Okçular'da imza kampanyasý baþladý

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Okçular'da imza kampanyasý baþladý"

Transkript

1 Haftalýk Siyasi Yerel Haber Gazetesi FÝYATI: KDV DAHÝL 25 krþ. YIL: 22 SAYI: 3460 Ýskele dýþýnda yolcu indirme-bindirme yasak Ortaca da Denizcilik ve Kabotaj Bayramý Okçular'da imza kampanyasý baþladý Okçular'da/Ortaca'da yaþayanlar olarak; insanlarýn, aðaçlarýn, bitkilerin, hayvanlarýn yaþamýný tehdit eden faaliyetlere karþý çýkýyoruz JEOTERMAL Ortaca da 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramý nýn 89. yýl dönümü Dalyan Ýztuzu sahilinde çeþitli tören ve etkinliklerle þenlik havasýnda kutlandý 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramý dolayýsýyla deniz þehitleri anýsýna Ortaca Belediye Baþkan Vekili Mehmet Ali Avcý ve Dalyan Jandarma Karakol Komutaný Üsteðmen Emre Altan denize çelenk býraktý. Vatandaþlar Dalyan Tekne Kooperatifine baðlý teknelerle Dalyan kanalýnda düzenlenen gezinin ardýndan Ýztuzu Sahiline gitti. Kumsalýn Boðazaðzý mevkisinde düzenlenen etkinliklerde serbest yüzme, hazine sandýðýný suyun içinden çýkarma, döner direk ve yaðlý direk yarýþmalarýný yerli ve yabancý turistler ilgiyle izledi. Her yýl geleneksel olarak düzenlenen yaðlý direk ve yüzme yarýþlarýnda dereceye girenlere çeþitli hediye ve ödüller verildi. -MEHMET BOZKIR Muðla Valisi Amir Çiçek imzasýyla yayýnlanan bildiride, kararýn 5442 Sayýlý Ýl Ýdaresi Kanununun 9. Maddesi gereðince alýndýðý belirtildi. Muðla Valisi Amir Çiçek imzasýyla yayýnlanan bildiride, kararýn 5442 Sayýlý Ýl Ýdaresi Kanununun 9. Maddesi gereðince alýndýðý belirtildi. Yasaklanan hususlara uymayanlar hakkýnda Ýl Ýdaresi Kanununun 66.maddesi ve 5326 sayýlý Kabahatler Kanununun 32. maddesi uyarýnca cezai iþlem uygulanacak. Valilik tarafýndan yapýlan yazýlý açýklamada; Köyceðiz-Dalyan Özel Çevre Koruma Bölgesi sýnýrlarý içerisinde yer alan Köyceðiz Gölü ve Dalyan Kanallarýnda ticari faaliyette bulunan teknelerin Dalyan Boðazý mevkiinde yer alan halihazýrdaki mevcut iskeleler dýþýnda yolcu indirmeleri ve bindirmeleri can ve mal güvenliðini saðlamak amacýyla yasaklanmýþtýr. Ayrýca; Dalyan Boðazýnýn göle bakan kýyý kesiminde kumul habitatýn ve doðal yaþamýn korunmasý amacýyla ateþ ve mangal yakýlmasý yasaklanmýþtýr. Kamuoyuna saygýyla duyurulur denildi. Karar turizm açýsýndan olumlu Dalyan Tekne Kooperatifi Baþkaný Atilla Gültekin ise, valilik kararýnýn olumlu olduðunu söyledi. Karar öncesi kendilerinin de görüþlerinin alýndýðýný dile getiren Gültekin, bazý tur tekneleri iskele ücreti vermemek için yolcularý teknelerden sarkýttýklarý merdivenler aracýlýðý ile plaja indiriyorlar. Birçok kez yapýlan uyarýlara raðmen maalesef bazý tekneler buna uymuyor. Olumsuzluk yaþandýðýnda bizi de etkiliyor. Kooperatif olarak bizim gösterdiðimiz hassasiyeti diðer tur teknelerinin de göstermesini bekliyoruz dedi. SONDAJA HAYIR Ortaca Okçular Mahallesi nde baþlatýlan Jeotermal sýcak su arama sondajýna tepkiler artarak devam ediyor. Hafta sonunda Okçular mahalle muhtarlýðýnda toplanan vatandaþlar muhtar Bayram Özalp den geliþmeler hakkýnda bilgi istediler. Yaklaþýk 30 kiþinin katýldýðý toplantýda, Muhtar Özalp, sondaj hakkýnda kendisinin de bilgilendirilmediðini söyledi. Özalp, konu hakkýnda vatandaþlarýn tepkisini iletmek ve daha fazla bilgi sahibi olmak için oluþturulacak bir heyetle Muðla valiliði ile görüþmeye gideceklerini söyledi. Muhtar Özalp, 4 Temmuz Cumartesi günü sondaj alanýnda basýn açýklamasý yapacaklarýný da sözlerine ekledi. Okçular mahallesi Kapýzlýk mevkisinde özel bir firma tarafýndan çamur banyosu, kaplýcalarda kullanýlmak üzere 350 ile 400 metre arasýnda derinlikte sondaj yapýlýyor. Sýcak suyun derecede olmasý durumunda firmanýn kullaným için 30 yýllýk ruhsat talebinde bulunacaðý öðrenildi. Avukat Berna Babaoðlu Ulutaþ, vatandaþlarýn talepleri doðrultusunda hukuki sürecin baþlatýlacaðýný bildirdi. Ýmza kampanyasý baþladý... Change.org sitesinde; MUÐLA VALÝLÝÐÝ SAYIN MAKAMINA diye baþlayan imza kampanyasýnda þu görüþlere yer verildi. Bizler, aþaðýda imzasý bulunanlar, bölgede yaþayan, insana ve çevreye duyarlý, doða korumacý, yurttaþlar ve sivil toplum kuruluþlarýnýn, yöredeki derneklerin temsilcileri, yerel yöneticiler, Okçular'da/Ortaca'da yaþayanlar olarak; insanlarýn, aðaçlarýn, bitkilerin, hayvanlarýn yaþamýný tehdit eden faaliyetlere karþý çýkýyoruz. Ortaca'ya baðlý Okçular köyümüzde halen bir jeotermal sondaj çalýþmasý yapýlmaktadýr. Jeotermal sývýlarýn içerisinde arsenik, bor, selenyum, kurþun, kadmiyum, florür, hidrojen sülfür, civa, amonyak, radon, karbondioksit ve metan bulunabilmektedir. Arama ve sondaj çalýþmalarý ile hava, toprak ve su üzerinde etki baþladýðýndan insan yaþamý, topraklarýmýz ve bitkiler, havanlar üzerindeki tehdit baþlamýþtýr. Zeytinliklerimizin, tarým ürünlerimizin vegatatif ve generatif geliþmesine mani olacak þekilde kimyevi atýk býrakan, ortamý kirleten bir çalýþma devam etmektedir. Jeotermal sondaj yapýlan arazi, Okçular'ýn içme suyu ve sulama suyu kaynaklarýnýn yakýnda, zeytinliklerin ve tarým arazilerinin ortasýnda, Osmanlýdan beri kullanýlan Okçular mezarlýðýna 5 metre mesafede, doðal sit alaný olan Asartepe'nin yakýnýndadýr. Mülkiyeti Maliyeye ait olduðu söylenen arazide yapýlan jeotermal sondaj çalýþmalarýna derhal son verilmelidir. Okçularýn doðal ve tarihi güzelliklerine sahip çýkýlarak, burada yaþayan insanlarýn ve diðer canlýlarýn yaþamýna saygý gösterilerek, jeotermal su sondajýnýn durdurulmasýný arz ve talep ederiz. Saygýlarýmýzla KONUK YAZAR Mustafa Ýnci 4.SAYFADA CHP DE KONGRE SÜRECÝ Cumhuriyet Halk Partisi 7 Haziran genel seçimleri dolayýsýyla ilçe ve il kongrelerini ertelemiþti. Muðla da yapýlacak olan kongrelerin takvimi belli oldu. 15 Aðustos tarihinde Muðla CHP de delege seçimleri baþlayacak. Delege seçimleri 6 Eylül tarihinde sona erecek. Delege seçimlerinin ardýndan 28 Eylül 25 Ekim tarihleri arasýnda da ilçe baþkanlarý seçimleri yapýlacak. Ýl Ortaca Kaymakamý Yýlmaz, Vali Yardýmcýsý oldu Mülki Ýdari Amirleri atamasý kararnamesi ile Ortaca da görev yapan Kaymakam Hüseyin Yýlmaz, Gaziantep Vali Yardýmcýlýðýna atandý. 9 Eylül Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi mezunu olan Yýlmaz, 2012 yýlýndan bu yana Ortaca kaymakamlýðý görevini yürütüyordu. Ortaca da görev yaptýðý üç yýl boyunca baþarýlý hizmetlere imza atan Kaymakam Hüseyin Yýlmaz, Ramazan bayramý sonrasý görevinden ayrýlarak Gaziantep vali yardýmcýlýðý görevine baþlayacak. Kaymakam Hüseyin Yýlmaz ýn yerine ise Muðla Hukuk Ýþleri Müdürü Fatih Ürkmezer atandý. Fatih Ürkmezer kimdir? 08 Haziran 1977 tarihinde Ýzmir/ Bergama da dünyaya geldi. Ýlkokul, Ortaokul ve Liseyi Bergama da tamamladý yýlýnda A.Ü Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü nden mezun oldu. Ayný yýl açýlan sýnavda baþarý göstererek kaymakamlýk mesleðine adým attý. 3 yýllýk bir eðitim sürecine müteakip sýrasýyla Afyonkarahisar/Ýhsaniye, Bingöl/Adaklý, Erzurum/Tortum ve Balýkesir/Manyas Ýlçelerinde kaymakamlýk yaptý. 2002/2003 döneminde Ýngiltere Nottingham Üniversitesi nde Sosyal Politika ve Kamu Yönetimi alanýnda yüksek lisans yaptý. Manyas kaymakamý iken 2011 yýlýnda Ýçiþleri Bakanlýðýnca doktora yapmak amacýyla yurtdýþýna gönderildi. Ýngiltere Southampton Üniversitesinde Sosyal Politika doktorasýný tamamladý. Ayrýca Erzurum Atatürk Üniversitesinde baþladýðý Ýþletme-Yönetim ve Organizasyon doktorasý çalýþmasý tez aþamasýndadýr yýlýnda yurtdýþýnda görevli iken Muðla Ýl Hukuk Ýþleri Müdürlüðü görevine yurtdýþý dönüþüne müteakip 2014 yýlý Ekim ayýnda baþlamýþ olup Vali yardýmcýlýðý görevini de beraberinde yürütmektedir. Evli ve 2 çocuk babasýdýr.

