Turizm Tesisleri Yönetmelii

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Turizm Tesisleri Yönetmelii"

Transkript

1 Turizm Tesisleri Yönetmelii Birinci Ksm - Balangç Hükümleri Amaç Madde 1 - Yönetmeliin amac, turizm yatrm ve iletmelerinin gelitirilmesi, günün artlarna uygun hale getirilmesi belgeli turizm yatrm ve iletmelerinin asgari niteliklerini belirleyerek bu tesisleri arasnda standart birliinin salanmas ve kalitenin yükseltilmesidir. Kapsam Madde 2 - Bu Yönetmelik, turizm yatrm ve turizm iletmesi belgelerinin verilmesine, bu tesislerin yönetim, personel ve iletme özellikleri ile uymak zorunda olduklar asgari fiziki artlara, iletmecilik esaslarna, uygulanacak fiyat tarifelerinin hazrlanmasna ve onaylanmasna ilikin hükümleri kapsar. Yasal dayanak Madde 3 - Bu Yönetmelik, 2634 sayl Turizmi Tevik Kanununun 37 nci maddesinin (A) bendi hükmü uyarnca hazrlanmtr. Tanmlar Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen terimlerden; a) Bakanlk: Turizm Bakanln, b) Kanun: 12/3/1982 tarihli ve 2634 sayl Turizmi Tevik Kanunu'nu, c) Turizm iletmeleri: Türk veya yabanc uyruklu, gerçek veya tüzel kiilerce birlikte veya ayr ayr gerçekletirilen ve turizm sektöründe faaliyet gösteren ticari iletmeleri, d) Turizm tesisi: Turizm yatrm kapsamnda bulunan veya turizm iletmesi faaliyetinin yapld tesisleri ve bunlarn ayrntlar ile tamamlayc unsurlarn, e)belgeli yatrm ve iletmeler: Bakanlkça bu Yönetmelik hükümlerine göre belgelendirilmi turizm yatrm ve iletmelerini, f)turizm belgesi: Turizm yatrm belgesi, turizm deneme iletmesi belgesi, turizm iletmesi belgesi, ksmi turizm deneme iletmesi belgesi veya ksmi turizm iletmesi belgesini, g)turizm yatrm belgesi: Turizm sektöründe bu Yönetmelikte nitelikleri belirtilen yatrm yapana verilen belgeyi, h)turizm deneme iletmesi belgesi: Müteri kullanmna hazr hale getirilmi olan turizm tesisinin Yönetmelik hükümlerine ve varsa projesine uygunluunu belgeleyen, tesisin deneme iletmesine açlmas iznini içeren belgeyi, )Turizm iletmesi belgesi: Turizm sektöründe bu Yönetmelikte nitelikleri belirtilen turizm iletmelerine verilen belgeyi, j) Ksmi turizm deneme iletmesi belgesi; Yaplacak olan üniteler yatrm kapsamnda tutularak tür ve/veya snfnn gerektirdii zorunlu üniteleri yaplm ve müteri kullanmna hazr hale getirilmi olan turizm tesisinin bu Yönetmelik hükümlerine ve varsa projesine uygunluunu belgeleyen, tesisin deneme iletmesine açlmas iznini içeren belgeyi, k) Ksmi turizm iletmesi belgesi; Ksmi turizm deneme iletmesi belgeli tesislerde yaplan snflandrma çalmas sonucu düzenlenen veya snfnn gerektirdii zorunlu üniteleri yaplm ve müteri kullanmna hazr hale getirilmi olan turizm iletmesi belgeli tesislerde yaplacak dier ksmlarn yatrm kapsamnda tutularak verilen belgeyi, l) Geçici iletme belgesi: Bu Yönetmeliin geçici üçüncü maddesine göre verilen belgeyi, ifade eder. -kinci Ksm - Genel Hükümler Turizm Yatrm Belgesi Talebi Madde 5 - Turizm yatrm belgesi taleplerinde, aada belirtilen belgelerin asl veya asln vermeye yetkili mercii veya noterce onaylanm örnekleri ile Bakanla bavurulur. a) Bavuru dilekçesi, b) Yatrmn yeri, tür ve snf, kapasitesi, finansman ve pazarlamas gibi bilgileri içeren rapor, c) Yatrmn Bakanlkça uygun görülerek belgelendirildii ekilde yaplacana ve Yönetmeliin 8 inci maddesinin ikinci fkrasnda belirtilen hususa ilikin noter onayl taahhütname, d) Tapu ve/veya kiralama, izin, irtifak haklar gibi ayni haklar gösterir belge ve/veya belgeler ile ortaklardan birinin veya birkaçnn adna yatrmc ve/veya iletmeci olarak belge düzenlenmesinin talep edilmesi halinde bu hususta ortaklar arasnda düzenlenen sözlemeye dayal muvafakat name, e) Talebin irket adna yaplmas halinde irket tesciline ilikin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile irkete ait imza sirküleri, isim tescili yaplm ise tescile ilikin belge,

2 f) Türü, yöresi, büyüklüü veya konumu gibi nedenlerle, özellik arz eden yatrmlarn, Bakanlkça gerekli görüldüü durumlarda bu özelliklerini genel olarak yanstan uygun ölçekte fikir projesi, fikir maketi ve/veya referans kii veya kurululardan alnan görü yazs. Turizm Tesisleri Yönetmelii Turizm Yatrm Belgesinin Turizm Deneme -letmesi Belgesine Çevrilmesi Talebi Madde 6 - Belgeli turizm yatrmnn tamamlanp iletmeye hazr olmas durumunda, belge sahibi tarafndan aada belirtilen belgelerin asl veya asln vermeye yetkili mercii veya noterce onaylanm örnekleri ile birlikte yazl olarak Bakanla bavurulur. a) 8lgili idaresinden alnm yap kullanma izin belgesi veya tesisin kullanm amacn ve bu amaca uygun olarak fen ve salk kurallar yönünden uygunluunu belirten belge, b) Atk su sisteminin çözümüne ilikin ilgili kamu kurum veya kurulularndan alnacak uygun görü yazs, c) Tesiste yangna kar gerekli önlemlerin alndna ilikin 8tfaiye Müdürlüü veya ilgili kurulu yazs, d) Bakanlkça gerekli görülmesi halinde, konaklama tesisleri, yeme-içme ve elence tesisleri için genel güvenlik, asayi ve ahlak yönünden ilgili Mülki 8dareden alnm uygun görü yazs. Turizm Tesisleri Yönetmelii Dorudan Turizm Deneme -letmesi Belgesi Talebi Madde 7 - Turizm yatrm belgesi almadan dorudan turizm deneme iletmesi belgesi taleplerinde 5 inci maddenin (c) bendi hariç olmak üzere, 5 ve 6 nc maddelerde belirtilen belgelerle birlikte yazl olarak Bakanla bavurulur. Turizm Belgesi Bavurularnn -ncelenmesi Madde 8 - Turizm belgesinin verilmesi, bu belgenin dier bir belgeye çevrilmesi, kapsamnn deitirilmesi, belge devri, süre uzatm ve snflandrma konularna ilikin talepler Bakanlkça incelenir. Yatrmn 8mar Kanunu, yürürlükteki imar plan ve dier ilgili mevzuat çerçevesinde gerçekletirilmesi giriimcinin kendi sorumluluundadr. Belge talebinde bulunanlar bu hususlara uyacaklarn taahhüt ederler. Bu husus turizm belgesine erh edilir. Kamu kurum ve kurulularna kar yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi Kanunla yetkili klnan kurumlarca izlenir. Bakanlkça uygun görülen bavurular en geç alt ay içerisinde sonuçlandrlr. Yönetmelik hükümlerine aykr talepler reddedilir. Turizm Belgesi Bavurularnn Deerlendirilmesi Madde 9 - Turizm yatrm belgesi taleplerinde bavurular deerlendirilerek uygun görülenler belgelendirilir. Turizm deneme iletmesi veya ksmi turizm deneme iletmesi belgesi taleplerinde; tesisin tür ve/veya snfnn asgari nitelikleri, Yönetmeliin 5 inci maddesinin (f) bendi kapsamnda deerlendirilen tesislere ait fikir projelerinin uygunluu, kapasitesi, fiziki özellikleri ve kullanlan malzemelerin standard denetlenerek uygun görülenler belgelendirilir. Turizm deneme iletmesi veya ksmi turizm deneme iletmesi belgeli tesislerde alt ay içerisinde yaplacak snflandrma çalmas sonucunda; tesisin tür ve snf için belirlenen puan barajn amas halinde turizm iletmesi veya ksmi turizm iletmesi belgesi verilir. Üstün hizmet düzeyindeki iletmelere, üst snf için belirlenen puan barajn amas durumunda yeni snfn gerektirdii asgari fiziksel niteliklere baklmakszn bir üst snf verilebilecei gibi nitelikleri düük olanlara da alt snf verilebilir. Snflandrma Komisyonunca yaplacak deerlendirmeler sonucunda tesisin kendi türüne ilikin belirlenen asgari puann tutmamas halinde ise tesise ait belge iptal edilir. Snflandrma çalmalar için tesisin tür ve/veya snfnn asgari nitelikleri, kapasitesi, fiziki özellikleri, kullanlan malzemenin standard, iletme ve hizmet kalitesi ile personelin nitelikleri ve eitim düzeyi gibi kriterlerin yer ald, puanlama sistemine dayal deerlendirme formlar Bakanlkça hazrlanr ve bu formlar tesiste Snflandrma Komisyonu'nca uygulanr. Snflandrma Komisyonu; üç Bakanlk Kontrolöründen veya iki Bakanlk Kontrolörü ile turizm belgeli konaklama tesisleri iletmecilerinin

3 oluturduklar dernein ya da birliin bir temsilcisinden oluur. Kdemli olan Kontrolör Komisyona bakanlk eder. Snflandrma kararlarna belge sahibi veya ilgili Genel Müdürlük, kararn tebli tarihinden itibaren 30 gün içerisinde Deerlendirme Kurulu nezrinde itiraz edebilir. 8tiraz üzerine verilen karar kesindir. 8letmecinin talebi veya Bakanln gerekli gördüü hallerde snflandrma çalmas yenilenebilir. Turizm yatrm belgesi taleplerinde bavurular deerlendirilerek uygun görülenler belgelendirilir. Turizm deneme iletmesi veya ksmi turizm deneme iletmesi belgesi taleplerinde; tesisin tür ve/veya snfnn asgari nitelikleri, Yönetmeliin 5 inci maddesinin (f) bendi kapsamnda deerlendirilen tesislere ait fikir projelerinin uygunluu, kapasitesi, fiziki özellikleri ve kullanlan malzemelerin standard denetlenerek uygun görülenler belgelendirilir. Turizm deneme iletmesi veya ksmi turizm deneme iletmesi belgeli tesislerde alt ay içerisinde yaplacak snflandrma çalmas sonucunda; tesisin tür ve snf için belirlenen puan barajn amas halinde turizm iletmesi veya ksmi turizm iletmesi belgesi verilir. Üstün hizmet düzeyindeki iletmelere, üst snf için belirlenen puan barajn amas durumunda yeni snfnn gerektirdii asgari fiziksel niteliklere baklmakszn bir üst snf verilebilecei gibi nitelikleri düük olanlara da alt snf verilebilir. Snflandrma Komisyonunca yaplacak deerlendirmeler sonucunda tesisin kendi türüne ilikin belirlenen asgari puann tutmamas halinde ise tesise ait belge iptal edilir. Snflandrma çalmalar için tesisin tür ve/veya snfnn asgari nitelikleri, kapasitesi, fiziki özellikleri, kullanlan malzemenin standard, iletme ve hizmet kalitesi ile personelin nitelikleri ve eitim düzeyi gibi kriterlerin yer ald, puanlama sistemine dayal deerlendirme formlar Bakanlk ça hazrlanr ve bu formlar tesiste Snflandrma Komisyonu nca uygulanr. Snflandrma Komisyonu; üç Bakanlk Kontrolöründen veya iki Bakanlk Kontrolörü ile turizm belgeli konaklama tesisleri iletmecilerinin oluturduklar dernein ya da birliin bir temsilcisinden oluur. Kdemli olan Kontrolör Komisyon a bakanlk eder. Snflandrma kararlarna belge sahibi veya ilgili Genel Müdürlük, kararn tebli tarihinden itibaren 30 gün içerisinde Deerlendirme Kurulu nezdinde itiraz edebilir. 8tiraz üzerine verilen karar kesindir. 8letmecinin talebi veya Bakanln gerekli gördüü hallerde snflandrma çalmas yenilenebilir. Deerlendirme Kurulunun Görev ve Çalma Esaslar Madde 11 - Bu Yönetmeliin 42 nci maddesinde belirtilen tesislere turizm yatrm veya iletmesi belgesi verilmesi, bu Yönetmeliin 6 nc maddesinde belirtilen fen ve salk kurallarna uygunluk belgesinin hangi durumlarda kabul edileceinin esaslar, Yönetmelikte belirtilen metrik limitlere uyulmadnn denetimde tespiti halinde tesisin ilevi ve yöre özellii göz önünde bulundurularak limitlerin en fazla %10 orannda deitirilmesi, Snflandrma Komisyonu kararlarna itirazlar, uygulamalardaki görü farkllklar ve Kurula sevk edilmesi 8letmeler Genel Müdürlüü'nce gerekli görülen dier konular Deerlendirme Kurulunca karara balanr. Deerlendirme Kurulu, bakann çars üzerine ayda en az iki defa ve en az be üye ile toplanr. Kurul kararlarn oy çounluu ile alr, oylarn eitlii halinde bakann oyu iki oy saylr. Farkl görüler ayrntl gerekçelerle belirlenir. Kurul kararlar Bakan onay ile yürürlüe girer. Deerlendirme Kurulu'na sevk edilen konular iki ay içerisinde sonuçlandrlr. Üçüncü Ksm - Turizm Tesislerinin Genel Nitelikleri Yerleme Özellikleri ile Mahallerin Düzenlenmesi Madde12 - Tesisler; yap ve dekorasyon olarak yöre, çevre ve doa ile uyumlu, pazarlama ve iletmenin gereklerini salayabilecek ekilde Yönetmelikte öngörülen fonksiyonlara ve ölçülere uygun mekanlarda gerçekletirilir. Yapnn tamam belge kapsamnda deil ise belge kapsam dndaki ksmlarn müteriyi rahatsz etmeyen

