Türkiye deki Ýspanyol Kültürü: Ýstanbul Cervantes Enstitüsü Alvaro Mutis Kütüphanesi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Türkiye deki Ýspanyol Kültürü: Ýstanbul Cervantes Enstitüsü Alvaro Mutis Kütüphanesi"

Transkript

1 Görüþler / Opinion Paper Türk Kütüphaneciliði 20,2 (2006), Türkiye deki Ýspanyol Kültürü: Ýstanbul Cervantes Enstitüsü Alvaro Mutis Kütüphanesi Begoña Colmenero Niño 1 Bu makale, Ýstanbul Cervantes Enstitüsü Alvaro Mutis Kütüphanesi nin kuruluþ ve iþler hale getiriliþ sürecini açýklamak üzere hazýrlanmýþ bir çalýþmadýr. Kütüphanenin kurulmasýnda etkin olan faktörler ve bu projenin ortaya çýkmasýyla izlenen hedefler sistematik bir biçimde ele alýnmýþtýr. Her þeyden önemlisi, Türkiye de Ýspanyol ve Latin Amerika kültürünü tanýtma amacýyla uzmanlaþan tek kütüphane olma sorumluluðunu üstlenmesi çerçevesinde, Alvaro Mutis Kütüphanesi nin beþ yýllýk varlýðý süresince gerçekleþtirdiði iþlerin küçük bir analizi yapýlmaya çalýþýlmýþtýr. Eylül 2001 de Ýstanbul Cervantes Enstitüsü açýldýktan sonra, kütüphaneyi sýfýrdan yaratmak gibi çok zevkli ve bir o kadar da zahmetli bir görev bizi beklemekteydi. Ýþe koyulmadan önce; kütüphanenin kuruluþ amacý, bu kararýn alýnmasýndaki nedenler, kütüphanenin nasýl iþler hale getirileceði gibi bazý temel sorularýn;misyonun baþarýlý bir biçimde yerine getirebilmesi için eksiksiz cevaplandýrýlmasý gerekmekteydi. Ne Ýçin? Ýlk sorunun cevabý oldukça net: Kütüphane Cervantes Enstitüsü (IC) ile ayný temel amacý taþýmaktadýr; yani, Ýspanyol dili ve kültürünü dünya çapýnda - bu durumda Türkiye de- tanýtmak ve yaygýnlaþmasýný saðlamak. Bu nedenle, Cervantes Enstitüsü nün kuruluþ yýlý olan 1992 de, bugün 30 ülkede bulunan ve 44 merkezi kapsayan, Cervantes Enstitüleri Kütüphane Aðý (RBIC) þekillendirilmiþtir. Diðer ülkelerin kültür ofislerinde de benzer modelleri bulunan bu aðýn bazý karakteristik özellikleri göze çarpmaktadýr. Bu aðý oluþturan kütüphanelerin temellerinden getirdikleri farklýlýklar, çok çeþitli ülkelerde bulunulmalarý nedeniyle heterojen bir yapý sergilemeleri ve Enstitü nün geliþimiyle birlikte kütüphane aðýnýn da geniþlemesi bu özelliklerdendir. 1 Ýstanbul Cervantes Enstitüsü, Kütüphane Müdürü.

2 322 Görüþler / Opinion Paper / Begoña Colmenero Niño Neden? Bu sorunun yanýtý da oldukça basit: Çünkü Türkiye de Cervantes Enstitüsü nden önce Ýspanyol dili ve kültürünü tanýtma ve yayma amacýný taþýyan ne bir özel ne de bir devlet kurumu bulunmaktaydý. Ýspanya devleti Ankara daki Büyükelçilik, Ýstanbul daki Baþkonsolosluk ve yine bu kentte bulunan Ticaret Ofisleri ile temsil edilmekteydi. Yalnýzca kütüphane açýsýndan düþünsek bile, Türkiye de böyle bir kuruluþa ihtiyaç duyulduðunu söylemek mümkündür den bu yana durum biraz olsun düzelmiþ olsa da, Cervantes Enstitüsü Kütüphanesi nin haricinde Türkiye de Ýspanyolca kaynak bulmak neredeyse imkansýz bir haldedir yýlý öncesinde bu kaynaklara sahip olan tek yer, güvenlik gerekçesiyle bir kaç yýl boyunca halka açýlamayan Ýspanya Baþkonsolosluðu kütüphanesiydi. Bünyelerinde Ýspanyol Dili ve Edebiyatý Bölümleri ni barýndýran iki üniversite ( Ýstanbul Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi ) ve Ýspanyolcayý seçmeli ders olarak veren ortaöðretim kurumlarý veya üniversitelerde, günümüzde dahi ne dil öðrenimine uygun kaynaklar ne de edebi eserlere sahip bir kütüphane bulunmaktadýr. Böyle bir ortamda bir Ýspanyol Kütüphanesi açmak, ana dili Ýspanyolca olan insanlar için olduðu kadar, Ýspanyol dili tutkunlarýna da edebi bir cennet sunmak anlamýna gelmekteydi. Kimin Ýçin? Cevaplanmasý belki de en güç ama ayný zamanda bir o kadar da ilginç bir soruyla karþý karþýyayýz. Sadece kütüphanemiz kullanýcýlarýnýn profillerini tanýyarak; kaynak seçimi ve kitap satýn alma politikasý, gereksinimlere göre zenginleþtirilmesi gereken materyaller, en uygun çalýþma saatleri, diðer hizmetler, kültürel aktiviteler; kýsacasý bütün bu öðelerle bir organizasyon ve kütüphanenin genel çalýþma sistemi belirlenebilirdi. Yaklaþýk 5 yýl hizmet vermenin ardýndan bugün, Ýstanbul Cervantes Enstitüsü Kütüphanesi nin kullanýcý profili hakkýnda bir kanýya varmak güç deðil. Artýk üyelerinin çeþitliliðine ve özelliklerine bakarak söyleyebiliriz ki; kütüphanemiz, Türkiye de kendi alanýndaki talebi karþýlayacak bir referans merkezi konumuna ulaþmýþtýr. Kullanýcý grubumuz içinde en göze çarpaný, Cervantes Enstitüsü çalýþanlarýnýn

3 Türkiye deki Ýspanyol Kültürü: Ýstanbul Cervantes Enstitüsü Alvaro Mutis Kütüphanesi 323 yaný sýra, Ýspanyolca dil eðitimi veren diðer üniversiteler veya ortaöðretim kurumlarýndaki eðitmen ve öðrencilerdir. Bu grubun ihtiyaçlarý bellidir: basit Ýspanyolca kitaplarý, dil bilgisi kitaplarý, sözlükler vs. Bunun için kütüphanenin en önemli kýsýmlarýndan biri olan, metotlar bölümü nün oluþturulmasý, geliþtirilmesi ve korunmasý oldukça önemlidir. Öte yandan, Ýspanya da üniversite eðitimi almak veya Ýspanyolcalarýný geliþtirmek isteyen öðrencilerin sayýsýnýn gün geçtikçe artmasý dolayýsýyla, onlar için Ýspanya daki eðitim sistemi hakkýnda danýþmanlýk hizmeti gibi çok önemli bir görev üstlenilmiþtir. Kütüphane, Ýspanyolca öðretenler ve öðrenenler açýsýndan eðitimin bir parçasý olarak algýlansa da; sayýlarý yavaþ yavaþ artan ve Türkiye de yaþayýp ana dili Ýspanyolca olan zümre için iþlevi tamamen farklýdýr. Bu grup, kütüphaneyi daha ziyade bir hobi mekaný olarak kullanmakta ve bu amaçla, güncel edebi eserlerin yaný sýra, dergi, gazete, film veya müzik talep etmektedir. Önemli kullanýcý gruplarýndan bir diðerini ise, yüzyýllar boyunca baþta Ýstanbul ve Ýzmir olmak üzere Türkiye nin çeþitli bölgelerinde yaþayýp da, Ýspanyol kültürü ile baðlarýný koparmayan Sefaradlar oluþturmaktadýr. Cervantes Enstitüsü ne uðramak, Ýspanyol Yahudileri için bir anlamda kendi kökenlerini yeniden keþfetmek anlamýna geldiðinden, Ladino dilini yaþatmak ve Sefaradlarýn kültürel kimliðini korumak adýna kütüphanede özel bir bölüm oluþturulmuþtur. Tüm bunlarýn haricinde, Ýspanya ve Latin Amerika ülkelerinde Türkiye ile ilgili yayýmlanan kaynaklarý tanýmak veya Türk edebiyatýný Ýspanyolca çevirilerden takip etmek isteyenler için kütüphanemizde bir yerel bölüm oluþturulmuþtur. Ayný zamanda bu bölüm, ilgililere, Ýspanya ve Latin Amerika hakkýnda Türkçe olarak basýlmýþ kaynaklara eriþme olanaðý da tanýmaktadýr. Bu alanda en dikkat çekici örnekler, gün geçtikçe daha fazla eseri Türkçe ye tercüme edilen Ýspanyol ve Latin Amerikalý yazarlarýn kitaplarýdýr. García Márquez, Vargas Llosa veya Isabel Allende gibi, hemen hemen bütün eserlerinin Türkçe tercümesi bulunan yazarlar grubuna; Javier Marías, Carlos Ruiz Zafón, Manuel Rivas, Juan José Millás gibi diðer önemli isimler de yavaþ yavaþ eklenmektedir. Son olarak, Ýspanyol kültürünün referans merkezi olmasý dolayýsýyla; seyahat, müzik, sinema, sanat, edebiyat, tarih vb. gibi çok çeþitli konularda inceleme yaparken kütüphanemize baþvuran diðer tüm insanlarý da unutmamak gerekmektedir. Bu gibi durumlarda genellikle, veri tabanlarý, kaynak

4 324 Görüþler / Opinion Paper / Begoña Colmenero Niño bilgilendirmeleri, rehber kitaplar ve de Cervantes Enstitüleri Kütüphane Aðý ndan eriþilebilen büyük çaptaki elektronik kaynaklar aracýlýðýyla yardýmcý olunmaktadýr. Kütüphanemiz Aralýk 2005 den bu yana, 2001 yýlýnda Cervantes ödülüne layýk görülen yazar, Alvaro Mutis in adýný almýþtýr. Bu nedenle, Mutis in tüm eserleri ve onun hakkýnda yazýlmýþ diðer kaynaklar bir araya toplanarak, özel bir bölüm hazýrlanmýþtýr. Bu sayede Ýstanbul Cervantes Enstitüsü, Kolombiya lý yazarýn adýný, büyük bir hayranlýk duyduðu bu kentteki bir kütüphaneye vererek, ona olan saygý ve baðlýlýðýný göstermeye gayret etmektedir. Nasýl? Kütüphanenin kuruluþ hazýrlýklarý tamamlanýp, halka açýlma zamaný geldiðinde; kullanýcýlarýn çoðunluðunun Ýspanyolcayý yeni öðrenmeye baþlamasý dolayýsýyla, olasý muhtemel iletiþim problemlerinin çözümlenmesi gerekiyordu. Bunun saðlamak adýna, kullanýcýyla direkt ve sürekli iletiþim halinde olmak ve özellikle baþlangýç seviyesindeki öðrencilerin daha çok yararýný gördüðü, kütüphaneyi tanýtým amaçlý geziler yapmak etkili yöntemlerdi. Bu gezilerde, kütüphanenin sunduðu hizmetler, katalogdan kaynak tarama yöntemleri, öðrencilerin iþlerine en çok yarayacak kaynaklarýn kütüphanedeki yerleri vb. gibi önemli bilgilerin aktarýlmasýnýn ardýndan; Türkçe ve Ýspanyolca olarak hazýrlanmýþ, kütüphaneyi tanýtýcý broþürler kullanýcýlara daðýtýlmaktaydý. Kütüphane üyelerimiz halen bu bireysel ilgiyi talep etmekte ve ayný zamanda bunu memnuniyetle karþýlamaktadýrlar. Hafta sonlarýnýn bile herhangi bir iþ günü kadar hýzlý yaþandýðý ve hayatýn ritminin hiç bir zaman yavaþlamadýðý Ýstanbul gibi bir þehirde, Cervantes Enstitüsündeki ders saatlerinin de etkisiyle, kütüphanemiz en baþýndan beri, kendini, haftanýn tüm günlerini içine alacak þekilde (toplam 42 saat gibi yoðun bir tempoda) halka açýk olduðu çalýþma saatlerini son derece geniþ tutmakla yükümlü görmüþtür. Öte yandan, Türkiye deki tek Ýspanyol kütüphanesi olmasý sebebiyle, Ýstanbul Cervantes Enstitüsü ne direkt olarak ulaþamasalar da; kütüphane hizmetlerinden yararlanabilmek için ülkenin farklý bölgelerinden kýsa bir süre içerisinde çok çeþitli baþvurularda bulunulmuþtur. Bu tür kullanýcýlar için, posta ile ödünç verme sistemi iþler hale getirilmiþ ve web sayfasý gibi teknolojik imkanlarýn kullanýmýna özel bir hassasiyet gösterilmiþtir. Kütüphaneyi web sitemiz

5 Türkiye deki Ýspanyol Kültürü: Ýstanbul Cervantes Enstitüsü Alvaro Mutis Kütüphanesi 325 aracýlýðýyla kullananlarýn, genel çalýþma ilkeleri hakkýnda hem Türkçe hem de Ýspanyolca bilgi edinebilmelerinin yaný sýra; katalog taramasý, Cervantes Enstitüleri Kütüphane Aðý kullanýmý ( RBIC), hem Türkler hem de Ýspanyollar için ortak ilgi çekici web sitelerine eriþim,, arþive eklenen yeni kaynaklar hakkýnda güncel bilgi edinimi ve kaynak bilgisi baþvuru formu gibi hizmetlerden faydalanmalarý mümkündür. Esas bahsedilmeye deðer olaný ise, Ýspanyol kültürünün önemli isimlerinin, Türkler tarafýndan da tanýnmasýný saðlayan ayýn yazarý bölümüdür. Bahsi geçen web sayfasýnýn her bölümünün sürekli olarak güncellenmesi ciddi ve zorlu bir iþ olsa da; sonuçta, istikrarlý bir biçimde, hem Türkçe hem Ýspanyolca dillerinde ise yarar bilgiler içeren belgelerin elde edilmesine þahit olmak, yapýlan çalýþmalarýn karþýlýðýnýn alýnmasý anlamýna gelmektedir. Kütüphanemizin henüz ilk kuruluþ aþamasýndayken sahip olduðu doküman sayýsý den; büyük bir bölümü, aralarýnda Ýstanbul daki Ýspanya Baþkonsolosluðu Kütüphanesi nin de bulunduðu farklý kaynaklar tarafýndan yapýlan baðýþlar sayesinde e ulaþmýþtýr. Buna raðmen, zaman zaman farklý isteklerle karþýlaþýlmasý durumunda, yalnýzca kütüphane kaynaklarýnýn kullanýlmasý yetersiz kalmakta ve bu durumda devreye kütüphaneler arasý ödünç alma sistemi girmektedir. Bu sistem, kullanýcýlarýn Cervantes Enstitüleri Kütüphane Aðý nda (RBIC) veya herhangi bir Ýspanyol kütüphanesinde bulunan eriþilebilir kaynaklarýn yaný sýra; elektronik ortamdaki sayýsýz kaynaða da ( veri tabanlarý, süreli yayýnlar, referans kitaplar vs.) ulaþmasýný mümkün kýlmaktadýr. Kütüphanenin Geniþlemesi ve Yaygýnlaþmasý Ýspanyol dilinin Türkiye de son derece popüler olmasýnýn yaný sýra, Latin Amerika kültürünün uyandýrdýðý merak ve ilgi de son derece þaþýrtýcý boyutlardadýr. Çoðu latin müzik konserine bilet bulabilmek neredeyse imkansýzdýr, bu tür müzik restoranlarda, müzik maðazalarýnda ve hatta asansörlerde dahi dinlenmektedir. Her geçen gün, daha fazla sayýda Ýspanyol ve Latin Amerikalý yazarýn eseri Türkçe ye tercüme edilmekte, sinemalarda bu ülkelere ait filmlere ilgi gösterenlerin sayýsý giderek artmaktadýr. Türkiye müzeler tarihinde bir ziyaretçi rekoru kýrarak, yýlýn en baþarýlý sanat etkinliði olarak adýndan söz ettiren, Sakýp Sabancý Müzesi nin düzenlemiþ olduðu Picasso sergisi göze çarpan diðer bir örnektir. Ýspanyol ve Latin Amerika kültürünü tanýtmaya devam etmek ve hali hazýrda varolan bu ilgiyi canlý tutmak kütüphanenin en önemli iþlevleri arasýnda

6 326 Görüþler / Opinion Paper / Begoña Colmenero Niño bulunmaktadýr. Bunu saðlamak için Alvaro Mutis Kütüphanesi, Cervantes Enstitüsü nün düzenlemiþ olduðu kültürel aktivitelerde iþbirliði yaparak; etkinlik rehberi, kaynakça, biyografi ve belirlenmiþ olan diðer konularda özel dokümanlar hazýrlamýþtýr. Ayný zamanda, Cervantes Enstitüsü öðrencilerinin ve diðer kütüphane üyelerinin hayranlýk uyandýracak derecede heves ve istekli katýlýmlarýyla yürütülen projeler, Ýspanyolca olarak basýlan bir Türk Yemekleri Kitabý veya Ýstanbul u Ýspanyolca olarak tanýtan bir web sitesi hazýrlanmasý gibi son derece ilginç sonuçlara vesile olmuþtur. Tüm bunlarýn yaný sýra, kütüphaneler hakkýnda düzenlenen çeþitli kongrelere ve Uluslararasý Ýstanbul Kitap Fuarý na katýlým, yuvarlak masa organizasyonlarý, edebiyat alanýnda yarýþmalar düzenlenmesi, açýk oturumlar, kitaplarýn tanýtýmlarý ve sergilenmelerine ev sahipliði yapýlmasý kütüphanenin diðer etkinlikleri arasýnda sayýlabilir. Ayrýca bazý yerel yayýnevleri ile, kitap tercümesi ve basýmlarýna iliþkin çeþitli anlaþmalar yapýlmýþtýr. Kütüphanelerarasý Ýþbirliði Türkiye, içerisinde çok çeþitli kütüphaneleri barýndýran ve oldukça büyük bir kaynak mirasýna sahip bir ülke konumundadýr. Bu manzarada, Alvaro Mutis Kütüphanesi ne bir yer bulmak; diðer kütüphaneler tarafýndan tanýnmak, iletiþim ve iþbirliði saðlamak açýsýndan oldukça büyük bir anlam ifade etmektedir. Bu noktadan bakýldýðýnda 5 yýl boyunca gerçekleþtirilen çalýþmalarýn, Yaratýcý Kütüphane Giriþimleri Tanýtým Grubu nun oluþturulmasýnýn da sayesinde verimli geçtiðini söylemek yerinde olacaktýr. Yaratýcý Kütüphane Giriþimleri Tanýtým Grubu, - Türkiye de halk kütüphaneleri standartlarýný geliþtirmeye hýz verme, - Türkiye de ve uluslararasý düzeyde, kütüphaneci aðlarýný ve küresel aðý aktif hale getirme, - Türkiye de kütüphaneler için lobi faaliyetlerini harekete geçirme, - Kütüphanecilerin ve kütüphanecilik öðrencilerinin mesleki ve teknik becerilerini geliþtirme amaçlarýna yönelik olarak çeþitli faaliyetleri yürüten ve bunun için yerli ve yabancý katýlýmcýlarla bölgesel ve ulusal düzeyde seminerler düzenleyen, yurt içinde ve dýþýnda model kütüphanelerde kýsa dönem iþ deneyimi kazandýran, diðer ülkelerdeki yenilikçi geliþmeler/yeni standartlar hakkýndaki dokümanlarý Ýngilizce ya da diðer Avrupa dillerinden Türkçe ye çeviren Ýstanbul daki bir grup kütüphaneciden oluþmaktadýr.

7 Türkiye deki Ýspanyol Kültürü: Ýstanbul Cervantes Enstitüsü Alvaro Mutis Kütüphanesi 327 ILIPG, Türk Kütüphaneciler Derneði (TKD) ile yakýn bir iþbirliði içinde çalýþmaktadýr. Alvaro Mutis Kütüphanesi, ayrýca periyodik olarak iki yýlda bir düzenlenen Cervantes Enstitüsü Kütüphaneleri toplantýlarýna katýlýmýnýn yaný sýra; ayný coðrafyada bulunan kütüphanelerin karþýlaþtýklarý ortak problemlerin tartýþýldýðý ve birlikte projelerin üretildiði, Yakýn Doðu daki Cervantes Enstitüleri Kütüphaneleri nin yýllýk toplantýlarýnda da hazýr bulunmaktadýr. Sonuç Bugüne deðin önemli iþler gerçekleþtirilmiþ olsa da; önümüzde hala uzun bir yol bulunmaktadýr. Ýstanbul Cervantes Enstitüsü Alvaro Mutis Kütüphanesi gelecekte de, Türkiye nin sahip olduðu bu deðerli kütüphane mirasýnýn bir parçasý olmayý sürdürmek adýna, kaliteli belge ve hizmet sunma anlayýþýyla vazifesinin baþýnda bulunmalýdýr. Kaynakça Barón Martín, C. (2002): Consideraciones generales en torno a la presentación de servicios bibliotecarios en un contexto bilingüe alemán-español: la Biblioteca del Instituto Cervantes de Múnich. en Métodos de información, 49(9), Turkey: Information on Public Libraries, Local Museums and Archives (2004). 15 Kasým 2006 tarihinde CALIMERA web sitesinden eriþildi: Colmenero Niño, B. (2006). La Biblioteca Álvaro Mutis del Instituto Cervantes de Estambul, en Revista del Instituto Cervantes, 9. Martín Asuero, P. (2006): El español en Turquía, en Revista del Instituto Cervantes, 9. Martín Montalvo, I. (2002): La red de bibliotecas del Instituto Cervantes: origeny evolución. en Métodos de información, 49(9),

8 328 Görüþler / Opinion Paper / Begoña Colmenero Niño

Türkiye'deki İspanyol Kültürü: İstanbul Cervantes Enstitüsü Alvaro Mutis Kütüphanesi

Türkiye'deki İspanyol Kültürü: İstanbul Cervantes Enstitüsü Alvaro Mutis Kütüphanesi Görüşler / Opinion Paper Türk Kütüphaneciliği 20,2 (2006), 321-328 321 Türkiye'deki İspanyol Kültürü: İstanbul Cervantes Enstitüsü Alvaro Mutis Kütüphanesi Begoña Colmenero Niño 1 Bu makale, İstanbul Cervantes

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

TKD 22. Dönem Genel Yönetim Kurulu Etkinlik Raporu

TKD 22. Dönem Genel Yönetim Kurulu Etkinlik Raporu Görüþler / Opinion Paper Türk Kütüphaneciliði 20,2 (2006), 329-334 329 TKD 22. Dönem Genel Yönetim Kurulu Etkinlik Raporu Genel kurulun sayýn delegeleri, deðerli misafirler, sevgili meslektaþlarým. Türk

Detaylı

1Osalon tek masa u düzen küme 7 7 9 14 17 19 11 17 19 19 31 33 43 31 12O Centrum Toplantý Hizmetleri KÜÇÜKYALI farklý boyut ve özelliklere sahip 10 adet toplantý salonu, açýk büfe Ýris Restoran ý, sosyal

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY

DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY söyleþi - interview ÝKTÝSAT ÝÞLETME ve FÝNANS SÖYLEÞÝ DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY Bu söyleþi, Genel Yayýn Yönetmenimiz Ali Bilge tarafýndan 15

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

Araþtýrma Hazýrlayan: Ebru Kocamanlar Araþtýrma Uzman Yardýmcýsý Gýda Ürünlerinde Ambalajýn Satýn Alma Davranýþýna Etkisi Dünya Ambalaj Örgütü nün açýklamalarýna göre dünyada ambalaj kullanýmýnýn %30 unu

Detaylı

Görüþler / Opinion Papers

Görüþler / Opinion Papers Türk Kütüphaneciliði 21, 1(2007) 55-61 Endonezya da Kütüphanecilik ve Endonezya Milli Kütüphanesi * Hüseyin Odabaþ ** ve Coþkun Polat *** Öz Endonezya da kütüphaneciliðin kurumsallaþma süreci geçtiðimiz

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

Haberler / News. Dizin / Index

Haberler / News. Dizin / Index Türk Kütüphaneciliði 21, 2 (2007), 249-255 Dizin / Index 43. Kütüphane Haftasý Kutlandý Kütüphane Haftasý'nda Ödüllü Poster Oturumu Baþkentin En Büyük Kitap Fuarý Ulusal Bilgi Merkezlerimiz TKD Milli Kütüphaneler

Detaylı

Üniversite Kütüphaleri Web Sitelerinin Biçim ve Ýçerik Analizi: Türkiye'deki Uygulamaya Ýliþkin Bir Araþtýrma

Üniversite Kütüphaleri Web Sitelerinin Biçim ve Ýçerik Analizi: Türkiye'deki Uygulamaya Ýliþkin Bir Araþtýrma Hakemli Yazýlar / Refereed Papers Türk Kütüphaneciliði 20,2 (2006), 141-172 141 Üniversite Kütüphaleri Web Sitelerinin Biçim ve Ýçerik Analizi: Türkiye'deki Uygulamaya Ýliþkin Bir Araþtýrma Content and

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

Atatürk Araþtýrma Merkezi Kütüphanesi

Atatürk Araþtýrma Merkezi Kütüphanesi Türk Kütüphaneciliði 21,1(2007), 111-117 Atatürk Araþtýrma Merkezi Kütüphanesi Birsen Yanar * Kurumsal Misyon Atatürk Araþtýrma Merkezi (ATAM), Anayasa nýn 134. maddesi uyarýnca 2876 sayýlý kanunla Atatürk

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Türk Omurga Derneði 2012-2016 Stratejik Planý

Türk Omurga Derneði 2012-2016 Stratejik Planý GÝRÝÞ Stratejik plan gerekliliði - Artan ölçüde karmaþýk ve dinamik hale gelen dünyamýzda deðiþim için bir yol haritasý özelliðine sahiptir. - Sonuçlarýn elde edilmesine yönelik bir politikanýn oluþturulmasý

Detaylı

Iletisim ve Lisan Enstitusu

Iletisim ve Lisan Enstitusu . Iletisim ve Lisan Enstitusu..... Biz Kimiz? Institute of Communication and Languages (ICL), önceki adýyla Ýki Toplumlu Mesleki Ýngilizce Destek Programý, nitelikli Ýngilizce, kültürlerarasý iletiþim

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

Hedef Gruplara Yönelik Yaratýcý Kütüphane Hizmetleri ve Proje Geliþtirme : Halk Kütüphaneleri Manisa Bölge Semineri Deðerlendirme Raporu

Hedef Gruplara Yönelik Yaratýcý Kütüphane Hizmetleri ve Proje Geliþtirme : Halk Kütüphaneleri Manisa Bölge Semineri Deðerlendirme Raporu Görüþler / Opinion Paper Türk Kütüphaneciliði 20,2 (2006), 313-320 313 Hedef Gruplara Yönelik Yaratýcý Kütüphane Hizmetleri ve Proje Geliþtirme : Halk Kütüphaneleri Manisa Bölge Semineri Deðerlendirme

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Görüþler / Opinion Papers

Görüþler / Opinion Papers Türk Kütüphaneciliði 21, 2 (2007) 218-229 Görüþler / Opinion Papers Üniversitelerde Belge Yönetimi ve Arþivler* Fahrettin Özdemirci** Öz Bu çalýþmada, üniversitelerde yazýþma, dosyalama, arþiv, vb. iþlemlerinin,

Detaylı

1 2 3 4 7 8 9 10 11 12 13 14 16 19 21 23 24 25 26 27 28 30 32 33 37 41 42 44 46 47 48 50 52 54 56 Kurum Kimliði Logo Logo Þube Logolarý Logonun Renkli Kullanýmý Logonun Siyah-Beyaz Kullanýmý Logonun Diþi

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

rm o f t a l ip j o l o n ek gýda T a d ý G m için ya þ a i ye Türk u ulusal GIDA TEKNOLOJÝ PLATFORMU y a þ a m i ç i n g ý d a Kaynak: 2010 Envanteri (TGDF) Gýda Sektörü 73.722.988 nüfus Hane halký gýda

Detaylı

Eðitim Baþvurularý Hakkýnda; -Eðitim katýlýmcý sayýsý ve eðitim tarih deðiþiklikleri Odamýz tarafýndan belirlenmektedir. -Eðitimlerimizle ilgili tüm güncel bilgiler www.corlutso.org.tr internet adresindeki

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Engeller del Lift ile aþýlýr... Adel Kaset Tip Engelli Lifti del Þirket Profili ADEL Otomotiv, 2005 yýlýnda otomotiv yan sanayisi olarak Sn. Kamil Sölpüker tarafýndan kurulmuþtur. TEMSA Global A.Þ.'nin

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Herkesin coðrafi konumdan ve zamandan baðýmsýz olarak bilgiye eriþmesi... Günümüzde dünya çapýnda yayýnlanmakta olan yaklaþýk 24.000 hakemli dergiye araþtýrmacýlarýn makalelerini göndermeleri, hakemlik

Detaylı

10. 4a5, 2b7 ve 1cd üç basamaklý sayýlardýr.

10. 4a5, 2b7 ve 1cd üç basamaklý sayýlardýr. 5. ACB + AC BC iþlemine göre, A.C çarpýmý kaçtýr? 0. 4a5, b7 ve cd üç basamaklý sayýlardýr. 4a5 b7 cd A) B) 4 C) 5 D) 6 E) olduðuna göre, c + b a + d ifadesinin deðeri kaçtýr? A) 8 B) C) 5 D) 7 E) 8 (05-06

Detaylı

Akýlcý Çözümler Üretiyoruz Finansal Yönetim ve Excel Eðitimleri Pratik, bütün öðretmenlerin en iyisidir. Publius Syrus EÐÝTÝMÝN AMACI MS Excel, günümüzde, iþ hayatýnda yoðun þekilde kullanýlan, vazgeçilmez

Detaylı

3. KENT VE SAÐLIK SEMPOZYUMU EÞÝTSÝZLÝKLER KAÇINILMAZ MIDIR?

3. KENT VE SAÐLIK SEMPOZYUMU EÞÝTSÝZLÝKLER KAÇINILMAZ MIDIR? 3. KENT VE SAÐLIK SEMPOZYUMU EÞÝTSÝZLÝKLER KAÇINILMAZ MIDIR? DAVET MEKTUBU Deðerli Katýlýmcýlar, Kentlerimizi daha saðlýklý bir geleceðe taþýmanýn yollarýný aradýðýmýz Kent ve Saðlýk Sempozyumlarýnýn ilkinde

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Kurumsal Bilgi Kaynaklarý ve Bilgi Yönetimi

Kurumsal Bilgi Kaynaklarý ve Bilgi Yönetimi Türk Kütüphaneciliði 21, 2 (2007), 164-185 Kurumsal Bilgi Kaynaklarý ve Bilgi Yönetimi Institutional Knowledge Sources and Knowledge Management Fahrettin Özdemirci* ve Cengiz Aydýn** Öz Bilgi artan bir

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

Avrupa Birliði Sürecinde Türk Halk Kütüphaneleri: Nicel Bir Deðerlendirme

Avrupa Birliði Sürecinde Türk Halk Kütüphaneleri: Nicel Bir Deðerlendirme Hakemli Yazýlar / Türk Kütüphaneciliði 20,1 (2006), 61-84 61 Avrupa Birliði Sürecinde Türk Halk Kütüphaneleri: Nicel Bir Deðerlendirme Turkish Public Libraries in the Process of Access to the European

Detaylı

Ýskenderiye Kütüphanesi: Antik Dünyanýn Öðrenim Merkezi

Ýskenderiye Kütüphanesi: Antik Dünyanýn Öðrenim Merkezi Tanýtým - Deðerlendirme / Reviews Türk Kütüphaneciliði 20,1 (2006), 111-118 111 Ýskenderiye Kütüphanesi: Antik Dünyanýn Öðrenim Merkezi Roy MacLeod (Derleyen). Çev.: Elif Böke Ankara: Dost Kitabevi, 2006.

Detaylı

Motor kademeleri ile otomasyon seviyeleri arasýnda akýllý baðlantý Akýllý Baðlantý Siemens tarafýndan geliþtirilen SIMOCODE-DP iþlemcilerin prozeslerinin hatasýz çalýþmasýný saðlamak için gerekli tüm temel

Detaylı

Ýnternet teknoloji ve iletiþim

Ýnternet teknoloji ve iletiþim citation Vardi, Recep. Authenticity of the information at the Internet regarding to religion Journal of Faculty of Theology of Bozok University. 3,3 (2013/3), pp. 79-87. İnternette yer alan dini içerikli

Detaylı

Kariyer Danýþmanlýðý. COUNCIL of INTERNATIONAL SCHOOLS

Kariyer Danýþmanlýðý. COUNCIL of INTERNATIONAL SCHOOLS Kariyer Danýþmanlýðý 24 COUNCIL of INTERNATIONAL SCHOOLS 1 ÜSKÜDAR AMERÝKAN LÝSESÝ KARÝYER DANIÞMANLIÐI, Üsküdar Amerikan Lisesi kariyer danýþmanlýðýný, Öðrencilerimizin; kendi yeteneklerini keþfederek

Detaylı

The Usage Analysis of Databases at Ankara University Digital Library

The Usage Analysis of Databases at Ankara University Digital Library Hakemli Yazýlar / Refereed Papers Türk Kütüphaneciliði 20, 4 (2006), 373-389 373 Ankara Üniversitesi Elektronik Kütüphanesi Veri Tabanlarýnýn Kullaným Analizi The Usage Analysis of Databases at Ankara

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Sýnav gerçeðiyle ve gerçeðine uygun sýnavlarla ne kadar sýk yüzleþirseniz onu o kadar iyi tanýrsýnýz. Sýnavý tüm ayrýntýlarýyla tanýmak, onu kolay aþm

Sýnav gerçeðiyle ve gerçeðine uygun sýnavlarla ne kadar sýk yüzleþirseniz onu o kadar iyi tanýrsýnýz. Sýnavý tüm ayrýntýlarýyla tanýmak, onu kolay aþm yeni Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Sistemi DERSHANELERÝ Sýnav gerçeðiyle ve gerçeðine uygun sýnavlarla ne kadar sýk yüzleþirseniz onu o kadar iyi tanýrsýnýz. Sýnavý tüm ayrýntýlarýyla tanýmak, onu kolay

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER. Yýl: 45 Sayý: 1-2-3 Ocak - Þubat - Mart 2008. Baþyazý...2. 42nci Olaðan Genel Kurulu Tamamlandý...4

ÝÇÝNDEKÝLER. Yýl: 45 Sayý: 1-2-3 Ocak - Þubat - Mart 2008. Baþyazý...2. 42nci Olaðan Genel Kurulu Tamamlandý...4 ORMAN MÜHENDÝSLERÝ ADINA SAHÝBÝ Ali KÜÇÜKAYDIN YAYIN SORUMLUSU Osman TURUNÇ YAYIN YÖNETMENÝ Okan ÇANÇÝN YAYIN KURULU Hakan AKDAÐ Hüseyin AYTAÇ Mustafa KIZMAZ Serkan ERÝKGENOÐLU Sevda ERGÝZ YAYIN KOÞULLARI

Detaylı

Vehbi Koç ve Ankara Araþtýrmalarý Merkezi (VEKAM) Kütüphanesi

Vehbi Koç ve Ankara Araþtýrmalarý Merkezi (VEKAM) Kütüphanesi Türk Kütüphaneciliði 21, 3 (2007), 390-393 Vehbi Koç ve Ankara Araþtýrmalarý Merkezi (VEKAM) Kütüphanesi Alev Arslan* Kent kütüphanesi, ihtisas kütüphanesi niteliði taþýr. Kent kütüphanesi; sosyal, kültürel,

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

A Ç I K L A M A L A R

A Ç I K L A M A L A R A Ç I K L A M A L A R 2006-ÖSS'ye giren adaylara iki bölümden oluþan bir sýnav uygulanmýþtýr. Birinci bölümde ortak derslerle ilgili Matematik-1 Testi (Mat-1), Fen Bilimleri-1 Testi (Fen-1), Türkçe Testi

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

Yeni Teknolojiler ve Halkla Ýliþkiler: Halkla Ýliþkiler Alanýnda Internet Kullanýmý Üzerine Bir Araþtýrma

Yeni Teknolojiler ve Halkla Ýliþkiler: Halkla Ýliþkiler Alanýnda Internet Kullanýmý Üzerine Bir Araþtýrma Yeni Teknolojiler ve Halkla Ýliþkiler: Halkla Ýliþkiler Alanýnda Internet Kullanýmý Üzerine Bir Araþtýrma Doç. Dr. Beril AKINCI VURAL, Arþ. Gör. Gül COÞKUN Ege Üniversitesi Ýletiþim Fakültesi Özet Halkla

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Özay Çelen (*), Turgut Karaalp (*), Sýdýka Kaya (**), Cesim Demir (*), Abdulkadir Teke (*), Ali Akdeniz (*)

Özay Çelen (*), Turgut Karaalp (*), Sýdýka Kaya (**), Cesim Demir (*), Abdulkadir Teke (*), Ali Akdeniz (*) Gülhane Týp Dergisi 2007; 49: 25-31 Gülhane Askeri Týp Akademisi 2007 ARAÞTIRMA Gülhane Askeri Týp Fakültesi Eðitim Hastanesi Yoðun Bakým Ünitelerinde görev yapan hemþirelerin uygulanan hizmet içi eðitim

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN Kanun Numarasý : 3620 Kabul Tarihi : 28/3/1990 Resmi Gazete : Tarih: 6/4/1990 Sayý: 20484 Dýþ Ýliþkiler MADDE 1- Türkiye Büyük

Detaylı

Türkiye nin teori ile pratiði en iyi birleþtiren, iþ dünyasýnýn gereksinimlerine en uygun hazýrlanan, nda yeni dönem baþlýyor. HR DERGÝ tarafýndan 1996 yýlýndan beri düzenlenen bu programý daha önce tamamlayanlar,

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

Bu yayýn, Türkiye Yerel Gündem 21 Programý nýn þemsiyesi altýnda yürütülen Kent Konseyleri nin güçlendirilmesi ve yerel demokratik yönetiþim mekanizmalarý olarak iþlev görmelerine yönelik eðitim ve kapasite

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ EÐÝTÝM VE GENÇLÝK PROGRAMLARI MERKEZÝ BAÞKANLIÐI GENÇLÝK PROGRAMI. Gençlik Programý 2007-2013. Gençlik

AVRUPA BÝRLÝÐÝ EÐÝTÝM VE GENÇLÝK PROGRAMLARI MERKEZÝ BAÞKANLIÐI GENÇLÝK PROGRAMI. Gençlik Programý 2007-2013. Gençlik AVRUPA BÝRLÝÐÝ EÐÝTÝM VE GENÇLÝK PROGRAMLARI MERKEZÝ BAÞKANLIÐI 2007-2013 GENÇLÝK PROGRAMI Gençlik Avrupa Komisyonu tarafýndan gençler için uygulamaya konmuþ bir programdýr.bu program Avrupalý gençlerin

Detaylı

ipaf09 KÜLTÜRPARK - ÝZMÝR Plastik ve ambalaj sektöründe yeni trendler... 30 NÝSAN - 3 MAYIS 2009 www.ipaffuarlari.com Plastik, Ambalaj, Makine ve Kalýp Sektörünün Aylýk Teknik Dergisi ipaf2009 ÝPAF plastik

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ com Hakkýmýzda Firma Hakkýnda Otomasyon sektörünün önde gelen firmalarýndan olan ECM ENDÜSTRÝYEL OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ, kurulduðu tarihten bu yana uzmanlaþtýðý her alanda, ülkemizde

Detaylı

d es ý KÝTAGAMÝ Nasýl Yapýlýr

d es ý KÝTAGAMÝ Nasýl Yapýlýr 20 ad d es et en kal ý içe ride bý KÝTAGAMÝ Nasýl Yapýlýr Kitagami Desenleri Cem ÖNGÝDER 2017 Kitagami Nasýl Yapýlýr Hazýrlayan: Cem Öngider 2017 Ýstanbul Merhaba, Çok uzun zaman önce baþladýðým ancak

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

BUSINESS SOURCE PREMIER

BUSINESS SOURCE PREMIER BUSINESS SOURCE PREMIER ELEKTRONÝK TELÝF HAKLARI http://bll.epnet.com/html/terms.html KAPSAM Business Source Premier veritabaný iþletme, ekonomi, finans, muhasebe, maliye, uluslararasý iliþkiler ve ilgili

Detaylı

LEONARDO DA VINCI PROGRAMI

LEONARDO DA VINCI PROGRAMI AVRUPA BÝRLÝÐÝ EÐÝTÝM VE GENÇLÝK PROGRAMLARI MERKEZÝ BAÞKANLIÐI Leonardo da Vinci (Mesleki Eðitim) Programý 2007-2013 Comenius Eðitim ve Öðretim Erasmus l Leonardo da Vinci l Grundtvig l LEONARDO DA VINCI

Detaylı