l. TEKNiK SARTNAMESi. ELEKTRIK ENERJiSi ALIM ihalesi GENEL MUDURLUGU">

^ M3Et"lyw. *d#**,*,,,*-o. ^tt*rtr^/ isr,r,ngur, ULA$rM A.g. V Ll..,J' t t{ 3>l. TEKNiK SARTNAMESi. ELEKTRIK ENERJiSi ALIM ihalesi GENEL MUDURLUGU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "^ M3Et"lyw. *d#**,*,,,*-o. ^tt*rtr^/ isr,r,ngur, ULA$rM A.g. V Ll..,J' t t{ 3>l. TEKNiK SARTNAMESi. ELEKTRIK ENERJiSi ALIM ihalesi GENEL MUDURLUGU"
l. TEKNiK SARTNAMESi. ELEKTRIK ENERJiSi ALIM ihalesi GENEL MUDURLUGU.pdf" class="btn bg-purple-seance" href="#" target="_blank" style="margin-top: 10px; display: none;"> Download Document

Transkript

1 ELEKTRiK ENER.IiSi ALIM IHALESI TEKMK SARTNAMESI Ill( Yayln I annl Revizvon No 0 Revizvon Tarihi Sayfa No 1/l I isr,r,ngur, ULA$rM A.g. GENEL MUDURLUGU ELEKTRIK ENERJiSi ALIM ihalesi TEKNiK SARTNAMESi Ismail ADIYIL Elektrik Elektronik Mih. V Ll..,J' t t{ 3>l KONTROL ^tt*rtr^/ ^ M3Et"lyw *d#**,*,,,*-o

2 ELEKTRiK ENERJiSI ALIM IHALESi TEKNiK llk Yayn Tarihi Revizvon No 0 Revizyon Tarihi Sayfa No 2/t I Elektrik Elektronik Miih. tl Lf,",# U.r)al M3 Elekuif,,Ted,Sefi onelin Sttqni Fom No FR0975R.v0

3 ELEKTRiK ENERJiSi AI,IM ihai,nsi Ttr <NiK ilk Yayrn Tarihi Revizvon No 0 Revizyon Tarihi Sayfa No 3/ll NIN KONUSU lqbu Teknik $artname, EK'leriyle bir biittindilr ve istanbul Ulatm A.g. tarafindan igletilcn kapsam alamndaki hatlarda ve idari binalarda ve tiim tesislerde tiiketiler elektrik enerjisinin serbest piyasadan tam tedadk anlalmasr olarak temininin hangi gartlar dehilinde yaprlacalrnr kapsar. 2 TAI.{IMLAR A. 2.I. TARAFLAR: i9 Sahibi idare'ye itigkin Bilgiler: A;aglda kurumsal kimlik bilgijeri verilen itvereni tantmlamakta olup, gartnarnenin bundao sonraki ktstmlannda Idare olarak anrlacakur. a) Adr b) Adresi c) Telefon Numarasr d) Faks Numarasr c) Elektronik posta adresi istanbul UlaSrm San. ve Tic. A.g. Yavuz selim Mah. Metro Sok. No:3 Esenler / istanbul 2t ilgili hukuki mevzuat gergevesinde sdzlegme yaprlacak olan i$ gdreni tammlamakta olup, gartnamenin bundan sonraki krsrmlannda Yiiklenici olarak amlacaktu. B KISALTMALAR ldare : istanbul Ula$lm Sanayi ve Tica-ret Anonim $irketi,ni Yiiklenici tarih ve 4628 salh Elektrik Piyasasr Kanunu, O4.OB.2OO2 tarihli sayth Resmi Cazetede yayrnlanarak yiirtirltige giren Elektrik piyasasr Lisans Yitnetrneligi ve tadhli ve sayrll Resmi Gazetede yayrnlanarak yiiriirluge giren Dengeleme ve UzlaSma Ydnetrneligi gergevesinde Toptan Satl$ Lisansrna sahip Tiirkiye Cumhuriyeti yasalanna gdrc kurulmu$ ve faaliy t giisteren sliket EPDK : 4628 sayrh Kanunia kurulmug Enerji Piyasasr Diizenleme Kurumunu, TEDA$ : Titkiye Elektdk Dagrtrm Anonim girketi cenel Miidiirliigii veya baflr ortaklklarrm vcya kanunla bu kurumun yerine ikame edilen veya gdrevlendirilen kurum veya kuruluglan veya bu konuda fmliyet gdstermek i.izere lisans almtg kamu veya iizel sektiir kululuglaflndan bu anlaqma ile ilgili olanlannr, PMUM BTV : Piyasa Mali Uzla;trma Merkezi : Belediye Tiiketim Vergisi KONTROL ONAY Elekrik Elek[onik Miih. \ Llru 'h Dt t' t Elektrik ',1, W nct0lt{inchi loim Nor r_r09?5 Rev 0

4 ELEKTFJK r nr lrf ENERJiSI r Dsi 'rfrani ra ^ ^ llk Yayrn Tarihi Revizvon Tarihi Savfa No 4^1 KDV : Katma Deger Vergisi ELEKTRiK PiYASASI MEVZUATI : EPDK ve difer yetkili kurumlarca yaynlanan yiinetmeliklerin tamaml SAYACLAR HAKKINDAKI TEBLiG : tarih ve sayh Resmi Gazetede yayrnlanan Elektrik Piyasasrnda kullanrlacak sayaglara ait teblig AKTiF ENERJ : Aktif giiciin zamada garptmtndan elde cdilen kwh birimi ile iilgiilen elektrik enerjisi 3 KAPSAM Yiiklenici, idare'nin atafirda belirtilen hatlanrun elektrik enerjisi ihtiyacur karsllayacaktr: M2 Hattr lstanbul Metrosu Ml Hatb: HaIif Metro (LRT) Tl-T2 Hatb: Tramvay Teleferik Nostaljik Tramvry T4 Hattr M3 Hattr M4 Hattr I Levent CiS merkezi, AOS Beslemesi ve Altnt pe GiS merkezi ve Yenikapr GIS merkezi : Ulubath, Sagmalcrlar Yenibosna ve TEIA$ indirici merkezleri, Kirazl ve Havalimam (BEDA$) : Giineitepe, Veliefendi, Ulubatlt, Giilhane, Topkapl Atttlye (A.G) : Eyiip ve Pier-loti teleferik iqletmesi, I Kadrkoy - Moda NostaUik Tramvay Merkezi. : Topkapr / Ulubath indirici Merkezi, Ahgalanr indirici Merkezi ve Habibler indirici Merkezi : Bagcrlar irldirici Merkezi ve Masko lrdirici Merkezi : Kartal lndirici Merkezi ve Kad*ijy/Kiiguk Bakkalkiiy Indirici Merkezi ldarenin mevcut hatlanna ilave edilecek hatlar, idarenin talebi ile sdzlcame yapllan tartlar vc bcdel itzerinden listeye eklenebilecektir. SOZLESME GUCLERi 4.1 Siizlesme g cii, sayag aboncliklerine ait Bevcut slizletme giicii iizcrinden devae ettirilecektir. Sayag aboneliklerine ait mevcut slizle$me giigleri EK I 'de verilmigtir, Idarenin bu aboneliklerdc giif artrnmr yapma hakkr siizlegme ddnemi icinde sakhdrr, Elektdk Elektronik MiihJ :l ll-,j; lt t s>l l -.' L\ r'4 KONTROL M3 ^ti^lfi^{ Elektri& Te(Seti /41' Elekrrik

5 ELEKTRiK ENERJiSI AI,IM ihai,nsi Ttr,I.NiI. Dok$man No Ilk Yayrn Tarihi t4 Revizvon Tarihi Sayfa No 5/ Siizletme sonrasr ldare'ye ait aboneliklerin PMUM'a kaydr "Tam Tedarik Atrlatmasf' olarak yap acak ve PMUM'8 karqr sorumlu taraf Yiildetrici olacrktri, Sistemin yogun saatleri, sabah 07:00-09:30 ak$am 17r00-19:30 saatleri arasrndadrr. Bu i$letme plam genel olup, iqletme tipi ve gartlallna g<ire detigim gdsterebilir. Sistemin yogun saatlerde maksimum demand yiikleri, karakteristik olarak EK 2 'deki tabloda verildili gibidir. Bu degerler, isletrne $artlanna bagl olarak degi$im sdsterebilir. idare Eyiip teleferik-halig Giriqi, EyUp Teleferik-Piyer Loti giripi ve Tramvay Topkapr Atdlye bijlgelerinde Kaftl Ta5 Ocaklan ve MBA Gegici qantiyesinde toplam bef adet noktadan algak gerilimden (AG) 380 V ve diger bolgelerde orta gerilimdeo (Oc) V enerji almaktadr. idarenin enedi sahn aldrg baglanh noktalanna iliikin bitgiler EK 3' de verilmigrrr. 6 TARiFE GURUBU ve TAHMiNi TALEP EDiLEN ENERJi MiKTARI 2015 Ocak - Aral-k aylanm kapsayan 12 ayhk Elektrik Enerjisi ihtiyacr baglayrcr olmamakla birlikte Toplam 260 milyon kwh olrrak dngairiilmektedir. Dagrtrm bedeli uygulanan tesisatlaln tuketimleri illetme tartlanna gitre degi*enlik gostem kle birlikte, Toplam tiiketimin %40'1 kadardlr. idarenin Tarife Grubu: Burada iki farklr tarife gmbumuz mevcuttur. 1. TEDA$ ta&ftndan yaylnlanan 2 nolu "iletim lalt sahslannrn dagrttm Sirketinin kullatrrmrtrdaki OG baralanna dzel battr ile bagh tek bir tiizel kiqi durumundaki kullanrcrlar" ait TICARETHANE Tarifesidir. ( Dalrtrm bedeli uygulanmayan tablo) 2. TEDA$ tabftndan yayrnlanan 4 nolu "DiEer Tiim DaErhD Sistemi Kullanrcrlari' ait TICARETHANE Tarifesidir. (Dagrtrm bedeli uygulanan rablo) KONTROL ONAY Elektrik Elektronik Miih.. '{. t1>, Ji utd,*'.'^r--#ffi-"* AIi A M3 l9 Elektrik El es.mud.

6 ELEKTRiK ENERJiSi ^r nr iu^r Fsi'rEraNlra SARTNAMf,Si Ilk Yayn Tarihi Revizvon Tarihi Savt'a No 6/t r 7.1 Yiiklenici ttm baglantr noktalarr igin abone grubuna gdre teklif tarihindeki son giitrcel vergiler giydirilmiq KDV hariq olarak ve DaErtrm bedeli dahil ve dagrtm bedeli dahil olmayan gekilde 2 (iki) adet birim fiyat teklifi verecektir. A9alrdaki maliyetler birim liyata dahil edilecektir. l- qrplak fiyat 2- Kayrp kagak bedeli 3- lletim bcdeli 4- Dagrtrm bedeli 5- Penkende satrt hizmetleri (PSH) 6- TRT katkr payr (l+2 in yiizde 2'si) 7- Enerji Fonu (l+2 in ytizde l'i) 8- BTV (l+2 'nin yiizde 5'i ) 7,2 Fiyat Farlo Uygulamasr 3l Agustos 2013 tarih ve sayrl Resmi Cazete de yayrnlanarak yiiliilliiee giren "4734 say l Kamu ihale Kanununa giire ihale edilen Mal ahmlanuda uygulanacak Mal fiyat farkrna ilitkin Esaslar" uyalnca fiyat fa*r uygulanacaktrr. Bu kapsamda ilgili esaslann fiyat farkr hesabr krsmrnda belirtilen "FormUl" e gdre fiyat farklarr hcsaplanacaktlr. Fomiil. f = (M*B)*(A2lAl) -l ifade etmekredir. Fr Fiyat farkr tutannr (TL) M: Birim sdzlegmelerde idareye teslim edilen mal kalemi miktannl; gajtiirii b del sdzlelmelcrdc ise toplam teslim yiizdesini, B: Sdzletme liyatrnr, Al; Elektrik igin ihalenin yaprldrg aya ait Tiirkiye Istatistik Kurumu tarafindan aylk yaymlanan 2003=100 Temel Yllh Ucreti Fiyatlan Alt Sektdrlere Cdre Endeks Sonuglar Tablosunun 401 numaral "Elektrik Uretimi, iletimi ve Dagrtnnr" ba$hk stltunundaki sayryr, A2; Elektrik igin, ahmm yapllmasr gereken aya ait T0rkiye Istatistik Kurumu tarafindan aylk yayrmlanan 2003=100 Temel YrlI Ucreti Fiyatlan Alt Sektiirlere Gdre Endeks Sonuglar Tablosunun 401 numarah "Elektrik Uretimi, iletimi ve Dagltlmf'ba$Lk siitunundaki sayryr, ifadc etmektedir. Ucret, vergive sigorta artr$lanndan dolayl aynca fiyat farkr hesaplanmaz. ITAZIRLAYAN Elektrik Elektronik Miih. KONTROL ALArA{ M3 ^ti Elektd*.1#. Sefi Elektrik E

7 ELDKTRiK ENERJISI ^r nr tlf r Fci'rFvNira ^ SARTNAMESI llk Yayrn Tarihi Revizyon Tarihi Sayfa No 7 I ELEKTR!K ENERJiSiNiN TEDARiK EDi.LMESI Ytiklenici, 4628 saylh Elektrik Piyasasr Kanunu, Elektrik Piyasasr Serbest Tiiketiciler YdnetmeliEi, Elektrik Piyasasr Dengeleme Uzla;trma Yatnetrneligi ve ilgili diler mevzuat hiik0mleri ite belidilen sorumlululdannt eksiksiz olarak yerine getirmekle yiikiimliidur. Baklm esnasrnda ve/veya santrallerden birinin gdkmesi dururnunda, her ne tart ve Dam altrnda olursa olsun, Yiiklenici'den kaynaldanan nedenler ile Yiiklenici tarafindan karprlanmayan enedi miktan ldare'ye siizlegmedeki indirimli fiyattan ve higbir fiyat farkr uygularuladan Yiiklenici tarafindan temin edilecektir. TEDA$ veya kanun ile bu kurumlann yerine ikame edilecek kurumlar veya Gdrevli $irket tarafindan fatura edildilinde ldare' nin ubmyaca& zarar Yiiklenici tarafindan ka4 anacaktlr. Hukuki gerekgeler nedeniyle Yiiklenici'nin faaliyetine gegici olarak ara ve lmesi veya faaliyetinin son bulmasr halinde, Idare'nin yeni bir tedarikgi ile ikili anlatma yapmcaya kadar elektrik enerjisi velveya kapasite temini (arz giivenliginin sallanabilmesi) igin Yiiklenici, ldare'nin bulundugu bdlgedeki daertrm lisansr sahibi tiizel kiqi ile son kaynak anlagmalanrun yaprlmasr hakkrnda gerekli yasal itl mleri iicret taleo etmeden viiriitecektir. 9,1. idare'nin aboneligine ait ihale konusu aktif enerji igin fatunla!, Yiiklenici tarafirdan diizenlenecektir. Idare'nin sayaglan her ayrn son takvim gilnu mevzuata uygun gekilde idare ve yiiklenici tarafindao birlikte tespit edilen gtin ve saatte, TEDA$ veya kanun ile bu kurumlann yerine ikame edilecek kurumlar veya Giircvli $irket ve ldare'nin temsilcisi tarafindan okunacak ve bir endeks tutanagl dilzenlenecektir. Sayag okumasr ve protokoliin diizenlenmesi amnda temsilcilerden birinin gelmemesi halinde plotokol hazu bulunan temsilci tarafindan diizenlenecektir. Bu halde o aya ait enedi endeksleri karqr tarafa yazrh olarak bildirilecektir. Yiiklenici'nin bu sayag degerlerini kendi elemanlan ile denetleme haklq saljrdu, o1 Yiiklenici, giinlilk, ayhk ve yrlhk yilk egrilerine ait tiiketim bilgilerini. idare'ye bedelsiz olarak elektronik ortamda saglayacaktr. idare bu verileri herhangi bir elektronik tablo ve elektronik yazr editiironde rahathkla kullanabilecektir. idare, aktif ve reaktif oranlann, ilgili yitnetmelikte belirlelen smular iginde kaldrgml giirebilmesi ve aykrn bir durum varsa gerekli tedbirleri alabilmesi igin biitiin enerji alman nohalarda aktif ve lcaktif tiiketimleri takip etmek dwumundadrr. idare tiim elektrik sayaqlaruu kurdugu uzakta[ izleme sistemi (OSOS) ile siirekli takip etmektedir. Buna ralmen bazl durumlarda sahada endeks alnmasl selekebilmektedir. lsmail ADIYIL rik Elektronik Miih. lh 'l; ltts"/ Elektrik Elektronivfcs. Miid. Ydnet; SisreniForm No: FR0975 Rw.o

8 ELEKTRiK ENERJiSi ALIM ihalesi TEKNIK SARTNAMESI Ilk Yayrn Tarihi Revizvon No 0 Revizyon Tarihi Savfa No 8/l I Yiiklenici ve yerel elektrik dagrhm $irketi, idare'ye bu konuda gerekli kolayhklart giister9cektlr Sayaqlar, EnerjiPiyasast Diizenleme Kurumunun tarih ve sayrh resmi gazetede yayrnlanan "Elektrik Piyasasrrda Kullamlacak Sayaglar Hakktnda Teblip de belirtilen standartlarda idare tarafindan saglamcaldrr. Sayaq standartlanndaki degiiikliklerin EPDK tarafindan grkanlacak teblillerde yayrnlanmast halinde, idare yap an deli;ikliklere uyacalrru kabul ve beyan eder' Mevcut sayaqlann ilgili yi;netmelik ve diizer emelere uygun hale getirilmesi zorunlulugun grkmasr halindc, her tilrli.i projelendirme, ycr degitikligi, montaj ve devreye alma igini Yiiklenici yiiriitecek, gerekli he! tiirlii yasal vergi, harg ve benzeri giderler ile malzeme teda kini Idare saglayaaaktrr. OG (Ona Gerilimde) olgiimler TEIA$ vdveya dagrtrm sistemini itleten lisans sahibi tiilel ki$i slandartlaflna uygun olacaktrr. Sayaglafln anzalanmasr veya liltme hassasiyetinden $iiphe edilmesi veya sayacm Yiiklenici tarafindan uzaktan izlenmesinde kar$rla$llan bir problem halinde, TEDA$, TEIAS, TETAS, Yiiklenici veya idare tarafindan sayacm kontlolii talep edilebilir. Bu talep, Iisans sahibi tarafindan 3516 sayrh Olguler ve Ayar Kanunu hi.ikiimleri qerqevesinde karprlamr ve kontrol neticesinde olugacak bedeller ldare tarafindan iidenir. Sayacrn tiiketimi kaydetmemesi veya dogru kaydetrnemesi halind, dagrtrmdaki lisans sahibinin ilgili mevzuata gdre belirleyecegi hesaplama geklinc gtire duzenleyeceli tutanak, belge ve raporlar dikkate ahnarak enerji tiiketimi tahakkuka baglanlr. idare'nin sistemde kullandrlr endiiktif velveya kapasitif reaktif enerji atlgulecektir. Bu oran Elektlik Tarifeleri Yiinetmeliginde ve TEDA$ veya kanun ile bu kurunlann yerine ikame edilecek kurum uygulamalannda belirtilen srmrr agarsa, ldare ile TEDA$ veya kanun ilc bu kurumlarrn yerine ikame edilecek kurumlar veya Cttrevli $irket arasrndaki mevcut sdzleqme hiiktimlerine gdre, reaktifenerji bedeli ile sayaq kirast ve baktm ticreti idare taraflndan lbturayt kesen kurum vcya kurulu$a ddenecektir' l$ bu kalemleri kapsayan fatura Y0klenici 'ye kesilecek olurs4 bu bedel ldare'ye fatura edileccktir. Aktif, reaktif ve kapasitif enerji tilketimle [de cezai durumlar olugmast halinde, yiiklenici teknik ve miihendislik daruqmanhk hizmeti verecektir. Cezai durumun giderilmesi igilt bir sonraki fatura ddnemindeo dnce Yiiklenici gerekli teknik ve miihendislik hizmetini rapor halinde giiztim ttnerileri ile beraber bedel talep etmeden surunalldlr. Elektrik Elektronik M3 ElektritrTe/$efl S Elektrik E lbm No FR0s75 Rc! 0

