Hattâ bu iktidar sahipleri şahsî menfaatlerini, müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakr ü zaruret içinde harap ve bîtap düşmüş olabilir. Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şerâit içinde dahi, vazifen; Türk İstiklâl ve Cumhuriyetini kurtarmaktır! Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur! Mustafa Kemal ATATÜRK 20 Ekim 192

6

7 SUNUŞ Bir ulusun kalkınmasındaki en önemli etken, çağdaş bir eğitim yapısına sahip olmaktır. Gelişmiş ülkelerde uzun yıllardır sürdürülmekte olan kaynakların rasyonel bir şekilde kullanımı, eğitimde stratejik planlamayı zorunlu kılmıştır. Milli Eğitim Bakanlığı bu motivasyonla 2004 yılından beri stratejik plan çalışmalarını başlatmıştır. Bu çalışmalar temelde iki nedene bağlıdır: Tüm dünyada daha önceleri başlayan çağdaşlaşma ve yenileşme çalışmalarıyla uyumlu bir şekilde eğitim alanında da bu tip eylemlerle mali, fiziki ve insani kaynaklardan daha verimli ve etkin yararlanarak akademik ve kurumsal gelişmeleri hızlandırmaktır. Diğer bir neden ise; ülkemizde 2004 yılında kabul edilen yasa gereği performans esaslı bütçeleme sistemi ne geçilmesidir. Okulumuzda hazırlanan bu planın başarıya ulaşmasında, farkındalık ve katılım ilkesi önemli bir rol oynayacaktır. Bu nedenle çalışmanın gerçekleştirilmesinde emeği geçen stratejik planlama ekibi başta olmak üzere tüm paydaşlarımıza teşekkür ederiz. Ülkemizin sosyal ve ekonomik gelişimine temel oluşturan en önemli faktörün eğitim olduğu anlayışıyla hazırlanan stratejik planımızda belirlediğimiz vizyon, misyon ve hedefler doğrultusunda yürütülecek çalışmalarda başarılar dileriz. Ayşe BAŞÇAVUŞOĞLU Ankara Özel Tevfik Fikret Okulları Genel Müdürü 7

8 STRATEJİK PLANLAMA Bilginin hızla yayıldığı dünyamızda bilginin dağıtıcısı ve yorumlayıcısı olan okullar, hayati bir önem arz etmektedir. Okullar, toplumların kültürel zenginliklerini yaşatması ve çağın gelişmelerine yön vermesi bakımından stratejik öneme sahip örgütlerin başında gelmektedir. Bu nedenle okulların işlevlerini verimli bir şekilde yerine getirmesinde önemli olabilecek faktörlerden biri de okullarda hazırlanan stratejik planlardır. Son yıllarda stratejik planlar, hızlı değişim ve bunun getirdiği sorunlara çözüm üretme sürecinde sıklıkla kullanılmaktadır. Stratejik planlamanın eğitime uygulanması çabalarının geleneksel planlamaya alternatif olarak çıktığı görülmektedir (Aksu, 2002; Bircan, 2002). Howze (2000), çalışmasında bir örgütün değişen toplum koşullarına bağlı olarak özellikle ayakta kalıp geleceğe tutunabilmesi için stratejik planlama yapması gerektiğini belirtmiştir. Örgütlerin stratejik plan çerçevesinde, etkili liderlik uygulamaları ve süreç değerlendirmeleri yaptıkları ve kalite belgesi aldıkları ortaya çıkmıştır. Latincede yol, çizgi anlamına gelen strateji, Türkçede ise sürdürme, gönderme, götürme, gütme anlamında kullanılmaktadır (Erdem, 1998, 43). Stratejik planlama ise bir örgütün paydaşlarının geleceklerini hayal etme ve bu geleceği başarmak için gereken işlem ve uygulamaları eleştiren bir süreç olarak tanımlanabilir (Goodstein ve diğerleri, 1993). Strateji, bir başka şekilde örgütün amaç ve hedeflerine nasıl ulaşacağını gösteren kararlar bütünü şeklinde tanımlanmaktadır (DPT, 2006). Örgüt, stratejik planlama ile gelecekte ne yapacağını belirlemiş olacaktır. Bu özellikleri ile stratejik plan, yapılacak çalışmalara yön verecek ve önceliklerin tespitine yardımcı olacaktır. Stratejik planlamayı diğer planlardan ayıran en önemli özelliklerden bazıları şunlardır (Eren, 2000; Çelik, 1994): Uzun süreli olması, Amaç ve işlevlerine göre farklı verilerden oluşması, Uzun süreli amaçları ve ileride meydana gelebilecek sonuçları kapsaması, Çevresel faktörlerin incelenmesine büyük önem vermesi ve yapılacaklar üzerinde ayrıntılı bir biçimde durması şeklinde sayılabilir. Eğitimde stratejik planlama, eğitim sistemi/okul ve çevresi arasındaki ilişkileri çözümleyerek yön ve amaçların belirlenmesi, örgütün yenileştirilerek etkinlik ve eylem planlarının yapılması ve bu doğrultuda eğitimsel kaynakların yeniden sağlanmasıdır (Tural, 2000, 76). Özü itibariyle işletme biliminin çatısı altında incelenen ve stratejik yönetim aracı olan stratejik planlamanın, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu kuruluşlarınca hazırlanması yasal zorunluluk haline gelmiştir yılından bu yana bazı kamu örgüt ve kuruluşlarında pilot olarak uygulanmaya başlanmış olup 2010 yılına kadar tüm kamu örgüt ve kuruluşlarında stratejik planlamaya geçilmesi öngörülmektedir (DPT, 2003). Yukarıda açıklamaya çalıştığımız tanımlamalardan hareketle okulumuzun vizyon ve misyonu doğrultusunda, mevcut koşullar ve durumlar göz önünde bulundurularak geleceğe ilişkin çizmesi gerektiği yolu belirlemek ve bu uğurda gerçekleştirilen işlemleri ölçülebilir nitelikli hale getirmek amacıyla bu stratejik planı hazırlama gereksinimi ortaya çıkmıştır. 8

9 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 9. Maddesinde belirtilen Kamu idareleri; Kalkınma Planları, Programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin vizyon ve misyonları oluşturmak, stratejik amaç ve hedeflerini saptamak, performanslarını göstergeler doğrultusunda ölçmek; bu süreci izlemek ve öz değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlanır. hükmüne ilişkin mevzuata dayanarak Ankara Valiliğine ve Çankaya Kaymakamlığına bağlı Çankaya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Stratejik Planlaması doğrultusunda, Ankara Özel Tevfik Fikret Okulları anaokulu, ilköğretim ve ortaöğretim kademelerinde Stratejik Plan hazırlama çalışmalarına başlanmıştır. Ankara Özel Tevfik Fikret Okullarının hazırladığı Stratejik Planlama, kurumda her kademede görev yapanların katılımlarını ve kurum yöneticilerinin tam desteğini içeren, sonuç almaya yönelik çabaların bütününü teşkil eder. Bu anlamda paydaşların, kurumun vizyonu, misyonu, hedefleri ve performans ölçümlerinin belirlenmesinde aktif rol oynamasını ifade eder. Ankara Özel Tevfik Fikret Okullarının Stratejik Planı, Çankaya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün Stratejik Planında olduğu gibi aşağıdaki beş temel soruya yanıt olacak şekilde planlanmıştır. NEREDEYİZ? NEREDE OLMAYI İSTİYORUZ? GELİŞMEMİZİ NASIL ÖLÇEBİLİRİZ? HEDEFİMİZE NASIL ULAŞABİLİRİZ? NASIL DENETLEYEBİLİRİZ? Bu sorulara verilecek yanıtlar ve stratejik planın diğer unsurları hazırlayacağımız stratejik planın içeriğini oluşturur. Planlama; amaçların belirlenmesi, bu amaçlara ulaşılacak yöntemlerin hazırlanması, yöntemlerin uygulanması, sonuçların izlenmesi, değişen koşullar çerçevesinde başlangıçta belirlenen aşamaların yeniden düzenlenmesini içeren dinamik bir süreçtir. Bütün Stratejik Planlarda olduğu gibi, Ankara Özel Tevfik Fikret Okullarının hazırladığı Stratejik Planın uygulanmasında da kurum çalışanlarının tamamının desteği gerekmektedir. Ankara Özel Tevfik Fikret Okullarının Stratejik Planının hazırlanmasında, Çankaya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün hazırladığı Stratejik Plan önemli rol oynamıştır. Stratejik Planımızın hazırlanmasında, Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığının Eğitimde Stratejik Planlama Kılavuzu ile belirlediği ölçütlere sadık kalınmış; mümkün olan bütün birimlerin katılımı sağlanmaya çalışılmış, tüm değişen koşullar dikkate alınmıştır. Geleceğe ilişkin idealleri olmayan kurumların fırtınalı bir ortamda yönlerini çabucak kaybedecekleri ve ulaşmak isteyecekleri hedeflerden çok uzaklarda bir yerlerde kendilerini bulacakları açıktır. Stratejik planlamayla, gelişen ve değişen dünya şartlarında bulunmamız gereken rotayı çizmiş oluyoruz. Bundan sonraki aşama, hazırlanan stratejik plan doğrultusunda kendimizi geliştirmemiz ve teknoloji sayesinde de gelişen dünyayı takip ederek gerektiğinde küçük değişiklerle hedeflerimizden şaşmadan stratejik planımızı yeniden düzenlememizdir. Okulumuz, hazırladığı stratejik plan doğrultusunda hareket ederek bazı noktalarda yaptığı değerlendirmelerle okul gelişimine büyük katkı getireceği inancındadır. Ankara Özel Tevfik Fikret Okulları Stratejik Planlama Ekibi 9

10 İçindekiler SUNUŞ... 7 STRATEJİK PLANLAMA... 8 I. BÖLÜM ANKARA ÖZEL TEVFİK FİKRET OKULLARI STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ A. ANKARA ÖZEL TEVFİK FİKRET OKULLARI STRATEJİK PLAN MODELİ B. STRATEJİK PLAN ÇALIŞMALARI YASAL ÇERÇEVE HAZIRLIK DÖNEMİ EĞİTİM DÖNEMİ PLANIN HAZIRLANMASI PLANIN UYGULANMASI, İZLEME VE DEĞERLENDİRME STRATEJİK PLAN ÇALIŞMALARI ÇERÇEVESİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN DİĞER FAALİYETLER II. BÖLÜM DURUM ANALİZİ A) TARİHSEL GELİŞİM ANKARA ÖĞRETIM DERNEĞI TEVFIK FIKRET EĞITIM VAKFININ KURULUŞU VE KISA TARIHÇESI ANKARA ÖZEL TEVFİK FİKRET OKULLARI TARİHÇESİ B) ÖZEL TEVFİK FİKRET OKULLARININ YASAL YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE MEVZUAT ANALİZİ.. 28 C) ANKARA ÖZEL TEVFİK FİKRET OKULLARI FAALİYET ALANLARI/ÜRÜN VE HİZMETLER.. 29 D) PAYDAŞ ANALİZİ E. KURUM İÇİ ANALİZ VE ÇEVRE ANALİZİ KURUM İÇİ ANALİZ GZFT ANALİZİ III. BÖLÜM GELECEĞE YÖNELİM

11 A.VİZYON, MİSYON VE TEMEL DEĞERLER VİZYONUMUZ MİSYONUMUZ TEMEL DEĞERLERİMİZ B. TEMALAR, STRATEJİK AMAÇLAR, HEDEFLER TEMALAR Tema: Eğitim-Öğretim Tema: Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi Tema: Yönetim- Organizasyon Tema: Sosyal ve Kültürel Faaliyetler IV. BÖLÜM İZLEME VE DEĞERLENDİRME KAYNAKÇA EYLEM PLANI 11

12 12

13 I. BÖLÜM ÖZEL TEVFİK FİKRET OKULLARI STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ 13

14 14

15 ANKARA ÖZEL TEVFİK FİKRET OKULLARI STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ Ankara Özel Tevfik Fikret Okulları Stratejik Planı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı (DPT) tarafından hazırlanmış olan Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama Kılavuzu, Millî Eğitim Bakanlığı Stratejik Planı, Ankara İl Millî Eğitim Müdürlüğü Stratejik Planı, Çankaya İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü Stratejik Planı, Hacettepe Üniversitesi Stratejik Planı , rehberliğinde hazırlanmıştır. A. ANKARA ÖZEL TEVFİK FİKRET OKULLARI STRATEJİK PLAN MODELİ STRATEJİK PLANLAMA HAZIRLIK AŞAMASI MEVCUT DURUM GELECEĞE BAKIŞ İZLEME VE DEĞERLENDİRME STRATEJİK PLANLAMA TARİHSEL GELİŞİM VİZYON MİSYON TEMEL DEĞERLER RAPORLAMA EKİPLERİN OLUŞTURULMASI YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER TEME TEMALAR ÜRÜN VE HİZMETLER AMAÇ VE HEDEFLER PAYDAŞ ANALİZİ POLİTİKA VE STRATEJİLER KURUM İÇİ ANALİZ PERFORMANS GÖSTERGELERİ ÖRGÜT YAPISI İNSAN KAYNAKLARI TEKNOLOJİ MALİ KAYNAKLAR İSTATİSTİKİ VERİLER ÇEVRE ANALİZİ PEST ÜST POLİTİKA BELGELERİ GZFT ANALİZİ 15

16 B. STRATEJİK PLAN ÇALIŞMALARI Stratejik planlama sürecinde yapılan çalışmalar; Yasal Çerçeve, Hazırlık Dönemi, Eğitim Dönemi, Planın Hazırlanması, Planın Uygulanması, İzleme ve Değerlendirme olmak üzere beş bölümde toplanmıştır. Ankara Özel Tevfik Fikret Okulları Stratejik Planı nın hazırlanmasında aşağıdaki aşamalar izlenmiştir: Stratejik Planlama Sürecini Başlatma: Hazırlık Programı, Stratejik Plan Üst Kurulu, Stratejik Planlama Ekibi'nin oluşturulması, Kurumsal Yükümlükleri Tanımlama: Mevzuat analizi, yasal yükümlülüklerin incelenmesi, Kurumsal Vizyon, Misyon ve Temel Değerleri Açığa Çıkarma: Yöneticiler ve sosyal paydaşlar tarafından kurumsal kimliğin tanımlanması, Kurumun Dışsal ve İçsel Çevresini Değerlendirme: Kurumun paydaşlarının belirlenmesi, görüşlerinin alınması, GZFT ve PEST analizlerinin yapılması, Eğitim Sisteminin Stratejik Alanlarının Belirlenmesi: Müdürlük hizmetlerinin Tema başlıkları altında gruplandırılması, Stratejik Planın Oluşturulması: Ankara Özel Tevfik Fikret Okulları Stratejik Planlama Ekibi tarafından planın hazırlanması, Stratejik Planı İnceleme ve Benimseme: Planın her aşamasında okul çalışanları ve paydaşlarının görüşlerinin alınması, Etkili Bir Vizyon Geliştirme/Oluşturma: Oluşturulan vizyon, misyon ve temel değerlerin gözden geçirilerek revize edilmesi, Etkili Uygulama Süreci: Performans programlarının hazırlanması, İzleme ve Değerlendirme: Faaliyet raporları, izleme değerlendirme raporları, gerektiği durumda stratejik planın güncellenmesi. 16

17 1. YASAL ÇERÇEVE Kalkınma plan ve programlarında yer alan politika ve hedefler doğrultusunda kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliği ve mali saydamlığı sağlamak üzere, kamu mali yönetiminin yapısını ve işleyişini, kamu bütçelerinin hazırlanmasını, uygulanmasını, tüm mali işlemlerin muhasebeleştirilmesini, raporlaştırılmasını ve mali kontrolü düzenleme amacıyla oluşturulan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9. Maddesinde Kamu idareleri; kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirilmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlar. denilmektedir. Kamu idareleri, kamu hizmetlerinin istenilen düzey ve kalitede sunulabilmesi için bütçeleri ile program ve proje bazında kaynak tahsislerini; stratejik planlarına, yıllık amaç ve hedefleri ile performans göstergelerine dayandırmak zorundadırlar. Stratejik plan hazırlamakla yükümlü olacak kamu idarelerinin ve stratejik planlama sürecine ilişkin takvimin tespitine, stratejik planların kalkınma planı ve programlarla ilişkilendirilmesine yönelik usul ve esasların belirlenmesinde Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı yetkilendirilmiştir. Kamu idareleri bütçelerini, stratejik planlarında yer alan vizyon, misyon, stratejik amaç ve hedeflerle uyumlu ve performans esasına dayalı olarak hazırlarlar. Kamu idarelerinin bütçelerinin stratejik planlarda belirlenen performans göstergelerine uygunluğu ve idarelerin bu çerçevede yürütecekleri faaliyetler ile performans esaslı bütçelemeye ilişkin diğer hususları belirlemede Maliye Bakanlığı yetkilidir. Maliye Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ve ilgili kamu idaresi tarafından birlikte tespit edilecek olan performans göstergeleri, kuruluş bütçelerinde yer alır. Performans denetimleri bu göstergeler çerçevesinde gerçekleştirilir tarihli ve 2006/9972 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik düzenleyici ve denetleyici kurumlar hariç olmak üzere genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları nı içerir. Kamu idarelerinde yeni bir yönetim anlayışının oluşturulması, kamu reformunun temel amaçlarındandır. Milli Eğitim Bakanlığının 2006/55 sayılı genelgesi ile bu reformun, MEB e bağlı kurumlarda gerçekleşmesi için çalışmalara başlanmıştır. Milli Eğitim Bakanlığı Stratejik Planlama Uygulama Yönergesi de Milli Eğitim Bakanlığı Merkez, Taşra ve Yurtdışı teşkilatı ile MEB e bağlı okul ve kurumlarda yürütülen stratejik planlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesine ilişkin usul ve esasları içerir. Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığının 2010/14 sayılı İlçe Okul ve Kurumlarda Stratejik Plan Yapılmasına ilişkin Genelge, Ankara Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğünün tarihli ve 506/2119 sayılı yazısı, Ankara Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğünün tarihli ve 18 sayılı yazısı, Ankara Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğünün tarihli ve sayılı İlçe, Okul ve Kurumlarda Stratejik Plan Yapılmasıyla ilgili yazısı, Çankaya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün yazıları ile Stratejik Planlama ve Yönetimi konusunda ilgili mevzuat doğrultusunda okullarımızda yapılması 17

18 gerekli olan çalışmalar başlatılmış; yıllarını kapsayacak şekilde Ankara Özel Tevfik Fikret Okulları Stratejik Planı hazırlanmıştır. 2. HAZIRLIK DÖNEMİ A) BAŞLANGIÇ Stratejik planlama sürecine Ankara Özel Tevfik Fikret Okullarına bağlı anaokulu müdürüyle ilköğretim ve ortaöğretim müdürlerinin Genel Müdür başkanlığında toplanarak Stratejik Planlama Ekibi nin kurulması konusunda yöntem belirlemeleriyle başlanmıştır. Paydaşlarla farklı zamanlarda yapılan toplantılar sonrasında, ilk toplantıda belirlenen yöntemler arasından kurumun yapısına en uygun ve paydaşların büyük çoğunluğu tarafından benimsenen yönteme karar verilmiştir. Buna göre, kurumun hemen her birimini temsil eden kişilerden oluşturulacak olan ekibe katılımda gönüllülük esas alınmıştır. B) KURULUN OLUŞTURULMASI VE GÖREVLERİ Ankara Özel Tevfik Fikret Okulları Stratejik Planlama Ekibi oluşturulurken üyelerin gönüllülüğünün yanı sıra birimlerini temsil etme, TKY konusunda aldıkları eğitimleri, bilgi, birikim ve ilgileri de dikkate alınmıştır. ANKARA ÖZEL TEVFİK FİKRET OKULLARI STRATEJİK PLAN HAZIRLAMA EKİBİ OKULLAR GENEL MÜDÜRÜ ANAOKULU MÜDÜRÜ İLKÖĞRETİM OKULU MÜDÜRÜ ORTAÖĞRETİM OKULU MÜDÜRÜ İLKÖĞRETİM OKULU MÜDÜR YARDIMCISI ORTAÖĞRETİM OKULU MÜDÜR YARDIMCISI TÜRKÇE, TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSLERİ ZÜMRE BAŞKANI SINIF ÖĞRETMENİ İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ PROGRAM GELİŞTİRME VE ARGE UZMANI PD VE REHBER ÖĞRETMEN VE ARGE UZMANI İÇ HİZMETLER ŞEFİ GENEL MÜDÜRLÜK SEKRETERİ ÖĞRENCİ İŞLERİ MEMURU OKUL-AİLE BİRLİĞİ BAŞKANI AYŞE BAŞÇAVUŞOĞLU DİLEK ATASOY AYŞE OYTUN ÖZGÜR ESER GERDANLI GÖNÜL SAVRAN ÜMİT ÖZBAKIR AYŞE KAYA SEFA CERAN ÖZTÜRK MÜGE BEĞENMEZ CEMAL BIYIKLI EMEL ÖZEL TÜLİN ARIKAN AYNUR KARAASLAN DİLEK ATEŞ EVNUR KORKAN Ekip, ilk toplantısında hangi amaçla kurulduğunu ve stratejik plan hazırlama sürecinde yapılacak iş ve işlemleri gözden geçirmiş ve kendisine bir görev tanımı oluşturmuştur. Bu görev tanımına göre aşağıda belirtilen iş ve işlemleri gerçekleştirmek üzere çalışmalarına başlamıştır: Özel Tevfik Fikret Okulları Stratejik Planı nın hazırlanması sürecinde gerekli bilgi ve verileri ilgili birimlerden toplamak, Toplanan bilgi ve verileri stratejik plan için işlemek, düzenlemek, 18

19 Stratejik planlama sürecinde gereken zamanlarda paydaşlara duyurular yapmak, Stratejik planlama sürecinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile koordinasyonu sağlamak, resmi yazışmaları yapmak ve raporları hazırlamak, Stratejik planın uygulanmasını izlemek, değerlendirmek ve sonuçlandırmak, Stratejik planda belirlenen performans programının izlenmesini sağlayacak temel göstergeleri ve performans hedeflerinin izlenmesi için ölçme araçlarını geliştirerek süreci raporlaştırmak. 3. EĞİTİM DÖNEMİ Özel Tevfik Fikret Okulları Stratejik Planlama Ekibi nin bir üyesi İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen hizmet içi eğitime katılmış ve edindiği bilgileri ekip üyeleriyle paylaşmıştır. Ekip üyeleri, stratejik planlama konusundaki kaynakları taramış ve yaptıkları araştırmalardan edindikleri bilgileri periyodik olarak yapılan toplantılarda paylaşmışlardır. Ayrıca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün gerek toplantı gerek görüşme yoluyla gerçekleştirdiği rehberliğinden de faydalanarak ekip üyeleri konu hakkında bilgilendirilmişlerdir. Gerekli bilgi ve kaynakları edinen stratejik planlama ekibi, Özel Tevfik Fikret Okulları Stratejik Planı nı hazırlamak amacıyla işbölümü yaparak çalışmalarına başlamıştır. 19

20 4. PLANIN HAZIRLANMASI A) DURUM ANALİZİ Özel Tevfik Fikret Okulları olarak Neredeyiz? sorusunun cevabını bulmak için iç ve dış paydaşların katılımıyla yapılan mevcut durum analizi, aynı zamanda TKY araç ve teknikleri kullanılarak desteklenmiştir. Bu aşamada kurumun tarihçesi incelenerek güncellenmiş, yasal yükümlülükler ve mevzuat analizi düzenlenmiş, faaliyet alanları ile sunulan ürün ve hizmetler belirlenmiştir. Paydaş, kurum içi ve çevre analizi çalışmaları gerçekleştirilmiştir. B) PLAN UNSURLARININ REVİZYONU VE PAYLAŞIMI Daha önce belirlenmiş olan vizyon, misyon ve temel değerlere ait ifadeler, Nereye ulaşmak istiyoruz? sorusunu cevaplayabilir olmaları yönünden gözden geçirilmiştir. Bu çalışmanın diğer bir amacı da tüm paydaşlar tarafından anlam farklılığına yol açmayacak şekilde ifadelerin incelenmesi olmuştur. Aynı çalışma, kurumun tüm bireyleri ile farklı zamanlarda yapılan toplantılarda da tekrarlanmıştır. Böylece kurumun tüm paydaşları Nereye ulaşmak istiyoruz? sorusunu cevaplayan ve stratejik planın temel alacağı vizyon, misyon ve temel değerler konusunda farkındalıklarını yenilemiştir. 5. PLANIN UYGULANMASI, İZLEME VE DEĞERLENDİRME Hazırlanarak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün onayını aldıktan sonra stratejik planın izlenmesi ve değerlendirilmesi sürecinde sonuçların amaç ve hedeflerle kıyaslanarak ölçülmesi, söz konusu amaç ve hedeflerin tutarlılığı ile ilgili analiz çalışmaları yapılacaktır. Stratejik planın tam metni, tüm yöneticilere verilmek ve kurum web sitesinde yayımlanmak üzere bilgi-işlem birimine verilmek üzere hazırlanmıştır. Aynı şekilde planın özeti, okulların çevrimiçi web sitesine konulmak üzere hazırlanmış, böylece çalışmaya tüm paydaşların ulaşabilmesi 20

21 sağlanmıştır. Özel Tevfik Fikret Okullarının anaokulu, ilköğretim ve lise binalarında hizmet alan kişilerin görebileceği yerlere vizyon ve misyon ifadeleri asılmıştır. Süreçle ilgili gelişmeler, yapılacak toplantılarla paydaşlara aktarılacaktır. 6. STRATEJİK PLAN ÇALIŞMALARI ÇERÇEVESİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN DİĞER FAALİYETLER Stratejik plan çalışmaları çerçevesinde sürece yönelik olarak gerçekleştirilen faaliyetler şunlardır: İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün tarih ve sayılı yazısı gereğince stratejik planlama çalışmalarının planlı bir şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla Genel Müdür başkanlığında tüm okul yöneticileri toplantı yapmıştır. Stratejik planlama ekibi kurulmuştur. Stratejik planlama ekibi üyelerinin konuyla ilgili eğitimleri sağlanmıştır. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün stratejik planlama ile ilgili yaptığı tüm rehberlik çalışmalarına katılım sağlanmıştır. Stratejik planlama sürecinde kullanılacak olan rehber kitap edinilmiştir (Eğitimde Stratejik Planlama, MEB Strateji Geliştirme Başkanlığı, 2010 ). İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün stratejik planı, ekip üyelerince incelenmiştir. Stratejik planın temel alacağı vizyon ve misyon ifadeleri hakkında tüm paydaşların farkındalığı sağlanmıştır. Özel Tevfik Fikret Okulları stratejik plan taslağı hazırlanarak -görüşleri alınıp gerekli düzeltmelerin yapılabilmesi için- İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Stratejik Planlama Ekibi ne baş vurulmuştur. 21

22 22

23 II. BÖLÜM ÖZEL TEVFİK FİKRET OKULLARI DURUM ANALİZİ 23

24 24

25 DURUM ANALİZİ Durum analizi çalışmasında Ankara Özel Tevfik Fikret Okullarının tarihsel gelişimi, yasal yükümlülükleri ve mevzuat analizi, faaliyet alanları, ürün/hizmetler; paydaş, kurum içi ve çevre analizi yapılmıştır. A) TARİHSEL GELİŞİM ANKARA ÖĞRETIM DERNEĞI TEVFIK FIKRET EĞITIM VAKFININ KURULUŞU VE KISA TARIHÇESI Bakanlar Kurulunun tarih ve 6/6542 sayılı kararıyla, Kamu Yararına Çalışan Dernekler den sayılması tescil edilen AÖD'nin bir Vakıf kurması, tüzüğünün de verildiği yetki ile gündeme gelmiş ve Dernek Yönetim Kurulu, 1981 yılında yapılan Genel Kurulda bu düşünceyi üyelerine aktarmış, üyeler bu girişimi olumlu karşılamış, gerekli her türlü işlemi yapmak üzere yeni seçilen Prof.Dr. Ali Naim İNAN başkanlığındaki AÖD Yönetim Kuruluna bu konuda yetki vermiştir. Yönetim Kurulu gerekli çalışmalara derhal başlamış, vakfın senedi hazırlanmış, tarihinde, kurulacak olan Ankara Öğretim Derneği Tevfik Fikret Eğitim Vakfına vergi muafiyeti sağlanması için Maliye Bakanlığına başvurulmuştur. İnceleme ve çalışmaların tamamlanması ve başvurumuzun uygun görülmesi ile birlikte, Bakanlar Kurulunun tarih ve 83/6494 sayılı kararıyla "vergi muafiyeti" sağlandığı, Maliye Bakanlığınca tarih ve (58071) sayılı yazı ile Vakfa bildirilmiştir. Vergi muafiyeti sağlandıktan sonra, Vakfın tescili işlemine geçilmiş Vakıflar Genel Müdürlüğüne başvurulmuş, sonuçta adı AÖD Tevfik Fikret Eğitim Vakfı olarak belirlenen Vakıf, Ankara 9. Asliye Hukuk Mahkemesinin 26 Ocak 1984 Tarih ve 984/009 sayılı kararıyla tescil edilmiş ve Merkezi Sicile (775) sayı ile kayıtlanmıştır. AÖD Yönetim Kurulu, kuruluş ve işlevlerini tarihinde kurulan Vakfa devretmiştir. ANKARA ÖZEL TEVFİK FİKRET OKULLARI TARİHÇESİ 1964 yılında, Ankara Öğretim Derneği tarafından Milli Eğitim Bakanlığının tarih ve 420.1/4133 sayılı izni ile "Özel Ankara Ortaokulu" olarak kurulmuştur. Ankara Öğretim Derneği, kamu yararına çalışan bir dernektir. Derneği, on dört üye kurmuştur. Bu değerli üyeler şunlardır: 1. Prof. Ekrem AKURGAL 2. Prof. Fikret ARIK 3. Fuat BAYRAMOĞLU 4. Prof. Suat BİLGE 5. Prof. Ali BOZER 6. Prof.Turhan ESENER 7. Prof. Hicri FİŞEK 8. Cevat GİRİN 9. Namık GÖKALTAY 10. Bülent KOZLU 11. Munis Faik OZANSOY 12. Ferit ŞANER 25

26 13. Prof. Bedrettin TUNCEL 14. Muammer UYGUR 1964 yılında on dört üyenin katkısıyla kurulan dernek, bir yıl sonra kamu yararına çalışan bir statüye kavuşmuştur. Daha sonra derneğin üye sayısı artmıştır. Yurt dışında, özellikle Fransa ve İsviçre gibi Avrupa ülkelerinde görev alan üniversite öğretim üyeleri ve diplomatların bu ülkelerde öğrenim gören çocukları, Ankara'ya döndüklerinde Fransızca ağırlıklı öğretim veren bir ortaöğretim kurumu olmadığından zorluklarla karşılaşmışlardır. Bu eksikliğin giderilmesi için çeşitli görüşmelerde bulunulmuş, eğitim ve öğretim faaliyetlerine ağırlık veren ve özel bir okul açmak amacına hizmet eden bir dernek kurmakla konunun çözüleceği anlaşılmıştır. Dernek üyeleri, Osmanlı Bankasından alınan lira krediyle "Özel Ankara Ortaokulu" nu açarak on yedi öğrenciyle öğretime başlamış; Fransız hükümetinden öğretmen ve laboratuvar malzemesi sağlamış ve bu arada m2' lik bir arazi satın almışlardır. Özel Ankara Ortaokulu, ilk yıllarda Çankaya Farabi Sokak taki kiralık bir binada eğitim ve öğretimini sürdürmüştür. Okulun ilk müdürü Ferit ÖZIŞIK' tır de lise sınıfları hizmete girerek "Özel Tevfik Fikret Lisesi" adını alan okulumuzun ad babası, kurucu üyelerden (zamanın Başbakanlık müsteşarı) merhum Munis Faik OZANSOY' dur. Okulumuza bu adın verilmesinde ozan ve eğitimci olan Tevfik Fikret' in kişiliğinin ve Fransız edebiyatına yakınlığının; Batı'nın aydın düşüncesini, Fransız kültürünü toplumumuza getirmek istemiş olmasının büyük etkisi vardır. Munis Faik OZANSOY, yıllardır tüm Tevfik Fikretlilerin söylediği marşımızın da sözlerini yazmış, bestesini ise Sayın Adnan SEZER yapmıştır. Özel Tevfik Fikret Lisesi, öğretim yılında Dikmen Caddesi'ndeki tek katlı binada eğitim ve öğretimine başlamıştır. İlk yıllarda yönetmelikler elvermediği için hazırlık sınıfları yerine "Yoğun Fransızca Dil Kursu" adı altında sınıflar açılmış ve bu sınıflara sınavla öğrenci alınmıştır. 26

27 den itibaren "Bir Kısım Derslerini Yabancı Dille Yapan Okullar Yönetmeliği" okulumuzda uygulanmaya başlanmış, Yoğun Fransızca Dil Kursu, "Hazırlık Sınıfı"na dönüştürülmüştür de okulumuz, "Anadolu Lisesi" statüsü kazanmıştır. Zaten AÖD Özel Tevfik Fikret Lisesinin kuruluş amacı, yönetmelikte "Öğrencilerin bir yabancı dili öğrenmeleri, bu dille orta öğrenimlerini tamamlayarak yüksek öğrenimlerini yurt içinde ve dışında bu dilden faydalanarak daha verimli bir şekilde yapmalarını sağlamak; onlara milliyetçi, müspet kültür ve uygar görüş kazandırmaktır." biçiminde belirlenmiştir öğretim yılından itibaren merkezi sistemle öğrenci kaydına başlanmıştır. Ankara Öğretim Derneği, 1984 te Tevfik Fikret Eğitim Vakfını (TEFEV) kurmuştur. Vakfın başkanlığına Prof. Dr. Ali Naim İNAN seçilmiştir. Şu andaki Vakıf Yönetim Kurulu Başkanı mız Prof. Dr. Erden KUNTALP, Ankara Öğretim Derneği Başkanı mız Prof. Dr. Sabit AĞAOĞLU' dur. Köklü bir geçmişe, sağlam bir yapıya sahip olan okulumuz, şimdiki binasına öğretim yılında, Prof. Dr. Rüçhan IŞIK'ın Vakıf Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürüttüğü dönemde taşınmıştır. Kurucu dernek tarafından 1964 yılında satın alınmış 22 dönümlük arsa üzerine Mesa Mesken Sanayi AŞ tarafından inşa edilen binamız, çağdaş teknolojinin bütün olanaklarıyla donatılmıştır. Öğretim yılı kronolojisine göre okulumuzda görev yapan müdürlerimiz aşağıdaki gibidir: yıllarında Ferit ÖZIŞIK, okulumuzun ilk müdürü olarak görev yapmıştır öğretim yılında okul müdürlüğünü Feride YALIM yürütmüştür yıllarında okul müdürü, Refik DURLU' dur öğretim yıllarında Ferihan GÜRSOY, okul müdürlüğü görevini sürdürmüştür öğretim yıllarında Mahiye EYİKAN okul müdürlüğüne vekalet etmiştir yıllarında ikinci dönem mezunlarımızdan Ayşe BAŞÇAVUŞOĞLU okul müdürlüğü görevini yürütmüştür yılında Ayşe BAŞÇAVUŞOĞLU Ankara Okulları Genel Müdürü; Eser GERDANLI Ortaöğretim, Güner AKBATUR ise İlköğretim Okulu Müdürü olmuşlardır öğretim yılı 2. dönem başında Tülây ARAY, öğretim yılı başında da Dr. Nevin ZENCİRCİ Ortaöğretim Okulu Müdürü; öğretim yılı başında yine okulumuz mezunlarından A.Oytun ÖZGÜR İlköğretim Okulu Müdürü; öğretim yılı başında ise Eser GERDANLI Ortaöğretim Okulu Müdürü olarak atanmışlardır. 27

28 B) ÖZEL TEVFİK FİKRET OKULLARININ YASAL YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE MEVZUAT ANALİZİ Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığına bağlı bir eğitim kurumu olarak Özel Tevfik Fikret Okulları aşağıda belirtilen yasal mevzuat ve bu mevzuatın kendisine verdiği yasal yükümlülüklerin bilinciyle öğrenci yetiştirerek ülkeye hizmet etmektedir: 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Temel Kanunu 652 sayılı Devlet Memurları Kanunu 4357 sayılı İlkokul Öğretmenlerinin Kadrolarına, Terfi, Taltif ve Cezalandırılmalarına ve Bu Öğretmenlerin Alacaklarına Dair Kanun 1702 sayılı İlk ve Orta Tedrisat Muallimlerinin Terfi ve Tecziyeleri Hakkında Kanun Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği Okulöncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliği İlköğretim Kurumları Yönetmeliği Ortaöğretim Kurumları Sınıf Geçme Yönetmeliği Ortaöğretim Kurumları Ödül ve Disiplin Yönetmeliği İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği Özel Öğretim Kurumlarında Ücretsiz Okuyacak Öğrenciler Hakkında Yönetmelik Milli Eğitim Bakanlığı ile Diğer Bakanlıklara Bağlı Okullardaki Görevlilerle Öğrencilerin Kılık Kıyafetlerine İlişkin Yönetmelik Milli Eğitim Bakanlığı ve Bakanlığa bağlı kuruluşlardan gelen genelgeler İlköğretim Kurumları Standartları Yönergesi MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanmış olan öğretim programlarının uygulama esasları ile ilgili kurul kararları Tevfik Fikret Eğitim Vakfı Tüzüğü 28

29 C) ANKARA ÖZEL TEVFİK FİKRET OKULLARI FAALİYET ALANLARI/ÜRÜN VE HİZMETLER A. FAALİYET: OKUL YÖNETİM HİZMETLERİ A.1. FAALİYET: YÖNETİM HİZMETLERİNİ YÜRÜTME A.1.1. Alt Faaliyet: Yönetim Hizmetlerini Yapma Faaliyet Basamakları A Beklenmedik olaylara müdahale etme, A İş ve işlemleri mevzuatlarına uygun yürütme, A Kılık-kıyafet yönetmeliğine uyma ve uyulmasını sağlama, A Kişisel mesleki gelişimini sağlama, A Üstlerini yaptığı işle ilgili bilgilendirme A Görev dağılımı yapmadır. A.1.2. Alt Faaliyet Kurumu Temsil Etme Faaliyet Basamakları A Okula gelen ilgilileri bilgilendirme, A Kurumlar arası işbirliği için nezaket ziyaretlerinde bulunma, A Müdür adına toplantı ve törenlere katılma, A Müdüre vekâlet etme, A Protokol kurallarını uygulama, A Kurul ve komisyonlara katılmadır Alt Faaliyet Kurum Kültürü Oluşturma ve Geliştirmeye Yönelik Çalışmalar Yapılmasını Sağlama Faaliyet Basamakları A Bilginin paylaşılmasını sağlama, A Çalışanlara rehberlik etme, A Sınıflara, toplantı odalarına ve bürolara rehberlik amaçlı ziyaretlerde bulunma, A Periyodik toplantılar yapma, A Çalışanları karar sürecine ortak etme, A Personelini ziyaret ederek motive etme, A Personelin ve kendisinin gelişimini sağlama, A Tüm iş ve işlemleri TKY anlayışıyla yürütmedir. A.1.4. Alt Faaliyet Basın: Yayın ve Halkla İlişkiler Faaliyet Basamakları A Eğitimle ilgili yerel ve genel haberleri takip etme, A Basın ve halkla ilişkiler işlemlerini yürütme, A Bilgi edinme başvurularını cevaplandırma, A Web sitesinin güncellenmesini sağlama, A Medyanın izin taleplerini değerlendirme, A Okulda yapılan çalışmaları kamuoyuyla paylaşmadır. A.1.5. Alt Faaliyet: Elektronik Ortamdaki İşlemlerin Zamanında Yapılmasını Sağlama Faaliyet Basamakları A MEBBİS ile ilgili işlemlerin yürütülmesini takip etme, A Okulun elektronik haberleşme işlemlerini takip etmedir. 29

30 A.1.6. Alt Faaliyet: İdari ve Büro İşlemlerinin Yürütülmesini Sağlama Faaliyet Basamakları A Bilgi notu hazırlama, A Büro çalışanlarının yerleşimini sağlama, A Resmi yazışmaların kurallarına uygun yürütülmesini sağlama, A Gelen-giden evrak işlemlerini yürütme, A Arşiv işlemlerini yürütme, A Mesai saatlerini uygulama, A Zamanlı işleri takip etme, A Türk Bayrağının, Mevzuatı'na göre muhafaza edilmesini sağlamadır. B. FAALİYET ALANI: STRATEJİ GELİŞTİRME B.1. FAALİYET: STRATEJİ GELİŞTİRME İŞ VE İŞLEMLERİNİ YÜRÜTME B.1.1. Alt Faaliyet Stratejik Planlama Çalışmalarını Yürütme Faaliyet Basamakları B Okulun stratejik planının hazırlanmasını sağlama, B Stratejik planının uygulanmasını takip etmektir. B.1.2 Alt Faaliyet: Araştırma Geliştirme Çalışmalarını Yürütme Faaliyet Basamakları B AR-GE birimini kurma, B AR-GE biriminin etkin çalışmasını sağlama, B Kurumsal projeleri takip etme, B Zümrelerde ya da birimlerde yapılmak istenilen araştırma taleplerini değerlendirme, B TKY sürecini yürütme, B Zümrelerde ya da birimlerde uygulanan proje raporlarını değerlendirme, B İyi örneklerin değerlendirilerek yaygınlaştırılması için projelendirme, B AR-GE, Proje, TKY ve OGYE konularında bilgilendirme çalışmaları yürütme, B Bölüm ve birimler arasındaki koordinasyonu sağlama, B Eğitim Çalışmalarındaki (EÇ) projeleri yürütmedir. B.1.3. Alt Faaliyet: İstatistik Faaliyet Basamakları B İstatistikî bilgilerin toplanmasını sağlama, B İstatistikî bilgileri analiz ederek değerlendirme, B Brifing dosyasını hazırlatmak ve güncel tutulmasını sağlama, B Birimlerle istatistikî bilgilerin paylaşılmasını sağlamadır. C. FAALİYET ALANI: EĞİTİM ÖĞRETİM HİZMETLERİNİN YÖNETİMİ C.1. FAALİYET: EĞİTİM-ÖĞRETİM İŞLERİNİ YAPMA C.1.1. Alt Faaliyet: Eğitim Faaliyetlerini Yürütme Faaliyet Basamakları C Okuldaki eğitimin düzenli yürütülmesini sağlama, C Ders dışı eğitim çalışmalarının yapılmasını sağlama, C Okuma alışkanlığının geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için tedbirler alma, 30

31 C İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden gelen sağlık, beslenme, çevre, trafik vb. hizmetlerle ilgili eğitici programları uygulama, C Öğrencilerin öz güvenini, başarılarını, topluma değer katma ve üretme becerilerini geliştirici çalışmalar yapma, C Öğrencilerin zararlı alışkanlardan uzak tutulması için tedbirler alma, C Okulun zaman çizelgesini hazırlama, C Öğrencileri tehdit ve tehlikelere karşı koruyucu, bilinçlendirici çalışmalar yapmadır. C.1.2. Alt Faaliyet: Öğretim İşlerini Yürütme Faaliyet Basamakları C Program geliştirme çalışmalarına katkı sağlama, C Öğrenci başarısını artırmaya yönelik çalışmalar yapma, C Okuldaki öğretim ortamlarının etkin kullanımının takibini yapma, C Öğretim tekniklerindeki gelişmeleri takip ederek öğrenci-veli ve öğretmenleri bilgilendirme, C Ölçme ve değerlendirme tekniklerindeki gelişmeleri takip ederek paydaşları bilgilendirme, C Hazırlanan programların yaygınlaştırılmasını sağlama, C Zümre toplantıları ile ilgili işlemleri yürütmedir. C.1.3. Alt Faaliyet: Kültürel Faaliyetleri Yürütme Faaliyet Basamakları C Bilimsel, sosyal ve kültürel faaliyetleri yürütme, C Okuma alışkanlığını artırmaya yönelik çalışmalar yapma, C Öğrencilerin çevre duyarlılığını artırıcı faaliyetlerin düzenlenmesini sağlama, C Yerel, ulusal, uluslararası yarışmalara katılma, C Tüm çalışanlara ve öğrencilere tasarruf bilinci kazandırma, C Belirli gün ve haftalarla ilgili çalışma yapma, C Bilim şenlikleri düzenleme, C Gezilerle ilgili işlemleri yürütme, C Kültürel yarışmalarla ilgili işlemleri yürütme, C Tören programı hazırlama ve uygulama, C Eser inceleme iş ve işlemlerini yürütme, C Okul kütüphanesinin zenginleştirilmesini teşvik etme, C Panel ve konferanslar planlama, C Türkçenin doğru kullanımına yönelik faaliyetlerin yapılmasını sağlama, C Tarih bilincini oluşturmaya yönelik çalışmalar yapılmasını sağlama, C Atatürk sevgisini kazandırmaya yönelik faaliyetler yapılmasını sağlama, C Türk kültürünün yaygınlaştırılması için gerekli tedbirleri almadır. C.1.4. Alt Faaliyet: Beden Eğitimi - Spor - İzcilik İşlemlerini Yürütme Faaliyet Basamakları C Çeşitli spor branşlarına yönelik çalışmalar, kurslar düzenleme, C Sosyal-sportif çalışmalara katılma, C Millî bayram ve mahallî günlerle ilgili törenlere katılma, C Halk oyunları yarışmalarına katılma, C Lisans işlemlerinin yapılmasını sağlama, C İzcilik faaliyetlerini yürütmedir. 31

32 C.1.5.Alt Faaliyet: Bilgisayar Hizmetlerini Yürütme Faaliyet Basamakları C Bilişim Teknolojileri (BT) sınıflarının verimli çalışmasını takip etme, C Kurum çalışanlarının bilişim teknolojileriyle ilgili bilgilerinin artırılmasını sağlamadır. C.1.6. Alt Faaliyet: Öğrenci İşlerini Yürütme Faaliyet Basamakları C Öğrenci kayıt ve nakil işlemlerinin yürütülmesi takip etme, C Öğrencilerin sağlık işlerini yürütme, C Okul öğrenci kontenjanları işlemlerinin takibini yapma, C Okulun diploma işlemlerinin yürütülmesini sağlama, C Öğrenci üst disiplin kurulu işlemlerinin yürütülmesini sağlama, C Öğrencilerin, okul kayıt alanlarını belirleme, C Öğrenci meclisleri işlemlerini yürütme, C Yurt içi-yurt dışı diploma ve belge denklik işlemlerini yürütme, C Burs işlemlerini planlamadır. C.1.7. Alt Faaliyet: Servis İş ve İşlemlerini Yürütme Faaliyet Basamakları C Servis güzergâhlarının tespitini yapma, C Servisle taşınacak öğrenci sayılarını tespit etme, C Servis ihalesini ve işlemlerini yapma, C Taşıma servis araçlarının denetlenmesinin kontrolünü yapmadır. C.1.8. Alt Faaliyet: Yemek Hizmetlerini Yürütme Faaliyet Basamakları C Aylık yemek listesini hazırlama, C Yemek hizmetinin kalitesini control etme, C Ödeme işlemlerini yürütme ve takip etmedir. D. FAALİYET ALANI: MADDİ KAYNAKLARIN YÖNETİMİ D.1. FAALİYET: MALİ İŞLERİ YÜRÜTME D.1.1. Alt Faaliyet Muhasebe İşlerini Yürütme Faaliyet basamakları D Kurumun bütçesini hazırlama ve yürütme, D Okulun hizmet alımıyla ilgili işlemlerini yürütme, D Ödenek talep ve takip işlerini yürütme, D Satın alma işlemlerini yürütme, D Personelin SGK işlemlerini yürütme ve primlerinin ödenmesini sağlama, D Aile ve çocuk bildirimlerinin alınmasını sağlamadır. D.1.2. Alt Faaliyet: Bakım ve Onarım İşlemlerini Yürütme Faaliyet basamakları D Onarım işlemlerinin yapılmasını sağlama, D Okul ve kurum binalarının tabii afetlere karşı gerekli tedbirlerinin alınmasını sağlama, D Okul eğitim ortamlarının iyileştirilmesini takip etme, D Tesis ve araç-gereçlerinin periyodik bakımının yapılmasını sağlama, 32

33 D Okulun fizikî kapasitelerinin aktif kullanımını sağlama, D Okulun teknik kontrollerini yaptırma, D Okulun ısıtma, soğutma ve havalandırma tesisatlarının periyodik bakımlarını yaptırmadır. D.1.3. Alt Faaliyet: Ayniyat Donatım İşlemlerini Yürütme Faaliyet Basamakları D Satın alma ve ihale işlerini gerçekleştirme, D Okulun teknik ve teknolojik donanımını sağlama, D Kurumların araç yakıtlarını temin etme, D Ulaşım ve haberleşme işlerini yürütme, D Okulun su, elektrik, doğalgaz abonelik, sarfiyat, haberleşme işlemlerini yürütme, D Donatım ihtiyaçlarının tespitlerini yapma, D Kurumlara ayniyat ve donatım malzemeleri sağlama, D Donatım malzemelerinin ihtiyaç duyulan kurumlara dağıtımını sağlamadır. E. FAALİYET ALANI: İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ E.1. FAALİYET PERSONEL HİZMETLERİNİ YÜRÜTME E.1.1. Alt Faaliyet Özlük İşlemlerini Yürütme Faaliyet Basamakları E Derece, kademe, terfi ve intibak işlemlerinin takip edilmesini sağlama, E Personelin izin işlemlerinin yürütülmesini sağlama, E Personelin emeklilik işlemlerinin yürütülmesini sağlama, E Özlük sicil raporu ve dosyasının tutulmasını sağlama, E MEBBİS'te personel bilgilerinin güncel olmasını sağlama, E Sendika işlemlerinin yürütülmesini sağlama, E Personelin sözleşmesini yapma, E Askerlikle ilgili işlemleri yürütme, E Personelin sağlık işlemlerini yürütme, E a kapsamındaki personelin iş ve işlemlerini takip etmedir. E.1.2. Alt Faaliyet: Atama İşlemlerini Yürütme Faaliyet Basamakları E Kadro planlama, E Her türlü görevlendirme işlemlerini yürütme, E Personelin başlama/ayrılma işlemlerini yürütme, E Ders ücreti karşılığı görevlendirme işlemlerini yapma, E Okulun personel ve öğretmen dağılımını sağlama, E Görevde yükselme ile ilgili iş ve işlemleri yürütme, E Okul yöneticilerinin görevlendirmelerini yapmadır. E.1.3. Alt Faaliyet: Hizmet İçi Eğitim İşlemlerini Yürütme Faaliyet Basamakları E Hizmet içi eğitim ihtiyaçlarını belirleme, E Okulun hizmet içi eğitim planlarını yapma, E Hizmet içi programlarının yürütülmesini sağlama, E Personelin temel ve hazırlayıcı eğitim almalarını sağlama, E Personelin hizmet içi eğitim yoluyla eğitilmesini sağlamadır. 33

34 E.1.4. Alt Faaliyet: Öğretmene Hizmet ve Sosyal İşleri Yürütme Faaliyet Basamakları E Öğretmenevleri/sosyal tesisleriyle ilgili başvuru işlemlerini yürütme, E Öğretmenler günü programlarını yürütme, E Öğretmen kimlik kartları başvurularını sağlamadır. F. FAALİYET ALANI DENETİM HİZMETLERİ F.1 FAALİYET: İNCELEME- DENETLEME-SORUŞTURMA İŞLERİNİ YÜRÜTME F.1.1. Alt Faaliyet İnceleme-Soruşturma İşlemlerini Yürütme Faaliyet Basamakları F Okul içindeki şikâyetlerin değerlendirilmesini sağlama, F Ön inceleme işlemlerinin yürütülmesini takip etme, F Görevden uzaklaştırma işlemlerini takip etmedir. F.1.2. Alt Faaliyet: Denetim İşlemlerini Yürütme Faaliyet Basamakları F Geçirilen teftiş ve denetim sonuçlarını inceleme ve değerlendirme, F Okuldaki iş ve işlemlerin denetime hazır bulunulmasını sağlamadır. F.1.3. Alt Faaliyet: Hukuk-Mevzuat İşlemlerini Yürütme Faaliyet Basamakları F İdare aleyhine açılan davalarla ilgili işlemleri yürütme, F Yargı kararlarını usulüne uygun uygulama, F Mevzuatın uygulanmasında tereddüt edilen hususlarla ilgili hukuki görüş bildirmedir. G. FAAALİYET: ALANI ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ G.1. FAALİYET: REHBERLİK FAALİYETLERİNİ YÜRÜTME G.1.1. Alt Faaliyet: Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık İşlemlerini Yürütme Faaliyet Basamakları G Okuldaki rehberlik faaliyetlerini planlama, G Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri yürütme komisyonunun çalışmasını sağlama, G Rehberlik psikolojik danışma hizmetleri yıllık çalışma planı ve yılsonu çalışma raporunu RAM'a gönderme, G Engelli bireyler için fiziksel düzenlemeler yapılmasını sağlama, G Kaynaştırma Eğitimi alan öğrencilerin iş ve işlemlerini düzenleme, G Akran zorbalığı eylem planlarının hazırlanmasını ve uygulamasını sağlamaktır. H.FAALİYET ALANI: SİVİL SAVUNMA H.1. FAALİYETLER: SİVİL SAVUNMA HİZMETLERİNİ PLANLAMA H.1.1. Alt Faaliyet: Sivil Savunma İşlemlerini Yürütme Faaliyet Basamakları H Sivil savunma tedbirleri alma, H Sivil savunma planının yapılmasını sağlama, H Plandaki görev dağılımını yapma, ilgililere tebliğ etme, H Sivil savunma tatbikatlarının yapılmasını sağlama, H Bilgilendirmeler yapmadır. 34

35 H.1.2. Alt Faaliyet: Sivil Savunma Faaliyetlerini Gerçekleştirme Faaliyet Basamakları H Nöbet görevlerini düzenleme, H Okulun sabotaj ve afetlere karşı hazır olmasını sağlama, H Personele kimlik kartı hazırlanmasını sağlama, H Müdahale ekipmanlarının periyodik bakımlarını yaptırma, H Okul ve kurumların elektrik tesisatının periyodik bakımını yaptırma, H Bacaların periyodik bakımının yaptırılmasını takip etmedir. 35

36 SIRA NO SIRA HARFİ 1 A FAALIYET ALANLARININ GENEL GÖRÜNÜMÜ FAALİYET ALANI OKUL YÖNETİM HİZMETLERİ 2 B STRATEJİ GELİŞTİRME 3 C EĞİTİM ÖĞRETİM HİZMETLERİNİN YÖNETİMİ MADDİ KAYNAKLARIN YÖNETİMİ FAALİYET YÖNETİM HİZMETLERİNİ YÜRÜTME STRATEJİ GELİŞTİRME İŞ VE İŞLEMLERİNİ YÜRÜTME EĞİTİM-ÖĞRETİM İŞLERİNİ YAPMA ALT FAALİYET SAYISI İŞLEM BASAMAKLARI SAYISI D MALİ İŞLERİ YÜRÜTME E PERSONEL İNSAN KAYNAKLARI HİZMETLERİNİ YÖNETİMİ YÜRÜTME 4 25 İNCELEME- 6 F DENETİM HİZMETLERİ DENETLEME- SORUŞTURMA 3 8 İŞLERİNİ YÜRÜTME REHBERLİK 7 G ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ FAALİYETLERİNİ 1 5 YÜRÜTME SİVİL SAVUNMA 8 H SİVİL SAVUNMA HİZMETLERİNİ 2 11 PLANLAMA TOPLAM

37 D) PAYDAŞ ANALİZİ Stratejik planın uygulama sürecinde eş güdümlülük sağlanabilmesi, planın sahiplenilmesi ve sonuçta amacına ulaşabilmesi için paydaş analizinin yapılması, durum belirlemenin önemli unsurlarından biridir. Bu bağlamda paydaş analizi yapılırken aşağıda belirtilen unsurlar göz önünde bulundurulmuştur: Özel Tevfik Fikret Okullarına girdi sağlayanlar, Özel Tevfik Fikret Okulları tarafından ürün ve hizmet sunulan kişi, kurum ve/veya kuruluşlar, Özel Tevfik Fikret Okullarının işbirliği yaptığı kişi, kurum ve/veya kuruluşlar, Özel Tevfik Fikret Okullarının faaliyetlerinden etkilenenler, Özel Tevfik Fikret Okullarını etkileyen kesimler. Bu unsurlar göz önünde bulundurularak yapılan beyin fırtınası sonucunda belirlenen paydaşlar özelliklerine göre tablodaki gibi sınıflandırılmıştır. Stratejik planlama ekibi, kendi içinde yaptığı işbölümü ile paydaşlarla okulların gerçekleştirdiği faaliyetlerden nasıl etkilendikleri, okullardan neler bekledikleri, okulların güçlü ve zayıf yönleri paydaş grubunun sayısına ve özelliğine uygun olan teknik ve/veya araçlar (görüşme, anket, nominal grup vb.) kullanılarak belirlenmiştir. Paydaşlardan alınan verilerle stratejik plan amaç ve hedefleri belirlenmiş ve paydaşlara bununla ilgili dönüt verilmiştir. 37

