MALİ YILI BÜTÇESİ GELİR-GİDER TAHMİNLERİ. MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI Bütçe ve Denetim Müdürlüğü

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MALİ YILI BÜTÇESİ GELİR-GİDER TAHMİNLERİ. MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI Bütçe ve Denetim Müdürlüğü"

Transkript

1

2 2018 MALİ YILI BÜTÇESİ GELİR-GİDER TAHMİNLERİ MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI Bütçe ve Denetim Müdürlüğü

3 İÇİNDEKİLER 2018 Yılı Bütçe Kararnamesi... 5 Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Ödenek Cetveli... 9 Ödenek (A) Cetveli Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması (B) Cetveli Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli...61 Gelirlerin Yasal Dayanağını Gösterir (C) Cetveli...65 Çok Yıllı Gider Bütçesi Cetveli Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde İzleyen İki Yıl Bütçe Tahmini Cetveli...81 Çok Yıllı Gelir Bütçesi Cetveli Çok Yıllı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli...89 Gelecek Yıllara Yaygın Yüklenmeleri Kapsayan (G) Taahhütler Cetveli Memur Olmayanlara Verilecek Yollukları Gösterir (H) Cetveli İhdas Edilen Memur Kadrolarını Gösterir (K1) Cetveli İhdas Edilen Sürekli İşçi Kadrolarını Gösterir (K2) Cetveli Sayılı Taşıt Kan. Göre Satın Alınacak Taşıtları Gös.(T-1) Cetveli Ayrıntılı Harcama Programı Finansman Programı Personel Giderleri Toplamının Bütçe Gelirleri Toplamına Oranını Gösterir Cetvel...271

4 2018 MALİ YILI BÜTÇESİ 2018 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ

5 2018 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ 2018 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ BİRİNCİ BÖLÜM Gider, Gelir ve Denge Gider MADDE 1- İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2018 yılı gider tahmini; (A) Ödenek Cetveli nde gösterildiği üzere Türk Lirası dır. Gelir MADDE 2- İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2018 yılı gelir tahmini; (B) işaretli Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması Cetveli nde gösterildiği üzere Türk Lirası dır. Denge MADDE 3- İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2018 yılı gider bütçe tahmininde yer alan ödeneklere, gelir bütçe tahmininde yer alan gelirler ile finansmanın ekonomik sınıflandırması tablosundaki Türk Lirası net borçlanma kaynağı karşılık gösterilmek suretiyle denklik sağlanmıştır. İKİNCİ BÖLÜM Diğer Hükümler MADDE 4- Gelirlerin Yasal Dayanakları (C) Cetveli nde gösterilmiştir. MADDE 5- İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Harcama Birimleri, (G) Cetveli nde nicelik ve niteliği gösterilen yatırım projeleri için, birden çok yılı kapsayan sözleşme yapmaya yetkilidir. MADDE sayılı Harcırah Kanununun 8. maddesi gereğince üzerinde resmi bir görevi bulunmayanlara yurtiçi ve yurtdışı gezi ve görevlerinde verilecek günlük harcırah ve yol giderleri (H) cetvelinde gösterilen miktarlar üzerinden ödenecektir. MADDE 7- Hukuk Müşavirliğinin Teşkilat Görev ve İşleyişi Hakkındaki Yönetmeliğin 16. maddesinin 7. fıkrasında belirtilen para limiti 2018 yılı için 700 TL dir. MADDE 8- İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, İmar Programının uygulanması, şehrin kalkınması bakımından uygun görülen iç ve dış kaynaklı borçlanmalara ve bununla ilgili gayrimenkul ipoteğine veya diğer teminatları vermeye yetkilidir. MADDE 9- İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, Bağlı Kuruluşlara ve sermayesine iştirak edilen şirketler için gerektiğinde her türlü kefalet verebilir veya teminat gösterebilir. MADDE 10- Büyükşehir Belediye Başkanı, yurtiçi ve yurtdışında meydana gelebilecek büyük yangın, sel, deprem, toprak kayması vb afet ve olağanüstü hallerde her seferinde TL yi geçmemek üzere ayni ve/veya nakdi yardım yapmaya, afet bölgelerine müdahale etmeye, Belediye Kanunu ve Büyükşehir Belediye Kanunu na göre protokoller düzenleme ve bu protokollere göre gerekli harcamaları yapmak üzere afet ve olağanüstü hal bölgelerine ayni veya nakdi yardım yapmaya yetkilidir. MADDE 11-4/11/1983 tarihli ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun geçici 6 ncı maddesi değişik 6487 sayılı kanunun 21. Maddesinde Kesinleşen mahkeme kararlarına istinaden bu madde uyarınca ödemelerde kullanılmak üzere, ihtiyaç olması halinde, belediye ve il özel idareleri ile bağlı idareleri için en son kesinleşmiş bütçe gelirleri toplamının en az yüzde ikisi oranında yılı bütçelerinde pay ayrılır denilmektedir. Bu hükme istinaden 2016 yılı kesinleşen bütçe gelirleri toplamı ,56 TL nin yüzde ikisine tekabül eden ,71 TL kamulaştırmasız el koyma işlemleri için ayrılmıştır. 26/5/1981 tarihli ve 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 80 inci maddesi uyarınca tahsil edilen harç gelirlerinin yüzde ellisini, bu Kanunda öngörülen uygulamalara ayırmak zorundadır denilmektedir. Bu hükme istinaden, 2016 Yılı harç gelirleri ,44 TL nin %50 si ,72 TL, 2018 Yılı Sermaye Giderleri ,00 TL nin %5 i ,00 TL olmak üzere toplam ,72 TL kanunda belirtilen uygulamalar için ayrılmıştır. MADDE 13 - Büyükşehir Belediyeleri ve İl Özel İdareleri Tarafından Afet ve Acil Durumlar İle Sivil Savunmaya İlişkin Yatırımlara Ayrılan Bütçeden Yapılacak Harcamalara Dair Yönetmeliğin 4.maddesinin 1. Fıkrasında Büyükşehir belediyelerinin yılı bütçesinde gerçekleşen en son yıl bütçe giderinin binde biri oranında afet ve acil durumlar ile sivil savunmaya ilişkin hizmetler kapsamındaki yatırımlar için ödenek ayrılır. denilmektedir. Bu hükme istinaden 2016 yılı kesinleşen bütçe gideri toplamı ,01 TL nin binde birine tekabül eden ,10 TL Afet ve Acil Durumlar İle Sivil Savunmaya İlişkin Yatırımlar için ayrılmıştır. MADDE 14- Bütçeye aşağıda belirtilen cetveller eklenmiştir; 1- Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Ödenek Cetveli 2- Ödenek (A) Cetveli 3- Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması (B) Cetveli 4- Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli 5- Gelirlerin Yasal Dayanağını Gösterir (C ) Cetveli 6- Çok Yıllı Gider Bütçesi Cetveli 7- Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde İzleyen İki Yıl Bütçe Tahmini Cetveli 8- Çok Yıllı Gelir Bütçesi Cetveli 9- Çok Yıllı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli 10- Gelecek Yıllara Yaygın Yüklenmeleri Kapsayan Taahhütler (G) Cetveli 11- Memur Olmayanlara Verilecek Yollukları Gösterir (H) Cetveli 12- İhdas Edilen Memur Kadrolarını Gösterir (K-1) Cetveli 13- İhdas Edilen Sürekli İşçi Kadrolarını Gösterir (K-2) Cetveli sayılı Taşıt Kanununa Göre Satın Alınacak Taşıtları Gösterir (T-1) Cetveli 15- Ayrıntılı Harcama Programı 16- Finansman Programı 17- Belediyenin Yıllık Toplam Personel Giderlerinin Gerçekleşen En Son Yıl Bütçe Gelirlerinin 213 Sayılı Vergi Usul Kanununa Göre Belirlenen Yeniden Değerleme Katsayısı İle Çarpımı Sonucu Bulunan Miktara Oranını Gösterir Tablo. MADDE 15- Bu kararname hükümleri 01 Ocak 2018 tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 16- Bu kararname hükümlerini İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı yürütür. Meclis Başkanı veya Vekili Katip Üye Katip Üye MADDE Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanunun 7. Maddesinin 8. Fıkrasında Bu Kanun kapsamında uygulamada bulunacak olan belediyeler, yatırıma ilişkin yıllık bütçelerinin yüzde beşi ile 6 7

6 2018 MALİ YILI BÜTÇESİ FONKSİYONEL VE EKONOMİK DÜZEYİNDE ÖDENEK CETVELİ

7 FONKSİYONEL VE EKONOMİK DÜZEYİNDE ÖDENEK CETVELİ KOD TOPLAM AÇIKLAMA PERSONEL GİDERLERİ (TL) SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEV.PRİMİ G. (TL) MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ (TL) FAİZ GİDERLERİ (TL) CARİ TRANSFERLER (TL) SERMAYE GİDERLERİ (TL) SERMAYE TRANSFERLERİ (TL) BORÇ VERME (TL) YEDEK ÖDENEKLER (TL) 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ SAVUNMA HİZMETLERİ 03 KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ SAĞLIK HİZMETLERİ DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ EĞİTİM HİZMETLERİ SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ T O P L A M

8 2018 MALİ YILI BÜTÇESİ ÖDENEK (A) CETVELİ

9 ÖDENEK (A) CETVELİ ÖDENEK (A) CETVELİ KURUMSAL FONKSİYONEL FNS TİPİ EKO. SINIF. I II III IV I II III IV I I II AÇIKLAMA 2018 YILI BÜTÇE ÖDENEĞİ (TL) KURUMSAL FONKSİYONEL FNS TİPİ EKO. SINIF. I II III IV I II III IV I I II AÇIKLAMA 2018 YILI BÜTÇE ÖDENEĞİ (TL) 46 BELEDİYELER GEÇİCİ PERSONEL İSTANBUL SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MEMURLAR GENEL SEKRETERLİK İŞÇİLER GENEL KAMU HİZMETLERİ MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ YASAMA VE YÜRÜTME ORGANLARI, FİNANSAL VE MALİ İŞLER, DIŞİŞLERİ HİZMETLERİ TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI YASAMA VE YÜRÜTME ORGANLARI HİZMETLERİ YOLLUKLAR MAHALLİ İDARELER GÖREV GİDERLERİ MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ HİZMET ALIMLARI HİZMET ALIMLARI MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ ÖZEL KALEM GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ GENEL KAMU HİZMETLERİ CARİ TRANSFERLER YASAMA VE YÜRÜTME ORGANLARI, FİNANSAL VE MALİ İŞLER, DIŞİŞLERİ HİZMETLERİ KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER YASAMA VE YÜRÜTME ORGANLARI HİZMETLERİ SERMAYE GİDERLERİ MAHALLİ İDARELER MAMUL MAL ALIMLARI PERSONEL GİDERLERİ GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI MEMURLAR GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ MEMURLAR GÜVENLİK HİZMETLERİ MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ KURUMSAL GÜVENLİK HİZMETLERİ TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ MAHALLİ İDARELER DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI PERSONEL GİDERLERİ GENEL KAMU HİZMETLERİ MEMURLAR YA GİRMEYEN GENEL KAMU HİZMETLERİ SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ YA GİRMEYEN GENEL KAMU HİZMETLERİ MEMURLAR MAHALLİ İDARELER MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ PERSONEL GİDERLERİ YOLLUKLAR MEMURLAR GÖREV GİDERLERİ İŞÇİLER HİZMET ALIMLARI

10 ÖDENEK (A) CETVELİ ÖDENEK (A) CETVELİ KURUMSAL FONKSİYONEL FNS TİPİ EKO. SINIF. I II III IV I II III IV I I II AÇIKLAMA 2018 YILI BÜTÇE ÖDENEĞİ (TL) KURUMSAL FONKSİYONEL FNS TİPİ EKO. SINIF. I II III IV I II III IV I I II AÇIKLAMA 2018 YILI BÜTÇE ÖDENEĞİ (TL) 7 MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ SERMAYE GİDERLERİ TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI MAMUL MAL ALIMLARI YOLLUKLAR DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ HİZMET ALIMLARI DİNLENME VE SPOR HİZMETLERİ TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ DİNLENME VE SPOR HİZMETLERİ MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ MAHALLİ İDARELER CARİ TRANSFERLER PERSONEL GİDERLERİ KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER MEMURLAR YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ GENEL HİZMETLER MEMURLAR GENEL PERSONEL HİZMETLERİ MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ MAHALLİ İDARELER TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI PERSONEL GİDERLERİ YOLLUKLAR MEMURLAR GÖREV GİDERLERİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL HİZMET ALIMLARI İŞÇİLER CARİ TRANSFERLER GEÇİCİ PERSONEL KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER DİĞER PERSONEL SERMAYE GİDERLERİ SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ MAMUL MAL ALIMLARI MEMURLAR İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRE BAŞKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL GENEL KAMU HİZMETLERİ İŞÇİLER YASAMA VE YÜRÜTME ORGANLARI, FİNANSAL VE MALİ İŞLER, DIŞİŞLERİ HİZMETLERİ MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ DIŞİŞLERİ HİZMETLERİ TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI MAHALLİ İDARELER YOLLUKLAR PERSONEL GİDERLERİ GÖREV GİDERLERİ MEMURLAR HİZMET ALIMLARI SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ MEMURLAR CARİ TRANSFERLER

11 ÖDENEK (A) CETVELİ ÖDENEK (A) CETVELİ KURUMSAL FONKSİYONEL FNS TİPİ EKO. SINIF. I II III IV I II III IV I I II AÇIKLAMA 2018 YILI BÜTÇE ÖDENEĞİ (TL) KURUMSAL FONKSİYONEL FNS TİPİ EKO. SINIF. I II III IV I II III IV I I II AÇIKLAMA 2018 YILI BÜTÇE ÖDENEĞİ (TL) 1 GÖREV ZARARLARI MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI EĞİTİM HİZMETLERİ YOLLUKLAR SEVİYEYE GORE SINIFLANDIRILAMAYAN EĞİTİM HİZMETLERİ HİZMET ALIMLARI SEVİYEYE GORE SINIFLANDIRILAMAYAN EĞİTİM HİZMETLERİ MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ MAHALLİ İDARELER SERMAYE GİDERLERİ PERSONEL GİDERLERİ MAMUL MAL ALIMLARI MEMURLAR GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ MEMURLAR EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ İLETİŞİM HİZMETLERİ TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI İLETİŞİM HİZMETLERİ YOLLUKLAR MAHALLİ İDARELER GÖREV GİDERLERİ PERSONEL GİDERLERİ HİZMET ALIMLARI MEMURLAR MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ SERMAYE GİDERLERİ MEMURLAR MAMUL MAL ALIMLARI MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI YOLLUKLAR GENEL KAMU HİZMETLERİ HİZMET ALIMLARI GENEL HİZMETLER MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ DİĞER GENEL HİZMETLER SERMAYE GİDERLERİ MAHALLİ İDARELER MAMUL MAL ALIMLARI PERSONEL GİDERLERİ GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI MEMURLAR YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRE BAŞKANLIĞI İŞÇİLER GENEL KAMU HİZMETLERİ SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ YASAMA VE YÜRÜTME ORGANLARI, FİNANSAL VE MALİ İŞLER, DIŞİŞLERİ HİZMETLERİ MEMURLAR YASAMA VE YÜRÜTME ORGANLARI HİZMETLERİ İŞÇİLER MAHALLİ İDARELER

12 ÖDENEK (A) CETVELİ ÖDENEK (A) CETVELİ KURUMSAL FONKSİYONEL FNS TİPİ EKO. SINIF. I II III IV I II III IV I I II AÇIKLAMA 2018 YILI BÜTÇE ÖDENEĞİ (TL) KURUMSAL FONKSİYONEL FNS TİPİ EKO. SINIF. I II III IV I II III IV I I II AÇIKLAMA 2018 YILI BÜTÇE ÖDENEĞİ (TL) 01 PERSONEL GİDERLERİ MEMURLAR MEMURLAR SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ DİĞER PERSONEL MEMURLAR SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ MEMURLAR TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ YOLLUKLAR TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI HİZMET ALIMLARI YOLLUKLAR İÇ DENETİM BAŞKANLIĞI HİZMET ALIMLARI GENEL KAMU HİZMETLERİ GENEL HİZMETLER YASAMA VE YÜRÜTME ORGANLARI, FİNANSAL VE MALİ İŞLER, DIŞİŞLERİ HİZMETLERİ DİĞER GENEL HİZMETLER YA GİRMEYEN YASAMA VE YÜRÜTME ORGANLARI, FİNANSAL VE MALİ İŞLER, DIŞİŞLERİ MAHALLİ İDARELER MAHALLİ İDARELER PERSONEL GİDERLERİ PERSONEL GİDERLERİ MEMURLAR MEMURLAR SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ MEMURLAR MEMURLAR MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI YOLLUKLAR HİZMET ALIMLARI MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ SERMAYE GİDERLERİ HİZMET ALIMLARI MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ SERMAYE GİDERLERİ MAMUL MAL ALIMLARI MAMUL MAL ALIMLARI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI GENEL KAMU HİZMETLERİ GENEL KAMU HİZMETLERİ YASAMA VE YÜRÜTME ORGANLARI, FİNANSAL VE MALİ İŞLER, DIŞİŞLERİ HİZMETLERİ YASAMA VE YÜRÜTME ORGANLARI, FİNANSAL VE MALİ İŞLER, DIŞİŞLERİ HİZMETLERİ YA GİRMEYEN YASAMA VE YÜRÜTME ORGANLARI, FİNANSAL VE MALİ İŞLER, DIŞİŞLERİ YA GİRMEYEN YASAMA VE YÜRÜTME ORGANLARI, FİNANSAL VE MALİ İŞLER, DIŞİŞLERİ MAHALLİ İDARELER MAHALLİ İDARELER PERSONEL GİDERLERİ PERSONEL GİDERLERİ MEMURLAR

13 ÖDENEK (A) CETVELİ ÖDENEK (A) CETVELİ KURUMSAL FONKSİYONEL FNS TİPİ EKO. SINIF. I II III IV I II III IV I I II AÇIKLAMA 2018 YILI BÜTÇE ÖDENEĞİ (TL) KURUMSAL FONKSİYONEL FNS TİPİ EKO. SINIF. I II III IV I II III IV I I II AÇIKLAMA 2018 YILI BÜTÇE ÖDENEĞİ (TL) 02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR MEMURLAR SERMAYE GİDERLERİ MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ MAMUL MAL ALIMLARI TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI SERMAYE TRANSFERLERİ YOLLUKLAR YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ GÖREV GİDERLERİ BORÇ VERME HİZMET ALIMLARI YURTİÇİ BORÇ VERME MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ YEDEK ÖDENEK MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI YEDEK ÖDENEK GENEL KAMU HİZMETLERİ SAĞLIK DAİRE BAŞKANLIĞI YASAMA VE YÜRÜTME ORGANLARI, FİNANSAL VE MALİ İŞLER, DIŞİŞLERİ HİZMETLERİ EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER FİNANSAL VE MALİ İŞLER VE HİZMETLER GENEL EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER MAHALLİ İDARELER İŞGÜCÜ İŞLERİ VE HİZMETLERİ PERSONEL GİDERLERİ MAHALLİ İDARELER MEMURLAR PERSONEL GİDERLERİ SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ MEMURLAR MEMURLAR SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ MEMURLAR TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ YOLLUKLAR TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI GÖREV GİDERLERİ YOLLUKLAR HİZMET ALIMLARI HİZMET ALIMLARI MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ SAĞLIK HİZMETLERİ FAİZ GİDERLERİ AYAKTA YÜRÜTÜLEN TEDAVI HİZMETLERİ DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ GENEL POLİKLİNİKLER DIŞ BORÇ FAİZ GİDERLERİ MAHALLİ İDARELER CARİ TRANSFERLER PERSONEL GİDERLERİ GÖREV ZARARLARI MEMURLAR KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER İŞÇİLER

14 ÖDENEK (A) CETVELİ ÖDENEK (A) CETVELİ KURUMSAL FONKSİYONEL FNS TİPİ EKO. SINIF. I II III IV I II III IV I I II AÇIKLAMA 2018 YILI BÜTÇE ÖDENEĞİ (TL) KURUMSAL FONKSİYONEL FNS TİPİ EKO. SINIF. I II III IV I II III IV I I II AÇIKLAMA 2018 YILI BÜTÇE ÖDENEĞİ (TL) 02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ MEMURLAR YAŞLILIK YARDIMI HİZMETLERİ İŞÇİLER YAŞLILIK YARDIMI HİZMETLERİ MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ MAHALLİ İDARELER TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI PERSONEL GİDERLERİ YOLLUKLAR MEMURLAR GÖREV GİDERLERİ İŞÇİLER HİZMET ALIMLARI SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ MEMURLAR CARİ TRANSFERLER İŞÇİLER KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI SERMAYE GİDERLERİ YOLLUKLAR MAMUL MAL ALIMLARI GÖREV GİDERLERİ SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ HİZMET ALIMLARI HASTALIK VE MALÜLLÜK YARDIM HİZMETLERİ MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ MALÜLLÜK YARDIM HİZMETLERİ GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ MAHALLİ İDARELER CARİ TRANSFERLER PERSONEL GİDERLERİ HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER MEMURLAR SERMAYE GİDERLERİ SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ MAMUL MAL ALIMLARI MEMURLAR MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ HİZMET ALIMLARI TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ SERMAYE GİDERLERİ MAHALLİ İDARELER MAMUL MAL ALIMLARI PERSONEL GİDERLERİ

15 ÖDENEK (A) CETVELİ ÖDENEK (A) CETVELİ KURUMSAL FONKSİYONEL FNS TİPİ EKO. SINIF. I II III IV I II III IV I I II AÇIKLAMA 2018 YILI BÜTÇE ÖDENEĞİ (TL) KURUMSAL FONKSİYONEL FNS TİPİ EKO. SINIF. I II III IV I II III IV I I II AÇIKLAMA 2018 YILI BÜTÇE ÖDENEĞİ (TL) 1 MEMURLAR TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ MEMURLAR MAHALLİ İDARELER MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ PERSONEL GİDERLERİ TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI MEMURLAR YOLLUKLAR SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ GÖREV GİDERLERİ MEMURLAR HİZMET ALIMLARI MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ SERMAYE GİDERLERİ TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ YOLLUKLAR MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ GÖREV GİDERLERİ GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ HİZMET ALIMLARI DİĞER SERMAYE GİDERLERİ SERMAYE GİDERLERİ DIŞ PROJE KREDİLERİ MAMUL MAL ALIMLARI SERMAYE GİDERLERİ İSKAN VE TOPLUM REFAHINA İLİŞKİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME HİZMETLERİ GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ İSKAN VE TOPLUM REFAHINA İLİŞKİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME HİZMETLERİ YA GİRMEYEN İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ MAHALLİ İDARELER YA GİRMEYEN İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ PERSONEL GİDERLERİ MAHALLİ İDARELER MEMURLAR PERSONEL GİDERLERİ SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ MEMURLAR MEMURLAR SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ MEMURLAR TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ YOLLUKLAR TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI GÖREV GİDERLERİ YOLLUKLAR HİZMET ALIMLARI MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI SERMAYE GİDERLERİ İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ MAMUL MAL ALIMLARI

16 ÖDENEK (A) CETVELİ ÖDENEK (A) CETVELİ KURUMSAL FONKSİYONEL FNS TİPİ EKO. SINIF. I II III IV I II III IV I I II AÇIKLAMA 2018 YILI BÜTÇE ÖDENEĞİ (TL) KURUMSAL FONKSİYONEL FNS TİPİ EKO. SINIF. I II III IV I II III IV I I II AÇIKLAMA 2018 YILI BÜTÇE ÖDENEĞİ (TL) 3 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI MEMURLAR İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ YOLLUKLAR YANGINDAN KORUNMA HİZMETLERİ HİZMET ALIMLARI YANGINDAN KORUNMA HİZMETLERİ SERMAYE GİDERLERİ MAHALLİ İDARELER MAMUL MAL ALIMLARI PERSONEL GİDERLERİ GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI MEMURLAR SAĞLIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL AYAKTA YÜRÜTÜLEN TEDAVI HİZMETLERİ İŞÇİLER YARDIMCI SAĞLIK HİZMETLERİ SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ MAHALLİ İDARELER MEMURLAR PERSONEL GİDERLERİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL MEMURLAR İŞÇİLER İŞÇİLER MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI MEMURLAR YOLLUKLAR İŞÇİLER GÖREV GİDERLERİ MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ HİZMET ALIMLARI TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ YOLLUKLAR SERMAYE GİDERLERİ GÖREV GİDERLERİ MAMUL MAL ALIMLARI HİZMET ALIMLARI GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ YA GİRMEYEN KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ SERMAYE GİDERLERİ YA GİRMEYEN KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ MAMUL MAL ALIMLARI MAHALLİ İDARELER ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRE BAŞKANLIĞI PERSONEL GİDERLERİ ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ MEMURLAR ATIK YÖNETİMİ HİZMETLERİ SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ ATIK YÖNETİMİ HİZMETLERİ

17 ÖDENEK (A) CETVELİ ÖDENEK (A) CETVELİ KURUMSAL FONKSİYONEL FNS TİPİ EKO. SINIF. I II III IV I II III IV I I II AÇIKLAMA 2018 YILI BÜTÇE ÖDENEĞİ (TL) KURUMSAL FONKSİYONEL FNS TİPİ EKO. SINIF. I II III IV I II III IV I I II AÇIKLAMA 2018 YILI BÜTÇE ÖDENEĞİ (TL) 5 MAHALLİ İDARELER GÖREV GİDERLERİ PERSONEL GİDERLERİ HİZMET ALIMLARI MEMURLAR MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ İŞÇİLER SERMAYE GİDERLERİ SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ MAMUL MAL ALIMLARI MEMURLAR GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ İŞÇİLER EMLAK YÖNETİMİ DAİRE BAŞKANLIĞI MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ GENEL KAMU HİZMETLERİ TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI GENEL HİZMETLER YOLLUKLAR DİĞER GENEL HİZMETLER GÖREV GİDERLERİ MAHALLİ İDARELER HİZMET ALIMLARI PERSONEL GİDERLERİ SERMAYE GİDERLERİ MEMURLAR MAMUL MAL ALIMLARI SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ MEMURLAR KİRLİLİĞİN AZALTILMASI HİZMETLERİ MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ KİRLİLİĞİN AZALTILMASI HİZMETLERİ TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI MAHALLİ İDARELER YOLLUKLAR PERSONEL GİDERLERİ GÖREV GİDERLERİ MEMURLAR HİZMET ALIMLARI SÖZLEŞMELİ PERSONEL İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ İŞÇİLER İSKAN İŞLERİ VE HİZMETLERİ SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ İSKAN İŞLERİ VE HİZMETLERİ MEMURLAR MAHALLİ İDARELER SÖZLEŞMELİ PERSONEL PERSONEL GİDERLERİ İŞÇİLER MEMURLAR MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI MEMURLAR YOLLUKLAR MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

18 ÖDENEK (A) CETVELİ ÖDENEK (A) CETVELİ KURUMSAL FONKSİYONEL FNS TİPİ EKO. SINIF. I II III IV I II III IV I I II AÇIKLAMA 2018 YILI BÜTÇE ÖDENEĞİ (TL) KURUMSAL FONKSİYONEL FNS TİPİ EKO. SINIF. I II III IV I II III IV I I II AÇIKLAMA 2018 YILI BÜTÇE ÖDENEĞİ (TL) 2 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI SERMAYE GİDERLERİ YOLLUKLAR MAMUL MAL ALIMLARI GÖREV GİDERLERİ MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ HİZMET ALIMLARI GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ CARİ TRANSFERLER GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER İŞTİRAKLER KOORDİNASYON MÜDÜRLÜĞÜ SERMAYE GİDERLERİ EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER MAMUL MAL ALIMLARI YA GİRMEYEN EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI YA GİRMEYEN EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI MAHALLİ İDARELER GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ PERSONEL GİDERLERİ GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ MEMURLAR SATINALMA DAİRE BAŞKANLIĞI SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ GENEL KAMU HİZMETLERİ MEMURLAR GENEL HİZMETLER MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ DİĞER GENEL HİZMETLER TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI MAHALLİ İDARELER HİZMET ALIMLARI PERSONEL GİDERLERİ BORÇ VERME MEMURLAR YURTİÇİ BORÇ VERME SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ ULAŞIM DAİRE BAŞKANLIĞI MEMURLAR KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ GÜVENLİK HİZMETLERİ TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI TRAFİK GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YOLLUKLAR MAHALLİ İDARELER GÖREV GİDERLERİ PERSONEL GİDERLERİ HİZMET ALIMLARI MEMURLAR MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ İŞÇİLER GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ

19 ÖDENEK (A) CETVELİ ÖDENEK (A) CETVELİ KURUMSAL FONKSİYONEL FNS TİPİ EKO. SINIF. I II III IV I II III IV I I II AÇIKLAMA 2018 YILI BÜTÇE ÖDENEĞİ (TL) KURUMSAL FONKSİYONEL FNS TİPİ EKO. SINIF. I II III IV I II III IV I I II AÇIKLAMA 2018 YILI BÜTÇE ÖDENEĞİ (TL) 1 MEMURLAR MEMURLAR İŞÇİLER SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ MEMURLAR TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ YOLLUKLAR TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI GÖREV GİDERLERİ YOLLUKLAR HİZMET ALIMLARI GÖREV GİDERLERİ MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ HİZMET ALIMLARI SERMAYE GİDERLERİ ZABITA DAİRE BAŞKANLIĞI GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER YA GİRMEYEN KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ GENEL EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER YA GİRMEYEN KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ GENEL EKONOMİK VE TİCARİ İŞLER VE HİZMETLER MAHALLİ İDARELER MAHALLİ İDARELER PERSONEL GİDERLERİ PERSONEL GİDERLERİ MEMURLAR MEMURLAR SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL MEMURLAR İŞÇİLER MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI MEMURLAR YOLLUKLAR SÖZLEŞMELİ PERSONEL GÖREV GİDERLERİ İŞÇİLER HİZMET ALIMLARI MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ CARİ TRANSFERLER TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER YOLLUKLAR EKONOMİK FAALİYETLERE İLİŞKİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME HİZMETLERİ GÖREV GİDERLERİ ULAŞTIRMA ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME HİZMETLERİ HİZMET ALIMLARI MAHALLİ İDARELER MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ PERSONEL GİDERLERİ GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ

20 ÖDENEK (A) CETVELİ ÖDENEK (A) CETVELİ KURUMSAL FONKSİYONEL FNS TİPİ EKO. SINIF. I II III IV I II III IV I I II AÇIKLAMA 2018 YILI BÜTÇE ÖDENEĞİ (TL) KURUMSAL FONKSİYONEL FNS TİPİ EKO. SINIF. I II III IV I II III IV I I II AÇIKLAMA 2018 YILI BÜTÇE ÖDENEĞİ (TL) 06 SERMAYE GİDERLERİ TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI MAMUL MAL ALIMLARI YOLLUKLAR GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ HİZMET ALIMLARI GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ CARİ TRANSFERLER ETÜD VE PROJELER DAİRE BAŞKANLIĞI HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ SERMAYE GİDERLERİ TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ MAHALLİ İDARELER KÜLTÜR DAİRE BAŞKANLIĞI PERSONEL GİDERLERİ DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ MEMURLAR DİNLENME VE SPOR HİZMETLERİ SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ DİNLENME VE SPOR HİZMETLERİ MEMURLAR MAHALLİ İDARELER MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ PERSONEL GİDERLERİ TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI MEMURLAR YOLLUKLAR SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ HİZMET ALIMLARI MEMURLAR MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI SERMAYE GİDERLERİ YOLLUKLAR GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ HİZMET ALIMLARI İSKAN VE TOPLUM REFAHINA İLİŞKİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME HİZMETLERİ KÜLTÜR HİZMETLERİ İSKAN VE TOPLUM REFAHINA İLİŞKİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME HİZMETLERİ KÜLTÜR HİZMETLERİ MAHALLİ İDARELER MAHALLİ İDARELER PERSONEL GİDERLERİ PERSONEL GİDERLERİ MEMURLAR MEMURLAR SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL MEMURLAR İŞÇİLER MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ

21 ÖDENEK (A) CETVELİ ÖDENEK (A) CETVELİ KURUMSAL FONKSİYONEL FNS TİPİ EKO. SINIF. I II III IV I II III IV I I II AÇIKLAMA 2018 YILI BÜTÇE ÖDENEĞİ (TL) KURUMSAL FONKSİYONEL FNS TİPİ EKO. SINIF. I II III IV I II III IV I I II AÇIKLAMA 2018 YILI BÜTÇE ÖDENEĞİ (TL) 1 MEMURLAR YA GİRMEYEN ULAŞTIRMA HİZMETLERİ İŞÇİLER MAHALLİ İDARELER MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ PERSONEL GİDERLERİ TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI MEMURLAR YOLLUKLAR SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ GÖREV GİDERLERİ MEMURLAR HİZMET ALIMLARI MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME AL SERMAYE GİDERLERİ YOLLUKLAR MAMUL MAL ALIMLARI HİZMET ALIMLARI GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI SERMAYE GİDERLERİ MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ MAMUL MAL ALIMLARI YAYIN VE YAYIM HİZMETLERİ GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİD YAYIN VE YAYIM HİZMETLERİ DIŞ PROJE KREDİLERİ MAHALLİ İDARELER SERMAYE GİDERLERİ PERSONEL GİDERLERİ MAMUL MAL ALIMLARI MEMURLAR GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİD SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ DEPREM RİSK YÖNETİMİ VE KENTSEL İYİLEŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MEMURLAR KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ YA GİRMEYEN KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME AL YA GİRMEYEN KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ YOLLUKLAR MAHALLİ İDARELER HİZMET ALIMLARI PERSONEL GİDERLERİ MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ MEMURLAR SERMAYE GİDERLERİ SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ MAMUL MAL ALIMLARI MEMURLAR RAYLI SİSTEM DAİRE BAŞKANLIĞI MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI ULAŞTIRMA HİZMETLERİ YOLLUKLAR

22 ÖDENEK (A) CETVELİ ÖDENEK (A) CETVELİ KURUMSAL FONKSİYONEL FNS TİPİ EKO. SINIF. I II III IV I II III IV I I II AÇIKLAMA 2018 YILI BÜTÇE ÖDENEĞİ (TL) KURUMSAL FONKSİYONEL FNS TİPİ EKO. SINIF. I II III IV I II III IV I I II AÇIKLAMA 2018 YILI BÜTÇE ÖDENEĞİ (TL) 5 HİZMET ALIMLARI MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ SERMAYE GİDERLERİ TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI DİĞER SERMAYE GİDERLERİ YOLLUKLAR İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ GÖREV GİDERLERİ İSKAN İŞLERİ VE HİZMETLERİ HİZMET ALIMLARI İSKAN İŞLERİ VE HİZMETLERİ MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ MAHALLİ İDARELER PARK BAHÇE VE YEŞİL ALANLAR DAİRE BAŞKANLIĞI PERSONEL GİDERLERİ ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ MEMURLAR DOĞAL ORTAMIN VE BİO ÇEŞİTLİLİĞİNİN KORUNMASI SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ DOĞAL ORTAMIN VE BIO ÇEŞİTLİLİĞİNİN KORUNMASI MEMURLAR MAHALLİ İDARELER MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ PERSONEL GİDERLERİ TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI MEMURLAR YOLLUKLAR SÖZLEŞMELİ PERSONEL GÖREV GİDERLERİ İŞÇİLER HİZMET ALIMLARI SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ SERMAYE GİDERLERİ MEMURLAR GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL BOĞAZİÇİ İMAR MÜDÜRLÜĞÜ İŞÇİLER İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ YOLLUKLAR MAHALLİ İDARELER GÖREV GİDERLERİ PERSONEL GİDERLERİ HİZMET ALIMLARI MEMURLAR MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ İŞÇİLER CARİ TRANSFERLER SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER MEMURLAR SERMAYE GİDERLERİ İŞÇİLER MAMUL MAL ALIMLARI

23 ÖDENEK (A) CETVELİ ÖDENEK (A) CETVELİ KURUMSAL FONKSİYONEL FNS TİPİ EKO. SINIF. I II III IV I II III IV I I II AÇIKLAMA 2018 YILI BÜTÇE ÖDENEĞİ (TL) KURUMSAL FONKSİYONEL FNS TİPİ EKO. SINIF. I II III IV I II III IV I I II AÇIKLAMA 2018 YILI BÜTÇE ÖDENEĞİ (TL) 5 GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ MEMURLAR GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ İŞÇİLER SOKAK VE CADDELERİN AYDINLATILMASI HİZMETLERİ MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ SOKAK VE CADDELERİN AYDINLATILMASI HİZMETLERİ ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI MAHALLİ İDARELER TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI PERSONEL GİDERLERİ YOLLUKLAR MEMURLAR GÖREV GİDERLERİ SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ HİZMET ALIMLARI MEMURLAR GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ SERMAYE GİDERLERİ TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI MAMUL MAL ALIMLARI HİZMET ALIMLARI MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ CARİ TRANSFERLER İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER YA GİRMEYEN İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ SERMAYE GİDERLERİ YA GİRMEYEN İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ MAMUL MAL ALIMLARI MAHALLİ İDARELER GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ PERSONEL GİDERLERİ YOL BAKIM VE ALTYAPI KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI MEMURLAR EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ ULAŞTIRMA HİZMETLERİ MEMURLAR KARAYOLU İNŞAAT İŞLERİ VE HİZMETLERİ MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ MAHALLİ İDARELER TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI PERSONEL GİDERLERİ YOLLUKLAR MEMURLAR GÖREV GİDERLERİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL HİZMET ALIMLARI İŞÇİLER MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ SERMAYE GİDERLERİ

24 ÖDENEK (A) CETVELİ ÖDENEK (A) CETVELİ KURUMSAL FONKSİYONEL FNS TİPİ EKO. SINIF. I II III IV I II III IV I I II AÇIKLAMA 2018 YILI BÜTÇE ÖDENEĞİ (TL) KURUMSAL FONKSİYONEL FNS TİPİ EKO. SINIF. I II III IV I II III IV I I II AÇIKLAMA 2018 YILI BÜTÇE ÖDENEĞİ (TL) 1 MAMUL MAL ALIMLARI İŞÇİLER MEZARLIKLAR DAİRE BAŞKANLIĞI SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ GENEL KAMU HİZMETLERİ MEMURLAR YA GİRMEYEN GENEL KAMU HİZMETLERİ İŞÇİLER YA GİRMEYEN GENEL KAMU HİZMETLERİ MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ MAHALLİ İDARELER TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI PERSONEL GİDERLERİ HİZMET ALIMLARI MEMURLAR MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL SERMAYE GİDERLERİ İŞÇİLER MAMUL MAL ALIMLARI SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ MEMURLAR DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL KÜLTÜR HİZMETLERİ İŞÇİLER KÜLTÜR HİZMETLERİ MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ MAHALLİ İDARELER TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI PERSONEL GİDERLERİ YOLLUKLAR MEMURLAR GÖREV GİDERLERİ İŞÇİLER HİZMET ALIMLARI SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ SERMAYE GİDERLERİ MEMURLAR GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ İŞÇİLER GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ KÜLTÜR VARLIKLARI DAİRE BAŞKANLIĞI TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ YOLLUKLAR TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ HİZMET ALIMLARI TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ MAHALLİ İDARELER SERMAYE GİDERLERİ PERSONEL GİDERLERİ MAMUL MAL ALIMLARI MEMURLAR MUHTARLIKLAR GIDA TARIM VE HAYVANCILIK DAİRE BAŞKANLIĞI

25 ÖDENEK (A) CETVELİ ÖDENEK (A) CETVELİ KURUMSAL FONKSİYONEL FNS TİPİ EKO. SINIF. I II III IV I II III IV I I II AÇIKLAMA 2018 YILI BÜTÇE ÖDENEĞİ (TL) KURUMSAL FONKSİYONEL FNS TİPİ EKO. SINIF. I II III IV I II III IV I I II AÇIKLAMA 2018 YILI BÜTÇE ÖDENEĞİ (TL) 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ GÖREV GİDERLERİ GENEL HİZMETLER HİZMET ALIMLARI DİĞER GENEL HİZMETLER SERMAYE GİDERLERİ MAHALLİ İDARELER MAMUL MAL ALIMLARI PERSONEL GİDERLERİ GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ MEMURLAR SAĞLIK HİZMETLERİ SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ YA GİRMEYEN SAĞLIK HİZMETLERİ MEMURLAR YA GİRMEYEN SAĞLIK HİZMETLERİ MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ MAHALLİ İDARELER TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI PERSONEL GİDERLERİ YOLLUKLAR MEMURLAR HİZMET ALIMLARI İŞÇİLER SERMAYE GİDERLERİ SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ MAMUL MAL ALIMLARI MEMURLAR EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER İŞÇİLER DİĞER ENDÜSTRİLER MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ DAĞITIM TİCARETİ, AMBAR VE DEPOLAMA HİZMETLERİ TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI MAHALLİ İDARELER YOLLUKLAR PERSONEL GİDERLERİ GÖREV GİDERLERİ MEMURLAR HİZMET ALIMLARI SÖZLEŞMELİ PERSONEL MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ İŞÇİLER SERMAYE GİDERLERİ SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ MAMUL MAL ALIMLARI MEMURLAR KURUMSAL GELİŞİM VE YÖNETİM SİSTEMLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL GENEL KAMU HİZMETLERİ İŞÇİLER YASAMA VE YÜRÜTME ORGANLARI, FİNANSAL VE MALİ İŞLER, DIŞİŞLERİ HİZMETLERİ MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ DIŞİŞLERİ HİZMETLERİ TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI MAHALLİ İDARELER YOLLUKLAR PERSONEL GİDERLERİ

26 ÖDENEK (A) CETVELİ ÖDENEK (A) CETVELİ KURUMSAL FONKSİYONEL FNS TİPİ EKO. SINIF. I II III IV I II III IV I I II AÇIKLAMA 2018 YILI BÜTÇE ÖDENEĞİ (TL) KURUMSAL FONKSİYONEL FNS TİPİ EKO. SINIF. I II III IV I II III IV I I II AÇIKLAMA 2018 YILI BÜTÇE ÖDENEĞİ (TL) 1 MEMURLAR YOLLUKLAR SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ HİZMET ALIMLARI MEMURLAR MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ YOLLUKLAR SOSYAL GÜVENLİĞİ BULUNMAYANLARA SAĞLANAN HİZMETLER HİZMET ALIMLARI SOSYAL GÜVENLİĞİ BULUNMAYANLARA SAĞLANAN HİZMETLER GENEL HİZMETLER MAHALLİ İDARELER GENEL PLANLAMA VE İSTATİSTİK HİZMETLERİ PERSONEL GİDERLERİ MAHALLİ İDARELER MEMURLAR PERSONEL GİDERLERİ SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ MEMURLAR MEMURLAR SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ MEMURLAR TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ YOLLUKLAR TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI HİZMET ALIMLARI YOLLUKLAR MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ GÖREV GİDERLERİ CARİ TRANSFERLER HİZMET ALIMLARI HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER CARİ TRANSFERLER SERMAYE GİDERLERİ KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER MAMUL MAL ALIMLARI DİĞER GENEL HİZMETLER GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI MAHALLİ İDARELER PERSONEL GİDERLERİ MEMURLAR SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ MEMURLAR MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI

27 2018 MALİ YILI BÜTÇESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI (B) CETVELİ

28 GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI (B) CETVELİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI (B) CETVELİ GELİRİN KODU I II III IV V AÇIKLAMA 2018 YILI GELİR BÜTÇESİ (TL) GELİRİN KODU I II III IV V AÇIKLAMA 2018 YILI GELİR BÜTÇESİ (TL) 01 VERGİ GELİRLERİ DAHİLDE ALINAN MAL VE HİZMET VERGİLERİ DAHİLDE ALINAN DİĞER MAL VE HİZMET VERGİLERİ EĞLENCE VERGİSİ EĞLENCE VERGİSİ EĞLENCE VERGİSİ (TÜRKİYE JOKEY KULÜBÜ) YANGIN SİGORTASI VERGİSİ YANGIN SİGORTASI VERGİSİ İLAN VE REKLAM VERGİSİ İLAN VE REKLAM VERGİSİ HARÇLAR DİĞER HARÇLAR İŞGAL HARCI İŞGAL HARCI İŞYERİ AÇMA İZNİ HARCI İŞYERİ AÇMA İZNİ HARCI TOPTANCI HALİ RESMİ TOPTANCI HALİ RESMİ DİĞER HARÇLAR KAYIT VE SURET HARCI MUAYENE RUHSAT VE RAPOR HARCI ELEKTRİK ÜRETİMİ LİSANS HARCI İMAR İLE İLGİLİ HARÇLAR TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ MAL VE HİZMET SATIŞ GELİRLERİ MAL SATIŞ GELİRLERİ ŞARTNAME, BASILI EVRAK, FORM SATIŞ GELİRLERİ ŞARTNAME, BASILI EVRAK, FORM SATIŞ GELİRLERİ HİZMET GELİRLERİ MUAYENE, DENETİM VE KONTROL ÜCRETLERİ RUHSAT DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ ÜCRETLERİ İMAR MÜDÜRLÜĞÜ ÜCRETLERİ BOGAZİÇİ İMAR MÜDÜRLÜĞÜ ÜCRETLERİ KURS, TOPLANTI, SEMİNER, EĞİTİM VB. FAALİYET GELİRLERİ İTFAİYE EĞİTİM ÜCRETİ İLAN VE REKLAM GELİRLERİ İLAN ASMA TAHSİS VE BAKIM ÜCRETİ SOSYAL TESİS İŞLETME GELİRLERİ GENÇLİK VE SPOR MÜDÜRLÜĞÜ ÜCRETLERİ İHALE İLAN YAYIN GELİRİ İHALE İLAN YAYIN GELİRİ OTOPARK İŞLETMESİ GELİRLERİ PARK YERLERİ İŞLETME GELİRLERİ ÇEVRE VE ESENLİK HİZMETLERİNE İLİŞKİN GELİRLER TIBBİ ATIK BERTARAF ÜCRETİ PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ ÜCRETLERİ ÇEVRE KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ ÜCRETLERİ DENİZ HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÜCRETLERİ EKONOMİK HİZMETLERE İLİŞKİN GELİRLER HAL ARAÇ GEÇİŞ ÜCRETLERİ SEBZE MEYVE HALİ ÜCRET GELİRLERİ KÜLTÜREL HİZMETLERE İLİŞKİN GELİRLER ŞEHİR TİYATROLARI BİLET GELİRLERİ BASIN YAYIN MÜDÜRLÜĞÜ ÜCRETLERİ KÜTÜPHANE VE MÜZELER MÜDÜRLÜĞÜ ÜCRETLERİ ŞEHİR TİYATROLARI KİRA GELİRLERİ SAĞLIK HİZMETLERİNE İLİŞKİN GELİRLER HAYVAN HASTANELERİ ÜCRETİ SAĞLIK VE HIFSISIHHA MÜDÜRLÜĞÜ ÜCRETLERİ TEDAVİ ÜCRETLERİ

29 GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI (B) CETVELİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI (B) CETVELİ GELİRİN KODU I II III IV V AÇIKLAMA 2018 YILI GELİR BÜTÇESİ (TL) GELİRİN KODU I II III IV V AÇIKLAMA 2018 YILI GELİR BÜTÇESİ (TL) 57 SOSYAL HİZMETLERE İLİŞKİN GELİRLER MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ ÜCRETLERİ DARÜLACEZE MÜDÜRLÜĞÜ ÜCRETLERİ ULAŞTIRMA HİZMETLERİNE İLİŞKİN GELİRLER TAKSİ RUHSAT İZİN ÜCRETİ SERVİS ARAÇLARI RUHSAT İZİN ÜCRETİ (PERSONEL, OKUL, TURİZM, AĞIR TO DENİZ ARAÇLARI RUHSAT ÜCRETİ ŞEHİR HATLARI BİLET GELİRLERİ İSTANBUL KART İŞLETME GELİRLERİ TOPLU ULAŞIM HİZM. MÜDÜRLÜĞÜ ÜCRETLERİ (DİĞER) DİĞER HİZMET GELİRLERİ İTFAİYE HİZMETLERİ ÜCRETLERİ STAND KURMA ÜCRETİ HARİTA MÜDÜRLÜĞÜ ÜCRETLERİ ELEKTRONİK SİSTEMLER MÜDÜRLÜĞÜ ÜCRETLERİ DİĞER KURUMLAR KARLARI MAHALLİ İDARELER DOĞALGAZ HİZMETLERİNE İLİŞKİN KURUMLARIN KARLARI DOĞALGAZ HİZMETLERİNE İLİŞKİN KURUMLARIN KARLARI SOSYAL HİZMETLERE İLİŞKİN KURUMLARIN KARLARI SOSYAL HİZMETLERE İLİŞKİN KURUMLARIN KARLARI SU HİZMETLERİNE İLİŞKİN KURUMLARIN KARLARI SU HİZMETLERİNE İLİŞKİN KURUMLARIN KARLARI DİĞER KURUMLAR KARLARI DİĞER KURUMLAR KARLARI DİĞER KURUMLAR KARLARI KİRA GELİRLERİ TAŞINMAZ KİRALARI LOJMAN KİRA GELİRLERİ LOJMAN KİRA GELİRLERİ ECRİMİSİL GELİRLERİ ECRİMİSİL GELİRLERİ DİĞER TAŞINMAZ KİRA GELİRLERİ KİRA GELİRLERİ KULLANIM HAKKI GELİRLERİ TAHSİS GELİRLERİ HAL MÜDÜRLÜĞÜ KİRA GELİRLERİ HAFRİYAT ALANLARI GELİRLERİ TAŞINIR KİRALARI TAŞINIR KİRA GELİRLERİ TAŞINIR KİRA GELİRLERİ ÖN İZİN, İRTİFAK HAKKI VE KULLANMA İZİNİ GELİRLERİ KULLANMA İZNİ GELİRLERİ KULLANMA İZNİ GELİRLERİ ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER YURT DIŞINDAN ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR CARİ AB' DEN ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR AB' DEN ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR KURUMLARDAN VE KİŞİLERDEN ALINAN YARDIM VE BAĞIŞLAR CARİ KİŞİLERDEN ALINAN BAĞIŞ VE YADIMLAR DARÜLACEZE MD. MAAŞ VE NAFAKA BAĞIŞ VE YARDIMLARI PROJE YARDIMLARI CARİ DİĞERLERİNDEN ALINAN PROJE YARDIMLARI DİĞERLERİNDEN ALINAN PROJE YARDIMLARI DİĞER GELİRLER FAİZ GELİRLERİ

30 GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI (B) CETVELİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI (B) CETVELİ GELİRİN KODU I II III IV V AÇIKLAMA 2018 YILI GELİR BÜTÇESİ (TL) GELİRİN KODU I II III IV V AÇIKLAMA 2018 YILI GELİR BÜTÇESİ (TL) 8 VERGİ, RESİM VE HARÇ GECİKME FAİZLERİ VERGİ, RESİM VE HARÇ GECİKME FAİZLERİ İLAN REKLAM VERGİ, RESİM VE HARÇ GECİKME FAİZLERİ DİĞER FAİZLER KİŞİLERDEN ALACAKLAR FAİZLERİ KİŞİLERDEN ALACAKLAR FAİZLERİ MEVDUAT FAİZLERİ MEVDUAT FAİZLERİ DİĞER FAİZLER DİĞER FAİZLER KİŞİ VE KURUMLARDAN ALINAN PAYLAR VERGİ VE HARÇ GELİRLERİNDEN ALINAN PAYLAR MERKEZİ İDARE VERGİ GELİRLERİNDEN ALINAN PAYLAR SAYILI KANUNA GÖRE İLLER BANKASI PAYI SAYILI KANUNA GÖRE MALİYE BAKANLIĞI PAYI ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİNDEN ALINAN PAYLAR ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİNDEN ALINAN PAY (KONUT) ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİNDEN ALINAN PAY (İŞYERİ) YÖNETİM GİDERLERİNE KATILMA PAYLARI DİĞERLERİNDEN ALINAN YÖNETİM GİDERLERİNE KATILMA PAYLARI ISINMA KATKI PAYI, ELEKTRİK VE SU BEDELİ KAMU HARCAMALARINA KATILMA PAYLARI YOL HARCAMALARINA KATILMA PAYI YOL HARCAMALARINA KATILMA PAYI DİĞER HARCAMALARA KATILMA PAYLARI DİĞER HARCAMALARA KATILMA PAYLARI MAHALLİ İDARELERE AİT PAYLAR MÜZE GİRİŞ ÜCRETLERİNDEN ALINAN PAYLAR MÜZE GİRİŞ ÜCRETLERİNDEN ALINAN PAYLAR ORTAK ALTYAPI HİZMETLERİ İÇİN DİĞER KURUMLAR TARAFINDAN PAYLAR KURUM BÜTÇE PAYLARI KAZILARDAN ELDE EDİLEN GELİRLER (İRAT HARÇ BEDELLERİ) MAHALLİ İDARELERE AİT DİĞER PAYLAR BOĞAZ KÖPRÜLERİ GEÇİŞ ÜCRETİNDEN PAY (% 10) EMLAK VERGİSİNDEN ALINAN PAY EDS PAYI (TRAFİK CEZALARINDAN GELEN PAY) HAZİNE ARAZİLERİ SATIŞINDAN PAY (% 10) PARA CEZALARI İDARİ PARA CEZALARI DİĞER İDARİ PARA CEZALARI İDARİ PARA CEZALARI GEMİ PARA CEZALARI VERGİ CEZALARI VERGİ VE DİĞER AMME ALACAKLARI GECİKME ZAMLARI VERGİ VE DİĞER AMME ALACAKLARI GECİKME ZAMLARI VERGİ BARIŞI TEFE TUTARI VERGİ BARIŞI TEFE TUTARI SAYILI KANUN KAPSAMINDA TÜFE/ÜFE TUTARI SAYILI KANUN KAPSAMINDA TÜFE/ÜFE TUTARI SAYILI KANUN KAPSAMINDA Yİ/ÜFE TUTARI SAYILI KANUN KAPSAMINDA Yİ/ÜFE TUTARI DİĞER VERGİ CEZALARI İLAN REKLAM VERGİSİ VERGİ CEZALARI DİĞER PARA CEZALARI DÜŞÜK OLAN DEĞERLEME TUTARLARI DÜŞÜK OLAN DEĞERLEME TUTARLARI YUKARIDA TANIMLANMAYAN DİĞER PARA CEZALARI GECİKME CEZALARI DİĞER PARA CEZALARI DİĞER ÇEŞİTLİ GELİRLER

31 GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI (B) CETVELİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI (B) CETVELİ GELİRİN KODU I II III IV V AÇIKLAMA 2018 YILI GELİR BÜTÇESİ (TL) GELİRİN KODU I II III IV V AÇIKLAMA 2018 YILI GELİR BÜTÇESİ (TL) 1 DİĞER ÇEŞİTLİ GELİRLER İRAT KAYDEDİLECEK NAKDİ TEMİNATLAR İRAT KAYDEDİLECEK NAKDİ TEMİNATLAR İRAT KAYDEDİLECEK TEMİNAT MEKTUPLARI İRAT KAYDEDİLECEK TEMİNAT MEKTUPLARI KİŞİLERDEN ALACAKLAR KİŞİLERDEN ALACAKLAR OTOPARK YÖNETMELİĞİ UYARINCA ALINAN OTOPARK BEDELİ OTOPARK YÖNETMELİĞİ UYARINCA ALINAN OTOPARK BEDELİ YUKARIDA TANIMLANMAYAN DİĞER ÇEŞİTLİ GELİRLER MESKEN HAZİNE ARAZİLERİ SATIŞINDAN PAY (% 10) MESKEN ÇEŞİTLİ GELİRLER (DİĞER) DİĞER İŞTİRAKLERDEN ALACAKLAR TAZMİNATLAR MAL MÜDÜRLÜKLERİ GERİ ALINACAK PARALAR SK M.34 GELİR KAYDEDİLECEK EMANETLER MESKEN KİRA GELİRLERİ MESKEN ECRİMİSİL GELİRLERİ MESKEN GECİKME FAİZLERİ HASAR KARŞILIKLARI PANO SÖKÜM VE YIKIM BEDELLERİ MAHKEME MASRAF GELİRİ (HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ) KREŞ BEDELİ SERMAYE GELİRLERİ TAŞINMAZ SATIŞ GELİRLERİ ARSA SATIŞI DİĞER ÇEŞİTLİ TAŞINMAZ SATIŞ GELİRLERİ MESKEN PEŞİN PARA İLE YAPILAN MAL SATIŞ BEDELİ MESKEN TAKSİTLE YAPILAN MAL SATIŞ BEDELİ MESKEN İMAR AFFI PEŞİN SATIŞ GELİRLERİ MESKEN PEŞİN PARA İLE YAPILAN ARSA-ARAZİ-BİNA SATIŞ GELİRLERİ MESKEN İMAR AFFI TAKSİTLİ SATIŞ GELİRLERİ TAŞINIR SATIŞ GELİRLERİ TAŞINIR SATIŞ GELİRLERİ TAŞINIR SATIŞ GELİRLERİ TAŞINIR SATIŞ GELİRLERİ TAŞIT SATIŞ GELİRLERİ TAŞIT SATIŞ GELİRLERİ PEŞİN PARA İLE TAŞIT SATIŞ BEDELİ DİĞER TAŞINIR SATIŞ GELİRLERİ DİĞER ÇEŞİTLİ TAŞINIR SATIŞ GELİRLERİ ESKİMİŞ EŞYA ENKAZ SATIŞ BEDELİ ALACAKLARDAN TAHSİLAT YURTİÇİ ALACAKLARDAN TAHSİLAT MAHALLİ İDARELERDEN BAĞLI İDARELERDEN BAĞLI İDARELERDEN RED VE IADELER (-) RED VE IADELER (-) RED VE IADELER (-) RED VE IADELER (-) RED VE İADELER (-) TOPLAM ARSA SATIŞI PEŞİN PARA İLE ARSA SATIŞ BEDELİ DİĞER TAŞINMAZ SATIŞ GELİRLERİ

32 2018 MALİ YILI BÜTÇESİ FİNANSMANIN EKONOMİK SI CETVELİ

33 FİNANSMANIN EKONOMİK SI CETVELİ EKO. KODU I II III IV FİNANSMANIN EKONOMİK SI 2018 YILI TL (-/+) 1 İÇ BORÇLANMA MALİ KURULUŞLARDAN SAĞLANAN FİNANSMAN BANKALAR KULLANIM (İHRAÇ) ÖDEME (-) İLLER BANKASI KULLANIM (İHRAÇ) ÖDEME (-) DİĞER MALİ KURULUŞLAR KULLANIM (İHRAÇ) ÖDEME (-) DIŞ BORÇLANMA MALİ KURULUŞLARDAN SAĞLANAN FİNANSMAN BANKALAR KULLANIM (İHRAÇ) ÖDEME (-) GENEL TOPLAM

34 2018 MALİ YILI BÜTÇESİ GELİRLERİN YASAL DAYANAĞINI GÖSTERİR (C) CETVELİ

35 GELİRLERİN YASAL DAYANAĞINI GÖSTEREN (C) CETVELİ GELİRLERİN YASAL DAYANAĞINI GÖSTEREN (C) CETVELİ GELİRİN KODU AÇIKLAMA YASAL DAYANAĞI GELİRİN KODU AÇIKLAMA YASAL DAYANAĞI I II III IV I II III IV 01 Vergi Gelirleri Kurs Toplantı, Seminer, Eğitim vb.faaliyet Gelirleri 2464 S.K. 97. Mad Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri Danışmanlık / Bilgilendirme Gelirleri 2464 S.K. 97. Mad Dahilde Alınan Diğer Mal ve Hizmet Vergileri Laboratuvar Deney ve Analiz Gelirleri 2464 S.K. 97. Mad Eğlence Vergisi 2464 S.K mad., 5216 S.K. 23/d Mad Kalite Kontrol Hizmet Gelirleri 2464 S.K. 97. Mad Yangın Sigortası Vergisi 2464 S.K Mad Sportif Faaliyet Gelirleri 2464 S.K. 97. Mad İlan ve Reklam Vergisi 2464 S.K Mad S.K. 23/e Mad İlan ve Reklam Gelirleri 2464 S.K. 97. Mad Harçlar Ölçü ve Ayar Hizmet Gelirleri 2464 S.K. 97. Mad Diğer Harçlar Sergi ve Fuar Gelirleri 2464 S.K. 97. Mad Bina İnşaat Harcı 2464 S.K. Ek Madde Sosyal Tesis İşletme Gelirleri 2464 S.K. 97. Mad Hayvan Kesimi Muayene ve Denetleme Harcı 2464 S.K Mad İhale İlan Yayın Geliri 5216 S.K. 23/o Mad İşgal Harcı 2464 S.K Mad Otopark İşletmesi Gelirleri 5216 S.K. 23/f Mad İşyeri Açma İzni Harcı 2464 S.K. 81. Mad Çevre ve Esenlik Hizmetlerine İlişkin Gelirler 2464 S.K. 97. Mad Kaynak Suları Harcı 2464 S.K Mad Doğalgaz Hizmetlerine İlişkin Gelirler 2464 S.K. 97. Mad Ölçü ve Tartı Aletleri Muayene Harcı 2464 S.K Mad Eğitim Hizmetlerine İlişkin Gelirler 2464 S.K. 97. Mad Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı Harcı 2464 S.K Mad Ekonomik Hizmetlere İlişkin Gelirler 2464 S.K. 97. Mad Tellallık Harcı 2464 S.K Mad Kültürel Hizmetlere İlişkin Gelirler 2464 S.K. 97. Mad Toptancı Hali Resmi 5957 S.K. 8. Mad Sağlık Hizmetlerine İlişkin Gelirler 2464 S.K. 97. Mad Yapı Kullanma İzni Harcı 2464 S.K. 80, 84. Mad Sosyal Hizmetlere İlişkin Gelirler 2464 S.K. 97. Mad Diğer Harçlar 2464 S.K Mad Su Hizmetlerine İlişkin Gelirler 2464 S.K. 97. Mad. 03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Ulaştırma Hizmetlerine İlişkin Gelirler 2464 S.K. 97. Mad Mal ve Hizmet Satış Gelirleri Tarımsal Hizmetlere İlişkin Gelirler 2464 S.K. 97. Mad Mal Satış Gelirleri Diğer hizmet gelirleri 2464 S.K. 97. Mad Şartname, Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri 5216 S.K. 23/o Mad., 4734 S.K. 28. Mad KİT ve Kamu Bankaları Gelirleri Kitap,Yayın vb. Satış Gelirleri 5216 S.K. 23/o Mad Hazine Portföyü ve İştirak Gelirleri Diğer Değerli Kağıt Bedelleri 5216 S.K. 23/o Mad İştirak Gelirleri 5216 S.K. 23/o Mad Diğer Mal Satış Gelirleri 5216 S.K. 23/o Mad Yeniden Değerlendirme Farkları 5216 S.K. 23/o Mad Hizmet Gelirleri Diğer Hazine Portföyü ve İştirak Gelirleri 5216 S.K. 23/o Mad Muayene, denetim ve kontrol ücretleri 2464 S.K. 97. Mad Kurumlar Hasılatı Avukatlık Vekalet Ücreti Gelirleri 5216 S.K. 23/o Mad Mahalli İdareler Kurumlar Hasılatı 66 67

36 GELİRLERİN YASAL DAYANAĞINI GÖSTEREN (C) CETVELİ GELİRLERİN YASAL DAYANAĞINI GÖSTEREN (C) CETVELİ GELİRİN KODU AÇIKLAMA YASAL DAYANAĞI GELİRİN KODU AÇIKLAMA YASAL DAYANAĞI I II III IV I II III IV Çevre ve Esenlik Hizmetlerine İlişkin Kurumlar Hasılatı 5216 S.K. 23/o Mad Ecrimisil Gelirleri 5216 S.K. 23/h Mad Doğalgaz Hizmetlerine İlişkin Kurumlar Hasılatı 5216 S.K. 23/o Mad Sosyal Tesis Kira Gelirleri 5216 S.K. 23/h Mad Eğitim Hizmetlerine İlişkin Kurumlar Hasılatı 5216 S.K. 23/o Mad Spor Tesisi Kira Gelirleri 5216 S.K. 23/h Mad Ekonomik Hizmetlere İlişkin Kurumlar Hasılatı 5216 S.K. 23/o Mad Kültür Amaçlı Tesis Kira Gelirleri 5216 S.K. 23/h Mad Kültürel Hizmetlere İlişkin Kurumlar Hasılatı 5216 S.K. 23/o Mad Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri 5216 S.K. 23/h Mad Sağlık Hizmetlerine İlişkin Kurumlar Hasılatı 5216 S.K. 23/o Mad Taşınır Kiraları Sosyal Hizmetlere İlişkin Kurumlar Hasılatı 5216 S.K. 23/o Mad Taşınır Kira Gelirleri 5216 S.K. 23/h Mad Su Hizmetlerine İlişkin Kurumlar Hasılatı 5216 S.K. 23/o Mad Ön İzin, İrtifak Hakkı ve Kullanma İzni Gelirleri Ulaştırma Hizmetlerine İlişkin Kurumlar Hasılatı 5216 S.K. 23/o Mad Kullanma İzni Gelirleri 5216 S.K. 23/h Mad Tarımsal Hizmetlere İlişkin Kurumlar Hasılatı 5216 S.K. 23/o Mad Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Diğer Kurumlar Hasılatı Diğer Gelirler Diğer Kurumlar Hasılatı 5216 S.K. 23/o Mad Diğer Çeşitli Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 5216 S.K. 23/o Mad Kurumlar Karları 04 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Mahalli İdareler Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar Çevre ve Esenlik Hizmetlerine İlişkin Kurumların Karları 5216 S.K. 23/o Mad Cari Doğalgaz Hizmetlerine İlişkin Kurumların Karları 5216 S.K. 23/o Mad AB' den Alınan Bağış ve Yardımlar 5216 S.K. 23/n Mad Eğitim Hizmetlerine İlişkin Kurumların Karları 5216 S.K. 23/o Mad Dünya Bankasından Alınan Bağış ve Yardımlar 5216 S.K. 23/n Mad Ekonomik Hizmetlere İlişkin Kurumların Karları 5216 S.K. 23/o Mad Yurtdışından Alınan Diğer Bağış ve Yardımlar 5216 S.K. 23/n Mad Kültürel Hizmetlere İlişkin Kurumların Karları 5216 S.K. 23/o Mad Sermaye Sağlık Hizmetlerine İlişkin Kurumların Karları 5216 S.K. 23/o Mad AB' den Alınan Bağış ve Yardımlar 5216 S.K. 23/n Mad Sosyal Hizmetlere İlişkin Kurumların Karları 5216 S.K. 23/o Mad Dünya Bankasından Alınan Bağış ve Yardımlar 5216 S.K. 23/n Mad Su Hizmetlerine İlişkin Kurumların Karları 5216 S.K. 23/j Mad Yurtdışından Alınan Diğer Bağış ve Yardımlar 5216 S.K. 23/n Mad Ulaştırma Hizmetlerine İlişkin Kurumların Karları 5216 S.K. 23/j Mad., 5216 S.K. 23/o Mad Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar Tarımsal Hizmetlere İlişkin Kurumların Karları 5216 S.K. 23/o Mad Cari Diğer kurumlar karları Hazine yardımı 5216 S.K. 23/ i Mad Diğer kurumlar karları 5216 S.K. 23/o Mad Muhtar ödenekleri için genel bütçeden alınan 5216 S.K. 23/ i Mad Kira Gelirleri Cari nitelikli diğer işler için genel bütçeden alınan 5216 S.K. 23/ i Mad Taşınmaz Kiraları Sermaye Lojman Kira Gelirleri 5216 S.K. 23/h Mad Hazine yardımı 5216 S.K. 23/ i Mad

37 GELİRLERİN YASAL DAYANAĞINI GÖSTEREN (C) CETVELİ GELİRLERİN YASAL DAYANAĞINI GÖSTEREN (C) CETVELİ GELİRİN KODU AÇIKLAMA YASAL DAYANAĞI GELİRİN KODU AÇIKLAMA YASAL DAYANAĞI I II III IV I II III IV Alt yapı hizmetleri için genel bütçeden alınan 5216 S.K. 23/ i Mad Özel Bütçeli İdarelerden Alınan Proje Yardımları 5216 S.K. 23/ i Mad Eğitim hizmetleri için genel bütçeden alınan 5216 S.K. 23/ i Mad Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlardan Alınan Proje Yardımları 5216 S.K. 23/ i Mad Sermaye nitelikli diğer işler için genel bütçeden alınan 5216 S.K. 23/ i Mad Sosyal Güvenlik Kurumlarından Alınan Proje Yardımları 5216 S.K. 23/ i Mad Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar Mahalli İdarelerden Alınan Proje Yardımları 5216 S.K. 23/ i Mad Cari Diğerlerinden Alınan Proje Yardımları 5216 S.K. 23/ i Mad Sosyal Güvenlik Kurumlarından Alınan Bağış ve Yardımlar 5216 S.K. 23/ i Mad. 05 Diğer Gelirler Mahalli İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar 5216 S.K. 23/ i Mad Faiz Gelirleri Diğerlerinden Alınan Bağış ve Yardımlar 5216 S.K. 23/ i Mad Kurumca Verilen Borçlardan Alacakların Faizleri Sermaye Kurumca Verilen Borçlardan Alacakların Faizleri 5216 S.K. 23/h Mad Sosyal Güvenlik Kurumlarından Alınan Bağış ve Yardımlar 5216 S.K. 23/ i Mad Takipteki Kurum Alacakları Faizleri Mahalli İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar 5216 S.K. 23/ i Mad Takipteki Kurum Alacakları Faizleri 5216 S.K. 23/h Mad Diğerlerinden Alınan Bağış ve Yardımlar 5216 S.K. 23/ i Mad Menkul Kıymet ve Gecikmiş Ödemeler Faizleri Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar Menkul Kıymet ve Gecikmiş Ödemeler Faizleri 5216 S.K. 23/h Mad Cari Vergi, Resim ve Harç Gecikme Faizleri Kurumlardan alınan Bağış ve Yadımlar 5216 S.K. 23/n Mad Vergi, Resim ve Harç Gecikme Faizleri 213 S.K.112.Mad Kişilerden alınan Bağış ve Yadımlar 5216 S.K. 23/n Mad Diğer Faizler Sermaye Kişilerden Alacaklar Faizleri 5216 S.K. 23/h Mad Kurumlardan alınan Bağış ve Yadımlar 5216 S.K. 23/n Mad Mevduat Faizleri 5216 S.K. 23/h Mad Kişilerden alınan Bağış ve Yadımlar 5216 S.K. 23/n Mad Diğer Faizler 5216 S.K. 23/h Mad Proje Yardımları Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar Cari Vergi ve Harç Gelirlerinden Alınan Paylar Genel Bütçeli İdarelerden Alınan Proje Yardımları 5216 S.K. 23/ i Mad Merkezi idare Vergi Gelirlerinden Alınan Paylar 5779 S.K. 2. Mad. ve 5. Mad Özel Bütçeli İdarelerden Alınan Proje Yardımları 5216 S.K. 23/ i Mad Çevre Temizlik Vergisinden Alınan Paylar 2464 S.K. mük. 44. mad Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlardan Alınan Proje Yardımları 5216 S.K. 23/ i Mad Yönetim Giderlerine Katılma Payları Sosyal Güvenlik Kurumlarından Alınan Proje Yardımları 5216 S.K. 23/ i Mad Mahalli İdarelerden Alınan Yönetim Giderlerine Katılma Payları 5216 S.K. 23/o Mad Mahalli İdarelerden Alınan Proje Yardımları 5216 S.K. 23/ i Mad Diğerlerinden Alınan Yönetim Giderlerine Katılma Payları 5216 S.K. 23/o Mad Diğerlerinden Alınan Proje Yardımları 5216 S.K. 23/ i Mad Kamu Harcamalarına Katılma Payları Sermaye Kanalizasyon Harcamalarına Katılma Payı 2464 S.K. 87. mad., 5216 S.K. 23/g Mad Genel Bütçeli İdarelerden Alınan Proje Yardımları 5216 S.K. 23/ i Mad Su Tesisleri Harcamalarına Katılma Payı 2464 S.K. 88. mad., 5216 S.K. 23/g Mad

38 GELİRLERİN YASAL DAYANAĞINI GÖSTEREN (C) CETVELİ GELİRLERİN YASAL DAYANAĞINI GÖSTEREN (C) CETVELİ GELİRİN KODU AÇIKLAMA YASAL DAYANAĞI GELİRİN KODU AÇIKLAMA YASAL DAYANAĞI I II III IV I II III IV Yol Harcamalarına Katılma Payı 2464 S.K. 86. mad., 5216 S.K. 23/g Mad Kişilerden Alacaklar 5216 S.K. 23/o Mad Diğer Harcamalara Katılma Payları 5216 S.K. 23/o Mad Afetlerde Kullanılacak Gelirler 5216 S.K. 23/o Mad Mahalli İdarelere Ait Paylar Mera Gelirleri 5216 S.K. 23/o Mad Maden İşletmelerinden Alınan Paylar 2464 S.K. Mükerrer 97. mad Otopark Yönetmeliği Uyarınca Alınan Otopark Bedeli 3194 S.K. 44. Mad Müze Giriş Ücretlerinden Alınan Paylar 2464 S.K.Mükerrer 97. mad Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli Gelirler 5216 S.K. 23/o Mad Ortak Altyapı Hizmetleri İçin Diğer Kurumlar Tarafından Paylar 5216 S.K 8. Mad. 06 Sermaye Gelirleri Mahalli İdarelere Ait Diğer Paylar 2960 S.K. 15.Mad., 4706 S.K. 5. Mad, 5216 S.K. 23/o Mad Taşınmaz Satış Gelirleri Diğer Paylar Lojman Satış Gelirleri Diğer Paylar 5216 S.K. 23/o Mad Lojman Satış Gelirleri 5216 S.K. 23/l Mad Para Cezaları Sosyal Tesis Satış Gelirleri İdari Para Cezaları Sosyal Tesis Satış Gelirleri 5216 S.K. 23/l Mad Diğer İdari Para Cezaları 5326 S.K., 2872 S.K., 3194 S.K., 5216 S.K. 23/h Mad Diğer Bina Satış Gelirleri Vergi Cezaları Diğer Bina Satış Gelirleri 5216 S.K. 23/l Mad Vergi ve Diğer Amme Alacakları Gecikme Zamları 6183 S.K. 51. Mad Arazi Satışı Vergi Barışı TEFE Tutarı Arazi Satışı 5216 S.K. 23/l Mad Vergi Barışı Geç Ödeme Zammı Arsa Satışı Sayılı Kanun Kapsamında Tüfe 6736 S.K.2. Mad Arsa Satışı 5216 S.K. 23/l Mad Sayılı Kanun Kapsamında Yi/Üfe 7020 S.K. 2. Mad Diğer Taşınmaz Satış Gelirleri Diğer Vergi Cezaları 213 S.K. 344, 352. Mad Diğer Çeşitli Taşınmaz Satış Gelirleri 5216 S.K. 23/l Mad Diğer Para Cezaları Taşınır Satış Gelirleri Düşük Olan Değerleme Tutarları 5393 S.K. Geçici 5. Mad, 5216 SK Geçici 3. Mad Taşınır Satış Gelirleri Zamanında Ödenmeyen Ücret Gelirlerinden Alınacak Gecikme Zamları 6183 S.K. 51. Mad Taşınır Satış Gelirleri 5216 S.K. 23/l Mad Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Para Cezaları 5216 S.K. 23/h Mad Taşıt Satış Gelirleri Diğer Çeşitli Gelirler Taşıt Satış Gelirleri 5216 S.K. 23/l Mad Diğer Çeşitli Gelirler Stok Satış Gelirleri İrat Kaydedilecek Nakdi Teminatlar 5216 S.K. 23/o Mad Stok Satış Gelirleri 5216 S.K. 23/l Mad İrat Kaydedilecek Hisse Senedi ve Tahviller 5216 S.K. 23/o Mad Diğer Taşınır Satış Gelirleri İrat Kaydedilecek Teminat Mektupları 5216 S.K. 23/o Mad Diğer Çeşitli Taşınır Satış Gelirleri 5216 S.K. 23/l Mad Para Farkları 5216 S.K. 23/o Mad Menkul Kıymet ve Varlık Satış Gelirleri 72 73

39 GELİRLERİN YASAL DAYANAĞINI GÖSTEREN (C) CETVELİ GELİRİN KODU I II III IV AÇIKLAMA YASAL DAYANAĞI Tahvil Senet ve Bonolar Tahvil Senet ve Bonolar 5216 S.K. 23/o Mad Altın Altın 5216 S.K. 23/o Mad Altın Dışındaki Kıymetli Madenler Altın Dışındaki Kıymetli Madenler 5216 S.K. 23/o Mad Konvertibl Olmayan Yabancı Paralar Konvertibl Olmayan Yabancı Paralar 5216 S.K. 23/o Mad Diğer Çeşitli Menkul Varlıklar Diğer Çeşitli Menkul Varlıklar 5216 S.K. 23/o Mad Diğer Sermaye Satış Gelirleri Diğer Sermaye Satış Gelirleri Diğer Çeşitli Sermaye Satış Gelirleri 5216 S.K. 23/o Mad. 08 Alacaklardan Tahsilat Yurtiçi Alacaklardan Tahsilat Mahalli İdarelerden İl Özel İdarelerden 5216 S.K. 23/o Mad Belediyelerden 5216 S.K. 23/o Mad Köylerden 5216 S.K. 23/o Mad Mahalli İdare Birliklerinden 5216 S.K. 23/o Mad Bağlı İdarelerden 5216 S.K. 23/o Mad Diğer Yurtiçi Alacaklardan Tahsilat Dernek, Birlik, Kurum,Sandık vb. Kuruluşlardan 5216 S.K. 23/o Mad Diğer kamu kurum ve kuruluşlarından 5216 S.K. 23/o Mad Kamu Ortaklıklarından 5216 S.K. 23/o Mad Özel Teşebbüslerden 5216 S.K. 23/o Mad Hane Halklarından 5216 S.K. 23/o Mad Diğerlerinden 5216 S.K. 23/o Mad

40 2018 MALİ YILI BÜTÇESİ ÇOK YILLI GİDER BÜTÇESİ CETVELİ ( )

41 ÇOK YILLI GİDER BÜTÇESİ ÇOK YILLI GİDER BÜTÇESİ EKO. KOD I II AÇIKLAMALAR 2018 YILI ÖDENEĞİ (TL) 2019 YILI TAHMİNİ (TL) 2020 YILI TAHMİNİ (TL) EKO. KOD I II AÇIKLAMALAR 2018 YILI ÖDENEĞİ (TL) 2019 YILI TAHMİNİ (TL) 2020 YILI TAHMİNİ (TL) 01 PERSONEL GİDERLERİ SERMAYE GİDERLERİ MEMURLAR MAMUL MAL AL SÖZLEŞMELİ PERSONEL MENKUL SERMAYE ÜRETİM G İŞÇİLER GAYRİ MADDİ HAK AL GEÇİCİ PERSONEL GAYRİMENKUL AL. VE KAMULAŞTIRMA DİĞER PERSONEL GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM G SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ ÖD MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM G MEMURLAR GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM G SÖZLEŞMELİ PERSONEL DİĞER SERMAYE G İŞÇİLER SERMAYE TRANSFERLERİ MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME AL BORÇ VERME TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME AL YURTİÇİ BORÇ VERME YOLLUKLAR GÖREV G YEDEK ÖDENEK YEDEK ÖDENEK HİZMET AL TOPLAM TEMSİL VE TANITMA G MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM G GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM G FAİZ GİDERLERİ DİĞER İÇ BORÇ FAİZ G DIŞ BORÇ FAİZ G CARİ TRANSFERLER GÖREV ZARARLARI KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR

42 2018 MALİ YILI BÜTÇESİ FONKSİYONEL VE EKONOMİK DÜZEYİNDE İZLEYEN İKİ YIL BÜTÇE TAHMİNİ CETVELİ ( )

43 FONKSİYONEL VE EKONOMİK DÜZEYİNDE İZLEYEN İKİ YILDAN 2019 YILI BÜTÇESİ FONKSİYONEL VE EKONOMİK DÜZEYİNDE İZLEYEN İKİ YILDAN 2020 YILI BÜTÇESİ KOD TOPLAM AÇIKLAMA PERSONEL GİDERLERİ (TL) SOS. GÜV. KUR. DEVLET PRİMİ GİD. (TL) MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ (TL) FAİZ GİDERLERİ (TL) CARİ TRANSFERLER (TL) SERMAYE GİDERLERİ (TL) SERMAYE TRANSFERLERİ (TL) BORÇ VERME (TL) YEDEK ÖDENEKLER (TL) 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ SAVUNMA HİZMETLERİ 03 KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ SAĞLIK HİZMETLERİ DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ EĞİTİM HİZMETLERİ SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ TOPLAM KOD TOPLAM AÇIKLAMA PERSONEL GİDERLERİ (TL) SOS. GÜV. KUR. DEVLET PRİMİ GİD. (TL) MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ (TL) FAİZ GİDERLERİ (TL) CARİ TRANSFERLER (TL) SERMAYE GİDERLERİ (TL) SERMAYE TRANSFERLERİ (TL) BORÇ VERME (TL) YEDEK ÖDENEKLER (TL) 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ SAVUNMA HİZMETLERİ 03 KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ SAĞLIK HİZMETLERİ DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ EĞİTİM HİZMETLERİ SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ TOPLAM

44 2018 MALİ YILI BÜTÇESİ ÇOK YILLI GELİR BÜTÇESİ CETVELİ ( )

45 ÇOK YILLI GELİR BÜTÇESİ GELİRİN EKO. KODU I II AÇIKLAMALAR 2018 YILI BÜTÇESİ (TL) 2019 YILI TAHMİNİ (TL) 2020 YILI TAHMİNİ (TL) 01 VERGİ GELİRLERİ DAHİLDE ALINAN MAL VE HİZMET VERGİLERİ HARÇLAR TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ MAL VE HİZMET SATIŞ GELİRLERİ KURUMLAR KARLARI KİRA GELİRLERİ ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER YURT DIŞINDAN ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR KURUMLARDAN VE KİŞİLERDEN ALINAN YARDIM VE BAĞIŞLAR PROJE YARDIMLARI DİĞER GELİRLER FAİZ GELİRLERİ KİŞİ VE KURUMLARDAN ALINAN PAYLAR PARA CEZALARI DİĞER ÇEŞİTLİ GELİRLER SERMAYE GELİRLERİ TAŞINMAZ SATIŞ GELİRLERİ TAŞINIR SATIŞ GELİRLERİ ALACAKLARDAN TAHSİLAT YURTİÇİ ALACAKLARDAN TAHSİLAT RED VE IADELER (-) RED VE IADELER (-) TOPLAM

46 2018 MALİ YILI BÜTÇESİ ÇOK YILLI FİNANSMANIN EKONOMİK SI CETVELİ ( )

47 ÇOK YILLI FİNANSMANIN EKONOMİK SI EKO. KODU I II III IV AÇIKLAMA 2018 YILI BÜTÇESİ (TL) 2019 YILI TAHMİNİ (TL) 2020 YILI TAHMİNİ (TL) 1 İÇ BORÇLANMA MALİ KURULUŞLARDAN SAĞLANAN FİNANSMAN BANKALAR KULLANIM (İHRAÇ) ÖDEME (-) İLLER BANKASI KULLANIM (İHRAÇ) ÖDEME (-) DİĞER MALİ KURULUŞLAR KULLANIM (İHRAÇ) ÖDEME (-) DIŞ BORÇLANMA MALİ KURULUŞLARDAN SAĞLANAN FİNANSMAN BANKALAR KULLANIM (İHRAÇ) ÖDEME (-) TOPLAM

48 2018 MALİ YILI BÜTÇESİ GELECEK YILLARA YAYGIN YÜKLENMELERİ KAPSAYAN TAAHHÜTLER (G) CETVELİ

49 GELECEK YILLARA YAYGIN YÜKLENMELERİ KAPSAYAN TAAHHÜTLER (G) CETVELİ TAAHHÜDÜN MAHİYETİ TUTARI (TL) Büyükşehir Belediye Başkanlığı Harcama Birimleri, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisince kabul edilen ilgili mali yıl Performans Esaslı Yatırım ve Hizmet Programında yer alan bir mali yıl içinde tamamlanması mümkün olmayan projelerle 5393 sayılı Belediye Kanunu nun 67 nci maddesinde belirtilen park, bahçe, sera, refüj, kaldırım ve havuz bakımı ve tamiri; araç kiralama, kontrollük, temizlik, güvenlik ve yemek hizmetleri; makine-teçhizat bakım ve onarım işleri; bilgisayar sistem ve santralleri ile elektronik bilgi erişim hizmetleri; sağlıkla ilgili destek hizmetleri; fuar, panayır ve sergi hizmetleri; baraj, arıtma ve katı atık tesislerine ilişkin hizmetler; kanal bakım ve temizleme, alt yapı ve asfalt yapım ve onarımı, trafik sinyalizasyon ve aydınlatma bakımı, sayaç okuma ve sayaç sökmetakma işleri ile ilgili hizmetler; toplu ulaşım ve taşıma hizmetleri; sosyal tesislerin işletilmesi işleri ile ilgili; süresi ilk mahalli idareler genel seçimlerini izleyen altıncı ayın sonunu geçmemek üzere ihale yoluyla birden çok yılı kapsayan sözleşme yapmaya yetkilidirler

50 2018 MALİ YILI BÜTÇESİ MEMUR OLMAYANLARA VERİLECEK YOLLUKLARI GÖSTERİR (H) CETVELİ

51 MEMUR OLMAYANLARA VERİLECEK YOLLUKLARI GÖSTERİR (H) CETVELİ YOLLUK VERİLECEKLERİN ÜNVANI VERİLECEK YEVMİYE MİKTARI VERİLECEK YOL GİDERİ Belediye Başkanı tarafından görevlendirilen kimseler 6245 Sayılı Kanunun 8. Mad. Gereğince 4. Derecedeki memurun müstahak olduğu harcırah miktarını geçmemek üzere ödeneklerin tekabül ettiği en yakın aylık veya ücret tutarı Mutad ve Ekonomik olan taşıt araçlarına ait hakiki yol gideri

52 2018 MALİ YILI BÜTÇESİ İHDAS EDİLEN MEMUR KADROLARINI GÖSTERİR (K-1) CETVELİ

53 1. HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ AHS AVUKAT 1 31/12/ AHS AVUKAT 1 05/01/ / AHS AVUKAT 1 30/12/ / AHS AVUKAT 1 07/12/ / AHS AVUKAT 1 30/12/ / AHS AVUKAT 1 19/10/ / AHS AVUKAT 1 31/12/ / AHS AVUKAT 1 30/12/ / AHS AVUKAT 1 16/09/ AHS AVUKAT 1 15/12/ AHS AVUKAT 1 11/01/ AHS AVUKAT 1 11/04/ AHS AVUKAT 1 10/10/ AHS AVUKAT 1 18/01/ AHS AVUKAT 1 14/03/ AHS AVUKAT 1 13/02/ AHS AVUKAT 1 13/03/ AHS AVUKAT 1 16/04/ AHS AVUKAT 1 13/05/ AHS AVUKAT 1 18/02/ AHS AVUKAT 1 12/08/ AHS AVUKAT 1 12/02/ AHS AVUKAT 1 13/05/ AHS AVUKAT 1 17/09/ AHS AVUKAT 1 15/01/ AHS AVUKAT 1 12/01/ AHS AVUKAT 2 18/02/ AHS AVUKAT 2 18/01/ AHS AVUKAT 2 15/05/ AHS AVUKAT 2 15/10/ AHS AVUKAT 2 12/10/ AHS AVUKAT 2 12/01/ AHS AVUKAT 3 11/02/ AHS AVUKAT 3 16/03/ AHS AVUKAT 3 14/04/ AHS AVUKAT 3 14/12/ AHS AVUKAT 3 15/03/ AHS AVUKAT 3 10/05/ AHS AVUKAT 4 17/10/ AHS AVUKAT 4 11/02/ AHS AVUKAT 4 15/03/ AHS AVUKAT 4 19/04/ AHS AVUKAT 4 21/09/ AHS AVUKAT 5 12/04/ AHS AVUKAT 5 16/01/ AHS AVUKAT 5 12/02/ AHS AVUKAT 5 15/01/ AHS AVUKAT 5 11/02/ AHS AVUKAT 5 20/07/ AHS AVUKAT 5 14/12/ AHS AVUKAT 5 12/01/ AHS AVUKAT 5 15/02/ AHS AVUKAT 6 11/12/ AHS AVUKAT 7 15/09/ AHS AVUKAT 7 15/05/ GIH 1. HUKUK MÜŞAVİRİ 1 31/12/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 15/09/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 16/11/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 11/04/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 10/10/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 18/04/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 13/08/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 14/10/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 12/05/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 17/11/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 15/11/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 12/04/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 17/05/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 14/11/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 15/05/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 17/10/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 17/09/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 16/12/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 15/03/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 14/06/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 4 18/07/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 4 14/11/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 4 11/02/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 4 12/10/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 4 15/03/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 4 21/09/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 5 12/04/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 5 20/07/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 5 22/09/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 6 11/02/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 8 16/04/ GIH HUKUK MÜŞAVİRİ 1 16/09/ GIH HUKUK MÜŞAVİRİ 1 15/12/ GIH HUKUK MÜŞAVİRİ 1 13/07/

54 GIH HUKUK MÜŞAVİRİ 5 11/02/ GIH MEMUR 5 19/10/ / GIH MEMUR 5 17/09/ GIH MEMUR 6 11/02/ GIH ÇOCUK EĞİTİMCİSİ 1 12/09/ GIH ÇOCUK EĞİTİMCİSİ 7 12/04/ GIH İMAM 4 14/06/ GIH İMAM 8 12/04/ GIH ŞEF 3 07/12/ / GIH ŞEF 3 13/03/ / GIH ŞEF 3 28/12/ / GIH ŞEF 3 16/11/ GIH ŞEF 3 16/12/ GIH ŞOFÖR 5 11/01/ THS KÜTÜPHANECİ 5 11/02/ THS PROGRAMCI 3 16/03/ THS PROGRAMCI 3 15/02/ THS PROGRAMCI 5 11/02/ THS PROGRAMCI 5 22/09/ THS PROGRAMCI 6 13/02/ THS TEKNİKER 3 11/02/ THS PROGRAMCI 4 16/03/ THS TEKNİKER 5 18/09/ THS TEKNİSYEN 6 11/02/ THS ŞEHİR PLANCISI 2 21/09/ ACİL YARDIM VE CANKURTARMA MÜDÜRLÜĞÜ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 12/09/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 15/05/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 15/03/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 14/06/ GIH MEMUR 5 30/12/ / GIH ŞEF 3 12/09/ GIH ŞUBE MÜDÜRÜ 1 16/09/ SHS HEMŞİRE 1 16/09/ SHS HEMŞİRE 1 13/05/ SHS HEMŞİRE 1 18/02/ SHS HEMŞİRE 1 12/09/ SHS HEMŞİRE 1 17/10/ SHS HEMŞİRE 1 12/02/ SHS HEMŞİRE 1 15/01/ SHS HEMŞİRE 2 18/02/ SHS HEMŞİRE 3 15/10/ AB İLİŞKİLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 14/04/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 4 12/02/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 4 13/07/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 5 11/02/ GIH EĞİTMEN 6 21/09/ GIH EĞİTMEN 9 15/11/ GIH MEMUR 5 21/09/ GIH MEMUR 6 18/09/ GIH MEMUR 7 12/02/ GIH TERCÜMAN 3 14/12/ GIH TERCÜMAN 5 15/02/ GIH TERCÜMAN 6 13/02/ GIH ŞUBE MÜDÜRÜ 3 18/09/ THS MÜHENDİS 1 18/05/ THS MÜHENDİS 2 11/02/ THS MÜHENDİS 3 15/06/ THS MÜHENDİS 4 22/09/ THS MÜHENDİS 5 11/02/ THS PROGRAMCI 1 21/09/ THS PROGRAMCI 3 14/12/ THS PROGRAMCI 3 12/01/ SHS PSİKOLOG 3 15/06/ SHS SAĞLIK MEMURU 1 18/02/ SHS SAĞLIK TEKNİKERİ 1 18/05/ SHS SAĞLIK TEKNİKERİ 1 15/01/ SHS SAĞLIK TEKNİKERİ 4 16/12/ SHS SAĞLIK TEKNİKERİ 5 11/02/ SHS SAĞLIK TEKNİSYENİ 3 16/01/ SHS SAĞLIK TEKNİSYENİ 6 21/09/ SHS SAĞLIK TEKNİSYENİ 7 22/09/ SHS TABİP 1 30/12/ / SHS TABİP 1 19/10/ / SHS TABİP 1 30/12/ / SHS TABİP 1 15/02/ SHS TABİP 1 12/09/ SHS TABİP 1 13/08/ SHS TABİP 1 18/02/ SHS UZMAN TABİP 1 18/05/ SHS VETERİNER SAĞLIK TEKNİKERİ 7 14/06/ SHS VETERİNER SAĞLIK 5 12/07/ SHS ÇOCUK GELİŞİMCİSİ 3 14/06/ THS MÜHENDİS 1 11/02/ THS TEKNİKER 3 21/09/

55 THS TEKNİKER 4 11/02/ THS TEKNİKER 4 22/09/ THS TEKNİSYEN 3 15/02/ THS TEKNİSYEN 4 20/07/ THS TEKNİSYEN 5 11/02/ THS TEKNİSYEN 5 21/09/ THS TEKNİSYEN 6 20/07/ THS TEKNİSYEN 6 22/09/ THS TEKNİSYEN 6 17/11/ THS TEKNİSYEN 6 14/12/ THS TEKNİSYEN 6 15/03/ THS TEKNİSYEN 6 14/06/ THS TEKNİSYEN 7 13/02/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 6 22/09/ GIH MEMUR 5 15/09/ GIH ŞUBE MÜDÜRÜ 1 28/12/ / THS MÜHENDİS 1 28/12/ / THS MÜHENDİS 1 15/05/ THS MÜHENDİS 1 15/10/ THS MÜHENDİS 1 11/03/ THS MÜHENDİS 1 18/02/ THS MÜHENDİS 1 12/05/ THS MÜHENDİS 1 10/02/ THS MÜHENDİS 1 18/12/ THS MÜHENDİS 1 15/01/ THS MÜHENDİS 1 12/03/ THS MÜHENDİS 1 22/09/ THS MÜHENDİS 1 13/07/ AFET KOORDİNASYON MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ GIH SİVİL SAVUNMA UZMANI 1 1 GIH ŞUBE MÜDÜRÜ 1 28/12/ / THS MÜHENDİS 1 24/12/ / THS MÜHENDİS 1 15/01/ THS MÜHENDİS 1 12/10/ THS MÜHENDİS 2 15/03/ THS MÜHENDİS 3 11/02/ THS PROGRAMCI 3 11/02/ THS TEKNİK RESSAM 3 17/11/ THS TEKNİKER 1 30/12/ / THS TEKNİKER 3 11/02/ THS TEKNİKER 3 15/03/ THS TEKNİKER 4 11/02/ THS MÜHENDİS 2 11/02/ THS MÜHENDİS 2 13/07/ THS MÜHENDİS 3 11/02/ THS MÜHENDİS 3 22/09/ THS MÜHENDİS 3 17/11/ THS MÜHENDİS 3 15/03/ THS MÜHENDİS 4 14/06/ THS MÜHENDİS 5 11/02/ THS MİMAR 1 30/12/ / THS MİMAR 1 15/10/ THS MİMAR 4 16/03/ THS TEKNİKER 1 13/02/ THS TEKNİKER 1 18/02/ THS TEKNİKER 2 21/09/ THS TEKNİKER 3 16/03/ THS TEKNİKER 3 12/10/ AKILLI ŞEHİR MÜDÜRLÜĞÜ GIH ŞUBE MÜDÜRÜ 1 16/09/ THS MÜHENDİS 1 24/12/ / THS MÜHENDİS 3 22/09/ THS MÜHENDİS 5 14/11/ THS TEKNİSYEN 7 12/12/ THS TEKNİKER 3 17/11/ THS TEKNİKER 3 12/01/ THS TEKNİKER 4 11/02/ THS TEKNİKER 4 16/03/ THS TEKNİKER 4 22/09/ THS TEKNİKER 5 12/12/ THS TEKNİKER 5 22/09/ THS TEKNİKER 5 17/11/ ALTYAPI HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 31/12/ / GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 10/11/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 4 15/04/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 5 11/02/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 5 22/09/ THS TEKNİKER 5 19/04/ THS TEKNİKER 6 11/02/ THS TEKNİKER 6 22/09/ THS TEKNİSYEN 3 28/12/ / THS TEKNİSYEN 3 15/12/ THS ŞEHİR PLANCISI 2 16/03/

56 ALTYAPI KOORDİNASYON MÜDÜRLÜĞÜ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 31/12/ / GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 13/06/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 17/05/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 15/10/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 19/04/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 4 14/04/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 5 21/09/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 6 11/02/ GIH MUHASEBECİ 3 17/05/ GIH ŞEF 3 13/02/ GIH ŞUBE MÜDÜRÜ 1 12/10/ THS JEOMORFOLOG 1 14/06/ THS JEOMORFOLOG 1 11/02/ THS MÜHENDİS 1 30/12/ / THS MÜHENDİS 1 19/10/ / THS MÜHENDİS 1 30/12/ / THS MÜHENDİS 1 31/12/ / THS MÜHENDİS 1 12/08/ THS MÜHENDİS 1 10/02/ THS MÜHENDİS 1 11/02/ THS MÜHENDİS 2 14/04/ THS MÜHENDİS 2 21/09/ THS MÜHENDİS 3 16/04/ THS MÜHENDİS 3 11/02/ THS MÜHENDİS 3 14/04/ THS MÜHENDİS 4 19/04/ THS MÜHENDİS 5 11/02/ THS MİMAR 1 27/12/ / THS MİMAR 5 11/02/ THS PROGRAMCI 4 15/02/ THS PROGRAMCI 5 13/07/ THS TEKNİKER 1 10/02/ THS TEKNİKER 2 15/06/ THS TEKNİKER 2 14/06/ THS TEKNİKER 3 11/02/ THS TEKNİKER 3 16/03/ THS TEKNİKER 3 14/04/ THS TEKNİKER 3 20/07/ THS TEKNİKER 3 22/09/ THS TEKNİKER 3 17/11/ THS TEKNİKER 4 11/02/ THS TEKNİKER 4 16/03/ THS TEKNİKER 4 14/04/ THS TEKNİKER 4 17/11/ THS TEKNİKER 5 11/02/ THS TEKNİKER 6 11/02/ THS TEKNİKER 9 16/04/ THS TEKNİSYEN 6 20/07/ THS TEKNİSYEN 6 12/01/ THS TEKNİSYEN 7 16/04/ THS TEKNİSYEN 10 12/10/ THS TEKNİSYEN (Ş) 10 22/12/ THS ŞEHİR PLANCISI 2 12/10/ ALTYAPI PROJELER MÜDÜRLÜĞÜ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 15/05/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 08/05/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 12/10/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 4 22/09/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 8 18/02/ GIH MEMUR 5 30/12/ / GIH MEMUR 6 14/10/ GIH ŞEF 3 08/05/ GIH ŞUBE MÜDÜRÜ 1 30/12/ / GIH ŞUBE MÜDÜRÜ 2 08/05/ THS GRAFİKER 3 08/05/ THS MÜHENDİS 1 24/12/ / THS MÜHENDİS 1 30/12/ / THS MÜHENDİS 1 16/09/ THS MÜHENDİS 1 16/11/ THS MÜHENDİS 1 15/02/ THS MÜHENDİS 1 19/12/ THS MÜHENDİS 1 26/06/ THS MÜHENDİS 1 17/07/ THS MÜHENDİS 1 15/01/ THS MÜHENDİS 1 12/02/ THS MÜHENDİS 1 12/01/ THS MÜHENDİS 1 15/02/ THS MÜHENDİS 2 11/02/ THS MÜHENDİS 2 15/02/ THS MÜHENDİS 2 14/06/ THS MÜHENDİS 3 16/04/ THS MÜHENDİS 3 11/02/ THS MÜHENDİS 3 14/04/ THS MÜHENDİS 3 17/11/ THS MÜHENDİS 3 15/02/ THS MÜHENDİS 3 15/03/ THS MÜHENDİS 4 19/04/

57 THS MÜHENDİS 5 17/07/ THS MÜHENDİS 5 11/02/ THS MİMAR 3 12/05/ THS MİMAR 5 17/07/ THS PEYZAJ MİMARI 1 14/06/ THS PROGRAMCI 4 11/02/ THS TEKNİKER 1 10/02/ THS TEKNİKER 1 08/05/ THS ŞEHİR PLANCISI 1 14/06/ THS ŞEHİR PLANCISI 1 11/02/ GIH İMAM 5 17/11/ GIH İMAM 5 18/01/ GIH İMAM 5 13/02/ GIH İMAM 5 01/12/ GIH İMAM 5 16/03/ GIH İMAM 5 15/02/ GIH İMAM 6 01/12/ GIH İMAM 8 14/10/ GIH İMAM 10 26/11/ GIH ŞEF 3 30/12/ / GIH ŞEF 3 15/03/ GIH ŞEF 3 01/12/ ANADOLU YAKASI MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ DHS İMAM 3 28/12/ / DHS İMAM 3 30/12/ / DHS İMAM 3 13/08/ DHS İMAM 3 01/12/ DHS İMAM 3 12/10/ DHS İMAM 4 15/06/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 13/05/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 01/12/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 11/02/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 19/04/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 21/09/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 4 14/04/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 4 12/05/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 4 15/06/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 4 17/11/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 4 21/09/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 5 15/12/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 5 11/02/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 5 12/05/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 5 20/07/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 5 22/09/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 6 11/02/ GIH MEMUR 5 01/12/ GIH MEMUR 6 01/12/ GIH MÜDÜR YARDIMCISI 1 16/03/ GIH TAHSİLDAR 3 01/12/ GIH TAHSİLDAR 4 01/12/ GIH TAHSİLDAR 5 01/12/ GIH İMAM 3 17/11/ GIH İMAM 3 01/12/ GIH İMAM 4 21/09/ GIH İMAM 5 12/05/ GIH ŞOFÖR 7 01/12/ GIH ŞUBE MÜDÜRÜ 1 16/09/ GIH ŞUBE MÜDÜRÜ 1 12/10/ THS MÜHENDİS 1 10/02/ THS MÜHENDİS 1 01/12/ THS MÜHENDİS 5 11/02/ THS MİMAR 1 24/12/ / THS MİMAR 1 10/02/ THS MİMAR 4 11/02/ THS PROGRAMCI 3 14/04/ THS TEKNİKER 1 01/12/ THS TEKNİKER 1 21/09/ THS TEKNİKER 2 11/02/ THS TEKNİKER 3 11/02/ THS TEKNİKER 4 11/02/ THS TEKNİSYEN 3 12/03/ YHS GASSAL 5 31/12/ / YHS GASSAL 5 12/09/ YHS HİZMETLİ 5 31/12/ / YHS HİZMETLİ 7 30/12/ / YHS HİZMETLİ 7 01/12/ ANADOLU YAKASI PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 16/09/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 18/09/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 15/10/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 12/05/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 10/02/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 16/01/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 17/09/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 16/12/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 4 12/02/

58 GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 4 14/12/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 4 15/03/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 5 21/09/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 6 11/02/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 9 15/01/ GIH MEMUR 5 10/02/ GIH MEMUR 5 12/04/ GIH MEMUR 8 16/05/ GIH TAHSİLDAR 5 10/02/ GIH İMAM 9 12/04/ GIH ŞEF 3 10/02/ GIH ŞEF 5 10/02/ GIH ŞUBE MÜDÜRÜ 1 16/03/ THS KİMYAGER 3 11/02/ THS KİMYAGER 4 12/01/ THS KİMYAGER 5 16/03/ THS MÜHENDİS 1 19/10/ / THS MÜHENDİS 1 16/11/ THS MÜHENDİS 1 26/11/ THS MÜHENDİS 1 10/02/ THS MÜHENDİS 1 10/02/ THS MÜHENDİS 1 08/05/ THS MÜHENDİS 2 17/11/ THS MÜHENDİS 2 15/02/ THS MÜHENDİS 2 10/05/ THS MÜHENDİS 2 14/06/ THS MÜHENDİS 3 11/02/ THS MÜHENDİS 3 16/03/ THS MÜHENDİS 3 22/09/ THS MÜHENDİS 3 12/10/ THS MÜHENDİS 3 17/11/ THS MÜHENDİS 3 14/12/ THS MÜHENDİS 4 11/02/ THS MÜHENDİS 4 14/04/ THS MÜHENDİS 4 15/03/ THS MÜHENDİS 4 21/09/ THS MÜHENDİS 5 24/10/ THS MÜHENDİS 5 17/10/ THS MÜHENDİS 5 12/03/ THS MÜHENDİS 5 14/04/ THS MÜHENDİS 5 12/10/ THS MÜHENDİS 5 17/11/ THS MÜHENDİS 5 12/01/ THS MİMAR 1 18/02/ THS MİMAR 1 10/02/ THS MİMAR 1 08/05/ THS MİMAR 1 1 THS MİMAR 2 21/09/ THS MİMAR 3 11/02/ THS MİMAR 3 21/09/ THS MİMAR 5 11/02/ THS PEYZAJ MİMARI 1 14/06/ THS PEYZAJ MİMARI 5 11/02/ THS PEYZAJ MİMARI 5 20/07/ THS PROGRAMCI 3 12/03/ THS PROGRAMCI 3 22/09/ THS TEKNİKER 1 10/02/ THS TEKNİKER 3 11/02/ THS TEKNİKER 3 21/09/ THS TEKNİKER 4 17/11/ THS TEKNİSYEN 3 10/02/ THS TEKNİSYEN 3 11/02/ THS TEKNİSYEN 4 22/09/ THS TEKNİSYEN 6 11/02/ THS TEKNİSYEN 6 20/07/ THS TEKNİSYEN 6 22/09/ THS TEKNİSYEN 6 17/11/ THS TEKNİSYEN 6 21/09/ THS TEKNİSYEN 7 11/02/ THS ŞEHİR PLANCISI 1 10/02/ YHS BEKÇİ 5 10/02/ ANADOLU YAKASI RAYLI SİSTEM MÜDÜRLÜĞÜ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 16/05/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 12/04/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 5 1 GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 6 11/02/ GIH MEMUR 5 22/09/ GIH ŞUBE MÜDÜRÜ 1 16/12/ THS ARKEOLOG 3 15/03/ THS MÜHENDİS 1 24/12/ / THS MÜHENDİS 1 19/10/ / THS MÜHENDİS 1 30/12/ / THS MÜHENDİS 1 16/11/ THS MÜHENDİS 1 14/10/ THS MÜHENDİS 1 18/02/ THS MÜHENDİS 1 10/02/ THS MÜHENDİS 1 08/05/ THS MÜHENDİS 1 26/06/

59 THS MÜHENDİS 1 13/05/ THS MÜHENDİS 1 11/02/ THS MÜHENDİS 1 16/03/ THS MÜHENDİS 1 15/02/ THS MÜHENDİS 2 11/02/ THS MÜHENDİS 2 20/07/ THS MÜHENDİS 2 12/10/ THS MÜHENDİS 2 15/03/ THS MÜHENDİS 2 10/05/ THS MÜHENDİS 2 21/09/ THS MÜHENDİS 3 11/02/ THS MÜHENDİS 3 16/03/ THS MÜHENDİS 3 14/04/ THS MÜHENDİS 3 20/07/ THS MÜHENDİS 3 12/01/ THS MÜHENDİS 3 15/02/ THS MÜHENDİS 3 15/03/ THS MÜHENDİS 3 10/05/ THS MÜHENDİS 3 13/07/ THS MÜHENDİS 3 21/09/ THS MÜHENDİS 4 11/02/ THS MÜHENDİS 4 14/04/ THS MÜHENDİS 4 17/11/ THS MÜHENDİS 4 19/04/ THS MÜHENDİS 4 14/06/ THS MÜHENDİS 5 26/06/ THS MÜHENDİS 5 17/07/ THS MÜHENDİS 5 11/02/ THS MİMAR 1 18/09/ THS MİMAR 1 26/06/ THS MİMAR 3 11/02/ THS MİMAR 3 22/09/ THS MİMAR 5 11/02/ THS MİMAR 7 16/04/ THS TEKNİSYEN 10 12/10/ THS TEKNİSYEN (Ş) 10 07/12/ THS ŞEHİR PLANCISI 3 14/04/ THS TEKNİKER 5 12/03/ THS TEKNİKER 5 12/07/ THS TEKNİKER 5 24/10/ THS TEKNİKER 6 12/07/ THS TEKNİKER 9 16/04/ THS TEKNİSYEN 3 30/12/ / THS TEKNİSYEN 3 16/09/ THS TEKNİSYEN 3 17/02/ THS TEKNİSYEN 4 17/02/ THS TEKNİSYEN 5 17/02/ THS TEKNİSYEN 5 12/12/ THS TEKNİSYEN 5 16/01/ THS TEKNİSYEN 6 17/02/ THS TEKNİSYEN 6 12/12/ THS TEKNİSYEN 7 12/07/ THS TEKNİSYEN 7 12/12/ THS TEKNİSYEN 7 16/04/ THS TEKNİSYEN 7 13/05/ THS TEKNİSYEN 8 12/12/ THS TEKNİSYEN 8 16/01/ THS TEKNİSYEN 8 16/04/ THS TEKNİSYEN 8 13/05/ THS TEKNİSYEN 9 17/02/ THS TEKNİSYEN 10 16/01/ THS TEKNİSYEN 10 16/04/ ANADOLU YAKASI İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ (ADALAR GRUBU) THS TEKNİKER 6 12/07/ THS TEKNİKER 8 16/12/ THS TEKNİSYEN 4 17/02/ THS TEKNİSYEN 5 30/12/ / THS TEKNİSYEN 5 17/02/ THS TEKNİSYEN 6 17/02/ THS TEKNİSYEN 6 12/07/ THS TEKNİSYEN 7 28/12/ / THS TEKNİSYEN 7 17/02/ THS TEKNİSYEN 7 12/07/ THS TEKNİSYEN 7 16/04/ ANADOLU YAKASI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ GIH ÇOCUK EĞİTİCİSİ 4 14/06/ GIH ÇOCUK EĞİTİCİSİ 9 15/03/ THS EKONOMİST 8 15/03/ THS TEKNİKER 3 17/02/ THS TEKNİKER 4 17/02/ THS TEKNİKER 5 17/02/ THS TEKNİSYEN 8 17/02/ THS TEKNİSYEN 8 12/07/ THS TEKNİSYEN 8 12/02/ THS TEKNİSYEN 9 14/11/ THS TEKNİSYEN 9 16/12/ THS TEKNİSYEN 9 17/02/

60 ANADOLU YAKASI İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ (BEYKOZ GRUBU) THS TEKNİKER 7 12/02/ THS TEKNİKER 8 16/12/ THS TEKNİSYEN 5 17/02/ THS TEKNİSYEN 7 18/09/ THS TEKNİSYEN 7 12/07/ THS TEKNİSYEN 7 16/04/ THS TEKNİSYEN 9 14/11/ THS TEKNİSYEN 9 16/12/ THS TEKNİSYEN 9 17/02/ ANADOLU YAKASI İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ (KADIKÖY GRUBU) THS TEKNİSYEN 4 17/02/ THS TEKNİSYEN 5 15/09/ THS TEKNİSYEN 5 10/02/ THS TEKNİSYEN 5 17/02/ THS TEKNİSYEN 5 12/07/ THS TEKNİSYEN 6 17/02/ THS TEKNİSYEN 7 17/02/ THS TEKNİSYEN 7 12/07/ THS TEKNİSYEN 7 16/04/ THS TEKNİSYEN 8 17/02/ THS TEKNİSYEN 8 12/07/ THS TEKNİSYEN 9 16/12/ THS TEKNİSYEN 9 17/02/ ANADOLU YAKASI İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ (KAYIŞDAĞI GRUBU) THS TEKNİSYEN 5 12/07/ THS TEKNİSYEN 7 12/07/ THS TEKNİSYEN 7 16/04/ THS TEKNİSYEN 8 17/02/ THS TEKNİSYEN 9 16/12/ THS TEKNİSYEN 9 17/02/ ANADOLU YAKASI İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ (MALTEPE GRUBU) THS EKONOMİST 8 15/03/ THS TEKNİKER 7 15/12/ THS TEKNİSYEN 4 17/02/ THS TEKNİSYEN 7 17/02/ THS TEKNİSYEN 7 12/07/ THS TEKNİSYEN 7 16/04/ THS TEKNİSYEN 8 17/02/ THS TEKNİSYEN 9 18/09/ THS TEKNİSYEN 9 16/12/ ANADOLU YAKASI İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ (PENDİK GRUBU) THS EKONOMİST 8 15/03/ THS TEKNİKER 8 16/12/ THS TEKNİSYEN 4 17/02/ THS TEKNİSYEN 5 17/02/ THS TEKNİSYEN 5 12/07/ THS TEKNİSYEN 6 17/02/ ANADOLU YAKASI İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ (KARTAL GRUBU) THS TEKNİKER 6 12/07/ THS TEKNİSYEN 4 17/02/ THS TEKNİSYEN 5 17/02/ THS TEKNİSYEN 6 12/07/ THS TEKNİSYEN 7 17/02/ THS TEKNİSYEN 7 12/07/ THS TEKNİSYEN 7 16/04/ THS TEKNİSYEN 8 17/02/ THS TEKNİSYEN 8 12/07/ THS TEKNİSYEN 9 16/09/ THS TEKNİSYEN 9 16/12/ THS TEKNİSYEN 9 17/02/ THS TEKNİSYEN 11 16/03/ THS TEKNİSYEN 7 12/07/ THS TEKNİSYEN 7 16/04/ THS TEKNİSYEN 8 17/02/ THS TEKNİSYEN 9 16/12/ ANADOLU YAKASI İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ (SULTANBEYLİ GRUBU) THS TEKNİKER 6 12/07/ THS TEKNİSYEN 4 17/02/ THS TEKNİSYEN 5 17/02/ THS TEKNİSYEN 7 17/02/ THS TEKNİSYEN 7 12/07/ THS TEKNİSYEN 8 12/07/ THS TEKNİSYEN 9 16/12/ THS TEKNİSYEN 9 17/02/

61 ANADOLU YAKASI İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ (TUZLA GRUBU) THS TEKNİKER 8 16/12/ THS TEKNİSYEN 5 17/02/ THS TEKNİSYEN 6 17/02/ THS TEKNİSYEN 7 12/07/ THS TEKNİSYEN 8 12/07/ THS TEKNİSYEN 9 16/12/ THS TEKNİSYEN 9 17/02/ ANADOLU YAKASI İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ (ÜSKÜDAR GRUBU) GIH EĞİTMEN 8 14/11/ THS TEKNİKER 7 12/07/ THS TEKNİKER 8 16/12/ THS TEKNİSYEN 6 17/02/ THS TEKNİSYEN 6 12/07/ THS TEKNİSYEN 7 17/02/ THS TEKNİSYEN 7 12/07/ THS TEKNİSYEN 7 16/04/ THS TEKNİSYEN 8 17/02/ ANADOLU YAKASI İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ (YENİDOĞAN GRUBU) GIH EĞİTMEN 8 14/11/ THS TEKNİSYEN 4 17/02/ THS TEKNİSYEN 5 17/02/ THS TEKNİSYEN 6 17/02/ THS TEKNİSYEN 8 17/02/ THS TEKNİSYEN 9 16/12/ THS TEKNİSYEN 9 17/02/ THS TEKNİSYEN 10 15/12/ ANADOLU YAKASI İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ (ÇAVUŞBAŞI GRUBU) THS TEKNİSYEN 4 17/02/ THS TEKNİSYEN 5 17/02/ THS TEKNİSYEN 6 17/02/ THS TEKNİSYEN 7 12/07/ THS TEKNİSYEN 7 16/04/ THS TEKNİSYEN 8 17/02/ THS TEKNİSYEN 9 16/12/ THS TEKNİSYEN 9 17/02/ THS TEKNİSYEN 10 15/12/ ANADOLU YAKASI İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ (ÜMRANİYE GRUBU) THS KİMYAGER 3 14/06/ THS TEKNİSYEN 5 12/07/ THS TEKNİSYEN 6 17/02/ THS TEKNİSYEN 7 16/04/ THS TEKNİSYEN 8 17/02/ THS TEKNİSYEN 9 16/12/ THS TEKNİSYEN 9 17/02/ THS TEKNİSYEN 11 16/03/ THS TEKNİSYEN 8 12/07/ THS TEKNİSYEN 9 16/09/ THS TEKNİSYEN 9 16/12/ THS TEKNİSYEN 9 17/02/ THS TEKNİSYEN 9 15/11/ THS TEKNİSYEN 11 16/03/ ANADOLU YAKASI İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ (ŞİLE GRUBU) THS TEKNİKER 6 15/11/ THS TEKNİSYEN 4 17/02/ THS TEKNİSYEN 5 17/02/ THS TEKNİSYEN 5 12/07/ THS TEKNİSYEN 6 17/02/ THS TEKNİSYEN 7 12/07/ THS TEKNİSYEN 7 16/04/ THS TEKNİSYEN 8 12/07/ THS TEKNİSYEN 9 16/12/ THS TEKNİSYEN 9 17/02/ AND. YAKASI YOL BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ AHS AVUKAT 2 14/12/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 15/10/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 16/09/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 13/05/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 13/08/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 14/11/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 15/03/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 1 GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 5 13/03/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 5 10/02/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 5 18/05/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 5 21/09/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 6 22/09/

62 GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 9 22/09/ GIH DAKTİLOGRAF 5 10/02/ GIH EĞİTMEN 4 21/09/ GIH MEMUR 5 12/04/ GIH MEMUR 7 20/07/ GIH TAHSİLDAR 5 17/05/ GIH ŞEF 5 10/02/ GIH ŞOFÖR 5 20/07/ GIH ŞOFÖR 6 11/02/ GIH ŞOFÖR 7 17/10/ GIH ŞOFÖR 7 11/02/ GIH ŞOFÖR 8 17/10/ GIH ŞOFÖR 10 11/02/ GIH ŞUBE MÜDÜRÜ 1 11/10/ SHS ÇOCUK GELİŞİMCİSİ 5 11/02/ THS EKONOMİST 3 14/10/ THS EKONOMİST 6 12/10/ THS EKONOMİST 7 12/10/ THS JEOMORFOLOG 1 07/12/ / THS MÜHENDİS 1 30/12/ / THS MÜHENDİS 1 30/12/ / THS MÜHENDİS 1 15/12/ THS MÜHENDİS 1 16/03/ THS MÜHENDİS 1 16/11/ THS MÜHENDİS 1 11/04/ THS MÜHENDİS 1 14/03/ THS MÜHENDİS 1 10/02/ THS MÜHENDİS 1 17/10/ THS MÜHENDİS 1 10/06/ THS MÜHENDİS 1 16/12/ THS MÜHENDİS 1 17/11/ THS MÜHENDİS 1 21/09/ THS MÜHENDİS 2 11/02/ THS MÜHENDİS 2 12/10/ THS MÜHENDİS 2 15/02/ THS MÜHENDİS 2 10/05/ THS MÜHENDİS 2 13/07/ THS MÜHENDİS 2 21/09/ THS MÜHENDİS 3 11/02/ THS MÜHENDİS 3 16/03/ THS MÜHENDİS 3 14/04/ THS MÜHENDİS 3 15/03/ THS MÜHENDİS 3 14/06/ THS MÜHENDİS 5 15/05/ THS MÜHENDİS 5 11/02/ THS MÜHENDİS 8 22/09/ THS MİMAR 1 05/01/ / THS MİMAR 2 11/02/ THS MİMAR 2 14/12/ THS MİMAR 3 10/05/ THS PROGRAMCI 3 15/02/ THS PROGRAMCI 5 13/02/ THS PROGRAMCI 5 15/02/ THS PROGRAMCI 5 10/05/ THS TEKNİK ELEMAN 1 18/02/ THS TEKNİKER 1 10/02/ THS TEKNİKER 2 19/04/ THS TEKNİKER 3 11/02/ THS TEKNİKER 3 14/04/ THS TEKNİKER 3 12/05/ THS TEKNİKER 3 15/06/ THS TEKNİKER 3 12/10/ THS TEKNİKER 3 15/03/ THS TEKNİKER 3 14/06/ THS TEKNİKER 4 11/02/ THS TEKNİKER 4 12/05/ THS TEKNİKER 4 14/12/ THS TEKNİKER 4 21/09/ THS TEKNİKER 5 17/10/ THS TEKNİKER 5 14/06/ THS TEKNİKER 5 21/09/ THS TEKNİKER 6 14/11/ THS TEKNİKER 6 11/02/ THS TEKNİSYEN 3 20/07/ THS TEKNİSYEN 3 22/09/ THS TEKNİSYEN 3 14/06/ THS TEKNİSYEN 3 13/07/ THS TEKNİSYEN 4 11/02/ THS TEKNİSYEN 4 15/03/ THS TEKNİSYEN 4 19/04/ THS TEKNİSYEN 5 11/02/ THS TEKNİSYEN 5 14/04/ THS TEKNİSYEN 5 17/11/ THS TEKNİSYEN 6 11/02/ THS TEKNİSYEN 6 20/07/ THS TEKNİSYEN 6 22/09/ THS TEKNİSYEN 6 14/12/ THS TEKNİSYEN 6 21/09/ THS TEKNİSYEN 7 11/02/ THS ŞEHİR PLANCISI 1 10/02/

63 THS ŞEHİR PLANCISI 1 14/06/ THS ŞEHİR PLANCISI 3 11/02/ YHS BEKÇİ 5 10/02/ GIH ŞUBE MÜDÜRÜ 1 25/01/ SHS BİOLOG 1 13/06/ SHS SAĞLIK MEMURU 1 11/12/ THS EKONOMİST 7 12/10/ THS JEOMORFOLOG 1 29/07/ ARŞİV MÜDÜRLÜĞÜ GIH ARAŞTIRMACI (6191) 1 16/12/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 31/12/ / GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 16/09/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 14/02/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 12/05/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 5 14/04/ GIH MEMUR 5 12/04/ GIH MÜDÜR YARDIMCISI 1 24/12/ / GIH ÇOCUK EĞİTİMCİSİ 7 12/04/ GIH ŞUBE MÜDÜRÜ 1 1 THS KÜTÜPHANECİ 1 15/01/ THS KÜTÜPHANECİ 3 15/01/ THS KÜTÜPHANECİ 3 11/02/ THS KÜTÜPHANECİ 3 14/04/ THS KÜTÜPHANECİ 3 15/06/ THS KÜTÜPHANECİ 3 20/07/ THS KÜTÜPHANECİ 5 11/02/ THS KÜTÜPHANECİ 5 20/07/ THS MÜHENDİS 1 30/12/ / THS MÜHENDİS 1 14/03/ THS MÜHENDİS 3 11/02/ THS PROGRAMCI 1 14/11/ THS TEKNİKER 3 14/04/ THS TEKNİSYEN 6 11/02/ THS MÜHENDİS 1 30/12/ / THS MÜHENDİS 1 31/12/ / THS MÜHENDİS 1 30/12/ / THS MÜHENDİS 1 16/09/ THS MÜHENDİS 1 11/01/ THS MÜHENDİS 1 18/02/ THS MÜHENDİS 1 10/02/ THS MÜHENDİS 1 18/09/ THS MÜHENDİS 1 16/12/ THS MÜHENDİS 1 17/11/ THS MÜHENDİS 1 2 THS MÜHENDİS 2 11/02/ THS MÜHENDİS 2 13/07/ THS MÜHENDİS 3 11/02/ THS MÜHENDİS 3 17/11/ THS MÜHENDİS 3 15/03/ THS MÜHENDİS 3 19/04/ THS MÜHENDİS 4 11/02/ THS MÜHENDİS 4 15/06/ THS MÜHENDİS 5 11/02/ THS MÜHENDİS 5 22/09/ THS MÜHENDİS 8 22/09/ THS MİMAR 1 28/12/ / THS MİMAR 1 30/12/ / THS PROGRAMCI 4 16/03/ THS TEKNİKER 2 11/02/ THS TEKNİKER 3 16/03/ ATIK YÖNETİMİ MÜDÜRLÜĞÜ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 15/12/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 18/09/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 12/10/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 4 12/02/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 4 16/12/ GIH MEMUR 5 30/12/ / GIH MEMUR 5 11/04/ GIH TAHSİLDAR 3 15/12/ GIH ŞEF 3 30/12/ / GIH ŞEF 3 14/02/ GIH ŞEF 4 15/10/ GIH ŞUBE MÜDÜRÜ 1 28/12/ / THS TEKNİKER 3 17/11/ THS TEKNİKER 3 15/03/ THS TEKNİKER 3 21/09/ THS TEKNİKER 4 15/06/ THS TEKNİKER 4 21/09/ THS TEKNİSYEN 3 31/12/ / THS TEKNİSYEN 3 15/03/ THS TEKNİSYEN 5 20/07/ THS TEKNİSYEN 6 21/09/ AVR. YAKASI YOL BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ DHS İMAM 3 10/02/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 16/09/

64 GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 17/07/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 10/02/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 15/11/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 12/10/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 17/11/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 12/01/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 4 12/09/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 4 17/10/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 6 20/07/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 6 13/07/ GIH DAKTİLOGRAF 5 10/02/ GIH MEMUR 5 30/12/ / GIH MEMUR 5 11/04/ GIH MEMUR 5 10/02/ GIH MEMUR 5 15/02/ GIH MÜDÜR YARDIMCISI 1 10/02/ GIH TAHSİLDAR 3 10/02/ GIH ŞEF 3 30/12/ / GIH ŞEF 3 10/02/ GIH ŞEF 3 10/05/ GIH ŞOFÖR 9 11/02/ GIH ŞOFÖR 11 15/11/ GIH ŞUBE MÜDÜRÜ 1 16/03/ THS JEOMORFOLOG 1 10/02/ THS KİMYAGER 3 16/03/ THS MÜHENDİS 1 24/12/ / THS MÜHENDİS 1 30/12/ / THS MÜHENDİS 1 30/12/ / THS MÜHENDİS 1 30/12/ / THS MÜHENDİS 1 16/09/ THS MÜHENDİS 1 16/11/ THS MÜHENDİS 1 16/04/ THS MÜHENDİS 1 26/11/ THS MÜHENDİS 1 10/02/ THS MÜHENDİS 1 14/06/ THS MÜHENDİS 1 18/01/ THS MÜHENDİS 1 15/01/ THS MÜHENDİS 1 12/03/ THS MÜHENDİS 1 16/04/ THS MÜHENDİS 1 10/11/ THS MÜHENDİS 1 16/12/ THS MÜHENDİS 1 11/02/ THS MÜHENDİS 2 11/02/ THS MÜHENDİS 2 20/07/ THS MÜHENDİS 2 22/09/ THS MÜHENDİS 3 11/02/ THS MÜHENDİS 3 14/04/ THS MÜHENDİS 3 19/04/ THS MÜHENDİS 3 10/05/ THS MÜHENDİS 5 17/07/ THS MÜHENDİS 5 11/02/ THS MÜHENDİS 5 20/07/ THS MİMAR 3 16/03/ THS PROGRAMCI 4 11/02/ THS RESTORATÖR 5 11/02/ THS SÜRVEYAN 3 10/02/ THS TEKNİK ELEMAN 1 18/01/ THS TEKNİKER 1 18/01/ THS TEKNİKER 1 19/04/ THS TEKNİKER 2 11/02/ THS TEKNİKER 3 12/02/ THS TEKNİKER 3 11/02/ THS TEKNİKER 3 16/03/ THS TEKNİKER 3 14/04/ THS TEKNİKER 3 15/06/ THS TEKNİKER 3 17/11/ THS TEKNİKER 3 15/03/ THS TEKNİKER 3 19/04/ THS TEKNİKER 3 10/05/ THS TEKNİKER 3 14/06/ THS TEKNİKER 3 13/07/ THS TEKNİKER 3 21/09/ THS TEKNİKER 4 11/02/ THS TEKNİKER 4 16/03/ THS TEKNİKER 4 14/12/ THS TEKNİKER 5 11/02/ THS TEKNİKER 5 22/09/ THS TEKNİKER 6 11/02/ THS TEKNİKER 7 11/02/ THS TEKNİKER 9 16/04/ THS TEKNİSYEN 3 30/12/ / THS TEKNİSYEN 3 10/02/ THS TEKNİSYEN 3 15/03/ THS TEKNİSYEN 3 17/09/ THS TEKNİSYEN 3 20/07/ THS TEKNİSYEN 3 22/09/ THS TEKNİSYEN 3 12/01/ THS TEKNİSYEN 3 15/03/ THS TEKNİSYEN 4 16/04/ THS TEKNİSYEN 4 11/02/

65 THS TEKNİSYEN 5 22/09/ THS TEKNİSYEN 5 21/09/ THS TEKNİSYEN 6 11/02/ THS TEKNİSYEN 6 20/07/ THS TEKNİSYEN 6 22/09/ THS TEKNİSYEN 6 17/11/ THS TEKNİSYEN 6 14/12/ THS TEKNİSYEN 6 15/03/ THS TEKNİSYEN 7 11/02/ THS ŞEHİR PLANCISI 3 11/02/ YHS BEKÇİ 5 10/02/ YHS BEKÇİ 7 30/12/ / YHS HİZMETLİ 5 10/02/ GIH MEMUR 5 31/12/ GIH MEMUR 5 01/12/ GIH MEMUR 5 11/12/ GIH MEMUR 5 11/02/ GIH MEMUR 5 20/07/ GIH MEMUR 6 22/09/ GIH MEMUR 8 01/12/ GIH TAHSİLDAR 4 01/12/ GIH TAHSİLDAR 5 18/05/ GIH TAHSİLDAR 5 01/12/ GIH VEZNEDAR 3 01/12/ GIH İMAM 3 17/06/ GIH İMAM 3 14/06/ GIH İMAM 3 01/12/ GIH İMAM 5 18/09/ AVRUPA YAKASI MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ DHS İMAM 3 16/05/ DHS İMAM 3 01/12/ DHS İMAM 3 12/05/ DHS İMAM 3 12/10/ DHS İMAM 5 16/12/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 16/05/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 17/11/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 01/12/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 12/02/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 12/03/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 10/11/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 15/06/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 17/11/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 15/03/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 19/04/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 4 16/04/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 4 17/09/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 4 12/05/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 4 22/09/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 5 26/11/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 5 01/12/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 5 20/07/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 5 12/10/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 5 15/02/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 5 19/04/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 5 21/09/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 6 21/09/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 7 11/02/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 9 20/07/ GIH İMAM 5 11/02/ GIH İMAM 6 18/09/ GIH İMAM 7 26/11/ GIH İMAM 8 26/11/ GIH İMAM 10 26/11/ GIH ŞEF 3 07/12/ / GIH ŞEF 3 30/12/ / GIH ŞEF 3 01/12/ GIH ŞOFÖR 7 13/02/ GIH ŞUBE MÜDÜRÜ 1 16/09/ GIH ŞUBE MÜDÜRÜ 1 01/12/ THS MÜHENDİS 1 18/01/ THS MÜHENDİS 1 18/02/ THS MÜHENDİS 1 01/12/ THS MÜHENDİS 1 18/12/ THS MÜHENDİS 4 11/02/ THS MİMAR 1 08/05/ THS PROGRAMCI 1 14/11/ THS PROGRAMCI 1 15/01/ THS PROGRAMCI 3 15/02/ THS PROGRAMCI 4 12/10/ THS PROGRAMCI 5 20/07/ THS SOSYOLOG 5 11/02/ THS TEKNİKER 2 22/09/ THS TEKNİKER 3 12/02/ THS TEKNİKER 3 10/11/ THS TEKNİKER 3 11/02/ THS TEKNİKER 3 16/03/ THS TEKNİKER 3 15/06/ THS TEKNİKER 3 20/07/

66 THS TEKNİKER 3 14/12/ THS TEKNİKER 3 15/03/ THS TEKNİKER 4 11/02/ THS TEKNİKER 5 01/12/ THS TEKNİSYEN 3 01/12/ THS TEKNİSYEN 4 14/06/ THS MÜHENDİS 4 11/02/ THS MÜHENDİS 4 22/09/ THS MÜHENDİS 4 15/02/ THS MÜHENDİS 5 11/02/ THS MÜHENDİS 5 20/07/ THS MİMAR 1 10/02/ THS MİMAR 1 22/09/ THS MİMAR 2 11/02/ AVRUPA YAKASI PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ GIH ANBAR MEMURU 3 10/02/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 11/04/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 10/02/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 15/05/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 4 12/04/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 4 15/06/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 5 17/02/ GIH ŞEF 3 30/12/ / GIH ŞEF 3 31/12/ / GIH ŞEF 3 12/04/ GIH ŞOFÖR 5 10/02/ GIH ŞUBE MÜDÜRÜ 1 11/10/ THS EKONOMİST 1 24/12/ / THS KİMYAGER 3 11/02/ THS MÜHENDİS 1 24/12/ / THS MÜHENDİS 1 13/03/ / THS MÜHENDİS 1 10/10/ THS MÜHENDİS 1 15/02/ THS MÜHENDİS 1 26/11/ THS MÜHENDİS 1 18/02/ THS MÜHENDİS 1 10/02/ THS MÜHENDİS 1 26/06/ THS MÜHENDİS 1 16/01/ THS MÜHENDİS 1 18/12/ THS MÜHENDİS 1 16/12/ THS MÜHENDİS 1 11/02/ THS MÜHENDİS 2 11/02/ THS MÜHENDİS 2 15/02/ THS MÜHENDİS 3 11/02/ THS MÜHENDİS 3 16/03/ THS MÜHENDİS 3 22/09/ THS MÜHENDİS 3 12/10/ THS MÜHENDİS 3 17/11/ THS MÜHENDİS 3 15/02/ THS MÜHENDİS 3 13/07/ THS MÜHENDİS 4 17/10/ THS MİMAR 2 19/04/ THS PEYZAJ MİMARI 1 14/06/ THS PEYZAJ MİMARI 5 14/06/ THS PEYZAJ MİMARI 5 11/02/ THS PROGRAMCI 4 17/11/ THS TEKNİK ELEMAN 1 18/05/ THS TEKNİKER 3 22/09/ THS TEKNİKER 3 12/10/ THS TEKNİKER 3 12/01/ THS TEKNİKER 3 13/07/ THS TEKNİKER 4 21/09/ THS TEKNİKER 5 17/10/ THS TEKNİKER 5 15/02/ THS TEKNİSYEN 3 10/02/ THS TEKNİSYEN 3 12/02/ THS TEKNİSYEN 3 17/09/ THS TEKNİSYEN 3 14/04/ THS TEKNİSYEN 3 20/07/ THS TEKNİSYEN 3 14/12/ THS TEKNİSYEN 3 21/09/ THS TEKNİSYEN 4 11/02/ THS TEKNİSYEN 4 22/09/ THS TEKNİSYEN 5 21/09/ THS TEKNİSYEN 6 11/02/ THS TEKNİSYEN 6 21/09/ AVRUPA YAKASI RAYLI SİSTEM MÜDÜRLÜĞÜ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 26/06/ GIH MEMUR 5 18/01/ GIH UZMAN 1 30/12/ / GIH ŞEF 3 26/06/ GIH ŞEF 3 12/04/ GIH ŞUBE MÜDÜRÜ 1 28/12/ / GIH ŞUBE MÜDÜRÜ 1 16/12/ THS ARKEOLOG 3 14/06/ THS ARKEOLOG 4 15/06/

67 THS FİZİKÇİ 3 11/02/ THS MÜHENDİS 1 07/12/ / THS MÜHENDİS 1 16/11/ THS MÜHENDİS 1 10/10/ THS MÜHENDİS 1 15/02/ THS MÜHENDİS 1 18/02/ THS MÜHENDİS 1 10/02/ THS MÜHENDİS 1 26/06/ THS MÜHENDİS 1 11/02/ THS MÜHENDİS 2 12/02/ THS MÜHENDİS 2 11/02/ THS MÜHENDİS 2 14/04/ THS MÜHENDİS 2 17/11/ THS MÜHENDİS 2 12/01/ THS MÜHENDİS 2 21/09/ THS MÜHENDİS 3 13/05/ THS MÜHENDİS 3 16/12/ THS MÜHENDİS 3 11/02/ THS MÜHENDİS 3 12/05/ THS MÜHENDİS 3 22/09/ THS MÜHENDİS 3 15/03/ THS MÜHENDİS 3 14/06/ THS MÜHENDİS 3 21/09/ THS MÜHENDİS 4 17/07/ THS MÜHENDİS 4 17/10/ THS MÜHENDİS 4 11/02/ THS MÜHENDİS 5 15/03/ THS MÜHENDİS 5 15/01/ THS MÜHENDİS 5 11/02/ THS MÜHENDİS 5 20/07/ THS MİMAR 1 15/02/ THS MİMAR 1 08/05/ THS MİMAR 1 26/06/ THS MİMAR 1 17/09/ THS MİMAR 2 16/03/ THS MİMAR 3 11/02/ THS PROGRAMCI 4 11/02/ THS RESSAM 1 26/06/ THS TEKNİKER 2 15/02/ THS TEKNİKER 2 21/09/ THS TEKNİKER 3 17/11/ THS TEKNİKER 4 20/07/ THS TEKNİKER 5 15/02/ THS TEKNİSYEN 3 26/06/ AVRUPA YAKASI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ GIH EĞİTMEN 9 15/09/ SHS SAĞLIK MEMURU 1 14/06/ THS EKONOMİST 6 16/03/ THS EKONOMİST 7 15/03/ THS FİZİKÇİ 7 16/04/ THS PROGRAMCI 7 15/01/ THS SOSYOLOG 3 14/06/ THS TEKNİKER 4 17/02/ THS TEKNİKER 5 17/11/ THS TEKNİKER 5 17/02/ THS TEKNİKER 5 24/10/ THS TEKNİKER 5 12/12/ THS TEKNİKER 6 12/07/ THS TEKNİKER 7 12/10/ THS TEKNİKER 9 16/04/ THS TEKNİSYEN 3 27/12/ / THS TEKNİSYEN 3 17/12/ / THS TEKNİSYEN 3 16/09/ THS TEKNİSYEN 3 18/01/ THS TEKNİSYEN 3 15/05/ THS TEKNİSYEN 3 10/02/ THS TEKNİSYEN 3 17/02/ THS TEKNİSYEN 3 15/01/ THS TEKNİSYEN 4 19/12/ THS TEKNİSYEN 4 17/02/ THS TEKNİSYEN 4 12/12/ THS TEKNİSYEN 6 12/12/ THS TEKNİSYEN 7 12/07/ THS TEKNİSYEN 7 12/12/ THS TEKNİSYEN 7 16/04/ THS TEKNİSYEN 7 13/05/ THS TEKNİSYEN 8 12/12/ THS TEKNİSYEN 8 13/05/ THS TEKNİSYEN 9 16/12/ THS TEKNİSYEN 9 16/04/ THS TEKNİSYEN 9 13/05/ THS TEKNİSYEN 10 15/09/ THS TEKNİSYEN 10 16/04/ AVRUPA YAKASI İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ (ARNAVUTKÖY GRUBU) THS TEKNİKER 7 15/12/ THS TEKNİKER 7 10/02/ THS TEKNİSYEN 4 17/02/

68 THS TEKNİSYEN 5 17/02/ THS TEKNİSYEN 5 12/07/ THS TEKNİSYEN 6 17/02/ THS TEKNİSYEN 7 17/02/ THS TEKNİSYEN 7 12/07/ THS TEKNİSYEN 8 16/04/ THS TEKNİSYEN 9 16/12/ THS TEKNİSYEN 9 17/02/ THS TEKNİSYEN 9 16/12/ THS TEKNİSYEN 9 17/02/ AVRUPA YAKASI İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ (BAĞCILAR GRUBU) THS TEKNİKER 7 10/02/ THS TEKNİKER 7 12/07/ THS TEKNİSYEN 4 17/02/ THS TEKNİSYEN 6 17/02/ THS TEKNİSYEN 7 12/07/ AVRUPA YAKASI İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ (AVCILAR GRUBU) THS TEKNİKER 6 26/11/ THS TEKNİKER 7 12/07/ THS TEKNİSYEN 4 17/02/ THS TEKNİSYEN 5 17/02/ THS TEKNİSYEN 5 12/07/ THS TEKNİSYEN 6 17/02/ THS TEKNİSYEN 7 12/07/ THS TEKNİSYEN 8 17/02/ THS TEKNİSYEN 8 12/07/ THS TEKNİSYEN 8 16/04/ THS TEKNİSYEN 8 13/05/ THS TEKNİSYEN 9 16/12/ THS TEKNİSYEN 9 17/02/ THS TEKNİSYEN 8 17/02/ THS TEKNİSYEN 8 12/07/ THS TEKNİSYEN 8 16/04/ THS TEKNİSYEN 9 16/12/ THS TEKNİSYEN 9 17/02/ AVRUPA YAKASI İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ (BAŞAKŞEHİR GRUBU) THS TEKNİSYEN 4 17/02/ THS TEKNİSYEN 5 17/02/ THS TEKNİSYEN 5 12/07/ THS TEKNİSYEN 6 17/02/ THS TEKNİSYEN 7 12/07/ THS TEKNİSYEN 8 12/07/ THS TEKNİSYEN 8 13/05/ THS TEKNİSYEN 9 16/09/ AVRUPA YAKASI İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ (BAKIRKÖY GRUBU) THS TEKNİSYEN 4 17/02/ THS TEKNİSYEN 5 17/02/ THS TEKNİSYEN 6 17/02/ THS TEKNİSYEN 6 12/07/ THS TEKNİSYEN 7 12/07/ THS TEKNİSYEN 8 17/02/ THS TEKNİSYEN 8 12/07/ THS TEKNİSYEN 8 16/04/ THS TEKNİSYEN 9 16/12/ THS TEKNİSYEN 9 17/02/ AVRUPA YAKASI İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ (BAYRAMPAŞA GRUBU) THS TEKNİSYEN 5 17/02/ THS TEKNİSYEN 6 17/02/ THS TEKNİSYEN 7 12/07/ THS TEKNİSYEN 8 17/02/ THS TEKNİSYEN 8 13/05/ THS TEKNİSYEN 9 14/11/ THS TEKNİSYEN 9 17/02/ AVRUPA YAKASI İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ (BEYLİKDÜZÜ GRUBU) THS TEKNİSYEN 4 17/02/ THS TEKNİSYEN 5 17/02/ THS TEKNİSYEN 7 12/07/ THS TEKNİSYEN 8 12/07/ THS TEKNİSYEN 8 16/04/ THS TEKNİSYEN 9 16/12/ THS TEKNİSYEN 9 17/02/ AVRUPA YAKASI İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ (BEYOĞLU GRUBU) THS TEKNİSYEN 5 17/02/ THS TEKNİSYEN 6 17/02/ THS TEKNİSYEN 6 12/07/ THS TEKNİSYEN 7 12/07/

69 THS TEKNİSYEN 8 17/02/ THS TEKNİSYEN 8 16/04/ THS TEKNİSYEN 9 16/12/ THS TEKNİSYEN 9 17/02/ THS TEKNİSYEN 8 12/07/ THS TEKNİSYEN 9 16/12/ THS TEKNİSYEN 9 17/02/ THS TEKNİSYEN 11 16/03/ AVRUPA YAKASI İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ (BEŞİKTAŞ GRUBU) GIH EĞİTMEN 8 14/11/ THS TEKNİKER 7 18/02/ THS TEKNİKER 8 16/12/ THS TEKNİSYEN 4 17/02/ THS TEKNİSYEN 6 17/02/ THS TEKNİSYEN 7 17/02/ THS TEKNİSYEN 7 12/07/ THS TEKNİSYEN 8 17/02/ THS TEKNİSYEN 8 12/07/ THS TEKNİSYEN 8 16/04/ THS TEKNİSYEN 9 16/12/ THS TEKNİSYEN 9 17/02/ AVRUPA YAKASI İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ (FATİH GRUBU) THS TEKNİKER 8 16/12/ THS TEKNİKER 8 12/10/ THS TEKNİSYEN 4 17/02/ THS TEKNİSYEN 5 17/02/ THS TEKNİSYEN 6 17/02/ THS TEKNİSYEN 6 12/07/ THS TEKNİSYEN 7 12/07/ THS TEKNİSYEN 7 12/12/ THS TEKNİSYEN 8 17/02/ THS TEKNİSYEN 8 16/04/ THS TEKNİSYEN 9 16/12/ THS TEKNİSYEN 9 17/02/ THS TEKNİSYEN 11 16/03/ AVRUPA YAKASI İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ (KOCASİNAN GRUBU) THS TEKNİKER 8 16/12/ THS TEKNİSYEN 3 12/12/ THS TEKNİSYEN 5 19/11/ THS TEKNİSYEN 5 17/02/ THS TEKNİSYEN 6 17/02/ THS TEKNİSYEN 7 28/12/ / THS TEKNİSYEN 7 12/07/ THS TEKNİSYEN 8 17/02/ THS TEKNİSYEN 8 12/02/ THS TEKNİSYEN 8 16/04/ THS TEKNİSYEN 9 16/12/ THS TEKNİSYEN 9 17/02/ THS TEKNİSYEN 11 15/11/ AVRUPA YAKASI İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ (MİMAR SİNAN GRUBU) THS TEKNİSYEN 5 12/07/ THS TEKNİSYEN 6 12/07/ THS TEKNİSYEN 7 12/07/ THS TEKNİSYEN 8 12/07/ THS TEKNİSYEN 8 16/04/ THS TEKNİSYEN 8 13/05/ THS TEKNİSYEN 9 17/02/ AVRUPA YAKASI İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ (SARIYER GRUBU) THS TEKNİSYEN 4 17/02/ THS TEKNİSYEN 5 17/02/ THS TEKNİSYEN 7 12/07/ THS TEKNİSYEN 7 16/04/ AVRUPA YAKASI İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ (GAZİOSMANPAŞA GRUBU) THS TEKNİKER 7 12/07/ THS TEKNİSYEN 4 17/02/ THS TEKNİSYEN 5 17/02/ THS TEKNİSYEN 5 12/07/ THS TEKNİSYEN 6 17/02/ THS TEKNİSYEN 7 17/02/ THS TEKNİSYEN 7 12/07/ THS TEKNİSYEN 8 13/05/ THS TEKNİSYEN 9 14/11/ THS TEKNİSYEN 9 16/12/ THS TEKNİSYEN 9 17/02/ THS TEKNİSYEN 11 16/03/

70 AVRUPA YAKASI İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ (SELİMPAŞA GRUBU) GIH EĞİTMEN 8 14/11/ THS TEKNİKER 8 16/12/ THS TEKNİSYEN 7 12/07/ THS TEKNİSYEN 8 13/05/ THS TEKNİSYEN 9 17/02/ THS TEKNİSYEN 11 15/11/ BASIN YAYIN MÜDÜRLÜĞÜ AHS AVUKAT 1 12/02/ AHS AVUKAT 8 16/12/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 12/07/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 14/12/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 4 16/04/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 5 14/12/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 5 12/01/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 5 21/09/ AVRUPA YAKASI İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ (ÇATALCA GRUBU) GIH EĞİTMEN 8 14/11/ THS TEKNİSYEN 6 17/02/ THS TEKNİSYEN 7 12/07/ THS TEKNİSYEN 8 16/04/ THS TEKNİSYEN 9 17/02/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 6 22/09/ GIH UZMAN 1 16/03/ GIH İMAM 3 14/06/ GIH ŞEF 3 19/10/ / GIH ŞUBE MÜDÜRÜ 1 15/12/ THS ARKEOLOG 3 11/02/ THS EKONOMİST 8 12/10/ THS KÜTÜPHANECİ 4 15/06/ AVRUPA YAKASI İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ (İSTİNYE GRUBU) GIH EĞİTMEN 8 14/11/ THS TEKNİSYEN 4 17/02/ THS TEKNİSYEN 5 17/02/ THS TEKNİSYEN 5 12/07/ THS TEKNİSYEN 8 12/07/ THS TEKNİSYEN 8 16/04/ THS TEKNİSYEN 9 17/02/ THS PROGRAMCI 3 15/01/ THS PROGRAMCI 3 12/03/ THS PROGRAMCI 3 10/11/ THS PROGRAMCI 3 16/03/ THS PROGRAMCI 4 11/02/ THS PROGRAMCI 4 14/04/ THS PROGRAMCI 4 22/09/ THS PROGRAMCI 4 15/02/ THS PROGRAMCI 4 19/04/ THS PROGRAMCI 5 20/07/ AVRUPA YAKASI İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ (ŞİŞLİ GRUBU) THS TEKNİKER 3 17/02/ THS TEKNİKER 5 12/12/ THS TEKNİSYEN 4 15/01/ THS TEKNİSYEN 4 17/02/ THS TEKNİSYEN 5 17/02/ THS TEKNİSYEN 6 17/02/ THS TEKNİSYEN 6 12/07/ THS TEKNİSYEN 7 12/07/ THS TEKNİSYEN 8 12/07/ THS TEKNİSYEN 8 13/05/ THS TEKNİSYEN 9 16/12/ THS TEKNİSYEN 9 17/02/ THS TEKNİSYEN 11 16/03/ THS TEKNİKER 4 21/09/ THS TEKNİSYEN 3 21/09/ THS TEKNİSYEN 4 21/09/ THS TEKNİSYEN 7 21/09/ THS TEKNİSYEN 8 11/02/ THS TEKNİSYEN 8 15/02/ THS TEKNİSYEN 9 11/02/ BOĞAZİÇİ İMAR MÜDÜRLÜĞÜ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 30/12/ / GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 15/12/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 15/09/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 15/01/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 12/05/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 12/08/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 17/10/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 6 11/02/

71 GIH MEMUR 5 10/02/ GIH ŞEF 3 30/12/ / GIH ŞUBE MÜDÜRÜ 1 16/03/ THS EKONOMİST 8 15/10/ THS MÜHENDİS 1 30/12/ / THS MÜHENDİS 1 30/12/ / THS MÜHENDİS 1 19/10/ / THS MÜHENDİS 1 30/12/ / THS MÜHENDİS 1 15/09/ THS MÜHENDİS 1 11/04/ THS MÜHENDİS 1 12/09/ THS MÜHENDİS 1 14/10/ THS MÜHENDİS 1 18/02/ THS MÜHENDİS 1 11/02/ THS MÜHENDİS 1 16/03/ THS MÜHENDİS 1 12/10/ THS MÜHENDİS 2 11/02/ THS MÜHENDİS 2 14/12/ THS MÜHENDİS 2 21/09/ THS MÜHENDİS 3 15/05/ THS MÜHENDİS 3 16/04/ THS MÜHENDİS 3 11/02/ THS MÜHENDİS 3 12/10/ THS MÜHENDİS 3 14/06/ THS MÜHENDİS 5 17/07/ THS MÜHENDİS 5 20/07/ THS MİMAR 1 13/08/1984 BİLA 1 THS MİMAR 1 13/03/ THS MİMAR 1 18/09/ THS MİMAR 2 15/02/ THS MİMAR 3 11/02/ THS MİMAR 3 15/06/ THS MİMAR 4 15/05/ THS MİMAR 4 16/04/ THS MİMAR 4 14/04/ THS MİMAR 4 15/03/ THS MİMAR 5 16/09/ THS MİMAR 5 17/07/ THS PROGRAMCI 4 19/04/ THS TEKNİKER 1 30/12/ / THS TEKNİKER 3 21/09/ THS TEKNİKER 5 20/07/ THS TEKNİKER 5 15/02/ THS TEKNİKER 6 15/09/ THS TEKNİSYEN 3 16/01/ THS TEKNİSYEN 6 22/09/ THS ŞEHİR PLANCISI 1 18/02/ THS ŞEHİR PLANCISI 1 17/11/ THS ŞEHİR PLANCISI 1 11/02/ THS ŞEHİR PLANCISI 1 15/06/ THS ŞEHİR PLANCISI 2 11/02/ THS ŞEHİR PLANCISI 3 11/02/ THS ŞEHİR PLANCISI 3 14/12/ BÜTÇE VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GIH ARAŞTIRMACI (6191) 1 10/03/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 16/09/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 15/02/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 16/01/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 12/02/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 17/11/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 15/03/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 4 13/09/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 6 1 GIH MALİ HİZMETLER UZMAN 5 11/02/ GIH MEMUR 6 11/12/ GIH MURAKIP 1 13/03/ / GIH MURAKIP 1 30/12/ / GIH MURAKIP 1 16/09/ GIH MÜDÜR YARDIMCISI 1 30/12/ / GIH TAHSİLDAR 6 26/11/ GIH TAHSİLDAR 7 13/03/ / GIH ŞEF 5 24/12/ / GIH ŞUBE MÜDÜRÜ 1 1 THS EKONOMİST 1 30/12/ / THS EKONOMİST 1 12/09/ THS PROGRAMCI 3 13/05/ THS PROGRAMCI 3 10/06/ THS PROGRAMCI 4 20/07/ THS PROGRAMCI 5 13/02/ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 4 12/04/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 7 11/02/ GIH EĞİTMEN 5 14/06/ GIH ŞEF 3 30/12/ / GIH ŞUBE MÜDÜRÜ 1 30/12/ / GIH ŞUBE MÜDÜRÜ 1 28/12/ /

72 GIH ŞUBE MÜDÜRÜ 3 17/02/ THS MÜHENDİS 1 30/12/ / THS MÜHENDİS 1 10/10/ THS MÜHENDİS 1 15/06/ THS MÜHENDİS 2 11/02/ THS MÜHENDİS 2 21/09/ THS MÜHENDİS 3 17/07/ THS MÜHENDİS 3 12/02/ THS MÜHENDİS 3 16/04/ THS MÜHENDİS 3 11/02/ THS MÜHENDİS 3 16/03/ THS MÜHENDİS 3 22/09/ THS MÜHENDİS 3 17/11/ THS MÜHENDİS 3 15/02/ THS MÜHENDİS 3 15/03/ THS MÜHENDİS 4 11/02/ THS MÜHENDİS 4 15/03/ THS MÜHENDİS 5 17/07/ THS MÜHENDİS 5 11/02/ THS PROGRAMCI 3 17/09/ THS PROGRAMCI 3 10/05/ THS PROGRAMCI 4 11/02/ THS PROGRAMCI 4 17/11/ THS PROGRAMCI 5 11/02/ THS PROGRAMCI 5 20/07/ THS PROGRAMCI 5 12/10/ THS PROGRAMCI 5 19/04/ THS PROGRAMCI 6 19/04/ THS TEKNİK ELEMAN 1 31/12/ / THS TEKNİKER 1 18/02/ THS TEKNİKER 1 17/11/ THS TEKNİKER 2 15/02/ THS TEKNİKER 3 11/02/ THS TEKNİKER 3 16/03/ THS TEKNİKER 3 12/10/ THS TEKNİKER 3 15/02/ THS TEKNİKER 4 17/11/ THS TEKNİKER 4 14/12/ THS TEKNİKER 4 21/09/ THS TEKNİKER 5 11/02/ THS TEKNİSYEN 4 11/02/ THS TEKNİSYEN 8 11/02/ THS ÇÖZÜMLEYİCİ 1 14/11/ BİRİM FİYAT VE STANDARTLAR MÜDÜRLÜĞÜ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 12/05/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 5 15/03/ GIH ŞEF 3 30/12/ / GIH ŞUBE MÜDÜRÜ 1 13/09/ THS MÜHENDİS 1 17/07/ THS MÜHENDİS 3 16/03/ THS MÜHENDİS 5 11/02/ THS MÜHENDİS 5 16/03/ THS MÜHENDİS 8 22/09/ THS MİMAR 1 30/12/ / THS MİMAR 5 11/02/ THS TEKNİKER 4 12/10/ THS TEKNİKER 5 11/02/ THS TEKNİKER 5 22/09/ COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ MÜDÜRLÜĞÜ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 15/10/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 31/12/ / GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 26/11/ GIH MEMUR 5 16/09/ GIH ŞUBE MÜDÜRÜ 1 13/09/ THS MÜHENDİS 1 16/11/ THS MÜHENDİS 1 13/08/ THS MÜHENDİS 2 11/02/ THS MÜHENDİS 3 10/06/ THS MÜHENDİS 3 11/02/ THS MÜHENDİS 3 14/12/ THS MÜHENDİS 3 15/02/ THS MÜHENDİS 3 21/09/ THS MÜHENDİS 4 12/01/ THS MÜHENDİS 4 15/03/ THS MÜHENDİS 5 14/11/ THS MÜHENDİS 5 11/02/ THS MÜHENDİS 5 20/07/ THS MÜHENDİS 5 22/09/ THS MİMAR 1 15/01/ THS PROGRAMCI 3 17/11/ THS PROGRAMCI 4 12/10/ THS TEKNİKER 1 11/02/ THS TEKNİKER 4 21/09/ THS TEKNİKER 5 15/05/ THS TEKNİKER 5 11/02/ THS TEKNİKER 6 17/11/

73 THS TEKNİSYEN 3 16/04/ THS ŞEHİR PLANCISI 2 15/03/ THS MÜHENDİS 1 16/03/ THS MÜHENDİS 2 14/04/ THS MÜHENDİS 2 15/03/ THS MÜHENDİS 3 15/05/ DENİZ HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ EHS ÖĞRETMEN 1 18/02/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 15/12/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 18/07/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 12/04/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 17/09/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 16/12/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 22/09/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 15/02/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 6 14/11/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 6 20/07/ GIH KONTROLÖR 3 24/10/ GIH MEMUR 5 18/06/ GIH MÜDÜR YARDIMCISI 1 24/12/ / GIH MÜDÜR YARDIMCISI 1 19/10/ / GIH TAHSİLDAR 5 16/09/ GIH ŞEF 3 30/12/ / GIH ŞEF 3 28/12/ / GIH ŞEF 3 30/12/ / GIH ŞEF 3 31/12/ / GIH ŞEF 3 11/07/ GIH ŞEF 7 24/12/ / GIH ŞUBE MÜDÜRÜ 1 28/12/ / GIH ŞUBE MÜDÜRÜ 3 17/09/ SHS HEMŞİRE 6 15/03/ SHS SAĞLIK MEMURU 1 14/07/ THS KAPTAN 6 11/02/ THS KÜTÜPHANECİ 3 17/09/ THS KİMYAGER 1 15/05/ THS KİMYAGER 1 22/09/ THS MÜHENDİS 1 15/09/ THS MÜHENDİS 1 16/11/ THS MÜHENDİS 1 11/04/ THS MÜHENDİS 1 15/02/ THS MÜHENDİS 1 16/05/ THS MÜHENDİS 1 15/05/ THS MÜHENDİS 1 18/06/ THS MÜHENDİS 1 14/10/ THS MÜHENDİS 1 18/02/ THS MÜHENDİS 1 12/04/ THS MÜHENDİS 1 08/05/ THS MÜHENDİS 3 11/02/ THS MÜHENDİS 3 16/03/ THS MÜHENDİS 3 12/05/ THS MÜHENDİS 3 20/07/ THS MÜHENDİS 3 15/02/ THS MÜHENDİS 3 19/04/ THS MÜHENDİS 4 11/02/ THS MÜHENDİS 4 22/09/ THS MÜHENDİS 4 12/10/ THS MÜHENDİS 5 12/05/ THS MÜHENDİS 5 11/02/ THS MÜHENDİS 5 12/10/ THS MÜHENDİS 6 12/01/ THS MİMAR 5 14/12/ THS PROGRAMCI 3 11/02/ THS PROGRAMCI 4 17/11/ THS TEKNİKER 1 16/09/ THS TEKNİKER 1 15/05/ THS TEKNİKER 2 13/07/ THS TEKNİKER 3 16/03/ THS TEKNİKER 3 12/05/ THS TEKNİKER 5 11/12/ THS TEKNİKER 5 20/07/ THS TEKNİKER 6 11/02/ THS TEKNİSYEN 3 28/12/ / THS TEKNİSYEN 3 31/12/ / THS TEKNİSYEN 3 16/09/ THS TEKNİSYEN 3 16/12/ THS TEKNİSYEN 3 15/02/ THS TEKNİSYEN 4 15/06/ THS TEKNİSYEN 6 11/02/ THS TEKNİSYEN 7 17/07/ YHS BEKÇİ 6 20/07/ YHS HİZMETLİ 7 14/10/ DEPREM VE ZEMİN İNCELEME MÜDÜRLÜĞÜ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 18/01/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 26/11/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 16/12/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 12/09/

74 GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 14/11/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 14/04/ GIH EĞİTMEN 5 11/02/ GIH MEMUR 7 30/12/ / GIH ŞEF 3 30/12/ / GIH ŞUBE MÜDÜRÜ 1 16/09/ THS JEOMORFOLOG 1 30/12/ / THS JEOMORFOLOG 1 31/12/ / THS JEOMORFOLOG 1 16/09/ THS MÜHENDİS 1 24/12/ / THS MÜHENDİS 1 31/12/ / THS MÜHENDİS 1 11/03/ THS MÜHENDİS 1 14/10/ THS MÜHENDİS 1 26/11/ THS MÜHENDİS 1 18/02/ THS MÜHENDİS 1 17/07/ THS MÜHENDİS 1 17/10/ THS MÜHENDİS 1 11/02/ THS MÜHENDİS 2 15/02/ THS MÜHENDİS 3 11/02/ THS MÜHENDİS 3 16/03/ THS MÜHENDİS 3 15/06/ THS MÜHENDİS 3 15/02/ THS MÜHENDİS 3 15/03/ THS MÜHENDİS 5 28/12/ / THS MÜHENDİS 5 11/02/ THS PROGRAMCI 4 11/02/ THS TEKNİKER 4 17/11/ THS ŞEHİR PLANCISI 1 14/10/ GIH TAHSİLDAR 5 18/01/ GIH TAHSİLDAR 5 15/04/ GIH ŞEF 3 15/04/ GIH ŞEF 4 15/02/ GIH ŞEF 5 30/12/ / GIH ŞEF 5 16/09/ GIH ŞEF 5 15/04/ GIH ŞUBE MÜDÜRÜ 1 15/04/ THS MÜHENDİS 1 28/12/ / THS MİMAR 1 16/12/ THS MİMAR 3 12/05/ THS PROGRAMCI 3 17/09/ THS PROGRAMCI 3 16/03/ THS PROGRAMCI 3 14/04/ THS PROGRAMCI 3 12/10/ THS PROGRAMCI 3 15/02/ THS PROGRAMCI 4 11/02/ THS PROGRAMCI 5 11/02/ THS TEKNİKER 3 11/02/ THS TEKNİKER 5 11/02/ THS TEKNİSYEN 6 12/01/ THS TEKNİSYEN 7 12/10/ YHS HİZMETLİ 5 15/10/ YHS HİZMETLİ 7 15/04/ YHS HİZMETLİ 7 16/12/ DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 16/09/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 17/11/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 17/10/ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ AHS AVUKAT 3 11/02/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 15/04/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 13/05/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 22/09/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 15/02/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 4 21/09/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 5 16/03/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 6 20/07/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 6 22/09/ GIH MEMUR 5 16/09/ GIH MEMUR 5 15/04/ GIH MEMUR 6 22/09/ GIH MEMUR 8 16/05/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 11/02/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 5 15/03/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 6 11/02/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 7 12/05/ GIH MEMUR 5 12/04/ GIH MEMUR 5 11/02/ GIH MEMUR 5 16/03/ GIH MEMUR 8 11/02/ GIH TERCÜMAN 6 14/04/ GIH TERCÜMAN 7 14/11/ GIH İMAM 5 14/06/ GIH ŞEF 3 30/12/ / GIH ŞUBE MÜDÜRÜ 1 11/07/ GIH ŞUBE MÜDÜRÜ 3 12/10/

75 THS PROGRAMCI 3 16/03/ THS PROGRAMCI 3 15/06/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 13/08/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 14/10/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 18/09/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 11/12/ ELEKTRONİK SİSTEMLER MÜDÜRLÜĞÜ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 12/03/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 5 20/07/ GIH MEMUR 5 21/09/ GIH ŞEF 3 18/01/ GIH ŞUBE MÜDÜRÜ 1 11/07/ THS MÜHENDİS 1 12/04/ THS MÜHENDİS 1 25/01/ THS MÜHENDİS 1 20/07/ THS MÜHENDİS 2 22/09/ THS MÜHENDİS 2 19/04/ THS MÜHENDİS 2 13/07/ THS MÜHENDİS 2 21/09/ THS MÜHENDİS 3 11/02/ THS MÜHENDİS 3 16/03/ THS MÜHENDİS 3 20/07/ THS MÜHENDİS 3 15/03/ THS MÜHENDİS 4 11/02/ THS MÜHENDİS 5 11/02/ THS MÜHENDİS 5 20/07/ THS MÜHENDİS 6 11/02/ THS PROGRAMCI 3 16/03/ THS PROGRAMCI 7 15/01/ THS TEKNİKER 3 16/03/ THS TEKNİKER 3 14/04/ THS TEKNİKER 4 22/09/ THS TEKNİKER 4 21/09/ THS TEKNİKER 5 11/02/ THS TEKNİSYEN 3 22/09/ THS TEKNİSYEN 6 11/02/ THS TEKNİSYEN 6 17/11/ THS ÇÖZÜMLEYİCİ 1 14/12/ YHS HİZMETLİ 5 19/12/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 4 14/10/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 5 22/09/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 6 18/05/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 6 11/02/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 6 21/09/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 7 16/04/ GIH EĞİTMEN 5 11/02/ GIH MEMUR 5 30/12/ / GIH MEMUR 5 11/02/ GIH TAHSİLDAR 3 15/12/ GIH TAHSİLDAR 5 11/07/ GIH TAHSİLDAR 7 25/06/1979 BİLA 1 GIH ŞEF 3 24/12/ / GIH ŞEF 3 15/03/ GIH ŞUBE MÜDÜRÜ 1 16/09/ THS JEOMORFOLOG 1 18/09/ THS MÜHENDİS 1 30/12/ / THS MÜHENDİS 1 18/09/ THS MÜHENDİS 1 16/12/ THS MÜHENDİS 1 15/01/ THS MÜHENDİS 1 19/04/ THS MÜHENDİS 2 14/12/ THS MÜHENDİS 3 12/02/ THS MÜHENDİS 3 16/03/ THS MÜHENDİS 3 15/03/ THS MÜHENDİS 5 14/11/ THS MÜHENDİS 5 11/02/ THS MİMAR 1 18/09/ THS PROGRAMCI 3 15/03/ THS PROGRAMCI 5 11/02/ THS PROGRAMCI 6 11/02/ THS TEKNİKER 1 16/05/ THS TEKNİKER 3 11/02/ THS TEKNİKER 3 17/11/ THS TEKNİKER 5 11/02/ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 15/12/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 10/10/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 12/09/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 18/09/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 13/05/ THS TEKNİKER 5 22/09/ THS TEKNİKER 6 17/11/ THS TEKNİSYEN 5 20/07/ THS ŞEHİR PLANCISI 1 18/09/ THS ŞEHİR PLANCISI 5 11/02/ YHS HİZMETLİ 5 11/07/

76 ENCÜMEN MÜDÜRLÜĞÜ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 15/10/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 11/03/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 16/03/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 14/12/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 15/02/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 5 18/09/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 5 13/05/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 5 17/11/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 6 11/02/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 6 12/10/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 8 13/07/ GIH MEMUR 7 15/01/ GIH MEMUR 11 17/10/ GIH MUHASEBECİ 3 13/06/ GIH ŞUBE MÜDÜRÜ 1 1 THS PROGRAMCI 4 11/02/ THS PROGRAMCI 4 21/09/ THS PROGRAMCI 5 20/07/ THS ŞEHİR PLANCISI 1 11/02/ ENGELLİLER MÜDÜRLÜĞÜ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 25/01/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 15/03/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 4 14/12/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 4 21/09/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 5 11/07/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 5 15/04/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 6 22/09/ GIH EĞİTMEN 6 11/02/ GIH MEMUR 5 30/12/ / GIH MEMUR 5 25/01/ GIH MEMUR 7 11/02/ GIH ÇOCUK EĞİTİMCİSİ 5 16/12/ GIH ŞUBE MÜDÜRÜ 1 16/09/ GIH ŞUBE MÜDÜRÜ 1 25/01/ GIH ŞUBE MÜDÜRÜ 3 25/01/ SHS HEMŞİRE 1 14/07/ SHS HEMŞİRE 4 10/06/ SHS HEMŞİRE 6 11/02/ SHS PSİKOLOG 1 12/03/ SHS PSİKOLOG 3 11/02/ SHS PSİKOLOG 5 11/02/ ENERJİ YÖNETİMİ VE AYDINLATMA MÜDÜRLÜĞÜ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 15/03/ GIH ŞUBE MÜDÜRÜ 1 16/09/ GIH ŞUBE MÜDÜRÜ 3 15/02/ THS FİZİKÇİ 4 15/02/ THS JEOMORFOLOG 4 15/02/ THS MÜHENDİS 1 15/02/ THS MÜHENDİS 2 15/02/ THS MÜHENDİS 3 11/02/ THS MÜHENDİS 3 15/02/ THS MÜHENDİS 4 15/02/ THS MÜHENDİS 5 15/02/ THS MÜHENDİS 8 22/09/ THS TEKNİKER 3 15/02/ THS TEKNİKER 3 15/02/ THS TEKNİKER 3 15/03/ THS TEKNİKER 4 14/12/ THS TEKNİKER 4 15/02/ THS TEKNİKER 5 15/02/ THS TEKNİSYEN 3 22/09/ THS TEKNİSYEN 3 15/02/ THS TEKNİSYEN 3 19/04/ THS TEKNİSYEN 4 15/02/ SHS PSİKOLOG 6 11/02/ SHS SAĞLIK MEMURU 6 11/02/ SHS SOSYAL ÇALIŞMACI 1 19/11/ SHS SOSYAL ÇALIŞMACI 1 25/01/ SHS SOSYAL ÇALIŞMACI 5 11/02/ THS FİZİKÇİ 3 15/02/ THS PROGRAMCI 3 17/10/ THS PROGRAMCI 3 19/04/ THS SOSYOLOG 3 11/02/ THS SOSYOLOG 3 22/09/ THS SOSYOLOG 4 22/09/ THS SOSYOLOG 5 11/02/ THS TEKNİKER 4 11/02/ THS TEKNİSYEN 3 16/03/ THS TEKNİSYEN 7 11/02/ THS TEKNİSYEN 8 15/10/ YHS HİZMETLİ 7 20/07/ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 21/09/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 6 14/11/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 6 15/02/

77 GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 8 18/02/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 8 15/01/ GIH MEMUR 5 16/09/ GIH MEMUR 6 15/12/ GIH MEMUR 6 17/05/ GIH MEMUR 7 24/01/ GIH ÇOCUK EĞİTİMCİSİ 1 21/09/ GIH ÇOCUK EĞİTİMCİSİ 4 20/07/ GIH ÇOCUK EĞİTİMCİSİ 5 17/07/ GIH İMAM 5 14/06/ GIH ŞEF 3 30/12/ / GIH ŞEF 3 30/12/ / GIH ŞOFÖR 5 12/09/ GIH ŞUBE MÜDÜRÜ 1 24/12/ / GIH ŞUBE MÜDÜRÜ 1 28/12/ / THS EKONOMİST 1 17/09/ THS EKONOMİST 3 14/07/ THS PROGRAMCI 1 10/06/ THS PROGRAMCI 3 14/07/ THS PROGRAMCI 3 15/10/ THS PROGRAMCI 3 14/12/ THS PROGRAMCI 4 15/02/ THS TEKNİKER 3 11/02/ THS TEKNİKER 5 11/02/ YHS BEKÇİ 5 30/12/ / YHS BEKÇİ 5 13/06/ THS MÜHENDİS 1 14/06/ THS PROGRAMCI 3 15/06/ THS PROGRAMCI 4 11/02/ THS PROGRAMCI 4 15/06/ THS PROGRAMCI 4 21/09/ THS PROGRAMCI 5 13/02/ THS PROGRAMCI 5 11/02/ THS İSTATİSTİKÇİ 3 11/02/ GELİRLER MÜDÜRLÜĞÜ GIH ANBAR MEMURU 5 15/05/ GIH BAŞKONTROL 3 31/12/ / GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 31/12/ / GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 16/09/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 15/09/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 13/09/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 10/10/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 15/02/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 18/07/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 18/09/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 15/10/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 11/03/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 13/05/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 14/10/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 17/02/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 12/07/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 24/10/ FİNANSMAN MÜDÜRLÜĞÜ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 16/09/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 17/07/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 18/09/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 18/06/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 18/05/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 12/07/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 10/09/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 17/11/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 6 20/07/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 6 21/09/ GIH MEMUR 7 11/02/ GIH ŞEF 3 30/12/ / GIH ŞEF 3 28/12/ / GIH ŞEF 5 16/03/ GIH ŞUBE MÜDÜRÜ 1 16/03/ GIH ŞUBE MÜDÜRÜ 2 30/12/ / GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 14/11/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 17/09/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 15/01/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 12/01/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 15/02/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 15/03/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 10/05/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 13/07/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 4 15/05/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 4 15/06/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 4 15/03/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 4 14/06/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 5 15/09/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 5 11/02/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 5 16/03/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 5 20/07/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 5 22/09/

78 GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 5 10/05/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 5 13/07/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 5 21/09/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 6 13/02/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 6 11/02/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 7 18/06/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 7 17/07/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 7 17/11/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 8 18/02/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 9 12/09/ GIH EĞLENCE YERLERİ KONTROL 3 16/09/ GIH KONTROL MEMURU 3 16/09/ GIH KONTROL MEMURU 3 11/01/ GIH KONTROL MEMURU 3 17/06/ GIH MEMUR 5 31/12/ / GIH MEMUR 5 11/02/ GIH MEMUR 6 11/02/ GIH MEMUR 10 14/06/ GIH MÜDÜR YARDIMCISI 1 30/12/ / GIH TAHSİLDAR 3 15/12/ GIH TAHSİLDAR 5 30/12/ / GIH TAHSİLDAR 5 30/12/ / GIH TAHSİLDAR 5 16/09/ GIH TAHSİLDAR 5 12/09/ GIH TAHSİLDAR 7 26/11/ GIH ÇOCUK EĞİTİCİSİ 5 14/06/ GIH İMAM 10 12/04/ GIH ŞEF 3 30/12/ / GIH ŞEF 3 30/12/ / GIH ŞEF 3 30/12/ / GIH ŞEF 3 19/10/ / GIH ŞUBE MÜDÜRÜ 1 16/09/ THS KÜTÜPHANECİ 5 11/02/ THS MÜHENDİS 3 14/04/ THS PROGRAMCI 1 11/02/ THS PROGRAMCI 3 14/04/ THS PROGRAMCI 3 19/04/ THS PROGRAMCI 3 10/05/ THS PROGRAMCI 3 14/06/ THS PROGRAMCI 3 13/07/ THS PROGRAMCI 5 11/02/ THS PROGRAMCI 6 11/12/ THS TEKNİKER 3 11/02/ YHS BEKÇİ 5 30/12/ / GENÇLİK VE SPOR MÜDÜRLÜĞÜ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 14/03/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 12/09/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 17/09/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 4 11/12/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 5 15/12/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 5 13/06/ GIH MEMUR 5 15/12/ GIH MEMUR 5 12/04/ GIH MEMUR 7 13/05/ GIH TERCÜMAN 5 11/02/ GIH ŞEF 3 07/12/ / GIH ŞEF 3 15/04/ GIH ŞEF 4 12/04/ GIH ŞUBE MÜDÜRÜ 1 30/12/ / THS EKONOMİST 4 12/10/ THS MÜHENDİS 3 11/02/ THS MÜHENDİS 3 16/03/ THS MÜHENDİS 8 22/09/ THS MİMAR 4 15/02/ THS PROGRAMCI 3 15/06/ THS PROGRAMCI 3 22/09/ THS PROGRAMCI 4 22/09/ THS PROGRAMCI 5 15/05/ THS PROGRAMCI 6 11/12/ THS SOSYOLOG 5 11/02/ THS TEKNİKER 3 22/09/ THS TEKNİKER 4 11/02/ THS TEKNİSYEN 3 15/05/ THS TEKNİSYEN 4 21/09/ THS TEKNİSYEN 6 16/03/ THS İSTATİSTİKÇİ 3 15/10/ GÜVENLİK MÜDÜRLÜĞÜ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 14/10/ GIH ŞUBE MÜDÜRÜ 1 28/12/ / THS PROGRAMCI 3 12/05/ THS PROGRAMCI 5 11/02/ GİDERLER MÜDÜRLÜĞÜ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 31/12/ / GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 30/12/ / GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 16/09/

79 GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 14/06/ / GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 15/09/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 13/06/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 15/10/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 13/05/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 13/08/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 14/10/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 14/11/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 12/03/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 17/09/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 15/03/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 4 11/03/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 5 26/11/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 5 15/03/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 5 18/05/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 5 16/03/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 5 21/09/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 6 11/02/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 6 20/07/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 6 17/11/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 6 12/01/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 7 11/02/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 8 16/04/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 10 15/11/ GIH MALİ HİZMETLER UZMAN 6 20/07/ GIH MALİ HİZMETLER UZMAN 7 12/04/ GIH MALİ HİZMETLER UZMANI 5 19/04/ GIH MEMUR 5 12/04/ GIH MEMUR 5 17/10/ GIH MEMUR 6 20/07/ GIH MEMUR 10 15/05/ GIH ŞEF 3 30/12/ / GIH ŞEF 3 30/12/ / GIH ŞEF 3 19/10/ / GIH ŞEF 3 31/12/ / GIH ŞEF 3 18/01/ GIH ŞEF 5 13/03/ / GIH ŞUBE MÜDÜRÜ 1 1 THS EKONOMİST 4 14/04/ THS PROGRAMCI 3 16/12/ THS PROGRAMCI 3 11/02/ THS PROGRAMCI 3 16/03/ THS PROGRAMCI 3 15/03/ THS PROGRAMCI 4 11/02/ THS PROGRAMCI 4 22/09/ THS PROGRAMCI 4 19/04/ THS PROGRAMCI 4 21/09/ THS PROGRAMCI 5 11/02/ THS PROGRAMCI 5 15/06/ THS TEKNİKER 6 17/11/ THS İSTATİSTİKÇİ 2 14/06/ THS İSTATİSTİKÇİ 2 13/07/ THS İSTATİSTİKÇİ 3 11/02/ YHS HİZMETLİ 7 30/12/ / HAL MÜDÜRLÜĞÜ GIH BAŞKONTROL 3 30/12/ / GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 15/09/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 11/04/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 30/11/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 16/04/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 14/10/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 18/02/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 17/11/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 15/03/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 18/01/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 15/04/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 16/12/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 4 15/10/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 4 18/06/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 4 14/12/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 4 12/09/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 4 16/03/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 5 11/02/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 5 15/03/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 5 21/09/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 6 18/05/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 6 11/02/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 8 15/01/ GIH MEMUR 5 30/12/ / GIH MEMUR 5 16/03/ GIH MEMUR 6 11/02/ GIH MEMUR 7 30/12/ / GIH MEMUR 8 16/05/ GIH MÜDÜR YARDIMCISI 1 19/10/ / GIH TAHSİLDAR 3 15/12/ GIH TAHSİLDAR 3 16/03/ GIH TAHSİLDAR 3 16/08/ GIH TAHSİLDAR 5 30/12/ /

80 GIH TAHSİLDAR 5 28/12/ / GIH TAHSİLDAR 5 31/12/ / GIH TAHSİLDAR 5 16/09/ GIH TAHSİLDAR 5 11/07/ GIH TAHSİLDAR 5 18/02/ GIH TAHSİLDAR 5 13/06/ GIH TAHSİLDAR 5 19/12/ GIH TAHSİLDAR 5 13/02/ GIH TAHSİLDAR 5 10/02/ GIH TAHSİLDAR 5 24/10/ GIH ŞEF 3 30/12/ / GIH ŞEF 3 11/01/ GIH ŞEF 3 12/04/ GIH ŞEF 5 24/12/ / GIH ŞUBE MÜDÜRÜ 1 16/09/ GIH ŞUBE MÜDÜRÜ 1 16/12/ SHS SAĞLIK MEMURU 1 25/01/ SHS SAĞLIK TEKNİKERİ 5 13/07/ THS EKONOMİST 6 12/10/ THS MÜHENDİS 1 18/02/ THS MÜHENDİS 1 22/09/ THS MÜHENDİS 3 12/10/ THS MÜHENDİS 5 11/02/ THS PROGRAMCI 1 17/11/ THS PROGRAMCI 3 14/04/ THS PROGRAMCI 4 11/02/ THS PROGRAMCI 4 14/04/ THS PROGRAMCI 4 21/09/ THS TEKNİKER 1 05/11/ / THS TEKNİKER 3 16/03/ THS TEKNİKER 4 16/03/ THS TEKNİSYEN 3 30/12/ / THS TEKNİSYEN 6 11/02/ THS TEKNİSYEN 6 15/03/ THS İSTATİSTİKÇİ 1 15/02/ THS İSTATİSTİKÇİ 1 18/09/ HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ GIH ARAŞTIRMACI (6191) 1 30/08/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 16/09/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 16/11/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 12/05/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 12/04/ GIH MEMUR 6 11/02/ GIH MEMUR 8 16/05/ GIH TAHSİLDAR 5 30/12/ / GIH TERCÜMAN 4 11/02/ GIH ŞUBE MÜDÜRÜ 1 16/09/ GIH ŞUBE MÜDÜRÜ 3 18/05/ THS ARKEOLOG 5 11/02/ THS EKONOMİST 1 18/02/ THS EKONOMİST 5 20/07/ THS EKONOMİST 5 10/05/ THS EKONOMİST 6 11/02/ THS FİZİKÇİ 5 11/02/ THS MÜHENDİS 3 11/02/ THS MÜHENDİS 5 11/02/ THS PROGRAMCI 1 14/07/ THS PROGRAMCI 1 11/02/ THS PROGRAMCI 1 14/04/ THS PROGRAMCI 3 12/03/ THS PROGRAMCI 3 20/07/ THS PROGRAMCI 3 17/11/ THS PROGRAMCI 4 11/02/ THS PROGRAMCI 4 16/03/ THS PROGRAMCI 4 22/09/ THS PROGRAMCI 4 12/10/ THS PROGRAMCI 4 17/11/ THS PROGRAMCI 4 21/09/ THS PROGRAMCI 5 15/05/ THS PROGRAMCI 5 11/02/ THS PROGRAMCI 5 16/03/ THS PROGRAMCI 5 22/09/ THS TEKNİKER 3 20/07/ THS TEKNİKER 5 11/02/ THS TEKNİKER 5 20/07/ THS İSTATİSTİKÇİ 5 15/05/ HARİTA MÜDÜRLÜĞÜ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 4 12/05/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 5 17/10/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 5 11/02/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 5 16/03/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 5 21/09/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 6 11/02/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 8 16/04/ GIH ŞUBE MÜDÜRÜ 1 16/09/ THS MÜHENDİS 1 30/12/ /

81 THS MÜHENDİS 1 19/10/ / THS MÜHENDİS 1 16/09/ THS MÜHENDİS 1 16/11/ THS MÜHENDİS 1 18/02/ THS MÜHENDİS 1 11/02/ THS MÜHENDİS 1 14/12/ THS MÜHENDİS 1 15/02/ THS MÜHENDİS 1 19/04/ THS MÜHENDİS 2 20/07/ THS MÜHENDİS 2 15/03/ THS MÜHENDİS 2 21/09/ THS MÜHENDİS 3 15/05/ THS MÜHENDİS 3 12/03/ THS MÜHENDİS 3 14/07/ THS MÜHENDİS 3 11/02/ THS MÜHENDİS 3 15/06/ THS MÜHENDİS 3 20/07/ THS MÜHENDİS 3 17/11/ THS MÜHENDİS 3 14/12/ THS MÜHENDİS 3 15/02/ THS MÜHENDİS 3 14/06/ THS MÜHENDİS 3 13/07/ THS MÜHENDİS 4 19/04/ THS MÜHENDİS 5 18/05/ THS MÜHENDİS 5 16/12/ THS MÜHENDİS 5 11/02/ THS MÜHENDİS 5 22/09/ THS MÜHENDİS 6 11/02/ THS MÜHENDİS 8 22/09/ THS PROGRAMCI 1 10/06/ THS PROGRAMCI 3 16/03/ THS PROGRAMCI 4 11/02/ THS PROGRAMCI 4 17/11/ THS TEKNİK RESSAM 4 15/01/ THS TEKNİKER 2 11/02/ THS TEKNİKER 3 11/02/ THS TEKNİKER 3 16/03/ THS TEKNİKER 3 12/01/ THS TEKNİKER 3 15/03/ THS TEKNİKER 5 11/02/ THS TEKNİKER 5 20/07/ THS TEKNİKER 5 17/11/ THS TEKNİKER 6 11/02/ THS TEKNİKER 6 17/11/ THS İSTATİSTİKÇİ 7 14/10/ HAYAT BOYU ÖĞRENME MÜDÜRLÜĞÜ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 03/12/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 4 14/12/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 5 22/09/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 7 12/09/ GIH EĞİTMEN 5 11/02/ GIH EĞİTMEN 5 12/10/ GIH TAHSİLDAR 5 01/12/ GIH ŞEF 3 03/12/ GIH ŞUBE MÜDÜRÜ 1 28/12/ / THS PROGRAMCI 3 17/11/ HİZMET İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 14/11/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 5 11/02/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 6 16/04/ GIH MÜDÜR YARDIMCISI 1 18/05/ GIH TERCÜMAN 5 20/07/ GIH ŞUBE MÜDÜRÜ 3 10/06/ THS MÜHENDİS 3 11/02/ THS MÜHENDİS 5 20/07/ THS MÜHENDİS 5 21/09/ THS PROGRAMCI 3 21/09/ THS PROGRAMCI 5 20/07/ KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 6 16/03/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 7 15/03/ GIH ŞUBE MÜDÜRÜ 1 16/09/ SHS PSİKOLOG 5 14/12/ THS PROGRAMCI 1 12/05/ THS PROGRAMCI 3 12/05/ THS PROGRAMCI 3 15/03/ THS PROGRAMCI 4 12/10/ THS PROGRAMCI 5 11/02/ THS SOSYOLOG 1 14/06/ THS SOSYOLOG 3 11/02/ THS TEKNİSYEN 3 22/09/ THS TEKNİSYEN 5 17/11/ KAMULAŞTIRMA MÜDÜRLÜĞÜ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 16/03/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 14/12/

82 GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 5 16/03/ GIH MÜDÜR YARDIMCISI 3 30/12/ / GIH ÇOCUK EĞİTİMCİSİ 2 12/09/ GIH ŞEF 3 30/12/ / GIH ŞEF 5 24/12/ / GIH ŞUBE MÜDÜRÜ 3 10/06/ THS KÜTÜPHANECİ 4 14/12/ THS MÜHENDİS 1 16/11/ THS MÜHENDİS 1 16/04/ THS MÜHENDİS 1 15/01/ THS MÜHENDİS 1 11/02/ THS MÜHENDİS 1 21/09/ THS MÜHENDİS 3 16/04/ THS MÜHENDİS 5 15/03/ THS MÜHENDİS 5 15/05/ THS MÜHENDİS 5 11/02/ THS MÜHENDİS 5 12/01/ THS MİMAR 1 24/12/ / THS PROGRAMCI 3 16/03/ THS PROGRAMCI 3 14/12/ THS PROGRAMCI 4 11/02/ THS PROGRAMCI 4 19/04/ THS PROGRAMCI 5 22/09/ THS PROGRAMCI 6 16/01/ THS TEKNİK ELEMAN 1 30/12/ / THS TEKNİKER 1 17/10/ THS TEKNİKER 1 21/09/ THS TEKNİKER 3 16/04/ THS TEKNİKER 3 22/09/ THS TEKNİKER 3 17/11/ THS TEKNİKER 3 15/02/ THS TEKNİKER 4 11/02/ THS TEKNİKER 4 15/06/ THS TEKNİKER 4 22/09/ THS TEKNİKER 5 15/01/ THS TEKNİKER 5 11/02/ THS TEKNİKER 5 12/10/ THS TEKNİKER 6 11/02/ THS TEKNİSYEN 3 28/12/ / THS TEKNİSYEN 6 21/09/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 5 11/02/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 5 22/09/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 5 21/09/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 6 11/02/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 8 18/02/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 8 12/02/ GIH MEMUR 7 12/04/ GIH ŞEF 3 30/12/ / GIH ŞEF 3 16/09/ GIH ŞUBE MÜDÜRÜ 1 16/03/ THS EKONOMİST 7 12/10/ THS MÜHENDİS 1 30/12/ / THS MÜHENDİS 1 30/12/ / THS MÜHENDİS 1 13/03/ / THS MÜHENDİS 1 31/12/ / THS MÜHENDİS 1 14/10/ THS MÜHENDİS 2 22/09/ THS MÜHENDİS 2 15/03/ THS MÜHENDİS 2 10/05/ THS MÜHENDİS 2 21/09/ THS MÜHENDİS 3 11/02/ THS MÜHENDİS 3 22/09/ THS MÜHENDİS 3 15/03/ THS MÜHENDİS 4 11/02/ THS MÜHENDİS 5 16/03/ THS MÜHENDİS 5 11/02/ THS MİMAR 1 24/12/ / THS MİMAR 1 07/12/ / THS MİMAR 1 17/07/ THS MİMAR 1 18/02/ THS MİMAR 1 15/01/ THS MİMAR 3 11/02/ THS MİMAR 4 15/03/ THS MİMAR 5 11/02/ THS PROGRAMCI 4 16/03/ THS PROGRAMCI 5 11/02/ THS PROGRAMCI 6 11/02/ THS SOSYOLOG 5 20/07/ THS TEKNİK RESSAM 3 15/09/ THS TEKNİK RESSAM 3 14/06/ THS TEKNİKER 4 11/02/ THS TEKNİSYEN 3 16/09/ KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 30/12/ / GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 13/05/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 4 13/02/ THS TEKNİSYEN 3 11/02/ THS TEKNİSYEN 6 11/02/ THS TEKNİSYEN 6 15/02/ THS TEKNİSYEN 7 11/02/

83 THS TEKNİSYEN 7 20/07/ THS TEKNİSYEN 10 12/10/ THS TEKNİSYEN (Ş) 10 18/01/2017 E THS ŞEHİR PLANCISI 1 30/12/ / THS ŞEHİR PLANCISI 1 16/09/ THS ŞEHİR PLANCISI 1 14/06/ THS ŞEHİR PLANCISI 1 11/02/ THS ŞEHİR PLANCISI 3 11/02/ THS ŞEHİR PLANCISI 3 16/03/ THS ŞEHİR PLANCISI 3 14/12/ THS ŞEHİR PLANCISI 4 17/11/ THS ŞEHİR PLANCISI 5 12/04/ THS ŞEHİR PLANCISI 5 11/02/ THS MİMAR 3 15/06/ THS MİMAR 3 22/09/ THS MİMAR 3 15/02/ THS MİMAR 3 19/04/ THS MİMAR 3 14/06/ THS MİMAR 4 17/10/ THS MİMAR 4 12/02/ THS MİMAR 5 17/10/ THS PEYZAJ MİMARI 5 20/07/ THS PROGRAMCI 3 12/03/ THS PROGRAMCI 3 15/02/ THS PROGRAMCI 4 11/02/ THS PROGRAMCI 4 15/03/ THS SANAT TARİHÇİSİ 3 12/10/ THS TEKNİKER 3 11/02/ KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 16/09/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 11/10/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 10/02/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 14/11/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 16/01/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 17/09/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 15/03/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 5 14/11/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 5 11/02/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 6 11/02/ GIH ŞEF 3 30/12/ / GIH ŞUBE MÜDÜRÜ 1 16/09/ GIH ŞUBE MÜDÜRÜ 1 16/03/ GIH ŞUBE MÜDÜRÜ 2 19/10/ / GIH ŞUBE MÜDÜRÜ 3 17/02/ THS MÜHENDİS 1 08/05/ THS MÜHENDİS 1 22/09/ THS MÜHENDİS 2 15/06/ THS MÜHENDİS 3 11/02/ THS MÜHENDİS 3 14/12/ THS MİMAR 1 30/12/ / THS MİMAR 1 28/12/ / THS MİMAR 1 16/12/ THS MİMAR 1 22/09/ THS MİMAR 1 15/03/ THS MİMAR 1 21/09/ THS MİMAR 2 10/05/ THS MİMAR 2 21/09/ THS MİMAR 3 11/02/ THS TEKNİKER 5 15/01/ THS ŞEHİR PLANCISI 3 16/03/ YHS BEKÇİ 7 26/06/ KESİN HESAP MÜDÜRLÜĞÜ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 5 11/01/ GIH ŞEF 3 30/12/ / GIH ŞUBE MÜDÜRÜ 1 30/12/ / THS MÜHENDİS 1 24/12/ / THS MÜHENDİS 1 31/12/ / THS MÜHENDİS 1 30/12/ / THS MÜHENDİS 1 11/01/ THS MÜHENDİS 1 13/02/ THS MÜHENDİS 1 10/02/ THS MÜHENDİS 1 12/01/ THS MÜHENDİS 2 12/01/ THS MÜHENDİS 3 11/02/ THS MÜHENDİS 3 16/03/ THS MÜHENDİS 3 12/01/ THS MÜHENDİS 5 11/02/ THS PROGRAMCI 5 11/02/ THS TEKNİKER 3 21/09/ THS TEKNİKER 5 17/07/ KORUMA UYGULAMA VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 17/11/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 5 21/09/ GIH MEMUR 7 11/07/

84 GIH UZMAN 1 16/03/ GIH ŞEF 3 19/10/ / GIH ŞUBE MÜDÜRÜ 1 12/10/ THS ARKEOLOG 1 12/09/ THS ARKEOLOG 3 11/02/ THS ARKEOLOG 3 16/03/ THS ARKEOLOG 3 14/04/ THS ARKEOLOG 3 17/11/ THS ARKEOLOG 4 11/02/ THS EKONOMİST 7 12/10/ THS EKONOMİST 8 12/10/ THS KİMYAGER 4 21/09/ THS KİMYAGER 5 11/02/ THS MÜHENDİS 1 13/03/ / THS MÜHENDİS 1 10/02/ THS MÜHENDİS 1 10/02/ THS MÜHENDİS 1 18/09/ THS MÜHENDİS 1 17/10/ THS MÜHENDİS 2 11/02/ THS MÜHENDİS 2 10/05/ THS MÜHENDİS 2 14/06/ THS MÜHENDİS 4 22/09/ THS MÜHENDİS 4 15/03/ THS MÜHENDİS 4 14/06/ THS MÜHENDİS 4 13/07/ THS MÜHENDİS 5 11/02/ THS MİMAR 1 27/12/ / THS MİMAR 1 30/12/ / THS MİMAR 1 30/12/ / THS MİMAR 1 19/10/ / THS MİMAR 1 18/01/ THS MİMAR 1 13/05/ THS MİMAR 1 10/02/ THS MİMAR 1 12/02/ THS MİMAR 1 22/09/ THS MİMAR 2 11/02/ THS MİMAR 2 15/02/ THS MİMAR 3 11/02/ THS MİMAR 3 16/03/ THS MİMAR 3 12/05/ THS MİMAR 3 15/03/ THS MİMAR 5 15/05/ THS MİMAR 5 17/10/ THS MİMAR 5 11/12/ THS MİMAR 5 11/02/ THS PEYZAJ MİMARI 1 14/06/ THS PROGRAMCI 3 15/06/ THS RESTORATÖR 3 16/12/ THS RESTORATÖR 4 14/06/ THS RESTORATÖR 5 11/02/ THS SANAT TARİHÇİSİ 3 17/11/ THS TEKNİKER 2 12/05/ THS TEKNİKER 3 11/02/ THS TEKNİKER 6 11/02/ THS TEKNİSYEN 3 15/02/ THS TEKNİSYEN 5 12/10/ THS ŞEHİR PLANCISI 1 30/12/ / THS ŞEHİR PLANCISI 1 11/04/ THS ŞEHİR PLANCISI 1 15/02/ THS ŞEHİR PLANCISI 1 18/09/ THS ŞEHİR PLANCISI 3 11/02/ THS ŞEHİR PLANCISI 4 17/07/ KURUMSAL PROJE YÖNETİM MÜDÜRLÜĞÜ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 5 1 GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 10 14/11/ GIH ŞUBE MÜDÜRÜ 1 11/10/ THS MÜHENDİS 1 16/09/ THS MÜHENDİS 2 13/07/ THS MÜHENDİS 2 21/09/ THS MÜHENDİS 3 16/03/ THS MÜHENDİS 4 15/03/ THS MÜHENDİS 6 10/05/ THS TEKNİKER 3 14/04/ THS ŞEHİR PLANCISI 1 30/12/ / THS ŞEHİR PLANCISI 1 14/06/ THS ŞEHİR PLANCISI 3 11/02/ THS ŞEHİR PLANCISI 3 15/03/ THS ŞEHİR PLANCISI 5 13/02/ KÜLTÜR VARLIKLARI PROJELER MÜDÜRLÜĞÜ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 31/12/ / GIH MEMUR 8 16/05/ GIH ŞEF 5 18/09/ GIH ŞUBE MÜDÜRÜ 1 18/09/ THS EKONOMİST 8 15/10/ THS KÜTÜPHANECİ 5 11/02/ THS MÜHENDİS 1 30/12/ /

85 THS MÜHENDİS 1 19/10/ / THS MÜHENDİS 1 16/11/ THS MÜHENDİS 1 18/01/ THS MÜHENDİS 2 11/02/ THS MÜHENDİS 2 15/02/ THS MÜHENDİS 2 13/07/ THS MÜHENDİS 3 18/01/ THS MÜHENDİS 3 11/02/ THS MÜHENDİS 4 15/03/ THS MÜHENDİS 5 11/02/ THS MİMAR 1 08/05/ THS MİMAR 1 18/09/ THS MİMAR 1 10/05/ THS MİMAR 2 16/03/ THS MİMAR 2 21/09/ THS MİMAR 3 11/02/ THS MİMAR 3 16/03/ THS MİMAR 4 11/02/ THS PEYZAJ MİMARI 5 11/02/ THS PROGRAMCI 4 17/11/ THS PROGRAMCI 5 11/02/ THS SANAT TARİHÇİSİ 5 18/09/ THS TEKNİKER 3 11/02/ THS TEKNİKER 5 11/02/ THS ŞEHİR PLANCISI 1 14/06/ THS ŞEHİR PLANCISI 1 18/09/ YHS BEKÇİ 7 28/12/ / YHS HİZMETLİ 7 18/09/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 6 11/02/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 6 12/10/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 10 15/11/ GIH MEMUR 5 15/04/ GIH MEMUR 5 11/02/ GIH MEMUR 6 15/04/ GIH MEMUR 8 16/05/ GIH MÜDÜR YARDIMCISI 1 15/04/ GIH TERCÜMAN 5 20/07/ GIH ŞEF 3 30/12/ / GIH ŞEF 3 31/12/ / GIH ŞEF 3 15/04/ GIH ŞUBE MÜDÜRÜ 1 13/09/ GIH ŞUBE MÜDÜRÜ 1 15/04/ SHS SAĞLIK TEKNİSYENİ 3 15/04/ SHS SOSYAL ÇALIŞMACI 5 12/09/ SHS SOSYAL ÇALIŞMACI 5 11/02/ THS EKONOMİST 6 12/10/ THS MÜHENDİS 1 15/04/ THS PROGRAMCI 1 14/04/ THS PROGRAMCI 3 12/03/ THS PROGRAMCI 3 11/02/ THS PROGRAMCI 3 16/03/ THS PROGRAMCI 3 17/11/ THS PROGRAMCI 3 14/12/ THS PROGRAMCI 3 15/02/ THS PROGRAMCI 3 19/04/ THS PROGRAMCI 3 10/05/ THS PROGRAMCI 3 21/09/ THS PROGRAMCI 4 11/02/ KÜLTÜREL ETKİNLİKLER MÜDÜRLÜĞÜ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 10/02/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 12/09/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 24/10/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 14/11/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 17/10/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 15/04/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 16/03/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 12/01/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 15/03/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 4 12/04/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 4 15/03/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 5 14/11/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 5 15/03/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 6 15/04/ THS PROGRAMCI 4 22/09/ THS PROGRAMCI 5 15/04/ THS PROGRAMCI 5 11/02/ THS SOSYOLOG 3 11/02/ THS TEKNİKER 2 10/05/ THS TEKNİKER 3 15/03/ THS TEKNİKER 5 11/02/ THS TEKNİSYEN 8 11/02/ THS ÇÖZÜMLEYİCİ 1 15/04/ KÜLTÜREL MİRAS KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 10/11/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 12/01/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 4 12/02/

86 GIH TERCÜMAN 5 22/09/ GIH ŞUBE MÜDÜRÜ 1 16/12/ THS ARKEOLOG 1 14/06/ THS ARKEOLOG 3 15/01/ THS ARKEOLOG 3 22/09/ THS ARKEOLOG 3 12/01/ THS MÜHENDİS 3 15/05/ THS MİMAR 1 18/09/ THS MİMAR 2 14/12/ THS MİMAR 3 11/02/ THS MİMAR 5 11/02/ THS PROGRAMCI 3 17/10/ THS PROGRAMCI 3 10/06/ THS PROGRAMCI 4 11/02/ THS RESTORATÖR 6 20/07/ THS SANAT TARİHÇİSİ 1 11/02/ THS SANAT TARİHÇİSİ 5 14/06/ THS TEKNİKER 2 11/12/ THS TEKNİKER 2 12/05/ THS TEKNİKER 3 15/06/ THS TEKNİKER 3 20/07/ THS TEKNİKER 5 11/02/ THS ŞEHİR PLANCISI 1 14/06/ THS ŞEHİR PLANCISI 1 18/09/ THS ŞEHİR PLANCISI 1 14/12/ THS ŞEHİR PLANCISI 2 11/02/ THS ŞEHİR PLANCISI 2 12/01/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 5 16/09/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 5 15/10/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 5 17/10/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 5 11/02/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 5 22/09/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 5 21/09/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 6 14/11/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 6 14/06/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 8 15/01/ GIH MEMUR 5 24/12/ / GIH MEMUR 5 19/10/ / GIH MEMUR 5 15/12/ GIH MEMUR 5 16/05/ GIH MEMUR 5 14/10/ GIH MEMUR 5 11/02/ GIH MEMUR 7 20/12/ / GIH MEMUR 8 16/05/ GIH MÜDÜR YARDIMCISI 1 13/03/ / GIH MÜDÜR YARDIMCISI 1 16/03/ GIH TAHSİLDAR 3 15/12/ GIH UZMAN 1 24/12/ / GIH ÇOCUK EĞİTİCİSİ 3 14/06/ GIH ŞEF 3 30/12/ / GIH ŞEF 3 24/12/ / GIH ŞEF 3 14/06/ / GIH ŞEF 3 13/02/ GIH ŞUBE MÜDÜRÜ 1 16/09/ SHS ÇOCUK GELİŞİMCİSİ 1 15/03/ THS ARKEOLOG 3 14/04/ KÜTÜPHANE VE MÜZELER MÜDÜRLÜĞÜ DHS İMAM 7 30/12/ / GIH ARAŞTIRMACI (6191) 1 10/11/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 28/12/ / GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 14/06/ / GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 15/05/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 18/09/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 13/08/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 16/12/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 15/03/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 14/12/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 14/11/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 15/04/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 22/09/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 17/11/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 4 15/03/ THS EKONOMİST 3 15/10/ THS KÜTÜPHANECİ 1 16/12/ THS KÜTÜPHANECİ 1 14/06/ THS KÜTÜPHANECİ 1 12/10/ THS KÜTÜPHANECİ 3 15/01/ THS KÜTÜPHANECİ 3 11/02/ THS KÜTÜPHANECİ 3 16/03/ THS KÜTÜPHANECİ 3 12/05/ THS KÜTÜPHANECİ 3 20/07/ THS KÜTÜPHANECİ 3 22/09/ THS KÜTÜPHANECİ 3 14/12/ THS KÜTÜPHANECİ 3 10/05/ THS KÜTÜPHANECİ 4 15/02/ THS KÜTÜPHANECİ 5 17/05/ THS KÜTÜPHANECİ 5 15/05/ THS KÜTÜPHANECİ 5 17/10/

87 THS KÜTÜPHANECİ 5 11/02/ THS KÜTÜPHANECİ 6 15/01/ THS KÜTÜPHANECİ 8 17/09/ THS MÜHENDİS 1 16/11/ THS PROGRAMCI 3 12/03/ THS PROGRAMCI 3 16/03/ THS PROGRAMCI 3 12/01/ THS PROGRAMCI 3 14/06/ THS PROGRAMCI 3 13/07/ THS PROGRAMCI 4 11/02/ THS PROGRAMCI 4 16/03/ THS PROGRAMCI 4 14/04/ THS PROGRAMCI 4 15/02/ THS PROGRAMCI 4 21/09/ THS PROGRAMCI 5 11/02/ THS PROGRAMCI 5 20/07/ THS PROGRAMCI 5 21/09/ THS SANAT TARİHÇİSİ 1 14/06/ THS SANAT TARİHÇİSİ 1 14/12/ THS SANAT TARİHÇİSİ 3 12/10/ THS SANAT TARİHÇİSİ 3 21/09/ THS TEKNİK RESSAM 4 14/06/ THS TEKNİKER 3 20/07/ THS TEKNİKER 5 15/05/ THS TEKNİKER 5 11/02/ THS TEKNİKER 5 20/07/ THS TEKNİKER 6 11/02/ THS TEKNİSYEN 6 11/02/ THS ŞEHİR PLANCISI 1 14/06/ YHS BEKÇİ 5 13/06/ YHS BEKÇİ 7 13/03/ / YHS BEKÇİ 7 30/12/ / YHS HİZMETLİ 5 30/12/ / YHS HİZMETLİ 5 14/06/ / GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 12/07/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 24/10/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 14/11/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 15/05/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 17/10/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 17/11/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 5 26/11/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 5 16/03/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 5 21/09/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 6 11/02/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 10 15/11/ GIH MEMUR 8 16/05/ GIH TAHSİLDAR 5 11/04/ GIH TAHSİLDAR 5 12/08/ GIH ŞEF 3 24/12/ / GIH ŞEF 3 30/12/ / GIH ŞEF 3 28/12/ / GIH ŞEF 3 30/12/ / GIH ŞEF 3 15/11/ GIH ŞEF 5 16/09/ GIH ŞUBE MÜDÜRÜ 1 16/09/ SHS SAĞLIK TEKNİKERİ 1 12/12/ THS MÜHENDİS 1 30/12/ / THS MÜHENDİS 1 17/07/ THS MÜHENDİS 2 11/02/ THS PROGRAMCI 3 16/03/ THS PROGRAMCI 3 15/03/ THS PROGRAMCI 3 14/06/ THS PROGRAMCI 4 11/02/ THS PROGRAMCI 5 11/02/ THS TEKNİKER 2 21/09/ THS TEKNİKER 5 17/11/ THS TEKNİSYEN 3 12/08/ THS TEKNİSYEN 3 17/09/ YHS BEKÇİ 5 31/12/ / YHS BEKÇİ 7 16/11/ LEVAZIM VE AYNİYAT MÜDÜRLÜĞÜ DHS İMAM 3 01/12/ GIH AYNİYAT SAYMANI 1 26/11/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 28/12/ / GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 19/12/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 15/05/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 13/05/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 14/10/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 12/08/ YHS GASSAL 5 30/12/ / MALİ KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 13/06/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 4 14/12/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 5 14/11/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 5 11/02/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 5 20/07/

88 GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 5 17/11/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 5 21/09/ GIH MALİ HİZMETLER UZMAN 7 14/06/ GIH MALİ HİZMETLER UZMAN 7 15/06/ GIH MALİ HİZMETLER UZMANI 1 18/01/ GIH MALİ HİZMETLER UZMANI 2 18/01/ GIH MALİ HİZMETLER UZMANI 3 15/11/ GIH MALİ HİZMETLER UZMANI 3 18/01/ GIH MALİ HİZMETLER UZMANI 4 18/01/ GIH MALİ HİZMETLER UZMANI 5 18/01/ GIH MALİ HİZMETLER UZMANI 5 11/02/ GIH MALİ HİZMETLER UZMANI 6 16/03/ GIH MEMUR 7 12/05/ GIH MEMUR 7 01/12/ GIH MEMUR 8 16/05/ GIH ŞUBE MÜDÜRÜ 3 11/10/ THS MÜHENDİS 3 12/02/ THS MÜHENDİS 3 11/02/ THS MÜHENDİS 5 14/11/ THS MÜHENDİS 5 11/02/ THS PROGRAMCI 1 14/06/ THS PROGRAMCI 4 11/02/ THS PROGRAMCI 4 16/03/ THS TEKNİKER 4 21/09/ THS İSTATİSTİKÇİ 4 11/02/ THS KÜTÜPHANECİ 3 22/09/ THS PROGRAMCI 1 16/12/ THS PROGRAMCI 3 10/06/ THS PROGRAMCI 3 11/02/ THS PROGRAMCI 3 16/03/ THS PROGRAMCI 3 12/10/ THS PROGRAMCI 5 11/02/ THS PROGRAMCI 6 11/12/ THS TEKNİSYEN 3 17/11/ MESKEN MÜDÜRLÜĞÜ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 28/12/ / GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 10/10/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 14/11/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 4 18/04/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 4 15/03/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 4 14/11/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 4 12/02/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 5 15/05/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 5 14/10/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 5 16/03/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 5 15/03/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 6 20/07/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 7 11/02/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 8 18/02/ GIH KONTROL MEMURU 3 10/02/ MECLİS MÜDÜRLÜĞÜ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 13/05/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 18/01/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 14/11/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 12/02/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 13/05/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 17/09/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 15/03/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 5 16/09/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 5 15/09/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 5 26/11/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 7 14/11/ GIH MEMUR 5 14/06/ GIH MEMUR 8 16/05/ GIH UZMAN 1 18/09/ GIH UZMAN 1 15/01/ GIH ŞUBE MÜDÜRÜ 1 16/09/ THS EKONOMİST 3 16/12/ GIH MEMUR 5 30/12/ / GIH MEMUR 5 16/09/ GIH MEMUR 5 13/02/ GIH ŞEF 3 30/12/ / GIH ŞEF 3 30/12/ / GIH ŞEF 3 15/09/ GIH ŞUBE MÜDÜRÜ 3 15/12/ THS EKONOMİST 1 11/10/ THS EKONOMİST 5 12/10/ THS KÜTÜPHANECİ 5 11/02/ THS KÜTÜPHANECİ 5 14/12/ THS MÜHENDİS 1 19/10/ / THS MÜHENDİS 1 10/10/ THS MÜHENDİS 1 10/06/ THS MÜHENDİS 2 11/02/ THS MÜHENDİS 2 15/06/ THS MÜHENDİS 2 19/04/ THS MÜHENDİS 3 11/02/

89 THS MÜHENDİS 3 16/03/ THS MÜHENDİS 3 17/11/ THS MÜHENDİS 3 15/03/ THS MÜHENDİS 3 10/05/ THS MÜHENDİS 3 14/06/ THS MÜHENDİS 4 14/04/ THS MÜHENDİS 4 15/03/ THS MÜHENDİS 5 15/05/ THS MÜHENDİS 5 11/02/ THS MÜHENDİS 5 14/12/ THS MÜHENDİS 5 10/05/ THS MİMAR 1 30/12/ / THS MİMAR 2 15/02/ THS MİMAR 5 15/05/ THS MİMAR 5 15/01/ THS PROGRAMCI 1 15/01/ THS PROGRAMCI 3 16/12/ THS PROGRAMCI 4 21/09/ THS SOSYOLOG 5 15/03/ THS TEKNİKER 1 13/06/ THS TEKNİKER 2 11/02/ THS TEKNİKER 2 21/09/ THS TEKNİKER 3 11/02/ THS TEKNİKER 3 22/09/ THS TEKNİKER 4 17/11/ THS TEKNİKER 5 11/02/ THS TEKNİSYEN 3 15/12/ THS TEKNİSYEN 3 14/11/ THS ŞEHİR PLANCISI 1 14/06/ THS ŞEHİR PLANCISI 5 17/05/ YHS HİZMETLİ 5 13/06/ THS MÜHENDİS 1 18/12/ THS MÜHENDİS 1 11/02/ THS MÜHENDİS 1 16/03/ THS MÜHENDİS 2 11/02/ THS MÜHENDİS 2 16/03/ THS MÜHENDİS 2 12/05/ THS MÜHENDİS 2 22/09/ THS MÜHENDİS 2 12/01/ THS MÜHENDİS 2 15/02/ THS MÜHENDİS 2 19/04/ THS MÜHENDİS 2 21/09/ THS MÜHENDİS 3 17/09/ THS MÜHENDİS 3 22/09/ THS MİMAR 1 18/12/ THS MİMAR 5 11/02/ THS PROGRAMCI 4 11/02/ THS TEKNİKER 1 15/05/ THS TEKNİKER 1 18/12/ THS TEKNİKER 3 15/02/ THS TEKNİKER 4 12/10/ THS TEKNİKER 5 17/11/ THS TEKNİKER 9 16/04/ THS ŞEF 3 18/12/ THS ŞEHİR PLANCISI 1 15/02/ THS ŞEHİR PLANCISI 2 12/05/ MUHTARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 12/03/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 16/12/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 5 12/01/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 7 18/01/ GIH MEMUR 7 11/02/ MEZARLIKLAR DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ DHS İMAM 3 01/12/ DHS İMAM 3 18/12/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 18/12/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 7 11/02/ GIH ŞEF 3 03/12/ GIH ŞOFÖR 7 18/12/ GIH ŞUBE MÜDÜRÜ 1 17/05/ GIH ŞUBE MÜDÜRÜ 1 18/12/ GIH ŞUBE MÜDÜRÜ 3 10/06/ THS MÜHENDİS 1 10/02/ THS MÜHENDİS 1 17/05/ GIH ŞUBE MÜDÜRÜ 1 12/03/ THS MÜHENDİS 6 11/02/ THS PROGRAMCI 3 11/02/ THS PROGRAMCI 5 11/02/ THS PROGRAMCI 5 15/03/ THS TEKNİKER 6 15/03/ THS TEKNİSYEN 6 15/03/ ORKESTRALAR MÜDÜRLÜĞÜ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 16/09/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 13/05/

90 GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 25/01/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 14/11/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 15/04/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 17/09/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 5 22/09/ GIH MEMUR 5 15/04/ GIH MEMUR 5 11/02/ GIH MEMUR 5 16/03/ GIH MEMUR 8 16/05/ GIH MÜDÜR YARDIMCISI 1 30/12/ / GIH MÜDÜR YARDIMCISI 1 17/05/ GIH MÜDÜR YARDIMCISI 1 15/04/ GIH MÜDÜR YARDIMCISI 3 15/04/ GIH TAHSİLDAR 4 15/04/ GIH ÇOCUK EĞİTİMCİSİ 3 12/09/ GIH ŞEF 3 30/12/ / GIH ŞEF 3 19/10/ / GIH ŞEF 3 30/12/ / GIH ŞEF 3 18/09/ GIH ŞEF 3 15/04/ GIH ŞEF 5 15/04/ GIH ŞUBE MÜDÜRÜ 1 15/04/ THS MÜHENDİS 1 15/04/ THS TEKNİKER 1 15/04/ THS TEKNİSYEN 3 15/04/ THS ÇÖZÜMLEYİCİ 1 15/04/ YHS HİZMETLİ 7 15/04/ THS MÜHENDİS 1 30/12/ / THS MÜHENDİS 3 16/03/ THS MİMAR 1 24/12/ / THS MİMAR 1 30/12/ / THS MİMAR 1 15/02/ THS MİMAR 1 12/09/ THS MİMAR 1 18/02/ THS MİMAR 1 10/02/ THS MİMAR 1 15/01/ THS MİMAR 1 22/09/ THS MİMAR 2 16/03/ THS MİMAR 2 15/03/ THS MİMAR 3 17/09/ THS MİMAR 3 11/02/ THS MİMAR 3 15/06/ THS MİMAR 3 15/03/ THS MİMAR 4 10/06/ THS MİMAR 4 11/02/ THS MİMAR 4 19/04/ THS MİMAR 5 16/12/ THS MİMAR 5 11/02/ THS MİMAR 5 20/07/ THS MİMAR 5 13/07/ THS PROGRAMCI 3 03/12/ THS PROGRAMCI 5 11/02/ THS TEKNİKER 1 16/09/ THS TEKNİKER 1 15/05/ THS TEKNİKER 1 18/02/ THS TEKNİKER 3 11/02/ PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 14/11/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 15/12/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 10/02/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 4 21/09/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 5 16/09/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 5 16/03/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 6 18/05/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 7 13/02/ GIH ŞEF 4 30/11/ GIH ŞEF 5 16/09/ GIH ŞEF 7 09/09/ / GIH ŞUBE MÜDÜRÜ 1 16/09/ THS EKONOMİST 5 12/10/ THS EKONOMİST 8 12/10/ THS MÜHENDİS 1 30/12/ / THS TEKNİKER 3 15/03/ THS TEKNİKER 3 21/09/ THS TEKNİKER 4 11/02/ THS TEKNİKER 4 13/07/ THS TEKNİKER 5 11/02/ THS TEKNİSYEN 3 16/09/ THS TEKNİSYEN 3 15/09/ THS TEKNİSYEN 6 16/03/ THS ŞEHİR PLANCISI 1 11/04/ THS ŞEHİR PLANCISI 1 17/10/ THS ŞEHİR PLANCISI 1 19/11/ THS ŞEHİR PLANCISI 1 14/06/ THS ŞEHİR PLANCISI 1 12/09/ THS ŞEHİR PLANCISI 1 18/09/ THS ŞEHİR PLANCISI 1 17/09/ THS ŞEHİR PLANCISI 1 11/02/

91 THS ŞEHİR PLANCISI 1 16/03/ THS ŞEHİR PLANCISI 1 22/09/ THS ŞEHİR PLANCISI 1 14/12/ THS ŞEHİR PLANCISI 2 11/02/ THS ŞEHİR PLANCISI 2 12/05/ THS ŞEHİR PLANCISI 2 20/07/ THS ŞEHİR PLANCISI 2 12/10/ THS ŞEHİR PLANCISI 2 14/12/ THS ŞEHİR PLANCISI 2 15/02/ THS ŞEHİR PLANCISI 2 14/06/ THS ŞEHİR PLANCISI 2 21/09/ THS ŞEHİR PLANCISI 3 11/02/ THS ŞEHİR PLANCISI 3 12/05/ THS ŞEHİR PLANCISI 4 21/09/ THS ŞEHİR PLANCISI 5 11/02/ THS ŞEHİR PLANCISI 5 22/09/ THS ŞEHİR PLANCISI 5 21/09/ GIH MEMUR 5 30/12/ / GIH ŞUBE MÜDÜRÜ 3 17/09/ THS MÜHENDİS 6 11/02/ THS MİMAR 1 12/10/ THS MİMAR 2 16/03/ THS MİMAR 2 17/11/ THS PROGRAMCI 1 19/04/ THS PROGRAMCI 3 10/05/ THS SOSYOLOG 5 11/02/ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ AHS AVUKAT 5 12/01/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 11/03/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 12/05/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 16/12/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 10/02/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 12/04/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 17/10/ RAYLI SİSTEM PROJELER MÜDÜRLÜĞÜ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 17/10/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 11/03/ GIH ŞUBE MÜDÜRÜ 1 30/12/ / GIH ŞUBE MÜDÜRÜ 1 10/02/ THS MÜHENDİS 1 16/03/ THS MÜHENDİS 1 15/02/ THS MÜHENDİS 2 11/02/ THS MÜHENDİS 2 17/11/ THS MÜHENDİS 2 14/06/ THS MÜHENDİS 3 11/02/ THS MÜHENDİS 3 19/04/ THS MÜHENDİS 5 17/05/ THS MÜHENDİS 5 11/02/ THS MİMAR 1 12/05/ THS MİMAR 3 11/02/ THS MİMAR 3 15/02/ THS MİMAR 5 11/02/ THS MİMAR 5 12/05/ THS ŞEHİR PLANCISI 1 16/05/ THS ŞEHİR PLANCISI 3 11/02/ THS ŞEHİR PLANCISI 4 10/05/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 5 11/02/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 5 20/07/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 5 21/09/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 6 11/02/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 6 20/07/ GIH MEMUR 7 17/05/ GIH MÜDÜR YARDIMCISI 1 30/12/ / GIH TAHSİLDAR 5 30/12/ / GIH ÇOCUK EĞİTİMCİSİ 7 17/11/ GIH ŞEF 3 30/12/ / GIH ŞUBE MÜDÜRÜ 1 28/12/ / GIH ŞUBE MÜDÜRÜ 1 15/12/ THS KİMYAGER 3 11/02/ THS KİMYAGER 4 15/02/ THS MÜHENDİS 1 05/11/ / THS MÜHENDİS 1 30/12/ / THS MÜHENDİS 1 07/12/ / THS MÜHENDİS 1 30/12/ / THS MÜHENDİS 1 19/10/ / THS MÜHENDİS 1 16/11/ THS MÜHENDİS 1 14/10/ THS MÜHENDİS 1 18/02/ THS MÜHENDİS 1 10/02/ THS MÜHENDİS 1 15/03/ REKLAM YÖNETİMİ MÜDÜRLÜĞÜ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 15/11/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 6 11/02/ THS MÜHENDİS 1 12/04/ THS MÜHENDİS 1 21/09/ THS MÜHENDİS

92 THS MÜHENDİS 2 14/04/ THS MÜHENDİS 2 12/05/ THS MÜHENDİS 2 22/09/ THS MÜHENDİS 2 15/03/ THS MÜHENDİS 2 10/05/ THS MÜHENDİS 2 13/07/ THS MÜHENDİS 3 11/02/ THS MÜHENDİS 3 16/03/ THS MÜHENDİS 3 15/06/ THS MÜHENDİS 3 20/07/ THS MÜHENDİS 3 22/09/ THS MÜHENDİS 3 17/11/ THS MÜHENDİS 3 15/03/ THS MÜHENDİS 3 10/05/ THS MÜHENDİS 3 13/07/ THS MÜHENDİS 3 21/09/ THS MÜHENDİS 4 11/02/ THS MÜHENDİS 4 22/09/ THS MÜHENDİS 4 12/01/ THS MÜHENDİS 4 19/04/ THS MÜHENDİS 5 12/05/ THS MÜHENDİS 5 17/05/ THS MÜHENDİS 5 11/02/ THS MÜHENDİS 5 20/07/ THS MÜHENDİS 5 14/12/ THS MİMAR 1 24/12/ / THS MİMAR 1 30/12/ / THS MİMAR 1 28/12/ / THS MİMAR 2 20/07/ THS MİMAR 3 13/07/ THS PROGRAMCI 3 16/03/ THS PROGRAMCI 4 17/11/ THS PROGRAMCI 4 21/09/ THS PROGRAMCI 5 11/02/ THS TEKNİKER 2 16/03/ THS TEKNİKER 3 11/02/ THS TEKNİKER 3 16/03/ THS TEKNİKER 3 15/06/ THS TEKNİKER 3 15/03/ THS TEKNİKER 5 17/11/ THS TEKNİKER 6 11/02/ THS ŞEHİR PLANCISI 1 14/06/ THS ŞEHİR PLANCISI 2 22/09/ THS ŞEHİR PLANCISI 4 22/09/ YHS BEKÇİ 5 31/12/ / SATINALMA MÜDÜRLÜĞÜ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 31/12/ / GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 16/03/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 18/09/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 12/05/ GIH MEMUR 5 16/09/ GIH MEMUR 7 30/12/ / GIH ÇOCUK EĞİTİCİSİ 9 15/03/ GIH ŞEF 3 30/12/ / GIH ŞEF 3 30/12/ / GIH ŞEF 3 16/03/ GIH ŞUBE MÜDÜRÜ 1 16/03/ THS KİMYAGER 2 17/11/ THS MÜHENDİS 1 30/12/ / THS MÜHENDİS 1 19/10/ / THS MÜHENDİS 1 28/12/ / THS MÜHENDİS 1 30/12/ / THS MÜHENDİS 1 31/12/ / THS MÜHENDİS 1 16/11/ THS MÜHENDİS 1 15/01/ THS MÜHENDİS 1 22/09/ THS MÜHENDİS 2 11/02/ THS MÜHENDİS 2 13/07/ THS MÜHENDİS 3 11/02/ THS MÜHENDİS 3 14/04/ THS MÜHENDİS 4 12/10/ THS PROGRAMCI 3 14/12/ THS PROGRAMCI 5 11/02/ THS TEKNİKER 3 14/04/ THS TEKNİKER 4 11/02/ THS TEKNİSYEN 6 11/02/ THS ÇÖZÜMLEYİCİ 1 14/11/ SAĞLIK VE HIFZISSIHHA MÜDÜRLÜĞÜ AHS AVUKAT 1 11/02/ AHS AVUKAT 9 15/09/ DHS İMAM 3 28/12/ / DHS İMAM 3 11/10/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 16/09/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 15/10/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 18/05/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 12/04/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 16/04/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 5 16/11/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 5 12/01/

93 GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 6 11/02/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 6 12/10/ GIH MEMUR 5 28/12/ / GIH MEMUR 5 16/09/ GIH MEMUR 5 14/06/ GIH MEMUR 5 16/03/ GIH TAHSİLDAR 4 16/09/ GIH TAHSİLDAR 5 28/12/ / GIH UZMAN 1 18/05/ GIH ÇOCUK EĞİTİMCİSİ 4 14/06/ GIH ŞEF 3 30/12/ / GIH ŞEF 5 16/09/ GIH ŞUBE MÜDÜRÜ 1 16/09/ SHS BİOLOG 1 07/12/ / SHS BİOLOG 1 11/04/ SHS BİOLOG 1 18/04/ SHS BİOLOG 1 16/04/ SHS BİOLOG 1 12/07/ SHS BİOLOG 3 11/02/ SHS BİOLOG 3 16/03/ SHS BİOLOG 3 14/04/ SHS BİOLOG 3 15/02/ SHS BİOLOG 3 21/09/ SHS BİOLOG 4 15/02/ SHS BİOLOG 4 10/05/ SHS BİOLOG 5 12/07/ SHS BİOLOG 5 15/05/ SHS BİOLOG 5 11/02/ SHS DİYETİSYEN 5 14/10/ SHS DİŞ TABİBİ 1 12/09/ SHS DİŞ TABİBİ 1 17/06/ SHS DİŞ TABİBİ 1 15/11/ SHS DİŞ TABİBİ 2 21/09/ SHS DİŞ TABİBİ 3 22/09/ SHS EBE 3 14/06/ SHS EBE 3 11/02/ SHS EBE 4 10/11/ SHS EBE 5 15/05/ SHS ECZACI 1 11/07/ SHS FİZYOTERAPİST 1 11/07/ SHS HEMŞİRE 1 10/10/ SHS HEMŞİRE 1 18/01/ SHS HEMŞİRE 1 18/04/ SHS HEMŞİRE 1 12/09/ SHS HEMŞİRE 1 11/03/ SHS HEMŞİRE 1 18/06/ SHS HEMŞİRE 1 18/02/ SHS HEMŞİRE 1 17/02/ SHS HEMŞİRE 1 12/02/ SHS HEMŞİRE 2 18/02/ SHS HEMŞİRE 2 16/12/ SHS HEMŞİRE 2 15/01/ SHS HEMŞİRE 3 13/05/ SHS HEMŞİRE 3 10/05/ SHS HEMŞİRE 4 15/01/ SHS HEMŞİRE 5 14/06/ SHS HEMŞİRE 5 12/02/ SHS HEMŞİRE 5 13/07/ SHS HEMŞİRE 6 12/10/ SHS LABORANT 3 15/05/ SHS LABORANT 3 11/03/ SHS LABORANT 3 14/06/ SHS PSİKOLOG 4 15/03/ SHS PSİKOLOG 5 17/10/ SHS PSİKOLOG 5 21/09/ SHS SAĞLIK MEMURU 1 31/12/ / SHS SAĞLIK MEMURU 1 10/10/ SHS SAĞLIK MEMURU 1 17/10/ SHS SAĞLIK MEMURU 2 17/10/ SHS SAĞLIK MEMURU 5 15/02/ SHS SAĞLIK MEMURU 5 21/09/ SHS SAĞLIK MEMURU 6 17/09/ SHS SAĞLIK MEMURU 6 20/07/ SHS SAĞLIK MEMURU 7 11/02/ SHS SAĞLIK TEKNİKERİ 1 12/12/ SHS SAĞLIK TEKNİKERİ 1 12/02/ SHS SAĞLIK TEKNİKERİ 1 17/09/ SHS SAĞLIK TEKNİKERİ 3 14/06/ SHS SAĞLIK TEKNİKERİ 4 11/02/ SHS SAĞLIK TEKNİKERİ 6 11/02/ SHS SAĞLIK TEKNİKERİ 7 11/02/ SHS SAĞLIK TEKNİSYENİ 3 15/12/ SHS SAĞLIK TEKNİSYENİ 3 18/02/ SHS SAĞLIK TEKNİSYENİ 6 11/02/ SHS SAĞLIK TEKNİSYENİ 7 14/06/ SHS SOSYAL ÇALIŞMACI 3 14/06/ SHS TABİP 1 30/12/ / SHS TABİP 1 30/12/ / SHS TABİP 1 30/12/ / SHS TABİP 1 30/12/ /

94 SHS TABİP 1 28/12/ / SHS TABİP 1 30/12/ / SHS TABİP 1 30/12/ / SHS TABİP 1 15/12/ SHS TABİP 1 11/04/ SHS TABİP 1 15/05/ SHS TABİP 1 13/05/ SHS TABİP 1 18/02/ SHS TABİP 1 12/08/ SHS TABİP 1 25/01/ SHS TABİP 1 15/03/ SHS TABİP 2 12/09/ SHS TABİP 5 14/06/ SHS TABİP 6 14/06/ SHS UZMAN TABİP 1 30/12/ / SHS UZMAN TABİP 1 30/12/ / SHS UZMAN TABİP 2 16/03/ SHS UZMAN TABİP 3 14/06/ SHS VETERİNER HEKİM 1 12/12/ SHS VETERİNER SAĞLIK TEKNİKERİ 2 17/09/ SHS VETERİNER SAĞLIK 8 15/02/ SHS ÇOCUK GELİŞİMCİSİ 8 15/03/ THS KÜTÜPHANECİ 3 14/04/ THS KİMYAGER 1 16/09/ THS KİMYAGER 1 10/10/ THS KİMYAGER 1 18/02/ THS KİMYAGER 2 14/04/ THS KİMYAGER 2 21/09/ THS KİMYAGER 4 12/05/ THS KİMYAGER 4 10/05/ THS MÜHENDİS 1 30/12/ / THS MÜHENDİS 1 16/09/ THS MÜHENDİS 1 18/02/ THS MÜHENDİS 2 11/02/ THS MÜHENDİS 2 22/09/ THS MÜHENDİS 2 12/10/ THS MÜHENDİS 2 21/09/ THS MÜHENDİS 3 11/02/ THS MÜHENDİS 3 15/02/ THS PROGRAMCI 1 17/11/ THS PROGRAMCI 4 22/09/ THS PROGRAMCI 4 17/11/ THS PROGRAMCI 4 19/04/ THS PROGRAMCI 4 21/09/ THS PROGRAMCI 5 11/02/ THS SOSYOLOG 2 11/02/ THS SOSYOLOG 4 11/02/ THS SOSYOLOG 5 14/12/ THS TEKNİKER 3 20/07/ THS TEKNİKER 4 11/02/ THS TEKNİKER 4 22/09/ THS TEKNİKER 4 21/09/ THS TEKNİKER 5 11/02/ THS TEKNİSYEN 3 17/02/ THS TEKNİSYEN 6 15/02/ THS TEKNİSYEN 6 21/09/ YHS HİZMETLİ 5 15/09/ YHS HİZMETLİ 7 21/09/ SOSYAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 14/12/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 5 22/09/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 5 10/05/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 5 1 GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 6 11/02/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 6 19/04/ GIH MEMUR 8 16/05/ GIH MEMUR 10 17/10/ GIH UZMAN 1 24/12/ / GIH ŞUBE MÜDÜRÜ 1 18/09/ GIH ŞUBE MÜDÜRÜ 1 16/12/ SHS BİOLOG 1 15/02/ SHS SOSYAL ÇALIŞMACI 5 11/02/ SHS SOSYAL ÇALIŞMACI 6 15/01/ SHS SOSYAL ÇALIŞMACI 7 15/01/ SHS SOSYAL ÇALIŞMACI 8 17/11/ THS PROGRAMCI 1 13/05/ THS PROGRAMCI 1 16/03/ THS PROGRAMCI 3 13/05/ THS PROGRAMCI 3 20/07/ THS PROGRAMCI 4 11/02/ THS PROGRAMCI 4 14/12/ THS PROGRAMCI 5 11/02/ THS SOSYOLOG 1 14/06/ THS TEKNİKER 2 11/02/ THS TEKNİKER 2 21/09/ THS TEKNİKER 3 11/02/ YHS BEKÇİ 7 18/05/

95 STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 18/05/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 4 22/09/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 5 11/02/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 6 18/05/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 6 11/02/ GIH MALİ HİZMETLER UZMANI 3 14/12/ GIH MEMUR 5 18/05/ GIH MEMUR 6 18/05/ GIH UZMAN 1 18/05/ GIH ŞEF 3 18/05/ GIH ŞUBE MÜDÜRÜ 1 18/05/ SHS UZMAN TABİP 1 18/05/ THS MÜHENDİS 1 18/05/ THS MÜHENDİS 3 11/02/ THS MÜHENDİS 3 16/03/ THS MÜHENDİS 3 17/11/ THS MÜHENDİS 3 14/06/ THS MÜHENDİS 5 11/02/ THS PROGRAMCI 1 14/11/ THS PROGRAMCI 1 17/11/ THS PROGRAMCI 3 11/02/ THS PROGRAMCI 3 10/05/ THS PROGRAMCI 4 11/02/ THS PROGRAMCI 4 16/03/ THS PROGRAMCI 4 22/09/ THS PROGRAMCI 4 14/06/ THS İSTATİSTİKÇİ 3 11/02/ THS ŞEHİR PLANCISI 1 11/02/ TARIM VE SU ÜRÜNLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 15/04/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 16/03/ GIH MEMUR 5 16/03/ GIH TAHSİLDAR 3 16/03/ GIH TAHSİLDAR 5 11/04/ GIH TAHSİLDAR 5 13/06/ GIH TAHSİLDAR 5 18/09/ GIH TAHSİLDAR 5 16/03/ GIH ŞEF 3 16/03/ GIH ŞEF 4 18/06/ GIH ŞUBE MÜDÜRÜ 1 16/03/ SHS VETERİNER HEKİM 1 29/01/ SHS VETERİNER HEKİM 1 16/03/ THS MÜHENDİS 1 19/10/ / THS MÜHENDİS 1 16/03/ THS MÜHENDİS 1 16/03/ THS MÜHENDİS 2 14/06/ THS MÜHENDİS 2 21/09/ THS MÜHENDİS 3 16/03/ THS MÜHENDİS 3 22/09/ THS MÜHENDİS 4 16/03/ THS MÜHENDİS 5 16/03/ THS PROGRAMCI 4 17/11/ THS TEKNİKER 3 20/07/ THS TEKNİKER 3 17/11/ THS TEKNİKER 4 12/05/ THS TEKNİSYEN 6 20/07/ THS TEKNİSYEN 8 15/10/ YHS BEKÇİ 7 19/10/ / TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 15/10/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 16/09/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 15/12/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 14/06/ / GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 18/09/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 14/10/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 18/09/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 17/11/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 4 14/06/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 5 16/09/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 5 11/02/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 8 13/05/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 8 14/10/ GIH MEMUR 8 16/05/ GIH MÜFETTİŞ 1 31/12/ GIH MÜFETTİŞ 1 17/12/ / GIH MÜFETTİŞ 1 30/12/ / GIH MÜFETTİŞ 1 24/12/ / GIH MÜFETTİŞ 1 30/12/ / GIH MÜFETTİŞ 1 30/12/ / GIH MÜFETTİŞ 1 07/12/ / GIH MÜFETTİŞ 1 19/10/ / GIH MÜFETTİŞ 1 28/12/ / GIH MÜFETTİŞ 1 31/12/ / GIH MÜFETTİŞ 1 30/12/ / GIH MÜFETTİŞ 1 16/09/

96 GIH MÜFETTİŞ 1 15/12/ GIH MÜFETTİŞ 1 14/06/ / GIH MÜFETTİŞ 1 11/10/ GIH MÜFETTİŞ 1 18/09/ GIH MÜFETTİŞ 1 22/09/ GIH MÜFETTİŞ 3 15/02/ GIH MÜFETTİŞ 5 13/07/ GIH MÜFETTİŞ YARDIMCISI 6 20/07/ GIH TEFTİŞ KURULU BAŞKANI 1 24/12/ / GIH UZMAN 1 24/12/ / THS PROGRAMCI 4 11/02/ THS PROGRAMCI 4 14/04/ THS TEKNİKER 2 21/09/ TESİSLER BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 15/10/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 5 15/03/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 5 11/02/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 5 14/04/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 9 15/11/ GIH ŞEF 3 31/12/ GIH ŞUBE MÜDÜRÜ 1 16/12/ GIH ŞUBE MÜDÜRÜ 3 11/10/ THS MÜHENDİS 1 20/07/ THS MÜHENDİS 1 14/06/ THS MÜHENDİS 2 16/04/ THS MÜHENDİS 2 16/03/ THS MÜHENDİS 3 11/02/ THS MÜHENDİS 3 15/02/ THS MÜHENDİS 3 14/06/ THS MÜHENDİS 4 12/04/ THS MÜHENDİS 4 17/11/ THS MÜHENDİS 5 16/04/ THS MÜHENDİS 5 11/02/ THS MİMAR 1 30/12/ / THS MİMAR 1 11/07/ THS MİMAR 1 10/02/ THS MİMAR 2 11/02/ THS MİMAR 3 17/09/ THS MİMAR 3 11/02/ THS MİMAR 4 12/01/ THS MİMAR 5 16/09/ THS MİMAR 5 17/10/ THS MİMAR 5 11/02/ THS TEKNİKER 1 15/05/ THS TEKNİKER 1 12/03/ THS TEKNİKER 1 24/10/ THS TEKNİKER 3 11/02/ THS TEKNİKER 3 16/03/ THS TEKNİKER 4 11/02/ THS TEKNİKER 5 11/02/ THS TEKNİKER 5 20/07/ THS TEKNİKER 5 22/09/ THS TEKNİSYEN 3 18/06/ THS TEKNİSYEN 4 21/09/ THS TEKNİSYEN 6 11/02/ TOPLU ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 15/10/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 13/05/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 5 11/02/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 5 16/03/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 5 21/09/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 6 20/07/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 6 19/04/ GIH EĞİTMEN 3 11/02/ GIH EĞİTMEN 6 15/06/ GIH MEMUR 5 30/12/ / GIH MEMUR 5 11/02/ GIH MEMUR 5 1 GIH MEMUR 11 17/10/ GIH MUHASEBECİ 3 31/12/ / GIH UZMAN 1 16/03/ GIH ŞEF 3 30/12/ / GIH ŞEF 3 30/12/ / GIH ŞEF 3 19/12/ GIH ŞUBE MÜDÜRÜ 3 11/10/ SHS HEMŞİRE 2 18/02/ THS KÜTÜPHANECİ 3 11/02/ THS MÜHENDİS 1 16/11/ THS MÜHENDİS 1 17/05/ THS MÜHENDİS 1 15/02/ THS MÜHENDİS 1 2 THS MÜHENDİS 3 12/02/ THS MÜHENDİS 3 11/02/ THS MÜHENDİS 3 16/03/ THS MÜHENDİS 3 12/01/ THS MÜHENDİS 3 15/03/

97 THS MİMAR 1 30/12/ / THS MİMAR 1 08/05/ THS MİMAR 1 1 THS PROGRAMCI 1 21/09/ THS PROGRAMCI 3 14/11/ THS PROGRAMCI 3 16/03/ THS PROGRAMCI 3 14/04/ THS PROGRAMCI 4 11/02/ THS PROGRAMCI 4 22/09/ THS PROGRAMCI 5 11/02/ THS RESSAM 1 18/02/ THS TEKNİKER 1 13/09/ THS TEKNİKER 3 16/03/ THS TEKNİKER 4 14/04/ THS TEKNİKER 4 12/05/ THS TEKNİSYEN 3 1 THS TEKNİSYEN 5 15/05/ THS ŞEHİR PLANCISI 1 14/06/ THS ŞEHİR PLANCISI 1 17/07/ THS ŞEHİR PLANCISI 3 11/02/ THS ŞEHİR PLANCISI 3 19/04/ THS ŞEHİR PLANCISI 5 11/02/ THS ŞEHİR PLANCISI 8 22/09/ THS MÜHENDİS 1 05/11/ / THS MÜHENDİS 1 05/01/ / THS MÜHENDİS 1 30/12/ / THS MÜHENDİS 1 31/12/ / THS MÜHENDİS 1 11/10/ THS MÜHENDİS 1 17/10/ THS MÜHENDİS 1 18/09/ THS MÜHENDİS 1 18/02/ THS MÜHENDİS 1 15/01/ THS MÜHENDİS 1 10/11/ THS MÜHENDİS 1 11/02/ THS MÜHENDİS 1 12/05/ THS MÜHENDİS 1 12/10/ THS MÜHENDİS 1 15/02/ THS MÜHENDİS 1 21/09/ THS MÜHENDİS 1 1 THS MÜHENDİS 2 18/01/ THS MÜHENDİS 2 11/02/ THS MÜHENDİS 2 14/12/ THS MÜHENDİS 2 14/06/ THS MÜHENDİS 3 11/02/ THS MÜHENDİS 4 16/03/ THS MÜHENDİS 4 20/07/ THS MÜHENDİS 5 11/02/ THS MÜHENDİS 5 20/07/ TRAFİK MÜDÜRLÜĞÜ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 14/02/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 14/10/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 10/02/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 15/11/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 14/11/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 4 17/10/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 5 11/02/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 5 16/03/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 6 11/10/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 8 18/02/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 8 14/11/ GIH MEMUR 7 17/05/ GIH MEMUR 11 17/10/ GIH MÜDÜR YARDIMCISI 1 16/09/ GIH ŞEF 3 19/10/ / GIH ŞEF 3 14/11/ GIH ŞEF 3 15/03/ GIH ŞUBE MÜDÜRÜ 1 15/04/ THS JEOMORFOLOG 2 14/04/ THS MÜHENDİS 5 17/11/ THS PROGRAMCI 4 11/02/ THS PROGRAMCI 4 10/05/ THS PROGRAMCI 5 11/02/ THS TEKNİKER 1 11/03/ THS TEKNİKER 1 16/04/ THS TEKNİKER 1 18/02/ THS TEKNİKER 1 12/08/ THS TEKNİKER 1 12/02/ THS TEKNİKER 1 17/09/ THS TEKNİKER 1 11/02/ THS TEKNİKER 2 12/10/ THS TEKNİKER 2 12/01/ THS TEKNİKER 2 15/03/ THS TEKNİKER 3 11/02/ THS TEKNİKER 3 16/03/ THS TEKNİKER 4 11/02/ THS TEKNİKER 4 15/06/ THS TEKNİKER 5 15/05/ THS TEKNİKER 6 15/09/

98 THS TEKNİKER 6 11/02/ THS TEKNİSYEN 3 28/12/ / THS TEKNİSYEN 3 12/09/ THS TEKNİSYEN 3 15/10/ THS TEKNİSYEN 3 1 THS TEKNİSYEN 4 11/02/ THS TEKNİSYEN 4 12/10/ THS TEKNİSYEN 6 20/07/ THS TEKNİSYEN 6 14/12/ THS TEKNİSYEN 7 15/10/ THS TEKNİSYEN 7 17/11/ THS TEKNİSYEN 10 15/12/ THS ŞEHİR PLANCISI 1 13/09/ THS ŞEHİR PLANCISI 1 15/06/ THS ŞEHİR PLANCISI 2 21/09/ THS MÜHENDİS 1 14/03/ THS MÜHENDİS 1 15/01/ THS MÜHENDİS 1 14/07/ THS MÜHENDİS 1 15/10/ THS MÜHENDİS 1 11/02/ THS MÜHENDİS 1 22/09/ THS MÜHENDİS 1 19/04/ THS MÜHENDİS 1 1 THS MÜHENDİS 2 11/02/ THS MÜHENDİS 2 20/07/ THS MÜHENDİS 2 22/09/ THS MÜHENDİS 2 14/06/ THS MÜHENDİS 2 21/09/ THS MÜHENDİS 3 17/07/ THS MÜHENDİS 3 11/02/ THS MÜHENDİS 3 14/04/ THS MÜHENDİS 3 14/12/ TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 15/09/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 12/03/ GIH MEMUR 8 15/03/ GIH TERCÜMAN 5 20/07/ GIH ŞUBE MÜDÜRÜ 1 12/10/ GIH ŞUBE MÜDÜRÜ 3 11/10/ THS TEKNİSYEN 6 19/04/ THS MÜHENDİS 3 14/06/ THS MİMAR 1 05/11/ / THS MİMAR 1 27/12/ / THS MİMAR 1 18/09/ THS MİMAR 1 17/09/ THS MİMAR 3 12/10/ THS PROGRAMCI 3 12/05/ THS PROGRAMCI 4 15/02/ THS TEKNİK ELEMAN 1 30/12/ / THS TEKNİKER 1 11/02/ ULAŞIM KOORDİNASYON MÜDÜRLÜĞÜ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 16/09/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 13/05/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 13/08/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 4 14/11/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 5 13/02/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 8 14/11/ GIH MEMUR 5 16/09/ GIH MEMUR 5 15/04/ GIH TERCÜMAN 6 11/02/ GIH UZMAN 1 16/03/ GIH ŞEF 3 28/12/ / GIH ŞUBE MÜDÜRÜ 1 16/09/ THS EKONOMİST 7 12/10/ THS MÜHENDİS 1 30/12/ / THS MÜHENDİS 1 30/12/ / THS MÜHENDİS 1 16/11/ THS MÜHENDİS 1 15/02/ THS TEKNİKER 1 15/03/ THS TEKNİKER 2 11/02/ THS TEKNİKER 2 12/05/ THS TEKNİKER 2 13/07/ THS TEKNİKER 3 16/03/ THS TEKNİKER 3 14/12/ THS TEKNİKER 3 14/06/ THS TEKNİKER 3 21/09/ THS TEKNİKER 4 11/02/ THS TEKNİKER 5 11/02/ THS TEKNİSYEN 4 22/09/ THS ŞEHİR PLANCISI 1 14/06/ THS ŞEHİR PLANCISI 1 15/01/ THS ŞEHİR PLANCISI 1 11/02/ THS ŞEHİR PLANCISI 1 15/02/ THS ŞEHİR PLANCISI 3 11/02/

99 ULAŞIM PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 16/09/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 11/10/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 14/11/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 15/03/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 5 15/12/ GIH MEMUR 5 17/12/ / GIH ŞUBE MÜDÜRÜ 1 16/09/ THS EKONOMİST 5 12/10/ THS EKONOMİST 8 12/10/ THS MÜHENDİS 1 20/12/ / THS MÜHENDİS 1 19/10/ / THS MÜHENDİS 1 15/02/ THS MÜHENDİS 1 14/11/ THS MÜHENDİS 1 16/12/ THS MÜHENDİS 1 11/02/ THS MÜHENDİS 2 11/02/ THS MÜHENDİS 2 14/04/ THS MÜHENDİS 2 20/07/ THS MÜHENDİS 2 22/09/ THS MÜHENDİS 2 15/03/ THS MÜHENDİS 2 19/04/ THS MÜHENDİS 2 14/06/ THS MÜHENDİS 3 15/05/ THS MÜHENDİS 3 11/02/ THS MÜHENDİS 3 16/03/ THS MÜHENDİS 3 15/02/ THS MÜHENDİS 4 22/09/ THS MÜHENDİS 4 10/05/ THS MÜHENDİS 5 24/10/ THS MÜHENDİS 5 14/11/ THS MÜHENDİS 5 11/02/ THS MİMAR 1 17/04/ THS MİMAR 1 05/01/ / THS MİMAR 1 26/11/ THS MİMAR 1 18/02/ THS MİMAR 1 08/05/ THS MİMAR 1 11/02/ THS MİMAR 1 10/05/ THS MİMAR 3 11/02/ THS PROGRAMCI 4 11/02/ THS PROGRAMCI 5 11/02/ THS TEKNİKER 1 30/12/ / THS TEKNİKER 3 15/02/ THS ŞEHİR PLANCISI 1 14/06/ THS ŞEHİR PLANCISI 1 17/10/ THS ŞEHİR PLANCISI 1 11/02/ THS ŞEHİR PLANCISI 1 16/03/ THS ŞEHİR PLANCISI 1 12/05/ THS ŞEHİR PLANCISI 1 15/02/ THS ŞEHİR PLANCISI 2 11/02/ THS ŞEHİR PLANCISI 2 14/12/ THS ŞEHİR PLANCISI 2 14/06/ THS ŞEHİR PLANCISI 2 13/07/ THS ŞEHİR PLANCISI 2 21/09/ THS ŞEHİR PLANCISI 3 11/02/ THS ŞEHİR PLANCISI 3 22/09/ THS ŞEHİR PLANCISI 3 13/07/ THS ŞEHİR PLANCISI 4 16/03/ THS ŞEHİR PLANCISI 6 13/09/ VETERİNER HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 31/12/ / GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 30/11/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 15/05/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 17/11/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 4 12/02/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 4 16/12/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 5 14/11/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 6 20/07/ GIH MEMUR 5 30/12/ / GIH MEMUR 5 17/10/ GIH MEMUR 5 22/09/ GIH TAHSİLDAR 5 30/12/ / GIH TAHSİLDAR 7 17/05/ GIH ÇOCUK EĞİTİMCİSİ 5 14/06/ GIH ŞEF 3 30/12/ / GIH ŞEF 3 30/12/ / GIH ŞEF 3 19/10/ / GIH ŞEF 3 15/12/ GIH ŞEF 3 11/03/ GIH ŞEF 5 30/12/ / GIH ŞUBE MÜDÜRÜ 1 16/09/ SHS BİOLOG 5 11/02/ SHS LABORANT 6 17/11/ SHS SAĞLIK MEMURU 3 01/12/ SHS SAĞLIK TEKNİSYENİ 3 25/01/ SHS SAĞLIK TEKNİSYENİ 4 12/04/ SHS SAĞLIK TEKNİSYENİ 4 12/02/

100 SHS VETERİNER HEKİM 1 29/01/ SHS VETERİNER HEKİM 1 30/12/ / SHS VETERİNER HEKİM 1 10/10/ SHS VETERİNER HEKİM 1 30/11/ SHS VETERİNER HEKİM 1 15/02/ SHS VETERİNER HEKİM 1 14/03/ SHS VETERİNER HEKİM 1 18/04/ SHS VETERİNER HEKİM 1 12/09/ SHS VETERİNER HEKİM 1 12/03/ SHS VETERİNER HEKİM 1 15/04/ SHS VETERİNER HEKİM 1 10/11/ SHS VETERİNER HEKİM 1 22/09/ SHS VETERİNER HEKİM 2 11/02/ SHS VETERİNER HEKİM 3 11/02/ SHS VETERİNER HEKİM 3 10/05/ SHS VETERİNER HEKİM 4 10/06/ SHS VETERİNER HEKİM 4 11/02/ SHS VETERİNER HEKİM 4 12/10/ SHS VETERİNER HEKİM 4 14/12/ SHS VETERİNER HEKİM 5 17/11/ SHS VETERİNER HEKİM 5 12/04/ SHS VETERİNER HEKİM 5 11/02/ SHS VETERİNER HEKİM 5 16/03/ SHS VETERİNER HEKİM 6 15/09/ SHS VETERİNER SAĞLIK TEKNİKERİ 1 14/06/ SHS VETERİNER SAĞLIK TEKNİKERİ 5 17/05/ SHS VETERİNER SAĞLIK TEKNİKERİ 5 11/02/ SHS VETERİNER SAĞLIK TEKNİKERİ 6 21/09/ SHS VETERİNER SAĞLIK TEKNİKERİ 7 11/02/ SHS VETERİNER SAĞLIK 3 30/11/ SHS VETERİNER SAĞLIK 3 13/03/ SHS VETERİNER SAĞLIK 8 15/02/ THS EKONOMİST 5 12/10/ THS MÜHENDİS 1 28/12/ / THS MÜHENDİS 1 12/03/ THS TEKNİKER 1 30/12/ / THS TEKNİKER 3 12/03/ THS TEKNİKER 3 21/09/ THS TEKNİSYEN 3 16/12/ THS TEKNİSYEN 4 11/02/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 12/07/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 15/04/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 5 14/11/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 5 17/10/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 5 21/09/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 6 11/02/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 7 11/02/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 8 14/11/ GIH MEMUR 5 16/09/ GIH ŞEF 3 30/12/ / GIH ŞUBE MÜDÜRÜ 1 16/09/ GIH ŞUBE MÜDÜRÜ 1 11/10/ THS MÜHENDİS 1 27/12/ / THS MÜHENDİS 1 30/12/ / THS MÜHENDİS 1 30/12/ / THS MÜHENDİS 1 13/03/ / THS MÜHENDİS 1 31/12/ / THS MÜHENDİS 1 30/12/ / THS MÜHENDİS 1 15/02/ THS MÜHENDİS 1 19/11/ THS MÜHENDİS 1 26/06/ THS MÜHENDİS 1 15/01/ THS MÜHENDİS 1 12/03/ THS MÜHENDİS 1 16/04/ THS MÜHENDİS 1 19/04/ THS MÜHENDİS 1 10/05/ THS MÜHENDİS 2 14/06/ THS MÜHENDİS 2 11/02/ THS MÜHENDİS 2 16/03/ THS MÜHENDİS 2 14/04/ THS MÜHENDİS 2 22/09/ THS MÜHENDİS 2 12/01/ THS MÜHENDİS 2 15/03/ THS MÜHENDİS 2 21/09/ THS MÜHENDİS 3 11/02/ THS MÜHENDİS 3 16/03/ THS MÜHENDİS 3 12/10/ THS MÜHENDİS 3 14/12/ THS MÜHENDİS 3 15/02/ THS MÜHENDİS 4 15/05/ THS MÜHENDİS 4 11/02/ THS MÜHENDİS 4 22/09/ YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 15/10/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 12/09/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 25/01/ THS MÜHENDİS 4 19/04/ THS MÜHENDİS 4 14/06/ THS MÜHENDİS 5 15/05/ THS MÜHENDİS 5 11/02/

101 THS MÜHENDİS 5 12/10/ THS MİMAR 1 17/05/ THS MİMAR 1 10/10/ THS MİMAR 1 15/02/ THS MİMAR 1 19/04/ THS MİMAR 2 18/06/ THS MİMAR 2 22/09/ THS MİMAR 2 15/03/ THS MİMAR 3 11/02/ THS MİMAR 3 13/07/ THS MİMAR 3 21/09/ THS MİMAR 4 11/02/ THS MİMAR 4 15/06/ THS MİMAR 5 17/07/ THS MİMAR 5 17/10/ THS PROGRAMCI 3 16/03/ THS SÜRVEYAN 3 07/12/ / THS SÜRVEYAN 3 30/12/ / THS SÜRVEYAN 3 28/12/ / THS SÜRVEYAN 3 30/12/ / THS SÜRVEYAN 3 31/12/ / THS SÜRVEYAN 3 16/09/ THS SÜRVEYAN 3 17/07/ THS TEKNİK RESSAM 3 30/12/ / THS TEKNİK RESSAM 3 31/12/ / THS TEKNİK RESSAM 4 13/08/ THS TEKNİKER 1 18/01/ THS TEKNİKER 1 15/02/ THS TEKNİKER 1 12/08/ THS TEKNİKER 1 10/05/ THS TEKNİKER 3 16/03/ THS TEKNİKER 3 12/10/ THS TEKNİKER 3 15/02/ THS TEKNİKER 4 15/06/ THS TEKNİKER 5 11/02/ THS TEKNİKER 5 22/09/ THS TEKNİKER 5 15/02/ THS TEKNİKER 6 15/05/ THS TEKNİKER 7 18/02/ THS TEKNİSYEN 3 05/11/ / THS TEKNİSYEN 3 07/12/ / THS TEKNİSYEN 3 18/04/ THS TEKNİSYEN 3 10/02/ THS TEKNİSYEN 3 17/05/ THS TEKNİSYEN 3 12/09/ THS TEKNİSYEN 3 12/10/ THS TEKNİSYEN 6 11/02/ THS TEKNİSYEN 7 11/02/ THS ŞEHİR PLANCISI 1 10/02/ YHS HİZMETLİ 7 30/12/ / YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 18/09/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 18/05/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 12/07/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 24/10/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 22/09/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 15/02/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 4 15/03/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 5 15/03/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 5 21/09/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 6 11/02/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 7 11/02/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 8 14/11/ GIH MEMUR 11 17/10/ GIH MÜDÜR YARDIMCISI 1 30/12/ / GIH TAHSİLDAR 5 30/12/ / GIH ŞEF 3 30/12/ / GIH ŞEF 3 10/10/ GIH ŞUBE MÜDÜRÜ 1 30/12/ / THS PROGRAMCI 3 20/07/ THS PROGRAMCI 4 11/02/ THS PROGRAMCI 4 17/11/ THS PROGRAMCI 4 15/03/ YHS BEKÇİ 7 08/05/ YEŞİL ALAN VE TESİSLER YAPIM MÜDÜRLÜĞÜ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 10/02/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 5 17/05/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 5 14/11/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 8 17/05/ GIH ŞEF 3 10/02/ GIH ŞUBE MÜDÜRÜ 1 16/09/ GIH ŞUBE MÜDÜRÜ 2 10/02/ THS MÜHENDİS 1 19/10/ / THS MÜHENDİS 1 16/11/ THS MÜHENDİS 1 15/02/ THS MÜHENDİS 1 18/02/

102 THS MÜHENDİS 1 10/02/ THS MÜHENDİS 1 11/02/ THS MÜHENDİS 2 11/02/ THS MÜHENDİS 2 14/12/ THS MÜHENDİS 3 13/02/ THS MÜHENDİS 3 10/06/ THS MÜHENDİS 3 11/02/ THS MÜHENDİS 3 15/06/ THS MÜHENDİS 3 20/07/ THS MÜHENDİS 5 11/02/ THS MÜHENDİS 5 22/09/ THS MİMAR 1 13/03/ / THS MİMAR 5 11/02/ THS PROGRAMCI 3 10/06/ THS TEKNİKER 4 15/06/ THS TEKNİKER 4 15/03/ THS TEKNİKER 5 22/09/ THS TEKNİSYEN 3 14/12/ THS TEKNİSYEN 3 11/02/ THS TEKNİSYEN 3 16/03/ THS TEKNİSYEN 3 15/02/ THS TEKNİSYEN 6 22/09/ GIH ŞOFÖR 8 16/12/ GIH ŞOFÖR 11 15/11/ GIH ŞUBE MÜDÜRÜ 1 12/10/ GIH ŞUBE MÜDÜRÜ 3 16/12/ THS MÜHENDİS 1 19/10/ / THS MÜHENDİS 1 10/10/ THS MÜHENDİS 1 10/02/ THS MÜHENDİS 1 16/12/ THS MÜHENDİS 1 11/02/ THS MÜHENDİS 1 17/11/ THS MÜHENDİS 1 12/01/ THS MÜHENDİS 1 14/06/ THS MÜHENDİS 2 14/12/ THS MÜHENDİS 3 11/02/ THS MÜHENDİS 3 12/01/ THS MÜHENDİS 4 11/02/ THS MÜHENDİS 5 11/02/ THS MÜHENDİS 5 14/12/ THS MİMAR 1 16/12/ THS PROGRAMCI 3 17/11/ THS PROGRAMCI 3 14/06/ THS PROGRAMCI 4 12/01/ THS TEKNİK ELEMAN 1 16/12/ THS TEKNİKER 1 16/12/ YOL BAKIM DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 16/12/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 15/06/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 4 16/12/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 4 16/03/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 5 16/12/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 5 17/11/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 5 21/09/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 6 30/12/ / GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 8 14/11/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 9 20/07/ GIH KONTROL MEMURU 3 16/12/ GIH MEMUR 5 16/12/ GIH MEMUR 6 11/02/ GIH MÜDÜR YARDIMCISI 1 16/12/ GIH ŞEF 3 10/02/ GIH ŞEF 3 16/12/ GIH ŞOFÖR 5 16/12/ GIH ŞOFÖR 6 15/05/ GIH ŞOFÖR 6 20/07/ GIH ŞOFÖR 7 14/04/ THS TEKNİKER 1 16/03/ THS TEKNİKER 2 14/06/ THS TEKNİKER 3 22/09/ THS TEKNİKER 3 15/03/ THS TEKNİKER 3 14/06/ THS TEKNİKER 5 16/12/ THS TEKNİKER 5 20/07/ THS TEKNİSYEN 3 16/12/ THS TEKNİSYEN 3 16/03/ THS TEKNİSYEN 3 22/09/ THS TEKNİSYEN 3 14/06/ THS TEKNİSYEN 3 13/07/ THS TEKNİSYEN 6 11/02/ THS TEKNİSYEN 6 20/07/ THS TEKNİSYEN 6 15/03/ THS TEKNİSYEN 6 21/09/ THS TEKNİSYEN 7 12/05/ THS TEKNİSYEN 8 16/12/ THS ŞEHİR PLANCISI 1 16/12/ YHS HİZMETLİ 5 16/12/ YHS TEKNİSYEN YARDIMCISI 7 16/12/

103 ZABITA DAİRE BAŞKANLIĞI GIH ARAŞTIRMACI (6191) 1 10/03/ GIH ARAŞTIRMACI (6191) 1 30/08/ GIH BAŞKOMİSER 3 17/12/ / GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 13/05/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 18/06/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 13/08/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 4 18/09/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 6 19/11/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 7 14/11/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 8 16/04/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 8 18/02/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 8 14/11/ GIH KOMİSER 3 11/03/ GIH MÜDÜR YARDIMCISI 1 30/12/ / GIH MÜDÜR YARDIMCISI 1 28/12/ / GIH MÜDÜR YARDIMCISI 3 30/12/ / GIH MÜDÜR YARDIMCISI 3 18/04/ GIH ZABITA AMİRİ 1 30/12/ / GIH ZABITA AMİRİ 1 31/12/ / GIH ZABITA AMİRİ 1 16/09/ GIH ZABITA AMİRİ 1 16/03/ GIH ZABITA AMİRİ 1 15/09/ GIH ZABITA AMİRİ 1 16/12/ GIH ZABITA AMİRİ 1 17/05/ GIH ZABITA AMİRİ 2 17/11/ GIH ZABITA AMİRİ 3 31/12/ GIH ZABITA AMİRİ 3 30/12/ / GIH ZABITA AMİRİ 3 30/12/ / GIH ZABITA AMİRİ 3 16/03/ GIH ZABITA AMİRİ 3 14/06/ / GIH ZABITA AMİRİ 3 15/05/ GIH ZABITA AMİRİ 3 12/09/ GIH ZABITA AMİRİ 3 18/01/ GIH ZABITA AMİRİ 4 17/11/ GIH ZABITA AMİRİ 4 18/01/ GIH ZABITA AMİRİ 5 24/12/ / GIH ZABITA AMİRİ 5 17/11/ GIH ZABITA AMİRİ 5 18/01/ GIH ZABITA BAŞKOMİSERİ 1 07/12/ / GIH ZABITA BAŞKOMİSERİ 1 28/12/ / GIH ZABITA BAŞKOMİSERİ 1 30/12/ / GIH ZABITA BAŞKOMİSERİ 1 16/03/ GIH ZABITA BAŞKOMİSERİ 1 17/10/ GIH ZABITA BAŞKOMİSERİ 3 30/12/ / GIH ZABITA BAŞKOMİSERİ 3 16/03/ GIH ZABITA KOMİSER YARDIMCISI 3 17/12/ / GIH ZABITA KOMİSER YARDIMCISI 3 30/12/ / GIH ZABITA KOMİSER YARDIMCISI 3 28/12/ / GIH ZABITA KOMİSER YARDIMCISI 3 30/12/ / GIH ZABITA KOMİSER YARDIMCISI 3 31/12/ / GIH ZABITA KOMİSER YARDIMCISI 3 30/12/ / GIH ZABITA KOMİSER YARDIMCISI 3 16/09/ GIH ZABITA KOMİSER YARDIMCISI 3 15/12/ GIH ZABITA KOMİSER YARDIMCISI 3 10/10/ GIH ZABITA KOMİSER YARDIMCISI 3 15/05/ GIH ZABITA KOMİSER YARDIMCISI 3 18/09/ GIH ZABITA KOMİSER YARDIMCISI 3 18/06/ GIH ZABITA KOMİSER YARDIMCISI 3 24/10/ GIH ZABITA KOMİSER YARDIMCISI 3 16/01/ GIH ZABITA KOMİSER YARDIMCISI 3 15/10/ GIH ZABITA KOMİSER YARDIMCISI 3 15/01/ GIH ZABITA KOMİSERİ 1 28/12/ / GIH ZABITA KOMİSERİ 1 30/12/ / GIH ZABITA KOMİSERİ 1 16/03/ GIH ZABITA KOMİSERİ 1 12/03/ GIH ZABITA KOMİSERİ 1 16/04/ GIH ZABITA KOMİSERİ 1 13/05/ GIH ZABITA KOMİSERİ 1 10/06/ GIH ZABITA KOMİSERİ 1 14/07/ GIH ZABITA KOMİSERİ 1 17/09/ GIH ZABITA KOMİSERİ 1 15/10/ GIH ZABITA KOMİSERİ 1 15/01/ GIH ZABITA KOMİSERİ 1 14/04/ GIH ZABITA KOMİSERİ 1 20/07/ GIH ZABITA KOMİSERİ 1 22/09/ GIH ZABITA KOMİSERİ 1 12/01/ GIH ZABITA KOMİSERİ 1 15/03/ GIH ZABITA KOMİSERİ 2 14/04/ GIH ZABITA KOMİSERİ 2 22/09/ GIH ZABITA KOMİSERİ 2 21/09/ GIH ZABITA KOMİSERİ 3 30/12/ / GIH ZABITA KOMİSERİ 3 31/12/ / GIH ZABITA KOMİSERİ 3 30/12/ / GIH ZABITA KOMİSERİ 3 15/09/ GIH ZABITA KOMİSERİ 3 11/10/ GIH ZABITA KOMİSERİ 3 16/03/ GIH ZABITA KOMİSERİ 3 17/05/ GIH ZABITA KOMİSERİ 3 11/07/ GIH ZABITA KOMİSERİ 3 26/11/

104 GIH ZABITA KOMİSERİ 3 16/12/ GIH ZABITA KOMİSERİ 3 17/05/ GIH ZABITA KOMİSERİ 3 10/09/ GIH ZABITA KOMİSERİ 3 17/10/ GIH ZABITA KOMİSERİ 3 11/12/ GIH ZABITA KOMİSERİ 3 15/01/ GIH ZABITA KOMİSERİ 3 12/02/ GIH ZABITA KOMİSERİ 3 14/07/ GIH ZABITA KOMİSERİ 3 11/02/ GIH ZABITA KOMİSERİ 3 16/03/ GIH ZABITA KOMİSERİ 3 14/04/ GIH ZABITA KOMİSERİ 3 22/09/ GIH ZABITA KOMİSERİ 3 12/10/ GIH ZABITA KOMİSERİ 3 12/01/ GIH ZABITA KOMİSERİ 3 15/03/ GIH ZABITA KOMİSERİ 3 19/04/ GIH ZABITA KOMİSERİ 3 10/05/ GIH ZABITA KOMİSERİ 3 21/09/ GIH ZABITA KOMİSERİ 4 15/09/ GIH ZABITA KOMİSERİ 4 14/10/ GIH ZABITA KOMİSERİ 4 18/01/ GIH ZABITA KOMİSERİ 4 17/10/ GIH ZABITA KOMİSERİ 4 12/02/ GIH ZABITA KOMİSERİ 4 15/10/ GIH ZABITA KOMİSERİ 4 11/02/ GIH ZABITA KOMİSERİ 4 12/05/ GIH ZABITA KOMİSERİ 4 20/07/ GIH ZABITA KOMİSERİ 4 22/09/ GIH ZABITA KOMİSERİ 4 17/11/ GIH ZABITA KOMİSERİ 4 15/03/ GIH ZABITA KOMİSERİ 5 30/12/ / GIH ZABITA KOMİSERİ 5 14/06/ / GIH ZABITA KOMİSERİ 5 17/11/ GIH ZABITA KOMİSERİ 5 16/12/ GIH ZABITA KOMİSERİ 5 12/10/ GIH ZABITA KOMİSERİ 5 15/03/ GIH ZABITA KOMİSERİ 6 12/09/ GIH ZABITA KOMİSERİ 6 17/11/ GIH ZABITA KOMİSERİ 7 17/11/ GIH ZABITA KOMİSERİ 8 17/11/ GIH ZABITA KOMİSERİ 9 16/03/ GIH ZABITA MEMURU 3 16/04/ GIH ZABITA MEMURU 3 13/05/ GIH ZABITA MEMURU 3 14/07/ GIH ZABITA MEMURU 3 17/09/ GIH ZABITA MEMURU 3 15/10/ GIH ZABITA MEMURU 3 16/12/ GIH ZABITA MEMURU 3 15/01/ GIH ZABITA MEMURU 3 11/02/ GIH ZABITA MEMURU 3 16/03/ GIH ZABITA MEMURU 3 14/04/ GIH ZABITA MEMURU 3 12/05/ GIH ZABITA MEMURU 3 20/07/ GIH ZABITA MEMURU 3 22/09/ GIH ZABITA MEMURU 3 12/10/ GIH ZABITA MEMURU 3 17/11/ GIH ZABITA MEMURU 3 12/01/ GIH ZABITA MEMURU 3 15/02/ GIH ZABITA MEMURU 3 15/03/ GIH ZABITA MEMURU 3 19/04/ GIH ZABITA MEMURU 3 10/05/ GIH ZABITA MEMURU 3 14/06/ GIH ZABITA MEMURU 3 13/07/ GIH ZABITA MEMURU 3 21/09/ GIH ZABITA MEMURU 4 16/04/ GIH ZABITA MEMURU 4 14/07/ GIH ZABITA MEMURU 4 17/09/ GIH ZABITA MEMURU 4 15/10/ GIH ZABITA MEMURU 4 16/12/ GIH ZABITA MEMURU 4 15/01/ GIH ZABITA MEMURU 4 11/02/ GIH ZABITA MEMURU 4 16/03/ GIH ZABITA MEMURU 4 14/04/ GIH ZABITA MEMURU 4 12/05/ GIH ZABITA MEMURU 4 15/06/ GIH ZABITA MEMURU 4 20/07/ GIH ZABITA MEMURU 4 22/09/ GIH ZABITA MEMURU 4 12/10/ GIH ZABITA MEMURU 4 17/11/ GIH ZABITA MEMURU 4 14/12/ GIH ZABITA MEMURU 4 12/01/ GIH ZABITA MEMURU 4 15/02/ GIH ZABITA MEMURU 4 15/03/ GIH ZABITA MEMURU 4 13/07/ GIH ZABITA MEMURU 4 21/09/ GIH ZABITA MEMURU 5 20/07/ GIH ZABITA MEMURU 5 25/06/1979 BİLA 1 GIH ZABITA MEMURU 5 26/10/ GIH ZABITA MEMURU 5 01/09/ GIH ZABITA MEMURU 5 30/12/ /

105 GIH ZABITA MEMURU 5 13/03/ / GIH ZABITA MEMURU 5 30/12/ / GIH ZABITA MEMURU 5 19/10/ / GIH ZABITA MEMURU 5 28/12/ / GIH ZABITA MEMURU 5 30/12/ / GIH ZABITA MEMURU 5 31/12/ / GIH ZABITA MEMURU 5 30/12/ / GIH ZABITA MEMURU 5 16/09/ GIH ZABITA MEMURU 5 15/12/ GIH ZABITA MEMURU 5 15/09/ GIH ZABITA MEMURU 5 16/11/ GIH ZABITA MEMURU 5 11/01/ GIH ZABITA MEMURU 5 11/07/ GIH ZABITA MEMURU 5 13/09/ GIH ZABITA MEMURU 5 19/12/ GIH ZABITA MEMURU 5 16/01/ GIH ZABITA MEMURU 5 15/05/ GIH ZABITA MEMURU 5 15/10/ GIH ZABITA MEMURU 5 19/11/ GIH ZABITA MEMURU 5 15/01/ GIH ZABITA MEMURU 5 11/03/ GIH ZABITA MEMURU 5 14/10/ GIH ZABITA MEMURU 5 12/05/ GIH ZABITA MEMURU 5 17/06/ GIH ZABITA MEMURU 5 12/08/ GIH ZABITA MEMURU 5 17/11/ GIH ZABITA MEMURU 5 16/12/ GIH ZABITA MEMURU 5 17/02/ GIH ZABITA MEMURU 5 15/03/ GIH ZABITA MEMURU 5 12/09/ GIH ZABITA MEMURU 5 12/03/ GIH ZABITA MEMURU 5 12/04/ GIH ZABITA MEMURU 5 17/05/ GIH ZABITA MEMURU 5 15/05/ GIH ZABITA MEMURU 5 17/10/ GIH ZABITA MEMURU 5 12/02/ GIH ZABITA MEMURU 5 11/02/ GIH ZABITA MEMURU 5 16/03/ GIH ZABITA MEMURU 5 20/07/ GIH ZABITA MEMURU 5 22/09/ GIH ZABITA MEMURU 5 12/10/ GIH ZABITA MEMURU 5 17/11/ GIH ZABITA MEMURU 5 12/01/ GIH ZABITA MEMURU 5 15/02/ GIH ZABITA MEMURU 5 15/03/ GIH ZABITA MEMURU 5 13/07/ GIH ZABITA MEMURU 5 21/09/ GIH ZABITA MEMURU 6 16/09/ GIH ZABITA MEMURU 6 18/06/ GIH ZABITA MEMURU 6 15/12/ GIH ZABITA MEMURU 6 17/06/ GIH ZABITA MEMURU 6 12/08/ GIH ZABITA MEMURU 6 17/11/ GIH ZABITA MEMURU 6 16/12/ GIH ZABITA MEMURU 6 17/02/ GIH ZABITA MEMURU 6 15/03/ GIH ZABITA MEMURU 6 12/09/ GIH ZABITA MEMURU 6 12/10/ GIH ZABITA MEMURU 6 15/11/ GIH ZABITA MEMURU 6 14/12/ GIH ZABITA MEMURU 6 12/09/ GIH ZABITA MEMURU 6 11/12/ GIH ZABITA MEMURU 6 15/01/ GIH ZABITA MEMURU 6 17/09/ GIH ZABITA MEMURU 6 11/02/ GIH ZABITA MEMURU 6 20/07/ GIH ZABITA MEMURU 6 22/09/ GIH ZABITA MEMURU 6 12/10/ GIH ZABITA MEMURU 6 17/11/ GIH ZABITA MEMURU 6 15/03/ GIH ZABITA MEMURU 6 10/05/ GIH ZABITA MEMURU 6 13/07/ GIH ZABITA MEMURU 6 21/09/ GIH ZABITA MEMURU 7 31/12/ GIH ZABITA MEMURU 7 24/12/ / GIH ZABITA MEMURU 7 19/12/ GIH ZABITA MEMURU 7 17/07/ GIH ZABITA MEMURU 7 18/09/ GIH ZABITA MEMURU 7 19/11/ GIH ZABITA MEMURU 7 15/01/ GIH ZABITA MEMURU 7 13/08/ GIH ZABITA MEMURU 7 14/10/ GIH ZABITA MEMURU 7 26/11/ GIH ZABITA MEMURU 7 15/12/ GIH ZABITA MEMURU 7 17/06/ GIH ZABITA MEMURU 7 14/10/ GIH ZABITA MEMURU 7 18/05/ GIH ZABITA MEMURU 7 17/07/ GIH ZABITA MEMURU 7 11/02/ GIH ZABITA MEMURU 7 15/06/

106 GIH ZABITA MEMURU 7 20/07/ GIH ZABITA MEMURU 7 15/03/ GIH ZABITA MEMURU 7 13/07/ GIH ZABITA MEMURU 8 17/06/ GIH ZABITA MEMURU 8 16/12/ GIH ZABITA MEMURU 8 17/10/ GIH ZABITA MEMURU 8 17/09/ GIH ZABITA MEMURU 8 11/02/ GIH ZABITA MEMURU 9 15/05/ GIH ZABITA MEMURU 9 17/07/ GIH ZABITA MEMURU 9 15/12/ GIH ZABITA MEMURU 9 12/08/ GIH ZABITA MEMURU 9 16/12/ GIH ZABITA MEMURU 9 20/07/ GIH ZABITA MEMURU 9 22/09/ GIH ZABITA MEMURU 9 21/09/ GIH ZABITA MEMURU 10 16/12/ GIH ZABITA MEMURU 11 13/06/ GIH ZABITA MEMURU 11 17/05/ GIH ZABITA ŞUBE MÜDÜRÜ 1 14/06/ / GIH ZABITA ŞUBE MÜDÜRÜ 1 16/12/ GIH ŞEF 3 30/12/ / GIH ŞEF 3 30/12/ / GIH ŞEF 3 14/03/ GIH ŞUBE MÜDÜRÜ 1 15/12/ GIH ŞUBE MÜDÜRÜ 1 11/10/ GIH ŞUBE MÜDÜRÜ 1 16/03/ GIH ŞUBE MÜDÜRÜ 1 26/06/ GIH ŞUBE MÜDÜRÜ 2 05/11/ / SHS HEMŞİRE 5 11/02/ THS KÜTÜPHANECİ 3 21/09/ THS MÜHENDİS 1 30/12/ / THS MÜHENDİS 1 10/10/ THS MÜHENDİS 1 10/02/ THS MİMAR 1 28/12/ / THS PROGRAMCI 3 12/05/ THS PROGRAMCI 4 11/02/ THS TEKNİKER 1 18/02/ THS TEKNİKER 5 22/09/ THS TEKNİSYEN 3 15/10/ THS TEKNİSYEN 5 14/06/ THS TEKNİSYEN 6 20/07/ ZABITA DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GIH EĞİTMEN 8 14/11/ SHS VETERİNER HEKİM 8 18/02/ THS EKONOMİST 7 14/10/ THS SOSYOLOG 4 14/06/ THS TEKNİKER 5 13/09/ THS TEKNİKER 5 17/02/ THS TEKNİKER 6 12/07/ THS TEKNİKER 9 16/04/ THS TEKNİSYEN 3 13/08/ THS TEKNİSYEN 3 17/02/ THS TEKNİSYEN 4 13/02/ THS TEKNİSYEN 4 17/02/ THS TEKNİSYEN 7 12/12/ THS TEKNİSYEN 7 16/04/ THS TEKNİSYEN 8 12/12/ THS TEKNİSYEN 8 16/04/ THS TEKNİSYEN 8 13/05/ THS TEKNİSYEN 9 17/02/ THS TEKNİSYEN 9 16/04/ THS TEKNİSYEN 10 16/04/ ZABITA TEDBİR MÜDÜRLÜĞÜ THS TEKNİKER 5 12/07/ THS TEKNİKER 6 12/07/ THS TEKNİSYEN 3 17/02/ THS TEKNİSYEN 7 12/12/ THS TEKNİSYEN 8 15/10/ THS TEKNİSYEN 10 16/04/ ÇEVRE KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 15/10/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 30/12/ / GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 15/12/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 30/11/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 18/09/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 19/11/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 14/10/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 12/05/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 10/02/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 12/02/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 12/03/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 17/09/

107 GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 4 16/04/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 5 15/09/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 6 11/02/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 7 11/02/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 8 16/04/ GIH MEMUR 5 30/12/ / GIH MEMUR 5 16/09/ GIH MEMUR 5 13/09/ GIH MUHASEBECİ 3 15/09/ GIH TAHSİLDAR 5 13/02/ GIH UZMAN 1 28/12/ / GIH ŞEF 5 16/09/ GIH ŞUBE MÜDÜRÜ 1 28/12/ / GIH ŞUBE MÜDÜRÜ 3 11/10/ SHS BİOLOG 1 28/12/ / SHS BİOLOG 1 30/12/ / SHS BİOLOG 3 14/12/ SHS BİOLOG 4 20/07/ SHS BİOLOG 5 11/02/ SHS LABORANT 6 15/02/ SHS SAĞLIK MEMURU 1 14/10/ SHS SAĞLIK TEKNİSYENİ 3 17/10/ THS KİMYAGER 1 30/12/ / THS KİMYAGER 1 11/03/ THS KİMYAGER 3 11/02/ THS KİMYAGER 5 11/02/ THS MÜHENDİS 1 30/12/ / THS MÜHENDİS 1 30/12/ / THS MÜHENDİS 1 13/03/ / THS MÜHENDİS 1 30/12/ / THS MÜHENDİS 1 30/12/ / THS MÜHENDİS 1 31/12/ / THS MÜHENDİS 1 11/04/ THS MÜHENDİS 1 18/01/ THS MÜHENDİS 1 15/02/ THS MÜHENDİS 1 13/03/ THS MÜHENDİS 1 17/07/ THS MÜHENDİS 1 18/02/ THS MÜHENDİS 1 14/06/ THS MÜHENDİS 1 16/03/ THS MÜHENDİS 1 17/11/ THS MÜHENDİS 2 16/03/ THS MÜHENDİS 2 22/09/ THS MÜHENDİS 2 17/11/ THS MÜHENDİS 2 10/05/ THS MÜHENDİS 2 13/07/ THS MÜHENDİS 2 21/09/ THS MÜHENDİS 3 11/02/ THS MÜHENDİS 3 16/03/ THS MÜHENDİS 3 12/05/ THS MÜHENDİS 3 20/07/ THS MÜHENDİS 3 22/09/ THS MÜHENDİS 3 12/10/ THS MÜHENDİS 3 15/02/ THS MÜHENDİS 3 15/03/ THS MÜHENDİS 3 14/06/ THS MÜHENDİS 3 21/09/ THS MÜHENDİS 4 11/02/ THS MÜHENDİS 4 16/03/ THS MÜHENDİS 4 14/04/ THS MÜHENDİS 4 12/05/ THS MÜHENDİS 4 12/10/ THS MÜHENDİS 5 11/02/ THS PROGRAMCI 1 11/02/ THS PROGRAMCI 4 11/02/ THS SOSYOLOG 3 17/11/ THS TEKNİKER 1 30/12/ / THS TEKNİKER 1 11/04/ THS TEKNİKER 1 19/11/ THS TEKNİKER 1 16/04/ THS TEKNİKER 3 22/09/ THS TEKNİKER 3 17/11/ THS TEKNİKER 4 11/02/ THS TEKNİSYEN 3 18/04/ THS TEKNİSYEN 4 21/09/ THS TEKNİSYEN 7 11/02/ THS ŞEHİR PLANCISI 1 15/05/ YHS BEKÇİ 5 31/12/ / YHS BEKÇİ 5 11/07/ YHS HİZMETLİ 5 15/03/ ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 14/11/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 4 15/01/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 4 12/10/ GIH ÖZEL KALEM MÜDÜRÜ 1 30/12/ / SHS SOSYAL ÇALIŞMACI 5 11/02/ THS PROGRAMCI 3 16/03/ THS PROGRAMCI 3 14/12/

108 THS PROGRAMCI 5 11/02/ THS TEKNİKER 1 15/06/ THS MİMAR 4 22/09/ THS MİMAR 4 15/02/ THS MİMAR 4 21/09/ THS MİMAR 5 19/10/ / ÜSTYAPI PROJELER MÜDÜRLÜĞÜ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 12/04/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 08/05/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 25/01/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 14/11/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 15/05/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 16/12/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 6 08/05/ GIH MEMUR 5 18/02/ GIH MEMUR 5 08/05/ GIH UZMAN 1 16/03/ GIH ŞUBE MÜDÜRÜ 1 16/12/ GIH ŞUBE MÜDÜRÜ 1 18/09/ THS GRAFİKER 4 08/05/ THS MÜHENDİS 1 07/12/ / THS MÜHENDİS 1 28/12/ / THS MÜHENDİS 1 31/12/ / THS MÜHENDİS 1 16/11/ THS MÜHENDİS 1 10/02/ THS MÜHENDİS 1 08/05/ THS MÜHENDİS 1 17/11/ THS MÜHENDİS 1 15/03/ THS MÜHENDİS 2 11/02/ THS MÜHENDİS 3 15/01/ THS MÜHENDİS 3 11/02/ THS MÜHENDİS 3 12/05/ THS MÜHENDİS 3 22/09/ THS MÜHENDİS 4 16/03/ THS MÜHENDİS 5 17/07/ THS MÜHENDİS 5 11/02/ THS MÜHENDİS 5 14/04/ THS MÜHENDİS 5 20/07/ THS MİMAR 1 19/11/ THS MİMAR 1 18/02/ THS MİMAR 1 08/05/ THS MİMAR 1 10/11/ THS MİMAR 3 11/02/ THS MİMAR 3 16/03/ THS MİMAR 3 15/06/ THS MİMAR 3 20/07/ THS MİMAR 3 14/06/ THS MİMAR 5 17/07/ THS MİMAR 5 11/02/ THS PEYZAJ MİMARI 5 11/02/ THS PROGRAMCI 3 14/04/ THS PROGRAMCI 3 12/01/ THS TEKNİKER 3 15/03/ THS TEKNİKER 5 20/07/ THS TEKNİSYEN 5 11/02/ THS ŞEHİR PLANCISI 1 14/06/ THS ŞEHİR PLANCISI 4 21/09/ THS ŞEHİR PLANCISI 5 11/02/ YHS HİZMETLİ 5 13/06/ İHALE İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 15/10/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 13/05/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 16/03/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 15/06/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 10/05/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 5 20/07/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 5 13/07/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 6 11/02/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 9 15/01/ GIH MEMUR 5 18/01/ GIH MEMUR 5 14/03/ GIH MEMUR 7 11/02/ GIH MEMUR 8 16/05/ GIH UZMAN 1 16/03/ GIH ŞUBE MÜDÜRÜ 1 16/09/ THS EKONOMİST 3 14/04/ THS PROGRAMCI 1 13/05/ THS PROGRAMCI 3 12/03/ THS PROGRAMCI 3 14/07/ THS PROGRAMCI 3 16/03/ THS PROGRAMCI 3 14/04/ THS PROGRAMCI 3 14/12/ THS PROGRAMCI 3 15/03/ THS PROGRAMCI 6 11/02/

109 İMAR MÜDÜRLÜĞÜ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 18/09/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 15/01/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 14/10/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 12/05/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 5 12/04/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 7 17/07/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 8 20/07/ GIH MÜTERCİM 5 18/01/ GIH TERCÜMAN 5 14/12/ GIH ŞUBE MÜDÜRÜ 1 16/09/ GIH ŞUBE MÜDÜRÜ 3 11/10/ THS MÜHENDİS 1 28/12/ / THS MÜHENDİS 1 30/12/ / THS MÜHENDİS 1 10/02/ THS MÜHENDİS 1 18/09/ THS MÜHENDİS 1 12/02/ THS MÜHENDİS 1 22/09/ THS MÜHENDİS 1 15/03/ THS MÜHENDİS 2 11/02/ THS MÜHENDİS 2 17/11/ THS MÜHENDİS 2 15/02/ THS MÜHENDİS 3 13/02/ THS MÜHENDİS 3 15/10/ THS MÜHENDİS 3 11/02/ THS MÜHENDİS 3 16/03/ THS MÜHENDİS 3 15/06/ THS MÜHENDİS 3 22/09/ THS MÜHENDİS 3 14/12/ THS MÜHENDİS 3 10/05/ THS MÜHENDİS 4 11/02/ THS MÜHENDİS 4 21/09/ THS MÜHENDİS 5 17/09/ THS MÜHENDİS 5 22/09/ THS MİMAR 1 09/12/ THS MİMAR 1 19/10/ / THS MİMAR 1 11/02/ THS MİMAR 3 16/12/ THS MİMAR 3 11/02/ THS MİMAR 3 14/04/ THS MİMAR 3 17/11/ THS MİMAR 4 17/11/ THS MİMAR 4 10/05/ THS MİMAR 5 11/02/ THS MİMAR 5 12/01/ THS PROGRAMCI 3 15/06/ THS TEKNİKER 1 18/02/ THS TEKNİKER 4 21/09/ THS TEKNİKER 8 12/10/ THS İSTATİSTİKÇİ 3 11/02/ İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRLÜĞÜ AHS AVUKAT 1 15/12/ AHS AVUKAT 1 12/02/ AHS AVUKAT 1 13/05/ AHS AVUKAT 1 17/09/ AHS AVUKAT 2 18/01/ AHS AVUKAT 2 12/02/ AHS AVUKAT 3 14/06/ AHS AVUKAT 3 18/01/ AHS AVUKAT 3 12/02/ AHS AVUKAT 4 14/06/ AHS AVUKAT 4 18/01/ AHS AVUKAT 4 11/02/ AHS AVUKAT 5 12/02/ AHS AVUKAT 7 15/11/ AHS AVUKAT 8 16/12/ AHS AVUKAT 9 15/11/ GIH ANTRENÖR 6 14/02/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 28/12/ / GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 30/12/ / GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 16/09/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 15/12/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 14/06/ / GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 13/09/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 18/09/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 11/03/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 17/11/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 12/04/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 14/11/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 16/01/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 15/05/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 01/12/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 15/01/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 12/03/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 13/05/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 14/07/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 16/12/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 14/04/

110 GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 22/09/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 17/11/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 15/03/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 4 11/03/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 4 13/05/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 4 12/08/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 4 11/12/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 4 16/12/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 4 1 GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 5 14/11/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 5 11/02/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 5 22/09/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 5 21/09/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 5 23 GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 6 10/10/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 6 14/11/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 6 11/02/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 6 20/07/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 6 22/09/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 7 12/09/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 7 14/11/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 8 12/05/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 8 16/12/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 8 12/10/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 9 14/11/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 9 12/10/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 10 15/11/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 10 14/11/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 10 12/10/ GIH EĞİTMEN 3 13/03/ GIH EĞİTMEN 3 21/09/ GIH EĞİTMEN 6 17/05/ GIH EĞİTMEN 6 12/10/ GIH EĞİTMEN 7 12/10/ GIH EĞİTMEN 8 14/11/ GIH EĞİTMEN 9 17/11/ GIH EĞİTMEN 9 15/11/ GIH HUKUK MÜŞAVİRİ 1 12/10/ GIH HUKUK MÜŞAVİRİ 3 12/10/ GIH HUKUK MÜŞAVİRİ 5 13/05/ GIH KAMERAMAN 4 17/06/ GIH KAMERAMAN 5 17/06/ GIH KAMERAMAN 6 17/06/ GIH KAMERAMAN 7 17/06/ GIH KAMERAMAN 8 17/06/ GIH KAMERAMAN 9 17/06/ GIH KAMERAMAN 10 17/06/ GIH KURUMSAL GELİŞİM VE 1 11/09/ GIH MALİ HİZMETLER UZMAN 5 12/10/ GIH MALİ HİZMETLER UZMANI 1 12/10/ GIH MEMUR 5 30/12/ / GIH MEMUR 7 18/06/ GIH MEMUR 7 12/05/ GIH MEMUR 8 16/05/ GIH MEMUR 9 12/10/ GIH MEMUR 10 15/05/ GIH MEMUR 10 12/10/ GIH MÜTERCİM 1 18/01/ GIH MÜTERCİM 1 16/12/ GIH MÜTERCİM 2 17/11/ GIH MÜTERCİM 2 16/12/ GIH MÜTERCİM 3 17/11/ GIH MÜTERCİM 4 17/11/ GIH MÜTERCİM 5 26/11/ GIH MÜTERCİM 5 17/11/ GIH MÜTERCİM 5 18/01/ GIH MÜTERCİM 6 17/11/ GIH MÜTERCİM 6 18/01/ GIH MÜTERCİM 7 18/01/ GIH MÜTERCİM 8 18/01/ GIH MÜTERCİM 9 18/01/ GIH TAHSİLDAR 5 13/09/ GIH TAHSİLDAR 6 17/02/ GIH TAHSİLDAR 7 26/11/ GIH TAHSİLDAR 8 14/10/ GIH TERCÜMAN 1 26/11/ GIH TERCÜMAN 2 14/06/ GIH TERCÜMAN 3 16/12/ GIH TERCÜMAN 3 10/02/ GIH TERCÜMAN 3 10/02/ GIH TERCÜMAN 4 17/11/ GIH TERCÜMAN 4 16/12/ GIH TERCÜMAN 5 17/11/ GIH TERCÜMAN 6 17/11/ GIH TERCÜMAN 7 14/06/ GIH TERCÜMAN 8 14/06/ GIH TERCÜMAN 9 15/09/ GIH UZMAN 1 16/03/ GIH UZMAN 1 16/12/ GIH UZMAN 2 12/02/

111 GIH UZMAN 3 12/02/ GIH UZMAN 4 12/02/ GIH UZMAN 4 13/05/ GIH ZABITA AMİRİ 1 12/10/ GIH ZABITA KOMİSERİ 3 12/10/ GIH ZABITA KOMİSERİ 5 12/10/ GIH ZABITA KOMİSERİ 7 12/10/ GIH ZABITA MEMURU 9 12/10/ GIH ZABITA MEMURU 10 12/10/ GIH ZABITA MEMURU 11 12/10/ GIH ZABITA ŞUBE MÜDÜRÜ 1 12/10/ GIH İTFAİYE AMİRİ 1 12/10/ GIH İTFAİYE ERİ 9 12/10/ GIH İTFAİYE ERİ 10 12/10/ GIH İTFAİYE ERİ 11 12/10/ GIH İTFAİYE ÇAVUŞU 5 12/10/ GIH İTFAİYE ŞUBE MÜDÜRÜ 1 12/10/ GIH ŞEF 3 30/12/ / GIH ŞEF 3 24/12/ / GIH ŞEF 3 30/12/ / GIH ŞEF 3 19/10/ / GIH ŞEF 3 28/12/ / GIH ŞEF 3 30/12/ / GIH ŞEF 3 16/09/ GIH ŞEF 3 13/02/ GIH ŞEF 3 1 GIH ŞEF 4 30/11/ GIH ŞEF 4 14/03/ GIH ŞEF 4 18/05/ GIH ŞEF 5 30/12/ / GIH ŞEF 5 30/12/ / GIH ŞEF 5 16/03/ GIH ŞEF 5 12/10/ GIH ŞEF 6 18/05/ GIH ŞEF 6 12/10/ GIH ŞEF 7 16/03/ GIH ŞEF 7 12/10/ GIH ŞOFÖR 11 15/11/ GIH ŞUBE MÜDÜRÜ 1 30/12/ / GIH ŞUBE MÜDÜRÜ 1 16/09/ GIH ŞUBE MÜDÜRÜ 1 11/10/ GIH ŞUBE MÜDÜRÜ 1 16/03/ GIH ŞUBE MÜDÜRÜ 1 16/12/ GIH ŞUBE MÜDÜRÜ 1 12/10/ GIH ŞUBE MÜDÜRÜ 2 12/10/ GIH ŞUBE MÜDÜRÜ 3 11/10/ GIH ŞUBE MÜDÜRÜ 3 17/02/ GIH ŞUBE MÜDÜRÜ 3 17/05/ GIH ŞUBE MÜDÜRÜ 3 15/01/ GIH ŞUBE MÜDÜRÜ 3 17/09/ GIH ŞUBE MÜDÜRÜ 3 12/10/ GIH ŞUBE MÜDÜRÜ 4 17/02/ GIH ŞUBE MÜDÜRÜ 4 12/10/ SHS BİOLOG 1 14/06/ SHS BİOLOG 2 12/07/ SHS BİOLOG 5 12/01/ SHS DİYETİSYEN 8 18/02/ SHS DİŞ TABİBİ 1 17/05/ SHS HEMŞİRE 5 12/02/ SHS HEMŞİRE 8 12/10/ SHS PSİKOLOG 1 12/01/ SHS PSİKOLOG 2 14/06/ SHS PSİKOLOG 3 15/01/ SHS PSİKOLOG 3 11/02/ SHS PSİKOLOG 5 12/01/ SHS SAĞLIK MEMURU 3 16/01/ SHS SAĞLIK MEMURU 5 12/02/ SHS SAĞLIK MEMURU 7 16/01/ SHS SAĞLIK MEMURU 8 17/09/ SHS SAĞLIK MEMURU 8 12/10/ SHS SAĞLIK MEMURU 9 12/04/ SHS SAĞLIK TEKNİKERİ 1 16/01/ SHS SAĞLIK TEKNİKERİ 7 24/10/ SHS SAĞLIK TEKNİKERİ 7 22/09/ SHS SAĞLIK TEKNİKERİ 8 22/09/ SHS SAĞLIK TEKNİKERİ 8 12/10/ SHS SAĞLIK TEKNİSYENİ 5 14/06/ SHS SAĞLIK TEKNİSYENİ 5 12/02/ SHS SAĞLIK TEKNİSYENİ 6 22/09/ SHS SAĞLIK TEKNİSYENİ 10 12/10/ SHS SOSYAL HİZMET UZMANI 1 16/12/ SHS SOSYAL HİZMET UZMANI 3 14/12/ SHS SOSYAL HİZMET UZMANI 5 12/10/ SHS TABİP 4 14/06/ SHS TABİP 5 12/02/ SHS VETERİNER SAĞLIK TEKNİKERİ 10 12/10/ SHS VETERİNER SAĞLIK 10 12/10/ THS ARKEOLOG 1 17/09/ THS ARKEOLOG 4 14/06/ THS ARKEOLOG 5 17/09/

112 THS ARKEOLOG 5 12/01/ THS ARKEOLOG 7 12/07/ THS EKONOMİST 1 15/10/ THS EKONOMİST 2 15/03/ THS EKONOMİST 2 15/10/ THS EKONOMİST 3 13/02/ THS EKONOMİST 3 15/03/ THS EKONOMİST 3 15/10/ THS EKONOMİST 4 15/10/ THS EKONOMİST 5 14/10/ THS EKONOMİST 5 12/02/ THS EKONOMİST 5 15/10/ THS EKONOMİST 5 12/10/ THS EKONOMİST 6 16/03/ THS EKONOMİST 6 15/10/ THS EKONOMİST 7 12/02/ THS EKONOMİST 7 15/10/ THS EKONOMİST 7 12/10/ THS EKONOMİST 8 15/03/ THS EKONOMİST 8 15/10/ THS EKONOMİST 8 12/10/ THS FİZİKÇİ 1 17/09/ THS FİZİKÇİ 7 16/04/ THS GRAFİKER 5 08/05/ THS GRAFİKER 5 12/01/ THS GRAFİKER 8 10/02/ THS GRAFİKER 8 12/01/ THS JEOMORFOLOG 3 14/06/ THS JEOMORFOLOG 7 17/11/ THS KAPTAN 8 12/10/ THS KAPTAN 9 12/10/ THS KÜTÜPHANECİ 1 17/09/ THS KÜTÜPHANECİ 1 16/12/ THS KÜTÜPHANECİ 2 17/09/ THS KÜTÜPHANECİ 3 17/09/ THS KÜTÜPHANECİ 3 12/10/ THS KÜTÜPHANECİ 5 12/10/ THS KÜTÜPHANECİ 6 11/02/ THS KÜTÜPHANECİ 8 12/10/ THS KÜTÜPHANECİ 8 15/11/ THS KÜTÜPHANECİ 8 22/09/ THS KİMYAGER 1 17/09/ THS KİMYAGER 3 14/06/ THS KİMYAGER 3 11/02/ THS KİMYAGER 6 15/12/ THS KİMYAGER 7 17/09/ THS KİMYAGER 8 16/12/ THS MATEMATİKÇİ 1 17/09/ THS MATEMATİKÇİ 3 14/06/ THS MATEMATİKÇİ 5 14/06/ THS MATEMATİKÇİ 8 15/03/ THS MÜHENDİS 1 13/03/ THS MÜHENDİS 1 10/02/ THS MÜHENDİS 1 15/06/ THS MÜHENDİS 2 16/01/ THS MÜHENDİS 2 12/02/ THS MÜHENDİS 2 11/02/ THS MÜHENDİS 2 12/05/ THS MÜHENDİS 2 20/07/ THS MÜHENDİS 2 22/09/ THS MÜHENDİS 2 12/10/ THS MÜHENDİS 2 17/11/ THS MÜHENDİS 2 14/12/ THS MÜHENDİS 2 14/06/ THS MÜHENDİS 2 13/07/ THS MÜHENDİS 3 15/05/ THS MÜHENDİS 3 15/05/ THS MÜHENDİS 3 12/02/ THS MÜHENDİS 3 13/05/ THS MÜHENDİS 3 17/09/ THS MÜHENDİS 3 11/02/ THS MÜHENDİS 3 16/03/ THS MÜHENDİS 3 15/06/ THS MÜHENDİS 3 20/07/ THS MÜHENDİS 3 22/09/ THS MÜHENDİS 3 12/10/ THS MÜHENDİS 3 12/01/ THS MÜHENDİS 3 15/02/ THS MÜHENDİS 3 14/06/ THS MÜHENDİS 3 21/09/ THS MÜHENDİS 4 26/06/ THS MÜHENDİS 4 12/04/ THS MÜHENDİS 4 15/05/ THS MÜHENDİS 4 17/07/ THS MÜHENDİS 4 12/02/ THS MÜHENDİS 4 11/02/ THS MÜHENDİS 4 17/11/ THS MÜHENDİS 5 24/12/ / THS MÜHENDİS 5 16/09/ THS MÜHENDİS 5 17/05/

113 THS MÜHENDİS 5 15/03/ THS MÜHENDİS 5 08/05/ THS MÜHENDİS 5 25/01/ THS MÜHENDİS 5 12/03/ THS MÜHENDİS 5 24/10/ THS MÜHENDİS 5 14/11/ THS MÜHENDİS 5 16/01/ THS MÜHENDİS 5 15/05/ THS MÜHENDİS 5 17/07/ THS MÜHENDİS 5 11/12/ THS MÜHENDİS 5 15/01/ THS MÜHENDİS 5 15/04/ THS MÜHENDİS 5 16/04/ THS MÜHENDİS 5 17/09/ THS MÜHENDİS 5 11/02/ THS MÜHENDİS 5 16/03/ THS MÜHENDİS 5 20/07/ THS MÜHENDİS 5 22/09/ THS MÜHENDİS 5 12/10/ THS MÜHENDİS 5 14/12/ THS MÜHENDİS 5 12/01/ THS MÜHENDİS 6 14/06/ / THS MÜHENDİS 6 11/12/ THS MÜHENDİS 6 11/02/ THS MÜHENDİS 6 12/01/ THS MÜHENDİS 7 16/05/ THS MÜHENDİS 7 16/12/ THS MÜHENDİS 7 12/07/ THS MÜHENDİS 7 15/01/ THS MÜHENDİS 7 15/04/ THS MÜHENDİS 7 16/04/ THS MÜHENDİS 7 17/09/ THS MÜHENDİS 7 12/10/ THS MÜHENDİS 8 15/11/ THS MÜHENDİS 8 15/09/ THS MÜHENDİS 8 10/09/ THS MÜHENDİS 8 22/09/ THS MÜHENDİS 8 12/10/ THS MİMAR 1 12/02/ THS MİMAR 1 16/12/ THS MİMAR 1 11/02/ THS MİMAR 1 15/06/ THS MİMAR 1 15/03/ THS MİMAR 2 20/07/ THS MİMAR 2 19/04/ THS MİMAR 2 21/09/ THS MİMAR 3 15/05/ THS MİMAR 3 12/02/ THS MİMAR 3 17/09/ THS MİMAR 3 11/02/ THS MİMAR 3 14/04/ THS MİMAR 3 12/05/ THS MİMAR 3 12/10/ THS MİMAR 3 14/12/ THS MİMAR 3 12/01/ THS MİMAR 4 12/02/ THS MİMAR 4 11/02/ THS MİMAR 4 14/04/ THS MİMAR 4 15/06/ THS MİMAR 4 12/10/ THS MİMAR 4 12/01/ THS MİMAR 4 19/04/ THS MİMAR 4 13/07/ THS MİMAR 5 16/01/ THS MİMAR 5 17/07/ THS MİMAR 5 15/01/ THS MİMAR 5 16/04/ THS MİMAR 5 17/09/ THS MİMAR 5 11/02/ THS MİMAR 5 12/01/ THS MİMAR 6 16/04/ THS MİMAR 6 11/02/ THS MİMAR 6 12/01/ THS MİMAR 7 16/12/ THS MİMAR 7 15/01/ THS MİMAR 7 16/04/ THS MİMAR 7 17/09/ THS MİMAR 7 12/10/ THS MİMAR 8 17/05/ THS MİMAR 8 12/01/ THS PEYZAJ MİMARI 1 14/06/ THS PEYZAJ MİMARI 2 14/06/ THS PEYZAJ MİMARI 3 14/06/ THS PEYZAJ MİMARI 3 17/09/ THS PEYZAJ MİMARI 4 14/06/ THS PEYZAJ MİMARI 5 17/09/ THS PEYZAJ MİMARI 7 18/02/ THS PEYZAJ MİMARI 7 16/12/ THS PROGRAMCI 1 17/09/ THS PROGRAMCI 1 11/02/

114 THS PROGRAMCI 1 16/03/ THS PROGRAMCI 1 12/05/ THS PROGRAMCI 1 22/09/ THS PROGRAMCI 1 15/03/ THS PROGRAMCI 1 19/04/ THS PROGRAMCI 1 21/09/ THS PROGRAMCI 3 15/10/ THS PROGRAMCI 3 11/02/ THS PROGRAMCI 3 16/03/ THS PROGRAMCI 3 22/09/ THS PROGRAMCI 4 20/07/ THS PROGRAMCI 5 11/02/ THS PROGRAMCI 7 17/07/ THS PROGRAMCI 7 17/09/ THS PROGRAMCI 8 17/09/ THS RESSAM 1 14/06/ THS RESSAM 3 16/09/ THS RESSAM 5 14/06/ THS RESSAM 8 14/11/ THS RESTORATÖR 1 14/06/ THS RESTORATÖR 2 14/06/ THS RESTORATÖR 3 14/06/ THS RESTORATÖR 4 14/06/ THS RESTORATÖR 5 15/10/ THS RESTORATÖR 8 12/01/ THS SANAT TARİHÇİSİ 1 17/09/ THS SANAT TARİHÇİSİ 3 17/09/ THS SANAT TARİHÇİSİ 3 15/02/ THS SANAT TARİHÇİSİ 4 17/09/ THS SANAT TARİHÇİSİ 4 11/02/ THS SOSYOLOG 2 14/06/ THS SOSYOLOG 3 17/09/ THS SOSYOLOG 7 17/09/ THS SOSYOLOG 8 16/12/ THS SOSYOLOG 8 15/03/ THS TEKNİKER 1 17/02/ THS TEKNİKER 1 16/12/ THS TEKNİKER 1 22/09/ THS TEKNİKER 2 17/02/ THS TEKNİKER 2 12/02/ THS TEKNİKER 4 12/02/ THS TEKNİKER 5 11/02/ THS TEKNİKER 5 12/10/ THS TEKNİKER 5 12/01/ THS TEKNİKER 6 15/11/ THS TEKNİKER 6 12/10/ THS TEKNİKER 7 15/09/ THS TEKNİKER 7 12/10/ THS TEKNİKER 8 16/12/ THS TEKNİKER 8 12/10/ THS TEKNİKER 9 16/04/ THS TEKNİKER 9 12/10/ THS TEKNİSYEN 3 17/02/ THS TEKNİSYEN 3 15/01/ THS TEKNİSYEN 4 17/02/ THS TEKNİSYEN 5 17/02/ THS TEKNİSYEN 5 12/07/ THS TEKNİSYEN 5 15/10/ THS TEKNİSYEN 5 12/10/ THS TEKNİSYEN 6 17/02/ THS TEKNİSYEN 6 12/10/ THS TEKNİSYEN 7 16/04/ THS TEKNİSYEN 7 15/10/ THS TEKNİSYEN 7 11/02/ THS TEKNİSYEN 7 12/10/ THS TEKNİSYEN 8 17/02/ THS TEKNİSYEN 8 12/07/ THS TEKNİSYEN 8 13/05/ THS TEKNİSYEN 8 15/10/ THS TEKNİSYEN 8 12/10/ THS TEKNİSYEN 9 16/12/ THS TEKNİSYEN 9 17/02/ THS TEKNİSYEN 9 16/04/ THS TEKNİSYEN 9 15/10/ THS TEKNİSYEN 9 12/10/ THS TEKNİSYEN 10 16/04/ THS TEKNİSYEN 10 12/10/ THS ÇÖZÜMLEYİCİ 1 14/11/ THS ÇÖZÜMLEYİCİ 5 14/11/ THS İSTATİSTİKÇİ 1 30/12/ / THS İSTATİSTİKÇİ 3 14/06/ THS İSTATİSTİKÇİ 3 12/01/ THS İSTATİSTİKÇİ 3 21/09/ THS İSTATİSTİKÇİ 5 12/01/ THS İSTATİSTİKÇİ 5 15/03/ THS İSTATİSTİKÇİ 7 15/03/ THS ŞEHİR PLANCISI 1 17/11/ THS ŞEHİR PLANCISI 1 17/02/ THS ŞEHİR PLANCISI 2 17/02/ THS ŞEHİR PLANCISI 2 12/02/

115 THS ŞEHİR PLANCISI 3 15/05/ THS ŞEHİR PLANCISI 3 15/05/ THS ŞEHİR PLANCISI 4 12/02/ THS ŞEHİR PLANCISI 4 12/10/ THS ŞEHİR PLANCISI 5 15/05/ THS ŞEHİR PLANCISI 5 12/02/ THS ŞEHİR PLANCISI 5 16/04/ THS ŞEHİR PLANCISI 5 12/01/ THS ŞEHİR PLANCISI 7 16/12/ THS ŞEHİR PLANCISI 7 12/09/ THS ŞEHİR PLANCISI 7 16/04/ THS ŞEHİR PLANCISI 7 17/09/ THS ŞEHİR PLANCISI 8 15/09/ THS ŞEHİR PLANCISI 8 12/10/ YHS BEKÇİ 6 18/02/ YHS BEKÇİ 7 05/01/ / YHS HİZMETLİ 7 16/09/ YHS HİZMETLİ 10 24/12/ / YHS HİZMETLİ 10 14/06/ / YHS HİZMETLİ 10 12/10/ YHS HİZMETLİ 11 12/10/ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI GIH BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANI 1 16/12/ GIH DAİRE BAŞKANI 1 16/03/ GIH DAİRE BAŞKANI 1 16/12/ GIH DAİRE BAŞKANI 1 17/07/ GIH DAİRE BAŞKANI 1 17/09/ GIH DAİRE BAŞKANI 1 12/10/ GIH DEP. RİSK YÖN. VE KENT. İYİ. 1 14/06/ GIH DESTEK HİZMETLERİ DAİRE 1 16/03/ GIH DIŞ İLİŞKİLER DAİRE BAŞKANI 1 28/12/ / GIH EMLAK YÖNETİMİ DAİRE 1 24/12/ / GIH ETÜD VE PROJELER DAİRE 1 14/06/ / GIH FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANI 1 20/12/ / GIH GENEL SEKRETER 1 06/04/ GIH GENEL SEKRETER YARDIMCISI 1 06/04/ GIH GENEL SEKRETER YARDIMCISI 1 16/09/ GIH GENEL SEKRETER YARDIMCISI 1 16/12/ GIH KÜLTÜR DAİRE BAŞKANI 1 12/03/ GIH KÜLTÜR VARLIKLARI DAİRE 1 10/09/ GIH MALİ HİZMETLER DAİRE 1 16/03/ GIH MEZARLIKLAR DAİRE BAŞKANI 1 11/09/ GIH MUHTARLIKLAR GIDA TARIM 1 15/02/ GIH PARK BAHÇE VE YEŞİL 1 17/02/ GIH RAYLI SİSTEM DAİRE BAŞKANI 1 15/03/ GIH SATINALMA DAİRE BAŞKANI 1 01/08/ GIH SAĞLIK DAİRE BAŞKANI 1 08/04/ GIH SOSYAL HİZMETLER DAİRE 1 16/12/ GIH ULAŞIM DAİRE BAŞKANI 1 30/12/ / GIH YAZI İŞLERİ VE KARARLAR 1 14/06/ / GIH YOL BAKIM VE ALTYAPI 1 17/02/ GIH ZABITA DAİRE BAŞKANI 1 14/06/ / GIH ÇEVRE KORUMA VE KONTROL 1 14/06/ / GIH İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE 1 14/06/ / GIH İNSAN KAYNAKLARI VE 1 14/06/ / İSTANBUL DARÜLACEZE MÜDÜRLÜĞÜ AHS AVUKAT 3 12/01/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 30/12/ / GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 16/09/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 15/02/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 19/12/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 18/09/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 14/10/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 14/12/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 12/07/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 14/11/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 17/11/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 4 21/09/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 5 11/01/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 5 14/10/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 5 11/02/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 6 11/02/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 6 20/07/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 7 20/07/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 9 14/10/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 9 12/09/ GIH MEMUR 5 15/12/ GIH MEMUR 5 14/10/ GIH MEMUR 5 15/12/ GIH MEMUR 8 14/06/ GIH MÜDÜR YARDIMCISI 1 30/12/ / GIH ŞEF 3 19/10/ / GIH ŞEF 3 16/09/ GIH ŞUBE MÜDÜRÜ 1 11/10/ SHS ANESTEZİ REHABİLİTASYON 1 15/12/ SHS DİYETİSYEN 5 20/07/

116 SHS FİZYOTERAPİST 3 16/09/ SHS HEMŞİRE 1 17/10/ SHS HEMŞİRE 1 11/12/ SHS HEMŞİRE 1 14/12/ SHS HEMŞİRE 2 14/12/ SHS HEMŞİRE 3 15/02/ SHS HEMŞİRE 4 17/07/ SHS HEMŞİRE 6 11/12/ SHS PSİKOLOG 3 17/11/ SHS PSİKOLOG 5 11/02/ SHS PSİKOLOG 7 15/01/ SHS SAĞLIK MEMURU 3 14/06/ SHS SAĞLIK MEMURU 5 15/05/ SHS SAĞLIK MEMURU 7 11/02/ SHS SAĞLIK TEKNİKERİ 6 17/11/ SHS SAĞLIK TEKNİSYENİ 6 22/09/ SHS TABİP 1 30/12/ / SHS TABİP 1 11/04/ SHS TABİP 1 18/02/ THS MÜHENDİS 2 13/07/ THS PROGRAMCI 3 11/02/ THS PROGRAMCI 4 11/02/ THS PROGRAMCI 4 14/12/ THS PROGRAMCI 4 14/06/ THS PROGRAMCI 5 11/02/ THS SOSYOLOG 3 21/09/ THS SOSYOLOG 4 21/09/ THS SOSYOLOG 5 11/02/ THS TEKNİKER 1 18/02/ THS TEKNİKER 1 17/11/ THS TEKNİKER 1 21/09/ THS TEKNİKER 3 14/12/ THS TEKNİSYEN 8 15/02/ YHS HİZMETLİ 5 17/02/ GIH ŞUBE MÜDÜRÜ 1 11/10/ THS EKONOMİST 7 12/10/ THS MÜHENDİS 1 16/11/ THS MÜHENDİS 1 15/02/ THS MÜHENDİS 1 12/04/ THS MÜHENDİS 2 13/07/ THS MİMAR 1 30/12/ / THS MİMAR 1 30/12/ / THS MİMAR 1 18/01/ THS MİMAR 1 18/02/ THS MİMAR 1 11/02/ THS TEKNİKER 6 12/10/ THS ŞEHİR PLANCISI 1 14/06/ İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 30/12/ / GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 31/12/ / GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 30/12/ / GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 16/03/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 14/06/ / GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 15/09/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 13/09/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 10/10/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 18/07/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 13/02/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 13/03/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 18/09/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 15/10/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 11/03/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 13/05/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 14/10/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 15/12/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 12/08/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 16/12/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 18/01/ İSTANBUL ŞEHİRCİLİK ATÖLYESİ MÜDÜRLÜĞÜ (İŞAT) GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 31/12/ / GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 16/03/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 14/04/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 4 12/01/ GIH MEMUR 5 30/12/ / GIH MÜDÜR YARDIMCISI 1 30/12/ / GIH ŞEF 3 30/12/ / GIH ŞEF 3 25/01/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 12/04/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 24/10/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 14/11/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 12/05/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 14/12/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 12/01/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 4 16/04/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 4 14/10/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 4 16/12/

117 GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 4 17/02/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 4 24/10/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 4 17/10/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 4 16/12/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 4 21/09/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 5 14/11/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 6 14/10/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 6 14/11/ GIH DAKTİLOGRAF 5 16/09/ GIH EĞİTMEN 3 14/06/ GIH EĞİTMEN 4 12/05/ GIH EĞİTMEN 4 20/07/ GIH EĞİTMEN 4 22/09/ GIH EĞİTMEN 4 12/01/ GIH EĞİTMEN 4 15/02/ GIH EĞİTMEN 4 14/06/ GIH EĞİTMEN 4 13/07/ GIH EĞİTMEN 4 21/09/ GIH EĞİTMEN 5 17/07/ GIH EĞİTMEN 5 11/02/ GIH EĞİTMEN 5 14/04/ GIH MEMUR 5 24/12/ / GIH MEMUR 5 30/12/ / GIH MEMUR 5 16/09/ GIH MEMUR 5 13/02/ GIH MEMUR 5 12/03/ GIH MEMUR 5 17/10/ GIH MÜDÜR YARDIMCISI 1 13/03/ / GIH MÜDÜR YARDIMCISI 1 30/12/ / GIH MÜDÜR YARDIMCISI 1 19/10/ / GIH MÜDÜR YARDIMCISI 1 13/09/ GIH MÜDÜR YARDIMCISI 3 30/12/ / GIH SİVİL SAVUNMA UZMANI 2 24/12/ / GIH SİVİL SAVUNMA UZMANI 3 05/11/ / GIH SİVİL SAVUNMA UZMANI 4 18/09/ GIH TAHSİLDAR 5 26/11/ GIH TAHSİLDAR 7 14/10/ GIH TAHSİLDAR 8 14/10/ GIH İTFAİYE AMİRİ 1 14/06/ / GIH İTFAİYE AMİRİ 1 15/09/ GIH İTFAİYE AMİRİ 1 16/03/ GIH İTFAİYE AMİRİ 1 15/02/ GIH İTFAİYE AMİRİ 1 13/05/ GIH İTFAİYE AMİRİ 1 14/10/ GIH İTFAİYE AMİRİ 1 26/11/ GIH İTFAİYE AMİRİ 1 16/12/ GIH İTFAİYE AMİRİ 1 14/06/ GIH İTFAİYE AMİRİ 1 12/10/ GIH İTFAİYE AMİRİ 1 18/01/ GIH İTFAİYE AMİRİ 1 17/05/ GIH İTFAİYE AMİRİ 1 14/06/ GIH İTFAİYE AMİRİ 1 16/04/ GIH İTFAİYE AMİRİ 2 17/11/ GIH İTFAİYE AMİRİ 3 14/06/ / GIH İTFAİYE AMİRİ 3 26/11/ GIH İTFAİYE AMİRİ 3 17/11/ GIH İTFAİYE AMİRİ 3 18/01/ GIH İTFAİYE AMİRİ 4 15/09/ GIH İTFAİYE AMİRİ 4 13/05/ GIH İTFAİYE AMİRİ 4 18/01/ GIH İTFAİYE AMİRİ 5 17/12/ / GIH İTFAİYE AMİRİ 5 15/09/ GIH İTFAİYE AMİRİ 5 18/01/ GIH İTFAİYE BAŞÇAVUŞU 3 12/09/ GIH İTFAİYE BAŞÇAVUŞU 3 15/10/ GIH İTFAİYE DAİRE BAŞKANI 1 13/03/ / GIH İTFAİYE ERİ 3 15/06/ GIH İTFAİYE ERİ 3 20/07/ GIH İTFAİYE ERİ 3 22/09/ GIH İTFAİYE ERİ 3 12/10/ GIH İTFAİYE ERİ 3 17/11/ GIH İTFAİYE ERİ 3 14/12/ GIH İTFAİYE ERİ 3 12/01/ GIH İTFAİYE ERİ 3 15/02/ GIH İTFAİYE ERİ 3 15/03/ GIH İTFAİYE ERİ 3 19/04/ GIH İTFAİYE ERİ 3 10/05/ GIH İTFAİYE ERİ 3 14/06/ GIH İTFAİYE ERİ 3 13/07/ GIH İTFAİYE ERİ 3 21/09/ GIH İTFAİYE ERİ 4 15/06/ GIH İTFAİYE ERİ 4 20/07/ GIH İTFAİYE ERİ 4 22/09/ GIH İTFAİYE ERİ 4 12/10/ GIH İTFAİYE ERİ 4 17/11/ GIH İTFAİYE ERİ 4 14/12/ GIH İTFAİYE ERİ 4 12/01/ GIH İTFAİYE ERİ 4 12/01/ GIH İTFAİYE ERİ 4 15/02/ GIH İTFAİYE ERİ 4 15/03/

118 GIH İTFAİYE ERİ 4 19/04/ GIH İTFAİYE ERİ 4 10/05/ GIH İTFAİYE ERİ 4 14/06/ GIH İTFAİYE ERİ 4 13/07/ GIH İTFAİYE ERİ 4 21/09/ GIH İTFAİYE ERİ 5 30/12/ / GIH İTFAİYE ERİ 5 30/12/2002 (2002/ GIH İTFAİYE ERİ 5 16/09/ GIH İTFAİYE ERİ 5 15/12/ GIH İTFAİYE ERİ 5 15/09/ GIH İTFAİYE ERİ 5 11/10/ GIH İTFAİYE ERİ 5 13/06/ GIH İTFAİYE ERİ 5 11/07/ GIH İTFAİYE ERİ 5 18/01/ GIH İTFAİYE ERİ 5 15/02/ GIH İTFAİYE ERİ 5 18/04/ GIH İTFAİYE ERİ 5 12/09/ GIH İTFAİYE ERİ 5 17/10/ GIH İTFAİYE ERİ 5 14/11/ GIH İTFAİYE ERİ 5 19/12/ GIH İTFAİYE ERİ 5 15/05/ GIH İTFAİYE ERİ 5 15/10/ GIH İTFAİYE ERİ 5 13/05/ GIH İTFAİYE ERİ 5 26/11/ GIH İTFAİYE ERİ 5 15/12/ GIH İTFAİYE ERİ 5 17/11/ GIH İTFAİYE ERİ 5 16/12/ GIH İTFAİYE ERİ 5 17/02/ GIH İTFAİYE ERİ 5 15/03/ GIH İTFAİYE ERİ 5 18/05/ GIH İTFAİYE ERİ 5 17/05/ GIH İTFAİYE ERİ 5 12/09/ GIH İTFAİYE ERİ 5 24/10/ GIH İTFAİYE ERİ 5 13/02/ GIH İTFAİYE ERİ 5 17/10/ GIH İTFAİYE ERİ 5 15/01/ GIH İTFAİYE ERİ 5 12/02/ GIH İTFAİYE ERİ 5 10/06/ GIH İTFAİYE ERİ 5 16/12/ GIH İTFAİYE ERİ 5 15/01/ GIH İTFAİYE ERİ 5 11/02/ GIH İTFAİYE ERİ 5 16/03/ GIH İTFAİYE ERİ 5 14/04/ GIH İTFAİYE ERİ 5 15/06/ GIH İTFAİYE ERİ 5 20/07/ GIH İTFAİYE ERİ 5 22/09/ GIH İTFAİYE ERİ 5 12/10/ GIH İTFAİYE ERİ 5 17/11/ GIH İTFAİYE ERİ 5 12/01/ GIH İTFAİYE ERİ 5 15/02/ GIH İTFAİYE ERİ 5 15/03/ GIH İTFAİYE ERİ 5 19/04/ GIH İTFAİYE ERİ 5 10/05/ GIH İTFAİYE ERİ 5 13/07/ GIH İTFAİYE ERİ 5 21/09/ GIH İTFAİYE ERİ 6 13/09/ GIH İTFAİYE ERİ 6 14/11/ GIH İTFAİYE ERİ 6 16/04/ GIH İTFAİYE ERİ 6 26/11/ GIH İTFAİYE ERİ 6 15/12/ GIH İTFAİYE ERİ 6 12/05/ GIH İTFAİYE ERİ 6 14/10/ GIH İTFAİYE ERİ 6 17/11/ GIH İTFAİYE ERİ 6 16/12/ GIH İTFAİYE ERİ 6 17/02/ GIH İTFAİYE ERİ 6 12/04/ GIH İTFAİYE ERİ 6 18/05/ GIH İTFAİYE ERİ 6 14/06/ GIH İTFAİYE ERİ 6 12/09/ GIH İTFAİYE ERİ 6 12/10/ GIH İTFAİYE ERİ 6 14/12/ GIH İTFAİYE ERİ 6 18/01/ GIH İTFAİYE ERİ 6 12/04/ GIH İTFAİYE ERİ 6 12/09/ GIH İTFAİYE ERİ 6 24/10/ GIH İTFAİYE ERİ 6 12/12/ GIH İTFAİYE ERİ 6 13/02/ GIH İTFAİYE ERİ 6 11/12/ GIH İTFAİYE ERİ 6 15/01/ GIH İTFAİYE ERİ 6 12/02/ GIH İTFAİYE ERİ 6 11/02/ GIH İTFAİYE ERİ 6 16/03/ GIH İTFAİYE ERİ 6 14/04/ GIH İTFAİYE ERİ 6 20/07/ GIH İTFAİYE ERİ 6 22/09/ GIH İTFAİYE ERİ 6 12/10/ GIH İTFAİYE ERİ 6 17/11/ GIH İTFAİYE ERİ 6 14/12/ GIH İTFAİYE ERİ 6 12/01/ GIH İTFAİYE ERİ 6 15/02/

119 GIH İTFAİYE ERİ 6 15/03/ GIH İTFAİYE ERİ 6 19/04/ GIH İTFAİYE ERİ 6 10/05/ GIH İTFAİYE ERİ 6 14/06/ GIH İTFAİYE ERİ 6 13/07/ GIH İTFAİYE ERİ 6 21/09/ GIH İTFAİYE ERİ 7 07/12/ / GIH İTFAİYE ERİ 7 30/12/ / GIH İTFAİYE ERİ 7 06/10/ GIH İTFAİYE ERİ 7 15/12/ GIH İTFAİYE ERİ 7 11/10/ GIH İTFAİYE ERİ 7 16/11/ GIH İTFAİYE ERİ 7 11/07/ GIH İTFAİYE ERİ 7 13/02/ GIH İTFAİYE ERİ 7 15/05/ GIH İTFAİYE ERİ 7 17/07/ GIH İTFAİYE ERİ 7 18/09/ GIH İTFAİYE ERİ 7 15/10/ GIH İTFAİYE ERİ 7 19/11/ GIH İTFAİYE ERİ 7 11/03/ GIH İTFAİYE ERİ 7 13/05/ GIH İTFAİYE ERİ 7 18/06/ GIH İTFAİYE ERİ 7 14/10/ GIH İTFAİYE ERİ 7 26/11/ GIH İTFAİYE ERİ 7 15/12/ GIH İTFAİYE ERİ 7 12/05/ GIH İTFAİYE ERİ 7 17/06/ GIH İTFAİYE ERİ 7 12/08/ GIH İTFAİYE ERİ 7 14/10/ GIH İTFAİYE ERİ 7 15/03/ GIH İTFAİYE ERİ 7 14/06/ GIH İTFAİYE ERİ 7 12/09/ GIH İTFAİYE ERİ 7 12/10/ GIH İTFAİYE ERİ 7 18/01/ GIH İTFAİYE ERİ 7 12/03/ GIH İTFAİYE ERİ 7 12/04/ GIH İTFAİYE ERİ 7 12/09/ GIH İTFAİYE ERİ 7 24/10/ GIH İTFAİYE ERİ 7 16/01/ GIH İTFAİYE ERİ 7 15/01/ GIH İTFAİYE ERİ 7 12/02/ GIH İTFAİYE ERİ 7 17/09/ GIH İTFAİYE ERİ 7 11/02/ GIH İTFAİYE ERİ 7 16/03/ GIH İTFAİYE ERİ 7 20/07/ GIH İTFAİYE ERİ 7 22/09/ GIH İTFAİYE ERİ 7 12/10/ GIH İTFAİYE ERİ 7 17/11/ GIH İTFAİYE ERİ 7 12/01/ GIH İTFAİYE ERİ 7 15/02/ GIH İTFAİYE ERİ 7 15/03/ GIH İTFAİYE ERİ 7 13/07/ GIH İTFAİYE ERİ 7 21/09/ GIH İTFAİYE ERİ 8 14/11/ GIH İTFAİYE ERİ 8 18/09/ GIH İTFAİYE ERİ 8 15/10/ GIH İTFAİYE ERİ 8 13/05/ GIH İTFAİYE ERİ 8 26/11/ GIH İTFAİYE ERİ 8 15/12/ GIH İTFAİYE ERİ 8 12/05/ GIH İTFAİYE ERİ 8 14/10/ GIH İTFAİYE ERİ 8 16/12/ GIH İTFAİYE ERİ 8 15/11/ GIH İTFAİYE ERİ 8 12/04/ GIH İTFAİYE ERİ 8 17/10/ GIH İTFAİYE ERİ 8 15/01/ GIH İTFAİYE ERİ 8 13/05/ GIH İTFAİYE ERİ 8 17/09/ GIH İTFAİYE ERİ 8 11/02/ GIH İTFAİYE ERİ 8 16/03/ GIH İTFAİYE ERİ 8 14/04/ GIH İTFAİYE ERİ 8 20/07/ GIH İTFAİYE ERİ 8 17/11/ GIH İTFAİYE ERİ 8 14/12/ GIH İTFAİYE ERİ 8 12/01/ GIH İTFAİYE ERİ 8 15/02/ GIH İTFAİYE ERİ 8 19/04/ GIH İTFAİYE ERİ 8 10/05/ GIH İTFAİYE ERİ 8 13/07/ GIH İTFAİYE ERİ 9 30/12/ / GIH İTFAİYE ERİ 9 30/12/ / GIH İTFAİYE ERİ 9 11/04/ GIH İTFAİYE ERİ 9 11/03/ GIH İTFAİYE ERİ 9 15/12/ GIH İTFAİYE ERİ 9 18/02/ GIH İTFAİYE ERİ 9 17/11/ GIH İTFAİYE ERİ 9 16/12/ GIH İTFAİYE ERİ 9 12/04/ GIH İTFAİYE ERİ 9 15/01/ GIH İTFAİYE ERİ 9 11/02/

120 GIH İTFAİYE ERİ 9 20/07/ GIH İTFAİYE ERİ 9 22/09/ GIH İTFAİYE ERİ 9 21/09/ GIH İTFAİYE ERİ 10 30/12/ / GIH İTFAİYE ERİ 10 30/12/ / GIH İTFAİYE ERİ 10 15/09/ GIH İTFAİYE ERİ 10 17/05/ GIH İTFAİYE ERİ 10 13/09/ GIH İTFAİYE ERİ 10 16/12/ GIH İTFAİYE ERİ 10 15/01/ GIH İTFAİYE ERİ 10 12/02/ GIH İTFAİYE ERİ 10 11/02/ GIH İTFAİYE ERİ 11 16/03/ GIH İTFAİYE ERİ 11 11/03/ GIH İTFAİYE ERİ 11 26/11/ GIH İTFAİYE ERİ 11 17/05/ GIH İTFAİYE GRUP AMİR 3 16/03/ GIH İTFAİYE GRUP AMİRİ 1 15/09/ GIH İTFAİYE GRUP AMİRİ 1 18/06/ GIH İTFAİYE GRUP AMİRİ 1 12/05/ GIH İTFAİYE GRUP AMİRİ 3 16/09/ GIH İTFAİYE GRUP AMİRİ 5 17/05/ GIH İTFAİYE ONBAŞISI 3 30/12/ / GIH İTFAİYE ONBAŞISI 3 14/06/ / GIH İTFAİYE ONBAŞISI 3 16/05/ GIH İTFAİYE ONBAŞISI 3 13/03/ GIH İTFAİYE ONBAŞISI 3 19/11/ GIH İTFAİYE ONBAŞISI 3 15/01/ GIH İTFAİYE ONBAŞISI 3 11/03/ GIH İTFAİYE ONBAŞISI 3 13/05/ GIH İTFAİYE ONBAŞISI 3 14/10/ GIH İTFAİYE ONBAŞISI 3 26/11/ GIH İTFAİYE ONBAŞISI 3 12/09/ GIH İTFAİYE ONBAŞISI 3 24/10/ GIH İTFAİYE ONBAŞISI 3 16/01/ GIH İTFAİYE ONBAŞISI 3 13/02/ GIH İTFAİYE ONBAŞISI 3 17/07/ GIH İTFAİYE ONBAŞISI 3 17/09/ GIH İTFAİYE ONBAŞISI 3 16/12/ GIH İTFAİYE ONBAŞISI 3 17/11/ GIH İTFAİYE ONBAŞISI 4 17/09/ GIH İTFAİYE ONBAŞISI 4 16/12/ GIH İTFAİYE ONBAŞISI 5 11/01/ GIH İTFAİYE ÇAVUŞU 1 15/06/ GIH İTFAİYE ÇAVUŞU 1 20/07/ GIH İTFAİYE ÇAVUŞU 1 22/09/ GIH İTFAİYE ÇAVUŞU 1 17/11/ GIH İTFAİYE ÇAVUŞU 1 15/02/ GIH İTFAİYE ÇAVUŞU 1 10/05/ GIH İTFAİYE ÇAVUŞU 1 21/09/ GIH İTFAİYE ÇAVUŞU 2 15/06/ GIH İTFAİYE ÇAVUŞU 2 19/04/ GIH İTFAİYE ÇAVUŞU 2 14/06/ GIH İTFAİYE ÇAVUŞU 3 14/12/ GIH İTFAİYE ÇAVUŞU 3 12/09/ GIH İTFAİYE ÇAVUŞU 3 24/10/ GIH İTFAİYE ÇAVUŞU 3 12/12/ GIH İTFAİYE ÇAVUŞU 3 16/01/ GIH İTFAİYE ÇAVUŞU 3 10/09/ GIH İTFAİYE ÇAVUŞU 3 11/12/ GIH İTFAİYE ÇAVUŞU 3 12/02/ GIH İTFAİYE ÇAVUŞU 3 16/04/ GIH İTFAİYE ÇAVUŞU 3 16/12/ GIH İTFAİYE ÇAVUŞU 3 15/01/ GIH İTFAİYE ÇAVUŞU 3 11/02/ GIH İTFAİYE ÇAVUŞU 3 16/03/ GIH İTFAİYE ÇAVUŞU 3 14/04/ GIH İTFAİYE ÇAVUŞU 3 12/05/ GIH İTFAİYE ÇAVUŞU 3 15/06/ GIH İTFAİYE ÇAVUŞU 3 20/07/ GIH İTFAİYE ÇAVUŞU 3 22/09/ GIH İTFAİYE ÇAVUŞU 3 12/10/ GIH İTFAİYE ÇAVUŞU 3 17/11/ GIH İTFAİYE ÇAVUŞU 3 14/12/ GIH İTFAİYE ÇAVUŞU 3 12/01/ GIH İTFAİYE ÇAVUŞU 3 15/02/ GIH İTFAİYE ÇAVUŞU 3 15/03/ GIH İTFAİYE ÇAVUŞU 3 19/04/ GIH İTFAİYE ÇAVUŞU 3 13/07/ GIH İTFAİYE ÇAVUŞU 3 21/09/ GIH İTFAİYE ÇAVUŞU 4 15/09/ GIH İTFAİYE ÇAVUŞU 4 12/09/ GIH İTFAİYE ÇAVUŞU 4 12/03/ GIH İTFAİYE ÇAVUŞU 4 14/11/ GIH İTFAİYE ÇAVUŞU 4 16/01/ GIH İTFAİYE ÇAVUŞU 4 17/10/ GIH İTFAİYE ÇAVUŞU 4 16/12/ GIH İTFAİYE ÇAVUŞU 4 15/01/ GIH İTFAİYE ÇAVUŞU 4 11/02/ GIH İTFAİYE ÇAVUŞU 4 16/03/

121 GIH İTFAİYE ÇAVUŞU 4 14/04/ GIH İTFAİYE ÇAVUŞU 4 12/10/ GIH İTFAİYE ÇAVUŞU 4 17/11/ GIH İTFAİYE ÇAVUŞU 4 14/12/ GIH İTFAİYE ÇAVUŞU 4 12/01/ GIH İTFAİYE ÇAVUŞU 4 15/03/ GIH İTFAİYE ÇAVUŞU 5 15/09/ GIH İTFAİYE ÇAVUŞU 5 13/05/ GIH İTFAİYE ÇAVUŞU 5 13/08/ GIH İTFAİYE ÇAVUŞU 5 14/10/ GIH İTFAİYE ÇAVUŞU 5 26/11/ GIH İTFAİYE ÇAVUŞU 5 17/11/ GIH İTFAİYE ÇAVUŞU 5 16/12/ GIH İTFAİYE ÇAVUŞU 5 12/09/ GIH İTFAİYE ÇAVUŞU 5 12/02/ GIH İTFAİYE ÇAVUŞU 6 13/08/ GIH İTFAİYE ÇAVUŞU 6 18/01/ GIH İTFAİYE ÇAVUŞU 6 11/12/ GIH İTFAİYE ÇAVUŞU 7 14/06/ / GIH İTFAİYE ÇAVUŞU 7 13/08/ GIH İTFAİYE ÇAVUŞU 7 16/12/ GIH İTFAİYE ÇAVUŞU 7 15/05/ GIH İTFAİYE ÇAVUŞU 8 18/01/ GIH İTFAİYE ÇAVUŞU 9 14/06/ / GIH İTFAİYE ÇAVUŞU 9 18/01/ GIH İTFAİYE ŞOFÖRÜ 5 15/12/ GIH İTFAİYE ŞOFÖRÜ 5 15/09/ GIH İTFAİYE ŞOFÖRÜ 5 16/12/ GIH İTFAİYE ŞUBE MÜDÜRÜ 1 14/06/ / GIH İTFAİYE ŞUBE MÜDÜRÜ 1 16/12/ GIH ŞEF 3 19/10/ / GIH ŞOFÖR 5 19/10/ / GIH ŞOFÖR 5 30/12/ / GIH ŞOFÖR 5 16/09/ GIH ŞOFÖR 5 15/12/ GIH ŞOFÖR 5 16/03/ GIH ŞOFÖR 5 15/09/ GIH ŞOFÖR 5 11/01/ GIH ŞOFÖR 5 11/07/ GIH ŞOFÖR 5 13/09/ GIH ŞOFÖR 5 18/01/ GIH ŞOFÖR 5 18/04/ GIH ŞOFÖR 5 13/06/ GIH ŞOFÖR 5 18/07/ GIH ŞOFÖR 5 14/11/ GIH ŞOFÖR 5 16/01/ GIH ŞOFÖR 5 11/03/ GIH ŞOFÖR 5 16/04/ GIH ŞOFÖR 5 18/06/ GIH ŞOFÖR 5 15/12/ GIH ŞOFÖR 5 17/06/ GIH ŞOFÖR 5 16/12/ GIH ŞOFÖR 5 15/03/ GIH ŞOFÖR 7 30/12/ / GIH ŞOFÖR 7 11/07/ GIH ŞOFÖR 7 13/09/ GIH ŞOFÖR 8 11/02/ GIH ŞOFÖR 8 17/11/ GIH ŞUBE MÜDÜRÜ 1 30/12/ / GIH ŞUBE MÜDÜRÜ 1 28/12/ / GIH ŞUBE MÜDÜRÜ 1 15/12/ GIH ŞUBE MÜDÜRÜ 1 16/12/ SHS BİOLOG 4 11/02/ SHS SAĞLIK MEMURU 5 11/02/ SHS SAĞLIK MEMURU 6 13/07/ SHS SAĞLIK MEMURU 7 11/02/ SHS SAĞLIK TEKNİKERİ 4 11/02/ SHS SAĞLIK TEKNİKERİ 5 11/12/ SHS SAĞLIK TEKNİSYENİ 5 14/12/ SHS SAĞLIK TEKNİSYENİ 6 13/07/ SHS VETERİNER HEKİM 1 13/02/ THS EKONOMİST 7 12/10/ THS FİZİKÇİ 4 20/07/ THS JEOMORFOLOG 1 16/03/ THS KİMYAGER 1 18/04/ THS KİMYAGER 2 16/03/ THS KİMYAGER 3 20/07/ THS KİMYAGER 3 22/09/ THS KİMYAGER 3 12/10/ THS KİMYAGER 3 14/06/ THS KİMYAGER 4 11/02/ THS MÜHENDİS 1 28/12/ / THS MÜHENDİS 1 30/12/ / THS MÜHENDİS 1 30/12/ / THS MÜHENDİS 1 14/03/ THS MÜHENDİS 1 18/04/ THS MÜHENDİS 1 18/07/ THS MÜHENDİS 1 17/10/ THS MÜHENDİS 1 19/12/ THS MÜHENDİS 1 19/11/

122 THS MÜHENDİS 1 11/03/ THS MÜHENDİS 1 14/10/ THS MÜHENDİS 1 15/01/ THS MÜHENDİS 2 11/02/ THS MÜHENDİS 2 16/03/ THS MÜHENDİS 2 22/09/ THS MÜHENDİS 2 15/02/ THS MÜHENDİS 2 15/03/ THS MÜHENDİS 2 19/04/ THS MÜHENDİS 2 10/05/ THS MÜHENDİS 2 13/07/ THS MÜHENDİS 2 21/09/ THS MÜHENDİS 3 11/02/ THS MÜHENDİS 3 16/03/ THS MÜHENDİS 3 12/05/ THS MÜHENDİS 3 22/09/ THS MÜHENDİS 3 12/10/ THS MÜHENDİS 3 17/11/ THS MÜHENDİS 3 12/01/ THS MÜHENDİS 3 15/03/ THS MÜHENDİS 3 10/05/ THS MÜHENDİS 3 21/09/ THS MÜHENDİS 4 11/02/ THS MÜHENDİS 4 16/03/ THS MÜHENDİS 4 12/10/ THS MÜHENDİS 4 17/11/ THS MÜHENDİS 4 15/03/ THS MÜHENDİS 4 13/07/ THS MÜHENDİS 4 21/09/ THS MÜHENDİS 5 17/05/ THS MÜHENDİS 5 11/02/ THS MÜHENDİS 5 20/07/ THS MÜHENDİS 5 14/12/ THS MÜHENDİS 5 10/05/ THS MİMAR 1 10/09/ THS MİMAR 1 07/12/ / THS MİMAR 5 22/09/ THS PROGRAMCI 4 10/05/ THS TEKNİK ELEMAN 1 18/02/ THS TEKNİKER 1 15/05/ THS TEKNİKER 1 12/08/ THS TEKNİKER 3 15/01/ THS TEKNİKER 3 11/02/ THS TEKNİKER 3 20/07/ THS TEKNİKER 3 12/10/ THS TEKNİKER 3 14/12/ THS TEKNİKER 3 19/04/ THS TEKNİKER 4 11/02/ THS TEKNİKER 4 12/05/ THS TEKNİKER 4 22/09/ THS TEKNİKER 4 15/02/ THS TEKNİKER 4 15/03/ THS TEKNİKER 4 14/06/ THS TEKNİKER 4 13/07/ THS TEKNİKER 5 11/02/ THS TEKNİKER 5 22/09/ THS TEKNİSYEN 3 18/01/ THS TEKNİSYEN 3 18/04/ THS TEKNİSYEN 3 10/02/ THS TEKNİSYEN 3 12/05/ THS TEKNİSYEN 3 21/09/ THS TEKNİSYEN 4 14/07/ THS TEKNİSYEN 4 11/02/ THS TEKNİSYEN 4 12/10/ THS TEKNİSYEN 4 19/04/ THS TEKNİSYEN 4 13/07/ THS TEKNİSYEN 4 21/09/ THS TEKNİSYEN 5 11/02/ THS TEKNİSYEN 5 12/05/ THS TEKNİSYEN 5 20/07/ THS TEKNİSYEN 5 22/09/ THS TEKNİSYEN 5 17/11/ THS TEKNİSYEN 5 14/12/ THS TEKNİSYEN 5 12/01/ THS TEKNİSYEN 5 15/03/ THS TEKNİSYEN 5 21/09/ THS TEKNİSYEN 6 11/02/ THS TEKNİSYEN 6 16/03/ THS TEKNİSYEN 6 20/07/ THS TEKNİSYEN 6 22/09/ THS TEKNİSYEN 6 14/12/ THS TEKNİSYEN 6 15/02/ THS TEKNİSYEN 6 19/04/ THS TEKNİSYEN 6 13/07/ THS TEKNİSYEN 6 21/09/ THS TEKNİSYEN 7 15/01/ THS TEKNİSYEN 7 11/02/ THS TEKNİSYEN 7 12/01/ THS TEKNİSYEN 8 15/03/ THS TEKNİSYEN 9 16/12/

123 THS TEKNİSYEN 9 17/09/ THS TEKNİSYEN 9 11/02/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 5 13/06/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 5 14/04/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 5 15/03/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 6 11/02/ İTFAİYE DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ THS TEKNİKER 6 12/07/ THS TEKNİKER 9 16/04/ THS TEKNİSYEN 4 12/07/ THS TEKNİSYEN 5 11/07/ THS TEKNİSYEN 5 17/02/ THS TEKNİSYEN 5 12/07/ THS TEKNİSYEN 6 17/02/ THS TEKNİSYEN 6 12/07/ THS TEKNİSYEN 7 12/07/ THS TEKNİSYEN 8 12/07/ THS TEKNİSYEN 9 16/12/ THS TEKNİSYEN 9 17/02/ THS TEKNİSYEN 10 16/04/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 6 20/07/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 6 22/09/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 9 15/02/ GIH ŞOFÖR 11 15/11/ GIH ŞUBE MÜDÜRÜ 1 30/12/ / SHS BİOLOG 3 21/09/ SHS EBE 4 22/09/ SHS HEMŞİRE 1 16/04/ SHS HEMŞİRE 3 14/11/ SHS SAĞLIK MEMURU 8 22/09/ SHS SAĞLIK TEKNİKERİ 2 17/10/ SHS SOSYAL ÇALIŞMACI 4 11/02/ SHS TABİP 1 30/12/ / SHS TABİP 1 30/12/ / SHS TABİP 1 31/12/ / SHS TABİP 1 30/12/ / İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 15/03/ GIH İÇ DENETÇİ 1 12/07/ GIH İÇ DENETÇİ 1 13/09/ GIH İÇ DENETÇİ 1 16/04/ GIH İÇ DENETÇİ 1 16/04/ GIH İÇ DENETÇİ 1 13/05/ GIH İÇ DENETÇİ 1 17/11/ GIH İÇ DENETÇİ 1 19/04/ GIH İÇ DENETÇİ 3 14/10/ GIH İÇ DENETÇİ 3 19/04/ GIH İÇ DENETÇİ 5 11/10/ GIH ŞEF 3 15/09/ THS MÜHENDİS 3 14/04/ THS PROGRAMCI 3 14/07/ THS PROGRAMCI 3 14/04/ THS PROGRAMCI 3 15/02/ SHS TABİP 1 16/09/ SHS TABİP 1 14/06/ / SHS TABİP 1 18/01/ SHS TABİP 1 14/11/ SHS TABİP 1 13/03/ SHS TABİP 1 11/03/ SHS TABİP 1 18/02/ SHS TABİP 3 15/10/ SHS VETERİNER HEKİM 1 29/01/ THS MÜHENDİS 1 20/12/ / THS MÜHENDİS 1 30/12/ / THS MÜHENDİS 1 16/03/ THS MÜHENDİS 1 13/09/ THS MÜHENDİS 1 14/03/ THS MÜHENDİS 1 13/02/ THS MÜHENDİS 1 15/10/ THS MÜHENDİS 1 14/10/ THS MÜHENDİS 1 18/02/ THS MÜHENDİS 1 10/02/ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MÜDÜRLÜĞÜ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 11/03/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 14/10/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 15/12/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 11/02/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 15/02/ THS MÜHENDİS 2 15/02/ THS MÜHENDİS 2 14/06/ THS MÜHENDİS 2 13/07/ THS MÜHENDİS 2 21/09/ THS MÜHENDİS 3 12/02/ THS MÜHENDİS 3 11/02/

124 THS MÜHENDİS 3 12/05/ THS MÜHENDİS 3 12/01/ THS MÜHENDİS 3 15/03/ THS MÜHENDİS 3 13/07/ THS MÜHENDİS 4 16/03/ THS MÜHENDİS 4 22/09/ THS MÜHENDİS 4 15/03/ THS MÜHENDİS 4 21/09/ THS MÜHENDİS 5 11/02/ THS MİMAR 1 13/07/ THS MİMAR 2 10/05/ THS PROGRAMCI 5 11/02/ THS TEKNİKER 4 22/09/ THS TEKNİSYEN 3 31/12/ / THS TEKNİSYEN 6 11/02/ THS TEKNİSYEN 6 20/07/ THS TEKNİSYEN 6 14/06/ THS İSTATİSTİKÇİ 3 19/04/ THS ŞEHİR PLANCISI 3 11/02/ İŞLETMELER MÜDÜRLÜĞÜ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 15/04/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 16/12/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 11/02/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 5 15/04/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 6 16/03/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 6 14/04/ GIH MEMUR 6 11/02/ GIH ŞUBE MÜDÜRÜ 1 15/04/ SHS VETERİNER HEKİM 1 10/05/ SHS VETERİNER HEKİM 3 13/07/ SHS VETERİNER HEKİM 5 15/04/ THS EKONOMİST 1 15/04/ THS EKONOMİST 5 12/05/ THS EKONOMİST 6 11/02/ THS EKONOMİST 7 15/04/ THS KİMYAGER 5 11/02/ THS MÜHENDİS 1 19/04/ THS MÜHENDİS 2 12/01/ THS MÜHENDİS 2 14/06/ THS MÜHENDİS 2 21/09/ THS MÜHENDİS 3 11/02/ THS MÜHENDİS 3 12/10/ THS MÜHENDİS 5 16/03/ THS PROGRAMCI 3 16/03/ THS PROGRAMCI 3 15/02/ THS PROGRAMCI 3 15/03/ THS PROGRAMCI 3 19/04/ THS PROGRAMCI 3 14/06/ THS PROGRAMCI 3 13/07/ THS PROGRAMCI 4 16/03/ THS PROGRAMCI 4 14/04/ THS PROGRAMCI 4 21/09/ THS PROGRAMCI 5 11/02/ THS TEKNİKER 3 21/09/ THS TEKNİKER 5 11/02/ THS TEKNİKER 5 15/03/ THS TEKNİKER 5 19/04/ THS TEKNİSYEN 3 15/04/ THS TEKNİSYEN 5 15/02/ İŞTİRAKLER KOORDİNASYON MÜDÜRLÜĞÜ AHS AVUKAT 9 15/09/ GIH ŞUBE MÜDÜRÜ 1 10/10/ THS FİZİKÇİ 5 11/02/ THS KÜTÜPHANECİ 3 12/03/ THS PROGRAMCI 4 15/03/ ŞEHİR PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 16/04/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 16/12/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 15/03/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 21/09/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 4 15/09/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 5 16/09/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 5 26/11/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 5 17/10/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 6 14/06/ / GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 9 12/09/ GIH MEMUR 6 17/05/ GIH MEMUR 7 15/01/ GIH ŞEF 4 11/01/ GIH ŞUBE MÜDÜRÜ 1 11/10/ THS ARKEOLOG 1 17/10/ THS EKONOMİST 7 12/10/ THS MÜHENDİS 1 12/02/ THS MÜHENDİS 3 11/02/

125 THS MÜHENDİS 3 15/03/ THS MİMAR 1 24/12/ / THS MİMAR 1 30/12/ / THS MİMAR 1 28/12/ / THS MİMAR 1 14/10/ THS MİMAR 1 17/09/ THS MİMAR 3 10/11/ THS MİMAR 5 17/07/ THS PROGRAMCI 4 12/10/ THS PROGRAMCI 4 17/11/ THS PROGRAMCI 4 21/09/ THS PROGRAMCI 5 11/02/ THS SANAT TARİHÇİSİ 3 15/03/ THS SANAT TARİHÇİSİ 4 12/01/ THS TEKNİKER 5 12/10/ THS TEKNİKER 6 12/10/ THS TEKNİKER 8 12/10/ THS ŞEHİR PLANCISI 1 30/12/ / THS ŞEHİR PLANCISI 1 16/09/ THS ŞEHİR PLANCISI 1 08/05/ THS ŞEHİR PLANCISI 1 14/06/ THS ŞEHİR PLANCISI 1 18/09/ THS ŞEHİR PLANCISI 1 18/09/ THS ŞEHİR PLANCISI 1 10/06/ THS ŞEHİR PLANCISI 1 14/07/ THS ŞEHİR PLANCISI 1 17/09/ THS ŞEHİR PLANCISI 1 15/10/ THS ŞEHİR PLANCISI 1 16/12/ THS ŞEHİR PLANCISI 1 11/02/ THS ŞEHİR PLANCISI 1 12/05/ THS ŞEHİR PLANCISI 1 20/07/ THS ŞEHİR PLANCISI 1 17/11/ THS ŞEHİR PLANCISI 1 12/01/ THS ŞEHİR PLANCISI 2 11/02/ THS ŞEHİR PLANCISI 2 16/03/ THS ŞEHİR PLANCISI 2 14/04/ THS ŞEHİR PLANCISI 2 12/05/ THS ŞEHİR PLANCISI 2 15/06/ THS ŞEHİR PLANCISI 2 22/09/ THS ŞEHİR PLANCISI 2 14/12/ THS ŞEHİR PLANCISI 2 14/06/ THS ŞEHİR PLANCISI 2 21/09/ THS ŞEHİR PLANCISI 3 13/02/ THS ŞEHİR PLANCISI 3 17/09/ THS ŞEHİR PLANCISI 3 15/10/ THS ŞEHİR PLANCISI 3 11/02/ THS ŞEHİR PLANCISI 3 16/03/ THS ŞEHİR PLANCISI 3 12/10/ THS ŞEHİR PLANCISI 3 17/11/ THS ŞEHİR PLANCISI 3 12/01/ THS ŞEHİR PLANCISI 3 15/03/ THS ŞEHİR PLANCISI 3 19/04/ THS ŞEHİR PLANCISI 3 10/05/ THS ŞEHİR PLANCISI 3 14/06/ THS ŞEHİR PLANCISI 4 17/10/ THS ŞEHİR PLANCISI 4 11/12/ THS ŞEHİR PLANCISI 4 11/02/ THS ŞEHİR PLANCISI 4 22/09/ THS ŞEHİR PLANCISI 4 19/04/ THS ŞEHİR PLANCISI 4 10/05/ THS ŞEHİR PLANCISI 4 14/06/ THS ŞEHİR PLANCISI 4 13/07/ THS ŞEHİR PLANCISI 4 21/09/ THS ŞEHİR PLANCISI 5 16/01/ THS ŞEHİR PLANCISI 5 13/02/ THS ŞEHİR PLANCISI 5 11/12/ THS ŞEHİR PLANCISI 5 15/01/ THS ŞEHİR PLANCISI 5 11/02/ THS ŞEHİR PLANCISI 5 16/03/ THS ŞEHİR PLANCISI 5 12/05/ THS ŞEHİR PLANCISI 5 20/07/ THS ŞEHİR PLANCISI 5 15/03/ THS ŞEHİR PLANCISI 5 14/06/ THS ŞEHİR PLANCISI 5 13/07/ THS ŞEHİR PLANCISI 8 15/09/ ŞEHİR TİYATROLARI MÜDÜRLÜĞÜ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 15/09/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 11/04/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 18/01/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 18/09/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 13/08/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 14/10/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 17/02/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 14/12/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 15/05/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 15/04/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 20/07/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 15/02/

126 GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 15/03/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 4 15/03/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 4 21/09/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 5 16/03/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 5 15/02/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 5 15/03/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 5 21/09/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 6 11/02/ GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 8 16/04/ THS TEKNİSYEN 6 12/10/ THS TEKNİSYEN 7 11/02/ THS TEKNİSYEN 7 20/07/ YHS BEKÇİ 5 28/12/ / YHS BEKÇİ 5 12/01/ YHS BEKÇİ 7 30/12/ / TOPLAM KADRO SAYISI GIH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 9 12/09/ GIH MEMUR 5 19/10/ / GIH MEMUR 5 18/01/ GIH MEMUR 5 17/11/ GIH MÜDÜR YARDIMCISI 1 30/12/ / GIH TAHSİLDAR 3 15/12/ GIH TAHSİLDAR 3 16/03/ GIH TAHSİLDAR 4 16/09/ GIH TAHSİLDAR 5 16/09/ GIH TAHSİLDAR 5 10/10/ GIH ŞEF 3 30/12/ / GIH ŞEF 3 16/11/ GIH ŞEF 3 13/03/ GIH ŞEF 4 22/09/ GIH ŞEF 6 16/09/ GIH ŞOFÖR 5 12/04/ GIH ŞOFÖR 6 12/04/ GIH ŞOFÖR 7 12/04/ GIH ŞUBE MÜDÜRÜ 1 11/10/ SHS HEMŞİRE 3 12/03/ SHS SAĞLIK MEMURU 1 17/10/ THS ARKEOLOG 3 16/03/ THS EKONOMİST 7 12/10/ THS EKONOMİST 8 15/10/ THS KİMYAGER 1 16/04/ THS MÜHENDİS 1 15/02/ THS MÜHENDİS 3 10/05/ THS MÜHENDİS 5 11/02/ THS MİMAR 5 11/02/ THS PROGRAMCI 1 22/09/ THS PROGRAMCI 4 21/09/ THS TEKNİKER 1 11/02/ THS TEKNİKER 3 16/03/ THS TEKNİKER 4 21/09/ THS TEKNİSYEN 3 14/06/ THS TEKNİSYEN 5 16/09/

127 2018 MALİ YILI BÜTÇESİ İHDAS EDİLEN SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARINI GÖSTERİR (K-2) CETVELİ

128 İHDAS EDİLEN SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARINI GÖSTERİR (K-2) CETVELİ İHDAS EDİLEN SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARINI GÖSTERİR (K-2) CETVELİ ACİL YARDIM VE CANKURTARMA MÜDÜRLÜĞÜ ANADOLU YAKASI İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ (BEYKOZ GRUBU) ANADOLU YAKASI İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ (YENİDOĞAN GRUBU) ATIK YÖNETİMİ MÜDÜRLÜĞÜ ÜNVAN TOPLAM ÜNVAN TOPLAM ÜNVAN TOPLAM ÜNVAN TOPLAM OPERATÖR 1 İŞÇİ 23 İŞÇİ 15 OPERATÖR 5 İŞÇİ 62 ŞOFÖR 6 ŞOFÖR 1 USTA 3 ŞOFÖR 31 Toplam 29 Toplam 16 İŞÇİ 61 Toplam 94 AFET KOORDİNASYON MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ ANADOLU YAKASI İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ (KADIKÖY GRUBU) ÜNVAN TOPLAM ANADOLU YAKASI İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ (ÇAVUŞBAŞI GRUBU) ÜNVAN TOPLAM ŞOFÖR 8 Toplam 77 ÜNVAN TOPLAM İŞÇİ 32 İŞÇİ 16 AVR. YAKASI YOL BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ AŞÇI 1 ŞOFÖR 9 ŞOFÖR 1 ÜNVAN TOPLAM İŞÇİ 5 Toplam 41 Toplam 17 OPERATÖR 34 Toplam 6 ANADOLU YAKASI MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ ÜNVAN TOPLAM OPERATÖR 1 TEMİZLİK İŞÇİSİ 1 USTA 8 İŞÇİ 115 ŞOFÖR 19 Toplam 144 ANADOLU YAKASI İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ (KARTAL GRUBU) ÜNVAN TOPLAM İŞÇİ 26 ŞOFÖR 1 Toplam 27 ANADOLU YAKASI İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ (KAYIŞDAĞI GRUBU) ÜNVAN TOPLAM İŞÇİ 10 Toplam 10 ANADOLU YAKASI İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ (ÜMRANİYE GRUBU) ÜNVAN TOPLAM İŞÇİ 33 ŞOFÖR 6 Toplam 39 ANADOLU YAKASI İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ (ÜSKÜDAR GRUBU) ÜNVAN TOPLAM İŞÇİ 22 ŞOFÖR 5 TEMİZLİK İŞÇİSİ 1 USTA 76 USTABAŞI 7 YAĞCI 5 İŞÇİ 335 ŞOFÖR 56 Toplam 514 AVRUPA YAKASI MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ ÜNVAN TOPLAM TEMİZLİK İŞÇİSİ 7 ANADOLU YAKASI PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ ANADOLU YAKASI İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ (MALTEPE GRUBU) Toplam 27 USTA 8 ÜNVAN TOPLAM TEMİZLİK İŞÇİSİ 2 USTA 12 İŞÇİ 138 ŞOFÖR 14 Toplam 166 ÜNVAN TOPLAM İŞÇİ 15 ŞOFÖR 3 Toplam 18 ANADOLU YAKASI İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ (PENDİK GRUBU) ÜNVAN TOPLAM ANADOLU YAKASI İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ (ŞİLE GRUBU) ÜNVAN TOPLAM İŞÇİ 18 ŞOFÖR 1 Toplam 19 İŞÇİ 235 ŞOFÖR 38 Toplam 288 AVRUPA YAKASI PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ ÜNVAN TOPLAM AŞÇI 1 ANADOLU YAKASI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ ÜNVAN TOPLAM İŞÇİ 3 Toplam 3 ANADOLU YAKASI İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ (ADALAR GRUBU) ÜNVAN TOPLAM İŞÇİ 34 ŞOFÖR 12 Toplam 46 İŞÇİ 25 ŞOFÖR 6 Toplam 31 ANADOLU YAKASI İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ (SULTANBEYLİ GRUBU) ÜNVAN TOPLAM İŞÇİ 10 Toplam 10 ANADOLU YAKASI İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ (TUZLA GRUBU) ÜNVAN TOPLAM İŞÇİ 42 ŞOFÖR 5 AND. YAKASI YOL BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ ÜNVAN TOPLAM AŞÇI 3 OPERATÖR 73 TEMİZLİK İŞÇİSİ 1 USTA 72 USTABAŞI 7 YAĞCI 17 İŞÇİ 399 ŞOFÖR 67 Toplam 639 OPERATÖR 2 TEMİZLİK İŞÇİSİ 1 USTA 14 İŞÇİ 227 ŞOFÖR 25 Toplam 270 AVRUPA YAKASI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ ÜNVAN TOPLAM İŞÇİ 6 ŞOFÖR 3 Toplam 9 Toplam

129 İHDAS EDİLEN SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARINI GÖSTERİR (K-2) CETVELİ İHDAS EDİLEN SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARINI GÖSTERİR (K-2) CETVELİ AVRUPA YAKASI İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ (ARNAVUTKÖY GRUBU) AVRUPA YAKASI İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ (BEYOĞLU GRUBU) AVRUPA YAKASI İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ (SİLİVRİ GRUBU) DENİZ HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ(Şeflik) ÜNVAN TOPLAM ÜNVAN TOPLAM ÜNVAN TOPLAM ÜNVAN TOPLAM İŞÇİ 48 İŞÇİ 31 İŞÇİ 61 USTA 9 ŞOFÖR 5 ŞOFÖR 4 ŞOFÖR 3 İŞÇİ 48 Toplam 53 Toplam 35 Toplam 64 Toplam 57 AVRUPA YAKASI İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ (AVCILAR GRUBU) AVRUPA YAKASI İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ (BEŞİKTAŞ GRUBU) AVRUPA YAKASI İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ (ÇATALCA GRUBU) DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÜNVAN TOPLAM ÜNVAN TOPLAM ÜNVAN TOPLAM ÜNVAN TOPLAM İŞÇİ 40 İŞÇİ 27 İŞÇİ 31 AŞÇI 5 ŞOFÖR 5 ŞOFÖR 5 ŞOFÖR 7 OPERATÖR 3 Toplam 45 Toplam 32 Toplam 38 TEMİZLİK İŞÇİSİ 1 USTA 14 AVRUPA YAKASI İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ (BAKIRKÖY GRUBU) AVRUPA YAKASI İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ (FATİH GRUBU) AVRUPA YAKASI İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ (İSTİNYE GRUBU) İŞÇİ 460 ÜNVAN TOPLAM ÜNVAN TOPLAM ÜNVAN TOPLAM ŞOFÖR 154 İŞÇİ 38 İŞÇİ 38 İŞÇİ 17 Toplam 637 ŞOFÖR 7 ŞOFÖR 6 ŞOFÖR 2 Toplam 45 Toplam 44 Toplam 19 ELEKTRONİK SİSTEMLER MÜDÜRLÜĞÜ ÜNVAN TOPLAM AVRUPA YAKASI İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ (BAYRAMPAŞA GRUBU) AVRUPA YAKASI İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ (GAZİOSMANPAŞA GRUBU) AVRUPA YAKASI İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ (ŞİŞLİ GRUBU) İŞÇİ 10 ÜNVAN TOPLAM ÜNVAN TOPLAM ÜNVAN TOPLAM Toplam 10 İŞÇİ 36 ŞOFÖR 11 Toplam 47 İŞÇİ 31 ŞOFÖR 6 Toplam 37 İŞÇİ 35 ŞOFÖR 9 Toplam 44 HAL MÜDÜRLÜĞÜ ÜNVAN TOPLAM OPERATÖR 1 AVRUPA YAKASI İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ (BAĞCILAR GRUBU) AVRUPA YAKASI İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ (KOCASİNAN GRUBU) BOĞAZİÇİ İMAR MÜDÜRLÜĞÜ TEMİZLİK İŞÇİSİ 2 ÜNVAN TOPLAM ÜNVAN TOPLAM ÜNVAN TOPLAM USTA 1 İŞÇİ 28 İŞÇİ 35 OPERATÖR 1 İŞÇİ 109 ŞOFÖR 4 ŞOFÖR 2 USTA 6 ŞOFÖR 7 Toplam 32 Toplam 37 İŞÇİ 49 Toplam 120 AVRUPA YAKASI İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ (BAŞAKŞEHİR GRUBU) ÜNVAN TOPLAM İŞÇİ 20 ŞOFÖR 4 Toplam 24 AVRUPA YAKASI İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ (MİMAR SİNAN GRUBU) ÜNVAN TOPLAM İŞÇİ 42 ŞOFÖR 3 Toplam 45 ŞOFÖR 6 Toplam 62 DENİZ HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÜNVAN TOPLAM USTA 6 KORUMA UYGULAMA VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ ÜNVAN TOPLAM USTA 1 İŞÇİ 18 Toplam 19 AVRUPA YAKASI İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ (BEYLİKDÜZÜ GRUBU) ÜNVAN TOPLAM İŞÇİ 17 ŞOFÖR 1 AVRUPA YAKASI İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ (SARIYER GRUBU) ÜNVAN TOPLAM İŞÇİ 23 ŞOFÖR 6 İŞÇİ 33 ŞOFÖR 2 Toplam 41 KÜLTÜREL ETKİNLİKLER MÜDÜRLÜĞÜ ÜNVAN TOPLAM İŞÇİ 23 Toplam 23 Toplam 18 Toplam

130 İHDAS EDİLEN SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARINI GÖSTERİR (K-2) CETVELİ İHDAS EDİLEN SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARINI GÖSTERİR (K-2) CETVELİ KÜTÜPHANE VE MÜZELER MÜDÜRLÜĞÜ VETERİNER HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ ŞEHİR TİYATROLARI MÜDÜRLÜĞÜ ÜNVAN TOPLAM ÜNVAN TOPLAM ÜNVAN TOPLAM ÜNVAN TOPLAM USTA 6 OPERATÖR 2 OPERATÖR 1 AŞÇI 1 İŞÇİ 139 USTA 3 USTA 2 OPERATÖR 1 ŞOFÖR 5 İŞÇİ 62 İŞÇİ 32 USTA 7 Toplam 150 ŞOFÖR 10 ŞOFÖR 5 İŞÇİ 191 Toplam 77 Toplam 40 ŞOFÖR 6 MEZARLIKLAR DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Toplam 206 ÜNVAN TOPLAM YEŞİL ALAN VE TESİSLER YAPIM MÜDÜRLÜĞÜ İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRLÜĞÜ OPERATÖR 1 ÜNVAN TOPLAM ÜNVAN TOPLAM GENEL TOPLAM 9564 TEMİZLİK İŞÇİSİ 1 İŞÇİ 16 OPERATÖR 4 USTA 1 Toplam 16 TEMİZLİK İŞÇİSİ 10 İŞÇİ 53 USTA 19 ŞOFÖR 32 YOL BAKIM DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ YAĞCI 1 Toplam 88 ÜNVAN TOPLAM İŞÇİ 3767 OPERATÖR 15 ŞOFÖR 60 SAĞLIK VE HIFZISSIHHA MÜDÜRLÜĞÜ ÜNVAN TOPLAM İŞÇİ 69 ŞOFÖR 7 Toplam 76 USTA 47 USTABAŞI 1 YAĞCI 5 İŞÇİ 181 ŞOFÖR 17 Toplam 3861 İSTANBUL DARÜLACEZE MÜDÜRLÜĞÜ ÜNVAN TOPLAM AŞÇI 1 TARIM VE SU ÜRÜNLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÜNVAN TOPLAM İŞÇİ 17 ŞOFÖR 3 Toplam 20 Toplam 266 ZABITA DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÜNVAN TOPLAM AŞÇI 1 OPERATÖR 4 OPERATÖR 1 İŞÇİ 29 ŞOFÖR 1 Toplam 32 İTFAİYE DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK MÜDÜRLÜĞÜ ÜNVAN TOPLAM TEMİZLİK İŞÇİSİ 1 USTA 3 USTA 3 İŞÇİ 68 ŞOFÖR 20 Toplam 96 ÜNVAN TOPLAM İŞÇİ 18 ŞOFÖR 4 Toplam 22 İŞÇİ 69 ŞOFÖR 6 Toplam 79 ZABITA TEDBİR MÜDÜRLÜĞÜ ÜNVAN TOPLAM OPERATÖR 4 İŞLETMELER MÜDÜRLÜĞÜ ÜNVAN TOPLAM AŞÇI 2 USTA 2 OPERATÖR 2 İŞÇİ 24 TEMİZLİK İŞÇİSİ 1 ŞOFÖR 1 USTA 13 Toplam 31 İŞÇİ 237 ŞOFÖR 5 Toplam

131 2018 MALİ YILI BÜTÇESİ 237 SAYILI TAŞIT KANUNUNA GÖRE SATIN ALINACAK TAŞITLARI GÖSTERİR (T-1) CETVELİ

132 237 SAYILI TAŞIT KANUNA GÖRE 2018 YILINDA EDİNİLECEK TAŞITLAR (T-1) (T) Cetveli Sıra No Taşıtın Cinsi Diferansiyel Adedi Kullanım Yeri Finansman Kaynağı 1 Ambulans 4x2 5 Acil Yardım Hizmetleri Özkaynak 2 Binek Hizmet Aracı 4x2 1 Afet Koordinasyon Hizmetleri // 3 Pıck-up Kamyonet 4x4 1 // // 4 Pıck-up Kamyonet 4x4 2 Atık Yönetimi Hizmetleri // 5 Pıck-up Kamyonet 4x2 1 Çevre Koruma Hizmetleri // 6 Pıck-up Kamyonet 4x4 1 Engelliler Hizmetleri // 7 Binek Hizmet Aracı 4x2 8 Hal Hizmetleri 8 Minübüs 4x2 2 // // 9 Binek Hizmet Aracı 4x2 2 Mezarlık Hizmetleri // 10 Minübüs 4x2 1 // // 11 Pıck-up Kamyonet 4x2 1 // // 12 Pıck-up Kamyonet 4x4 2 // // 13 Pıck-up Kamyonet 4x2 11 Park Bahçe Hizmetleri // 14 Minübüs 4x2 1 // // 15 Binek Hizmet Aracı 4x2 1 Veteriner Hizmetleri // 16 Minübüs 4x2 1 // // 17 Pıck-up Kamyonet 4x4 4 // // 18 Pıck-up Kamyonet 4x2 26 Zabıta Destek Hizmetleri 19 Pıck-up Kamyonet 4x4 12 // // 20 Binek Hizmet Aracı 4x2 13 // // 21 Minübüs 4x2 9 // // * : İş bu liste Belediye birimlerinin Satınalma Müdürlüğüne gönderdikleri yatırım ve bütçe talepleri doğrultusunda hazırlanmıştır

133 2018 MALİ YILI BÜTÇESİ AYRINTILI HARCAMA PROGRAMI

134 AYRINTILI HARCAMA PROGRAMI AYRINTILI HARCAMA PROGRAMI EKO. KODU AÇIKLAMA I. 3 AYLIK II. 3 AYLIK III. 3 AYLIK IV. 3 AYLIK TOPLAM I II MİKTAR ORAN MİKTAR ORAN MİKTAR ORAN MİKTAR ORAN MİKTAR ORAN 01 PERSONEL GİDERLERİ % % % % % 01 MEMURLAR % % % % % 02 SÖZLEŞMELİ PERSONEL % % % % % 03 İŞÇİLER % % % % % 04 GEÇİCİ PERSONEL % % % % % 05 DİĞER PERSONEL % % % % % 02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ % % % % % 01 MEMURLAR % % % % % 02 SÖZLEŞMELİ PERSONEL % % % % % 03 İŞÇİLER % % % % % 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ % % % % % 01 ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI % % % % % 02 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME AL % % % % % 03 YOLLUKLAR % % % % % 04 GÖREV GİDERLERİ % % % % % 05 HİZMET ALIMLARI % % % % % 06 TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ % % % % % 07 MENKUL MAL GAYRİMADDİ HAK ALIM BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ % % % % % 08 GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİD % % % % % 04 FAİZ GİDERLERİ % % % % % 02 DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ % % % % % 03 DIŞ BORÇ FAİZ GİDERLERİ % % % % % EKO. KODU AÇIKLAMA I. 3 AYLIK II. 3 AYLIK III. 3 AYLIK IV. 3 AYLIK TOPLAM I II MİKTAR ORAN MİKTAR ORAN MİKTAR ORAN MİKTAR ORAN MİKTAR ORAN 05 CARİ TRANSFERLER % % % % % 01 GÖREV ZARARLARI % % % % % 03 KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER % % % % % 04 HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER % % % % % 06 YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER % % % % % 08 GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR % % % % % 06 SERMAYE GİDERLERİ % % % % % 01 MAMUL MAL ALIMLARI % % % % % 02 MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ % 0 0% % % % 03 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI % % % % % 04 GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI % % % % % 05 GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİD % % % % % 06 MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİD % % % % % 07 GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİD % % % % % 09 DİĞER SERMAYE GİDERLERİ % % % % % 07 SERMAYE TRANSFERLERİ % % % 0 0% % 01 YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ % % % 0 0% % 08 BORÇ VERME 0 0% % % % % 01 YURTİÇİ BORÇ VERME 0 0% % % % % 09 YEDEK ÖDENEK % % % % % 06 YEDEK ÖDENEK % % % % % GENEL TOPLAM % % % % %

135 2018 MALİ YILI BÜTÇESİ FİNANSMAN PROGRAMI

136 FİNANSMAN PROGRAMI FİNANSMAN PROGRAMI EKO. KODU AÇIKLAMA I. 3 AYLIK II. 3 AYLIK III. 3 AYLIK IV. 3 AYLIK TOPLAM I II III MİKTAR ORAN MİKTAR ORAN MİKTAR ORAN MİKTAR ORAN MİKTAR ORAN 01 Vergi Gelirleri % % % % % Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri % % % % % Dahilde Alınan Diğer Mal ve Hizmet Vergileri % % % % % Harçlar % % % % % Diğer Harçlar % % % % % 03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri % % % % % Mal ve Hizmet Satış Gelirleri % % % % % Mal Satış Gelirleri % % % % % Hizmet Gelirleri % % % % % Kurumlar Karları % % % % % Mahalli İdareler % % % % % Kira Gelirleri % % % % % Taşınmaz Kiraları % % % % % Taşınır Kiraları % % % % % Ön İizn, İrtifak Hakkı ve Kullanma İzni Gelirleri % % % % % 04 Alınan Bağış ve Yardımlar % % % % % Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar % % % % % Cari % % % % % Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar % % % % % Cari % % % % % Proje Yardımları % % % % % Cari % % % % % 05 Diğer Gelirler % % % % % Faiz Gelirleri % % % % % Vergi, Resim ve Harç Gecikme Faizleri % % % % % Diğer Faizler % % % % % EKO. KODU AÇIKLAMA I. 3 AYLIK II. 3 AYLIK III. 3 AYLIK IV. 3 AYLIK TOPLAM I II III MİKTAR ORAN MİKTAR ORAN MİKTAR ORAN MİKTAR ORAN MİKTAR ORAN Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar % % % % % Vergi ve Harç Gelirlerinden Alınan Paylar % % % % % Yönetim Giderlerine Katılma Payları % % % % % Kamu Harcamalarına Katılma Payları % % % % % Mahalli İdarelere Ait Paylar % % % % % Para Cezaları % % % % % İdari Para Cezaları % % % % % Vergi Cezaları % % % % % Diğer Para Cezaları % % % % % Diğer Çeşitli Gelirler % % % % % Diğer Çeşitli Gelirler % % % % % 06 Sermaye Gelirleri % % % % % Taşınmaz Satış Gelirleri % % % % % Diğer Bina Satış Gelirleri 0 20% 0 20% 0 30% 0 30% 0 100% Arsa Satışı % % % % % Diğer Taşınmaz Satış Gelirleri % % % % % Taşınır Satış Gelirleri % % % % % Taşınır Satış Gelirleri % % % % % Taşıt Satış Gelirleri % % % % % Diğer Taşınır Satış Gelirleri % % % % % 08 Alacaklardan Tahsilat % % % % % Yurtiçi Alacaklardan Tahsilat % % % % % Mahalli İdarelerden % % % % % 09 Ret ve İadeler % % % % % GENEL TOPLAM % % % % %

137 2018 MALİ YILI BÜTÇESİ PERSONEL GİDERLERİ TOPLAMININ, BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMINA ORANINI GÖSTERİR CETVEL

138 PERSONEL GİDERLERİ TOPLAMININ, BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMINA ORANINI GÖSTERİR CETVEL BÜTÇENİN PERSONEL HARCAMA KALEMİ TOPLAMI EN SON YIL BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI YENİDEN DEĞERLEME KATSAYISI (%) YENİDEN DEĞERLEME SONUCU OLUŞAN GELİR TOPLAM GELİR MATRAHI ORANI (%) , , Sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesine göre; Belediyenin yıllık toplam personel giderleri, gerçekleşen en son yıl Bütçe gelirlerinin 213 Sayılı Vergi Usul kanununa göre belirlenecek yeniden değerleme katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarın yüzde otuzunu aşamaz

139 NOT NOT

140 NOT 276

141