9 ELEKTRiK ENERJiSi ar.rm iu^r T'.sl Tn {Nik $ARTNAMESI ilk Yayrn Tadhi Revizvon Tarihi Sayfa No Malzem Kodu 9/tl IO EKLER EK I Sayaq aboneliklerine ait sitzlcsme giicii ve Dagilrm bedeli uygulanan tesisatlar, EK 2 Sistemin yogun saatlerindeki maksimum denand yiikleri EK 3 ldarenin enerji aldrlr ballantr noktalan EK I Saya9 abooeliklerine ait mevcut s(izletme giicii tablosu Tablo I deki veriler bilgilendirme amagh olup, sozletme ddnemi iginde idare tarafrndan deligiklik yapma hakkr sakl kalacaknr. TabIo-I SOZLESME GUCLERi Jitzlesme siicii (kw' Iesisat nc DaErtrm Bedeli V.Efendi '7 t4521 UvsulanmrYor P.T kke Uvgulanmrvor GiineStepe rs2 UYeulanlvor Giilhane 27Q Uvculanrvor Y.Bosna Uyguhamryor Havalimanr Uygulamyor Sagmalc ar Uygulonmrvor Kirazh MIB Uygulamyor Ulubath r4 Uvsulanmrvor Iaksim Altrnteoe Uvgulanmryor Yenikapr GIS Uygularuyor Levent '1083 Uygulanmryor Ieleferik Halic Uygulanlyor feleferik. Pier loti Uvsulamvor IoDkaDr Atdlve l s2r Uyqularuyor Voda Tramvayr Uygulamyor Kiie iikbakkalkdy Uvgulanmlvor Kartal Uveulanmrvor (.Bakkalkoy Yedek Uvgulanmrvor Grtal Yedek t5 Uveulanmryor {os Uygulamyor llimpiyat Fider I Baicrlar t9666 Uvgulanrvor )limdiyat Fider 2 Balcrlar t9667 Uygulamyor )limpiyat Masko L Bes '74t9135 Uygulanryor )limpiyat Masko 2. Bes '15t8562 UysulaluYo! MalteDe Bes.Santy Sl Uyeulamyor MBA S13 MalteDe Baklm Alan '.1 Uveulamyor Kalial Tas Ocaklan 7758't74 Uygulamyor IMI Habibler Uygulanlvor IM6 Atrsalanr r Uygulanryor IM9 ToDkaDr UYgulanlvor ONAY lsmail ADIYIL Elektrik.Elektrpnik M V. /h.v'li!"tt Ml Elektyift 7es. gefi ifomno FR0975 Rcv0

10 ELEKTRiK ENERJISi ALIM IHALESi TEKNiK ilk Yayn Tarihi EK 2 Sistemi! yogun saatlerindeki maksimum dcmand yiikleri,cia-td"i.i ".tii.i U-ilgilendime amach yaklagrk olarak verilmig olup sdzleqme diinemi icinde anma ueya eksilme sdz konusu olabilir. Rayh sistem hattr Azami Yiik Tratnvay l0 Mw Hafif Metro 20 MW istanbul Mehosu 20 MW Eyiip Teleferik M3 Metrosu M4 Metrosu 0,5 MW 20 MW 20 MW Kadrkiiv-Moda 0,5 MW Toplam 9f MW Ismail ADIYIL rnik Mii[.!1)dl E lektrik Elektr<f *rtes. M Ul.rm A $ Entcgic Yonerrm Iom No: FR0975 Rcv.o