2 2 Köyceðiz de Briç Festivali Geleceðin pilotlarý baðýþlarla yetiþiyor Köyceðiz Belediyesi ve Köyceðiz Kaymakamlýðý nýn destekleriyle Köyceðiz Briç Kulübü tarafýndan düzenlenen 20. Cennet Köyceðiz Briç Festivali Temmuz da yapýlacak. Köyceðiz Belediyesi ve Köyceðiz Kaymakamlýðý nýn destekleriyle Köyceðiz Briç Kulübü tarafýndan düzenlenen 20. Cennet Köyceðiz Briç Festivali Temmuz da yapýlacak. Köyceðiz Belediyesi ve Köyceðiz Kaymakamlýðý nýn destekleriyle düzenlenen Briç þenlikleri her yýl düzenli olarak yapýlýyor. Briç in spor dalý olarak yaygýnlaþtýrýlmasý hedeflenirken, bölgenin tanýtýmý, esnafýn ekonomik kazanýmý ve halkýn kültürel aktivelerden mahrum býrakýlmamasý ve kültürel etkileþimin artýrýlmasý hedefleniyor. Köyceðiz Anadolu Turizm Otelcilik Meslek Lisesi uygulama oteli salonunda yapýlacak olan 20. Cennet Köyceðiz Briç Festivali Programý Þöyle; 3 Temmuz 2015, 20. Cennet Köyceðiz Briç Festivali Hoþ geldin ikilisi, 4 Temmuz 2015 Hakim Ahmet Türdü Ýkilisi, 5 Temmuz 2015 Swýss Patton Belediye Kupasý. BRÝÇ: Briç elli iki kartlýk standart iskambil destesiyle oynanan bir iskambil oyunudur. Türk Hava Kurumu Köyceðiz Þube Baþkaný Meral Gümüþ, vatandaþlardan kuruma destek olmalarýný istedi. Köyceðiz Türk Hava Kurumu Þube Baþkaný Meral Gümüþ, Türk Hava Kurumu nun, kurulduðu günden bu yana eðitimden saðlýða kadar birçok sosyal projeye imza attýðýný söyledi. Kurum adýna toplanan Fitre, Zekat ve Baðýþlarla yapýlan hizmetleri anlattý. Vatandaþlardan yapýlan fitre, zekat ve baðýþlarla daha da güçlendiklerini ifade eden Gümüþ, Türk Hava Kurumu olarak yapýlan fitre, zekat ve baðýþlar ile yüreklerimizi yakan orman yangýnlarýný söndürmek için yeni aldýðýmýz yangýn söndürme helikopterleri ve uçaklarý ile Avrupa ve Asya nýn en güçlü yangýn söndürme uçak filosuna sahip olduklarýný ve havadan zirai ilaçlama yaptýklarýný dile getirdi. Türkiye nin ilk Havacýlýk ve Uzay Üniversitesi nin THK Üniversitesi olduðuna iþaret eden Gümüþ, Her geçen gün büyüyen, bugün 3 bin 600 öðrenci ile ülkemizin ilk Havacýlýk ve Uzay Üniversitesi olan THK Üniversitesinde geleceðimizin uçak mühendisleri, pilotlarý, uzay adamlarýna büyük oranda burslu olarak eðitim veriyoruz ve Türk Hava Yollarýna pilot yetiþtiriyoruz. Türk Silahlý Kuvvetlerinin Paraþütçülerine eðitim veriyoruz. Harp okulu öðrencilerine Planör uçuþu eðitimi veriyoruz ve binlerce gencimize ücretsiz havacýlýk kurslar düzenliyoruz. Yeni aldýðýmýz son model eðitim uçaklarýmýzla pilotaj eðitimleri veriyoruz. Eskiþehir-Ýnönü, Antalya-Karain ve Erzincan Eðitim tesislerimizde her yýl 300 bin gencimize yemek ve konaklama dahil ücretsiz havacýlýk eðitim kurslarý veriyoruz. Hava Ambulans Uçak ve Helikopterlerimiz ile yaralý ve organ nakil taþýmacýlýðý yapýyoruz, Defter, kalem, boyama kitabý ve boya kalemleri Ýlköðretim öðrencilerine kýrtasiye yardýmý yapýyoruz. Þehit ve Gazi çocuklarýna tam burslu eðitim veriyoruz dedi. -Türk havacýlýðýnýn geliþimi için yardýmlarýnýzý bekliyoruz Benim de katkým olsun demek isteyenlere çaðrýda bulunan Gümüþ, Her yýl olduðu gibi bu yýl da havacýlýðýmýzýn geliþmesine katkýda bulunmak isteyen, tüm bu faaliyetlerde benim de katkým bulunsun diyen herkesin fitre, zekât ve baðýþ yardýmlarýný bekliyoruz. Fitrelerini kurumumuza vermek isteyen vatandaþlarýmýz, fitre zarflarýmýzý muhtarlarýmýzdan, genç kanatlar topluluðu üyelerimizden veya bizzat þubelerimize gelerek temin edebilir ya da Ziraat Bankasý Köyceðiz Þubesi: no.lu hesaba Fitre açýklamasýyla birlikte yatýrabileceklerdir diye konuþtu. DALAMAN DA 2 CADDE SÝL BAÞTAN Haftalýk Siyasi Süreli Yerel Haber Gazetesi YIL: 22 SAYI: TEMMUZ 2015 CUMA Yayýn sahibi: kartim ltd.þti adýna Serpil Karaçelik Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Tuncay Karaçelik Muhabir: Ömer Kundakçý Sayfa editörü: Mehmet Bozkýr Ýdare ve yönetim yeri: Beþköprü mah. 116.sk. No:14/1 Ýrtibat büro: Beþköprü mah. 1 no.lu belediye iþhaný B:203 ORTACA Baský: Kartim Matbaa-Meral (Doðan) Kurt Adres: Beþköprü mah. Giysi Pazar Yeri No: 11 Ortaca/Muðla HaberMerkezi Tel/fax : Gazetemiz Basýn Ahlak Yasasýna Uyar. - Gazetemize gönderilen yazý ve fotoðraflar yayýnlansýn veya yayýnlanmasýn iade edilemez. - Yazýlarýn sorumluluðu yazarýna aittir. - Gazetemizin ilk yayýn tarihi 31 Aðustos 1993 ÝLAN REKLAM ABONE TARÝFESÝ - Özel ilanlarda (Kongre, Tüzük, Zayi, Teþekkür vs) Muðla Ýl gazeteleri fiyat tarifesi uygulanýr. - RESMÝ ÝLAN/MAHKEME ÝLANI st/cm 9,63 TL - Fiyatlara KDV Dahil Deðildir. Dalaman da iki cadde Muðla Büyükþehir Belediyesi tarafýndan yenilenecek. Dalaman Belediyesi'nin sorumluluðundayken Büyükþehir Yasasý ile kontrolü Muðla Büyükþehir Belediyesi'ne geçen en yoðun caddelerinden Atatürk ve Seyfettin Ýnce caddeleri yenileniyor. Dalaman da iki cadde Muðla Büyükþehir Belediyesi tarafýndan yenilenecek. Dalaman Belediyesi'nin Dalaman Havalimaný yolu asfalt yapým çalýþmalarý nedeniyle, 3 gün süre ile trafiðe kapatýlan Havalimaný yönünden, Atakent Kavþaðýna kadar olan karayolu, yeniden hizmete açýldý. Dalaman Havalimaný yolu asfalt yapým çalýþmalarý nedeniyle, 3 gün süre ile trafiðe kapatýlan Havalimaný yönünden, Atakent Kavþaðýna kadar olan karayolu, yeniden hizmete açýldý. Diðer taraftan, Atakent kavþaðýndan, Havalimaný güzergahý da asfalt yapým çalýþmasý nedeniyle 30 Temmuz- 2 Aðustos 2015 tarihleri arasýnda 3 gün süre ile trafiðe kapatýlacaðý bildirildi. Sürücüler, Karayolunun trafiðe kapalý olduðu tarihlerde TÝGEM kavþaðýndan itibaren Atatürk caddesi üzerinden Seyfettin Ýnce caddesini takiben Muðla Fethiye Karayoluna çýkacaklar. Havalimaný yolunun asfalt yapým çalýþmasý nedeniyle, trafiðe kapatýlacaðý tarihlerde, sürücülerin can ve mal güvenliði açýsýndan trafik iþaret ve levhalarý ile yönlendirme tabelalarýna önemle uymalarý gerekiyor. sorumluluðundayken Büyükþehir Yasasý ile kontrolü Muðla Büyükþehir Belediyesi'ne geçen en yoðun caddelerinden Atatürk ve Seyfettin Ýnce caddeleri yenileniyor. Muðla Büyükþehir Belediyesi'nden verilen bilgiye göre Dalaman'ýn ana caddelerinden Atatürk ve Seyfettin Ýnce caddelerinde yollarýn bozuk olan alanlarý ile ilgili ihale yapýldý. Yapýlan ihalenin ardýndan kýsa zaman içerisinde her iki caddenin de bozuk olan alanlarýnýn düzeltilmesi yapýlacak. Dalaman Belediye Baþkaný Muhammet Þaþmaz, "Atatürk Caddesi ve Seyfettin Ýnce Caddesi Büyükþehir Yasasý ile Muðla Büyükþehir Belediyesi'ne geçti. Yaptýðýmýz giriþimler sonucunda kýsa süre içerisinde Muðla Büyükþehir Belediyesi'nden bu caddelerin yollarýnýn yapýlacaðý sözünü aldýk. Ama yollar yapýlana kadar bozuk olan alanlarýn düzeltilmesi için Büyükþehir Belediyesi tarafýndan ihalesi yapýldý. Kýsa süre sonra bu yollarýn tamiratý yapýlacak. Ardýndan Dalaman'a yakýþýr bir þekilde baþtan aþaðý yollarýn yeniden yapýlmasý saðlanacak" dedi. Havalimaný yolu asfalt çalýþmalarý baþladý

3 CUMHURÝYET.COM.TR Caretta yý öldürmek Öldürmeseydin, gecenin karanlýðýnda, bir kumsala çýkacak, derin bir çukur kazýp içine yumurtalarýný býrakacaktý yumurta. O çukurdan, iki ay sonra hayat fýþkýracaktý. Yavru kaplumbaðalar yumurtadan çýktýklarýnda, hýzla denize koþmaya baþlarlar. Deniz yüzeyinden yansýyan ay ýþýðý onlara yön gösterir. Paytak yürüyüþlerine gülümser, verdikleri yaþam mücadelesine hayran kalýrsýn. Yavru kaplumbaðalarýn iþi zordur. Tilkilerden, kuþlardan, yengeçlerden kurtulmak kolay mý? Eðer Dalyan Ýztuzu ya da Adana Akyatan kumsalýnda olduðu gibi gönüllü olarak nöbet tutan genç çevreciler varsa þanslýlar. Çünkü o çevreciler yavru kaplumbaðalarýn imdadýna yetiþir, denize sað salim ulaþmalarýný saðlarlar. Yumurtadan çýkan yavrularýn çok azý hayatta kalýr. Bin yavrudan sadece biri eriþkinliðe ulaþabilir. Sen muhtemelen yavru kaplumbaðalarýn nasýl dünyaya geldiklerini hiç merak etmemiþsindir.yavrularýn yumurtadan çýkýþýný, yaþamak için verdikleri mücadeleyi bir kez olsun görseydin, öldüremezdin o denizkaplumbaðasýný. Þubat ayýnda Mersin de bir denizkaplumbaðasý ölü bulundu. Nisanda Dikili, martta Bodrum da. Þimdi Fethiye Kargý da. Bu yýl sayý kaça ulaþacak? Bazýlarý zýpkýnla, bazýlarý baþýný taþla ezerek öldürülüyorlar denizkaplumbaðalarýný. Senin gibi boynuna taþ baðlayarak vahþice boðulmasýna neden olanlar da var. Ýnsan neden bir denizkaplumbaðasýný öldürür? Nasýl bir insan bunu yapabilir? Oysa öldürmeseydin, denize ulaþmayý baþaran yavrular baþka bir macera yaþayacaklardý. Bütün Akdeniz i dolaþacaklardý. Binlerce kilometrelik bir yolculuk. Bilim insanlarý, nerelere gittiklerini uydu takip sistemleriyle öðrenmeye çalýþýyorlar. Cebelitarýk Boðazý ný aþýp okyanuslara çýkanlar oluyormuþ lu yaþlarda denizkaplumbaðalarýna tuhaf bir þey oluyor. Doðduklarý kumsala geri dönüyorlar. Hem de binlerce kilometre yol katederek. Dönüþ yolunu nasýl bulabiliyorlar? Sonra nedir onlarý doðduklarý bu kumsala geri getiren þey? Bilmiyoruz. O öldürdüðün denizkaplumbaðasýnýn atalarý bu yolculuðu 100 milyon yýldýr yapýyor. Caretta carettalar, Chelonia mydaslar, dinozorlarý gördüler. Bizim türümüz dinozorlarý görmedi mesela. O zamanlar dünya üzerinde yoktuk. Modern insanýn atasý 2.5 milyon yýl önce ortaya çýktý. Sonra 65 milyon yýl önce dünyaya düþen o dev göktaþýnýn yol açtýðý büyük yok oluþ u gördüler denizkaplumbaðalarý. Dünyada yaþayan canlýlarýn yüzde 76 sý yok oldu. Carettalar, Chelonia mydaslar büyük yok oluþta bile hayatta kalmayý baþardýlar. Onca þeyi atlat, sonra doðduðun kumsala döndüðünde biri gelsin seni öldürsün. Olur þey mi? Türkiye de binlerce insan, denizkaplumbaðalarýnýn korunmasýný saðlamak amacýyla yýllarca mücadele verdi. Mücadele 1986 yýlýnda Dalyan da baþladý. Sonra bütün Türkiye ye yayýldý. Bugün de baþta WWF-Türkiye olmak üzere pek çok çevre örgütü, kaplumbaðalarýn korunmasý için çaba gösteriyor. Öldürdüðün denizkaplumbaðasýnýn cesedini bulan çevreciler Twitter da ne yazmýþlar okudun mu? Biz caretta caretta yumurtalarýna zarar gelmesin diye sahilde parmak uçlarýmýzla yürüyoruz, carettalarýmýzý öldürenler insan olamaz. Çevrecilerin Twitter daki mesajýna yüzlerce insan tepki göstermiþ. Senin için neler söylediklerini okusan kendinden utanýrsýn. Oysa 16 Haziran daki Dünya Deniz Kaplumbaðalarý Günü nü kutlamaya hazýrlanýyorduk. Dünya denizlerinde 7 kaplumbaða türü yaþýyor. Ýkisi Akdeniz de de yuvalýyor. Akdeniz de yumurtlayan caretta caretta diþilerinin sayýsý yaklaþýk 2 bin. Chelonia mydas diþilerinin sayýsý sadece arasý. Yok olma tehlikesiyle karþý karþýyalar. Keþke çevrecilerin neden bu kadar mücadele ettiðini anlamaya çalýþsan. Bütün bu bilgileri bilmene de gerek yok. Keþke ölümden deðil, sadece yaþamdan yana olsan. Yazýk. 3 CARETTA YA PROTEZ ÇENE Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Deniz Kaplumbaðalarý Araþtýrma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde (DEKAMER) yaralý halde bulunan ve cerrahi operasyonla "3D çene protezi" takýlan caretta caretta elle beslenmeye baþlandý. Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Deniz Kaplumbaðalarý Araþtýrma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde (DEKAMER) yaralý halde bulunan ve cerrahi operasyonla "3D çene protezi" takýlan caretta caretta elle beslenmeye baþlandý. Dalyan Mahallesi'ndeki DEKAMER'de tedavisi devam eden "Akut-3" isimli kaplumbaða yüzmeye baþladý. Caretta caretta sürekli su içerisinde tutuluyor ve iki günde bir besleniyor. DEKAMER Müdürü Prof. Dr. Büyükþehir Üretiyor Muðla Renkleniyor Muðla Büyükþehir Belediyesi tarafýndan bu yýl baþlatýlan Alým Garantili Mevsimlik Süs Bitkisi Üretimi projesi kapsamýnda Beyobasý üreticilerinin yetiþtirdikleri çiçekler Muðla yý renklendiriyor. Muðla Büyükþehir Belediyesi tarafýndan bu yýl baþlatýlan Alým Garantili Mevsimlik Süs Bitkisi Üretimi projesi kapsamýnda Beyobasý üreticilerinin yetiþtirdikleri çiçekler Muðla yý renklendiriyor. Muðla Büyükþehir Belediyesi Tarýmsal Hizmetler Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan baþlatýlan Alým Garantili Mevsimlik Süs Bitkisi Üretimi projesinde Köyceðiz Ýlçesi Beyobasý Mahallesinde üretilen süs bitkilerinin Büyükþehir ve Ýlçe Belediyelerine daðýtýmý tüm hýzýyla devam ediyor. Muðla Büyükþehir Belediyesi ve Ýlçe Belediyelerinin katýlýmýyla Beyobasý üreticileri tarafýndan yaz sezonu üretimi olarak adet üretilen süs bitkilerinin Muðla Ýli genelinde park, kavþak ve refüjlerde dikimleri sürüyor. Muðla Büyükþehir Belediyesi Tarýmsal Hizmetler Dairesi Baþkaný Salih Tufan konu ile ilgili yaptýðý açýklamada þunlarý söyledi; Yýllardýr diðer illerden aldýðýmýz mevsimlik süs bitkilerini Muðla mýzda üretmek en büyük hayalimizdi. Büyükþehir Belediyesi unvaný kazanmamýzýn ardýndan baþlattýðýmýz tarýmsal projelerimizin baþýnda Alým Garantili Üretim Projemiz vardý. Hem Muðla tarýmýna yeni bir sektör kazandýrmak, hem de Muðlalý üreticimizin kazanmasýný saðlamak amacýyla Yakup Kaska, yaptýðý açýklamada, dünyada ilk kez 3D yazýcýdan çýktý alýnarak bir deniz kaplumbaðasýna protez çene takýldýðýný söyledi. "Akut-3" isimli kaplumbaðanýn iki aylýk sürecin ardýndan sürekli suyun içerisinde bakým ve tedavisinin yapýldýðý belirten Kaska, "Kaplumbaðanýn gerçekten titanyum malzemeyi kabul etmesi, hayvanýn normal davranýþlarýný sergilemeye baþlamasý rehabilitasyonda çok önemli bir aþama" dedi. Kaska, operasyonun ardýndan kaplumbaðanýn saðlýklý bakýmýnýn saðlanmasýnýn DEKAMER'in dünyada çok önemli bir noktaya geldiðinin göstergesi olduðunu ifade etti. Caretta carettanýn yeni çenesiyle henüz doðal beslenme sürecine girmediðini, elle yapýlan beslemede ise çenesini kullanabildiðini vurgulayan Kaska, "Operasyonun ardýndan þu ana kadar geçen sürede kaplumbaða protez çeneyi kabullenmiþ durumda. Dýþkýsýný yapýyor ve suyun içerisinde 30 dakika civarýnda uyuyabiliyor. Dolayýsýyla bunlar rehabilitasyon sürecinde iyiye giden iþaretlerdir" diye konuþtu. 3D protez tekniðinin ekonomik açýdan da çok masraflý olduðunu ifade eden Kaska þunlarý kaydetti: bu projemizi baþlattýk. Pilot uygulama bölgesi olarak seçtiðimiz Beyobasý nda faaliyet gösteren S.S. Beyobasý Tarýmsal Kalkýnma Kooperatifi ile imzaladýðýmýz üretim protokolünün ardýndan hýz kazanan üretim çalýþmalarý sonucu üretilen mevsimlik süs bitkisini Muðla nýn park ve yollarýnda görmenin gururunu yaþýyoruz. Zamanla tüm Muðla ya yaymayý planladýðýmýz Alým "Kaplumbaðalarýn tedavisi sadece bu þekilde yapýlacak diye bir þart yok. Ýhtiyaç olmasý durumunda kaplumbaðalarýn vücutlarýndan eksik olan parçalarý 3D yazýcýdan çýktýsý alýnarak takýlabilir. Kaplumbaðanýn kendisini yenileyerek o bölgesini tamamlayabilmesi durumunda ise böyle bir yapýya gerek yok. Doðal bir antibiyotik ve vitamin takviyesiyle olabileceði gibi operasyonla da olabilir. " DEKAMER'de kaplumbaðalarýn günlük olarak beslenmesi, bakýmý ve doðal ortamlarýnda tekrar beslenmeleri için gerekenlerin yapýldýðýný ifade eden Kaska, sürecin sonunda kaplumbaða dalabildiðinde ve kendi besinini yakalayabildiðinde doðal ortamlarýna salýndýðýný kaydetti. Prof. Dr. Yakup Kaska Garantili Üretim Projemize katýlan tüm ilçe belediyelerimize, Büyükþehir Belediyemiz ve Beyobasý üreticileri adýna sonsuz teþekkürlerimi sunuyorum. Muðla Büyükþehir Belediye Baþkaný Dr. Osman Gürün konu ile ilgili þunlarý söyledi; Büyükþehir ve Ýlçe Belediyelerimiz ile birlikte Muðla için projeler üretiyoruz. Hedefimizin ve Muðla nýn bir olduðunu gösteren Alým Garantili Mevsimlik Süs Bitkisi Üretimi projesi ile Muðla da tarýma ve üreticimize destek veriyoruz. Köyceðiz Beyobasý Tarýmsal Kalkýnma Kooperatifimizle imzaladýðýmýz protokol ile üretimine baþlanan mevsimlik süs bitkisi projesinde kýsa sürede Beyobasý üreticilerimiz tarafýndan yaz sezonu üretimi olarak süs bitkisi üretildi. Üretilen mevsimlik süs bitkilerinin Muðla Ýli genelindeki park, cadde ve kavþaklara dikimi yapýlýyor ve Muðlamýz daha da renkleniyor. Alým Garantili Süs Bitkisi Üretimi projesinde emeði geçen herkese teþekkür ediyorum. -Soner Aydýn

4 4 Doðaya insan müdahalesi sürüyor; Ortaca da 2 metrelik KIZIL DAMAK YILANI ÖLDÜRÜLDÜ... Ortaca Gölbaþý mahallesinde görülen, Halk arasýnda kýzýl damak olarak bilinen 2 metre boyundaki yýlan mahallede telaþa neden oldu. Çocuklarýn oyun oynadýðý aðaçlýk alanda bulunan narenciye bahçesinden bir anda yolun ortasýna çýkan yýlan panik yarattý. Anne babalar çocuklarýný yýlandan korumak için koþtururken yaklaþýk 2 metre boyutlarýndaki yýlan aniden gözlerden kayboldu. ESKÝDEN YARARLI ÝDÝ Büyük korkuya neden olduðu olan ve yörede kýzýl damak diye bilinen yýlan kara yýlan-dolichophis jugularis ailesinin bir türü. Türkiye Kurbaða ve Sürüngenleri Gözlemciliði ve Fotoðrafçýlýðý Topluluðu sitesi turkherptil.org da paylaþýlan bilgiye göre son derece zararsýz hatta tarýmda çok yararlý bir tür. Bað ve bahçelerde yaþayan, kemirgen, kertenkele ve küçük yýlanlarla beslenen ekolojik dengesi koruyan bir tür. ZEHÝRSÝZDÝR ÖLDÜRMEYÝN Zehirsiz, insanlardan kaçan, üzerine gelinirse ýsýran bir yýlan. Çiftçi dostu ama tarým alanlarý imara açýldýkça onlara da yaþam alaný kalmamýþ. Yaralý Caretta Caretta tedavi altýnda Antalya'da bir vatandaþýn sahile vurmuþ halde bulunan Caretta Caretta Dalyan daki Deniz Kaplumbaðalarý Araþtýrma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde (DEKAMER) tedavi altýna alýndý. Antalya'da bir vatandaþýn sahile vurmuþ halde bulunan caretta caretta Ortaca Dalyan daki Deniz Kaplumbaðalarý Araþtýrma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde (DEKAMER) tedavi altýna alýndý. Konyaaltý ilçesi Beldibi Mahallesi'nde sahilde dolaþan bir kiþinin kýyýda hareketsiz halde bulduðu caretta caretta, Dalyan'daki DEKAMER'e getirildi. Kafasýnda kýrýk olduðu tespit edilen kaplumbaða yapýlan tedavinin ardýndan rehabilite tankýna koyuldu. DEKAMER'de görevli Çisem Sezgin, yaptýðý açýklamada, caretta carettanýn kafasýndaki kýrýk nedeniyle uzun süre havasýz kaldýðýný bildirdi. Caretta carettanýn kafasýna insanlar tarafýndan bir cisimle vurulmuþ olabileceðini ileri süren Sezgin, "Kaplumbaðanýn tedavisi merkezde devam edecek. Ýyileþme ihtimali yüksek. Umarým iyileþir ve onu doðal ortamýna bir an önce býrakýrýz" dedi. Mustafa Ýnci MUÐLA NIN SUÇU NE?.. Muðla ülke ekonomisine çok ciddi katký saðlayan illerin baþýnda geliyor. Muðla tarýmda, turizmde ve madencilik sektöründe ciddi ekonomik girdi saðlarken Ankara dan yeterli desteði alamýyor. Bunun en çarpýcý örneðini Göcek tüneli üzerinden verebiliriz. Göcek Tüneli 900 metre uzunluðunda. Göcek Tünelinden gidip döndüðünüz zaman ödeyeceðiz ücret 7 lira. Ancak Tirebolu Tüneli 4 bin 500 metre ve ücretsiz Ýnsanýn aklýna bir sürü soru geliyor. Karadenizliler 4 bin 500 metre uzunluðundaki tüneli bir kuruþ dahi ödemeden kullanýrken Muðlalýlar 900 metrelik Göcek Tüneline 3,5 lira para ödüyor. Bunun neresi adalet sormak isterim. Bu 4 bin 500 metrelik tüneli ücretsiz kullanan iller Muðla dan daha fazla mý ülke ekonominse katkýda bulunuyor. Tabi ki hayýr. Karadeniz illeri arasýnda ülke ekonomisine katkýda bulunan iller ilk 10 da yok. Muðla ile ülke ekonomisine katký yapan iller arasýnda ilk 5 sýrada yer alýyor Þimdi neymiþ ikinci Göcek Tüneli yapýlýnca ücretsiz olacakmýþ. Peki, ikinci tüneli ücretsiz yapabiliyorsunuz da ilk tüneli niye ücretli yaptýnýz? Yýllarca Muðla halkýndan niye tünel geçiþ parasý aldýnýz? Bu olay aklýma Deli Dumrul Hikâyesini getirdi. Deli Dumrul Köprüden geçenden 1 lira geçmeyenden 2 lira almýþ. Bizde de 900 metrelik tünelden geçenden 3,5 lira 4 bin 500 metrelik tünelden geçenden para alýnmýyor Hazýr söz Göcek ten açýlmýþken. Muðla nýn koylarýnýn ve plajlarýnýn sürekli birilerine kiraya verildiðini hepimiz biliyoruz. Peki, siz hiç duydunuz mu Karadeniz de eþsiz güzelliðe sahip bilmem ne koyunun kiraya verildiðini. Ya da Karadeniz de bilmen ne plajý özelleþtirildi. Plaja giriþ ücreti þu kadar oldu diye. Ben þahsen duymadým. Siz duyduysanýz bilemem. Peki Karadeniz illerine yapýlan yatýrýmlara þöyle bir baktýðýnýz mý hiç? Karadeniz illerine yapýlan yatýrýmlarýn beþte biri Muðla ya yapýlmadý. Ülke ekonomisine en fazla katký yapan beþ ilden birisini olacaksýnýz. Ülkenin en pahalý tünelini kullanacaksýnýz. Koylarýnýz plajlarýnýz özelleþtirilip kiraya verilecek. Ankara dan gerekli yatýrým desteðini alamayacaksanýz. Muðla ve ilçeleri her gün size süt verecek. Siz bu sütün neredeyse tamamýný baþka illere göndereceksiniz. Peki Muðla nýn suçu ne? Muðla halký siyasi düþüncelerinden dolayý cezalandýrýlýyor mu acaba? Muðla halký siyasi tercihlerinden dolayý mý gerekli yatýrýmý ve desteði alamýyor? Kesin öyle olmalý. Yoksa benim aklýma baþka bir þey gelmiyor. Sizin aklýnýza baþka bir þey geliyor mu? Muðla ya gerçekten haksýzlýk yapýlýyor. Muðla bunlarý hak etmiyor diye düþünüyorum Bu konuda Muðla nýn milletvekillerine çok fazla iþ düþüyor. Belki bu güne kadar yapýlan hizmetlerde milletvekillerinin belli katkýlarý olmuþtur bunu inkâr edersek haksýzlýk olur. Ancak yeni kurulacak olan hükümet iki partili olacak. Muðla nýn hükümet ortaðý olan ya 5 milletvekili olacak. Ya da 3 milletvekili. Hangisi olursa olsun Muðla ya yapýlacak olan yatýrýmlarýn kat kat artmasý gerekiyor Muðla Ankara dan gerekli desteði alamýyor. Aslýnda þöyle bir baktýðýmýz zaman Muðla nýn Ankara dan geleceðe desteðe pek ihtiyacý yok. Ýzmir Büyükþehir Belediyesi Ankara dan gelen desteðin neredeyse iki katý hizmet üretmiþ. Eskiþehir Büyükþehir Belediyesi Ankara dan gelen katkýdan daha fazlasýný yapmýþ. Muðla Büyükþehir Belediyesi de Ýzmir ve Eskiþehir Büyükþehir Belediyeleri gibi hizmetini kat kat arttýrabilir CHP DE KONGRE SÜRECÝ Cumhuriyet Halk Partisi 7 Haziran genel seçimleri dolayýsýyla ilçe ve il kongrelerini ertelemiþti. Muðla da yapýlacak olan kongrelerin takvimi belli oldu. 15 Aðustos tarihinde Muðla CHP de delege seçimleri baþlayacak. Delege seçimleri 6 Eylül tarihinde sona erecek. Delege seçimlerinin ardýndan 28 Eylül 25 Ekim tarihleri arasýnda da ilçe baþkanlarý seçimleri yapýlacak. Ýl Baþkanlýðý seçimi ise 11 Kasým ile 29 Kasým tarihleri arasýnda bir günde yapýlacak CHP de daha önce il baþkaný Mustafa Öztürk milletvekili aday adayý olduðu için istifa etmiþti. Ýstifa sonrasýnda il yönetimi kendi içerisinden bir il baþkaný seçememiþti. Kendi içerisinden il baþkaný seçemeyen yönetim dýþarýdan birisini de atayamamýþtý. Yaþanan tüm bu olaylarýn ardýndan CHP genel merkezi þuan ki il baþkaný Mürsel Alban ý atamýþtý. Mürsel Alban ýn Muðla CHP Ýl Baþkaný olarak atanmasý parti içerisinde kýsa bir dönem kargaþaya neden olmuþtu 7 Haziran seçimleri öncesi milletvekili belirlenmesi ve genel seçimler CHP içerisinde sularýn durulmasýnda en büyük etken oldu. Þimdi CHP de delege seçimleri baþlýyor. 15 Aðustos tarihinde yapýlacak olan delege seçimleri için parti içerisinde ki muhalif grubun çalýþmalara baþladýðý kulaðýmýza gelen bilgiler arasýnda. Muhaliflerin ilk hedefi delege seçimlerinden baþarýyla çýkmak Muðla CHP içerisinde ki muhalif grup özellikle ilçe kongrelerini bu defa sýký tutmak istiyor. Parti içi muhalifler sadece Menteþe de deðil iddialara göre diðer ilçelerde de bu güne kadar 2 defa toplantý yapmýþlar. Özellikle Menteþe ilçesinde muhalif grup ilçe baþkanlýðýný kazanmak için büyük bir çalýþma içerisindeymiþ. Tabii ki ilçe kongrelerinin sonucunu doðal olarak 15 Aðustos 6 Eylül tarihleri arasýnda yapýlacak olan delege seçimleri belirleyecek CHP de yapýlacak olan ilçe kongreleri ile il kongresi ayný zamanda milletvekili seçimlerinin bir hesaplaþmasý haline de dönüþecek gibi gözüküyor. Çünkü CHP de milletvekili belirlenmesinde yani eðilim yoklamasýnda birbirlerini kesen ekipler çok fazla oldu. Þimdi bu ekipler ilçe baþkanlýklarý ve il baþkanlýðý seçimlerinde siyasi bir hesaplaþma içerisine girecektir. CHP de bu kongre süreçleri bir hayli çekiþmeli geçecek gibi gözüküyor Ýlçe ve Ýl Kongresinde CHP li belediye baþkanlarýnýn nasýl bir tavýr sergileyeceði de büyük merak konusu. Genelde ilçe kongrelerinin en büyük aktörlerinin baþýnda belediye baþkanlarý geliyor. Belediye baþkanlarýnýn ilçe kongrelerinde nasýl bir tavýr belirleyeceði o ilçede ilçe baþkanlýðýný kimin kazanacaðýný üç aþaðý beþ yukarý belli eder. Tabi ki ilçe belediye baþkanlarý Büyükþehir Belediye Baþkanýyla ayný safta mý yoksa karþý karþýya mý gelecek o da büyük bir soru iþareti Muðla CHP de Ýl Baþkanlýðý yarýþýnda en az üç isimin olmasý bekleniyor. CHP içerisinde ki siyasi kulislere bakarsanýz il baþkanlýðý seçimi geçmiþ seçimlere göre daha kýyasýya geçecek gibi gözüküyor. Eðer CHP hükümet ortaðý olur ise il baþkaný adayýnýn sayýsýnýn da artacaðý konuþuluyor. Muðla CHP de önümüzdeki haftadan itibaren seçim çalýþmalarýna hýz verilecek. Ýlçe ve il baþkaný adaylarý mahalle mahalle dolaþýp delege belirlemeye çalýþacak SAYAÇ OKUMAYA KÖPEK ENGELÝ Muðla da MUSKÝ Abone Ýþleri Dairesi Baþkanlýðý nda görevli su sayaç okuma ekipleri, hayvanlara karþý mücadele veriyor. 10 sayaç okuma personeli, sayaç okumak için girdikleri evlerde köpeklerin saldýrýsýna uðradý. Muðla Büyükþehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon Ýdaresi (MUSKÝ) Genel Müdürlüðü, kuruluþundan bu yana toplam 425 bin 522 abonenin sayacýný okumaya devam ediyor. MUSKÝ ye baðlý Abone Ýþleri Daire Baþkanlýðý ekipleri, evlerde bulunan su sayaçlarýnýn düzensiz olmasýndan dolayý çalýþmalarýný zor þartlarda yürütüyor. Yürürlükteki Yönetmelik ve Yasaya göre, tek katlý ve bahçeli evlerde bina dýþý parsel giriþinde, müstakil evler ve apartmanlarda bina giriþine sayaçlarýnýn koyulmasý zorunluluðu bulunuyor. Ev ve iþyerlerinde okuma yapan ekipler; banyoda, yatak odasýnda, salonda, ahýr ve kümes gibi noktalarda bulunan sayaçlar veya sayaçlara köpeklerin baðlanmasý yüzünden büyük sýkýntý çekiyorlar. Ýþ güvenliði resmi rakamlarýna göre 10 sayaç okuma personeli köpeklerin saldýrýsýna uðrayarak yaralandý. MUSKÝ NÝN NEFERLERÝ Sayaç okumadaki zorluklarla mücadele eden ekipler, hayvanlarýn yaný sýra sayaçlarýn konumu nedeniyle yüksek noktalara týrmanarak görevlerini yerine getiriyorlar. Ekipler, bu sýrada düþme tehlikesi atlatýrken ayrýca bulunduklarý yerlerdeki çalýlýklarla da mücadele veriyorlar. VATANDAÞLARIMIZIN DAHA DUYARLI OLMASINI BEKLÝYORUZ Vatandaþlarýn sayaç okuyan personellere yardýmcý olmasýný rica eden MUSKÝ Genel Müdürü Baki Ülgen, Sayaç okuyan personellerimizin çoðunluðunu gençlerimiz oluþturuyor. Her genç arkadaþýmýz evine ekmek götürmek için yaptýðý bu görevinde vatandaþlarýmýzýn onlara yardýmcý olmalarý çok önemli. Sayaç okuyan personellerimiz kimi zaman sayaç okumak için çýktýklarý yüksek yerlerden düþme tehlikesi, kimi zaman sýcaklardan dolayý sayaç etrafýnda bulunan yýlan veya akreplerin sokma tehlikesiyle karþý karþýya kalýyorlar. Vatandaþlarýmýzýn sayaçlarýna köpeklerini baðlamasý da personellerimiz için hayatý tehlike söz konusu. Vatandaþlarýmýzýn bu konularda duyarlý olmasýný ve ekip arkadaþlarýmýza yardýmcý olmalarý çok önemli dedi. SAYAÇLAR DAHA ULAÞILABÝLÝR NOKTADA OLMALI Sayaçlarýn bulunmasý gereken yerlerle ilgili bilgi veren Ülgen þunlarý söyledi: Yürürlükteki Yönetmelik ve Yasaya göre, tek katlý ve bahçeli evlerde bina dýþý parsel giriþinde, müstakil evler ve apartmanlarda bina giriþine sayaçlarýnýn koyulmasý zorunluluðu var. Sayaçlarýn daha kolay okunmasý ve sayaçlarýn özel mülk içiriþinde bulunmasý hem vatandaþlarýmýz için hem de personellerimiz için zorluklara neden oluyor. Sayaçlar daha ulaþýlabilir yerde olmalý. Bu yüzden sayaçlarýn özel mülk içinde olmamasý için vatandaþlarýmýzýn duyarlý olmasýný rica ediyoruz.

5 5 Ortaca Belediyespor da ÝÞTE ESAS MESELE TRANSFER ZAMANI Ortaca Belediyespor Kulübü, internet sitesinden yeni sezon öncesi transfer ettiði ve yeniden anlaþma yaptýðý sporcularý sporseverlere duyuruyor sezonunda Bölgesel Amatör Lig de (BAL) mücadele edecek olan Ortaca Belediyespor da kadro kurma çalýþmalarý baþladý. Ortaca Belediyespor Kulübü, internet sitesinden yeni sezon öncesi transfer ettiði ve yeniden anlaþma yaptýðý sporcularý sporseverlere duyuruyor. Kaptan takýmýn baþýnda Ýç transferde kaptan Semihcan Aslan, Mert Kabaþ, Uður Çakýn, Yusuf Asa, Sercan Sakarsu, Emre Kuncak, Gökhan Kabayel ile anlaþan Ortaca Belediyespor, Muðlaspor dan defans oyuncusu Ýnan Karabulut u Yataðanspor dan Sedat Sezgin i, Sarayköyspor dan kanat oyuncusu Berk Saraç ý, Karabükspor, Aydýnspor, Torbalýspor, Nazilli Belediyespor, Kilimli Belediyespor ve Barýþ için 76 il, 489 ilçe dolaþacak Barýþ ve Eðitime dikkat çekmek için Ýstanbul dan 29 Mart ta bisikletiyle yola çýkan Bisiklet B milli takým sporcusu Meriç Þehit, Köyceðiz e ulaþtý. Barýþ ve Eðitime dikkat çekmek için Ýstanbul dan 29 Mart ta bisikletiyle yola çýkan Bisiklet B milli takým sporcusu Meriç Þehit, Köyceðiz e ulaþtý. Köyceðiz belediye baþkaný Kamil Ceylan ý ziyaret eden Meriç projesini anlattý. Günde ortalama 8 saat bisiklet kullandýðýný ifade eden Þehit, 29 Mart ta Ýstanbul Beylikdüzü'nde baþlayan bisiklet turunun, 540 gün sonra yine Ýstanbul'da baþladýðý noktada sona ereceðini söyledi. Projesinde, Muðla ve Köyceðiz i de güzergahýna almasýndan dolayý memnuniyet duyduðunu ifade eden Ceylan, Meriç Þehit e baþarýlar diledi. Bodrumspor da da forma giyen 28 yaþýndaki tecrübeli kaleci Erdekspor dan Gökhan Yýlmaz ý, 2012 yýlýnda Fethiyespor da da forma giyen Ýzmirspor dan 19 yaþýndaki genç kaleci Ersin Akdeniz i, renklerine baðladý. Erhan Þentürk yardýmcý antrenör Ortaca Belediyespor geçtiðimiz sezon takýmý þampiyon yaparak BAL a çýkaran Teknik Direktör Egemen Urhan ve Kaleci Antrenörü Teoman Aktaþ la yollarýna devam kararý alýrken yardýmcý antrenörlüðe ise þampiyonlukta büyük pay sahibi Erhan Þentürk ü getirdi. BAL a iddialý hazýrlanan Ortaca Belediyespor da transfer çalýþmalarýnýn devam ettiði öðrenildi. SOSYAL HÝZMETLERE ULUSLARARASI BAKIÞ Muðla Büyükþehir Belediyesi, Council of International Fellowship (CIF) Ýskoçya nýn düzenlediði Uluslararasý Dostluk Konseyi mesleki deðiþim programýna katýldý. Muðla Büyükþehir Belediyesi, Council of International Fellowship (CIF) Ýskoçya nýn düzenlediði Uluslararasý Dostluk Konseyi mesleki deðiþim programýna katýldý. Büyükþehir Belediyesi Saðlýk ve Sosyal Hizmetler Dairesi Baþkanlýðý bünyesinde görev yapan sosyal hizmet uzmaný Ertan Öztürk, Türkiye yi KÖYCEÐÝZ DE ÇEVRÝLEN AÞK ZAMANI BAÞLIYOR Köyceðiz de çevrilen ATV nin yeni dizisi Aþk Zamaný 2 Temmuz Perþembe günü baþlýyor. temsilen CIF Ýskoçya nýn düzenlediði Uluslararasý Dostluk Konseyi meslek deðiþimi programýna katýldý. 2 Mayýs- 30 Mayýs 2015 tarihleri arasýnda Ýskoçya da gerçekleþtirilen mesleki deðiþim programý çerçevesinde sosyal hizmetler alanýnda farklý uygulama ve sistemleri inceleyen sosyal hizmet uzmaný Ertan Öztürk, Sosyal Hizmetler Þube Müdürlüðünün aylýk deðerlendirme toplantýsýnda konu ile ilgili sunum yaptý. Büyükþehir Belediyesi Saðlýk ve Sosyal Hizmetler Dairesi Baþkaný Hacý Koç konu ile ilgili yaptýðý açýklamada; Uluslararasý Dostluk Konseyi olarak bilinen konsey, 1960 yýlýnda A.B.D Cleveland Þehrinde kurulmuþ, 1960 sonrasý 5 kýtada 35 ülkeye yayýlmýþ, sosyal hizmet alanýnda uluslararasý mesleki deðiþim programlarý düzenleyen bir sivil toplum organizasyonu. Köyceðiz de çevrilen ATV nin yeni dizisi Aþk Zamaný 2 Temmuz Perþembe günü baþlýyor. Baþrollerini Yavuz Bingöl, Deniz Uður, Ali Ersan Duru ve Bekir Aksoy'un paylaþtýðý dizi; ünlü kabadayý 'Orhan'ýn, ölüm döþeðindeki karýsý tarafýndan kanun dýþý iþler yapmaya tövbe ettirilmesiyle baþlayan olaylarý anlatan dizi, Ýstanbul'u terk edip Ege'de bir kasabaya yerleþen 'Orhan'ýn yaþadýklarýnýn hikayesi. Konsey, sosyal hizmet alanýnda çalýþan personelin mesleki bilgi, beceri ve deneyimlerinin artýrýlmasýný ve yeni bir bakýþ açýsý kazandýrýlmasýný amaçlýyor. Mesleki deðiþim programýna katýlan personelimiz Ýskoçya da edindiði bilgi ve deneyimleri düzenlediðimiz aylýk deðerlendirme ve bilgilendirme toplantýlarýnda diðer personellerimizle paylaþarak sosyal hizmet alanýndaki farklý uygulamalar ayný zemin üzerinde deðerlendirme imkaný buldu. dedi. -Tuncay Karaçelik TELEFON DOLANDIRICILARINA DÝKKAT! ALO, BEN MUÐLA VALÝSÝYÝM Muðla Valiliði yazýlý bir açýklama yaparak yeni telefon dolandýrýcýlýðý yöntemi konusunda vatandaþlarý uyardý. Valilik açýklamasýnda þöyle denmekte: Özellikle son günlerde ve deðiþik zamanlarda kendisini Muðla Valisi olarak tanýtan bazý þahýslarýn, bazý otel yöneticileri ile iþadamlarýný arayýp engelli sandalyesi alýmýný vb. gerekçeleri öne sürerek baðýþ talebinde bulunduklarý tarafýmýza intikal etmiþtir. Verilen hesap numarasýna para aktarýlmasýný isteyen þahýslar ile Muðla Valisi ve Muðla Valiliði nin hiçbir ilgisi yoktur. Vatandaþlarýmýzýn bu tür telefon aramalarýna itibar etmemesi ve durumu gecikmeksizin Valiliðimize, güvenlik birimlerine veya adli makamlara bildirmesi önemle rica olunur. Dunning-Kruger Sendromu Ýki psikiyatri uzmaný, 10 yýl kadar önce bir teori ortaya atmýþ þöyle ki ; "Cehalet, gerçek bilginin aksine, bireyin kendine olan güvenini artýrýr." Ve bunun üzerine bir araþtýrma baþlatýldý. Fizyolojik ve zihinsel alanda yapýlan çeþitli uygulamalarýn sonucunda þu bulgulara ulaþýldý: Niteliksiz insanlar ne ölçüde niteliksiz olduklarýný fark edemezler. Niteliksiz insanlar, niteliklerini abartma eðilimindedir. Niteliksiz insanlar, gerçekten nitelikli insanlarýn niteliklerini görüp anlamaktan da acizdirler. Eðer nitelikleri, belli bir eðitimle artýrýlýrsa, ayný niteliksiz insanlar, niteliksizliklerinin farkýna varmaya baþlarlar. Cornell Üniversitesi'ndeki öðrenciler arasýnda bir test yapýldý ve klasik "Nasýl geçti?" sorusuna öðrencilerden yanýtlar istendi... Sorularýn yüzde 10'una bile yanýt veremeyenlerin kendilerine güvenleri müthiþti. Onlarýn "testin yüzde 60'ýna doðru yanýt verdiklerini" düþündükleri; hatta "iyi günlerinde olmalarý halinde yüzde 70 baþarýya bile ulaþabileceklerine inandýklarý" ortaya çýktý. Sorularýn yüzde 90'ýndan fazlasýný doðru yanýtlayanlar ise en alçakgönüllü deneklerdi; sorularýn yüzde 70' ine doðru yanýt verdiklerini düþünüyorlardý. Tüm bu sonuçlar bir araya getirildi ve Dunning-Kruger Sendromu'nun metni yazýldý: Ýþinde çok iyi olduðuna yürekten inanan yetersiz kiþi, kendini ve yaptýklarýný övmekten, her iþte öne çýkmaktan ve aslýnda yapamayacaðý iþlere talip olmaktan hiçbir rahatsýzlýk duymaz! Aksine her þeyin hakký olduðunu düþünür! Ancak bu cahillik ve haddini bilmeme karýþýmý mesleki açýdan müthiþ bir itici güç oluþturur. Eksiler kariyer açýsýndan artýya dönüþür. Sonuçta, kifayetsiz muhterisler her zaman ve her yerde daha hýzlý yükselirler Bu arada, gerçekten bilgili ve yetenekli insanlar çalýþma hayatýnda fazla alçakgönüllü' davranarak öne çýkmaz, yüksek görevlere kendiliklerinden talip olmaz, kýymetlerinin bilinmesini beklerler... Tabii beklerken kýrýlýr, kendilerini daha da geriye çekerler... Muhtemelen üstleri tarafýndan da ihtiras eksikliði ile suçlanýrlar..." N'olur fazla mütevazi olmayýn!... "Siz de çevrenize þöyle bir bakýn" diyeceðim ama eminim bu satýrlarý okurken bile aklýnýzdan bir dolu yüz, bir dolu isim geçti... Bence Dunning ile Kruger'in, bu çalýþmalarýyla 2000'de, Nobel yerine Harvard Üniversitesi'nin Ig Nobel'ini alma nedeni "cahil olmamalarýydý". Gönlümün nobelini bu ikiliye vererek yazýmý Bertrand Russel'in bir sözüyle bitiriyorum: Dünyanýn sorunu, akýllýlar hep kuþku içindeyken aptallarýn küstahça kendilerinden emin olmalarýdýr. Kaynak: ephiass/sosyomat.com

6 6 HAMDÝ TOPÇUOÐLU AKLILLI ÞEHÝRLER VE SANAT Cumartesi akþamý, Dutaðacý Sanat Merkezi nde sevgili Dilek Uslu'nun ev sahipliði yaptýðý toplantýda Akýllý Þehirler ve Sanat konusunda uzman konuþmacýlarý dinledik. Program öncesi Yard. Doç. Nihan Atalay harika bir yan flüt resitali sundu. Etkinlikte,NOVUSENS - Ýnovasyon ve Giriþimcilik Enstitüsü nden Berrin Benli, Akbank Sanat Müdürü Derya Bigalý, Bilintur CEO'su Orhan Hallik, Artý Mavi Kurucusu Akýnsal Akýncý Akýllý Þehirler ve Sanat konusunu kendi uzmanlýk açýlarýndan deðerlendirdiler. Sayýn Benli, Novuens in bir düþünce kuruluþu olduðunu belirttikten sonra akýllý þehirler üzerine kavramsal açýklamalarda bulundu. Benli ye göre Akýllý Þehirler, - Katýlýmcý, demokratik, saydam bir toplum olma gayreti olan, - Þehri oluþturan nüfusun ortak aklýnýn akýlcý biçimde kullanýlmasýyla, - Kültürüyle, sosyal dokusuyla, tarihiyle örülmüþ, - Akýllý teknolojik alt yapýsý ile donanmýþ ve doða dostu olma özellikleriyle ön plana çýkan þehirler. Sayýn Benli nin de dile getirdiði gibi; Bir þehri, akýllý þehre dönüþtürebilmek için kamu, özel sektör, üniversiteler ve sivil toplum kuruluþlarýnýn uyum içinde çalýþmasý gerek. Bize göre de bu uyumu gerçekleþtirebilecek en deðerli araç, asli görevi kentin ortak aklýný yaratmak olan kent konseyleridir. Hal böyleyken; - Kentlileþmeyi yol, su, elektrik ve bina olarak algýlayan, - Kentlerini tapulu mallarý olarak gören, - Ben yaptým oldu. mantýklý, - Kent Konseyini kurmamak için bin bir bahane üreten kent yöneticilerinin cirit attýðý; - Kurulan konseyleri de etiket kapma sevdalýlarýnýn iþgal ettiði bir ülkede akýllý þehirler bir ütopyadan öte bir deðer taþýmamasý gerekir. Sayýn Derya Bigalý, Akýllý Þehirleri daha çok Yaratýcýlýk kavramý üzerinden açýkladý. Sanýrým onun konuþmasýný, önce Sait Faik ten esinli bir Zülfü Livaneli þarkýsýný yudumlayarak dinlemek gerekirdi: Hava martýlar ýþýklý þehir Sarhoþ ediyor beni yosun kokusu Hilesiz kucaklamak istiyorum Dünyayý þehri ve seni Dünyayý güzellik kurtaracak Bir insaný sevmekle baþlayacak her þey. Ona göre de insanlarýn yaþadýðý þehri sevmesi son derecede önemli. Çünkü bu aidiyet hissini güçlendiriyor. Bu da kentle ilgili sorumluluk alma duygusunu arttýrýyor. Ama biliyoruz ki sürekli göçler kentlerin hem besini hem kanayan yarasýdýr. Tarihi Kentin Altyapýsý Tamamlandý Milas da Ýller Bankasý tarafýndan yapýlan kanalizasyon ve yaðmursuyu inþaatýnýn yüzde 88,60 ý 61 Milyon TL harcamayla tamamlandý. Geçici kabul sonrasý alt yapýdaki eksiklikleri tespit eden MUSKÝ, yüklenici firmanýn eksiklerini 1 aylýk süre içerisinde tamamlamasý talebinde bulundu. Milas da Ýller Bankasý tarafýndan yapýlan kanalizasyon ve yaðmursuyu inþaatýnýn yüzde 88,60 ý 61 Milyon TL harcamayla tamamlandý. Geçici kabul sonrasý alt yapýdaki eksiklikleri tespit eden MUSKÝ, yüklenici firmanýn eksiklerini 1 aylýk süre içerisinde tamamlamasý talebinde bulundu. Milas ilçesinde yaklaþýk 1 buçuk yýldýr devam eden kanalizasyon ve yaðmursuyu inþaatý tamamlandý. Yüzde 88,60 ý tamamlanan kanalizasyon ve yaðmursuyu inþaatýnýn Ýller Bankasý tarafýndan 61 Milyon TL harcamayla tamamlandý. Tamamlanan çalýþma hakkýnda gazetecilere bilgi veren Muðla Büyükþehir Belediyesi Su ve Fen Ýþleri Araç Filosunu Güçlendirdi Muðla Büyükþehir Belediyesi araç filosunu 6 adet kazýcý yükleyici iþ makinesi ve 1 adet lastik tekerlekli ekskavatör ile güçlendirdi. Muðla Büyükþehir Belediyesi Fen Ýþleri Dairesi Baþkanlýðý, Muðla ili genelinde vatandaþlara daha iyi hizmet verebilmek için aldýðý 7 aracýn tanýtýmýný Muðla Büyükþehir Belediye Baþkaný Dr. Osman Gürün ve daire amirlerinin katýlýmýyla gerçekleþtirdi. Muðla Büyükþehir Belediye Baþkaný Dr.Osman Gürün, Fen Ýþleri Daire Baþkanlýðý nýn araç tanýtýmýnda yaptýðý açýklamada, Muðla nýn Büyükþehir Belediyesi Kanalizasyon Ýdaresi (MUSKÝ) Genel Müdürü Baki Ülgen, 30 Ekim 2013 tarihinde ihalesi yapýlan Kanalizasyon ve yaðmursuyu inþaatýnýn 13 Kasým 2013 tarihinde de sözleþmesinin imzalandýðýný hatýrlattý. Alt yapý çalýþmalarýnýn yüzde 88,60 oranýnda iþin tamamlandýðýný söyleyen Ülgen, Alt yapý çalýþmasýnýn kontrollük hizmetinin tamamý Ýller Bankasý A.Þ. Genel Müdürlüðü tarafýndan yapýldý. Çalýþmalarýn sonucunda 126 km kanalizasyon hattý ve 55 km yaðmursuyu hattý döþendi. Ayrýca, 14 adet karayolu yatay delgi imalatý, 3 bin 777 adet parsel ve 7 bin 735 adet yaðmursuyu ýzgarasý yapýmý gerçekleþti dedi. olmasýnda sonra vatandaþlara daha iyi hizmet verebilmek için 38 milyon liralýk araç alýmý yaptýklarýný, bu yatýrýmlarýn ihtiyaca göre ilerleyen yýllarda da devam edeceðini söyledi. Muðla Büyükþehir Belediye Baþkaný Dr. Osman Gürün; Muðla ili genelinde vatandaþlarýmýza daha iyi hizmet verebilmek ve iþ üretme kapasitemizi arttýrmak için birimlerimize araç takviyelerimiz devam ediyor. Büyükþehir Belediyesi olduktan sonra MUSKÝ ve diðer birimlerimizde kullanýlmak üzere 38 milyon liralýk araç alýmý yaptýk. Fen Ýþleri Dairemiz için yaptýðýmýz araç alýmý 1 AY DA EKSÝKLER TAMAMLANMASINI ÝSTEDÝK Alt yapý çalýþmalarý süresi içerisinde yüklenici firmanýn süre uzatýmý istediðini ifade eden Ülgen, Ýller Bankasý A.Þ tarafýndan verilen süre uzatýmý ile beraber 24 Mart 2015 tarihinde tamamlanarak geçici kabule hazýr hale geldi. Ýller Bankasý A.Þ. ve MUSKÝ Genel Müdürlüðü teknik personellerinden oluþan geçici kabul heyeti, gerekli incelemelerini tamamlayarak yüklenicinin eksiklikleri tespit etti. Kabul heyeti tarafýndan 18 Haziran 2015 tarihinde tutanak düzenlenerek yükleniciye bu eksikliklerin tamamlanmasý için 1 aylýk süre verildi. 1 aylýk süre zarfýnda yüklenicinin eksiklikleri tamamlamasý halinde geçici kabulü iþlemi tamamlanmýþ olarak bize teslim etmesi gerekiyor þeklinde konuþtu. ise 6 milyon lira. Fen Ýþleri nde kullanýlmak üzere 6 adet kazýcý yükleyici iþ makinesi ve 1 adet lastik tekerlekli ekskavatör toplam 7 aracýmýzý teslim aldýk ve halkýmýzýn hizmetine sunuyoruz. Fen Ýþleri birimimiz toplam 118 araçla havalarýn da yaðmurlu gitmesi nedeniyle aksayan asfaltlama çalýþmalarýný süratle tamamlýyor. 2 sene içerisinde Muðla ili genelinde yollarýn büyük bölümünde düzenlemeler, çalýþmalar, iþaretlemeler, yol çizgileri tamamlanmýþ olacak. Yeni alýnan araçlarýmýz Muðlamýza hayýrlý, uðurlu olsun. dedi. -Soner Aydýn Yine biliyoruz ki ülkemizde 1950 li yýllardan bu yana devlet eliyle körüklenen kentlere göçün altýnda yatan ana neden, kentli olmaktan ziyade iþ bulmak, para kazanmaktýr. Bizim kentlerimiz, kendi topraklarýnýn özlemiyle yanýp tutuþan mutsuz insanlarýn kentleridir. bir genellemedir kuþkusuz; ama doðruluk payý çok yüksek bir saptamadýr. Aklý ve gönlü baþka yerde olan insanlarýn o kentler için ne denli yaratýcý fikirleri olabilir ki? Bence insanlarý yaþadýklarý kentli kýlmadan, onlarýn o kentle ilgili çok deðerli fikirler üretmelerini beklemek zordur. Kentlilik adýna her zaman sorgulamýþýmdýr: Ýnsanlarýn, doðduklarý ya da atalarýnýn kentlerinin adýný taþýyan dernekler altýnda birleþmeleri yaþadýklarý kente ne kazandýrýr? Kentler yerleþik kültürün burçlarýdýr. Bence Bigalý nýn konuþmasýnýn sonunda Kavafis in Yeni bir ülke bulamazsýn, baþka bir deniz bulamazsýn. Bu þehir arkandan gelecektir. dizelerini ya birileri okumalý ya da Ezginin Günlüðü ruhlarýmýza hüzün yaðmurlarý yaðdýrmalýydý. Sözün özü: Hala göçebe ruhlu insanlarýn çoðunlukta olduðu kentleri yaratýcý þehir lere dönüþtürmek için çok baþka paradigmalara gereksinimlerimiz olduðu açýktýr. Programýn üçüncü konuþmacýsý Sayýn Orhan Hallik, müzeleri anlatýrken aslýnda bize o eksik paradigmalarýn birini de ortaya koyuverdi. Kimse kusura bakmasýn bizim kentlerimizin bellekleri yoktur. MÝLAS HALKININ SABRI ÝÇÝN TEÞEKKÜR EDÝYORUZ Kanalizasyon ve yaðmursuyu inþaatýnýn tamamlanmasýndan dolayý mutlu olduklarýný belirten MUSKÝ Genel Müdürü Ülgen, þunlarý söyledi: Yaklaþýk 2 yýldýr alt yapý çalýþmalarýndan dolayý yaþanan sorunlar vardý. Bu sorunlarý vatandaþlarýmýzýn saðduyulu olmasýyla çözdük. Ýller T.C. ORTACA 1. ÝCRA DAÝRESÝ 2014/3947 ESAS TAÞINIRIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI Aþaðýda cins, miktar ve deðerleri yazýlý mallar satýþa çýkarýlmýþ olup: Birinci artýrmanýn aþaðýda belirtilen gün, saat ve yerde yapýlacaðý ve o gün kýymetlerinin %50'sine istekli bulunmadýðý taktirde, yine aþaðýda belirtilen gün, saat ve ayný yerde 2. artýrmanýn yapýlarak satýlacaðý; þu kadar ki, artýrma bedelinin malýn tahmin edilen deðerinin %50'sýni bulmasýnýn ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylarýn paylaþtýrma giderlerini geçmesinin þart olduðu; birinci artýrmadan on gün önce baþlamak üzere artýrma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceði, birinci artýrmada istekli bulunmadýðý takdirde elektronik ortamda birinci artýrmadan sonraki beþinci günden baþlamak üzere ikinci artýrma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceði, mahcuzun satýþ bedeli üzerinden aþaðýda belirtilen oranda KDV.'nin alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin icra dosyasýndan görülebileceði; gideri verildiði takdirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasýyla dairemize baþvurmalarý ilan olunur. 14/06/2015 Hasan AYKUT Ýcra Müdür Yardýmcýsý Ýhale Tarihi : 13/07/2015 günü, saat 10:30-10:35 arasý. 2. Ýhale Tarihi : 04/08/2015 günü, saat 10:30-10:35 arasý. Ýhale Yeri : Muðla Ýli, Ortaca Ýlçesi, Fethiye Karayolu üzeri, Ortaca Adalet Sarayý, Ortaca Adliye Bina Giriþ Kapýsý - null null / null No Takdir Edilen Adedi KDV Cinsi Deðeri TL. (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri) %8 48 RC 603 Plakalý, 1977 Model, FIAT Marka, Motor No'lu Þasi No'lu, Yakýt Tipi Dizel, Rengi Turuncu, 48 RC 603 plakalý, Fiat Marka, 540 Tipli, Traktör, 1977 Model, Turuncu Renkli, Dizel yakýtlý, Kullaným þekli hususi zirai araç, demir aksamlarý paslanmýþ, koltuk süngeri kýlýfý yýpranmýþ çamurluklar çürük ve yýpranmýþ þekilde, ön panjur kýrýk, muhtelif çizikler mevcut, lastikler orta vaziyette, anahtar ve ruhsat var. (ÝÝK m. 114/1, 114/3) *: Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanýlan Örnek 63'e karþýlýk gelmektedir. UYAP Biliþim Sisteminde yer alan bu dokumana adresinden r/xxdrv pl4koa9-0ehrnqd - TVtXu8= kodu ile eriþebilirsiniz. RESMÝ ÝLANLAR de Basýn No: Durun kýzmayýn. Þöyle soralým? Kentinizde deðiþik amaçlý kütüphaneleriniz, medyatekleriniz var mý? Kentinizde deðiþik amaçlý müzeleriniz var mý? Kent arþiviniz var mý? Kentinizde kültür merkezi var mý? Not: Gösteri salonlarý kültür merkezleri deðildir. Kültür Bakanlýðý ölçütlerine göre kentlerde kiþiye C tipi, kiþiye B tipi, kiþiye A tipi kültür merkezleri kurulmalýdýr. ) Yanýtlarýný bildiðimizi bu sorularý uzatmak zor deðil. Çünkü hepimiz biliyoruz ki Kral Çýplak Hal böyleyken ben konuþmalarý dinlerken hep yaþadýðým bölge için hep bir çýkýþ noktasý aradým. Biliyorum ki bu çýkýþ noktasý uzakta deðil. Programýn son konuþmacýsý Bodrum sevdalýsý sevgili Akýnsal Akýncý nýn konuþmasýný dinlerken bir kez daha doðruladým kendimi. Bilelim ki Bodrum, gerek tarihi, gerek doðasý, özellikle de insan kaynaklarý bakýmýndan bu ülkenin ilk akýllý kentlerinden biri olmaya adaydýr. Eksiklerimiz yok mu? Hem de pek çok. Hatta bu eksikler her geçen gün daha çok artýyor. Ama umutsuzluk hakkýmýz yok. Çünkü dediðimiz gibi bir kentin akýllý yaratýcý niteliði kazanabilmesi için öncelikli koþul insanlarýnýn yaþadýðý kenti sevmesidir. Biz Bodrum u seviyoruz. Bizden sonraki kuþaklarýn da kendilerini Bodrumlu olarak hissedebilmeleri ve her daim her görenin, mutlaka yaþamak istediði bir kent olmasý için çabalamamýz da bundandýr. Bankasýnýn yürüttüðü bu çalýþmada bizde vatandaþlarýmýzýn sorun yaþamamasý için Ýller Bankasýna her türlü desteðimizi verdik. Milas ilçesindeki vatandaþlarýmýzýn bu süre zarfý içerisinde göstermiþ olduðu sabýr, hoþgörü ve hassasiyet için teþekkür ediyoruz. Tamamlanan bu altyapý iþi Milas ilçemize hayýrlý olsun -TUNCAY KARAÇELÝK

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

CÝNAYETÝ Ortaca da iki çocuk annesi Menekþe Y. eþi tarafýndan

CÝNAYETÝ Ortaca da iki çocuk annesi Menekþe Y. eþi tarafýndan Haftalýk Siyasi Yerel Haber Gazetesi FÝYATI: KDV DAHÝL 25 krþ. YIL: 22 SAYI: 3456 SAÐLIKÇILAR ÝSYAN ETTÝ Ortaca da MHP nin Seçim afiþlerinin toplatýlmasýna tepki MHP Muðla Milletvekili ve adayý Mehmet

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

17-19 Aralýk 2010 Miracle Resort Hotel, Antalya 17-19 Aralýk 2010 - Miracle Resort Hotel, Antalya Deðerli Meslektaþýmýz, Kanser tedavisindeki hýzlý deðiþim ve geliþme farklý alanlarda uzmanlaþmýþ hekimlerin

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ com Hakkýmýzda Firma Hakkýnda Otomasyon sektörünün önde gelen firmalarýndan olan ECM ENDÜSTRÝYEL OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ, kurulduðu tarihten bu yana uzmanlaþtýðý her alanda, ülkemizde

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr.

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. V KAMU MALÝYESÝ 73 74 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 2000 yýlýnda uygulamaya konulan

Detaylı

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR FÝYATI: Okuyana Beleþ OFSAYT 2 Þinasi ile HAYATIN ÖTE YANI HAFTANIN SORUSU Devane den MURTAZA Yav Þinasi Aðabey, bu CHP de Saim Topgül

Detaylı

ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU

ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU T.C. SAKARYA ÜNÝVERSÝTESÝ... MESLEK YÜKSEKOKULU ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU Adý Soyadý : Öðrencinin No : Doðum Yeri ve i : Öðr.Kaldýðý Yerin Ýkametgah Adr. : Öðr. Kaldýðý Yerin Tel. : Öðrenci GSM Telefonu

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

27 kiþi ile kuruldu. Þimdi: 2 bin 545 þahýs, 3 kooperatif ve TÝGEM üyeleri arasýnda HABERÝ 7.SAYFADA

27 kiþi ile kuruldu. Þimdi: 2 bin 545 þahýs, 3 kooperatif ve TÝGEM üyeleri arasýnda HABERÝ 7.SAYFADA Haftalýk Siyasi Yerel Haber Gazetesi MDSYB 20 YAÞINDA FÝYATI: KDV DAHÝL 25 krþ. YIL: 22 SAYI: 3464 31TEMMUZ 2015 CUMA 27 kiþi ile kuruldu. Þimdi: 2 bin 545 þahýs, 3 kooperatif ve TÝGEM üyeleri arasýnda

Detaylı

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR: PLANLARI TAMAMLADIK

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR: PLANLARI TAMAMLADIK MUĞLA BÜYÜKŞEHİR: PLANLARI TAMAMLADIK Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün ve Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, Bodrum muhtarlarıyla buluştu. Bitez deki Büyükşehir Belediyesi hizmet binasında

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

Mart ayýnda son bulan tüzel kiþilik nasýl olur da Mayýs ayýnda devir iþlemi gerçekleþtirir?

Mart ayýnda son bulan tüzel kiþilik nasýl olur da Mayýs ayýnda devir iþlemi gerçekleþtirir? Haftalýk Siyasi Yerel Haber Gazetesi TÝGEM DE NARENCÝYE ÝHALESÝ FÝYATI: KDV DAHÝL 25 krþ. YIL: 22 SAYI: 3465 Yem Bitkileri Destekleme müracaatlarý devam ediyor Ýnterdonato Limon 80 kuruþ, Clemantine Mandarin

Detaylı

SENDÝKAMIZIN 27. OLAÐAN GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILDI.

SENDÝKAMIZIN 27. OLAÐAN GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILDI. TÜRK AÐIR SANAYÝÝ VE HÝZMET SEKTÖRÜ KAMU ÝÞVERENLERÝ SENDÝKASI Kuruluþ 25 Kasým 1968 4 3. YIL Kasým 2011 Kuzgun Sokak No 103 06540 A.Ayrancý / ANKARA Tel (312) 440 02 07 Faks (312) 440 02 08 SENDÝKAMIZIN

Detaylı

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 Türkiye Esnaf ve Sanatkarlarý Konfederasyonu (TESK) Baþkaný Bendevi Palandöken: Bu plan 1 yýl içinde sýkýntýlarýmýza çare olur TESK Baþkaný Bendevi Palandöken,

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

Eðitim-Sen den açýklama DOÐUDA GÜNEÞ DOÐMADAN, BATIDA SABAH OLMAZ. S.Y.D. Vakfýna yeni araç ORGANÝZATÖRLER SERBEST BIRAKILDI

Eðitim-Sen den açýklama DOÐUDA GÜNEÞ DOÐMADAN, BATIDA SABAH OLMAZ. S.Y.D. Vakfýna yeni araç ORGANÝZATÖRLER SERBEST BIRAKILDI HAFTALIK SÝYASÝ YEREL HABER GAZETESÝ FÝYATI: KDV DAHÝL 25 krþ. YIL: 23 SAYI: 3486 S.Y.D. Vakfýna yeni araç Ortaca Kaymakamlýðý Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakfý na yeni hizmet aracý alýndý. Aracýn,

Detaylı

Caretta Caretta lar Bize Emanet

Caretta Caretta lar Bize Emanet Haftalýk Siyasi Yerel Haber Gazetesi 06 ÞUBAT 2015 YIL: 22 SAYI: 3439 FÝYATI: KDV DAHÝL 25 krþ. 2014 yýlý Mazot Gübre Desteklemesi Ýcmalleri askýda Dalaman Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýlçe Müdürlüðü tarafýndan

Detaylı

TURÝZMCÝ. KAYGILI TÜRSAB: Rus Turistler Gelmezse Ekonomik Kaybýmýz Büyük Olur

TURÝZMCÝ. KAYGILI TÜRSAB: Rus Turistler Gelmezse Ekonomik Kaybýmýz Büyük Olur HAFTALIK SÝYASÝ YEREL HABER GAZETESÝ ORTACA BELEDÝYE MUÐLA DEPLASMANINDA FÝYATI: KDV DAHÝL 25 krþ. YIL: 23 SAYI: 3481 Ortaca Belediyespor, 29 Kasým Pazar günü saat 13.30 da, Atatürk Stadý nda lider Muðlaspor

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ TBMM 2011 MALİ YILI KESİN HESABI, 2012 YILI BÜTÇE UYGULAMALARI VE 2013-2015 DÖNEMİ BÜTÇE TEKLİFLERİ Saygıdeğer Başkan, Plan ve Bütçe Komisyonunun

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı