ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: Cilt: 2 Sayı: 4 Aralık 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 2 Sayı: 4 Aralık 2011"

Transkript

1 ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: Cilt: 2 Sayı: 4 Aralık 2011 AKTF ÖRENME TEKNKLERNN DNLEME BECERS ÜZERNDEK ETKLER* THE EFFECTS OF ACTIVE LEARNING TECHNIQUES ON LISTENING ABILITY Talat AYTAN** Özet Bu aratırmada ilköretim 6. sınıf örencilerinin dinleme becerileri, aktif örenme tekniklerinden oluan bir dinleme eitimi programı ile gelitirilmeye çalıılmıtır. Aratırmanın temel amacı dinlemenin gelitirilebilir bir dil becerisi olduunu, örencilerin dinleme becerilerinin aktif örenme teknikleriyle gelitirilebileceini, bu tekniklerin örencilerin Türkçe dersine yönelik tutumları üzerindeki etkilerini ortaya koymaktır. Anahtar Kelimeler: Dinleme becerisi, dinleme eitimi, aktif örenme teknikleri, baarı, Türkçe dersine yönelik tutum. Abstract In this research, the listening ability of the 6th grade primary students has been intended to improve with the use of a listening education program consisting of active learning techniques. The main aim of this research is to display that listening is improbable language ability and the listening ability off the students can be improved by active learning techniques and also to show the effects of this technique on the students attitudes towards Turkish lesson. * Bu çalıma, Selçuk Üniversitesi Eitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Eitimi Bilim Dalında 2011 yılında tamamlanan Aktif Örenme Tekniklerinin Dinleme Becerisi Üzerindeki Etkileri adlı doktora tezinin verilerinden yararlanılarak hazırlanmıtır. ** Yrd. Doç. Dr., Yıldız Teknik Üniversitesi, Türkçe Eitimi Bölümü.

2 Key Words: Listening ability, education of listening, active learning techniques, success, attitude towards Turkish Lesson. Giri Türkçe öretimi dört temel dil becerisi üzerinden yürütülmektedir. Bunlardan okuma ve dinleme anlama; konuma ve yazma ise anlatma becerileri olarak ifade edilmektedir. Günlük hayatta en fazla kullanılan beceri dinlemedir. Dinleme becerisi farklı ekillerde tanımlanmaktadır: Sözlü iletiim sürecinde etkili anlama ve cevap verme yetenei (Johnson, 1951: 58). Konuulan kelimelere dikkat etmek, seslerin yanı sıra onları anlamak (Hampleman, 1958: 49). itmeyi, anlamayı, anlaılan bilgileri önceki bilgilerle bütünletirmeyi ve gerekirse cevap vermeyi içeren aktif bir süreç (Wolff, Marsnik, Tacey ve Nichols, 1983). Her gün hiç düünmeden, çevremizde olup biteni anlamlandırmak için kullandıımız bir dil becerisi (Rost, 1994: 1). Mesaja younlamak için iitilenlerden pek çounu zihinsel bir süzgeçten geçirme, iitmeden çok daha öte bir i (Jalongo, 1995: 13). Konumayı, kıpırdamayı, çeitli konularda dolaan zihni durdurmak ve konuanın söylediklerine kilitlenmek (Moore, 120). Seslerin ve varsa konuma görüntülerinin farkında olmayla ve onlara dikkati vermeyle balayan, belli iitsel iaretlerin tanınması ve hatırlanmasıyla süren ve anlamlandırılmasıyla son bulan psikolojik bir süreç (Ergin ve Birol, 2000: 115). Dinleme, sözsel bir girdiyi anlama ve yorumlama sürecidir. Dinleme, anlamaya dayalı, birçok ilemin bir arada, etkileimsel olarak gerçekletii bir edimdir (Keçik ve Uzun, 2004: 111). Dinleme, konuan ya da sesli okuyan bir kiinin vermek istedii sözlü mesajları doru olarak anlayabilme etkinliidir (Özbay, 2005: 11). Dinleme konuma dilinin zihinde anlama dönütürüldüü karmaık ve çok aamalı bir süreçtir (akt. Akyol, 2010: 1).

3 Dinleme, iletileri anlayabilme, uyarana tepkide bulunabilme etkinliidir. Dier bir deyile dinleme, konuma ve ya da okuma yoluyla gönderilen bir iletinin kavranmasıdır (Gürgen, 2008: 49). Dinleme, dinleyicinin önce söylenilenlerle sonra söylenilenler arasında balantı kurma ve iletiim içindeki ilevini anlama yeteneidir (Temur, 2001: 61). ittiimizi anlamak ve saklamak (Kantemir, 1997: 12). Dinleme kendiliinden gelien bir beceri olarak kabul edildii için ihmal edilmi, kaybolmu, unutulmu, yetim kalmı, üvey gibi sıfatlarla nitelendirilmitir. Dinlemenin doal olarak gelitii ve öretilemeyecei inancı son yüzyılda bu beceri üzerine yapılan aratırmalarla yıkılmıtır. Bilindii üzere bu aratırmanın amacı da ilköretim altıncı sınıf örencilerinin dinlediini anlama becerilerini gelitirmeye yöneliktir. Dinlemenin deerlendirilmesinde kısa cevaplı sorular, çoktan seçmeli maddeler, eletirme maddeleri, doru/yanlı maddeleri, açık uçlu sorular, tutum ölçekleri, öz deerlendirme ve gözlem formları, kontrol listeleri gibi geleneksel ve modern ölçme-deerlendirme araç ve yöntemleri kullanılmaktadır. Dinleme becerisi öretim programlarında yerini alan okuma, konuma ve yazma becerisi kadar önem arz etmektedir. Çünkü hayatın her kesitinde (ev, okul, i) bütün bireysel ve toplumsal ilikilerde dinleme becerisi devreye girmektedir. Yaamın her alanındaki ilikileri (i, okul, toplumsal ilikiler vb.) kuatan dinleme beceri ve alıkanlıı okul öncesi dönemde kendiliinden doal biçimde edinilir. Ancak, edinilen bu beceriler, örencileri dinlediklerini anlayan, ayıran, deerlendiren kiiler hâline getirmez. Bu nedenle, örencileri dinlediklerini anlamaya, ayırmaya, eletirip deerlendirmeye götürecek beceri ve alıkanlıkların kazandırılmasında ana dili öretimine büyük sorumluluklar dümektedir (Sever, 2000: 11). Aktif örenme bir manada öretmenin düz anlatım yöntemiyle belli bilgileri aktardıı, örencinin basit bir alıcı olarak görüldüü geleneksel öretim yöntemine bir tepki olarak domutur. Bu tepkinin temelinde dünyanın deimesinin, bilim ve teknolojideki gelimelerin etkisi vardır. Baka bir ifadeyle mevcut geleneksel öretim yöntemleri çaın gereklerine ihtiyaç veremedii için yeni eitim anlayıları ortaya çıkmıtır. Aktif örenme de bu yeni anlayıların içerisinde üzerinde en fazla durulanıdır.

4 Aktif örenmede iki temel kavram karımıza çıkmaktadır: Özdüzenleme ve öretimsel iler. Özdüzenleme, örenenin örenme sürecinin her aamasında sorumluluk taımasını ve aktif olmasını esas almaktadır. Örenen, örenme hedefleri üzerinde düünür, seçim yapar; hedeflerine ulamak için hangi etkinlikleri ve stratejileri kullanacaına karar verir; bu etkinliklerin ve stratejilerin uygun olup olmadıını gözden geçirir; örenmesini test eder ve gerekli düzenlemeleri ve düzeltmeleri yapar; örenmesini ve örenme sürecini deerlendirir(schunk,1994). Öretimsel i, örencilerin amaca ulamak için yaptıkları, izledikleri yollar ya da katıldıkları etkinliklerdir. Öretimsel iler, örencilerin o konuya bakıı ve onu ele alı tarzını, bir konu alanının anlaılmasını, sınıf tartımalarının ve örenme ürünlerinin kalitesini belirlemektedir (Açıkgöz, 2003). Aktif örenme teknikleri, sadece bireysel çalımalar için deil grup çalımaları için de uygulanabilir. Aktif örenme, eletirel düünme ve problem çözme becerilerinin gelimesini, bilisel yetilerin üst düzeye çıkarılmasını salamaktadır. Aktif örenme teknikleri ile örenci yeni bilgiler kefeder ve kendini yöneten örenen olur. Bonwel ve Eison a (1991: 162) göre aktif örenme-öretim yöntemleri kısa canlandırmalar, grup tartımaları, problem çözme ve rol yapma gibi yöntemler içerir. Problem Cümlesi Aktif örenme tekniklerine göre planlanmı ders içeriinin uygulandıı deney grubu ile öretmen kılavuz kitabındaki ders içeriinin uygulandıı kontrol grubu arasında dinleme becerileri yönünden anlamlı bir farklılık var mıdır? Alt problemler Aktif örenme tekniklerine göre planlanmı ders içeriinin uygulandıı deney grubu ile öretmen kılavuz kitabındaki ders içeriinin uygulandıı kontrol grubu arasında Canberra Baarı Testindeki baarıları yönünden anlamlı bir farklılık var mıdır? Aktif örenme tekniklerine göre planlanmı ders içeriinin uygulandıı deney grubu ile öretmen kılavuz kitabındaki ders içeriinin uygulandıı kontrol grubu arasında Koku Baarı Testindeki baarıları yönünden anlamlı bir farklılık var mıdır?

5 Aktif örenme tekniklerine göre planlanmı ders içeriinin uygulandıı deney grubu ile öretmen kılavuz kitabındaki ders içeriinin uygulandıı kontrol grubu arasında Kitap Baarı Testindeki baarıları yönünden anlamlı bir farklılık var mıdır? Aktif örenme tekniklerine göre planlanmı ders içeriinin uygulandıı deney grubu ile öretmen kılavuz kitabındaki ders içeriinin uygulandıı kontrol grubu arasında Mimar Baarı Testindeki baarıları yönünden anlamlı bir farklılık var mıdır? Aktif örenme tekniklerin kavrama, sınıf içi etkileim ve Türkçe dersine yönelik tutum üzerinde etkili midir? Aratırmanın Amacı Eitim, zihinsel becerileri gelitirme sürecidir. Bu itibarla aktif örenme teknikleri, örencilerin örenme sorumluluunu taıması ve üst bilisel becerilerini harekete geçirmesi açısından önem arz etmektedir. Aktif örenenler, örenme sürecini kendileri belirleyebilen, analiz, sentez ve deerlendirme yapabilen, eletirel düünebilen ve problem çözme becerisine sahip bireylerdir. Dinleme, okul öncesindeki ilk ana dili etkinlii olmakla birlikte insan yaamında en fazla yer tutan beceridir. Aile, okul, i ve dier sosyal çevrelerde salıklı bir iletiimin kurulması etkili dinleme becerilerini kazanmı bireylerin yetimesine balıdır. Dinleme becerilerinin okul ortamında bireylerce özümsenmesi insanların gelecekteki yaamlarının kalitesini artırmak açısından önemlidir. Bu aratırma, aktif örenme tekniklerinin ilköretim altıncı sınıf örencilerinin dinleme becerisindeki baarısına ve Türkçe dersine yönelik tutum üzerindeki etkisini tespit etmeyi amaçlamaktadır. Aratırmanın Önemi Türkçe dersi, Türkçeyi doru, güzel ve etkili kullanan, eletirel ve yaratıcı düünen, iletiim kurabilen, problem çözme, aratırma ve karar verme yeterliliini salayabilen, bilgi teknolojilerini kullanabilen giriimci bireyler yetitirmeyi amaçlamaktadır. Bu temel becerilere ulaılmasında dinleme, okuma, konuma ve yazma becerileri mihver olarak kabul edilmektedir. Dinleme becerisi, anne karnında gelimeye balar, okul öncesinde ekillenir ve okuldaki etkinlik ve uygulamalarla gelitirilir. nsan yaamının büyük bir bölümü dinleme ile geçer. En küçük sosyal birim olan

6 aileden okul, i ve arkadalık ilikilerine kadar bütün toplumsal hareketlikler dinleme becerisi ile kuatılmıtır. Olumlu dinleme davranıları salıklı iletiim kurabilen bireyler ve sorunları konuarak dinleyerek çözebilen toplumlar için vazgeçilmezdir. Aktif örenme geleneksel öretimin aksine örencinin merkezde olduu, süreçle ilgili kararlar alabildii, yarımacı karakterden ziyade ibirlii ve paylaım ilkelerine dayanan bir yaklaımdır. Kalıcı ve anlamlı örenmelerin gerçeklemesi noktasında aktif örenmenin ehemmiyeti ortaya çıkmaktadır. Ana dili becerileri arasında öncü beceri olan dinlemenin amaç ve kazanımlarının özümsenmesinde aktif örenmenin etkili olduu düünülmektedir. Dinleme insan yaamında en geni yer tutan beceri olduu için bu becerinin örenmeyi öreten, anlamlı öreten aktif örenme teknikleriyle kazandırılmaya çalıılması dinleyen ve dinlenen, kendini gerçekletirmi bireylerin yetimesi açısından hayati önem taımaktadır. Bu aratırma, eitimbilimi alanındaki aktif örenme ile ana dili öretimi alanındaki dinleme eitimini birletirmeyi hedefleyen bir çalımadır. Aratırma aktif örenen, aktif dinleyen, örenmeyi örenmi, salıklı iletiim kurabilen bireylerin yetimesi açısından önem taımaktadır. Sayıltılar Aratırmanın deneysel sürecinde, deney ve kontrol grubu örencilerinin kontrol altına alınamayan dısal etkenlerden aynı derecede etkilenecekleri düünülmütür. Deney ve kontrol grubu örencilerinin ders dıı zamanlarda, deneysel ilem konusunda yapılan uygulamalarla ilgili iletiime geçerek birbirlerini etkilemeyecekleri varsayılmaktadır. Aratırmanın tarafsızlıı çalıma süresince muhafaza edilmitir. Yapılan çalımada örenciler test sorularına birikimleri dorultusunda ve içtenlikle cevap vermitir. Sınırlılıklar Bu aratırma; 1) Eitim-Öretim yılı Trabzon ili Akçaabat ilçesi Darıca lköretim Okulu 6/A ve 6/B sınıfı örencileriyle, 2) lköretim 6. sınıf dinleme amaç ve kazanımlarıyla,

7 - 29-3) Aktif örenmenin Kartopu, Sandviç, Kart Gösterme, Kart Eletirme, Bilgi Kesekâıdı, Kum Saati, iir Yazma, Tombala, Nöbet Sende ve Zihinsel Haritalama teknikleriyle sınırlıdır. Yöntem Aratırma Deseni Bu çalıma, aktif örenme teknikleriyle planlanan dinleme etkinliklerinin baarıya etkisini aratıran deneysel bir aratırmadır. Aratırmadaki baımlı deiken baarı dır. Deikenlerin neden-sonuç ilikilerinin incelendii, deneysel koullara deneklerin yansız atandıı ve etkisi aratırılamayan dier deikenlerin kontrol altına alındıı aratırmalar deneysel desen olarak kabul edilmektedir. (Büyüköztürk, 2001: 3-4). Aratırmada yansız atanmı ön test-son test kontrol gruplu deney deseni(modeli)" kullanılmıtır. Ön test-son test kontrol gruplu desen, yaygın olarak kullanılan karıık bir desendir. Katılımcılar, deneysel ilemden önce ve sonra baımlı deikenle ilgili olarak ölçülürler. Bununla birlikte, farklı deneklerden oluan deney ve kontrol gruplarının ölçümlerinin karılatırılması nedeniyle de bu desen, ilikisizdir. (Büyüköztürk, 2001: 21). Deney ve kontrol gruplarında aratırma sürecinde yürütülen ilemler u ekildedir: Tablo 1: Deney ve Kontrol Gruplarının Uygulama Süreci Aratırma grubu Deney öncesi Deney süreci (10 Hafta) Deney sonrası Deney Grubu Kontrol Grubu Canberra Baarı Testi Koku Baarı Testi Kitap Baarı Testi Mimar Baarı Testi Canberra Baarı Testi Koku Baarı Testi Kitap Baarı Testi Mimar Baarı Testi Aktif Örenme Tekniklerine Dayalı Dinleme Eitimi Öretmen Kılavuz Kitabına Dayalı Dinleme Eitimi Canberra Baarı Testi Koku Baarı Testi Kitap Baarı Testi Mimar Baarı Testi Canberra Baarı Testi Koku Baarı Testi Kitap Baarı Testi Mimar Baarı Testi

8 Verilerin Toplanması ve Analizi Aratırmada nicel veri toplama aracı kullanılmıtır. Alan uzmanlarının görüü alınarak ikier bilgilendirici ve öyküleyici metin seçilmi, bu metinlere yönelik olarak aratırmacı tarafından gelitirilen Canberra Baarı Testi, Koku Baarı Testi, Kitap Baarı Testi ve Mimar Baarı Testi nicel veri toplama aracı olarak kullanılmıtır. Baarı testleri dinletilen metinlerin içeriine ve dinleme kazanımlarına uygun olarak düzenlenmitir. Nicel Verilerin Toplanması Nicel aratırmalarda, yöntem ve ölçme ön planda tutulmaktadır. Sistematik bir yöntemle belirli deikenler arası ilikiyi ölçmeyi hedefleyen aratırmacının elinde, yönteme uygun ölçmeyi olanaklı kılacak araçların olması gereklidir. (Yıldırım ve imek, 2006: 61). Aktif örenme tekniklerinin dinleme becerisi üzerindeki baarıya etkisini inceleyen aratırmada nicel veri toplama araçları olarak Canberra Baarı Testi, Koku Baarı Testi, Kitap Baarı Testi ve Mimar Baarı Testi kullanılmıtır. Aratırmada ön-son test gruplu deneysel desen kullanılmıtır. Örneklem olarak belirlenen Trabzon ili Akçaabat ilçesi Darıca lköretim Okulu nda 6/A ve 6/B sınıflarına Canberra Baarı Testi, Koku Baarı Testi, Kitap Baarı Testi ve Mimar Baarı Testi uygulanmıtır. Independent Samples T Testi ile yapılan deerlendirmede 6/A ve 6/B sınıfları arasında anlamlı bir farklılıın olmadıı görülmütür. Aralarında anlamlı farklılık bulunmayan sınıflardan A ubesi deney grubu, B ubesi kontrol grubu olarak rastgele atanmıtır. Deney ve kontrol grubundaki uygulamaları aratırmacı gerçekletirmitir. On haftalık deney sürecinde deney grubunda aktif örenme tekniklerine, kontrol grubunda ise öretmen kılavuz kitabı dinleme alanı yönergeleri kullanılmıtır. Aratırmada hem deney hem de kontrol grubuna aynı dinleme metinleri, amaç ve kazanımlar ve çalıma kâıtları uygulanmıtır. Nicel Verilerin Analiz Edilmesi Nicel veriler SPSS kullanılarak analiz edilmitir. Baarı düzeylerinin karılatırılmasında parametrik testlerden Independent Samples T testi ve Two Split-Plot Designs (iki yönlü varyans analizi) kullanılmıtır. statistiksel yorumlamalarda anlamlılık düzeyi 0, 05 olarak kabul edilmitir. Deney ve kontrol grupları arasındaki farklar, ayrıca tablolar hâlinde sunulmutur.

9 Nitel Verilerin Toplanması Nitel aratırma; gözlem, görüme ve doküman analizi gibi nitel veri toplama yöntemlerinin kullanıldıı, algıların ve olayların doal ortamda gerçekçi ve bütüncül bir biçimde ortaya konmasına yönelik nitel bir sürecin ilendii aratırmadır. (Yıldırım ve imek, 2006: 39). Veri kaynaını dorudan insandan alan nitel aratırmalar, olguları ve olayları, doal ortamında incelemektedir. Bu aratırmada nitel aratırma yöntemlerinden görüme formu yaklaımı benimsenmitir. Deneysel çalımanın sonunda deney grubundan amaçlı örnekleme yöntemlerinden tipik durum örneklemesiyle seçilen üç örenciyle görüme yapılmıtır. Görümelerdeki amaç, aktif örenme yönteminin etkililiini, örenciler üzerinde meydana getirdii deiiklikleri ortaya koymaktır. Buna yönelik olarak dört sorudan meydana gelen görüme formu hazırlanmıtır. Formun oluumunda iki öretim üyesinden uzman görüü alınmı, tavsiyeleri dorultusunda gerekli düzenlemeler yapılmıtır. Görümeler, video ile kaydedilmitir. Bu ilemden önce görüülen kiilerden izin alınmıtır. Ayrıca aratırmacı, gerekli gördüü noktaları not almıtır. Nitel Verilerin Analiz Edilmesi Görüme formu yöntemiyle toplanan verilerin çözümlenmesinde içerik analizi yöntemi kullanılmıtır. çerik analizinde temelde yapılan ilem, birbirine benzeyen verileri belirli kavramlar ve temalar çerçevesinde bir araya getirmek ve bunları okuyucunun anlayabilecei bir biçimde düzenleyerek yorumlamaktır. (Yıldırım ve imek, 2006: 27). Verilerin analizinde bütün görümeler yazılı olarak kayıt altında alınmı ve bilgisayar ortamına aktarılmıtır. lk olarak veriler etkililik, etkileim, kavrama, farklılık ve tutum gibi önceden belirlenmi kavramlara göre kodlanmıtır. Kodlama sonunda ortaya çıkan kavramlar temalar altında toplanmıtır. Üçüncü aamada veriler, kodlara ve temalara göre düzenlenmitir. Son olarak elde edilen bulgular yorumlanmıtır. Baarı Testinin Gelitirilmesi lköretim 2006 Türkçe Programı nın dinleme alanı ayrıntılı olarak incelenmi; Türkiye de okutulan bütün ders kitapları ve öretmen kılavuz kitapları toplanmıtır. Bu kitaplardan seçilen öyküleyici ve öretici (bilgilendirici) dinleme metinleri ile ilgili olarak bir uzman görüü formu hazırlanmı ve metin seçiminde altı alan uzmanının görüü alınmıtır. Onaylanan metinleri anlamaya yönelik olarak dinleme amaç ve kazanımlarına uygun sorular hazırlanmıtır. Hazırlanan baarı testlerine

10 metin balıklarından hareketle Canberra Baarı Testi, Koku Baarı Testi, Kitap Baarı Testi ve Mimar Baarı Testi adları verilmitir. Alan uzmanlarının gözden geçirdii bu testler Trabzon ili Akçaabat ilçesi Metinkale lköretim Okulunda altıncı sınıfta örenim gören 40 örenciye uygulanmıtır. Uygulanan testlerin tamamı puanlanmı ve madde analizine sokulmutur. Her soru maddesinin güçlük derecesi (p) ve ayırt etme gücü (d) çıkarılmıtır. Önce p deerleri 0,30 ile 0,70 arasındaki maddeler belirlenmitir, bu aralıkların dıındaki maddeler testten çıkarılmıtır. Daha sonra d deerleri 0,40 ile 0,60 arasındaki maddeler belirlenmitir. 20 maddelik testler 12 madde olarak son eklini almıtır. Canberra Testi nin Güvenirlik Katsayısı (KR 20) 0,82; Koku Testi nin 0,80; Kitap Testi nin 0,79; Mimar Testi nin 0,81 olarak saptanmıtır. BULGU VE YORUMLAR Toplanan verilerin analizinden elde edilen sonuçlar ve bulgular, aratırmanın alt bölümlerine göre düzenlenerek yorumlanmıtır. Deney grubu ile kontrol grubu arasında balangıçta baarı puanları (ön test sonuçlarına göre) anlamlı bir farklılık göstermekte midir? Tablo 2: Deney ve Kontrol Gruplarının Canberra testi ön test puanlarına ait ilikisiz ölçümler ve t-istatistii test sonuçları GRUPLAR N S Sd t p Deney 20 7,85 1, ,510,615 Kontrol 20 8,15 1,954 Canberra testinin uygulandıı deney ve kontrol gruplarına ait sonuçlar Tablo 2 de verilmitir. Uygulama öncesinde deney grubunun test puan ortalaması 7,85; kontrol grubunun ise 8,15 tir. Uygulama öncesinde Canberra testi bakımından deney ile kontrol grupları arasında anlamlı bir farkın olup olmadıını saptamak amacıyla her iki grubun Canberra testi puan ortalamaları t-testi ile sınanmı ve gruplar arasında [t (38) =-.510, p>0,05] anlamlı bir farkın olmadıı saptanmıtır. Tablo 3: Deney ve Kontrol Gruplarının Kitap testi ön test puanlarına ait ilikisiz ölçümler ve t-istatistii test sonuçları GRUPLAR N S Sd t p Deney 20 7,45 2, ,131 0,897 Kontrol 20 7,55 2,064

11 Uygulama öncesinde yapılan Kitap testinde deney grubunun puan ortalaması 7,45; kontrol grubunun ise 7,55 olarak elde edilmi olup, bu deerler Tablo 3 te verilmitir. Uygulama öncesinde Kitap testi bakımından deney ile kontrol grupları arasında anlamlı bir farkın olup olmadıını saptamak amacıyla her iki grubun Kitap testi puan ortalamaları t-testi ile sınanmı ve gruplar arasında [t (38) =-0,131, p>0,05] anlamlı bir farkın olmadıı sonucu elde edilmitir. Uygulama öncesinde deney ve kontrol grubu örencilerinin baarılarının aynı deerde olduunu görülmütür. Tablo 4: Deney ve Kontrol Gruplarının Koku testi ön test puanlarına ait ilikisiz ölçümler ve t-istatistii test sonuçları GRUPLAR N S Sd t p Deney 20 7,00 2,596 Kontrol 20 7,55 2, ,661 0,512 Deney ve kontrol gruplarına uygulanan Koku ön testine ilikin sonuçlar Tablo 4 te verilmitir. Bu tabloya göre deney grubunun test puan ortalaması 7,00; kontrol grubunun ise 7,55 tir. Uygulama öncesinde Koku testi bakımından deney ile kontrol grupları arasında anlamlı bir farkın olup olmadıını saptamak amacıyla her iki grubun Koku testi puan ortalamaları t-testi ile sınanmı ve gruplar arasında [t (38) =-0.661, p>0,05] anlamlı bir farkın olmadıı saptanmıtır. Tablo 5: Deney ve Kontrol Gruplarının Mimar testi ön test puanlarına ait ilikisiz ölçümler ve t-istatistii test sonuçları GRUPLAR N S Sd t p Deney 20 6,85 2, ,011 0,319 Kontrol 20 7,70 2,408 Deney ve kontrol gruplarının Mimar testine ait sonuçlar Tablo 5 te verilmitir. Uygulama öncesinde yapılan teste göre deney grubunun puan ortalaması 6,85; kontrol grubunun ise 7,70 tir. Uygulama öncesinde Mimar testi bakımından deney ile kontrol grupları arasında anlamlı bir farkın olup olmadıını saptamak amacıyla her iki grubun Mimar testi puan ortalamaları t-testi ile sınanmı ve gruplar arasında [t (38) =-1.011, p>0,05] anlamlı bir farkın olmadıı saptanmıtır.

