Yeminli Tercüman FORUM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yeminli Tercüman FORUM"

Transkript

1 AYLIK MESLEK BÜLTENÝ YeminliTercuman.com Türkçe Tercümanlarýn Haber Platformu SAYI: 7 BÜLTEN HAZÝRAN KÝÞÝYÝZ Bültenimize yazýlarýnýzý bekliyoruz. Yeminli Tercüman FORUM Sitemizin FORUM Sayfalarý Hizmetinizde Tercüman ve çevirmenler arasýndaki iletiþimi en üst düzeye çýkarmayý amaçlayan yeminlitercuman.com sitesi bu amaçla Türkiye deki binlerce tercümanýn üye olarak katkýda bulanacaðý FORUM sayfasýný hizmete açmýþ ve FORUM sayfalarý daha ilk haftalardan bu alanda faaliyet gösteren yüzlerce kiþinin ilgisiyle karþýlaþmýþtýr. SEVGÝ VE HOÞGÖRÜ sayfa 8 de Siz de FORUM sayfalarýmýzý kullanarak yüzlerce tercüman ve tercüme bürosuyla iletiþim kurabilir, makalelerinizi yayýnlayabilir, iþ duyurularýnýzý yapabilir, yapýlan iþ duyurularýný deðerlendirebilir, sektörle ilgili her türlü konuda hazýrlanmýþ ilginç yazý, resim ve görüntüleri inceleyebilir, hizmetlerinizi ve kendinizi tanýtabilir, sektörle ilgili yeni geliþmelerden haberdar olabilir, bilmediðiniz ve bulamadýðýnýz kelimeleri diðer meslektaþlarýnýza sorabilir, kurumsal duyurularýnýzý yapabilir, çeviri denemeleri yaparak yetkinliðinizi gösterebilir, redaktörlük, kitap çevirmenliði, DTP, Çeviri Yazýlýmlarý, Yardýmcý Yazýlýmlar vb. konularda bilgi alabilir, kýsaca mütercim tercümanlýk alanýnda her konuyu, bulabilir, gündeme getirebilir ve tartýþabilirsiniz. Artýk bilmediðiniz konularda onlarca site dolaþmanýza ve yardým almak için on kapý çalmanýza gerek kalmadan, FORUM sayfalarýmýzda bir çok konuya anýnda ulaþacabilecek ve bu açýk tartýþma ve fikir alýþveriþi platformunun keyfini çýkarabileceksiniz... HEMEN ÜYE OLUN ETÝMOLOJÝ sayfa 12 de forum açýldý. Üye oldunuz mu? IRONY IS NOT SARCASM ÝRONÝ ALAYCILIK DEÐÝLDÝR sayfa 2 de 200 ÜLKEDE TÜRKÇE TERCÜMAN Ferihan H.Panayýr Danca, Norveççe ve Ýsveççe Tercüman sayfa 4 te

2 YB Haziran 07 Hýzlý-Çeviri Projesi için 16 Milyon Dolar Fon ÝRONÝ, ALAYCILIK DEÐÝLDÝR BBN Technologies yabancý dilleri hýzlý iþlemek amacýyla bir proje geliþtirmek için 16 milyon dolar ilave kaynak ayýrdý. Cambridge merkezli firma bu fonun Defense Advanced Research Projects Agency t a r a f ý n d a n s a ð l a n d ý ð ý n ý duyurdu. 2 BBN, global özerk dil kullanýmý konusunda GALE adý verilen bir program üzerinde çalýþýyor; hedef konuþmayý yazýya dökmek, konuþma ve metni tercüme etmek, ve çeþitli dillerde yüzde 90 üzerinde doðrulukla büyük miktarda konuþma ve metin toplamak için yazýlým teknolojilerinin geliþtirilmesi ve uygulanmasý,. Bu tür bir imkan Amerikan analistlerin yabancý dillerdeki kritik bilgilerin hemen farkýna varabilmelerini saðlayacak, diyor. Kaynak: Boston Globe MA,USA Ýki sözcük de, benzer olan ama dalga geçme ironisini ifade etmek için ses iþaretleri yerine yapýsal- durumsal iþaretleri kullanan taþlama sözcüðün- den ayrý tutulmalýdýr. [irony: ironi(kinaye); sarcasm: alaycýlýk; mock: dalga geçme] Kaynak: om Çeviren: Burcu ÝNAN Amerikan Ýngilizcesi ve deðiþik Avrupa dilleri arasýnda tercüme yaparken ortaya çýkan yanlýþ akraba sözcüklere örnek çok fazladýr. Neredeyse her dilde karþýmýza çýkanlardan biri de ironi ve alaycýlýk týr. Ýki terimin de klasik Yunan retoriðinden gelmesine ve dolayýsýyla farklý dillerdeki modern anlamlarýnýn ayný olduðunun düþünülmesine raðmen aslýnda öyle deðildir. Avrupa kýtasýna ait dillerin çoðu kendi dillerinde ironi ile akraba olan sözcükleri alaycýlýk ile akraba olan sözcüklerden çok daha sýk kullanýrlarken, Amerikan Ýngilizcesinde durum bunun tam tersidir. Bunun nedeni ironi ile a l a y c ý l ý k a r a s ý n d a Ýngilizce'deki ince anlam farkýdýr. Bu ince ayrýntýya Ýngilizce konuþmayanlar sýklýkla aldýrmazlar ve bu da terimlerin s ý k l ý k l a y a n l ý þ t e r c ü m e edilmesinin nedenidir. Sorun özellikle Ýngiliz Küstahlýðý olan kültürlerde (yani Ýngilizce'nin çok yaygýn olarak konuþulduðu ve insanlarýn Ýngilizce dili b e c e r i l e r i n i n a b a r t ý l d ý ð ý kültürler: Hollanda, Belçika, Norveç, Ýsveç ve Danimarka baþlýca sanýklardýr) ortaya çýkmaktadýr. Ýngilizce'de ironi, belirtilenle filli durum -yani sözlük anlamý ile kastedilen anlam- arasýndaki dolaylý çeliþkidir. Ýroni incelik taþýr. Açýkça dalga geçme veya sert ironi, -özellikle ses tonu dalga geçme niteliðini ifade etmek için kullanýldýðýnda- alay dýr. Alaycý olan bir þey taným gereði ayný zamanda ironiktir, ancak alaycýlýk terimi günlük Ýngiliz- ce'de dalga geçme nüansý olduðunda çok daha sýk kullanýlýr. Þüphede kaldýklarýnda Avru- palý tercümanlar, alaycýlýk sözcüðünün uygun olduðunu düþünürler.

3 Yaþlý Avrupa Çeviri Entegrasyon için Kötüdür diyor 12 Haziran 2007 Translatorpower olarak kullanýldýðý söylemiþ. Ýngiltere Topluluklar Bakaný Ruth Kelly Fransa da ülkeye gelecek göçmenlerin Fransa'ya Göçmenlerin Ýngilizce öðrenmelerini teþvik etmek gelmeden önce Fransýz dilini ve kültürünü bilip için Belediyelerden tercüme masraflarýný bilmediklerinin test edileceðini duyurmuþ. azaltmalarýnýn isteneceðini açýklamýþ. Dolayýsýyla, para kazanmak için bu pazara Daha sonra: ( g ö ç m e n p a z a r ý ) b a ð ý m l ý ç a l ý þ a n Bayan Kelly vatandaþlarýn ödedikleri vergilerden t e r c ü m a n l a r / ç e v i r m e n l e r i n a r t ý k i þ tercümanlýk hizmetleri için her yýl ödenen 100 farklýlaþtýrmasýna gitme zamanlarý geliyor! milyon sterlinin yabancýlarýn Ýngiliz toplumuna entegre olamamalarýna koltuk deðneði (destek) A.M.Sall TERCÜMANLIK MESLEÐÝNDE DEV RAKAMLAR Wordfast Görüntülü Eðitimleri WASHINGTON [MENL] Amerikan Ordusu Iraklý güvenlik g ü ç l e r i n i n e ð i t i m i n i kolaylaþtýrmak için binlerce tercüman istihdam etme giriþimi baþlattý. Ordu Irak'ta tercümanlýk ve çevirmenlik hizmetlerinin yönetimi ihalesini Global Linguistic Solutions adlý firmaya verdi. DynCorp International ve M c N e i l T e c h n o l o g i e s firmalarýnýn bir ortak giriþimi olan GLS maksimum bedeli Dolar olan beþ yýllýk bir ihale aldý. DynCorp Ýcra Kurulu Baþkaný (CEO) Herbert Lanese ihaleyle ilgili olarak "Irak'ta baþarýlý bir sonucun en önemli anahtarý Irak halký ile etkili bir iletiþim kurabilmektir, ve bizler bize duyulan güvenin bilincindeyiz" yorumunu yaptý. Dyncorp, ordu ihalesinde L-3 Communications'a üstün geldi yýlýnda L-3, Amerikan Ordusu Ýstihbarat ve Güvenlik Komutanlýðýnýn önde gelen dilbilimci tedarikçilerinden olan Titan Corp.'u satýn almýþtý. Kaynak: Middle East Newsline - Montreal, Quebec, Canada Wordfast sitesinde yararlý ve baþlayanlarýn bu tür sofistike ücretsiz bazý görüntülü eðitim programlarýnýn yapabileceklerini k u r s l a r ý b u l a b i l i r s i n i z : öðrenmeleri için iyi bir baþlangýç. h t t p : / / w w w. g l o b a l - Bu tür videolarýn sýnýf ortamýnda tm.net/index.php?whichpage=vid öðrencilere izletilmesi çok yararlý eo&lang=engb olacaktýr. Kullanýmý kolay bir Çeviri Belleði ( T M - Tr a n s l a t i o n M e m o r y ) programý olan Wordfast'ýn ne kadar özelliði olduðunu ve bu programla neler yapabileceðinize þ a þ ý r a c a k s ý n ý z. Ö z e l l i k l e, çevirmenlik mesleðine yeni

4 YB Haziran 07 DANCA, NORVEÇÇE ve ÝSVEÇÇE TERCÜMAN FERÝHAN HASAN PANAYIR 25 Þubat 1975 yýlýnda Danimar- Edebiyatý bölümünde eðitimine ka nýn baþkenti Kopenhag da baþladý yýlýnda bölüm doðdu. Ortaokulu Gerbrands- t a r a f ý n d a n b u r s l u o l a r a k kolen de bitirdikten sonra, Osnabrück Üniversitesi nde ailesiyle birlikte Türkiye ye geri Etnik Kökenler eðitimi almak döndü. Türkçesi yetersiz üzere Almanya nýn Osnabrück olduðundan burada ortaokulu kentine gönderildi. Daha tekrar okumak zorunda kaldý. Bir üniversitedeyken baþlayan çeviri süre sonra bu açýðýný kapatarak macerasý, üniversiteyi bitirir okulun en baþarýlý öðren- bitirmez 16. ve 17. yy Ýskandinav cilerinden biri oldu edebiyatý çevirileriyle gerçek yaþýndan beri Danca ve diðer anlamda baþlamýþ oldu Ýskandinav dilleriyle ilgilendi. Bu yýlýnda üniversiteden mezun dilleri karþýlaþtýrmak en büyük oldu. tutkusu oldu. Baþlangýçta ayný dili konuþan Ýskandinavya nýn Bugün yurt içinde 134 büro, zaman içinde deðiþen lehçelerini Amerika da 2, Ýsrail de 1, inceledi. Üniversitede yine bu Ýskandinavya da toplam 10 ayrý dillerde eðitim almak en büyük büro ile çalýþmakta olan düþüydü. Ancak ülkemizde buna çevirmen, aralarýnda Roche un olanak verecek en yakýn dil d a b u l u n d u ð u o n l a r c a Almanca olduðu için 1997 yýlýnda profesyonel kuruluþun çevirilerini Çanakkale Onsekiz Mart yapmýþ ve yapmaya devam Üniversitesinde Alman Dili ve etmektedir. ÝLETÝÞÝM BÝLGÝLERÝ Ev telefonu: Cep telefonu: MSN: Kiþisel web sitesi: 4

5 Gönüllülük ve Tercümanlar Online UN volunteering services: Translators without Borders; Oxfam: BISSE/UN-HABITAT: Prisoners abroad: EHRAC Translations: ch-units/hrsj/ehrac Dil Öðrenme Aracý Olarak Skype GW'deki profesörlerin birçoðu öðretmenlik yapan Robin, ö ð r e n c i l e r i n i n d e r s t e "Skype üzerinde konuþmalar konuþmaya veya internete a n c a k s e n e o r t a s ý n d a b a ð l a n m a l a r ý n a i z i n baþlayabiliyor çünkü ancak o vermektense týrnaklarýnýn kara zaman 'Merhaba, nasýlsýn?' tahtaya sürterek gýcýrdamasýný demenin ötesine geçmiþ tercih ederler, ancak Profesör olabiliyorlar" diyor. Richard M. Robin öðrencilerinin Robin, ders sýrasýndaki tüm bu tam da bunu yapmasýna izin gerçek zamanlý uluslararasý veriyor. görüþmeleri Skype ve ICQ Audio/Video gibi ücretsiz VoIP Bu haftadan baþlamak üzere, p r o g r a m l a r ý n ý n m ü m k ü n Robin'in Yoðun Temel Rusça kýldýðýný söylüyor. Robin'in Kursundaki öðrenciler ücretsiz öðrencileri, bir mikrofon, web internet telefon hizmeti Skype'ý k a m e r a s ý v e i n t e r n e t dünyanýn diðer tarafýndaki Rus baðlantýsýyla, Rusça'yý ana dili ö ð r e n c i l e r l e k o n u þ m a k Rusça olan kiþilerle konuþuyor. amacýyla kullanarak sýnýftan R o b i n, S k y p e g i b i y e n i bazý uluslar arasý telefon teknolojilerin yabancý dil görüþmeleri yapacaklar. ö ð r e n m e p r o g r a m l a r ý n ý n "Bir sýnýf ortamýnda, öðrencilerin geleceðinde önemli bir rol duyacaklarý Rusçanýn büyük oynayacaðýna inandýðýný k ý s m ý söylüyor. ö ð r e t m e n d e n veya öðrenciler Robin, "Þu anda Skype çok yeni a r a s ý n d a k i bir ürün, neredeyse egzotik bir konuþmalardan havasý var, dolayýsýyla bir çok olacaktý, ki bu da profesör kullanmýyor. Bundan e s a s e n b i r y i r m i y ý l s o n r a e m e k l i yanlýþtýr," diyen Robin yaklaþýk olduðumda, bu kadar egzotik bir iki yýl önce Skype'ý bir sýnýf aracý yaný kalmayacak ve eminim bir olarak kullanmaya baþlamýþ. "bu çok sýnýfta daha kullanýlmaya hizmet öðrencilerin Rusça baþlanacak" diyor ve "Yabancý iletiþim ve konuþma becerilerini dilde uzaktan eðitim çok daha iyileþtiriyor. yaygýn bir eðitim olacak" diye ekliyor. GW'deki Rusça Dili Direktörü ve Amerika'da en çok satan birinci K a y n a k : T h e G e o r g e ve ikinci sýnýf Rusça ders Washington University The GW kitabýnýn yazarý olarak Golosa Hatchet - Washington,DC,USA R o b i n a k a d e m i k d ö n e m k u r s u n u n b a h a r d ö n e m i sýrasýnda VoIP (Ýnternet Üzerinden Ses Aktarýmý) kullanarak Rusça dili eðitimini tamamen yeni bir seviyeye taþýdý. GW'de 1981 yýlýndan bu yana

6 YB Haziran 07 Evlerinin yakýnýna (ve özellikle de atýkla ilgili) herhangi bir þey yapýlmasýný reddeden insanlarý anlatan "nimby" (Not In My Back Yard) terimini de bu þekilde öðrendim Nimby ve Banana 6 Bölgedeki atýk krizini umutsuzca A þ a ð ý d a b u l d u ð u m i l g i n ç ç ö z m e y e ç a l ý þ a n y e r e l k ý s a l t m a l a r d a n b a z ý l a r ý n ý y ö n e t i m l e r l e o l d u k ç a s ý k yazýyorum: çalýþýyorum, ve evlerinin yakýnýna NUMBY: not under my back yard (ve özellikle de atýkla ilgili) herhangi (evimin altýnda tünel vs. istemem) bir þey yapýlmasýný reddeden NOPE : not on Planet Earth insanlarý anlatan "nimby" (Not In LULU : bir muhite oturanlarýn karþý My Back Yard) terimini de bu olduklarý her türlü çalýþma veya þekilde öðrendim. Yeni katýldýðým proje. Anlaþýlacaðý üzere "locally bir toplantýda bu kiþilerden daha da unwanted land use" anlamýna aþýrý kiþiler için kullanýlan yeni bir geliyor. terim öðrendim: "banana" (Build Bu da benim en beðendiðim: Absolutely Nothing Anywhere Near CAVE: yeni olan hiçbir çalýþma Anyone). Bunu açýklamaya gerek veya imar faaliyetini istemeyen yok. Gönderen Céline kiþiler, yani "citizens against virtually everything". Yorumlar: Katýlmak istedim, ama ben bu tür EÐLENCELÝ bir iþ! gruplara karþýyým. Céline'in anlattýklarý ilgimi çekti, Gönderen Xavier Kreiss sonrasýnda biraz dolaþtým internette. Bazý sitelerde, emlak, Kaynak: imar, iskan vb. konularla ilgili bazý kýsaltmalar listelenmiþ.

7 Home-Based Work Opportunities For Translators Demand for translation and interpreting reliable tests available, and they have services is booming. Here's how to get been used for decades by many Fortune started on a business you can operate 500 companies, as well as federal and from home state government agencies," she says. I'm a native Spanish speaker living in the Gaining Credibility U.S. I would like to work from home now Putting an ACTFL test rating on your that I have young business plan will lend credibility to your children. Do you services and help you land clients who h a v e a n y need bilingual skills. Schedule tests for suggestions for how written and spoken proficiency through I c a n u s e m y the ACTFL's testing office. "A lot of language skills in a bilinguals are getting short-changed, home business? because they don't know about the According to 2000 existence of ACTFL tests and other U.S. Census data, resources that will help them advance nearly 47 million their careers," Kelly says. people who live in Once you are tested and recognized as the U.S. speak a having superior language proficiency in language other than both Spanish and English, you can English at home. explore business opportunities. Most That's a huge group translators work as freelancers from their o f p o t e n t i a l homes, Kelly says, so this can be a good c u s t o m e r s, a n d business option for women with children. myriad corporations Document translating can be done in the seek to capture their evenings or during your children's school consumer spending power, notes Nataly hours and can be suspended when Kelly, a former court interpreter and the needed if a child is sick or needs your author of a book, Telephone Interpreting: attention. For more information, contact A Comprehensive Guide to the the American Translators Assn., a Profession, that will be published in May professional group with nearly 10,000 by Multilingual Matters. "As a result, members. The ATA offers a certification there's an enormous demand for bilingual program for document translation. skills in today's job market," Kelly says. Another option you might consider is There are many opportunities for home- telephone interpreting. This work, based work in translation, which involves h o w e v e r, r e q u i r e s a b s o l u t e the written word, or interpreting, which concentration, Kelly says: "Telephone involves the spoken word. You could set interpreters frequently take 911 up shop at home as a freelancer or emergency calls, and a caller's life could consultant, or look for telecommuting be in jeopardy. If you plan to work from opportunities with companies that require home as a telephone interpreter, you'll employees with bilingual skills. need to maintain a quiet work Before you pursue either course of action, environment and arrange for someone get proof of language proficiency in both else to be the primary caregiver for Spanish and English, Kelly advises. "This children during your work shift." can be obtained through certified tests that are conducted by the American Good luck! Council on the Teaching of Foreign Karen E. Klein is a Los Angeles-based Languages (ACTFL), the most widely writer who covers entrepreneurship and recognized testing body in the U.S. The s m a l l - b u s i n e s s i s s u e s. ACTFL tests are the most valid and Source: BusinessWeek - USA There are many opportunities for home-based work in translation, which involves the written word, or interpreting, which involves the spoken word. You could set up shop at home as a freelancer or consultant, or look for telecommuting opportunities with companies that require employees with bilingual skills.

8 YB Haziran 07 sevgi ve hoþgörü: yeni kilitlere anahtar kelimeler 8 Bir tuþla denizler altýnda yüzen balinalarýn dünyasýna girip balinanýn çýðlýðýný duyabilir, bir baþka klikle Afrika'ya, oradan Sibirya'nýn buzlu tundralarýna gidebilir, bir baþka sitede Çin'in aðzýndan ateþ püskürten dev ejderhalarýnýn bardak çanak gibi minik eþyalarda süslemelere konu yapýldýðý binlerce yýllýk porselenleri görebilir, Eski Yunan'da gezinebilir, Yeni Dünya'ya uydulardan bakabilirsiniz. Tüm bunlar bir anahtar kelimeyle Bir anahtar kelime, bellek bedestenimde bazen onlarca kapýyý açar. Ahýska Türklerinin Yataðan arslannan gezegen tilki eydir dedikleri gibi, hafýzamda zinde ve güncel dolaþan bazý kelimeler, bir kimse kendilerini kullanýp kapýlarýna asýlý zili çaldýðýnda, adeta dile gelir ve dilimin ucunda karþýmdakine duyulur olur.

9 Bir kelimenin beni alýp Atlantis'te kaybolaný edilebileceðine gem vurdum. Anlattýðým bu bulma peþinde sürüklediði, zihnime deneyimi, belki internet vasatýnda web yapýþarak hortum etkisiyle derinlere siteleri arasýnda gezinmek suretiyle bir çektiði, arkamdan iterek Everestlere nebze de olsa yaþamak mümkün. Bir tuþla týrmandýrdýðý, kuþlar gibi daldan dala denizler altýnda yüzen balinalarýn uçurup Buraklar gibi semalar aþýrdýðý, dünyasýna girip balinanýn çýðlýðýný denizlere sulara daldýrýp kayalardan duyabilir, bir baþka klikle Afrika'ya, oradan uçurumlardan attýðýna defalarca þahit Sibirya'nýn buzlu tundralarýna gidebilir, bir olmuþ, ancak kimseye bir kelimenin sýrtýna baþka sitede Çin'in aðzýndan ateþ b i n i p M i r â ç l a r k a t e t t i ð i m i püskürten dev ejderhalarýnýn bardak anlatamamýþýmdýr. çanak gibi minik eþyalarda süslemelere konu yapýldýðý binlerce yýllýk porselenleri Çok zaman, ünsüz harflerin zihin kabýmý görebilir, Eski Yunan'da gezinebilir, Yeni bin kere doldurup boþaltabilecek istihsal Dünya'ya uydulardan bakabilirsiniz. Tüm kabiliyetini, bereketli bir toprakta bin-bir bunlar bir anahtar kelimeyle ekin yetiþtirebilme verimliliðine benzetmiþ, ancak elveriþli zihin topraðýmda yetiþen bu Bir anahtar kelime, bellek bedestenimde ekinin hasadýný yapmak için ihtiyaç bazen onlarca kapýyý açar. Ahýska duyulan zamaný ayýrmadýðým için kendime Türklerinin Yataðan arslannan gezegen hayýflanmýþýmdýr. tilki eydir dedikleri gibi, hafýzamda zinde ve güncel dolaþan bazý kelimeler, bir kimse Bazen bir okulda sýnýfa dalýp, tahtaya kendilerini kullanýp kapýlarýna asýlý zili öðrencilerin aklýna gelen ilk kelimeyi yazýp, çaldýðýnda, adeta dile gelir ve dilimin öðrencileri o kelimenin sýrtýnda lisan- ucunda karþýmdakine duyulur olur. insan-kültür-evren denkleminde müthiþ bir gezintiye çýkarabilecek koþum takýmýnýn Çok zaman, bir kimse size bir soru üzerime giydirilmesini dilemiþimdir sorduðunda, iþe o soru içindeki en önemli yakarýþlarýmda! Semanýn birinci katýnýn en anahtar kelimenin kök ve tarihçesiyle sýðýndan yukarý bakýp yedi sema ötesinin baþlamanýn, sorunun cevabýný büyük e n d e r i n i n d e n a þ a ð ý b a k a n ý n oranda verdiðini düþünmüþümdür. Bir görebildiklerini görmenin yegâne yolunun kimse bana içinde okul kelimesi geçen fezaya tenekeden bir mekik göndermek soru sorduðunda, aklýma bu yabancý deðil de, kelimeler arasýnda hafakanlar kelimenin baþka dillerdeki karþýlýklarý ve geçirerek mekik dokumak olduðuna çaðrýþtýrdýklarý gelir. Ýngilizce'de bu inanmýþýmdýr. Týpký bir fizik ya da kelimenin sürü anlamýna da geldiðini matematik teorisyeninin kara delikler, bilmek kafamda farklý çaðrýþýmlar yapar kuantum, zaman/mekan gibi varoluþun en hemen. Bir tek bu basit yanyargý bile, derin sýrlarýna formülleri bir araya getirerek komple bir eðitim sistemini gözden vâkýf olacaðýný düþünmesi gibi, ben de bir geçirmek için yeterli bir sebeptir benim için. kelimenin heybesinde kýtalar kat

10 YB Haziran Bazen destination ile destiny arasýndaki filminin konusunu -yani insaný- anlatmasý gibi, kesiþme noktasýný düþünürüm. Uçak biletinizi s a n a t ý n ý h a r f l e r l e i c r a e d e n l e r d e alýp varýþ yerinizi seçmek elinizdedir, ancak daðarcýklarýndaki sözcükleri kendilerine uçaða binildiðinde kaderimiz tamamen hediye edilen montaj stüdyosunda bir araya kontrolümüz dýþýndadýr! Biletimizi aldýðýmýz yer getirerek ayný filmin temasýný sürekli bir devinim varýþ yerimizi seçtiðimiz yer olsa da, gerçek halindeki aklýmýza bir dantela gibi iþlerler. Filmin varýþ yerimiz (kaderimiz) uçak karþý noktaya temasýnýn sevgi olduðunu, sevginin ateþ ulaþana kadar kesinleþmez. Yani, ayný kelime ile olmadýðýný, yandýðýnda söndürülemeyeceðini bize bir seçme hakký anlatýrlar.. Bunu bize anlatmak uðruna Leyla ile verilmiþtir ancak bu hak Mecnûn'u kendileri yakarlar, ve bizzat yine ayný kelime ile büyük Shakespeare eliyle yaktýrýrlar Romeo ve Juliet'i o r a n d a e l i m i z d e n bu yanmadan sevginin zarar görmediðine alýnmýþtýr. Seçebilirsin þahitlik etmek için ama belirleyemezsin denmiþtir adeta! Malkoçoðlu'nun eline kýlýç verip yiðitlik, Moliere'in Harpagon'una para verip cimrilik Çok zaman, hem bitki hem yaptýran, koca Yavuz Sultan Selim'e tesis anlamýna gelen plant þirler pençe-i kahrýmda olurken lerzan kelimesi, hem güç hem beni bir gözleri ahuya zebun etti felek elektrik anlamýna gelen dedirten, ve ona yüzlerce aslan vurdurup onu bir power kelimesi, hem yalan ceylana vurduran ayný güçtür. Bu öyle bir güçtür söylemek hem ikna etmek ki, Yaratýcý bile insanýn baþýný doðru istikamette anlamýna gelen convince tutmak için boyunduruk, semaya çevirmek için kelimesi, hem aðlama boyunluk göndermek yerine Söz göndermiþtir hem yakarýþ anlamýna kendi tahtýndan bu dünyaya. Hatta bizler bugün gelen cry kelimesi, hem geldiðimiz noktada, geç de olsa, medenilere ü c r e t s i z h e m ö z g ü r galebenin ikna ile olduðunu anlamýþ ve Batýlýlara anlamýna gelen free üstün gelmemizin yolunun sözün gücünü kelimesi, hem yetenek kullanmak olduðunu tekrar kavramaya hem hediye anlamýna baþlamýþýzdýr! Tekrar diyorum, çünkü bizler gelen gift kelimesi, hem iþ Züleyha'nýn Yusuf'a mektup yazmak istediðinde hem tapu anlamýna gelen mektuba Yusuf diye baþlayýp mektubu yine deed kelimesi, hem Yusuf diye bitirdiðini ve bütün lügatinde mantýksýzca hareket hem Yusuf'tan baþka, ondan öte bir sözcük cürüm anlamýna gelen olmadýðýný fark ettiðini epeyce bir süredir crime kelimesi, hem nokta unutmuþtuk. Bir zamanlar Ferhat'a daðlarý Þirin hem dönem anlamýna gösteren biz, gün geldi kýlýca bað, ozana devlet gelen period kelimesi, yaptýrmaya kalktýk! hem vecize hem lakýrdý anlamýna gelen saying Ýnanýyorum ki, hareketsiz kaldýðýmýz ve adeta kelimesi, hem dayanma kilitlendiðimiz bu dünya coðrafyasýnda bu kilidin hem hoþgörü anlamýna gelen tolerance kelimesi anahtarý kelimelerdir; anahtar kelimelerdir! Bir ve bunlara benzer yüzlerce kelime bende sihre zamanlar lügatimizin ilk iki anahtar kelimesi benzer bir etki yapar. Zihnim arka planda sürekli sevgi ve hoþgörü iken, daðarcýðýmýzda sert oyalanýr durur bu kelimelerle. ünlülerden sözcükler yokken, þimdilerde Anadolu topraðýna serpilen ithal kin tohumlarýný Bir heykeltýraþýn topraktan, çamurdan, kilden teker teker bularak söküp atmanýn tek ve insan siluetleri yapmasý, ve sanatýn varlýðýn bir yegâne yoludur bu anahtar kelimeler: hoþgörü yansýmasý olduðunu bize göstererek hayat ve sevgi!

11 Mesaj Açýk: Ýlan Panosunda Arapça Tercüman Aranýyor Amerikan Ordusu orduda hizmet vermek üzere karþýlaþtým þu ana kadar, ancak þu anda bir çok Arapça konuþan bay ve bayanlar arýyor. genç para kazanmaya çalýþýyor ve iþleri olmayanlar katýlabilir." Ordu, Warren'da 12 Mile Road yakýnýndaki Mound Road'un batý tarafýndan bir ilan panosunda niyetini Bir Ordu istihdam programýnýn baþarýlý olup duyurmuþ. olmayacaðý genellikle pazarlama planýna baðlýdýr, diyor Kuttula. Tercüman olarak çalýþan üç kiþi "Farklý fýrsatlarýn olduðu bir yerde, bu daha önce tanýdýðýný söylüyor, ancak bunlarýn hiçbiri Amerikan duymadýðýnýz bir fýrsat olabilir" yazýyor Arapça Ordusu ile çalýþmýyormuþ. hazýrlanmýþ reklam panosunun üzerinde. Ayrýca son üç yýlýný Amerikan Ordusunda tercüman olarak " Titan Company gibi bazý firmalar tercüman ilanlarý geçiren Ali Yehia adýnda bir sivilin telefon numarasý veriyor ve yýlda $150,000 ila $180,000 veriliyor. kazanabileceklerini söylüyorlar" diyor Kuttula. "Benim kocam yýllýk $186,000'a kadar Yehia özellikle Dearborn bölgesinde yaþayan kazanabileceðini yazan bir iþ mektubu aldý." Araplardan telefonlar aldýðýný söylüyor. Panonun yerinin Sterling Heights-Troy bölgesinde çok sayýda Arap vatandaþ yaþadýðý ve bu iþlek yol üzerinde her gün gidip geldikleri için özellikle seçildiðini söylüyor. "Reklam panosunun hangi dilde yazýldýðýný ve içeriðinin ne olduðunu soran bir çok Amerikalýdan dan telefon alýyoruz," diyor Yehia. "Þu ana kadar tercüman olarak Amerikan ordusunda çalýþmak isteyen az sayýda Arap kaydoldu, daha fazlasýna ihtiyacýmýz var." Ýstihdam edilecek kiþiler iki sene boyunca Amerikan Ordusunda çalýþmak ve tüm yeni girenlerin tabi tutulduðu temel eðitimden geçmek zorundalar. Bu kiþiler eðitim sonrasýnda tercüman olarak çalýþýlacak olan bölgede görevlendiriliyor. "Ýnanýyorum ki iþlerinin büyük kýsmý sözlü anlamda çeviri yapmak olacaktýr" diyor Yehia ve ekliyor "Ancak Ordu belge ve gazete çevirecek kiþiler de arýyor ayný zamanda." Baðdat, Irak doðumlu Kildani olan Susan Kutula Sterling Heights'ta yaþýyor ve Sterling Heights Etnik komisyonunun bir üyesi. Amerika'ya Orat Doðu'yu Irak Hükümeti yüzünden terk eden babasýyla birlikte bebekken geldiðini söylüyor. "Aslýnda Ordu'ya katýlan sadece iki kiþiyle "Artýk Amerika'da olduðumuza göre birçok Kildani- Amerikalýnýn Ordu'ya katýlmakla ilgileneceklerini sanmýyorum" diyor. Kutula, Sterling Heights bölgesindeki Arap toplumunun çok eðitimli olduðunu söylüyor. Birçok avukatýn, öðretmenin, doktorun ve diðer meslek üyelerinin Orta Doðu'dan karýþýklýklar yüzünden ayrýldýklarýný söylüyor. Beyrut, Lübnanlý Yehia iþe alým görevlisi olarak yaptýðý iþinden memnun olduðunu söylüyor. Programa katýlanlarýn birinci yýl yurt dýþýna gönderilebileceklerini ve ikinci yýllarýný Birleþik Devletlerde hizmet ederek geçirebileceklerini ifade ediyor. "Ordu Irak'ta elektrik sistemini düzene sokarak, düzeni saðlayarak ve diðer faaliyetlerle iyi bir iþ yapýyor" diyor Yehia. "Bu, Arapça dilbilgisi geçmiþi olanlar için iyi bir fýrsat. Kaynak: Macomb Daily - Mount Clemens,MI,USA

12 YB Haziran 07 Etimoloji 12 Kaplýca sözcüðü kaplý ve ýlýca sözcüklerinin birleþiminden oluþmuþtur. Ilýman sözcüðü sanýldýðý gibi ýlý- f ilinden deðil; liman isminden gelmektedir. Ancak sözcüðün ýlýman hale geliþinde ýlý- fiilinin bir baskýsý olduðu da göz önünde bulundurulmalýdýr. Çirkef sözcüðü Farsça çirk (pis) ab(su) sözcüklerinin birleþiminden gelmektedir. Hoþaf sözcüðü hoþ ab sözcüðünden gelmektedir. Seksen ve doksan sözcükleri sekiz on ve dokuz on sözcüklerinin birleþiminden gelmektedir. Altmýþ ve yetmiþ sözcükleri de altý ve yedi sözcüklerinin üzerine miþ yani on anlamýna gelen kelimenin eklenmesi suretiyle oluþmuþ birleþik bir sözcüktür. Oðlak sözcüðünün kökü oðuldur. Avrupalýlar yoðurt ve ayraný Türklerden öðrenmiþlerdir.bu kavramlara karþýlýk kullandýklarý sözcükler de Türkçe'dir. Bilezik sözcüðü bilek ve yüzük sözcüklerinin birleþiminden gelmektedir. Böyle þöyle sözcükleri, bu ve þu sözcüklerinin üzerine ile edatýnýn eklenmesi suretiyle oluþmuþ birleþik bir kelimedir. Çeyrek sözcüðü aslen Farsça bir sözcüktür. Aslen Farsça çahar(dört) ve yek (bir) sözcüklerinin birleþiminden oluþmuþtur. Sözcüðün anlamý da zaten dörtte bir demektir. Cýncýk sözcüðü, aslen inci sözcüðünün baþýna 'c' sesi getirilmesi ve inci boncuk deyimindeki boncuk sözcüðünün sonundaki 'k' ünsüzünün de inci sözcüðüne eklenmesi suretiyle oluþmuþtur Domates sözcüðü aslen Meksika dillerinden olan Aztekçe'ye ait bir sözcüktür. Orijinali de tomatý biçimindedir. Zerdali sözcüðü aslen Farsça bir sözcüktür, orijinali zerd-i alu (sarý erik) dir. Þeftali de aslen Farsça bir sözcüktür.orijinali þeft-i alu biçimindedir.anlamý ise etli erik demektir. Panjur sözcüðü abajur kelimesinin bozulmuþ biçimidir. Salatalýk kelimesi Ýtalyanca insalata kelimesinden gelmektedir. Anlamý ise tuzlu demektir. Salatalýðýn da yüzde doksan beþinin sudan oluþmasý ilginçtir. Milli kelimesi aslen Arapça bir kelimedir ve anlamý þeriata iliþkin, þerri anlamýndadýr. Türkçe'de ise milli kelimesi ulusal anlamýndadýr. Aslen Türkçe bir kelime olan savcý ilk olarak söz getirip götüren anlamýnda kullanýlmýþ, Ýslamiyet'e geçince peygamber anlamýnda kullanýlmýþtýr. Günümüzde ise bir hukuk terimi olarak kullanýlmaktadýr. Türkçe'deki yýldýz kelimesinin sinema sanatçýsý olarak kullanýlmasý Fransýzca'nýn etkisiyle olmuþtur. Fransýzca'da tulipe Ýngilizce'de tulip Ýtalyanca'da tulipa Portekizce'de tulipa Almanca'da Tulpe sözcükleri lale anlamýna gelmektedir. Bu sözcüðün de þöyle bir hikayesi vardýr: Hollandalý A.G. Busneck, 16. yy ortalarýnda Edirne'de gördüðü laleye (anlamýndan dolayý olsa gerek) tülbent (eþarp) demiþtir ve tüm Avrupa'da adý bu þekilde yayýlmýþtýr. Kullanmakta olduðumuz bu sözcük de aslen Farsça bir kelimedir. Orijinali dil-bent'tir. Asýl anlamý ise gönül baðlayandýr. Amerikan Para birimi dolar, Alman özel adýdýr.da Almanya'da Joachimstal maden ocaðýndan çýkarýlan gümüþten döktürülen bir sikke joachimstaler adýyla anýlmýþtýr.dolar da adýný buradan almýþtýr. Ýzmir Güzelyalýnýn ilk adý Kokaryalýdýr. Giresun þehrinin asýl orijinal biçimi Kerasos (kirazlýk) týr.daha sonra Kerasos~ Kerasonde~Kerasunt~ Giresun biçiminde bir geliþim izlemiþtir. Doðu Karadeniz'deki Tirebolu'nun orijinal biçimi Tripolistir. Üç þehir anlamýna gelmektedir. Ýstanbul'un orijinal biçimi Eis ten polin Yunanca þehre doðru anlamýndadýr. Her ne kadar Evliya Çelebi Ýslam bola dayandýrsa da bu doðru deðildir. Bolunun orijinal biçimi Polis'dir. Polis Yunanca'da þehir demektir. Denizlinin çevresinde hiç deniz yokken bu þehre neden bu isim verilmiþtir hiç merak ettiniz mi? Aslen yüzyýllarda bu þehre Tonuzlu(domuzlu) deniyordu.daha sonralarý halkýn bu ismi pek estetik bulmamasýndan olacak þehrin ismi Denizli biçimine çevrilmiþtir Kaynak:

13 Dünyanýn En Büyük 20 Tercüme Hizmetleri Þirketi Sýra Þirket Merkez Ciro Çalýþan Ofis Durum Ülke Milyon Dolar Sayýsý Sayýsý 1 L-3 Communications Amerika , Kamu 2 Lionbridge Technologies Amerika , Kamu 3 SDL International Ýngiltere , Kamu 4 Language Line Holdings Amerika n/a 12 Özel 5 TransPerfect/Translations Amerika Özel 6 SDI Media Group Amerika Özel 7 RWS Group Ýngiltere Kamu 8 Xerox Global Services Ýngiltere Kamu 9 euroscript International S.A. Lüksemburg Özel 10 Moravia Worldwide Çek Özel Cumhuriyeti 11 Logos Group Ýtalya Özel 12 CLS Communication Ýsviçre Özel 13 Honyaku Centre Japonya Kamu 14 LCJ EEIG Alm/Ýt/Bel/Ýsp Özel 15 Semantix Ýsveç Özel 16 Merrill Brink International Amerika Özel 17 Welocalize, Inc. Amerika Özel 18 Skrivanek Group Çek Özel Cumhuriyeti 19 Hewlett-Packard ACG Fransa Özel 20 thebigword Group Ýngiltere Özel Tablo: 2006 Yýlý Dünyanýn En Büyük Dil Hizmeti Tedarikçileri Listesi Kaynak: Cited Companies and Common Sense Advisory, Inc. 200 Ülkede Türkçe Tercüman

14 YB Haziran 07 INTERPRETATION Techniques and Exercises James Nolan he brings a high level of expertise to this subject. But this is not just another book on interpretation. Nolan s work is unique because his concern is with pedagogy, specifically the training of interpreters. This book provides a practical guide for them. This book is highly recommended not only for those who are driven by a professional career in consecutive or simultaneous interpreting at international events, but also for those who pride themselves on their bilingual abilities Dr. Robert N. St. Clair, Professor of Communication and Linguistics, University of Louisville The most valuable chapters include Chapter 7 (50 pages on Figures of speech ), Chapter 9 ( Diction/register ), which emphasises precise shades of meaning and presents 45 pages of excellent examples and exercises, Chapter 12 ( Political discourse ), with exercises on the nuances that distinguish related words, and Chapter 13 ( Economic discourse ) with vocabularyenhancing exercises. These chapters testify to the author s vast experience and knowledge, as well as to his admirable eloquence and linguistic skills, and make interesting reading. Dr. Ingrid Kurz, University of Vienna On the whole, the book is a great, original, necessary and quite novel approach to interpretation studies from a linguistic and academic point of view. Its structure is perfect from a pedagogical perspective The exercises presented are numerous and varied in methodology and objectives The titles and authors included in the bibliography are varied, interesting and practical from several points of view.. Dr. Ingrid Mosquera Gende, University of A Coruña, Spain The contents of Interpretation Techniques and Exercises, the fruit of decades of analysis and experience, provide a wealth of material for both students and teachers Nolan's treatment of many topics, including suggestions for coping with humor, numerals, Latinisms and notetaking techniques, should all prove extremely valuable for both students and teachers of interpretation. Dr. Lynn Visson, Editorial Board, Mosty Translation Journal, Moscow This book is a well-organized practical handbook for interpreter trainees. It is a solid and innovative tool which can be used by teachers, students and practitioners of interpretation. The exercises are instructive and the excerpts from speeches and the potpourri of stock phrases and idioms are well chosen and interesting. I highly recommend it. Jean Matthews, Chief, English Section, Interpretation Service, United Nations, New York Interpretation: Techniques and Exercises is absolutely the most useful book I have run across on what really happens in the booth. Marla Sanchez, AIIC, ATA 14

15 I read James Nolan's handbook as a conference interpreting student and found it very useful. This book gives a comprehensive overview of numerous techniques and explains how to use them in a very clear manner. I particularly liked the excerpts from speeches given as examples by the author - a long-time UN-insider. They make this handbook a stimulating reading by showing real-life aspects of this exciting profession. Jean-Luc Rostan, free-lance conference interpreter Description: Now in its second printing, this book provides a structured syllabus and an overview of interpretation accompanied by exercises in the main aspects of the art. It can serve as a practical guide for interpreters and as a complement to interpreter training programs, particularly for students preparing for interpreting in international governmental and business settings. It has been acquired by over 100 universities worldwide, is used for training at European and American universities and by the European Parliament, and is cited as a study reference for the United Nations Interpreters Examination. Contents: Introduction / Frequently Asked Questions 1. Speaking; 2. Preparation / Anticipating The Speaker; 3. Complex Syntax / Compression; 4. Word Order / Clusters; 5. General Adverbial Clauses; 6. Untranslatability; 7.Figures Of Speech; 8. Argumentation; 9. Diction / Register; 10. Formal Style; 11. A Policy Address; 12. Quotations / Allusions / Transposition; 13. Political Discourse; 14. Economic Discourse; 15. Humor; 16. Latinisms; 17. Numbers; 18. Note- Taking; Bibliography James Nolan, a consulting linguist and legal writer, has served as Deputy Director of the Interpretation, Meetings and Publishing Division of the United Nations, Head of Linguistic and Conference Services of the International Tribunal for the Law of the Sea, Chief of the UN Verbatim Reporting Service, UN Senior Interpreter, and Linguist/Legal Writer with The Garden City Group. A graduate of the School of Translation and Interpretation of the University of Geneva and of New York Law School, Mr. Nolan is accredited by the interpretation services of the United Nations, the European Union, the Canadian Government, and the New Jersey State Courts. Mr. Nolan has 25 years of experience as a translator, interpreter, language services manager, and trainer. He has taught in the United Nations interpreter training program and the interpreter training programs of Marymount Manhattan College and New York University, conducts seminars in conference and court interpretation and is a consultant to the National Center for State Courts and the Canadian Forces Language School. Author contact: Publisher:

Islington da Pratisyen Hekimliğinizi ziyaret ettiğinizde bir tercüman istemek. Getting an interpreter when you visit your GP practice in Islington

Islington da Pratisyen Hekimliğinizi ziyaret ettiğinizde bir tercüman istemek. Getting an interpreter when you visit your GP practice in Islington Islington da Pratisyen Hekimliğinizi ziyaret ettiğinizde bir tercüman istemek Getting an interpreter when you visit your GP practice in Islington Islington daki tüm Pratisyen Hekimlikler (GP) tercümanlık

Detaylı

Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers

Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers Size iş imkanı sağlayacak bir sertifikaya mı ihtiyacınız var? Dünyanın önde gelen İngilizce sınavı TOLES, Hukuk İngilizcesi becerilerinin

Detaylı

AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri Yapisi ve Uyum Sorunlari (Turkish Edition)

AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri Yapisi ve Uyum Sorunlari (Turkish Edition) AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri Yapisi ve Uyum Sorunlari (Turkish Edition) Hakan Cora Click here if your download doesn"t start automatically AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri

Detaylı

Lesson 23: How. Ders 23: Nasıl

Lesson 23: How. Ders 23: Nasıl Lesson 23: How Ders 23: Nasıl Reading (Okuma) How are you? (Nasılsın?) How are your parents? (Ailen nasıl?) How was the interview? (Görüşme nasıldı?) How is your work? (İşin nasıl?) How do you go to school?

Detaylı

.. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT

.. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT .. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY... /... AKADEMİK YILI... DÖNEMİ... /... ACADEMIC YEAR... TERM ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT Deneyimleriniz hakkındaki bu rapor, Mevlana Değişim Programı nın amacına

Detaylı

Özgeçmiş (CV/Resume) Hazırlanması

Özgeçmiş (CV/Resume) Hazırlanması Özgeçmiş (CV/Resume) Hazırlanması CV (curriculum vitae): (Kısa özgeçmiş) (Kaynak: Cambridge Dictionary Online :http://dictionary.cambridge.org/ dictionary/english/cv) (In UK) A short written description

Detaylı

2 0 15-2016 Eğitim-Öğretim Yılında

2 0 15-2016 Eğitim-Öğretim Yılında 2 0 15-2016 Eğitim-Öğretim Yılında TÜRKİYE'DEKİ YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI İÇİN YURT DIŞINDAN KABUL EDİLECEK ÖĞRENCİ KONTENJANLARI Yükseköğretim Genel Kurulunun 19.03.2015 tarihli toplantısında kabul edilen;

Detaylı

A LANGUAGE TEACHER'S PERSONAL OPINION

A LANGUAGE TEACHER'S PERSONAL OPINION 1. Çeviri Metni - 9 Ekim 2014 A LANGUAGE TEACHER'S PERSONAL OPINION Why is English such an important language today? There are several reasons. Why: Neden, niçin Such: gibi Important: Önemli Language:

Detaylı

Özgeçmiş (CV/Resume) Hazırlanması

Özgeçmiş (CV/Resume) Hazırlanması Özgeçmiş (CV/Resume) Hazırlanması CV (curriculum vitae): (Kısa özgeçmiş) (Kaynak: Cambridge Dictionary Online :http://dictionary.cambridge.org/ dictionary/english/cv) (In UK) A short written description

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT The purpose of the study is to investigate the impact of autonomous learning on graduate students

Detaylı

Lesson 42: have to, don t have to. Ders 42: -meli/-malı, zorunda olmamak

Lesson 42: have to, don t have to. Ders 42: -meli/-malı, zorunda olmamak Lesson 42: have to, don t have to Ders 42: -meli/-malı, zorunda olmamak Reading (Okuma) We have to go to school tomorrow. ( Yarın okula gitmeliyiz. ) I have to get up at 5 am tomorrow. ( Yarın sabah 5

Detaylı

Exercise 2 Dialogue(Diyalog)

Exercise 2 Dialogue(Diyalog) Going Home 02: At a Duty-free Shop Hi! How are you today? Today s lesson is about At a Duty-free Shop. Let s make learning English fun! Eve Dönüş 02: Duty-free Satış Mağazasında Exercise 1 Vocabulary and

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Lesson 66: Indirect questions. Ders 66: Dolaylı sorular

Lesson 66: Indirect questions. Ders 66: Dolaylı sorular Lesson 66: Indirect questions Ders 66: Dolaylı sorular Reading (Okuma) Could you tell me where she went? (Bana nereye gittiğini söyler misiniz?) Do you know how I can get to the hospital? (Hastaneye nasıl

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/YÜKSEKOKULU BATI DİLLERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ/PROGRAMI MÜTERCİM-TERCÜMANLIK ANABİLİM DALI

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/YÜKSEKOKULU BATI DİLLERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ/PROGRAMI MÜTERCİM-TERCÜMANLIK ANABİLİM DALI KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/YÜKSEKOKULU BATI DİLLERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ/PROGRAMI MÜTERCİM-TERCÜMANLIK ANABİLİM DALI 2016 2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI LİSANS/ÖNLİSANS PROGRAMI ÖĞRETİM

Detaylı

Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9

Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9 Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9 1.-5. sorularda konuşma balonlarında boş bırakılan yerlere uygun düşen sözcük ya da ifadeyi bulunuz. 3. We can t go out today it s raining

Detaylı

Ders Kodu Dersin Adı Teo. Uyg.

Ders Kodu Dersin Adı Teo. Uyg. 4. SINIF ÖĞRENCĐLERĐ GÜZ DÖNEMĐ ESKĐ PROGRAM Ders Kodu Dersin Adı Teo. Uyg. ELEC 002 ETI 401 ETI 403 ETI 451 EU 403 SFL 401 Seçmeli Ders II Elective Course II Çözümlemeli Çeviri Uygulamaları Analyzing

Detaylı

Lesson 41: may, might, might not. Ders 41: -ebilmek, might, might not

Lesson 41: may, might, might not. Ders 41: -ebilmek, might, might not Lesson 41: may, might, might not Ders 41: -ebilmek, might, might not Reading (Okuma) You may have a seat. ( Oturabilirsin. ) May I borrow your book? ( Kitabını ödünç alabilir miyim?) The taxi fee may be

Detaylı

Sokak Hayvanları yararına olan bu takvim, Ara Güler tarafından bağışlanan fotoğraflardan oluşmaktadır. Ara Güler

Sokak Hayvanları yararına olan bu takvim, Ara Güler tarafından bağışlanan fotoğraflardan oluşmaktadır. Ara Güler Sokak Hayvanları yararına olan bu takvim, Ara Güler tarafından bağışlanan fotoğraflardan oluşmaktadır. Ara Güler All the photographs used in this calendar have been donated by Ara Güler for the benefit

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

ARI ARITMA WATER & WASTEWATER TREATMENT TECHNOLOGY

ARI ARITMA WATER & WASTEWATER TREATMENT TECHNOLOGY ARI ARITMA WATER & WASTEWATER TREATMENT TECHNOLOGY Industrýal Treatment Endustrýyel Arýtma Industrýal Treatment Endustrýyel Arýtma The roots of our products and systems based on our R&D department using

Detaylı

ENG ACADEMIC YEAR SPRING SEMESTER FRESHMAN PROGRAM EXEMPTION EXAM

ENG ACADEMIC YEAR SPRING SEMESTER FRESHMAN PROGRAM EXEMPTION EXAM ENG111 2016-2017 ACADEMIC YEAR SPRING SEMESTER FRESHMAN PROGRAM EXEMPTION EXAM Exam Type Date / Classes / Time Written Thursday, September 22 nd, 2016 Classes & Time to be announced on September 20th.

Detaylı

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU BOLU HALKIN EGITIMINI GELISTIRME VE DESTEKLEME DERNEGI TARAFINDAN ORGANİZE EDİLEN YAYGINLAŞTIRMA FAALİYETLERİ - TURKİYE Bolu Halkın Egitimini Gelistirme ve Destekleme

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ STAJ DEFTERİ TRAINING DIARY Adı, Soyadı Name, Lastname : ÖĞRENCİ NİN STUDENT S No ID Bölümü Department : : Fotoğraf Photo Öğretim Yılı Academic Year : Academic Honesty

Detaylı

Helping you to live more independently. Insanlari ve bagimsiz yasami destekleme. Daha bagimsiz yasamak için size yardim ediyor

Helping you to live more independently. Insanlari ve bagimsiz yasami destekleme. Daha bagimsiz yasamak için size yardim ediyor The Supporting People Logo Insanlari ve bagimsiz yasami destekleme The Supporting People Door in Watermark The Supporting People Introduction Helping you to live more independently Daha bagimsiz yasamak

Detaylı

Mantik (Dergah Yayinlari) (Turkish Edition)

Mantik (Dergah Yayinlari) (Turkish Edition) Mantik (Dergah Yayinlari) (Turkish Edition) Nurettin Topcu Click here if your download doesn"t start automatically Mantik (Dergah Yayinlari) (Turkish Edition) Nurettin Topcu Mantik (Dergah Yayinlari) (Turkish

Detaylı

İngilizce de selamlaşma maksatlı kullanılabilecek pek çok yapı vardır. Bunlar Türkçeleri ile beraber aşağıda verilmektedir:

İngilizce de selamlaşma maksatlı kullanılabilecek pek çok yapı vardır. Bunlar Türkçeleri ile beraber aşağıda verilmektedir: İngilizce de selamlaşma maksatlı kullanılabilecek pek çok yapı vardır. Bunlar Türkçeleri ile beraber aşağıda verilmektedir: Informal Greetings (Gayri Resmi selamlaşmalar) - Hi. (Merhaba) -Hello. (Merhaba)

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA PUBLIC EDUCATION CENTRE S FINAL INFORMATIVE MEETING OF THE GRUNDTVIG

Detaylı

Teknoloji Servisleri; (Technology Services)

Teknoloji Servisleri; (Technology Services) Antalya International University Teknoloji Servisleri; (Technology Services) Microsoft Ofis Yazılımları (Microsoft Office Software), How to Update Office 365 User Details How to forward email in Office

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI THE INFORMATION TECHNOLOGIES DEPARTMENT

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI THE INFORMATION TECHNOLOGIES DEPARTMENT BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI THE INFORMATION TECHNOLOGIES DEPARTMENT Bilişim Teknolojileri Alanı THE INFORMATION TECHNOLOGIES DEPARTMENT Mesleki ortaöğretim kurumlarında eğitim verilen alanlardan birisidir.

Detaylı

Course Information. Course name Code Term T+P Hours National Credit ECTS

Course Information. Course name Code Term T+P Hours National Credit ECTS Course Information Course name Code Term T+P Hours National Credit ECTS Reading And Speaking In English BIL221 3 4+0 4 4 Prerequisite Courses None Language Level Type English First Cycle Required / Face

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Mart Ayı Değerler Eğitimi. Samimiyet

Mart Ayı Değerler Eğitimi. Samimiyet Mart Ayı Değerler Eğitimi Samimiyet Darüşşafaka Orta Okulu Mart Ayı değeri olan Samimiyet değeri kapsamında etkinlik ve paylaşımlar düzenlemiştir. Yabancı diller bölümü; Samimiyet konusuyla ilgili olarak

Detaylı

Vakko Tekstil ve Hazir Giyim Sanayi Isletmeleri A.S. Company Profile- Outlook, Business Segments, Competitors, Goods and Services, SWOT and Financial

Vakko Tekstil ve Hazir Giyim Sanayi Isletmeleri A.S. Company Profile- Outlook, Business Segments, Competitors, Goods and Services, SWOT and Financial Vakko Tekstil ve Hazir Giyim Sanayi Isletmeleri A.S. Company Profile- Outlook, Business Segments, Competitors, Goods and Services, SWOT and Financial Analysis Vakko Tekstil ve Hazir Giyim Sanayi Isletmeleri

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

Lesson 30: will, will not Ders 30: will, will not

Lesson 30: will, will not Ders 30: will, will not Lesson 30: will, will not Ders 30: will, will not Reading (Okuma) I hope you will visit me one day. ( Umuyorum bir gün beni ziyaret edeceksin ) I think your sister will like that cellphone. ( Bence kız

Detaylı

Hafiflik (Yoga, pilates ve chi kung'un sentezi)

Hafiflik (Yoga, pilates ve chi kung'un sentezi) Hafiflik (Yoga, pilates ve chi kung'un sentezi) Ray Rizzo Click here if your download doesn"t start automatically Hafiflik (Yoga, pilates ve chi kung'un sentezi) Ray Rizzo Hafiflik (Yoga, pilates ve chi

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ ÖĞRENCİ NİN STUDENT S YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ STAJ DEFTERİ TRAINING DIARY Adı, Soyadı Name, Lastname : No ID Bölümü Department : : Fotoğraf Photo Öğretim Yılı Academic Year : Academic Honesty Pledge I pledge

Detaylı

HOW TO MAKE A SNAPSHOT Snapshot Nasil Yapilir. JEFF GOERTZEN / Art director, USA TODAY

HOW TO MAKE A SNAPSHOT Snapshot Nasil Yapilir. JEFF GOERTZEN / Art director, USA TODAY HOW TO MAKE A SNAPSHOT Snapshot Nasil Yapilir JEFF GOERTZEN / Art director, USA TODAY HEADLINE: How many minutes a day do you or someone else walk your dog? 0 minutes 13% 1-19 minutes 24% 20-39 minutes

Detaylı

Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement

Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement TURKISH Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement Female 1: Bebeğim yakında doğacağı için bütçemi gözden geçirmeliyim. Duyduğuma göre, hükümet tarafından verilen Baby Bonus ödeneği yürürlükten kaldırıldı.

Detaylı

5İ Ortak Dersler. İNGİLİZCE II Okutman Aydan ERMİŞ

5İ Ortak Dersler. İNGİLİZCE II Okutman Aydan ERMİŞ Listmania Part 2 Ünite 12 5İ Ortak Dersler İNGİLİZCE II Okutman Aydan ERMİŞ 1 Ünite 12 LISTMANIA PART 2 Okutman Aydan ERMİŞ İçindekiler 12.1. PRESENT PERFECT & PAST SIMPLE... 4 12.1.1. Review of verb forms...

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Lesson 20: Where, when. Ders 20: Nerede, ne zaman

Lesson 20: Where, when. Ders 20: Nerede, ne zaman Lesson 20: Where, when Ders 20: Nerede, ne zaman Reading (Okuma) Where is the City Hall? (Belediye binası nerede?) Where are you now? (Şu an neredesin?) Where is he working? (Nerede çalışıyor?) Where did

Detaylı

Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2, Temmuz 2011

Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2, Temmuz 2011 ÖZET Bayram ARICI * Anahtar Kelimeler: Yazma ABSTRACT Second level primary school students' language skills in the development of writing skills needed in the first place. Primary education, sixth, seventh

Detaylı

PANEL EUROPEAN DEBT CRISIS/ AVRUPA BORÇ KRİZİ. November 19, 2012, Monday 19 Kasım 2012, Pazartesi Martı Hotel, Taksim

PANEL EUROPEAN DEBT CRISIS/ AVRUPA BORÇ KRİZİ. November 19, 2012, Monday 19 Kasım 2012, Pazartesi Martı Hotel, Taksim PANEL EUROPEAN DEBT CRISIS/ AVRUPA BORÇ KRİZİ November 19, 2012, Monday 19 Kasım 2012, Pazartesi Martı Hotel, Taksim KATILIMCILARIN KISA ÖZGEÇMİŞLERİ Harris Dellas doktora derecesini 1985 yılında Rochester

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

TR2009/0136.01-02/409 Benim için İnsan Hakları «Human Rights for Me» Body of Knowledge for AC/HR Education

TR2009/0136.01-02/409 Benim için İnsan Hakları «Human Rights for Me» Body of Knowledge for AC/HR Education Benim için İnsan Hakları «Human Rights for Me» Body of Knowledge for AC/HR Education Benim için İnsan Hakları «Human Rights for Me» DVE/İHE için Bilgi Bankası FLOW CHART Overall framework: Bologna Functional

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences

First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences Zehra Taşkın, Umut Al & Umut Sezen {ztaskin, umutal, u.sezen}@hacettepe.edu.tr - 1 Plan Need for content-based

Detaylı

WEEK 11 CME323 NUMERIC ANALYSIS. Lect. Yasin ORTAKCI.

WEEK 11 CME323 NUMERIC ANALYSIS. Lect. Yasin ORTAKCI. WEEK 11 CME323 NUMERIC ANALYSIS Lect. Yasin ORTAKCI yasinortakci@karabuk.edu.tr 2 INTERPOLATION Introduction A census of the population of the United States is taken every 10 years. The following table

Detaylı

Mantýk Kümeler I. MANTIK. rnek rnek rnek rnek rnek... 5 A. TANIM B. ÖNERME. 9. Sýnýf / Sayý.. 01

Mantýk Kümeler I. MANTIK. rnek rnek rnek rnek rnek... 5 A. TANIM B. ÖNERME. 9. Sýnýf / Sayý.. 01 Matematik Mantýk Kümeler Sevgili öðrenciler, hayatýnýza yön verecek olan ÖSS de, baþarýlý olmuþ öðrencilerin ortak özelliði, 4 yýl boyunca düzenli ve disiplinli çalýþmýþ olmalarýdýr. ÖSS Türkiye Birincisi

Detaylı

a, ı ı o, u u e, i i ö, ü ü

a, ı ı o, u u e, i i ö, ü ü Possessive Endings In English, the possession of an object is described by adding an s at the end of the possessor word separated by an apostrophe. If we are talking about a pen belonging to Hakan we would

Detaylı

Parça İle İlgili Kelimeler

Parça İle İlgili Kelimeler Career Development Career Development Career development is an organized planning method used to match the needs of a business with the career goals of employees.formulating a career development plan can

Detaylı

1. A lot of; lots of; plenty of

1. A lot of; lots of; plenty of a lot of lots of a great deal of plenty of çok, bir çok many much çok, bir çok a little little az, biraz a few few az, birkaç 1. A lot of; lots of; plenty of a lot of ( en yaygın olanıdır ), lots of, plenty

Detaylı

İŞLETME AĞIRLIKLI İNGİLİZCE DİL KURSU

İŞLETME AĞIRLIKLI İNGİLİZCE DİL KURSU İŞLETME AĞIRLIKLI İNGİLİZCE DİL KURSU HEDEFLERİNİZE BİZİMLE ULAŞIN M A Y I S 2 0 1 3 İŞLETME AĞIRLIKLI İNGİLİZCE DİL KURSLARININ STAJ SÜRESİNDEN SAYILMASI in 06.03.2013/442 nolu genelgesine istinaden İşletme

Detaylı

AKTS Başvurumuz. Bologna Süreci Uzmanlarının Değerlendirmesi

AKTS Başvurumuz. Bologna Süreci Uzmanlarının Değerlendirmesi AKTS Başvurumuz Bologna Süreci Uzmanlarının Değerlendirmesi Bologna Süreci Uzmanlarının Değerlendirme Sistemi Her bir bölüm için verilen skorlar Kabul edilebilir: 3 Çok iyi : 4 Örnek çalışma : 5 Part 1.

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Y.DİL III.(İNG.) DKB263 3 2+0 2 3

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Y.DİL III.(İNG.) DKB263 3 2+0 2 3 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Y.DİL III.(İNG.) DKB263 3 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Türkçe Lisans Dersin Türü Yüz Yüze / Seçmeli Dersin Koordinatörü

Detaylı

$5$ù7,50$ (%(/ø. gö5(1&ø/(5ø1ø1 *g5(9 7$1,0/$5, 9( <(7(5/ø/ø. $/$1/$5,1$ *g5(.(1'ø/(5ø1ø '(ö(5/(1'ø50(/(5ø g]hq (VUD.$5$0$1 + O\D 2.

$5$ù7,50$ (%(/ø. gö5(1&ø/(5ø1ø1 *g5(9 7$1,0/$5, 9( <(7(5/ø/ø. $/$1/$5,1$ *g5(.(1'ø/(5ø1ø '(ö(5/(1'ø50(/(5ø g]hq (VUD.$5$0$1 + O\D 2. ÖZET Amaç: Bu araştırma, Sağlık Yüksekokulları Ebelik Bölümü son sınıf öğrencilerinin, ebelerin Sağlık Bakanlığı görev tanımları ve Uluslararası Ebeler Konfederasyonu yeterlilik alanlarına göre kendilerini

Detaylı

FIHI MA-FIH - NE VARSA ONUN ICINDE VAR BY MEVLANA CELALEDDIN RUMI

FIHI MA-FIH - NE VARSA ONUN ICINDE VAR BY MEVLANA CELALEDDIN RUMI Read Online and Download Ebook FIHI MA-FIH - NE VARSA ONUN ICINDE VAR BY MEVLANA CELALEDDIN RUMI DOWNLOAD EBOOK : FIHI MA-FIH - NE VARSA ONUN ICINDE VAR BY MEVLANA Click link bellow and free register to

Detaylı

CALUM SAILS AWAY. Written and illustrated by Sarah Sweeney

CALUM SAILS AWAY. Written and illustrated by Sarah Sweeney CALUM SAILS AWAY Written and illustrated by Sarah Sweeney SEV Yayıncılık Eğitim ve Ticaret A.Ş. Nuhkuyusu Cad., No. 197 Üsküdar İş Merkezi, Kat 3, 34664 Bağlarbaşı, Üsküdar, İstanbul Tel.: (0216) 474 23

Detaylı

Topluluk Önünde Konuşma (İngilizce) (KAM 432) Ders Detayları

Topluluk Önünde Konuşma (İngilizce) (KAM 432) Ders Detayları Topluluk Önünde Konuşma (İngilizce) (KAM 432) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Topluluk Önünde Konuşma (İngilizce) KAM 432 Güz 4 0 0 4 5 Ön

Detaylı

2010 2011 Güz Dönemi Ara Sınav Programı

2010 2011 Güz Dönemi Ara Sınav Programı YDYO 1 Mütercim Tercümanlık (İng) TRG101 Foreign Language (German I) E2 23 22.11.10 16:00 D.AYDIN YDYO 1 Mütercim Tercümanlık (İng) TRG101 Foreign Language (German I) E2 24 22.11.10 16:00 D.AYDIN YDYO

Detaylı

D-Link DSL 500G için ayarları

D-Link DSL 500G için ayarları Celotex 4016 YAZILIM 80-8080-8081 İLDVR HARDWARE YAZILIM 80-4500-4600 DVR2000 25 FPS YAZILIM 5050-5555-1999-80 EX-3004 YAZILIM 5555 DVR 8008--9808 YAZILIM 80-9000-9001-9002 TE-203 VE TE-20316 SVDVR YAZILIM

Detaylı

WILLIAM SHAKESPEARE BY TERRY EAGLETON DOWNLOAD EBOOK : WILLIAM SHAKESPEARE BY TERRY EAGLETON PDF

WILLIAM SHAKESPEARE BY TERRY EAGLETON DOWNLOAD EBOOK : WILLIAM SHAKESPEARE BY TERRY EAGLETON PDF Read Online and Download Ebook WILLIAM SHAKESPEARE BY TERRY EAGLETON DOWNLOAD EBOOK : WILLIAM SHAKESPEARE BY TERRY EAGLETON PDF Click link bellow and free register to download ebook: WILLIAM SHAKESPEARE

Detaylı

YABANCI DİL I Zorunlu 1 1 4

YABANCI DİL I Zorunlu 1 1 4 Ders Öğretim Planı Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 200001212010 YABANCI DİL I Zorunlu 1 1 4 Dersin Seviyesi Lisans Dersin Amacı After attending the Foreign Language I, students will

Detaylı

Educational On-line Programmes for Teachers and Students

Educational On-line Programmes for Teachers and Students Educational On-line Programmes for Teachers and Students Hamit İVGİN - İstanbul Provincial Directorate of National Education ICT Coordinator & Fatih Project Coordinator in İstanbul Kasım 2014 - İSTANBUL

Detaylı

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR ANABİLİM DALI ADI SOYADI DANIŞMANI TARİHİ :TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI : Yasemin YABUZ : Yrd. Doç. Dr. Abdullah ŞENGÜL : 16.06.2003 (1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR Kökeni Antik Yunan

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

Lesson 19: What. Ders 19: Ne

Lesson 19: What. Ders 19: Ne Lesson 19: What Ders 19: Ne Reading (Okuma) What is it? (O nedir?) What is your name? (İsmin nedir?) What is the answer? (Cevap nedir?) What was that? (O neydi?) What do you want? (Ne istersin?) What did

Detaylı

Biz Kimiz? Who are we?

Biz Kimiz? Who are we? Biz Kimiz? Who are we? Kuruluşumuz, alanında uzman ve deneyimli kişilerle takım ruhu içerisinde çalışmalarını sürdürmektedir. Ekibimiz, 2000 yılından beri binlerce kişiye farklı konularda eğitimler vermiş,

Detaylı

ATLAS Yurtdışı Eğitim Danışmanlığı - İngilizce Öğretmenlerine Yönelik Programlar

ATLAS Yurtdışı Eğitim Danışmanlığı - İngilizce Öğretmenlerine Yönelik Programlar ATLAS Yurtdışı Eğitim Danışmanlığı - İngilizce Öğretmenlerine Yönelik Programlar İNGİLTERE ÜCRETLER (GBP) CELTA 4 Aralık hariç her ay 1371 DELTA Full Time 9 16 Mart, 14 Eylül 2907 DELTA Part Time 32 29.Eyl

Detaylı

Yaz okulunda (2014 3) açılacak olan 2360120 (Calculus of Fun. of Sev. Var.) dersine kayıtlar aşağıdaki kurallara göre yapılacaktır:

Yaz okulunda (2014 3) açılacak olan 2360120 (Calculus of Fun. of Sev. Var.) dersine kayıtlar aşağıdaki kurallara göre yapılacaktır: Yaz okulunda (2014 3) açılacak olan 2360120 (Calculus of Fun. of Sev. Var.) dersine kayıtlar aşağıdaki kurallara göre yapılacaktır: Her bir sınıf kontenjanı YALNIZCA aşağıdaki koşullara uyan öğrenciler

Detaylı

FIHI MA-FIH - NE VARSA ONUN ICINDE VAR BY MEVLANA CELALEDDIN RUMI

FIHI MA-FIH - NE VARSA ONUN ICINDE VAR BY MEVLANA CELALEDDIN RUMI Read Online and Download Ebook FIHI MA-FIH - NE VARSA ONUN ICINDE VAR BY MEVLANA CELALEDDIN RUMI DOWNLOAD EBOOK : FIHI MA-FIH - NE VARSA ONUN ICINDE VAR BY MEVLANA Click link bellow and free register to

Detaylı

TURKISH DIAGNOSTIC TEST TURKISH DEPARTMENT

TURKISH DIAGNOSTIC TEST TURKISH DEPARTMENT TURKISH DIAGNOSTIC TEST BY TURKISH DEPARTMENT This examination is designed to measure your mastery of the Turkish language. The test is multiple choices based and is there for diagnostic purposes to assess

Detaylı

Level Test for Beginners 2

Level Test for Beginners 2 Level Test for Beginners 2 Directions: This is a level test Basic. Follow your teacher and proceed to the test. Your teacher will give you a score after the test. The total score is 30 points. Talimatlar:

Detaylı

2000-2001 Öğretmen, Karaca Dil Okulu

2000-2001 Öğretmen, Karaca Dil Okulu ADI-SOYADI İlksen Büyükdurmuş Selçuk BİRİMİ Modern Diller Birimi ÜNVANI Okutman E-POSTA ilksen.buyukdurmusselcuk@hacettepe.edu.tr TEL 0 312 297 80 91 EĞİTİM Lisans Yüksek Lisans İngilizce Öğretmenliği,

Detaylı

University (Yüksek Lisans) Selcuk University 75 / 100 09.2003-06.2006 Mechanical Engineering Faculty, Mechanical Engineering

University (Yüksek Lisans) Selcuk University 75 / 100 09.2003-06.2006 Mechanical Engineering Faculty, Mechanical Engineering Engin Avlar Address : Turkey - Tekirdağ - Çorlu - muhittin Home Telephone : 90 (532) 285 52 86 Cell Phone : 90 (532) 285 52 86 E-Mail : enginavlar@hotmail.com Personal Information Total experience : 14

Detaylı

My Year Manager is Sınıf Müdürüm. P.E. is on Beden eğitimi dersimin günü

My Year Manager is Sınıf Müdürüm. P.E. is on Beden eğitimi dersimin günü EMTRAS [Turkish] My Headteacher is Okul müdürüm My Year Manager is Sınıf Müdürüm My Form Tutor is Sınıf öğretmenim My Form is Sınıfım P.E. is on Beden eğitimi dersimin günü I must bring in a T-shirt, shorts

Detaylı

TÜRKİYE DE BİREYLERİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİĞİNE BAKIŞI Attitudes of Individuals towards European Union Membership in Turkey

TÜRKİYE DE BİREYLERİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİĞİNE BAKIŞI Attitudes of Individuals towards European Union Membership in Turkey T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ State Institute of Statistics Prime Ministry Republic of Turkey TÜRKİYE DE BİREYLERİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİĞİNE BAKIŞI Attitudes of Individuals towards European

Detaylı

TURKEY SPECIAL OFFER Q1 JANUARY MARCH 2017

TURKEY SPECIAL OFFER Q1 JANUARY MARCH 2017 TURKEY SPECIAL OFFER Q1 JANUARY MARCH 2017 A special discount for this promotion! School Destination USA Canada Offer 20% discount for courses of 4+ weeks at New York Empire State, LA Westwood, San Francisco

Detaylı

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Physical Training and Sport's Instructor 4 15

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Physical Training and Sport's Instructor 4 15 Programın Adı MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (BURDUR) Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Name of Programme Süre Duration Kontenjan Quota Özel Koşullar Requirements & Explanations MEHMET AKİF ERSOY UNIVERSITY

Detaylı

econn (Supplier Portal) of the MANN+HUMMEL Group

econn (Supplier Portal) of the MANN+HUMMEL Group econn (Supplier Portal) of the MANN+HUMMEL Group October 2016 1 econn CONNECTED FOR SUCCESS Support If you have any questions or technical issues during the registration please contact: Teknik sorularınız

Detaylı

MÜTERCĐM TERCÜMANLIK BÖLÜMÜ ĐNTĐBAK ÇĐZELGESĐ

MÜTERCĐM TERCÜMANLIK BÖLÜMÜ ĐNTĐBAK ÇĐZELGESĐ MÜTERCĐM TERCÜMANLIK BÖLÜMÜ ĐNTĐBAK ÇĐZELGESĐ 2010-2011 1.SINIF / GÜZ DÖNEMĐ IEU 100 Akademik ve Sosyal Oryantasyon Değişmedi. ETI 101 ETI 105 Karşılaştırmalı Dil ve Kültür Çalışmaları Dilbilime Giriş

Detaylı

Lesson 18 : Do..., Don t do... Ders 18: yap, yapma

Lesson 18 : Do..., Don t do... Ders 18: yap, yapma Lesson 18 : Do..., Don t do... Ders 18: yap, yapma Reading (Okuma) Walk on this road. (Bu yoldan yürü.) Write an email to me. (Bana bir e-posta yaz.) Dance on the stage! (Sahnede dans et!) Good night,

Detaylı

Lesson 72: Present Perfect Simple. Ders 72: Yakın Geçmiş Zaman

Lesson 72: Present Perfect Simple. Ders 72: Yakın Geçmiş Zaman Lesson 72: Present Perfect Simple Ders 72: Yakın Geçmiş Zaman Reading (Okuma) I have been to that cinema before. (Daha önce o sinemaya gittim.) He has studied English. (İngilizce eğ itimi aldı.) They have

Detaylı

Lesson 35: Gerund 2 Ders 35: İsim-fiil 2

Lesson 35: Gerund 2 Ders 35: İsim-fiil 2 Lesson 35: Gerund 2 Ders 35: İsim-fiil 2 Reading (Okuma) His job is driving a bus. ( Onun hobisi otobüs sürmek. ) Thank you for choosing my lesson. ( Benim dersimi seçtiğiniz için teşekkür ederim. ) Her

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

What Is Team Leadership?

What Is Team Leadership? What Is Team Leadership? What Is Team Leadership? Team leadership is the management of a group of people brought together to work to achieve a common goal.in order to get everyone to work as one functioning

Detaylı

K12NET ÖĞRENCİ-VELİ PORTALI KULLANIMI USE OF K12NET STUDENT-PARENT PORTAL

K12NET ÖĞRENCİ-VELİ PORTALI KULLANIMI USE OF K12NET STUDENT-PARENT PORTAL K12NET ÖĞRENCİ-VELİ PORTALI KULLANIMI USE OF K12NET STUDENT-PARENT PORTAL 1. K12NET i İnternet Explorer 7, 8 ya da 9 sürümlerinde kullanınız. Firefox, Google Chrome vb. tarayıcılarda açmayınız. Use K12NET

Detaylı

myp - communıty&servıce ınstructıons & forms

myp - communıty&servıce ınstructıons & forms myp - communıty&servıce ınstructıons & forms P r i v a t e I s t a n b u l C o ş k u n M i d d l e Y e a r s P r o g r a m m e C a n d i d a t e S c h o o l Özel İstanbul Coşkun Orta Yıllar Programı Aday

Detaylı

Virtual Worlds are Useful for Children

Virtual Worlds are Useful for Children Virtual Worlds are Useful for Children Virtual Worlds are Useful for Children A research report says that virtual worlds can be important places where children practise what they will do in real life.they

Detaylı