starglider 300 Montaj ve Kullaným Talimatý V OCE-Rev.B

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "starglider 300 Montaj ve Kullaným Talimatý 1-28 46613V016-332004-0-OCE-Rev.B"

Transkript

1 starglider 300 Montaj ve Kullaným Talimatý V OCE-Rev.B

2 Ýçindekiler Genel bilgiler Semboller 2 Güvenlik açýklamalarý 2 Amacýna Uygun Kullaným 2 Ýzin verilen kapý kanadý ebatlarý 3 Teknik veriler 3 Ebatlar 3 Tahrikin yapý parçalarý 3 AB üretici beyaný 3 Montaj ön hazýrlýklarý Güvenlik açýklamalarý 4 Gerekli Takýmlar 4 Teslimat kapsamý 4 Montajla ilgili ipuçlarý 5 Genel hazýrlýklar 5 Montaj Güvenlik açýklamalarý 6 Montaj yeri 6 Temel 6 Yerde montaj 6 Diţli demiri monte edin 7 Son konumlarýn ayarý 7 Cereyan ţebekesine bađlantý 8 Çalýţtýrma Güvenlik açýklamalarý 9 Tahrikin ayarlanmasý 9 El vericisinin tanýtýlmasý 9 Ýţletim/Kullaným Güvenlik açýklamalarý 10 Kapýyý Açmak 10 Kapýyý Kapatmak 10 Kapý hareketinin impuls düzeni 10 Kumanda sýfýrlama 10 Acil kilit açma 11 Düđme 2 ne içindir? 11 Ara verme 11 Engel sebebiyle durma 11 Fonksiyonlar ve Bađlantýlar Genel Açýklamalar 12 Kumandaya genel bakýţ 12 DIP-ţalteri Telsiz alýcýsý 13 Engel tanýma (DIP 1, 2+3) 14 Otomatik kapanýţ 14 Ön uyarý zamaný (DIP 5) 15 Fraba sistemi (DIP 6) 15 Tanýmlanmýţ açma ve kapama (DIP 7) 15 Kýsmi açma (DIP 8) 15 Dođrudan takýlabilir pervaz 24 kutuplu 16 Motor platini 16 Ţebeke bađlantýsý 16 Düđme bađlantýsý 16 Fraba sistemi bađlantýsý 16 Iţýk bariyeri bađlantýsý 17 Güvenlik kontak tertibatýnýn bađlanmasý Volt bađlantý 17 Uyarý ýţýđý bađlantýsý Volt bađlantý 18 Boţ kapasiteli röle çýkýţý 18 Harici anten bađlantýsý 18 Donaným Koruyucu bakým ve bakým Önemli uyarýlar 21 Düzenli aralýklarla kontrol 21 Sigorta deđiţtirme 22 Diđer Demontajý 22 Ýmha 22 Garanti ve müţteri hizmetleri 22 Arýza durumunda yardým Arýza aramaya iliţkin diđer öneriler 24 Yedek parça listesi Sözlük 26 1

3 Semboller 1 (1) Dikkat iţareti: gelecek tehlikeye karţý uyarýr. Dikkat edilmemesi halinde ađýr yaralanmalara sebep olabilir! Açýklama iţareti: Bilgi, yararlý ögüt! Baţlangýç kýsmýna veya metindeki ilgili bir resme iţaret eder. Güvenlik açýklamalarý genel Bu montaj ve kullaným rehberi (MBA) iţletme tertibatýnýn montajýný veya bakýmýný yapan ve iţleten ţahýsça okunarak anlaţýlmalý ve dikkate alýnmalýdýr. Ýţletme tertibatýnýn montajý, akýma bađlanmasý ve ilk kullanýmý sadece uzman kiţiler tarafýndan gerçekleţtirilebilir. Tahrik sadece düzgün ţekilde ayarlanmýţ kapýlara monte edilmelidir. Düzgün ayarlanmamýţ bir kapý ciddi yaralanmalara sebep olabilir veya tahrike zarar verebilir. Üretici, montaj ve iţletim talimatlarýnýn dikkate alýnmamasýndan dolayý oluţacak hasarlar ve iţletim arýzalarý için sorumluluk kabul etmez. Montaj ve kullaným talimatýnýn her zaman elinizin altýnda olacak ţekilde bulunmasýný sađlayýnýz. Ilgili ülkelerde geçerli kazadan korunma kurallarý ve normlarý dikkate alýnmalý ve bunlara uyulmalýdýr. Meslek birliklerinin Güç ile hareket eden Pencereler, Kapýlar ve garaj kapýlarý ile ilgili - ZH 1/494 sayýlý nizamnamesine uyunuz ve uygulayýnýz. (Sadece Almanya daki kullanýcý için geçerlidir). Tahrikle ilgili olarak çalýţmadan önce tahrikin akýmla bađlantýsýný kesiniz ve tekrar açýlmamaya karţý emniyete alýnýz. Sadece, üreticinin orijinal yedek parçalarýný, aksesuarlarýný ve sabitleme materyallerini kullanýnýz. Depolama ile ilgili olarak Ýţletme tertibatý yalnýzca kapalý ve kuru odalarda -20 C ile +50 C derecede muhafaza edilmelidir. Tahrik resimdeki gibi depolanýr. Ýţletim için Tahrik, sadece tehlikesiz bir kuvvet toleransý ayarlandýđýnda iţletilmelidir. Kuvvet toleransý, kapanma gücü yaralanma tehlikesine mahal vermeyecek ölçüde düţük ayarlanmýţ olmalýdýr; bakýnýz Kuvvet ayarýný test etme. Hareket halinde olan kapý veya parçalara kesinlikle dokunmayýnýz. Çocuklarý, özürlüleri ve hayvanlarý kapýdan uzak tutun. Sadece tamamen açýlmýţ olan kapýdan geçin. Kapýnýn, mekanik veya kapama kenarlarýnda, ezilme ve kesilme tehlikesi olabilir. Genel bilgiler Telsiz kumandasý için Uzaktan kumanda, ancak telsiz vericisi veya alýcýsýnda arýza meydana geldiđinde, insan, hayvan veya eţyalar için tehlikeli olmayan veya bu riske karţý çeţitli güvenlik önlemlerinin alýnmýţ olduđu araç ve tesisatlar için öngörülmüţtür. Kaza riski içeren tesisatlarýn uzaktan kumandalý kullanýmýnýn yanlýzca dođrudan görülebilir pozisyondan yapýlabileceđine dair bilgi, kullanýcýya verilmelidir. Telsiz Kumanda, kapýnýn hareketi görülüyorsa ve insanlar ya da eţyalar kapýnýn hareketini engellemiyorsa, kullanýlmalýdýr. Verici cihazý, çocuk veya hayvanlarýn dokunamayacaklarý ţekilde muhafaza ediniz. Telsiz tesisatýnýn kullanýcýsý baţka telsizli cihazlardan ve tesislerden dolayý meydana gelebilecek arýzalara karţý korunmaz (örneđin: ayný frekans aralýđýnda iţletilen telsizli tesisler). Önemli derecede bozukluk meydana gelmesi halinde, lütfen bölgenizde telsiz bozukluklarý tespit edebilen (telsiz tespiti yapabilen) yetkili telsiz dairesine müracaat ediniz! Vericiyi, telsiz tekniđi bakýmýndan, hassas yerlerde (hastane ve havaalaný gibi) kullanmayýn. Flughafen, Krankenhaus). Model levhasý Model lehvasý dýţta, transmisyon üzerine yerleţtirilmiţtir. Model levhasý üzerinde, tahrikin tam tip tanýmý ve üretim tarihi (ay/yýl) görülebilir. Amacýna Uygun Kullaným Tahrik, devamda sadece kapý olarak anýlacak olan sürgülü kapýlarýn (bakýnýz EN ) açýlmasý ve kapanmasý için kullanýlýr. Bunun dýţýndaki ve haricindeki tüm kullanýmlar amacýna uygun olmayan kullaným olarak kabul edilir. Diđer kullaným ţekillerinden dođan zararlar için üretici bir sorumluluk yüklenmez. Risk tamamen kullanýcýya aittir. Bu ţekilde garanti iptal olur. Bu tür bir tahrikle otomatik hale getirilen kapýlar, o an geçerli olan Normlar ve nizamnamelere uygun olmak zorundadýr: örneđin EN 12604, EN Tahrik sadece teknik olarak kusursuz durumda ve monatj ve kullaným talimatý dikkate alýnmak suretiyle amacýna uygun, güvenlik ve tehlikeler açýsýndan bilinçli ţekilde kullanýlmalýdýr. Kapý, açýlma ve kapanma iţlemi esnasýnda yükselti ve eđimler göstermemelidir. Kapýnýn üzerinde hareket ettiđi ray, kýţýn önünde su birikmeyecek ve böylece buzlanmayý engelleyecek ţekilde yerleţtirilmelidir. Kapý, kýlavuzda ve rayda kusursuz hareket etmelidir; böylece tahrik hassas çalýţýr ve kapý acil durumlarda kapatýlabilir. Kapýnýn açýk ve kapalý konumda bir dayanađý olmalýdýr; aksi taktirde acil açýlmada kýlavuzdan dýţarý çýkabilir. Emniyeti olumsuz etkileyebilecek arýzalar derhal giderilmelidir. Kapý kanatlarýnýn sabit ve dayanýklý olmasý, açýlýp kapanýrken eđrilmemesi veya bükülmemesi gerekir. Tahrik, kapýnýn arýzalý ve yanlýţ türde montajýný telafi edemez. Tahrik, patlama tehlikesi bulunan yerlerde kullanýlmamalýdýr. Tahrik, agresif atmosferli mekanlarda iţletilmemelidir. 2

4 Genel bilgiler Ýzin verilen kapý kanadý ebatlarý Tahrikin yapý parçalarý - Uzunluk: maksimum 6000 mm - Ađýrlýk: maksimum 300 kg - Kapý yükseliţi: 0 % Teknik veriler Nominal gerilim: 230 V/AC Nominal frekans: 50/60 Hz Çalýţtýrma sýcaklýđý aralýđý: C Koruma Sýnýfý: IP 44 Maksimum çekme ve basýnç kuvveti: 480 N Nominal çekme kuvveti: 145 N Nominal akým sarfiyatý: 0,6 A Nominal güç sarfiyatý: 110 W Maksimum hýz: 200 mm/s Güç sarfiyatý, Stand by: ~ 2 W Ađýrlýk: 12,5 kg Açýlma süresi:40 % Çalýţma yerine iliţkin emisyon deđeri < 75 dba - sadece tahrik Ebatlar Tüm ölçüler mm cinsinden. 1 Konsol (donaným), bakýnýz Donaným bölümü 2 Diţli demir 3 Ţalterli sürgü sađ 4 Ţalterli sürgü sol 5 Ankraj plakasý 6 Tahrik dahil Kumanda ve telsiz alýcýsý AB üretici beyaný Aţađýda anýlan ţirket: SOMMER Antriebs- und Funktechnik GmbH Hans-Böckler-Straße D Kirchheim/Teck aţađýdaki tahrikin, yani: starglider 300 aţađýdaki yönetmeliklere uygun olduđunu beyan eder: - Makine Yönetmeliđi 98/37/EG - Alçak Gerilim Yönetmeliđi 73/23/EWG - AB Elektromanyetik Uyum Yönetmeliđi 89/336/EWG özellikle aţađýdaki standartlar/standart taslaklarý uygulanmýţtýr: - EN , EN , DIN VDE 0801, EN 12453, EN EN , EN 55011, EN , EN Not: Kapý tertibatýnýn iţletimi, bu kapý tertibatýna monte edilecek tahrikin ilgili tüm AB Yönetmeliklerine uygunluđu tespit edilene kadar yasaktýr. Kirchheim, Uwe Sommer Ýţletme Müdürü 3

5 Güvenlik açýklamalarý Elektrik kaynađýnýn gerilimi, tahrikin tip levhasý üzerindeki oranla uyumlu olmak zorundadýr. Harici olarak bađlanacak tüm cihazlarýn kontak ayrýmlarý, IEC uyarýnca, ţebeke akým beslemesi açýsýndan güvenli olmak zorundadýr Harici cihaz iletkenlerinin döţenmesinde IEC dikkate alýnmalýdýr. Ýţletme tertibatýnýn montajý, akýma bađlanmasý ve ilk kullanýmý sadece uzman kiţiler tarafýndan gerçekleţtirilebilir. Kapý, sadece hareket alaný içerisinde insanlar, hayvanlar veya nesneler bulunmadýđý sürece hareket ettirilmelidir. Çocuklarý, özürlüleri ve hayvanlarý kapýdan uzak tutun. Tesbit deliklerinin açýlmasý esnasýnda koruyucu gözlük kullanýnýz. Delme iţlemi esnasýnda tahriki örtünüz, böylece tahrike kir girmesini engellemiţ olursunuz. Zemin sabit ve dayanýklý olmalýdýr. Tahrik sadece düzgün ţekilde ayarlanmýţ kapýlara monte edilmelidir. Yanlýţ ayarlanmýţ bir kapý ciddi yaralanmalara sebep olabilir. Montaj ön hazýrlýklarý Teslimat kapsamý Teslimat kapsamý, tahrikin modeline göre farklýlýk arz edebilir. Montajdan önce teslimat kapsamýný kontrol ediniz; böylece bir parçanýn eksik olmasý halinde zamandan ve boţ yere çalýţmaktan tasarruf etmiţ olursunuz. Yüksek çekme ve baský kuvvetleri ortaya çýktýđýndan kapýlar sađlam olmalýdýrlar. Plastik veya alüminyumdan yapýlmýţ hafif kapýlar, eđer gerekliyse montaj öncesinde güçlendirilmelidir. Yetkili satýcýnýza danýţýnýz. Kapý kilitlerini çýkarýn veya çalýţmayacak duruma getirin. Sadece izin verilmiţ tesbit malzemesi (örneđin dübel, vidalar) kullanýnýz. Tesbit malzemesini zemin malzemesine uygun seçiniz. Kapýnýn kolayca hareket edebilmesine dikkat ediniz. Gerekli Takýmlar Komple set Ambalaj (U x G x Y) 1040 x 220 x 470 mm Ađýrlýk 20,5 kg 1 ad. Kumandalý ve telsiz alýcýlý sürgülü kapý tahriki 1 ad. Ankraj plakasý 1 ad. 4 komutlu el vericisi 4 ad. 1 m diţli demir 1 ad. Montaj torbasý 24 ad. Vidalar 24 ad. Levhalar 1 ad. Ţalterli sürgü sol, dahil 2 vida 1 ad. Ţalterli sürgü sađ, dahil 2 vida 1 ad. Montaj ve kullaným talimatý Tek tahrik Ambalaj (U x G x Y) 310 x 215 x 370 mm Ađýrlýk 12,5 kg 1 ad. Kumandalý ve telsiz alýcýlý sürgülü kapý tahriki 1 ad. Ankraj plakasý 1 ad. Ţalterli sürgü sol, dahil 2 vida 1 ad. Ţalterli sürgü sađ, dahil 2 vida 1 ad. Montaj ve kullaným talimatý 4

6 Montaj ön hazýrlýklarý Montajla ilgili ipuçlarý Bir güvenlik tertibatý her zaman açma kontađý olarak bađlanmalýdýr. Böylece çalýţtýrmada veya bir arýzada güvenlik her zaman temin edilmiţ olur. Donanýmýn durumunu montaj öncesinde kullanýcý ile birlikte tespit ediniz. Diđer impuls vericileri ţunlardýr: El vericisi, Funkcody, telsiz iç ţalteri ve anahtarlý ţalter. El vericisi, Funkcody veya telsiz iç ţalterinde tahrike bir bađlantý hattý kurmak gerekmez; bu hususta yetkili satýcýnýza danýţýnýz. 1. uyarý ýţýđý 24 Volt 2. Anahtarlý ţalter (1 veya 2 kontak) 3. Iţýk bariyeri (otomatik kapanmada zorunludur, bakýnýz EN 12543) 4. Konsol 5. Ana ţalter (kapatýlabilir) 6. Çubuk anten (10 m kablo dahil) 7. Güvenlik kontađý tertibatý (8,2 kohm, Fraba sistemi) 8. Funkcody 9. Uzaktan kumanda için otomobil / duvar tutacađý Genel hazýrlýklar Tüm kilitleme düzenekleri (elektro kilit, kilit sürgüsü, vs.) tahrikin montajýndan önce sökülmeli veya çalýţmayacak duruma getirilmelidir. Kapýnýn yapýsý sađlam ve uygun olmalýdýr. Kapý hareket ederken aţýrý bir yan sapma yapmamalýdýr. Tekerler/alt ray ve makara/üst kýlavuz sistemi aţýrý bir sürtünme olmaksýzýn çalýţmalýdýr. Kapýnýn rayýndan çýkmasýný engellemek için kapýya kapý AÇIK + kapý KAPALI durumlarýna özel uç dayanaklarý monte edilmelidir. Kapýnýn temeline, ţebeke hatlarýnýn ve aksamýn (ýţýk bariyeri, uyarý ýţýđý, anahtarlý ţalter, vs.) kablolarý için boţ bir boru monte edilmelidir. 5

7 Güvenlik açýklamalarý Kumandanýn akým ţebekesine bađlantýsý sadece yetkili bir elektrikçi tarafýndan gerçekleţtirilmelidir. Kapýnýn açýlmasý ve kapanmasýnda yüksek kuvvetler ortaya çýktýđýndan tahrikin zemine ve diţli demirlerin kapýya sađlam ţekilde tutturulmasýna dikkat ediniz. Eđer açma veya kapama iţlemi için bir düđme kullanýlacaksa, buna çocuklarýn ulaţamamasý için bu düđmenin asgari 1,6 m yüksekliđe monte edilmesi gerekir. Ýţletim esnasýnda diţli demir diţli çarkýna baský uygulamamalýdýr, aksi taktirde tahrik zarar görür. Montaj esnasýnda örneđin aţađýdaki normlara dikkat edilmelidir: EN 12604, EN Montaj Yerde montaj Montaj saplamalý Montaj yeri Tahrik sol Dođrudan montaj Tahrik sađ Temel Serbest taţýyýcý kapýlarda tahrik, makara ayaklarý arasýna ortalý olarak monte edilmelidir. Temel derinliđi dona maruz kalmayacak ţekilde olmalýdýr (Almanya yaklaţýk 800 mm). Temel katý ve yatay olmalýdýr. Temel ölçüleri resimdeki gibidir. Süreç: Ambalaj ülke yönetmeliklerine uygun olarak imha edilmelidir. Tahrik ambalajdan çýkarýlýr. Kablo boţ borulara çekilir ve sonraki düzenlemeler için iţaretlenir. 6

8 Montaj Tahrik kilidini açma. Anahtar (1) 90 sađa döndürülür ve kol (2) yerine oturana kadar çekilir: Tahrik boţta çalýţýr, kapý elle hareket ettirilebilir. Ankraj plakasýnýn konumunu ölçün. Deliklerin yerlerini iţaretleyin ve delikleri açýn. Dübel ve saplamalarý (eđer kullanýlacaksa) yerleţtirin. Diţli demir kapýnýn hiçbir konumunda diţli çarkýna baský uygulamamalýdýr - transmisyon zarar görür. Diţli demir ayarý: Kapýyý elle ileri geri itiniz. Diţli çark ve diţli demir arasýnda yaklaţýk 2 mm.lik bir boţluk býrakýnýz ve kapý uzunluđunca bunu kontrol ediniz. Diţli demirin delikleri vasýtasýyla diţli çark ve diţli demir arasýndaki mesafeyi ayarlayýn. Ankraj plakasýný yerleţtirip sabitleyin. Mesafe ölçülerini kontrol edin. Tahriki ankraj plakasýna yerleţtirin ve vidalarý sýkýn. Kabloyu çekin. Diţli demiri monte edin Komple set 4 adet ihtiva eder. Her biri 1 m.lik diţli demirler. Baţka diţli demirlere ihtiyacýnýz varsa yetkili satýcýnýza danýţýnýz. Diţli demiri montajýna her zaman kapýnýn geçiţ tarafýndan baţlayýnýz. Tesbit deliklerinin iţaretlenmesi her zaman diţli çarký yakýnýnda gerçekleţtirilmelidir. Son konumlarýn ayarý Dikkat! Acil açmada kapý kendinden açýlabilir veya kapanabilir. Tahrik kilidini açýn. Kapý KAPALI son konumu Diţli demiri kapýya uygun tesbit malzemesiyle (örneđin: birlikte gönderilen vidalar) tesbit edin. Diţli demiri 6 tesbit noktasýndan kapýya vidalayýn. Kapýyý kapý KAPALI (1) son konumuna itiniz. Devreye girene kadar (hafif bir klik sesi) ţalterli anahtarý (2) terminal ţalterine (3) itiniz. Ţalterli anahtarý (2) sýkýnýz. 7

9 Montaj Kapý AÇIK son konumu Vidalarý (1) gevţetin. Koruyucu kapađý (2) çýkarýn. Kumandayý (3) çekip çýkarýn. Kapýyý kapý AÇIK (1) son konumuna itiniz. Devreye girene kadar (hafif bir klik sesi) ţalterli anahtarý (2) terminal ţalterine (3) itiniz. Ţalterli anahtarý (2) sýkýnýz. Tahriki kilitleyin: Kolu (2) içeri dođru kapatýn - anahtarý (1) 90 sola çevirin ve çekin: Tahrik yerleţir ve kapý artýk sadece motorla hareket ettirilebilir. Ţebeke besleme borusunu bađlayýn: 1. Ţebeke besleme borusu (L) 230 V/AC 2. Nötr iletken (N) 3. Koruyucu iletken (PE) Kablo vidalarýný sýkýnýz, kullanýlmayan kablo kýlavuzlarýný örneđin bir parça kabloyla kapatýn. Kumandayý (3) takýn; bu esnada dođru kutuplandýrmaya (kapama korumasý) dikkat edilmelidir! Hareket yönünü kontrol edin. Cereyan ţebekesine bađlantý Tahrik bir ţebeke kablosu ile beraber teslim edilir ve bunun sadece montaj için kullanýlmasý gerekir. Montaj tamamlandýktan sonra ţebeke kablosunu çýkarýn ve sabit döţenmiţ bir hat ile deđiţtirin. Ţebeke kablosu sürekli veya harici iţletim için kullanýlamaz. Tahrikin cereyan ţebekesine bađlantýsý yalnýzca uzman bir kiţi tarafýndan yapýlabilir. Ţebeke bađlantýsý EN uyarýnca yapýlmalýdýr (tüm kutuplu ţebeke ayýrma ayarý). Bakým çalýţmalarý esnasýnda akým bađlantýsýnýn istenmeyen ţekilde devreye sokulmasýný engellemek için kapatýlabilir ana ţalteri (tüm kutuplu kapatma) monte edin. Tahrikle ilgili olarak çalýţmadan önce tahrikin akýmla bađlantýsýný kesiniz ve tekrar açýlmamaya karţý emniyete alýnýz. Tahriki müsaade edilmeyen yüksek akýmlardan korumak için bir motor koruma ţalterinin montajý tavsiye edilir. Kumandayla yapýlan çalýţmalar esnasýnda kumandanýn nemden (yađmur, kar, vb.) korunmasý gerekir. Kapýyý kapatýn, düđmeye (1) basýn. Ana ţalter açýldýktan sonra kapýnýn ilk hareket yönü kapý AÇIK yönünde olmalýdýr. Tahrik kapýyý kapatýyorsa, klemenslerindeki kablolarý deđiţtirin. Koruyucu kapađý (2) takýn ve vidalarýný (1) sýkýn. 8

10 Güvenlik açýklamalarý Tahrik monte edildikten sonra tahrikin montajýndan sorumlu kiţi, 98/37/EG makine yönetmeliđi uyarýnca kapý tesisi için bir EG uygunluk beyaný tanzim etmeli ve CE iţaretiyle model levhasýný takmalýdýr. Bu husus özel kullaným için ve ayrýca tahrik elle çalýţýr bir kapýya sonradan eklendiđinde de geçerlidir. Bu tahrike ait evraklar, ve de montaj ve iţletim talimatlarý iţleticide/kullanýcýda kalacaktýr. Kuvvet ayarlamasý emniyet açýsýndan önemlidir ve özel bir itina ile gerçekleţtirilmelidir. Müsaade edilmeyen yükseklikteki kuvvet ayarlamalarýnda insanlar veya hayvanlar yaralanabilir ve eţyalar zarar görebilir. Kuvvet ayarýný, engeller çabuk ve güvenli ţekilde anlaţýlabilecek biçimde düţük seçiniz. Tahrikin ayarlanmasý Kumanda, otomatik güç ayarlama sistemine sahiptir. Kumanda, Açma ve Kapama kapý hareketlerinde, ihtiyaç duyulan gücü otomatik olarak okur ve kapý son dayanma noktalarýna ulaţtýđýnda otomatik olarak hafýzaya alýr. Tahriki kilitleme. Çalýţtýrma Aţađýdaki süreci 2 defa gerçekleţtiriniz: Düđmeye (1) 1 defa basýnýz Kapý ţalterli sürgüye kadar açýlýr (son konum kapý AÇIK) LED (WL) yanýp söner Düđmeye (1) 1 defa basýnýzkapý ţalterli sürgüye kadar kapanýr (son konum kapý KAPALI) LED (WL) yanýp söner LED (WL) yanar ve söner, güç degerleri tanitilmis. Kapý AÇIK ve KAPALI son konumlarýný açýp kapamak suretiyle kontrol ediniz. Gerektiđinde son konumlarý, kapý tamamen açýlýp kapanana kadar tekrar ayarlayýnýz. Kapý KAPALI konumunda soft hareket mesafesi asgari 500 mm. Kuvvet ayarýný kontrol etme Kapýnýn her hareketinde kumanda kayýtlý olan kuvvet deđerlerini gerçekte gerekli deđerlerle kontrol eder ve kayýtlý deđerleri son konumlara ulaţýldýđýnda otomatik olarak uygun hale getirir. Kontrol: Bakýnýz bölüm Bakým Kolu (2) içeri dođru kapatýn - anahtarý (1) 90 sola çevirin ve çekin: Tahrik yerleţir ve kapý artýk sadece motorla hareket ettirilebilir. Transmisyon yerleţene kadar - klik sesi - kapýyý elle bir parça hareket ettirin. Ana ţalteri açýn. Kumandayý resetleyin El vericisinin tanýtýlmasý Düđmelere (1 + 2), LED (WL) sönene kadar birlikte basýn Düđmeleri (1 + 2) býrakýn: LED (WL) yanýp söner, kuvvet silinmiţtir Kapýyý Kapatmak Tanýtma düđmesine (1) basýlýr- Kanal 1 için 1 defa, LED (3.1) yanar- 2 defa Kanal 2 için, LED (3.2) yanar Ýstenen el vericisi düđmesine (5) basýlýr. El vericisi telsiz kodunu telsiz alýcýsýna aktarýr LED söner - Tanýtma sona ermiţtir. 10 saniye içinde bir kod gönderilmezse, telsiz alýcýsý normal iţletime geçer. Baţka el vericilerini tanýtma. Üstteki adýmlarý tekrarlayýn. Maksimum 112 kayýtlýk yer mevcuttur. 9

11 Güvenlik açýklamalarý Çocuklarý, özürlüleri ve hayvanlarý kapýdan uzak tutun. Kesinlikle hareket eden kapýya veya bir parçaya müdahale etmeyin. Sadece tamamen açýlmýţ olan kapýdan geçin. Kapýnýn, mekanik veya kapama kenarlarýnda, ezilme ve kesilme tehlikesi olabilir. Ýţletim/Kullaným Atým düzeni DIP ţalteri 7 ile ayarlanýr. Kapýyý Açmak Düđmeye (1) veya verici cihaz tuţuna 1 defa basýn. AÇ yönünde hareket ederken tuţa basýldýđýnda kapý durur. DIP ţalter 7 ye bađýmlý olarak. Tuţa bir daha basarsanýz kapý kapanýr. DIP 7 ON: - Düđme 1: açma - stop - açma - stop ve böyle devam - Düđme 2: kapama - stop - kapama - stop ve böyle devam Kapýyý Kapatmak Düđmeye (1) veya verici cihaz tuţuna 1 defa basýn. KAPAMA yönünde hareket ederken tuţa basýldýđýnda kapý durur. DIP ţalter 7 ye bađýmlý olarak. Tuţa bir daha basarsanýz, kapý açýlýr. Kumanda sýfýrlama Kayýtlý tüm deđerler (örneđin iţletim süresi, açma kuvveti) silinir, sonrasýnda tahrik yeniden tanýtýlýr. Kumandayý resetleyin - eđer maksimum hýz veya maksimum kuvvet deđiţtirilecekse, bakýnýz TorMinal kullaným talimatý. - eđer tahrik yanlýţ deđerler tanýmýţsa veya kapý deđiţtirilmiţse. Kapý hareketinin impuls düzeni Tüm tahriklerde standart ayarlar DIP 7 OFF: - açma - stop - kapama - stop - açma - ve devam Düđmeye (1 + 2), LED (WL) sönene kadar basýlýr. LED WL söndüđünde kuvvet deđerleri silinmiţtir, düđmeler býrakýlabilir. 10

12 Acil kilit açma Dikkat! Acil açmada kapý kendinden açýlabilir veya kapanabilir. Kapý her konumdayken kilitleme ve kilit açma iţlemi gerçekleţtirilebilir. Ýţletim/Kullaným Ara verme Bir düđmeye veya el vericisine basmak suretiyle ara verildiđinde tahrik derhal durur. Bir sonraki komutta tahrik aksi istikamete hareket eder, bakýnýz bölüm Kapý hareketi impuls sýralamasý. Anahtar (1) 90 sađa döndürülür ve kol (2) yerine oturana kadar çekilir: Tahrik boţta çalýţýr, kapý elle hareket ettirilebilir. Kolu (2) içeri dođru kapatýn - anahtarý (1) 90 sola çevirin ve çekin: Tahrik yerleţir ve kapý artýk sadece motorla hareket ettirilebilir. Aţýrý zorlanmaya karţý önlem Tahrik açýlma veya kapanma iţlemi esnasýnda aţýrý yüklenmeye maruz kalýrsa, kumanda bunu algýlar ve tahriki durdurur. 20 saniye sonunda veya kumanda resetlendikten sonra kumanda aţýrý yük emniyetini tekrar serbest býrakýr. Artýk tahrik iţlemeye devam edebilir. Engel sebebiyle durma 1. Gücün kesilmesi - kapýnýn kapanmasýnda-> Tahrik döndürülmüţtür - kapýnýn açýlmasýnda-> Tahrik döndürülmüţtür Bir sonraki komutta tahrik aksi istikamete hareket eder, bakýnýz bölüm Kapý hareketi impuls sýralamasý. 2. güvenlik giriţi 1 devrede, örneđin: Emniyet kontađý tertibatý devrede Güvenlik giriţinin devreye sokulmasýnda tahrik, DIP ţalterlerinin ayarýna göre çalýţýr. Bakýnýz bölüm Engel tanýma Fabrika ayarlarý: - kapýnýn kapanmasýnda-> Tahrik döndürülmüţtür - kapýnýn açýlmasýnda-> Tahrik döndürülmüţtür Bir sonraki komutta tahrik aksi istikamete hareket eder, bakýnýz bölüm Kapý hareketi impuls sýralamasý. 3. güvenlik giriţi 2 devrede, örneđin: Iţýk bariyeri kesilmiţtir Güvenlik giriţinin devreye sokulmasýnda tahrik, DIP ţalterlerinin ayarýna göre çalýţýr. Bakýnýz bölüm Engel tanýma Fabrika ayarlarý: - kapýnýn kapanmasýnda -> Tahrik döndürülmüţtür - kapýnýn açýlmasýnda -> reaksiyon yok Bir sonraki komutta tahrik aksi istikamete hareket eder, bakýnýz bölüm Kapý hareketi impuls sýralamasý. Elektrik kesintisinden sonra iţletim Elektrik kesildiđinde kaydedilmiţ olan kuvvet verileri hafýzada kalýr. Elektrik kesintisinden sonra iţletme motorunun ilk hareketi her zaman kapýyý AÇ hareketidir. Düđme 2 ne içindir? Ayarlar için bakýnýz bölüm Fonksiyonlar ve Bađlantýlar Tanýmlanmýţ açma ve kapama (2 kanallý iţletim) Düđme 1 kapýyý açar, düđme 2 ise kapatýr. Kýsmi açýlma Düđme 1 kapýyý her zaman tamamen açar ve kapatýr. Düđme 2 kapýyý sadece kýsmen açar ve kapýyý kapatýr. Totmann güvenli iţletimi (sadece TorMinal ile çalýţýr) Düđme 1, düđme basýlý olduđu sürece kapýyý açar. Düđme 2, düđme basýlý olduđu sürece kapýyý kapatýr. 11

13 Genel Açýklamalar DIP-Ţalteri teslimat esnasýnda KAPALI konumdadýr. Kumanda bađlantýlarýna harici gerilimler verilmemelidir, aksi taktirde kumanda hemen bozulur. Kumandaya genel bakýţ Fonksiyonlar ve Bađlantýlar DIP-ţalteri 1-8 Not! DIP ţalterlerini deđiţtirmeden önce kumandanýn akýmla bađlantýsýný kesiniz. DIP ţalterleri, kumanda cereyan ţebekesine tekrar bađlandýđýnda yeniden tanýtýlýrlar. 1. dođrudan takýlabilir pervaz 24 kutuplu 2. Uyarý ýţýđý 1 bađlantýsý sigortasý, bađlantý Uyarý ýţýđý 2 bađlantýsý sigortasý, bađlantý bađlantý harici anten 5. Telsiz alýcýsý 6. Düđme 2 (T2) 7. Düđme 1 (T1) 8. DIP-ţalteri Start (LED 4) bir telsiz komutu gönderildiđinde veya bir düđmeye basýldýđýnda yanar. 10. Güvenlik (LED 3) bir güvenlik giriţi devreye sokuduđunda yanar. 11. WL (LED 2) Tahrik kapýyý açtýđýnda veya kapattýđýnda yanýp söner. 12. Güç (LED 1) ţebeke gerilimi bađlý olduđunda yanar. 13. Otomatik kapanma için zaman ayarý potansiyometresi (P2) 14. TorMinal bađlantýsý 15. TorMinal bađlantýsý koruma kapama birimi 16. Tel köprüyü ayýrmak soft iţletimi kapatýr. 17. Röle kontađý, bađlantý Ţalter Konum Fonksiyon/Reaksiyon Güvenlik bađlantýsý 1, bađlantý kapý açýlýrken tahrikin hareket tarzý 1 OFF (Kapalý) tahrik reaksiyon göstermez ON (Açýk) Tahrik döner Güvenlik bađlantýsý 1, bađlantý fonksiyon tarzýnýn açýlma kontađý veya 8,2 KOhm 2 olarak seçilmesi OFF (Kapalý) Açýlma kontađý (örneđin ýţýk bariyeri) ON (Açýk) 8,2 KOhm Güvenlik bađlantýsý 1, bađlantý 6 + 7, güvenlik bađlantýsý 2, bađlantý 8+9, kapý kapanýrken tahrikin hareket tarzý 3 OFF (Kapalý) Tahrik durur ve kapýyý bir parça açar, Dönüţ ON (Açýk) Tahrik durur ve kapýyý tamamen açar, Otomatik kapanýţ: Iţýk bariyeri devreye sokulduktan 5 saniye sonra (güvenlik bađlantýsý 1 veya 2) kapý kapanýr. 4 OFF (Kapalý) devre dýţý ON (Açýk) devrede Uyarý ýţýđý bađlantýsý için ön uyarý süresi, bađlantý OFF (Kapalý) Ön uyarý süresi 0 saniye ON (Açýk) Ön uyarý süresi 3 saniye - uyarý ýţýđý yanýp söner Fraba sistemi 6OFF (Kapalý) devre dýţý ON (Açýk) devrede Tanýmlanmýţ açma ve kapama 7 OFF (Kapalý) 1. kanal iţletimi düđme/telsiz kanalý de atým sýralamasý: açýk - stop - kapalý - stop - açýk - stop - kapalý... ON (Açýk) 2. kanal iţletimi düđme/telsiz kanalý 1 de atým sýralamasý: açýk - stop - açýk... Düđme/telsiz kanalý 2: kapalý - stop - kapalý... Kýsmi açýlma 8 OFF (Kapalý) Kýsmi açýlma devre dýţý ON Kýsmý açýklýk devrede - Düđme/telsiz kanalý 1 = açýk - stop - kapalý... - Düđme/telsiz kanalý 2 = kýsmi açýlma DIP ţalteri 7 OFF 12

14 Telsiz alýcýsý Güvenlik açýklamalarý Güvenli iţletim için bu tesis için yerel olarak geçerli güvenlik hükümlerine uyulmalýdýr! Bilgi için E-Tesisleri, VDE ve Meslek Kazasý Sigorta Kooperatifleri bilgi vermektedir. Kullanýcý, diđer haberleţme istasyonu veya araçlardan (örneđin öngörüldüđü ţekilde ayný frekans üzerinden çalýţan telsiz araçlardan) kaynaklanan bozukluklardan korunma hakkýna sahip deđildir. Alýcýyla ilgili sorunlarda gerektiđinde el vericisinin pilleri deđiţtirilmelidir. Gösterge ve düđmelerin açýklamasý Fonksiyonlar ve Bađlantýlar El vericisi düđmesinin telsiz alýcýsýndan silinmesi. Eđer bir kapý tesisinin kullanýcýsý taţýnýyorsa ve el vericisini de yanýnda götürmek istiyorsa, el vericisinin tüm telsiz kodlarý telsiz alýcýsýndan silinmelidirler. Güvenlik amacýyla el vericisinin her düđmesi ve her düđme kombinasyonu silinmelidir! Tanýtma düđmesine (1) basýlýr ve 5 saniye boyunca, bir LED (hangisi olduđu fark etmez) yanana kadar basýlý tutulur. Tanýtma düđmesi (1) býrakýlýr - Telsiz alýcýsý silme modundadýr. Telsiz alýcýsýnda kodu silinecek olan el vericisindeki düđmeye basýlýr - LED söner. Silme iţlemi sona ermiţtir Ýţlem tüm düđmeler ve düđme kombinasyonlarý için tekrar edilir. Telsiz alýcýsýndan bir kanalýn silinmesi Tanýtma düđmesine (1) basýlýr ve basýlý tutulur - Kanal 1 için 1 defa, LED (3.1) yanar - 2 defa Kanal 2 için, LED (3.2) yanar - LED, hangi kanal seçilmiţse, ona göre yanar. 5 saniye sonra LED yanýp sönmeye baţlar - bundan 10 saniye sonra ise LED yanar. Tanýtma düđmesi (1) býrakýlýr - silme iţlemi sona ermiţtir. (1) Tanýtma düđmesi telsiz alýcýsýný deđiţik iţletim ţekillerine getirir: Tanýtma iţletimi, silme iţletimi, normal iţletim (2) dahili anten Telsiz kanalý 2 (3.1) sadece Tanýmlanmýţ Açma ve Kapama veya Kýsmi Açma fonksiyonlarý için gereklidir. (3) LED, hangi kanalýn seçildiđini gösterir. 3.1 LED telsiz kanalý LED telsiz kanalý 2 (4) Harici anten bađlantýsý (4)Dahili antenle kapsama alaný yetersiz kalýyorsa harici bir anten kullanýlabilir. Bakýnýz bölüm Donaným. (5) El vericisi düđmesi Telsiz alýcýsý belleđinin silinmesi Eđer bir el vericisi kaybolursa, güvenlik gerekçesiyle telsiz alýcýsýndaki tüm kanallarýn silinmesi gerekir! Sonra ise telsiz alýcýsýna tüm el vericilerinin yeniden tanýtýlmasý gerekir. Tanýtma düđmesine (1) basýlýr ve basýlý tutulur. - 5 saniye sonra LED yanýp sönmeye baţlar - bundan 10 saniye sonra ise LED yanar. - Toplam 25 saniye sonra tüm LED ler yanarlar. Tanýtma düđmesi (1) býrakýlýr - silme iţlemi sona ermiţtir. El vericisinin tanýtýlmasý Tanýtma düđmesine (1) basýlýr- Kanal 1 için 1 defa, LED (3.1) yanar- 2 defa Kanal 2 için, LED (3.2) yanar Ýstenen el vericisi düđmesine (5) basýlýr. El vericisi telsiz kodunu telsiz alýcýsýna aktarýr. LED söner - Tanýtma sona ermiţtir. 10 saniye içinde bir kod gönderilmezse, telsiz alýcýsý normal iţletime geçer. Baţka el vericilerini tanýtma. Üstteki adýmlarý tekrarlayýn. Maksimum 112 kayýtlýk yer mevcuttur. 13

15 Engel tanýma (DIP 1, 2 + 3) Fonksiyonlar ve Bađlantýlar Otomatik kapanýţ Otomatik kapanýţlý iţletimde EN normu dikkate alýnmalýdýr (örneđin ýţýk bariyeri 1 monatjý). Güvenlik bađlantýsý 2 ye ek bir ýţýk bariyeri bađlanýr; bu sadece kapý kapanýrken devreye girer. Kapý açýlýrken engel Kuvvet kapama Tahrik döner Eđer bir güvenlik giriţi (örneđin bir kiţi ýţýk bariyerinden geçer) kesilirse, bunu tahrik algýlar ve DIP ţalteri 1 ayarýna göre cevap verir. Güvenlik giriţi 1, bađlantý DIP-ţalteri 1: OFF tahrik reaksiyon göstermez ON Tahrik döner DIP-ţalteri 2: Güvenlik bađlantýsý 1 fonksiyonu, bađlantý OFF Açýlma kontađý örneđin: ýţýk bariyeri için ON 8,2 kohm (güvenlik kontađý tertibatý) Potansiyometrede ayarlanan bir açýk tutma süresinin geçmesinden sonra kapý otomatik olarak kapanýr. Kapý, bir düđme veya el vericisi vasýtasýyla verilen komut ile açýlýr, ancak kapanmaz. Kapý, açýldýđý esnada, verilecek bir komutla tekrardan durdurulamaz. Kapý otomatik olarak kapanýrken yeniden bir komut verilirse kapý komple açýlýr. Açýk tutma süresi esnasýnda verilecek bir komut bu süreyi tekrar baţtan baţlatýr. Kýsmi açma fonksiyonu, otomatik kapanmada devre dýţýdýr. IUyarý ýţýđý bađlantýsý 1+2 otomatik kapanma esnasýnda ayný ţekilde davranýrlar, yani yanýp sönerler. Örnek: - Uyarý ýţýđý bađlantýsýna bađlýdýr.montaj yeri kapýnýn dýţ kýsmýdýr. - Uyarý ýţýđý bađlantýsýna bađlýdýr.montaj yeri kapýnýn iç kýsmýdýr. Güvenlik giriţi 2, bađlantý tahrik reaksiyon göstermez Kapý kapanýrken engel Devreye sokulan otomatik kapanmada kapý daima komple açýlýr. Kuvvet kapama Tahrik döner Eđer bir güvenlik giriţi (örneđin bir kiţi ýţýk bariyerinden geçer) kesilirse, bunu tahrik algýlar ve DIP ţalteri 3 ayarýna göre cevap verir. Güvenlik giriţi 1, bađlantý DIP-ţalteri 3: OFF Tahrik durur ve kapýyý bir parça açar, dönme ON Tahrik durur ve kapýyý tamamen açar, Güvenlik giriţi 2, bađlantý DIP-ţalteri 3: OFF Tahrik durur ve kapýyý bir parça açar, dönme ON Tahrik durur ve kapýyý tamamen açar, Açýk tutma süresini potansiyometre ile açma ve kapama: - Zaman ayarlanabilir saniye - Kapama-> sol dayanak Güvenlik giriţleri nin devreye girmesinde tahrik karakteristiđi Kapý açýldýđýnda: Tahrik hareket tarzý DIP ţalteri 1 in ayarýna göredir. Kapý kapandýđýnda: DIP ţalteri 3 ayarýndan bađýmsýz olarak tahrik kapýyý her zaman tamamen açar. Model 1: Otomatik kapanýţ Otomatik kapanýţ, kapý AÇ son konumuna ulaţýldýđýnda devreye girer ve bu andan itibaren potansiyometre vasýtasýyla ayarlanan süre iţlemeye baţlar. Bu süre içerisinde bir komut verilirse, zaman yeniden iţlemeye baţlar. Ayarlar: - Potansiyometre istenen zamana ayarlanýr (1-120 saniye) - DIP-ţalteri OFF - diđer DIP ţalterleri isteđe bađlý 14

Elektrikli çok turlu akçuatörler

Elektrikli çok turlu akçuatörler Elektrikli çok turlu akçuatörler SA 07.1 SA 30.1 SAR 07.1 SAR 30.1 Akçuatör kontrol ünitesi AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1 ile Kullanma kýlavuzu Çok turlu akçuatörler SA 07.1 SA 30.1/SAR 07.1 SAR 30.1 Kullanma

Detaylı

TransPocket 2500 / 3500 RC TransPocket 2500 / 3500 TIG

TransPocket 2500 / 3500 RC TransPocket 2500 / 3500 TIG TransPocket 2500 / 3500 TransPocket 2500 / 3500 RC TransPocket 2500 / 3500 TIG TR Kullanim kilavuzu Yedek parça listesi Elle Kaynak Güç Kaynagi 42,0426,0041,TR 03/2011 Sayýn okuyucu Giriþ Bize karþý duymuþ

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ GARANTÝ VE SERVÝS SEMBOLLER EMNÝYET KURALLARI VE UYARILAR ÜRÜN Genel Özellikler Ürün Notasyonu Teknik Özellikler AMBALAJ MONTAJ Cihaz için Montaj Yerinin Seçimi Duvara Asýlmasý BAÐLANTILAR

Detaylı

RB 6000 Good/Best. Türkçe Kullaným kýlavuzu. 1.778-211 RB 6312 Good 1.778-411 RB 6314 Good 1.778-511 RB 6315 Good 1.778-611 RB 6316 Good

RB 6000 Good/Best. Türkçe Kullaným kýlavuzu. 1.778-211 RB 6312 Good 1.778-411 RB 6314 Good 1.778-511 RB 6315 Good 1.778-611 RB 6316 Good Türkçe 1.778-211 RB 6312 Good 1.778-411 RB 6314 Good 1.778-511 RB 6315 Good 1.778-611 RB 6316 Good 1.778-221 RB 6312 Best 1.778-421 RB 6314 Best 1.778-521 RB 6315 Best 1.778-621 RB 6316 Best www.karcher.com

Detaylı

AIRTRONIC / AIRTRONIC M

AIRTRONIC / AIRTRONIC M AIRTRONIC / AIRTRONIC M Teknik taným, Montaj-, Kullaným ve bakým talimatlarý Airtronic Sipariþ numarasý Airtronic M Sipariþ numarasý Airtronic D2, 12 V 25 2069 05 00 00 Airtronic D2, 24 V 25 2070 05 00

Detaylı

Gaggenau tr Montaj talimatlarý RC 462/472 RF 411/413 RF 461/463 RF 471 RW 414/464

Gaggenau tr Montaj talimatlarý RC 462/472 RF 411/413 RF 461/463 RF 471 RW 414/464 Gaggenau tr Montaj talimatlarý RC 462/472 RF 411/413 RF 461/463 RF 471 RW 414/464 2 Ýçindekiler Güvenlik ve ikaz bilgileri... 4 Kurulum olanaklarý... 5 Tekli cihaz... 5 Yan yana kurulum... 5 Ayýrma duvarlý

Detaylı

FRONIUS IG 15 / 20 / 30 / 40 / 60 / 60 HV

FRONIUS IG 15 / 20 / 30 / 40 / 60 / 60 HV / Battery Charging Systems / Welding Technology / Solar Electronics FRONIUS IG 15 / 20 / 30 / 40 / 60 / 60 HV TR Kullaným kýlavuzu Þebeke baðlantýlý fotovoltaik tesisler için inverter 42,0410,0833 008-31032015

Detaylı

Digital 24 kw Bacalý Kombi ( bitermik model ) 24 kw Hermetik Kombi ( bitermik model ) 24 kw Hermetik Kombi ( monotermik model ) 28 kw Hermetik Kombi ( monotermik model ) KULLANMA VE MONTAJ KILAVUZU ÝÇÝNDEKÝLER

Detaylı

Klima Kullanma Kılavuzu 8510 D 8610 D 8650 D 8700 D 8800 D

Klima Kullanma Kılavuzu 8510 D 8610 D 8650 D 8700 D 8800 D Klima Kullanma Kılavuzu 8510 D 8610 D 8650 D 8700 D 8800 D Deðerli Müþterimiz. Modern tesislerde üretilmiþ ve titiz kalite kontrol iþlemlerinden geçirilmiþ olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasýný

Detaylı

K U L L A N I M K I L A V U Z U ÝÇÝNDEKÝLER 1 2 3 4 5 6 7 8 9 GÝRÝÞ... 3 ARACINIZI ÇALIÞTIRMADAN ÖNCE BÝLÝNMESÝ GEREKEN HUSUSLAR... 9 ARACINIZIN ÖZELLÝKLERÝ... 37 ÖN PANEL... 63 ARACIN ÇALIÞTIRILMASI VE

Detaylı

001-045 Alfa 159 TR.qxd 24.11.2005 13:44 Page 1

001-045 Alfa 159 TR.qxd 24.11.2005 13:44 Page 1 001-045 Alfa 159 TR.qxd 24.11.2005 13:44 Page 1 Deðerli müþterimiz, Alfa Romeo yu seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Alfa 159 unuz, Alfa Romeo nun tipik özellikleri olan; güvenlik, konfor ve sürüþ memnuniyetini

Detaylı

CHRYSLER PT CABRIO K U L L A N I M K I L A V U Z U ÝÇÝNDEKÝLER 1 2 3 4 5 6 7 8 9 GÝRÝÞ... 3 ARACINIZI ÇALIÞTIRMADAN ÖNCE BÝLÝNMESÝ GEREKEN HUSUSLAR... 9 ARACINIZIN ÖZELLÝKLERÝ... 35 ÖN PANEL... 57 ARACIN

Detaylı

C H R Y S L E R S E B R I N G S E D A N K U L L A N I M K I L A V U Z U ÝÇÝNDEKÝLER 1 2 3 4 5 6 7 8 9 GÝRÝÞ... 3 ARACINIZI ÇALIÞTIRMADAN ÖNCE BÝLÝNMESÝ GEREKEN HUSUSLAR... 9 ARACINIZIN ÖZELLÝKLERÝ... 31

Detaylı

FIRIN KULLANMA KILAVUZU (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) SLV 238

FIRIN KULLANMA KILAVUZU (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) SLV 238 FIRIN KULLANMA KILAVUZU SLV 238 (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) DEÐERLÝ MÜÞTERÝMÝZ, Öncelikle ürünümüzü satýn aldýðýnýz için teþekkür ederiz. Bu kullaným kýlavuzundaki tüm talimat ve uyarýlarý dikkatlice okuyunuz.

Detaylı

Expressweld Model : MasterMIG 501W. Gazaltý Kaynak Makinesi KULLANMA KILAVUZU CO 2. www.askaynak.com.tr %60 500A. Kaynak Yöntemi

Expressweld Model : MasterMIG 501W. Gazaltý Kaynak Makinesi KULLANMA KILAVUZU CO 2. www.askaynak.com.tr %60 500A. Kaynak Yöntemi Kaynak Yöntemi Gazalt ý (MIG/MAG) Kaynaðý KULLANMA KILAVUZU %60 500A CO 2 Garanti Süresi ve Özellikler 2 Yýl Garanti (torç ve kablolar hariç) Eczacýbaþý - Lincoln Electric, MasterMIG 501W'den yüksek performans

Detaylı

HS15. Instrucciones de manejo Aspiradores de trineo. Ïäçãßåò ñþóçò ãéá çëåêôñéêýò óêïýðåò. Istruzioni d uso per aspirapolvere a traino

HS15. Instrucciones de manejo Aspiradores de trineo. Ïäçãßåò ñþóçò ãéá çëåêôñéêýò óêïýðåò. Istruzioni d uso per aspirapolvere a traino es el it pt tr Instrucciones de manejo Aspiradores de trineo Ïäçãßåò ñþóçò ãéá çëåêôñéêýò óêïýðåò Istruzioni d uso per aspirapolvere a traino Instruções de utilização - Aspiradores Elektrik Süpürgesi Kullanma

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EWW1290 http://tr.yourpdfguides.com/dref/635977

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EWW1290 http://tr.yourpdfguides.com/dref/635977 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Lütfen üstyapı boyutları için önce Uygunluk belgesini kontrol edin veya Iveco Araç Ürün departmanı ile irtibata geçin 0 216 561 16 05

Lütfen üstyapı boyutları için önce Uygunluk belgesini kontrol edin veya Iveco Araç Ürün departmanı ile irtibata geçin 0 216 561 16 05 Lütfen üstyapı boyutları için önce Uygunluk belgesini kontrol edin veya Iveco Araç Ürün departmanı ile irtibata geçin 0 216 561 16 05 Yayýný Düzenleyen: IVECO S.p.A. Teknik Uygulama Strada delle Cascinette,

Detaylı

6 6CPÆVOC XG -WNNCPOC -ÆNCXW\W #TCÁ 0CXKICU[QP %KJC\Æ NX-256Y

6 6CPÆVOC XG -WNNCPOC -ÆNCXW\W #TCÁ 0CXKICU[QP %KJC\Æ NX-256Y NX-256Y Güvenlik Önlemleri Bu ürünü satýn aldýðýnýz için teþekkürler. Modelinizi doðru biçimde çalýþtýrmayý öðrenmek için lütfen bu çalýþtýrma talimatlarýný okuyun. Talimatý okumayý bitirdikten sonra,

Detaylı

YOĞUŞMALI FAMILY COND 30 KIS FAMILY COND 35 KIS

YOĞUŞMALI FAMILY COND 30 KIS FAMILY COND 35 KIS YOĞUŞMALI FAMILY COND 30 KIS FAMILY COND 35 KIS Poland RUG Riello Urządzenia Grzewcze S.A. ul. Kociewska 28/30 87-100 Toruń +48 56 6571600 +48 56 6571650 0694 0694BQ0479 677 FAMILY COND kombisi aþaðýdaki

Detaylı

Yüksek verimli ısıtma pompası. Calio. İşletim ve montaj talimatı

Yüksek verimli ısıtma pompası. Calio. İşletim ve montaj talimatı Yüksek verimli ısıtma pompası Calio İşletim ve montaj talimatı Baskı İşletim ve montaj talimatı Calio Orijinal kullanım kılavuzu Tüm hakları saklıdır. Bu kitabın içeriği üreticinin izni olmadan dağıtılamaz,

Detaylı

Nokia 500 Araç Navigasyon Sistemi Kullaným Kýlavuzu

Nokia 500 Araç Navigasyon Sistemi Kullaným Kýlavuzu Nokia 500 Araç Navigasyon Sistemi Kullaným Kýlavuzu 9206144 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ Ýþbu belgede, NOKIA CORPORATION, bu PD-14 ürününün önem taþýyan gereksinimlerle ve 1999/5/EC Yönetmeliðinin ilgili

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Elektrik Süpürgesi. tr-tr HS05. M.-Nr. 09 921 740

Kullanma Kýlavuzu. Elektrik Süpürgesi. tr-tr HS05. M.-Nr. 09 921 740 Kullanma Kýlavuzu Elektrik Süpürgesi HS05 tr-tr M.-Nr. 09 921 740 2 tr Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar....4 Cihazýn Tanýtýmý...8 Çevre Korumaya Katkýnýz...10 Kullanýmdan Önce...11 Cihazla verilen aksesuarlarýn

Detaylı

Teknik veriler. Türkçe. Türkçe. KOC numarasý 18127. Dýþ hava duyar eleman KOC numarasý (opsiyon) 18140

Teknik veriler. Türkçe. Türkçe. KOC numarasý 18127. Dýþ hava duyar eleman KOC numarasý (opsiyon) 18140 Teknik veriler KOC numarasý 18127 Dýþ hava duyar eleman KOC numarasý (opsiyon) 18140 Akým Minimum kablo kesýti 1,5 mm 2 beslemesi iki kablolu kutupsuz düsük (zayif) voltaj baðlantýsý ile UBA-4000 Oda kumandasý

Detaylı

Titreþim Denetleyici Tip 640

Titreþim Denetleyici Tip 640 Titreþim Denetleyici Tip 640 Titreþim hýzý (mm/s, rms) Analog elektrik çýkýþý: 4...20 ma Frekans aralýðý: 10 Hz...1000 Hz Ýþletim kýlavuzu Türkçe Ýþletim kýlavuzu Titreþim Denetleyici Tip 640 Standart

Detaylı

DIÞTAN TAKMA DENÝZ MOTORU

DIÞTAN TAKMA DENÝZ MOTORU DIÞTAN TAKMA DENÝZ MOTORU BF 135 A BF 150 A KULLANMA VE BAKIM EL KÝTABI ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ...2 Emniyet kurallarý...5 Teknik özellikler...7 Kullaným - Kontroller...15 Bakým...75 Depolama...102 Arýza Bulma...105

Detaylı

1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR

1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR 30 ÝÇÝNDEKÝLER 1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR Güvenlik Talimatý 32 Çevrenin korunmasý 33 Ekonomik, çevre dostu yýkama 33 2/ CÝHAZINIZIN TANIMI Bulaþýk makinesinin genel tanýmý 34 Kontrol

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX L74850 http://tr.yourpdfguides.com/dref/811584

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX L74850 http://tr.yourpdfguides.com/dref/811584 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

MOOVI 30-50 - ALPHA BOM

MOOVI 30-50 - ALPHA BOM D811471 00015 - ver.02 TR ELEKTROMEKAN K BAR YER OTOMASYONU 8 027908 215697 MOOVI 30-50 - ALPHA BOM MONTAJ VE KULLANIM KILAVUZU BFT TÜRK YE D STR BÜTÖRÜ: GÖKSU YAPI TEKNOLOJ LER A. Genel Müdürlük / Head

Detaylı

1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR

1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR ÝÇÝNDEKÝLER 1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR Güvenlik Talimatý 30 Çevrenin korunmasý 31 Ekonomik, çevre dostu yýkama 31 2/ CÝHAZINIZIN TANIMI Bulaþýk makinesinin genel tanýmý 32 Kontrol panelinizi

Detaylı