Sigorta fiirketlerine Özel Hizmetlerimiz*

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sigorta fiirketlerine Özel Hizmetlerimiz*"

Transkript

1 Sigorta fiirketlerine Özel Hizmetlerimiz* *connectedthinking

2 Sigorta Sektörüne Özel Çözümler Türk Sigorta Sektörü son y llarda h zl de iflimlere sahne olmufl ve sektördeki uygulamalar n karmafl kl artm flt r. Söz konusu geliflmeler bir yandan sektörün büyüme potansiyelini ortaya koyarken, bir yandan da sigorta sektörünün mali piyasalar içindeki öneminin ve rekabetin daha da artaca n n habercisi olmaktad r. Pek çok f rsat ve tehdidi bir arada bulunduran bu ifl ortam, de er yaratan çözümler içeren ve ifl orta yaklafl m yla gerçeklefltirilen profesyonel dan flmanl k hizmetlerini zorunlu k lmaktad r. PricewaterhouseCoopers, bünyesindeki Sigortac l k odakl ve uzmanlaflm fl ekibiyle, sigorta flirketleri ile hayat ve hayat d fl sigorta branfllar nda, sektörün önde gelen flirketlerine ba ms z denetim, vergi dan flmanl, tam tasdik, kurumsal finans, iç kontrol ve süreç denetimi ile insan kaynaklar hizmetleri vermektedir. Denetim bölümümüz, sigorta flirketlerine 7397 say l Sigorta Murakebe Kanunu uyar nca ba ms z d fl denetim hizmetleri sunmaktad r. Ayr ca sigorta sektöründe faaliyet gösteren flirketlere genifl bilgi ve uygulamal tecrübe sahibi olan ekiplerimiz afla daki özel hizmetleri de sunmaktad r: Kurulufl aflamas nda sigorta flirketlerine muhasebe kay tlar nda ve raporlamada yeknesakl k sa lanmas na, sa l kl ve k yaslanabilir bilgi üretimi ve ak fl n sa layacak bir altyap oluflturulmas na yönelik dan flmanl k Kurulufl aflamas nda flirketler için Sigorta Murakabe ve Sermaye Piyasas Mevzuat konusunda dan flmanl k hizmetlerinin verilmesi Mali analiz, risk de erlendirmeleri, bütçe planlama ve analizi Uluslararas ve yerel halka arz ifllemleri Enflasyon muhasebesi ve raporlamas uygulamalar ile Uluslararas Finansal Raporlama Standartlar, Amerikan, ve Avrupa Birli i muhasebe standartlar ile uyumlu hesaplar n haz rlanmas flletme analizleri ve özel amaçl di er mali incelemeler Muhasebe ve denetim konular nda e itim Sistem ve Süreç Denetimi Çözümleri En iyi uygulama (Best Practice) Analizleri Sigorta flirketlerinde en iyi uygulamalar n mevcut oldu u, efl büyüklükte firmalar ile k yaslanmas. Operasyonel ve Organizasyonel Gelifltirme - fl süreçlerinin incelenip de erlendirilmesi, iyilefltirme potansiyellerinin teflhis edilmesi, de iflimin tasarlanmas ve uygulama program n n gelifltirilmesi. Bilgi Teknoloji Sistemleri Uygulamalar - Sistemler, uygulamalar ve arabirimlerin ifl süreçleri ile ve birbirleri aras ndaki entegrasyonun incelenmesi, iyilefltirilecek alanlar n tesbiti.

3 ç Kontrol Sistemi ve ç Denetim Sigorta flirketlerinin ç Kontrol Sisteminin ve ç Denetim Fonksiyonunun kurulmas, gelifltirilmesi, etkinli inin art r lmas, risk bazl denetim programlar n n en iyi uygulamalar baz al narak haz rlanmas konular nda dan flmanl k. ç Kontrol Sistemi ve ç Denetim uygulamalar nda kullan labilecek PricewaterhouseCoopers taraf ndan özel olarak gelifltirilmifl elektronik denetim ve risk de erlendirme araçlar n n sa lanmas (Teammate, Sabra, Teamrisk vb.). fl Süreklili i ve Felaket Kurtarma Planlamas - Günümüzde çok önem kazanm fl ve yasal gereklilik haline gelmifl olan fl Süreklili i ve Felaket Kurtarma Planlar n n PricewaterhouseCoopers taraf ndan gelifltirilmifl Fastrack Metodolojisi ile oluflturulmas, test edilmesi ve çal flanlar n bu kapsamda e itilmesi. Vergi bölümümüz, yürürlükteki vergi düzenlemeleri ve sigorta mevzuat çerçevesinde sigorta flirketlerine vergi dan flmanl ve tam tasdik hizmetleri sunmaktad r. Hukuk Hizmetleri Hukuk bölümümüz, uzun y llard r tecrübeli kadrosuyla yürürlükteki sigorta ve brokerlik mevzuat çerçevesinde sigorta ve broker flirketlerine afla da belirtilen konularda hukuki dan flmanl k hizmeti vermektedir. Sigorta ve brokerlik mevzuat ve gerekti inde ticaret hukuku, borçlar hukuku, ifl hukuku, yabanc sermaye hukuku, rekabet hukuku ve fikri mülkiyet hukuku alanlar nda dan flmanl k, Sigorta ve brokerlik mevzuat ve di er ilgili mevzuat hükümleri uyar nca kanuni yükümlülüklerinin yerine getirilmesinde dan flmanl k, Uzmanl k alan dahilindeki sözleflmelerin haz rlanmas, incelenmesi ve bunlar hakk nda mütalaa verilmesi, Özel inceleme ( due diligence ) raporlar haz rlanmas, fiirket birleflme, bölünme ve uygulamalar nda dan flmanl k hizmeti verilmesi ve rekabet hukukuna uygunluk konusunda hukuki tavsiyelerde bulunulmas, fiirkete gerek üçüncü kiflilere karfl olan harici iliflkilerinde, gerekse flirketin dahili proje ve ihtilaflar nda genel olarak hukuki dan flmanl k hizmeti verilmesi. Sigorta fiirketlerine Özel Vergi Dan flmanl k Hizmetlerimiz Kurumlar vergisi, gelir vergisi, ilgili stopajlar ve gerekli görülen di er vergilere iliflkin vergi planlamas imkanlar n n tart fl lmas Özel amaçl incelemeler ve bu incelemeler sonucunda tespit edilen konulara iliflkin çözüm ve tavsiyeleri içeren yönetim mektuplar sunulmas, fiirket ifllemlerinin sigorta mevzuat, iliflkili di er yasal düzenlemeler, vergi kanunlar ve Sigorta fiirketleri Tek Düzen Hesap Plan uygulamalar yönünden de erlendirilmesi, fiirketin üçüncü kiflilerle imzalayaca anlaflmalar n vergi kanunlar ve yabanc sermaye mevzuat na uygunlu unun incelenmesi fiirket yetkililerini ziyaret ederek gündeme getirilecek konular n tart fl lmas ve aç klanmas Mali idare ile yaflanan problemlerin çözümü amac yla gerçeklefltirilen görüflmeler ve di er uyuflmazl k hizmetleri fiirkete özel e itimler Sigorta flirketlerine özgü teflvik mevzuat uygulamalar, Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi, Yang n Sigorta Vergisi, Damga Vergisi ve harçlarla ilgili uygulamalar n de erlendirilmesi Özel amaçl Yeminli Mali Müflavirlik raporlar haz rlanmas Tam Tasdik Hizmetlerimiz Tasdik hizmeti sonucunda vergi dairesine beyannameler ile birlikte bir vergi tasdik raporu sunulmaktad r. Tam tasdik hizmeti vergi incelemesi riskinin azalmas n n yan nda yanl fl vergi uygulamalar n n erken teflhisi ve düzeltilmesi ve yasal gerekliliklere uygunlu un sa lanmas na olanak tan maktad r. Tam Tasdik Hizmetlerimiz Tam tasdik denetimi Vergi hesaplamalar Raporlama bafll klar n içermektedir.

4 Kurumsal Finans ve Mali Dan flmanl k Hizmetleri Günümüzün h zla de iflen sigorta dünyas nda ve rekabette önde olma yar fl içinde, sigorta flirketleri birleflmeleri/devralmalar veya sigorta portföyü devirleri ifl hayat n n vazgeçilmeyen unsurlar aras nda yer almaktad r. Kurumsal Finans ve Mali Dan flmanl k Hizmetleri Grubu sigorta flirketi al m/sat m ve sigorta portföyü devredilmesi/devral nmas ifllemlerinin her safhas nda dan flmanl k hizmetleri sunmaktad r. Sigorta flirketi ve sigorta portföyü de erlemesi: Sigorta flirketlerinin baflka bir sigorta flirketi ile ortakl a girmesi, sat nalmas, veya sigorta portföyünü devralmas, bu ifllemden bir getiri elde etme veya kendi ortaklar na de er yaratma amac na dayanmaktad r. Birleflme ve sat nalma sürecinde yap lan de erleme, sat nal nan flirketin faaliyetlerinin de erinin belirlenmesi, aktiflerinin piyasa de erlerinin belirlenmesi, ve flirket için ödenmesi makul olan primin (goodwill) belirlenmesi aflamalar nda gereklidir. Özel inceleme çal flmas (Due diligence): Özel inceleme çal flmalar, sat n alma ifllemlerini destekleyen finansal, operasyonel ve stratejik varsay mlar analiz etmek, müflterilerimizin sat n alma sürecinde risklerini asgari düzeye indirmek ve ayn zamanda getirilerini maksimum düzeye ç karabilmek için tasarlanm flt r. Finans, vergi, hukuk, insan kaynaklar ve biliflim teknolojileri alanlar nda gerçeklefltirdi imiz özel inceleme çal flmalar müflterilerimize bir sat n alma s ras nda incelenmesi gerekli önemli konular n detayl analizinin sa lanmas konusunda fayda sa lamaktad r. Muhasebe ve Mali fller Yönetim Hizmetleri Muhasebe ve Mali fller Yönetim Hizmetleri Bölümümüz sigorta flirketlerine mevzuat ve kurumsal gerekliliklere uyum konusunda özel ihtiyaçlara göre flekillendirilen d fl kaynak çözümleri ile destek sa lamaktad r. Bu çözümler afla daki flekilde özetlenebilir: Yasal defterlerin tutulmas, muhasebe kay tlar n n ve beyannamelerin düzenlenmesi, Fonlar n hareket, performans, kar/zarar, envanter raporlar n n haz rlanmas, Sabit k ymetlere yönelik hizmetler (sabit k ymet say m, kay tlar n tutulmas ve raporlanmas ), Kurumlar vergisi, geçici vergi beyannameleri ile muhtasar, BSMV gibi ayl k beyannamelerin haz rlanmas, e-beyannamelerin düzenlenmesi ve vergi dairesine teslimi, K sa süreli eleman temini ile vergi beyanname ve raporlar n n haz rlanmas, muhasebe ve ofis idari ifllerinde destek, Muhasebe kay tlar ve beyannamelerin kontrolü, Personel maafl bordrolar ve bordro raporlar n n haz rlanmas, girifl ç k fl ifllemlerinin ve özel gider indirimi hesaplamalar n n yap lmas, Maafl ve kesinti ödemelerinin, ihbar, k dem tazminatlar n n hesaplanmas, sosyal sigorta bildirgelerinin, e-bildirgelerin düzenlenmesi, Personel özel gider indirimi zarflar n n kontrolü, Grup raporlama standartlar na uygun flekilde vergi raporlar n n haz rlanmas, Sigorta flirketlerinin vergi ve sosyal sigorta aç l fl, kapan fl ve adres de iflikli i ifllemlerinin yap lmas, yabanc personelin oturma ve çal flma izinlerinin al nmas. nsan Kaynaklar Hizmetleri Sundu umuz hizmetler, insan kaynaklar hizmet alan içine giren tüm vergi, iletiflim, hukuk alanlar ndaki uzmanl klar n yan s ra, Türkiye ve global a m zda farkl alanda çal flan profesyonelleri, hem yayg n, hem de derin uzmanl k sa layacak flekilde biraraya getiriyor. fiirket hedef ve stratejilerinin gerçeklefltirilmesine katk da bulunan insan yönetimine iliflkin hizmetlerimizi afla daki flekilde özetleyebiliriz: Planlama ve Politika K Politikalar n n Gelifltirilmesi K Planlamas Seçme ve Yerlefltirme Geliflim ve E itim Ödüllendirme ve fiirkette Tutma flten Ç karma ve Yönlendirme Seçme ve Yerlefltirme Toplu fle Al m D fl Kaynaktan Faydalanma (Outsourcing) De erlendirme Merkezi Yetkinlik Modelleri E itim ve Geliflim Yönetim Geliflimi Kariyer Planlamas Bilgi Yönetimi Performans De erlendirmesi Ödüllendirme Ücretlendirme Çal flan Memnuniyeti Araflt rmas flten Ç karma (Outplacement) K Bilgi Sistemlerinin htiyaç Analizi K Bilgi Sistemleri Seçimi Destek fllemleri

5 Ekibimiz Talar Gül, Ortak, Tel : (212) Coflkun fien, Ortak, Sistem ve Süreç Denetimi Çözümleri Tel : (212) Okan Gün, K demli Müdür, Tel : (212) Bilgütay Yaflar, K demli Müdür, Tel : (212) Esra Tacettin, K demli Müdür, Tel: (212) Nilay Acar, K demli Müdür, Tel: (212) Engin Alioglu, K demli Müdür, Kurumsal Finansman ve Mali Dan flmanl k Hizmetleri Tel : (212) Murat Demiro lu, K demli Müdür, nsan Kaynaklar Hizmetleri Tel: (212) An l Erkan, Müdür, Sistem ve Süreç Denetimi Çözümleri Tel: (212) Selen Kancabafl, Müdür, Tel : (212) Elvan Baflargan, Müdür, Muhasebe ve Mali fller Yönetim Hizmetleri Tel: (212) PricewaterhouseCoopers (www.pwc.com) kamu kurumlar na ve özel kurulufllara endüstri odakl denetim, vergi ve dan flmanl k hizmetleri sunmaktad r. 139 ülkede 120,000 den fazla çal flan n n fikirlerinin, deneyimlerinin ve çözümlerinin birleflmesi ile kamu güveninin oluflmas na ve müflterilerinin ifllerine de er katmas na yard mc olur. PricewaterhouseCoopers 1981 y l ndan beri faaliyet gösterdi i Türkiye de, stanbul'da iki, Ankara'da ve zmir'de birer ofis olmak üzere toplam 4 ofiste 17 ortak ve 600 kifliyi aflk n profesyonel kadrosu ile hizmet vermektedir. S. Seba Cad. No: 48 BJK Plaza B Blok Kat Akaretler Befliktafl STANBUL Tel : (212) Fax : (212) Büyükdere Cad. No: 111 Kat Gayrettepe STANBUL Tel : (212) Fax : (212) Paris Cad. No: 12/ Kavakl dere ANKARA Tel : (312) Fax : (312) Hürriyet Bulvar No: 4/1 Kavala Plaza, Kat Alsancak ZM R Tel : (232) Fax : (232)

6 Your worlds Our people* *connectedthinking

Gümrük ve D fl Ticaret Dan flmanl k Hizmetlerimiz

Gümrük ve D fl Ticaret Dan flmanl k Hizmetlerimiz Gümrük ve D fl Ticaret Dan flmanl k Hizmetlerimiz Türkiye de D fl Ticaret ve Gümrük Hakk nda Genel Bilgi 1980 lerden sonraki h zl ekonomik de iflim ile Türkiye nin D fl Ticaret hacmi büyük ölçüde artm

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI YÖNET M

NSAN KAYNAKLARI YÖNET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2900 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1857 NSAN KAYNAKLARI YÖNET M Yazarlar Prof.Dr. Ramazan GEYLAN (Ünite 7) Doç.Dr. H. Zümrüt TONUS (Ünite 2, 3) Doç.Dr. Deniz KA NICIO

Detaylı

çindekiler Y ll k Rapor 2006

çindekiler Y ll k Rapor 2006 çindekiler Y ll k Rapor 2006 Bölüm I: SUNUfi 6 Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü 7 Ola an Genel Kurul Gündemi 8 Garanti Hakk nda 10 Özet Finansal Bilgiler 12 Garanti'nin Vizyonu, Misyonu, Stratejisi

Detaylı

Schindler Grup nsan Kaynaklar Politikas

Schindler Grup nsan Kaynaklar Politikas Schindler Grup nsan Kaynaklar Politikas Girifl Schindler Kurumsal nsan Kaynaklar ( K) politikas, Schindler'in çal flanlar ile ilgili önceliklerini tan mlamaktad r. Bu belge, Navigator kitapç nda anlat

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2654 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1620 GENEL MUHASEBE-I

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2654 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1620 GENEL MUHASEBE-I T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2654 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1620 GENEL MUHASEBE-I Yazarlar Prof.Dr. Sait Y. KAYGUSUZ (Ünite 1, 2, 3, 4) Yrd.Doç.Dr. Ümmühan ASLAN (Ünite 5, 6) Doç.Dr. Nazl

Detaylı

YEN fi GEL fit RME KILAVUZU. YEN fi GEL fit RME Ç N STRATEJ K KAVRAMLAR fi PLANI YATIRIMLA LG L PROJE YÖNET M

YEN fi GEL fit RME KILAVUZU. YEN fi GEL fit RME Ç N STRATEJ K KAVRAMLAR fi PLANI YATIRIMLA LG L PROJE YÖNET M YEN fi GEL fit RME 4 KILAVUZU YEN fi GEL fit RME Ç N STRATEJ K KAVRAMLAR fi PLANI YATIRIMLA LG L PROJE YÖNET M stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji htisas Kurulu ( SO-KATEK) Yeni fl Gelifltirme K lavuzu

Detaylı

ÖNSÖZ. Turgay DURAK CEO. Rev: 0.0

ÖNSÖZ. Turgay DURAK CEO. Rev: 0.0 Tüm iliflkilerimizde adilane, karfl l kl yarar sa lamak amac yla, iyi niyet ve anlay flla davranmak, yasalara ve ahlak kurallar na daima uymak ilkemizdir. Vehbi Koç ÖNSÖZ fiirketimiz, Cumhuriyet tarihi

Detaylı

JAPONYA'YA HRACAT Ç N LK ADIM

JAPONYA'YA HRACAT Ç N LK ADIM JAPONYA'YA HRACAT Ç N LK ADIM Ç NDEK LER [ S o r u - 1 ] hracat n kazan mlar nelerdir? 2 [ S o r u - 2 ] Japon pazar n n cazibeleri nelerdir? 4 [ S o r u - 3 ] Japon pazar nda baflar l olman n anahtar

Detaylı

TURCommunique STANBUL ADANA ANKARA ANTALYA BURSA DEN ZL D YARBAKIR ERZURUM GAZ ANTEP ZM R ZM T KAYSER MERS N SAMSUN TEK RDA TRABZON

TURCommunique STANBUL ADANA ANKARA ANTALYA BURSA DEN ZL D YARBAKIR ERZURUM GAZ ANTEP ZM R ZM T KAYSER MERS N SAMSUN TEK RDA TRABZON ISSN 1303-0744 / 3 ayda bir yay nlan r / Mart 2009 TURCommunique STANBUL ADANA ANKARA ANTALYA BURSA DEN ZL D YARBAKIR ERZURUM GAZ ANTEP ZM R ZM T KAYSER MERS N SAMSUN TEK RDA TRABZON TURCom dan yeni ürün;

Detaylı

FARAB DE fi M PROGRAMI EL K TABI

FARAB DE fi M PROGRAMI EL K TABI FARAB DE fi M PROGRAMI EL K TABI 6.1.3. 2011-2012 E itim-ö retim Y l... 61 6.1.4. 2012-2013 E itim-ö retim Y l... 62 6.2. Ö retim Üyesi De iflimi statistikleri... 63 6.2.1. 2009-2010 ve 2010-2011 E

Detaylı

YOLSUZLUĞUN ÖNLENMESİ İÇİN ETİK PROJESİ ETİK YOL ETİK LİDERLİK PROGRAMI EĞİTİCİ KILAVUZU

YOLSUZLUĞUN ÖNLENMESİ İÇİN ETİK PROJESİ ETİK YOL ETİK LİDERLİK PROGRAMI EĞİTİCİ KILAVUZU YOLSUZLUĞUN ÖNLENMESİ İÇİN ETİK PROJESİ ETİK YOL ETİK LİDERLİK PROGRAMI EĞİTİCİ KILAVUZU ET K L DERL K PROGRAMI E T C KILAVUZU Etik Yol Etik Liderlik Programı Eğitici Kılavuzu Bu kılavuz, David Watt tarafından

Detaylı

TÜRK YE DE VADEL filemler P YASASI VE BAZI TARIMSAL ÜRÜNLER ÜZER NDE UYGULANAB L RL

TÜRK YE DE VADEL filemler P YASASI VE BAZI TARIMSAL ÜRÜNLER ÜZER NDE UYGULANAB L RL T Ü R K Y E TÜRK YE DE VADEL filemler P YASASI VE BAZI TARIMSAL ÜRÜNLER ÜZER NDE UYGULANAB L RL Dr. Gülistan ERDAL Gaziosmanpafla Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Tar m Ekonomisi Bölümü O D A L A R V E B

Detaylı

B u çal flmada, yabanc paral finansal tablolar n dönüfltürülmesi Uluslararas

B u çal flmada, yabanc paral finansal tablolar n dönüfltürülmesi Uluslararas mali ÇÖZÜM 33 F NANSAL TABLOLARIN FARKLI PARA B R ME DÖNÜfiTÜRÜLMES Yrd.Doç Dr. Metin SABAN Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi, flletme Bölümü Arfl. Gör. Murat GENÇ Zonguldak

Detaylı

ÜÇ AYLIK UNICEF TÜRK YE BÜLTEN 60. YIL KUTLAMA SAYISI ÇOCUKLARLA B RL KTE 60YIL

ÜÇ AYLIK UNICEF TÜRK YE BÜLTEN 60. YIL KUTLAMA SAYISI ÇOCUKLARLA B RL KTE 60YIL ÜÇ AYLIK UNICEF TÜRK YE BÜLTEN 60. YIL KUTLAMA SAYISI ÇOCUKLARLA B RL KTE 60YIL UNICEF:ÇOCUKLARA GELECEK SA LAMA ÇABASINDA 60 YIL Konuk Baflyazar Prof. Dr. hsan Do ramac York taki UNICEF binas nda bir

Detaylı

köreltebildi ini ve siyasal istikrars zl körükleyebildi ini belirtmektedir.

köreltebildi ini ve siyasal istikrars zl körükleyebildi ini belirtmektedir. International Labour Office, Ankara ILO taraf ndan haz rlanan yeni bir rapora göre, çal flma yaflam nda ayr mc l n en aç k biçimleri art k ortadan kalkm fl olsa bile, ayr mc l k, yeni ve daha az fark edilebilir

Detaylı

MENKUL KIYMETLEfiT RME & MORTGAGE: Genel ve Hukuki Esaslar

MENKUL KIYMETLEfiT RME & MORTGAGE: Genel ve Hukuki Esaslar MENKUL KIYMETLEfiT RME & MORTGAGE: Genel ve Hukuki Esaslar YAYIN KURULU* (Editorial Board) Prof. Dr. Hakan Pekcan tez Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve cra flas Hukuku Anabilim Dal

Detaylı

MÜS AD - SESRIC ULUSLARARASI Ö RENC STAJ PROGRAMI

MÜS AD - SESRIC ULUSLARARASI Ö RENC STAJ PROGRAMI MÜS AD - SESRIC ULUSLARARASI Ö RENC STAJ PROGRAMI MÜSTAK L SANAY C VE fiadamlari DERNE Sütlüce Mah. mrahor Cad. No: 28 34445 Beyo lu- STANBUL Tel: 0212 222 04 06 Faks: 0212 210 50 82 www.musiad.org.tr

Detaylı

YA DA MORTGAGE POTE E DAYALI KONUT F NANSMANI

YA DA MORTGAGE POTE E DAYALI KONUT F NANSMANI POTE E DAYALI KONUT F NANSMANI YA DA MORTGAGE Av. IfiIL EGEMEN (1) G R fi Son zamanlarda s kça duydu umuz ve baflta inflaat sektörü, sermaye piyasas olmak üzere genel olarak ekonomiye getirece i yararlardan

Detaylı

Mesle imize, Haklar m za Sahip Ç k yoruz!

Mesle imize, Haklar m za Sahip Ç k yoruz! Bas n Aç klamas Mesle imize, Haklar m za Sahip Ç k yoruz! De erli Meslektafl m z; Merkezi idare taraf ndan gündeme getirilen yasa taslaklar ile yürürlü e konulan yasalar ve yönetmelikler; bir yandan ülkemizdeki

Detaylı

Sahip olman n yeni yolu

Sahip olman n yeni yolu Sahip olman n yeni yolu Türkiye de kiralanan her 4 araçtan biri Intercity den %25 Intercity, flirketinizin ihtiyaç duydu u tüm araçlara güvenli, sürekli ve sorunsuz bir flekilde sahip olman z sa lar. Bizi

Detaylı

Yönetiflim: Tüm ktidar Sermayeye

Yönetiflim: Tüm ktidar Sermayeye Praksis 9 Sayfa: xxx-xxx Yönetiflim: Tüm ktidar Sermayeye Birgül Ayman Güler 1990'l y llar, toplumbilimi yaz n na yeni bir terimin girifline tan k oldu. Gerçekte toplumbilimi 1980'li y llardan bu yana,

Detaylı

Ak ll Toplum Olma Yolunda Ulusal Bilgi Stratejisi ve Bilgi Ortakl

Ak ll Toplum Olma Yolunda Ulusal Bilgi Stratejisi ve Bilgi Ortakl Ak ll Toplum Olma Yolunda Ulusal Bilgi Stratejisi ve Bilgi Ortakl Mustafa SA SAN* Bilgi toplumu aflamas na ulaflm fl ülkeler, art k ulusal bilgi stratejilerini oluflturmak durumundad rlar. Bilginin, sürekli

Detaylı

ALT fiveren N fiç YA DA BAZI fiç LER N GEÇ C fi L fik S LE BAfiKA fiverene DEVRETMES :

ALT fiveren N fiç YA DA BAZI fiç LER N GEÇ C fi L fik S LE BAfiKA fiverene DEVRETMES : ALT fiveren N fiç YA DA BAZI fiç LER N GEÇ C fi L fik S LE BAfiKA fiverene DEVRETMES : Selahattin BAYRAM* I- G R fi: As l iflveren-alt iflveren iliflkisi 1936 y l nda 3008 say l ifl yasas ile mevzuat m

Detaylı

T ÜRK T CARET KANUNU TASARISI HAKKINDA TASLAK ta yer

T ÜRK T CARET KANUNU TASARISI HAKKINDA TASLAK ta yer TÜRK T CARET KANUNU TASARISI HAKKINDA TASLAK TA YER ALAN fi RKETLER N DENET M VE MUHASEBE STANDARTLARINA L fik N HÜKÜMLER N DE ERLEND R LMES Fatih DURAL Yeminli Mali Müflavir T ÜRK T CARET KANUNU TASARISI

Detaylı

GİRİŞ. B R HMAL HAYATINIZI NASIL DE fit R R?

GİRİŞ. B R HMAL HAYATINIZI NASIL DE fit R R? internet kurulu GİRİŞ B R HMAL HAYATINIZI NASIL DE fit R R? İNTERNET KULLANIMINDA FARKINDALIK Teknolojinin her geçen gün h zla ilerledi i ça m zda, biliflim teknolojilerinin toplumsal ve ekonomik süreçlerdeki

Detaylı

Mevcut yay nc lar ma dur edilmeyecek

Mevcut yay nc lar ma dur edilmeyecek Ayfle Kulin den RTÜK üyelerine flikâyet var sayfa 14 te BU GECEN N KORSAN I YOK! RATEM N korsana karfl düzenledi i Akl ma Bir Fikir Geldi iletiflim fikirleri yar flmas nda muhteflem final. Kültür ve Turizm

Detaylı

E itim Kurumlar nda Teknoloji Kullan m ve Etkilerine liflkin Bir Çözümleme

E itim Kurumlar nda Teknoloji Kullan m ve Etkilerine liflkin Bir Çözümleme E itim Kurumlar nda Teknoloji Kullan m ve Etkilerine liflkin Bir Çözümleme Hasan Hüseyin AKSOY (*) ÖZET Bu çal flmada toplum ve teknoloji iliflkilerinden hareketle e itim kurumlar n n teknoloji ile iliflkilerini

Detaylı

ERG RAPORLARI. ö retim programlar inceleme ve de erlendirme -

ERG RAPORLARI. ö retim programlar inceleme ve de erlendirme - ERG RAPORLARI ö retim programlar inceleme ve de erlendirme - ö retim programlar inceleme ve de erlendirme - ilkö retim 1. kademe hayat bilgisi (1-3. s n flar) türkçe (1-5. s n flar) matematik (1-5. s

Detaylı

Firmam Çevre Mevzuat na Ne Kadar Uyumlu Projesi De erlendirme Raporu ve htiyaç Analizi

Firmam Çevre Mevzuat na Ne Kadar Uyumlu Projesi De erlendirme Raporu ve htiyaç Analizi ETCF AB tarafından finanse edilmektedir. ETCF Programı TOBB ve EUROCHAMBRES koordinasyonunda yürütülmektedir. Firmam Çevre Mevzuat na Ne Kadar Uyumlu Projesi De erlendirme Raporu ve htiyaç Analizi Proje

Detaylı

Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun

Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 168 2010/10 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Tasar m Savafl Çak r Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı