TABLO-3A, TABLO-3B VE TABLO-4'TE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TABLO-3A, TABLO-3B VE TABLO-4'TE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI"

Transkript

1 Bk.1. Bk.2. Bk.3. Bk.4. Bk.5. Bk.6. Bk.7. Bk.8. TABLO-3A, TABLO-3B VE TABLO-4'TE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI Bir mesleðe yönelik program uygulayan lise veya dengi meslek okulu çýkýþlý adaylarýn bu programla ilgili tercihlerini belirtmeden önce Tablo-6 yý dikkatle incelemeleri gerekir öðretim yýlýnda ikinci öðretim öðrencilerinin ödedikleri öðrenim ücretleri tablo halinde bu kýlavuzun 148. sayfasýnda yer almaktadýr. Bu programda zorunlu ortak yabancý dil dersi sadece Ýngilizcedir. Ýsteyen öðrencilere kontenjan dahilinde bir yýl süreli yabancý dil hazýrlýk programý uygulanýr. Yabancý dil hazýrlýk programý süresi, öðretim süresi sütununda gösterilen yýllara dahil deðildir. Öðrenciler birinci yarýyýldan sonra 25 kiþilik kontenjanlarla Üniversitece belirlenen esaslara göre Yol, Elektrik-Elektronik, Makina ve Ýþletmecilik yan alanlarýna ayrýlacaklardýr. Bu programa alýnacak öðrencilerin, tam teþekküllü resmi bir hastaneden sürücü belgesi almaya engel olmayan bir beden yapýsý ve saðlýða sahip olduklarýný belgeleyen rapor almalarý; kurtarma, taþýma iþlerinde yeterli vücut yapýsý ve gücüne sahip olmalarý; öðretim programý gereði ikinci sýnýfta araç kullanmalarýnýn zorunlu olmasý nedeniyle kayýt tarihinde 17 yaþýný tamamlamýþ olmalarý gerekir. Bu programa baþvurabilmek için yükseköðretim kurumunun aradýðý bütün koþullara ek olarak; en fazla 22 yaþýnda olmak (1982 ve daha yukarý doðumlular); vücut yapýsý düzgün olmak; vücudunun herhangi bir yerinde dikkati çeken, çirkinlik yapan yara, yanýk, leke, frengi ve cilt hastalýðýndan iz bulunmamak; astým, bronþit, epilepsi, nefes darlýðý, renk körlüðü, kekemelik, saðýrlýk vb. gibi biyolojik bozukluðu olmamak; bayýlma, histeri, marazi çarpýntý ve benzeri psikolojik ve sinirsel hastalýklardan herhangi birine yakalanmýþ olmamak; herhangi bir okuldan disiplin cezasý ile uzaklaþtýrýlmýþ olmamak; 1,65 m den uzun olmak; boy uzunluðunun santimetre olarak ifade edilen deðerinin son iki rakamýndan en çok 5 fazla veya 15 noksan kilo aðýrlýkta olmak gerekir. Kayýt sýrasýnda Meslek Yüksekokulunca öngörülen saðlýk koþullarýna uygunluðunu üniversitenin týp fakültesinden alýnacak saðlýk kurulu raporu ile belgelemek gerekir. Bu programa kayýt olacak öðrenciler okulun vereceði üniformayý giymek zorundadýr. Yabancý dil eðitimi Ýngilizcedir. ODTÜ Kuzey Kýbrýs Kampusu, 27 Mart 2000 tarihinde T.C. Hükümeti, KKTC Hükümeti ve ODTÜ Rektörlüðü arasýnda imzalanan protokol ile kurulmuþ olup, Güzelyurt kentinin 6 km kuzeyinde Kalkanlý bölgesindedir. ODTÜ Kuzey Kýbrýs Kampusunda eðitim ücretlidir ders yýlý için belirlenmiþ olan öðrenim ücreti uluslararasý ortak lisans programlarý hariç diðer bölümler için, Ýngilizce Hazýrlýk programý da dahil olmak üzere, güz ve bahar dönemi kayýtlarýnda iki eþit taksit halinde ödenmesi durumunda, TC uyruklular için ABD Dolarý, KKTC uyruklular için ABD Dolarýdýr. Yukarýda belirtilen öðrenim ücreti tutarlarýna %3 KDV dahil deðildir. Uluslararasý ortak lisans programlarýnýn yýllýk ücretleri ayrýca belirlenmektedir. Kampus halen yapým aþamasýnda olduðundan, programa kabul edilen öðrenciler ders yýlýnda ODTÜ Ankara kampusunda öðrenim göreceklerdir. ODTÜ Kuzey Kýbrýs Kampusu hakkýnda ayrýntýlý bilgi için: Bk.9. Bu programa alýnan öðrencilerden her öðretim yýlýnda sýnav, kitap, basýlý malzeme ve eðitim-öðretim hizmetleri karþýlýðýnda öðretim gideri alýnýr öðretim yýlýnda öðretim gideri olarak alýnmýþ olan bedeller ilgili Öðrenci Kayýt Kýlavuzu ya da Anadolu Üniversitesi web sitesinden öðrenilebilir öðretim yýlýna ait öðretim gideri, enflasyon artýþý göz önüne alýnarak belirlenecektir. Bk.10. Bu program için kontenjan belirlenmemiþtir. Bk.11. Zorunlu Yabancý Dil Hazýrlýk Sýnýfý uygulanan programlarda, hazýrlýk sýnýfýnda görülen öðretim diline göre destekli eðitim verilmektedir. Bk.12. Bu programa alýnacak öðrenciler 3 ay süreli zorunlu uygulama yapacaklardýr. Bk.13. Bu programý tercih edebileceklerin Kýz Meslek Liselerinin Çocuk Geliþimi, Çocuk Geliþimi ve Eðitimi ile Çocuk Geliþimi ve Bakýmý Bölümlerinden mezun ve ÖSS-SAY, ÖSS-SÖZ, ÖSS-EA puan türlerinin en az birinden ve daha yukarý puan almýþ olmalarý gerekmektedir. Bu programa kayýt yaptýran öðrenciler uygulama yapmak zorundadýr. Bu programa kayýt yaptýracak öðrenciler, Okul Öncesi Eðitim Kurumlarýna Öðretmen Yetiþtirilmesi projesine iliþkin, Anadolu Üniversitesi ve Milli Eðitim Bakanlýðý arasýnda imzalanan tarihli protokol kapsamý dýþýndadýrlar. Bk.14. Bu programda baþarýlý olabilmek için elleri ve parmaklarý ustalýkla kullanabilme önemlidir. Bk.15. Bir yýl süreli zorunlu Ýngilizce Hazýrlýk Programý uygulanýr. Hazýrlýk sýnýfý, öðretim süresi sütununda gösterilen yýllara dahil deðildir. Ýngilizce yeterlik sýnavýný baþaranlar doðrudan birinci sýnýfa alýnýrlar. Bk.16. Bu programýn hazýrlýk sýnýfýnda baþarýsýz olan öðrencilerin iliþikleri kesilmeden birinci sýnýfa kayýtlarý yapýlýr, ancak bu öðrencilerin mezun oluncaya kadar üniversitelerince açýlacak yabancý dil muafiyet sýnavýnda baþarýlý olmalarý gerekir. 96 Bk.17. Bu programýn hazýrlýk sýnýfýnda baþarýsýzlýk nedeniyle kaydý silinen öðrenciler, ayný adý taþýyan ve öðretim dili Türkçe olan programlara Yükseköðretim Yürütme Kurulu nun belirlediði kurallara göre ÖSYM ce yerleþtirilebilirler. Bk.18. Bahçeþehir Üniversitesinde eðitim ücrete tabidir ders yýlýnda öðretim ücreti; Ýngilizce Hazýrlýk Sýnýfý ve tüm lisans programlarý için yýllýk TL dir. Bu ücret taksitle ödendiði taktirde 9 x TL dir. Bu ücrete KDV dahil deðildir (% 8). Meslek YO. öðretim ücreti (Ýngilizce Hazýrlýk Sýnýfý hariç) TL (+%8 KDV dir). Bahçeþehir Üniversitesi mesleki eðitime verdiði önem doðrultusunda, her öðrenciye öðretim ücretinin yarýsý kadar mezun olduktan bir yýl sonra ödeme baþlangýçlý 40 ay vadeli faizsiz kredi saðlayacaktýr. Öðretim ücretinin diðer yarýsý ise peþin ödeme halinde TL (+% 8 KDV). Öðretim dili Ýngilizcedir. Bir yýl süreli zorunlu Ýngilizce Hazýrlýk Programý uygulanýr. Hazýrlýk sýnýfý öðretim süresi sütununda gösterilen yýllara dahil deðildir. Öðretim yýlý baþýnda uygulanacak Ýngilizce yeterlik sýnavýný baþaranlar veya Üniversitenin eþdeðerliðini kabul ettiði uluslararasý sýnavlardan (TOEFL, IELTS, FCE, CPE, TWE) Üniversitenin tespit ettiði düzeyde baþarýlý olanlar doðrudan birinci sýnýfa alýnýrlar. Ýngilizce yeterlik sýnavýný geçemeyenler, Bahçeþehir Üniversitesi Ýngilizce Hazýrlýk Programý nda yoðun Ýngilizce eðitimi görürler. Eðitim sonunda Ýngilizce yeterlik sýnavýný geçenler kazandýklarý bölümlere kayýtlarýný yaptýrabilirler. Ýki yýl üst üste Ýngilizce Hazýrlýk Programýný baþarý ile tamamlayamayan öðrencilerin Üniversite ile iliþikleri kesilir. Bahçeþehir Üniversitesi nin burslu programlarýna yerleþtirilen öðrencilere saðlanan burs, sadece öðretim ücretini kapsamaktadýr. Bunun dýþýnda kalan barýnma, ulaþým, kitap vb. konular burs kapsamý dýþýndadýr. Burslar Ýngilizce Hazýrlýk Programýnda geçirilecek süreyi de kapsamakta olup, öðrenci yerleþtirildiði programdaki öðrenimine baþarýlý olarak devam ettiði sürece saðlanacaktýr. Burslar karþýlýksýzdýr. Burada sözü edilen öðretim ücreti bursu, sadece bu kýlavuzda Burslu öðrenci alýnacaðý belirtilen programlara yerleþtirilen öðrencileri kapsamaktadýr. Ayrýca, Bahçeþehir Üniversitesine yerleþtirilen ve yerleþtirildiði puan türünde burslu bir programý ilk üç tercihi olarak belirtmiþ olanlardan Y-ÖSS puan sýralamasýnda (Ek puanla derece yapanlar hariç) Türkiye genelinde ilk 100 arasýnda yer alan öðrencilere, öðretim ücreti ve 9 ay süreyle her ay TL; ilk 500 arasýnda yer alan öðrencilere, öðretim ücreti ve 9 ay süreyle her ay TL; ilk 1000 arasýnda yer alan öðrencilere, öðretim ücreti ve 9 ay süreyle her ay TL; ilk arasýnda yer alan öðrencilere, öðretim ücreti ve 9 ay süreyle her ay TL; ilk arasýnda yer alan öðrencilere, öðretim ücreti ve 9 ay süreyle her ay TL burs verilecektir. Bahçeþehir Üniversitesi nin Burslu programlarýna yerleþtirilen öðrencilerin burslarý normal öðrenim süresi boyunca kesilmez Lisans öðretimlerinin ikinci yarýyýlýný tamamlayan ve baþarýlý (not ortalamasý 4 üzerinden 3,5 ve üstü) olan öðrencilere, Mütevelli Heyetince saptanacak bir oranda burs verilecektir. Bk.19. Öðrenciler 4. yýlda baþarýlarý göz önünde tutularak, Bahçe Bitkileri, Bitki Koruma, Tarla Bitkileri, Toprak, Zootekni, vb. alanlarda eðitim alacaklardýr. Bk.20. Baþkent Üniversitesi nde eðitim ücrete tabidir ders yýlýnda öðretim ücreti bütün programlar için yýllýk ABD Dolarý karþýlýðý Türk Lirasý dýr. Bu ücretin ilk taksiti kesin kayýt sýrasýnda o günkü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasý efektif satýþ kurundan hesaplanarak, ikinci taksiti ikinci yarýyýl baþýnda ders kayýtlarýnýn yapýldýðý günkü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasý efektif satýþ kurundan hesaplanarak öðrenci tarafýndan ödenecektir. Öðretim ücretindeki yýllýk artýþlar her yýl bir önceki yýla göre ABD Dolar bazýnda en fazla % 7.5 ile sýnýrlý tutulacaktýr. Baþkent Üniversitesi nin burslu programlarýna yerleþtirilen öðrencilere saðlanan burs, sadece öðretim ücretini kapsamaktadýr. Burslar, Ýngilizce Hazýrlýk Programýnda geçirilebilecek süreyi de kapsamakta olup, öðrenci yerleþtirildiði programdaki öðrenimine baþarýlý olarak devam ettiði sürece saðlanacaktýr. Burslar karþýlýksýzdýr. Burada sözü edilen öðretim ücreti bursu, sadece bu kýlavuzda Burslu öðrenci alýnacaðý belirtilen programlara yerleþtirilen öðrencileri kapsamaktadýr. Ayrýca, öðretim süresi boyunca her akademik yýl sonunda yapýlacak deðerlendirmeye göre üstün baþarý gösteren öðrencilere, o yýlý izleyen öðretim yýlý için geçerli olmak üzere karþýlýksýz Baþarý Bursu verilir. Saðlýk Bilimleri Fakültesi Hemþirelik ve Saðlýk Hizmetleri Bölümü ile Saðlýk Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Hidroterapi ve Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Biyomedikal Cihaz Teknolojisi programlarýnýn burslu kontenjanlarýna yerleþtirilen öðrencilere saðlanan burs karþýlýklýdýr. Öðrenciler mezun olduktan sonra burslu okuduklarý her yýl karþýlýðýnda tam bir yýl olmak koþuluyla Baþkent Üniversitesi Kuruluþlarýnda zorunlu hizmetle yükümlü olacaklardýr. Üniversitemiz öðrencilerine, bölüm derslerine ek olarak öðretim süresi boyunca mesleki Ýngilizce dersleri zorunlu olarak verilmektedir. Bunun

2 yaný sýra, isteyen öðrenciler Almanca, Arapça, Azerice, Farsça, Fransýzca, Ýtalyanca, Ýspanyolca, Japonca, Rusça derslerini de seçmeli olarak alabilmektedirler. Üniversitemiz Baðlýca Kampusünda hizmet veren öðrenci yurtlarý, tek ve iki yataklý odalar biçiminde düzenlenmiþtir. Kýz ve erkek öðrencilerin yurtta kalma talepleri, imkânlar nispetinde karþýlanacaktýr. Yurt ücretleri her yýl fiyat ve maliyet artýþlarý göz önüne alýnarak Üniversite Yönetimince saptanýr. Bk.21. Bir yýl süreli zorunlu Ýngilizce Hazýrlýk Programý uygulanýr. Bu süre, öðretim süresi sütununda gösterilen yýllara dahil deðildir. Öðretim yýlý baþýnda verilen Ýngilizce Yeterlik Sýnavýný baþaranlar veya Üniversitenin eþdeðerliðini kabul ettiði (son iki yýlda alýnmýþ olmak koþuluyla) TOEFL, TWE, IELTS, FCE, CPE sýnavlarýnýn birinden baþarýlý olduðunu kanýtlayanlar hazýrlýk programýndan muaf tutulurlar ve kazandýklarý bölüme doðrudan kayýt yaptýrabilirler. Bk.22. Arý sokmasýna karþý alerjisi olanlar baþvuramaz. Bk.23. Bilkent Üniversitesi nde eðitim ücrete tabidir ders yýlýnda öðretim ücreti bütün programlar için ABD Dolarý karþýlýðý TL dir. Eðitim ücretinin ilk yarýsý olan ABD Dolarý karþýlýðý TL kayýt sýrasýnda, ödeme tarihindeki TC Merkez Bankasý efektif satýþ kurundan hesaplanarak; diðer yarýsý olan ABD Dolarý karþýlýðý TL ise ikinci yarýyýl baþýnda ders kaydý sýrasýnda, ödeme tarihindeki TC Merkez Bankasý efektif satýþ kurundan hesaplanarak öðrenci tarafýndan ödenecektir. Bu öðretim ücretlerine halen % 8 olan KDV dahil deðildir. Öðrenim ücretindeki yýllýk artýþlar, her yýl bir önceki yýla göre ABD Dolarý bazýnda en fazla % 5 ile sýnýrlý tutulacaktýr. Yurtta kalmak isteyenler için ders yýlýnda tek yataklý oda için yarý yýl ücreti ABD Dolarý, 2 yataklý oda için yarýyýl ücreti kiþi baþýna 735 ABD Dolarý, 4 yataklý oda için yarýyýl ücreti kiþi baþýna 350 ABD Dolarý, özel yurtta tek kiþilik oda için yarýyýl ücreti ABD Dolarýdýr ve tümü ders yarý yýlý baþýnda ödenir. Bu yurt ücretlerine halen % 18 olan KDV dahil deðildir. Yurtta kalma talepleri yurtlardaki oda imkânlarý nispetinde karþýlanabilecektir. Bilkent Üniversitesinin ÜCRETSÝZ programlarýna yerleþtirilen öðrencilerden eðitimleri süresince eðitim ücreti alýnmaz. Ayda 120 ABD Dolarý tutarýnda öðrenci yaþamýný destekleyecek ayni olanaklar her yýl 9 ay süresince saðlanýr. Bu öðrencilerden Ankara da barýnma olanaðý olmayýp yurtta kalmak isteyenler 2 kiþilik odada ücretsiz kalabilir. Bu þartlar yabancý dil hazýrlýk programýnda geçirilebilecek süreyi de kapsamakta olup öðrenci öðrenimine ve derslere devam ettiði sürece sürecektir. Burada sözü edilen imkânlar, sadece bu kýlavuzda ÜCRETSÝZ öðrenci alýnacaðý belirtilen programlarý kazananlarý kapsamakta olup, bunun dýþýnda kalan eðitim programlarýný kazananlara herhangi bir imkân saðlanmasý mümkün olamamaktadýr. (www.bilkent.edu.tr) Bk.24. Öðretim dili Ýngilizcedir. Bilkent Üniversitesinde uygulanan belirli bir eðitim programýna giriþ hakkýný kazanan öðrencilerin yabancý dil bilgilerinin yeterli olduðunu kanýtlamalarý gerekmektedir. Öðrencilerin yabancý dil bilgilerinin yeterli olduðunu kanýtlamak için Üniversitenin eþdeðerliðini kabul ettiði TOEFL, TWE, IELTS, FCE, CPE sýnavlarýndan Üniversitece saptanan düzeyde baþarýlý olmalarý (bu sýnavlarýn geçerliliði alýndýðý tarihten itibaren iki yýldýr) veya Bilkent Üniversitesi yabancý dil muafiyet sýnavýný baþarmalarý gerekmektedir. Bu þartlarý saðlayamayanlarýn Ýngilizce bilgilerini geliþtirmek için Üniversitenin hazýrladýðý destek ve hazýrlýk eðitim programlarýna katýlmalarý zorunludur. Eðitim süresinin sonunda programý baþarý ile tamamlayamayan öðrencilerin Üniversite ile iliþikleri kesilir. Ýngilizce Hazýrlýk Programýný süresi içinde bitirmedikleri için veya baþarýsýzlýk nedeni ile Üniversite ile iliþiði kesilen öðrenciler, Üniversiteye giriþ mevzuatýna göre Üniversitenin herhangi bir eðitim programýna yeniden kayýt hakký kazandýklarý takdirde, Bilkent Üniversitesinin yabancý dil muafiyet sýnavýna alýnýrlar. Baþarýlý olanlar kazandýklarý eðitim programýna devam ederler; baþarýsýz olanlar Üniversitenin yabancý dil eðitim olanaklarýndan yararlanamazlar ve öðrencilik statüleri olmaz. Bu adaylar bir yýl içinde yukarýda belirtilen uluslararasý sýnavlarda Üniversitece kabul edilen düzeylerde baþarýlý olduklarýný kanýtladýklarý takdirde öðrenci statüsü kazanýrlar ve kazanmýþ olduklarý programlara bir sonraki ders yýlý baþýnda kayýt yaptýrabilirler. Bir yýl içinde bu iþlemleri tamamlamayan adaylarýn baþvurularý kabul edilmez. Ýngilizce Hazýrlýk Sýnýfýndan, baþarýlý durumda iken süresinden önce ayrýlýp yeniden kayýt hakký kazanan öðrenciler, Bilkent Üniversitesinin yabancý dil düzey sýnavýna alýnýrlar ve belirlenen düzeyden baþlayarak kalan süreleri kadar bir süreyi Ýngilizce Hazýrlýk programýnda kullanabilirler. Bu süre sonunda baþarýsýz olanlarýn Üniversite ile iliþikleri kesilir. (www.bilkent.edu.tr) Bk.25. Bu programa baþvurabilmek için yükseköðretim kurumunun aradýðý bütün koþullara ek olarak; erkek ve TC vatandaþý olmak; boyu 1,65 m den kýsa olmamak; boy uzunluðunun santimetre olarak ifade edilen deðerinin son iki rakamýndan en çok 5 kilo fazla veya 15 kilo noksan aðýrlýkta olmak; dilinde kekemelik, pelteklik, tutukluk bulunmamak; tam teþekküllü resmi bir hastaneden sürücü belgesi almaya engel olmayan bir beden yapýsý ve ruh saðlýðýna sahip olduklarýný belgeleyen rapor almak ve öðretim programý gereði ikinci sýnýfta araç kullanmalarýnýn zorunlu olmasý nedeniyle öðrencilerin kayýt tarihinde 20 yaþýný tamamlamýþ olmalarý gerekir. 97 Bk.26. Bu programda Taþýnabilir Kültür Varlýklarý (metal, seramik, ahþap, kaðýt, taþ eserler, mozaik, duvar resimleri) Korunmasý ve Onarýmý Eðitimi verilir. Bir ve ikinci yýllar sonunda Ankara dýþýnda altýþar hafta staj zorunluluðu vardýr. Teknik çizim, fizik, kimya ve yabancý dil bilgileri gerektirir. Bk.27. Çað Üniversitesinde eðitim ücrete tabidir ders yýlýnda öðretim ücreti tüm bölümler ve hazýrlýk sýnýfý için TL dir. Bu ücrete % 8 KDV dahil deðildir. Ücretler altý taksitte, banka ile anlaþma yapýlmak suretiyle öðrenci tarafýndan ödenecektir. Bir yýl süreli Ýngilizce Hazýrlýk Programý uygulanýr. Hazýrlýk sýnýfý öðretim süresi sütununda gösterilen yýllara dahil deðildir. Ýngilizce yeterlik sýnavýný baþaranlar veya Üniversitenin eþdeðerliðini kabul ettiði uluslararasý sýnavlardan (TOEFL, IELTS) Üniversitenin tespit ettiði düzeyde baþarýlý olanlar doðrudan birinci sýnýfa alýnýrlar. Hazýrlýk eðitimi sonunda Ýngilizce yeterlik sýnavýný geçenler kazandýklarý bölümlere kayýtlarýný yaptýrabilirler. Hazýrlýk sýnýfýnda okuyarak baþarýsýz olanlara bir yýl daha hazýrlýk okuma hakký verilir. Bu sürenin sonunda da baþarýsýz olanlarýn üniversite ile iliþiði kesilir. Çað Üniversitesinin BURSLU ve YARI BURSLU programlarýna yerleþtirilen öðrencilere saðlanan burs, sadece öðrenim ücretini kapsamaktadýr. Karþýlýksýz olan bu burs, öðrenci baþarýlý olduðu sürece devam edecek ve Ýngilizce Hazýrlýk Programýnda geçirilecek bir yýllýk süreyi de kapsayacaktýr. Bk.28. Öðretim dili Ýngilizcedir. Bk.29. Bu programda baþarýlý olabilmek için öðrenim sýrasýnda kullanýlacak el becerilerine sahip olmak gerekir. Bk.30. Öðretim dili Ýngilizcedir. Bir yýl süreli zorunlu Ýngilizce Hazýrlýk Programý uygulanýr. Hazýrlýk sýnýfý öðretim süresi sütununda gösterilen yýllara dahil deðildir. Ýngilizce yeterlik sýnavýný baþaranlar veya Üniversitenin eþdeðerliðini kabul ettiði uluslararasý sýnavlardan (TOEFL, IELTS) Üniversitenin tespit ettiði düzeyde baþarýlý olanlar doðrudan birinci sýnýfa alýnýrlar. Eðitim sonunda Ýngilizce yeterlik sýnavýný geçenler kazandýklarý bölümlere kayýtlarýný yaptýrabilirler. Bk.31. Çankaya Üniversitesinde eðitim ücrete tabidir ders yýlýnda öðretim ücreti tüm bölümler, meslek yüksekokulu ve hazýrlýk sýnýfý için, KDV hariç (Halen KDV %8 dir.) ABD Dolarý karþýlýðý TL dir. Ücretin yarýsý öðretim yýlý baþýnda mütevveli heyet tarafýndan belirlenecek tarihteki TC Merkez Bankasý efektif satýþ kuru üzerinden hesaplanýp TL olarak kayýt sýrasýnda, diðer yarýsý da ikinci yarýyýl baþýnda yine mütevveli heyet tarafýndan belirlenecek tarihteki TC Merkez Bankasý efektif satýþ kuru üzerinden hesaplanýp TL olarak kayýt sýrasýnda öðrenci tarafýndan ödenecektir. Çankaya Üniversitesinin BURSLU programlarýna yerleþtirilen öðrencilere saðlanan burs, sadece öðretim ücretini kapsamaktadýr. Karþýlýksýz olan bu burslar, Ýngilizce Hazýrlýk Programýnda geçirilebilecek süre dahil, öðrenci Çankaya Üniversitesindeki öðrenimine ve derslere devam ettiði sürece verilecektir. Çankaya Üniversitesi burslu programlarýna yerleþtirilen öðrencilerden puan türüne göre Türkiye genelinde ilk 250 içinde yer alanlara ayrýca her yýl 9 ay süre ile ayda 500 ABD Dolarý karþýlýðý TL, arasýnda yer alanlara da her yýl 9 ay süre ile ayda 200 ABD Dolarý karþýlýðý TL baþarý bursu verilecektir. Baþarý bursu karþýlýksýzdýr ve yýl sonundaki genel not ortalamasý dört üzerinden ikinin (2,00/4,00) altýna düþmediði sürece devam edecektir. TUBÝTAK ça tespit edilen uluslararasý bilimsel yarýþmalarda altýn, gümüþ ve bronz madalya alan ve ödül aldýklarý alanlardaki üniversitemiz burslu programlarýna kontenjan dýþý ÖSYM ce sýnavsýz yerleþtirilenlere, Ýngilizce Hazýrlýk Programýnda geçirilebilecek, süre dahil, öðrenci Çankaya Üniversitesi ndeki öðrenimine ve derslere devam ettiði sürece, her yýl 9 ay süre ile altýn madalya almýþ olanlara ayda 300 ABD Dolarý, gümüþ madalya almýþ olanlara 250 ABD Dolarý, bronz madalya almýþ olanlara 200 ABD Dolarý karþýlýðý TL ek burs verilecektir. Üniversitemiz burssuz programlarýný kazanan öðrencilerden, faaliyetlerimiz dahilindeki spor branþlarýnda üstün baþarýlý olduklarýný belgeleyenlerle, üstün baþarý gösterebilecekleri ümidi verenler arasýndan kulüp ve üniversite takýmlarýmýzda oynamaya hak kazananlara Sporda Baþarý Bursu verilecektir. Bu burs, sadece öðretim ücretini kapsar. Bu burslarýn dýþýnda her akademik yýl sonunda yapýlacak deðerlendirmeye göre üstün baþarý gösteren öðrencilere o yýlý izleyen öðretim yýlý için geçerli olmak üzere karþýlýksýz Akademik Baþarý Bursu verilir. Bu bursun miktar ve koþullarý, her akademik yýl için Mütevelli Heyeti nce belirlenir. Bk.32. Öðretimin yapýlabilmesi için hazýrlýklar tamamlanýncaya kadar öðrenciler öðrenimlerini Ergani de sürdüreceklerdir. Bk.33. Doðuþ Üniversitesinde eðitim ücrete tabidir ders yýlýnda öðretim ücreti; Ýngilizce lisans programlarýnda KDV dahil TL, Türkçe lisans programlarýnda KDV dahil TL, Meslek YO nda KDV dahil TL dir. Ýngilizce Hazýrlýk Sýnýfý ücreti ise; lisans öðrencileri için KDV dahil TL, önlisans öðrencileri için KDV dahil TL dir. Bu ücretin ilk taksiti kesin kayýt sýrasýnda, geri kalan kýsmý da beþ eþit taksite bölünerek Kasým, Aralýk, Þubat, Mart ve Nisan aylarýnýn ilk haftasý içinde öðrenci tarafýndan ödenecektir. Ücretin tamamýný akademik yýl baþýnda ödeyenlere % 10 indirim yapýlacaktýr. Öðrencilerin kýlýk, kýyafet ile ilgili yönetmelik ve yargý kararlarýna uymalarý zorunludur.

