POLİKATYONİK NANOPARTİKÜLLER KULLANILARAK PRİMER DÜZ KAS HÜCRELERİNİN TRANSFEKSİYONU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "POLİKATYONİK NANOPARTİKÜLLER KULLANILARAK PRİMER DÜZ KAS HÜCRELERİNİN TRANSFEKSİYONU"

Transkript

1 YMN40 POLİKATYONİK NANOPARTİKÜLLER KULLANILARAK PRİMER DÜZ KAS HÜRELERİNİN TRANSFEKSİYONU N. Türkoğlu, G. Güven, T. Kutsal, E. Bişkin Hacettepe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, Beytepe, Ankara, Türkiye e-posta: ÖZET Bu çalışmada, (poli(st/peg-eem/dmapm) terpolimer katyonik nanopartiküller sentezlenmiş ve karakterize edilmiştir. Bu nanopartiküller ile GFP geni taşıyan plazmidin konjugat oluşturulması için en uygun koşullar saptanmıştır. Hücre kültür ortamlarında yapılan deneylerde, primer düz kas hücrelerine gen aktarımı incelenmiştir. Genetik modifikasyonun bu taşıyıcılar ile çok başarılı olarak sağlanabileceği gösterilmiştir. Anahtar Kelimeler: Restenoz, gen terapi, düz kas hücresi, nanopartikül 1. GİRİŞ Kalp-damar hastalıkları, yaklaşık 17 milyon/yıl gibi çok büyük bir sayıyla, dünyada en çok ölüme neden olan hastalıkların başında gelmektedir. Bu hastalıklar ülkemizde de en önemli halk sağlığı sorunlarından birisidir. Türkiye de yaklaşık 2 milyon koroner kalp hastası bulunmakta ve bu hastaların yılda 130 bini hayatını kaybetmektedir. Koroner arterlerin daralıp tıkanması, kalp krizi ve ölümle sonuçlanabilecek önemli bir patojenik durumdur ve giderilmesi için ilk akla gelen ve günümüzde yaygın olarak başvurulan stent uygulamasıdır li yılların başında klinik uygulamaya giren metalik (çıplak) stent uygulamasında, özellikle karmaşık yapıdaki lezyonlu hastalarda %30-60 sıklıkla açılan damarın tekrar kapanması ( Stent-restenozu ) gözlenmektedir [1]. Bunun önlenmesi için ilaç-salan stentler ( drug-eluting stents ) yıllarında klinik olarak uygulamaya girmiştir [2]. Çok uzun dönemli klinik bulgular olamamasına karşın tekrar kapanma sıklığının %20 lere kadar çekildiği rapor edilmiştir. Çıplak stente göre çok pahalı da olsa Türkiye de dahi ilaç-salan stent uygulaması özellikle ekonomik durumu uygun olan hastalarda ilk tercih haline gelmiştir. Gen terapisi günümüzde yaygın olarak çalışılan ve gelecekte birçok hastalığın kalıcı tedavisinde önemli rol oynayacağına inanılan, dolayısıyla büyük ilgi gören önemli bir tedavi yöntemidir [3]. Gen terapisinde, çıplak DNA veya uygun taşıyıcılar (vektörler) kullanılarak hedef hücreye gen aktarımı söz konusudur. Koroner stentler restenoz oranını %15-20`lere düşürmüştür. Restenozun tek haneli rakamlara düşürmek için üzerinde en çok durulan yaklaşımlardan birisi de gen aktarımının uygulanmasıdır [4]. Tarafımızdan başlatılan bu yöndeki çalışmalarda, temel amaç düz kas hücrelerinin proliferasyonun, ve böylece restonozu önleyen genetik bilginin bu hücrelere aktarılmasıdır. Bunun için nanopartikül formunda yeni bir polimerik taşıyıcı geliştirilmiştir. Nanopartikül formundaki bu taşıyıcı ile model bir geni (GFP geni) taşıyan

2 plazmidin aktarımda kullanılabilirliği araştırılmıştır. Yapılan çalışmaların sonuçları burada özet olarak sunulmuştur. 2. DENEYSEL YÖNTEMLER 2.1. Polikatyonik Nanopartiküllerin Üretimi Polimerizasyonlar su içinde yağ (o/w) sisteminde yüzey aktif madde içermeyen emülsiyon polimerizasyonu yöntemiyle gerçekleştirilmiştir. Çalışmada kullanılan ana monomer stiren (St) Sigma (ABD) firmasından temin edilmiştir ve kullanılmadan önce distile edilmiştir. Katyonik komonomer N-[3-(dimetil amino) propil] metakrilamid (DMAPM) ve stabilizör poli(etilenglikol) etil eter metakrilat (PEG-EEM)(n=3) Sigma (ABD) firmasından, katyonik başlatıcı 2,2 -azobis (2-metil propion amidin) dihidroklorür (V-50) Aldrich (ABD) firmasından satın alındığı gibi kullanılmıştır. Dağıtma ortamı ise distile sudur ml Stiren, 0.1 ml DMAPM, 0.1 ml PEG-EEM ve 0.03 g V ml hacminde sızdırmaz cam reaktör içinde yer alan 120 ml distile suya eklenmiştir. Ortam ph sı 0.1 N lik standart hidroklorik asit çözeltisi yardımıyla e ayarlanmıştır. Polimerizasyon öncesi reaktörden su fazındaki çözünmüş oksijeni uzaklaştırmak amacıyla 5 dk süreyle saf azot gazı geçirilmiştir. Polimerizasyonlar 50 ve 60 de, sıcaklık kontrollü çalkalamalı su banyosunda (Köttermann Laborteknik, Almanya) 70 vuru/dak hızda çalkalanan reaktörlerde gerçekleştirilmiştir Polimerizasyon süresi yaklaşık 24 saattir. Polimerizasyon sonrası elde edilen lateksler ortamda bulunan reaksiyona girmemiş monomerlerin uzaklaştırılması amacıyla sırasıyla metanol ve su ile yıkanmıştır Nanopartikül-Plazmid DNA Konjugatlarının Hazırlanması Hücreye aktarmada ve gen ekspresyonunun (protein sentezinin) gösterilmesinde model gen olarak kullanılan yeşil floresan protein (GFP) sentez genini taşıyan PEGFP-N3 plazmidi (olontech, ABD) kullanılmıştır. Bu plazmid önce E.oli de üretilmiş ve Qiagen Inc. (Almanya) saflaştırma kiti ile saflaştırılmıştır. Daha sonra GFP genlerini kodlayan plazmid kullanılarak plazmid/nanopartikül konjugatları hazırlanmıştır. Bunun için en uygun olduğu saptanan koşullar şöyledir: polimer/plazmid DNA oranı: 180 μg polimer/2 μg plazmid; ortam ph sı:7.4; sıcaklık: 25 ve etkileştirme süresi ise 15 dak Düz Kas Hücrelerinin Elde Edilmesi ve MMT Testi Düz kas hücreleri (DKH) dana fetus aort damarından izole edilmiştir. Hücreler uygun kültür koşullarında inkübe edildikten sonra morfolojik değişiklikler ve hücre sayıları ışık mikroskobu ile takip edilmiştir. Primer düz kas hücreleri 96-gözlü kültür kabına, her kuyuda 30x10 3 olacak şekilde ekilmiş, %10 fetal kalf serum, %1 penisilin-streptomisin antibiyotik içeren DMEMF12 kültür ortamında çoğaltılmıştır ve 24 saat (37 o 5% O 2 ) inkübasyona bırakılmıştır. Daha sonra kuyulara taze besi ortamı konularak, sitotoksitesi belirlenecek polimer kuyulara ilave edilmiştir. Bu çalışmada polimer miktarı her kuyuda 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 ve15 μl olacak şekilde seçilmiştir. Ertesi gün tekrar taze besi ortamı ilave edilerek ve kuyulara 13μL MTT (0,5mg/mL) çözeltisi eklenerek, 4 saat karanlıkta

3 inkübe edildikten sonra oluşan formazan kristalleri (0,08N Hl içerir) izopropanol çözeltisi ile çözülerek 510nm de okunmuştur 3. DENEYSEL BULGULAR VE TARTIŞMA 3.1. Nanopartiküllerin Karakterizasyonu Yapılan çalışmanın ilk kısmında fonksiyonel grup içermeyen katyonik nanopartiküller yüzey aktif madde içermeyen emülsiyon polimerizasyonu yöntemiyle üretilmiştir. Polimerizasyonlar St, DMAPM ve PEG-EEM (n=3) monomerlerinde bulunan vinil grupları üzerinden zincir polimerizasyonu şeklinde yürümüş ve Şekil 1 de görülen kimyasal yapıda terpolimer nanopartiküller üretilmiştir. H 3 H 3 H 2 H H 2 H 2 x O y O z O NH (H 2 H 2 O) n 2 H 5 (H 2) 3 N H 3 H 3 Şekil 1. Poli(St/PEG-EEM/DMAPM) terpolimerinin molekül yapısı. Partikül boy/boy dağılımı ve yüzey yükleri Zeta Sizer ile analiz edilmiştir. 78 nm boyutlu (PI: 1.142) nanopartiküller 59.1 mv yüzey yüküne sahip iken, 200 nm boyutlu (PI: 1.066) nanopartiküllerin 54 mv yüke sahip olduğu bulunmuştur. Nanopartikül boyutu azaldıkça, Zeta Potansiyelin arttığı gözlenmiştir. Sentezlenen poli(st/peg- EEM/DMAPM) terpolimerinin yapısal analiz incelemesi FTIR ve 1 H-NMR ile yapılmıştır. FTIR spektrumda karakteristik pikler sırasıyla, St e ait aromatik benzen halkası (= gerilmesi) 1600 cm -1 de, DMAPM ye ait =O ya bağlı N-H düzlem içi eğilmesi 1650 cm -1 de ve PEG-EEM e ait =O piki 1730 cm -1 da görülmektedir (Şekil 2). 1 H-NMR spektrumunda gözlenen piklerin terpolimer yapısında hangi gruba karşılık geldiği spektrum üzerinde gösterilmiştir (Şekil 3). Spektrumda görülen kimyasal kaymalar sırasıyla (27 de Hl 3 içinde-d1), δ ppm: stiren birimine ait (1) 1H, H (ana zincir) , (2) 2H, H 2 (ana zincir) 1.72, (3-7) 5H, H (benzen halkası) (geniş pikler) ; PEG-EEM birimine ait (8) 2H, H 2 (ana zincir) , (9) 3H, H , (10,11) 2H, H , (12) 2H, H , (13) 3H, H ; DMAPM birimine ait (14) 2H, H 2 (ana zincir)1.98, (15) 3H, H , (16) 1H, NH (geniş pik) , (17-19) 2H, H 2 (geniş pik) , (20-21) 3H, H piklerdir.

4 Şekil 2. Poli(St/PEG-EEM/DMAPM) terpolimerinin FTIR spektrumu. Şekil 3. Poli(St/PEG-EEM/DMAPM) terpolimerinin 1 H-NMR spektrumu Nanopartikül-Plazmid DNA Konjugatları GFP sentezleyen geni taşıyan plazmid, model olarak kullanılmıştır. Bu gen hücre içinde eksprese olduğunda, hücrede floresan ışıkta yeşil renk ortaya çıkmaktadır. Çıplak plazmidin boyu ve yüzey yükü Zeta Sizer ile ölçüldüğünde sırasıyla 740 nm ve -21 mv olarak bulunmuştur. Daha sonra plazmid ve nanopartiküller etkileştirilerek konjugatlar hazırlanmıştır. Nanopartikül-plazmid DNA konjugatlarının, Zeta-Sizer ile ölçülen ortalama boyları sırasıyla 104 nm ve 331 nm dir. Zeta Potansiyel yükleri ise sırasıyla 45.3 mv ve 47.2 mv olarak belirlenmiştir. Görüldüğü gibi her iki boy polikatyonik nanopartikülünde plazmid DNA ile etkileşince boyları artmıştır. Terpolimerlerin plazmid DNA yı sıkıştırabilme özelliğine sahip olduğu gözlenmiştir. Negatif yüklü plazmid DNA ile etkileşim sonucu yüklerde, beklendiği gibi azalma olmuştur, ancak yine de yükler yüksek ve pozitif kalmıştır. Nanopartiküllerin sitotoksitesi MTT yöntemi ile saptanmıştır.yapılan çalışmada %76

5 üzerinde canlılık saptanmıştır. Çalışmanın diğer bölümünde sentezlenen kopolimerin yalnız başına hücre içine girebilme kabiliyeti araştırılmıştır. Buna göre, hücre içine floresan boya-işaretli polimer giriş verimi 78 and 200 nm boyutundaki partiküller için sırasıyla % 85 ve % 70 olarak belirlenmiştir. Gen ekspresyonu izlemek için ise önceki bölümlerde tanımlanan Kopolimer-Plazmid DNA konjugatları kullanılmıştır. DKH lerin içine giren polimerin, açılıp plazmid DNA yı serbest bırakması için hücreler 10 dak 25 de inkübe edilmiştir ve 3 gün süre ile hücreler takip edilmiştir. Burada kullanılan kopolimer floresan işaretli değildir. Dolayısıyla floresan mikroskobu ile yeşile boyandığı gözlenen hücreler GFP nin eksprese olduğu hücrelerdir. Burada optik ve floresan mikroskoplar (Şekil 5 ve 6) ile çekilen transfeksiyon sonunda elde edilen görüntülerden boyanan hücrelerin sayısı toplam hücre sayısına bölünüp ve 100 ile çarpılarak gen ekspresyon yüzdesi bulunmuştur. Burada elde edilen gen ekspresyon verimleri ise küçük boyuttaki partikül için % 68, diğeri için yaklaşık % 60 olarak bulunmuştur. (a) (b) Şekil nm boyutlu nanopartiküller ile DKH ların gen ekspresyonu: (a) Işık mikrokop ve (b) floresan mikroskop görüntüleri. 4. SONUÇ (a) (b) Şekil nm boyutlu nanopartiküller ile DKH ların gen ekspresyonu: (a) Işık mikrokop ve (b) floresan mikroskop görüntüleri. Bu çalışma kapsamında üretilen katyonik nanopartiküller ile düz kas hücrelerinin hücre kültür ortamlarında çok başarılı bir şeklide transfekte edilebileceği gösterilmiştir. 5. TEŞEKKÜR Bu çalışma TÜBİTAK tarafından (Proje No: 104S334) ile desteklenmiştir.

6 6. KAYNAKLAR [1] MGaras, S.M., Huber P., Neal A.S., Overview of therapies for prevention of restenosis after coronary interventions, Pharmacology & Therapeutics, 92:165, [2] Salam, M.A., Suwaidi, A.J., Holmes, D.R., Drug-Eluting oronary Stents, urr Probl ardiol, 8: 119, [3] Niidome T., Huang L. Gene Therapy Progress & Prospects: non-viral Vectors. Gene Therapy, 9:1647, [4] Quark, R., Holvoet, P., Restenosis and gene therapy, Exp. Opin. Biol. Ther., 1:79, 2001.

POLĠ(AKRĠLAMĠT-KO-ALLĠL METAKRĠLAT) SENTEZĠ ve BOYA GĠDERĠMĠNDE KULLANIMI

POLĠ(AKRĠLAMĠT-KO-ALLĠL METAKRĠLAT) SENTEZĠ ve BOYA GĠDERĠMĠNDE KULLANIMI ÖZEL EGE LĠSESĠ POLĠ(AKRĠLAMĠT-KO-ALLĠL METAKRĠLAT) SENTEZĠ ve BOYA GĠDERĠMĠNDE KULLANIMI Merve SAĞYATANLAR, Aziz Berkay YILDIRIM DanıĢman Öğretmen: AyĢe TÜRKER 2013 ĠZMĠR ĠÇERĠK LĠSTESi PROJENĠN AMACI...

Detaylı

METİL METAKRİLATIN İZO-BÜTİL METAKRİLAT İLE ÜÇ KOLLU KOPOLİMERLERİNİN SENTEZİ, KARAKTERİZASYONU VE MONOMER REAKTİVİTE ORANLARININ BELİRLENMESİ

METİL METAKRİLATIN İZO-BÜTİL METAKRİLAT İLE ÜÇ KOLLU KOPOLİMERLERİNİN SENTEZİ, KARAKTERİZASYONU VE MONOMER REAKTİVİTE ORANLARININ BELİRLENMESİ ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2009, Volume: 4, Number: 2, Article Number: 3A0005 NATURE SCIENCES Received: December 2008 Accepted: March 2009 Series : 3A ISSN : 1308-7304 2009

Detaylı

TÜRKİYE KİMYA SANAYİCİLERİ DERNEĞİ

TÜRKİYE KİMYA SANAYİCİLERİ DERNEĞİ TÜRKİYE KİMYA SANAYİCİLERİ DERNEĞİ 27.cı Yıl KİMYASAL FORUM E-BÜLTEN Eylül 2013 Bu Sayıdaki Konularımız Editörden KİMYA SANAYİİ İÇİN ELZEM GİRİŞİM: Marmara da Kimya Endüstri Parkı Konu Yazar Sayfa No.

Detaylı

AKAROLOJİDE MOLEKÜLER BİYOLOJİ ve PROTEOMİK UYGULAMALARI

AKAROLOJİDE MOLEKÜLER BİYOLOJİ ve PROTEOMİK UYGULAMALARI AKAROLOJİDE MOLEKÜLER BİYOLOJİ ve PROTEOMİK UYGULAMALARI Yrd. Doç. Dr. Nabi Alper KUMRAL Uludağ Üniversitesi, Ziraat Fakultesi, Bitki Koruma Bölümü, Görükle, Bursa, akumral@uludag.edu.tr 1 1. NÜKLOTİDİN

Detaylı

ÖZET Yüksek Lisans Tezi SOL-GEL YÖNTEMİYLE HAZIRLANAN BAKIR OKSİT İNCE FİLMLERİN ELEKTRİKSEL, YAPISAL VE OPTİKSEL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ Özge HASANÇEBİ Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fizik

Detaylı

POLİ(AKRİLAMİD-KO-SODYUM AKRİLAT)/BENTONİT NANOKOMPOZİT HİDROJELLERİN SENTEZİ VE ŞİŞME DAVRANIŞININ İNCELENMESİ

POLİ(AKRİLAMİD-KO-SODYUM AKRİLAT)/BENTONİT NANOKOMPOZİT HİDROJELLERİN SENTEZİ VE ŞİŞME DAVRANIŞININ İNCELENMESİ Özet POLİ(AKRİLAMİD-KO-SODYUM AKRİLAT/BENTONİT NANOKOMPOZİT HİDROJELLERİN SENTEZİ VE ŞİŞME DAVRANIŞININ İNCELENMESİ Gülşah Yaşar a, Selva Çavuş*, İsmail Aydın a a Reoloji Laboratuvarı *İstanbul Üniversitesi,

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKURVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DKTRA TEZİ Serhan URUŞ VİTAMİN K 3 (2-METİL-1,4-NAFTKİNN) ÜN KATALİTİK SENTEZİ KİMYA ANABİLİM DALI ADANA, 2008 ÇUKURVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Detaylı

ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASI ŞARTNAMESİ. Ayrıntılı Bilgi İçin : Tel: (0212) 287 69 00 Faks: (0212) 287 46 79 E-posta: proje@mef.k12.

ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASI ŞARTNAMESİ. Ayrıntılı Bilgi İçin : Tel: (0212) 287 69 00 Faks: (0212) 287 46 79 E-posta: proje@mef.k12. Proje Rehberi 12. Şehir dışından gelecek proje sahibi öğrenciler ile danışman öğretmenlerin gelişgidiş (tren, otobüs, gemi), yol ücret bedelleri, yarışma salonunda ulaşım standı görevlilerince tarafınıza

Detaylı

Özgür LAFCI. Yüksek Lisans Tezi Kimya Anabilim Dalı Danışman: Prof. Dr. Ahmet SARI. Her hakkı saklıdır.

