İKİNCİ KISIM Genel Hükümler. Belge alınması

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İKİNCİ KISIM Genel Hükümler. Belge alınması"

Transkript

1 Turizm Yatırım ve İşletmeleri Nitelikleri Yönetmeliği R.G. Tarihi: R.G. Sayısı:21728 Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 14/10/1993 No: BİRİNCİ KISIM Başlangıç Hükümleri Amaç Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, turizm yatırım ve işletmelerinin geliştirilmesi, günün şartlarına uygun hale getirilmesi ve belgeli turizm yatırım ve işletmelerinin asgari niteliklerini belirleyerek bu işletmeler arasında standart eşitliğinin sağlanmasıdır. Kapsam Madde 2 - Bu Yönetmelik, turizm yatırım ve turizm işletmesi belgelerinin verilmesine, bu işletmelerin yönetim, personel ve işletme özellikleri ile uymak zorunda oldukları asgari fiziki şartlara, işletmecilik esaslarına, uygulanacak fiyat tarifelerinin hazırlanmasına ve onaylanmasına ilişkin hükümleri kapsar. Tanımlar Madde 3- (Değişik: 16/5/ /8209 K.) Bu Yönetmelikte geçen terimlerden; a) Bakanlık : Turizm Bakanlığını, b) Turizm işletmeleri : Türk veya yabancı uyruklu, gerçek veya tüzel kişilerce birlikte veya ayrı ayrı gerçekleştirilen ve turizm sektöründe faaliyet gösteren ticari işletmeleri, c) Turizm Yatırımı Belgesi : Turizm sektöründe Yönetmelik te nitelikleri belirtilen yatırımı yapana Bakanlıkça verilen belgeyi, d) Turizm İşletmesi Belgesi : Turizm sektöründe Yönetmelik te nitelikleri belirtilen faaliyeti gösteren turizm işletmelerine Bakanlıkça verilen belgeyi, e) Belgeli yatırım ve belgeli işletmeler : Bakanlıkça, bu Yönetmelik hükümlerine göre belgelendirilmiş turizm yatırım ve işletmelerini, f) Kanun : 12/3/1982 tarihli ve 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu nu, g) Turizm tesisi : Turizm yatırımı kapsamında bulunan veya turizm işletmesi faaliyetinin yapıldığı tesisleri ve bunların ayrıntıları ile tamamlayıcı unsurlarını, h) Turizm Deneme İşletmesi Belgesi : Belgeli turizm yatırımının belgeye esas projelerine uygun şekilde yapıldığını belgeleyen ve işletmenin deneme işletmesine açılması iznini içeren belgeyi, ı) Kısmi Turizm Deneme İşletmesi Belgesi : Sınıfının gerektirdiği zorunlu üniteleri yapmış ve müşteri kullanımına açmış olan bir tesise, Bakanlıkça uygun görülmesi halinde, yapılacak olan diğer üniteleri yatırım kapsamında tutularak verilen belgeyi, j) Kısmi Turizm İşletmesi Belgesi : Turizm İşletmesi Belgeli tesislerde, yapılacak tadilat yatırım kapsamında tutularak verilen belgeyi, ifade eder.

2 İKİNCİ KISIM Genel Hükümler Belge alınması Madde 4 - Turizm sektöründe: Kanun da ve diğer mevzuatta yer alan teşvik tedbirleri ile istisna, muafiyet ve haklardan yararlanabilmek için, Bakanlıktan turizm yatırımı veya turizm işletmesi belgesi alınması zorunludur. Turizm yatırımı ve işletmesi belgeleri, yatırıma ve işletmeye dahil bütün hizmet ünitelerini kapsar. Bu Yönetmelik uyarınca belgeli turizm işletmesi bünyesinde bulundurulması orunlu olan yan hizmet üniteleri, otel müşterilerince giriş ücreti ödenmeksizin belge sahibinin sorumluluğu altındaki diğer bir yatırımcı veya işletmeciye kiralanabilir. Belge verilecek tesis türleri Madde 5 - (Değişik: 16/5/ /8209 K.) a) Turizm Yatırımı veya Turizm İşletmesi Belgesi, bu Yönetmelikte yer alan tesis türlerine müstakilen verildiği gibi, birden fazla türün bir araya gelerek oluşturacakları tesislere de verilir. b) Bakanlıkça desteklenmeleri uygun görülen ve bu Yönetmelikte belirlenmiş olan türleri ve nitelikleri tam olarak sağlayamayan ancak yapısının yöresel, çevre, sokak, doğa, sanat, tarihi ve teknolojik özelliği bulunan tesislere, Özel Turizm yatırımı veya İşletmesi Belgesi verilir. Özel düzenlemeler Madde 6 - (Değişik: 16/5/ /8209 K.) Turizm komplekslerindeki apart üniteler hariç, belgeli veya belge talep edilen konaklama tesisleri, devre mülk sistemiyle çalıştırılamaz. Bu tür tesislere belge verilemez. Bu sisteme geçtiği belirlenen tesislerin belgeleri iptal edilir. Projelerin düzenlenmesinde uyulacak hususlar Madde 7 - (Değişik: 16/5/ /8209 K.) Projelerin düzenlenmesinde aşağıda belirtilen esaslara uyulur: a) Tek parça ozalit kopya olarak hazırlanan projeler bu Yönetmelikte belirlenen nitelikler çerçevesinde incelenmek üzere Bakanlığa sunulur. b) Proje antetinde, ada, parsel numarası, kullanım amacı, proje müellifi adı, oda sicil numarası, imzası, vergi dairesi ve vergi sicil numarası ile mal sahibinin adı ve adresi yer alır. c) Tesis bünyesinde bulunan ünitelere işletme, imar planı, arazi yapısı gibi teknik ve mimari nedenlerle bitişik veya aralarından yol, akarsu v.b. geçen farklı parsellerde gerçekleştirilmesi durumunda, hizmet birliği, işletme birliği ve fonksiyonel bağlantı sağlanması halinde tek belge verilir. Projelerin Bakanlıkça değerlendirilmesinde uyulacak esaslar Madde 8 - (Değişik: 16/5/ /8209 K.) Projelerin Bakanlıkça değerlendirilmesinde aşağıda belirlenen esaslara uyulur; a) Bakanlığa sunulan projeler, bu Yönetmelikte yer alan hükümler çerçevesinde incelenerek, uygun

3 görülenler belgelendirilir. b) İlgili mercilerin onay zorunluluğu aranmaksızın Bakanlığa sunulan ve uygun görülerek belgelendirilen yatırım ve işletmelere ait projelerin, 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili diğer mevzuat yönünden onay ve ruhsat işlemleri ise Kanunlarla yetkili kılınan kurumlarca izlenir (1) Bu madde başlığı, 16/5/1996 tarih ve 96/8209 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla değiştirilmiş ve metne işlenmiştir. Turizm Yatırımı veya doğrudan Turizm Deneme İşletmesi Belgesi talebi Madde 9 - (Değişik: 16/5/ /8209 K.) Turizm Yatırımı Belgesi veya Doğrudan Turizm Deneme İşletmesi Belgesi için aşağıda belirtilen belgelerle Bakanlığa başvurulur: a) Tesise ilişkin bilgileri ihtiva eden matbu dilekçe, b) Tapu veya tapu tescil belgesi,kira,izin,irtifak haklarını v.b. gösterir belgelerin aslı veya onaylı örnekleri, c) Talebin şirket adına yapılması halinde, şirket tesciline ilişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile şirkete ait imza sirkülerinin aslı veya onaylı örneği, d) Mülkiyet ve yapı yaklaşma sınırları, kıyı kenar çizgisini içeren, tesinin yakın çevresindeki kullanımları da gösterir vaziyet planını, 1/100 veya 1/200 ölçekli tefrişli tüm kat planlarını, iki kesit, tüm cephe görünüşlerini içeren, mimari çizim tekniğine uygun olarak hazırlanmış iki takım mimari proje, e) Bakanlar Kurulunca ilan edilmiş Turizm Alan ve Merkezlerinde bulunan tesisler için, tesisin kroki kesitlerinin de yer aldığı 5 takım ayrı vaziyet planı, onaylı imar planı paftası ve imar durum belgesinin aslı veya onaylı örneği, f) Tadilat başvurularında, tadilata konu olan bölüme ait proje, Bakanlıkça gerekli görülmesi halinde ise yapının tümünü gösterir tadilat projesi, g) Turizm yatırımı belgesi taleplerinde; kanalizasyon şebekesi var ise,tesisin şebekeye bağlanacağına dair; doğrudan turizm deneme işletmesi belgesi taleplerinde ise bağlı olduğuna dair yetkili idareden alınacak belge; kanalizasyon şebekesine bağlanamayan tesisler için, atık su sisteminin çözümüne ilişkin Çevre Bakanlığı İl Çevre Müdürlüklerinden alınacak uygun görüş, h) Bakanlıkça gerekli görülen diğer bilgi ve belgeler. Turizm yatarımı belgesi almadan doğrudan turizm deneme işletmesi belgesi talebinde bulunulması halinde, yukarıda belirtilen belgelerle birlikte yapı kullanma izin belgesinin aslı veya onaylı örneği ile Bakanlığa başvurulur. Belgelendirme Madde 10 - (Değişik: 16/5/ /8209 K.) Bakanlıkça tahsisli araziler ve Bakanlar Kurulu nca ilan edilmiş turizm alan ve merkezlerinde bulanan tesislerin ve kullanımların parsel üzerindeki yerleşmesini gösteren vaziyet planları onanlı imar planına, tahsisli arazilerde tahsis sınırlarına uygunluğu yönünden, Yatırımlar Genel Müdürlüğü nce incelenir. Belgelendirmeye ilişkin talepler ile belge iptalleri İşletmeler Genel Müdürlüğünce değerlendirilerek Belgelendirme Komisyonuna sevk edilir. Kanun uyarınca belgesi iptal edilmiş olan tesislere ilişkin yapılacak yeniden belge başvuruları, iptal tarihinden itibaren altı ay süreyle değerlendirilmeye alınmaz.

4 Belgelendirme Komisyonunun oluşumu Madde 11 - Belgelendirme Komisyonu, Bakanlığın ilgili Müsteşar Yardımcısı başkanlığında,işletmeler Genel Müdürü ile Yardımcısı,Kontrolörler Kurulu Başkanı ve Turizm İşletmecilerinin bir temcilcisinden oluşur. Müsteşar Yardımcısının bulunmadığı hallerde komisyona İşletmeler Genel Müdürü başkanlık eder. Komisyonun raportörlük ve sekreterya hizmetlerini Tesisler Dairesi başkanlığı yürütür. Belgelendirme Komisyonunun gerekli gördüğü hallerde komisyona uzman çağrılabilir. Belgelendirme Komisyonunun görevleri ve çalışma esasları Madde 12 - Kanun un öngördüğü turizm yatırımı ve turizm işletmesi belgesinin verilmesi, anılan belgelerin iptal edilmesi ve turizm yatırımı ve işletmelerinin niteliklerinde yapılacak değişiklikler Belgelendirme Komisyonu tarafından karara bağlanır. Belgelendirme Komisyonu, başkanın çağrısı üzerine en az dört üye ile toplanır ve kararlarını oy çoğunluğu ile alır. Oyların eşitliği halinde başkanın oyuiki oy sayılır. Farklı görüşler, ayrıntılı gerekçelerle belirlenir. Komisyon kararları, Bakan veya yetkili kılması halinde Müsteşar ın onayı ile yürürlüğe girer. Turizm Yatırımı Belgesinde yer alacak hususlar Madde 13 - Turizm Yatırım Belgesinde; tesisin adı, türü, sınıfı, kuruluşun adresi, kapasitesi, belge sahibinin adı veya unvanı, mal sahibinin adı veya unvanı, belge tarih ve numarası, inşaata başlama tarihi, işletmeye açılış tarihi ile komisyonun karar tarihi belirtilir. Turizm yatırımı belgelerinde süreler Madde 14 - (Değişik: 16/5/ /8209 K.) Yatırım belgesi taleplerinin değerlendirilmesi ve belgede yer alacak sürelerin belirlenmesinde yatırımın özellikleri ve yatırıma başlama koşulları dikkate alınır. İnşaatı gerektiren teşebbüslerde belirlenecek inşaata başlama süresi, belge tarihinden itibaren en çok bir yıldır. İşletmeye açılma süresi Bakanlıkça belirlenir. Tahsisli kamu arazilerinde bu süreler kesin tahsis koşullarına göre belirlenir. Kabul edilebilir mücbir sebepler nedeni ile başvurulması halinde bu süreler Bakanlıkça uzatılabilir (1) Bu madde başlığı 16/5/1996 tarih ve 96/8209 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla değiştirilmiş ve metne işlenmiştir. Yatırımın İzlenmesi Madde 15 - Turizm yatırımları, yatırım belgesi aşamasından itibaren il turizm müdürlükleri tarafından üçer aylık raporlarla Bakanlığa bildirmek suretiyle izlenir. Yapılan kontrollerde tesiste görülen aksaklıklar için, gerekiyorsa girişimciye uyarıda bulunulur. Yatırım belgesi verilmesine esas olan niteliklerin kaybolması veya verilen üreler içerisinde tesisin inşaatına başlanmaması ya da inşaatın aksaması ve işletmeye açılmaması hallerinde süre uzatımı verilmediği takdirde belge iptal edilir ve durum ilgili kuruluşlara da bildirilir. Turizm Yatırımı Belgesinin Turizm Deneme İşletmesi Belgesine çevrilmesi (1)

