9. Hafta YENİ SAĞ. 9. Hafta

Save this PDF as:
Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "9. Hafta YENİ SAĞ. 9. Hafta"

Transkript

1 YENİ SAĞ İDEOLOJİLER III Yrd. Doç. Dr. A. Sait SÖNMEZ 1970 li yıllardaki bazı gelişmeler (bretton woods sabit kur sisteminin çökmesi, petrol krizleri vb) sonucunda iktisatçı Keynes tarafından geliştirilen refah devletinin çökmesi üzerine Yeni Sağ ortaya çıkmıştır. 1

2 YENİ SAĞ Refah devletinin çöküşü sorgulanırken iki önemli neden vurgulanmaktaydı; Devletin ekonomiye müdahalesinin olumsuz sonuçları Tolumdaki bozuluştan bahsedilmektedir. NEO LİBERALİZM Refah devletinin iflası üzerine Hayek, Freidman ve Nozick Klasik liberalizmi yeniden yorumlayarak neo liberalizmi geliştirmişlerdir. Birey ve pazar öğelerine vurgu yapan Neo liberalizmin temel amacı piyasa üzerindeki devlet müdahalesini kaldırmaktır. Yeni Sağın en önemli temsilciler Reagan ve M Thatcher idi. NEO MUHAFAZAKARLIK Neo muhafazakarlık yen sağı oluşturan unsurlardan biri olan bu akım 19. yüz yıl muhafazakarlığında olduğu gibi otoritenin yeniden tesisi ve aile, din ve devlet gibi geleneksel değerlere dönmeyi ifade eder. Özgürlükçü düşünceye karşı olan Neo muhafazakarlık otoritenin kültürel değerlere bağlılığı, toplumsal istikrarı ve toplu içinde saygı ve disiplini sağladığını iddia etmektedir. SOSYALİZM Temelde kapitalizme karşı bir görüş olan sosyalizm önceleri (19. yüzyıl başlar)sanayii inkılabı sonrasında iş imkanlarını kaybeden zanaatkarları haklarını savunmuştur. İkinci kuşak sosyalistler ise mevcut üretim sistemini değiştirerek ortak mülkiyete dayalı toplum idealine ulaşmak idealini benimsemişlerdir. Neo muhafazakarlık ayrıca çok kültürlü ve çok dinli toplumlara şüpheyle bakar. 2

3 SOSYALİZM Sosyalistler 19. Yüzyılın sonlarından itibaren devrim yerine evrim yoluyla işçi sınıfının haklarında belirgin iyileştirmeyi hedeflemişlerdir. Böylece işçi sınıfı ile kapitalist toplumu uzlaştırmaya yönelik adımlar atılmaktaydı. 20. Yüzyılda sosyalistler iki ana gruba bölünmüşlerdir; SOSYALİZMİN ÖGELERİ Topluluk (Cemaat-Community): Sosyalizm insanın sosyal bir varlık olduğuna inanır. Dolayısıyla sosyal bu varlık ancak kendisini sosyal bir bütün içinde varlığını sürdürebilir. Bu görüş topluluk olgusunun önemini artırır ve sosyalist dünya görüşünde olayların açıklanmasında sosyal faktörlere verilen önemi ortaya koyar. Devrimci sosyalistler (komunistler) sosyal demokratlar. SOSYALİZMİN ÖGELERİ Kardeşlik (faternity) : Topluluğun bir parçası olan insanlar birbirlerine kardeşlik duygusu ile bağlıdırlar. Bu varsayımdan hareketle Sosyalizm rekabet yerine işbirliği, birey yerine topluma vurgu yapmaktadırlar. Zira işbirliği toplumsal bağları güçlendirerek olumlu enerjiye neden olurken rekabet ise çatışma ve düşmanlık doğuracaktır. SOSYALİZMİN ÖGELERİ Sosyal Eşitlik : Sosyalizmin ortak değeri eşitliktir. Bazen eşitlik diğer tüm değerler üzerinde görülür. Sosyal eşitliği savunan sosyalistler liberallerin fırsat eşitliği iddialarına karşı çıkmaktadırlar. Sosyalistlere göre Sosyal eşitlik insani değerler ve toplumsal bağın korunması açısından önemlidir. 3

4 SOSYALİZMİN ÖGELERİ İhtiyaç : Sosyal eşitliğe vurgu yapan Sosyalistler kaynak dağıtımında liyakatten çok insanın ihtiyaçlarını temel almaktadır. Zira beslenme sağlık gibi temel insan ihtiyaçlarının tatmini insan varlığının ve sosyal hayatın devamı için elzemdir. SOSYALİZMİN ÖGELERİ Ortak Mülkiyet: Özel mülkiyet klasik sosyalizmde bencilliğin ve sömürünün aracı olarak görülmektedir. Ortak mülkiyete dayalı bir sistem eşitlik ve kardeşlik ilkelerine uygun düşmektedir. Sosyal Sınıf: Sosyalistler sosyal olayları sınıfsal analizler doğrultusunda açıklarlar. Zira sosyalistlere göre sömürülen ve baskı altında tutulan sınıf olan işçi sınıfı toplumsal değişimi ve ilerlemeyi gerçekleştirecek sınıf olarak kabul edilir. İDEOLOJİLER IV Yrd. Doç. Dr. A. Sait SÖNMEZ MARKSİZM Liberal rasyonalizm ve ondan esinlenen Kapitalizme karşı en önemli reddiye olan bu akım yılları arasında batı kapitalizminin baş düşmanı olmuştur. Marks ve Engelsin yazılarından etkilenilerek pratiğe geçirilen 20. Yüzyıl komünizmi ile Marksizm arasında bazı farklılıklar vardır. Komunizm 20. yüzyılın sonunda tarihe karışsa da Marksizm varlığını sürdürmektedir. 4

5 MARKSİZMİN ÖGELERİ Tarihsel materyalizm: Tarihsel materyalizm insanların üretim ve yeniden üretim yoluyla gerçekleştirdikleri yaşam koşullarının maddi temeline vurgu yapan anlayıştır. Marx üretim biçimlerini barındıran alt yapının (ekonomi) siyasi üst yapıyı (ideoloji, politika, hukuk vb) belirleyeceğini iddia etmiştir. Tarihsel materyalizm tarihin ve sosyal gelişmenin sınıf temelli ekonomik analizlerle açıklanması düşüncesine dayanır. MARKSİZMİN ÖGELERİ Diyalektik değişim: Hegeli takip eden Marks, tarihin sürükleyici gücünün tez-anti tez şeklinde gelişen Diyalektik süreç olduğunu iddia etmekte idi. Diyalektik süreci merkeze alan bu düşünce biçimi tarihi değişimlerin sınıflar ararsı çatışmalardan kaynaklandığını iddia etmekteydi. MARKSİZMİN ÖGELERİ Yabancılaşma : Marks a göre kapitalist üretim sürecinde iş ile birey kişisellikten uzaklaşır ve insan emeği bir meta haline dönüşür. Bu süreçte işçi emeğine ve ürettiklerine yabancılaşır. Sınıf Mücadelesi: Kapitalist toplumdaki temel çelişki özel mülkiyetin varlığından kaynaklanmaktadır. Özel mülkiyet burjuva veya kapitalist sınıf ile üretim araçlarının asıl sahibi olan Proleterya (işçi sınıfı) arasında bölünmeye neden olmaktadır. Bu bölünme çerçevesinde egemen sınıf olan Burjuva aynı zamanda ekonomik ve politik güce sahiptir. Devlet ise egemen sınıf olan Burjuvazinin baskı arcıdır. MARKSİZMİN ÖGELERİ Artı Değer: Marks metaların değerinin onların üretiminde kullanılan işçi emeğine dayandığına inanmaktaydı. Burjuvazi işçi sınıfının gerçekleştirdiği bu değere el koymaktaydı. Bu yüzden işçi sınıfı ile burjuvazi arasındaki ilişki artı değerin sömürülmesine dayana uzlaşmaz bir çelişkiye dayanmaktadır. 5

6 MARKSİZMİN ÖGELERİ Proleter devrim : Marks kapitalizmin nihayetinde öleceğini, bu süreçte proletaryanın kapitalizmin sonunu getireceğine inanmaktaydı. Zira kapitalizm aşırı üretim ve tekelleşmeden kaynaklanan bir dizi ağır kriz yaşayacak ve bu kriz işçi sınıfına devrimci bilinç aşılayacak idi. Marksa göre proleter devrim muhakkak gerçekleşecek ve devrim sonunda üretim araçları proleteryanın eline geçecektir. MARKSİZMİN ÖGELERİ Komünizm: Marksa göre Komünizm insanlığın gelişiminin son durağı olacaktır. Komünist topluma, sosyalist devrim sonrasında kurulacak olan proletarya diktatörlüğü döneminden sonra erişilecektir. Komünist toplum sınıfsız, özel mülkiyetin olmadığı, insanların gerçek ihtiyaçlarını sağlamaya yönelik bir toplum olacak idi. KOMUNİZM 20. Yüzyıl komünizmi dendiği zaman Lenin in bazı doktrinler ilave ederek SSCB de hayata geçirmeye çalıştığı Ortodoks Marksizmi akla gelmektedir. Lenin katkısı, Marksist görüşlerin yayılması için öncü parti (vague parti) kurulmasının gerekli olduğunu iddia ederek marksizme katkıda bulunmuştur. KOMUNİZM Öncü parti sayesinde işçi sınıfı burjuvazinin fikir ve inançları ile nasıl aldatıldığını görecek ayrıca işçilerde bulunan devrimci potansiyelin farkına varacaklardı. Ancak öncü parti olan Komunist parti SSCB de kontrolü ele aldıktan sonra proleterya diktatörlüğü yerine komunist parti diktatörlüğüne bırakmıştır. 6

7 KOMUNİZM 1930larda Stalin in gerçekleştirdiği ikinci devrimden sonra Sovyet toplumu yeniden şekillendirilmiştir. Stalin in gerçekleştirdiği modele göre ( tek ülkede sosyalizm ) uluslar arası devrime ihtiyaç olmadan sosyalizm kendi başına SSCB de inşa edilebilir ve uygulanabilirdi. KOMUNİZM Bu doğrultuda 1928 yılında özel mülkiyeti devlet kontrolüne veren beş yıllık kalkınma modeli uygulanmış, 1929 yılında ise tüm tarım alanları devletin kontrolüne alınmıştır. Stalin in bu modeli Çin, Kore ve Küba da uygulanmıştır. KOMUNİZM Stalin sonrası dönmede bu model üzerinde bazı değişiklikler yapılmış olsa da, ekonomik alanda merkezi planlama ve siyasi alanda komünist parti SSCB de siyasal sitemin temel yapı taşları olamaya devam etmişlerdir. KOMUNİZM Ancak SSCB deki yapısal handikaplar devam etmiş, Gorbaçov un uygulamaya koyduğu Glastnost ve Prestroyka (açıklık ve yeniden yapılanma) reformları SSCB nin devamını sağlayamamıştır. Sonuçta bu deneyimler başarısız olmuştur. 7

8 KOMUNİZM Ancak SSCB deki yapısal handikaplar devam etmiş, Gorbaçov un uygulamaya koyduğu Glastnost ve Prestroyka (açıklık ve yeniden yapılanma) reformları SSCB nin devamını sağlayamamıştır. Sonuçta bu deneyimler başarısız olmuştur. SOSYAL DEMOKRASİ Marksizimdensonra tarihsel bir sentez olarak ortaya çıkan Sosyal Demokrasi bir yandan Liberalizmin savunduğu siyasal demokrasi değerinden etkilenmiş, diğer yandan sosyalizmin işçi haklarında etkilenerek emeğin savunuculuğunu üstlenmiş toplum yararının özel yararlardan önemli olduğunu vurgulamıştır. Sosyal Demokrasi devlet ile pazar birey ile toplum ile birey arasında bir denge kurmaya çalışır. SOSYAL DEMOKRASİ Hatırlayacağınız gibi devlet (devletçi merkezi planlamaya dayanan ekonomik sistem) ve toplum sosyalizmin savunduğu değerlerdir); liberalizmin ise serbest piyasa ekonomisi ve bireysel haklar gibi değerleri savunmaktadır. Sosyal demokrasinin temel hedeflerinden birisi devletin ve toplumun devrim yoluyla değil halkın rızası alınarak aşamam aşama dönüştürülmesidir. SOSYAL DEMOKRASİ Sosyal demokrasinin gelişiminde Alman Sosyal Demokratlarının ve İngiliz fabiancılığının etkisi büyük olmuştur. Özellikle II. Dünya Savaşından sonra gelişen Sosyal Demokrat partiler günümüzde köklü siyasal toplumsal dönüşümlere paralel olarak yeniden yapılanma içindedirler. 8

9 ANARŞİZM Anarşizm de liberalizm ve sosyalizm gibi aydınlanma çağının ürünüdür. ANARŞİZM Bu varsayım anarşizmin iki ana iddiasından hareket etmektedir: Anarşizmin temel görüşü: başta devlet olmak üzere bütün otorite biçimlerinin ortadan kalkmasıyla tam anlamıyla özgür bir topluma ulaşılabilecektir. Diğer bütün ideolojiler hatta komunizm bile bir noktaya kadar devlete minimum veya makro seviyede bir rol vermişken Anarşizm devletin ortadan kaldırılmasını savunmaktadır. Hakim, savcı, polis, siyasetçi gibi kamu görevlileri devlet aracılığı ile toplumu sömüren yönetici sınıftır. Toplum özgürlük esasına bağlı olarak aşağıdan yukarıya doğru örgütlenmelidir. ANARŞİZM Anarşizm gündelikten farklı olarak eski Yunancadaki anarchia kelimesinden gelmektedir. Anarchia hükümetin olamaması anlamına gelmektedir. İnsanın varlığını kısıtlayan her türlü otoritenin karşısındadır. Anarşistlerin arzuladıkları toplum düzeninde barış ve uyum ilkeleri ve işbirliği hakim olmalı ve sömürü olmamalıdır. SİVİL İTAATSİZLİK (PASİF DİRENİŞ) Sivil İtaatsizlik Anarşizmin yumuşak ve barışçıl bir türüdür. Kavramı ilk kullana David Theareau liberallerin en iyi hükümet en az hükmedendir. Tezini geliştirerek en iyi hükümet hiç hükmetmeyendir. tezine dönüştürmüştür. 9

10 SİVİL İTAATSİZLİK (PASİF DİRENİŞ) Theareau nun savı her bireyin devletin haksız kanunlarına karşılık şiddete başvurmadan itaatsizilkte bulunması gerektiğidir. Bu görüş Rus yazar Tolstoy dan destek görür ve Gandi tarafından Hindistan ın bağımsızlık sürecinde eyleme geçirilir. FAŞİZM Aydınlanma dönemine ait bir ideoloji olmayan Faşizm pek çok açıdan Fransız İhtilai sonrasın güçlenen akılcılık, ilerleme özgürlük ve eşitlik gibi değerlerden beslene Batı siyasi düşüncesine bir tepki olarak doğmuştur. Faşizmde birey ve bireysel haklar yerine milli birlik ve dayanışma halinde ülke ve vatan için kendini feda etmeye hazır organik bağa sahip toplum hedefi vardır. FAŞİZM Faşizmin temel ilkleri; Seçilmiş bir topluluk diğer tüm ırk ve gruplardan üstündür. Mutlak bir önderin liderliğinde birey tamamen devlete boyun eğmelidir. Tüm özerk ikincil kurumların bastırılması ve toplumsal denetim, Parlamenter demokrasinin reddi, Barışçıl bir enternasyonalizme karşı çıkış, Yayılmacı ve istilacı bir dış politika anlayışı, FAŞİZM Musollini tarafından 1921de İtalya da İlk faşist hareket kurulmuştur. Bu hareket daha sonra Avrupa ve Latin Amerika'daki faşist hareketleri etkilemeye başlamıştır yılları arasında zirveye çıkan bu ideolojinin en önemli temsilcisi 1933te Almanya da iktidara gelen Adolf Hitlerdir. 10

11 FAŞİZM Nazizm ve Faşizm arasındaki en önemli fark Faşizm devleti esas alırken Nazizm halkı esas almıştır. Faşizm diğer ideolojiler gibi toplumsal hareketler veya devrimle yıkılmamıştır. Faşizmin tarihe karışmasının temel nedeni 2. Dünya Savaşında bu yönetimlerin yenilmesi idi. FAŞİZM Faşizm ve Komünizmin ortak yanlarından söz eden bilim adamları vardır. Nitekim her iki akım da kendi ideolojik değerleri doğrultusunda toplum inşa etmeye çalışmalarından dolayı totaliter yönetim olarak sınıflandırılmaktadırlar. FAŞİZM Faşizm Arjantin ve Fransa'daki Perronizm ve Poudajjizm gibi hareketleri etkilemiştir. Aşağı sınıfların faşizmi olarak kabul edilen bu hareketlerden Poudaijizm aynı zamanda anti kapitalist bir hareket olup protesto ve grevleri desteklemiş ve önceleri komünist parti tarafından desteklenmiştir. NEO FAŞİZM Soğuk Savaş sonrası dönemde bazı Batı Avrupa ülkelerinde Faşizm benzeri aşırı sağ partiler ve hareketler güçlenmeye başlamıştır li yıllarda Avusturya ve Fransa'da bu partilerin güçleri sandığa yansımış nitekim 2002 yılında Fransa'da yapılan genel seçimde aşırı milliyetçi Lepen ikici tura kalmıştır. 11

12 NEO FAŞİZM Batı Avrupa daki nüfus azalışı ve buna bağlı olarak bu ülkelerde yaşayan göçmenlerin nüfus artışı ve yabancı nüfusun bu ülkelerin ekonomik hayatlarındaki etkilerinin her geçen gün artması Neo faşist hareketlerin daha da güçlenmesine neden olmaktadır. Eskinin Yahudi düşmanlığı günümüzde yerine yabancı düşmanlığına bırakmaktadır. TEŞEKKÜRLER Yrd. Doç. Dr. A. Sait SÖNMEZ 12

SİYASAL İDEOLOJİLER (SBK457)

SİYASAL İDEOLOJİLER (SBK457) T.C. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü SİYASAL İDEOLOJİLER (SBK457) 2. Hafta Ders Notları - 25/09/2017 Araş. Gör. Dr. Görkem

Detaylı

SİYASAL İDEOLOJİLER (SBK457)

SİYASAL İDEOLOJİLER (SBK457) T.C. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü SİYASAL İDEOLOJİLER (SBK457) 14. Hafta Ders Notları - 18/12/2017 Araş. Gör. Dr. Görkem

Detaylı

Karl Heinrich MARX Doç. Dr. Yasemin Esen

Karl Heinrich MARX Doç. Dr. Yasemin Esen Karl Heinrich MARX 1818-1883 Eserleri Kutsal Aile (1845) Felsefenin Sefaleti (1847) Komünist Manifesto (1848) Fransa'da Sınıf Kavgaları (1850) Ekonominin Eleştirisi (1859) Kapital (Das Kapital-1867-1894).

Detaylı

SİYASAL İDEOLOJİLER (SBK457)

SİYASAL İDEOLOJİLER (SBK457) T.C. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü SİYASAL İDEOLOJİLER (SBK457) 3. Hafta Ders Notları - 02/10/2017 Araş. Gör. Dr. Görkem

Detaylı

SİYASAL İDEOLOJİLER (SBK457)

SİYASAL İDEOLOJİLER (SBK457) T.C. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü SİYASAL İDEOLOJİLER (SBK457) 6. Hafta Ders Notları - 23/10/2017 Araş. Gör. Dr. Görkem

Detaylı

Siyasi Parti. Siyasi iktidarı ele geçirmek ya da en azından ona ortak olmak amacıyla örgütlenmiş insan topluluklarına siyasi parti denir.

Siyasi Parti. Siyasi iktidarı ele geçirmek ya da en azından ona ortak olmak amacıyla örgütlenmiş insan topluluklarına siyasi parti denir. SİYASAL PARTİLER Siyasi Parti Siyasi iktidarı ele geçirmek ya da en azından ona ortak olmak amacıyla örgütlenmiş insan topluluklarına siyasi parti denir. Siyasi partileri öteki toplumsal örgütlerden ayıran

Detaylı

ESKİ SOL UN ÇÖKÜŞÜ VE YENİ SOL YUTTURMACASI 1

ESKİ SOL UN ÇÖKÜŞÜ VE YENİ SOL YUTTURMACASI 1 ESKİ SOL UN ÇÖKÜŞÜ VE YENİ SOL YUTTURMACASI 1 Prof.Dr.Coşkun Can Aktan Sosyal demokratlar partiler sağdadır. Gerçek sosyal demokratlar, sosyalistlerdir. The Economist Sosyalistler birbirinden tamamen farklı

Detaylı

Eğitim Felsefesi. Her şey akla muhtaçtır, akıl da eğitime..! Hz. Ali. Felsefe yolda olmaktır. Karl Caspers

Eğitim Felsefesi. Her şey akla muhtaçtır, akıl da eğitime..! Hz. Ali. Felsefe yolda olmaktır. Karl Caspers Eğitim Felsefesi Felsefe yolda olmaktır. Karl Caspers Her şey akla muhtaçtır, akıl da eğitime..! Dr. Ali Gurbetoğlu İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Eğitim Fakültesi Hz. Ali 4. Yeniden Kurmacılık

Detaylı

İ Ç İ N D E K İ L E R

İ Ç İ N D E K İ L E R İ Ç İ N D E K İ L E R ÖN SÖZ.V İÇİNDEKİLER....IX I. YURTTAŞLIK A. YURTTAŞLIĞI YENİDEN GÜNDEME GETİREN GELİŞMELER 3 B. ANTİK YUNAN-KENT DEVLETİ YURTTAŞLIK İDEALİ..12 C. MODERN YURTTAŞLIK İDEALİ..15 1. Yurttaşlık

Detaylı

1

1 SOSYAL BİLİMLERDE TEMEL KAVRAMLAR SİYASET Siyaset Nedir : Ortak kurallar ve karar alma mekanizmasıyla ilgilenen Sosyal bilim dalıdır. SİYASET BİLİMİN TEMEL KAVRAMLARI : İktidar : Bir kimsenin kendi istediğini

Detaylı

SİYASAL İDEOLOJİLER (SBK457)

SİYASAL İDEOLOJİLER (SBK457) T.C. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü SİYASAL İDEOLOJİLER (SBK457) 1. Hafta Ders Notları - 18/09/2017 Araş. Gör. Dr. Görkem

Detaylı

Demokrasi ve Sivil Toplum (SBK256)

Demokrasi ve Sivil Toplum (SBK256) T.C. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Demokrasi ve Sivil Toplum (SBK256) 10. Hafta Ders Notları - 19/04/2017 Arş. Gör. Dr. Görkem

Detaylı

Yeni bir dönem açılıyor: Mali çöküş, depresyon, sınıf mücadelesi

Yeni bir dönem açılıyor: Mali çöküş, depresyon, sınıf mücadelesi Yeni bir dönem açılıyor: Mali çöküş, depresyon, sınıf mücadelesi Devrimci Marksizm Yayın Kurulu Uzun vadede bu felâket konusunda suçun nasýl daðýtýlacaðý çok þeyi belirleyecektir. Ýþte bu, önemli bir entelektüel

Detaylı

Uluslararası Ekonomi Politik (IR502) Ders Detayları

Uluslararası Ekonomi Politik (IR502) Ders Detayları Uluslararası Ekonomi Politik (IR502) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Uluslararası Ekonomi Politik IR502 Seçmeli 3 0 0 3 7.5 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

DEVLET TEŞKİLATINA TEORİK YAKLAŞIMLAR PROF. DR. TURGUT GÖKSU VE PROF. DR. HASAN HÜSEYIN ÇEVIK

DEVLET TEŞKİLATINA TEORİK YAKLAŞIMLAR PROF. DR. TURGUT GÖKSU VE PROF. DR. HASAN HÜSEYIN ÇEVIK DEVLET TEŞKİLATINA TEORİK YAKLAŞIMLAR PROF. DR. TURGUT GÖKSU VE PROF. DR. HASAN HÜSEYIN ÇEVIK 2 Takdim Planı Modernleşme Süreci Açısından Devlet Devlet-Toplum İlişkileri Açısından Devlet Teşkilatlanma

Detaylı

SSCB'DE SOVYET TOPLUMUNUN VE İKTİDARININ ZAFERİ - GÖSTERGELER (100. YILINDA BÜYÜK SOSYALİST EKİM DEVRİMİ) (2. Makale) İbrahim Okçuoğlu

SSCB'DE SOVYET TOPLUMUNUN VE İKTİDARININ ZAFERİ - GÖSTERGELER (100. YILINDA BÜYÜK SOSYALİST EKİM DEVRİMİ) (2. Makale) İbrahim Okçuoğlu SSCB'DE SOVYET TOPLUMUNUN VE İKTİDARININ ZAFERİ - GÖSTERGELER (100. YILINDA BÜYÜK SOSYALİST EKİM DEVRİMİ) (2. Makale) İbrahim Okçuoğlu Bu makalede giriş olarak Marksist-Leninist politik ekonomi, hangi

Detaylı

ÇAĞDAŞ SİYASET DÜŞÜNCESİ (SBK204)

ÇAĞDAŞ SİYASET DÜŞÜNCESİ (SBK204) T.C. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü 2018-2019 Bahar Dönemi. ÇAĞDAŞ SİYASET DÜŞÜNCESİ (SBK204) 13. Hafta Ders Notları Dr. Öğr.

Detaylı

Editörler Prof.Dr. Mimar Türkkahraman & Yrd.Doç.Dr.Esra Köten SİYASET SOSYOLOJİSİ

Editörler Prof.Dr. Mimar Türkkahraman & Yrd.Doç.Dr.Esra Köten SİYASET SOSYOLOJİSİ Editörler Prof.Dr. Mimar Türkkahraman & Yrd.Doç.Dr.Esra Köten SİYASET SOSYOLOJİSİ Yazarlar Prof.Dr.Önder Kutlu Doç.Dr. Betül Karagöz Doç.Dr. Fazıl Yozgat Doç.Dr. Mustafa Talas Yrd.Doç.Dr. Bülent Kara Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

DEMOKRASİ ve SİVİL TOPLUM (SBK256) 12. Hafta Ders Notları - 23/04/2018 Yrd. Doç. Dr. Görkem Altınörs

DEMOKRASİ ve SİVİL TOPLUM (SBK256) 12. Hafta Ders Notları - 23/04/2018 Yrd. Doç. Dr. Görkem Altınörs T.C. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü DEMOKRASİ ve SİVİL TOPLUM (SBK256) 12. Hafta Ders Notları - 23/04/2018 Yrd. Doç. Dr. Görkem

Detaylı

Vekiller Heyeti Kararı, Sıkıyönetim Komutanlığı ve Milli Güvenlik Konseyi'nce Kapatılan Siyasi Partiler

Vekiller Heyeti Kararı, Sıkıyönetim Komutanlığı ve Milli Güvenlik Konseyi'nce Kapatılan Siyasi Partiler Vekiller Heyeti Kararı, Sıkıyönetim Komutanlığı ve Milli Güvenlik Konseyi'nce Kapatılan Siyasi Partiler Açılış Tarihi Kapanış Tarihi Sona Eriş Nedeni 1 Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası 17.11.1924 05.06.1925

Detaylı

ÖRNEK SORU: 1. Buna göre Millî Mücadele nin başlamasında hangi durumlar etkili olmuştur? Yazınız. ...

ÖRNEK SORU: 1. Buna göre Millî Mücadele nin başlamasında hangi durumlar etkili olmuştur? Yazınız. ... ÖRNEK SORU: 1 1914 yılında başlayan Birinci Dünya Savaşı, Osmanlı Devleti açısından, 30 Ekim 1918 de, yenilgiyi kabul ettiğinin tescili niteliğinde olan Mondros Ateşkes Anlaşması yla sona erdi. Ancak anlaşmanın,

Detaylı

Dr. A. Tarık GÜMÜŞ Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Anabilim Dalı. Sosyal Devlet Anlayışının Gelişimi ve Dönüşümü

Dr. A. Tarık GÜMÜŞ Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Anabilim Dalı. Sosyal Devlet Anlayışının Gelişimi ve Dönüşümü Dr. A. Tarık GÜMÜŞ Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Anabilim Dalı Sosyal Devlet Anlayışının Gelişimi ve Dönüşümü İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...xi KISALTMALAR... xvii GİRİŞ...1 Birinci

Detaylı

Perinçek'in KDHC'deki tarihi konuşması

Perinçek'in KDHC'deki tarihi konuşması Perinçek'in KDHC'deki tarihi konuşması Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'ni ziyaret eden ilk Türk siyasi lider olan Perinçek, onurlarına verilen yemek sırasında bir konuşma gerçekleştirdi. ABD'nin savaş

Detaylı

1: İNSAN VE TOPLUM...

1: İNSAN VE TOPLUM... İÇİNDEKİLER Bölüm 1: İNSAN VE TOPLUM... 1 1.1. BİREYİN TOPLUMSAL HAYATI... 1 1.2. KÜLTÜR... 3 1.2.1. Gerçek Kültür ve İdeal Kültür... 5 1.2.2. Yüksek Kültür ve Yaygın Kültür... 5 1.2.3. Alt Kültür ve Karşıt

Detaylı

ZUBRÝTSKÝ, MÝTROPOLSKÝ, KEROV KAPÝTALÝST TOPLUM ERÝÞ YAYINLARI. Kapitalist Toplum

ZUBRÝTSKÝ, MÝTROPOLSKÝ, KEROV KAPÝTALÝST TOPLUM ERÝÞ YAYINLARI. Kapitalist Toplum ZUBRÝTSKÝ, MÝTROPOLSKÝ, KEROV KAPÝTALÝST TOPLUM ERÝÞ YAYINLARI 1 2 SEKÝZÝNCÝ BASKI KAPÝTALÝST TOPLUM ZUBRITSKI, MITROPOLSKI, KEROV, KUZNETSOV, GRETSKI, LOZOVSKl, KOLOSSOV 3 Y. Kuznetsov [Birinci ve Üçüncü

Detaylı

Prof. Dr. OKTAY UYGUN Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi DEMOKRASİ. Tarihsel, Siyasal ve Felsefi Boyutlar

Prof. Dr. OKTAY UYGUN Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi DEMOKRASİ. Tarihsel, Siyasal ve Felsefi Boyutlar Prof. Dr. OKTAY UYGUN Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi DEMOKRASİ Tarihsel, Siyasal ve Felsefi Boyutlar İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...v GİRİŞ... 1 Birinci Bölüm Antik Demokrasi I. ANTİK DEMOKRASİNİN

Detaylı

Farklı Sistemlerde Kentleşme

Farklı Sistemlerde Kentleşme Farklı Sistemlerde Kentleşme Farklı Sistemlerde Kentleşme Kentleşme ve kent planları farklı ekonomik sistemlere göre değişebilir. Kapitalist ve sosyalist ülkelerin kentleşme biçimleri, (keskin olmamakla

Detaylı

SİYASETİN BAĞIMLILIĞI VE GÖRECE ÖZERKLİĞİ

SİYASETİN BAĞIMLILIĞI VE GÖRECE ÖZERKLİĞİ SİYASETİN BAĞIMLILIĞI VE GÖRECE ÖZERKLİĞİ Siyaset Toplumsal Alt Yapıya Bağımlı Bir Kurum mudur Yoksa Özerk Bir Olgu Mu? Marx, toplum alt yapı ve üst yapı öğelerinden kurulmuş bir bütündür. Alt yapı toplumun

Detaylı

Uluslararası Siyasi İktisat (IR211) Ders Detayları

Uluslararası Siyasi İktisat (IR211) Ders Detayları Uluslararası Siyasi İktisat (IR211) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Uluslararası Siyasi İktisat IR211 Güz 3 0 0 3 6 Ön Koşul Ders(ler)i Yok

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİSİ Prof.Dr. İlkay Dellal Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü

TÜRKİYE EKONOMİSİ Prof.Dr. İlkay Dellal Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü TÜRKİYE EKONOMİSİ Prof.Dr. İlkay Dellal Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü 1 Ekonomik düzen nedir? Ekonomik düzen, toplumların çeşitli gereksinimlerini karşılamak üzere yaptıkları

Detaylı

İKTİSADÎ DÜŞÜNCENİN EVRİMİ (Başlangıcından Neoklasiklere) (İktisada Giriş I dersi için yardımcı kısa notlar)

İKTİSADÎ DÜŞÜNCENİN EVRİMİ (Başlangıcından Neoklasiklere) (İktisada Giriş I dersi için yardımcı kısa notlar) İKTİSADÎ DÜŞÜNCENİN EVRİMİ (Başlangıcından Neoklasiklere) (İktisada Giriş I dersi için yardımcı kısa notlar) Merkantilizm: 15. ve 16. yüzyıllardaki coğrafî keşiflerde birlikte Avrupa ülkeleri dünyaya açılmaya

Detaylı

MEVLÜT GÖL KARŞILAŞTIRMALI HUKUKTA ANAYASA BAŞLANGIÇLARININ SEMBOLİK VE HUKUKİ DEĞERİ

MEVLÜT GÖL KARŞILAŞTIRMALI HUKUKTA ANAYASA BAŞLANGIÇLARININ SEMBOLİK VE HUKUKİ DEĞERİ MEVLÜT GÖL KARŞILAŞTIRMALI HUKUKTA ANAYASA BAŞLANGIÇLARININ SEMBOLİK VE HUKUKİ DEĞERİ İÇİNDEKİLER TAKDİM...VII ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER... XI KISALTMALAR... XVII GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM Başlangıç Kavramı

Detaylı

SİYASET SOSYOLOJİSİ (SBK307)

SİYASET SOSYOLOJİSİ (SBK307) T.C. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü 2018-2019 Güz Dönemi SİYASET SOSYOLOJİSİ (SBK307) 4. Hafta Ders Notları Dr. Öğr. Üyesi

Detaylı

ÇAĞDAŞ SİYASET DÜŞÜNCESİ (SBK204)

ÇAĞDAŞ SİYASET DÜŞÜNCESİ (SBK204) T.C. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü ÇAĞDAŞ SİYASET DÜŞÜNCESİ (SBK204) 2. Hafta Ders Notları 13-14/02/2018 Yrd. Doç. Dr. Görkem

Detaylı

Sanayi Devriminin Toplumsal Etkileri

Sanayi Devriminin Toplumsal Etkileri Sanayi Devriminin Toplumsal Etkileri Bilgi toplumunda aktif nüfus içinde tarım ve sanayinin payı azalmakta, hizmetler sektörünün payı artmakta ve bilgili, nitelikli insana gereksinim duyulmaktadır. 16.12.2015

Detaylı

SAÐLIKTA ÖZELLEÞTÝRME

SAÐLIKTA ÖZELLEÞTÝRME Doç. Dr. Ýlker BELEK Akdeniz Üniversitesi Týp Fakültesi Halk Saðlýðý Anabilim Dalý Öðretim Üyesi SAÐLIKTA ÖZELLEÞTÝRME Burjuva Sýnýf Saldýrýsýnýn Tepe Noktasý Yukarýda tanýmlanan saðlýk sistemi yapýsý

Detaylı

Demokrasi ve Sivil Toplum (SBK256)

Demokrasi ve Sivil Toplum (SBK256) T.C. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Demokrasi ve Sivil Toplum (SBK256) 12. Hafta Ders Notları - 03/05/2017 Arş. Gör. Dr. Görkem

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm BİR BİLİM OLARAK İKTİSADİ DÜŞÜNCE TARİHİ...9

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm BİR BİLİM OLARAK İKTİSADİ DÜŞÜNCE TARİHİ...9 İÇİNDEKİLER Önsöz ve Teşekkür... vii İkinci ve Sonraki Baskılara Önsöz ve Teşekkür... ix İçindekiler...xiii Giriş...1 Birinci Bölüm BİR BİLİM OLARAK İKTİSADİ DÜŞÜNCE TARİHİ...9 İktisadi Düşünce Tarihi

Detaylı

Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları

Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları PA 101 Kamu Yönetimine Giriş (3,0,0,3,5) Kamu yönetimine ilişkin kavramsal altyapı, yönetim alanında geliştirilmiş teori ve uygulamaların analiz edilmesi, yönetim biliminin

Detaylı

SİYASAL İDEOLOJİLER (SBK457)

SİYASAL İDEOLOJİLER (SBK457) T.C. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü SİYASAL İDEOLOJİLER (SBK457) 10. Hafta Ders Notları - 20/11/2017 Araş. Gör. Dr. Görkem

Detaylı

ORMAN ENDÜSTRİ POLİTİKASI DERS 3

ORMAN ENDÜSTRİ POLİTİKASI DERS 3 ORMAN ENDÜSTRİ POLİTİKASI DERS 3 1-ORMAN ÜRÜNLERİ ENDÜSTRİ POLİTİKASI UYGULAMA SİSTEMLERİ 2-ORMAN ÜRÜNLERİ ENDÜSTRİ POLİTİKASININ OLUŞUMUNDA ETKİLİ OLAN KURUM VE KURULUŞLAR ORMAN ÜRÜNLERİ ENDÜSTRİ POLİTİKASININ

Detaylı

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER Modern Siyaset Teorisi Dersin Kodu SBU 601 Siyaset, iktidar, otorite, meşruiyet, siyaset sosyolojisi, modernizm,

Detaylı

SOSYAL POLİTİKA (SKY 205) Doç.Dr.Gülbiye Yenimahalleli Yaşar

SOSYAL POLİTİKA (SKY 205) Doç.Dr.Gülbiye Yenimahalleli Yaşar SOSYAL POLİTİKA (SKY 205) Doç.Dr.Gülbiye Yenimahalleli Yaşar Temel Kavramlar I. Çalışma ve Emek Gücü Çalışma, bir bakıma fiziksel açıdan dış dünyayı, doğayı değiştirebilme gücüdür. Ekonomik açıdan çalışma,

Detaylı

DEMOKRASİ ve SİVİL TOPLUM (SBK256) 3. Hafta Ders Notları - 19/02/2018 Yrd. Doç. Dr. Görkem Altınörs

DEMOKRASİ ve SİVİL TOPLUM (SBK256) 3. Hafta Ders Notları - 19/02/2018 Yrd. Doç. Dr. Görkem Altınörs T.C. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü DEMOKRASİ ve SİVİL TOPLUM (SBK256) 3. Hafta Ders Notları - 19/02/2018 Yrd. Doç. Dr. Görkem

Detaylı

MALİYESİ KISA ÖZET KOLAYAOF

MALİYESİ KISA ÖZET KOLAYAOF DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. KAMU MALİYESİ KISA ÖZET KOLAYAOF 2 Kolayaof.com

Detaylı

29 Eylül 2010 Çarşamba (Canlı) DÜŞÜNCE KERVANI NDA FAŞİZM ÜZERİNE TARTIŞMALAR. CUMARTESİ SU TV. SAAT: (Tekrar)

29 Eylül 2010 Çarşamba (Canlı) DÜŞÜNCE KERVANI NDA FAŞİZM ÜZERİNE TARTIŞMALAR. CUMARTESİ SU TV. SAAT: (Tekrar) 29 Eylül 2010 Çarşamba (Canlı) DÜŞÜNCE KERVANI NDA FAŞİZM ÜZERİNE TARTIŞMALAR CUMARTESİ SU TV. SAAT: 23.00 (Tekrar) Faşizm, burjuvazinin en kanlı yönetim biçimlerinden birisi olarak sosyal yaşama damgasını

Detaylı

KAPİTALİZMİN İPİNİ ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER Mİ ÇEKECEK?

KAPİTALİZMİN İPİNİ ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER Mİ ÇEKECEK? KAPİTALİZMİN İPİNİ ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER Mİ ÇEKECEK? Dünyada mal ve hizmet hareketlerinin uluslararası dolaşımına ve üretimin uluslararasılaşmasına imkan veren düzenlemeler (Dünya Ticaret Örgütü, Uluslararası

Detaylı

SSCB - KADIN DEVRİMİ ÜLKESİ TEMEL GÖSTERGELER (100. YILINDA BÜYÜK SOSYALİST EKİM DEVRİMİ) 7. Makale

SSCB - KADIN DEVRİMİ ÜLKESİ TEMEL GÖSTERGELER (100. YILINDA BÜYÜK SOSYALİST EKİM DEVRİMİ) 7. Makale SSCB - KADIN DEVRİMİ ÜLKESİ TEMEL GÖSTERGELER (100. YILINDA BÜYÜK SOSYALİST EKİM DEVRİMİ) İBRAHİM OKÇUOĞLU 7. Makale Kadının toplumda eşit haklara sahip olmaması bütün dünyada ilerici insanların tepkisine

Detaylı

Marksizm Nedir? Karl Marx

Marksizm Nedir? Karl Marx ÝÇÝNDEKÝLER Birinci Bölüm: MARKSÝZM NEDÝR? Giriþ Marksizmin sýnýf temeli Marksizmin bilimselliði Pratikten teoriye -Marksizmin birliði Ýkinci Bölüm: MARKSÝZMÝN REVÝZYONLARI Giriþ Kautskyizm Stalnizm Üçüncü

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİSİ. Prof.Dr. İlkay Dellal Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü. 1.DERS Şubat 2013

TÜRKİYE EKONOMİSİ. Prof.Dr. İlkay Dellal Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü. 1.DERS Şubat 2013 TÜRKİYE EKONOMİSİ Prof.Dr. İlkay Dellal Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü 1.DERS Şubat 2013 DERS PLANI 1. hafta Ders planının gözden geçirilmesi, Türkiye nin dünyadaki yeri bazı

Detaylı

İçindekiler. Değişim. Toplumsal Değişim. Değişim Eğitim ilişkisi. Çok kültürlülük. Çok kültürlü eğitim. Çok kültürlü eğitim ilkeleri

İçindekiler. Değişim. Toplumsal Değişim. Değişim Eğitim ilişkisi. Çok kültürlülük. Çok kültürlü eğitim. Çok kültürlü eğitim ilkeleri İçindekiler Değişim Toplumsal Değişim Değişim Eğitim ilişkisi Çok kültürlülük Çok kültürlü eğitim Çok kültürlü eğitim ilkeleri Değişim Türk Dil Kurumu (TDK) sözlüğünde; bir zaman dilimi içindeki değişikliklerin

Detaylı

Genel olarak ticaret ve işbölümü ne kadar fazla serbest olursa ve rekabet mevcut ise halk o ölçüde fazla fayda sağlar. Adam Smith

Genel olarak ticaret ve işbölümü ne kadar fazla serbest olursa ve rekabet mevcut ise halk o ölçüde fazla fayda sağlar. Adam Smith C.Can Aktan (Ed.), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak- İş Konfederasyonu Yayını, 2002. NİÇİN BAZI MİLLETLER ZENGİN, BAZILARI YOKSUL? Genel olarak ticaret ve işbölümü ne kadar fazla serbest

Detaylı

Ekonomi II. 13.Bölüm:Makroekonomiye Genel Bir Bakış Doç.Dr.Tufan BAL

Ekonomi II. 13.Bölüm:Makroekonomiye Genel Bir Bakış Doç.Dr.Tufan BAL Ekonomi II 13.Bölüm:Makroekonomiye Genel Bir Bakış Doç.Dr.Tufan BAL Not:Bu sunun hazırlanmasında büyük oranda Prof.Dr.Tümay ERTEK in Temel Ekonomi kitabından faydalanılmıştır. 2 13.1.Makroekonomi Nedir?

Detaylı

İÇİNDEKİLER KAPİTALİST ÜRETİM TARZI 41 I TEKEL-ÖNCESİ KAPİTALİZM 42

İÇİNDEKİLER KAPİTALİST ÜRETİM TARZI 41 I TEKEL-ÖNCESİ KAPİTALİZM 42 İÇİNDEKİLER 15 Ekonomi Politiğin Konusu 16 Toplum Yaşamının Temeli Olan Maddi Malların Üretimi 17 Üretici Güçler ve Üretim İlişkileri 23 Toplumun Gelişmesinin Ekonomik Yasaları 26 Ekonomi Politiğin Tanımı

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi Sayı : Tarih : 1.1.216 Diploma Program Adı : SOSYOLOJİ, LİSANS PROGRAMI, (AÇIKÖĞRETİM) Akademik Yıl : 21-216 Yarıyıl

Detaylı

DEMOKRASİ ve SİVİL TOPLUM (SBK256) 11. Hafta Ders Notları - 16/07/2018 Yrd. Doç. Dr. Görkem Altınörs

DEMOKRASİ ve SİVİL TOPLUM (SBK256) 11. Hafta Ders Notları - 16/07/2018 Yrd. Doç. Dr. Görkem Altınörs T.C. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü DEMOKRASİ ve SİVİL TOPLUM (SBK256) 11. Hafta Ders Notları - 16/07/2018 Yrd. Doç. Dr. Görkem

Detaylı

Kamu hukuku paradigmasında birey ÜÇÜNCÜ KUŞAK HAKLAR

Kamu hukuku paradigmasında birey ÜÇÜNCÜ KUŞAK HAKLAR Kamu hukuku paradigmasında birey ÜÇÜNCÜ KUŞAK HAKLAR Üçüncü Kuşak Haklar İkinci Dünya Savaşı sonrasında üçüncü dünya ülkelerinin taleplerine de duyarlılık gösteren haklar, çoğu zaman BM Genel Kurulu kararları

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM ENDÜSTRİ DEVRİMİ, SOSYAL SORUN VE SOSYAL POLİTİKA İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM SOSYAL POLİTİKA BİLİMİNİN KONUSU, KAPSAMI VE TEMEL YAKLAŞIMI

İKİNCİ BÖLÜM ENDÜSTRİ DEVRİMİ, SOSYAL SORUN VE SOSYAL POLİTİKA İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM SOSYAL POLİTİKA BİLİMİNİN KONUSU, KAPSAMI VE TEMEL YAKLAŞIMI İKİNCİ BÖLÜM İÇİNDEKİLER Sayfa No ÖNSÖZ GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM SOSYAL POLİTİKA BİLİMİNİN KONUSU, KAPSAMI VE TEMEL YAKLAŞIMI I. EKONOMİ, TOPLUM BİLİMİ VE SOSYAL POLİTİKA...7 A. EKONOMİ BİLİMİ...7 B. TOPLUM

Detaylı

bilgilerle feminizm hakkında kesin yargılara varıp, yanlış fikirler üretmişlerdir. Feminizm ya da

bilgilerle feminizm hakkında kesin yargılara varıp, yanlış fikirler üretmişlerdir. Feminizm ya da YANLIŞ ALGILANAN FİKİR HAREKETİ: FEMİNİZM Feminizm kelimesi, insanlarda farklı algıların oluşmasına sebep olmuştur. Kelimenin anlamını tam olarak bilmeyen, merak edip araştırmayan günümüzün insanları,

Detaylı

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AY EKİM KASIM HAFTA DERS SAATİ 06-07 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI 8. SINIF T.C. İNKILAP TARİHİ KONU ADI KAZANIMLAR TEST NO TEST ADI Milli Uyanış İşgaline Milli Uyanış İşgaline Milli Uyanış İşgaline Milli Uyanış

Detaylı

Teorik Bakış. Tarihte Bireyin Rolü Üzerine. Kapital'i Topraktan Çıkaranlar

Teorik Bakış. Tarihte Bireyin Rolü Üzerine. Kapital'i Topraktan Çıkaranlar Teorik Bakış Tarihte Bireyin Rolü Üzerine Tarihte Bireyin Rolü Üzerine, tarihi rollerini arayanlar için yazılmış bir makaledir. Devrimciler için yazılmıştır. Makalenin her cümlesinde mutlak bir doğruluk,

Detaylı

İNSAN HAKLARI SORULARI

İNSAN HAKLARI SORULARI 1. 1776 Amerikan ve 1789 Fransız belgelerine yansıyan doğal haklar öğretisinin başlıca temsilcisi kimdir? a) J. J. Rousseau b) Voltaire c) Montesquieu d) John Locke 4. Aşağıdakilerden hangisi İngiliz hak

Detaylı

KOR KİTAP SOSYALiZM VE SAVAŞ - V.İ. LENİN. ÇEVİREN KOLEKTİF KAPAK ve İÇ TASARIM DEVRİM KOÇLAN

KOR KİTAP SOSYALiZM VE SAVAŞ - V.İ. LENİN. ÇEVİREN KOLEKTİF KAPAK ve İÇ TASARIM DEVRİM KOÇLAN 1 Lenin in Sosyalizm ve Savaş broşürü ile konuya ilişkin makalelerinden oluşan bu kitap, 2003 yılında Evrensel Basım Yayın Çeviri Grubu tarafından Lenin Tüm Eserler in İngilizce ve Almanca edisyonlarından

Detaylı

DERS İÇERİKLERİ. Kamuoyu ve Propaganda

DERS İÇERİKLERİ. Kamuoyu ve Propaganda DERS İÇERİKLERİ Kamuoyu ve Propaganda Kamuoyu kavramı, kavramın tarihçesi, kavramla bağlantılı olarak siyasal iletişim çalışmaları, dünya tarihinde önemli konuma sahip propaganda çalışmaları, içerik analizi,

Detaylı

Giriş. evre, çalkantılı bir dönem, ağır bir kriz dönemidir. Gerçekten de siyasal düşünceler tarihine

Giriş. evre, çalkantılı bir dönem, ağır bir kriz dönemidir. Gerçekten de siyasal düşünceler tarihine Giriş Cumhuriyete Devreden Düşünce Mirası: Tanzimat ve Meşrutiyet in Birikimi başlıklı bu çalışma, Cumhuriyet Türkiyesi nde siyasal düşünce hayatına etki eden düşünce akımlarını inceleyen kapsamlı bir

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 8. SINIF T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU PLANI VE KAZANIM TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 8. SINIF T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU PLANI VE KAZANIM TESTLERİ 07-08 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 8. SINIF T.C. İNKILAP TARİHİ AY EKİM KASIM HAFTA DERS SAATİ KONU ADI KAZANIMLAR TEST NO TEST ADI. Atatürk ün çocukluk dönemini ve bu dönemde içinde bulunduğu toplumun sosyal ve

Detaylı

DEMOKRASİ ve SİVİL TOPLUM (SBK256) 2. Hafta Ders Notları - 12/02/2018 Yrd. Doç. Dr. Görkem Altınörs

DEMOKRASİ ve SİVİL TOPLUM (SBK256) 2. Hafta Ders Notları - 12/02/2018 Yrd. Doç. Dr. Görkem Altınörs T.C. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü DEMOKRASİ ve SİVİL TOPLUM (SBK256) 2. Hafta Ders Notları - 12/02/2018 Yrd. Doç. Dr. Görkem

Detaylı

Enternasyonalist Komünist Birlik (EKB)

Enternasyonalist Komünist Birlik (EKB) Enternasyonalist Komünist Birlik (EKB) RUSYA DA KARÞI- DEVRÝM VE KAPÝTALÝZMÝN GELÝÞMESÝ geocities.com/icgcikg/turkish RUSYA DA KARÞI-DEVRÝM VE KAPÝTALÝZMÝN GELÝÞMESÝ Devrimin ve Karþý-Devrimin Bilânçosuna

Detaylı

Mehmet Rauf Kesici. Emek Piyasaları. dipnot yayınları

Mehmet Rauf Kesici. Emek Piyasaları. dipnot yayınları Mehmet Rauf Kesici Emek Piyasaları dipnot yayınları İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 7 GİRİŞ 9 EMEK PİYASALARINA İLİŞKİN KAVRAMSAL ÇERÇEVE VE ÇALIŞMANIN TARİHSELLİĞİ 13 Emek Piyasalarına İlişkin Temel Kavramlar 14 Tarihsel

Detaylı

SOSYAL TABAKALAŞMA SOSYAL TABAKALAŞMA Taylan DÖRTYOL Akdeniz Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Pazarlama Bölümü

SOSYAL TABAKALAŞMA SOSYAL TABAKALAŞMA Taylan DÖRTYOL Akdeniz Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Pazarlama Bölümü SOSYOLOJİ 9. HAFTA TOPLUMSAL EŞİTSİZLİK SOSYOL TABAKALAŞMA Taylan DÖRTYOL Akdeniz Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Pazarlama Bölümü 10 Nisan 1912.. Titanic Faciası na sosyal bakış.. Dönemin cinsiyet

Detaylı

Evgeny Pashukanis in Lenin ve Hukuksal Sorunlar (1925) Başlıklı Yazısı İçin Tanıtım

Evgeny Pashukanis in Lenin ve Hukuksal Sorunlar (1925) Başlıklı Yazısı İçin Tanıtım 1 Evgeny Pashukanis in Lenin ve Hukuksal Sorunlar (1925) Başlıklı Yazısı İçin Tanıtım Onur Karahanoğulları Marksist yöntemi hukuk incelemelerine taşıyan önemli kuramcılardan ve Ekim Devrimi nin hukuk uygulayıcılarından

Detaylı

Feminizm Nedir? Feminist Ne Demek? Tarihi, Fikirleri, Türleri, Kavramları

Feminizm Nedir? Feminist Ne Demek? Tarihi, Fikirleri, Türleri, Kavramları Feminizm Nedir? Feminist Ne Demek? Feminizm kısaca, kadınların politik, ekonomik ve sosyal hakları için mücadele eden bir toplumsal hareket ve ideolojidir. Feministler kadınlarla erkeklerin eşit olduğuna

Detaylı

işçiokulu FASİKÜL 19:

işçiokulu FASİKÜL 19: 1. Temel Tanımlar Milliyetçilik Milliyetçilik en kaba haliyle, ulus ölçeğinde mevcut toplumsal yapı içindeki farklı sınıfsal konumlarda olan bireylerin, bu ulusa denk düşen siyasi yapı olan ulusdevlet

Detaylı

Küreselleşme devam ediyo mu?

Küreselleşme devam ediyo mu? Küreselleşme devam ediyo mu? Küreselleşme-ulus devlet ilişkisine ilişkin görüşler 1.Küreselleşme modern ulus devleti zayıflatmış, yerine DÜZENLEYİCİ DEVLETi ikame etmiştir görüşü 2.Küreselleşmenin ulus

Detaylı

A Framework for an Emancipatory Social Science

A Framework for an Emancipatory Social Science Lecture 1 A Framework for an Emancipatory Social Science Erik Olin Wright University of Wisconsin - Madison November, 2007 Çerçeveeve I. Ö Özgürleştirici Sosyal Bilim nedir? II. Üç Vazife III. Sosyalizm'in

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 8. SINIF TÜRKİYE CUMHURİYETİ İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 8. SINIF TÜRKİYE CUMHURİYETİ İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ KASIM EKİM 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 8. SINIF TÜRKİYE CUMHURİYETİ İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ Ay Hafta Ders Saati Bir Kahraman Doğuyor

Detaylı

2. Iletisim Adresi : Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü,

2. Iletisim Adresi : Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, 1. Kisisel Bilgiler (Ad,Soyad) : H. Tülin Öngen (Hoşgör) Doğum yeri ve tarihi: Ankara, 1949 Mezun olduğu okullar: İzmir Kız Lisesi (İzmir, 1964-1967) W. Groves High School (Birmingham, Michigan, A.B.D.

Detaylı

1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (TÜRKİYE) EKONOMİSİNİN TARİHSEL TEMELLERİ

1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (TÜRKİYE) EKONOMİSİNİN TARİHSEL TEMELLERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (TÜRKİYE) EKONOMİSİNİN TARİHSEL TEMELLERİ 13 1.1.Türkiye Ekonomisine Tarihsel Bakış Açısı ve Nedenleri 14 1.2.Tarım Devriminden Sanayi Devrimine

Detaylı

Ütopik sosyalizmi aşmış Marksizm

Ütopik sosyalizmi aşmış Marksizm Ütopik sosyalizmi aşmış Marksizm Sait Almış Kitap Eleştirisi Ütopik Sosyalizmi Aşmış Marksizm Ütopya Yayınları, İstanbul, 2012 Mehmet İnanç Turan Mehmet İnanç Turan ın Ütopik Sosyalizmi Aşmış Marksizm

Detaylı

Siyaset Sosyolojisi Araştırma Konusu Nedir Siyaset Nedir Siyasi Olan Devlet Nedir Devlet türleri Devletsiz siyaset olur mu

Siyaset Sosyolojisi Araştırma Konusu Nedir Siyaset Nedir Siyasi Olan Devlet Nedir Devlet türleri Devletsiz siyaset olur mu Siyaset Sosyolojisi Araştırma Konusu Nedir Siyaset Nedir Siyasi Olan Devlet Nedir Devlet türleri Devletsiz siyaset olur mu Siyaset Sosyolojisi Genel sosyolojinin bir alt dalı. İktisat, din, aile, suç vb

Detaylı

Filistin Sahnesinde Faal Olan Gruplara Karşı Filistin Halkının Tutumu (Anket)

Filistin Sahnesinde Faal Olan Gruplara Karşı Filistin Halkının Tutumu (Anket) Kamuoyu Yoklaması Filistin Sahnesinde Faal Olan Gruplara Karşı Filistin Halkının Tutumu (Anket) Vizyon Siyasi Kalkınma Merkezi Vizyon Siyasi Kalkınma Merkezi 2017 1 Filistin Sahnesinde Faal Olan Gruplara

Detaylı

TOPLUMSAL TABAKALAŞMA ve HAREKETLİLİK

TOPLUMSAL TABAKALAŞMA ve HAREKETLİLİK TOPLUMSAL TABAKALAŞMA ve HAREKETLİLİK TOPLUMSAL TABAKALAŞMA Ü s t S ı n ı f Orta Sınıf Alt Sınıf TOPLUMSAL TABAKALAŞMA Toplumsal tabakalaşma dünya yüzeyindeki jeolojik katmanlara benzetilebilir. Toplumların,

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Genel Kamu Hukuku I Law 151 1 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Lisans Zorunlu

Detaylı

KOR KİTAP ANARŞiZM Mi SOSYALiZM Mi? - J. V. STALiN. ÇEVİREN A. FIRAT KAPAK ve İÇ TASARIM DEVRİM KOÇLAN

KOR KİTAP ANARŞiZM Mi SOSYALiZM Mi? - J. V. STALiN. ÇEVİREN A. FIRAT KAPAK ve İÇ TASARIM DEVRİM KOÇLAN 1 KOR KİTAP - 19 CEPhane - I ANARŞiZM Mi SOSYALiZM Mi? - J. V. STALiN ÇEVİREN A. FIRAT KAPAK ve İÇ TASARIM DEVRİM KOÇLAN ISBN 978-605-2283-00-4 Birinci Basım Kasım 2017 Ginko Kitap Ltd. Şti. 2017 BASKI:

Detaylı

Holz, Hans Heinz (2010), Sosyalizmin Yenilgisi ve Geleceği (Çev. Yener Orkunoğlu) (İstanbul: Yordam Kitap, 160 s.).

Holz, Hans Heinz (2010), Sosyalizmin Yenilgisi ve Geleceği (Çev. Yener Orkunoğlu) (İstanbul: Yordam Kitap, 160 s.). KİTAP İNCELEMESİ Holz, Hans Heinz (2010), Sosyalizmin Yenilgisi ve Geleceği (Çev. Yener Orkunoğlu) (İstanbul: Yordam Kitap, 160 s.). Uzun yıllar Hollanda da Marburg ve Groningen Üniversitelerinde akademisyenlik

Detaylı

TESAV Yayınlarından alınmıştır

TESAV Yayınlarından alınmıştır TESAV Yayınlarından alınmıştır Adalet ve Kalkınma Partisi (AK PARTİ) Anadolu Partisi (ANADOLU) Anavatan Partisi (ANAP) Aydınlık Türkiye Partisi (ATP) Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Barış Partisi (BP) Barış

Detaylı

Haftalık ders sayısı 2, yıllık toplam 74 ders saati Kategoriler Alt kategoriler Ders içerikleri Kazanımlar Dersler arası ilişki IV.

Haftalık ders sayısı 2, yıllık toplam 74 ders saati Kategoriler Alt kategoriler Ders içerikleri Kazanımlar Dersler arası ilişki IV. 339 GENEL LİSE Haftalık ders sayısı 2, yıllık toplam 74 ders saati Kategoriler Alt kategoriler Ders içerikleri Kazanımlar Dersler arası ilişki IV. Yeniçağ 3. Yeniçağda Avrupa 6. Eğitim, kültür, bilim ve

Detaylı

KOR KİTAP MARKSiZM VE DiL - J. V. STALiN. ÇEVİREN S. NUHOĞLU KAPAK ve İÇ TASARIM DEVRİM KOÇLAN

KOR KİTAP MARKSiZM VE DiL - J. V. STALiN. ÇEVİREN S. NUHOĞLU KAPAK ve İÇ TASARIM DEVRİM KOÇLAN 1 J. V. Stalin in Marksizm ve Dil adı altında yayımladığımız bu yapıtı The Essential-Stalin, Major Theoretical Writin s, Londra 1973 adlı derleme esas alınarak Türkçeye çevrilmiştir. KOR KİTAP - 21 CEPhane

Detaylı

meşru otoriteye sahip

meşru otoriteye sahip Devlet; Amacı toplumsal düzenin, adaletin ve toplumun iyiliğinin sağlanması olan, belli bir toprak parçası üzerinde yerleşmiş insan topluluğuna dayanan ve bu toprak parçasındaki her şey üzerinde meşru

Detaylı

DEVRÝM ÝÇÝN SAVAÞMAYANA SOSYALÝST DENMEZ!

DEVRÝM ÝÇÝN SAVAÞMAYANA SOSYALÝST DENMEZ! DEVRÝM ÝÇÝN SAVAÞMAYANA SOSYALÝST DENMEZ! Silahlý Propaganda ve Gerilla Savaþý Nikaragua da Devrim ve Seçim Proletarya ve Sosyalist Siyasal Bilinç Demokratik Muhalefette Demokrat! Türkiye Devriminde Kürt

Detaylı

Kitabın çok sayıda tezi bulunmakla birlikte bence bunlar üçe indirilebilir:

Kitabın çok sayıda tezi bulunmakla birlikte bence bunlar üçe indirilebilir: Thomas Piketty nin Das Kapital im 21. Jahrhundert (21. Yüzyılda Kapital) kitabının Almancasını bitirdim. Baktım, kitap Türkçeye de çevrilmiş. Çevirenler iyi iş yapmışlar çünkü önemli bir kitap Kitap okuma

Detaylı

SOSYAL HİZMETLERİN DÜNÜ, BUGÜNÜ VE YARINI. Doç.Dr.Ertan Kahramanoğlu Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmetler Bölümü

SOSYAL HİZMETLERİN DÜNÜ, BUGÜNÜ VE YARINI. Doç.Dr.Ertan Kahramanoğlu Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmetler Bölümü SOSYAL HİZMETLERİN DÜNÜ, BUGÜNÜ VE YARINI Doç.Dr.Ertan Kahramanoğlu Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmetler Bölümü SOSYAL HİZMETLER, insanların iyilik halinin geliştirilmesinde;

Detaylı

ÜNİTE:1. Bilim Olarak Sosyolojinin Doğuşu ÜNİTE:2. Sosyolojide İlk Dönem Gelişmeler ÜNİTE:3. Klasik Sosyolojide Temel Yaklaşımlar-I: Karl Marx ÜNİTE:4

ÜNİTE:1. Bilim Olarak Sosyolojinin Doğuşu ÜNİTE:2. Sosyolojide İlk Dönem Gelişmeler ÜNİTE:3. Klasik Sosyolojide Temel Yaklaşımlar-I: Karl Marx ÜNİTE:4 ÜNİTE:1 Bilim Olarak Sosyolojinin Doğuşu ÜNİTE:2 Sosyolojide İlk Dönem Gelişmeler ÜNİTE:3 Klasik Sosyolojide Temel Yaklaşımlar-I: Karl Marx ÜNİTE:4 Klasik Sosyolojide Temel Yaklaşımlar-II: Emile Durkheim

Detaylı

1-Anlatım 2-Soru ve Cevap 3-Sunum 4-Tartışma

1-Anlatım 2-Soru ve Cevap 3-Sunum 4-Tartışma DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Siyaset Biliminde Çağdaş Yaklaşımlar SBK321 5 3+0 3 5 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze

Detaylı

SİYASAL İDEOLOJİLER (SBK457)

SİYASAL İDEOLOJİLER (SBK457) T.C. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü SİYASAL İDEOLOJİLER (SBK457) 12. Hafta Ders Notları - 04/12/2017 Araş. Gör. Dr. Görkem

Detaylı

ÜNİTE:1. Siyaset ve Siyaset Bilimi ÜNİTE:2. Siyasetin Dili: Kavramlar, Kurumlar ÜNİTE:3. Bir Örgütlü İktidar Olarak Devlet ve Siyasal Sistemler

ÜNİTE:1. Siyaset ve Siyaset Bilimi ÜNİTE:2. Siyasetin Dili: Kavramlar, Kurumlar ÜNİTE:3. Bir Örgütlü İktidar Olarak Devlet ve Siyasal Sistemler ÜNİTE:1 Siyaset ve Siyaset Bilimi ÜNİTE:2 Siyasetin Dili: Kavramlar, Kurumlar ÜNİTE:3 Bir Örgütlü İktidar Olarak Devlet ve Siyasal Sistemler ÜNİTE:4 Siyaset ve Birey: Siyasal Katılma ÜNİTE:5 1 Çağdaş Yönetim

Detaylı

Siyasal Sistemler, Hükümet Sistemleri-2

Siyasal Sistemler, Hükümet Sistemleri-2 Siyasal Sistemler, Hükümet Sistemleri-2 Geçen Haftanın Özeti Siyasal sistem- hükümet sistemi Yasama Yürütme Yargı organları Platon a göre yönetim sistemleri Aristo ya göre yönetim sistemleri MonarĢi, Aristokrasi,

Detaylı

SİVİL TOPLUM VE SU. Serap KANTARLI Türkiye Tabiatını Koruma Derneği. skantarli@ttkder.org.tr

SİVİL TOPLUM VE SU. Serap KANTARLI Türkiye Tabiatını Koruma Derneği. skantarli@ttkder.org.tr SİVİL TOPLUM VE SU Serap KANTARLI Türkiye Tabiatını Koruma Derneği skantarli@ttkder.org.tr SİVİL TOPLUM Prof.Dr.Fuat KEYMAN a göre 21.yüzyıla damgasını vuracak en önemli kavramlardan biri "Dostluk, arkadaşlık

Detaylı

Çağdaş Siyaset Kuramları (KAM 401) Ders Detayları

Çağdaş Siyaset Kuramları (KAM 401) Ders Detayları Çağdaş Siyaset Kuramları (KAM 401) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Çağdaş Siyaset Kuramları KAM 401 Güz 3 0 0 3 6 Ön Koşul Ders(ler)i - Dersin

Detaylı