3 Doðuþ Üniversitesinin BURSLU programlarýna yerleþtirilen öðrencilere saðlanan burs, sadece öðretim ücretini kapsamaktadýr. Karþýlýksýz olan bu burs, öðrenci baþarýlý olduðu sürece devam edecektir. Öðretim dili Ýngilizce olan burslu programlarý kazanan öðrenciler için Ýngilizce Hazýrlýk Programýnda geçirilecek süreyi de kapsayacaktýr. Öðretim dili Türkçe olan burslu programlarý kazanan öðrencilerde ise Ýngilizce Hazýrlýk Programýný kapsamayacak, isteyen öðrenciler Ýngilizce Hazýrlýk Programýna ait öðretim ücretini ödeyerek programa katýlabileceklerdir. Daha önce herhangi bir yükseköðretim programýndan mezun olanlar burslu kontenjandan yararlanamazlar. Doðuþ Üniversitesinin sayýsal ve eþit aðýrlýklý puan ile öðrenci alýnan lisans öðrenimindeki bölüm ve programlarýna, 2004-ÖSYS sonuçlarýna göre yerleþtirilen adaylardan aþaðýda belirtilen sýralama içinde olanlara Baþarý Desteði verilir. Bu destek, puan türüne göre Türkiye genelinde ilk içinde yer alanlara % 100 öðrenim ücreti indirimi + 9 ay süre ile TL aylýk öðrenim bursu desteði; içinde yer alanlara % 50 öðrenim ücreti indirimi + 9 ay süre ile TL aylýk öðrenim bursu desteði þeklinde verilecektir. Bu destek, Yabancý Dil aðýrlýklý puaný ile yerleþtirilen adaylar için, ilk içine girenlere % 50 öðrenim ücreti indirimi + 9 ay süre ile TL aylýk öðrenim bursu desteði þeklinde uygulanýr ÖSYS sonucunda yapýlan sýralamaya göre bu tespitler içinde olup kýlavuzdaki burslu kontenjanlara yerleþtirilen adaylar da 9 ay süreli aylýk öðrenim bursu desteðinden yararlanýrlar. Baþarý desteði, öðrencinin akademik yýl sonundaki Genel Aðýrlýklý Not Ortalamasý 4.00 üzerinden 2.00'ýn altýna düþmediði sürece normal öðrenim süresi içinde devam edecektir. Ayrýca, her akademik yýl sonunda yapýlacak deðerlendirmeye göre Genel Aðýrlýklý Not Ortalamasýný 4.00 üzerinden 3.00 ve üstüne çýkaran her öðrenciye o yýlý izleyen öðretim yýlý ücretinden Mütevelli Heyetince akademik yýlýn baþýnda ilan edilen kriterlere göre % 10 ile % 75 arasýnda indirim yapýlýr. Bk.34. Bu programda öðrencilerin birinci yýl sonunda 8 hafta, ikinci yýl sonunda 6 hafta Endüstriye Dayalý Öðretim (EDÖ)/Staj yapmalarý zorunludur. Bk.35. Kayýt için Üniversitenin sevkedeceði tam teþekküllü resmi bir hastaneden, sondörlük yapmayý engelleyecek fiziki, ruhsal ve bedensel engelleri olmadýðýný belgeleyen rapor alýnmasý gerekir. Bk.36. Bu programa baþvurabilmek için yükseköðretim kurumunun aradýðý bütün koþullara ek olarak; TC vatandaþý olmak; 1 Temmuz 2004 tarihi itibariyle 21 yaþýndan gün almamýþ olmak (tahsis yaþý kabul edilmez); erkek adaylarda 1,65 m den, kýz adaylarda 1,56 m den uzun olmak; boy uzunluðunun santimetre olarak ifade edilen deðerinin son iki rakamýndan en çok 15 kilo fazla veya 15 kilo noksan aðýrlýkta olmak; dilinde kekemelik, pelteklik, tutukluk bulunmamak; yapýlacak mülâkat ve beden eðitimi sýnavýnda baþarýlý olmak; saðlýk durumunun denizciliðe elveriþli olduðunu, renk körlüðü ve þaþýlýk bulunmadýðýný, her iki kulaðýnýn arýzasýz olduðunu ve Meslek Yüksekokulunca öngörülen diðer saðlýk koþullarýna uygunluðunu tam teþekküllü bir hastaneden alýnacak heyet raporu ile belgelemek gerekir. Heyet raporunda denizci olmasýnda bir sakýnca yoktur ifadesinin yer almasý þarttýr. Bu programa girmeye hak kazananlardan, yapýlacak güvenlik soruþturmalarýnda tutum ve davranýþlarýyla yasadýþý ideolojik görüþleri benimsememiþ veya karýþmamýþ olmasý, herhangi bir suçtan dolayý mahkum olmamýþ olmasý, yaptýrýlacak arþiv araþtýrmalarýnýn olumlu sonuçlanmasý koþulu aranacaktýr. Beden Eðitimi zorunlu derstir. Bu programa kayýt olan öðrenciler, yüksekokul müdürlüðünün mesleðin gereklerine uygun tespit ettiði Üniformayý giymek zorundadýr. Üniformalarýn temini öðrenciye aittir. Bk.37. Bir yýl süreli zorunlu Ýngilizce Hazýrlýk Programý uygulanýr. Bu süre, öðretim süresi sütununda gösterilen yýllara dahil deðildir. Öðretim yýlý baþýnda verilen Ýngilizce Yeterlik Sýnavýný baþaranlar veya Üniversitenin eþdeðerliðini kabul ettiði (son iki yýlda alýnmýþ olmak koþuluyla) TOEFL, TWE, IELTS, FCE, CPE sýnavlarýnýn birinden baþarýlý olduðunu veya KPDS sýnavýndan en az 60 aldýðýný kanýtlayanlar hazýrlýk programýndan muaf tutulurlar ve kazandýklarý bölüme doðrudan kayýt yaptýrabilirler. Bk.38. Bu programa kayýt olacak öðrenciler, uygulamalý derslerde mesleðin gerektirdiði üniformayý giymek zorundadýrlar. Bk.39. Bu programýn hazýrlýk sýnýfýnda baþarýsýz olan öðrenciler, eðitim-öðretim yönetmeliði gereðince, hazýrlýk sýnýfýný bir yýl daha destek sýnýfýnda tekrar ederler. Destek sýnýfýnda da baþarýsýz olan öðrencilerin iliþkileri kesilmeden birinci sýnýfa kayýtlarý yapýlýr, ancak bu öðrencilerin mezun oluncaya kadar üniversitelerince açýlacak yabancý dil muafiyet sýnavýnda baþarýlý olmalarý gerekir. Bk.40. Bu programa yerleþtirilen öðrencilerden Türkiye genelinde ilk e girerek ayný puan türündeki (Ýlk deki) bir programa kesin kayýt yaptýranlara (ek puanlý yerleþtirilenler hariç) karþýlýksýz baþarý bursu verilecektir. Baþarý bursu ilk e girenlere 9 ay süre ile ayda TL, arasýndakilere ise 9 ay süre ile ayda TL dýr. Daha sonraki yýllarda burslar üniversitenin belirlediði kýstaslara göre devam edecektir. Burs için baþvuru kesin kayýt sýrasýnda yapýlmalýdýr. Bk.41. Bu programda uygulamaya yönelik bazý dersler ve stajlar özel ve resmi havacýlýk kuruluþlarýnýn tesislerinde yapýldýðýndan bu programý kazanan öðrencilere güvenlik soruþturmasý yaptýrýlacaktýr. Güvenlik soruþturmasý olumsuz olan veya bu kuruluþlarýn düzen ve disiplinine uymayan öðrenciler bu programa devam edemezler. 98 Bk.42. Öðrenciler öðrenimlerini Kahramanmaraþ merkezinde sürdüreceklerdir. Bk.43. Geleneksel El Sanatlarý programýnda ahþap iþlemeciliði, vitray ve kalem iþi çalýþmalarý yapýlmaktadýr. Bk.44. Bir yýl süreli zorunlu Ýngilizce veya Fransýzca Hazýrlýk Programý uygulanýr. Hazýrlýk programý süresi, öðretim süresi sütununda gösterilen yýllara dahil deðildir. Bk.45. Ýstanbul Bilgi Üniversitesi nde eðitim ücrete tabidir. Ýstanbul Bilgi Üniversitesi nde Akademik yýlýnda öðrenim ücreti, tüm fakülteler ve Ýngilizce Hazýrlýk Programý için, TL dir ve bu tutar 10 eþit taksitte ödenir. Öðrenim ücretinin kayýt esnasýnda tamamý ödendiði taktirde % 15 indirim uygulanýr. Meslek Yüksekokulu nun öðrenim ücreti ise (Ýngilizce Hazýrlýk Programý hariç), TL dir ve bu tutar 10 eþit taksitte ödenir.öðrenim ücretinin kayýt esnasýnda tamamý ödendiði takdirde % 15 indirim uygulanýr. Belirtilen ücretlere % 8 KDV dahildir. Ýstanbul Bilgi Üniversitesi nde Ýngilizce zorunlu öðretim dilidir. Üniversiteye ÖSS veya YÖS ile gelen öðrenciler Ýngilizce Hazýrlýk Programýnýn verdiði yeterlilik sýnavýna girerler. Bu sýnavý baþaranlar veya Üniversitenin eþdeðerliðini kabul ettiði uluslararasý sýnavlardan (TOEFL, TWE, IELTS) Üniversitenin tespit ettiði düzeyde baþarýlý olanlar doðrudan birinci sýnýfa alýnýrlar. Bu sýnavý geçemeyenler Ýstanbul Bilgi Üniversitesi Ýngilizce Hazýrlýk Programý nda yoðun Ýngilizce eðitimi görürler. Eðitim sonunda Ýngilizce yeterlilik sýnavýný geçenler kazandýklarý bölümlere kayýtlarýný yaptýrabilirler. Ýngilizce Hazýrlýk Programý öðretim süresi sütununda gösterilen yýllara dahil deðildir. Ýstanbul Bilgi Üniversitesi nin BURSLU programlarýna yerleþtirilen öðrencilere saðlanan burs, öðretim ücretini karþýlayacaktýr. Burslar karþýlýksýzdýr. Burslar Ýngilizce Hazýrlýk Programý nda geçirilen süreyi de kapsamakta olup tüm öðrenim süresince devam eder. Burada sözü edilen imkânlar sadece kýlavuzda BURSLU öðrenci alýnacaðý belirtilen programlarý kazananlarý kapsamakta olup, bunun dýþýnda kalan programlarý kazananlara herhangi bir burs saðlanmasý veya bir maddi yardýmda bulunulmasý mümkün olmamaktadýr. Burslu öðrenciler bölüm deðiþtiremezler. Bk.46. Ýsteyen öðrencilere kontenjan dahilinde bir yýl süreli Ýngilizce Hazýrlýk Programý uygulanýr. Hazýrlýk programý süresi, öðretim süresi sütununda gösterilen yýllara dahil deðildir. Bk Yýllýk eðitimcilik geleneði ürünü Kültür Koleji Eðitim Vakfý (KEV) tarafýndan kurulan Ýstanbul Kültür Üniversitesi nde eðitim ve öðretim, Ataköy Kampusu nda, Þirinevler Kampusu nda; sanat, kültür ve spor etkinlikleri Ataköy Kampusu nda ve spor tesislerinde yapýlmaktadýr. Eðitim ücretlidir ders yýlýnda ücretli öðrencilerimizin öðretime katký payý, Mühendislik - Mimarlýk Fakültesi bölümleri için ABD Dolarý karþýlýðý, Hukuk Fakültesi ABD Dolarý karþýlýðý; Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi bölümleri, Sanat ve Tasarým Fakültesi bölümleri ile Fen-Edebiyat Fakültesi bölümleri için ABD Dolarý karþýlýðý Türk Lirasý dýr. Ýngilizce Hazýrlýk sýnýflarýnýn ücreti isteðe baðlý olanlar dahil bütün bölümlerde 6600 ABD Dolarý karþýlýðý Türk Lirasý dýr. Açýldýklarýndan beri lise mezunlarýna baþarýyla uygulanan Meslek Yüksekokullarýnýn bütün programlarý (Ýkinci Öðretim hariç) ABD Dolarý karþýlýðý TL yýllýk ücretlidir. Ýsteðe baðlý Ýngilizce Hazýrlýk Programlarý için de ayný ücret alýnýr. Ücretlere KDV dahil deðildir. Katký payýnýn Türk Lirasý deðeri, katký payýnýn veya taksitlerinin ödendiði tarihteki TC Merkez Bankasý efektif dolar satýþ kuru esas alýnarak hesaplanýr. Ýlk kayýtta en az ABD Dolarý karþýlýðý ödenir. Ücretin geri kalaný Ekim, Kasým, Aralýk ve Þubat, Mart, Nisan aylarýnda eþit taksitlerde ödenmek üzere taahhüt edilir. Ücretin tümünün peþin ödenmesinde % 10 indirim uygulanýr. Ýstanbul Kültür Üniversitesi nin BURSLU programlarýna yerleþtirilen öðrencilere saðlanan burs, sadece öðretim ücretini kapsamaktadýr. Karþýlýksýz olan bu burs, öðrenci baþarýlý olduðu sürece devam edecek ve Ýngilizce Hazýrlýk Programýnda zorunlu olarak geçirilecek süreyi de kapsayacaktýr. Burslar, akademik baþarýsýzlýk, disiplin cezasý veya baþka bir eðitim programýna yatay geçiþ yapýlmasý halinde kesilir. Öðretim ücreti ve burslar her yýl üniversite bütçesi ve ekonomik durum gözönünde tutularak saptanýr. Ayrýca, Üniversitenin Burs Yönergesi ne göre Baþarý Burslarý, Ýhtiyaç Burslarý ve KEV yönetimi kararý ile verilen diðer burs imkânlarý vardýr. Ýstanbul Kültür Üniversitesine kayýtlý bütün öðrencilere kapsamlý bir saðlýk hizmeti sunulmaktadýr. Bk.48. Bu programý tercih eden adaylardan en yüksek Ortaöðretim Baþarý puanýna sahip ilk 50 öðrenci Endüstriye Dayalý Eðitim (EDE) protokolü çerçevesinde iþletmelerde, seçmeli dersler alabileceklerdir. Bu entegre eðitim süresince öðrencilere iþletmeler tarafýndan sigorta yapýlacak, asgari ücret ve mesleki sertifika verilecektir. Bk.49. Bu programa Lise (Resmi ve Gündüz Öðretimi Yapan Liseler), Özel Lise, Anadolu Lisesi (Yabancý Dille Öðretim Yapan Resmi Liseler), Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise, Öðretmen Lisesi, Anadolu Öðretmen Lisesi ve Çok Programlý Liselerin Fen/Fen Bilimleri, Klasik Fen, Matematik, Tabii Bilimler ve Türkçe/Matematik Alan/Kolu çýkýþlý olanlar ve Fen Lisesi, Özel Fen Lisesi, Askeri Lise, Teknik Lise (Erkek Teknik), Anadolu Teknik Lisesi (Erkek Teknik), Motor Teknik Lisesi, Meteoroloji Teknik Lisesi, Endüstri Meslek Lisesi, Anadolu Meslek Lisesi, Denizcilik ve Su Ürünleri Meslek Lisesi, Gemi Yapý Meslek Lisesi, Motor Meslek Lisesi, Meteoroloji Meslek Lisesi, Anadolu Meteoroloji Meslek Lisesi, Denizcilik Meslek Lisesi, Anadolu Denizcilik Meslek Lisesi ve Deniz Astsubay Hazýrlama Okulu çýkýþlý adaylar alýnacaktýr.

4 Bk.50. Kadir Has Üniversitesinde eðitim Ýngilizce aðýrlýklýdýr ders yýlýnda öðretim ücreti Fen-Edebiyat Fakültesi için ABD Dolarý; Mühendislik Fakültesi için ABD Dolarý; Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi, Ýletiþim Fakültesi ve Hukuk Fakültesi için ABD Dolarý; Güzel Sanatlar Fakültesi için ABD Dolarý; Saðlýk Hizmetleri Meslek Yüksekokulu için ABD Dolarý; Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu programlarý için ABD Dolarý; Ýngilizce Hazýrlýk Sýnýflarý için ABD Dolarý karþýlýðý Türk Lirasýdýr. Bu ücretlere ayrýca KDV eklenecektir. Öðretim ücreti TC Merkez Bankasý döviz kuru üzerinden hesaplanýp sabitlenecektir. Ýkinci sömestr baþýnda bu ücret deðiþen kurlarýn ýþýðýnda gözden geçirilecek, ancak öðretim ücretindeki artýþ veya azalýþ % 10 un üzerinde olmayacaktýr. Ödeme 1/4'ü peþin kalan 6 taksit, peþin ödemede %10 indirim yapýlacaktýr. Kadir Has Üniversitesinin BURSLU programlarýna yerleþtirilen öðrencilere saðlanan burs, karþýlýksýz olup sadece öðretim ücretini kapsamaktadýr. Burslar Ýngilizce Hazýrlýk Programýnda geçirilebilecek süreyi de kapsamakta olup, akademik baþarýsýzlýk, disiplin cezasý veya baþka bir eðitim programýna yatay geçiþ yapmasý halinde kesilir ÖSYS sonuçlarýna göre ilk 2000 aday içine giren ve Üniversitemizi 1. ve 2. sýrada tercih eden öðrencilere öðretim ücreti ile birlikte öðrenimlerinde baþarýlý olmalarý kaydýyla eðitim araç ve gereçlerini karþýlamak üzere 8 ay süre ile ayda TL burs olarak verilir. Öðrenciler barýnma imkânlarýný kendileri saðlamak durumundadýr. (Detaylý bilgi için web sayfasý Kadir Has Üniversitesinde eðitim; Fen-Edebiyat Fakültesi, Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Ýletiþim Fakültesi, Hukuk Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Cibali Merkez Kampusunda; Saðlýk Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Gayrettepe Binasýnda; Yabancý Dil Eðitimi Ýngilizce Hazýrlýk Bölümü Bahçelievler Kampusundadýr. Bk.51. ODTÜ Kuzey Kýbrýs Kampusu Burslu programlarýna yerleþtirilen öðrencilerin yalnýzca öðrenim ücreti karþýlanýr. Karþýlýksýz olan bu burs öðrenci baþarýlý olduðu sürece devam eder ve Ýngilizce Hazýrlýk Programýnda geçirilecek bir yýllýk süreyi de kapsar. Bk.52. Anadolu Bil Meslek Yüksekokulunda eðitim ücrete tabidir eðitim-öðretim yýlýnda eðitim ücreti yabancý dil hazýrlýk sýnýfýnda TL dir. Öðretim dili Ýngilizce olan Dýþ Ticaret ve Avrupa Birliði (Ýngilizce), Ýþletme (Ýngilizce) ile Uygulamalý Ýngilizce- Türkçe Çevirmenlik (Ýngilizce) programlarýnda örgün öðretim eðitim ücreti TL. ikinci öðretim eðitim ücreti TL dir. Öðretim dili Türkçe olan programlarda örgün öðretim eðitim ücreti TL. ikinci öðretim eðitim ücreti TL dir. Bu ücretlere KDV dahil deðildir. Öðretim ücreti 10 eþit taksit halinde alýnacaktýr. Anadolu Bil Meslek Yüksekokulunun Burslu programlarýna yerleþtirilen öðrencilere saðlanan burs, sadece öðretim ücretini kapsamaktadýr. Bunun dýþýnda kalan barýnma, beslenme, ulaþým, kitap vb. konular burs kapsamý dýþýndadýr. Burslar Zorunlu Ýngilizce Hazýrlýk programýnda geçirilecek süreyi de kapsamakta olup, öðrenci yerleþtirildiði programdaki öðrenimine baþarýlý olarak devam ettiði sürece devam eder. Burslar karþýlýksýzdýr. Bk.53. Öðretimin yapýlabilmesi için hazýrlýklar tamamlanýncaya kadar öðrenciler öðrenimlerini Trabzon da sürdüreceklerdir. Bk.54. Bu programa baþvurabilmek için yükseköðretim kurumunun aradýðý bütün koþullara ek olarak; TC vatandaþý olmak; boyu erkek öðrencilerde 1,65 m den, kýz öðrencilerde 1,56 m den kýsa olmamak; boy uzunluðunun santimetre olarak ifade edilen deðerinin son iki rakamýndan en çok 5 fazla veya 15 noksan kilo aðýrlýkta olmak; dilinde kekemelik, pelteklik, tutukluk bulunmamak; yapýlacak mülâkat ve beden eðitimi sýnavýnda baþarýlý olmak; saðlýk durumunun denizciliðe elveriþli olduðunu, renk körlüðü ve þaþýlýk bulunmadýðýný, her iki kulaðýnýn arýzasýz olduðunu ve Meslek Yüksekokulunca öngörülen diðer saðlýk koþullarýna uygunluðunu tam teþekküllü bir devlet hastanesinden alýnacak özel bir saðlýk raporu ile belgelemek gerekir. Yabancý dil Ýngilizcedir. Bk.55. Ýsteyen öðrencilere kontenjan dahilinde bir yýl süreli Almanca Hazýrlýk Programý uygulanýr. Hazýrlýk programý süresi, öðretim süresi sütununda gösterilen yýllara dahil deðildir. Bk.56. Öðrenciler eðitimlerini hazýrlýklar tamamlanýncaya kadar Kula Meslek Yüksekokulu nda sürdüreceklerdir. Bk.57. Bu programý kazanan öðrencilerden yabancý dil hazýrlýk programýna devam etmek isteyenler, öðrenimlerini bir yýl süreyle Muðla da sürdüreceklerdir. Bk.58. Bu programda zorunlu ortak yabancý dil dersi Almanca ve/veya Ýngilizcedir. Bk.59. Bu programa yerleþtirildiði puan türünde Türkiye genelinde ilk ne, DÝL puaný ile ilk 1000 e girerek kesin kayýt yaptýranlara karþýlýksýz baþarý bursu verilecektir. Baþarý bursu 9 ay süre ile ayda TL dir. Burslar üniversitenin belirlediði esaslara göre devam edecektir. Burs için baþvuru kesin kayýt sýrasýnda yapýlmalýdýr. Bk.60. Bu program endüstri ile iþbirliði halinde ve eðitimin bir bölümü entegre olarak deðiþik iþletmelerde yürütülmektedir. Entegre eðitim süresince öðrenciler bilfiil çalýþarak asgari ücret alýrlar ve iþletmeler tarafýndan sigorta edilirler. Bu süre sonunda öðrencilere mesleki sertifika verilir. 99 Bk.61. Ýsteyen öðrencilere kontenjan dahilinde bir yýl süreli Ýngilizce veya Almanca Hazýrlýk Programý uygulanýr. Hazýrlýk programý süresi, öðretim süresi sütununda gösterilen yýllara dahil deðildir. Bk.62. Bu programda zorunlu ortak yabancý dil dersi sadece Almancadýr. Bk.63. Yeditepe Üniversitesi nde eðitim ücretlidir akademik yýlý güz ve bahar dönemleri toplam ücretleri: Diþ Hekimliði TL, Týp Fakültesi TL, Mühendislik-Mimarlýk, Eczacýlýk Fakülteleri TL, Fen-Edebiyat, Güzel Sanatlar, Ýktisadi ve Ýdari Bilimler, Ýletiþim ve Hukuk Fakülteleri TL, Eðitim Fakültesi TL, Yabancý Diller Yüksekokulu, Yabancý Dil Hazýrlýk Programlarý TL ve Meslek Yüksekokulu TL dir öðrenim ücretlerinin taksitli ödenmesi halinde 1/4'ü peþin olmak üzere 6 taksit yapýlacaktýr. Taksitler banka ile anlaþma yapýlmak suretiyle 5 Kasým 2004, 5 Aralýk 2004, 5 Ocak 2005, 5 Mart 2005, 5 Nisan 2005 ve 5 Mayýs 2005 tarihlerinde ödenecektir. Burslu kontenjanla yerleþtirilecek öðrencilere verilecek burslar karþýlýksýz olup, sadece öðrenim ücretini kapsamaktadýr. Üniversitemizi burslu kazanan ve yerleþtirildikleri puan türünde ilk e (dil puan türünde ilk 100 e ) giren öðrencilere otel, yemek ve ayda TL (8 ay) harçlýk verilecektir. Hukuk Fakültesi'ni ilk e girerek kazanan öðrencilere yukarýda açýklanan burslarýn yanýnda Brüksel Üniversitesi'nde burslu olarak Master yapma olanaðý saðlanacaktýr. Yeditepe Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eðitim, Öðretim ve Sýnav Yönetmeliði hükümlerine göre öðrencinin eðitim gördüðü programda güz ve bahar dönemlerinde üst üste iki yarýyýl aldýðý not ortalamasý (GPA) nýn 2.00'ýn altýna düþmesi halinde, mazeretsiz olarak üst üste 2 yarýyýl devamsýzlýk yapmasý ve disiplin cezasý almasý halinde öðrenim ücreti bursu iptal edilir. Baþarýsýzlýk nedeniyle bursu kesilen öðrencilerin 2 yarýyýl üst üste, yýl esasýna göre öðrenim görenler 1 yýl sonunda not ortalamalarýný (GPA) 2.00'ýn üstüne çýkardýklarý taktirde burslu statüsünü tekrar kazanýrlar. Yeditepe Üniversitesi'nde çaðdaþ kýyafet zorunluluðu vardýr. Bk.64. Öðretim dili Ýngilizcedir. Zorunlu Ýngilizce Hazýrlýk Programý uygulanýr. Hazýrlýk Programý öðretim süresi sütununda gösterilen yýllara dahil deðildir. Ýngilizce düzeyi, öðretim dönemi baþýnda yapýlacak Yabancý Dil Sýnavý sonucu tespit edilir. Bu sýnavý baþaranlar veya TOEFL sýnavýnda baþarýlý olduðunu kanýtlayanlar doðrudan birinci sýnýfa alýnýrlar. Bk.65. Bu programý 2004 ÖSS-DÝL (Ýngilizce) puaný 185,000 veya üzerinde olan adaylar tercih edebileceklerdir. Öðrenciler 1. ve 2. sýnýf Ýngilizce derslerini sýnýf ortamýnda yüz yüze olarak, 3. ve 4. sýnýf eðitimlerini ise açýköðretim sistemine göre uzaktan öðretim yoluyla gerçekleþtireceklerdir öðretim yýlýndan itibaren programa yerleþtirilen öðrencilerin yüz yüze dersleri Eskiþehir Anadolu Üniversitesi'nde yapýlacaktýr. Yüzyüze eðitim ve ölçme-deðerlendirme Anadolu Üniversitesi öðretim elemanlarý ile Milli Eðitim Bakanlýðý'na baðlý kurumlarda görevli Ýngilizce Öðretmenleri tarafýndan yapýlacaktýr. Yüz yüze eðitim akademik yýl boyunca haftada en az 10 saat olmak üzere saat dan sonra yapýlacaktýr. Bu programa baþvuran öðrenciler katký kredisi ve öðrenim kredisi almak üzere Yükseköðrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'na baþvurabilirler. Bk.66. Doðu Akdeniz Üniversitesi, Gazimaðusa kentinde, eðitim-öðretim veren bir Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Devlet-Vakýf Üniversitesidir. Doðu Akdeniz Üniversitesi nde eðitim ücretlidir ders yýlý için belirlenmiþ olan öðrenim ücreti Güz ile Bahar dönemi kayýtlarýnda iki eþit taksit halinde (Eylül ve Þubat aylarýnda) ödenmesi durumunda Hukuk Fakültesi nde toplam ABD Dolarý, Ýngilizce Hazýrlýk Programý, Bilgisayar ve Teknoloji Yüksekokulu ve Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu nda toplam ABD Dolarý ve diðer tüm bölümler için toplam ABD Dolarýdýr. Öðrenim ücretinin toplam 8 eþit taksit halinde ödenmesi de mümkündür ve bu durumda uygulanacak olan toplam faiz oraný % 5 dir. Yukarýda belirtilen öðrenim ücreti tutarlarýna % 3 KDV ve Öðrenci Etkinlikleri Fonu için öðrencilerin her bir dönemde ödemeleri gereken 15 ABD Dolarý dahil deðildir. Burslu programlara yerleþtirilen öðrencilerin yalnýzca öðrenim ücretleri karþýlanýr. Karþýlýksýz olan bu burs, öðrenci baþarýlý olduðu sürece devam eder ve Ýngilizce Hazýrlýk Programýnda geçirilecek bir yýllýk süreyi de kapsar. Doðu Akdeniz Üniversitesi nde üstün baþarý gösteren öðrenciler kýsmi baþarý bursundan faydalanabilirler yýlý lise veya dengi okul mezunlarýndan ÖSS-SAY, ÖSS-SÖZ ve ÖSS-EA puan sýralamalarýnýn herhangi birinde; ilk 750 öðrenci arasýna giren ve Doðu Akdeniz Üniversitesi programlarýndan birine yerleþtirilen öðrencilere verilecek olan Teþvik Bursu aþaðýdaki maddeleri kapsar: (a) öðrenim ücreti muafiyeti, (b) Doðu Akdeniz Üniversitesi yurtlarýnda ücretsiz barýnma, (c) 10 ay süre ile ayda 200 ABD Dolarý harçlýk, (d) ders kitaplarý (e) yýlda iki defa Türkiye-KKTC gidiþ dönüþ uçak bileti. ÖSS puan sýralamalarýnýn herhangi birinde ilk öðrenci arasýnda yer alan ve Doðu Akdeniz Üniversitesi programlarýndan birine yerleþtirilen öðrencilere verilecek olan Teþvik Bursu ise ders kitaplarý ve yýlda iki defa Türkiye-KKTC gidiþ dönüþ uçak bileti hariç, yukarýdaki bütün maddeleri içerir. Burslar karþýlýksýz olup, Ýngilizce Hazýrlýk Programýnda geçirilebilecek süreyi de kapsar.

5 Doðu Akdeniz Üniversitesi kampusunun sýnýrlarý içinde ve dýþýnda, kýz ve erkek öðrenciler için, çeþitli barýnma olanaklarý sunulmaktadýr. Üniversiteye yeni kayýt yaptýran öðrencilere Üniversite yurtlarýnda kalabilmeleri için çeþitli barýnma olanaklarý sunulmaktadýr. Üniversiteye yeni kayýt yaptýran öðrencilere üniversite yurtlarýnda kalabilmeleri için öncelik tanýnmaktadýr. Barýnma ücretleri yurdun özel olup olmamasýna, odadaki yatak sayýsýna stüdyo/daire olmasýna baðlý olarak çeþitlilik göstermektedir. Üniversitenin kendi yurtlarýnda bir kiþilik dönem ücreti ortalama ABD Dolarý arasýnda deðiþmektedir. Yurt ücretleri kayýt sýrasýnda dönemlik olarak ödenir. Ayrýca, öðrenci yurttan ayrýlýrken geri alabileceði 50 ABD Dolarý depoziti peþin olarak ödemekle yükümlüdür. Doðu Akdeniz Üniversitesi nde öðretim dili Ýngilizcedir. Öðrencilerin, Ýngilizce bilgilerinin Üniversite tarafýndan kabul edilebilir bir düzeyde olduðunu kanýtlamak için Üniversitenin Ýngilizce Hazýrlýk Okulu tarafýndan düzenlenen Ýngilizce Yeterlik Sýnavýnda baþarýlý olmalarý veya TOEFL, GCE vb. sýnavlarda Üniversite tarafýndan saptanan düzeyde baþarý gösterdiklerini belgelemeleri gereklidir. Ýngilizce bilgileri yeterli düzeyde bulunmayan öðrenciler, Ýngilizce Hazýrlýk Programýna katýlarak Þubat, Haziran ve Eylül aylarýnda yapýlan Ýngilizce yeterlik sýnavlarýndan birinde baþarýlý olmak durumundadýrlar. Hazýrlýk sýnýfý, öðretim süresi sütununda gösterilen yýllara dahil deðildir. TC uyruklu öðrenciler Doðu Akdeniz Üniversitesi ne yalnýzca ÖSS yoluyla kayýt yaptýrabilirler. Çift uyruklu (KKTC+TC) olup lise veya dengi bir okulu Türkiye Cumhuriyeti nde tamamlamýþ olan adaylarýn ise, mezuniyet sonrasýnda diploma denkliði amacýyla YÖK Baþkanlýðý na baþvurabilmeleri için Doðu Akdeniz Üniversitesi ne yine ÖSS yoluyla yerleþtirilmiþ olmalarý gerekmektedir. KKTC uyruklu öðrenciler Doðu Akdeniz Üniversitesi ne bu üniversitenin yapacaðý sýnavla alýnýrlar. ÖSS de Doðu Akdeniz Üniversitesi nin herhangi bir programýna yerleþtirilen KKTC uyruklu adaylarýn bu tercihleri geçersiz sayýlýr ve kayýt hakký tanýnmaz. Bk Eðitim-Öðretim yýlýnda Uludað Üniversitesi ne aþaðýdaki koþullarla yerleþtirilen öðrencilere Üstün Baþarý Bursu verilecektir. Uludað Üniversitesi bünyesinde yer alan Bölüm/Programlarýn ilgili puan türlerinden: (a) ÖSS-SAY, ÖSS-SÖZ, ÖSS-EA puanýna göre öðrenci alan bölümlere yerleþtirilen öðrenciler için; Y-ÖSS-SAY, Y-ÖSS-SÖZ, Y-ÖSS-EA puan sýralamasýnda Türkiye genelinde ilk 2000 öðrenci arasýnda yer alan, (b) ÖSS-DÝL puanýna göre öðrenci alan Bölüm/Programlara yerleþtirilen öðrenciler için Y-ÖSS-DÝL puan sýralamasýnda Türkiye genelinde ilk 300 öðrenci arasýnda yer alan öðrencilere Uludað Üniversitesi Üstün Baþarý Bursu verilecektir. ÖSYM nin tespit edeceði sýralamalarda yerleþtiði puan türünde AOBP nin 0.8 katsayý ile çarpýlmasý sonucu bulunan ilgili Y-ÖSS puaný esas alýnacaktýr. Burs, 10 ay süre ile ödenecektir. Burs karþýlýksýz olup Ýngilizce Hazýrlýk Programýnda geçirilebilecek süreyi de kapsamaktadýr. Burs, öðrenci yerleþtirildiði programda öðrenimine baþarýlý olarak devam ettiði sürece verilecektir. Ýki dönem üst üste dönem ve/veya genel not ortalamasý 2.50 nin altýna düþen öðrenciler burs haklarýndan yararlanamayacaklardýr. Uludað Üniversitesi ne aþaðýdaki koþullarda yerleþtirilen ve Bursa dýþýnda ikamet etmekte olanlardan (a) ÖSS-SAY, ÖSS-SÖZ, ÖSS-EA puanýna göre öðrenci alan bölümlere yerleþtirilen öðrenciler için; Y-ÖSS-SAY, Y-ÖSS-SÖZ, Y-ÖSS-EA puan sýralamasýnda Türkiye genelinde ilk 200 öðrenci arasýnda yer alan, (b) ÖSS-DÝL puanýna göre öðrenci alan bölümlere yerleþtirilen öðrenciler için Y-ÖSS-DÝL puan sýralamasýnda Türkiye genelinde ilk 100 öðrenci arasýnda yer alan öðrenciler Uludað Üniversitesi Yurtlarýna sýralamasýz, ücretsiz olarak kabul edilir. ÖSYM nin tespit edeceði sýralamalarda yerleþtiði puan türünde AOBP nin 0.8 katsayý ile çarpýlmasý sonucu bulunan ilgili Y-ÖSS puaný esas alýnacaktýr. Öðrenci yerleþtirildiði Bölüm/Programda öðrenimine baþarýlý olarak devam ettiði sürece yurt hizmetlerinden yararlanacaktýr. Ýki dönem üst üste dönem ve/veya genel not ortalamasý 2.50 nin altýna düþen öðrenciler yurt haklarýndan yararlanamayacaklardýr. Uludað Üniversitesi ne (a) ÖSS-SAY, ÖSS-SÖZ, ÖSS-EA puanlarýyla yerleþtirilen öðrencilerden; Y-ÖSS-SAY, Y-ÖSS-SÖZ, Y-ÖSS-EA puan sýralamasýnda Türkiye genelinde 201 ile 500 öðrenci arasýnda yer alan, (b) ÖSS-DÝL puanýna göre öðrenci alan bölümlere yerleþtirilen öðrenciler için Y-ÖSS-DÝL puan sýralamasýnda 101 ile 300 öðrenci arasýnda yer alan öðrencilere Uludað Üniversitesi Yurtlarýnda sýralamasýz olarak yerleþme ve yurt ücretinden %50 indirimli olarak yararlanma hakký verilir. ÖSYM nin tespit edeceði sýralamalarda yerleþtiði puan türünde AOBP nin 0.8 katsayý ile çarpýlmasý sonucu bulunan ilgili Y-ÖSS puaný esas alýnacaktýr. Öðrenci yerleþtirildiði Bölüm/Programda öðrenimine baþarýlý olarak devam ettiði sürece %50 indiriminden yararlanmaya devam eder. Uludað Üniversitesi ne (a) ÖSS-SAY, ÖSS-SÖZ, ÖSS-EA puanlarýna göre yerleþtirilen öðrencilerden, Y-ÖSS-SAY, Y-ÖSS-SÖZ, Y-ÖSS-EA puan sýralamasýnda Türkiye genelinde ilk öðrenci arasýnda yer alan öðrenciye Uludað Üniversitesi Yurt Baþvurularý Deðerlendirme Puan Ýlkeleri kapsamýnda (+20) puan verilir. (b) Uludað Üniversitesi nin Fakülte ve Yüksekokullarýna kayýt yaptýrmaya hak kazanan öðrencilerden Bölüm/Program ayrýmý yapýlmaksýzýn ilk 3 sýrada yerleþenlere (+10) puan verilir. Bk.68. Cortland Üniversitesi ile birlikte yürütülecek olan ortak uluslararasý lisans programý 4 yýl süreli olup, öðrenciler birinci ve dördüncü sýnýflarý Anadolu Üniversitesinde ikinci ve üçüncü sýnýflarý Cortland da tamamlayacaklardýr eðitim-öðretim yýlý için, bu programýn akademik yýl baþýna öðrenim ücreti ABD dolarý olup, bu ücret, Cortland Üniversitesi nin kayýt ve eðitim ücreti, öðrencinin ABD de bulunduðu süredeki zorunlu saðlýk sigortasý ve Türkiye deki üniversitesinin kayýt ücretinden oluþmaktadýr. Öðrencinin Cortland da bulunacaðý süre içinde, yurt, yemek, kitap-kýrtasiye ve kiþisel ihtiyaçlarý için yapacaðý harcamanýn akademik yýl baþýna yaklaþýk ABD Dolarý tutacaðý tahmin edilmektedir. Yukarýda belirtilen yýllýk öðrenim ücretleri lisans eðitimini kapsamaktadýr. Türkiye deki üniversitelerinde Ýngilizce Hazýrlýk Okuluna devam edecek öðrenciler için öðrenim ücreti bir akademik yýl için ABD Dolarý olacaktýr. Yukarýda belirtilen öðrenim ücretleri eðitim-öðretim yýlý için belirlenmiþ olup, önümüzdeki yýllarda öðrenim ücretlerinde meydana gelebilecek artýþlar her eðitim-öðretim yýlý baþýndan önce öðrencilere ayrýca duyurulucak ve giriþ yýlýna bakýlmaksýzýn tüm öðrenciler o yýl için ilan edilecek yeni öðrenim ücretlerine tabi olacaklardýr. Bk.69. Girne Amerikan Üniversitesi nde (GAÜ) eðitim ücrete tabidir ders yýlýnda öðretim ücreti, Ýngilizce Hazýrlýk Programý, Ýngilizce hazýrlýk aþamasýndan sonraki Fakültelerde ABD Dolarý ve Meslek Yüksekokulu Programlarýnda ücret ABD Dolarýdýr. Ayrýca % 3 KDV alýnýr. Öðretim ücreti iki eþit taksit halinde ödenir. Ödeme zorluðu içinde bulunanlar Üniversite Muhasebe Müdürlüðü ile varacaklarý özel anlaþma çerçevesinde yýllýk öðretim ücretini taksitlendirebilir. Öðretim ücretinin ilk taksitine ek olarak 150 ABD Dolarý alýnýr. Bu ücretin 45 ABD Dolarý kayýt kabul; 55 ABD Dolarý ulaþým ve park yeri; 50 ABD Dolarý akademik ve kültürel etkinlik ücretlerini kapsamaktadýr, ikinci dönemin baþýnda öðretim ücretinin ödenmesi sýrasýnda, 150 ABD Dolarlýk bu ek ücret tekrar ayný amaçla alýnýr. Bunu izleyen dönemlerde ise öðrenci her dönem ayný kapsamdan olmak üzere yalnýz 125 ABD Dolarý ek akademik ve kültürel etkinlik ücretini dönemsel eðitim ücretine ek olarak öder. Burslu veya indirimli olarak meslek yüksekokulu veya lisans programlarýna kesin kayýt yaptýran öðrencilere saðlanan burs veya indirim Ýngilizce Hazýrlýk Programýný kapsamayýp, sadece önlisans ve lisans öðretim ücreti için geçerlidir. Burs ve indirimler dönemsel olup, öðrencinin dönem sonunda baþarýlý olduðu sürece devam eder. Genel not ortalamasýnýn 4,00 üzerinden 2,00'ýn altýna düþmesi durumunda öðrencinin izleyen dönemde burs veya indirimi kesilir, not ortalamasýný tekrar 2,00'ýn üzerine çýkarmasý durumunda burs veya indirimi tekrar devam eder. Burslu programlara yerleþtirilen veya indirimden yararlanan öðrencilere saðlanan burs veya indirim yalnýz öðretim ücretini kapsamaktadýr. Karþýlýksýz olan bu burs veya indirimler, öðrenci disiplin cezasý almadýðý ve baþarýlý olduðu sürece devam edecektir. Burslu programlara yerleþtirilen öðrenciler, her ne sebeple olursa olsun, mezun olmadan üniversiteden ayrýlmalarý veya baþka bir üniversiteye yatay geçiþ yapmalarý halinde aldýklarý toplam burs veya indirim miktarýný geri ödemekle yükümlüdürler. Girne Amerikan Üniversitesi nde lisans programlarýnda üstün baþarý Akademik Baþarý Bursu ile ödüllendirilmektedir. En az 10 bölüm dersini tamamlayan ve genel not ortalamasý (CGPA) 3,00'ýn üzerinde olan öðrenciler, bu bursa baþvurabilirler. Verilecek burs sayýsý Rektörlük kontenjanýna tabi olup dönemseldir. Ýngilizce Hazýrlýk Programýnda geçirilecek bir akademik yýl sonunda programý ilk üç arasýnda baþarý ile tamamlayan öðrencilere, izleyen lisans dönemi için öðretim ücretinin %50 si oranýnda burs verilir. Girne Amerikan Üniversitesi nde ayrýca, deðiþik oranlarda ve kontenjan kapsamýnda eðitim ücreti indirimi uygulanmaktadýr. Bu indirimler sýrasý ile; Türk Silahlý Kuvvetleri, KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlýðý çocuklarýna % 25; GAÜ spor klüplerinde faal olan öðrencilere % 20 - % 50; GAÜ de öðrenim gören kardeþlere % 20 þer; GAÜ de evli olarak öðrenim gören eþlere % 20 þer, görevli ve emekli öðretmen ve öðretim elemaný çocuklarýna % 20 ve herhangi bir burs ve indirimden yararlanamayan fakat yýllýk öðretim ücretini peþin ödeyenlere % 10 oranýndadýr. Üniversitemiz öðretim dili Ýngilizcedir. Sadece Türk Dili ve Edebiyatý Öðretmenliði programýnýn öðretim dili Türkçedir. Ýngilizce dil düzeyi yetersiz olan öðrenciler, Ýngilizce Hazýrlýk Okuluna alýnýrlar. Ýngilizce Hazýrlýk Okulu süresi eðitim süresine dahil deðildir. TOEFL, GCE, IELTS gibi uluslararasý sýnavlardan veya GAÜ nin yeterlik sýnavýnda tespit edilen düzeyde baþarýlý olanlar, doðrudan birinci sýnýfa alýnýrlar. Ýngilizce Hazýrlýk eðitimi toplam 35 öðretim haftasýndan oluþan bir programdýr ve Ekim Aðustos 2005 tarihleri arasýnda gerçekleþtirilir. Kýz ve erkek öðrenciler için kampus bölgesi ve dýþýnda bir çok yurt ve barýnma olanaðý saðlanmýþtýr. Yeni kayýt yaptýran öðrencilere öncelik saðlanmaktadýr. Ücretler tek veya çift kiþilik odalara göre farklýlýk göstermektedir. Yurt ücretleri dönemlik, depozit yýllýk olarak ödenir. Yurt anlaþmasý bir akademik yýl için yapýlýr. Öðrenci ancak yurttan bir akademik yýl sonunda ayrýlýrken depozitini izleyen döneminin öðretim ücretine aktarýlýr. 100

6 Bk.70. Lefke Avrupa Üniversitesi, Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti nde bir vakýf üniversitesi olup eðitim ücrete tabidir. Yýllýk eðitim ücreti tüm programlar ve Hazýrlýk Okulu için ABD Dolarý olup, iki eþit taksitte ve dönem kayýtlarý sýrasýnda ödenir. Ücretin dört eþit taksitte ödenmesi halinde yýllýk eðitim ücreti ABD Dolarýdýr. % 3 KDV ve güz dönemi baþýnda ödenen öðrenci birliði, öðrenci aktivite fonu ve kayýt yenileme harcý toplam tutarý olan 105 ABD Dolarý ile bahar dönemi baþýnda ödenen kayýt yenileme harcý tutarý olan 50 ABD Dolarý bu ücrete dahil deðildir. Lefke Avrupa Üniversitesi nde geniþ burs programlarý da uygulanmakta olup, yüksek baþarý ve ailenin mali durumu bu burslarýn verilmesinde esas kriterleri oluþturmaktadýr. Kümülatif not ortalamasý (CGPA) 2,00 dan az olan öðrenciler burs programýna bir sonraki yýlda baþvuruda bulunamazlar. Þeref listesine girme baþarýsý gösteren ve kümülatif not ortalamasý (CGPA) 3,00'ýn üzerinde olan öðrenciler, sonraki akademik yýlda kullanýlmak üzere ortalamalarýna baðlý olarak 200 ile ABD Dolarý arasýnda deðiþen Akademik Performans Bursu ile ödüllendirilirler. Ayrýca, öðretmen veya öðretmen emeklisi çocuklarýna, Türk Silahlý Kuvvetleri mensubu ya da emeklisi çocuklarý ile Emniyet mensubu ya da Emniyet mensubu emeklisi çocuklarýna veya Lefke Avrupa Üniversitesi nde öðrenim gören kardeþlerin ikincisi ve diðerlerine % 50 oranýnda öðrenim bursu verilmektedir. Sporda baþarý kazanmýþ öðrencilerimize de geniþ burs imkânlarý saðlanmaktadýr. CGPA sý 2,00'ýn altýna düþen öðrencilerin bir sonraki dönemde bursu kesilir ve 2,00 a ulaþana kadar bu kapsamdan burs alamazlar. Bu koþul tüm burs kategorileri için geçerlidir. Yurtta kalmak isteyen öðrenciler için kýz ve erkek öðrenci yurtlarý mevcut olup, aylýk yurt ücreti olarak 70 ve 120 ABD Dolarý olmak üzere iki farklý seçenek sunulmaktadýr. Yurt ücretlerine yemek giderleri dahil deðildir. Yurtta kalmak istemeyen öðrenciler, bölgedeki ev, motel veya özel yurtlardan faydalanabilirler. Kayýtlar sýrasýnda yapýlan Ýngilizce Yeterlik Sýnavýnda baþarýlý olamayan öðrenciler için bir yýl süreli Ýngilizce Hazýrlýk Programý uygulanýr. Hazýrlýk okulunda geçecek süre, öðretim süresi sütununda gösterilen yýllara dahil deðildir. Bk.71. Uluslararasý Kýbrýs Üniversitesi Lefkoþa kentinde eðitim-öðretim veren bir üniversitedir. Uluslararasý Kýbrýs Üniversitesi nde eðitim ücrete tabidir ders yýlýnda Ýngilizce Hazýrlýk Okulu, Meslek Yüksekokulu ve Fakülteler için eðitim ücreti ABD Dolarýdýr. Bu ücrete % 3 KDV ve ilk yýl kayýt esnasýnda ödenmesi gereken kayýt ve diðer etkinlikler ücreti olan 250 ABD Dolarý dahil deðildir. Ýkinci yýldan itibaren bu ücret 200 ABD Dolarý olarak her yýl kayýt esnasýnda ödenmelidir. Eðitim ücretinin yarýsý kayýt sýrasýnda, diðer yarýsý ise ikinci dönem öncesinde öðrenci tarafýndan ödenecektir. Taksitli ödeme imkânlarý için Kayýt ve Öðrenci Ýþleri Müdürlüðü nden detaylý bilgi alýnabilir. % 50 Burslu programlara yerleþtirilen öðrencilere saðlanan burs yýllýk eðitim ücretinin yarýsýný karþýlamaktadýr. Karþýlýksýz olarak verilen burslar, öðrenci baþarýlý olduðu sürece devam edecek ve Ýngilizce Hazýrlýk Okulu nda geçirilecek bir akademik yýlý da kapsayacaktýr. Üniversitede herhangi bir dönemde yüksek baþarý saðlayan öðrencilere bu dönemi takip eden dönemde Uluslararasý Kýbrýs Üniversitesi Öðrenci Burslarý ve Harçlarý Ýndirimi Yönetmeliði ne göre akademik baþarý bursu verilmektedir. Ayrýca, spor ve kültürel etkinlik burslarý, kardeþ indirimi, öðretmen çocuðu indirimi gibi eðitim ücreti indirimleri vardýr. Öðrenciler, ayný anda en fazla 2 burstan faydalanabilirler. Ancak alýnacak olan birleþtirilmiþ bursun toplamý % 50 yi geçmemelidir. Dönem not ortalamalarý (GPA) ve kümülatif not ortalamasý (CGPA) 2,50 nin altýna düþen akademik burslu öðrencilerin bursu kesilir ve 2,50 ye ulaþana kadar burs haklarýndan faydalanamazlar. Genel not ortalamasý 2,50 ye ulaþan öðrencilerin burslarý bir sonraki dönem itibarýyla devam eder. Burslarla ilgili ayrýntýlý bilgi Kayýt ve Öðrenci Ýþleri Müdürlüðü nden alýnabilir. Uluslararasý Kýbrýs Üniversitesi nde Türk Dili ve Edebiyatý bölümü hariç diðer tüm bölümlerin öðretim dili Ýngilizce dir. Ýngilizce Seviye Tespit Sýnavýnda baþarýlý olamayan öðrencilere bir yýl süreli, Ýngilizce Hazýrlýk Programý uygulanýr. Öðrencilerin Ýngilizce bilgilerinin Üniversite tarafýndan kabul edilebilir bir düzeyde olduðunu kanýtlamak için Üniversitenin Hazýrlýk Okulu tarafýndan düzenlenen Ýngilizce Yeterlik Sýnavý nda baþarýlý olmalarý veya son üç yýl içinde girdikleri TOEFL, GCE vb. uluslararasý sýnavlarda Üniversitece saptanan düzeyde baþarý gösterdiklerini belgelemeleri gerekir. Ýngilizce bilgileri yeterli düzeyde bulunmayan öðrenciler bir yýl süre ile Ýngilizce Hazýrlýk Programýna katýlarak verilen Ýngilizce Yeterlik Sýnavýnda baþarýlý olmak durumundadýrlar. Uluslararasý Kýbrýs Üniversitesi nde bir akademik yýl iki dönemden oluþmaktadýr. Yurtta kalmak isteyen öðrenciler için modern kýz ve erkek öðrenci yurtlarý mevcuttur. Tek kiþilik odada kalýnmasý halinde bir dönem yurt ücreti 800 ABD Dolarý, iki kiþilik odada kiþi baþýna 550 ABD Dolarý ve dört kiþilik odada kalýnmasý halinde ise bir dönem için yurt ücreti kiþi baþýna 350 ABD Dolarýdýr. Yurt ücretlerine yemek giderleri, elektrik, telefon ve su ücretleri dahil deðildir. Yurt ücretleri her dönem peþin olarak ödenecektir. Ayrýca, her öðrenci yurda kayýt sýrasýnda, yurttan ayrýlýrken geri alabileceði 150 ABD Dolarý depozit yatýracaktýr akademik yýlýnda sadece yurtta kalacak olan öðrencilerimize uygulanmak üzere bir yýllýk eðitim ücreti, kayýt ücreti, ders kayýt ücreti, öðrenci etkinlik fonu ücreti, ulaþým ücreti, 3 öðün yemek ve Hazýrlýk Okulu kitaplarý dahil çok uygun paket fiyat imkâný sunulmaktadýr. Paket fiyat ile ilgili detaylý bilgi, Kayýt ve Öðrenci Ýþleri Müdürlüðü nden alýnabilir. Bk.72. Bu programda baþarýlý olabilmek için cisimlerin birbirine göre deðiþik durumlarýný zihinde canlandýrabilme, çizim yapabilme, estetik görüþ ve yaratýcýlýk önemlidir. Bk.73. Yakýn Doðu Üniversitesi nde eðitim ücrete tabidir ders yýlýnda öðretim ücreti, Ýngilizce Hazýrlýk programý dahil, tüm programlar için ABD Dolarý dýr. Bu ücrete % 3 KDV, 77 ABD Dolarý (KDV dahil) kayýt ücreti ve her öðrencinin dönem baþýnda ödemesi gereken 50 ABD Dolarý Öðrenci Etkinlikleri Fonu ücreti dahil deðildir. Öðretim ücretinin yarýsý kayýt sýrasýnda, diðer yarýsý ikinci dönem öncesinde öðrenci tarafýndan ödenecektir. Burslu programlara yerleþtirilen öðrencilere saðlanan burs, hazýrlýk sýnýfýný kapsamayýp sadece öðretim süresi sütununda gösterilen yýllar için ödenecek olan öðretim ücretini karþýlayacaktýr. Burslar, öðrenci baþarýlý olduðu sürece devam edecektir. Ancak dönem not ortalamasýnýn 4,00 üzerinden 2,00'ýn altýna düþmesi halinde öðrencinin bursu kesilecek, öðrencinin not ortalamasýnýn 2,00'ýn üzerine çýkmasý durumunda ise burs hakký tekrar kazanýlacaktýr. Ayrýca, üniversitedeki kredili sisteme göre, üniversite tarafýndan 4,00 üzerinden 4,00 tutturan öðrenciye tam, 3,50 tutturan öðrenciye de yarý Akademik Baþarý Bursu verilmektedir. Öðrenci yurtlarýnda 1 kiþilik, 2 kiþilik ve 4 kiþilik odalar vardýr ders yýlýnda dönemlik oda ücretleri, odalarýn özelliklerine göre, 500 ABD Dolarý ile ABD Dolarý arasýnda deðiþmektedir. Oda tahsisi, öðrencinin isteðine göre, olanaklar ölçüsünde yapýlmaktadýr. Bk.74. Bu programa yerleþen ve baþka bir kurumdan burs almayan en yüksek puanlý adaya Ýzzet Baysal Vakfý tarafýndan ders yýlýnda karþýlýksýz burs verilecektir. Bk.75. Bu programý ilk 5 tercihinde gösteren ve bu programa yerleþtirilen adaylardan (7) numaralý sütunda belirtilen kadarýna Milli Eðitim Bakanlýðý nca burslu statüde destek saðlanacaktýr. Bu konudaki Milli Eðitim Bakanlýðý nýn duyurusu bu kýlavuzun 145. sayfasýnda yer almaktadýr. Bk.76. Bu programý baþarý ile tamamlayan öðrenciler tezsiz yüksek lisans derecesi alacaklardýr. Bk.77. Yabancý dil sýnavýna Ýngilizceden girmek zorunludur. Bk.78. Bu programa yalnýz kýz öðrenciler alýnacaktýr. Bk.79. Konaklama Ýþletmeciliði öðrencileri öðrenimlerini Didim Yerleþkesinde, Seyahat Ýþletmeciliði ve Turizm Rehberliði öðrencileri ise Kuþadasý nda sürdüreceklerdir. Bk.80. Bu programa kayýt için konuþma, iþitme ve görme engeli bulunmamasý gerekir. Bk.81. Bu programda dersler internete dayalý eðitim sistemi ile yürütülecektir. Programa alýnan öðrencilerin yaygýn iletiþim sistemlerini ve büro yazýlýmlarýný çalýþtýrabilir olmalarýný, bir kiþisel bilgisayarý kullanma olanaðýna ve temel bilgisayar kullaným becerilerine sahip olmalarý gerekmektedir. Programdaki derslerin bir bölümüne internet üzerinden katýlým zorunlu olduðundan öðrencilerin öðretim süresi boyunca internete eriþim olanaðý bulunmalýdýr. Bu programa alýnan öðrencilerden her öðretim yýlýnda Üniversite tarafýndan belirlenecek miktarda sýnav, kitap, basýlý malzeme, yazýlým, CD-ROM ve internet hizmetleri ücreti alýnýr öðretim yýlýnda öðretim gideri olarak alýnmýþ olan bedeller ilgili Öðrenci Kayýt Kýlavuzu ya da Anadolu Üniversitesi web sitesinden öðrenilebilir öðretim yýlýna ait öðretim gideri enflasyon artýþý göz önüne alýnarak belirlenecektir. Bu programa ait derslerin sýnavlarý Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakýr, Erzurum, Eskiþehir, Ýstanbul, Ýzmir ve Trabzon illerinde yapýlacaktýr. Bk.82. Yabancý dil sýnavýna Almancadan girmek zorunludur. Bk.83. Bir yýl süreli Almanca Hazýrlýk Programý uygulanýr. Hazýrlýk sýnýfý, öðretim süresi sütununda gösterilen yýllara dahil deðildir. Almanca yeterlik sýnavýný baþaranlar, doðrudan birinci sýnýfa alýnýrlar. Bk.84. Yabancý dil sýnavýna Fransýzcadan girmek zorunludur. Bk.85. Bir yýl süreli Fransýzca Hazýrlýk Programý uygulanýr. Hazýrlýk sýnýfý, öðretim süresi sütununda gösterilen yýllara dahil deðildir. Fransýzca yeterlik sýnavýný baþaranlar, doðrudan birinci sýnýfa alýnýrlar. Bk.86. Bu programdaki öðretim dili en az %30 Ýngilizcedir. Bk.87. Kayýt için tam teþekküllü resmi bir hastaneden, bu mesleði yürütmeyi engelleyecek fiziki ve ruhsal engeli olmadýðýný belgeleyen heyet raporu alýnmasý gerekir. Bk.88. Bir yýl süreli Ýspanyolca Hazýrlýk Programý uygulanýr. Hazýrlýk sýnýfý, öðretim süresi sütununda gösterilen yýllara dahil deðildir. Ýspanyolca yeterlik sýnavýný baþaranlar doðrudan birinci sýnýfa alýnýrlar. Bk.89. Bir yýl süreli Ýtalyanca Hazýrlýk Programý uygulanýr. Hazýrlýk sýnýfý, öðretim süresi sütununda gösterilen yýllara dahil deðildir. Ýtalyanca yeterlik sýnavýný baþaranlar doðrudan birinci sýnýfa alýnýrlar. Bk.90. Bu programda baþarýlý olabilmek için cisimlerin birbirine göre deðiþik durumlarýný zihinde canlandýrabilme, elleri ve parmaklarý ustalýkla kullanabilme önemlidir.

7 Bk.91. Bu programa baþvurabilmek için yükseköðretim kurumunun aradýðý bütün koþullara ek olarak herhangi bir okuldan disiplin cezasý ile uzaklaþtýrýlmýþ olmamak; vücut yapýsý düzgün olmak; astým, bronþit, epilepsi, nefes darlýðý ile ileri derecede görme bozukluðu vb. biyolojik bozukluðu olmamak; bayýlma, histeri, marazi çarpýntý, aþýrý psikolojik duyarlýk, davranýþ bozukluklarý, yükseklik korkusu, kapalý alan korkusu, karanlýk korkusu vb. psikolojik ve sinirsel hastalýklardan herhangi birine yakalanmýþ olmamak, boyu 1,65 m den kýsa olmamak; boy uzunluðunun santimetre olarak ifade edilen deðerinin son iki rakamýndan en çok 5 fazla veya 15 noksan kilo aðýrlýkta olmak gerekir. Kayýt sýrasýnda bedensel, psikolojik yapýsýnýn Ýtfaiyeciliðe uygun olduðunu Üniversitenin Týp Fakültelerinin birinden alýnacak saðlýk kurulu raporu ile belgelemek gerekir. Bk.92. Atýlým Üniversitesi nde eðitim ücrete tabidir ders yýlýnda öðretim ücreti 4 yýllýk bölümler ve hazýrlýk sýnýfý için KDV dahil ABD Dolarýdýr. Bu ücretin yarýsý ilk kayýt sýrasýnda, diðer yarýsý ikinci sömestr baþlamadan akademik takvimde belirtilen tarihler arasýnda ABD Dolarý ya da o günkü TC Merkez Bankasý ABD Dolarý döviz satýþ kuru esas alýnarak TL olarak iki eþit taksit halinde öðrenci tarafýndan ödenecektir. Öðretim ücretleri her yýl Üniversite tarafýndan yeniden saptanýr. Ücret tespit edilirken fiyat ve maliyet artýþlarý ile o yýlýn üniversite bütçesi göz önünde tutulur. Ýngilizce yeterlik sýnavýný baþaranlar ya da Üniversitenin eþdeðerliðini kabul ettiði uluslararasý sýnavlardan (Ýngiliz Dili ve Edebiyatý ile Mütercim-Tercümanlýk bölüm öðrencileri için TOEFL 213, IELTS 6.5, FCE(B), diðer bölüm öðrencileri için TOEFL 173, IELTS 6.0, FCB(C)) belirtilen düzeyde baþarýlý olanlar doðrudan bölüm programlarýnýn birinci sýnýflarýna alýnýrlar. Yeterlik sýnavýnda baþarýlý olamayanlar Hazýrlýk Sýnýfýna devam ederler. Ýki yýl üst üste Ýngilizce Hazýrlýk Programýný baþarý ile tamamlayamayanlarýn Üniversite ile iliþikleri kesilir (Hukuk Fakültesi hariç). Atýlým Üniversitesi nin burslu programlarýna yerleþtirilen öðrencilere saðlanan burslar, sadece öðretim ücretini kapsamaktadýr. Burslu öðrencilerden her sene Mütevelli Heyeti tarafýndan tesbit edilen ve tüm burslu öðrencileri kapsayan eðitime yönelik (ulaþým, haberleþme, kýrtasiye vb.) hizmetler için katký payý alýnmaktadýr öðretim yýlý için tesbit edilen katký payý 500 ABD Dolarýdýr. Bu katký payý akademik takvimde belirtilen öðretim ücretlerinin ödeme tarihlerinde iki eþit taksitte ödenir. ÖSS bursu kazanan öðrenciler ilk yýl öðretim ücretinden muaf tutulurlar. Bursun devam etmesi için öðrencilerin Hazýrlýk Okulu tarafýndan yapýlan Atýlým Üniversitesi Ýngilizce Yeterlik Sýnavýnda baþarýlý olmasý ya da yukarýda belirtilen eþdeðerliliði kabul edilen Ýngilizce sýnavlarýndan birinde baþarýlý olduðunu belgelendirmesi ya da Hazýrlýk Okulunun eðitim süresi her biri en az 8-12 hafta olan 3 kur düzeyini baþarý ile tamamlayarak Hazýrlýk Okulu tarafýndan yapýlan (Proficiency) Ýngilizce Yeterlik Sýnavýndan Ýngiliz Dili ve Edebiyatý Bölümü ve Mütercim-Tercümanlýk bölümü öðrencilerinin 75, diðer bölüm öðrencilerinin 70 baþarý notu alarak bölüme geçiþ hakký kazanmasý gerekir. Bu bursun devam etmesi için öðrencilerin okuduklarý her yýlýn sonunda akademik genel not ortalamasýnýn 3.00 (80) olmasý ve tüm derslerinin baþarý ile tamamlayarak bir üst sýnýfa geçiþ hakkýný kazanmalarý gerekir. Bk.93. Bu programý tercih edeceklerin her iki kulakta sensorineural iþitme kaybý olduðuna ve iyi iþiten kulakta en az 70 desibel iþitme kaybý olduðuna dair saðlýk kurulu raporu bulunmalýdýr. Bir yýl süre ile Türkçe hazýrlýk sýnýfý programý uygulanýr. Hazýrlýk sýnýfý öðretim süresi sütununda gösterilen yýllara dahil deðildir. Türkçe yeterlilik sýnavýný baþaranlar doðrudan birinci sýnýfa alýnýrlar. Bu programýn hazýrlýk sýnýfýnda baþarýsýz olan öðrencilerin iliþikleri kesilmeden birinci sýnýfa kayýtlarý yapýlýr, ancak bu öðrencilerin mezun oluncaya kadar üniversitece açýlacak Türkçe yeterlik sýnavýnda baþarýlý olmalarý gerekir. Bk.94. Bu programýn öðretim dili Türkçe dir. Ancak, bazý derslerde öðretim dili kýsmen Ýngilizce dir. Bk.95. Beykent Üniversitesi nde eðitim ücrete tabidir eðitim-öðretim yýlýnda öðretim ücreti, Yabancý Dil Hazýrlýk sýnýflarýnda ABD Dolarý, tüm lisans programlarýnda ABD Dolarý karþýlýðý Türk Lirasýdýr. Meslek Yüksekokuluna baðlý olarak gündüz eðitim-öðretim yapýlan önlisans programlarýnda öðretim ücreti TL dir. Bu ücretlere % 8 KDV dahil deðildir. Vadeli ödemelerde öðrenci veya velilerin isteði doðrultusunda günün koþullarý göz önünde bulundurularak 10 eþit taksit halinde alýnacaktýr. Beykent Üniversitesi nde öðretim dili Lisans programlarýnda Ýngilizce, Önlisans programlarýnda ise Türkçe dir. Lisans programýna devam edecek öðrencilere bir yýl süreli Ýngilizce Hazýrlýk Programý uygulanýr. Meslek Yüksekokulu nun Önlisans programlarýna kayýt yaptýran öðrenciler isterlerse Ýngilizce Hazýrlýk programýna devam edebilirler. Hazýrlýk sýnýfý; öðretim süresi sütununda gösterilen yýllara dahil deðildir. Ýngilizce yeterlilik sýnavýný baþaranlar veya Üniversitenin eþdeðerliðini kabul ettiði uluslararasý sýnavlardan (TOEFL, IELTS) Üniversite Senatosunun tespit ettiði düzeyde baþarýlý olanlar, doðrudan birinci sýnýfa alýnýrlar. Ýki yýl üst üste Ýngilizce Hazýrlýk Programýný baþarý ile tamamlayamayan lisans öðrencilerinin Üniversite ile iliþikleri kesilir. Beykent Üniversitesi nin BURSLU Lisans programlarýna yerleþtirilen öðrencilere saðlanan burs, sadece öðretim ücretini kapsamaktadýr. Karþýlýksýz olan bu burs, öðrenci baþarýlý olduðu sürece devam edecek 102 ve Ýngilizce Hazýrlýk Programýnda geçirilecek süreyi de kapsayacaktýr. Bu burslar lisans öðretimine birinci sýnýftan baþlayan lisans öðrencilerine 4 yýl, Ýngilizce Hazýrlýk Programýndan baþlayan öðrencilere 5 yýl boyunca verilir. Öðrenimlerini bu süre içinde tamamlayamayan öðrencilerin bursu kesilir ÖSS de alanýndaki puan türünde (Sayýsal, Sözel, Eþit Aðýrlýk ve Dil) ilk % 5 e giren, üniversitemize ÖSYM tarafýndan yerleþtirilen ve kesin kayýt yaptýran öðrencilere öðrenimleri süresince aylýk 100 ABD Dolarý karþýlýðý Türk Lirasý burs verilecektir. Ayrýca, bu öðrencilere öðrenimleri süresince ücretsiz yurt olanaðý saðlanacaktýr ÖSS de alanýndaki puan türünde (Sayýsal, Sözel ve Eþit Aðýrlýklý) Beykent Üniversitesi nin (Ýngiliz Dili ve Edebiyatý Bölümü hariç) tüm ücretli lisans bölümlerini tercih eden; ilk e giren öðrencilere % 100 indirim, ayda 100 ABD Dolarý karþýlýðý Türk lirasý burs ve ücretsiz yurt olanaðý saðlanýr e giren öðrencilere % 75, e giren öðrencilere % 50, e giren öðrencilere % 40, e giren öðrencilere % 30, e giren öðrencilere % 20, e giren öðrencilere % 15 indirim yapýlacaktýr ÖSS Dil Puan türünde Beykent Üniversitesi Ýngiliz Dili ve Edebiyatý ücretli bölümünü tercih eden; ilk e giren öðrencilere % 50, e giren öðrencilere % 25 indirim yapýlacaktýr. Bk.96. Programýn adýnda belirtilen konularda Ýngiliz ve Fransýz dilleri eðitimine aðýrlýk veren bir program uygulanmaktadýr. Programa baþlayabilmek için öðrencilerin her iki dilden yeterlik sýnavýný baþarmalarý gereklidir. Yeterlik sýnavý/sýnavlarýnda baþarýlý olamayan öðrenciler lisans programýndan önce Fransýzca ve/veya Ýngilizce dil/dillerinde hazýrlýk programýna katýlmalarý zorunludur. Bk.97. Öðretim dili Ýngilizcedir. Boðaziçi Üniversitesine ÖSS veya YÖS ile gelen öðrenciler Yabancý Diller Yüksekokulunun verdiði yeterlik sýnavýna girerler. Bu sýnavý geçemeyenler Boðaziçi Üniversitesi Yabancý Diller Yüksekokulunda yoðun Ýngilizce eðitimi görürler. Eðitim sonunda Ýngilizce Yeterlik Sýnavýný geçenler ya da Üniversitenin eþdeðerliðini kabul ettiði uluslararasý sýnavlardan (TOEFL, IELTS) baþarýlý olduklarýný belgeleyenler kazandýklarý bölüme kayýtlarýný yaptýrabilirler. Bk.98. Boðaziçi Üniversitesi nde Baþarý ve Gereksinim kriterlerine dayalý burslar verilmektedir. Baþarý Ödülü ve Baþarý Bursu için ÖSYM nin tespit edeceði sýralamada AOBP nin 0.8 katsayý ile çarpýlmasý sonucu bulunan ilgili Y-ÖSS puaný esas alýnacaktýr. Baþarý ödülü: Boðaziçi Üniversitesi ne giren öðrencilerden Y-ÖSS puan türlerinde, Türkiye genelinde ilk beþ içinde yer alanlara Baþarý Ödülü verilmektedir. Bu ödül eðitim-öðretim yýlý için TL olarak belirlenmiþtir. Baþarý Bursu: Bölümlerine birincilikle giren öðrencilere ve kayýt olduðu bölümü birinci tercih olarak ilk beþ içinde kazananlara Baþarý Bursu verilmektedir. Baþarý bursu, eðitim-öðretim yýlý ikinci dönemi itibarýyla ayda TL verilmektedir. Baþarý bursu öðrencinin genel not ortalamasý 4.00 üzerinden 3.00'ýn altýna düþmediði sürece devam eder. Superdorm ve Uçaksavar Yurdu nda ücretsiz kalma hakký: Boðaziçi Üniversitesi ne giriþ baþarýsýna göre hak kazanýlan Superdorm ve Uçaksavar Yurdu nda ücretsiz kalma hakký için üniversite giriþ sýnavýnda ÖSYM nin tespit edeceði sýralamada AOBP nin 0.8 katsayý ile çarpýlmasý sonucunda bulunan ilgili Y-ÖSS puaný esas alýnacaktýr. Sayýsal puan sýralamasýnda ilk sekiz, Eþit Aðýrlýklý puan sýralamasýnda ilk sekiz, Sözel puan sýralamasýnda ilk dört, Dil puan sýralamasýnda ilk iki öðrenciye, Superdorm da; Sayýsal puan sýralamasýnda 9-15, Eþit Aðýrlýklý puan sýralamasýnda 9-15, Sözel puan sýralamasýnda 5-10 ve Dil puan sýralamasýnda 3-5 arasýndaki öðrencilere Uçaksavar Yurdu nda ücretsiz kalma hakký verilmektedir. Superdorm ve Uçaksavar yurdunda ücretsiz kalma hakký öðrencinin genel not ortalamasý 4,00 üzerinden 3,00'ýn altýna düþmediði sürece devam eder. 1., 2. Kýz ve Erkek Yurtlarý ile Hisar ve Kilyos Yurtlarý nda ücretsiz kalma hakký: Üniversite giriþ sýnavýnda Y-ÖSS puan türlerine göre Türkiye genelinde: Sayýsal puanda , Eþit Aðýrlýk puanda , Sözel puanda 11-25, Dil puanýnda ise 6-10 arasýndaki öðrenciye ücretsiz kalma hakký verilmektedir. Bu öðrencilerde B.Ü. Yurt Yönetmeliði esaslarýna göre yurtlarda kalabilme ön koþulu aranýr. Gereksinim Burslarý: Maddi imkânlarý kýsýtlý öðrenciler Gereksinim, Yemek, Yurt ve Kitap Bursu için baþvuruda bulunabilirler eðitim-öðretim yýlýnda Gereksinim Bursu ikinci dönem itibarýyla ayda TL nakit ödemeyi; Yemek Bursu üniversite yemekhanesinde ayda 22 veya 40 öðün ücretsiz yemek hakkýný; Yurt Bursu üniversite yurtlarýnda ücretsiz kalma hakkýný; Kitap Bursu ise Baþarý Bursu alanlara ve gereksinimi olanlara, Boðaziçi Üniversitesi kitabevinden alýnacak olan orjinal ders kitabýný kapsamaktadýr. Öðrenciler maddi gereksinimleri doðrultusunda bu burslarýn birini veya daha fazlasýný alabilirler. Gereksinime dayalý burslar öðrencinin genel not ortalamasý 2,00'ýn altýna düþmediði sürece devam eder. Baþarý, Gereksinim, Yurt ve Yemek Burslarý Ekim-Haziran aylarý arasýnda 9 ay süreyle verilmektedir. Burslarla ilgili devam koþullarý ve diðer bilgiler Boðaziçi Üniversitesi Burs Kýlavuzunda belirtilmektedir. Burs baþvurularý Boðaziçi Üniversitesi Burs Ofisine yapýlýr.

8 Bk.99. Öðrenciler öðrenimlerini Demirci de sürdüreceklerdir. Bk.100.Öðrenciler öðrenimlerini Manisa da sürdüreceklerdir. Bk.101.Bu programa kaydolacaklarýn eksperlik mesleðini yapmaya engel teþkil eden renk körlüðü, bedensel ve ruhsal sakatlýðý olmamasý gerekir. Bk.102.Bir yýl süreli Japonca Hazýrlýk Programý uygulanýr. Hazýrlýk sýnýfý, öðretim süresi sütununda gösterilen yýllara dahil deðildir. Japonca yeterlik sýnavýný baþaranlar doðrudan birinci sýnýfa alýnýrlar. Bk.103.Öðrenciler Hazýrlýk eðitimi sýrasýndaki öðrenimlerini Çanakkale de sürdüreceklerdir. Bk.104.Çukurova Üniversitesi Týp Fakültesi ne eðitim yýlýnda yerleþtirilecek ve puan sýralamasýna göre ilk 10 a giren öðrencilere Çukurova Üniversitesi Týp Fakültesi Güçlendirme Vakfý tarafýndan burs ilkeleri doðrultusunda burs imkâný tanýnacaktýr. Burs, öðrenci baþarýlý olduðu sürece ve eðitimini Çukurova Üniversitesi Týp Fakültesinde sürdürmesi kaydýyla, eðitim süresi boyunca artýrýlarak devam edecektir eðitim yýlý için ilk 10 a giren burs verilecek öðrencilerden ÖSS-SAY puan sýralamasýnda ilk 500 e giren öðrencilere aylýk TL, derece içinde yer alan öðrencilere TL, derece arasýnda yer alan öðrencilere TL, 2001 ve sonrasýnda yer alan öðrencilere TL burs verilecektir. Ayrýca, bu eðitim yýlý baþýnda kitap yardýmý olarak TL ödenecek, öðrenci burs hakkýný koruduðu sürece eðitim yýlý içinde ücretsiz günde iki öðün yemek (öðle-akþam) verilecektir. Bk.105.Bu programa baþvurabilmek için yükseköðretim kurumunun aradýðý bütün koþullara ek olarak; TC vatandaþý olmak; 1 Ocak 2004 tarihi itibariyle 22 yaþýndan gün almamýþ olmak (tashih yaþý kabul edilmez); reþit olmayanlar için veli göstermek; erkek adaylarda 17 yaþ için 1,65 m, 18 yaþ için 1,66 m, 19 yaþ için 1,67 m, 20 yaþ için 1,68 m den uzun olmak, kýz adaylarda 1,56 m den uzun olmak; boy uzunluðunun santimetre olarak ifade edilen deðerinin son iki rakamýndan en çok 5 fazla veya 15 noksan kilo aðýrlýkta olmak; dilinde kekemelik, pelteklik, tutukluk bulunmamak; yapýlacak mülâkat ve beden eðitimi sýnavýnda baþarýlý olmak; saðlýk durumunun denizciliðe elveriþli olduðunu, renk körlüðü ve þaþýlýk bulunmadýðýný, her iki kulaðýnýn arýzasýz olduðunu belgeleyen ve Gemi Adamlarý Saðlýk Yönergesi hükümlerine göre yetkilendirilmiþ olan Kamu ve Özel Saðlýk kuruluþlarýndan alýnmýþ Güverte Sýnýfý için Gemi Adamý olur ibaresi taþýyan saðlýk raporu. Bu programa girmeye hak kazananlardan yaptýrýlacak soruþturmada tutum ve davranýþlarý ile yasadýþý siyasi, yýkýcý, irticai, bölücü, ideolojik görüþleri benimsememiþ bu gibi faaliyetlerde bulunmamýþ ve baþvuru tarihinde hakkýnda soruþturma yada kamu davasý ile þahsi bir ceza davasý açýlmamýþ olmasý, yaptýrýlacak arþiv araþtýrmalarýnýn olumlu sonuçlanmasý koþulu aranacaktýr. Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Ýþletmeciliði ve Yönetimi Yüksekokulu nda Beden Eðitimi zorunlu derstir. Bu programa kayýt olan öðrenciler, mesleðin gerektirdiði üniformayý giymek zorundadýrlar. Üniformanýn temini öðrenciye aittir. Bk.106.Bu programýn öðretim dili Ýngilizce dir. Ýngilizce yabancý dil yeterlik sýnavý yapýlýr. Yabancý dil yeterlik sýnavýnda baþarýlý olamayan adaylar için zorunlu Ýngilizce Hazýrlýk Programý uygulanýr. Hazýrlýk programýnýn süresi en fazla iki yýldýr. Hazýrlýk programý süresi, öðretim süresi sütununda gösterilen yýllara dahil deðildir. Programda Mesleki Yabancý Dil derslerinden biri Fransýzca okunacaktýr. Bk.107.TOBB Ekonomi ve Teknolojisi Üniversitesi nde eðitim-öðretim ücret karþýlýðý yapýlýr akademik yýlýnda öðrenim ücreti bütün bölümler ve programlar için KDV dahil TL dir ve iki eþit taksitte dönem baþlarýnda ödenir. Eðitim ücreti her yýl Mütevelli Heyet tarafýndan belirlenir. Üniversitede öðretim dili Türkçedir. Üniversite Senatosunun gerekçeli kararý, rektörün önerisi, Yükseköðretim Kurulunun onayý ile üniversitenin bazý birimleri ve yükseköðretim programlarýnda Ýngilizce dilinde eðitimöðretim yapýlabilir. Bir yýl süreli Ýngilizce hazýrlýk programý uygulanýr. Bu süre öðretim süresine dahil deðildir. Öðretim yýlý baþýnda Ýngilizce yeterlik sýnavýný baþaranlar veya Üniversitenin eþdeðerliðini kabul ettiði sýnavlarda (TOEFL=173, IELTS=6,0, FCE=B, CAE=C, CPE=C, KPDS=60) yeterli puan alanlar Ýngilizce hazýrlýk programýndan muaf tutulurlar ve kazandýklarý bölüme doðrudan kayýt yaptýrabilirler. TOBB Ekonomi ve Teknolojisi Üniversitesi baþarýlý öðrencilere burs verir. Burslar aþaðýdaki þekildedir: a) Burslu programlara yerleþtirilen öðrencilerden öðrenim ücreti alýnmaz. b) Burslu programlara yerleþtirilen öðrencilere 9 ay süre ile TL yaþam katký payý verilir. c) ÖSS de ilgili puan türlerinden ilk e girenlere TL, ilk e girenlere TL ve ilk e girenlere TL yaþam katký payý 9 ay süre ile verilir. d) Bu öðrencilerin genel akademik ortalamalarý 2,50 nin altýna düþerse burslarý dondurulur. Genel Akademik ortalamalarý 2,75 den daha yüksek olunca burslar tekrar baþlatýlýr. e) ÖSYM tarafýndan burslu kontenjanlara yerleþtirilen öðrenciler hariç, akademik yýl içinde ders yükünün tamamýna kayýtlý ve yýl sonunda genel akademik ortalamasý 3,50 den yüksek olan ve üniversite tarafýndan saptanmýþ kontenjanlara giren öðrencilere Akademik Baþarý Bursu verilir. Bu öðrenciler izleyen akademik yýlda eðitim ücretinden muaf tutulurlar. f) Burslar her yýl Mütevelli Heyet tarafýndan fiyat ve maliyet artýþlarý ile o yýlýn üniversite bütçesi göz önüne alýnarak yeniden belirlenir ve ayný türden farklý burslarý almaya hak kazanan öðrenciler bu burslardan birini tercih eder. Bk.108.Bu programýn öðretim dili Türkçedir. Ancak, bazý derslerde öðretim dili kýsmen Almanca veya Ýngilizcedir. Bk.109.Bu programý tercih edecek öðrenciler uygulamalý derslerdeki araç ve gereçleri (video kaset, fotoðraf makinesi, film, flaþ, röportaj teybi gibi) kendileri temin edeceklerdir. Bk.110.Bu programda yapýlacak yabancý dil hazýrlýk sýnýfý eðitimi Ýzmir de, normal eðitim-öðretim ise Ödemiþ te yapýlacaktýr. Bk.111.Bir yýl süreli Ýngilizce ve Almanca hazýrlýk programý uygulanýr. Hazýrlýk sýnýfý, öðretim süresi sütununda gösterilen yýllara dahil deðildir. Yabancý dil yeterlik sýnavýný baþaranlar doðrudan birinci sýnýfa alýnýrlar. Bk.112.Bu programýn Ýngilizce Hazýrlýk Eðitimi Uludað Üniversitesi Görükle Kampusu nda ( Bursa) Yabancý Diller Yüksekokulu nda verilecektir. Bk.113.Bu programa baþvurabilmek için yükseköðretim kurumunun aradýðý bütün koþullara ek olarak; TC. vatandaþý olmak, 1 Ocak 2004 tarihi itibariyle 22 yaþýndan gün almamýþ olmak (tashih yaþý kabul edilmez) erkek adaylarda 1,65 m den, kýz adaylarda 1,60 m den, kýsa olmamak; boy uzunluðunun santimetre olarak ifade edilen deðerinin son iki rakamýndan en çok 5 kilo fazla veya 15 kilo noksan aðýrlýkta olmak, TC.Saðlýk Bakanlýðý Hudut ve Sahiller Saðlýk Genel Müdürlüðünün yetki verdiði özel ve kamu kurum ve kuruluþ hastanelerinden Gemi Adamý olur ifadesi bulunan saðlýk raporu almak; dilinde kekemelik, pelteklik, tutukluk bulunmamak; yapýlacak mülakat ve beden eðitim sýnavýnda baþarýlý olmak. Bk.114.Bir yýl süreli Yunanca Hazýrlýk Programý uygulanýr. Bk.115.Bir yýl süreli zorunlu Rusça Hazýrlýk Programý uygulanýr. Bk.116.Bu programa baþvurabilmek için yükseköðretim kurumunun aradýðý bütün koþullara ek olarak; astým, bronþit, epilepsi, nefes darlýðý, renk körlüðü, kekemelik, saðýrlýk vb. gibi biyolojik bozukluðu olmamak; histeri, marazi çarpýntý vb. psikolojik ve sinirsel hastalýklardan herhangi birine yakalanmýþ olmamak; herhangi bir okuldan disiplin cezasý ile uzaklaþtýrýlmýþ olmamak; boy uzunluðunun santimetre olarak ifade edilen deðerinin son iki rakamýndan en çok 5 fazla veya 15 noksan kilo aðýrlýkta olmak gerekir. Kayýt sýrasýnda Meslek Yüksekokulunca öngörülen saðlýk koþullarýna uygunluðu, Devlet Hastanesi veya Týp Fakültesi Hastanesinden alýnacak saðlýk kurulu raporu ile belgelemek gerekir. Bu programa kayýt olacak öðrenciler okulun vereceði üniformayý giymek zorundadýr. Yabancý dil eðitimi Ýngilizcedir. Bk Nisan 1992 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fransýz Cumhuriyeti Hükümeti arasýnda aktedilerek 1 Eylül 1992 tarihinde kanun kuvvetiyle yürürlüðe giren anlaþma uyarýnca kurulan Galatasaray Eðitim ve Öðretim Kurumu, 6 Haziran 1994 tarih ve 3993 sayýlý Kanunla Galatasaray Üniversitesine dönüþtürülmüþtür. Galatasaray Üniversitesi bir Devlet Üniversitesidir. Bk.118.Bu programýn öðretim dili Fransýzca olup, iki yýllýk hazýrlýk sýnýfý mevcuttur. Lisans programýna baþlayabilmek için Üniversite tarafýndan yapýlan Fransýzca yeterlik sýnavýnda aranan baþarýnýn gösterilmesi zorunludur. Yeterli bulunmayan öðrenciler, sýnavda aldýklarý sonuca göre 1 yýllýk Fransýzca Dil Hazýrlýk sýnýfýna veya 1 yýllýk ikinci hazýrlýk Ýleri Fransýzca ve Sosyal Bilimlere Hazýrlýk sýnýfýna kaydolurlar. Bu sürelerin sonunda baþarýlý olan öðrenciler bir üst sýnýfta eðitimlerine devam ederler. Hazýrlýk sýnýflarýnda baþarýlý olduktan sonra 4 yýllýk lisans eðitimine baþlarlar. Bk.119.Bu programýn öðretim dili Fransýzcadýr. Bu bölüme kayýt yaptýrma hakkýný kazanan öðrencilerin lisans programýna baþlayabilmeleri için Üniversite tarafýndan yapýlan Fransýzca yeterlik sýnavýnda aranan baþarýnýn gösterilmesi zorunludur. Yeterli bulunmayan öðrenciler 1 yýllýk Fransýzca Hazýrlýk sýnýflarýna kaydolurlar. Bk.120.Lise ve dengi okul mezunlarýndan bu programa aþaðýdaki koþullarla yerleþtirilen ve programýn puan türünde birinci tercih olarak belirtmiþ olanlardan a) ÖSS-SAY puan türüne göre öðrenci alan programlara yerleþtirilen öðrenciler için ÖSYM tarafýndan tespit edilecek ÖSS-SAY (ham) puan sýralamasýnda ilk öðrenci arasýnda yer alan, b) ÖSS-EA puan türüne göre öðrenci alan programlara yerleþtirilen öðrenciler için ÖSYM tarafýndan tespit edilecek ÖSS-EA (ham) puan sýralamasýnda ilk 500 öðrenci arasýnda yer alan, c) ÖSS-SÖZ puan türüne göre öðrenci alan programlara yerleþtirilen öðrenciler için ÖSYM tarafýndan tespit edilecek ÖSS-SÖZ (ham) puan sýralamasýnda ilk 500 öðrenci arasýnda yer alan öðrencilere Gazi Üniversitesi Bursu verilecektir. Burs 9 ay süreyle ayda TL ödemeyi kapsamaktadýr. Burs karþýlýksýz olup zorunlu Ýngilizce Hazýrlýk Programýnda geçirilebilecek süreyi de kapsamaktadýr. Burs, öðrenci yerleþtirildiði programda öðrenimine baþarýlý ( baþarý ölçütleri üniversitece belirlenir) olarak devam ettiði sürece verilecektir. Burstan yararlanabilmek için, öðrencilerin kayýtlar sýrasýnda Gazi Üniversitesi Rektörlüðü Öðrenci Ýþleri Daire Baþkanlýðý na þahsen baþvurmalarý gerekmektedir. Bk.121.Bir yýl süreli Arapça Hazýrlýk Programý uygulanýr. Hazýrlýk sýnýfý, öðretim süresi sütununda gösterilen yýllara dahil deðildir. Arapça yeterlik sýnavýný baþaranlar doðrudan birinci sýnýfa alýnýrlar. Bk.122.Bu programa baþvurabilmek için yükseköðretim kurumunun aradýðý bütün koþullara ek olarak; erkek ve TC vatandaþý olmak; boyu 1,65 m den 103

9 kýsa olmamak; boy uzunluðunun santimetre olarak ifade edilen deðerinin son iki rakamýndan en çok 5 fazla veya 15 noksan kilo aðýrlýkta olmak; dilinde kekemelik, pelteklik, tutukluk bulunmamak; tam teþekküllü resmi bir hastaneden sürücü belgesi almaya engel olmayan bir beden yapýsý ve ruh saðlýðýna sahip olduklarýný belgeleyen rapor almak gerekir. Bk.123.Hacettepe Üniversitesi ne aþaðýda belirtilen koþullarda yerleþtirilen ve a) ÖSS-SAY puan sýralamasýnda ilk 100 arasýnda (Mühendislik Fakültesi için ilk 2500 arasýnda), b) ÖSS-EA puan sýralamasýnda ilk 500 arasýnda, c) ÖSS-DÝL puan sýralamasýnda ilk 100 arasýnda (Edebiyat Fakültesi Dil programlarýný tercih edenlere), d) ÖSS-SÖZ puan sýralamasýnda ilk 100 arasýnda yer alýp yerleþtirildikleri programlarý birinci sýrada tercih eden öðrencilere Hacettepe Baþarý Bursu verilir. Burs, öðrencinin baþarýsý devam ettiði sürece devam eder. Öðrencinin genel akademik not ortalamasý 3.00 ýn altýna düþtüðünde baþarý bursu kesilir. ÖSS- SAY puan sýralamasýnda ilk 2500 e girip Mühendislik Fakültesi Programlarýný ilk sýrada tercih eden öðrencilere, Beytepe Öðrenci Evlerinde ücreti karþýlýðýnda sýralamasýz yer verilir. Ayrýca, öðrencilere nakit, beslenme ve barýnma barýnma þeklinde verilmekte olup, burslara baþvurular kayýtlar sýrasýnda yapýlacaktir. Bk.124.Öðretim dili Almancadýr. Bk.125.Bir yýl süreli Almanca Hazýrlýk Programý uygulanýr. Hazýrlýk sýnýfý, öðretim süresi sütununda gösterilen yýllara dahil deðildir. Öðretim yýlý baþýnda verilen Almanca Yeterlik Sýnavýný baþaranlar veya Üniversitenin eþdeðerliðini kabul ettiði (son beþ yýlda alýnmýþ olmak koþuluyla) KPDS, PNDS, GDS, KDS, ZDP, ZMP sýnavlarýnýn birinden baþarýlý olduðunu kanýtlayanlar hazýrlýk programýndan muaf tutulurlar ve kazandýklarý bölüme doðrudan kayýt yaptýrabilirler. Bk.126.Bir yýl süreli zorunlu Ýngilizce Hazýrlýk Programý uygulanýr. Bu süre, öðretim süresi sütununda gösterilen yýllara dahil deðildir. Öðretim yýlý baþýnda verilen Ýngilizce Yeterlik Sýnavýný baþaranlar veya Üniversitenin eþdeðerliðini kabul ettiði (son beþ yýlda alýnmýþ olmak koþuluyla) KPDS, TOEFL, IELTS, FCE, CPE, CAE sýnavlarýnýn birinden baþarýlý olduðunu kanýtlayanlar hazýrlýk programýndan muaf tutulurlar ve kazandýklarý bölüme doðrudan kayýt yaptýrabilirler. Bk.127.Yabancý dil sýnavýna Almanca, Fransýzca veya Ýngilizce dillerinden birinde girmek zorunludur. Bk.128.Öðretim dili Fransýzcadýr. Bk.129.Bir yýl süreli Fransýzca Hazýrlýk Programý uygulanýr. Hazýrlýk sýnýfý, öðretim süresi sütununda gösterilen yýllara dahil deðildir. Öðretim yýlý baþýnda verilen Fransýzca Yeterlik Sýnavýný baþaranlar veya Üniversitenin eþdeðerliðini kabul ettiði (son beþ yýlda alýnmýþ olmak koþuluyla) KPDS ve DELF sýnavlarýnýn birinden baþarýlý olduðunu kanýtlayanlar hazýrlýk programýndan muaf tutulurlar ve kazandýklarý bölüme doðrudan kayýt yaptýrabilirler. Bk.130.Bu programýn genel kontenjanýnýn %50 si erkek, %50 si kýz öðrencilere ayrýlmýþtýr. Bk.131.Hazýrlýk eðitimi Ankara da yapýlacaktýr. Bk.132.Haliç Üniversitesi, Bizim-Lösemili Çocuklar Vakfý tarafýndan kurulmuþ vakýf üniversitesidir. Haliç Üniversitesi nde eðitim-öðretim ücrete tabidir eðitimöðretim yýlýnda; eðitim-öðretim ücreti: Hemþirelik Yüksekokulu ABD Dolarý, Ýngilizce Hazýrlýk Sýnýfý, Konservatuvar Türk Musikisi ve Tiyatro Bölümleri ABD Dolarý; Fen-Edebiyat Fakültesi Amerikan Kültürü ve Edebiyatý bölümü için ABD Dolarý, Psikoloji bölümü için ABD Dolarý, Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümü için ABD Dolarý, Mühendislik Fakültesi; Ýç Mimarlýk bölümü için ABD Dolarý, Mimarlýk bölümü için ABD Dolarý, Bilgisayar Mühendisliði bölümü için ABD Dolarý, Ýþletme Fakültesi; Ýþletme (Türkçe) ve Turizm Ýþletmeciliði Bölümleri için ABD Dolarý, Ýþletme (Ýngilizce) için ABD Dolarý karþýlýðý Türk Lirasý olup KDV eðitim-öðretim ücretine dahildir. Ücretin yarýsý güz, diðer yarýsý da bahar yarýyýlý kayýt sýrasýnda ödenir. Eðitim-öðretim ücretinde yapýlabilecek yýllýk artýþlar her yýl, bir önceki yýla göre ABD Dolarý bazýnda en fazla %5 ile sýnýrlý tutulmuþtur. Haliç Üniversitesi BURSLU programlarýna yerleþtirilen öðrencilere saðlanan burs, sadece eðitim-öðretim ücretini kapsamaktadýr. Burslar karþýlýksýzdýr. Burslar yabancý dil hazýrlýk sýnýfý programýnda geçirilecek azami 1 yýllýk süreyi de kapsamakta olup, öðrenci öðrenimini baþarýyla devam ettirdiði sürece verilecektir. Türkiye genelinde ÖSS de ilk öðrenci arasýnda yer alan ve kayýt yaptýranlara karþýlýksýz burs verilecektir. Üniversite yurdunda bir eðitim-öðretim dönemi için bir kiþilik ücret ABD Dolarý karþýlýðý Türk Lirasýdýr. Çift kiþilik özel odalarda kalanlardan ilave ücret alýnmaktadýr. Bu ücret dönem baþý ve ikinci dönem olmak üzere iki taksitte tahsil edilecektir. Yurt ücretleri ile ilgili yapýlabilecek artýþlar ABD Dolarý bazýnda bir yýl öncesine göre en fazla %5 oranýnda artýrýlacaktýr. Bk.133.Iþýk Üniversitesi, 119 yýllýk geçmiþi ile TC nin ilk Eðitim Vakfý, Feyziye Mektepleri Vakfý (FMV) tarafýndan kurulmuþtur. Iþýk Üniversitesi nde eðitim ücretlidir. Bu ücret tüm akademik birimler için tek olup, eðitim-öðretim yýlýnda, ABD Dolarý karþýlýðý Türk Lirasýdýr. Bu ücrete KDV dahil deðildir. Dolar kurunun yükselmesi halinde ücret, Rektörlükçe ilan edilen ödeme tarihlerinde ödenmesi koþulu ile, TL + KDV tutarýný aþmayacaktýr. Ücretin yarýsý güz, diðer yarýsý da bahar dönemi kayýt baþlangýcýnda ödenecektir. Iþýk Üniversitesi ne eðitim-öðretim yýlýnda ÖSS ile yerleþtirilen Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi öðrencileri eðitimlerini Ayazaða Ýstanbul Eðitim Kampusu nda, Fen-Edebiyat ve Mühendislik Fakülteleri öðrencileri ise Þile Eðitim Kampusu nda göreceklerdir. Iþýk Üniversitesi nde öðretim dili Ýngilizcedir. Ýngilizcesi yeterli olmayan öðrenciler için bir yýl süreli zorunlu Ýngilizce Hazýrlýk Programý vardýr. Öðretim yýlý baþýnda verilen Ýngilizce Yeterlik Sýnavýný baþaranlar ile son iki yýlda alýnmýþ olmak koþuluyla eþdeðerliði üniversitece kabul edilmiþ TOEFL, TWE, IELTS, FCE, CPE sýnavlarýnýn birinden baþarýlý olduðunu kanýtlayanlar, Hazýrlýk Programýndan muaf tutulurlar ve kazandýklarý bölüme doðrudan kayýt yaptýrabilirler. Ýngilizce Hazýrlýk Programýný, yasal süresi içinde baþarý ile tamamlayamayan öðrencilerin Üniversite ile iliþikleri kesilir. Baþarýlý öðrenciler lisans öðrenimleri boyunca farklý iki programýn derslerini birlikte alarak çift anadal lisans diplomasýna veya yan dal sertifikasýna sahip olabilirler. Ayrýca baþarýlý öðrenciler yurtdýþýnda üniversitenin anlaþmalý olduðu üniversitelerde bir yada iki yarýyýlý kapsayacak dönemsel öðrenim görme olanaðýna sahiptirler. Iþýk Üniversitesine Üstün Baþarý Bursu ile yerleþen öðrencilere verilen burs sadece öðretim ücretini kapsamaktadýr. Baþarý Burslu kontenjanýndan yerleþen öðrencilere saðlanan burs ise öðretim ücretinin 1/2 sini karþýlamaktadýr. FMV Iþýk Liseleri mezunu olup son üç yýlýn not ortalamasý bakýmýndan lisesinde ilk % 10 un içine giren öðrencilerden tercih sýralamasýnda Iþýk Üniversitesi ne ilk üçte yer veren öðrencilere öðretim ücretinin 1/2 muafiyetini kapsayan Fevziye Mektepleri Vakfý Iþýk Lisesi Baþarý Bursu verilir.iþýk Üniversitesi ne ÖSS ile ücretli giren lisans öðrencilerinden bir eðitim-öðretim yýlýný (iki yarý yýlý) üstün baþarýyla tamamlayan öðrencilere Iþýk Üniversitesi Burs Yönergesi esaslarý dahilinde Baþarý Bursu verilebilir. Iþýk Üniversitesi nde okuyan her öðrenciye baþarý ve mali durumu esas alýnarak Ýhtiyaç Bursu verilebilir. Ýhtiyaç Bursu alan öðrenciler bunun karþýlýðýnda üniversitenin deðiþik birimlerinde görevlendirilirler. Üniversitede verilen burslarýn (ÖSS ile verilen Üstün Baþarý ve Baþarý Burslarý, FMV Iþýk Lisesi Baþarý Bursu, Ýhtiyaç Bursu) sürekliliði öðrencilerin üniversitede gösterecekleri akademik baþarýlara ve disiplin koþullarýna baðlýdýr. Bu baðlamda öðrencilerin durumlarý her dönem sonunda üniversitenin Burs Yönergesi nde yer alan hükümler çerçevesinde deðerlendirilir. Ýngilizce Hazýrlýk Sýnýfýný girdiði eðitim-öðretim yýlý sonunda baþarý ile tamamlayamayan Üstün Baþarý Burslu veya Baþarý Burslu öðrencilerin burslarý kesilir. Þile Eðitim Kampusu nda ikiþer kiþilik olarak düzenlenmiþ 288 yatak kapasiteli öðrenci yurtlarý mevcuttur. Yurtlar ücrete tabii olup, eðitim-öðretim yýlýna iliþkin yurt ücretleri adresli web sitesinde duyurulacaktýr eðitim-öðretim yýlýnda Iþýk Üniversitesi ne yerleþip, ÖSS puan sýralamasýnda Türkiye genelinde, ilk 500 içinde yer alan öðrencilere üniversite yönetimince belirlenecek miktarlarda aylýk cep harçlýðý, yurtlarda ücretsiz konaklama imkâný ile yemek bursu verilecektir. 501 ile 1500 içinde yer alanlara ücretsiz konaklama ve yemek bursu; ile arasýnda yer alanlara sadece yurtlarda ücretsiz konaklam imkâný saðlanacaktýr. Ayrýca ÖSS sýralamasýnda, ilk e giren tüm öðrencilere kitap yardýmý da yapýlacaktýr. Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi bölümlerine yerleþtirilen ve Ýstanbul dýþýndan gelen öðrencilerimiz daha önceki yýllarda olduðu gibi eðitim-öðretim yýlýnda da ÝTÜ tarafýndan üniversitemize yurt tahsis edilmesi durumunda, ücret karþýlýðýnda Ayazaða daki ÝTÜ Öðrenci Yurtlarýndan yararlanabileceklerdir. Bk.134.Bu programý birinci tercihinde gösteren, bu programa yerleþtirilen ve bu programýn puan türünde ilk 500 e giren adaylara, 9 ay süre ile aylýk TL, yine bu programý birinci tercihinde gösteren, bu programa yerleþtirilen ve bu programýn puan türünde ilk arasýnda yer alan adaylara 9 ay süre ile TL, yine bu programý birinci tercihinde gösteren, bu programa yerleþtirilen ve bu programýn puan türünde ilk arasýnda yer alan adaylara 9 ay süre ile TL karþýlýksýz Akdeniz Týp Eðitim Bursu verilecektir. Bu öðrencilerin sene kaybý olmaksýzýn, her yýl not ortalamasýnýn en az % 70 olmasý halinde, eðitim süreleri boyunca burslarý devam edecektir.öðrenci bu burslardan sadece birinden yararlanabilecektir. Bk.135.Bu programa baþvurabilmek için yükseköðretim kurumunun aradýðý bütün koþullara ek olarak; TC vatandaþý olmak; 1 Ocak 2004 tarihi itibariyle 22 yaþýndan gün almamýþ olmak (tashih yaþý kabul edilmez); evli veya dul olmamak; reþit olmayanlar için veli göstermek; boyu erkek öðrencilerde 1,65 m den, kýz öðrencilerde 1,62 m den az olmamak; boy uzunluðunun santimetre olarak ifade edilen deðerinin son iki rakamýndan en çok 5 fazla veya 15 noksan kilo aðýrlýkta olmak; dilinde kekemelik, pelteklik, tutukluk bulunmamak; ön kayýtta yapýlacak mülâkat ve beden eðitimi sýnavýnda baþarýlý olmak; saðlýk durumunun denizciliðe elveriþli olduðunu, renk körlüðü ve þaþýlýk bulunmadýðýný, her iki kulaðýnýn arýzasýz olduðunu Bölge Liman Baþkanlýklarý nýn öngördüðü bir hastaneden alýnacak Gemi Adamlarý Saðlýk Yoklama 104

10 Belgesi ile kesin kayýtta belgelemek gerekir. Bu programa girmeye hak kazananlardan yaptýrýlacak soruþturmada tutum ve davranýþlarý ile yasadýþý siyasi, yýkýcý, irticai, bölücü, ideolojik görüþleri benimsememiþ, bu gibi faaliyetlerde bulunmamýþ veya karýþmamýþ olmasý, herhangi bir suçtan dolayý mahkum olmamýþ ve baþvuru tarihinde hakkýnda soruþturma ya da kamu davasý ile taksirli suçlar hariç þahsi bir ceza davasý açýlmamýþ olmasý, yaptýrýlacak arþiv araþtýrmalarýnýn olumlu sonuçlanmasý koþulu aranacaktýr. ÝTÜ Denizcilik Fakültesi Kýz ve Erkek karma eðitim-öðretim yapan Ýstanbul Teknik Üniversitesine baðlý Ýngilizce Hazýrlýk Sýnýfý hariç, üniformalý bir fakültedir. Üniformalarýn temini öðrenciye aittir. Bk.136.Bu programa Lise (Resmi ve Gündüz Öðretimi Yapan Liseler), Özel Lise, Anadolu Lisesi (Yabancý Dille Öðretim Yapan Resmi Liseler), Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise, Öðretmen Lisesi, Anadolu Öðretmen Lisesi ve Çok Programlý Liselerin Fen/Fen Bilimleri, Klasik Fen, Matematik, Tabii Bilimler ve Türkçe/Matematik Alan/Kolu çýkýþlý olanlar ve Fen Lisesi, Özel Fen Lisesi, Askeri Lise, Teknik Lise, Anadolu Teknik Lisesi, Motor Teknik Lisesi, Meteoroloji Teknik Lisesi, Endüstri Meslek Lisesi, Anadolu Meslek Lisesi, Denizcilik ve Su Ürünleri Meslek Lisesi, Gemi Yapý Meslek Lisesi, Motor Meslek Lisesi, Meteoroloji Meslek Lisesi, Anadolu Meteoroloji Meslek Lisesi, Denizcilik Meslek Lisesi, Anadolu Denizcilik Meslek Lisesi ve Denizcilik Endüstri Meslek Lisesi çýkýþlý adaylar alýnacaktýr. Bk eðitim-öðretim yýlýnda aþaðýdaki koþullarda Ýstanbul Teknik Üniversitesi ne yerleþtirilerek kayýt olan ve devam koþulu saðlayan öðrencilere burs verilecektir. Öðrenci Sosyal Hizmetler Birimi Bütçesine yapýlan baðýþlardan karþýlanmak üzere eðitim öðretim yýlýnda ÖSYS sonucunda 0,8 katsayýyla çarpýlarak elde edilecek Sayýsal puan türü sýralamasýnda Türkiye genelinde ilk 2000 e giren ve üniversitemizi tercih eden öðrencilerden; a)ýlk 500 öðrenci arasýnda yer alan öðrencilere aylýk TL karþýlýksýz burs ile bir veya iki kiþilik odalarý bulunan yüksek standartlý öðrenci yurtlarýnda ücretsiz barýnma olanaðý, b) arasýnda yer alan öðrencilere aylýk TL karþýlýksýz burs ile standart öðrenci yurtlarýnda ücretsiz barýnma olanaðý, c) arasýnda yer alan öðrencilere aylýk TL karþýlýksýz burs olanaðý ile öðrenci yurtlarýna girme önceliði saðlanmasý. Baþarý bursu faslýndan burs alan öðrencilerin burslarýnýn devamý ile ilgili hususlar Üniversite Yönetim Kurulu tarafýndan belirlenir. Bk.138.Bu programa yerleþtirilen öðrenciler üçüncü sýnýf sonuna kadar öðrenimlerini Çukurova Üniversitesi Týp Fakültesinde sürdüreceklerdir. Bk.139.Bu programa alýnacak öðrencilerin yüzme, dalma, can kurtarma ve denize dayanýklý olma durumlarýna engel teþkil edecek herhangi bir saðlýk sorunlarý olmadýðýna dair, saðlýk kurulu raporunu KTÜ Farabi Hastanesinden almalarý gerekir. Bk.140.Bu programa baþvurabilmek için yükseköðretim kurumunun aradýðý bütün koþullara ek olarak; 1 Temmuz 2004 tarihi itibariyle 21 yaþýndan gün almamýþ olmak (tashih yaþý kabul edilmez); reþit olmayanlar için veli göstermek; boyu erkek öðrencilerde 1,66 m den, kýz öðrencilerde ise 1.60 m den az olmamak; boy uzunluðunun santimetre olarak ifade edilen deðerinin son iki rakamýndan en çok 5 fazla veya 15 noksan kilo aðýrlýkta olmak; dilinde kekemelik, pelteklik, tutukluk bulunmamak; yapýlacak mülâkat ve beden yeterliliði sýnavlarýnda baþarýlý olmak; KTÜ Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi nce öngörülen diðer saðlýk koþullarýna uygunluðunu KTÜ Farabi Hastanesi veya tam teþekküllü bir hastaneden alýnmýþ olan Gemi Adamý Olur Saðlýk Raporu ile belgelemek gerekir. Saðlýk raporu formlarý, KTÜ Öðrenci Ýþleri Daire Baþkanlýðýndan alýnmalýdýr.bu programa girmeye hak kazananlardan yaptýrýlacak soruþturmada tutum ve davranýþlarý ile yasadýþý siyasi, yýkýcý, irticai, bölücü, ideolojik görüþleri benimsememiþ, bu gibi faaliyetlerde bulunmamýþ veya karýþmamýþ olmasý, herhangi bir suçtan dolayý mahkum olmamasý, þahsý hakkýnda soruþturma ya da kamu davasý ile ceza davasý açýlmamýþ olmasý, yaptýrýlacak arþiv araþtýrmalarýnýn olumlu sonuçlanmasý koþulu aranacaktýr.bu programa 10 kýz öðrenci kontenjaný ayrýlmýþtýr.öðrenciler Hazýrlýk Sýnýfýndan sonra üniforma giymek zorundadýrlar. Üniformalarýnýn temini öðrencilere aittir. Bk.141.Bu programa yerleþtirilen öðrenciler Hazýrlýk Sýnýfýndaki öðrenimlerini Trabzon daki Merkez Kanuni Kampusunda sürdüreceklerdir. Bk.142.Koç Üniversitesi nde eðitim ücrete tabidir ders yýlýnda yerleþtirilen öðrenciler için eðitim ücreti bütün programlar için KDV dahil ABD Dolarý karþýlýðý TL dir. Ücretler iki taksitte ve yarýyýl kayýtlarýnýn ilk günkü TC Merkez Bankasý efektif satýþ kurundan hesaplanarak ödenir. Yurtta kalmak isteyenler için ders yýlýnda yarýyýl baþýna 1 yataklý oda ücreti ABD Dolarý, 2 yataklý oda ücreti kiþi baþýna ABD Dolarý, 3 yataklý oda ücreti kiþi baþýna 840 ABD Dolarý karþýlýðý TL dir. Bu ücretlere KDV dahildir. Yurtta kalma talepleri yurtlardaki oda imkânlarý nispetinde karþýlanabilecektir. Koç Üniversitesinde burslu olarak da eðitim imkâný vardýr. Burslar karþýlýksýz olup, öðrencinin yerleþtirildiði programda eðitimi için verilir ve normal öðrenim süresince devam eder. Bu süre yabancý dil hazýrlýk programý okuyacak öðrenciler için beþ yýl; dil hazýrlýk programýnda okumadan birinci sýnýftan baþlayan öðrenciler için dört yýldýr. 105 Yüksek Baþarý Bursu: ÖSS sýralamasýnda ilk öðrenci içinden burslu olarak yerleþtirilen öðrencileri kapsar. Bu öðrencilere saðlanan burs a) Öðretim ücretini; b) Masraflarýna katký olarak 9 ay süre ile ayda 150 ABD Dolarý karþýlýðý TL burs desteðini; c) Öðrencilerin arzu ettikleri takdirde yurtlarda ücret ödemeden kalmasýný kapsar. Bu öðrencilerden yurtta kalmayý tercih etmeyenlere 9 ay süre ile ayda 100 ABD Dolarý karþýlýðý TL ayrýca ödenecektir. Bütün bunlara ek olarak Yüksek Baþarý Burslu öðrenciler üniversitenin çalýþma bursu programýndan da faydalanabilirler. Baþarý Bursu: Koç Üniversitesinin burslu programlarýna yerleþtirilen öðrencilere saðlanan burs a) Öðretim ücretini; b) 9 ay süre ile ayda 150 ABD Dolarý karþýlýðý TL burs desteðini; c) Öðrencilerin arzu ettikleri takdirde çalýþma bursu programýnda çalýþma karþýlýðýnda yurtlarda ücret ödemeden kalmasýný kapsar. Destek Bursu: Koç Üniversitesinin destek burslu programlarýna yerleþtirilen öðrencilere saðlanan burs öðretim ücretinin % 50 sini kapsar. I.B. Destek Bursu: Uluslararasý Bakalorya (IB) diplomasý toplam not ortalamasý 34 veya üstü olan burssuz veya destek burslu yerleþtirilen öðrencilere eðitim ücretinden % 25 indirim verilecektir. Uluslararasý Bakalorya (IB) diplomasý olan ve baþarý burslu yerleþtirilen öðrenciler ise yurtlarda ücret ödemeden kalabilirler. Bu öðrencilerden yurtta kalmayý tecih etmeyenlere 9 ay süre ile ayda 100 ABD Dolarý karþýlýðý TL ödenecektir. Daha önce burslu kontenjandan Koç Üniversitesine yerleþmiþ olup ayrýlanlar veya bir lisans programýný tamamlamýþ olanlar burslu öðrenimden yararlanamazlar. Öðretim, yurt ücretleri ve burslar her yýl Mütevelli Heyeti tarafýndan, fiyat ve maliyet artýþlarý ile o yýlýn Üniversite bütçesi göz önünde tutularak saptanýr. Bk.143.Koç Üniversitesi Saðlýk Yüksekokulu nda eðitim ücrete tabidir ders yýlýnda öðretim ücreti KDV dahil ABD Dolarý karþýlýðý Türk Lirasýdýr. Ücretler iki taksitte ve yarýyýl kayýtlarýnýn ilk günündeki TC Merkez Bankasý efektif satýþ kurundan hesaplanarak ödenir. Saðlýk Yüksekokulu nun burslu hemþirelik programýna yerleþtirilen öðrencilere saðlanan burs sadece öðrenim ücretini ve yurt giderlerini kapsamaktadýr. Hemþirelik programýna yerleþtirilen burslu öðrencilere ücret ödemeden yurtlarda kalma olanaðý saðlanmaktadýr. Burslu öðrencilere, Üniversitede görev karþýlýðý 10 aya kadar ayda 40 ABD Dolarý karþýlýðý TL ödeme ile günde bir veya iki öðün yemek bursu saðlanmasý öngörülmektedir. Burslar karþýlýklýdýr. Öðrenciler, mezun olduktan sonra, burslu okuduklarý her yýl karþýlýðýnda Amerikan Hastanesinde bir yýl mecburi hizmetle yükümlü olacaktýr. Öðrenciye saðlanan burs, akademik baþarýsýzlýk, disiplinsizlik veya baþka bir eðitim programýna yatay geçiþ yapmasý halinde kesilebilir. Daha önce burslu kontenjandan Koç Üniversitesi ne yerleþmiþ olup ayrýlanlar veya bir lisans programýný tamamlamýþ olanlar burslu öðrenimden yararlanamazlar. Öðretim ücreti ve burslar her yýl Mütevelli Heyeti tarafýndan, fiyat ve maliyet artýþlarý ile o yýlýn Üniversite bütçesi göz önünde tutularak saptanýr. Bk.144.Maltepe Üniversitesi nde eðitim ücrete tabidir ders yýlýnda öðretim ücreti Týp Fakültesi TL + KDV; Hukuk, Fen- Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü, Mühendislik, Mimarlýk, Ýletiþim, Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakülteleri TL + KDV; Fen- Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü, Felsefe Bölümü, Eðitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danýþmanlýk Bölümü TL + KDV, Meslek Yüksekokulu TL + KDV; tüm bölümlerin hazýrlýk sýnýflarý TL + KDV dir. Maltepe Üniversitesi nin BURSLU programlarýna yerleþtirilen öðrencilere saðlanan burs, karþýlýksýz olup sadece öðretim ücretini kapsamaktadýr. Bunun dýþýnda kalan barýnma, beslenme, kitap vb. konular öðrenci tarafýndan karþýlanýr. Burs, öðrenci öðrenimine ve akademik baþarý þartýný yerine getirerek devam ettiði sürece verilecek ve Zorunlu Ýngilizce Hazýrlýk Programýnda geçirilebilecek süreyi de kapsayacaktýr. Burslu öðrenciler Maltepe Üniversitesi Burs Yönetmeliði hükümlerine tabidirler. Maltepe Üniversitesi nde öðrencilerin kýlýk kýyafet ile ilgili yönetmelik ve yargý kararlarýna uymalarý zorunludur. Bk.145.Öðretim dili Ýngilizcedir. Orta Doðu Teknik Üniversitesinin Yabancý Diller Yüksekokulu Temel Ýngilizce Bölümü hazýrlýk sýnýfýnda eðitimin süresi en çok iki yarý yýldýr. Bir yýl sonunda baþarýlý olamayan hazýrlýk sýnýfý öðrencilerinin yaz okuluna ve yaz okulu sonundaki yeterlik sýnavýna katýlma koþullarý Bölüm Kurulunca belirlenir. Yýl sonunda ve/ veya yaz okulu sonunda verilen yeterlik sýnavýnda baþarýlý olamayan öðrenciler bir sonraki eðitim-öðretim yýlý baþýnda verilecek yeterlik sýnavýný Üniversiteye kayýt yaptýran yeni öðrencilerle birlikte alabilirler. Baþarýsýz olan hazýrlýk sýnýfý öðrencilerinin, ertesi yýl destek sýnýfýna devam veya bunu izleyen eðitim-öðretim yýlý baþýnda verilecek olan yeterlik sýnavýna girme koþullarý Bölüm Kurulunca belirlenir. Temel Ýngilizce Bölümünde daha önce bir yýl okuyup baþarýsýz olan ve ÖSS veya YÖS ile yeniden ODTÜ ye gelen öðrencilerin destek sýnýfýna devam veya bunu izleyen eðitim-öðretim yýlý baþýnda verilecek olan yeterlik sýnavýna girme koþullarý Bölüm Kurulunca belirlenir. Temel Ýngilizce Bölümünde daha önce iki yýl okuyup ÖSS veya YÖS ile yeniden ODTÜ ye gelen öðrenciler Yabancý Diller Yüksekokulunda tekrar okuyamazlar. Bu öðrenciler 1 yýl içinde Yabancý Diller

11 Yüksekokulunca verilen yeterlik sýnavýný veya Üniversitenin eþdeðerliði kabul ettiði uluslararasý sýnavlarý (TOEFL, IELTS, CPE, CAE, FCE) alabilirler; bu sýnavlarýn geçerliliði alýndýðý tarihten itibaren iki yýldýr. Bu sýnavlarýn herhangi birinden baþarýlý olduklarý takdirde kazandýklarý bölüme kayýt yaptýrabilirler. Aksi halde Üniversite ile iliþikleri kesilir. Son iki eðitim-öðretim yýlý içinde ODTÜ Temel Ýngilizce Bölümü Hazýrlýk Programýnda öðrenim görerek baþarýlý olanlar, Ýngilizce Yeterlik Sýnavýnda baþarýlý olanlar veya ayný eðitim-öðretim yýllarýnda ODTÜ lisans programýnda öðrenim görmüþ olanlar Ýngilizce Hazýrlýk Programýndan muaf tutulurlar. Bk yýlý lise ve dengi okul mezunlarýndan ODTÜ ye aþaðýdaki koþullarla yerleþtirilen ve ODTÜ bünyesinde yer alan ilgili puan türünde bir programý birinci tercih olarak belirtmiþ olanlardan (a) SAY puanýna göre öðrenci alan bölümlere yerleþtirilen öðrencilerden Y-ÖSS-SAY puan sýralamasýnda ilk 100 öðrenci arasýnda yer alan, (b) EA puanýna göre öðrenci alan bölümlere yerleþtirilen öðrencilerden Y-ÖSS-EA puan sýralamasýnda ilk 20 öðrenci arasýnda yer alan, (c) SÖZ puanýna göre öðrenci alan bölümlere yerleþtirilen öðrencilerden Y-ÖSS-SÖZ puan sýralamasýnda ilk 10 öðrenci arasýnda yer alan, (d) DÝL puanýna göre öðrenci alan bölümlere yerleþtirilen öðrencilerden Y-ÖSS-DÝL puan sýralamasýnda ilk 5 öðrenci arasýnda yer alan öðrencilere ODTÜ Üstün Baþarý Bursu verilecektir. ÖSYM nin tespit edeceði sýralamalarda, ilgili AOBP nin 0.8 katsayý ile çarpýlmasý sonucu bulunan ilgili Y-ÖSS puaný esas alýnacaktýr. ODTÜ Üstün Baþarý Bursu, ders yýlýnda 9 ay süreyle ayda TL ödemeyi ve Demiray yurtlarýnda ücretsiz konaklamayý kapsamaktadýr. Ayrýca, yukarýdaki yerleþtirme puan türlerinin birinde Türkiye de ilk üç dereceyi alan öðrenciler, Üstün Baþarý Bursuna ek olarak ODTÜ de eðitim ücreti ödemeyecek ve yurtdýþýnda staj yapma veya uluslararasý deðiþim programlarýnda en az bir dönem yurtdýþýnda okuma önceliðine (Uçak ücretleri karþýlanarak) sahip olacaklardýr. Burslar karþýlýksýz olup, Ýngilizce Hazýrlýk programýnda geçirilebilecek süreyi de kapsamaktadýr. Burs öðrenci yerleþtirildiði programda öðrenimine baþarýlý olarak devam ettiði sürece verilecektir. Ýki dönem üstüste dönem ve/veya genel not ortalamasý 2,50 nin altýna düþen öðrencinin bursu kesilir. ODTÜ ye aþaðýdaki koþullarda yerleþtirilen ve Ankara dýþýnda ikamet etmekte olanlardan (a) SAY puanýna göre öðrenci alan bölümlere yerleþtirilen öðrencilerden Y-ÖSS-SAY puan sýralamasýnda ilk öðrenci arasýnda yer alan, (b) EA puanýna göre öðrenci alan bölümlere yerleþtirilen öðrencilerden Y-ÖSS-EA puan sýralamasýnda ilk öðrenci arasýnda yer alan, (c) SÖZ puanýna göre öðrenci alan bölümlere yerleþtirilen öðrencilerden Y-ÖSS-SÖZ puan sýralamasýnda ilk 200 öðrenci arasýnda yer alan, (d) DÝL puanýna göre öðrenci alan bölümlere yerleþtirilen öðrencilerden Y-ÖSS-DÝL puan sýralamasýnda ilk 100 öðrenci arasýnda yer alan öðrenciler ile bölümlerini ilk üç sýrada kazanan öðrenciler de ODTÜ öðrenci konukevi veya ODTÜ yurtlarýna ücreti karþýlýðý sýralamasýz olarak kabul edileceklerdir. Ayrýca, Ankara dýþýndan gelen ve yurtlarda kalmak isteyen tüm öðrenciler en geç Kasým ayýnda yurtlara yerleþtirilebilecektir. ODTÜ, ekonomik zorluklar nedeniyle eðitimini sürdürmekte zorlanan öðrencilere çeþitli burslarla destek olmaktadýr eðitimöðretim yýlýnda baþarý burslarý dahil yaklaþýk 80 çeþit burstan, yaklaþýk öðrencinin yararlanmasý beklenmektedir. Burslar 8-12 ay süre ile nakit, yurt ve yemek burslarý þeklinde olup miktarlarý bu yýl için aylýk milyon TL arasýnda deðiþmektedir. Burslardan, ihtiyacý olan öðrenciler, öðrenimlerini baþarý ile sürdürdükleri sürece yararlanabilmektedirler. Bazý öðrenciler,ekonomik gereksinimlerine göre nakit, yurt ve yemek burslarýnýn tamamýndan yararlanabilmektedirler. Burslara baþvurular kayýtlar sýrasýnda yapýlmaktadýr. Detaylý bilgiler ODTÜ yü kazanan öðrencilere postalanmakta olup, ayrýca, internet adresinde sunulmaktadýr. Bk yýlý lise ve dengi okul mezunlarýndan ODTÜ ye aþaðýdaki koþullarla yerleþtirilen ve ilk tercihinde Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji ile Moleküler Biyoloji ve Genetik programlarýndan birini belirtmiþ olanlardan Y-ÖSS-SAY puan sýralamasýnda ilk 500 öðrenci arasýnda yer alýp bu programlardan birine yerleþtirilen öðrencilere ODTÜ Temel Bilim Bursu verilecektir. ÖSYM nin tespit edeceði sýralamalarda, ilgili AOBP nin 0.8 katsayý ile çarpýlmasý sonucu bulunan ilgili Y-ÖSS puaný esas alýnacaktýr. Bu öðrencilere bölümlerinde ileri düzeyde bir eðitim uygulanacaktýr. Burs, ders yýlý için 9 ay süreyle ayda TL ödemeyi kapsamaktadýr. Burs karþýlýksýz olup Ýngilizce Hazýrlýk programýnda geçirilebilecek süreyi de kapsamaktadýr. Burs öðrenci yerleþtirildiði programda öðrenimine baþarýlý olarak devam ettiði sürece verilecektir. Ýki dönem üstüste dönem ve/veya genel not ortalamasý 2,50 nin altýna düþen öðrencinin bursu kesilir. ODTÜ Temel Bilim Bursu ile ODTÜ Üstün Baþarý Bursunun her ikisini de almaya hak kazanan öðrencilere ODTÜ Üstün Baþarý Bursu verilecektir. Bk.148.Sabancý Üniversitesi nde eðitim ücrete tabidir akademik yýlýnda öðrenim ücreti tüm programlar için KDV dahil yýllýk ABD Dolarý karþýlýðý Türk Lirasýdýr. Öðrenim ücretinin yarýsý ilk kayýt sýrasýnda ve 15 Aðustos 2004 tarihindeki TC Merkez Bankasý döviz satýþ kurundan, diðer yarýsý ikinci dönem kayýtlarý sýrasýnda ve 15 Ocak 2005 tarihindeki TC Merkez Bankasý döviz satýþ kurundan hesaplanarak ödenecektir. Mühendislik ve Doða Bilimleri Programlarý: Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliði, Biyoloji Bilimleri ve Biyomühendislik, Malzeme Bilimi ve Mühendisliði, Mekatronik Mühendisliði, Mikroelektronik Mühendisliði, Telekomünikasyon Mühendisliði, Üretim Sistemleri Mühendisliði lisans derecelerini, Sanat ve Sosyal Bilimler Programlarý: Görsel Sanatlar ve Görsel Ýletiþim Tasarýmý, Kültürel Çalýþmalar, Toplumsal ve Siyasal Bilimler lisans derecelerini, Ekonomi-Yönetim Bilimleri Programlarý: Ekonomi, Yönetim Bilimleri lisans derecelerini kapsamaktadýr.öðrencilerden, yerleþtirildikleri programa kayýt yaptýrýrken ilgi duyduklarý lisans diploma programýný belirtmeleri istenecektir. Esas öðrenim görmek istenen lisans diploma programý ise ikinci sýnýfýn sonunda öðrencilerin istekleri doðrultusunda kesinleþtirilecektir. Sabancý Üniversitesinde öðrenim dili Ýngilizcedir. Kayýt yaptýran tüm öðrenciler ortak bir muafiyet sýnavýndan geçecektir. Üniversitenin kendi yabancý dil seviyesinin altýnda olduðu belirlenen öðrenciler, Diller Okuluna devam eder. Diller Okulunda öðrenimin süresi Temel ve Orta düzey için bir akademik yýl, Ýleri düzey için baþarý durumuna göre bir dönem veya bir akademik yýldýr. Bir yýl sonunda baþarýlý olamayan Diller Okulu öðrencilerinin yaz okuluna ve yaz okulu sonunda verilecek olan muafiyet sýnavýna katýlmalarý gerekmektedir. Yýl sonunda veya yaz okulu sonunda baþarýlý olamayan öðrenciler, bir sonraki akademik yýl baþýnda verilecek muafiyet sýnavýný Üniversiteye yeni kayýt yaptýran öðrencilerle birlikte alabilir. Bu sýnavda da baþarýsýz olan öðrencilere derslere devam hakký verilmez, ancak eksiklerini kendi olanaklarý ile tamamlamalarý amacýyla bir yýl süre verilir. Bu þekilde süre verilen öðrenciler, süre sonundaki izleyen akademik yýl baþýnda verilecek muafiyet sýnavýný Üniversiteye yeni kayýt yaptýran öðrencilerle birlikte alabilir. Bu sýnavda da baþarýlý olamayan öðrencilerin Üniversite ile iliþikleri kesilir. Diller Okulunda daha önce bir yýl öðrenim görüp baþarýsýz olan ve ÖSS ile yeniden kayýt hakký kazanan öðrenciler Diller Okuluna devam edemezler. Bu öðrenciler, kabul edildikleri akademik yýlýn baþýnda ve bunu izleyen akademik yýlýn baþýnda düzenlenen muafiyet sýnavlarýna girebilir. Bu sýnavlar sonunda yeterli baþarýyý gösteremeyenler, kayýt hakkýný kaybeder. Onur burslu kontenjanýndan yerleþtirilen öðrencilere saðlanan burs, öðrenim ücretinden tam muafiyet, 9 ay süre ile 150 ABD Dolarý karþýlýðý TL nakit ödemeyi kapsamaktadýr. Baþarý burslu kontenjanýndan yerleþtirilen öðrencilere saðlanan burs, öðrenim ücretinin 2/3'ünden muafiyeti kapsamaktadýr. Onur veya Baþarý burslu yerleþtirilen öðrencilerden; Mühendislik ve Doða Bilimleri Programlarý için, Y-ÖSS-SAY-0,8 sýralamasýnda ilk 200 öðrenci içinde, Sanat ve Sosyal Bilimler Programlarý için Sabancý Üniversitesi-EA* sýralamasýnda ilk 50 öðrenci içinde, Ekonomi-Yönetim Bilimleri Programlarý için, Y-ÖSS-EA-0,8 sýralamasýnda ilk 100 öðrenci içinde yer alanlara veya Uluslararasý Bakolorya (IB) diplomasý toplam notu 32 ve üstü olan öðrencilere veya Abitur diploma notu 11 ve üstü olan öðrencilere de burslarýna ek olarak Üstün Baþarý Ödülü verilecektir. Üstün Baþarý Ödülü, yeni teknoloji ücretinden (yýllýk 300 ABD Dolarý) muafiyet ve Sabancý Üniversitesi yurdunda kalmak isteyenlere 4 kiþilik odada ücretsiz kalma olanaðýný kapsamaktadýr. (Yurt hakkýný kullanmak istemeyen öðrencilere bunun yerine 9 ay boyunca ayda 50 ABD Dolarý karþýlýðý TL ödenecektir.) Dönemsel veya aylýk nakit ödeme burslarýnýn TL karþýlýðý birinci dönem için 15 Aðustos, ikinci dönem için 15 Ocak tarihlerindeki TC Merkez Bankasý döviz satýþ kurundan hesaplanarak ödenir. Burslar karþýlýksýz olup, öðrencinin her burs tipi için belirlenmiþ olan akademik baþarý koþullarýný saðladýðý ve disiplin cezasý almadýðý normal öðrenim süresince devam eder. Burslar Diller Okulunda geçirilebilecek bir yýllýk süreyi de kapsamaktadýr. *Sabancý Üniversitesi-EA sýralamasýný belirlemek için, ÖSS sonucunda yerleþtirme puanýna göre (Y-ÖSS); Sabancý Üniversitesi tarafýndan hazýrlanacak ve Sanat ve Sosyal Bilimler programlarý için geçerli ayrý baþarý sýralamasý listesi kullanýlacaktýr. Bu sýralama sadece Sanat ve Sosyal Bilimler programlarý için geçerli olacaktýr. Bk.149.Öðrenciler öðrenimlerini Hendek te sürdüreceklerdir. Bk.150.Bu bölüme kayýt olacak öðrenciler FH Bochum Üniversitesi ile yapýlan anlaþma gereði yeterli düzeyde Almanca bilmeleri halinde 3. sýnýfý bu üniversitede okuyabilecekler ve baþarýlý olmalarý durumunda da hem Kocaeli Üniversitesinden hem de FH Bochum Üniversitesinden diploma alma imkânýna sahip olabileceklerdir. Bk.151.Öðretim dili Ýngilizce ve Türkçedir. Bir yýl süreli zorunlu Ýngilizce Hazýrlýk Programý uygulanýr. Hazýrlýk sýnýfý öðretim süresi sütununda gösterilen yýllara dahil deðildir. Yabancý dil düzeyi, öðretim dönemi baþýnda yapýlacak Yabancý Dil Sýnavý sonucu tespit edilir. Bu sýnavý baþaranlar veya TOEFL sýnavýnda baþarýlý olduðunu kanýtlayanlar doðrudan birinci sýnýfa alýnýrlar. Bk.152.Öðrenciler öðrenimlerini Çaycuma daki binanýn yapýmý tamamlanýncaya kadar Zonguldak ta sürdüreceklerdir. Bk.153.Öðrenciler öðrenimlerini Zonguldak ta sürdüreceklerdir. Bk.154.Bu programa baþvurabilmek için TC vatandaþý olmak, bir mesleðe yönelik olmayan Lise (Resmi ve Gündüz Öðretimi Yapan Liseler), Özel Lise, Anadolu Lisesi (Yabancý Dille Öðretim Yapan Resmi Liseler), 106

12 Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise, Fen Lisesi, Özel Fen Lisesi ve Askeri Liselerin Fen,Fen Bilimleri, Klasik Fen, Matematik, Tabii Bilimler ve Türkçe-Matematik Alan/Kol/Bölümleri çýkýþlý olmak, evli veya dul olmamak veya herhangi bir þekilde nikahsýz yaþamamak, askeri veya sivil okullardan her ne sebeple olursa olsun çýkarýlmamýþ olmak, 1985 ve daha küçük doðumlu olmak, en fazla 19 yaþýnda olmak, 30 Aðustos 2004 tarihi itibarýyla 20 yaþýndan gün almamýþ olmak (30 Aðustos 1985 tarihinden önce doðanlar baþvuramazlar. Yaþ koþulu tutmadýðý halde GATA Askeri Týp Fakültesi ni kazananlarýn baþvurularý kabul edilmeyecek ve ÖSYM Baþkanlýðýnca da diðer tercihlerine yerleþtirilmeyeceklerdir. Her ne sebeple olursa olsun 18 yaþýndan sonra yaþ düzeltmesi yaptýrmýþ olanlarýn yaþlarýnýn hesabý düzeltmeden önceki doðum tarihine göre yapýlýr.), vücut yapýsý düzgün olmak, vücudunun herhangi bir yerinde dikkati çeken, çirkinlik yapan yara, yanýk, leke, frengi ve cilt hastalýðýndan iz bulunmamak, dilinde kekemelik, pelteklik, tutukluk olmamak, renk körü olmamak, sara, iþeme, uykuda gezme, bayýlma, histeri, marazi çarpýntý ve benzeri hastalýklardan herhangi birine yakalanmýþ olmamak, herhangi bir hastalýða baðlý olmamak þartýyla boy ölçüsünün santimetre olarak ifade edilen deðerinin son iki rakamýndan en çok 5 fazla veya 15 noksan kilo aðýrlýkta olmak, erkek öðrencilerde 1,65 m. den, kýz öðrencilerde 1,56 m. den kýsa olmamak gerekir. Düzeltme ile her iki gözde görmeler ayrý ayrý tam olmak þartýyla, (2) diyoptriye kadar miyopi ve hipermetropi (2 dahil), yüksek çapý (2) diyoptriyi geçmeyen astigmatizma Askeri Týp Fakültesine girmeye engel deðildir. Bu programa girmeye hak kazananlarýn yaptýrýlacak soruþturmada tutum ve davranýþlarý ile yasa dýþý siyasi, yýkýcý, irticai, bölücü, ideolojik görüþleri benimsememiþ, bu gibi faaliyetlerde bulunmamýþ veya karýþmamýþ olmasý, herhangi bir suçtan dolayý mahkum olmamasý veya baþvuru tarihinde hakkýnda kamu davasý ya da þahsi bir ceza davasý açýlmamýþ olmasý, yaptýrýlacak güvenlik soruþturmasýnýn olumlu sonuçlanmasý, Gülhane Askeri Týp Akademisi Saðlýk Kurulu ndan Askeri Öðrenci Olur kaydýný içeren bir saðlýk raporu almasý, yapýlacak Ön Saðlýk Kontrolü, Beden Yeterliliði Testi ve Mülâkat ta baþarýlý olmasý koþulu aranacaktýr. Bu programa lise birincileri dahil 123 sivil lise (117 erkek + 6 kýz) ve 33 askeri lise çýkýþlý toplam 156 öðrenci alýnmasý planlanmýþtýr. Alýnacak 156 öðrencinin 5 i lise birincisi kontenjanýdýr. Bu kontenjanýn; 4'ü askeri lise, 1 i sivil lise çýkýþlý öðrencilere ayrýlmýþtýr. ÖSS de alýnacak puana göre; Askeri lise/sivil lise ayrýmý yapýlmaksýzýn askeri lise mezunu öðrenciler sivil lise mezunu öðrencilerle birlikte sýralanacak, GATA Askeri Týp Fakültesi ne alýnacak öðrenci miktarlarý içine girebilen kadar askeri lise mezunu öðrenci yerleþtirilecektir. Yerleþtirilen öðrenci sayýsý, Kara Kuvvetleri Komutanlýðý na baðlý askeri liseler için 25 i, Deniz Kuvvetleri Komutanlýðý na baðlý Deniz Lisesi için 8 i geçemez. GATA Askeri Týp Fakültesi ne yerleþtirilen sivil lise çýkýþlý öðrenciler, Nüfus Müdürlüðü nden alacaklarý üç suret vukuatlý nüfus kayýt örneðini (kendisi, annesi, babasý ve kardeþlerini kapsayacak þekilde) en geç 6 Eylül 2004 tarihine kadar GATA Öðrenci Grup Komutanlýðý, Etlik/ANKARA adresine þahsen veya PTT kanalýyla göndereceklerdir. GATA Askeri Týp Fakültesi nde kayýt kabul iþlemleri 23 Aðustos - 10 Eylül 2004 tarihleri arasýnda yapýlacaktýr. Saðlýk Muayenesi, Beden Yeterliliði veya Mülakat sýnavýný kazanamadýðý, giriþ koþullarýna uymadýðý, intibak eðitiminin bitiþ tarihi olan 8 Ekim 2004 tarihine kadar intibaksýzlýk nedeniyle veya baþka bir sebeple GATA Askeri Týp Fakültesi ne kaydý yapýlamayan öðrencilerin durumlarý ÖSYM Baþkanlýðýnca deðerlendirilerek, alt tercihlerinden puanýnýn tuttuðu bir yükseköðretim programýna yerleþtirilirler. Bu programa ek kontenjanla kayýt yapýlmaz. Bk.155.Bu programa baþvurabilmek için TC vatandaþý ve bayan olmak; bir mesleðe yönelik olmayan; Resmi/Özel gündüz öðretimi yapan Liselerin Fen Bilimleri; Türkçe-Matematik alanlarý, bazý derslerin öðretimini Yabancý Dille yapan Resmi okullarýn (Anadolu Lisesi), Fen Bilimleri, Türkçe-Matematik alanlarý, ile Fen Lisesi mezunu olmak, son sýnýfta beklemeli öðrenci olmamak ve 2004 yýlýnda mezun olmak, mezun olduðu sene ÖSS ye girmiþ olmak, evli veya dul olmamak veya herhangi biriyle nikahsýz yaþamamak, ortaöðretim kurumlarýndan hangi þekilde olursa olsun çýkarýlmamýþ olmak, mecburi hizmetle yükümlü bulunmamak, Öðrenci Seçme Sýnavýna (ÖSS) giriþ tarihinde 20 yaþýndan büyük olmamak, 21 yaþýndan gün almamýþ olmak (her ne sebeple olursa olsun yaþ düzeltmesi yaptýrmýþ olanlarýn yaþlarýnýn hesabý düzeltmeden önceki doðum tarihine göre yapýlýr.), 1984 veya daha küçük doðumlu olmak, vücut yapýsý düzgün olmak, vücudunun herhangi bir yerinde dikkati çeken, çirkinlik yapan yara, yanýk, frengi ve cilt hastalýðýndan iz bulunmamak; dilinde kekemelik, pelteklik, tutukluk olmamak; renk körü olmamak; sara, gece iþemesi, uykuda gezme, bayýlma, histeri, marazi çarpýntý ve benzeri hastalýklardan herhangi birine yakalanmamýþ olmak, herhangi bir hastalýða baðlý olmamak þartýyla boy ölçüsünün santimetre olarak ifade edilen deðerinin son iki rakamýndan en çok 5 fazla veya 15 noksan kilo aðýrlýkta olmak; 1,56 m den kýsa olmamak gerekir. Düzeltme ile her iki gözde görmeler ayrý ayrý tam olmak þartýyla, (3) diyoptriye kadar miyopi ve hipermetropi (3 dahil), yüksek çapý (3) diyoptriyi geçmeyen astigmatizma bu programa girmeye engel deðildir. Bu programa girmeye hak kazananlarýn yaptýrýlacak soruþturmada tutum ve davranýþlarý ile yasadýþý siyasi, yýkýcý, irticai, bölücü, ideolojik görüþleri benimsememiþ, 107 bu gibi faaliyetlerde bulunmamýþ veya karýþmamýþ olmasý, taksirli suçlar hariç herhangi bir suçtan dolayý mahkum olmamasý veya baþvuru tarihinde hakkýnda soruþturma, kamu davasý ya da þahsi bir ceza davasý açýlmamýþ olmasý, yaptýrýlacak güvenlik soruþturmasýnýn olumlu sonuçlanmasý; Gülhane Askeri Týp Akademisi Saðlýk Kurulu ndan GATA da Öðrenci Olur kaydýný içeren bir saðlýk raporu almasý, yapýlacak Ön Saðlýk Komisyonu Beden Yeterliliði Testi ve mülâkatta baþarýlý olmasý koþulu aranacaktýr. Bu programa alýnacak 120 öðrencinin 3'ü yukarýda anýlan okullarýn okul birincisi kontenjanýna girenler arasýndan puan ve tercih sýrasýna göre seçilecektir. Bu programý tercih edecek öðrenciler Nüfus Müdürlüðünden alacaklarý üç suret vukuatlý nüfus kayýt örneðini (kendisi, annesi, babasý ve kardeþlerini kapsayacak þekilde) programý kazandýðý ilan edildikten sonra hemen GATA Hemþirelik Yüksekokulu Müdürlüðü, Etlik/ANKARA adresine þahsen veya PTT kanalýyla göndereceklerdir. GATA Hemþirelik Yüksekokulu na girmeye hak kazanan adaylar, sivil statüde hemþire olarak yetiþtirilecektir. Bu programa yerleþtirilen öðrencilerden giriþ koþullarýna uymayan öðrencilerin GATA Hemþirelik Yüksekokulu na kayýtlarý yapýlamaz. Saðlýk muayenesi, beden yeterliliði veya mülakat sýnavýný kazanamadýðý, giriþ koþullarýna uymadýðý için veya baþka bir sebeple GATA Hemþirelik Yüksekokulu na kaydý yapýlamayan öðrenciler durumlarýný ÖSYM Baþkanlýðýndan öðrenebileceklerdir. Bk.156.Öðretim dili Türkçedir. Bu programa kayýt yaptýran öðrenciler Ýngilizce Hazýrlýk Programýndan muaf tutulurlar. Bk.157.Öðretim dili, programda yer alan bir çok meslek dersi için Türkçedir, ancak, seçmeli derslerin çoðu ile bazý zorunlu derslerde öðretim dili Ýngilizcedir. Bk.158.Bu programdan alýnan diplomalara 2547 sayýlý Kanunun 7/p maddesine göre yapýlan inceleme sonucunda denklik verildiði takdirde, 1136 sayýlý Avukatlýk Kanunu, 2802 sayýlý Hakimler ve Savcýlar Kanunu ve 1512 sayýlý Noterlik Kanunu hükümleri uyarýnca bu mesleklerin icrasý için ayrýca fark dersleri sýnavlarýnýn da verilmesi gerekmektedir. Bk.159.Beþ akademik yýl süreli bu programýn ilk dört akademik yýlýnýn bütün derslerini baþarý ile tamamlayan öðrencilere, programýn beþinci akademik yýlýnda bir akademik yýl ile sýnýrlý olan ve yalnýz öðrenim ücretini kapsayan burs verilir. Bk.160.Bu programa baþvurabilmek için yükseköðretim kurumunun aradýðý bütün koþullara ek olarak; TC vatandaþý olmak; boyu erkek öðrencilerde 1,60 m den, kýz öðrencilerde 1,55 m den kýsa olmamak; boy uzunluðunun santimetre olarak ifade edilen deðerinin son iki rakamýndan en çok 5 fazla veya 15 noksan kilo aðýrlýkta olmak; dilinde kekemelik, pelteklik, tutukluk bulunmamak; yapýlacak mülâkat ve beden eðitimi sýnavýnda baþarýlý olmak; saðlýk durumunun denizciliðe elveriþli olduðunu, renk körlüðü ve þaþýlýk bulunmadýðýný, her iki kulaðýnýn arýzasýz olduðunu ve Yakýn Doðu Üniversitesi Denizcilik Fakültesince öngörülen diðer saðlýk koþullarýna uygunluðunu tam teþekküllü bir devlet hastanesinden alýnacak özel bir saðlýk raporu ile belgelemek gerekir. Bk.161.Bu programa kayýt olan öðrenciler, öðretim sürelerinin birinci yýlýný Üniversitede, ileri sýnýflarýn ders ve uygulamalarýný ise Üniversiteye baðlý gemi ve otellerde eðitim görerek tamamlayacaklardýr. Bk.162.Bu programýn hazýrlýk sýnýfýnda baþarýsýz olan öðrencilerin, üniversite ile iliþkileri kesilir. Bk Öðretim yýlýnda üniversitemizin lisans programlarýna en yüksek puanla kayýt olan öðrencilere, o programý ilk 3 tercihi arasýnda belirtmiþ olmak kaydýyla 8 ay süreyle ayda TL karþýlýksýz burs verilecektir. Bk.164.Ýngilizce Hazýrlýk sýnýfýndan muaf olmak ve doðrudan 1.sýnýfa baþlamak isteyen öðrencilerin aþaðýda adý geçen eþdeðerli sýnavlarý ve saptanan puanlarý almalarý gerekmektedir. TOEFL 520 ve 3,5 TWE,HELTS 5,5 veya FCE B. Bk.165.Öðrenciler öðrenimlerini Güllük Beldesinde sürdüreceklerdir. Bk.166.Öðretimin yapýlabilmesi için hazýrlýklar tamamlanýncaya kadar öðrenciler öðrenimlerini Selçuk Üniversitesi Meram Týp Fakültesi nde sürdüreceklerdir. Bk.167.Öðrenciler öðrenimlerini Kýrklareli de sürdüreceklerdir. Bk.168.Öðrenciler birinci yýl, ilk yarýyýl öðrenimlerini Edirne de sürdüreceklerdir. Bk.169.Bir yýl süreli zorunlu Ýngilizce Hazýrlýk Programý uygulanýr. Bu süre, öðretim süresi sütununda gösterilen yýllara dahil deðildir. Öðretim yýlý baþýnda verilen Ýngilizce Yeterlik Sýnavýný baþaranlar veya Üniversitenin eþdeðerliðini kabul ettiði (son iki yýlda alýnmýþ olmak koþuluyla) TOEFL,CAE, IELTS, FCE, CPE sýnavlarýnýn birinden baþarýlý olduðunu kanýtlayanlar hazýrlýk programýndan muaf tutulurlar ve kazandýklarý bölüme doðrudan kayýt yaptýrabilirler. Bk.170.Buffalo Üniversitesi ile yürütülecek olan Ýnþaat Mühendisliði Programý 4 yýl süreli olup, öðrenciler birinci ve üçüncü yýl öðrenimlerini Ýstanbul Teknik Üniversitesi Ýnþaat Fakültesinde, ikinci ve dördüncü yýl öðrenimlerini ise Buffalo da yapacaklardýr eðitim-öðretim yýlý için, bu programýn akademik yýl baþýna öðrenim ücreti ABD dolarý olup, bu ücret, Buffalo Üniversitesinin kayýt ücretini, öðrencinin ABD de bulunduðu süredeki zorunlu saðlýk sigortasýný ve Türkiye deki üniversitenin kayýt ücretini karþýlamaktadýr. Öðrencinin Buffalo da bulunacaðý süre içerisinde, yurt, yemek, kitap-kýrtasiye ve kiþisel ihtiyaçlarý için yapacaðý harcamanýn akademik yýl baþýna yaklaþýk ABD Dolarý tutacaðý tahmin edilmektedir.

13 Yukarýda belirtilen yýllýk öðrenim ücretleri lisans eðitimini kapsamaktadýr. Türkiye deki üniversitelerinde Ýngilizce Hazýrlýk Okuluna devam edecek öðrenciler için öðrenim ücreti bir akademik yýl için ABD Dolarý olacaktýr. Yukarýda belirtilen öðrenim ücretleri eðitim-öðretim yýlý için belirlenmiþ olup, önümüzdeki yýllarda öðrenim ücretlerinde meydana gelebilecek artýþlar her eðitim-öðretim yýlý baþýndan önce öðrencilere ayrýca duyurulucak ve giriþ yýlýna bakýlmaksýzýn tüm öðrenciler o yýl için ilan edilecek yeni öðrenim ücretlerine tabi olacaklardýr. Bk.171.Ýzmir Ekonomi Üniversitesi nde öðretim ücrete tabidir ders yýlýnda öðretim ücreti bütün programlarý için ABD Dolarý + KDV karþýlýðý Türk Lirasýdýr. Bu ücretin ilk taksiti kesin kayýt sýrasýnda o günkü TC Merkez Bankasý efektif satýþ kurundan hesaplanarak, ikinci taksiti ikinci yarýyýl baþýnda ders kayýtlarýnýn yapýldýðý günkü TC Merkez Bankasý efektif satýþ kurundan hesaplanarak öðrenci tarafýndan ödenecektir. Meslek Yüksekokulu öðrencileri için TL + KDV dir. Bu ücretin ilk taksiti kesin kayýt sýrasýnda, ikinci taksiti ikinci yarýyýl baþýnda ders kayýtlarýnýn yapýldýðý tarihlerde öðrenci tarafýndan ödenecektir. Ýzmir Ekonomi Üniversitesi nin BURSLU programlarýna yerleþtirilen öðrencilere saðlanan burs; (a) Öðretim ücretini, (b) Beslenme, kitap vb. giderlerine katký olmak üzere eðitimin devam ettiði 9 ay süre ile her ay 100 ABD Dolarý karþýlýðý Türk Lirasý ödemeyi, (c) Þehir dýþýndan gelenler ile Ýzmir Büyükþehir Belediyesi sýnýrlarý dýþýnda ikamet edenlerden isteyenlere Üniversitenin saðladýðý yurtta ücretsiz kalma olanaðýný kapsamaktadýr. Burslar karþýlýksýzdýr. Burslar Yabancý Dil Hazýrlýk programýnda geçen süreyi de kapsar. Sözü edilen imkânlar, sadece bu kýlavuzda BURSLU öðrenci alýnacaðý belirtilen programlarý kapsamaktadýr. Burslar, öðrencinin yerleþtirildiði programa baþarýlý olarak devam ettiði sürece verilmektedir. Ýngilizce Hazýrlýk Programýný birinci yýlýn sonunda baþaramayan; genel not ortalamasýnýn 4.00 üzerinden 2.00'ýn altýna düþmesi nedeniyle baþarýsýz olan, üniversite içinde baþka bir bölüme yatay geçiþ yapan; herhangi bir disiplin cezasý alan veya normal öðrenim süresini aþan öðrencilerin burslarý kesilir. Bk.172.Öðrenciler öðrenimlerini Kahramanmaraþ Meslek Yüksekokulu nda sürdüreceklerdir. Bk.173.I-TERCÝH BURSU 2004 yýlý lise ve dengi okul mezunlarýndan Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) ne aþaðýdaki koþullarda yerleþtirilen ve ÇÜ bünyesinde yer alan ilgili puan türünde bir programý birinci tercih olarak belirtmiþ olanlardan; a)öss-say puanýna göre öðrenci alan bölümlere yerleþtirilen öðrenciler için Türkiye genelinde Y-ÖSS-SAY puan sýralamasýnda ilk 100 öðrenci arasýnda yer alan, b)öss-ea puanýna göre öðrenci alan bölümlere yerleþtirilen öðrenciler için Türkiye genelinde Y-ÖSS-EA puan sýralamasýnda ilk 50 öðrenci arasýnda yer alan, c)öss-söz puanýna göre öðrenci alan bölümlere yerleþtirilen öðrenciler için Türkiye genelinde Y-ÖSS-SÖZ puan sýralamasýnda ilk 25 öðrenci arasýnda yer alan ve d)öss-dýl puanýna göre öðrenci alan bölümlere yerleþtirilen öðrenciler için Türkiye genelinde Y-ÖSS-DÝL puan sýralamasýnda ilk 5 öðrenci arasýnda yer alan öðrencilere bir defaya özgü olmak üzere ÇÜ Tercih Bursu verilecektir eðitim-öðretim yýlý ÇÜ Tercih Bursu TL dir. II-BAÞARI BURSU 2004 yýlý lise ve dengi okul mezunlarýndan ÇÜ ne aþaðýdaki koþullarda yerleþtirilen ve ÇÜ bünyesinde yer alan ilgili puan türünde Türkiye genelinde ilk 2000 e giren öðrencilerden; a) ÖSS-SAY puanýna göre öðrenci alan bölümlere yerleþtirilen öðrenciler için Y-ÖSS- SAY puan sýralamasýnda ilk 25 öðrenciye, b) ÖSS-EA puanýna göre öðrenci alan bölümlere yerleþtirilen öðrenciler için Y-ÖSS-EA puan sýralamasýnda ilk 15 öðrenciye, c)öss-söz puanýna göre öðrenci alan bölümlere yerleþtirilen öðrenciler için Y-ÖSS-SÖZ puan sýralamasýnda ilk 10 öðrenciye ve d)öss-dýl puanýna göre öðrenci alan bölümlere yerleþtirilen öðrenciler için Y-ÖSS-DÝL puan sýralamasýnda ilk 5 öðrenciye aylýk TL olmak üzere 9 ay süre ile baþarý bursu verilecektir. III-TEÞVÝK BURSU 2004 yýlý lise ve dengi okul mezunlarýndan ÇÜ nin lisans programlarýna (Ýkinci Öðretim hariç) yerleþtirilen öðrencilerden fakülte/bölümlerini birinci sýrada kazananlara ayda TL Teþvik Bursu verilecektir. IV-DESTEK BURSU 2004 Öðretim yýlýnda Üniversitemiz programlarýna kayýtlý olan (Ýkinci Öðretim hariç) yoksul veya baþarýlý olan öðrencilerden 750 sine 9 ay süre ile ayda TL Destek Bursu verilecektir. Ayrýca öðrenci 9 ay süre ile üniversite kafeteryasýnda sunulan öðle yemeklerinden ücretsiz olarak yararlanacaktýr. ÇÜ de eðitim-öðretim yýlýnda Tercih, Baþarý, Teþvik ve Destek dahil çok sayýda burstan yaklaþýk öðrenci yararlanacaktýr.burslar 9 ay süre ile aylýk nakit, yemek ve kitap burslarý þeklinde olup miktarlarý TL ile TL arasýnda deðiþmektedir. Burslar her yýl üniversitece fiyat ve maliyet artýþlarý ile o yýlýn üniversite bütçesi gözönünde tutularak saptanýr. Burslardan ihtiyacý olan öðrenciler, öðrenimlerini baþarý ile sürdürdükleri sürece yararlanabilmektedir. Öðrenciler Tercih Bursu hariç diðer burslarýn sadece birinden yararlanabilirler. Burslar karþýlýksýz olup Ýngilizce Hazýrlýk programýnda geçirebilecek süreyi de kapsamaktadýr. Burs, öðrencinin yerleþtirildiði programdaki 108 öðrenimine baþarýlý olarak devam ettiði sürece verilecektir. Ýki dönem üst üste dönem kaybeden, genel not ortalamasý 4.00 üzerinden 2.80 in, 100 üzerinden 70 in altýna düþmesi nedeniyle baþarýsýz olan, yükseköðretim öðrenciliðiyle baðdaþmayan tutum ve davranýþlarý nedeniyle disiplin cezasý alan, herhangi bir suçtan dolayý mahkum olan, þahsý hakkýnda soruþturma ya da kamu davasý ile ceza davasý açýlan ve yaptýrýlacak arþiv araþtýrmalarý olumsuz olan öðrencilerin bursu kesilir. Bk.174.Bu program, endüstri ile iþbirliði içerisinde yürütülmektedir. Öðrenciler 2.yarýyýlda 10 hafta ve 3.yarýyýlda 12 hafta süresince Üniversite- Sanayii Ýþbirliði Protokolüne imza atmýþ olan fabrikalarda pratik eðitim yapmaktadýrlar. Bu pratik eðitim süresince öðrenciler, asgari ücretten maaþ alýr ve iþletmeler tarafýndan sigortalanýrlar. Bu süre sonunda öðrencilere mesleki sertifika verilir. Bu programa kayýt olacak öðrencilerden, birinci derece aðýr sanayiide çalýþmaya elveriþli saðlýk þartlarýna sahip olduklarýný gösterir saðlýk heyet raporu istenir. Bk.175.Azerbaycan Devlet Neft Akademisinde eðitim ücretli olup, yýllýk öðrenim ücreti, Petrol ve Gaz Üretim Makineleri ve Teçhizatý programý, Petrol ve Doðalgaz Jeolojisi, Kimya Teknolojisi ve Ekoloji programýnda öðrenim ücreti 600 ABD Dolarýdýr. Asfaltit ve Petrol-Gaz Üretiminin Fiziki Süreçleri, Petrol ve Gaz Kuyularýnýn Açýlmasý, Petrol-Gaz Boru Hatlarý ve Depolarýnýn Projelendirilmesi, Ýnþaasý ve Ýþletilmesi, Petrol ve Gaz Yataklarýnýn Ýþletilmesi ve Kullanýmý, Denizde Petrol ve Gaz Üretim Araçlarý, Uygulamalý Matematik programýnda öðrenim ücreti 900 ABD Dolarýdýr. Sömestr baþýnda yýllýk öðrenim ücretinin yarýsý ödenir. Öðretim dili Azerice ve Rusça dýr. Öðrenciler Azerbaycan Devlet Neft Akademisine baðlý bir binada bir eðitim-öðretim yýlý hazýrlýk eðitimi görürler. Hazýrlýk ücreti 400 ABD Dolarýdýr. Hazýrlýk öðrenim ücreti bir defaya mahsus alýnýr. Yurt imkâný bulunmaktadýr. Yurt ücreti aylýk 15 ABD Dolarýdýr. Yurt kapasitesi kiþidir. Bk.176.Kýlavuzda yer alan bu Üniversiteye ait programlara ÖSYM tarafýndan yerleþtirilen öðrencilerin alacaklarý diplomalara ilgili mevzuata göre diploma denklik belgesi verilecektir. Bu üniversitenin kýlavuzda yer almayan diðer programlarýndan veya bu ülkedeki diðer üniversitelere ait programlardan mezun olanlarýn diploma denklik baþvurularý reddedilecektir. Bu ülkedeki yükseköðretim programlarýna ÖSS sonucu yerleþtirilmeyen kiþilerin mezun olmalarý halinde diplomalarýna denklik belgesi verilmeyecektir. Yurtdýþýndaki yükseköðretim kurumlarýnda öðrenim görecek öðrencilerin öðrenciliklerini tanýtmalarý, Milli Eðitim Bakanlýðý veya yurtdýþý temsilciliklerimizde öðrenci dosyasý açtýrmalarý ve vize almalarý gerekmektedir.(bu Üniversite ve yaþam koþullarý hakkýnda ayrýntýlý bilgiye, Yükseköðretim Kurulu Baþkanlýðý nýn internet adresinden ulaþýlabilir.) Bk.177.Bu programa yerleþtirilen öðrenciler Azerbaycan Tahsil Nazýrlýðý nýn Türkiye ye tahsis ettiði burs kontenjanýndan yararlanabilecektir. Burs kavramý, genellikle öðrenim ücreti alýnmamasý anlamý taþýmaktadýr. Bk.178.Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesinde eðitim ücretli olup, yýllýk öðretim ücreti 600 ABD Dolarýdýr. Yýllýk öðretim ücretinin yarýsý sömestr baþýnda ödenir. Eðitim dili Azerice dir. Hazýrlýk eðitimi belirlenecek baþka bir merkezde verilmektedir. Yurt imkâný bulunmamaktadýr. Bk.179.Azerbaycan Devlet Diller Üniversitesi nde eðitim ücretli olup, Mütercim Tercümanlýk programlarý için 1300 ABD Dolarý, diðer programlar için ise öðrenim ücreti 800 ABD Dolarýdýr. Öðrenim ücreti iki taksitte alýnýr. Hazýrlýk eðitimi üniversite bünyesinde verilecektir. Hazýrlýk eðitim ücreti 400 ABD Dolarýdýr. Öðretim dili Azerice ve Rusça dýr. Kýz öðrenciler için yurt imkâný bulunmaktadýr. Yurt ücreti yaklaþýk 25 ABD Dolarý dýr. Bk.180.Bu programdan mezun olan öðrencilerin, diplomalarýnýn denklik iþlemlerinin yapýlabilmesi için Kamu Personeli Yabancý Dil Bilgisi Seviye Tespit Sýnavý ndan (KPDS) en az 70 puan almalarý gerekmektedir. Bk.181.Bir yýl süreli zorunlu Ýngilizce Hazýrlýk Programý uygulanýr. Bu süre, öðretim süresi sütununda gösterilen yýllara dahil deðildir. Öðretim yýlý baþýnda verilen Ýngilizce Yeterlik Sýnavýný baþaranlar veya Üniversitenin eþdeðerliðini kabul ettiði (son iki yýlda alýnmýþ olmak koþuluyla) TOEFL, TWE, IELTS, FCE, CPE sýnavlarýnýn birinden baþarýlý olduðunu veya KPDS sýnavýndan en az 60 aldýðýný kanýtlayanlar hazýrlýk programýndan muaf tutulurlar ve kazandýklarý bölüme doðrudan kayýt yaptýrabilirler. Baþarýsýz olanlara bir yýl daha okuma hakký verilir. Bk.182.Eðitim ücretli olup, yýllýk öðretim ücreti öðrenim yýlý baþýnda alýnmak üzere ABD Dolarýdýr. Öðretim dili Azericedir. Öðrenciler bir yýl hazýrlýk eðitimini üniversite bünyesinde görürler. Hazýrlýk eðitim ücreti 500 ABD Dolarýdýr. Yurt imkâný bulunmamaktadýr. Bk.183.Eðitim ücretli olup, yýllýk öðrenim ücreti 800 ABD Dolarýdýr. Öðrenim ücreti iki taksitte alýnýr. Öðretim dili Azerice ve Rusça dýr. Hazýrlýk eðitimi üniversite bünyesinde verilmektedir. Hazýrlýk eðitimi ücreti 500 ABD Dolarý dýr. Yurt imkâný bulunmaktadýr. Yurt ücreti yýllýk 200 ABD Dolarý dýr. Bk.184.Eðitim ücretli olup, yýllýk öðretim ücreti ABD Dolarýdýr. Öðretim dili Azerice dir. Öðrenciler bir öðretim yýlý üniversite bünyesinde hazýrlýk eðitimi görürler. Hazýrlýk eðitimi ücreti ABD Dolarýdýr. Yurt imkâný bulunmakta ve yurt ücreti alýnmamaktadýr. Eðitim-öðretimlerini bu programda sürdürerek týp öðreniminin 3 yýlýný Azerbaycan da baþarý ile tamamladýktan sonra Atatürk Üniversitesi Týp Fakültesi nde 1, Çukurova Üniversitesi Týp Fakültesi nde 1, Osmangazi Üniversitesi Týp

14 Fakültesi nde 1, Selçuk Üniversitesi Meram Týp Fakültesi nde 1 ve Uludað Üniversitesi Týp Fakültesi nde 1 öðrenci eðitimlerinin kalan kýsmýný bu üniversitelerde tamamlayacaklardýr. ÖSYM tarafýndan yapýlacak yerleþtirme sýnavý sonunda, öðrenciler ülkemize döndükleri zaman hangi fakültede eðitimlerini tamamlayacaklarýný bilerek gideceklerdir. Bk.185.Bakü Devlet Üniversitesi nde eðitim ücretli olup, Tarih, Sosyoloji, Arap Dili ve Edebiyatý, Felsefe, Uygulamalý Matematik ve Psikoloji programlarý için 800 ABD Dolarý, Uluslararasý Ýliþkiler için ABD Dolarýdýr. Diðer programlar için ise 700 ABD Dolarýdýr. Öðretim dili Azerice ve Rusça dýr. Öðrenciler bir eðitim-öðretim yýlý hazýrlýk eðitimi görürler. Yurt imkâný bulunmamaktadýr. Hazýrlýk eðitim ücreti 600 ABD Dolarýdýr. Hazýrlýk eðitimi üniversite bünyesinde verilmektedir. Öðrenim ücreti iki taksitte alýnýr. Bk.186.Eðitim ücretli olup, yýllýk öðretim ücreti 550 ABD Dolarýdýr. Öðretim dili Rusça dýr. Öðrenciler bir eðitim-öðretim yýlý hazýrlýk eðitimi görürler. Hazýrlýk eðitimi ücreti 550 ABD Dolarýdýr. Yurt imkâný bulunmaktadýr. Aylýk ücreti 50 ABD Dolarýdýr. Bk.187.Nahcivan Devlet Üniversitesi nde eðitim ücretli olup, yýllýk öðretim ücreti 500 ABD Dolarýdýr. Yýllýk öðretim ücretinin sömestr baþýnda yarýsý ödenir. Öðretim dili Azerice dir. Öðrenciler bir eðitim-öðretim yýlý hazýrlýk eðitimi görürler. Hazýrlýk ücreti 500 ABD Dolarýdýr. Yurt imkâný bulunmaktadýr. Yýllýk ücreti 100 ABD Dolarý dýr. Bk.188.Eðitim ücretli olup, öðretim ücreti dönemlik olarak ödenmektedir. Bir dönemlik öðretim ücreti Filibe Tarým Üniversitesi nde lisans programlarý için 1 300, hazýrlýk sýnýfý için 1 250; Gýda Teknolojileri Üniversitesi nde lisans programlarý için 1 250, hazýrlýk sýnýfý için 950; Orman Üniversitesi nde lisans programlarý için yýllýk 2 500, hazýrlýk sýnýfý için Eurodur. Öðretim dili Bulgarcadýr. Yeterli derecede Bulgarca bilmeyen öðrenciler için bir yýllýk hazýrlýk eðitimi vardýr.üniversitelerde yurt imkâný mevcuttur. Bk.189.Plovdiv Paisii Hilendarski Üniversitesinde eðitim ücretli olup öðretim ücreti ve hazýrlýk sýnýfý ücreti her sömestr için Eurodur. Öðrencilere hazýrlýk okulunda Bulgarca ve kendi meslek alanlarý ile ilgili dersler verilmektedir. Üniversitedeki yurtlarda öðrenciler için sýnýrlý sayýda oda imkâný mevcuttur. Her yýl oturma izni için 300 Euro devlet ücreti ödenir. Bk.190.Ruse Angel Kunchev Üniversitesinde öðretim ücretli olup, öðretim ücreti her dönem için hazýrlýk sýnýfýnda 900, Bilgisayar Sistemleri ve Teknolojileri, Haberleþme Donanýmý ve Teknolojileri, Elektronik, Ýþletme, Elektrik Güç Mühendisliði, Uluslararasý Ekonomik Ýliþkiler bölümlerinde 1 200, Otomotiv Mühendisliði bölümünde Eurodur. Türk-Bulgar çifte vatandaþlýðýna sahip Türk öðrenciler öðretim ücretinin yarýsýný öderler. Öðretim dili Bulgarca dýr. Üniversite, Türk öðrenciler için 9 aylýk yoðun Bulgarca kursu düzenlemektedir. Üniversitede barýnma imkâný vardýr. Bir odanýn aylýk ücreti yaklaþýk 27 Euro olup öðrenciler þehirde Euro karþýlýðýnda daire kiralayabilirler. Aylýk yaþam gideri 100 Euro civarýndadýr. (Internet adresi: Bk.191.Sofya Teknik Üniversitesi nde eðitim ücretli olup, öðretim ücreti hazýrlýk sýnýfý için 2 500, lisans programlarý için Euro dur. Öðretim ücreti her yarýyýl baþýnda iki eþit taksit halinde ödenir. Türk-Bulgar çifte vatandaþlýðýna sahip Türk öðrenciler öðretim ücretinin yarýsýný öderler. Yabancý dille eðitim veren programlar için bir yýl süreli ilgili dil, diðer programlar için ise bir yýl süreli Bulgarca Hazýrlýk sýnýfý mevcuttur. Öðrenci yurtlarýnda konaklama ücreti aylýk Euro civarýnda olup, bu ücrete ýsýnma ücreti dahildir. Telefon ve internet imkânýna sahip iki ve üç kiþilik odalar bulunmaktadýr. Aylýk yaþam gideri ortalama 50 Euro, bir dönemlik kitap ve araç gereç giderleri yaklaþýk 50 Euro civarýndadýr. (Internet adresi:www.tu-sofia.bg/.) Bk.192.Varna Ekonomi Üniversitesi nde eðitim ücretli olup, öðretim ücreti Euro dur ve her sömestr baþýnda iki eþit taksit halinde ödenir. Öðretim dili Bulgarca dýr. Yeterli derecede Bulgarca bilmeyen öðrenciler için 8 aylýk Bulgarca Hazýrlýk kursu uygulanýr. Üniversitede yurt imkâný mevcut olup aylýk ücreti 40 Euro civarýndadýr. (Internet adresi: Bk.193.Eðitim ücretli olup, eðitim ücreti her yýl için alýnýr. Yýllýk öðrenim ücreti 1000 ABD Dolarýdýr. Hazýrlýk eðitimi üniversite bünyesinde verilmektedir, hazýrlýk eðitimi ücreti ABD Dolarýdýr. Hazýrlýk sýnýfý açmak için en az 15 öðrencinin olmasý þarttýr. Hazýrlýk eðitimi süresi öðrenim süresine dahil deðildir. Öðretim dili Gürcüce dir. Yurt imkâný bulunmamaktadýr. Bk.194.Eðitim ücretli olup, eðitim ücreti her yýl için alýnýr. Yýllýk öðrenim ücreti ABD Dolarýdýr. Öðrenim ücreti iki taksitte alýnýr. Üniversite bünyesinde hazýrlýk eðitimi verilmektedir. Hazýrlýk eðitimi ücreti 700 ABD Dolarýdýr. Hazýrlýk öðrenim ücreti iki taksitte alýnýr. Bk.195.Eðitim ücretli olup, eðitim ücreti her yýl için alýnýr. Eðitim ücreti programlara göre ABD Dolarýdýr. Üniversite bünyesinde hazýrlýk eðitimi verilmektedir. Hazýrlýk eðitimi ücreti yýllýk ABD Dolarýdýr. Eðitim ücretine saðlýk sigorta parasý dahildir. Öðretim dili Gürcüce ve Rusça dýr. Üniversitede yurt imkâný vardýr. Ücreti aylýk 50 ABD Dolarýdýr. Bk.196.Eðitim ücretli olup her yýl için alýnýr. Hazýrlýk 400, diðer sýnýflar 600 ABD Dolarýdýr. Hazýrlýk eðitimi üniversite bünyesinde verilmektedir. Hazýrlýk süresi öðrenim süresine dahil deðildir. Yurt imkâný bulunmamaktadýr. Öðretim dili Gürcüce ve Rusça dýr. 109 Bk.197.Eðitim ücretli olup eðitim ücreti her yýl için alýnýr. Eðitim ücreti yýllýk ABD Dolarýdýr. Eðitim ücreti iki taksitte alýnýr. Üniversite bünyesinde hazýrlýk eðitimi verilmektedir. Hazýrlýk eðitimi ücreti ABD Dolarýdýr. Hazýrlýk eðitimi ücreti iki taksitte alýnýr. Beslenme, yurt ve saðlýk güvencesi eðitim masraflarýna dahil deðildir. Üniversitede yurt imkâný vardýr. Yýllýk yurt ücreti 200 ABD Dolarýdýr. Bir öðrencinin aylýk masrafý ABD Dolarý civarýndadýr. Eðitim-öðretimlerinin hazýrlýk, 1.,2.ve 3. sýnýflarýný Tiflis Devlet Týp Üniversitesi Týp programýnda sürdürerek 4. sýnýfa geçen öðrencilerden Atatürk Üniversitesi Týp Fakültesi nde 1, Çukurova Üniversitesi Týp Fakültesi nde 1, Osmangazi Üniversitesi Týp Fakültesi nde 1, Selçuk Üniversitesi Meram Týp Fakültesi nde 1 ve Uludað Üniversitesi Týp Fakültesi nde 1 öðrenci eðitimlerinin kalan kýsmýný bu üniversitelerde tamamlayacaklardýr. ÖSYM tarafýndan yapýlacak yerleþtirme sýnavý sonunda Sýnav Sonuç Belgesinde 4. sýnýftan itibaren hangi týp fakültesinde öðrenimini sürdüreceði belirtilecektir. Bk.198.Öðretim ücretli olup yýllýk öðrenim ücreti 500 ABD Dolarýdýr. Her sömestr baþýnda öðrenim ücretinin yarýsý alýnýr. Hazýrlýk eðitimi yoktur. Öðrenim dili Azerice dir. Yurt imkâný bulunmamaktadýr. Bk.199.Eðitim ücretli olup, ders yýlýnda eðitim ücreti 800 ABD Dolarý'dýr. Hazýrlýk eðitimi için yapýlacak ödeme lisans eðitimi için yapýlan ödemeden ayrý olabilmektedir. Hazýrlýk eðitimi Kazakistan Cumhuriyeti Eðitim ve Ýlim Bakanlýðý nýn tespit ettiði üniversite veya Hazýrlýk Fakültelerinde verilmektedir. Ödeme takvimi öðrenci ile üniversite arasýnda varýlacak anlaþmaya göre belirlenmektedir. Bu ücrete eðitim, saðlýk hizmetleri ve ders kitaplarý dahildir. Öðretim dili Kazak Türkçesi ve Rusça dýr. Öðrenciler normal eðitim-öðretim süresine ek olarak bir yýl süreyle dil (Kazak Türkçesi ve Rusça) hazýrlýk sýnýfýna devam ederler. Öðrencilere ikinci yabancý dil olarak Ýngilizce öðretilir. Bir öðrencinin aylýk masrafý yaklaþýk olarak 250 ABD Dolarý ve yurt ücretleri aylýk 20 ABD Dolarý dýr. Bk.200.Bu üniversitede eðitim ücretli olup, her yýl için alýnýr. Eðitim ücreti ABD Dolarý arasýnda olacaktýr. Eðitim ücreti iki taksitte alýnýr. Öðretim dili Kýrgýzca ve Rusça olup programa göre deðiþmektedir. Üniversite bünyesinde hazýrlýk eðitimi verilmektedir. 8 aylýk hazýrlýk eðitimi 550 ABD Dolarý, 6 aylýk hazýrlýk eðitimi 500 ABD Dolarýdýr. Yurt ücreti aylýk 20 ABD Dolarýdýr. Bir öðrencinin asgari aylýk gideri (barýnma hariç) ABD Dolarý arasýdýr. Bk.201.Bu üniversitede eðitim ücretli olup, eðitim ücreti yýllýk ABD Dolarý arasýdýr. Hazýrlýk eðitimi ücreti 48 ABD Dolarýdýr. Hazýrlýk sýnýfý eðitim süresine dahil deðildir. Öðretim dili Kýrgýzca ve Rusça olup programa göre deðiþmektedir. Yurt sözleþmeli olup, ücreti aylýk 7 ABD Dolarýdýr. Bir öðrencinin asgari aylýk harcamasý barýnma hariç 50 ABD Dolarý civarýdýr. Bk.202.Bu üniversitede eðitim ücretli olup, yýllýk ücreti 400 ABD Dolarýdýr. Hazýrlýk eðitimi 200 ABD Dolarý olup, her yýl için alýnýr. Hazýrlýk eðitim süresi öðretim süresine dahil deðildir. Öðretim dili Kýrgýzca ve Rusça olup programa göre deðiþmektedir. Yurt imkâný vardýr ve ücreti aylýk 20 ABD Dolarýdýr. Bk.203.Ý. Jansugurov Yedisu Devlet Üniversitesi nde eðitim ücretli olup eðitim ücreti yýllýk ABD Dolarýdýr. Öðretim dili Kazak Türkçesi ve Rusça dýr. Öðrenciler normal eðitim süresine ek olarak üniversite bünyesinde bir yýl hazýrlýk eðitimi görürler. Hazýrlýk eðitim ücreti 900 ABD Dolarýdýr. Üniversitede yurt imkâný vardýr ve yurt ücreti aylýk 10 ABD Dolarýdýr. Bk.204.Bu üniversitede eðitim ücretli olup, yýllýk ABD Dolarý arasýnda olacaktýr. Üniversite bünyesinde hazýrlýk eðitimi verilmektedir. Hazýrlýk sýnýfý eðitim süresine dahil deðildir. Hazýrlýk sýnýfý ücreti ABD Dolarý arasýdýr. Öðretim dili Kýrgýzca ve Rusça olup programa göre deðiþmektedir. Yurt ücreti sözleþmeli, aylýk 20 ABD Dolarýdýr. Öðrencinin asgari aylýk gideri (barýnma hariç) 100 ABD Dolarý civarýndadýr. Bk.205.Bu üniversiteden alýnan diplomalar Kýrgýz Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti nde ayný alan ve seviyede öðretim yapan yükseköðretim kurumlarýnýn diplomalarýna ve bunlarýn milletlerarasý geçerliliðine eþ deðerde olup, sahiplerine ayný haklarý saðlar. Bu üniversite ve yaþam koþullarý hakkýnda ayrýntýlý bilgi almak isteyen öðrenciler, Kýrgýzistan- Türkiye Manas Üniversitesini arayabilirler.(www.manas.edu.kg) Kýrgýzistan da eðitim gören Türk öðrenciler Kýrgýz vatandaþý olan öðrencilere saðlanan bütün haklardan yararlanabilirler. Eðitim ücretsiz olup, üniversite bünyesinde bir yýl zorunlu ücretsiz hazýrlýk eðitimi verilmektedir. Öðrencilere Akademik Baþarý Bursu verilmektedir. Öðrencilere ucuz öðle yemeði verilmekte ve ders kitaplarý üniversite tarafýndan karþýlanmaktadýr. Öðrenciler üniversite yurdundan aylýk 2 ABD Dolarý karþýlýðýnda faydalanabilir. Eðitim dili Türkiye Türkçesi ve Kýrgýz Türkçesidir. Ayrýca Ýngilizce ve Rusça ileri derecede öðretilmektedir. Hazýrlýk Sýnýfý öðretim süresine dahil deðildir. Bk.206.Türk Dünyasý Araþtýrmalarý Vakfý Komersiya Enstitüsü Kýrgýzistan ýn Celal-Abad þehrindedir. Eðitim ücretli olup, yýllýk eðitim ücreti ABD Dolarýdýr. Öðretim dili Türkçe dir. Üniversitede yurt imkâný vardýr (kýz öðrenciler için) ve yýllýk ücreti 100 ABD Dolarýdýr. Türkiye den giden öðrenciler fakülte dekanlarýnýn bildiði evlerde kalmaktadýrlar. Bir öðrencinin aylýk gideri asgari ABD Dolarý civarýdýr. Bk.207.Bu üniversitede eðitim ücretli olup yýllýk eðitim ücreti 500 ABD Dolarýdýr. Ýki taksitte ödenebilir. Öðretim dili Kýrgýzca ve Rusça olup programa

15 göre deðiþmektedir. Hazýrlýk sýnýfý eðitim ücreti 100 ABD Dolarý olup, lisans eðitimi ile paralel olarak yapýlmaktadýr. Yurt ücreti sözleþmeli, aylýk 30 ABD Dolarý civarýndadýr. Öðrencinin asgari aylýk gideri (barýnma hariç) 70 ABD Dolarý civarýndadýr. Bk.208.Bu üniversitede eðitim ücretli olup, yýllýk eðitim ücreti ABD Dolarý arasýdýr. Öðretim dili Kýrgýzca ve Rusça olup programa göre deðiþmektedir. Üniversite bünyesinde hazýrlýk eðitimi verilmektedir. Hazýrlýk sýnýfý eðitim ücreti 93 ABD Dolarýdýr. Hazýrlýk sýnýfý süresi öðrenim süresine dahil deðildir. Üniversitede yurt sözleþmeli olup, yurt ücreti aylýk 4 ABD Dolarýdýr. Öðrencinin asgari aylýk gideri (barýnma hariç) ABD Dolarý civarýndadýr. Bk.209.Bu üniversitede eðitim ücretli olup, yýllýk eðitim ücreti 800 ABD Dolarýdýr. Eðitim ücreti iki taksitte ödenmektedir. Üniversitede eðitim dili Rusça ve Rumence dir. Takip edeceði programýn dilini bilmeyenler normal öðretim süresine ek olarak üniversite bünyesinde bir yýl süreyle hazýrlýk sýnýfýna devam ederler. Hazýrlýk sýnýfý öðretim ücreti 500 ABD Dolarýdýr. Üniversite yurt ücreti yýllýk 150 ABD Dolarýdýr (2 ve 3 kiþilik odalar). Yerleþtirilen öðrencilerle üniversite arasýnda kayýt sýrasýnda sözleþme yapýlacaktýr. Üniversiteye kayýt yaptýracak adaylar üniversite hakkýnda ayrýntýlý bilgiye adresinden ulaþabilirler. Bk.210.Bu üniversitede eðitim ücretli olup, eðitim ücreti yýllýk ABD Dolarýdýr. Eðitim ücreti eðitim yýlý baþýnda ödenmektedir. Üniversitede eðitim dili Rusça ve Rumence dir. Takip edeceði programýn dilini bilmeyenler normal öðretim süresine ek olarak üniversite bünyesinde bir yýl süreyle hazýrlýk sýnýfýna devam ederler. Hazýrlýk sýnýfý eðitim ücreti ABD Dolarýdýr. Üniversite yurt ücreti yýllýk 200 ABD Dolarýdýr. Yerleþtirilen öðrencilerle üniversite arasýnda kayýt sýrasýnda sözleþme yapýlacaktýr. Üniversiteye kayýt yaptýracak adaylar üniversite hakkýnda ayrýntýlý bilgiye adresinden ulaþabilirler. Bk.211.Üniversitede öðretim dili Rusça ve Rumence dir. Takip edeceði programýn dilini bilmeyenler normal öðretim süresine ek olarak üniversite bünyesinde 10 ay hazýrlýk eðitimi görürler. Üniversitede yurt ücreti yýllýk 150 ABD Dolarý ve aylýk belediye hizmetleri ücretidir. Yerleþtirilen öðrencilerle Üniversite arasýnda kayýt sýrasýnda sözleþme yapýlacaktýr. Üniversiteye kayýt yaptýracak adaylar üniversite hakkýnda ayrýntýlý bilgiye adresinden ulaþabilirler. Bk.212.Vilnius Gediminas Teknik Üniversitesi nde eðitim ücretli olup, öðretim ücreti sömestr baþýna lisans programlarý için Eurodur. Kayýt iþlemleri için ayrýca 100 Euro alýnmaktadýr. Lisans programlarýna kayýt için özellikle matematik, fizik, kimya ve Ýngilizce olmak üzere ortaöðretimde iyi notlar almýþ olmak ve Ýngilizceyi iyi bilmek gereklidir. Yabancý uyruklu öðrenciler için giriþ sýnavýna girme koþulu yoktur. Öðrenciler üniversite yurtlarýnda tek ya da çift kiþilik oda kiralayabilecekleri gibi, þehirde apartman dairesi de kiralayabilirler. Yurtlar Üniversite kampusunda olup aylýk kiralarý öðrencinin seçimine göre Euro arasýndadýr ve altý aylýk ücret peþin alýnýr. Yabancý öðrenciler için saðlýk sigortasý zorunludur. Diðer masraflar için (barýnma, vize, saðlýk sigortasý vb.) ayda yaklaþýk Euro gerekmektedir. (Ýnternet adresi : Bk.213.Kazak Devlet Kýz Pedagoji Enstitüsü nde eðitim ücretli olup eðitim ücreti yýllýk ABD Dolarýdýr. Öðretim dili Kazak Türkçesi ve Rusça dýr. Öðrenciler normal eðitim süresine ek olarak üniversite bünyesinde bir yýl hazýrlýk eðitimi görürler. Hazýrlýk eðitim ücreti üniversiteden öðrenilecektir. Üniversitede yurt imkâný vardýr ve yurt ücreti aylýk 3 ABD Dolarýdýr. Bk.214.O. A. Baykonurov Jezkazgan Devlet Üniversitesi nde eðitim ücretli olup eðitim ücreti yýllýk 750 ABD Dolarýdýr. Öðretim dili Kazak Türkçesi ve Rusça dýr. Öðrenciler normal eðitim süresine ek olarak üniversite bünyesinde bir yýl hazýrlýk eðitimi görürler. Hazýrlýk eðitim ücreti 750 ABD Dolarýdýr. Üniversitede yurt imkâný vardýr ve yurt ücreti aylýk 30 ABD Dolarýdýr. Bk.215.H. Dulati Taraz Devlet Üniversitesi nde eðitim ücretli olup, yýllýk ücreti 680 ABD Dolarýdýr. (Her yarýyýl için 340 ABD Dolarý alýnýr.) Öðretim dili Kazak Türkçesi ve Rusçadýr. Öðrenciler normal eðitim - öðretim süresine ek olarak bir yýl süreyle dil (Kazak Türkçesi ve Rusça) hazýrlýk sýnýfýna devam ederler. Hazýrlýk eðitimi Almatý da verilmektedir. Yurt ücreti aylýk 3 ABD Dolarýdýr. Bk.216.Constanta Ovidius Üniversitesi nde eðitim ücretli olup, öðrenim ücreti programýn niteliðine göre ayda ABD Dolarý arasýnda deðiþmektedir. Öðretim dili Rumencedir. Üniversitede yabancý öðrenciler için Rumence Hazýrlýk Sýnýfý vardýr. Hazýrlýk sýnýfý ücreti aylýk 320 ABD Dolarýdýr. Öðrenim ücretleri yýllýk olarak ödenir. Rumen dilinden yapýlan sýnavda baþarýlý olan adaylar doðrudan ilgili programýn birinci sýnýfýna kayýt olabilirler. Üniversitedeki yurtta boþ oda olmasý durumunda barýnma imkâný mevcuttur. Diðer masraflar için (daire kirasý, yemek, kitap vb.) ayda yaklaþýk 250 ABD Dolarý Bk.217.M. Auezov Güney Kazakistan Devlet Üniversitesi nde eðitim ücretli olup eðitim ücreti yýllýk ABD Dolarýdýr. Öðretim dili Kazak Türkçesi ve Rusça dýr. Öðrenciler normal eðitim süresine ek olarak üniversite bünyesinde bir yýl hazýrlýk eðitimi görürler. Hazýrlýk eðitim ücreti 600 ABD Dolarýdýr. Üniversitede yurt imkâný vardýr ve yurt ücreti aylýk 20 ABD Dolarýdýr. Bk.218.Þ. Esenov Aktau Devlet Üniversitesi nde eðitim ücretli olup eðitim ücreti yýllýk ABD Dolarý arasýndadýr. Öðretim dili Kazak Türkçesi ve Rusça dýr. Öðrenciler normal eðitim süresine ek olarak üniversite bünyesinde bir yýl hazýrlýk eðitimi görürler. Hazýrlýk eðitim ücreti 600 ABD Dolarýdýr. Üniversitede yurt imkâný vardýr ve yurt ücreti aylýk ABD Dolarý arasýndadýr. Bk.219.Bir yýl süreli Almanca Hazýrlýk Programý uygulanýr. Hazýrlýk sýnýfý, öðretim süresi sütununda gösterilen yýllara dahil deðildir. Öðretim yýlý baþýnda verilen Almanca Yeterlik Sýnavýný baþaranlar veya Üniversitenin eþdeðerliðini kabul ettiði (son beþ yýlda alýnmýþ olmak koþuluyla) KPDS, PNDS, ZDP, ZMP sýnavlarýnýn birinden baþarýlý olduðunu kanýtlayanlar hazýrlýk programýndan muaf tutulurlar ve kazandýklarý bölüme doðrudan kayýt yaptýrabilirler. Bk.220.Eðitim-öðretim Ýnönü Üniversitesi kampusunda (Malatya) sürdürülecektir. Bk.221.Eðitim-öðretim Ýskenderun da sürdürülecektir. Bk.222.Fatih Üniversitesinde eðitim ve öðretim ücrete tabidir. Öðrenciler öðrenimlerini Ýstanbul ve Ankara kampuslarýnda sürdürmektedirler Eðitim-Öðretim yýlý giriþliler için öðretim ücreti; Mühendislik Fakültesi ve Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi nin bütün bölümleri için ABD Dolarý, bütün lisans bölümlerinin Hazýrlýk Sýnýflarý için ABD Dolarý, Fen-Edebiyat Fakültesinin bütün bölümleri için ABD Dolarý, Meslek Yüksekokullarý için ABD Dolarýdýr. Öðretim ücretleri TC Merkez Bankasý kuru karþýlýðý Türk Lirasý olarak, banka sözleþmesinde belirtilen þekli ile (8) sekiz taksitte % 8 KDV ilave edilerek tahsil edilecektir. Fatih Üniversitesinin BURSLU programlarýna yerleþtirilen öðrencilerden öðretim ücreti alýnmaz. Burs öðrencinin öðrenime devam ettiði ve disiplin cezasý almadýðý sürece devam eder. Ayrýca, Fatih Üniversitesi Özel Burs Yönergesine göre: (a) 2004 ÖSS Sýnavýndaki sýralamada üniversitemizin burslu programlarýný tercih edip, kayýt yaptýran öðrencilerden kayýt yaptýrdýðý puan türüne göre ilk 100 e girenlere aylýk TL si, ilk 500 e girenlere aylýk TL si, ilk e girenlere aylýk TL si ilk 3000 e girenlere aylýk TL sý özel burs, (b) öðretim süresi boyunca her akademik yýl sonunda yapýlacak deðerlendirmeye göre hazýrlýk sýnýfý hariç üstün baþarý gösteren öðrencilere, o yýlý izleyen öðretim yýlý için geçerli olmak üzere karþýlýksýz aylýk TL si Akademik Baþarý Bursu verilir. Tüm burslar (8) sekiz ay sürelidir. Öðrenci yukarýda belirtilen burslardan kendisinin lehine olan sadece birinden yararlanýr ve ek olarak öðrencinin öðrenim gördüðü bölümün ana derslerine ait kitap alýmlarýnýn yýllýk TL si tutara kadar olaný Üniversitemizce desteklenir. Burslar karþýlýksýz olup Hazýrlýk Sýnýfý programlarýnda geçirilecek süreyi de kapsamaktadýr.burslu programa yerleþtirilen öðrenciler üniversite bünyesinde bölüm deðiþtirdikleri takdirde burs haklarýný kaybederler. Burslu bütün öðrencilere özel danýþmanlar tayin edilmekte ve öðretim elemanlarý tarafýndan akademik rehberlik yapýlmaktadýr. Barýnma ve yemek ücretleri öðretim bursuna dahil deðildir. Yurtta kalma talepleri yurtlardaki oda imkânlarý nispetinde karþýlanabilecektir. Üniversiteye yeni kayýt yaptýran öðrencilere üniversite yurtlarýnda kalabilmeleri için öncelik tanýnmaktadýr. Yurt ücretinin TL sý kayýt esnasýnda olmak üzere diðer taksitler ayda TL sý olarak (8) sekiz ay süre ile tahsil edilecektir. Yurt ücretine sabah kahvaltýsý ve akþam yemeði dahil olup kampus dýþýndaki yurtlar için servis ücretsizdir. Mezunlarýmýza üniversitesanayi iþbirliði çerçevesinde Kariyer Planlama Merkezi tarafýndan yurt içi ve yurt dýþý iþ olanaklarý ve akademik danýþmanlýk konularýnda yardýmcý olunmaktadýr. Bk.223.Öðretim dili, programda yer alan bir çok meslek dersi için Türkçedir, ancak, öðrenci seçmeli derslerini Ýngilizce olarak alabilir. Bk.224.Öðrenciler öðrenimlerini Ankara da sürdüreceklerdir. Bk.225.Ýstanbul Ticaret Üniversitesi, Ýstanbul Ticaret Odasý Eðitim ve Sosyal Hizmetler Vakfý tarafýndan kurulmuþ vakýf üniversitesidir. Ýstanbul Ticaret Üniversitesinde eðitim öðretim ücrete tabidir yýlýnda eðitim-öðretim ücreti: Lisans Programlarý TL, Meslek YO TL, Ýngilizce Lisans Hazýrlýk TL, Ýngilizce Önlisans Hazýrlýk TL olup bu ücretlere KDV dahildir. Ýstanbul Ticaret Odasý, Ýstanbul Ticaret Üniversitesi nin bölümlerine burssuz tercihle kayýt yaptýran her lisans öðrencisine öðretim yýlýnda TL, programlarýna burssuz tercihle kayýt yaptýran her önlisans öðrencisine öðretim yýlýnda TL karþýlýksýz burs vermeyi ve bu tutarý öðrenci adýna üniversiteye ödemeyi taahhüt etmiþtir. Bu taahhüt dýþýndaki eðitim öðretim ücreti kalaný olan tutarý lisans öðrencisi TL en çok 6 taksitte ve önlisans öðrencileri TL olarak en çok 9 taksitte ödeyecektir. Öðretim dili yoðun Ýngilizce Destekli Türkçe Eðitim dir. Bu nedenle tüm öðrenciler bir yýl süreli zorunlu Ýngilizce Hazýrlýk programýna devam etmek ve baþarmak zorundadýr. Hazýrlýk sýnýfýnda geçen süre öðretim sütununda gösterilen yýllara dahil deðildir. Üniversitenin açacaðý Ýngilizce Yeterlik Sýnavýný baþaranlar veya Üniversitenin eþdeðerliðini kabul ettiði uluslararasý sýnavlardan (TOEFL, Bilgisayarlý TOEFL, Cambridge Proficiency) Üniversitenin tespit ettiði düzeyde baþarýlý olanlar doðrudan birinci sýnýfa alýnýrlar. Ýngilizce Hazýrlýk Programýnda 110

16 devamsýzlýk dýþýnda baþarýsýz olan öðrencilerin iliþkileri kesilmeden birinci sýnýfa kayýtlarý yapýlýr ancak bu öðrencilerin mezun oluncaya kadar Üniversitede açýlacak Yabancý Dil muafiyet sýnavlarýnda baþarýlý olmalarý gerekir. Ýstanbul Ticaret Üniversitesinin burslu programlarýna yerleþtirilen öðrencilere saðlanan burs karþýlýksýz olup sadece öðrenim ücretini kapsamaktadýr. Burslu öðrenciler Ýstanbul Ticaret Üniversitesi Burs Yönetmeliði ve hükümlerine tabidirler. Ýstanbul Ticaret Üniversitesi öðrencileri kýlýk kýyafeti ile ilgili yönetmelik ve yargý kararlarýna uymak zorundadýrlar. Bk.226.Bu programda dersler Internet e dayalý uzaktan eðitim sistemiyle yürütülecektir. Programa alýnan öðrencilerin internet e eriþimli bir kiþisel bilgisayarý kullanma olanaðýna sahip olmalarý gerekmektedir.bu programa alýnan öðrencilerden her öðretim yýlýnda Üniversite tarafýndan belirlenecek miktarda kitap, yazýlým, CD-Rom, Internet Eriþim Paketi ücreti alýnýr. Bu programýn güz ve bahar yarýyýlýna ait derslerin sýnavlarý kampusde yapýlacaktýr. Bk.227.Ufuk Üniversitesi 1972 yýlýndan beri faaliyet gösteren Türkiye Trafik Kazalarý Yardým Vakfý tarafýndan kurulan bir Vakýf Üniversitesidir. Ufuk Üniversitesi nde eðitim-öðretim ücretlidir ders yýlýnda öðretim ücreti Týp Fakültesi için ABD Dolarý veya karþýlýðý TL sý, diðer tüm Fakülteler ile Ýngilizce Hazýrlýk Programý ABD Dolarý veya karþýlýðý Türk Lirasýdýr. Belirtilen ücretlere (halen %8) KDV dahil deðildir. Bu ücret iki taksitte alýnýr. Ýlk taksit kesin kayýt sýrasýnda o günkü TC Merkez Bankasý efektif satýþ kurundan hesaplanarak, diðer yarýsý ise ikinci yarý yýl baþýnda ders kaydý sýrasýnda, ödeme tarihindeki TC Merkez Bankasý efektif satýþ kurundan hesaplanarak öðrenci tarafýndan ödenecektir. Ufuk Üniversitesi nde öðretim dili yoðun Ýngilizce Destekli Türkçe eðitimidir. Bir yýl süreli Yabancý Dil Hazýrlýk Programý uygulanýr. Bu süre öðretim sütununda gösterilen öðrenim süresine dahil deðildir. Üniversitenin açacaðý Ýngilizce Yeterlilik Sýnavýný baþaranlar veya Üniversitenin eþ deðerliliðini kabul ettiði son iki yýlda alýnmýþ uluslararasý sýnavlardan (TOEFL, IELTS, FCE, CPE yada CAE sýnavlarýnda) Üniversitenin kabul ettiði düzeyde baþarýlý olanlar doðrudan birinci sýnýfa alýnýrlar. Ýngilizce Hazýrlýk programýnda devamsýzlýk dýþýnda baþarýsýz olan öðrenciler iliþikleri kesilmeden birinci sýnýfa devam ederler, ancak bu öðrencilerin mezun oluncaya kadar Üniversitede açýlacak Yabancý Dil Muafiyet Sýnavlarýnda baþarýlý olmalarý gerekir. Ufuk Üniversitesi nin burslu programlarýna yerleþtirilen öðrencilere saðlanan burs karþýlýksýz olup, yalnýz öðrenim ücretini kapsar. Burslu öðrenciler Ufuk Üniversitesi Burs Yönergesi hükümlerine tabidir. Üniversitenin, öðrencilerin hizmetine sunabileceði özel yurtlarý mevcut deðildir. Ufuk Üniversitesi nde çaðdaþ kýlýk kýyafet zorunluluðu vardýr. Öðrenciler kýlýf kýyafet ile ilgili Yönetmelik ve Yargý kararlarýna uymak zorundadýrlar. Bk.228.Yaþar Üniversitesi nde öðrenim ücretlidir akademik yýlýnda öðretim ücreti tüm fakülteler ve Ýngilizce Hazýrlýk sýnýfý için ABD Dolarý, Meslek Yüksekokulu için TL dir. Bu ücretlere ayrýca %8 oranýnda KDV eklenir. Öðrenim ücretinin yarýsý ilk kayýt sýrasýnda, kalan yarýsý 2 taksit halinde ikinci dönem, TC Merkez Bankasý döviz satýþ kurundan hesaplanarak ödenir. Yaþar Üniversitesi nde tüm programlar için öðrenim dili Ýngilizce dir. Kayýt yaptýran öðrenciler Ýngilizce Hazýrlýk Okulu tarafýndan düzenlenen Ýngilizce Yeterlilik Sýnavý na girerler. Bu sýnavda baþarýlý olan veya TOEFL, IELTS, CPE, CAE, FCE vb. uluslararasý sýnavlarda üniversite senatosunca kabul edilebilir baþarý düzeyini saðladýklarýný belgeleyen öðrenciler doðrudan birinci sýnýfa alýnýrlar. Ýngilizce bilgileri yeterli düzeyde olmayan öðrenciler, bir yýl süre ile zorunlu Yaþar Üniversitesi- Wall Street Institute Ýngilizce Hazýrlýk Programýnda yoðun Ýngilizce eðitimi alýrlar. Yaþar Üniversitesi nin %100 ve %50 olmak üzere verdiði burslar karþýlýksýzdýr. %100 Burslu programlara yerleþtirilen öðrencilere saðlanan burs, eðitim ücretinin tamamýný kapsamaktadýr. %50 burslu programlarda ise, yerleþtirilen öðrenciler, eðitim ücretinin yarýsýndan muaftýrlar. Bunun dýþýnda kalan barýnma, beslenme, ulaþým, kitap vb.konular burs kapsamý dýþýndadýr. Burslar, öðrenci baþarýsýna baðlý olup (yýllýk 4.00 üzerinden 2.50 not ortalamasý) tüm öðrenim süresince devam eder ve Ýngilizce Hazýrlýk Programýnda geçirilecek bir akademik yýlý da içerir. Akademik baþarýsýzlýk, disiplin cezasý veya baþka bir eðitim programýna geçiþ yapýlmasý halinde burs kesilecektir. Ayrýca, kayýtlý olduðu öðretim programýnda birinci akademik yýlýn sonundan itibaren bölüm derslerini tamamlayan ve genel not ortalamasý 4.00 üzerinden 3.50 veya daha yukarý olan öðrencilere, izleyen akademik yýl için Mütevelli Heyet tarafýndan saptanacak bir oranda burs verilebilir. Öðretim ücreti, burslar ve yurt ücretleri her yýl Üniversite Mütevelli Heyeti nce fiyat ve maliyet artýþlarýyla o yýlýn üniversite bütçesi göz önünde tutularak saptanýr. Bk.229.Öðrenciler Yabancý Dil Hazýrlýk sýnýfý eðitimini Konya da sürdüreceklerdir. Bk.230.Ýsteyen öðrencilere bir yýl süreli Almanca, Fransýzca veya Ýngilizce Hazýrlýk Programý uygulanýr. Hazýrlýk Programý süresi, öðretim süresi sütununda gösterilen yýllara dahil deðildir. Bk.231.Dersler internet e dayalý eðitim sistemi ile yürütülecektir. Bu programý tercih edecek öðrencilerin internet eriþiminin olmasý, bir kiþisel bilgisayarý çalýþtýrabilmesi ve temel bilgisayar kullaným becerilerine sahip olmasý beklenmektedir. Bu programýn yýllýk ücreti ABD Dolarý olup, bu ücret gerekli programlar, kitaplar, bilgisayar metaryali (CD/ROM ve benzer ) ve sýnav hizmetleri yanýnda, ilk akademik yýl baþýnda KKTC de yapýlacak olan tanýtým ve uyum programý (oryantasyon) masraflarýný da (gidiþ/dönüþ uçak bileti dahil) içermektedir. Programa kayýtlar Türkiye de bulunan Doðu Akdeniz Üniversitesi temsilciliklerinde de yapýlacaktýr. Bk.232.Öðrenciler Yabancý Dil Hazýrlýk Sýnýfý Eðitimini Dalaman da sürdüreceklerdir. Bk.233.Bu programa alýnacak öðrencilerin, Üniversitelerin Týp Fakültelerinden, sürücü belgesi almaya engel olmayan bir beden yapýsý ve ruh saðlýðýna sahip olduklarýný belgeleyen rapor almalarý; program gereði 2. sýnýfta araç kullanmalarýnýn zorunlu olmasý sebebiyle kayýt tarihinde 17 yaþýný tamamlamýþ ancak 23 yaþýndan gün almamýþ olmalarý; erkek öðrencilerde 1.65 m den, kýz öðrencilerde 1.60 m den kýsa olmamak, boy uzunluðunun santimetre olarak ifade edilen deðerinin son iki rakamýndan en çok 5 fazla veya 15 noksan kilo aðýrlýðýnda olmak; kurtarma ve taþýma iþlerinde iki kiþilik bir ekipte çalýþýrken sedyedeki bir hastayý ekip arkadaþý ile birlikte taþýyabilecek beden ve fizik yeterliliðine sahip olmalarý gerekmektedir. Bk.234.Fakülte binasý hizmete girinceye kadar öðrenciler öðrenimlerini Serik Meslek Yüksekokulunda sürdüreceklerdir. Bk.235.Öðrenciler öðrenimlerini Ýstanbul Üniversitesi Cerrahpaþa Týp Fakültesinde sürdüreceklerdir. Bk.236.Öðrencinin program için sýnava gireceði yabancý dil dýþýnda, Ýngilizce, Almanca veya Fransýzcadan kendisinin seçeceði birinden bir yýl süreli zorunlu yabancý dil hazýrlýk programý uygulanýr. Ancak zorunlu hazýrlýk okumasý gereken yabancý dil yeterlilik sýnavýný baþaranlar doðrudan birinci sýnýfa alýnýrlar. Bu programa alýnacak öðrenciler beþinci yarýyýldan itibaren 15 kiþilik kontenjan ile üniversitece belirlenen esaslara göre Çocuk ve Gençlik Edebiyatý yan alan programýný da alabileceklerdir. Bk.237.Öðrenciler öðrenimlerini Gazi Üniversitesi Týp Fakültesinde sürdüreceklerdir. Bk.238.Öðrencilerin, vize iþlemleri için baþvuru belgeleri (lise diplomasý onaylý sureti, mezuniyet notlarýna iliþkin belge, saðlýk raporu ile bunlarýn Türk makamlarý ve Türkiye deki Bulgar Konsolosluðu nca onaylanmýþ çevirisi, baþvuru dilekçesi, nüfus cüzdanýnýn tasdikli sureti ve çevirisi, fotoðraf vs.) ve ilgili üniversiteden alacaklarý kabul belgesi ile birlikte Ýstanbul daki Bulgar Konsolosluðu na baþvurmalarý gerekmektedir. Bulgaristan üniversitelerine kabul koþullarý arasýnda öðrencilerin lise baþarýlarýna iliþkin özel koþullar bulunmaktadýr. Özel koþullar hakkýnda ayrýntýlý bilgi için ilgili üniversitelerle temas kurulmasý gerekmektedir. Bk.239.Varna Teknik Üniversitesi nde eðitim ücretli olup, öðretim ücreti Hazýrlýk Sýnýfý için 2 000, diðer programlar için Eurodur. Türk-Bulgar çifte vatandaþlýðýna sahip Türk öðrenciler öðrenim ücretinin yarýsýný öderler. Yýllýk öðretim ücreti iki taksit halinde her dönem baþýnda ödenir. Öðretim dili Bulgarca dýr. Bulgarca bilmeyen öðrenciler için bir yýllýk hazýrlýk sýnýfý vardýr. Hazýrlýk sýnýfýnda ayrýca fizik ve matematik eðitimi de verilmekte olup hazýrlýk sýnýfýnýn sonunda sýnav yapýlýr. Yabancý öðrenciler için kampus içinde yurt bulunmakta olup, aylýk ücreti 35 Euro civarýndadýr. (Ýnternet adresi: fs Bk.240.Yabancý öðrenciler, lisans eðitimine baþlamadan önce 10 aylýk bir hazýrlýk eðitiminden geçmektedirler. Bu eðitim Eylül ayýnda baþlamakta ve bir sonraki yýl Haziran ayýnda bitmektedir. Bu öðrenciler Ukraynaca, Rusça, Ýngilizceden birini öðrenmekte, Ukrayna daki hayata uyum saðlamaya çalýþmakta, ilgili alanla baðlantýlý lise eðitimi düzeyindeki dersleri tekrarlamaktadýrlar. 25 yaþýndan büyük olanlar hazýrlýk sýnýfýna alýnmamaktadýr. Lisans programýna baþlayabilmek için hazýrlýk eðitimi sonunda yapýlan sýnavda baþarýlý olmak gerekmektedir. Hazýrlýk eðitimi iki dönem olup, dönemler arasý tatil 12 gündür. Lisans eðitimi dört yýllýk olup, her akademik yýl 2 sömestreden oluþmaktadýr. Kýþ sömestresi 1 Eylül-10 Þubat; yaz sömestresi 1 Mart-30 Haziran tarihleri arasýndadýr. Eðitim ücrete tabidir. Hazýrlýk okulu ücretleri Ukraynaca ve Rusça için , Ýngilizce için ABD Dolarýdýr.Lisans programý eðitim ücreti (Ukraynaca ve Rusça) yýllýk ABD Dolarý dýr. Lisans programý eðitim ücreti (Ýngilizce) yýllýk ABD Dolarýdýr. Öðrenciler 2 veya 3 yataklý yurt odalarýnda kalabilmektedir. 3 yataklý yurt odalarý için aylýk 20-25, 2 yataklý yurt odalarý için ise ABD Dolarý alýnmaktadýr. Öðrencilerin aylýk geçimleri için ayda yaklaþýk ABD Dolarý harcamalarý gerekmektedir. Uzmanlaþma lisans programlarý düzeyinde baþlamakta özellikle 3. ve 4. sýnýflarda alýnan dersler farklýlýklar göstermektedir. Bk.241.Bu fakülte altýnda yer alan programlar Elektrik Üretim Ýstasyonlarý, Elektrik Sistemleri ve Aðlarý, Elektriksel Enerji Üretim ve Daðýtýmý ile ilgili Kontrol Sistemleri ile Yüksek Gerilim Mühendisliði ve Elektrofizik programlarýdýr. Bk.242.Bu fakülte altýnda yer alan programlar Fiziksel ve Biyomedikal Elektronik, Mikroelektronik ve Yarý Ýletken Aygýtlar, Elektronik Aygýtlar ve Cihazlar ile Elektronik Sistemler programlarýdýr. 111

