1 OCAK 30 EYLÜL 2004 HESAP DÖNEM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1 OCAK 30 EYLÜL 2004 HESAP DÖNEM"

Transkript

1 (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL) nın tarihindeki alım ve satım gücü cinsinden olarak gösterilmiştir) 1. İşletmenin fiili faaliyet konusu Egeplast Ege Plastik Ticaret ve Sanayii A.Ş. ("Şirket") nin fiili faaliyet konusu ilk maddesi PVC ve polietilen olan her çeşit plastik boru, ek parçalar ve yedek parçaları üretimi ve satışını gerçekleştirmektir. 2. Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortaklar Hissedar Pay oranı (%) Pay tutarı Mazhar Zorlu Holding A.Ş. 47, Ege Yıldız Plastik Paz.Tic.San A.Ş. 10, Diğer 42, , Enflasyon Düzeltme Etkisi 30,144,359 40,909, Sermayeyi temsil eden hisse senetlerine tanınan imtiyazlar tarihi itibariyle A grubu hisse sahipleri Yönetim Kurulu nda %50 nin bir oy üzerinde temsil edilmek suretiyle yönetim imtiyazına sahiptir. 4. Kayıtlı sermayeli ortaklıklarda kayıtlı sermaye tutarı milyon TL. 5. Dönem içinde yapılan sermaye artırımları ve kaynakları 6. Dönem içinde ihraç edilen hisse senedi dışındaki menkul kıymetler 7. Dönem içinde itfa edilen borçlanmayı temsil eden menkul kıymetler 1/18

2 (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL) nın tarihindeki alım ve satım gücü cinsinden olarak gösterilmiştir) 8. Cari dönemde duran varlık hareketleri a) Satın alınan, imal veya inşa edilen maddi duran varlıkların maliyeti: 372,176 milyon TL. b) Satılan veya hurdaya ayrılan maddi duran varlık maliyeti : 2,807,860 milyon TL. c) Cari dönemde ortaya çıkan yeniden değerleme artışları enflasyon muhasebesi düzeltmeleri ile ekli mali tablolarda iptal edilmiştir. d) Yapılmakta olan yatırımların niteliği, toplam tutarı, başlangıç ve bitiş tarihi ve tamamlanma derecesi: Yatırımın Niteliği Harcama Tutarı Yatırım Tutarı Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Tamamlanma Derecesi (%) Egesökteks bina maliyeti 4,161,498 - Ocak (-*) 4,161,498 * Sözkonusu yatırım teşviksiz yatırım olduğundan yatırımın toplam tutarı bilinmemektedir. 9. Cari ve gelecek dönemlerde yararlanılacak yatırım indirimi Cari dönemde yararlanılan yatırım indirimi 1,414,646 milyon TL dir. Gelecek dönemlerde yararlanılması muhtemel yatırım indirimi toplam tutarı ise 13,176,284 milyon TL dir. 10. İşletmenin ortaklar, iştirakler ve bağlı ortaklıklar ile olan alacak borç ilişkisi Borçlar Ticari Ticari Olmayan Alacaklar Ticari Ticari Olmayan İştirakler ,282,879 Bağlı ortaklıklar Ortaklar 6, , ,139 6, ,148 14,149,018 2/18

3 (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL) nın tarihindeki alım ve satım gücü cinsinden olarak gösterilmiştir) 11. Stoklar ve diğer bilanço kalemlerinde uygulanan değerleme, envanter ve amortisman ayırma yöntemleri, bunlarda ve diğer muhasebe politikalarında önceki dönemlere göre yapılan değişiklikler, bu değişikliklerin parasal etkileri ve Şirket in sürekliliği ile dönemsellik varsayımlarını değiştirecek muhtemel gelişmeler ve bunların gerekçeleri a) Mali Tabloların Hazırlanma Esasları Sermaye Piyasası Kurulu ( SPK ), XI/1 sayılı tebliğ ve bu tebliğe değişiklik ve eklemeler yapan diğer tebliğleriyle, Sermaye Piyasası Kanunu na tabi ortaklıklar ve aracı kurumlar tarafından mali tablo ve raporların hazırlanıp sunulmasına ilişkin ilke ve kurallarını belirlemiştir. Bununla beraber, Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri XI, No:20 sayılı Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Mali Tabloların Düzeltilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ ( Enflasyon Tebliği ) ve Seri XI, No:21 sayılı Sermaye Piyasasında Konsolide Mali Tablolara ve İştiraklerin Muhasebeleştirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ ( Konsolidasyon Tebliği ) 1 Ocak 2003 tarihinden sonra sona eren yıllık ve bundan sonra gelecek ilk ara mali tablolardan geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir. Bütün bu ilke ve kurallar bundan sonra SPK tarafından yayımlanan genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri olarak anılacaktır. Şirket, Enflasyon ve Konsolidasyon Tebliğlerini ilk defa 1 Ocak - 31 Aralık 2003 hesap dönemine ait mali tabloları için ve bu mali tabloların açılış bakiyelerini oluşturan 31 Aralık 2002 tarihi itibariyle uygulamıştır. Bunun sonucu olarak 30 Eylül 2003 dönemine ilişkin konsolide bilanço, gelir tablosu ve ilgili dipnotları hazırlanmamış ve dolayısıyla tarihinde sona eren döneme ait konsolide bilanço, gelir tablosu ve ilgili dipnotları karşılaştırmalı olarak sunulmamıştır. Enflasyon düzeltmesi : Ekte sunulan mali tablolar SPK nın Seri: XI No: 20 sayılı tebliğinin (Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Mali Tabloların Düzeltilmesine İlişkin Usul ve Esasları Hakkındaki Tebliği) öngördüğü Türk Lirası nın satın alma gücündeki değişimi yansıtmak üzere yapılan düzeltmeleri içermektedir. SPK Seri: XI No: 20 sayılı tebliğ, yüksek enflasyon dönemlerinde hazırlanan mali tabloların bilanço tarihindeki paranın satın alma gücüyle gösterilmesini ve toptan eşya fiyat endeksinin kullanılarak daha önceki dönemlere tekabül eden bakiyelerin de aynı birimden gösterilmesini öngörmektedir. Seri: XI No: 20 sayılı tebliğin uygulanmasını gerektiren durumlardan biri, üç yıllık kümülatif enflasyon oranının %100 veya üzerinde olmasıdır. Türkiye de Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından yayımlanan Toptan Eşya Fiyat Endeksi baz alındığında söz konusu kümülatif oran tarihi itibariyle sona eren üç yıllık dönem için %112 dir. Bu tebliğin uygulanmasını öngören bir diğer sebep ise ilgili dönemin bilanço tarihindeki fiyat endeksi rakamının, hesap döneminin başına göre %10 veya daha fazla bir oranda artması halinde, içinde bulunulan hesap döneminde yüksek enflasyon döneminin başlamasıdır. Enflasyona göre yapılan düzeltmeler, Devlet İstatistik Enstitüsü (DİE) tarafından yayımlanan toptan eşya fiyat endeksi kullanılarak bulunan katsayılar esas alınarak hesaplanmıştır (1994 endeksi: 100). Ekte sunulan 30 Eylül 2004 tarihi itibariyle mali tabloların düzeltilmesinde kullanılan söz konusu endeks ve katsayılar aşağıda belirtilmiştir: Tarih Endeks Katsayı 31 Aralık , Aralık , Aralık , ,069,7 1,0000 3/18

4 (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL) nın tarihindeki alım ve satım gücü cinsinden olarak gösterilmiştir) 11. (DEVAMI) Sermaye Piyasası Kurulu Seri: XI No: 20 sayılı tebliğ e ilişkin düzeltmeler aşağıda belirtilen yöntemler uygulanarak ilişikteki mali tablolara yansıtılmıştır. Bilanço tarihindeki cari değerlerle ifade edilmemiş olan bilanço kalemleri toptan eşya fiyat endeksi (TEFE) kullanılmak suretiyle bilanço tarihindeki parasal değerlere taşınmıştır. Buna ek olarak, önceki dönemlerle ilgili bakiyelerin de genel fiyat endeksi uygulanarak aynı parasal birimi ifade etmesi sağlanmıştır. Parasal aktif ve pasif kalemler, bilanço tarihinde geçerli parasal birim ile gösterildiklerinden yeniden düzeltilmemiştir. Parasal kalemler, elde tutulan nakitleri ve nakit olarak alacakları veya nakit olarak ödenecek borçları ifade etmektedir. Parasal olmayan aktif ve pasif kalemler, bilanço tarihine kadar oluşan toptan eşya fiyat endeksi ile çarpılmak suretiyle düzeltme işlemine tabi tutulmuştur. Dolayısıyla, sabit kıymetler, finansal duran varlıklar ve benzeri parasal olmayan varlıklar alım tarihlerinden itibaren, piyasa rayicini aşmamak kaydıyla, bilanço tarihine dek endekslenmeye tabi tutulmuştur. Birikmiş amortismanlar da endekslenmiş tutarlar üzerinden faydalı ömür süreleri kullanılarak yeniden hesaplanmıştır. Sermayenin düzeltilmesinde sermaye artırımının tescil tarihi veya sermaye artırımına mahsuben ödenen tutarların tahsil tarihi dikkate alınmıştır. Emisyon primlerinin düzeltilmesinde ise tahsil tarihleri dikkate alınmıştır. Diğer özsermaye kalemleri ise oluştukları şekilde veya özsermayedeki artış tarihleri esas alınmak suretiyle düzeltme işlemine tabi tutulmuştur. Tüm gelir tablosu kalemleri paranın bilanço günündeki satın alma gücü cinsinden ifade edilmek amacıyla, gelir ve giderlerin tahakkuk ettiği tarihler esas alınarak düzeltme işlemine tabi tutulur ancak parasal olmayan bilanço kalemlerinin düzeltilmesine bağlı amortisman, sabit kıymet satış karı / (zararı) gibi özellik taşıyan gelir tablosu kalemlerine ilişkin Seri: XI No: 20 sayılı tebliğ ile getirilen hükümler saklıdır. Vadeli alım ve satımlar: Türk Lirası üzerinden vadeli olarak alımların ve satımların içerdiği enflasyon payı, alım-satım tarihi itibariyla ilgili borç veya alacağın vadesine mütenasip vadelerde devlet iç borçlanma senetleri için İstanbul Menkul Kıymetler Borsası nda oluşan faiz hadleri kullanılarak düzeltme işlemine tabi tutulmuştur. Parasal kazanç ve kayıp; enflasyon etkisi sonucunda ve parasal olmayan varlıkların, özkaynakların ve gelir tablosu kalemlerinin enflasyona göre düzeltilmesinden kaynaklanan farklardan oluşmaktadır. Düzeltmeler sonucunda oluşan bütün parasal kazanç ve kayıplar, gelir tablosunda gösterilmiştir. Konsolidasyon Şirket in konsolide mali tablolarına dahil edilen bağlı ortaklıkların ünvanları, sermayesi ve sermayeleri içinde ana ortaklık ile diğer bağlı ortaklıkların sahip oldukları paylar aşağıdaki gibidir; 4/18

5 (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL) nın tarihindeki alım ve satım gücü cinsinden olarak gösterilmiştir) 11. (DEVAMI) Nominal Ana ortaklığın Ana ortaklığın Ana Ortaklık Sermaye doğrudan dolaylı dışı Bağlı Ortaklıklar payı (%) payı (%) pay (%) Ege Yıldız Plastik Paz. Tic. San. A.Ş Ege Pamtur Tekstil San.Tic. A.Ş Rom EgePlast S.A. 177, Konsolide mali tabloların hazırlanmasında aşağıdaki prensipler uygulanmıştır: Şirket ile bağlı ortaklıkların ( Grup ) ödenmiş sermayesi ve satın alma tarihindeki özsermayeleri dışındaki bilanço kalemleri toplanmış ve yapılan toplama işleminde, konsolidasyon yöntemine tabi ortaklıkların birbirlerinden olan alacak ve borçları karşılıklı indirilmiştir. Konsolide bilançonun ödenmiş/çıkarılmış sermayesi ilke olarak ana ortaklığın ödenmiş/ çıkarılmış sermayesidir; konsolide bilançoda bağlı ortaklıkların ödenmiş/ çıkarılmış sermayesi yer almamıştır. Konsolidasyon kapsamındaki bağlı ortaklıkların ödenmiş/ çıkarılmış sermaye dahil bütün özsermaye grubu kalemlerinden, ana ortaklık ve bağlı ortaklıklar dışı paylara isabet eden tutarlar indirilmiş ve konsolide bilançonun özsermaye hesap grubundan önce Ana Ortaklık Dışı Özsermaye hesap grubu adıyla gösterilmiştir. Ana ortaklık ile bağlı ortaklıkların gelir tablosu kalemleri ayrı ayrı toplanıp, yapılan toplama işleminde konsolidasyon yöntemine tabi ortaklıkların birbirinden yapmış oldukları mal ve hizmet satışları, toplam satış tutarlarından ve satılan mal maliyetinden indirilmiştir. Konsolidasyon yöntemine tabi ortaklıkların birbirleriyle olan işlemleri nedeniyle oluşmuş gelir ve gider kalemleri ilgili hesaplara karşılıklı mahsup edilmiştir. Konsolidasyon kapsamındaki bağlı ortaklıkların net dönem kar veya zararlarından konsolidasyon yöntemine tabi ortaklıklar dışındaki paylara isabet eden kısım, net konsolide kar hesabından önce Ana Ortaklık Dışı Kar-Zarar hesap grubu adıyla indirim olarak gösterilmiştir. b) Stoklar Stokların değerlendirilmesinde elde etme maliyeti veya net gerçekleşebilir değerin düşük olanı esas alınmıştır. Şirket in, stok maliyeti belirleme yöntemi, tüm stoklar için (verilen sipariş avansları ve diğer stoklar hariç) hareketli ağırlıklı ortalama maliyet yöntemidir. Maliyet muhasebe sistemi olarak safha maliyeti uygulanmaktadır. c) Alacak ve Borçlar Ticari alacaklar ve borçlar, kayıtlı değerleri ile gösterilmektedir. Vadeli alım ve satımlar nedeniyle, Türk Lirası alacaklar ve borçlar ilgili sözleşmelerde belirlenen bir faiz oranı bulunmaması nedeniyle bilanço tarihi itibariyle borç ve alacağın vadesine uygun vadelerde devlet iç borçlanma senetleri faiz oranları kullanılarak düzeltme işlemine tabi tutulmuştur. 5/18

6 (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL) nın tarihindeki alım ve satım gücü cinsinden olarak gösterilmiştir) 11. (DEVAMI) Yabancı para bazındaki senetsiz ticari alacaklar ve borçlar, ilgili sözleşmelerde belirlenen bir faiz oranı bulunmaması nedeniyle Libor oranı kullanılarak düzeltme işlemine tabi tutulmuştur. Ticari alacaklar ve borçların düzeltme işlemleri ile ilgili kayıtlar bilançoda alacak ve borç reeskontu olarak gösterilmiş, gelir tablosunda ise satış, satışların maliyeti ve stoklar hesaplarıyla ilişkilendirilmiştir. Vadeli çek ve senet rakamlarının içerdiği enflasyon payları, ilgili sözleşmelerde belirlenen bir faiz oranı bulunmaması nedeniyle %42 resmi reeskont oranı kullanılarak düzeltme işlemine tabi tutulmuştur. Vadeli çek ve senet düzeltme işlemleri ile ilgili kayıtlar bilançoda alacak ve borç reeskontu olarak gösterilmiş, gelir tablosunda ise reeskont geliri ve gideri hesaplarıyla ilişkilendirilmiştir. d) Şüpheli Alacaklar Karşılığı Şüpheli alacaklar, ödeme süresi geçmiş ve bu nedenle vadesi birkaç defa uzatılmış veya protesto edilmiş, yazı ile birden daha fazla sayıda talep edilmiş ya da dava veya icra safhasına aktarılmış üçüncü kişilerden olan senetli ve senetsiz alacakları kapsamaktadır ve tamamına karşılık ayrılmaktadır. e) Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıklar Amortismana tabi maddi duran varlıklar, elde etme tarihi ve/veya imal ve maliyet unsurlarının aktife ilk giriş tarihleri dikkate alınarak enflasyon katsayısıyla düzeltilmesi suretiyle gösterilmektedir. Amortisman bütün maddi duran varlıklar için düzeltilmiş tutarları üzerinden Normal amortisman yöntemi kullanılarak kıst bazında hesaplanmıştır. Maddi duran varlıkların ekonomik ömürleri dikkate alınarak saptanan ve uygulanan, amortisman oranları aşağıda belirtilmiştir. Oran % Yerüstü ve yeraltı düzenleri 6 Binalar 2-4 Makina, tesis ve cihazlar Taşıt araç ve gereçleri 20 Döşeme ve demirbaşlar Haklar 20 Özel maliyetler 20 f) Finansal Duran Varlıklar İştirakler ve diğer finansal duran varlıklar nakit karşılığında alınan hisse senetleri elde etme maliyetleriyle, ilgili kuruluşların içsel kaynaklardan yaptıkları sermaye artırımlarından edinilen bedelsiz hisse senetleri ise nominal değerleriyle yansıtılmaktadır. İlişikteki mali tablolar açısından Şirket'in doğrudan %50 den fazla paya sahip olduğu kuruluşlar bağlı ortaklıklar, %20 ile %50 arasında paya sahip olduğu kuruluşlar iştirakler, %20 dan az paya sahip olunan kuruluşlar ise diğer finansal duran varlıklar olarak tanımlanmıştır (bakınız bilanço dipnotu 22/d). 6/18

7 (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL) nın tarihindeki alım ve satım gücü cinsinden olarak gösterilmiştir) 11. (DEVAMI) g) Teşvik ve Sübvansiyonlar Cari dönemde elde edilen ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ( TCMB ) tarafından ödemesi yapılan fuar ve sergi katılım destekleme primi geliri maddi duran varlık edinimi ile ilgili olmadığından gelir kaydedilmiştir. h) Yabancı Para Varlık ve Yükümlülükler Dönem içerisinde yabancı para cinsinden gerçekleşen işlemler, işlem tarihinde geçerli kurlar esas alınarak Türk lirasına çevrilmiştir. Bilançoda yer alan yabancı para cinsinden varlıklar dönem sonu TCMB döviz alış kuru, yükümlülükler ise dönem sonu TCMB döviz satış kuru esas alınarak Türk lirasına çevrilmiştir (bilanço dipnotu 30). Yabancı para cinsinden işlem ve bilanço kalemlerinin Türk lirasına çevrilmesinden doğan kur farkı gelir ve giderleri cari dönem karının belirlenmesinde hesaba alınmıştır. ı) Kıdem Tazminatı Yürürlükte olan iş kanunu, Şirket te bir yılını doldurmuş olan her personele sebepsiz olarak işten çıkarma, emekliliğe hak kazanma, askere çağrılma veya ölüm hallerinde kıdem tazminatı ödemeyi öngörür. Ödenecek tazminat her hizmet yılı için bir aylık maaş tutarıdır ve tarihi itibariyle kıdem tazminatı tavanı milyon TL dir. i) Gelir ve Gider Tahakkukları Dönem gelir ve giderleri tahakkuk esasına göre muhasebeleştirilmiştir. j) Diğer Bilanço Kalemleri Diğer bilanço kalemleri esas olarak kayıtlı değerleriyle yansıtılmıştır. 12. Bilanço tarihinden sonra ortaya çıkan ve açıklamayı gerektiren hususlara ilişkin bilgi 13. Şarta bağlı zararlar ve her türlü şarta bağlı kazançlara ilişkin bilgi Şirket in muhtelif kişi ve kurumlara karşı açtığı dava ve takip tutarı 6,994,771 milyon TL, 92,493 ABD$ ve 548,816 EUR dur. 14. İşletmenin gayri safi kar oranları üzerinde önemli ölçüde etkide bulunan muhasebe tahminlerinde değişikliklere ilişkin bilgi ve bunların parasal etkileri 15. Aktif değerler üzerinde mevcut bulunan toplam ipotek veya teminat tutarları Şirket in gayrimenkulleri üzerinde 72,420,092 milyon TL, ABD$ ve EUR tutarlarında çeşitli derecelerden ipotekler mevcuttur. 7/18

8 (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL) nın tarihindeki alım ve satım gücü cinsinden olarak gösterilmiştir) 16. Aktif değerlerin toplam sigorta tutarları Stoklar ve maddi duran varlıklara ilişkin toplam sigorta tutarı 54,796,847 milyon TL dir. 17. Alacaklar için alınmış olan ipotek ve diğer teminatların toplam tutarı Alınan Teminat Mektubu Alınan Teminat Çekleri Alınan Teminat Senetleri Alınan İpotekler 75, ,900 4,839,933 3,008,677 ABD$ 0 5,541 1,000,000 EUR 0 40,000 *548,816 Toplam 75, ,441 6,388,749 3,008,677 * FFR = EUR dur. 18. Pasifte yer almayan taahhütlerin toplam tutarı Şirket çeşitli gümrüklere ve satıcılara 1.717,676, ABD$ ve EUR tutarında teminat mektubu vermiştir. 19. Bankalardaki mevduatın bloke olanına ilişkin tutarlar 7,368 milyon TL. 20. Bilançoda maliyet bedeli üzerinden gösterilmiş menkul kıymetlerin ve finansal duran varlıkların borsa rayiçlerine göre, borsa rayiçleri üzerinden gösterilmiş menkul kıymetlerin ve finansal duran varlıkların maliyet bedellerine göre değerlerini gösteren bilgi Menkul Kıymetler Finansal Duran Varlıklar Maliyet Bedeli İşlem Gördüğü Borsa Borsa Rayici Kipa 17 İMKB 18 Genel Toplam ,000 adet Kipa Hissesi 18 milyon TL tutarındadır. 21. Menkul kıymetler ve bağlı menkul kıymetler grubu içinde yer alıp işletmenin ortakları, iştirakler ve bağlı ortaklıklar tarafından çıkarılmış bulunan menkul kıymet tutarları ve bunları çıkaran ortaklıklar 8/18

9 (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL) nın tarihindeki alım ve satım gücü cinsinden olarak gösterilmiştir) 22. Mali tablolardaki diğer ibaresini taşıyan hesap kalemlerinden dahil olduğu grubun toplam tutarının %20 sini veya bilanço aktif toplamının %5 ini aşan kalemlerin ad ve tutarları a) Menkul Kıymetler grubu içerisinde Diğer Menkul Kıymetler :- B Tipi Fonlar 23,911 b) Diğer Kısa Vadeli Alacaklar grubu içerisinde Kısa Vadeli Diğer Alacaklar :- 23,911 Şüpheli diğer alacaklar 6,117,690 Merpa İmport Export 230,339 Ege Basteks Tic.A.Ş. 108,658 Eximbank 96,735 Egesökteks Tekstil ve San.Tiç.A.Ş. 41,903 Tasfiye Halinde As Boru Plastik San.İşletm.ve Tic.LTD.Şti 75,639 Plastek Plastik Dış.Tic.LTD.şti 53,260 Personelde alacaklar 20,889 İş Avansları 13,302 Personel Avansları 2,988 Diğer 133,424 c) Diğer Dönen Varlıklar :- 6,894,827 Devreden Katma Değer Vergisi ( KDV ) 271,705 Gelecek aylara ait giderler 209,434 Peşin Ödenen Vergi Ve Fonlar 5, ,143 9/18

10 (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL) nın tarihindeki alım ve satım gücü cinsinden olarak gösterilmiştir) 22. (DEVAMI) d) Diğer UzunVadeli Alacaklar grubu içerisinde Uzun Vadeli Diğer Alacaklar :- Güçbirliği Holding A.Ş. * 13,282,879 13,282,879 (*) Halihazırda faaliyetini sürdürmekte olan Güçbirliği Tekstil A.Ş. nin hisselerinin rehin verilmesi nedeniyle Güçbirliği Holding A.Ş. den alacaklara karşılık ayrılmamıştır. e) Finansal Duran Varlıklar grubu içerisinde Diğer Finansal Duran Varlıklar :- Güçbirliği Holding A.Ş. 16,028,059 Güç Yapı Turizm Müh.Gayrimenkul Yat.San.ve Tic. A.Ş. 7,501,077 Merpa Import Export SRL 1,653,234 Güçbirliği Tekstil A.Ş. 176,144 Plant Tarım Tar. Gıda Ürün ve Mak.İmalat San.ve Tic. A.Ş. 139,135 Diğer 24,051 f) Diğer Duran Varlıklar :- 25,521,700 Gelecek yıllara ait giderler 77,489 g) Diğer Kısa Vadeli Borçlar grubu içerisinde Kısa Vadeli Diğer Borçlar :- 77,489 Ege Zorlu Plastik San.Tic.A.Ş. 583,255 Personele Borçlar 231,762 Gelecek aylara ait gelirler 31,714 Diğer 41, ,451 10/18

11 (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL) nın tarihindeki alım ve satım gücü cinsinden olarak gösterilmiştir) 22. (DEVAMI) h)diğer Faaliyetlerden Gelirler ve Karlar grubu içerisinde Faaliyetle İlgili Diğer Gelirler ve Karlar :- 11/18 Kambiyo karları 5,877,323 Reeskont faiz gelirleri 987,279 Menkul kıymet satış karları 10,950 Kira gelirleri 152,866 Diğer 47,877 ı) Faaliyetle İlgili Diğer Giderler ve Zararlar :- 7,076,295 Karşılık giderleri 18,870,951 Reeskont faiz giderleri 549,981 Kambiyo zararları 450,862 Komisyon Gideri 20,528 Kiralanan G.Menkul Gideri 34,963 Diğer 39,331 19,966,616 i) Olağanüstü Gelirler ve Karlar grubu içerisinde Diğer Olağanüstü Gelirler ve Karlar :- Vergi gecikme zammı tahakkuk iptali 853,884 Sabit kıymet satış geliri 71,633 Sigorta hasar tazminat gelirleri 4,980 Diğer 29, ,817 j) Olağanüstü Giderler ve Zararlar grubu içerisinde Diğer Olağanüstü Giderler ve Zararlar :- Matrah arttırım vergileri 23,252 İhtilaflı vergi karşılıkları 40,535 Petkim Kontrat Taahhüt Tazminat Zararı 14,195 Diğer 68 78,050

12 (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL) nın tarihindeki alım ve satım gücü cinsinden olarak gösterilmiştir) 23. Diğer Alacaklar ile Diğer Kısa veya Uzun Vadeli Borçlar hesap kalemi içinde bulunan ve bilanço aktif toplamının yüzde birini aşan, personelden alacaklar ile personele borçlar tutarlarının ayrı ayrı toplamları 24. Ortaklar, iştirakler ve bağlı ortaklıklardan alacaklar nedeniyle ayrılan şüpheli alacak tutarları ve bunların borçluları 25. Vadesi gelmiş bulunan ve henüz vadesi gelmeyen alacaklar için ayrılan şüpheli alacak tutarları Şirket in itibariyle vadesi geldiği halde tahsil edemediği müşterilerinden olan 6,100,791 milyon TL tutarındaki ticari alacağı ve 6,117,690 milyon TL tutarındaki diğer alacakları için şüpheli alacak karşılığı bulunmaktadır. 26. İşletme ile dolaylı sermaye ve yönetim ilişkisine sahip iştirakler ve bağlı ortaklıkların dökümü, iştirakler ve bağlı ortaklıklar hesabında yer alan ortaklıkların isimleri ve iştirak oran ve tutarları, söz konusu ortaklıkların düzenlenen en son mali tablolarında yer alan dönem kârı veya zararı, net dönem kârı veya zararı ile bu mali tabloların ait olduğu dönem, Sermaye Piyasası Kurulu standartlarına göre hazırlanıp hazırlanmadığı bağımsız denetime tabi tutulup tutulmadığı ve bağımsız denetim raporunun olumlu, olumsuz ve şartlı olmak üzere hangi türde düzenlendiği: 27. İştirakler ve bağlı ortaklıklarda içsel kaynaklardan yapılan sermaye artırımı nedeniyle elde edilen bedelsiz hisse senedi tutarları 28. Taşınmazlar üzerinde sahip olunan sınırlı ayni haklar ve değerleri 29. Duran varlıklarda son üç dönemde yapılan yeniden değerleme tutarları SPK'nun XI-20 Tebliği uyarınca, yeniden değerleme değer artışı tutarları, maddi duran varlıkların düzeltme işlemi sırasında, ilgili varlıkların maliyetinden düşülmüştür. 12/18

13 (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL) nın tarihindeki alım ve satım gücü cinsinden olarak gösterilmiştir) 30. Yabancı paralarla temsil edilen ve kur garantisi olmayan alacak ve borçlar ile aktifte mevcut yabancı paraların ayrı ayrı tutarları ve TL na dönüştürülme kurları Varlık Cinsi : Döviz Cinsi Döviz Miktarı Değerleme Kuru (TL) Banka Mevduatı ABD$ 378,288 1,497,696 EUR 98,492 1,845,162 Ticari Alacaklar ABD$ 503,857 1,497,696 EUR 344,827 1,845,162 Alacak Senetleri EUR 3,600,000 1,845,162 Şüpheli Alacaklar ABD$ 866,625 1,497,696 EUR 3,573,364 1,845,162 Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar ABD$ 268,170 1,497,696 Diğer Çeşitli Alacaklar ABD$ 92,842 1,497,696 Verilen Sipariş Avansları * ABD$ 101,380 1,457,690 EUR 11,715 1,824,960 Y.D.Seyahat Avansları ABD$ 4,498 1,497,696 EUR 850 1,845,162 Borç Cinsi : Banka Kredileri ABD$ 42,942,841 1,504,920 Ticari Borçlar ABD$ 10,143 1,504,920 EUR 546,387 1,854,061 Borç Senetleri ABD$ 212,335 1,504,920 Ortaklara Borçlar ABD$ 39,719 1,504,920 Diğer Çeşitli Borçlar ABD$ 3,552 1,497,696 Alınan Sipariş Avansları * ABD$ 151,164 1,505,519 * Tarihi maliyetli mali tablolarda alınan ve verilen sipariş avansları işlem tarihindeki kurlarla dikkate alınmıştır. 13/18

14 (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL) nın tarihindeki alım ve satım gücü cinsinden olarak gösterilmiştir) 31. Ortaklar, iştirakler ve bağlı ortaklıklar lehine verilen garanti, taahhüt, kefalet, avans, ciro gibi yükümlülüklerin tutarı Şirket in iştiraki( Ege Yıldız A.Ş.) lehine verilmiş olan milyon TL, ABD$ ve EUR kefaleti mevcuttur. 32. Kategorileri itibariyle yıl içinde çalışan personelin ortalama sayısı İşçi 335 İdari personel 119 Teknik personel 54 Taşeron işçisi Mali tabloları önemli ölçüde etkileyen ya da mali tabloların açık, yorumlanabilir ve anlaşılabilir olması açısından açıklanması gerekli olan diğer hususlar a) 30 Nisan 2003 tarihinde Egesökteks A.Ş. den Vakıf Gayri Menkul Ekspertiz firmasına yaptırılan değer tespiti tutarı üzerinden cari hesaba mahsuben alınan fabrika binası nın tarihi itibariyle tapu tescil işlemleri tamamlanmamıştır. b) Özsermaye kalemleri oluştukları tarihten bilanço tarihine kadar oluşan genel fiyat endeksi ile çarpılmak suretiyle bilanço tarihindeki değerlere taşınmıştır. Ekli mali tablolarda nominal bedelleri ile gösterilen özsermaye kalemlerinden kaynaklanan enflasyon etkisi Yedekler hesap grubu altında Özsermaye Enflasyon Düzeltme Farkları Hesabında gösterilmiştir. tarihi itibariyle Özsermaye Enflasyon Düzeltme Farkları hesabının detayı ve oluştukları hesaplar aşağıdaki gibidir : 525 Kayıtlı Değer Düzeltilmiş Değer Enflasyon Düzeltmesi Farkı Sermaye 10,765,139 ( * ) 40,909,498 30,144,360 Hisse senedi ihraç primleri 2,452,652 ( ** ) 3,100, ,910 Yasal yedekler 206,989 6,658,401 6,451,413 Olağanüstü yedekler 675,362 21,771,582 21,096,220 Gayrimenkul Satış Karı 405, ,219 (123,165) 58,216,738 ( * ) Ege Yıldız A.Ş. nin anaortaklık olan Egeplast A.Ş. ye iştirak etmesi neticesinde anaortaklık sermayesi içerisinden toplam 5,303,011 milyon TL hazine payı tutarı düşülmüştür. Bu tutarın ödenmiş sermayeye isabet den kısmı olan 4,543,089 milyon TL özsermaye düzeltme farkından düşülmüştür.sermaye düzeltme farkı da 45,452,587 milyon TL den 40,909,498 milyon TL ye düşmüştür. 14/18

15 (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL) nın tarihindeki alım ve satım gücü cinsinden olarak gösterilmiştir) 33. (DEVAMI) ( ** ) Ege Yıldız A.Ş. nin anaortaklık olan Egeplast A.Ş. ye iştirak etmesi neticesinde anaortaklıktan 1,000 TL nominal bedelli hisseyi 1,500 TL ye almasından dolayı ana ortaklık içerisindeki hisse senedi ihraç primlerinden 759,922 milyon TL hazine payı tutarı düşülmüştür. Bu tutar kayıtlı sermayeden değil, özsermaye düzeltme farkından (hisse senedi ihraç primi düzeltme farkından) düşülmüştür. Hisse senedi ihraç primleri 3,860,484 milyon TL den 3,100,562 milyon TL ye düşmüştür. c) Gelir tablosunda düzeltme işlemine tabi tutulan kur farkı gelirlerinin ve kur farkı giderlerinin gelir tablosundaki hesaplar bazında dökümü aşağıdaki gibidir: Diğer faaliyetlerden gelirler ve karlar 5,877,323 Diğer faaliyetlerinden giderler ve zararlar (450,862) Kur farkı geliri, net 5,426,461 Yukarıda dökümü verilen kur farkı gelirlerinin ve kur farkı giderlerinin mali tablolarda net parasal pozisyon karına dahil olması durumunda, net parasal pozisyon karı 11,254,532 milyon TL kar olmaktadır. d) Şirket, 30 Haziran 2004 denetimi sırasında yapılan incelemede ortaya çıkan 2003/12 düzeltmelerinin 2004/09 satın alma cinsinden yeniden düzenlenerek; sabit kıymet düzeltmesinden 302,824 milyon TL, stokların düzeltmesinden 10,260 milyon TL, alınan avanslar hesabının düzeltmesinden 1,368,100 milyon TL olmak üzere toplam 1,681,184 milyon TL olumlu, finansal duran varlıklar hesabının düzeltmesinden 3,297,034 milyon TL, peşin ödenen giderler hesabının düzeltmesinden 830 milyon TL, özsermaye düzeltmesinden 4,144,249 milyon TL olmak üzere toplam 7,442,113 milyon TL olumsuz fark tesbit etmiştir. Farkların geçmiş yıl karlarına net etkisi olumsuz yönde 5,760,929 milyon TL olmuştur. 34. Yukarıdaki maddelerde yer almayıp işletme için belli bir öneme sahip olan muhasebe politikaları 15/18

16 GELİR TABLOSU DİPNOTLARI (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL) nın tarihindeki alım ve satım gücü cinsinden olarak gösterilmiştir) 1. Dönemin tüm amortisman giderleri ile itfa ve tükenme payları A) Amortisman giderleri 3,654,871 Aa) Normal amortisman giderleri 3,604,983 Ab) Yeniden değerlemeden doğan amortisman giderleri - 3,604,983 B) İtfa ve tükenme payları 49, Dönemin reeskont ve karşılık giderleri Bağlı ortaklık değer düşüklüğü karşılığı 13,750,785 Şüpheli alacak karşılığı 5,120,166 Reeskont gideri 549,981 Kıdem tazminatı karşılığı 613, Dönemin tüm finansman giderleri 20,034,418 Doğrudan gider yazılanlar 16,119, Dönemin finansman giderlerinden ortaklar, iştirakler ve bağlı ortaklıklar ile ilgili kısmın tutarı 5. Ortaklar, iştirakler ve bağlı ortaklıklar ile yapılan alış ve satışlar 6. Ortaklar, bağlı ortaklık ve iştiraklerden alınan ve bunlara ödenen faiz, kira ve benzerleri 16,119,028 Ortaklar Hizmet Gideri Kira Geliri Kira Gideri Finans Gideri Finans Geliri Mahzar Zorlu Holding A.Ş 804,939 18,678 2,299 1, ,927 16/18

17 GELİR TABLOSU DİPNOTLARI (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL) nın tarihindeki alım ve satım gücü cinsinden olarak gösterilmiştir) 7. Yönetim kurulu başkan ve üyeleriyle genel müdür, genel koordinatör, genel müdür yardımcıları gibi üst yöneticilere cari dönemde sağlanan ücret ve benzeri menfaatlerin toplam tutarı 574,352 milyon TL dir. 8. Amortisman hesaplama yöntemleri ile bu yöntemlerde yapılan değişikliklerin dönemin amortisman giderlerinde meydana getirdiği artış (+) veya azalış (-) Şirket amortismana tabi maddi duran varlıklarına bilanço dipnotu 11 de belirtilen amortisman yöntemi kullanılarak amortisman ayırmaktadır. Amortisman hesaplama yöntemlerinde değişiklik yoktur. 9. Stok maliyeti hesaplama sistemleri ve yöntemleri Stok maliyet hesaplama sistemi safha maliyetidir. Stok değerleme yöntemi tüm stoklar için hareketli ağırlıklı ortalamadır. 10. Varsa, tamamen veya kısmen fiili stok sayımı yapılmamasının gerekçeleri Şirket, ara dönemlerde stok sayımını kapsamlı olarak değil, sondaj usulü kısmen yapmaktadır. 11. Yurtiçi ve yurt dışı satışlar hesap kalemi içinde yer alan ürün, hurda, döküntü gibi maddelerin satışları ile hizmet satışlarının ayrı ayrı toplamlarının brüt satışların yüzde yirmisini aşması halinde bu madde ve hizmetlere ilişkin tutarları 12. İşletmenin varsa satışlarıyla ilgili teşvik ve sübvansiyonlar hakkında bilgi 34,033 milyon TL (Bilanço dipnotu 11-g). 13. Önceki döneme ilişkin gelir ve kârlar ile önceki döneme ait gider ve zararların tutarlarını ve kaynaklarını gösteren açıklayıcı not 14. Adi ve imtiyazlı hisse senetleri için ayrı ayrı gösterilmek koşuluyla, hisse başına net dönem kârı ve kâr payı oranları Geçmiş yıl zararları nedeniyle dağıtılabilir kar oluşmamaktadır. 17/18

18 GELİR TABLOSU DİPNOTLARI (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL) nın tarihindeki alım ve satım gücü cinsinden olarak gösterilmiştir) 15. Her bir ana üretim grubu için ayrı ayrı olmak üzere, Şirket in dönem içinde gerçekleştirdiği mal ve hizmet üretim miktarlarındaki değişmeler Ana Üretim Grubu Ölçü birimi 1 Ocak- Üretim miktarı 1 Ocak- 30 Eylül 2003 Üretim miktarı Değişim (%) Ekstrüzyon Kg. 17,743,759 17,454,353 1,66 Enjeksiyon Kg. 2,407,276 2,711,223 (11,21) Kompaund Kg. 20, ,056 Tekstil Adet 267, ,759 (18,74) 16. Her bir ana satış grubu için ayrı ayrı olmak üzere, Şirket in dönem içinde gerçekleştirdiği mal ve hizmet satış miktarlarındaki değişmeler Ana Üretim Grubu Ölçü birimi 1 Ocak- Satış miktarı 1 Ocak- 30 Eylül 2003 Satış miktarı Değişim (%) Ekstrüzyon Kg. 15,166,123 10,065,315 50,68 Konfeksiyon* Kg. 7,198,678 6,824,666 5,48 Enjeksiyon Kg. 958,825 1,308,887 (26,75) Kompaund Kg. 20, ,056 Tekstil Adet 254, ,562 (1,85) * Konfeksiyon satışları ekstrüzyon ve enjeksiyon üretimlerinin konfeksiyona gelip, yeni bir kod ile satışlarının gerçekleşmesinden oluşmaktadır. 18/18

VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.

VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş. Sayfa No: 1 BİLANÇO DİPNOTLARI: 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu : Hazır Giyim eşyaları üretmek ve ticaretini yapmak. 2- Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların : (milyon TL) Adı Pay Oranı

Detaylı

01.01.2003 / 31.03.2003 TARİHLİ DİPNOTLARI

01.01.2003 / 31.03.2003 TARİHLİ DİPNOTLARI BİLANÇO DİPNOTLARI: 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu : Hazır Giyim eşyaları üretmek ve ticaretini yapmak. 2- Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların : (milyon TL) Adı Pay Oranı Pay Tutarı

Detaylı

(The Member firm of CPAA International Worldwide)

(The Member firm of CPAA International Worldwide) (The Member firm of CPAA International Worldwide) EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİİ A.Ş. NİN 01 OCAK 2004 30 HAZİRAN 2004 HESAP DÖNEMİNE AİT ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE MALİ TABLOLARINA

Detaylı

31 Mart Mart Pay oranı (%)

31 Mart Mart Pay oranı (%) 1. İşletmenin fiili faaliyet konusu Egeplast Ege Plastik Ticaret ve Sanayi A.Ş. ("Şirket") nin fiili faaliyet konusu ilk maddesi PVC ve polietilen olan her çeşit plastik boru, ek parçalar ve yedek parçaları

Detaylı

BİLANÇO DİPNOTLARI 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu :Vana İmalatı 2- Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların : Adı Pay Oranı Pay Tutarı

BİLANÇO DİPNOTLARI 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu :Vana İmalatı 2- Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların : Adı Pay Oranı Pay Tutarı BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Sayfa No: 1 BİLANÇO DİPNOTLARI 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu :Vana İmalatı 2- Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların : Adı Pay Oranı Pay

Detaylı

* Sermayenin % 10 undan daha azına sahip ortakların toplamını göstermektedir.

* Sermayenin % 10 undan daha azına sahip ortakların toplamını göstermektedir. Sayfa No: 1 BİLANÇO DİPNOTLARI: 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu : Hazır Giyim eşyaları üretmek ve ticaretini yapmak. 2- Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların : (milyon TL) Toplam 31 Mart

Detaylı

VAN ET ENTEGRE ET SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Sayfa No: 1

VAN ET ENTEGRE ET SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Sayfa No: 1 Sayfa No: 1 BİLANÇO DİP NOTLARI (Milyon TL) 1- İşletmenin Faaliyet Konusu: Et ve Et Ürünleri ile Yan Ürünlerinin Üretim ve Pazarlanması. 2- Sermayenin % 10 veya daha fazlasına sahip ortakların; Adı Pay

Detaylı

VANET ENTEGRE ET SANAYİ ve TİCARET A.Ş. BİLANÇO DİP NOTLARI : (Milyon TL)

VANET ENTEGRE ET SANAYİ ve TİCARET A.Ş. BİLANÇO DİP NOTLARI : (Milyon TL) Sayfa No: 1 BİLANÇO DİP NOTLARI : (Milyon TL) 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu : Et ve Et Mamülleri ile Yan Ürünlerinin Üretim ve Pazarlanması 2- Sermayenin % 10 ve daha fazlasına sahip ortakların;

Detaylı

MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş. Bağımsız Denetim'den

MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş. Bağımsız Denetim'den Bağımsız Denetim'den Geçmemiş Geçmemiş AYRINTILI BİLANÇO (Milyon TL) 30.09.2003 30.09.2002 I. DÖNEN VARLIKLAR 3.838.237 6.372.218 A. Hazır Değerler 1.628.294 3.373.960 1. Kasa 4.519 4.175 2. Bankalar 1.605.489

Detaylı

Teşvik Belgesi No Yatırım Niteliği Sabit yatırım Tutarı Başlangıç ve Bitiş Tamamlanma Derecesi 68948 Komple Yeni Yatırım 4.800.

Teşvik Belgesi No Yatırım Niteliği Sabit yatırım Tutarı Başlangıç ve Bitiş Tamamlanma Derecesi 68948 Komple Yeni Yatırım 4.800. Sayfa No: 1 BİLANÇO DİPNOTLARI (Rakamsal Değerler (1.000.-000TL) Olarak Verilmiştir.) 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu :Vana İmalatı 2- Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların : Adı Pay Oranı

Detaylı

MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş. Bağımsız Denetim'den

MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş. Bağımsız Denetim'den Bağımsız Denetim'den Geçmemiş Geçmemiş AYRINTILI BİLANÇO (Milyon TL) 31.03.2003 31.03.2002 I. DÖNEN VARLIKLAR 2.496.618 3.303.499 A. Hazır Değerler 890.658 1.553.884 1. Kasa 1.906 2.591 2. Bankalar 888.752

Detaylı

/ TARİHLİ DİPNOTLARI

/ TARİHLİ DİPNOTLARI BİLANÇO DİPNOTLARI: 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu : Hazır Giyim eşyaları üretmek ve ticaretini yapmak. 2- Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların : (milyon TL) Adı Pay Oranı Pay Tutarı

Detaylı

EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİİ A. Ş. 1 OCAK- 30 HAZİRAN 2003 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE SINIRLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİİ A. Ş. 1 OCAK- 30 HAZİRAN 2003 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE SINIRLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİİ A. Ş. 1 OCAK- 30 HAZİRAN 2003 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE SINIRLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ nin 1 OCAK- 30 HAZİRAN

Detaylı

VAN ET ENTEGRE ET SANAYİ ve TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Sayfa No: 1

VAN ET ENTEGRE ET SANAYİ ve TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Sayfa No: 1 Sayfa No: 1 BİLANÇO DİPNOTLARI (Milyon TL) : 1- İşletmenin Fiili Faaliyet Konusu : Et ve Et Ürünleri İle Yan Ürünlerinin Üretim ve Pazarlanması. 2- Sermayenin % 10 ve Daha Fazlasına Sahip Ortaklar : Adı/Ünvanı

Detaylı

TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU ( TL )

TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU ( TL ) TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU ( TL ) AKTİF (2009) (2010) I. Dönen Varlıklar 278.827.718,11 156.613.412,26. A. Hazır Değerler 143.598.822,66 128.750.991,10. 1. Kasa

Detaylı

ŞİRKETİN ÜNVANI. Sayfa No: 1

ŞİRKETİN ÜNVANI. Sayfa No: 1 Sayfa No: 1 BİLANÇO DİPNOTLARI: 1- Bankalar Hesabının...0.- Milyon TL sı, Menkul Değerler Cüzdanı Hesabının 412.949.685.- Milyon TL sı, İştirakler Hesabının...0.- Milyon TL sı, Gayrimenkuller Hesabının...0.-

Detaylı

AKTIF FINANS FACTORING HIZMETLERI A.S.

AKTIF FINANS FACTORING HIZMETLERI A.S. Sayfa No: 1 BİLANÇO DİPNOTLARI: (Milyon TL) 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu :Aktif Finans Factoring Hizmetleri A.Ş. (Şirket) Türkiye ve Yurtdışında Endüstriyel ve Ticari şirketlere Factoring Hizmetleri

Detaylı

31 Aralık Aralık Pay oranı (%) 100, ,

31 Aralık Aralık Pay oranı (%) 100, , (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Lirası () olarak tarihindeki alım gücü ile ifade 1. İşletmenin fiili faaliyet konusu Egeplast Ege Plastik Ticaret ve Sanayii A.Ş. ("Şirket") nin fiili faaliyet

Detaylı

BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş Sayfa No: TARİHLİ ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ (Seri XI No:20) MALİ TABLOLARA AİT DİPNOTLAR

BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş Sayfa No: TARİHLİ ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ (Seri XI No:20) MALİ TABLOLARA AİT DİPNOTLAR BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş Sayfa No: 1 30.06.2004 TARİHLİ ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ (Seri XI No:20) MALİ TABLOLARA BİLANÇO DİPNOTLARI (Rakamsal Değerler (1.000.-000TL) Olarak Verilmiştir.) 1-

Detaylı

31 Mart 2002 ve 2001 Tarihleri İtibariyle Bilanço Dipnotları

31 Mart 2002 ve 2001 Tarihleri İtibariyle Bilanço Dipnotları Aktif Finans Factoring Hizmetleri Anonim Şirketi 31 Mart 2002 ve 2001 Tarihleri İtibariyle Bilanço Dipnotları (Birim : Aksi belirtilmedikçe Milyon Türk Lirası) 1 İşletmenin fiili faaliyet konusu: Aktif

Detaylı

31 Mart 2001 ve 2000 Tarihleri İtibariyle Bilanço Dipnotları

31 Mart 2001 ve 2000 Tarihleri İtibariyle Bilanço Dipnotları Aktif Finans Factoring Hizmetleri Anonim Şirketi 31 Mart 2001 ve 2000 Tarihleri İtibariyle Bilanço Dipnotları (Birim : Aksi belirtilmedikçe Milyon Türk Lirası) 1 İşletmenin fiili faaliyet konusu: Aktif

Detaylı

30 Eylül 2001 ve 2000 Tarihleri İtibariyle Bilanço Dipnotları

30 Eylül 2001 ve 2000 Tarihleri İtibariyle Bilanço Dipnotları Aktif Finans Factoring Hizmetleri Anonim Şirketi 30 Eylül 2001 ve 2000 Tarihleri İtibariyle Bilanço Dipnotları (Birim : Aksi belirtilmedikçe Milyon Türk Lirası) 1 İşletmenin fiili faaliyet konusu: Aktif

Detaylı

ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (Tutarlar olarak 31.12.2004 tarihindeki alım gücü ile ifade edilmiştir) Enflasyona Göre Düzeltilmiş (Seri XI No:20) Bağımsız Denetim'den GENEL KURUL'A SUNULACAK Geçmiş Geçmiş AYRINTILI BİLANÇO () 31.12.2004

Detaylı

Garanti Faktoring Hizmetleri Anonim Şirketi 30 Eylül 2002 ve 2001 Tarihleri İtibariyle Bilanço Dipnotları

Garanti Faktoring Hizmetleri Anonim Şirketi 30 Eylül 2002 ve 2001 Tarihleri İtibariyle Bilanço Dipnotları Garanti Faktoring Hizmetleri Anonim Şirketi 30 Eylül 2002 ve 2001 Tarihleri İtibariyle Bilanço Dipnotları (Birim : Aksi belirtilmedikçe Milyon Türk Lirası) 1 İşletmenin fiili faaliyet konusu: Garanti Faktoring

Detaylı

ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (Tutarlar milyon Türk Lirasõ olarak Türk Lirasõnõn tarihindeki alõm gücü ile ifade edilmiştir) Enflasyona Göre Düzeltilmiş (Seri XI No:20) Bağõmsõz Denetim'den

Detaylı

ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Tarihi Maliyetli (Seri XI No:1) Bağõmsõz Denetim'den

ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Tarihi Maliyetli (Seri XI No:1) Bağõmsõz Denetim'den ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Tarihi Maliyetli (Seri XI No:1) Bağõmsõz Denetim'den Geçmiş Geçmiş AYRINTILI GELİR TABLOSU (Milyon TL) 31.12.2003 31.12.2002 A. Brüt Satõşlar 771.437 40.216.376

Detaylı

TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU ( TL )

TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU ( TL ) TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU ( TL ) AKTİF (2010) (2011) I. Dönen Varlıklar 0,00 516.533,32. A. Hazır Değerler 0,00 515.613,65. 3. Bankalar 0,00 515.613,65. H. Diğer

Detaylı

6. Şüpheli Alacaklar Karşõlõğõ (-) 0 0

6. Şüpheli Alacaklar Karşõlõğõ (-) 0 0 ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ALGYO Bağõmsõz Denetim'den Geçmemiş Geçmemiş AYRINTILI BİLANÇO (Milyon TL) 31.03.2001 I. DÖNEN VARLIKLAR 116.941.839 99.596.409 A. Hazõr Değerler 84.692.941 67.483.612

Detaylı

KARYEM KARAPINAR YEM SANAYĐ VE TĐC.A.Ş.31 ARALIK 2009 TARĐHĐNDE SONA EREN HESAP DÖNEMĐNE AĐT BĐLANÇO DĐPNOTLARI

KARYEM KARAPINAR YEM SANAYĐ VE TĐC.A.Ş.31 ARALIK 2009 TARĐHĐNDE SONA EREN HESAP DÖNEMĐNE AĐT BĐLANÇO DĐPNOTLARI KARYEM KARAPINAR YEM SANAYĐ VE TĐC.A.Ş.31 ARALIK 2009 TARĐHĐNDE SONA EREN HESAP DÖNEMĐNE AĐT BĐLANÇO DĐPNOTLARI 1. Đşletmenin fiili faaliyet konusu: Đşletmenin fiili faaliyet konusu Karma yem üretimi-satışı,

Detaylı

Anmak Holding A.Ş. % ,880,679 % ,880,679 Diğer ortaklar % ,199,321 % ,199,321 % ,080,000 % 100.

Anmak Holding A.Ş. % ,880,679 % ,880,679 Diğer ortaklar % ,199,321 % ,199,321 % ,080,000 % 100. AYRINTILI BİLANÇO DİPNOTLARI 1. İşletmenin fiili faaliyet konusu: Alarko Holding A.Ş. (Şirket) bünyesindeki bir kısım şirketlerdeki hisseleri yoluyla bir holding şirketi olup hissesi bulunan grup şirketlerine

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Açıklayıcı Dipnotlar İçindekiler Sayfa Konsolide Olmayan Bilançolar... 1-5 Konsolide Olmayan Gelir

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotları

Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotları Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotları 30 Eylül 2014 Tarihi İtibariyle Konsolide Olmayan Finansal Tablolar

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ENVANTER İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ENVANTER İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ENVANTER İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR 1.1.ENVANTER İŞLEMLERİ KAVRAMI... 2 1.2.ENVANTER KAVRAMI... 3 1.2.1.Envanter İşlemleri... 4 1.2.1.1.Muhasebe Dışı Envanter... 4 1.2.1.2.Muhasebe

Detaylı

BENGĠ SERBEST MUHASEBECĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK TĠC.LTD.ġTĠ.31/12/2008 ÖZET BĠLANÇOSU

BENGĠ SERBEST MUHASEBECĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK TĠC.LTD.ġTĠ.31/12/2008 ÖZET BĠLANÇOSU BENGĠ SERBEST MUHASEBECĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK TĠC.LTD.ġTĠ.31/12/2008 ÖZET BĠLANÇOSU AKTĠF (VARLIKLAR) +-------------------------------+-----------------------------------------------+------------------------------------------------+

Detaylı

31/03/2003 (1.000.-TL) BİLANÇO DİPNOTLARI:

31/03/2003 (1.000.-TL) BİLANÇO DİPNOTLARI: Sayfa No: 1 31/03/2003 (1.000.-TL) BİLANÇO DİPNOTLARI: 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu : Ana Faaliyet konusu, ilk maddesi PVC ve Polietilen olan her çeşit plastik boru, ek parçalar ve yedek parçaları

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar İçindekiler Sayfa Konsolide Olmayan Bilançolar... 1-5 Konsolide Olmayan Gelir Tabloları... 6-7 Konsolide Olmayan Nakit

Detaylı

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Sayfa No: 1. ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ (Seri: XI No:20) MALİ TABLOLARA AİT DİPNOTLAR

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Sayfa No: 1. ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ (Seri: XI No:20) MALİ TABLOLARA AİT DİPNOTLAR Sayfa No: 1 BİLANÇO DİPNOTLARI (Tutarlar aksi belirtilmedikçe milyon Türk Lirası olarak Türk Lirası nın tarihindeki alım gücüyle ifade edilmiştir.) 1. İşletmenin fiili faaliyet konusu: Eczacıbaşı Yatırım

Detaylı

ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (Tutarlar milyon Türk Lirası olarak Türk Lirasının 30.06.2004 tarihindeki alım gücü ile ifade edilmiştir) Enflasyona Göre Düzeltilmiş (Seri XI No:20) Bağımsız Denetim'den Geçmiş AYRINTILI BİLANÇO () 30.06.2004

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 BAFRA VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2012 Onay Zamanı : 12.04.2013-16:22:37 Vergi Kimlik Numarası 0300053846 E-Posta Adresi Ticaret Sicil No 2970 İrtibat

Detaylı

BİRLİK HAYAT SİGORTA A.Ş AYRINTILI BİLANÇO (YTL)

BİRLİK HAYAT SİGORTA A.Ş AYRINTILI BİLANÇO (YTL) VARLIKLAR Dipnot 30.09.2007 31.12.2006 I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 686.426 548.065 1- Kasa 1.119 772 2- Alınan Çekler 0 0 3- Bankalar 685.307 547.293 4- Verilen Çekler Ve Ödeme

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 YENİ BOSNA VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2013 Onay Zamanı : 28.04.2014-13:23:37 Vergi Kimlik Numarası E-Posta Adresi 7000030965 obamuhsebem@hotmail.com

Detaylı

AVRASYA MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ

AVRASYA MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ AVRASYA MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (Tutarlar milyon Türk Lirası olarak Türk Lirasının 31.03.2004 tarihindeki alım gücü ile ifade edilmiştir) Enflasyona Göre Düzeltilmiş (Seri XI No:20) Bağımsız

Detaylı

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Denetimden Cari Dönem Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2014 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 399.876.679 329.752.725 1- Kasa 14 3.009 2.079 2- Alınan

Detaylı

ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (Tutarlar milyon Türk Lirası olarak Türk Lirasının 30.06.2004 tarihindeki alım gücü ile ifade edilmiştir) Enflasyona Göre Düzeltilmiş (Seri XI No:20) Bağımsız

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 30 Haziran 2012 tarihi itibarıyla ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 30 Haziran 2012 tarihi itibarıyla ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar Varlıklar I- Cari varlıklar A- Nakit ve nakit benzeri varlıklar 2.12, 14 272,991,104 268,144,617 1- Kasa 14 1,413 830 2- Alınan çekler 3- Bankalar 14 217,335,404 214,427,517 4- Verilen çekler ve ödeme

Detaylı

GARANTİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Bağımsız Sınırlı Denetim'den

GARANTİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Bağımsız Sınırlı Denetim'den Bağımsız Sınırlı Denetim'den Geçmiş Geçmiş AYRINTILI BİLANÇO (Milyon TL) 30.06.2003 30.06.2002 I. DÖNEN VARLIKLAR 19.513.981 24.073.044 A. Hazır Değerler 8.413.233 4.478.512 1. Kasa 228 449 2. Bankalar

Detaylı

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 400.623.476 329.752.725 1- Kasa 14 46 2.079 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 376.688.815 316.697.160 4- Verilen

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar 1 Ocak 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar ve konsolide finansal tablolara ilişkin açıklayıcı dipnotlar

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 GÜNGÖREN VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2013 Onay Zamanı : 26.04.2014-19:17:32 Vergi Kimlik Numarası 5930020571 E-Posta Adresi Ticaret Sicil No İrtibat

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 447.814.449 394.414.565 1- Kasa 14-142 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 261.688.873 238.263.597

Detaylı

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103.

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri(-) 108. Diğer Hazır Değerler 11. Menkul

Detaylı

TUNA FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL)

TUNA FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL) AKTİF (VARLIKLAR) 31/12/2007 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL) I- DÖNEN VARLIKLAR A- Hazır Değerler 403.030,45 725.183,53 1- Kasa 12.368,77 2.498,62 2- Alınan Çekler 0,00 0,00 3- Bankalar 390.661,68

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. 30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO VARLIKLAR Düzenlenmiş Sınırlı Bağımsız Not (2.1.6)) Bağımsız I- Cari Varlıklar Dipnot 30 Haziran 2016 31 Aralık 2015 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 455.035.054

Detaylı

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2016 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2016 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Cari Dönem Önceki Dönem 31 Aralık 2015 I Cari Varlıklar A Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 466.984.037 400.623.476 1 Kasa 14 247 46 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 14

Detaylı

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.) 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Geçmiş Önceki 31 Aralık 2014 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14,169,311 15,618,483 1- Kasa 2.12, 14 698 123 2- Alınan Çekler 3-

Detaylı

31 Mart 2003 ve 2002 Tarihleri İtibariyle Bilanço Dipnotları

31 Mart 2003 ve 2002 Tarihleri İtibariyle Bilanço Dipnotları Aktif Finans Factoring Hizmetleri Anonim Şirketi 31 Mart 2003 ve 2002 Tarihleri İtibariyle Bilanço Dipnotları (Birim : Aksi belirtilmedikçe Milyon Türk Lirası) 1 İşletmenin fiili faaliyet konusu: Aktif

Detaylı

AVRASYA MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ AVRASYA MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

AVRASYA MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ AVRASYA MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. AVRASYA MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (Tutarlar milyon Türk Lirası olarak Türk Lirasının 30.09.2004 tarihindeki alım gücü ile ifade edilmiştir) 4 Enflasyona Göre Düzeltilmiş (Seri XI No:20) Bağımsız

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle ayrıntılı konsolide bilanço Varlıklar Dipnot 31 Aralık 2012 31 Aralık 2011 I- Cari Varlıklar A-Nakit ve Nakit

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO VARLIKLAR Düzenlenmiş Sınırlı Bağımsız Not (2.1.6)) Bağımsız I- Cari Varlıklar 30 Eylül 2016 31 Aralık 2015 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 504.064.044 447.814.449

Detaylı

ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (Tutarlar milyon Türk Lirası olarak Türk Lirasının 31.03.2004 tarihindeki alım gücü ile ifade edilmiştir) Enflasyona Göre Düzeltilmiş (Seri XI No:20) Bağımsız

Detaylı

A-

A- I- Cari Varlıklar VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 2.914.657.400 2.304.904.212 1- Kasa 14 49.481 18.864 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 2.517.458.090 1.937.834.876 4- Verilen Çekler

Detaylı

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1-2 KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 3 ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM

Detaylı

VARLIKLAR Cari Dönem Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş. Önceki Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş I- Cari Varlıklar Dipnot

VARLIKLAR Cari Dönem Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş. Önceki Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş I- Cari Varlıklar Dipnot 31 MART 2017 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.) VARLIKLAR I- Cari Varlıklar 31 Mart 2017 31 Aralık 2016 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 516.739.801

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2014 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2014 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar 31 Mart 2014 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar 31 Mart 2014 Tarihi İtibariyle Ayrıntılı Konsolide Olmayan Bilanço (Para Birimi Aksi Belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) Olarak Gösterilmiştir)

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar 31 Mart 2013 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar ve açıklayıcı dipnotlar İçindekiler Sayfa Konsolide bilançolar... 1-5 Konsolide gelir

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Dipnot (31/12/2012) (31/12/2011) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 133.722.404 86.360.135 1- Kasa 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 125.778.170 81.142.222

Detaylı

Garanti Faktoring Hizmetleri Anonim Şirketi 30 Eylül 2003 ve 2002 Tarihleri İtibariyle Bilanço Dipnotları

Garanti Faktoring Hizmetleri Anonim Şirketi 30 Eylül 2003 ve 2002 Tarihleri İtibariyle Bilanço Dipnotları Garanti Faktoring Hizmetleri Anonim Şirketi 30 Eylül 2003 ve 2002 Tarihleri İtibariyle Bilanço Dipnotları (Birim : Aksi belirtilmedikçe Milyon Türk Lirası) 1 İşletmenin fiili faaliyet konusu: Garanti Faktoring

Detaylı

BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III

BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III 1.1. MUHASEBENİN TANIMI... 1 1.2. MUHASEBENİN KURAMSAL YAPISI... 4 1.3. MUHASEBE UYGULAMASINI ZORUNLU KILAN NEDENLER... 5 1.3.1. Yasal Nedenler... 5 1.3.2. İlgili

Detaylı

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (Tutarlar YTL olarak 31.12.2004 tarihindeki alım gücü ile ifade edilmiştir) Enflasyona Göre Düzeltilmiş (Seri XI No:20) Bağımsız Denetim'den GENEL KURUL'A SUNULACAK Geçmiş Geçmiş AYRINTILI BİLANÇO (YTL)

Detaylı

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem. Bağımsız Denetimden Geçmemiş Cari Dönem

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem. Bağımsız Denetimden Geçmemiş Cari Dönem VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 1.738.269.701 1.606.048.714 1- Kasa 14 53.092 37.347 2- Alınan Çekler 14 24.966-3- Bankalar 14 1.482.421.204 1.356.733.446 4- Verilen

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO. (30/09/2008) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar Kasa 1.396

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO. (30/09/2008) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar Kasa 1.396 AYRINTILI SOLO BİLANÇO VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR (3/9/28) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 47.487.893 1- Kasa 1.396 2- Alınan Çekler - 3- Bankalar 14 47.485.676 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 GÜNGÖREN VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2012 Onay Zamanı : 26.04.2013-16:06:58 Vergi Kimlik Numarası 5930020571 E-Posta Adresi Ticaret Sicil No İrtibat

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar ayrıntılı bilanço Varlıklar geçmiş Dipnot 31 Mart 2013 31 Aralık 2012 I- Cari varlıklar A- Nakit ve nakit benzeri varlıklar 2.12, 14 340,950,876 299,185,453 1- Kasa 2.12, 14 1,486 1,844 2- Alınan Çekler

Detaylı

FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO YTL VARLIKLAR Cari

FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO YTL VARLIKLAR Cari BİLANÇO VARLIKLAR I Varlıklar A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 4,925,810 1 Kasa 14 2 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 14 4,889,175 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 5 Diğer Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar

Detaylı

A-

A- I- Cari Varlıklar VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 2.781.687.233 2.304.904.212 1- Kasa 14 40.837 18.864 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 2.201.116.591 1.937.834.876 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan 216-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Aksigorta A.Ş. 3.9.216 Tarihi İtibariyle Finansal Tabloları

Detaylı

A-

A- VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 2.364.314.943 2.304.904.212 1- Kasa 14 38.784 18.864 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 1.961.058.269 1.937.834.876 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

A-

A- VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 3.066.806.799 3.217.463.827 1- Kasa 14 30.243 35.109 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 2.669.454.374 2.795.907.111 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

A-

A- I- Cari Varlıklar VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 3.570.626.911 3.217.463.827 1- Kasa 14 50.931 35.109 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 3.232.624.099 2.795.907.111 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

Aktif Finans Factoring Hizmetleri Anonim Şirketi. 30 Haziran 2000 ve 1999 Ara Hesap Dönemlerine Ait Mali Tablolar ve Bağımsız Sınırlı Denetim Raporu

Aktif Finans Factoring Hizmetleri Anonim Şirketi. 30 Haziran 2000 ve 1999 Ara Hesap Dönemlerine Ait Mali Tablolar ve Bağımsız Sınırlı Denetim Raporu Sayfa No: 1 Aktif Finans Factoring Hizmetleri Anonim Şirketi 30 Haziran 2000 ve 1999 Ara Hesap Dönemlerine Ait Mali Tablolar ve Bağımsız Sınırlı Denetim Raporu Cevdet Suner Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik

Detaylı

VARLIKLAR. Dip Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Yeniden düzenlenmiş (*) I- Cari Varlıklar

VARLIKLAR. Dip Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Yeniden düzenlenmiş (*) I- Cari Varlıklar EGE SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE SOLO BİLANÇO (Tutarlar Türk Lirası ''TL'' olarak ifade edimiştir.) VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Not 31.12.2014 31.12.2013 A- Nakit Ve Nakit Benzeri

Detaylı

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem I- Cari Varlıklar VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 1.606.048.714 1.153.712.216 1- Kasa 14 37.347 49.256 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 1.356.733.446 901.838.577 4- Verilen Çekler Ve Ödeme

Detaylı

A MUHASEBE KPSS/1-AB-PS/2006. 3. Kayıtlarında nâzım hesapları kullanan bir işletmenin, 1. I. Amortisman ayrılması

A MUHASEBE KPSS/1-AB-PS/2006. 3. Kayıtlarında nâzım hesapları kullanan bir işletmenin, 1. I. Amortisman ayrılması MUHASEBE 1. I. Amortisman ayrılması II. Özel fon ayrılması III. Karşılık ayrılması IV. Reeskont ayrılması Yukarıdaki muhasebe işlemlerinden hangileri ihtiyatlılık kavramı gereği yapılır? A) Yalnız I B)

Detaylı

Bağımsız Denetimden Geçmemiş Dipnot Cari Dönem Cari Dönem I- Cari Varlıklar

Bağımsız Denetimden Geçmemiş Dipnot Cari Dönem Cari Dönem I- Cari Varlıklar ( ) VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 4,14 54.400.683 28.327.786 1- Kasa 2.12,14 5.588 3.924 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12,14 32.366.735 8.595.579 4- Verilen Çekler

Detaylı

30 Haziran 2002 ve 2001 Tarihleri İtibariyle Bilanço Dipnotları

30 Haziran 2002 ve 2001 Tarihleri İtibariyle Bilanço Dipnotları Garanti Factoring Hizmetleri Anonim Şirketi 30 Haziran 2002 ve 2001 Tarihleri İtibariyle Bilanço Dipnotları (Birim : Aksi belirtilmedikçe Milyon Türk Lirası) 1 İşletmenin fiili faaliyet konusu: Garanti

Detaylı

KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE) KLBMO VARLIKLAR

KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE) KLBMO VARLIKLAR KLBMO BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE) Geçmiş VARLIKLAR Geçmiş Dipnot Referansları 30.06.2009 31.12.2008 Dönen Varlıklar 28,839,659 28,730,807 Nakit ve Nakit Benzerleri 6 4,148,637 2,181,600

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 1 VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 26,323,433 32,870,248 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 24,802,294 32,542,783 4- Verilen

Detaylı

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI Sayfa No: 1. ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ (Seri: XI No:20) MALİ TABLOLARA AİT DİPNOTLAR

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI Sayfa No: 1. ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ (Seri: XI No:20) MALİ TABLOLARA AİT DİPNOTLAR Sayfa No: 1 BİLANÇO DİPNOTLARI:(MİLYON TL) 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu : Eczacıbaşı Yatırım Ortaklığı A.Ş. ( Şirket ) 15 Haziran 1998 tarihinde İstanbul da kurulmuştur. Şirket in ana faaliyet konusu,

Detaylı

ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (Tutarlar milyon Türk Lirasõ olarak Türk Lirasõnõn tarihindeki alõm gücü ile ifade edilmiştir) Enflasyona Göre Düzeltilmiş (Seri XI No:20) Bağõmsõz Denetim'den

Detaylı

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1-2 KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 3 ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM

Detaylı

AVRASYA MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ AVRASYA MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

AVRASYA MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ AVRASYA MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. AVRASYA MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (Tutarlar milyon Türk Lirası olarak Türk Lirasının 30.06.2004 tarihindeki alım gücü ile ifade edilmiştir) Enflasyona Göre Düzeltilmiş (Seri XI No:20) Bağımsız

Detaylı

BİLANÇO (YTL) VARLIKLAR

BİLANÇO (YTL) VARLIKLAR Bağımsız Denetim'den BİLANÇO (YTL) VARLIKLAR Geçmemiş Geçmiş Dipnot Referansları 31.03.2007 31.12.2006 Cari / Dönen Varlıklar 43.974.109 42.366.791 Hazır Değerler 4 1.463.463 2.108.013 Menkul Kıymetler

Detaylı

VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Bağımsız Bağımsız Dipnot

VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Bağımsız Bağımsız Dipnot 31 MART 2014 ve 31 ARALIK 2013 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş 31 Mart 2014 31 Aralık 2013 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO (Bağımsız Denetimden Geçmiş) YTL VARLIKLAR

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO (Bağımsız Denetimden Geçmiş) YTL VARLIKLAR AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I CARİ VARLIKLAR (31/12/2008) A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 22.641.606 1 Kasa 2.356 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 14 20.777.618 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 5 Diğer

Detaylı

TEB SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ

TEB SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ I- Cari Varlıklar VARLIKLAR 63.806.323 1- Kasa 302 2- Alınan Çekler 0 3- Bankalar 61.638.135 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) -6.442 5- Diğer Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.174.329 B- Finansal

Detaylı

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 296.879.892 254.181.293 1- Kasa 2.12, 14 3.477 1.365 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12, 14 269.437.190 218.701.697 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 SORU:1: TANIR Ticaret AŞ nin 31.12.2013 tarihinde düzenlenen genel geçici mizanı ve 31.12.2013

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 BAŞKENT VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2012 Onay Zamanı : 17.04.2013-11:54:31 Vergi Kimlik Numarası 6190406571 E-Posta Adresi Ticaret Sicil No İrtibat

Detaylı

ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Bağõmsõz Denetim'den GENEL KURUL'A SUNULACAK Geçmiş Geçmiş AYRINTILI GELİR TABLOSU (Milyon TL) A. Brüt Satõşlar 40.216.376 1.084.680 1. Yurtiçi Satõşlar 39.858.168

Detaylı

ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 Aralık 2002 ve 2001 tarihlerindeki Ayrıntılı Bilançolara İlişkin Dipnotlar

ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 Aralık 2002 ve 2001 tarihlerindeki Ayrıntılı Bilançolara İlişkin Dipnotlar 1. Faaliyet Konusu Alarko Carrier Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Şirket) İstanbul'da kurulup tescil edilmiş bir sermaye şirketidir. Şirket faaliyetlerini aşağıdaki müesseseleri vasıtasıyla yürütmektedir. Müessese

Detaylı