12 Deney ve kontrol gruplarının Canberra testine göre ön test-son test baarı puan ortalamaları arasında anlamlı bir fark var mıdır? Tablo 6: Deney ve Kontrol Gruplarının Canberra testine göre ön test-son test ortalama baarı puanları, standart sapma ve t-istatistii deerleri GRUPLA R Deney 2 0 Kontrol 2 0 ÖNTEST SONTEST t-test istatistii N S N S s d 5 5 7,8 8, ,78 1, ,2 8, ,54 1, t 3,4 2,9 3 9 p 0,00 0,00 Tablo 6 da görüldüü üzere deney grubu örencilerinin ön test ortalama puanı 7,85 iken; bu deer dinleme eitim sonrasında 9,20 olmutur. Kontrol grubundaki örencilerin ön test ve son test puanları ise 8,15 ve 8,60 tır. Her iki grubun da ön testteki ortalama puanları incelendiinde; deney ve kontrol grubundaki örencilerin ortalama puanının kontrol grubundaki örencilerin ortalama puanından daha küçük olduu görülmektedir. Son testteki puanlar incelendiinde hem deney hem kontrol grubu örencilerinin baarı ortalamalarında bir artı olduu gözlenmektedir. Deney grubunun puan ortalamasında gözlenen artı, aratırmanın hipotezine uygun olarak ortaya çıkmıtır. Yani deney grubunda yer alan örencilerin aktif örenme teknikleri dinleme baarı puanlarında meydana gelen artı, verilen eitimle birlikte beklenen bir gelimeyi göstermektedir. Deney ve kontrol gruplarının ön test ile son test ortalama puanları arasında t-istatistiine göre anlamlılık düzeyi p<0,05 alındıında, her iki grup için anlamlı bir fark vardır. Dier bir ifadeyle öretmen kılavuz kitabı dinleme alanı yönergeleri ve aktif örenme teknikleriyle verilen dinleme eitimleri örencilerin baarılarını olumlu yönde etkilemitir. Tablo 7: Canberra testine ait deney ve kontrol gruplarının ön test-son test baarı puanlarının iki faktörlü ANOVA sonuçları Varyansın Kaynaı KT sd KO F p Gruplar Arası 219, Grup (D/K),450 1,450,078,782 Hata 219, ,772

13 Grup çi 54, Ölçüm (Ön test-son test) 16, ,200 18,240,000 Ölçüm*Grup 4, ,050 4,560,039 Hata 33,750 38,888 Toplam 273, Tablo 7 deki Canberra testi sonuçlarına göre deney ve kontrol grubu örencilerinin baarı puanlarının deney öncesinden sonrasına anlamlı farklılık gösterdii, yani farklı ilem gruplarında (deney ve kontrol grubu) olmak ile tekrarlı ölçümler faktörlerinin Canberra testi baarı düzeyleri üzerindeki ortak etkilerinin anlamlı olduu bulunmutur. [F (1-38) =4,050; p<0,05] Dier bir ifadeyle, deney ve kontrol grubundaki örencilerin Canberra testi ndeki baarıları deney grubuna verilen eitime balı olarak farklılık göstermekte olup, bu fark istatistikî olarak anlamlıdır. Hem deney hem de kontrol grubundaki örencilerin son testteki baarı ortalamalarında, ön testteki baarı ortalamalarına göre bir yükselme görülmektedir. Deney ve kontrol gruplarının Kitap testine göre ön test-son test baarı puan ortalamaları arasında anlamlı bir fark var mıdır? Tablo 8: Deney ve kontrol gruplarının Kitap testine göre ön test-son test ortalama baarı puanları, standart sapma ve t-istatistii deerleri GRUPLAR ÖNTEST SONTEST t-test istatistii N S N S d s t p Deney 20 7,45 Kontrol 20 7,55 2,7 24 2, ,0 1,07 6 8,40 1, ,66 5, ,00 0,00 Tablo 8 de görüldüü üzere deney grubu örencilerinin ön test ortalama puanı 7,45 iken; bu deer dinleme eitimi sonrasında 10,00 olmutur. Kontrol grubundaki örencilerin ön test ve son test puanları ise 7,55 ve 8,40 tır. Her iki grubun da ön testteki ortalama puanları incelendiinde; deney grubundaki örencilerin ortalama puanının kontrol grubundaki örencilerin ortalama puanından daha küçük olduu görülmektedir. Son testteki puanlar incelendiinde hem aktif örenme teknikleriyle dinleme eitimi verilen deney grubunun hem de öretmen kılavuz kitabı dinleme alanı yönergeleriyle dinleme eitimi verilen kontrol

14 grubu örencilerinin baarı ortalamalarında önemli miktarda bir artı olduu gözlenmektedir. Deney grubunun puan ortalamasında gözlenen artı, aratırmanın hipotezine uygun olarak ortaya çıkmı önemli bir deer olarak deerlendirilebilir. Yani deney grubunda yer alan örencilerin aktif örenme teknikleriyle baarı puanlarında meydana gelen artı, verilen eitimle birlikte beklenen bir gelimeyi göstermektedir. Tablo 9: Kitap testine ait Deney ve kontrol gruplarının öntest-sontest baarı puanlarının iki faktörlü ANOVA sonuçları Varyansın Kaynaı KT sd KO F p Gruplar Arası 263, Grup (D/K) 11, ,250 1,697,201 Hata 251, ,630 Grup çi 115, Ölçüm (Öntest-Sontest) 57, ,800 51,378,000 Ölçüm*Grup 14, ,450 12,844 0,001 Hata 42, ,125 Toplam 378, Tablo 9 da Kitap testi sonuçlarına göre deney ve kontrol grubu örencilerinin baarı puanlarının deney öncesinden sonrasına anlamlı farklılık gösterdii, yani farklı ilem gruplarında (deney ve kontrol grubu) olmak ile tekrarlı ölçümler faktörlerinin Kitap testi baarı düzeyleri üzerindeki ortak etkileri bakımından fark bulunmutur. [F (1-38) =12,844; p<0,05] Dier bir ifadeyle, deney ve kontrol grubundaki örencilerin Kitap testi ndeki baarıları; deney grubuna verilen eitime balı olarak farklılık göstermekte olup, bu fark istatistikî olarak anlamlı bulunmutur. Deney ve kontrol gruplarının Koku testine göre ön test-son test baarı puan ortalamaları arasında anlamlı bir fark var mıdır? Tablo 10: Deney ve Kontrol Gruplarının koku testine göre ön test son test ortalama baarı puanları, standart sapma ve t-istatistii deerleri GRUPLAR ÖNTEST SONTEST t-test istatistii N S N S sd t p Deney 20 7,00 2, ,25 1, ,34 0,0001 Kontrol 20 7,55 2, ,75 2, ,64 0,0001

15 Tablo 10 da görüldüü üzere deney grubu örencilerinin ön test ortalama puanı 7,00 iken; bu deer eitim sonrasında 9,25 olmutur. Kontrol grubundaki örencilerin ön test ve son test puanları ise 7,55 ve 8,75 tir. Her iki grubun da ön testteki ortalama puanları incelendiinde; deney grubundaki örencilerin ortalama puanının kontrol grubundaki örencilerin ortalama puanından daha küçük olduu görülmektedir. Son testteki puanlar incelendiinde hem deney hem de kontrol grubu örencilerin baarı ortalamalarında bir artı olduu gözlenmektedir. Deney grubunun puan ortalamasında gözlenen artı, aratırmanın hipotezine uygun olarak ortaya çıkmıtır. Yani deney grubunda yer alan örencilerin aktif örenme teknikleriyle baarı puanlarında meydana gelen artı, verilen eitimle birlikte beklenen bir gelimeyi göstermektedir. Deney ve kontrol gruplarının ön test ile son test ortalama puanları arasında t-istatistiine göre anlamlılık düzeyi p<0,05 alındıında, her iki grup için anlamlı bir fark vardır. Dier bir ifadeyle deney ve kontrol gruplarına verilen eitimler örencilerin baarılarını olumlu yönde etkilemitir. Tablo 11: Koku testine ait deney ve kontrol gruplarının ön test-son test baarı puanlarının iki faktörlü ANOVA sonuçları Varyansın Kaynaı KT sd KO F p Gruplar Arası 399, Grup (D/K),012 1,012,001,973 Hata 399, ,526 Grup çi 91, Ölçüm (Öntest-Sontest) 59, ,512 85,419,000 Ölçüm*Grup 5, ,513 7,912,008 Hata 26,475 38,697 Toplam 491, Tablo 11 de Koku testi sonuçlarına göre deney ve kontrol grubu örencilerinin baarı puanlarının deney öncesinden sonrasına anlamlı farklılık gösterdii, yani farklı ilem gruplarında (deney ve kontrol grubu) olmak ile tekrarlı ölçümler faktörlerinin koku testi baarı düzeyleri üzerindeki ortak etkilerinin anlamlı olduu bulunmutur. [F (1-38)=7,912;p<0,05] Dier bir ifadeyle, deney ve kontrol grubundaki

16 örencilerin Koku testi ndeki baarıları deney grubuna verilen eitime balı olarak farklılık göstermekte olup, bu fark istatistikî olarak anlamlıdır. Deney ve kontrol gruplarının Mimar testine göre ön test-son test baarı puan ortalamaları arasında anlamlı bir fark var mıdır? Tablo 12: Deney ve Kontrol Gruplarının Mimar testine göre ön test-son test ortalama baarı puanları, standart sapma ve t-istatistii deerleri GRUPLAR ÖNTEST SONTEST t-test istatistii N S N S sd t p Deney 20 6,85 2, ,10 1, ,58 0,0001 Kontrol 20 7,70 2, ,50 2, ,71 0,0140 Tablo 12 de görüldüü üzere deney grubu örencilerinin ön test ortalama puanı 6,85 iken; bu deer dinleme eitimi sonrasında 9,10 olmutur. Kontrol grubundaki örencilerin ön test ve son test puanları ise 7,70 ve 8,50 dir. Her iki grubunda ön testteki ortalama puanları incelendiinde; deney grubundaki örencilerin ortalama puanının kontrol grubundaki örencilerin ortalama puanından daha küçük olduu görülmektedir. Son testteki puanlar incelendiinde hem deney hem de kontrol grubu örencilerinin baarı ortalamalarında bir artı olduu gözlenmektedir. Deney grubunun puan ortalamasında gözlenen artı, aratırmanın hipotezine uygun olarak ortaya çıkmıtır. Yani deney grubunda yer alan örencilerin aktif örenme teknikleriyle baarı puanlarında meydana gelen artı, verilen eitimle birlikte beklenen bir gelimeyi göstermektedir. Deney ve kontrol gruplarının ön test ile son test ortalama puanları arasında t-istatistiine göre anlamlılık düzeyi p<0,05 alındıında, her iki grup için anlamlı bir fark vardır. Dier bir ifadeyle deney ve kontrol gruplarına verilen dinleme eitimleri örencilerin baarılarını olumlu yönde etkilemitir. Tablo 13: Mimar testine ait deney ve kontrol gruplarının ön test-son test baarı puanlarının iki faktörlü ANOVA sonuçları Varyansın Kaynaı KT sd KO F p Gruplar Arası 372, Grup (D/K),313 1,313,032,859 Hata 372, ,791

17 Grup çi 104, Ölçüm (Öntest-Sontest) 46, ,512 37,230,000 Ölçüm*Grup 10, ,513 8,414,006 Hata 47, ,249 Toplam 476, Tablo 13 te Mimar testi sonuçlarına göre deney ve kontrol grubu örencilerinin baarı puanlarının deney öncesinden sonrasına anlamlı farklılık gösterdii, yani farklı ilem gruplarında (deney ve kontrol grubu) olmak ile tekrarlı ölçümler faktörlerinin Mimar testi baarı düzeyleri üzerindeki ortak etkilerinin anlamlı olduu bulunmutur. [F (1-38) =8,414; p<0,05] Dier bir ifadeyle, deney ve kontrol grubundaki örencilerin Mimar testindeki baarıları deney grubuna verilen eitime balı olarak farklılık göstermekte olup, bu fark istatistikî olarak anlamlıdır. Görüme Formu Yöntemine likin Bulgular Deneysel çalıma sonunda deney grubu örencileri arasından tipik durum örneklemesi yöntemiyle belirlenen üç örenciyle görümeler yapılmıtır. Görümelerin amacı, örencilerin süreç hakkındaki görülerini alabilmektir. Bu amaçla hazırlanan görüme soruları alan uzmanlarına sunulmu; uzman görüleri dorultusunda yeniden düzenlenmitir. Görümelerde görüme formu yöntemi benimsenmitir. Görümeler kamera ile kaydedilmitir. Kayıtlar için örencilerden izin alınmıtır. Ayrıca görümeci, gerekli gördüü yerlerde notlar alarak kayıt ilemine yardımcı olmutur. Deney grubu örencilerinden E1, E2 ve K1 ile görümeler yapılmıtır. Örencilerle yapılan görümelerde kodlama sonucunda ortaya çıkan temalar unlardır: Olumlu tutum gelitirme Sınıf içi etkileim Anlama ve kavramayı kolaylatırma Oyun ve elence Sonuçlar Ön test ve son test uygulamaları sonucunda elde edilen veriler, ilköretim 6.sınıf örencilerinin dinleme becerilerini gelitirmeye yönelik olarak deney grubuna verilen aktif örenme tekniklerine dayalı eitimin bu

18 gruptaki örencilerin dinleme becerilerini, kontrol grubunda yer alan örencilerin dinleme becerilerinden daha fazla gelitirdiini; bu sonucun istatistikî olarak da anlamlı olduunu göstermektedir. Deney grubundaki örencilerin Canberra Testi ön testteki puan ortalaması 12 üzerinden 7,85 iken bu ortalama son testte 9,20 ye; kontrol grubundaki örencilerin puan ortalaması ise ön testte 8,15 iken son testte 8,60 a yükselmitir. Her iki grubun puan ortalamasında da bir artı görülmesine ramen deney grubundaki örencilerin puanlarındaki artıın, kontrol grubundaki örencilerin puanlarındaki artıtan daha fazla olduu görülmektedir. Deney grubu lehine olan bu fark istatistikî olarak da anlamlıdır. Bu sonuç dinleme becerisinin eitim yoluyla gelitirilebileceini göstermektedir. Deney grubundaki örencilerin Kitap Testi ön testteki puan ortalaması 12 üzerinden 7,45 iken bu ortalama son testte 10 a; kontrol grubundaki örencilerin puan ortalaması ise ön testte 7,55 iken son testte 8,40 a yükselmitir. Her iki grubun puan ortalamasında da bir artı görülmesine ramen deney grubundaki örencilerin puanlarındaki artıın, kontrol grubundaki örencilerin puanlarındaki artıtan daha fazla olduu görülmektedir. Deney grubu lehine olan bu fark istatistikî olarak da anlamlıdır. Bu sonuç aktif örenme tekniklerinin dinleme becerisi üzerindeki olumlu etkilerini göstermektedir. Deney grubundaki örencilerin Koku Testi ön testteki puan ortalaması 12 üzerinden 7,00 iken bu ortalama son testte 9.25 e; kontrol grubundaki örencilerin puan ortalaması ise ön testte 7,55 iken son testte 8,75 e yükselmitir. Her iki grubun puan ortalamasında da bir artı görülmesine ramen deney grubundaki örencilerin puanlarındaki artıın, kontrol grubundaki örencilerin puanlarındaki artıtan daha fazla olduu görülmektedir. Deney grubu lehine olan bu fark istatistikî olarak da anlamlıdır. Deney grubundaki örencilerin Mimar Testi ön testteki puan ortalaması 12 üzerinden 6,85 iken bu ortalama son testte 9.10 a; kontrol grubundaki örencilerin puan ortalaması ise ön testte 7,70 iken son testte 8,50 ye yükselmitir. Her iki grubun puan ortalamasında da bir artı görülmesine ramen deney grubundaki örencilerin puanlarındaki artıın, kontrol grubundaki örencilerin puanlarındaki artıtan daha fazla olduu görülmektedir. Deney grubu lehine olan bu fark istatistikî olarak da anlamlıdır.

19 Ön test ve son test verileri, aktif örenme teknikleriyle verilen dinleme eitiminin deney grubu örencilerinin baarılarını artırdıını ortaya koymaktadır. Öretmen kılavuz kitabı dinleme alanı yönergelerinin uygulandıı kontrol grubu örencilerinin de baarılarında bir artı görülmekle birlikte deney grubu örencilerinin baarıları kontrol grubununkinden daha yüksektir. Deney ve kontrol grupları arasında deney grubunun lehine olan fark istatistikî olarak da anlamlıdır. Deney ve kontrol gruplarına on haftalık süre boyunca verilen dinleme eitimi örencilerin dinleme becerilerinin gelimesine katkı salamıtır. Bilindii üzere her iki gruba da aynı dinleme metinleri, aynı amaç ve kazanımlar, aynı çalıma kâıtları verilmitir. Öte yandan deney grubuna aktif örenme tekniklerine dayalı bir ders planınca dinleme eitimi verilirken kontrol grubuna ise öretmen kılavuz kitabındaki dinleme alanı yönergeleriyle dinleme eitimi verilmitir. statikî veriler deney grubunun baarısının daha fazla olduunu ortaya koymutur. Bu itibarla aktif örenme teknikleriyle oluturulmu ders içeriklerinin ilköretim ikinci kademede bütün sınıflara uygulanmasının örencilerin dinleme becerilerini gelitireceini öne sürmekteyiz. Deneysel çalıma sonunda deney grubu örencileri arasından tipik durum örneklemesi yöntemiyle belirlenen üç örenciyle görümeler yapılmıtır. Aktif örenme tekniklerinin etkililiini, farklılıını, sınıf içi etkileim, kavrama ve Türkçe dersine yönelik tutum üzerindeki etkilerini anlayabilmek için örencilere be soru yöneltilmitir. Örenciler aktif örenme tekniklerinin etkili, oyun havasında ve elenceli olduunu, sınıf içerisinde yardımlama, dayanıma ve ibirliini artırdıını; ana düünce, yardımcı düünce, konu, olay, kii, yer ve zaman gibi metin unsurlarını belirlemede etkili olduunu, elendirirken eittiini; bu tekniklerle Türkçe dersinin daha zevkli ve elenceli hâle geldiini dile getirmitir. Öneriler Öretmenlere Yönelik Öneriler 1. Öretmenler dinleme becerisiyle ilgili ön yargılarını yıkmalı, dinlemenin gelitirebilecei, ölçülebilecei ve deerlendirilebilecei yönünde bir irade ortaya koymalıdır. 2. Öretmenler sınıf içinde ve dıında örencilerini etkin biçimde dinlemeli ve örencilerine olumlu bir model olmalıdır.

20 Öretmenler dinleme çalımalarından önce hazırlık yapmalı, dinleme becerisini gelitirebilecek alternatif etkinlikler tasarlamalıdır. Bu noktada aratırmada yer alan aktif örenme tekniklerine dayalı ders planlarına benzer materyallerden ya da Türkçe Öretimi etkinlik kitaplarından yaralanmalıdır. 4. Dinleme becerisini gelitirmek sadece Türkçe öretmenlerini deil dier bran öretmenlerini de ilgilendirmektedir. Bu itibarla Türkçe öretmenleri dier bran öretmenleriyle ibirlii yapmalı ve bu konuda fikir alı veriinde bulunmalıdır. 5. Öretmenler örencilerine dinlemenin edilgin bir süreç olmadıını, anlamaya ve geri bildirim vermeye dayanan aktif bir süreç olduunu sezdirmeli ve dinlemenin önemi üzerinde örencileri motive etmelidir. 6. Öretmenler, dinleme strateji, yöntem ve teknikleriyle ilgili örencilerini bilgilendirmeli, hangi durumlarda hangi dinleme türlerinin iletilmesi gerektiini kavratmalıdır. 7. Öretmen örencilerin günlük hayatta yaadıı ya da ahit olduu dinleme durumlarını (haber bültenleri, aile ve komuluk ilikileri, çarı pazar izlenimleri, belediye ya da valilik duyuruları vb.) sınıf ortamına taımalıdır. Dinlemenin günlük yaamdaki önemini örencilerine sezdirmelidir. 8. Öretmen olumsuz dinleme davranılarının yol açtıı yanlı anlamaların insan yaamındaki menfi tesirlerini gösteren fıkra ve öykülerle dinlemenin önemine vurgu yapmalıdır. 9. Öretmenler, dinleme sürecinde-dinleme öncesi, sırası ve sonrasında- yapılması gerekenleri yönergeler hâlinde örencilerine kazandırmalıdır. 10. Öretmenler ders dıı egzersiz çalımalarını (tiyatro, iir gecesi, drama, yılsonu gecesi vb.), anma ve kutlama programlarını ve okulda düzenlenen seminer, konferans ve panelleri dinleme eitimi için önemli bir fırsat olarak görmeli, örencilere etkinlik sonrasında dinlediklerine ve izlediklerine dair yazılı ya da sözlü sorular sormalıdır.

21 Örencilere Yönelik Öneriler 1. Örenciler dinlemenin okul baarısındaki rolünü ve günlük hayattaki önemini kavramalı ve bu beceriyi gelitirmeye çalımalıdır. 2. Örenciler ders dıında oynayacakları bazı oyunlarla (tekerlemeler, süpermarket oyunu, ben varım o yok oyunu vb.) dinleme becerisini gelitirmeye çalımalıdır. KAYNAKÇA Açıkgöz, Kamile Ün (2003). Aktif Örenme (5. Baskı), zmir: Eitim Dünyası Yayınları. Akyol, Hayati. (2010). Türkçe Öretim Yöntemleri, Ankara: PegemA Yayınları. Bonwell, C. Eison, J.A. (1991). Active Learning; Creating Exciment In The Classroom, Clearing House on Higher Education, Washington PC. Büyüköztürk, ener. (2001). Deneysel Desenler, Ankara: PegemA Yayınları. Ergin, Akif ve Birol, Cem. (2000). Eitimde letiim, Ankara: Anı Yayıncılık. Gürgen, brahim. (2008). Türkçe Öretimi, Eskiehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları. Hampleman, R. (1958). Comparison of Listening and Reading Comprehension Ability of 4th and 6th Grade Pupils, Elementary English. I, 49. Jalongo, M. R. (1995). Promoting Active Listening in the Clossroom. Childhood Education, 72. 1, pp Johnson, K. O. (1951). The Effect of Classroom Training upon Listening Comprehension, The Journal of Communication. I, 58. Kantemir, Enise. (1997). Yazılı ve Sözlü Anlatım, Ankara: Ankara Üniversitesi Eitim Fakültesi Yayınları. Keçik, lknur ve Uzun, Leyla. (2004). Türkçe Sözlü ve Yazılı Anlatım, Eskiehir: Anadolu Üniversitesi Açık Öretim Fakültesi Yayınları. Moore, K. D. (t.y). Öretim Becerileri, (Çev.: Nizamettin Kaya). Ankara: Turhan Kitabevi. Özbay, Murat. (2005). Bir Dil Becerisi Olarak Dinleme Eitimi, Ankara: Akça Yayınları. Rost, M. (1994). Introducing Listening, London: Penguin English Applied Linguistics. Schunk, D. H. (1994). Commentary on Self-Regulation in School Contexts, Learning and Instruction, Volume 15, Issue 2. Sever, Sedat. (2000). Türkçe Öretimi ve Tam Örenme, Ankara: Anı Yayıncılık. Temur, Turan. (2001). Dinleme Becerisi. Konu Alanı Ders Kitabı nceleme Kılavuzu Türkçe 1-8, Ankara: Nobel Yayınları. Wolff, F. I., Marsnık, N. C., Tacey, W. S. and Nichols, R. G. (1983). Perceptive Listening, New York: CBS College Publishing. Yıldırım, Ali ve imek, Hasan. (2006). Sosyal Bilimlerde Nitel Aratırma Yöntemleri, Ankara: Seçkin Yayıncılık.

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 1 Sayı: 2 Aralık 2010

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 1 Sayı: 2 Aralık 2010 ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 1 Sayı: 2 Aralık 2010 KAVRAM HARTALARI LE NOT TUTMANIN LKÖRETM ÖRENCLERNN DNLEDN ANLAMA

Detaylı

EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE ÇARPIM TABLOSU ÖRETM UYGULAMASI

EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE ÇARPIM TABLOSU ÖRETM UYGULAMASI Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE

Detaylı

MATEMATK ÖRETMNDE BULMACA ETKNLNN ÖRENC BAARISINA ETKS

MATEMATK ÖRETMNDE BULMACA ETKNLNN ÖRENC BAARISINA ETKS MATEMATK ÖRETMNDE BULMACA ETKNLNN ÖRENC BAARISINA ETKS THE EFFECT OF PUZZLE EXPERINCE TO THE STUDENTS SUCCESS IN MATHS TEACHING Yrd.Doç.Dr. EMN AKKAN ÖZET Bu çalımanın amacı; bulmaca etkinliinin, ilköretim

Detaylı

LKÖRETM KNC KADEME (2005) TÜRKÇE DERS ÖRETM PROGRAMINDA GENEL AMAÇLAR - HEDEF/KAZANIMLAR

LKÖRETM KNC KADEME (2005) TÜRKÇE DERS ÖRETM PROGRAMINDA GENEL AMAÇLAR - HEDEF/KAZANIMLAR LKÖRETM KNC KADEME (2005) TÜRKÇE DERS ÖRETM PROGRAMINDA GENEL AMAÇLAR - HEDEF/KAZANIMLAR LKS* THE ASSOCIATION BETWEEN GENERAL TARGETS AND GOALS/ACQUISITIONS IN TURKISH LANGUAGE PROGRAM Erhan DURUKAN**

Detaylı

OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA ETKS

OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA ETKS Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA

Detaylı

FEN BLGS, SOSYAL BLGLER VE SINIF ÖRETMENL ÖRENCLERNN BLGSAYAR DERSNE YÖNELK TUTUMLARI

FEN BLGS, SOSYAL BLGLER VE SINIF ÖRETMENL ÖRENCLERNN BLGSAYAR DERSNE YÖNELK TUTUMLARI Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 115-122 115 FEN BLGS, SOSYAL BLGLER VE SINIF ÖRETMENL ÖRENCLERNN BLGSAYAR DERSNE YÖNELK TUTUMLARI Hayati ÇAVU Yüzüncü

Detaylı

BREYSEL ÇALGI ETM I (KEMAN) DERS HEDEFLERNN GERÇEKLEME DÜZEYLERNN BELRLENMES * (A..B.Ü ÖRNE)

BREYSEL ÇALGI ETM I (KEMAN) DERS HEDEFLERNN GERÇEKLEME DÜZEYLERNN BELRLENMES * (A..B.Ü ÖRNE) BREYSEL ÇALGI ETM I (KEMAN) DERS HEDEFLERNN GERÇEKLEME DÜZEYLERNN BELRLENMES * (A..B.Ü ÖRNE) Yrd.Doç.Dr. Öznur Öztosun Yrd.Doç.Dr. Dolunay Akgül Barı *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik

Detaylı

SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANIMINA LKN TUTUMLARININ DEERLENDRLMES

SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANIMINA LKN TUTUMLARININ DEERLENDRLMES Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 209-222 209 SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANIMINA LKN TUTUMLARININ DEERLENDRLMES Erturul USTA Ahi Evran Üniversitesi,

Detaylı

OTSTK ÇOCUKLARDA TEACCH PROGRAMININ GELMSEL DÜZEYE ETKS: OLGU SUNUMU

OTSTK ÇOCUKLARDA TEACCH PROGRAMININ GELMSEL DÜZEYE ETKS: OLGU SUNUMU Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. OTSTK ÇOCUKLARDA TEACCH PROGRAMININ GELMSEL DÜZEYE ETKS: OLGU SUNUMU Psk. Deniz VARIR

Detaylı

BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM

BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM Dr. Ayhan HELVACI *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik

Detaylı

GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN OKUL DENEYM I DERSNE YÖNELK LGLER VE BEKLENTLER **

GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN OKUL DENEYM I DERSNE YÖNELK LGLER VE BEKLENTLER ** GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN OKUL DENEYM I DERSNE YÖNELK LGLER VE BEKLENTLER ** Yrd.Doç.Dr. Gürsan SARAÇ * **1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu Bildirisi

Detaylı

ÖRETMEN ADAYLARININ ALGILADIKLARI LETM BECERS DÜZEYLERNN NCELENMES

ÖRETMEN ADAYLARININ ALGILADIKLARI LETM BECERS DÜZEYLERNN NCELENMES Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 123-135 123 ÖRETMEN ADAYLARININ ALGILADIKLARI LETM BECERS DÜZEYLERNN NCELENMES Mehmet Arif ÖZERBA Gazi Üniversitesi

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 14 Fall 2010

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 14 Fall 2010 Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 14 Fall 2010 ORTAÖRETM DN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BLGS ÖRETM PROGRAMINDAK KAZANIMLARIN VAHY VE AKIL ÖRENME

Detaylı

The effect of instruction based on Kolb s experiential learning theory on attitude, achievement and retention in social studies *

The effect of instruction based on Kolb s experiential learning theory on attitude, achievement and retention in social studies * Elementary Education Online, 7(2), 401-420, 2008. lköretim Online, 7(2), 401-420, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr The effect of instruction based on Kolb s experiential learning theory

Detaylı

ÜNVERSTELERN GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM/ANASANAT DALI BRNC SINIF ÖRENCLERNN KSEL PROFLLER *

ÜNVERSTELERN GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM/ANASANAT DALI BRNC SINIF ÖRENCLERNN KSEL PROFLLER * ÜNVERSTELERN GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM/ANASANAT DALI BRNC SINIF ÖRENCLERNN KSEL PROFLLER * Ara.Gör.Ilgım KILIÇ *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu

Detaylı

LKÖRETM 3. SINIF TÜRKÇE DERS ÖRETMEN KILAVUZ KTABI VE ÖRENC ÇALIMA KTABININ YAPILANDIRMACI YAKLAIMA UYGUNLUU. Tolga ERDOAN * ÖZET

LKÖRETM 3. SINIF TÜRKÇE DERS ÖRETMEN KILAVUZ KTABI VE ÖRENC ÇALIMA KTABININ YAPILANDIRMACI YAKLAIMA UYGUNLUU. Tolga ERDOAN * ÖZET lköretim 3. Sınıf Türkçe Dersi Öretmen Kılavuz Tolga ERDOAN LKÖRETM 3. SINIF TÜRKÇE DERS ÖRETMEN KILAVUZ KTABI VE ÖRENC ÇALIMA KTABININ YAPILANDIRMACI YAKLAIMA UYGUNLUU Tolga ERDOAN * ÖZET Bu aratırmada,

Detaylı

YÖNETCLERN VE ÖRETMENLERN ALTI YA GRUBUNDAK ÖRENCLERN LKOKUMA-YAZMAYA HAZIRLANMALARINA YÖNELK BLGLER VE GÖRÜLER. Banu YANGIN

YÖNETCLERN VE ÖRETMENLERN ALTI YA GRUBUNDAK ÖRENCLERN LKOKUMA-YAZMAYA HAZIRLANMALARINA YÖNELK BLGLER VE GÖRÜLER. Banu YANGIN YÖNETCLERN VE ÖRETMENLERN ALTI YA GRUBUNDAK ÖRENCLERN LKOKUMA-YAZMAYA HAZIRLANMALARINA YÖNELK BLGLER VE GÖRÜLER Banu YANGIN ÖZET Bu çalımanın amacı, yöneticilerin ve öretmenlerin altı ya grubundaki örencilerin

Detaylı

MÜZK ETM YÖNETM ve DEERLENDRME LKLER *

MÜZK ETM YÖNETM ve DEERLENDRME LKLER * MÜZK ETM YÖNETM ve DEERLENDRME LKLER * Prof. Dr. lknur OKATAN *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu Bildirisi SDÜ, 7-10 Nisan 2004, Isparta Sunu Sayın Bakan

Detaylı

II. Ara tırmanın Amacı III. Ara tırmanın Önemi

II. Ara tırmanın Amacı III. Ara tırmanın Önemi Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 34 Volume: 7 Issue: 34 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ETKL OKUL-ÇEVRE LKSNDE ALENN KATKISINA

Detaylı

The effect of creative and critical thinking based laboratory applications on academic achievement and science process skills

The effect of creative and critical thinking based laboratory applications on academic achievement and science process skills Elementary Education Online, 6(3), 377-389, 2007. lköretim Online, 6(3), 377-389, 2007. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr The effect of creative and critical thinking based laboratory applications

Detaylı

GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM

GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM KTAP NCELEMES GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM Editörler: Arif Altun ve Sinan Olkun Orhan KARAMUSTAFAOLU Yrd.Doç.Dr., Amasya Üniversitesi, Eitim Fakültesi, Dekan Yrd., AMASYA

Detaylı

*** Prof. Dr., Mersin Üniversitesi, Eitim Programları ve Öretimi Bölümü, tyanpar@gmail.com - 673 -

*** Prof. Dr., Mersin Üniversitesi, Eitim Programları ve Öretimi Bölümü, tyanpar@gmail.com - 673 - Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 38 Volume: 8 Issue: 38 Haziran 2015 June 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 INTEL ÖRETMEN

Detaylı

LKÖRETM 6. SINIF ÖRENCLERNN TÜRKÇE DERS DNLEME BECERS FARKINDALIKLARININ BELRLENMESNE YÖNELK BR ANKET GELTRME

LKÖRETM 6. SINIF ÖRENCLERNN TÜRKÇE DERS DNLEME BECERS FARKINDALIKLARININ BELRLENMESNE YÖNELK BR ANKET GELTRME LKÖRETM 6. SINIF ÖRENCLERNN TÜRKÇE DERS DNLEME BECERS FARKINDALIKLARININ BELRLENMESNE YÖNELK BR ANKET GELTRME DEVOLOPING A SURVEY ON 6TH GRADE STUDENTS AWARENESS OF LISTENING SKILLS IN TURKISH CLASSES

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31 GR LK ANALZ LE ÖRENCLERN TEKNOLOJ VE TASARIM DERS TUTUMLARI ATTITUDE OF TECHNOLOGY AND DESIGN COURSE OF STUDENTS WITH GREY RELATION ANALYSIS Necla TEKTA * Mihriban AYDIN ** Öz Bu aratırmada; 2006-2007

Detaylı

* Saime Özçürümez lköretim Okulunda Sınıf Öretmeni. ** Yrd. Doç. Dr., Nide Üniversitesi Eitim Fakültesi lköretim Bölümü.

* Saime Özçürümez lköretim Okulunda Sınıf Öretmeni. ** Yrd. Doç. Dr., Nide Üniversitesi Eitim Fakültesi lköretim Bölümü. SAMET BEHREG KTAPLARIYLA KURGULAA YARATICI DRAMA ETKLKLER ÖRECLER YAZMA BECERS VE TUTUMLARIA ETKS THE EFFECTS OF CREATIVE DRAMA ACTIVITIES COSTRUCTED WITH SAMED BEHREGI BOOKS O THE WRITIG SKILLS AD ATTITUDES

Detaylı

lköretim Okulu 5.Sınıf Örencilerinin Okuma Anlama Düzeyine Videonun Etkisi

lköretim Okulu 5.Sınıf Örencilerinin Okuma Anlama Düzeyine Videonun Etkisi Ocak, G. (2004). lköretim Okulu 5.Sınıf Örencilerinin Okuma Anlama Düzeyine Videonun Etkisi, lköretim-online, 3(2), 19-25, [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr lköretim Okulu 5.Sınıf Örencilerinin

Detaylı

ÖZ YETERLLK (SELF-EFFCACY) KAVRAMI ÜZERNE Tülin ACAR

ÖZ YETERLLK (SELF-EFFCACY) KAVRAMI ÜZERNE Tülin ACAR ÖZ YETERLLK (SELF-EFFCACY) KAVRAMI ÜZERNE Tülin ACAR Öz yeterlik (self efficacy) Bandura nın Sosyal Örenme Kuramı nda dikkati çeken bir kavramdır. Öyleyse nedir öz yeterlilik? Öz Yeterlilik Bandura ya

Detaylı

The Effect of Learning Together Technique of Cooperative Learning Method on Students Mathematics Achievement and Cooperative Study Skills

The Effect of Learning Together Technique of Cooperative Learning Method on Students Mathematics Achievement and Cooperative Study Skills Elementary Education Online, 6(3), 323-332, 2007. lköretim Online, 6(3), 323-332, 2007. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr The Effect of Learning Together Technique of Cooperative Learning Method

Detaylı

LKÖRETM SOSYAL BLGLER DERS KTAPLARININ ÖRETMEN GÖRÜLERNE GÖRE DEERLENDRLMES (KIRIKKALE ÖRNE)

LKÖRETM SOSYAL BLGLER DERS KTAPLARININ ÖRETMEN GÖRÜLERNE GÖRE DEERLENDRLMES (KIRIKKALE ÖRNE) Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 51-61 51 LKÖRETM SOSYAL BLGLER DERS KTAPLARININ ÖRETMEN GÖRÜLERNE GÖRE DEERLENDRLMES (KIRIKKALE ÖRNE) Adem ÖCAL G.Ü.G.E.F.

Detaylı

TÜRKÇE ÖRETMEN ADAYLARININ KONUMA KAYGILARINA LKN BR NCELEME A STUDY ON SPEECH ANXIETY OF TURKISH LANGUAGE TEACHER CANDIDATES Esra LÜLE MERT

TÜRKÇE ÖRETMEN ADAYLARININ KONUMA KAYGILARINA LKN BR NCELEME A STUDY ON SPEECH ANXIETY OF TURKISH LANGUAGE TEACHER CANDIDATES Esra LÜLE MERT Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 7 Volume: 8 Issue: 7 Nisan 015 April 015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 107-9581 TÜRKÇE ÖRETMEN ADAYLARININ

Detaylı

Anahtar Kelimeler: Fen Öretimi,Bilgisayar Destekli Öretim, Geleneksel Öretim, Hücre Bölünmesi, Kalıtım.

Anahtar Kelimeler: Fen Öretimi,Bilgisayar Destekli Öretim, Geleneksel Öretim, Hücre Bölünmesi, Kalıtım. Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 37 Volume: 8 Issue: 37 Nisan 2015 April 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 BLGSAYAR DESTEKL

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ LSANS ETMLERNN ÖZEL ALAN YETERLKLERN KAZANDIRMASINA YÖNELK GÖRÜLER * THE OPINIONS OF PROSPECTIVE ELEMENTARY SCHOOL TEACHERS REGARDING THEIR UNDERGRADUATE EDUCATION EFFECTIVENESS

Detaylı

HAYAT BLGS ÖRETMNDE DRAMA YÖNTEMNN ETKLLNN BLSEL ALAN BASAMAKLARINA GÖRE DEERLENDRLMES

HAYAT BLGS ÖRETMNDE DRAMA YÖNTEMNN ETKLLNN BLSEL ALAN BASAMAKLARINA GÖRE DEERLENDRLMES Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 179-195 179 HAYAT BLGS ÖRETMNDE DRAMA YÖNTEMNN ETKLLNN BLSEL ALAN BASAMAKLARINA GÖRE DEERLENDRLMES Engin KARADA Yeditepe

Detaylı

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 3 Sayı: 6 Aralık 2012

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 3 Sayı: 6 Aralık 2012 ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 3 Sayı: 6 Aralık 2012 TÜRKÇE ETM ALANINDA ÖRENM GÖREN LSANSÜSTÜ ÖRENCLERNN BLG OKURYAZARLII

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 33 Volume: 7 Issue: 33 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 FARKLI SPOR BRANINDAK ÜNVERSTE ÖRENCLERNN

Detaylı

MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES

MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES 1. GR Yrd.Doç.Dr.Cansevil TEB *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden

Detaylı

OTSTK BR OLGUNUN DUYGULARI ANLAMA VE FADE ETME BECERSNN KAZANDIRILMASINA YÖNELK DÜZENLENEN KISA SÜREL BR E TM PROGRAMININ NCELENMES

OTSTK BR OLGUNUN DUYGULARI ANLAMA VE FADE ETME BECERSNN KAZANDIRILMASINA YÖNELK DÜZENLENEN KISA SÜREL BR E TM PROGRAMININ NCELENMES Bu aratırma 005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. OTSTK BR OLGUNUN DUYGULARI ANLAMA VE FADE ETME BECERSNN KAZANDIRILMASINA YÖNELK DÜZENLENEN

Detaylı

Research and Trends in Mathematics Education: 2000 to 2006

Research and Trends in Mathematics Education: 2000 to 2006 Elementary Education Online, 7(3), 614-626, 2008. lköretim Online, 7(3), 614-626, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Research and Trends in Mathematics Education: 2000 to 2006 Fulya ULUTA,

Detaylı

Intel Ö!renci Programı

Intel Ö!renci Programı Intel Ö!renci Programı De!erlendirme Raporu Eylül 2009 - A!ustos 2010 Cengiz Hakan AYDIN Hasan ÇALI"KAN Murat ATA#Z# Giri! Intel Ö!renci Programı, özellikle teknolojiye eri$imin sınırlı oldu!u bölgelerdeki

Detaylı

LKÖRETM 6. SINIF ÖRENCLERNN YARATICI DÜÜNME DÜZEYLER*

LKÖRETM 6. SINIF ÖRENCLERNN YARATICI DÜÜNME DÜZEYLER* LKÖRETM 6. SINIF ÖRENCLERNN YARATICI DÜÜNME DÜZEYLER* THE CREATIVE THINKING LEVELS OF STUDENTS AT SIXTH CLASS OF PRIMARY EDUCATION Esen ERSOY** Ne e BAER*** Özet Günümüzde yaratıcı bireylere ve onların

Detaylı

The Effect of Brain- Based Learning to Success and Retention in Social Studies

The Effect of Brain- Based Learning to Success and Retention in Social Studies Elementary Education Online, 6(1), 62-75, 2007. lköretim Online, 6(1), 62-75, 2007. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr The Effect of Brain- Based Learning to Success and Retention in Social Studies

Detaylı

ÖGE GÖSTERM TEORS NN LKÖRETM MATEMATK ÖRETMNDEK ETKLL

ÖGE GÖSTERM TEORS NN LKÖRETM MATEMATK ÖRETMNDEK ETKLL ÖGE GÖSTERM TEORS NN LKÖRETM MATEMATK ÖRETMNDEK ETKLL Yüksel DEDE * Özet Bu aratırmada, Öge Gösterim Teorisi nin (Component Display Theory) ilköretim matematik öretiminde örenci baarısına etkisi aratırılmıtır.

Detaylı

GÖRME ENGELL ÖRENCLERN ÇETL DEKENLER AÇISINDAN ÖRENME STLLER ÜZERNE BR ARATIRMA

GÖRME ENGELL ÖRENCLERN ÇETL DEKENLER AÇISINDAN ÖRENME STLLER ÜZERNE BR ARATIRMA GÖRME ENGELL ÖRENCLERN ÇETL DEKENLER AÇISINDAN ÖRENME STLLER ÜZERNE BR ARATIRMA A STUDY ON LEARNING SYTLES OF VISUALLY IMPAIRED STUDENTS IN ACCORDANCE WITH CERTAIN VARIABLES Tazegül DEMR Ülker EN Özet

Detaylı

- 422 - 1) Komisyon: lköretim 7 Türkçe Örenci Çalıma Kitabı, MEB Yayınları, Ankara,

- 422 - 1) Komisyon: lköretim 7 Türkçe Örenci Çalıma Kitabı, MEB Yayınları, Ankara, Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 4 Sayı: 19 Volume: 4 Issue: 19 Güz 2011 Fall 2011 www.sosyalarastirmalar.com 7. SINIF TÜRKÇE DERS ÖRENC ÇALIMA

Detaylı

MATEMATK ÖRETMENLER NN ETKLEM DÜZEYLER. Yüksel DEDE * ÖZET

MATEMATK ÖRETMENLER NN ETKLEM DÜZEYLER. Yüksel DEDE * ÖZET MATEMATK ÖRETMENLER NN ETKLEM DÜZEYLER Yüksel DEDE * ÖZET Öretmenler, öretim sürecinin en önemli unsurlarıdır. Bu nedenle, matematik öretmenlerinin kendilerini sürekli yenileme peinde olmaları gerekmektedir.

Detaylı

ADAY ÖRETMENLERDE ÖFKE * Emine BABAOLAN ** ÖZET

ADAY ÖRETMENLERDE ÖFKE * Emine BABAOLAN ** ÖZET ADAY ÖRETMENLERDE ÖFKE * Emine BABAOLAN ** ÖZET Aday öretmenlerin yeni bir i ve sosyal çevreye uyum salama sürecinde, karılatıkları sorunlardan dolayı engellenmeleri ve bunların sonucunda öfke duygusunu

Detaylı

Sosyal Bilgiler Ö!retiminde Mizah Kullanımının Ö!rencilerin Akademik Ba"arılarına ve Tutumlarına Etkisi *

Sosyal Bilgiler Ö!retiminde Mizah Kullanımının Ö!rencilerin Akademik Baarılarına ve Tutumlarına Etkisi * Sosyal Bilgiler Ö!retiminde Mizah Kullanımının Ö!rencilerin Akademik Ba"arılarına ve Tutumlarına Etkisi * The Effect of Humour Usage in Social Science Teaching on Academic Success and Attitude of Students!ahin

Detaylı

Ölçek Geli tirme Çal malarnda Kapsam Geçerlik ndeksinin Kullanm

Ölçek Geli tirme Çal malarnda Kapsam Geçerlik ndeksinin Kullanm Ölçek Geli tirme Çal malarnda Kapsam Geçerlik ndeksinin Kullanm Dr. Halil Yurdugül Hacettepe Üniversitesi Eitim Fakültesi yurdugul@hacettepe.edu.tr Motivasyon: Proje tabanl bir öretim sürecinde örencilerin

Detaylı

T.C. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Bilimler Enstitüsü Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretimi Bilim Dalı

T.C. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Bilimler Enstitüsü Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretimi Bilim Dalı T.C. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Bilimler Enstitüsü Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretimi Bilim Dalı Türkçeyi İkinci Dil Olarak Öğrenen Yabancı Uyruklu Öğrencilerin

Detaylı

ORTAK KELME HAZNES KAZANDIRMADA LKÖRETM SEKZNC SINIF TÜRKÇE DERS KTAPLARININ DURUMU

ORTAK KELME HAZNES KAZANDIRMADA LKÖRETM SEKZNC SINIF TÜRKÇE DERS KTAPLARININ DURUMU Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 7, Sayı 2, (2006), 335-343 335 ORTAK KELME HAZNES KAZANDIRMADA LKÖRETM SEKZNC SINIF TÜRKÇE DERS KTAPLARININ DURUMU Mehmet KURUDAYIOLU

Detaylı

$- &$ $&" &#' $ & $ )$ )&/ &&!! ( & )* # $!%! &($!

$- &$ $& &#' $ & $ )$ )&/ &&!! ( & )* # $!%! &($! Elementary Education Online, 7(3), 785-799, 2008. lköretim Online, 7(3), 785-799, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr!" # $!% &#' $!($ )*! &$!( &# )$+,*!$" && '"!!%*$!-. #' *$& '&/!&!&/012$!&#!3

Detaylı

Okul Deneyimi I Dersinin Öretmen Adaylarının Öretim-Örenme Kavramlarına ve Öretmen-Örenci Rollerine Bakı Açıları Üzerindeki Etkileri

Okul Deneyimi I Dersinin Öretmen Adaylarının Öretim-Örenme Kavramlarına ve Öretmen-Örenci Rollerine Bakı Açıları Üzerindeki Etkileri Okul Deneyimi I Dersinin Öretmen Adaylarının Öretim-Örenme Kavramlarına ve Öretmen-Örenci Rollerine Bakı Açıları Üzerindeki Etkileri Y. Doç. Dr. Ahmet. Özdemir M.Ü. A.E.F. lköretim Bölümü Matematik Eitimi

Detaylı

An Analysis of Pre Service Elementary School Teachers Occupational Respect According to Different Variables 1

An Analysis of Pre Service Elementary School Teachers Occupational Respect According to Different Variables 1 Elementary Education Online, 7(1), 41-52, 2008. lköretim Online, 7(1), 41-52, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr An Analysis of Pre Service Elementary School Teachers Occupational Respect

Detaylı

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir Türkiye de Bölgesel Kalkınmanın Aracı Olarak Kalkınma Ajansları: zmir Kalkınma Ajansı Örnei Ergüder Can zmir Kalkınma Ajansı Giri: Türkiye de dier ülkeler gibi bölgelerarası hatta bölgeler içinde kalkınma

Detaylı

The Effects the Using of Concept Cartoons in Science Education on Students Academic Achievements and Enquiry Learning Skill Perceptions*

The Effects the Using of Concept Cartoons in Science Education on Students Academic Achievements and Enquiry Learning Skill Perceptions* Elementary Education Online, 7(1), 188-202, 2008. lköretim Online, 7(1), 188-202, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr The Effects the Using of Concept Cartoons in Science Education on Students

Detaylı

ÖRETMEN ADAYLARININ WEB TABANLI ÖRENME MATERYALNN KULLANILABLRL VE ETKLL HAKKINDAK GÖRÜLER. Serkan ENDA ve emseddin GÜNDÜZ ÖZET

ÖRETMEN ADAYLARININ WEB TABANLI ÖRENME MATERYALNN KULLANILABLRL VE ETKLL HAKKINDAK GÖRÜLER. Serkan ENDA ve emseddin GÜNDÜZ ÖZET ÖRETMEN ADAYLARININ WEB TABANLI ÖRENME MATERYALNN KULLANILABLRL VE ETKLL HAKKINDAK GÖRÜLER Serkan ENDA * emseddin GÜNDÜZ **. ÖZET Bu çalımada öretmen adaylarının sınıf içi örenmelerini desteklemek ve pekitirmek

Detaylı

TÜRKYE DE DEERLER ETM KONUSUNDA YAPILAN ARATIRMALAR 1 STUDIES CONDUCTED ON VALUES EDUCATION IN TURKEY Mustafa GÜÇLÜ

TÜRKYE DE DEERLER ETM KONUSUNDA YAPILAN ARATIRMALAR 1 STUDIES CONDUCTED ON VALUES EDUCATION IN TURKEY Mustafa GÜÇLÜ Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 38 Volume: 8 Issue: 38 Haziran 2015 June 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 TÜRKYE DE DEERLER

Detaylı

SVAS L MERKEZNDE BULUNAN LKÖRETM ÇAINDAK ÇOCUKLARIN AIZ D SALII DURUMU VE ALIKANLIKLARININ BELRLENMES

SVAS L MERKEZNDE BULUNAN LKÖRETM ÇAINDAK ÇOCUKLARIN AIZ D SALII DURUMU VE ALIKANLIKLARININ BELRLENMES SVAS L MERKEZNDE BULUNAN LKÖRETM ÇAINDAK ÇOCUKLARIN AIZ D SALII DURUMU VE ALIKANLIKLARININ BELRLENMES DETERMINING ORAL HEALTH CONDITION AND HABITS OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS IN CENTRAL SVAS Ör.Gör. Dr.

Detaylı

*** Prof. Dr., Mersin Üniversitesi, Eitim Programları ve Öretimi Bölümü, tyanpar@gmail.com - 654 -

*** Prof. Dr., Mersin Üniversitesi, Eitim Programları ve Öretimi Bölümü, tyanpar@gmail.com - 654 - Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 38 Volume: 8 Issue: 38 Haziran 2015 June 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 INTEL ÖRETMEN

Detaylı

Yöntem Ara tırma Modeli Evren ve Örneklem Veri Toplama Aracı Verilerin Analizi Bulgular

Yöntem Ara tırma Modeli Evren ve Örneklem Veri Toplama Aracı Verilerin Analizi Bulgular Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 38 Volume: 8 Issue: 38 Haziran 2015 June 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ÖRETMENLK UYGULAMASI

Detaylı

CUMHURYETN KURULUUNDAN GÜNÜMÜZE TÜRKYE DE HAYAT BLGS DERS PROGRAMLARININ GELM EVOLUTION OF THE SOCIAL STUDIES CURRICULUM FROM REPUBLIC TO PRESENT

CUMHURYETN KURULUUNDAN GÜNÜMÜZE TÜRKYE DE HAYAT BLGS DERS PROGRAMLARININ GELM EVOLUTION OF THE SOCIAL STUDIES CURRICULUM FROM REPUBLIC TO PRESENT CUMHURYETN KURULUUNDAN GÜNÜMÜZE TÜRKYE DE HAYAT BLGS DERS PROGRAMLARININ GELM EVOLUTION OF THE SOCIAL STUDIES CURRICULUM FROM REPUBLIC TO PRESENT Mustafa AHN Özet Bu çalımada cumhuriyet dönemi boyunca

Detaylı

Snf Öretmenlerinin Kendi Mesleki Yeterliklerine likin Görüleri: Genel Bir Deerlendirme. Dr. Halil Yurdugül Ali Çakrolu Mesude Ayan

Snf Öretmenlerinin Kendi Mesleki Yeterliklerine likin Görüleri: Genel Bir Deerlendirme. Dr. Halil Yurdugül Ali Çakrolu Mesude Ayan Snf Öretmenlerinin Kendi Mesleki Yeterliklerine likin Görüleri: Genel Bir Deerlendirme Dr. Halil Yurdugül Ali Çakrolu Mesude Ayan Öretmen Yeterlikleri Toplumsal geliim için, Eitimin kalitesini artrmak

Detaylı

MÜZK ÖRETMEN ADAYLARININ MESLEK KAYGILARI. H. Seval KÖSE ÖZET

MÜZK ÖRETMEN ADAYLARININ MESLEK KAYGILARI. H. Seval KÖSE ÖZET H. Seval KÖSE Müzik öretmeni Adaylarının Mesleki Kaygıları MÜZK ÖRETMEN ADAYLARININ MESLEK KAYGILARI H. Seval KÖSE ÖZET Bu aratırmada, müzik öretmeni adaylarının mesleki kaygı alanlarına ilikin kaygı düzeyleri

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 4 Sayı: 16 Volume: 4 Issue: 16 Kı 2011 Winter 2011

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 4 Sayı: 16 Volume: 4 Issue: 16 Kı 2011 Winter 2011 Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 4 Sayı: 16 Volume: 4 Issue: 16 Kı 2011 Winter 2011 YEREL TARH UYGULAMALARININ BAARIYA VE ÖRENC ÜRÜNLERNE ETKS

Detaylı

KMYA ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KAYNAKLARINI KULLANIMLA LGL TUTUMLARI VE KARILATIKLARI ZORLUKLAR

KMYA ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KAYNAKLARINI KULLANIMLA LGL TUTUMLARI VE KARILATIKLARI ZORLUKLAR Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 7, Sayı 2, (2006), 207-215 207 KMYA ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KAYNAKLARINI KULLANIMLA LGL TUTUMLARI VE KARILATIKLARI ZORLUKLAR Selçuk

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 33 Volume: 7 Issue: 33 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 OKUMA YAZMA BECERLERN DESTEKLEYC DUYU

Detaylı

LKÖRETM KNC KADEME TÜRKÇE DERS KTAPLARININ TÜRLER AÇISINDAN NCELENMES 1 A TEXTBOOK ANALYSIS OF SENIOR PRIMARY EDUCATION TURKISH COURSE BOOKS

LKÖRETM KNC KADEME TÜRKÇE DERS KTAPLARININ TÜRLER AÇISINDAN NCELENMES 1 A TEXTBOOK ANALYSIS OF SENIOR PRIMARY EDUCATION TURKISH COURSE BOOKS LKÖRETM KNC KADEME TÜRKÇE DERS KTAPLARININ TÜRLER AÇISINDAN NCELENMES 1 A TEXTBOOK ANALYSIS OF SENIOR PRIMARY EDUCATION TURKISH COURSE BOOKS Murat SOLAK 2 Derya YAYLI 3 Özet Türkçe ders kitaplarında yer

Detaylı

Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması

Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması Giri Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması Taner Kavasolu Devlet Planlama Tekilatı Kalkınma Planlarımızda, ülke corafyasında ve kesimler arasında dengeli bir gelime salanması hedefi, ülke ekonomisi için

Detaylı

KOÇ ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER (KÜSB) KULÜBÜ TÜZÜÜ

KOÇ ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER (KÜSB) KULÜBÜ TÜZÜÜ KOÇ ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER (KÜSB) KULÜBÜ TÜZÜÜ YAPI Madde 1. Koç Üniversitesi Sosyal Bilimler Kulübü, kısa adıyla K.Ü.S.B., Koç Üniversitesi örenci kulüpleri tüzüüne balı ve Koç Üniversitesi örencilerinin

Detaylı

ALTINCI SINIF ÖRENCLERNN KLER ARASI PROBLEM ÇÖZME BECER ALGILARI

ALTINCI SINIF ÖRENCLERNN KLER ARASI PROBLEM ÇÖZME BECER ALGILARI ALTINCI SINIF ÖRENCLERNN KLER ARASI PROBLEM ÇÖZME BECER ALGILARI erife TERZ ** Özet Bu aratırmada, ilköretim okulu altıncı sınıf örencilerinin sosyo-ekonomik düzey, ana-baba tutumu, cinsiyet ve karde sayılarına

Detaylı

Preschool teacher candidates self-efficacy beliefs regarding science teaching lesson and opinions about science

Preschool teacher candidates self-efficacy beliefs regarding science teaching lesson and opinions about science Elementary Education Online, 7(2), 456-467, 2008. lköretim Online, 7(2), 456-467, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Preschool teacher candidates self-efficacy beliefs regarding science teaching

Detaylı

BEDEN ETM VE SINIF ÖRETMENL BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN KLERARASI LETMDE DNLEME BECERS DÜZEYLER

BEDEN ETM VE SINIF ÖRETMENL BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN KLERARASI LETMDE DNLEME BECERS DÜZEYLER GAZ ÜNVERSTES KIREHR ETM FAKÜLTES Cilt 7, Sayı 1, (2006), 135-144 135 BEDEN ETM VE SINIF ÖRETMENL BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN KLERARASI LETMDE DNLEME BECERS DÜZEYLER Ouzhan YONCALIK Gazi Üniversitesi Beden Eitimi

Detaylı

ÇETL ÜLKELERN ORTA ÖRETM KMYA DERSLERNN MÜFREDATLARININ KARILATIRILMALI OLARAK NCELENMES VE TÜRKYE ÇN YEN BR KMYA MÜFREDAT ÇERÇEVES ÖNERS

ÇETL ÜLKELERN ORTA ÖRETM KMYA DERSLERNN MÜFREDATLARININ KARILATIRILMALI OLARAK NCELENMES VE TÜRKYE ÇN YEN BR KMYA MÜFREDAT ÇERÇEVES ÖNERS Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 7, Sayı 2, (2006), 199-205 199 ÇETL ÜLKELERN ORTA ÖRETM KMYA DERSLERNN MÜFREDATLARININ KARILATIRILMALI OLARAK NCELENMES VE TÜRKYE ÇN

Detaylı

LKÖRETM ÖRENCLERNE YÖNELK MÜZKSEL TME TESTNN GELTRLMES *

LKÖRETM ÖRENCLERNE YÖNELK MÜZKSEL TME TESTNN GELTRLMES * LKÖRETM ÖRENCLERNE YÖNELK MÜZKSEL TME TESTNN GELTRLMES * DEVELOPMENT OF A MUSICAL AUDITION TEST TOWARD ELEMENTARY STUDENTS Dr. Elif TEKN GÜRGEN** Özet Bu aratırmanın amacı ilköretim 3. ve 4. sınıf örencilerinin

Detaylı

MATEMATK ETMNDE ÇOKLU ZEKÂ KURAMINA YÖNELK ÖRETMEN DÜÜNCELER

MATEMATK ETMNDE ÇOKLU ZEKÂ KURAMINA YÖNELK ÖRETMEN DÜÜNCELER Kürat YENLMEZ ve Erhan BOZKURT Matematik Eitiminde Çoklu Zeka MATEMATK ETMNDE ÇOKLU ZEKÂ KURAMINA YÖNELK ÖRETMEN DÜÜNCELER Kürat Yenilmez ve Erhan Bozkurt ÖZET Bu aratırmanın amacı, Matematik ve Sınıf

Detaylı

Primary School Teachers Computer Self Efficacies: Sample of Balıkesir*

Primary School Teachers Computer Self Efficacies: Sample of Balıkesir* Elementary Education Online, 6(3), 441-451, 2007. lköretim Online, 6(3), 441-451, 2007. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Primary School Teachers Computer Self Efficacies: Sample of Balıkesir*

Detaylı

Effects of Cooperative Learning Method of Pairs Check Technique on Reading Comprehension

Effects of Cooperative Learning Method of Pairs Check Technique on Reading Comprehension Elementary Education Online, 7(3), 748-757, 2008. lköretim Online, 7(3), 748-757, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Effects of Cooperative Learning Method of Pairs Check Technique on Reading

Detaylı

ETM MÜZNDE PROZOD * Yrd.Doç.Dr. Selçuk BLGN

ETM MÜZNDE PROZOD * Yrd.Doç.Dr. Selçuk BLGN ETM MÜZNDE PROZOD * Yrd.Doç.Dr. Selçuk BLGN *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu Bildirisi SDÜ, 7-10 Nisan 2004, Isparta Okul öncesi eitim kurumlarından yüksek

Detaylı

Elementary Education Online, 6(3), , lköretim Online, 6(3), , [Online]:

Elementary Education Online, 6(3), , lköretim Online, 6(3), , [Online]: Elementary Education Online, 6(3), 452-468, 2007. lköretim Online, 6(3), 452-468, 2007. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr! " ##$ % &' (''$ (''&'$ $ &' %' #$$ ) $$''& ' &' $ ) & #$''& '$ *&'$ )

Detaylı

ÖRETM ELEMANLARININ ETM VE LETM SORUNLARI EDUCATIONAL AND COMMUNICATIONAL PROBLEMS OF FACULTIES

ÖRETM ELEMANLARININ ETM VE LETM SORUNLARI EDUCATIONAL AND COMMUNICATIONAL PROBLEMS OF FACULTIES ÖRETM ELEMANLARININ ETM VE LETM SORUNLARI EDUCATIONAL AND COMMUNICATIONAL PROBLEMS OF FACULTIES Yrd. Doç. Dr. Vedat SALAM* Yrd. Doç. Dr. Yüksel TERZ** Ör.Gör. Nurettin SAVA*** Naci MURAT**** Özet Üniversitelerde

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 4 Sayı: 16 Volume: 4 Issue: 16

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 4 Sayı: 16 Volume: 4 Issue: 16 Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 4 Sayı: 16 Volume: 4 Issue: 16 Kı 2011 Winter 2011 SBS TÜRKÇE SORULARIYLA TÜRKÇE DERS KTAPLARINDAK SORULARIN ÖRTÜME

Detaylı

ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI, UYGULANAN ETM SSTEM VE 2003 YILI GR YETENEK SINAVININ DEERLENDRLMES

ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI, UYGULANAN ETM SSTEM VE 2003 YILI GR YETENEK SINAVININ DEERLENDRLMES ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI, UYGULANAN ETM SSTEM VE 2003 YILI GR YETENEK SINAVININ DEERLENDRLMES Yrd.Doç.Dr.R.Erol DEMRBATIR 1.GR *1924-2004 Musiki Muallim

Detaylı

Innovations in Mathematics Curricula of Elementary Schools-I: Objective, Content and Acquisition

Innovations in Mathematics Curricula of Elementary Schools-I: Objective, Content and Acquisition !"#$%#&&'' Innovations in Mathematics Curricula of Elementary Schools-I: Objective, Content and Acquisition Yasar Ersoy * ABSTRACT. During the last two years the Ministry of National Education (MoNE)/TTKB

Detaylı

YÜRÜRLÜKTEK MÜZK ÖRETMENL LSANS PROGRAMI TASARISINA LKN GÖRÜLER ÖNERLER * ÖZET

YÜRÜRLÜKTEK MÜZK ÖRETMENL LSANS PROGRAMI TASARISINA LKN GÖRÜLER ÖNERLER * ÖZET YÜRÜRLÜKTEK MÜZK ÖRETMENL LSANS PROGRAMI TASARISINA LKN GÖRÜLER ÖNERLER * ÖZET Prof. Suna ÇEVK *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu Bildirisi SDÜ, 7-10 Nisan

Detaylı

OKUL UYGULAMA ÇALIMALARI BRM NEDEN KURULMALIDIR? Ramazan SA * ÖZET

OKUL UYGULAMA ÇALIMALARI BRM NEDEN KURULMALIDIR? Ramazan SA * ÖZET OKUL UYGULAMA ÇALIMALARI BRM NEDEN KURULMALIDIR? Ramazan SA * ÖZET Hizmetöncesi öretmen eitimi programı iki bileenden olumaktadır. Birinci bileen kuramsal yanı aır basan ve fakültede yürütülen derslerden,

Detaylı

HZMET ÖNCES TÜRKÇE ÖRETMENLERNN ÖRETMEYE YÖNELK ENDELER CONCERNS OF PROSPECTIVE TEACHERS OF TURKISH ON TEACHING

HZMET ÖNCES TÜRKÇE ÖRETMENLERNN ÖRETMEYE YÖNELK ENDELER CONCERNS OF PROSPECTIVE TEACHERS OF TURKISH ON TEACHING HZMET ÖNCES TÜRKÇE ÖRETMENLERNN ÖRETMEYE YÖNELK ENDELER CONCERNS OF PROSPECTIVE TEACHERS OF TURKISH ON TEACHING Derya YAYLI 1 Sevil HASIRCI 2 Özet Öretmenler hizmet öncesi dönemden balayarak öretmeye yönelik

Detaylı

ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI MESLEK Ç SÜREKL ETM MERKEZ YÖNETMEL

ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI MESLEK Ç SÜREKL ETM MERKEZ YÖNETMEL ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI MESLEK Ç SÜREKL ETM MERKEZ YÖNETMEL Amaç Madde 1: Bu Yönetmeliin amacı; meslekteki bilimsel, teknolojik gelimelerle ve uygulama alanları ile ilgili olarak Üye Mühendislere verilecek

Detaylı

LKÖRETM OKULLARINDA SOSYAL BLGLER ÖRETMNN ÖNCELKLER VE SOSYAL BLGLER ÖRETMEN YETTRMEYE YÖNELK ÇIKARIMLAR

LKÖRETM OKULLARINDA SOSYAL BLGLER ÖRETMNN ÖNCELKLER VE SOSYAL BLGLER ÖRETMEN YETTRMEYE YÖNELK ÇIKARIMLAR Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 21-29 21 LKÖRETM OKULLARINDA SOSYAL BLGLER ÖRETMNN ÖNCELKLER VE SOSYAL BLGLER ÖRETMEN YETTRMEYE YÖNELK ÇIKARIMLAR

Detaylı

birlikli Örenmenin 8. Sınıf Örencilerinin Fen Dersine Karı Tutumlarına Etkisinin ncelenmesi

birlikli Örenmenin 8. Sınıf Örencilerinin Fen Dersine Karı Tutumlarına Etkisinin ncelenmesi lköretim-online, 4(2), 32-45, 2005 [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr birlikli Örenmenin 8. Sınıf Örencilerinin Fen Dersine Karı Yard. Doç. Dr. brahim BLGN ABÜ, Eitim Fakültesi, lköretim Böl. Fen

Detaylı

YABANCI DLLER VE TÜRK DL VE EDEBYATI BÖLÜMÜ SON SINIF ÖRENCLERNN YABANCI DL ÖRETM VE YABANCI DLLE ÖRETM KONUSUNDAK YÖNELM VE GÖRÜLER

YABANCI DLLER VE TÜRK DL VE EDEBYATI BÖLÜMÜ SON SINIF ÖRENCLERNN YABANCI DL ÖRETM VE YABANCI DLLE ÖRETM KONUSUNDAK YÖNELM VE GÖRÜLER YABANCI DLLER VE TÜRK DL VE EDEBYATI BÖLÜMÜ SON SINIF ÖRENCLERNN YABANCI DL ÖRETM VE YABANCI DLLE ÖRETM KONUSUNDAK YÖNELM VE GÖRÜLER PREFERENCES AND OPINIONS OF LAST YEAR STUDENTS OF FOREIGN LANGUAGES

Detaylı

SOSYAL BLGLER ÖRETMENLERNN PROJE ÇALIMALARIYLA LGL GÖRÜLER SOCIAL STUDIES TEACHERS OPINIONS REGARDING PROJECT WORKS

SOSYAL BLGLER ÖRETMENLERNN PROJE ÇALIMALARIYLA LGL GÖRÜLER SOCIAL STUDIES TEACHERS OPINIONS REGARDING PROJECT WORKS ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 2 Sayı: 3 Haziran 2011 SOSYAL BLGLER ÖRETMENLERNN PROJE ÇALIMALARIYLA LGL GÖRÜLER SOCIAL

Detaylı

PYANO ETMNE YEN BALAYAN ÖRENCYLE LK DERSN ÖNEM. Özlem Ömür ÖZET

PYANO ETMNE YEN BALAYAN ÖRENCYLE LK DERSN ÖNEM. Özlem Ömür ÖZET Piyano Eitimine Yeni Balayan Örenciyle lk Dersin Önemi Özlem ÖMÜR PYANO ETMNE YEN BALAYAN ÖRENCYLE LK DERSN ÖNEM Özlem Ömür ÖZET Piyano eitimine yeni balayan bir örenciye, piyano enstrümanını benimsetmek

Detaylı

KIREHR REHBERLK VE ARATIRMA MERKEZ ÖZEL ETM BÖLÜMÜNDE NCELENEN ÖRENCLERN ÇETL DEKENLERE GÖRE NTELKLER

KIREHR REHBERLK VE ARATIRMA MERKEZ ÖZEL ETM BÖLÜMÜNDE NCELENEN ÖRENCLERN ÇETL DEKENLERE GÖRE NTELKLER GAZ ÜNVERSTES KIREHR ETM FAKÜLTES Cilt 7, Sayı 1, (2006), 175-189 175 KIREHR REHBERLK VE ARATIRMA MERKEZ ÖZEL ETM BÖLÜMÜNDE NCELENEN ÖRENCLERN ÇETL DEKENLERE GÖRE NTELKLER Cengiz AHN Ahi Evran Üniversitesi

Detaylı

Primary School Students Vocabulary Development

Primary School Students Vocabulary Development Elementary Education Online, 6(3), 344-365, 2007. lköretim Online, 6(3), 344-365, 2007. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Primary School Students Vocabulary Development Nigar PEK Asude BLGN ABSTRACT.

Detaylı

BLGSAYAR DESTEKL ETM [BDE]: LKÖRETM OKULU YÖNETCLERNN TUTUMLARINA LKN BR ARATIRMA

BLGSAYAR DESTEKL ETM [BDE]: LKÖRETM OKULU YÖNETCLERNN TUTUMLARINA LKN BR ARATIRMA BLGSAYAR DESTEKL ETM [BDE]: LKÖRETM OKULU YÖNETCLERNN TUTUMLARINA LKN BR ARATIRMA COMPUTER SUPPORTIVE EDUCATION (CSE): A RESEARCH ABOUT ATTITUDE OF PRMARY SCHOOL ADMINISTRATORS Engin KARADA Hakan SALAM

Detaylı

TÜLN OTBÇER. Seminer Raporu Olarak Hazırlanmıtır.

TÜLN OTBÇER. Seminer Raporu Olarak Hazırlanmıtır. TÜLN OTBÇER Seminer Raporu Olarak Hazırlanmıtır. Ankara Hacettepe Üniversitesi Mayıs, 2004 ! - " $ - "%%&%$ - "%' $ - "(%' $ - "( ) (* $+,( $ - ") (',( $ - "- %./$ 0 1*&/1(2, %("%. 3/1(4""3%(/1-( /32 $$

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi ÖRETMEN ADAYLARININ BTK EK YAZIYA LKN TUTUMLARI VE ÖRENME BÇEMLER ARASINDAK LK THE RELATION BETWEEN THE ATTITUDES OF TEACHER CANDIDATES TOWARDS CURSIVE HANDWRITING AND THEIR LEARNING MODALITY Ruhan KARADA

Detaylı

GAZ ÜNVERSTES GAZ ETM FAKÜLTES MÜZK ÖRETMENL ANABLM DALI SON SINIF ÖRENCLERNN ÖRETMENLK UYGULAMASINDA SINIF ORTAMINDA SESLERN KULLANMA BECERLER *

GAZ ÜNVERSTES GAZ ETM FAKÜLTES MÜZK ÖRETMENL ANABLM DALI SON SINIF ÖRENCLERNN ÖRETMENLK UYGULAMASINDA SINIF ORTAMINDA SESLERN KULLANMA BECERLER * GAZ ÜNVERSTES GAZ ETM FAKÜLTES MÜZK ÖRETMENL ANABLM DALI SON SINIF ÖRENCLERNN ÖRETMENLK UYGULAMASINDA SINIF ORTAMINDA SESLERN KULLANMA BECERLER * Yrd. Doç. Dr. Serap YÜKRÜK *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden

Detaylı

LKÖRETM SINIF VE MATEMATK ÖRETMENLERNN BLGSAYAR DESTEKL MATEMATK ÖRETMNE LKN GÖRÜLER. Kürat YENLMEZ ve Özge KARAKU ÖZET

LKÖRETM SINIF VE MATEMATK ÖRETMENLERNN BLGSAYAR DESTEKL MATEMATK ÖRETMNE LKN GÖRÜLER. Kürat YENLMEZ ve Özge KARAKU ÖZET lköretim Sınıf Ve Matematik Öretmenlerinin Kürat YENLMEZ ve Özge KARAKU LKÖRETM SINIF VE MATEMATK ÖRETMENLERNN BLGSAYAR DESTEKL MATEMATK ÖRETMNE LKN GÖRÜLER Kürat YENLMEZ * Özge KARAKU ** ÖZET Bu aratırmanın

Detaylı

The Reading Habit of Elementary School Teacher Candidates *

The Reading Habit of Elementary School Teacher Candidates * Elementary Education Online, 5(1), 1-6, 2006. lköretim Online, 5(1), 1-6, 2006. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr The Reading Habit of Elementary School Teacher Candidates * Zeynep Aydin Yilmaz

Detaylı