TÜRKĠYE DE ENFORMASYON SĠSTEMLERĠ ÖĞRETĠMĠNDE 20. YIL ÖZET

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKĠYE DE ENFORMASYON SĠSTEMLERĠ ÖĞRETĠMĠNDE 20. YIL ÖZET"

Transkript

1 TÜRKĠYE DE ENFORMASYON SĠSTEMLERĠ ÖĞRETĠMĠNDE 20. YIL Haldun AKPINAR 1 ÖZET Akademik bir disiplin olarak enformasyon sistemleri öğretimi 1960 lı yıllarda işletmecilik okullarında verilen ve bilgisayar programcıları ile işletmeciler arasında iletişim köprüsü kurulmasını amaçlayan tek bir ders ile başlamıştır. Ancak son 30 yıl içerisindeki enformasyon ve iletişim teknolojilerindeki çok büyük gelişmeler, enformasyon sistemleri öğretiminin bağımsız program veya bölümlerde sürdürülmesini zorunlu kılmıştır. Özellikle işletme ve enformatik köklerinden filizlenen disiplin, 2000 li yıllardan başlayarak fakülte düzeyinde örgütlenmesini sürdürmüştür. Enformasyon sistemleri disiplini, işletme ve enformatik arakesitinde öğretimin gerçekleştirildiği bir dal olmaktan çıkarak günümüzde tamamen bağımsız bir akademik disiplin olma özelliğini kazanmıştır. Marmara Üniversitesi İ.İ.B.Fakültesi nde 1991 yılında kurulan Almanca İşletme Enformatiği Bölümü Türkiye de enformasyon sistemleri alanında öğretim faaliyetlerine başlayan ilk bölümdür. Özellikle son 10 yıllık süre içerisinde ülkemizde İşletme Enformatiği, Yönetim Bilişim Sistemleri ve diğer isimler altında devlet ve vakıf üniversitelerinde yirmiyi aşkın bölüm kurulmuştur. Bu çalışmada ülkemizde bu disiplinin mevcut durumu, sorunları ve çözüm önerilerine yer verilmektedir. SUMMARY 20th YEAR OF INFORMATION SYSTEMS EDUCATION IN TURKEY Information systems education as an academic discipline started in 1960s, with a single course in business schools, which was intended to construct a communication bridge between computer programmers and business majors. The vast developments that took place in information and communication technologies, within the last 30 years, forced the information system education to become an independent discipline. Sprouting from the roots of business administration and informatics, information systems discipline continued its organization at faculty level, starting from 2000s onward. Today, Information systems discipline is no longer an intersecting branch of business administration and informatics, but a wholly independent academic discipline. The department of business informatics in German, which was established in 1991 within Faculty of Economic and Administrative Sciences at Marmara University, is the first institution in Turkey that offers education in the field of information systems. Especially within the last 10 years, there has been more than 20 departments established within Turkish state and private universities, under the names of business informatics, management information systems and others similar names. This study contains a review of the current status of this discipline in Turkey, its issues and proposed solutions. 1 Prof. Dr., Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F. Almanca İşletme Enformatiği Bölümü, 1

2 1. GiriĢ 1951 yılında ilk işletme uygulamalarının gerçekleştirildiği Birleşik Krallık yapımı LEO I (Lyons Electronic Office I) bilgisayarının işletmeye alınmasından bu yana (Wilkes, 2001:184) geçen yaklaşık 60 yıllık süre içerisinde, muhtemelen işletmelerde enformasyon ve iletişim teknolojilerinin erişemediği hiçbir köşe ve desteklemediği bir süreç kalmamıştır. (Akpınar, 2009:176) Bir makinenin ardışık işlemleri yapmak üzere programlanmasına olanak sağlayan ve 1805 yılında Jacquard tarafından geliştirilen bir mekanizma ile dokuma tezgahlarında kullanılan delikli kart (punch card) tekniği (Vieweg, 1967:30) işletmecilik uygulamalarının geliştirilmesinde de önemli bir kilometre taşı olmuştur. Bu teknik IBM tarafından ilerletilmiş ve 1952 yılında kullanıma sunulan IBM delikli kartları ile verilerin seri halde işlenmesine olanak sağlanmıştır yılında geliştirilmeye başlanan ve 1960 yılında ilk kez kullanılan COBOL (COmmon Business-Oriented Language) programlama dili, işletmecilik uygulamalarının gerçekleştirilmesi için önemli bir yapı taşı olmuştur yılların ortalarına kadar, sadece genel olarak bilgisayarcılar olarak tanımlanabilecek meslek grubunun tekelinde olan bilgisayarlar, 1979 yılında piyasaya sürülen ve ilk paket program olarak kabul edilen Visicalc ile mesleği doğrudan bilgisayarlar ile ilgili olmayan kişilere de hizmet etmeye başlamıştır. Özellikle 1983 yılında Visicalc ın haklarını satın alan Lotus Corporation, 10 yıl içinde Lotus 123 adı altında geliştirdiği programdan iki milyondan fazla kopya satarak, bilgisayarların tüm toplum tarafından kullanılabilmesine olanak sağlamıştır. (Akpınar, 1998:33) (Taşçı & Mutlu, 1991:69) Bu dönemde bilgisayar kullanımının giderek işletmecilik uygulamalarında kullanımının artmasına rağmen, işletmecilik bilgisine sahip olmayan mühendislik veya matematik öğrenimi almış programcıların etkin ve verimli programlar geliştirmeleri mümkün olmamış, projelerin büyük bir kısmı hüsranla sonuçlanmıştır. Globalleşen, sürekli olarak değişen ve dijitalleşen dünyada işletmelerden beklentiler ise her geçen gün çeşitlenerek artmaktadır. 1) Hızlı teknolojik gelişmeler, 2) Pazardaki ürünlerin homojenleşmesi, 3) Müşterilerin daha iyi, yeni, ucuz ürün ve hizmetlere olan artan talepleri, 4) Devletlerin Sarbanes- Oxley Act, Deutsche Corporate Governance Kodex gibi sürekli hukuki düzenlemelerle Corporate Governance konusundaki artan baskısı iş süreçlerinin etkinlik ve verimliliğinin artırılması yönünde önemli düzeyde baskıya neden olmaktadır. (Akpınar, 2010:2) Bu baskı, bu beklentilere temelde cevap verebilecek düzeyde yetişmiş insan gücüne olan ihtiyacı da beraberinde getirmektedir. Bu durum bu alandaki insan gücünün bir taraftan sürekli gelişen enformasyon ve iletişim teknolojileri alanında önemli düzeyde bilgiye sahip 2

3 olmasını, diğer taraftan ise bu bilgisini işletmenin çeşitli alanlarındaki projelerde etkin ve verimli bir şekilde kullanabilmesi için gerekli işletmecilik bilgisini kazanmasını gerektirmektedir. Bu alanda kullanılan kavramların önemli düzeylerde birbirleri ile örtüşmesi İngilizce de dahi kavram kargaşasına yol açmaktadır. Birden fazla kavramın dilimizde tek bir kelime ile ifade edilmeye çalışılması ve bazı kavramların kanaatimce yanlış karşılıklarla kullanılması ise bu kavram kargaşasının katlanarak artmasına neden olmaktadır. Bu nedenle bu çalışma içerisinde kullanılan kavramlara hangi anlamların yüklendiğinin çeşitli tanımlamalarla açıklanması zorunlu görülmektedir. Enformasyon (Information), bir sistemin kendi durum ve süreçlerini bir başka sisteme her hangi bir sinyalle bildirmesidir. Enformatik (Informatik, Computer Science), enformasyonun günümüz anlamında enformasyon ve iletişim teknolojilerinin kullanımı ile sistematik işlenmesini konu alan mesleki ve akademik disiplindir. (Schneider, 1983:262) Disiplin kendi içerisinde teorik, teknik pratik ve enformatik uygulamaları olmak üzere alt dallara ayrılır. Köklerini matematik ve mantık disiplinlerinden alan teorik enformatiğin başlıca konuları algoritmalar, özyineleme (recursive) fonksiyonları, soyut otomatlar ve formal diller teorisi, devre teorisi, enformasyon/iletişim kodlama teorileri, bilgisayarların matematik modelleridir. Teknik enformatik ise devre tekniği, bellek tekniği, mikro elektronik, bilgisayar ağları gibi konuları kapsamaktadır. Pratik enformatik sistem analizi, modelleme, sistem tasarımı, programlama yöntemleri, veri organizasyonu, programlama dilleri, işletim sistemleri, veri tabanları gibi konuları içermektedir. Enformasyon Sistemi (Information System), işletmelerde karar verme, koordinasyon, kontrol, analiz ve görselleştirme faaliyetlerini desteklemek amacı ile, günümüz anlamında enformasyon ve iletişim teknolojilerinden yararlanarak, enformasyonun iç ve dış kaynaklardan toplanması, işlenmesi, saklanması ve yayınımının gerçekleştirilmesini sağlayan, insan gücü, süreç ve kaynaklardan meydana gelen sistemdir. Akademik olarak geçmişi 1960 lı yıllara kadar uzanan enformasyon sistemleri disiplini, enformasyon sistemlerinin analizi, bilgisayar destekli olarak tasarımı, organizasyonlarda enformasyon ve iletişim teknolojilerinin etkin ve verimli kullanılması ile ilgili teorik ve uygulama problemleri üzerinde yoğunlaşmıştır. Karar Destek Sistemleri (Decision Support Systems), Veri Tabanı Yönetim Sistemleri (Database Management Systems), Coğrafi Enformasyon Sistemleri (Geographic Information Systems) günümüzde yoğun kullanım alanına sahip olan enformasyon sistemi örnekleridir. ĠĢletme Enformatiği (Wirtschaftsinformatik, Business Informatics) işletmelerde enformasyon ve iletişim sistemlerinin tasarımı, geliştirilmesi ve uygulaması bilimidir. (Lutz et al., 2007:3), (Mertens et al., 2002:11) Bu çalışmada Enformasyon Sistemleri adı altında incelenmesi uygun görülen bu disiplinin ülkemizdeki gelişimi, mevcut durumu, sorunları ve çözüm önerileri üzerinde durulmaktadır. 3

4 Çalışmanın ikinci bölümünde enformasyon sistemleri öğretiminin dünyadaki ve bunun paralelinde ülkemizdeki gelişimi ve bulunduğu durum çeşitli tarihi veriler ve istatistiklerle incelenmektedir. Çalışmanın üçüncü bölümünde ise bu disiplinin ülkemizdeki sorunları ve mümkün çözüm önerileri alt başlıklar halinde değerlendirilmektedir. 2. Enformasyon Sistemleri Öğretiminin Dünyada ve Türkiye de GeliĢimi Enformasyon Sistemleri öğretimindeki gelişmeleri yıllar içerisinde üç aşamada izleyebilmek mümkündür. Birinci aşama işletmecilik okullarında enformasyon teknolojilerinin temellerinin bir programlama dili eşliğinde aktarıldığı ve tek bir dersin yer aldığı dönemdir lı yıllarda işletme uygulamaları için yoğun bir şekilde bilgisayar programlarının geliştirilmesi ihtiyacı, bilgisayar programcıları ile işletmecilerin bakış açıları arasındaki önemli farklılığı gözler önüne sermiştir. Bu farklılığı bir ölçüde ortadan kaldırabilmek ve işletme ve enformasyon teknolojileri arasında köprü kurabilmek amaçları ile Amerika Birleşik Devletleri nin seçkin işletmecilik okullarında Management Informations Systems adı altında ders(ler) verilmeye başlanmıştır. Benzer bir şekilde Almanya da 1950 li yılların ortalarında Elektronik Veri İşleme (EDV Elektronische Datenverarbeitung) ismi altında bazı derslerin işletme öğretimine entegre edildiği görülmektedir lı yılların sonlarında ve 1970 li yılların başlarında Almanya da TH Darmstadt, FH Furtwangen de ve Avusturya da Johannes Kepler Üniversitesi Linz ve Viyana Teknik Üniversitesi nde işletme enformatiği programlarına yer verildiği izlenmektedir. (Wikipedia, ) Ancak özellikle 1980 li yıllardan başlayarak enformasyon teknolojileri alanındaki olağanüstü gelişmeler, işletmecilik okullarındaki dersleri yetersiz kılmış, işletmecilik ve enformatik arakesitinde 4 yıllık öğretim programlarının açılmasını zorunlu kılmıştır. Bu aşamada ise bağımsız programlar olarak yapılandırılmış olsa da, her iki alanı birlikte özümsemiş yeterli düzeyde uzmanlaşmış öğretim üyelerinin bulunmaması, işletmecilik derslerinin işletme alanındaki, enformasyon ve iletişim teknolojileri alanındaki derslerin ise enformatik alanındaki öğretim üyeleri tarafından verilmesine neden olmuştur. Almanca konuşulan ülkelerde bu alandaki öğretimin Wirtschaftsinformatik (İşletme Enformatiği) olarak standart bir isim altında toplanmasına karşılık, İngilizce konuşulan ülkelerde tek bir standart isimle karşılaşılmamaktadır. Enformasyon ve iletişim teknolojileri ve işletmeciliğe ilişkin konuların farklı yoğunluklarda işlenmesine paralel olarak, öğretim programlarının da genelde Business Information Technology, Computer Information Technology, Business Computing, Business Informatics, Information Systems, Management of Information Systems, Management of Business Systems olarak isimlendirildiği ve bu dalların da kendi içlerinde alt dallara ayrıldığı görülmektedir yılında Amerika Birleşik Devletleri nde yapılan bir araştırmada öğretim programlarının % 41 inin Management Information Systems, % 21 inin Information Systems ve % 18 inin Computer Information 4

5 Systems olarak isimlendirildiği belirlenmiştir. (Pierson et. al, 2008:29) Ayrıca enformasyon ve iletişim teknolojilerine tüm disiplinlerde ihtiyaç duyulması nedeni ile, başta mühendislik, hukuk, sağlık, biyoloji olmak üzere çeşitli alanlarda iki disiplinli öğretim olanaklarının da bu dönemde sunulmakta olduğu izlenmektedir. Üçüncü aşamada ise, a) Enformasyon sistemleri alanında yetişmiş ve böylece hem enformatik hem de işletmecilik alanında uzmanlaşmış öğretim üyelerinin varlığı, b) İşletmecilik ve enformatik gibi iki disiplinin arakesitinde ortaya çıkan yeni bir disiplin olmasına rağmen, her iki disiplinden de farklılaşarak kendi temel bilimsel standartlarının ortaya konması sonucunda idari olarak da enformasyon sistemleri öğretiminin bağımsızlaştığı ve fakülte düzeyinde organize edildiği izlenmektedir. (Şekil 1) ĠĢletme Enformatiği ġekil 1: İşletme Enformatiği Disiplininin Gelişiminde Üçüncü Aşama Bunun ilk örneği 2001 yılında Almanya Bamberg de Otto-Friedrich Üniversitesi nde kurulan İşletme Enformatiği ve Uygulamalı Enformatik Fakültesi dir. (Fakultät Wirtschaftsinformatik und Angewandte Informatik). Bu fakülteyi 2005 yılında HS Furtwangen de kurulan İşletme Enformatiği Fakültesi (Fakultät Wirtschaftsinformatik) ve Mannheim Üniversitesi nde kurulan İşletme Enformatiği ve İşletme Matematiği Fakültesi (Fakultät für Wirtschaftsinformatik und Wirtschaftsmathematik) izlemiştir. Benzeri gelişmeler Avustralya dan Kanada ya kadar dünyanın çeşitli ülkelerinde benzer gelişmeler göstermektedir. Amerika Birleşik Devletleri dışında İngilizce konuşulan ülkelerde de Almanca Wirtschaftsinformatik kavramının karşılığı olarak İngilizce de kullanılan Business Informatics ifadesinin de giderek benimsendiği izlenmektedir. 5

6 Türkiye de de gecikmeli de olsa dünyadaki sürece paralel bir yapıda enformasyon sistemleri öğretiminin gerçekleştiği görülmektedir yılında kurulan İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi ülkemizde işletme öğretimi sunan ilk fakültedir. Bu fakültede yer alan Kantitatif Analizler ve Programlama Kürsüsü tarafından verilen Bilgi İşlem isimli dersin ise ülkemizde işletmecilik alanında enformasyon sistemleri kapsamında verilen ilk ders olduğu düşünülmektedir. Bu derste 1980 li yılların başlarına kadar genel bilgisayar kavramlarının yanında, Fortran programlama dili öğretimine yer verilmiştir yılında yapılan ve o zaman Türkiye de kurulu bulunan tüm bilgisayar sistemlerini kapsadığı tahmin edilen Bilgisayar Dünyasında Türkiye isimli araştırmada, o zamanki bilgisayar sistemlerini kullanan kullanıcıların hemen hemen tamamının matematik, fizik gibi öğrenim dallarından mezun oldukları görülmüştür. Bu araştırmada elde edilen bir diğer ilginç sonuç ise, 1971 yılında Türkiye de kurulu bulunan bilgisayar sayısının 71 olduğu, bu sayının 1981 yılında 394 e çıktığının tespitidir yılında 164 kurulu sistemi ile IBM en fazla paya sahipken, Burroughs un 97, NCR ın ise 53 sisteminin bulunduğu belirlenmiştir. (Akpınar, 1981) Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde 1991 yılında Türkiye Cumhuriyeti ve Almanya Federal Cumhuriyeti arasında imzalanan uluslararası anlaşma çerçevesinde kurulan Almanca İşletme Enformatiği Bölümü ise Türkiye de enformasyon ve iletişim sistemleri alanında öğretim vermeye başlayan ilk bölümdür. Bu bölümü 1995 yılında kurulan ve Boğaziçi Üniversitesi nde halen Uygulamalı Meslek Yüksekokulu bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü izlemiştir. Bu alanda ilk lisans üstü program ise 1996 yılında İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü bünyesinde kurulan İşletme Enformatiği İhtisas Programıdır. Benzer bölümler olmakla birlikte bu çalışmada sadece İşletme Enformatiği ve Yönetim Bilişim Sistemleri isimleri altında açılan bölümler değerlendirmeye alınmıştır yılında yapılan ÖSYM sınavı sonuçlarına göre ülkemizde bu alanda 12 si vakıf üniversitesinde olmak üzere toplam 17 bölüm bulunmakta ve bu sayı hızla artmaktadır. Tablo 1 de bu bölümlerin bağlı bulundukları üniversiteler, fakülte veya yüksekokullar ve kontenjanları görülmektedir. Toplam 1177 kontenjan ilan edilmiş olmakla birlikte, ek yerleştirmeler hariç olmak üzere, sadece 641 kontenjanın dolduğu ve bu sayının da 327 sinin tüm kontenjanlarını dolduran devlet üniversitelerine ait olduğu görülmektedir. Tablodan elde edilebilecek diğer bir sonuç ise, bu bölümlerin genelde iktisadi ve idari bilimler veya ticari bilimler fakülteleri altında örgütlendikleridir. Bununla birlikte fen ve edebiyat fakülteleri altında yer alan bölümlerin de bulunduğu görülmektedir. 6

7 ÜNĠVERSĠTE FAKÜLTE / YÜKSEKOKUL PROGRAM 1 Bartın İktisadi ve İdari Bilimler Yönetim Bilişim Sistemleri TM Başkent Ticari Bilimler Yönetim Bilişim Sistemleri TM Beykent İktisadi ve İdari Bilimler Yönetim Bilişim Sistemleri TM Boğaziçi Uygulamalı Bilimler Yönetim Bilişim Sistemleri YGS Cumhuriyet İktisadi ve İdari Bilimler Yönetim Bilişim Sistemleri TM Doğu Akdeniz Uygulamalı Bilimler Yönetim Bilişim Sistemleri YGS Girne Amerikan İşletme ve Ekonomi Yönetim Bilişim Sistemleri TM Haliç İşletme İşletme Enformatiği TM Hoca Ahmet Yesevi Bilişim Teknolojileri ve Mühendislik Yönetim Bilişim Sistemleri (Uzaktan Eğitim) TM Işık Fen-Edebiyat Yönetim Bilişim Sistemleri TM İstanbul Bilgi İktisadi ve İdari Bilimler İşletme Enformatiği TM Kadir Has Fen-Edebiyat Yönetim Bilişim Sistemleri TM Lefke Avrupa Turizm İşletmeciliği ve Bilişim Bilimleri Yönetim Bilişim Sistemleri YGS Marmara İktisadi ve İdari Bilimler İşletme Enformatiği (Almanca) TM Mehmet Akif Ersoy Bucak Zeliha Tolunay Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yönetim Bilişim Sistemleri YGS Uluslararası Kıbrıs Uygulamalı Bilimler Yönetim Bilişim Sistemleri YGS Yeditepe Ticari Bilimler Yönetim Bilişim Sistemleri TM-1 70 Puan Türü Kontenjan Tablo 1: Türkiye de Enformasyon Sistemleri Öğretimi Sunan Bölümler 7

8 3. Türkiye de Enformasyon Sistemleri Öğretiminin Sorunları ve Mümkün Çözüm Önerileri Türkiye de bölüm yapısında ilk öğretim kuruluşunun öğretim hayatına başlamasından bu yana 20 yıl geçmiş olmasına rağmen, bu disiplinin ülke çapında yeterli bir olgunluğa kavuştuğunu öne sürebilmek mümkün değildir. Bu alanda yeterli öğretim üyesi kadrosuna sahip olmayan üniversitelerin moda bir eğilimle bu bölümleri artan sayıda kurmaları, giderek bu disiplinin imajının zedelenmesine yol açmaktadır. Disiplindeki en önemli sorunun nitelikli öğretim üyesi eksikliği bağlamında lisans üstü programların yetersizliği ve doçentlik aşamasında karaşılaşılan sorunlar olduğu düşünülmektedir. Bunun yanında müfredat sorunları, Türkçe yayınların son derece az olması incelenmeye değer diğer sorunlar olarak düşünülmektedir Nitelikli Öğretim Üyesi Eksikliği Enformasyon sistemleri akademik disiplininin, işletme ve enformatik disiplinlerini birlikte özümlemiş öğretim üyelerinin varlığı ile gelişebileceği açıktır. Bu özümleme 40 lı yaşların üzerindeki kuşaklar için ancak işletme öğreniminin ardından enformatik öğreniminin veya enformatik öğrenimini takiben işletme öğreniminin alınması ile söz konusu olmuştur. Genç kuşaklar ise işletme ve enformatik öğrenimlerini ardışık olarak alabilmenin yanı sıra, doğrudan bu alanda öğrenim görebilme şansına sahiptirler. Ancak Türkiye de halen kurulu bulunan bölümlerin öğretim üyelerinin lisans ve lisans üstü düzeydeki öğrenimleri incelendiğinde, önemli bir yüzdesinin iki köken disiplin bir yana, birinde dahi öğrenim görmemiş oldukları görülmektedir Lisans Üstü Programlarının Zayıflığı ve/veya Yokluğu Öğretim üyesi yetiştirebilmenin en önemli koşulu lisans üstü programların varlığıdır. Ancak bu alanda yüksek lisans yapacak olan lisans mezunlarının enformasyon sistemleri alanından veya en azından işletme, enformatik, bilgisayar mühendisliği, endüstri mühendisliği gibi disiplinlerden mezun olması gerekmektedir. Belirtilen bu veya benzeri disiplinlerden mezun olmayan lisans mezunları ile yapılacak olan bir yüksek lisans programının başarılı olması mümkün değildir. Enformasyon ve iletişim teknolojilerinde ve bu teknolojilerin işletmecilik uygulamalarındaki olağanüstü gelişmeler, MBA (Master of Business Administration) benzeri bir MBI (Master of Business Informatics) programının, en azından öğretim üyesi yetiştirme açısından başarısız olmasına neden olacaktır. Her ne kadar enformasyon sistemleri veya benzeri isimler altında bu alanla ilişkili doktora programlarının varlığı söz konusu ise de, bu doktora programlarının bu çalışma içerisinde kast edilen anlamda olmadığı düşünülmektedir. Bu çerçevede tamamen bu alana özgü doktora program veya programlarının yönetmeliklerin el verdiği ölçülerde ilgili bölümler tarafından ortak olarak düzenlenmesinin uygun olacağı düşünülmektedir. 8

9 Doçentlik AĢaması Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı altında yer alan Yönetim Bilişim Sistemleri bilim alanında yapılan doçentlik sınavlarında karşılaşılan en önemli sorun disiplinin kapsamının belirsizliğidir. Bu çalışma içerisinde defaeten belirtildiği üzere bu disiplin işletme ve enformatik disiplinlerinin arakesitini ve kendi bilim dalına özgü konuları kapsamaktadır. Ancak bu arakesitin belirsizliği, adayların hem işletme alanında, hem de enformatik alanında (ve hatta spesifik olarak bilgisayar mühendisliği alanında) çok yoğun bilgi birikimine sahip olmasını gerektirmekte, bu da zaten kapsamı kısıtlanmış dahi olsa yeterince bilgi birikimine sahip olmayan adayların sürekli başarısızlığına neden olmaktadır. Bu nedenle bu dalın kapsamının bölümler tarafından yapılacak ortak bir çalışma ile belirlenmesinin ve sürekli güncellenmesinin uygun olacağı düşünülmektedir Müfredat Sorunları Enformasyon sistemleri programlarında asgari düzeyde bulunması gereken müfredat çeşitli uzman kuruluşlar tarafından belirlenmekte ve sürekli olarak güncel tutulmaya çalışılmaktadır. Bu kapsamda ACM (Association for Computing Machinery) ve Almanya da Gesellschaft für Informatik ve Arbeitskreis Wirtschaftsinformatik an Fachhochschulen kuruluşları tarafından yapılan çalışmalar örnek olarak gösterilebilir. Türkiye de kurulu bulunan bölümlerin müfredatları incelendiğinde, büyük ölçüde işletmecilik derslerinin daha ağırlıklı olduğu görülmektedir. Enformasyon sistemleri öğretiminde en önemli konulardan biri işletme ve enformatik disiplinleri arasındaki dengenin sağlanmasıdır. Son otuz yıl içerisinde enformasyon ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler, ister istemez ağırlığın giderek enformatik disiplinine doğru kaymasına neden olmuştur. İşletme konularından vazgeçilmek istenmemesi durumunda ise, öğrencilerin alması gereken ders yükü önemli ölçüde artmakta ve bu da öğrencilerin lisans düzeyindeki başarısızlık oranlarının artmasına neden olmaktadır Türkçe Yayın Eksikliği Özellikle doçentlik sınavlarının eser inceleme aşamasında yabancı dilde yapılan yayınlara daha ağırlıklı puan verilmesi bu alanda da Türkçe yayın eksikliğinin önemli nedenlerinden biridir. Diğer taraftan bu alanda ülkemizde en eski kurumlar Marmara Üniversitesi Almanca İşletme Enformatiği ve Boğaziçi Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri olmakla birlikte, bu kurumların öğretim dillerinin Almanca ve İngilizce olması ve bu kurumların öğretim üyelerinin de ağırlıklı olarak öğretim verdikleri dilde yayın yapmaları bu alanda yayın eksikliğini pekiştirmektedir. 9

10 4. Sonuç Belirtilen bu sorunlara rağmen, günümüz işletmelerinin daha etkin ve verimli iş süreçlerini gerçekleştirebilmeleri için enformasyon sistemleri öğrenimi görmüş mezunlara ihtiyaçları açıktır. Türkiye de de büyük işletmelerin önemli bir kısmında bu farkındalık oluşmuştur. Yapılması gereken bu disiplinin hak ettiği değerlere ülkemizde de erişmesini sağlayacak adımları atmak ve dünyadaki gelişmelerin paralelinde artık üçüncü aşamaya geçmek olacaktır. KAYNAKLAR Akpınar, Haldun (1980). Bilgisayar Dünyasında Türkiye, Yayınlanmamış Araştırma. Akpınar, Haldun (1998). Enformasyon Teknolojisi ve İşletmecilik Öğretimine Etkileri, 6. Ulusal İşletmecilik Kongresi, Akdeniz Üniversitesi İ.İ.B.F. Yayını, Antalya. Akpınar, Haldun (2009). Enformasyon Teknolojilerinde İş Sürekliliği Yönetimi ve Felaket Planlaması, Risk Yönetiminde Başarı Faktörü İş Sürekliliği Yönetimi, İstanbul Teknik Üniversitesi Yayını, İstanbul, s Akpınar, Haldun (2010). Business Process Intelligence. Eine Stufe in der Business Process Excellence, Optimierung von Geschäftsprozessen, Eds. Haldun Akpınar Rıza Öztürk, Shaker Verlag, Aachen, s Association for Computing Machinery (ACM) (2010). IS 2010 Curriculum Guidelines for Undergraduate Degree Programs in Information Systems. Lutz, J. Heinrich; Heinzl, Armin; Roithmayr, Friedrich (2007). Wirtschaftsinformatik Einführung und Grundlegung, Oldenbourg Verlag, Münih. Mertens, Peter (2002). Was ist Wirtschaftsinformatik? In Studienführer Wirtschaftsinformatik, Braunschweig/Wiesbaden, s Pierson, J.K.; Kruck, S.E.; and Teer, F. (2008). "Trends In Names Of Undergraduate Computer-Related Majors in AACSB-Accredited Schools of Business in the USA", The Journal of Computer Information Systems, s Schneider, Hans-Jochen (1983). Lexikon der Informatik und Datenverarbeitung, Oldenbourg Verlag, Münih. Taşçı, Cemalettin; Mutlu Emin (1991). Bilgisayar Tarihi, Alternatif Üniversite Dizisi. Vieweg, Rolf (1967). Lochkartentechnik und Elektronische Datenverarbeitung,Ullstein, Darmstadt. Wikipedia, Die freie Enzyklopädie (2011). Wirtschaftsinformatik, de.wikipedia.org/w/index.php?title=wirtschaftsinformatik&oldid= , Erişim Tarihi :

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 24, TEMMUZ - 2011, S. 312-331 İSTANBUL ISSN:1303-2429 copyright 2010 http://www.marmaracografya.com

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 24, TEMMUZ - 2011, S. 312-331 İSTANBUL ISSN:1303-2429 copyright 2010 http://www.marmaracografya.com MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 24, TEMMUZ - 2011, S. 312-331 İSTANBUL ISSN:1303-2429 copyright 2010 http://www.marmaracografya.com COĞRAFYA BÖLÜMLERİNDEKİ CBS EĞİTİMİ VE CBS NİN GEREKLİLİĞİ (Education

Detaylı

TÜRKİYE DEKİ AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENME PROGRAMLARININ BİR ANALİZİ: EĞİLİMLER VE ÖNERİLER

TÜRKİYE DEKİ AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENME PROGRAMLARININ BİR ANALİZİ: EĞİLİMLER VE ÖNERİLER TÜRKİYE DEKİ AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENME PROGRAMLARININ BİR ANALİZİ: EĞİLİMLER VE ÖNERİLER Yrd. Doç. Dr. Serpil Koçdar Anadolu Üniversitesi serpilkocdar@gmail.com Yrd. Doç. Dr. Tülay Görü Doğan Çukurova Üniversitesi

Detaylı

SİSTEMLERİ DİsİPLİNİNİN GELİşİMİ ÜZERİNE DÜŞÜNCELER

SİSTEMLERİ DİsİPLİNİNİN GELİşİMİ ÜZERİNE DÜŞÜNCELER TÜRKİYE.DE YÖNETİM BİLİşİM SİSTEMLERİ DİsİPLİNİNİN GELİşİMİ ÜZERİNE DÜŞÜNCELER Türksel KAYA BENSGHİR* Özet:. Yönetim Bilişim Sistemleri (fbs), eklektik bir yapıya sahip, diğer pek çok disiplinlerin kesişme

Detaylı

Doç. Dr. Berat Bir, Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Göztepe, beratbir@marmara.edu.tr

Doç. Dr. Berat Bir, Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Göztepe, beratbir@marmara.edu.tr Türkiye deki Üniversitelerde Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümlerinin, Özelde Marmara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Eğitim Programlarının Genel Değerlendirilmesi ve Durum Analizi Doç. Dr. Berat

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENİ YETİŞTİRME PROGRAMLARININ ÖRNEK ÜLKELER KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ (Türkiye, Japonya, Amerika ve İngiltere Örnekleri)

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENİ YETİŞTİRME PROGRAMLARININ ÖRNEK ÜLKELER KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ (Türkiye, Japonya, Amerika ve İngiltere Örnekleri) FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENİ YETİŞTİRME PROGRAMLARININ ÖRNEK ÜLKELER KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ (Türkiye, Japonya, Amerika ve İngiltere Örnekleri) Gürsoy MERİÇ 1 Ramazan TEZCAN 1 Çanakkale 18 Mart Üniversitesi

Detaylı

Internet Based Distance Education and Departments of Information and Records Management

Internet Based Distance Education and Departments of Information and Records Management Internet Tabanlı Uzaktan Eğitim ve Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümleri Internet Based Distance Education and Departments of Information and Records Management Hüseyin Odabaş * Öz: Internet ve bilgisayar

Detaylı

Osman UZUN*, Pınar GĐRTĐ GÜLTEKĐN*

Osman UZUN*, Pınar GĐRTĐ GÜLTEKĐN* Peyzaj Mimarlığı 4. Kongresi 21-24 Ekim 2010 Kuşadası TÜRKĐYE DE LĐSANSÜSTÜ PEYZAJ MĐMARLIĞI EĞĐTĐMĐ VE ÇALIŞMA KONULARI Osman UZUN*, Pınar GĐRTĐ GÜLTEKĐN* *Düzce Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü

Detaylı

Bologna Sürecinin Muhasebe Eğitimine Etkisi: Üniversitelerin İşletme Bölümlerinin Ders Programları Üzerine Bir İnceleme Serkan TERZİ

Bologna Sürecinin Muhasebe Eğitimine Etkisi: Üniversitelerin İşletme Bölümlerinin Ders Programları Üzerine Bir İnceleme Serkan TERZİ Muhasebe ve Finansman Dergisi Temmuz/2013 Bologna Sürecinin Muhasebe Eğitimine Etkisi: Üniversitelerin İşletme Bölümlerinin Ders Programları Üzerine Bir İnceleme Serkan TERZİ ÖZET İlker KIYMETLİ ŞEN Bilal

Detaylı

PRODUCTION AND COST ACCOUNTING FUNCTION INTERACTION EXPECTATIONS FROM THE COST ACCOUNTING EDUCATION: EDUCATION MODEL APPLICATION PROPOSAL

PRODUCTION AND COST ACCOUNTING FUNCTION INTERACTION EXPECTATIONS FROM THE COST ACCOUNTING EDUCATION: EDUCATION MODEL APPLICATION PROPOSAL ÜRETİM İŞLEVİ VE MALİYET MUHASEBESİ ETKİLEŞİMİNDE MALİYET MUHASEBESİ EĞİTİMİNDEN BEKLENTİLER: UYGULAMA EĞİTİMİ MODEL ÖNERİSİ * Öğr. Gör. Dr. Vedat ACAR Atılım Üniversitesi İşletme Fakültesi - İşletme Bölümü

Detaylı

İNTERNET TABANLI UZAKTAN ÖĞRENİM MODELİNİN BİLGİ HİZMETLERİNE YÖNELİK YÜKSEK ÖĞRETİM PROGRAMLARINDA KULLANIMI

İNTERNET TABANLI UZAKTAN ÖĞRENİM MODELİNİN BİLGİ HİZMETLERİNE YÖNELİK YÜKSEK ÖĞRETİM PROGRAMLARINDA KULLANIMI İNTERNET TABANLI UZAKTAN ÖĞRENİM MODELİNİN BİLGİ HİZMETLERİNE YÖNELİK YÜKSEK ÖĞRETİM PROGRAMLARINDA KULLANIMI USE OF INTERNET BASED DISTANCE LEARNING MODEL TOWARDS INFORMATION STUDIES AT HIGHER EDUCATION

Detaylı

İnşaat Mühendisliği. Eğitimi Vizyon Raporu

İnşaat Mühendisliği. Eğitimi Vizyon Raporu İnşaat Mühendisliği Eğitim Kurulu İnşaat Mühendisliği Eğitimi Vizyon Raporu Şubat 2014 İnşaat Mühendisliği Eğitimi Vizyon Raporu nun oluşturulması amacıyla, Türk Mühendis ve Mimarlar Odalar Birliği (TMMOB)

Detaylı

SİGORTACILIK EĞİTİM MERKEZİ TÜRKİYE DE SİGORTACILIK VE AKTÜERYA EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI ÜNİVERSİTELERDE AKTÜERYA LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ RAPORU

SİGORTACILIK EĞİTİM MERKEZİ TÜRKİYE DE SİGORTACILIK VE AKTÜERYA EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI ÜNİVERSİTELERDE AKTÜERYA LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ RAPORU SİGORTACILIK EĞİTİM MERKEZİ TÜRKİYE DE SİGORTACILIK VE AKTÜERYA EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI ÜNİVERSİTELERDE AKTÜERYA LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ RAPORU TÜRKİYE DE SİGORTACILIK VE AKTÜERYA EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI BEŞİNCİ ÇALIŞMA

Detaylı

T.C. Sakarya Üniversitesi Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi Bilişim Sistemleri Mühendisliği Bölümü

T.C. Sakarya Üniversitesi Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi Bilişim Sistemleri Mühendisliği Bölümü T.C. Sakarya Üniversitesi Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi Bilişim Sistemleri Mühendisliği Bölümü Bölüm Başkanı Prof. Dr. İsmail Hakkı Cedimoğlu Düzenleyen Yrd. Doç. Dr. Mustafa Cemil Karacadağ

Detaylı

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ (CBS) ÇALIŞTAYI SONUÇ RAPORU

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ (CBS) ÇALIŞTAYI SONUÇ RAPORU Coğrafyacılar Derneği ve Ege Üniversitesi, Coğrafya Bölümü COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ (CBS) ÇALIŞTAYI SONUÇ RAPORU Editörler : Prof. Dr. Yılmaz Arı Prof. Dr. Hüseyin Turoğlu Doç. Dr. Kirami Ölgen BALIKESİR,

Detaylı

TÜRKİYE DE MUHASEBE DENETİMİ: GEÇMİŞTEN GELECEĞE * FINANCIAL AUDITING IN TURKEY: HISTORICAL CONTEXT AND EXPECTATIONS

TÜRKİYE DE MUHASEBE DENETİMİ: GEÇMİŞTEN GELECEĞE * FINANCIAL AUDITING IN TURKEY: HISTORICAL CONTEXT AND EXPECTATIONS TÜRKİYE DE MUHASEBE DENETİMİ: GEÇMİŞTEN GELECEĞE * FINANCIAL AUDITING IN TURKEY: HISTORICAL CONTEXT AND EXPECTATIONS Doç.Dr. Şaban UZAY ** Yrd.Doç.Dr. Ahmet TANÇ *** SMMM Mehmet ERCİYES Muhasebe, finansal

Detaylı

TODAİE Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü 2008-2012 STRATEJİK PLANI

TODAİE Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü 2008-2012 STRATEJİK PLANI TODAİE Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü - STRATEJİK PLANI SUNUŞ Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE), Türkiye de kamu yönetiminin hem disiplin hem de uygulama olarak gelişmesine

Detaylı

EYTPE Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans Programlarında Açılan Derslerin Karşılaştırmalı Analizi

EYTPE Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans Programlarında Açılan Derslerin Karşılaştırmalı Analizi Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 15, Sayı 1, Nisan 2014, Sayfa 15-34 EYTPE Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans Programlarında Açılan Derslerin Karşılaştırmalı Analizi İbrahim

Detaylı

2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 24 YILI İDARE FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ŞUBAT 25 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU İÇİNDEKİLER I-GENEL BİLGİLER Sayfa A-Misyon ve Vizyon 4 B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar 5 C-İdare

Detaylı

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK EĞİTİMİ ÜZERİNE *

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK EĞİTİMİ ÜZERİNE * MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK EĞİTİMİ ÜZERİNE * HalilERKAYA** ÖZET Teknolojik gelişmesine paralel olarak yükseköğretime bakış açısı ve beklentiler değişmekte; öğretimin kalitesinin arttırılmasına, akreditasyon

Detaylı

Bir Disiplin Olarak Belge Yönetimi Records Management As a Discipline

Bir Disiplin Olarak Belge Yönetimi Records Management As a Discipline Özdemirci, Fahrettin. Bir Disiplin Olarak Belge Yönetim=Records Management As a Discipline, Kütüphaneciliğin Destanı Uluslar arası Sempozyumu 21-24 Ekim 2004, Ankara: (Bildiriler) = The Saga Of Librarianship

Detaylı

Türkiye de Fen Bilimleri Eğitimi Alanındaki Program Geliştirme Çalışmalarına Genel Bir Bakış

Türkiye de Fen Bilimleri Eğitimi Alanındaki Program Geliştirme Çalışmalarına Genel Bir Bakış GÜ, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 24, Sayı2 (2004) 183-202 Türkiye de Fen Bilimleri Eğitimi Alanındaki Program Geliştirme Çalışmalarına Genel Bir Bakış A General Look at the Science Curriculum Development

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM POLİTİKALARI VE TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ NE ETKİLERİ

AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM POLİTİKALARI VE TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ NE ETKİLERİ Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi. Aralık 2011, Cilt:VIII, Sayı:I, 87 109 http://efdergi.yyu.edu.tr 87 AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM POLİTİKALARI VE TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ NE ETKİLERİ Prof. Dr. Mustafa

Detaylı

E-Üniversite ye Yolculuk

E-Üniversite ye Yolculuk E-Üniversite ye Yolculuk Zümrüt Ecevit Satı 1, Elif Kartal Karataş 2, Zeki Özen 2, Fatma Önay Koçoğlu 2, Çiğdem Erol 2 1 İstanbul Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, İstanbul 2 İstanbulÜniversitesi,

Detaylı

Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (2013) Özel Sayı, 213-230

Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (2013) Özel Sayı, 213-230 Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (2013) Özel Sayı, 213-230 Türkiye, Avusturya ve Almanya Öğretmen Yetiştirme Sistemlerinin İncelenmesi Sinem SÖZEN Ayşegül ÇABUK Özet Türkiye de daha önce uygulanmamış

Detaylı

Belge Yönetiminin Değişen Yüzü: Standartlaşma Çalışmaları ve Uluslararası Uygulamalar

Belge Yönetiminin Değişen Yüzü: Standartlaşma Çalışmaları ve Uluslararası Uygulamalar Bilgi Dünyası 2007, 8(2): 230-279 Belge Yönetiminin Değişen Yüzü: Standartlaşma Çalışmaları ve Uluslararası Uygulamalar Change in the Task of Records Management: Standardization Studies and International

Detaylı

İNTERNET KULLANIMININ VERGİ İ GELİRLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

İNTERNET KULLANIMININ VERGİ İ GELİRLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ 1 T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE ANABİLİM DALI MLY-YL-2014-0005 İNTERNET KULLANIMININ VERGİ İ GELİRLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ HAZIRLAYAN Ersoy KİRLİ TEZ DANIŞMANI

Detaylı

TÜRKİYE DE KOBİ LERE YÖNELİK AR-GE DESTEKLERİ

TÜRKİYE DE KOBİ LERE YÖNELİK AR-GE DESTEKLERİ Akdeniz Üniversitesi Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi Y.2011, C.3, S.2, s.56-71 Akdeniz University International Journal of Alanya Faculty of Busıness Y.2011, Vol.3, No.2, pp.56-71 TÜRKİYE

Detaylı

EĞİTİMDE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI PERFORMANS GÖSTERGELERİ, ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ VE ÖZ-YETERLİK ALGILARININ İNCELENMESİ

EĞİTİMDE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI PERFORMANS GÖSTERGELERİ, ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ VE ÖZ-YETERLİK ALGILARININ İNCELENMESİ EĞİTİMDE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI PERFORMANS GÖSTERGELERİ, ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ VE ÖZ-YETERLİK ALGILARININ İNCELENMESİ INVESTIGATION OF THE PERFORMANCE INDICATORS ON INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES

Detaylı

Kütüphanecilikte Sürekli Eğitim Uygulamaları ve Koç Üniversitesi Suna Kıraç Kütüphanesi Örneği

Kütüphanecilikte Sürekli Eğitim Uygulamaları ve Koç Üniversitesi Suna Kıraç Kütüphanesi Örneği Kütüphanecilikte Sürekli Eğitim Uygulamaları ve Koç Üniversitesi Suna Kıraç Kütüphanesi Örneği İlkay HOLT * ve Duygu KIZILASLAN ** Öz: Enformasyon çağını yaşadığımız bu yıllarda, bireyler formal eğitimin

Detaylı

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI Dokuzuncu Kalkınma Planı (2007 2013) Yüksek Öğretim Özel İhtisas Komisyonu Raporu

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI Dokuzuncu Kalkınma Planı (2007 2013) Yüksek Öğretim Özel İhtisas Komisyonu Raporu DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI Dokuzuncu Kalkınma Planı (2007 2013) Yüksek Öğretim Özel İhtisas Komisyonu Raporu 1 TABLOLAR VE ŞEKİLLER LİSTESİ... 4 I.GİRİŞ... 6 II. DURUM ANALİZİ... 8 II.1. DÜNYADA

Detaylı