Okçular'da imza kampanyasý baþladý

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Okçular'da imza kampanyasý baþladý"

Transkript

1 Haftalýk Siyasi Yerel Haber Gazetesi FÝYATI: KDV DAHÝL 25 krþ. YIL: 22 SAYI: 3460 Ýskele dýþýnda yolcu indirme-bindirme yasak Ortaca da Denizcilik ve Kabotaj Bayramý Okçular'da imza kampanyasý baþladý Okçular'da/Ortaca'da yaþayanlar olarak; insanlarýn, aðaçlarýn, bitkilerin, hayvanlarýn yaþamýný tehdit eden faaliyetlere karþý çýkýyoruz JEOTERMAL Ortaca da 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramý nýn 89. yýl dönümü Dalyan Ýztuzu sahilinde çeþitli tören ve etkinliklerle þenlik havasýnda kutlandý 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramý dolayýsýyla deniz þehitleri anýsýna Ortaca Belediye Baþkan Vekili Mehmet Ali Avcý ve Dalyan Jandarma Karakol Komutaný Üsteðmen Emre Altan denize çelenk býraktý. Vatandaþlar Dalyan Tekne Kooperatifine baðlý teknelerle Dalyan kanalýnda düzenlenen gezinin ardýndan Ýztuzu Sahiline gitti. Kumsalýn Boðazaðzý mevkisinde düzenlenen etkinliklerde serbest yüzme, hazine sandýðýný suyun içinden çýkarma, döner direk ve yaðlý direk yarýþmalarýný yerli ve yabancý turistler ilgiyle izledi. Her yýl geleneksel olarak düzenlenen yaðlý direk ve yüzme yarýþlarýnda dereceye girenlere çeþitli hediye ve ödüller verildi. -MEHMET BOZKIR Muðla Valisi Amir Çiçek imzasýyla yayýnlanan bildiride, kararýn 5442 Sayýlý Ýl Ýdaresi Kanununun 9. Maddesi gereðince alýndýðý belirtildi. Muðla Valisi Amir Çiçek imzasýyla yayýnlanan bildiride, kararýn 5442 Sayýlý Ýl Ýdaresi Kanununun 9. Maddesi gereðince alýndýðý belirtildi. Yasaklanan hususlara uymayanlar hakkýnda Ýl Ýdaresi Kanununun 66.maddesi ve 5326 sayýlý Kabahatler Kanununun 32. maddesi uyarýnca cezai iþlem uygulanacak. Valilik tarafýndan yapýlan yazýlý açýklamada; Köyceðiz-Dalyan Özel Çevre Koruma Bölgesi sýnýrlarý içerisinde yer alan Köyceðiz Gölü ve Dalyan Kanallarýnda ticari faaliyette bulunan teknelerin Dalyan Boðazý mevkiinde yer alan halihazýrdaki mevcut iskeleler dýþýnda yolcu indirmeleri ve bindirmeleri can ve mal güvenliðini saðlamak amacýyla yasaklanmýþtýr. Ayrýca; Dalyan Boðazýnýn göle bakan kýyý kesiminde kumul habitatýn ve doðal yaþamýn korunmasý amacýyla ateþ ve mangal yakýlmasý yasaklanmýþtýr. Kamuoyuna saygýyla duyurulur denildi. Karar turizm açýsýndan olumlu Dalyan Tekne Kooperatifi Baþkaný Atilla Gültekin ise, valilik kararýnýn olumlu olduðunu söyledi. Karar öncesi kendilerinin de görüþlerinin alýndýðýný dile getiren Gültekin, bazý tur tekneleri iskele ücreti vermemek için yolcularý teknelerden sarkýttýklarý merdivenler aracýlýðý ile plaja indiriyorlar. Birçok kez yapýlan uyarýlara raðmen maalesef bazý tekneler buna uymuyor. Olumsuzluk yaþandýðýnda bizi de etkiliyor. Kooperatif olarak bizim gösterdiðimiz hassasiyeti diðer tur teknelerinin de göstermesini bekliyoruz dedi. SONDAJA HAYIR Ortaca Okçular Mahallesi nde baþlatýlan Jeotermal sýcak su arama sondajýna tepkiler artarak devam ediyor. Hafta sonunda Okçular mahalle muhtarlýðýnda toplanan vatandaþlar muhtar Bayram Özalp den geliþmeler hakkýnda bilgi istediler. Yaklaþýk 30 kiþinin katýldýðý toplantýda, Muhtar Özalp, sondaj hakkýnda kendisinin de bilgilendirilmediðini söyledi. Özalp, konu hakkýnda vatandaþlarýn tepkisini iletmek ve daha fazla bilgi sahibi olmak için oluþturulacak bir heyetle Muðla valiliði ile görüþmeye gideceklerini söyledi. Muhtar Özalp, 4 Temmuz Cumartesi günü sondaj alanýnda basýn açýklamasý yapacaklarýný da sözlerine ekledi. Okçular mahallesi Kapýzlýk mevkisinde özel bir firma tarafýndan çamur banyosu, kaplýcalarda kullanýlmak üzere 350 ile 400 metre arasýnda derinlikte sondaj yapýlýyor. Sýcak suyun derecede olmasý durumunda firmanýn kullaným için 30 yýllýk ruhsat talebinde bulunacaðý öðrenildi. Avukat Berna Babaoðlu Ulutaþ, vatandaþlarýn talepleri doðrultusunda hukuki sürecin baþlatýlacaðýný bildirdi. Ýmza kampanyasý baþladý... Change.org sitesinde; MUÐLA VALÝLÝÐÝ SAYIN MAKAMINA diye baþlayan imza kampanyasýnda þu görüþlere yer verildi. Bizler, aþaðýda imzasý bulunanlar, bölgede yaþayan, insana ve çevreye duyarlý, doða korumacý, yurttaþlar ve sivil toplum kuruluþlarýnýn, yöredeki derneklerin temsilcileri, yerel yöneticiler, Okçular'da/Ortaca'da yaþayanlar olarak; insanlarýn, aðaçlarýn, bitkilerin, hayvanlarýn yaþamýný tehdit eden faaliyetlere karþý çýkýyoruz. Ortaca'ya baðlý Okçular köyümüzde halen bir jeotermal sondaj çalýþmasý yapýlmaktadýr. Jeotermal sývýlarýn içerisinde arsenik, bor, selenyum, kurþun, kadmiyum, florür, hidrojen sülfür, civa, amonyak, radon, karbondioksit ve metan bulunabilmektedir. Arama ve sondaj çalýþmalarý ile hava, toprak ve su üzerinde etki baþladýðýndan insan yaþamý, topraklarýmýz ve bitkiler, havanlar üzerindeki tehdit baþlamýþtýr. Zeytinliklerimizin, tarým ürünlerimizin vegatatif ve generatif geliþmesine mani olacak þekilde kimyevi atýk býrakan, ortamý kirleten bir çalýþma devam etmektedir. Jeotermal sondaj yapýlan arazi, Okçular'ýn içme suyu ve sulama suyu kaynaklarýnýn yakýnda, zeytinliklerin ve tarým arazilerinin ortasýnda, Osmanlýdan beri kullanýlan Okçular mezarlýðýna 5 metre mesafede, doðal sit alaný olan Asartepe'nin yakýnýndadýr. Mülkiyeti Maliyeye ait olduðu söylenen arazide yapýlan jeotermal sondaj çalýþmalarýna derhal son verilmelidir. Okçularýn doðal ve tarihi güzelliklerine sahip çýkýlarak, burada yaþayan insanlarýn ve diðer canlýlarýn yaþamýna saygý gösterilerek, jeotermal su sondajýnýn durdurulmasýný arz ve talep ederiz. Saygýlarýmýzla KONUK YAZAR Mustafa Ýnci 4.SAYFADA CHP DE KONGRE SÜRECÝ Cumhuriyet Halk Partisi 7 Haziran genel seçimleri dolayýsýyla ilçe ve il kongrelerini ertelemiþti. Muðla da yapýlacak olan kongrelerin takvimi belli oldu. 15 Aðustos tarihinde Muðla CHP de delege seçimleri baþlayacak. Delege seçimleri 6 Eylül tarihinde sona erecek. Delege seçimlerinin ardýndan 28 Eylül 25 Ekim tarihleri arasýnda da ilçe baþkanlarý seçimleri yapýlacak. Ýl Ortaca Kaymakamý Yýlmaz, Vali Yardýmcýsý oldu Mülki Ýdari Amirleri atamasý kararnamesi ile Ortaca da görev yapan Kaymakam Hüseyin Yýlmaz, Gaziantep Vali Yardýmcýlýðýna atandý. 9 Eylül Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi mezunu olan Yýlmaz, 2012 yýlýndan bu yana Ortaca kaymakamlýðý görevini yürütüyordu. Ortaca da görev yaptýðý üç yýl boyunca baþarýlý hizmetlere imza atan Kaymakam Hüseyin Yýlmaz, Ramazan bayramý sonrasý görevinden ayrýlarak Gaziantep vali yardýmcýlýðý görevine baþlayacak. Kaymakam Hüseyin Yýlmaz ýn yerine ise Muðla Hukuk Ýþleri Müdürü Fatih Ürkmezer atandý. Fatih Ürkmezer kimdir? 08 Haziran 1977 tarihinde Ýzmir/ Bergama da dünyaya geldi. Ýlkokul, Ortaokul ve Liseyi Bergama da tamamladý yýlýnda A.Ü Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü nden mezun oldu. Ayný yýl açýlan sýnavda baþarý göstererek kaymakamlýk mesleðine adým attý. 3 yýllýk bir eðitim sürecine müteakip sýrasýyla Afyonkarahisar/Ýhsaniye, Bingöl/Adaklý, Erzurum/Tortum ve Balýkesir/Manyas Ýlçelerinde kaymakamlýk yaptý. 2002/2003 döneminde Ýngiltere Nottingham Üniversitesi nde Sosyal Politika ve Kamu Yönetimi alanýnda yüksek lisans yaptý. Manyas kaymakamý iken 2011 yýlýnda Ýçiþleri Bakanlýðýnca doktora yapmak amacýyla yurtdýþýna gönderildi. Ýngiltere Southampton Üniversitesinde Sosyal Politika doktorasýný tamamladý. Ayrýca Erzurum Atatürk Üniversitesinde baþladýðý Ýþletme-Yönetim ve Organizasyon doktorasý çalýþmasý tez aþamasýndadýr yýlýnda yurtdýþýnda görevli iken Muðla Ýl Hukuk Ýþleri Müdürlüðü görevine yurtdýþý dönüþüne müteakip 2014 yýlý Ekim ayýnda baþlamýþ olup Vali yardýmcýlýðý görevini de beraberinde yürütmektedir. Evli ve 2 çocuk babasýdýr.

2 2 Köyceðiz de Briç Festivali Geleceðin pilotlarý baðýþlarla yetiþiyor Köyceðiz Belediyesi ve Köyceðiz Kaymakamlýðý nýn destekleriyle Köyceðiz Briç Kulübü tarafýndan düzenlenen 20. Cennet Köyceðiz Briç Festivali Temmuz da yapýlacak. Köyceðiz Belediyesi ve Köyceðiz Kaymakamlýðý nýn destekleriyle Köyceðiz Briç Kulübü tarafýndan düzenlenen 20. Cennet Köyceðiz Briç Festivali Temmuz da yapýlacak. Köyceðiz Belediyesi ve Köyceðiz Kaymakamlýðý nýn destekleriyle düzenlenen Briç þenlikleri her yýl düzenli olarak yapýlýyor. Briç in spor dalý olarak yaygýnlaþtýrýlmasý hedeflenirken, bölgenin tanýtýmý, esnafýn ekonomik kazanýmý ve halkýn kültürel aktivelerden mahrum býrakýlmamasý ve kültürel etkileþimin artýrýlmasý hedefleniyor. Köyceðiz Anadolu Turizm Otelcilik Meslek Lisesi uygulama oteli salonunda yapýlacak olan 20. Cennet Köyceðiz Briç Festivali Programý Þöyle; 3 Temmuz 2015, 20. Cennet Köyceðiz Briç Festivali Hoþ geldin ikilisi, 4 Temmuz 2015 Hakim Ahmet Türdü Ýkilisi, 5 Temmuz 2015 Swýss Patton Belediye Kupasý. BRÝÇ: Briç elli iki kartlýk standart iskambil destesiyle oynanan bir iskambil oyunudur. Türk Hava Kurumu Köyceðiz Þube Baþkaný Meral Gümüþ, vatandaþlardan kuruma destek olmalarýný istedi. Köyceðiz Türk Hava Kurumu Þube Baþkaný Meral Gümüþ, Türk Hava Kurumu nun, kurulduðu günden bu yana eðitimden saðlýða kadar birçok sosyal projeye imza attýðýný söyledi. Kurum adýna toplanan Fitre, Zekat ve Baðýþlarla yapýlan hizmetleri anlattý. Vatandaþlardan yapýlan fitre, zekat ve baðýþlarla daha da güçlendiklerini ifade eden Gümüþ, Türk Hava Kurumu olarak yapýlan fitre, zekat ve baðýþlar ile yüreklerimizi yakan orman yangýnlarýný söndürmek için yeni aldýðýmýz yangýn söndürme helikopterleri ve uçaklarý ile Avrupa ve Asya nýn en güçlü yangýn söndürme uçak filosuna sahip olduklarýný ve havadan zirai ilaçlama yaptýklarýný dile getirdi. Türkiye nin ilk Havacýlýk ve Uzay Üniversitesi nin THK Üniversitesi olduðuna iþaret eden Gümüþ, Her geçen gün büyüyen, bugün 3 bin 600 öðrenci ile ülkemizin ilk Havacýlýk ve Uzay Üniversitesi olan THK Üniversitesinde geleceðimizin uçak mühendisleri, pilotlarý, uzay adamlarýna büyük oranda burslu olarak eðitim veriyoruz ve Türk Hava Yollarýna pilot yetiþtiriyoruz. Türk Silahlý Kuvvetlerinin Paraþütçülerine eðitim veriyoruz. Harp okulu öðrencilerine Planör uçuþu eðitimi veriyoruz ve binlerce gencimize ücretsiz havacýlýk kurslar düzenliyoruz. Yeni aldýðýmýz son model eðitim uçaklarýmýzla pilotaj eðitimleri veriyoruz. Eskiþehir-Ýnönü, Antalya-Karain ve Erzincan Eðitim tesislerimizde her yýl 300 bin gencimize yemek ve konaklama dahil ücretsiz havacýlýk eðitim kurslarý veriyoruz. Hava Ambulans Uçak ve Helikopterlerimiz ile yaralý ve organ nakil taþýmacýlýðý yapýyoruz, Defter, kalem, boyama kitabý ve boya kalemleri Ýlköðretim öðrencilerine kýrtasiye yardýmý yapýyoruz. Þehit ve Gazi çocuklarýna tam burslu eðitim veriyoruz dedi. -Türk havacýlýðýnýn geliþimi için yardýmlarýnýzý bekliyoruz Benim de katkým olsun demek isteyenlere çaðrýda bulunan Gümüþ, Her yýl olduðu gibi bu yýl da havacýlýðýmýzýn geliþmesine katkýda bulunmak isteyen, tüm bu faaliyetlerde benim de katkým bulunsun diyen herkesin fitre, zekât ve baðýþ yardýmlarýný bekliyoruz. Fitrelerini kurumumuza vermek isteyen vatandaþlarýmýz, fitre zarflarýmýzý muhtarlarýmýzdan, genç kanatlar topluluðu üyelerimizden veya bizzat þubelerimize gelerek temin edebilir ya da Ziraat Bankasý Köyceðiz Þubesi: no.lu hesaba Fitre açýklamasýyla birlikte yatýrabileceklerdir diye konuþtu. DALAMAN DA 2 CADDE SÝL BAÞTAN Haftalýk Siyasi Süreli Yerel Haber Gazetesi YIL: 22 SAYI: TEMMUZ 2015 CUMA Yayýn sahibi: kartim ltd.þti adýna Serpil Karaçelik Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Tuncay Karaçelik Muhabir: Ömer Kundakçý Sayfa editörü: Mehmet Bozkýr Ýdare ve yönetim yeri: Beþköprü mah. 116.sk. No:14/1 Ýrtibat büro: Beþköprü mah. 1 no.lu belediye iþhaný B:203 ORTACA Baský: Kartim Matbaa-Meral (Doðan) Kurt Adres: Beþköprü mah. Giysi Pazar Yeri No: 11 Ortaca/Muðla HaberMerkezi Tel/fax : Gazetemiz Basýn Ahlak Yasasýna Uyar. - Gazetemize gönderilen yazý ve fotoðraflar yayýnlansýn veya yayýnlanmasýn iade edilemez. - Yazýlarýn sorumluluðu yazarýna aittir. - Gazetemizin ilk yayýn tarihi 31 Aðustos 1993 ÝLAN REKLAM ABONE TARÝFESÝ - Özel ilanlarda (Kongre, Tüzük, Zayi, Teþekkür vs) Muðla Ýl gazeteleri fiyat tarifesi uygulanýr. - RESMÝ ÝLAN/MAHKEME ÝLANI st/cm 9,63 TL - Fiyatlara KDV Dahil Deðildir. Dalaman da iki cadde Muðla Büyükþehir Belediyesi tarafýndan yenilenecek. Dalaman Belediyesi'nin sorumluluðundayken Büyükþehir Yasasý ile kontrolü Muðla Büyükþehir Belediyesi'ne geçen en yoðun caddelerinden Atatürk ve Seyfettin Ýnce caddeleri yenileniyor. Dalaman da iki cadde Muðla Büyükþehir Belediyesi tarafýndan yenilenecek. Dalaman Belediyesi'nin Dalaman Havalimaný yolu asfalt yapým çalýþmalarý nedeniyle, 3 gün süre ile trafiðe kapatýlan Havalimaný yönünden, Atakent Kavþaðýna kadar olan karayolu, yeniden hizmete açýldý. Dalaman Havalimaný yolu asfalt yapým çalýþmalarý nedeniyle, 3 gün süre ile trafiðe kapatýlan Havalimaný yönünden, Atakent Kavþaðýna kadar olan karayolu, yeniden hizmete açýldý. Diðer taraftan, Atakent kavþaðýndan, Havalimaný güzergahý da asfalt yapým çalýþmasý nedeniyle 30 Temmuz- 2 Aðustos 2015 tarihleri arasýnda 3 gün süre ile trafiðe kapatýlacaðý bildirildi. Sürücüler, Karayolunun trafiðe kapalý olduðu tarihlerde TÝGEM kavþaðýndan itibaren Atatürk caddesi üzerinden Seyfettin Ýnce caddesini takiben Muðla Fethiye Karayoluna çýkacaklar. Havalimaný yolunun asfalt yapým çalýþmasý nedeniyle, trafiðe kapatýlacaðý tarihlerde, sürücülerin can ve mal güvenliði açýsýndan trafik iþaret ve levhalarý ile yönlendirme tabelalarýna önemle uymalarý gerekiyor. sorumluluðundayken Büyükþehir Yasasý ile kontrolü Muðla Büyükþehir Belediyesi'ne geçen en yoðun caddelerinden Atatürk ve Seyfettin Ýnce caddeleri yenileniyor. Muðla Büyükþehir Belediyesi'nden verilen bilgiye göre Dalaman'ýn ana caddelerinden Atatürk ve Seyfettin Ýnce caddelerinde yollarýn bozuk olan alanlarý ile ilgili ihale yapýldý. Yapýlan ihalenin ardýndan kýsa zaman içerisinde her iki caddenin de bozuk olan alanlarýnýn düzeltilmesi yapýlacak. Dalaman Belediye Baþkaný Muhammet Þaþmaz, "Atatürk Caddesi ve Seyfettin Ýnce Caddesi Büyükþehir Yasasý ile Muðla Büyükþehir Belediyesi'ne geçti. Yaptýðýmýz giriþimler sonucunda kýsa süre içerisinde Muðla Büyükþehir Belediyesi'nden bu caddelerin yollarýnýn yapýlacaðý sözünü aldýk. Ama yollar yapýlana kadar bozuk olan alanlarýn düzeltilmesi için Büyükþehir Belediyesi tarafýndan ihalesi yapýldý. Kýsa süre sonra bu yollarýn tamiratý yapýlacak. Ardýndan Dalaman'a yakýþýr bir þekilde baþtan aþaðý yollarýn yeniden yapýlmasý saðlanacak" dedi. Havalimaný yolu asfalt çalýþmalarý baþladý

3 CUMHURÝYET.COM.TR Caretta yý öldürmek Öldürmeseydin, gecenin karanlýðýnda, bir kumsala çýkacak, derin bir çukur kazýp içine yumurtalarýný býrakacaktý yumurta. O çukurdan, iki ay sonra hayat fýþkýracaktý. Yavru kaplumbaðalar yumurtadan çýktýklarýnda, hýzla denize koþmaya baþlarlar. Deniz yüzeyinden yansýyan ay ýþýðý onlara yön gösterir. Paytak yürüyüþlerine gülümser, verdikleri yaþam mücadelesine hayran kalýrsýn. Yavru kaplumbaðalarýn iþi zordur. Tilkilerden, kuþlardan, yengeçlerden kurtulmak kolay mý? Eðer Dalyan Ýztuzu ya da Adana Akyatan kumsalýnda olduðu gibi gönüllü olarak nöbet tutan genç çevreciler varsa þanslýlar. Çünkü o çevreciler yavru kaplumbaðalarýn imdadýna yetiþir, denize sað salim ulaþmalarýný saðlarlar. Yumurtadan çýkan yavrularýn çok azý hayatta kalýr. Bin yavrudan sadece biri eriþkinliðe ulaþabilir. Sen muhtemelen yavru kaplumbaðalarýn nasýl dünyaya geldiklerini hiç merak etmemiþsindir.yavrularýn yumurtadan çýkýþýný, yaþamak için verdikleri mücadeleyi bir kez olsun görseydin, öldüremezdin o denizkaplumbaðasýný. Þubat ayýnda Mersin de bir denizkaplumbaðasý ölü bulundu. Nisanda Dikili, martta Bodrum da. Þimdi Fethiye Kargý da. Bu yýl sayý kaça ulaþacak? Bazýlarý zýpkýnla, bazýlarý baþýný taþla ezerek öldürülüyorlar denizkaplumbaðalarýný. Senin gibi boynuna taþ baðlayarak vahþice boðulmasýna neden olanlar da var. Ýnsan neden bir denizkaplumbaðasýný öldürür? Nasýl bir insan bunu yapabilir? Oysa öldürmeseydin, denize ulaþmayý baþaran yavrular baþka bir macera yaþayacaklardý. Bütün Akdeniz i dolaþacaklardý. Binlerce kilometrelik bir yolculuk. Bilim insanlarý, nerelere gittiklerini uydu takip sistemleriyle öðrenmeye çalýþýyorlar. Cebelitarýk Boðazý ný aþýp okyanuslara çýkanlar oluyormuþ lu yaþlarda denizkaplumbaðalarýna tuhaf bir þey oluyor. Doðduklarý kumsala geri dönüyorlar. Hem de binlerce kilometre yol katederek. Dönüþ yolunu nasýl bulabiliyorlar? Sonra nedir onlarý doðduklarý bu kumsala geri getiren þey? Bilmiyoruz. O öldürdüðün denizkaplumbaðasýnýn atalarý bu yolculuðu 100 milyon yýldýr yapýyor. Caretta carettalar, Chelonia mydaslar, dinozorlarý gördüler. Bizim türümüz dinozorlarý görmedi mesela. O zamanlar dünya üzerinde yoktuk. Modern insanýn atasý 2.5 milyon yýl önce ortaya çýktý. Sonra 65 milyon yýl önce dünyaya düþen o dev göktaþýnýn yol açtýðý büyük yok oluþ u gördüler denizkaplumbaðalarý. Dünyada yaþayan canlýlarýn yüzde 76 sý yok oldu. Carettalar, Chelonia mydaslar büyük yok oluþta bile hayatta kalmayý baþardýlar. Onca þeyi atlat, sonra doðduðun kumsala döndüðünde biri gelsin seni öldürsün. Olur þey mi? Türkiye de binlerce insan, denizkaplumbaðalarýnýn korunmasýný saðlamak amacýyla yýllarca mücadele verdi. Mücadele 1986 yýlýnda Dalyan da baþladý. Sonra bütün Türkiye ye yayýldý. Bugün de baþta WWF-Türkiye olmak üzere pek çok çevre örgütü, kaplumbaðalarýn korunmasý için çaba gösteriyor. Öldürdüðün denizkaplumbaðasýnýn cesedini bulan çevreciler Twitter da ne yazmýþlar okudun mu? Biz caretta caretta yumurtalarýna zarar gelmesin diye sahilde parmak uçlarýmýzla yürüyoruz, carettalarýmýzý öldürenler insan olamaz. Çevrecilerin Twitter daki mesajýna yüzlerce insan tepki göstermiþ. Senin için neler söylediklerini okusan kendinden utanýrsýn. Oysa 16 Haziran daki Dünya Deniz Kaplumbaðalarý Günü nü kutlamaya hazýrlanýyorduk. Dünya denizlerinde 7 kaplumbaða türü yaþýyor. Ýkisi Akdeniz de de yuvalýyor. Akdeniz de yumurtlayan caretta caretta diþilerinin sayýsý yaklaþýk 2 bin. Chelonia mydas diþilerinin sayýsý sadece arasý. Yok olma tehlikesiyle karþý karþýyalar. Keþke çevrecilerin neden bu kadar mücadele ettiðini anlamaya çalýþsan. Bütün bu bilgileri bilmene de gerek yok. Keþke ölümden deðil, sadece yaþamdan yana olsan. Yazýk. 3 CARETTA YA PROTEZ ÇENE Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Deniz Kaplumbaðalarý Araþtýrma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde (DEKAMER) yaralý halde bulunan ve cerrahi operasyonla "3D çene protezi" takýlan caretta caretta elle beslenmeye baþlandý. Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Deniz Kaplumbaðalarý Araþtýrma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde (DEKAMER) yaralý halde bulunan ve cerrahi operasyonla "3D çene protezi" takýlan caretta caretta elle beslenmeye baþlandý. Dalyan Mahallesi'ndeki DEKAMER'de tedavisi devam eden "Akut-3" isimli kaplumbaða yüzmeye baþladý. Caretta caretta sürekli su içerisinde tutuluyor ve iki günde bir besleniyor. DEKAMER Müdürü Prof. Dr. Büyükþehir Üretiyor Muðla Renkleniyor Muðla Büyükþehir Belediyesi tarafýndan bu yýl baþlatýlan Alým Garantili Mevsimlik Süs Bitkisi Üretimi projesi kapsamýnda Beyobasý üreticilerinin yetiþtirdikleri çiçekler Muðla yý renklendiriyor. Muðla Büyükþehir Belediyesi tarafýndan bu yýl baþlatýlan Alým Garantili Mevsimlik Süs Bitkisi Üretimi projesi kapsamýnda Beyobasý üreticilerinin yetiþtirdikleri çiçekler Muðla yý renklendiriyor. Muðla Büyükþehir Belediyesi Tarýmsal Hizmetler Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan baþlatýlan Alým Garantili Mevsimlik Süs Bitkisi Üretimi projesinde Köyceðiz Ýlçesi Beyobasý Mahallesinde üretilen süs bitkilerinin Büyükþehir ve Ýlçe Belediyelerine daðýtýmý tüm hýzýyla devam ediyor. Muðla Büyükþehir Belediyesi ve Ýlçe Belediyelerinin katýlýmýyla Beyobasý üreticileri tarafýndan yaz sezonu üretimi olarak adet üretilen süs bitkilerinin Muðla Ýli genelinde park, kavþak ve refüjlerde dikimleri sürüyor. Muðla Büyükþehir Belediyesi Tarýmsal Hizmetler Dairesi Baþkaný Salih Tufan konu ile ilgili yaptýðý açýklamada þunlarý söyledi; Yýllardýr diðer illerden aldýðýmýz mevsimlik süs bitkilerini Muðla mýzda üretmek en büyük hayalimizdi. Büyükþehir Belediyesi unvaný kazanmamýzýn ardýndan baþlattýðýmýz tarýmsal projelerimizin baþýnda Alým Garantili Üretim Projemiz vardý. Hem Muðla tarýmýna yeni bir sektör kazandýrmak, hem de Muðlalý üreticimizin kazanmasýný saðlamak amacýyla Yakup Kaska, yaptýðý açýklamada, dünyada ilk kez 3D yazýcýdan çýktý alýnarak bir deniz kaplumbaðasýna protez çene takýldýðýný söyledi. "Akut-3" isimli kaplumbaðanýn iki aylýk sürecin ardýndan sürekli suyun içerisinde bakým ve tedavisinin yapýldýðý belirten Kaska, "Kaplumbaðanýn gerçekten titanyum malzemeyi kabul etmesi, hayvanýn normal davranýþlarýný sergilemeye baþlamasý rehabilitasyonda çok önemli bir aþama" dedi. Kaska, operasyonun ardýndan kaplumbaðanýn saðlýklý bakýmýnýn saðlanmasýnýn DEKAMER'in dünyada çok önemli bir noktaya geldiðinin göstergesi olduðunu ifade etti. Caretta carettanýn yeni çenesiyle henüz doðal beslenme sürecine girmediðini, elle yapýlan beslemede ise çenesini kullanabildiðini vurgulayan Kaska, "Operasyonun ardýndan þu ana kadar geçen sürede kaplumbaða protez çeneyi kabullenmiþ durumda. Dýþkýsýný yapýyor ve suyun içerisinde 30 dakika civarýnda uyuyabiliyor. Dolayýsýyla bunlar rehabilitasyon sürecinde iyiye giden iþaretlerdir" diye konuþtu. 3D protez tekniðinin ekonomik açýdan da çok masraflý olduðunu ifade eden Kaska þunlarý kaydetti: bu projemizi baþlattýk. Pilot uygulama bölgesi olarak seçtiðimiz Beyobasý nda faaliyet gösteren S.S. Beyobasý Tarýmsal Kalkýnma Kooperatifi ile imzaladýðýmýz üretim protokolünün ardýndan hýz kazanan üretim çalýþmalarý sonucu üretilen mevsimlik süs bitkisini Muðla nýn park ve yollarýnda görmenin gururunu yaþýyoruz. Zamanla tüm Muðla ya yaymayý planladýðýmýz Alým "Kaplumbaðalarýn tedavisi sadece bu þekilde yapýlacak diye bir þart yok. Ýhtiyaç olmasý durumunda kaplumbaðalarýn vücutlarýndan eksik olan parçalarý 3D yazýcýdan çýktýsý alýnarak takýlabilir. Kaplumbaðanýn kendisini yenileyerek o bölgesini tamamlayabilmesi durumunda ise böyle bir yapýya gerek yok. Doðal bir antibiyotik ve vitamin takviyesiyle olabileceði gibi operasyonla da olabilir. " DEKAMER'de kaplumbaðalarýn günlük olarak beslenmesi, bakýmý ve doðal ortamlarýnda tekrar beslenmeleri için gerekenlerin yapýldýðýný ifade eden Kaska, sürecin sonunda kaplumbaða dalabildiðinde ve kendi besinini yakalayabildiðinde doðal ortamlarýna salýndýðýný kaydetti. Prof. Dr. Yakup Kaska Garantili Üretim Projemize katýlan tüm ilçe belediyelerimize, Büyükþehir Belediyemiz ve Beyobasý üreticileri adýna sonsuz teþekkürlerimi sunuyorum. Muðla Büyükþehir Belediye Baþkaný Dr. Osman Gürün konu ile ilgili þunlarý söyledi; Büyükþehir ve Ýlçe Belediyelerimiz ile birlikte Muðla için projeler üretiyoruz. Hedefimizin ve Muðla nýn bir olduðunu gösteren Alým Garantili Mevsimlik Süs Bitkisi Üretimi projesi ile Muðla da tarýma ve üreticimize destek veriyoruz. Köyceðiz Beyobasý Tarýmsal Kalkýnma Kooperatifimizle imzaladýðýmýz protokol ile üretimine baþlanan mevsimlik süs bitkisi projesinde kýsa sürede Beyobasý üreticilerimiz tarafýndan yaz sezonu üretimi olarak süs bitkisi üretildi. Üretilen mevsimlik süs bitkilerinin Muðla Ýli genelindeki park, cadde ve kavþaklara dikimi yapýlýyor ve Muðlamýz daha da renkleniyor. Alým Garantili Süs Bitkisi Üretimi projesinde emeði geçen herkese teþekkür ediyorum. -Soner Aydýn

4 4 Doðaya insan müdahalesi sürüyor; Ortaca da 2 metrelik KIZIL DAMAK YILANI ÖLDÜRÜLDÜ... Ortaca Gölbaþý mahallesinde görülen, Halk arasýnda kýzýl damak olarak bilinen 2 metre boyundaki yýlan mahallede telaþa neden oldu. Çocuklarýn oyun oynadýðý aðaçlýk alanda bulunan narenciye bahçesinden bir anda yolun ortasýna çýkan yýlan panik yarattý. Anne babalar çocuklarýný yýlandan korumak için koþtururken yaklaþýk 2 metre boyutlarýndaki yýlan aniden gözlerden kayboldu. ESKÝDEN YARARLI ÝDÝ Büyük korkuya neden olduðu olan ve yörede kýzýl damak diye bilinen yýlan kara yýlan-dolichophis jugularis ailesinin bir türü. Türkiye Kurbaða ve Sürüngenleri Gözlemciliði ve Fotoðrafçýlýðý Topluluðu sitesi turkherptil.org da paylaþýlan bilgiye göre son derece zararsýz hatta tarýmda çok yararlý bir tür. Bað ve bahçelerde yaþayan, kemirgen, kertenkele ve küçük yýlanlarla beslenen ekolojik dengesi koruyan bir tür. ZEHÝRSÝZDÝR ÖLDÜRMEYÝN Zehirsiz, insanlardan kaçan, üzerine gelinirse ýsýran bir yýlan. Çiftçi dostu ama tarým alanlarý imara açýldýkça onlara da yaþam alaný kalmamýþ. Yaralý Caretta Caretta tedavi altýnda Antalya'da bir vatandaþýn sahile vurmuþ halde bulunan Caretta Caretta Dalyan daki Deniz Kaplumbaðalarý Araþtýrma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde (DEKAMER) tedavi altýna alýndý. Antalya'da bir vatandaþýn sahile vurmuþ halde bulunan caretta caretta Ortaca Dalyan daki Deniz Kaplumbaðalarý Araþtýrma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde (DEKAMER) tedavi altýna alýndý. Konyaaltý ilçesi Beldibi Mahallesi'nde sahilde dolaþan bir kiþinin kýyýda hareketsiz halde bulduðu caretta caretta, Dalyan'daki DEKAMER'e getirildi. Kafasýnda kýrýk olduðu tespit edilen kaplumbaða yapýlan tedavinin ardýndan rehabilite tankýna koyuldu. DEKAMER'de görevli Çisem Sezgin, yaptýðý açýklamada, caretta carettanýn kafasýndaki kýrýk nedeniyle uzun süre havasýz kaldýðýný bildirdi. Caretta carettanýn kafasýna insanlar tarafýndan bir cisimle vurulmuþ olabileceðini ileri süren Sezgin, "Kaplumbaðanýn tedavisi merkezde devam edecek. Ýyileþme ihtimali yüksek. Umarým iyileþir ve onu doðal ortamýna bir an önce býrakýrýz" dedi. Mustafa Ýnci MUÐLA NIN SUÇU NE?.. Muðla ülke ekonomisine çok ciddi katký saðlayan illerin baþýnda geliyor. Muðla tarýmda, turizmde ve madencilik sektöründe ciddi ekonomik girdi saðlarken Ankara dan yeterli desteði alamýyor. Bunun en çarpýcý örneðini Göcek tüneli üzerinden verebiliriz. Göcek Tüneli 900 metre uzunluðunda. Göcek Tünelinden gidip döndüðünüz zaman ödeyeceðiz ücret 7 lira. Ancak Tirebolu Tüneli 4 bin 500 metre ve ücretsiz Ýnsanýn aklýna bir sürü soru geliyor. Karadenizliler 4 bin 500 metre uzunluðundaki tüneli bir kuruþ dahi ödemeden kullanýrken Muðlalýlar 900 metrelik Göcek Tüneline 3,5 lira para ödüyor. Bunun neresi adalet sormak isterim. Bu 4 bin 500 metrelik tüneli ücretsiz kullanan iller Muðla dan daha fazla mý ülke ekonominse katkýda bulunuyor. Tabi ki hayýr. Karadeniz illeri arasýnda ülke ekonomisine katkýda bulunan iller ilk 10 da yok. Muðla ile ülke ekonomisine katký yapan iller arasýnda ilk 5 sýrada yer alýyor Þimdi neymiþ ikinci Göcek Tüneli yapýlýnca ücretsiz olacakmýþ. Peki, ikinci tüneli ücretsiz yapabiliyorsunuz da ilk tüneli niye ücretli yaptýnýz? Yýllarca Muðla halkýndan niye tünel geçiþ parasý aldýnýz? Bu olay aklýma Deli Dumrul Hikâyesini getirdi. Deli Dumrul Köprüden geçenden 1 lira geçmeyenden 2 lira almýþ. Bizde de 900 metrelik tünelden geçenden 3,5 lira 4 bin 500 metrelik tünelden geçenden para alýnmýyor Hazýr söz Göcek ten açýlmýþken. Muðla nýn koylarýnýn ve plajlarýnýn sürekli birilerine kiraya verildiðini hepimiz biliyoruz. Peki, siz hiç duydunuz mu Karadeniz de eþsiz güzelliðe sahip bilmem ne koyunun kiraya verildiðini. Ya da Karadeniz de bilmen ne plajý özelleþtirildi. Plaja giriþ ücreti þu kadar oldu diye. Ben þahsen duymadým. Siz duyduysanýz bilemem. Peki Karadeniz illerine yapýlan yatýrýmlara þöyle bir baktýðýnýz mý hiç? Karadeniz illerine yapýlan yatýrýmlarýn beþte biri Muðla ya yapýlmadý. Ülke ekonomisine en fazla katký yapan beþ ilden birisini olacaksýnýz. Ülkenin en pahalý tünelini kullanacaksýnýz. Koylarýnýz plajlarýnýz özelleþtirilip kiraya verilecek. Ankara dan gerekli yatýrým desteðini alamayacaksanýz. Muðla ve ilçeleri her gün size süt verecek. Siz bu sütün neredeyse tamamýný baþka illere göndereceksiniz. Peki Muðla nýn suçu ne? Muðla halký siyasi düþüncelerinden dolayý cezalandýrýlýyor mu acaba? Muðla halký siyasi tercihlerinden dolayý mý gerekli yatýrýmý ve desteði alamýyor? Kesin öyle olmalý. Yoksa benim aklýma baþka bir þey gelmiyor. Sizin aklýnýza baþka bir þey geliyor mu? Muðla ya gerçekten haksýzlýk yapýlýyor. Muðla bunlarý hak etmiyor diye düþünüyorum Bu konuda Muðla nýn milletvekillerine çok fazla iþ düþüyor. Belki bu güne kadar yapýlan hizmetlerde milletvekillerinin belli katkýlarý olmuþtur bunu inkâr edersek haksýzlýk olur. Ancak yeni kurulacak olan hükümet iki partili olacak. Muðla nýn hükümet ortaðý olan ya 5 milletvekili olacak. Ya da 3 milletvekili. Hangisi olursa olsun Muðla ya yapýlacak olan yatýrýmlarýn kat kat artmasý gerekiyor Muðla Ankara dan gerekli desteði alamýyor. Aslýnda þöyle bir baktýðýmýz zaman Muðla nýn Ankara dan geleceðe desteðe pek ihtiyacý yok. Ýzmir Büyükþehir Belediyesi Ankara dan gelen desteðin neredeyse iki katý hizmet üretmiþ. Eskiþehir Büyükþehir Belediyesi Ankara dan gelen katkýdan daha fazlasýný yapmýþ. Muðla Büyükþehir Belediyesi de Ýzmir ve Eskiþehir Büyükþehir Belediyeleri gibi hizmetini kat kat arttýrabilir CHP DE KONGRE SÜRECÝ Cumhuriyet Halk Partisi 7 Haziran genel seçimleri dolayýsýyla ilçe ve il kongrelerini ertelemiþti. Muðla da yapýlacak olan kongrelerin takvimi belli oldu. 15 Aðustos tarihinde Muðla CHP de delege seçimleri baþlayacak. Delege seçimleri 6 Eylül tarihinde sona erecek. Delege seçimlerinin ardýndan 28 Eylül 25 Ekim tarihleri arasýnda da ilçe baþkanlarý seçimleri yapýlacak. Ýl Baþkanlýðý seçimi ise 11 Kasým ile 29 Kasým tarihleri arasýnda bir günde yapýlacak CHP de daha önce il baþkaný Mustafa Öztürk milletvekili aday adayý olduðu için istifa etmiþti. Ýstifa sonrasýnda il yönetimi kendi içerisinden bir il baþkaný seçememiþti. Kendi içerisinden il baþkaný seçemeyen yönetim dýþarýdan birisini de atayamamýþtý. Yaþanan tüm bu olaylarýn ardýndan CHP genel merkezi þuan ki il baþkaný Mürsel Alban ý atamýþtý. Mürsel Alban ýn Muðla CHP Ýl Baþkaný olarak atanmasý parti içerisinde kýsa bir dönem kargaþaya neden olmuþtu 7 Haziran seçimleri öncesi milletvekili belirlenmesi ve genel seçimler CHP içerisinde sularýn durulmasýnda en büyük etken oldu. Þimdi CHP de delege seçimleri baþlýyor. 15 Aðustos tarihinde yapýlacak olan delege seçimleri için parti içerisinde ki muhalif grubun çalýþmalara baþladýðý kulaðýmýza gelen bilgiler arasýnda. Muhaliflerin ilk hedefi delege seçimlerinden baþarýyla çýkmak Muðla CHP içerisinde ki muhalif grup özellikle ilçe kongrelerini bu defa sýký tutmak istiyor. Parti içi muhalifler sadece Menteþe de deðil iddialara göre diðer ilçelerde de bu güne kadar 2 defa toplantý yapmýþlar. Özellikle Menteþe ilçesinde muhalif grup ilçe baþkanlýðýný kazanmak için büyük bir çalýþma içerisindeymiþ. Tabii ki ilçe kongrelerinin sonucunu doðal olarak 15 Aðustos 6 Eylül tarihleri arasýnda yapýlacak olan delege seçimleri belirleyecek CHP de yapýlacak olan ilçe kongreleri ile il kongresi ayný zamanda milletvekili seçimlerinin bir hesaplaþmasý haline de dönüþecek gibi gözüküyor. Çünkü CHP de milletvekili belirlenmesinde yani eðilim yoklamasýnda birbirlerini kesen ekipler çok fazla oldu. Þimdi bu ekipler ilçe baþkanlýklarý ve il baþkanlýðý seçimlerinde siyasi bir hesaplaþma içerisine girecektir. CHP de bu kongre süreçleri bir hayli çekiþmeli geçecek gibi gözüküyor Ýlçe ve Ýl Kongresinde CHP li belediye baþkanlarýnýn nasýl bir tavýr sergileyeceði de büyük merak konusu. Genelde ilçe kongrelerinin en büyük aktörlerinin baþýnda belediye baþkanlarý geliyor. Belediye baþkanlarýnýn ilçe kongrelerinde nasýl bir tavýr belirleyeceði o ilçede ilçe baþkanlýðýný kimin kazanacaðýný üç aþaðý beþ yukarý belli eder. Tabi ki ilçe belediye baþkanlarý Büyükþehir Belediye Baþkanýyla ayný safta mý yoksa karþý karþýya mý gelecek o da büyük bir soru iþareti Muðla CHP de Ýl Baþkanlýðý yarýþýnda en az üç isimin olmasý bekleniyor. CHP içerisinde ki siyasi kulislere bakarsanýz il baþkanlýðý seçimi geçmiþ seçimlere göre daha kýyasýya geçecek gibi gözüküyor. Eðer CHP hükümet ortaðý olur ise il baþkaný adayýnýn sayýsýnýn da artacaðý konuþuluyor. Muðla CHP de önümüzdeki haftadan itibaren seçim çalýþmalarýna hýz verilecek. Ýlçe ve il baþkaný adaylarý mahalle mahalle dolaþýp delege belirlemeye çalýþacak SAYAÇ OKUMAYA KÖPEK ENGELÝ Muðla da MUSKÝ Abone Ýþleri Dairesi Baþkanlýðý nda görevli su sayaç okuma ekipleri, hayvanlara karþý mücadele veriyor. 10 sayaç okuma personeli, sayaç okumak için girdikleri evlerde köpeklerin saldýrýsýna uðradý. Muðla Büyükþehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon Ýdaresi (MUSKÝ) Genel Müdürlüðü, kuruluþundan bu yana toplam 425 bin 522 abonenin sayacýný okumaya devam ediyor. MUSKÝ ye baðlý Abone Ýþleri Daire Baþkanlýðý ekipleri, evlerde bulunan su sayaçlarýnýn düzensiz olmasýndan dolayý çalýþmalarýný zor þartlarda yürütüyor. Yürürlükteki Yönetmelik ve Yasaya göre, tek katlý ve bahçeli evlerde bina dýþý parsel giriþinde, müstakil evler ve apartmanlarda bina giriþine sayaçlarýnýn koyulmasý zorunluluðu bulunuyor. Ev ve iþyerlerinde okuma yapan ekipler; banyoda, yatak odasýnda, salonda, ahýr ve kümes gibi noktalarda bulunan sayaçlar veya sayaçlara köpeklerin baðlanmasý yüzünden büyük sýkýntý çekiyorlar. Ýþ güvenliði resmi rakamlarýna göre 10 sayaç okuma personeli köpeklerin saldýrýsýna uðrayarak yaralandý. MUSKÝ NÝN NEFERLERÝ Sayaç okumadaki zorluklarla mücadele eden ekipler, hayvanlarýn yaný sýra sayaçlarýn konumu nedeniyle yüksek noktalara týrmanarak görevlerini yerine getiriyorlar. Ekipler, bu sýrada düþme tehlikesi atlatýrken ayrýca bulunduklarý yerlerdeki çalýlýklarla da mücadele veriyorlar. VATANDAÞLARIMIZIN DAHA DUYARLI OLMASINI BEKLÝYORUZ Vatandaþlarýn sayaç okuyan personellere yardýmcý olmasýný rica eden MUSKÝ Genel Müdürü Baki Ülgen, Sayaç okuyan personellerimizin çoðunluðunu gençlerimiz oluþturuyor. Her genç arkadaþýmýz evine ekmek götürmek için yaptýðý bu görevinde vatandaþlarýmýzýn onlara yardýmcý olmalarý çok önemli. Sayaç okuyan personellerimiz kimi zaman sayaç okumak için çýktýklarý yüksek yerlerden düþme tehlikesi, kimi zaman sýcaklardan dolayý sayaç etrafýnda bulunan yýlan veya akreplerin sokma tehlikesiyle karþý karþýya kalýyorlar. Vatandaþlarýmýzýn sayaçlarýna köpeklerini baðlamasý da personellerimiz için hayatý tehlike söz konusu. Vatandaþlarýmýzýn bu konularda duyarlý olmasýný ve ekip arkadaþlarýmýza yardýmcý olmalarý çok önemli dedi. SAYAÇLAR DAHA ULAÞILABÝLÝR NOKTADA OLMALI Sayaçlarýn bulunmasý gereken yerlerle ilgili bilgi veren Ülgen þunlarý söyledi: Yürürlükteki Yönetmelik ve Yasaya göre, tek katlý ve bahçeli evlerde bina dýþý parsel giriþinde, müstakil evler ve apartmanlarda bina giriþine sayaçlarýnýn koyulmasý zorunluluðu var. Sayaçlarýn daha kolay okunmasý ve sayaçlarýn özel mülk içiriþinde bulunmasý hem vatandaþlarýmýz için hem de personellerimiz için zorluklara neden oluyor. Sayaçlar daha ulaþýlabilir yerde olmalý. Bu yüzden sayaçlarýn özel mülk içinde olmamasý için vatandaþlarýmýzýn duyarlý olmasýný rica ediyoruz.

Protokolüne Tepki. Otomobil Sulama Kanalýna Uçtu...

Protokolüne Tepki. Otomobil Sulama Kanalýna Uçtu... Haftalýk Siyasi Yerel Haber Gazetesi SES ten DENÝZ FENERÝ Protokolüne Tepki FÝYATI: KDV DAHÝL 25 krþ. YIL: 22 SAYI: 3455 Saðlýk ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikasý (SES), Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý

Detaylı

Ortaca kaymakamý Fatih Ürkmezer den bayram mesajý

Ortaca kaymakamý Fatih Ürkmezer den bayram mesajý Haftalýk Siyasi Yerel Haber Gazetesi FÝYATI: KDV DAHÝL 25 krþ. YIL: 22 SAYI: 3462 Ortaca kaymakamý Fatih Ürkmezer den bayram mesajý Ortaca kaymakamý Fatih Ürkmezer, yayýmladýðý bayram mesajý ile vatandaþlarýn

Detaylı

Erol Olçok'la AK Parti ve seçimler üzerine 45 dakika. Av. Mehmet Karadað

Erol Olçok'la AK Parti ve seçimler üzerine 45 dakika. Av. Mehmet Karadað AK Parti de yeni seçim stratejisi AK Parti seçim stratejisinde deðiþikliðe gidiyor. Üç ayaklý yeni plan þöyle: Yapýlanlar yerine yeni projeler geliþtirilip anlatýlacak; emeklilere ve sosyal kesimlere yeni

Detaylı

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor Oda ve Borsa Baþkanlarýndan Hisarcýklýoðlu'na destek Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Meclis Bakaný Erol Karadaþ ve Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Ticaret Borsasý Meclis Baþkaný Mustafa Boyraz

Detaylı

Geçtiðimiz aylarýn gündemini aðýrlýklý olarak su sorunu oluþturdu. Yaþam kaynaðýmýz olan su; ekolojik dengeyi saðlayan en deðerli kaynaðýmýzdýr. Ýnsanlar ilk yerleþme merkezlerini ve kentlerini genellikle

Detaylı

Plastik Cerrah Opr. Dr. Hasan Ateþ, Liposuction (Karýndan Yað Alma) yöntemiyle karýndan alýnan yað ile kulak dokusu yaptýklarýný ÝSKENDER LAHMACUN

Plastik Cerrah Opr. Dr. Hasan Ateþ, Liposuction (Karýndan Yað Alma) yöntemiyle karýndan alýnan yað ile kulak dokusu yaptýklarýný ÝSKENDER LAHMACUN Meclis te Þeker Fabrikasý sunumu Çorum þekeri aranan marka Çorum Þeker Fabrikasý Müdür Yardýmcýsý ve Ziraat Müdürü Hüseyin Avni Akça, Çorum þekeri, kalitesiyle sektörde aranan marka dedi. * HABERÝ 10 DA

Detaylı

MHP Ýl Baþkaný Vahit Demiran, ülkücü hareketin çýð gibi büyüdüðünü belirtti. Ahmet Saatcý

MHP Ýl Baþkaný Vahit Demiran, ülkücü hareketin çýð gibi büyüdüðünü belirtti. Ahmet Saatcý CHP de bayramlaþma Bayramda bile huzura hasretiz Cengiz Atlas CHP Ýl Baþkanlýðý tarafýndan düzenlenen bayramlaþma programý dün parti binasýnda gerçekleþti. Siyasi mesajlarýn verildiði bayramlaþmada konuþan

Detaylı

Birikimlerimi Çorum için kullanacaðým. Ülkücüler AKP nin önünü kesmelidir

Birikimlerimi Çorum için kullanacaðým. Ülkücüler AKP nin önünü kesmelidir Birikimlerimi Çorum için kullanacaðým AK Parti'den Çorum Milletvekili aday adayý olan TEÜÞ eski Genel Müdürü Nurettin Kulalý, Milletvekilliðini amaç deðil, memleketine hizmet etmek için araç olarak gördüðünü

Detaylı

Saðlýkta dünyaya modeliz

Saðlýkta dünyaya modeliz Evleri yanan aile yardým bekliyor Çorum un Sungurlu ilçesinde bir ay önce yangýnda evlerini ve tüm eþyalarýný kaybeden Ambarkütük ailesi kendilerine uzanacak yardým eli bekliyorlar. Türkmenlere gýyabî

Detaylı

Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi

Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi de Futsal'da Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi de yerini alacak.

Detaylı

"Türkiye'nin demiryolu hamlesinden, Çorum'un da istifade etmesine çalýþýyoruz"

Türkiye'nin demiryolu hamlesinden, Çorum'un da istifade etmesine çalýþýyoruz Su faturalarýnýn aylýk olmasýný mahkeme istemiþ Çorum Belediye Meclisinin þubat ayý toplantýsýnda su faturalarýnýn iki ayda bir deðil de her ay kesilmesi için karar alýnmýþtý. Bu kararýn neden aldýðýný

Detaylı

"28 Þubat sürecinde babamý 11 ay boyunca kötülediler"

28 Þubat sürecinde babamý 11 ay boyunca kötülediler Ülkücüler provakatif eylemlere karþý uyanýk olmalý SAYFA DA "Çorum, siyasetin cazibe merkezi haline geldi" AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, bugüne kadar girdikleri tüm seçimlerde olduðu gibi 201

Detaylı

LYS tedbirleri tamam

LYS tedbirleri tamam "Önce insan diyeceðiz" Ýl Emniyet Müdürü Murat Kolcu, yapýlan iþin merkezinde insan olmasý gerektiðini vurgulayarak, "Biz de 'Ýnsaný yaþat ki devlet yaþasýn' düsturundan hareketle 'önce insan' diyeceðiz.

Detaylı

Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt un rozetini eþi taktý. LYS ye 17 bin aday katýlacak Çorum da LYS sýnavýna 17 bin aday katýlacak.

Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt un rozetini eþi taktý. LYS ye 17 bin aday katýlacak Çorum da LYS sýnavýna 17 bin aday katýlacak. Ceritoðlu Çorum a taþýnýyor AK Parti Çorum Milletvekili Cahit Baðcý, TBMM ye üçüncü kez vekil olarak kaydýný yaptýrdý. Çorum, 17. baþarýlý il AK Parti Çorum Milletvekili Cahit Baðcý, 7 Haziran seçim sonuçlarýna

Detaylı

Çorum Belediye Meclisi, Belediye. gayrimenkul satýþ, trampa ve takas yetkisi verildi. Belediye. Baþkaný Muzaffer Külcü'ye. Binanýn Yüksekliði

Çorum Belediye Meclisi, Belediye. gayrimenkul satýþ, trampa ve takas yetkisi verildi. Belediye. Baþkaný Muzaffer Külcü'ye. Binanýn Yüksekliði 'Baþkan Külcüye' satýþ, trampa yetkisi verildi! Çorum Belediye Meclisi, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'ye AK Parti grubunun oylarýyla gayrimenkul satýþ, trampa ve takas yetkisi verildi. Belediye Baþkaný

Detaylı

Ýstihdam Fuarý kapýlarýný açtý

Ýstihdam Fuarý kapýlarýný açtý Yýlda 1.5 Hitit Gýda, Velipaþa milyon ton su tasarrufu Haný na veda ediyor Zelveci: 5 yeni þube açýyoruz Çorum Belediyesi Su Ýþleri Müdürlüðü ekipleri, içme suyu þebekesinde oluþan kaçaklara aman vermiyor.

Detaylı

Sulanabilir araziyi çoðaltýp ürün çeþitliliðini artýracaðýz

Sulanabilir araziyi çoðaltýp ürün çeþitliliðini artýracaðýz Erasmus+ öðrencilerine dil eðitimi HÝTÝTSEM'de Erasmus+ ile yurtdýþýna gidecek öðrencilere yoðun Ýngilizce eðitimi verilmeye baþladý.hitit Üniversitesinin her geçen gün artan ikili anlaþmalarýna istinaden

Detaylı

AK Parti, aday adaylarýný teþkilatlarla buluþturdu

AK Parti, aday adaylarýný teþkilatlarla buluþturdu AK Parti, aday adaylarýný teþkilatlarla buluþturdu AK Parti den gövde gösterisi AK Parti Milletvekili Aday Adaylarý, gövde gösterisine dönüþen toplantýda teþkilat mensuplarýyla tanýþtý. Temayül öncesi

Detaylı

Acil Saðlýk Hizmetlerine taze kan

Acil Saðlýk Hizmetlerine taze kan "Baþkan Külcü'yü yok sayýyoruz" Emniyetten Çorum halkýna teþekkür SAYFA 5 TE CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas gittikleri heryerde Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün Aðýr Ceza Mahkemesinde yargýlanýp yargýlanmadýðý

Detaylı

güzergah darbesi! Geciken trene birde Çorum Ramazan'a hazýr Sait Börekçi Forbes'e konuþtu Kimse Yok Mu Ramazan'a hazýr Hitit Akademi'de yeni dönem

güzergah darbesi! Geciken trene birde Çorum Ramazan'a hazýr Sait Börekçi Forbes'e konuþtu Kimse Yok Mu Ramazan'a hazýr Hitit Akademi'de yeni dönem Yiðit Cevher erkekliðe ilk adýmýný SAYFA 3 TE attý www.yildizhaber.com 40 KURUÞ Geciken trene birde güzergah darbesi! Muzaffer Külcü Sabri Baþköy Hitit Akademi'de yeni dönem Hitit Akademi Derneði, 4. Olaðan

Detaylı

Eski TEKEL binasýnýn devrine onay

Eski TEKEL binasýnýn devrine onay Havalar ýsýnacak Meteoroloji Genel Müdürlüðü Samsun Bölge Müdürlüðü'nden konu hakkýnda yapýlan açýklamada Ekim Cuma gününe kadar hava sýcaklýklarýn yükseleceði bildirildi. Açýklamada iç ve yüksek kesimlerde

Detaylı

Fay Hattýnda Bisikletle 1500 Kilometre

Fay Hattýnda Bisikletle 1500 Kilometre Fay Hattýnda Bisikletle 1500 Kilometre "Fay Hattýnda Bisikletle 1500 Kilometre" projesi devam ediyor. ÇORUM 15 AÐUSTOS 2015 CUMARTESÝ Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ 68 STK nýn bir araya geldiði

Detaylı

Halit Yýldýrým a birincilik ödülü ÝSKENDER LAHMACUN. Alo Paket 213 32 42

Halit Yýldýrým a birincilik ödülü ÝSKENDER LAHMACUN. Alo Paket 213 32 42 Halit Yýldýrým a birincilik ödülü BIT 2015 Uluslararasý Turizm Fuarý nda Çorum tanýtýmý devam ediyor. Ýtalya Turizm Fuarý nda tanýtým * HABERÝ 2 DE Yaptýðý nesir ve güfte yarýþmalarý ile edebiyat çevrelerinin

Detaylı

CHP nin gündemi otopark * HABERÝ 3 DE

CHP nin gündemi otopark * HABERÝ 3 DE Dodurga maden iþçilerine iþsizlik sigortasý TKDK Ýl Koordinatörü Hakan Körpýnar, Milletvekili Salim Uslu yu ziyaret etti. Çorum leblebisi TBMM de AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu

Detaylı

SAYFA 2 DE. Çorum iþ dünyasýnýn temsilcisi

SAYFA 2 DE. Çorum iþ dünyasýnýn temsilcisi Traktör sayýsýnda 14. sýradayýz Türkiye Ziraat Odalarý Birliði (TZOB) Genel Baþkaný Þemsi Bayraktar, Ocak, Mart, Nisan, Mayýs, Haziran aylarýnda ve 9 aylýk toplamda, geçen yýlýn ayný aylarý ve dönemine

Detaylı

Saðlýða 471 milyon yatýrým

Saðlýða 471 milyon yatýrým Adalet için varýz Yalnýzca Adliye de deðil, her yerde Adalet ÇORUM 16 MART 2015 PAZARTESÝ Günlük Siyasi Gazete Av. Ahmet ÜNAL Fiyatý : 40 Kuruþ Milletvekili Adayý ÝSKENDER LAHMACUN n Gazi Cad. No: 13/B

Detaylı

Ýsrafa doðal çözüm: Tam buðday ekmeði

Ýsrafa doðal çözüm: Tam buðday ekmeði (Ç.HAK:516) Çorum a 12 yýlda 6 katrilyon AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, iktidarlarý döneminde Çorum a 5.8 milyar lira yatýrým yapýldýðýný açýkladý. * HABERÝ 3 DE Hastane temelini Bakan atacak 5

Detaylı

Turpcu, termik santralleri sordu

Turpcu, termik santralleri sordu Zaman: 'Belediye bu iþlerin altýndan nasýl kalkacak?' CHP Grup Baþkanvekili Fikret Zaman, 2019 yýlýnda Özel Ýdarelerin kapatýlacaðý yönünde iddialar olduðunu belirterek, "Bunlar belediyeye devir olduðu

Detaylı

Çorum'da iþsizlik deðil mesleksizlik var

Çorum'da iþsizlik deðil mesleksizlik var Kurtoðlu Bolvadin'i coþturdu Çorumlu ses sanatçýsý Cemalettin Kurtoðlu, Bolvadin Belediyesi tarafýndan organize edilen, Afyon Kaymak Festivali Horan Þiir Akþamlarý gecesinde konser verdi. Birbirinden deðerli

Detaylı

Yardýmcýlarý Zeki Gül, Nurettin Karakaya, Alper Zahir, Turhan Candan, AK Partili ve CHP'li meclis üyeleri ile çok sayýda iþçi katýldý.

Yardýmcýlarý Zeki Gül, Nurettin Karakaya, Alper Zahir, Turhan Candan, AK Partili ve CHP'li meclis üyeleri ile çok sayýda iþçi katýldý. Belediye araç parkýný güçlendirdi Çorum Belediyesi tarafýndan alýnan yeni araçlar düzenlenen törenle hizmete girdi. Temizlik Ýþleri Müdürlüðünde yapýlan törene Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Baþkan Yardýmcýlarý

Detaylı