þube baþkanýmýzdan Çok kýymetli ve saygýdeðer meslektaþlarým,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "þube baþkanýmýzdan Çok kýymetli ve saygýdeðer meslektaþlarým,"

Transkript

1

2

3

4

5 þube baþkanýmýzdan Çok kýymetli ve saygýdeðer meslektaþlarým, Bilindiði gibi Dünyamýz ve ülkemiz ekonomik kriz ile sarsýlmaktadýr. Bu durum sanayicilerimiz baþta olmak üzere tüm vatandaþlarýmýzý yakýndan etkilemektedir. Global ekonomik krizden etkilenen iþletmelerimizin katma deðer zincirinde aldýklarý pay gittikçe azalmakta, kâr marjlarý düþmektedir. Ülkemiz insanýnýn böyle ekonomik krizlerle uðraþmasý oldukça üzücüdür. Bu gün itibarý ile, Ülkemiz ve Konya mýz sanayiinde yaþanmakta olan ciddi sýkýntýlar mevcuttur. Bir çok büyük iþletmenin kapandýðý, bir çok iþletmenin küçülme politikalarýna yöneldiði, ücretsiz izinlerin kullandýrýldýðý, iþçi çýkarmalarýn had safhalara çýktýðý bu dönemde, gerçeklerden kaçmak sorunlarý ortadan kaldýrmamakta aksine daha da derinleþtirmektedir. Krizi derinleþtiren faktörlerden olan halkýn moral durumunu etkileyen olumsuz açýklamalardan kaçýnmak gerekli fakat, gerçekleri tamamen görmezden gelmekte maalesef sorunlarý çözmemektedir. Ýsmail ÖZKARAKAYA MMO Konya Þube Baþkaný Tarým, inþaat, ulaþým, madencilik,... gibi bir çok hizmet sektörlerinin büyüyüp modernize olmasýnda sanayinin etkisi çok büyüktür. Tam ortasýnda bulunduðumuz bu kriz ortamýnda yapýlmasý gereken, taahhüt edilen teþvik söylemlerinin yerine getirilmesi, sözlerin havada kalmamasýdýr. Üretimin artmasý için öncelikle bölgesel olarak lokomotif sektörlerin kurulmasý ve gereken teþviklerin verilmesi gerekmektedir. Yapacaðý yatýrýmda kararsýz kalan ve nereye yatýrým yapacaðýný bilemeyen giriþimcilerimize yol gösterilerek yatýrýmlarýn olumlu deðerlendirilmesi saðlanmalýdýr. Üretimin bel kemiði olan KOBÝ lere mali ve bürokratik desteðin tarafsýz ve adil daðýtýlarak onlarýn geliþmelerine yardýmcý olunmalýdýr. Ýthalatçý bir ekonomik dýþ politikadan bir an evvel vazgeçilmeli ve daha ucuz bir üretim için çalýþýlmalýdýr. Ülkemiz gündemi birlik, beraberlik ve üretim olmalýdýr. Sanayicimizin problemlerinin çözülmesi için problemler konuþulmalý, eþit rekabet þartlarý oluþturulmalý, projeler üretilmeli ve bu projeler desteklenerek uygulamaya sokulmalýdýr. Þehrimiz için ihtiyaç olan gerçek açýlýþlar ve teþviklerin hayata geçirilmesi için ilgililerin gerekli çalýþmalarý yapmalarý gerekmektedir. Geçmiþ uygulamalardaki hatalardan dolayý geçmiþi sorgulamak, birbirimizi karalamak yerine gurur ve kibiri bir yana býrakarak yapýlan yanlýþlardaki kendi payýmýza dersler çýkarmalýyýz. Adýna KÜRESEL EKONOMÝ denen, acýmasýz çarklarý içerisinde bir birini yok etmekten fayda bekleyen insanlara prim tanýyan, insani deðerlerimizi yok eden, insanlarýmýzý birbirine düþman eden, orantýsýz güce dayanan, insani deðerlerden yoksun, acýmasýz düzenin parçasý olmak yerine eþitlik, bilgi, hak ve adaleti ön plana çýkaran, milletimizin gelenekleri ve kardeþliðin egemen olduðu bir düzenin saðlanmasý için, ülkemiz ve þehrimizde öncelikle, yönetim kademesinde olan kurumlarýmýz ve sorumlularý birlik, beraberlik içerisinde üzerlerine düþen görevleri yapmalýdýrlar. Sorunlarý aþmak için her þeyden önce kuvvetli bir iradeye, birlik ve beraberliðe ihtiyaç vardýr. Kültürümüze tamamen yabancý olan Bana dokunmayan yýlan bin yaþasýn sözü yerine Ýstiklal þairimiz Mehmet Akif in söylediði gibi Toplu vurdukça yürekler, onu top sindiremez deyiþi ile hareket etmemiz gerekmektedir. Saygýlarýmla. Geçmiþ uygulamalardaki hatalardan dolayý geçmiþi sorgulamak, birbirimizi karalamak yerine gurur ve kibiri bir yana býrakarak yapýlan yanlýþlardaki kendi payýmýza dersler çýkarmalýyýz.

6 Mayýs - Haziran 2009 Yýl: 9 Sayý: 39 Ýki Ayda bir yayýnlanýr Basým Tarihi :

7 ÝÇÝNDEKÝLER 04 Konya da Araçlara LPG/CNG Dönüþümleri Yapan Yetkili Firmalar ile Þubemizde Toplantý Yapýldý 05 IX. Ulusal Tesisat Mühendisliðine Üyelerimizin Katýlýmý Saðlandý 07 Selçuk Üniversitesi Makina Mühendisliði Bölümü Mezuniyet Töreni Yapýldý 09 II. Serbest Müþavirlik, Mühendislik Hizmetleri ve Mesleki Denetim Kurultayý Yapýldý 11 MMO Basýn Yayýn ve Kütüphane Görevlileri Örgüt Ýçi Eðitimi Gerçekleþtirildi 12 MMO Proje Mesleki Denetim Faaliyetlerinde Görevlendirilen Teknik Görevlilerin Eðitimi Tamamlandý 13 Enerjiye Para Veriyoruz, Verimli Kullanmamýz Lazým 15 Metal Ýþleme Sektörünün Görkemli Buluþmasý Sona Erdi 16 V. Makina Tasarým ve Ýmalat Teknolojileri Mayýs - Haziran 2009 Yýl 9 Sayý 39 Kongresi II. Düzenleme Kurulu Toplantýsý Yapýldý 18 Devler Endüstri Mühendisliði Topluluðu (EMT) ile Buluþtu 20 III.Geleneksel Halý Saha Futbol Turnuvasýnda Alperenler Þampiyon 24 "Resimli Osmanlý Tarihi" Ýsimli Tiyatro Oyunu Üyelerimize Özel Gösterisi Düzenlendi 25 S. Ü. Endüstri Mühendisliði Bölümü Mezuniyet Törenine Yapýldý 26 Hastanelerimizde Yaþanan Ölümler Yapý Üretim, Denetim ve Ýþletimine Ait Yasal Mevzuatýmýzýn Bariz Bir Ayýbýdýr! Dönem III. Danýþma Kurulu Toplantýsý Yapýldý 30 "Konforlu ve Güvenli Binalar Ýçin Soðutma Tesisatý Önemlidir" 31 Klima Tesisatý Mühendis Yetkilendirme Kursu Düzenlendi 32 Ýþ Makinalarý Operatör Kurslarýmýz Devam Etmektedir 33 Miem Ocak Ayý Programý 34 Üyelerimizden Haberler 35 Basýnda Odamýz 48 Asansör Kontrol Merkezi

8 Konya da Araçlara LPG/CNG Dönüþümleri Yapan Yetkili Firmalar ile Þubemizde Toplantý Yapýldý 11 Nisan 2005 tarihinde LPG/CNG li araçlarýn son kontrollerini yapma ve montaj tespit raporu düzenleme yetkisini Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Makine Mühendisleri Odasýna vermiþtir. Bu tarihten bu yana Makine Mühendisleri Odasý etkinlik alanýnda bulunan Konya merkez ve ilçeleri ile Aksaray ve Karaman illerinde TSE den yetki almýþ LPG/CNG Yetkili Firmalarý tarafýndan montajlar yapýlmakta ve bu montajlar Makina Mühendisleri Odasý Konya Þubesi tarafýndan kontrol edilmektedir. Standartlar ve ilgili mevzuatlara uygun olarak yapýlan montajlar sonrasýnda Oda tarafýndan Montaj Tespit Raporlarý onaylanmakta ve bu araçlara Gaz Sýzdýrmazlýk Raporlarý verilmektedir. 18 Haziran 2009 günü þubemiz eðitim salonunda Konya da araçlara LPG/CNG dönüþümleri yapan yetkili firmalar ve yetkili mühendisleri ile bir toplantý yapýlmýþtýr. LPG/CNG sektöründe yaþanan sorunlar, LPG sistemlerindeki yeni uygulamalar, yetkili mühendislerin çalýþma koþullarý, firmalarýn ve mühendislerin talepleri gibi konular toplantýda deðerlendirilmiþtir. Toplantýya MMO Konya Þube Sekreteri Adnan KUNTOÐLU baþkanlýk yapmýþtýr. Þubemiz tarafýndan yapýlan Gaz Sýzdýrmazlýk Kontrollerinde dikkat edilen hususlar ve uyulmasý gereken mevzuatlar hakkýnda þube müdürü Levent ÞAM tarafýndan firma yetkililerine bilgi verilmiþtir. Sektörde hizmet eden yetkili mühendislerin özlük haklarýnýn iyileþtirilmesi ve ekonomik krizden etkilenen LPG dönüþüm firmalarýnýn sorunlarýnýn çözülmesinin amaçlandýðý toplantý samimi bir ortamda oldukça verimli bir þekilde gerçekleþtirilmiþtir. Þehrimizde LPG dönüþümü yapýlan araçlarýn tehlike oluþturmadan trafiðe çýkabilmeleri, vatandaþlarýmýzýn güven içerisinde araçlarýný kullanabilmeleri için þubemiz bundan sonrada LPG sektörü ili ilgili çalýþmalar yapmaya devam edecektir.

9 IX.ULUSAL TESÝSAT MÜHENDÝSLÝÐÝ KONGRESÝNE ÜYELERÝMÝZÝN KATILIMI SAÐLANDI 16. yýlýný dolduran IX. Ulusal Tesisat Mühendisliði Kongresi 6-9 Mayýs 2009 tarihleri arasýnda Makina Mühendisleri Odasý adýna Ýzmir Þubesi yürütücülüðünde Ýzmir de düzenlenmiþtir.kongreye MMO Konya Þubemizin komisyon üyeleri ve kongre delegelerinin katýlýmý saðlanmýþtýr. Kongre ile birlikte paralel tasarlanan TESKON+SODEX fuarý da Hannover Messe Sodeks Fuarcýlýk A.Þ. tarafýndan ayný tarihlerde gerçekleþtirilmiþtir. delege olmak üzere, 2800 i aþkýn mühendis, mimar, teknik eleman ile üniversite, meslek yüksek okulu ve meslek lisesi öðrencisi izlerken, fuar 6500 i aþkýn kiþi tarafýndan ziyaret edilmiþtir. Kongre ve fuar etkinliklerinin tamamý MMO Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi nde bulunan 9 salon ve 1600 m2 lik fuar alanýnda gerçekleþtirilmiþtir. Kongre 12 kurum ve kuruluþ 9 Üniversite tarafýndan desteklenmiþ olup, kongre boyunca toplam 45 oturumda 127 adet bildiri sunulmuþtur. Kongre sýrasýnda toplam 5 sempozyum, 11 seminer, 15 kurs, 1 panel ve 3 sabah toplantýsý gerçekleþtirilmiþtir. Kongre ile paralel düzenlenen TESKON+SODEX Fuarýna ise, sektörde ürün ve hizmet üreten temsilcilikleri ile birlikte 152 kuruluþ katýlmýþtýr. Kongreyi 1367 si kayýtlý Ülkemizde ve özellikle Ege Bölgesi nde zengin bir potansiyele sahip olan jeotermal enerji konusunda ayrýca "Jeotermal Enerji" baþlýklý iki gün süren bir seminer düzenlenmiþ olup bu kapsamda 23 bildiri sunulmuþtur. Kongremizde Ýzmir e yeni gelen doðal gaz ile ilgili de "Doðal Gazda Enerji Performansý" semineri düzenlenmiþ olup, bu kapsamda da 13 bildiri sunulmuþtur. Yukarýda belirtilen ve kongre boyunca süren seminerlere ilaveten, daha küçük zaman dilimlerinde gerçekleþtirilen seminerler ise, "Yüksek Yapýlar", "Yaðýþýn Toplanmasý ile Gri Atýk Suyun Deðerlendirilmesindeki Temel Planlamalar", "Hastanelerde Ýklimlendirme ve Havalandýrma", "Soðutma Suyu ve Ters Ozmoz

10 Tekniði", "Bina Otomasyon Yönetim Sistemleri - Deðiþen Enerji Politikalarýna Yönelik Uygulama Teknikleri ve Zorunluluklarý", "Yeþil Bina", "Pompalar ve Sistem Verimliliði", "Tesisatlarda Su Darbeleri ve Boru Hatlarý", "Sözlü Ýletiþim" - Diyalog Yönetimi + Sözsüz Ýletiþim Bedenimizin Dili" baþlýklarý ele alýnmýþtýr. yurt genelinde örgütlü yapýsýndan yaralanmak amacýyla, Odamýzýn da denetim mekanizmalarý içinde yer almasý saðlanmalýdýr. Bu konuda yapý denetim mevzuatýnda olduðu þekilde yanlýþ bir uygulamaya gidilmesi özellikle vurgulanmýþtýr. Kongre sonucunda aþaðýdaki konularýn kamuoyuna duyurulmasý karar altýna alýnmýþtýr sayýlý Enerji Verimliliði Kanunu yürürlüðe girmesi ve buna baðlý olarak yürütülen ikincil mevzuat çalýþmalarý katýlýmcýlar tarafýndan olumlu olarak deðerlendirilmiþtir. Enerji verimliliði mevzuatýna iliþkin olarak; Enerji verimliliði mevzuatý hazýrlýk çalýþmalarý sýrasýnda ilgili bakanlýklarýn meslek odalarý ve sektör temsilcileri ile temas kurmalarý, görüþ ve önerilerini alýp deðerlendirmeleri yöntemi baþarýlý bulunmuþ, bu iþbirliðinin mevzuatýn uygulama aþamasýnda da sürdürülmesi önerilmiþtir. Odamýz tarafýndan hazýrlanarak 2008 Haziran ayýnda Bayýndýrlýk Bakanlýðý yetkililerine teslim edilen KEP-SDM (konutlarda enerji performansýstandart deðerlendirme metodu) ne þekilde deðerlendirileceði konusuna Odamýza bilgi verilmesi gerektiði vurgulanmýþtýr. Mevzuatýn uygulama aþamasýnda zorluklara dikkat çekilerek yönetmeliðin uygulanabilir kýlýnmasý amacýyla enerji verimliliði denetim çalýþmalarý konusunda uzman kadrolarýndan ve Büyük bir bölümü deprem bölgesinde yer alan ülkemizde mevcut yasal mevzuatlarla düzenlenmiþ bulunan yapý üretim ve denetim süreci halihazýrda saðlýklý, güvenli ve çaðdaþ yapýlar yapýlmasýný saðlamamaktadýr. Planlama, tasarým, üretim ve denetim süreçlerinin yeniden düzenlenmesine ihtiyaç duyulmakta olup, meslek odalarýnýn da sürece daha etkin katýlýmýný saðlayacak yeni bir tasarým, üretim ve denetim süreci modelinin yaratýlmasý gerektiði önemle vurgulanmýþ ve 4708 Sayýlý Yapý Denetim Kanunu ile 3194 Sayýlý Ýmar Kanunu ve baðlý ikincil mevzuatýn bu model esas alýnarak yeniden düzenlenmesi önerilmiþtir. Ameliyathanelerin hijyenik klima ve havalandýrma tesisatlarý ile ilgili olarak odamýz adýna yayýmlanmýþ olan Hastane Hijyenik Alanlarýnýn Klima ve Havalandýrma Tesisat Proje Hazýrlama Easaslarý nýn ülkemizde hijyenik klima ve havalandýrma tesisatý standartý olarak yayýmlanmasý, Bu esaslarýn Saðlýk Bakanlýðýnca tüm yurtta hastanelerin hijyenik alanlarýnýn klima ve havalandýrma tesisatlarý konusunda proje hazýrlama, uygulama, teslim alma ve periyodik bakým esaslarý olarak kabul edilmesi bu tür tesisatlarýn uzman tesisat mühendislerince hazýrlanmasý ve odamýz tarfýndan denetlenmesi konusunda ilgili yönetmeliklerde deðiþikliðe gidilmesi dile getirilmiþtir.

11 Selçuk Üniversitesi Makina Mühendisliði Bölümü Mezuniyet Töreni Yapýldý T.C. Selçuk Üniversitesi Makina Mühendisliði Bölümü Mezuniyet Töreni 16 Haziran 2009 tarihinde Süleyman Demirel Konferans Salonunda gerçekleþtirilmiþtir. Mezuniyet törenine Þubemiz adýna Þube Müdürümüz M.Levent ÞAM katýlmýþtýr.törende bir konuþma yapan Þube Müdürümüz konuþmasýnda Sayýn Rektör Yardýmcým, Dekaným, Bölüm Baþkaným, TEKNOKENT Yönetim Kurulu Baþkaným, Kýymetli Öðretim Üyeleri, Genç Meslektaþlarým, Saygýdeðer Veliler; Deðerli Meslektaþlar; Türkiye miz sanayisi geliþmiþ ve saðlam temeller üzerine oturmuþ güçlü bir ülkedir. Gücünü gayretli ve çalýþkan mühendis kadrolarýndan almaktadýr. Bu insanlarý sayesinde ülkemiz daha da güçlenecek ve dünya medeniyetleri içerisinde layýk olduðu en güzel yeri alacaktýr. Yüksek teknolojinin kullanýldýðý günümüzde daha da geliþmemiz ve ileriye dönük saðlam adýmlar atabilmemiz; bilim adamý, sanayici ve mühendis kadrolarýmýz arasýndaki sýký baðýn kurulmasý ile mümkün olacaktýr. Güçlenmemiz açýsýndan ülkemizin bu sýký iliþkilere olan ihtiyacý iyice artmýþtýr. Dünyaya bakýldýðýnda geliþmiþ ülkelerin gücünün, ilim ve teknolojide göstermiþ olduklarý Þahsým ve Makina Mühendisleri Odasý Konya Þubesi Yönetim Kurulu adýna hepinizi saygý ile selamlarým.

12 baþarýlara baðlý olduðu görülür. Hammaddenin kaliteli bir ürüne dönüþtürülmesi mühendis kadrolarýmýzýn geliþmiþ teknolojileri iyi bir þekilde sanayiye uygulamasý ile mümkün olur. Sanayimizin daha fazla geliþebilmesi ve kendini yenileyebilmesi için mühendislerimiz ile sýký diyaloglara ihtiyaç vardýr. sizden beklediklerinin farkýnda olmanýzý ve buna göre iþ hayatýnýza dört elle sarýlmanýzý gönülden arzu etmekteyiz. Ýþletmelerde yürüteceðiniz projelerle daha verimli bir çalýþma ortamý, hayatýndan memnun ve refah seviyesi yükselmiþ çalýþanlar, sosyal sorumluluðunu yerine getiren bir iþletme kültürü ile yönetim becerisi geliþmiþ giriþimciler oluþmasýný saðlamanýz en büyük temennimizdir. Ülkemizin büyüklüðünü devam ettirecek temel koþullardan birisi bilgi ve bilgi teknolojileri konularýnda kamu ve özel kesimin görüþ ve katkýlarýndan yararlanarak ülke yararýna strateji oluþturacak ve bu stratejiye uygun uygulamalar yapacak bir düzenin ve altyapýnýn kurulmasýdýr. Bu ise bilginin etkin bir þekilde kullanýlmasý ile mümkün olabilecektir. Teknoloji ve geliþme denince bilgi kaynaðý olarak ilk akla gelen mühendistir. Sevgili Genç Meslektaþlarým; Sizler ülkemizin gerek ekonomik gerekse sosyal kalkýnmasý anlamýnda umut baðladýðý genç mühendislerimiz olarak iþ hayatýna adým atmaktasýnýz. Ýlk adýmlarýnýzý atarken ülkemizin Öðrenciliðiniz boyunca Makina Mühendisleri Odasý olarak sizlerin hep yanýnda olduk. Staj yerlerinizin bulunmasýnda, mezuniyet etkinliklerinin desteklenmesinde, çeþitli sosyal ve teknik etkinliklerin düzenlenmesinde, bilgi kaynaklarýnýn elde edilmesinde, sanayi ile iliþki kurulmasýnda ve birçok faaliyetin gerçekleþtirilmesinde Oda olarak sizlere hep destek olmaya çalýþtýk. Öðrenci üyelik faaliyetlerini hep beraber gerçekleþtirdik. Þimdiye kadar olduðu gibi þimdiden sonrada hep yanýnýzda olmaya devam edeceðiz. Artýk sizler seçkin bir camia olan mühendis camiasýnýn bir temsilcisi ve mensubusunuz. Makina Mühendisleri Odasý Konya Þubesi ve þahsým adýna mezuniyetinizin sizlere, ailelerinize ve ülkemize baþarýlar getirmesini temenni eder, ömrünüz boyunca mutluluðun hep yanýnýzda olmasýný dilerim. Saygýlarýmla... dedi. Konuþmalarýn ardýndan mezun olan genç makina mühendislerine mezuniyet belgeleri verilmiþtir. Yaþantýlarý boyunca hep yanlarýnda olacaðýmýz genç meslektaþlarýmýza baþarýlar dileriz.

13 II. Serbest Müþavirlik, Mühendislik Hizmetleri ve Mesleki Denetim Kurultayý Yapýldý TMMOB Makina Mühendisleri Odasý tarafýndan düzenlenen ve 18 Þubemizde düzenlenen yerel kurultaylarda seçilen delegelerin katýlýmýyla toplanan "II. Serbest Müþavirlik, Mühendislik Hizmetleri ve Mesleki Denetim Kurultayý", Mayýs 2009 tarihlerinde Ankara'da gerçekleþtirildi. Þubemiz görüþleri Yönetim Kurulumuz ve üyelerimiz tarafýndan dile getirilmiþtir. Makina Mühendisleri Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ, kurultayýn açýlýþýnda þöyle konuþtu: Mekanik Tesisat Hizmetleri ve Proje Uygulamalarý, AÝTM Hizmetleri ve Proje Uygulamalarý Doðalgaz Hizmetleri ve Proje Uygulamalarý, Asansör Hizmetleri ve Proje Uygulamalarý Oturumu þeklinde dört ayrý oturum halinde düzenlenen kurultayýn açýlýþ konuþmasý Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ tarafýndan yapýldý. OOda Baþkanýnýn konuþmasýndan sonra Oda Yönetim Kurulu Sekreteri Ali Ekber ÇAKAR tarafýndan Odamýzýn SMM Hizmetleri ve Mesleki Denetim Çalýþmalarýyla ilgili bir sunum yapýldý. Þube Yönetim Kurulumuz ile SMM, Doðalgaz ve Tesisat Komisyon üyelerimizin de katýldýðý Kurultayda, SMM hizmetleri, Mesleki Denetim Uygulamalarý ve Mekanik Tesisat konusunda Kurultayýmýzýn amacý, serbest müþavir mühendis üyelerimizin sorunlarýnýn tartýþýlmasý, hizmet kalitesinin artýrýlmasý, üyelerimiz arasýnda haksýz rekabetin önlenmesi, hizmet sunumu ve denetim süreçlerine iliþkin mevzuatýn deðerlendirilmesi ve Oda çalýþmalarýna yön verecek çözüm önerilerinin oluþturulmasýdýr. SMM Hizmetleri kapsamýna giren çalýþma alanlarýnýn korunmasý ve geliþtirilmesi ve bu kapsamda mekanik tesisat, doðalgaz, AÝTM ve asansör hizmetleri alanýndaki çalýþmalarýmýz Odamýzýn baþlýca faaliyetleri arasýnda yer almaktadýr. Takdir edilir ki; kamu, toplum yararý ve meslek çýkarlarý doðrultusunda faaliyet gösteren Odamýzca yürütülen mesleki hizmetlerde anlayýþ ve uygulama birliðinin saðlanmasý son derece önemlidir.

14 Bu kapsamda örgütlenen kurultayýmýz, tüm SMM üyelerimizin görüþ ve önerilerini yansýtmak amacýyla iki aþamalý olarak düzenlenmiþtir. Ýlk aþamada 18 Þubemizde Odamýza kayýtlý bütün SMM lerin çaðrýlý olduðu bölgesel yerel kurultaylar yapýlmýþtýr. Yerel kurultaylarýmýza katýlan üyelerimizce delege olarak seçilen siz deðerli üyelerimiz yerel kurultaylardan süzülen görüþler ýþýðýnda çalýþmalara son þeklini vereceksiniz. kapsamýndaki faaliyetlerin uzman makina mühendisleri tarafýndan yapýlmasý hususunda ýsrarcý olmuþ ve sonuç da almýþtýr. Yasada enerji verimliliði alanýnda danýþmanlýk, eðitim, etüt ve uygulama hizmetlerini yürütecek þirketlerin belgelendirilmesi, izlenmesi, bu alanda çalýþacak personelin eðitim ve belgelendirilmesinde Odamýz yetkili kuruluþlar arasýnda sayýlmýþ ve bu þirketlerde makina mühendisi çalýþtýrýlmasý zorunlu kýlýnmýþtýr. Yetki almaya yönelik baþvuru dosyamýz 1 Nisan da EÝEÝ ye sunulmuþtur. Mekanik Tesisat Hizmetleri, AÝTM Hizmetleri, Doðalgaz Hizmetleri ve Asansör Hizmetleri Proje ve Uygulamalarý Oturumlarýnda alýnacak kararlarýn ve yapýlacak önerilerin Oda çalýþmalarýna rehberlik edeceðini özellikle belirtmek istiyorum. Deðerli Meslektaþlarým, Odamýz, mekanik tesisat, araç projelendirme, asansör, yatýrým, iþyeri ruhsat proje ve iþletme hizmetlerinden oluþan SMM hizmetleriyle ilgili yürütme sorumluluklarý bulunan Bayýndýrlýk ve Ýskan Bakanlýðý, Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý, EPDK, EÝEÝ, yerel yönetimler gibi yetkili tüm kurumlarýn mevzuat düzenleme çalýþmalarýna da etkin bir þekilde müdahil olmaktadýr. Meslek uygulama alanlarýmýzýn geniþlemesi ve mesleki denetimde, meslek ve meslektaþ çýkarlarý temelinde Odamýzýn merkezi bir rol üstlenmesi için sürekli olarak uðraþ vermektedir. Bu anlayýþla yürütülen çalýþmalar sonucu, Odamýz, Enerji Verimliliði Yasasý ve baðlý yönetmeliklerde, meslek alanlarýmýz Odamýz çalýþma gruplarýnca hazýrlanan,"endüstriyel ve Evsel doðalgaz Dönüþüm Teknik Þartnameleri", "Asansör Ýþletme ve Bakým Yönetmeliði", "Sýcak Su Kazanlarýnýn Tesis Ýþletme ve Bakým Yönetmeliði" ile "Otomatik Olmayan Tartý Aletleri Periyodik Muayene Yönetmeliði" taslaklarýnýn ilgili kurumlarca yayýmlanmasý yönündeki giriþimlerimiz ise sürmektedir. AÝTM Yönetmeliði Taslaðýna iliþkin görüþ ve önerilerimiz ilgili mercilere sunulmuþ, LPG li araç denetimlerinde toplum güvenliði açýsýndan Odamýzýn oynadýðý merkezi rol korunmuþtur. Bu yönetmelik taslaklarý yaný sýra "Ayakta Teþhis ve Tedavi Yapýlan Özel Saðlýk Kuruluþlarý Hakkýnda Yönetmelik" ile "Özel Hastaneler Yönetmeliði"ne yönelik deðiþiklik önerilerimiz de ilgili Bakanlýða sunulmuþtur. Ýki gün önce Bursa daki hastane yangýnýnýn acý sonuçlarý Yapý Denetim Kanunu, Ýmar Kanunu ve baþta Binalarýn Yangýndan Korunmasý Hakkýnda Yönetmelik olmak üzere ilgili ikincil mevzuatýn, TMMOB ye baðlý Odalarýn denetim süreçlerinde aktif görev alacaðý bir þekilde yeniden düzenlenmesi gereksinimini ve mesleki yetkinliðin önemini bir kez daha gözler önüne sermiþtir. Bu konuda ýsrarcý olmaya devam edeceðiz. Odamýz, mühendis yetki ve sorumluluklarýný geliþtirme, mühendislik hizmetlerini denetlenebilir ve güvenilir kýlma; toplumun can ve mal güvenliðini saðlama ve uluslararasý standartlar doðrultusunda kurumsallaþma yolunda çalýþmalarýna devam edecektir."

