TÜRKĠYE DE ENFORMASYON SĠSTEMLERĠ ÖĞRETĠMĠNDE 20. YIL ÖZET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKĠYE DE ENFORMASYON SĠSTEMLERĠ ÖĞRETĠMĠNDE 20. YIL ÖZET"

Transkript

1 TÜRKĠYE DE ENFORMASYON SĠSTEMLERĠ ÖĞRETĠMĠNDE 20. YIL Haldun AKPINAR 1 ÖZET Akademik bir disiplin olarak enformasyon sistemleri öğretimi 1960 lı yıllarda işletmecilik okullarında verilen ve bilgisayar programcıları ile işletmeciler arasında iletişim köprüsü kurulmasını amaçlayan tek bir ders ile başlamıştır. Ancak son 30 yıl içerisindeki enformasyon ve iletişim teknolojilerindeki çok büyük gelişmeler, enformasyon sistemleri öğretiminin bağımsız program veya bölümlerde sürdürülmesini zorunlu kılmıştır. Özellikle işletme ve enformatik köklerinden filizlenen disiplin, 2000 li yıllardan başlayarak fakülte düzeyinde örgütlenmesini sürdürmüştür. Enformasyon sistemleri disiplini, işletme ve enformatik arakesitinde öğretimin gerçekleştirildiği bir dal olmaktan çıkarak günümüzde tamamen bağımsız bir akademik disiplin olma özelliğini kazanmıştır. Marmara Üniversitesi İ.İ.B.Fakültesi nde 1991 yılında kurulan Almanca İşletme Enformatiği Bölümü Türkiye de enformasyon sistemleri alanında öğretim faaliyetlerine başlayan ilk bölümdür. Özellikle son 10 yıllık süre içerisinde ülkemizde İşletme Enformatiği, Yönetim Bilişim Sistemleri ve diğer isimler altında devlet ve vakıf üniversitelerinde yirmiyi aşkın bölüm kurulmuştur. Bu çalışmada ülkemizde bu disiplinin mevcut durumu, sorunları ve çözüm önerilerine yer verilmektedir. SUMMARY 20th YEAR OF INFORMATION SYSTEMS EDUCATION IN TURKEY Information systems education as an academic discipline started in 1960s, with a single course in business schools, which was intended to construct a communication bridge between computer programmers and business majors. The vast developments that took place in information and communication technologies, within the last 30 years, forced the information system education to become an independent discipline. Sprouting from the roots of business administration and informatics, information systems discipline continued its organization at faculty level, starting from 2000s onward. Today, Information systems discipline is no longer an intersecting branch of business administration and informatics, but a wholly independent academic discipline. The department of business informatics in German, which was established in 1991 within Faculty of Economic and Administrative Sciences at Marmara University, is the first institution in Turkey that offers education in the field of information systems. Especially within the last 10 years, there has been more than 20 departments established within Turkish state and private universities, under the names of business informatics, management information systems and others similar names. This study contains a review of the current status of this discipline in Turkey, its issues and proposed solutions. 1 Prof. Dr., Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F. Almanca İşletme Enformatiği Bölümü, 1

2 1. GiriĢ 1951 yılında ilk işletme uygulamalarının gerçekleştirildiği Birleşik Krallık yapımı LEO I (Lyons Electronic Office I) bilgisayarının işletmeye alınmasından bu yana (Wilkes, 2001:184) geçen yaklaşık 60 yıllık süre içerisinde, muhtemelen işletmelerde enformasyon ve iletişim teknolojilerinin erişemediği hiçbir köşe ve desteklemediği bir süreç kalmamıştır. (Akpınar, 2009:176) Bir makinenin ardışık işlemleri yapmak üzere programlanmasına olanak sağlayan ve 1805 yılında Jacquard tarafından geliştirilen bir mekanizma ile dokuma tezgahlarında kullanılan delikli kart (punch card) tekniği (Vieweg, 1967:30) işletmecilik uygulamalarının geliştirilmesinde de önemli bir kilometre taşı olmuştur. Bu teknik IBM tarafından ilerletilmiş ve 1952 yılında kullanıma sunulan IBM delikli kartları ile verilerin seri halde işlenmesine olanak sağlanmıştır yılında geliştirilmeye başlanan ve 1960 yılında ilk kez kullanılan COBOL (COmmon Business-Oriented Language) programlama dili, işletmecilik uygulamalarının gerçekleştirilmesi için önemli bir yapı taşı olmuştur yılların ortalarına kadar, sadece genel olarak bilgisayarcılar olarak tanımlanabilecek meslek grubunun tekelinde olan bilgisayarlar, 1979 yılında piyasaya sürülen ve ilk paket program olarak kabul edilen Visicalc ile mesleği doğrudan bilgisayarlar ile ilgili olmayan kişilere de hizmet etmeye başlamıştır. Özellikle 1983 yılında Visicalc ın haklarını satın alan Lotus Corporation, 10 yıl içinde Lotus 123 adı altında geliştirdiği programdan iki milyondan fazla kopya satarak, bilgisayarların tüm toplum tarafından kullanılabilmesine olanak sağlamıştır. (Akpınar, 1998:33) (Taşçı & Mutlu, 1991:69) Bu dönemde bilgisayar kullanımının giderek işletmecilik uygulamalarında kullanımının artmasına rağmen, işletmecilik bilgisine sahip olmayan mühendislik veya matematik öğrenimi almış programcıların etkin ve verimli programlar geliştirmeleri mümkün olmamış, projelerin büyük bir kısmı hüsranla sonuçlanmıştır. Globalleşen, sürekli olarak değişen ve dijitalleşen dünyada işletmelerden beklentiler ise her geçen gün çeşitlenerek artmaktadır. 1) Hızlı teknolojik gelişmeler, 2) Pazardaki ürünlerin homojenleşmesi, 3) Müşterilerin daha iyi, yeni, ucuz ürün ve hizmetlere olan artan talepleri, 4) Devletlerin Sarbanes- Oxley Act, Deutsche Corporate Governance Kodex gibi sürekli hukuki düzenlemelerle Corporate Governance konusundaki artan baskısı iş süreçlerinin etkinlik ve verimliliğinin artırılması yönünde önemli düzeyde baskıya neden olmaktadır. (Akpınar, 2010:2) Bu baskı, bu beklentilere temelde cevap verebilecek düzeyde yetişmiş insan gücüne olan ihtiyacı da beraberinde getirmektedir. Bu durum bu alandaki insan gücünün bir taraftan sürekli gelişen enformasyon ve iletişim teknolojileri alanında önemli düzeyde bilgiye sahip 2

3 olmasını, diğer taraftan ise bu bilgisini işletmenin çeşitli alanlarındaki projelerde etkin ve verimli bir şekilde kullanabilmesi için gerekli işletmecilik bilgisini kazanmasını gerektirmektedir. Bu alanda kullanılan kavramların önemli düzeylerde birbirleri ile örtüşmesi İngilizce de dahi kavram kargaşasına yol açmaktadır. Birden fazla kavramın dilimizde tek bir kelime ile ifade edilmeye çalışılması ve bazı kavramların kanaatimce yanlış karşılıklarla kullanılması ise bu kavram kargaşasının katlanarak artmasına neden olmaktadır. Bu nedenle bu çalışma içerisinde kullanılan kavramlara hangi anlamların yüklendiğinin çeşitli tanımlamalarla açıklanması zorunlu görülmektedir. Enformasyon (Information), bir sistemin kendi durum ve süreçlerini bir başka sisteme her hangi bir sinyalle bildirmesidir. Enformatik (Informatik, Computer Science), enformasyonun günümüz anlamında enformasyon ve iletişim teknolojilerinin kullanımı ile sistematik işlenmesini konu alan mesleki ve akademik disiplindir. (Schneider, 1983:262) Disiplin kendi içerisinde teorik, teknik pratik ve enformatik uygulamaları olmak üzere alt dallara ayrılır. Köklerini matematik ve mantık disiplinlerinden alan teorik enformatiğin başlıca konuları algoritmalar, özyineleme (recursive) fonksiyonları, soyut otomatlar ve formal diller teorisi, devre teorisi, enformasyon/iletişim kodlama teorileri, bilgisayarların matematik modelleridir. Teknik enformatik ise devre tekniği, bellek tekniği, mikro elektronik, bilgisayar ağları gibi konuları kapsamaktadır. Pratik enformatik sistem analizi, modelleme, sistem tasarımı, programlama yöntemleri, veri organizasyonu, programlama dilleri, işletim sistemleri, veri tabanları gibi konuları içermektedir. Enformasyon Sistemi (Information System), işletmelerde karar verme, koordinasyon, kontrol, analiz ve görselleştirme faaliyetlerini desteklemek amacı ile, günümüz anlamında enformasyon ve iletişim teknolojilerinden yararlanarak, enformasyonun iç ve dış kaynaklardan toplanması, işlenmesi, saklanması ve yayınımının gerçekleştirilmesini sağlayan, insan gücü, süreç ve kaynaklardan meydana gelen sistemdir. Akademik olarak geçmişi 1960 lı yıllara kadar uzanan enformasyon sistemleri disiplini, enformasyon sistemlerinin analizi, bilgisayar destekli olarak tasarımı, organizasyonlarda enformasyon ve iletişim teknolojilerinin etkin ve verimli kullanılması ile ilgili teorik ve uygulama problemleri üzerinde yoğunlaşmıştır. Karar Destek Sistemleri (Decision Support Systems), Veri Tabanı Yönetim Sistemleri (Database Management Systems), Coğrafi Enformasyon Sistemleri (Geographic Information Systems) günümüzde yoğun kullanım alanına sahip olan enformasyon sistemi örnekleridir. ĠĢletme Enformatiği (Wirtschaftsinformatik, Business Informatics) işletmelerde enformasyon ve iletişim sistemlerinin tasarımı, geliştirilmesi ve uygulaması bilimidir. (Lutz et al., 2007:3), (Mertens et al., 2002:11) Bu çalışmada Enformasyon Sistemleri adı altında incelenmesi uygun görülen bu disiplinin ülkemizdeki gelişimi, mevcut durumu, sorunları ve çözüm önerileri üzerinde durulmaktadır. 3

4 Çalışmanın ikinci bölümünde enformasyon sistemleri öğretiminin dünyadaki ve bunun paralelinde ülkemizdeki gelişimi ve bulunduğu durum çeşitli tarihi veriler ve istatistiklerle incelenmektedir. Çalışmanın üçüncü bölümünde ise bu disiplinin ülkemizdeki sorunları ve mümkün çözüm önerileri alt başlıklar halinde değerlendirilmektedir. 2. Enformasyon Sistemleri Öğretiminin Dünyada ve Türkiye de GeliĢimi Enformasyon Sistemleri öğretimindeki gelişmeleri yıllar içerisinde üç aşamada izleyebilmek mümkündür. Birinci aşama işletmecilik okullarında enformasyon teknolojilerinin temellerinin bir programlama dili eşliğinde aktarıldığı ve tek bir dersin yer aldığı dönemdir lı yıllarda işletme uygulamaları için yoğun bir şekilde bilgisayar programlarının geliştirilmesi ihtiyacı, bilgisayar programcıları ile işletmecilerin bakış açıları arasındaki önemli farklılığı gözler önüne sermiştir. Bu farklılığı bir ölçüde ortadan kaldırabilmek ve işletme ve enformasyon teknolojileri arasında köprü kurabilmek amaçları ile Amerika Birleşik Devletleri nin seçkin işletmecilik okullarında Management Informations Systems adı altında ders(ler) verilmeye başlanmıştır. Benzer bir şekilde Almanya da 1950 li yılların ortalarında Elektronik Veri İşleme (EDV Elektronische Datenverarbeitung) ismi altında bazı derslerin işletme öğretimine entegre edildiği görülmektedir lı yılların sonlarında ve 1970 li yılların başlarında Almanya da TH Darmstadt, FH Furtwangen de ve Avusturya da Johannes Kepler Üniversitesi Linz ve Viyana Teknik Üniversitesi nde işletme enformatiği programlarına yer verildiği izlenmektedir. (Wikipedia, ) Ancak özellikle 1980 li yıllardan başlayarak enformasyon teknolojileri alanındaki olağanüstü gelişmeler, işletmecilik okullarındaki dersleri yetersiz kılmış, işletmecilik ve enformatik arakesitinde 4 yıllık öğretim programlarının açılmasını zorunlu kılmıştır. Bu aşamada ise bağımsız programlar olarak yapılandırılmış olsa da, her iki alanı birlikte özümsemiş yeterli düzeyde uzmanlaşmış öğretim üyelerinin bulunmaması, işletmecilik derslerinin işletme alanındaki, enformasyon ve iletişim teknolojileri alanındaki derslerin ise enformatik alanındaki öğretim üyeleri tarafından verilmesine neden olmuştur. Almanca konuşulan ülkelerde bu alandaki öğretimin Wirtschaftsinformatik (İşletme Enformatiği) olarak standart bir isim altında toplanmasına karşılık, İngilizce konuşulan ülkelerde tek bir standart isimle karşılaşılmamaktadır. Enformasyon ve iletişim teknolojileri ve işletmeciliğe ilişkin konuların farklı yoğunluklarda işlenmesine paralel olarak, öğretim programlarının da genelde Business Information Technology, Computer Information Technology, Business Computing, Business Informatics, Information Systems, Management of Information Systems, Management of Business Systems olarak isimlendirildiği ve bu dalların da kendi içlerinde alt dallara ayrıldığı görülmektedir yılında Amerika Birleşik Devletleri nde yapılan bir araştırmada öğretim programlarının % 41 inin Management Information Systems, % 21 inin Information Systems ve % 18 inin Computer Information 4

5 Systems olarak isimlendirildiği belirlenmiştir. (Pierson et. al, 2008:29) Ayrıca enformasyon ve iletişim teknolojilerine tüm disiplinlerde ihtiyaç duyulması nedeni ile, başta mühendislik, hukuk, sağlık, biyoloji olmak üzere çeşitli alanlarda iki disiplinli öğretim olanaklarının da bu dönemde sunulmakta olduğu izlenmektedir. Üçüncü aşamada ise, a) Enformasyon sistemleri alanında yetişmiş ve böylece hem enformatik hem de işletmecilik alanında uzmanlaşmış öğretim üyelerinin varlığı, b) İşletmecilik ve enformatik gibi iki disiplinin arakesitinde ortaya çıkan yeni bir disiplin olmasına rağmen, her iki disiplinden de farklılaşarak kendi temel bilimsel standartlarının ortaya konması sonucunda idari olarak da enformasyon sistemleri öğretiminin bağımsızlaştığı ve fakülte düzeyinde organize edildiği izlenmektedir. (Şekil 1) ĠĢletme Enformatiği ġekil 1: İşletme Enformatiği Disiplininin Gelişiminde Üçüncü Aşama Bunun ilk örneği 2001 yılında Almanya Bamberg de Otto-Friedrich Üniversitesi nde kurulan İşletme Enformatiği ve Uygulamalı Enformatik Fakültesi dir. (Fakultät Wirtschaftsinformatik und Angewandte Informatik). Bu fakülteyi 2005 yılında HS Furtwangen de kurulan İşletme Enformatiği Fakültesi (Fakultät Wirtschaftsinformatik) ve Mannheim Üniversitesi nde kurulan İşletme Enformatiği ve İşletme Matematiği Fakültesi (Fakultät für Wirtschaftsinformatik und Wirtschaftsmathematik) izlemiştir. Benzeri gelişmeler Avustralya dan Kanada ya kadar dünyanın çeşitli ülkelerinde benzer gelişmeler göstermektedir. Amerika Birleşik Devletleri dışında İngilizce konuşulan ülkelerde de Almanca Wirtschaftsinformatik kavramının karşılığı olarak İngilizce de kullanılan Business Informatics ifadesinin de giderek benimsendiği izlenmektedir. 5

6 Türkiye de de gecikmeli de olsa dünyadaki sürece paralel bir yapıda enformasyon sistemleri öğretiminin gerçekleştiği görülmektedir yılında kurulan İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi ülkemizde işletme öğretimi sunan ilk fakültedir. Bu fakültede yer alan Kantitatif Analizler ve Programlama Kürsüsü tarafından verilen Bilgi İşlem isimli dersin ise ülkemizde işletmecilik alanında enformasyon sistemleri kapsamında verilen ilk ders olduğu düşünülmektedir. Bu derste 1980 li yılların başlarına kadar genel bilgisayar kavramlarının yanında, Fortran programlama dili öğretimine yer verilmiştir yılında yapılan ve o zaman Türkiye de kurulu bulunan tüm bilgisayar sistemlerini kapsadığı tahmin edilen Bilgisayar Dünyasında Türkiye isimli araştırmada, o zamanki bilgisayar sistemlerini kullanan kullanıcıların hemen hemen tamamının matematik, fizik gibi öğrenim dallarından mezun oldukları görülmüştür. Bu araştırmada elde edilen bir diğer ilginç sonuç ise, 1971 yılında Türkiye de kurulu bulunan bilgisayar sayısının 71 olduğu, bu sayının 1981 yılında 394 e çıktığının tespitidir yılında 164 kurulu sistemi ile IBM en fazla paya sahipken, Burroughs un 97, NCR ın ise 53 sisteminin bulunduğu belirlenmiştir. (Akpınar, 1981) Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde 1991 yılında Türkiye Cumhuriyeti ve Almanya Federal Cumhuriyeti arasında imzalanan uluslararası anlaşma çerçevesinde kurulan Almanca İşletme Enformatiği Bölümü ise Türkiye de enformasyon ve iletişim sistemleri alanında öğretim vermeye başlayan ilk bölümdür. Bu bölümü 1995 yılında kurulan ve Boğaziçi Üniversitesi nde halen Uygulamalı Meslek Yüksekokulu bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü izlemiştir. Bu alanda ilk lisans üstü program ise 1996 yılında İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü bünyesinde kurulan İşletme Enformatiği İhtisas Programıdır. Benzer bölümler olmakla birlikte bu çalışmada sadece İşletme Enformatiği ve Yönetim Bilişim Sistemleri isimleri altında açılan bölümler değerlendirmeye alınmıştır yılında yapılan ÖSYM sınavı sonuçlarına göre ülkemizde bu alanda 12 si vakıf üniversitesinde olmak üzere toplam 17 bölüm bulunmakta ve bu sayı hızla artmaktadır. Tablo 1 de bu bölümlerin bağlı bulundukları üniversiteler, fakülte veya yüksekokullar ve kontenjanları görülmektedir. Toplam 1177 kontenjan ilan edilmiş olmakla birlikte, ek yerleştirmeler hariç olmak üzere, sadece 641 kontenjanın dolduğu ve bu sayının da 327 sinin tüm kontenjanlarını dolduran devlet üniversitelerine ait olduğu görülmektedir. Tablodan elde edilebilecek diğer bir sonuç ise, bu bölümlerin genelde iktisadi ve idari bilimler veya ticari bilimler fakülteleri altında örgütlendikleridir. Bununla birlikte fen ve edebiyat fakülteleri altında yer alan bölümlerin de bulunduğu görülmektedir. 6

7 ÜNĠVERSĠTE FAKÜLTE / YÜKSEKOKUL PROGRAM 1 Bartın İktisadi ve İdari Bilimler Yönetim Bilişim Sistemleri TM Başkent Ticari Bilimler Yönetim Bilişim Sistemleri TM Beykent İktisadi ve İdari Bilimler Yönetim Bilişim Sistemleri TM Boğaziçi Uygulamalı Bilimler Yönetim Bilişim Sistemleri YGS Cumhuriyet İktisadi ve İdari Bilimler Yönetim Bilişim Sistemleri TM Doğu Akdeniz Uygulamalı Bilimler Yönetim Bilişim Sistemleri YGS Girne Amerikan İşletme ve Ekonomi Yönetim Bilişim Sistemleri TM Haliç İşletme İşletme Enformatiği TM Hoca Ahmet Yesevi Bilişim Teknolojileri ve Mühendislik Yönetim Bilişim Sistemleri (Uzaktan Eğitim) TM Işık Fen-Edebiyat Yönetim Bilişim Sistemleri TM İstanbul Bilgi İktisadi ve İdari Bilimler İşletme Enformatiği TM Kadir Has Fen-Edebiyat Yönetim Bilişim Sistemleri TM Lefke Avrupa Turizm İşletmeciliği ve Bilişim Bilimleri Yönetim Bilişim Sistemleri YGS Marmara İktisadi ve İdari Bilimler İşletme Enformatiği (Almanca) TM Mehmet Akif Ersoy Bucak Zeliha Tolunay Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yönetim Bilişim Sistemleri YGS Uluslararası Kıbrıs Uygulamalı Bilimler Yönetim Bilişim Sistemleri YGS Yeditepe Ticari Bilimler Yönetim Bilişim Sistemleri TM-1 70 Puan Türü Kontenjan Tablo 1: Türkiye de Enformasyon Sistemleri Öğretimi Sunan Bölümler 7

8 3. Türkiye de Enformasyon Sistemleri Öğretiminin Sorunları ve Mümkün Çözüm Önerileri Türkiye de bölüm yapısında ilk öğretim kuruluşunun öğretim hayatına başlamasından bu yana 20 yıl geçmiş olmasına rağmen, bu disiplinin ülke çapında yeterli bir olgunluğa kavuştuğunu öne sürebilmek mümkün değildir. Bu alanda yeterli öğretim üyesi kadrosuna sahip olmayan üniversitelerin moda bir eğilimle bu bölümleri artan sayıda kurmaları, giderek bu disiplinin imajının zedelenmesine yol açmaktadır. Disiplindeki en önemli sorunun nitelikli öğretim üyesi eksikliği bağlamında lisans üstü programların yetersizliği ve doçentlik aşamasında karaşılaşılan sorunlar olduğu düşünülmektedir. Bunun yanında müfredat sorunları, Türkçe yayınların son derece az olması incelenmeye değer diğer sorunlar olarak düşünülmektedir Nitelikli Öğretim Üyesi Eksikliği Enformasyon sistemleri akademik disiplininin, işletme ve enformatik disiplinlerini birlikte özümlemiş öğretim üyelerinin varlığı ile gelişebileceği açıktır. Bu özümleme 40 lı yaşların üzerindeki kuşaklar için ancak işletme öğreniminin ardından enformatik öğreniminin veya enformatik öğrenimini takiben işletme öğreniminin alınması ile söz konusu olmuştur. Genç kuşaklar ise işletme ve enformatik öğrenimlerini ardışık olarak alabilmenin yanı sıra, doğrudan bu alanda öğrenim görebilme şansına sahiptirler. Ancak Türkiye de halen kurulu bulunan bölümlerin öğretim üyelerinin lisans ve lisans üstü düzeydeki öğrenimleri incelendiğinde, önemli bir yüzdesinin iki köken disiplin bir yana, birinde dahi öğrenim görmemiş oldukları görülmektedir Lisans Üstü Programlarının Zayıflığı ve/veya Yokluğu Öğretim üyesi yetiştirebilmenin en önemli koşulu lisans üstü programların varlığıdır. Ancak bu alanda yüksek lisans yapacak olan lisans mezunlarının enformasyon sistemleri alanından veya en azından işletme, enformatik, bilgisayar mühendisliği, endüstri mühendisliği gibi disiplinlerden mezun olması gerekmektedir. Belirtilen bu veya benzeri disiplinlerden mezun olmayan lisans mezunları ile yapılacak olan bir yüksek lisans programının başarılı olması mümkün değildir. Enformasyon ve iletişim teknolojilerinde ve bu teknolojilerin işletmecilik uygulamalarındaki olağanüstü gelişmeler, MBA (Master of Business Administration) benzeri bir MBI (Master of Business Informatics) programının, en azından öğretim üyesi yetiştirme açısından başarısız olmasına neden olacaktır. Her ne kadar enformasyon sistemleri veya benzeri isimler altında bu alanla ilişkili doktora programlarının varlığı söz konusu ise de, bu doktora programlarının bu çalışma içerisinde kast edilen anlamda olmadığı düşünülmektedir. Bu çerçevede tamamen bu alana özgü doktora program veya programlarının yönetmeliklerin el verdiği ölçülerde ilgili bölümler tarafından ortak olarak düzenlenmesinin uygun olacağı düşünülmektedir. 8

9 Doçentlik AĢaması Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı altında yer alan Yönetim Bilişim Sistemleri bilim alanında yapılan doçentlik sınavlarında karşılaşılan en önemli sorun disiplinin kapsamının belirsizliğidir. Bu çalışma içerisinde defaeten belirtildiği üzere bu disiplin işletme ve enformatik disiplinlerinin arakesitini ve kendi bilim dalına özgü konuları kapsamaktadır. Ancak bu arakesitin belirsizliği, adayların hem işletme alanında, hem de enformatik alanında (ve hatta spesifik olarak bilgisayar mühendisliği alanında) çok yoğun bilgi birikimine sahip olmasını gerektirmekte, bu da zaten kapsamı kısıtlanmış dahi olsa yeterince bilgi birikimine sahip olmayan adayların sürekli başarısızlığına neden olmaktadır. Bu nedenle bu dalın kapsamının bölümler tarafından yapılacak ortak bir çalışma ile belirlenmesinin ve sürekli güncellenmesinin uygun olacağı düşünülmektedir Müfredat Sorunları Enformasyon sistemleri programlarında asgari düzeyde bulunması gereken müfredat çeşitli uzman kuruluşlar tarafından belirlenmekte ve sürekli olarak güncel tutulmaya çalışılmaktadır. Bu kapsamda ACM (Association for Computing Machinery) ve Almanya da Gesellschaft für Informatik ve Arbeitskreis Wirtschaftsinformatik an Fachhochschulen kuruluşları tarafından yapılan çalışmalar örnek olarak gösterilebilir. Türkiye de kurulu bulunan bölümlerin müfredatları incelendiğinde, büyük ölçüde işletmecilik derslerinin daha ağırlıklı olduğu görülmektedir. Enformasyon sistemleri öğretiminde en önemli konulardan biri işletme ve enformatik disiplinleri arasındaki dengenin sağlanmasıdır. Son otuz yıl içerisinde enformasyon ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler, ister istemez ağırlığın giderek enformatik disiplinine doğru kaymasına neden olmuştur. İşletme konularından vazgeçilmek istenmemesi durumunda ise, öğrencilerin alması gereken ders yükü önemli ölçüde artmakta ve bu da öğrencilerin lisans düzeyindeki başarısızlık oranlarının artmasına neden olmaktadır Türkçe Yayın Eksikliği Özellikle doçentlik sınavlarının eser inceleme aşamasında yabancı dilde yapılan yayınlara daha ağırlıklı puan verilmesi bu alanda da Türkçe yayın eksikliğinin önemli nedenlerinden biridir. Diğer taraftan bu alanda ülkemizde en eski kurumlar Marmara Üniversitesi Almanca İşletme Enformatiği ve Boğaziçi Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri olmakla birlikte, bu kurumların öğretim dillerinin Almanca ve İngilizce olması ve bu kurumların öğretim üyelerinin de ağırlıklı olarak öğretim verdikleri dilde yayın yapmaları bu alanda yayın eksikliğini pekiştirmektedir. 9

10 4. Sonuç Belirtilen bu sorunlara rağmen, günümüz işletmelerinin daha etkin ve verimli iş süreçlerini gerçekleştirebilmeleri için enformasyon sistemleri öğrenimi görmüş mezunlara ihtiyaçları açıktır. Türkiye de de büyük işletmelerin önemli bir kısmında bu farkındalık oluşmuştur. Yapılması gereken bu disiplinin hak ettiği değerlere ülkemizde de erişmesini sağlayacak adımları atmak ve dünyadaki gelişmelerin paralelinde artık üçüncü aşamaya geçmek olacaktır. KAYNAKLAR Akpınar, Haldun (1980). Bilgisayar Dünyasında Türkiye, Yayınlanmamış Araştırma. Akpınar, Haldun (1998). Enformasyon Teknolojisi ve İşletmecilik Öğretimine Etkileri, 6. Ulusal İşletmecilik Kongresi, Akdeniz Üniversitesi İ.İ.B.F. Yayını, Antalya. Akpınar, Haldun (2009). Enformasyon Teknolojilerinde İş Sürekliliği Yönetimi ve Felaket Planlaması, Risk Yönetiminde Başarı Faktörü İş Sürekliliği Yönetimi, İstanbul Teknik Üniversitesi Yayını, İstanbul, s Akpınar, Haldun (2010). Business Process Intelligence. Eine Stufe in der Business Process Excellence, Optimierung von Geschäftsprozessen, Eds. Haldun Akpınar Rıza Öztürk, Shaker Verlag, Aachen, s Association for Computing Machinery (ACM) (2010). IS 2010 Curriculum Guidelines for Undergraduate Degree Programs in Information Systems. Lutz, J. Heinrich; Heinzl, Armin; Roithmayr, Friedrich (2007). Wirtschaftsinformatik Einführung und Grundlegung, Oldenbourg Verlag, Münih. Mertens, Peter (2002). Was ist Wirtschaftsinformatik? In Studienführer Wirtschaftsinformatik, Braunschweig/Wiesbaden, s Pierson, J.K.; Kruck, S.E.; and Teer, F. (2008). "Trends In Names Of Undergraduate Computer-Related Majors in AACSB-Accredited Schools of Business in the USA", The Journal of Computer Information Systems, s Schneider, Hans-Jochen (1983). Lexikon der Informatik und Datenverarbeitung, Oldenbourg Verlag, Münih. Taşçı, Cemalettin; Mutlu Emin (1991). Bilgisayar Tarihi, Alternatif Üniversite Dizisi. Vieweg, Rolf (1967). Lochkartentechnik und Elektronische Datenverarbeitung,Ullstein, Darmstadt. Wikipedia, Die freie Enzyklopädie (2011). Wirtschaftsinformatik, de.wikipedia.org/w/index.php?title=wirtschaftsinformatik&oldid= , Erişim Tarihi :

BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ 2012-2013 TABAN VE TAVAN PUANLARI. Üniversite Adı Programın Adı Puan Türü Kont.

BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ 2012-2013 TABAN VE TAVAN PUANLARI. Üniversite Adı Programın Adı Puan Türü Kont. BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ 2012-2013 TABAN VE TAVAN PUANLARI Üniversite Adı Programın Adı Kont. En Küçük ı İ.D. Bilkent BilgisayarveÖğretimTeknolojileriÖğretmenliği(Tam Burslu) YGS-1

Detaylı

Deneme. Doç.Dr. Güner Gürsoy BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI (YGS-1)

Deneme. Doç.Dr. Güner Gürsoy BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI (YGS-1) Deneme Doç.Dr. Güner Gürsoy BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI (YGS-1) Bilgisayar Programcılığı Bilgisayar Programcılığı bölümü, bilgisayar sistemlerinin yapısı, geliştirilmesi ve bu sistemlerin etkin kullanım yöntemleri

Detaylı

Ege Üniversitesi Egitim Fakültesi

Ege Üniversitesi Egitim Fakültesi T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ A. Kuruluş 1998 yılında kurulan Fakültemiz, lisans ve lisansüstü eğitim programlarıyla güçlenerek gelişmektedir. Fakültemiz lisans programlarına 1999-2000 öğretim

Detaylı

2016-2017. Aday Öğrenci Bilgilendirme Kitapçığı

2016-2017. Aday Öğrenci Bilgilendirme Kitapçığı 2016-2017 Aday Öğrenci Bilgilendirme Kitapçığı FAKÜLTE VE BÖLÜMLER FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Matematik Bölümü Mütercim Tercümanlık Bölümü Psikoloji Bölümü GÜZEL SANATLAR,

Detaylı

Aday Öğrenci Bilgilendirme Kitapçığı

Aday Öğrenci Bilgilendirme Kitapçığı 20162017 Aday Öğrenci Bilgilendirme Kitapçığı FAKÜLTE VE BÖLÜMLER FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Matematik Bölümü Mütercim Tercümanlık Bölümü Psikoloji Bölümü GÜZEL SANATLAR, TASARIM

Detaylı

2015 Tercih Dönemi Üniversite Kontenjanları Analizi

2015 Tercih Dönemi Üniversite Kontenjanları Analizi Parlakbirgelecek.com Araştırma Serisi Yıl:3 Sayı:7 26 Haziran 2015 2015 Tercih Dönemi Üniversite Kontenjanları Analizi Üniversite Kontenjanlarındaki Artış*: 2015 yılında toplam kontenjan %1.8 artmıştır.

Detaylı

EMO Basın- Elektrik Mühendisleri Odası (EMO)

EMO Basın- Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) EMO NUN MESLEK ALANINDAKİ ÜNİVERSİTELER, ÖĞRENCİLER ve RAKAMLARLA BARAJ UYGULAMASININ SONUÇLARI Bahar Tanrısever EMO Basın- Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) bünyesinde yer alan mesleki alanlarda eğitim

Detaylı

2015-2016 Aday Öğrenci Bilgilendirme Kitapçığı

2015-2016 Aday Öğrenci Bilgilendirme Kitapçığı 2015-2016 Aday Öğrenci Bilgilendirme Kitapçığı FAKÜLTE VE BÖLÜMLER FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Matematik Bölümü Mütercim Tercümanlık Bölümü Psikoloji Bölümü GÜZEL SANATLAR,

Detaylı

2011-ÖSYS YERLEŞTİRME PUANI EN YÜKSEK 100 ADAYIN YERLEŞTİRİLDİKLERİ YÜKSEKÖĞRETİM ROGRAMLARI

2011-ÖSYS YERLEŞTİRME PUANI EN YÜKSEK 100 ADAYIN YERLEŞTİRİLDİKLERİ YÜKSEKÖĞRETİM ROGRAMLARI 2011-ÖSYS YERLEŞTİRME PUANI EN YÜKSEK 100 ADAYIN YERLEŞTİRİLDİKLERİ YÜKSEKÖĞRETİM ROGRAMLARI 2011-ÖSYS sonuçlarına göre yerleştirme puanı en yüksek 100 adayın, puan türlerine göre yerleştirildikleri yükseköğretim

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI THE INFORMATION TECHNOLOGIES DEPARTMENT

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI THE INFORMATION TECHNOLOGIES DEPARTMENT BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI THE INFORMATION TECHNOLOGIES DEPARTMENT Bilişim Teknolojileri Alanı THE INFORMATION TECHNOLOGIES DEPARTMENT Mesleki ortaöğretim kurumlarında eğitim verilen alanlardan birisidir.

Detaylı

Makine Mühendisliği Bölümü

Makine Mühendisliği Bölümü Makine Mühendisliği Bölümü Neden Makine Mühendisliği Teknolojiyi kullanan, teknoloji üreten ve teknolojiye yön veren, toplum yararına bilimsel bilgi sağlayan günümüz ve yarınların problemlerine çözüm arayan

Detaylı

TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI, ŞARTLARI, GEREKLİ BELGELER, BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME TAKVİMİ

TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI, ŞARTLARI, GEREKLİ BELGELER, BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME TAKVİMİ TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI, ŞARTLARI, GEREKLİ BELGELER, BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME TAKVİMİ Yükseköğretim Kurumları Arasında Ön lisans ve Lisans Düzeyinde

Detaylı

Deneme. Doç.Dr. Güner Gürsoy BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI

Deneme. Doç.Dr. Güner Gürsoy BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI Deneme Doç.Dr. Güner Gürsoy BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI Bilgisayar Programcılığı Bilgisayar Programcılığı bölümü, bilgisayar sistemlerinin yapısı, geliştirilmesi ve bu sistemlerin etkin kullanım yöntemleri

Detaylı

Göller Bölgesi Aylık Hakemli Ekonomi ve Kültür Dergisi Ayrıntı/ 29

Göller Bölgesi Aylık Hakemli Ekonomi ve Kültür Dergisi Ayrıntı/ 29 ÖZET: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Kürşat Özdaşlı: Sosyal Bilimler Enstitüsü nden bugüne kadar toplam 518 öğrenci mezun olmuştur. Önümüzdeki eğitim-öğretim dönemleri

Detaylı

SİNOP ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANIYLA YATAY GEÇİŞ TAKVİMİ VE DUYURUSU

SİNOP ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANIYLA YATAY GEÇİŞ TAKVİMİ VE DUYURUSU SİNOP ÜNİVERSİTESİ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANIYLA YATAY GEÇİŞ TAKVİMİ VE DUYURUSU BAŞVURU TARİHLERİ : 26 Ocak 6 Şubat 2015 SONUÇLARIN AÇIKLANMASI (ASIL-YEDEK) : 9 Şubat

Detaylı

Vakıf Üniversiteleri Servet İstiyor

Vakıf Üniversiteleri Servet İstiyor On5yirmi5.com Vakıf Üniversiteleri Servet İstiyor Vakıf üniversitelerinin sadece yıllık eğitim ücretlerini ödeyebilmek için bir ''servet'' sahibi olmak gerekiyor. Yayın Tarihi : 6 Temmuz 2011 Çarşamba

Detaylı

2014 Tercih Dönemi Üniversite Kontenjanları Analizi

2014 Tercih Dönemi Üniversite Kontenjanları Analizi Parlakbirgelecek.com Araştırma Serisi Yıl:2 Sayı:3 26 Haziran 2014 2014 Tercih Dönemi Üniversite Kontenjanları Analizi Üniversite Kontenjanlarındaki Artış*: 2014 yılında toplam kontenjan %1 artmıştır.

Detaylı

Prof.Dr. Veli Ortaçeşme, Arş.Gör. Pınar Kınıklı, Dr. Emrah Yıldırım. Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Antalya

Prof.Dr. Veli Ortaçeşme, Arş.Gör. Pınar Kınıklı, Dr. Emrah Yıldırım. Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Antalya . Peyzaj Mimarlığı Eğitim-Öğretim Çalıştayı, - Nisan / Antalya Türkiye deki Peyzaj Mimarlığı Bölümleri ve Eğitim-Öğretime İlişkin Mevcut Durum Prof.Dr. Veli Ortaçeşme, Arş.Gör. Pınar Kınıklı, Dr. Emrah

Detaylı

Anadolu Üniversitesi (eskişehir) 2016 taban tavan puanları ve başarı sırası

Anadolu Üniversitesi (eskişehir) 2016 taban tavan puanları ve başarı sırası On5yirmi5.com Anadolu Üniversitesi (eskişehir) 2016 taban tavan puanları ve başarı sırası Anadolu Üniversitesi (eskişehir) 2016 taban tavan puanları ve başarı sırası OSYS 2016 sınavları için Anadolu Üniversitesi

Detaylı

Bölüm Öğretim Üyesi Aranan Nitelikler Aranılan Belgeler. Mühendisliği. 1 Öğretim Üyesi (Doç.Dr.)

Bölüm Öğretim Üyesi Aranan Nitelikler Aranılan Belgeler. Mühendisliği. 1 Öğretim Üyesi (Doç.Dr.) ATILIM ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 2547 Sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır. Başvuruda bulunacak olan adayların, başvurduğu

Detaylı

Kurumlar Arası Yatay Geçiş

Kurumlar Arası Yatay Geçiş MUNZUR ÜNİVERSİTESİ 2017-2018 EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİNDE BAŞARI PUANI İLE ALINACAK ÖĞRENCİ YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI, ŞARTLARI, GEREKLİ BELGELER, BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME TAKVİMİ Yükseköğretim

Detaylı

GEÇMİŞTEN BUGÜNE DOĞUŞ

GEÇMİŞTEN BUGÜNE DOĞUŞ DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ GEÇMİŞTEN BUGÜNE DOĞUŞ Doğuş markası, eğitime adanmış yarım asra yaklaşan bir anlam ifade etmektedir. Doğuş Üniversitesi eğitimde ilklerin sahibi, yeniliklerin öncüsü olarak, geçmişinden

Detaylı

---- TABLO-4. MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE ÖĞRENCİ ALAN YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI ---- ÖSYM Kodu Fakültesi Program Adı Süre Puan Türü Kontenjan

---- TABLO-4. MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE ÖĞRENCİ ALAN YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI ---- ÖSYM Kodu Fakültesi Program Adı Süre Puan Türü Kontenjan ---- TABLO-4. MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE ÖĞRENCİ ALAN YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI ---- ÖSYM Kodu Fakültesi Program Adı Süre Puan Türü Kontenjan Bakınızlar 202310142 Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik-Bilgisayar

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ SENATO. 1- Devlet Konservatuvarı bünyesinde; Türk Müziği Bölümü açılmasının görüşülmesi.

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ SENATO. 1- Devlet Konservatuvarı bünyesinde; Türk Müziği Bölümü açılmasının görüşülmesi. Karar Tarihi : 01.04.2015 Karar No : 3 T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ SENATO GÜNDEM: 1- Devlet Konservatuvarı bünyesinde; Türk Müziği Bölümü açılmasının görüşülmesi. 2- Anadolu Üniversitesine Yurtdışından Kabul

Detaylı

İŞLETMECİ TANIM A- GÖREVLER

İŞLETMECİ TANIM A- GÖREVLER TANIM İşletmeci; otel, banka, sigorta, maden, reklamcılık gibi mal ve hizmet üreten işletmelerde üretim, yönetim, para kaynakları, muhasebe, satış, pazarlama konularında çalışan küçük işletmeleri kuran

Detaylı

İŞLETME MÜHENDİSİ TANIM GÖREVLER KULLANILAN ALET VE MALZEMELER MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

İŞLETME MÜHENDİSİ TANIM GÖREVLER KULLANILAN ALET VE MALZEMELER MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI İŞLETME MÜHENDİSİ TANIM Bir işletmenin, işletmecilik ve mühendislik anlayışına uygun biçimde yönetilmesini, üretimden satışa kadar olan sürecin denetlenmesini sağlayan, hem mühendislik, hem işletme yöneticiliği

Detaylı

Üniversitelerde Bilgi Güvenliği Eğitimi. Dr. Mehmet KARA TÜBİTAK - BİLGEM 26 Kasım 2011

Üniversitelerde Bilgi Güvenliği Eğitimi. Dr. Mehmet KARA TÜBİTAK - BİLGEM 26 Kasım 2011 Üniversitelerde Bilgi Güvenliği Eğitimi Dr. Mehmet KARA TÜBİTAK - BİLGEM 26 Kasım 2011 1 Sunum Planı 1. Üniversitelerde Bilgi Güvenliği Eğitimi 2. Ticari Bilgi Güvenliği Eğitimleri 3. Bilgi Güvenliği Dersleri

Detaylı

Özel Koşullar Requirements & Explanations Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği

Özel Koşullar Requirements & Explanations Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği Faculty of Education Teacher Training in Sciences İlköğretim Matematik Öğretmenliği Teacher Training in Mathematics at Primary School Level Rehberlik ve Psikolojik

Detaylı

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir.

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir. ÖZET Üniversite Öğrencilerinin Yabancı Dil Seviyelerinin ve Yabancı Dil Eğitim Programına Karşı Tutumlarının İncelenmesi (Aksaray Üniversitesi Örneği) Çağan YILDIRAN Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

T.C. AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL KILAVUZU

T.C. AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL KILAVUZU T.C. AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL KILAVUZU 1 2 I. Başvuru, Yerleştirme, Kayıt ve Sınav Tarihleri Başvuru Tarihi : 24 Haziran 29 Ağustos 2013

Detaylı

TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ. Kurum İçi Bölümler Arası Yatay Geçiş

TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ. Kurum İçi Bölümler Arası Yatay Geçiş TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ KURUM İÇİ BÖLÜMLER ARASI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI, ŞARTLARI, GEREKLİ BELGELER, BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME TAKVİMİ Kurum içi yatay geçiş kontenjanları

Detaylı

MÜHENDİSLİK EĞİTİMLERİNDE ÖLÇÜMBİLİM VE KALİBRASYON KONULARINDAKİ MEVCUT DURUMUN DEĞERLENDİRİLMESİ

MÜHENDİSLİK EĞİTİMLERİNDE ÖLÇÜMBİLİM VE KALİBRASYON KONULARINDAKİ MEVCUT DURUMUN DEĞERLENDİRİLMESİ 253 MÜHENDİSLİK EĞİTİMLERİNDE ÖLÇÜMBİLİM VE KALİBRASYON KONULARINDAKİ MEVCUT DURUMUN DEĞERLENDİRİLMESİ Özge ALTUN ÖZET Ülkemizde gelişen teknoloji ve ileri seviye mühendislik uygulamalarının artmasıyla

Detaylı

ÜNİVERSİTELERİN IB DİPLOMASINA YAKLAŞIMLARI ( )

ÜNİVERSİTELERİN IB DİPLOMASINA YAKLAŞIMLARI ( ) ÜNİVERSİTELERİN IB DİPLOMASINA YAKLAŞIMLARI (2016-2017) BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Uluslararası Bakalorya Diploma Programı (IB) Mezunları Madde 7- Uluslararası Bakalorya Diploma Programı (IB) uygulayan ortaöğretim

Detaylı

Atılım Üniversitesi (ankara) 2016 taban tavan puanları ve başarı sırası

Atılım Üniversitesi (ankara) 2016 taban tavan puanları ve başarı sırası On5yirmi5.com Atılım Üniversitesi (ankara) 2016 taban tavan puanları ve başarı sırası Atılım Üniversitesi (ankara) 2016 taban tavan puanları ve başarı sırası OSYS 2016 sınavları için Atılım Üniversitesi

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ Eğitim Öğretim Yılı Yurtdışından Öğrenci Kabul Edilecek Program Kontenjanları (Ek Yerleştirme)

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ Eğitim Öğretim Yılı Yurtdışından Öğrenci Kabul Edilecek Program Kontenjanları (Ek Yerleştirme) T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Yurtdışından Öğrenci Kabul Edilecek Program ları (Ek Yerleştirme) Eczacılık Fakültesi (Faculty of Pharmacy ) Faculty of Pharmacy 5 2 11 Eğitim Fakültesi

Detaylı

ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ PROF. DR. EMİN TACER BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ

ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ PROF. DR. EMİN TACER BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ PROF. DR. EMİN TACER BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ 1 Ekonomik - Sosyal - Teknolojik - Politik Ekolojik DÜNYA Siyasi ve Ekonomik Birliktelik Çok Uluslu Şirketler Uluslararsı Sivil

Detaylı

İŞLETME FAKÜLTESİ İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ (UOLP) EKONOMİ İŞLETME (UOLP) İSTANBULTEKNİKÜNİVERSİTESİ

İŞLETME FAKÜLTESİ İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ (UOLP) EKONOMİ İŞLETME (UOLP) İSTANBULTEKNİKÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ (UOLP) EKONOMİ İŞLETME (UOLP) İSTANBULTEKNİKÜNİVERSİTESİ www.itu.edu.tr İŞLETME FAKÜLTESİ Yarının yatırımlarını şekillendirecek

Detaylı

2017 LYS: Tercihler Kalite ve İstihdam Odaklı

2017 LYS: Tercihler Kalite ve İstihdam Odaklı 10.08.2017 2017 LYS: Tercihler Kalite ve İstihdam Odaklı Yükseköğretim Kurulunca üniversitelere yerleştirme sayılarına ilişkin yapılan analize göre: - Lisans programlarına yerleşen öğrenci sayısı 422.950

Detaylı

ÜNİVERSİTELER YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMININ ADI TABAN PUANLAR

ÜNİVERSİTELER YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMININ ADI TABAN PUANLAR ÜNİVERSİTELER YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMININ ADI TABAN PUANLAR KONTENJANI 2004 DGS 2005 DGS 2006 DGS 2007 DGS GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği EA 5 252.800 248.822 267.253

Detaylı

BAHAR DÖNEMİ BAŞVURULARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR:

BAHAR DÖNEMİ BAŞVURULARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR: MUNZUR ÜNİVERSİTESİ 2016-2017 EĞİTİM -ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİNDE MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANI İLE ALINACAK ÖĞRENCİ YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI, GEREKLİ BELGELER, BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME TAKVİMİ BAHAR DÖNEMİ

Detaylı

Başkent Üniversitesi (ankara) 2016 taban tavan puanları ve başarı sırası

Başkent Üniversitesi (ankara) 2016 taban tavan puanları ve başarı sırası On5yirmi5.com Başkent Ünirsitesi (ankara) 2016 taban tavan puanları başarı sırası Başkent Ünirsitesi (ankara) 2016 taban tavan puanları başarı sırası OSYS 2016 sınavları için Başkent Ünirsitesi (ankara)

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANININ GÜNÜMÜZDEKİ DURUMU VE GELECEĞİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANININ GÜNÜMÜZDEKİ DURUMU VE GELECEĞİ BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANININ GÜNÜMÜZDEKİ DURUMU VE GELECEĞİ Bilişim Teknolojileri (BT) kavramı, bilgisayar dünyasındaki hızlı gelişmelerin sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Bilişim Teknolojileri, sadece

Detaylı

Puan Türü. Fen Edebiyat Fakültesi. Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Tam Burslu Zorunlu DİL-1 417, TL

Puan Türü. Fen Edebiyat Fakültesi. Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Tam Burslu Zorunlu DİL-1 417, TL Program Adı Hazırlık Puan Türü Taban Puan Başarı Sırası Fen Edebiyat Fakültesi Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Tam Burslu Zorunlu DİL-1 417,95847 6.000 0 TL Amerikan Kültürü ve Edebiyatı % 75 Burslu Zorunlu

Detaylı

2011-2012 Öğretim Yılı İstatistiki Veriler ## ## 118 0 95 1 1 18 Son Sınıf Öğrenci Sayımız: 117

2011-2012 Öğretim Yılı İstatistiki Veriler ## ## 118 0 95 1 1 18 Son Sınıf Öğrenci Sayımız: 117 - Öğretim Yılı İstatistiki Veriler ## ## 8 9 8 Son Sınıf Sayımız: 7 - ÖSYS Sonuçları (Sayısal) Son Sınıf Beklemeli Sayımız: Toplam Sayımız: Son Sınıftan Mezun Olan Sayımız: Son Sınıftan Mezun Olamayan

Detaylı

Mühendislik Fakültesi

Mühendislik Fakültesi BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ELEKTRİK - ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ HALİÇ SENİ BEKLİYOR BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri

Detaylı

Akademik Yılı Taban Puan ve Kontenjan Tablosu

Akademik Yılı Taban Puan ve Kontenjan Tablosu 2017-2018 Akademik Yılı ve Kontenjan Tablosu Burası öğrenerek, keşfederek, paylaşarak, hayatı dolu dolu yaşayacağın yer. 21 yıldır akademik ortamı ve kadrosuyla öncü ve yenilikçi olan BİLGİ, sana 7 fakülte,

Detaylı

DİKKAT! Tercih işlemlerinde ÖSYM nin kılavuzunu dikkate alınız. Bu çalışma sadece size bilgi vermek amaçlı hazırlanmıştır. www.dgsdoktoru.

DİKKAT! Tercih işlemlerinde ÖSYM nin kılavuzunu dikkate alınız. Bu çalışma sadece size bilgi vermek amaçlı hazırlanmıştır. www.dgsdoktoru. Devlet Kontenjanları 845 Vakıf Kontenjanları 470 KKTC Kontenjanları 154 Toplam Kontenjan 1469 Küçük 103110636 Bilgisayar Bilimleri Dokuz Eylül Ünv. Fen Fakültesi İzmir Devlet 3 SAY 4 #YOK #YOK 101110581

Detaylı

Kurumlar Arası Yatay Geçiş

Kurumlar Arası Yatay Geçiş MUNZUR ÜNİVERSİTESİ 2016-2017 EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİNDE BAŞARI PUANI İLE ALINACAK ÖĞRENCİ YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI, ŞARTLARI, GEREKLİ BELGELER, BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME TAKVİMİ Yükseköğretim

Detaylı

Uygulanacak Sınavlar. Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı ( YGS ) Lisans Yerleştirme Sınavı ( LYS )

Uygulanacak Sınavlar. Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı ( YGS ) Lisans Yerleştirme Sınavı ( LYS ) Uygulanacak Sınavlar Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı ( YGS ) Lisans Yerleştirme Sınavı ( LYS ) (Üniversite eğitimi almak isteyen ( 4-6 yıllık fakültelerde eğitim tüm adaylara yöneliktir.) almak isteyen tüm

Detaylı

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 2010-2011 Yılı Taban ve Tavan Puanları

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 2010-2011 Yılı Taban ve Tavan Puanları Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 2010-2011 Yılı Taban ve Tavan Puanları Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi bölümleri 2010-2011 yılı taban ve tavan puanları Merkezi Yerleştirme ile Öğrenci Alan Yükseköğretim

Detaylı

2017 LYS Ek Kontenjanları ve Burslar ve Ücretler Tüm Programlar İçin Geçerli Burslar:

2017 LYS Ek Kontenjanları ve Burslar ve Ücretler Tüm Programlar İçin Geçerli Burslar: 2017 LYS Ek Kontenjanları ve Burslar ve Ücretler Tüm Programlar İçin Geçerli Burslar: 1. BAŞARI SIRASI BURSU: ÖSYS de herhangi bir puan türünde ilk 1,000'de yer alan öğrencilere, eğitimleri süresince (her

Detaylı

Puan Türü. 2013 Min Puan. 2013 Yerleştirme Öncelikleri. Programın Adı ve Meslek Yüksekokulu Adı. Meslek Yüksekokulu

Puan Türü. 2013 Min Puan. 2013 Yerleştirme Öncelikleri. Programın Adı ve Meslek Yüksekokulu Adı. Meslek Yüksekokulu DEVLET ve VAKIF (ÖZEL) ÜNİVERSİTELERİN 2013 TABAN PUANLARI KONTENJAN YERLEŞEN SAYILARI ve 2013-2014 ÜCRETLERİ İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL VAKIF (ÖZEL) Programın Kodu Programın Adı ve Meslek Yüksekokulu

Detaylı

Eğitim Bilimleri Enstitü Müdürleri Çalıştay Raporu

Eğitim Bilimleri Enstitü Müdürleri Çalıştay Raporu Eğitim Bilimleri Enstitü Müdürleri Çalıştay Raporu 30 Kasım 2012, Hacettepe Üniversitesi, Beytepe-ANKARA Eğitim Bilimleri Enstitülerine Neden İhtiyaç Bulunmaktadır? Yükseköğretim Kanun Taslağında Üniversite

Detaylı

ALES PUAN TÜRÜ. Türkiye Cumhuriyeti. Uyruklu ÜNİP* SÖZEL SÖZEL Y.Lisans. Alan Dışı SÖZEL.

ALES PUAN TÜRÜ. Türkiye Cumhuriyeti. Uyruklu ÜNİP* SÖZEL SÖZEL Y.Lisans. Alan Dışı SÖZEL. EĞİTİM TÜRÜ ALES PUAN TÜRÜ Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu ÜNİP* Yabancı Uyruklu ESRUC** KAMU KURUM YÖNETİCİLERİ (KKY) T.C. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ 0506 Öğretim Yılı Güz Yarıyılı

Detaylı

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) BEYKENT UNIVERSITY (İSTANBUL)

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) BEYKENT UNIVERSITY (İSTANBUL) Programın Adı BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Meslek Yüksekokulu Adalet Adalet (İÖ) Ağız ve Diş Sağlığı Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ) Ameliyathane Hizmetleri Anestezi Anestezi (İÖ) Aşçılık Aşçılık (İÖ) Bankacılık

Detaylı

Program; Denizcilik İşletmelerinin teknik kadroları ile Sosyal Bilimlerde eğitim görmüş işletmeci kadrolar arasındaki ilişkiyi kurabilecek

Program; Denizcilik İşletmelerinin teknik kadroları ile Sosyal Bilimlerde eğitim görmüş işletmeci kadrolar arasındaki ilişkiyi kurabilecek Program; Denizcilik İşletmelerinin teknik kadroları ile Sosyal Bilimlerde eğitim görmüş işletmeci kadrolar arasındaki ilişkiyi kurabilecek formasyonlara sahip yönetici elemanları yetiştirme amacına yöneliktir.

Detaylı

Program Kodu Bölümün Adı Kontenjan Puan Türü Taban Puan Başarı Sırası

Program Kodu Bölümün Adı Kontenjan Puan Türü Taban Puan Başarı Sırası Program Kodu Bölümün Adı Kontenjan Puan Türü Taban Puan Başarı Sırası HUKUK FAKÜLTESİ 206010503 HUKUK FAKÜLTESİ (ÜCRETLİ) 148 TM-3 388,90573 70.400 206010487 HUKUK FAKÜLTESİ (TAM BURSLU) 17 TM-3 440,51513

Detaylı

Edebiyat Fakültesi Alman Dili Ve Edebiyatı Ales Puan Türü : Sözel. TC Yabancı Yatay Özel TC Yabancı Yatay Özel 10 2 - - 5 2 - -

Edebiyat Fakültesi Alman Dili Ve Edebiyatı Ales Puan Türü : Sözel. TC Yabancı Yatay Özel TC Yabancı Yatay Özel 10 2 - - 5 2 - - Edebiyat Fakültesi Alman Dili Ve Edebiyatı 10 2 - - 5 2 - - Lisans Mezunlarında Aranacak Şartlar : Aşağıdaki Programlardan Mezun Olanlar Kabul Edilecektir : Aşağıdaki Programlardan Mezun Olanlar Kabul

Detaylı

İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ: Bütün bölüm ve programlar KDV dahil 19 bin 100 TL.

İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ: Bütün bölüm ve programlar KDV dahil 19 bin 100 TL. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ: Lisans programları ve bunların İngilizce hazırlık programı için KDV hariç 22 bin 700 Ön lisans programları ve bunların İngilizce hazırlık programı için 12 bin 300 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ:

Detaylı

ERDEK KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI TANITIM KILAVUZU

ERDEK KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI TANITIM KILAVUZU ERDEK KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI TANITIM KILAVUZU 2012-2013 Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmeni Bölüm Şefi Zuhal ALTINTAŞ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ Bu faaliyet ile çocuk

Detaylı

MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ EĞİTİMDE TEMEL AMACIMIZ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi; sanayi ve araştırma kurumlarında tasarım, üretim, uygulama ve AR- GE çalışmalarında

Detaylı

Bilgisayar Bilimleri ve İ.T.Ü. Bilgisayar Mühendisliği. Yard.Doç.Dr.Tolga Ovatman

Bilgisayar Bilimleri ve İ.T.Ü. Bilgisayar Mühendisliği. Yard.Doç.Dr.Tolga Ovatman Bilgisayar Bilimleri ve İ.T.Ü. Bilgisayar Mühendisliği Yard.Doç.Dr.Tolga Ovatman Bilgisayar Nedir? Bilgisayar Nedir? Bilgisayar Nedir? Bilgisayar Nedir? Bilgisayar Nedir? Analog - Dijital Analog - Dijital

Detaylı

Ali Haydar Doğu, Ercüment Yılmaz

Ali Haydar Doğu, Ercüment Yılmaz Akademik Bilişim - XII. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri - 12 Şubat 2 Muğla Üniversitesi Orta Öğretimden Üniversiteye Gelen Öğrencilerin Temel Bilgisayar Bilgilerinin İl ve Bölge Bazında İncelenmesi:

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YURTDIŞI ÖĞRENCİ KONTENJANLARI/INTERNATIONAL STUDENT QUOTAS FOR ACADEMIC YEAR

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YURTDIŞI ÖĞRENCİ KONTENJANLARI/INTERNATIONAL STUDENT QUOTAS FOR ACADEMIC YEAR GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) GAZI UNIVERSITY (ANKARA) 104110015 Diş Hekimliği Fakültesi Faculty of Dentistry 5 10 104110024 Eczacılık Fakültesi Faculty of Pharmacy 5 10 11 Edebiyat Fakültesi Faculty of Letters

Detaylı

Anahtar Sözcükler: Temel Bilgi Teknolojileri Eğitimi, Bilgisayar Okuryazarlığı. Basic Informatics Education : KTÜ Appliance and Regional Analyse

Anahtar Sözcükler: Temel Bilgi Teknolojileri Eğitimi, Bilgisayar Okuryazarlığı. Basic Informatics Education : KTÜ Appliance and Regional Analyse Orta Öğretimden Üniversiteye Gelen Öğrencilerin Temel Bilgisayar Bilgilerinin İl ve Bölge Bazında İncelenmesi: Karadeniz Teknik Üniversitesi Uygulaması Ali Haydar DOĞU 1, Ercüment YILMAZ 2 1 Karadeniz

Detaylı

Atatürk Üniversitesi (erzurum) 2016 taban tavan puanları ve başarı sırası

Atatürk Üniversitesi (erzurum) 2016 taban tavan puanları ve başarı sırası On5yirmi5.com Atatürk Üniversitesi (erzurum) 2016 taban tavan puanları ve başarı sırası Atatürk Üniversitesi (erzurum) 2016 taban tavan puanları ve başarı sırası OSYS 2016 sınavları için Atatürk Üniversitesi

Detaylı

Çukurova Üniversitesi ve Adaso Protokolü Odamız, üniversite-sanayi işbirliğinin geliştirilmesine amacıyla, Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık

Çukurova Üniversitesi ve Adaso Protokolü Odamız, üniversite-sanayi işbirliğinin geliştirilmesine amacıyla, Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık 22.06.2016 Kapsam ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ADANA SANAYİ ODASI ARASINDAKİ İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ KAPSAMINDA ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ TEKSTİL VE ENDÜSTRİ BÖLÜMÜNE KAYITLI LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN;

Detaylı

İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ KONTENJANLAR/BURSLAR/PUAN TÜRLERİ (2011)

İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ KONTENJANLAR/BURSLAR/PUAN TÜRLERİ (2011) İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ KONTENJANLAR/BURSLAR/PUAN TÜRLERİ () LİSANS PROGRAMLARI (öğrenim süresi: 4 yıl) * Finans Matematiği MF- 1 %50 Burslu 22 Ücretli 12 İngilizce Öğretmenliği DİL- 1 %25 Burslu 17

Detaylı

KURUM İÇİ YATAY GEÇİŞ

KURUM İÇİ YATAY GEÇİŞ T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ 2013-2014 ÖĞRETİM YILI ÖN LİSANS VE LİSANS PROGRAMLARINA KURUM İÇİ YATAY GEÇİŞ TEMEL İLKE VE KURALLARI, KONTENJANLARI VE BAŞVURU FORMU TEMEL İLKE VE KURALLAR 1. Kurum içi yatay

Detaylı

İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ Öğrenci Odaklı Üniversite Fatih Üniversitesi Tıp Fakültesi ve FATÜBAT tarafından düzenlenen 3. Uluslararası Öğrenci Kongresi ni onurlandırmanızı diler, saygılar sunarım. Prof. Dr. M. Ramazan YİĞİTOĞLU

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Tanıtımı

Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Tanıtımı Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Tanıtımı cse@akdeniz.edu.tr Antalya, 2015 2 Özet Akdeniz Üniversitesi tanıtım filmi Neden Bilgisayar Mühendisliği Bilgisayar Mühendisi

Detaylı

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ. Prof.Dr. Celal Zaim ÇİL Dekan

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ. Prof.Dr. Celal Zaim ÇİL Dekan ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Prof.Dr. Celal Zaim ÇİL Dekan İçerik Çankaya Üniversitesi Genel Bilgiler Mühendislik Fakültesi Bilgileri Yerleşke Programlar Öğretim Elemanları Laboratuarlar

Detaylı

Yatay Geçiş Kontenjanı. Puan Türü. Taban Puan. Bahar %20

Yatay Geçiş Kontenjanı. Puan Türü. Taban Puan. Bahar %20 2008 Fen - Edebiyat Fakültesi Matematik - Bilgisayar SAY-2 189,140 16 Hukuk Fakültesi Hukuk EA-2 281,870 10 Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) SAY-2 247,973 20 Mühendislik Fakültesi

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİNİN 2017 ÖSYS MERKEZİ YERLEŞTİRME SİSTEMİNE GÖRE ÖĞRENCİ ALAN PROGRAMLARININ PUAN TÜRLERİ

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİNİN 2017 ÖSYS MERKEZİ YERLEŞTİRME SİSTEMİNE GÖRE ÖĞRENCİ ALAN PROGRAMLARININ PUAN TÜRLERİ YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİNİN 2017 ÖSYS MERKEZİ YERLEŞTİRME SİSTEMİNE GÖRE ÖĞRENCİ ALAN PROGRAMLARININ PUAN TÜRLERİ MF Matematik Sınavı (LYS-1) : 11 Haziran 2017 Pazar, Saat:10:00, Tek Oturum: 135 dakika Matematik

Detaylı

2014 YILINDA ÜNİVERSİTELERİMİZİN DÜNYA SIRALAMALARINDA GENEL VE ALAN BAZINDAKİ DURUMU 2 TEMMUZ 2014

2014 YILINDA ÜNİVERSİTELERİMİZİN DÜNYA SIRALAMALARINDA GENEL VE ALAN BAZINDAKİ DURUMU 2 TEMMUZ 2014 2014 YILINDA ÜNİVERSİTELERİMİZİN DÜNYA SIRALAMALARINDA GENEL VE ALAN BAZINDAKİ DURUMU 2 TEMMUZ 2014 [Metni 02/05/2014 yazın] URAP (University Ranking by Academic Performance) Sayfa 0 www.urapcenter.org

Detaylı

T.C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

T.C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN T.C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemiz Enstitülerinin aşağıda kontenjanları belirtilen Anabilim Dallarına 2016-2017 Eğitim- Öğretim Yılı Güz Yarıyılı için kurum içi ve kurum

Detaylı

FAKÜLTE VE BÖLÜMLERİMİZ

FAKÜLTE VE BÖLÜMLERİMİZ www.izu.edu.tr 1 2 3 4 FAKÜLTE VE BÖLÜMLERİMİZ Eğitim Fakültesi - İngilizce Öğretmenliği - Okul Öncesi Öğretmenliği - Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık - Türkçe Öğretmenliği - Üstün Zekalılar Öğretmenliği

Detaylı

2017 LYS Ek Kontenjanları ve Burslar ve Ücretler Tüm Programlar İçin Geçerli Burslar: Seçili Programlar İçin Geçerli Burslar:

2017 LYS Ek Kontenjanları ve Burslar ve Ücretler Tüm Programlar İçin Geçerli Burslar: Seçili Programlar İçin Geçerli Burslar: 2017 LYS Ek Kontenjanları ve Burslar ve Ücretler Tüm Programlar İçin Geçerli Burslar: 1. BAŞARI SIRASI BURSU: ÖSYS de herhangi bir puan türünde ilk 1,000'de yer alan öğrencilere, eğitimleri süresince (her

Detaylı

Üniversiteyi Kazanan Öğrencilerin Temel Bilgi Teknolojilerini Kullanabilme Düzeylerinin Bölgesel Analizi

Üniversiteyi Kazanan Öğrencilerin Temel Bilgi Teknolojilerini Kullanabilme Düzeylerinin Bölgesel Analizi Akademik Bilişim 2008 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale, Ocak - 01 Şubat 2008 Üniversiteyi Kazanan Öğrencilerin Temel Bilgi Ali Haydar DOĞU Karadeniz Teknik Üniversitesi, Enformatik Bölümü,

Detaylı

ELVANKÖY İMKB MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ ALANI

ELVANKÖY İMKB MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ ALANI ELVANKÖY İMKB MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ ALANI 1 ALANIN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ Sağlık hizmetlerinin görünen yüzü hastaneler ve hekimler olmakla birlikte, her ferdi

Detaylı

2014 ÖSYS TABLO-3A. Ek Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Önlisans Programları

2014 ÖSYS TABLO-3A. Ek Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Önlisans Programları 2014 ÖSYS TABLO-3A. Ek Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Önlisans Programları Program Kodu Program Adı Öğrenim Süresi Türü Özel Koşul ve Açıklamalar Boş Kalan Kontenjan En Küçük Yerleştirme Öncelikleri

Detaylı

2015 Üniversite Tercih Dönemi İlk 100 e Giren Adayların Tercihlerinin Analizi

2015 Üniversite Tercih Dönemi İlk 100 e Giren Adayların Tercihlerinin Analizi 2015 Üniversite Tercih Dönemi İlk 100 e Giren Adayların Tercihlerinin Analizi Parlakbirgelecek.com Araştırma Raporları Yıl:4 Sayı:10 Şubat 2016 İstanbul Yönetici Özeti 2015 ÖSYS 1 sonuçlarına göre, 18

Detaylı

1. YARIYIL / SEMESTER 1

1. YARIYIL / SEMESTER 1 T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ, İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ, 2017-2018 AKADEMİK YILI ÖĞRETİM PLANI / T.C. NECMETTIN ERBAKAN UNIVERSITY ENGINEERING AND ARCHITECTURE

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULÜNDE UYGULANACAK ESASLAR VE KABUL ŞARTLARI YÖNERGESİ

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULÜNDE UYGULANACAK ESASLAR VE KABUL ŞARTLARI YÖNERGESİ İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULÜNDE UYGULANACAK ESASLAR VE KABUL ŞARTLARI YÖNERGESİ Dayanak MADDE 1- Bu Yönerge, Türkiye de Öğrenim Gören Yabancı Uyruklu Öğrencilere ilişkin 2922 sayılı

Detaylı

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI DOKTORA PROGRAMINA ÖĞRENCİ ALIMI İLANI

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI DOKTORA PROGRAMINA ÖĞRENCİ ALIMI İLANI T.C. 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI DOKTORA PROGRAMINA ÖĞRENCİ ALIMI İLANI BAŞVURU TAKVİMİ 31 Temmuz 04 Ağustos 2017 DOKTORA Programı Başvuruları 09 11 Ağustos 2017 Yazılı ve/veya sözlü sınavlar

Detaylı

TASARI DGS KURSLARI LİSANS PROGRAMLARINA GÖRE ALFABETİK OLARAK DÜZENLENMİŞ KARŞILAŞTIRMALI TABAN PUANLAR (2004-2008)

TASARI DGS KURSLARI LİSANS PROGRAMLARINA GÖRE ALFABETİK OLARAK DÜZENLENMİŞ KARŞILAŞTIRMALI TABAN PUANLAR (2004-2008) TASARI KURSLARI 2004 GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği EA 5 252,800 248,822 267,253 255.397 272,642 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği

Detaylı

Sayın Bakan, Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel. Kurumu Genel Müdürü, Danışma Kurulu Üyeleri, Kurumların Saygıdeğer

Sayın Bakan, Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel. Kurumu Genel Müdürü, Danışma Kurulu Üyeleri, Kurumların Saygıdeğer Sayın Bakan, Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Kurumu Genel Müdürü, Danışma Kurulu Üyeleri, Kurumların Saygıdeğer Temsilcileri, Hepinizi saygıyla selamlıyorum, Başbakanlık Sosyal

Detaylı

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ. Prof.Dr. Celal Zaim ÇİL Dekan

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ. Prof.Dr. Celal Zaim ÇİL Dekan ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Prof.Dr. Celal Zaim ÇİL Dekan İçerik Çankaya Üniversitesi Genel Bilgiler Mühendislik Fakültesi Bilgileri Yerleşke Programlar Öğretim Elemanları Laboratuarlar

Detaylı

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ Fakültemiz 2809 sayılı Kanunun Ek 30. maddesi uyarınca Bakanlar Kurulunun 02.06.2000 tarih ve 2000-854 sayılı kararnamesiyle kurulmuş, 2001-2002 Eğitim

Detaylı

BARTIN ORMAN FAKÜLTESİ NİN DİĞER ORMAN FAKÜLTELERİ İLE BAZI KRİTERLERE GÖRE KARŞILAŞTIRILMASI

BARTIN ORMAN FAKÜLTESİ NİN DİĞER ORMAN FAKÜLTELERİ İLE BAZI KRİTERLERE GÖRE KARŞILAŞTIRILMASI BARTIN ORMAN FAKÜLTESİ NİN DİĞER ORMAN FAKÜLTELERİ İLE BAZI KRİTERLERE GÖRE KARŞILAŞTIRILMASI Alper AYTEKİN ZKÜ Bartın Orman Fakültesi 74100 BARTIN ÖZET Bu çalışmada Bartın Orman Fakültesi nin diğer orman

Detaylı

2012 BAŞARI SIRASI (0,12) 2013 BAŞARI SIRASI (0,12) OGR. SÜRE. yerleş en PUAN TÜRÜ. ÜNİVERSİTE ADI TÜRÜ PROGRAM Açıklaması Öğrenim T.

2012 BAŞARI SIRASI (0,12) 2013 BAŞARI SIRASI (0,12) OGR. SÜRE. yerleş en PUAN TÜRÜ. ÜNİVERSİTE ADI TÜRÜ PROGRAM Açıklaması Öğrenim T. ULUSLARARASI TİCARET-FİNANS-LOJİSTİK-İŞLETMECİLİK-EKONOMİK İLİŞKİLER-FİNANS BANKACILIK BÖLÜMLERİ 2012-2013 YILLARI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI. ÜNİVERSİTE ADI TÜRÜ PROGRAM Açıklaması Öğrenim T. OGR.

Detaylı

Teknoloji Fakültesi Dekanlığı Bilişim Sistemleri Mühendisliği Bölümü. Doç. Dr. İlhan TARIMER/Bölüm Başkanı

Teknoloji Fakültesi Dekanlığı Bilişim Sistemleri Mühendisliği Bölümü. Doç. Dr. İlhan TARIMER/Bölüm Başkanı Teknoloji Fakültesi Dekanlığı Bilişim Sistemleri Mühendisliği Bölümü Doç. Dr. İlhan TARIMER/Bölüm Başkanı İÇERİK Bilişim Sistemleri Mühendisliği nedir? Bilişim Sektörü hakkında bilgi, Mezunların çalışma

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ SENATO

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ SENATO T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ SENATO Karar Tarihi : 14.05.2015 Karar No : 4 GÜNDEM: 1- Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde, İktisat Anabilim Dalına bağlı; Bankacılık ve Finans Uzaktan Öğretim (Online) Tezsiz

Detaylı

MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMA MESLEK ELEMANI

MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMA MESLEK ELEMANI MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMA MESLEK ELEMANI TANIM Kurum ve kuruluşların muhasebe ve vergi ile ilgili işlemlerini kaydeden, gerektiğinde bunları izleyen ve denetleyen kişidir. GÖREVLER Muhasebe ile ilgili

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAM ATLASI yokatlas.yok.gov.tr

YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAM ATLASI yokatlas.yok.gov.tr YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAM ATLASI yokatlas.yok.gov.tr 19.990 lisans/önlisans programı incelendi, 2.269 Fakülte / Yüksekokul / MYO analiz edildi, 971.211 yerleşen aday verisi işlendi - Her sene 2 milyonu aşkın

Detaylı

YÜKSEK LİSANS 1/8 İŞLETME

YÜKSEK LİSANS 1/8 İŞLETME KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2010-2011 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMLARI ÖĞRENCİ KONTENJANLARI VE BAŞVURU ŞARTLARI YÜKSEK LİSANS İŞLETME TEZLİ KONTENJAN TEZSİZ

Detaylı

Neden Teknoloji Fakültesi? İşyeri Uygulaması Neden Kocaeli Üniversitesi

Neden Teknoloji Fakültesi? İşyeri Uygulaması Neden Kocaeli Üniversitesi Neden Teknoloji Fakültesi? Teknoloji Fakülteleri ilk olarak 13.11.2009 tarih ve 27405 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulu kararı ile kurulmuştur. Teknoloji Fakülteleri uyguladığı model ile

Detaylı

Makine, Resim ve Konstrüksiyon teknikerleri imalat yapan hemen hemen her sektörde iş bulabilmektedir. Belli başlı sektörler aşağıda belirtilmiştir.

Makine, Resim ve Konstrüksiyon teknikerleri imalat yapan hemen hemen her sektörde iş bulabilmektedir. Belli başlı sektörler aşağıda belirtilmiştir. Bölüm: Makine ve Metal Teknolojileri Program: Makine, Resim ve Konstrüksiyon Programın Tanıtımı: Okulumuz Makine, Resim ve Konstrüksiyon Programı 1980 1981 Eğitim Öğretim yılında açılmıştır. 4702 sayılı

Detaylı

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ YENİ DERS MÜFREDATI (1) FAKÜLTESİ: İŞLETME FAKÜLTESİ / BUSINESS SCHOOL

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ YENİ DERS MÜFREDATI (1) FAKÜLTESİ: İŞLETME FAKÜLTESİ / BUSINESS SCHOOL (3) SINIFI: 1. Yıl Güz Dönemi MIS101 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA 1 COMPUTER PROGRAMMING 1 Z 3-0 4 BUS101 BİLİM VE TEKNOLOJİ TARİHİ HISTORY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY Z 3-0 4 BUS103 İŞLETMECİLER İÇİN MATEMATİK

Detaylı