4 bir kullanmda olmas, görünüü bozmamas veya belgeli ksmlardan tümüyle ayrlmas, kullan biçimiyle amacnn belirtilmesi ve ayr bir giriinin olmas gerekir. Yönetmelik'te asgari nitelikleri belirlenmi olan tesis türlerinin, dier bir tesis bünyesinde bulunmas halinde, Yönetmeliin ilgili hükümlerine uygun olarak düzenlenmesi gerekmektedir. Bahçesi olan tesislerde, bahçeler özenle ve çevrenin doal yapsyla uyumlu olarak düzenlenir, yeterince aydnlatlr ve sürekli bakmlar salanr. Genel mahallerde, kadn ve erkek için ihtiyac karlayacak sayda tuvalet ve lavabo bulundurulur. Tesisin bütün mekanlarnda yeterli doal veya mekanik havalandrma salanr. Yl boyu açk tesislerde, k aylarnda açk tutulan tesisler merkezi sistemle stlr. Yazlk iletmeler, geçici ve ksmi ihtiyaçlar için elektrikli sistemlerle stlabilir. Tesislerde, devaml ve yeterli basnçta scak ve souk su bulunur. Su kesilmesi ihtimaline karlk yeterli kapasitede su deposu ile hidrofor veya pompa ebekesi haricinde temin edilen sular için otomatik klorlama ve artma tesisat yaplr. D ve çevre aydnlatmalar, müterileri rahatsz etmeyecek ve doal yaamn etkilenmesini önleyecek ekilde düzenlenir. Toplam kapasitesi 100 yatan veya 100 kuverin üzerinde olan tesislerde kapasiteye uygun jeneratör bulundurulur. Genel Güvenlik Madde 13 - Kazan dairesi, soutucu üniteleri, havalandrma ve santral, transformatör ve alçak gerilim datm tablo mahalleri, jeneratör, telefon santral yerleri, yakt depolar gibi yerlerde müterilerin ve tesisin güvenlii için gerekli önlemler alnr. Asansörlerde alarm tertibat ile havalandrma düzeni oluturulur. Tesislerde yangn ihbar, söndürme tesisat ve donanm bulunur. Doal zemine ulamak için inilip çklan kat merdiveni says ikiden fazla ise yangn annda boaltmay kolaylatrmak için her kat ile balants olan ayrca bir yangn merdiveni yaplr. Yangn merdivenine yatak odalarnn içinden veya merdiven sahanlndan çk verilemez. Yangn merdiveni bina dnda, açkta ya da gerekli tecridin salanmas kaydyla bina içerisinde olabilir. Bina dna irtibat salanm, ihbar-söndürme tesisat ve donanm bulunan iki veya daha fazla merdiven varsa, ayrca yangn merdiveni aranmaz. Doal zeminle dorudan balants olmayan katlarda yer alan ve kapasitesi 100 kiiden fazla olan diskotek, elence yeri, çok amaçl salon gibi kullanm youn olan genel mahallerde acil durumlarda kullanlmak üzere ikinci bir çk imkan salanr. Tesislerin uygun yerlerinde, uluslararas normlara uygun olarak hazrlanan, elektrik yokluunda da çk yollarn gösteren yeterli iaretler ve alarm tesisat bulundurulur.

5 Kapal yangn merdiveni kovalarnn aydnlatlmasnda kesintisiz güç veya arjl aydnlatmalar kullanlr. Tatil merkezleri, tatil köyleri, kampingler, günübirlik tesisler, temal parklar gibi yaygn yerleim düzenindeki tesislerin açk alanlarnda kolayca ulalabilecek konumda yangn ihbar sistemi ve uluslararas standartlarda yangn söndürme vanas ve hortumu bulunur. Çevre Korunmasna Yönelik Önlemler Madde 14 - Tesisler, atklarnn çevreye zarar vermesini önleyecek gerekli önlemleri alrlar. Atk sular ilgili mevzuatta belirtilen parametre ve standartlara uygun olarak artrlmadan hiçbir ekilde aça, akarsulara, göllere veya denize aktlamaz. Kat atklar; akarsular, göller, denizler ve benzeri alc ortamlar ile çevrenin olumsuz yönde etkilenmesine neden olacak yerlere braklamaz. -kinci Bölüm - Turizm -letmelerinin Genel Nitelikleri Personel Nitelikleri Madde 15 - Turizm tesislerinde görevli personelin hizmet standardn yükseltmek amacyla eitim için gerekli önlemler, mesleki teekküller ile iveren tarafndan alnr ve uygulanr. Bu uygulamalara ilikin hususlar Bakanlk'ça düzenlenir, izlenir ve koordine edilir. Turizm iletmeleri personeli, çalmalar srasnda ilerine ve görev mahallerine uygun özel ve temiz kyafet giyerler. Tantm, Bilgilendirme ve Fiyat Tarifeleri Madde 16 - Tesis tantm Bakanlk'tan alnan belgeye uygun olarak yaplr. Tesis tantmnda tüketici haklar açsndan doru bilgilere yer verilir, ülke turizmini zedeleyecek ya da yanltc olabilecek tantmlarda bulunulamaz. Yanltc tantmda bulunulduunun tespiti halinde tesisin durumu deerlendirilerek belge iptali yoluna gidilebilir. Belgeli tesisler, Bakanlk'ça istenen her tür bilgiyi zamannda salamakla yükümlüdür. Belgeli turizm iletmelerinin, takip edecek takvim yl içerisinde uygulayacaklar fiyat tarifelerinin hazrlanmas ve onaylanmasna ilikin genel ilkeler, her yl en geç Haziran aynn sonuna kadar Bakanlk'ça belirlenir ve belgeli iletmelere duyurulur. 8letmeler, en geç Temmuz ay sonuna kadar bir sonraki takvim ylnda uygulayacaklar fiyat tarifelerini Bakanla ulatrmak zorundadrlar. Tarifelerini öngörülen zaman içerisinde Bakanla göndermeyen iletmeler, Bakanlk'ça onayl bir önceki fiyat tarifelerini uygularlar. Turizm iletmeleri, Bakanlk'ça onaylanm tarifelerde yer alan fiyatlarn üzerinde uygulama yapamazlar. Onayl tarifelerin 8ngilizce, Franszca ve Almanca tercümeleri, gereinde müteriye verilmek üzere hazr bulundurulur. Bakanlk, gerekli gördüü yörelerde dier lisanslarda da tarife bulundurulmasn isteyebilir. Konaklama tesisleri, uygulanan oda

6 ve yatak fiyatlarn müterinin kolayca görüp okuyabilecei ekilde tehir ederler. Yeme-içme ve elence tesislerinde uygulanan fiyatlar liste halinde müteriye sunulur. Bu hal, onayl tarifelerin istendii takdirde müteriye verilmesi gereini ortadan kaldrmaz. Tüm fiyat listelerinde ikayetlerin yaplaca mercilerin adres ve telefon numaralar belirtilir. Salk, Temizlik ve Çevre Korunmasna Yönelik Önlemler Madde 17 - Turizm tesislerinde, her türlü tesisatn tasarmnda, kullanlan yap malzemelerinin seçiminde, suyun temizliinde ve klorlanmasnda, yiyecek-içecek maddelerinin hazrlanmasnda, depolanmasnda ve saklanmasnda hijyen ve salk kurallarna uyulur. Turist saln tehdit eden hastalklarn olumasn önleyecek gerekli önlemler alnr. Kapasitesi 500 yatak ve üzerinde olan konaklama tesislerinde sürekli doktor ve hemire bulundurulur. Tesislerin temizlik ve bakmlar düzenli olarak yaplr. Elektrik, kullanma suyu ve atk su sistemlerinde meydana gelebilecek arzalarn en ksa zamanda giderilmesi için gerekli önlemler alnr. Turizm tesisleri; doal varlklar, biyolojik çeitlilik, sosyal, kültürel ve tarihi deerler ile yöresel deerlerin koruma, kullanma dengeleri ve turizm kaynaklarnn sürdürülebilirlii gözetilerek iletilir. Kat atklarla ilgili yönetmeliklere uygun olarak; belediye snrlar içerisinde bulunan tesisler çöplerin belediyece toplanmasna kadar geçecek süre içinde bunlarn muhafazas için, belediye snrlar dnda yer alan tesisler ise çöplerin koku, pislik ve haarat yapmayacak biçimde muhafazas ve salkl yöntemlerle yok edilmesi için gerekli önlemleri alrlar. Yiyecek ve içecekler, bozulmalarn önleyecek biçimde, uygun sda muhafaza edilir. Bu amaçla düzenlenen souk saklama depolarnda kaplar içeriden anahtarsz açlabilecek ve bir alarm düzeni olacak ekilde düzenlenir. Dördüncü Ksm - Tesis Türleri Birinci Bölüm - Konaklama Tesisleri Konaklama Tesislerinin Genel Nitelikleri Madde 18 - a) Konaklama Tesislerinde Yatak Odalar: Yatak odalar tefri ve dekorasyonu salandktan sonra, rahat sirkülasyon imkan verebilecek büyüklük ve ölçülerde banyolu olarak düzenlenir. Tek veya iki kiilik olarak düzenlenebilen odalara sadece müterilerin talebi halinde ilave yatak konulabilir. Odalar teknik normlara uygun olarak; yatak, gece lambas, tuvalet masas ve aynas, bagaj ve elbise dolab, oturma yeri veya grubu, perde ve hal gibi tesisin tür ve snfna uygun malzemelerle tefri ve dekore edilir. Güvenlik için kaplarn dardan açlmasn engelleyecek önlemler alnr.

7 Dört ve be yldzl oteller ile tatil köyleri hariç dier konaklama tesislerinde apart üniteler dndaki oda saysnn % 25'inden fazla yaplamayan suit odalar, bir adedi oturma olmak üzere en az iki bölümden oluur. 40 metrekareye kadar olan suitler üç yatakl, 40 metrekareden büyük suitler dört yatakl olarak kabul edilir. Suitlerde içecek ve basit yeme ihtiyacn karlayabilecek, kapsaml olmayan mutfak nii düzenlemesi yaplabilir. Bodrum katlarda yatak odas yaplamaz. Ancak, eim dolaysyla taban döemesi mevcut arazi seviyesinden aa olmayan ve yeterli doal k alan katlar bu hükmün dndadr. Yatak odalarnn pencereleri, mutfak, tuvalet gibi müteriyi rahatsz edebilecek mahallerin bulunduu aydnla açlamaz. Aydnln dar kenar 2,5 metreden az olmamak kayd ile toplam oda kapasitesinin % 20'sini amayacak sayda aydnla bakan oda yaplabilir. b) Personel ve Mahalleri: Konaklama tesislerinde kadn ve erkek personel için ayr soyunma yerleri, dolaplar, du, tuvalet ve ortak oturma, dinlenme ve yemek ihtiyaçlarn karlayan bir mahal bulunur. Ancak pansiyon ve müstakil apart otellerde personel ünitesi yaplmas zorunlu deildir. Turizm tesislerinde eitimli personel ile hizmet verilmesine özen gösterilir. Personelin nitelikleri ile eitimli personel çaltrlmasna ilikin esaslar gerektiinde sektörün de görüü alnarak Bakanlk'ça ayrca belirlenir. c) Bedensel Engelliler -çin Düzenlemeler: Toplam kapasitesi 80 oda ve üzerinde olan konaklama tesisleri ile elence merkezleri, günübirlik tesisler ve temal parklarda, müteriler tarafndan kullanlan tüm genel mahaller ile açk alanlarn bedensel engelli müteriler tarafndan da kullanlabilmesini salayc fiziki düzenlemeler yaplr. Bu düzenlemeler, özel iaretlerle belirtilir. Tesis bana en az bir oda olmak üzere, oda saysnn % 1'i oranndaki yatak odas ve banyosu, bedensel engellilerin kullanmna uygun olarak ina ve tefri edilir. d) K Sporlar Yaplan Tesislerde Gerekli Düzenlemeler: K sporlar yaplan tesislerde kayak pisti kayak sporuna hizmet verecek ekilde hazrlanr ve pistin güvenlii için gerekli önlemler alnr. Tesislerde acil durumlarda hizmet vermek üzere gerekli yardm ekibi ve donanm bulundurulur. Tesise hizmet verebilecek konumda helikopter pisti bulunmamas halinde; tesis bünyesinde uygun yer ya da yakn çevresinde arsa temin edilebildii takdirde helikopter pisti oluturulur. Oteller Madde 19 - Oteller, asl fonksiyonlar müterilerin geceleme ihtiyaçlarn salamak olan, bu hizmetin yannda, yeme-içme, spor ve elence ihtiyaçlar için yardmc ve tamamlayc birimleri de bünyelerinde bulundurabilen tesislerdir. Oteller, Yönetmeliin bu bölümü ile üçüncü ve dördüncü ksmlarda belirlenen genel nitelikleri tarlar. Oteller, bir yldzl oteller, iki yldzl oteller, üç yldzl oteller, dört yldzl oteller ve be yldzl oteller olarak snflandrlrlar.

8 a) Bir Yldzl Oteller ; aada belirtilen nitelikleri tayan en az 10 oda kapasiteli otellerdir. 1) Girite rüzgarlk, otel kapasitesine uygun düzenlenmi resepsiyon, bekleme yerini kapsayan, telefon hizmetinin de verildii lobi ve vestiyerden oluan bir kabul holü (sadece yaz sezonu boyunca açk tutulan tesislerde rüzgarlk ve vestiyer art aranmaz), 2) Kahvalt ofisi ve balantl kahvalt salonu (yeterli büyüklükteki oturma salonu veya varsa lokanta bu amaçla kullanlabilir, yazlk tesislerde bu amaçla kullanlan salonun bir ksm açk olabilir), 3) Kent içinde oda saysnn % 30'u, kent dnda % 50'si orannda oturma imkan salayan oturma salonu (yazlk tesislerde bir ksm açk olabilir), 4) Ayrca; -Yönetim odas, - Müterinin inecei veya çkaca kat saysnn üçten fazla olmas halinde otel kapasitesi ile orantl müteri asansörü, - Genel mahaller ve yatak odalar döemelerini tamamen kaplayan nitelikli malzeme (hal, seramik gibi), - Lokanta yok ise büfe hizmeti, - 8lk yardm malzeme ve gereçleri bulunan dolap, - Odalarda telefon hizmeti, - Oda saysnn % 25'ine hizmet verebilecek sayda, ifreli veya çift anahtarl kasa gibi müteriye emanet hizmeti verilen düzenleme. b) -ki Yldzl Oteller; bir yldzl oteller için aranlan artlarla birlikte aada belirtilen nitelikleri tayan en az 20 oda kapasiteli otellerdir. 1) -lave bir yönetim odas, 2) Oturma salonu veya bamsz bölümlerde bar düzenlemesi, 3) 8klim koullarna göre genel mahallerde klima sistemi, 4) Yatak katlarnda kat hizmetleri için ofis veya dolap. c) Üç Yldzl Oteller; iki yldzl oteller için aranlan artlarla birlikte aada belirtilen nitelikleri tayan en az 40 odal otellerdir. 1) 8kinci snf lokanta veya kafeterya, 2) 8klim koullarna göre odalarda klima, 3) Yatak odalarnda TV, 4) Banyolarda saç kurutma makinesi, 5) Kii bana 1.2 metrekare olmak üzere en az 50 kiilik çok amaçl salon, 6) Çamar ykama ve ütüleme hizmeti. d) Dört Yldzl Oteller; üç yldzl oteller için aranlan artlarla birlikte aada belirtilen nitelikleri tayan en az 80 odal otellerdir.

9 1) Otel kapasitesine uygun servis girii, servis asansörü veya merdiveniyle balantl bagaj odas, telefon kabinleri yerlerinden oluan kabul holü, 2) Müterilerin inecei veya çkaca kat saysnn ikiden fazla olmas halinde otelin kapasitesiyle orantl müteri asansörleri ile servis merdiveni veya asansörü, 3) Her katta kat ofisi düzenlemesi (servis merdiveni veya asansörü bulunmas durumunda bu mahaller kat ofisleri ile balantl düzenlenir, ayrk yerleim düzenlerinde hizmetin aksamamas kaydyla kat ofisinin her katta bulunmas zorunlu deildir), 4) Kuru temizleme hizmeti ile terzi mahalli, 5) Odalarda kymetli eya kasas, 6) Doktor ve hemire hizmetinin verildii ilkyardm araç ve gereçleri bulunan revir, 7) Odalarda minibar, 8) Turizm amaçl sat ünitesi, 9) Lokantann, özel yemek ve kokteyl salonu bulundurma zorunluluu olmakszn, kapasitenin % 50'sine hizmet veren birinci snf olarak düzenlenmesi, 10) Yerleim merkezlerinde 06:00-24:00 saatleri arasnda oda servisi, 11) Personel saysnn en az % 15'i orannda konusunda eitim alm personel, 12) Ayrca; - Kii bana en az 1.2 metrekare düecek ekilde en az 100 kiilik ikinci bir çok amaçl salon ve fuayesi, - Kapal veya açk yüzme havuzu, - En az 100 kii kapasiteli kabare, tiyatro, sinema etkinliklerinin yaplabilecei kapal salon, - Kii bana en az 1.2 metrekare alan düen, en az 100 kiilik konferans salonu, fuayesi, salon ile balantl en az iki çalma odas, sekreterlik ve simultane tercüme hizmetlerinin verildii mahaller, - Kii bana en az 1.2 metrekare alan düecek ekilde en az 100 kiilik gece kulübü, diskotek veya benzeri elence imkan veren ayr bir salon, - En az 40 metrekare büyüklükte aletli jimnastik, aerobik veya bilardo salonu, alarm sistemi bulunan sauna, türk hamam, mini golf, tenis veya voleybol sahas, bowling salonu, go-kart pisti, kayak ve deniz sporlar, squash salonu veya benzeri imkanlar salayan ünitelerden en az üç adedi, - Pasta ve içki servisi verilen en az 100 kiilik salon, - En az be çeit türk yemeinden oluan bir menünün de sunulduu ikinci bir lokanta, -Telefon, faks, bilgisayar vb. büro hizmetlerine yönelik çalma salonu, - Kafeterya ve snack bar, ünitelerinden en az üç adedi. e) Be Yldzl Oteller ; yerleme durumu, yap, tesisat, donatm, dekorasyon ve hizmet standard olarak üstün özellikler gösteren, dört yldzl oteller için aranlan artlarla birlikte aada belirtilen nitelikleri tayan en az 120 odal otellerdir. 1) Yukarda (d) bendinin 12 numaral alt bendinde belirtilen ünitelerden ilave olarak en az üç adedi, 2) Müterilerin inecei veya çkaca kat saysnn birden fazla olmas halinde otelin kapasitesiyle orantl müteri asansörleri ile servis merdiveni veya asansörü, 3) Oda saysnn en az % 20'si kadar park yeri imkan olan garaj veya üzeri kapal otopark, 4) Uydu veya video yaynlar imkan,

10 5) Bay ve bayan kuaförü, 6) Banyolarda küvet, resepsiyonla balantl telefon, 7) 24 saat oda servisi, 8) Turizm amaçl sat üniteleri. Moteller Madde 20 - Moteller, yerleim merkezleri dnda, karayollar güzergah veya yakn çevrelerinde ina edilen, motorlu araçlaryla yolculuk yapanlarn konaklama, yemeiçme ve araçlarnn park ihtiyaçlarn karlayan en az 10 odal konaklama tesisleridir. Moteller aada belirtilen asgari nitelikleri tarlar. a) Tesisin kolayca bulunmasn ve görülmesini salayan yol ve yön iaretleri, otopark ile dier hizmet tesislerini gösteren iaretler, yeterli aydnlatma ile iyi bir çevre düzenlemesi, b) Trafik gürültüsüne kar gerekli önlemler, c) Girite rüzgarlk (scak iklim bölgelerinde zorunlu deildir), d) Giri holünde resepsiyon ve bekleme yeri, e) Oda saysnn % 25'ine hizmet verebilecek sayda, ifreli veya çift anahtarl kasa gibi müteriye emanet hizmeti verilen düzenleme, telefon ve faks hizmetleri, f) Yönetim odas, g) Kahvalt hizmetini de verecek ekilde düzenlenmi oturma salonu ve kahvalt ofisi, h) Lokanta yok ise büfe servisi, ) 8lk yardm malzeme ve gereçleri bulunan dolap, j) 24 saat hizmet veren sat ünitesi, k) Oda saysnn % 80'i orannda otopark. Tatil Köyleri Madde 21 - Tatil köyleri; doal güzellikler içerisinde, rahat bir konaklama yannda çeitli spor, elence ve sat hizmetlerinin de saland yaygn yerleim düzenindeki en fazla iki katl yaplardan oluan, en az 60 odal konaklama tesisleridir. Eimli arazilerde, eimden kazanlm üçüncü bir kat yaplabilir. Bu kat, taban döemesi mevcut arazi seviyesinden aa olmamak ve yeterli doal k almak kaydyla müteriye yönelik kullanlabilir. Tatil köylerinde, doal varlklar ile yöresel deerlerin korunmasna özen gösterilerek çevre düzenlemesi yaplr. a) Giri ve park üniteleri: Tatil köyü hudutlar emniyet altna alnr, girite kontrol ünitesi ile tesis bünyesinde oda saysnn en az % 25'i orannda park yeri olan otopark yaplr. b) Yönetim tesisleri: Yönetim tesisleri aadaki nitelikleri tar. 1) Resepsiyon, danma, bagaj, telefon kabini ve bekleme yerinden oluan bir kabul alan, 2) En az iki adet yönetim odas, 3) Oda saysnn % 25'ine hizmet verebilecek sayda, ifreli veya çift anahtarl kasa gibi müteriye emanet hizmeti verilen düzenleme, 4) Bagaj tama hizmeti, 5) Doktor ve hemire hizmetinin verildii ilkyardm araç ve gereçleri bulunan revir, 6) Açk alanlara müzik ve ses yayn yapabilen sistem.

11 c) Geceleme birimleri: Geceleme birimlerinde aada belirtilen nitelikler salanr. 1) Bu birimlerin; tatil köyünün dier ünitelerinin gürültü ve rahatsz edici etkilerinden korunacak biçimde düzenlenmesi, 2) Odalarn yer döemelerinin nitelikli malzeme ile kaplanmas, 3) Telefon hizmeti, 4) Kat hizmetinin verilmesini salayacak sayda kat ofisleri. d) Spor, elence, yeme-içme, dinlenme tesisleri ve çevre düzenlemesi: Bu ünitelerde aada belirtilen nitelikler salanr. 1) Tesiste tatil köyünün yap ve iletme nitelikleri ile uyumlu ve yatak saysnn en az %30'u orannda kapal, yatak kapasitesinin en az % 70'i orannda açk oturma yeri salayacak ekilde ikinci snf lokanta, kapal ksmda klima, açk ksmda güne ve yamurdan koruyucu gerekli önlemler, mutfak için servis avlusu ve servis girii, 2) Aletli jimnastik, aerobik, bilardo, bowling, golf, tenis, voleybol, squash, su oyunlar, kayak ve deniz sporlar gibi tesisin kurulu yerine uygun nitelikteki çeitli spor imkanlarndan en az dört adedi, 3) Serbest zamanlarn deerlendirilmesi amacyla dinlenme teraslar, oturma ve okuma salonu, açk veya kapal bar, açk hava tiyatrosu, açk dans yeri gibi yardmc tesisler, 4) Oyun ve TV salonu, 5) Kapal ya da açk yüzme havuzu, 6) Genel mahallerde iklim koullarna göre klima sistemi, 7) Genel mahallerin fonksiyonuna uygun ve nitelikli döeme malzemesi ile kaplanmas, 8) Çocuk oyun park ve bu yerlerde çocuklar için özel tuvaletler, 9) Kadn ve erkek müteriler için ayr tuvaletler, 10) Sat yerleri, 11) Arazinin muhtelif yerlerinde yardm çarlabilecek resepsiyon irtibatl tesisat. e) Servis ve bakm tesisleri: Tesis kapasitesi ile uyumlu bakm ve onarm atölyeleri, çamarhane hizmetlerinin dardan salanamamas halinde çamarhane ile çamarhaneye bal kurutma, ütüleme, diki ve temiz çamar depolama tesisleri bulunur. f) Snflandrma: Yukarda belirtilen nitelikleri tayan tesisler dört yldzl tatil köyü, yerleme özellikleri, yap, tesisat, donatm, dekorasyon ve servis yönünden üstün özellikler gösteren ve ilave olarak aada belirtilen nitelikleri tayan tesisler be yldzl tatil köyü olarak snflandrlr. 1) Yatak odalarnda uydu veya video yaynlar imkan olan TV, minibar, kymetli eya kasas ve iklim koullarna göre klima, banyolarda küvet ve saç kurutma makinesi, 2) Lokantann birinci snf olarak düzenlenmesi (Tesis bünyesinde ayrca kafeterya veya ikinci snf lokanta bulunmas halinde birinci snf lokantann kapasitesi en az 100 kiilik olacak ekilde ve özel yemek salonu olmakszn düzenlenebilir. Toplam kapasitenin en fazla % 70'i açk alanlarda olabilir.), 3) Diskotek veya gece kulübü veya benzeri elence imkan veren ayr bir salon, 4) Kre, 5) Türk hamam veya sauna, 6) Bay ve bayan kuaförü, 7) Kuru temizleme hizmeti.

TURİZM TESİSLERİNİN BELGELENDİRİLMESİNE VE NİTELİKLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK. Bakanlar Kurulu Tarihi, No : 10/5/2005, 2005/8948

TURİZM TESİSLERİNİN BELGELENDİRİLMESİNE VE NİTELİKLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK. Bakanlar Kurulu Tarihi, No : 10/5/2005, 2005/8948 TURİZM TESİSLERİNİN BELGELENDİRİLMESİNE VE NİTELİKLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Tarihi, No : 10/5/2005, 2005/8948 Resmi Gazete Tarihi : 21/06/2005 Resmi Gazete Sayısı : 25852 **Ekli "Turizm

Detaylı

TURİZM TESİSLERİNİN BELGELENDİRİLMESİNE VE NİTELİKLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

TURİZM TESİSLERİNİN BELGELENDİRİLMESİNE VE NİTELİKLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK 4519 TURİZM TESİSLERİNİN BELGELENDİRİLMESİNE VE NİTELİKLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 10/5/2005 No : 2005/8948 Dayandığı Kanunun Tarihi : 12/3/1982 No : 2634 Yayımlandığı

Detaylı

Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik

Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik (Bu mevzuat sayfaları Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından derlenmekte ve güncellenmektedir.) Resmi

Detaylı

Kanun. Svlatrlm Petrol Gazlar (LPG) Piyasas Kanunu ve Elektrik Piyasas Kanununda Deiiklik Yaplmasna Dair Kanun

Kanun. Svlatrlm Petrol Gazlar (LPG) Piyasas Kanunu ve Elektrik Piyasas Kanununda Deiiklik Yaplmasna Dair Kanun Kanun Svlatrlm Petrol Gazlar (LPG) Piyasas Kanunu ve Elektrik Piyasas Kanununda Deiiklik Yaplmasna Dair Kanun Kanun No. 5307 Kabul Tarihi : 2.3.2005 BRNC KISIM Genel Hükümler BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam ve

Detaylı

Asansör Yönetmelii ( 95/16/AT ) BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeli"in amac; mar Kanunu ve buna ba"l imar

Asansör Yönetmelii ( 95/16/AT ) BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliin amac; mar Kanunu ve buna bal imar Asansör Yönetmelii ( 95/16/AT ) BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeli"in amac; mar Kanunu ve buna ba"l imar yönetmeliklerine göre in'a edilen binalarda, insan ve yük ta'masnda

Detaylı

Sayı : 2010/215 Konu: Sınıflandırma Formları. 20 Eylül 2010. Değerli Üyemiz,

Sayı : 2010/215 Konu: Sınıflandırma Formları. 20 Eylül 2010. Değerli Üyemiz, Sayı : 2010/215 Konu: Sınıflandırma Formları 20 Eylül 2010 Değerli Üyemiz, Derneğimiz ve TÜROFED in girişimleriyle Otel, Motel ve Lokantaların sınıflandırmasında uygulanan değerlendirme puanları 18 Eylül

Detaylı

KAMULA,TIRMA KANUNU. 2942-4650 sayl Kamulatrma Kanunu /Kamu Ölçmeleri Dersi Eki / Ör.Gör.Dr. S.Denizhan Yaln/[ 1 ]

KAMULA,TIRMA KANUNU. 2942-4650 sayl Kamulatrma Kanunu /Kamu Ölçmeleri Dersi Eki / Ör.Gör.Dr. S.Denizhan Yaln/[ 1 ] KAMULA,TIRMA KANUNU Kanun Numaras : 2942 Kabul Tarihi : 4/11/1983 Yaymland Resmi Gazete : Tarih: 8/11/1983 Say: 18215 2942 Sayl Kamulatrma Kanunu nda çeitli deiiklikler yapan 4650 Sayl Kanun 5 Mays 2001

Detaylı

yeri Açma ve Çal ma Ruhsatlar na li kin Yönetmelik Genel Hükümler

yeri Açma ve Çal ma Ruhsatlar na li kin Yönetmelik Genel Hükümler Yönetmelik Karar Say : 2005/9207 Ekli yeri Açma ve Çal ma Ruhsatlar na li kin Yönetmelik in yürürlü e konulmas ; 24/4/1930 tarihli ve 1593 say, 4/7/1934 tarihli ve 2559 say, 14/6/1989 tarihli ve 3572 say,

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MOTELLER İÇİN DEĞERLENDİRME FORMU

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MOTELLER İÇİN DEĞERLENDİRME FORMU T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MOTELLER İÇİN DEĞERLENDİRME FORMU Ek:3 TESİSİN ADI :... TESİSİN ADRESİ :... TELEFON FAKS- WEB :... MEVCUT TÜRÜ VE SINIFI :... BELGE TARİH VE NO :... BELGE SAHİBİ :... MÜDÜR

Detaylı

FAALİYET RAPORU 2011 MALİ YILI

FAALİYET RAPORU 2011 MALİ YILI TÜİK FAALİYET RAPORU 2011 MALİ YILI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜİK FAALİYET RAPORU 2011 MALİ YILI Yayın içeriğine yönelik sorularınız için Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Strateji ve Kalite Grubu

Detaylı

Çünkü, bu malzemenin büyük bir çounluu, ariv malzemesi vasfn tamaktadr. Hizmet birimlerince sürekli kullanlmalar sebebiyle kurumlarnda saklanmalar

Çünkü, bu malzemenin büyük bir çounluu, ariv malzemesi vasfn tamaktadr. Hizmet birimlerince sürekli kullanlmalar sebebiyle kurumlarnda saklanmalar GENEL AÇIKLAMALAR Belediyeler, Kanunlarn kendisine verdii yetki ve görevleri yerine getirmek için yapt faaliyetler sonucunda belge üretmektedir. Bu belgeler, Belediyelerin varlk sebebini ortaya koyan temel

Detaylı

3.2. Avustralya (Queensland Eyaleti)

3.2. Avustralya (Queensland Eyaleti) ekil. Bamsz bölümlerin 3B temsili amacyla oluturulan ara yüz (Stoter ve Oosterom, 006) 3.. Avustralya (Queensland Eyaleti) Avustralya nn Queensland eyaletindeki kadastral yap B yüzey parselinden bamsz

Detaylı

TC SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

TC SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TC SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Otel işletmelerinde bir pazarlama aracı olarak internet in kullanımı: Antalya ili sınırları içerisinde faaliyet gösteren 3, 4 ve 5 yıldızlı otel

Detaylı

BÜTÜN TEŞKİLATA. Genel Müdür

BÜTÜN TEŞKİLATA. Genel Müdür BÜTÜN TEŞKİLATA Bilindiği üzere 04.07.2011 tarih ve 27984 (mükerrer) sayılı Resmi gazetede yayımlanan 645 Karar Sayılı kanun Hükmünde Kararname ile Genel Müdürlüğümüz görevleri ve hizmet birimleri yeniden

Detaylı

Yönetmelik hükümleri, imar planlarında aksine bir açıklama bulunmadığı takdirde uygulanır.

Yönetmelik hükümleri, imar planlarında aksine bir açıklama bulunmadığı takdirde uygulanır. PLANLI ALANLAR TİP İMAR YÖNETMELİĞİ Bayındırlık ve İskan Bakanlığı: Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 02/11/1985 Yayımlandığı Resmi Gazete No: 18916 (Mükerrer) Yönetmelik hükümleri, imar planlarında aksine

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 10.09.2008 Resmi Gazete Sayısı: 26993

Resmi Gazete Tarihi: 10.09.2008 Resmi Gazete Sayısı: 26993 Resmi Gazete Tarihi: 10.09.2008 Resmi Gazete Sayısı: 26993 SİVİL HAVA ULAŞIMINA AÇIK HAVAALANLARINDA YER ALAN TERMİNALLER İLE SIHHİ İŞYERLERİ İÇİNİŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

Detaylı

YUNANSTAN LE TÜRKYE DE UYGULANAN TURZM YATIRIM TEVKLERNN KARILATIRILMASI

YUNANSTAN LE TÜRKYE DE UYGULANAN TURZM YATIRIM TEVKLERNN KARILATIRILMASI YUNANSTAN LE TÜRKYE DE UYGULANAN TURZM YATIRIM TEVKLERNN KARILATIRILMASI Doç. Dr. smail AYDOU * Yrd. Doç. Dr. H. Hüseyin SOYBALI ** Ör. Grv. Ahmet BAYTOK ** ÖZET Turizm sürekli büyüyen yapsyla dünyann

Detaylı

PLANLI ALANLAR TİP İMAR YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

PLANLI ALANLAR TİP İMAR YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Resmi Gazete Tarihi: 02.11.1985 Resmi Gazete Sayısı: 18916 mükerrer PLANLI ALANLAR TİP İMAR YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Madde 1 (Değişik:RG-19/8/2008-26972) 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı

Detaylı

ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİ

ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİ ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; etkin, verimli ve kaliteli sağlık hizmeti sunulmasını

Detaylı

PLANLI ALANLAR TİP İMAR YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler

PLANLI ALANLAR TİP İMAR YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler PLANLI ALANLAR TİP İMAR YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Madde 1 (Değişik:RG-19/8/2008-26972) 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanunu hükümlerine dayanılarak hazırlanmış bulunan bu Yönetmelik,

Detaylı

YÖNETMELİK PLANLI ALANLAR TİP İMAR YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK PLANLI ALANLAR TİP İMAR YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 8 Eylül 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28759 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: YÖNETMELİK PLANLI ALANLAR TİP İMAR YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1-2/11/1985 tarihli ve 18916

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 31 Mayıs 2013 69471265-305-5033 CUMHURBAŞKANLIĞI

Detaylı

Hazırlayanlar Muhammed Ali YILDIRIM Kerem AKIN ve TRAKYAKA dan Işık OCAKLI nın katkıları ile BİTLİS YATIRIM DESTEK OFİSİ

Hazırlayanlar Muhammed Ali YILDIRIM Kerem AKIN ve TRAKYAKA dan Işık OCAKLI nın katkıları ile BİTLİS YATIRIM DESTEK OFİSİ Hazırlayanlar Muhammed Ali YILDIRIM Kerem AKIN ve TRAKYAKA dan Işık OCAKLI nın katkıları ile BİTLİS YATIRIM DESTEK OFİSİ 4 Bitkisel Gıda veya Yem İhracatı İşlem Basamakları 6 ÇED İşlem Basamakları 5 Çiftçi

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMELİĞİ

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMELİĞİ İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve mücavir alan sınırları içindeki yerleşme alanları ve bu alanlardaki

Detaylı

Özel kreş ve Gündüz Bakımevleri ile Özel Çocuk Kulüplerinin Kuruluş ve İşleyiş Esasları Hakkında Yönetmelik

Özel kreş ve Gündüz Bakımevleri ile Özel Çocuk Kulüplerinin Kuruluş ve İşleyiş Esasları Hakkında Yönetmelik 30 Nisan 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29342 YÖNETMELİK Özel kreş ve Gündüz Bakımevleri ile Özel Çocuk Kulüplerinin Kuruluş ve İşleyiş Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

WEB TABANLI YAPAY ZEKA TEKN KLER (PROJE NO : FEN-E-050608-138)

WEB TABANLI YAPAY ZEKA TEKN KLER (PROJE NO : FEN-E-050608-138) T.C. MARMARA ÜNVERSTES MSEL ARATIRMA PROJELER KOMSYONU BAKANLII PROJE RAPORU WEB TABANLI YAPAY ZEKA TEKNKLER M SIMÜLATÖRLERN HAZIRLANMASI (PROJE NO : FEN-E-050608-138) Proje Yürütücüsü Yrd. Doç. Dr. Mehmet

Detaylı

İSTANBUL İMAR YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL İMAR YÖNETMELİĞİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL İMAR YÖNETMELİĞİ Meclis Kararı Tarihi ve Sayısı : 15.06.2007-1512 Yürürlük Tarihi : 23.06.2007 (Değişik: 14.10.2011-2354 sayılı Meclis Kararı ile) (Değişik:

Detaylı

DIŞ TİCARET İSTATİSTİKLERİ VE ENDEKSLERİ

DIŞ TİCARET İSTATİSTİKLERİ VE ENDEKSLERİ TÜİK DIŞ TİCARET İSTATİSTİKLERİ VE ENDEKSLERİ ISSN 0259-5036 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜİK Sorularla Resmi İstatistikler Dizisi - 2 Önsöz ÖNSÖZ Türkiye statistik Kurumu karar alclarn, aratrmaclarn ve

Detaylı

İŞ YERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARI

İŞ YERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARI İşyerİ Açma \1 BELEDİYE VE İL ÖZEL İDARELERİNDE İŞ YERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARI Yetkili İdareler Başvuru ve Belgeler İşyerlerinin Denetimi Alınan Vergi ve Harçlar Uygulanabilecek Cezalar Kapatma ve

Detaylı

3030 SAYILI KANUN KAPSAMI DIŞINDA KALAN BELEDİYELER TİP İMAR YÖNETMELİĞİ

3030 SAYILI KANUN KAPSAMI DIŞINDA KALAN BELEDİYELER TİP İMAR YÖNETMELİĞİ 3030 SAYILI KANUN KAPSAMI DIŞINDA KALAN BELEDİYELER TİP İMAR YÖNETMELİĞİ Bayındırlık ve İskan Bakanlığı: Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 02/11/1985 Yayımlandığı Resmi Gazete No: 18916 (Mükerrer) Yönetmelik

Detaylı