15 MMO Basýn Yayýn ve Kütüphane Görevlileri Meslik Ýçi Eðitimi Gerçekleþtirildi Odamýz yayýn faaliyetlerinde yaþanan aksaklýk ve hatalarýn giderilmesi, yeni çalýþmalarýn programlanmasý, yayýn çalýþmalarýnýn standardize edilmesi ve kütüphane uygulamasýnýn tüm birimlerimizde yaygýnlaþtýrýlmasý amacýyla 8 Mayýs 2009 da Ankara Þube MÝEM salonunda bir günlük örgüt içi eðitim düzenlenmiþtir. Oda Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa YAZICI ve Oda Müdürü Arife KURTOÐLU nun açýþ konuþmasý ile baþlanan eðitime 18 þube ve merkezden toplam 27 kiþi katýlmýþtýr. Merkez ve Þubelerimizin Yayýn/Kütüphane bölümünde çalýþanlarýn katýldýðý eðitimde; Kütüphane Uygulamalarý (Genel Kütüphane Yapýsý ve Yapýlmasý Gerekenler, Fenike Kütüphanecilik Programý), Kitap Çalýþmalarý, Periyodikler (Þube Bültenleri ve Dergiler) ele alýnmýþtýr. Eðitimin ilk bölümünde Kütüphane programýnýn internet sürümünün tüm þubelerde düzenli bir þekilde kullanýlmasý ve yaygýnlaþtýrýlmasý amacýyla yapýlmasý gerekenler anlatýlmýþ, otomasyon programýnýn yeni versiyonu uygulamalý olarak anlatýlmýþtýr. Revize edilerek yeniden yayýnlanan "kütüphane uygulama esaslarý na mutlaka uyulmasý, kütüphane programýna veri giriþlerinin tamamlanmasý varsa eksikliklerin Merkezi koordinasyonla çözülmesi, kütüphanesi olmayan birimlerin ihtiyaçlarý tespit edilerek kütüphane oluþturulmasý yönünde kararlar alýnmýþtýr. Oda Kitaplarýmýzla ilgili; Kitap basým ve daðýtýmlarýnda yönetmeliklerimiz hükümlerine mutlaka uyulmasý, Tasarruf tedbirleri genelgesine belirtilen hususlarýn dikkate alýnmasý, kitap stoklarýnýn takibi için Muhasebe programýnýn aktif olarak kullanýlmasý ve stok takibinin sürekli olarak bu program üzerinden yapýlmasý konularý görüþülmüþtür. Oda periyodiklerimizden Mühendis ve Makina Dergisi, Endüstri Mühendisliði, Tesisat Mühendisliði ile Þube Bültenleri üzerine yaþanan aksaklýklar, yapýlmasý gerekenler ve bu çalýþmalarýn geliþtirilmesi için yeni öneriler alýnmýþtýr. Eðitime aþaðýdaki isimler katýlmýþtýr: Emin UYSAL Merkez Sülayman ALTUNOÐLU Merkez Ayten YILDIZ Merkez Þehnaz KAPLAN Merkez Mehmet AYDIN Merkez Muzazzez POLAT Merkez Mine POLAT Merkez Arzu YILDIZ Merkez Figen ÖZER Merkez Bülent HERDEM Yazýlýmcý Yaþar GÖKOÐLU Adana Þb. Iþýk TUNCEL Antalya Þb. Özgül KORKMAZ Antalya Þb. Aydýn ÞAHAN Gaziantep Þb. Emre ÇALIÞKAN Bursa Þb. Hasan Bekir DEMÝR Diyarbakýr Þb. Sevinç TÝRFÝL Edirne Þb. M. Elçin YONTUNÇ Eskiþehir Þb. Gökhan SEZKÝN Ýstanbul Þb. Emine BEÐER Ýzmir Þb. Durmuþ AKÇAKAYA Kayseri Þb. Zeynep BUZKAN Kocaeli Þb. Mehmet GÜZEL Konya Þb. Fatma GÜNEÞ Mersin Þb. Onur DÜZOVALI Samsun Þb. Hasan ERDEM Trabzon Þb. Burcu TURGUT Zonguldak Þb.

16 MMO Proje Mesleki Denetim Faaliyetlerinde Görevlendirilen Teknik Görevlilerin Eðitimi Tamamlandý Þubelerce Oda etkinlik alanýnda yürütülmekte olan Proje Mesleki Denetim faaliyetlerinin tüm örgüt genelinde aynýlaþtýrýlmasý ve verilen hizmet niteliðinin yükseltilmesi amacýyla teknik görevlilere yönelik Mayýs tarihlerinde Oda Merkezince eðitim düzenlenmiþtir. Eðitim Oda Sekreteri Ali Ekber ÇAKAR ýn Proje Mesleki Denetimlerinde Oda Yönetmelik ve Uygulamalarýný içeren açýlýþ konuþmasý ile baþlatýlmýþ olup, AÝTM uygulamalarý konusunda Þerif ÖZSAKARYA, Asansör uygulamalarý konusunda Ünsal SOLMAZOÐLU, Doðalgaz uygulamalarý konusunda Yüksel YAÞARTEKÝN, Mekanik Tesisat uygulamalarý konusunda Melih YALÇIN ile Güniz GACANER tarafýndan teknik görevlilere yönelik eðitim düzenlenmiþtir. Mekanik Tesisat uygulamalarý konusunda Melih YALÇIN ile Güniz GACANER tarafýndan teknik görevlilere yönelik bilgilendirme yapýlmýþtýr. 2 gün süren eðitim tüm Þubelerin katýlýmý ile eðitime toplam 118 teknik görevli katýlmýþtýr.

17 Enerjiye Para Veriyoruz, Verimli Kullanmamýz Lazým Makina Mühendisleri Odasý Konya Þubesi ile FERROLÝ firmasý tarafýndan organize edilen programda davetliler Enerji Verimliliði konusunda bilgilendirildi. Konya Bera otelde 30 MAYIS 2009 tarihinde gerçekleþtirilen, Yýldýz Teknik Üniversitesi Makina Fakültesi Öðretim Üyesi Prof. Dr. Hasan HEPERKAN ve Araþtýrma Görevlisi Burak OLGUN un konuþmacý olarak katýldýðý programa çok sayýda davetli ilgi göstermiþtir. Programda konuþan Makina Mühendisleri Odasý Konya Þube Baþkaný Ýsmail ÖZKARAKAYA, binalarda Enerji performansý yönetmeliðinin geleceðimiz için önemli olduðunu ifade etmiþtir. Konuþmasýnýn devamýnda ÖZKARAKAYA þunlarý belirtmiþtir. Gözetim ve Yeniden Belgelendirme Kriterleri kapsamýnda düzenlediðimiz yeni bir organizasyonla yeniden bir araya gelmiþ bulunmaktayýz. Bu etkinliðin düzenlenmesinde bizlere önemli destekte bulunan Ferroli firmasý yetkililerine, yapacaklarý sunum ile bizleri bilgilendirecek olan Yýldýz Teknik Üniversitesi öðretim görevlileri sayýn Prof. Dr. Hasan HEPERKAN ile Sayýn Araþ. Gör. Burak OLGUN ada þahsým ve yönetim kurulum adýna teþekkür ederim. Oldukça verimli geçeceðine inandýðým etkinliðimize hepiniz hoþ geldiniz. Deðerli misafirler; Bu günkü seminerimizin konusu "BÝNALARDA ENERJÝ PERFORMANSI

18 YÖNETMELÝÐÝ ve UYGULAMALARI". Bilindiði gibi BÝNALARDA ENERJÝ PERFORMANSI YÖNETMELÝÐÝ 05.Aralýk.2008 tarihinde sayýlý Resmi Gazete ile yayýmlanmýþtýr. Bu yönetmelik, 05.Aralýk.2009 tarihinde yürürlüðe girecektir. Daha sonra bir sunum gerçekleþtiren Prof. Dr. Hasan HEPERKAN, Enerjinin verimli kullanýlmasýnýn öneminin anlaþýlabilmesi için, Türkiye nin Enerji durumunun göz önüne alýnmasý gerektiðini anlattý. Türkiye nin Bu Yönetmeliðin amacý; dýþ iklim þartlarýný, iç mekan gereksinimlerini ve maliyet etkinliðini dikkate alarak, bir binanýn bütün enerji hesaplama kurallarýnýn belirlenmesidir. Ayrýca, yeni ve önemli oranda tadilat yapýlacak mevcut binalar için enerji giderlerinin minimum düzeye indirilmesidir. Bunun yanýnda, ýsýtma ve soðutma sistemlerinin kontrolü, binalarda performans kriterlerinin ve uygulama esaslarýnýn belirlenmesini ve çevrenin korunmasý da bu yönetmeliðin önemli uygulama alanlarýdýr. Deðerli üyelerimiz kýymetli misafirler; BÝNALARDA ENERJÝ PERFORMANSI YÖNETMELÝÐÝ hem geleceðimiz için, hem de siz üyelerimizin mesleki faaliyetleri için oldukça önemlidir. Amacýmýz, deðerli hocalarýmýzýn yapacaklarý sunumlar ile bu önemli konuda sizleri bilgilendirmektir. Yönetim Kurulumuzun tüm çalýþmalarý, dün olduðu gibi bugünde üyelerimizin mesleki çýkarlarý ile ülkemiz ve þehrimizin geleceði içindir. Bundan sonrada çalýþmalarýmýz bu çerçevede olacaktýr. Katýlýmlarýnýzdan dolayý hepinize tekrar teþekkür eder, seminerimizin verimli geçmesini temenni ederim. üretiminde iyi bir noktada olmadýðý bilgisini veren Prof. Dr. HEPERKAN, Türkiye nin Enerji potansiyeline baktýðýmýzda sadece kömürümüz olduðunu görürüz. Ancak bu kömür, genellikle linyit sýnýfýna giren kalitesiz kömürlerdir. ABD gibi ülkelerde linyit sýnýfýna bile dahil edilmiyor. Sebebi de nemli ve çevreye zarar veren tür olmasýndandýr. Diðer bir Enerji potansiyelimiz de hidroliktir. Ancak büyük hidrolikler, zamanla dolma nedeniyle sürekli Enerji sýnýfýna girmiyor hem de bulunduðu çevrenin ekolojik dengesini bozduðu için iyi Enerji sýnýfýndan çýkarýlýyor. Buna karþýlýk biz petrol ve doðalgaz satýn alýyoruz. Madem para veriyoruz, o halde verimli kullanmamýz gerekir ifadelerini kullandý. Araþtýrma Görevlisi Burak OLGUN ise yaptýðý konuþmada Enerji Verimliliði Yasasý hakkýnda bilgiler verdi.

19 Metal Ýþleme Sektörünün Görkemli Buluþmasý Sona Erdi TÜYAP Konya Fuarcýlýk A.Þ. tarafýndan TÝAD Takým Tezgahlarý Ýþadamlarý Dayanýþma Derneði iþbirliði, TÝKA Türk Ýþbirliði Kalkýnma Ýdaresi Baþkanlýðý, Konya Ticaret Odasý, Konya Sanayi Odasý, Makine Mühendisleri Odasý Konya Þubesi ve KOSGEB desteði ile düzenlenen ve 14 Mayýs 2009 Perþembe günü Konya Valisi Sayýn Osman AYDIN, Konya Büyükþehir Belediye Baþkaný Sayýn Tahir AKYÜREK, Konya Ticaret Odasý Baþkaný Sayýn Hüseyin ÜZÜLMEZ, Konya Sanayi Odasý Baþkan Vekili Sayýn Tahir ÞAHÝN, TÝAD Yönetim Kurulu Baþkaný Sayýn Hayrettin KAÐNICI, Makine Mühendisleri Odasý Konya Þubesi Baþkaný Sayýn Ýsmail ÖZKARAKAYA, Elektrik Mühendisleri Odasý Konya Temsilcisi Sayýn Ali Kemal BAÞARAN ve Konya Elektrikçiler Odasý Baþkaný Sayýn Adil YÜKNÜ nün de katýldýklarý bir törenle KTO - TÜYAP Konya Uluslararasý Fuar Merkezi nde açýlan, KONMAK 2009 Konya 6.Metal Ýþleme Makineleri, Kaynak, Kesme, Yan Sanayileri, Ekipmanlarý, Delme Teknolojileri, Malzemeler ve El Aletleri, Hidrolik ve Pnömatik Fuarý 17 Mayýs 2009 Pazar akþamý sona erdi.

20 V. Makina Tasarým ve Ýmalat Teknolojileri Kongresi II. Düzenleme Kurulu Toplantýsý Yapýldý V. Makina Tasarým ve Ýmalat Teknolojileri Kongresi II. Düzenleme Kurulu Toplantýsý 3 Mayýs 2009 tarihinde MMO Konya Þubesi Toplantý Salonu yapýlmýþtýr. Toplantýda Kongre çalýþmalarý hakkýnda ve Kongrede düzenlenecek paneller hakkýndaki konular görüþülmüþtür. Toplantý sonuçlarý þöyledir, GÜNDEM.1. Kongre çalýþmalarý hakkýnda genel görüþme KARAR NO: 1 Yapýlan Kongre ile ilgili 1. Düzenleme Toplantýsýndan bu yana yapýlan çalýþmalar hakkýnda aþaðýdaki kapsamda bilgi verildi. - Kongre amaç ve kapsamýnýn belirlenmesi için düzenleme kuruluna taslaðýn gönderildiði gelen görüþler çerçevesinde amaç ve kapsamýn belirlenmiþtir. - Danýþmanlar Kurulu, Yürütme Kurulu, Destekleyen Kuruluþlarýn oluþturulmasý için çalýþmalar yapýldý. Çalýþmalar neticesinde 59 kiþilik (Ek-1) Danýþmalnlar Kurulu listesinin oluþturulduðu, Yürütme Kuruluna Konya Ticaret Odasý, Sanayi Odasý, Teknokent ve Selçuk Üniversitesinden temsilcilerin dahil edildiði, Destekleyen kuruluþlar için ilgili kurumlarla yazýþmalarýn yapldýðý ve 30 adet (Ek-2)Kurumun Kongreyi desteklemiþtir. - Kongre ilk çaðrýsý basýlarak üniversiteler, sektör firmalarý, yazarlara, Sanayi ve Ticaret Odalarýna, KOSGEB Müdürlüklerine, Sanayi ve Ticaret Bakanlýklarýna ve MMO Þubelerine daðýtýmý yapýlmýþtýr. - Ýlk çaðrý duyurusunun yapýlmasýndan sonra Kongre Sekreteryalýðýna 80 adet bildiri özetinin ulaþtýðý yapýlan yürütme kurulu toplantýsý ile bunlarýn deðerlendirildiði 74 adedinin Kongreye uygun olduðu belirlenmiþtir. - Ýstenilen bildiri asýllarýndan Kongre Sekreteryalýðýna ulaþan 57 adedi 2. Yürütme Kurulu toplantýsýnda deðerlendirilerek hakemlere gönderilmiþtir.

21 teknik gezi düzenlenmesi için çalýþma yapýlmasýna, çalýþma kapsamýnda Ticaret Odasý ve Sanayi Odasý ile paralel çalýþma yapýlmasý için yürütme kuruluýnun ilgili üyelerinin çalýþma yapmasýna. KARAR NO: 3 KARAR NO:2 Yapýlan çalýþmalara ek olarak aþaðýda belirtilen konularda yürütme kurulunca ve Kongre Sekreteryalýðýnca çalýþma yapýlmasýna, KARAR VERÝLDÝ. 1. Kongre açýlýþýndan sonra Dünya ve Ülkemizde yaþanan ekonomik kriz ile ilgili Çaðrýlý Konuþma düzenlenmesi için Kongre Sekreteryalýðýnýn çalýþma yapmasý. 2. "Fason ve Teknoloji" konulu Konya yerelinde makina imalat sektörüne yönelik anket yapýlmasý için Kongre Sekreteryalýðýnýn çalýþma yapmasý. TÜBÝTAK ile kongreye parasal destek noktasýnda giriþimlerde bulunulmak üzere kongre sekreteryasýna görev verilmesine KARAR VERÝLDÝ. GÜNDEM.2. Kongrede düzenlenecek paneller hakkýnda : KARAR NO : 4 Çaðrýlý konuþma ve anket çalýþmalarýnýn ardýndan Gelecek Ýçin Fason Deðil Teknoloji anabaþlýðý altýnda panel konusu ve konuþmacýlarýnýn belirlenmesi için Melih ÞAHÝN ile fikir alýþveriþinde bulunulmasýna karar verildi 3. "Gelecek Ýçin Fason Deðil Teknoloji" anabaþlýðý altýnda kongre öncesinde Danýþmanlar Kurulununda katýlýmýnýn saðlandýðý bir Panel düzenlenmesi için Yürütme Kurulunun çalýþma yapmasýna, yapýlacak olan çalýþmada Ticaret Odasý, Sanayi Odasý, Teknokent ve Konya Yerelindeki büyük firmalardan destek alýnmasýna. 4. Kongre kapsamýnda Patent, CE, Tübitak destekleri, Teknoparklar Konularýnda Kongre oturumlarýna paralel Eðitim Seminerleri düzenlenmesine bu eðitim seminerleri için Kongre Sekreteryalýðýnýn çalýþma yapmasýna 5. Kongre programý kapsamýnda Konya Sanayisinde faaliyet yürüten büyük iþletmelere GÜNDEM.3. Dilek ve Öneriler KARAR NO : 5 Yukarýda alýnan bu kararlar ile ilgili yapýlan çalýþmalar hakkýnda Düzenleme Kuruluna bilgi verilmesine, KARAR VERÝLDÝ.

22 DEVLER ENDÜSTRÝ MÜHENDÝSLÝÐÝ TOPLULUÐU (EMT) ÝLE BULUÞTU Þubemizin katkýlarý ile Selçuk Üniversitesi Endüstri Mühendisliði Topluðu Mayýs ayýnýn tarihlerinde Devlerin Buluþmasý Ar-Ge ve Ýnovasyon Zirvesi 09 isimli organizasyonu düzenlemiþtir. Düzenlenen organizasyona dünyaca tanýnan firmalarýn yaný sýra akademik kariyer sahibi olan konuþmacýlar da katýlmýþtýr. Zirvede asýl iþlenen konu olarak Ar-Ge ve Ýnovasyon seçilse de 3 günlük süreçte zaman zaman kariyer planlama hakkýnda bilgiler ve yaþanan hayat tecrübeleri de öðrencilerle paylaþýlmýþtýr. Peki neden DEVLERÝN BULUÞMASI ismi kullanýldý? Devlerin Buluþmasý; Endüstri Mühendisliði Topluluðu tarafýndan 1. si bu yýl olmak üzere her yýl farklý konularla tekrarý olacak, geleneksel bir zirve olarak tasarlandý. Türkiye nin ve dünyanýn en önemli firmalarý yani devleri ile Üniversite öðrencileri yani geleceðin devlerini bir araya getiren bir organizasyon olma özeliðini taþýdýðý için her yýl düzenlenecek olan bu zirveye DEVLERÝN BULUÞMASI ismi verildi. 3 günlük zirvenin ilk gününde Açýlýþ Konuþmasýný Endüstri Mühendisliði Bölüm Baþkaný Prof. Dr. Ahmet PEKER yapmýþtýr. Ardýndan sýrasýyla; Technopolis Group Ýnovasyon Danýþmanlýk þirketi adýna Özge EYÝGÜN, Vestel Ar-Ge Müdürü Metin NÝL, TEMSA dan Mali Ýþler Uzmaný Gürdal ÜSTÜNDAÐ ve Üretim destek mühendisi Ersin GÖKCEN, Alfa Romeo Satýþ ve

23 Pazarlama Uzmaný Yalçýn PEMBECÝOÐLU sunumlarýný gerçekleþtirmiþlerdir. Zirvenin 2. gününde ilk oturum AKINSOFT Satýþ Müdürü Hasan BOZYÝÐÝT ile baþlamýþtýr. Bu oturum sonunda Endüstri Mühendisliði Topluluðu na her zaman destek veren AKINSOFT Yönetim Kurulu baþkaný Özgür AKIN aldýðý teþekkür plaketinin ardýndan kýsa bir konuþma yaptý. Programýn 2. günü SEISO enerji den Proje Mühendisi Joop HOEK un sunumu, ardýndan TAÝ Hava Araçlarý Mühendisliði Müdürü Akif ÇETÝNTAÞ ýn sunumuyla son bulmuþtur. Zirvenin son günü Hyundai Bakým Bölümü Müdürü M. Coþkun EROL ile baþladý. Coþkun ÇOÞKUN sunumuna baþlamadan önce yolda geçirdiði trafik kazasýndan üstü kapalý olarak bahsederek kaza sonrasý EMT yönetim kurulu üyelerinin yaptýðý yardýmlardan dolayý teþekkür etti. Son günün son konuþmacýsý Konya Teknokent Yönetim kurlu baþkaný Fatih BOTSALI idi. Prof. Dr. BOTSALI yaptýðý mükemmel sunumla misafirler ve öðrenciler tarafýndan ayakta alkýþlanmýþtýr. Zirvenin 3. gününde Kapanýþ Konuþmasýný EMT Yönetim Kurulu Baþkaný Oðuzhan ALTUN yapmýþtýr. Konuþmasýnda organizasyonu bir öðrenci topluluðu olarak gerçekleþtirmenin zorluklarýndan bahseden ALTUN bu zorluklarý kendilerine destek saðlayan MMO, AKINSOFT, KSO, SEISO, Endüstri Mühendisliði Bölüm Baþkaný ve hocalarý ile aþtýklarýndan bahsetmiþtir. EMT yönetim kurulu üyelerine ve organizasyon ekibine de teþekkür eden ALTUN, bölüm hocalarýndan Eren ÖZCEYLAN a ayrýca teþekkür etti. EMT Baþkaný nýn son cümlesi ise DEVLERÝN BULUÞMASI 2 de görüþmek üzere oldu. Zirvenin hazýrlanmasýnda ve zirve boyunca hep yanýmýzda olan Makine Mühendisleri Odasý Konya Þubesine katkýlarýndan dolayý teþekkür ederiz. Zirvenin hazýrlanmasýnda ve zirve boyunca katký saðlayan þubemize S.Ü. Endüstri Mühendisliði Bölümü ve Endüstri Mühendisliði Topluluðu tarafýndan teþekkür plaketi verilmiþtir.

24

25

26 III.Geleneksel Halý Saha Futbol Turnuvasýnda Alperenler Þampiyon Odamýz tarafýndan düzenlenen III.Geleneksel Halý Saha Futbol Turnuvasý 07 Haziran 2009 tarihide yapýlan 3.lük 4.lük ve þampiyonluk maçlarý ile tamamlanmýþtýr. Kuruluþ amacý üyelerine ve topluma hizmet etmek olan Odamýzýn, sosyal etkinlik kapsamýnda üyelerine yönelik tertip etmiþ olduðu; sportif turnuvalardan olan halý saha futbol turnuvasýnda toplam yirmidört (24) maç yapýlmýþtýr. final maçlarýnda maðlup olan takýmlar 3.lük 4.lük maçý yaparken, galip olan takýmlar final maçý oynamýþlardýr. Final maçýný Endüstrigücü nü altýdört (6-4) yenen Alperenler kazanmýþlardýr. Þampiyon takýma kupa ve madalyasý verilirken, diðer takýmlarada turnuvamýza katýlýmlarýndan dolayý madalya ve hediyeler verilmiþtir. Ayrýca, turnuvamýzýn tertip edilmesinde göstermiþ olduðu katkýlarýn anýsýna Selçuk Üniversitesi Rektör Yardýmcýsý Prof.Dr. Þefik BÝLÝR e ve Atiker A.Þ. firmasý yetkilisi Mehmet ATÝKER e de teþekkür plaketi takdim edilmiþtir. Selçuk Üniversitesi Kampüs Sosyal Tesisleri halý sahalarýnda yapýlan maçlara toplam on takým katýlmýþtýr. Makine ve Endüstri mühendisi üyelerimizin oluþturduðu turnuva da beþerli iki grup oluþturulmuþ, gruplarda ilk ikiye giren takýmlar yarý final maçlarý oynamýþlardýr. Yarý III.Geleneksel Halý Saha Futbol Turnuvamýza katýlan takýmlar, takýmlarý teþkil eden üyelerimiz, oluþturulan gruplar ve alýnan sonuçlar aþaðýda takdim edildiði gibidir : A GURUBU DÝNAMÝK MÜHENDÝSLER TERMODÝNAMÝK KUMPAS ALÜMÝNYUMSPOR ENDÜSTRÝGÜCÜ B GURUBU ENDÜSTRÝ ALPERENLER YANARTAÞLAR GÖKTÜRKLER FANTOM

27 ALPERENLER BAHADIR DEMÝRCAN HÜSEYÝN KARAMEÞE MUTLU BAÞ CENK ALAYBEYOÐLU EMRE DURANSOY HASAN KÖSE H.AHMET BUYURUCU HÜSEYÝN TORUK HAKAN BURAK KARADAÐ TEOMAN EKERCÝN TERMODÝNAMÝK TURHAN ULUSOY HACI OSMAN MANAV ÖMER FARUK UYAR BURAK OLGUN MUSTAFA KARPUZCU Ý.OSMAN AÐAOÐLU ÖMER ÖZKUL KÜRÞAT KILIÇARSLAN MURAT CERAN OSMAN MERMER DÝNAMÝK MÜHENDÝSLER HALÝL LAMCI MUSTAFA ÖZKAN MUSTAFA HAYDÝM ERDOÐAN DURANSOY ÜMÝT KARAÇOR M.ALÝ ORHAN MANSUR AÇIKGÖZ MUSTAFA GÜREL NURETTÝN YILDIRAN YUSUF KANTÝLAV YANARTAÞLAR MUSTAFA YANARTAÞ OÐUZHAN PAMUKÇU RAFET ÖZSAÐLAM ABDULLAH KULU ÜNAL BAYSAL CÖMERT ARABACI ÖMER ERGÜN ALÝ EKEN ALÝ DEÐÝRMENCÝ GÖKHAN YÜZBAÞIOÐLU GÖKTÜRKLER ULAÞ ATMACA AZÝZ HAKAN ALTUN MUSTAFA TINKIR ÜMÝT ÖNEN VOLKAN ESKÝZEYBEK YUSUF ÞAHÝN MURAT DÝLMEÇ MEHMET BAÐCI M.HÝLMÝ AKSOY TAHÝR GÜLNÝTÝKLER ALÜMÝNYUMSPOR A.ÜNAL ACAR M.NEDÝM ÜNAL SAADETTÝN TORUN ERKAN KARAPEHLÝVAN ÝDRÝS ÖZTÜRK ALÝ YALÇIN ADNAN SABIRLI ÇAÐRI KAAN SEZER RAMAZAN ÞEVÝK MEHMET DÝNÇ KUMPAS ABDURRAHMAN ÞEKER SEDAT GÖNCÜ MURAT AKTAÞ FATÝH ÇÝÐDEM MUSTAFA DURAN SERKAN ALTINYURT ERGÜN ÖRGE DOÐUÞ ÜNSAL ÝBRAHÝM KILIÇ O.BAHADIR ÝÞÇEL FANTOM MURAT APAKHAN LEVENT ÞENGÜL GÖKHAN MANTI VATAN ÖZKAYA ÇAÐLAR YAYLALI MURAT ÖZCAN HAYRETTÝN ÞEKER YUNUS ÖZKAN MUHAMMET AKDAÐ ENDÜSTRÝGÜCÜ SEMÝH KAYABAÞI BAYRAM DÜNDAR EFTAL HINÇ MUTLU ÝLGÜN ALÝ ÝHSAN BAYKAN ÝSMAÝL HAKKI KARACA H.TAYFUR ASLAN MEHMET EMRE ASLAN ENDÜSTRÝ YUSUF UÇAK ABDÜLKADÝR DAÞBADEM H.ÝBRAHÝM YAVUZ ÝHSAN ALAN HAMÝT ÖZKANLI ARÝF AKIN MUHAMMET DAVASLI TAKIM MAÇ SAATÝ MAÇ TARÝHÝ SKORLAR KUMPAS - TERMODÝNAMÝK...20:00-21: /05/2009 (PAZARTESÝ) ALPERENLER - FANTOM...20:00-21: /05/2009 (PAZARTESÝ) DÝNAMÝK MÜH. - ALÜMÝNYUMSPOR...20:00-21: /05/2009 (PAZARTESÝ) YANARTAÞLAR - ENDÜSTRÝ...20:00-21: /05/2009 (PAZARTESÝ) ALÜMÝNYUMSPOR - ENDÜSTRÝGÜCÜ...20:00-21: /05/2009 (CUMA) FANTOM - YANARTAÞLAR...20:00-21: /05/2009 (CUMA) KUMPAS - DÝNAMÝK MÜH...20:00-21: /05/2009 (CUMA) ALPERENLER - GÖKTÜRKLER...20:00-21: /05/2009 (CUMA) TERMODÝNAMÝK - ALÜMÝNYUMSPOR...20:00-21: /05/2009 (PAZARTESÝ) DÝNAMÝK MÜH. - ENDÜSTRÝGÜCÜ...20:00-21: /05/2009 (PAZARTESÝ) FANTOM - ENDÜSTRÝ...20:00-21: /05/2009 (PAZARTESÝ) GÖKTÜRKLER - ENDÜSTRÝGÜCÜ...20:00-21: /05/2009 (PAZARTESÝ) KUMPAS - ENDÜSTRÝGÜCÜ...20:00-21: /06/2009 (CUMA) TERMODÝNAMÝK - DÝNAMÝK MÜH...20:00-21: /06/2009 (CUMA) GÖKTÜRKLER - FANTOM...20:00-21: /06/2009 (CUMA) ALPERENLER - ENDÜSTRÝ...20:00-21: /06/2009 (CUMA) ENDÜSTRÝGÜCÜ - YANARTAÞLAR...20:00-21: /06/2009 (PERÞEMBE) ALPERENLER - DÝNAMÝK MÜH....20:00-21: /06/2009 (PERÞEMBE) DÝNAMÝK MÜH. - YANARTAÞLAR...20:00-21: /06/2009 (PAZAR) ENDÜSTRÝGÜCÜ - ALPERENLER...20:00-21: /06/2009 (PAZAR)...4-6

28 Kupa ve Madalya töreninde bir konuþma yapan þube baþkanýmýz Ýsmail ÖZKARAKAYA konuþmasýnda; Muhabbet ve dostluk içerisinde gerçekleþtirilen turnuva sayesinde üyelerimiz arasýnda tanýþýklýk ve dostluk artmýþtýr. Üyelerimizin Odamýza sahiplenmesi ile Odamýz, mesleðimiz ve þehrimizi ilgilendiren her türlü konuda söz sahibi olmaya devam edecektir. Bu birlik ve beraberlik Yönetim Kurulumuzu yapýlabilecek yeni aktiviteler noktasýnda daha fazla teþvik etmekte, Odamýzýn çalýþma gücünü arttýrmaktadýr. Turnuvamýza destek olan üyelerimize, Ferroli firmasýna ve emeði geçen herkese teþekkür eder, saygýlar sunarým Resimli Osmanlý Tarihi Ýsimli Tiyatro Oyununun Gösterimi Üyelerimiz Ýçin Yapýldý 16 Mayýs 2009 tarihinde Konya Devlet Tiyatrosu salonunda Resimli Osmanlý Tarihi isimli oyun, Makina Mühendisleri Odasý Konya Þubesi üyelerine özel bir gösteri düzenlendi. Resimli Osmanlý Tarihi isimli Tiyatro oyunu üyelerimiz ve misafirlerimiz tarafýndan büyük bir ilgi ve beðeni ile izlendi. yazarlarýmýzdan Turgut ÖZAKMAN tarafýndan 1980 li yýllarýn baþýnda yazýlmýþtýr. Osmanlýdan Cumhuriyet e, toplumumuzun siyasal serüveni, yazarýn üstün kurgusuyla, eleþtirel, ironik ve keyifli bir komedyaya taþýnmýþtýr. Dün bugünü yaratýr da bugün! diyerek baþlayan oyunda Turgut ÖZAKMAN yüzyýllýk anayasa maceramýza ince atýflarda bulunmuþtur. Geleneksel Türk Tiyatrosunun göstermeci yönün açýk biçem öðelerle desteklenmesi, yazarý ve yönetmeni ortak zeminde buluþturmuþtur. Resimli Osmanlý Tarihi Türk Tiyatrosunun bilinci, bilgisi, kalemi ve yüreði usta

29 S.Ü. Endüstri Mühendisliði Bölümü Mezuniyet Töreni Yapýldý Selçuk Üniversitesi Endüstri Mühendisliði Bölümünün 18 Haziran 2009 tarihinde Mezuniyet Töreni yapýlmýþtýr. Mezuniyet törenine Þubemiz adýna Þubemiz Adýna Yönetim Kurulu Üyemiz Ýsmail Hakký KARACA ve Þube Müdürümüz M.Levent ÞAM katýlmýþtýr.törende Þubemiz adýna Yönetim Kurlu Üyemiz Ýsmail Hakký KARACA bir konuþma yapmýþtýr.karaca konuþmasýnda; Sevgili Meslektaþlarým, kýymetli misafirler, Bugün sizlerle öðretim yýlýnýn son gününde birlikte olmanýn mutluluðu içerisindeyim. Geleceðimizin aydýnlýk yüzü olan bu pýrýl pýrýl gençleri yetiþtiren deðerli hocalarýmýzý, onlara maddi ve manevi her türlü destek veren kýymetli ailelerini þahsým ve yönetim kurulum adýna saygý ile selamlýyorum. Deðerli meslektaþlarým, Sizler ülkemizin ve milletimizin geleceði ve aydýnlýk yüzlerisiniz. Bizler burada sizlerin baþarýlarýný alkýþlamak için bulunuyoruz. Her ne kadar hocalarýnýza ve ailelerinize sizlere olan benzersiz katkýlarýndan ötürü minnettar olsak da, bu güne sizler kendi çaba ve alýn terinizle geldiniz. Bulunduðunuz bu durumdan dolayý ne kadar mutlu olsanýz, övünseniz hakkýnýz. Deðerli misafirler, 2001 yýlýnda baþ gösteren ve ülkemizi derinden etkileyen ekonomik krizin yaralarýný henüz sardýðýmýzý düþünürken, 2008 yýlýnda ortaya çýkan küresel ekonomik kriz bizleri tekrar düþünmeye sevk etmiþtir. Öyle ki % 16 lara varan iþsizlik oranýmýz Cumhuriyet tarihimizin en yüksek seviyesi olarak kayýtlardaki yerini almýþtýr. Türkiye mizin, çaðdaþ ve geliþmiþ ülkeler arasýnda kendine yer edinmesi ve güçlü bir konuma ulaþmasýnda genç mühendislerimize büyük görevler ve sorumluluklar düþmektedir. Ülkemizin tekrar eden bu ekonomik krizlere dayanýklý hale getirilebilmesi, ancak genç meslektaþlarýmýzýn bu çabalarý sayesinde mümkün olacaktýr. Makina Mühendisleri Odasý olarak sizleri siz deðerli mühendisleri aramýzda görmekten ve birlikte çalýþmaktan mutluluk duyacaðýmýzý belirtmek isterim. Odamýzý sahip çýkmanýz gereken bir sivil toplum örgütü olarak görmenizi, faaliyetlerimize destek vermenizi, birlikte geliþtireceðimiz yeni projelerle kendimize, mesleðimize, çevremize ve toplumumuza katký saðlamanýzý beklemekteyiz. Odamýz e yakýn ülkemizin dört bir yanýna yayýlmýþ üyeleri ile sosyal, kültürel ve bilimsel çalýþmalarý vasýtasýyla mühendislik bilimine olabildiðince katký saðlama gayretindedir. Bu gayretin devamlýlýðý, sizlerin de aramýza katýlmasý, yenilikçi fikirler üretmesi ile mümkün olacaktýr. Makina Mühendisleri Odasý Konya Þubesi adýna, mezuniyetinizin sizlere, ailelerinize ve ülkemize baþarýlar getirmesini temenni ederken, ömrünüz boyunca baþarý ve beraberinde gelen mutluluðun peþinizi hiç býrakmayan gölgeniz olmasýný dilerim. Saygýlarýmla. dedi 25

30 HASTANELERÝMÝZDE YAÞANAN ÖLÜMLER YAPI ÜRETÝM, DENETÝM VE ÝÞLETÝMÝNE AÝT YASAL MEVZUATIMIZIN BARÝZ BÝR AYIBIDIR! Elektrik kesintisi durumunda hastanenin yoðun bakým bölümündeki cihazlarý besleyecek kesintisiz güç kaynaðýnýn bulunmadýðý, Elektrik kesintisi sýrasýnda jeneratörün devreye girmediði görülmüþtür. 26 Odamýz Bursa Þubesi tarafýndan, 26 Mayýs 2009 tarihinde yangýn çýkan Bursa Þevket Yýlmaz Hastanesinde yapýlan teknik incelemede; Hastanenin mimari, mekanik tesisat ve elektrik tesisat projelerinin ilgili meslek odalarýnýn mesleki denetimlerinden geçirilmemiþ ve projelerden farklý uygulamalarýn gerçekleþtirilmiþ olduðu, Hastanenin birçok bölümde havalandýrma açýsýndan sorunlar yaþandýðý; acil bölümde, yoðun bakýmda havalandýrmalarýn çalýþmadýðý ve uygun olmadýðý, otopark dahil bazý bölümlerde sprinkler sistemi ve havalandýrma tesisatýnýn bulunmadýðý, Hastanenin yangýn algýlama, uyarý sistemlerinin görev yapmamýþ olduðu, kablolarýn yangýn yönetmeliðine uygun olmadýðý, Hastane mimarisi ile elektrik ve mekanik tesisatlarýnýn yangýn standartlarýna uyumlu olmadýðý, Yoðun bakým ünitesinde yatan sekiz vatandaþýmýz tüm bu eksiklik ve hatalarýn sonucunda hayatýný kaybetmiþtir. Öncelikle belirtmeliyiz ki; insanlarýmýzýn toplu olarak bulunduðu binalar ve özellikle hastanelerimiz insan saðlýðýný ve can güvenliðini garanti altýna alacak tesisatlarla donatýlmak zorundadýr. Bu tesisatlarýn ulusal, uluslararasý teknik mevzuatlar kapsamýnda tesis edilmesi ve uluslararasý kabul görmüþ teknik þartnameler çerçevesinde sürekli olarak bakým ve periyodik kontrollerinin gerçekleþtirilerek iþletilmesi gerekmektedir. Ancak ülkemizdeki yasal mevzuat, hastanelerimizde olmasý gereken teknolojik tesisatlarýn mevcut teknik þartnamelere göre tesis edilmesini, güvenli ve saðlýklý bir þekilde iþletilmesini, bakým ve periyodik kontrollerinin gerçekleþtirilmesini saðlamaktan uzaktýr. Bilinmelidir ki hastane saðlýk personeli ve hastanelerde ameliyat olan, çeþitli birimlerinde tedavi gören hastalarýmýz ve yeni doðan bebeklerimiz, çok sorunlu olan hijyenik klima

31 ve havalandýrma, yangýndan, dumandan korunma tesisatlarýna bu nedenle teslim edilmektedir. Bu tesisatlarýn fonksiyonlarýný kaybetmeden, düzenli olarak bakým ve periyodik kontrollerinin gerçekleþtirilerek iþletilmesi sonucu, hastalarýmýz ya da yeni doðan bebeklerimizin can güvenliði garanti altýna alýnabilir. Bunun garantisini ise yasal teknik mevzuatlar, ilgili kamu kurumlarý ve ilgili Bakanlýklar vermek zorundadýr. Ülkemizde son yýllarda hastanelerde yaþanan enfeksiyonlara ve kazalara baðlý ölümler böyle bir garantinin olmadýðýný gözler önüne sermektedir. Yapý üretim ve denetim süreci de sorunlu Diðer yandan ülkemizde mevcut yasal mevzuatlarla düzenlenmiþ bulunan yapý üretim ve denetim süreci bugün itibarýyla insanlarýmýzýn güven içinde barýnacaðý saðlýklý, güvenli ve çaðdaþ yapýlar gerçekleþtirilmesini saðlayamamaktadýr. Dünya genelinde yapý teknojileri son yýllarda çok geliþme göstermiþtir. Bu geliþimi yakýndan takip eden teknik elemanlarýmýz ve meslek odalarýmýz gerekli bilgiye sahip bulunmaktadýr. Bu bilgi birikimi meslek odalarýmýzýn kendi olanaklarýyla düzenlediði teknik kongrelerde paylaþýlmakta ve teknik mevzuatýn alt yapýlarý oluþturulmaktadýr. Dünyadaki en geliþmiþ teknolojik bilgilerin paylaþýldýðý bu kongrelerimize ne yazýk ki ilgili bakanlýklar yeterli ilgiyi göstermemekte ve bu önemli bilgi birikimi ülkemizin yasal mevzuatýna taþýnmamaktadýr. TMMOB Makina Mühendisleri Odasý'nýn Önerileri Yapý mevzuatýnýn planlama, tasarým, üretim ve denetim süreçlerinin yeniden düzenlenmesine ihtiyaç vardýr. Meslek odalarýnýn sürece daha etkin katýlýmýný saðlayacak yeni bir yapý tasarým, üretim ve denetim süreci modelinin yaratýlmasý artýk kaçýnýlmaz bir gerekliliktir sayýlý Yapý Denetim Kanunu ile 3194 sayýlý Ýmar Kanunu ve baðlý ikincil mevzuatýn bu model esas alýnarak yeniden düzenlenmesi gerekmektedir. Her türlü yapý denetim mevzuatýnýn dýþýnda tutulan baþta hastaneler olmak üzere kamuya ait binalar yapý denetimine açýlmalýdýr. Toplu kullanýma açýk binalar ve özellikle hastanelerde tesisatlarýn iþletilmesinden sorumlu, hastane tesisatlarý konusunda uzman en az bir makina mühendisi istihdam edilmelidir. Teknik personel dahil hastanelerde çalýþan bütün personelin baþta iþ güvenliði olmak üzere eðitimli olmasý gerekmektedir. Özel ve kamuya ait tüm hastaneler acilen meslek odalarý tarafýndan denetlenmeli, denetimlerde eksiklikleri tespit edilen hastanelerin iyileþtirme çalýþmalarý planlý bir þekilde ve süratle yerine getirilmelidir. Özelleþtirme, serbestleþtirme politikalarýnýn bir parçasý olan hastane hizmetlerinin taþeronlaþtýrýlmasý uygulamasýndan vazgeçilmeli; saðlýk sistemi, saðlýk ve güvenlik kurallarýna göre yeniden düzenlenmedir. Baþta belirttiðimiz gibi Bursa'da yaþanan felaket ülkemizdeki yapý üretim, denetim ve iþletimine ait yasal mevzuatýn bir ayýbýdýr. Bu tür felaketlerin bir daha yaþanmamasý için ilgili tüm kurumlarý, Odamýz ve ilgili Meslek Odalarýyla iþbirliðine çaðýrýyor, yaþamýný yitiren yurttaþlarýmýzýn yakýnlarýna baþsaðlýðý diliyor, acýlarýný paylaþýyoruz. 27

32 42. Dönem III. Danýþma Kurulu Toplantýsý Yapýldý "Sayýn Birlik Baþkaným, Çalýþma Dönemimizin 3. Danýþma Kurulu toplantýsýný yapýyoruz. Bir evvelki toplantýmýzý 30 Kasým 2008 tarihinde gerçekleþtirmiþtik. 28 Odanýn 14 aylýk çalýþmalarýnýn deðerlendirildiði toplantýda; krize karþý uygulanan tedbirler baþarýlý bulunurken, bundan sonra uygulanmasý gereken politikalar ele alýndý, öneriler deðerlendirildi. Makina Mühendisleri Odasý (MMO) Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ' ýn açýlýþ konuþmasý ile baþlayan toplantý, MMO Yönetim Kurulu Sekreteri Ali Ekber ÇAKAR' ýn Oda çalýþmalarýný anlatan sunumu ile devam etti. Oda Sekreteri Ali Ekber ÇAKAR' ýn sunumunun ardýndan TMMOB Baþkaný Mehmet SOÐANCI kýsa bir konuþma yaptý. Söz alan Þube Yönetim Kurulu üyelerinin konuþmalarýný MMO Baþkaný Emin KORAMAZ ve MMO Sekreteri Ali Ekber ÇAKAR' ýn kýsa deðerlendirmeleri takip etti. Deðerlendirmelerin ardýndan toplantý sona erdi. Toplantýya Þube Yönetim Kurulumuzda katýlmýþ olup Þubemiz görüþlerini Þube Baþkanýmýz Ýsmail ÖZKARAKAYA tarafýndan dile getirilmiþtir. Makina Mühendisleri Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Emin Koramaz'ýn 42. Dönem III. Danýþma Kurulu toplantýsý açýlýþ konuþmasý aþaðýdadýr. Birlikte karar alma, birlikte üretme ve birlikte yönetme temel çalýþma anlayýþýmýz gereðince bugünkü toplantýmýzda da dünya ve ülkemizdeki son 7 aydaki geliþmeleri, bu geliþmelerin ülkemiz, halkýmýz, mesleðimiz ve meslektaþlarýmýz üzerindeki etkilerini hep birlikte deðerlendireceðiz. Bu geliþmelerin Odamýza yüklediði yeni görevlerin altýný çizeceðiz. Oda çalýþmalarýnda eksik kaldýðýmýz konularýn hep birlikte aþýlmasý için öneriler geliþtireceðiz. Deðerli Arkadaþlar, Yüzde 98'i KOBÝ yapýsýnda olan ülke sanayisi çözülmektedir. Türkiye imalat sanayi üretimi ve kapasite kullanýmýnda önemli küçülme oranlarý gerçekleþmektedir. Kýsacasý makro ekonomik dengeler tamamen bozulmuþtur. Bankalarýn geri ödenemeyen krediler yüzünden son bir yýlda el koyduklarý gayri menkul, arsa, fabrika, iþ yeri, dükkan sayýsý, takibe düþen banka kredileri, ihtiyaç kredilerini ödemeyenlerin sayýsý ciddi boyutlardadýr.

33 Sevgili Arkadaþlarým, Kýsacasý, bu politikalarda ýsrar edilirse ülkemizin, halkýmýzýn ve sanayimizin sorunlarý daha da derinleþecektir. tablosunun Odamýza hiç yansýmayacaðý gibi bir iyimserlikle rehavet içinde çalýþmak da hiç doðru deðildir. Önümüzdeki dönemde meslek alanlarýný koruma ve düzenleme çalýþmalarýmýz belki de daha fazla önem kazanacaktýr. Daha önceleri de belirttiðim gibi bu alanda ciddi çalýþmalar yapýlmazsa birçok kazanýmýmýz, sekteye uðratýlabilecektir. Bu nedenle Odamýz iç tahkimatýný pekiþtirmek, mevcut kurumsallaþma düzeyini geliþtirmek ve korumakla yükümlüdür. Biliyoruz, dünyada krize karþý çok daha gerçekçi çözüm arayýþlarý söz konusudur. Gerçekte de kriz dönemleri, egemen yanlýþ ekonomik politikalarý ve kliþeleri sorgulamak için bir fýrsat yaratmaktadýr. Unutmayalým ki, içinde bulunduðumuz koþullarda yüzünü emek ve kalkýnma alanlarýna dönen, güçlü bir muhalefet cephesi oluþturmak her zamankinden daha acil bir görev olarak karþýmýzda durmaktadýr. Odamýzý geliþtiren, büyüten en önemli etken Oda ile üyelerimiz arasýndaki iliþkidir. Oda-üye iliþkilerinin daha ileri noktalara taþýnmasý en önemli görevlerimiz arasýndadýr. Odamýz saygýnlýðýný ve meslek alanlarýndaki konumunu sahip olduðu örgütlü güçten, üyelerinin örgütüne sahip çýkmasýndan, üyelerimizin mesleki çýkarlarýný koruyan bir örgüt olunmasýndan almaktadýr. TMMOB Makina Mühendisleri Odasý, bu örgütlü dinamizmi ile çalýþmalarýný sürekli kýlma ve bunu Oda çalýþma ilkeleri ve programlarýndan 29 Deðerli Arkadaþlarým, Oda çalýþmalarýna dair Danýþma Kurulumuza, birazdan Oda Sekreterimizin sunumunda izleyeceðimiz üzere, her zamanki gibi oldukça kapsamlý bir rapor hazýrladýk. Bu nedenle ayrýntýlara þahsen girmeyeceðim. Yalnýzca Odamýzýn mevcut kriz ortamýný, güçlü örgüt yapýsý, önceki maddi birikimi ve bütün mesleki denetim, teknik ölçüm vb. çalýþmalarýný kesintisiz biçimde sürdürmesi, geliþtirmesi, önlemler almasý sayesinde yumuþak bir þekilde karþýladýðýmýz saptamasýný dikkatinize sunmak istiyorum. Ancak þu nokta açýk ki; sanayisi, KOBÝ'leri ve neredeyse bütün sosyal dengeleri sarsýlan Türkiye taviz vermeksizin, birliðini pekiþtirerek yapmalýdýr. Yarattýðýmýz ve korunmasý gereken gelenek budur. Danýþma Kurulumuzun bu konularda yaklaþým birliðimizi pekiþtirmesi ve verimli geçmesi dileðiyle hepinizi sevgi, saygý ve dostlukla kucaklýyorum."

34 "KONFORLU VE GÜVENLÝ BÝNALAR ÝÇÝN SOÐUTMA TESÝSATI ÖNEMLÝDÝR" 30 Günümüzde bilim, teknoloji ve mühendislik uygulama alanlarýnda meydana gelen hýzlý deðiþim süreci, örgün eðitim kurumlarýnda verilen bilgilerin zaman içerisinde atýl hale gelmesine yol açmaktadýr. Bireyin hem kendi geliþimini saðlamasý hem de üretim sürecinde aktif bir rol alarak toplumsal ve bilimsel geliþime yardýmcý olabilmesi için sürekli eðitim bir zorunluluk haline gelmiþtir. Üyelerimizin meslek geliþimini, gereksinimlerini ve taleplerini göz önünde bulunduran Odamýz, uzmanlýk alanlarýmýzla ilgili olarak meslek içi eðitim çalýþmalarýna yoðun bir þekilde devam etmektedir. Özellikle þehrimizde kaliteli, konforlu ve güvenli binalarýn yapýmý hýzla devam etmektedir. Bu binalarýn Havalandýrma - Soðutma Klima uygulamalarýnda yetiþmiþ ve yetkili eleman ihtiyacý her geçen gün artmaktadýr. Odamýz üyelerinin, Serbest Müþavirlik Mühendislik Hizmetleri kapsamýnda yapmýþ olduklarý bu uygulamalar ile ilgili eðitilmeleri ve yetkilendirilmeleri amacý ile Odamýz 5-6 Mayýs 2009 tarihinde þube eðitim salonumuzda, Soðutma Tesisatý Mühendis Yetkilendirme Kursu düzenlemiþtir. Düzenlenen eðitimlere toplam 23 üyemiz katýlmýþtýr. Ülke ve toplum yararlarý doðrultusunda kaliteli, saðlýklý, konforlu, güvenli ve ekonomik yapýlarýn gerçekleþtirilmesi için, mekanik tesisat konularýndan Soðutma Tesisatý hizmetlerinin üretilmesinde ve denetlenmesinde görev alacak üyelerimizin bilgi birikimlerinin geliþtirilmesine katkýda bulunmak ve belgelendirilmelerini saðlamak düzenlenen kursun esas amacýdýr. Kursta öðretici olarak Þube Yönetim Kurulu üyemiz Sayýn Ö. Erdoðan DURANSOY görev yapmýþ ve üyelerimizi bilgilendirmiþtir. Bu kursta; - MMO Ana Yönetmelik ve Yönetmelikleri, - Mühendislik Etiði, - Soðuk Oda Tekniði, - Soðutma Cihazlarý, - Soðutma Yükü Hesabý, konularý iþlenmiþtir. Kurs sonunda baþarýlý olan üyelerimiz sahip olacaklarý Soðutma Tesisatý Mühendis Yetki Belgeleriyle vatandaþlarýmýza ve kentimize hizmet edeceklerdir. Üyelerimizin mesleki geliþimleri ve þehrimizin geleceði için Meslek Ýçi Eðitimlerimiz bundan sonrada devam edecektir. Odamýz bugüne kadar olduðu gibi bundan sonra da kentimizde ve ülkemizde kaliteli, saðlýklý, konforlu, güvenli ve ekonomik yapýlarýn gerçekleþtirilmesi için gerekli çalýþmalarý yapacaktýr.

35 Klima Tesisatý Mühendis Yetkilendirme Kursu Düzenlendi Günümüzde bilim, teknoloji ve mühendislik uygulama alanlarýnda meydana gelen hýzlý deðiþim süreci, örgün eðitim kurumlarýnda verilen bilgilerin zaman içerisinde atýl hale gelmesine yol açmaktadýr. Bireyin hem kendi geliþimini saðlamasý hem de üretim sürecinde aktif bir rol alarak toplumsal ve bilimsel geliþime yardýmcý olabilmesi için sürekli eðitim bir zorunluluk haline gelmiþtir. Üyelerimizin meslek geliþimini, gereksinimlerini ve taleplerini göz önünde bulunduran Odamýz, uzmanlýk alanlarýmýzla ilgili olarak meslek içi eðitim çalýþmalarýna yoðun bir þekilde devam etmektedir. Özellikle þehrimizde kaliteli, konforlu ve güvenli binalarýn yapýmý hýzla devam etmektedir. Bu binalarýn Havalandýrma - Soðutma Klima uygulamalarýnda yetiþmiþ ve yetkili eleman ihtiyacý her geçen gün artmaktadýr. Odamýz üyelerinin, Serbest Müþavirlik Mühendislik Hizmetleri kapsamýnda yapmýþ olduklarý bu uygulamalar ile ilgili eðitilmeleri ve yetkilendirilmeleri amacý ile Odamýz Mayýs 2009 tarihinde þube eðitim salonumuzda, Klima Tesisatý Mühendis Yetkilendirme Kursu düzenlemiþtir. Düzenlenen eðitimlere toplam 20 üyemiz katýlmýþtýr. Ülke ve toplum yararlarý doðrultusunda kaliteli, saðlýklý, konforlu, güvenli ve ekonomik yapýlarýn gerçekleþtirilmesi için, mekanik tesisat konularýndan Klima Tesisatý hizmetlerinin üretilmesinde ve denetlenmesinde görev alacak üyelerimizin bilgi birikimlerinin geliþtirilmesine katkýda bulunmak ve belgelendirilmelerini saðlamak düzenlenen kursun esas amacýdýr. Bu kursta; - MMO Ana Yönetmelik ve Yönetmelikleri, - Isý Kazancý Hesabý - Psikrometrik Diyagram, - Hava Debisi Tasarýmý, - Klima Sistemleri ve Cihazlarý, konularý iþlenmiþtir. Kurs sonunda baþarýlý olan üyelerimiz sahip olacaklarý Klima Tesisatý Mühendis Yetki Belgeleriyle vatandaþlarýmýza ve kentimize hizmet edeceklerdir. Üyelerimizin mesleki geliþimleri ve þehrimizin geleceði için Meslek Ýçi Eðitimlerimiz bundan sonrada devam edecektir. Odamýz bugüne kadar olduðu gibi bundan sonra da kentimizde ve ülkemizde kaliteli, saðlýklý, konforlu, güvenli ve ekonomik yapýlarýn gerçekleþtirilmesi için gerekli çalýþmalarý yapacaktýr. 31

36 Ýþ Makinalarý Operatör Kurslarýmýz Devam Etmektedir 32 MMO Konya Þubesi olarak meslek edindirme kurslarý kapsamýnda her dönem düzenli bir þekilde þubemize müracaat eden kiþiler için, Ýþ Makinalarý Operatör Kursu düzenlemekteyiz. Teorik ve uygulamalý olarak gerçekleþtirilen kurslar ile iþletmelerinde Ýþ Makinalarý kullanan operatörler sertifikalandýrýlmaktadýr.kurslarda Motor, Sürüþ Teknikleri, Bakým ve Arýza konularýnda dersler verilmektedir. 60 saat süren kurs sonucunda teorik ve uygulamalý olmak üzere iki sýnav yapýlmakta, sýnavlarý baþarý ile tamamlayanlara sertifikalarý verilmektedir. Odamýz, Mayýs ve Haziran aylarý içerisinde Konya Þubemizde ve Aksaray Ýl Temsilciliðimizde Ýþ Makinalarý Operatörlerinin eðitilmesi maksadý ile kurslar düzenlemiþtir. Operatörlere 60 saat teorik ve uygulama eðitimi verilmiþtir. Kurslar sonrasýnda baþarýlý olan operatörler sertifikalandýrýlmýþtýr. Ülkemizde yaþanan en büyük sorunlardan birisi iþsizliktir. MMO olarak iþsizlik probleminin çözülebilmesi yolunda böyle kurslar düzenleyerek insanlarý yetiþtiriyor ve bir meslek sahibi olmalarýný saðlýyoruz. Ýþsizliðin sebeplerinden birisi olan vasýfsýz iþçiliði bir nebze ortadan kaldýrýyoruz. Ülkemizde yetiþmiþ Ýþ Makinalarý Operatörlerine olan ihtiyaç oldukça fazladýr. Ülkemizde yaþanan sorunlardan bir diðeri de eðitim ve öðretim sorunudur. Eðitim ve öðretim kiþilerin gerek sosyal anlamda gerekse teknik anlamda yetiþtirilmeleri için gerek ve yeter þarttýr. Baþarýlý olan ve geliþmiþ olan ülkelerin en büyük kazancý, eðitim ve öðretime büyük önem vermeleri sayesinde, ulaþmýþ olduklarý refah seviyesi ve büyük baþarýlardýr. Öðretim sosyal yaþantýyý kolaylaþtýracak ve daha rahat hale getirecek bir araçtýr. Öðretim sayesinde insanlar meslek sahibi olmakta ve yapmýþ olduklarý iþi bir uzman olarak yapabilmektedirler. Yine toplumumuzda yaþadýðýmýz en büyük sorulardan bir tanesi de herkesin her iþi yapmasýdýr. Doðru olan þey uzmanlarýn ve ehil kiþilerin o iþleri yapmasýdýr. Bir iþin uzmaný ve ehli olmak ise, o iþin uygun bir þekilde öðretiminin ve eðitiminin alýnmasýndan geçer. MMO olarak kurumsal iþleyiþimiz içerisinde bu bilince sahip olmamýz sebebiyle insanlarýmýzýn bir meslek edinmesi ve iþlerin ehliyetli kiþiler tarafýndan yapýlmasý için, çalýþmalarýmýzý ve gayretlerimizi bu yöne doðru yönlendirmekte, gerek üyelerimiz için gerekse üyemiz olmayan vatandaþlarýmýz için eðitim ve kurslarýmýzý devam ettirmekteyiz. Böylelikle MMO üzerine düþen görevi yapmakta ve ülkemiz insanýna faydalý olmaya çalýþmaktadýr. Bu sebeple de gerek bugün olduðu gibi meslek edindirme kurslarýnýn gerekse mühendis üyelerimizin meslek içi eðitim kurslarýnýn odamýz tarafýndan düzenlenmesine devam edilecektir. Ýþin ehliyetli kiþilere yaptýrýlmasý konusunda hassasiyet göstermek bütün kurum ve kuruluþlarýn asli görevi olmalýdýr. Ýþ alanlarýnda ve karayollarýnda yaþanan iþ kazalarýnýn ve trafik kazalarýnýn hiç olmamasýný temenni eder, iþin ehline ve ehliyetlisine verilmesini dileriz.

37 MÝEM TEMMUZ - AÐUSTOS AYI PROGRAMI KURS ADI KURS TARÝHÝ ÞUBE Kamulaþtýrma Davalarý Bilirkiþilik Kursu Ýstanbul Þube Asansör Mühendis Yetkilendirme Kursu Ýstanbul Þube Basýnçlý Hava Tesisatý Mühendis Yetkilendirme Kursu Ankara Þube LPG Dolum Tesisleri ve Otogaz Ýstasyonlarý Sorumlu Müdür Kursu Ankara Þube Doðalgaz Ýç Tesisat Mühendis Yetkilendirme Kursu Kocaeli Þube Asansör Avan Proje Hazýrlama Mühendis Yetkilendirme Kursu Ýstanbul Þube Araç Projelendirme Mühendis Yetkilendirme Kursu Ýzmir Þube Mekanik Tesisat Ýstanbul Þube Asansör Mühendis Yetkilendirme Kursu Ankara Þube Yatýrým Hizmetleri Yönetimi Mühendis Yetkilendirme Kursu Kocaeli Þube Asansör Avan Proje Hazýrlama Mühendis Yetkilendirme Kursu Ýzmir Þube 33 Asansör Avan Proje Hazýrlama Mühendis Yetkilendirme Kursu Ankara Þube Havalandýrma Tesisatý Mühendis Yetkilendirme Kursu Ýzmir Þube Araçlarýn LPG ye Dönüþümü Mühendis Yetkilendirme Kursu Ankara Þube Arýtma Tesisatý Mühendis Yetkilendirme Kursu Kocaeli Þube Doðalgaz Ýç Tesisat Mühendis Yetkilendirme Kursu Ankara Þube Doðalgaz Ýç Tesisat Mühendis Yetkilendirme Kursu Ýstanbul Þube Gýda Ambalajý Sorumlu Yönetici Semineri Kocaeli Þube Soðutma Tesisatý Mühendis Yetkilendirme Kursu Ýzmir Þube Soðutma Tesisatý Mühendis Yetkilendirme Kursu Gaziantep Þube Havalandýrma Tesisatý Mühendis Yetkilendirme Kursu Gaziantep Þube MÝEM programlarýmýz hakkýnda daha detaylý bilgi almak için, (Türkiye nin Her Yerinden)

38 Evlendiler Üyelerimizden Haberler Üyemiz Veli PARLAK 21 Haziran 2009 tarihinde Evlendi, Üyemiz Burhan CANLI' nýn 20 Haziran 2009 tarihinde Oðlu Evlendi, Üyemiz Murat ÖLMEZ'ÝN 19 Haziran 2009 tarihinde Düðünü Oldu, Aksaray Temsilciliði Baþkaný M.Hikmet TERZÝOÐLU' nun Kýzý 19 Haziran 2009 tarihinde Evlendi, Üyemiz Hatice BAY 31 Mayýs 2009 tarihinde Evlendi, Doðum Yeni Evli çiftle bir ömür boyu mutluluk dileriz 34 Üyemiz M. Þeref BUÐDAYCI' nýn 01 Mayýs 2009 tarihinde Çoçuðu Oldu, Üyelerimiz Gazale ve Erkan ÇAÐLAR' ýn 16 Mayýs 2009 tarihinde Oðlu Oldu, Üyemiz Bahadýr Hakan AKYÜZ' ün 14 Mayýs 2009 tarihinde Kýzý Oldu, Üyemiz Ali Osman DUTDÝBÝ' nin 21 Mayýs 2009 tarihinde Oðlu Oldu, Ereðli Temsilciðili Baþkaný Üyemiz Münif ÝZBUDAK' ýn 15 Haziran 2009 tarihinde Oðlu Oldu, Üyemiz M. Teoman EKERCÝN' nin 29 Haziran 2009 tarihinde Kýzý Oldu, Üyemiz M. Serkan KANARYA nýn Kýz çocuðu dünyaya gelmiþtir, Yeni Dünyaya gelen bebeklere uzun ve saðlýklý bir ömür dileriz. Saðlýk ve Vefat Üyemiz Yusuf YILMAZ' ýn Kayýnvalidesi 25 Haziran 2009 tarihinde Vefat Etmiþtir, Üyemiz Mustafa ILDIRAR' ýn Kayýnvalidesi 30 Haziran 2009 tarihinde Vefat Etmiþtir, Üyemiz Orhan KÜÇÜK' ün 30 Haziran 2009 tarihinde Eniþtesi Vefat Etmiþtir, Üyemiz Y. Doç. Dr. Selçuk DARICI' nýn 15 Haziran 2009 tarihinde Dayýsý Vefat Etmiþtir, Üyemiz Lütfi ÇELÝK' in Kayýnvalidesi 04 Haziran 2009 tarihinde Vefat Etmiþtir, Üyemiz Murat Ahmet ÖKMEN' in 19 Mayýs 2009 tarihinde Anneannesi Vefat Etmiþtir, Üyemiz Muzaffer ÖZTÜRK' ün 22 Mayýs 2009 tarihinde Babasý Vefat Etmiþtir, Üyemiz Mustafa GÜLTEKÝN in 30 Mayýs 2009 tarihinde Ameliyat Oldu, Yönetim Kurulu Üyemiz Mustafa GÜREL' in Babasý 04 Mayýs 2009 tarihinde Rahatsýzlandý, Aksaray Temsilciliði Personelimiz Bahri MUTLU' nun Oðlu 14 Haziran 2009 tarihinde Sünnet Oldu, Rahatsýzlananlara Acil Þifa, Vefat edenlere Allah tan rahmet Dileriz.

39 BASINDA ODAMIZ 35

40 BASINDA ODAMIZ 36

41 BASINDA ODAMIZ 37

42 BASINDA ODAMIZ 38

43 BASINDA ODAMIZ 39

44 40 BASINDA ODAMIZ

45 BASINDA ODAMIZ 41

46 42 BASINDA ODAMIZ

47 BASINDA ODAMIZ 43

48 BASINDA ODAMIZ 44

49 BASINDA ODAMIZ 45

50 BASINDA ODAMIZ 46

51 BASINDA ODAMIZ 47

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

ESOGÜ ENDÜSTRÝ ve MAKÝNA MÜHENDÝSLÝÐÝ BÖLÜMLERÝNDE MMO STANDI AÇILDI II. GO-KART TUNUVASI GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

ESOGÜ ENDÜSTRÝ ve MAKÝNA MÜHENDÝSLÝÐÝ BÖLÜMLERÝNDE MMO STANDI AÇILDI II. GO-KART TUNUVASI GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ ESOGÜ ENDÜSTRÝ ve MAKÝNA MÜHENDÝSLÝÐÝ BÖLÜMLERÝNDE MMO STANDI AÇILDI 29-30 Eylül 2010 tarihlerinde ESOGÜ Endüstri Mühendisliði ve Makina Mühendisliði Bölümlerinde MMO standý açýlarak Öðrencilere Oda yayýnlarý

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

MAKÝNA MÜHENDÝSLERÝ ODASI AKREDÝTE MUAYENE KURULUÞU OLMA SÜRECÝNÝ BAÞARIYLA TAMAMLAYARAK TÜRKAK TARAFINDAN VERÝLEN AKREDÝTASYON SERTÝFÝKASINI ALDI

MAKÝNA MÜHENDÝSLERÝ ODASI AKREDÝTE MUAYENE KURULUÞU OLMA SÜRECÝNÝ BAÞARIYLA TAMAMLAYARAK TÜRKAK TARAFINDAN VERÝLEN AKREDÝTASYON SERTÝFÝKASINI ALDI MAKÝNA MÜHENDÝSLERÝ ODASI AKREDÝTE MUAYENE KURULUÞU OLMA SÜRECÝNÝ BAÞARIYLA TAMAMLAYARAK TÜRKAK TARAFINDAN VERÝLEN AKREDÝTASYON SERTÝFÝKASINI ALDI TMMOB Makina Mühendisleri Odasý Türk Akreditasyon Kurumu

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Bowling Turnuvasý Yapýldý Ocak ayý sosyal etkinlik çerçevesinde Cuma günü Carrefour - Cosmic salonunda bowling turnuvasý gerçekleþti.

Bowling Turnuvasý Yapýldý Ocak ayý sosyal etkinlik çerçevesinde Cuma günü Carrefour - Cosmic salonunda bowling turnuvasý gerçekleþti. ETKÝNLÝKLERÝMÝZ Yenilenebilir Enerji Kaynaklarý-Güneþ Enerjisi Semineri. 08 Ocak 2016 Cuma Günü Þubemiz Konferans Salonunda Elektronik ve Haberleþme Mühendisi Okan UYKAN`ýn konuþmacý olarak katýldýðý Yenilenebilir

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

Manisa Ýl Temsilciliðimizden

Manisa Ýl Temsilciliðimizden Manisa Ýl Temsilciliðimizden Enerji Yöneticiliði Mevzuatý Bilgilendirme Toplantýsý 6 Mayýs 2009 tarihinde EMO Manisa Ýl Temsilciliði'nde enerji yöneticiliði konusunda bilgilendirme toplantýsý yapýldý.

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

mmo bülteni 22 AYLIK ÇALIÞMA RAPORU þubat 2006/sayý 93 (Nisan 2004 - Þubat 2006)

mmo bülteni 22 AYLIK ÇALIÞMA RAPORU þubat 2006/sayý 93 (Nisan 2004 - Þubat 2006) 22 AYLIK ÇALIÞMA RAPORU (Nisan 2004 - Þubat 2006) 17-18 Nisan 2004 tarihinde gerçekleþtirilen 40. Olaðan Genel Kurulun ardýndan Oda Yönetim Kurulu Çalýþma Programýný oluþturmuþ, Nisan 2004 ile Þubat 2006

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

þube baþkanýmýzdan Mesleki etkinliklerin yanýnda sosyal faaliyetlerede gereken önemi vermeye gayret göstermekte yiz MART - NÝSAN 2009

þube baþkanýmýzdan Mesleki etkinliklerin yanýnda sosyal faaliyetlerede gereken önemi vermeye gayret göstermekte yiz MART - NÝSAN 2009 þube baþkanýmýzdan Meslek odalarýnýn asli görevleri, üyelerinin mesleksel ve bilimsel çalýþmalarýna katký saðlamak, üyelerin bilgi birikimlerini arttýrýcý eðitimler ve etkinlikler düzenlemek, sosyal ve

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

Bölüm 12. Oda Görüþleri

Bölüm 12. Oda Görüþleri Bölüm 12 Oda Görüþleri 236 39. Dönem Oda Yönetim Kurulu ülke genelinde meslek alanlarýna iliþkin gerçekleþtirdiði ve Oda görüþlerini kamuoyuyla paylaþtýðý kongre, kurultay ve sempozyumlarýn yanýsýra oluþturduðu

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

rm o f t a l ip j o l o n ek gýda T a d ý G m için ya þ a i ye Türk u ulusal GIDA TEKNOLOJÝ PLATFORMU y a þ a m i ç i n g ý d a Kaynak: 2010 Envanteri (TGDF) Gýda Sektörü 73.722.988 nüfus Hane halký gýda

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR ÝKÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17 Mayýs

Detaylı

MESLEK VE UZMANLIK ALANLARIMIZLA İLGİLİ ULUSAL ÖLÇEKLİ KONGRE, KURULTAY, SEMPOZYUM VE ÇALIŞTAYLAR

MESLEK VE UZMANLIK ALANLARIMIZLA İLGİLİ ULUSAL ÖLÇEKLİ KONGRE, KURULTAY, SEMPOZYUM VE ÇALIŞTAYLAR MESLEK VE UZMANLIK ALANLARIMIZLA İLGİLİ ULUSAL ÖLÇEKLİ KONGRE, KURULTAY, SEMPOZYUM VE ÇALIŞTAYLAR 19 20 TMMOB Makina Mühendisleri Odası, her çalışma döneminde olduğu gibi bu dönemde de örgütsel birikimiyle,

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

teskon 2011 de buluşmak üzere SUNUŞ

teskon 2011 de buluşmak üzere SUNUŞ SUNUŞ Ulusal Kongresi 18 yıl önce, 15-17 Nisan 1993 tarihleri arasında, Balçova Termal Tesisleri İzmir de TMMOB Makina Mühendisleri Odası tarafından düzenlendi. Bu toplantı bir teknik toplantı olduğu kadar,

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

ENDÜSTRÝ ÝÞLETME MÜHENDÝSLÝÐÝ MESLEK DALI ANA KOMÝSYONU (EÝM / MEDAK) TOPLANTISI YAPILDI

ENDÜSTRÝ ÝÞLETME MÜHENDÝSLÝÐÝ MESLEK DALI ANA KOMÝSYONU (EÝM / MEDAK) TOPLANTISI YAPILDI ENDÜSTRÝ ÝÞLETME MÜHENDÝSLÝÐÝ MESLEK DALI ANA KOMÝSYONU (EÝM / MEDAK) TOPLANTISI YAPILDI Endüstri Ýþletme Mühendisliði Meslek Dalý Ana Komisyonu (EÝM MEDAK) toplantýsý 30 Nisan 2005 tarihinde Oda Merkezinde

Detaylı

Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge

Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge Onaylayan Administrator Thursday, 05 August 2010 Son Güncelleme Thursday, 05 August 2010 HSGG GÜVENLÝ GELECEK ÝÇÝN SAÐLIK

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Türk Omurga Derneði Kongre ve Bilimsel Toplantý Düzenleme Yönergesi

Türk Omurga Derneði Kongre ve Bilimsel Toplantý Düzenleme Yönergesi 1- AMAÇ-KAPSAM 3- KONGRE, BULUÞMA ve KURSLARIN ZAMANLAMASI Türk Omurga Derneði, omurga týbbý konusunda bilgi ve teknolojinin Omurga Kongresi iki yýlda bir, bahar aylarýnda ve uluslararasý olarak mümkün

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ISSN Ocak - Haziran 2009, Sayý 156

MALÝYE DERGÝSÝ ISSN Ocak - Haziran 2009, Sayý 156 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Ocak - Haziran 2009, Sayý 156 Küresel Kirlenme Sürdürülebilir Ekonomik Büyüme ve Çevre Vergileri Dr. Biltekin ÖZDEMÝR Mali Anayasa Uçar DEMÝRKAN 5018 Sayýlý Kamu Mali Yönetimi

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Fiilen 1987, resmen ise 1992 Yýlýnda Adapazarý nda kuruldu. Kýsa sürede büyüyerek dünyanýn önde gelen Alçak Gerilim Þalt Cihazlarý üreticileri arasýnda yerini aldý. 25. 000 m 2 si kapalý alan olmak üzere

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

JMO günce. haber bülteni TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odasý

JMO günce. haber bülteni TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odasý JMO günce 53 17 Eylül 2011 tarihinde TMMOB Ücretli Mühendis, Mimar Ve Þehir Plancýlarý Ve Ýþsizlik Kurultayý Ankara Yerel Kurultayý'na katýlým gerçekleþtirildi. 24 Eylül 2011 tarihinde ÝMO Rüþtü Özal Toplantý

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

17-19 Aralýk 2010 Miracle Resort Hotel, Antalya 17-19 Aralýk 2010 - Miracle Resort Hotel, Antalya Deðerli Meslektaþýmýz, Kanser tedavisindeki hýzlý deðiþim ve geliþme farklý alanlarda uzmanlaþmýþ hekimlerin

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Akýlcý Çözümler Üretiyoruz Finansal Yönetim ve Excel Eðitimleri Pratik, bütün öðretmenlerin en iyisidir. Publius Syrus EÐÝTÝMÝN AMACI MS Excel, günümüzde, iþ hayatýnda yoðun þekilde kullanýlan, vazgeçilmez

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

Ýçindekiler Harita ve Kadastro Mühendisleri Odasý Ankara Þube'nin ücretsiz yayýnýdýr. HKMO Ankara Þubesi Adýna Sahibi Doç.Dr. Halil Akdeniz Yazý Ýþleri Müdürü Atakan Sert Genel Yayýn Yönetmeni Hüseyin

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

7 Mart Çýkmýþ 62 Soru ve Cevabý Gönderen : total - 08/03/ :00

7 Mart Çýkmýþ 62 Soru ve Cevabý Gönderen : total - 08/03/ :00 7 Mart Çýkmýþ 62 Soru ve Cevabý Gönderen : total - 08/03/2009 22:00 1-Serbest Muhasebeci Mali Müþavir ve Yeminli Mali Müþavirlerin Çalýþma Usul ve Esaslarý Hakkýnda ki yönetmeliðe göre, aþaðýdakilerden

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr.

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. V KAMU MALÝYESÝ 73 74 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 2000 yýlýnda uygulamaya konulan

Detaylı

Engeller del Lift ile aþýlýr... Adel Kaset Tip Engelli Lifti del Þirket Profili ADEL Otomotiv, 2005 yýlýnda otomotiv yan sanayisi olarak Sn. Kamil Sölpüker tarafýndan kurulmuþtur. TEMSA Global A.Þ.'nin

Detaylı

adana þube HATAY ÝL TEMSÝLCÝLÝÐÝ

adana þube HATAY ÝL TEMSÝLCÝLÝÐÝ adana þube 21.01.2011 tarihinde Adana Þube tarafýndan her yýl düzenlenen Geleneksel Jeoloji Mühendisleri Gecesine, Genel Merkez Yönetim ve Denetleme Kurulu'ndan da 2. Baþkan Hüseyin ALAN ve Faruk ÝLGÜN

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

JMO þube günceleri. adana þube. antalya þube

JMO þube günceleri. adana þube. antalya þube JMO þube günceleri adana þube 21-22.01.2012 tarihinde þubemiz 9. Olaðan Genel Kurulu yapýldý 26.01.2012 tarihinde 9. Dönem Yönetim Kurulu belirlenmiþtir 03.02.2012 tarihinde Çukurova Belediye Baþkaný Yýldýray

Detaylı

tmmob makina mühendisleri odasý SUNUÞ -5- makina mühendisleri odasý teskon 2005

tmmob makina mühendisleri odasý SUNUÞ -5- makina mühendisleri odasý teskon 2005 tmmob Ý Ç Ý N D E K Ý L E R Tesisat sektörü TESKON 2005 te buluþtu... 7-8 Teskon 2005 fuarýný 15 bini aþkýn kiþi ziyaret etti... 9 Konferanslar...10 Teskon, tesisat gündemine ýþýk tutuyor... 11 AB müzakere

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

TKD 22. Dönem Genel Yönetim Kurulu Etkinlik Raporu

TKD 22. Dönem Genel Yönetim Kurulu Etkinlik Raporu Görüþler / Opinion Paper Türk Kütüphaneciliði 20,2 (2006), 329-334 329 TKD 22. Dönem Genel Yönetim Kurulu Etkinlik Raporu Genel kurulun sayýn delegeleri, deðerli misafirler, sevgili meslektaþlarým. Türk

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

TTB-GPE Eðitim Becerileri Modülü Kurs Öyküsü

TTB-GPE Eðitim Becerileri Modülü Kurs Öyküsü TTB-GPE Eðitim Becerileri Modülü Kurs Öyküsü GPE Eðitim Becerileri Ekibi* TTB-GPE Eðitim Becerileri Kursu; Türk Tabipleri Birliði (TTB) Genel Pratisyenlik Enstitüsü (GPE) Eðitici Eðitimi Programý nda görev

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

ÞUBELERÝMÝZDEN ADANA. Ankara'da 8 Ekim 2005'te gerçekleþtirilen TMMOB Mitingine Þube olarak katýlým saðladýk.

ÞUBELERÝMÝZDEN ADANA. Ankara'da 8 Ekim 2005'te gerçekleþtirilen TMMOB Mitingine Þube olarak katýlým saðladýk. ADANA Þubemiz tarafýndan 2-4 Eylül, 28-30 Ekim ve 18-20 Kasým 2005 tarihleri arasýnda üç ayrý HACCP Eðitimi gerçekleþtirildi. Kursu baþarýyla tamamlayan katýlýmcýlara eðitim sonunda belge verildi. Þube

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

ASGARÝ ÝÞÇÝLÝK ORANLARI genelgesi Çarþamba, 22 Temmuz 2009

ASGARÝ ÝÞÇÝLÝK ORANLARI genelgesi Çarþamba, 22 Temmuz 2009 ASGARÝ ÝÞÇÝLÝK ORANLARI genelgesi Çarþamba, 22 Temmuz 2009 SOSYAL GÜVENLÝK KURUMU BAÞKANLIÐI Taþpýnar Muhasebe Sosyal Sigortalar Kurumu Baþkanlýðý (Devredilen) Sigorta Ýþleri Genel Müdürlüðü Sigorta Primleri

Detaylı

Þimdi biz varýz ANKARA ÇAÐDAÞ DEMOKRAT MUHASEBECÝLER ATANMIÞ ADAYLAR ÝLE DEÐÝL ÖN SEÇÝMDEN ÇIKAN ADAYLARIMIZLA SEÇÝME GÝDÝYORUZ.

Þimdi biz varýz ANKARA ÇAÐDAÞ DEMOKRAT MUHASEBECÝLER ATANMIÞ ADAYLAR ÝLE DEÐÝL ÖN SEÇÝMDEN ÇIKAN ADAYLARIMIZLA SEÇÝME GÝDÝYORUZ. YURTTA SULH, CÝHANDA SULH Þimdi biz varýz ANKARA ÇAÐDAÞ DEMOKRAT MUHASEBECÝLER ATANMIÞ ADAYLAR ÝLE DEÐÝL ÖN SEÇÝMDEN ÇIKAN ADAYLARIMIZLA SEÇÝME GÝDÝYORUZ. Sayýn Meslektaþým, Ýþ yerlerimizde ürettiðimiz

Detaylı

ODA DAN MAKÝNA MÜHENDÝSLERÝ ODASI 40. DÖNEM DANIÞMA KURULU TOPLANTISI GERÇEKLEÞTÝ. Oda dan

ODA DAN MAKÝNA MÜHENDÝSLERÝ ODASI 40. DÖNEM DANIÞMA KURULU TOPLANTISI GERÇEKLEÞTÝ. Oda dan ODA DAN MAKÝNA MÜHENDÝSLERÝ ODASI 40. DÖNEM DANIÞMA KURULU TOPLANTISI GERÇEKLEÞTÝ Oda çalýþmalarý konularýnda deðerlendirmeler yaparak gelecek dönem Oda çalýþmalarýna iliþkin önermelerde bulundular. Ayrýca

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER. makina mühendisleri odasý trabzon þubesi. trabzon.mmo.org.tr ÝÇÝNDEKÝLER...1 SUNUÞ...2 ÞUBEDEN ÞUBEDEN...

ÝÇÝNDEKÝLER. makina mühendisleri odasý trabzon þubesi. trabzon.mmo.org.tr ÝÇÝNDEKÝLER...1 SUNUÞ...2 ÞUBEDEN ÞUBEDEN... ÝÇÝNDEKÝLER ÝÇÝNDEKÝLER...1 SUNUÞ...2...3-4...5-6-7-8-9-10-11-12...13-14-15-16-17-18-19-20-21 TMMOB DAN...22-23-24-25-26 BAÐLI ÝLLER Trabzon, Rize Giresun, Erzurum, Artvin, Bayburt, Gümüþhane, Kars, Iðdýr,

Detaylı

SEMÝNERLER EÐÝTÝMLER-KONFERANSLAR

SEMÝNERLER EÐÝTÝMLER-KONFERANSLAR SEMÝNERLER EÐÝTÝMLER-KONFERANSLAR FEN BÝLÝMLERÝ DERSANESÝ ÖÐRENCÝLERÝNE MESLEKÝ TANITIM SEMÝNERÝ YAPILDI Fen Bilimleri Dershanesinden gelen talep üzerine, Odamýza üye olabilen mühendislik dallarý konusunda

Detaylı

39. DÖNEM III. DANIÞMAD KURULU DENÝZLÝ

39. DÖNEM III. DANIÞMAD KURULU DENÝZLÝ KURULU DENÝZLÝ 39. Dönem III. Danýþma Kurulu Toplantýsý, 25 Þubemiz ile çevre illerdeki temsilcilerimizin katýlýmýyla, 22-24 Nisan 2005 tarihleri arasýnda Denizli'de yapýldý. ODA'mýz Baþkaný Gökhan GÜNAYDIN

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı