Yeminli Tercüman FORUM

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yeminli Tercüman FORUM"

Transkript

1 AYLIK MESLEK BÜLTENÝ YeminliTercuman.com Türkçe Tercümanlarýn Haber Platformu SAYI: 7 BÜLTEN HAZÝRAN KÝÞÝYÝZ Bültenimize yazýlarýnýzý bekliyoruz. Yeminli Tercüman FORUM Sitemizin FORUM Sayfalarý Hizmetinizde Tercüman ve çevirmenler arasýndaki iletiþimi en üst düzeye çýkarmayý amaçlayan yeminlitercuman.com sitesi bu amaçla Türkiye deki binlerce tercümanýn üye olarak katkýda bulanacaðý FORUM sayfasýný hizmete açmýþ ve FORUM sayfalarý daha ilk haftalardan bu alanda faaliyet gösteren yüzlerce kiþinin ilgisiyle karþýlaþmýþtýr. SEVGÝ VE HOÞGÖRÜ sayfa 8 de Siz de FORUM sayfalarýmýzý kullanarak yüzlerce tercüman ve tercüme bürosuyla iletiþim kurabilir, makalelerinizi yayýnlayabilir, iþ duyurularýnýzý yapabilir, yapýlan iþ duyurularýný deðerlendirebilir, sektörle ilgili her türlü konuda hazýrlanmýþ ilginç yazý, resim ve görüntüleri inceleyebilir, hizmetlerinizi ve kendinizi tanýtabilir, sektörle ilgili yeni geliþmelerden haberdar olabilir, bilmediðiniz ve bulamadýðýnýz kelimeleri diðer meslektaþlarýnýza sorabilir, kurumsal duyurularýnýzý yapabilir, çeviri denemeleri yaparak yetkinliðinizi gösterebilir, redaktörlük, kitap çevirmenliði, DTP, Çeviri Yazýlýmlarý, Yardýmcý Yazýlýmlar vb. konularda bilgi alabilir, kýsaca mütercim tercümanlýk alanýnda her konuyu, bulabilir, gündeme getirebilir ve tartýþabilirsiniz. Artýk bilmediðiniz konularda onlarca site dolaþmanýza ve yardým almak için on kapý çalmanýza gerek kalmadan, FORUM sayfalarýmýzda bir çok konuya anýnda ulaþacabilecek ve bu açýk tartýþma ve fikir alýþveriþi platformunun keyfini çýkarabileceksiniz... HEMEN ÜYE OLUN ETÝMOLOJÝ sayfa 12 de forum açýldý. Üye oldunuz mu? IRONY IS NOT SARCASM ÝRONÝ ALAYCILIK DEÐÝLDÝR sayfa 2 de 200 ÜLKEDE TÜRKÇE TERCÜMAN Ferihan H.Panayýr Danca, Norveççe ve Ýsveççe Tercüman sayfa 4 te

2 YB Haziran 07 Hýzlý-Çeviri Projesi için 16 Milyon Dolar Fon ÝRONÝ, ALAYCILIK DEÐÝLDÝR BBN Technologies yabancý dilleri hýzlý iþlemek amacýyla bir proje geliþtirmek için 16 milyon dolar ilave kaynak ayýrdý. Cambridge merkezli firma bu fonun Defense Advanced Research Projects Agency t a r a f ý n d a n s a ð l a n d ý ð ý n ý duyurdu. 2 BBN, global özerk dil kullanýmý konusunda GALE adý verilen bir program üzerinde çalýþýyor; hedef konuþmayý yazýya dökmek, konuþma ve metni tercüme etmek, ve çeþitli dillerde yüzde 90 üzerinde doðrulukla büyük miktarda konuþma ve metin toplamak için yazýlým teknolojilerinin geliþtirilmesi ve uygulanmasý,. Bu tür bir imkan Amerikan analistlerin yabancý dillerdeki kritik bilgilerin hemen farkýna varabilmelerini saðlayacak, diyor. Kaynak: Boston Globe MA,USA Ýki sözcük de, benzer olan ama dalga geçme ironisini ifade etmek için ses iþaretleri yerine yapýsal- durumsal iþaretleri kullanan taþlama sözcüðün- den ayrý tutulmalýdýr. [irony: ironi(kinaye); sarcasm: alaycýlýk; mock: dalga geçme] Kaynak: om Çeviren: Burcu ÝNAN Amerikan Ýngilizcesi ve deðiþik Avrupa dilleri arasýnda tercüme yaparken ortaya çýkan yanlýþ akraba sözcüklere örnek çok fazladýr. Neredeyse her dilde karþýmýza çýkanlardan biri de ironi ve alaycýlýk týr. Ýki terimin de klasik Yunan retoriðinden gelmesine ve dolayýsýyla farklý dillerdeki modern anlamlarýnýn ayný olduðunun düþünülmesine raðmen aslýnda öyle deðildir. Avrupa kýtasýna ait dillerin çoðu kendi dillerinde ironi ile akraba olan sözcükleri alaycýlýk ile akraba olan sözcüklerden çok daha sýk kullanýrlarken, Amerikan Ýngilizcesinde durum bunun tam tersidir. Bunun nedeni ironi ile a l a y c ý l ý k a r a s ý n d a Ýngilizce'deki ince anlam farkýdýr. Bu ince ayrýntýya Ýngilizce konuþmayanlar sýklýkla aldýrmazlar ve bu da terimlerin s ý k l ý k l a y a n l ý þ t e r c ü m e edilmesinin nedenidir. Sorun özellikle Ýngiliz Küstahlýðý olan kültürlerde (yani Ýngilizce'nin çok yaygýn olarak konuþulduðu ve insanlarýn Ýngilizce dili b e c e r i l e r i n i n a b a r t ý l d ý ð ý kültürler: Hollanda, Belçika, Norveç, Ýsveç ve Danimarka baþlýca sanýklardýr) ortaya çýkmaktadýr. Ýngilizce'de ironi, belirtilenle filli durum -yani sözlük anlamý ile kastedilen anlam- arasýndaki dolaylý çeliþkidir. Ýroni incelik taþýr. Açýkça dalga geçme veya sert ironi, -özellikle ses tonu dalga geçme niteliðini ifade etmek için kullanýldýðýnda- alay dýr. Alaycý olan bir þey taným gereði ayný zamanda ironiktir, ancak alaycýlýk terimi günlük Ýngiliz- ce'de dalga geçme nüansý olduðunda çok daha sýk kullanýlýr. Þüphede kaldýklarýnda Avru- palý tercümanlar, alaycýlýk sözcüðünün uygun olduðunu düþünürler.

3 Yaþlý Avrupa Çeviri Entegrasyon için Kötüdür diyor 12 Haziran 2007 Translatorpower olarak kullanýldýðý söylemiþ. Ýngiltere Topluluklar Bakaný Ruth Kelly Fransa da ülkeye gelecek göçmenlerin Fransa'ya Göçmenlerin Ýngilizce öðrenmelerini teþvik etmek gelmeden önce Fransýz dilini ve kültürünü bilip için Belediyelerden tercüme masraflarýný bilmediklerinin test edileceðini duyurmuþ. azaltmalarýnýn isteneceðini açýklamýþ. Dolayýsýyla, para kazanmak için bu pazara Daha sonra: ( g ö ç m e n p a z a r ý ) b a ð ý m l ý ç a l ý þ a n Bayan Kelly vatandaþlarýn ödedikleri vergilerden t e r c ü m a n l a r / ç e v i r m e n l e r i n a r t ý k i þ tercümanlýk hizmetleri için her yýl ödenen 100 farklýlaþtýrmasýna gitme zamanlarý geliyor! milyon sterlinin yabancýlarýn Ýngiliz toplumuna entegre olamamalarýna koltuk deðneði (destek) A.M.Sall TERCÜMANLIK MESLEÐÝNDE DEV RAKAMLAR Wordfast Görüntülü Eðitimleri WASHINGTON [MENL] Amerikan Ordusu Iraklý güvenlik g ü ç l e r i n i n e ð i t i m i n i kolaylaþtýrmak için binlerce tercüman istihdam etme giriþimi baþlattý. Ordu Irak'ta tercümanlýk ve çevirmenlik hizmetlerinin yönetimi ihalesini Global Linguistic Solutions adlý firmaya verdi. DynCorp International ve M c N e i l T e c h n o l o g i e s firmalarýnýn bir ortak giriþimi olan GLS maksimum bedeli Dolar olan beþ yýllýk bir ihale aldý. DynCorp Ýcra Kurulu Baþkaný (CEO) Herbert Lanese ihaleyle ilgili olarak "Irak'ta baþarýlý bir sonucun en önemli anahtarý Irak halký ile etkili bir iletiþim kurabilmektir, ve bizler bize duyulan güvenin bilincindeyiz" yorumunu yaptý. Dyncorp, ordu ihalesinde L-3 Communications'a üstün geldi yýlýnda L-3, Amerikan Ordusu Ýstihbarat ve Güvenlik Komutanlýðýnýn önde gelen dilbilimci tedarikçilerinden olan Titan Corp.'u satýn almýþtý. Kaynak: Middle East Newsline - Montreal, Quebec, Canada Wordfast sitesinde yararlý ve baþlayanlarýn bu tür sofistike ücretsiz bazý görüntülü eðitim programlarýnýn yapabileceklerini k u r s l a r ý b u l a b i l i r s i n i z : öðrenmeleri için iyi bir baþlangýç. h t t p : / / w w w. g l o b a l - Bu tür videolarýn sýnýf ortamýnda tm.net/index.php?whichpage=vid öðrencilere izletilmesi çok yararlý eo&lang=engb olacaktýr. Kullanýmý kolay bir Çeviri Belleði ( T M - Tr a n s l a t i o n M e m o r y ) programý olan Wordfast'ýn ne kadar özelliði olduðunu ve bu programla neler yapabileceðinize þ a þ ý r a c a k s ý n ý z. Ö z e l l i k l e, çevirmenlik mesleðine yeni

4 YB Haziran 07 DANCA, NORVEÇÇE ve ÝSVEÇÇE TERCÜMAN FERÝHAN HASAN PANAYIR 25 Þubat 1975 yýlýnda Danimar- Edebiyatý bölümünde eðitimine ka nýn baþkenti Kopenhag da baþladý yýlýnda bölüm doðdu. Ortaokulu Gerbrands- t a r a f ý n d a n b u r s l u o l a r a k kolen de bitirdikten sonra, Osnabrück Üniversitesi nde ailesiyle birlikte Türkiye ye geri Etnik Kökenler eðitimi almak döndü. Türkçesi yetersiz üzere Almanya nýn Osnabrück olduðundan burada ortaokulu kentine gönderildi. Daha tekrar okumak zorunda kaldý. Bir üniversitedeyken baþlayan çeviri süre sonra bu açýðýný kapatarak macerasý, üniversiteyi bitirir okulun en baþarýlý öðren- bitirmez 16. ve 17. yy Ýskandinav cilerinden biri oldu edebiyatý çevirileriyle gerçek yaþýndan beri Danca ve diðer anlamda baþlamýþ oldu Ýskandinav dilleriyle ilgilendi. Bu yýlýnda üniversiteden mezun dilleri karþýlaþtýrmak en büyük oldu. tutkusu oldu. Baþlangýçta ayný dili konuþan Ýskandinavya nýn Bugün yurt içinde 134 büro, zaman içinde deðiþen lehçelerini Amerika da 2, Ýsrail de 1, inceledi. Üniversitede yine bu Ýskandinavya da toplam 10 ayrý dillerde eðitim almak en büyük büro ile çalýþmakta olan düþüydü. Ancak ülkemizde buna çevirmen, aralarýnda Roche un olanak verecek en yakýn dil d a b u l u n d u ð u o n l a r c a Almanca olduðu için 1997 yýlýnda profesyonel kuruluþun çevirilerini Çanakkale Onsekiz Mart yapmýþ ve yapmaya devam Üniversitesinde Alman Dili ve etmektedir. ÝLETÝÞÝM BÝLGÝLERÝ Ev telefonu: Cep telefonu: MSN: Kiþisel web sitesi: 4

5 Gönüllülük ve Tercümanlar Online UN volunteering services: Translators without Borders; Oxfam: BISSE/UN-HABITAT: Prisoners abroad: EHRAC Translations: ch-units/hrsj/ehrac Dil Öðrenme Aracý Olarak Skype GW'deki profesörlerin birçoðu öðretmenlik yapan Robin, ö ð r e n c i l e r i n i n d e r s t e "Skype üzerinde konuþmalar konuþmaya veya internete a n c a k s e n e o r t a s ý n d a b a ð l a n m a l a r ý n a i z i n baþlayabiliyor çünkü ancak o vermektense týrnaklarýnýn kara zaman 'Merhaba, nasýlsýn?' tahtaya sürterek gýcýrdamasýný demenin ötesine geçmiþ tercih ederler, ancak Profesör olabiliyorlar" diyor. Richard M. Robin öðrencilerinin Robin, ders sýrasýndaki tüm bu tam da bunu yapmasýna izin gerçek zamanlý uluslararasý veriyor. görüþmeleri Skype ve ICQ Audio/Video gibi ücretsiz VoIP Bu haftadan baþlamak üzere, p r o g r a m l a r ý n ý n m ü m k ü n Robin'in Yoðun Temel Rusça kýldýðýný söylüyor. Robin'in Kursundaki öðrenciler ücretsiz öðrencileri, bir mikrofon, web internet telefon hizmeti Skype'ý k a m e r a s ý v e i n t e r n e t dünyanýn diðer tarafýndaki Rus baðlantýsýyla, Rusça'yý ana dili ö ð r e n c i l e r l e k o n u þ m a k Rusça olan kiþilerle konuþuyor. amacýyla kullanarak sýnýftan R o b i n, S k y p e g i b i y e n i bazý uluslar arasý telefon teknolojilerin yabancý dil görüþmeleri yapacaklar. ö ð r e n m e p r o g r a m l a r ý n ý n "Bir sýnýf ortamýnda, öðrencilerin geleceðinde önemli bir rol duyacaklarý Rusçanýn büyük oynayacaðýna inandýðýný k ý s m ý söylüyor. ö ð r e t m e n d e n veya öðrenciler Robin, "Þu anda Skype çok yeni a r a s ý n d a k i bir ürün, neredeyse egzotik bir konuþmalardan havasý var, dolayýsýyla bir çok olacaktý, ki bu da profesör kullanmýyor. Bundan e s a s e n b i r y i r m i y ý l s o n r a e m e k l i yanlýþtýr," diyen Robin yaklaþýk olduðumda, bu kadar egzotik bir iki yýl önce Skype'ý bir sýnýf aracý yaný kalmayacak ve eminim bir olarak kullanmaya baþlamýþ. "bu çok sýnýfta daha kullanýlmaya hizmet öðrencilerin Rusça baþlanacak" diyor ve "Yabancý iletiþim ve konuþma becerilerini dilde uzaktan eðitim çok daha iyileþtiriyor. yaygýn bir eðitim olacak" diye ekliyor. GW'deki Rusça Dili Direktörü ve Amerika'da en çok satan birinci K a y n a k : T h e G e o r g e ve ikinci sýnýf Rusça ders Washington University The GW kitabýnýn yazarý olarak Golosa Hatchet - Washington,DC,USA R o b i n a k a d e m i k d ö n e m k u r s u n u n b a h a r d ö n e m i sýrasýnda VoIP (Ýnternet Üzerinden Ses Aktarýmý) kullanarak Rusça dili eðitimini tamamen yeni bir seviyeye taþýdý. GW'de 1981 yýlýndan bu yana

6 YB Haziran 07 Evlerinin yakýnýna (ve özellikle de atýkla ilgili) herhangi bir þey yapýlmasýný reddeden insanlarý anlatan "nimby" (Not In My Back Yard) terimini de bu þekilde öðrendim Nimby ve Banana 6 Bölgedeki atýk krizini umutsuzca A þ a ð ý d a b u l d u ð u m i l g i n ç ç ö z m e y e ç a l ý þ a n y e r e l k ý s a l t m a l a r d a n b a z ý l a r ý n ý y ö n e t i m l e r l e o l d u k ç a s ý k yazýyorum: çalýþýyorum, ve evlerinin yakýnýna NUMBY: not under my back yard (ve özellikle de atýkla ilgili) herhangi (evimin altýnda tünel vs. istemem) bir þey yapýlmasýný reddeden NOPE : not on Planet Earth insanlarý anlatan "nimby" (Not In LULU : bir muhite oturanlarýn karþý My Back Yard) terimini de bu olduklarý her türlü çalýþma veya þekilde öðrendim. Yeni katýldýðým proje. Anlaþýlacaðý üzere "locally bir toplantýda bu kiþilerden daha da unwanted land use" anlamýna aþýrý kiþiler için kullanýlan yeni bir geliyor. terim öðrendim: "banana" (Build Bu da benim en beðendiðim: Absolutely Nothing Anywhere Near CAVE: yeni olan hiçbir çalýþma Anyone). Bunu açýklamaya gerek veya imar faaliyetini istemeyen yok. Gönderen Céline kiþiler, yani "citizens against virtually everything". Yorumlar: Katýlmak istedim, ama ben bu tür EÐLENCELÝ bir iþ! gruplara karþýyým. Céline'in anlattýklarý ilgimi çekti, Gönderen Xavier Kreiss sonrasýnda biraz dolaþtým internette. Bazý sitelerde, emlak, Kaynak: imar, iskan vb. konularla ilgili bazý kýsaltmalar listelenmiþ.

7 Home-Based Work Opportunities For Translators Demand for translation and interpreting reliable tests available, and they have services is booming. Here's how to get been used for decades by many Fortune started on a business you can operate 500 companies, as well as federal and from home state government agencies," she says. I'm a native Spanish speaker living in the Gaining Credibility U.S. I would like to work from home now Putting an ACTFL test rating on your that I have young business plan will lend credibility to your children. Do you services and help you land clients who h a v e a n y need bilingual skills. Schedule tests for suggestions for how written and spoken proficiency through I c a n u s e m y the ACTFL's testing office. "A lot of language skills in a bilinguals are getting short-changed, home business? because they don't know about the According to 2000 existence of ACTFL tests and other U.S. Census data, resources that will help them advance nearly 47 million their careers," Kelly says. people who live in Once you are tested and recognized as the U.S. speak a having superior language proficiency in language other than both Spanish and English, you can English at home. explore business opportunities. Most That's a huge group translators work as freelancers from their o f p o t e n t i a l homes, Kelly says, so this can be a good c u s t o m e r s, a n d business option for women with children. myriad corporations Document translating can be done in the seek to capture their evenings or during your children's school consumer spending power, notes Nataly hours and can be suspended when Kelly, a former court interpreter and the needed if a child is sick or needs your author of a book, Telephone Interpreting: attention. For more information, contact A Comprehensive Guide to the the American Translators Assn., a Profession, that will be published in May professional group with nearly 10,000 by Multilingual Matters. "As a result, members. The ATA offers a certification there's an enormous demand for bilingual program for document translation. skills in today's job market," Kelly says. Another option you might consider is There are many opportunities for home- telephone interpreting. This work, based work in translation, which involves h o w e v e r, r e q u i r e s a b s o l u t e the written word, or interpreting, which concentration, Kelly says: "Telephone involves the spoken word. You could set interpreters frequently take 911 up shop at home as a freelancer or emergency calls, and a caller's life could consultant, or look for telecommuting be in jeopardy. If you plan to work from opportunities with companies that require home as a telephone interpreter, you'll employees with bilingual skills. need to maintain a quiet work Before you pursue either course of action, environment and arrange for someone get proof of language proficiency in both else to be the primary caregiver for Spanish and English, Kelly advises. "This children during your work shift." can be obtained through certified tests that are conducted by the American Good luck! Council on the Teaching of Foreign Karen E. Klein is a Los Angeles-based Languages (ACTFL), the most widely writer who covers entrepreneurship and recognized testing body in the U.S. The s m a l l - b u s i n e s s i s s u e s. ACTFL tests are the most valid and Source: BusinessWeek - USA There are many opportunities for home-based work in translation, which involves the written word, or interpreting, which involves the spoken word. You could set up shop at home as a freelancer or consultant, or look for telecommuting opportunities with companies that require employees with bilingual skills.

8 YB Haziran 07 sevgi ve hoþgörü: yeni kilitlere anahtar kelimeler 8 Bir tuþla denizler altýnda yüzen balinalarýn dünyasýna girip balinanýn çýðlýðýný duyabilir, bir baþka klikle Afrika'ya, oradan Sibirya'nýn buzlu tundralarýna gidebilir, bir baþka sitede Çin'in aðzýndan ateþ püskürten dev ejderhalarýnýn bardak çanak gibi minik eþyalarda süslemelere konu yapýldýðý binlerce yýllýk porselenleri görebilir, Eski Yunan'da gezinebilir, Yeni Dünya'ya uydulardan bakabilirsiniz. Tüm bunlar bir anahtar kelimeyle Bir anahtar kelime, bellek bedestenimde bazen onlarca kapýyý açar. Ahýska Türklerinin Yataðan arslannan gezegen tilki eydir dedikleri gibi, hafýzamda zinde ve güncel dolaþan bazý kelimeler, bir kimse kendilerini kullanýp kapýlarýna asýlý zili çaldýðýnda, adeta dile gelir ve dilimin ucunda karþýmdakine duyulur olur.

9 Bir kelimenin beni alýp Atlantis'te kaybolaný edilebileceðine gem vurdum. Anlattýðým bu bulma peþinde sürüklediði, zihnime deneyimi, belki internet vasatýnda web yapýþarak hortum etkisiyle derinlere siteleri arasýnda gezinmek suretiyle bir çektiði, arkamdan iterek Everestlere nebze de olsa yaþamak mümkün. Bir tuþla týrmandýrdýðý, kuþlar gibi daldan dala denizler altýnda yüzen balinalarýn uçurup Buraklar gibi semalar aþýrdýðý, dünyasýna girip balinanýn çýðlýðýný denizlere sulara daldýrýp kayalardan duyabilir, bir baþka klikle Afrika'ya, oradan uçurumlardan attýðýna defalarca þahit Sibirya'nýn buzlu tundralarýna gidebilir, bir olmuþ, ancak kimseye bir kelimenin sýrtýna baþka sitede Çin'in aðzýndan ateþ b i n i p M i r â ç l a r k a t e t t i ð i m i püskürten dev ejderhalarýnýn bardak anlatamamýþýmdýr. çanak gibi minik eþyalarda süslemelere konu yapýldýðý binlerce yýllýk porselenleri Çok zaman, ünsüz harflerin zihin kabýmý görebilir, Eski Yunan'da gezinebilir, Yeni bin kere doldurup boþaltabilecek istihsal Dünya'ya uydulardan bakabilirsiniz. Tüm kabiliyetini, bereketli bir toprakta bin-bir bunlar bir anahtar kelimeyle ekin yetiþtirebilme verimliliðine benzetmiþ, ancak elveriþli zihin topraðýmda yetiþen bu Bir anahtar kelime, bellek bedestenimde ekinin hasadýný yapmak için ihtiyaç bazen onlarca kapýyý açar. Ahýska duyulan zamaný ayýrmadýðým için kendime Türklerinin Yataðan arslannan gezegen hayýflanmýþýmdýr. tilki eydir dedikleri gibi, hafýzamda zinde ve güncel dolaþan bazý kelimeler, bir kimse Bazen bir okulda sýnýfa dalýp, tahtaya kendilerini kullanýp kapýlarýna asýlý zili öðrencilerin aklýna gelen ilk kelimeyi yazýp, çaldýðýnda, adeta dile gelir ve dilimin öðrencileri o kelimenin sýrtýnda lisan- ucunda karþýmdakine duyulur olur. insan-kültür-evren denkleminde müthiþ bir gezintiye çýkarabilecek koþum takýmýnýn Çok zaman, bir kimse size bir soru üzerime giydirilmesini dilemiþimdir sorduðunda, iþe o soru içindeki en önemli yakarýþlarýmda! Semanýn birinci katýnýn en anahtar kelimenin kök ve tarihçesiyle sýðýndan yukarý bakýp yedi sema ötesinin baþlamanýn, sorunun cevabýný büyük e n d e r i n i n d e n a þ a ð ý b a k a n ý n oranda verdiðini düþünmüþümdür. Bir görebildiklerini görmenin yegâne yolunun kimse bana içinde okul kelimesi geçen fezaya tenekeden bir mekik göndermek soru sorduðunda, aklýma bu yabancý deðil de, kelimeler arasýnda hafakanlar kelimenin baþka dillerdeki karþýlýklarý ve geçirerek mekik dokumak olduðuna çaðrýþtýrdýklarý gelir. Ýngilizce'de bu inanmýþýmdýr. Týpký bir fizik ya da kelimenin sürü anlamýna da geldiðini matematik teorisyeninin kara delikler, bilmek kafamda farklý çaðrýþýmlar yapar kuantum, zaman/mekan gibi varoluþun en hemen. Bir tek bu basit yanyargý bile, derin sýrlarýna formülleri bir araya getirerek komple bir eðitim sistemini gözden vâkýf olacaðýný düþünmesi gibi, ben de bir geçirmek için yeterli bir sebeptir benim için. kelimenin heybesinde kýtalar kat

10 YB Haziran Bazen destination ile destiny arasýndaki filminin konusunu -yani insaný- anlatmasý gibi, kesiþme noktasýný düþünürüm. Uçak biletinizi s a n a t ý n ý h a r f l e r l e i c r a e d e n l e r d e alýp varýþ yerinizi seçmek elinizdedir, ancak daðarcýklarýndaki sözcükleri kendilerine uçaða binildiðinde kaderimiz tamamen hediye edilen montaj stüdyosunda bir araya kontrolümüz dýþýndadýr! Biletimizi aldýðýmýz yer getirerek ayný filmin temasýný sürekli bir devinim varýþ yerimizi seçtiðimiz yer olsa da, gerçek halindeki aklýmýza bir dantela gibi iþlerler. Filmin varýþ yerimiz (kaderimiz) uçak karþý noktaya temasýnýn sevgi olduðunu, sevginin ateþ ulaþana kadar kesinleþmez. Yani, ayný kelime ile olmadýðýný, yandýðýnda söndürülemeyeceðini bize bir seçme hakký anlatýrlar.. Bunu bize anlatmak uðruna Leyla ile verilmiþtir ancak bu hak Mecnûn'u kendileri yakarlar, ve bizzat yine ayný kelime ile büyük Shakespeare eliyle yaktýrýrlar Romeo ve Juliet'i o r a n d a e l i m i z d e n bu yanmadan sevginin zarar görmediðine alýnmýþtýr. Seçebilirsin þahitlik etmek için ama belirleyemezsin denmiþtir adeta! Malkoçoðlu'nun eline kýlýç verip yiðitlik, Moliere'in Harpagon'una para verip cimrilik Çok zaman, hem bitki hem yaptýran, koca Yavuz Sultan Selim'e tesis anlamýna gelen plant þirler pençe-i kahrýmda olurken lerzan kelimesi, hem güç hem beni bir gözleri ahuya zebun etti felek elektrik anlamýna gelen dedirten, ve ona yüzlerce aslan vurdurup onu bir power kelimesi, hem yalan ceylana vurduran ayný güçtür. Bu öyle bir güçtür söylemek hem ikna etmek ki, Yaratýcý bile insanýn baþýný doðru istikamette anlamýna gelen convince tutmak için boyunduruk, semaya çevirmek için kelimesi, hem aðlama boyunluk göndermek yerine Söz göndermiþtir hem yakarýþ anlamýna kendi tahtýndan bu dünyaya. Hatta bizler bugün gelen cry kelimesi, hem geldiðimiz noktada, geç de olsa, medenilere ü c r e t s i z h e m ö z g ü r galebenin ikna ile olduðunu anlamýþ ve Batýlýlara anlamýna gelen free üstün gelmemizin yolunun sözün gücünü kelimesi, hem yetenek kullanmak olduðunu tekrar kavramaya hem hediye anlamýna baþlamýþýzdýr! Tekrar diyorum, çünkü bizler gelen gift kelimesi, hem iþ Züleyha'nýn Yusuf'a mektup yazmak istediðinde hem tapu anlamýna gelen mektuba Yusuf diye baþlayýp mektubu yine deed kelimesi, hem Yusuf diye bitirdiðini ve bütün lügatinde mantýksýzca hareket hem Yusuf'tan baþka, ondan öte bir sözcük cürüm anlamýna gelen olmadýðýný fark ettiðini epeyce bir süredir crime kelimesi, hem nokta unutmuþtuk. Bir zamanlar Ferhat'a daðlarý Þirin hem dönem anlamýna gösteren biz, gün geldi kýlýca bað, ozana devlet gelen period kelimesi, yaptýrmaya kalktýk! hem vecize hem lakýrdý anlamýna gelen saying Ýnanýyorum ki, hareketsiz kaldýðýmýz ve adeta kelimesi, hem dayanma kilitlendiðimiz bu dünya coðrafyasýnda bu kilidin hem hoþgörü anlamýna gelen tolerance kelimesi anahtarý kelimelerdir; anahtar kelimelerdir! Bir ve bunlara benzer yüzlerce kelime bende sihre zamanlar lügatimizin ilk iki anahtar kelimesi benzer bir etki yapar. Zihnim arka planda sürekli sevgi ve hoþgörü iken, daðarcýðýmýzda sert oyalanýr durur bu kelimelerle. ünlülerden sözcükler yokken, þimdilerde Anadolu topraðýna serpilen ithal kin tohumlarýný Bir heykeltýraþýn topraktan, çamurdan, kilden teker teker bularak söküp atmanýn tek ve insan siluetleri yapmasý, ve sanatýn varlýðýn bir yegâne yoludur bu anahtar kelimeler: hoþgörü yansýmasý olduðunu bize göstererek hayat ve sevgi!

11 Mesaj Açýk: Ýlan Panosunda Arapça Tercüman Aranýyor Amerikan Ordusu orduda hizmet vermek üzere karþýlaþtým þu ana kadar, ancak þu anda bir çok Arapça konuþan bay ve bayanlar arýyor. genç para kazanmaya çalýþýyor ve iþleri olmayanlar katýlabilir." Ordu, Warren'da 12 Mile Road yakýnýndaki Mound Road'un batý tarafýndan bir ilan panosunda niyetini Bir Ordu istihdam programýnýn baþarýlý olup duyurmuþ. olmayacaðý genellikle pazarlama planýna baðlýdýr, diyor Kuttula. Tercüman olarak çalýþan üç kiþi "Farklý fýrsatlarýn olduðu bir yerde, bu daha önce tanýdýðýný söylüyor, ancak bunlarýn hiçbiri Amerikan duymadýðýnýz bir fýrsat olabilir" yazýyor Arapça Ordusu ile çalýþmýyormuþ. hazýrlanmýþ reklam panosunun üzerinde. Ayrýca son üç yýlýný Amerikan Ordusunda tercüman olarak " Titan Company gibi bazý firmalar tercüman ilanlarý geçiren Ali Yehia adýnda bir sivilin telefon numarasý veriyor ve yýlda $150,000 ila $180,000 veriliyor. kazanabileceklerini söylüyorlar" diyor Kuttula. "Benim kocam yýllýk $186,000'a kadar Yehia özellikle Dearborn bölgesinde yaþayan kazanabileceðini yazan bir iþ mektubu aldý." Araplardan telefonlar aldýðýný söylüyor. Panonun yerinin Sterling Heights-Troy bölgesinde çok sayýda Arap vatandaþ yaþadýðý ve bu iþlek yol üzerinde her gün gidip geldikleri için özellikle seçildiðini söylüyor. "Reklam panosunun hangi dilde yazýldýðýný ve içeriðinin ne olduðunu soran bir çok Amerikalýdan dan telefon alýyoruz," diyor Yehia. "Þu ana kadar tercüman olarak Amerikan ordusunda çalýþmak isteyen az sayýda Arap kaydoldu, daha fazlasýna ihtiyacýmýz var." Ýstihdam edilecek kiþiler iki sene boyunca Amerikan Ordusunda çalýþmak ve tüm yeni girenlerin tabi tutulduðu temel eðitimden geçmek zorundalar. Bu kiþiler eðitim sonrasýnda tercüman olarak çalýþýlacak olan bölgede görevlendiriliyor. "Ýnanýyorum ki iþlerinin büyük kýsmý sözlü anlamda çeviri yapmak olacaktýr" diyor Yehia ve ekliyor "Ancak Ordu belge ve gazete çevirecek kiþiler de arýyor ayný zamanda." Baðdat, Irak doðumlu Kildani olan Susan Kutula Sterling Heights'ta yaþýyor ve Sterling Heights Etnik komisyonunun bir üyesi. Amerika'ya Orat Doðu'yu Irak Hükümeti yüzünden terk eden babasýyla birlikte bebekken geldiðini söylüyor. "Aslýnda Ordu'ya katýlan sadece iki kiþiyle "Artýk Amerika'da olduðumuza göre birçok Kildani- Amerikalýnýn Ordu'ya katýlmakla ilgileneceklerini sanmýyorum" diyor. Kutula, Sterling Heights bölgesindeki Arap toplumunun çok eðitimli olduðunu söylüyor. Birçok avukatýn, öðretmenin, doktorun ve diðer meslek üyelerinin Orta Doðu'dan karýþýklýklar yüzünden ayrýldýklarýný söylüyor. Beyrut, Lübnanlý Yehia iþe alým görevlisi olarak yaptýðý iþinden memnun olduðunu söylüyor. Programa katýlanlarýn birinci yýl yurt dýþýna gönderilebileceklerini ve ikinci yýllarýný Birleþik Devletlerde hizmet ederek geçirebileceklerini ifade ediyor. "Ordu Irak'ta elektrik sistemini düzene sokarak, düzeni saðlayarak ve diðer faaliyetlerle iyi bir iþ yapýyor" diyor Yehia. "Bu, Arapça dilbilgisi geçmiþi olanlar için iyi bir fýrsat. Kaynak: Macomb Daily - Mount Clemens,MI,USA

12 YB Haziran 07 Etimoloji 12 Kaplýca sözcüðü kaplý ve ýlýca sözcüklerinin birleþiminden oluþmuþtur. Ilýman sözcüðü sanýldýðý gibi ýlý- f ilinden deðil; liman isminden gelmektedir. Ancak sözcüðün ýlýman hale geliþinde ýlý- fiilinin bir baskýsý olduðu da göz önünde bulundurulmalýdýr. Çirkef sözcüðü Farsça çirk (pis) ab(su) sözcüklerinin birleþiminden gelmektedir. Hoþaf sözcüðü hoþ ab sözcüðünden gelmektedir. Seksen ve doksan sözcükleri sekiz on ve dokuz on sözcüklerinin birleþiminden gelmektedir. Altmýþ ve yetmiþ sözcükleri de altý ve yedi sözcüklerinin üzerine miþ yani on anlamýna gelen kelimenin eklenmesi suretiyle oluþmuþ birleþik bir sözcüktür. Oðlak sözcüðünün kökü oðuldur. Avrupalýlar yoðurt ve ayraný Türklerden öðrenmiþlerdir.bu kavramlara karþýlýk kullandýklarý sözcükler de Türkçe'dir. Bilezik sözcüðü bilek ve yüzük sözcüklerinin birleþiminden gelmektedir. Böyle þöyle sözcükleri, bu ve þu sözcüklerinin üzerine ile edatýnýn eklenmesi suretiyle oluþmuþ birleþik bir kelimedir. Çeyrek sözcüðü aslen Farsça bir sözcüktür. Aslen Farsça çahar(dört) ve yek (bir) sözcüklerinin birleþiminden oluþmuþtur. Sözcüðün anlamý da zaten dörtte bir demektir. Cýncýk sözcüðü, aslen inci sözcüðünün baþýna 'c' sesi getirilmesi ve inci boncuk deyimindeki boncuk sözcüðünün sonundaki 'k' ünsüzünün de inci sözcüðüne eklenmesi suretiyle oluþmuþtur Domates sözcüðü aslen Meksika dillerinden olan Aztekçe'ye ait bir sözcüktür. Orijinali de tomatý biçimindedir. Zerdali sözcüðü aslen Farsça bir sözcüktür, orijinali zerd-i alu (sarý erik) dir. Þeftali de aslen Farsça bir sözcüktür.orijinali þeft-i alu biçimindedir.anlamý ise etli erik demektir. Panjur sözcüðü abajur kelimesinin bozulmuþ biçimidir. Salatalýk kelimesi Ýtalyanca insalata kelimesinden gelmektedir. Anlamý ise tuzlu demektir. Salatalýðýn da yüzde doksan beþinin sudan oluþmasý ilginçtir. Milli kelimesi aslen Arapça bir kelimedir ve anlamý þeriata iliþkin, þerri anlamýndadýr. Türkçe'de ise milli kelimesi ulusal anlamýndadýr. Aslen Türkçe bir kelime olan savcý ilk olarak söz getirip götüren anlamýnda kullanýlmýþ, Ýslamiyet'e geçince peygamber anlamýnda kullanýlmýþtýr. Günümüzde ise bir hukuk terimi olarak kullanýlmaktadýr. Türkçe'deki yýldýz kelimesinin sinema sanatçýsý olarak kullanýlmasý Fransýzca'nýn etkisiyle olmuþtur. Fransýzca'da tulipe Ýngilizce'de tulip Ýtalyanca'da tulipa Portekizce'de tulipa Almanca'da Tulpe sözcükleri lale anlamýna gelmektedir. Bu sözcüðün de þöyle bir hikayesi vardýr: Hollandalý A.G. Busneck, 16. yy ortalarýnda Edirne'de gördüðü laleye (anlamýndan dolayý olsa gerek) tülbent (eþarp) demiþtir ve tüm Avrupa'da adý bu þekilde yayýlmýþtýr. Kullanmakta olduðumuz bu sözcük de aslen Farsça bir kelimedir. Orijinali dil-bent'tir. Asýl anlamý ise gönül baðlayandýr. Amerikan Para birimi dolar, Alman özel adýdýr.da Almanya'da Joachimstal maden ocaðýndan çýkarýlan gümüþten döktürülen bir sikke joachimstaler adýyla anýlmýþtýr.dolar da adýný buradan almýþtýr. Ýzmir Güzelyalýnýn ilk adý Kokaryalýdýr. Giresun þehrinin asýl orijinal biçimi Kerasos (kirazlýk) týr.daha sonra Kerasos~ Kerasonde~Kerasunt~ Giresun biçiminde bir geliþim izlemiþtir. Doðu Karadeniz'deki Tirebolu'nun orijinal biçimi Tripolistir. Üç þehir anlamýna gelmektedir. Ýstanbul'un orijinal biçimi Eis ten polin Yunanca þehre doðru anlamýndadýr. Her ne kadar Evliya Çelebi Ýslam bola dayandýrsa da bu doðru deðildir. Bolunun orijinal biçimi Polis'dir. Polis Yunanca'da þehir demektir. Denizlinin çevresinde hiç deniz yokken bu þehre neden bu isim verilmiþtir hiç merak ettiniz mi? Aslen yüzyýllarda bu þehre Tonuzlu(domuzlu) deniyordu.daha sonralarý halkýn bu ismi pek estetik bulmamasýndan olacak þehrin ismi Denizli biçimine çevrilmiþtir Kaynak:

13 Dünyanýn En Büyük 20 Tercüme Hizmetleri Þirketi Sýra Þirket Merkez Ciro Çalýþan Ofis Durum Ülke Milyon Dolar Sayýsý Sayýsý 1 L-3 Communications Amerika , Kamu 2 Lionbridge Technologies Amerika , Kamu 3 SDL International Ýngiltere , Kamu 4 Language Line Holdings Amerika n/a 12 Özel 5 TransPerfect/Translations Amerika Özel 6 SDI Media Group Amerika Özel 7 RWS Group Ýngiltere Kamu 8 Xerox Global Services Ýngiltere Kamu 9 euroscript International S.A. Lüksemburg Özel 10 Moravia Worldwide Çek Özel Cumhuriyeti 11 Logos Group Ýtalya Özel 12 CLS Communication Ýsviçre Özel 13 Honyaku Centre Japonya Kamu 14 LCJ EEIG Alm/Ýt/Bel/Ýsp Özel 15 Semantix Ýsveç Özel 16 Merrill Brink International Amerika Özel 17 Welocalize, Inc. Amerika Özel 18 Skrivanek Group Çek Özel Cumhuriyeti 19 Hewlett-Packard ACG Fransa Özel 20 thebigword Group Ýngiltere Özel Tablo: 2006 Yýlý Dünyanýn En Büyük Dil Hizmeti Tedarikçileri Listesi Kaynak: Cited Companies and Common Sense Advisory, Inc. 200 Ülkede Türkçe Tercüman

14 YB Haziran 07 INTERPRETATION Techniques and Exercises James Nolan he brings a high level of expertise to this subject. But this is not just another book on interpretation. Nolan s work is unique because his concern is with pedagogy, specifically the training of interpreters. This book provides a practical guide for them. This book is highly recommended not only for those who are driven by a professional career in consecutive or simultaneous interpreting at international events, but also for those who pride themselves on their bilingual abilities Dr. Robert N. St. Clair, Professor of Communication and Linguistics, University of Louisville The most valuable chapters include Chapter 7 (50 pages on Figures of speech ), Chapter 9 ( Diction/register ), which emphasises precise shades of meaning and presents 45 pages of excellent examples and exercises, Chapter 12 ( Political discourse ), with exercises on the nuances that distinguish related words, and Chapter 13 ( Economic discourse ) with vocabularyenhancing exercises. These chapters testify to the author s vast experience and knowledge, as well as to his admirable eloquence and linguistic skills, and make interesting reading. Dr. Ingrid Kurz, University of Vienna On the whole, the book is a great, original, necessary and quite novel approach to interpretation studies from a linguistic and academic point of view. Its structure is perfect from a pedagogical perspective The exercises presented are numerous and varied in methodology and objectives The titles and authors included in the bibliography are varied, interesting and practical from several points of view.. Dr. Ingrid Mosquera Gende, University of A Coruña, Spain The contents of Interpretation Techniques and Exercises, the fruit of decades of analysis and experience, provide a wealth of material for both students and teachers Nolan's treatment of many topics, including suggestions for coping with humor, numerals, Latinisms and notetaking techniques, should all prove extremely valuable for both students and teachers of interpretation. Dr. Lynn Visson, Editorial Board, Mosty Translation Journal, Moscow This book is a well-organized practical handbook for interpreter trainees. It is a solid and innovative tool which can be used by teachers, students and practitioners of interpretation. The exercises are instructive and the excerpts from speeches and the potpourri of stock phrases and idioms are well chosen and interesting. I highly recommend it. Jean Matthews, Chief, English Section, Interpretation Service, United Nations, New York Interpretation: Techniques and Exercises is absolutely the most useful book I have run across on what really happens in the booth. Marla Sanchez, AIIC, ATA 14

15 I read James Nolan's handbook as a conference interpreting student and found it very useful. This book gives a comprehensive overview of numerous techniques and explains how to use them in a very clear manner. I particularly liked the excerpts from speeches given as examples by the author - a long-time UN-insider. They make this handbook a stimulating reading by showing real-life aspects of this exciting profession. Jean-Luc Rostan, free-lance conference interpreter Description: Now in its second printing, this book provides a structured syllabus and an overview of interpretation accompanied by exercises in the main aspects of the art. It can serve as a practical guide for interpreters and as a complement to interpreter training programs, particularly for students preparing for interpreting in international governmental and business settings. It has been acquired by over 100 universities worldwide, is used for training at European and American universities and by the European Parliament, and is cited as a study reference for the United Nations Interpreters Examination. Contents: Introduction / Frequently Asked Questions 1. Speaking; 2. Preparation / Anticipating The Speaker; 3. Complex Syntax / Compression; 4. Word Order / Clusters; 5. General Adverbial Clauses; 6. Untranslatability; 7.Figures Of Speech; 8. Argumentation; 9. Diction / Register; 10. Formal Style; 11. A Policy Address; 12. Quotations / Allusions / Transposition; 13. Political Discourse; 14. Economic Discourse; 15. Humor; 16. Latinisms; 17. Numbers; 18. Note- Taking; Bibliography James Nolan, a consulting linguist and legal writer, has served as Deputy Director of the Interpretation, Meetings and Publishing Division of the United Nations, Head of Linguistic and Conference Services of the International Tribunal for the Law of the Sea, Chief of the UN Verbatim Reporting Service, UN Senior Interpreter, and Linguist/Legal Writer with The Garden City Group. A graduate of the School of Translation and Interpretation of the University of Geneva and of New York Law School, Mr. Nolan is accredited by the interpretation services of the United Nations, the European Union, the Canadian Government, and the New Jersey State Courts. Mr. Nolan has 25 years of experience as a translator, interpreter, language services manager, and trainer. He has taught in the United Nations interpreter training program and the interpreter training programs of Marymount Manhattan College and New York University, conducts seminars in conference and court interpretation and is a consultant to the National Center for State Courts and the Canadian Forces Language School. Author contact: Publisher:

6.000. YeminliTercuman.com. Andlý Tercüman & Neo Yeminli Tercüman. Ýngilizce<>Türkçe Sözlük www.sozlukcell.com BÜLTEN KELÝMELERÝN BAÐLAMI

6.000. YeminliTercuman.com. Andlý Tercüman & Neo Yeminli Tercüman. Ýngilizce<>Türkçe Sözlük www.sozlukcell.com BÜLTEN KELÝMELERÝN BAÐLAMI AYLIK MESLEK BÜLTENÝ YeminliTercuman.com Türkçe Tercümanlarýn Haber Platformu SAYI: 8 Yeni Baþlayanlar BÜLTEN TEMMUZ 2007 Andlý Tercüman & Neo Yeminli Tercüman 6.000 KÝÞÝYÝZ Bültenimize yazýlarýnýzý bekliyoruz.

Detaylı

Altý Sayý, 5.000 Üye 5.000. YeminliTercuman.com. forum açýldý. Üye oldunuz mu? V RGÜL'ÜN DEÐERÝ BÜLTEN. Bültenimize yazýlarýnýzý. bekliyoruz.

Altý Sayý, 5.000 Üye 5.000. YeminliTercuman.com. forum açýldý. Üye oldunuz mu? V RGÜL'ÜN DEÐERÝ BÜLTEN. Bültenimize yazýlarýnýzý. bekliyoruz. AYLIK MESLEK BÜLTENÝ YeminliTercuman.com Türkçe Tercümanlarýn Haber Platformu SAYI: 6 BÜLTEN MAYIS 2007 5.000 KÝÞÝYÝZ Bültenimize yazýlarýnýzý bekliyoruz. ÖZEL HABER Altý Sayý, 5.000 Üye 6 aydýr büyük

Detaylı

11sayý Mart 2013 Yeni Pazarlarda Federal Markasý Dikey Yük Ayýrýcýlarda Pazar Lideri Federal Federal Elektrik te %50 Rekor Büyüme Federal Mermer Yeni Ürünlerini Tanýttý BA KANDAN Genel Müdür Direkt Faks:

Detaylı

Çankaya Üniversitesi Sayý: 18 Temmuz 2004 ISSN 1304-9836 www.cankaya.edu.tr Ýçindekiler Erasmus ve Çankaya Üniversitesi 3 AB ve Demokrasinin Birleþtirici Gücü 7 Avrupa Anayasasý 11 Prof. Dr. Ahmet Yalnýz

Detaylı

ULUSLARARASI TEKNOLOJÝ VE DEÐERLER SEMPOZYUMU

ULUSLARARASI TEKNOLOJÝ VE DEÐERLER SEMPOZYUMU ULUSLARARASI TEKNOLOJÝ VE DEÐERLER SEMPOZYUMU INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON TECHNOLOGY AND VALUES 01 Haziran 2013 Cumartesi, MÜSÝAD Konferans Salonu st June 1 Saturday 2013, MUSIAD Conference Hall TERTiP

Detaylı

içindekiler ayýn konusu kültür sanat üzerine fragmanlar ismail ýþýk picasso sergisinin düþündürdükleri alaattin bender odtü 50 yaþýnda

içindekiler ayýn konusu kültür sanat üzerine fragmanlar ismail ýþýk picasso sergisinin düþündürdükleri alaattin bender odtü 50 yaþýnda içindekiler içindekiler odtülüler bülteni ODTÜ Mezunlarý Derneði aylýk yayýn organýdýr. Dernek üyelerine ücretsiz gönderilir. Sayý: 149 Þubat 2006 Dernek Adýna Sahibi A. Metin GER (CE 67) Yazý Ýþleri Müdürü

Detaylı

NEW POVERTY AND THE CHANGING WELFARE REGIME OF TURKEY YENÝ YOKSULLUK VE TÜRKÝYE'NÝN DEÐÝÞEN REFAH REJÝMÝ

NEW POVERTY AND THE CHANGING WELFARE REGIME OF TURKEY YENÝ YOKSULLUK VE TÜRKÝYE'NÝN DEÐÝÞEN REFAH REJÝMÝ 1 2 NEW POVERTY AND THE CHANGING WELFARE REGIME OF TURKEY REPORT PREPARED FOR THE UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME YENÝ YOKSULLUK VE TÜRKÝYE'NÝN DEÐÝÞEN REFAH REJÝMÝ BÝRLEÞMÝÞ MÝLLETLER KALKINMA PROGRAMI

Detaylı

SAYI: 218 7 Mayýs 2004 500.000 TL. Ýstanbul da NATO yu. Irak ta iþkencecileri

SAYI: 218 7 Mayýs 2004 500.000 TL. Ýstanbul da NATO yu. Irak ta iþkencecileri sosyalist isci SAYI: 218 7 Mayýs 2004 500.000 TL. Ýstanbul da NATO yu Emperyalizm yeniliyor sayfa:3 Irak ta iþkencecileri ÝS -TE-MÝ YO-RUZ 1 Mayýs deðerlendirmesi sayfa:3 ta baþta Necef ýrak olmak üzere

Detaylı

CARTOON BY: CAFER ZORLU [TURKEY]

CARTOON BY: CAFER ZORLU [TURKEY] ULUSLARARASI KARÝKATÜR VE MÝZAH DERGÝSÝ (KASIM 2012) YIL: 11 SAYI: 112 CARTOON BY: CAFER ZORLU [TURKEY] (YENÝ AKREP) SAYFA - PAGE: 2 YIL - YEAR: 11 (KASIM - NOVEMBER 2012) SAYI - ISSUE: 112 RACHID AIT

Detaylı

DELÝKANLIYI BOZDU. Delikanlý Hamlet ten

DELÝKANLIYI BOZDU. Delikanlý Hamlet ten 9 ARALIK 2007 PAZAR SAYI: 54 Kurþun adres sormaz, giþe yaptýrýr! Tetikçilik, dünyanýn en ahlaksýz mesleklerinden biri olabilir. Ama ne yazýk ki sinema sanatý buna her zaman katýlmýyor. Bu hafta bir bilgisayar

Detaylı

Temmuz / July 2008 Doðal Gaz Dünyasý Natural Gas World GAZBÝR Marcogaz a üye oldu GAZBÝR became a member of Marcogaz Eurogas Genel Kurulu 2009 da Antalya da Eurogas General Assembly in Antalya at 2009

Detaylı

KÝM SULUYOR? UHÝM ULUSLARARASI WHO WATERS GEZÝ PARKI NIN AÐAÇLARINI TREES OF GEZI PARK? HAK ÝHLALLERÝ ÝZLEME MERKEZÝ. w w w. u h i m.

KÝM SULUYOR? UHÝM ULUSLARARASI WHO WATERS GEZÝ PARKI NIN AÐAÇLARINI TREES OF GEZI PARK? HAK ÝHLALLERÝ ÝZLEME MERKEZÝ. w w w. u h i m. ÝSTANBUL/2013 RAPOR NO: 11 ÝSTANBUL/2013 REPORT NO: 11 GEZÝ PARKI NIN AÐAÇLARINI KÝM SULUYOR? WHO WATERS TREES OF GEZI PARK? UHÝM ULUSLARARASI HAK ÝHLALLERÝ ÝZLEME MERKEZÝ INTERNATIONAL CENTER FOR WATCH

Detaylı

OKULDA ÜNÝVERSÝTE TÜRKÝYE'DE ÖÐRETMEN EÐÝTÝMÝNÝ YENÝDEN YAPILANDIRMAK ÝÇÝN BÝR MODEL ÖNERÝSÝ

OKULDA ÜNÝVERSÝTE TÜRKÝYE'DE ÖÐRETMEN EÐÝTÝMÝNÝ YENÝDEN YAPILANDIRMAK ÝÇÝN BÝR MODEL ÖNERÝSÝ OKULDA ÜNÝVERSÝTE TÜRKÝYE'DE ÖÐRETMEN EÐÝTÝMÝNÝ YENÝDEN YAPILANDIRMAK ÝÇÝN BÝR MODEL ÖNERÝSÝ Prof. Dr. Mustafa ÖZCAN Aralýk 2013 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2013-12/543 Meþrutiyet Caddesi, No: 46 34420 Tepebaþý/Ýstanbul

Detaylı

Haberler / News Hazýrlayan: Aslýhan Arýkan, Araþtýrma ve Bilimsel Konular Yöneticisi AKM Armasan ASD Türk Ambalaj Firmalarý Interpack ý Fethetti Standýmýzýn Yer Aldýðý Messe Düsseldorf Kuzey Giriþi Küresel

Detaylı

CARTOON BY: SERKAN SÜREK [CYPRUS] PORTRAIT CARTOON: YURI KOSOBUKIN [UKRAINA]

CARTOON BY: SERKAN SÜREK [CYPRUS] PORTRAIT CARTOON: YURI KOSOBUKIN [UKRAINA] ULUSLARARASI KARÝKATÜR VE MÝZAH DERGÝSÝ (OCAK - ÞUBAT 2013) YIL: 11 SAYI: 114 CARTOON BY: SERKAN SÜREK [CYPRUS] PORTRAIT CARTOON: YURI KOSOBUKIN [UKRAINA] (YENÝ AKREP) SAYFA - PAGE: 2 YIL - YEAR: 11 (OCAK

Detaylı

BALKANLARDA GELECEK TASAVVURU KÜLTÜR, SÝYASET, ÖRGÜTLENME VE ÝÞBÝRLÝÐÝ ALANLARI

BALKANLARDA GELECEK TASAVVURU KÜLTÜR, SÝYASET, ÖRGÜTLENME VE ÝÞBÝRLÝÐÝ ALANLARI BALKANLARDA GELECEK TASAVVURU KÜLTÜR, SÝYASET, ÖRGÜTLENME VE ÝÞBÝRLÝÐÝ ALANLARI BANDROL UYGULAMASINA ÝLÝÞKÝN YÖNETMELÝÐÝN 5. MADDESÝNÝN 2. FIKRASINA GÖRE BANDROL TAÞIMA ZORUNLULUÐU YOKTUR. Kitabýn Adý

Detaylı

ANLAM BÝLGÝSÝ YAZIM BÝLGÝSÝ DÝL BÝLGÝSÝ. Sözcükte Anlam: Çok anlamlýlýk, Gerçek. Cümlede Anlam: Öznel yargý, Nesnel

ANLAM BÝLGÝSÝ YAZIM BÝLGÝSÝ DÝL BÝLGÝSÝ. Sözcükte Anlam: Çok anlamlýlýk, Gerçek. Cümlede Anlam: Öznel yargý, Nesnel ............ Ön Söz TEMA 01 Sevgili Öðrenciler; Deðer Yayýnlarý, temelde okul derslerinize yardýmcý olmak, bu paralelde sizleri sýnavlara da hazýrlamak amacýyla Öðrenci Takipli Eðitim Seti ni hazýrladý.

Detaylı

TMMOB HARÝTA VE KADASTRO MÜHENDÝSLERÝ ODASI ÝSTANBUL ÞUBESÝ TOKÝ GERÇEÐÝ PANELÝ 6 Mart 2009 Ocak /2010 ------------------ Ýstanbul Yayýn Adý : TOKÝ Gerçeði Paneli ISBN : 978-9944-89-865-2 Genel Baský :

Detaylı

Sanatçılar içlerindeki ineği çıkardı. vali baþladý, sanatçýlar içlerindeki ineði çýkardý. Ýstanbul sokak-

Sanatçılar içlerindeki ineği çıkardı. vali baþladý, sanatçýlar içlerindeki ineði çýkardý. Ýstanbul sokak- 15 06 Okudu, pastacı oldu... Dikkat, her an bir inekle karþýlaþabilirsiniz! Çünkü Ýnek Festi- Hatýrla Sevgili deki 'pastacý Yeþim Erol un hayat hikayesi, vali baþladý, sanatçýlar içlerindeki ineði çýkardý.

Detaylı

CARTOON BY: SEZER ODABAÞIOÐLU [TURKEY]

CARTOON BY: SEZER ODABAÞIOÐLU [TURKEY] ULUSLARARASI KARÝKATÜR VE MÝZAH DERGÝSÝ (ÞUBAT 2015) YIL: 13 SAYI: 125 CARTOON BY: SEZER ODABAÞIOÐLU [TURKEY] (YENÝ AKREP) SAYFA - PAGE: 2 YIL - YEAR: 13 (ÞUBAT - FEBRUARY) SAYI - ISSUE: 125 LOUIS POSTRUZIN

Detaylı

ANLAM BÝLGÝSÝ YAZIM BÝLGÝSÝ DÝL BÝLGÝSÝ. Sözcükte Anlam: Çok anlamlýlýk, Gerçek. Cümlede Anlam: Öznel yargý, Nesnel

ANLAM BÝLGÝSÝ YAZIM BÝLGÝSÝ DÝL BÝLGÝSÝ. Sözcükte Anlam: Çok anlamlýlýk, Gerçek. Cümlede Anlam: Öznel yargý, Nesnel ...... Ön Söz TEMA 01 Sevgili Öðrenciler; Deðer Yayýnlarý, temelde okul derslerinize yardýmcý olmak, bu paralelde sizleri sýnavlara da hazýrlamak amacýyla Öðrenci Takipli Eðitim Seti ni hazýrladý. Bu sette,

Detaylı

YÝNE ABD YÖNETECEK IRAK TA SEÇÝMLER. 19 Mart ta Ýstanbul da iþgale karþý, bütün dünya ile birlikte sokaklardayýz. CHP nin bittiði kongre

YÝNE ABD YÖNETECEK IRAK TA SEÇÝMLER. 19 Mart ta Ýstanbul da iþgale karþý, bütün dünya ile birlikte sokaklardayýz. CHP nin bittiði kongre Kerküklü soydaþlarý nasýl kurtaracaðýz? - sayfa: 3 Auschwitz tarihte hüzünlü bir sayfa mý? - sayfa:3 sosyalist isci SAYI: 230 2 Þubat 2005 1 YTL / 1 milyon TL IRAK TA SEÇÝMLER YÝNE ABD YÖNETECEK AMA Demokrasi

Detaylı

CARTOON BY: GÜNGÖR KABAKÇIOÐLU (TURKEY)

CARTOON BY: GÜNGÖR KABAKÇIOÐLU (TURKEY) KARÝKATÜR VE MÝZAH DERGÝSÝ (TEMMUZ - AÐUSTOS 2011) YIL: 9 SAYI: 101 CARTOON BY: GÜNGÖR KABAKÇIOÐLU (TURKEY) (YENÝ AKREP) SAYFA-PAGE:2 HÜSEYÝN ÇAKMAK n Bu sayfada yayýnlayacaðýmýz karikatürler, Dünya Karikatür

Detaylı

DÝYABETLE BÜYÜMEK DÝYABETLE YAÞAMAK

DÝYABETLE BÜYÜMEK DÝYABETLE YAÞAMAK DÝYABETLE BÜYÜMEK DÝYABETLE YAÞAMAK Yazýlar Sorular ve Cevaplar Mesajlar Prof. Dr. Þükrü Hatun Kocaeli Üniversitesi Týp Fakültesi Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Ana Bilim Dalý Endokrinoloji ve Diyabet Bilim

Detaylı

Jean-Paul Sartre felsefesinin kutsal kitabý Varlýk ve Hiçlik yazýlýþýndan 66 yýl sonra, nihayet Türkçede. Bu epeyce 4 DE 2 DE 7 DE 6 DA 3 DE 7 DE 5 DE

Jean-Paul Sartre felsefesinin kutsal kitabý Varlýk ve Hiçlik yazýlýþýndan 66 yýl sonra, nihayet Türkçede. Bu epeyce 4 DE 2 DE 7 DE 6 DA 3 DE 7 DE 5 DE Bakanlar Kurulu, "Özel Tüketim Vergisi" tutarýný benzinde 20, motorinde 15, LPG grubunda da 10 kuruþ artýrdý. Akaryakýt fiyatlarýnda yaþanan kuruþluk indirimler daha önce tüketicinin kafasýný karýþtýrmýþtý.

Detaylı

Mali kriz Belçika yý da vurdu

Mali kriz Belçika yý da vurdu Brüksel güzeli Zeynep 19 Yaþýndaki Türk kýzý Zeynep Sever Brüksel i Belçika güzellik yarýþmasýnda temsil etmeye layýk görüldü. 4 te Belçika nýn göbeðindeki küçük Türkiyeler Bizim Sokaklar yazý dizimiz,

Detaylı

HABERLER Nisan 2001 Sayý: 2 Ýnternet ve Bilgi Teknolojileri Bülteni OTOMOTÝV Otomotiv sitesi otomax.com kullanýma açýldý. FÝNANS Garanti Bankasý Ýnternet ten gerçek zamanlý hisse senedi fiyatlarý sunuyor.

Detaylı

58 250. yýlýnda Mozart. 14 Kýsa kýsa 18 Bakýþ 20 Dünya 22. 22 Sedat Üründül: Atatürk Barajý dünya çapýnda bir iþti. 60 Bir dünya kenti Safranbolu

58 250. yýlýnda Mozart. 14 Kýsa kýsa 18 Bakýþ 20 Dünya 22. 22 Sedat Üründül: Atatürk Barajý dünya çapýnda bir iþti. 60 Bir dünya kenti Safranbolu EDÝTÖR Ýlerlemeye devam ediyoruz... Baþlamak tabii ki çok önemliydi bizim için, ama bu kolay kýsmý. Önemli olan bunu sürdürebilmekti... Kýsa süreli aksaklýklara karþýn 2 yýlý geride býraktýk. Bu derginin

Detaylı

Türkiye nin ilk yapý marketlerinden olan ve ayný zamanda AVM lerde Türkiye de ilk kez gerçekleþmesi bakýmýndan...

Türkiye nin ilk yapý marketlerinden olan ve ayný zamanda AVM lerde Türkiye de ilk kez gerçekleþmesi bakýmýndan... 8 ABD ve Avrupa Birliði nin ambargosu nedeniyle üç yýldýr büyük baský altýnda bulunan Ýran, ambargoyu delme yöntemlerinin bir bir ABD tarafýndan keþfedilmesinin ardýndan, Türkiye yatýrýmlarýna yöneldi.

Detaylı

3 Aralýk, Uluslararasý Ýklim Protestosu Günü Yürüyüþ ve mitingleri

3 Aralýk, Uluslararasý Ýklim Protestosu Günü Yürüyüþ ve mitingleri 16 sene sonra 1989 Devrimleri Sosyalizm kötü birþey olamaz 1989 yýlýnda o zamanlar sosyalist blok olarak tanýmlanan Doðu Bloku ülkelerinde ard arda halk ayaklanmalarý oldu. Baskýcý, zorba rejimler birer

Detaylı