Engellilere yeni okul müjdesi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Engellilere yeni okul müjdesi"

Transkript

1 Kýzýlýrmak Projesi 150 milyona mâl olacak AK Parti Çorum Milletvekilleri Salim Uslu, Cahit Baðcý ve Murat Yýldýrým, Devlet Su Ýþleri nin 2012 yýlý Ek Yatýrým Programýna koyduðu ve iki yýl içerisinde bitirilmesi planlanan Obruk Barajý Mansabý Kýzýlýrmak Yatak Tanzimi yatýrýmýnýn toplam 150 Milyon TL'ye mal olacaðýný söylediler. * HABERÝ 3 DE Salim Uslu 4 ARALIK 2012 SALI Cahit Baðcý Murat Yýldýrým Günlük Siyasi Gazete Çorum arazileri suya kavuþuyor DSÝ Genel tarafýndan inþa edilen ve 525 milyon liraya mal olan Çekerek (Süreyyabey) Barajý, hizmete alýnýyor. * HABERÝ 11 DE Fiyatý : 40 Kuruþ Salim Uslu, Beyaz TV ekranlarýnda yayýnlanan Metin Özkan ve Deniz Göçer'in hazýrlayýp sunduðu Ne Var Ne Yok programýna katýldý. Hukuk, dokunulmazlýklarýn kaldýrýlmasýný emrediyor Beyaz TV ekranlarýnda yayýnlanan Metin Özkan ve Deniz Göçer'in hazýrlayýp sunduðu Ne Var Ne Yok programýnýn bu haftaki konuðu Çorum Milletvekili TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu oldu. Yaklaþýk iki saat süren programda Uslu, dokunulmazlýklarýn kaldýrýlmasýndan, okullarda serbest kýyafet uygulamasýna kadar birçok konuda deðerlendirmelerde bulundu. Engellilere yeni okul müjdesi Vali Sabri Baþköy, engellilerin eðitimi için Çorum da yeni bir okulun daha açýlacaðý müjdesini verdi. Dünya Engelliler Günü nedeniyle düzenlenen programda konuþan Sabri Baþköy, Otistik çocuklar için müstakil bir okulu en kýsa zamanda Çorum a kazandýracaðýz dedi. Okullarý podyuma çevirmeyin * HABERÝ 2 DE Ali Sabancýlar Ahmet Ölçer Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Çorum un engelsiz kent olma yolunda emin adýmlarla ilerlediðini söyledi. Mahmut Alparslan * HABERÝ 9 DA Okula eþofmanla gidecekler Eðitim-Sen Çorum Þube Yürütme Kurulu Baþkaný Mehmet Öztürk, okullarda kýyafet serbestliðine destek ve bilim dýþý ve anti-laik uygulamalara karþý çýkmak amacýyla yarýn Mehmet Öztürk okullara eþofman giyerek gideceklerini bildirdi. * HABERÝ 8 DE Kaza kurþunu yargýya gidiyor Diyarbakýr da çýkan silahlý kavgada kaza kurþunuyla aðýr yaralanan Çorumlu askeri öðretmen Tunahan Dura, olayýn sorumlularýnýn bulunmasý için yargýya gitmeye hazýrlanýyor. * HABERÝ 4 DE Pegasus uçuþu deðerlendirdi Pegasus Havayollarý Yönetim Kurulu nun MerzifonÝstanbul hattýnda uçak seferi düzenleme talebini deðerlendirmeye aldýðý belirtildi. * HABERÝ 10 DA Türk EðitimSen Þube Baþkaný Mahmut Alparslan, okullardaki kýlýk kýyafet yönetmeliðinin deðiþmesi ile ilgili basýn açýklamasý yaptý. * HABERÝ 3 DE Çorum, engelsiz kent olma yolunda Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Çorum un engelsiz kent olma yolunda emin adýmlarla ilerlediðini söyledi. Çorum Belediyesi olarak engelleri kaldýrmada pek çok þehre öncülük ediyoruz diyen Muzaffer Külcü, yeniden düzenlenen Gazi ve Ýnönü Caddesi kaldýrýmlarýnýn Türkiye ye örnek olduðunu kaydetti. * HABERÝ 10 DA Engellilerin emrindeyiz Vali Sabri Baþköy, Türkiye'de engelliye saðlanan desteðin batý ülkelerini aratmadýðýný belirterek, Çorum'da tüm kamu kurum ve kuruluþlarýnýn, vakýf ve derneklerin engellinin emrinde olduðunu söyledi. * HABERÝ 6 DA Supra'da sertifika gururu Supra Tarým Hizmetleri A.Þ.'ye Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý'ndan 'Ýyi Tarým Uygulamalarý Sertifikasý' aldý. * HABERÝ 8 DE Cengiz Atlas, Emekliler, açlýða, yoksulluða ve çaresizliðe terkedilemez dedi. Emekliler yoksulluða ve Þans oyunlarý akýl ve ruh saðlýðýný bozuyor çaresizliðe terkedilemez Çorum Alperen Ocaklarý Eðitim ve Kültür Vakfý ndan yapýlan açýklamada, milli piyangonun Ýslam dini gereði haram olduðunu belirterek, Piyango, loto, toto, iddaa, at yarýþlarý gibi oyunlar toplumu maddi ve manevi yýkýma götürüyor ve görsel basýnda sürekli sunulan reklama dönük haberlerin insan hafýzasýný zorlayacak rakamlarla halkýn ruh ve akýl saðlýðýný bozuyor. dedi. Tunahan Dura Supra Tarým 'Ýyi Tarým Uygulamalarý Sertifikasý' aldý. * HABERÝ 14 DE Türkiye Emekliler Derneði Çorum Þubesi yönetimi dün CHP Ýl Baþkanlýðý na iade-i ziyarette bulundu. Ziyarette konuþan CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas, Emekliler, açlýða, yoksulluða ve çaresizliðe terkedilemez dedi. * HABERÝ 11 DE

2 2 SALI 4 ARALIK 2012 Evet ama yetmez, ama neden 'yetmez? afta sonu Hitit Üniversitesi Eðitim ve HAraþtýrma Hastanesi bünyesinde Anjiyo ve Kardiyovasküler Cerrahi Ünitesi ile 3. Basamak Yoðun Bakým Servisi'nin açýlýþ töreni yapýldý. Protokol sýrasýna göre konuþmalarýn yapýldýðý törende, kürsüye çýkan son isim olan Vali Sabri Baþköy'ün bazý deðerlendirmeleri dikkatimizi çekti. Bizzat izlediðim törende Sayýn Vali özetle þunlarý söyledi: "Çorum eksikliklerini yavaþ yavaþ gideriyor. Polis Okulu'nun projesi hazýrlanýp muhtemelen yazýn temeli atýlacak. 133 dönüm alanda büyük bir kampüs oluþturulacak. Kuzey Kampüsü'nün mülkiyet problemi kalmadý. Üniversiteye sorunsuz 450 dönüm alan tahsis edildi, bunun 100 dönümü yola sýfýr. Bahse konu alanýn giriþine yerleþtirilen Hitit Üniversitesi Totemi'ni gördüm, çok beðendim. 650 yataklý hastanenin hemen karþýsýnda Güney Kampüsü yapýlacak, büyük bir alanýn tahsis iþlemleri yapýldý, kamu binalarýnýn tahsis iþlemleri yapýlacak. Baþarýda herkesin emeði var. Çorum kabinede temsil edilemiyor da hakkýný alamýyor diye sitem ediyorlar. Küçük illerin kabinede bakaný olmasýna raðmen Çorum'un potansiyeline yaklaþamayan iller var. Çorum'da teþekkür kültürünü yaygýnlaþtýrmalýyýz. Çorum'a gelen bakanlarý aðýrlayýp gönderdiðimiz þeklinde eleþtirenler var. Hiç damla düþmez mi?. Düþmez mi? soruyorum. (Bu soruya, salondan bir kaç kiþi düþer diye cevap verdi.) Tabi damla düþüyor. Ýlin tanýtýmý, sorunlarýnýn aktarýmý yapýlýyor. Bu ziyaretlerin müspet dönüþleri oluyor. Tabi somut olmayýnca görülmüyor. Örneðin Sayýn Baþbakan Yardýmcýsý Bekir Bozdað ile hep birlikte oturduk. Meydan Camii'ne ödenek istedik. Kendisi ile geçmiþten tanýþýyoruz. Sayýn Bozdað, 'Sayýn Vali istek yazýsýný göndersin, ödeneði aktaralým." dedi. Yergiye gelince asarýz, keseriz, kendimizi Vali'nin yerine, hükûmetin yerine koyarýz. Gel kardeþim bu masaya otur diyoruz, çýt yok. Eksikler olabilir, eleþtiriler ve talepler, tavsiyeli olmalý. Birlik ve beraberlik içinde eksikleri gidereceðiz. Çorum'un tanýtýmý için uydudan yayýn yapan televizyon kanalýna ihtiyaç var. Sanayicilerimiz mesajý almýþtýr. Çorumlular birlikteliðe susamýþlar. Sinerjiyi saðlarsak güzel iþlere imza atarýz." Bazý itirazlar Vali Bey'in çoðu sözlerine katýlmakla beraber her konuda hepimizin ayný düþünmemiz beklenemez. Bu temelden çýkýþla bazý itirazlarým olacak. Çorum'a gelip giden bakanlarý, üst düzey bürokratlarý aðýrlayýp gönderdiðimizde memlekete düþen damlalar mutlaka var. Bunlarý yakinen izliyor, görüyoruz. Evet, ama yetmez. Çünkü Çorum'un þimdiye kadar uðradýðý haksýzlýklarý da düþünerek daha fazlasýný hak ettiðine inanýyoruz. Sayýn Vali'nin dediði gibi teþekkür kültürü yaygýnlaþmalý. Evet ama, üsluplu, yapýcý, yön gösterici eleþtirileri hazmetme kültürü de mutlaka yaygýnlaþmalý. Bunlarla birlikte Çorum, Ankara'da daha güçlü, daha etkin temsil edilmeyi istemeli, hak kaybýna uðratýlmamalý, karþýlaþtýðý haksýzlýklarda karþý duruþ sergilemeli, Pegasus un Merzifon dan uçuþu 2014 yýlýnda deðerlendirmeyi planladýðý öðrenildi. Pegasus uçuþu deðerlendirdi P egasus Havayollarý Yönetim Kurulu nun Merzifon-Ýstanbul hattýnda uçak seferi düzenleme talebini deðerlendirmeye aldýðý belirtildi. Hatýrlanacaðý üzere, Hitit Üniversitesi Ýþletmecilik ve Giriþimcilik Kulübü Baþkaný Ahmet Ölçer, Ýstanbul da düzenlenen G3 Giriþimcilik Formunda görüþtüðü Pegasus Havayollarý Yönetim Kurulu Baþkaný Ali Sabancý'ya, Merzifon dan yalnýzca Ýstanbul Atatürk Havaalaný na uçuþ yapýldýðýný ve uçuþ saatlerinin Çorum'a uymadýðýný anlatmýþ, Pegasus Havayollarýnýn Çorum için Merzifon Havaalanýna uçuþ düzenlemesini talep etmiþti. Ali Sabancýlar. Uçuþ taleplerini not alarak gerekli çalýþmanýn yapýlmasý için danýþmanlarýna talimat veren Pegasus Havayollarý Yönetim Kurulu Baþkaný Ali Sabancý, Çorum'un ihtiyaçlarýný dikkate alarak Merzifon uçuþlarý için gerekli alt yapý araþtýrmasýný yapacaklarýný ifade etmiþ, gerekli koþullarýn oluþmasý durumunda Çorum'a uyarlanmýþ saatlerde uçuþ yapýlmasý talebini olumlu deðerlendireceðini Ahmet Ölçer. dile getirmiþti. Konuya iliþkin bilgi aldýðýmýz Hitit Üniversitesi Ýþletmecilik ve Giriþimcilik Kulübü Baþkaný Ahmet Ölçer, Pegasus tan geçtiðimiz cuma günü bilgi notu gönderildiðini belirterek, Pegasus Havayollarý Yönetim Kurulu talebimizi görüþerek olumlu manada deðerlendirmeye almýþ. Merzifon dan Sabiha Gökçen Havaalaný na uçuþlarýn yapýlmasýný istemiþtik. Fakat uçuþ tarihi ile ilgili þimdiden bir þey söylememiz doðru olmaz. dedi. TSO daha önce talepte bulunmuþtu Öte yandan TSO Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Merzifon TSO Baþkaný, Merzifon Kaymakamý, Merzifon Belediye Baþkaný ile birlikte Pegasus yetkilileri ile görüþerek Merzifon- Ýstanbul hattýnda uçuþ düzenlenmesi taleplerini daha önce iletmiþti. Pegasus tan uçuþ talebi ile ilgili son yapýlan giriþimden sonra Pegasus tan TSO ya da bir bilgi notu gönderildiði öðrenildi. Pegasus un Merzifon dan uçuþu 2014 yýlýnda deðerlendirmeyi planladýðý öðrenildi. sorgulamalý, gerektiðinde hesap sorabilmeli. Örnekleriyle küçük iller Bu arada, Çorum'dan daha küçük illerin kabinede bakaný olmasýna raðmen, Çorum'un potansiyeline yaklaþamadýklarý iddiasýný ortaya atarken, memleketin yakýn geçmiþine dönük en az 20 yýllýk hikâyesini irdelemek, neler kaybettiðini tespit etmek, mevcudu daha ilerilere götürecekken, enerjisini kayýplarýný telafi etmek için harcadýðýný bilmekte fayda var. Mevzuyu somut örneklerle daha da açabiliriz: Gülle ve Amasya * Dönemin AK Parti Genel Baþkan Yardýmcýsý Amasya Milletvekili Akif Gülle'nin sayesinde bizim de istifademize sunulmak üzere Merzifon havaalaný sivil uçuþlara açýldý. TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu nun THYYönetim Kurulu Baþkaný ile görüþmesi neticesinde Ýstanbul a uçak sefer sayýsýný ikiye çýkarabildik. Çorum-Merzifon arasýnýn yol aðýný, yine Uslu nun Karayollarý Genel Müdürü nezdinde yaptýðý giriþim sonucu ayrýlan ciddî ödenekle kýsaltacaðýz. Ancak, yýllardýr uðraþýlmasýna raðmen Amasya-Merzifon Havaalaný na Çorum ismini henüz ilâve ettiremedik. Organize Sanayi Bölgesi'nde temeli atýlan Çorum Polis Okulu binasý inþaatý yaklaþýk 17 yýldýr olduðu gibi yerinde dururken, yine Merzifon'a sýfýrdan polis okulu yapýldý, açýldý, defalarca mezun verdi. Çiçek-Kayalar-Bozdað- Yýldýz ve Yozgat * ANAP'ýn aðýr toplarýndan Cemil Çiçek ile Lütfullah Kayalar döneminde Yozgat'ýn yaný sýra Amasya OHALteþviklerinden faydalandý. Çorum, o yýllarda hak kaybýna uðratýldý, geliþmeleri dýþarýdan seyretmek durumunda kaldý. Ýtirazlar yükselince yýllar geçtikten sonra ayný teþvikler bize de verildi, ancak bu sürede atý alan Üsküdar ý geçti. Rekabet gücümüz azaldý, ciddî irtifa kaybedildi. HH Çorum Temsilcisi ÝSelim Özkabakçý, ÝHH Ýnsani Yardým Vakfý olarak Suriye'de yaþanan insani krize karþý aylardýr pek çok alanda yardýmlarýný sürdürdüklerini, þimdi ise Türkiye genelinde 150'den fazla sivil toplum kuruluþu ile büyük bir yardým organizasyonu daha baþlattýklarýný açýkladý. 20 aydýr devam eden olaylar sebebiyle Suriye halkýnýn oldukça zor günler yaþadýðýný dile getiren Özkabakçý, Þehirlerin bombalanmasý ile halkýn büyük bölümü evlerini terk ederek baþka þehirlere ve ülkelere göç etmek zorunda kaldý. dedi. Kasým 2012 itibarýyla Suriye'deki durum tablosunu gösteren Özkabakçý, katledilen insan sayýsýnýn 47 bin, katledilen çocuk sayýsýnýn 2 bin 148, yaralý sayýsýnýn 250 bin, tutuklu sayýsýnýn 400 bin, kayýp sayýsýnýn 100 bin, yerinden edilenlerin (Suriye içinde) 2 milyon 500 bin, (Suriye dýþýna gidenler) 600 bin olduðunu söyledi. 10 milyon insan açlýk tehlikesi yaþýyor Ülke içerisinde 3 milyon kiþinin evlerini terk ettiðini, ticaret hayatýnýn durma noktasýna geldiðini, hayvancýlýk ve tarýmýn büyük oranda zarar gördüðünü belirten Özkabakçý, þunlarý kaydetti; Bu sebeple AK Parti'nin 10 yýllýk iktidarý döneminde Çorum Polis Okulu inþaatý olduðu gibi beklerken, Yozgat Polis Okulu sýfýrdan yapýldý, açýldý, defalarca mezun verdi. * Yozgat þu anda Baþbakan Yardýmcýsý Bekir Bozdað, TBMM Baþkaný Cemil Çiçek, Enerji Bakaný Taner Yýldýz'ýn elinin üzerinde olduðu bir kent. Çorum'a göre her bakýmdan 'küçük' olarak tanýmlayabileceðimiz Yozgat, var olan demiryolu aðýna hýzlý treni entegre etti. Baþbakan Yardýmcýsý Bekir Bozdað'ýn ifadesine göre, Yozgatlýlar 2015 yýlýnda hýzlý trene binip Ankara'ya 1 saat 15 dakikada ulaþabilecek. Çorum havaalaný inþaatý hafriyat safhasýnda yarým kalýrken, Amasya Merzifon'dan sonra Yozgat'a yeni havaalaný açýlmasý gündemde. Resmi aðýzlardan Yozgat havaalaný yerinin belirlendiði, 2013 yatýrým programýna alýnacaðý haberi daha çok taze. Baþesgioðlu ve Kastamonu * Çorum'un geliþmiþlik seviyesi ile karþýlaþtýrýldýðýnda 'küçük' diye tabir edilen Kastamonu, eski bakanlardan Murat Baþesgioðlu'nun desteðini hep üzerinde gördü. Kastamonu bizden önce havaalanýna sahip oldu, ama defalarca kapandý. Kastamonu'da görev yapan mülki amirler, sivil toplum kuruluþlarý ve siyasetçilerin giriþimleri ile Baþbakan talimat verdi, düðün salonu olarak kullanýlan kent havaalaný yeniden uçuþlara açýlýyor. Ali Þevki Erek ve Tokat * Çorum'a göre en azýndan o yýllarda 'küçük' kalan Tokat, dönemin Doðru Yol Partisi'nin aðýr toplarýndan ve kabinede ulaþtýrma ve gençlik spor bakanlýðý yapan Ali Þevki Erek zamanýnda havaalanýna ve üniversiteye kavuþtu. Çorum'a üniversite yýllar sonra, o da 'bütün illere üniversite' projesi kapsamýnda açýldý. Doðan Baran ve Niðde Suriye genelinde 10 milyon insan açlýk tehlikesi ile karþý karþýya. Suriyeli mülteciler Türkiye sýnýrýndaki çadýrlarda, elveriþsiz koþullarda, yaþamlarýný sürdürmeye çalýþýyor. Kýþ mevsimi nedeniyle çadýrlardaki insanlar ciddi saðlýk ve barýnma problemleri ile karþý karþýya. Bu nedenle Suriyeli mültecilerin koþullarýnýn iyileþtirilmesi için acil önlemler alýnmasý gerekiyor. Mülteci sayýsý her geçen gün hýzla artarken, yetersiz kalan kamplarda gýda ve diðer ihtiyaçlar da maalesef yeterince karþýlanamýyor. Pek çok yerde un bulunamadýðýndan fýrýnlar hizmet vermiyor. En fazla ihtiyaç duyulan temel gýda malzemeleri; Selim Özkabakçý un, þeker, pirinç, bulgur ve yað. Kilis sýnýrýndaki Babusselam Kampý'nda kalan mültecilerin durumu da gittikçe kötüleþiyor. Havalarýn soðumaya baþlamasýndan en çok etkilenenler ise çocuklar ve yaþlýlar. Kýþýn gelmesi ile naylon çadýrlarda yaþayan * Küçük il diye tanýmlayabileceðimiz Niðde, Doðru Yol Partisi'nin önemli isimlerinden dönemin Saðlýk Bakaný Doðan Baran'ýn kabinede görev almasýyla birlikte branþ hastaneleri ile donatýldý. Niðde, o dönemde büyük þehirlerde bulunabilen bütün önemli saðlýk yatýrýmlarýna sahip oldu. Kafkas ve Çorum * Son örneðimiz Çorum'dan olsun: Çorum Devlet Hastanesi, Hitit Üniversitesi Araþtýrma Hastanesi statüsü kazanmadan önce Saðlýk Bakanlýðý'ndan Anjiyo ve KVC Ünitesi açýlmasý talebimiz oldu. Aradan iki yýl geçti, üniteler açýlamadý. Taki Çorum eski Milletvekili Agâh Kafkas Saðlýk Bakan Yardýmcýsý görevine atanana kadar. Kafkas'tan sonra 7 ay içinde her iki ünitenin yaný sýra, büyük þehirlerde bulunan branþlar ve servisler açýlabildi. Kafkas biraz daha gayret ederse saðlýk kenti olmamamýz için hiçbir engel yok. Yatýrým için Bakan þart mý? Çorum'un yatýrým almasý için ille de bakaný mý olmasý gerekiyor diye de sorulabilir. Tabiki gerekmiyor. Ama bakaný olana illere daha çok yatýrým geldiðini de görmezden gelemeyiz. Bütün bunlardan sonra, Çorum'un geçmiþte yaþadýðý haksýzlýklarý da unutmayarak, her halükârda daha fazlasýný hakettiðine yürekten inanarak, 'evet, ama yetmez' diyoruz. Bilmem anlatabildim mi? 10 milyon Suriyeli açlýkla karþý karþýya mülteciler arasýnda salgýn hastalýklarýn baþ göstermesi an meselesi. Mülteciler için acil olarak gýda, battaniye ve çocuklar için kýþlýk mont, çizme ihtiyacýnýn karþýlanmasý gerekiyor. Kýþ yardýmlarý kapsamýndaki en acil ihtiyaçlar ise, çadýr, battaniye, elektrikli ýsýtýcý, kadýn ve çocuk çamaþýr seti, kadýnlar ve çocuklar için içlik, kaban, mont, ayakkabý, bot, þapka, bere, eldiven ve çorap. Olaylarýn baþladýðý ilk günden itibaren hem Suriye içerisinde hem de Suriyeliler in sýðýndýðý ülkelerde mültecilere yönelik yardým organizasyonlarý yürüten ÝHH Ýnsani Yardým Vakfý çalýþmalarýný aralýksýz sürdürüyor. Acil yardýmlar, saðlýk ve sosyal yardýmlar üzerine yoðunlaþan ÝHH'nýn mülteci kamplarýndaki çalýþmalarý son birkaç aylýk dönemde hýz kazanmýþ durumda. ÝHH Ekipleri ilk etapta acil kriz durumunun giderilmesine yönelik acil gýda yardýmý ve saðlýk çalýþmalarý gerçekleþtiriyor. Bölgedeki insani kriz uzun soluklu bir çalýþma programý gerektirdiðinden Suriye halkýnýn kendilerine uzanacak yardým eline ihtiyacý var, çocuklar açlýk ve hastalýkla yüz yüze. Bizler Türkiye genelinde 150'yi aþkýn STK olarak ülkemizin duyarlýlýðýyla ve dayanýþma ruhuyla, herkesi mazlum Suriye halkýna yardýma çaðýrýyoruz.

3 Osmancýk Projesi 150 milyona mâl olacak Parti Çorum AKMilletvekilleri Salim Uslu, Cahit Baðcý ve Murat Yýldýrým, Devlet Su Ýþleri nin 2012 yýlý Ek Yatýrým Programýna koyduðu ve iki yýl içerisinde bitirilmesi planlanan Obruk Barajý Mansabý Kýzýlýrmak Yatak Tanzimi yatýrýmýnýn toplam 150 Milyon TL'ye mal olacaðýný söylediler. Yapýlan açýklamada; Obruk Barajý Mansabý Kýzýlýrmak Yatak Tanzimi Planlama Raporu ve Proje Yapýmý iþi ile ilgili raporun DSÝ 5. Bölge nce 10 Ekim 2012 tarihinde onaylandýðý belirtilerek, Güzergâh planý ve Osmancýk kent merkezi B Hukuk dokunulmazlýklarýn kaldýrýlmasýný emrediyor eyaz TV ekranlarýnda yayýnlanan Metin Özkan ve Deniz Göçer'in hazýrlayýp sunduðu Ne Var Ne Yok programýnýn bu haftaki konuðu Çorum Milletvekili TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu oldu. Yaklaþýk iki saat süren programda Uslu, dokunulmazlýklarýn kaldýrýlmasýndan, okullarda serbest kýyafet uygulamasýna kadar birçok konuda deðerlendirmelerde bulundu. Hukuk dokunulmazlýklarýn kaldýrýlmasýný emrediyor Yapýlan açýklamaya göre, Uslu dokunulmazlýklarýn kaldýrýlmasý ile ilgili, "Þu anda parlamentoda bulunan bütün siyasi guruplar, parlamento dýþýndaki siyasetçiler, sivil toplum önderleri, gazeteciler, aydýnlar herkes dokunulmazlýklarýn kalkmasý gerektiði ya da kaldýrýlmasýnýn sakýncalarý konusundaki görüþlerini dile getiriyorlar. Bu konuda çok farklý düþünceler var. Burada bir anlamda partiye dokunacak ya da parti içerisinde tartýþma konusu, ayrýþma yaratacak bir durum söz konusu deðil. Sadece hukukla, siyasi akýl daha doðruyu bulma çabasýnda. Hukuk kesinlikle dokunulmazlýklarýn kaldýrýlmasýný emrediyor. Tabi ki biz yargýç deðiliz ama uluslararasý mahkemelerin vermiþ olduðu kararlar var tarihindeki olaydan sonra AÝHM Zana kararý var. Çok açýk. Yine Ýspanya da Bask bölgesinin Batasuna Partisiyle ilgili bir kararý var. Orada demokrasiye karþý olan, Zana kararýnda ise düþünce özgürlüðü ile þiddeti teþvik etmek, þiddet eðiliminde olmak arasýndaki farký ifade ediyor. Hukuki bakýmdan herhangi bir sorun gözükmüyor. Her halükârda herhangi bir kimse eðer demokrasiye kastetmiþse, silahlý terör örgütüne övgü, yardým, yataklýk yapmýþsa, kamu vicdanýný rahatsýz eden, demokratik mekanizmalarý iþlevsiz kýlan, insan canýna kasteden bir davranýþ içerisine girmiþ ise bunun yasalarýmýzdaki müeyyidesi bellidir. Bunu görmezden gelmek sadece bu fiil içerisinde olanlarý yüreklendirmekle kalmaz ayný zamanda insanlarýn hukuka olan güveni de sarsýlýr. Bazýlarý ne derse desin, ne yaparsa yapsýn, hukuktan yargýdan muaftýr gibi bir anlayýþ ortaya çýkar. Oysa demokratik modern bir toplumda böyle bir dual yapý olmaz. Hukuku öne çýkartanlar hukuki gerekçelerle konuþanlar diyorlar ki; toplumun hukuka, yargýya, devlete olan güveni sarsýlýr. Çünkü bunlar demokratikleþme adýna demokratik açýlým adýna ne yaparsanýz yapýn ne kadar toleranslý davranýrsanýz davranýn her seferinde daha da ileri giden davranýþlarda, eylemlerde, sözlerde bulunuyorlar. Bir milletvekili de halký silahlanmaya teþvik eden beyanlarda bulundu. Bunlar toplumun büyük bir bölümünü çok rahatsýz ediyor. Burada bir taraftan da bazý arkadaþlar da Sayýn Cumhurbaþkaný ile Sayýn Baþbakanýmýzýn görüþlerinde de bir farklýlýk varmýþ gibi ortaya çýkartýyorlar. Burada sadece AK Parti ye, hükümete mesaj yok. Ayný zamanda BDP'ye de deniyor ki "siyaset yapýyorsanýz demokratik bir sistem içerisinde var olmayý kabul ediyorsanýz kendi renklerinizle, görüþlerinizle sistem içerisinde yerinizi alýn. Ya Kandil'i tercih edin ya da siyaseti, demokrasiyi tercih edin" bu kadar açýk. Bence bunlar lisaný münasip bir hal ile siyasi nezaket ifade edilmiþtir. Aslýnda görüþ ayrýlýklarý yok. Burada görüþ ayrýlýðý aramak yerine þöyle bakmak daha doðru olur. Türkiye 1994 yýllarý koþullarýnda deðil. Yani Orhan Doðan'ý tepesine çökerek alýp arabaya götürüp zindana týkmanýzýn Türkiye'ye ne kazanýp ne kazandýrmadýðýný da hesaba katmak zorundasýnýz, denmek isteniyor. O zaman iþte hukuk aklýyla, devletin aklý ve siyasi akýl orada kaçýnýlmaz bir tartýþma yaþýyor. Burada söylenmesi gereken þey þu Türkiye artýk son derece þeffaf bir biçimde sorunlarý tartýþabilmektedir. Tolere edebileceði konularda gereken engin toleransý gösterebilmektedir. Burada aslýnda sorunun çözümüne en doðrudan katký vermesi gereken katký verme konusunda da sorumluluðu olan BDP'dir. BDP kendi adýna uygun davranýyor mu, davranmýyor mu? Kandil'le iliþkilerini sürdürmeye devam edecek mi, etmeyecek mi? Murat Karayýlan'ýn bir beyaný var Suriye'deki muhaliflere -silahý býrakýn siyasi sistem içerisinde yeriniz alýn- diyor. Þimdi Suriye'deki muhaliflere silahý býrakýn siyasi sistem içerisinde yeriniz alýn diye tavsiye eden adam bir þekilde BDP'ye de akýl vermiþ oluyor. Salim Uslu Cahit Baðcý Murat Yýldýrým Çorum Obruk Barajý Mansabý Kýzýlýrmak Yatak Tanzimi Planlama Raporu ve Proje Yapýmý Ýþi kapsamýnda bulunan yapýlara ait projelendirme çalýþmalarý tamamlanmýþtýr. Geçtiðimiz hafta Orman ve Su Ýþleri Bakanýmýz Sayýn Veysel Eroðlu'nun onayý ile geçiþinde alýnmasý gerekli tedbirler ile yapý karakteristikleri, boyutlarý, mevcut tarihi Koyunbaba Köprüsü de dikkate alýnarak yapýlan toplantýlarda kesinleþtirilmiþ ve mutabakat saðlanmýþtýr. denildi. Çorum Milletvekilleri Uslu, Baðcý ve Yýldýrým, Salim Uslu, gündemdeki konularý deðerlendirdi yýlý Ek Yatýrým Programýna TLtoplam keþif bedeli ile girmiþ olup, Obruk Barajý ile Osmancýk ilçesi arasýnda m çift taraflý trapez kesitli yatak tanzimi ve taþ tahkimat, Osmancýk ilçesi merkezinde m çift taraflý kazýklý duvarlý kanal olarak, Salim Uslu, Beyaz TV ekranlarýnda yayýnlanan Metin Özkan ve Deniz Göçer'in hazýrlayýp sunduðu Ne Var Ne Yok programýna katýldý. yapým ihalesine çýkýlacaktýr. Ýhalenin 2013 yýlý baþýnda yapýlmasý bekleniyor. Ýþin tamamlanmasýyla sýk sýk yaþanan sel ve taþkýnlarýn sona ermesi, Osmancýk ilçemizin sahil güzergâhýna ayrý bir güzellik katacaktýr. dediler. Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Kardiovasküler Cerrahi, Anjio ve Yoðun Bakým Ünitelerinin açýlýþ töreninde; Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu Orman ve Su Ýþleri Bakaný Veysel Eroðlu'nun konuya iliþkin 2012 yýlý Ek Yatýrým Programýnda onayladýðýnýn müjdesini vermiþti. Sizde Türkiye de bunu yapýn diyor, herhalde. Suriye de silahý býrak Türkiye de silahý kap diyen bir adamýn aklýyla zoru olmasý lazým. Ya Suriye'ye söylediðin doðrudur ya da Türkiye'de yaptýðýn doðrudur. Eðer burada BDP'nin siyasi aklý diyorsa ki oradakilere öyle söylüyorsun buradakilere böyle söylüyorsun kusura bakma ben siyasi inisiyatif alýyorum diyebiliyorsa, bu cesareti, erdemliliði gösterebiliyorsa bu seferde Karayýlana ve Kandile karþý çýkma cesareti göstermesi lazým. Ama öyle deðil bir bakýyorsunuz Karayýlan'dan bir mesaj geliyor -biz açlýk grevlerinin talimatýný verdik- diyor. Herkes bir insanlýk yarýþýna herkes bir demokratlýk yarýþýna girerek akýl veriyor. Açlýk grevlerinin ne kadar masum gerekçelerle yapýldýðý ideasýyla sahiplenme yarýþýna giriliyor. Gazete ilanlarý veriliyor, Baþbakan'a çaðrýlar yapýlýyor. Oysa þimdi Karayýlan'ýn açýklamasýndan sonra hepsi açýða düþtüler. Dün açlýk grevi talimatý verenlere çaðrý yapma ve söz söyleme cesareti bulamayanlar bugün çýkýp kamuoyuna; biz farkýnda olmadan Kandil'e alet olmuþuz demeleri gerekiyor. Malum kucaklaþma vakasý yaþandý. Nitekim fezlekelerin hazýrlanmasý da bu kucaklaþma olayýndan sonra itiraflarla hýz kazandý. Bir televizyon kanalýnýn muhabirine sizin için çok ilginç bir gezi olacak dendi getirildiler daða orada onlarýn geleceðini önceden bilenler daha sonra itiraf ettiler. Karþýlamada bu sýcak kucaklaþma sahnesi yaþandý. Sanki yeni bir rastlaþma olmuþ gibi daðda, vatandaþý rahatsýz eden bir pozisyon ve sonra artýk bu bir anlamda önceden planlý bir þekilde gerçekleþtirilen bu görüþmenin yargýya intikali ile beraber fezleke sürecine gelindi." þeklinde konuþtu. Kýlýk kýyafet serbestliðinde de olabildiðince özgürlükçü olmak lazým Uslu, okullarda serbest kýyafet giyilmesi konusunda yaptýðý açýklamasýnda da þunlarý söyledi; Bu konudaki tartýþmalarý geçmiþte yapýlanlarla çok benzeþir görüyorum. Hatýrlarsanýz, geçmiþte baþörtüsü konusu gündeme geldiði zamanda birileri baþörtüsüne özgürlük diyor ama özgürlüðe açýkça karþý çýkamayanlarda bu sefer mayo ile okula gelenler olursa ne yapacaðýz diyorlardý. Bu tür saçma sapan gerekçeler, mazeret üretiyorlardý. Açýkçasý bizim tek tip insan yetiþtirmek gibi, okullarý da tek tip insan yetiþtirme gibi projemiz var. Okullarda soran sorgulayan bireysel yeteneklerini özgürce kullanabilen bir nesil yerine, bizim doðrularýmýzý ve doðmalarýmýza inanan bizim yanlýþlarýmýzý, kötülerimizi kabul etmiþ ön kabulleri ön retleri olan bir toplum tahayyül - tasavvur etmiþiz. Bu tasavvurumuza uygun okullarý ne kadar kullanýyoruz diyenler, þimdi demokratik açýlýmlar devam ettikçe rahatsýz oluyorlar. Ýþte herkesin ana dilde savunma yapmasýnýn önündeki engeller kaldýrýlýyor. Herkesin kendi ana dili ile ilgili seçmeli ders alabiliyor. Buna raðmen istekler bitmek tükenmek bilmiyor. Birazda silahla desteklenmeye çalýþýlýyor. Yaþadýðýmýz olay ortada. Kýlýk kýyafet serbestliðinde de olabildiðincede özgürlükçü olmak lazým. Yani bir kiþi liselide olsa ben baþýmý örtmek istiyorum diyorsa onu talep hakkýna, takma hakkýna saygý göstermek lazým. Okullardaki önlük sorunu çok çeþitliliði engelleyen ve insanlarýn bu tek tipleþmesini kanýksamasýný saðlayan bir yöntemdir. Belki de çocuklarýn yoksulluðu, adaletsizliði, haksýzlýðý, ezberciliði, yarýþ atý gibi koþturulmasýný sorgulayabilecekleri özgür bir modele doðru gitmenin yolu önce üniformalarý terk etmekten baþlýyor." dedi. Ayrýca dün baþörtüsüne bez parçasý deðil mi diyenlerin bu gün siyah önlüðü cumhuriyet deðeri gibi takdim etmeleri de çok çeliþkili bir akýl tutulmasýdýr. Türkiye de ya da geliþmiþ ülkelerde bazý okullar kolejler özel üniformalar simgeler kullanmaktadýr. Ancak bunlar yoklukta tek tiplikte eþitlemek için deðil öðrenciye bir statü kazandýrmak amacýyla yapýlmaktadýr. Uslu, 2013 yýlý bütçesi hakkýnda da bilgiler verdi bütçesinin sosyal dengeleri ve istikrarý gözeten bir bütçe olduðunu söyleyen, sosyal devlet harcamalarýnýn oransal artýþlardaki yükseliþlerine dikkat çeken Uslu, Artýk sosyal devlet vatandaþýn gündelik hayatýnda kendini daha fazla hissettirmektedir. dedi. H itit Üniversitesi nin tanýtým etkinlikleri kapsamýnda katýldýðý eðitim fuarlarýnýn beþinci duraðý Ýzmir oldu Kasým Ýzmir ÝZFAÞ ta gerçekleþtirilen tanýtým fuarýna Saðlýk Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Ömer Bostancý, Fen-Edebiyat Fakültesi Öðretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Hakan Güngüneþ ve Basýn ve Halkla Ýliþkiler biriminde görevli Kadir Günkurusu katýldý. Ýzmir ÝZFAÞ ta düzenlenen eðitim fuarýnda birçok vakýf ve devlet üniversitesi yer aldý. Fuarda yer alan devlet ve vakýf üniversiteleri fuarý ziyaret eden öðrencilere, öðrenci velilerine ve rehber öðretmenlere üniversiteler hakkýnda tanýtýcý bilgiler verdiler. Üniversite standýna yoðun ilginin olduðu eðitim fuarýnda üniversitemiz öðretim elemanlarý öðrencilerle bire bir ilgilendi. Öðretim elemanlarý, tanýtým etkinliklerinin oldukça olumlu geçtiðini ve üniversiteye ilginin yoðun olduðunu belirterek, tanýtým organizasyonlarýnýn Aralýk 2012 tarihlerinde Ýstanbul ile devam edeceðini ifade ettiler. SALI 4 ARALIK Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, 19 Mayýs Üniversitesi'nin ev sahipliðinde 7 üniversite rektörünün katýlýmlarý ile gerçekleþtirilen istiþare toplantýsýna katýldý. Rektörler Samsun da buluþtu itit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha HMetin Alkan, geçtiðimiz Cumartesi günü Samsun 19 Mayýs Üniversitesi'nin ev sahipliðinde 7 üniversite rektörünün katýlýmlarý ile gerçekleþtirilen istiþare toplantýsýna katýldý. Toplantýda Rektör Alkan dýþýnda, 19 Mayýs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Akan, Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Orbay, Canik Baþarý Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yunus Bekdemir, Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aygün Attar, Sinop Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Bircan ve Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tarýk Yarýlgaç yer Hitit Ýzmir de tanýtýldý Nükleer Gücün Geliþimi bugün itit Üniversitesi Fen Edebiyat HFakültesi, Nükleer Gücün Geliþimi adlý seminer düzenleyecek. Türkiye Bilimler Akademisi aldýlar. Yapýlan açýklamaya göre, toplantýda Yeni YÖK Tasarýsý'ndan, üniversiteler arasý ortak çalýþmalara kadar birçok konu ele alýndý. Üniversitelerde eðitim-öðretim kalitesinin artýrýlmasý, üniversite bütçelerinin daha verimli kullanýlmasý ile ortaklaþa yapýlabilecek olan doktora programlarý, yüksek lisans programlarý, uzaktan eðitim, bilimsel araþtýrma laboratuvarlarýnýn müþterek kullanýmý gibi konularda fikir birliði saðlanýrken; katýlýmcý üniversiteler arasýnda ortak mutabakat sonucunda bir protokol imzalanmasý yönünde de görüþ birliðine varýldý. Hitit Üniversitesi nin tanýtým etkinlikleri kapsamýnda katýldýðý eðitim fuarlarýnýn beþinci duraðý Ýzmir oldu. Tanýtým Kasým Ýzmir ÝZFAÞ ta gerçekleþtirildi. Öðretim elemanlarý, tanýtým etkinliklerinin oldukça olumlu geçtiði belirtildi. (TÜBA) þeref üyesi Prof. Dr. Namýk Kemal Aras ýn konuþmacý olarak katýlacaðý seminer, bugün saat 13:00 de FEF konferans salonuda gerçekleþecek.

4 4 SALI 4 ARALIK 2012 Köy yollarýný inceledi ali Sabri Baþköy, Kargý ya baðlý, VYaðcýlar, Çobankaya, Koyunkýran, Alioðlu ve Bozarmut köylerinin ulaþýmýný saðlayan Çobanlar grup yolunda ve köy yollarýnda bir dizi incelemelerde bulundu. Yapýlan açýklamaya göre, Bozarmut ile Alioðlu köyleri arasýndaki yolun stabilize kaplama yapýlmasý ve Akçataþ ile Yaðcýlar köyleri arasýnda yeni yapýlmasý planlanan yol güzergahýnda etüt çalýþmalarýnýn baþlatýlasý hususlarýnda Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreter Vekili Ömer Arslan'a talimat veren Vali Baþköy, köy yollarýmýzýn standartlarýnýn yükseltilmeye devam edildiðini ifade ederek, yaklaþan kýþ þartlarýna dikkat çekti ve köy yollarýnýn bakýmýnýn biran önce bitirilmesini istedi. Vali Baþköy, yaklaþan kýþ þartlarýna dikkat çekti ve köy yollarýnýn bakýmýnýn biran önce bitirilmesini istedi. Vali Sabri Baþköy, Kargý ya baðlý bazý köylerde yol yapým çalýþmalarýný inceledi, vatandaþlarla görüþtü. Kaza kurþunu yargýya gidiyor iyarbakýr da çýkan silahlý kavga- kaza kurþunuyla aðýr yarala- Dda nan Çorumlu askeri öðretmen Tunahan Dura, olayýn sorumlularýnýn bulunmasý için yargýya gitmeye hazýrlanýyor yýlý Eylül ayýnda meydana gelen olayda, bir taþýt kantarýnda iþletmeci ve iþletmeye gelen iki kiþi arasýnda bilinmeyen bir nedenden dolayý iki grup arasýnda bir kavga çýkmýþ, kavganýn ardýndan iki kiþi TIR ile olay yerinden uzaklaþýrken iþletmecinin yakýnlarý, TIR a uzun namlulu silahla ateþ açmýþlardý. Þehit Emniyet Amiri Murat Uçar Bölge Trafik Denetleme Ýstasyon Amirliði yakýnlarýnda gerçekleþen olay sýrasýnda burada görevli polisler de saldýrýnýn kendilerine yönelik olduðunu zannederek silahla uyarý ateþi açmýþlardý. Bu sýrada yoldan geçen bir yolcu otobüsüne isabet eden mermiler nedeniyle Tunahan Dura ve 4 kiþi yaralanmýþtý. Olayýn ardýndan tedavisi tamamlandýktan sonra taburcu edilen Dura, Çorum un Kargý ilçesindeki baba evine geldi. Vatani görevini yerine getirmek için Diyarbakýr dan Batman a giderken Çarýklý beldesine geldiklerinde silah sesleri duyduklarýný dile getiren Dura, Trafik ýþýklarýnda durmuþtuk. Silah sesleri duyduk otobüsteki herkes tedirgin oldu dýþarýda çatýþma var dediler. O sýrada oto- Duvardan düþtü ülabibey Mahallesi Millet GCaddesi nde evinin duvarýndan düþen 3 yaþýndaki çocuk aðýr yaralandý. Evin bahça duvarýndan düþen P.I. çocuk hayati tehlike kaydýyla hastaneye kaldýrýldý. Çocuðun tedavisi sürüyor. Alkollü sürücü kaza yaptý Sadýk Ahmet Caddesi nde seyreden alkollü sürücü kaza yaptý. Dr. Ö.A.E. isimli sürücü aracýyla giderken park halindeki dorseye çarptý. Kazada her iki araçta maddi hasar meydana geldi. Kaza sonrasý yapýlan incelemede sürücünün 130 promil alkollü olduðu belirlendi. Sürücü hakkýnda trafik güvenliðini tehlikeye düþürmekten iþlem yapýldý. Tunahan Dura büse de kurþun geldi herkes baðýrýyordu ben vurulduðumun farkýnda bile deðildim. Vurulduðumu ön koltuðumda oturan bayan görmüþ delikanlý vuruldu diye baðýrdý. Acý bile hissetmemiþtim elimi baþýma koyduðumda kanadýðýný gördüm ve vurulduðumu o anda anladým. Bilincim açýktý olay yerine gelen ambulansa kendim bindim dedi. Olayýn ardýndan Diyarbakýr Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'ne kaldýrýldýðýný dile getiren Dura, kurþunun kafatasýna girip birkaç kemiði kýrarak beyin zarýný yýrtarak çýktýðýný ve 4 gün boyunca müþahade altýnda kaldýðýný belirtti. Olayýn ardýndan ailesinin Diyarbakýr Bölge Komutanlýðý'yla irtibat kurduðunu belirten Dura, Ýlk baþta bize ambulans uçak verecekleri söylediler daha sonra o bizden çýktý artýk asker deðil diyerek otobüs parasýný verelim otobüsle götürün dediler. Mademki ben asker deðildim o zaman Diyarbakýr da ne iþim var diye kendime sormadan edemedim. Askeri öðretmen olmam askerlikten sayýlmýyor mu? ifadelerini kullandý. Kendi imkanlarýyla Ankara da bir hastaneye geldiðini ve hemen ameliyata alýndýðýný belirten Dura, 2 gün yoðun bakýmda kaldýðýný, bir buçuk ay da hastanede yattýðýný kaydetti. Kaza kurþununun kavga eden taraflardan birinden mi? yoksa polis silahýndan mý? ateþlendiðini hala öðrenemediklerini anlatan Dura, soruþturmanýn devam ettiðini ve sorumlulardan þikayetçi olacaðýný belirtti. Tedavisinin halen devam ettiðini ve saðlýk durumunun þu anda iyi olduðunu söyleyen Dura, yürürken biraz zorlandýðýný, kýsa sürede saðlýðýna kavuþmayý ümit ettiðini sözlerine ekledi. (ÝHA) Býçaklý kavga, 1 yaralý orum'da çýkan tartýþmada 22 Çyaþýndaki S.G. 26 yaþýndaki S.D. yi býçaklayarak yaraladý. Aralarýnda husumet bulunan gençler arasýnda Gazi Caddesi'nde önceki akþam tartýþma çýktý. Tartýþmanýn büyümesi üzerine S.G. yanýnda bulunan ekmek býçaðý ile S.D. yi yaraladý. Aðýr yaralanan ve kanlar içinde yere yýðýlan S.D., ambulansla Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'ne kaldýrýlarak ameliyata alýndý. Kaçan S.G. olayda kullandýðý býçakla polis tarafýndan yakalandý. Olayla ilgili soruþturma sürüyor. Futbol oynarken yaralandý ungurlu da okullar arasý futbol Sturnuvasýnda darbe alan genç aðýr yaralandý. Sunguroðlu Mahallesi nde meydana gelen olayda okullar arasý futbol turnuvasýnda oynayan E.K.(16) isimli genç darbe aldý. Aldýðý darbeden dolayý aðýr yaralanan genç hastaneye kaldýrýldý. Çorum da faaliyet gösteren Eðitim Kültür ve Ýlmi Araþtýrmalar Derneði açýldý. EKADER i Taþgetiren açtý orum da faaliyet Çgösteren Eðitim Kültür ve Ýlmi Araþtýrmalar Derneði (EKADER) düzenlenen törenle hizmete açýldý. Ekader in açýlýþýna Gazeteci- Yazar Ahmet Taþgetiren, Ekader Baþkaný Ahmet Aktaþ, dernek yöneticileri ve davetliler katýldý. Ekader Baþkaný Ahmet Aktaþ, sosyal ve toplumsal hayat ile milli manevi sorunlarýn çözümüne katkýda bulunmak amacýyla bu derneði kurduklarýný söyledi. Eðitimin bir gönül iþi olduðunu belirterek, eðitime gönül veren bur grup gönüllü insanýn bir araya gelerek kurduðu dernekle kentin her alanda bir adým daha ileri gitmesi için ellerinden gelen çabayý göstereceklerini dile getirdi. Gazeteci Ahmet Taþgetiren ise, derneðin her alanda çok güzel çalýþmalar ali Sabri Baþköy VOsmancýk Ýþadamlarý Derneði (OSMÝAD) Baþkaný Sakin Bilge ye iadeyi ziyarette bulundu. Kargý ilçesinde çeþitli incelemelerde bulunan Vali Baþköy, Çorum'a dönerken Osmancýk ilçesine uðrayarak OSMÝAD Baþkaný Sakin Bilge yi ziyaret etti. Ziyarette Osmancýk Kaymakamý Ýbrahim Küçük ve OSMÝAD Yönetim Kurulu Üyesi Aytaç Baba da hazýr bulundu. Vali Baþköy Bilge Petrolün ilçeye açtýðý ikinci akaryakýt istasyonunun hayýrlý olmasý temennisinde bulundu. Ziyaretten büyük memnuniyet duyduðunu dile getiren yürüteceðine inandýðý belirterek, dernek yöneticileri çalýþmalarýnda baþarýlar diledi. Konuþmalarýn ardýndan açýlýþa Ekader in açýlýþýna Gazeteci-Yazar Ahmet Taþgetiren katýldý. OSMÝAD Baþkaný Sakin Bilge ise bölünmüþ yol çalýþmalarýnýn tamamlanmasýnýn ardýndan ilçenin akaryakýt istasyonlarýnýn Ýstanbul-Samsun istikametinde Ekader Baþkaný Ahmet Aktaþ, milli manevi sorunlarýn çözümüne katkýda bulunmayý amaçladýklarýný belirtti. geçildi. Derneðin açýlýþ kurdelesini Gazeteci Yazar Ahmet Taþgetiren kesti.(ýha) OSMÝAD a iade-i ziyaret 2. Çorum Halk Þiiri Antolojisi geliyor kalmasýndan dolayý diðer istikamette yeni akaryakýt istasyonlarýna ihtiyaç duyulduðunu söyledi. Bu nedenle ikinci akaryakýt istasyonunu Samsun-Ýstanbul istikametine açtýklarýný kaydeden Bilge, bu yöndeki araçlar için hizmet vermeye baþladýklarýný ifade etti. Vali Baþköy, OSMÝAD Baþkaný Bilge den Osmancýk ilçesindeki yatýrýmlar ve ticari faaliyetler hakkýnda bilgi aldý.(ýha) Vali Sabri Baþköy Osmancýk Ýþadamlarý Derneði ni ziyaret etti. Ali Özüdoðru kültürü arþivini geniþletmek ve Hhalk kültürüne katký saðlamak amacý ile daha önce Valilik himayesinde Hitit Üniversitesi Öðretim Elemaný Doç. Dr. M. Mete Taþlýova nýn desteði ile Sözlü ve Yazýlý Kaynaklarla Çorum Halk Þiiri Antolojisi Âþýklar, Ozanlar, Þairler kitabý yayýmlanmýþtý. Vali Sabri Baþköy ün talimatý ile Çorum Halk Þiiri Antolojisi nin 2. sinin hazýrlýklarýna baþladýklarýný belirten Ýl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Özüdoðru, Sözlü ve yazýlý kaynaklarla Çorum Halk Þiiri Antolojisi Âþýklar, Ozanlar, Þairler kitabýnda yer alan þairlerimizin, o kitapta yer almayan þiirleri ile daha önce ulaþamamýþ tüm Çorumlu Aþýklarýmýz, Ozanlarýmýz, Þairlerimizin þiirlerinin Çorum Halk Þiiri Antolojisi kitabýnda yayýnlanabilmesi için kýsa özgeçmiþleri (1 sayfa) ile birlikte 20 þiiri en geç 15 Ocak 2013 tarihine kadar Ýl Kültür ve Turizm 'ne teslim etmeleri gerekmekte olup ayrýntýlý bilgi almak için müz Þube Müdürü Osman Yüztgenç e þahsen veya telefonla baþvurabilirler. dedi. Özüdoðru, Halk þiirleri, yüzyýllarca, kuþaktan kuþaða halkýn dilinde dolaþýp günümüze ulaþmayý baþarmalarý ile önem verilmeyi hak ediyor. Ozanlar, sevdikleri ve sevmedikleri her þeye karþý tepkilerini sazlarý eþliðinde okuduklarý þiirlerle dile getirmiþlerdir. Bu þiirler, halk tarafýndan öyle beðenilmiþ ki yazýya dökülmeden, dilden dile dolaþarak günümüze kadar ulaþmýþtýr. Halk þiirinin büyüsü ve çarpýcýlýðý da bu noktada ortaya çýkmaktadýr. Ýlimizde de halk ozanlýðý, halk þiiri geleneði çok eskilere dayanmakta olup, önemli birikime sahiptir. Sazlý-sözlü âþýklýk geleneði günümüzde de sürmektedir. Bu alanda kendi çabasý ile yazan, okuyan þair ve ozanlarýmýz zaman zaman eserlerinin kitaplaþtýrýlmasý yönünde yardým talebinde bulunmaktadýrlar. diye konuþtu.

5 Tarým Komisyonu ndan Tarým Fuarý na tam not arým ve Hayvancýlýk Komisyonu TBaþkaný Ahmet Tuna, Ýl Genel Meclisi Toplantýsý'nda gündem dýþý söz alarak, Tarým ve Hayvancýlýk Fuarý hakkýndaki deðerlendirmelerini paylaþtý. Tarým ve Hayvancýlýk Fuarý'nýn bölge tarýmý ve hayvancýlýðý açýsýndan çok önemli bir adým olduðunu kaydeden Tuna, organizasyona katýlan ve destek veren tüm kurum ve kuruluþlara teþekkür etti. Komisyon olarak fuara yaptýklarý ziyaret ve izlenimleri hakkýnda meclisi bilgilendiren Tarým ve Hayvancýlýk Komisyonu Baþkaný Ahmet Tuna, þöyle dedi, "Tarým ve Hayvancýlýk Komisyonu olarak, ilimizde açýlan Tarým Fuarý ziyaret edildi. Komisyon olarak ilimizde, tarýmýn ve hayvancýlýk sektörünün geliþimi açýsýndan büyük bir önem taþýdýðýna inandýðýmýz fuarýn, gerek katýlýmcý firma, gerekse ziyaretçi ilgisi tarafýndan büyük yararlar saðladýðýna inanýyoruz. Bölgemizin tarým ve hayvancýlýðýnýn geliþmesi, tanýtýmýnýn yapýlmasý, yeni geliþmelerle bölge üreticisinin buluþarak, teknolojik ve bilimsel geliþmelerden haberdar edilmesi adýna büyük bir önem taþýdýðýna inandýðýmýz fuarýn açýlýþýna emek veren tüm kiþi ve kuruluþlara teþekkür ediyoruz. Komisyon olarak ziyaret ettiðimiz stantlarda, firma ve kurum Tarým ve Hayvancýlýk Komisyonu Baþkaný Ahmet Tuna yetkililerine fuara gösterdiði ilgi ve katýlým nedeniyle teþekkür ederek, memnuniyetlerimizi aktardýk. Her yýl daha da geliþerek devam etmesini arzu ettiðimiz bu tür fuarlarýn, özellikle tarýmsal ve hayvancýlýk üretimi yapan çiftçilerimize, büyük ufuklar kazandýracaðýna ve çiftçimizin saðlayacaðý katma deðerin daha da yükseleceðine inanýyoruz." En büyük teþekkürü Çorum halký haketti Ahmet Tuna'nýn açýklamasýnýn ardýndan fuarla ilgili bir deðerlendirme de Ýl Genel Meclis Baþkaný Mustafa Eker'den geldi. Eker, duyarlýlýklarý ve ilgileri nedeniyle Ahmet Tuna'nýn þahsýnda Tarým ve Hayvancýlýk Komisyonu'na teþekkür ederek, "Önceki yýllarda yaþanan katýlým azlýðý nedeniyle, bu yýl gerçekleþtirilen fuarýn katýlýmý ile ilgili soru iþaretleri vardý. Gelinen noktada, hiç bir problem çýkmaksýzýn, beklentilerin de üzerinde bir ilgi ve katýlýmla fuar gerçekleþtirildi. Herkesin kendisine dair bir þey bulabildiði güzel bir fuar oldu. Fuar firmasý temsilcileri de katýlým ve ilginin beklediklerinin de üzerinde olduðunu aktardý. Katký saðlayan herkes teþekkürü fazlasýyla hakederken, en büyük teþekkürü ise fuara sahip çýkan Çorum halký haketti." dedi yýlýnda yýkýlmasý kararlaþtýrýlan ve büyük ölçüde tahliye edilen Kültür Sitesi ne, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün kaldýrýlan afiþinin ardýndan baþka bir afiþ asýldý. Bu da baþka afiþ H ahkemenin verdiði tedbir kararýnýn kaldýrýlmasý ile tahliye iþ- devam eden Kültür Sitesi'ne Belediye Baþkaný Muzaffer Mlemleri Külcü'nün kaldýrýlan afiþinin ardýndan baþka bir afiþ asýldý. Belediye Baþkaný Külcü'nün Kültür Sitesi'nin yýkýlacaðý ve yerine park yapýlacaðýný belirtip 'hayýrlý olsun' mesajý yazýlý afiþ, itiraz üzerine tedbiren mahkeme kararý ile kaldýrýlmýþtý. Tedbir kararýnýn kaldýrýlýp tahliye iþlemlerinin baþlamasýnýn ardýndan bu defa Site'ye salon iþletmecilerinden Faruk Yýlmaz büyük bir afiþ astýrdý. Afiþte, iþletmenin yeni yerinde en kýsa sürede hizmet vermeye baþlayacaðý duyurulurken, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'ye de Kültür Sitesi projesinde baþarýlar dileniyor. Erken bilete yüzde 40 indirim avayolu þirketleri kýþ sezonunda yolcu sayýsýný artýrmak için kampanyalar düzenliyor. Erken bilet alanlara yüzde 40 a varan indirim saðlanýyor. Þirketler, kýþ boyunca iç ve dýþ hatlarda haftalýk 4 bin 500 ün üzerinde sefer düzenleyecek. Havayolu þirketleri, kýþ sezonunda yolcu sayýsýný artýrmak amacýyla belirli aralýklarla promosyon düzenleyerek yüzde 40 a varan indirimli uçuþ imkaný sunuyor. Türk Hava Yollarý (THY), Anadolujet, Atlasjet, Pegasus, OnurAir, SunExpress ve Borajet Havayollarý, özellikle yoðun geçen yaz sezonu sonrasý yolcu sayýsýný artýrmak amacýyla kýþ döneminde çeþitli kampanyalar düzenlemeye baþladý. Bazý kampanyalar promosyonlu bilet, aile ve fazla bagaj indirimi gibi alanlarda gerçekleþirken, aylar öncesinden alýnan biletlere yüzde 80 lere varan promosyon da uygulanabiliyor. Þirket yetkilileri, indirimlerin yolcular üzerinde çok etkili olmasý nedeniyle, bayram dönemleri ve tatil bölgelerine gerçekleþtirilen seyahatler dýþýnda kalan yaz-kýþ dönemi arasýndaki uçuþlarda yolcu sayýsý farkýnýn ciddi oranda azaldýðýný bildirdi. THY yetkilileri, kýþa özel promosyonlu bilet satýþý gerçekleþtirdiklerini söyledi. Son kampanyalarý ile ayný soyadý taþýyan 4 kiþi ve üzeri ailelere yüzde 20 indirim uyguladýklarýna dikkat çeken yetkililer, ucuz bilet almak isteyenlerin erken þekilde rezervasyon yaptýrmalarý gerektiðini bildirdi. Atlasjet Havayollarý Yönetim Kurulu Baþkaný Murat Ersoy, kýþýn seyahat edenlere yüzde 30 a varan indirim imkaný sunduklarýný söyledi. Þirket, en erken 1 hafta önce bilet alýnmasý halinde uygun fiyatlarla seyahat etme imkaný saðlýyor. Onur Air Yönetim Kurulu Baþkan Yardýmcýsý Þahabettin Bolukçu da, bir hafta önce bilet alýnmasý halinde yüzde 40 a varan indirim imkaný sunduklarýný kaydetti. Kýþýn Diyarbakýr, Erzurum, Trabzon, Malatya ve Gazi- Havayolu þirketleri kýþ sezonunda yolcu sayýsýný artýrmak için kampanyalar düzenliyor. antep gibi uzak merkezlerde doluluk oranýnda artýþ olduðuna dikkat çeken Bolukçu, Ýzmir-Antalya gibi hatlarda 59 liradan, Doðu ve Güneydoðu gibi uzak destinasyonlarda liradan uçurduklarýný ifade etti. Pegasus Havayollarý Satýþ Direktörü Emre Pekesen, yýl boyunca 29 liradan baþlayan fiyatlarla uçuþ imkaný sunduklarýný, yaz ve kýþ sezonu öncesinde de büyük kampanyalar gerçekleþtirdiklerini dile getirdi. 42 uçakla (3 ü ÝZair in) 62 merkeze sefer düzenlediklerine dikkat çeken Pekesen, 1-1,5 ay öncesinden bilet alan yolcularýn en ucuz fiyatla Pegasus ile seyahat edebileceðini söyledi. Sivil Havacýlýk Genel tarafýndan onaylanan Kýþ Tarifesi ne göre, þirketler haftalýk 4 bin 500 ün üzerinde sefer düzenleyecek. 28 Ekim de baþlayan ve 2013 Mart ýnýn son pazar gününe kadar devam edecek kýþ tarifesinde, THY, Atlasjet, Pegasus, Onur Air, SunExpress ve Borajet gibi þirketler, iç hatlarda haftada 2 bin 339 yolcu seferi düzenleyecek. Dýþ hatlarda, Borajet dýþýndaki 5 yerli havayolu iþletmesi, 96 ülkede 184 noktaya haftada 2 bin 327 sefer yolcu, 2 havayolu iþletmesi de (THY ve MNG Kargo) 40 ülkede 48 noktaya haftada 134 kargo seferi gerçekleþtirecek. SALI 4 ARALIK Engelleri kaldýrmakla ilgili hizmetlerimiz devam edecek l Genel Meclis ÝBaþkaný Mustafa Eker, 3 Aralýk Dünya Engelliler Günü nedeniyle, Ýl Genel Meclis Toplantýsý'nýn açýlýþ konuþmasýný engellilik konusuna ayýrdý. Eker, hükümetin ve Ýl Genel Meclisi'nin engellilik konusunda yaptýðý hizmetlere deðinerek, "Engellerin aþýlmasý için hizmetlerimiz devam edecek." dedi. Ýnsanlarýn engellilik konusunda "Ben de ne yapabilirim?" sorusunu kendisine sormasý gerektiðini hatýrlatan Mustafa Eker, bu tür özel günlerin meselenin kamuoyunun gündemine taþýnmasý açýsýndan önem kazandýðýný, ancak konunun tek bir güne hapsedilmesini de yanlýþ olacaðýný ifade etti. Ýl Genel Meclis Baþkaný Mustafa Eker, 3 Aralýk Dünya Engelliler Günü ne dikkat çekti. Engellilik konusunun süreklilik arzetmesi gereken bir konu olduðuna iþaret eden Mustafa Eker, "Dikkate deðer bir kaç hususu belirtmek isterim ki, birincisi tüm engelli ailelerin maaþ alýyor olduðu gerçeðine þahit olmanýn mutluluðunu yaþýyoruz. Bakýma muhtaç engellisi bulunan anneler için 5 yýl erken emeklilik hakký, engelli istihdamýna katký saðlayan firmalarýn iþveren paylarýnýn devlet tarafýndan ödenmesi, emlak vergisi muafiyeti gibi önemli kazanýmlar hayata geçti. Ayrýca biz de Ýl Genel Meclisi olarak engelli oyun parklarý ve Kale Engelli Uygulama Okulu'na saðladýðýmýz katkýlarla hizmet üretmeye çalýþýyoruz." diye konuþtu. Eker, bu gibi hizmetleri yapmaya meclis olarak devam edeceklerinin altýný çizerek, bu konuda kurulmuþ komisyonlarýnýn bulunmasýnýn meclisin engellilik konusuna yaklaþýmýna da olumlu bir örnek teþkil ettiðini Alaca da evsiz engelliler mercek altýna alýnacak laca Ýl Genel AMeclis Üyesi Mustafa Kellegöz, Alaca da cami, hastane ya da sokaklarda kalmak zorunda olan evsiz engelliler bulunduðunu söyledi. Kellegöz ün bu sözleri, Ýl Genel Meclisi üyeleri arasýnda büyük bir üzüntüyle karþýlanýrken, konunun araþtýrýlarak, ilgililerin ve kamuoyunun dikkatinin çekilmesi için Aile ve Engelliler Komisyonu na görev verildi. Alaca da yaklaþýk 6-7 tane evsiz kalan engellinin bulunduðunu, bunun Ýl Genel Meclisi, "Engellerin aþýlmasý için hizmetlerimiz devam edecek." dedi. evsim normallerinin Müzerinde seyreden hava sýcaklýklarý bugünden itibaren 8-10 derece düþecek. Ani soðuma beraberinde yaðmur, kar ve þiddetli rüzgar getirecek. Yurda yýlýn ilk karý hafta ortasýndan sonra düþecek. Karlý karýþýk yaðmur ve kar yaðýþlarý haftanýn ikinci yarýsýnda yurdun Doðu kesimlerinde Ankara'nýn yükseklerinde Perþembe ve Cuma günü de iç ve Doðu kesimlerinin tamamýnda karla karýþýk yaðmur ve kar yaðýþý görülecek. Cuma günü Ankara'da kar bekleniyor Uzmanlar çok kuvvetli bir kar yaðýþý beklemediklerini fakat yýlýn ilk karý olmasý Alaca Ýl Genel Meclis Üyesi Mustafa Kellegöz, görüþlerini dile getirdi. aileleri, devletten bu konuda maaþ bile alýyordur. Niçin bakýp gözetmezler anlamak mümkün deðil. dedi. 3 Aralýk Dünya Engelliler Günü de toplumun vicdanýnda büyük bir yaraya sebep olduðunu aktaran Kellegöz, Bu insanlarýn kimisinin yakýný yokken, bazýlarýnýn da ailesi var. Belki bu insanlarýn sebebiyle vatandaþlarýn hazýrlýksýz yakalanmamasý gerektiðini vurguladý. Fýrtýna þeklinde esecek lodosun ulaþýmda aksamalara neden olabileceði belirtildi. Uzmanlar ayrýca vatandaþlarý soba zehirlenmelerine karþý da uyardý. Ülkenin büyük bölümünde yaðmur ve saðanak þeklinde yaðýþlar görülecek. Meteoroloji Genel kuvvetli rüzgar nedeniyle ulaþýmda aksamalarýn meydana gelebileceðini belirterek, soba ve doðal gaz zehirlenmelerine karþý uyardý. Hava sýcaklýðýnýn batý bölgelerde genellikle 5 ila 7 denk gelen toplantýda, gündeme gelen ve meclis üyelerini oldukça üzen bu konu, Aile ve Engelliler Komisyonu tarafýndan yerinde incelenip araþtýrýlacak. Sýcaklýkta ani düþüþ derece, Marmara'nýn güneyi ve Kuzey Ege'de 6 ila 10 derece azalacaðý, diðer yerlerde önemli bir deðiþiklik olmayacaðý tahmin ediliyor. Orta ve Doðu Karadeniz de hava parçalý ve çok bulutlu, öðle saatlerinden itibaren Orta Karadeniz ile gece saatlerinde Giresun, Trabzon, Gümüþhane ve Bayburt çevrelerinin aralýklý saðanak yaðýþlý geçeceði tahmin ediliyor. Yaðýþlarýn akþam saatlerinde Amasya, Tokat ve Çorum çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olmasý bekleniyor. Sabah saatlerinde Doðu Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer sis bekleniyor.

6 6 SALI 4 ARALIK 2012 Engellilerin emrindeyiz ali Sabri Baþköy ve VBelediye Baþkaný Muzaffer Külcü, engelli vatandaþlarýn hayatýný kolaylaþtýrma adýna ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini belirterek, Çorum'da son yýllarda fiziki mekanlarda engellilere yönelik düzenlemeler yapýldýðýný söyledi. Vali Sabri Baþköy, beraberinde Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Garnizon Komutan Vekili, Aile ve Sosyal Politikalar yetkilileri ve Milli Eðitim yetkilileri ile birlikte Sakatlar Derneði Çorum Þubesi'ni ziyaret etti. 3 Aralýk Dünya Engelliler Günü nedeniyle düzenlenen ziyarette; Sakatlar Derneði Þube Baþkaný Yusuf Hoþnut ile birlikte Altý Nokta Körler Derneði ve Ýþitme Engelliler Derneði yöneticileri de hazýr bulundu. Vali Baþköy, Dünya Engelliler Günü'nde engellilerin makam ziyaretlerinin onlar açýsýndan zor olduðuna dikkati çekerek, ziyaretleri tek bir mekanda ve topluca yapmak açýsýndan kendilerinin derneði ziyaret ettiðini anlatý. Sakatlar Derneði Çorum Þube Baþkaný Yusuf Hoþnut, Dünya Engelliler D Engelliye ayrýmcýlýða izin vermedik 3 Engellilerimizin yaþamýný kolaylaþtýrma çabasýndayýz ünya Engelliler Günü münasebetiyle yazýlý basýn açýklamasý yaparak tüm engellilerin gününü kutlayan Çorum Valisi Sabri Baþköy, Çorum genelinde 4462 aðýr ve bakýma muhtaç engelliye evde bakým hizmeti sunulduðunu hatýrlatarak, Her bir engelli vatandaþýmýzýn bakýmýný yapan kiþiye her ay 673 lira ödeme yapýlmaktadýr. Aile ve Sosyal Politikalar Ýl aracýlýðýyla Kasým ayý itibari ile lira bu vatandaþlarýmýza ödenmiþtir. dedi yýlýnda özürlü bakým yardýmý için 1735 kiþinin baþvuruda bulunduðunu, bunlardan 1374 kiþinin baþvurusu olumlu olduðunu, 143 kiþinin baþvurusubub da reddedildiðini, inceleme bekleyen 218 vatandaþýn baþvurularýnýn da en kýsa sürede tamamlanacaðýný açýklayan Vali Baþköy, Laçin ve Sungurlu ilçelerinde olmak üzere 2 tane özel engelli bakým merkezinde 192 engelli kiþiye yatýlý bakým hizmeti verildiðini, verilen bu hizmetin karþýlýðý olarak bu iki kuruma her ay toplam lira ödeme yapýldýðýný kaydetti. Çorum Merkez Engelsiz Yaþam Bakým Rehabilitasyon ve Aile Danýþma Merkezi nde her yaþtan 10 erkek ve 48 bayan olmak üzere toplam 58 zihinsel engelliye yatýlý olarak hizmet verildiðini dile getiren Baþköy, þöyle devam etti; Ýl genelinde toplam 560 vatandaþýmýza Ö Günü'nün tarihçesi hakkýnda bilgiler verdikten sonra kendileri açýsýndan en büyük sorunun mimari engeller olduðunu söyleyerek, birçok kamu kurum ve kuruluþuna gitmekte zorluk çektiklerini kaydetti. Çorum'da son yýllarda gerek Valilik, gerek Belediye ve diðer kurumlarýn desteði ile mimari engellerin bir bir aþýldýðýna dikkati çeken Hoþnut, bu konuda önemli bir mesafe alýndýðýný, bunun da sevindirici olduðunu vurguladý. Mavi kapak toplama konusunda da toplumsal bir duyarlýlýk oluþtuðunu, Belediye'nin yeni mavi kapak toplama kutularý yaptýrarak kendilerine destek olduðunu bildiren Hoþnut, duyarlý yaklaþýmdan dolayý teþekkür etti. Hoþnut ayrýca birçok engelliye araç daðýtýmý yapýldýðýný dile getirerek, emeði geçen herkese teþekkürlerini sundu. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü ise, engellilerden gelen tüm taleplere olumlu cevap vermeye, karþýlamaya çalýþtýklarýný anlatarak, Çorum'da çok sayýda engelliye araç daðýtýmý yaptýklarýný, taleplerin artýk yok denecek kadar azaldýðýný söyledi. Dünya Engelliler Günü'nün, diðer özel günlerde de olduðu gibi bir farkýndalýk yaratma, toplumun dikkatini çekme, muhasebe yapma ve deðerlendirme günü olduðunu anlatan zürlüler Kanunu'nun pek çok maddesinde deðiþiklik yapýlacak. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý, 5378 sayýlý Özürlüler Kanunu'nun baþta adý olmak üzere pek çok maddesinde deðiþikliðe gitmek için çalýþma baþlattý. Bakanlýk'a baðlý Özürlü ve Yaþlý Hizmetleri Genel, Özürlüler Kanunu'nun baþta adýnýn deðiþtirilmesi ve yaklaþýk 100 farklý kanunda geçen ''özürlü'', ''sakat'', askerlikle ilgili ''çürük'' kelimesinin deðiþtirilmesi için harekete geçti. Yeni düzenlemede, engellilerin toplumdan tecrit edilmesinin Vali Sabri Baþköy, Sakatlar Derneði ni ziyaret etti. Murat Yýldýrým Külcü, Engelliler Günü kutlamalarýnýn bir günle sýnýrlandýrýlamayacaðýný kaydetti. Belediye hizmetlerini artýk engellilerin yaþamýný kolaylaþtýracak özellikle yaptýklarýna dikkati çeken Külcü, "Birlikte yaþadýðýmýz kentin engelliler baþta olmak üzere herkes için elveriþli olmasýna özen gösteriyoruz. Herkesin hayatýný kolaylaþtýrmaya, refah düzeyini artýrmaya çalýþýyoruz" diye konuþtu. Vali Sabri Baþköy ise tüm engellilerin gününü kutlayarak, devletin sosyal yönünün toplumun tüm kesimleri tarafýndan hissedildiðini kaydetti. Bir zamanlar Türkiye'de iþkencenin, polis karakollarýnda kötü muamelenin konuþulduðunu, ancak günümüzde bu tartýþmanýn artýk bittiðini, iþkencenin, kötü muamelenin artýk problem olmaktan çýktýðýný anlatan Baþköy, bir toplumun vicdanen reddettiði veya farkýndalýk yarattýðý bir sorunun kolay bir þekilde çözülebildiðini ifade etti. Baþköy, Çorum'da ve diðer þehirlerde fiziki mekanlarýn artýk engellilerin hayatýný kolaylaþtýracak özellikle dizayn edildiðini, yine binalarýn engellinin yaþam tarzýna göre yapýldýðýný, bazý eski binalarda problem olduðunu sözlerine ekleyerek, devletin bir yandan fiziki mekanlarý iyileþtirerek, bir yandan da fakirin, muhtacýn, engellinin yanýnda yer alarak, gerektiðinde bakým maaþý vererek, eðitimini üstlenerek sosyal yönünü gösterdiðini aktardý. Baþköy, Türkiye'de engelliye saðlanan desteðin batý ülkelerini aratmadýðýný belirterek, Çorum'da tüm kamu kurum ve kuruluþlarýnýn, vakýf ve derneklerin engellinin emrinde olduðunu söyledi. engelli kimlik kartý verilmiþtir. Ýlimizde Milli Eðitim Bakanlýðýna baðlý olarak faaliyet gösteren 9 tane özel eðitim rehabilitasyon merkezi vardýr. Bu kuramlarda 1029 eðitim çaðýndaki engelli çocuklarýmýz eðitim almaktadýr. Bu hizmetin karþýlýðý olarak da her ay yaklaþýk 400 bin lira bu kurumlarýmýza devletimiz tarafýndan ödeme yapýlmaktadýr. Ayrýca ilimizde 4 tane ilk ve ortaokul düzeyinde özel eðitim okullarý, 2 tane de orta öðretim düzeyinde eðitim veren Anadolu Ýþ Okulu ve Kurumlarýnda toplam Ýþitme Engelliler Meslek Lisesi mevcuttur. Bu özel eðitim okullarýnda 320 çocuðumuz eðitim almaktadýr öðrencimiz eðitim almaktadýr. Atýl Üzelgün Huzurevi Yaþlý Bakým ve Re- Yine tüm resmi habilitasyon Merkezi ilk ve ortaokullarýmýzda kaynaþtýrma eðitimi alan 703 öðrenci mevcuttur. Rahatsýzlýðý nedeniyle okulda eðitim göremeyen Çorum merkezde 8 tane öðrencimize evde eðitim hizmeti sunulmaktadýr. Resmi okullarýmýzda özel eðitim alan 1220 öðrencimiz mevcuttur. Özel Rehabilitasyonlar ve Özel Eðitim nde 60 yaþ üzeri 24 bayan ve 46 erkek olmak üzere 70 vatandaþýmýza yatýlý hizmet verilmektedir. Kamile- Hacý Ahmet Akdað Huzurevi Yaþlý Bakým ve Rehabilitasyon Merkezi 60 yaþ üzeri 9 bayan ve 30 erkek olmak üzere 39 vatandaþýmýza yatýlý hizmet verilmektedir. Verilen tüm bu hizmetler anayasa da yer alan devletimizin sosyal bir hukuk devleti olmasýnýn gereðidir. Bir ülkenin kalkýnmýþlýk düzeyi artýk sosyal desteðe ihtiyaç duyan vatandaþlarýna verdiði hizmetin niteliði ile ölçülmektedir. Bizlerin engelli vatandaþlarýmýza acýyarak yaklaþmak yerine onlarý anlayarak, bir gün bizlerin de engelli olma ihtimalini göz önüne alarak, engellilerin günlük hayattaki yaþantýlarýný kolaylaþtýracak gayret ve çabanýn içerisinde yer almalýyýz. Aralýk Dünya Engelliler Günü nedeniyle basýn açýklmasý yapan AK Parti Çorum Milletvekili Murat Yýldýrým, Engellilik; kader mahkumluðu, utanýlacak, hayata küsülecek, saklanýlacak, gizlenilecek bir durum deðildir. Bu bir özelliktir. Engelli hiçbir vatandaþýn saklanmasýna, gizlenmesine gerek yoktur. Hiç kimse engelli bir vatandaþý hor görmemektedir. dedi. AK Parti iktidarýnda engellilere onlarýn da normal bir insan olduðunu hatýrlatacak, onlarý hayata katacak ciddi adýmlar atýldýðýný ve bugün toplumun her kesiminde sokakta, iþyerinde, sosyal alanlarda engellilerin rahat rahat çalýþma ve hareket etme imkaný kazandýklarýný belirten Yýldýrým, Engelli kardeþlerimizin kendi kendilerine yetmeleri, bilgi ve kültür düzeylerini yükseltmeleri, bir meslek sahibi olup bu meslekte iþ edinmeleri ve diðer insanlarla saðlýklý iliþkiler kurup toplumun her alanýna katýlabilmeleri iktidarýmýzýn bu alandaki temel prensibi olmuþtur. Partimiz bünyesinde kurulan Engelliler Koordinasyon Merkezlerimiz ilçe teþkilatlarýmýza kadar yaygýnlaþtýrýlmýþ ve bu konuda toplumun en alt katmanýnda bulunan sesi çýkmayan insanlarýmýza ulaþmanýn imkanlarý araþtýrýlmýþtýr. Ýktidarýmýz döneminde özellikle 2005 yýlýnda çýkartýlan ve ülkemizde ilk olma özelliðini de taþýyan Özürlüler Kanunu yürürlüðe girmiþtir yýlý sonrasýnda yönetmeliklerle desteklenen Özürlüler Kanunu kapsamýnda öncelikle engellilerimiz sosyal hayata adým atmýþ takibinde eðitimden istihdama, saðlýktan sosyal güvenliðe birçok konuda problemleri çözülmüþtür. Son 10 yýl baz alýndýðýnda özellikle sosyal güvenlikte Avrupa'ya örnek olacak nitelikteki çalýþmalar hayata geçirilmiþtir. Bugün Türkiye'nin birçok yerel yönetiminde engelli dostu þehirler oluþturmak için yoðun çalýþmalar sürdürülmektedir. Bu çalýþmalar ile þehirlerimizdeki fiziksel engeller de bir bir ortadan kaldýrýlmaktadýr. 3 Aralýk 2012 tarihi itibariyle artýk engelli vatandaþlarýmýz sadece farklý özellikleri bulunan birer birey olarak toplumun içerisinde yer bulmaktadýrlar. Engellilerimiz artýk acýnýlacak, utanýlacak kiþiler deðildir. Hiç kimseye bedensel ve zihinsel engelleri nedeniyle ayrýmcýlýk yapýlmasýna izin vermedik, bundan sonra da vermeyeceðiz. Bu vesile ile 3 Aralýk Dünya Engelliler Günü'nü kutluyorum. Bugün onlar için dünden daha güzel ve þuna inansýnlar ki yarýn çok daha güzel olacaktýr. Özürlüler Kanunu deðiþiyor önüne geçilmesi hedefleniyor. Buna göre, engelliler için ayrý oyun parklarý, ayrý spor salonlarý, ayrý kültür merkezleri gibi soyutlanmýþ alanlar oluþturulmayacak. Mevcut sosyal kullaným alanlarý engellilere de hizmet verecek þekilde düzenlenecek. Bakýma muhtaç engelliler, bakým kurumlarý yerine þehir merkezindeki evlerde bakýlacak. Örgün eðitime geç baþlamýþ engellilerin eðitime dahil edilmesi zorunlu hale getirilecek. orum'da faaliyet Çgösteren engelli dernekleri, 3 Aralýk Dünya Engelliler Günü nedeniyle Atatürk Anýtý'na çelenk sundu Çelenk sunumuna, Aile ve Sosyal Politikalar Ýl, Türkiye Sakatlar Derneði Çorum Þubesi, Altý Nokta Körler Derneði Çorum Þubesi ve Ýþitme Engeliler Derneði yöneticileri ve üyeleri katýldý. Dün saat 11:00'da Atatürk Anýtý'nda gerçekleþtirilen törende, sýrasýyla Aile ve Sosyal Politikalar Ýl, Türkiye Sakatlar Derneði Çorum Þubesi, Altý orum Rotaract ÇKulübü, 3 Aralýk Dünya Engelliler Günü'nde 4 tekerlekli sandalye hediye etti. Türkiye Sakatlar Derneði Çorum Þube Baþkaný Yusuf Hoþnut'u ziyaret eden Rotaract Dönem Baþkaný Zeynep Yarýmca, mavi kapak kampanyasý kapsamýnda alýnan tekerlekli sandalyelerle engelli insanlarýn hayatlarýna katkýda bulunmayý amaçladýklarýný kaydetti. Teslim töreninde, hediyeler için teþekkür eden Sakatlar Derneði Engelli dernekleri, 3 Aralýk Dünya Engelliler Günü nedeniyle Atatürk Anýtý'na çelenk sundu Engelliler Ata'nýn huzurunda Nokta Körler Derneði Çorum Þubesi ve Ýþitme Engeliler Baþkaný Yusuf Hoþnut, hediye edilen tekerlekli Derneði çelenk sunarak, saygý duruþunda bulundu. sandalyelerin ihtiyaç sahiplerine Tören Ýstiklal Marþý 'nýn okunmasýyla son buldu. ulaþtýrýlacaðýný söyledi. Engellilerden herkes sorumlu Tören Ýstiklal Marþý 'nýn okunmasýyla sona erdi. Rotaractlar'dan tekerlekli sandalye Rotaract Kulübü, 3 Aralýk Dünya Engelliler Günü'nde 4 tekerlekli sandalye hediye etti. Sefer Kahraman eker Ýþ Sendikasý Çorum Þube ÞBaþkaný Sefer Kahraman, Engelli vatandaþlarýn yaþama sevincini yitirmeden mutlu bir yaþam sürmeleri için çaba gösterilmesi, devlet ve toplum olarak temel sorumluluðumuzdur dedi. Kahraman, 3 Aralýk Dünya Engelliler Günü nü kutlayarak tüm engelli vatandaþlara huzur içerisinde yaþayacaklarý bir ortamýn saðlanmasý dileklerinde bulundu. Toplumun ayrýlmaz bir parçasýný oluþturan engellilerin üretken ve paylaþýmcý bir yaþam sürmelerinde, toplumsal bilincin geliþtirilmesinin de büyük önem taþýdýðýný vurgulayan Kahraman, þöyle konuþtu; Tüm vatandaþlarýmýzý bu konuda duyarlý olmaya; engellilerimizin yaþamdan kopmamalarýný saðlamak için yürütülen çalýþmalara destek olmaya ve zorluklarý hep birlikte paylaþmaya davet ediyorum. Toplum içerisinde önemli bir nüfusu oluþturan engellilerin çalýþma hayatý, eðitim, saðlýk ve sosyal haklardan yeterince yararlanmalarý devletimizin en önemli hedefidir. Bu nedenle devletimiz ve hükümetimiz, engelli vatandaþlarýmýzýn bakýmýnýn yapýlmasý, sosyal çevreye uyum saðlamasý, yeterli eðitimi almasý, saðlýk ve istihdam gibi haklardan yararlanmalarý için çýkardýðý yasalarý uygulamaya koymaktadýr. Ancak, doðuþtan veya herhangi bir hastalýk, kaza ya da baþka nedenlerle engelli hale gelen vatandaþlarýmýzýn, sorunlarýnýn çözümü, üretken ve katýlýmcý bir hayat sürme beklentilerinin karþýlanmasý, devletimizin yaný sýra sivil toplum kuruluþlarý ve vatandaþlarýmýzýn katkýlarý ile daha kolay saðlanabilecektir. Bu yönüyle, engellilere saðlanan imkânlarýn yaygýnlaþtýrýlmasý için hepimize önemli görevler düþmektedir. Huzurlu ve güvenli bir toplum oluþturulmasýnýn yolu, engelli vatandaþlarýmýzýn da toplumun ayrýlmaz birer parçasý haline getirilmesi ile mümkündür. Çeþitli zorluk ve engellerine raðmen, hayat mücadelesi veren ve yaþamlarýný onurlu bir þekilde sürdürmek için ekonomik ve sosyal hayatýn içerisinde olan engelli vatandaþlarýmýza her fýrsatta sahip çýkarak eþit ve deðerli vatandaþlar olduklarýný göstermeliyiz. Bu davranýþ hem dini inancýmýzýn hem de milli kültürümüzün bir gereðidir.

7 orum'da yaþayan Çve 30 yýldýr ayakkabýcýlýk yapan Osman Özbek (42) ortopedik engelli olmasýna raðmen kendi ayaklarýnýn üzerinde duruyor. Özbek, önemli olanýn kalpteki saðlamlýk olduðunu belirterek, Allah'ýn herkese özel yetenekler bahþettiðini ifade etti. 3 çocuk babasý olan ve doðuþtan bir elinin parmaklarý çok küçük olan Özbek, sol eliyle ayakkabý tamir, bakým, boya ve yeniden yapým iþleriyle uðraþtý. Özbek, ayakkabýcýlýk iþinde en yükseðe çýktýðýný belirterek, 'Dünya Engelliler Günü'nde engelli vatandaþlara "Hayata asla küsmeyin, Allah eðer bir eksiklik verdiyse onun karþýlýðýnda güzel bir þey illaki vermiþtir." diye konuþtu. Özbek, önemli olanýn kalpte sorun olmamasý, onun saðlam olmasý olduðunu dile getirdi. Her vatandaþýn her Osman Özbek (42) ortopedik engelli olmasýna raðmen kendi ayaklarýnýn üzerinde duruyor. an engelli olabileceðini söyleyen Özbek "30 yýl önce babam ve aðabeyim bana, kýrmadan bu iþ çok zor sen yapamazsýn dediler. Ben de ben bu iþi yapacaðým dedim. Yoksa bir engelli olarak babam ve aðabeyim bana bakmak zorundalardý. Ben kendi ayaklarýmýn üzerinde durdum. Bir süre tabi farklý iþlerle uðraþtým, ancak son 12 yýldýr, tam anlamýyla ayakkabý tamir ve yapým iþiyle uðraþýyorum." dedi. Engelli olmanýn baþkalarýna tamah etmek anlamýna gelmediðini belirten Özbek, þunlarý söyledi: "Bence engelli olmak aslýnda bir özür deðildir. Yani bunu kafamýzda ve kalbimizde çözmemiz lazým. Engelli vatandaþlarýn çok farklý özellikleri bulunuyor. Ayaðýyla resim yapanlar benim gibi bir elini çok az kullanýp ta kendi iþini kuranlar oluyor. Bunlarýn en büyük nedeni de inancýndaki saðlamlýktýr. " 3 çocuðunun da okuduðunu ve en büyük olanýn lise son sýnýfa gittiðini belirten Özbek, kazanmasý durumunda onu üniversiteye göndereceðini dile getirdi. (Cihan) Baþkan dan anlamlý ziyaret smancýk Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý, Dünya OEngelliler Günü nedeniyle Laçin'de hizmet veren Sosyal Hizmetler Ýl 'ne baðlý Bakým Evi'ni ziyaret etti. Laçin Belediye Baþkaný Erdal Altuntaþ'ýn da bulunduðu ziyarette Baþkan Yazýcý, Bakým Evi'nde bulunan Osmancýklý bedensel ve zihinsel engelli vatandaþlarla görüþtü. Osmancýk Belediyesi nden yapýlan açýklamaya göre, Osmancýk Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý, Dünya Engelliler Günü nedeniyle anlamlý bir ziyarette bulundu. Baþkan Yazýcý, Laçin'de faaliyet gösteren Bakým Evi'ni ziyaret etti. Laçin Belediye Baþkaný Erdal Altuntaþ'ýn da eþlik ettiði ziyarette Baþkan Yazýcý, Bakým Evi Müdürü Mahmut Güngören'den bilgi aldý. Baþkan Yazýcý, Bakým Evi'nde bulunan Osmancýklý vatandaþlarla görüþtü. Yedi Osmancýklý'nýn bulunduðu Bakým Evi'nde önemli bir hizmet sunulduðunun altýný çizen Baþkan Yazýcý, "Dünya Engelliler Günü nedeniyle Bakým Evi'nde bulunan hemþehrilerimizi ziyaret ettik. Önemli olan bedenlerdeki engeller deðildir. Bunun bilincinde olan bizlerden birer parça olan vatandaþlarýmýzýn her zaman yanýndayýz. Belediye olarak da bu politika ile hizmetler sunuyoruz. Gerçekleþtirdiðimiz alt yapý yatýrýmlarýmýzýn ardýndan kaldýrýmlarýmýz, yollarýmýzý engelli vatandaþlarýmýza göre de dizayn edeceðiz" dedi. Yakýnlarýyla görüþtürdü Bakým Evi'nde kalan hemþehrileriyle yakýndan ilgilenen Baþkan Yazýcý, engelli vatandaþlarýn akrabalarýný kendi cep telefonu ile arayarak durumlarý hakkýnda bilgi verdi. Akrabalarý ile telefon görüþmesi yapan engelli vatandaþlarýn mutluluklarý yüzlerinden okundu. Baþkan Yazýcý, çeþitli hediyeler takdim ederek Dünya Engelliler Günü'nü kutladý. Engelleri birlikte aþacaðýz Ý Önemli olan kalbin saðlam olmasý skilip Belediye Baþkaný Numan Sezer 3 Aralýk tayýz. Park, bahçe yeþil alan düzenlemelerimizde her Dünya Engelliler Günü dolayýsýyla açýklamada bulunarak tüm engellilerin Dünya Engelliler Günü nü rýmýzý yönlendirmekteyiz. Engellilerimizin su faturala- zaman bu durumu göz önünde bulundurarak çalýþmala- kutladý. rýnda yüzde 75 oranýnda indirim uygulamamýz devam ediyor. Baþkan Sezer açýklamasýnda engellilerin sadece yýlda bir gün deðil her gün hatýrlanmasý gerektiðine Diðer yandan yýl içinde bedensel engellilerimiz vurgu yaparak, Engelli hemþerilerimin günlük yaþamlarýný kolaylaþtýrmak için Belediye olarak üzeri- devam etmektedir. Maddi gücü olmayan engelli kar- için manüel ve akülü tekerlekli sandalye daðýtýmýmýz mize düþen her türlü yardýmý sonuna kadar yapacaðýz. deþlerimize de nakdi yardýmlarýmýz bu güne kadar olduðu gibi bundan sonrada sürecektir. Kamu binalarýnýn tamamýnda engelli giriþi yapýlmaktadýr. Þahýslarýn yaptýðý binalara ruhsat verirken de engelli giriþi yapýmý þartý koyduk ve takibini yapmaktayan ancak akýl, düþünce ve duygularý bizler kadar güç- Bedensel ve ruhsal açýdan bazý dezavantajlar taþýyýz. Günlük yaþamda engellilerimizin yaþamýný kolaylaþtýrmak için yaya yollarýna engelli rampalarý yaptýk. mizin taleplerini yerine getirmek için çaba göstermek- Numan Sezer lü olan engelli kardeþlerimizi anlayarak, bu kardeþleri- Ýhtiyaç duyulan yerlere de yapmaya devam ediyoruz. Bunun yanýnda cadde kenarlarýnda bulunan yaya yollarýna engelli ikaz lev- ve kiþisel olarak tüm hemþerilerimden bekliyorum. Bu düþüncelerteyiz. Bu çabayý tüm kurumlardan, Sivil Toplum Kuruluþlarýndan halarý diktik. Tüm hemþerilerimizin bu uyarýlara duyarlý olmalarýný bekliyoruz. Yaptýðýmýz ve yapacak olduðumuz tüm projelerigelliler Günü nü kutluyor, mutluluklar diliyorum. þeklinde kole kendilerine atfedilen engelli kardeþlerimin 3 Aralýk Dünya Enmizde engelli hemþerilerimiz için gerekli fiziki þartlarý uygulamaknuþtu. Engelsiz bir dünya için el ele itit Gençlik Derneði Baþkan HYardýmcýsý Ayþegül Eker, Hitit Gençlik Derneði olarak engelli arkadaþlarýmýzýn da aramýzda olacaðý engelsiz bir dünya ile bu konudaki bilinç ve hassasiyetin daha da artmasý ümidiyle tüm engelli arkadaþlarýmýzýn Dünya Engelliler Günü nü kutlar, kendilerine ve ailelerine saðlýk ve mutluluklar dileriz. dedi. Engellilerin ayrýcalýk veya ayrýmcýlýk beklemediði, sadece anlayýþ istediklerini belirten Eker, Özellikle toplumsal yaþamda engelli olmayanlar tarafýndan acýmanýn ve engellenmenin sizi üzdüðünün de farkýndayýz. Eþit koþullar uygulandýðýnda bir çok örnek gösterilecek baþarýlarýnýzda olduðu gibi ortaya koyacaðýnýz mücadele, baþarý ve üstün yetenekleriniz Osmancýk Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý, Laçin Bakým Evi'ni ziyaret etti. Baþkan Yazýcý, engellilerle sohbet etti. aþikardýr. Hitit Gençlik Derneði olarak bedensel engellilikten çok ruhsal engelliliðin, gerçek engel sayýlmasý gerektiðinin bilincindeyiz. Toplumumuzdaki engelli arkadaþlarýmýzýn insan onuruna yakýþýr þekilde sosyal hayata katýlmalarýný saðlamak, becerilerini geliþtirmek, istihdamlarýna katkýda bulunmak ve þehrimizin fiziksel koþullarýný buna hazýrlamak için dernek olarak þehrimizin büyüklerini ve vatandaþlarýmýzý bir kez daha duyarlý olmaya ve göreve davet ediyoruz. Bu kapsamda tüm engelleri kaldýrmak ve azaltmak için þu ana kadar yapýlan faaliyetleri önemsiyor ve emeði geçen herkese teþekkür ediyoruz. diye konuþtu. Ayþegül Eker SALI 4 ARALIK Özel Eðitim Meslek Lisesi, 3 Aralýk Dünya Engelliler Günü nün etkinliklerle kutladý. Engelli öðrenciler dolu dolu kutladý orum Özel Eðitim ÇMeslek Lisesi, 3 Aralýk Dünya Engelliler Günü nün etkinliklerle kutladý. Program, Okul Müdürü Cafer Can ýn açýþ konuþmasý ile baþladý. Engellileri anlamak için engelli olmaya gerek olmadýðýný söyleyen Okul Müdürü Can, Engelliler bir toplumun aynasýdýr. Engelli insanlarýn yaþadýklarý sorunlar sadece kendilerinin deðil; ailelerinin, çevrenin, toplumun, kýsacasý tüm insanlarýn ortak sorunudur. Engellilerin normal bir hayat sürmeleri ancak toplumsal duyarlýlýðýn oluþturulmasýyla mümkündür. Bu anlamda, engelli vatandaþlara acýma duygularý ile yaklaþmak yerine, kurumsal hizmetlerin geliþtirilmesi esas alýnmalýdýr. Özel eðitim olmadan çaðdaþ eðitim olmaz. Bizim Çorum Özel Eðitim Meslek Lisesi olarak amacýmýz, öðrencilerimizi, toplum içindeki rollerini gerçekleþtiren, baþkalarý ile iyi iliþkiler kuran, iþ birliði içinde çalýþabilen, çevresine uyum saðlayabilen, üretici ve mutlu bir vatandaþ olarak yetiþmelerini ve uygun eðitim programlarý ile özel yöntem, personel ve araç-gereç kullanarak; ilgileri, ihtiyaçlarý, yetenekleri ve yeterlilikleri doðrultusunda üst öðrenime, iþ ve meslek alanlarýna ve hayata hazýrlamaktýr. diye konuþtu. Türk Dili Edebiyat Öðretmeni Þerif Arslan da günün anlam ve önemini belirten konuþmayý yaptýktan sonra program öðrencilerin hazýrladýðý skeç ve tiyotrolarla devam etti. Program sonunda Halk Oyunlarý Antrenörü Elvan Çiftçi sorumluluðunda hazýrla- Öðrenciler engelliler gününü kutladý. nan halk oyunlarý yer aldý. Resim Öðretmeni Arzu Ersoy un sorumluluðunda hazýrlanan resim sergisinin açýlmasýyla program sona erdi. Okul Müdürü Cafer Can ve Okul Müdür Baþyardýmcýsý Zafer Þahinbaþ, programýn hazýrlanmasýnda emeði geçenlere teþekkür etti. Bir gün deðil, her zaman yanýnýzdayýz ürk Büro Sen Çorum Þube Baþkaný Sami TÇam, 3 Aralýk Dünya Engelliler Günü münasebetiyle yaptýðý açýklamasýnda, Ülkemizde gereken önem ve hassasiyetin gösterilmediði engelli vatandaþlarýmýzýn istihdamýna özel sektörün istihdam göstermediði gibi, maalesef kamuda da gerekli istihdam yaratýlmamýþtýr. dedi. Yasa gereði toplam personelin %3 ü oranýnda özürlü personel istihdam etme þartý olmasýna raðmen, kamuda bu sayýya ulaþmanýn neredeyse hayal olduðunu dile getiren Çam, yaklaþýk 2 milyon memurun çalýþtýðý kamuda yaklaþýk 60 bin engelli çalýþtýrýlmasý gerekirken bu rakamýn ancak 9 binler seviyesinde olduðunu iddia etti. Okul öðretmenleri günün önemini belirten konuþmalar yaptý. Program okul salonunda gerçekleþtirildi. Sami Çam Çam, açýklamasýný þöyle sürdürdü; Dolayýsýyla devletin uymamakta direndiði Anayasa ve yasalara özel sektörün harfiyen uymasýný beklemek hayalcilik olur. Halen kamuda çalýþan engelli arkadaþlarýmýzýn acilen çözülmesi gereken baþlýca sorunlarý, belirli bir mesleði bulunan engellilerin mesleði dýþýnda çalýþtýrýlmamasý, mesleði olmayan engellileri, engel durumuna göre yapabilecekleri hizmetlere ait kadrolarda çalýþtýrýlmasý, engel artýrýcý ve ek engel getirici iþlerde çalýþtýrýlmamasý, yardýmcý hizmetler sýnýfýnda olup da lise ve üstü öðrenim görmüþ engelli personelin sýnavsýz genel idari hizmetler sýnýfýna geçirilmesi, engelli personelin görevde yükselmelerindeki engellerin kaldýrýlmasý, çalýþmalarýný kolaylaþtýracak araç ve gereçlerin saðlanmasý, engelli personele mesai saatleri dýþýnda görev verilmemesi konularýnda acilen tedbirler alýp bu sorunlar en kýsa zamanda çözüme kavuþturulmalýdýr. Türk Büro-Sen olarak engelli kamu çalýþanlarý adýna bugüne kadar vermiþ olduðumuz mücadelemize ayný kararlýlýkta devam edeceðiz. Engelli arkadaþlarýmýzýn yýlda bir defa deðil 365 gün yanlarýnda olduðumuzu, hepimizin bir gün engelli olabileceðimiz duygu ve düþüncesiyle 3 Aralýk Dünya Engelliler Günü nü kutluyoruz.

8 8 SALI 4 ARALIK 2012 Supra'da sertifika gururu upra Tarým SHizmetleri A.Þ.'ye Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý'ndan 'Ýyi Tarým Uygulamalarý Sertifikasý' aldý. Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý tarafýndan yalnýzca her ilde bir tesise verilen (CTR Belgesi) sertifika belgesini tanýtan Supra Tarým Hizmetleri Ýþletme Müdürü Yaþar Akman, "Çorum'da bu sertifikaya sahip tek iþletmeyiz." dedi. Supra Tarým Hizmetleri Ýþletme Müdürü Yaþar Akman, firma arazisinde ürettikleri domates, hýyar, elma ve elma fidanlarý ilaç kullanmadan, saðlýða zarar vermeyecek þekilde ürettiklerini belirtti. Akman, açýkta ve pazarlarda satýlan meyveleri önermeyerek, þöyle söyledi; "Bizim burada E ðitim-sen Çorum Þube Yürütme Kurulu Baþkaný Mehmet Öztürk, okullarda kýyafet serbestliðine destek ve bilim dýþý ve anti-laik uygulamalara karþý çýkmak amacýyla yarýn okullara eþofman giyerek gideceklerini bildirdi. Mehmet Öztürk yapýlan toplantýda kýyafet serbestliði ile ilgili olarak 'Sendikamýz tamamen eðitim biliminin gerekleri doðrultusunda hareket ederek okullarda serbest kýyafet uygulamasýna geçilmesini desteklemiþtir' dedi. Giyimin çocuðun kiþiliðinin bir yansýmasý olduðunu, bu konuda çocuklara güvenilmesi gerektiðini vurgulayan Öztürk daha önce de okul önlük ve formalarýnýn kaldýrýlarak Yaþar Akman, "Çorum'da bu sertifikaya sahip tek iþletmeyiz." dedi. Supra Tarým 'Ýyi Tarým Uygulamalarý Sertifikasý' aldý. okullarda serbest kýyafet uygulamasýna geçilmesini önerdiklerini hatýrlattý. Öztürk toplantýda okullardaki kýyafet serbestliðinin yaný sýra Türkiye'deki eðitim sistemine iliþkin deðerlendirmelerde bulundu. Öztürk, Türkiye'de özellikle 1980 sonrasýnda toplumsal sistemin genelinde yaþanan dönüþüme paralel olarak, eðitim sisteminde ve eðitim hizmetlerinin yürütülmesinde önemli deðiþim ve dönüþümler yaþandýðýný dile getirdi. "Avrupa Ýnsan Haklarý Mahkemesi ve Danýþtay'ýn zorunlu din dersinin kaldýrýlmasý yönündeki kararlarýna raðmen zorunlu din dersi uygulamasýndan vazgeçilmemekle birlikte ile yeni "zorunlu seçmeli" din dersleri getirilmiþ ve belli bir inanç grubunun deðerleri tüm topluma dayatýlmaya devam edilmiþtir.' diyen Öztürk, birçok ilde felsefe grubu derslerine din kültürü öðretmenlerinin girdiðini belitti. Öztürk þöyle devam etti: 'Öðrencilerimizi özgürleþtirici demokratik bir eðitim ortamýnýn oluþmasý mücadelesini verirken ayný zamanda toplumun tek tipleþtirilmesine ve dinin alet edilmesine de sonuna kadar karþý çýkacaðýz. Eðitimin niteliksiz estirilmesine, yetiþtirdiðimiz meyveler çok daha saðlýklýdýr. Ürettiðimiz bütün ürünlerimiz sertifikalýdýr. Bu yüzden Çorum'da ilk olarak sertifikayý biz aldýk. Ýstedikleri zaman gelip görebilirler. Oðuzlar Cevizi'ninde Çorum üreticisi biziz. Geçtiðimiz günlerde bir yarýþmada da birinci olduk." dedi. Ziraat Mühendisi Gözde Öncel ise; yetiþtirilen her ürünün laboratuvar ortamlarýndan testlerden geçtiðini, herhangi bir ilaç kullanýlmadýðýnýn test sonuçlarýyla onaylandýðýný belirterek, "Bizden alacaðýnýz her ürünü içtenlikle tüketebilir ve yetiþtirebilirsiniz. Bütün ürünlerimiz sertifikalýdýr" diye konuþtu.. Okula eþofmanla gidecekler Eðitim-Sen Çorum Þube Yürütme Kurulu Baþkaný Mehmet Öztürk, okula efoþmanla gideceklerini açýkladý. bilim dýþý ve anti-laik uygulamalara, itaatkâr öðrenci, itaatkâr öðretmen yaratýlmasýna karþý eðitim emekçileri olarak 5 Aralýkla sivil itaatsizlikte bulunuyoruz ve iþyerlerimize eþofmanlarýmýzla gidiyoruz.' Eðitim-Ýþ Ýskilip Temsilciliði açýldý ðitim ve Bilim Ýþgö- (Eðitim-Ýþ) Erenleri Sendikasý Ýskilip Ýlçe Temsilciliði açýldý. Açýlýþa, Eðitim Ýþ Genel Baþkaný Veli Demir, Genel Örgütlenme Sekreteri Osman Kandemir, Eðitim Ýþ Ýl Temsilciliði Yönetim Kurulu Üyeleri, Çorum Atatürkçü Düþünce Derneði Baþkaný Uður Demirer, CHP Ýskilip Ýlçe Baþkaný Ahmet Söbe, Türk Eðitim Sen Ýskilip Ýlçe Temsilcisi Sait Çakýr, Eðitim Sen Ýskilip Ýlçe Temsilcisi Serkan Akkaya ve Ýskilip'te görev yapan eðitim çalýþanlarý katýldý. Yapýlan açýklamaya göre, saygý duruþu ve Ýstiklal Marþý nýn okunmasý ile baþlayan programýn açýlýþ konuþmasýný Eðitim Ýþ Ýlçe Temsilcisi Gökmen Soner yaptý. Soner konuþmasýnda, Cumhuriyet kazanýmlarýnýn ve deðerlerinin bir bir yok edildiði, kalanlarýnýn da her geçen gün yýpratýlmaya çalýþýldýðý bir dönemde bugün burada mücadelemize katký saðlayacak temsilciliðimizin açýlýþýna katýlarak bizlere destek vermeniz bizim için çok önemlidir. Açýlýþýmýza destek veren bütün dostlarýmýza teþekkür ediyorum dedi. Eðitim Ýþ Çorum Ýl Temsilcisi Duran Ýrdeli, Ýskilip Temsilciliðinin oluþmasýnda emekleri olan Ýskilip Ýlçe Yönetimine teþekkür ederek, Temsilciliðimiz sendikal gücümüze güç katacak. dedi. Eðitim Ýþ Genel Baþkaný Veli Demir de, burada yaptýðý konuþmasýnda þunlara deðindi; Son zamanlarda Ýskilip Ýlçesi Cumhuriyetten ayrý bir konuma çekilmek isteniyor. Bizim gözümüzde her il, her ilçe Cumhuriyetin, Atatürk'ün bir ili, ilçesidir. Kimse Ýskilip'i Cumhuriyetten ayrý bir yerde konumlandýramaz. Milli Eðitim Bakanlýðýnýn bütün okullarý Ýmam Hatip okullarý haline getirmeyi amaç edinmiþtir. Tabiî ki bu memlekette imam hatip okullarý da olacak isteyen çocuk imam hatip okullarýna, isteyen diðer okullara gidecektir. MEB, ne veliden, ne öðrenciden ne de eðitimcilerden bir talep olmaksýzýn okullarda kýlýk kýyafet serbestliði getiren bir yönetmelik yayýnlamýþtýr. Kaldý ki; Türk Halkýnýn eðitimle ilgili çözüm bekleyen birçok problemi vardýr. Tek tip kýyafet þekilsel de olsa eðitimde eþitliði saðlamaktaydý. Bu yönetmelikle sýnýflarda zengin fakir diye gruplaþmalar olacaktýr. Amerika'da 1995 yýlýndan beri tek tip kýyafet uygulamasý neredeyse her eyalette kullanýlmaya baþlamýþken, her þeyini Amerika'dan örnek alan hükümet, bu uygulamasýnda Amerika'yý örnek almayý tercih etmemiþtir. Ýskilip Ýlçe Temsilciliðimizin, siyasi görüþ, sendika ayrýmý yapmaksýzýn tüm eðitim çalýþanlarýnýn bir sözcüsü, eðitimcilerin sorunlarýný çözmede en yakýn yardýmcýsý olacak, il temsilciliðimiz ve genel merkezimiz her zaman eðitimcilerin yanlarýnda olacak. Açýlýþ, Ýlçe Temsilciliði tarafýndan yapýlan ikramlarla sona erdi. Eðitim ve Bilim Ýþgörenleri (Eðitim-Ýþ) Sendikasý Ýskilip Ýlçe Temsilciliði açýldý. Açýlýþa, Eðitim Ýþ Genel Baþkaný Veli Demir de katýldý. Çorum Belediyesi Halk Günü Toplantýsý dün Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül baþkanlýðýnda gerçekleþtirildi. TOKÝ ye ev borcunu borcunu ödeyemedi, mahkemelik oldu orum Belediyesi ÇHalk Günü Toplantýsý dün Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül baþkanlýðýnda gerçekleþtirildi. Belediye Meclis Salonu'nda düzenlenen toplantýya katýlan vatandaþlar Gül'e talep ve sorunlarýný iletti Toplantýda, Emine Durmuþ adlý vatandaþ, evinin tadilatý için yardým istedi. Turan Yýlmaz isimli vatandaþ ise, maddi durumun Toplantýda vatandaþlarýn talepleri dinlendi. yetersiz olduðunu, TOKÝ ev taksitlerini ödeyemediðini, su borcunun arttýðýný belirterek, yardým talebinde bulundu. Yýlmaz, TOKÝ'ye olan borcundan dolayý da mahkemelik olduðunu ve 25 gün sonra evden çýkarýlacaðýný belirtti. Vatandaþlarýn sorun ve taleplerini not eden Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül, taleplerin tamamýnýn ilgili birimlere iletilerek çözüm yolu bulunmasý için çalýþacaklarýný kaydetti. Deðerlerimize önem veren yapýtlarý izleyin elevizyon ve Sinema Seyircisi THaklarý Derneði Baþkan Yardýmcýsý Kazým Sekili, son zamanlarda ortaya çýkan kültür yozlaþmasýnýn kaynaðýnýn suçunun bazý basýn kuruluþlarýnda olduðunu; ayný zamanda son zamanlarda tarihimize ve deðerlerimize karþý yapýlan açýklamalarýn kabul edilemez olduðunu belirtti. Basýn yayýndaki iletiþim özgürlüðünün insanlarýn en temel haklarýndan biri olduðunu belirten Kazým Sekili, Günümüzde habere veya bir bilgiye istendiði anda çok deðiþik kaynaklardan ulaþýlabiliyor. Bu insanýn geliþimi için çok önemli ve faydalý bir durum. Yalnýz bu geliþmeler beraberinde bazý sorunlarý da getirmiþtir. Basýn yayýn organlarýnýn hýzlý bir þekilde artýþ göstermesi kalitede bazý sorunlarý göz ardý etmeyi saðlamýþtýr. Yani yayýnlarýn kalitesinde gözle görülür þekilde düþme olmuþtur. Tarafsýz bir þekilde ulaþtýrýlmasý gereken bir haber bile farklý kanallarda çok farklý bir þekilde sunulmaktadýr. Basýn ahlak ilkelerinin yok sayýldýðý ürünlerle çok fazla karþýlaþýr hâle geldik. Bu yüzden basýn ve yayýnýn içinde bulunanlar kendi ilkelerine sahip çýkmalarý gerekir. diye konuþtu. Televizyon izleyicilerinin özellikle dizi ve filmlerde kurguyla gerçeði ayýrmada çok bilgili olmadýðýný, özellikle çocuklarýn bunlardan çok etkilendiðini söyleyen Kazým Sekili, Gündelik hayatýmýzý ve tarihimizde iz býrakmýþ devlet büyüklerimizin hayatlarýný dizilere yansýtan senaristler çok seyredilme ve çok kazanma adýna tarihi konularda doðru bilgiden ayrýlmamalýdýrlar. Kurgulama yapýyoruz diye insanlarýmýzýn kafalarýnda yanlýþ düþünceye yol açmanýn ve gençlerimizi tarihine yabancý etmenin ayný zamanda utanýlacak bir durumu sunmasýnýn ahlâki erdemle örtüþür hiçbir yaný yok. Eðer siz insanlarýnýzý geçmiþinden koparýrsanýz geleceklerini düzgün çizemezler. Bu konuda deðerlerimize, kültürümüze sahip çýkmalýyýz. dedi. Dizi ve filmlerde kötü karakterlerin sevimli bir þekilde sunulduðunu ve insanlarýn vurdumduymaz, tepkisiz bir yapýya sokulduðunu bildiren Kazým Sekili, þunlarý söyledi; Bütün bu yanlýþ tutum ve davranýþlar toplumda bir ahlâk yozlaþmasýna neden olmaktadýr. Bu yozlaþmanýn gençler üzerinde yaptýðý etkiyi tartýþmaya bile gerek yok. Halkýmýz televizyonlarýn bizlere gösterdikleri hayatý ve dünyadaki karakterleri rol model olarak alýyorlar. Ýzledikleri dizilerle, programlarla duygudaþlýk kuruyorlar, kendilerini onlarýn yerine koyuyorlar. Kötülükleri, gayri meþru yaþantýlarý, rezillikleri, hýrsýzlýklarý, cinayetleri izlemekten daha kötüsü, bu hayatý isteme düþüncesi içerisine giriliyor. Bu durumda da hem aile kurumumuzun yok olmasýna hem de cinnet içinde yaþayan bir toplum olmamýza yol açýyor. Ýþte televizyon yayýnlarýnýn milli ve ahlaki deðer yargýlarýmýzý böylesine tahrip etmesi neticesinde, merhamet ve sevginin azaldýðý, dini yaþamanýn kýnandýðý, tüketici, doyumsuz ve mutsuz bir neslin yetiþtiði bir toplum haline geldik. Ayýp, hayâ ve haksýzlýklara bu toplum ne zamana kadar göz yumacak? Ýnsanlarýn her zaman uyanýk olmasý gerektiðini, kimin iyi niyetli kimin de bir milleti yok etmeye yönelik proje yayýn yaptýðýný iyi bilmesi gerektiðini dile vurgulayan Sekili, Bize ve deðer yargýlarýmýza önem vermeyen dizi ve filmlerin izleyicisi olmamalýyýz. Bizler kendi gücümüzün farkýnda olmalýyýz. Her gün gazetelerde, dizi ve filmlerde beynimize sokulmaya çalýþýlan, yýlmadan, usanmadan bizlere aþýlanmaya çalýþýlan ahlaksýzlýk ve hayâsýzlýklarýn yayýnlanmasýnda toplum olarak bizlerinde çok büyük hatasý var. Yapýlan deðersizleþtirme ve ahlaksýzlýklara karþý hiç tepkimiz olmuyor. Bir de bu yayýnlarý kendimiz ve çevremizdekiler onlara izleyerek ve alarak destek oluyoruz. Herhalde bu tür programlar büyük bir izleyici kitlesine sahip olmasa, bu dizilere destekleyici olanlar bu yardýmlarýný yapmasalar herhalde bunlar bu tür yayýnlarý yapmaya cesaret edemezler. Toplum olarak bu tür programlara prim vermemeliyiz ve tepkimizi göstermeliyiz. ifadelerini kullandý. Üye çalýþmalarýmýz hýz kesmeden sürüyor A ktif Eðitimciler Sendikasý Çorum Ýl Temsilcisi Serdar Özsolak, Türkiye genelinde 25 bin üyeyi aþan Aktif Eðitimciler Sendikasý nýn, Çorum'da da üye çalýþmalarýna hýz kesmeden devam ettiðini açýkladý. Büyük hedeflere, küçük fakat samimi adýmlarla yürüyeceklerini söyleyen Aktif Eðitimciler Sendikasý Çorum Ýl Temsilcisi Serdar Özsolak, Reaksiyoner deðil aksiyoner bir anlayýþla yola çýktýk, doðru ve güzel adýmlarý kim söylerse söylesin destekleyeceðiz, yanlýþ adýmlarý da eleþtireceðiz. Tüm eðitim çalýþanlarýmýzýn sosyal, kültürel, bilimsel, mesleki ve ekonomik haklarýný birini diðerine Kazým Sekili tercih etmeden kendi yöntemlerimizle savunacaðýz. Makam ve mevkilerin doldurulmasýnda liyakatin esas alýnmasý için çalýþacaðýz. Sendikamýz, çalýþmalarýný çatýþmacý ve kavgacý bir üslupla deðil iþbirliði ve dayanýþma ruhuyla yürütecek ve her konuda çok þey söylemek yerine gerekli konularda önemli açýklamalar yapacaktýr. dedi. Tüm eðitim çalýþanlarýna kapýlarýnýn açýk olduðunu vurgulayan Özsolak, Sendikamýz, üyelerinin, birbirleriyle sahip olduklarý güzellikleri, mutluluklarýný ve acýlarýný paylaþacaklarý sýcak ve güvenli bir liman olacaktýr. ifadelerini kullandý.

9 Zihinlerdeki engel aþýlmalý Engellilerin en büyük sorunu kaldýrýmlar Agah Kafkas aðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas, engelli vatan- sorunlarýnýn çözümü için çalýþmalarýn sürdü- Sdaþlarýn rüldüðünü ve onlarýn toplumla bütünleþmelerini engelleyen bazý davranýþsal, fiziksel ve ekonomik engellerin varlýðýnýn da kabul edilmesi gerektiðini bildirdi. Kafkas yaþanan sýkýntýlarýn son bulmasý için, yasal düzenlemelerin yanýna önyargýlarýn kaldýrýlmasý, zihinlerdeki engellerin aþýlmasý, ve engelli insanlarýn sahip olduðu potansiyeli ortaya çýkarmak için daha çok gayret gösterilmesi gerektiðini belirtti. Toplumlarýn huzuru ve mutluluðunun, tüm bireylerinin doðuþtan sahip olduklarý haklarýný kullanabilmeleri, hiçbir ayrým gözetilmeksizin sunulan imkanlardan yararlanabilmelerinin mümkün olduðuna iþaret eden Kafkas, tüm bireylere sunulan hizmetlerin eþit ve eriþilebilir olmasýnýn bunun vazgeçilmez koþulu olduðunu kaydetti. Kafkas, ''Zihinlerdeki engellerin aþýlmasý, önyargýlarýn kýrýlmasý ve engelli insanlarýn sahip olduðu büyük potansiyeli ortaya çýkarmak amacýyla daha çok gayret gösterilmesi gerekmektedir. Çocuk ve gençlerimiz baþta olmak üzere, tüm vatandaþlarýmýzýn toplumsal duyarlýlýk konusunda bilinçlendirilmesi engelli vatandaþlarýmýzýn hayatýný kolaylaþtýracak en büyük adým olacaktýr. Engelli vatandaþlarýmýzýn kendi kendine yetmesi, meslek edinmesi, eðitim baþta olmak üzere, ekonomik, siyasi, sosyal, kültürel ve sportif alanlardan yararlanabilmesi için önemli çalýþmalar yürütülmekte. Tüm engellerin kalktýðý bir dünya için elele diyor, vatandaþlarýmýzý sürdürülen çalýþmalarý desteklemeye çaðýrýyorum. dedi. Aralýk Dünya Engelliler Günü nedeniyle yazýlý basýn açýklamasý 3yaparak engellilere destek olmak istediðini belirten Osmancýk Giriþimci Ýþ Adamlarý Derneði (OGÝAD) Yönetim Kurulu Baþkaný Mustafa Çýplak, dünyada 500 milyon, Türkiye'de 10 milyon engelli olduðunun tahmin edildiðini kaydetti. Türkiye'de engelli nüfusta kadýnlar ilk sýrada yer alýrken, özür gruplarý sýralamasýnda ortopedik engelliler in baþý çektiðini ifade eden Çýplak, Engelli nüfusun en yoðun olduðu bölge Marmara Bölgesi ve onu Ýç Anadolu Bölgesi izliyormuþ. Yapýlan araþtýrmalarda özür gruplarýnýn tamamýnda özrün sonradan ortaya çýkma oranýnýn çok yüksek olduðu anlaþýlmýþ. Bu demektir ki bugün saðlam olan bir kiþi yaþamýnýn bir döneminde özürlü alabilir. O zaman hepimizi çok ilgilendiren bu konuya daha yakýndan ilgi göstermemiz gerekiyor. dedi. Engelliler ile ilgili yapýlan çalýþmalarý incelediðinde bu çalýþmalarýn ikiye ayrýldýðýný fark ettiðini belirten Çýplak, þöyle devam etti, Birincisi özrün oluþmasýný engellemek. Pek çok kazanýn alýnacak önlemlerle önüne geçilebileceðini biliyoruz. Örneðin trafik kazalarý, ev kazalarý, iþ kazalarý gibi. Tabii kaza vukuunda bilinçli ilk yardým da çok önemli. Bilinçsiz ilk yardým sonucu özürlü kalan birçok örnek var. Özürlüler olayýnda ikinci çalýþma özürlünün daha rahat yaþamasý, sosyalleþmesi için alýnan önlemler. Özürlünün eðitim, saðlýk, yönetim, istihdam gibi alanlarda yer alabilmesi için toplumda bazý düzenlemeler yapýlmasý gerekiyor. Örneðin en büyük soruna yollarda, bina giriþlerinde, toplu taþýmacýlýkta karþýlaþýlýyor. Özürlülerin en büyük þikâyeti kaldýrýmlar, yaya geçitleri, yaya yollarý. Ben özürlü sayýlmam ama yaþým icabý dizlerimde sorun baþladý. Ýnanýn ben bile sokakta yürürken yüksek kaldýrýmlardan inip ve çýkarken zorlanýyorum. Keza merdiven trabzonlarýnýn eksikliði merdiven iniþ çýkýþlarýný imkânsýz yapýyor. Toplu taþýmacýlýkta karþýlaþýlan zorluklarý anlatmakla bitiremem. Toplu taþýma araçlarýnýn özürlülere uygun olmamasý özürlünün refakatçisiz dýþarý çýkmasýný engellemekte ve bu durumda özürlüyü sosyal hayattan alýkoymaktadýr. Ayrýca devlet ve özel iþ yerlerinde belirli oranda özürlü çalýþtýrýlmasý kanunlarla mecburi tutulduðu halde halen bir çok iþyerinde engelli kadrosu boþtur. Bütün bu konularda yapýlacak olumlu uygulamalar engellilerin sosyal, kültürel ve iþ alanýnda kendilerini daha iyi ifade etmelerini saðlayacaktýr. Ben umuyorum ki bütün bu uðraþlar ses getirecek ve engelliler daha mutlu ve rahat bir yaþam sürecekler. Okullarý podyuma çevirmeyin ürk Eðitim-Sen Þube Baþkaný Mahmut Alparslan, rýca okullarda ciddi bir disiplin sorununa neden olacaðý Tokullardaki kýlýk kýyafet yönetmeliðinin deðiþmesi ile açýktýr. Artýk bir okulun öðrencisini öðrenci olup olmadýðýný ilgili basýn açýklamasý yaptý. Alparslan, dün sendika binasýnda yaptýðý basýn açýklamasýnda, Okullarda kýlýk kýyafet yönetmeliði bir baþka deyiþle serbest kýlýk kýyafet uygulamasý Bakanlýðýn her kararýnda olduðu gibi bu kararda da yeni bir karmaþaya neden olmuþtur. dedi. Siyasi iktidarýn kanunlarý deðiþtirme yerine topu yönetici ve idarecilere atarak sorumluluktan kaçma anlayýþý burada da su yüzüne çýkmýþtýr diyen Alparslan, açýklamasýný þöyle sürdürdü; Korkularý ile hayalleri arasýna sýkýþan siyasi iktidar maalesef sorunu tümden çözmek yerine toplumda bir çatýþma yaratarak bundan nemalanmak istemektedir. Mahmut Alparslan ayýrt etmek mümkün olmayacaktýr. Öðrenci olmayan ki- þiler okullara hatta sýnýflara serbestçe girebilecekler, okullarýn ve binalarýn güvenliði asla saðlanamayacaktýr. Okullarda marka ve model yarýþlarý guruplaþma ve ayrýþtýrmalara neden olacaktýr. Bu sakýncalar göz ardý edilerek yapýlan bu uygulama daha farklý sorunlara neden olacaktýr. Ancak bu uygulanacaksa öðrencilerin serbest öðretmenlerin tek tip olduðu bir uygulama kabul edilemez. Türk Eðitim Sen olarak bu uygulamayý yapanlara ve siyasi iktidara önerimiz açýk ve nettir; Bu uygulama asla azýnlýklara ait din ve sembolleri görüntülerini Milli Eðitim sistemine taþýmamalýdýr; asla etnik Dün uygulamasýnýn asýl amacýnýn Ýmam Hatiplerin açýlmasý ve okullara seçmeli kuran dersi konmasý olduðu. Bu konunun bundan baþka hiçbir yararý ve akla mantýða uygun bir yönünün olmadýðýný savunduk ve haklý çýktýysak, bu gün de idda ediyoruz ki bu yönetmeliðin tek amacý okullarda baþ örtüsü serbestiyeti getirmektedir. O zaman Bakanlýðý bir kez daha uyarýyoruz baþörtüsünü kamunun her yerinde serbest býrakýnýz. Türkiye Kamu Sen ve Türk Eðitim Sen ardýnýzdadýr. Bunun için okullarý podyuma sýnýflarý molaya çevirmeyiniz. Cumhuriyetin kurumlarýna olan hýncýnýzý bu milletin çocuklarýndan çýkarmayýnýz. Bu uygulamanýn getireceði sorunlarý göz ardý ederek ülkede ve okullarda yeni kaosa neden olmamalýdýr. Bir kez deha þunun altýný çiziyoruz bu karar eðitimin ve pedagojinin deðil bir idolojinin dayatmasýdýr. Bizler serbest kýyafet uygulamasýna karþý deðiliz ancak bu uygulamanýn sýnýrlarý belirlenmelidir. Bu özgürlükler yalnýzca etek boyuna indirgenmemelidir. Bu yönetmelikle azýnlýk okullarýnýn istediði kýyafeti giymesinin, bölgeler arasý elit ayrýþtýrmanýn önü açýlmýþtýr. Ay- düþünce ve kültürlerin temsil ve propagandasýna alet edilmemelidir; bölgesel uygulama ve farklýlýklara izin verilmemelidir; giyilen kýyafetler temel ahlaka ve adaba aykýrý olmamalýdýr; kiþilerin öðrenci olduðunu ayýrt edici arma veya yaka kartý gibi semboller taþýnmalýdýr; okullarda güvenlik zafiyetine sebep olmamalýdýr; kýlýk kýyafet uygulamasý yalnýzca giyimle sýnýrlandýrýlmalý temizlik ve hijyene dikkat edilerek salgýn hastalýklara neden olmasý önlenmelidir. Bunlarýn dýþýnda bizim için en önemli olan bir an önce kamu çalýþanlarýna baþörtüsü yasaðý getiren düzenlemeler kanun metinlerinden çýkarýlmalýdýr. Çalýþanlar yöneticilerle karþý karþýya getirilmemelidir. Ayrýca kiþilerin baþýný açmasý veya örtmesi kurum amirlerinin görüþüne ve insiyatifine býrakýlmamalýdýr. Türkiye Kamu Sen olarak baþörtüsü sorunu ne siyasi bir idolojik malzeme ne de dini bir simgedir.baþörtüsünü herkesin özgürce, hiçbir dayatma ve tercihi olmadan tüm öðrenci ve kamu alanýnda isteyen herkesin takabileceði ortamý hazýrlamak yetkililerin birinci görevidir. Ýþ kazasý riskini önleyici uygulama Nurettin Türkoðlu alýk YEDAÞ'ta, iþ kazalarýnýn ve risklerinin en as- düzeye indirilmesi için 'Ýþ Saðlýðý ve Güvenli- Çgari ði Yönetim Sistemi' standartlarý oluþturuldu. Þirket, bu konuda aldýðý tedbirlerle OHSAS 18001:2007 Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Yönetim Sistemi belgesi almaya hak kazandý. Yapýlan açýklamaya göre, Samsun, Ordu, Amasya, Çorum ve Sinop'un elektrik daðýtým iþini sürdüren Çalýk YEDAÞ, iþ saðlýðý ve iþ güvenliðini en asgari düzeye çekmek için, Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Yönetim Sistemi'ni hayata geçirdi. Oluþabilecek risklerin önceden tespit edilip, tedbir alýnmasýný içeren standart uygulamasýyla da OHSAS 18001:2007 Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Yönetim Sistemi belgesi aldý. Ýþ saðlýðý ve güvenliði, sanayileþme sonrasý iþ yerlerinde yaþanan kazalar ve ortaya çýkan meslek hastalýklarý nedeniyle son dönemde oldukça önem kazandý. Maddi ve manevi kayýplarýn yaþanmasýyla beraber ortaya çýkan iþ kazalarý ve riskler, son zamanlarda yaþanan iþ kazalarýyla daha çok gündeme gelmeye baþladý. Devlet, sivil toplum örgütleri, çalýþanlar ve toplum tarafýndan iþyerlerinde saðlýklý ve emniyetli bir çalýþma ortamýnýn hazýrlanmasý, iþverenden beklenirken, kaliteli hizmet yönünden Avrupa'yý hedefleyen Çalýk YEDAÞ, bu konuda da önlemlerini alýp, eðitimlerini tamamlayarak 'Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Yönetim Sistemi'ni içeren OH- SAS 18001:2007 Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Yönetim Sistemi belgesi sahibi oldu. Çalýk YEDAÞ, bu çalýþmasýyla þirketindeki iþ kazalarýný da Avrupa'daki düzeye indirmeyi hedefliyor. Çalýþana risksiz bir ortam hazýrlamalýyýz Çalýk YEDAÞ Genel Müdürü Nurettin Türkoðlu, "Çalýþma hayatýný etkileyen pek çok risk vardýr ve bu riskler hem çalýþaný hem iþvereni hem de ekonomiyi olumsuz yönde etkilediði bilinen bir gerçektir. Uluslararasý þartlara ve yasal gereksinimlere uygunluðun zorunlu olmasý gerekir. Ýþçi saðlýðýna zarar verebilecek kaza ve diðer etkenlerden korunmak ve daha iyi çalýþma ortamý saðlamak amacýyla sistemli, bilimsel bir þekilde tehlikelerin ve risklerin belirlenmesi, tedbirlerin alýnmasý gerekir. Ýþte biz bu sisteme Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Yönetim Sistemi diyoruz" dedi. Türkoðlu, Ýþ güvenliðine uyun Çalýk YEDAÞ Genel Müdürü Nurettin Türkoðlu, þirketinde çalýþan iþçilerine önemli bir uyarýda da bulundu; Biz tüm çalýþanlarýmýzý ferdi kaza ve mali mesuliyet sigortasý yaptýrdýk. Tüm iþ risklerini bertaraf ettik. Yani bir bakýma bu belge kolay alýnmýyor. Ama burada iþçilere düþen önemli bir görev. Elektrik soyut bir metadýr. Gözle görülmez, ancak temasla hissedilir ve iþ kazalarýna yol açar. Çalýþan arkadaþlarýmýzdan kendine aþýrý güven yerine iþ güvenliði tedbirlerine dikkat ederek çalýþmalarý. Ne olursa olsun hem iþ güvenliðini, hem de kendi güvenliðini, belirlenen risk analizlerini yaparak, gerekli tüm tedbirleri alarak yapmalarý. Bizim tamamlayarak 'Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Yönetim Sistemi'ni içeren OHSAS 18001:2007 Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Yönetim Sistemi belgesini almak için verdiðimiz çaba, iþçimize ve sorumlulara verilen eðitim 'iþ kazalarýný en asgari düzeye' indirmek içindir. Çevreyi koruma ve kirletmeme taahhütü Öte yandan, iþ saðlýðý ve güvenliði için tedbirleri içeren yönetim sistemini çalýþma yaþamýna geçiren Çalýk YEDAÞ, ayný zamanda çevreye verilebilecek zararlarý önlemek için yaptýðý çalýþmalar ve eðitimlerle ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi belgesi almaya da hak kazandý. Þirket, bu belge ile çevre korumacý ve kirletmeyi önleyici tedbirleri alacaðýný da taahhüt etmiþ oluyor. SALI 4 ARALIK Bayram Massey Traktör Ferguson Bayii Bayram Massey Ferguson, yeni modelleriyle çiftçilerin gözdesi oldu. Massey in yeni modelleri çiftçilerin gözdesi oldu arým ve THayvancýlýk Fuarý'nda açtýðý standýyla çiftçiler tarafýndan büyük ilgi gören Bayram Massey Traktör Ferguson Bayii Bayram Massey Ferguson, yeni modelleriyle çiftçilerin gözdesi oldu. Fuarýn en yüksek beygir gücüne sahip son model traktörleriyle, standýný görsel bir sahneye çeviren Bayramlar Massey Ferguson Bayii, çiftçilerin ilgisinden memnun kaldý. Yeni modeller hakkýnda ziyaretçilerine bilgi veren firma yetkilileri, teknoloji harikasý olan ürünlerle çitçilerin tanýþmasýný saðlarken, Massey traktörlerin çiftçiler için bünyesinde barýndýrdýðý Rotaract Kulübü Ýskilip i gezdi orum Rotaract ÇKulübü nün düzenlediði Büyük Anadolu Buluþmasý projesi kapsamýnda Samsun, Ankara Rotaract Kulübü üyeleri Çorum'da buluþarak Ýskilip'e gezi gerçekleþtirdiler. Ýskilip Belediyesi nden yapýlan açýklamaya göre, misafirler Kaya Mezarlarýný, Restorasyonu tamamlanan Ayakkabýcýlar Arastasýný, Etnografya Müzesini, Restorasyonuna baþlanacak olan Semerciler Çarþýsýný gezdiler. Çarþý ve Arasta gezisinden sonra Çatalkara Kültür ve Sanat Evi nde açýk olan Kadir Tahtacý nýn kiþisel fotoðraf sergisini gezerek burada yorgunluk çayý içtiler. Ganik ve Bayramlar Massey Ferguson Bayii, çiftçilerin ilgisinden memnun kaldý. Greyder Fabrikasý ný gezen konuklar Seyirtepe'de Ýskilip Dolmasý yediler. Çorum Rotaract Kulübü Dönem Baþkaný Zeynep Yarýmca, yaptýðý açýklamada, Kulübün kuruluþ amacý, kendinden önce topluma hizmet ve destek vermektir. Bir Sivil Toplum Kuruluþu avantaj ve üstün kazanç farklýlýklarý hakkýnda da bilgi verdi. Bayramlar Massey Ferguson Traktörleri Sahibi Sinan Bayram, gururla ve inanarak satýþ ve tanýtýmýný yaptýklarý Massey Markasý'nýn, Türk çiftçisinin tüm beklentilerine cevap verebilir nitelik ve özellikte olduðunu, her þeyin en güzeline layýk olduklarýna inandýklarý çiftçilerin, dünya devi olan Massey markasýyla buluþup, kazançlarýna kazanç, güçlerine güç katmalarýný arzu ettiklerini belirterek, "Firmamýz ve ürünlerimiz çiftçilerimiz tarafýndan yoðun bir ilgi ve teveccühle karþýlandý. Çorum çiftçisinin hizmetinde olmaktan gurur duyuyoruz." dedi. olarak çeþitli etkinliklerde bulunmaktayýz. Engelliler için tekerlekli sandalye baðýþý, Türk Kýzýlayý ile her yýl ihtiyaç sahiplerine temiz giysi kampanyasý gibi bir çok sosyal sorumluluk projelerinde yer almaktayýz." dedi. Çorum'un tarihi ilçelerini gezdiklerini, Samsun, Ankara Rotaract Kulübü üyeleri Çorum'da buluþarak Ýskilip'e gezi gerçekleþtirdiler. Tarihi Ýskilip Kalesinin, Belediyenin Restorasyon Projelerinin ve uygulamalarýnýn Ýskilip'e farklý ve özel bir anlam kattýðýnýn altýný çizen dönem Baþkaný Yarýmca "Gezimizde bize rehberlik hizmeti veren Ýskilip Belediyesine teþekkür ediyoruz. dedi. Burundan beyin tümörü ameliyatý afatasýnýn orta tabanýnda yer alan tü- çýkartmak için burundan besinin mukozasýnýn kaldýrýlmasý ile olabi- Mikroskopik teknik, burnun orta bölme- Kmörleri yin tümörü cerrahisi ysamsun, Ankara leceði gibi, burun boþluðunun arka kýsmýndaki mukoza uzerinde küçük bir kesi Rotaract Kulübü üyeleri Çorum'da buluþarak Ýskilip'e gezi gerçekleþtirdiler. vasýtasý ile direk kafa tabanýnýn altýndaki önteminin kullanýldýðýný belirten kemik boþluklarýna ulaþýlarak gerçekleþtirilebilir. Bu teknikte tüm giriþim, cerra- Medicana International Ankara Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmaný Op. hi bir mikroskop altýnda uygulanýr. Endoskopik teknikte ise, endoskop denilen Dr. Tamer Altay, yöntemin endoskop veya endokopsuz mikroskop yöntemi ile küçük bir kamera ve ýþýk kaynaðýndan yapýldýðýný belirtti. ibaret bir boru ile burun delikleri yoluyla girilerek, mikroskopik cerrahide takip Kafatasý orta taban bölgesi tümörlerinin bazýlarý hormon salgýlamalarý ile ka- edilen ayný yolu kullanarak tümörün çýkarýlma iþlemi gerçekleþtirilir. Her iki rakterize olduklarýný ve salgýladýklarý Op. Dr. Tamer Altay teknikte de, burun bölmesine paralel olarak ilerlenerek, kemik boþluklarýn tabaný hormonun türüne göre klinik bulgu verdilerini belirten Medicana International Ankara Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmaný Op. Dr. Tamer ve tümörün içinde bulunduðu kafa taban kemiði geçilir. Altay, Bu bölgedeki tümörler büyük boyutlara ulaþtýklarýnda çevrelerindeki önemli sinir ve damarlara da Kimler burundan tümör cerrahisine adaydýr? basý yaparak, görme ya da beyinde kan dolaþýmý bozukluðuna yol açabilirler. Tümörüm çýkarýlmasý, çoðu ve Sinir Cerrahisi Uzmaný Altay, beyin tümörü ameli- Medicana International Ankara Hastanesi Beyin zaman hormonal ve de görme bozukluklarýný geriye yatlarý ile ilgili olarak, Bir görme bozukluðuna yol döndürür, vücudun hormon dengesini yeniden saðlar. açmayan, herhangi bir büyüklükteki prolaktin hormonu salgýlayan tümörler veya küçük (<10mm), her han- Bu cerrahi, vücuda en hafif hasar veren teknik olan endoskop yöntemi ile veya endoskopsuz olarak mikroskop yöntemi ile yapýlýr. dedi. rekli olmayabilir. Prolaktin hormonu salan tümörlerde gi bir hormon salgýlamayan tümörler için ameliyat ge- Burundan beyin tümörü cerrahisi nedir? ilk tercih genellikle ilaç tedavisi, küçük (<10mm), hormon salmayan tümörlerde ise klinik ve seri MRI ile ta- Bu cerrahi yönteminin beyin cerrahlarý tarafýndan uygulandýðýný belirten Medicana International Ankara Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmaný Op. hisi, mevcut tümörün, kafa tabanýnda yanlara ya da kip uygun yaklaþýmdýr. Burundan beyin tümörü cerra- Dr. Tamer Altay, operasyon yöntemi ile ilgili olarak beynin içine doðru yukarý uzanýmýnýn derecesine göre þunlarý aktardý; Burnun arkasýndaki sinüs denen kemik, boþluklar yolu ile kafa tabanýna ulaþýlýr. Teknik, seans cerrahiye ihtiyaç duyulabilir. Bu tür tümörler, yeterli gelebilir ya da kafatasýndan yapýlacak ikinci bir sað ya da sol burun deliðinden girilerek bir cerrahi burundan yaklaþým cerrahisinin sýnýrlarý dýþýna çýkmýþ mikroskop (mikrocerrahi), bir endoskop (endoskopik olarak nitelendirilir. Bu durum genellikle, gerekli bir cerrahi), ya da her ikisinin kullanýmýný gerektirir. Bu cerrahi tedavinin geciktirilmesi ya da hýzlý büyüme giriþim, genellikle beyin cerrahlarý tarafýndan uygulanýr. Bazen de kulak burun ve boðaz (KBB) cerrahlarý linde konuþtu. özelliði olan tümor vakalarýnda söz konusudur. þek- ile iþ birliði ile gerçekleþtirilen bir operasyon olabilir.

10 10 SALI 4 ARALIK 2012 Engellilere yeni okul müjdesi V Engelli öðrenciler, protokol mensuplarý ile fotoðraf çekinebilmek için sýraya girdi. Fatma Baþköy ve Hatice Külcü de etkinliðe katýlan öðrencilerle fotoðraf çektirdiler. ali Sabri Baþköy, engellilerin eðitimi için Çorum da yeni bir okulun daha açýlacaðý müjdesini verdi. Dünya Engelliler Günü nedeniyle düzenlenen programda konuþan Sabri Baþköy, Otistik çocuklar için müstakil bir okulu en kýsa zamanda Çorum a kazandýracaðýz dedi. Engellilere yönelik okul talebi üzerine harekete geçtiklerini anlatan Vali Baþköy, ihtiyaca cevap vereceðini düþündükleri bir bina tespit ettiklerini kaydetti. Devletimiz engelsiz bir yaþam için çalýþýyor diyen Baþköy, engelli çocuklarýn ailelerini fedakarlýklarýndan dolayý kutladý. Baþköy, Engelli yavrularýmýza þefkatle bakan tüm anneleri yürekten kutluyorum diye konuþtu. Engelliler Günü organizasyonunda emeði geçenleri de tebrik eden Baþköy, katkýlarýndan dolayý Çorum Belediyesi ne teþekkür etti. Vali Sabri Baþköy, okul müjdesi verdi. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Çorum un engelsiz kent olma yolunda emin adýmlarla ilerlediðini söyledi. Çorum da engeller kalkýyor B elediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Çorum un engelsiz kent olma çalýþma baþlattýk. Gazi ve Ýnönü Caddelerimizi Türkiye ye örnek yolunda emin adýmlarla ilerlediðini söyledi. hale getirdik. Engellilere yönelik çalýþmalarý sadece bu güzergahlarda deðil þehrin tamamýnda yürütüyoruz. Yollar, parklar ve kamu bi Çorum Belediyesi olarak engelleri kaldýrmada pek çok þehre nalarýmýzda engelliler için gerekli hassasiyeti gösteriyoruz. öncülük ediyoruz diyen Muzaffer Külcü, yeniden düzenlenen Gazi ve Ýnönü Caddesi kaldýrýmlarýnýn Türkiye ye örnek olduðunu ENGELLÝLERE ÖZEL MERKEZ kaydetti. Geçen yýl bir müjdeyi sizlerle paylaþmýþtým. Buharaevler de Dünya Engelliler Günü nedeniyle düzenlenen programda komental engelliler için bir merkez inþaa edeceðimizi söylemiþtim. nuþan Baþkan Külcü, engellilere yönelik hayata geçirdikleri çalýþçok þükür o sözümüzü yerine getirmek için gerekli adýmlarý attýk ve malardan bahsetti. Külcü, inþaasýna baþladýk. Engelli açýklamalarýný þöyle süryavrularýmýzýn yaný sýra andürdü: neler ve gençler için de mekanlarýn yer aldýðý bu inþa Yýlýn 365 günü enatýmýzý en kýsa sürede tagelliler için ne yapabiliriz mamlayarak hizmete sundüþüncesiyle çalýþan bir medeniyetin mensuplarýmayý planlýyoruz. yýz. Engellilik elimizde Sosyal devlet olma ilolan bir husus deðil, kesi, geçmiþten beri konumevla nýn takdiri. Dünya þulan ancak aksaklýklarýn genelinde %15 engelliyaþandýðý bir mevzuydu. den bahsediliyor. 8 milengelli sandalyesi veremeyar nüfuslu dünyada bu yen bir devletten bugün bi1.2 milyar kiþiye tekabül ediyor. Türkiye de bu rareylerin her türlü ihtiyaçlakam 10 milyon düzeyinrýnýn karþýlandýðý bir noktade. Bunlardan 2 milyonu ya geldik. Yani sosyal devise eðitim çaðýnda. let olduðunu hatýrlayan bir Çorum Belediyesi Cumhuriyet ten bahsediyoolarak engelleri kaldýrruz. Bugün dünden daha mada iyi yoldayýz. Kaldýiyiyiz. Birlik ve beraberlikrým düzenlemelerde enle yarýnlarýmýz çok daha iyi gellilerimiz için titiz bir Belediye Baþkaný Külcü nün konuþmasý bir öðrenci tarafýndan iþaret diline çevrildi. olacak. Eðlencede engel tanýmadýlar Eðlencede Engel Tanýmýyoruz sloganýyla düzenlenen programa katýlan öðrenciler gönüllerince eðlendi. Ç orum da yaþayan engelli öðrenciler için dün eðlence programý düzenlendi. Çorum Spastik ve Zihinsel Engelliler Derneði, Hitit Üniversitesi Aktif Yaþam Kulübü ve Çorum Belediyesi Aile Eðitim Merkezi iþbirliðinde organize edilen program Anvatar Termal Otel de gerçekleþti. Eðlencede Engel Tanýmýyoruz sloganýyla düzenlenen programa katýlan öðrenciler gönüllerince eðlendi. 3 Aralýk Dünya Engelliler Günü nedeniyle düzenlenen programa Vali Sabri Baþköy ve eþi Fatma Baþköy, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü ve eþi Hatice Külcü, Aile ve Sosyal Politikalar Müdürü Ali Dinçer, Türkiye Sakatlar Derneði Þube Baþkaný Yusuf Hoþnut, bazý daire müdürleri, sivil toplum kuruluþu temsilcileri ile engelli öðrenciler ve aileleri katýldý. Programýn açýþ konuþmalarýný Aktif Yaþam Kulübü Baþkaný Semih Kýzýldað, Spastik ve Zihinsel Engelliler Derneði Baþkaný Dr. Neslihan Hüsülüoðullarý ile Aile Eðitim Merkezi Müdürü Zehra Betül Özseçer yaptý. Günün anlam ve öneminden bahseden konuþmacýlar, organizasyona verdiði destek nedeniyle Çorum Belediyesi ne þükranlarýný ifade ettiler. Etkinlikte kürsüye gelen Vali Sabri Baþköy ve Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü de birer selamlama konuþmasý yaptý. Engelli öðrencilerle birlikte pasta kesen Vali Baþköy ve Baþkan Külcü, günün anýsýna isteyen öðrencilerle bol bol hatýra fotoðrafý çektirdiler. Zübeyde Haným Eðitim Uygulama Okulu öðrencilerinin hazýrlayýp sunduðu Kafkas ve Gangnam dansý gösterileriyle devam eden program yemek ikramýyla sona erdi. Semih Kýzýldað Dr. Neslihan Hüsülüoðullarý Zehra Betül Özseçer Baþköy ve Külcü çiftleri, pastayý engelli öðrencilerle birlikte kestiler. Öðrenciler, seslendirdikleri þarký ve türkülerle eðlenceye renk kattý. Engelli öðrencilerin Gangnam dansý izleyenlerden büyük alkýþ aldý. Düzenlenen etkinliðe engelli öðrencilerin eðitimcileri ve aileleri de katýldý.

11 SALI 4 ARALIK Açýlýþýný Baþbakan ýn yapacaðý Süreyyabey Barajý, Çorum arazilerini de sulayacak Çorum arazileri suya kavuþuyor D SÝ Genel tarafýndan inþa edilen ve 525 milyon liraya mal olan Çekerek (Süreyyabey) Barajý, hizmete alýnýyor. Çorum'un da sulama anlamýnda faydalanacaðý proje ile Çekerek, Zile, Reþadiye, Maþat, Mamure, Merzifon ve Geldingen ovalarýnda tarým arazileri sulanacak. Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý tarafýndan hayata geçirelecek projeden Yozgat, Tokat ve Amasya illeri de istifade edecek. Cihan Haber Ajansý nýn haberine göre, Yozgat'ýn Çekerek ilçesinin 6 kilometre güneydoðusunda, Çekerek Baþbakan tarafýndan açýlýþý yapýlacak olan Süreyyabey Barajý, Çorum arazilerini de sulayacak. Irmaðý üzerinde 102,5 metre yükseklikte ve gövdesi kil çekirdekli kaya dolgu olarak inþa edilen baraj ile 653 bin 230 dekar tarým arazisi suyla buluþacak. Yozgat, Tokat, Amasya ve Çorum'un sulama anlamýnda faydalanacaðý proje ile Çekerek, Zile, Reþadiye, Maþat, Mamure, Merzifon ve Geldingen ovalarýnda tarým arazileri sulanacak. Baraj ile, tarým arazilerinin sulamasý ve hidroelektrik enerji üre- timi yanýnda, muhtemel taþkýnlar da kontrol altýna alýnacak. Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan tarafýndan 12 Aralýk tarihinde açýlacak Çekerek (Süreyyabey) Barajý ve HES ile yýlda 50 milyon kilowatsaat enerji üretilecek. Çekerek (Süreyyabey) Barajý ve HES, gerek üreteceði enerji bakýmýndan gerek inþa aþamasýnda ve sonrasýnda saðladýðý istihdam açýsýndan gerekse tarýmda saðlayacaðý gelir artýþý açýsýndan bölge ve ülke ekonomisine büyük katký saðlayacak. Saðladýðý bu faydalar hesaba katýldýðýnda, ba- SES ten SABÝM tepkisi S aðlýk ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikasý (SES) Çorum Þubesi, Saðlýk Bakanlýðý'nýn Alo 184 SABÝM hattýnýn kapatýlmasýný istedi. Konuyla ilgili olarak dün sendika binasýnda basýn açýklamasý yapan SES Þube Baþkaný Merter Kocatüfek, SABÝM e yapýlan asýlsýz bir þikayetin Ýstanbul Samatya da bir hastanenin acil týp asistaný Dr. Melike Erdem in intiharýna neden olduðunu iddia etti. SES Yönetim Kurulu Üyeleri Güher Kol ve Serkan Þimþek in de hazýr bulunduðu basýn toplantýsýnda SABÝM in saðlýk çalýþanlarý üzerindeki etkisine dikkat çeken Merter Kocatüfek, Saðlýkta kýyým hattýna dönüþen SABÝM derhal kapatýlmalý dedi. Saðlýkta dönüþüm uygulamalarýný da eleþtiren Kocatüfek, Kendisi de performansa göre çalýþtýrýlan Alo 184-SABÝM Hattý Baþbakan ve Bakan baþta olmak üzere yöneticilerin saðlýk çalýþanlarýna karþý kullandýklarý kýþkýrtýcý üslup nedeni ile saðlýk çalýþanlarýnýn sorumlu olmadýklarý olaylardan dolayý þikayet edildik- T SES Þube Baþkaný Merter Kocatüfek, SABÝM, saðlýkta kýyým hattý oldu dedi. leri bir yapý. Bu haliyhekimleri, saðlýk için de bütün saðlýk le Alo 184-Sabim Hatçalýþanlarýný hastalara kurumlarýnda bir dizi tý'nýn hasta haklarý ile kýrdýran Alo 184-SAprotesto eylemleri gerilgisi yok, saðlýk çalýbým Saðlýkçý Taciz çekleþtireceðiz. diye þanlarý kýyým hattý. Hattý nýn kapatýlmasý konuþtu. Alo Orasý Týmarhane mi? bugün lo Orasý A Týmarhane mi? adlý tiyatro oyunu, bugün saat de Çorum Devlet Tiyatro Salonu nda sahnelenecek. Çorum Tabip Odasý nýn desteði ile sahnelenecek oyunun biletleri Sufle, Kahverengi ve Shamata Kafe ile Carmen Pastanesi nden temin edilebilecek. ÖZEL TÝYATRO DAN KAHKAHA TUFANI Alo Orasý Týmarhane mi? bugün saat de DTS de Emekliler yoksulluða ve çaresizliðe terkedilemez Püren Group bünyesinde faaliyet gösteren ve Genel Sanat Yönetmenliðini Ercüment Doðan ýn yaptýðý Özel Tiyatro, Alo Orasý Týmarhane mi? adlý oyunu Çorum da sahneleyecek. Tülay Doðan ýn uyarlayýp, yönettiði oyunda, hemþehrimiz Nejmi Aykar, Ercüment Doðan, Ahmet Çevik, Esin Gündoðdu, Cengiz Güleryüz, Nergiz Acar, Banu Günaydýn ve Alper Can Aydýn rol alýyor. Nejat Uygur a saygýyla sahnelenecek 2 perdelik komedi türündeki oyun, Bahri Beyat, Metin Çeliker, Cengiz Özyurt a ithaf edildi. Oyunun konusu, Türk izleyicisinin daha önce örneklerini sinemada izlediði unutulmaz kadrolu Süt Kardeþler adlý filmin tiyatroya uyarlanmýþ hali. Alo Orasý Týmarhane mi de, bahriye askerleri arasýnda geçen komik durumlar iþleniyor. Temposu hiç düþmeyen 2 perdelik oyunda, kahkahanýn da ardý arkasý kesilmiyor. ürkiye Emekliler Derneði Çorum Þubesi yönetimi dün CHP Ýl Baþkanlýðý na iade-i ziyarette bulundu. CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas ve Merkez Ýlçe Baþkaný Saim Topgül ün evsahipliðindeki ziyarete Emekliler Derneði Þube Baþkaný Hýdýr Kýnýklý ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile bazý parti yöneticileri katýldý. Emeklilere karþý sergiledikleri yakýn ilgi nedeniyle parti yöneticilerine teþekkür eden Hýdýr Kýnýklý, tüm CHP lileri Emekliler Derneði ne üye olmaya davet etti. Emekliler, toplumun ulu çýnarlarý diyen Kýnýklý, derneklerine gösterilen ilgiden memnun olduklarýný kaydetti. Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas, Emekliler, açlýða, yoksulluða ve çaresizliðe terkedilemez dedi. Emekliler Derneði nin çalýþkan Baþkaný ve yönetimini kutluyorum diyen Cengiz Atlas, Bu ülkenin geliþmesi için ömürlerini adayan emeklileri, hayattan emekli olmuþ olarak görmüyoruz. Çorum için yaptýklarý çalýþmalarý takdirle karþýlýyoruz diye konuþtu. CHP Merkez Ýlçe Baþkaný Saim Topgül de, Emekli, son kullanma tarihi dolmuþ insan deðil, memleketin her taþýnda alýn teri olan emektarlardýr dedi. ÝKTÝDAR, CUMHURÝYET LE HESAPLAÞMA ÝÇÝNDE Bir basýn mensubunun Dil ve Edebiyat Derneði nin haftasonu düzenlediði konferansta Atatürk ün küçümsendiði yönündeki iddialarýna iliþkin açýklamalarda bulunan Cengiz Atlas, iktidarýn Cumhuriyetle hesaplaþma içinde olduðunu söyledi. Ýktidar mensuplarýnýn Cumhuriyet ten rövanþ alýrcasýna hareket ettiðini savunan Atlas, Türkiye de milli bayramlarýn kutlama þeklinin dahi deðiþtirildiðini kaydetti. Cumhuriyet adam olmaktýr diyen Atlas, Atatürk ve silah arkadaþlarý olmasaydý bugün onlarý eleþtirenlerin adý, soyadý ne olurdu merak ediyorum. Artýk herkes þapkasýný önüne alýp Cumhuriyet ve kazanýmlarýna sahip çýkmalý dedi. Görüþlerini dile getirme noktasýnda kimseden korkmadýklarýný vurgulayan CHP Ýl Baþkaný Atlas, açýklamalarýný þöyle sürdürdü: Þehit kanlarýyla sulanan topraklarýmýzý yabancýlara satýyorlar, peþkeþ çekiyorlar. Köylünün kendi tarlasýnda bulunan kuyulardan çýkan suya sayaç takan bu zihniyet yakýnda nefes alan her insanýn aðzýna da sayaç takarsa hiç þaþýrmayýn. Haksýzlýk, yolsuzluk ve insan haklarýna saygýsýzlýk nerde biz ordayýz. Bu uðurda kimseden korkumuz da yok. Cengiz Atlas, Emekliler, açlýða, yoksulluða ve çaresizliðe terkedilemez dedi.

12 12 SALI 4 ARALIK 2012 Lozan, Orta Doðu, Kafkaslar ve Balkanlar la baðýmýzý kopardý zgür-der Çorum ÖÞubesi dönemine ait alternatif eðitim seminerleri kapsamýnda bu haftaki sunumunu gerçekleþtirdi. Semineri, Tek Parti Diktatörlüðüne Karþý Ýslami Bir Direniþten Söz Edilebilir mi? konu baþlýðý ile Hüseyin Çaðlar ve Ömer Kýlýç sundu. Özgür-Der den yapýlan açýklamaya göre, Tek parti döneminden önce Osmanlý'nýn batýlýlaþma serüveni hakkýnda bilgiler vererek söze baþlayan Hüseyin Çaðlar, dualar ve tekbirlerle Cuma gününe denk getirilen açýlýþý ile farklý etnik kimliklere ve düþüncelere sahip insanlarý bir arada barýndýran ilk meclisin yapýsý hakkýnda bilgiler verdi. Cumhuriyetin kurucu süresince sergilenen pragmatist tavýrlarýndan örnekler vererek konuþmasýný sürdüren Çaðlar, devrim kanunlarýndan ve örnek uygulamalarýndan bahsetti ve halkýn bu dayatmalara karþý cýlýzda olsa, iyi niyetli, takdir edilmesi gereken çabalarýndan örnekler verdi yýllarýný tek parti dönemi olarak tanýmlayan, 1945'li yýllarda çok partili döneme geçiþ çabalarý olsa da bu sürecin 1950'lilere kadar devam ettiði hatýrlatarak sözlerini baþlayan Ömer Kýlýç, 1.Dünya Savaþý sonundaki siyasi atmosferden bahsetti. Lozan Anlaþmasýnýn imzalanmýþ olmasýný meþrulaþtýrmak adýna savaþlardan bitkin düþmüþ bir halkýn varlýðý ve imzalamak zorunda kalýndýðýný ifade edenlerin varlýðýna deðinen Kýlýç, Ýngilizlerin ve diðer iþgal güçlerinin de ayný durumda olduðunu, Rusya'da Bolþevik ihtilali ve bölgesel dengeler hakkýnda bilgiler aktardý. Lozan Anlaþmasýnýn üç önemli sonucu olduðu belirten Kýlýç, imzalanan bu anlaþma ile Orta Doðu, Kafkaslar ve Balkanlara olan baðýn tamamen koparýldýðýný ve geri dönüþün engellendiði söyledi. Anadolu'da yeni bir SABÝM ihbar hattý gibi çalýþýyor Semineri Hüseyin Çaðlar ve Ömer Kýlýç sundu. rejim kurulmaya belirtti. çalýþýlýrken, Ýngilizler Cumhuriyet'in ilaný kontrolündeki Orta (1923), Halifeliðin Doðu'da var olma kaldýrýlmasý (1924), mücadelesi yaþandýðýný Tevhit-i Tedrisat belirten Kýlýç, Filistin'in Kanunu (1924), Tekke Ýsrail tarafýndan iþgal ve Zaviyelerin edilmesi süreci bu kapatýlmasý (1925), dönemlerde hýz Þapka Kanunu (1925), kazandýðý, ancak; Harf Ýnkýlabý (1928) gibi günümüze kadar kanunlarýn yeni kurulan varlýðýný sürdürmüþ olan sistemin özünü teþkil Müslüman Kardeþler ettiðini belirten Kýlýç, örgütünün Hasan El- diðer kanunlarýn ise Benna tarafýndan makyaj niteliðinde temellerinin de yine bu olduðunu, ancak; dönemlerde atýldýðýný Program, soru cevap ve karþýlýklý görüþ alýþ veriþlerinin ardýndan sonra erdi. M. Fatih Gök halifeliðin kaldýrýlmasýnýn Müslümanlar açýksýndan bir kýrýlma noktasý olduðunu belirtti. Ali Þükrü Bey cinayeti ve ilk meclisinin tasfiye sürecini deðerlendiren, devrim kanunlarýnýn çýkartýlýp uygulanmasý sürecinden de bahseden Kýlýç, sözlerine þöyle devam etti; Ýstiklal Mahkemeleri desteði ile en ufak bir muhalefete göz yumulmamýþ ve en þiddetli þekilde cezalandýrýlmýþtýr. Bu süreç de Süleyman Tunahan hoca efendi ve diðer tarikat çevrelerinde iyi niyetli gizli gizli Kur'an öðretme çabalarý olsa da, organize olmuþ nitelikli bir Ýslami direniþten söz edilemez. dedi. Tek parti döneminden önce 1924 Þeyh Said isyanýna da vurgu yapan Kýlýç, bu isyanýn sistem tarafýndan yurt içinde bir Kürt isyaný, yurt dýþýnda ise Ýslami bir isyan olarak gösterilmeye çalýþýldýðýndan bahsetti. Böylelikle gerek Ýngilizler, gerekse Fransýzlar tarafýndan isyanýn bastýrýlmasýna destek olan Þeyh Said isyaný aslýnda etnik bir amacý deðil, tamamen Ýslami bir amaca hizmet etme gayesi ile yapýldýðý ifade ederek sözlerini tamamladý. Program, soru cevap ve karþýlýklý görüþ alýþ veriþlerinin ardýndan sonra erdi. ürk Saðlýk Sen Çorum Þube Baþkaný M. Fatih Gök, TÝstanbul Eðitim Araþtýrma Hastanesi'nde çalýþan Asistan Doktor Melike Erdem'in önceki gün hastanede hayatýna son vermesiyle ilgili basýn açýklamasý yaparak, Kendisine Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabýr ve tüm saðlýk çalýþanlarýna baþsaðlýðý diliyoruz. dedi. Dr. Melike Erdem in bu þekilde hayatýna son vermesinin nedeninin Saðlýk Bakanlýðý Ýletiþim Merkezi (SABÝM) ne yapýlan bir þikayet olduðunu belirten Gök, Saðlýk Bakanlýðý Ýletiþim Merkezi olarak bilinen SA- BÝM farklý kullaným nedeniyle artýk Saðlýk Çalýþanlarýný Ýhbar Merkezine dönüþmüþtür. Alo 184 adeta bir ihbar hattýna dönmüþtür. ifadelerini kullandý. Hastalarýn haklarýnýn korunmasý için hayata geçirilen bu sistemin, bugün saðlýk çalýþanlarýnýn korkulu rüyasý olduðunu iddia eden Gök, açýklamasýný þöyle sürdürdü; Hasta hakký denilirken mesnetsiz, gerçekle ilgili olmayan ihbarlar nedeniyle saðlýk çalýþanlarýndan savunmalar alýnmýþ, cezalar verilmiþ, psikolojik bir baský uygulanmýþtýr. Haksýz savunma istenmesi, soruþturma açýlmasý nedeniyle birçok saðlýk çalýþanýnýn psikolojisi zarar görmüþtür. SABÝM'le hasta hakký, vatandaþ memnuniyeti denilirken, çalýþanlarýn haklarý darmadaðýn edilmiþ, adeta kaþ yapalým derken göz çýkarýlmýþtýr. Bu nedenle SABÝM tekrar gözden geçirilmeli, amacý ile iþleyiþi arasýndaki fark deðerlendirmeye tabi tutulmalý, gerekirse kapatýlmalýdýr. Tüm hastanelerde hasta haklarý birimi vardýr. Saðlýk hizmetlerinin iþleyiþi konusunda bir þikayeti olan vatandaþ varsa buraya bir ismini ve iletiþim bilgilerini yazarak imzalý bir dilekçe ile bu þikayetini iletebiliyor. Böyle bir sistem varken SABÝM'i bunun için kullanmanýn bir anlamý yoktur. SABÝM'e bir þikayet geliyor. Bu isimsiz gerçekle alakasý olmayan bir þikayette olabiliyor. Saðlýk Bakanlýðý bunu kuruma bildiriyor. Bu durum sanki Bakanlýðýn bir disiplin soruþturmasý gibi algýlanarak araþtýrma yapýlmadan çalýþanlardan savunma isteniyor. Saðlýk çalýþanlarý böyle bir yöntemle baský altýna alýnýyor. SABÝM adeta bir psikolojik þiddet mekanizmasý gibi kullanýlýyor. Artýk saðlýk çalýþanlarý tabiri caizse SA- BÝM'den yýlmýþtýr. SABÝM bir doktorumuzu da ne yazýk ki hayatýný son vermesi noktasýna götürmüþtür. Bu nedenle SABÝM'de mutlak suretle bir düzenlemeye ve filtrelemeye ihtiyaç vardýr. SABÝM'e gelen þikâyetlerde çalýþanlarýn peþinen suçlu olarak görülmesinden vazgeçilmelidir. Ýhbar ve cezalandýrma aygýtýna dönüþen SABÝM konusuna bakanlýk bir çözüm bulmalýdýr. Ayrýca Saðlýk Bakanlýðýndan hasta haklarý kadar çalýþan haklarýný da önem göstermesini istiyoruz. Çalýþan Haklarý ve Güvenliði Birimlerinin aktif hale getirilerek faaliyete baþlamasý saðlýk çalýþanlarýnýn talebidir. Bu yapý saðlýklý bir þekilde oluþturularak çalýþanlara hizmet etmelidir. þeklinde konuþtu. TKDK, yatýrýmcý rehberliði kurslarý düzenleyecek arým ve Kýrsal Kalkýnmayý Destekleme Kurumu T(TKDK) Çorum Ýl Koordinatörlüðü, yatýrýmcý rehberliði kurslarý düzenleyecek. Düzenlenecek eðitimler doðrudan potansiyel faydalanýcý kitlesi esas alýnarak yapýlacak ve proje hazýrlamada dikkate edilmesi gereken ve inceleme safhasýndaki red nedenlerini ortadan kaldýrmaya yönelik olacak. Konuyla ilgili bilgi veren Tarým Kýrsal Kalkýnmayý Destekleme Kurumu Çorum Ýl Koordinatörü Emin Serdar Kurþun, danýþman firmalar ve tedarikçilerle iliþkiler ile yer seçiminde dikkate alýnacak hususlarda bilgi paylaþýmý gerçekleþtirileceðini, ayný zamanda Proje Baþvuru Yönetimi Birimi, Yerinde Kontrol Birimi ve Ödeme Talep Ýþlemleri Biriminin projeler üzerinde yapacaðý kontroller ve bu kontrollerde incelenecek evraklar üzerinde yapýlan hatalarýn önlenmesine yönelik konularý içereceðini belirtti. Kurþun, açýklamasýnda þunlarý kaydetti; Ýl Koordinatörlüðü olarak temel amacýmýz, IPARD fonlarýndan Çorum Ýlimizin mümkün olan en yüksek kaynaðý kullanmasý, yeni yatýrýmlarýn ilimizde hayat bulmasý, AB standartlarýna ulaþmýþ iþletme sayýlarýnýn çoðalmasý ve yeni istihdam alanlarý oluþturulmasýdýr. Çalýþmalarýmýzdaki bütün gayretlerimizin altýnda yatan gerçek, baþvuru sayýlarýný çoðaltmak, tüm baþvurularýn Kurum Merkezinde yapýlacak deðerlendirmeye katýlmasýný saðlamak ve Kurum Merkezine gönderdiðimiz tüm baþvurularýn sözleþme imzalaya deðer bulunarak ilimize yatýrým ve yeni kaynak olarak dönmesidir. Bu nedenle Ýlimizde faaliyet gösteren Sivil Toplum Örgütleri (Odalar, Dernekler ve Üretici Birlikleri), proje sunma niyetinde ve mali yapýsý uygun üyelerini bu eðitimlere katýlmaya teþvik etmelidir. Gerektiðinde Koordinatörlüðümüz toplantý salonlarýnda, gerektiðinde Sivil Toplum Örgütlerinin daveti üzerine kendi belirleyecekleri her mekanda bu tip eðitim ve tanýtým toplantýlarý yapmaya hazýrýz. Amacýmýz bilinçli ve nasýl bir proje istediðini bilen bir yatýrýmcý kitlesi oluþturmaktýr. Bu amaca katký Emin Serdar Kurþun açýsýndan doðrudan potansiyel içeren yatýrýmcý kitlesine Aralýk ve Ocak aylarýnda her hafta Cuma günü öðleden sonra Ýl Koordinatörlüðümüz toplantý salonunda saatleri arasýnda Yatýrým Rehberliði Kurslarý düzenlenecektir. Ýlk Eðitim toplantýmýz 7 Aralýk 2012 Cuma baþlayacaktýr. IPARD programýndan faydalanmak ve %50-65 arasýnda hibe oranlarýndan yararlanmak suretiyle iþletmelerini geliþtirmek veya yeni iþletmeler kurmak isteyen tüm potansiyel yatýrýmcý kitlesini bu eðitim toplantýsýna katýlmaya davet ediyorum. Tarým, Hayvancýlýk gýda sanayisi, el sanatlarý ve yöresel gýda ürünleri imalatý ve kýrsal turizmle uðraþan tüm vatandaþlarýmýzý ve nu yatýrýmlarla ilgili olan kamu, mahalli idareler, üretici birlikleri, kooperatifler ve akademik personeli hem bilgi alamaya hem de bir çayýmýzý içmeye Koordinatörlüðümüze davet ediyorum. Kayseri TÜTEV e gezi ürkiye Teknik TElemanlar Vakfý (TÜTEV) Çorum Þubesi, TÜTEV'in yapmýþ olduðu çalýþmalarý, eðitimleri, bu eðitimlerin gerçekleþtirildiði yerleri yerinde inceleme amacý ile geçtiðimiz Cumartesi günü teknik elemanlarla birlikte Kayseri TÜTEV'i ziyaret ettiler. Geziye katýlan Çorumlu teknik elemanlar, Kayseri TÜTEV ve gönüllülerinin yaptýklarý faaliyetleri yerinde inceleme imkaný buldular. Yapýlan bilgi paylaþýmý ve incelemelerden sonra Büyük Selçuklu Ýmparatorluðundan kalan ve þehrin dokusuna tarihi bir güzellik katan tarihi yapýlar, kale ve çevresindeki eserler orum Valiliði ÇProje Koordinasyon Merkezi (ÇOPKOME) tarafýndan 3-4 Aralýk tarihlerinde Çorum da faaliyet gösteren sivil toplum kuruluþlarýna yönelik 2. 'Proje Döngüsü Eðitimi'nin ilk gerçekleþtirildi. Serbest Muhasebeci ve Mali Müþavirler Odasý Salonu'nda düzenlenen eðitim, Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý (OKA) tarafýndan Proje Müdürü Esad Kolbaþý baþkanlýðýnda gerçekleþtirildi. OKA Uzmaný tarafýndan verilen eðitime 25 STK temsilcisi katýldý. Eðitime Katýlan Dernekler Müdürü Orhan Güngör, proje hazýrlama konusunda hangi aþamalardan geçildiðini aktardý. Programda Mali Müþavirler Odasý personeli Özlem Uslu'ya da belge verildi. Türkiye Teknik Elemanlar Vakfý (TÜTEV) Çorum Þubesi Erciyes e çýktý. gezildi. Sönmüþ genç bir volkanik dað ve Orta Anadolu'nun en yüksek doruðu olan Erciyes Daðý na hareket eden teknik elemanlar, Erciyes Daðý nda teleferikle doruða çýktýlar. Kartopu da oynayan teknik elemanlar, birbirleri ile Kayseri ninin tarihi mekanlarý ziyaret edildi. sosyal paylaþým ve samimiyetlerini artýrdýlar. Gezi dönüþü Kayseri Melikþah Üniversitesi nde de incelemelerde bulunan teknik elemanlar, yapýlan serbest gezinin ardýndan Çorum'a döndüler. Teknik elemanlarýn birlik ve beraberliðinin, sosyal ve teknik geliþimlerinin saðlanmasý için düzenlenen geziye katýlan teknik elemanlara ve misafirperliðini esirgemeyen Kayserili teknik elemanlara teþekkür etti. Proje hazýrlama eðitimi Çorum Valiliði Proje Koordinasyon Merkezi proje hazýrlama eðitimi baþlattý. 2. 'Proje Döngüsü Eðitimi'nin ilki gerçekleþtirildi. ÝÞKUR un ziyaret turu ürkiye Ýþ Kurumu T(ÝÞKUR)'nda görevli iþ ve meslek danýþmanlarý 81 ildeki Serbest Muhasebeci Mali Müþavirler Odalarýný ziyaret ederek, iþverenlere saðlanan teþvikleri, ÝÞKUR'un iþbaþý eðitimlerini ve sunduðu diðer hizmetleri anlatacak. ÝÞKUR istihdamýn artýrýlmasý amacýyla, 6111 sayýlý kanunla uygulamaya konulan prim teþviklerini anlatmak için gerçekleþtirdiði çalýþmalarýna bir yenisini daha ekledi. Konuyla ilgili açýklama yapan ÝÞKUR Genel Müdürü Dr. Nusret Yazýcý, mali müþavirler ve muhasebecileri iþverenlere saðlanan teþvikler ile ilgili bilgilendireceklerini söyledi. 81 Ýl ne yeni baþlatýlacak çalýþmayla ilgili talimat verdiklerini kaydeden Yazýcý, Biz ÝÞKUR olarak, iþverenlerin yaný sýra istihdam sürecinde söz sahibi olan mali müþavir ve muhasebeci arkadaþlarýmýzý da bilgilendirerek teþviklerimizi anlatacaðýz. Böylece bu kiþiler aracýlýðýyla iþverenlerimize de ulaþmýþ olacaðýz. dedi. Yazýcý, Nisan ve Temmuz aylarýnda yapýlan atamalarla göreve baþlayan 2800 iþ ve meslek danýþmanýnýn Türkiye genelindeki tüm Serbest Muhasebeci Mali Müþavirler Odalarýný ziyaret edeceðini belirtti. 6 aydan 54 aya kadar saðlanan prim teþviklerinin, ÝÞKUR'un iþbaþý eðitim programlarýnýn bu ziyaretlerle iþverenlere daha iyi tanýtýlacaðýný ifade eden Yazýcý, bu sayede firmalarýn iþsiz vatandaþlarý iþe almak için özendirileceðini kaydetti. Yazýcý son olarak, ÝÞKUR bünyesinde görevli iþ ve meslek danýþmanlarýnýn henüz kendisine ziyaret gerçekleþtirilmemiþ firmalarca talep edilmesi durumunda doðrudan iþyerlerine giderek teþvikler hakkýnda detaylý bilgi verebileceðini, tüm firmalarýn ÝÞKUR'a baþvurarak bu hizmetten ücretsiz yararlanabileceðini söyledi.

13 SALI 4 ARALIK Takvim Yapraðý Hicri Kamerî: 20 - Muharrem: 1434 Hicri Þemsi:1391 Rûmi:21 Teþrin-i Sâni 1428 Kasým: ARALIK Ýstiþare eden, piþman olmaz. Hadîs-i þerîf Hakiki dost,sýkýntý zamanýnda imdâda yetiþendir Hazret-i Ali Radýyallahü anh Ýlimizde namaz vakitleri ÝMSAK GÜNEÞ ÖÐLE ÝKÝNDÝ AKÞAM YATSI KEPEK DEYÝP GEÇMEYÝN Kepek, vitamin ve minerâl madde bakýmýndan pek çok zengindir.. Kepekli ekmek, çiðneme müddetini uzatýr. Tükürük salgýsýný da arttýrdýðý için fazla gýda alýmýný önler. Midede fazla kalacaðý için çabuk acýktýrmaz. Baðýrsaktaki geçiþleri ise hýzlandýrýr. Kabýzlýða faydasý olur. Kepek suda çözülmez. Gýdalar içerisinde karbonhidrat ve yaðlý maddelerin emilmesine kýsmen mâni olur. Kan þekeri ve kan yaðlarý üzerine müsbet tesir yapar. Kepek ve posalý gýdalar sindirim sisteminde kanserin meydana gelmesini azaltýr. Kepekteki fitik asit, kalsiyum, demir ve çinko elementlerinin fazla emilmesini azaltýr. Kepekli un mayalanýrsa bu zararlý etkisi kaybolur. Bol kepekli ekmeklerin kalori deðeri azalmakta, buna karþýlýk vitamin ve protein deðeri artmaktadýr. Bu sebeple þiþmanlýðý önlemektedir. Gýdalar içerisinde karbonhidrat ve yaðlarýn emilmesine kýsmen mâni olur. Kanda lipid ve kolesterol üzerine etkili olur. Saðlýk için kepekli ekmek herkese çok faydalýdýr. Bilhassa kilosu fazla olanlara tavsiye edilir. PORTAKAL KABUÐU REÇELÝ MALZEME: Yeterli portakal kabuðu, yeteri kadar þeker. YAPILIÞI: Portakal kabuklarý yuvarlanarak bükülür. Ýpliðe dizilip azýcýk haþlanarak süzülür. Ýstenirse ayrý þekilde yapýlabilir. Bu þekilde portakalýn acýlýðý gidecektir. Kaynamakta olan þuruba atýlýr. Reçel kývamýna gelince indirilir. Soðuduktan sonra ipler çekilir. Reçel kavanozuna doldurulup kavanozun aðzý kaðýtla örtülür. ÖNEMLÝ TELEFONLAR ACÝL TELEFONLAR Alo Zabýta 153 Acil Yardým 112 Yangýn 110 Polis Ýmdat 155 Alo Trafik 154 Jandarma Ýmdat 156 Elektrik Arýza 186 Su Arýza 185 Telefon Arýza 121 ÇorumGaz Arýza 187 Tüketici Hattý 175 Bilinmeyen Numaralar Alo Orman 177 HASTANELER Çorum Devlet Hastanesi Çorum Devlet Hastanesi semt Plk Göðüs Hastanesi Verem Savaþ Dispanseri Çorum Özel Hastanesi Özel Elitpark Hastanesi SAÐLIK OCAKLARI AÇSAB Bahçelievler Saðlýk Ocaðý Binevler Saðlýk Ocaðý Gazi Saðlýk Ocaðý Gülabibey Saðlýk Ocaðý Kale Saðlýk Ocaðý Kunduzhan Saðlýk Ocaðý Mimarsinan Saðlýk Ocaðý Ulukavak Saðlýk Ocaðý Yavruturna Saðlýk Ocaðý: Verem Savaþ Dispanseri RESMÝ DAÝRELER Valilik Belediye Jandarma Emniyet Adliye Müftülük Cezaevi Milli Eðitim SSK Ýl Bað-Kur Ýl Meteoroloji Zabýta Alo Temizlik MUHTARLIKLAR Bahçelievler (Hasan KAYA) Buharaevler (Seyfi PEKCAN) Çepni (Mevlüt GEZER) Çöplü (Yýlmaz KILCI) Gülabibey (Hikmet DURGUN) Kale (Ali ÞAHÝN) Karakeçili (Mustafa TURAN) Kunduzhan (Kadir AKÇAL) Mimar Sinan (Fevzi ÞEKER) Üçtutlar (Mehmet BÖLÜKBAÞI) Ulukavak (Mahmut AHISKA) Yeniyol (Seydi DEMÝRAY) Yavruturna (Feyyaz TOPAKTAÞ) Çorum'un Leblebisi "Leblebi Çorum ile özleþmiþtir. Çorum deyince akla LEBLEBÝSÝ gelmektedir. Çorum kaynaklarýna göre halen Çorumda 200 adet leblebici dükkaný bulunmaktadýr. 3 asýrlýk leblebi gözyaþý ile Çorum'da doðmuþtur. Leblebiyi ilk bulan kiþinin, 3 asýr önce yaþadýðý söylenilen Seyyah Ahmedi Sever olduðuna inanýlýyor. Anlatýlanlara göre leblebinin doðuþu þu þekilde olmuþ: Mustafa YOLCU hesabýna göre nohudunu alýr ve gider" diye cevap verdiler. Bilhassa Samsun yolu üzerindeki leblebici dükkânlarý, kaliteye çok önem vermelidirler. O güzergâhta öyle leblebiler satýlýyor ki! Samsun tarafýna giderken yolda durup, leblebi almak istedim. Leblebiye avucuma aldýðým baktýðýmda, üç dört ayrý elek iriliðinde leblebi olduðunu gördüm. Leblebiyi parmaklarýmýn arasýna alýp ezmek istedim. Ezilmesi için birde mengene gerekiyordu. ''Ahmedi Sever adýnda bir seyyah varmýþ. Bu seyyah 19. asrýn ortalarýnda bir ikindi namazý vaktinde düþünürken, gözlerinden yaþ akmýþ. Gözyaþlarý nohutlarýn üzerine düþmüþ. Dükkân sahibine bu durumlarý ilettiðimde, bana içerden baþka bir leblebi verdi. O leblebiyi alarak gittim. Gözyaþý damlasý düþen nohutlarýn kabarmaya baþladýðýný gören Ahmedi Sever, onlarý ateþte kavurmuþ. Daha sonra ise çe- Yoldan geçerken güzel bir leblebi alan kiþi, gittiði yerde bu leblebiyi överek Çorumdan size leblebi getirdim diye hediye edecektir. Bu Çorum leblebisinin güzel reklamý olacakþitlendirerek bugünkü yediðimiz leblebiyi bulmuþ. Seyyah Ahmedi Sever, Çorum'dan sonra Ankara, Güdül týr. ve pek çok yeri gezmiþ. Son olarak gittiði Sandýklý'da vefat etmiþ. Mezarý da oradadýr. Seyyah, gittiði yerlerde leblebinin yapýmýný anlatmýþ.'' Çorumlu leblebiciler her yýl Ramazan Bayramýndan önce; Arife gününde ikindi namazý sonrasý kentin en eski leblebici Kalitesiz bir leblebiyi alýp onu hediye götürdüðünde yüzü kýzaracak, Çorumdan bir daha leblebi almadýðý gibi, Çorum leblebisinin kötü reklamýný yapacaktýr. Çorum ile özleþmiþ olan LEBLEBÝ'NÝN kalitesi konusunda bir norm tutturulmalý, Kaliteden taviz verilmemelidir. dükkânýnda toplanarak, Ahmedi Sever Efendi ile diðer Leblebicilik sanatýnýn ihtiyaç duyduðu iþgücünün temini ustalarýný anarlar. Ve iþlerinde bereket ve helal kazanç elde etmek için dua ederler. için, Halk Eðitim Merkezi düzenlediði kurslar ile sanatkâr yetiþtirilebilir. Benim babamýn sanatý da leblebicilik idi. Babamýn zamanýndan kalma evimizde koyun baðýrsaðýndan yapýlmýþ dört ayrý kalbur vardý. Leblebinin kalitelisi nasýl anlaþýlýr diye babama sorduðumda: " Leblebiyi parmaklarýnýn arasýna alýp ezmeye çalýþacaksýn. Kolayca ezilirse o leblebi iyi leblebidir " diye anlatmýþtý. Diðer bir hususta leblebi irilikte karýþýk olmayacak, ayný cins kalburun tane iriliðinde olacaktýr. Ne çok kavrulacak, ne açýk sarý olacak, hafif koyu bir sarýlýðý sergileyecektir. Farklý irilikte bulunan leblebiler farklý fiyat ile satýlacaktýr li yýllarda Çorumda o kadar güzel leblebiler üretilirdi ki, iri iri tek kalburdan çýkmýþ, karanfil kokulu leblebiler burçu burçu kokardý. Uzun yýllardýr bahsettiðim irilikteki leblebiyi Çorum'da bulamýyorum. Çoruma geldiðimde leblebi alýrken, her seferinde eski leblebilerin muhabbetini yaparým. En güzeli Çorum'da Endüstri Meslek lisesine Leblebicilik ile ilgili bir bölüm eklenip, müspet ilimler ile de teçhiz edilmiþ sanatkâr yetiþtirilebilir. Tabi bu ilk olacaktýr. Ýlk olmak bazý sorunlarýn çýkmasýna neden olabilir. Bunun örnekleri mevcuttur. Bazý bölgelerde yöresel sanatlar ile ilgili olarak Endüstri Meslek Liseleri açýlmýþtýr. Güzel leblebili günler dilerken bu sanatýn üstadý Ahmedi Sever efendiyi rahmet ile anýyorum." Yazým bu þekilde sona eriyordu. Çorum Tanýtým Günlerinde Çorum'dan Mustafa Gülþen Bey ile karþýlaþarak, sohbet ettik. Kendisine daha önce yayýnlanmýþ olan yukarýdaki yazýmdan bahsederek, leblebi üretimi konusunun yeniden ele alýnmasýný istedim. Mustafa Bey bu konuda þunlarý söyledi: " Çorum'da leblebiciler olarak birlik oluþturacaðýz. Sanayide kuracaðýmýz leblebi iþleme tesisinde, leblebinin ilk kademe iþlemesini yaparak pazara sunacaðýz. Buradan alýnan yarý iþlenmiþ leblebiyi, leblebici esnafýmýz dükkânýnda iþleyerek satýþa sunacak. Böylece yarý iþlenmiþ leblebiyi almak için esnafýmýz baþka þehre gitmeyecek. Kurulacak tesiste de Niye eskiden olduðu gibi iri leblebi bulamýyoruz diye hemþerimiz çalýþarak iþ sahibi olacaktýr. sorduðumda: Halen leblebicilikte çalýþacak iþ gücü bulmak ta zorluk " Eski nohutlar artýk yok. O yüzden bahsettiðiniz leblebiyi üretemiyoruz " diye cevap alýyorum. çekiyoruz. Bunu temin için endüstri meslek lisesi veya halk eðitimde, leblebicilik sanatýný öðretecek bölüm açtýrmaya çalýþacaðýz." Bu yazýyý yazmadan önce Balýkesir'de internette sitesi de bulunan bir nohut satýcýsýný telefon ile aradým. Mustafa Gülþen beyden bunlarý duymaktan çok mutlu Kendisine iri nohut un bulunup bulunmadýðýný sordum. oldum. Geç kalýnmýþ bu hamlenin bir an önce gerçekleþtirilerek, Bana cevaben" Bizde her cins nohut mevcuttur. Fiyatlarý nohut cinsine göre deðiþiyor. Alýcý bize geldiðinde kendi Çorum Leblebisinin hak ettiði yere gelmesini caný gönül- den arzu ediyorum. 12 Kasým depremi Marmara ve akabinde meydana gelen bir bayan yanýmýza geliyor. ' Yardým yapacaksanýz, bekleyelim' diyor.çünkü gelen geçen yar- Düzce depremlerinde ilimizin maddi manevi çok büyük katlýlarý olmuþtur. Ýnsan bunu bölgede görev yaparken daha iyi hissedebiliyor. yor.durum böyle olunca sanki vatandaþta biraz dým için daha çok cami önlerini tercih edi- Zaten afetlerinde, özümüzde var olan ancak suiistimal ediliyor gibi intiba uyandýrýyor bizlerde. dünya meþguliyeti içerisinde zaman zaman unuttuðumuz maddi-manevi yardýmlaþma hislerimizi faaliyete geçirmek gibi bir etkisinin nuþuyoruz. Bu arada vatandaþýn birisi arabasýy- Cami kapýsýnda sakallý bir vatandaþla ko- Mahir ODABAÞI olduðunu biliyoruz. Daha doðrusu birebir yaþýyoruz. Sivil Savunma Uzmaný Milli Eðitim la geldi.caminin imamýný sorunca, yok denildi.katalitik soba verecektim dedi.sonradan o Bu baðlamda Çorum milli eðitim müdürlüðümüzde bölgedeki eðitim camiasýna sýcak 'Hocam, niye kendini tanýtmadýn? Yok dedin' sakallý vatandaþýn imam olduðunu öðrenince, yemek verdi. Maddi - manevi desteðini esirgemedi. Milli diye sorunca, hoca efendi:' Yardým daðýtýmýnda daha güvenilir olur zannýyla, özellikle imamlar tercih ediliyor. eðitim ekibiyle Kaynaþlý, Düzce istikametine gidiyoruz. Giderken yolumuz Abanta düþüyor. Müthiþ bir manzara Böyle olunca, epey baþý aðrýmýþ. Yardým daðýtýmýnda þu var. Lüks arabalar ve tatilin sefasýný süren insanlar göze zengin niye aldý? Bende isterim. Bende isterim türü talepler bitmek tükenmek bilmiyor. Bu nedenle, çok defa haka- çarpýyor. Deprem bölgesinde afetzedeler, enkaz yýðýnlarý arasýnda çadýrlarda temel ihtiyaçlarýný gidermeye çalýþýrken, diðer tarafta farklý imkânlara sahip insanlarý görünce bende baþka bir göreve geçebilsem diye sýzlandý farklý rete uðramýþ. Tabiri caizse canýna tak demiþ.keþke dünya hali deyip, Kaynaþlýya doðru yolumuza devam ediyoruz. Merakla depremin aðýr faturasýný yaþayan bu böl- Arabasýyla gelen vatandaþ:'tamam kardeþim kimse- cepheden bakýnca hoca efendi haksýzda sayýlmaz.' gelerdeki manzarayý görmeye hazýrlanýyoruz. ye vermiyorum' dedi. Arabasýna binerken iki vatandaþ Kaynaþlýya ulaþmadan E-5 karayolunun bazý yerlerinin çöktüðünü ve bunlarý hýzla tamir etmeye çalýþan ekip- bulunduðunu söyleyince dayanamayýp, bir miktar para ve geldi. Hastasýnýn olduðunu ve katalitik sobaya ihtiyacýnýn leri görüyoruz. Ýlçeye ulaþtýðýmýzda saðlý sollu yýkýk binalar, tesisler, camiler, minareler tüm hýþmýyla bizi karþýlý- Diðer taraftan caminin avlusunda rast gele üst üste sobayý verdi.peþinden bize de bize de diyenler oldu yor. Lisaný haliyle adete biz periþan olduk diyor. yýðýlmýþ, daha doðrusu seçilmiþ kullanýlmýþ giysiler gözümüze çarpýyor.yardým toplanmasý ve ihtiyaç sahiplerine Araçlarýmýzdan iniyoruz ve yakýndan incelemek ve gelecek adýna ders alabilmek adýna resim çekip, kýsa notlar alýyoruz. Cami, þadýrvan tamamen çökmüþ. Minare carum.çünkü Anadolu insaný yardýmsever.halk tabiri ile ulaþtýrýlmasý baþlý baþýna ihtisas alaný diye düþünüyominin üzerine yýkýlmýþ. Korkunç bir manzara Orada baðrý yoka.bu nedenle televizyon ekranlarýnda deprem felaketini görünce, elinde avucunda ne varsa kullanýlmýþlar yaþlý bir amcamýz bizi karþýlýyor.biraz sohbet ediyoruz.sohbet arasýnda amcaya:' Vatandaþta bir farklýlýk var dahil olmak üzere, o insanlara vermeye çalýþýyor.ama bu arada yeni giysilerde gelince, kullanýlmýþlara kimse raðbet mý?' diye sorunca, 'Evladým, herkes kendi yoluna devam etmiyor.çünkü kullanýlmýþ giysileri, bir baþkasýnýn kullanmasý pekte kolay deðil. Böyle olunca, bu tür giysiler ediyor evlat.allah bir daha böyle acýlar yaþatmasýn. Artýk ölümün daha da yakýn olduðunu hissediyor ve evlerimizden helalleþerek ayrýlýyoruz. Camide cemaatin namazý kýmak lazým' diye düþünüyorum. ekseriya çöpe gidiyor. Bunun için 'elzemle, lazýmý ayýrlýp, dýþarý çýkmýþ olmasý çok büyük bir felaketi önledi. * Yoksa onlarca daha ölü olurdu.' Diye uzun uzun anlatýyor. ''Ben artýk gidiyorum, bir diyeceðin var mý çocuk? Kaynaþlý da Mimar Sinan camisine öðle namazýný kýlmak için dönüyoruz. Caminin bahçesinde orta yaþlarda Yiyeceðin, içeceðin, giyeceðin var mý çocuk?'' (A.N.Asya) 24 ayar METEOROLOJÝ Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn Yýl:22 Sayý: ARALIK 2012 SALI ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ) Adýna Sahibi Yön. Kur. Bþk. Kemal MESCÝ Genel Yayýn Yönetmeni Þevket ERZEN Yazý Ýþleri Müdürü Mustafa DEMÝRER Haber Yönetmeni Gülesin DEMÝRER Muhabirler Sayfa Editörü Barýþ SOL Sayfa Editörü Ali PAKKAN Spor Yönetmeni Halil ÖZTÜRK Ýdare Müdürü Atila ÇÝÐDEM Foto Muhabirleri Hurþit BOZKURT / Özgür ARZOÐLU / Yüksel BASAR Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x10 Cm. ) : Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2. st. x5 cm. ) : Kongre (Özel) Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st. x 6cm. ) : Yeþil Kart ilanlarý : Kentiçi Yurtiçi Erol TAÞKAN Recep MEBET Emre KUT ABONE ÞARTLARI : 100 TL. : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro ALIÞ 98,13 Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý ABONE (6 AYLIK) : 55 TL. : 160 TL. : 100 Euro ::. T E L E F O N L A R I M I Z. :: (pbx) (pbx) (pbx) (Fax) Öðretmenim 5 Bunu üstad lazýmdýr, Tefekkür Buna hizmet ehli kardeþ ve aðabeyler lazýmdýr. Dünyamýz Bunu adý sahabe mesleðidir. Feragat ve fedakar insanlardýr. Temeli ihlastýr. Himmeti milleti ve insanlýk olan bir hizmet erbabý tek baþýna bir millet sayýlýr. Himmeti sadece kendisi olanlar ise sadece adlarý bir hiçtir. Raþit Yücel Bizim temel görevimiz budur. Bilmez isek öðreneceðiz, corumhakimiyet. net Biliyor isek öðreteceðiz. Bu zamanda öyle öðreticiler lazým ki ;hayatýnýn en önemli meþgalesi insaný dünyevi ve ebedi aleme hazýrlayan fedakarlardýr. Yok hayat bildiðiz halat yanlýca bulunduðumuz þeyler ile sýnýrlý kalýr. "Zaman Ýslamiyet fedaisi olmak zamanýdýr." Bunu þartý azim ve karalýlýk ile yaþadýðý hayatý baþkalarýna taþýmaktýr. "Hidayet büyük bir nimettir, vicdani bir lezzettir ve ruhun cennetidir" Sözüne ek olarak; "Vücudunu mucidine feda et mükabilin de büyük bir fiyat alacaksýn, çünkü feda etmediðin takdirde zayi olup gider" Týpký semeresiz meþakkatler gibi. Eski muallimlerimizin heyecanýný arýyoruz. Merhum Kadir Erenleri, Mustafa Canellileri, Mustafa özsoylarý, Hasan Feyzileri, Ve daha nice emsali fedakarlarý (Son) NÖBETÇÝ ECZANELER HABOÐLU ÇORUM DEVLET HAST. YANI - DOÐUM EVÝ KARÞISI LEBLEBÝCÝOÐLU GAZÝ CAD. 8.SOK.3/B (ÖZBEYLER LOKANTASI KARÞISI) SATIÞ 99,04 Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai bitimine kadar alýnan fiyatlardýr. 1, 50 TL. 50, 00 TL. 15, 00 TL. 50, 00 TL. 250, 00 TL. 125, 00 TL. Baský Tel+Fax: Cep: Sancaktar Ýþ Merkezi (zemin kat) ÇORUM com Ücretsiz Çorum Hakimiyet Gazetesi Gazi Cad. Hamoðlu Ýþhaný No: 3/109 (Posta Kodu )

14 14 SALI 4 ARALIK 2012 Þans oyunlarý akýl ve ruh saðlýðýný bozuyor orum Alperen Ocaklarý Eðitim ve Kültür Vakfý ndan Çyapýlan açýklamada, milli piyangonun Ýslam dini gereði haram olduðunu belirterek, Piyango, loto, toto, iddaa, at yarýþlarý gibi oyunlar toplumu maddi ve manevi yýkýma götürüyor ve görsel basýnda sürekli sunulan reklama dönük haberlerin insan hafýzasýný zorlayacak rakamlarla halkýn ruh ve akýl saðlýðýný bozuyor. dedi. Yeni yýlýn yaklaþmasýyla birlikte talih oyunlarýnýn insanlar üzerindeki etkilerine deðinilen açýklamada, þunlar kaydedildi; Devlet olarak bunun önüne geçilmesi lazým, lakin bir yandan kumarýn kötü olduðu lanse edilirken, öte yandan özellikle de TRT ekranlarýnda teþvik edilmesi bir çeliþkidir.ýnsanlarýn günlerce böyle büyük rakamlarýn hayaliyle yatýp kalkýyorlar. Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý, Milli Piyango, dinimizin hükmü gereði helal deðil, haramdýr diyor. Devlet ise büyük gelir kaynaðý olarak gördüðü vatandaþýmýzý bu tür þans oyunlarý oynamaya teþvik ediyor. Sigara ve alkole uygulanan yasaklarýn bu tip þans oyunlarýnda pek TEGV den Ulusal Gönüllülük Hareketi ürkiye Eðitim Gö- Vakfý Ço- Tnüllüleri rum Öðrenim Birimi tarafýndan yapýlan açýklamada, TEGV nin Ulusal Gönüllülük Hareketi baþlattýðý duyuruldu. TEGV Çorum Öðrenim Birimi Sorumlusu Serpil Çetin, Gönüllü Olmak için Parmak Kaldýr sloganý ile yürütülen faaliyetlerde, gönüllülük kavramýnýn tanýtýlmasý ve benimsetilmesinin esas alýndýðýný ifade etti. Çetin, Dünya Gönüllüler Günü nedeniyle yaptýðý basýn açýklamasýnda þu bilgileri paylaþtý; TEGV ilköðretim çaðýndaki çocuklara eðitim desteði verirken, gönüllülük kavramýnýn tanýtýlmasýný, benimsetilmesini, yaygýnlaþtýrýlmasýný ve süreklilik kazanmasýný saðlamayý da hedefliyor. Bu amaçla bu yýlki Dünya Gönüllüler Günü'ne özel olarak ulusal bir kampanya baþlattý. "Gönüllü Olmak Ýçin Parmak Kaldýr" ana temalý ulusal kampanya çerçevesinde, televizyon, radyo kanallarýnýn yaný sýra dergi ve gazete ilanlarýyla gönüllülüðün önemine dikkat çekildi. Kampanya, ayrýca ve #gonulluolmak etiketiyle Twitter ve Instagram'dan takip edilebilecek. Gönüllü olmak isteyen herkes, gönüllülüðün ne olduðunu, nasýl gönüllü olabileceklerini ve yeni gönüllülük yollarýný söz konusu siteden öðrenirken, gönüllüler ise yorum ve fotoðraflarýyla kampanyaya katkýda bulunacaklar. Türkiye Eðitim Gönüllüleri Vakfý'nýn Türkiye'nin 37 iline yayýlmýþ 88 etkinlik noktasýnda 3-7 Aralýk 2012 tarihleri arasýnda "TEGV Gönüllülük Haftasý Etkinlikleri" düzenlenecek. Gönüllülük kavramýnýn tanýtýlmasý ve yaygýnlaþtýrýlmasýna katkýda bulunmak amacýyla, hafta boyunca yerel yöneticiler TEGV etkinlik noktalarýna gelerek kýsa süreli temsili gönüllülük yapacaklar ve böylece kamuoyuna örnek teþkil edecekler. TEGV'in gelenekselleþen Dünya Gönüllüler Günü Konferanslarýnýn yedincisi, ulusal kampanyaya paralel olarak 5 Aralýk tarihinde Bahçeþehir Üniversitesi'nde "Gönüllülüðün Yeni Yollarý" baþlýðý altýnda gerçekleþecek. Konferansta; "Çevrimiçi Teknolojiler ve Gönüllülük" ile "Gönüllü Hareketliliði" konularý STK temsilcilerinin katýldýðý bir panelde tartýþýlacak. Konferans ve kampanya web sitelerinden canlý olarak izlenebilecek. M-Turkuaz, eðitim faaliyetlerine baþladý M -Turkuaz firmasýnýn KOSGEB KOBÝ destek projesi kapsamýnda aldýðý eðitim faaliyetlerinden hijyen & malzeme kullanýmý ve müþteri iliþkileri eðitimi geçtiðimiz Cumartesi günü itibariyle baþladý. Firmanýn iþ kapasitesinin giderek artmasý ve hizmet sunumunda sürekli kendini geliþtirmek istemesinden dolayý bu eðitimlerin firma için gereklilik olduðunu dile getiren M-Turkuaz þirketi sahibi Mustafa Akdemir, eðitimleri Kamu Danýþmanlýk & Eðitim firmasý ile yürüttüklerinden dolayý memnun olduklarýný, TEGV nin Ulusal Gönüllülük Hareketi baþlattýðý duyuruldu. dikkat edilmediðine veya önemsenmediðine þahit oluyoruz. Uygulamada ise bir çok kimsenin yaþ sýnýrýna dikkat edilmeksizin þans oyunlarýný bayilerden aldýðýný ve oynadýðýna þahit oluyoruz. Bu þans oyunlarýyla binlerce insan yuvasýnýn yok oluyor. Devlet olarak üzerimize düþeni yapmak zorundayýz. Emeksiz yemek her zaman risktir. Zahmetsizce köþe dönücülük fikri, insaný þans oyunlarýna yönlendirebiliyor. Dolayýsýyla insan ciddi bir anlamda ümitle yaþamaya baþlar. Beklenti gerçekleþmezse, kiþi ciddi anlamda ruhi kýrýlma yaþar. Beklenti davranýþ ve duygulara ulaþýr, ruhsal olarak etkiler. Dolayýsýyla insan ciddi bir anlamda ümit yaþamaya baþlar. Beklenti gerçekleþmezse, kiþi ciddi anlamda ruhsal kýrýlma yaþar. Bu kýrýlma ruhsal çöküntüye sebep olabilir. Ýkramiyelerin kimseye hayýr getirmediðini görüyoruz, öncelikle talihli ve ailesinin yok olduðunu, sonunda talihliyi de bitiren bir kazanç psikolojik depresyona sebep oluyor. Piyango, loto, toto, iddaa gibi þans oyunlarýnýn sigara ve içki gibi kapalý alanlarda oynanmasýnýn, basýnda haberinin yapýlmasýnýn toplumu bu tip alýþkanlýklardan uzak M-Turkuaz firmasýnýn hijyen & malzeme kullanýmý ve müþteri iliþkileri eðitimi baþladý. alýnan eðitimlerin firma açýsýndan hizmet kalitesini daha da artýracaðýný kaydetti. Eðitimlerle ilgili açýklama yapan Kamu Danýþmanlýk & Eðitim Proje Eðitim Sorumlusu Eþref Burçin Özsaçmacý, Eðitimlerden hijyen ve malzeme kullanýmý eðitimi firmanýn faaliyette bulunduðu sektör açýsýndan büyük bir önem arz etmesi gýda sektöründe gýda hazýrlama isleme saklama ve servis sýrasýnda kiþisel temizlik ve hijyen kurallarýnýn önemli bir yer tutmasýndan ötürü hijyen eðitimi ve uygulamasýnýn standartlara güncel deðiþikliklere göre ayarlanmasý bununla birlikte hijyen kurallarýna uyarak hizmetlerinin toplum saðlýðýný korumaya devam etmeyi amaçlamaktadýr. Standartlara uygun hizmet anlayýþý içerisinde üretimi gerçekleþtirirken müþteri isteklerini, müþteri taleplerini alýrken geri bildirimlerini müþteri beklentileri ölçüsünde karþýlayabilmeleri ve personelin bu hizmet kalitesi ile çalýþmalarýný þekillendirmeleri için müþteri iliþkileri gerçekleþtirmeyi amaçlamaktadýr. ifadelerini kullandý. Vali Sabri Baþköy'e "Ünlülerle Çorum Türküleri" albümünü, Çorum Vakfý Baþkaný Ýsmet Çenesiz takdim etti. Vali Baþköy'e Ünlülerle Çorum Türküleri albümü orum Vakfý Baþkaný Ýsmet Çenesiz, Baþkan ÇYardýmcýsý Mehmet Yolyapar, Genel Sekreteri Osman Samsunlu ve Ankara Þube Baþkaný Alper Bilan, dün Vali Sabri Baþköy'ü makamýnda ziyaret ederek, deri kaplý kutu içinde ve özel olarak adýna yazýlmýþ "Ünlülerle Çorum Türküleri" albümünü kendisine armaðan ettiler. Vali Baþköy, Çorum türkülerini yaþatmak ve daha geniþ kitlelere duyurmak, bu yolla Çorum'un tanýtýmýný saðlamak açýsýndan üzerine düþen çabayý harcamaya hazýr olduðunu söyledi. Giriþimcilik eðitimi baþladý rta Karadeniz OKalkýnma Ajansý ve KOSGEB iþbirliði ile düzenlenen Uygulamalý Giriþimcilik Eðitimi dün Ticaret ve Sanayi Odasý nda baþladý. 13 Aralýk 2012 tarihine kadar sürecek 70 saatlik ücretsiz Uygulamalý Giriþimcilik Eðitimi nden 30 kursiyer faydalanacak. Bu arada, 6 Aralýk Perþembe günü, "Çorum Türküleri" albümünün sponsorlarý ile yerel basýn yöneticilerinin Anitta Otel'de bir akþam yemeðinde buluþturulmalarý planlandý. Bilindiði gibi, Çorum türküleri, ünlü sanatçýlar Emel Taþçýoðlu, Erdal Erzincan, Gülþen Kutlu, Hüseyin Turan, Kubat, Onur Þan, Sevcan Orhan, Sümer Ezgü, Cemalettin Kurtoðlu, Gökhan Ertek, Nazlý Öksüz ve Tülay Örten Yýldýz tarafýndan albüme okunmuþ bulunuyor. Atlas Fuarcýlýk'tan teþekkür Ç orum'da düzenlenen Tarým, Hayvancýlýk, Tavukçuluk, Gýda, Sera, Tohum, Süt Endüstrisi ve Fidancýlýk Fuarý'na katkýlarý nedeni ile Vali Sabri Baþköy'e teþekkür plaketi sunuldu. 35 ilden 200 firmanýn katýlýmý ile 4 gün boyunca açýk kalan fuarýn büyük ilgi gördüðünü belirten Atlas Fuarcýlýk yöneticisi Fevzi Atasagun ve Mustafa Demirtaþ dün Vali Sabri Baþköy'ü makamýnda ziyaret etti. Ziyarette Vali Baþköy'e teþekkür eden Atasagun katkýlarý nedeni ile hazýrladýklarý plaketi de sundu. Vali Baþköy de ziyaret nedeni ile teþekkür etti. Atlas Fuarcýlýk yöneticisi Fevzi Atasagun, Tarým Fuarý'na desteklerinden dolayý Vali Sabri Baþköy'e þükran plaketi verirken, Mustafa Demirtaþ da yanýnda yer aldý. Uygulamalý Giriþimcilik Eðitimi dün Ticaret ve Sanayi Odasý nda baþladý. KOSGEB KOBÝ destek projesi kapsamýnda verilen eðitimler devam ediyor. 70 saatlik ücretsiz Uygulamalý Giriþimcilik Eðitimi nden 30 kursiyer faydalanacak. Enerji kesintisi yapýlacak alýk YEDAÞ Ýl ÇKoordinatörlüðü, enerji kesintisi yapacak. Ýl Koordinatörlüðü nden verilen bilgiye göre, yarýn 07:00-16:00 saatleri arasýnda Çorum merkez Ahmet Oðlan grubu ENH da yapýlacak olan çalýþmalardan dolayý Çoban Divan Köyü, Sazak köyü, Ahmet Oðlan köyü ve Kürtler Mahallesi ne; Yarýn ve 6-7 Aralýk 2012 tarihlerinde 07:00-16:00 saatleri arasýnda Ýskilip ilçesi Ýbik grubu ENH da yapýlacak olan çalýþmalardan dolayý Örübað, Musular köyleri ve Kamýþaðýl Mahallesi, Çatkara, Kumluk Mah., Karakaya, Düzbað, Üçpýnar, Kavacýk, Ýbik köylerine; Aralýk 2012 tarihlerinde 07:00-16:00 saatleri arasýnda Ýskilip ilçesi Ýbik grubu ENH da yapýlacak olan çalýþmalardan dolayý Çatkara, Kumluk Mah., Karakaya, Düzbað, Üçpýnar, Kavacýk, Ýbik köylerine elektrik verilemeyecek.

15 SALI 4 ARALIK Sungurlu da aþure günü Ç orum un Sungurlu ilçesi Habib Güleser Öztaþ Ýlkokulu'nda Muharrem Ayý sebebiyle aþure günü düzenlendi. Okulda görev yapan öðretmenlerin kendi aralarýnda para toplayarak gerçekleþtirdiði aþure gününde öðrenciler ve aileler doyasýya aþure yedi. Minik öðrencilere Muharrem Ayý nýn anlam ve önemini anlatmak hem de sosyal bir aktive olmasý amacýyla öðle arasýnda düzenle- nen etkinlikte 250 kiþilik aþure piþirildi. Öðretmenler tarafýndan okul görevlisi Ahmet Sarýçimen e hazýrlatýlan 250 kiþilik aþure öðrencilere ve ailelerine daðýtýlýrken ortaya renkli görüntüler çýktý. Öðrencilerden bazýlarý aþurenin tadýný çok sevdiðini söyleyerek öðretmenlerinden bir tabak daha istedi. Minikler tarafýndan ilgiyle karþýlanan aþure günü ders saatinin baþlamasýyla sona erdi.(ýha) Aþure re gününde öðrenciler ve aileler doyasýya aþure yedi. Ovasaraylýlar buluþtu Ovasaray Köyü Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði, 24 Kasým Öðretmenler Günü nedeniyle program düzenledi. O vasaray Köyü Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði, 24 Kasým Öðretmenler Günü nedeniyle program düzenledi. Dernek Baþkaný Orhan Çýtak ýn ev sahipliðinde dernek salonunda yapýlan programa Ovasaray Köyü Ýlkokulu ve Ovasaray Köyü Þehit Arslan Eren Ýlköðretim Okulu nda görev yapan öðretmenlerle Ovasaray köyü kökenli emekli ve halen görevde olan öðretmenler katýldý. Tanýþma ve dayanýþma amaçlý düzenlenen programa katýlan öðretmenler görevleri ile ilgili anýlarýný paylaþtýlar. Köy Muhtarý Bekir Þahin ve Aza Gazi Nalçý nýn da katýldýðý program, dernek tarafýndan yapýlan ikramlarýn ardýndan sona erdi. Minik ellerden kurabiye O Sungurlu Habib Güleser Öztaþ Ýlkokulu'nda Muharrem Ayý sebebiyle aþure günü düzenlendi. Ýnternet evine yoðun ilgi Ç orum un Sungurlu Belediyesi Türk Telekom Genel 'nün yürüttüðü "Her ilçeye bir internet evi" projesi kapsamýnda Belediye Hizmet binasý içerisinde oluþturulan internet evine öðrenciler yoðun ilgi gösteriyor. Türkiye'de internet kullanýmýný yaygýnlaþtýrarak bilgi toplumunun temellerini atmayý hedefleyen Türk Telekom, 2007 yýlýnda baþlattýðý proje ile her ilçeye bir internet evi açmak için çalýþma baþlatmýþ bu kapsamda Çorum Valisi Mustafa Toprak'ýn açýlýþýný yaptýðý internet evi ilçe belediye binasý alt katýnda düzenlenen törenle hizmete girmiþti. Her gün ortalama 80 ila 100 öðrencinin ziyaret ettiði internet evinin Türkiye genelinde düzenli ve seviyeli internet evleri arasýnda ilk sýralarda yer aldýðý belirtiliyor. Ýnternet evi Sungurlu Belediyesi binasýnda hizmet veriyor. Merkezi Her gün ortalama 80 ila 100 öðrencinin ziyaret ediyor. Sungurlu Belediye Baþkaný Selahaddin Uzunkaya Belediye hizmet binasý içerisinde yer alan internet evinde ödevlerini yapan öðrencilerle bir araya gelerek sohbet etti. Öðrencilerle dersleri hakkýnda konuþan Baþkan Uzunkaya, eðitime verdikleri destekten de bahsederek her yýl baþarýlý öðrencilere laptop hediye ettiklerini söyledi. Ýnternetin yarar saðlayacaðý gibi bazen de zararlarý olduðunu ifade eden Baþkan Uzunkaya bu konuda öðrencileri uyardý. Ýnternetin 21. yüzyýlýn olmazsa olmazlarýndan olduðunu ifade eden Baþkan Uzunkaya, "Ýnterneti iyi amaçlar çerçevesinde kullanmalýyýz. Ýnterneti yanlýþ kullandýðýmýz takdirde baþýmýza büyük belalar alabiliriz" dedi.(ýha) Paydos sahnelendi Ç orum un Sungurlu Ýlçe Milli Eðitim tarafýndan öðretmen ve öðrencilere yönelik bir tiyatro etkinliði düzenlendi. Amasya Ulusal Çevre Derneði Tiyatro Grubu oyuncularýnýn hazýrlayýp sunduðu Paydos adlý tiyatro oyunu katýlýmcýlarýn beðenisini topladý. Özel Ýdare Konferans Salonu nda düzenlenen tiyatro gösterisine Ýlçe Garnizon Komutaný Kývanç Saðlam, Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Hürrem Dursun ve Þube Müdürleri, Amasya Ulusal Çevre Derneði Baþkaný Yusuf Uður, okul müdürleri, öðretmenler ve aileleri ile çok sayýda öðrenci katýldý. Programýn açýlýþýnda bir konuþma yapan AmasÖðretmen ve öðrencilere yönelik bir tiyatro etkinliði düzenlendi. ya Ulusal Çevre Derneði Baþkaný Uður, Paydos isimli tiyatro hakkýnda katýlýmcýlara bilgiler vererek, tiyatro topluðunun profesyonel oyunculardan deðil çeþitli meslek gruplarýna mensup kiþilerden oluþtuðunu belirtti. Sergiledikleri oyunla profesyonel oyunculara taþ çýkartan ekip bir öðretmenin aile hayatýnýn ele alýndýðý Paydos oyunu ile izleyenleri kahkahaya boðdu. Öðretmenlerin karþýlaþtýklarý zorluklarý esprili bir dille eleþtiren oyuncular izleyenlerden tam not aldý.(ýha) Paydos adlý tiyatro oyunu katýlýmcýlarýn beðenisini topladý. Osmancýk Akþemseddin Ýlkokulu Minik Kalpler Anasýnýfý kurabiye yaptý. Anasýnýfý öðrencilerinden Eren Çakýr ýn annesi Bahar Çakýr ile miniklerin öðretmenleri Selma Karakaþ. Ç smancýk Akþemseddin Ýlkokulu Minik Kalpler Anasýnýfý öðrencileri aile katýlýmý etkinlikleri çerçevesinde sýnýflarýnda kurabiye yaptýlar. Anasýnýfý öðrencilerinden Eren Çakýr ýn annesi Bahar Çakýr ýn katýldýðý kurabiye yapýmý öncesinde miniklerin öðretmenleri Selma Karakaþ, mutfakta çalýþýrken derli toplu olma ve hijyen kurallarýný anlattý. Mutfakta uyulmasý gereken kurallar ve kurabiye yapým tekniklerinin de anlatýlmasý ile minikler Bahar Teyzeleri ile birlikte damla çikolatalý kurabiye yapýmýna baþladýlar. Kurabiyeler, sýnýfýn mutfaðýnda öðretmen gözetiminde piþirilirken minikler Kýrmýzý Baþlýklý Kýz oyununu oynayarak canlandýrma yaptýlar. Deðiþen Dünyada Aile ve Sorunlarý konferansý orum Belediyesi tarafýndan düzenlenen Deðiþen Dünyada Aile ve Sorunlarý konulu konferans bugün gerçekleþtirilecek. Saat te Turgut Özal Ýþmerkezi salonunda baþlayacak konferansýn konuþmacýsý Prof. Dr. Erol Göka. Konferansa tüm Çorumlular davetli. Konferans Turgut Özal Ýþmerkezi salonunda düzenlenecek.

16 16 SALI 4 ARALIK 2012 Yýldýzlar Hentbol da mücadele dün oynanan dört maçla baþladý Toprak Sanayi: 17 - Zafer Ýlköðretim: Mayýs: 12 - Mustafa Kemal: 11 SALON : Tevfik Kýþ HAKEMLER: Taner Adýkdý, Yasin Tabak. MUSTAFA KEMAL ORTA- OKULU: Kaan, Haþim, Hüseyin, Barýþ, Batuhan, Alper, Uður, Atakan, Ýhsan, Umut, Mehmet, Celal. 19 MAYIS ÝLKOKULU: Ýsmet, Ali, Mehmet Can Sesli, Onur, Samet, Fatih, Mehmet Can Yalçýn, Doðukan, Mithat, Neþet, Emre, Satýlmýþ. ÝLK YARI: 7-5 (M.Kemal). Karþýyaka: 23 - Yumurta: 5 SALON : Tevfik Kýþ HAKEMLER: Taner Adýkdý, Ömür Soytemiz. TOPRAK SANAYÝ ORTAOKU- LU: Ali, Burak, Ýbrahim, Yusuf, Ferdi Þahin, Yasin, Ferdi Yalçýn, Kubilay, Taner, Furkan, Sezer, Ömer. ZAFER ÝLKOKULU: Alperen, Cihat, Serhat, Cemil, Enes, Emrehan, Emre, Burak, Serkan, Mert, Cesur, Engincan, Samet. ÝLK YARI: 10-7 (Toprak Sanayi). SALON : Tevfik Kýþ HAKEMLER: Yasin Tabak, Yasin Keskin. KARÞIYAKA ORTAOKULU: Ecegül, Fulya, Özge, Selenay, Çiðdem, Buket, Seyhan, Veda, Aylin, Ceren, Selinay, Mine, Edagül, Simge. YUMURTA ÝLKOKULU: Sema, Elif Karaçoban, Mediha, Sena, Ayþegül, Ayþenur, Selma, Ayþenur Özer, Elif Bilan, Sedanur, Burcu, Ýrem. ÝLK YARI: 16-2 (Karþýyaka). 19 Mayýs: 22 - Toprak Sanayi: 14 SALON : Tevfik Kýþ HAKEMLER: Yasin Tabak, Yasin Keskin. 19 MAYIS ÝLKOKULU: Kýymet, Zehra, Sümeyye, Aslýhan, Ýrem, Busenur, Gamze, Yaðmur, Þaziye. TOPRAK SANAYÝ ORTAOKU- LU: Azize, Gülcihan, Melike, Nurgül, Ceren, Tuðba, Kübra, Feyza. ÝLK YARI: 12-7 (19 Mayýs). Liseli Gençler Hentbol bugün dört maçla baþlayacak Liseli Gençler Hentbol Ýl birinciliði bugün oynanacak dört maçla baþlayacak. Bu kategoride kýz ve erkeklerde tek grupta dörder takým mücadele edecek. Gruplarda bugün oynanacak ilk maçlarýn programý þöyle: Saat Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi - Eti Anadolu Lisesi. (Erkek) Saat Mehmetcik Anadolu Lisesi - Endüstri Meslek Lisesi. (Erkek) Saat Kýz Teknik Meslek Lisesi - Ticaret Lisesi. (Kýz) Saat Eti Anadolu Lisesi - Buhara Kýz Meslek Lisesi (kýz) MMO ile Mediva Hastanesi anlaþtý akina Mühendis- Odasý (MMO) Mleri Samsun Þubesi ne baðlý olan Samsun, Amasya, Çorum, Ordu, Sinop, Tokat Ýl Temsilcilikleri ve Merzifon Ýlçe Temsilciliði üyelerine yönelik Mediva Hastanesi ile kurumsal saðlýk anlaþmasý imzaladý. MMO Samsun Þube Hizmet Binasý nda Çaðrý Eðitim Vakfý, Ýslam ý hayata taþýmak adýnda konferans düzenleyecek. Ýslam ý hayata taþýmak Ç orum Çaðrý Eðitim Vakfý, Ýslam ý hayata taþýmak adýnda konferans düzenleyecek. Eðitimci Yýlmaz Bekler in konuþmacý olarak katýlacaðý konferans, yarýn saat 19:00 da Turgut Özal Konferans Salonu nda gerçekleþtirilecek. Mantara dikkat! aðlýk Bakanlýðý Türkiye Halk Saðlýðý Kurumu, Smantar zehirlenmelerine karþý vatandaþlarý uyardý. Kültür mantarý tercih edilmesi, satýn alanacaksa da üretim yeri ve üretim tarihine bakýlmasý gerektiðini belirtti. Saðlýk Bakanlýðý, "Mantar yenecekse mutlaka kültür mantarlarý tercih edilmeli ve bol su ile iyice yýkanarak piþirdikten sonra tüketilmelidir. Satýn alacaðýnýz mantarýn ambalajlý olmasýna ve etiketinde üretim yeri, üretim izni, üretim tarihi gibi bilgilerin yer almasýna dikkat edilmelidir." uyarýsýný yaptý. Saðlýk Bakanlýðý Türkiye Halk Saðlýðý Kurumu'nun internet sitesinden 'mantar zehirlenmeleri' konulu bir duyuru yayýnlandý. Mantar zehirlenmesinin, doðal alanda yetiþen yapýsýnda zehirli maddeler bulunan mantarlarýn tüketilmesiyle oluþan, ölümle de sonuçlanabilen ciddi bir zehirlenme olduðu belirtilen açýklamada, "Mantar zehirlenmeleri özellikle yaðýþlarýn arttýðý ilkbahar ve sonbahar aylarýnda artmaktadýr. Doðada yetiþen onbinlerce mantar türü bulunmaktadýr. Mantarlarýn zehirli olup olmadýklarýný þekline, rengine vb bakarak anlamak mümkün deðildir. Sersemlik, uykuya meyil, bulantý, kusma, ateþ, terleme, bulanýk görme, yüz ve boyunda kýzarýklýk, aðýzda metalik tat, karýn aðrýsý, ishal mantar zehirlenmesinin ilk gözlenen belirtileridir. Daha sonra karaciðer, böbrek ve diðer organlarýn iþlev bozukluklarý, koma ve ölüm de görülebilmektedir. Mantar tüketiminden sonra bu belirtilerden bir ya da birkaçý görüldüyse en kýsa sürede saðlýk kuruluþuna baþvurulmalýdýr." denildi. Mantarýn yoðurtla birlikte tüketilmesi, piþirilmesi, sirkeli ya da tuzlu suda bekletilmesinin, taze, konserve ya da kurutulmuþ olmasýnýn zehrin yok edilmesi için yeterli olmadýðý kaydedilen açýklamada, "Mantarýn zehri hiçbir þekilde yok edilemez. Doðada kendiliðinden yetiþen mantarlarýn zehirli veya zehirsiz olduðunu bakarak anlamak mümkün deðildir. Mantar yenecekse mutlaka kültür mantarlarý tercih edilmeli ve bol su ile iyice yýkanarak piþirdikten sonra tüketilmelidir. Satýn alacaðýnýz mantarýn ambalajlý olmasýna ve etiketinde üretim yeri, üretim izni, üretim tarihi gibi bilgilerin yer almasýna dikkat edilmelidir." ifadelerine yer verildi. ðretmen Adaylarý Ýçin Ýlk Alan ÖSýnavý 2013'te. Öðretmen adaylarý, hem KPSS ye hem de branþlarýyla ilgili sýnava girecek. Yaklaþýk 400 bin adayý ilgilendiren öðretmen alýmýna iliþkin yeni düzenlemede ayrýntýlar netleþti. Öðretmen atamasýnda iki aþamalý sýnav uygulamasý ilk olarak Temmuz 2013 teki KPSS sýrasýnda yapýlacak. Ö nümüzdeki yýl, kamu görevlilerinin yurtiçi gündelikleri yüzde 5,1 ile yüzde 6,4 arasýnda zamlanacak. Devlet memurlarýnýn fazla mesai ücretleri yeni yýlda 10 kuruþ artarak, 1 lira 45 kuruþa çýkacak. Geçen hafta TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen 2013 Yýlý Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarýsý'na göre, memurlarýn saat baþý fazla çalýþma ücreti, yeni yýlda yüzde 7,4 oranýnda artýþ gösterecek. Halen 1 lira 35 kuruþ olan saat baþý fazla çalýþma ücreti, 1 Ocak 2013 yýlýndan itibaren 1 lira 45 kuruþ olarak uygulanacak. Bakanlýklarýn özel kalem müdürlüklerinde çalýþan personele ve makam þoförlerine ayda 90 saati, genel müdürlüklerin merkez teþkilatlarýnda görevli þoförlere de yeni yýlda 60 saati geçmemek üzere 1,43 lira yerine, 1,53 lira fazla mesai ücreti verilecek. Her bir makam için aylýk toplam 450 MMO Mediva Hastanesi ile kurumsal saðlýk anlaþmasý imzalandý. Kadir Gürkan, Üyelerimize saðlýk alanýnda aldýðý hizmetlere yönelik seçenekler oluþturmaya çalýþýyoruz dedi. Mediva Hastanesi Baþhekimi Opr. Dr. Ahmet Þentürk, Ýnsana yapýlan protokole, MMO Samsun Þube Yönetim Kurulu Baþkaný Kadir Gürkan ve Mediva Hastanesi Baþhekimi Opr. Dr. Ahmet Þentürk imza koydu. Protokol gereði Makina Mühendisleri Odasý Samsun Þube üyeleri ve birinci derece yakýnlarý Mediva Hastanesi saðlýk hizmetlerinden muayene, laboratuvar, röntgen ve USG tetkiklerinde yüzde 50 indirimden yararlanabilecekler. Protokolle ilgili olarak basýna bilgi veren Makina Mühendisleri Odasý Samsun Þube Yönetim Kurulu Baþkaný hizmet anlayýþý ile bilimsel ve etik ilkeler doðrultusunda Makina Mühendisleri Odasý na vereceðimiz hizmetten dolayý mutluyuz ve gururluyuz diye konuþtu.(ýha) Mesai ücretleri artacak Asgari ücret pazarlýðý baþlýyor Asgari ücretlinin dört gözle beklediði zam pazarlýðý bugün baþlýyor. Öðretmenler için ilk alan sýnavý 2013 te Adaylara, genel kültür, genel yetenek ve eðitim bilimleri konularýnýn yaný sýra mezun olduklarý branþla ilgili sorular da sorulacak. Sorular, alan sýnavý, rehberlik, din kültürü, Türkçe, beden eðitimi, Ýngilizce, görsel sanatlar gibi 17 farklý branþ için hazýrlanacak. Alan sýnavýnýn genel puana etkisi ise yüzde 30 olacak. Yeni sistemle genel kültür ve saati geçmemek kaydýyla Kurul Baþkaný (Bakanlýklar), genel müdür ve daha üst birim yöneticileri, strateji geliþtirme baþkaný, vali, general ve amiral rütbesini haiz olmak kaydýyla Genelkurmay Baþkanlýðý, Milli Savunma Bakanlýðý, kuvvet komutanlýklarý ile Jandarma Genel Komutanlýðý ve Sahil Güvenlik Komutanlýðýndaki daire baþkaný ve daha üst birimlerin yöneticileri, rektör, büyükþehir ve il belediye baþkanlarý ile birlikte çalýþan personel de yine ayda 90 saati geçmemek üzere makam onayýna istinaden saat baþýna 1,53 lira fazla çalýþma ücreti alacak. Gazi, dul, yetim ve ihtiyarlýk maaþlarý Tasarýya göre, 1005 sayýlý Ýstiklal Madalyasý Verilmiþ Bulunanlara Vatani genel yetenek yüzde 20'þer, eðitim filmleri testi ise yüzde 30 aðýrlýklý olarak hesaplanacak. Taslakla ilgili son kararý ise Bakan Ömer Dinçer verecek. Milli Eðitim Bakanlýðý verilerine göre,türkiye'de en çok rehberlik branþýnda öðretmen ihtiyacý var. Rehberliði, din kültürü ve ahlak bilgisi ile Ýngilizce takip ediyor. Hizmet Tertibinden Þeref Aylýðý Baðlanmasý Hakkýnda Kanunun 1'inci maddesinde yer alan gösterge rakamý, 1 Ocak Aralýk 2013 tarihleri arasýndaki aylýk ödeme dönemlerinde olarak uygulanacak. Vatani hizmet tertibinden aylýk baðlanmasýna iliþkin muhtelif kanunlarda yer alan gösterge rakamlarý 2013 yýlýnda aylýk ödeme dönemlerinde kendileri için 6.016, dul eþleri için 4.813, diðer yakýnlarý için olarak uygulanacak sayýlý 65 Yaþýný Doldurmuþ Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaþlarýna Aylýk Baðlanmasý Hakkýnda Kanun uyarýnca aylýk ödemelerine esas alýnan gösterge rakamý 2013 yýlýnda aylýk ödeme dönemlerinde olarak uygulanacak sgari ücretlinin dört Agözle beklediði zam pazarlýðý bugün baþlýyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, gelecek yýl geçerli olacak yeni asgari ücretin belirlenmesine yönelik çalýþmalar için bir araya geliyor. Komisyon, 5'i iþçi, 5'i iþveren, 5'i de devlet temsilcisi olmak üzere 15 kiþiden oluþuyor. Komisyonda iþçi tarafýný Türk-Ýþ, iþveren tarafýný TÝSK temsil ediyor. Ýþ Kanunu gereðince, ücretlerin asgari düzeyinin komisyon aracýlýðý ile en geç iki yýlda bir belirlenmesi gerekiyor. Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanýnýn tespit ettiði üyelerden birinin baþkanlýk ettiði komisyon, en az 10 üyenin katýlýmýyla toplanýp, oy çokluðu ile karar veriyor. Oylarýn eþitliði halinde baþkanýn bulunduðu tarafýn çoðunluk saðladýðý kabul ediliyor. Ýþverenler, yanlarýnda çalýþan iþçilere komisyonca belirlenen ücretlerden düþük ücret ödeyemiyor.

17 SALI 4 ARALIK Genç erkekler basketbolda finalin adý kondu Atatürk-Mukadder Akaydýn L iseli Gençler Basketbol erkeklerde finale Atatürk Anadolu Lisesi ile Mukadder Akaydýn Dünki yarý final maçlarýný kazanan Atatürk Anadolu ile Mukadder Akaydýn Anadolu Lisesi yarýn þampiyonluk için karþýlaþmaya hak kazandýlar. Anadolu Lisesi takýmlarý Mukadder Akaydýn: 56 Anadolu Öðretmen : 48 yükseldi. Grup maçlarýnýn ar- HAKEMLER: Ýbrahim Coþkun, Hakan Kaya. MUKADDER AKAYDIN ANADOLU LÝSESÝ : Levent, Eren, Bilal, Ýbrahim, Mehmet, Salim, Utku, Abdülkerim. ANADOLU ÖÐRETMEN LÝSESÝ : Ahmet, Yakup, Alperen, Burak, Yaðýz, Kerem, Okay, Arif, Gökalp, Göksel, Fatih, Burak. PERÝYOTLAR: 1. Periyot: 11-8 (Anadolu Öðretmen) 2. Periyot: (Mukadder Akaydýn) 3. Periyot: (Anadolu Öðretmen) 4. Periyot: 17-4 (Mukadder Akaydýn) Gençler futbolda yarý final gruplarda mücadele üç maçla baþladý Haydar Öztaþ yarý final grubu baþlamadan çekildi L iseli Gençler Futbol yarý final grup maçlarý baþlamadan bir fire verdi. Sungurlu grup merkezinde C grubunda ikinci olarak yarý final grubunda mücadele etmeye hak kazanan Haydar Öztaþ Anadolu Lisesi yarý final maçlarýna velilerinin itirazý üzerine katýlmaktan vazgeçti. Sungurlu da oynanan grup maçlarýnda Sungurlu Haydar Öztaþ Anadolu Lisesi kalecisinin maçta ayaðýndan ciddi þekilde sakatlanmasý üzerine sporcu velilerinin okul idaresine baþvurarak çocuklarýný bundan sonraki maçlara göndermeme istekleri üzerine Tertip Kurulu na gönderilen dilekçe ile müsabakalardan çekildiði bildirildi. Bu baþvuru üzerine yarý final ikinci grupta mücadele edecek takým sayýsý üçe indi. Yarý Final Grubunda günde üç maç oynanacak. Cumhuriyet: 5 - Sungurlu: 0 Yarý Final 1. grupta oynanan ilk maçta Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi, Sungurlu Ticaret Meslek Lisesi ni 11-0 lýk farklý skorla yenerken Ticaret Meslek Lisesi ise Sungurlu Endüstri Meslek Lisesi ni Ali Mert in attýðý gollerle 20 yenerek iddialý baþlangýç yaptý. Yarý Final 2. grupta oynanan tek maçta ise Cumhuriyet Lisesi, Sungurlu Lisesi önünde zorlanmadan 5-0 lýk galibiyetle ayrýlarak yarý finalde mücadele etme hakkýný kazandý. Bu grupta iki Sungurlu takýmýnýn kendi arasýnda yapacaðý maçý kazanan takýmda yarý finale yükselen ikinci takým olacak. Gençler yarý final grubunda ikinci maçlar bugün oynanacak. Ýlk maçta Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi - Ticaret Meslek Lisesi. Sungurlu Ticaret Meslek Lisesi - Sungurlu Endüstri Meslek Lisesi. Endüstri Meslek Lisesi - Sungurlu Lisesi maçlarý oynanacak. SAHA : 1 Nolu. HAKEMLER : Ser- hat Sarkandý, Aykut Hacýoðlu, Barýþ Karakuþ. met, Suat, Yusuf, Emir, Samet Kurutoprak, Erman, Kemal, Ozan, Murat, Samet Durusu, Erol, Umut, Haydar, Emre. GOLLER : 5. dak. Muhammed, 20. ve 31. dakikalarda Tuncay, 15. dak. Cengiz, 40. dak. Sefa (Cumhuriyet Lisesi). Atatürk Anadolu: 58 - Anadolu: 43 SALON: Atatürk. HAKEMLER: Haluk Hakan Kaya. Yakýn, ATATÜRK ANADOLU LÝSESÝ : Gökhan, Onur, Ataberk, Burak, Sami, Cafer, Berkay, Can- berk, Taha, Emrehan, Abdullatif, Ataberk. ANADOLU LÝSESÝ : Harun, Berk, Mücahit, Adil, Barýþ, Kubilay, Umut, Serkan, Melih, Furkan, Güvenç, Batuhan. PERÝYOTLAR: 1. Periyot: 17-6 (Atatürk ) 2. Periyot: (Atatürk ) 3. Periyot: 15-9 (Atatürk ) 4. Periyot: (Anadolu ) Kýzlarda sýralama son maçlara kaldý L iseli Genç Kýzlar Basketbol Ýl birinciliðinde sýralama son maçlara kaldý. Dört takýmýn tek grupta mücadele ettiði il birinciliðinde ilk iki maçýný kazanan Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi þampiyonluðun en güçlü adayý, Ýlk maçýný kazanan Anadolu Lisesi dün oynadýðý maçta Anadolu Öðretmen Lisesi ne yenildi. Ýl birinciliðinde son iki maç yarýn oynanacak. Gü- nün ilk maçýnda saat da Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi ile Anadolu Lisesi karþýlaþacak. Bu maçý Spor Lisesi kazanýrsa þampiyonluðu garantileyecek. Bu maçtan Anadolu Lisesi galip ayrýlýrsa þampiyon son maçta Buhara Evler Kýz Meslek Lisesi ile Anadolu Öðretmen Lisesi arasýndaki maçýn sonucunda yapýlacak üçlü averajla belirlenecek. A. Öðretmen: 29-Anadolu: 24 SALON: Atatürk. HAKEMLER: Ýbrahim Coþkun, Furkan Alagöz Ayþenur, Ýlay, Þemanur, Sümeyra, Ýlayda, Meltem. hinur, Zehra, Rüveyda, Eslem, Esin, Rana, Büþra, Sümeyra. 1. Periyot: 8-5 (Anadolu Lisesi) 2. Periyot: Periyot: 12-2 (Anadolu Öðretmen) 4. Periyot: 6-4 (Anadolu Lisesi) ANADOLU ÖÐRETMEN LÝSESÝ : Ma- ANADOLU LÝSESÝ : Aslýnur, Ecem, Tuðçe, Gülseda, Rümeysa, PERÝYOTLAR: Yýldýzlar Futbol da ikinci tur gruplarý belli oldu Son yarý finalist Ýsmail Kakaç oldu Y ýldýzlar Futbol da 6 merkez 2 Sungurlu grubunda oynanan maçlar sonunda gruplarýnda birinci olan sekiz takým belli oldu. Dün oynanan maçlarla sona eren grup maçlarýnýn ardýndan gruplarýnda birinci olarak ikinci tura yükselen takýmlarýn yarý final gruplarýda belli oldu. Buna göre yarý final 1. grubunda 23 Nisan Ortaokulu, Sakarya Ortaokulu, Sungurlu Fatih Ortaokulu ve Os- mancýk Ahmet Çörekçi YÝBO takýmlarý mücadele edecek. 2. grupta ise Türkiyem Ortaokulu, Ýsmail Kakaç Ortaokulu, Sungurlu Dr. Sedat Melahat Baran Ortaokulu ve Oðuzlar Ortaokulu takýmlarý mücadele edecek. Yarýn oynanacak maçlarla baþlayacak yarý final gruplarýnda tek devreli lig sistemine göre oynanacak maçlar sonunda ilk iki sýrayý alan takýmlar çapraz olarak yarý finalde mü- cadele edecek kazanan takýmlar final kaybedenler ise üçüncülük dördüncülük maçý oynayacaklar. Yarý final grubun- da yarýnki ilk gün programý þöyle: 23 Nisan Ortaokulu - Osmancýk Ahmet Çörekçi YÝBO. Sakarya Ortaokulu- Sungurlu Fatih Ortaokulu, Türkiyem Ortaokulu - Oðuzlar Ortaokulu, Ýsmail Kakaç Ortaokulu - Sungurlu Dr. Sedat Melahat Baran Ortaokulu. Karþýyaka: 2 - Y. Sultan Selim: 0 CUMHURÝYET LÝSESÝ : Süleyman, Abdülkerim, Mehmet, Mert, Dursun, Tuncay, Muhammed, Cengiz, Emre Gümüþ, Sefa, Emre Softa, Ekrem, Samet, Furkan, Onur, Elvan, Musa, Emre Özmen. SUNGURLU LÝSESÝ : Zeynel, Fatih, Ah- dýndan dün yarý final maçlarý oynandý. Yarý final ilk maçýnda Atatürk Anadolu Lisesi ile Anadolu Lisesi takýmlarý karþý karþýya geldiler. Rakibi önünde maçýn ilk üç periyotunda üstün bir oyun ortaya koyan Atatürk Anadolu Lisesi, Anadolu Lisesi önünde lük skorla galip ayrýlarak finale yükselen ilk takým oldu. Ýkinci yarý final maçý ise çok daha çekiþmeli geçti. Ýlk periyotta 118 lik üstünlük saðlayan Anadolu Öðretmen Lisesi ikinci periyotta Mukadder Akaydýn a kontrolü verdi bu periyotu ilk yarýyý önde tamamladý. Üçüncü periyotta ta üstünlüðünü sürdüren Anadolu Öðretmen Lisesi bu periyota önde tamamladý ve son periyota luk skorla önde girdi. Bu periyotta maça aðýrlýðýný koyan Mukadder Akaydýn Anadolu Lisesi rakibini 4 sayýda tutarken rakip potaya 17 sayý býraktý ve maçtan lik skorla galip ayrýlarak finalde Atatürk Anadolu Lisesi nin rakibi oldu. Erkeklerde yarýn ilk olarak Anadolu Öðretmen Lisesi ile Anadolu Lisesi üçüncülük dördüncülük, ardýndan da Mukadder Akaydýn Anadolu Lisesi ile Atatürk Anadolu Lisesi þampiyonluk için karþýlaþacaklar. SAHA : 1 Nolu. HAKEM : Soner Derviþoðlu. KARÞIYAKA ORTAOKULU : Sinan, Kývanç, Erencan Kurt, Eren Çöplü, Hüseyin, Zeynal, Necdet, Haydar, Ýsmet, Oktay, Onur, Batuhan, Sadýk. YAVUZ SULTAN SELÝM ORTAOKULU : Spor Lisesi: 11 - Sungurlu Ticaret: 0 SAHA : LEK LÝSESÝ : 1 Nolu. HAKEMLER : Ahmet Ecevit, Mahmut Selçok, Enver Bolat. GÜZEL SANATLAR VE SPOR LÝSESÝ : Deniz, Ömer, Bekir, Can, Oðuzhan, Serkan, Ýbrahim, Cihat, Ümit, Recep, Alperen, Atakan, Onur, Emre, Yusuf, Batuhan, Abdülkadir. SUNGURLU TÝCARET MES- Halil, Enes, Eren, Ýsmet, Mücahit, Rýdvan, Berkay Tutuþ, Nurullah, Alperen, Mert, Hakan, Ebubekir, Berkay Çeribaþ, Orhan, Metehan, Ýbrahim, Serkan. GOLLER : 20. ve 35. dakikalarda Ýsmet Ýsmail Kakaç gruptaki son maçýnda Bayat Mehmet Akif le berabere kalarak yarý final grubuna yükselen okul oldu Ýsmail Kakaç: 0 - Bayat M. Akif: 0 SAHA : 1 Nolu. : HAKEM : Soner Derviþoðlu. ÝSMAÝL KAKAÇ ORTAOKULU Onur Tekin, Onur Saðlam, Elvan, Tufan Çemrek, Tolunay, Sergen, Sezer, 1 Nolu. TÝCARET MESLEK LÝSESÝ : Mücahit, Ali, Yasin, Kahraman, Recai, Murat Perçin, Mikail, Orhan, Tunahan, Volkan, Ali Mert, Mustafa, Utkan, Sercan, Tolgahan, Bektaþ, Murat Bozkul. SUNGURLU ENDÜSTRÝ MESLEK LÝSESÝ : Mücahit, Abdul- lah, Emre, Birol, Onur, Alihan, Mert, Hüseyin, Ergülü, Mehmet Karmýþ, Mustafa, Hakan, Aykut, Aziz, Mehmet Vargeloðlu, Muhammed, Abdulkadir. GOLLER : 12. ve 51. dakikalarda Ali Mert (Ticaret Meslek Lisesi). Eray, Tunahan, Hasan, Yusuf, Oðuzhan, Murat, Hüseyincan, Ömer. SAHA : 1 Nolu. HAKEM : Ahmet Kandemir. SAKARYA ORTAOKULU : Emirhan, Er- Ticaret Meslek: 2 Sungurlu EML : 0 SAHA : Ahmet Ecevit, Enver Bolat. BAYAT MEHMET AKÝF ERSOY : Mert, Hüseyin, Mesut, Onur, Sakarya :4 Mimar Sinan : 0 M. Akif, Mehmet, Burak, Tufan, Atakan, Emre, Hüseyin, Muratcan, Aygün, Muhammet, Mesut, Muharrem. GOLLER : ve 18. dakikalarda Serkan, 5. ve 42. dakikalarda Ümit, 7. dak. Ýbrahim, 19. dak. Ömer, 20. dak. Emre, 36. dak. Abdülkadir, 42. dak. Onur, 50. dak. Cihat (Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi). HAKEMLER : Mahmut Selçok, Onur, Deniz, Gürkan, Hüseyin, Ali, Tufan Turþu. Yýldýrým Beyazýt: 0-Salim Akaydýn:0 SAHA : 1 Nolu. HAKEM : Soner Derviþoðlu. YILDIRIM BEYAZIT ORTAOKULU : Ýsmail, Melih, Furkan, Oðuzhan, Ahmet, Onur, Berat, Fatih, Hasan, Serhat, Mustafa, Metehan, Muhammed, Hüseyin, Çaðrý, Sefer. SALÝM AKAYDIN ORTAOKULU : Mahsun, Arif, Baran, Hünkar, Ahmet, Berkan, Anýl, Özgür, Berke, Umut, Ulaþ, Mertcan, Arman, Özcan, Onurcan. ATILAN PENALTILAR : Özgür, Hünkar, Baran, Anýl (Bahçelievler Salim Akaydýn), Fatih, Hasan, Melih (Yýldýrým Beyazýt). KAÇAN PENALTILAR : Mahsun (Bahçelievler Salim Akaydýn), Oðuzhan, Ahmet (Yýldýrým Beyazýt Ortaokulu). tuðrul, Fahri, Berkant, Serkan, Zafer, Esat, Kerem, Süleyman, Cengizhan, Furkan, Ahmet, Þamil, Celal, Gökhan. MÝMAR SÝNAN ORTAOKULU : Elvan, Burak Corman, Mustafa, Doðukan, Burak Telli, Kaan, Serkan, Sezer, Ahmet, Bahadýr. GOLLER : 12. dak. Zafer, 14. dak. Süleyman, 35. dak. Esat, 36. dak. Serkan (Sakarya Ortaokulu).

18 18 SALI 4 ARALIK 2012 Karadeniz Judo turnuvasýnda Çorum 17 madalya kazandý Samsun da yapýlan ve bu yýl 10. su düzenlenen Karadeniz Judo Turnuvasýnda Çorum 44 sporcu ile katýlýrken 16 ve KKTC den 400 civarýnda sporcu mücadele etti. Çorumlu Judocular turnuvada dört birincilik, beþ ikincilik ve sekizde üçüncülük madalyasý kazanarak toplamda 17 kez kürsüye çýktýlar. udo Federasyonu Jtarafýndan düzenlenen 10. Karadeniz Turnuvasý hafta sonunda Samsun da yapýldý. Önceki yýllarda yapýlan ancak son yýllarda sekteye uðrayan Karadeniz Judo Turnuvasý hafta sonunda yaklaþýk 600 civarýnda sporcunun katýlýmý ile Samsun Yaþar Doðu Spor Salonu nda yapýldý. Turnuvada Çorum dan toplam 44 sporcu mücadele etti. Çorumlu sporcular toplam 17 madalya kazanmayý baþardýlar. ezon baþýnda Ço- Balýke- Srumspor dan sirspor a transfer olan Alihan dünki çalýþmayý Çorum da yaptý. Balýkesirspor Coca Cola Akademi Ligi U 18 takýmýndan sezon baþýndan buyana 5 maçta forma giyen Alihan geçen hafta 1-2 Aralýk tarihlerinde yapýlan turnuvaya Çorum ile birlikte amsun, Ordu, Sinop, Tokat, Amasya, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Kastamonu, Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartýn, Karabük, Bayburt ve Gümüþhane illerinden sonu Kartalspor deplasmanýnda kural gereði kýrmýzý kart görerek cezalý duruma düþtü. Takýmýnýn bu hafta sonu oynadýðý sporcularýn katýldýðý turnuvaya ayrýca Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti nden de 20 sporcu katýldý. Judo Ýl Temsilcisi Hüseyin Üstündað, turnuvaya Çorum dan antrenörler Nadir Solak, Hakan Taþtan ve Celalettin Kýyýþkan yönetiminde Alaca dan 6. Yetiþtirme Yurdu ndan 16 ve ferdi olarakta 22 olmak üzere toplam 44 sporcunun katýldýðýný söyledi. Üstündüð, 44 sporcudan dört birincilik, beþ ikincilik ve sekizde üçüncülük kazandýklarýný toplam 17 sporcularýnýn kürsüye çýkmayý baþardýðýný belirtti. Yapýlan müsabakalar sonunda süper miniklerde 32 Kg da Pelin Yaþar, miniklerde 40 Kg da Hacer Yaðlý, yýldýzlarda 48 Kg da Merve Taþ ve yýldýzlarda 50 Kg da Burak Eryýlmaz sýkletlerinde birinci olarak altýn madalya kazanmayý baþardýlar. Süper Minikler kategorisinde Yetiþtirme Yurdu ndan Salih Buðdaycý, ayný kulüpten 30 Kg da Batuhan Demiröz, 36 Kg da Kaan Süzgün ile Alihan Çorum da çalýþtý Protokol de üzgün ayrýldý orumspor un pazar günü evinde oy- Bergama Belediyespor karþý- Çnadýðý laþmasýnýn sonunda stadda bulunan tüm futbol severler stadý üzgün terk etti. Ligde kalma umutlarýný azda olsa artýrmak amacýyla kazanmak düþüncesiyle maça çýkan kýrmýzý siyahlý takýmý bu önemli maçýnda tribündeki az sayýda taraftar ile birlikte Garnizon Komutaný Hakan Saraç, AK Parti Merkez Ýlçe Baþkaný ve eski Çorumspor Yöneticilerinden Mustafa Köse ve Eski milletvekillerinden Adnan Türkoðlu yalnýz býrakmadý. Maçýn bitiminde ise protokol tribünündeki isimler- maçýnda forma giyemeyeceði için hafta sonunu Çorum da ailesi ile geçiren Alihan çalýþmayý býrakmadý. Dün 2 nolu sentetik çim sahada düz koþu yapan Alihan bugün Balýkesir e giderek çalýþmalara burada takýmý ile birlikte devam edecek. Alihan Ýdikut Ýskilip deplasmanda yine kayýplarda Ýskilip Belediyespor ligdeki dördüncü deplasman maçýndan puansýz döndü. Temsilcimiz topladýðý 10 puanýn 7 sini evinde kazanýrken tek deplasman galibiyetini sonsýrada bulunan Eskipazar dan aldý. Teknik Direktör Nihat Armutçu, ligde istedikleri hedeflere ulaþmak için deplasmandan puan almak zorunda olduklarýný belirterek bu hastalýða bir çözüm bulmalarý gerektiðini söyledi. Armutçu, Bartýnspor Armutçu Maçýn ilk yirmi dakikasýnda rakiple baþa baþ bir oyun ortaya koyduk. O dakikadan itibaren kontrolü rakibe kaptýrdýk ve bir daha geri alamadýk. Ýlk yarýnýn son dakikasýnda yediðimiz golün ardýndan ikinci yarýda maça ortak için gerekli hamleyi yapamadýk. Rakibin on kiþi kaldýðý son on 15 dakikalýk bölümde bile kontrolü elimize ala- deplasmanýnda galibiyeti hakedecek bir oyun oynamadýklarýný belirtti. B ölgesel Amatör çalýþtýklarýný ancak iç sahadaki refleksleri ve futlubiyetle ayrýldýk. madýk ve sahadan mað- Lig de temsilcimiz Ýskilip Belediyespor deplasmanda yine kayýplarremediklerini belirten arasý güç dengesinin ne bolu deplasmanda göste- Grupta takýmlar da. Ligde bugüne kadar kadar yakýn olduðu puan topladýðý 10 puanýn yedisini kendi evinde topla- durumu gösteriyor. Alýnacak iki maçla üst sýralara çýkabiliriz ancak iki yan Ýskilip Belediyespor tek deplasman puanlarýný maç kaybedincede alt sýralara inebiliriz. Bu ne- grupta son sýrada bulunan Eskipazar Belediyespor deplasmanýnda denle ilk yarýnýn kalan dört haftasýnda daha faz- aldý. Bu maçýn dýþýnda tüm deplasman maçlarýndan maðlubiyetle ayrýlan Ýskilip Belediyespor son haftada Bartýnspor deplasmanýnda yine kayýplarý oynadý. Ýskilip Belediyespor Teknik Direktörü Nihat Armutçu, takým olarak iç saha ve deplasman maçlarýnda çok farklý görüntü verdiklerini, Bartýnspor deplasmanýnda galibiyeti hakedecek bir futbol ortaya koymadýklarýný söyledi. Hafta boyunca iyi la puan kaybý yapmadan toplayabileceðimiz kadar puan toplamamýz lazým. Hafta baþýndan itibaren takým olarak Yahþihanspor maçýna hazýrlanacaðýz. Bu maçýn telafisi yok ve kazanmaktan baþka alternetafimiz yok. Bu bilinç içinde çalýþmalara baþlayacaðýz dedi. Bölgesel Amatör Lig Altýncý Grup haftanýn görünümü Haftanýn Toplu Sonuçlarý: Bartýnspor - Ýskilip Belediyespor : 1-0 Eskipazar Belediye- MKE Kýrýkkalespor : 1-4 Kozluspor - Akyurt Belediyespor : 1-0 Ostimspor - Sorgun Belediyespor : 3-2 Tosya Belediyespor- Geredespor : 0-0 Yahþihanspor - Geredespor : 1-1 Sincan Belediyespor-Zonguldak Kömürspor : 0-1 PUAN DURUMU TAKIMLAR O G B M A Y P miniklerde 28 Kg da Yetiþtirme Yurdu ndan 1. Adliyespor Ebru Demiröz, yýldýzlarda 48 Kg da 2. Zonguldak K. 3. Sorgun Beled Sedanur Ýçaðasý 4. Bartýnspor sýkletlerinde ikinci 5. Kozlu Bele olarak gümüþ madalya kazanan sporcular 6. Geredespor oldular. Sýkletlerinde 7. Tosya Belediye 8. Ostimspor üçüncü olarak bronz 9. Sincan Belediye madalya kazanan Yýldýzlar Basketbol da 10. Ýskilip Belediye sporcular ise Süper 11. Kýrýkkalespor Minikler 32 Kg da dört maç oynanacak 12. Akyurt Bele Lütfü Büyükbaþ, 34 Kg da Dilara Sol, 13. Yahþihanspor Yýldýzlar Basketbol Ýl birinciliðine bugün oynanacak minikler 30 Kg da Yetiþtirme Yurdu ndan Tarýk Deve, 40 Kg da Zeynep Murat, 42 dört maçla devam edilecek. Atatürk Spor Salo- nu nda oynanacak maçlarýn programý þöyle: Saat Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu - Atatürk Ortaokulu (Yýldýz Kýz). 9 Aralýk Pazar: Ýskilip Belediyespor - Kýrýkkale Yahþihanspor. Adliyespor - Geredespor. Kg da Yetiþtirme Saat Bahçelievler Ortaokulu-Yavuz Sultan Zonguldak Kömürspor - Bartýnspor. Yurdu ndan Rýza Selim Ortaokulu (Yýldýz kýz). Akyurt Belediyespor - Sincan Belediyespor. Sabancý, 52 Kg da Elif Saat Mehmet Akif Ersoy - 23 Nisan Ortaokulu (Yýldýz Erkek). Kiriþ, yýldýzlarda 57 Sorgun Belediyespor - Kozlu Belediyespor. Kg da Sümeyra Aykaç MKE Kýrýkkalespor - OSTÝMspor. Saat Salim Akaydýn- Oðuzlar Aðaççamý ve 90 Kg da Halil (Yýldýz Erkek) Eskipazar Belediyespor - Tosya Belediyespor. Ýbrahim Boz. Ulukavak rakip tanýmýyor 1. Amatör Küme de 8. hafta maçlarý sonunda Ulukavakspor yoluna kayýpsýz devam ediyor. Dokuzuncu hafta maçlarý sezonun en gollü haftasý oldu. Beþ maçta toplam 31 gol atýlýrken haftanýn gol atamayan tek takýmý Ýl Özel Ýdarespor oldu. Ligde play-off mücadelesi kadar ligde kalmak içinde takýmlarýn ikinci yarýda çok zorlu bir mücadele vermesi bekleniyor. Amatör Küme de ya çýkan 10 takýmdan bol olarak olmasada tecrübesiyle kazanmasýný medik farkta bir galibilikspor önünde beklen- 1. dokuzuncu hafta dokuzu gol sevinci yaþarken cýk maçlarý sonunda Ulukavakspor yoluna kayýpsýz devam ederek liderliðini sürdürüyor. Ligin sekizinci haftasý en gollü hafta olmasý yönüyle gol atamayan tek takým ise Ýl Özel Ýdarespor oldu. Ulukavakspor ligdeki sekizinci maçýnda en yakýn takipcisi olarak bildi ve liderliðini açýk ara sürdürdü. Ýl Özel Ýdarespor ise son iki haftada kaybettiði puanlarla sýralamada bir basamak geriledi. yete imza atarak 8-1 le haftanýn en farklý skorunu elde eden takým oldu ve dördüncü sýrada kendine yer buldu. Hitit Gençlikspor ayrý bir özellik taþýyor. haftaya giren Ýl Özel Çimentospor ise yarýþta bende varým dedi. Sekizinci haftada saha- Ýdarespor karþýsýnda fut- evinde konuk ettiði Alaca Belediyespor u farklý Ligde kalma müca- delesi veren Bayat Belediyespor geçerek sýralamada deplasmanýn- ikinci sýraya yükseldi. Son haftalarýn çýkýþtaki takýmý Osmancýkgücüspor ise Eti Lisesi Gençdan 3-1 lik galibiyetle dönen kýrmýzý beyazlý takým beþinci sýradaki yerini korudu. Osman- 1. Amatör Küme Büyükler puan durumu Haftanýn Sonuçlarý: Ýl Özel Ýdarespor - Ulukavakspor : 0-3 Çimentospor - Alaca Belediyespor : 7-1 Bayat Belediyespor - Hitit Gençlikspor : 1-3 Osmancýkgücüspor -Eti Lisesi Gençlikspor : 8-1 Osmancýk Belediyespor- Mecitözüspor : 5-2 PUAN DURUMU TAKIMLAR O G B M A Y P 1. Ulukavakspor Çimentospor Ýl Özel Ýdare Osmancýkgücü Hitit Gençlik Osm. Belediye Eti Lisesi Alaca Belediye Sungurluspor Mecitözüspor Bayat Belediye Aralýk pazar : Hitit Gençlik - Ýl Özel Ýdarespor. Eti Lisesi Gençlik - Osmancýk Belediyespor. Ulukavakspor - Sungurluspor. Alaca Belediyespor - Bayat Belediyespor. Mecitözüspor - Çimentospor. Belediyespor da evinde oynadýðý maçta Mecitözüspor u farklý geçerek alt sýralardan kurtuldu ve üst sýralara tutunma baþardý. Ligde ilk yarý bir erteleme haftasý dýþýnda bu hafta sonu oynanacak maçlarla sona erecek. Ýlk yarýnýn son hafta maçlarýndan üçü merkezde, biri Alaca diðeri ise Mecitözü ilçe sahasýnda oynanacak.

19 SALI 4 ARALIK ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE 4 ARALIK Çorum Belediye Baþkanlýðý Çöp konteynýrý alýmý. Yer: Belediye hizmet binasý 5. kat Ýhale Odasý Saat: 14:00 T.C. Çorum 2. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum ili Mecitözü ilçesi Kozören köyü parsel 1311 de kayýtlý, 11,475 m2 tarlanýn satýþý iþi ,75 Yer: Çorum Adalet Sarayý Ýhale Salonu Saat: 11:00-11:10 T.C. Çorum 4. Ýcra Çorum Merkez Tapu nün Bahçelievler Mah. 565 ada, 27 parsel de kayýtlý 614,66 m2 arsa üzerinde bulunan apartman binasýnýn zemin katýnda bulunan 2 nolu mesken vasfýnda baðýmsýz bölümün satýþý iþi ,00 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu -10:10 Çorum Çalýþma ve Ýþ Kurumu Ýl Genel temizlik hizmet alýmý iþi. Yer: G.Bey Mah. Cengiz Topel Caddesi No: 122 Çorum DSÝ 5. Bölge Çorum-Alaca ilçesi Alacahöyük Beldesi Horanözü Deresi taþkýn koruma yapým iþi. Yer: DSÝ 5. Bölge Ýhale Salonu zemin kat G-8 nolu oda M. Kemal Mah. 2151/1 A Blok No: Çankaya/Ankara 5 ARALIK Çorum Belediye Baþkanlýðý Destek personel hizmet alýmý iþi. Yer: Belediye Hizmet Binasý Ýhale Odasý 5. kat Saat: 14:00 Çorum Göðüs Hastalýklarý Hastanesi 2013 yýlý ekmek alýmý iþi. Yer: Çorum Göðüs YÝTÝK Çorum Nüfus nden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Rukiye OKUMUÞ Sami kýzý Çorum Doðumlu (Ç.HAK:3621) YÝTÝK Çorum Meslek Yüksek Okulundan almýþ olduðum öðrenci kimlik belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. Þeraffettin SARI Abdullah oðlu Çorum Bayat Doðumlu (Ç.HAK:3615) YÝTÝK Çorum Nüfus nden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Recep DEMÝR Þevket oðlu 1957 Çorum Küçüklaçin Doðumlu (Ç.HAK:3616) YÝTÝK Çorum Nüfus nden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Celal ÖRSKAYA Hasan oðlu 1952 Çorum Doðumlu (Ç.HAK:3617) Hastalýklarý Hastanesi Toplantý Salonu 6 ARALIK Çorum Ýl Saðlýk Çorum Ýl Saðlýk 2013 yýlý Osmancýk ve Kargý Hacý Hamza 112 Acil Yardým Ýstasyonlarý hizmet binalarý kalorifer yakma ve temizlik hizmet alýmý iþi. Yer: Ýl Saðlýk Gazi Caddesi No: 66 Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi 2013 yýlý Anjiografi Ünitesi 1 kalem sarf malzeme alýmý iþi. Yer: Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Ýhale Salonu Çorum Belediye Baþkanlýðý Sürücüsüyle birlikte araç kiralama hizmet alýmý iþi. Yer: Çorum Belediyesi Hizmet Binasý Ýhale Odasý kat 5 Saat: 14:00 DSÝ 5. Bölge Çorum Uðurludað ilçesi Eskiçeltek köyü Dereyar Deresi taþlýn koruma inþaatý yapým iþi. Yer: DSÝ 5. Bölge Ýhale Salonu zemin kat G-8 nolu oda M. Kemal Mah. 2151/1 A Blok No: Çankaya/Ankara Çorum Çalýþma ve Ýþ Kurumu Ýl 2 adet sürücülü araç kiralama hizmet alýmý iþi. Yer: G.Bey Mah. Cengiz Topel Cad. No: 122 Çorum 7 ARALIK T.C. Çorum 2. Ýcra Çorum merkez ilçe Yavruturna Mah., Hacýmürsel mevkii, cilt no 29, sayfa 2827, ada 610, parsel 4 adresinde kayýtlý bulunan, 287,50 m2 alanýndaki, ana gayrimenkulu arsa vasfýnda olan, kat irtifaký yapýlý, 2. kat, 3 nolu mesken vasýflý taþýnmazýn satýþý iþi ,00 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: 14:30-14:40 T.C. Çorum 2. Ýcra Çorum merkez ilçe Ayarýk Mah., cilt no 20, sayfa 1956, ada 1681, parsel 6 adresinde kayýtlý bulunan, 1.606,58 m2 alanýndaki, ana gayrimenkulu 6 katlý 22 daireli kargir apartman vasfýnda olan, kat mülkiyeti yapýlý, 1/22 arsa paylý, 4. kat, 21 nolu mesken vasýflý taþýnmazýn satýþý iþi ,00 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: 14:45-14:55 Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Kalorifer yakma hizmet alýmý iþi. Yer: Gazi Cad. Valilik binasý AB blok kat 8 Çorum Saat: 09:00 10 ARALIK Çorum L Tipi Kapalý ve Açýk Ceza Ýnfaz Kurumu Personel servis araç kiralama hizmet alýmý iþi. Yer: Çorum LTipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu Toplantý Salonu Saat: 09:30 Çorum Belediye Baþkanlýðý Tanzim Satýþ Fon Saymanlýðý personel hizmet alýmý iþi. Yer: Çorum Belediyesi hzimet binasý Ýhale Odasý kat 5 Çorum Ýl Özel Ýdaresi Plan Proje Yatýrým ve Ýnþaat Çorum merkez Anadolu Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi ne spor salonu yapýmý inþaatý yapým iþi. Yer: Mimar Sinan Mah. Ýnönü Cad. No: 179 Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi 2013 yýlý 1 kalem týbbi sarf malzeme alýmý iþi. Yer: Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Ýhale Salonu 11 ARALIK Çorum Belediye Baþkanlýðý Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasý hizmet alýmý iþi. Yer: Çorum Belediyesi hizmet binasý 5. kat Ýhale Odasý Saat: 14:00 Çorum Ýl Emniyet Müdürü Çorum Ýl Emniyet ve baðlý birimlerin 2013 yýlý 26 kiþi ile malzemesiz genel temizlik hizmet alýmý iþi. Yer: Çorum Emniyet hizmet binasý 3. kat Lojistik Þube Saat: 10:30 13 ARALIK Çorum L Tipi Kapalý ve Açýk Ceza Ýnfaz Kurumu 33 kalem kuru gýda alýmý iþi. Yer: Çorum LTipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu Toplantý Salonu 14 ARALIK Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi 2013 yýlý Transfüzyon Merkezi 4 kalem sarf malzeme alýmý iþi. Yer: Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Ýhale Salonu T.C. Çorum 1. Ýcra Çorum ili Ortaköy ilçesi Cumhuriyet Mah. cilt 13, sayfa 1199, ada 56, parsel 51 de kayýtlý TOPLANTIYA ÇAÐRI Çorum Merkez Ilýca Camii Yaptýrma ve Yaþatma Derneðinin yýllýk olaðan genel kurul toplantýsý tarihinde saat da Binevler Yolu üzeri Merkez Ilýca Camii Binasýnda yapýlacaktýr. Çoðunluk saðlanamadýðý takdirde bir hafta sonra ayný yer ve saatte yapýlacaktýr. Yönetim Kurulu GÜNDEM: 1- Açýlýþ ve yoklama 2- Divan teþekkülü 3- Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunup ibrasý 4- Denetim Kurulu faaliyet raporunun okunup ibrasý 5- Tahmini bütçenin görüþülmesi 6- Yeni yönetim ve denetim kurullarýnýn seçimi 7- Dilek ve temenniler 190,00 m2 yüzölçümlü bir fýrýn üç katlý kargir bina nitelikli taþýnmazýn tamamýnýn satýþý iþi ,00 Yer: Çorum Adalet Sarayý Müzayede Salonu Saat: 15:00-15:10 Ýl Saðlýk 2013 yýlý Çorum Saðlýk ve baðlý birimlerinin akaryakýt alýmý iþi. Yer: Ýl Saðlýk Yönetim Hizmetleri Þube 17 ARALIK Karayollarý 7. Bölge Karayollarý 7. (Samsun) Bölge 73. (Çorum) Þube Þefliði yollarýnda rutin yol bakým onarýmý yapýlmasý iþi. Yer: Karayollarý 7. Bölge Esenevler Mah. Atatürk Bulv. No: 380 Atakum Samsun Saat: 16:00 Çorum Halk Saðlýðý 2013 yýlý genel temizlik ve kalorifer yakma iþi hizmet alýmý. Yer: Çorum Halk Saðlýðý Konferans Salonu 18 ARALIK Çorum Orman Ýþletme Çorum Orman Ýþletme, Osmancýk Ýþletme Þefliði ve Sungurlu Orman Ýþletme Þefliði ne akaryakýt alýmý ihalesi. Yer: Ýnönü Cad. No 72 Çorum Saat: 14:00 T.C. Merkez Çorum 3. Ýcra Dairesi Ulukavak Mah. eski Bayat yolu mevkii, cilt 29, sayfa 2783, ada 1696, parsel 9, C blok, 1. kat 9 nolu baðýmsýz bölümün satýþý iþi ,00 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: 14:00-14:10 Çorum Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Antrenör ve Gençlik Lideri hizmet alýmý iþi. Yer: Karakeçili Mah., Gazi Cad., No 97 Çorum 20 ARALIK T.C. Merkez Çorum 3. Ýcra Dairesi 55 UE 674 plakalý, 2010 model, panelvan cinsi siyah renkli aracýn satýþý iþi ,00 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: 14:00-14:10 Çorum Göðüs Hastalýklarý Hastanesi 2013 yýlý gýda alýmý iþi. Yer: Çorum Göðüs Hastalýklarý Hastanesi Toplantý Salonu 21 ARALIK T.C. Çorum 2. Ýcra (Dosya No: 2012/5559) Çorum merkez ilçe, Gülabibey Mah., cilt no 60, sayfa 5868, ada 2561, parsel 1 adresinde kayýtlý bulunan, 4.366,60 m2 alanýndaki, ana gayrimenkulu arsa vasfýnda olan, kat irtifaký yapýlý, 46060/ arsa paylý Ablok zemin kat 8 nolu dükkan vasýflý taþýnmazýn satýþý iþi ,00 Yer: Çorum Adalet Sarayý Müzayede Salonu Saat: 15:10-15:20 24 ARALIK Çorum Adliyesi Çorum Adliyesi 12 ay süreli 9 kiþilik temizlik hizmet alýmý iþi. Yer: Çorum Adalet Sarayý Saat: 14:00 8 OCAK 2013 Çorum 4. Ýcra (Dosya No: 2011/705) Çorum Tapu nün Pýnarçay köyü Kýr mevkii cilt sayfa 7/613 te kayýtlý 629 parsel de bulunan ,00 m2 yüzölçümlü fabrika binasý ve arsasý vasfýnda taþýnmazýn satýþý iþi ,20 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu -10:10 Çorum 4. Ýcra (Dosya No: 2010/5424) Çorum merkez Tapu nün Yavruturna Mah., Sülüklü Mevkii 1818 ada, 17 parselde 802,50 m2 arsa üzerinde bulunan 2 kat 11 numaralý baðýmsýz bölümün satýþý iþi ,00 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: 10:40-10:50 T.C. Merkez Çorum 1. Ýcra Dairesi (Dosya No: 2012/899 TLMT.) Ana gayrimenkulu tek katlý kargir ev ve arsasý vasfýnda kayýtlý taþýnmaz üzerinde, halihazýrda kullanýlmakta olan dubleks mesken ve tek katlý garaj þeklinde yapýlar mevcut cins tahsisi yapýlý taþýnmazýn satýþý iþi ,00 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: 15:00-15:10 TOPLANTIYA ÇAÐRI Ýnsan Haklarý ve Dayanýþma Derneðinin yýllýk olaðan genel kurul toplantýsý tarihinde saat de Üçtutlar Mah. 5. Üçtutlar Sk. Fatih Apt. 5/2 Çorum adresinde yapýlacaktýr. Çoðunluk saðlanamadýðý takdirde bir hafta sonra ayný yer ve saatte yapýlacaktýr. Yönetim Kurulu GÜNDEM: 1- Açýlýþ ve yoklama 2- Divan teþekkülü 3- Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunup ibrasý 4- Denetim Kurulu faaliyet raporunun okunup ibrasý 5- Tahmini bütçenin görüþülmesi 6- Yeni yönetim ve denetim kurullarýnýn seçimi 7- Dilek ve temenniler 8- Kapanýþ (Ç.HAK:3618) (Ç.HAK:3429) (Ç.HAK:3512) (Ç.HAK:4138) (Ç.HAK:3587) (Ç.HAK:3544) ZENGÝN IZGARA MÖNÜSÜ LAHMACUN ve PÝDE SULU YEMEK ve ÇORBA ÇEÞÝTLERÝ Adres: Gazi Cad. 3. Sok. 2/1 (Ziraat Odasý Yaný) BAY YÖNETÝCÝ BAY ve BAYAN MÜÞTERÝ TEMSÝLCÝSÝ ARIYORUZ Sosyal statü+maaþ+prim+ tam sigorta Ekip çalýþmasýna alýþkýn çalýþanlar tercihimizdir. Müracaatlar þahsen saat 12:00-13:00 arasý yapýlmalýdýr. Albayrak Cad. No: 6 Kat: 1 ÇORUM ÇÝÐDEM MODA GELÝNLÝK EVÝ * Gelinlik * Niþanlýk * Abiye Kýyafetleri * Kiraya Verilir * Özel Kýyafet Dikilir Tel: Yeniyol Mah. Eskisaray Sk. Ilýca Ýþ Merkezi No: 1/D ÇALIÞMA ARKADAÞLARI ALINACAKTIR Bölgenin en büyük mobilya maðazasý Özlem Max da görevlendirilmek üzere bayan satýþ danýþmaný çalýþma arkadaþlarý alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Adres: Samsun Yolu 4. Km. ÇORUM Tel: Satýlýk Büro Daire Gülabibey Mah. Velipaþa 1. Sok. (Zafer Çarþýsý arkasý) 1+1 doðalgazlý büro daire satýlýktýr. Mür. Tel: Kapanýþ (Ç.HAK:3619) ELEMANLAR T.C. ÇORUM 2. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝ Sayý : 2010/410 Esas ÝLAN Çorum 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin Tarih 18/10/2012 Sayý: 2012/410 Esas Karar No: 2012/433 sayýlý kararý ile; Çorum Ýli,Yakuparpa Köyü, Cilt:213, Hane:14, BSN:173'de nüfusa kayýtlý Hasan ve Sultan'dan olma, 01/09/1992 Çorum doðumlu (TC Kimlik No: ARÝF UZUN'un olan isminin MELÝH ARÝF olarak DÜZELTÝLMESÝNE (DEÐÝÞTÝRÝLMESÝNE) karar verilmiþtir. Ýlan olunur. (Basýn: 956) (Ç.HAK:3623) Paketçi eleman aranýyor A2 Ehliyeti olan paket servisi yapacak eleman aranýyor. Müracaat Tel: (Ç.HAK:3614) ARANIYOR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere vasýflý ve vasýfsýz eleman alýnacaktýr. Çiftyýldýz Karoser Sanayi Küçük Sanayi Sitesi 93. Sok. No: 1 Mür. Tel: (Ç.HAK:3622) Makine Ýmalat Sektöründe Faaliyet Gösteren Fabrikamýz AR-SAN MAKÝNA ÝMALAT TÝC. A.Þ. 'de Görevlendirilmek Üzere ; *Üniversitelerin Makine yada Endüstri Mühendisliði bölümünden mezun olmuþ, *Analitik düþünebilme,planlama ve organizasyon becerilerine sahip, *Üretim planlama, kontrol ve takip iþlerini gerçekleþtirebilecek, *Logo Tiger Plus programlarýný etkin þekilde kullanabilen, *ISO 9001;2008 kalite belgesinde tecrübeli, *Erkek adaylar için askerliðini tamamlamýþ, *Mýcrosoft Office programlarýna hakim, *Tercihen Ýngilizce bilen, *En az 3 yýl deneyimli, 'Üretim Planlama Sorumlusu' alýnacaktýr. Müracaatlar þahsen ve cv ile yapýlacaktýr. (Ç.HAK:3601) Daðýtým Elemaný Aranýyor (Ç.HAK:3613) (Ç.HAK:3598) Gazetemizin daðýtým servisinde görevlendirilmek üzere Daðýtým Elemaný Alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Adres: Hamoðlu Ýþhaný Kat: 1 No: 109 ÇORUM Satýlýk Düðün Salonu (Ç.HAK:3599) (Ç.HAK:3620) Ýrtibat için ; Tel: (0364) SATILIK BÝNA Yeniyol Mah. Azapahmet Sok. No: 8 Fýndýk Ýþ Merkezi nde taban metrekaresi 120 m2, üst katlarýnda 7 tane büro olan bina komple satýlýktýr. Mür. Tel: Osmancýk Cad. Uç Sokakta Mür. Tel: Kiralýk Mandýra Osmancýk Yolu 3. kilometre Bayat Gediði mevkiinde içerisinde lojmaný olan, depo olarak da kullanmaya müsait 5 dönüm alana sahip 100 baþlýk mandýra sahibinden kiralýktýr. Ýbrahim Uzun Müracaat Tel: GSM: Satýlýk Kýymetli Gayrimenkul Hürriyet Meydaný No: 10 ÇORUM Mür. Tel:

20 Ç SALI 4 ARALIK 2012 Ýyi mücadele ettik iyi oynadýk ancak þanssýzdýk orum Belediyespor Teknik Direktörü Hayrettin Gümüþdað, Sancaktepe karþýsýnda iyi oynadýklarý ve iyi mücadele ettiklerini ancak þanssýz þekilde bir puanla sahadan ayrýldýklarýný söyledi. Bu beraberliðin takýmýn son haftalardaki çýkýþý açýsýndan moral olduðunu ve bunun devam edeceðine inandýðýný belirtti. Çorum Belediyespor Teknik Direktörü Hayrettin Gümüþdað, Sancaktepe karþýsýnda iyi mücadele ettiklerini ve iyi oynadýklarý ancak þanssýz goller yiyerek üç puanla ayrýlabilecekleri maçta bir puana razý olduklarýný söyledi. Güçlü rakipleri önünde maçýn baþýndan sonuna kadar iyi mücadele ettiklerini belirten Gümüþdað, sahada mücadele eden futbolcularýna ve tribünde kendilerine destek veren taraftarlara ve ev sahibi takým taraftarlarýna centilmenliklerinden dolayý teþekkür etti. Gümüþdað maçta þanslý olan tarafýn Sancaktepe Belediyespor olduðunu ve galibiyetini kaçýran taraf olduklarýný belirterek Sancaktepespor güçlü bir rakip ve.:: YORUM ::. Aboneyim Abone mail.com þampiyonluk için iddialý takýmlar arasýnda yer alýyor. Ancak Çorum Belediyespor olarak tempolu ve maçý kazanmak isteyen takým olarak sahaya çýktýk ve futbolcularýmýn mücadelesi zevkli futbol oynanmasýna neden oldu. Maça gitmeden önce söylediðim gibi Sancaktepe Belediyespor un sahasý sentetik saha olmasý bizim açýmýzdan dezavantaj olmasýna raðmen iyi mücadelenin sonun galip geleceðimiz bir maçý þanssýz bir þekilde berabere kaldýk. Ancak her þeye raðmen deplasmanda güçlü rakibe karþý alýnan 1 puan güzel oldu. Takýma moral verdi ve son haftalardaki yükseliþini sürdürdü. Çorum Belediyespor olarak ilk yarýda rakibin baskýlý ve atak futbolu karþýsýnda dirençli bir oyun ortaya koyduk. Çorumlular Belediyespor u yalnýz býrakmadý orum Belediyespor u pazar günü ÇSancaktepe Belediyespor deplasmanýnda Ýstanbul da oturan Çorumlular yalnýz býrakmadý. Hakan Þükür Stadý nda oynanan maçta Ýstanbul da oturan yaklaþýk 300 kadar Çorumlu maç boyunca Belediyespor takýmýna destek verdi. Atýlan goller sonrasýnda büyük sevinç yaþayan Çorumlular maçýn sonunda da Belediyespor lu futbolcularý alkýþlarla soyunma odasýna gönderdiler. Öte yandan ev sahibi Sancaktepe Belediyespor lu taraftarlarda maçtan önce centilmenlik örneði gösterdiler. Sahaya çýkan Çorum Belediyespor futbolcularý tribüne çaðýran Sancaktepe taraftarlarý Hoþ geldiniz Çorum Belediyespor diyerek alkýþladýlar. Ev sahibi takým taraftarlarýnýn bu jestine Çorumlularda alkýþlarla destek verdiler maçta tribünde ve sahada centilmence baþladýðý gibi sona erdi. Kadir Þimþek eçtiðimiz hafta deplasmanda GHatay temsilcisi Kýrýkhanspor'a 4-0 yenilen kýrmýzý siyahlýlar 6 puan deðerindeki karþýlaþmalardan biri olan Ýzmir temsilcisi Bergamaspor'a evinde 1-0 yenilerek tabiri caizse galibiyeti unuttu. Karþýlaþma denk kuvvetlerin mücadelesi þeklinde baþladý. Çünkü Bergamaspor da sýradan bir takým. Dahasý kýrmýzý siyahlýlar Bergama'yý yenecek güçte. Nitekim maçýn 23. dakikasýnda sarý kartý olan Metehan golü kafa yerine elle atýnca 2. sarý karttan atýldý. Hem golden olduk hem de 10 kiþi kaldýk. Ýlk 45 dakika baþladýðý gibi bitti. Karþýlaþmanýn 2. yarýsýnýn henüz baþýnda Kemal'in ortaladýðý topa kaleci Muhammed çýkmakla gecikince, topa iyi yükselen Bekir takýmýný 1-0 öne geçirdi. Çorumspor golden sonra her zamanki gibi her mevkide tel tel döküldü. 2 top yapamaz, organize ataklarý hiç yoktu, izleyiciler futbol adýna hiçbir þeyi göremediler. Ýnsanlar birbirlerine þunu söylemeden geçemiyorlar, 'peki siz kimi yeneceksiniz'. Þimdiye kadara sporculara bende dahil herkes destek çýktý. Ancak bu maçta gözle görülen unsurlar insaný çileden çýkarýyor. Yukarda bahsettiðim bazý eksikliklerin yaný sýra bazý sporcularýn formalarýný bile terletmediklerini sahada gezindiklerini, agresif futbolunu oynuna deðil, rakip sporculara yansýttýklarýný, hiç yoktan yere kart görüp atýldýklarý gözlerden kaçmýyor. Dahasý bu sporcular 2 sezondur yan yana top oynuyor, giydikleri formalarýn haklarýný vermedikleri gibi, ihanet ettiklerini düþünüyorum. Ayýp be insan utanýr, koskoca Çorum'u temsil ediyorsunuz. 14 hafta geçmiþ, son sýradasýnýz, kasaba-belde takýmlarýyla oynuyorsunuz, 1 puanýnýz var, 43 gol yemiþsiniz. Siz tribünde otursanýz ne düþünüyorsanýz taraftarda onu düþünüyor. Rakip karþýsýnda alaný daralttýk ve kontra ataklarla gol yollarýný denedi k. Birkaç tane önemli pozisyonda yakaladýk. Rakip takýmda kendi sahasýnda gol bulmak için baskýlý oynamasýna raðmen her iki takýmda ilk yarýda birbirlerine karþý üstünlük saðlayamadý. Maçýn ikinci yarýsý her iki takým açýsýndan da önemli ataklara ve pozisyonlar yakaladý. Belediyespor umuz etkili ve tehlikeli ataklar ile rakibi sýkýþtýrdý. Gol bulacaðýmýz bir dakikada ani geliþen bir kontra atakta rakip oyuncu eli ile önüne aldýðý topu iyi kullandý ve gol oldu. Hakem bariz þekilde elle alýnan topu rakip lehine kullandý. 4. Hakem itiraz etmesine raðmen maalesef orta hakem haksýz þekilde golü verdi. Golden sonra futbolcularýmýz olumlu yönde etkilenerek baskýyý dahada arttýrdý ve maçýn 62 dakikasýnda Mehmet Keleþ, düþürülmesi sonucu penaltý kazandýk ancak, Kaan penaltýyý kaçýrdý, penaltý sonrasý kazanýlan korner atýþýnda Okan güzel yükseldi ve golü bulduk. Golden sonra baskýmýz iyice arttý ve Kaan Akar ýn yerine oyuna giren Serdar, güzel bir gole imza atarak Belediyespor u öne geçirdi. Üçüncü golü bulmak için baskýyý arttýrdýðýmýz dakikalarda konta ataktan yine þanssýz bir gol yedik. Mevlid in sert þutu defans oyuncumuz Ýsmail e çarparak gol oldu. Sonra geliþen ataklar gol olmayýnca þanssýz bir þekilde 1 puan almak zorunda kaldýk. Güçlü rakip karþýsýnda beraber kalmamýz takýmýmýz için güzel bir sonuç. Futbolcularýmýn mücadelesi çok güzeldi ve yükseliþimiz sürüyor. Maç kadar Sancaktepe Baþka konuya geçmek istiyorum. Hiç þüphesiz ki takým buralara geldiyse, bencil ve reklamprestlerin rolü sayesindedir. Bunlar federasyon ve TV gelirleriyle takýmý götürürüz hesabýyla yola çýktýlar. Oysa bu takýmýn ayný kadroyla 2. Ligden 3. Lige küme düþmüþtü. Dahasý 3.ligde transfer yapýlabilmesi için federasyona olan yaklaþýk 1 Trilyona yakýn borcunu kim ödeyecekti. Tabi bunu kongrelerde kimse bahsetmedi. Bence bu takým 3. Lige düþünce, nasýl olsa kimse transferde açamýyorlardý, Kayyum'a býrakýlacaktý. Çünkü seçimler yaklaþýyor, koskoca Çorumspor'u üst düzey yöneticiler ve vekiller yalnýz býrakacak deðiller ya, bir çare bulurlar. Seçimler yanaþýyor, örneðin geçen sene Tokatspor'da sezonu bile açamadý. Taraftarlar açlýk grevi yaptý. Devreye Belediye Baþkan'ý ve Milletvekilleri girdi. Acil para sorununu çözdüler. Tokatspor hem ligde kaldý hem de bu sene baþarýlý bir sezon geçiriyor. Ama bizim Çorumsor da maþallah kimsenin sesi çýkmýyor. Demek ki insanlar layýk olduðu þekilde yönetiliyor. Hoþça kalýn. Belediyespor taraftarýnýn centilmenliðine teþekkür ediyorum. Güzel bir taraftarlýk örneði gösterdiler ve takýmýmýzý alkýþladýlar. Sancaktepe Belediyespor yöneticilerine, taraftarlarýna yakýn ilgileri için teþekkür ediyorum. Bizi Ýstanbul da yalnýz býrakmayan taraftarlarýmýz desteklerinden dolayý teþekkür ediyorum dedi. severlerinin desteðine ihtiyacýmýz var dedi. Ç orumspor Teknik lediyespor a yenilmenin bunun neticesini alamadýklarý için üzgün olduk- Direktörü Tümer üzüntüsünü yaþadýklarýný söyledi. Uzun, sahalarýný belirterek Ço- Uzun, çýkýþ yakalama adýna büyük önem taþýyan maçta Bergama Be- takdir edildiðini ancak vam ettirebilmek daki mücadelelerinin rumspor gerçeðini de- için Protokole Aþure orumspor Yönetimi pazar günü oynanan Ber- Belediyespor maçý öncesinde protokol Çgama tribününe girenlere Aþure daðýttý. Yönetim tarafýndan yaptýrýlan Aþure protokol tribünü önünde kazanlarla giren taraftarlara ve gelen davetlilere ikram edildi. Aþure ye ilgi yüksek oldu ve hemen tükendi. Çorumspor da Kayseri hazýrlýðý bugün baþlýyor orumspor da bu hafta sonu oynanacak Kayseri Þe- maçýnýn hazýrlýðý bugün yapýlacak antren- Çkerspor manla baþlayacak. Pazar günü sahasýnda Bergama Belediyespor a maðlup olarak haftayý puansýz kapatan kýrmýzý siyahlý takým bugün saat da yapacaklarý çalýþma ile Kayseri Þekerspor hazýrlýklarýna baþlayacak. * Ýskilip deplasmanda yine kayýp * Karadeniz Judo turnuvasýnda Çorum 17 madalya kazandý * Hitit i 4-2 yenen Amasya 1. lige yükseldi. * Ulukavak rakip tanýmýyor. * Genç erkekler basketbolda finalisttler belli oldu. * Son yarý finalist Ýsmail Kakaç oldu. * Gençler futbol yarý finalinde Haydar Öztaþ çekildi. * Yýldýzlar Hentbol da mücadele dört maçla baþladý. Haberlerini ve 18. sayfalarda bulabilirsiniz Çorum Belediyespor lu futbolcular Sancaktepe Belediyespor deplasmanýnda attýklarý golün ardýndan galibiyet sevincini yedek kulübesindeki hocalarý Hayrettin Gümüþdað a koþarak yaþadýlar. Ýki goldede sevinçlerini hocalarýyla paylaþan Belediyespor lu futbolcular maç sonunda kendilerine destek veren taraftarlarada alkýþlarla teþekkür ettiler. Çorumspor gerçeðini yaþatabilmek için desteðe ihtiyacýmýz var Çorumspor Teknik Direktörü Tümer Uzun, alternatifsiz bir kadro ile mücadele ettiklerini erken 10 kiþi kalmalarýnýn takýmý çok yýprattýðýný belirtti. Sahada takdir edildiklerini ancak bunu tabeleya yansýtamadýklarý için üzgün olduklarýný belirten Uzun Çorumspor gerçeðini yaþatabilmek için tüm Çorumlularýn ve Çorumspor Çorum amatör kulüplerinden Kültürspor dan yetiþen ardýndan bir çok 2. ve 3. lig kulüplerinde forma giyen Oktay Yiðit pazar günü Bergama Belediyespor formasýyla memleketinin takýmýna karþý oynadý. 19 forma numarasý ile mücadele eden Oktay maçýn bitiminin ardýndan Çorumspor Tekrik Direktörü Tümer Uzun la görüþerek baþarýlar diledi. Serdar ýn galibiyet golü Çorum Belediyespor un Sancaktepe karþýsýnda 73. dakikada Serdar ýn ayaðýndan kazandýðý penaltý golü. Maçýn 68. dakikasýnda oyuna giren Serdar savunmanýn arkasýna atýlan uzun topla kaleci ile karþý karþýya kaldý ve yukarda görülen pozisyondaki vuruþu ile topu Sancaktepe aðlara göndererek takýmýný zorlu deplasmanda 2-1 öne geçirdi. Temsilcimiz bu golden üç dakika sonra ev sahibi takýmýn beraberlik golüne engel olamayýnca takýmlar sahadan 2-2 lik beraberlik ve bir puanla ayrýldýlar. Çorumspor Yönetimi toplandý orumspor Yönetim Kurulu hafta- Olaðan Toplantýsý dün Çlýk akþam yaptý. Yönetim Kurulu toplantýsýnda öncelikli olarak Bergama Belediyespor maçýnýn genel bir deðerlendirmesi yapýldý. Bu maçta futbolcularýn performanslarý ve gelecekle ilgili önemli kararlarýn alýnmasý bekleniyor. Yönetim Kurulu toplantýsýnda diðer gündem maddesi ise kulüpten fazla para aldýðý iddia edilen isimlere karþý açýlacak davanýn tebligatlarý ile ilgili olarak son hazýrlýklarýn karara baðlandýðý öðrenildi. desteðe ihtiyacýmýz var dedi. Uzun, bahanelere sýðýnmak istemediklerini ancak ilk dakikalarda çift sarý karttan dolayý bir futbolcularýnýn atýlmalarýnýn diðer oyuncularýn yýpranmasýna neden olduðunu belirterek Bütün olumsuzluklara raðmen sahadaki mücadele ve rakip üzerine fazla adamla yüklenme adýna ne gerekiyorsa mümkün olduðu kadar yaptýk. Yakaladýðýmýz pozisyonlarda basit tercih hatalarýndan dolayý golü bulamadýk. Ýkinci yarýnýn hemen baþýnda defans hatasýndan yediðimiz golle sahadan yine boynu bükük ayrýlmak zorunda kaldýk. Takýmýmýzýn durumu meydanda alternatif oyuncu sýkýntýmýz devam ediyor. Bütün bunlara raðmen oyunu çirkinleþtirmeden centilmence onur mücadelesi veriyoruz. Bizler Çorumspor gerçeðini devam ettirebilmemiz için desteðe ihtiyacýmýz var. Çorum u ve Çorumspor u sevenlerin küskünlüðü bir kenara býrakarak bu pýrýl pýrýl gençlere sahip çýkmalarýný istiyoruz ve bekliyoruz. Ýlk yarýnýn kalan üç maçýndan alabileceðimiz puanlarý alarak umutlarýmýzý ikinci yarýya taþýmak amacýndayýz dedi. Belediyespor da durmak yok orum Belediyespor, Sancaktepe ma- ardýndan ardýndan ara verme- Ççýnýn den Keçiörengücü hazýrlýklarýna baþladý. Pazar gece geç saatlerde Çorum a dönen Belediyespor dün saat 15 de Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu Stadý nda bir yenileme antrenmaný yaptý. Maçta oynayanlar hafif koþu yaparken diðer futbolcular ise dar alanda pas çalýþmasý ile haftanýn ilk antrenmanýný tamamladýlar.

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

1Osalon tek masa u düzen küme 7 7 9 14 17 19 11 17 19 19 31 33 43 31 12O Centrum Toplantý Hizmetleri KÜÇÜKYALI farklý boyut ve özelliklere sahip 10 adet toplantý salonu, açýk büfe Ýris Restoran ý, sosyal

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN Kanun Numarasý : 3620 Kabul Tarihi : 28/3/1990 Resmi Gazete : Tarih: 6/4/1990 Sayý: 20484 Dýþ Ýliþkiler MADDE 1- Türkiye Büyük

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr.

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. V KAMU MALÝYESÝ 73 74 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 2000 yýlýnda uygulamaya konulan

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

PKK silah býrakmak zorunda kaldý

PKK silah býrakmak zorunda kaldý HUZEM e YÖK onayý ABD vatandaþý Joseph Anthony Wheeler in HÝTÝTSEM de göreve baþladýðý bildirildi. Hitit e ABD li hoca Hitit Üniversitesi nde yabancý uyruklu bir öðretim elemaný da daha göreve baþladý.

Detaylı

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler?

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler? 28 Þubat Bildirisi MGK'nun 28 Þubat 1997 TARÝHLÝ BÝLDÝRÝSÝ Aþaðýdaki bildiri, o günlerdeki bir çok tehdidin yolunu kapatmýþtý. Ne yazýk ki, þimdiki Akepe'nin de yolunu açmýþtýr. Hiç bir müdahale, darbe

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC...

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC... 2013 Organizasyonu KUTSAL YOLCULUK HAC... Dilleri, renkleri ve kültürleri farklý milyonlarca inananýn birlikte hareket ettiði hac, Allah katýnda siyahýn beyazdan, Arab'ýn Acem'den, Türk'ün Kürt'ten üstünlüðü

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Dünyanýn en büyük dairesel pizzasý 128 parçaya bölünecektir. Her bir kesim tam bir çap olacaðýna göre kaç tane kesim yapmak gerekmektedir? A) 7 B) 64 C) 127 D) 128 E) 256 2. Ali'nin

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

ORGANLARI 5 KİŞİYE HAYAT VERDİ

ORGANLARI 5 KİŞİYE HAYAT VERDİ Organ bağışı BODRUM BAHÇEŞEHİR KOLEJİ NDE ORGAN BAĞIŞI VE NAKLİ KONULU SEMİNER DÜZENLENDİ Bodrum Bahçeşehir Koleji Ortaokul öğrencileri, Fen ve Teknoloji dersi kapsamında Bodrum Acıbadem Hastanesi Anestezi

Detaylı

Yaşam Boyu Öğrenme, Araştırma ve Uygulama Merkezi nin ilk şubesi Bodrum da

Yaşam Boyu Öğrenme, Araştırma ve Uygulama Merkezi nin ilk şubesi Bodrum da Yaşam Boyu Öğrenme, Araştırma ve Uygulama Merkezi nin ilk şubesi Bodrum da Muğla Sıtkı Koçma Üniversitesi, Bodrum Ticarete Odası ve Bodrum Belediyesinin katkıları ile tamamlanan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Detaylı

çelik kapý ihracatý DÝVA-SEN teþkilatlandý Þizofren dehþeti! Ýmam Hatip ler büyüyor Akþemsettin çevresi cazibe merkezi oluyor

çelik kapý ihracatý DÝVA-SEN teþkilatlandý Þizofren dehþeti! Ýmam Hatip ler büyüyor Akþemsettin çevresi cazibe merkezi oluyor Akþemsettin çevresi cazibe merkezi oluyor Çorum Belediyesi tarafýndan inþaatý tamamlanarak ibadete açýlan Akþemseddin Camii'nin etrafý da yeþillendiriliyor. Belediye, caminin doðusunda yer alan 6 dönümlük

Detaylı

Motorlu Taþýtlar Vergisi Tutarlarý

Motorlu Taþýtlar Vergisi Tutarlarý 2011-20 Motorlu Taþýtlar Vergisi Tutarlarý Sirküler2011/20 Ýstanbul, 05.01.2011 Motorlu Taþýtlar Vergisi Tutarlarý(2011 Yýlý) Motorlu Taþýtlar Vergisi Kanunu (MTVK)'nun 10 uncu maddesi uyarýnca, her takvim

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı