Turizm Tesisleri Yönetmelii

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Turizm Tesisleri Yönetmelii"

Transkript

1 Turizm Tesisleri Yönetmelii Birinci Ksm - Balangç Hükümleri Amaç Madde 1 - Yönetmeliin amac, turizm yatrm ve iletmelerinin gelitirilmesi, günün artlarna uygun hale getirilmesi belgeli turizm yatrm ve iletmelerinin asgari niteliklerini belirleyerek bu tesisleri arasnda standart birliinin salanmas ve kalitenin yükseltilmesidir. Kapsam Madde 2 - Bu Yönetmelik, turizm yatrm ve turizm iletmesi belgelerinin verilmesine, bu tesislerin yönetim, personel ve iletme özellikleri ile uymak zorunda olduklar asgari fiziki artlara, iletmecilik esaslarna, uygulanacak fiyat tarifelerinin hazrlanmasna ve onaylanmasna ilikin hükümleri kapsar. Yasal dayanak Madde 3 - Bu Yönetmelik, 2634 sayl Turizmi Tevik Kanununun 37 nci maddesinin (A) bendi hükmü uyarnca hazrlanmtr. Tanmlar Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen terimlerden; a) Bakanlk: Turizm Bakanln, b) Kanun: 12/3/1982 tarihli ve 2634 sayl Turizmi Tevik Kanunu'nu, c) Turizm iletmeleri: Türk veya yabanc uyruklu, gerçek veya tüzel kiilerce birlikte veya ayr ayr gerçekletirilen ve turizm sektöründe faaliyet gösteren ticari iletmeleri, d) Turizm tesisi: Turizm yatrm kapsamnda bulunan veya turizm iletmesi faaliyetinin yapld tesisleri ve bunlarn ayrntlar ile tamamlayc unsurlarn, e)belgeli yatrm ve iletmeler: Bakanlkça bu Yönetmelik hükümlerine göre belgelendirilmi turizm yatrm ve iletmelerini, f)turizm belgesi: Turizm yatrm belgesi, turizm deneme iletmesi belgesi, turizm iletmesi belgesi, ksmi turizm deneme iletmesi belgesi veya ksmi turizm iletmesi belgesini, g)turizm yatrm belgesi: Turizm sektöründe bu Yönetmelikte nitelikleri belirtilen yatrm yapana verilen belgeyi, h)turizm deneme iletmesi belgesi: Müteri kullanmna hazr hale getirilmi olan turizm tesisinin Yönetmelik hükümlerine ve varsa projesine uygunluunu belgeleyen, tesisin deneme iletmesine açlmas iznini içeren belgeyi, )Turizm iletmesi belgesi: Turizm sektöründe bu Yönetmelikte nitelikleri belirtilen turizm iletmelerine verilen belgeyi, j) Ksmi turizm deneme iletmesi belgesi; Yaplacak olan üniteler yatrm kapsamnda tutularak tür ve/veya snfnn gerektirdii zorunlu üniteleri yaplm ve müteri kullanmna hazr hale getirilmi olan turizm tesisinin bu Yönetmelik hükümlerine ve varsa projesine uygunluunu belgeleyen, tesisin deneme iletmesine açlmas iznini içeren belgeyi, k) Ksmi turizm iletmesi belgesi; Ksmi turizm deneme iletmesi belgeli tesislerde yaplan snflandrma çalmas sonucu düzenlenen veya snfnn gerektirdii zorunlu üniteleri yaplm ve müteri kullanmna hazr hale getirilmi olan turizm iletmesi belgeli tesislerde yaplacak dier ksmlarn yatrm kapsamnda tutularak verilen belgeyi, l) Geçici iletme belgesi: Bu Yönetmeliin geçici üçüncü maddesine göre verilen belgeyi, ifade eder. -kinci Ksm - Genel Hükümler Turizm Yatrm Belgesi Talebi Madde 5 - Turizm yatrm belgesi taleplerinde, aada belirtilen belgelerin asl veya asln vermeye yetkili mercii veya noterce onaylanm örnekleri ile Bakanla bavurulur. a) Bavuru dilekçesi, b) Yatrmn yeri, tür ve snf, kapasitesi, finansman ve pazarlamas gibi bilgileri içeren rapor, c) Yatrmn Bakanlkça uygun görülerek belgelendirildii ekilde yaplacana ve Yönetmeliin 8 inci maddesinin ikinci fkrasnda belirtilen hususa ilikin noter onayl taahhütname, d) Tapu ve/veya kiralama, izin, irtifak haklar gibi ayni haklar gösterir belge ve/veya belgeler ile ortaklardan birinin veya birkaçnn adna yatrmc ve/veya iletmeci olarak belge düzenlenmesinin talep edilmesi halinde bu hususta ortaklar arasnda düzenlenen sözlemeye dayal muvafakat name, e) Talebin irket adna yaplmas halinde irket tesciline ilikin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile irkete ait imza sirküleri, isim tescili yaplm ise tescile ilikin belge,

2 f) Türü, yöresi, büyüklüü veya konumu gibi nedenlerle, özellik arz eden yatrmlarn, Bakanlkça gerekli görüldüü durumlarda bu özelliklerini genel olarak yanstan uygun ölçekte fikir projesi, fikir maketi ve/veya referans kii veya kurululardan alnan görü yazs. Turizm Tesisleri Yönetmelii Turizm Yatrm Belgesinin Turizm Deneme -letmesi Belgesine Çevrilmesi Talebi Madde 6 - Belgeli turizm yatrmnn tamamlanp iletmeye hazr olmas durumunda, belge sahibi tarafndan aada belirtilen belgelerin asl veya asln vermeye yetkili mercii veya noterce onaylanm örnekleri ile birlikte yazl olarak Bakanla bavurulur. a) 8lgili idaresinden alnm yap kullanma izin belgesi veya tesisin kullanm amacn ve bu amaca uygun olarak fen ve salk kurallar yönünden uygunluunu belirten belge, b) Atk su sisteminin çözümüne ilikin ilgili kamu kurum veya kurulularndan alnacak uygun görü yazs, c) Tesiste yangna kar gerekli önlemlerin alndna ilikin 8tfaiye Müdürlüü veya ilgili kurulu yazs, d) Bakanlkça gerekli görülmesi halinde, konaklama tesisleri, yeme-içme ve elence tesisleri için genel güvenlik, asayi ve ahlak yönünden ilgili Mülki 8dareden alnm uygun görü yazs. Turizm Tesisleri Yönetmelii Dorudan Turizm Deneme -letmesi Belgesi Talebi Madde 7 - Turizm yatrm belgesi almadan dorudan turizm deneme iletmesi belgesi taleplerinde 5 inci maddenin (c) bendi hariç olmak üzere, 5 ve 6 nc maddelerde belirtilen belgelerle birlikte yazl olarak Bakanla bavurulur. Turizm Belgesi Bavurularnn -ncelenmesi Madde 8 - Turizm belgesinin verilmesi, bu belgenin dier bir belgeye çevrilmesi, kapsamnn deitirilmesi, belge devri, süre uzatm ve snflandrma konularna ilikin talepler Bakanlkça incelenir. Yatrmn 8mar Kanunu, yürürlükteki imar plan ve dier ilgili mevzuat çerçevesinde gerçekletirilmesi giriimcinin kendi sorumluluundadr. Belge talebinde bulunanlar bu hususlara uyacaklarn taahhüt ederler. Bu husus turizm belgesine erh edilir. Kamu kurum ve kurulularna kar yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi Kanunla yetkili klnan kurumlarca izlenir. Bakanlkça uygun görülen bavurular en geç alt ay içerisinde sonuçlandrlr. Yönetmelik hükümlerine aykr talepler reddedilir. Turizm Belgesi Bavurularnn Deerlendirilmesi Madde 9 - Turizm yatrm belgesi taleplerinde bavurular deerlendirilerek uygun görülenler belgelendirilir. Turizm deneme iletmesi veya ksmi turizm deneme iletmesi belgesi taleplerinde; tesisin tür ve/veya snfnn asgari nitelikleri, Yönetmeliin 5 inci maddesinin (f) bendi kapsamnda deerlendirilen tesislere ait fikir projelerinin uygunluu, kapasitesi, fiziki özellikleri ve kullanlan malzemelerin standard denetlenerek uygun görülenler belgelendirilir. Turizm deneme iletmesi veya ksmi turizm deneme iletmesi belgeli tesislerde alt ay içerisinde yaplacak snflandrma çalmas sonucunda; tesisin tür ve snf için belirlenen puan barajn amas halinde turizm iletmesi veya ksmi turizm iletmesi belgesi verilir. Üstün hizmet düzeyindeki iletmelere, üst snf için belirlenen puan barajn amas durumunda yeni snfn gerektirdii asgari fiziksel niteliklere baklmakszn bir üst snf verilebilecei gibi nitelikleri düük olanlara da alt snf verilebilir. Snflandrma Komisyonunca yaplacak deerlendirmeler sonucunda tesisin kendi türüne ilikin belirlenen asgari puann tutmamas halinde ise tesise ait belge iptal edilir. Snflandrma çalmalar için tesisin tür ve/veya snfnn asgari nitelikleri, kapasitesi, fiziki özellikleri, kullanlan malzemenin standard, iletme ve hizmet kalitesi ile personelin nitelikleri ve eitim düzeyi gibi kriterlerin yer ald, puanlama sistemine dayal deerlendirme formlar Bakanlkça hazrlanr ve bu formlar tesiste Snflandrma Komisyonu'nca uygulanr. Snflandrma Komisyonu; üç Bakanlk Kontrolöründen veya iki Bakanlk Kontrolörü ile turizm belgeli konaklama tesisleri iletmecilerinin

3 oluturduklar dernein ya da birliin bir temsilcisinden oluur. Kdemli olan Kontrolör Komisyona bakanlk eder. Snflandrma kararlarna belge sahibi veya ilgili Genel Müdürlük, kararn tebli tarihinden itibaren 30 gün içerisinde Deerlendirme Kurulu nezrinde itiraz edebilir. 8tiraz üzerine verilen karar kesindir. 8letmecinin talebi veya Bakanln gerekli gördüü hallerde snflandrma çalmas yenilenebilir. Turizm yatrm belgesi taleplerinde bavurular deerlendirilerek uygun görülenler belgelendirilir. Turizm deneme iletmesi veya ksmi turizm deneme iletmesi belgesi taleplerinde; tesisin tür ve/veya snfnn asgari nitelikleri, Yönetmeliin 5 inci maddesinin (f) bendi kapsamnda deerlendirilen tesislere ait fikir projelerinin uygunluu, kapasitesi, fiziki özellikleri ve kullanlan malzemelerin standard denetlenerek uygun görülenler belgelendirilir. Turizm deneme iletmesi veya ksmi turizm deneme iletmesi belgeli tesislerde alt ay içerisinde yaplacak snflandrma çalmas sonucunda; tesisin tür ve snf için belirlenen puan barajn amas halinde turizm iletmesi veya ksmi turizm iletmesi belgesi verilir. Üstün hizmet düzeyindeki iletmelere, üst snf için belirlenen puan barajn amas durumunda yeni snfnn gerektirdii asgari fiziksel niteliklere baklmakszn bir üst snf verilebilecei gibi nitelikleri düük olanlara da alt snf verilebilir. Snflandrma Komisyonunca yaplacak deerlendirmeler sonucunda tesisin kendi türüne ilikin belirlenen asgari puann tutmamas halinde ise tesise ait belge iptal edilir. Snflandrma çalmalar için tesisin tür ve/veya snfnn asgari nitelikleri, kapasitesi, fiziki özellikleri, kullanlan malzemenin standard, iletme ve hizmet kalitesi ile personelin nitelikleri ve eitim düzeyi gibi kriterlerin yer ald, puanlama sistemine dayal deerlendirme formlar Bakanlk ça hazrlanr ve bu formlar tesiste Snflandrma Komisyonu nca uygulanr. Snflandrma Komisyonu; üç Bakanlk Kontrolöründen veya iki Bakanlk Kontrolörü ile turizm belgeli konaklama tesisleri iletmecilerinin oluturduklar dernein ya da birliin bir temsilcisinden oluur. Kdemli olan Kontrolör Komisyon a bakanlk eder. Snflandrma kararlarna belge sahibi veya ilgili Genel Müdürlük, kararn tebli tarihinden itibaren 30 gün içerisinde Deerlendirme Kurulu nezdinde itiraz edebilir. 8tiraz üzerine verilen karar kesindir. 8letmecinin talebi veya Bakanln gerekli gördüü hallerde snflandrma çalmas yenilenebilir. Deerlendirme Kurulunun Görev ve Çalma Esaslar Madde 11 - Bu Yönetmeliin 42 nci maddesinde belirtilen tesislere turizm yatrm veya iletmesi belgesi verilmesi, bu Yönetmeliin 6 nc maddesinde belirtilen fen ve salk kurallarna uygunluk belgesinin hangi durumlarda kabul edileceinin esaslar, Yönetmelikte belirtilen metrik limitlere uyulmadnn denetimde tespiti halinde tesisin ilevi ve yöre özellii göz önünde bulundurularak limitlerin en fazla %10 orannda deitirilmesi, Snflandrma Komisyonu kararlarna itirazlar, uygulamalardaki görü farkllklar ve Kurula sevk edilmesi 8letmeler Genel Müdürlüü'nce gerekli görülen dier konular Deerlendirme Kurulunca karara balanr. Deerlendirme Kurulu, bakann çars üzerine ayda en az iki defa ve en az be üye ile toplanr. Kurul kararlarn oy çounluu ile alr, oylarn eitlii halinde bakann oyu iki oy saylr. Farkl görüler ayrntl gerekçelerle belirlenir. Kurul kararlar Bakan onay ile yürürlüe girer. Deerlendirme Kurulu'na sevk edilen konular iki ay içerisinde sonuçlandrlr. Üçüncü Ksm - Turizm Tesislerinin Genel Nitelikleri Yerleme Özellikleri ile Mahallerin Düzenlenmesi Madde12 - Tesisler; yap ve dekorasyon olarak yöre, çevre ve doa ile uyumlu, pazarlama ve iletmenin gereklerini salayabilecek ekilde Yönetmelikte öngörülen fonksiyonlara ve ölçülere uygun mekanlarda gerçekletirilir. Yapnn tamam belge kapsamnda deil ise belge kapsam dndaki ksmlarn müteriyi rahatsz etmeyen

4 bir kullanmda olmas, görünüü bozmamas veya belgeli ksmlardan tümüyle ayrlmas, kullan biçimiyle amacnn belirtilmesi ve ayr bir giriinin olmas gerekir. Yönetmelik'te asgari nitelikleri belirlenmi olan tesis türlerinin, dier bir tesis bünyesinde bulunmas halinde, Yönetmeliin ilgili hükümlerine uygun olarak düzenlenmesi gerekmektedir. Bahçesi olan tesislerde, bahçeler özenle ve çevrenin doal yapsyla uyumlu olarak düzenlenir, yeterince aydnlatlr ve sürekli bakmlar salanr. Genel mahallerde, kadn ve erkek için ihtiyac karlayacak sayda tuvalet ve lavabo bulundurulur. Tesisin bütün mekanlarnda yeterli doal veya mekanik havalandrma salanr. Yl boyu açk tesislerde, k aylarnda açk tutulan tesisler merkezi sistemle stlr. Yazlk iletmeler, geçici ve ksmi ihtiyaçlar için elektrikli sistemlerle stlabilir. Tesislerde, devaml ve yeterli basnçta scak ve souk su bulunur. Su kesilmesi ihtimaline karlk yeterli kapasitede su deposu ile hidrofor veya pompa ebekesi haricinde temin edilen sular için otomatik klorlama ve artma tesisat yaplr. D ve çevre aydnlatmalar, müterileri rahatsz etmeyecek ve doal yaamn etkilenmesini önleyecek ekilde düzenlenir. Toplam kapasitesi 100 yatan veya 100 kuverin üzerinde olan tesislerde kapasiteye uygun jeneratör bulundurulur. Genel Güvenlik Madde 13 - Kazan dairesi, soutucu üniteleri, havalandrma ve santral, transformatör ve alçak gerilim datm tablo mahalleri, jeneratör, telefon santral yerleri, yakt depolar gibi yerlerde müterilerin ve tesisin güvenlii için gerekli önlemler alnr. Asansörlerde alarm tertibat ile havalandrma düzeni oluturulur. Tesislerde yangn ihbar, söndürme tesisat ve donanm bulunur. Doal zemine ulamak için inilip çklan kat merdiveni says ikiden fazla ise yangn annda boaltmay kolaylatrmak için her kat ile balants olan ayrca bir yangn merdiveni yaplr. Yangn merdivenine yatak odalarnn içinden veya merdiven sahanlndan çk verilemez. Yangn merdiveni bina dnda, açkta ya da gerekli tecridin salanmas kaydyla bina içerisinde olabilir. Bina dna irtibat salanm, ihbar-söndürme tesisat ve donanm bulunan iki veya daha fazla merdiven varsa, ayrca yangn merdiveni aranmaz. Doal zeminle dorudan balants olmayan katlarda yer alan ve kapasitesi 100 kiiden fazla olan diskotek, elence yeri, çok amaçl salon gibi kullanm youn olan genel mahallerde acil durumlarda kullanlmak üzere ikinci bir çk imkan salanr. Tesislerin uygun yerlerinde, uluslararas normlara uygun olarak hazrlanan, elektrik yokluunda da çk yollarn gösteren yeterli iaretler ve alarm tesisat bulundurulur.

5 Kapal yangn merdiveni kovalarnn aydnlatlmasnda kesintisiz güç veya arjl aydnlatmalar kullanlr. Tatil merkezleri, tatil köyleri, kampingler, günübirlik tesisler, temal parklar gibi yaygn yerleim düzenindeki tesislerin açk alanlarnda kolayca ulalabilecek konumda yangn ihbar sistemi ve uluslararas standartlarda yangn söndürme vanas ve hortumu bulunur. Çevre Korunmasna Yönelik Önlemler Madde 14 - Tesisler, atklarnn çevreye zarar vermesini önleyecek gerekli önlemleri alrlar. Atk sular ilgili mevzuatta belirtilen parametre ve standartlara uygun olarak artrlmadan hiçbir ekilde aça, akarsulara, göllere veya denize aktlamaz. Kat atklar; akarsular, göller, denizler ve benzeri alc ortamlar ile çevrenin olumsuz yönde etkilenmesine neden olacak yerlere braklamaz. -kinci Bölüm - Turizm -letmelerinin Genel Nitelikleri Personel Nitelikleri Madde 15 - Turizm tesislerinde görevli personelin hizmet standardn yükseltmek amacyla eitim için gerekli önlemler, mesleki teekküller ile iveren tarafndan alnr ve uygulanr. Bu uygulamalara ilikin hususlar Bakanlk'ça düzenlenir, izlenir ve koordine edilir. Turizm iletmeleri personeli, çalmalar srasnda ilerine ve görev mahallerine uygun özel ve temiz kyafet giyerler. Tantm, Bilgilendirme ve Fiyat Tarifeleri Madde 16 - Tesis tantm Bakanlk'tan alnan belgeye uygun olarak yaplr. Tesis tantmnda tüketici haklar açsndan doru bilgilere yer verilir, ülke turizmini zedeleyecek ya da yanltc olabilecek tantmlarda bulunulamaz. Yanltc tantmda bulunulduunun tespiti halinde tesisin durumu deerlendirilerek belge iptali yoluna gidilebilir. Belgeli tesisler, Bakanlk'ça istenen her tür bilgiyi zamannda salamakla yükümlüdür. Belgeli turizm iletmelerinin, takip edecek takvim yl içerisinde uygulayacaklar fiyat tarifelerinin hazrlanmas ve onaylanmasna ilikin genel ilkeler, her yl en geç Haziran aynn sonuna kadar Bakanlk'ça belirlenir ve belgeli iletmelere duyurulur. 8letmeler, en geç Temmuz ay sonuna kadar bir sonraki takvim ylnda uygulayacaklar fiyat tarifelerini Bakanla ulatrmak zorundadrlar. Tarifelerini öngörülen zaman içerisinde Bakanla göndermeyen iletmeler, Bakanlk'ça onayl bir önceki fiyat tarifelerini uygularlar. Turizm iletmeleri, Bakanlk'ça onaylanm tarifelerde yer alan fiyatlarn üzerinde uygulama yapamazlar. Onayl tarifelerin 8ngilizce, Franszca ve Almanca tercümeleri, gereinde müteriye verilmek üzere hazr bulundurulur. Bakanlk, gerekli gördüü yörelerde dier lisanslarda da tarife bulundurulmasn isteyebilir. Konaklama tesisleri, uygulanan oda

6 ve yatak fiyatlarn müterinin kolayca görüp okuyabilecei ekilde tehir ederler. Yeme-içme ve elence tesislerinde uygulanan fiyatlar liste halinde müteriye sunulur. Bu hal, onayl tarifelerin istendii takdirde müteriye verilmesi gereini ortadan kaldrmaz. Tüm fiyat listelerinde ikayetlerin yaplaca mercilerin adres ve telefon numaralar belirtilir. Salk, Temizlik ve Çevre Korunmasna Yönelik Önlemler Madde 17 - Turizm tesislerinde, her türlü tesisatn tasarmnda, kullanlan yap malzemelerinin seçiminde, suyun temizliinde ve klorlanmasnda, yiyecek-içecek maddelerinin hazrlanmasnda, depolanmasnda ve saklanmasnda hijyen ve salk kurallarna uyulur. Turist saln tehdit eden hastalklarn olumasn önleyecek gerekli önlemler alnr. Kapasitesi 500 yatak ve üzerinde olan konaklama tesislerinde sürekli doktor ve hemire bulundurulur. Tesislerin temizlik ve bakmlar düzenli olarak yaplr. Elektrik, kullanma suyu ve atk su sistemlerinde meydana gelebilecek arzalarn en ksa zamanda giderilmesi için gerekli önlemler alnr. Turizm tesisleri; doal varlklar, biyolojik çeitlilik, sosyal, kültürel ve tarihi deerler ile yöresel deerlerin koruma, kullanma dengeleri ve turizm kaynaklarnn sürdürülebilirlii gözetilerek iletilir. Kat atklarla ilgili yönetmeliklere uygun olarak; belediye snrlar içerisinde bulunan tesisler çöplerin belediyece toplanmasna kadar geçecek süre içinde bunlarn muhafazas için, belediye snrlar dnda yer alan tesisler ise çöplerin koku, pislik ve haarat yapmayacak biçimde muhafazas ve salkl yöntemlerle yok edilmesi için gerekli önlemleri alrlar. Yiyecek ve içecekler, bozulmalarn önleyecek biçimde, uygun sda muhafaza edilir. Bu amaçla düzenlenen souk saklama depolarnda kaplar içeriden anahtarsz açlabilecek ve bir alarm düzeni olacak ekilde düzenlenir. Dördüncü Ksm - Tesis Türleri Birinci Bölüm - Konaklama Tesisleri Konaklama Tesislerinin Genel Nitelikleri Madde 18 - a) Konaklama Tesislerinde Yatak Odalar: Yatak odalar tefri ve dekorasyonu salandktan sonra, rahat sirkülasyon imkan verebilecek büyüklük ve ölçülerde banyolu olarak düzenlenir. Tek veya iki kiilik olarak düzenlenebilen odalara sadece müterilerin talebi halinde ilave yatak konulabilir. Odalar teknik normlara uygun olarak; yatak, gece lambas, tuvalet masas ve aynas, bagaj ve elbise dolab, oturma yeri veya grubu, perde ve hal gibi tesisin tür ve snfna uygun malzemelerle tefri ve dekore edilir. Güvenlik için kaplarn dardan açlmasn engelleyecek önlemler alnr.

7 Dört ve be yldzl oteller ile tatil köyleri hariç dier konaklama tesislerinde apart üniteler dndaki oda saysnn % 25'inden fazla yaplamayan suit odalar, bir adedi oturma olmak üzere en az iki bölümden oluur. 40 metrekareye kadar olan suitler üç yatakl, 40 metrekareden büyük suitler dört yatakl olarak kabul edilir. Suitlerde içecek ve basit yeme ihtiyacn karlayabilecek, kapsaml olmayan mutfak nii düzenlemesi yaplabilir. Bodrum katlarda yatak odas yaplamaz. Ancak, eim dolaysyla taban döemesi mevcut arazi seviyesinden aa olmayan ve yeterli doal k alan katlar bu hükmün dndadr. Yatak odalarnn pencereleri, mutfak, tuvalet gibi müteriyi rahatsz edebilecek mahallerin bulunduu aydnla açlamaz. Aydnln dar kenar 2,5 metreden az olmamak kayd ile toplam oda kapasitesinin % 20'sini amayacak sayda aydnla bakan oda yaplabilir. b) Personel ve Mahalleri: Konaklama tesislerinde kadn ve erkek personel için ayr soyunma yerleri, dolaplar, du, tuvalet ve ortak oturma, dinlenme ve yemek ihtiyaçlarn karlayan bir mahal bulunur. Ancak pansiyon ve müstakil apart otellerde personel ünitesi yaplmas zorunlu deildir. Turizm tesislerinde eitimli personel ile hizmet verilmesine özen gösterilir. Personelin nitelikleri ile eitimli personel çaltrlmasna ilikin esaslar gerektiinde sektörün de görüü alnarak Bakanlk'ça ayrca belirlenir. c) Bedensel Engelliler -çin Düzenlemeler: Toplam kapasitesi 80 oda ve üzerinde olan konaklama tesisleri ile elence merkezleri, günübirlik tesisler ve temal parklarda, müteriler tarafndan kullanlan tüm genel mahaller ile açk alanlarn bedensel engelli müteriler tarafndan da kullanlabilmesini salayc fiziki düzenlemeler yaplr. Bu düzenlemeler, özel iaretlerle belirtilir. Tesis bana en az bir oda olmak üzere, oda saysnn % 1'i oranndaki yatak odas ve banyosu, bedensel engellilerin kullanmna uygun olarak ina ve tefri edilir. d) K Sporlar Yaplan Tesislerde Gerekli Düzenlemeler: K sporlar yaplan tesislerde kayak pisti kayak sporuna hizmet verecek ekilde hazrlanr ve pistin güvenlii için gerekli önlemler alnr. Tesislerde acil durumlarda hizmet vermek üzere gerekli yardm ekibi ve donanm bulundurulur. Tesise hizmet verebilecek konumda helikopter pisti bulunmamas halinde; tesis bünyesinde uygun yer ya da yakn çevresinde arsa temin edilebildii takdirde helikopter pisti oluturulur. Oteller Madde 19 - Oteller, asl fonksiyonlar müterilerin geceleme ihtiyaçlarn salamak olan, bu hizmetin yannda, yeme-içme, spor ve elence ihtiyaçlar için yardmc ve tamamlayc birimleri de bünyelerinde bulundurabilen tesislerdir. Oteller, Yönetmeliin bu bölümü ile üçüncü ve dördüncü ksmlarda belirlenen genel nitelikleri tarlar. Oteller, bir yldzl oteller, iki yldzl oteller, üç yldzl oteller, dört yldzl oteller ve be yldzl oteller olarak snflandrlrlar.

8 a) Bir Yldzl Oteller ; aada belirtilen nitelikleri tayan en az 10 oda kapasiteli otellerdir. 1) Girite rüzgarlk, otel kapasitesine uygun düzenlenmi resepsiyon, bekleme yerini kapsayan, telefon hizmetinin de verildii lobi ve vestiyerden oluan bir kabul holü (sadece yaz sezonu boyunca açk tutulan tesislerde rüzgarlk ve vestiyer art aranmaz), 2) Kahvalt ofisi ve balantl kahvalt salonu (yeterli büyüklükteki oturma salonu veya varsa lokanta bu amaçla kullanlabilir, yazlk tesislerde bu amaçla kullanlan salonun bir ksm açk olabilir), 3) Kent içinde oda saysnn % 30'u, kent dnda % 50'si orannda oturma imkan salayan oturma salonu (yazlk tesislerde bir ksm açk olabilir), 4) Ayrca; -Yönetim odas, - Müterinin inecei veya çkaca kat saysnn üçten fazla olmas halinde otel kapasitesi ile orantl müteri asansörü, - Genel mahaller ve yatak odalar döemelerini tamamen kaplayan nitelikli malzeme (hal, seramik gibi), - Lokanta yok ise büfe hizmeti, - 8lk yardm malzeme ve gereçleri bulunan dolap, - Odalarda telefon hizmeti, - Oda saysnn % 25'ine hizmet verebilecek sayda, ifreli veya çift anahtarl kasa gibi müteriye emanet hizmeti verilen düzenleme. b) -ki Yldzl Oteller; bir yldzl oteller için aranlan artlarla birlikte aada belirtilen nitelikleri tayan en az 20 oda kapasiteli otellerdir. 1) -lave bir yönetim odas, 2) Oturma salonu veya bamsz bölümlerde bar düzenlemesi, 3) 8klim koullarna göre genel mahallerde klima sistemi, 4) Yatak katlarnda kat hizmetleri için ofis veya dolap. c) Üç Yldzl Oteller; iki yldzl oteller için aranlan artlarla birlikte aada belirtilen nitelikleri tayan en az 40 odal otellerdir. 1) 8kinci snf lokanta veya kafeterya, 2) 8klim koullarna göre odalarda klima, 3) Yatak odalarnda TV, 4) Banyolarda saç kurutma makinesi, 5) Kii bana 1.2 metrekare olmak üzere en az 50 kiilik çok amaçl salon, 6) Çamar ykama ve ütüleme hizmeti. d) Dört Yldzl Oteller; üç yldzl oteller için aranlan artlarla birlikte aada belirtilen nitelikleri tayan en az 80 odal otellerdir.

9 1) Otel kapasitesine uygun servis girii, servis asansörü veya merdiveniyle balantl bagaj odas, telefon kabinleri yerlerinden oluan kabul holü, 2) Müterilerin inecei veya çkaca kat saysnn ikiden fazla olmas halinde otelin kapasitesiyle orantl müteri asansörleri ile servis merdiveni veya asansörü, 3) Her katta kat ofisi düzenlemesi (servis merdiveni veya asansörü bulunmas durumunda bu mahaller kat ofisleri ile balantl düzenlenir, ayrk yerleim düzenlerinde hizmetin aksamamas kaydyla kat ofisinin her katta bulunmas zorunlu deildir), 4) Kuru temizleme hizmeti ile terzi mahalli, 5) Odalarda kymetli eya kasas, 6) Doktor ve hemire hizmetinin verildii ilkyardm araç ve gereçleri bulunan revir, 7) Odalarda minibar, 8) Turizm amaçl sat ünitesi, 9) Lokantann, özel yemek ve kokteyl salonu bulundurma zorunluluu olmakszn, kapasitenin % 50'sine hizmet veren birinci snf olarak düzenlenmesi, 10) Yerleim merkezlerinde 06:00-24:00 saatleri arasnda oda servisi, 11) Personel saysnn en az % 15'i orannda konusunda eitim alm personel, 12) Ayrca; - Kii bana en az 1.2 metrekare düecek ekilde en az 100 kiilik ikinci bir çok amaçl salon ve fuayesi, - Kapal veya açk yüzme havuzu, - En az 100 kii kapasiteli kabare, tiyatro, sinema etkinliklerinin yaplabilecei kapal salon, - Kii bana en az 1.2 metrekare alan düen, en az 100 kiilik konferans salonu, fuayesi, salon ile balantl en az iki çalma odas, sekreterlik ve simultane tercüme hizmetlerinin verildii mahaller, - Kii bana en az 1.2 metrekare alan düecek ekilde en az 100 kiilik gece kulübü, diskotek veya benzeri elence imkan veren ayr bir salon, - En az 40 metrekare büyüklükte aletli jimnastik, aerobik veya bilardo salonu, alarm sistemi bulunan sauna, türk hamam, mini golf, tenis veya voleybol sahas, bowling salonu, go-kart pisti, kayak ve deniz sporlar, squash salonu veya benzeri imkanlar salayan ünitelerden en az üç adedi, - Pasta ve içki servisi verilen en az 100 kiilik salon, - En az be çeit türk yemeinden oluan bir menünün de sunulduu ikinci bir lokanta, -Telefon, faks, bilgisayar vb. büro hizmetlerine yönelik çalma salonu, - Kafeterya ve snack bar, ünitelerinden en az üç adedi. e) Be Yldzl Oteller ; yerleme durumu, yap, tesisat, donatm, dekorasyon ve hizmet standard olarak üstün özellikler gösteren, dört yldzl oteller için aranlan artlarla birlikte aada belirtilen nitelikleri tayan en az 120 odal otellerdir. 1) Yukarda (d) bendinin 12 numaral alt bendinde belirtilen ünitelerden ilave olarak en az üç adedi, 2) Müterilerin inecei veya çkaca kat saysnn birden fazla olmas halinde otelin kapasitesiyle orantl müteri asansörleri ile servis merdiveni veya asansörü, 3) Oda saysnn en az % 20'si kadar park yeri imkan olan garaj veya üzeri kapal otopark, 4) Uydu veya video yaynlar imkan,

10 5) Bay ve bayan kuaförü, 6) Banyolarda küvet, resepsiyonla balantl telefon, 7) 24 saat oda servisi, 8) Turizm amaçl sat üniteleri. Moteller Madde 20 - Moteller, yerleim merkezleri dnda, karayollar güzergah veya yakn çevrelerinde ina edilen, motorlu araçlaryla yolculuk yapanlarn konaklama, yemeiçme ve araçlarnn park ihtiyaçlarn karlayan en az 10 odal konaklama tesisleridir. Moteller aada belirtilen asgari nitelikleri tarlar. a) Tesisin kolayca bulunmasn ve görülmesini salayan yol ve yön iaretleri, otopark ile dier hizmet tesislerini gösteren iaretler, yeterli aydnlatma ile iyi bir çevre düzenlemesi, b) Trafik gürültüsüne kar gerekli önlemler, c) Girite rüzgarlk (scak iklim bölgelerinde zorunlu deildir), d) Giri holünde resepsiyon ve bekleme yeri, e) Oda saysnn % 25'ine hizmet verebilecek sayda, ifreli veya çift anahtarl kasa gibi müteriye emanet hizmeti verilen düzenleme, telefon ve faks hizmetleri, f) Yönetim odas, g) Kahvalt hizmetini de verecek ekilde düzenlenmi oturma salonu ve kahvalt ofisi, h) Lokanta yok ise büfe servisi, ) 8lk yardm malzeme ve gereçleri bulunan dolap, j) 24 saat hizmet veren sat ünitesi, k) Oda saysnn % 80'i orannda otopark. Tatil Köyleri Madde 21 - Tatil köyleri; doal güzellikler içerisinde, rahat bir konaklama yannda çeitli spor, elence ve sat hizmetlerinin de saland yaygn yerleim düzenindeki en fazla iki katl yaplardan oluan, en az 60 odal konaklama tesisleridir. Eimli arazilerde, eimden kazanlm üçüncü bir kat yaplabilir. Bu kat, taban döemesi mevcut arazi seviyesinden aa olmamak ve yeterli doal k almak kaydyla müteriye yönelik kullanlabilir. Tatil köylerinde, doal varlklar ile yöresel deerlerin korunmasna özen gösterilerek çevre düzenlemesi yaplr. a) Giri ve park üniteleri: Tatil köyü hudutlar emniyet altna alnr, girite kontrol ünitesi ile tesis bünyesinde oda saysnn en az % 25'i orannda park yeri olan otopark yaplr. b) Yönetim tesisleri: Yönetim tesisleri aadaki nitelikleri tar. 1) Resepsiyon, danma, bagaj, telefon kabini ve bekleme yerinden oluan bir kabul alan, 2) En az iki adet yönetim odas, 3) Oda saysnn % 25'ine hizmet verebilecek sayda, ifreli veya çift anahtarl kasa gibi müteriye emanet hizmeti verilen düzenleme, 4) Bagaj tama hizmeti, 5) Doktor ve hemire hizmetinin verildii ilkyardm araç ve gereçleri bulunan revir, 6) Açk alanlara müzik ve ses yayn yapabilen sistem.

11 c) Geceleme birimleri: Geceleme birimlerinde aada belirtilen nitelikler salanr. 1) Bu birimlerin; tatil köyünün dier ünitelerinin gürültü ve rahatsz edici etkilerinden korunacak biçimde düzenlenmesi, 2) Odalarn yer döemelerinin nitelikli malzeme ile kaplanmas, 3) Telefon hizmeti, 4) Kat hizmetinin verilmesini salayacak sayda kat ofisleri. d) Spor, elence, yeme-içme, dinlenme tesisleri ve çevre düzenlemesi: Bu ünitelerde aada belirtilen nitelikler salanr. 1) Tesiste tatil köyünün yap ve iletme nitelikleri ile uyumlu ve yatak saysnn en az %30'u orannda kapal, yatak kapasitesinin en az % 70'i orannda açk oturma yeri salayacak ekilde ikinci snf lokanta, kapal ksmda klima, açk ksmda güne ve yamurdan koruyucu gerekli önlemler, mutfak için servis avlusu ve servis girii, 2) Aletli jimnastik, aerobik, bilardo, bowling, golf, tenis, voleybol, squash, su oyunlar, kayak ve deniz sporlar gibi tesisin kurulu yerine uygun nitelikteki çeitli spor imkanlarndan en az dört adedi, 3) Serbest zamanlarn deerlendirilmesi amacyla dinlenme teraslar, oturma ve okuma salonu, açk veya kapal bar, açk hava tiyatrosu, açk dans yeri gibi yardmc tesisler, 4) Oyun ve TV salonu, 5) Kapal ya da açk yüzme havuzu, 6) Genel mahallerde iklim koullarna göre klima sistemi, 7) Genel mahallerin fonksiyonuna uygun ve nitelikli döeme malzemesi ile kaplanmas, 8) Çocuk oyun park ve bu yerlerde çocuklar için özel tuvaletler, 9) Kadn ve erkek müteriler için ayr tuvaletler, 10) Sat yerleri, 11) Arazinin muhtelif yerlerinde yardm çarlabilecek resepsiyon irtibatl tesisat. e) Servis ve bakm tesisleri: Tesis kapasitesi ile uyumlu bakm ve onarm atölyeleri, çamarhane hizmetlerinin dardan salanamamas halinde çamarhane ile çamarhaneye bal kurutma, ütüleme, diki ve temiz çamar depolama tesisleri bulunur. f) Snflandrma: Yukarda belirtilen nitelikleri tayan tesisler dört yldzl tatil köyü, yerleme özellikleri, yap, tesisat, donatm, dekorasyon ve servis yönünden üstün özellikler gösteren ve ilave olarak aada belirtilen nitelikleri tayan tesisler be yldzl tatil köyü olarak snflandrlr. 1) Yatak odalarnda uydu veya video yaynlar imkan olan TV, minibar, kymetli eya kasas ve iklim koullarna göre klima, banyolarda küvet ve saç kurutma makinesi, 2) Lokantann birinci snf olarak düzenlenmesi (Tesis bünyesinde ayrca kafeterya veya ikinci snf lokanta bulunmas halinde birinci snf lokantann kapasitesi en az 100 kiilik olacak ekilde ve özel yemek salonu olmakszn düzenlenebilir. Toplam kapasitenin en fazla % 70'i açk alanlarda olabilir.), 3) Diskotek veya gece kulübü veya benzeri elence imkan veren ayr bir salon, 4) Kre, 5) Türk hamam veya sauna, 6) Bay ve bayan kuaförü, 7) Kuru temizleme hizmeti.

12 Pansiyonlar Madde 22 - Pansiyonlar; konaklama tesisi olarak planlanp ina edilen, yönetimi basit, müterilerin kendi yemeklerini bizzat hazrlayabilme imkan bulunan, en az 5 odal tesisler olup aada belirtilen asgari nitelikleri tarlar. a) Giri holü, idare ünitesi ve emanet hizmeti, b) Oturma, yemek ve kahvalt ihtiyacn karlayabilecek yeterli kapasitede bir salon (Yazlk tesislerde ksmen açk olabilir.), c) Pansiyon mutfaklarnda ihtiyaca yeterli sayda buzdolaplar, piirme ve zgara donanm, bulak ykama, hazrlk ve malzeme istif yerleri, servis malzemesi dolaplar ve kapal çöp kutusu. Kampingler Madde 23 - Kampingler; karayollar güzergahlar ve yakn çevrelerinde, kent girilerinde, deniz, göl, da gibi doal güzellii olan yerlerde kurulan ve genellikle turistlerin kendi imkanlaryla geceleme, yeme-içme, dinlenme, elence ve spor ihtiyaçlarn karladklar en az 30 ünitelik tesislerdir. a) Çevre düzenlemesi: Kamping alan, kamping iç ve d güvenliklerinin salanabilecei biçimde çevre özelliklerine göre çit, duvar, yeillik gibi düzenlemeler ile çevreden tecrit edilir. Kamping alan drene edilerek aaçlandrlr. Bo alanlar çimlendirilir. Geceleme birimlerinin uzanda gerekli spor ve elence alan ve tesisler düzenlenir. Araç yollar, arazi ve iklim artlarna uygun olarak toz kaldrmayacak ekilde düzenlenir. b) Kapasite ve kampç birimleri: Kampinglerde, kampç ve bungalov üniteleri bana hesaplanacak alan 100 metrekaredir. Kampç ünitesi; çadr, çadr-araba veya otokaravandan oluur, her ünite ortalama üçer kiiliktir. Yerli ve yabanclara ait karavan veya otokaravanlarn bakm, onarm ve klamas için gerekli düzenlemeler yaplabilir. c) Giri tesisleri: Girite otopark, resepsiyon, danma, emanet, ünite saysnn % 25 ine hizmet verebilecek sayda, ifreli veya çift anahtarl kasa gibi müteriye emanet hizmeti verilen düzenleme, posta hizmetlerinin yapld tesisler ile bekçi yatak odalar ve personel tesisleri bulunur. d) Araba ykama yerleri: Kampinglerde, beton zeminli ve akan sular drene edilmi araba ykama yerleri düzenlenir. e) Müterek kullanm tesisleri: Kampinglerde müterek kullanm tesisleri aada belirtilen ekilde düzenlenir. 1) Konaklamaya ayrlan alann zemininin kullanm amacna uygun biçimde düzenlenmesi, 2) Her otuz kampç için en az bir kadn ve bir erkek tuvaleti, du ve lavabosu, lavabolarn yannda priz, erkek tuvaletlerinde en az otuz kampç için bir pisuvar, 3) Kampç saysnn % 5 ine hizmet verebilecek çamar ykama ve ütüleme yerleri, 4) Kampç ünitelerinin % 20'sine hizmet verebilecek yemek hazrlama, piirme ve bulak ykama imkan salayan üstü kapal bir mahal, 5) Kampçlarn yemek yeme, dinlenme ve elenme ihtiyaçlarn karlamak amacyla üstü kapal açk teraslar ve spor ihtiyaçlarn karlayc tesisler.

13 f) Kampçlara salanan hizmetler : Kampinglerde aada belirtilen tesis ve hizmetler gerçekletirilir. 1) Kampçlarn ihtiyaçlarn karlayan sat yeri, 2) Kampingin ünite kapasitesinin en az % 50'sine hizmet verecek sayda kampçlarn gda maddelerini muhafaza edebilecekleri soutucu kilitli dolaplar, 3) Salk ve ilk yardm hizmetleri, 4) Deniz ve göl kylarndaki kampinglerde cankurtaran simidi, cankurtaran sandal ve motoru, 5) Kampinglerde, telefondan kampçlarn da yararlanmalarn salayc düzenlemeler, 6) Karavanlarn tuvalet ve atk su tanklarnn boaltlp temizlenecei mahaller, 7) Kamp çevresi ile tuvalet, du ve genel kullanm ünitelerini aydnlatma tesisat, 8) Kampç ünitelerine elektrik hizmeti, 9) Kampçlara scak-souk kullanma suyu ve salkl içme suyu hizmeti. g) Dier tesisler: Dier tesisler; kampçlarn emniyetini, rahatn ve çeitli ihtiyaçlarn karlamak için yaplacak tesislerdir. Kamp sahas içerisinde kampç ünitesi saysnn % 20'sini geçmemek üzere bungalov ünitesi yaplabilir. Bungalov üniteleri en fazla üç yatak kapasiteli düzenlenir. Bungalov ünitelerinde mutfak düzenlenemez. Kamp sahas içerisinde, kurulu yerine uygun, çeitli spor sahalar düzenlenir. Apart Oteller Madde 24 - Apart oteller; mesken olarak kullanlmaya elverili bamsz apartman ya da villa tipinde ina ve tefri edilen, müterinin kendi yeme ve içme ihtiyacn karlayabilmesi için gerekli teçhizat ile donatlan ve otel olarak iletilen konaklama tesisleridir. Apart oteller; belgeli bir otel veya tatil köyü veya turizm kompleksi yatrm ve/veya iletmesi bütünü içinde yer alabildii gibi imar planlarnda konut ya da ticaret kullanmna ayrlm yerlerde imar plan ve plan hükümlerine uygun olarak inaat tamamlanm, en az 10 üniteden oluacak ekilde, bir tesis bünyesinde bulunma zorunluluu olmadan müstakil apart otel ad altnda müstakillen de düzenlenebilir. Müstakil apart otellere turizm yatrm belgesi verilemez. a) Asgari nitelikler : 1) Resepsiyon, bekleme ve idare birimi, 2) Apart ünitelerde; -Tefri ve dekorasyonda standart beraberlii, -Yatak odalarnda; yatak, komodin, gece lambas, elbise dolab ile yataklarda; çaraf ve klfl yastklar, iklim artlarna göre pike ve battaniye, - Oturma-yemek odasnda; kapasiteye uygun koltuk, yemek masas, sandalyeler ve sehpalar, - Mutfakta; kullanlmaya hazr frn veya ocak, buzdolab, yeterince tabak, bardak, fincan, çatal, bçak, kak, dolaplar ve kapal çöp kutusu, - Banyo, çamar ykama hizmeti verilmemesi halinde otomatik çamar makinesi, 3) Yerleim merkezleri dndaki apart otellerde, müterilerin ihtiyaçlarn karlayan sat ünitesi. Tesis bünyesindeki apart otellerde yukarda 1 ve 3 numaral alt bentlerde belirtilen nitelikler, apart ünitelere de hizmet verecek ekilde düzenlenmise ayrca aranmaz.

14 b) Kapasite: Apart otellerin toplam yatak kapasitesi, içinde yer aldklar ve beraber iletildikleri konaklama tesislerinin toplam yatak kapasitesinin % 25'ini, 4 ve 5 yldzl otellerde % 40 n aamaz. Apart otellerin kapasitesinin hesabnda oturma alan dndaki odalar iki yatakl kabul edilir. 7-9 metrekare aras büyüklükte odalar tek yatakl saylr. Hosteller Madde 25 - Hostel; gençlik turizmine cevap verebilecek en az 10 odal konaklama ve yeme-içme hizmeti veren veya müterinin kendi yemeklerini bizzat hazrlayabilme imkan olan ve aada belirtilen asgari nitelikleri tayan tesislerdir: a) Resepsiyon, vestiyer, emanet kasa, telefon kabini, idari üniteler, bagaj yeri ve bekleme yerinden oluan bir giri holü, b) Kapasiteye uygun oturma salonu, c) Yatak odalar ile balantl sorumlu kii odas, d) Yönetici odas, e) En az üçüncü snf lokanta veya müterilerin kendi yemeklerini bizzat hazrlayabilme imkan olan yeterli teçhizatl mutfak, yemek salonu, f) Müterilerin kendi imkanlaryla elenmelerini salayabilecek düzenleme, g) Kz ve erkekler için ayr bölümler halinde kii bana en az 4 metrekare alan salanm en fazla 8 kiilik odalar ve en fazla 8 yataa bir banyo, h) 8lkyardm, emanet ve telefon hizmetleri, ) Çamar ykama, ütüleme ve kurutma imkan salayan mahaller, j) Genel depo ve spor malzemeleri odas, k) 8letme aamasnda Ulusal Federasyonun Tüzük, Yönetmelik ve Statüsünde belirtilen kurallara uygun olarak iletme faaliyeti göstermek ve Uluslararas Hostel Federasyonuna üye olmak. -kinci Bölüm - Yeme--çme-Elence Tesisleri Lokantalar Madde 26 - Lokantalar tabldot, alakart veya özel yemek ve bu yemeklere uygun servisler ile yeme-içme ihtiyaçlarn karlayan tesislerdir. Lokantalar üçüncü snf, ikinci snf ve birinci snf olarak snflandrlrlar. Lokantalarn snflandrlmalarnda Yönetmelik te belirlenen nitelikler kadar iletmenin dekorasyonu, hizmet standard, yemeklerin nefaset, kalite ve sunu özellikleri de dikkate alnr. Üçüncü snf lokantalar ile zincir tesisler kapsam dnda kalan ikinci snf lokantalar müstakillen belgelendirilemezler. Birinci snf lokantalar lokanta ad altnda müstakillen de belgelendirilebilir. Lokantalarda canl yemek müzii, çevreyi ve müterisini rahatsz etmeksizin yaplabilir. Bu durumda, ayrca bir konsomasyon veya fiks menü ücreti uygulanmaz. a) Asgari nitelikler: Lokantalar aada belirtilen asgari nitelikleri tarlar. 1) Tüm hacimlerin, fonksiyon ve snfna uygun malzeme kullanlarak uyum içinde dekore ve tefri edilerek aydnlatlmas, 2) Tesis kapasitesine uygun malzeme dolab, 3) Alarm düzeni olan ve içeriden açlabilen souk saklama deposu veya dolab,

15 4) 8htiyaca uygun piirme donanm, 5) Tesiste verilecek yemek türlerine uygun yeterli hazrlk yerleri, 6) Ykama, kurutma, istif yerleri, raflar, dolaplar ve servis takmlar için tesis kapasitesine uygun bulak makinesi, 7) 8yi düzenlenmi yemek salonu, 8) 8lk yardm, yangn ve i güvenlii için gerekli önlemler. b) Kapasite ve alan ölçüleri: 8kinci snf lokantalarn kapal salon kapasitesi en az 50 kiiliktir. Birinci snf lokantalarda en az 100 kiilik yemek salonu ve ayrca 50 kiilik özel yemek ve kokteyl salonu bulunur. Kapasite, müteri yerleiminin rahat bir ekilde salanmas kouluyla, müteriye hizmet verilen alanlarn kii bana en az 1.2 metrekareye bölünmesiyle hesaplanr. Mutfak için ayrlan alan, kapasiteye yeterli hizmet verilebilmesine imkan salayacak ekilde düzenlenmesi kaydyla; birinci snf lokantalarda 50 metrekarenin altnda, ikinci snf lokantalarda ise müteriye yemek hizmeti verilen salonun %25' inden daha küçük olamaz. Hazrlama, piirme, servis ofisi, servis bankosu, bulak bölümleri ve mutfak fonksiyonlarn yerine getiren dier alanlar bu alana dahildir. c) Üçüncü snf lokantalar: Üçüncü snf lokantalar; bu maddenin (a) bendinde belirtilen asgari nitelikleri tayan, bir ve iki yldzl oteller, moteller, pansiyon, kamping, da evi, hostel, müstakil apart otel, krsal turizm tesisleri ile spor ve avclk tesisleri bünyesinde yer alabilen, (b) bendinde belirtilen hükümleri salama zorunluluu bulunmayan tesislerdir. d) -kinci snf lokantalar : 8kinci snf lokantalar, lokantalar için aranlan asgari artlarla birlikte aada belirtilen nitelikleri tayan tesislerdir. 1) Giri holü, müterilere telefon hizmeti, 2) 8dare odas, 3) Kapasiteye uygun malzeme deposu, 4) Salon ve servis birimleri ayr katlarda ise servis merdiveni veya monarj, 5) Ayr servis girii, 6) Kadn ve erkek için ayr müteri tuvaletleri, tezgahl lavabo, 7) Yemek salonu ile mutfak servisi arasnda bir ofis, 8) Personel için soyunma yerleri ile lavabo, du ve tuvalet. Yukarda belirtilen mahaller, bünyesinde yer ald tesiste lokantann ileyiine de hizmet verecek ekilde bulunuyorsa ayrca aranmaz. e) Birinci snf lokantalar: Birinci snf lokantalar; ikinci snf lokantalar için aranlan artlarla birlikte aada belirtilen nitelikleri tayan tesislerdir. 1) Mutfakla dorudan balant veya servis mutfa bulunan özel yemek ve kokteyl verme imkan salayan ayr bir salon, 2) Havalandrma ve klima sistemi, 3) Mutfakta frn ve kuzine, 4) Yemekleri ve tabaklar scak saklama teçhizat, 5) Tatl ve pasta hazrlk yerleri, 6) Müzik yayn, 7) Bankolu vestiyer. Kafeteryalar

16 Madde 27 - Kafeteryalar; süratli, temiz ve kaliteli yeme-içme hizmetinin garson servisi olmadan müteriye sunulduu en az 50 kiilik tesislerdir. Müstakillen belgelendirilemeyen kafeteryalar, lokantalar için aranlan asgari artlarla birlikte aada belirtilen nitelikleri tarlar. a) Servis bankosu, b) Kii bana en az 1.2 metrekare alan düecek ekilde düzenlenmi yemek salonu, c) Personel için soyunma yerleri, lavabo, du ve tuvalet, d)tesis kapasitesine uygun malzeme deposu, e) Ayr servis girii, f) Kadn ve erkek müteriler için ayr tuvaletler, tezgahl lavabo. Yukarda belirtilen mahaller, bünyesinde yer ald tesiste kafeteryann ileyiine de hizmet verecek ekilde bulunuyorsa ayrca aranmaz. Elence Yerleri Madde 28 - Elence yerleri; dört ve be yldzl oteller, tatil köyleri ile tatil merkezleri bünyesinde faaliyet gösteren, müterinin öncelikle elence ihtiyacn karlamak yannda, yiyecek-içecek servisi de yaplabilen iletmelerdir. Elence yerleri aada belirtilen asgari nitelikleri tarlar. 1) Salondan ayr giri holü, 2) Salon kapasitesiyle orantl kadn ve erkekler için girileri ayr tuvaletler ve tezgahl lavabo, 3) 8yi dekore edilmi, döenmi, dekorasyona uygun aydnlatlm, konaklama ünitelerinin gürültüden rahatsz olmamalar için gerekli önlemler alnm, havalandrma ve klima sistemi bulunan salon, salonda bar, canl müzik yaplmas halinde orkestra yeri ve dans pisti, 4) Diskotek olarak iletilmeyen elence yerlerinde sanatçlarn sahneye çk için ayr bir kap, kadn ve erkek sanatçlar için hazrlk odalar, tuvalet, du ve lavabolar, 5) Diskoteklerde disk-jokey yeri, 6) Yiyecek ve içeceklerin konulaca depoyu, içki ve meze hazrlk yerlerini, bulak ykama mahallini, çay-kahve piirme yerini kapsayan yiyecek-içecek hazrlama yeri, 7) Salona giriin dnda acil durumlar için ikinci bir çk imkan. Bu mahallerde, yemek servisinin yaplmas halinde, bu Yönetmeliin ikinci snf lokantalar için öngörülen hükümlerine ve iletmenin hizmet standardnn gereklerine uygun bir mutfak düzenlenir. Konaklama tesisinin lokantasnn elence yeri ile fonksiyonel balantsnn bulunmas halinde lokanta mutfa elence yerine de hizmet verecek ekilde teçhiz edilir ve düzenlenir. 8çecein ve yiyecein servise hazrlanabilmesi için yeterli ofis oluturulur. Üçüncü Bölüm - Salk ve Spor Tesisleri Termal Turizmi Tesisleri Madde 29 - Termal turizmi tesisleri; mineralize termal sular, içme suyu, deniz suyu, çamur gibi maddeler veya solunum yolu ile veya mekanik ve elektrikli araçlarla masaj ve beden eitimi gibi yöntemlerle insan saln koruma ve tedavi amac tayan uygulamalardan birinin veya birkaçnn, hekim gözetiminde yapld tesislerdir. Bu tesisler konaklama tesisleri ile ilikili olarak yaplabilir, iletilebilir ve birlikte belgelendirilebilir.

17 Salk ve tedavi ünitelerinin Salk Bakanl nca belirlenen yap ihtiyaç program çerçevesinde gerçekletirildiine ilikin belge ile Bakanla bavurulur. Salk ve tedavi ünitelerinin konaklama tesislerinden ayr binalarda ve kapal geçitlerle balantl olarak düzenlenmesi esastr. Ancak girileri ve kullanm ayr olmak üzere ayn binalarda yaplabilir ve iletilebilir. Salk, Rehabilitasyon ve Bakm Tesisleri Madde 30 - Yönetmelik te belirlenmi bir konaklama tesisi bünyesinde bulunan, doal çevre içerisinde düzenlenen, müterilere salkl yaam hizmeti sunmaya yönelik, çeitli ya gruplar için salk ve bakm hizmetleri, rehabilitasyon, gdabeslenme gibi belirli bir konuda uzmanlalarak tümüyle bu amaca yönelik hizmet verilen ve bu hizmetin gerektirdii ünitelerde uzman personel ile iletilen tesislerdir. Bu tesisler aada belirtilen nitelikleri tarlar. a) Tesis bünyesinde bulunmamas halinde ikinci snf lokanta, b) Çeitli spor aktivitelerine imkan verecek düzenlemeler, c) Açk alanlarda özenli çevre düzenlemesi, d) Verilen uzman hizmeti belgeleyen bir kurulu bulunmas halinde üyelik. Taleplerde salk ve tedavi ünitelerinin Salk Bakanl nca belirlenen yap ihtiyaç programna uygun olarak hazrlanarak bu kurum tarafndan onaylandna ilikin belge ile Bakanla bavurulur. Havuzlar Madde 31 - Havuzlar; belgeli bir tesis bünyesinde yer alabilen ve müstakillen belgelendirilemeyen tesislerdir. a) Havuzlar aada belirtilen asgari nitelikleri tarlar. 1) Havuzun çevresinde tama oluu veya ayn fonksiyonu yapan benzer sistem, 2) Havuzun deiik derinliklerde yaplmas halinde, derinliin tedrici azaltmalarla salanmas, derinliklerin belirtilmesi, 3) Havuzun zemin ve duvarlarnda, su berrakln arttrc, güzel görünüm salayc ve kolay temizlenebilir nitelikte malzeme ile kaplama, 4) Havuz suyunun devaml temizliini salayan filtrasyon ve dezenfeksiyon sistemi, 5) Havuz çevresi ile günelenme alanlarnda kaymay önleyici zemin kaplamas ve düzenlemesi, 6) Havuz suyunun boaltld azlarda güvenlik önlemlerinin alnd tesisat, 7) Havuz içinde ve çevresinde, yapsal köelerin ovalletirilmesi ve emniyet basamaklarnn yaplmas, derinliin deitii her kademede ölçü belirtilmesi, 8) Kapal havuzlarda su için stma sistemi. b) Kapasitesi 40 odann üzerindeki konaklama tesisi veya konaklama tesisi dnda belge verilen dier bir tesis türü bünyesinde bulunan yüzme havuzlar ilave olarak aada belirtilen nitelikleri tarlar. 1) En az 80 metrekare yüzey alan, 2) Büfe veya büfe hizmetini de kapsayan bar, 3) Yeterli sayda soyunma kabini ve dolap, 4) Kadn ve erkek için yeterli sayda ayr dular ve tuvaletler, 5) Doktor ve hemire hizmetinin verildii ilk yardm araç ve gereçleri bulunan revir,

18 6) Tatil köyleri, dört ve be yldzl oteller, günübirlik tesisler, elence merkezleri ve temal parklarn havuzlarnda bedensel engelliler için düzenlemeler, 7) Çocuklar için en fazla 50 cm. derinlikte ayr bir oyun havuzu. c) Havuzlarn iletilmelerinde aada belirtilen hususlar salanr. 1) Havuz suyunun devaml temizliini salayc mekanik ve kimyasal önlemler, 2) Havuzda düzeni ve can güvenliini salayc bir görevli, 3) Kapal havuzlarda stma ve havalandrma sistemi, 4) Güvenlik önlemlerinin en az üç yabanc dilde belirtildii levhalar. Golf Tesisleri Madde 32 - Golf tesisleri; golf sporunun uluslararas normlarna uygun alanlarda, golf sporuna yönelik parkur, snma ve pratik yapma alanyla birlikte, kulüp binas ve bu aktiviteyi destekleyici dier bölümlerden oluan tesislerdir. Golf tesisleri aada belirtilen asgari nitelikleri tarlar. a) Çevre özelliine göre doal veya yapay çit, duvar, yeillik gibi tecrit elemanlaryla emniyet altna alnm golf sahas, b) En az 60 hektar alana sahip yaklak 25 hektar çimlendirilmi, en az bir adet 18 delikli golf parkuru, c) Golf oyuncularnn eitimi ve snmas için kullanlmak üzere ayr bir snma ve pratik yapma alan, d) Kulüp binas; 1) Resepsiyon, haberleme olana, emanet hizmetleri ve bekleme yerini kapsayan giri bölümü, 2) Lokanta veya büfe ve bar mahalli, 3) Kadn ve erkek müteriler için ayr tuvaletler, 4) Golf oyuncular için elbise deitirme yerleri, kilitli elbise dolaplar, du, tuvalet, bekleme yeri ile gerekli malzeme ve teçhizatn muhafaza edilecei depolarn da bulunduu salon, 5) Sat yerleri, 6) 8lkyardm odas, 7) Yönetim odalar, 8) Personel için soyunma yeri, du ve tuvaletler, e) Arazi bakm üniteleri ve depolar, f) Golf arabalar ve dier araçlar için ihtiyaca yeterli sayda otopark. Golf tesislerinde; konaklama, yeme-içme, spor ve elence tesislerine golf alanlarn daraltmamak ve golf oyuncular kapasitesiyle uyumlu olmak koullaryla yer verilebilir. Da Evi, Spor ve Avclk Tesisleri Madde 33 - Da evi, spor ve avclk tesisleri; spor ve avclk turizmine cevap verebilecek en az bir yldzl otel niteliklerini tayan konaklama tesisleridir. Bu

19 tesisler amacna uygun yerlerde yaplmas ve en az bir yldzl otel niteliklerini tamas kouluyla aada belirtilen nitelikleri tarlar: a) Girite saçak, b) Karavan, römork gibi araçlar için park ve koruma yerleri, c) Spor gereçleri yerleri, d) Baz spor dallar için öretmenler, gerekiyorsa öretmen oda veya odalar, e) En az üçüncü snf lokanta, f) Mekanik havalandrmas salanm en fazla alt kiilik odalar. Dördüncü Bölüm - Kongre ve Sergi Merkezleri Kongre ve Sergi Merkezlerinin Asgari Nitelikleri: Madde 34 - Kongre ve sergi merkezlerinde aadaki nitelikler aranr. a) Kii bana en az 1.2 metrekare alan düecek ekilde ayn anda asgari kiiye hizmet verebilecek büyüklükte bölünebilir bir kongre salonu, b) Teknik imkanlar salanm en az 4 adet 50 metrekare büyüklüünde toplant odalar, c) Salon ve/veya salonlarn fuayeler ve servislerle dorudan balants, d) Salon ve/veya salonlarda amacna uygun araç gereç ve donanm, e) Kapal ve açk sergileme veya fuar alanlar, f) Kapasitenin 1/3 üne ayn anda hizmet verebilen yeme-içme tesisleri, g) Tüm mekanlarda mekanik havalandrma, h) Yönetim odalar, ) Teknik imkanlarla donatlm basn merkezi, j) Yeterli say ve büyüklükte depolar, k) Kapasitesinin % 5 i orannda araba alabilecek otopark, l) Simultane tercüme odalar ve hizmetleri, m) Yönetmeliin 13 üncü maddesinde belirtilen yangnla ilgili önlemler. Beinci Bölüm - Rekreasyon Tesisleri Tatil Merkezleri Madde 35 - Tatil merkezleri, müterilerin konaklama, yeme-içme, elence, dinlenme ve spor ihtiyaçlarn karlayan, kurulu yeri veya iletmesi özellii gerei yardmc ve tamamlayc birimleri de bünyelerinde bulundurabilen, imar planlarnda tatil merkezi için ayrlm alanlarda, her otel için ayr mülkiyet, irtifak ve intifa haklarna imkan tanyan en az 1250 odal tesislerdir. Bu tesisler, tatil merkezi otelleri ile bu otellere hizmet veren ortak kullanm alanlarndan oluur. Tatil merkezleri, Yönetmeliin bu bölümü ile üçüncü ve dördüncü ksmlarnda belirlenen genel nitelikleri tarlar. a) Tatil merkezi otellerinin asgari nitelikleri: Tatil merkezi otelleri tümü üç yldzl oteller veya tümü dört yldzl oteller için belirlenmi olan asgari nitelikler ile aada belirtilen asgari nitelikleri tarlar. 1) Müteri yatak odalarnda iklim artlarna göre klima, minibar, kymetli eya kasas, müzik yayn, 2) Banyolarda saç kurutma makinesi, telefon, resepsiyon ile balantl alarm düzeni.

20 Bu otellerde, müteriye hizmet verecek ilave salon ve üniteler yaplamaz, asgari nitelikler arasnda olan genel mahallerde kapasite artna gidilemez. b) Ortak kullanm tesislerinin asgari nitelikleri: Tatil merkezleri bünyesinde yer alan bu tesisler; müteriye yeme-içme, dinlenme, elence ve spor imkanlar veren mahalleri içeren ortak kullanm alanlar ile tüm konaklama tesislerine hizmet veren personel, tesisat, çamarhane gibi servis birimlerinden oluur. Ortak olarak iletilen bu tesisler aadaki nitelikleri tarlar. 1) Kongre, balo, toplant gibi amaçlar için kullanlabilecek kii bana en az 1.2 metrekare alan düen, sekreterlik ve simultane tercüme hizmetleri ile fuayesi olan, en az 500 kiilik çok amaçl salon, 2) Çok amaçl salon ile balantl en az 4 adet 50 er kiilik çalma-toplant salonlar, 3) Kapal veya açk yüzme havuzu, 4) Kafeterya, 5) Birinci snf lokanta, 6) Toplam, en az 250 kiilik diskotek veya gece kulübü veya benzeri elence imkan veren salon veya salonlar, 7) Türk hamam, alarm sistemi bulunan sauna, aletli jimnastik salonu, bowling, bilardo, squash, sinema, spor veya benzer imkanlar salayan ünitelerden en az alt adedi, 8) Pastane, 9) Turizm amaçl sat üniteleri, 10) Kuaför, 11) Kre, 12) 8çki servisi verilen ayr bir salon, 13) Genel mahallerde klima sistemi, 14) 24 saat doktor, hemire ve ambulans hizmetinin verildii, ilkyardm malzemeleri ile tam donanml, dinlenme odalar bulunan salk ünitesi, 15) Müterinin inip çkaca kat merdiveni saysnn birden fazla olmas halinde tesisin kapasitesi ile orantl müteri asansörü, 16) 8dari üniteler, 17) Tesis bünyesinde uygun yer ya da yakn çevresinde arsa temin edilebildii takdirde helikopter pisti, 18) Konaklama üniteleri ile ortak kullanm tesisleri arasnda araçlar ile tama hizmeti, 19) Oda saysnn en az % 20 si kadar park yeri imkan olan garaj veya iklim artlarna göre üzeri kapal otopark, 20) Tesis snrlar ile giri / girilerde güvenlik önlemleri ile danma ünitesi, 21) Personel yatakhanesi ile yaplmas halinde oda kapasitesinin en fazla % 5 i orannda personel lojman, 22) Tesiste yaplan aktivitelere yönelik kurtarma ekip ve ekipman, 23) Çamar ykama, ütüleme ve terzi ünitesi ile kuru temizleme mahalli, 24) Tüm mahallerde otomatik duman dedektörü ve yamurlama sistemi. c) Belgelendirme: Tatil merkezi bütününe ana belge düzenlenir. Ancak ayr mülkiyet, irtifak veya intifa haklar söz konusu olmas durumunda oteller ve ortak kullanm tesisininin her biri için yatrmc ve/veya iletmeci adna ayr ayr alt belge düzenlenebilir. Bu tesisler farkl isimlerle tantm yapabilir. Farkl mülkiyet, irtifak veya intifa haklar söz konusu olmamas durumunda ortak kullanm tesisleri tümüyle kiralanamaz.

DOĞRUDAN TURİZM İŞLETME BELGESİ REHBERİ

DOĞRUDAN TURİZM İŞLETME BELGESİ REHBERİ DOĞRUDAN TURİZM İŞLETME BELGESİ REHBERİ Hazırlayan: Ahiler Kalkınma Ajansı Ahiler Kalkınma Ajansı Sayfa 1 Başvurulacak Merci: Kültür ve Turizm Bakanlığı Raporun Verildiği Kurum: Kültür ve Turizm Bakanlığı

Detaylı

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Doğrudan Turizm İşletme Belgesi İşlem Basamakları

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Doğrudan Turizm İşletme Belgesi İşlem Basamakları Trakya Kalkınma Ajansı www.trakyaka.org.tr Doğrudan Turizm İşletme Belgesi İşlem Basamakları 2013 Ek 4 DOĞRUDAN TURİZM İŞLETME BELGESİ ALMA İŞLEM BASAMAKLARI Başvurulacak Merci Raporun Verildiği Kurum

Detaylı

Madde 3- Bu Yönetmelik, 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu nun 37 nci maddesinin (A) bendi hükmü uyarınca hazırlanmıştır.

Madde 3- Bu Yönetmelik, 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu nun 37 nci maddesinin (A) bendi hükmü uyarınca hazırlanmıştır. TURİZM TESİSLERİ YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Karar Numarası ve Tarihi: 2000/760-21.5.2000 Dayandığı Kanun Numarası ve Tarihi: 2634-12.3.1982 Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 6 Temmuz 2000 - Sayı: 24101

Detaylı

TURİZM YATIRIM SÜRECİ AHİLER KALKINMA AJANSI

TURİZM YATIRIM SÜRECİ AHİLER KALKINMA AJANSI TURİZM YATIRIM SÜRECİ AHİLER KALKINMA AJANSI 0 TURİZM YATIRIMLARI İŞLEM BASAMAKLARI Yatırım Türünü Belirlediniz Mi? Yatırım Yerini Belirlediniz Mi? Turizm Yatırımı Belgesi Başvurusunu Yaptınız Mı? AHİLER

Detaylı

TURİZM YATIRIMLARI REHBERİ

TURİZM YATIRIMLARI REHBERİ TURİZM YATIRIMLARI REHBERİ Hazırlayan: Ahiler Kalkınma Ajansı Ahiler Kalkınma Ajansı Sayfa 1 Başvurulacak Merci: T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı Raporun Verildiği Kurum: T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı Ahiler

Detaylı

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Turizm Yatırımları İşlem Basamakları

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Turizm Yatırımları İşlem Basamakları Trakya Kalkınma Ajansı www.trakyaka.org.tr Turizm Yatırımları İşlem Basamakları 2013 Ek 4 TURİZM YATIRILARI İŞLEM BASAMAKLARI Başvurulacak Merci Raporun Verildiği Kurum : T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı

Detaylı

TURİZM TESİSLERİNİN BELGELENDİRİLMESİNE VE NİTELİKLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK. Bakanlar Kurulu Karar Numarası ve Tarihi: 2005/8948-10.5.

TURİZM TESİSLERİNİN BELGELENDİRİLMESİNE VE NİTELİKLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK. Bakanlar Kurulu Karar Numarası ve Tarihi: 2005/8948-10.5. TURİZM TESİSLERİNİN BELGELENDİRİLMESİNE VE NİTELİKLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Karar Numarası ve Tarihi: 2005/8948-10.5.2005 Dayandığı Kanun Numarası ve Tarihi: 2634-12.3.1982 Resmi Gazete

Detaylı

ATILIM ÜNİVERSİTESİ GSTMF l MİMARLIK BÖLÜMÜ. MMR402 MİMARİ TASARIM VI Yürütücüler: Haluk Pamir, Serdar Akünal

ATILIM ÜNİVERSİTESİ GSTMF l MİMARLIK BÖLÜMÜ. MMR402 MİMARİ TASARIM VI Yürütücüler: Haluk Pamir, Serdar Akünal ATILIM ÜNİVERSİTESİ GSTMF l MİMARLIK BÖLÜMÜ MMR402 MİMARİ TASARIM VI Yürütücüler: Haluk Pamir, Serdar Akünal ANKARA DA KONYA KARAYOLU ÜZERİNDE SOSYAL VE KÜLTÜREL HİZMET YAPISI Amaç Ankara Yerleşiminin

Detaylı

RESTORAN SINIFLANDIRMA İŞLEMLERİ

RESTORAN SINIFLANDIRMA İŞLEMLERİ RESTORAN SINIFLANDIRMA İŞLEMLERİ 1. Başvuru dilekçesi: Bakanlıkça hazırlanmış matbu dilekçe doldurulur. Dilekçede talebin ne olduğu açıkça belirtilir ve belge başvurusunda bulunan kişinin adı-soyadı, imzası,

Detaylı

9_1.jpg. Type: ALANYA Agent Name: 5 STAR (*****) Price: EUR 0 Featured: 1 Description: 9_2.jpg

9_1.jpg. Type: ALANYA Agent Name: 5 STAR (*****) Price: EUR 0 Featured: 1 Description: 9_2.jpg 9_1.jpg 9_2.jpg 9_3.jpg 9_4.jpg Type: ALANYA Agent Name: 5 STAR (*****) Price: EUR 0 Featured: 1 Description: Otelimiz villa ve otel odas? tarz?nda iki konaklama seçene?i sunmaktad?r. Bunlar?n d???nda

Detaylı

Asli konaklama tesislerinin Turizm İşletme Belgesi Turizm Belgesi Turizm Yatırım Belgesi genel nitelikleri

Asli konaklama tesislerinin Turizm İşletme Belgesi Turizm Belgesi Turizm Yatırım Belgesi genel nitelikleri TURİZM İŞLETME BELGESİ Asli Konaklama Tesisleri Turizm İşletme Belgesi Turizm Belgesi Asli konaklama tesislerinin Turizm İşletme Belgesi Turizm Belgesi Turizm Yatırım Belgesi genel nitelikleri Asli konaklama

Detaylı

Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi: 21.06.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25852

Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi: 21.06.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25852 Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi: 21.06.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25852 Amaç BİRİNCİ KISIM Başlangıç Hükümleri Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik

Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik Turizm yatırımı belgesi talebi 5 (Değişik: 05/03/2011 tarih, 27865 Sayılı R.G) Turizm yatırımı belgesi başvurularında, aşağıda

Detaylı

Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik

Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi: 21.06.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25852 Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik BİRİNCİ KISIM Başlangıç Hükümleri Amaç Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

TURİZM TESİSLERİNİN BELGELENDİRİLMESİNE VE NİTELİKLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK. Bakanlar Kurulu Tarihi, No : 10/5/2005, 2005/8948

TURİZM TESİSLERİNİN BELGELENDİRİLMESİNE VE NİTELİKLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK. Bakanlar Kurulu Tarihi, No : 10/5/2005, 2005/8948 TURİZM TESİSLERİNİN BELGELENDİRİLMESİNE VE NİTELİKLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Tarihi, No : 10/5/2005, 2005/8948 Resmi Gazete Tarihi : 21/06/2005 Resmi Gazete Sayısı : 25852 **Ekli "Turizm

Detaylı

TURİZM TESİSLERİNİN BELGELENDİRİLMESİNE VE NİTELİKLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

TURİZM TESİSLERİNİN BELGELENDİRİLMESİNE VE NİTELİKLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK 4519 TURİZM TESİSLERİNİN BELGELENDİRİLMESİNE VE NİTELİKLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 10/5/2005 No : 2005/8948 Dayandığı Kanunun Tarihi : 12/3/1982 No : 2634 Yayımlandığı

Detaylı

Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik

Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik (Bu mevzuat sayfaları Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından derlenmekte ve güncellenmektedir.) Resmi

Detaylı

TURİZM TESİSLERİNİN BELGELENDİRİLMESİNE VE NİTELİKLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

TURİZM TESİSLERİNİN BELGELENDİRİLMESİNE VE NİTELİKLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK TURİZM TESİSLERİNİN BELGELENDİRİLMESİNE VE NİTELİKLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Tarihi, No : 10/5/2005, 2005/8948 Resmi Gazete Tarihi : 21/06/2005 Resmi Gazete Sayısı : 25852 **Ekli "Turizm

Detaylı

T.C. Ek: 18 KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KONGRE VE SERGİ MERKEZLERİ İÇİN DEĞERLENDİRME FORMU TESİSİN ADI :... TESİSİN ADRESİ :... TELEFON FAKS- WEB :...

T.C. Ek: 18 KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KONGRE VE SERGİ MERKEZLERİ İÇİN DEĞERLENDİRME FORMU TESİSİN ADI :... TESİSİN ADRESİ :... TELEFON FAKS- WEB :... T.C. Ek: 18 KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KONGRE VE SERGİ MERKEZLERİ İÇİN DEĞERLENDİRME FORMU TESİSİN ADI :... TESİSİN ADRESİ :... TELEFON FAKS- WEB :... MEVCUT TÜRÜ VE SINIFI :... BELGE TARİH VE NO :...

Detaylı

-YENİ maddelerde önemine göre SİYAH ve KIRMIZI renkle, ESKİ maddelerde MAVİ renkle işaretlenmiştir.

-YENİ maddelerde önemine göre SİYAH ve KIRMIZI renkle, ESKİ maddelerde MAVİ renkle işaretlenmiştir. TURİZM TESİSLERİNİN BELGELENDİRİLMESİNE VE NİTELİKLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 05.03.2010 tarihli Resmi Gazetede yayınlanmıştır. Değişiklikler metin üzerinde; -YENİ

Detaylı

TURİZM TESİSLERİNİN BELGELENDİRİLMESİNE VE NİTELİKLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

TURİZM TESİSLERİNİN BELGELENDİRİLMESİNE VE NİTELİKLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK TURİZM TESİSLERİNİN BELGELENDİRİLMESİNE VE NİTELİKLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Tarihi, No : 10/5/2005, 2005/8948 Resmi Gazete Tarihi : 21/06/2005 Resmi Gazete Sayısı : 25852 **Ekli "Turizm

Detaylı

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MÜSTAKİL EĞLENCE YERLERİ-BARLAR İÇİN DEĞERLENDİRME FORMU TESİSİN ADI :... TESİSİN ADRESİ :... TELEFON FAKS- WEB :...

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MÜSTAKİL EĞLENCE YERLERİ-BARLAR İÇİN DEĞERLENDİRME FORMU TESİSİN ADI :... TESİSİN ADRESİ :... TELEFON FAKS- WEB :... T.C. Ek:16 KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MÜSTAKİL EĞLENCE YERLERİ-BARLAR İÇİN DEĞERLENDİRME FORMU TESİSİN ADI :... TESİSİN ADRESİ :... TELEFON FAKS- WEB :... MEVCUT TÜRÜ VE SINIFI :... BELGE TARİH VE NO :...

Detaylı

Sayı : 2011 / 48 Konu : Turizm Tesislerinin Belgelerine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılması 09 Mart 2011

Sayı : 2011 / 48 Konu : Turizm Tesislerinin Belgelerine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılması 09 Mart 2011 Sayı : 2011 / 48 Konu : Turizm Tesislerinin Belgelerine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılması 09 Mart 2011 Değerli Üyemiz, Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine

Detaylı

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI HAVUZLAR İÇİN DEĞERLENDİRME FORMU TESİSİN ADI :... TESİSİN ADRESİ :... TELEFON FAKS- WEB :... MEVCUT TÜRÜ VE SINIFI :...

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI HAVUZLAR İÇİN DEĞERLENDİRME FORMU TESİSİN ADI :... TESİSİN ADRESİ :... TELEFON FAKS- WEB :... MEVCUT TÜRÜ VE SINIFI :... T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI HAVUZLAR İÇİN DEĞERLENDİRME FORMU Ek:21 TESİSİN ADI :... TESİSİN ADRESİ :... TELEFON FAKS- WEB :... MEVCUT TÜRÜ VE SINIFI :... BELGE TARİH VE NO :... BELGE SAHİBİ :... MÜDÜR

Detaylı

KONAKLAMA TESİSLERİNDE KURULACAK SAĞLIK TESİSLERİ

KONAKLAMA TESİSLERİNDE KURULACAK SAĞLIK TESİSLERİ KONAKLAMA TESİSLERİNDE KURULACAK SAĞLIK TESİSLERİ Sayılarla Türk Turizmi Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik Özel Hastaneler Yönetmeliği SAYILARLA TÜRK TURİZMİ TÜRK

Detaylı

-YENİ maddelerde önemine göre SİYAH ve KIRMIZI renkle, ESKİ maddelerde MAVİ renkle işaretlenmiştir.

-YENİ maddelerde önemine göre SİYAH ve KIRMIZI renkle, ESKİ maddelerde MAVİ renkle işaretlenmiştir. TURİZM TESİSLERİNİN BELGELENDİRİLMESİNE VE NİTELİKLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 05.03.2010 tarihli Resmi Gazetede yayınlanmıştır. Değişiklikler metin üzerinde; -YENİ

Detaylı

RESTORANLARIN BELGELENDİRİLMESİ, DENETİMİ VE NİTELİKLERİNE İLİŞKİN TÜZÜK

RESTORANLARIN BELGELENDİRİLMESİ, DENETİMİ VE NİTELİKLERİNE İLİŞKİN TÜZÜK RESTORANLARIN BELGELENDİRİLMESİ, DENETİMİ VE NİTELİKLERİNE İLİŞKİN TÜZÜK (13.4.2010 R.G. 60 EK III A.E. 239 Sayılı Tüzük) RESTORANCILAR BİRLİĞİ YASASI (46/2008 Sayılı Yasa) Madde 5 Tahtında Yapılan Tüzük

Detaylı

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI HOSTELLER İÇİN DEĞERLENDİRME FORMU TESİSİN ADI :... TESİSİN ADRESİ :... TELEFON FAKS- WEB :... MEVCUT TÜRÜ VE SINIFI :...

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI HOSTELLER İÇİN DEĞERLENDİRME FORMU TESİSİN ADI :... TESİSİN ADRESİ :... TELEFON FAKS- WEB :... MEVCUT TÜRÜ VE SINIFI :... T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI HOSTELLER İÇİN DEĞERLENDİRME FORMU Ek:8 TESİSİN ADI :... TESİSİN ADRESİ :... TELEFON FAKS- WEB :... MEVCUT TÜRÜ VE SINIFI :... BELGE TARİH VE NO :... BELGE SAHİBİ :... MÜDÜR

Detaylı

ASMOLEN UYGULAMALARI

ASMOLEN UYGULAMALARI TURGUTLU TULA VE KREMT SANAYCLER DERNE ASMOLEN UYGULAMALARI Asmolen Ölçü ve Standartlar Mart 2008 Yayn No.2 1 ASMOLEN UYGULAMALARINDA DKKAT EDLMES GEREKL HUSUSLAR Döeme dolgu tulas, kil veya killi topran

Detaylı

BASIN YAYIN VE HALKLA L K LER UBE MÜDÜRLÜ Ü

BASIN YAYIN VE HALKLA L K LER UBE MÜDÜRLÜ Ü BASINYAYINVEHALKLALKLERUBEMÜDÜRLÜÜ ÝLÝÞKÝLER ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ Yetki,GörevveSorumluluklar YasalDayanak Büyükehirbelediyesininçalmalarnnbasn,yaynaraçlaryardmyla kamuoyunaetkilibirekildeduyuruluptantlmasnsalamakvehalkla

Detaylı

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI GÜNÜBİRLİK TESİSLER İÇİN DEĞERLENDİRME FORMU TESİSİN ADI :... TESİSİN ADRESİ :... TELEFON FAKS- WEB :...

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI GÜNÜBİRLİK TESİSLER İÇİN DEĞERLENDİRME FORMU TESİSİN ADI :... TESİSİN ADRESİ :... TELEFON FAKS- WEB :... T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI GÜNÜBİRLİK TESİSLER İÇİN DEĞERLENDİRME FORMU Ek:19 TESİSİN ADI :... TESİSİN ADRESİ :... TELEFON FAKS- WEB :... MEVCUT TÜRÜ VE SINIFI :... BELGE TARİH VE NO :... BELGE SAHİBİ

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI LÜKS, 1. SINIF, 2. SINIF LOKANTALAR- KAFETERYALAR İÇİN DEĞERLENDİRME FORMU

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI LÜKS, 1. SINIF, 2. SINIF LOKANTALAR- KAFETERYALAR İÇİN DEĞERLENDİRME FORMU T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI LÜKS, 1. SINIF, 2. SINIF LOKANTALAR- KAFETERYALAR İÇİN DEĞERLENDİRME FORMU Ek:4 TESİSİN ADI :... TESİSİN ADRESİ :... TELEFON FAKS- WEB :... MEVCUT TÜRÜ VE SINIFI :... BELGE

Detaylı

T.C. Ek: 10 KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KIRSAL TURİZM TESİSLERİ İÇİN DEĞERLENDİRME FORMU TESİSİN ADI :... TESİSİN ADRESİ :... TELEFON FAKS- WEB :...

T.C. Ek: 10 KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KIRSAL TURİZM TESİSLERİ İÇİN DEĞERLENDİRME FORMU TESİSİN ADI :... TESİSİN ADRESİ :... TELEFON FAKS- WEB :... T.C. Ek: 10 KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KIRSAL TURİZM TESİSLERİ İÇİN DEĞERLENDİRME FORMU TESİSİN ADI :... TESİSİN ADRESİ :... TELEFON FAKS- WEB :... MEVCUT TÜRÜ VE SINIFI :... BELGE TARİH VE NO :... BELGE

Detaylı

Lara Family Club KEMERAGZI MAH.TESISLERI CAD., 333-07160 - AKSU - ANTALYA, Lara, Antalya

Lara Family Club KEMERAGZI MAH.TESISLERI CAD., 333-07160 - AKSU - ANTALYA, Lara, Antalya Lara Family Club KEMERAGZI MAH.TESISLERI CAD., 333-07160 - AKSU - ANTALYA, Lara, Antalya Bu modern aile oteli, 2 ayrı bölümden ve 4 bloktan oluşuyor. Otelin özel plajı ve 2 aquaparkı var. Modern bir dekorasyona

Detaylı

T.C. Ek: 17 KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI EĞLENCE MERKEZLERİ İÇİN DEĞERLENDİRME FORMU TESİSİN ADI :... TESİSİN ADRESİ :... TELEFON FAKS- WEB :...

T.C. Ek: 17 KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI EĞLENCE MERKEZLERİ İÇİN DEĞERLENDİRME FORMU TESİSİN ADI :... TESİSİN ADRESİ :... TELEFON FAKS- WEB :... T.C. Ek: 17 KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI EĞLENCE MERKEZLERİ İÇİN DEĞERLENDİRME FORMU TESİSİN ADI :... TESİSİN ADRESİ :... TELEFON FAKS- WEB :... MEVCUT TÜRÜ VE SINIFI :... BELGE TARİH VE NO :... BELGE SAHİBİ

Detaylı

Göl Manzaralı WI-FI Engelli Dostu Otel Balayı Oteli Çocuk Dostu Hotel

Göl Manzaralı WI-FI Engelli Dostu Otel Balayı Oteli Çocuk Dostu Hotel Otel Bilgisi Büyük Abant Oteli Büyük Abant Oteli Abant Gölü Milli Parkı mevkiinde, tertemiz havası ve büyüleyici güzelliği ile misafirlerinin memnuniyetini sağlamaktadır. A'la carte restoranı ve barıyla

Detaylı

PROFESYONEL APARTMAN & SİTE YÖNETİMİ OTOPARK YÖNETMELİĞİ HAKKINDA GENEL TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

PROFESYONEL APARTMAN & SİTE YÖNETİMİ OTOPARK YÖNETMELİĞİ HAKKINDA GENEL TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ Otopark Yönetmeliği Bayındırlık ve İskan Bakanlığından: OTOPARK YÖNETMELİĞİ HAKKINDA GENEL TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ MADDE 1 30/12/1993 tarih ve 21804 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan

Detaylı

Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmelii (89/336/AT)

Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmelii (89/336/AT) Sanayi ve Ticaret Bakanlndan: Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmelii (89/336/AT) BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tan+mlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliin amac; radyokomünikasyon ile telekomünikasyon ve elektrikli

Detaylı

TATİL KÖYÜ SINIFLANDIRMA İŞLEMLERİ. Siniflandirma Çalişmalarina İlişkin Değerlendirme. Formlarinin Hazirlanmasina Ve. Uygulanmasina İlişkin Tebliğ

TATİL KÖYÜ SINIFLANDIRMA İŞLEMLERİ. Siniflandirma Çalişmalarina İlişkin Değerlendirme. Formlarinin Hazirlanmasina Ve. Uygulanmasina İlişkin Tebliğ TATİL KÖYÜ SINIFLANDIRMA İŞLEMLERİ Siniflandirma Çalişmalarina İlişkin Değerlendirme Formlarinin Hazirlanmasina Ve Uygulanmasina İlişkin Tebliğ Birinci Bölüm Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç ve kapsam MADDE

Detaylı

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YÜZER TESİSLER (YEME-İÇME) İÇİN DEĞERLENDİRME FORMU TESİSİN ADI :... TESİSİN ADRESİ :... TELEFON FAKS- WEB :...

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YÜZER TESİSLER (YEME-İÇME) İÇİN DEĞERLENDİRME FORMU TESİSİN ADI :... TESİSİN ADRESİ :... TELEFON FAKS- WEB :... T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YÜZER TESİSLER (YEME-İÇME) İÇİN DEĞERLENDİRME FORMU Ek:13 TESİSİN ADI :... TESİSİN ADRESİ :... TELEFON FAKS- WEB :... MEVCUT TÜRÜ VE SINIFI :... BELGE TARİH VE NO :... BELGE

Detaylı

Maya World Belek. Non refundable rate Ortalama fiyat Acentaya Öde

Maya World Belek. Non refundable rate Ortalama fiyat Acentaya Öde Maya World Belek AKINLAR MAHALLESI DINLER MERKEZI KARSISI, - - KADRIYE-BELEK / ANTALYA, Belek, Belek Bu club resort, çam ormanları ve çok sayıda doğa gösterileri ile bir turist cenneti ve popüler golf

Detaylı

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TEMALI PARKLAR İÇİN DEĞERLENDİRME FORMU TESİSİN ADI :... TESİSİN ADRESİ :... TELEFON FAKS- WEB :...

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TEMALI PARKLAR İÇİN DEĞERLENDİRME FORMU TESİSİN ADI :... TESİSİN ADRESİ :... TELEFON FAKS- WEB :... T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TEMALI PARKLAR İÇİN DEĞERLENDİRME FORMU Ek:15 TESİSİN ADI :... TESİSİN ADRESİ :... TELEFON FAKS- WEB :... MEVCUT TÜRÜ VE SINIFI :... BELGE TARİH VE NO :... BELGE SAHİBİ

Detaylı

Belirli Gerilim Snrlar Dahilinde Kullanlmak Üzere Tasarlanm Elektrikli Teçhizat ile lgili Yönetmelik (73/23/AT)

Belirli Gerilim Snrlar Dahilinde Kullanlmak Üzere Tasarlanm Elektrikli Teçhizat ile lgili Yönetmelik (73/23/AT) Belirli Gerilim Snrlar Dahilinde Kullanlmak Üzere Tasarlanm Elektrikli Teçhizat ile lgili Yönetmelik (73/23/AT) BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanmlar Amaç : Madde 1 Bu Yönetmeliin amac; Yönetmelik

Detaylı

Otel Bilgisi. Otel Özellikleri. Marigold Thermal & Spa Otel

Otel Bilgisi. Otel Özellikleri. Marigold Thermal & Spa Otel Otel Bilgisi Marigold Thermal & Spa Otel Marigold Thermal & SPA Hotel; Çekirge mevkiinde 120 oda ve 246 yatak kapasitesi ile hizmet vermektedir. Tesiste verilen açık büfe sabah kahvaltısı ile güne güzel

Detaylı

2012 2013 E T M ve Ö RET M YILI ÖRGÜN ve YAYGIN E T M KURUMLARI ÇALI MA TAKV M

2012 2013 E T M ve Ö RET M YILI ÖRGÜN ve YAYGIN E T M KURUMLARI ÇALI MA TAKV M 2012 2013 ETM ve ÖRETM YILI ÖRGÜN ve YAYGIN ETM KURUMLARI ÇALIMA TAKVM SIRA NO ÇALIMA KONULARI TARH 1. Okul Öncesi Ve lköretim Okullar 1. Snf Örencilerinin Eitim- Öretime Hazrlanmalar ( Bamsz Anaokullar

Detaylı

ASHRAE Standard

ASHRAE Standard İç Tanım Kullanım 1.sınıf 2.sınıf 3.sınıf Çok düşük kirliliği olan ve zararsız koku bulunan hava. Az miktarda koku ve partikül içeren hava. İçerisinde etkili bir koku ve partikül bulunan hava. Herhangi

Detaylı

RATEM GENEL LİSANSLAMA TARİFESİ 2017

RATEM GENEL LİSANSLAMA TARİFESİ 2017 İç / Doğu / 1. KONAKLAMA TESİSLERİ ODA BAŞINA A. Turizm Belgeli Tesisler 1) 5 Yıldızlı Oteller 36,91 29,53 25,84 18,45 (Tatil Köyleri,Turizm Kompleksleri, Özel Sınıf Oteller / Özel Belgeli Tesisler) 2)

Detaylı

Otel Bilgisi. Otel Özellikleri. Grand Yazıcı Uludağ. Grand Yazıcı Uludağ - Uludağ

Otel Bilgisi. Otel Özellikleri. Grand Yazıcı Uludağ. Grand Yazıcı Uludağ - Uludağ Grand Yazıcı Uludağ - Uludağ Otel Bilgisi Grand Yazıcı Uludağ Grand Yazıcı Uludağ; Bursa Uludağ 1. Oteller Bölgesi'nde 235 odası ile hizmet vermektedir. Açık büfe olarak hizmet veren restoranında dilediğiniz

Detaylı

T.C. İZMİR VALİLİĞİ ALİAĞA İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI. Sıra Hizmet Standardı Olan Birimler Sayı

T.C. İZMİR VALİLİĞİ ALİAĞA İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI. Sıra Hizmet Standardı Olan Birimler Sayı T.C. İZMİR VALİLİĞİ ALİAĞA İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI Sıra Hizmet Standardı Olan Birimler Sayı 1 Özel Öğretim Kurumları Bölümü 92 2 Atama Bölümü 1 3 Basın Yayın Bölümü 4 4 Eğitim Öğretim

Detaylı

5. Öneri ve Tedbirler

5. Öneri ve Tedbirler Öneri ve Tedbirler 5.ÖneriveTedbirler Kurumsal düzeyde hizmet kalitesinin artrlmas için Bütünleik Yönetim Sistemleri kapsamnda kalite güvence belgelerinin alnmas ve personel verimliliinin gelitirilmesine

Detaylı

TC MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) KONAKLAMA VE SEYAHAT HİZMETLERİ

TC MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) KONAKLAMA VE SEYAHAT HİZMETLERİ TC MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) KONAKLAMA VE SEYAHAT HİZMETLERİ KONAKLAMA İŞLETMELERİ VE KONUK ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından

Detaylı

Kartalkaya Mevkii P.K BOLU, TÜRKİYE

Kartalkaya Mevkii P.K BOLU, TÜRKİYE Otel Adı Adres Grand Kartal Otel Kartalkaya Mevkii P.K. 50 14200 BOLU, TÜRKİYE Telefon +90 374 234 50 50 Faks +90 374 234 50 47 Web Sitesi E-posta www.grandkartal.com info@grandkartal.com Açılış Tarihi

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU Gün İçi Hizmetler Konaklama Hizmetleri Kat Elemanlığı. 2. Yıl, 3. ve 4. dönem

DERS BİLGİ FORMU Gün İçi Hizmetler Konaklama Hizmetleri Kat Elemanlığı. 2. Yıl, 3. ve 4. dönem Dersin Adı Alan Meslek/Dal Dersin Okutulacağı Dönem/Sınıf/Yıl Süre Dersin Amacı Dersin Tanımı Dersin Ön Koşulları Ders İle Kazandırılacak Yeterlikler Dersin İçeriği Yöntem ve Teknikler Eğitim Öğretim Ortamı

Detaylı

Otel Bilgisi. Limak Atlantis De Luxe Otel & Resort

Otel Bilgisi. Limak Atlantis De Luxe Otel & Resort Otel Bilgisi Limak Atlantis De Luxe Otel & Resort Palmiye ağaçları ile çevrili olan Limak Atlantis De Luxe Hotel & Resort deniz kenarında muhteşem bir konuma sahiptir. Otele adım attığınız ilk andan itibaren

Detaylı

MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA KULLANILACAK 2016 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM MALİYETLERİ HAKKINDA TEBLİĞ

MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA KULLANILACAK 2016 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM MALİYETLERİ HAKKINDA TEBLİĞ 9 Nisan 2016 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29679 TEBLİĞ Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA KULLANILACAK 2016 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM MALİYETLERİ HAKKINDA

Detaylı

Otel Bilgisi. Limak Atlantis De Luxe Otel & Resort

Otel Bilgisi. Limak Atlantis De Luxe Otel & Resort Otel Bilgisi Limak Atlantis De Luxe Otel & Resort Palmiye ağaçları ile çevrili olan Limak Atlantis De Luxe Hotel & Resort deniz kenarında muhteşem bir konuma sahiptir. Otele adım attığınız ilk andan itibaren

Detaylı

Asansör Yönetmelii ( 95/16/AT ) BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeli"in amac; mar Kanunu ve buna ba"l imar

Asansör Yönetmelii ( 95/16/AT ) BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliin amac; mar Kanunu ve buna bal imar Asansör Yönetmelii ( 95/16/AT ) BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeli"in amac; mar Kanunu ve buna ba"l imar yönetmeliklerine göre in'a edilen binalarda, insan ve yük ta'masnda

Detaylı

Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik bugün sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı

Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik bugün sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı Eczac?lar ve Eczaneler Hakk?nda Yönetmelikte De?i?iklik Yap?lmas?na Dair Yönetmelik bugün 29667 say?l? Resmi Gazete'de yay?mland? Say? : 29667 28 Mart 2016 PAZARTES? Resmî Gazete YÖNETMEL?K Türkiye?laç

Detaylı

SPA WI-FI Çocuk Dostu Otel Engelli Dostu Otel Balayı Oteli Denize Sıfır Konum. 8 adet açık yüzme havuzu, kapalı havuz ve çocuk havuzu bulunmaktadır.

SPA WI-FI Çocuk Dostu Otel Engelli Dostu Otel Balayı Oteli Denize Sıfır Konum. 8 adet açık yüzme havuzu, kapalı havuz ve çocuk havuzu bulunmaktadır. Otel Bilgisi Sherwood Breezes Resort Sherwood Breezes Resort; Lara Kundu mevkiinde denize sıfır konumda bulunmaktadır. Tesis, 499 odası ile misafirlerine konforlu hizmet sağlamaktadır. Tesis; ana restoran,

Detaylı

3. Kültür Bakanl: Devlet Senfoni Orkestralar Solist Sanatçlarnn Çal ma Usulleri Hakknda Yönetmelik (RG Tarih: 08/01/1999 Say: 23577)

3. Kültür Bakanl: Devlet Senfoni Orkestralar Solist Sanatçlarnn Çal ma Usulleri Hakknda Yönetmelik (RG Tarih: 08/01/1999 Say: 23577) Ek: 8. MEVZUAT LSTES YÖNETMELKLER 1. Mimarlk, Peyzaj Mimarl:, Mühendislik, Kentsel Tasarm Projeleri, ehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yar malar Yönetmeli:i (RG Tarih: 24/12/2002 Say: 24973

Detaylı

T.C. Ek: 20 KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MOLA NOKTALARI İÇİN DEĞERLENDİRME FORMU TESİSİN ADI :... TESİSİN ADRESİ :... TELEFON FAKS- WEB :...

T.C. Ek: 20 KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MOLA NOKTALARI İÇİN DEĞERLENDİRME FORMU TESİSİN ADI :... TESİSİN ADRESİ :... TELEFON FAKS- WEB :... T.C. Ek: 20 KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MOLA NOKTALARI İÇİN DEĞERLENDİRME FORMU TESİSİN ADI :... TESİSİN ADRESİ :... TELEFON FAKS- WEB :... MEVCUT TÜRÜ VE SINIFI :... BELGE TARİH VE NO :... BELGE SAHİBİ

Detaylı

Denize Sıfır Konum - Özel Kum Plaj - Çocuk Dostu Otel - Su Kaydıraklı Otel - Engelli Dostu Otel - SPA - Toplantı Oteli

Denize Sıfır Konum - Özel Kum Plaj - Çocuk Dostu Otel - Su Kaydıraklı Otel - Engelli Dostu Otel - SPA - Toplantı Oteli Otel Bilgisi Limak Limra Otel Limak Limra Hotel & Resort, Antalya nın gözde turizm merkezi olan Kemer Kiriş te hizmet vermektedir. Tarihi Olympos Dağları nın eteklerinde, Akdeniz in mavisine sıfır olarak

Detaylı

Denize Sıfır Konum - Özel Kum Plaj - Çocuk Dostu Otel - Su Kaydıraklı Otel - Engelli Dostu Otel - SPA - Toplantı Oteli

Denize Sıfır Konum - Özel Kum Plaj - Çocuk Dostu Otel - Su Kaydıraklı Otel - Engelli Dostu Otel - SPA - Toplantı Oteli Otel Bilgisi Limak Limra Otel Limak Limra Hotel & Resort, Antalya nın gözde turizm merkezi olan Kemer Kiriş te hizmet vermektedir. Tarihi Olympos Dağları nın eteklerinde, Akdeniz in mavisine sıfır olarak

Detaylı

G R U P F İ Y A T T E K L İ F İ. Termalle gelen sağlık, huzur, mutluluk ve keyifli toplantıların adresi

G R U P F İ Y A T T E K L İ F İ. Termalle gelen sağlık, huzur, mutluluk ve keyifli toplantıların adresi G R U P F İ Y A T T E K L İ F İ Termalle gelen sağlık, huzur, mutluluk ve keyifli toplantıların adresi Kime : Mahmut AKÜLKE Acente / Şirket : TÜRKİYE MOTOSİKLET FEDERASYONU Tel : 0 542 278 04 99 E-mail

Detaylı

La Blanche Turgutreis merkezinde, Bodrum a 18 km Milas hava alanına 50 km mesafededir.

La Blanche Turgutreis merkezinde, Bodrum a 18 km Milas hava alanına 50 km mesafededir. KATEGORİ: 5 Yıldızlı bir oteldir.( ULTRA ALL INCLUSIVE ) ADRES: Bahçelievler Cad.No 119 Turgutreis / TELEFON : +90 252 /3820000 FAX:+90 252/3820101 WEB SİTESİ:www.lablanchehotel.com E.MAİL: info@lablanchehotel.com

Detaylı

Venosa beach resort & spa 2013 TESİS ÖZELLİKLERİ VE HERŞEY DAHİL KONSEPTİ

Venosa beach resort & spa 2013 TESİS ÖZELLİKLERİ VE HERŞEY DAHİL KONSEPTİ Venosa beach resort & spa 2013 TESİS ÖZELLİKLERİ VE HERŞEY DAHİL KONSEPTİ Katagori : 5 Yıldız Yapım Yılı : 2011 Mesafeler : Şehir merkezi 5km., İzmir 140km., Bodrum 80km. Adres : Altınkum Mah. İnonu Bulvarı

Detaylı

MER A YLETRME ve EROZYON ÖNLEME ENTEGRE PROJES (YENMEHMETL- POLATLI)

MER A YLETRME ve EROZYON ÖNLEME ENTEGRE PROJES (YENMEHMETL- POLATLI) MER A YLETRME ve EROZYON ÖNLEME ENTEGRE PROJES (YENMEHMETL- POLATLI) I- SORUN Toprak ve su kaynaklarnn canllarn yaamalar yönünden tad önem bilinmektedir. Bu önemlerine karlk hem toprak hem de su kaynaklar

Detaylı

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TATİL SİTELERİ (A Tipi Tatil Siteleri - B Tipi Tatil Siteleri )VE VİLLARI (Butik Tatil Villaları) İÇİN DEĞERLENDİRME FORMU

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TATİL SİTELERİ (A Tipi Tatil Siteleri - B Tipi Tatil Siteleri )VE VİLLARI (Butik Tatil Villaları) İÇİN DEĞERLENDİRME FORMU T.C. Ek:12 KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TATİL SİTELERİ (A Tipi Tatil Siteleri - B Tipi Tatil Siteleri )VE VİLLARI (Butik Tatil Villaları) İÇİN DEĞERLENDİRME FORMU TESİSİN ADI :... TESİSİN ADRESİ :... TELEFON

Detaylı

Mağusa da yaşam değişiyor... Yepyenİ bir anlayış, NorthernLand kalitesiyle birleşerek hayatımıza giriyor...

Mağusa da yaşam değişiyor... Yepyenİ bir anlayış, NorthernLand kalitesiyle birleşerek hayatımıza giriyor... Mağusa da yaşam değişiyor... Yepyenİ bir anlayış, NorthernLand kalitesiyle birleşerek hayatımıza giriyor... 0392 444 4000 www.northernlandcyprus.com www.facebook.com/northernlandcyprus info@northernlandcyprus.com

Detaylı

8.MÜKEMMELL ARAYI SEMPOZYUMU 17 Nisan 2007 / zmir

8.MÜKEMMELL ARAYI SEMPOZYUMU 17 Nisan 2007 / zmir 8.MÜKEMMELL ARAYI SEMPOZYUMU 17 Nisan 2007 / zmir Betül Faika SÖNMEZ Sa*l+k Bakanl+*+ Temel Sa*l+k Hiz.Gen. Md. Kalite E*itim ve Koor. Birimi Daire Ba3kan+ SA LIK HZMETNDE ARTAN TALEP Kaliteli, düük maliyette

Detaylı

Online Bilimsel Program Yönetici K lavuzu

Online Bilimsel Program Yönetici K lavuzu Online Bilimsel Program Yönetici Klavuzu Bu belgedeki bilgiler, ekiller ve program ilevi önceden haber verilmeksizin deitirilebilir. Tersi belirtilmedikçe, burada örnek olarak ad geçen kiiler, adresler,

Detaylı

MUTFAKLAR Projesine göre mutfak dolapları ve gereçleri: paslanmaz çelik çift gözlü ve damlalıklı eviye, davlumbaz ve çöp öğütücü.

MUTFAKLAR Projesine göre mutfak dolapları ve gereçleri: paslanmaz çelik çift gözlü ve damlalıklı eviye, davlumbaz ve çöp öğütücü. İkebana Evleri FARKLI KONUT SEÇENEKLERİ Farklı bloklarda, 63 m2 ile 197 m2 arasında, 1+1 den 4+1 e farklı konut seçenekleri Daha geniş konut tercih edenler için 245 m2 ile 313 m2 arasında değişen özel

Detaylı

Kalkan merkez'de kiralık beş yatak odalı Villa Blue 2

Kalkan merkez'de kiralık beş yatak odalı Villa Blue 2 Kalkan merkez'de kiralık beş yatak odalı Villa Blue 2 Özet Kalkan Merkez'de tatil kiralamaları için beş yatak odalı özel havuzlu ve bahçeli lüks villa. 10 kişiye kadar konaklama yapabilmektedir. Açıklama

Detaylı

Yılbaşı Konser Programı: NG Sapanca'nın eşsiz doğası ve Cenk Eren'in güzel sesiyle yılbaşında müziğe doyacaksınız.

Yılbaşı Konser Programı: NG Sapanca'nın eşsiz doğası ve Cenk Eren'in güzel sesiyle yılbaşında müziğe doyacaksınız. Otel Bilgisi NG Sapanca Wellness & Convention NG Sapanca Wellness & Convention Sakarya nın oksijeni bol tertemiz havasında, yemyeşil ağaçlarla çevrili bir bölgede hizmet vermektedir. Ağaçlar arasına kurulu

Detaylı

T.C. : 84291759-951.04.14;951.04.14]/7176 01.07.2013

T.C. : 84291759-951.04.14;951.04.14]/7176 01.07.2013 T.C. VE 2013 T.C. : 84291759-951.04.14;951.04.14]/7176 01.07.2013 : 2007/12937 her kademedeki personel sorumludur. r rapor Dr.Fuat OKTAY Ek : Yönerge (71 sayfa) - - - -Planlama v - - - - - - -Bilgi Sistemleri

Detaylı

T.C. Ek: 11 KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI DAĞ EVLERİ (OBERJLER) İÇİN DEĞERLENDİRME FORMU TESİSİN ADI :... TESİSİN ADRESİ :... TELEFON FAKS- WEB :...

T.C. Ek: 11 KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI DAĞ EVLERİ (OBERJLER) İÇİN DEĞERLENDİRME FORMU TESİSİN ADI :... TESİSİN ADRESİ :... TELEFON FAKS- WEB :... T.C. Ek: 11 KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI DAĞ EVLERİ (OBERJLER) İÇİN DEĞERLENDİRME FORMU TESİSİN ADI :... TESİSİN ADRESİ :... TELEFON FAKS- WEB :... MEVCUT TÜRÜ VE SINIFI :... BELGE TARİH VE NO :... BELGE

Detaylı

SOSYAL GÜVENLK KURMUNUN YAPISI VE LEY. Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanl Strateji Gelitirme Bakan Ahmet AÇIKGÖZ

SOSYAL GÜVENLK KURMUNUN YAPISI VE LEY. Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanl Strateji Gelitirme Bakan Ahmet AÇIKGÖZ SOSYAL GÜVENLK KURMUNUN YAPISI VE LEY Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanl Strateji Gelitirme Bakan Ahmet AÇIKGÖZ KURUMUN AMACI ve GÖREVLER' Sosyal sigortalar ile genel salk sigortas bakmndan kiileri güvence

Detaylı

BÖLÜM -V- YAPI SINIFLARI

BÖLÜM -V- YAPI SINIFLARI BÖLÜM -V- YAPI SINIFLARI 133 134 Elektrik, Elektronik-Biyomedikal-Kontrol Mühendisliği Hizmetleri YAPI SINIFLARI YAPININ ELEKTRİK, ELEKTRONİK ve BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ HİZMETLERİNE ESAS OLAN SINIFLARI

Detaylı

Yılbaşı Konser Programı: NG Sapanca'nın eşsiz doğası ve Cenk Eren'in güzel sesiyle yılbaşında müziğe doyacaksınız.

Yılbaşı Konser Programı: NG Sapanca'nın eşsiz doğası ve Cenk Eren'in güzel sesiyle yılbaşında müziğe doyacaksınız. Otel Bilgisi NG Sapanca Wellness & Convention NG Sapanca Wellness & Convention Sakarya nın oksijeni bol tertemiz havasında, yemyeşil ağaçlarla çevrili bir bölgede hizmet vermektedir. Ağaçlar arasına kurulu

Detaylı

BİNA ENERJİ PERFORMANSI HESAPLAMA YÖNTEMİ BEP EK 1.

BİNA ENERJİ PERFORMANSI HESAPLAMA YÖNTEMİ BEP EK 1. BİNA ENERJİ PERFORMANSI HESAPLAMA YÖNTEMİ BEP EK 1. BİNA ENERJİ PERFORMANSI HACİMLERIN KULLANIM VE İŞLETİM ZAMAN ÇİZELGELERİ, İÇ KAZANÇ VE KOŞULLARI EK 1. Tablo 1. Eğitim Binaları İçin, Hacimlerin Kullanım

Detaylı

- Ücretsiz Kablolu & Kablosuz Hızlı İnternet Erişimi. - Çay ve Kahve Seti. - Minibar. - Dijital Kasa. - Led TV & Uydu Kanalları

- Ücretsiz Kablolu & Kablosuz Hızlı İnternet Erişimi. - Çay ve Kahve Seti. - Minibar. - Dijital Kasa. - Led TV & Uydu Kanalları Ramada Resort Kazdağları Thermal & Spa, dünyanın en büyük otel zinciri Wyndham Hotel Group a bağlı olup; dağ, deniz ve termali bir arada bulabileceğiniz dünyadaki tek noktadır. Aynı zamanda Türkiye de

Detaylı

BÖLÜM -V- YAPI SINIFLARI

BÖLÜM -V- YAPI SINIFLARI BÖLÜM -V- YAPI SINIFLARI 91 92 Elektrik, Elektronik, Bilgisayar ve Biyomedikal Mühendisliği Hizmetleri YAPI SINIFLARI YAPININ ELEKTRİK, ELEKTRONİK, BİLGİSAYAR ve BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ HİZMETLERİNE ESAS

Detaylı

DOAL GAZ PYASASI KANUNU (ELEKTRK PYASASI KANUNUNDA DEKLK YAPILMASI VE DOAL GAZ PYASASI HAKKINDA KANUN)

DOAL GAZ PYASASI KANUNU (ELEKTRK PYASASI KANUNUNDA DEKLK YAPILMASI VE DOAL GAZ PYASASI HAKKINDA KANUN) DOAL GAZ PYASASI KANUNU (ELEKTRK PYASASI KANUNUNDA DEKLK YAPILMASI VE DOAL GAZ PYASASI HAKKINDA KANUN) Kanun No. : 4646 Kabul Tarihi : 18/4/2001 Yay&m Tarihi : 2/5/2001 tarih ve 24390 Sayl Resmi Gazete

Detaylı

Otel Bilgisi. Limak Arcadia Golf Resort Otel

Otel Bilgisi. Limak Arcadia Golf Resort Otel Otel Bilgisi Limak Arcadia Golf Resort Otel Etkileyici bir Akdeniz manzarasına karşı, plajın hemen yanında yer alan Limak Arcadia Golf Resort, etkileyici mimarisi ile palmiye ağaçları arasında görkemli

Detaylı

TEBLİĞ. Maliye Bakanlığından: KAMU SOSYAL TESĠSLERĠNE ĠLĠġKĠN TEBLĠĞ (SAYI: 2016-3)

TEBLİĞ. Maliye Bakanlığından: KAMU SOSYAL TESĠSLERĠNE ĠLĠġKĠN TEBLĠĞ (SAYI: 2016-3) 19 Şubat 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29629 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: KAMU SOSYAL TESĠSLERĠNE ĠLĠġKĠN TEBLĠĞ (SAYI: 2016-3) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, merkezi yönetim kapsamındaki

Detaylı

BİLGİLENDİRME TOPLANTILARI. MUĞLA, Nisan 2013

BİLGİLENDİRME TOPLANTILARI. MUĞLA, Nisan 2013 BİLGİLENDİRME TOPLANTILARI MUĞLA, Nisan 2013 Kontrolörler Kurulu Başkanlığı Denetim Faaliyetleri Sınıflandırma Yeşil Yıldız İdari Yaptırımlar Kontrolörler Kurulu Başkanlığı KONTROLÖRLER KURULU BAŞKANLIĞI

Detaylı

AMEL YATHANEDE KULLANILAN HASSAS C HAZ VE CERRAH ALETLER N

AMEL YATHANEDE KULLANILAN HASSAS C HAZ VE CERRAH ALETLER N AMELYATHANEDE KULLANILAN HASSAS CHAZ VE CERRAH ALETLERN YENDEN KULLANIMA HAZIRLANMASINDA MERKEZ STERZASYON ÜNTES ÇALIANLARININ SORUMLULUKLARI Firdevs TABAK*, lknur NANIR** *Acbadem Kozyata Hastanesi, Merkezi

Detaylı

Club Hotel Falcon SIRINYALI MAHALLESI, 1512 SOKAK, 3-07400 - LARA, Antalya City, Antalya

Club Hotel Falcon SIRINYALI MAHALLESI, 1512 SOKAK, 3-07400 - LARA, Antalya City, Antalya Club Hotel Falcon SIRINYALI MAHALLESI, 1512 SOKAK, 3-07400 - LARA, Antalya City, Antalya Antalya falezlerinde kurulu bu şehir oteli muhteşem Akdeniz ve Antalya körfezi manzarasına sahip. Merkezden 5 km

Detaylı

tarifelerinin hazırlanması ve onaylanmasına ilişkin Tebliğ

tarifelerinin hazırlanması ve onaylanmasına ilişkin Tebliğ 12.09.2008/145 KÜLTÜR VE TURĐZM BAKANLIĞINCA BELGELĐ OTELLERĐN FĐYAT TARĐFELERĐNE ĐLĐŞKĐN TEBLĐĞ ÖZET : Turizm teşvik belgeli otellerde uygulanacak fiyat tarifelerinin hazırlanması ve onaylanmasına ilişkin

Detaylı

FACTSHEET SUMMER 2018

FACTSHEET SUMMER 2018 FACTSHEET SUMMER 2018 VILLA SUNFLOWER APARTS & SUITES Genel Villa sunflower hotel alanya merkezde bulunur. Villa sunflower Aparts & Suites 9000 m2 lik bir alan üzerine kurulmuştur ve 6 binadan oluşur.

Detaylı

Otel Bilgisi. Otel Özellikleri. Limak Lara De Luxe Otel Resort

Otel Bilgisi. Otel Özellikleri. Limak Lara De Luxe Otel Resort Otel Bilgisi Limak Lara De Luxe Otel Resort Şehrin merkezine yakın ve denize sıfır şekilde konumlanmış olan Limak Lara De Luxe Hotel & Resort, bölgenin en özel tesislerinden biridir. Uzak Doğu konseptiyle

Detaylı

Em neller İnşaat modern ve güvenl mekanlar... Dört Dörtlük Bir Yaşam...

Em neller İnşaat modern ve güvenl mekanlar... Dört Dörtlük Bir Yaşam... Dört Dörtlük Bir Yaşam... www. verapark.com.tr Em neller İnşaat Doğayla, doğal olanla yaşamak için... Vera Park Konutları 4-1- www.verapark.com.tr Yeni bir daire alırken orada uzun bir hayat süreceğinizi

Detaylı

k aya Meetıngs M eetıngs ıncentives ı NCENTIVES CONVENTIONS C ONVENTIONS EXHIBITIONS E TECHNIC

k aya Meetıngs M eetıngs ıncentives ı NCENTIVES CONVENTIONS C ONVENTIONS EXHIBITIONS E TECHNIC k aya Meetıngs ıncentives CONVENTIONS EXHIBITIONS TECHNIC KAYA RAMADA PLAZA KONGRE MERKEZİ KAYA RAMADA PLAZA KONGRE MERKEZİ A1 KATI SALONLAR ALAN - m 2 TİYATRO SINIF U DÜZENİ BANKET RESEPSİYON (KOKTEYL)

Detaylı

Bayındırlık ve İskân Bakanlığından: MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA KULLANILACAK 2011 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM

Bayındırlık ve İskân Bakanlığından: MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA KULLANILACAK 2011 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM TEBLİĞ Bayındırlık ve İskân Bakanlığından: MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA KULLANILACAK 2011 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM MALİYETLERİ HAKKINDA TEBLİĞ 16/7/1985 tarihli ve 85/9707 sayılı

Detaylı

Otel Bilgisi. Limak Lara De Luxe Otel Resort

Otel Bilgisi. Limak Lara De Luxe Otel Resort Otel Bilgisi Limak Lara De Luxe Otel Resort Şehrin merkezine yakın ve denize sıfır şekilde konumlanmış olan Limak Lara De Luxe Hotel & Resort, bölgenin en özel tesislerinden biridir. Uzak Doğu konseptiyle

Detaylı

Dubrovnik Palace MASARYKOV PUT, 20-20000 - DUBROVNIK, Dubrovnik, Dubrovnik-Güney Dalmaçya

Dubrovnik Palace MASARYKOV PUT, 20-20000 - DUBROVNIK, Dubrovnik, Dubrovnik-Güney Dalmaçya Dubrovnik Palace MASARYKOV PUT, 20-20000 - DUBROVNIK, Dubrovnik, Dubrovnik-Güney Dalmaçya Tesis Dubrovnik şehrinde yer almaktadır. Otel, 1972 yılında inşa edildi. Otel, 2014 yılında baştan aşağıya yenilendi.

Detaylı

YAPILARDA ELEKTRİK PROJESİ ASGARİ BİRİM ÜCRETLERİ TABLOSU

YAPILARDA ELEKTRİK PROJESİ ASGARİ BİRİM ÜCRETLERİ TABLOSU Rev. 2 YAPILARDA ELEKTRİK PROJESİ ASGARİ BİRİM ÜCRETLERİ TABLOSU Cetvel PH-1 KISIM I : YAPI İÇİ ELEKTRİK PROJELERİ ( TL/ ) 0-199 200-399 400-599 600-799 800-999 1000-1199 1200-1399 1 Kültür ve Kongre Merkezleri

Detaylı

BÖLÜM -V- YAPI SINIFLARI

BÖLÜM -V- YAPI SINIFLARI BÖLÜM -V- YAPI SINIFLARI 121 122 Elektrik, Elektronik ve Biyomedikal Mühendisliği Hizmetleri YAPI SINIFLARI YAPININ ELEKTRİK, ELEKTRONİK ve BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ HİZMETLERİNE ESAS OLAN SINIFLARI SINIFLAR

Detaylı

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ İÇERİSİNDE TURİZM YATIRIMLARI

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ İÇERİSİNDE TURİZM YATIRIMLARI YENİ TEŞVİK SİSTEMİ İÇERİSİNDE TURİZM YATIRIMLARI Edirne Yatırım Destek Ofisi Kasım 2012 İçindekiler Turizm Yatırımları ve Yeni Teşvik Sistemi Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamına Giren Turizm Tesisleri Özellikleri

Detaylı

Merve Sun Hotel SULEYMAN DEMIREL BUL. YALI MAH. KUMKOY, - 07600 - MANAVGAT, Side, Side

Merve Sun Hotel SULEYMAN DEMIREL BUL. YALI MAH. KUMKOY, - 07600 - MANAVGAT, Side, Side Merve Sun Hotel SULEYMAN DEMIREL BUL. YALI MAH. KUMKOY, - 07600 - MANAVGAT, Side, Side Uzun bir kumsaldan 500 m uzaklıkta Kumköy'de bulunan otel, tarihi Side kent merkezinden yaklaşık 4 km uzaklıkta. Bu

Detaylı