5 Madde 16 - (Değişik: 16/5/ /8209 K.) Belgeli turizm yatırımının tamamlanıp, işletmeye hazır olduğunun yatırımcı tarafından onaylı yapı kullanma izin belgesi ile birlikte yazılı olarak bildirilmesi halinde, yatırımın projelerine uygun yapılıp yapılmadığı tespit edilerek uygun görülenlerin deneme işletmesine açılmasına Bakanlıkça izin verilir. Bu izin, bir belge ile belirlenir. İşletmenin uygulayacağı fiyat tarifeleri Bakanlıkça onaylanır ve işletme tarzları denetlenir. Turizm Deneme İşletmesi Belgesinin turizm işletmesi belgesine çevrilmesi Madde 17 - (Değişik: 16/5/ /8209 K.) Deneme işletmesi süresi, Bakanlıkça belirlenir. Bu süre sonunda, Sınıflandırma Heyeti nce yapılacak değerlendirme sonucunda işletmesi uygun görülenlerin sınıfı belirlenir ve bunlara turizm işletmesi belgesi verilir. Bu süre içerisinde belgesi Turizm İşletmesi Belgesine çevrilemeyen tesislerin belgeleri iptal edilmiş sayılmaz. Turizm işletmesi belgesi verilinceye kadar geçen süre, teşvik uygulamaları açısından Bakanlıkça yatırım dönemi olarak kabul edilir. Talih Oyunları Mahalleri açılması izni hariç, Turizm Deneme İşletme Belgesi, Turizm İşletmesi Belgesinin sağladığı tüm haklara haizdir. Turizm İşletmesi Belgesinde yer alacak hususlar Madde 18 -Turizm işletmesi belgelerinde, işletmenin türü, kapasitesi, sınıfı, belge sahibi, mal sahibi ve işletmecinin adı veya unvanı, işletme adı,belge tarih ve sayısı, çalışma süreleri ve Bakanlıkça gerekli görülen diğer hususlar yazılır. Belgeli turizm işletmelerince, Bakanlıkça hazırlanan ve üzerinde soğuk damga bulunan madeni bir plaket tesis girişine asılır. Kısmi Turizm İşletmesi Belgesi veya Kısmi Turizm Deneme İşletmesi Belgesi(1) Madde 19 -(Değişik: 16/5/ /8209 K.) Sınıfının gerektirdiği zorunlu üniteleri yapmış ve müşteri kullanımına açmış olan bir tesise, Bakanlıkça uygun görülmesi halinde, yapılacak olan diğer üniteleri yatırım kapsamında tutularak kısmi turizm deneme işletmesi belgesi verilebilir. Tesis işletme belgeli iken, müşterileri rahatsız etmeyecek nitelikteki ilaveler yatırım kapsamında tutularak tesise kısmi turizm işletmesi belgesi verilebilir. Kısmi Turizm İşletmesi veya Kısmi Turizm Deneme İşletmesi Belgesi süresi Bakanlıkça belirlenir. İşletme unvanı Madde 20 - Turizm işletmelerinin kullanacakları işletme unvanı yatırım aşamasında Bakanlık ça tescil edilir. İşletme unvanları, tescilli şekli ile tam olarak kullanılır ve bu unvanlarda isim, tür ve niteliklerine ilişkin yanıltıcı kanı uyandıracak veya diğer bir tescilli unvan ile karışabilecek sözcükler kullanılamaz. Aynı ortaklara ait ayrı işletmeler ile zincir işletmeler aynı işletme unvanını kullanabilirler (1) Bu madde başlıkları, 16/5/1996 tarih ve 96/8209 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile değiştirilmiş ve metne işlenmiştir. Bakanlık,talep edilen unvanların bir başka turizm işletmesi ile aynı olması halinde,şehir,yöresel ve

6 kültürel özellikleri de dikkate alarak ilavelerle unvan tescili yapabilir.daha önce tescil edilmiş bir unvanın sahibi olan işletmeden alınacak süresiz ve kesin bir izin ile bu unvanın başka işletmelerce kullanılması mümkündür. Sınıflandırma heyetleri Madde 21-Sınıflandırma heyeti,işletmeler Genel Müdürünce belirlenecek üç Bakanlık kontrolöründen veya iki Bakanlık kontrolörü ile bir sektör temsilcisinden oluşur.kıdemli olan kontrolör heyete başkanlık eder. Sınıflandırma çalışmaları Madde 22-Sınıflandırma çalışmaları için Bakanlık ça değerlendirme formları hazırlanır.tesisin fiziki nitelikleri,işletme,hizmet düzeyi,personelin niteliklerinin yer aldığı bu formlarda,her değerlendirme faktörünün puanları belirlenir.sınıfın tespitinde,heyet üyelerinin puanlarının ortalaması dikkate alınır. Heyet üyelerinin kararı bir raporla belirlenir.üstün hizmet düzeyindeki işletmelere,sınıfının gerektirdiği fiziki niteliklerine bakılmaksızın gerektiğinde üst sınıf verilebileceği gibi nitelikleri düşük olanlara da alt sınıf verilebilir. İmar planları koşullarının uygun olması halinde,tür değişikliği yapılabilir. Sınıflandırma heyetlerince yapılacak değerlendirmeler sonucunda tesisin kendi türüne ilişkin öngörülen asgari puanın tutturulmaması halinde,tesise ait belge Bakanlıkça iptal edilir. Sınıflandırma kararlarına belge sahibi veya ilgili Genel Müdürlük,kararın tebliğinden itibaren 30 gün içerisinde itiraz edebilir.itirazlar Belgelendirme Komisyonunca incelenir. Yeniden değerlendirme Madde 23-Sınıflandırma çalışması her tesis için üç yılda bir tekrarlanır. İşletmenin talebi veya Bakanlığın gerekli gördüğü hallerde üç yıllık sürenin tamamlanması beklenmeden yeniden değerlendirmeye gidilebilir. ÜÇÜNCÜ KISIM Turizm Yatırım ve İşletmelerinin Genel Nitelikleri ile Güvenlik ve Çevre Korumasına Yönelik Önlemler. BİRİNCİ BÖLÜM Turizm Yatırımlarının Genel Nitelikleri ile Güvenlik ve Çevre Korumasına Yönelik Önlemler. Yerleşme özellikleri Madde 24-Tesisler;yapı ve dekorasyon olarak,yöre,çevre ve doğa ile uyumlu, pazarlama ve işletmenin gereklerini sağlayabilecek şekilde Yönetmelikte öngörülen fonksiyonlara uygun mekanlarda gerçekleştirilir. Belge kapsamı dışındaki yapı bölümleri Madde 25-Yapının tamamı belge kapsamında değil ise,belge kapsamı dışındaki kısımların müşteriyi rahatsız etmeyen bir kullanımda olması,görünüşü bozmaması veya belgeli kısımlardan tümüyle ayrılması,kullanış biçimiyle amacının belirtilmesi ve ayrı bir girişinin olması gerekir. Bahçe düzenlemesi ve temizlik (1)

7 Madde 26- (Değişik: 16/5/ /8209 K.) Bahçesi olan tesislerde,bahçeler özenle ve çevrenin doğal yapısıyla uyumlu olarak düzenlenir,yeterince aydınlatılır ve sürekli bakımları sağlanır. Tesislerin;gar,otogar,havaalanı,karayolları güzergahı yakınında bulunması halinde,tesislerde konaklayanları rahatsız edici etkenleri önleyici tedbirler işletmeci tarafından alınır. Yatırım ve işletme dönemlerinde,çevre ve doğanın kirletilmemesine özen gösterilir. Çevreden gelebilecek kirlenmeler yanında,inşaat dönemlerinde çevrenin rahatsız edilmesini önleyecek tedbirler alınır. Tesislerde hacimlerin düzenlenmesi Madde 27-Turizm tesislerinde;konaklama,yeme-içme,eğlence,idare v.b. bölümler ve aralarındaki ilişkiler,tesisin tür ve sınıfının gereği olan işletme özelliği gözönüne alınarak düzenlenir. Tüm hacimlerde tefriş ve donatım elemanlarının düzenleniş biçimi,teknik normlara uygun şekilde boyutlandırılır. Tuvaletler Madde 28-(Değişik: 16/5/ /8209 K.) Genel mahallerde,kadın ve erkek için girişleri ayrı ve ihtiyacı karşılayacak sayıda tuvaletler, lavabolar, erkekler için bölmeli pisuvarlar bulundurulur. Tuvalet kabinleri ile bu mahaller uygun malzeme ile ayrılmış olmalıdır. Bu mekanların, doğal veya mekanik olarak havalandırılmaları zorunludur. Lavabolar Madde 29-Müşterilerin kullandığı lavabolar en az 40x50 cm. boyutlarındadır. Her lavabonun üzerinde bir etajer ile 40x50xcm. boyutunda bir ayna bulunmalıdır. Lavabolar,su doldurularak kullanılabilme özelliğini de taşımalıdır. Kat ve merdiven ölçüleri Madde 30-(Değişik: 16/5/ /8209 K.) Tesisin temiz kat yükseklikleri ile merdiven ve koridor genişlikleri, kapaside ve fonksiyonuna uygun olarak yapılır. Merdiven ve balkonlarda gerekli emniyet tedbirleri alınır. Tesisat mahalleri Madde 31-Kazan dairesi,soğutucu üniteleri,havalandırma ve santral,transformatör ve alçak gerilim dağıtım tablo mahalleri,jeneratör,telefon santral yerleri,yakıt depoları gibi yerler yeterince aydınlatılır ve mevcut tesisatın kullanma talimatı görülür yerlere asılır.bu mahallerde,yangına karşı gerekli güvenlik önlemleri alınır ve yangın sırasında tahliyeyi kolaylaştırıcı imkanlar sağlanır.bu yerlerde çalışan personel için gerekli özel giyim ve techizat temin edilir. Asansörlerde,alarm tertibatı ile havalandırma düzeni oluşturulur. Tesislerin bünyesindeki her türlü tesisatın periyodik bakımları yetkili kişi ve firmalara yaptırılır,buna ilişkin belgeler işletmede hazır bulundurulur. Tesiste kullanılan her türlü sıvı,katı ve gaz yakıt tesisatı ve depoları servis girişlerinde teknik şartlara uygun olarak yapılır ve ehliyetli personel tarafından kontrol edilir.gerekli ikaz ve alarm düzenlemeleri oluşturulur.tesislerde,müşterilerin ve tesisin güvenliği için gerekli tedbirler alınır.

8 (1) Bu madde başlığı, 16/5/1996 tarih ve 96/8209 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile değiştirilmiş ve metne işlenmiştir. Tecrit tedbirleri Madde 32 - Su, asit, yağ ve diğer kimyasal maddelerle teması olan yüzeyler bu maddelere karşı dayanıklı, su geçirmeyen, kir tutmayan, yıkanabilir,düzgün yüzeyli, temiz ve iyi görünüşlü, tuvalet ve banyoların duvarları tavana kadar fayans veya benzeri özel malzeme, tesislerin müşteriye açık hacimleriyle, personel mahalleri, mutfak ve çamaşırhanelerin taban döşemeleri, kullanım amacına ve işletmenin sınıfına uygun nitelikli malzeme ile kaplanır. Kapı, pencere, duvar ve döşemelerde, ses ve ısı izolasyonu sağlayan, nemlenmeye yol açmayan malzemeler kullanılır. Yangın tesisat ve donanımı Madde 33 - (Değişik: 16/5/ /8209 K.) Tesislerde yangın ihbar, söndürme tesisat ve donanımı bulunur. Doğal zemine ulaşmak için inilip çıkılan kat merdiveni sayısı ikiden fazla ise yangın anında boşaltmayı kolaylaştırmak için ayrıca bir yangın merdiveni bulunacaktır. Yangın merdivenine,yatak odalarının içinden ve merdiven sahanlığından çıkış verilemez. Kolayca ulaşılabilecek bir mesafede olmak kaydıyla bina dışında, açıkta ya da gerekli tecridin sağlanması kaydıyla bina içerisinde olabilir. Bina dışına irtibatı sağlanmış ihbar-söndürme tesisat ve donanımı bulunan ve aralarında en fazla 30 metre uzaklık olan iki veya daha fazla merdiven varsa, ayrıca yangın merdiveni aranmaz. Doğal zeminle doğrudan bağlantısı olmayan katlarda yer alan genel mahallerde acil durumlarda kullanılmak üzere ikinci bir çıkış imkanı sağlanır. Tesislerin uygun yerlerinde, uluslararası normlara uygun olarak hazırlanan, elektrik yokluğunda da çıkış yollarını gösteren yeterli işaretler ve alarm tesisatı bulundurulur. Odalara, yangın anında tahliyeyi kolaylaştırmak üzere hazırlanan kat planları asılır. Kapalı yangın merdiveni kovalarında, elektrik yokluğunda aydınlatmayı sağlayacak tesisat bulunur. Yangın çıkış kapılarında, içeriden anahtar yardımı olmadan açabilmeyi sağlayacak kapı kilit sistemi kullanılır. Bu kapılar dışarıya açılır. Tesislerde, yangından en az etkilenen boya, halı ve mefruşat kullanılmasına itina edilmelidir. Yangın söndürme cihazları belli dönemlerde kontrol edilerek kontrol fişlerine işlenir. İşletme personelinin yangın ve diğer afet hallerinde yapmaları gerekecek kurtarma ve tahliye çalışmaları mahalli itfaiye teşkilatının işbirliği ile gerçekleştirilir. Gerekli talimatlar, yazılı olarak personelin görebileceği yerlere asılır. Yangın söndürme sistemine bağlı yeterli büyüklükte ayrı bir su deposu yapılır. Yüzme havuzu bulunan tesislerde havuz suyunun yangın söndürme amacıyla kullanılabilmesini sağlayacak sistem var ise ayrıca depo zorunluluğu aranmaz. Havalandırma Madde 34 - Tesisin bütün mekanlarında yeterli doğal veya mekanik havalandırma sağlanır. Diğer ünitelerden gelen pis hava akımının, havalandırma bacası ile irtibatlı banyo ve tuvaletlerin havasını kirletmemesi için gerekli tedbirler alınır. Tesiste mutfak, çamaşırhane gibi birimler mevcut ise, koku ve kirli havanın bu mahallerin dışına yayılmasını önleyecek tedbirler alınır ve bu mahallerin havalandırmaları sağlanır. Isıtma Madde 35 - Yılboyu açık tesislerle, kış aylarında açık tutulan tesisler merkezi sistemle ısıtılır.

9 Yazlık işletmeler, geçici ve kısmi ihtiyaçlar için elektrikli sistemlerle ısıtılabilir. Su tesisatı Madde 36 - Tesislerde, devamlı ve yeterli başınçta sıcak ve soğuk su bulunur. Su kesilmesi ihtimaline karşılık, tesisin en az 2 günlük ihtiyacını karşılayacak kapasitede su deposu ile hidrofor veya pompa bulundurulur. Şehir şebekesi haricinde temin edilen sular için; otomatik klorlama, arıtma tesisatı yapılır. Yatak odaları banyolarında suyun içilebilir nitelikte olup olmadığı belirtilir. Aydınlatma Madde 37 - (Değişik: 16/5/ /8209 K.) Tesislere devamlı ve yeterli elektrik sağlanır ve hacimler fonksiyonlarına uygun olarak aydınlatılır. Dış ve çevre aydınlatmaları, müşterileri rahatsız etmeyecek ve doğal yaşamın etkilenmesini önleyecek şekilde düzenlenir. 100 yatak veya 100 kuverin üzerinde kapasiteye sahip olan tesislerde kapasiteye uygun jeneratör bulundurulur. Elektrik tecridi Madde 38 - Tesislerin mutfak ve çamaşırhane gibi rutubetli ve suya maruz yerlerindeki iletkenler, tablo ve cihazlar, şalterler, su ve rutubete karşı izole edilir. Açıktaki tesisatın hava şartlarından etkilenmemesi için etanjı yapılır. Soğuk dolaplar, çamaşır makinaları, bulaşık makinası, elektrikli motorlar gibi cihazların bağlanacağı prizler toprak kontaklı olacak şekilde düzenlenir. Yüzme havuzlarının aydınlatılmasında zayıf akımlı enerji kullanılması zorunludur. Kanalizasyon Madde 39 - (Değişik: 16/5/ /8209 K.) Tesisin atık suyu, sızdırmaz bir kanalizasyon şebekesiyle şehir kanalizasyonuna veya Çevre Bakanlığı İl Çevre Müdürlüğünün uygun görüşü doğrultusunda arıtma sistemine veya fosseptik sistemine bağlanır. Atık sular, ilgili yönetmeliklerde belirtilen parametre ve standartlara uygun olarak arıtılmadan hiçbir şekilde açığa, akarsulara veya denize akıtılamaz. Yukarıda belirtilen şebeke, sistem ve tesisler yapılıncaya kadar tesis işletmeye açılamaz. Çöplerin muhafazası Madde 40 - (Değişik: 16/5/ /8209 K.) Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği dikkate alınarak belediye sınırları içerisinde bulunan tesisler, çöplerin belediyece toplanmasına kadar geçecek süre içinde bunların koku, haşarat ve pislik yapmayacak şekilde muhafazası için gerekli tedbirleri alırlar. Belediye sınırları dışında yer alan tesislerde çöplerin koku, pislik ve haşarat yapmayacak biçimde muhafazası ve sağlıklı yöntemlerle yok edilmesi için gerekli tedbirler alınır. Bünyesinde yeme-içme hizmeti verilen konaklama tesislerinde servis girişleri ile bağlantılı ve müşterinin göremeyeceği biçimde düzenlenmiş çöp toplama sistemi yapılır. Katı atıkların toplandığı ve ilaçlama ve temizleme kolaylığı olan kapların bulundurulması ve geri dönüşümü olan atıkların ayrı toplanması gerekir. Yiyecek ve içeceğin saklanması, soğuk depolarda emniyet

10 Madde 41 - Tesislerde, yiyecek ve içeceğin bozulmadan saklanmasını sağlayacak hacimler ve tesisat bulundurulur. Soğuk depoların kapıları içeriden anahtarsız açılabilecek ve bir alarm düzeni olacak şekilde oluşturulur İKİNCİ BÖLÜM Turizm İşletmelerinin Genel Nitelikleri ile Güvenlik ve Çevre Korumasına Yönelik Önlemler Personel eğitimi Madde 42 - Turizm işletmelerinde görevli personelin hizmet standardını yükseltmek amacı ile işbaşı eğitimi için gerekli önlemler, mesleki teşekküller ve işveren tarafından alınar ve uygulanır. Bu uygulamalar, Bakanlıkça gerektiğinde izlenir ve koordine edilir. Kıyafet düzeni Madde 43 - Turizm işletmeleri personeli, çalışmaları sırasında işlerine ve görev mahallerine uygun özel ve temiz kıyafet giyerler. Tesislerin temizliği Madde 44 - Turizm tesislerinde, yalnız müşteriler tarafından görülen ve kullanılan kısımlar değil, tesisin tümünün temizliği, günlük temizlikler dışında haftalık köklü temizliklerle sağlanır. Bu temizlikler sırasında veya en az iki ayda bir defa, haşaratla mücadele için etkin ilaçlama yöntemleri uygulanır. El kurulamasında kağıt havlu, rulo bez havlu veya kurutma makinası kullanılır. Fiyat tarifeleri Madde 45 - Belgeli turizm işletmelerinin,takip edecek takvim yılı içerisinde uygulayacakları fiyat tarifelerinin hazırlanması ve onaylanmasına ilişkin genel ilkeler,her yıl en geç Haziran ayının sonuna kadar Bakanlıkça belirlenir ve belgeli işletmelere duyurulur. İşletmeler,en geç Temmuz ayı sonuna kadar bir sonraki takvim yılında uygulayacakları fiyat tarifelerini,bakanlığa ulaştırırlar. Tarifelerini öngörülen zaman içerisinde Bakanlığa göndermeyen işletmeler Bakanlıkça onaylı bir önceki yıl fiyatlarını uygularlar. Tarifelerin uygulanması Madde 46 - Turizm işletmeleri,bakanlıkça onaylanmış tarifelerin dışında bir tarife uygulayamazlar. Tastikli tarifelerin İngilizce,Fransızca ve Almanca tercümeleri,gereğinde müşteriye verilmek üzere hazır bulundurulur.bakanlık,talepleri dikkate alarak bazı merkezler için diğer lisanlarda da tarife bulundurulmasını isteyebilir. Tarifelerin teşhiri Madde 47 - Turizm işletmeleri,fiyat tarifelerinin müşterinin kolayca görüp okuyabileceği şekilde ve bu Yönetmelik hükümleri uyarınca teşhir ederler. Konaklama tesislerinin müşteri odalarında oda numarası,yatak fiyatı,kahvaltının fiyata dahil olup olmadığı ve fiyata dahil edilecek vergi ve servis yüzdesine ilişkin bilgiler bulundurulur. Belgeli yeme-içme ve eğlence işletmelerinde,giriş kapısının yanında,müşterinin dışarıdan kolayca görüp okuyabileceği bir yerde teşhir edilir.konaklama tesisi bünyesinde yer alan aynı nitelikteki tesislerde,bu tarifeler tesis içerisinde müşterek mahallere açılan kapı önünde bulundurulur.

11 Bu hal,tasdikli tarifenin içeride müşteriye verilmesi gereğini önlemez. Şikayet defteri Madde 48 - Tüm tarifelerde,müşteri şikayetlerinin yazılabileceği bir defterin bulunduğu hatırlatılır ve şikayetlerin yapılacağı mercilerin adres ve telefon numaraları belirtilir. İşletmelerde,Müşterinin personel yardımı olmadan kolayca görüp alabileceği bir yerde,içeriği Bakanlık ça tespit edilen ve Müşterinin şikayetini yazarak gönderebiliceği şikayet formları bulundurulur. Tesise ait projeler Madde 49 - (Değişik: 16/5/ /8209 K.) Turizm tesislerinde, Bakanlıkça uygun görülmüş belgeye esas projelerin bir nüshası tesis mahallinde bulundurulur. Turizm tesislerindeki mahaller, Bakanlıktan izin alınmadan belgeye esas projelerde belirtilen amaçlar dışında kullanılamaz, tadil veya tevsi inşaatı yapılamaz. Fonksiyonu etkilemeyen iç tadilatlar hariç olmak üzere, tadilat ve tevsii talepleri Bakanlığın iznine tabidir. Bilgi verme Madde 50 - Belgeli tesisler,bakanlıkça istenen her tür bilgiyi zamanında sağlamakla yükümlüdür.ayrıca,ülke turizminin göstergelerinin belirlenmesinde kullanılacak veriler,üçer aylık devrelerde Bakanlığa bildirilir. DÖRDÜNCÜ KISIM Konaklama Tesislerinin Genel Nitelikleri Yatak odalarının kapasitesi Madde 51 - Yatak odaları,tek veya iki kişilik düzenlenir.iki kişilik odalara sadece müşterilerin talebi halinde ilave yatak konulabilir. Yatak odalarının düzenlenmesi Madde 52 - Yatak odaları,tefriş ve dekorasyonu sağlandıktan sonra rahat sirkülasyon imkanı verebilecek büyüklük ve ölçülerde düzenlenir. Tüm yatak odalarında teknik normlara uygun;yatak,gece lambası,ayna,tuvalet veya yazı masası,bagaj ve elbise dolabı,oturma yeri veya bu amaçlara uygun özel yapılmış mobilya bütünü,içeriyi göstermeyen kalın perde ve tül,halı,kilim,uygun ve gerekli yerlerde üzerinde gerilimi yazılı pirizler bulunur. Telefon tesisatı bulunmayan tesislerde,oda ile kabul bölümünün irtibatını sağlayacak tesisat kurulur. Yatak odalarının pencereleri,mutfak,tuvalet gibi müşteriyi rahatsız edebilecek mahallerin bulunduğu aydınlığa açılamaz. Aydınlığın dar kenarı 2,5 metreden az olmamak kaydı ile,toplam oda kapasitesinin %20 sini aşmayacak sayıda aydınlığa bakan oda yapılabilir. Bodrum katlarda yatak odası yapılamaz.ancak arazi eğimi dolayısıyla taban döşemelerinin tamamı doğal zemin seviyesinden aşağı olmayan ve yeterli doğal zemin seviyesinden aşağı olmayan ve yeterli doğal ışık alan katlar bu hükmün dışındadır. Suitler Madde 53 - (Değişik: 16/5/ /8209 K.)

12 Suitler,bir adedi oturma olmak üzere en az iki bölümden oluşur. 40 metrekareye kadar olan suitler üç yataklı,40 metrekareden büyük suitler dört yataklı olarak kabul edilir. Suitlerde mutfat veya mutfak nişi düzenlemesi yapılamaz. Suit oda sayısı; dört ve beş yıldızlı oteller ile tatil köyleri hariç diğer konaklama tesislerinde, apart üniteler dışındaki oda sayısının yüzde yirmibeşinden fazla olamaz. Odalarda banyo Madde 54 - Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten sonra yatırım veya işletme belgesi verilecek asli konaklama tesislerinde,yatak odaları banyolu olmak zorundadır. Banyoların nitelikleri Madde 55 - Banyolarda,duş düzeni olan banyo küveti veya duş teknesi,emniyet tutacağı,sabunluk,duş perdesi,havlu asacakları,elbise asacağı,üzerinde aydınlatılmış aynası ve etejeri olan lavabo,çöp kutusu,tuvalet kağıdı ve gerilimi yazılı priz bulunur. Kat ofisi Madde 56 - Kat ofisi olan tesislerde,her ofiste temizlik gereçleri dolabı, telefon bulunur. Personel için mahaller Madde 57 - Kadın ve erkek personel için ayrı soyunma yerleri,dolapları,duş, tuvalet ve ortak oturma,dinlenme ve yemek ihtiyaçlarını karşılayan bir mahal, bulunur. Pansiyonlarda,müstakil apart otellerde ve gezer otellerde personel ünitesi tesisi zorunlu değildir. Bedensel engelliler için düzenlemeler Madde 58 - Beş ve dört yıldızlı oteller ile tatil köylerinde müşteriler tarafından kullanılan tüm genel mahallerin bedensel engelli müşteriler tarafından da kullanılabilmesini kolaylaştırıcı fiziki düzenlemeler yapılır.bu düzenlemeler,özel işaretlerle belirtilir. Oda sayısının % 1 i oranındaki yatak odası ve banyosu,bedensel engellilerin kullanımına uygun olarak inşa ve tefriş edilir. Bahçelerde % 6 meyilli,an az 180 cm.genişliğinde gezinti yolları,tesis girişinde yol ile giriş kapısı arasında, % 6 meyili geçmeyen rampalı veya iki basamağı geçmeyen merdiven yapılır. Genel mahallerde,biri bayan diğeri erkek olmak üzere tekerlekli sandalyelilerin kullanılacağı türden,imdat zili bulunan,en az iki tuvalet düzenlenir. Sifon kolu yerden en çok bir metre yükseklikte,tuvalet kapıları dışarı açılabilir,lavabo ve aynası,tekerlekli sandalyelerin kullanabileceği yükseklikte olan,tuvalet zemini kaygan olmayan sert malzeme ile kaplanmış ve tekerlekli sandalyenin 90 derecelik dönüşüne uygun olması gerekir. Yan hizmet üniteleri Madde 59 - Konaklama tesislerinin bünyesinde bulunan yeme-içme ve eğlence tesisleri ile diğer yan hizmet üniteleri,bu Yönetmeliğin ilgili hükümlerine uygun olmalıdır. BEŞİNCİ KISIM Asli Konaklama Tesisleri BİRİNCİ BÖLÜM

13 Oteller Otellerin tanımı Madde 60 - Oteller,asıl fonksiyonları müşterilerin geceleme ihtiyaçlarını sağlamak olan,bu hizmetin yanında,yeme-içme,eğlence ihtiyaçları için yardımcı ve tamamlayıcı birimleri de bünyelerinde bulundurabilen tesislerdir.oteller,yönetmeliğin bu bölümü ile üçüncü ve dördüncü kısımlarında belirlenen genel nitelikleri taşırlar. Sınıflandırma Madde 61 - Oteller,beş yıldızlı oteller,dört yıldızlı oteller,üç yıldızlı oteller,iki yıldızlı oteller ve bir yıldızlı oteller olarak sınıflandırılırlar. Bir yıldızlı oteller Madde 62 - Bir yıldızlı oteller aşağıdaki nitelikleri taşırlar: a) En az 10 oda kapasitesi, b) Girişte rüzgarlık,otel kapasitesine uygun iyi düzenlenmiş resepsiyon,bekleme yerini kapsayan lobi,telefon kabini ve vestiyerden oluşan bir kabul holü düzenlenir.sadece yaz sezonu boyunca açık tutulan tezislerde rüzgarlık ve vestiyer şartı aranmaz, c) Yönetim odası, d) Müşterinin ineceği veya çıkacağı kat merdiveni üçten fazla ise,otel kapasitesi ile orantılı müşteri asansörü, e) Kent içinde oda sayısının % 30 u,kent dışında % 50 si oranında oturma imkanı veren rahat,iyi tefriş edilmiş,oturma salonu düzenlenir.yazlık tesislerde oturma salonunun bir kısmı açık olabilir, f) Kahvaltı ofisi ve kahvaltı salonu;kahvaltı ofisi ile bağlantılı yeterli büyüklükteki oturma salonu veya varsa lokanta bu amaçla kullanılabilir.yazlık tesislerde bir kısmı açık olabilir, g) Lokanta yok ise büfe hizmeti, h) Emanet kasası,p.t.t.ve telefon hizmetleri ile ilk yardım dolabı. İki yıldızlı oteller Madde 63 - İki yıldızlı oteller,bir yıldızlı oteller için aranılan şartlarla birlikte aşağıdaki nitelikleri de taşıyan tesislerdir: a) En az 20 oda, b) Odalarda telefon hizmeti, c) İçki servisi verebilen büfe. Üç yıldızlı oteller Madde 64 - Üç yıldızlı oteller,iki yıldızlı oteller için aranılan şartlarla birlikte aşağıdaki nitelikleri de taşıyan tesislerdir: a) En az 50 oda, b) En az iki adet yönetim odası, c) Oturma salonunda veya bağımsız bölümlerde bar düzenlemesi, d) Müşterinin inip çıkacağı merdiven sayısı ikiden fazla ise,otelin kapasitesi ile orantılı müşteri asansörü, e) Genel mahallerde ve iklim şartlarına göre odalarda klima tesisatı, f) Yatak odaları döşemelerini tamamen kaplayan nitelikli malzeme(halı,seramik v.b.),