Özgür LAFCI. Yüksek Lisans Tezi Kimya Anabilim Dalı Danışman: Prof. Dr. Ahmet SARI. Her hakkı saklıdır. YENİ TİP KATI-KATI FAZ DEĞİŞİM MADDELERİ OLARAK POLİ(STİREN-KO-ALLİLALKOL)-GRAFT-YAĞ ASİDİ KOPOLİMERLERİNİN SENTEZİ, KARAKTERİZASYONU VE ISIL ENERJİ DEPOLAMA ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ Özgür LAFCI Yüksek

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KLİNİK BAKTERİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI ANABİLİM DALI. Dr. Mustafa İshak YILDIRIM

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KLİNİK BAKTERİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI ANABİLİM DALI. Dr. Mustafa İshak YILDIRIM T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KLİNİK BAKTERİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI ANABİLİM DALI Tez Yöneticisi Prof. Dr. Hamdi Murat TUĞRUL SEFAPERAZON-SULBAKTAM, İMİPENEM VE SEFEPİMİN ANTİBİYOTERAPİ

Detaylı

a) Fare embriyonik fibroblast hücrelerinin dondurulması ve çözülmesi 11 a) Stromal hücre izolasyonu 12 b) Glandular hücre izolasyonu 12

a) Fare embriyonik fibroblast hücrelerinin dondurulması ve çözülmesi 11 a) Stromal hücre izolasyonu 12 b) Glandular hücre izolasyonu 12 EMBRİYONİK KÖK HÜCRE İZOLASYONU VE KÜLTÜRÜ İçindekiler Giriş 4 1. Gerekli Kimyasallar ve Materyaller 4 1.1. Kök Hücre Kültürü Amaçlı Kullanılan Plastik ve Cam malzemeler 4 1.2. Kök Hücre Kültür Ortamı

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ ATMALI FİLTRELİ KATODİK VAKUM ARK DEPOLAMA YÖNTEMİYLE ÇİNKO NİTRÜR (Zn 3 N 2 ) ÜRETİMİ VE OPTİKSEL ÖZELLİKLERİ FİZİK ANABİLİM DALI ADANA,

Detaylı

TEKSTİL VE METAL SANAYİ ARITMA ÇAMURLARININ SUSUZLAŞTIRMA İŞLEMLERİNİN İNCELENMESİ

TEKSTİL VE METAL SANAYİ ARITMA ÇAMURLARININ SUSUZLAŞTIRMA İŞLEMLERİNİN İNCELENMESİ TEKSTİL VE METAL SANAYİ ARITMA ÇAMURLARININ SUSUZLAŞTIRMA İŞLEMLERİNİN İNCELENMESİ Canan BAKKAL a, Hacer Elif ÖZÇELİK b, Dilek CANTÜRK c, Erdal KARADURMUŞ d a Hitit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi,

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ. Plastik Esaslı Malzemelerin Isıl Şekil Verme Özelliklerinin İncelenmesi. Mak. Müh.

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ. Plastik Esaslı Malzemelerin Isıl Şekil Verme Özelliklerinin İncelenmesi. Mak. Müh. T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Plastik Esaslı Malzemelerin Isıl Şekil Verme Özelliklerinin İncelenmesi Mak. Müh. Olcay EKŞİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Makine Mühendisliği Ana Bilim Dalı Tez Yöneticisi:

Detaylı

ÇM 208 ÇEVRE MİKROBİYOLOJİSİ LABORATUVAR KİTAPÇIĞI

ÇM 208 ÇEVRE MİKROBİYOLOJİSİ LABORATUVAR KİTAPÇIĞI 1 ÇM 208 ÇEVRE MİKROBİYOLOJİSİ LABORATUVAR KİTAPÇIĞI Dersin Sorumluları: Yrd. Doç. Dr. Evrim Karaçetin Arş. Gör. Hamdi Mıhçıokur Arş. Gör. Ömür Gökkuş Arş. Gör. Taner Azgın 2 ÇM 208 ÇEVRE MİKROBİYOLOJİSİ

Detaylı

XX. Ulusal Biyofizik Kongresi Bilimsel ve Sosyal Programı

XX. Ulusal Biyofizik Kongresi Bilimsel ve Sosyal Programı XX. Ulusal Biyofizik Kongresi Bilimsel ve Sosyal Programı 22 EKİM 2008 Çarşamba 17 00 18 45 Kayıt Mersin Üniversitesi Prof. Dr. Uğur Oral Kültür Merkezi 19 00 Açılış Kokteyli Kır Kahvesi 23 EKİM 2008 Perşembe

Detaylı

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTROKİMYASAL OLARAK BÜYÜTÜLEN ZnSe İNCE FİLMLERİNİN YAPISAL, OPTİKSEL VE ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLERİNİN VE HETEROEKLEM UYGULAMALARININ ARAŞTIRILMASI

Detaylı

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ YER FISTIĞI KABUĞUNDAN ÜRETİLEN POLİÜRETAN TİPİ KÖPÜK İLE SAFRANİN VE REMAZOL BRİLLANT BLUE R NİN ADSORPSİYONUNUN İNCELENMESİ

Detaylı

Evsel Nitelikli Arıtma Çamurlarının Stabilizasyonla Bertaraf Alternatifleri: İstanbul Örneği

Evsel Nitelikli Arıtma Çamurlarının Stabilizasyonla Bertaraf Alternatifleri: İstanbul Örneği Evsel Nitelikli Arıtma Çamurlarının Stabilizasyonla Bertaraf Alternatifleri: İstanbul Örneği Şenol Yıldız, Elif Yılmaz, Esra Ölmez İstaç A.Ş., Piyalepaşa Bulvarı No.74, Şişli,34379,İstanbul. Özet İstanbulda

Detaylı

Süperhidrofobik Yüzey Üzerinde Duran Sıvı Mikrodamlaların İnceltilmiş Optik Fiber ile Ultrayüksek Çözünürlükte Optik Spektroskopisi.

Süperhidrofobik Yüzey Üzerinde Duran Sıvı Mikrodamlaların İnceltilmiş Optik Fiber ile Ultrayüksek Çözünürlükte Optik Spektroskopisi. Süperhidrofobik Yüzey Üzerinde Duran Sıvı Mikrodamlaların İnceltilmiş Optik Fiber ile Ultrayüksek Çözünürlükte Optik Spektroskopisi Proje No: 109T734 Doç. Dr. Alper KİRAZ Yasin KARADAĞ HAZİRAN 2012 İSTANBUL

Detaylı

TÜRK İMMUNOLOJİ DERNEĞİ AKAN HÜCRE ÖLÇER ALT GRUBU KILAVUZ BİLGİLER - 1. LENFOSİT İMMUNFENOTİPLEMESİ için KILAVUZ BİLGİLER

TÜRK İMMUNOLOJİ DERNEĞİ AKAN HÜCRE ÖLÇER ALT GRUBU KILAVUZ BİLGİLER - 1. LENFOSİT İMMUNFENOTİPLEMESİ için KILAVUZ BİLGİLER LENFOSİT İMMUNFENOTİPLEMESİ için KILAVUZ BİLGİLER İlk Çalışma Kopyası Eylül 2010 Akan Hücre Ölçer (Flow Cytometry) Alt Komitesi tarafından hazırlanan bu kılavuz bilgiler, Türk İmmunoloji Derneği web sitesine

Detaylı

GIDA MÜHENDĐSLĐĞĐ ANABĐLĐM DALI

GIDA MÜHENDĐSLĐĞĐ ANABĐLĐM DALI ÇUKUROVA ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ YÜKSEK LĐSANS TEZĐ Fatma OR KAHRAMANMARAŞ TA ÜRETĐLEN MARAŞ USULÜ DONDURMALARIN MĐKROBĐYOLOJĐK KALĐTELERĐNĐN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ ÜZERĐNE BĐR ARAŞTIRMA GIDA MÜHENDĐSLĐĞĐ

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Huriser BALCI AKILLI (FONKSİYONEL) TEKSTİLLER, SEÇİLMİŞ KUMAŞLARDA ANTİBAKTERİYEL APRE VE PERFORMANS ÖZELLİKLERİ TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM

Detaylı

Gıda Maddelerinde Trans Yağ Asiti İçeriklerine Ait Verilerin Toplanması ve Değerlendirilmesi

Gıda Maddelerinde Trans Yağ Asiti İçeriklerine Ait Verilerin Toplanması ve Değerlendirilmesi Gıda Maddelerinde Trans Yağ Asiti İçeriklerine Ait Verilerin Toplanması ve Değerlendirilmesi Gamze KAHYAOĞLU Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi

Detaylı

Çalışmanın hastalığın erken teşhis ve tanısının konmasında izlenecek sağlık politikalarına yardımcı bilgiler vermesi beklenmektedir.

Çalışmanın hastalığın erken teşhis ve tanısının konmasında izlenecek sağlık politikalarına yardımcı bilgiler vermesi beklenmektedir. 1. GİRİŞ ve AMAÇ Pineal bez ve salgıladığı en önemli madde olarak bilinen melatonin son yıllarda gittikçe artan sayıda bilimsel araştırmaya konu olmuş ve olmaya devam edeceği düşünülmektedir. Melatonin

Detaylı

TEKNİK RAPOR BELEDİYE ARITILMIŞ ATIKSU VE BİYOKATILARINDA BULUNAN MİKROORGANİZMALAR ÜZERİNE GAMA RADYASYONUN ETKİSİ

TEKNİK RAPOR BELEDİYE ARITILMIŞ ATIKSU VE BİYOKATILARINDA BULUNAN MİKROORGANİZMALAR ÜZERİNE GAMA RADYASYONUN ETKİSİ TÜRKİ YEAT OME NE RJ İ S İ KURUMU TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU TEKNİK RAPOR BELEDİYE ARITILMIŞ ATIKSU VE BİYOKATILARINDA BULUNAN MİKROORGANİZMALAR ÜZERİNE GAMA RADYASYONUN ETKİSİ 2008 TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI FATİH SULTAN MEHMET EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ İÇ HASTALIKLARI KLİNİĞİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI FATİH SULTAN MEHMET EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ İÇ HASTALIKLARI KLİNİĞİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI FATİH SULTAN MEHMET EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ İÇ HASTALIKLARI KLİNİĞİ HOSPİTALİZE EDİLEN GERİATRİK HASTALARDA BESLENME BOZUKLUĞUNUN KOGNİTİF FONKSİYONLAR, DEPRESYON VE YAŞAM KALİTESİ

Detaylı

ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ

ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ 8 MAYIS 2015 Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Temel Bilimleri ve Laboratuvarları BinasıBilkent/Ankara YBU Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Detaylı

T.C NĠĞDE ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ KĠMYA ANABĠLĠM DALI

T.C NĠĞDE ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ KĠMYA ANABĠLĠM DALI T.C NĠĞDE ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ KĠMYA ANABĠLĠM DALI BAKIR ÜZERĠNE NĠKEL-TUNGSTEN ALAġIMLARININ ELEKTROKĠMYASAL OLARAK KAPLANMASI VE ELEKTROKATALĠTĠK DAVRANIġLARININ BELĠRLENMESĠ YAVUZ SÜRME

Detaylı

Edip TOSUN Farmasötik Kimya Anabilim Dalı. Tez Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Kadir Özden YERDELEN

Edip TOSUN Farmasötik Kimya Anabilim Dalı. Tez Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Kadir Özden YERDELEN BÜT-2-ENDOİK ASİT BİS-(BENZİL-FENİL-AMİT) TÜREVİ BİLEŞİKLERİN SENTEZİ, ASETİLKOLİNESTERAZ VE BUTİLKOLİNESTERAZ ENZİMLERİNE KARŞI AKTİVİTELERİNİN ARAŞTIRILMASI Edip TOSUN Farmasötik Kimya Anabilim Dalı

Detaylı