38 PAYDAŞ SINIFLANDIRMA MATRİSİ PAYDAŞ ADI ÇALIŞANLAR TEMEL ORTAK STRATEJİK ORTAK TEDARİKÇİ HEDEF KİTLE M.E. B. V V VALİLİK V V İL M.E. M. V V İLÇE M.E. M. V V O TEFEV V V V V OKUL YÖNETİCİLERİ V V ÖĞRETMENLER V V ATFO ÇALIŞANLARI V V ÖĞRENCİLER V V VELİLER V V V OKUL KORUMA DERNEĞİ V V V OKUL AİLE BİRLİĞİ V V V TEVFİK FİKRETLİLER BİRLİĞİ DERNEĞİ V V V İZCİ VELİLERİ KORUYUCU KURULU V V V TEVFİK FİKRETLİLER SPOR KULÜBÜ V V V İZMİR ÖZEL TEVFİK FİKRET OKULLARI V V V ÜNİVERSİTELER O DİĞER OKULLAR O BÜYÜKELÇİLİKLER V SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ O ÇANKAYA BELEDİYESİ O 10 NİSAN KARAKOLU V V MUSTAFA KEMAL MAH. MUHTARLIĞI V SECURİTAS GÜVENLİK V YILDIZ YEMEK V V SEDAT BEY TURİZM V V KLÜH ARTEM TEMİZLİK V V DİĞER TEDARİKÇİ FİRMALAR V YAYINEVLERİ V V: Tümü O: Bazıları 38

39 Paydaş: İç Paydaşlar: Dış Paydaşlar (Temel Ortak, Stratejik Ortak, Tedarikçiler): Yararlanıcı/Hedef Kitle: Temel Ortak: Stratejik Ortak: Çalışan: Kurum faaliyetlerinden etkilenen ya da bu faaliyetleri etkileyen kişi, grup veya kurumlar Özel Tevfik Fikret Okullarının faaliyetlerinden etkilenen ya da bu faaliyetleri etkileyen kuruluş içindeki kişi, grup veya kuruluşlar Özel Tevfik Fikret Okullarının faaliyetlerinden etkilenen ya da bu faaliyetleri etkileyen kuruluş dışındaki kişi, grup veya kuruluşlar Özel Tevfik Fikret Okullarının ürettiği ürün ve hizmetleri alan, kullanan ya da bunlardan yararlanan kişi, grup ve kurumlar Özel Tevfik Fikret Okulları ile mevzuatla belirlenmiş idari bağı olanlar Özel Tevfik Fikret Okulları ile zorunlu olmayan, karşılıklı yarara dayalı ilişki içinde olanlar Özel Tevfik Fikret Okulları mensupları 39

40 PAYDAŞ ADI PAYDAŞ ÖNCELİKLENDİRME MATRİSİ TEMEL ORTAK DIŞ PAYDAŞ STRATEJİK ORTAK TEDARİKÇİ İÇ PAYDAŞ YARARLANICI HEDEF KİTLE NEDEN PAYDAŞ M.E. B. X X Mevzuatla bağlı ve amaçlara yönelik ortak olduğumuz için 1 VALİLİK X X Mevzuatla bağlı ve amaçlara yönelik ortak olduğumuz için 1 İL M.E. M. X X Mevzuatla bağlı ve amaçlara yönelik ortak olduğumuz için 1 İLÇE M.E. M. X X Mevzuatla bağlı ve amaçlara yönelik ortak olduğumuz için 1 TEFEV X X Mevzuatla bağlı ve amaçlara yönelik ortak olduğumuz için 1 OKUL YÖNETİCİLERİ X Kurum çalışanı olduğu için 1 ÖĞRETMENLER X X Amaçlara yönelik ortaklık yaptığımız ve hizmetlerimizden yararlandığı için ATFO ÇALIŞANLARI X Kurum çalışanı olduğu için 1 ÖĞRENCİLER X X Hizmetlerimizden yararlandığı için 1 VELİLER X X X OKUL KORUMA DERNEĞİ X X X OKUL AİLE BİRLİĞİ X X X TEVFİK FİKRETLİLER BİRLİĞİ DERNEĞİ X X X İZCİ VELİLERİ KORUYUCU KURULU X X X Amaçlara yönelik ortaklık yaptığımız ve hizmetlerimizden yararlandığı için Amaçlara yönelik ortaklık yaptığımız, hizmetlerimizden yararlandığı ve hizmet sunumunda gerekli olan materyalleri sağladığı için Amaçlara yönelik ortaklık yaptığımız, hizmetlerimizden yararlandığı ve hizmet sunumunda gerekli olan materyalleri sağladığı için Amaçlara yönelik ortaklık yaptığımız, hizmetlerimizden yararlandığı ve hizmet sunumunda gerekli olan materyalleri sağladığı için Amaçlara yönelik ortaklık yaptığımız, hizmetlerimizden yararlandığı ve hizmet sunumunda gerekli olan materyalleri sağladığı için ÖNEM DERECESİ

41 TEVFİK FİKRETLİLER SPOR KULÜBÜ X X X Amaçlara yönelik ortaklık yaptığımız, hizmetlerimizden yararlandığı ve hizmet sunumunda gerekli olan materyalleri sağladığı için İZMİR ÖZEL TEVFİK FİKRET OKULLARI X X X Mevzuatla bağlı ve amaçlara yönelik ortak olduğumuz için 2 ÜNİVERSİTELER X X DİĞER OKULLAR X Amaçlara yönelik ortaklık yaptığımız, hizmetlerimizden yararlandığı için Amaçlara yönelik ortaklık yaptığımız, hizmetlerimizden yararlandığı için BÜYÜKELÇİLİKLER X Amaçlara yönelik ortaklık yaptığımız için 2 SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ X Amaçlara yönelik ortaklık yaptığımız için 2 ÇANKAYA BELEDİYESİ X Amaçlara yönelik ortaklık yaptığımız için 2 10 NİSAN KARAKOLU X Amaçlara yönelik ortaklık yaptığımız için 2 MUSTAFA KEMAL MAH. MUHTARLIĞI X Amaçlara yönelik ortaklık yaptığımız için 2 SECURİTAS GÜVENLİK YILDIZ YEMEK SEDAT BEY TURİZM KLÜH ARTEM TEMİZLİK X X X X Hizmet sunumunda gerekli olan iş gücü ve materyalleri sağladığı için Hizmet sunumunda gerekli olan iş gücü ve materyalleri sağladığı için Hizmet sunumunda gerekli olan iş gücü ve materyalleri sağladığı için Hizmet sunumunda gerekli olan iş gücü ve materyalleri sağladığı için DİĞER TEDARİKÇİ FİRMALAR X Hizmet sunumunda gerekli olan materyalleri sağladığı için 2 YAYINEVLERİ X Hizmet sunumunda gerekli olan kaynak ve materyalleri sağladığı için

42 E. KURUM İÇİ ANALİZ VE ÇEVRE ANALİZİ 1. KURUM İÇİ ANALİZ Kurum içi analiz çalışmasında; Ankara Özel Tevfik Fikret Okullarının teşkilat yapısı, insan kaynakları, karar alma işlemleri ve süreçleri, eğitimde teknoloji kullanımı, teknolojik alt yapı ve donanımı, bilgi ve iletişim teknolojileriyle yürütülen proje ve faaliyetleri, eğitimin finansmanı (mali kaynaklar), fiziksel kapasitesi analiz edilmiştir. A) ANKARA ÖZEL TEVFIK FIKRET OKULLARI TEŞKILAT YAPISI 42

43 B) İNSAN KAYNAKLARI ANKARA ÖZEL TEVFİK FİKRET OKULLARINDA HİZMET VEREN PERSONELİN DAĞILIMI Ankara Özel Tevfik Fikret Okullarında; 10 yönetici ve 144 öğretmen görev yapmaktadır. PDR, Program Geliştirme ve Ölçme-Değerlendirme uzmanlarından oluşan Ar-Ge nin yanısıra şefler, memurlar ve hizmetliler de farklı görevlerde kurumun faaliyetlerini gerçekleştirmesine destek vermektedir. ÖZEL TEVFİK FİKRET OKULLARINDA HİZMET VEREN PERSONELİN DAĞILIMI VE EĞİTİM DÜZEYİ Eğitim durumu Yönetici Memur Öğretmen Hizmetli Sözleşmeli Şef İlköğretim 7 Ortaöğretim 4 4 Yüksekokul Fakülte(Lisans) Yüksek Lisans Toplam ANKARA ÖZEL TEVFİK FİKRET OKULLARI PERSONEL YAPISI Ankara Özel Tevfik Fikret Okullarının personel yapısı incelendiğinde; çalışanların %4 ünün ilköğretim, %4 ünün ortaöğretim, %6 sının ön lisans, % 62 sinin lisans, %24 ünün ise yüksek lisans mezunu oldukları görülmektedir. 43

44 REHBERLİK SERVİSİ SINIF ÖĞRETMENİ T.DİLİ VE EDEBİYATI TÜRKÇE SOSYAL BİLİMLER MATİMATİK FEN BİLİMLERİ FRANSIZCA İNGİLİZCE UYG. DERSLER GÖRSEL SAN. MÜZİK BİLİŞİM TEK. TEK. VE TAS. BEDEN EĞİTİMİ ANKARA ÖZEL TEVFİK FİKRET OKULLARI ÖĞRETMEN SAYILARI ANAOKULU İLKÖĞRETİM OKULU ANADOLU LİSESİ GENEL MÜDÜR 1 OKUL MÜDÜRÜ MÜDÜR YARDIMCILARI KADROLU ÖĞRETMENLER ÜCRETLİ ÖĞRETMENLER BRANŞLARINA GÖRE ÖĞRETMEN SAYISI Yaşam boyu öğrenmeye kendini adamış Özel Tevfik Fikret Okulları nda kurumsal olarak düzenli hizmet içi eğitimler gerçekleştirilmektedir. Hizmet içi eğitim koordinatörlüğü tarafından izlenen, düzenlenen ve değerlendirilmesi yapılan eğitimlerle öncelikle kurum faaliyetlerinin daha nitelikli gerçekleştirilmesi ve öğretmenlerin mesleki ve kişisel gelişimleri dikkate alınmaktadır YILINDAN İTİBAREN ANKARA ÖZEL TEVFİK FİKRET OKULLARINDA VERİLEN SEMİNERLER SEMİNERİN YILI SEMİNERİN ADI/KONUSU SEMİNERİ VERENLER 1992 Temel Bilgisayar Eğitimi 1 Alper BAYKAL 1992 Program Geliştirme ve Değerlendirme Doç. Dr. Ayşe Fersun PAYKAÇ 1992 Temel Bilgisayar Eğitimi 2 Alper BAYKAL 1993 Doç. Dr. Veysel SÖNMEZ, Prof. Dr. Ders Konularının Hedef ve Davranışlara Özcan DEMİREL, Prof. Dr. Mürrüvvet Dönüştürülmesi BİLEN 1993 Uygulamalı İlk Yardım Kızılay Genel Müdürlüğü Eğitmeni 1994 Eğitimde Drama Doç. Dr. Esra ÖMEROĞLU 1997 Öğretim Yöntem ve Teknikleri Nilay TALU 1997 Hızlı Okuma Teknikleri Doç. Dr. Firdevs GÜNEŞ 1997 Windows 95 ve Uygulamaları Belgin ERBAY 1998 M.S. Publisher Kullanımı Cristophe RHEİN 1998 Etkili Öğretmenlik Eğitimi Psikolog Esra AKDOĞAN 1998 Eğitimde Program Geliştirme Yrd. Doç. Dr. Vahit BADEMCİ 1999 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Yrd. Doç. Dr. Vahit BADEMCİ 44

45 2000 Sınıf Yönetimi Doç. Dr. Fidan KORKUT, Yrd. Doç. Dr. Mukaddes ERDEM 2000 Bilişsel, Duyuşsal ve Psikomotor Alanlarda Levent VEZNEDAROĞLU, Cemal Hedef ve Davranış Yazımı BIYIKLI 2000 Ödev Teknikleri Doç. Dr. Buket AKKOYUNLU 2000 Bilimsel Araştırma Teknikleri Yrd. Doç. Dr. Ömer KUTLU 2000 Öğrenme Stratejileri Yrd. Doç. Dr. Cem BABADOĞAN 2000 Fen Bilgisi Dersine Yönelik Öğretim Yöntem ve Teknikleri Doç. Dr. Fitnat KAPTAN 2000 Genel Öğretim Yöntemleri Yrd. Doç. Dr. Mukaddes ERDEM 2000 Ödül ve Ceza Olmadan Davranış Değiştirme Teknikleri Doç. Dr. Fidan KORKUT 2000 Çoklu Zekâ Araştırma Görevlisi Alper BAŞBAY 2000 Bilgi Okuryazarlığı Doç. Dr. Buket AKKOYUNLU, Doç. Dr. Serap KURBAN 2000 Proje Tabanlı Öğrenme Yrd. Doç. Dr. Mukaddes ERDEM 2000 Problem Çözme Yöntemleri Doç. Dr. Fidan KORKUT 2000 Öğretim Yöntem ve Teknikleri 2000 Proje Tabanlı Öğrenme 45 Yrd. Doç. Dr. Nezihe ŞENTÜRK, Yrd. Doç. Dr. Serap BUYURGAN, Dr. Atilla TAZEBAY, Doç. Dr. Gıyaseddin DEMİRHAN/ Rüştü ŞAHİN, Doç. Dr. Dilek GÖZÜTOK Yrd. Doç. Dr. Mukaddes ERDEM, Yrd. Doç. Dr. Cem BABADOĞAN 2001 Çocuk ve Ergen Psikolojisi Doç. Dr. Fidan KORKUT 2001 Toplam Kalite ve Öğrenen Örgütler 2001 Comment atteindre à une bonne communication interne et externe dans une école bilingue du système éducatif turc / Yrd. Doç. Dr. Ali Ekber ŞAHİN, F. Okan SEZER Doç. Dr. Füsun ATASEVEN 2001 Problem Çözme Yöntemleri Doç. Dr. Fidan KORKUT 2002 Davranış Yönetim Politikası Yrd. Doç. Dr. Abbas TÜRNÜKLÜ 2002 Çatışma ve Problem Çözme Eğitimi Yrd. Doç. Dr. Abbas TÜRNÜKLÜ Davranış Yönetim Politikasının Gözden Geçirilmesi Program Geliştirme Çalışmalarında Ortaklık Sağlama Yrd. Doç. Dr. Abbas TÜRNÜKLÜ, PDR Birimi Yrd. Doç. Dr. Mukaddes Erdem ve Program Geliştirme, Ölçme Değerlendirme Uzmanları 2002 Davranış Yönetim Politikası Üzerinde Değişiklik Yrd. Doç. Dr. Abbas TÜRNÜKLÜ, tüm Yapılması rehber öğretmenler 2002 Öğretim Sürecinde Bilimsel Yöntem ve Soru Doç. Dr. Giray BERBEROĞLU, Yrd. Sorma Doç. Dr. Ömer KUTLU 2002 Paylaşım Saatleriyle İlgili Bilgilendirme Yrd. Doç. Dr. Abbas TÜRNÜKLÜ 2002 Paylaşım Saatleriyle İlgili Değerlendirme Yrd. Doç. Dr. Abbas TÜRNÜKLÜ, Ankara Okulları Rehber Öğretmenleri 2002 Proje Tabanlı Öğrenme Levent VEZNEDAROĞLU 2002 Paylaşım Saatleri Yrd. Doç. Dr. Abbas TÜRNÜKLÜ 2002 Arabuluculuk Eğitimi Yrd. Doç. Dr. Abbas TÜRNÜKLÜ 2002 Materyal Geliştirme Yrd. Doç. Dr. Mukaddes ERDEM

46 2002 Uyum Eğitimi Levent VEZNEDAROĞLU, Burcu KADIOĞLU 2003 Bilgi Okuryazarlığı (İnternet kapsamında) Mine VEZNEDAROĞLU, Levent VEZNEDAROĞLU 2003 Proje Tabanlı Öğrenme Levent VEZNEDAROĞLU 2003 Eğitimde Drama Serap AKIN 2003 Etkili Yöneticilik Eğitimi Yrd. Doç. Dr. Mukaddes ERDEM, Yrd. Doç. Dr. Abbas TÜRNÜKLÜ 2003 Ölçmede Farklı Yaklaşımlar Sevcan ERKAN, Ebru OZMAN, Aslıhan ERMAN, Burcu KADIOĞLU 2003 Temel Bilgisayar Eğitimi Mine VEZNEDAROĞLU 2003 M.S. Paint Programı Kullanımı Mine VEZNEDAROĞLU 2003 Öğrenci ve İletişim Eğitimi Hatice APAYDIN 2003 M.S. Powerpoint Programı Kullanımı Mine VEZNEDAROĞLU 2003 Ölçmede Farklı Yaklaşımlar Aslıhan ERMAN, Burcu KADIOĞLU 2003 Proje Tabanlı Öğrenme Yrd. Doç Dr. Mukaddes ERDEM, Şebnem TAŞKAYA 2003 Yönetimde Stratejik Duygu Okuryazarlığı Yrd. Doç Dr. Mukaddes ERDEM, Dr Uyum Eğitimi 46 Hüseyin ŞİRİN, Eray BECEREN Yrd. Doç Dr. Mukaddes ERDEM, Program Geliştirme, Ölçme ve Değerlendirme ve PDR Birimleri 2003 İletişim Becerileri Doç. Dr. Fidan KORKUT 2003 Davranış Değiştirme Teknikleri Doç. Dr. Fidan KORKUT 2003 Problem Çözme Becerileri Doç. Dr. Fidan KORKUT 2003 Stres ve Öfke Yönetimi Doç. Dr. Fidan KORKUT 2003 Çocuklara Fransızca Öğretmek Colette SAMSON 2003 Meslektaş Dayanışması Doç. Dr. Fidan KORKUT 2003 Çocuk ve Ergen Psikolojisi Doç. Dr. Fidan KORKUT 2004 Toplam Kalite Sürecinde Problem Çözme Araçları A.Oytun ÖZGÜR, Cemal BIYIKLI 2004 Web Üzerinde Multimedya Alıştırmalar Carlos TABERNERO 2004 M.S. Powerpoint Programı Kullanımı Mine VEZNEDAROĞLU 2004 Meslektaş Dayanışması Doç. Dr. Fidan KORKUT 2004 Çoklu Zeka Yrd. Doç Dr. Mukaddes ERDEM, Levent VEZNEDAROĞLU 2004 İletişim Becerileri Doç. Dr. Fidan KORKUT 2004 M.S.Powerpoint Programı Kullanımı Mine VEZNEDAROĞLU 2004 Etkili Davranma Doç. Dr. Fidan KORKUT 2004 Stresle Başa Çıkma Doç. Dr. Fidan KORKUT 2004 M.S. Powerpoint Programı Kullanımı Mine VEZNEDAROĞLU 2004 Fonksiyonel Jimnastik Emre BAĞCI, Cengiz AKARÇEŞME 2004 Uyum Eğitimi Program Geliştirme, Ölçme ve Değerlendirme ve PDR Birimleri 2004 Bilgisayar Destekli Yayınlar: Ders İçin Kitap ve Doküman Tasarlamak Guillaume GARÇON 2004 İletişim Becerileri Doç. Dr. Fidan KORKUT 2004 Davranış Değiştirme Yöntemleri Doç. Dr. Fidan KORKUT 2004 Çocuk ve Ergen Psikolojisi Doç. Dr. Fidan KORKUT

47 2004 Meslektaş Dayanışması Doç. Dr. Fidan KORKUT 2004 Temel Bilgisayar Eğitimi Mine VEZNEDAROĞLU 2004 Bilgisayar (uzmanlara yönelik) Korhan PASİNLİ 2004 Bilgisayar Korhan PASİNLİ 2005 Zor İnsanlarla Başa Çıkma Doç. Dr. Fidan KORKUT, Yrd. Doç. Dr. Abbas TÜRNÜKLÜ 2005 Stresle Başa Çıkma Doç. Dr. Fidan KORKUT 2005 Zor İnsanlarla Başa Çıkma Doç. Dr. Fidan KORKUT 2005 Toplam Kalite Sürecinde Problem Çözme Araçları A.Oytun ÖZGÜR, Cemal BIYIKLI 2005 Öğretimde Etkili Örneklerin Paylaşılması Yrd. Doç. Dr. Mukaddes ERDEM ve ARGE uzmanları 2005 Materyal Geliştirme Yrd. Doç. Dr. Mukaddes ERDEM ve Program Geliştirme Uzmanları 2005 Yeni İlköğretim Programları Program Geliştirme, Ölçme ve Değerlendirme Birimleri 2005 İyilik Hali Doç. Dr. Fidan KORKUT 2005 Uyum Eğitimi Program Geliştirme, Ölçme ve 2005 Sosyal Beceri Eğitimi 47 Değerlendirme ve PDR Birimleri Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisi 2005 Matematik Çantası ve Kullanımı Levent VEZNEDAROĞLU 2005 Problem Çözmeye Dayalı Matematik Eğitimi Levent VEZNEDAROĞLU 2005 Öfke Yönetimi Esra TUNCER Yapılandırmacı Anlayış Temelli Verimli Ders Çalışma Yöntemleri Öğrencilerin Sosyal Duygusal Gelişiminde Farklı Öğretim Kademesindeki Öğretmenlerin Kolektif Etkisi PDR Birimi Doç. Dr. Abbas TÜRNÜKLÜ 2006 Performans Temelli Ölçme ve Değerlendirme Ölçme Değerlendirme Servisi 2006 İlkyardım Eğitimi Sağlık Bakanlığı Yetkilileri 2006 Gözlem Süreci ve Değerlendirmede Kullanılması Ölçme ve Değerlendirme Uzmanları 2006 Türkçe Dersinde Kazandırılacak İletişim Amaçları Cemal BIYIKLI 2006 Performansa Dayalı Soru Yazma Yrd. Doç. Dr. Ömer KUTLU 2006 Uyum Eğitimi Program Geliştirme, Ölçme ve Değerlendirme ve PDR Birimleri 2006 Okulda ve Sınıfta Davranış Sorunları Salih ŞATIR, Filiz ÖZBAKIR 2006 Çocuklara Sorumluluk Duygusunun Kazandırılmasında Öğretmenin Rolü Tülay ÖZSOY, Özlem BAŞARAN 2006 Eğitim Dili Olarak Fransızca Yeliz ERASLAN 2007 NLP Abdullah GENCELLER 2007 Yapılandırmacı Anlayış ve Sınıf Yönetimi Doç. Dr. Abbas TÜRNÜKLÜ, Yrd. Doç.Dr. Mukaddes ERDEM 2007 NLP Abdullah GENCELLER 2007 İlişki Yönetimi Doç. Dr. Abbas TÜRNÜKLÜ 2007 Eleştirel Düşünme Becerisi Levent VEZNEDAROĞLU 2007 Uyum Eğitimi Program Geliştirme, Ölçme ve Değerlendirme ve PDR Birimleri

48 2007 Beden Eğitimi Dersinde Yapılandırmacı Anlayışa Göre Ders Planlarının Hazırlanması Cemal BIYIKLI 2007 Müze Eğitimi ve Drama Serap AKIN 2007 Yaratıcı Düşünme ve Araştırma - İnceleme Becerileri Ayşe ONUR 2007 Problem Çözme ve Karar Verme Becerileri Bilge ÖZTEPE 2007 Türkçeyi Doğru ve Etkili Kullanma Becerisi Cemal BIYIKLI 2007 Temel Bilgisayar Okur Yazarlığı Korhan PASİNLİ 2007 Dikkat! Duygular Neslihan KARANFİL 2007 Fransızca Okutulan Derslerle Dil Derslerinin Uyumu 1 Serge PETIT 2008 Program Yöneticiliği Yrd. Doç. Dr. Mukaddes ERDEM 2008 Öğretim Sürecinde Kukla Kullanımı Fabienne ALTINOK 2008 Coğrafya Dersinde Görsel Materyal Kullanımı Arzu ERGÜN 2008 Tarih Dersinde Belge ve Kaynak Kullanımı Ebru ŞAHBUDAK 2008 Metin İnceleme Yıldız AYBARS 2008 Özdeğerlendirme Becerisinin Kazandırılması ve Ölçülmesi Ölçme ve Değerlendirme Birimi 2008 Müze Eğitimi ve Drama Serap AKIN 2008 Uyum Eğitimi Program Geliştirme, Ölçme ve Değerlendirme ve PDR Birimleri 2008 Değer Eğitimi Bilge ÖZTEPE 2008 Dinlediğini Anlama Becerisinin Ölçülmesi Dr. Aslıhan ASLANOĞLU 2008 Çocuk Kitaplarında Bulunması Gereken Temel Özellikler Dr. Canan ASLAN 2008 Fransızca Okutulan Derslerle Dil Derslerinin Uyumu 2 Serge PETIT 2008 Matematik ve Fen Derslerinde Kullanılabilecek Bilgisayar Programları Yves GAUTIER 2008 Okul Zorbalığı, Özellikleri, Nedenleri ve Sonuçları Dr. Funda KUTLU 2009 Coğrafya Dersi Öğretim Programı Tanıtımı ve Doç. Dr. Servet KARABAY, Yrd. Uygulamaları Semineri Doç.Dr. Salih ŞAHİN 2009 Yaratıcı Yazma Doç. Dr. Gonca GÖKALP ALPASLAN 2009 Formation cinéma Jerôme PEYREL 2009 İngilizce öğretiminde araç gereç hazırlama, etkinlik düzenleme ve soru yazma semineri Yeşim GÜVEN, Dr.Vildan ŞAHİN 2009 Sınıf Yönetimi Doç.Dr. Mukaddes ERDEM, Prof. Dr. İbrahim YILDIRIM 2009 Metin İnceleme Modeli Cemal BIYIKLI 2009 İletişim Amaçlarına Dayalı Türkçe Öğretim Programı Cemal BIYIKLI 2009 Öğrenmenin Yönetimi Doç.Dr. Mukaddes ERDEM 2009 Fransızca Okutulan Fen ve Matematik Derslerinde Ortak Materyal Geliştirme Serge PETIT 2010 Üst Düzey Düşünme Becerileri ile Bilimsel Süreç Becerileri Arasındaki İlişki Cemal BIYIKLI 2010 DELF Sınavlarını Uygulama ve Değerlendirme Celîne TOUSSAİNT 48

49 Yeterliliği Semineri 2010 Uyum Eğitimi 2010 ARGE 2010 Akran Değerlendirme Ölçme ve Değerlendirme Birimi 2010 İletişime Dayalı Türkçe Öğretim Programı Cemal BIYIKLI 2010 Ödev Teknikleri Ölçme ve Değerlendirme Birimi 2010 Aktif Öğrenme Teknikleri Bilge ÖZTEPE 2010 Yapılandırmacı Anlayışa Uygun Altı Aşamalı Ders Planı Yazma Bilge ÖZTEPE 2010 Dikkat Eksikliği ve Özel Öğrenme Güçlüğü Hakan ERMAN, Betül GÖNDOĞDU C) KARAR ALMA İŞLEMLERİ VE SÜREÇLERİ ANA KURAL: Kurum çalışanları, kamu hizmetlerini yasalara, kamu yararına, disiplin kurallarına ve 657 sayılı yasanın 6. maddesindeki yemine uygun yapar. HİZMET: Özel Tevfik Fikret Okulları ndan hizmet almak üzere başvuran her bireye her zaman saygı gösterilir, dileği içtenlikle dinlenir. Bireyin isteği yasalara veya kurum prensiplerine uygun değilse, bu durum inandırıcı biçimde anlatılır. PRATİK HİZMET: Yasaların öngördüğü işlemler dışında zaman alıcı, bıktırıcı formalitelere girilmez. EŞİTLİK: Hizmet, eşitlik kurallarına özen gösterilerek yapılır. Bazı kişi ve kurumların diğerlerine üstünlüğü ve önceliği olmaz. YAZIŞMALAR: Yazışmalar Türkçe dil kurallarına uygun, kesin, sade ve anlaşılır olup yabancı sözcük ve deyimlerin kullanılmamasına özen gösterilir. Yazışmalar resmi yazışma kurallarına uygun olarak yapılır. YASAL VE HUKUKİ DAYANAK: Yapılan işlemlerin ve alınan kararların hukuksal dayanağı (Anayasa, kanun, tüzük, yönetmelik, genelge gibi yazılı emirler) kesinlikle bilinir. MEVZUATI TAKİP VE EĞİTİCİ PROGRAMLAR: Okul Yöneticileri, Şef ve memurlar, kendi görev ve sorumlulukları ile ilgili kanunları, emirleri ve yazıları okur ve kendilerini yetiştirir. Okul Müdürleri, astlarının bilgi düzeylerinin artırılması ve yetişmelerinin sağlanması için önlem alır; onlarla toplantı, tartışma ve eğitimler düzenler. YÖNETİMCE VERİLEN GÖREVLER : Yönetim tarafından verilen bütün görevler zamanında ve ciddi biçimde yapılır; görevi savsaklayıcı tutum ve davranışlara girilmez. İZLEME: Okul müdürleri, verilen görevleri kendileri yapmaları gerekiyorsa bizzat yaparlar. Alt kademeler yapacaksa onlara havale ederek görevin yapılışını izler, denetler ve sonuçlanmasını sağlarlar. ÖNEMLİ YAZILAR: Hizmete özel, özel, kişiye özel, ivedi, gizli, günlü, önemli yazılara özen gösterilir. Bunların gereği zamanında yapılır, cevapları verilir, işlemlerde öncelik tanınır. EMİRLERİN PERSONELE TEBLİĞİ: Üst makamlardan gelen ve hizmetin yapılış biçimini gösteren yönetmelik, genelge, yazılı emir ve benzeri yazılar bütün görevlilere imza karşılığı duyurulur; öğrenmeleri ve anlamaları sağlanır. TOPLANTILAR: Düzenlenen toplantı ve görüşmelere, ilgililer zamanında ve hazırlıklı katılır. 49

50 TUTARLILIK-KARARLILIK: Yapılan işlemler, alınan kararlar yasalara uygun ve tutarlıdır. Sık sık karar ve uygulama değişikliğine gidilmez. DİLEKÇEYE CEVAP: Okul Müdürlüğü ne yapılan yazılı başvurular, şikayetler değerlendirilir; gereği yapılarak işlem hakkında ilgililere yasal süre içerisinde cevap verilir. KENDİNİ VATANDAŞ YERİNE KOYMA: Tüm çalışanlar vatandaşın işini yaparken kendilerini işin sahibi gibi görüp işleri hemen yapar ve anlayışlı davranırlar. DİRAYET VE OTORİTE: Okul Yöneticileri kendilerine bağlı hizmet birimlerinin ve personelin disiplinli çalışmasından sorumludur. Amir, hukuka uygun aldığı emri yapar, hukuka uygun verdiği emri yaptırır. PLANLI ÇALIŞMA: Bölümler, çalışma programı yaparak hedefleri ortaya koyar. Yapılacak ve takip edilecek işler not edilir. KILIK KIYAFET: Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik titizlikle uygulanır. DÜZEN/TEMİZLİK: Bölümler, her zaman temiz ve düzenlidir. Demirbaş araç ve gereçler, dikkatli kullanılır; bakım ve denetimi yapılır. Ankara Özel Tevfik Fikret Okulları Genel Müdürlüğü karar alma işlem ve süreçlerini gözden geçirme, öz değerlendirme yapmak, iletişim ve nitelikli karar verebilmek için okul müdürleri, müdür yardımcıları, zümre başkanları ya da temsilcileri ile sistematik olarak veya gerek gördüğünde toplanır. 50

51 D) ANKARA ÖZEL TEVFIK FIKRET OKULLARI TEKNOLOJIK ALT YAPI VE DONANIMI Ankara Özel Tevfik Fikret Okulları personelinin BİT kullanımı ve yenilikleri takip etmeleri eğitim çalışmalarıyla sağlanmaktadır. Kurum içindeki iletişim büyük oranda elektronik ortamda gerçekleşmektedir. Öğrenci kaydı, öğrenci nakli, personel ve öğretmen görevlendirmesi, bilgi edinme ve yazışmaların İnternet ve elektronik posta yoluyla yapılması vb. konularda iş ve işlemlerin başlatılma, yürütülme ve sonuçlandırılmasında bilişim teknolojileri en üst düzeyde kullanılmaktadır. Yönetici, öğretmen, öğrenci ve okul personelinin BİT kullanabilmesi ve BİT ten başarılı biçimde yararlanabilmesi için gerekli eğitim çalışmaları yapılmaktadır. Araç - Gereçler Adedi Bilgisayar 151 Server Kasa 7 Dizüstü Bilgisayar 9 Yazıcı 24 Tarayıcı 6 Tepegöz 2 Projeksiyon 20 Dijital Doküman Kamera 2 Optik Okuyucu 1 Fotokopi 4 Baskı Makinesi 1 Televizyon 8 İnternet Bağlantısı 3 Fen Laboratuvarı 4 Kameralı Dijital Mikroskop 1 Dijital Terazi 2 Dijital Termometre 1 Manyetik Karıştırıcı 1 Cam Balon Salon Isıtıcısı 1 Elektronik Genetik Şifre Tablosu 1 Elektroliz Kabı 1 Bilgisayar Laboratuvarı 2 Telefon Santralı (30 Hat) 2 Telefon Dahili hat 120 Fax 3 Video 2 DVD Player 7 Fotoğraf Makinesi 2 Kamera 6 Ses Kayıt Cihazı 1 İnternet Kutusu 3 Ekran Kartı Güvenlik Sistemi 3 İnternet Sitesi 1 Personel/ adres oranı % 20 Klima 17 51

52 E) ANKARA ÖZEL TEVFIK FIKRET OKULLARI NDA YÜRÜTÜLEN FAALIYETLER Özel Tevfik Fikret Okullarında aşağıda yer alan bilimsel, sosyal, sanatsal ve kültürel proje ve faaliyetler yürütülmektedir. PROJELER Küçük Çocuklara Masal Anlatımı Görme Engelliler İçin Kitap Okuma Ağrı Dağı Film Projesi Engellilerle Dayanışma Barış Projesi Sevdalı Bulut Oliver Tiwist Huzur Evi Projesi Nasrettin Hoca Performansı Köy Enstitüleri Projesi (3 yıl) Anubislerin Gecesi Performansı Parktaki Yalnızın Acayip Şiirleri Dil Projesi (Anlatım Bozuklukları ) Tevfik Fikret Okulları ile SERÇEV (Serebral Palsili Çocuklar Derneği) İşbirliği Projesi (6. sınıflar) Mevlana Pİ günü etkinliği Bilim Kampı Evde Çalışan Kadınlara Destek Projesi ( Kozadan İpeğe ) TÜBA Bilim Eğitimi Projesi Bu Benim Eserim Bilim Şenliği Beyaz Bayrak Proje Tabanlı Öğrenme Çalışmaları Bilişim Haftası Okuma Bayramı E-portfolyo Sistemi Projesi İnternetten Eğitim Desteği Projesi Blog Platformu Projesi Sanat Teknoloji Projesi Matematik Oyunları Farkındalık ve Duyarlılık Eğitimi Commenius Projesi Türk Japon Dostluk Projesi Okul Bahçesini Güzelleştirme Projesi Scream Projesi Spor ve Fair Play Karikatür Yarışması Projesi Dolu Dolu İç Anadolu Projesi GERÇEKLEŞTİRENLER Türkçe, T. Dili ve Edebiyatı Dersleri Bölümü Türkçe, T. Dili ve Edebiyatı Dersleri Bölümü Türkçe, T. Dili ve Edebiyatı Dersleri Bölümü Türkçe, T. Dili ve Edebiyatı Dersleri Bölümü Türkçe, T. Dili ve Edebiyatı Dersleri Bölümü Türkçe, T. Dili ve Edebiyatı Dersleri Bölümü Türkçe, T. Dili ve Edebiyatı Dersleri Bölümü Türkçe, T. Dili ve Edebiyatı Dersleri Bölümü Türkçe, T. Dili ve Edebiyatı Dersleri Bölümü Türkçe, T. Dili ve Edebiyatı Dersleri Bölümü Türkçe, T. Dili ve Edebiyatı Dersleri Bölümü Türkçe, T. Dili ve Edebiyatı Dersleri Bölümü Türkçe, T. Dili ve Edebiyatı Dersleri Bölümü Türkçe, T. Dili ve Edebiyatı Dersleri Bölümü Uygulamalı Dersler-Görsel Sanatlar Türkçe, T. Dili ve Edebiyatı Dersleri Bölümü, Uygulamalı Dersler Bölümü, Sosyal Dersler Bölümü Matematik Zümresi Fen Bilimleri Zümresi 52 Fen Bilimleri Zümresi Fen Bilimleri Zümresi Fen Bilimleri, Matematik Zümreleri Okuldaki Tüm Zümreler Okuldaki Tüm Zümreler Okuldaki Tüm Zümreler Uygulamalı Dersler (Bilgisayar) İlköğretim 1-5. Sınıf Öğretmenleri, Uygulamalı Dersler (Bilgisayar, Müzik) - Fransızca Bölümü Uygulamalı Dersler Bölümü (Bilgisayar) Uygulamalı Dersler Bölümü (Bilgisayar) Uygulamalı Dersler Bölümü (Bilgisayar) Uygulamalı Dersler Bölümü (Bilgisayar) Uygulamalı Dersler Bölümü (Bilgisayar) Uygulamalı Dersler Bölümü (Görsel Sanatlar) Uygulamalı Dersler Bölümü (Görsel Sanatlar) Fransızca Bölümü (İlköğretim 6-8 ) Uygulamalı Dersler Bölümü (Görsel Sanatlar) Uygulamalı Dersler Bölümü (Görsel Sanatlar) Uygulamalı Dersler Bölümü (Görsel Sanatlar) Uygulamalı Dersler Bölümü (Görsel Sanatlar), Beden Eğitimi Bölümü Uygulamalı Dersler Bölümü (Görsel Sanatlar)

53 First Robotic Competition Projesi Uygulamalı Dersler Bölümü (Teknoloji Tasarım) First Lego League Projesi Uygulamalı Dersler Bölümü (Teknoloji Tasarım) Geleceğin Sanatçıları Projesi Uygulamalı Dersler Bölümü (Görsel Sanatlar) Sanatta Algı Uygulamalı Dersler Bölümü (Görsel Sanatlar) Oyun Defteri Fransızca Bölümü (İlköğretim 6-8 ) Kısa Metraj Film Fransızca Bölümü (Lise ) Avrupa Dil Ödülü (Birincilik Ödülü) Fransızca Bölümü (Lise ) Plastik Şişe Kapağı Toplama Sosyal Sorumluluk Projesi Sınıf Öğretmenleri Okuyarak Yükseliyorum (Okuma Projesi) Sınıf Öğretmenleri Hayal Et, Düşün, Üret Projesi Sınıf Öğretmenleri Okuma Balıkları adlı Okuma Projesi Sınıf Öğretmenleri Sineçocuk (Sinema Kulübü) Sınıf Öğretmenleri Sorumluluk Eğitimi Projesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisi Aile Eğitimi Çalışmaları Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisi Eğitimsel Değerlendirme Projesi AR-GE Sosyal Beceri Eğitimi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisi Farklılık ve Duyarlılık Eğitimi Projesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisi Sınıf Öğretmenliği Kaynak Dosyası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisi Sosyal-Duygusal Eğitim Programı Projesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisi Sosyal-Duygusal Eğitim Öğretmen El Kitabı Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisi Paylaşım Saatleri Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisi Yapılandırmacı Temelli Verimli Öğrenme ve Çalışma Davranışları Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisi Ağabey-Abla Projesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisi MEB ERDEP Projesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisi Mezunlarla Meslek Tanıtımı Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisi ÖSYM tercih öneri listesi hazırlama Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisi Okul-veli sözleşmesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisi Soru Yazma Projesi Ölçme Değerlendirme Servisi Performans Görevi Hazırlama Ölçme Değerlendirme Servisi Ürün Dosyası Hazırlama Ölçme Değerlendirme Servisi Akran ve Öz Değerlendirme Süreçleri Ölçme Değerlendirme Servisi Dereceli Puanlama Anahtarı Hazırlama Ölçme Değerlendirme Servisi Problem Çözme Stratejileri Program Geliştirme Servisi Öğrenme Stratejileri Program Geliştirme Servisi Problem Çözme Stratejileri Program Geliştirme Servisi Program Geliştirme Servisi, Fen ve Teknoloji Bilimsel Süreç Becerileri Dersi Öğretmenleri, Ölçme Değerlendirme Servisi Üst Düzey Düşünme Becerileri Program Geliştirme Servisi Matematik çantası (1 5. sınıflar) Program Geliştirme Servisi Altı Aşamalı Ders İşleme Modeli Program Geliştirme Servisi Kurama ait öğrenme stilleri ölçeğinin geliştirilmesi Program Geliştirme Servisi Metin İnceleme/Eleştirel Düşünme Modeli Program Geliştirme Servisi İletişim Amaçları Program Geliştirme Servisi, Sınıf Öğretmenleri, Türkçe, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Değer Eğitimi Program Geliştirme Servisi 53

54 ÖZEL TEVFIK FIKRET OKULLARI TARAFINDAN ÇALIŞILAN ÖĞRETİM PROGRAMLARI, YARDIMCI DERS KİTAPLARI 1-8. Sınıflar Görsel Sanatlar Programı (TTKB Onaylı) Görsel Sanatlar Öğretmenleri, Program Geliştirme Servisi Sınıflar Beden Eğitimi Dersi Öğretim Programı (TTKB Onaylı) Beden Eğitimi Bölümü, Program Geliştirme Servisi 1-5. Sınıflar Fransızca Öğretim Programı (TTKB Onaylı) Fransızca Öğretmenleri, Program Geliştirme Servisi Sınıflar Fransızca Öğretim Programı (TTKB Onaylı) Fransızca Öğretmenleri, Program Geliştirme Servisi Sınıflar İngilizce Öğretim Programı İngilizce Öğretmenleri, Program Geliştirme Servisi Sınıflar Türk Edebiyatı Öğretim Programı Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenleri, Program Geliştirme Servisi Sınıflar Dil ve Anlatım Öğretim Programı Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenleri, Program Geliştirme Servisi Sınıflar Fransızca Kimya Yardımcı Ders Kitabı Kimya Öğretmenleri, Program Geliştirme Servisi Sınıflar Fransızca Fizik Yardımcı Ders Kitabı Fizik Öğretmenleri, Program Geliştirme Servisi Sınıflar Biyoloji Fransızca Yardımcı Ders Kitabı Biyoloji Öğretmenleri, Program Geliştirme Servisi Sınıflar Türk Edebiyatı Yardımcı Ders Kitabı Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenleri, Program Geliştirme Servisi Sınıflar Dil ve Anlatım Yardımcı Ders Kitabı Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenleri, Program Geliştirme Servisi 1-8. Sınıflar İletişim Amaçlarına Yönelik Metinlerden Oluşan Yardımcı Ders Kitapları Sınıf Öğretmenleri, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenleri, Program Geliştirme Servisi İlk Okuma Yazma Yardımcı Ders Kitabı Hazırlama Sınıf Öğretmenleri, Program Geliştirme Servisi 8. Sınıf Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Yardımcı Ders Kitabı Tarih Öğretmenleri, Program Geliştirme Servisi 6-8. Sınıf Düşünce Eğitimi Yardımcı Ders Kitapları Coğrafya Öğretmenleri, Program Geliştirme Servisi Sınıf Coğrafya Yardımcı Ders Kitapları Coğrafya Öğretmenleri, Program Geliştirme Servisi Felsefe Yardımcı Ders Kitabı Coğrafya Öğretmenleri, Program Geliştirme Servisi Sporcu Öğrenci Kitabı Beden Eğitimi Bölümü, Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisi Davranış İzleme ve Değerlendirme Kitapçığı Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisi Davranış Yönetim Politikası Kapsamında Çatışma Çözme ve Arabuluculuk Programı Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisi 54

55 TİYATROLAR, OYUNLAR, MÜZİKALLER Aşk Öldürür (Türkçe tiyatro) Türkçe, T. Dili ve Edebiyatı Dersleri Bölümü, Uygulamalı Dersler Bölümü Lüküs Hayat (Türkçe tiyatro) Türkçe, T. Dili ve Edebiyatı Dersleri Bölümü, Uygulamalı Dersler Bölümü Ah Şu Gençler (Türkçe tiyatro) Türkçe, T. Dili ve Edebiyatı Dersleri Bölümü, Uygulamalı Dersler Bölümü Hisseli Harikalar Kumpanyası (Türkçe tiyatro) Türkçe, T. Dili ve Edebiyatı Dersleri Bölümü, Uygulamalı Dersler Bölümü Yedi Kocalı Hürmüz (Türkçe Tiyatro) Türkçe, T. Dili ve Edebiyatı Dersleri Bölümü, Uygulamalı Dersler Bölümü Marco s Drama School adlı oyun İngilizce Zümresi, Uygulamalı Dersler Bölümü Grease müzikali İngilizce Bölümü, Uygulamalı Dersler Bölümü Cinderella i adlı oyun İngilizce Bölümü, Uygulamalı Dersler Bölümü The Perry Family Show oyun İngilizce Bölümü, Uygulamalı Dersler Bölümü Frankenstein at school adlı oyun İngilizce Bölümü, Uygulamalı Dersler Bölümü Grease müzikali İngilizce Bölümü, Uygulamalı Dersler Bölümü Mamma Mia adlı müzikal İngilizce Bölümü, Uygulamalı Dersler Bölümü Fame adlı müzikali İngilizce Bölümü, Uygulamalı Dersler Bölümü Okul voleybol takımı oyuncuları ile tiyatro gösterisi yapıldı. Beden Eğitimi Bölümü, Uygulamalı Dersler Bölümü TOBAV ın düzenlediği Cumhuriyet Korosu Uygulamalı Dersler (Müzik) 1000 Koro Etkinliği Uygulamalı Dersler (Müzik) Polifonik Korolar Şenliği Uygulamalı Dersler (Müzik) Yılsonu Müzik Günü Uygulamalı Dersler (Müzik) Bando Çalışmaları Uygulamalı Dersler (Müzik) Okul Radyosu Sosyal Zümre (Coğrafya) Tevfik d Or Uluslararası Fransızca Tiyatro Festivali Fransızca Bölümü (Lise) Fransız profesyonel tiyatro oyuncuları tarafından düzenlenen öğrencilerin katıldığı atölyeler Fransızca Bölümü (Lise) Okulumuz Fransızca öğretmenleri tarafından tüm öğretim yılı boyunca seçilen öğrencilerle tiyatro Fransızca Bölümü atölye çalışması. Fransa Saint-Malo da düzenlenen Uluslararası Tiyatro Festivali Fransızca Bölümü (Lise) Macaristan Pecs de düzenlenen Uluslararası Tiyatro Festivali Fransızca Bölümü (Lise) İspanya Barselona Del Valles te düzenlenen Tiyatro Festivali Fransızca Bölümü (Lise) Rennes den (Fransa) bir lise ile öğrenci değişim programı Fransızca Bölümü (Lise) Eğitme, öğretme ve eğlendirme amaçlarına yönelik ayda bir kez çocuk tiyatrosu izleme Anaokulu Tiyatro Kulübü (Yanlışlıklar) Tiyatro çalışmaları (Don Kişot) 55 İlköğretim Sınıf Öğretmenleri İlköğretim Sınıf Öğretmenleri

56 DÜZENLENEN YARIŞMALAR, TÖRENLER, SERGİLER, GEZİLER Bilgi Yarışması Türkçe, T. Dili ve Edebiyatı Dersleri Bölümü, Sınıf Öğretmenleri Atatürk Projesi (Atatürk şiirlerini okuma yarışması) Türkçe, T. Dili ve Edebiyatı Dersleri Bölümü Sema Dekeli Öykü Yazma Yarışması (10. yıl) Türkçe, T. Dili ve Edebiyatı Dersleri Bölümü Hazine Avı Dil Yarışması Türkçe, T. Dili ve Edebiyatı Dersleri Bölümü Bilim Mirası Bilgi Yarışması Fen Bilimleri Bölümü Üç Boyutlu Molekül Yapma yarışması Fen Bilimleri Bölümü Kimya Tarih Şeridi Oluşturma yarışması Fen Bilimleri Bölümü Okul içi turnuvalarının düzenlenmesi Beden Eğitimi Bölümü Spor ve Fair Play ile ilgili karikatür yarışması Beden Eğitimi Bölümü Sporcu Ödül Törenleri Beden Eğitimi Bölümü Önemli gün ve bayramlarda etkinlik ve gösteri gruplarının hazırlanması Tüm Öğretmenler Okulun Açılış ve Kapanış Törenleri Tüm Öğretmenler Kep Töreni Beden Eğitimi Bölümü, Uygulamalı Dersler Bölümü Anaokulu Gösterisi Anaokulu Öğretmenleri, Uygulamalı Dersler Bölümü Resim Sergisi Uygulamalı Dersler Bölümü Retrospektif Sergisi Uygulamalı Dersler Bölümü Sinop gezisi Sosyal Dersler Bölümü ODTÜ de Planetaryum gezisi Sosyal Dersler Bölümü Anadolu Medeniyetleri Müzesi gezisi Sosyal Dersler Bölümü MEB in Gönül Köprüsü projesi kapsamında Adıyaman dan gelen öğrencilere yönelik Ankara Sosyal Dersler Bölümü gezisinde rehberlik Kardeş Okul (Tatvan Mehmetçik İ.O. ve Malazgirt Cumhuriyet İ.O.) İlköğretim Ali Dayı Çocuk Kütüphanesi gezisi Anaokulu Öğretmenleri Yıldız Yemek Fabrikası Gezisi Anaokulu Öğretmenleri Etimesgut Halk Ekmek Fabrikası Gezisi Anaokulu Öğretmenleri Tevfik Fikret İlköğretim (1-5) Kütüphanesi Gezisi Anaokulu Öğretmenleri H.Ü. Konservatuarı gezisi Anaokulu Öğretmenleri Devlet Resim ve Heykel Müzesi gezisi Anaokulu Öğretmenleri H.Ü. Sanat Müzesi gezisi Anaokulu Öğretmenleri Tuna Matbaacılık gezisi Anaokulu Öğretmenleri Barış Sitesi Postanesi gezisi Anaokulu Öğretmenleri Anıtkabir gezisi Anaokulu Öğretmenleri Etnoğrafya Resim ve Heykel Müzesi gezisi Anaokulu Öğretmenleri Atatürk Köşkü Müzesi gezisi Anaokulu Öğretmenleri AÜ Oyuncak Müzesi gezisi Anaokulu Öğretmenleri Trafik Eğitim Pisti gezisi Anaokulu Öğretmenleri Anıtkabir, TBMM, Hayvanat Bahçesi gezileri Sınıf Öğretmenleri, Anaokulu Öğretmenleri 56

57 Akvaryum gezisi Sınıf Öğretmenleri Resim Heykel Müzesine gezi Sınıf Öğretmenleri Koç Müzesine gezi Sınıf Öğretmenleri Çanakkale gezisi İlköğretim Sınıf Öğretmenleri Anadolu Medeniyetleri Müzesine gezi İlköğretim Sınıf Öğretmenleri Kurtuluş Savaşı Cepheleri gezisi İlköğretim Sınıf Öğretmenleri Enerji parkı gezisi İlköğretim Sınıf Öğretmenleri Eski ve Yeni Meclis gezisi İlköğretim Sınıf Öğretmenleri ODTÜ Teknokent gezisi İlköğretim Sınıf Öğretmenleri Feza Gürsey Bilim Merkezi gezisi İlköğretim Sınıf Öğretmenleri ODTÜ Bilim Merkezi gezisi İlköğretim Sınıf Öğretmenleri Pamukkale gezisi İlköğretim Sınıf Öğretmenleri Rahmi Koç Müzesine gezi İlköğretim Sınıf Öğretmenleri Ankara Kalesi gezisi İlköğretim Sınıf Öğretmenleri Üniversite inceleme gezileri Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisi YARIŞMALAR Dünya Posta Örgütü nün düzenlediği Mektup Yazma Yarışması (dünya beşinciliği) Türkçe, T. Dili ve Edebiyatı Dersleri Bölümü TUBİTAK İlköğretim Mat. Olimpiyatları Matematik Bölümü M.E.B Satranç Turnuvası Matematik Bölümü Uluslararası Kanguru Matematik Yarışması Matematik Bölümü Uluslararası Sans Frontières Matematik Yarışması Matematik Bölümü Gençlik Spor Genel Müdürlüğü ve Milli Eğitim Bakanlığının hazırladığı resmi turnuvalara katılım Beden Eğitimi Bölümü Çankaya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen Klasik Batı Müziği Çalgılarıyla Solo Uygulamalı Dersler (Müzik) Eser Seslendirme Yarışması Çankaya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen Tiyatro Şenliği İlköğretim ve Lise Coğrafya Seminerleri Sosyal Dersler Bölümü, ARGE Lise öğrencilerine internet ortamında düzenlenen Olifranc bilgi yarışması Fransızca Bölümü (Lise) F) ANKARA ÖZEL TEVFIK FIKRET OKULLARI NIN FINANSMANI Kar amacı gütmeyen Tevfik Fikret Eğitim Vakfı Özel Tevfik Fikret Okulları nın finansman kaynağı sadece öğrenci ücretleridir. G ) FIZIKSEL KAPASITE VE ÖĞRENCİ MEVCUDU Ankara Özel Tevfik Fikret Okulları, hizmetlerini, 1996 yılında taşındığı yeni binasında sürdürmektedir. 57

58 FİZİKSEL KAPASİTE Fiziksel Mekan Adedi Genel Müdürün Makam Odası 1 Okul Müdürleri Odası 2 Müdür Yardımcıları Odası 6 Zümre Odaları 8 Öğretmen Çalışma Odası 4 Çok Amaçlı Salon 1 Toplantı Salonu 2 Ekipman Odası 7 Kütüphane 2 Rehberlik Servisi 3 Resim Dersliği 3 Müzik Dersliği 2 Hobi Odası 2 İş ve Teknik Atölyesi 1 BT Sınıfı 2 Yemekhane 2 Spor Salonu 1 Beden Eğitimi Dersliği 2 Otopark - Spor Alanları 6 Oyun Alanı 3 Kantin 1 Fen Bilimleri Laboratuvarı 4 Bölümlere Ait Depo 3 Teknisyen Odası 2 Bürolar 10 Sekreterlik 1 Fotokopi Odası 3 Santral Odası 2 Dr./Hemşire Odası 2 Karanlık Oda 1 Sistem Odası 1 58

59 ÖZEL TEVFİK FİKRET ANAOKULU ÖĞRENCİ SAYISI DOĞUM YILLARINA GÖRE DAĞILIM ŞUBE KIZ ERKEK MEVCUT Y. A Y. B Y. C Top Y. A Y. B Top GEN. TOP ÖZEL TEVFİK FİKRET İLKÖĞRETİM OKULU ÖĞRENCİ SAYISI DOĞUM YILLARINA GÖRE DAĞILIM ŞUBE KIZ ERKEK MEVCUT A B C D E Top A B C D E Top A B C D E Top A B C D E Top

60 ÖĞRENCİ SAYISI ÖZEL TEVFİK FİKRET İLKÖĞRETİM OKULU DOĞUM YILLARINA GÖRE DAĞILIM ŞUBE KIZ ERKEK MEVCUT A B C D E Top A B C D E Top A B C D E Top A B C D E Top Genel Top ÖZEL TEVFİK FİKRET ANADOLU LİSESİ ÖĞRENCİ SAYISI DOĞUM YILLARINA GÖRE DAĞILIM ŞUBE KIZ ERKEK MEVCUT H/A Top A B C D Top

61 ÖZEL TEVFİK FİKRET ANADOLU LİSESİ ÖĞRENCİ SAYILARI ÖĞRENCİ SAYISI DOĞUM YILLARINA GÖRE DAĞILIM ŞUBE KIZ ERKEK MEVCUT /A /B /C /D Top /TMA /TMB /FA /FB Top /TMA /TMB /FA /FB Top GEN. TOP ANKARA ÖZEL TEVFİK FİKRET OKULLARI ÖĞRENCİ GENEL TOPLAMI ANAOKULU İLKÖĞRETİM ANADOLU LİSESİ KIZ ÖĞRENCİ ERKEK ÖĞRENCİ MEVCUT GENEL TOPLAM

62 2. ÇEVRE ANALİZİ Bu bölümde; Türk eğitim sisteminin genel yapısı, eğitim sisteminde yeniden yapılanma, eğitimde sosyal diyalog, Ankara Özel Tevfik Fikret Okullarının çevre analizi, PEST (politik, ekonomik, sosyal ve teknolojik) analizi ve üst politika belgelerinde yer alan eğitimle ilgili hedefler analiz edilmiştir. A. TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNİN GENEL YAPISI Türk Milli Eğitim sistemi, örgün ve yaygın eğitim olmak üzere iki ana bölümden oluşmaktadır. Örgün eğitim; okul öncesi eğitimi, ilköğretim, ortaöğretim ve yükseköğretim kurumlarını kapsar. Yaygın eğitim; örgün eğitim yanında veya dışında düzenlenen eğitim faaliyetlerinin tümünü kapsar. 1. Örgün Eğitim Okul Öncesi Okul öncesi eğitimi, ilköğretim çağına gelmemiş çocukların eğitimini kapsar ve isteğe bağlıdır. Okul öncesi eğitimin amacı; milli eğitimin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak çocukların beden, zihin ve duygu gelişimini, iyi alışkanlıklar kazanmasını, onların ilköğretime hazırlamasını; şartları elverişsiz çevrelerden ve ailelerden gelen çocuklar için ortak bir yetişme ortamı yaratılmasını ve Türkçenin doğru ve güzel konuşulmasını sağlamaktır. Okul öncesi eğitim kurumları, bağımsız anaokulları olarak kurulabileceği gibi, gerekli görülen yerlerde ilköğretim okuluna bağlı anasınıfları veya ilgili diğer öğretim kurumlarına bağlı uygulama sınıfları olarak da açılabilir. İlköğretim: İlköğretim, 6-14 yaşlarındaki çocukların eğitim ve öğretimini kapsar. İlköğretim, kız erkek bütün vatandaşlar için zorunludur ve devlet okullarında parasızdır. İlköğretimin amaç ve görevleri, milli eğitimin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak her Türk çocuğunun iyi bir vatandaş olmak için gerekli temel bilgi, beceri, davranış ve alışkanlıkları kazanmasını, milli ahlak anlayışına uygun olarak onları ilgi, istidat ve kabiliyetleri yönünden yetiştirerek hayata ve üst öğrenime hazırlanmasını sağlamaktır. Bu okullarda sekiz yıllık eğitim uygulanır ve bitirenlere ilköğretim diploması verilir. Ortaöğretim Ortaöğretim, ilköğretime dayalı, en az dört yıllık öğrenim veren genel, meslekî ve teknik öğretim kurumlarının tümünü kapsar. İlköğretimini tamamlayan ve ortaöğretime girmeye hak kazanmış olan her öğrenci, ortaöğretime devam etme ve ortaöğretim imkânlarından ilgi ve yetenekleri ölçüsünde yararlanma hakkına sahiptir. Ortaöğretimin amaç ve görevleri; millî eğitimin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak bütün öğrencilere ortaöğretim seviyesinde asgarî ortak bir genel kültür verme, kişi ve toplum sorunlarını tanıtma, çözüm yolları aratma ve yurdun iktisadî, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunma bilinci ve gücü kazandırmaktır. Öğrencileri ilgi ve yetenekleri ölçüsünde ve doğrultusunda çeşitli program ve okullarla yüksek öğretime, mesleğe, hayata ve iş alanlarına hazırlamaktır. Bu görevler yerine getirilirken öğrencilerin istek ve yetenekleriyle toplum ihtiyaçları arasında denge sağlanır. Yöneltme, ilköğretimde başlar; yanılmaları önlemek ve muhtemel gelişmelere göre yeniden yöneltmeyi sağlamak için ortaöğretimde de devam eder. 62

63 Ortaöğretim, çeşitli programlar uygulayan liselerden meydana gelir. Belli bir programa ağırlık veren okullara lise, teknik lise gibi eğitim dallarını belirleyen adlar verilir. Orta öğretim kurumlarının öğrenim süresi, uygulanan programın özelliğine göre, Millî Eğitim Bakanlığınca tespit edilir. 2. Yaygın Eğitim Yaygın eğitimin özel amacı, millî eğitimin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak örgün eğitim sistemine hiç girmemiş, herhangi bir kademesinde bulunan veya bu kademeden çıkmış vatandaşlara, örgün eğitimin yanında veya dışında; 1. Okuma - yazma öğretmek, eksik eğitimlerini tamamlamaları için sürekli eğitim imkânları hazırlamak, 2. Çağımızın bilimsel, teknolojik, iktisadi, sosyal ve kültürel gelişmelerine uymalarını sağlayıcı eğitim imkânları hazırlamak, 3. Millî kültür değerlerimizi koruyucu, geliştirici, tanıtıcı, benimsetici nitelikte eğitim yapmak, 4. Toplu yaşama, dayanışma, yardımlaşma, birlikte çalışma ve örgütlenme anlayış ve alışkanlıkları kazandırmak, 5. İktisadi gücün artırılması için gerekli beslenme ve sağlıklı yaşama şekil ve usullerini benimsetmek, 6. Boş zamanları iyi bir şekilde değerlendirme ve kullanma alışkanlıkları kazandırmak, 7. Kısa süreli ve kademeli eğitim uygulayarak ekonomimizin gelişmesi doğrultusunda, istihdam politikasına uygun meslekleri edinmelerini sağlayıcı imkânlar hazırlamak, 8. Çeşitli mesleklerde çalışanların hizmet içinde ve mesleklerinde gelişmeleri için gerekli bilgi ve becerileri kazandırmaktır. Yaygın eğitim, örgün eğitim ile birbirini tamamlayarak gereğinde aynı vasıfları kazandıracak ve birbirinin her türlü imkânlarından yararlanacak şekilde bütünlük içinde düzenlenir. Yaygın eğitim, genel ve mesleki - teknik olmak üzere iki temel bölümden meydana gelir. Bu bölümler birbirini destekleyici biçimde hazırlanır. Genel, mesleki ve teknik yaygın eğitim alanında görev alan resmî, özel ve gönüllü kuruluşların çalışmaları arasındaki koordinasyon, Milli Eğitim Bakanlığınca sağlanır. Genel yaygın eğitim programlarının düzenleniş şekli yönetmelikle tespit edilir. Mesleki ve teknik yaygın eğitim faaliyetlerini yürüten Bakanlıklar ile özerk eğitim kurumları, resmi ve özel işletmeler arasında Milli Eğitim Bakanlığınca sağlanacak koordinasyon ve işbirliğinin esasları kanunla düzenlenir. B) EĞİTİMDE YENİDEN YAPILANMA 1990'lı yıllardan itibaren özellikle gelişmiş ülkelerdeki eğilimler, eğitim sistemlerinin hayat boyu öğrenme yaklaşımıyla yeniden düzenlenmesi ve bu alandaki gelişmelere süreklilik kazandırılması yönündedir. 8 ve 9. Kalkınma Planlarında, Türk eğitim sisteminin hayat boyu öğrenme yaklaşımıyla yeniden düzenlenmesi öngörülerek, yatay ve dikey geçişlerin kolaylaştırılması, yetişkinlerin öğrenmelerini özendirme, kızların okula devamını sağlama, gönüllülerin eğitime katkısını teşvik, eğitime daha fazla 63

64 kaynak ayırma gibi hayat boyu öğrenmenin ilkeleriyle örtüşen önemli gelişmeler sağlanmışsa da bunların sistematik bir bütünlüğe kavuşturulması gerekli görülmektedir. Küreselleşmenin oluşturduğu yeni dünya düzeninde; yeni arayışlar, yeni yapılanmalar ile hızlı bir değişim başlamıştır. Bu hızlı değişim ve gelişim sürecinin iş alanlarına ve mesleklere yansımasının gereği olarak eğitimdeki klasik tür ve kademelendirme anlayışı yerini yeni teknolojilere göre programlar belirleme yaklaşımına bırakmıştır. Bu nedenle, en gelişmiş ülkeler bile eğitim sistemlerini sürekli geliştirme ve eğitimde niteliği yükseltme arayışı içine girmişlerdir. Türk eğitim sisteminin kendisinden bekleneni yerine getirmesi için izlenmesi öngörülen politikalar aşağıda yer almıştır. Türk eğitim sistemi ve yönetiminin ülkemizin insan kaynaklarının en etkin şekilde gelişmesini destekleyecek yapı ve işleyişe kavuşturulması, Eğitim fırsat ve imkânlarının herkes için erişilebilir kılınması, Kaliteli eğitim fırsat ve imkânlarının yaygınlaştırılması, Eğitimde kalite güvence sisteminin oluşturulmasıdır. Bu politikalara ulaşılması için; Açık sistem olmanın tüm özelliklerini taşıyan eğitime ilişkin düzenlemeleri, toplumun tüm kesimlerinin katkı ve katılımlarına açık bir yaklaşımla şekillendirilmesi, Kamu kaynaklarından eğitime ayrılan kaynakların çeşitlendirilerek artırılması ve bunların etkin ve verimli kullanılması önemlidir. C) EĞİTİMDE SOSYAL DİYALOG Ankara Özel Tevfik Fikret Okullarının Bulunduğu İlin Sosyokültürel Durumu ve Ekonomik Faaliyetleri: TÜİK ve Sağlık Müdürlüğü çalışmalarına göre 2007 yılında Ankara nın nüfusu 769,000 e, aynı dönemde Türkiye nin nüfusu e ulaşmıştır. Cumhuriyet dönemi boyunca Türkiye nin nüfusu yaklaşık 5 kat, aynı dönemde Ankara nın nüfusu ise 10 kat artış göstermiştir. Sayılar kent merkezi olarak ele alındığında artışın çok daha büyük olduğu gözleniyor. Ülkemizde ikamet eden nüfusun %70,5 i şehirlerde yaşamaktadır. Şehirlerde yaşayan nüfus oranının en yüksek olduğu il %92,7 ile Ankara dır. Ülkemizde 98,064 yabancı uyruklu kişi ikamet etmektedir. Yabancı uyrukluların en fazla olduğu 3. il ise yine Ankara dır.(ankara 7,166). Ankara Özel Tevfik Fikret Okullarının Bulunduğu Çankaya İlçesinin Sosyokültürel Durumu ve Ekonomik Faaliyetleri: Çankaya, 1936 yılında Ankara nın merkez ilçesi durumuna gelmiştir.1983 yılında Ankara nın merkez ilçesi kaldırılarak il merkezi Çankaya, Altındağ, Yenimahalle, Mamak ve Keçiören olmak üzere beş ilçeye bölünmüştür. Çankaya, başkent Ankara nın en önemli siyasal, yönetsel, sosyo-ekonomik ve kültürel kuruluşları içinde bulunduran ilçesidir. Aynı zamanda Çankaya; ülkenin çeşitli ülkelerin büyükelçiliklerini, iş ve ticaret merkezlerini, devlet ve üniversite hastanelerini, kültür ve sanat kuruluşları ile üniversitelerini barındıran bir yerleşim alanı olarak yalnızca ilçe sınırlarında yaşayanların değil, başkent Ankara nın, ülkenin ve hatta yabancı ülke insanlarının değişik amaçlarla uğradığı bir yerleşim yeridir. Bu anlamda ulusal ve uluslararası düzeyde öneme sahiptir. Ankara metropolünde Çankaya nüfusunun büyük 64

65 çoğunluğunu orta ve yüksek gelir grupları ile eğitim düzeyi yüksek olan nüfus oluşturmaktadır. Çankaya, sağlığında Atatürk e ev sahipliği yapmış, ölümünden sonra ise Anıtkabir le kucak açmıştır. İlçemiz son zamanlarda kırsal kesimden göçlerin yoğunlaşması nedeniyle hızlı bir nüfus artışıyla karşı karşıya kalmış, yapılan imarsız gecekondulaşmadan ötürü dış kesimlerde düzensiz bir yapılaşma meydana gelmiştir. Bu göçün çoğunluğunu Çorum, Sivas, Yozgat, Kars, Çankırı, Erzurum ve Erzincan yörelerinin insanları teşkil etmektedir. Değişik kültür ve etnik yapıların bir arada bulunduğu görülmekte ise de bu durumun şimdiye kadar bölgemizde bir sorun oluşturmadığı gözlenmiştir. Nüfusun çoğu, geçimini esnaflık, işçilik ve memuriyetten sağladığı gelirle sürdürmektedir. İlçemiz Belediye sınırları içerisinde kalan yerler, imar planına uygun olarak çağdaş ve modern bir yapıya kavuşturulmuştur. İlçemiz Çankaya tarım ilçesi değil, sanayi, ticaret ve hizmetlerin yoğunlaştığı bir ilçe özelliğindedir. Ayrıca, devletin en üst düzey yöneticisinden en alt birimindeki hizmetliye kadar binlerce kişi burada kamu hizmetinde çalışmaktadır. Bugün Çankaya nın mevcut 116 mahallesiyle nüfusa sahip iken gerçekte bu nüfusun 1 milyon dolayında olduğu tahmin edilmektedir. Günlük nüfus hareketlerine bağlı olarak Çankaya nın nüfusu, gün boyunca 2 milyona ulaşmaktadır. İlçemiz bu özelliğiyle kent içinde ayrı bir kent merkezi özelliğine sahiptir. Atatürk Orman Çiftliği, Eymir Gölü, Ahlatlıbel Spor ve Eğlence Merkezi, Anıtkabir TBMM, Atatürk Müzesi, Atatürk Anıtı, MTA Genel Müdürlüğü Tabiat Tarihi Müzesi, Güvenlik Anıtı, ODTÜ Arkeoloji Müzesi, Anıtpark, Botanik Bahçesi, Abdi İpekçi Parkı, Güvenpark, Kurtuluş Parkı, Kuğulu Park, Milli Egemenlik Parkı, 100.Yıl Kapalı Yüzme Havuzu, Belediye Buz Pateni Sahası, Oyuncak Müzesi(Cebeci Ankara Eğitim Bilimleri Fakültesi), Hitit Anıtı ile Atakule ve birçok alışveriş merkezi ilçe sınırları içindedir. Okulumuzun Bulunduğu Mustafa Kemal Mahallesi nin Sosyokültürel Durumu ve Ekonomik Faaliyetleri: Mustafa Kemal Mahallesi; Ankara Çankaya nın batısında Eskişehir yolu üzerinde, Bilkent ve Orta Doğu Teknik Üniversitelerinin yakınında, temiz havası, ulaşım kolaylığı ile insanları son zamanlarda kendisine çeken bir yerleşim yeridir. Önceleri bir gecekondu mahallesi iken son beş yılda imara açılan yeni bir semt olmuştur. Beş katlı modern evleri, geniş caddeleri ve birbirini kesen sokakları ile çok düzenli bir yerleşim birimidir. Burada oturan insanlar; gelir düzeyi yüksek, kültürlü, görgülü, birbirlerine karşı saygılı kişilerdir. Okulumuz; başkent Ankara da olduğu için kamu ve özel üniversiteler, Fransız Kültür Merkezi, Fransa Büyükelçiliği, Türkiye Bilimler Akademisi, Türkiye Felsefe Kurumu ile işbirliği içindedir. 65

66 Anne Baba Anne Baba Anne Baba Anne Baba Anne Baba Anne Baba Anne Baba Anne Baba İlköğretim Eğitimi Almamış Veli Sayısı İlköğretim Mezunu Veli Sayısı Ortaöğretim Mezunu Veli Sayısı Yüksek Okul Mezunu Veli Sayısı Düzenli Bir İşi Olmayan Veli Sayısı Kamu Sektöründe Çalışan Veli Sayısı Özel Sektörde Çalışan Veli Sayısı Kendi İş Yerinde Çalışan Veli Sayısı Veli Profilimiz Veli Eğitim Durumu Veli İş Durumu Toplam Veli Sayısı D) POLİTİK, EKONOMİK, SOSYAL VE TEKNOLOJİK ANALİZ (PEST) PEST analizi, Politik, Ekonomik, Sosyal ve Teknolojik Analizler ifadesinin kısaltması ve stratejik yönetim süreci için yapılan dış çevre analizinde makro düzeydeki çevresel faktörlerin analizidir. Organizasyonun dikkate alması gereken makro düzeydeki çevresel faktörler hakkında bir resim ortaya koyar. PEST analizi, genellikle bir organizasyon ya da ürünün hangi noktada olduğunu ve nereye doğru gittiğini, içeride olan olayları bir süre sonra etkileyecek dış çevredeki gelişmeler çerçevesinde tespit etmek için kullanılan bir araçtır. PEST analizi, faaliyet gösterilen çevredeki büyük resmin görülmesine ve bu çevrede organizasyon için fırsat ve tehdit olarak algılanabilecek olan faktörlerin tespit edilmesine yardımcı olan çok kullanışlı bir analiz aracıdır. Organizasyonun ya da departmanın dış çevresinin iyi analiz edilmesiyle fırsatlar avantaja çevirebilir, tehditler en aza indirilebilir. PEST analizi, özellikle pazar büyümesi ya da küçülmesi ile ortaya çıkan riskleri ve bu riskler karşısında organizasyonun pozisyonunun ne olduğunun anlaşılması için çok kullanışlı bir araçtır. Kurumu bir şekilde etkileyen dış çevre faktörleri, organizasyonun kontrolü ve etkisi dışındadır; ancak ürün geliştirme, iş planları, stratejik planlar ortaya koyma aşamasında bilinmesi ya da tahmin edilmesi çok önemlidir. Bu inceleme ve tahmin işlemleri için de PEST analizi, çok önemli bir analiz aracı olarak karşımıza çıkmaktadır. Ankara Özel Tevfik Fikret Okullarının çevre analizinde; kuruluşu etkileyebilecek dışsal değişimler, eğilimler değerlendirilmeye ve politik, ekonomik, sosyal ve teknolojik (PEST) faktörler belirlenmeye çalışılmıştır. Müdürlüğün faaliyet alanında; dünya ve ülkemizdeki durum, gelişmeler, kritik konular ve bu konuların kurumu nasıl etkileyebileceği dikkate alınmıştır. 66

67 ANKARA ÖZEL TEVFİK FİKRET OKULLARI PEST ANALİZİ Politik Faktörler Temel Eğilimler İlişki Hükümet politikaları AB uyum süreci MEB programları Kurumda kamu yönetimi reform çabaları, toplam kalite yönetimi, strateji yönetimi, performans değerlendirmesi gibi yeni yönetim ve değerlendirme araçlarının uygulanması ve takibi, Stratejik planlama kavramının devletin özel ve resmi kurumlarıyla birlikte, kurumun genel işleyişi içinde yer alması, planın uygulanması, Kurumdaki tüm paydaşlarla projelerin gerçekleştirilmesi, Yapılandırmacı anlayışa uygun eğitim öğretim ortamlarının düzenlenmesi. Kaynakların etkili ve verimli kullanımını sağlar. Paydaşların memnuniyetini artırır. Eğitimde fırsat eşitliğini sağlar. Bireylerde uluslar arası farkındalık gelişir. Öğrenmenin bireylerin geçmiş yaşantılarında öğrendiklerinin üzerine inşa edilmesini sağlar. Okul, yaşama hazırlık yerine yaşamın kendisi olarak tanımlanır. Gerçek yaşamda karşılaşılan problemlerin çözülmesi temel amaç olmalıdır. Ekonomik Faktörler Temel Eğilimler İlişki Hükümet politikalarıyla ülke ekonomisindeki önceliklerin değişmesi sonucunda okulun önceliklerinin de değişmesi, Ülkede ekonomik durum Ekonomik anlamdaki kaygılardan dolayı öğrencilerin, velilerin ve çalışanların memnuniyeti için dengeli para politikalarının gündeme alınması, Personeldeki nitelik ve becerilerdeki artışın kurumun kalitesindeki artışı sağlaması, Eğitimde kalite ve niteliği etkiler. Motivasyonu etkiler. Eğitime olan ilgiyi etkiler. Yararlanıcı memnuniyeti artar. 67

68 Sosyo-Kültürel Faktörler Temel Eğilimler İlişki Tüketici eğilimlerinin değişmesi Çalışma ve boş zaman eğilimleri Toplumdaki etkili değerler (Toplum kültürü) Bilginin, refaha ve mutluluğa ulaşmada ana itici güç olarak belirmesi; vatandaşın daha nitelikli eğitime yönelmesi, SBS tarzı sınavlarda devletteki ilköğretim okullarındaki başarısızlığın neticesinde özel okullara olan talebin artması, Bilinçli velilerin çocuklarının değişik ihtiyaçlarına, doğal yeteneklerine ve ilgi alanlarına odaklanmasını sağlaması, Erken eğitimin çocukların gelişimi ve örgün eğitimdeki başarıları üzerindeki önemli etkilerinin olması neticesinde okul öncesi eğitime olan talebin artması, Bireylerin kendilerini çok yönlü geliştirebilmeleri için uygun ortamları bulması, Kişisel gelişime önem verilmesi. Teknolojik Faktörler Temel Eğilimler İlişki Öğrenme-öğretme ortamlarının kalitesi artar. Sportif, kültürel ve sanatsal faaliyetler artar. Nitelikli insan gücü artar. Verimlilik artar. Toplumsal iletişim ve iş birliği artar. Paydaşların üst düzey düşünme becerilerine bakış açısı değişir. Devlet müdahalesi Teknoloji kullanımının yaygınlığı ve yeni teknolojiler Destekler e-devlet uygulamalarıyla birlikte MEB'in MEBBİS sistemindeki e- uygulamalarının yaygınlaşması, Kurum içinde bilginin hızlı üretimi, erişilebilirlik ve kullanılabilirliğinin gelişmesi, Kurum içinde teknolojinin sağladığı yeni öğrenme, etkileşim ve paylaşım olanaklarının artması, Bilgi ağının en iyi şekilde kullanılmasına yönelik eğitimlerin sürekliliğinin sağlanması sonucu kurumda bilişim teknolojilerinin kullanımının yaygınlaşması. Bürokrasinin azalması, işlerin kolaylaşmasını sağlar. Hizmet kalitesi artar. Kuruma olan güven artar. Bilgiye erişim ve ulaşım kolaylaşır Alternatif kullanım kolaylığı sağlar Elektronik iletişimin durması neticesi iş ve veri kaybı olabilir. 68

69 E) ÜST POLİTİKA BELGELERİ İLE ANKARA ÖZEL TEVFİK FİKRET OKULLARI STRATEJİK PLANININ UYUMLU HALE GETİRİLMESİ Başta yıllarını kapsayan 9. Kalkınma Planı olmak üzere üst politika belgelerindeki eğitim hedefleri, MEB, Ankara İl Özel İdaresi, Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Çankaya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Stratejik Planları ile Ankara Özel Tevfik Fikret Okullarındaki stratejik amaç ve hedefler birbiriyle karşılaştırılarak uyumlu hale getirilmiştir. Ankara Özel Tevfik Fikret Okulları Stratejik Plan Hedefleri, üst politika belgelerindeki hedeflerin gerçekleştirilmesine katkıda bulunacak şekilde oluşturulmuştur. Üst Politika Belgeleri: 9. Kalkınma Planı ve Eğitim Özel İhtisas Komisyon Raporu AB Müktesebatına Uyum Programı 60. Hükümet Programı Eylem Planı MEB Sürekli Kurum Geliştirme Projesi Sonuç Raporu Bilgi Toplumu Stratejisi Hayat Boyu Öğrenme Strateji Belgesi Meslekî ve Teknik Eğitim Eylem Planı Millî Eğitim Strateji Belgesi 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama Kılavuzu Millî Eğitimle İlgili Mevzuat 17. Millî Eğitim Şurası Kararları Milli Eğitim Bakanlığı Öğretim Programları Toplam Kalite Yönetimi ile İlgili Planlamalar Milli Eğitim Bakanlığı, Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Çankaya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Stratejik Planları Diğer Kurum ve Kuruluşların Stratejik Planları. 69

70 3.GZFT ANALİZİ GÜÇLÜ YÖNLER Çalışanların özlük haklarının korunması, Tüm ödeneklerin zamanında yatırılması, Yeterli sayıda personel bulundurulması, Çalışanların kendini güvende hissetmesi, Kurum içi ve kurum dışı paylaşımın fazla olması, Donanımlı personel bulunması, Sağlık sigortasının yapılması Maaşların ve ücretlerin zamanında ödenmesi, Gelişmeye yeniliklere açık öğretmen kadromuzun olması, Öğretmenlerin seçilerek alınması, Öğretmenlerin mesleki gelişimlerine çeşitli seminer ve eğitimlerle destek olunması, Her öğretmenin kendini geliştirmesine imkân tanınması ve bunun desteklenmesi, Her bireyin hak ve özgürlüklerine değer verilmesi, Zümre öğretmenlerinin çalışmaları için ortak saatlerinin olması, Kurumsal bir örgütlenmenin olması, Zümre çalışmalarının ağırlıklı olup sağlıklı yürümesi, Kararları, okul yönetiminin öğretmenlerle birlikte alması, Kurumun yasa ve yönetmeliklere bağlı olması, Kurum içi yardımlaşmanın güçlü olması, Yönetimin çalışanlar arasında ayrım yapmaması, Her işten sorumlu ayrı birimlerin olması, Yapılacak her işin önceden planlanması, Kurum içi iletişimin hızlı ve doğru olması, 70

71 GÜÇLÜ YÖNLER İsteklerimize kısa sürede cevap gelmesi, Okulumuzun güvenli ve çok temiz olması, Ders programlarının çok yüklü olmaması, Öğretmenlerin oldukça özgür bir ortamda çalışması, Okulda disipline önem verilmesi. Eğitim öğretim faaliyetlerinin yönetim tarafından desteklenmesi, Diğer okulların da kullanabilecekleri kitapların hazırlanması, Bazı derslerde, hazırladığımız program ve kitaplarımızın kullanılması, Akademik başarıda bir artışın olması, ARGE biriminin bulunması, Öğrencilerimizin iki yabancı dili öğrenip mezun olması, Öğrencilerle bireysel olarak ilgilenilmesi, Ders materyallerinin fotokopiyle çoğaltılabilmesi, Son yıllarda üniversite başarımızın artması, Dil (Türkçe/Fransızca/İngilizce) öğretiminin dört beceriyi hedef alarak yapılması, Öğrencilerimizin çoğunluğunun ortaöğretim sonunda DELF sınavlarında B2 seviyesine ulaşması, Üst düzey düşünme becerilerine yönelik sorularla sınav yapılması, Başarısız öğrencilerle özel olarak ilgilenilmesi, Öğrencilerin kendilerine değer verildiğinin, saygı duyulduğunun farkında olması, Galatasaray Üniversitesine iç sınavda öğrenci yerleştirilmesi, Öğrencilerimizin yurtdışındaki üniversitelerde öğrenim görme hakkı elde etmesi, Lise diplomamızın Fransız bakaloryasına denk olması, Resim ve müzik atölyelerinin donanımlarının uygulamalar için yeterli olması, Kulüp çalışmalarının belirlenen saatte düzenli yapılması, Öğrencilere yetenekleri doğrultusunda farklı alanlarda kurs imkânının sağlanması, 71

72 GÜÇLÜ YÖNLER Nicel değil niteliksel gelişimin hedeflenmesi, Zümrelerin akademik çalışması, Modern bir eğitim öğretim ortamının olması, Öğrenci profilinin çok iyi tanınması, Mezunlarımızın fark edilir niteliklerinin olması, Eğitim öğretim konularında yeniliklere açık olunması. ZAYIF YÖNLER Kurumun çok kısa sürede genç kadroya sahip olması, Var olan kurum standartlarının her birim tarafından ortak olarak uygulanamaması, Etkinliklerimizi, öğrencilerimizin başarılarını ve okulumuzun değişik özelliklerini okul dışındakilere ulaştırılamaması, Basın ve Halkla İlişkiler Birimi nin olmaması, Yabancı dil eğitiminin çoğunlukla okul ile sınırlı kalması. FIRSATLAR Milli bayramların ve anma törenlerinin anlam ve önemine yakışır şekilde yapılması, Cumhuriyet değerlerine bağlı olunması, Atatürk ilke ve inkılâplarına bağlı kalınıp Atatürkçü nesiller yetiştirilmesi, Bir vakıf okulu olma özelliğini taşıması, 45 yıllık adımızın, geçmişimizin ve deneyimlerimizin olması, Bilişim Teknolojileri Ssınıfları olması, Velilerle etkin işbirliği yapılması, Ulusal ve uluslar arası başarılarımızın olması, Sanatsal ve kültürel yönden çalışanlarına kültürel faaliyet içinde olma imkânı sağlanması, 72

73 FIRSATLAR Çalışanların motivasyonlarını sağlamak için çeşitli organizasyonlar düzenlenmesi, Hizmet içi eğitimlerin sürekli olması, Farklı alanlarda söyleşi, konferans, konser, bilgi şöleni vb. etkinliklerin okulumuzda düzenlenmesi, Fransa ile yapılan öğrenci değişimlerinde kültürel farklılığın tanınmasına yardımcı olunması, Yabancı öğretmenler aracılığıyla Fransız kültürünün tanınması, Ankara'da Fransızca öğreten tek Türk Lisesi olması, Yabancı uyruklu eğitimcilerle bilgi paylaşımlarının olması, Öğrenci ve velilerin sosyo kültürel ve ekonomik düzeyinin yüksek olması, Öğrenci sosyal ve kişisel gelişimlerinin çok yönlü desteklenmesi, Öğrenci öğretmen iletişiminin güçlü ve sağlıklı olması, Öğrencilerin ders dışı bir aktiviteye katılması ve çalışmalarını sergileyebilmesi (Tevfik D'or Tiyatro Festivali, müzik günü, spor müsabakaları vb. ), Yönetimin öğretmenlerle sık sık görüşüp bilgi alışverişinde bulunması, Sorunların yöneticilerle paylaşılıp birlikte çözüm bulunması, Eğitim öğretimle ilgili birçok isteğin yönetim tarafından yanıtlanması, Her gün 10 dakika okuma zamanının olması, Sınıf mevcutlarımızın az olması, Sempozyumlara katılımların özendirilmesi, Akademisyenlerle tanışma ve çalışma imkânının olması, Öğretmenlerin Fransızca öğrenme isteklerinin desteklenmesi, Öğrencilerin Fransızca öğrenme şanslarının olması, İki yabancı dil biliyor olmanın avantajıyla uluslar arası çalışmalara katılabilmesi, Öğrencilerin Fransa da ya da Galatasaray Üniversitesinde yüksek öğrenim görme imkânının olması, Fransızcanın yanında İngilizcenin de öğrenilmesi, Öğretmenler için yurt dışında eğitim imkânı olması, 73

74 TEHDİTLER Birinci sınıfa başlayacak öğrencilere sınav/mülakat uygulanmaması, Yurtdışından gelen Fransız Fransızca öğretmenlerin kurumda uzun süre çalışamaması, İlköğretim sonunda başarılı öğrencilerimizin bir kısmının Anadolu ya da fen liselerine gitmesi, Derslikteki sıraların bazı öğrencilerin fiziksel özelliklerine uygun olmaması, Çok Amaçlı Salon un çalışmalar için yeterli olmaması, Ürün, hazırlanan dekor vb. nin süreç içinde muhafaza edilebilmesi için gerekli olan depoların bulunmaması, İlk ve ortaöğretim okullarının teneffüs saatlerinin ayrı olması nedeniyle oluşan gürültünün öğrenci konsantrasyonunu dağıtmasıdır. 74

75 III. BÖLÜM GELECEĞE YÖNELİM 75

76 76

77 MİSYONUMUZ Attattürrk ili lke ve devrri imlerri inii ve bu ççi izzgi ide birr demokrrassi i ve barrı ışş anlayışşı ınıı benimssemi işş,, Yaşşamı ın herr boyuttunda ettki in olarrak yerr alan ve zzamanı ı iyii i kullanabilen,, İlİ lişşki ilerri inde;; dürrüssttl lüğü,, güveni,, hoşşgörrüyü essass alan ve ettki ilii ili letti işşi im kurrabi ilen,, Kendissi iyle barrı ışşı ık,, ssağl lıklıı birr güven duygussu ve özzdenetti im gelişştti irrmi işş,, Paylaşşarrak gelişşecceği inin bilincci ine erri işşmi işş ve işşbi i irrl liğini i işşböl i lümünden üssttün ttuttan,, Essttetti ik duygussu--görrüşşü gelişşmi işş ve bunu yaşşamı ına yanssı ıttabi ilen,, Anadilinii ve evrrenssel l dillerrden Frranssı ızzcca ve İngiİ ilizzcceyi i ettki ilii biççi imde kullanabilen,, Kendii ttopl lumssal l değerrl lerri inin evrrenssel l değerrl lerr iççi i indekii öneminii görrebi ilen ve bu değerrl lerri in gelişşi imii konussunda müccadel le edebilen,, Kendissi ine ve inssanl i lığa karrşşı ı ssorruml luluklarrı ınıı yerri ine getti irren ve doğall ççevrreyl le uyum iççi i inde yaşşayabi ilen ((ssağl lıklıı birr ççevrre bilincci ine ssahi ip)),, Düşşünssel l ve bedenssel l emeğe ssaygı ılı,, Eleşştti irrel l ve analitti ik düşşünme güccüne ssahi ip,, Hedeffl lerri i doğrrul lttussunda ssürrekl lii ve yeniden öğrrenme ççabassı ına ssahi ip olan ve bilgii ttopl lama yollarrı ınıı zzorrl layabilen,, Yarrattı ıccı ı ççözzüml lerri i alışşı ılmışş ççözzüml lerri in üzzerri inde ttuttan ve ssorrunl larra yarrattı ıccı ı ve yapıccı ı ççözzüml lerr ürrettme ççabassı ında olan,, Bilgiyi i gelişşi imin,, yettki inliğin ve ssaygı ınlığın kaynağıı olarrak görren,, Varr olan bilgiyi i yenii bilgilerr ürrettmek iççi i in kullanabilen ve bilimssel l ve tteknol lojik gelişşmel lerri i yaşşamı ına yanssı ıttabi ilen BİREYLER YETİŞTİRMEKTİR. 78

78 TEMEL DEĞERLERİMİZ Atatürk ilke ve devrimlerini, bu çizgide bir demokrasi ve barış anlayışını benimseriz. Çalışanlarımızın gelişiminin bizim gelişimimiz olduğuna inanırız. Okulumuzdaki her çalışanın gelişmesi için ortamlar hazırlarız. Başarının takım çalışmasıyla yakalanacağına inanırız. Değişimin ve sürekli gelişimin önemine inanırız. Öğrenci, veli ve toplumun beklentilerini karşılayacak bir gelişimin yanındayız. Tüm çalışanların gelişmesi için fırsat eşitliği sağlarız. Çalışanları tanır; onların yeteneklerini geliştirir, fikirlerine değer veririz. Eğitime yapılan yatırımı kutsal sayar, her türlü desteği veririz. Ar-ge çalışmalarına önem veririz. Gelişmede bilimsellik ve akılcılığı temele alırız. Okulumuzda yapılan çalışmaların ülkemize ve insanlığa katkı getireceğine inanırız. Kurumdaki tüm çalışanların sürekli eğitimin bir parçası olduğuna inanırız. Yaşamın her boyutunda etkin olarak yer almayı ve zamanı iyi kullanmayı temele alırız. İlişkilerinde; dürüstlüğü, güveni, hoşgörüyü esas alan ve etkili iletişim kurabilen bireyler olmayı tercih ederiz. Kendisiyle barışık, sağlıklı bir güven duygusu ve özdenetim geliştirmiş bireyler olmayı yeğleriz. Paylaşarak gelişeceğimizin bilinciyle işbirliğini işbölümünden üstün tutarız. Estetik duygumuzu-görüşümüzü geliştirerek bunu yaşamımıza yansıtabiliriz. Anadilimizin ve evrensel dillerden Fransızca ve İngilizcenin etkili biçimde kullanılmasını amaçlarız. Kendi toplumsal değerlerimizin evrensel değerler içindeki önemini görüp bu değerlerin gelişimi konusunda mücadele edebiliriz. Kendimize ve insanlığa karşı sorumluluklarımızı yerine getirip doğal çevreyle uyum içinde yaşayabiliriz. Düşünsel ve bedensel emeğe saygı duyarız. Eleştirel ve analitik düşünme gücüne sahip olmak için gereken tüm çabayı gösteririz. Hedefler doğrultusunda sürekli ve yeniden öğrenme çabasıyla bilgi toplama yollarını araştırırız. Yaratıcı çözümleri alışılmış çözümlerin üzerinde tutup sorunlara yaratıcı ve yapıcı çözümler üretme çabası içindeyiz. 79

79 Bilgiyi gelişimin, yetkinliğin ve saygınlığın kaynağı olarak görürüz. Var olan bilgiyi yeni bilgiler üretmek için kullanıp bilimsel ve teknolojik gelişmeleri yaşamımıza yansıtabiliriz. B. TEMALAR, STRATEJİK AMAÇLAR, HEDEFLER TEMALAR Özel Tevfik Fikret Okullarının yürütmekte olduğu hizmetler ile stratejik planlamada yer alacak hizmetlere ilişkin stratejik alanları, sorun odaklı yaklaşımla 4 tema (Eğitim-Öğretim, Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi, Yönetim - Organizasyon, Sosyal ve Kültürel Faaliyetler) başlığında gruplandırılmıştır. Temalar altında yer alan stratejik amaç ve hedefler oluşturulurken sorun odaklı yaklaşım tercih edilmiştir. Diğer bir deyişle, tema konusunun stratejik boyutları ön plana çıkarılmıştır. Bu sorunlardan (stratejik konular) yola çıkılarak stratejik amaç ve hedefler oluşturulmuştur. 1. TEMA: EĞİTİM ÖĞRETİM a. Okul Öncesi Eğitim b. İlköğretim c. Ortaöğretim 2. TEMA: KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ a. İnsan Kaynakları b. Fiziksel Kapasitenin Kullanımı c. Maddi Kaynakların Kullanımı 3. TEMA: YÖNETİM ORGANİZASYON a. Mevzuatın yürütülmesi b. Kurumsal rehberlik ve performans değerlendirmesi c. Stratejik yönetim anlayışının yerleştirilmesi 4. TEMA: SOSYAL VE KÜLTÜREL FAALİYETLER a. Sosyal ve kültürel faaliyetlerin niteliği b. Sosyal ve kültürel faaliyetlerin eğitim-öğretime katkısı 80

80 1.TEMA: EĞİTİM-ÖĞRETİM Stratejik Amaç- 1 Okul Öncesi Eğitim İnsan yaşamının bütün evrelerini zihinsel, bedensel, duygusal gelişim yönünden etkileyen ve bilimsel gelişmelerle önemi gittikçe anlaşılan okul öncesi eğitimin geliştirilmesi; Özel Tevfik Fikret Anaokulundan mezun olan öğrencilerin çok yönlü gelişiminin sağlanarak ilköğretime hazırlanmasını, velilerin çocukların gelişim dönemleri ve ihtiyaçları konusunda bilinçlendirilmesini sağlamaktır. Stratejik Hedef Talim Terbiye Kurulu Başkanlığının tarih ve 336 sayılı kararı ile kabul edilen Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim Programının (36 72 aylık çocuklar için) esaslarına uygun olarak dersleri daha nitelikli hale getirmektir. POLİTİKA VE STRATEJİLER Eğitim programının esaslarına uygun olarak ders içi etkinlikler tasarlamak amacıyla program geliştirme uzmanı ile öğretmenlerin eğitim çalışmalarına başlaması, Tasarlanan ders içi etkinliklerin gerektirdiği her türlü materyal, araç-gerecin araştırılması, var olanların daha nitelikli hale getirilmesi, Yeni ölçme yaklaşımlarının gerektirdiği farklı ölçme araçlarının geliştirilmesidir. PERFORMANS GÖSTERGELERİ Yapılan eğitim çalışmalarının sonucunda ders içi etkinlik bankasının oluşturulması, Ders içi etkinliklerde kullanılan her türlü materyalin her öğretmenin rahatça kullanabileceği ve ulaşabileceği şekilde düzenlenmiş olması, Ölçme araçları (gözlem formları, dereceli puanlama anahtarları vb.) ile ilgili bankanın oluşturulmasıdır. Stratejik Hedef Özel Tevfik Fikret Anaokulundan mezun olan öğrencilerin bir üst öğrenim kurumunda özellikle de Özel Tevfik Fikret İlköğretim Okulunda uyum sorunu yaşamadan öğrenimlerine devam edebilmelerini sağlayacak temel bilgi ve becerileri edinmelerini sağlamaktır. POLİTİKA VE STRATEJİLERİ İlköğretim 1. sınıfa başlayacak öğrencilerin edinmesi gereken bilgi ve beceriler konusunda kavram ve yöntem birliği sağlamak amacıyla Özel Tevfik Fikret İlköğretim Okulu sınıf öğretmenleri ile eşgüdüm toplantısı yapılması, Toplantıdan edinilen verilere göre hazırlık grubunun (6 yaş) ders etkinliklerinin düzenlenmesi, Haziran ayında hazırlık grubu öğrencilerinin (6 yaş) ilköğretim 1. sınıflarda en az 2 derse izleyici olarak katılmalarının sağlanması için program yapılmasıdır. 81

81 PERFORMANS GÖSTERGELERİ Özel Tevfik Fikret İlköğretim Okulu 1. sınıfına başlayan öğrencilerde okula uyumda az düzeyde sorun gözlenmesi, Özel Tevfik Fikret İlköğretim Okulu 1. sınıfına başlayan öğrencilerin 1. sınıf için gerekli bilgi ve becerilerinde eksiklik gözlenmemesidir. Stratejik Hedef Okul aile işbirliğinin eşgüdümle sağlanabilmesi için velileri çocuklarının gelişim dönemi özellikleri hakkında bilgilendirmektir. POLİTİKA VE STRATEJİLERİ Okul rehberlik servisi tarafından aile eğitimi programı düzenlenmesi, Velileri çocuklarının gelişim dönemi özellikleri hakkında bilgilendirmek amacıyla her yıl başında hazırlanacak program dahilinde uzmanlar tarafından konferanslar düzenlenmesinin sağlanması, Veliler ile özel görüşmeler yapılarak her çocuğun bireysel ihtiyacına göre okul ve aile işbirliğinin sağlanmasıdır. PERFORMANS GÖSTERGELERİ Düzenlenecek konferans ve söyleşilerin sayılarındaki artış, Düzenlenen konferans ve söyleşilere veli katımlının artması, Okul veli işbirliğinde en az düzeyde sorun yaşanmasıdır. Stratejik Amaç - 2 İlköğretim Her bireyin iyi bir vatandaş olması için Atatürk ilkelerine bağlı, bilimsel düşünceyi rehber edinmiş, demokrasi kültürü ve değerlerini benimsemiş, insan haklarına saygılı, ruhsal, bedensel ve zihinsel yönden sağlıklı ve dengeli yetişmiş, çevreye duyarlı ve özgüveni gelişmiş bireyler yetiştiren bir eğitimi Özel Tevfik Fikret İlköğretim Okuluna kayıt yaptırmış her bireye fırsat ve imkân eşitliği içinde sunmaktır. Stratejik Hedef 2.1 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ulusal düzeyde uygulanan sınavlarda (SBS, OKS vb) okul, dolayısıyla öğrenci başarısını artırmaktır. POLİTİKA VE STRATEJİLERİ Temel derslerde (Türkçe, Matematik, Fen ve Teknoloji, Sosyal Dersler) uygulanacak tüm ölçme ve değerlendirme araç ve etkinliklerinin, öğrencileri üst düzey düşünme becerilerini kullanmaya yönlendirecek şekilde düzenlenmesi, Yazılı, erişi ve izleme sınavlarında mümkün olduğunca beceriye dayalı soruya yer verilmesi, 82

82 Edinilmeyen kazanım ve/veya becerileri hemen belirleyip telafi edebilmek için her ünite sonunda izleme sınavlarının yapılması, Edinilmeyen kazanım ve/veya becerileri hemen belirleyip telafi edebilmek için her plan sonunda değerlendirme etkinliklerine yer verilmesi, Derslerde işlenen konulara göre belirlenmiş olan SBS sorularının konu bitiminde değerlendirme etkinliği olarak derslerde ele alınmasıdır. PERFORMANS GÖSTERGELERİ Stratejik plan döneminin başında var olan 2010 SBS okul ortalamasının, stratejik plan dönemi sonundaki okul ortalamasına oranı, Stratejik Hedef 2.2 Özel Tevfik Fikret İlköğretim Okulundan mezun öğrencilerin Özel Tevfik Fikret Anadolu Lisesinde öğrenimlerine devam edebilmeleri için gerekli Fransızca dil yeterliliğine sahip olmalarını sağlamaktır. POLİTİKA VE STRATEJİLERİ Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından kabul edilmiş olan Özel Tevfik Fikret Okulları Fransızca Öğretim Programları esaslarına göre İlköğretim Fransızca derslerinin yürütülmesi, İletişim amaçlarına yönelik Fransızca öğretimi yapılabilmesi için farklı okul ve/veya kurumlarla ortak projelerin gerçekleştirilmesi, DELF A2 sertifika programının incelenerek bu programın ölçütlerine göre ders etkinliklerinin hazırlanması, Öğrencilerin sürekli öğrenmelerini ve okulda verilen Fransızca eğitimlerini desteklemek amacıyla internet temelli platform oluşturulmasıdır. PERFORMANS GÖSTERGELERİ Farklı okullarla gerçekleştirilen ortak projelerin sayısının stratejik plan döneminin başı ve sonu arasındaki fark, İlköğretim 5. sınıf öğrencilerinden DELF Prime sınavına girenlerin sayısı ve başarılı olanların sayısının oranı, İlköğretim 7. sınıf öğrencilerinden DELF A2 sınavına girenlerin sayısı ve başarılı olanların sayısının oranı, İlköğretim 8. sınıftan mezun olan öğrencilerden Özel Tevfik Fikret Anadolu Lisesi 9. Sınıf Yabancı Dil Yeterlik sınavına girenlerin sayısı ve başarılı olanların sayısının oranıdır. Stratejik Hedef 2.3. Özel Tevfik Fikret Okullarında verilmekte olan ikinci yabancı dil İngilizcenin temel dil becerilerini (dinleme, okuma, yazma, konuşma, karşılıklı konuşma) iletişim amaçlarına dayalı olarak kullanmalarını sağlamak. 83

83 POLİTİKA VE STRATEJİLERİ İletişimsel yeterliliklere ulaşmayı sağlayacak beş temel dil becerisine (dinleme, okuma, sözlü etkileşim, sözlü üretim ve yazma) yönelik kazanımların sınıflandırılması, Avrupa Dil Portfolyosu nun A1 ve A2 seviyelerindeki dil yeterliliklerinin düzeylere (6, 7, 8. sınıflar) göre belirlenmesi, Beş temel beceriyi destekleyecek şekilde ders içi etkinliklerin yazılması, Hazırlanan ders içi etkinlikleri destekleyecek ölçme-değerlendirme araçlarının hazırlanması, Hazırlanan ders içi etkinlik ve ölçme araçlarının uygulanması ve düzenli olarak uygulama izleme-değerlendirme yapılmasıdır. PERFORMANS GÖSTERGELERİ İlköğretim okulunun 8. sınıfının sonunda beş temel dil becerilerini ölçmeye yönelik Avrupa Dil Portfolyosu A2 seviyesine göre hazırlanmış sınavda öğrencilerin en az %70 oranında başarı sağlamaları, İlköğretim (6-8) İngilizce derslerine ait iletişimsel amaçlara yönelik olarak hazırlanan etkinliklerin güncellenerek (düzeltilmiş) düzenli bir şekilde öğretmenlerin kullanımına sunulması, İlköğretim (6-8) İngilizce derslerine ait iletişimsel amaçlara yönelik olarak hazırlanan ölçme ve değerlendirme araçlarının (düzeltilmiş) düzenli bir şekilde öğretmenlerin kullanımına sunulması, İngilizce öğretmenlerinin etkinlik uygulamalarından sonra Program Geliştirme ve Ölçme- Değerlendirme uzmanlarına düzenli dönüt vermeleridir. Stratejik Hedef 2.4. İlköğretim Fen ve Teknoloji derslerinde öğrenme ortamlarını Bilimsel Süreç Becerileri kullanılabilecek şekilde düzenlemektir. POLİTİKA VE STRATEJİLERİ İlköğretim Fen ve Teknoloji derslerinin ders etkinliklerinin Bilimsel Süreç Beceri lerine yönelik olarak hazırlanması, İlköğretim Fen ve Teknoloji derslerinde kullanılacak olan tüm ölçme-değerlendirme araç ve etkinliklerinin Bilimsel Süreç Becerilerini destekleyecek şekilde hazırlanması veya yeniden düzenlenmesi Fen dersleri zümresi tarafından gerçekleştirilecek ders dışı etkinliklerin Bilimsel Süreç Becerileri nin kullanılmasını gerektirecek şekilde planlanmasıdır. PERFORMANS GÖSTERGELERİ Bilimsel Süreç Becerileri ni temel alan ders etkinliklerinin uygulanmasından önce (öğretim yılı başında) yapılan ön test ile uygulandıktan (öğretim yılı sonunda) sonra yapılacak son test arasında anlamlı bir artışın olması, 84

84 Bu Benim Eserim proje yarışmasına hazırlanacak projelerde öğrencilerimizin Bilimsel Süreç Becerileri ni kullanmalarıdır. Stratejik Amaç- 3 Ortaöğretim Öğrencilere asgarî ortak bir genel kültür vermek, birey ve toplum sorunlarını tanıtmak ve çözüm yolları aramak, ülkenin sosyo-ekonomik ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunacak bilinci kazandırarak öğrencileri ilgi, yeti ve yetenekleri doğrultusunda hem yükseköğretime hem mesleğe veya hayata ve iş alanlarına hazırlamaktır. Stratejik Hedef 3.1 Ortaöğretimde plan dönemi sonuna kadar öğrencilerin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda etkin bir rehberlik ve yönlendirme hizmeti verilerek üst öğrenime geçişini gerçekleştirmektir. POLİTİKA VE STRATEJİLERİ Öğrencilerimizin yüksek öğretimde seçecekleri alanları tanımaları için mezunlarımızın da katılımıyla Meslek Tanıtım Günleri düzenlenmesi, Sağlıklı seçim yapabilmeleri için yüksek öğrenim kurumlarını ve programlarının tanıtılması, Özel Tevfik Fikret Anadolu Lisesi Rehberlik Servisi tarafından Mesleki Yönelim Envanteri ve Mesleki Olgunluk Ölçeği uygulaması ve sonuçlarının öğrencilerle bireysel değerlendirilmesi, Uzmanlar tarafından 12. sınıf öğrencilerine sınav kaygısı ve motivasyon konularında destek verilmesi için seminerler düzenlenmesi, Öğrencilerimizin kendilerine ve puanlarına en uygun bölüme yerleşebilmeleri amacıyla Özel Tevfik Fikret Anadolu Lisesi Rehberlik Servisi tarafından öğrenci ve velilerine bilgisayar destekli iki aşamalı tercih çalışması yapılmasıdır. PERFORMANS GÖSTERGELERİ Türkiye ve Fransa da lisans programına yerleşen öğrenci sayısı ile mezun edilen öğrenci sayısının oranı, Mezun öğrencilerimizin ÖSYM tarafından yayımlanan istatistiklerde yer aldıkları puan dilimi, Bir lisans programına giren öğrencilerin sayısı ile ilk beş tercihine giren öğrencilerin sayısının oranı, ÖSYM istatistiklerinde Özel Tevfik Fikret Anadolu Lisesinin yer aldığı sıralama ve ortalama net ve puan başarısı, Galatasaray Üniversitesi iç sınavına giren öğrenci sayısının sınavda başarılı olan öğrenci sayısına oranı, Fransa ya üniversite başvurusu yapan öğrenci sayısının kabul edilen öğrenci sayısına oranıdır. 85

85 Stratejik Amaç 3.2 Özel Tevfik Fikret Anadolu Lisesinden mezun olan öğrencilerin öğrenim, mesleki ve sosyal yaşamlarında Fransızcayı etkin bir şekilde kullanabilmelerini sağlamaktır. POLİTİKA VE STRATEJİLERİ Talim Terbiye Kurulu Başkanlığının ve tarih ve 131 ve 40 sayılı kararları ile kabul edilmiş olan Özel Tevfik Fikret Okulları Fransızca Öğretim Programları esaslarına göre ilköğretim Fransızca derslerinin yürütülmesi, İletişim amaçlarına yönelik Fransızca öğretimi yapılabilmesi için farklı okul ve/veya kurumlarla ortak projeler, etkinlikler gerçekleştirilmesi, DELF B1 ve B2 sertifika programlarının incelenerek bu programın ölçütlerine göre ders etkinliklerinin hazırlanması, Öğrencilerin sürekli öğrenmelerini ve okulda verilen Fransızca eğitimlerini desteklemek amacıyla internet temelli platform oluşturulmasıdır. PERFORMANS GÖSTERGELERİ Farklı okullarla gerçekleştirilen ortak proje ve etkinliklerin sayısının stratejik plan döneminin başı ve sonu arasındaki farkı, Lise 10. sınıf öğrencilerinden DELF B1 sınavına girenlerin sayısı ve başarılı olanların sayısının oranı, Lise 11. sınıf öğrencilerinden DELF B2 sınavına girenlerin sayısı ve başarılı olanların sayısının oranıdır. Stratejik Hedef 3.3. Özel Tevfik Fikret Okullarında verilmekte olan ikinci yabancı dil İngilizcenin temel dil becerilerini (dinleme, okuma, yazma, konuşma, karşılıklı konuşma) iletişim amaçlarına dayalı olarak kullanmalarını sağlamaktır. POLİTİKA VE STRATEJİLERİ İletişimsel yeterliliklere ulaşmayı sağlayacak beş temel dil becerisine (dinleme, okuma, sözlü etkileşim, sözlü üretim ve yazma) yönelik kazanımların sınıflandırılması, Avrupa Dil Portfolyosu nun B1 seviyesindeki dil yeterliklerinin düzeylere göre belirlenmesi, Beş temel beceriyi destekleyecek şekilde ders içi etkinliklerin yazılması, Hazırlanan ders içi etkinlikleri destekleyecek ölçme-değerlendirme araçlarının hazırlanması, Hazırlanan ders içi etkinlik ve ölçme araçlarının uygulanması ve düzenli olarak uygulama izleme-değerlendirmesinin yapılmasıdır PERFORMANS GÖSTERGELERİ İngilizce öğretim yapan bir lisans programına yerleşen mezunların İngilizce hazırlık atlama sınavlarındaki başarılarının oranı, 86

86 İngilizce derslerine ait iletişimsel amaçlara yönelik olarak hazırlanan etkinliklerin güncellenerek (düzeltilmiş) düzenli bir şekilde öğretmenlerin kullanımına sunulması, İngilizce derslerine ait iletişimsel amaçlara yönelik olarak hazırlanan ölçme ve değerlendirme araçlarının güncellenerek (düzeltilmiş) düzenli bir şekilde öğretmenlerin kullanımına sunulması, İngilizce öğretmenlerinin etkinlik uygulamalarından sonra Program Geliştirme ve Ölçme- Değerlendirme uzmanlarına düzenli dönüt vermeleridir. Stratejik Hedef 3.4 Bir kısım derslerini yabancı dille yapan lise statüsündeki Özel Tevfik Fikret Anadolu Lisesi öğrencilerinin Fransızca öğrenim gördükleri Fizik, Kimya, Biyoloji ve Matematik derslerindeki başarılarını artırarak sene sonu not ortalamalarını en az 65 yapmaktır. POLİTİKA VE STRATEJİLERİ Öğrencilerin öğretim programlarına uygun Fransızca bir kaynağa sahip olmalarını sağlamak amacıyla bu derslerle ilgili ders kitabı yazma çalışmalarının yapılması, Fizik, Kimya, Biyoloji ve Matematik alanlarının terminolojisini daha sık kullanabilmeleri için Fransızca derslerinde bu disiplinlerle ilgili metinlere de yer verilmesi, Öğrencilerin bu derslerin terminolojisini daha iyi özümseyebilmeleri için ilköğretim 6, 7, 8. sınıflarda bir ders saati Fransızca Fen ve Matematik derslerinin yapılması, Özel Tevfik Fikret Anadolu Lisesinin 9. sınıfına başlayan öğrencilerin Fizik, Kimya, Biyoloji ve Matematik derslerine yönelik tutum ölçeği uygulanmasıdır. PERFORMANS GÖSTERGELERİ Özel Tevfik Fikret Anadolu Lisesinin 9. sınıfına başlayan öğrencilerin Fizik, Kimya, Biyoloji ve Matematik derslerinde başarısızlık nedeni olarak Fransızcayı görmemeleri, Fizik, Kimya, Biyoloji ve Matematik derslerinin yılsonu ortalamalarının 9, 10 ve 11. sınıfların her birinde en az 65 olmasıdır. 2.TEMA: KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ İnsan Kaynakları Stratejik Amaç 4 Kurumdaki hizmet, kalite ve verimliliği artırmak için yaşam boyu öğrenme anlayışı çerçevesinde, içinde bulunduğumuz çağın eğitim anlayışı ilkelerine uygun insan kaynakları yönetimi sistemi kurmaktır. Stratejik Hedef 4.1. Bilimsel yöntemlerle belirlenen ihtiyaçlara yönelik kurumun faaliyet alanlarını destekleyecek hizmet içi eğitimler düzenlemektir. POLİTİKA VE STRATEJİLERİ Gözlem, görüşme, anket, sınav vb. araç ve yöntemlerle yönetici, öğretmen ve personelin ihtiyaç duyduğu ya da ihtiyacın gözlendiği alan/konuların belirlemesi, 87

87 Belirlenen eğitim ihtiyacını oluşturan öğelerin öncelik sırasına karar verilmesi, Eğitim ihtiyaçları doğrultusunda yıllık hizmet içi eğitim programı oluşturulması, Hazırlanan yıllık hizmet içi eğitim planının uygulanması için gerekli uzman ve/veya materyal, kaynak desteğinin araştırılması ve sağlanması, Hizmet içi eğitimlerin, katılımcıları merkeze alan bir öğrenme anlayışıyla düzenlenmesinin sağlanması, Gerek kurum içinden gerekse kurum dışından eğitim düzenleyecek kişilerin, akademik sıfatları ne olursa olsun, öğrenen merkezli anlayışa uygun eğitim düzenlemesinin istenmesi, Gerçekleştirilen eğitimler sonrasında katılımcı listesiyle birlikte eğitimle ilgili genel bilgilerin Özel Tevfik Fikret Okulları Hizmet İçi Eğitim Koordinatörlüğü ne teslim edilmesi, Özel Tevfik Fikret Okulları Hizmet İçi Eğitim Koordinatörlüğü tarafından bu eğitimlerin Kurum Hizmet İçi Eğitim Veri Tabanı na işlenmesidir. PERFORMANS GÖSTERGELERİ Gerçekleştirilen eğitimlerin ihtiyacı ne kadar karşıladığı ile ilgili istatistikler, Öğretmenlerin mesleki gelişimleri için verilen eğitimleri sınıflarda uygulama oranları (sınıf yönetimi, rehberlik, ders içi etkinlikler, ölçme ve değerlendirme etkinlikleri), Personelin aldığı eğitim sonucunda ortaya çıkardığı işin önceki işlere göre niteliğinde artış, Planlanan hizmet içi eğitim faaliyetlerinin gerçekleştirilen hizmet içi eğitim faaliyetlerine oranı, Hizmet içi eğitimlerle ilgili veri tabanının(kim verdi, ne zaman, konu/kapsam, katılımcılar) devamlı güncellenmesi, Katılımcıların katıldıkları seminere ilişkin memnuniyet oranıdır. Stratejik Hedef 4.2. Kurum çalışanlarına liyakat, gayret ve kariyeri esas alan bir görevlendirme ve çalışma ortamı sağlamaktır. POLİTİKA VE STRATEJİLERİ Kurum çalışanlarının görevlendirilmelerinde gönüllüklerinin de dikkate alınması, Verilen hizmetin yoğunluğuna uygun olarak personel görevlendirilmesi, Görevlendirmelerde eşitlik ve adiliyetin de dikkate alınması, Toplantılara gündem ve hazırlıkla gidilerek ortaya çıkan işle harcanan zamanın orantılı olmasının sağlanması (Zaman Yönetimi ve Toplantı Yönetimi), Kurum çalışanlarının kendilerini kurumun anlamlı ve sosyal birer üyesi sayacağı kurum ortamının oluşturulmasıdır. 88

88 PERFORMANS GÖSTERGELERİ Kurum personelinin bir önceki döneme göre yaptığı işteki memnuniyet oranı, Toplantıların sonunda alınan kararların sayısı ve uygulanma oranları, Kurum personeli için düzenlenen sosyal etkinliklerin önceki döneme göre oranı, Kurum personelinin düzenlenen sosyal etkinliklere katılma oranıdır. b) Fiziksel Kapasitenin Geliştirilmesi Stratejik Amaç 5 Kurumdaki hizmet, kalite ve verimliliği artırmak için çalışma ortamlarının iyileştirilmesi ve fiziksel kapasitenin etkin kullanılmasını sağlamaktır. Stratejik Hedef 5.1 Kurumun plan dönemi sonuna kadar bilişim teknolojilerinden en yüksek seviyede yararlanmasını sağlamaktır. POLİTİKA VE STRATEJİLERİ Kurum personelinin, bilişim teknolojilerini daha etkin kullanmasını sağlayarak bilişim okuryazarlığının artırılması, Yeterli düzeyde bilişim tabanının oluşturulması ve bilişim teknolojileri alt yapısının etkin olarak kullanımının sağlanması, Kurum personelinin bilişim teknolojilerini daha etkin kullanımını sağlamak için kurs ve seminerlerin verilmesidir. PERFORMANS GÖSTERGELERİ Kurum personelinin bilişim teknolojilerini etkin kullanımını sağlamak amacıyla planlanan kursların, gerçekleştirilen kurslara oranı, Kuruma yeni katılan çalışanların bilişim teknolojileri seminerlerine/kurslarına katılma oranı, Kurumun teknolojik alt yapısı ve donanımları için bütçede ayırdığı miktarın oranıdır. Stratejik Hedef 5.2 Kurumumuzdan hizmet alanların memnuniyetini artıracak uygun ortamların hazırlanması POLİTİKA VE STRATEJİLERİ Hizmet alanları bekleme zamanlarında (Veli görüşme odası, öğrenci işleri ve muhasebe büroları) memnun edecek fiziki düzenlemelerin yapılması Yoğunluğun yaşandığı dönemlerde (öğretmen alımı, öğrenci kayıtları vb.) sağlıklı hizmetin sunulacağı ortamların hazırlanması, Kamu hizmet standartlarının uygulanmasında hizmet alanların memnuniyetinin esas alınması 89

89 PERFORMANS GÖSTERGELERİ Kurumumuzdan hizmet alanların, hizmetten memnun olanlara oranı Stratejik Hedef 5.3 Kurumda sivil savunma hizmet ve donanımını mevzuata uygun gerçekleştirmektir. POLİTİKA VE STRATEJİLERİ Kurum sivil savunma planlarının hazırlanarak her yıl güncellenmesi, Sivil savunmaya ilişkin bilinçlendirme ve tatbikat faaliyetlerinin artırılması, Sivil savunma planına uygun olarak her personele görev tebligatının yazılı yapılmasıdır. PERFORMANS GÖSTERGELERİ Planlanan sivil savunmaya ilişkin bilinçlendirme ve tatbikat faaliyetlerinin, gerçekleştirilenlere oranıdır. Stratejik Amaç 6 Maddi Kaynakların Kullanımı Ankara Özel Tevfik Fikret Okullarında muhasebe iş ve işlemleriyle ayniyat, donatım işlerinin yürütülmesi ile ilgili işlemleri yürütmektir. Stratejik Hedef 6.1 Kurumun, kurum çalışanlarının ve velilerin genel haklarının da gözetildiği etkin ve kaliteli muhasebe hizmeti sunmaktır. POLİTİKA VE STRATEJİLERİ Kurum personelinin icra, tahakkuk, aile ve çocuk yardımı iş ve işlemlerinin yürütülmesi, Kurum personelinin SGK işlerinin yürütülmesi, primlerinin zamanında ödenmesi, Kamu zararlarını tahsil etme, ödenek talep etme, satın alma iş ve işlemlerinin yürütülmesidir. PERFORMANS GÖSTERGELERİ Plan dönemi içinde kurum personelinin icra, tahakkuk, aile ve çocuk yardımı iş ve işlem sayısının, sonuçlandırılan iş ve işlem sayısına oranı, SGK işleri ve primleri ödenmesi gereken personel sayısının, SGK işleri ve primleri ödenen personel sayısına oranı, Muhasebe biriminden hizmet alanların aldıkları hizmetle ilgili memnuniyet oranıdır. Stratejik Hedef 6.2 Kurumun ihtiyaçları doğrultusunda, yıllar içinde gerçekleştirilmesi gereken yatırımları belirlemektir. 90

90 POLİTİKA VE STRATEJİLERİ Kurumun ihtiyacına uygun olarak gerçekleşmesi gereken yatırım, onarım ve bakımların planlamalarının yapılması, Kurum binalarının iyileştirilmesi, tabii afetlere karşı güçlendirilmesi, Isıtma, soğutma, havalandırma sistemlerinin enerji tasarrufu tedbirlerinin alınmasıdır. PERFORMANS GÖSTERGELERİ Kurumun ihtiyacına uygun olarak gerçekleşmesi gereken yatırım, onarım ve bakım sayısının, planlamaları yapılanlara oranı, Kurum binalarının iyileştirilmesi, tabii afetlere karşı güçlendirilmesi, ısıtma, soğutma, havalandırma tedbirlerinin alınması konusunda planlanan iş ve işlemlerinin, gerçekleştirilenlere oranı, Kurumun tükettiği enerjinin dönem sonunda tükettiği yıllık ortalama enerjiye oranıdır. Stratejik Hedef 6.3 Kurumun ayniyat ve donatım işlerinin zamanında ve doğru yapılmasını sağlamak POLİTİKA VE STRATEJİLERİ Kurumun planlanan donatım malzemelerinin sağlanması, Taşınır mal ve işlemlerinin mevzuata uygun yürütülmesi, Satın alma, ihale, kurum araçlarının yakıt temin işlerinin yürütülmesi, Kurumun su, elektrik, doğalgaz abonelik, sarfiyat işlemlerinin yürütülmesi, Kurumun teknolojik ve teknik donanımının sağlanmasıdır. PERFORMANS GÖSTERGELERİ Kuruma bağlı okul ve kurumlar için sağlanması planlanan donatım malzemelerinin sağlananlara oranı, Gerçekleşmesi gereken kurum ve okulların su, elektrik, doğalgaz abonelik, sarfiyat işlemlerinin gerçekleştirilenlere oranı, Planlanan kurumun teknolojik ve teknik donanımının, gerçekleştirilenlere oranıdır. 3.TEMA: YÖNETİM- ORGANİZASYON Stratejik Amaç 7 Amaç ve hedeflere ulaşabilmeyi sağlayan stratejik yönetim anlayışını yerleştirmek, yönetsel ve kalite süreçlerinin eğitim politikalarına, stratejik plana ve mevzuata uygun olarak yürütülmesi ve sürekli iyileştirilmesini sağlamak amacıyla daha etkin yönetim, denetim sistemi oluşturmaktır. 91

91 Performans Değerlendirmesi Kurumun amaçlarının sürekli geliştirilmesinde etkin rol oynayan çalışanların performanslarını önceden belirlenmiş ölçütlere göre değerlendirerek kurumun gerçekleştirdiği faaliyetlerin niteliğini artırmak. Stratejik Hedef 7.1 Kurumda çalışanların adil bulduğu bir performans değerlendirmesi gerçekleştirmektir. POLİTİKA VE STRATEJİLERİ Kurumun iş analizlerinin değişen mevzuata ve/veya kurum koşullarına göre güncellenmesi, İş analizlerini kullanarak adil, performansa dönük ve kurumdaki tüm çalışanlar tarafından kabul edilecek bir performans değerlendirme sistemi oluşturulması için çalışmalara başlanması, Oluşturulan performans değerlendirme sisteminin PUKÖ döngüsü ile izlenmesidir. PERFORMANS GÖSTERGELERİ Performans değerlendirme sistemi konusunda en az %70 çalışan memnuniyeti Mevzuatın Yürütülmesi Stratejik Hedef 7.2 Kurumun yönetsel ve kalite süreçlerinin eğitim politikalarına, stratejik plana ve mevzuata uygun olarak yürütülmesini sağlamaktır. POLİTİKA VE STRATEJİLERİ Kurumda gerçekleştirilecek işlerin mevzuata uygunluğunu sağlamak amacıyla mevzuat taraması yapılarak her birim ve zümre için aylık ve yıllık çalışma planları hazırlanması, Öğretim yılı içinde periyodik olarak yapılan zümre toplantılarında bu planların güncellenmesi, Değişen mevzuatın takip edilmesinin ve uygulamalara yansıtılmasının sağlanmasıdır. PERFORMANS GÖSTERGELERİ Her öğretim yılı başında birim ve zümrelerin aylık ve yıllık çalışma planlarının olması, Öğretim yılı süresince çalışma planlarının güncellenmesinin sağlanmasıdır. Stratejik Yönetim Anlayışının Yerleştirilmesi Stratejik Hedef 7.3 Plan dönemi boyunca Özel Tevfik Fikret Okullarında stratejik yönetim anlayışını yerleştirmektir. POLİTİKA VE STRATEJİLERİ Öğrenci, veli, öğretmen ve tüm çalışanlar için stratejik planlamayla ilgili bilgilendirme ve eğitim toplantılarının düzenlenmesi, 92

92 Stratejik planın tam kopyasının okul yöneticilerine, kısaltılmış kopyasının zümre ve birimlere basılı olarak verilmesi, Stratejik plan ile ilgili yapılacak koordinasyon ve izleme toplantılarına geniş katılımın sağlanmasıdır. PERFORMANS GÖSTERGELERİ Kurumda çalışan her bireyin stratejik plan hakkında bilgi sahibi olması, Kurumda çalışan her bireyin stratejik planın hazırlanması, uygulanması veya değerlendirilmesi aşamalarının en az birinde katkı sağlamış olmasıdır. 4.TEMA: SOSYAL VE KÜLTÜREL FAALİYETLER Stratejik Amaç 8 Sosyal, kültürel, bilimsel ve sportif faaliyetlere katılımı artırarak sorumluluk duygusu gelişmiş, sanatsal ve estetik duygusu oluşmuş, kendi kültürünü tanıyan ve temsil edebilen, derslerde edindiği bilgi ve becerilerini farklı ortamlarda da kullanabilen, girdiği her ortamda kendini ifade edebilen bireyler yetiştirmektir. Stratejik hedef 8.1 Özel Tevfik Fikret Okulları öğrencilerinin kendilerini ifade etmek ve yeteneklerini sergilemek üzere törenler, belirli gün ve haftalarla sosyal, kültürel, sportif veya sanatsal faaliyetlere eşit katılımlarını sağlamaktır. POLİTİKA VE STRATEJİLERİ Okul içinde sosyal, kültürel, sportif veya sanatsal faaliyetler düzenlenmesi, Kurumlar arası düzenlenen sosyal, kültürel, sportif veya sanatsal faaliyetlere ve yarışmalara katılımın sağlanması, Her etkinliğe her sınıftan eşit sayıda ve her defasında farkı öğrencilerin katılımının sağlanmasıdır. PERFORMANS GÖSTERGELERİ Özel Tevfik Fikret Okullarında planlanan faaliyetlerin gerçekleştirilen faaliyetlere oranı, Faaliyetlere katılan öğretmen, öğrenci ve velilerin faaliyetlerden duydukları memnuniyetin oranıdır. Stratejik Hedef 8.2. Özel Tevfik Fikret İlköğretim Okulu izci öğrenci sayısını ve izcilik faaliyetlerini plan dönemi sonuna kadar artırmaktır. POLİTİKA VE STRATEJİLERİ İzcilik konusunda tanıtım ve bilgilendirme faaliyetlerinin düzenlenmesi, İzcilik faaliyetlerinin izci istek ve ihtiyaçlarına göre düzenlenmesi, İzcilik konusunda istekli öğretmenlerin izci liderliği kursuna yönlendirilmesidir. 93

93 PERFORMANS GÖSTERGELERİ Mevcut izci öğrenci sayısının plan dönemi sonunda mevcut izci sayısına oranı, İzcilik faaliyetlerine katılan izcilerin ve velilerin memnuniyet oranıdır. Stratejik Hedef 8.3. Özel Tevfik Fikret Okulları öğrencilerini spor yapmaya ve spordan zevk almaya yönlendirmektir. POLİTİKA VE STRATEJİLERİ Beden Eğitimi derslerinde sporun her dalı ile ilgili etkinliklerin düzenlenmesi, Farklı branşlarda ve her seviyede okul içi spor turnuvalarının düzenlenmesi, Öğrencilere farklı spor dallarında kursların açılması, Öğrencilere Fair Play eğitiminin verilmesidir. PERFORMANS GÖSTERGELERİ Beden Eğitimi ders içi etkinliklerinde yer alan spor dallarının sayısı, Okul içi turnuvaların gerçekleştirilme oranı, Spor kurslarına katılan öğrencilerin plan dönemi sonundaki sayıya oranıdır. Stratejik Hedef 8.4 Özel Tevfik Fikret Okulları, sporcu öğrencilerini sporda olduğu kadar akademik ve davranış olarak da başarılı bireyler haline getirmektir. POLİTİKA VE STRATEJİLERİ Sporcu öğrencilerin ders başarılarının ve okul içi yaşantılarının antrenörleri tarafından takip edilerek öğrencilere yapıcı dönütlerin verilmesi, Sporcu öğrenciden beklenen davranışlar, bu davranışları gösterdiğinde alacağı ödüller ve olumsuz davranışları karşısında alacağı yaptırımların yer aldığı Sporcu Öğrenci El Kitabı nın veli ve öğrencilerle paylaşılmasıdır. PERFORMANS GÖSTERGELERİ Sporcu Öğrenci El Kitabı nın hazırlanması, Plan dönemi başında sporcu öğrencilerin akademik başarı durumları ile plan dönemi sonundaki durumları arasındaki fark, Plan dönemi süresince sporcu öğrenciler ile yaşanan davranış problemlerinin plan dönemi öncesine oranıdır. Stratejik Hedef 8.5 Özel Tevfik Fikret Okulları; öğrenci ve çalışanlarının sosyal, kültürel, sportif ve sanatsal alanda gerçekleştirdikleri faaliyetleri ve elde ettikleri başarıları basın, yayın ve internet aracılığıyla kamuoyuna duyurmaktır. 94

94 POLİTİKA VE STRATEJİLERİ Kurumda gerçekleştirilecek faaliyetler öncesinde basın bültenleri yoluyla basının haberdar edilmesi, Elde edilen başarıların kurum içinde çalışan, veli ve öğrencilere Bayrak Törenleri nde duyurulması, Elde edilen başarılarla ilgili görsel desteği olan web haberleri hazırlanarak kurum resmi web sitesinde ilan edilmesi, Elde edilen başarının TEFEV Burs Yönetmeliği nde yer alan ölçütlere uyması durumunda yönetmelikte ve Öğrenci Davranışlarını Değerlendirme El Kitapçığı nda ilan edildiği şekilde öğrencilerin ödüllendirilmesidir. PERFORMANS GÖSTERGELERİ Gerçekleştirilen faaliyetlerin ve elde edilen başarıların basında yayımlanan faaliyetlere oranı, Gerçekleştirilen faaliyetlerin ve elde edilen başarıların okul web sitesinde yayımlananlara oranı Faaliyetlere katılan öğrenci sayısının ödül alan öğrenci sayısına oranıdır. 95

95 96

96 IV. BÖLÜM İZLEME VE DEĞERLENDİRME 97

İSTİKLÂL MARŞI. Mehmet Akif Ersoy

İSTİKLÂL MARŞI. Mehmet Akif Ersoy İSTİKLÂL MARŞI Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak; Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak; O benimdir, o benim milletimindir ancak. Çatma, kurban

Detaylı

AAA AYŞE HASAN TÜRKMEN ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ YILLIK FAALİYET PLANI

AAA AYŞE HASAN TÜRKMEN ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ YILLIK FAALİYET PLANI 2015-2016 YILLIK FAALİYET PLANI 1 T.C. KEMALPAŞA KAYMAKAMLIĞI Ayşe Hasan Türkmen Ortaokulu Müdürlüğü 2 Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini

Detaylı

Ey Türk Gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyeti'ni, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir.

Ey Türk Gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyeti'ni, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. Ey Türk Gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyeti'ni, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel senin en kıymetli hazinendir.

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM REHBERİ Web Adresi : http://tip.erciyes.edu.tr/ - http://tip.erciyes.edu.tr/egitim_rehberi.asp E-mail : tipdekanlik@erciyes.edu.tr Adres

Detaylı

Dr. Kemal Akkan BATMAN

Dr. Kemal Akkan BATMAN Dr. Kemal Akkan BATMAN (Komisyon Başkanı) Dr. Ayer BURKE Diren CİVA GÜNER Mevhibe B. HOCAOĞLU Salih SARPTEN Ömer ÖZKAN Bu kitap, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, Talim Terbiye Dairesi tarafından ortaokullarda

Detaylı

BAĞYURDU KAZIM DİRİK ORTAOKULU Müdürlüğü YILLIK FAALİYET PLANI

BAĞYURDU KAZIM DİRİK ORTAOKULU Müdürlüğü YILLIK FAALİYET PLANI 2015-2016 YILLIK FAALİYET PLANI 1 T.C. KEMALPAŞA KAYMAKAMLIĞI B.Kazım Dirik Ortaokulu Müdürlüğü 2 Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini

Detaylı

STRATEJÝK PLANI 2011-2014

STRATEJÝK PLANI 2011-2014 i i T.C. KARABÜK VALÝLÝÐÝ TEKNÝK VE ENDÜSTRÝ MESLEK LÝSESÝ E n d ü s t r i M e s e v KARABÜK l e k k L n s k e T K a r a b k ü s i e STRATEJÝK PLANI 0-04 KARABÜK - 00 ÝSTÝKLÂL MARÞI Korkma, sönmez bu þafaklarda

Detaylı

Mustafa Kemal ATATÜRK

Mustafa Kemal ATATÜRK Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini ve daha sonrada istiklal ve istikballerini kaybederler. Mustafa Kemal ATATÜRK İSTİKLÂL MARŞI

Detaylı

T.C. BURDUR VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü...İİÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE...MÜDÜRLÜĞÜNE...BÖLÜMÜNE

T.C. BURDUR VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü...İİÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE...MÜDÜRLÜĞÜNE...BÖLÜMÜNE T.C. BURDUR VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü Sayı : 39958266-102-E.8764864 03.09.2015 Konu: Çalışma Takvimi...İİÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE...MÜDÜRLÜĞÜNE...BÖLÜMÜNE İlgi : Bakanlığımız Ortaöğretim Genel

Detaylı

Karşıyaka İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü KARŞIYAKA ÖZEL EĞİTİM MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ (OKULU) YILLIK FAALİYET PLANI

Karşıyaka İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü KARŞIYAKA ÖZEL EĞİTİM MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ (OKULU) YILLIK FAALİYET PLANI KARŞIYAKA ÖZEL EĞİTİM MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ (OKULU) YILLIK FAALİYET PLANI 1 T.C. KARŞIYAKA KAYMAKAMLIĞI KARŞIYAKA ÖZEL EĞİTİM MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ (OKULU) 2 Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat

Detaylı

T.C KÖRFEZ KAYMAKAMLIĞI Körfez Anadolu Öğretmen Lisesi BRİFİNG DOSYASI

T.C KÖRFEZ KAYMAKAMLIĞI Körfez Anadolu Öğretmen Lisesi BRİFİNG DOSYASI T.C KÖRFEZ KAYMAKAMLIĞI Körfez Anadolu Öğretmen Lisesi BRİFİNG DOSYASI KASIM 2014 1 Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır

Detaylı

PEKER MAHALLESİ ORTAOKULU YÖNETİCİLERİMİZİN GÖREV DAĞILIMI. Ramazan BULUŞ (Okul Müdürü) Görev Yetki Ve Sorumlulukları

PEKER MAHALLESİ ORTAOKULU YÖNETİCİLERİMİZİN GÖREV DAĞILIMI. Ramazan BULUŞ (Okul Müdürü) Görev Yetki Ve Sorumlulukları PEKER MAHALLESİ ORTAOKULU YÖNETİCİLERİMİZİN GÖREV DAĞILIMI Ramazan BULUŞ (Okul Müdürü) Görev Yetki Ve Sorumlulukları İlköğretim Kurumları Yönetmeliği Madde 60: İlköğretim okulu, demokratik eğitim-öğretim

Detaylı

T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KADIKÖY GAZİ MUSTAFA KEMAL PAŞA ORTAOKULU 2015/2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI İSTİKLAL MARŞI Korkma! Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak, Sönmeden

Detaylı

1. A. Ali ERSOY, Hezarfen Ahmet Çelebi İ.Ö Türkçe Öğretmeni. 2. Emel OKKIRAN, Sultantepe İ.Ö Türkçe Öğretmeni

1. A. Ali ERSOY, Hezarfen Ahmet Çelebi İ.Ö Türkçe Öğretmeni. 2. Emel OKKIRAN, Sultantepe İ.Ö Türkçe Öğretmeni 1 ÜSKÜDAR İLÇESİ 19 MAYIS ATATÜRK Ü ANMA VE GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI KUTLAMA PROGRAMI 19 Mayıs Atatürk ü Anma Ve Gençlik Ve Spor Bayramı, 19.05.2012 Cumartesi günü saat: 07.00 de başlar ve gece saat 24.00

Detaylı

MateMito AKILLI MATEMATİK ATÖLYEM

MateMito AKILLI MATEMATİK ATÖLYEM ATÖLYE BİLGİSİ! MateMito AKILLI MATEMATİK ATÖLYEM Artık matematikten korkmuyorum. Artık matematiği çok seviyorum. Artık matematik dersinde daha pratiğim. Artık matematik dersinde ustalaşıyorum. 7 Artık

Detaylı

T.C. ETİMESGUT KAYMAKAMLIĞI Etimesgut Şehit Salih Helvacı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü. Sayı : / /09/2017

T.C. ETİMESGUT KAYMAKAMLIĞI Etimesgut Şehit Salih Helvacı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü. Sayı : / /09/2017 T.C. ETİMESGUT KAYMAKAMLIĞI Etimesgut Şehit Salih Helvacı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü Sayı : 15637725-903/14806965 25/09/2017 Konu: Görevleriniz. Sayın, MAKBULE YILMAZ Müdür Yardımcısı Okulumuzdaki

Detaylı

KKTC MİLLİ EĞİTİM VE KÜLTÜR BAKANLIĞI YAYINIDIR

KKTC MİLLİ EĞİTİM VE KÜLTÜR BAKANLIĞI YAYINIDIR Yazı ve Araştırma Kurulu Başkan Dr. İsmail Ertunç Özatenç Üyeler Uzm. Duygu Geylan Nazife Uçar Aysun Candan Özada Resimleyen Celal Deniz Grafik Tasarım Aziz Ener Düzeltme Meltem Tekin Okuyucular Yrd. Doç.

Detaylı

İZMİR ÖZEL EĞİTİM İŞ UYGULAMA MERKEZİ ( OKULU ) MÜDÜRLÜĞÜ YILLIK FAALİYET PLANI

İZMİR ÖZEL EĞİTİM İŞ UYGULAMA MERKEZİ ( OKULU ) MÜDÜRLÜĞÜ YILLIK FAALİYET PLANI 2015-2016 YILLIK FAALİYET PLANI 1 T.C. KARŞIYAKA KAYMAKAMLIĞI İzmir Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi (Okulu)Müdürlüğü 2 Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini,

Detaylı

NAMIK KEMAL ORTAOKULU

NAMIK KEMAL ORTAOKULU T.C. ÇİNE KAYMAKAMLIĞI NAMIK KEMAL ORTAOKULU -SOSYAL OKUL, SOSYAL İNSAN- 2014 201 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 2014 201 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI NAMIK KEMAL ORTAOKULU PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK HİZMETLERİ ÇERÇEVE

Detaylı

MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1-

Detaylı

VERGİ ADRESİ FATİH VD. VERGİ NUMARASI BİNA KONTENJANI 114

VERGİ ADRESİ FATİH VD. VERGİ NUMARASI BİNA KONTENJANI 114 KONU: KURUM AÇMA İZNİ İLE İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI KURUM KODU 99956100 KURUM ADI ÖZEL YUNUS EMRE ANAOKULU İLİ İSTANBUL İLÇESİ FATİH KURUM ADRESİ ATİKALİ MAH. NİŞANCA CAD. NO:46 FATİH/ İST KURUCUSU

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam Amaç SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM

T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Bornova Belediye

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam Amaç MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.13 İNSAN KAYNAKLARI BİRİMİ

KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.13 İNSAN KAYNAKLARI BİRİMİ KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.13 İNSAN KAYNAKLARI BİRİMİ İnsan Kaynakları Birim Sorumlusu Dök.No KAİM.İKS.FRM.19 Sayfa No 1 / 2 İŞİN KISA TANIMI: Kayısı Araştırma İstasyonu Müdürlüğü üst yönetimi

Detaylı

Doç. Dr. Osman KULAK Dr. Kulak, Stratejik Plan

Doç. Dr. Osman KULAK Dr. Kulak, Stratejik Plan Doç. Dr. Osman KULAK 1 Neden Geleceği Planlayalım Geleceği düşünmeyen üzülmeye yakındır Konfüçyüs 2 Yönetim Bir grup insanı belirlenmiş amaçlara doğru yönlendirerek, aralarındaki işbirliğini ve koordinasyonu

Detaylı

Atakent Anadolu Lisesi Müdürlüğü YILLIK FAALİYET PLANI

Atakent Anadolu Lisesi Müdürlüğü YILLIK FAALİYET PLANI 2015-2016 YILLIK FAALİYET PLANI 1 T.C. KARŞIYAKA KAYMAKAMLIĞI Atakent Anadolu Lisesi Müdürlüğü 2 Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERS İTES İ

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERS İTES İ BÜLENT ECEVİT ÜNİVERS İTES İ Alt - Meslek Yüksekokul Sekreteri Temel Görev ve S orumluk lar 1. Meslek Yüksekokul Kurulu, Meslek Yüksekokul Yönetim Kurulu, Meslek Yüksekokul Disiplin Kurulu gündemlerini

Detaylı

2011-2014 STRATEJİK PLAN

2011-2014 STRATEJİK PLAN 1 T.C. TOKAT VALİLİĞİ Erbaa Öğretmenevi ve ASO Müdürlüğü 2011-2014 STRATEJİK PLAN TOKAT/2011 2 T.C. TOKAT VALİLİĞİ Erbaa Öğretmenevi STRATEJİK PLAN 2011-2014 TOKAT/2011 3 İSTİKLAL MARŞI Korkma, sönmez

Detaylı

Rafet ÖZTÜRK. Üniteye Hazırlık

Rafet ÖZTÜRK. Üniteye Hazırlık Rafet ÖZTÜRK Bu kitap Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı nın 18/12/2009 tarih ve 261 sayılı Kurul Kararı ile 2010-2011 öğretim yılından itibaren 5 (beş) yıl süre ile Ders Kitabı olarak kabul edilmiştir.

Detaylı

T.C TUNCELİ VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

T.C TUNCELİ VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C TUNCELİ VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 0-06 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ EYLÜL AYI ÇALIŞMANIN ADI/TÜRÜ TARİHİ-SAATİ Örgün ve Yaygın Eğitim Kurumları 0 06 Eğitim Öğretim Yılı Sene Başı;.Öğretmenler

Detaylı

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Spor

Detaylı

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Sayı : 47842117-602.04.01-E.1700011032 23.05.2017 Konu : Üniversitemiz 2020-2023 Dönemi Stratejik Plan Hazırlık Programı

Detaylı

Türkçe. 6. Sınıf. Ali PEHLİVAN. Okula Yardımcı, Sınavlara Hazırlık. Konu Anlatımı Konu Etkinlikleri Konu Testleri Yazılıya Hazırlık Çalışmaları

Türkçe. 6. Sınıf. Ali PEHLİVAN. Okula Yardımcı, Sınavlara Hazırlık. Konu Anlatımı Konu Etkinlikleri Konu Testleri Yazılıya Hazırlık Çalışmaları Okula Yardımcı, Sınavlara Hazırlık 6. Sınıf Türkçe Konu Anlatımı Konu Etkinlikleri Konu Testleri Yazılıya Hazırlık Çalışmaları Ali PEHLİVAN PALME YAYINCILIK Ankara, 2014 1 PALME YAYINLARI: 904 6. Sınıf

Detaylı

KAVAK İMAM HATİP ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ Eğitim-Öğretim Yılı. Brifing Dosyası

KAVAK İMAM HATİP ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ Eğitim-Öğretim Yılı. Brifing Dosyası KAVAK İMAM HATİP ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2012 2013 Eğitim-Öğretim Yılı Brifing Dosyası Kavak İmam Hatip Ortaokulu Müdürlüğü Tel: 362 741 32 39 Adres : Yaşar Doğu Mah. Adnan Menderes Cad. Nu:128 Kavak/SAMSUN

Detaylı

T.C. SAMSUN VALİLİĞİ İl Millî Eğitim Müdürlüğü 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

T.C. SAMSUN VALİLİĞİ İl Millî Eğitim Müdürlüğü 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C. SAMSUN VALİLİĞİ İl Millî Eğitim Müdürlüğü 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ TEMMUZ 2014 T.C. SAMSUN VALİLİĞİ İl Millî Eğitim Müdürlüğü 2014-2015 Eğitim - Öğretim Yılı Örgün ve Yaygın

Detaylı

MALİ YILI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI

MALİ YILI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI 2008-2012 MALİ YILI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI Stratejik Amaç 1 : Ege Üniversitesi nin Stratejik Yönetim sistemini yapılandırmak ve stratejik yönetime geçmesini sağlamak Hedef

Detaylı

Selçuk Yaşar Alaybey Ortaokulu Müdürlüğü YILLIK FAALİYET PLANI

Selçuk Yaşar Alaybey Ortaokulu Müdürlüğü YILLIK FAALİYET PLANI 2015-2016 YILLIK FAALİYET PLANI 1 Selçuk Yaşar Alaybey Ortaokulu Müdürlüğü T.C. KARŞIYAKA KAYMAKAMLIĞI Selçuk Yaşar aşar Alaybey Ortaokulu Müdürlüğü 2 Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen

Detaylı

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ Hazırlayan Strateji Geliştirme Müdürü Kontrol Başkanlık Hukuk Danışmanı Onay Belediye Başkanı Yürürlük Tarihi 01.02.2010 Sayfa 1 / 9 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; Kartal Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Detaylı

SPOR HUKUKU. 3.Ders. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER

SPOR HUKUKU. 3.Ders. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER SPOR HUKUKU 3.Ders Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER Gençlik ve Spor Bakanlığı 03.06.2011 tarihinde çıkarılan 638 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kurulmuştur. 638 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin amacı, Gençlik

Detaylı

2014 /2015 Eğitim Öğretim Yılı, (Tam gün tam yıl) Yıllık Çalışma Planı

2014 /2015 Eğitim Öğretim Yılı, (Tam gün tam yıl) Yıllık Çalışma Planı 2014 /2015 Eğitim Öğretim Yılı, (Tam gün tam yıl) Yıllık Çalışma Planı EYLÜL 2014 Sorumluluk Sınavları Öncesi Senebaşı Öğretmenler Kurulu 1-15 Eylül Eğitim- Öğretim Hazırlık Seminerleri; Uygulama Anasınıfı

Detaylı

SANCAKTEPE İLKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ

SANCAKTEPE İLKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ SANCAKTEPE İLKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2010 2014 (İLKOKUL KURUMSAL YAPISINA GÖRE REVİZE EDİLMİŞ STRATEJİK PLAN) 1 2013, KEÇİÖREN Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini,

Detaylı

T.C. DARICA KAYMAKAMLIĞI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü DARICA ASLAN ÇİMENTO İLKOKULU BRİFİNG DOSYASI

T.C. DARICA KAYMAKAMLIĞI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü DARICA ASLAN ÇİMENTO İLKOKULU BRİFİNG DOSYASI T.C. DARICA KAYMAKAMLIĞI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü DARICA ASLAN ÇİMENTO İLKOKULU BRİFİNG DOSYASI KOCAELİ 2013 2014 Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini,

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Dağıtım

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Dağıtım Evrak Tarih ve Sayısı: 07/03/2016-12426 T.C. Sayı :42780703/602.04.03/ Konu :2018-2022 Stratejik Plan Hazırlığı Dağıtım Üniversitemiz 2013-2017 ikinci beş yıllık Stratejik Planının süresi 2017 yılında

Detaylı

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar.

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar. SAĞLIK ARAŞTIRMALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DAİRE BAŞKANLIKLARI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönerge, Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilat yapısını, görevlerini, yetkilerini ve

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ REHBERLİK VE KARİYER MERKEZİ (ÖRKAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ REHBERLİK VE KARİYER MERKEZİ (ÖRKAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ REHBERLİK VE KARİYER MERKEZİ (ÖRKAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, Yıldız Teknik Üniversitesi Sağlık, Kültür

Detaylı

19 MAYIS YÖNETMELİĞİ

19 MAYIS YÖNETMELİĞİ 19 MAYIS YÖNETMELİĞİ BAKİ SARISAKAL 5 Mayıs 2012 Tarihli ve 28283 Sayılı Resmî Gazete de yayımlanan yönetmelik. ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1)

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim, Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim, Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim, Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü AFYONKARAHİSAR REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 1 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C. ÇANKAYA KAYMAKAMLIĞI KİRAMİ REFİA ALEMDAROĞLU ANADOLU LİSESİ 2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ ANKARA-2017 SIRA NO TARİH ETKİNLİK SORUMLU BİRİM E Y L Ü L 1 05.09.2017 salı Öğretmenlerin

Detaylı

2012 2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

2012 2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C. SAMSUN VALİLİĞİ İl Millî Eğitim Müdürlüğü 2012 2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ SAMSUN Ö N S Ö Z 2012 2013 eğitim öğretim yılına sizlerle başlamanın heyecanı ve mutluluğu içindeyim. Tüm eğitim

Detaylı

Aliağa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü 2015-2016 YILLIK FAALİYET PLANI

Aliağa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü 2015-2016 YILLIK FAALİYET PLANI 2015-2016 YILLIK FAALİYET PLANI 1 T.C. İZMİR VALİLİĞİ Aliağa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü 2 Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini, sonra

Detaylı

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU YURT DIŞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ KURULUŞ VE FAALİYET YÖNERGESİ

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU YURT DIŞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ KURULUŞ VE FAALİYET YÖNERGESİ T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU YURT DIŞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ KURULUŞ VE FAALİYET YÖNERGESİ Konu Madde 1- Bu Yönergenin konusu, Plato Meslek Yüksekokulu nun Yurt Dışı Yükseköğretim

Detaylı

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ KISIM Amaç ve Hukuki Dayanak Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji Geliştirme

Detaylı

UETD Genelmerkez Gençlik Kolları Mart 2014 Faaliyet Raporu

UETD Genelmerkez Gençlik Kolları Mart 2014 Faaliyet Raporu UETD Genelmerkez Gençlik Kolları Mart 2014 Faaliyet Raporu GK Faaliyet Raporu Mart 2014 2 UETD Gençlik Kolları olarak düzenleyeceğimiz Birinci Gençlik Makale Yarışması. Konu Demokrasi ve Değerlerimiz.

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI YEŞİLYAYLA ORTAOKULU

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI YEŞİLYAYLA ORTAOKULU T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI YEŞİLYAYLA ORTAOKULU 2015-2019 STRATEJİK PLANI KORKUTELİ, 2015 Bir millet irfan ordusuna sahip olmadıkça, muharebe meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin,

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme Ve Geliştirme Genel Müdürlüğü DAĞITIM YERLERİNE

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme Ve Geliştirme Genel Müdürlüğü DAĞITIM YERLERİNE T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme Ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Sayı : 3501582-77.01.02-E.821723 26.08.2015 Konu: Mesleki lar DAĞITIM YERLERİNE İlgi: a) Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi

Detaylı

KAMU İDARELERİNDE STRATEJİK PLANLAMAYA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

KAMU İDARELERİNDE STRATEJİK PLANLAMAYA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK KAMU İDARELERİNDE STRATEJİK PLANLAMAYA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Karar Tarihi Yönetmelik No: 5018 YT 015 Yürürlük Tarihi Yayın Tarihi RG Sayısı 26179 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK

Detaylı

S.N. YAPILACAK ÇALIŞMALAR TARİH EYLÜL Örgün ve Yaygın Eğitim Kurumları Öğretmenlerinin Göreve Başlamaları 02 Eylül

S.N. YAPILACAK ÇALIŞMALAR TARİH EYLÜL Örgün ve Yaygın Eğitim Kurumları Öğretmenlerinin Göreve Başlamaları 02 Eylül T.C. SAKARYA VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI ÇALIŞMA TAKVİMİ S.N. YAPILACAK ÇALIŞMALAR TARİH EYLÜL 2013 1 Örgün ve Yaygın Eğitim Kurumları

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV TANIMI FORMU

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV TANIMI FORMU Birim/Altbirim Üst Yöneticiler Astları Görev Devri Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Şube Müdürü Daire Başkanı-Genel Sekreter Şef ve ilgili memurlar İzinli veya görevli olduğu durumlarda yerine Şube Müdürü

Detaylı

Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. 2013 Yılı Hizmetiçi Eğitim Faaliyet Raporu

Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. 2013 Yılı Hizmetiçi Eğitim Faaliyet Raporu Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü 2013 Yılı Hizmetiçi Eğitim Faaliyet Raporu Ankara-2014 2013 T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Mesleki Gelişimi

Detaylı

ULUSLARARASI TARIMSAL EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL VE KURSİYER YÖNERGESİ

ULUSLARARASI TARIMSAL EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL VE KURSİYER YÖNERGESİ ULUSLARARASI TARIMSAL EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL VE KURSİYER YÖNERGESİ (23.07.2010 Tarih ve B.12.0.TDG.0.16.03.778.99/57 Sayılı Bakanlık Makamı Oluru) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Detaylı

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1)

Detaylı

Stratejik Plan Çalışmaları Bilgilendirme Sunumu. SGDB-Stratejik Yönetim ve Planlama Şube Müdürlüğü Temmuz 2017

Stratejik Plan Çalışmaları Bilgilendirme Sunumu. SGDB-Stratejik Yönetim ve Planlama Şube Müdürlüğü Temmuz 2017 Stratejik Plan Çalışmaları Bilgilendirme Sunumu SGDB-Stratejik Yönetim ve Planlama Şube Müdürlüğü Temmuz 2017 Sunum Özeti Mevzuat Üniversitemiz Stratejik Planları Stratejik Planlama Sürecindeki Aktörler

Detaylı

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik; genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri,

Detaylı

İLKADIM İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA PROGRAMI YAPILMASI PLANLANAN UYGULAMALAR

İLKADIM İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA PROGRAMI YAPILMASI PLANLANAN UYGULAMALAR İLKADIM İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA PROGRAMI SIRA NO YAPILMASI PLANLANAN UYGULAMALAR TARİH 1 Açık Öğretim Kurumları İş Takvimi * Bakanlıkça belirlenecektir. 2 Yönetici

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ 1.Giriş Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı Kamu idarelerinin mali yönetimini düzenleyen 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu 10.12.2003

Detaylı

ÖZEL ABC İLKOKULU VE ORTAOKULU 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İŞ VE ETKİNLİK TAKVİMİ EYLÜL

ÖZEL ABC İLKOKULU VE ORTAOKULU 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İŞ VE ETKİNLİK TAKVİMİ EYLÜL ÖZEL ABC İLKOKULU VE ORTAOKULU 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İŞ VE ETKİNLİK TAKVİMİ EYLÜL 01 EYLÜL 2014 Sene başı Öğretmenler Kurulu Toplantısı 08 EYLÜL 2014 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Uyum Haftası

Detaylı

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI GÖREV, SORUMLULUK VE YETKİ ESASLARINI BELİRLEYEN İÇ YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI GÖREV, SORUMLULUK VE YETKİ ESASLARINI BELİRLEYEN İÇ YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI GÖREV, SORUMLULUK VE YETKİ ESASLARINI BELİRLEYEN İÇ YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ Madde 1- Bu yönetmelik Kayseri Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

KPSS KONU ANLATIMI. Web: http://www.rehberlik.biz.tr Mail: civelek.murat@gmail.com

KPSS KONU ANLATIMI. Web: http://www.rehberlik.biz.tr Mail: civelek.murat@gmail.com KPSS KONU ANLATIMI Web: http://www.rehberlik.biz.tr Mail: civelek.murat@gmail.com 9. ÜNİTE REHBERLİK HİZMETLERİNDE ÖRGÜTSEL YAPI KPSS de bu bölümden bazen ortalama 1 soru gelmektedir. Bu bölümdeki sorular

Detaylı

T.C. BEYOĞLU KAYMAKAMLIĞI Özel Saint Benoit Fransız Lisesi 2010-2014 STRATEJİK PLAN İSTANBUL

T.C. BEYOĞLU KAYMAKAMLIĞI Özel Saint Benoit Fransız Lisesi 2010-2014 STRATEJİK PLAN İSTANBUL T.C. BEYOĞLU KAYMAKAMLIĞI Özel Saint Benoit Fransız Lisesi -2014 STRATEJİK PLAN İSTANBUL İSTİKLAL MARŞI Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak; Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim

Detaylı

BİRİM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU

BİRİM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU BİRİM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU [Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı] [Gazi Üniversitesi Rektörlüğü 06500 Teknikokullar ANKARA] [2015] [Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı-İç Değerlendirme Raporu] [2015]

Detaylı

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde(1)- (1)Bu yönergenin amacı,

Detaylı

T.C. EYNESİL KAYMAKAMLIĞI ÖĞRETMEN EVİ VE ASO MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLANI

T.C. EYNESİL KAYMAKAMLIĞI ÖĞRETMEN EVİ VE ASO MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLANI T.C. EYNESİL KAYMAKAMLIĞI ÖĞRETMEN EVİ VE ASO MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLANI 2015 2019 Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini ve daha sonrada

Detaylı

T.C. SAMSUN VALİLİĞİ İl Millî Eğitim Müdürlüğü 2013 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

T.C. SAMSUN VALİLİĞİ İl Millî Eğitim Müdürlüğü 2013 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C. SAMSUN VALİLİĞİ İl Millî Eğitim Müdürlüğü 2013 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ SAMSUN 2013 ÖNSÖZ 2013 2014 Eğitim - Öğretim yılına sizlerle başlamanın heyecanı ve mutluluğu içindeyim. Tüm

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR

BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR ALTIEYLÜL BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü SAYI: B.07.0.BMK / /02/2009 KONU: Kamu İç Kontrol Standartları

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü SAYI: B.07.0.BMK / /02/2009 KONU: Kamu İç Kontrol Standartları T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü SAYI: B.07.0.BMK.0.24-150/4005-1205 04/02/2009 KONU: Kamu İç Kontrol Standartları BAŞBAKANLIĞA... BAKANLIĞINA... MÜSTEŞARLIĞINA... BAŞKANLIĞINA...

Detaylı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Göç İdaresi Genel Müdürlüğü 2017-2021 Stratejik Planı Hazırlık Programı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Göç İdaresi Genel Müdürlüğü 2017-2021 Stratejik Planı Hazırlık Programı Bugün göç herkesi ve her yapıyı ilgilendiren bir süreçtir. Göçmen nüfusu da, son yarım yüzyılda hızlı bir artış göstermiştir. Nitekim Birleşmiş Milletler in verilerine göre son 20 yıldaki hızıyla artmaya

Detaylı

2016 YILI GAZİ ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU

2016 YILI GAZİ ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2016 YILI GAZİ ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU [Ocak 2017] İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKĐN ÜNĐVERSĐTESĐ STRATEJĐ GELĐŞTĐRME KURULUNUN KURULUŞ VE ĐŞLEYĐŞĐ HAKKINDAKĐ YÖNERGE. BĐRĐNCĐ BÖLÜM Genel Hükümler

ÇANKIRI KARATEKĐN ÜNĐVERSĐTESĐ STRATEJĐ GELĐŞTĐRME KURULUNUN KURULUŞ VE ĐŞLEYĐŞĐ HAKKINDAKĐ YÖNERGE. BĐRĐNCĐ BÖLÜM Genel Hükümler ÇANKIRI KARATEKĐN ÜNĐVERSĐTESĐ STRATEJĐ GELĐŞTĐRME KURULUNUN KURULUŞ VE ĐŞLEYĐŞĐ HAKKINDAKĐ YÖNERGE Amaç BĐRĐNCĐ BÖLÜM Genel Hükümler MADDE 1 Bu yönerge, Üniversitenin misyon, vizyon ve temel değerlerinin

Detaylı

SUNUM PLANI SAYILI KANUN ve GETİRDİKLERİ STRATEJİK YÖNETİM VE STRATEJİK PLANIN TANIMI STRATEJİK PLANLAMANIN AMACI

SUNUM PLANI SAYILI KANUN ve GETİRDİKLERİ STRATEJİK YÖNETİM VE STRATEJİK PLANIN TANIMI STRATEJİK PLANLAMANIN AMACI SUNUM PLANI 1 5018 SAYILI KANUN ve GETİRDİKLERİ STRATEJİK YÖNETİM VE STRATEJİK PLANIN TANIMI 2 3 STRATEJİK PLANLAMANIN AMACI A.Ü STRATEJİK PLAN ÇALIŞMALARI STRATEJİK PLAN İLE BELGE YÖNETİMİ ARASINDKİ İLİŞKİ

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KURULMASI VE KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KURULMASI VE KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KURULMASI VE KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin

Detaylı

Performans Esaslı Bütçeleme. Prof.Dr. Coşkun Can Aktan

Performans Esaslı Bütçeleme. Prof.Dr. Coşkun Can Aktan 1 Performans Esaslı Bütçeleme Prof.Dr. Coşkun Can Aktan 2 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU Bilindiği üzere uluslararası standartlara uygun daha etkin bir kamu mali yönetim ve kontrol sisteminin

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C ALTINORDU KAYMAKAMLIĞI ZUVER KAYA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2017 2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ ALTINORDU-2017 SUNUŞ İddialı okullar öğrenci merkezlidir, zengin akademik

Detaylı

Bozok Üniversitesi. Hizmet Envanteri Tablosu Hizmet Sunmakla Görevli / Yetkili Kurumların / Birimlerin Adı

Bozok Üniversitesi. Hizmet Envanteri Tablosu Hizmet Sunmakla Görevli / Yetkili Kurumların / Birimlerin Adı 6 B32B2K13 532 5 B32B2K13 513 5-1 4 511 2 gün 5-1 3 B32B2K13 5 2 4 1 B32B2K13 1 Sıra No Kurum Kodu Standart Dosya Planı Kodu Hizmetin Adı Hizmetin Tanımı Hizmetin Dayanağı Mevzuatın Adı Ve Madde Numarası

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) İhtisas Kurulları ve Komisyonları İnşaat

Detaylı

Ş U B A T 2 0 0 7 MALİ YÖNETİM MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA DAİRESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ş U B A T 2 0 0 7 MALİ YÖNETİM MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA DAİRESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ş U B A T 2 0 0 7 MALİ YÖNETİM MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA DAİRESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİ... 3 A Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 B Fiziksel

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ Eczacılık Fakültesi HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ Eczacılık Fakültesi HİZMET ENVANTERİ TABLOSU 7000,. 050010, Kararın niteliğine göre Üniversite Yönetim 050001, Kararın niteliğine göre Üniversite Senatosu. 05001 04005, Strateji Geliştirme Daire SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN

Detaylı

T.C. ÇİĞLİ BELEDİYESİ HUKUK KOMİSYONU RAPORU. Karar:2011/16 29/03/2011 Konu: Disiplin Amirleri Yönetmeliği Ve Sicil Amirleri Yönetmeliği.

T.C. ÇİĞLİ BELEDİYESİ HUKUK KOMİSYONU RAPORU. Karar:2011/16 29/03/2011 Konu: Disiplin Amirleri Yönetmeliği Ve Sicil Amirleri Yönetmeliği. T.C. ÇİĞLİ BELEDİYESİ HUKUK KOMİSYONU RAPORU Karar:2011/16 29/03/2011 Konu: Disiplin Amirleri Yönetmeliği Ve Sicil Amirleri Yönetmeliği. Sayın Meclis Heyetine Belediyemiz Meclisinin 03.03.2011 Tarihli

Detaylı

Ayaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE BİRİMİ (2015-2019) STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ

Ayaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE BİRİMİ (2015-2019) STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ Ayaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE BİRİMİ (2015-2019) STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ Hazırlanacak olan stratejik planlar, kaynakların stratejik önceliklere göre dağıtılmasına ve eğitim kurumlarının geleceğine

Detaylı

Yapılan çalışmalar Eylül Haziran Yapılan çalışmalar Eylül Ekim Yapılan çalışmalar. Öncelik haritası. Yapılan Çalışmalar

Yapılan çalışmalar Eylül Haziran Yapılan çalışmalar Eylül Ekim Yapılan çalışmalar. Öncelik haritası. Yapılan Çalışmalar KUMLUCA CUMHURİYET ORTAOKULU EĞİTİM ORTAMLARINDA ŞİDDETİN ÖNLENMESİ VE AZALTILMASI STRATEJİ VE EYLEM PLANI ÇALIŞMA TAKVİMİ ( - 2014 EĞİTİM -ÖĞRETİM YILI) S.N FAALİYETLER EĞİTİM ORTAMI VE ÇEVRESİ GÖSTERGELER

Detaylı

T.C. ÇİĞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNÜN ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. ÇİĞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNÜN ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK T.C. ÇİĞLİ BELEDİYESİ EĞİTİM KÜLTÜR SPOR VE YARDIMLAŞMA KOMİSYONU RAPORU Karar:2011/03 Konu: Yönetmelik. Sayın Meclis Heyetine /03/2011 Belediyemiz Meclisinin 03.03.2011 Tarihli Toplantısında Komisyonumuza

Detaylı

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI EL KİTABI

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI EL KİTABI ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI EL KİTABI İçindekiler I BİRİMİN FAALİYET ALANI... 1 II BİRİMDE YAPILAN İŞLERİN ÖZET TANIMI... 1 III ORGANİZASYON ŞEMASI... 2 IV GÖREV TANIMLARI... 3 Daire Başkanı... 3 Daire

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU 050.03.02 050.01.03 050.01.01 050 040.05 040 010 HİZMETİN YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU 1 Mevzuat İşleri Eğitim-Öğretim faaliyetlerinin tümünün yasal dayanakları

Detaylı

BATMAN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV TANIMLARI

BATMAN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV TANIMLARI BATMAN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV TANIMLARI GÖREV TANIMI : Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı (Daire Başkanı) Kurum içi ve kurum dışında Daire Başkanlığını temsil etmek, Daire Başkanlığının

Detaylı

KARTAL MİLLİ EĞİTİM VAKFI ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI

KARTAL MİLLİ EĞİTİM VAKFI ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI KARTAL MİLLİ EĞİTİM VAKFI ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2016-2017 BRİFİNG DOSYASI 1 2 3 A. TARİHİ GELİŞİM Okulumuzun inşaatına 1994 yılında başlanmış 1997 yılında tamamlanarak,1997-1998 Eğitim Öğretim yılında hizmete

Detaylı

ZEYTİNBURNU İMKB KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ BRİFİNG DOSYASI 2012-2013

ZEYTİNBURNU İMKB KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ BRİFİNG DOSYASI 2012-2013 ZEYTİNBURNU İMKB KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ BRİFİNG DOSYASI 2012-2013 - 1 - İSTİKLAL MARŞI Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak; Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin

Detaylı

T.C. ADANA VALİLİĞİ ADANA ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. ADANA VALİLİĞİ ADANA ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ T.C. ADANA VALİLİĞİ ADANA ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ ADANA ANADOLU LİSESİ 2015-2019 STRATEJİK PLANI Adana Eylül 2015 1 İnsanlar olgunlaşmak için bazı şeylere muhtaçtır. Bir millet ki resim yapmaz, bir millet

Detaylı

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5952 Kabul Tarihi : 17/2/2010 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 4/3/2010 Sayı : 27511 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Tanımlar

Detaylı