14 g) Alakart veya tabldot servisi olan lokanta, h) Yatak odalarında müzik yayını(yatak odalarının tümünde TV olması halinde aranmaz), ı) Kişi başına 1,5 metrekare olmak üzere en az 50 kişilik çok maksatlı salon, j) Yatak katlarında kat ofisi. Dört yıldızlı oteller Madde 65 - Dört yıldızlı oteller,üç yıldızlı oteller için aranılan şartlarlabirlikte aşağıdaki nitelikleri de taşıyan tesislerdir: a) En az 100 oda, b) Otel kapasitesine uygun servis girişi,servis asansörü veya merdiveniyle bağlantılı bagaj odası,telefon kabinleri yerlerinden oluşan kabul holü, c) Müşterilerin ineceği veya çıkacağı kat merdiveni birden fazla ise,otelin kapasitesiyle orantılı olarak müşteri asansörleri,ayrıca servis merdiveni ve servis asansörleri, d) Lokanta (birinci sınıf olarak düzenlenir.), e) Çamaşır yıkama,ütüleme ve kuru temizleme hizmeti, f) Yemek salonu,bar,resepsiyon holü gibi genel mahallerde zeminde nitelikli malzeme ile tam kaplama, g) Sayfiye otellerinde spor tesisleri, h) saatleri arasında oda servisi, ı) Tüm hacimlerde klima tesisatı, j) İlk yardım gereçleri odası, k) Banyolarda saç kurutma makinası, l) Bay ve bayan kuaförü, m) Tuzizm amaçlı küçük satış yerleri, n) Odalarda TV ve minibar, o) Kişi başına 1,5 metrekare düşecek şekilde en az 50 kişilik toplantı salonu ve fuayesi. Beş yıldızlı oteller Madde 66 - (Değişik: 16/5/ /8209 K.) Beş yıldızlı oteller; yerleşme durumu, yapı, tesisat, donatım, dekorasyon ve hizmet standardı olarak üstün özellikler gösteren en az 200 odalı, dört yıldızlı oteller için öngörülen nitelikler ve özelliklere ek olarak aşağıdaki nitelikleri de taşıyan tesislerdir: a) Odalar,standartlara uygun tefrişli ve banyo hariç 20 metrekarenin üzerinde olmalıdır, b) İki adet çok amaçlı salon, c) Kişi başına 1,5 metrekare alan düşen, en az 100 kişilik toplantı salonu; salon ile bağlantılı en az üç çalışma odası, sekreter, simultane tercüme hizmetleri ve fuaye, d) Odalarda kıymetli eşya kasası, e) Banyolarda küvet,resepsiyonla bağlantılı telefon ve alarm sistemi, f) Uydu ve video yayınları imkanı, g) Oda kapasitesinin en az % 10 u kadar park yeri imkanı olan garaj, Sayfiye otellerinde üstü kapalı otopark varsa garaj şartı aranmaz. h) Kapalı ve ısıtmalı en az 80 metrekare büyüklükte yüzme havuzu, ı) Gece kulübü veya diskotek, j) 24 saat oda servisi, k) Pastane hizmeti veren bir salon, l) En az 40 metrekare büyüklükte aletli jimlastik salonu,sauna,türk hamamı,masaj odası,squash salonu veya benzeri imkanlar sağlayan ünitelerden en az dört adeti, m) Türk yemeklerinden oluşan bir menünün de sunulduğu birinci sınıf lokantaya ilaveten, en az bir

15 lokanta, n) Bar hizmetinin verildiği bir salon, o) Çamaşır yıkama, ütüleme ve terzi ünitesi ile kuru temizleme mahalli, p) Sürekli 24 saat doktor-hemşire hizmeti sağlanan ilk yardım odası. İKİNCİ BÖLÜM Moteller Motellerin tanımı Madde 67-Moteller,yerleşim merkezleri dışında,karayolları güzergahı,mola noktaları veya yakın çevrelerinde inşa edilen,motorlu araçlarıyla yolculuk yapanların konaklama,yeme içme ve araçlarının park ihtiyaçlarını karşılayan en az 10 odalı konaklama tesisleridir.uzun süreli konaklama,tatil ve dinlenme tesisleri motel olarak belgelendirilemezler. Çevre düzenlemesi Madde 68-Moteller,trafik gürültüsünün en az olacağı bir konumda kurulur,çevresi iyi düzenlenir,tesisin kolayca bulunmasını ve görülmesini sağlayan yol ve yön işaretleriyle,otopark ile diğer hizmet tesislerini gösteren işaretler ve yeterli aydınlatma sağlanır. Asgari nitelikler Madde 69-Motelerde sağlanacak asgari nitelikler aşağıda belirlenmiştir. a)dış girişinde rüzgarlık (sıcak iklim bölgelerinde zorunlu değildir) b)giriş holünde resepsiyon,telefon kabini ve bekleme yeri, c)emanet yeri,p.t.t. hizmetleri, d)yönetim odası, e)kahvaltı hizmetini de verecek şekilde düzenlenmiş oturma salonu ve kahvaltı ofisi, f)lokanta yok ise,içki verme olanağı bulunan büfe servisi, g)ilk yardım gereçleri, h)24 saat hizmet veren satış ünitesi, ı)oda sayısının % 80 i oranında otopark kapasitesi. Sınıflandırma Madde 70-Yapı,tesisat,donatım,mefruşat,dekorasyon ve servis yönlerinden üstün özellikler gösteren,zorunlu olmayan ek hizmetler sağlayan ayrıca lokanta veya kafeteryası bulunan tesisler birinci sınıf motel,diğerleri ise ikinci sınıf motel olarak sınıflandırılır. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Tatil Köyleri Tatil Köylerinin tanımı Madde 71-Tatil köyleri;doğal güzellikler içerisinde veya arkeolojik değerler civarında kurulmuş,rahat bir konaklama yanında çeşitli spor,eğlence ve satış hizmetlerinin de sağlğndığı dağınık yerleşme düzenenindeki en fazla üç katlı yapılardan oluşan,en az 60 odalı konaklama

16 tesisleridir. Tatil köyü tesislerinde,doğal karakterin ve yöresel değerlerin korunmasına özen gösterilir.serbest zamanların değerlendirilmesinde,yardımcı tesislerin sağlanmasına ağırlık verilir. Kapasite Madde 72-Tatil köylerinin yatak kapasitesi devletin hüküm ve tasarrufunda olan kıyı bölümü,park ve rekreasyon alanları hariç tapudaki alanın 85 metrekareye bölünmesiyle hesaplanır. Hizmet birimleri Madde 73-Tatil köylerinde,aşağıda belirtilen hizmet birimlerine yer verilir: a)giriş tesisleri ve yönetim bölümü, b)geceleme birimleri, c)lokanta, d)çocuk bahçesi,eğlence,spor ve dinlenme tesisleri ile açık yüzme havuzu, e)personel birimleri, f)servis ve bakım birimleri, g)arazinin muhtelif yerlerinde yardım çağırılabilecek resepsiyon irtibatlı tesisat, h)tuvaletler, ı)satış yerleri. Giriş ve yönetim bölümleri Madde 74- (Değişik: 16/5/ /8209 K.) Tatil köyü hudutları emniyet altına alınır ve girişte bekçi kulübesi ve otopark yapılır. Yönetim tesisleri Madde 75-Yönetim tesisleri aşağıdaki üniteleri kapsar: a)resepsiyon,danışma,vezne,emanet,bagaj,telefon kabini ve bekleme yerlerinden oluşan bir kabül alanı, b)müdür,muhasebe ve santral yerleri, c)bekleme holü,doktor odası,hasta odası,ilaç dolapları ve lavabodan oluşan bir revir, d)odalarda telefon olmaması halinde resepsiyonla bağlantılı acil imdat zili, e)açık alanlara müzik ve ses yayını yapabilen sistem. Geceleme birimleri Madde 76-Geceleme birimleri,tatil köyünün diğer tesislerinin gürültü ve rahatsız edici etkilerinden korunacak biçimde düzenlenir. Lokanta Madde 77-Lokanta,tatil köyünün yapı ve işletme nitelikleri ile uyumlu ve yatak kapasitesinin en az % 20 si oranında kapalı,yatak kapasitesinin en az % 50 si oranında açık oturma yeri sağlayacak şekilde düzenlenir.güneş ve yağmurdan koruyucu gerekli önlemler alınır. Mutfak için servis avlusu ve servis girişi düzenlenir. Spor,eğlence,dinlenme tesisleri ve çevre düzenlemesi

17 Madde 78-Tatil köylerinde çocuk bahçesi ve bu yerlerde çocuklar için özel tuvaletler düzenlenir. Jimnastik,aerobik,golf,tenis,voleybol sahaları,deniz sporları v.b.tesisin kuruluş yerine uygun nitelikte çeşitli spor imkanları,dinlenme terasları,açık veya kapalı bar,snack bar,açık hava tiyatrosu,açık dans yeri,v.b.tesisler ile oyun,tv salonu düzenlenir. Tuvaletler Madde 79-Ortak kullanım mahallerinin yakınlarına toplam tesis kapasitesi ile uyumlu genel tuvaletler yapılır. Personel tesisleri Madde 80-Tatil köylerinde kalan personel için yatakhane veya idari personel için lojmanlar yapılabilir. Servis ve bakım tesisleri Madde 81 - Tesis kapasitesi ile uyumlu depolar, bakım ve onarım atölyeleri, çamaşırhane hizmetlerinin dışarıdan sağlanamaması halinde çamaşırhane ile çamaşırhaneye bağlı kurutma, ütüleme, dikiş ve temiz çamaşır depolama tesisleri bulunur. Plaj ve havuz tesisleri Madde 82 - Tatil köylerindeki plaj ve havuz tesisleri, 140,141,142,143 üncü maddelere göre düzenlenir. Yangına karşı önlemler Madde 83 - Tatil köylerinde her 50 metrede bir yangın ihbar sistemi ve uluslararası standartlarda yangın söndürme vanası ve hortumu bulunur. Sınıflandırma Madde 84 - Yerleşme özellikleri, yapı, tesisat, donatım, dekorasyon ve servis yönlerinden üstün özellikler gösteren, ek olarak; eğlence, spor imkanları, alakart servis veren lokanta, hamam, sauna ve çocuk yuvası bulunan tatil köyleri birinci sınıf tatil köyü, diğerleri ise ikinci sınıf tatil köyü olarak sınıflandırılır. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Pansiyonlar Pansiyonların tanımı Madde 85 -Pansiyonlar; konaklama tesisi olarak, planlanıp inşa edilmiş olan, yönetimi basit, müşteriye yeme-içme hizmeti veren veya müşterilerin kendi yemeklerini bizzat hazırlayabilme imkanı olan en az 5 odalı konaklama tesisleridir. Nitelikler Madde 86 - Pansiyonlar, aşağıda belirtilen şekilde düzenlenir:

18 a) Giriş holü, idare ünitesi ve emanet hizmeti, b) Oturma, yemek ve kahvaltı ihtiyacını karşılayabilecek yeterli kapasitede bir salon (yazlık tesislerde gölgelikli ve kısmen açık olabilir.), c) Çamaşır yıkama, kurutma ve ütüleme imkanı. Mutfak Madde 87 - Pansiyon mutfaklarında ihtiyaca yeterli sayıda buzdolapları,pişirme ve ızgara donanımı, bulaşık yıkama, hazırlık ve malzeme istif yerleri, servis malzemesi dolapları ve kapalı çöp kutusu bulunur. Yeme-içme hizmetinin, pansiyon işletmecisi tarafından karşılanması halinde 122 nci maddede öngörülen şartlar aranır. BEŞİNCİ BÖLÜM Kampingler Kampinglerin tanımı Madde 88 - Kampingler; karayolları güzergahları ve yakın çevrelerinde kent girişlerinde deniz, göl,gibi doğal güzelliği olan yerlerde kurulan ve genellikle turistlerin kendi imkanlarıyla geceleme, yeme, içme,dinlenme, eğlence ve spor ihtiyaçlarını karşıladıkları, en az 30 ünitelik tesislerdir. Nitelikler Madde 89 - Kampinglerin aşağıdaki nitelikleri taşımaları gerekir: Kamping alanı, kamping iç ve dış güvenliklerinin sağlanabileceği biçimde çevre özelliklerine göre çit, duvar, yeşillik v.b. ile çevreden tecrit edilir. Kamping alanı drene edilerek ağaçlandırılır. Boş alanlar çimlendirilir. Geceleme birimlerinin uzağında gerekli spor ve eğlence alanı ve tesisler düzenlenir. Kamping içinde araç yolları, arazi ve iklim şartlarına uygun toz kaldırmayacak şekilde düzenlenir. Kapasite ve kampçı birimi kriteri Madde 90 - Kampinglerde; kampçı ünitesi başına hesaplanacak olan alan 100 metrekaredir. Bu alanın hesabında devletin hüküm ve tasarrufu altında olan yerler dikkate alınmaz. Ünite, ortalama üç kişi ile çadır, çadır-araba veya araba-karavandan oluşur. Giriş tesisleri Madde 91 - Girişte otopark, resepsiyon, danışma, emanet, P.T.T. hizmetlerinin yapıldığı tesisler ile bekçi yatak odaları ve personel tesisleri bulunur. Araba yıkama yerleri Madde 92 - Kampinglerde, yeterince beton zeminli ve akansuları drene edilmiş şekilde araba yıkama yerleri düzenlenir. Müşterek kullanım tesisleri Madde 93 - Kampinglerde müsterek kullanım tesisleri aşağıdaki şekilde düzenlenir: a) Konaklamaya ayrılan alanın zemini kullanım amacına uygun biçimde düzenlenir,

19 b) Her otuz kampçı için en az bir kadın ve bir erkek tuvaleti, duş ve lavabosu, ayrıca lavaboların yanına priz, erkek tuvaletlerinde en az otuz kampçı için bir pisuvar düzenlenir. c) Kampçılara sıcak-soğuk kullanma suyu ve sağlıklı içme suyu sağlanır, d) Kampçı sayısının % 5 inin aynı anda çamaşır yıkayıp, ütü yapacağı yerler düzenlenir, e) Kampçı ünitelerinin % 20 sine aynı anda yemek hazırlama, pişirme ve bulaşık yıkama imkanı sağlayan üstü kapalı bir mahal düzenlenir, f) Kampçıların toplu olarak yemek yeme, dinlenme ve eğlenme ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla üstü kapalı, açık teraslar ve spor ihtiyaçlarını karşılayıcı tesisler düzenlenir. Kampçılara sağlanan hizmetler Madde 94 - Kampinglerde, aşağıda belirlenen tesis ve hizmetler gerçekleştirilir: a) Kampçıların ihtiyaçlarını karşılayan satış yeri, b) Kampingin ünite kapasitesinin en az % 50 sine hizmet verecek sayıda kampçıların gıda maddelerini muhafaza edebilecekleri kiralık soğutucu kilitli dolaplar, c) Sağlık ve ilk yardım hizmetleri, d) Deniz ve göl kıyılarındaki kampinglerde cankurtaran simidi, cankurtaran sandal ve motoru, e) Kampinglerde, telefondan kampçıların da yararlanmalarını sağlayıcı düzenlemeler, f) Karavanların tuvalet ve atık su tanklarının boşaltılıp temizleneceği mahaller, g) Her 50 metrede bir yangın ihbar sistemi ve uluslararası standartlara uygun yangın söndürme vanası ve hortumu, h) Kamp çevresi ile tuvalet, duş ve genel kullanım ünitelerini aydınlatma tesisatı. Diğer tesisler Madde 95 - (Değişik: 16/5/ /8209 K.) Diğer tesisler; kampçıların emniyetini, rahatını ve çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak için yapılacak tesislerdir. Kamp sahası içerisinde kampçı ünitesinin % 20 sini geçmemek üzere bungalov ünitesi yapılabilir. Bungalov üniteleri en fazla üç yatak kapasiteli düzenlenir, bungalov ünitelerinde mutfak düzenlenemez. Ayrıca kamp sahası içerisinde, kuruluş yerine uygun çeşitli spor sahaları düzenlenir. Lokanta ve Kafeteryalar Madde 96 - Kampinglerde, lokanta veya kafeterya hizmeti verilmesi halinde de, bu Yönetmelikte öngörülen niteliklere uyulması zorunludur. ALTINCI KISIM Yardımcı Konaklama Tesisleri BİRİNCİ BÖLÜM Apart Oteller Apart Otellerin tanımı Madde 97 - (Değişik: 16/5/ /8209 K.) Apart oteller; belgeli bir otel veya tatil köyü yatırımı ve/veya işletmesi bütünü içinde yer alan veya bağımsız apartman ya da villa tipinde konut olarak inşaa ve tefriş edilen, müşterinin kendi yeme ve

20 içme ihtiyacını karşılayabilmesi için gerekli techizat ile donatılan, otel olarak işletilen konaklama tesisleridir. Apart otellerde kapasite Madde 98 - Apart otellerin toplam yatak kapasitesi; içinde yer aldıkları ve beraber işletildikleri asli konaklama tesislerinin yatak kapasitesinin % 25 ini aşamaz. Apart otellerin kapasitesinin hesabında oturma alanı dışındaki odalar iki yataklı kabul edilir. 7-9 metrekare arası büyüklükte odalar tek yataklı sayılır. İnşaat düzeni Madde 99 - Apart otel ünitelerini de kapsayan belgeli yatırımlarda, diğer konaklama tesislerinin tamamlanıp deneme işletmesine geçmeden önce apart otel ünitelerine işletme veya deneme işletmesi belgesi verilmez ve apart otel inşaatları asli konaklama ünitelerinden önce bitirilemez. Müstakil apart otel Madde (Değişik: 16/5/ /8209 K.) İmar planlarında konut ya da ticaret kullanımına ayrılmış yerlerde, imar planı ve plan hükümlerine uygun olarak inşaatı tamamlanan, en az on ünite apartman dairesi ve/veya villalardan oluşan apart otel işletme belgesi taleplerine, belgeli bir otel veya tatil köyü bünyesinde yer alma gereği aranmaksızın, turizm işletmesi belgesi verilebilir. Turizm kompleksleri bünyesinde yer alanlar hariç, müstakil apart otellere yatırım belgesi verilemez, sadece turizm işletmesi belgesi verilebilir. Apart ünitelerin kısmen veya tamamen üçüncü şahısların mülkiyetinde olması mümkündür. Aynı yapılaşma kompleksi içinde olması kaydıyla 25 inci maddede öngörülen şartlar aranmaz. Asgari Nitelikler Madde Müstakil Apart otellerde aşağıda belirtilen nitelikler aranır: a) Aynı işletmeye dahil ünitelerin tefriş ve dekorasyonunda standart beraberliği, b) Yatak odalarında; yatak, komidin, gece lambası, elbise dolabı ile yataklarda, çarşaf ve kılıflı yastıklar, iklim şartlarına uygun pike ve battaniye, c) Oturma-yemek odasında, kapasiteye uygun koltuk, yemek masası, iskemleler ve sehpalar, d) Pencerelerde tül ve kalın perdeler, e) Mutfakta; kullanılmaya hazır fırın veya ocak, buzdolabı, yeterince tabak,bardak, fincan, çatal, bıçak, kaşık, dolaplar ve kapalı çöp kutusu, f) Çamaşır yıkama hizmeti verilmemesi halinde banyoda otomatik çamaşır makinası, g) 55 inci maddede öngörülen şartları taşıyan banyo, h) Günlük temizlik yapılmayan işletmelerde, temizlik gereçleri. İşletmece sağlanan hizmetler Madde Asli konaklama tesisleri bünyesinde bulunmayan apart otel işletmelerinde, müşterilere hizmet veren bir resepsiyon, bekleme ve idare birimi oluşturulur. Evlerin elektrik kullanma suyu ve atık su sistemlerinde meydana gelebilecek arızaların en kısa zamanda tamiri için işletme içinde gerekli tedbirler alınır veya bu yolda bir hizmet anlaşması yapılır. Yerleşim merkezleri dışındaki apart otellerde, müşterilerin çeşitli ihtiyaçlarını karşılayan bir satış ünitesi gerçekleştirilir. Temizlik hizmetleri

DOĞRUDAN TURİZM İŞLETME BELGESİ REHBERİ

DOĞRUDAN TURİZM İŞLETME BELGESİ REHBERİ DOĞRUDAN TURİZM İŞLETME BELGESİ REHBERİ Hazırlayan: Ahiler Kalkınma Ajansı Ahiler Kalkınma Ajansı Sayfa 1 Başvurulacak Merci: Kültür ve Turizm Bakanlığı Raporun Verildiği Kurum: Kültür ve Turizm Bakanlığı

Detaylı

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Doğrudan Turizm İşletme Belgesi İşlem Basamakları

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Doğrudan Turizm İşletme Belgesi İşlem Basamakları Trakya Kalkınma Ajansı www.trakyaka.org.tr Doğrudan Turizm İşletme Belgesi İşlem Basamakları 2013 Ek 4 DOĞRUDAN TURİZM İŞLETME BELGESİ ALMA İŞLEM BASAMAKLARI Başvurulacak Merci Raporun Verildiği Kurum

Detaylı

TURİZM YATIRIMLARI REHBERİ

TURİZM YATIRIMLARI REHBERİ TURİZM YATIRIMLARI REHBERİ Hazırlayan: Ahiler Kalkınma Ajansı Ahiler Kalkınma Ajansı Sayfa 1 Başvurulacak Merci: T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı Raporun Verildiği Kurum: T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı Ahiler

Detaylı

T.C. Ek: 10 KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KIRSAL TURİZM TESİSLERİ İÇİN DEĞERLENDİRME FORMU TESİSİN ADI :... TESİSİN ADRESİ :... TELEFON FAKS- WEB :...

T.C. Ek: 10 KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KIRSAL TURİZM TESİSLERİ İÇİN DEĞERLENDİRME FORMU TESİSİN ADI :... TESİSİN ADRESİ :... TELEFON FAKS- WEB :... T.C. Ek: 10 KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KIRSAL TURİZM TESİSLERİ İÇİN DEĞERLENDİRME FORMU TESİSİN ADI :... TESİSİN ADRESİ :... TELEFON FAKS- WEB :... MEVCUT TÜRÜ VE SINIFI :... BELGE TARİH VE NO :... BELGE

Detaylı

ATILIM ÜNİVERSİTESİ GSTMF l MİMARLIK BÖLÜMÜ. MMR402 MİMARİ TASARIM VI Yürütücüler: Haluk Pamir, Serdar Akünal

ATILIM ÜNİVERSİTESİ GSTMF l MİMARLIK BÖLÜMÜ. MMR402 MİMARİ TASARIM VI Yürütücüler: Haluk Pamir, Serdar Akünal ATILIM ÜNİVERSİTESİ GSTMF l MİMARLIK BÖLÜMÜ MMR402 MİMARİ TASARIM VI Yürütücüler: Haluk Pamir, Serdar Akünal ANKARA DA KONYA KARAYOLU ÜZERİNDE SOSYAL VE KÜLTÜREL HİZMET YAPISI Amaç Ankara Yerleşiminin

Detaylı

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Turizm Yatırımları İşlem Basamakları

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Turizm Yatırımları İşlem Basamakları Trakya Kalkınma Ajansı www.trakyaka.org.tr Turizm Yatırımları İşlem Basamakları 2013 Ek 4 TURİZM YATIRILARI İŞLEM BASAMAKLARI Başvurulacak Merci Raporun Verildiği Kurum : T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı

Detaylı

TURİZM YATIRIM SÜRECİ AHİLER KALKINMA AJANSI

TURİZM YATIRIM SÜRECİ AHİLER KALKINMA AJANSI TURİZM YATIRIM SÜRECİ AHİLER KALKINMA AJANSI 0 TURİZM YATIRIMLARI İŞLEM BASAMAKLARI Yatırım Türünü Belirlediniz Mi? Yatırım Yerini Belirlediniz Mi? Turizm Yatırımı Belgesi Başvurusunu Yaptınız Mı? AHİLER

Detaylı

Madde 3- Bu Yönetmelik, 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu nun 37 nci maddesinin (A) bendi hükmü uyarınca hazırlanmıştır.

Madde 3- Bu Yönetmelik, 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu nun 37 nci maddesinin (A) bendi hükmü uyarınca hazırlanmıştır. TURİZM TESİSLERİ YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Karar Numarası ve Tarihi: 2000/760-21.5.2000 Dayandığı Kanun Numarası ve Tarihi: 2634-12.3.1982 Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 6 Temmuz 2000 - Sayı: 24101

Detaylı

T.C. Ek: 18 KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KONGRE VE SERGİ MERKEZLERİ İÇİN DEĞERLENDİRME FORMU TESİSİN ADI :... TESİSİN ADRESİ :... TELEFON FAKS- WEB :...

T.C. Ek: 18 KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KONGRE VE SERGİ MERKEZLERİ İÇİN DEĞERLENDİRME FORMU TESİSİN ADI :... TESİSİN ADRESİ :... TELEFON FAKS- WEB :... T.C. Ek: 18 KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KONGRE VE SERGİ MERKEZLERİ İÇİN DEĞERLENDİRME FORMU TESİSİN ADI :... TESİSİN ADRESİ :... TELEFON FAKS- WEB :... MEVCUT TÜRÜ VE SINIFI :... BELGE TARİH VE NO :...

Detaylı

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI GÜNÜBİRLİK TESİSLER İÇİN DEĞERLENDİRME FORMU TESİSİN ADI :... TESİSİN ADRESİ :... TELEFON FAKS- WEB :...

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI GÜNÜBİRLİK TESİSLER İÇİN DEĞERLENDİRME FORMU TESİSİN ADI :... TESİSİN ADRESİ :... TELEFON FAKS- WEB :... T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI GÜNÜBİRLİK TESİSLER İÇİN DEĞERLENDİRME FORMU Ek:19 TESİSİN ADI :... TESİSİN ADRESİ :... TELEFON FAKS- WEB :... MEVCUT TÜRÜ VE SINIFI :... BELGE TARİH VE NO :... BELGE SAHİBİ

Detaylı

Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi: 21.06.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25852

Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi: 21.06.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25852 Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi: 21.06.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25852 Amaç BİRİNCİ KISIM Başlangıç Hükümleri Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

TURİZM TESİSLERİNİN BELGELENDİRİLMESİNE VE NİTELİKLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK. Bakanlar Kurulu Karar Numarası ve Tarihi: 2005/8948-10.5.

TURİZM TESİSLERİNİN BELGELENDİRİLMESİNE VE NİTELİKLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK. Bakanlar Kurulu Karar Numarası ve Tarihi: 2005/8948-10.5. TURİZM TESİSLERİNİN BELGELENDİRİLMESİNE VE NİTELİKLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Karar Numarası ve Tarihi: 2005/8948-10.5.2005 Dayandığı Kanun Numarası ve Tarihi: 2634-12.3.1982 Resmi Gazete

Detaylı

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MÜSTAKİL EĞLENCE YERLERİ-BARLAR İÇİN DEĞERLENDİRME FORMU TESİSİN ADI :... TESİSİN ADRESİ :... TELEFON FAKS- WEB :...

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MÜSTAKİL EĞLENCE YERLERİ-BARLAR İÇİN DEĞERLENDİRME FORMU TESİSİN ADI :... TESİSİN ADRESİ :... TELEFON FAKS- WEB :... T.C. Ek:16 KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MÜSTAKİL EĞLENCE YERLERİ-BARLAR İÇİN DEĞERLENDİRME FORMU TESİSİN ADI :... TESİSİN ADRESİ :... TELEFON FAKS- WEB :... MEVCUT TÜRÜ VE SINIFI :... BELGE TARİH VE NO :...

Detaylı

TATİL KÖYÜ SINIFLANDIRMA İŞLEMLERİ. Siniflandirma Çalişmalarina İlişkin Değerlendirme. Formlarinin Hazirlanmasina Ve. Uygulanmasina İlişkin Tebliğ

TATİL KÖYÜ SINIFLANDIRMA İŞLEMLERİ. Siniflandirma Çalişmalarina İlişkin Değerlendirme. Formlarinin Hazirlanmasina Ve. Uygulanmasina İlişkin Tebliğ TATİL KÖYÜ SINIFLANDIRMA İŞLEMLERİ Siniflandirma Çalişmalarina İlişkin Değerlendirme Formlarinin Hazirlanmasina Ve Uygulanmasina İlişkin Tebliğ Birinci Bölüm Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç ve kapsam MADDE

Detaylı

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI HAVUZLAR İÇİN DEĞERLENDİRME FORMU TESİSİN ADI :... TESİSİN ADRESİ :... TELEFON FAKS- WEB :... MEVCUT TÜRÜ VE SINIFI :...

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI HAVUZLAR İÇİN DEĞERLENDİRME FORMU TESİSİN ADI :... TESİSİN ADRESİ :... TELEFON FAKS- WEB :... MEVCUT TÜRÜ VE SINIFI :... T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI HAVUZLAR İÇİN DEĞERLENDİRME FORMU Ek:21 TESİSİN ADI :... TESİSİN ADRESİ :... TELEFON FAKS- WEB :... MEVCUT TÜRÜ VE SINIFI :... BELGE TARİH VE NO :... BELGE SAHİBİ :... MÜDÜR

Detaylı

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI HOSTELLER İÇİN DEĞERLENDİRME FORMU TESİSİN ADI :... TESİSİN ADRESİ :... TELEFON FAKS- WEB :... MEVCUT TÜRÜ VE SINIFI :...

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI HOSTELLER İÇİN DEĞERLENDİRME FORMU TESİSİN ADI :... TESİSİN ADRESİ :... TELEFON FAKS- WEB :... MEVCUT TÜRÜ VE SINIFI :... T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI HOSTELLER İÇİN DEĞERLENDİRME FORMU Ek:8 TESİSİN ADI :... TESİSİN ADRESİ :... TELEFON FAKS- WEB :... MEVCUT TÜRÜ VE SINIFI :... BELGE TARİH VE NO :... BELGE SAHİBİ :... MÜDÜR

Detaylı

Asli konaklama tesislerinin Turizm İşletme Belgesi Turizm Belgesi Turizm Yatırım Belgesi genel nitelikleri

Asli konaklama tesislerinin Turizm İşletme Belgesi Turizm Belgesi Turizm Yatırım Belgesi genel nitelikleri TURİZM İŞLETME BELGESİ Asli Konaklama Tesisleri Turizm İşletme Belgesi Turizm Belgesi Asli konaklama tesislerinin Turizm İşletme Belgesi Turizm Belgesi Turizm Yatırım Belgesi genel nitelikleri Asli konaklama

Detaylı

RESTORAN SINIFLANDIRMA İŞLEMLERİ

RESTORAN SINIFLANDIRMA İŞLEMLERİ RESTORAN SINIFLANDIRMA İŞLEMLERİ 1. Başvuru dilekçesi: Bakanlıkça hazırlanmış matbu dilekçe doldurulur. Dilekçede talebin ne olduğu açıkça belirtilir ve belge başvurusunda bulunan kişinin adı-soyadı, imzası,

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI LÜKS, 1. SINIF, 2. SINIF LOKANTALAR- KAFETERYALAR İÇİN DEĞERLENDİRME FORMU

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI LÜKS, 1. SINIF, 2. SINIF LOKANTALAR- KAFETERYALAR İÇİN DEĞERLENDİRME FORMU T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI LÜKS, 1. SINIF, 2. SINIF LOKANTALAR- KAFETERYALAR İÇİN DEĞERLENDİRME FORMU Ek:4 TESİSİN ADI :... TESİSİN ADRESİ :... TELEFON FAKS- WEB :... MEVCUT TÜRÜ VE SINIFI :... BELGE

Detaylı

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TEMALI PARKLAR İÇİN DEĞERLENDİRME FORMU TESİSİN ADI :... TESİSİN ADRESİ :... TELEFON FAKS- WEB :...

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TEMALI PARKLAR İÇİN DEĞERLENDİRME FORMU TESİSİN ADI :... TESİSİN ADRESİ :... TELEFON FAKS- WEB :... T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TEMALI PARKLAR İÇİN DEĞERLENDİRME FORMU Ek:15 TESİSİN ADI :... TESİSİN ADRESİ :... TELEFON FAKS- WEB :... MEVCUT TÜRÜ VE SINIFI :... BELGE TARİH VE NO :... BELGE SAHİBİ

Detaylı

Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik

Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi: 21.06.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25852 Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik BİRİNCİ KISIM Başlangıç Hükümleri Amaç Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

c) Turizm Yatırımı Belgesi: Turizm sektöründe Yönetmelik te nitelikleri belirtilen yatırımı yapana Bakanlıkça verilen belgeyi,

c) Turizm Yatırımı Belgesi: Turizm sektöründe Yönetmelik te nitelikleri belirtilen yatırımı yapana Bakanlıkça verilen belgeyi, KISMI TURİZM İŞLETME BELGESİ AMAÇ Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, turizm yatırım ve işletmelerini geliştirilmesi, günün şartlarına uygun hale getirilmesi ve belgeli turizm yatırım ve işletmelerinin asgari

Detaylı

TURİZM TESİSLERİNİN BELGELENDİRİLMESİNE VE NİTELİKLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

TURİZM TESİSLERİNİN BELGELENDİRİLMESİNE VE NİTELİKLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK 4519 TURİZM TESİSLERİNİN BELGELENDİRİLMESİNE VE NİTELİKLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 10/5/2005 No : 2005/8948 Dayandığı Kanunun Tarihi : 12/3/1982 No : 2634 Yayımlandığı

Detaylı

Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik

Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik (Bu mevzuat sayfaları Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından derlenmekte ve güncellenmektedir.) Resmi

Detaylı

TURİZM TESİSLERİNİN BELGELENDİRİLMESİNE VE NİTELİKLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK. Bakanlar Kurulu Tarihi, No : 10/5/2005, 2005/8948

TURİZM TESİSLERİNİN BELGELENDİRİLMESİNE VE NİTELİKLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK. Bakanlar Kurulu Tarihi, No : 10/5/2005, 2005/8948 TURİZM TESİSLERİNİN BELGELENDİRİLMESİNE VE NİTELİKLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Tarihi, No : 10/5/2005, 2005/8948 Resmi Gazete Tarihi : 21/06/2005 Resmi Gazete Sayısı : 25852 **Ekli "Turizm

Detaylı

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YÜZER TESİSLER (YEME-İÇME) İÇİN DEĞERLENDİRME FORMU TESİSİN ADI :... TESİSİN ADRESİ :... TELEFON FAKS- WEB :...

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YÜZER TESİSLER (YEME-İÇME) İÇİN DEĞERLENDİRME FORMU TESİSİN ADI :... TESİSİN ADRESİ :... TELEFON FAKS- WEB :... T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YÜZER TESİSLER (YEME-İÇME) İÇİN DEĞERLENDİRME FORMU Ek:13 TESİSİN ADI :... TESİSİN ADRESİ :... TELEFON FAKS- WEB :... MEVCUT TÜRÜ VE SINIFI :... BELGE TARİH VE NO :... BELGE

Detaylı

TURİZM TESİSLERİNİN BELGELENDİRİLMESİNE VE NİTELİKLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

TURİZM TESİSLERİNİN BELGELENDİRİLMESİNE VE NİTELİKLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK TURİZM TESİSLERİNİN BELGELENDİRİLMESİNE VE NİTELİKLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Tarihi, No : 10/5/2005, 2005/8948 Resmi Gazete Tarihi : 21/06/2005 Resmi Gazete Sayısı : 25852 **Ekli "Turizm

Detaylı

Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik

Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik Turizm yatırımı belgesi talebi 5 (Değişik: 05/03/2011 tarih, 27865 Sayılı R.G) Turizm yatırımı belgesi başvurularında, aşağıda

Detaylı

TURİZM TESİSLERİNİN BELGELENDİRİLMESİNE VE NİTELİKLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

TURİZM TESİSLERİNİN BELGELENDİRİLMESİNE VE NİTELİKLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK TURİZM TESİSLERİNİN BELGELENDİRİLMESİNE VE NİTELİKLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Tarihi, No : 10/5/2005, 2005/8948 Resmi Gazete Tarihi : 21/06/2005 Resmi Gazete Sayısı : 25852 **Ekli "Turizm

Detaylı

T.C. Ek: 20 KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MOLA NOKTALARI İÇİN DEĞERLENDİRME FORMU TESİSİN ADI :... TESİSİN ADRESİ :... TELEFON FAKS- WEB :...

T.C. Ek: 20 KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MOLA NOKTALARI İÇİN DEĞERLENDİRME FORMU TESİSİN ADI :... TESİSİN ADRESİ :... TELEFON FAKS- WEB :... T.C. Ek: 20 KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MOLA NOKTALARI İÇİN DEĞERLENDİRME FORMU TESİSİN ADI :... TESİSİN ADRESİ :... TELEFON FAKS- WEB :... MEVCUT TÜRÜ VE SINIFI :... BELGE TARİH VE NO :... BELGE SAHİBİ

Detaylı

AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 3 Ağustos 2010 SALI Resmî Gazete Sayı : 27661 YÖNETMELİK Sağlık Bakanlığından: AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE

Detaylı

Sayı : 2011 / 48 Konu : Turizm Tesislerinin Belgelerine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılması 09 Mart 2011

Sayı : 2011 / 48 Konu : Turizm Tesislerinin Belgelerine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılması 09 Mart 2011 Sayı : 2011 / 48 Konu : Turizm Tesislerinin Belgelerine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılması 09 Mart 2011 Değerli Üyemiz, Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine

Detaylı

BİLGİLENDİRME TOPLANTILARI. MUĞLA, Nisan 2013

BİLGİLENDİRME TOPLANTILARI. MUĞLA, Nisan 2013 BİLGİLENDİRME TOPLANTILARI MUĞLA, Nisan 2013 Kontrolörler Kurulu Başkanlığı Denetim Faaliyetleri Sınıflandırma Yeşil Yıldız İdari Yaptırımlar Kontrolörler Kurulu Başkanlığı KONTROLÖRLER KURULU BAŞKANLIĞI

Detaylı

KONAKLAMA TESİSLERİNDE KURULACAK SAĞLIK TESİSLERİ

KONAKLAMA TESİSLERİNDE KURULACAK SAĞLIK TESİSLERİ KONAKLAMA TESİSLERİNDE KURULACAK SAĞLIK TESİSLERİ Sayılarla Türk Turizmi Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik Özel Hastaneler Yönetmeliği SAYILARLA TÜRK TURİZMİ TÜRK

Detaylı

T.C. Ek: 17 KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI EĞLENCE MERKEZLERİ İÇİN DEĞERLENDİRME FORMU TESİSİN ADI :... TESİSİN ADRESİ :... TELEFON FAKS- WEB :...

T.C. Ek: 17 KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI EĞLENCE MERKEZLERİ İÇİN DEĞERLENDİRME FORMU TESİSİN ADI :... TESİSİN ADRESİ :... TELEFON FAKS- WEB :... T.C. Ek: 17 KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI EĞLENCE MERKEZLERİ İÇİN DEĞERLENDİRME FORMU TESİSİN ADI :... TESİSİN ADRESİ :... TELEFON FAKS- WEB :... MEVCUT TÜRÜ VE SINIFI :... BELGE TARİH VE NO :... BELGE SAHİBİ

Detaylı

PROFESYONEL APARTMAN & SİTE YÖNETİMİ OTOPARK YÖNETMELİĞİ HAKKINDA GENEL TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

PROFESYONEL APARTMAN & SİTE YÖNETİMİ OTOPARK YÖNETMELİĞİ HAKKINDA GENEL TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ Otopark Yönetmeliği Bayındırlık ve İskan Bakanlığından: OTOPARK YÖNETMELİĞİ HAKKINDA GENEL TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ MADDE 1 30/12/1993 tarih ve 21804 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan

Detaylı

Konu: Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği nin uygulamaları hakkında.

Konu: Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği nin uygulamaları hakkında. Tarih : 16.04.2014 Sayı : 04-14-390 T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü ne ANKARA Konu: Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği nin uygulamaları hakkında. Bakanlığınız tarafından

Detaylı

Turizm Yatırım, İşletme ve Kuruluşlarının Denetimi Hakkında Yönetmelik

Turizm Yatırım, İşletme ve Kuruluşlarının Denetimi Hakkında Yönetmelik Turizm Yatırım, İşletme ve Kuruluşlarının Denetimi Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi: 19.04.1983 Resmi Gazete Sayısı: 18023 BİRİNCİ BÖLÜM BAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ Amaç: Madde 1 (Değişik: 29/9/2006-2006/11076

Detaylı

BİNA BİLGİSİ VE PROJESİ KAT PLANLARI- SIĞINAKLAR- TAŞIYICI SİSTEM 4. HAFTA

BİNA BİLGİSİ VE PROJESİ KAT PLANLARI- SIĞINAKLAR- TAŞIYICI SİSTEM 4. HAFTA BİNA BİLGİSİ VE PROJESİ KAT PLANLARI- SIĞINAKLAR- TAŞIYICI SİSTEM 4. HAFTA KAT PLANI PLANLAR ( UYGULAMA PROJESİ AŞAMASINDA) Bütün kat planları birebir çizilir, tekrar eden katlar için açıklama yazılır.

Detaylı

T.C. Ek: 11 KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI DAĞ EVLERİ (OBERJLER) İÇİN DEĞERLENDİRME FORMU TESİSİN ADI :... TESİSİN ADRESİ :... TELEFON FAKS- WEB :...

T.C. Ek: 11 KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI DAĞ EVLERİ (OBERJLER) İÇİN DEĞERLENDİRME FORMU TESİSİN ADI :... TESİSİN ADRESİ :... TELEFON FAKS- WEB :... T.C. Ek: 11 KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI DAĞ EVLERİ (OBERJLER) İÇİN DEĞERLENDİRME FORMU TESİSİN ADI :... TESİSİN ADRESİ :... TELEFON FAKS- WEB :... MEVCUT TÜRÜ VE SINIFI :... BELGE TARİH VE NO :... BELGE

Detaylı

T.C. Ek: 7 KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI APART OTELLER İÇİN DEĞERLENDİRME FORMU TESİSİN ADI :... TESİSİN ADRESİ :... TELEFON FAKS- WEB :...

T.C. Ek: 7 KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI APART OTELLER İÇİN DEĞERLENDİRME FORMU TESİSİN ADI :... TESİSİN ADRESİ :... TELEFON FAKS- WEB :... T.C. Ek: 7 KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI APART OTELLER İÇİN DEĞERLENDİRME FORMU TESİSİN ADI :... TESİSİN ADRESİ :... TELEFON FAKS- WEB :... MEVCUT TÜRÜ VE SINIFI :... BELGE TARİH VE NO :... BELGE SAHİBİ :...

Detaylı

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TATİL SİTELERİ (A Tipi Tatil Siteleri - B Tipi Tatil Siteleri )VE VİLLARI (Butik Tatil Villaları) İÇİN DEĞERLENDİRME FORMU

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TATİL SİTELERİ (A Tipi Tatil Siteleri - B Tipi Tatil Siteleri )VE VİLLARI (Butik Tatil Villaları) İÇİN DEĞERLENDİRME FORMU T.C. Ek:12 KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TATİL SİTELERİ (A Tipi Tatil Siteleri - B Tipi Tatil Siteleri )VE VİLLARI (Butik Tatil Villaları) İÇİN DEĞERLENDİRME FORMU TESİSİN ADI :... TESİSİN ADRESİ :... TELEFON

Detaylı

TURİZM YATIRIM, İŞLETME VE KURULUŞLARININ DENETİMİ HAKKINDA YÖNETMELİK

TURİZM YATIRIM, İŞLETME VE KURULUŞLARININ DENETİMİ HAKKINDA YÖNETMELİK TURİZM YATIRIM, İŞLETME VE KURULUŞLARININ DENETİMİ HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Karar Tarihi - No : 11/03/1983-83/6181 Dayandığı Kanun Tarihi - No : 12/03/1982-2634 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi

Detaylı

ANKARA DOĞAL ELEKTRĠK ÜRETĠM VE TĠCARET A.ġ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DENĠZLĠ ĠLĠ, SARAYKÖY ĠLÇESĠ, TURAN MAHALLESĠ 571 ADA 1 PARSEL

ANKARA DOĞAL ELEKTRĠK ÜRETĠM VE TĠCARET A.ġ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DENĠZLĠ ĠLĠ, SARAYKÖY ĠLÇESĠ, TURAN MAHALLESĠ 571 ADA 1 PARSEL ANKARA DOĞAL ELEKTRĠK ÜRETĠM VE TĠCARET A.ġ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DENĠZLĠ ĠLĠ, SARAYKÖY ĠLÇESĠ, TURAN MAHALLESĠ 571 ADA 1 PARSEL 1. Genel Özellikler Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Turan mahallesi 571 ada 1 parselde

Detaylı

DEPOLAMA TALİMATI. Doküman No: İlk Yayın Tarihi: Revizyon Tarihi: Revizyon No: Toplam Sayfa Sayısı: TYG_T01 07.06.2012 02.05.

DEPOLAMA TALİMATI. Doküman No: İlk Yayın Tarihi: Revizyon Tarihi: Revizyon No: Toplam Sayfa Sayısı: TYG_T01 07.06.2012 02.05. REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No 02.05.2013 Madde 5.3.6 eklendi. 01 Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Tesis Yönetimi ve Güvenliği Kurulu Adem Aköl Kalite Konseyi Başkanı Sinan Özyavaş

Detaylı

-YENİ maddelerde önemine göre SİYAH ve KIRMIZI renkle, ESKİ maddelerde MAVİ renkle işaretlenmiştir.

-YENİ maddelerde önemine göre SİYAH ve KIRMIZI renkle, ESKİ maddelerde MAVİ renkle işaretlenmiştir. TURİZM TESİSLERİNİN BELGELENDİRİLMESİNE VE NİTELİKLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 05.03.2010 tarihli Resmi Gazetede yayınlanmıştır. Değişiklikler metin üzerinde; -YENİ

Detaylı

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI İMAR İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI İMAR İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI İMAR İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OTOPARK YÖNETMELİĞİ 2014 ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OTOPARK YÖNETMELİĞİ Yasal Dayanak:

Detaylı

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI İMAR İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI İMAR İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI İMAR İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OTOPARK YÖNETMELİĞİ UYGULAMA İLKE VE ESASLARI 2016 Yasal Dayanak: MADDE 1- Bu

Detaylı

Kordon Yönetmeliği Yasal Dayanak Madde 1 Amaç Madde 2 Kapsam Madde 3- Tanımlar Madde 4-

Kordon Yönetmeliği Yasal Dayanak Madde 1 Amaç Madde 2 Kapsam Madde 3- Tanımlar Madde 4- Kordon Yönetmeliği Atatürk Caddesinin (Birinci Kordon) Cumhuriyet Meydanı ile Alsancak Limanı Arasında Yapılan Düzenleme ve Bu Alanın Kullanım Esaslarına Ait Yönetmelik Yasal Dayanak Madde 1- Bu Yönetmelik,

Detaylı

3194 SAYILI İMAR KANUNUNA GÖRE DÜZENLENMİŞ BULUNAN İMAR YÖNETMELİKLERİNE SIĞINAKLARLA İLGİLİ EK YÖNETMELİK

3194 SAYILI İMAR KANUNUNA GÖRE DÜZENLENMİŞ BULUNAN İMAR YÖNETMELİKLERİNE SIĞINAKLARLA İLGİLİ EK YÖNETMELİK Bayındırlık ve İskân Bakanlığından: 3194 SAYILI İMAR KANUNUNA GÖRE DÜZENLENMİŞ BULUNAN İMAR YÖNETMELİKLERİNE SIĞINAKLARLA İLGİLİ EK YÖNETMELİK Dayandığı Kanun Numarası ve Tarihi: 3194-3.5.1985 Resmi Gazete

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI 232 ADA 15 NOLU PARSEL

T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI 232 ADA 15 NOLU PARSEL T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI 232 ADA 15 NOLU PARSEL BALIKESİR İLİ EDREMİT İLÇESİ ZEYTİNLİ BELDESİ 232 ADA 15 NO LU PARSEL TANITIM DÖKÜMANI Kasım 2010 1 TAŞINMAZ HAKKINDA GENEL BİLGİLER

Detaylı

Madde 1 - Otopark Yönetmeliğinin 4/f maddesi uyarınca belirlenen esaslar aşağıda açıklanmıştır.

Madde 1 - Otopark Yönetmeliğinin 4/f maddesi uyarınca belirlenen esaslar aşağıda açıklanmıştır. Otopark Yönetmeliği Hakkında Genel Tebliğ 29.9.1993 tarih ve 21173 sayılı Resmi Gazete' de yayınlanan Otopark Yönetmeliği'nin bazı maddelerinde değişiklik yapılmasına dair Yönetmeliğin 3. Maddesi uyarınca

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU Gün İçi Hizmetler Konaklama Hizmetleri Kat Elemanlığı. 2. Yıl, 3. ve 4. dönem

DERS BİLGİ FORMU Gün İçi Hizmetler Konaklama Hizmetleri Kat Elemanlığı. 2. Yıl, 3. ve 4. dönem Dersin Adı Alan Meslek/Dal Dersin Okutulacağı Dönem/Sınıf/Yıl Süre Dersin Amacı Dersin Tanımı Dersin Ön Koşulları Ders İle Kazandırılacak Yeterlikler Dersin İçeriği Yöntem ve Teknikler Eğitim Öğretim Ortamı

Detaylı

TC MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) KONAKLAMA VE SEYAHAT HİZMETLERİ

TC MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) KONAKLAMA VE SEYAHAT HİZMETLERİ TC MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) KONAKLAMA VE SEYAHAT HİZMETLERİ KONAKLAMA İŞLETMELERİ VE KONUK ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından

Detaylı

TURİZMİ TEŞVİK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

TURİZMİ TEŞVİK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN KANUN NO: 4957 TURİZMİ TEŞVİK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kabul Tarihi: 24 Temmuz 2003 Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 1 Ağustos 2003 - Sayı: 25186 MADDE 1.- 12.3.1982 tarihli ve 2634

Detaylı

TEBLİĞ. Kültür ve Turizm Bakanlığından:

TEBLİĞ. Kültür ve Turizm Bakanlığından: 26 Haziran 2011 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 27976 Kültür ve Turizm Bakanlığından: TEBLİĞ TURİZM TESİSLERİNİN BELGELENDİRİLMESİNE VE NİTELİKLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİĞİN UYGULANMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO:

Detaylı

Turizmin gelişmesi konaklama tesislerinden beklenen hizmetin artmasına neden olmuştur. Misafirler gece konaklamasının yanında farklı sosyal

Turizmin gelişmesi konaklama tesislerinden beklenen hizmetin artmasına neden olmuştur. Misafirler gece konaklamasının yanında farklı sosyal Turizmin gelişmesi konaklama tesislerinden beklenen hizmetin artmasına neden olmuştur. Misafirler gece konaklamasının yanında farklı sosyal faaliyetleri yapabileceği tesisleri tercih etmektedirler. Bu

Detaylı

T.C. Resmi Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 28 Mayıs 1983 CUMARTESİ. Bakanlara vekillik etme işlemi

T.C. Resmi Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 28 Mayıs 1983 CUMARTESİ. Bakanlara vekillik etme işlemi T.C. Resmi Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı İşleri İçin Başbakanlık Neşriyat Daire Başkanlığına başvurulur 28 Mayıs 1983 CUMARTESİ Sayı: 18060 YÜRÜTME VE IDARE BÖLÜMÜ

Detaylı

ESPİYE BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

ESPİYE BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ESPİYE BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı; Espiye Belediyesi İtfaiye teşkilatının kuruluş,

Detaylı

tarifelerinin hazırlanması ve onaylanmasına ilişkin Tebliğ

tarifelerinin hazırlanması ve onaylanmasına ilişkin Tebliğ 12.09.2008/145 KÜLTÜR VE TURĐZM BAKANLIĞINCA BELGELĐ OTELLERĐN FĐYAT TARĐFELERĐNE ĐLĐŞKĐN TEBLĐĞ ÖZET : Turizm teşvik belgeli otellerde uygulanacak fiyat tarifelerinin hazırlanması ve onaylanmasına ilişkin

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME. Sayfa 1 / 5 YAPI GENEL

TEKNİK ŞARTNAME. Sayfa 1 / 5 YAPI GENEL TEKNİK ŞARTNAME YAPI GENEL Binada uygulanacak standartlar ve tasarım bileşenleri İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Master Plan El Kitabı nda belirlenen standartlara göre oluşturulacaktır. Ayrıca aşağıdaki

Detaylı

KONUTLARDA NET FAYDALI ALAN HESABI VE KDV ORANLARI

KONUTLARDA NET FAYDALI ALAN HESABI VE KDV ORANLARI Tarih: 15.10.2015 Sayı : 2015/194 KONUTLARDA NET FAYDALI ALAN HESABI VE KDV ORANLARI 3065 sayılı KDV kanunun 28. maddesi 6322 Sayılı Kanun un 22. maddesiyle kısmen değiştirilmiştir. Bu değişiklikle Bakanlar

Detaylı

BOMONTİ TURİZM MERKEZİ

BOMONTİ TURİZM MERKEZİ BOMONTİ TURİZM MERKEZİ K - 32 - BOMONTİ TURİZM MERKEZİ - 33 - BOMONTİ TURİZM MERKEZİ - 34 - BOMONTİ TURİZM MERKEZİ - 35 - BOMONTİ TURİZM MERKEZİ - 36 - BİLGİ FÖYÜ: BULUNDUĞU YER BOMONTİ TURİZM MERKEZİ

Detaylı

Bodrum Kat Planı. Zemin katın altında bulunan katlara bodrum kat denilir ve (-) kot ile ölçülendirilir. Zemin Kat Planı

Bodrum Kat Planı. Zemin katın altında bulunan katlara bodrum kat denilir ve (-) kot ile ölçülendirilir. Zemin Kat Planı KAT PLANLARI Bodrum Kat Planı Zemin katın altında bulunan katlara bodrum kat denilir ve (-) kot ile ölçülendirilir. Zemin Kat Planı Bir yapıya girişte girilen, basılan ilk döşemeye giriş katı veya zemin

Detaylı

ASHRAE Standard

ASHRAE Standard İç Tanım Kullanım 1.sınıf 2.sınıf 3.sınıf Çok düşük kirliliği olan ve zararsız koku bulunan hava. Az miktarda koku ve partikül içeren hava. İçerisinde etkili bir koku ve partikül bulunan hava. Herhangi

Detaylı

TURİZM TESİSLERİNİN BELGELENDİRİLMESİNE VE NİTELİKLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİĞİN UYGULANMASINA DAİR TEBLİĞ / TEBLİĞ NO: 2005/1

TURİZM TESİSLERİNİN BELGELENDİRİLMESİNE VE NİTELİKLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİĞİN UYGULANMASINA DAİR TEBLİĞ / TEBLİĞ NO: 2005/1 Kültür ve Turizm Bakanlığından: TURİZM TESİSLERİNİN BELGELENDİRİLMESİNE VE NİTELİKLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİĞİN UYGULANMASINA DAİR TEBLİĞ / TEBLİĞ NO: 2005/1 TURİZM TESİSLERİNİN BELGELENDİRİLMESİNE VE NİTELİKLERİNE

Detaylı

Konut Kapıcıları Yönetmeliği

Konut Kapıcıları Yönetmeliği Konut Kapıcıları Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, kapıcıların hizmetlerinin kapsam ve niteliği ile çalışma süresi, hafta tatili, ulusal bayram

Detaylı

RATEM GENEL LİSANSLAMA TARİFESİ 2017

RATEM GENEL LİSANSLAMA TARİFESİ 2017 İç / Doğu / 1. KONAKLAMA TESİSLERİ ODA BAŞINA A. Turizm Belgeli Tesisler 1) 5 Yıldızlı Oteller 36,91 29,53 25,84 18,45 (Tatil Köyleri,Turizm Kompleksleri, Özel Sınıf Oteller / Özel Belgeli Tesisler) 2)

Detaylı

ŞEHİRSEL TEKNİK ALTYAPI ( ) Prof. Dr. Hülya DEMİR

ŞEHİRSEL TEKNİK ALTYAPI ( ) Prof. Dr. Hülya DEMİR ŞEHİRSEL TEKNİK ALTYAPI (2017-2018) Prof. Dr. Hülya DEMİR Mekânsal kullanım tanımları ve esasları (madde 5) i) Sosyal altyapı alanları (kentsel sosyal altyapı alanları) Birey ve toplumun kültürel, sosyal

Detaylı

Yangın Söndürme Sistemleri-2

Yangın Söndürme Sistemleri-2 Yangın Söndürme Sistemleri-2 Yağmurlama sistemi Amaç Yangına erken tepki verilmesinin sağlanması Yangının kontrol altına alınması ve söndürülmesi Sistem hangi elemanlardan oluşur? Yağmurlama başlıkları

Detaylı

İŞLETME BELGESİ HAKKINDA YÖNETMELİK. (04/12/2009 tarih ve 27422 sayılı RG)

İŞLETME BELGESİ HAKKINDA YÖNETMELİK. (04/12/2009 tarih ve 27422 sayılı RG) İŞLETME BELGESİ HAKKINDA YÖNETMELİK (04/12/2009 tarih ve 27422 sayılı RG) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, işletme belgesi verilmesinde uygulanacak

Detaylı

Madde 1 - Bu Yönetmelik, sığınakların çeşit, özellik, yapım, kullanım ve muhafazasına ilişkin usul ve esasları düzenler.

Madde 1 - Bu Yönetmelik, sığınakların çeşit, özellik, yapım, kullanım ve muhafazasına ilişkin usul ve esasları düzenler. Sığınak Yönetmeliği 1.Bölüm: Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak Amaç Madde 1 - Bu Yönetmelik, sığınakların çeşit, özellik, yapım, kullanım ve muhafazasına ilişkin usul ve esasları düzenler. Kapsam Madde 2.

Detaylı

Kalkan Merkezde yer alan deniz ve doğa manzarasına hakim kiralık lüks villamız Kalkan ın merkezine araçla yaklaşık 5 dakika mesafededir.

Kalkan Merkezde yer alan deniz ve doğa manzarasına hakim kiralık lüks villamız Kalkan ın merkezine araçla yaklaşık 5 dakika mesafededir. Villa Beyaz 1 Özet Kalkan Merkezde yer alan deniz ve doğa manzarasına hakim kiralık lüks villamız Kalkan ın merkezine araçla yaklaşık 5 dakika mesafededir. Açıklama VİLLA BEYAZ -1 Kalkan Merkez Kızıltaş

Detaylı

a. Dilovası Kaymakamlığı İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü ne; iskana esas SIĞINAK RAPORU düzenlenmesi hk.

a. Dilovası Kaymakamlığı İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü ne; iskana esas SIĞINAK RAPORU düzenlenmesi hk. YAPI KULLANMA İZNİ VERİLMESİ 1. Parsel içerisindeki inşaat işleri tamamlandığında katılımcı firma tarafından YAPI KULLANMA İZNİ başvurusu yapılır. (EK 01 - Firma antetli kağıdına, parsel ile ilgili ada,

Detaylı

A-KADIN SIĞINMA EVİ (toplam 980m 2 )

A-KADIN SIĞINMA EVİ (toplam 980m 2 ) İHTİYAÇ PROGRAMI Lüleburgaz Yıldızları Kadın Akademisi projesinin, ihtiyaç programı aşağıda alt bileşenler ve açılımları ile birlikte verilmiştir. Bununla birlikte yarışmacılar ilgili yönetmeliklere bağlı

Detaylı

TURİZM AMAÇLI KAMU EMLAKI

TURİZM AMAÇLI KAMU EMLAKI TURİZM AMAÇLI KAMU EMLAKI KİRA TÜZÜĞÜ ( Sayı 518 9 Eylül 1987 ) TURİZM PLANLAMA DAİRESİ ŞUBAT 1999 LEFKOŞA Sayı: 518 TURİZM ENDÜSTRİSİ TEŞVİK YASASI (16/1987 Sayılı Yasa) 11(1) ve 12(1) maddeler altında

Detaylı

Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi: 15.05.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28648 Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

Madde 1- Otopark Yönetmeliğinin 4/f maddesi uyarınca belirlenen esaslar aşağıda açıklanmıştır.

Madde 1- Otopark Yönetmeliğinin 4/f maddesi uyarınca belirlenen esaslar aşağıda açıklanmıştır. Bayındırlık ve İskan Bakanlığından: OTOPARK YÖNETMELİĞİ HAKKINDA GENEL TEBLİĞ Resmi Gazete Tarihi: 30 Aralık 1993 Resmi Gazete Sayısı: 21804 29.9.1993 tarih ve 21713 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Otopark

Detaylı

Yangın Söndürme Sistemleri

Yangın Söndürme Sistemleri Yangın Söndürme Sistemleri Sabit boru tesisatı, yangın dolapları sistemi gibi söndürme sistemleri için gerekli debi ve su miktarı karşılanamıyorsa, Kapasiteyi karşılayacak yangın pompa istasyonu ve deposu

Detaylı

Eğitim Kurumu Başvuru Rehberi

Eğitim Kurumu Başvuru Rehberi Eğitim Kurumu Başvuru Rehberi Eğitim kurumları müracaatlarında kullanılmak üzere İSGGM tarafından düzenlenmiştir. 01.06.2015 İSGGM Yetkilendirme Daire Başkanlığı Amaç Bu rehberde, 20.06.2012 tarihli ve

Detaylı

Kiralık lüks villa, Kalkanda Toros dağlarının eteğinde, eşsiz Kalkan, deniz ve doğa manzarasına hakim bir noktada konumlanmaktadır.

Kiralık lüks villa, Kalkanda Toros dağlarının eteğinde, eşsiz Kalkan, deniz ve doğa manzarasına hakim bir noktada konumlanmaktadır. Villa Akkaya Özet Kiralık lüks villa, Kalkanda Toros dağlarının eteğinde, eşsiz Kalkan, deniz ve doğa manzarasına hakim bir noktada konumlanmaktadır. Açıklama VİLLA AKKAYA Kalkan Kördere mevkiinde yer

Detaylı

C. KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI UYGULAMA KOŞULLARI

C. KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI UYGULAMA KOŞULLARI C. KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI UYGULAMA KOŞULLARI BÖLÜM 1 : Genel Hükümler AMAÇ Madde 1: Konya Karatay Belediyesi, Nakipoğlu Camii ve çevresi Koruma Amaçlı İmar Planı sınırları içindeki uygulamaların; 5226-3386

Detaylı

OTOPARK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç ve Dayanak: Madde 1- Kapsam: Madde 2- Tanımlar: Madde 3- Genel Esaslar Madde 4-

OTOPARK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç ve Dayanak: Madde 1- Kapsam: Madde 2- Tanımlar: Madde 3- Genel Esaslar Madde 4- OTOPARK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç ve Dayanak: Madde 1-3194 sayılı İmar Kanununun 37 nci ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanan bu Yönetmeliğin amacı, yerleşme yerlerinde araçların

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI STANDARTLAR YÖNERGESİ ANKARA OCAK 2016 (17/08/2012 tarihli ve 8106 sayılı Makam Oluru) (16/7/2014 tarihli ve 3007900

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MOTELLER İÇİN DEĞERLENDİRME FORMU

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MOTELLER İÇİN DEĞERLENDİRME FORMU T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MOTELLER İÇİN DEĞERLENDİRME FORMU Ek:3 TESİSİN ADI :... TESİSİN ADRESİ :... TELEFON FAKS- WEB :... MEVCUT TÜRÜ VE SINIFI :... BELGE TARİH VE NO :... BELGE SAHİBİ :... MÜDÜR

Detaylı

MUAYENEHANE STANDARDI VE AÇILMASI NA İLİŞKİN YARGI KARARLARI ve SON DURUM DAVA SÜRECİ VE DANIŞTAY 10. DAİRESİNİN KARARLARI

MUAYENEHANE STANDARDI VE AÇILMASI NA İLİŞKİN YARGI KARARLARI ve SON DURUM DAVA SÜRECİ VE DANIŞTAY 10. DAİRESİNİN KARARLARI MUAYENEHANE STANDARDI VE AÇILMASI NA İLİŞKİN YARGI KARARLARI ve SON DURUM 15 Şubat 2008 tarihli Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik; bu tarihten sonra da defalarca

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü Sayfa 1 / 6 27 Ekim 2014 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29158 Sağlık Bakanlığından: YÖNETMELİK GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP UYGULAMALARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

YÖNETMELİK. b) Bilim Komisyonu: Bakanlıkça oluşturulan Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Bilim Komisyonunu,

YÖNETMELİK. b) Bilim Komisyonu: Bakanlıkça oluşturulan Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Bilim Komisyonunu, 27 Ekim 2014 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29158 Sağlık Bakanlığından: YÖNETMELİK GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP UYGULAMALARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP UYGULAMALARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP UYGULAMALARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 27 Ekim 2014 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29158 YÖNETMELİK Sağlık Bakanlığından: GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP UYGULAMALARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 15.05.

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 15.05. MESGEMM İSG/Mevzuat/ler İçindekiler Birinci Bölüm - Amaç, Kapsam ve Dayanak Madde 1- Amaç Madde 2 - Kapsam Madde 3 - Dayanak Madde 4 - Tanımlar İkinci Bölüm - Genel Hükümler Madde 5 -İşverenin Yükümlülükleri

Detaylı

Hayatınıza değer katarak, ev sahibi olmaktan öte yeni bir deneyim sunan Seyir Konutları ile sizleri ayrıcalıklı bir yaşama davet ediyoruz.

Hayatınıza değer katarak, ev sahibi olmaktan öte yeni bir deneyim sunan Seyir Konutları ile sizleri ayrıcalıklı bir yaşama davet ediyoruz. Hayatınıza değer katarak, ev sahibi olmaktan öte yeni bir deneyim sunan Seyir Konutları ile sizleri ayrıcalıklı bir yaşama davet ediyoruz. Estetik değerlere bağlı ve kullanımı kolay mekanları yaratırken

Detaylı

Bayındırlık ve İskan Bakanlığından: (25.8.1988/19910 sayılı R.G.)

Bayındırlık ve İskan Bakanlığından: (25.8.1988/19910 sayılı R.G.) SIĞINAK YÖNETMELİĞİ Bayındırlık ve İskan Bakanlığından: (25.8.1988/19910 sayılı R.G.) SIĞINAKLARLA İLGİLİ EK YÖNETMELİK BÖLÜM I Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak Amaç Madde 1- Bu Yönetmelik, sığınakların çeşit,

Detaylı

KONAKLI (ANTALYA) 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI PLAN HÜKÜMLERİ

KONAKLI (ANTALYA) 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI PLAN HÜKÜMLERİ 06/09/2006 Tarihinde Belediye Meclisince Onanan Turizm Merkezi Alanı Dışı KONAKLI (ANTALYA) 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI PLAN HÜKÜMLERİ 1- Genel Hükümler 1.1. Bu plan ve plan hükümleri kapsamında

Detaylı

HASTANE TEMİZLİK PLANI

HASTANE TEMİZLİK PLANI Sayfa 1 / 7 ZAMANI KURALLARI MALZEMELERİ YÜKSEK YOĞUN BAKIM VE İZOLASYON ODALARI AMELİYATHANE Günde iki defa (her ameliyat öncesi ilgili ameliyat odası temizlenir Tuvalet temizliği günde iki defa yapıldıktan

Detaylı

12.BOĞAZİÇİ İMAR MÜDÜRLÜĞÜ

12.BOĞAZİÇİ İMAR MÜDÜRLÜĞÜ UYGULANACAK 1 Dosya İnceleme Ücreti 1.1 Dosya İnceleme Ücreti adet 2 İlgilisince Talep Edlilen Plan Tadili Tekliflerinde İmar Parseli Üzerinden Hesaplanmak Üzere Onanlı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında

Detaylı

Birinci Bölüm: Yatırım ve Proje Kavramları Turizm Yatırımlarının Türleri

Birinci Bölüm: Yatırım ve Proje Kavramları Turizm Yatırımlarının Türleri Birinci Bölüm: Yatırım ve Proje Kavramları Turizm Yatırımlarının Türleri Y. Doç. Dr. Şevki ULAMA 1 Yatırım: Şans oyunları oynamak Eldeki fonları uzun bir süre kullanmak Fonların yatırıldığı ve kullanıldığı

Detaylı

KONUT KAPICILARI YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar

KONUT KAPICILARI YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar KONUT KAPICILARI YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, kapıcıların hizmetlerinin kapsam ve niteliği ile çalışma süresi, hafta tatili, ulusal

Detaylı

Villa Hayal. Özet. Açıklama

Villa Hayal. Özet. Açıklama Villa Hayal Özet Kiralık villa Kalkan Merkez Kışla Mevkinde, Mavi Bayrak ödüllü Kışla Plajına 200 m mesafede konumlanmıştır. Muhteşem deniz, doğa ve Kalkan manzarasına sahiptir. Açıklama VİLLA HAYAL Kalkan

Detaylı

Lara Family Club KEMERAGZI MAH.TESISLERI CAD., 333-07160 - AKSU - ANTALYA, Lara, Antalya

Lara Family Club KEMERAGZI MAH.TESISLERI CAD., 333-07160 - AKSU - ANTALYA, Lara, Antalya Lara Family Club KEMERAGZI MAH.TESISLERI CAD., 333-07160 - AKSU - ANTALYA, Lara, Antalya Bu modern aile oteli, 2 ayrı bölümden ve 4 bloktan oluşuyor. Otelin özel plajı ve 2 aquaparkı var. Modern bir dekorasyona

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 3. HAFTA

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 3. HAFTA 3. HAFTA 1 İMAR KANUNU (1)(2) Kanun Numarası : 3194 Kabul Tarihi : 3/5/1985 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 9/5/1985 Sayı : 18749 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 24 Sayfa : 378 (1) Bu Kanunda,

Detaylı