Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi"

Transkript

1 Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 33 Volume: 7 Issue: 33 Issn: ÇEVR ETMNDE EDNÇ KAVRAMININ DEERLENDRLMES - TÜRKYE ÖRNE ASSESSMENT OF THE CONCEPT OF TRANSLATION COMPETENCE IN TRANSLATOR EDUCATION THE CASE OF TURKEY Oktay ESER Öz Çeviri eitimi program tasarımlarının öncelikli amaçlarından biri, örencilerde çeviri edinci edinimini salamaktır. Çeviri edinci edinimi deerlendirmek ise bu sürecin önemli bir ögesidir. Bu çalımada Çeviribilimde nicel aratırma yöntemleri ile veri toplanmıtır. Likert ölçeine dayalı gelitirilen bir çeviri edinci ölçei kullanılarak örenci algılamaları ve sektör beklentileri ölçülmü ve karılatırmalı olarak deerlendirilmitir. Türkiye de çeviri eitiminin ilevsellii üzerine sonuçlar elde edilmi ve önerilerde bulunulmutur. Anahtar Kelimeler: Çeviri Eitimi, Çeviri Sektörü, Çeviri Edinci, Deerlendirme. Abstract The primary purpose of the program designs in translation education is to make sure that students of Translation Studies acquire translation competence. Assessment of the acquisition of translation competence is a significant element of the process. The data were collected through the quantitative research methods in Translation Studies by using a scale of translation competence based on the Likert Scale. The acquisition of translation competence was measured in terms of the perceptions of students of Translation Studies and the expectations in the translation sector in Turkey, the results of which were assessed comparatively to make conclusions and suggestions about translation pedogogy. Keywords: Translation Pedagogy, Translator Training, Translation Sector, Translation Competence, Assessment. Giri Çeviri edinci kavramı, çeviri eitim kurumlarında program tasarımlarını ve çeviri sektöründeki düzenlemeleri yönlendiren temel kavramlardan biridir. Çeviri tarihinde çevirmen nitelikleri, kimi zaman buyurgan kimi zamansa betimleyici olarak ele alınmı bir konudur lı yılların baından itibaren çeviribilim içinde kısmi aratırmaların younlatıını görmek mümkündür. Ancak, çeviri edincini belli yönleriyle inceleyen bu çalımalar, son 10 yıldır bütüncül ve görgül aratırma modelleri olarak dikkate çekmektedir. Çeviri eitimine yönelik çeviri edinci modelleri, bireysel çeviribilim aratırmacılarının ortaya koyduu modeller ve aratırma projeleri modelleri eklinde yapılmaktadır. Çeviri edinci kavramını ve edinç odaklı çeviri program tasarımlarını inceleyen ve gelitiren aratırmalardır. Bu kapsamda bireysel çeviribilim aratırmacılarından Neubert (Neubert, 2000:3), Schäffner (Schäffner, 2000: ), Yrd. Doç. Dr., Amasya Universitesi,

2 ve Yazıcı (Yazıcı, 2007:139) nın modellerine; aratırma gruplarından ise Universitat Autonoma de Barcelona Üniversitesi tarafından yürütülen PACTE (Process in the Acquisition of Translation Competence and Evaluation) (PACTE, 2003:60) ve Universität Graz ta yürütülen TransComp aratırma projelerine (Göpferich, 2009:21) yer verilmitir. Çeviri sektörüne yönelik modeller olarak iki aratırma projesi incelenmitir. Bu projeler, AB örneinde çok dilli ve çok kültürlü iletiimin kurulması dorultusunda çeviri pazarı ihtiyaçlarının karılanabilmesi için kaliteli çeviri hizmeti salayabilmeyi hedefleyen projelerdir. Bu projeler kapsamında Avrupa Komisyonu EMT (European Master s in Translation) Projesi (EMT, 2009:3) ve Avrupa Birlii nde Avrupa Standardlar Komitesi tarafından hazırlanan Avrupa Çeviri Hizmetleri Kalite Standardı: EN projeleri (CEN, 2006:6-7) bulunmaktadır. Çeviri sektörüne yönelik Çeviri edinci modellerindeki bu bütüncül yaklaımların birbirini tamamladıı, kesitii ve ayrımlatıı yönleri bulunmaktadır. Bu aratırmada çeviri edinci modelleri ile Türkiye örneinde çeviri edinci edinimi üzerine nicel veriler toplanmı ve elde edilen sonuçlar deerlendirilmitir. Aratırmanın Tasarımı Aratırma tasarımı, iki noktaya odaklanmaktadır: lki, aratırma konusunun önemi, amacı, içerii ve kısıtları; ikincisi ise aratırma deikenlerinin, modelinin, örneklemesinin ve veri toplama araçlarının belirtildii aratırma metodolojisidir. Aratırma Konusunun Amacı, çerii ve Kısıtları Aratırmanın Amacı Bu aratırmanın önemi çeviribilimde nicel yöntemleriyle Türkiye deki çeviri bölümü örencileri çeviri edinci algılamasını ölçmek ve sektör beklentileri ile karılatırmalı olarak incelenmek ve deerlendirmektir. Elde edilen sonuçlar, çeviri eitiminin ilevsellii ve program tasarımları hakkında deerlendirme ve önerilerde bulunmak için kullanılmıtır. Bu temel amaca ulamak için belirlenen alt amaçlar aaıdaki gibidir. Çeviri edinci ölçei ile; - Türkiye devlet üniversiteleri çeviri bölümü örencilerinde çeviri edinci edinimi algılamalarını ölçmek, - Ölçülen çeviri edinci algılamalarını hiyerarik olarak belirlemek, - Örencilerin çeviri edinci algılamaları ile mezuniyet sonrası çeviri sektöründe veya sektör dıında çalımak istedikleri alan arasında bir iliki bulunup bulunmadıını belirlemek, - Çeviri eitiminde örencilerin çeviri edinci algılamaları ile çeviri iletmelerinin sektör ihtiyaçları arasında bir iliki bulunup bulunmadıını belirlemek. Aratırmanın çerii ve Kısıtları Aratırma, iki bölümden olumaktadır. Aratırmanın çeviri eitimine yönelik ana kütlesi, Türkiye deki devlet üniversiteleri ile sınırlandırılmıtır. Her çeviri bölümü programı, çeviri edincine yönelik bir çözüm önerisi nitelii taır. Bu ana kütle, bölümlerin programlarını deneyimlemi olan 4. sınıf çeviri bölümü örencileri ile uygulanmıtır. Anket formlarının posta ile çeviri bölümlerine gönderilmi ve bölüm öretim elemanlarınca Nisan-Mayıs 2012 tarihleri içinde sınıf ortamında uygulanmıtır. Aratırmanın sektöre yönelik ana kütlesi ise Çeviri letmeleri Dernei ne üye iletmeler çeviri iletmeleri ile sınırlandırılmıtır. Çeviri iletmelerinde uygulanan anketlerin bir takım nedenlerden dolayı geri dönüünde sorunlarla karılaılmıtır. Bu sorunların baında youn çalıma ortamları gerekçesiyle çevirmenlerin anket yanıtlamaya zaman ayırmayı bir kayıp olarak nitelemeleri gelmektedir. Ayrıca bazı çeviri iletmeleri, yanıtlanması istenen anketleri çevirmenlerine yönlendirmeyi uygun bulmamaktadır. Anketleri, iletme bilgilerinin paylaılması olarak nitelemektedir ve bundan uzak durmayı tercih etmektedir. Sonuç olarak bu tutumlar, verilerin elde edilmesinde kısıtlamaların olumasına neden olmaktadır

3 Aratırmanın Metodolojisi Aratırmanın bu bölümde, aratırmanın deikenleri, aratırma modeli, örnekleme süreci, aratırmada kullanılan veri ve bilgi toplama yöntem ve araçları balıklarına yer verilmitir. Aratırmanın Deikenleri Aratırmada 2 ana grup deiken kullanılmaktadır: Demografik deikenler ve çeviri alt-edinçleri ile ilgili deikenler. A- Demografik deikenler: Çeviri bölümü örencilerine yönelik Sektöre yönelik - Üniversite, - Kurumun faaliyet süresi - Bölüm, - Cinsiyet - Sınıf, - Profesyonel deneyim süresi - Genel not ortalaması, - Çeviri eitimi diploması - Cinsiyet, - Çeviri eitiminin gereklilii - Kariyer planı, - Çeviri dernei üyelii - Okuduu lise. - Çeviriden elde edilen gelir - Kurumdaki çeviri hizmetleri - Kurumun kalite belgeleri - Çeviri kuramlarına yaklaım - Çeviri sektöründeki sorunlar B- Çeviri alt-edinçleri ile ilgili deikenler: - ki dillilik alt-edinci, - Kültür alt-edinci, - Alan/konu alt-edinci, - Metin alt-edinci, - Aratırma ve teknolojik alt-edinç, - Stratejik alt-edinç, - Kuramsal alt-edinç, - Çeviri hizmeti salama alt-edinci. Aratırmanın Modeli Çeviri Eitiminde Edinç Kavramının Deerlendirilmesi: Türkiye Örnei balıklı aratırmada betimleyici bir hipotez esas alınmıtır ve nicel aratırma yöntemleri kullanılmıtır. Hipotezin deikenleri, çeviri edinci modelleri esas alınarak ölçülebilir bir nitelikte oluturulmutur. Örnek kütleden veriler, demografik bilgiler ve çeviri edinci üzerine iki bölümden oluan bir anket ile toplanmıtır. Toplanan görgül veriler ile istatistikî modellemeler oluturulmu ve analizler yapılmıtır. Aratırma mantıı olarak bilimsel aratırmalarda iki tür mantık bulunmaktadır: Tümevarım ve tümdengelim. Tümevarım mantıı, bir takım gözlemlerden genel ilkeler gelitirilmesine dayanır ve nitel aratırmalarda kullanılmaktadır. Tümdengelim mantıında ise genel ilkelerden gözlemlere ulaılır ve nicel aratırmalarda kullanılır (Babbie, 2010:23). Bu çalımada, aratırma mantıı olarak tümdengelim kullanılmıtır. Çeviribilim aratırmacısı Chesterman, Causality in Translator Training balıklı makalesinde çeviribilim alanında yapılan aratırmalarda görgül verilere dayalı betimleyici aratırmaların çok olduunu ve nedensellik ile ilikilendirilmesi sonucunda çeviri olgularının daha etkin bir ekilde anlaılabileceini vurgulamaktadır (Chesterman, 2005:192). Bu aratırmada kısmen betimleyici ve kısmen keifsel bir model kullanılmıtır. Örnekleme Sosyal bilimlerde aratırmaların ana kütleleri büyük olmaktadır. Ana kütledeki bütün elemanları ayrıntılarıyla incelemek gerek zaman gerekse maddi koullar nedeniyle mümkün olmayabilir. Belli sayıda eleman üzerinde elde edilecek veri genelleme yapmayı mümkün

4 kılıyor ve ana kütleyi temsil ediyorsa aratırma hedefine ulaılıyor demektir. Örnek kütle veya örneklem denen bu kütlenin en önemli özellii yansız ve temsili olmasıdır. Bu nedenle örnek kütle, belli kurallara göre belli bir ana kütleden seçilmi ve seçildii evreni temsil ettii kabul edilen küçük kümedir. Aratırmalar, ana kütlenin büyük olduu durumlarda bu örnek kütle üzerinde yapılmakta ve elde edilen veriler ana kütleye genellemektedir. Ana kütleden örnek kütle seçmeye ise örnekleme denmektedir (Karasar, 2005: ). Bu çalımada karılatırmalı deerlendirme ihtiyacından dolayı üniversitelerin çeviri bölümü örencileri ve sektörde çeviri iletmeler eklinde iki farklı ana kütle bulunmaktadır. Aratırmanın çeviri bölümü örencilerine yönelik ana kütlesini, devlet üniversiteleri çeviri bölümü 4. sınıf örencileri oluturmaktadır. Ana kütlenin büyüklüü, zaman ve maliyet bata olmak üzere aratırmanın sahip olduu kısıtlardan dolayı tesadüfî olmayan örnekleme yöntemlerinden kolayda örnekleme(conveniencesampling) yöntemi kullanılmıtır (Gegez, 2012:88). Tesadüfî olmayan örnekleme yöntemi, ana kütlenin homojen, kaynakların sınırlı olduu ve örnekleme çerçevesinin belirlenemedii durumlarda kullanılan bir yöntemdir ve özneldir. Hata maliyetinin fazla yüksek olmadıı, sonuçların ana kütleyi doru olarak temsil etmemesinin çok hatalı kararlara yol açmadıı durumlarda tercih edilmektedir. Kolayda örnekleme yöntemi ise örnek kütleye seçilecek bireylerden sadece ulaılabilir olanların örnekleme sürecine dâhil edildii bir yöntemdir (Gegez, 2012: ). Aratırma kapsamına, devlet üniversitelerinin çeviri bölümlerinde 4. sınıfta okuyan örenciler katılımcı olarak alınmıtır. 4. sınıf çeviri bölümü örencileri, çeviri bölümlerinin çeviri edinci edinimine bir çözüm olarak sundukları programları deneyimlemi olmaları gerekçesiyle örnek kütle olarak kabul edilmilerdir. Aratırmada örnek kütlenin belirlenmesinde aaıdaki tablodan yararlanılmıtır (Yazıcıolu ve Erdoan, 2004:50). Evren (Ana kütle) Büyüklü ü Tablo 1: Örneklem Büyüklükleri Örnekleme hatası (d) Örnekleme hatası (d) p=0.5 p=0.8 p=0.3 p=0.5 p=0.8 p=0.3 q=0.5 q= 0.2 q=0.7 q=0.5 q= 0.2 q= milyon Örnekleme hatası (d) p=0.5 p=0.8 p=0.3 q=0.5 q= 0.2 q=0.7 Veri toplama süreci öretim yılının bahar yarıyılında Nisan-Mayıs 2012 tarihleri arasında yapılmıtır ve 448 adet anket formu doldurulmutur. Anket formlarını yanıtlayan 448 örencinin 336 sı kadın ve 112 si erkek olarak gerçeklemitir. Buna göre ana kütle büyüklüünün yaklaık 750 ve örnekleme hatası olarak kabul edildiinde örnek kütlenin, cinsiyet oranı %80-%20 alınarak en az 185 olması ön görülmütür. Belirtilen örnek kütleye ulaabilmek için ankete katılan çeviri örencilerinin bulunduu devlet üniversiteleri ve bölümleri aaıda verilmitir. Aratırmaya veri toplamada katılan üniversiteler Ek-1 de bulunmaktadır. Bu üniversitelerden Ege Üniversitesi ve Kırıkkale Üniversitesi aratırmanın yapıldıı öretim yılında henüz 4. sınıf örencileri bulunmadıından dolayı aratırma kapsamı dıında bırakılmılardır. Böylece aratırmanın ana kütlesini 11 devlet üniversitesini 9 unun ve bu üniversitelerde bulunan 22 çeviri bölümünden 18 inin 4. sınıf örencileri oluturmutur

5 Aratırmanın sektöre yönelik ana kütlesini ise Çeviri letmeleri Dernei ne üye çeviri iletmelerioluturmaktadır. Bu çeviri iletmeleri, dernein üyelik artlarını yerine getirmeleri ve sundukları çeviri hizmetleri ile ilgili olarak belli bir denetimden geçmeleri ve çeviri sektörü hakkında ilevsel veriler elde edilebilecei düüncesiyle aratırmaya dâhil edilmilerdir yılı itibariyle Çeviri letmeleri Dernei nde toplam 26 çeviri iletmesi bulunmaktadır ve bu iletmelerin listesi Ek-2 de verilmitir. Çeviri iletmelerine elektronik postayla anket yöntemi uygulanmıtır (Gegez, 2012:88).Veri toplama süreci 2012 yılında Mayıs-Haziran tarihleri arasında yapılmıtır ve 15 adet anket formu geri dönmütür. Aratırmada Kullanılan Veri ve Bilgi Toplama Yöntem ve Aracı Bir aratırmada deikenler ile veri toplamak için 4 farklı ölçme yönteminden yararlanılmaktadır: Nominal, ordinal, aralıklı, ve oran ölçei. Bir deikeninin ölçme yöntemine ölçekleme (Scaling) de denmektedir (Israel, 2008:xvii). Nominal ölçek, nesneleri farklı kategorilere ayırır. Ordinal ölçek, sadece kategorilere ayırmakla kalmaz, onları hiyerarik bir düzen içinde düzenler. Aralıklı ölçek ile oran ölçei birbirine benzemektedir. Aralıklı ölçekte deerler arasında farklar birbirine eittir. Ancak gerçek bir sıfır noktası yoktur. Oranlı ölçekte ise gerçek bir sıfır noktası vardır ve ölçümler oranlar eklinde karılatırılır. Nominal ve ordinal ölçekler, parametrik olmayan istatistik yöntemleri kullanır. Aralıklı ve oran ölçekleri ise parametrik istatistik yöntemleri kullanır (Gegez, 2012:170; Israel, a.g.e:xviii). Parametrik ve istatistik ölçmeler arasında bir fark vardır. Parametrik, ölçekleme yapılan tüm örnek kütle hakkında elde edilen bir deerdir. Hâlbuki istatistik, örnek kütle içinden seçilen öeler hakkında elde edilen deerdir. Aratırmada birbiriyle balantılı iki anket kullanılmıtır: Çeviri örencilerine yönelik çeviri edinci anketi (Ek-3) ve sektöre yönelik çeviri edinci anketi (Ek-4). Verilerin toplanmasında yukarıda adı geçen ölçekleme yöntemleri kullanılacaktır. Bu anket formları ile ilgili bilgiler aaıda sunulmaktadır. Çeviri Eitimine Yönelik Çeviri Edinci Anketi Çeviri bölümü örencilerine yönelik ankette yüz yüze anket yöntemi ile veri toplanmıtır. Anket, iki bölümden olumaktadır. lkinde, katılımcı hakkında demografik bilgilere ulamak hedeflenmitir. kinci bölümde ise 50 ifadeli çeviri edinci edinim anketi bulunmaktadır. Çeviri edinci ölçei için öncelikle bir pilot uygulama yapılmıtır. Anket formu, Nisan 2012 itibariyle bu pilot uygulama, stanbul Üniversitesi Almanca Mütercim-Tercümanlık Bölümü 4.sınıf örencileri ile bir öretim elemanı gözetiminde gerçekletirilmitir. Ayrıca, TÜÇEB (Türkiye Çeviri Örencileri Birlii) in 13 Nisan 2012 tarihinde stanbul Üniversitesinde düzenledii Marmara Bölgesi Etkinlii kapsamında stanbul Üniversitesi ngilizce Mütercim- Tercümanlık ve Marmara Üniversitesi Mütercim-Tercümanlık 4.sınıf örencilerinden katılımcılara da uygulanmıtır ve toplamda 40 katılımcı anketleri yanıtlamıtır. Çeviri Sektörüne Yönelik Çeviri Edinci Anketi Sektöre yönelik çeviri edinci ihtiyaçları hakkında veri toplamanın hedeflendii ankette elektronik posta ile anket yöntemi kullanılmıtır. Anket, iki bölümden olumaktadır. lkinde, katılımcı hakkında demografik bilgilere ulamak hedeflenmitir. kinci bölümde ise çeviri edinci ölçei alt-edinçler olarak katılımcılara sunulmutur. Katılımcıların anketin ikinci bölümünde yer alan çeviri alt edinci sorularını aralıklı (Interval) bir ölçekte deerlendirmesi istenmitir. Anket formu, Mayıs ve Haziran 2012 itibariyle ÇD (Çeviri letmeleri Dernei) ne üye i yerlerinde çalıan profesyonel çevirmenlere iletilmek üzere 26 çeviri iletmesine gönderilmitir. Aratırmada Kullanılan Veri ve Bilgilerin Analizi Aratırma sürecinde elde edilen veriler, SPSS Statistics17.0 paket programı ile deerlendirilmitir. Veri ve bilgilerin analizinde frekans daılımları kullanılmıtır. Aratırma Sonuçlarının Deerlendirilmesi Bu bölümde, çeviri eitimine ve sektörüne yönelik elde edilen veriler karılatırmalı olarak deerlendirilmektedir

6 Çeviri Eitimine Yönelik Sonuçların Deerlendirilmesi Bu bölümde çeviri eitimine yönelik veriler deerlendirilmektedir. Nisan-Mayıs 2012 tarihleri arasında yapılan anket ile veri toplama süreci, 9 devlet üniversitesinin son sınıf örencisi bulunan 18 mütercim-tercümanlık bölümünde gerçekletirilmitir. Doldurulan anket formları, SPSS Statistics17.0 programı ile deerlendirilmitir. Aaıda belirtilen tablo ve ekillerdeki verilere frekans daılımları uygulanarak ulaılmıtır. Frekans Daılımları SPSS Statistics programı ile elde edilen bulguların frekans daılımları aaıdaki gibidir. Tablo 2: Üniversitelere göre son sınıf örencilerinin sayısı ve yüzdeleri ÜNVERSTELER Frekans Yüzde Kümülatif Yüzde stanbul Üni ,1 22,1 Marmara Üni ,3 38,4 Yıldız Teknik Üni. 14 3,1 41,5 Boaziçi Üni. 13 2,9 44,4 Geçerli Sakarya Üni. 40 8,9 53,3 Hacettepe Üni ,4 64,7 Mersin Üni. 44 9,8 74,6 Trakya Üni ,0 93,5 Dokuz Eylül Üni. 29 6,5 100,0 Toplam ,0 Tablo 2 de üniversitelere göre son sınıf örencilerinin sayısı ve yüzdeleri bulunmaktadır. Aratırmaya toplam 9 devlet üniversitesi 18 mütercim-tercümanlık bölümünden 448 son sınıf örencisi katılmıtır. Elde edilen bulgulara göre, aratırmaya katılan örenci sayısına göre üniversitelerin yüzdesel olarak büyükten küçüe doru sıralaması aaıdaki gibidir: %22,1 ine karılık gelen 99 u stanbul Üniversitesi, %19,0 ına karılık gelen 85 i Trakya Üniversitesi, %16,3 üne karılık gelen 73 ü Marmara Üniversitesi, %11,4 üne karılık gelen 51 i Hacettepe Üniversitesi, %9,8 ine karılık gelen 44 ü Mersin Üniversitesi, %8,9 una karılık gelen 40 ı Sakarya Üniversitesi, %6,5 una karılık gelen 29 i Dokuz Eylül Üniversitesi, %3,1 ine karılık gelen 14 ü Yıldız Teknik Üniversitesi, %2,9 una karılık gelen 13 ü Boaziçi Üniversitesi son sınıf örencileridir. Geçerli Tablo 3:Bölüme göre son sınıf örencilerinin sayısı ve yüzdeleri ÇEVR BÖLÜMLER Frekans Yüzde Kümülatif Yüzde ngilizce ,5 37,5 Almanca ,2 73,7 Fransızca 73 16,3 90,0 Bulgarca 13 2,9 92,9 ngilizce-almanca 30 6,7 99,6 ngilizce-fransızca 2,4 100,0 Toplam ,0 Tablo 3 te çeviri bölümlerine göre son sınıf örencilerinin sayısı ve yüzdeleri bulunmaktadır. Aratırmaya ngilizce, Almanca, Fransızca ve Bulgarca dört bölüm örencileri katılmıtır. Kırıkkale Üniversitesi Almanca Mütercim-Tercümanlık Bölümünde olduu gibi son sınıf örencisi bulunmayan bölümlerden katılım olmamıtır. Elde edilen bulgulara göre 448 katılımcıların %37,5 uu olan 168 i ngilizce, %36,2 isi olan 162 si Almanca, %16,3 ü olan 73 ü Fransızca, %2,9 u Bulgarca son sınıf örencileridir. Dokuz Eylül Üniversitesi nde ise ortak

7 program uygulandıı için ngilizce-almanca Mütercim-Tercümanlık Bölümü nün %6,7 sine karılık 30 örenci, ngilizce-fransızca Mütercim-Tercümanlık Bölümü nün ise %0,4 üne karılık 2 örenci katılmıtır. Tablo 4: Aırlıklı Genel Not Ortalamasına (AGNO) göre son sınıf örencilerinin sayısı ve yüzdeleri Geçerli AGNO Frekans Yüzde Kümülatif Yüzde 2,00-2, ,5 52,5 3,00-4, ,5 100,0 Toplam ,0 Tablo 4 de aırlıklı genel not ortalamasına göre son sınıf örencilerinin sayısı ve yüzdeleri bulunmaktadır. Elde edilen bulgulara göre, katılımcıların %52,5 i olan 235 örencinin AGNO su 2,00-2,99 aralıında, %47,5 i olan 213 örencinin ise 3,00-4,00 aralıındadır. Tablo 5: Cinsiyete göre son sınıf örencilerinin sayısı ve yüzdeleri Geçerli CNSYET Frekans Yüzde Kümülatif Yüzde Erkek ,0 25,0 Kadın ,0 100,0 Toplam ,0 Tablo 5 te cinsiyete göre son sınıf örencilerinin sayısı ve yüzdeleri bulunmaktadır. Elde edilen bulgulara göre, katılımcıların %75 i olan 336 sı kadın, %25 i olan 112 si erkektir. Tablo 6: Bölüm-Kariyer beklentisi ilikisine göre son sınıf örencilerinin sayısı KARYER BÖLÜM Çevirmen olarak çalımak istiyorum Çeviri iletmesi kurmak istiyorum Üniversitede akademisyen olmak istiyorum Redaktör/ Editör olmak istiyorum Çeviri alanında çalımak istemiyorum Dier Toplam ngilizce Almanca Fransızca Bulgarca ngilizce-almanca ngilizce-fransızca Toplam Tablo 6 da bölüm ve kariyer beklentisi ilikisine göre son sınıf örencilerinin sayısı bulunmaktadır. Çevirmen olmak isteyen toplam 148 katılımcının 72 si ngilizce, 41 i Almanca, 14 ü Fransızca, 9 u Bulgarca, 11 i ngilizce-almanca, 1 i ngilizce-fransızca bölümlerinden gelmektedir. Çeviri iletmesi kurmak istedii belirten toplam 15 katılımcının ise 10 u Almanca, 5 i de ngilizce bölümlerindendir. Üniversitede çalımak istediini belirten toplam 80 katılımcıdan 32 si ngilizce, 28 i Almanca, 11 i Fransızca, 4 ü Bulgarca, 4 ü ngilizce-almanca, 1 i ngilizce-fransızca bölümlerinde okuyan örencilerden olumaktadır. Redaktör/Editör olmak istediini belirten 29 katılımcının 14 ü ngilizce, 8 i Fransızca ve 7 si de Almanca bölümlerindendir. 448 katılımcı içinde çeviri sektöründe çalımak istemeyen 176 katılımcının daılımı aaıdaki gibidir: 162 Almanca çeviri bölümlerindeki katılımcıların 76 sı, 168 ngilizce çeviri bölümlerindeki katılımcıların 43 ü, 73 Fransızca çeviri bölümlerindeki katılımcıların 40 ı, 30 ngilizce-almanca ortak program yapan çeviri bölümlerindeki katılımcıların 15 i çeviri sektörü dıında bir alanda çalımak istedikleri gözlemlenmektedir. Çeviri sektörü dıında

8 çalımak isteyenlerin büyük bir kısmı sırasıyla Almanca, ngilizce ve Fransızca çeviri bölümleridir. Tablo 7:Çeviri edinci ile ilgili ifadelere verilen yanıtların daılımları Soru Ortalama Standart Sapma Soru Ortalama Standart Sapma S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25 4,25, ,22, ,19 1, ,95, ,68 1, ,06, ,49 1, ,74, ,45 1, ,74, ,54, ,05, ,40 1, ,22 1, ,33 1, ,36, ,66, ,83, ,81, ,04, ,34 1, ,19, ,85, ,83, ,97,82695 S26 S27 S28 S29 S30 S31 S32 S33 S34 S35 S36 S37 S38 S39 S40 S41 S42 S43 S44 S45 S46 S47 S48 S49 S50 3,47, ,42, ,40, ,28 1, ,94, ,87 1, ,92, ,93, ,09, ,75, ,68, ,83, ,60, ,88, ,73, ,11, ,59 1, ,65 1, ,30, ,01, ,50 1, ,21, ,58, ,28 1, ,70 1,03723 ekil 1:Çeviri edinci ile ilgili ifadelere verilen yanıtların daılımları

9 Tablo 7 ve ekil 1 deçeviri deçeviri alt-edinçleri alt edinçleri ile ilgili ifadelere verilen yanıtların da ılımları ve bu da ılıma ili kin temel göstergeler görülmektedir. Buna göre 4 aralı a sahip ölçekte katılımcıların verdikleri yanıtların ortalamalarına bakarak algılamalarında kendilerine güvendikleri vendikleri noktaları görmemiz mümkün olacaktır. 4 ve üzeri ortalamaya sahip ifadeler, katılımcıların kendilerine güvenlerinin yüksek oldu unu göstermektedir. Bu aralı a giren 10 ifade belirlenmi tir. Ara tırmaya katılanlar, 28. soru olan Çevirinin olan Çevirinin toplumsa toplumsall boyutunun

10 farkındayım ifadesini,80235standart sapma ve 4,40 ortalama ile 1. soru olan Ana dil becerilerim, ileri düzeydedir ifadesini,87149 standart sapma ve 4,25 ortalama iledeerlendirmektedirler. Ayrıca, 47.soru olan Takım içinde sorumluluk alabiliyorum ifadesini,86108 standart sapma ve 4,21ortalama ile,22.soru olan Çeviri sorunlarının çözümünde teknolojinin imkânları ve sınırlarının farkındayım ifadesini,79918 standart sapmave 4,19ortalama ile,41. soru olan Kendi çevirimi deerlendirebiliyorum ifadesini iyorum ifadesini,78415 standart sapma ve 4,11ortalama ile, 34. soru olan Kaynak metni anlamak ve erek metni üretmek için ihtiyaç duyduum bilgiyi ve belgeyi tanımlayabiliyorum ifadesini,76501 standart sapmave 4,09ortalama ile, 6.soru olan Bir metnin çeviri amaçlı sorunlarını deerlendirebiliyorum ifadesini,79181 standart sapmave 4,06ortalama ile, 12.soru olan Çeviri kararlarını gerekçelendirebiliyorum ifadesini,79646standart sapma ve 4,05 ortalama ile, 20.soru olan Çeviri sorunlarını belirleyebiliyorum ve öneri çözümleri gelitirebiliyorum ifadesini,75866standart sapma ve 4,04ortalama ile 45.soru olan Son okuma ve düzeltme yapabiliyorum ifadesini,91830 standart sapma ve 4,01ortalama ile deerlendirmektedirler. 3 ve altı ortalamaya sahip ifadeler, katılımcıların kendilerine güvenlerinin az olduunu göstermektedir. Bu aralıa giren 1 ifade belirlenmitir. 29. soru olan EN gibi çeviri hizmeti ile ilgili standartları biliyorum ifadesini 1,26581 standart sapma ve 2,28ortalama iledeerlendirmektedirler. Çeviri edinci ifadelerinin üniversitelere göre daılımları ile ilgili tablo ve ekilleri Ek 7 de, çeviri bölümleri daılımlarının tablo ve ekilleri Ek 8 de, cinsiyet daılımlarının tablo ve ekilleri Ek 9 da, kariyer beklentisi daılımlarının tablo ve ekilleri Ek 10 dave S.29 daılımlarının tablo ve ekilleri Ek 11 de görülebilir. Tablo 8:Çeviri alt edinçleri ortalamalarının daılımı Çeviri alt edinçleri Ortalama Standard Sapma ki Dillilik Kültür Alan-konu Metin Aratırma-teknoloji teknoloji Stratejik Kuramsal Bilgi Çeviri hizmeti Salama 3,91 3,63 3,64 3,84 3,73 3,66 3,47 3,70,63397,63630,69255,60685,59353,62883,70541,60162 ekil 2:Çeviri alt edinçleri ortalamalarının daılımı Tablo 8 ve ekil 2 de çeviri alt edinçleri ile ilgili verilen yanıtların daılımları ve bu daılıma ilikin temel göstergeler görülmektedir. Aratırmada 8 çeviri alt edinci

11 incelenmektedir. Katılımcılar, iki dillilik alt edincini,63397standart sapma ve 3,9152 ortalama ile, metin alt edincini,60685 standart sapma ve 3,8427 ortalama ile,aratırma-teknoloji alt edincini,59353 standart sapma ve 3,7393 ortalama ile, çeviri hizmeti salama alt edincini,60162standart sapma ve 3,7047 ortalama ile, stratejik alt edincini,62883standart sapma ve 3,6640 ortalama ile, alan/konu alt edincini,69255 standart sapma ve 3,6404 ortalama ile, kültür alt edincini,63630 standart sapma ve 3,6351 ortalama ile kuramsal bilgi alt edincini,70541 standart sapma ve 3,4777 ortalama ile deerlendirmektedirler. Tüm katılımcıların yanıtları ile elde edilen verilere göre iki dillilik alt edincinin Türkiye deki devlet üniversiteleri çeviri bölümlerinde eitim gören son sınıf örencilerin algılamalarında 3,91 ortalama ile en üst düzeydeki alt edinç ve kuramsal bilgi alt edincinin ise 3,47 ortalama ile en alt düzeydeki alt edinç olduu görülmektedir. Ayrıca, çeviri edincini dil edinci veya iletiim edinci gibi öteki edinçlerden ayıran çeviriye özgü alt edinçlerden aratırmateknoloji alt edinci 3,73 ortalama ile, stratejik alt edinç 3,66 ortalama ile ve kuramsal bilgi alt edinci 3,47 ortalama ile sırasıyla giderek dütüü görülmektedir. Çeviri bölümlerinde verilen eitim sonrasında örenci algılamaları açısından iki dillilik alt edinci ve metin alt edincinin örenim çıktıları içinde öncelikli olduu gözlemlenmektedir. Tablo 6.19 ve ekil 6.32 deki verilere göre katılımcıların algılamalarında tüm çeviri alt edinçleri ile ilgili ortalamalar 4 ve altı deerlere sahiptir. Bu deerler, katılımcıların çeviri edincine yönelik algılamalarında gerekli çeviri niteliklerini edinmede yeterli olmadıklarını düündüünü göstermektedir. Çeviri Sektörüne Yönelik Sonuçların Deerlendirilmesi Bu bölümde çeviri sektörüne yönelik veriler deerlendirilmektedir. Nisan-Mayıs 2012 tarihleri arasında yapılan anket ile veri toplama süreci, Çeviri letmeleri Derneine üye 26 i yerinde gerçekletirilmitir ve 13 anket formu geri dönmütür. Bu anket formları, SPSS Statistics17.0 programı ile deerlendirilmitir. Aaıda belirtilen tablo ve ekillerdeki verilere frekans daılımları uygulanarak ulaılmıtır. Frekans Daılımları SPSS Statistics programı ile elde edilen bulguların frekans daılımları aaıdaki gibidir. Tablo 9: Sektör çeviri alt edinçleri ortalamaları Sektör Ortalama Standart Çeviri Alt Edinçleri Sapma ki dillilik 4,69,63043 Kültür 4,54,66023 Alan-konu 4,54,51887 Metin 4,77,43853 Aratırma-teknoloji 4,69,48038 Stratejik 4,00 1,00000 Kuramsal bilgi 3,77,83205 Çeviri hizmeti salama 4,23 1,16575 Genel Ortalama 4,40 Tablo 9 de sektör çeviri alt edinçleri ile ilgili verilen yanıtların daılımları ve bu daılıma ilikin temel göstergeler görülmektedir. Aratırmada çeviri eitimine yönelik aratırılan 8 çeviri alt edinci incelenmektedir. Sektör katılımcıları, metin alt edincini,43853standart sapma ve 4,77 ortalama ile, iki dillilik edincini,63043 standart sapma ve 4,69 ortalama ile,aratırma-teknoloji alt edincini,48038 standart sapma ve 4,69 ortalama ile, kültür alt edincini,66023standart sapma ve 4,54 ortalama ile, alan-konu alt edincini,51887standart sapma ve 4,54 ortalama ile, çeviri hizmeti salama alt edincini 1,16575 standart sapma ve 4,234 ortalama ile, stratejik alt edinci 1,00000 standart sapma ve 4,0 ortalama ile kuramsal bilgi alt edincini,83205 standart sapma ve 3,77 ortalama ile deerlendirmektedirler

12 Sektör ihtiyaçları açısından çeviri edinci beklentisinin 4,40 gibi yüksek bir ortalamaya sahip olduu görülmektedir. Katılımcıların yanıtları ile elde edilen verilere göre çeviri alt edinçleri arasında en yüksek beklenti 4,77 ortalama ile metin alt edinci olmaktadır. Kuramsal bilgi alt edinci beklentisi ise 3,77 ortalama ile en alt düzeydeki çeviri alt edinci olmutur. Bu verilere göre çeviri edincine özgü alt edinçler, dier edinçlerden sonra gelmektedir. Bu nedenle çeviri sektöründe çeviriye özgü alt edinçler görece olarak daha az öncelikli olduu gözlemlenmektedir. Sonuç ve Öneriler Aratırmanın bu bölümünde sonuçlar ve önerilere yer verilmektedir. Sonuçlar Aratırmanın sonuçlar bölümünde çeviri edinci kavramı ile ilgiliçeviri eitimi ve çeviri sektör verileri karılatırmalı olarak ele alınmaktadır. Tablo 10 daçeviri alt edinçleri sektör ve eitim ortalamalarını görülmektedir. Genel ortalama, tüm çeviri alt edinçlerinin ortalamasını gösterdii için çeviri edinci göstergesi olarak yorumlanmaktadır. Çeviri letmeleri Dernei ne üye çeviri iletmeleri ile gerçekletirilen sektöre yönelik çeviri edinci beklentisi, 4,40; devlet üniversiteleri 4. sınıf örenci ile gerçekletirilen çeviri eitimine yönelik edinilen çeviri edinci algılaması ise 3,70 olarak betimlenmitir. ki çeviri edinci deerlendirmesi arasında dikkat çekici birfark bulunmaktadır. Çeviri edinci ve çeviri edincini oluturan alt edinçler, çeviri sektörü beklentisi ve çeviri eitimi açısından yorumlanabilir. Tablo 10: Çeviri alt edinçleri sektör/eitim ortalamaları Çeviri Alt Edinçleri Sektör/Eitim Ortalamaları Çeviri Alt Edinçleri Sektör Eitim Fark ki dillilik 4,69 3,91 0,78 Kültür 4,54 3,63 0,91 Alan-konu 4,54 3,64 0,9 Metin 4,77 3,84 0,93 Aratırma-teknoloji 4,69 3,73 0,96 Stratejik 4 3,66 0,34 Kuramsal bilgi 3,77 3,47 0,3 Çeviri hizmeti salama 4,23 3,7 0,53 Genel Ortalama 4,4 3,7 0,7 Çeviri sektörü çeviri edinci beklentisi, tüm alt edinçlerde çeviri eitimi çeviri edinci algılamasından daha yüksek çıkmıtır. Çeviri sektörünün çeviri bölümü örencilerinin çeviri edinci edinimi ile algılamalarını yeterli düzeyde bulmadıını söylemek mümkündür. Benzer ekilde, çeviri bölümü örencileri ise çeviri sektörü ihtiyaçlarını karılayabilme açısından kendilerini yeterli olarak algılamamaktadırlar. Bunun nedeni hem ortalamanın yeterli ortalama düzeyi olan 4,00 ün altında bir ortalama sergilemeleri hem de çeviri sektörü ortalamasının daha yüksek bir düzeye sahip olmalarıdır. Çeviri sektörü ve çeviri eitimi verilerinin çeviri alt edinçleri arasındaki farklar incelendiinde 0,96 lık bir farkla aratırma-teknoloji alt edincinin ilk sırada olduu gözlemlenmektedir. Bunu sırasıyla 0,93 ile metin alt edinci, 0,91 ile kültür alt edinci, 0,9 ile alankonu alt edinci, 0,78 ile iki dillilik alt edinci, 0,53 ile çeviri hizmeti salama alt edinci, 0,34 ile stratejik alt edinç, ve 0,3 ile kuramsal bilgi alt edinci izlemektedir. Aratırma-teknoloji alt edinci hariç, stratejik, kuramsal bilgi ve çeviri hizmeti salama gibi çeviriye özgü alt edinçlerdeki farkın dier alt edinçlerdeki farka göre oldukça düük olduu dikkat çekicidir. Alt edinçler,

13 temelde çeviriye özgü alt edinçlerden ziyade dile özgü alt edinçler açısından hem farklıdır hem de yüksektir. Bu bulgulara yönelik olarak öneriler bölümünde açımlama yapılmaktadır. Öneriler Aratırmanın bu bölümü, üniversiteler ve çeviri iletmelerine yönelik uygulanan çeviri edinci ölçei ile elde edilen veriler üzerine yapılan önerilerden olumaktadır. Türkiye deki çeviri bölümlerinin % 75 i kadın, %25 i ise erkek örencilerden olumaktadır. Bu yönüyle, bu bölümlerin kadın aırlıklı bir yapısı bulunmaktadır. Yabancı dille öretim yapan resmi lise 48,4 ve Yabancı dil aırlıklı genel lise 37,9 çeviri bölümlerini en çok tercih edenlerdir. Bu yapı içinde gerek çeviri edinci üzerine yapılan literatür incelemesi gerekse çeviri örencilerinin çeviri edinci algılamaları ile çeviri sektörü beklentileri üzerine elde edilen veriler ııında çeviri bölümlerinde sunulan program tasarımlarında bazı deiikler yapılması, çeviri edinci edinimini olumlu yönde etkileyebilir. Çeviri bölümü programları tasarımları, çeviri sektörü içinde olası kariyer planlarını içerecek biçimde tasarlanabilir. Örencilerin kariyer planlarında çeviri sektörü içinde olası kariyer planlarından bazıları göz ardı edilmek suretiyle aırlık kazanan iki ana meslek bulunmaktadır: Çevirmenlik ve akademisyenlik. Çevirmenlik, katılımcıların %33 ünü, akademisyenlik ise %17,9 unu temsil etmektedir. Çevirmenlik mesleinin katılımcıların kariyer planlamasında en yüksek oranla temsil edilmesi, çeviri sektörüne yönelmeyi düünen katılımcıların oranının yine de sınırlı olmadıı anlamına gelmemektedir. Bu bulgu, çevirmenliin meslekleme sorunlarından etkilendii göstermektedir. Çeviri edinci, örencilerin kariyer planlarını gerçekletirmede daha etkin olabileceklerine inandıkları meslekleme sürecini tamamlamı veya olgunlatırmı baka sektörlerde de çalıabilmesini olanaklı kılmaktadır. Meslekleme sürecinde kat edilecek etkin ilerlemeler, bu oranı olumlu yönde etkileyebilir. Ayrıca, çeviri örencilerinin çeviri sektörü içinde önemli bir kariyer alanı olarak gördükleri akademisyenlik ise Türkiye de çeviri bölümlerinde insan kaynakları planlaması çerçevesindeki kadro ihtiyacı ile orantılı görünmemektedir. Çeviri bölümü örencilerinin çeviri sektörü içinde etkin bir rol oynayacakları mümkünken elde edilen bulgularda oranları çok düük olan alanlar bulunmaktadır. Bu alanların baında ise çeviri iletmecilii gelmektedir. %3,3 ile bulgulanan çeviri iletmecilii, çeviri bölümü örencilerin kariyer planlamasında çok düük bir orana sahiptir. Çeviri iletmecilii, çeviri bölümlerinin program tasarımlarında çeviri edinci ediniminin önemli bir ögesi olarak konumlandırılabilir. %6,5 oran ile düük oranlı bir dier alan da yayıncılık sektörü içinde kültürlerarası etkileimin odaında bir alan olan redaktörlük/editörlük mesleidir. Çeviri bölümlerinde program tasarımları, çeviri örencilerinin kariyer planlarını çeviri iletmecilii alanını da içerecek biçimde geniletilebilir.çeviri sektörü dıında bir kariyer planı düünen katılımcıların oranı ise %39,3 oranındadır. Bu oran, çeviri bölümlerinin örenci yetitirdii ana mesleklerden biri olan çevirmenliin oranından bile daha fazladır. Bu bulgunun nedensel olarak incelenmesi gereklidir. Çeviri bölümlerinden Almanca, ngilizce, Fransızca bölümlerinde bir yönelim bulunmaktadır. AGNO su düük olanlarda yönelim görece olarak fazladır. Tablo 11 de çeviri örencilerinin çeviri sektörü dıı kariyer beklentilerinin ayrıntıları bulunmaktadır. Katılımcılar, karasızlar dâhil 20 farklı alanda bir kariyer planı düünmektedirler. Katılımcıların tercihleri, büyükten küçüe doru sıralanmı tablodaki veriler içinde %5 ve üstü bir yüzdeye sahip ilk yedi alanda aırlık kazanmıtır. Çeviri sektörü dıı alanda kariyer beklentisi olan 185 katılımcıdan %21,6 olan 40 ı dı ticaret, %11,9 olan 22 si medya, %11,4 olan 21 ı özel sektör, %10,8 olan 20 si eitim, %7,6 olan 14 ı turizm, %7 olan 13 ü ticaret ve %5,9 olan 11 i kamu sektörünü tercih etmektedirler

14 Tablo 11: Çeviri örencilerinin çeviri sektörü dıı kariyer beklentileri Çeviri Örencilerinin Çeviri Sektörü Dıı Kariyer Beklentileri Yıldız stanbul Marmara Teknik Boaziçi Sakarya Hacettepe Mersin Trakya Dokuz Eylül Toplam 1 Dı Ticaret Medya Özel Sektör Eitim Turizm Ticaret Kamu Sektörü Yüksek Lisans Halkla likiler Dı leri Bakanlıı Uluslararası likiler Havacılık AB Kurumları Banka Lojistik Edebiyat Otomotiv Tekstil Sanat Kararsız Toplam Bu bulgular, çeviri sektörü içindeki çevirmen/çeviri iletmecisi gibi paydalara yöneltildiinde alınan yanıtlar aaıdaki gibi kategoriletirilebilir: -Çeviri eitiminin çeviri sektörü ihtiyaçlarına yanıt vermemesi, -Kazanç beklentisinin düüklüü, -Çalıma koulları, - güvencesi yetersizlii, -Bavuran adayın yetersizlii, -Sektörde mesleklemenin tamamlanmamı olması, -Çeviri iletmecilerinin çounun alaylı olması, -Meslein toplumdaki statüsü, -Sektörde denetim ve düzenleme eksiklii, -Sektörde çevirmen arzının fazla olması, -Çevirmenlerin akreditasyon sorunları, Yukarıda betimlenen kategoriler incelendiinde aırlık noktasını, meslekleme ve akreditasyon sorunları oluturmaktadır. Meslekleme sürecinin tamamlanması ile meslein toplumdaki statüsünün ve gelir düüklüü gibi sorunları giderilecektir. Çeviri bölümü örencilerinin çeviri sektörü dıı alanlara yönelmelerine bir çözüm olabilir. Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) nun Ulusal Meslek Standardı: Çeviri Seviye 6 balıklı çalıması bu yönde atılan önemli adımlardandır. Çevirmenlik meslei üzerine bir düzenleme olması ve çevirmenliin görev tanımı, çalıma koulları ve ölçme, deerlendirme ve belgelendirme yönetmeliinin oluturulması esas alınmaktadır (MYK, 2012:3-21). Ancak bu meslekleme sürecinde belgelendirme gibi meslee toplumsal statü ve saygınlık kazandıracak aamaların nasıl ekillenecei önemlidir. Çeviri bölümü program tasarımları, çeviri edinci yerine çevirmen edincine yönelik düzenlenebilir. Çeviri süreci kurumsal boyutta ele alındıında, çevirmen sorumlulukları çeviri için gerekli niteliklerin çok daha ötesine uzanmaktadır. Bu nedenle, çevirmen edincini çeviri edincinden ayrı ve üst kavram olarak ele almak gerekir. Çeviri edincinden ziyade çevirmen edinci kavramının öne çıkarılması hem gelecee yönelik hem de ilevsel bir yaklaım olabilir. Bu yaklaım, çeviri bölümü program tasarımlarını yönlendirici bir kavram olarak ele alınabilir. Bir çeviri iletmesinin kurulması ve iletilmesi ile ilgili bilgi ve becerilerin çeviri bölümü

15 örencilerine kazandırılması ile mezuniyetleri sonrasında giriimcilii de kariyer planları içinde bulunduracak örencilerin oranın da yükselme salanabilir. MYK, ulusal çeviri standardında çevirmenin sahip olması gereken bilgi ve beceriler içinde çeviri edinci dıında çevirmen edincine iaret eden yönlere yer vermektedir (MYK, 2012:18-19). Müteri ilikileri yönetimi, fiyatlandırma, pazarlama (tanıtım faaliyetleri), i organizasyonu, planlama, muhasebe ve finans (mali iler) ve takım çalıması bunlar arasında dikkat çeken örnekler olarak görülebilir. MYK:2012 ve CEN:EN-15038:2006 gibi mesleklemeye yönelik düzenlemeler içinde vurgulanan ve çeviri sektörünün geleceini ekillendiren çalımalara çeviri bölüm program tasarımlarını da uyumlu hale getirmek mümkün olabilir. Çeviri eitim politikaları, dil edinci odaklı algılanmaktan çeviri edinci odaklı bir algılamaya yönlendirilebilir. Çeviri sektörü alt edinçler beklentisinin çeviri deil dil odaklı olduu gözlemlenmektedir. Çeviri kuramında dil edinci, çeviriyi oluturan dier alt edinçlerden biri olarak nitelendirilmektedir. Çeviri eitimi ve çeviri sektörü arasındaki etkileim, çeviri edinci kavramının dil yönünde aırlık kazandıını göstermektedir. Her ne kadar çeviri sektörü çeviri edinci için bu yorumlar mümkün olsa da çeviri bölümü örencilerinin algılamalarında da çeviri sektörü beklentilerine kout bir bulgu söz konusudur. Bu yönüyle çeviri eitiminin sunduu program tasarımları ile çeviri örencilerine kazandırmayı hedefledii çeviri edinci kavramı yine dil odaklı bir aırlıa sahiptir. Çeviri eitimi politikası çeviri sektörü ile etkileimini dil odaklılıktan çeviri odaklılıa yöneltirken bu yaklaımı kendi içinde de sergilemek durumundadır. Çeviri eitimi politikasında hem akademik çevre hem de çeviri sektörü ile etkileiminde etkin yöntemler benimsenebilir. Genel Deerlendirme Çeviri eitiminde edinç kavramının çeviri edinci modelleri ile ele alındıı bu çalımada Türkiye deki devlet üniversiteleri çeviri bölümleri örneinde son sınıf örencilerinin çeviri edinci edinimleri ile ilgili algılamaları, çeviri literatürüne dayalı gelitirilen çeviri edinci ölçei ile ölçülmü ve sonuçlar çeviri sektörü beklentileri ile karılatırmalı olarak deerlendirilmitir. Literatür incelemesinde edinç kavramı, genelden özele yöntemi ile açıklanmıtır. Çeviri edinci ölçeinin gelitirilmesinde 2000 li yılların baından itibaren bütüncül ve boylamsal aratırmalar olan çeviri edinci modelleri esas alınmıtır. Bu modeller, aratırmanın betimleyici hipotezine uygun olarak çeviri eitimine yönelik modeller ve çeviri sektörüne yönelik modeller olarak kurgulanmıtır. ncelenen çeviri edinci modelleri ııında modelleri oluturan alt-edinçlerden oluan bir çeviri edinci matrisi gelitirilmitir. Çeviri edinci ölçei, çeviri edinci matrisi ve modellerdeki bu alt edinçlerin yönlendirmesi sonucu elde edilmi ve 50 ifadeli ölçek olarak tasarlanmıtır. Bu ifadeler, belirlenen toplam 14 alt edinçten 8 ine yönelik olarak hazırlanmıtır. Çeviri edinci ölçeinin, stanbul Üniversitesi çeviri bölümünde pilot uygulaması yapılarak güvenirlik analizleri yapılmıtır. Aratırmanın Ek-1 ve Ek-2 bölümlerinde ölçein iki farklı amaç için hazırlanmı hali bulunmaktadır. Ek-1, örnek kütleye verildii haliyken Ek-2, ölçein deerlendirme referansını göstermektedir. Bu düzenlemenin balıca nedeni, katılımcıların ifadeleri ile ilgili kategorik çıkarımlarda bulunarak deerlendirmelerin ilikisel ve rölatif olmasının önüne geçmektir. Böylece ifadeler, alt edinçler halinde gruplanmadan karıık olarak sunulmaktadır. Çeviribilimde nicel aratırma yönteminin uygulandıı bu aratırmada verilerin ilenmesi ve birbiri ile ilikilendirilmesi, SPSS Statistics yazılımı ile daha etkin ve verimli hale gelmitir. Gerek ölçek güvenirlik analizinin yapılmasında gerekse frekans daılımlarının ve korelasyon analizlerinde deikenlerin birbiri ile ilikisinin bulunup bulunmadıının belirlenmesinde ilevsel olmutur ve zaman tasarrufu salamıtır. Nicel aratırma yöntemlerinin çeviri alanına uygulanması ile hem sonraki benzer aratırmaların hem de nitel aratırmaların dayanacaı veriler elde edilebilmektedir. Bu sayede, katılımcıların demografik özellikleri, çeviri eitimi ve sektörü ile ilgili yönelimleri Türkiye geneli gözetilerek betimlenebilmitir. Elde edilen bu veriler sayesinde Eitim-Öretim yılı itibariyle çeviri bölümlerindeki örencilerin cinsiyet daılımları, çeviri edinci algılamaları ve mezuniyet

16 sonrası kariyer beklentileri nicel veriler halinde betimlenebilmitir. Ancak bu veriler sayesinde kariyer beklentilerindeki güçlü ve zayıf yönelimler gözlemlenebildiinden program tasarımlarına yönelik önerilerde bulunabilme olanaı olmutur. Örnein, çeviri iletmecilii kariyer beklentileri açısından katılımcıların zayıf yönelimlerinden biri olarak gözlemlenmitir. Bu gözlem, çeviri programlarında örencilerin çeviri edinci edinimlerine bu yönde katkı salayacak bilgi ve becerilerin kazandırılmasını vurgulamak amacıyla yönetim alt edinci kavramını çeviri edincinin yeni bir alt edinci olarak önerme ihtiyacını dourmutur. Sonuç olarak da bu yeni alt edinci içerecek biçimde yeni bir çeviri edinci önerisini gerektirmitir. Gelecekte yapılacak baka nicel aratırmalar ile çeviribilimin hem kuramsal hem de uygulamalı alanının daha da güçlenecei düüncesindeyim. Türkiye de çeviri örencilerinin çeviri edinci ediniminin algılanması ve sektör beklentilerinin karılatırmalı olarak betimlenmesi sürecinde bu aratırmada gelitirilen ve sonucunda önerilen üç yenilik daha bulunmaktadır. lki, çeviri edinci ölçeinin gelitirilmesi; ikincisi, yeni bir alt edinç önerilmesi ve sonuncusu ise bu öneri alt edinci kapsayacak biçimde bir çeviri edinci modelinin önerilmesidir. Bir aratırma, ardından gelecek baka nicel ve nitel aratırmalara yol açabilmelidir. Bilindii gibi, sosyal bilimlerde yapılan aratırmaları fen bilimlerinde yapılan aratırmalardan farklı kılan özellikleri bata uygulanan yöntemlerin ve elde edilen bulguların geçerlii ve güvenirliinin belli zaman gerektirebilmesidir. Bu aratırmadaveri toplamak amacıyla gelitirilen çeviri edinci ölçei, nicel aratırma yöntemleri düünülerek gelitirilmi bir ölçektir. Ne var ki, çeviri literatüründe bu yönde gelitirilen ilk ölçeklerden biri olmasından dolayı, baka aratırmalarda kullanılması sonrasında çeviri edinci ölçeinin ve bu ölçek ile ulaılan bulguların anlamı belirginlik kazanacaktır. Yapılacak aratırma ihtiyacının ortaya çıktıı bir baka nokta da önerilen çevirmen edinci modeli içindeki yönetim alt edinci kavramıdır. Yönetim alt edinci, çeviri eitimi veya çeviri sektörüne yönelik olarak nedensel veya betimleyici hipotezlerle aratırılabilir. Yönetim alt edinci, çeviri program tasarımlarını ne ölçüde ve nasıl yönlendirebilir? Metodolojisi ne olmalı? Bu kavramın uygulanma yöntemleri, uygulama süreci ve sonrası ele alınabilir. Bu alt edinci edinen çeviri örencilerinin kariyer beklentilerine yönelik deiimler çeviri eitimi sürecinde ve mezuniyet sonrası kariyer geliimi eklinde aratırılabilir. Çeviri bölümlerine gelen örenci profilleri de çeviri program tasarımlarını yönlendirme gücülüyle aratırılmaya deer alanlardan biridir. Artsüremli ve esüremli aratırmalarla, örenci profilinin çevirmen kariyer beklentileri üzerindeki etkisi incelenebilir. Çeviri bölümlerinde dil bazında kariyer beklentileri arasında farklılıklar gözlemlenmitir. Betimlenen bu farklılıkların örenci profili ile ilikisi aratırılabilir ve çeviri programlarının özellikle ilk yıllarının tasarımına yönelik farklılıklar gerekçelendirilebilir. Bu aratırmalar, boylamsal olarak ve demografik nitelikleri çerçevesinde derinletirilebilir. Bu ve benzeri hipotezlerin çeviri alanına katkı salayabileceine inanıyorum. Türkiye de çeviri eitimi sunan üniversite ve bölümlerin program tasarımları, sektör ihtiyaçlarını da dıarda bırakmayacak biçimde edinç odaklı yapılabilir. Çeviribilimde edinç kavramının kuramdan uygulamaya doru bir evrilme içerisinde olduu gözlemlenmektedir. En azından son 20 yıldır gittikçe artan sayıda yapılan çalımalar bunu dorular niteliktedir lı yıllarda kimi alt edinçlerin incelenmeye balaması sonucunda 2000 li yılların baından itibaren bütüncül çeviri edinci modellerinin ortaya çıkmıtır. Çeviribilimin kuramsal alanına yönelik yapılan edinç aratırmaları, içinde bulunduumuz dönem itibariyle, çeviribilimin uygulamalı alanında etkin olması gereken bir birikim haline gelmitir. Bu anlamda çeviribilimde edinç aratırmalarının edinim boyutunda da ilerletilmesi tutarlı ve diyalektik bir geliim salayacaktır. Bu aratırmalar, çeviri sektörünün de dâhil edilmesiyle çok boyutlu çalımalar haline dönecektir. Türkiye deki çeviri aratırmacıları, çeviri edinci ve edinimine yönelik aratırmaları ile çeviribilimin geliimine büyük katkı yapabilirler

17 KAYNAKÇA BABBIE, Earl (2010). The Basics of Social Research, 5th Edition, Belmont, CA: Wadsworth CENGAGE Learning. CEN (2006). EN Translation Services Service Requirements, Brussels. CHESTERMAN, Andrew (2005). Causality in Translator Training, Training Forthe New Millennium: Pedagogies for Translation and Interpreting, Ed. Martha Tennent, Amsterdam and Philadelphia:John Benjamins Publishing Co. EMT Expert group (2009). Competences for Professional Translator, Experts in Multi-lingualand Multimedia Communication, Brussels, (Çevirimiçi) 13 ubat 2012 GEGEZ, A. Ercan (2010). Pazarlama Aratırmaları, stanbul:beta Basım Yayım Daıtım A.. GÖPFERICH, Sussanne (2009). Towards a Model of Translation Competence and its Acquisition: The Longitudinal Study of TransComp, Behind the Mind:Methods, Models, and Results in Translation Process Reseach, Ed. BySussanneGöpferich, Arnt Lykke Jakobsen, and Inger M. Mees, Denmark, Samfundslitteratur, s ISRAEL, D. (2008). Data Analysis in Business Research:A Step-by-Step Nonparametric Approach, London, UK:SAGE Publications Ltd. KARASAR, Niyazi (2012). Bilimsel Aratırma Yöntemi, Ankara:Nobel Yayın Daıtım. Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) (2012). Ulusal Meslek Standardı: Çevirmen Seviye 6. NEUBERT, Albrecht (2000 ). Competence in Language, in Languages, and in Translarion, Developing Translation Competence, Ed. by Schäffner, Christina and Adab Beverly, Amsterdam and Philadelphia, John Benjamins, pp:3-18. PACTE Research Group (2003). Building a Translation Competence Model, Triangulating Translation: Perspectives in Process Oriented Reseach, Ed. By E.Alves, Amsterdam, John Benjamins, s SCHAFFNER, Christina (2000 ). Running before Walking? Designing a Translation Programme at Undergraduate Level, Developing Translation Competence, Ed. By Schaffner, Christina and Adab Beverly, Amsterdam and Philadelphia, John Benjamins, pp: SCHAFFNER, Christina and BEVERLY, Adab (2000). Developing Translation Competence, Amsterdam and Philadelphia, John Benjamins,, pp:vii-xvi. YAZICI, Mine (2007). Yazılı Çeviri Edinci, stanbul:multilingual YAZICIOLU, Yahi ve ERDAOAN, Samiye (2004). SPSS Uygulamalı Bilimsel Aratırma Yöntemleri, Ankara:Detay Yayıncılık, Ek öretim yılında devlet üniversiteleri çeviri bölümleri. Devlet Üniversiteleri Çeviri Bölümleri 1Ege Üniversitesi ngilizce Mütercim Tercümanlık Bölümü Almanca Mütercim Tercümanlık Bölümü 2Marmara Üniversitesi ngilizce Mütercim Tercümanlık Fransızca Mütercim-Tercümanlık Almanca Mütercim-Tercümanlık 3stanbul Üniversitesi ngilizce Mütercim Tercümanlık Almanca Mütercim-Tercümanlık Fransızca Mütercim-Tercümanlık 4Hacettepe Üniversitesi ngilizce Mütercim-Tercümanlık Almanca Mütercim-Tercümanlık Fransızca Mütercim-Tercümanlık 5Mersin Üniversitesi Almanca Mütercim Tercümanlık Fransızca Mütercim Tercümanlık 6Trakya Üniversitesi ngilizce Mütercim - Tercümanlık Almanca Mütercim - Tercümanlık Bulgarca Mütercim - Tercümanlık 7Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim-Tercümanlık 8Dokuz Eylül Üniversitesi ngilizce Mütercim-Tercümanlık Almanca Mütercim-Tercümanlık 9Boaziçi Üniversitesi ngilizce Çeviribilim Bölümü 10Yıldız Teknik Üniversitesi Fransızca Mütercim Tercümanlık 11Kırıkkale Üniversitesi Fransızca Mütercim Tercümanlık Arapça Mütercim-Tercümanlık Kaynak:Üniversitelerin internet siteleri

18 Ek yılı itibariyle Çeviri letmeleri Dernei Üyeleri ÇEVR LETMELER DERNE ÜYELER 1-ARK MÜAVRLK TUR. TERCÜME N. BASIN YAY. LTD. T. 2-ATLAS DL HZMETLER VE BLM LTD.T 3-BARAKA TERCÜME DI.TC. LTD.T. 4-DES GRUP TH.HR.ÇEV. VE DAN. HZ. TC. LTD.T. 5-DJTAL TERCÜME INTERNET YAZILIM HZMETLER TURZM DI TC. LTD. T. 6-DLTA DL HZMETLER LTD.T. 7-DYE KÜLTÜRLERARASI LETM HZMETLER LTD.T. 8-DRAGOMAN DL TEKNOLOJLER VE DAN.LTD.T. 9-ECE TERCÜME DAN. VE TURZM LTD.T. 10-EDF KONFERANS ÇEVRMENL LTD.T. 11-ES BLGSAYAR VE DANIMANLIK LTD.T. 12-LOCASS BLM HZ.SAN.TC.LTD.T. 13-MRORA ULUSLARARASI ÇEVR VE DANIMANLIK LTD. 14-NGN STANBUL ÇEVR REK.ORG. ETM VE DAN. 15-NOVTAS ÇEVR HZMETLER ve TELF HAKLARI TC. LTD. T. 16-NR ÇEVR HZMETLER ORG. VE DAN. LTD.T. 17-NUNA YERELLETRME CEM ZEK SABAH 18-ÖZERAY TERCÜME REKLAM VE DI TC. LTD.T. 19-SABAN ÇEVR LTD.T. 20-SAYLON DANIMANLIK YAYINCILIK REK. ET. ve N. TAAH. TURZM TC. LTD.T. 21-SENA LETM ORG.TERCÜME VE PAZ. LTD.T. 22-SENTRO TERCÜME 23-SET-SYSTEMS TERCÜMANLIK REK.VE YAY.TC.LTD.T. 24-TRO TERCÜME ORG. HZ. SAN. TC. LTD.T. 25-ULUSLARARASI DL HZMETLER TER. VE DAN. LTD.T. 26-UNIVERSAL DL HZMETLER VE YAY.A.. Kaynak: Çeviri letmeleri Dernei Ek3 - Çeviri Eitimine Yönelik Çeviri Edinci Deerlendirme Anketi Çeviri Edinci Deerlendirme Anketi Translation competence is defined as the underlying system of knowledge and skills needed to be able to translate. Çeviri edinci, çeviri yapabilmek için gerekli olan bilgi ve beceriler sistemidir. (PACTE, 2003) Bu anket formu, stanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çeviribilim Doktora Programı nda yürütülmekte olan bir doktora tez çalıması için uygulanmaktadır. Bu anketin amacı, devlet üniversiteleri son sınıf örencilerinin çeviri edinci algılamalarını incelemektir. Bu balamda aratırmanın anlamlı sonuçlar verebilmesi, siz katılımcıların bu aratırmaya eksiksiz katılımıyla mümkün olabilecektir. steiniz dorultusunda aratırmanın bilimsel sonuçları sizinle paylaılacaktır. Bu anket çalımasındaki soruları samimi görülerinize dayanarak yanıtlamanız doktora tez çalımasının baarıyla tamamlanabilmesi açısından büyük önem taımaktadır. Anketteki soruların yapısı tamamen bilimsel, uluslararası akademik deerlere uygun biçimde hazırlanmıtır. Sizden elde edilen bilgiler sadece aratırma kapsamında kullanılacak ve kesinlikle gizli tutulacaktır. Bu anket formu, yaptıımız çalımanın amacı dorultusunda genel bilgiler ve çeviri edinci alt-türlerinin edinimini esas alan 2 bölümden olumaktadır. Çok deerli zamanınızın bir bölümünü bu anketi yanıtlamaya ayırarak yapacaınız ibirliinden ve deerli katkınızdan dolayı imdiden teekkür ederim. Anket 1:Kiisel Bilgi Formu 1- Hangi üniversitede örencisiniz? Hangi çeviri bölümünde örencisiniz? ngilizce----- Almanca----- Fransızca----- Arapça Bulgarca Dier Kaçıncı sınıftasınız? Genel not ortalamanız hangi aralıktadır? 0-1,99: ,00-2,99: ,00-4,00: Cinsiyetiniz: E----- K

19 6- Mezuniyet sonrasında ne yapmak istiyorsunuz? 1-Çevirmen olarak çalımak istiyorum Çeviri iletmesi kurmak istiyorum Üniversitede akademisyen olmak istiyorum Redaktör/Editör olmak istiyorum Çeviri alanında çalımak istemiyorum Hangi sektörde çalımak istiyorsunuz? Dier Mezun olduunuz lise türü aaıdaki hangi gruba girmektedir? Yabancı dil hazırlık eitimi olmayan genel lise Yabancı dil aırlıklı genel lise Yabancı dille öretim yapan resmi lise (Anadolu Lisesi vb.) Yabancı dille öretim yapan özel lise ANKET 2 ÇEVR EDNC EDNM ANKET Kesinlikle Katılmıyorum Katılmıyorum Ne katılıyorum ne de katılmıyorum Katılıyorum Kesinlikle Katılıyorum 1 Ana dil becerilerim, ileri düzeydedir. 2 Alan veri bankası yönetebiliyorum. 3 Aldıım çeviri eitimi sonunda kendimi bir kültür uzmanı olarak görüyorum yabancı dil becerilerim, ileri düzeydedir. 5 Belge arivleyebiliyorum. 6 Bir metnin çeviri odaklı sorunlarını deerlendirebiliyorum yabancı dil becerilerim, en az orta düzeydedir. 8 Çada çeviri kuramlarını biliyorum. 9 Çeviri amaçlı geleneksel ve elektronik araçları ve yazılımları kullanabiliyorum. 10 Çeviri eletirisini çeviri kuramları ile ilikilendirebiliyorum. 11 Çeviri kararlarını belirlenen makro strateji ile ilikilendirebiliyorum. 12 Çeviri kararlarını gerekçelendirebiliyorum. 13 Çeviri kuramları, çeviri stratejileri oluturmamda etkin bir rol oynuyor. 14 Çeviri kuramları, çevirmen öz güvenimi artırıyor. 15 Çeviri kuramlarını çeviri projesine uygun olarak kullanıyorum. Çeviri önceliklerinin belirlenmesinde öteki alt edinçler arasında hiyerarik bir düzen 16 tanımlayabiliyorum. 17 Çeviri paydalarının gereksinimlerini ve amaçlarını belirleyebiliyorum. 18 Çeviri projesi planlayabilirim. 19 Çeviri projesi yürütebilirim. 20 Çeviri sorunlarını belirleyebiliyorum ve öneri çözümleri gelitirebiliyorum. Çeviri sorunlarının belirlenmesinde ve çözümlerinde çeviri kuramlarından 21 yararlanıyorum. 22 Çeviri sorunlarının çözümünde teknolojinin imkânları ve sınırlarının farkındayım. 23 Çeviri sürecinde ilevsel bir çeviri stratejisi oluturabiliyorum. Çeviri sürecinde uzmanlık alanlarındaki eksikliklerimi bilgi edinerek hedef kitle 24 beklentilerini karılayabiliyorum. 25 Çeviri sürecinde, bildiim dilleri ilevsel olarak kullanabiliyorum

20 26 Çeviri sürecinde eksiklikleri gidermek için çeviri alt edinçlerini birbiri ile ilikilendirebiliyorum. 27 Çeviride bir makro strateji gelitirebiliyorum. 28 Çevirinin toplumsal boyutunun farkındayım. 29 EN gibi çeviri hizmeti ile ilgili standartları biliyorum. Erek dilde, bir hedef kitleye yönelik belli bir ilevi gerektii gibi yerine getiren metin 30 üretebiliyorum. 31 Hukuk, iktisat veya tıp gibi uzmanlık alanlarından en az birinde çeviri yapabilirim. 32 ki dil edincim, iki kültürlülüü içermektedir. 33 ki kültürlülük edincim, çeviri stratejilerimi ve kararlarımı etkiliyor. Kaynak metni anlamak ve erek metni üretmek için ihtiyaç duyduum bilgiyi ve belgeyi 34 tanımlayabiliyorum. 35 Kaynak ve erek dilde bir metnin makro yapısını ve anlamını kavrayabiliyorum. 36 Kaynak ve erek dilde hızlı bir ekilde taslak metin oluturabiliyorum. 37 Kaynak ve erek kültüre özgü göndermeleri ve deerleri çeviri sürecinde tanıyabiliyorum. 38 Kaynak ve erek kültürün tarihi, siyasi, ekonomik ve toplumsal geliimini biliyorum. 39 Kaynak ve erek metin türlerini ve ilevlerini gözeterek çeviri stratejisi oluturabiliyorum. 40 Kaynak ve erek dilde uzmanlık metinleri dâhil metin türü hakkında bilgim var. 41 Kendi çevirimi deerlendirebiliyorum. 42 Müteri ile i görümesi yapabiliyorum. 43 Müteri talebine uygun çeviri hizmeti sunabiliyorum. 44 Pazar gereksinimlerine yönelik i profillerini tanımlayabiliyorum. 45 Son okuma ve düzeltme yapabiliyorum. 46 Sunulan çeviri hizmetlerinin ve katma deerlerinin farkındayım. 47 Takım içinde sorumluluk alabiliyorum. 48 Üst dil kullanabiliyorum. 49 Veri tabanı oluturabiliyorum. 50 Zaman, stres, i ve bütçe planlayabiliyorum. Ek 4 - Sektöre Yönelik Çeviri Edinci Deerlendirme Anketi Sektöre Yönelik Çeviri Edinci Deerlendirme Anketi Translation competence is defined as the underlying system of knowledge and skills needed to be able to translate. Çeviri edinci, çeviri yapabilmek için gerekli olan bilgi ve beceriler sistemidir. (PACTE, 2003) Bu anket formu, stanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çeviribilim Doktora Programı nda yürütülmekte olan bir doktora tez çalıması için uygulanmaktadır. Bu anketin amacı,sektör ihtiyaçları açısından çeviri edincini deerlendirmektir. Sonuçlar, üniversite düzeyinde çeviri edinci kavramının deerlendirilmesi ve üniversite-sektör baıntısının kurulmasında kullanılacaktır. Bu balamda aratırmanın anlamlı sonuçlar verebilmesi, siz katılımcıların bu aratırmaya eksiksiz katılımıyla mümkün olabilecektir. steiniz dorultusunda aratırmanın bilimsel sonuçları sizinle paylaılacaktır. Bu anket çalımasındaki soruları samimi görülerinize dayanarak yanıtlamanız doktora tez çalımasının baarıyla tamamlanabilmesi açısından büyük önem taımaktadır. Anketteki soruların yapısı tamamen bilimsel, uluslararası akademik deerlere uygun biçimde hazırlanmıtır. Sizden elde edilen bilgiler sadece aratırma kapsamında kullanılacak ve kesinlikle gizli tutulacaktır. Bu anket formu, yaptıımız çalımanın amacı dorultusunda genel bilgiler ve çeviri edinci alt-türlerini sektör ihtiyaçları açısından ele alan 2 bölümden olumaktadır. Çok deerli zamanınızın bir bölümünü bu anketi yanıtlamaya ayırarak yapacaınız ibirliinden ve deerli katkınızdan dolayı imdiden teekkür ederim

BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM

BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM Dr. Ayhan HELVACI *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik

Detaylı

TÜLN OTBÇER. Seminer Raporu Olarak Hazırlanmıtır.

TÜLN OTBÇER. Seminer Raporu Olarak Hazırlanmıtır. TÜLN OTBÇER Seminer Raporu Olarak Hazırlanmıtır. Ankara Hacettepe Üniversitesi Mayıs, 2004 ! - " $ - "%%&%$ - "%' $ - "(%' $ - "( ) (* $+,( $ - ") (',( $ - "- %./$ 0 1*&/1(2, %("%. 3/1(4""3%(/1-( /32 $$

Detaylı

Ölçek Geli tirme Çal malarnda Kapsam Geçerlik ndeksinin Kullanm

Ölçek Geli tirme Çal malarnda Kapsam Geçerlik ndeksinin Kullanm Ölçek Geli tirme Çal malarnda Kapsam Geçerlik ndeksinin Kullanm Dr. Halil Yurdugül Hacettepe Üniversitesi Eitim Fakültesi yurdugul@hacettepe.edu.tr Motivasyon: Proje tabanl bir öretim sürecinde örencilerin

Detaylı

GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN OKUL DENEYM I DERSNE YÖNELK LGLER VE BEKLENTLER **

GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN OKUL DENEYM I DERSNE YÖNELK LGLER VE BEKLENTLER ** GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN OKUL DENEYM I DERSNE YÖNELK LGLER VE BEKLENTLER ** Yrd.Doç.Dr. Gürsan SARAÇ * **1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu Bildirisi

Detaylı

FEN BLGS, SOSYAL BLGLER VE SINIF ÖRETMENL ÖRENCLERNN BLGSAYAR DERSNE YÖNELK TUTUMLARI

FEN BLGS, SOSYAL BLGLER VE SINIF ÖRETMENL ÖRENCLERNN BLGSAYAR DERSNE YÖNELK TUTUMLARI Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 115-122 115 FEN BLGS, SOSYAL BLGLER VE SINIF ÖRETMENL ÖRENCLERNN BLGSAYAR DERSNE YÖNELK TUTUMLARI Hayati ÇAVU Yüzüncü

Detaylı

II. Ara tırmanın Amacı III. Ara tırmanın Önemi

II. Ara tırmanın Amacı III. Ara tırmanın Önemi Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 34 Volume: 7 Issue: 34 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ETKL OKUL-ÇEVRE LKSNDE ALENN KATKISINA

Detaylı

SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANIMINA LKN TUTUMLARININ DEERLENDRLMES

SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANIMINA LKN TUTUMLARININ DEERLENDRLMES Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 209-222 209 SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANIMINA LKN TUTUMLARININ DEERLENDRLMES Erturul USTA Ahi Evran Üniversitesi,

Detaylı

EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE ÇARPIM TABLOSU ÖRETM UYGULAMASI

EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE ÇARPIM TABLOSU ÖRETM UYGULAMASI Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE

Detaylı

ÜNVERSTELERN GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM/ANASANAT DALI BRNC SINIF ÖRENCLERNN KSEL PROFLLER *

ÜNVERSTELERN GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM/ANASANAT DALI BRNC SINIF ÖRENCLERNN KSEL PROFLLER * ÜNVERSTELERN GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM/ANASANAT DALI BRNC SINIF ÖRENCLERNN KSEL PROFLLER * Ara.Gör.Ilgım KILIÇ *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu

Detaylı

BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI

BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI Belediyelerin görevlerini etkin ve verimli bir ekilde yerine getirebilmeleri için ihtiyaç duydukları optimal (ihtiyaçtan ne fazla ne de az) kadronun nicelik ve

Detaylı

ÖRETM ELEMANLARININ ETM VE LETM SORUNLARI EDUCATIONAL AND COMMUNICATIONAL PROBLEMS OF FACULTIES

ÖRETM ELEMANLARININ ETM VE LETM SORUNLARI EDUCATIONAL AND COMMUNICATIONAL PROBLEMS OF FACULTIES ÖRETM ELEMANLARININ ETM VE LETM SORUNLARI EDUCATIONAL AND COMMUNICATIONAL PROBLEMS OF FACULTIES Yrd. Doç. Dr. Vedat SALAM* Yrd. Doç. Dr. Yüksel TERZ** Ör.Gör. Nurettin SAVA*** Naci MURAT**** Özet Üniversitelerde

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31 GR LK ANALZ LE ÖRENCLERN TEKNOLOJ VE TASARIM DERS TUTUMLARI ATTITUDE OF TECHNOLOGY AND DESIGN COURSE OF STUDENTS WITH GREY RELATION ANALYSIS Necla TEKTA * Mihriban AYDIN ** Öz Bu aratırmada; 2006-2007

Detaylı

OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA ETKS

OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA ETKS Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA

Detaylı

OTSTK ÇOCUKLARDA TEACCH PROGRAMININ GELMSEL DÜZEYE ETKS: OLGU SUNUMU

OTSTK ÇOCUKLARDA TEACCH PROGRAMININ GELMSEL DÜZEYE ETKS: OLGU SUNUMU Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. OTSTK ÇOCUKLARDA TEACCH PROGRAMININ GELMSEL DÜZEYE ETKS: OLGU SUNUMU Psk. Deniz VARIR

Detaylı

MÜZK ÖRETMEN ADAYLARININ MESLEK KAYGILARI. H. Seval KÖSE ÖZET

MÜZK ÖRETMEN ADAYLARININ MESLEK KAYGILARI. H. Seval KÖSE ÖZET H. Seval KÖSE Müzik öretmeni Adaylarının Mesleki Kaygıları MÜZK ÖRETMEN ADAYLARININ MESLEK KAYGILARI H. Seval KÖSE ÖZET Bu aratırmada, müzik öretmeni adaylarının mesleki kaygı alanlarına ilikin kaygı düzeyleri

Detaylı

Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması

Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması Giri Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması Taner Kavasolu Devlet Planlama Tekilatı Kalkınma Planlarımızda, ülke corafyasında ve kesimler arasında dengeli bir gelime salanması hedefi, ülke ekonomisi için

Detaylı

ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI MESLEK Ç SÜREKL ETM MERKEZ YÖNETMEL

ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI MESLEK Ç SÜREKL ETM MERKEZ YÖNETMEL ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI MESLEK Ç SÜREKL ETM MERKEZ YÖNETMEL Amaç Madde 1: Bu Yönetmeliin amacı; meslekteki bilimsel, teknolojik gelimelerle ve uygulama alanları ile ilgili olarak Üye Mühendislere verilecek

Detaylı

Vakum teknolojisi. Sistem kılavuzu

Vakum teknolojisi. Sistem kılavuzu Vakum teknolojisi Sistem kılavuzu Yazılım Yazılım aracı: Vakum seçimi Festo, vakum hesaplarına esas tekil eden, hızlı ve kolay bir ekilde uygun vantuz tutucu elemanının seçimini olanaklı kılan 2001 ürünleri

Detaylı

LKÖRETM KNC KADEME (2005) TÜRKÇE DERS ÖRETM PROGRAMINDA GENEL AMAÇLAR - HEDEF/KAZANIMLAR

LKÖRETM KNC KADEME (2005) TÜRKÇE DERS ÖRETM PROGRAMINDA GENEL AMAÇLAR - HEDEF/KAZANIMLAR LKÖRETM KNC KADEME (2005) TÜRKÇE DERS ÖRETM PROGRAMINDA GENEL AMAÇLAR - HEDEF/KAZANIMLAR LKS* THE ASSOCIATION BETWEEN GENERAL TARGETS AND GOALS/ACQUISITIONS IN TURKISH LANGUAGE PROGRAM Erhan DURUKAN**

Detaylı

ICS 04.200.10 TÜRK STANDARDI TS EN OHSAS 18001/Mart 2001

ICS 04.200.10 TÜRK STANDARDI TS EN OHSAS 18001/Mart 2001 OHSAS 18001 SALII VE GÜVENL YÖNETM REHBER STANDARDI GR : Dünyada, üretim faktörünün temel öesi olan çalıanların salıı ve güvenlii endüstriyel gelimelere paralel olarak, ön plana çıkmaktadır. Salıı ve i

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ LSANS ETMLERNN ÖZEL ALAN YETERLKLERN KAZANDIRMASINA YÖNELK GÖRÜLER * THE OPINIONS OF PROSPECTIVE ELEMENTARY SCHOOL TEACHERS REGARDING THEIR UNDERGRADUATE EDUCATION EFFECTIVENESS

Detaylı

MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES

MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES 1. GR Yrd.Doç.Dr.Cansevil TEB *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden

Detaylı

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir Yönetiim, Bölgesel Kalkınma ve Kalkınma Ajansları: Çukurova Kalkınma Ajansı Uygulaması A. Celil Öz 1 1- Giri Son çeyrek yüzyılda küresellemenin ve uluslar arası ve uluslar üstü kurumların da etkisiyle

Detaylı

ÖZ YETERLLK (SELF-EFFCACY) KAVRAMI ÜZERNE Tülin ACAR

ÖZ YETERLLK (SELF-EFFCACY) KAVRAMI ÜZERNE Tülin ACAR ÖZ YETERLLK (SELF-EFFCACY) KAVRAMI ÜZERNE Tülin ACAR Öz yeterlik (self efficacy) Bandura nın Sosyal Örenme Kuramı nda dikkati çeken bir kavramdır. Öyleyse nedir öz yeterlilik? Öz Yeterlilik Bandura ya

Detaylı

LKÖRETM SOSYAL BLGLER DERS KTAPLARININ ÖRETMEN GÖRÜLERNE GÖRE DEERLENDRLMES (KIRIKKALE ÖRNE)

LKÖRETM SOSYAL BLGLER DERS KTAPLARININ ÖRETMEN GÖRÜLERNE GÖRE DEERLENDRLMES (KIRIKKALE ÖRNE) Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 51-61 51 LKÖRETM SOSYAL BLGLER DERS KTAPLARININ ÖRETMEN GÖRÜLERNE GÖRE DEERLENDRLMES (KIRIKKALE ÖRNE) Adem ÖCAL G.Ü.G.E.F.

Detaylı

Bu model ile çalımayı öngören kuruluların (servis ve içerik salayıcılar),.nic.tr sistemi ile uyumlu, XML tabanlı yazılım gelitirmeleri gerekmektedir.

Bu model ile çalımayı öngören kuruluların (servis ve içerik salayıcılar),.nic.tr sistemi ile uyumlu, XML tabanlı yazılım gelitirmeleri gerekmektedir. .tr alan adlarını tescili, 1991 yılından itibaren, Türkiye'yi ilk olarak nternet'e balayan Üniversitemiz bünyesinde devam etmektedir. Bu kapsamda, bugün itibarı ile, toplam yaklaık 70,000 adet.tr uzantılı

Detaylı

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir Türkiye de Bölgesel Kalkınmanın Aracı Olarak Kalkınma Ajansları: zmir Kalkınma Ajansı Örnei Ergüder Can zmir Kalkınma Ajansı Giri: Türkiye de dier ülkeler gibi bölgelerarası hatta bölgeler içinde kalkınma

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 14 Fall 2010

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 14 Fall 2010 Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 14 Fall 2010 ORTAÖRETM DN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BLGS ÖRETM PROGRAMINDAK KAZANIMLARIN VAHY VE AKIL ÖRENME

Detaylı

MATEMATK ÖRETMNDE BULMACA ETKNLNN ÖRENC BAARISINA ETKS

MATEMATK ÖRETMNDE BULMACA ETKNLNN ÖRENC BAARISINA ETKS MATEMATK ÖRETMNDE BULMACA ETKNLNN ÖRENC BAARISINA ETKS THE EFFECT OF PUZZLE EXPERINCE TO THE STUDENTS SUCCESS IN MATHS TEACHING Yrd.Doç.Dr. EMN AKKAN ÖZET Bu çalımanın amacı; bulmaca etkinliinin, ilköretim

Detaylı

GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM

GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM KTAP NCELEMES GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM Editörler: Arif Altun ve Sinan Olkun Orhan KARAMUSTAFAOLU Yrd.Doç.Dr., Amasya Üniversitesi, Eitim Fakültesi, Dekan Yrd., AMASYA

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BÖLÜM AÇMA BAŞVURU DOSYASI

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BÖLÜM AÇMA BAŞVURU DOSYASI BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BÖLÜM AÇMA BAŞVURU DOSYASI ÇEVİRİBİLİM BÖLÜMÜ Haziran 2015 Çeviribilim Bölümü Sayfa 1 İÇİNDEKİLER 1. Programın Adı 2. Programın Yürütüleceği

Detaylı

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 1 Sayı: 2 Aralık 2010

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 1 Sayı: 2 Aralık 2010 ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 1 Sayı: 2 Aralık 2010 KAVRAM HARTALARI LE NOT TUTMANIN LKÖRETM ÖRENCLERNN DNLEDN ANLAMA

Detaylı

*** Prof. Dr., Mersin Üniversitesi, Eitim Programları ve Öretimi Bölümü, tyanpar@gmail.com - 673 -

*** Prof. Dr., Mersin Üniversitesi, Eitim Programları ve Öretimi Bölümü, tyanpar@gmail.com - 673 - Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 38 Volume: 8 Issue: 38 Haziran 2015 June 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 INTEL ÖRETMEN

Detaylı

KİMYA ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

KİMYA ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ KİMYA ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Yrd. Doç. Dr. Halil Ġbrahim KAYA Yrd. Doç. Dr. Adnan KÜÇÜKOĞLU ArĢ. Gör. Adnan TAġGIN ArĢ. Gör. Ceyhun OZAN ArĢ.

Detaylı

'DARE PERFORMANS HEDEF' TABLOSU

'DARE PERFORMANS HEDEF' TABLOSU !nsanl"n Geliimine Yönelik Katma De"eri Yüksek Ürün ve Hizmet Yaratmak 2011 ylna kadar üretilen aratrmalara, projeleri ve alnan patent saylarn % 20 arttrmak üzere laboratuvarlar kurmak ve akreditasyonlarn

Detaylı

ÖRETMEN ADAYLARININ ALGILADIKLARI LETM BECERS DÜZEYLERNN NCELENMES

ÖRETMEN ADAYLARININ ALGILADIKLARI LETM BECERS DÜZEYLERNN NCELENMES Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 123-135 123 ÖRETMEN ADAYLARININ ALGILADIKLARI LETM BECERS DÜZEYLERNN NCELENMES Mehmet Arif ÖZERBA Gazi Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇM!" Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Hem#irelik Istanbul Üniversitesi Florence Nıghtıngale Hem#irelik Yüksekokulu. Görev Unvanı Görev Yeri Yıl

ÖZGEÇM! Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Hem#irelik Istanbul Üniversitesi Florence Nıghtıngale Hem#irelik Yüksekokulu. Görev Unvanı Görev Yeri Yıl Adı Soyadı: BURÇ!N (KISA) I"IK Do#um Tarihi: 12/06/1979 Unvanı: Yard. Doç. Dr. Ö#renim Durumu: Doktora ÖZGEÇM!" Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hem#irelik Istanbul Üniversitesi Florence Nıghtıngale Hem#irelik

Detaylı

Öretmen Adaylarının letiim Becerisi Algıları Üzerine Bir Çalıma

Öretmen Adaylarının letiim Becerisi Algıları Üzerine Bir Çalıma Öretmen Adaylarının letiim Becerisi Algıları Üzerine Bir Çalıma Kevser Baykara Pehlivan Mula Üniversitesi, Eitim Fakültesi, Eitim Bilimleri Bölümü E-posta: baykara@mu.edu.tr ÖZ: Bu çalımada, Hacettepe

Detaylı

- 422 - 1) Komisyon: lköretim 7 Türkçe Örenci Çalıma Kitabı, MEB Yayınları, Ankara,

- 422 - 1) Komisyon: lköretim 7 Türkçe Örenci Çalıma Kitabı, MEB Yayınları, Ankara, Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 4 Sayı: 19 Volume: 4 Issue: 19 Güz 2011 Fall 2011 www.sosyalarastirmalar.com 7. SINIF TÜRKÇE DERS ÖRENC ÇALIMA

Detaylı

*** Prof. Dr., Mersin Üniversitesi, Eitim Programları ve Öretimi Bölümü, tyanpar@gmail.com - 654 -

*** Prof. Dr., Mersin Üniversitesi, Eitim Programları ve Öretimi Bölümü, tyanpar@gmail.com - 654 - Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 38 Volume: 8 Issue: 38 Haziran 2015 June 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 INTEL ÖRETMEN

Detaylı

AB Uyum Sürecinde Türkiye nin Rekabet Gücü lerleme Raporu Üzerine Tespitler

AB Uyum Sürecinde Türkiye nin Rekabet Gücü lerleme Raporu Üzerine Tespitler AB Uyum Sürecinde Türkiye nin Rekabet Gücü lerleme Raporu Üzerine Tespitler Avrupa Komisyonu tarafından Türkiye hakkında hazırlanan lerleme Raporu, Türkiye ile müzakerelerin balaması yönünde olumlu bir

Detaylı

Amaç ve Kapsam. Yetki ve Sorumluluk

Amaç ve Kapsam. Yetki ve Sorumluluk TEKSTL BANKASI A.. Amaç ve Kapsam Tekstil Bankası A.. (Tekstilbank) bilgilendirme politikası; Bankacılık Kanunu ve bu kanuna ilikin düzenlemeler, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu, stanbul

Detaylı

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 3 Sayı: 6 Aralık 2012

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 3 Sayı: 6 Aralık 2012 ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 3 Sayı: 6 Aralık 2012 TÜRKÇE ETM ALANINDA ÖRENM GÖREN LSANSÜSTÜ ÖRENCLERNN BLG OKURYAZARLII

Detaylı

$- &$ $&" &#' $ & $ )$ )&/ &&!! ( & )* # $!%! &($!

$- &$ $& &#' $ & $ )$ )&/ &&!! ( & )* # $!%! &($! Elementary Education Online, 7(3), 785-799, 2008. lköretim Online, 7(3), 785-799, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr!" # $!% &#' $!($ )*! &$!( &# )$+,*!$" && '"!!%*$!-. #' *$& '&/!&!&/012$!&#!3

Detaylı

BREYSEL ÇALGI ETM I (KEMAN) DERS HEDEFLERNN GERÇEKLEME DÜZEYLERNN BELRLENMES * (A..B.Ü ÖRNE)

BREYSEL ÇALGI ETM I (KEMAN) DERS HEDEFLERNN GERÇEKLEME DÜZEYLERNN BELRLENMES * (A..B.Ü ÖRNE) BREYSEL ÇALGI ETM I (KEMAN) DERS HEDEFLERNN GERÇEKLEME DÜZEYLERNN BELRLENMES * (A..B.Ü ÖRNE) Yrd.Doç.Dr. Öznur Öztosun Yrd.Doç.Dr. Dolunay Akgül Barı *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik

Detaylı

stanbul, 11 Ekim 2004 2004/1021

stanbul, 11 Ekim 2004 2004/1021 TÜRKYE SERMAYE PYASASI ARACI KURULULARI BRL Büyükdere Cad.No:173 I. Levent Plaza A-Blok Kat:4 34394 I. Levent-stanbul Tel : (212) 280 85 67 Faks : (212) 280 85 89 www.tspakb.org.tr stanbul, 11 Ekim 2004

Detaylı

Snf Öretmenlerinin Kendi Mesleki Yeterliklerine likin Görüleri: Genel Bir Deerlendirme. Dr. Halil Yurdugül Ali Çakrolu Mesude Ayan

Snf Öretmenlerinin Kendi Mesleki Yeterliklerine likin Görüleri: Genel Bir Deerlendirme. Dr. Halil Yurdugül Ali Çakrolu Mesude Ayan Snf Öretmenlerinin Kendi Mesleki Yeterliklerine likin Görüleri: Genel Bir Deerlendirme Dr. Halil Yurdugül Ali Çakrolu Mesude Ayan Öretmen Yeterlikleri Toplumsal geliim için, Eitimin kalitesini artrmak

Detaylı

OTSTK BR OLGUNUN DUYGULARI ANLAMA VE FADE ETME BECERSNN KAZANDIRILMASINA YÖNELK DÜZENLENEN KISA SÜREL BR E TM PROGRAMININ NCELENMES

OTSTK BR OLGUNUN DUYGULARI ANLAMA VE FADE ETME BECERSNN KAZANDIRILMASINA YÖNELK DÜZENLENEN KISA SÜREL BR E TM PROGRAMININ NCELENMES Bu aratırma 005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. OTSTK BR OLGUNUN DUYGULARI ANLAMA VE FADE ETME BECERSNN KAZANDIRILMASINA YÖNELK DÜZENLENEN

Detaylı

Kurumsal Yapısı, Yasal Çerçevesi ve Göstergeleriyle Ula tırma Sektörü

Kurumsal Yapısı, Yasal Çerçevesi ve Göstergeleriyle Ula tırma Sektörü 28 ubat 2007 TS/BAS-BÜL/07-20 Kurumsal Yapısı, Yasal Çerçevesi ve Göstergeleriyle Ulatırma Sektörü Özet Bulgular Türk Sanayicileri ve adamları Dernei (TÜSAD), ulatırma yöntemlerinin sürdürülebilir büyümeye

Detaylı

PIZZA DONALDO TÜRKYE. Mevcut Durum

PIZZA DONALDO TÜRKYE. Mevcut Durum PIZZA DONALDO TÜRKYE Pizza Donaldo talya Ltd. (P.D.I) 1 1960 yılında talya da Senyör Donaldo tarafından küçük bir talyan restoranı olarak kurulmutur. 10 çocua sahip olan Senyör Donaldo yıllar içerisinde

Detaylı

An Analysis of Pre Service Elementary School Teachers Occupational Respect According to Different Variables 1

An Analysis of Pre Service Elementary School Teachers Occupational Respect According to Different Variables 1 Elementary Education Online, 7(1), 41-52, 2008. lköretim Online, 7(1), 41-52, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr An Analysis of Pre Service Elementary School Teachers Occupational Respect

Detaylı

Temel ve Uygulamalı Araştırmalar için Araştırma Süreci

Temel ve Uygulamalı Araştırmalar için Araştırma Süreci BÖLÜM 8 ÖRNEKLEME Temel ve Uygulamalı Araştırmalar için Araştırma Süreci 1.Gözlem Genel araştırma alanı 3.Sorunun Belirlenmesi Sorun taslağının hazırlanması 4.Kuramsal Çatı Değişkenlerin açıkça saptanması

Detaylı

Bu yayında verilen bilgiler a_a_ıdaki ki_ilere yardımcı olacaktır:

Bu yayında verilen bilgiler a_a_ıdaki ki_ilere yardımcı olacaktır: Return to Study A Guide to VCE and VCAL / Turkish OKULA GER_ DÖNÜ_ VCE ve VCAL REHBER_ Bu yayında verilen bilgiler a_a_ıdaki ki_ilere yardımcı olacaktır: 18 ya_ından büyükler ve Orta dereceli okulların

Detaylı

stanbul Depreme Nasıl Hazırlanıyor?

stanbul Depreme Nasıl Hazırlanıyor? Sayıtay Dergisi Sayı: 44-45 Performans Denetimi Raporu: stanbul Depreme Nasıl Hazırlanıyor? stanbul Depreme Nasıl Hazırlanıyor Raporu, Sayıtay Bakanlıınca 6.5.2002 tarihinde TBMM Bakanlıına gönderilmitir.

Detaylı

SVAS L MERKEZNDE BULUNAN LKÖRETM ÇAINDAK ÇOCUKLARIN AIZ D SALII DURUMU VE ALIKANLIKLARININ BELRLENMES

SVAS L MERKEZNDE BULUNAN LKÖRETM ÇAINDAK ÇOCUKLARIN AIZ D SALII DURUMU VE ALIKANLIKLARININ BELRLENMES SVAS L MERKEZNDE BULUNAN LKÖRETM ÇAINDAK ÇOCUKLARIN AIZ D SALII DURUMU VE ALIKANLIKLARININ BELRLENMES DETERMINING ORAL HEALTH CONDITION AND HABITS OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS IN CENTRAL SVAS Ör.Gör. Dr.

Detaylı

MATEMATK ÖRETMENLER NN ETKLEM DÜZEYLER. Yüksel DEDE * ÖZET

MATEMATK ÖRETMENLER NN ETKLEM DÜZEYLER. Yüksel DEDE * ÖZET MATEMATK ÖRETMENLER NN ETKLEM DÜZEYLER Yüksel DEDE * ÖZET Öretmenler, öretim sürecinin en önemli unsurlarıdır. Bu nedenle, matematik öretmenlerinin kendilerini sürekli yenileme peinde olmaları gerekmektedir.

Detaylı

TÜRKYE'DE OTOMOBL SAHPLNN MODELLENMES

TÜRKYE'DE OTOMOBL SAHPLNN MODELLENMES TÜRKYE'DE OTOMOBL SAHPLNN MODELLENMES Kemal Selçuk ÖÜT 1 SUMMARY Car ownership forecasting plays an important role in both traditional and innovates planning. It is often recognised that the level of car

Detaylı

AKÇA, Hakan (2012). Ankara li Aızları (nceleme, Metinler, Dizin), Ankara: Türk Kültürünü Aratırma Enstitüsü Yayınları, XXII+672 s.

AKÇA, Hakan (2012). Ankara li Aızları (nceleme, Metinler, Dizin), Ankara: Türk Kültürünü Aratırma Enstitüsü Yayınları, XXII+672 s. AKÇA, Hakan (2012). Ankara li Aızları (nceleme, Metinler, Dizin), Ankara: Türk Kültürünü Aratırma Enstitüsü Yayınları, XXII+672 s. Bahadır GÜNE * Aynı kökten geldii üst sistem durumundaki bir standart

Detaylı

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi Journal of Research in Education and Teaching Haziran 2017 Cilt:6 Özel Sayı:1 Makale No: 07 ISSN:

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi Journal of Research in Education and Teaching Haziran 2017 Cilt:6 Özel Sayı:1 Makale No: 07 ISSN: TEKSTİL SEKTÖRÜNÜN MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNDEN BEKLENTİLERİ Öğr. Gör. Naci Bulur İnönü üniversitesi Yeşilyurt Meslek Yüksekokulu naci.bulur@inonu.edu.tr Öğr. Gör. Murat Ulaş İnönü üniversitesi Arapgir

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. İş Araştırma Metodolojisi BBA 381 Güz

DERS BİLGİLERİ. İş Araştırma Metodolojisi BBA 381 Güz DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Kredi AKTS İş Araştırma Metodolojisi BBA 381 Güz 3+0+0 3 5 Ön Koşul Dersleri BBA 282 Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu Dersin

Detaylı

Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu

Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu Sayfa No: 1 Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu Sayfa No: 2 Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi

Detaylı

Yüksek Lisans Çalımalarının Yürütülmesinde Aday Örencinin Sorumlulukları

Yüksek Lisans Çalımalarının Yürütülmesinde Aday Örencinin Sorumlulukları ANKARA ÜNVERSTES BLGSAYAR MÜHENDSL BÖLÜMÜ YÜKSEK LSANS PROGRAMI Yüksek Lisans Çalımalarının Yürütülmesinde Aday Örencinin Sorumlulukları Bölümümüzde yürütülmekte olan Tezli Yüksek Lisans Programı, YÖK,

Detaylı

Yöntem Ara tırma Modeli Evren ve Örneklem Veri Toplama Aracı Verilerin Analizi Bulgular

Yöntem Ara tırma Modeli Evren ve Örneklem Veri Toplama Aracı Verilerin Analizi Bulgular Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 38 Volume: 8 Issue: 38 Haziran 2015 June 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ÖRETMENLK UYGULAMASI

Detaylı

03. En Muhtemel Sayı (EMS) Yöntemi (5 li EMS) 03.01. EMS Yönteminde Dilüsyon Kavramı

03. En Muhtemel Sayı (EMS) Yöntemi (5 li EMS) 03.01. EMS Yönteminde Dilüsyon Kavramı 03. En Muhtemel Sayı (EMS) Yöntemi (5 li EMS) En muhtemel sayı yöntemi, tüp dilüsyon yönteminin gelitirilmi eklidir. Bu yöntemde, materyalden FTS ile standart 1 : 9 oranında dilüsyon yapılır. Dilüsyonlardan

Detaylı

ETK LKELER BANKACILIK ETK LKELER

ETK LKELER BANKACILIK ETK LKELER ETK LKELER Türkiye Bankalar Birlii tarafından hazırlanan ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu nun 15 Haziran 2006 tarih ve 1904 sayılı kararlı ile yayımlanan Bankacılık Etik lkeleri Bankamız tarafından

Detaylı

FRANSIZCA MÜTERCM TERCÜMANLIK ÖRENCLERNN MEZUN PROFL GRADUATE PROFILE OF FRENCH LANGUAGE TRANSLATOR TRAINING DEPARTMENTS Aye Iık AKDA

FRANSIZCA MÜTERCM TERCÜMANLIK ÖRENCLERNN MEZUN PROFL GRADUATE PROFILE OF FRENCH LANGUAGE TRANSLATOR TRAINING DEPARTMENTS Aye Iık AKDA Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 37 Volume: 8 Issue: 37 Nisan 2015 April 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 FRANSIZCA MÜTERCM

Detaylı

PORTER MODEL: ULUSLARARASI REKABET ÖZLEM ÖZ ODTÜ LETME BÖLÜMÜ

PORTER MODEL: ULUSLARARASI REKABET ÖZLEM ÖZ ODTÜ LETME BÖLÜMÜ : ULUSLARARASI REKABET ÖZLEM ÖZ ODTÜ LETME BÖLÜMÜ Genel Çerçeve Makroekonomik, Politik ve veyasal Çevre Rekabet Edebilirliliin Mikroekonomik Temelleri irket irket Stratejisi Stratejisi Mikroekonomik Mikroekonomik

Detaylı

YÖNETCLERN VE ÖRETMENLERN ALTI YA GRUBUNDAK ÖRENCLERN LKOKUMA-YAZMAYA HAZIRLANMALARINA YÖNELK BLGLER VE GÖRÜLER. Banu YANGIN

YÖNETCLERN VE ÖRETMENLERN ALTI YA GRUBUNDAK ÖRENCLERN LKOKUMA-YAZMAYA HAZIRLANMALARINA YÖNELK BLGLER VE GÖRÜLER. Banu YANGIN YÖNETCLERN VE ÖRETMENLERN ALTI YA GRUBUNDAK ÖRENCLERN LKOKUMA-YAZMAYA HAZIRLANMALARINA YÖNELK BLGLER VE GÖRÜLER Banu YANGIN ÖZET Bu çalımanın amacı, yöneticilerin ve öretmenlerin altı ya grubundaki örencilerin

Detaylı

TÜKETCLERN PAZARLAMA KARMASI KARARLARI VE MARKA DEER ALGILAMALARINA GÖRE KÜMELER HALNDE NCELENMES Eyyup YARA (*)

TÜKETCLERN PAZARLAMA KARMASI KARARLARI VE MARKA DEER ALGILAMALARINA GÖRE KÜMELER HALNDE NCELENMES Eyyup YARA (*) TÜKETCLERN PAZARLAMA KARMASI KARARLARI VE MARKA DEER ALGILAMALARINA GÖRE KÜMELER HALNDE NCELENMES Eyyup YARA (*) Özet: Her eyin hızla deitii günümüz dünyasında pazarlama açısından da dikkate deer gelime

Detaylı

Çeviriye önsöz... xi Önsöz... xii Teşekkür... xv Kitabı kullanmanın yolları... xvii. Ortamı hazırlamak... 1

Çeviriye önsöz... xi Önsöz... xii Teşekkür... xv Kitabı kullanmanın yolları... xvii. Ortamı hazırlamak... 1 İÇİNDEKİLER Çeviriye önsöz... xi Önsöz... xii Teşekkür... xv Kitabı kullanmanın yolları... xvii K I S I M I... 1 Ortamı hazırlamak... 1 B Ö L Ü M 1... 3 Giriş... 3 Gerçek dünya araştırması nedir?... 3

Detaylı

BLGSAYAR DESTEKL ETM [BDE]: LKÖRETM OKULU YÖNETCLERNN TUTUMLARINA LKN BR ARATIRMA

BLGSAYAR DESTEKL ETM [BDE]: LKÖRETM OKULU YÖNETCLERNN TUTUMLARINA LKN BR ARATIRMA BLGSAYAR DESTEKL ETM [BDE]: LKÖRETM OKULU YÖNETCLERNN TUTUMLARINA LKN BR ARATIRMA COMPUTER SUPPORTIVE EDUCATION (CSE): A RESEARCH ABOUT ATTITUDE OF PRMARY SCHOOL ADMINISTRATORS Engin KARADA Hakan SALAM

Detaylı

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSLERİNDE ALTERNATİF ÖLÇME-DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ KULLANILMASINA İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSLERİNDE ALTERNATİF ÖLÇME-DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ KULLANILMASINA İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSLERİNDE ALTERNATİF ÖLÇME-DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ KULLANILMASINA İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ Onur ÖZKOPARAN MEB Gümüşhacıköy Anadolu Lisesi, Amasya ozkoparanonur@hotmail.com

Detaylı

HZMET ÖNCES TÜRKÇE ÖRETMENLERNN ÖRETMEYE YÖNELK ENDELER CONCERNS OF PROSPECTIVE TEACHERS OF TURKISH ON TEACHING

HZMET ÖNCES TÜRKÇE ÖRETMENLERNN ÖRETMEYE YÖNELK ENDELER CONCERNS OF PROSPECTIVE TEACHERS OF TURKISH ON TEACHING HZMET ÖNCES TÜRKÇE ÖRETMENLERNN ÖRETMEYE YÖNELK ENDELER CONCERNS OF PROSPECTIVE TEACHERS OF TURKISH ON TEACHING Derya YAYLI 1 Sevil HASIRCI 2 Özet Öretmenler hizmet öncesi dönemden balayarak öretmeye yönelik

Detaylı

BÖLÜM 13 HİPOTEZ TESTİ

BÖLÜM 13 HİPOTEZ TESTİ 1 BÖLÜM 13 HİPOTEZ TESTİ Bilimsel yöntem aşamalarıyla tanımlanmış sistematik bir bilgi üretme biçimidir. Bilimsel yöntemin aşamaları aşağıdaki gibi sıralanabilmektedir (Karasar, 2012): 1. Bir problemin

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ ÖĞRETİM DEĞERLENDİRME ANKETİ

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ ÖĞRETİM DEĞERLENDİRME ANKETİ SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ ÖĞRETİM DEĞERLENDİRME ANKETİ Bu anket, bölümümüzdeki öğrencilerin 2015-2016 öğretim bahar yarıyılına ait öğretim sonuçlarının değerlendirilmesi ve sürecin

Detaylı

!" # $! %&'(()*"!!+",$!-+ "./ #!". " " " 0$ $ 1-0!.,0! 2! $!! ""2 3 $-! 0 "$! 4 444,3,," 5!.!",

! # $! %&'(()*!!+,$!-+ ./ #!.    0$ $ 1-0!.,0! 2! $!! 2 3 $-! 0 $! 4 444,3,, 5!.!, !"# $ %&'()'$*!$+$&+,!!" # $! %&'(()*"!!+",$!-+ "./ #!". "-+ -.+. " " 0$ $ 1-0!.,0! 2! $!! ""2 3 $-! 0 "$! 4 444,3,," 5!.!", -. * ",/" - 6%%( 7 "#!896: ;, +"-** "8',& ""$ + + "0*0! -! 0# 0#!* -"0 " < +"!

Detaylı

İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1. İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları

İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1. İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1 İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları İbrahim Üstünalp Mersin Üniversitesi İngilizce Öğretmen Adaylarının

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 33 Volume: 7 Issue: 33 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 FARKLI SPOR BRANINDAK ÜNVERSTE ÖRENCLERNN

Detaylı

OKUL UYGULAMA ÇALIMALARI BRM NEDEN KURULMALIDIR? Ramazan SA * ÖZET

OKUL UYGULAMA ÇALIMALARI BRM NEDEN KURULMALIDIR? Ramazan SA * ÖZET OKUL UYGULAMA ÇALIMALARI BRM NEDEN KURULMALIDIR? Ramazan SA * ÖZET Hizmetöncesi öretmen eitimi programı iki bileenden olumaktadır. Birinci bileen kuramsal yanı aır basan ve fakültede yürütülen derslerden,

Detaylı

KMYA ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KAYNAKLARINI KULLANIMLA LGL TUTUMLARI VE KARILATIKLARI ZORLUKLAR

KMYA ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KAYNAKLARINI KULLANIMLA LGL TUTUMLARI VE KARILATIKLARI ZORLUKLAR Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 7, Sayı 2, (2006), 207-215 207 KMYA ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KAYNAKLARINI KULLANIMLA LGL TUTUMLARI VE KARILATIKLARI ZORLUKLAR Selçuk

Detaylı

Taıt alımlarının ette tüketim endeksi kapsamında izlenmesi hakkında bilgi notu

Taıt alımlarının ette tüketim endeksi kapsamında izlenmesi hakkında bilgi notu Taıt alımlarının ette tüketim endeksi kapsamında izlenmesi hakkında bilgi notu ette tüketim endeksi, ekonomideki tüketim eilimlerini kartla yapılan tüketimi baz alarak incelemektedir. Bu nedenle, endeks

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Uygulamalı İşletme İstatistiği BBA 282 Bahar 3+0+0 3 5

DERS BİLGİLERİ. Uygulamalı İşletme İstatistiği BBA 282 Bahar 3+0+0 3 5 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Kredi AKTS Uygulamalı İşletme İstatistiği BBA 282 Bahar 3+0+0 3 5 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu Dersin

Detaylı

ORTAK KELME HAZNES KAZANDIRMADA LKÖRETM SEKZNC SINIF TÜRKÇE DERS KTAPLARININ DURUMU

ORTAK KELME HAZNES KAZANDIRMADA LKÖRETM SEKZNC SINIF TÜRKÇE DERS KTAPLARININ DURUMU Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 7, Sayı 2, (2006), 335-343 335 ORTAK KELME HAZNES KAZANDIRMADA LKÖRETM SEKZNC SINIF TÜRKÇE DERS KTAPLARININ DURUMU Mehmet KURUDAYIOLU

Detaylı

BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ

BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ 359 BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ Osman ÇİMEN, Gazi Üniversitesi, Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı, Ankara, osman.cimen@gmail.com Gonca ÇİMEN, Milli

Detaylı

Durum böyle olmakla birlikte, özet çeviri metninin okuyucuların gerçekten yararlanabilecekleri i levsel bir doküman oldu u ku kusuzdur.

Durum böyle olmakla birlikte, özet çeviri metninin okuyucuların gerçekten yararlanabilecekleri i levsel bir doküman oldu u ku kusuzdur. AVUSTRALYA NIN YEN GÜNEY GALLER EYALET SAYITAYI PERFORMANS DENETM RAPORU Yıllık Raporlardan Hareketle Performansın Deerlendirilmesi: Sekiz Kuruluun Yıllık Raporlarının ncelenmesi (Özet Çeviri) Sacit Yörüker

Detaylı

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir.

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir. ÖZET Üniversite Öğrencilerinin Yabancı Dil Seviyelerinin ve Yabancı Dil Eğitim Programına Karşı Tutumlarının İncelenmesi (Aksaray Üniversitesi Örneği) Çağan YILDIRAN Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI, UYGULANAN ETM SSTEM VE 2003 YILI GR YETENEK SINAVININ DEERLENDRLMES

ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI, UYGULANAN ETM SSTEM VE 2003 YILI GR YETENEK SINAVININ DEERLENDRLMES ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI, UYGULANAN ETM SSTEM VE 2003 YILI GR YETENEK SINAVININ DEERLENDRLMES Yrd.Doç.Dr.R.Erol DEMRBATIR 1.GR *1924-2004 Musiki Muallim

Detaylı

Küçük Asya Grubu, elektronik ve beyaz eya sektörüne, bir dünya teknoloji devi olan Three Stars

Küçük Asya Grubu, elektronik ve beyaz eya sektörüne, bir dünya teknoloji devi olan Three Stars KAR BEYAZ LTD. T. Küçük Asya Grubu, elektronik ve beyaz eya sektörüne, bir dünya teknoloji devi olan Three Stars (3 ) 1 ile 2005 yılında imzaladıı distribütörlük anlamasıyla giri yaptı. 2005 yılının ilk

Detaylı

Proje Adı: Türkiye Akademisinde Toplumsal Cinsiyet Algısı ve Yansımaları. Araştırma Şirketi Araştırma Veren Veri Toplama Firması

Proje Adı: Türkiye Akademisinde Toplumsal Cinsiyet Algısı ve Yansımaları. Araştırma Şirketi Araştırma Veren Veri Toplama Firması Proje Adı: Türkiye Akademisinde Toplumsal Cinsiyet Algısı ve Yansımaları Araştırma Şirketi Araştırma Veren Veri Toplama Firması Araştırmanın Künyesi Kullanılan yöntem(ler) Kalitatif Kantitatif Diğer (açıklayınız)

Detaylı

r i = a i + b i r m + i

r i = a i + b i r m + i Endeks Modelleri William Sharpe tarafından gelitirilen tekli endeks modeli ve onu takip eden çoklu endeks modelleri, portföyün beklenen getirisi ve riskinin hesaplanması için gereken veri sayısını ciddi

Detaylı

BOSAD Boya Sanayicileri Dernei TÜRK BOYA SEKTÖRÜ. Dünya Boya Ticaretindeki Gelimeler

BOSAD Boya Sanayicileri Dernei TÜRK BOYA SEKTÖRÜ. Dünya Boya Ticaretindeki Gelimeler BOSAD Boya Sanayicileri Dernei Dünya Boya Ticaretindeki Gelimeler TÜRK BOYA SEKTÖRÜ Dünya ekonomisindeki gelimeyle paralel olarak dünya boya üretimi bugün 29,4 milyon ton civarında gerçeklemektedir ve

Detaylı

KOÇ ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER (KÜSB) KULÜBÜ TÜZÜÜ

KOÇ ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER (KÜSB) KULÜBÜ TÜZÜÜ KOÇ ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER (KÜSB) KULÜBÜ TÜZÜÜ YAPI Madde 1. Koç Üniversitesi Sosyal Bilimler Kulübü, kısa adıyla K.Ü.S.B., Koç Üniversitesi örenci kulüpleri tüzüüne balı ve Koç Üniversitesi örencilerinin

Detaylı

Research and Trends in Mathematics Education: 2000 to 2006

Research and Trends in Mathematics Education: 2000 to 2006 Elementary Education Online, 7(3), 614-626, 2008. lköretim Online, 7(3), 614-626, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Research and Trends in Mathematics Education: 2000 to 2006 Fulya ULUTA,

Detaylı

Araştırma Metodları ve İletişim Becerileri (MMR 501) Ders Detayları

Araştırma Metodları ve İletişim Becerileri (MMR 501) Ders Detayları Araştırma Metodları ve İletişim Becerileri (MMR 501) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Araştırma Metodları ve İletişim Becerileri MMR 501 Her

Detaylı

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir Deniz Akkahve Devlet Planlama Tekilatı Müstearlıı Bölgesel Gelime ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüü AB Bölgesel Programları Dairesi Bakanı zmir de düzenlenen 2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumunun

Detaylı

KONTROL SSTEMLER LABORATUARI

KONTROL SSTEMLER LABORATUARI YILDIZ TEKNK ÜNVERSTES ELEKTRK-ELEKTRONK FAKÜLTES KONTROL ve OTOMASYON MÜHENDSL BÖLÜMÜ KONTROL SSTEMLER LABORATUARI Doç.Dr. Haluk GÖRGÜN Ar.Gör. brahim ALIKAN Ar.Gör. Yavuz EREN STANBUL - 2010-1 - DiGiAC

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI Arş.Gör. Duygu GÜR ERDOĞAN Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi dgur@sakarya.edu.tr Arş.Gör. Demet

Detaylı

statistiksel Proses Kontrol -Uygulamalar -

statistiksel Proses Kontrol -Uygulamalar - statistiksel Proses Kontrol -Uygulamalar - Prof.Dr. Erhan Öner eoner@marmara.edu.tr Prof.Dr. Erhan Öner/PK Problemleri/2002-1/34 Kontrol Diyagramları Niceliksel (kantitatif) kalite özellikleri ile oluturulan

Detaylı

LKÖRETM ÖRENCLERNN GÖRÜLERNE GÖRE ÖRETMENLERN ETKLL WIEWS OF ELEMENTARY SCHOOL STUDENTS WITH REGARD TO TEACHERS EFFICIENCY

LKÖRETM ÖRENCLERNN GÖRÜLERNE GÖRE ÖRETMENLERN ETKLL WIEWS OF ELEMENTARY SCHOOL STUDENTS WITH REGARD TO TEACHERS EFFICIENCY ! "#$#%$#%&$#' #$$ LKÖRETM ÖRENCLERNN GÖRÜLERNE GÖRE ÖRETMENLERN ETKLL WIEWS OF ELEMENTARY SCHOOL STUDENTS WITH REGARD TO TEACHERS EFFICIENCY Yrd. Doç. Dr. Erten GÖKÇE Ankara Üniversitesi Eitim Bilimleri

Detaylı

ADAY ÖRETMENLERDE ÖFKE * Emine BABAOLAN ** ÖZET

ADAY ÖRETMENLERDE ÖFKE * Emine BABAOLAN ** ÖZET ADAY ÖRETMENLERDE ÖFKE * Emine BABAOLAN ** ÖZET Aday öretmenlerin yeni bir i ve sosyal çevreye uyum salama sürecinde, karılatıkları sorunlardan dolayı engellenmeleri ve bunların sonucunda öfke duygusunu

Detaylı