VAKIF ÜNİVERSİTELERİNİN İSMİNİN MARKA NİTELİĞİ. Prof. Dr. Ahmet Battal Ticaret Hukuku Öğr. Üyesi Gazi Ünv. Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "VAKIF ÜNİVERSİTELERİNİN İSMİNİN MARKA NİTELİĞİ. Prof. Dr. Ahmet Battal Ticaret Hukuku Öğr. Üyesi Gazi Ünv. Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi."

Transkript

1 VAKIF ÜNİVERSİTELERİNİN İSMİNİN MARKA NİTELİĞİ Prof. Dr. Ahmet Battal Ticaret Hukuku Öğr. Üyesi Gazi Ünv. Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Plan GİRİŞ A. KAMU KURUMLARININ İSİMLERİ VE KORUNMASI 1. Kamu kurumlarının isimlerinin genel olarak korunması 2. Kamu tüzel kişilerinin isimlerinin marka olarak tescili ihtimaline karşı korunması 3. Kamu kurumlarının isimlerini marka olarak tescil ettirme hakkına sahip olup olmadığı B. ÜNİVERSİTELERİN İSİMLERİNİN KORUNMASI 1. Devlet üniversitelerinin ve vakıf üniversitelerinin hukuki statüsü 2. Üniversitelerin isimlerinin korunmasının olağan yolu C. MARKA KORUMASI YÖNÜNDEN ÜNİVERSİTELERİN İSİMLERİ 1. Genel olarak marka koruması 2. Üniversitelerin isimlerinin ve logolarının taklitlerinin tescil edilmesinin önlenmesi 3. Üniversitelerin isimlerinin ve logolarının marka olarak tescili ve faydaları SONUÇ GİRİŞ Kamu tüzel kişilerinin ve kamu kurumlarının isimlerinin iktisadi alanda söz konusu olabilecek tecavüzlere karşı korunması için marka olarak tescil ettirilmesine ihtiyaç yoktur. Anayasanın 130. maddesinin 1. fıkrasındaki hüküm nedeniyle devlet üniversiteleri kamu tüzel kişiliği ne sahiptirler. Dolayısıyla bu kural devlet üniversiteleri için de geçerlidir. Yine Anayasanın 130. maddesinin 1. ve 2. fıkralarındaki hüküm nedeniyle vakfı üniversiteleri de kamu tüzel kişiliğine sahip sayılmaktadırlar. Ancak vakıf üniversiteleri Anayasanın 130. maddesinin son fıkrası gereğince mali ve idari konular dışında devlet eliyle kurulan yüksek öğrenim kurumları gibidir. Bu hüküm nedeniyle mali ve iktisadi konularda statünün ne olacağı tartışmaya muhtaçtır. Vakıf üniversitesinin kanunla kurulan tüzel kişiliğiyle birlikte ortaya çıkan ekonomik varlığı ve isminin marka niteliği de bu tartışmanın bir parçasıdır. 1

2 Vakıf üniversitelerinin kuruluşunda seçilen isim ve logo, genellikle bilinen anlamıyla ticarette kullanılan bir marka (trade-mark) değildir. Zira vakıf üniversiteleri ticarî ya da iktisadi bir faaliyet yapmak için kurulmazlar. Bir kamu hizmeti olarak görülen, üniversite eğitimi ve bilimsel araştırma hizmeti ni ifa etmek üzere kurulurlar. Özel sektörle, genellikle bilinen anlamda, bir rekabet halinde değildirler. Kendi aralarındaki rekabet de ancak eğitim alanına özgü ve sınırlı bir anlam ifade eder. Bu bilgilere göre şu soruların cevabı bulunmalıdır: Vakıf üniversitelerinin isim ve logoları üniversite tüzel kişisi tarafından marka olarak tescil edilebilir mi? Özellikle iktisadi faaliyetler yürüten gerçek ya da tüzel kişilerce bu ismin aynısının ya da benzerinin marka olarak tescil ettirilmesi mümkün müdür? Mümkün değilse engellemenin yolu nedir? Aynı şekilde, iktisadi faaliyetler yürüten gerçek ya da tüzel kişilerce bu ismin aynısının ya da benzerinin tescilsiz marka olarak fiilen kullanılması hukuka uygun mudur? Uygun değilse engellemenin yolu nedir? Bu sorular çerçevesinde tebliğimizde önce vakıf üniversitelerinin hukuki statüsü kısaca incelenecek ve ardından soruların cevapları aranacaktır. A. KAMU KURUMLARININ İSİMLERİ VE KORUNMASI 1. Kamu kurumlarının isimlerinin genel olarak korunması Kamu kurum ve kuruluşlarının isimleri özel hukuk tüzel kişileri ya da gerçek kişiler tarafından aynen ya da taklit yoluyla benzetilerek kullanılamaz. Bu durum bazen kamusal yetkinin gasbı anlamına gelir ve şartları varsa suç oluşturabilir. (Mesela bir gerçek kişinin ya da bir şirketin, üniversite eğitimi ve diploması verdiğini iddia etmesi gibi.) Türk Ceza kanununun Dolandırıcılık suçunu düzenleyen 157. maddesine göre Hileli davranışlarla bir kimseyi aldatıp, onun veya başkasının zararına olarak, kendisine veya başkasına bir yarar sağlayan kişiye dolandırıcılıktan ceza verilir. Dolandırıcılığın alt türlerini düzenleyen Nitelikli Dolandırıcılık başlıklı 158. maddenin d ve e bendine göre ise Dolandırıcılık suçunun d) kamu kurum ve kuruluşlarının, kamu meslek kuruluşlarının, siyasi parti vakıf veya dernek tüzel kişiliklerinin araç olarak kullanılması suretiyle, e) kamu kurum ve kuruluşlarının zararına olarak işlenmesi halinde iki yıldan yedi yıla kadar ceza verilir. Bu tür davranışlar aynı zamanda başka biçimlerde de kanuna aykırılık oluşturabilir. 2

3 Bu konudaki önemli düzenlemelerden biri Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları İle İlişkilerine Dair tarihli ve 5072 sayılı Kanundaki 1 hükümlerdir. Bu kanunun Temel ilkeler başlıklı 2. maddesine göre a) Dernek ve vakıflar, kamu kurum ve kuruluşlarının ismini alamaz 2, bu kurum ve kuruluşların hizmet binaları ve müştemilatı içinde faaliyet gösteremez ve bu kuruluşlara ait araç ve gereci kullanamaz. b) Dernek ve vakıflar kamu kurum ve kuruluşlarının sundukları hizmetlerle ilgili olarak gerçek ve tüzel kişilerden ücret, bağış, katkı payı ve benzeri adlar altında herhangi bir karşılık alamaz. c) Kamu hizmetlerinde kullanılan araç, gereç, evrak, form ve benzeri malzemenin, bu Kanun kapsamındaki dernek ve vakıflardan temin edilmesi istenemez. d) Kamu görevlileri görev unvanlarını kullanarak dernek ve vakıf organlarında görev alamaz. e) Dernek ve vakıf organlarında görev alan kamu görevlileri, bu görevleri nedeniyle ücret, huzur hakkı veya başka bir ad altında herhangi bir karşılık alamaz. f) Dernek ve vakıfların yardım toplama ve bağış kabul hizmetlerinde kamu görevlileri çalıştırılamaz. g) Kamu kurum ve kuruluşlarının bütçelerinden bu Kanun kapsamındaki dernek ve vakıflara ödenek, yardım veya herhangi bir kaynak aktarılamaz. h) Kamu kurum ve kuruluşları, personel maaş ve ücretlerinden, kaynağında kesinti yaparak bu Kanun kapsamındaki dernek ve vakıflara aktarma yapamaz. ı) İhaleyi yapan kurum ve kuruluş bünyesinde bulunan veya bu kurum ve kuruluşlarla ilgili her ne amaçla kurulmuş olursa olsun vakıf ve dernekler ile bunların sermayesinin yarısından fazlasına sahip oldukları şirketler, bu kurum ve kuruluşların 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre yapacakları ihalelere katılamazlar. Görüldüğü üzere vakıf üniversiteleri ve devlet üniversiteleri için de geçerli olan bu genel düzenleme, üniversitelerin (ve fakültelerinin) isimlerinin özel sektörde vakıf ve dernekler tarafından kullanılmasını engellemektedir 3. 1 Metin için bkz.: 2 Bu Kanuna tarihli ve 5234 sayılı Kanunun 24. maddesi ile eklenen geçici 2. maddeye göre Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce kurulan dernek ve vakıfların kamu kurum ve kuruluşları ile ilgili almış oldukları isimler ile tüzük ve senetlerindeki kamu görevlilerinin unvanlarını kullanma hakları saklıdır. 3

4 Öte yandan bir kamu kurumunun adının özel sektör tarafından kullanılması bazen idari ya da yargısal bir kararla da önlenebilir. Bütün bu kötüye kullanım hallerinde, maddi ya da manevi zarar varsa, tazminat yükümlülüğü de söz konusu olabilir ve tazminata BK.daki haksız fiil hükümleri yardımıyla hükmedilir. 2. Kamu tüzel kişilerinin isimlerinin marka olarak tescili ihtimaline karşı korunması Kamu tüzel kişilerinin isimleri özel hukuk tüzel kişileri ya da gerçek kişiler tarafından aynen ya da benzetilerek kullanılamayacağı gibi marka olarak tescil de edilemez. Bu tür bir tescil talebi Türk Patent Enstitüsü (TPE) tarafından 556 sayılı Markalar Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin (MarkKHK) 7/1. maddesinde sayılan kriterlere göre yapılacak ön inceleme aşamasında, ilgili kamu kurumunca herhangi bir itiraz gündeme getirilmiş olmasa dahi (re sen) reddedilir. Bu fıkrada sayılmış olan red gerekçelerinden konu ile ilgili görülebilecek olanlar hakkında şu kısa açıklamalar yapılabilir 4 : f) Mal veya hizmetin niteliği, kalitesi veya üretim yeri, coğrafi kaynağı gibi konularda halkı yanıltacak markalar. Özel sektör kuruluşlarınca, bir kamu kurumunun adı kullanılarak hizmet verilmesi halinde bu hizmetin niteliği hususunda halkın yanılması ihtimali kuvvetlidir. Bu nedenle bu tür bir marka tescil edilemez. h) Paris Sözleşmesinin 2 nci mükerrer 6 ncı maddesi kapsamı dışında kalan ancak kamuyu ilgilendiren, tarihi, kültürel değerler bakımından halka mal olmuş ve ilgili mercilerin tescil izni vermediği diğer armalar, amblemler veya nişanları içeren markalar. 3 Vakıf üniversiteleri ile üniversite vakıfları kavramlarının mukayesesi hakkında ayrıntılı bir çalışma için bkz. Battal, Ahmet, Ülkemizdeki Kavram Kargaşasına Örnek: Vakıf Üniversiteleri - Üniversite Vakıfları (!), Akademik Dayanışma Araştırma ve Geliştirme Vakfı (ADAG Vakfı) Bülteni, Yıl 5, sayı 9, Ocak-Nisan 2001, s. 17 vd. 4 MarkKHK.nin 7/1-g bendindeki Yetkili mercilerden kullanmak için izin alınmamış ve dolayısıyla Paris Sözleşmesinin 2 nci mükerrer 6 ncı maddesine göre reddedilecek markalar. hükmü de konu ile ilgili gibi görülebilir. Ancak kanaatimizce bu bentte zikredilen husus uluslararası marka koruması ile ilgilidir ve bu hüküm milletlerarası özel hukuk karakteri (yabancılık unsuru) taşıyan hukuki ihtilaflarda uygulanacak bir hükümdür. Türk hukukuna göre kurulmuş bir kamu tüzel kişisinin ismini yurt içindeki tecavüzlerden koruyabilmek için Uluslararası sözleşme hükümlerinden ve dolayısıyla bu tür sözleşmelere atıf yapan iç hukuk kurallarından yararlanmaya gerek yoktur. Bu durum esasen anlamlı da değildir. 4

5 Bir kamu kurumunun adındaki bir ibarenin ya da amblemindeki bir işaretin kamuyu ilgilendiren bir işaret olacağı açıktır. Bu kamu kurumu izin vermemişse bu ibare ya da işaretin aynısı ya da benzeri marka olarak tescil edilememelidir. j) Dini değerleri ve sembolleri içeren markalar. Din hizmeti veren kamu kurumlarının veya bu kurumlara bağlı olarak yönetilen birimlerinin isimleri bu kapsamda bulunabilir. (Mesela Kocatepe Camisi adı marka olarak bu nedenle tescil edilemez.) k) Kamu düzenine ve genel ahlaka aykırı markalar. Kamu kurumlarının adının özel sektör tarafından marka olarak tescili ve kullanılması, çoğu halde kamu düzenine de aykırı olur ve bu nedenle tescil engellenir. 3. Kamu kurumlarının isimlerini marka olarak tescil ettirme hakkına sahip olup olmadığı Bu sorunun cevaplandırılabilmesi için marka kavramının anlamı üzerinde durulmalıdır sayılı KHK.nin 3. maddesine göre Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin öngördüğü koruma; Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde ikametgahı olan veya sınai veya ticari faaliyette bulunan gerçek veya tüzel kişilerce elde edilir. Bu hükme göre gerçek kişiler gibi tüzel kişiler de marka tescili sağlayabilir. Gerçek ve tüzel kişilerin marka tescili başvurusunda bulunabilmeleri için iktisadi ya da ticari faaliyet yapıyor olması şart değildir. Aynı şekilde tüzel kişilerin kamu hukuku ya da özel hukuk tüzel kişisi olmalarının da prensip olarak bir önemi yoktur. Kamu tüzel kişileri de marka olarak tescili mümkün olan herhangi bir işaretin kendileri adına tescilini talep edebilirler Kamu tüzel kişilerinin herhangi bir işareti marka olarak tescil ettirebilmeleri, kendiliğinden, bu kurumların kendi isimlerinin ve logolarının da marka değeri taşıdığı ve marka olarak tescil ettirilebileceği anlamına gelmez. Kamu kurumlarının bizzat kendi isimlerin marka olarak tescil ettirip ettiremeyecekleri, bu ismin marka olabilirliğine bağlıdır. Bu yönden bakıldığında MarkKHK.nin Markanın içereceği işaretler başlıklı 5/1. maddesinde yer alan ve markanın muhtevası ile ilgili olan tanım önemli bazı sınırlar 5 Tekinalp, (Ünal, Fikri Mülkiyet Hukuku, İstanbul-1999, s. 340 da) kanun koyucunun 3. madde hükmüyle korumadan yararlanabilecek çevreyi genişletmeyi hedeflediğini belirtmekte, ancak kamu tüzel kişileri hakkında bir görüş belirtmemekte, Karan, Hakan /Kılıç, Mehmet ise (Markaların Korunması- 556 Sayılı KHK., Ankara- 2004, s. 13 de) kamu tüzel kişilerinin de marka tescili isteyebileceğini ifade etmektedirler. 5

6 getirmektedir: Marka, bir teşebbüsün mal veya hizmetlerini bir başka teşebbüsün mal veya hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlaması koşuluyla, kişi adları dahil, özellikle sözcükler, şekiller, harfler, sayılar malların biçimi veya ambalajları gibi çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen, baskı yoluyla yayınlanabilen ve çoğaltılabilen her türlü işaretleri içerir. Bu tanımdan çıkarılabilecek en önemli özellik, markanın, iki bağımsız teşebbüs arasındaki rekabette kullanılan isim ya da işaret biçiminde olmasıdır. Kamu kurumlarının pek azı bu türden bir rekabet içindedir. Rekabet etmeye ihtiyacı olmayan ya da rekabet etmesi mümkün olmayan bir kamu kurumunun, adını marka olarak tescil ettirmesine de ihtiyaç yoktur. (Mesela Kayseri Valiliği ile Sinop Valiliği arasında iktisadi anlamda bir rekabet olmadığı gibi bunların diğer kamu ya da özel sektör kuruluşları ile de rekabeti yoktur 6 ). 3. Marka olarak tescil ettirilecek olan kelime, şekil ya da diğer bir işaretin hangi hedefe yönelik olması gerektiği açıktır: Ayırt etme özelliği. (Eski kanun döneminde bu özelliğe de açıkça vurgu yapmak üzere, markaya, farklılık ya da ayırt edicilik alameti anlamında alamet-i farika da denilmekte idi). Ancak kanun koyucu ayırt etme kavramını sınırlı bir alanda kullanmaktadır: Marka, bir teşebbüsün mal veya hizmetlerini bir başka teşebbüsün mal veya hizmetlerinden ayırt etmelidir. 4. Bu hükümdeki teşebbüs ün ne anlama geldiği doktrinde tartışılmış 7 ve iktisadi işletme yi ifade ettiği varsayılmıştır. Bu durumda teşebbüs ün ticari olan ya da olmayan işletme şeklinde anlaşılması gerektiği savunulabilir. Ancak bu yaklaşım kamu kurumları ve özellikle üniversiteler için tek başına bir anlam ifade etmemektedir. Gerçekten, işletme ticari işletme olabileceği gibi, kamusal sermayeli devlet işletmesi veya esnaf işletmesi de olabilir. (Esnaf işletmesinin bu madde kapsamında bulunduğunda şüphe yoktur). 5. Kamusal sermayeli devlet işletmelerinin, ekonomik nitelikleri nedeniyle bu madde anlamında marka kullanarak mal ya da hizmet üreten teşebbüsler şeklinde olabileceği kabul edilebilir. Bu durumda bu işletmeleri işleten kamu tüzel kişilerinin 6 Kamu hizmetinin daha iyi yürütülebilmesi adına yöneticilerin performans testlerine tabi tutulması ve sicil notuyla ödüllendirilmesi ya da cezalandırılması, kurumları değil yöneticilerini ilgilendiren bir durumdur. Zira personeli çoktur, ancak devlet tek tir. 7 Yasaman, Hamdi, Marka Hukuku, C. I, İstanbul-2004, s. 61 vd. Arkan, Sabih, Marka Hukuku, C.I, s

7 gerek kendi adlarını ve gerekse işletmelerinin adlarını marka olarak tescil ettirebileceği kabul edilebilir. Bu açıdan bakıldığında devlet ve diğer kamu tüzel kişilerinin ve bunların örgütsel uzantılarının bazıları salt kamu görevi yapmakta iken diğer bazıları kamu görevinin bir gereği olarak iktisadi faaliyet de yapmaktadırlar. Mesela mahkemeler ve mülki idare amirlikleri salt kamu görevi yapmakta iken, devlet hastaneleri aynı zamanda iktisadi işletmecilik de yapmaktadır. B. ÜNİVERSİTELERİN İSİMLERİNİN KORUNMASI 1. Devlet üniversitelerinin ve vakıf üniversitelerinin hukuki statüsü Anayasanın 130. maddesinin 1. fıkrasındaki hüküm nedeniyle devlet üniversiteleri kamu tüzel kişiliği ne sahiptirler. Yine Anayasanın 130. maddesinin 1. ve 2. fıkralarındaki hüküm nedeniyle vakfı üniversiteleri de kamu tüzel kişiliğine sahip sayılmaktadırlar. Ancak vakıf üniversiteleri Anayasanın 130. maddesinin son fıkrası gereğince mali ve idari konular dışında devlet eliyle kurulan yüksek öğrenim kurumları gibidir 8. Bu hüküm nedeniyle mali ve iktisadi konularda statünün ne olacağı tartışmaya muhtaçtır. Üniversitenin ekonomik varlığı ve isminin marka değeri de bu tartışmanın bir parçasıdır. Belirtelim ki ülkemizdeki kamu tüzel kişileri sistemi ve devlet aygıtının kurumsal yapısı başka ülkelerdekine benzememektedir ve özgündür. Genel olarak üniversite kavramına yüklenen anlam ve vakıf üniversitelerinin hukuki statüsü de böyledir. Tarihçesi itibariyle vakıf üniversiteleri, devletin bir işletme gibi yönetildiği yolundaki iddiaların sıklıkla dile getirildiği 1980 sonrası döneme ait bir kavramdır 9. Gerçekten, vakıf üniversiteleri, bir yandan, kâr amacı gütmemekte ve kamu tüzel kişisi olarak kamusal güç ve yetki kullanmakta ve giderek belli şartları yerine getirmişlerse kamu bütçesinin kaynaklarından desteklenmektedirler. Diğer yandan iktisadi işletme gibi yönetilmektedirler 10. Özellikle vakıf üniversitesini kuran vakıf ve bu vakfı kuran iş adamı ya da şirketler grubu ile üniversite arasında, iktisadi açıdan önemli bir ilişki vardır. Bu ilişki 8 Vakıf üniversitelerinin Fikrî Mülkiyet Hukuku açısından statüsü hakkında bkz. Battal, Ahmet, Patent Mevzuatı Yönünden Üniversite Mensubu Kavramı ve Vakıf Üniversitelerinde Çalışanların Buluşları, Bilgi Toplumunda Hukuk, Ünal Tekinalp e Armağan, İstanbul-2003, C. 3, s. 189 vd öncesindeki özel akademiler ve fakültelerin hukuki statüsü bu gün devam etmemektedir. 10 Kanuni düzenlemelere göre, vakıf üniversitesinin malvarlığı ile kurucu vakfın malvarlığı arasında bir ilişki yoktur. Üniversitenin kapatılması ve tasfiye edilmesi halinde bu malvarlığı geriye kurucu vakfa dönmez ve kamu varlığı olarak başka bir devlet üniversitesine aktarılır. Üniversitenin faaliyetlerinden elde ettiği gelirler, yine üniversite tarafından eğitim ve araştırma hizmetlerinde harcanır. 7

8 nedeniyle, bir yandan, vakıf üniversitesi, arkasında bir işletme grubu varmış gibi davranmakta, diğer taraftan bu işletme grubu da üniversite sahibi olmak gibi bir sosyo-ekonomik avantaja sahip olmaktadır. 2. Üniversitelerin isimlerinin korunmasının olağan yolu 1. Üniversiteler ancak kanunla kurulabildiklerinden isimleri de bizzat ve doğrudan kanun koyucunun iradesinden kaynaklanmaktadır. Halen mevcut vakıf üniversiteleri de özel birer kanunla kurulmuştur. Bu durumda bu üniversitelere de isimlerini, kurucu vakfın teklifi ile kanun koyucu vermiş olmaktadır. Öte yandan Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliğinin Vakıf yükseköğretim kurumlarına ad verme işlemleri başlıklı 12. maddesine göre Vakıf yükseköğretim kurumlarına verilecek isimler, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen kriterlere uygun olmak zorundadır. Yükseköğretim Genel Kurulu uygun bulmadığı isimlerin kriterlere uygun bir şekilde değiştirilmesini kurucu vakıftan isteyebilir. Kurulmuş bulunan vakıf yükseköğretim kurumlarının isim değişikliklerinde de aynı usuller uygulanır. Bu durumda vakıf üniversitelerinin isimleri kamu kurumlarının isimleri niteliğindedir. Bu kamusal nitelik nedeniyle, kamu kurumlarının isimleri ile ilgili olarak yukarıda yapılmış olan açıklamalarda da yer aldığı üzere, kamusal korumanın yeterli olduğu ve ismin korunması için ayrıca bir düzenleme yapmaya ihtiyaç bulunmadığı düşünülebilir. Ancak üniversiteler için durum diğer kamu kurumları kadar basit değildir. Zira üniversiteler birer iktisadi işletme gibi faaliyet göstermektedirler. Bu kapsamda öncelikle kanun koyucu kalitenin ve verimliliğin artırılabilmesi için personelin kalitesi ve verimliliğini denetlemek ve ödüllendirmekle yetinmemekte, üniversitelerin birbiriyle yarışmasını teşvik etmektedir. Esasen bağımsız tüzel kişilik ve özerklik de bu amaca hizmet etmektedir (Bu nedenle mesela iki lise arasında kurumsal olarak rekabetten söz edilemeyecek iken, üniversiteler arasında pek âlâ rekabetten söz edilebilmektedir). Bu özel durum nedeniyle uygulamada üniversiteler isimlerini ve logolarını marka olarak tescil ettirmek yoluna gitmektedirler ve TPE de şartları varsa bu tür başvuruları reddetmemektedir. Bu durumda, fiilen, üniversitelerin isimlerinin marka niteliği ve marka değeri konusu gündeme gelmektedir. 2. Üniversitelerin isimleri iki parçadan oluşmaktadır. 8

9 Birinci parça bu kurumun bir üniversite olduğunu gösteren köktür 11. Bu ibare, ancak kanunen yetkilendirilmiş kamu kurumlarınca kullanılabilecek olan ve başkalarınca hiçbir biçimde kullanılamayacak olan bir jenerik isim niteliğindedir 12. İkinci parça ise bir üniversiteyi diğerinden ayırt etmeye yarayan ayırt edici ektir. Bu ekin özgün bir nitelik taşıyıp taşımadığı ve daha da önemlisi ticari bir değer taşıyıp taşımadığı yönünden farklı ihtimaller vardır. Aşağıda bu ihtimaller incelenecektir. 3. Yukarıdaki bilgilerden de anlaşılacağı üzere, kamu kurumlarının, isimlerini ve logolarını bir bütün olarak haksız rekabetten ve kötüniyetli tescilden koruyabilmek üzere bu ismi marka olarak tescil ettirmelerine gerek yoktur. Esasen bu koruma görevi yukarıya da alınmış olan MarkKHK. 7. madde hükümleri çerçevesinde TPE ye aittir. TPE, kendi görevini daha iyi yerine getirmek ve marka seçmek isteyen kişilere bir ön bilgi vermek üzere bu isimler ve logolar için koruma markası 13 biçiminde bir ön tescil yapabilir. Bu şekilde oluşturulmuş olan liste, marka tescil başvurusunda bulunan kişilerin tescilini istediği işaretin bir kamu kurumunun adını ve dolayısıyla marka tescil şartlarının sınırlarını ihlal edip etmediği konusunda ön inceleme yapılmasını kolaylaştıracaktır. C. MARKA KORUMASI YÖNÜNDEN ÜNİVERSİTELERİN İSİMLERİ 1. Genel olarak marka koruması Markalar bir işletme veya bir ürünü benzer başka işletmelerden veya ürünlerden ayırt eden işaretlerdir. Bir marka üzerindeki hakkın korunabilmesi için markanın tescil ettirilmiş olması şart değildir. Marka üzerindeki hak, geniş anlamda Eşya Hukukunun bir alt dalı olarak kabul edilebilecek olan Fikri Mülkiyet Hukuku kapsamında bir haktır. Tescilli ya da tescilsiz bir marka üzerindeki hakkın ihlali, genellikle, Borçlar Hukuku kapsamında tazminat borcu doğuran bir haksız fiili niteliği taşır. Bu nedenle markaların bilhassa iltibas yoluyla tecavüze karşı korunması, öncelikle Borçlar Kanununun 48. maddesindeki haksız rekabet hükümleri yardımıyla sağlanır. Bu hükmün yeterli olmaması halinde ise özellikle ticari markalarda, BK. 48/2 deki ticari işlere ait olan haksız rekabet hakkında Ticaret Kanunu hükümleri mahfuzdur kuralı 11 Yüksek teknoloji enstitüsü ibaresi de bu anlamda üniversite gibi bir özel jenerik isim dir. 12 Fakülte ibaresi de bu tür bir inhisari isimdir. Buna karşılık enstitü ve bilhassa akademi ibareleri, bir inhisarı ifade etmemekte ve özel sektörde zaman zaman şirketlerce ve sıklıkla vakıf ve derneklerce kullanılmaktadır. 13 Eski Markalar Kanunu döneminde başlamış olan koruma markası listesi yayınlama uygulaması TPE tarafından halen devam ettirilmekle birlikte, TPE.nin resmi sitesindeki bilgilere göre bu liste güncellenmemektedir. Ayrıntılı bilgi için bkz. (Erişim t ) Koruma markası kavramı için bkz. Tekinalp, s Yasaman, 244, Karan/Kılıç, s

10 nedeniyle TTK. 56 ve devamı hükümlerdeki haksız rekabet hükümleri yardımıyla koruma sağlanır 14. Tescil ettirilmemiş markalar üzerindeki hak ancak yukarıdaki iki hüküm yardımıyla korunmakta iken, TPE nezdinde tescilli markalar MarkKHK.nin ayrıntılı hükümleri yardımıyla da korunur. Bu ilave koruma bir yandan aynı ya da benzer markanın tescilini önlemeye yönelik önleyici etki yapar, diğer taraftan da tescilli markanın aynısının ya da benzerinin tescilsiz olarak kullanılmasına karşı marka sahibini korur. Bu durumda bir işaretin TPE nezdinde marka olarak tescil ettirilebilmesi, bilhassa sonraki tescilleri engellemek bakımından önemli bir hukuki koruma sağlar. Bu avantajı elde edebilmiş olmak genel olarak üniversiteler için önemlidir. Ayrıca bu avantaj, iktisadi işletme nitelikleri nedeniyle vakıf üniversiteleri için ayrıca önemlidir. 2. Üniversitelerin isimlerinin ve logolarının taklitlerinin tescil edilmesinin önlenmesi Üniversitelerin isimleriyle ve logolarıyla iltibas oluşturabilecek markalar iki biçimde olabilir. Birincisi üniversitenin adının ya da logosunun üniversite ibaresini de içerecek şekilde marka olarak tescilinin talep edilmesidir. TPE. ismin sahibi durumunda olan üniversite dışındaki bir kişinin ya da kurumun üniversite ibaresini de içeren bir marka tescil ettirmek istemesi halinde, başvuruyu MarkKHK. 7/1-k anlamında kamu düzenine aykırılık gerekçesiyle re sen reddetmelidir. Ancak maalesef TPE bu konuda yeterli hassasiyeti göstermemekte ve üniversitelerin isimlerinin bilhassa eğitim hizmetleri dışındaki mal ve hizmetler için marka olarak başkaları adına tescilini yapmaktadır (Bu tescilin hükümsüzlüğünün istenebileceği açıktır) Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, davacı Atılım Üniversitesi ile davalı Atılım Fen Eğit. Sağ. Tur. İnş. Ltd. Şti. arasında görülmüş olan ve davalının isminde ve faaliyetlerinde atılım kelimesini kullanmasından kaynaklanan markaya tecavüzün tespiti, önlenmesi, terkini, tazminat talepli davaya ilişkin tarihli ve E:2007/11-965, K. 2007/961 sayılı kararında (yayınlanmamıştır), bir eğitim şirketi olan davalı ile bir vakıf üniversitesi olan davacı arasındaki ilişki için, eğitim- öğretim faaliyeti vermeleri nedeniyle daha çok öğrenciye sahip olma noktasında aralarında rekabet bulunduğu belirgindir. Birinin vakıf üniversitesi diğerinin ticaret şirketi olması bu olguyu değiştirmeyecektir. diyerek, doğrudan haksız rekabete ilişkin TTK 57/1-5 hükümlerine başvurulması ve bu yolla davalının unvanındaki atılım ibaresinin unvandan çıkarılması gerektiğine karar vermiştir. Bu kararın sonucu itibariyle isabetli olup olmadığından bağımsız biçimde, özellikle buraya aldığımız gerekçesi itibariyle tartışmaya açık olduğu düşünülmektedir. Zira Atılım Üniversitesi ile Atılım Eğitim Ltd. Şti. öğrenci kabul biçimi ve verdiği hizmet (diploma/sertifika) itibariyle rakip değillerdir. Ancak Atılım Ltd. Şti.nin Atılım Üniversitesinin imajından ve rüzgarından yararlanarak haksız gelir elde edebilme ihtimali vardır. 15 TPE.nin web sayfasından yaptığımız bir taramada, bir limited şirketin, çok sayıda üniversitenin adını, giyim eşyaları türünden ürünlerde kullanmak için kendi adına marka olarak tescil ettirdiğini izlemiş bulunmaktayız. Bu durum bu hususta yaşanan karmaşayı da göstermektedir. Muhtemelen bu yanlış uygulamadan dönülmesini sağlamak amacıyla TPE, web sayfasında konuya ilişkin olarak Üniversitelerin dikkatine başlıklı bir açıklama 10

11 Bu durumda bir üniversitenin ismini taklide yönelen ve bunu tescil ettirmek isteyen kişiler yukarıda açıklanan iki unsuru da içeren bir marka tescil ettirmek istedikleri takdirde, genellikle, markanın kullanılacağı mal veya hizmetin sınıfını ve alt grubunu seçerken, 41. sınıftaki hizmetleri 16 ve bilhassa eğitim ve öğretim hizmetlerini tescil listesine dahil etmeyeceklerdir. Zira bu halde TPE.nin yukarıdaki gerekçelerle en azından bu hizmet alt grubu için re sen red kararı vermesi kaçınılmazdır. Ancak bu halde koruma kapsamı aslında gerektiği ölçüde genişletilmiş olmamaktadır. Bir üniversitenin adının üniversite ile ilgili olmayan bir mal ya da hizmette kullanılması hem MarkKHK 7/1-k anlamında kamu düzenini bozar hem de 7/1-f anlamında halkı yanıltıcı bir nitelik taşır. Ayrıca kişi adlarının başkalarınca marka olarak alınması aynı zamanda bu kişinin kişilik hakları ve bu hakkın bir yansıması olarak fikrî mülkiyet hakları ile ilgili olacağından MarkKHK. 8/5 kapsamında hükümsüzlük de istenebilir 17. Bu nedenle kanaatimizce TPE, üçüncü kişilerin bir üniversitenin adını üniversite ibaresi ile birlikte marka olarak tescil ettirme talebini, hangi mal ya da hizmet sınıfı için tescil ettirilmek istendiğine bakmaksızın, tereddütsüz biçimde reddetmelidir. İkincisi ise üniversitenin adındaki ibarenin üniversite kelimesini içermeyecek biçimde tescil edilmek istenmesidir. Üniversitelerin isimlerini taklit ederek marka olarak tescil ettirmeye yönelen kişiler yukarıdaki engel nedeniyle üniversite ibaresini bir kenara bırakarak çoğu zaman sadece üniversitelerin isimlerinde yer alan özgün ibareyi ve logoyu taklit etmeye yöneleceklerdir. Bu ikinci ihtimal, hem devlet hem de vakıf üniversitelerinin isimleri için geçerlidir. Ancak devlet üniversiteleri için bu ihtimal, isminin ayırt edici unsurunun özgün isim niteliğinde olduğu devlet üniversitelerinde söz konusu olabilir. Devlet yayınlamıştır. Bu açıklama için bkz.: (Erişim t ) 16 Marka Tescil Başvurularına Ait Mal ve Hizmetlerin Sınıflandırılmasına İlişkin BİK/TPE. 2007/2 sayılı Tebliğin Eki listeye göre 41. sınıfa dahil hizmetler şunlardır: Eğitim ve öğretim hizmetleri. Sempozyum, konferans, kongre ve seminer düzenleme, idare hizmetleri. Spor, kültür ve eğlence hizmetleri. Dergi, kitap, gazete vb. yayımlama hizmetleri. Film, televizyon ve radyo programları yapım hizmetleri. Haber muhabirliği hizmetleri, foto-muhabirliği hizmetleri. Fotoğrafçılık hizmetleri. Tercüme hizmetleri. 17 Bu hükme göre; Tescil için başvurusu yapılmış markanın, başkasına ait kişi ismi, fotoğrafı, telif hakkı veya herhangi bir sınai mülkiyet hakkını kapsaması halinde, hak sahibinin itirazı üzerine tescil başvurusu reddedilir. 11

12 üniversitelerinin çoğunun adı bir şehir ya da mevki adıdır ve marka kavramı için özel bir anlam ifade eden türden özgün isim niteliğinden mahrumdur. Diğer bir kısmının adı ise o şehir için özel değer taşıyan tarihî karakter niteliğindeki bir kişinin adı ile aynıdır ve bu isimler çoğunlukla zaten yukarıda sayılan kapsamda korunmaktadır. Bu nedenle bu risk devlet üniversiteleri için fazlaca bir önem taşımamaktadır. Buna karşılık vakıf üniversitelerinin isimlerinde yer alan özgün ibare çoğu zaman kurucu vakfın ismi ya da bu vakfı kuran ekonomik grubun ismi ile aynıdır. Bu isimler ise iktisadi ya da ticari anlamda az ya da çok bir değer ifade eder ve rekabete ve dolayısıyla iltibas riskine açıktır. Öte yandan bu isimler üniversite ibaresi içermeksizin salt özgün isim kısmı itibariyle, koruma markası ya da MarkKHK 7/1 kapsamında korunabilecek isimler de değildir. Bu durumda koruma için bu isimlerin tescili ihtiyacı gündeme gelmektedir. 3. Üniversitelerin isimlerinin ve logolarının marka olarak tescili ve faydaları 1. Yukarıdaki bilgilerden de anlaşılacağı üzere, geniş anlamda iktisadi işletmecilik de yaptığı düşünülebilecek olan üniversitelerin de gerek kendi isim ve logolarını ve gerekse başka işaretleri marka olarak tescil ettirebilecekleri kabul edilmelidir. Bu tescil, bir yandan verilen hizmetin ve arzedilen ürünün markalaşmasını ve kaliteli hale gelmesini sağlayacak, diğer yandan benzer markaların tescil ettirilmesi ya da tescilsiz kullanılması ihtimaline karşı bir ön koruma sağlayacaktır. Tescilin koruyucu fonksiyonu üzerinde özellikle durulmalıdır. 2. Üniversitenin kendi ismini tescil talebi markanın unsurları bakımından iki biçimde olabilir: Sadece özgün ibareyi içerebilir ya da bunun yanında üniversitesi ibaresini kapsayabilir. Başvuru, marka ile sağlanacak olan korumanın kapsamı açısından da iki biçimde olabilir: Birincisi markanın sadece eğitimle ilgili mal ve hizmetler için tescili istenebilir ( Üniversitesi ibaresini de içerecek olan marka başvurusunda, kamu düzeninin korunması ve halkın yanıltılmaması ihtiyacı nedeniyle bu tür bir sınırın bulunması mecburi sayılmalıdır). İkincisi ise bilhassa markanın üniversitesi kelimesini içermediği hallerde her tür mal veya hizmet için tescil talep edilebilir. Bu halde sadece alelade marka tescilinde geçerli olacak olan tüm kurallar geçerli olur. 3. Üniversitelerin kamu kurumu olmak yanında aynı zamanda işletme niteliğine de sahip olabilecekleri kabul edilmelidir. Zira özellikle sağlık ve teknoloji (tıp ve 12

13 mühendislik) alanında piyasaya da açılmakta ve döner sermaye işletmeciliği yapmaktadırlar. Bu durumda verecekleri hizmetin ve pazarlayacakları ürünlerin özel sektör hizmetleri ve ürünleri ile rekabete de açık olduğu varsayılacaktır. Bu durum ise marka tescili ihtiyacını gündeme getirecektir. Markanın içinde, aidiyeti de gösterebilmek üzere, genellikle üniversitenin adının ayırt edici eki veya logosu da bulunacaktır. Bu ihtiyaç yukarıda da ifade edildiği üzere vakıf üniversiteler için daha şiddetidir. Bunun birinci sebebi ismin marka olabilirliğinin daha yüksek olmasıdır. İkinci sebebi ise daha önemlidir. Vakıf üniversiteleri özel sektör, piyasa, rekabet gibi kavramlara daha yakın ve yatkın kurumlardır. Arkalarındaki vakfın kurucusu çoğu zaman bir ortak marka kullanan iktisadi gruptur ve bazı hallerde üniversitenin adında da yer alan bir ana marka ile ticaret yapmaktadır. Üniversite bu ticari yapı ile içli dışlıdır. Bu nedenle de vakıf üniversitelerinin isimlerinin ayırt edici ekinin üçüncü kişilerce özellikle eğitim hizmetleri ile ilişkili görülebilecek hizmetler için bir marka olarak tescil ettirilmesi ya da tescilsiz kullanılması halinde iltibas riski vardır ve önlenmelidir. Öte yandan bazı vakıf üniversitelerinde (Sabancı-Koç gibi) üniversitenin isminin özgün unsuru aynı zamanda kurucu vakfı kuran ekonomik grubun adı ile aynıdır ve bu durumda isim üzerindeki hakkın sahibi sadece üniversite değil, arka plandaki ekonomik gruptur 18. İsmin özellikle eğitim hizmetlerinde taklit edilmesi halinde üniversiteden başka, bu grubun da önlemeye yönelik hukuki tedbirlere başvurma hakkı var sayılmalıdır. SONUÇ Yukarıdaki bilgiler ışığında elde edilebilecek sonuçlar şunlardır. 1. Alelade kamu kurumlarının isimlerini marka olarak kullanmaya ve dolayısıyla bu ismi marka olarak tescil ettirmek suretiyle tescilin sonraki tescilleri önleyici 18 Arka plandaki ekonomik grup ile üniversitenin adının aynı olması iki yönlü etki yapmaktadır. Bu ayniyet bir yönden üniversiteye katkı sağlamakta, grubun itibarı üniversiteyi de güçlendirmektedir. Bu ayniyet diğer yönden gruba katkı yapmakta, üniversitesi dahi olan bir ekonomik grup haline getirmekte ve güçlendirmekte, grup için kalite ve süreklilik ifade eden üst düzeyde bir reklam unsuru olarak fonksiyon ifa etmektedir. Bu iki yönlü etki aynı zamanda ticari grubu bir yönden devlete dönüştürmek ve devleti de ticari grup haline getirmek gibi bir iltibas riskini taşımaktadır. Bu riskin önem taşıyıp taşımadığı, önlenmesinin gerekip gerekmediği ve nasıl önlenebileceği, özellikle geriye etkili biçimde mevcut bazı vakıf üniversitelerinin isimlerinin değiştirilmesinin mümkün ve doğru olup olmayacağı ve bunlar değiştirilmeksizin bundan sonra kurulacakların bu şekilde isim seçmesinin engellenmesinin haksız rekabet oluşturup oluşturmayacağı hususları ayrı bir tartışma konusudur. 13

14 etkisinden yararlanmaya ihtiyaçları yoktur. Oysa üniversiteler bu türden kuruluşlar değildir. İktisadi yönleri ağır basar ve rekabetçi bir yapı içinde çalışırlar. Vakıf üniversiteleri kurumsal yapısı itibariyle karma nitelikli tüzel kişilerdir. Eğitim hizmetleri yönünden kamu sektörü ve özel sektör yanında üçüncü bir sektör olarak (bir ara sektör olarak) ortaya çıkmış oldukları kabul edilebilir. 2. Vakıf üniversitelerinin isim ve logoları üniversite tüzel kişisi tarafından marka olarak tescil ettirilebilir. Ancak başkalarının haksız tecavüzlerine karşı koruma için mutlaka marka tesciline gerek yoktur. TPE tarafından yapılacak bir koruma markası uygulaması yardımıyla isim ve logonun korunması mümkündür. Bu uygulama, basitçe, marka başvurularında ön incelemeyi yapacak olan TPE marka uzmanlarının elinde bulunacak bir koruma marka listesi-rehberi hazırlamaktan ibaret olabilir. Bu liste-rehber (veri tabanı), tüm kamu kurumlarının isim ve logolarını içerecektir. 3. iktisadi faaliyetler yürüten gerçek ya da tüzel kişilerce bir üniversitenin isminin aynısının ya da benzerinin marka olarak tescil ettirilmesi mümkün değildir. Bu tür bir taleple karşılaşması halinde TPE başvuruyu ön inceleme aşamasında resen reddetmelidir. Tescil ettirilecek markada üniversite ibaresi varsa, koruma markası uygulamasına (kamu kurum ve kuruluşları isim listesi ve logo veri tabanına) gerek kalmaksızın iltibas riskini görmek ve tescili engellemek kolaylıkla mümkün olacaktır. Buna karşılık tescili istenen kelime ve işaret üniversite kelimesini içermiyor, ancak mevcut bir üniversitenin sadece ayırt edici eki durumunda olan ibareyi ya da logosunun ayırt edici işaretini içeriyor olabilir. Bu durumda TPE.nin tescili istenen işaretin bir üniversitenin ismi ve logosu ile iltibas oluşturabileceğini öngörememesi de mümkündür. Bu nedenle yukarıda öngörülen türden bir koruma markası listesinden yararlanmak gerekebilir. 4. İktisadi faaliyetler yürüten gerçek ya da tüzel kişilerce bir üniversitenin adının aynısının ya da benzerinin tescilsiz marka olarak fiilen kullanılması da engellenmelidir. Bunun yolu da haksız fiil ve haksız rekabet hükümlerinden yararlanmak olabilir. 5. İsmin taklit edilmesi ihtimali bakımından vakıf üniversitelerinin riski kamu üniversitelerinin riskine nazaran daha yüksektir. Zira bunların isimleri daha özgün ve rekabetçi piyasa yaklaşımına daha yatkındır. Bu nedenle özelikle vakıf üniversitelerinin, isimlerinin üçüncü kişilerce taklit edilerek kullanılmasını ve yine bu amaçla üçüncü kişilerce tescil edilmesini engelleyebilmek üzere marka tescili yaptırmalarında yarar vardır. Bu tescil bireysel 14

15 marka tescili biçiminde olabileceği gibi ortak marka (MarkKHK 55 vd.) biçiminde de olabilir. Vakıf üniversitelerinin de kendine göre bir kaliteyi işaret etmesi ve en azından ilgili çevrede tanınmışlık statüsüne çok kısa sürede ulaşabilecek olması nedeniyle, bu tescil aynı zamanda tanınmış marka korumasından yararlanmayı da sağlayabilecektir. 15

MARKA GENEL BİLGİLER

MARKA GENEL BİLGİLER MARKA GENEL BİLGİLER 1 Sunum İçeriği Markanın tanımı ve çeşitleri Mutlak ve nispi red nedenleri Başvuru şartları ve şekli Başvurunun incelenmesi ve tescil süreci 2 MARKA NEDİR? Bir işletme tarafından üretilen

Detaylı

TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ

TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ MARKA KAVRAMI VE MARKA TESCİL İŞLEMLERİ Evrim AKYÜREK DEMİRİZ Türk Patent Enstitüsü Marka Uzmanı evrim.akyurek@tpe.gov.tr Sunum İçeriği Marka Kavramı Marka Türleri Marka Tescil Süreci

Detaylı

işaretleri içerir. (1) (2)

işaretleri içerir. (1) (2) MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hükmünde Kar.nin Tarihi :24/6/1995, No : 556 Yetki Kanununun Tarihi : 8/6/1995, No : 4113 Yayımlandığı R.G.Tarihi : 27/6/1995, No : 22326 V.Tertip

Detaylı

Sanal ortamda. şirket. itibarının. korunması. Kurumsal İtibar: Farklı Bakış Açıları (II) Oturumu Ceyda CİMİLLİ AKAYDIN

Sanal ortamda. şirket. itibarının. korunması. Kurumsal İtibar: Farklı Bakış Açıları (II) Oturumu Ceyda CİMİLLİ AKAYDIN Kurumsal İtibar: Farklı Bakış Açıları (II) Oturumu Ceyda CİMİLLİ AKAYDIN Avukat Ceyda Cimilli Akaydın 1/20 HOŞGELDİNİZ Avukat Ceyda Cimilli Akaydın 2/20 ŞİRKET KİMLİĞİ OLUŞTURMANIN HUKUKİ BOYUTU Avukat

Detaylı

6769 SAYILI SINAİ MÜLKİYET KANUNU HAKKINDA BİLGİ NOTU

6769 SAYILI SINAİ MÜLKİYET KANUNU HAKKINDA BİLGİ NOTU 6769 SAYILI SINAİ MÜLKİYET KANUNU HAKKINDA BİLGİ NOTU ENİS KAYSERİLİOĞLU İLERİ ARAŞTIRMALAR KOORDİNATÖRLÜĞÜ MEVZUAT ANALİZ BİRİMİ 11 OCAK 2017 6769 SAYILI SINAİ MÜLKİYET KANUNU HAKKINDA Bilgi Notu 11 Ocak

Detaylı

Marka Koruması! Neden, Nasıl?

Marka Koruması! Neden, Nasıl? 2008 NİSAN -SEKTÖREL Marka Koruması! Neden, Nasıl? Pınar ELMAS Marka Nedir? Marka, bir mal veya hizmetin bir başka mal veya hizmetten ayırt edilmesini sağlayan kişi adları dahil, özellikle sözcükler, şekiller,

Detaylı

Sınai Mülkiyet Kanunu ile Gelen Yenilikler 2017

Sınai Mülkiyet Kanunu ile Gelen Yenilikler 2017 Sınai Mülkiyet Kanunu ile Gelen Yenilikler 2017 Sınai Mülkiyet Kanunu meclisten geçmiştir. Tüm sınai hakları tek bir çatı altında toplamış olan ve geleneksel ürün adlarını içeren yeni Sınai Mülkiyet Kanunu

Detaylı

SESSİZ KALMA SURETİYLE HAKKIN KAYBI İLKESİ & MARKANIN TANINMIŞLIK DÜZEYİNİN TESPİTİ & MARKAYI KULLANMA ZORUNLULUĞU

SESSİZ KALMA SURETİYLE HAKKIN KAYBI İLKESİ & MARKANIN TANINMIŞLIK DÜZEYİNİN TESPİTİ & MARKAYI KULLANMA ZORUNLULUĞU SESSİZ KALMA SURETİYLE HAKKIN KAYBI İLKESİ & MARKANIN TANINMIŞLIK DÜZEYİNİN TESPİTİ & MARKAYI KULLANMA ZORUNLULUĞU Av. Merve GÜRKAN **KARAR İNCELEMESİ I. İLK DERECE MAHKEMESİ KARARI İstanbul 1. Fikri ve

Detaylı

MARKA. Marka, belirli kişi yada firmalarca üretilen ürün veya hizmeti tanımlayan ayırt edici işarettir

MARKA. Marka, belirli kişi yada firmalarca üretilen ürün veya hizmeti tanımlayan ayırt edici işarettir MARKA Marka, belirli kişi yada firmalarca üretilen ürün veya hizmeti tanımlayan ayırt edici işarettir Tüketiciler, aynı kalitede olan iki mal arasında bilinen markaları daha yüksek ödeme pahasına tercih

Detaylı

Marka Kavramı ve Marka Tescil İşlemleri

Marka Kavramı ve Marka Tescil İşlemleri Marka Kavramı ve Marka Tescil İşlemleri 1 Markanın Önemi Marka kaliteyi simgeler Tüketici tercihlerini etkiler Ürünlere olan talebi artırır Tüketici bağlılığı sağlar... 2 Marka Değeri 3 Markanın İşlevleri

Detaylı

Endüstriyel Tasarım Tescilinde Yenilik ve Ayırt Edici Nitelik Değerlendirmesi. İç Mimarlık Ve Çevre Tasarımı Bölümü, Beytepe Kampusu 06800 Ankara,

Endüstriyel Tasarım Tescilinde Yenilik ve Ayırt Edici Nitelik Değerlendirmesi. İç Mimarlık Ve Çevre Tasarımı Bölümü, Beytepe Kampusu 06800 Ankara, Endüstriyel Tasarım Tescilinde Yenilik ve Ayırt Edici Nitelik Değerlendirmesi Öğr. Gör. Dr. Gülçin Cankız ELİBOL Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, İç Mimarlık Ve Çevre Tasarımı Bölümü, Beytepe

Detaylı

SINAİ MÜLKİYET KANUNU İLE GELEN YENİLİKLER

SINAİ MÜLKİYET KANUNU İLE GELEN YENİLİKLER SINAİ MÜLKİYET KANUNU İLE GELEN YENİLİKLER 1964 den beri Sınai Mülkiyet Kanunu ile Gelen Yenilikler: Sınai Mülkiyet Kanunu meclisten geçmiştir. Tüm sınai hakları tek bir çatı altında toplamış olan ve geleneksel

Detaylı

Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Kanun No. 5194 Kabul Tarihi : 22.6.2004

Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Kanun No. 5194 Kabul Tarihi : 22.6.2004 Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Kanun No. 5194 Kabul Tarihi : 22.6.2004 MADDE 1. 24.6.1995 tarihli ve 551 sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde

Detaylı

Kabul Tarihi : 22.6.2004

Kabul Tarihi : 22.6.2004 RESMİ GAZETEDE 26.06.2004 TARİH VE 25504 SAYI İLE YAYIMLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR. BAZI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun 5194 No. Kabul Tarihi : 22.6.2004 MADDE 1.

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK. Vakıflar Genel Müdürlüğü

T.C. BAŞBAKANLIK. Vakıflar Genel Müdürlüğü T.C. BAŞBAKANLIK Vakıflar Genel Müdürlüğü Sayı :B.02.1.VGM.0.12.00.02.319.99.06-11617-16413 07/11/2006 Konu :5072 Sayılı Kanunun Uygulanmasına İlişkin Genelge GENELGE 2006/22 5072 Sayılı Dernek ve Vakıfların

Detaylı

Marka tescil. Ertan Yıldız tarafından yazıldı. Pazartesi, 13 Haziran :39 - Son Güncelleme Çarşamba, 01 Şubat :39 1 / 21

Marka tescil. Ertan Yıldız tarafından yazıldı. Pazartesi, 13 Haziran :39 - Son Güncelleme Çarşamba, 01 Şubat :39 1 / 21 1 / 21 2 / 21 3 / 21 4 / 21 Örnek Marka Tescil Belgeleri 5 / 21 6 / 21 7 / 21 8 / 21 Marka Tescil başvurusunun toplam maliyetini hesap etmeden önce marka başvurusunu kaç 9 / 21 sınıfta yapacağımızı belirlememiz

Detaylı

MARKA. Tolga ÇAYLAK 1 04.11.2008

MARKA. Tolga ÇAYLAK 1 04.11.2008 MARKA Tolga ÇAYLAK 1 Bir sınai s mülkiyet m hakkı olarak MARKA Sınaî mülkiyet hakları insan emek ve zekası ile üretilen, ticaret ve sanayi alanında kullanılabilen marka, patent endüstriyel tasarım gibi

Detaylı

TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜNÜN MARKALARDA İLTİBASIN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN YETKİSİ YÖNÜNDEN MUTLAK VE NİSPî RED NEDENLERİ

TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜNÜN MARKALARDA İLTİBASIN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN YETKİSİ YÖNÜNDEN MUTLAK VE NİSPî RED NEDENLERİ TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜNÜN MARKALARDA İLTİBASIN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN YETKİSİ YÖNÜNDEN MUTLAK VE NİSPî RED NEDENLERİ Doç. Dr. Ahmet Battal Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Ticaret Hukuku

Detaylı

MARKA HAKKI NEDİR VE MARKA BAŞVURUSU YAPILIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN UNSURLAR

MARKA HAKKI NEDİR VE MARKA BAŞVURUSU YAPILIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN UNSURLAR MARKA HAKKI NEDİR VE MARKA BAŞVURUSU YAPILIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN UNSURLAR "Sınai Mülkiyet" kavramı genel tanımı ile, sanayide ve tarımdaki buluşların, yeniliklerin, yeni tasarımların ve özgün çalışmaların

Detaylı

Sirküler Rapor 18.02.2014/65-1 TİCARET UNVANLARI HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANDI

Sirküler Rapor 18.02.2014/65-1 TİCARET UNVANLARI HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 18.02.2014/65-1 TİCARET UNVANLARI HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANDI ÖZET : TİCARET UNVANLARI HAKKINDA TEBLİĞ ile ticaret şirketleri ile ticari işletme işleten diğer tacirlerin ticaret unvanlarına

Detaylı

İLHAMİ GÜNEŞ İZMİR FSHHM HAKİMİ IRZ DUSSELDORF SEMİNERİ 16 KASIM 2012

İLHAMİ GÜNEŞ İZMİR FSHHM HAKİMİ IRZ DUSSELDORF SEMİNERİ 16 KASIM 2012 İLHAMİ GÜNEŞ İZMİR FSHHM HAKİMİ IRZ DUSSELDORF SEMİNERİ 16 KASIM 2012 MARKA NEDİR? MarkKHK 5., 7. ve 8. maddeler. 5. MD: Markanın, bir teşebbüsün mal ve hizmetlerini bir başka teşebbüsün mal ve hizmetlerinden

Detaylı

PATENT MEVZUATI YÖNÜNDEN ÜNİVERSİTE MENSUBU KAVRAMI VAKIF ÜNİVERSİTELERİNDE ÇALIŞANLARIN BULUŞLARI

PATENT MEVZUATI YÖNÜNDEN ÜNİVERSİTE MENSUBU KAVRAMI VAKIF ÜNİVERSİTELERİNDE ÇALIŞANLARIN BULUŞLARI PATENT MEVZUATI YÖNÜNDEN ÜNİVERSİTE MENSUBU KAVRAMI Ve VAKIF ÜNİVERSİTELERİNDE ÇALIŞANLARIN BULUŞLARI Doç. Dr. Ahmet Battal battal@gazi.edu tr Gazi Üniversitesi Ticaret Hukuku Öğretim Üyesi TEŞEKKÜR Saygıdeğer

Detaylı

6769 SAYILI SINAİ MÜLKİYET KANUNU

6769 SAYILI SINAİ MÜLKİYET KANUNU 6769 SAYILI SINAİ MÜLKİYET KANUNU Av. Dr. Cahit SULUK suluk@suluk.com.tr 08 Şubat 2017 İstanbul Ticaret Odası ŞİRKET VARLIKLARI MADDİ VARLIKLAR Donanım Ekipman Makine- araç gereç Bina Araç- vasıta Stok

Detaylı

SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEKLERİNE İLİŞKİN HAKSIZ REKABET VE REKLAM YASAĞI YÖNETMELİĞİ

SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEKLERİNE İLİŞKİN HAKSIZ REKABET VE REKLAM YASAĞI YÖNETMELİĞİ SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEKLERİNE İLİŞKİN HAKSIZ REKABET VE REKLAM YASAĞI YÖNETMELİĞİ Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR...XV

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR...XV İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR...XV 1 Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukukuna Giriş I. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARINA DAİR GENEL BİLGİLER... 1 II. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARININ TARİHÇESİ... 5 III.

Detaylı

Türk Patent Enstitüsü

Türk Patent Enstitüsü Türk Patent Enstitüsü Ulusal ve Uluslararası Boyutuyla Fikri, Sınai Mülkiyet Hakları «Marka» Mahmut ÇELİKBİLEK Türk Patent Enstitüsü Marka Uzman Yardımcısı mahmut.celikbilek@tpe.gov.tr 2 Sunum İçeriği

Detaylı

HUKUK. Hakan AKDAĞ 1 04.11.2008

HUKUK. Hakan AKDAĞ 1 04.11.2008 HUKUK Hakan AKDAĞ 1 Sınai mülkiyet hakları olarak adlandırılan Marka, Patent, Endüstriyel Tasarım, Coğrafi İşaretler ve Entegre Devrelerin Topografyalarının Korunmasına ilişkin Kanun Hükmünde Kararnamelerin

Detaylı

SINAİ MÜLKİYET KANUNU KAPSAMINDA MARKA HAKKI

SINAİ MÜLKİYET KANUNU KAPSAMINDA MARKA HAKKI SINAİ MÜLKİYET KANUNU KAPSAMINDA MARKA HAKKI Stj. Av. Belce BARIŞ ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA 20.07.2017 belce@eryigithukuk.com 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu ile sınai haklara ilişkin kanun hükmünde

Detaylı

VAKIFLAR İLE İLGİLİ YASAL SINIRLAMALAR

VAKIFLAR İLE İLGİLİ YASAL SINIRLAMALAR VAKIFLAR İLE İLGİLİ YASAL SINIRLAMALAR I. Vakıf Senedinde Yer Alması Mümkün Olmayan Amaç ve Faaliyetler Vakfın kuruluşunda vakfın amaç ve faaliyetleri belirlenirken çeşitli sıkıntılar ortaya çıkmaktadır.

Detaylı

İÇİNDEKİLER I.MAKALELER

İÇİNDEKİLER I.MAKALELER İÇİNDEKİLER I.MAKALELER 1. Tanınmış Markalar... 3 2. Paris Anlaşması Anlamında Tanınmış Markalar... 19 3. Marka Hakkının Niteliği ve Tanınmış Markalar Hakkında Yargıtay 11. HD. Sinin Kararı Üzerine Düşünceler...

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ 30 Mayıs 2011 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27949 YÖNETMELİK İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul

Detaylı

TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI

TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; kamu kurum ve kuruluşları ile iktisadî, ticarî ve malî sektörlerde üretim, tüketim ve hizmet

Detaylı

MARKA TESCİL BAŞVURUSUNA İLİŞKİN İŞLEMLER. 22 ile birlikte marka hukukuna ilişkin

MARKA TESCİL BAŞVURUSUNA İLİŞKİN İŞLEMLER. 22 ile birlikte marka hukukuna ilişkin MARKA TESCİL BAŞVURUSUNA İLİŞKİN İŞLEMLER Enes ÖZ 21 ÖZ 10.01.2017 tarihli, 29944 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlük kazanan 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu1 22 ile birlikte marka hukukuna

Detaylı

SINAİ MÜLKİYET KANUN TASARISI TASLAĞI KARŞILAŞTIRMA TABLOSU. 556, 555, 554 ve 551 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameler Sınai Mülkiyet Kanun Tasarısı

SINAİ MÜLKİYET KANUN TASARISI TASLAĞI KARŞILAŞTIRMA TABLOSU. 556, 555, 554 ve 551 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameler Sınai Mülkiyet Kanun Tasarısı SINAİ MÜLKİYET KANUN TASARISI TASLAĞI KARŞILAŞTIRMA TABLOSU 556, 555, 554 ve 551 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameler Sınai Mülkiyet Kanun Tasarısı 556 Sayılı KHK Amaç ve kapsam Madde 1 Bu Kanun Hükmünde

Detaylı

Haklara Tecavüz Halinde Hukuki Ve Cezai Prosedür

Haklara Tecavüz Halinde Hukuki Ve Cezai Prosedür Haklara Tecavüz Halinde Hukuki Ve Cezai Prosedür Fikir ve Sanat Eserleri Kanunumuz, eser sahibinin manevi ve mali haklarına karşı tecavüzlerde, Hukuk Davaları ve Ceza Davaları olmak üzere temel olarak

Detaylı

555 SAYILI COĞRAFİ İŞARETLERİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME'NİN UYGULAMA ŞEKLİNİ GÖSTERİR YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM.

555 SAYILI COĞRAFİ İŞARETLERİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME'NİN UYGULAMA ŞEKLİNİ GÖSTERİR YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM. 555 SAYILI COĞRAFİ İŞARETLERİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME'NİN UYGULAMA ŞEKLİNİ GÖSTERİR YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/18-21

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/18-21 T.C YARGITAY 22.HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/15013 Karar No. 2013/4250 Tarihi: 01.03.2013 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/18-21 VAKIF ÜNİVERSİTELERİNDE ÇALIŞAN- LARIN KIDEM İHBAR TAZMİNATI HAKLARININ İDARİ

Detaylı

Patent Ön Araştırmaları ve Yenilik Araştırmaları

Patent Ön Araştırmaları ve Yenilik Araştırmaları NEDEN PATENT? Özgün fikirlerin korunması Zihni yaratının ödüllendirilmesi Rekabet gücü Ticari kazanç (Lisans&Devir) Teknolojiye katkı Ekonomiye Katkı PATENT NEDEN ÖNEMLİDİR? Patent önemli bir istihbarat

Detaylı

Sirküler Rapor / NO LU KURUMLAR VERGİSİ KANUNU SİRKÜLERİ YAYIMLANDI

Sirküler Rapor / NO LU KURUMLAR VERGİSİ KANUNU SİRKÜLERİ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 13.10.2014/188-1 34 NO LU KURUMLAR VERGİSİ KANUNU SİRKÜLERİ YAYIMLANDI ÖZET : Kurumlar Vergisi Kanunu Sirkülerinde ; Vakıflara Bakanlar Kurulu Kararı ile vergi muafiyeti tanınabilmesi için

Detaylı

MARKA HUKUKU. Bkz, s.55, erişim

MARKA HUKUKU. Bkz,  s.55, erişim MARKA HUKUKU I) GENEL OLARAK MARKA A) Tanım Marka, 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname nin 5. maddesinde bir teşebbüsün mal ve hizmetlerini başka bir teşebbüsün mal ve hizmetlerinden

Detaylı

İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır

İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır Doç. Dr. Tuğrul KATOĞLU* * Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ceza

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 19.02.2014 Sayı: 2014/036 Ref: 4/036

SİRKÜLER İstanbul, 19.02.2014 Sayı: 2014/036 Ref: 4/036 SİRKÜLER İstanbul, 19.02.2014 Sayı: 2014/036 Ref: 4/036 Konu: TİCARET ÜNVANLARI HAKKINDA TEBLİĞ YAYINLANMIŞTIR 14.02.2014 tarih ve 28913 sayılı Resmi Gazete de Ticaret Unvanları Hakkında Tebliğ yayınlanmıştır.

Detaylı

Gazi Üniversitesi Fakültesi/Yüksekokulu/. Bölümü Başkanlığına. Gazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi aracılığı ile Üniversite-Sanayi işbirliği

Gazi Üniversitesi Fakültesi/Yüksekokulu/. Bölümü Başkanlığına. Gazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi aracılığı ile Üniversite-Sanayi işbirliği Gazi Üniversitesi Fakültesi/Yüksekokulu/. Bölümü Başkanlığına / /201.. Gazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi aracılığı ile Üniversite-Sanayi işbirliği kapsamında yapılan(/yapılacak) olan araştırma

Detaylı

KARAR 1 (672 sayılı KHK ile kamu görevinden çıkarılmaya dair) Davalı : Başbakanlık /ANKARA

KARAR 1 (672 sayılı KHK ile kamu görevinden çıkarılmaya dair) Davalı : Başbakanlık /ANKARA KARAR 1 (672 sayılı KHK ile kamu görevinden çıkarılmaya dair) Davalı : Başbakanlık /ANKARA Davanın Konusu : Uyuşmazlık, davacının 672 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Kamu Personeline İlişkin Alınan Tedbirlere

Detaylı

Özet, yaprak test, deneme sınavı ders malzemelerine ANADOLUM ekampüs Sistemin'nden (https://ekampus.anadolu.edu.tr) ulaşabilirsiniz. 19.

Özet, yaprak test, deneme sınavı ders malzemelerine ANADOLUM ekampüs Sistemin'nden (https://ekampus.anadolu.edu.tr) ulaşabilirsiniz. 19. 2016 BAHAR ARA - A TİCARET HUKUKU A 1. 2. 3. 4. Tacirler arasında gerçekleşen aşağıdaki ihbar veya ihtarlardan hangisi Türk Ticaret Kanununun öngördüğü şekil şartına uygun değildir? Noter kanalıyla yapılan

Detaylı

GÖRÜŞ BİLDİRME FORMU

GÖRÜŞ BİLDİRME FORMU Konusu: İlgili Mevzuat: Bakanlığımız 4/B Sözleşmeli Personellerine ödenen Ek Ödemeden sigorta prim kesintisi kesilip kesilmeyeceği, 31.05.2006 tarihli 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası

Detaylı

GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ

GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ ESKİ METİN YÖNETİM KURULU MADDE 8- Şirket Yönetim Kurulu tarafından yönetilir ve temsil edilir. Şirket Yönetim Kurulu altı üyeden oluşur ve bu üyelerin tamamı

Detaylı

1. Sınai mülkiyet haklarından elde edilen kazanç ve iratların kapsamı

1. Sınai mülkiyet haklarından elde edilen kazanç ve iratların kapsamı Sayı: 2015/11 Konu: Sınai mülkiyet haklarına ilişkin kurumlar vergisi istisnasının uygulama esaslarının açıklandığı Kurumlar Vergisi Genel Tebliği 21 Nisan 2015 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı. 21 Nisan

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2005/105 İstanbul 27 Aralık 2005 KONU : Sponsorluk Harcamalarının

Detaylı

V. : 4/7/2001, : 631 : 10/4/2001, : 4639 : 13/7/2001, : 24461 : V

V. : 4/7/2001, : 631 : 10/4/2001, : 4639 : 13/7/2001, : 24461 : V 973 MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN MALİ VE SOSYAL HAKLARINDA DÜZENLEMELER İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hük. Kar. nin

Detaylı

Türk Patent Enstitüsü. 16 Aralık 2013 KONYA

Türk Patent Enstitüsü. 16 Aralık 2013 KONYA Türk Patent Enstitüsü 16 Aralık 2013 KONYA Marka Kavramı & Marka Tescili Mustafa GENÇER Türk Patent Enstitüsü Marka Uzman Yrd. mustafa.gencer@tpe.gov.tr Sunum İçeriği Marka Kavramı Marka Tescil Süreci

Detaylı

KAMU ĠHALE MEVZUATI. c) İhaleyi yapan idarenin ihale yetkilisi kişileri ile bu yetkiye sahip kurullarda görevli kişiler.

KAMU ĠHALE MEVZUATI. c) İhaleyi yapan idarenin ihale yetkilisi kişileri ile bu yetkiye sahip kurullarda görevli kişiler. 26- ĠHALEYE KATILAMAYACAK OLANLAR KAMU ĠHALE MEVZUATI 4734 SAYILI KAMU ĠHALE KANUNU Ġhaleye katılamayacak olanlar Madde 11- Aşağıda sayılanlar doğrudan veya dolaylı veya alt yüklenici olarak, kendileri

Detaylı

YÖNETMELİK. Marka: Ortak markalar ve garanti markaları dahil olmak üzere ticaret veya hizmet markalarını,

YÖNETMELİK. Marka: Ortak markalar ve garanti markaları dahil olmak üzere ticaret veya hizmet markalarını, 30 Mart 2013 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28603 Türk Patent Enstitüsünden: YÖNETMELİK 556 SAYILI MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN UYGULAMASINA DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

Detaylı

I- Anayasa ya Aykırılığı İtiraz Yoluyla İleri Sürülen Hüküm

I- Anayasa ya Aykırılığı İtiraz Yoluyla İleri Sürülen Hüküm I- Anayasa ya Aykırılığı İtiraz Yoluyla İleri Sürülen Hüküm Somut olayda Mahkememiz önündeki uyuşmazlığa uygulanması söz konusu olan ve fakat Anayasa ya aykırı olduğu değerlendirilen hüküm 556 sayılı KHK

Detaylı

Buluşların Devir, Satış veya Kiralanmasına İlişkin Kurumlar Vergisi İstisnasının Uygulanma Esasları

Buluşların Devir, Satış veya Kiralanmasına İlişkin Kurumlar Vergisi İstisnasının Uygulanma Esasları Sirküler 2015 / 047 Referansımız: 0508 / 2015/ YMM/ EK Telefon: +90 (212) 29157 10 Fax: +90 (212) 24146 04 E-Mail: info@kutlanpartners.com İstanbul, 14.05.2015 Buluşların Devir, Satış veya Kiralanmasına

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/98. KONU Vakıfların Vergi Muafiyetinde Yapılan Yeni Düzenlemeler.

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/98. KONU Vakıfların Vergi Muafiyetinde Yapılan Yeni Düzenlemeler. DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Sun Plaza No:24 34398 Maslak İstanbul, Türkiye Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60 15 www.deloitte.com.tr www.verginet.net VERGİ SİRKÜLERİ

Detaylı

MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ

MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2005/37 İstanbul,28 Mart 2005 KONU : Özel Maliyet Bedelleri

Detaylı

TURİZMİ TEŞVİK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

TURİZMİ TEŞVİK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN KANUN NO: 4957 TURİZMİ TEŞVİK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kabul Tarihi: 24 Temmuz 2003 Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 1 Ağustos 2003 - Sayı: 25186 MADDE 1.- 12.3.1982 tarihli ve 2634

Detaylı

FİKRİ HAKLAR ESD873 8. MARKA BAŞVURU SÜRECİ. Yrd.Doç.Dr. Levent DURDU Kocaeli Üniversitesi B.Ö.T.E. Bölümü

FİKRİ HAKLAR ESD873 8. MARKA BAŞVURU SÜRECİ. Yrd.Doç.Dr. Levent DURDU Kocaeli Üniversitesi B.Ö.T.E. Bölümü FİKRİ HAKLAR ESD873 8. MARKA BAŞVURU SÜRECİ Yrd.Doç.Dr. Levent DURDU Kocaeli Üniversitesi B.Ö.T.E. Bölümü 2012 2013 Bahar Kocaeli Üniversitesi, tüm hakları saklıdır. MARKA BAŞVURU SÜRECİ ESD873 FİKRİ HAKLAR

Detaylı

---------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------- PATENT NEDİR? BULUŞLARIN PATENT İLE KORUNMASININ AMAÇLARI PATENT TESCİLİ İÇİN GEREKLİ KRİTERLER İNCELEMELİ/İNCELEMESİZ PATENT PATENT

Detaylı

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Giresun Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma

Detaylı

SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMAYI TEŞVİK KANUNU

SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMAYI TEŞVİK KANUNU 6891 SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMAYI TEŞVİK KANUNU Kanun Numarası : 3294 Kabul Tarihi : 29/5/1986 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 14/6/1986 Sayı : 19134 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 25 Sayfa

Detaylı

ELAZIĞ VALİLİĞİNE (Defterdarlık) tarihli ve /12154 sayılı yazınız

ELAZIĞ VALİLİĞİNE (Defterdarlık) tarihli ve /12154 sayılı yazınız T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı : 80755325-105.05.07-1116 09/02/2016 Konu : Geçici Personele Ek Ödeme Yapılması ELAZIĞ VALİLİĞİNE (Defterdarlık) İlgi : 09.10.2015 tarihli

Detaylı

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ MERKEZ KONSEYİ BAŞKANLIĞINA

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ MERKEZ KONSEYİ BAŞKANLIĞINA TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ MERKEZ KONSEYİ BAŞKANLIĞINA Sağlık Bakanlığı Sertifikalı Eğitim Yönetmeliği taslağı tarafımızca incelenmiş olup, aşağıda taslağın hukuka aykırı ve eksik olduğunu düşündüğümüz yönlerine

Detaylı

ÖZELLİK ARZEDEN DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLARDA YABANCI KİLİT PERSONEL İSTİHDAMI

ÖZELLİK ARZEDEN DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLARDA YABANCI KİLİT PERSONEL İSTİHDAMI ÖZELLİK ARZEDEN DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLARDA YABANCI KİLİT PERSONEL İSTİHDAMI I- GİRİŞ Yabancı uyruklu kişilerin ülkemizde çalışması konusunda kural olarak tek bir makam (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı)

Detaylı

Yönetmelik çalışmaları devam etmekte olup yeni yönetmelikler çıkarılıncaya kadar mevcut yönetmelikler yürürlükte olacaktır.

Yönetmelik çalışmaları devam etmekte olup yeni yönetmelikler çıkarılıncaya kadar mevcut yönetmelikler yürürlükte olacaktır. www.anadolupatent.com Değerli dostlar, Uzun zamandır çalışmaları devam eden Sınai Mülkiyet Kanunu 22 Aralık 2016 tarihinde TBMM de kabul edilerek 10 Ocak 2017 tarihinde 29944 sayılı Resmi Gazetede yayımlanması

Detaylı

FİKRİ VE SINAÎ MÜLKİYET HAKLARI. Dr. Deniz ŞENYAY ÖNCEL deniz.oncel@deu.edu.tr

FİKRİ VE SINAÎ MÜLKİYET HAKLARI. Dr. Deniz ŞENYAY ÖNCEL deniz.oncel@deu.edu.tr FİKRİ VE SINAÎ MÜLKİYET HAKLARI Dr. Deniz ŞENYAY ÖNCEL deniz.oncel@deu.edu.tr Yeni buluşlar ve özgün tasarımlar ürünleri oluşturur ve biçimlendirir. Ancak bu yeni ürünleri tüketiciye sunmak ve satabilmek

Detaylı

BEŞĐNCĐ BÖLÜM TĐCARET UNVANI, ĐŞLETME ADI ve MARKA-

BEŞĐNCĐ BÖLÜM TĐCARET UNVANI, ĐŞLETME ADI ve MARKA- BEŞĐNCĐ BÖLÜM TĐCARET UNVANI, ĐŞLETME ADI ve MARKA- 1- GENEL OLARAK Ticari hayatta taciri, ticari işletmeyi, ürünleri, buluşları, model ve tasarımları diğerlerinden ayırmak ve bunların sahiplerine hukuki

Detaylı

Anahtar Kelimeler: Marka, Patent, Marka Hukuku,

Anahtar Kelimeler: Marka, Patent, Marka Hukuku, HUKUKİ AÇIDAN MARKA VE MARKA HAKKI Eyüp Can KARACA Özet Marka kavramına hukuki zemin hazırlayan Sınai Hak kavramının kullanımı 19.yy sonlarında Sanayi Devrimi ile birlikte başlamış olup bu hakların savunulmasına

Detaylı

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç ve kapsam Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi öğrencilerinin

Detaylı

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ (Resmi Gazete 17 Eylül 2013 tarih ve Sayı) BİRİNCİ BÖLÜM

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ (Resmi Gazete 17 Eylül 2013 tarih ve Sayı) BİRİNCİ BÖLÜM NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ (Resmi Gazete 17 Eylül 2013 tarih ve 28768 Sayı) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Nişantaşı Üniversitesinin

Detaylı

Hukuk Genel Kurulu 2017/1729 E., 2017/1186 K. "İçtihat Metni" MAHKEMESİ :Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi

Hukuk Genel Kurulu 2017/1729 E., 2017/1186 K. İçtihat Metni MAHKEMESİ :Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi Hukuk Genel Kurulu 2017/1729 E., 2017/1186 K. "İçtihat Metni" MAHKEMESİ :Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi Taraflar arasındaki Türk Patent Enstitüsü Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu Kararının

Detaylı

VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. ( ANA SÖZLEŞMESİ )

VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. ( ANA SÖZLEŞMESİ ) VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. ( ANA SÖZLEŞMESİ ) ESKİ HALİ Şirket Merkez ve Şubeleri Madde 4 - Şirketin Merkezi İstanbul İli Şişli İlçesindedir. Adresi Büyükdere Caddesi Gazeteciler Sitesi Matbuat Sokak

Detaylı

b) Kanun Hükmünde Kararname: 551 sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameyi,

b) Kanun Hükmünde Kararname: 551 sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameyi, AVRUPA PATENTLERİNİN VERİLMESİ İLE İLGİLİ AVRUPA PATENT SÖZLEŞMESİNİN TÜRKİYE'DE UYGULAMA ŞEKLİNİ GÖSTERİR YÖNETMELİK Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 09/01/2001 Yayımlandığı

Detaylı

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU YENİ TÜRK TİCARET KANUNU İsmail YÜCEL İç Ticaret Genel Müdür V. 8 Şubat 2012 Yeni Türk Ticaret Kanunu - Şeffaflık, - Hesap Verebilirlik, - Kurumsallaşma, - Elektronik Ortamda Hukuki İşlem Tesis Edebilme

Detaylı

556 Nolu (Sayılı), KHK Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

556 Nolu (Sayılı), KHK Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 556 Nolu (Sayılı), KHK Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname KHK Numarası (No) 556 MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hükmünde Kar.nin Tarihi :24/6/1995, No :

Detaylı

www.vergidegundem.com

www.vergidegundem.com Fax: 0 212 230 82 91 Damga vergisi uygulamasında Resmi Daire Av. Gökçe Sarısu I. Giriş Damga vergisi, hukuki işlemlerde düzenlenen belge ya da kağıtlar üzerinden alınan bir vergidir. Niteliğinin belirlenmesinde

Detaylı

ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ. SİRKÜLER 2012/18

ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ. SİRKÜLER 2012/18 31/01/2012 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ. SİRKÜLER 2012/18 KONU: Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: VI, No: 32) 8 Kasım 1998

Detaylı

Sınai Mülkiyet Föyü 2017 GİRİŞ ORTAK HÜKÜMLER

Sınai Mülkiyet Föyü 2017 GİRİŞ ORTAK HÜKÜMLER 1 GİRİŞ Marka, Patent, Endüstriyel Tasarım ve Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkında yayımlanan kanun hükmünde kararnameler ilk olarak 27 Haziran 1995 tarihinde hazırlanmıştı. Bu aşamada öncelikle marka,

Detaylı

MARKA DEĞERİ - PATENT DEĞERİ- FAYDALI MODEL DEĞERİ- ENDÜSTRİYEL TASARIM DEĞERİ

MARKA DEĞERİ - PATENT DEĞERİ- FAYDALI MODEL DEĞERİ- ENDÜSTRİYEL TASARIM DEĞERİ MARKA DEĞERİ - PATENT DEĞERİ- FAYDALI MODEL DEĞERİ- ENDÜSTRİYEL TASARIM DEĞERİ Değeri Tespiti: Hukuk Danışmanlığı hizmetlerimiz kapsamında değeri tespiti de bulunmaktadır. Bu tespitler yapılırken, değerinin

Detaylı

FİKRİ HAKLAR. ESD873 6. ENDÜSTRİYEL TASARIMLAR BAŞVURU SÜRECİ Yrd.Doç.Dr. Levent DURDU Kocaeli Üniversitesi B.Ö.T.E. Bölümü

FİKRİ HAKLAR. ESD873 6. ENDÜSTRİYEL TASARIMLAR BAŞVURU SÜRECİ Yrd.Doç.Dr. Levent DURDU Kocaeli Üniversitesi B.Ö.T.E. Bölümü FİKRİ HAKLAR ESD873 6. ENDÜSTRİYEL TASARIMLAR BAŞVURU SÜRECİ Yrd.Doç.Dr. Levent DURDU Kocaeli Üniversitesi B.Ö.T.E. Bölümü 2012 2013 Bahar Kocaeli Üniversitesi, tüm hakları saklıdır. ENDÜSTRİYEL TASARIMLAR

Detaylı

AİLE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YARGILAMA USULLERİNE DAİR KANUN

AİLE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YARGILAMA USULLERİNE DAİR KANUN AİLE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YARGILAMA USULLERİNE DAİR KANUN Kanun No: 4787 Kabul Tarihi : 09/01/2003 Resmi Gazete Tarihi: 18/01/2003 Resmi Gazete Sayısı: 24997 AMAÇ VE KAPSAM Madde 1 - Bu Kanunun

Detaylı

MADDE 2) DESTEKLENECEK ETKİNLİKLERİN NİTELİKLERİ VE SAĞLANACAK DESTEKLER

MADDE 2) DESTEKLENECEK ETKİNLİKLERİN NİTELİKLERİ VE SAĞLANACAK DESTEKLER ULUSLARARASI BİLİMSEL ETKİNLİK DESTEK (UBED) İLKELERİ MADDE 1) AMAÇ VE DAYANAK 1.1. Bilimsel çalışma, araştırma ve yayınların nitelik-niceliğini arttırmak, Ankara Üniversitesi aidiyet bilincini güçlendirmek

Detaylı

* Serbest bölgelere veya bu bölgelerden yapılan ihraç amaçlı yük taşıma işleri KDV den istisna edilmiştir. (Madde:5, yürürlük 25 Kasım 2016),

* Serbest bölgelere veya bu bölgelerden yapılan ihraç amaçlı yük taşıma işleri KDV den istisna edilmiştir. (Madde:5, yürürlük 25 Kasım 2016), TARİH : 25/11/2016 SİRKÜLER NO : 2016/137 6761 SAYILI KANUNLA BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI: 25 Kasım 2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Malî Yönetimi Ve Kontrol Kanunu İle Bazı Kanunlarda

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2017/094 Ref: 4/094

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2017/094 Ref: 4/094 SİRKÜLER İstanbul, 29.05.2017 Sayı: 2017/094 Ref: 4/094 Konu: SERBEST BÖLGELERDE ÇALIŞACAK YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİNE DAİR YÖNETMELİK YAYINLANMIŞTIR 27.05.2017 tarih ve 30078 sayılı Resmi Gazete de

Detaylı

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI 26 Kasım 2015 Kerem ÇEVİK ARGEDA-TTO Fikri Mülkiyet Hakları Modül Yöneticisi Türk Patent Enstitüsü Bilgi ve Doküman Birimi Sorumlusu Üniversitelerde Sınai Mülkiyet Bilgisinin Yaygınlaştırılması

Detaylı

ENDÜSTRİYEL TASARIM TESCİLİ. Tasarım tescili ürünlerin görünüm özelliklerini koruma altına alan bir sistemdir.

ENDÜSTRİYEL TASARIM TESCİLİ. Tasarım tescili ürünlerin görünüm özelliklerini koruma altına alan bir sistemdir. ENDÜSTRİYEL TASARIM TESCİLİ Tasarım tescili ürünlerin görünüm özelliklerini koruma altına alan bir sistemdir. ENDÜSTRİYEL TASARIM KORUMASI Bu sistem ile; üretim yöntemi, ürünlerin kullanım amacı, fonksiyonel

Detaylı

KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ YURTDIŞI TEŞKiLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ YURTDIŞI TEŞKiLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 207 KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ YURTDIŞI TEŞKiLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hük. Kar. nin Tarihi : 13/12/1983 No : 189 Yetki Kanununun Tarihi : 17/6/1982 No : 2680 Yayımlandığı R.G. Tarihi

Detaylı

Yürürlük Tarihi: HRÜ Senatosunun tarih ve 2014/20 sayılı kararı.

Yürürlük Tarihi: HRÜ Senatosunun tarih ve 2014/20 sayılı kararı. HARRAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEME DAĞITIM USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1 - (1) Bu usul ve esasların

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELERİNİN ÖZEL HASTANELER VE VAKIF YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI HASTANELERİNDE ÇALIŞTIRILMALARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

Bazı makalelerde, bu iptal kararı ile kanuni temsilcilerin geçmişe yönelik sorumluluklarının kalktığına dair yorumlar okuyoruz.

Bazı makalelerde, bu iptal kararı ile kanuni temsilcilerin geçmişe yönelik sorumluluklarının kalktığına dair yorumlar okuyoruz. Not: Makaleler yazarın kişisel görüşünü ifade etmekte olup kaleme alındığı tarihteki mevzuat düzenlemeleri açısından geçerlidir. Daha sonra meydana gelecek değişimler uygulamada farklılık yaratabilir.

Detaylı

MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİNİN İSTİHDAM VE BÜTÇE ESASLARI HAKKINDA KANUN

MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİNİN İSTİHDAM VE BÜTÇE ESASLARI HAKKINDA KANUN 10131 MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİNİN İSTİHDAM VE BÜTÇE ESASLARI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5671 Kabul Tarihi : 26/5/2007 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 7/6/2007 Sayı : 26545 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 3201 S.YHBK./3

İlgili Kanun / Madde 3201 S.YHBK./3 T.C YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/18150 Karar No. 2014/5855 Tarihi: 14.03.2014 İlgili Kanun / Madde 3201 S.YHBK./3 YURT DIŞI HİZMET BORÇLANMASI YURT DIŞINDA BAŞLAYAN SİGORTALI- LIĞIN TÜRKİYE

Detaylı

6335 SAYILI KANUN ile DEĞİŞİK TTK m. 358 HAKKINDA BAZI DEĞERLENDİRMELER

6335 SAYILI KANUN ile DEĞİŞİK TTK m. 358 HAKKINDA BAZI DEĞERLENDİRMELER 6335 SAYILI KANUN ile DEĞİŞİK TTK m. 358 HAKKINDA BAZI DEĞERLENDİRMELER Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Ana Bilim Dalı shizir@atilim.edu.tr 6335 Sayılı Kanundan Önceki Haliyle TTK m.

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü GENELGE

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü GENELGE T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı : 27998389.115913 03.01.14 * 54 Konu : Mali ve sosyal haklar GENELGE A) Toplu sözleşmede yer alan hükümler Bilindiği üzere, 14/8/2013 tarihli

Detaylı

MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME BİRİNCİ KISIM BAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ

MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME BİRİNCİ KISIM BAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME KARARNAME NO: 556 KARARNAME TARİHİ: 24.06.1995 RESMİ GAZETE TARİH/SAYISI: 27.06.1995/22326 BİRİNCİ KISIM BAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

GENELGE. 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3 üncü Maddesi Uyarınca Yapılacak Ek Ödemenin Uygulanmasına İlişkin Genelge

GENELGE. 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3 üncü Maddesi Uyarınca Yapılacak Ek Ödemenin Uygulanmasına İlişkin Genelge Sayı Konu T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü : B.07.0.BMK.0.15-115456-6 : Ek ödeme 22/10/2008*16352 GENELGE 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3 üncü Maddesi Uyarınca Yapılacak

Detaylı

Türk Rekabet Hukukunda Tekerrür

Türk Rekabet Hukukunda Tekerrür Türk Rekabet Hukukunda Tekerrür 12. Rekabet Hukuku ve İktisadında Güncel Gelişmeler Sempozyumu 6 Mayıs 2014 Bahadır BALKI Sinem UĞUR Türk Rekabet Hukukunda Tekerrür Türk Hukuk Sisteminde Tekerrür İdari

Detaylı

MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDAKİ KHK YA GÖRE MARKA HAKKININ KÖTÜYE KULLANILMASI

MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDAKİ KHK YA GÖRE MARKA HAKKININ KÖTÜYE KULLANILMASI MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDAKİ KHK YA GÖRE MARKA HAKKININ KÖTÜYE KULLANILMASI GİRİŞ Marka hakkının kötüye kullanılması, markanın yasada öngörülen amacına ve kendisinden beklenen iktisadi işlevlerine aykırı

Detaylı

USİMP Fikri Mülkiyet Haklarının Ticarileştirilmesi Çalıştayı

USİMP Fikri Mülkiyet Haklarının Ticarileştirilmesi Çalıştayı USİMP Fikri Mülkiyet Haklarının Ticarileştirilmesi Çalıştayı Yürürlükteki Yasal Mevzuat Açısından Ticarileştirme Süreçlerindeki Güçlükler M. Kaan DERİCİOĞLU Ankara Patent Bürosu 19 Ekim 2016 2 Yürürlükteki

Detaylı