VAKIF ÜNİVERSİTELERİNİN İSMİNİN MARKA NİTELİĞİ. Prof. Dr. Ahmet Battal Ticaret Hukuku Öğr. Üyesi Gazi Ünv. Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "VAKIF ÜNİVERSİTELERİNİN İSMİNİN MARKA NİTELİĞİ. Prof. Dr. Ahmet Battal Ticaret Hukuku Öğr. Üyesi Gazi Ünv. Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi."

Transkript

1 VAKIF ÜNİVERSİTELERİNİN İSMİNİN MARKA NİTELİĞİ Prof. Dr. Ahmet Battal Ticaret Hukuku Öğr. Üyesi Gazi Ünv. Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Plan GİRİŞ A. KAMU KURUMLARININ İSİMLERİ VE KORUNMASI 1. Kamu kurumlarının isimlerinin genel olarak korunması 2. Kamu tüzel kişilerinin isimlerinin marka olarak tescili ihtimaline karşı korunması 3. Kamu kurumlarının isimlerini marka olarak tescil ettirme hakkına sahip olup olmadığı B. ÜNİVERSİTELERİN İSİMLERİNİN KORUNMASI 1. Devlet üniversitelerinin ve vakıf üniversitelerinin hukuki statüsü 2. Üniversitelerin isimlerinin korunmasının olağan yolu C. MARKA KORUMASI YÖNÜNDEN ÜNİVERSİTELERİN İSİMLERİ 1. Genel olarak marka koruması 2. Üniversitelerin isimlerinin ve logolarının taklitlerinin tescil edilmesinin önlenmesi 3. Üniversitelerin isimlerinin ve logolarının marka olarak tescili ve faydaları SONUÇ GİRİŞ Kamu tüzel kişilerinin ve kamu kurumlarının isimlerinin iktisadi alanda söz konusu olabilecek tecavüzlere karşı korunması için marka olarak tescil ettirilmesine ihtiyaç yoktur. Anayasanın 130. maddesinin 1. fıkrasındaki hüküm nedeniyle devlet üniversiteleri kamu tüzel kişiliği ne sahiptirler. Dolayısıyla bu kural devlet üniversiteleri için de geçerlidir. Yine Anayasanın 130. maddesinin 1. ve 2. fıkralarındaki hüküm nedeniyle vakfı üniversiteleri de kamu tüzel kişiliğine sahip sayılmaktadırlar. Ancak vakıf üniversiteleri Anayasanın 130. maddesinin son fıkrası gereğince mali ve idari konular dışında devlet eliyle kurulan yüksek öğrenim kurumları gibidir. Bu hüküm nedeniyle mali ve iktisadi konularda statünün ne olacağı tartışmaya muhtaçtır. Vakıf üniversitesinin kanunla kurulan tüzel kişiliğiyle birlikte ortaya çıkan ekonomik varlığı ve isminin marka niteliği de bu tartışmanın bir parçasıdır. 1

2 Vakıf üniversitelerinin kuruluşunda seçilen isim ve logo, genellikle bilinen anlamıyla ticarette kullanılan bir marka (trade-mark) değildir. Zira vakıf üniversiteleri ticarî ya da iktisadi bir faaliyet yapmak için kurulmazlar. Bir kamu hizmeti olarak görülen, üniversite eğitimi ve bilimsel araştırma hizmeti ni ifa etmek üzere kurulurlar. Özel sektörle, genellikle bilinen anlamda, bir rekabet halinde değildirler. Kendi aralarındaki rekabet de ancak eğitim alanına özgü ve sınırlı bir anlam ifade eder. Bu bilgilere göre şu soruların cevabı bulunmalıdır: Vakıf üniversitelerinin isim ve logoları üniversite tüzel kişisi tarafından marka olarak tescil edilebilir mi? Özellikle iktisadi faaliyetler yürüten gerçek ya da tüzel kişilerce bu ismin aynısının ya da benzerinin marka olarak tescil ettirilmesi mümkün müdür? Mümkün değilse engellemenin yolu nedir? Aynı şekilde, iktisadi faaliyetler yürüten gerçek ya da tüzel kişilerce bu ismin aynısının ya da benzerinin tescilsiz marka olarak fiilen kullanılması hukuka uygun mudur? Uygun değilse engellemenin yolu nedir? Bu sorular çerçevesinde tebliğimizde önce vakıf üniversitelerinin hukuki statüsü kısaca incelenecek ve ardından soruların cevapları aranacaktır. A. KAMU KURUMLARININ İSİMLERİ VE KORUNMASI 1. Kamu kurumlarının isimlerinin genel olarak korunması Kamu kurum ve kuruluşlarının isimleri özel hukuk tüzel kişileri ya da gerçek kişiler tarafından aynen ya da taklit yoluyla benzetilerek kullanılamaz. Bu durum bazen kamusal yetkinin gasbı anlamına gelir ve şartları varsa suç oluşturabilir. (Mesela bir gerçek kişinin ya da bir şirketin, üniversite eğitimi ve diploması verdiğini iddia etmesi gibi.) Türk Ceza kanununun Dolandırıcılık suçunu düzenleyen 157. maddesine göre Hileli davranışlarla bir kimseyi aldatıp, onun veya başkasının zararına olarak, kendisine veya başkasına bir yarar sağlayan kişiye dolandırıcılıktan ceza verilir. Dolandırıcılığın alt türlerini düzenleyen Nitelikli Dolandırıcılık başlıklı 158. maddenin d ve e bendine göre ise Dolandırıcılık suçunun d) kamu kurum ve kuruluşlarının, kamu meslek kuruluşlarının, siyasi parti vakıf veya dernek tüzel kişiliklerinin araç olarak kullanılması suretiyle, e) kamu kurum ve kuruluşlarının zararına olarak işlenmesi halinde iki yıldan yedi yıla kadar ceza verilir. Bu tür davranışlar aynı zamanda başka biçimlerde de kanuna aykırılık oluşturabilir. 2

3 Bu konudaki önemli düzenlemelerden biri Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları İle İlişkilerine Dair tarihli ve 5072 sayılı Kanundaki 1 hükümlerdir. Bu kanunun Temel ilkeler başlıklı 2. maddesine göre a) Dernek ve vakıflar, kamu kurum ve kuruluşlarının ismini alamaz 2, bu kurum ve kuruluşların hizmet binaları ve müştemilatı içinde faaliyet gösteremez ve bu kuruluşlara ait araç ve gereci kullanamaz. b) Dernek ve vakıflar kamu kurum ve kuruluşlarının sundukları hizmetlerle ilgili olarak gerçek ve tüzel kişilerden ücret, bağış, katkı payı ve benzeri adlar altında herhangi bir karşılık alamaz. c) Kamu hizmetlerinde kullanılan araç, gereç, evrak, form ve benzeri malzemenin, bu Kanun kapsamındaki dernek ve vakıflardan temin edilmesi istenemez. d) Kamu görevlileri görev unvanlarını kullanarak dernek ve vakıf organlarında görev alamaz. e) Dernek ve vakıf organlarında görev alan kamu görevlileri, bu görevleri nedeniyle ücret, huzur hakkı veya başka bir ad altında herhangi bir karşılık alamaz. f) Dernek ve vakıfların yardım toplama ve bağış kabul hizmetlerinde kamu görevlileri çalıştırılamaz. g) Kamu kurum ve kuruluşlarının bütçelerinden bu Kanun kapsamındaki dernek ve vakıflara ödenek, yardım veya herhangi bir kaynak aktarılamaz. h) Kamu kurum ve kuruluşları, personel maaş ve ücretlerinden, kaynağında kesinti yaparak bu Kanun kapsamındaki dernek ve vakıflara aktarma yapamaz. ı) İhaleyi yapan kurum ve kuruluş bünyesinde bulunan veya bu kurum ve kuruluşlarla ilgili her ne amaçla kurulmuş olursa olsun vakıf ve dernekler ile bunların sermayesinin yarısından fazlasına sahip oldukları şirketler, bu kurum ve kuruluşların 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre yapacakları ihalelere katılamazlar. Görüldüğü üzere vakıf üniversiteleri ve devlet üniversiteleri için de geçerli olan bu genel düzenleme, üniversitelerin (ve fakültelerinin) isimlerinin özel sektörde vakıf ve dernekler tarafından kullanılmasını engellemektedir 3. 1 Metin için bkz.: 2 Bu Kanuna tarihli ve 5234 sayılı Kanunun 24. maddesi ile eklenen geçici 2. maddeye göre Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce kurulan dernek ve vakıfların kamu kurum ve kuruluşları ile ilgili almış oldukları isimler ile tüzük ve senetlerindeki kamu görevlilerinin unvanlarını kullanma hakları saklıdır. 3

4 Öte yandan bir kamu kurumunun adının özel sektör tarafından kullanılması bazen idari ya da yargısal bir kararla da önlenebilir. Bütün bu kötüye kullanım hallerinde, maddi ya da manevi zarar varsa, tazminat yükümlülüğü de söz konusu olabilir ve tazminata BK.daki haksız fiil hükümleri yardımıyla hükmedilir. 2. Kamu tüzel kişilerinin isimlerinin marka olarak tescili ihtimaline karşı korunması Kamu tüzel kişilerinin isimleri özel hukuk tüzel kişileri ya da gerçek kişiler tarafından aynen ya da benzetilerek kullanılamayacağı gibi marka olarak tescil de edilemez. Bu tür bir tescil talebi Türk Patent Enstitüsü (TPE) tarafından 556 sayılı Markalar Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin (MarkKHK) 7/1. maddesinde sayılan kriterlere göre yapılacak ön inceleme aşamasında, ilgili kamu kurumunca herhangi bir itiraz gündeme getirilmiş olmasa dahi (re sen) reddedilir. Bu fıkrada sayılmış olan red gerekçelerinden konu ile ilgili görülebilecek olanlar hakkında şu kısa açıklamalar yapılabilir 4 : f) Mal veya hizmetin niteliği, kalitesi veya üretim yeri, coğrafi kaynağı gibi konularda halkı yanıltacak markalar. Özel sektör kuruluşlarınca, bir kamu kurumunun adı kullanılarak hizmet verilmesi halinde bu hizmetin niteliği hususunda halkın yanılması ihtimali kuvvetlidir. Bu nedenle bu tür bir marka tescil edilemez. h) Paris Sözleşmesinin 2 nci mükerrer 6 ncı maddesi kapsamı dışında kalan ancak kamuyu ilgilendiren, tarihi, kültürel değerler bakımından halka mal olmuş ve ilgili mercilerin tescil izni vermediği diğer armalar, amblemler veya nişanları içeren markalar. 3 Vakıf üniversiteleri ile üniversite vakıfları kavramlarının mukayesesi hakkında ayrıntılı bir çalışma için bkz. Battal, Ahmet, Ülkemizdeki Kavram Kargaşasına Örnek: Vakıf Üniversiteleri - Üniversite Vakıfları (!), Akademik Dayanışma Araştırma ve Geliştirme Vakfı (ADAG Vakfı) Bülteni, Yıl 5, sayı 9, Ocak-Nisan 2001, s. 17 vd. 4 MarkKHK.nin 7/1-g bendindeki Yetkili mercilerden kullanmak için izin alınmamış ve dolayısıyla Paris Sözleşmesinin 2 nci mükerrer 6 ncı maddesine göre reddedilecek markalar. hükmü de konu ile ilgili gibi görülebilir. Ancak kanaatimizce bu bentte zikredilen husus uluslararası marka koruması ile ilgilidir ve bu hüküm milletlerarası özel hukuk karakteri (yabancılık unsuru) taşıyan hukuki ihtilaflarda uygulanacak bir hükümdür. Türk hukukuna göre kurulmuş bir kamu tüzel kişisinin ismini yurt içindeki tecavüzlerden koruyabilmek için Uluslararası sözleşme hükümlerinden ve dolayısıyla bu tür sözleşmelere atıf yapan iç hukuk kurallarından yararlanmaya gerek yoktur. Bu durum esasen anlamlı da değildir. 4

5 Bir kamu kurumunun adındaki bir ibarenin ya da amblemindeki bir işaretin kamuyu ilgilendiren bir işaret olacağı açıktır. Bu kamu kurumu izin vermemişse bu ibare ya da işaretin aynısı ya da benzeri marka olarak tescil edilememelidir. j) Dini değerleri ve sembolleri içeren markalar. Din hizmeti veren kamu kurumlarının veya bu kurumlara bağlı olarak yönetilen birimlerinin isimleri bu kapsamda bulunabilir. (Mesela Kocatepe Camisi adı marka olarak bu nedenle tescil edilemez.) k) Kamu düzenine ve genel ahlaka aykırı markalar. Kamu kurumlarının adının özel sektör tarafından marka olarak tescili ve kullanılması, çoğu halde kamu düzenine de aykırı olur ve bu nedenle tescil engellenir. 3. Kamu kurumlarının isimlerini marka olarak tescil ettirme hakkına sahip olup olmadığı Bu sorunun cevaplandırılabilmesi için marka kavramının anlamı üzerinde durulmalıdır sayılı KHK.nin 3. maddesine göre Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin öngördüğü koruma; Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde ikametgahı olan veya sınai veya ticari faaliyette bulunan gerçek veya tüzel kişilerce elde edilir. Bu hükme göre gerçek kişiler gibi tüzel kişiler de marka tescili sağlayabilir. Gerçek ve tüzel kişilerin marka tescili başvurusunda bulunabilmeleri için iktisadi ya da ticari faaliyet yapıyor olması şart değildir. Aynı şekilde tüzel kişilerin kamu hukuku ya da özel hukuk tüzel kişisi olmalarının da prensip olarak bir önemi yoktur. Kamu tüzel kişileri de marka olarak tescili mümkün olan herhangi bir işaretin kendileri adına tescilini talep edebilirler Kamu tüzel kişilerinin herhangi bir işareti marka olarak tescil ettirebilmeleri, kendiliğinden, bu kurumların kendi isimlerinin ve logolarının da marka değeri taşıdığı ve marka olarak tescil ettirilebileceği anlamına gelmez. Kamu kurumlarının bizzat kendi isimlerin marka olarak tescil ettirip ettiremeyecekleri, bu ismin marka olabilirliğine bağlıdır. Bu yönden bakıldığında MarkKHK.nin Markanın içereceği işaretler başlıklı 5/1. maddesinde yer alan ve markanın muhtevası ile ilgili olan tanım önemli bazı sınırlar 5 Tekinalp, (Ünal, Fikri Mülkiyet Hukuku, İstanbul-1999, s. 340 da) kanun koyucunun 3. madde hükmüyle korumadan yararlanabilecek çevreyi genişletmeyi hedeflediğini belirtmekte, ancak kamu tüzel kişileri hakkında bir görüş belirtmemekte, Karan, Hakan /Kılıç, Mehmet ise (Markaların Korunması- 556 Sayılı KHK., Ankara- 2004, s. 13 de) kamu tüzel kişilerinin de marka tescili isteyebileceğini ifade etmektedirler. 5

6 getirmektedir: Marka, bir teşebbüsün mal veya hizmetlerini bir başka teşebbüsün mal veya hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlaması koşuluyla, kişi adları dahil, özellikle sözcükler, şekiller, harfler, sayılar malların biçimi veya ambalajları gibi çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen, baskı yoluyla yayınlanabilen ve çoğaltılabilen her türlü işaretleri içerir. Bu tanımdan çıkarılabilecek en önemli özellik, markanın, iki bağımsız teşebbüs arasındaki rekabette kullanılan isim ya da işaret biçiminde olmasıdır. Kamu kurumlarının pek azı bu türden bir rekabet içindedir. Rekabet etmeye ihtiyacı olmayan ya da rekabet etmesi mümkün olmayan bir kamu kurumunun, adını marka olarak tescil ettirmesine de ihtiyaç yoktur. (Mesela Kayseri Valiliği ile Sinop Valiliği arasında iktisadi anlamda bir rekabet olmadığı gibi bunların diğer kamu ya da özel sektör kuruluşları ile de rekabeti yoktur 6 ). 3. Marka olarak tescil ettirilecek olan kelime, şekil ya da diğer bir işaretin hangi hedefe yönelik olması gerektiği açıktır: Ayırt etme özelliği. (Eski kanun döneminde bu özelliğe de açıkça vurgu yapmak üzere, markaya, farklılık ya da ayırt edicilik alameti anlamında alamet-i farika da denilmekte idi). Ancak kanun koyucu ayırt etme kavramını sınırlı bir alanda kullanmaktadır: Marka, bir teşebbüsün mal veya hizmetlerini bir başka teşebbüsün mal veya hizmetlerinden ayırt etmelidir. 4. Bu hükümdeki teşebbüs ün ne anlama geldiği doktrinde tartışılmış 7 ve iktisadi işletme yi ifade ettiği varsayılmıştır. Bu durumda teşebbüs ün ticari olan ya da olmayan işletme şeklinde anlaşılması gerektiği savunulabilir. Ancak bu yaklaşım kamu kurumları ve özellikle üniversiteler için tek başına bir anlam ifade etmemektedir. Gerçekten, işletme ticari işletme olabileceği gibi, kamusal sermayeli devlet işletmesi veya esnaf işletmesi de olabilir. (Esnaf işletmesinin bu madde kapsamında bulunduğunda şüphe yoktur). 5. Kamusal sermayeli devlet işletmelerinin, ekonomik nitelikleri nedeniyle bu madde anlamında marka kullanarak mal ya da hizmet üreten teşebbüsler şeklinde olabileceği kabul edilebilir. Bu durumda bu işletmeleri işleten kamu tüzel kişilerinin 6 Kamu hizmetinin daha iyi yürütülebilmesi adına yöneticilerin performans testlerine tabi tutulması ve sicil notuyla ödüllendirilmesi ya da cezalandırılması, kurumları değil yöneticilerini ilgilendiren bir durumdur. Zira personeli çoktur, ancak devlet tek tir. 7 Yasaman, Hamdi, Marka Hukuku, C. I, İstanbul-2004, s. 61 vd. Arkan, Sabih, Marka Hukuku, C.I, s

7 gerek kendi adlarını ve gerekse işletmelerinin adlarını marka olarak tescil ettirebileceği kabul edilebilir. Bu açıdan bakıldığında devlet ve diğer kamu tüzel kişilerinin ve bunların örgütsel uzantılarının bazıları salt kamu görevi yapmakta iken diğer bazıları kamu görevinin bir gereği olarak iktisadi faaliyet de yapmaktadırlar. Mesela mahkemeler ve mülki idare amirlikleri salt kamu görevi yapmakta iken, devlet hastaneleri aynı zamanda iktisadi işletmecilik de yapmaktadır. B. ÜNİVERSİTELERİN İSİMLERİNİN KORUNMASI 1. Devlet üniversitelerinin ve vakıf üniversitelerinin hukuki statüsü Anayasanın 130. maddesinin 1. fıkrasındaki hüküm nedeniyle devlet üniversiteleri kamu tüzel kişiliği ne sahiptirler. Yine Anayasanın 130. maddesinin 1. ve 2. fıkralarındaki hüküm nedeniyle vakfı üniversiteleri de kamu tüzel kişiliğine sahip sayılmaktadırlar. Ancak vakıf üniversiteleri Anayasanın 130. maddesinin son fıkrası gereğince mali ve idari konular dışında devlet eliyle kurulan yüksek öğrenim kurumları gibidir 8. Bu hüküm nedeniyle mali ve iktisadi konularda statünün ne olacağı tartışmaya muhtaçtır. Üniversitenin ekonomik varlığı ve isminin marka değeri de bu tartışmanın bir parçasıdır. Belirtelim ki ülkemizdeki kamu tüzel kişileri sistemi ve devlet aygıtının kurumsal yapısı başka ülkelerdekine benzememektedir ve özgündür. Genel olarak üniversite kavramına yüklenen anlam ve vakıf üniversitelerinin hukuki statüsü de böyledir. Tarihçesi itibariyle vakıf üniversiteleri, devletin bir işletme gibi yönetildiği yolundaki iddiaların sıklıkla dile getirildiği 1980 sonrası döneme ait bir kavramdır 9. Gerçekten, vakıf üniversiteleri, bir yandan, kâr amacı gütmemekte ve kamu tüzel kişisi olarak kamusal güç ve yetki kullanmakta ve giderek belli şartları yerine getirmişlerse kamu bütçesinin kaynaklarından desteklenmektedirler. Diğer yandan iktisadi işletme gibi yönetilmektedirler 10. Özellikle vakıf üniversitesini kuran vakıf ve bu vakfı kuran iş adamı ya da şirketler grubu ile üniversite arasında, iktisadi açıdan önemli bir ilişki vardır. Bu ilişki 8 Vakıf üniversitelerinin Fikrî Mülkiyet Hukuku açısından statüsü hakkında bkz. Battal, Ahmet, Patent Mevzuatı Yönünden Üniversite Mensubu Kavramı ve Vakıf Üniversitelerinde Çalışanların Buluşları, Bilgi Toplumunda Hukuk, Ünal Tekinalp e Armağan, İstanbul-2003, C. 3, s. 189 vd öncesindeki özel akademiler ve fakültelerin hukuki statüsü bu gün devam etmemektedir. 10 Kanuni düzenlemelere göre, vakıf üniversitesinin malvarlığı ile kurucu vakfın malvarlığı arasında bir ilişki yoktur. Üniversitenin kapatılması ve tasfiye edilmesi halinde bu malvarlığı geriye kurucu vakfa dönmez ve kamu varlığı olarak başka bir devlet üniversitesine aktarılır. Üniversitenin faaliyetlerinden elde ettiği gelirler, yine üniversite tarafından eğitim ve araştırma hizmetlerinde harcanır. 7

8 nedeniyle, bir yandan, vakıf üniversitesi, arkasında bir işletme grubu varmış gibi davranmakta, diğer taraftan bu işletme grubu da üniversite sahibi olmak gibi bir sosyo-ekonomik avantaja sahip olmaktadır. 2. Üniversitelerin isimlerinin korunmasının olağan yolu 1. Üniversiteler ancak kanunla kurulabildiklerinden isimleri de bizzat ve doğrudan kanun koyucunun iradesinden kaynaklanmaktadır. Halen mevcut vakıf üniversiteleri de özel birer kanunla kurulmuştur. Bu durumda bu üniversitelere de isimlerini, kurucu vakfın teklifi ile kanun koyucu vermiş olmaktadır. Öte yandan Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliğinin Vakıf yükseköğretim kurumlarına ad verme işlemleri başlıklı 12. maddesine göre Vakıf yükseköğretim kurumlarına verilecek isimler, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen kriterlere uygun olmak zorundadır. Yükseköğretim Genel Kurulu uygun bulmadığı isimlerin kriterlere uygun bir şekilde değiştirilmesini kurucu vakıftan isteyebilir. Kurulmuş bulunan vakıf yükseköğretim kurumlarının isim değişikliklerinde de aynı usuller uygulanır. Bu durumda vakıf üniversitelerinin isimleri kamu kurumlarının isimleri niteliğindedir. Bu kamusal nitelik nedeniyle, kamu kurumlarının isimleri ile ilgili olarak yukarıda yapılmış olan açıklamalarda da yer aldığı üzere, kamusal korumanın yeterli olduğu ve ismin korunması için ayrıca bir düzenleme yapmaya ihtiyaç bulunmadığı düşünülebilir. Ancak üniversiteler için durum diğer kamu kurumları kadar basit değildir. Zira üniversiteler birer iktisadi işletme gibi faaliyet göstermektedirler. Bu kapsamda öncelikle kanun koyucu kalitenin ve verimliliğin artırılabilmesi için personelin kalitesi ve verimliliğini denetlemek ve ödüllendirmekle yetinmemekte, üniversitelerin birbiriyle yarışmasını teşvik etmektedir. Esasen bağımsız tüzel kişilik ve özerklik de bu amaca hizmet etmektedir (Bu nedenle mesela iki lise arasında kurumsal olarak rekabetten söz edilemeyecek iken, üniversiteler arasında pek âlâ rekabetten söz edilebilmektedir). Bu özel durum nedeniyle uygulamada üniversiteler isimlerini ve logolarını marka olarak tescil ettirmek yoluna gitmektedirler ve TPE de şartları varsa bu tür başvuruları reddetmemektedir. Bu durumda, fiilen, üniversitelerin isimlerinin marka niteliği ve marka değeri konusu gündeme gelmektedir. 2. Üniversitelerin isimleri iki parçadan oluşmaktadır. 8

9 Birinci parça bu kurumun bir üniversite olduğunu gösteren köktür 11. Bu ibare, ancak kanunen yetkilendirilmiş kamu kurumlarınca kullanılabilecek olan ve başkalarınca hiçbir biçimde kullanılamayacak olan bir jenerik isim niteliğindedir 12. İkinci parça ise bir üniversiteyi diğerinden ayırt etmeye yarayan ayırt edici ektir. Bu ekin özgün bir nitelik taşıyıp taşımadığı ve daha da önemlisi ticari bir değer taşıyıp taşımadığı yönünden farklı ihtimaller vardır. Aşağıda bu ihtimaller incelenecektir. 3. Yukarıdaki bilgilerden de anlaşılacağı üzere, kamu kurumlarının, isimlerini ve logolarını bir bütün olarak haksız rekabetten ve kötüniyetli tescilden koruyabilmek üzere bu ismi marka olarak tescil ettirmelerine gerek yoktur. Esasen bu koruma görevi yukarıya da alınmış olan MarkKHK. 7. madde hükümleri çerçevesinde TPE ye aittir. TPE, kendi görevini daha iyi yerine getirmek ve marka seçmek isteyen kişilere bir ön bilgi vermek üzere bu isimler ve logolar için koruma markası 13 biçiminde bir ön tescil yapabilir. Bu şekilde oluşturulmuş olan liste, marka tescil başvurusunda bulunan kişilerin tescilini istediği işaretin bir kamu kurumunun adını ve dolayısıyla marka tescil şartlarının sınırlarını ihlal edip etmediği konusunda ön inceleme yapılmasını kolaylaştıracaktır. C. MARKA KORUMASI YÖNÜNDEN ÜNİVERSİTELERİN İSİMLERİ 1. Genel olarak marka koruması Markalar bir işletme veya bir ürünü benzer başka işletmelerden veya ürünlerden ayırt eden işaretlerdir. Bir marka üzerindeki hakkın korunabilmesi için markanın tescil ettirilmiş olması şart değildir. Marka üzerindeki hak, geniş anlamda Eşya Hukukunun bir alt dalı olarak kabul edilebilecek olan Fikri Mülkiyet Hukuku kapsamında bir haktır. Tescilli ya da tescilsiz bir marka üzerindeki hakkın ihlali, genellikle, Borçlar Hukuku kapsamında tazminat borcu doğuran bir haksız fiili niteliği taşır. Bu nedenle markaların bilhassa iltibas yoluyla tecavüze karşı korunması, öncelikle Borçlar Kanununun 48. maddesindeki haksız rekabet hükümleri yardımıyla sağlanır. Bu hükmün yeterli olmaması halinde ise özellikle ticari markalarda, BK. 48/2 deki ticari işlere ait olan haksız rekabet hakkında Ticaret Kanunu hükümleri mahfuzdur kuralı 11 Yüksek teknoloji enstitüsü ibaresi de bu anlamda üniversite gibi bir özel jenerik isim dir. 12 Fakülte ibaresi de bu tür bir inhisari isimdir. Buna karşılık enstitü ve bilhassa akademi ibareleri, bir inhisarı ifade etmemekte ve özel sektörde zaman zaman şirketlerce ve sıklıkla vakıf ve derneklerce kullanılmaktadır. 13 Eski Markalar Kanunu döneminde başlamış olan koruma markası listesi yayınlama uygulaması TPE tarafından halen devam ettirilmekle birlikte, TPE.nin resmi sitesindeki bilgilere göre bu liste güncellenmemektedir. Ayrıntılı bilgi için bkz. (Erişim t ) Koruma markası kavramı için bkz. Tekinalp, s Yasaman, 244, Karan/Kılıç, s

10 nedeniyle TTK. 56 ve devamı hükümlerdeki haksız rekabet hükümleri yardımıyla koruma sağlanır 14. Tescil ettirilmemiş markalar üzerindeki hak ancak yukarıdaki iki hüküm yardımıyla korunmakta iken, TPE nezdinde tescilli markalar MarkKHK.nin ayrıntılı hükümleri yardımıyla da korunur. Bu ilave koruma bir yandan aynı ya da benzer markanın tescilini önlemeye yönelik önleyici etki yapar, diğer taraftan da tescilli markanın aynısının ya da benzerinin tescilsiz olarak kullanılmasına karşı marka sahibini korur. Bu durumda bir işaretin TPE nezdinde marka olarak tescil ettirilebilmesi, bilhassa sonraki tescilleri engellemek bakımından önemli bir hukuki koruma sağlar. Bu avantajı elde edebilmiş olmak genel olarak üniversiteler için önemlidir. Ayrıca bu avantaj, iktisadi işletme nitelikleri nedeniyle vakıf üniversiteleri için ayrıca önemlidir. 2. Üniversitelerin isimlerinin ve logolarının taklitlerinin tescil edilmesinin önlenmesi Üniversitelerin isimleriyle ve logolarıyla iltibas oluşturabilecek markalar iki biçimde olabilir. Birincisi üniversitenin adının ya da logosunun üniversite ibaresini de içerecek şekilde marka olarak tescilinin talep edilmesidir. TPE. ismin sahibi durumunda olan üniversite dışındaki bir kişinin ya da kurumun üniversite ibaresini de içeren bir marka tescil ettirmek istemesi halinde, başvuruyu MarkKHK. 7/1-k anlamında kamu düzenine aykırılık gerekçesiyle re sen reddetmelidir. Ancak maalesef TPE bu konuda yeterli hassasiyeti göstermemekte ve üniversitelerin isimlerinin bilhassa eğitim hizmetleri dışındaki mal ve hizmetler için marka olarak başkaları adına tescilini yapmaktadır (Bu tescilin hükümsüzlüğünün istenebileceği açıktır) Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, davacı Atılım Üniversitesi ile davalı Atılım Fen Eğit. Sağ. Tur. İnş. Ltd. Şti. arasında görülmüş olan ve davalının isminde ve faaliyetlerinde atılım kelimesini kullanmasından kaynaklanan markaya tecavüzün tespiti, önlenmesi, terkini, tazminat talepli davaya ilişkin tarihli ve E:2007/11-965, K. 2007/961 sayılı kararında (yayınlanmamıştır), bir eğitim şirketi olan davalı ile bir vakıf üniversitesi olan davacı arasındaki ilişki için, eğitim- öğretim faaliyeti vermeleri nedeniyle daha çok öğrenciye sahip olma noktasında aralarında rekabet bulunduğu belirgindir. Birinin vakıf üniversitesi diğerinin ticaret şirketi olması bu olguyu değiştirmeyecektir. diyerek, doğrudan haksız rekabete ilişkin TTK 57/1-5 hükümlerine başvurulması ve bu yolla davalının unvanındaki atılım ibaresinin unvandan çıkarılması gerektiğine karar vermiştir. Bu kararın sonucu itibariyle isabetli olup olmadığından bağımsız biçimde, özellikle buraya aldığımız gerekçesi itibariyle tartışmaya açık olduğu düşünülmektedir. Zira Atılım Üniversitesi ile Atılım Eğitim Ltd. Şti. öğrenci kabul biçimi ve verdiği hizmet (diploma/sertifika) itibariyle rakip değillerdir. Ancak Atılım Ltd. Şti.nin Atılım Üniversitesinin imajından ve rüzgarından yararlanarak haksız gelir elde edebilme ihtimali vardır. 15 TPE.nin web sayfasından yaptığımız bir taramada, bir limited şirketin, çok sayıda üniversitenin adını, giyim eşyaları türünden ürünlerde kullanmak için kendi adına marka olarak tescil ettirdiğini izlemiş bulunmaktayız. Bu durum bu hususta yaşanan karmaşayı da göstermektedir. Muhtemelen bu yanlış uygulamadan dönülmesini sağlamak amacıyla TPE, web sayfasında konuya ilişkin olarak Üniversitelerin dikkatine başlıklı bir açıklama 10

11 Bu durumda bir üniversitenin ismini taklide yönelen ve bunu tescil ettirmek isteyen kişiler yukarıda açıklanan iki unsuru da içeren bir marka tescil ettirmek istedikleri takdirde, genellikle, markanın kullanılacağı mal veya hizmetin sınıfını ve alt grubunu seçerken, 41. sınıftaki hizmetleri 16 ve bilhassa eğitim ve öğretim hizmetlerini tescil listesine dahil etmeyeceklerdir. Zira bu halde TPE.nin yukarıdaki gerekçelerle en azından bu hizmet alt grubu için re sen red kararı vermesi kaçınılmazdır. Ancak bu halde koruma kapsamı aslında gerektiği ölçüde genişletilmiş olmamaktadır. Bir üniversitenin adının üniversite ile ilgili olmayan bir mal ya da hizmette kullanılması hem MarkKHK 7/1-k anlamında kamu düzenini bozar hem de 7/1-f anlamında halkı yanıltıcı bir nitelik taşır. Ayrıca kişi adlarının başkalarınca marka olarak alınması aynı zamanda bu kişinin kişilik hakları ve bu hakkın bir yansıması olarak fikrî mülkiyet hakları ile ilgili olacağından MarkKHK. 8/5 kapsamında hükümsüzlük de istenebilir 17. Bu nedenle kanaatimizce TPE, üçüncü kişilerin bir üniversitenin adını üniversite ibaresi ile birlikte marka olarak tescil ettirme talebini, hangi mal ya da hizmet sınıfı için tescil ettirilmek istendiğine bakmaksızın, tereddütsüz biçimde reddetmelidir. İkincisi ise üniversitenin adındaki ibarenin üniversite kelimesini içermeyecek biçimde tescil edilmek istenmesidir. Üniversitelerin isimlerini taklit ederek marka olarak tescil ettirmeye yönelen kişiler yukarıdaki engel nedeniyle üniversite ibaresini bir kenara bırakarak çoğu zaman sadece üniversitelerin isimlerinde yer alan özgün ibareyi ve logoyu taklit etmeye yöneleceklerdir. Bu ikinci ihtimal, hem devlet hem de vakıf üniversitelerinin isimleri için geçerlidir. Ancak devlet üniversiteleri için bu ihtimal, isminin ayırt edici unsurunun özgün isim niteliğinde olduğu devlet üniversitelerinde söz konusu olabilir. Devlet yayınlamıştır. Bu açıklama için bkz.: (Erişim t ) 16 Marka Tescil Başvurularına Ait Mal ve Hizmetlerin Sınıflandırılmasına İlişkin BİK/TPE. 2007/2 sayılı Tebliğin Eki listeye göre 41. sınıfa dahil hizmetler şunlardır: Eğitim ve öğretim hizmetleri. Sempozyum, konferans, kongre ve seminer düzenleme, idare hizmetleri. Spor, kültür ve eğlence hizmetleri. Dergi, kitap, gazete vb. yayımlama hizmetleri. Film, televizyon ve radyo programları yapım hizmetleri. Haber muhabirliği hizmetleri, foto-muhabirliği hizmetleri. Fotoğrafçılık hizmetleri. Tercüme hizmetleri. 17 Bu hükme göre; Tescil için başvurusu yapılmış markanın, başkasına ait kişi ismi, fotoğrafı, telif hakkı veya herhangi bir sınai mülkiyet hakkını kapsaması halinde, hak sahibinin itirazı üzerine tescil başvurusu reddedilir. 11

12 üniversitelerinin çoğunun adı bir şehir ya da mevki adıdır ve marka kavramı için özel bir anlam ifade eden türden özgün isim niteliğinden mahrumdur. Diğer bir kısmının adı ise o şehir için özel değer taşıyan tarihî karakter niteliğindeki bir kişinin adı ile aynıdır ve bu isimler çoğunlukla zaten yukarıda sayılan kapsamda korunmaktadır. Bu nedenle bu risk devlet üniversiteleri için fazlaca bir önem taşımamaktadır. Buna karşılık vakıf üniversitelerinin isimlerinde yer alan özgün ibare çoğu zaman kurucu vakfın ismi ya da bu vakfı kuran ekonomik grubun ismi ile aynıdır. Bu isimler ise iktisadi ya da ticari anlamda az ya da çok bir değer ifade eder ve rekabete ve dolayısıyla iltibas riskine açıktır. Öte yandan bu isimler üniversite ibaresi içermeksizin salt özgün isim kısmı itibariyle, koruma markası ya da MarkKHK 7/1 kapsamında korunabilecek isimler de değildir. Bu durumda koruma için bu isimlerin tescili ihtiyacı gündeme gelmektedir. 3. Üniversitelerin isimlerinin ve logolarının marka olarak tescili ve faydaları 1. Yukarıdaki bilgilerden de anlaşılacağı üzere, geniş anlamda iktisadi işletmecilik de yaptığı düşünülebilecek olan üniversitelerin de gerek kendi isim ve logolarını ve gerekse başka işaretleri marka olarak tescil ettirebilecekleri kabul edilmelidir. Bu tescil, bir yandan verilen hizmetin ve arzedilen ürünün markalaşmasını ve kaliteli hale gelmesini sağlayacak, diğer yandan benzer markaların tescil ettirilmesi ya da tescilsiz kullanılması ihtimaline karşı bir ön koruma sağlayacaktır. Tescilin koruyucu fonksiyonu üzerinde özellikle durulmalıdır. 2. Üniversitenin kendi ismini tescil talebi markanın unsurları bakımından iki biçimde olabilir: Sadece özgün ibareyi içerebilir ya da bunun yanında üniversitesi ibaresini kapsayabilir. Başvuru, marka ile sağlanacak olan korumanın kapsamı açısından da iki biçimde olabilir: Birincisi markanın sadece eğitimle ilgili mal ve hizmetler için tescili istenebilir ( Üniversitesi ibaresini de içerecek olan marka başvurusunda, kamu düzeninin korunması ve halkın yanıltılmaması ihtiyacı nedeniyle bu tür bir sınırın bulunması mecburi sayılmalıdır). İkincisi ise bilhassa markanın üniversitesi kelimesini içermediği hallerde her tür mal veya hizmet için tescil talep edilebilir. Bu halde sadece alelade marka tescilinde geçerli olacak olan tüm kurallar geçerli olur. 3. Üniversitelerin kamu kurumu olmak yanında aynı zamanda işletme niteliğine de sahip olabilecekleri kabul edilmelidir. Zira özellikle sağlık ve teknoloji (tıp ve 12

13 mühendislik) alanında piyasaya da açılmakta ve döner sermaye işletmeciliği yapmaktadırlar. Bu durumda verecekleri hizmetin ve pazarlayacakları ürünlerin özel sektör hizmetleri ve ürünleri ile rekabete de açık olduğu varsayılacaktır. Bu durum ise marka tescili ihtiyacını gündeme getirecektir. Markanın içinde, aidiyeti de gösterebilmek üzere, genellikle üniversitenin adının ayırt edici eki veya logosu da bulunacaktır. Bu ihtiyaç yukarıda da ifade edildiği üzere vakıf üniversiteler için daha şiddetidir. Bunun birinci sebebi ismin marka olabilirliğinin daha yüksek olmasıdır. İkinci sebebi ise daha önemlidir. Vakıf üniversiteleri özel sektör, piyasa, rekabet gibi kavramlara daha yakın ve yatkın kurumlardır. Arkalarındaki vakfın kurucusu çoğu zaman bir ortak marka kullanan iktisadi gruptur ve bazı hallerde üniversitenin adında da yer alan bir ana marka ile ticaret yapmaktadır. Üniversite bu ticari yapı ile içli dışlıdır. Bu nedenle de vakıf üniversitelerinin isimlerinin ayırt edici ekinin üçüncü kişilerce özellikle eğitim hizmetleri ile ilişkili görülebilecek hizmetler için bir marka olarak tescil ettirilmesi ya da tescilsiz kullanılması halinde iltibas riski vardır ve önlenmelidir. Öte yandan bazı vakıf üniversitelerinde (Sabancı-Koç gibi) üniversitenin isminin özgün unsuru aynı zamanda kurucu vakfı kuran ekonomik grubun adı ile aynıdır ve bu durumda isim üzerindeki hakkın sahibi sadece üniversite değil, arka plandaki ekonomik gruptur 18. İsmin özellikle eğitim hizmetlerinde taklit edilmesi halinde üniversiteden başka, bu grubun da önlemeye yönelik hukuki tedbirlere başvurma hakkı var sayılmalıdır. SONUÇ Yukarıdaki bilgiler ışığında elde edilebilecek sonuçlar şunlardır. 1. Alelade kamu kurumlarının isimlerini marka olarak kullanmaya ve dolayısıyla bu ismi marka olarak tescil ettirmek suretiyle tescilin sonraki tescilleri önleyici 18 Arka plandaki ekonomik grup ile üniversitenin adının aynı olması iki yönlü etki yapmaktadır. Bu ayniyet bir yönden üniversiteye katkı sağlamakta, grubun itibarı üniversiteyi de güçlendirmektedir. Bu ayniyet diğer yönden gruba katkı yapmakta, üniversitesi dahi olan bir ekonomik grup haline getirmekte ve güçlendirmekte, grup için kalite ve süreklilik ifade eden üst düzeyde bir reklam unsuru olarak fonksiyon ifa etmektedir. Bu iki yönlü etki aynı zamanda ticari grubu bir yönden devlete dönüştürmek ve devleti de ticari grup haline getirmek gibi bir iltibas riskini taşımaktadır. Bu riskin önem taşıyıp taşımadığı, önlenmesinin gerekip gerekmediği ve nasıl önlenebileceği, özellikle geriye etkili biçimde mevcut bazı vakıf üniversitelerinin isimlerinin değiştirilmesinin mümkün ve doğru olup olmayacağı ve bunlar değiştirilmeksizin bundan sonra kurulacakların bu şekilde isim seçmesinin engellenmesinin haksız rekabet oluşturup oluşturmayacağı hususları ayrı bir tartışma konusudur. 13

14 etkisinden yararlanmaya ihtiyaçları yoktur. Oysa üniversiteler bu türden kuruluşlar değildir. İktisadi yönleri ağır basar ve rekabetçi bir yapı içinde çalışırlar. Vakıf üniversiteleri kurumsal yapısı itibariyle karma nitelikli tüzel kişilerdir. Eğitim hizmetleri yönünden kamu sektörü ve özel sektör yanında üçüncü bir sektör olarak (bir ara sektör olarak) ortaya çıkmış oldukları kabul edilebilir. 2. Vakıf üniversitelerinin isim ve logoları üniversite tüzel kişisi tarafından marka olarak tescil ettirilebilir. Ancak başkalarının haksız tecavüzlerine karşı koruma için mutlaka marka tesciline gerek yoktur. TPE tarafından yapılacak bir koruma markası uygulaması yardımıyla isim ve logonun korunması mümkündür. Bu uygulama, basitçe, marka başvurularında ön incelemeyi yapacak olan TPE marka uzmanlarının elinde bulunacak bir koruma marka listesi-rehberi hazırlamaktan ibaret olabilir. Bu liste-rehber (veri tabanı), tüm kamu kurumlarının isim ve logolarını içerecektir. 3. iktisadi faaliyetler yürüten gerçek ya da tüzel kişilerce bir üniversitenin isminin aynısının ya da benzerinin marka olarak tescil ettirilmesi mümkün değildir. Bu tür bir taleple karşılaşması halinde TPE başvuruyu ön inceleme aşamasında resen reddetmelidir. Tescil ettirilecek markada üniversite ibaresi varsa, koruma markası uygulamasına (kamu kurum ve kuruluşları isim listesi ve logo veri tabanına) gerek kalmaksızın iltibas riskini görmek ve tescili engellemek kolaylıkla mümkün olacaktır. Buna karşılık tescili istenen kelime ve işaret üniversite kelimesini içermiyor, ancak mevcut bir üniversitenin sadece ayırt edici eki durumunda olan ibareyi ya da logosunun ayırt edici işaretini içeriyor olabilir. Bu durumda TPE.nin tescili istenen işaretin bir üniversitenin ismi ve logosu ile iltibas oluşturabileceğini öngörememesi de mümkündür. Bu nedenle yukarıda öngörülen türden bir koruma markası listesinden yararlanmak gerekebilir. 4. İktisadi faaliyetler yürüten gerçek ya da tüzel kişilerce bir üniversitenin adının aynısının ya da benzerinin tescilsiz marka olarak fiilen kullanılması da engellenmelidir. Bunun yolu da haksız fiil ve haksız rekabet hükümlerinden yararlanmak olabilir. 5. İsmin taklit edilmesi ihtimali bakımından vakıf üniversitelerinin riski kamu üniversitelerinin riskine nazaran daha yüksektir. Zira bunların isimleri daha özgün ve rekabetçi piyasa yaklaşımına daha yatkındır. Bu nedenle özelikle vakıf üniversitelerinin, isimlerinin üçüncü kişilerce taklit edilerek kullanılmasını ve yine bu amaçla üçüncü kişilerce tescil edilmesini engelleyebilmek üzere marka tescili yaptırmalarında yarar vardır. Bu tescil bireysel 14

15 marka tescili biçiminde olabileceği gibi ortak marka (MarkKHK 55 vd.) biçiminde de olabilir. Vakıf üniversitelerinin de kendine göre bir kaliteyi işaret etmesi ve en azından ilgili çevrede tanınmışlık statüsüne çok kısa sürede ulaşabilecek olması nedeniyle, bu tescil aynı zamanda tanınmış marka korumasından yararlanmayı da sağlayabilecektir. 15

TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜNÜN MARKALARDA İLTİBASIN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN YETKİSİ YÖNÜNDEN MUTLAK VE NİSPî RED NEDENLERİ

TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜNÜN MARKALARDA İLTİBASIN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN YETKİSİ YÖNÜNDEN MUTLAK VE NİSPî RED NEDENLERİ TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜNÜN MARKALARDA İLTİBASIN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN YETKİSİ YÖNÜNDEN MUTLAK VE NİSPî RED NEDENLERİ Doç. Dr. Ahmet Battal Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Ticaret Hukuku

Detaylı

MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 811 MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hükmünde Kar.nin Tarihi :24/6/1995, No : 556 Yetki Kanununun Tarihi : 8/6/1995, No : 4113 Yayımlandığı R.G.Tarihi : 27/6/1995, No : 22326

Detaylı

MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME BİRİNCİ KISIM BAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ

MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME BİRİNCİ KISIM BAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME KARARNAME NO: 556 KARARNAME TARİHİ: 24.06.1995 RESMİ GAZETE TARİH/SAYISI: 27.06.1995/22326 BİRİNCİ KISIM BAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

Marka ve Üretim Korsanlığı Suçu (*) (Markanın İzinsiz Kullanılması) (556 Sayılı KHK 61/A,I)

Marka ve Üretim Korsanlığı Suçu (*) (Markanın İzinsiz Kullanılması) (556 Sayılı KHK 61/A,I) Marka ve Üretim Korsanlığı Suçu (*) (Markanın İzinsiz Kullanılması) (556 Sayılı KHK 61/A,I) Dr. Fatih BİRTEK (**) Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı Cüzdanımı

Detaylı

MARKALAR KANUNU TASARISI TASLAĞI. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

MARKALAR KANUNU TASARISI TASLAĞI. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler MARKALAR KANUNU TASARISI TASLAĞI BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı, bu Kanun hükümlerine uygun olarak bir markanın tescili

Detaylı

MARKA İNCELEMESİNDE MUTLAK RET NEDENLERİ

MARKA İNCELEMESİNDE MUTLAK RET NEDENLERİ Önder Erol ÜNSAL Türk Patent Enstitüsü Marka Uzmanı onder.unsal@tpe.gov.tr I- TANIMLAR ve GİRİŞ: MARKA İNCELEMESİNDE MUTLAK RET NEDENLERİ Mutlak Ret Nedenleri (absolute grounds for refusal): Mutlak ret

Detaylı

çelebi Alan Adı Sahipliği & Kötü Niyet Haksız Rekabet İnternet Hukuku Faydalı Bilgiler Kılavuzu - 2 www.byclb.com

çelebi Alan Adı Sahipliği & Kötü Niyet Haksız Rekabet İnternet Hukuku Faydalı Bilgiler Kılavuzu - 2 www.byclb.com çelebi Faydalı Bilgiler Kılavuzu - 2 İnternet Hukuku Alan Adı Sahipliği & Kötü Niyet Haksız Rekabet www.byclb.com İÇİNDEKİLER 1. İnternet Alan Adı Sahipliği Kavramı... 3 1.1 Giriş... 3 1.2 İnternet Sitesi

Detaylı

Yeni Türk Ticaret Kanunu nda Haksız Rekabet Suçu

Yeni Türk Ticaret Kanunu nda Haksız Rekabet Suçu Yeni Türk Ticaret Kanunu nda Haksız Rekabet Suçu Dr. Yavuz ERDOĞAN 1 1. Genel Olarak 2. Korunan Hukuki Değer 3. Suçun Unsurları 3.1. Maddi Unsurlar 3.1.1. Fiil ve Netice 3.1.2. Fail 3.1.3. Mağdur 3.1.4.

Detaylı

YARGITAY KARARLARI UYGULAMASINDA 556 SAYILI MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KHK YA GÖRE TESCİLLİ MARKANIN KULLANILMASI ZORUNLULUĞU

YARGITAY KARARLARI UYGULAMASINDA 556 SAYILI MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KHK YA GÖRE TESCİLLİ MARKANIN KULLANILMASI ZORUNLULUĞU hakemli makaleler Fatih BİLGİLİ YARGITAY KARARLARI UYGULAMASINDA 556 SAYILI MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KHK YA GÖRE TESCİLLİ MARKANIN KULLANILMASI ZORUNLULUĞU Fatih BİLGİLİ* Türkiye de markalarla ilgili

Detaylı

TÜRK HUKUKUNDA İNTERNET ALAN ADLARI (DOMAIN NAMES) VE BU ALANDAKİ SON GELİŞMELER

TÜRK HUKUKUNDA İNTERNET ALAN ADLARI (DOMAIN NAMES) VE BU ALANDAKİ SON GELİŞMELER Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi YIL 2010, CİLT XXVIII, SAYI I, S. 479-497 TÜRK HUKUKUNDA İNTERNET ALAN ADLARI (DOMAIN NAMES) VE BU ALANDAKİ SON GELİŞMELER Özet Seniha DAL * İnternetin ticari hayatta

Detaylı

İNTERNET ALAN ADININ (DOMAIN NAME) HUKUKİ NİTELİĞİ VE MARKA HAKKI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

İNTERNET ALAN ADININ (DOMAIN NAME) HUKUKİ NİTELİĞİ VE MARKA HAKKI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ T.C ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖZEL HUKUK (TİCARET HUKUKU) ANABİLİM DALI İNTERNET ALAN ADININ (DOMAIN NAME) HUKUKİ NİTELİĞİ VE MARKA HAKKI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ Yüksek Lisans Projesi ZEYNEP

Detaylı

SINAİ HAKLAR KLERİ KRİ VE SINAİ. Fikirler değil, fikir ürünleri korunmaktadır.

SINAİ HAKLAR KLERİ KRİ VE SINAİ. Fikirler değil, fikir ürünleri korunmaktadır. FİKRİ KRİ VE SINAİ SINAİ HAKLAR ÇIKIȘ IKIȘI VE ORTAK ÖZELLİ ZELLİKLERİ KLERİ FİKRİ HAKLAR, MATBAA VE ÇOĞALTMA İLE BİRLİKTE, SINAİ MÜLKİYET MAKİNELEŞME VE BUNA BAĞLI ENDÜSTRİYEL YAŞAMLA, ŞEHİR VE KENT YAŞAMI

Detaylı

ENDÜSTRİYEL TASARIMLARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

ENDÜSTRİYEL TASARIMLARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME ENDÜSTRİYEL TASARIMLARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME KHK'nin Tarihi - No: 24/06/1995-554 Yetki Kanunu Tarihi - No: 08/06/1995-4113 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi - No: 27/06/1995-22326

Detaylı

Bankacılık Mevzuatı Kapsamında Banka ve Müşteri Sırrı

Bankacılık Mevzuatı Kapsamında Banka ve Müşteri Sırrı Bankacılar Dergisi, Sayı 63, 2007 Bankacılık Mevzuatı Kapsamında Banka ve Müşteri Sırrı 1. Giriş Akın EKİCİ * 5411 sayılı Bankacılık Kanunu nun Sırların Saklanması konulu 73. maddesinde düzenlenmiştir.

Detaylı

İNTERNET ALAN ADLARI VE İNTERNET ALAN ADI UYUŞMAZLIKLARININ TAHKİM YOLUYLA ÇÖZÜMLENMESİ

İNTERNET ALAN ADLARI VE İNTERNET ALAN ADI UYUŞMAZLIKLARININ TAHKİM YOLUYLA ÇÖZÜMLENMESİ İNTERNET ALAN ADLARI VE İNTERNET ALAN ADI UYUŞMAZLIKLARININ TAHKİM YOLUYLA ÇÖZÜMLENMESİ Nurullah BAL * ÖZET Özellikle son yirmi yılda telekomünikasyon ve internet alanında büyük gelişmeler olmaktadır.

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI İŞLETME YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI İŞLETME YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI İŞLETME YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEĞİNDE HAKSIZ REKABET

Detaylı

Asıl İşveren-Alt İşveren İlişkisi ve Alt İşverenlik Sözleşmesi

Asıl İşveren-Alt İşveren İlişkisi ve Alt İşverenlik Sözleşmesi Doç. Dr. Murat ŞEN - Arş. Gör. Aslı NANECİ Melikşah Üniversitesi Hukuk Fakültesi Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Asıl İşveren-Alt İşveren İlişkisi ve Alt İşverenlik Sözleşmesi GİRİŞ Pratik hayatta

Detaylı

TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU SORU, CEVAP VE SORUNLARIYLA İŞ HUKUKUNDA ALT İŞVEREN

TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU SORU, CEVAP VE SORUNLARIYLA İŞ HUKUKUNDA ALT İŞVEREN TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU SORU, CEVAP VE SORUNLARIYLA İŞ HUKUKUNDA ALT İŞVEREN TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU 15 Şubat 2012 Yayın No: 318 Haberleşme Adresi: Hoşdere Cad. Reşat

Detaylı

Temel kavramlar-1 Girişimci/Girişim. Temel kavramlar-3 Girişimci/Girişim. Temel kavramlar- 2 Girişimci/Girişim. Temel kavramlar-3 Girişimci/Girişim

Temel kavramlar-1 Girişimci/Girişim. Temel kavramlar-3 Girişimci/Girişim. Temel kavramlar- 2 Girişimci/Girişim. Temel kavramlar-3 Girişimci/Girişim Türk Dil Kurumu Sözlüğü Temel kavramlar-1 Girişimci/Girişim 1. Üretim için bir işe girişen, kalkışan kimse, müteşebbis. 2. Ticaret, endüstri vb. alanlarda sermaye koyarak girişimde bulunan kimse, müteşebbis.

Detaylı

GERÇEK KİŞİLERİN TACİR SIFATINA SAHİP OLMA VE İFLÂSA TABİ TUTULMA ŞARTLARI KONUSUNDAKİ YARGITAY UYGULAMASI

GERÇEK KİŞİLERİN TACİR SIFATINA SAHİP OLMA VE İFLÂSA TABİ TUTULMA ŞARTLARI KONUSUNDAKİ YARGITAY UYGULAMASI GERÇEK KİŞİLERİN TACİR SIFATINA SAHİP OLMA VE İFLÂSA TABİ TUTULMA ŞARTLARI KONUSUNDAKİ YARGITAY UYGULAMASI Doç. Dr. Ahmet Battal battal@gazi.edu.tr Gazi Ünv. TTEF. Ticaret Hukuku Öğretim üyesi İNCELEME

Detaylı

I. ÖZEL FİNANS KURUMLARI HAKKINDA GENEL BİLGİLER. A. Kavram ve Kurum Olarak Özel Finans Kurumları

I. ÖZEL FİNANS KURUMLARI HAKKINDA GENEL BİLGİLER. A. Kavram ve Kurum Olarak Özel Finans Kurumları BİRİNCİ BÖLÜM GİRİŞ I. ÖZEL FİNANS KURUMLARI HAKKINDA GENEL BİLGİLER A. Kavram ve Kurum Olarak Özel Finans Kurumları 1. Kavramın Ortaya Çıkışı Ülkemizde bir kısım insanlar dini inançları gereği faize yaklaşmamaktadırlar.

Detaylı

TC. MARKA HUKUKUNDA KARIŞTIRMA TEHLİKESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ. Canan KÜÇÜKALİ. Program: Özel Hukuk

TC. MARKA HUKUKUNDA KARIŞTIRMA TEHLİKESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ. Canan KÜÇÜKALİ. Program: Özel Hukuk TC. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MARKA HUKUKUNDA KARIŞTIRMA TEHLİKESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Canan KÜÇÜKALİ Program: Özel Hukuk Tez Danışmanı: Doç. Dr. Hanife ÖZTÜRK DİRİKKAN İstanbul

Detaylı

GENİŞ KAPSAMLI SERMAYE PİYASASI MEVZUATI VE MESLEK KURALLARI

GENİŞ KAPSAMLI SERMAYE PİYASASI MEVZUATI VE MESLEK KURALLARI Lisanslama Sınavları Çalışma Kitapları GENİŞ KAPSAMLI SERMAYE PİYASASI MEVZUATI VE MESLEK KURALLARI Ders Kodu: 1002 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Sınavı, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Sınavı,

Detaylı

95. Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması-GATT-Nedir ve GATT ın Temel Kuralları Nelerdir?

95. Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması-GATT-Nedir ve GATT ın Temel Kuralları Nelerdir? BÖLÜM XV: DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ 95. Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması-GATT-Nedir ve GATT ın Temel Kuralları Nelerdir? İkinci Dünya Savaşı sonrasında, dünyada barışı sürekli kılmak amacıyla, uluslararası

Detaylı

III-39-1 YATIRIM KURULUŞLARININ KURULUŞ VE FAALİYET ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ. (17.12.2013 tarih ve 28854 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.

III-39-1 YATIRIM KURULUŞLARININ KURULUŞ VE FAALİYET ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ. (17.12.2013 tarih ve 28854 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. III-39-1 YATIRIM KURULUŞLARININ KURULUŞ VE FAALİYET ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ (17.12.2013 tarih ve 28854 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

Detaylı

Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tasarısı Hakkındaki İncelemeler

Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tasarısı Hakkındaki İncelemeler Bankacılar Dergisi, Sayı 67, 2008 Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tasarısı Hakkındaki İncelemeler Kemalettin Yüksel * Genel Olarak 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu 1927 yılında yürürlüğe girmiştir.

Detaylı

Endüstriyel. PATENT akıl rüzgarıyla buluş. www.turkpatent.gov.tr info@tpe.gov.tr. http://online.turkpatent.gov.tr

Endüstriyel. PATENT akıl rüzgarıyla buluş. www.turkpatent.gov.tr info@tpe.gov.tr. http://online.turkpatent.gov.tr Endüstriyel Tasarım Hipodrom Cad. No: 115 06330 Yenimahalle/ANKARA Tel: (0312) 3031000 Faks: (0312) 3031173 www.turkpatent.gov.tr info@tpe.gov.tr İnteraktif Sesli Yanıt Sistemi: (0312) 303 1 303 http://online.turkpatent.gov.tr

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ... 1 2. STRATEJİ BELGESİ ÖZETİ... 3 3. MEVCUT DURUM... 5 3.1. TASARIMLARA İLİŞKİN YASAL ÇERÇEVE VE TASARIM BAŞVURULARI... 5 3.2. EĞİTİM... 10 3.3. MESLEKİ ÖRGÜTLENME... 12 3.4. TASARIMA

Detaylı

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU TASARISI. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU TASARISI. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU TASARISI BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; kişisel verilerin işlenmesinde kişinin dokunulmazlığı,

Detaylı

Ticarî Hükümler ve Yeni Anayasada Yer Alması Gereken Ticarî Hükümlere İlişkin Bazı Öneriler*

Ticarî Hükümler ve Yeni Anayasada Yer Alması Gereken Ticarî Hükümlere İlişkin Bazı Öneriler* HAKEMLİ Ticarî Hükümler ve Yeni Anayasada Yer Alması Gereken Ticarî Hükümlere İlişkin Bazı Öneriler* Yrd. Doç. Dr. Ozan CAN** Yrd. Doç. Dr. H. Gökçe ZABUNOĞLU*** * Bu makale hakem incelemesinden geçmiştir

Detaylı