starglider 300 Montaj ve Kullaným Talimatý V OCE-Rev.B

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "starglider 300 Montaj ve Kullaným Talimatý 1-28 46613V016-332004-0-OCE-Rev.B"

Transkript

1 starglider 300 Montaj ve Kullaným Talimatý V OCE-Rev.B

2 Ýçindekiler Genel bilgiler Semboller 2 Güvenlik açýklamalarý 2 Amacýna Uygun Kullaným 2 Ýzin verilen kapý kanadý ebatlarý 3 Teknik veriler 3 Ebatlar 3 Tahrikin yapý parçalarý 3 AB üretici beyaný 3 Montaj ön hazýrlýklarý Güvenlik açýklamalarý 4 Gerekli Takýmlar 4 Teslimat kapsamý 4 Montajla ilgili ipuçlarý 5 Genel hazýrlýklar 5 Montaj Güvenlik açýklamalarý 6 Montaj yeri 6 Temel 6 Yerde montaj 6 Diţli demiri monte edin 7 Son konumlarýn ayarý 7 Cereyan ţebekesine bađlantý 8 Çalýţtýrma Güvenlik açýklamalarý 9 Tahrikin ayarlanmasý 9 El vericisinin tanýtýlmasý 9 Ýţletim/Kullaným Güvenlik açýklamalarý 10 Kapýyý Açmak 10 Kapýyý Kapatmak 10 Kapý hareketinin impuls düzeni 10 Kumanda sýfýrlama 10 Acil kilit açma 11 Düđme 2 ne içindir? 11 Ara verme 11 Engel sebebiyle durma 11 Fonksiyonlar ve Bađlantýlar Genel Açýklamalar 12 Kumandaya genel bakýţ 12 DIP-ţalteri Telsiz alýcýsý 13 Engel tanýma (DIP 1, 2+3) 14 Otomatik kapanýţ 14 Ön uyarý zamaný (DIP 5) 15 Fraba sistemi (DIP 6) 15 Tanýmlanmýţ açma ve kapama (DIP 7) 15 Kýsmi açma (DIP 8) 15 Dođrudan takýlabilir pervaz 24 kutuplu 16 Motor platini 16 Ţebeke bađlantýsý 16 Düđme bađlantýsý 16 Fraba sistemi bađlantýsý 16 Iţýk bariyeri bađlantýsý 17 Güvenlik kontak tertibatýnýn bađlanmasý Volt bađlantý 17 Uyarý ýţýđý bađlantýsý Volt bađlantý 18 Boţ kapasiteli röle çýkýţý 18 Harici anten bađlantýsý 18 Donaným Koruyucu bakým ve bakým Önemli uyarýlar 21 Düzenli aralýklarla kontrol 21 Sigorta deđiţtirme 22 Diđer Demontajý 22 Ýmha 22 Garanti ve müţteri hizmetleri 22 Arýza durumunda yardým Arýza aramaya iliţkin diđer öneriler 24 Yedek parça listesi Sözlük 26 1

3 Semboller 1 (1) Dikkat iţareti: gelecek tehlikeye karţý uyarýr. Dikkat edilmemesi halinde ađýr yaralanmalara sebep olabilir! Açýklama iţareti: Bilgi, yararlý ögüt! Baţlangýç kýsmýna veya metindeki ilgili bir resme iţaret eder. Güvenlik açýklamalarý genel Bu montaj ve kullaným rehberi (MBA) iţletme tertibatýnýn montajýný veya bakýmýný yapan ve iţleten ţahýsça okunarak anlaţýlmalý ve dikkate alýnmalýdýr. Ýţletme tertibatýnýn montajý, akýma bađlanmasý ve ilk kullanýmý sadece uzman kiţiler tarafýndan gerçekleţtirilebilir. Tahrik sadece düzgün ţekilde ayarlanmýţ kapýlara monte edilmelidir. Düzgün ayarlanmamýţ bir kapý ciddi yaralanmalara sebep olabilir veya tahrike zarar verebilir. Üretici, montaj ve iţletim talimatlarýnýn dikkate alýnmamasýndan dolayý oluţacak hasarlar ve iţletim arýzalarý için sorumluluk kabul etmez. Montaj ve kullaným talimatýnýn her zaman elinizin altýnda olacak ţekilde bulunmasýný sađlayýnýz. Ilgili ülkelerde geçerli kazadan korunma kurallarý ve normlarý dikkate alýnmalý ve bunlara uyulmalýdýr. Meslek birliklerinin Güç ile hareket eden Pencereler, Kapýlar ve garaj kapýlarý ile ilgili - ZH 1/494 sayýlý nizamnamesine uyunuz ve uygulayýnýz. (Sadece Almanya daki kullanýcý için geçerlidir). Tahrikle ilgili olarak çalýţmadan önce tahrikin akýmla bađlantýsýný kesiniz ve tekrar açýlmamaya karţý emniyete alýnýz. Sadece, üreticinin orijinal yedek parçalarýný, aksesuarlarýný ve sabitleme materyallerini kullanýnýz. Depolama ile ilgili olarak Ýţletme tertibatý yalnýzca kapalý ve kuru odalarda -20 C ile +50 C derecede muhafaza edilmelidir. Tahrik resimdeki gibi depolanýr. Ýţletim için Tahrik, sadece tehlikesiz bir kuvvet toleransý ayarlandýđýnda iţletilmelidir. Kuvvet toleransý, kapanma gücü yaralanma tehlikesine mahal vermeyecek ölçüde düţük ayarlanmýţ olmalýdýr; bakýnýz Kuvvet ayarýný test etme. Hareket halinde olan kapý veya parçalara kesinlikle dokunmayýnýz. Çocuklarý, özürlüleri ve hayvanlarý kapýdan uzak tutun. Sadece tamamen açýlmýţ olan kapýdan geçin. Kapýnýn, mekanik veya kapama kenarlarýnda, ezilme ve kesilme tehlikesi olabilir. Genel bilgiler Telsiz kumandasý için Uzaktan kumanda, ancak telsiz vericisi veya alýcýsýnda arýza meydana geldiđinde, insan, hayvan veya eţyalar için tehlikeli olmayan veya bu riske karţý çeţitli güvenlik önlemlerinin alýnmýţ olduđu araç ve tesisatlar için öngörülmüţtür. Kaza riski içeren tesisatlarýn uzaktan kumandalý kullanýmýnýn yanlýzca dođrudan görülebilir pozisyondan yapýlabileceđine dair bilgi, kullanýcýya verilmelidir. Telsiz Kumanda, kapýnýn hareketi görülüyorsa ve insanlar ya da eţyalar kapýnýn hareketini engellemiyorsa, kullanýlmalýdýr. Verici cihazý, çocuk veya hayvanlarýn dokunamayacaklarý ţekilde muhafaza ediniz. Telsiz tesisatýnýn kullanýcýsý baţka telsizli cihazlardan ve tesislerden dolayý meydana gelebilecek arýzalara karţý korunmaz (örneđin: ayný frekans aralýđýnda iţletilen telsizli tesisler). Önemli derecede bozukluk meydana gelmesi halinde, lütfen bölgenizde telsiz bozukluklarý tespit edebilen (telsiz tespiti yapabilen) yetkili telsiz dairesine müracaat ediniz! Vericiyi, telsiz tekniđi bakýmýndan, hassas yerlerde (hastane ve havaalaný gibi) kullanmayýn. Flughafen, Krankenhaus). Model levhasý Model lehvasý dýţta, transmisyon üzerine yerleţtirilmiţtir. Model levhasý üzerinde, tahrikin tam tip tanýmý ve üretim tarihi (ay/yýl) görülebilir. Amacýna Uygun Kullaným Tahrik, devamda sadece kapý olarak anýlacak olan sürgülü kapýlarýn (bakýnýz EN ) açýlmasý ve kapanmasý için kullanýlýr. Bunun dýţýndaki ve haricindeki tüm kullanýmlar amacýna uygun olmayan kullaným olarak kabul edilir. Diđer kullaným ţekillerinden dođan zararlar için üretici bir sorumluluk yüklenmez. Risk tamamen kullanýcýya aittir. Bu ţekilde garanti iptal olur. Bu tür bir tahrikle otomatik hale getirilen kapýlar, o an geçerli olan Normlar ve nizamnamelere uygun olmak zorundadýr: örneđin EN 12604, EN Tahrik sadece teknik olarak kusursuz durumda ve monatj ve kullaným talimatý dikkate alýnmak suretiyle amacýna uygun, güvenlik ve tehlikeler açýsýndan bilinçli ţekilde kullanýlmalýdýr. Kapý, açýlma ve kapanma iţlemi esnasýnda yükselti ve eđimler göstermemelidir. Kapýnýn üzerinde hareket ettiđi ray, kýţýn önünde su birikmeyecek ve böylece buzlanmayý engelleyecek ţekilde yerleţtirilmelidir. Kapý, kýlavuzda ve rayda kusursuz hareket etmelidir; böylece tahrik hassas çalýţýr ve kapý acil durumlarda kapatýlabilir. Kapýnýn açýk ve kapalý konumda bir dayanađý olmalýdýr; aksi taktirde acil açýlmada kýlavuzdan dýţarý çýkabilir. Emniyeti olumsuz etkileyebilecek arýzalar derhal giderilmelidir. Kapý kanatlarýnýn sabit ve dayanýklý olmasý, açýlýp kapanýrken eđrilmemesi veya bükülmemesi gerekir. Tahrik, kapýnýn arýzalý ve yanlýţ türde montajýný telafi edemez. Tahrik, patlama tehlikesi bulunan yerlerde kullanýlmamalýdýr. Tahrik, agresif atmosferli mekanlarda iţletilmemelidir. 2

4 Genel bilgiler Ýzin verilen kapý kanadý ebatlarý Tahrikin yapý parçalarý - Uzunluk: maksimum 6000 mm - Ađýrlýk: maksimum 300 kg - Kapý yükseliţi: 0 % Teknik veriler Nominal gerilim: 230 V/AC Nominal frekans: 50/60 Hz Çalýţtýrma sýcaklýđý aralýđý: C Koruma Sýnýfý: IP 44 Maksimum çekme ve basýnç kuvveti: 480 N Nominal çekme kuvveti: 145 N Nominal akým sarfiyatý: 0,6 A Nominal güç sarfiyatý: 110 W Maksimum hýz: 200 mm/s Güç sarfiyatý, Stand by: ~ 2 W Ađýrlýk: 12,5 kg Açýlma süresi:40 % Çalýţma yerine iliţkin emisyon deđeri < 75 dba - sadece tahrik Ebatlar Tüm ölçüler mm cinsinden. 1 Konsol (donaným), bakýnýz Donaným bölümü 2 Diţli demir 3 Ţalterli sürgü sađ 4 Ţalterli sürgü sol 5 Ankraj plakasý 6 Tahrik dahil Kumanda ve telsiz alýcýsý AB üretici beyaný Aţađýda anýlan ţirket: SOMMER Antriebs- und Funktechnik GmbH Hans-Böckler-Straße D Kirchheim/Teck aţađýdaki tahrikin, yani: starglider 300 aţađýdaki yönetmeliklere uygun olduđunu beyan eder: - Makine Yönetmeliđi 98/37/EG - Alçak Gerilim Yönetmeliđi 73/23/EWG - AB Elektromanyetik Uyum Yönetmeliđi 89/336/EWG özellikle aţađýdaki standartlar/standart taslaklarý uygulanmýţtýr: - EN , EN , DIN VDE 0801, EN 12453, EN EN , EN 55011, EN , EN Not: Kapý tertibatýnýn iţletimi, bu kapý tertibatýna monte edilecek tahrikin ilgili tüm AB Yönetmeliklerine uygunluđu tespit edilene kadar yasaktýr. Kirchheim, Uwe Sommer Ýţletme Müdürü 3

5 Güvenlik açýklamalarý Elektrik kaynađýnýn gerilimi, tahrikin tip levhasý üzerindeki oranla uyumlu olmak zorundadýr. Harici olarak bađlanacak tüm cihazlarýn kontak ayrýmlarý, IEC uyarýnca, ţebeke akým beslemesi açýsýndan güvenli olmak zorundadýr Harici cihaz iletkenlerinin döţenmesinde IEC dikkate alýnmalýdýr. Ýţletme tertibatýnýn montajý, akýma bađlanmasý ve ilk kullanýmý sadece uzman kiţiler tarafýndan gerçekleţtirilebilir. Kapý, sadece hareket alaný içerisinde insanlar, hayvanlar veya nesneler bulunmadýđý sürece hareket ettirilmelidir. Çocuklarý, özürlüleri ve hayvanlarý kapýdan uzak tutun. Tesbit deliklerinin açýlmasý esnasýnda koruyucu gözlük kullanýnýz. Delme iţlemi esnasýnda tahriki örtünüz, böylece tahrike kir girmesini engellemiţ olursunuz. Zemin sabit ve dayanýklý olmalýdýr. Tahrik sadece düzgün ţekilde ayarlanmýţ kapýlara monte edilmelidir. Yanlýţ ayarlanmýţ bir kapý ciddi yaralanmalara sebep olabilir. Montaj ön hazýrlýklarý Teslimat kapsamý Teslimat kapsamý, tahrikin modeline göre farklýlýk arz edebilir. Montajdan önce teslimat kapsamýný kontrol ediniz; böylece bir parçanýn eksik olmasý halinde zamandan ve boţ yere çalýţmaktan tasarruf etmiţ olursunuz. Yüksek çekme ve baský kuvvetleri ortaya çýktýđýndan kapýlar sađlam olmalýdýrlar. Plastik veya alüminyumdan yapýlmýţ hafif kapýlar, eđer gerekliyse montaj öncesinde güçlendirilmelidir. Yetkili satýcýnýza danýţýnýz. Kapý kilitlerini çýkarýn veya çalýţmayacak duruma getirin. Sadece izin verilmiţ tesbit malzemesi (örneđin dübel, vidalar) kullanýnýz. Tesbit malzemesini zemin malzemesine uygun seçiniz. Kapýnýn kolayca hareket edebilmesine dikkat ediniz. Gerekli Takýmlar Komple set Ambalaj (U x G x Y) 1040 x 220 x 470 mm Ađýrlýk 20,5 kg 1 ad. Kumandalý ve telsiz alýcýlý sürgülü kapý tahriki 1 ad. Ankraj plakasý 1 ad. 4 komutlu el vericisi 4 ad. 1 m diţli demir 1 ad. Montaj torbasý 24 ad. Vidalar 24 ad. Levhalar 1 ad. Ţalterli sürgü sol, dahil 2 vida 1 ad. Ţalterli sürgü sađ, dahil 2 vida 1 ad. Montaj ve kullaným talimatý Tek tahrik Ambalaj (U x G x Y) 310 x 215 x 370 mm Ađýrlýk 12,5 kg 1 ad. Kumandalý ve telsiz alýcýlý sürgülü kapý tahriki 1 ad. Ankraj plakasý 1 ad. Ţalterli sürgü sol, dahil 2 vida 1 ad. Ţalterli sürgü sađ, dahil 2 vida 1 ad. Montaj ve kullaným talimatý 4

6 Montaj ön hazýrlýklarý Montajla ilgili ipuçlarý Bir güvenlik tertibatý her zaman açma kontađý olarak bađlanmalýdýr. Böylece çalýţtýrmada veya bir arýzada güvenlik her zaman temin edilmiţ olur. Donanýmýn durumunu montaj öncesinde kullanýcý ile birlikte tespit ediniz. Diđer impuls vericileri ţunlardýr: El vericisi, Funkcody, telsiz iç ţalteri ve anahtarlý ţalter. El vericisi, Funkcody veya telsiz iç ţalterinde tahrike bir bađlantý hattý kurmak gerekmez; bu hususta yetkili satýcýnýza danýţýnýz. 1. uyarý ýţýđý 24 Volt 2. Anahtarlý ţalter (1 veya 2 kontak) 3. Iţýk bariyeri (otomatik kapanmada zorunludur, bakýnýz EN 12543) 4. Konsol 5. Ana ţalter (kapatýlabilir) 6. Çubuk anten (10 m kablo dahil) 7. Güvenlik kontađý tertibatý (8,2 kohm, Fraba sistemi) 8. Funkcody 9. Uzaktan kumanda için otomobil / duvar tutacađý Genel hazýrlýklar Tüm kilitleme düzenekleri (elektro kilit, kilit sürgüsü, vs.) tahrikin montajýndan önce sökülmeli veya çalýţmayacak duruma getirilmelidir. Kapýnýn yapýsý sađlam ve uygun olmalýdýr. Kapý hareket ederken aţýrý bir yan sapma yapmamalýdýr. Tekerler/alt ray ve makara/üst kýlavuz sistemi aţýrý bir sürtünme olmaksýzýn çalýţmalýdýr. Kapýnýn rayýndan çýkmasýný engellemek için kapýya kapý AÇIK + kapý KAPALI durumlarýna özel uç dayanaklarý monte edilmelidir. Kapýnýn temeline, ţebeke hatlarýnýn ve aksamýn (ýţýk bariyeri, uyarý ýţýđý, anahtarlý ţalter, vs.) kablolarý için boţ bir boru monte edilmelidir. 5

7 Güvenlik açýklamalarý Kumandanýn akým ţebekesine bađlantýsý sadece yetkili bir elektrikçi tarafýndan gerçekleţtirilmelidir. Kapýnýn açýlmasý ve kapanmasýnda yüksek kuvvetler ortaya çýktýđýndan tahrikin zemine ve diţli demirlerin kapýya sađlam ţekilde tutturulmasýna dikkat ediniz. Eđer açma veya kapama iţlemi için bir düđme kullanýlacaksa, buna çocuklarýn ulaţamamasý için bu düđmenin asgari 1,6 m yüksekliđe monte edilmesi gerekir. Ýţletim esnasýnda diţli demir diţli çarkýna baský uygulamamalýdýr, aksi taktirde tahrik zarar görür. Montaj esnasýnda örneđin aţađýdaki normlara dikkat edilmelidir: EN 12604, EN Montaj Yerde montaj Montaj saplamalý Montaj yeri Tahrik sol Dođrudan montaj Tahrik sađ Temel Serbest taţýyýcý kapýlarda tahrik, makara ayaklarý arasýna ortalý olarak monte edilmelidir. Temel derinliđi dona maruz kalmayacak ţekilde olmalýdýr (Almanya yaklaţýk 800 mm). Temel katý ve yatay olmalýdýr. Temel ölçüleri resimdeki gibidir. Süreç: Ambalaj ülke yönetmeliklerine uygun olarak imha edilmelidir. Tahrik ambalajdan çýkarýlýr. Kablo boţ borulara çekilir ve sonraki düzenlemeler için iţaretlenir. 6

8 Montaj Tahrik kilidini açma. Anahtar (1) 90 sađa döndürülür ve kol (2) yerine oturana kadar çekilir: Tahrik boţta çalýţýr, kapý elle hareket ettirilebilir. Ankraj plakasýnýn konumunu ölçün. Deliklerin yerlerini iţaretleyin ve delikleri açýn. Dübel ve saplamalarý (eđer kullanýlacaksa) yerleţtirin. Diţli demir kapýnýn hiçbir konumunda diţli çarkýna baský uygulamamalýdýr - transmisyon zarar görür. Diţli demir ayarý: Kapýyý elle ileri geri itiniz. Diţli çark ve diţli demir arasýnda yaklaţýk 2 mm.lik bir boţluk býrakýnýz ve kapý uzunluđunca bunu kontrol ediniz. Diţli demirin delikleri vasýtasýyla diţli çark ve diţli demir arasýndaki mesafeyi ayarlayýn. Ankraj plakasýný yerleţtirip sabitleyin. Mesafe ölçülerini kontrol edin. Tahriki ankraj plakasýna yerleţtirin ve vidalarý sýkýn. Kabloyu çekin. Diţli demiri monte edin Komple set 4 adet ihtiva eder. Her biri 1 m.lik diţli demirler. Baţka diţli demirlere ihtiyacýnýz varsa yetkili satýcýnýza danýţýnýz. Diţli demiri montajýna her zaman kapýnýn geçiţ tarafýndan baţlayýnýz. Tesbit deliklerinin iţaretlenmesi her zaman diţli çarký yakýnýnda gerçekleţtirilmelidir. Son konumlarýn ayarý Dikkat! Acil açmada kapý kendinden açýlabilir veya kapanabilir. Tahrik kilidini açýn. Kapý KAPALI son konumu Diţli demiri kapýya uygun tesbit malzemesiyle (örneđin: birlikte gönderilen vidalar) tesbit edin. Diţli demiri 6 tesbit noktasýndan kapýya vidalayýn. Kapýyý kapý KAPALI (1) son konumuna itiniz. Devreye girene kadar (hafif bir klik sesi) ţalterli anahtarý (2) terminal ţalterine (3) itiniz. Ţalterli anahtarý (2) sýkýnýz. 7

9 Montaj Kapý AÇIK son konumu Vidalarý (1) gevţetin. Koruyucu kapađý (2) çýkarýn. Kumandayý (3) çekip çýkarýn. Kapýyý kapý AÇIK (1) son konumuna itiniz. Devreye girene kadar (hafif bir klik sesi) ţalterli anahtarý (2) terminal ţalterine (3) itiniz. Ţalterli anahtarý (2) sýkýnýz. Tahriki kilitleyin: Kolu (2) içeri dođru kapatýn - anahtarý (1) 90 sola çevirin ve çekin: Tahrik yerleţir ve kapý artýk sadece motorla hareket ettirilebilir. Ţebeke besleme borusunu bađlayýn: 1. Ţebeke besleme borusu (L) 230 V/AC 2. Nötr iletken (N) 3. Koruyucu iletken (PE) Kablo vidalarýný sýkýnýz, kullanýlmayan kablo kýlavuzlarýný örneđin bir parça kabloyla kapatýn. Kumandayý (3) takýn; bu esnada dođru kutuplandýrmaya (kapama korumasý) dikkat edilmelidir! Hareket yönünü kontrol edin. Cereyan ţebekesine bađlantý Tahrik bir ţebeke kablosu ile beraber teslim edilir ve bunun sadece montaj için kullanýlmasý gerekir. Montaj tamamlandýktan sonra ţebeke kablosunu çýkarýn ve sabit döţenmiţ bir hat ile deđiţtirin. Ţebeke kablosu sürekli veya harici iţletim için kullanýlamaz. Tahrikin cereyan ţebekesine bađlantýsý yalnýzca uzman bir kiţi tarafýndan yapýlabilir. Ţebeke bađlantýsý EN uyarýnca yapýlmalýdýr (tüm kutuplu ţebeke ayýrma ayarý). Bakým çalýţmalarý esnasýnda akým bađlantýsýnýn istenmeyen ţekilde devreye sokulmasýný engellemek için kapatýlabilir ana ţalteri (tüm kutuplu kapatma) monte edin. Tahrikle ilgili olarak çalýţmadan önce tahrikin akýmla bađlantýsýný kesiniz ve tekrar açýlmamaya karţý emniyete alýnýz. Tahriki müsaade edilmeyen yüksek akýmlardan korumak için bir motor koruma ţalterinin montajý tavsiye edilir. Kumandayla yapýlan çalýţmalar esnasýnda kumandanýn nemden (yađmur, kar, vb.) korunmasý gerekir. Kapýyý kapatýn, düđmeye (1) basýn. Ana ţalter açýldýktan sonra kapýnýn ilk hareket yönü kapý AÇIK yönünde olmalýdýr. Tahrik kapýyý kapatýyorsa, klemenslerindeki kablolarý deđiţtirin. Koruyucu kapađý (2) takýn ve vidalarýný (1) sýkýn. 8

10 Güvenlik açýklamalarý Tahrik monte edildikten sonra tahrikin montajýndan sorumlu kiţi, 98/37/EG makine yönetmeliđi uyarýnca kapý tesisi için bir EG uygunluk beyaný tanzim etmeli ve CE iţaretiyle model levhasýný takmalýdýr. Bu husus özel kullaným için ve ayrýca tahrik elle çalýţýr bir kapýya sonradan eklendiđinde de geçerlidir. Bu tahrike ait evraklar, ve de montaj ve iţletim talimatlarý iţleticide/kullanýcýda kalacaktýr. Kuvvet ayarlamasý emniyet açýsýndan önemlidir ve özel bir itina ile gerçekleţtirilmelidir. Müsaade edilmeyen yükseklikteki kuvvet ayarlamalarýnda insanlar veya hayvanlar yaralanabilir ve eţyalar zarar görebilir. Kuvvet ayarýný, engeller çabuk ve güvenli ţekilde anlaţýlabilecek biçimde düţük seçiniz. Tahrikin ayarlanmasý Kumanda, otomatik güç ayarlama sistemine sahiptir. Kumanda, Açma ve Kapama kapý hareketlerinde, ihtiyaç duyulan gücü otomatik olarak okur ve kapý son dayanma noktalarýna ulaţtýđýnda otomatik olarak hafýzaya alýr. Tahriki kilitleme. Çalýţtýrma Aţađýdaki süreci 2 defa gerçekleţtiriniz: Düđmeye (1) 1 defa basýnýz Kapý ţalterli sürgüye kadar açýlýr (son konum kapý AÇIK) LED (WL) yanýp söner Düđmeye (1) 1 defa basýnýzkapý ţalterli sürgüye kadar kapanýr (son konum kapý KAPALI) LED (WL) yanýp söner LED (WL) yanar ve söner, güç degerleri tanitilmis. Kapý AÇIK ve KAPALI son konumlarýný açýp kapamak suretiyle kontrol ediniz. Gerektiđinde son konumlarý, kapý tamamen açýlýp kapanana kadar tekrar ayarlayýnýz. Kapý KAPALI konumunda soft hareket mesafesi asgari 500 mm. Kuvvet ayarýný kontrol etme Kapýnýn her hareketinde kumanda kayýtlý olan kuvvet deđerlerini gerçekte gerekli deđerlerle kontrol eder ve kayýtlý deđerleri son konumlara ulaţýldýđýnda otomatik olarak uygun hale getirir. Kontrol: Bakýnýz bölüm Bakým Kolu (2) içeri dođru kapatýn - anahtarý (1) 90 sola çevirin ve çekin: Tahrik yerleţir ve kapý artýk sadece motorla hareket ettirilebilir. Transmisyon yerleţene kadar - klik sesi - kapýyý elle bir parça hareket ettirin. Ana ţalteri açýn. Kumandayý resetleyin El vericisinin tanýtýlmasý Düđmelere (1 + 2), LED (WL) sönene kadar birlikte basýn Düđmeleri (1 + 2) býrakýn: LED (WL) yanýp söner, kuvvet silinmiţtir Kapýyý Kapatmak Tanýtma düđmesine (1) basýlýr- Kanal 1 için 1 defa, LED (3.1) yanar- 2 defa Kanal 2 için, LED (3.2) yanar Ýstenen el vericisi düđmesine (5) basýlýr. El vericisi telsiz kodunu telsiz alýcýsýna aktarýr LED söner - Tanýtma sona ermiţtir. 10 saniye içinde bir kod gönderilmezse, telsiz alýcýsý normal iţletime geçer. Baţka el vericilerini tanýtma. Üstteki adýmlarý tekrarlayýn. Maksimum 112 kayýtlýk yer mevcuttur. 9

11 Güvenlik açýklamalarý Çocuklarý, özürlüleri ve hayvanlarý kapýdan uzak tutun. Kesinlikle hareket eden kapýya veya bir parçaya müdahale etmeyin. Sadece tamamen açýlmýţ olan kapýdan geçin. Kapýnýn, mekanik veya kapama kenarlarýnda, ezilme ve kesilme tehlikesi olabilir. Ýţletim/Kullaným Atým düzeni DIP ţalteri 7 ile ayarlanýr. Kapýyý Açmak Düđmeye (1) veya verici cihaz tuţuna 1 defa basýn. AÇ yönünde hareket ederken tuţa basýldýđýnda kapý durur. DIP ţalter 7 ye bađýmlý olarak. Tuţa bir daha basarsanýz kapý kapanýr. DIP 7 ON: - Düđme 1: açma - stop - açma - stop ve böyle devam - Düđme 2: kapama - stop - kapama - stop ve böyle devam Kapýyý Kapatmak Düđmeye (1) veya verici cihaz tuţuna 1 defa basýn. KAPAMA yönünde hareket ederken tuţa basýldýđýnda kapý durur. DIP ţalter 7 ye bađýmlý olarak. Tuţa bir daha basarsanýz, kapý açýlýr. Kumanda sýfýrlama Kayýtlý tüm deđerler (örneđin iţletim süresi, açma kuvveti) silinir, sonrasýnda tahrik yeniden tanýtýlýr. Kumandayý resetleyin - eđer maksimum hýz veya maksimum kuvvet deđiţtirilecekse, bakýnýz TorMinal kullaným talimatý. - eđer tahrik yanlýţ deđerler tanýmýţsa veya kapý deđiţtirilmiţse. Kapý hareketinin impuls düzeni Tüm tahriklerde standart ayarlar DIP 7 OFF: - açma - stop - kapama - stop - açma - ve devam Düđmeye (1 + 2), LED (WL) sönene kadar basýlýr. LED WL söndüđünde kuvvet deđerleri silinmiţtir, düđmeler býrakýlabilir. 10

12 Acil kilit açma Dikkat! Acil açmada kapý kendinden açýlabilir veya kapanabilir. Kapý her konumdayken kilitleme ve kilit açma iţlemi gerçekleţtirilebilir. Ýţletim/Kullaným Ara verme Bir düđmeye veya el vericisine basmak suretiyle ara verildiđinde tahrik derhal durur. Bir sonraki komutta tahrik aksi istikamete hareket eder, bakýnýz bölüm Kapý hareketi impuls sýralamasý. Anahtar (1) 90 sađa döndürülür ve kol (2) yerine oturana kadar çekilir: Tahrik boţta çalýţýr, kapý elle hareket ettirilebilir. Kolu (2) içeri dođru kapatýn - anahtarý (1) 90 sola çevirin ve çekin: Tahrik yerleţir ve kapý artýk sadece motorla hareket ettirilebilir. Aţýrý zorlanmaya karţý önlem Tahrik açýlma veya kapanma iţlemi esnasýnda aţýrý yüklenmeye maruz kalýrsa, kumanda bunu algýlar ve tahriki durdurur. 20 saniye sonunda veya kumanda resetlendikten sonra kumanda aţýrý yük emniyetini tekrar serbest býrakýr. Artýk tahrik iţlemeye devam edebilir. Engel sebebiyle durma 1. Gücün kesilmesi - kapýnýn kapanmasýnda-> Tahrik döndürülmüţtür - kapýnýn açýlmasýnda-> Tahrik döndürülmüţtür Bir sonraki komutta tahrik aksi istikamete hareket eder, bakýnýz bölüm Kapý hareketi impuls sýralamasý. 2. güvenlik giriţi 1 devrede, örneđin: Emniyet kontađý tertibatý devrede Güvenlik giriţinin devreye sokulmasýnda tahrik, DIP ţalterlerinin ayarýna göre çalýţýr. Bakýnýz bölüm Engel tanýma Fabrika ayarlarý: - kapýnýn kapanmasýnda-> Tahrik döndürülmüţtür - kapýnýn açýlmasýnda-> Tahrik döndürülmüţtür Bir sonraki komutta tahrik aksi istikamete hareket eder, bakýnýz bölüm Kapý hareketi impuls sýralamasý. 3. güvenlik giriţi 2 devrede, örneđin: Iţýk bariyeri kesilmiţtir Güvenlik giriţinin devreye sokulmasýnda tahrik, DIP ţalterlerinin ayarýna göre çalýţýr. Bakýnýz bölüm Engel tanýma Fabrika ayarlarý: - kapýnýn kapanmasýnda -> Tahrik döndürülmüţtür - kapýnýn açýlmasýnda -> reaksiyon yok Bir sonraki komutta tahrik aksi istikamete hareket eder, bakýnýz bölüm Kapý hareketi impuls sýralamasý. Elektrik kesintisinden sonra iţletim Elektrik kesildiđinde kaydedilmiţ olan kuvvet verileri hafýzada kalýr. Elektrik kesintisinden sonra iţletme motorunun ilk hareketi her zaman kapýyý AÇ hareketidir. Düđme 2 ne içindir? Ayarlar için bakýnýz bölüm Fonksiyonlar ve Bađlantýlar Tanýmlanmýţ açma ve kapama (2 kanallý iţletim) Düđme 1 kapýyý açar, düđme 2 ise kapatýr. Kýsmi açýlma Düđme 1 kapýyý her zaman tamamen açar ve kapatýr. Düđme 2 kapýyý sadece kýsmen açar ve kapýyý kapatýr. Totmann güvenli iţletimi (sadece TorMinal ile çalýţýr) Düđme 1, düđme basýlý olduđu sürece kapýyý açar. Düđme 2, düđme basýlý olduđu sürece kapýyý kapatýr. 11

13 Genel Açýklamalar DIP-Ţalteri teslimat esnasýnda KAPALI konumdadýr. Kumanda bađlantýlarýna harici gerilimler verilmemelidir, aksi taktirde kumanda hemen bozulur. Kumandaya genel bakýţ Fonksiyonlar ve Bađlantýlar DIP-ţalteri 1-8 Not! DIP ţalterlerini deđiţtirmeden önce kumandanýn akýmla bađlantýsýný kesiniz. DIP ţalterleri, kumanda cereyan ţebekesine tekrar bađlandýđýnda yeniden tanýtýlýrlar. 1. dođrudan takýlabilir pervaz 24 kutuplu 2. Uyarý ýţýđý 1 bađlantýsý sigortasý, bađlantý Uyarý ýţýđý 2 bađlantýsý sigortasý, bađlantý bađlantý harici anten 5. Telsiz alýcýsý 6. Düđme 2 (T2) 7. Düđme 1 (T1) 8. DIP-ţalteri Start (LED 4) bir telsiz komutu gönderildiđinde veya bir düđmeye basýldýđýnda yanar. 10. Güvenlik (LED 3) bir güvenlik giriţi devreye sokuduđunda yanar. 11. WL (LED 2) Tahrik kapýyý açtýđýnda veya kapattýđýnda yanýp söner. 12. Güç (LED 1) ţebeke gerilimi bađlý olduđunda yanar. 13. Otomatik kapanma için zaman ayarý potansiyometresi (P2) 14. TorMinal bađlantýsý 15. TorMinal bađlantýsý koruma kapama birimi 16. Tel köprüyü ayýrmak soft iţletimi kapatýr. 17. Röle kontađý, bađlantý Ţalter Konum Fonksiyon/Reaksiyon Güvenlik bađlantýsý 1, bađlantý kapý açýlýrken tahrikin hareket tarzý 1 OFF (Kapalý) tahrik reaksiyon göstermez ON (Açýk) Tahrik döner Güvenlik bađlantýsý 1, bađlantý fonksiyon tarzýnýn açýlma kontađý veya 8,2 KOhm 2 olarak seçilmesi OFF (Kapalý) Açýlma kontađý (örneđin ýţýk bariyeri) ON (Açýk) 8,2 KOhm Güvenlik bađlantýsý 1, bađlantý 6 + 7, güvenlik bađlantýsý 2, bađlantý 8+9, kapý kapanýrken tahrikin hareket tarzý 3 OFF (Kapalý) Tahrik durur ve kapýyý bir parça açar, Dönüţ ON (Açýk) Tahrik durur ve kapýyý tamamen açar, Otomatik kapanýţ: Iţýk bariyeri devreye sokulduktan 5 saniye sonra (güvenlik bađlantýsý 1 veya 2) kapý kapanýr. 4 OFF (Kapalý) devre dýţý ON (Açýk) devrede Uyarý ýţýđý bađlantýsý için ön uyarý süresi, bađlantý OFF (Kapalý) Ön uyarý süresi 0 saniye ON (Açýk) Ön uyarý süresi 3 saniye - uyarý ýţýđý yanýp söner Fraba sistemi 6OFF (Kapalý) devre dýţý ON (Açýk) devrede Tanýmlanmýţ açma ve kapama 7 OFF (Kapalý) 1. kanal iţletimi düđme/telsiz kanalý de atým sýralamasý: açýk - stop - kapalý - stop - açýk - stop - kapalý... ON (Açýk) 2. kanal iţletimi düđme/telsiz kanalý 1 de atým sýralamasý: açýk - stop - açýk... Düđme/telsiz kanalý 2: kapalý - stop - kapalý... Kýsmi açýlma 8 OFF (Kapalý) Kýsmi açýlma devre dýţý ON Kýsmý açýklýk devrede - Düđme/telsiz kanalý 1 = açýk - stop - kapalý... - Düđme/telsiz kanalý 2 = kýsmi açýlma DIP ţalteri 7 OFF 12

14 Telsiz alýcýsý Güvenlik açýklamalarý Güvenli iţletim için bu tesis için yerel olarak geçerli güvenlik hükümlerine uyulmalýdýr! Bilgi için E-Tesisleri, VDE ve Meslek Kazasý Sigorta Kooperatifleri bilgi vermektedir. Kullanýcý, diđer haberleţme istasyonu veya araçlardan (örneđin öngörüldüđü ţekilde ayný frekans üzerinden çalýţan telsiz araçlardan) kaynaklanan bozukluklardan korunma hakkýna sahip deđildir. Alýcýyla ilgili sorunlarda gerektiđinde el vericisinin pilleri deđiţtirilmelidir. Gösterge ve düđmelerin açýklamasý Fonksiyonlar ve Bađlantýlar El vericisi düđmesinin telsiz alýcýsýndan silinmesi. Eđer bir kapý tesisinin kullanýcýsý taţýnýyorsa ve el vericisini de yanýnda götürmek istiyorsa, el vericisinin tüm telsiz kodlarý telsiz alýcýsýndan silinmelidirler. Güvenlik amacýyla el vericisinin her düđmesi ve her düđme kombinasyonu silinmelidir! Tanýtma düđmesine (1) basýlýr ve 5 saniye boyunca, bir LED (hangisi olduđu fark etmez) yanana kadar basýlý tutulur. Tanýtma düđmesi (1) býrakýlýr - Telsiz alýcýsý silme modundadýr. Telsiz alýcýsýnda kodu silinecek olan el vericisindeki düđmeye basýlýr - LED söner. Silme iţlemi sona ermiţtir Ýţlem tüm düđmeler ve düđme kombinasyonlarý için tekrar edilir. Telsiz alýcýsýndan bir kanalýn silinmesi Tanýtma düđmesine (1) basýlýr ve basýlý tutulur - Kanal 1 için 1 defa, LED (3.1) yanar - 2 defa Kanal 2 için, LED (3.2) yanar - LED, hangi kanal seçilmiţse, ona göre yanar. 5 saniye sonra LED yanýp sönmeye baţlar - bundan 10 saniye sonra ise LED yanar. Tanýtma düđmesi (1) býrakýlýr - silme iţlemi sona ermiţtir. (1) Tanýtma düđmesi telsiz alýcýsýný deđiţik iţletim ţekillerine getirir: Tanýtma iţletimi, silme iţletimi, normal iţletim (2) dahili anten Telsiz kanalý 2 (3.1) sadece Tanýmlanmýţ Açma ve Kapama veya Kýsmi Açma fonksiyonlarý için gereklidir. (3) LED, hangi kanalýn seçildiđini gösterir. 3.1 LED telsiz kanalý LED telsiz kanalý 2 (4) Harici anten bađlantýsý (4)Dahili antenle kapsama alaný yetersiz kalýyorsa harici bir anten kullanýlabilir. Bakýnýz bölüm Donaným. (5) El vericisi düđmesi Telsiz alýcýsý belleđinin silinmesi Eđer bir el vericisi kaybolursa, güvenlik gerekçesiyle telsiz alýcýsýndaki tüm kanallarýn silinmesi gerekir! Sonra ise telsiz alýcýsýna tüm el vericilerinin yeniden tanýtýlmasý gerekir. Tanýtma düđmesine (1) basýlýr ve basýlý tutulur. - 5 saniye sonra LED yanýp sönmeye baţlar - bundan 10 saniye sonra ise LED yanar. - Toplam 25 saniye sonra tüm LED ler yanarlar. Tanýtma düđmesi (1) býrakýlýr - silme iţlemi sona ermiţtir. El vericisinin tanýtýlmasý Tanýtma düđmesine (1) basýlýr- Kanal 1 için 1 defa, LED (3.1) yanar- 2 defa Kanal 2 için, LED (3.2) yanar Ýstenen el vericisi düđmesine (5) basýlýr. El vericisi telsiz kodunu telsiz alýcýsýna aktarýr. LED söner - Tanýtma sona ermiţtir. 10 saniye içinde bir kod gönderilmezse, telsiz alýcýsý normal iţletime geçer. Baţka el vericilerini tanýtma. Üstteki adýmlarý tekrarlayýn. Maksimum 112 kayýtlýk yer mevcuttur. 13

15 Engel tanýma (DIP 1, 2 + 3) Fonksiyonlar ve Bađlantýlar Otomatik kapanýţ Otomatik kapanýţlý iţletimde EN normu dikkate alýnmalýdýr (örneđin ýţýk bariyeri 1 monatjý). Güvenlik bađlantýsý 2 ye ek bir ýţýk bariyeri bađlanýr; bu sadece kapý kapanýrken devreye girer. Kapý açýlýrken engel Kuvvet kapama Tahrik döner Eđer bir güvenlik giriţi (örneđin bir kiţi ýţýk bariyerinden geçer) kesilirse, bunu tahrik algýlar ve DIP ţalteri 1 ayarýna göre cevap verir. Güvenlik giriţi 1, bađlantý DIP-ţalteri 1: OFF tahrik reaksiyon göstermez ON Tahrik döner DIP-ţalteri 2: Güvenlik bađlantýsý 1 fonksiyonu, bađlantý OFF Açýlma kontađý örneđin: ýţýk bariyeri için ON 8,2 kohm (güvenlik kontađý tertibatý) Potansiyometrede ayarlanan bir açýk tutma süresinin geçmesinden sonra kapý otomatik olarak kapanýr. Kapý, bir düđme veya el vericisi vasýtasýyla verilen komut ile açýlýr, ancak kapanmaz. Kapý, açýldýđý esnada, verilecek bir komutla tekrardan durdurulamaz. Kapý otomatik olarak kapanýrken yeniden bir komut verilirse kapý komple açýlýr. Açýk tutma süresi esnasýnda verilecek bir komut bu süreyi tekrar baţtan baţlatýr. Kýsmi açma fonksiyonu, otomatik kapanmada devre dýţýdýr. IUyarý ýţýđý bađlantýsý 1+2 otomatik kapanma esnasýnda ayný ţekilde davranýrlar, yani yanýp sönerler. Örnek: - Uyarý ýţýđý bađlantýsýna bađlýdýr.montaj yeri kapýnýn dýţ kýsmýdýr. - Uyarý ýţýđý bađlantýsýna bađlýdýr.montaj yeri kapýnýn iç kýsmýdýr. Güvenlik giriţi 2, bađlantý tahrik reaksiyon göstermez Kapý kapanýrken engel Devreye sokulan otomatik kapanmada kapý daima komple açýlýr. Kuvvet kapama Tahrik döner Eđer bir güvenlik giriţi (örneđin bir kiţi ýţýk bariyerinden geçer) kesilirse, bunu tahrik algýlar ve DIP ţalteri 3 ayarýna göre cevap verir. Güvenlik giriţi 1, bađlantý DIP-ţalteri 3: OFF Tahrik durur ve kapýyý bir parça açar, dönme ON Tahrik durur ve kapýyý tamamen açar, Güvenlik giriţi 2, bađlantý DIP-ţalteri 3: OFF Tahrik durur ve kapýyý bir parça açar, dönme ON Tahrik durur ve kapýyý tamamen açar, Açýk tutma süresini potansiyometre ile açma ve kapama: - Zaman ayarlanabilir saniye - Kapama-> sol dayanak Güvenlik giriţleri nin devreye girmesinde tahrik karakteristiđi Kapý açýldýđýnda: Tahrik hareket tarzý DIP ţalteri 1 in ayarýna göredir. Kapý kapandýđýnda: DIP ţalteri 3 ayarýndan bađýmsýz olarak tahrik kapýyý her zaman tamamen açar. Model 1: Otomatik kapanýţ Otomatik kapanýţ, kapý AÇ son konumuna ulaţýldýđýnda devreye girer ve bu andan itibaren potansiyometre vasýtasýyla ayarlanan süre iţlemeye baţlar. Bu süre içerisinde bir komut verilirse, zaman yeniden iţlemeye baţlar. Ayarlar: - Potansiyometre istenen zamana ayarlanýr (1-120 saniye) - DIP-ţalteri OFF - diđer DIP ţalterleri isteđe bađlý 14

16 Model 2: Otomatik kapama + ýţýk bariyeri (DIP 4) Otomatik kapanma manuel kesilir, ţalter, ýţýk bariyerinin kapanma hattýna monte edilir. Ayný model 2 gibi, ancak tahrik kapýyý, ýţýk bariyerinden geçildikten 5 saniye sonra kapatýr - Bađlantý, güvenlik bađlantýsý 2, bađlantý a yapýlýr. Ayarlar: - Potansiyometre istenen zamana ayarlanýr (1-120 saniye) - DIP-ţalteri OFF - DIP-ţalteri 4 ON: - diđer DIP ţalterleri isteđe bađlý Fonksiyonlar ve Bađlantýlar Tanýmlanmýţ açma ve kapama (DIP 7) Düđme/telsiz kanalý 1 kapýyý açar ve düđme/telsiz kanalý 2 kapýyý kapatýr. 2 kanallý iţletim sadece 2 düđmeyle veya sadece el vericileri ile kullanýlabilir. Önkoţul: DIP ţalteri 8 OFF, 2 düđme bađlý veya 2 el vericisi düđmesi tanýtýlmýţ. DIP-ţalteri 7 OFF devre dýţý ON devrede Model 3: Otomatik kapanma + güvenlik kontađý tertibatý + ýţýk bariyeri Otomatik kapanma manuel kesilir, ţalter, ýţýk bariyerinin kapanma hattýna monte edilir. Model 2 gibi, ancak tahrik kapýyý, ýţýk bariyerinden geçildikten 5 saniye sonra kapatýr. Iţýk bariyeri, güvenlik kontađý tertibatýna paralel olarak güvenlik bađlantýsý 2 ye (bađlantý 8 + 9) bađlanýr. Ayarlar: - Potansiyometre istenen zamana ayarlanýr (1-120 saniye) - DIP-ţalteri 1, OFF - DIP-ţalteri 2, 4 ON - diđer DIP ţalterleri isteđe bađlý Ön uyarý zamaný (DIP 5) Uyarý ýţýđý bađlantýsý 1 e (bađlantý ) veya 2 ye (bađlantý ) bađlý bir uyarý ýţýđý, düđmeye basýldýktan veya el vericisi kullanýldýktan sonra, tahrik çalýţmadan önce 3 saniye yanar. Eđer bu süre içinde yeniden bir düđme veya el vericisi kullanýlýrsa, ön uyarý zamaný kesilir. DIP-ţalteri 5 OFF devre dýţý ON devrede, uyarý ýţýđý saniye yanýp söner Fraba sistemi (DIP 6) Burada güvenlik bađlantýsý 1 in (bađlantý 6 + 7) fonksiyonu, bir Fraba sisteminin sinyalinin deđerlendirilmesine ayarlanabilir. DIP-ţalteri 6 OFF devre dýţý ON devrede Kýsmi açma (DIP 8) Bu fonksiyon, yapýlan ayara göre kapýyý kýsmen açar. Kullaným örneđi: Kapýyý kiţilerin geçebileceđi ţekilde açma. Kýsmi açma iţlemi iki düđmeyle veya telsizle (el vericisi, Funkcody, vs.) gerçekleţtirilebilir. DIP-ţalteri 8 OFF devre dýţý ON devrede, DIP ţalteri 7 devre dýţý 2 düđmeyle kýsmi açma Ek düđme monte edilir ve düđme 2 olarak bađlantý e bađlanýr. Düđme 1 kapýyý her zaman komple açar. Eđer kapý düđme 2 ile kýsmen açýlmýţsa, düđme 1 e basýldýđýnda kapý komple açýlýr. Düđme 2 sadece kapý kapalýyken kýsmi açýlmayý gerçekleţtirir. Eđer kapý düđme 1 ile tamamen veya düđme 2 ile kýsmen açýlmýţsa, düđme 2 ye tekrar basýldýđýnda kapý kapanýr. Süreç: 1.Kapý kapatma 2. DIP-ţalteri 8 ON: kýsmi açýlmayý devreye sokar - DIP ţalteri 8 her zaman ON konumunda býrakýlmalý, çünkü OFF konumu ayarlanan kýsmi açýlmayý hemen siler. 3. Düđme 2 basýlýr (kapý, KAPALI son konumundan açýlýr) - Kapý, düđme 2 ye ikinci bir kez basýlana kadar ya da kapý Kapý AÇIK son konumuna ulaţana kadar açýlýr. 4. Düđme 2 ye, istenen konuma ulaţýldýđýnda basýlýr. 5. Kapý, düđme 2 ile kapatýlýr Kýsmi açýlma kayýt edilmiţtir ve düđme 2 ye basýldýđýnda kapý ayara kadar açýlýr. Kýsmi açýlma ayarýnýn silinmesi: DIP ţalteri 8 OFF konumuna getirilir El vericisi ile kýsmi açma (2 kanallý iţletim) El vericisinin 2 düđmesinin tanýtýlmasý: örneđin düđme 1 telsiz kanalý 1 e ve düđme 2 telsiz kanalý 2 ye. Telsiz kanalý 1 her zaman düđme 1, bađlantý ile ayný fonksiyona sahiptir. Telsiz kanalý 2 her zaman düđme 2, bađlantý ile ayný fonksiyona sahiptir. Ýţlem yukarýda anlatýldýđý gibidir. 15

17 Dođrudan takýlabilir pervaz 24 kutuplu Müsaade edilen kablo enine kesiti: maks. 1,5 mm². Fonksiyonlar ve Bađlantýlar Ţebeke bađlantýsý Müsaade edilen kablo enine kesiti: maks. 2,5 mm². Bađlantý Kablo rengi Tanýmlama 1 kahverengi Ţebeke besleme borusu (L) 230 V/AC 2 kahverengi Nötr iletken (N) 3 sarý/yeţil Koruyucu iletken (PE) Bađlantý Döţeme/kablo rengi Bađlantý/Tanýmlama 1 serbest Anten bađlantýsý 40MHz Serbest Düđme Serbest Düđme Köprü (Ýrtibatlandýrýcý) Güvenlik giriţi 1 (köprü) * Köprü (Ýrtibatlandýrýcý) Güvenlik giriţi 2 (köprü) * Serbest ayarlý 24 V/DC, maks. 0,1 A 12 mavi/siyah Motor platini (bađlantý 1) * 13 mavi Motor platini (bađlantý 5) * beyaz Trafo 24 V/AC, tali * Serbest Uyarý ýţýđý 1, ayarsýz 24 V/DC Serbest Uyarý ýţýđý 2, ayarsýz 24 V/DC Serbest ayarlý 12 V/DC 22 - Kutuplandýrma emniyeti Serbest Boţ kapasiteli röle çýkýţý 230 V/AC, maks. 5 A * fabrikadan Düđme bađlantýsý Düđme 1 Bađlantý Motor platini Müsaade edilen kablo enine kesiti: maks. 1,5 mm². Düđme 2 Bađlantý Düđme 2, Tanýmlanmýţ açma ve kapama, kýsmi açma veya Totmann güvenli iţletimi fonksiyonlarý için gereklidir. Fraba sistemi bađlantýsý Özel deđerlendirme cihazýna gerek olmaksýzýn bađlantý; deđerlendirmeyi kumanda gerçekleţtirir. Bađlantý Kablo rengi Tanýmlama 1 mavi/siyah Kumanda (bađlantý 12) 2 kahverengi Terminal ţalteri 3 beyaz Terminal ţalteri 4 kýrmýzý Motor 5 mavi Kumanda (bađlantý 13) 6 sarý Terminal ţalteri 7 yeţil Terminal ţalteri 8 siyah Motor Bađlantý 6: Fraba sistemi yeţil kablosu Bađlantý 20 ye: Fraba sistemi kahverengi kablosu Bađlantý 21 e: Fraba sistemi beyaz kablosu DIP-ţalteri 6 ON 16

18 Iţýk bariyeri bađlantýsý Fonksiyonlar ve Bađlantýlar Motor Bađlantý 12: mavi/siyah Bađlantý 13: mavi Tahrik sađdayken bađlantýlarýn deđiţtirilmesi. Trafo Güvenlik giriţi 1 Bađlantý 6 + 7: boţ kapasiteli kontaklar için test edilmiţ bađlantý, sadece DIP ţalteri 2 OFF konumundayken Güvenlik giriţi 2 Bađlantý 8 + 9: boţ kapasiteli kontaklar için test edilmiţ bađlantý, sadece kapý kapamada devreye girer Cereyan beslemesi Bađlantý 10: ayarlý 24 V/DC, maks. 0,1 A Bađlantý 11: Kütle Güvenlik kontak tertibatýnýn bađlanmasý Deđerlendirme 8,2 kohm. Özel deđerlendirme cihazýna gerek olmaksýzýn bađlantý; deđerlendirmeyi kumanda gerçekleţtirir. Bađlantý : Trafo kablosu (beyaz), ikincil 24 V/AC Uyarý ýţýđý bađlantýsý Uyarý ýţýđý 1 Bađlantý : düzensiz 24 V/DC (maks. 34 V), 25 Watt, maks. 1 A, 1 A atýl sigorta ile emniyete alýnmýţ Bađlantý 6 + 7: 8,2 kohm direnci için test edilmiţ bađlantý DIP-ţalteri 2 ON 24-Volt bađlantý Uyarý ýţýđý 2 Bađlantý : düzensiz 24 V/DC (maks. 34 V), 25 Watt, maks. 1 A, 1 A atýl sigorta ile emniyete alýnmýţ Bađlantý 10: ayarlý 24 V/DC, maks. 0,1 A Bađlantý 11: Kütle 17

19 12-Volt bađlantý Fonksiyonlar ve Bađlantýlar Bađlantý 20: 12 V/DC, maks. 0,1 A Bađlantý 21: Kütle Boţ kapasiteli röle çýkýţý Tahrikin her harekete geçiţinde röle çýkýţýnda bir empüls görülür, bununla örneđin bir merdiven boţluđu otomatiđi vasýtasýyla bir ýţýk açýlabilir. Bađlantý : 230 V/AC, maks. 5 A Ayarlar sadece TorMinal üzerinden deđiţtirilmelidir. Örnek: Merdiven boţluđu otomatiđi vasýtasýyla ýţýklandýrma Harici anten bađlantýsý Bakýnýz donaným TorMinal arabirimi TorMinal kullaným talimatlarýna bakýnýz. Özel fonksiyonlar Totmann güvenli Iţletimi bakým denetimi Bu ve baţka fonksiyonlar veya ayarlar sadece TorMinal ile gerçekleţtirilebilirler. 18

20 1. Uyarý ýţýđý Donaným 4. Konsol Ebatlar ve açýlar mutlaka dikkate alýnmalýdýr, bakýnýz bölüm Montaj Yeri. 2. Anahtarlý ţalter Anahtarlý ţalteri kullanan kiţi kapýnýn hareket alaný içinde durmamalý ve kapýyý dođrudan görebilmelidir. Düđme kablosunu asla bir cereyan hattý boyunca döţemeyin; bu durum kumandada arýzalara sebebiyet verebilir. Düđme kablosu sabit döţenir. Ţebeke hattý ve donaným (örneđin ýţýk bariyeri) için konsol ve kablo kanallarýnýn ebatlarý kazma iţlemi esnasýnda dikkate alýnmalýdýr, bakýnýz bölüm Temel. Konsol ebatlarý ve yatay pozisyonu kontrol edilir. Kablo kanallarý ve konsol betonlanýr. Ankraj plakasý konsola tesbit edilir. Anahtar ţalteri uygun, kolay eriţilebilir bir yere monte edilir. 3. Iţýk bariyeri Tahriki ankraj plakasýna yerleţtirin ve vidalarý sýkýn. Kabloyu çekin. 19

sprint 550 S, 550 SL duo 500 S, 500 SL, 650 SL marathon 550-, 800-, 1100 SL Montaj ve iţletme klavuzu 1-35 41040V016-332004-0-OCE-Rev.

sprint 550 S, 550 SL duo 500 S, 500 SL, 650 SL marathon 550-, 800-, 1100 SL Montaj ve iţletme klavuzu 1-35 41040V016-332004-0-OCE-Rev. sprint 550 S, 550 SL duo 500 S, 500 SL, 650 SL marathon 550-, 800-, 1100 SL Montaj ve iţletme klavuzu 1-35 41040V016-332004-0-OCE-Rev.D Ýçindekiler Genel Bilgiler................................ 2 Semboller

Detaylı

Titreþim denetim cihazý

Titreþim denetim cihazý Titreþim denetim cihazý Tip 675 Titreþim hýzý (mm/s, rms) 2 Transistör þalter çýkýþý (Ön ayarlamasý sabit olarak yapýlmýþtýr) Analog elektrik çýkýþý: 4...20 ma Frekans aralýðý: 10 Hz...1000 Hz 1 Hz...1000

Detaylı

starglider 300 E Montaj ve Kullanım Talimatı 1-28 46637V016-182005-0-OCE-Rev.

starglider 300 E Montaj ve Kullanım Talimatı 1-28 46637V016-182005-0-OCE-Rev. starglider 00 E Montaj ve Kullanım Talimatı - 4667V0-00-0-OCE-Rev. İçindekiler Genel bilgiler................................... Semboller Güvenlik açıklamaları İşletim için İzin verilen kapı kanadı ebatları

Detaylı

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41.

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41. 7215 73-2/26 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma talimatý ModuLink 25 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý off on C 5 off 2 on pm 1:41 24 Volt V Lütfen cihazý kullanmaya baþladan önce dikkatle

Detaylı

KULLANMA KILAVUZU KABLOSUZ MÝKROFON SÝSTEMÝ. CTT 200 VHF ( Mikrofon Vericisi ) ORIENT ORIENTAL ELEKTRONÝK LTD. ÞTÝ. KABLOSUZ ÝLETÝÞÝM SÝSTEMLERÝ

KULLANMA KILAVUZU KABLOSUZ MÝKROFON SÝSTEMÝ. CTT 200 VHF ( Mikrofon Vericisi ) ORIENT ORIENTAL ELEKTRONÝK LTD. ÞTÝ. KABLOSUZ ÝLETÝÞÝM SÝSTEMLERÝ SATICI FÝRMA KABLOSUZ MÝKROFON SÝSTEMÝ CTT 200 VHF ( Mikrofon Vericisi ) KULLANMA KILAVUZU YETKÝLÝ SERVÝS ORIENT Oriental Elektronik San. ve Tic. Ltd. Þti. Kablosuz Ýletiþim Sistemleri Refik Belendir sokak

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZKF661LX

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZKF661LX Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya ZANUSSI ZKF661LX için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki ZANUSSI ZKF661LX tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Centronic EasyControl EC411

Centronic EasyControl EC411 Centronic EasyControl EC411 tr Montaj ve İşletme Talimatı Duvar vericisi Aşağıdaki kişilere yönelik önemli bilgiler: Montaj elemanı / Elektrik teknisyeni / Kullanıcı Lütfen ilgili kişilere iletiniz! Bu

Detaylı

GOLD LP için MONTAJ TALİMATLARI

GOLD LP için MONTAJ TALİMATLARI GOLD LP için MONTAJ TALİMATLARI Dokümanın orijinal dili İsveççedir. Swegon un özellikleri deđiţtirme hakký saklýdýr. www.swegon.com 1 1. MONTAJ 1.4 Klima Santralinin Monte Edilmesi 1.1 Genel İlgili tüm

Detaylı

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2 Nokia Holder Easy Mount HH-12 1 4 2 3 9249387/2 5 7 6 TÜRKÇE 2006 Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia i Nokia Connecting People su ¾igovi ili za¹tiæeni ¾igovi firme Nokia Corporation. Giriþ Bu montaj cihazý,

Detaylı

EM 111 geliştirme modülü Typ E20/F20/Jxx

EM 111 geliştirme modülü Typ E20/F20/Jxx EM 111 geliştirme modülü Typ E20/F20/Jxx TR Montaj ve kullanım için el kitabı 1. Simgelerin açıklaması 2. İçindekiler Açıklamalar 1. Simgelerin açıklaması.........2 2. İçindekiler..................2 3.

Detaylı

Centronic EasyControl EC315

Centronic EasyControl EC315 Centronic EasyControl EC315 tr Montaj ve İşletme Talimatı 5 Kanallı Duvar Vericisi Aşağıdaki kişilere yönelik önemli bilgiler: Montaj elemanı / Elektrik teknisyeni / Kullanıcı Lütfen ilgili kişilere iletiniz!

Detaylı

Centronic MemoControl MC42

Centronic MemoControl MC42 Centronic MemoControl MC42 tr Montaj ve İşletme Talimatı Bellek Tuşları Aşağıdaki kişilere yönelik önemli bilgiler: Montaj elemanı / Elektrik teknisyeni / Kullanıcı Lütfen ilgili kişilere iletiniz! Bu

Detaylı

Centronic MemoControl MC42

Centronic MemoControl MC42 Centronic MemoControl MC42 tr Montaj ve İs letme Talimatı Bellek tus u As ağıdaki kis ilere yönelik önemli bilgiler: Montaj elemanı / Elektrik teknisyeni / Kullanıcı Lütfen ilgili kis ilere iletiniz! Bu

Detaylı

Centronic MemoControl MC441-II

Centronic MemoControl MC441-II Centronic MemoControl MC441-II tr Montaj ve İşletme Talimatı Bellek Fonksiyonlu El Vericisi Aşağıdaki kişilere yönelik önemli bilgiler: Montaj elemanı / Elektrik teknisyeni / Kullanıcı Lütfen ilgili kişilere

Detaylı

P 27 I P 27 B P 27 S P 32 I P 32 B P 31 IMB

P 27 I P 27 B P 27 S P 32 I P 32 B P 31 IMB P 27 I P 27 B P 27 S P 32 I P 32 B P 31 IMB PCB içermez 3-4 5-8 9 10 13 Rev. 05.02.08 Davlumbazýnýzýn Davlumbazýnýzýn davlumbazýnýzý davlumbazýnýzý Davlumbazýnýz Davlumbazýnýzýn bükülme Davlumbazýnýzý

Detaylı

Centronic MemoControl MC42

Centronic MemoControl MC42 Centronic MemoControl MC42 tr Montaj ve İşletme Talimatı Bellek tuşu Aşağıdaki kişilere yönelik önemli bilgiler: Montaj elemanı / Elektrik teknisyeni / Kullanıcı Lütfen ilgili kişilere iletiniz! Bu talimat

Detaylı

Kameralý Aydýnlatma Sistemi

Kameralý Aydýnlatma Sistemi Us e r M an ual Smartguard M otion Li ght wit h Video Ca mera Kameralý Aydýnlatma Sistemi AEC-939AD Paket Ýçeriði Kameralý Aydýnlatma Sistemi Kullanma kýlavuzu 1 Adet alyan anahtar 1 Adet 300w halojen

Detaylı

Centronic UnitControl UC52

Centronic UnitControl UC52 Centronic UnitControl UC52 tr Montaj ve İs letme Talimatı Kumanda elemanlı tekli kontrol cihazı As ağıdaki kis ilere yönelik önemli bilgiler: Montaj elemanı / Elektrik teknisyeni / Kullanıcı Lütfen ilgili

Detaylı

Centronic EasyControl EC541-II

Centronic EasyControl EC541-II Centronic EasyControl EC541-II tr Montaj ve İşletme Talimatı El vericisi Aşağıdaki kişilere yönelik önemli bilgiler: Montaj elemanı / Elektrik teknisyeni / Kullanıcı Lütfen ilgili kişilere iletiniz! Bu

Detaylı

İçerik. Ürün no.: LS5I/9D-P1 Tek yön çalışan sensör verici

İçerik. Ürün no.: LS5I/9D-P1 Tek yön çalışan sensör verici Ürün no.: 50130543 LS5I/9D-P1 Tek yön çalışan sensör verici Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Uygun alıcı Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Kumanda ve gösterge Aksesuarlar

Detaylı

Centronic MemoControl MC441-II

Centronic MemoControl MC441-II Centronic MemoControl MC441-II tr Montaj ve İşletme Talimatı Hafıza fonksiyonlu el vericisi Aşağıdaki kişilere yönelik önemli bilgiler: Montaj elemanı / Elektrik teknisyeni / Kullanıcı Lütfen ilgili kişilere

Detaylı

Centronic EasyControl EC545-II

Centronic EasyControl EC545-II Centronic EasyControl EC545-II tr Montaj ve İşletme Talimatı 5 Kanallı El Vericisi Aşağıdaki kişilere yönelik önemli bilgiler: Montaj elemanı / Elektrik teknisyeni / Kullanıcı Lütfen ilgili kişilere iletiniz!

Detaylı

Ýki Setli, Ýki Çýkýþlý, Çok Fonksiyonlu Pozisyon Ýndikatörü

Ýki Setli, Ýki Çýkýþlý, Çok Fonksiyonlu Pozisyon Ýndikatörü Pozisyon Ýndikatörü TCS37-200.PSI TCS37-200 Timer&Counter&Speed Ýki Setli, Ýki Çýkýþlý, Çok Fonksiyonlu Pozisyon Ýndikatörü 6 dijit LED Display (Yeþil veya Kýrmýzý), 8mm dijit boyu Mekanik reset deðeri

Detaylı

Centronic EasyControl EC311

Centronic EasyControl EC311 Centronic EasyControl EC311 tr Montaj ve İşletme Talimatı Duvar Vericisi Aşağıdaki kişilere yönelik önemli bilgiler: Montaj elemanı / Elektrik teknisyeni / Kullanıcı Lütfen ilgili kişilere iletiniz! Bu

Detaylı

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z!

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! SoloTel elero Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309400 Nr. 18 101.5401/0305 çerik Güvenlik

Detaylı

Centronic SensorControl SC431-II

Centronic SensorControl SC431-II Centronic SensorControl SC431-II tr Montaj ve İşletme Talimatı Işık Sensörlü Kablosuz Aşağıdaki kişilere yönelik önemli bilgiler: Montaj elemanı / Elektrik teknisyeni / Kullanıcı Lütfen ilgili kişilere

Detaylı

Centronic UnitControl UC42 / UC45

Centronic UnitControl UC42 / UC45 Centronic UnitControl UC42 / UC45 tr Montaj ve İşletme Talimatı Tekli kontrol cihazı UC42 / Başlık rayı için tekli kontrol cihazı UC45 Aşağıdaki kişilere yönelik önemli bilgiler: Montaj elemanı / Elektrik

Detaylı

T150 MOTORLU SWG BAKIM VE KULLANIM KILAVUZU

T150 MOTORLU SWG BAKIM VE KULLANIM KILAVUZU T150 MOTORLU SWG BAKIM VE KULLANIM KILAVUZU 1 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ TURNİKE GÜVENLİK TALİMATI TURNİKE KULLANIM TALİMATI T150 MOTORLU SWG TURNİKE TEKNİK ÖZELLİLERİ T150 MOTORLU SWG TURNİKE SİSTEM ÖZELLİKLERİ

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EHG7835X http://tr.yourpdfguides.com/dref/629098

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EHG7835X http://tr.yourpdfguides.com/dref/629098 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Centronic EasyControl EC5410-II

Centronic EasyControl EC5410-II Centronic EasyControl EC5410-II tr Montaj ve İşletme Talimatı 10 Kanallı El Vericisi Aşağıdaki kişilere yönelik önemli bilgiler: Montaj elemanı / Elektrik teknisyeni / Kullanıcı Lütfen ilgili kişilere

Detaylı

İçerik. Ürün no.: MLD500-T3 Çok ışınlı güvenlik fotoelektrik sensör verici

İçerik. Ürün no.: MLD500-T3 Çok ışınlı güvenlik fotoelektrik sensör verici Ürün no.: 66501200 MLD500-T3 Çok ışınlı güvenlik verici Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Uygun Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Kumanda ve gösterge Aksesuarlar 1 / 7 Teknik

Detaylı

EAOM-3-HM-ALT EAOM-3-STP-ALT EAOM-3-HM-STP-ALT

EAOM-3-HM-ALT EAOM-3-STP-ALT EAOM-3-HM-STP-ALT , 7x7 DIN Boyut EAOM-3 Manuel Start ve Motor Korumalý Kontrol cihazlarý Kontak Anahtarlý, EAOM-3-ALT Kontak Anahtarlý ve Jeneratör Voltajýndan Aþýrý Hýz Algýlama, EAOM-3-MAG Kontak Anahtarlý ve Manyetik

Detaylı

İçerik. Ürün no.: ET5I.3/4P Enerjik ışık sensörleri

İçerik. Ürün no.: ET5I.3/4P Enerjik ışık sensörleri Ürün no.: 50127902 ET5I.3/4P Enerjik ışık sensörleri Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Diyagramlar Kumanda ve gösterge Aksesuarlar Uyarılar

Detaylı

DKG-190 AKÜ ŞARJ KONTROL CİHAZI TANITIM ÖZELLİKLER. DKG-190 Kullanım Kılavuzu V-1.1 (24.03.2015) -1-

DKG-190 AKÜ ŞARJ KONTROL CİHAZI TANITIM ÖZELLİKLER. DKG-190 Kullanım Kılavuzu V-1.1 (24.03.2015) -1- DKG-190 AKÜ ŞARJ KONTROL CİHAZI TANITIM DKG-190 telekom sistemlerinde kullanılan jeneratörlerin çalışma saatlerini azaltmak amacıyla tasarlanmış ileri teknoloji ürünü bir cihazdır. Cihaz kullanıldığı yerlerde

Detaylı

Centronic EasyControl EC5410-II

Centronic EasyControl EC5410-II Centronic EasyControl EC5410-II tr Montaj ve İşletme Talimatı 10 kanallı el vericisi Aşağıdaki kişilere yönelik önemli bilgiler: Montaj elemanı / Elektrik teknisyeni / Kullanıcı Lütfen ilgili kişilere

Detaylı

Kusursuz bir onarım ancak cihazın tamamı gerekli olduğu her zaman zarar verilmeden sökülebiliyorsa mümkündür.

Kusursuz bir onarım ancak cihazın tamamı gerekli olduğu her zaman zarar verilmeden sökülebiliyorsa mümkündür. Kurulum yalnızca uzman personel tarafından yapılabilir. Tüm iş adımları sırasıyla eksiksiz olarak uygulanmalı ve kontrol edilmelidir. Geçerlilik kapsamı Bu kurulum kılavuzu aşağıdakiler için geçerlidir:

Detaylı

İçerik. Ürün no.: LS5/9D Tek yön çalışan sensör verici

İçerik. Ürün no.: LS5/9D Tek yön çalışan sensör verici Ürün no.: 50117694 LS5/9D Tek yön çalışan sensör verici Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Uygun alıcı Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Diyagramlar Kumanda ve gösterge Aksesuarlar

Detaylı

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. 1 Baðlantý 2 3. Kurulum. Kullaným

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. 1 Baðlantý 2 3. Kurulum. Kullaným Hoþ geldiniz Çabuk baþlama kýlavuzu 1 Baðlantý 2 3 Kurulum Kullaným philips + Teslimat kapsamý CD440 Baz istasyon VEYA CD440/CD445 El cihazý CD445 Baz istasyon Baz istasyon besleme ünitesi Telefon kablosu

Detaylı

Centronic EasyControl EC545-II

Centronic EasyControl EC545-II Centronic EasyControl EC545-II tr Montaj ve İşletme Talimatı 5 kanallı el vericisi Aşağıdaki kişilere yönelik önemli bilgiler: Montaj elemanı / Elektrik teknisyeni / Kullanıcı Lütfen ilgili kişilere iletiniz!

Detaylı

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. Baðlantý. Kurulum. Kullaným 2. 3.

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. Baðlantý. Kurulum. Kullaným 2. 3. Hoþ geldiniz Çabuk baþlama kýlavuzu 1 2 3 Baðlantý Kurulum Kullaným philips + Teslimat kapsamý CD640 Baz istasyon VEYA - Connect Install Enjoy CD640/CD645 El cihazý CD645 Baz istasyon Baz istasyon besleme

Detaylı

Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ OCAK. Ýçindekiler

Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ OCAK. Ýçindekiler Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ OCAK Türkçe, 1 Ýçindekiler Montaj, 13-16 Yerleþim Elektrik baðlantýsý Gaz baðlantýsý Veri tablosu Gaz beki ve hortum baþý özellikleri Cihazýn tanýtýmý, 17 Genel görünüm Çalýþtýrma

Detaylı

İçerik. Ürün no.: MLC510R IP Set güvenlik sensörü alıcı

İçerik. Ürün no.: MLC510R IP Set güvenlik sensörü alıcı Ürün no.: 544007 MLC510R14-300-IP Set güvenlik sensörü alıcı Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Uygun verici Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Devre şeması Kumanda ve gösterge

Detaylı

Centronic EasyControl EC142-II

Centronic EasyControl EC142-II Centronic EasyControl EC142-II tr Montaj ve İşletme Talimatı 2 kanallı mini el vericisi 4034 630 338 0 10.05.2017 Becker-Antriebe GmbH Friedrich-Ebert-Straße 2-4 35764 Sinn/Germany www.becker-antriebe.com

Detaylı

Installationsanvisning J Köksfläkt DIPQ10/DIPQ13 Frihängande fläktar Driftsätt: Frånluft/återcirkulation

Installationsanvisning J Köksfläkt DIPQ10/DIPQ13 Frihängande fläktar Driftsätt: Frånluft/återcirkulation Kurulum yalnızca uzman personel tarafından yapılabilir. Tüm iş adımları sırasıyla eksiksiz olarak uygulanmalı ve kontrol edilmelidir. Geçerlilik kapsamı Bu kurulum kılavuzu aşağıdakiler için geçerlidir:

Detaylı

İçerik. Ürün no.: PRK5/4P Reflektörden yansımalı fotoelektrik sensör kutuplu

İçerik. Ürün no.: PRK5/4P Reflektörden yansımalı fotoelektrik sensör kutuplu Ürün no.: 50117705 PRK5/4P Reflektörden yansımalı fotoelektrik sensör kutuplu Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Reflektörler ve yansıtma folyosu Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı

Detaylı

HS 103 EV TIPI KABLOSUZ ALARM SISTEMI

HS 103 EV TIPI KABLOSUZ ALARM SISTEMI KULLANMA KILAVUZU HS 103 EV TIPI KABLOSUZ ALARM SISTEMI 1. SÝSTEMÝN PARÇALARI HS 103 Öðretme Butonu Dahilî Besleme POWER ON/OFF HS 103 W Sabotaj Butonu Power Led Montaj Deliði Sabotaj Butonu Montaj Deliði

Detaylı

Tek Setli, Tek Çýkýþlý, Çok Fonksiyonlu Hýz Ölçer

Tek Setli, Tek Çýkýþlý, Çok Fonksiyonlu Hýz Ölçer Tek li, Tek Çýkýþlý Hýz Ölçer TCS37-100.S TCS37-100 Timer&Counter&Speed Tek li, Tek Çýkýþlý, Çok Fonksiyonlu Hýz Ölçer 6 dijit LED Display (Yeþil veya Kýrmýzý), 8mm dijit boyu Ýki ayrý çarpým faktörü(00.0001...

Detaylı

o t o m a t i k s i g o r t a l a r 1 2 O t o m a t i k S i g o r t a l a r Vikotech 3 VT B - Kesme Kapasitesi 3 = 3kA 4 = 4,5kA 6 = 6kA 10 = 10kA Devre Kesici (Breaker) Kablo giriþi Her tip otomat barasý

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn 720 90-02/00 TR (TR) Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23 K Lütfen saklayýn Kullanma Kýlavuzu Sayýn Müþterimiz, Buderus Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23

Detaylı

İçerik. Ürün no.: SLS46CI-70.K28-M12 Güvenlik tek ışın fotoelektrik sensör verici

İçerik. Ürün no.: SLS46CI-70.K28-M12 Güvenlik tek ışın fotoelektrik sensör verici Ürün no.: 50121911 SLS46CI-70.K28-M12 Güvenlik tek ışın fotoelektrik sensör verici Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Uygun alıcı Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Kumanda ve

Detaylı

Ürün no.: MSI Güvenlik kontrolü İçerik

Ürün no.: MSI Güvenlik kontrolü İçerik Ürün no.: 50132984 MSI 410-01 Güvenlik kontrolü Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Devre şeması Aksesuarlar Uyarılar 1 / 6 Teknik veriler Temel

Detaylı

Centronic VarioControl VC180-II

Centronic VarioControl VC180-II Centronic VarioControl VC180-II tr Montaj ve İşletme Talimatı Radyo sinyali prizi Aşağıdaki kişilere yönelik önemli bilgiler: Montaj elemanı / Elektrik teknisyeni / Kullanıcı Lütfen ilgili kişilere iletiniz!

Detaylı

İçerik. Ürün no.: MLD300-T3L Çok ışınlı güvenlik fotoelektrik sensör verici

İçerik. Ürün no.: MLD300-T3L Çok ışınlı güvenlik fotoelektrik sensör verici Ürün no.: 66002200 MLD300-T3L Çok ışınlı güvenlik verici Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Uygun Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Kumanda ve gösterge Aksesuarlar 1 / 8 Ürün

Detaylı

TEKNİK ÖZELLİKLER. Giriş Beslemesi. Giriş besleme voltajı. Motor Çıkışı. Motor gerilimi. Aşırı yük ve kısa devre korumalı.

TEKNİK ÖZELLİKLER. Giriş Beslemesi. Giriş besleme voltajı. Motor Çıkışı. Motor gerilimi. Aşırı yük ve kısa devre korumalı. 1 TEKNİK ÖZELLİKLER Giriş besleme voltajı Maks. güç harcaması Besleme koruması Motor gerilimi Motor çıkış akımı Motor kontrol şekli Motor koruması Encoder tipi Encoder çözünürlüğü Encoder voltajı Kumanda

Detaylı

İçerik. Ürün no.: MLD500-T1L Güvenlik tek ışın fotoelektrik sensör verici

İçerik. Ürün no.: MLD500-T1L Güvenlik tek ışın fotoelektrik sensör verici Ürün no.: 66502000 MLD500-T1L Güvenlik tek ışın fotoelektrik sensör verici Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Uygun alıcı Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Kumanda ve gösterge

Detaylı

SBAR HIZLI KULLANIM KILAVUZU

SBAR HIZLI KULLANIM KILAVUZU SBAR HIZLI KULLANIM KILAVUZU ELEKTRİKSEL BAĞLANTI Bağlantılar Giriş Voltaj kablosu Fotosel Kablousu Buton Kablosu Kablo Tipi 3x 1,5 mm² 2x 0,5 mm² 4x 0,25 mm² Maksimum Kablo Boyutu 30 m Daha uzun mesafe

Detaylı

İçerik. Ürün no.: Set PRK5/4P-M8 + TKS 40x60.A Set reflektörden yansımalı fotoelektrik sensör kutuplu

İçerik. Ürün no.: Set PRK5/4P-M8 + TKS 40x60.A Set reflektörden yansımalı fotoelektrik sensör kutuplu Ürün no.: 50133946 Set PRK5/4P-M8 + TKS 40x60.A Set reflektörden yansımalı fotoelektrik sensör kutuplu Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Set bundan oluşur Boyutlandırılmış çizimler Elektrik

Detaylı

CAV kontrolörlerine ait ser vomotorlar

CAV kontrolörlerine ait ser vomotorlar Modülasyon (oransal) servomotorları. X XModülasyon (oransal) servomotorları testregistrierung CAV kontrolörlerine ait ser vomotorlar Modülasyon (oransal) servomotorları İklimlendirme sistemlerinde değişken

Detaylı

KULLANIM ALANLARI SERTİFİKALAR AÇIKLAMALAR

KULLANIM ALANLARI SERTİFİKALAR AÇIKLAMALAR MİKROİŞLEMCİLİ BRÜLÖR KONTROL RÖLESİ ESA GENIO SERİSİ ÖZELLİKLERİ Besleme gerilimi 115 / 230 Vac Frekans 45-65 Hz Güç tüketimi (Çıkışlar hariç) 10 VA, maksimum Çalışma sıcaklığı 0-60 C Stoklama sıcaklığı

Detaylı

İçerik. Ürün no.: MLC510R IP Set güvenlik sensörü alıcı

İçerik. Ürün no.: MLC510R IP Set güvenlik sensörü alıcı Ürün no.: 544027 MLC510R30-1200-IP Set güvenlik sensörü alıcı Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Uygun verici Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Devre şeması Kumanda ve gösterge

Detaylı

İçerik. Ürün no.: MLC511R Güvenlik ışık perdesi alıcı

İçerik. Ürün no.: MLC511R Güvenlik ışık perdesi alıcı Ürün no.: 68005109 MLC511R14-900 Güvenlik ışık perdesi alıcı Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Uygun verici Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Devre şeması Kumanda ve gösterge

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 071206 Revizyon No: 071206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

TÜRKÇE TANITIM, KURULUM VE KULLANMA KILAVUZU

TÜRKÇE TANITIM, KURULUM VE KULLANMA KILAVUZU BLW-80PB BEAM DEDEKTÖR TÜRKÇE TANITIM, KURULUM VE KULLANMA KILAVUZU UYARI! Kurulum işlemine geçmeden önce kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyunuz. Bu kullanma kılavuzunun içeriği, fonksiyonlardaki değişiklikler

Detaylı

BUHAR ÏÇÏN BASINÇ DÜŠÜRÜCÜ VANA TÏP 39-2

BUHAR ÏÇÏN BASINÇ DÜŠÜRÜCÜ VANA TÏP 39-2 BUHAR ÏÇÏN BASINÇ DÜŠÜRÜCÜ VANA TÏP 39-2 Šekil 1 Tip 39-2 1. Yapïsï ve çalïšma prensibi Basïnç düšürücü tek oturtmalï bir vana gövdesi, klape mili ve klape, dengeleme körüÿü ve diyaframlï bir tahrik ünitesinden

Detaylı

testo AG Endüstriyel Amaçlı Ölçü ve Kontol Cihazları testo 610 Nem ve Sıcaklık Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU

testo AG Endüstriyel Amaçlı Ölçü ve Kontol Cihazları testo 610 Nem ve Sıcaklık Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU testo 610 testo AG Endüsiyel Amaçlı Ölçü ve Kontol Cihazları testo 610 Nem ve Sıcaklık Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU 2 testo kısa kullanım kılavuzu 610 testo kısa kullanım kılavuzu 610 1. Koruma

Detaylı

İçerik. Ürün no.: MSI-SR-ES31-01 Güvenlik rölesi. Teknik veriler Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Devre şeması Uyarılar

İçerik. Ürün no.: MSI-SR-ES31-01 Güvenlik rölesi. Teknik veriler Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Devre şeması Uyarılar Ürün no.: 50133022 MSI-SR-ES31-01 Güvenlik rölesi Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Devre şeması Uyarılar 1 / 6 Teknik veriler Temel veriler

Detaylı

1 - Vitroseramik yüzey 2- Sýcak yüzey ikaz lambasý 3 - Kontrol düðmeleri 4 - Alt muhafaza 5 - Vitroseramik tek bölgeli ýsýtýcý

1 - Vitroseramik yüzey 2- Sýcak yüzey ikaz lambasý 3 - Kontrol düðmeleri 4 - Alt muhafaza 5 - Vitroseramik tek bölgeli ýsýtýcý OCAK AOB-6005 Deðerli Müþterimiz, Beklentinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen ve titiz bir kalite kontrolünden geçirilen ürünleri kullanýmýnýza sunmaktadýr.

Detaylı

AKSİYEL FAN HIZ KONTROL ÜNİTESİ

AKSİYEL FAN HIZ KONTROL ÜNİTESİ AKSİYEL FAN & HIZ KONTROL ÜNİTESİ SFW0S 300 BROŞÜR TEKNİK ÖZELLİKLER SALİKS SFW0S 300 Fan yaygın olarak pano ve server odaları, elekrik panoları gibi endüstriyel makine soğutmalarında, aynı zamanda yaşamsal

Detaylı

İçerik. Ürün no.: MSI 410.F50-03 Güvenlik kontrolü

İçerik. Ürün no.: MSI 410.F50-03 Güvenlik kontrolü Ürün no.: 50134312 MSI 410.F50-03 Güvenlik kontrolü Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Devre şeması Aksesuarlar Uyarılar 1 / 6 Teknik veriler

Detaylı

İçerik. Ürün no.: CML720i-R A/CN-M12-EX Işık perdesi alıcı

İçerik. Ürün no.: CML720i-R A/CN-M12-EX Işık perdesi alıcı Ürün no.: 50126349 CML720i-R10-460.A/CN-M12-EX Işık perdesi alıcı Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Uygun verici Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Kumanda ve gösterge Aksesuarlar

Detaylı

İçerik. Ürün no.: MSI-SR-LC31AR-03 Güvenlik rölesi. Teknik veriler Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Devre şeması Uyarılar

İçerik. Ürün no.: MSI-SR-LC31AR-03 Güvenlik rölesi. Teknik veriler Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Devre şeması Uyarılar Ürün no.: 50133005 MSI-SR-LC31AR-03 Güvenlik rölesi Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Devre şeması Uyarılar 1 / 6 Teknik veriler Temel veriler

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz MTD PETROL LAWN MOWER http://tr.yourpdfguides.com/dref/3402436

Kullanım kılavuzunuz MTD PETROL LAWN MOWER http://tr.yourpdfguides.com/dref/3402436 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

İçerik. Ürün no.: MLC500T IP Set güvenlik sensörü verici

İçerik. Ürün no.: MLC500T IP Set güvenlik sensörü verici Ürün no.: 544006 MLC500T14-1200-IP Set güvenlik sensörü verici Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Uygun alıcı Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Devre şeması Kumanda ve gösterge

Detaylı

Sayfa Sayfa İKİ KUTUPLU IEC anma akımı Ith: 20A (AC1) IEC çalışma gücü: 1.3kW (AC3 230V) Evsel uygulamalar için ideal.

Sayfa Sayfa İKİ KUTUPLU IEC anma akımı Ith: 20A (AC1) IEC çalışma gücü: 1.3kW (AC3 230V) Evsel uygulamalar için ideal. Sayfa -2 İKİ KUTUPLU IEC anma akımı Ith: 20A (AC1) IEC çalışma gücü: 1.3kW (AC3 230V) Evsel uygulamalar için ideal. Sayfa -2 ÜÇ VE DÖRT KUTUPLU IEC anma akımı Ith: 25A, 40A ve 63A (AC1) IEC çalışma gücü:

Detaylı

Centronic VarioControl VC420-II, VC410-II

Centronic VarioControl VC420-II, VC410-II Centronic VarioControl VC420-II, VC410-II tr Montaj ve İşletme Talimatı Sıva altı radyo sinyali alıcısı VC420-II, sıva üstü radyo sinyali alıcısı VC410-II Aşağıdaki kişilere yönelik önemli bilgiler: Montaj

Detaylı

İçerik. Ürün no.: MLD510-R3L Çok ışınlı güvenlik fotoelektrik sensör alıcı

İçerik. Ürün no.: MLD510-R3L Çok ışınlı güvenlik fotoelektrik sensör alıcı Ürün no.: 66536200 MLD510-R3L Çok ışınlı güvenlik fotoelektrik sensör alıcı Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Uygun verici Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Kumanda ve gösterge

Detaylı

Kullanım kılavuzu. testo 810

Kullanım kılavuzu. testo 810 Kullanım kılavuzu testo 810 2 Ürünün kullanılması testo kısa kullanım kılavuzu 810 1. Koruma kapağı: Durma pozisyonu 2. Kızılötesi sensör 3. Hava/sıcaklık sensörü 4. Ekran 5. Kontrol tuşları 6. Batarya

Detaylı

Nokia Telefon Hoparlörü HF-300 Kullaným Kýlavuzu

Nokia Telefon Hoparlörü HF-300 Kullaným Kýlavuzu Nokia Telefon Hoparlörü HF-300 Kullaným Kýlavuzu 9203868 1. Baský TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu HF-34W ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer ilgili hükümleri

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz GAGGENAU RC472200 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3565547

Kullanım kılavuzunuz GAGGENAU RC472200 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3565547 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

İçerik. Ürün no.: CSL710-R A/L-M12 Işık perdesi alıcı

İçerik. Ürün no.: CSL710-R A/L-M12 Işık perdesi alıcı Ürün no.: 50128973 CSL710-R40-2210.A/L-M12 Işık perdesi alıcı Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Uygun verici Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Kumanda ve gösterge Aksesuarlar

Detaylı

Kullanım Talimatı. Ozonizatör S 500 / S 1000

Kullanım Talimatı. Ozonizatör S 500 / S 1000 Kullanım Talimatı Ozonizatör S 500 / S 1000 Giriş Sander'in bu üstün kaliteli ürününü satın aldığınız için sizi kutlarız ve bu cihazdan memnun kalacağınızdan eminiz. Akvaryum teknolojisine ilişkin ürünlerin

Detaylı

İçerik. Ürün no.: MSI-SR-SM42OS-03 Güvenlik rölesi. Teknik veriler Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Devre şeması Uyarılar

İçerik. Ürün no.: MSI-SR-SM42OS-03 Güvenlik rölesi. Teknik veriler Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Devre şeması Uyarılar Ürün no.: 50133031 MSI-SR-SM42OS-03 Güvenlik rölesi Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Devre şeması Uyarılar 1 / 5 Teknik veriler Temel veriler

Detaylı

Lumination LED Armatürler

Lumination LED Armatürler GE Lighting Solutions Montaj Kılavuzu Lumination LED Armatürler Askılı LED Bağlantı Elemanı (EP14 Serisi) Özellikler Uzun ömürlü (50.000 saat nominal ömür) 5 yıl garanti IP30 Kuru yere uygun BAŞLAMADAN

Detaylı

İçerik. Ürün no.: MLD510-R1 Güvenlik tek ışın fotoelektrik sensör alıcı

İçerik. Ürün no.: MLD510-R1 Güvenlik tek ışın fotoelektrik sensör alıcı Ürün no.: 66533000 MLD510-R1 Güvenlik tek ışın fotoelektrik sensör alıcı Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Uygun verici Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Kumanda ve gösterge

Detaylı

Cihazýnýzý kullanmadan önce lütfen DÝKKATLE okuyun!!..

Cihazýnýzý kullanmadan önce lütfen DÝKKATLE okuyun!!.. TOU 01 KULLANMA KLAVUZU EPC (Teknolojik deðiþiklikler nedeniyle deðiþiklik hakký saklýdýr. Üretici Firma deðiþiklikleri önceden haber verilmeksizin yapabilir.) Cihazýnýzý kullanmadan önce lütfen DÝKKATLE

Detaylı

ELEKTRİKLİ KOMPRESÖR KILAVUZU

ELEKTRİKLİ KOMPRESÖR KILAVUZU ELEKTRİKLİ KOMPRESÖR KILAVUZU Desteklenen Cihazlar: EWXH-036-8 Bölüm 1 Giriş 1.1 Genel Bakış Kılavuz ELEKTRİKLİ KOMPRESÖRÜ tanıtır. Kompresörü kullanmadan once kılavuzu dikkatlice okuyunuz. Eğer sorunuz

Detaylı

Kontak İbreli Termometreler

Kontak İbreli Termometreler E-mail: Fax: +49 661 6003-607 www.jumo.co.uk Veri Sayfası 608520 Sayfa 1/12 Kontak İbreli Termometreler Özellikler Panel montaj veya ek cihaz gibi gerçek değer göstergeli sıcaklık kontrolörü Bayonet kilitli

Detaylı

BDC-i440 kontrol üniteleri için Modül M2

BDC-i440 kontrol üniteleri için Modül M2 BDC-i440 M2 tr Montaj ve İşletme Talimatı BDC-i440 kontrol üniteleri için Modül M2 Aşağıdaki kişilere yönelik önemli bilgiler: Montaj elemanı / Elektrik teknisyeni / Kullanıcı Lütfen ilgili kişilere iletiniz!

Detaylı

Üniversal Giriþli Proses indikatörü

Üniversal Giriþli Proses indikatörü Üniversal Giriþli Proses Ýndikatörü UPI4-2100 UPI4-2100 L1 L2 L3 Out1 Out2 Universal Process Indicator Üniversal Giriþli Proses indikatörü mv, V, ma, termocuple ve RTD giriþi seçilebilir ( 16 bit çözünürlük

Detaylı

Ixengo S L RTS. Yana kayar kapılar Elixo RTS. 90 der ece açılır kapılar. O t omatik bariyerler Levixo RTS

Ixengo S L RTS. Yana kayar kapılar Elixo RTS. 90 der ece açılır kapılar. O t omatik bariyerler Levixo RTS Yana kayar kapılar Elixo 500 800 1300 2000 RTS 90 der ece açılır kapılar Ixengo S L RTS O t omatik bariyerler Levixo 30 50 RTS Garaj kapıları Dexxo RTS Elixo 500 RTS Motorlu yana kayar kapı sistemi Yeni!

Detaylı

İçerik. Ürün no.: MLD510-R1L Güvenlik tek ışın fotoelektrik sensör alıcı

İçerik. Ürün no.: MLD510-R1L Güvenlik tek ışın fotoelektrik sensör alıcı Ürün no.: 66536000 MLD510-R1L Güvenlik tek ışın fotoelektrik sensör alıcı Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Uygun verici Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Kumanda ve gösterge

Detaylı

İçerik. Ürün no.: MSI-SR-CM43-03 Güvenlik rölesi. Teknik veriler Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Devre şeması Uyarılar

İçerik. Ürün no.: MSI-SR-CM43-03 Güvenlik rölesi. Teknik veriler Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Devre şeması Uyarılar Ürün no.: 50133027 MSI-SR-CM43-03 Güvenlik rölesi Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Devre şeması Uyarılar 1 / 5 Teknik veriler Temel veriler

Detaylı

FRİTÖZ KULLANMA KILAVUZU FRİTÖZÜ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ

FRİTÖZ KULLANMA KILAVUZU FRİTÖZÜ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ FRİTÖZ KULLANMA KILAVUZU FRİTÖZÜ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ AEF 490 AEF 890 İÇİNDEKİLER I Fritözün Tanımı ve Kullanım Alanları 3 4 II Genel Uyarılar ve Güvenlik Önlemleri 5 III Teknik

Detaylı

Centronic MemoControl MC441-II

Centronic MemoControl MC441-II Centronic MemoControl MC441-II tr Montaj ve İşletme Talimatı Hafıza fonksiyonlu el vericisi Aşağıdaki kişilere yönelik önemli bilgiler: Montaj elemanı / Elektrik teknisyeni / Kullanıcı Lütfen ilgili kişilere

Detaylı

SAYFA NO: 2/8 1.2 Genel Özellikler Dış Görünüş İncelemeye alınan parçaların yüzeyinde oksidasyon, deformasyon, hasar olmayacaktır İşaretl

SAYFA NO: 2/8 1.2 Genel Özellikler Dış Görünüş İncelemeye alınan parçaların yüzeyinde oksidasyon, deformasyon, hasar olmayacaktır İşaretl SAYFA NO: 1/8 AMAÇ Araç kapılarının kilitlenmesi ve kilitlerinin açılmasını amacıyla elektrikli merkezi kilit motorlarına komuta eden; UK-004 kodlu, RF transmitter ve receiver setinin fonksiyonlarını ve

Detaylı

İçerik. Ürün no.: MSI-SR-LC21-03 Güvenlik rölesi. Teknik veriler Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Devre şeması Uyarılar

İçerik. Ürün no.: MSI-SR-LC21-03 Güvenlik rölesi. Teknik veriler Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Devre şeması Uyarılar Ürün no.: 50133009 MSI-SR-LC21-03 Güvenlik rölesi Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Devre şeması Uyarılar 1 / 5 Teknik veriler Temel veriler

Detaylı

İçerik. Ürün no.: SLE46C-70.K2/4P Güvenlik tek ışın fotoelektrik sensör alıcı

İçerik. Ürün no.: SLE46C-70.K2/4P Güvenlik tek ışın fotoelektrik sensör alıcı Ürün no.: 50121916 SLE46C-70.K2/4P Güvenlik tek ışın fotoelektrik sensör alıcı Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Uygun verici Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Kumanda ve gösterge

Detaylı

Sayfa 13-2 Sayfa 13-6

Sayfa 13-2 Sayfa 13-6 Sayfa -2 Sayfa -6 63A KADAR OTOMATİK SİGORTALAR 11P, 1P+N, 2P, 3P ve 4P modeller IEC anma akımı In: 1-63A IEC kısa-devre kapasitesi Icn: 10kA (1P+N için 6kA) Trip özellikli eğri: B, C, D modeller. 80-125A

Detaylı

SOLAR JENERATÖR KULLANMA KILAVUZU

SOLAR JENERATÖR KULLANMA KILAVUZU SOLAR JENERATÖR KULLANMA KILAVUZU SOLAR JENERATÖR KULLANMA KILAVUZU İçindekiler 1. Güvenlik ve Uyarılar a. Uyarılar b. Güvenlik Önlemleri 2. Cihaz Tanımı a. Solar Jeneratör 600W/1000W/2000W b. Tasarım

Detaylı

İçerik. Ürün no.: MSI-SR-LC31MR-01 Güvenlik rölesi. Teknik veriler Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Devre şeması Uyarılar

İçerik. Ürün no.: MSI-SR-LC31MR-01 Güvenlik rölesi. Teknik veriler Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Devre şeması Uyarılar Ürün no.: 50133006 MSI-SR-LC31MR-01 Güvenlik rölesi Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Devre şeması Uyarılar 1 / 6 Teknik veriler Temel veriler

Detaylı