11 ELEKTRiK ENERJiSI,{r fnr irjaf r.ci Tr'raNit? Doki.itnan No Ilk Yayn Tarihi RevizYon Tarihi SaYfa No r l/11 EK 3 idaretrir Enerji AldrF Baglantr Noktalan ve Sdzletoe Gerilimi MEVCUT I$LETME ADI fablo-2 TESiSAT NUMARASI MEVCUT sozlesme CERILIMI MEVCUT s0zlf,$me TIPI Ml Hafif METRO Yenibosna Trafo Mrk V Ticari M1 Hafif METRO Satunalcrlar Trafo Mrk V Ticari Ml Hafif METRO Ulubath Tlafo Mrk V Ticari M1 Havalimaru V Tiaali MIB Kirazlr V Ticari Tl Tramvay Haseki Trafo m-rk s00 v Ticari Tl Tramvav Giilhane Trafo Mrk V Ticari Tl Tramvav GilnesteDe Trafo Mrk V Ticari Tl Tramvav Veliefendi T fo Mrk. 47 t V Ticari Tl Tramvay UlubatL / Pazartekke TrafoMrk V Ticari Tl Tramvav ToDkaDr Atiilve V Ticari TMI Habibler V Ticari TM6 Atrsalanr 63' V Ticad TM9 ToDkapr V Ticari M2 AOS-Maslak V Ticari M2 Istanbul Metrosu /AltrnteDe Trafo Mrk V Ticari M2 lstanbul Metrosu Levent Trafo Mrk V Ticar Eviio Teleferik- Halic Girisi V Ticar EviiD Teleferik- Piyer Loti Gilisi V Ticari Kadrkdv Moda Nostaliik lramvay Mrk V Ticari KiiaukBakkalkdy 858t V Ticari Kaftal 77)44t V Ticari K.Bakkalkoy Yedek V Ticari Kanal Yedek V Ticad Olimpiyat Fider I BaEcrlar (GIS) V Ticari Olimpiyat Fider 2 BaEcrlar (GIS) '14t V Ticari Olimpiyat Masko Besleme t V Ticari Olimpiyat Masko Besleme V Ticari MalteDe SantiYesi Beslemesi Sl4 7' V Ticari Yenikaor GIS V Ticari Kanal Tas Ocaklan 1'158' V Ticari MBA Sl3 MalteDe Bakrm Alam V Ticari Elektrik EleLrronik M!_om No: FR097t Rev.o

,ln,lt,"" hutul,,""" trt".ro ol^ur, du.r-, h".ic ol.rk iir"...,"d.". iir"t" b"el,

,ln,lt, hutul,, trt.ro ol^ur, du.r-, h.ic ol.rk iir...,d.. iirt bel, TtrRrdYE HALK BANKASI A.$. 6zet Bu iizet, Sermaye Piyasasr Kurulu (KurulInca..o..8...1,!.*...t2Pt+ tarihinde onaylanmqtlr. Ortakhfirmrzm toplam 3.000.000.000.-TL tutarrndaki ihrag tavanr kapsamrndaki borglanma

Detaylı

l OCAK - go EYLUL 2011 ARA HESAP DONEMiNE AiT FiNANSAL TABLOI-AR \re

l OCAK - go EYLUL 2011 ARA HESAP DONEMiNE AiT FiNANSAL TABLOI-AR \re DUBAi GROUP SiGORTA A.S. l OCAK - go EYLUL 2011 ARA HESAP DONEMiNE AiT FiNANSAL TABLOI-AR \re BAGIMSIZ DENETQi SINIRII DENETiM RAPORU DUBAi GROUP SiGORTA A.S. 30 EYLUL 2011 TARIHI ITIBARIYLE DUZENLENEN

Detaylı

8 Mayıs 2014 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28994 YÖNETMELİK

8 Mayıs 2014 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28994 YÖNETMELİK 8 Mayıs 2014 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28994 YÖNETMELİK Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: ELEKTRİK PİYASASI TÜKETİCİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

İSTANBUL ANADOLU YAKASI ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU

İSTANBUL ANADOLU YAKASI ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU İSTANBUL ANADOLU YAKASI ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU Bu rapor; 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Denetlenen Kuruluşun ;

Detaylı

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU Bu rapor, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Kuruluşun adı Merkezi Bağlı olduğu kuruluş

Detaylı

VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2012 YILI RAPORU

VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2012 YILI RAPORU VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2012 YILI RAPORU Bu rapor; 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiş, Rapor Değerlendirme Kurulu nun 02.10.2013

Detaylı

: Yata$ lstanbul Pazarlama Yatak ve Yorgan Sanayi Ticaret

: Yata$ lstanbul Pazarlama Yatak ve Yorgan Sanayi Ticaret BtRLf SME SOZLESMESI (Ek:3 Bir taraftan merkezi Cumhuriyet Mahallesi Kartal Caddesi No:31 Yakacrk Kartal Istanbul adresinde olup, istanbul Ticaret Siciline 2?6983 sicil numarasryla kayrth YATAg istanbul

Detaylı

ELEKTRİK SATIŞ EĞİTİMİ

ELEKTRİK SATIŞ EĞİTİMİ ELEKTRİK SATIŞ EĞİTİMİ İÇERİK BİZ KİMİZ? SERBEST TÜKETİCİ SATIŞ SÜRECİ SORULAR BİZ KİMİZ? HAKKIMIZDA Üretime verdiği önem, yüksek ihracat hacmi ve sağladığı yüksek istihdam ile Türkiye ekonomisine büyük

Detaylı

rlgrltsrz oonnriu n rponu

rlgrltsrz oonnriu n rponu DUBAi srarr siconr.t ANoNiM sirketi I OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DONEMiNn lir FINANSAL TABLOLAR VE rlgrltsrz oonnriu n rponu DUBAi STARR SiGORTA ANONiM SiRKETi I OCAK. 3I ARALIK 2013 HESAP DONEMiNE AiT

Detaylı

ELEKTRĠK PĠYASASI MÜġTERĠ HĠZMETLERĠ YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ KISIM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

ELEKTRĠK PĠYASASI MÜġTERĠ HĠZMETLERĠ YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ KISIM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar ELEKTRĠK PĠYASASI MÜġTERĠ HĠZMETLERĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ KISIM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; dağıtım sistemine bağlanmak isteyen veya bağlı

Detaylı

runrivb KAMU HASTANET-,nni KURUMU

runrivb KAMU HASTANET-,nni KURUMU T.C SAGLIK BAKANLIGI runrivb KAMU HASTANET-,nni KURUMU KoNyA ir.,i xl,nnu HASTANELnni ninr,igi cnnnr- srxnnrnnr,igi KoNyA ngirinn ve ARA$TrRMa uasr.lxnsi vrnuiral BASTNqLI HAVA rbsisln rrrnix g.trrna.vrnsi

Detaylı

Elektrik Piyasası Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği

Elektrik Piyasası Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği Elektrik Piyasası Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı; dağıtım sistemine bağlanmak isteyen veya bağlı olan

Detaylı

GEDİZ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU

GEDİZ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU GEDİZ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU Bu rapor, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Denetlenen Kuruluşun Unvanı Merkezi : Gediz

Detaylı

TBMM DĠLEKÇE KOMĠSYONU GENEL KURUL KARAR CETVELĠ

TBMM DĠLEKÇE KOMĠSYONU GENEL KURUL KARAR CETVELĠ DÖNEM: 24 YASAMA YILI: 2 TBMM DĠLEKÇE KOMĠSYONU GENEL KURUL KARAR CETVELĠ SAYI: 6 YAYIM TARİHİ 02/03/2012 1 TÜRKĠYE BÜYÜK MĠLLET MECLĠSĠ Dilekçe Komisyonu Genel Kurulu Kararı Karar No: 6 Tarih: 22/02/2012

Detaylı

akadernilr riruruset TABLoLAR ve oipnortrnr AKTENTAS AKSARAY bafmsz denetim danrlman[tk yeminti mati miigavirtik a.g. TARTM ENDUSTRISI TICARET A.S.

akadernilr riruruset TABLoLAR ve oipnortrnr AKTENTAS AKSARAY bafmsz denetim danrlman[tk yeminti mati miigavirtik a.g. TARTM ENDUSTRISI TICARET A.S. bafmsz denetim danrlman[tk yeminti mati miigavirtik a.g. AKTENTAS AKSARAY TARTM ENDUSTRISI TICARET A.S. 0r.0r.-31.l 2.201 3 HESAP DONEMiNE AiT riruruset TABLoLAR ve oipnortrnr akadernilr Yrtdrzevter Mahaltesi

Detaylı

ELEKTRİK ENERJİSİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

ELEKTRİK ENERJİSİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ ELEKTRİK ENERJİSİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ MESKEN ADI SOYADI: TARİH: ESS15-V2 ELEKTRİK ENERJİSİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ (MESKEN GRUBU) MADDE 1 - SÖZLEŞMENİN TARAFLARI İşbu Sözleşme Rüzgarlıbahçe Mahallesi, Selvi Çıkmazı

Detaylı

ELEKTRİK PİYASASI SEKTÖR RAPORU 2011

ELEKTRİK PİYASASI SEKTÖR RAPORU 2011 ELEKTRİK PİYASASI SEKTÖR RAPORU 2011 Ankara, 2012 ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU ELEKTRİK PİYASASI DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÖNSÖZ 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu (Kanun); elektriğin yeterli, kaliteli,

Detaylı

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPOR

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPOR ARAS ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPOR Bu rapor, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Kuruluşun adı : Aras Elektrik Dağıtım

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar. Amaç

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar. Amaç ELEKTRİK PİYASASINDA ÜRETİM FAALİYETİNDE BULUNMAK ÜZERE SU KULLANIM HAKKI ANLAŞMASI İMZALANMASI VE SU KULLANIM İZNİ VERİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki

Detaylı

YAZMANLIGA BASKANLIGI'NA

YAZMANLIGA BASKANLIGI'NA EVyAp sabun yag cliserin sanayi ve T caret ANoNiM ginxeri'ruiru 26 MAYrs zot+ raniniruoe YAPTLAN 2013 yrlrnn iligxir,r olagrn cenel KURUL TopLANTt rurrrungr Evyap Sabun Ya$ Gliserin Sanayi ve Ticaret $irketi'nin

Detaylı

TOSB TAYSAD ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ELEKTRİK SATIŞ SÖZLEŞMESİ

TOSB TAYSAD ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ELEKTRİK SATIŞ SÖZLEŞMESİ 1 TOSB TAYSAD ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ELEKTRİK SATIŞ SÖZLEŞMESİ (TOSB zaman içinde olabilecek mevzuat, karar ve uygulama değişikliklerine göre değişiklik veya yeniden düzenleme yapma hakkını saklı tutar)

Detaylı

ELEKTRĠK PĠYASASI YAN HĠZMETLER YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ELEKTRĠK PĠYASASI YAN HĠZMETLER YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ELEKTRĠK PĠYASASI YAN HĠZMETLER YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; elektrik piyasasında yan hizmetler kapsamında sunulan hizmetlerin tedarikine

Detaylı

Atıklardan Enerji. Ahmet OCAK. Elektrik Piyasası Dairesi Başkanı

Atıklardan Enerji. Ahmet OCAK. Elektrik Piyasası Dairesi Başkanı Atıklardan Enerji Ahmet OCAK Elektrik Piyasası Dairesi Başkanı Side Antalya 24 Nisan 2012 Elektrik Piyasası ve Lisans Zorunluluğu Elektrik piyasasında faaliyette bulunabilmek için EPDK dan lisans alınması

Detaylı

sayr Konu : Tektif NOT: Teklifler toplam bedel iizerinden deferlendirilecektir.

sayr Konu : Tektif NOT: Teklifler toplam bedel iizerinden deferlendirilecektir. T,C VALiLidi sayr Konu : Tektif e Halk Sa$rlr MUdurluEii 014 TEKLIF FORMU Mudurlugumuzun ihtiyacr olan agaprda cinsi, miktarr ve ozellikleri belirtilen ( 2 iqi ; 4?34 sayrlr Kamu ihale Kanunun 22 rnaddesi

Detaylı

@tr. A tt, Turk Muqavir Mtihendisler ve Mimarlar Birligi Association of Turkish Consulting Engineers and Architects ANKARA. Uyesi. Tarlh: '11.03.

@tr. A tt, Turk Muqavir Mtihendisler ve Mimarlar Birligi Association of Turkish Consulting Engineers and Architects ANKARA. Uyesi. Tarlh: '11.03. Turk Muqavir Mtihendisler ve Mimarlar Birligi Association of Turkish Consulting Engineers and Architects @tr Uyesi Tarlh: '11.03.2013 Sayr: 13 / 084 T.C. ENERJIVE TABII KAYNAKLAR BAKANLIGI ANKARA Konu;

Detaylı

(4628 S. K. m. 4) (4077 S. K. m. 6, 22) (6100 S. K. Geç. m. 3) (YHGK. 24.04.2013 T. 2012/13-1229 E. 2013/577 K.)

(4628 S. K. m. 4) (4077 S. K. m. 6, 22) (6100 S. K. Geç. m. 3) (YHGK. 24.04.2013 T. 2012/13-1229 E. 2013/577 K.) HAKEM HEYETİ KARARINI ŞİKAYET DAVASI - KARARDA KAYIP KAÇAK ADI ALTINDA ALINAN BEDELİN DAVALIYA İADESİNE KARAR VERİLDİĞİ - UYUŞMAZLIK HAKKINDA GENEL HÜKÜMLERDEKİ SÜRELERE TABİ OLARAK DAVA AÇILABİLECEĞİ

Detaylı

indeks Bilgisayar Sistemleri Miihendislik Sanayi ve Ticaret Anonim ~irketi

indeks Bilgisayar Sistemleri Miihendislik Sanayi ve Ticaret Anonim ~irketi indeks Bilgisayar Sistemleri Miihendislik Sanayi ve Ticaret Anonim ~irketi 1 Ocak- Hesap Donemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve BagimSIZ Denetim Raporu indeks BiLGiSA Y AR SiSTEMLERi MUHENDiSLiK SANAYi

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTROMEKANİK SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TEMSAN) 2013 YILI DENETİM RAPORU

TÜRKİYE ELEKTROMEKANİK SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TEMSAN) 2013 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI TÜRKİYE ELEKTROMEKANİK SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TEMSAN) 2013 YILI DENETİM RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu ile 08.06.1984

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. (TEİAŞ) 2011 YILI RAPORU

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. (TEİAŞ) 2011 YILI RAPORU TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. (TEİAŞ) 2011 YILI RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun ile 8.6.1984 tarih ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca düzenlenmiştir. Kuruluşun ünvanı

Detaylı

T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Bu raporda yer alan tüm bilgi, tablo ve şekillerin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden kullanılamaz. T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı ANKARA, 2014 2 BAŞKANIN

Detaylı