17 Bk.243.Makine Mühendisliði lisans derecesi veren tüm programlar. Bk.244.Bu fakülte altýnda yer alan program Uçan Araçlar programýdýr. Bk.245.Azerbaycan Devlet Ýktisat Üniversitesi Türk Dünyasý Ýþletme Fakültesi Bakü Þehrindedir. Öðretim ücreti ABD Dolarý dýr ve iki eþit taksitte alýnýr. Dersler Türkiye Türkçesinde yürütüldüðü için hazýrlýk sýnýfý bulunmamaktadýr. Bir öðrencinin aylýk masrafý 100 ABD Dolarý civarýndadýr. Özel yurtlarda barýnmak mümkün olmaktadýr. Ücretler öðrencinin talep ettiði þartlara göre ABD Dolarý arasýnda deðiþmektedir. Bk.246.Bu programa baþvurabilmek için yükseköðretim kurumunun aradýðý bütün koþullara ek olarak: herhangi bir okuldan disiplin cezasý ile uzaklaþtýrýlmýþ olmamak; herhangi bir suçtan hüküm giymiþ olmamak; herhangi bir siyasi partiye üye olmamak veya siyasi partinin organlarý yada baðlý kuruluþlarýnda görev yapmamýþ bulunmak; vücut yapýsý düzgün olmak; astým, bronþit, epilepsi, nefes darlýðý ile ileri derecede görme bozukluðu vb. biyolojik bozukluðu olmamak; bayýlma, histeri, marazi çarpýntý, aþýrý psikolojik duyarlýk, davranýþ bozukluklarý, yükseklik korkusu, kapalý alan korkusu, karanlýk korkusu vb. psikolojik ve sinirsel hastalýklardan herhangi birine yakalanmýþ olmamak, boyu 1,70 m den kýsa olmamak; boy uzunluðunun santimetre olarak ifade edilen deðerinin son iki rakamýndan en çok 5 fazla veya 15 noksan kilo aðýrlýkta olmak; kayýt sýrasýnda bu konularda herhangi bir engel bulunmadýðýný Üniversitenin Týp Fakültelerinin birinden alýnacak saðlýk kurulu raporu ile belgelemek gerekir. Bk.247.Bu programa baþvurabilmek için Yükseköðretim Kurumunun aradýðý bütün koþullara ek olarak, kayýt sýrasýnda bedensel ve psikolojik rahatsýzlýðýnýn bulunmadýðýnýn saðlýk kurulu raporu ile belgelenmesi gerekir.bu programa kayýt olan öðrenciler mesleðin gerektirdiði kýyafeti giymek zorundadýr, kýyafetin temini öðrenciye aittir. Öðrenciler öðrenimlerini Türkiye Jokey Kulubünün Köseköy Rehabilitasyon Hara sýnýn içindeki eðitim binasýnda sürdüreceklerdir. Bk.248.Bu programda beyaz et ve üretim teknolojisi okutulmaktadýr. Bk.249.Mütercim-Tercümanlýk (Fransýzca) programýnda iki dille Mütercim- Tercümanlýk diplomasý için Ýngilizce ya da Almanca bildiðini belgeleyen öðrencilere 3. ve 4. yýl iki dilli program uygulanýr ve Mütercim- Tercümanlýk alanýnda iki dilli diploma verilir. Mütercim-Tercümanlýk (Ýngilizce) programýnda iki dille Mütercim- Tercümanlýk diplomasý için Fransýzca ya da Almanca bildiðini belgeleyen öðrencilere 3. ve 4. yýl iki dilli program uygulanýr ve Mütercim- Tercümanlýk alanýnda iki dilli diploma verilir. Bk.250.Bu bölüme alýnan öðrenciler, giderlerini kendileri karþýlamak üzere, Yüksekokul denetiminde 40 günlük Türkiye Turu Uygulama Gezisi yapmak zorundadýrlar. Bk.251.Çift diplomaya yönelik Uluslararasý Ortak Lisans Programý (UOLP), bir Türk üniversitesi ile New York Eyalet Üniversitesi Sistemi ne (SUNY) dahil bir üniversite tarafýndan ortak olarak yürütülen lisans programýdýr. Programda öngörülen tüm dersleri baþarýyla tamamlayan bir öðrenci, her üniversiteden bir tane olmak üzere iki ayrý diploma alýr. Örneðin, Orta Doðu Teknik Üniversitesi ve Binghamton Üniversitesi tarafýndan yürütülen Lisans/Bachelor of Arts diplomasýna yönelik Küresel ve Uluslararasý Ýliþkiler programýný baþarý ile tamamlayan bir öðrenci aþaðýda belirtilen iki ayrý diplomayý almaya hak kazanacaktýr. SUNY Binghamton Üniversitesi ile ortaklaþa yürütülen program sonunda Orta Doðu Teknik Üniversitesi tarafýndan verilmiþtir ibaresini içeren Orta Doðu Teknik Üniversitesi tarafýndan verilecek bir lisans diplomasý ve Orta Doðu Teknik Üniversitesi ile ortaklaþa yürütülen program sonunda SUNY Binghamton Üniversitesi tarafýndan verilmiþtir ibaresini içeren SUNY Binghamton Üniversitesi tarafýndan verilecek bir lisans diplomasý. Öðrenciler çift diplomaya yönelik uluslararasý ortak lisans programýnýn akademik gereklerini yerine getirmeden diplomalardan herhangi birini almaya hak kazanamazlar. Öðrenciler uluslararasý ortak lisans programlarýna, ilgili puan türündeki ÖSS ve aðýrlýklý ortaöðretim baþarý puanlarýný içeren yerleþtirme (Y-ÖSS) puanlarý esas alýnarak ÖSYM tarafýndan merkezi olarak yerleþtirilirler. Söz konusu uluslararasý ortak lisans programlarýna kabul edilebilmek için öðrencilerin ilgili puan türündeki ÖSS puanýnýn en az 210 ve Y-ÖSS puanýnýn ise en az 250 olmasý gerekmektedir. Uluslararasý ortak lisans programýna kabul edilmek, öðrenciye Türk veya Amerikan üniversitelerinin diðer programlarýna yatay geçiþ hakkýný vermez. Çift diploma programlarýnda dersler Ýngilizce olarak verilecektir.öðrencilerin öðrenime baþlayabilmeleri için yeterli düzeyde Ýngilizce bilmeleri gerekmektedir. Bu sebeple, öðrenciler, Ýngilizce dil seviyesini tespit eden TOEFL (Test of English as a Foreign Language) sýnavýna girip baþarýlý olmak zorundadýrlar. Uluslararasý ortak lisans programýna kabul edilen fakat, yazýlý TOEFL sýnavýndan en az 550 ya da bilgisayar ortamýnda yapýlan TOEFL sýnavýndan en az 213 puan alamayan öðrenciler, ilgili Türk üniversitesinin Ýngilizce hazýrlýk okulunda yoðun Ýngilizce eðitimi alacaklardýr. Öðrenciler, bir yýl yoðun Ýngilizce eðitiminden sonra, uluslararasý ortak lisans programýna baþlamadan yeniden TOEFL sýnavýna girip yukarýda belirtilen puaný almak 112 zorundadýrlar. Öðrencilere TOEFL koþulunu saðlamalarý için en fazla iki yýl verilir. Öðrenciler iki yýl içerisinde TOEFL koþullarýný saðlayamazsa ÖSS puanýna ve tercihine göre ÖSYM tarafýndan Türkiye deki ayný adý taþýyan ve öðretim dili Türkçe olan yükseköðretim programlarýndan birine yerleþtirilebilirler. (Ýngilizce Öðretmenliði programlarý hariç) Uluslararasý ortak lisans programýna kabul edilen öðrenciler, ABD de öðrenim görmek için gerekli vizeyi almakla yükümlüdür ve öðrenciler ABD vizesi alabilmek için gerekli koþullarý yerine getirmelidirler. Türk ve Amerikan program koordinatörleri vize baþvurularýnda öðrencilere yardýmcý olacaklardýr. Bk.252.Binghamton Üniversitesi ile birlikte yürütülecek olan ortak uluslararasý lisans programlarý 4 yýl süreli olup, öðrenciler iki kez birer akademik yýl süre ile öðrenimlerinin yarýsýný Binghamton da diðer yarýsýný da Türkiye deki ilgili üniversitelerinde tamamlayacaklardýr eðitim-öðretim yýlý için, bu programlarýn akademik yýl baþýna öðrenim ücreti ABD dolarý olup, bu ücret, Binghamton Üniversitesinin kayýt ve eðitim ücreti, öðrencinin ABD de bulunduðu süredeki zorunlu saðlýk sigortasý ve Türkiye deki üniversitesinin kayýt ücretinden oluþmaktadýr. Öðrencinin Binghamton da bulunacaðý süre içinde, yurt, yemek, kitapkýrtasiye ve kiþisel ihtiyaçlarý için yapacaðý harcamanýn akademik yýl baþýna yaklaþýk ABD Dolarý tutacaðý tahmin edilmektedir. Yukarýda belirtilen yýllýk öðrenim ücretleri lisans eðitimini kapsamaktadýr. Türkiye deki üniversitelerinde Ýngilizce Hazýrlýk Okuluna devam edecek öðrenciler için öðrenim ücreti bir akademik yýl için ABD Dolarý olacaktýr. Yukarýda belirtilen öðrenim ücretleri eðitim-öðretim yýlý için belirlenmiþ olup, önümüzdeki yýllarda öðrenim ücretlerinde meydana gelebilecek artýþlar her eðitim-öðretim yýlý baþýndan önce öðrencilere ayrýca duyurulucak ve giriþ yýlýna bakýlmaksýzýn tüm öðrenciler o yýl için ilan edilecek yeni öðrenim ücretlerine tabi olacaklardýr. Bk.253.Ýstanbul Teknik Üniversitesi, Denizcilik Fakültesi (ÝTÜDF) ile SUNY Denizcilik Üniversitesi (SUNY Maritime College) çift diplomaya yönelik uluslararasý ortak lisans programlarý 4 yýl süreli olup, Ýngilizce yeterlik sýnavýnda baþarýlý olamayan öðrenciler için lisans programlarýna baþlamadan önce bir yýl Ýngilizce hazýrlýk sýnýfý zorunludur. Bu sýnýfta Temel Ýngilizce Eðitimi nin yanýsýra kredisiz Temel Denizcilik Sertifika Eðitimleri yapýlacaktýr. Hazýrlýk sýnýfýný baþarý ile tamamlayan öðrenciler lisans eðitimleri süresince, programda yer alan Denizcilik Ýngilizcesi Eðitimi derslerini de ayrýca alacaklardýr. Ýngilizce yeterlilik sýnavýnda baþarýlý olan öðrenciler için uygulanacak bir yýllýk zorunlu hazýrlýk eðitimi süresinde ise, lisans programlarýnda yer alan Denizcilik Ýngilizcesi Eðitimi dersleri ile kredisiz Temel Denizcilik Sertifika Eðitimleri verilecektir. Bu hazýrlýk programýný baþarý ile tamamlayan öðrenciler, lisans programýnda yer alan Denizcilik Ýngilizcesi Eðitimi derslerinden muaf tutulacaklardýr. Hazýrlýk sýnýfý eðitimi, Ýstanbul Teknik Üniversitesi nde yapýlacaktýr. Birinci sýnýf eðitiminin güz yarýyýlý ÝTÜDF de, bahar yarýyýlý ise SUNY Denizcilik Üniversitesi nde yapýlacaktýr.birinci sýnýf yaz yarýyýlýnda, ilk Açýk Deniz Eðitimi SUNY Denizcilik Üniversitesi eðitim gemisi T/S Empire State VI ile 2 ay süresince Dünya Açýk Denizlerinde yapýlacaktýr. Ýkinci sýnýf eðitimi güz ve bahar yarýyýllarý SUNY Denizcilik Üniversitesinde yapýlacaktýr. Ýkinci Açýk Deniz Eðitimi yine iki ay boyunca T/S Empire State VI SUNY Denizcilik Üniversitesi eðitim gemisi ile 2.sýnýf yaz yarý yýlýnda yapýlacaktýr. Üçüncü yýl güz yarýyýlý eðitimi ÝTÜDF de yapýlacaktýr. Üçüncü yýl, bahar yarýyýlý ile yaz yarýyýlý boyunca üçüncü ve son Açýk Deniz Eðitimi (8 ay) ÝTÜDF - SUNY Denizcilik Üniversitesi ortak organizasyonunda ulusal-uluslararasý armatör gemilerinde maaþ karþýlýðý yapýlacaktýr. 4.yýl güz ve bahar eðitimleri ÝTÜDF de yapýlacaktýr. Öðrenciler, Uzakyol Gemiadamý Ehliyet Sýnavlarýna dördüncü yýl öncesinde Türkiye de (TC Baþbakanlýk Denizcilik Müsteþarlýðý) veya Amerika da (US Coast Guart) girebileceklerdir. Türkiye deki bir yýllýk hazýrlýk eðitiminin öðrenim ücreti ABD Dolarýdýr. Bu ücrete barýnma ve yiyecek ücretleri dahil deðildir. 4 yýllýk çift diplomaya yönelik uluslararasý ortak lisans programý eðitiminin yýllýk ücreti ABD Dolarýdýr. Bu ücrete öðrenim harcý, yurt, yemek, saðlýk sigortasý ve üniforma ücretleri dahildir. Çift diplomaya yönelik uluslararasý ortak lisans programlarý, kýz/erkek öðrencilerle üniformalý, yatýlý bir düzende ve ast-üst iliþkileri içinde gerçekleþtirilir. Mezunlar için uluslararasý ve ulusal armatör gemilerinde çok cazip þartlarda iþ bulma olanaklarý çok fazladýr. Yukarýda belirtilen öðrenim ücretleri eðitim-öðretim yýlý için belirlenmiþ olup, önümüzdeki yýllarda öðrenim ücretlerinde meydana gelebilecek artýþlar her eðitim-öðretim yýlý baþýndan önce öðrencilere ayrýca duyurulacak ve giriþ yýlýna bakýlmaksýzýn tüm öðrenciler o yýl için ilan edilecek yeni öðrenim ücretlerine tabi olacaklardýr. Bk.254.SUNY New Paltz Üniversitesi ile birlikte yürütülecek olan Ýþletme ve Ekonomi uluslararasý ortak lisans programlarý 3 takvim yýlýnda tamamlanacaktýr. Öðrenciler, her yýl güz ve bahar dönemlerini Türkiye deki üniversitelerinde ve yaz dönemini New Paltz Üniversitesinde geçireceklerdir eðitim-öðretim yýlýnda bu programlara girecek öðrenciler için yýllýk öðrenim ücreti, ODTÜ Kuzey Kýbrýs Kampusu-New Paltz programý için ABD Dolarý, diðer New Paltz programlarý için ABD Dolarýdýr. Bu ücret, New Paltz Üniversitesi ile Türk üniversitesinin kayýt ücretleri ile öðrencinin ABD de bulunduðu süredeki zorunlu saðlýk sigortasýný karþýlamaktadýr. Öðrencinin New

18 Paltz da bulunacaðý süre içinde yurt, yemek, kitap-kýrtasiye ve kiþisel ihtiyaçlarý için yapacaðý harcamanýn yaz dönemi baþýna yaklaþýk ABD Dolarý tutacaðý tahmin edilmektedir. ODTÜ Kuzey Kýbrýs Kampusu-New Paltz Üniversitesi Ýþletme programý, diðer Uluslararasý Ortak Lisans Programlarýndan (UOLP) ayrý bir program olup, bu programa kabul edilecek öðrenciler, ders yýlý güz ve bahar dönemlerinde ODTÜ Ankara Kampusunda eðitim göreceklerdir. ( ODTÜ Kuzey Kýbrýs Kampusu hakkýnda ayrýntýlý bilgi için: Yukarýda belirtilen yýllýk öðrenim ücretleri lisans eðitimini kapsamaktadýr. Türkiye deki üniversitelerinde Ýngilizce Hazýrlýk Okuluna devam edecek öðrenciler için öðrenim ücreti bir akademik yýl için ABD dolarý olacaktýr. Yukarýda belirtilen öðrenim ücretleri eðitim-öðretim yýlý için belirlenmiþ olup, önümüzdeki yýllarda öðrenim ücretlerinde meydana gelebilecek artýþlar her eðitim-öðretim yýlý baþýndan önce öðrencilere ayrýca duyurulacak ve giriþ yýlýna bakýlmaksýzýn tüm öðrenciler o yýl için ilan edilecek yeni öðrenim ücretlerine tabi olacaklardýr. Bk.255.Programa kaydolan öðrenci öðrenim ücretinin yarýsýný ödeyecektir. Bk.256.Bu programa baþvurabilmek için yükseköðretim kurumunun aradýðý bütün koþullara ek olarak; 1 Ocak 2004 tarihi itibariyle 22 yaþýndan gün almamýþ olmak (tashih yaþý kabul edilmez); evli veya dul olmamak; reþit olmayanlar için veli göstermek; boyu erkek öðrencilerde 1,65 m den, kýz öðrencilerde 1,62 m den az olmamak; boy uzunluðunun santimetre olarak ifade edilen deðerinin son iki rakamýndan en çok 5 fazla veya 15 noksan kilo aðýrlýkta olmak; dilinde kekemelik, pelteklik, tutukluk bulunmamak; yapýlacak mülâkat ve beden eðitimi sýnavýnda baþarýlý olmak; saðlýk durumunun denizciliðe elveriþli olduðunu, renk körlüðü ve þaþýlýk bulunmadýðýný, her iki kulaðýnýn arýzasýz olduðunu ve ÝTÜ Denizcilik Fakültesince öngörülen diðer saðlýk koþullarýna uygunluðunu tam teþekküllü bir hastaneden alýnacak özel bir saðlýk raporu ile belgelemek gerekir. Bu programa girmeye hak kazananlardan yaptýrýlacak soruþturmada tutum ve davranýþlarý ile yasadýþý siyasi, yýkýcý, irticai, bölücü, ideolojik görüþleri benimsememiþ, bu gibi faaliyetlerde bulunmamýþ veya karýþmamýþ olmasý, herhangi bir suçtan dolayý mahkum olmamýþ ve baþvuru tarihinde hakkýnda soruþturma ya da kamu davasý ile þahsi bir ceza davasý açýlmamýþ olmasý, yaptýrýlacak arþiv araþtýrmalarýnýn olumlu sonuçlanmasý koþulu aranacaktýr. ÝTÜ Denizcilik Fakültesi, Ýstanbul Teknik Üniversitesine baðlý Ýngilizce Hazýrlýk Sýnýfý hariç, üniformalý-yatýlý bir Fakültedir. Bk.257.St.Kliment Ohridski Üniversitesi nde eðitim ücretli olup öðretim ücreti hazýrlýk sýnýfý ve lisans programlarý için Eurodur. Türk-Bulgar çifte vatandaþlýðýna sahip Türk öðrenciler öðretim ücretinin yarýsýný öderler. Yýllýk öðretim ücreti iki taksit halinde her dönem baþýnda ödenir. Öðretim dili Bulgarca ve Turizm, Uluslararasý Ýliþkiler, Kamu Yönetimi programlarýnda kýsmen Ýngilizce olup, hazýrlýk sýnýfýnda öðrencilerin seçtikleri branþlara baðlý olarak dil eðitiminin yanýsýra ilgili alan dersleri de verilmektedir. Hazýrlýk sýnýfýnýn sonunda sýnav yapýlmaktadýr. Aylýk yatak ücreti 55 Euro olan ikiþer yataklý yurt odalarý mevcuttur. (Ýnternet adresi: Bk.258.Üniversitede öðrenim ücretlidir ve eðitim ücreti ABD Dolarýdýr. Eðitim ücreti iki taksitte alýnýr. Üniversitede öðretim dili Azerice ve Rusça dýr. Hazýrlýk eðitimi Azerbaycan Devlet Neft Akademisi ve Azerbaycan Mimarlýk ve Ýnþaat Üniversitesi nde verilmektedir ve ücreti 400 ABD Dolarýdýr. Yurt imkâný bulunmamaktadýr. Bk.259.Bu programa yerleþen adaylarýn, öðrenci vizesi almak için Ankara da Kazakistan Büyükelçiliðine, Ýstanbul da Kazakistan Konsolosluðuna müracaat etmeleri gerekmektedir. Bk.260.Eðitim ücretli olup, yýllýk öðretim ücreti Mimarlýk için 700 ABD Dolarý, Jeodezi ve Haritacýlýk programý için 600 ABD Dolarý dýr. Öðretim dili Azerice ve Rusça dýr. Bir yýl hazýrlýk eðitimi verilmektedir ve ücreti 400 ABD Dolarý dýr. Yurt imkâný bulunmaktadýr. Aylýk ücreti 20 ABD Dolarýdýr. Bk.261.Abay Kazak Milli Pedagoji Üniversitesi nde eðitim ücretli olup, eðitim ücreti Matematik bölümü için yýllýk ABD Dolarýdýr (Her yarý yýl için 650 ABD Dolarýdýr). Öðretim dili Kazak Türkçe si ve Rusça dýr. Üniversite bünyesinde hazýrlýk eðitimi verilmektedir. Hazýrlýk eðitimi öðretim süresine dahil deðildir. Hazýrlýk eðitimi ücreti ABD Dolarýdýr. Türk Dili ve Edebiyatý bölümü için ücret yýllýk ABD Dolarýdýr. Eðitim dili Türkiye Türkçesi dir. Hazýrlýk eðitimi yoktur. Kayýtlar Türk Dünyasý Araþtýrmalarý Vakfý Merkezi nde yapýlacaktýr. Bir öðrencinin aylýk masrafý yaklaþýk olarak 150 ABD Dolarý ve yurt ücretleri aylýk 20 ABD Dolarý dýr. Bk.262.Al-Farabi Kazak Devlet Üniversitesi nde eðitim ücretli olup, eðitim ücreti yýllýk ABD Dolarýdýr. Öðretim dili Kazak Türkçesi ve Rusça dýr. Öðrenciler normal eðitim süresine ek olarak üniversite bünyesinde bir yýl hazýrlýk eðitimi görürler. Hazýrlýk eðitim ücreti ABD Dolarýdýr. Üniversitede yurt imkâný vardýr ve yurt ücreti aylýk 10 ABD Dolarýdýr. Bk.263.Burs kavramý, genellikle öðrenim ücreti alýnmamasý anlamý taþýmaktadýr. Bk.264.S. Amanjolov Adýndaki Doðu Kazakistan Milli Üniversitesi nde eðitim ücretli olup eðitim ücreti yýllýk 700 ABD Dolarýdýr. Öðretim dili Kazak Türkçesi ve Rusça dýr. Öðrenciler normal eðitim süresine ek olarak 113 üniversite bünyesinde bir yýl hazýrlýk eðitimi görürler. Hazýrlýk eðitim ücreti 700 ABD Dolarýdýr. Üniversitede yurt imkâný vardýr ve yurt ücreti aylýk 10 ABD Dolarýdýr. Bk.265.H. Jubanov Aktöbe Devlet Üniversitesi nde eðitim ücretli olup yýllýk ücreti ABD Dolarýdýr. Hazýrlýk eðitimi verilmektedir. Yýllýk ücreti 850 ABD Dolarýdýr. Yurt ücreti yýllýk 400 ABD Dolarýdýr. Bk.266.Korkut Ata Kýzýl Orda Devlet Üniversitesi nde eðitim ücretli olup eðitim ücreti yýllýk 860 ABD Dolarýdýr. Öðretim dili Kazak Türkçesi ve Rusça dýr. Öðrenciler normal eðitim süresine ek olarak üniversite bünyesinde bir yýl hazýrlýk eðitimi görürler. Hazýrlýk eðitim ücreti 860 ABD Dolarýdýr. Üniversitede yurt imkâný vardýr ve yurt ücreti yýllýk 180 ABD Dolarýdýr. Türk Dünyasý Türk Dili ve Edebiyatý bölümü için Türkiye den gelen öðrencilere hazýrlýk eðitimi verilmemektedir. Rusça, Kazakça kurslar verilmektedir. Bir öðrencinin aylýk masrafý ABD Dolarý civarýndadýr. Yurt imkâný vardýr, yýllýk ücreti 200 ABD Dolarýdýr. Kayýtlar Türk Dünyasý Araþtýrmalarý Vakfýnda yapýlacaktýr. Bk.267.L. N. Gumilev Avrasya Devlet Üniversitesinde eðitim ücretli olup yýllýk ücreti ABD Dolarý arasýndadýr. Üniversite bünyesinde hazýrlýk eðitimi verilmektedir. Hazýrlýk eðitimi ücreti her ay için alýnýr. Ücreti ABD Dolarý arasýndadýr. Yurt vardýr, aylýk ücreti 10 ABD Dolarýdýr. Bk.268.Bu programa yerleþtirilen öðrenciler Moldova Eðitim Bakanlýðýnýn Türkiye ye tahsis ettiði burs kontenjanýndan yararlanabilecektir. Bk.269.Bu programa yerleþen adaylarýn, ad, soyad, doðum tarihi, uyruk, pasaport numarasý ve adrese iliþkin bilgilerin yer aldýðý bir mektubu Ýngilizce olarak nolu faksa ya da adresine göndermeleri gerekmektedir. Adaylarýn, üniversite tarafýndan gönderilecek davet mektubu ile Ankara da Ukrayna Büyükelçiliðine, Ýstanbul da Ukrayna Konsolosluðuna öðrenci vizesi almak için müracaat etmeleri gerekmektedir. Bk.270.Okan Üniversitesi nde eðitim ücretlidir ders yýlýnda öðretim ücreti Hazýrlýk Sýnýfý ve Yüksekokulun, Turizm ve Otelcilik programý için yýllýk ABD Dolarý, tüm lisans programlarý için yýllýk ABD Dolarý karþýlýðý Türk lirasýdýr, ücrete KDV dahil deðildir. Bu ücret 4 eþit taksitle alýnýr. Bu ücretin ilk taksiti kesin kayýt sýrasýnda, geri kalan kýsmý Aralýk, Þubat ve Nisan aylarýnýn ilk haftasý içinde ödeme tarihindeki TC Merkez Bankasý efektif satýþ kurundan hesaplanarak, öðrenci tarafýndan ödenir. Bir yýl süreli zorunlu Ýngilizce Hazýrlýk Programý uygulanýr. Bu süre, öðretim süresi sütununda gösterilen yýllara dahil deðildir. Öðretim yýlý baþýnda verilen Ýngilizce Yeterlik Sýnavýný baþaranlar veya eþdeðerliðini Senatoca kabul edilen bir ulusal yada uluslararasý yabancý dil sýnavýnda baþarýlý olduðunu belgeleyen öðrenciler yabancý dil yeterlik sýnavýndan ve hazýrlýk programýndan muaf tutulurlar ve kazandýklarý bölüme doðrudan kayýt yaptýrabilirler.(mütercim-tercümanlýk Almanca ve Mütercim-Tercümanlýk Rusça programlarý hariç) Okan Üniversitesi nin Burslu programlarýna yerleþtirilen öðrencilere saðlanan burslar yalnýzca öðretim ücretini kapsamaktadýr. Öðrenci baþarýlý olduðu sürece bursu devam eder. Bu burslar hazýrlýk programýnda geçirilecek olan süreyi de kapsar. Ayrýca Okan Üniversitesine yerleþtirilen veya yerleþtirildiði puan türünde ilk 100 e giren öðrencilere öðrenim ücretinden muafiyet yanýnda 9 ay süreyle aylýk TL, ilk e giren öðrencilere TL, arasýna giren öðrencilere TL Mütevelli Heyetce Onur Bursu olarak verilir. Sanat, Kültür veya Spor alanýnda Okan Üniversitesini baþarý ile temsil eden öðrencilere Mütevelli Heyetce belirlenen tutar ve sayýda Sanat, Kültür ve Spor Bursu verilir. Hiçbir burstan yararlanamayan ve genel not ortalamasý (hazýrlýk sýnýfý hariç) 3.50 nin üzerinde olan lisans programý öðrencilerine Mütevelli Heyetce belirlenen tutar ve sayýda Baþarý Bursu verilir. Okan Üniversitesine ÖSYM tarafýndan yerleþtirilerek kesin kayýt yaptýran eðitimciler ile bunlarýn eþ ve çocuklarýna lisans ve lisansüstü öðrenim ücretlerinde % 10 indirim saðlanýr. Burslar karþýlýksýzdýr. Okan Üniversitesi nde çaðdaþ kýyafet zorunluluðu vardýr. Bk.271.Bu programa baþvurabilmek için yükseköðretim kurumunun aradýðý bütün koþullara ek olarak: vücut yapýsý düzgün olmak; astým, bronþit, epilepsi, nefes darlýðý, ileri derecede görme bozukluðu vb. biyolojik bozukluðu olmamak; bayýlma, histeri, marazi çarpýntý, aþýrý psikolojik duyarlýk, davranýþ bozukluklarý, kapalý alan korkusu, karanlýk korkusu vb. psikolojik ve sinirsel hastalýklardan herhangi birine yakalanmýþ olmamak, kayýt sýrasýnda bu konularda herhangi bir engel bulunmadýðýný Üniversitenin Týp Fakültelerinin birinden alýnacak saðlýk kurulu raporu ile belgelemek; dalýþa engel yaratacak fizyolojik bir bozukluðunun olmadýðýný Ýstanbul Üniversitesi nin Týp Fakültesi Deniz ve Sualtý Hastalýklarý Anabilim Dalýndan alýnacak saðlýk raporu ile belgelemek gerekir. Bk.272.Þ. Ualihanov Kökþetau Devlet Üniversitesi nde eðitim ücretli olup eðitim ücreti yýllýk 650 ABD Dolarýdýr. Öðretim dili Kazak Türkçesi ve Rusça dýr. Hazýrlýk sýnýfý yoktur. Üniversitede yurt imkâný vardýr ve yurt ücreti aylýk 1,5 ABD Dolarýdýr. Bk.273.Bu programa baþvurabilmek için Yükseköðretim Kurumunun aradýðý bütün koþullara ek olarak, kayýt sýrasýnda bedensel ve psikolojik rahatsýzlýðýnýn bulunmadýðýnýn saðlýk kurulu raporu ile belgelenmesi gerekir. Bu programa kayýt olan öðrenciler mesleðin gerektirdiði kýyafeti giymek zorundadýr, kýyafetin temini öðrenciye aittir. Öðrenciler

19 öðrenimlerini Türkiye Jokey Kulubünün Köseköy Rehabilitasyon Hara sýnýn içindeki eðitim binasýnda sürdüreceklerdir. Bu programa sadece erkek öðrenciler alýnacaktýr. Bk.274.Bu programa baþvurabilmek için Yükseköðretim Kurumunun aradýðý bütün koþullara ek olarak, kayýt sýrasýnda bedensel ve psikolojik rahatsýzlýðýnýn bulunmadýðýnýn saðlýk kurulu raporu ile belgelenmesi gerekir. Bu programa kayýt olan öðrenciler mesleðin gerektirdiði kýyafeti giymek zorundadýr, kýyafetin temini öðrenciye aittir. Öðrenciler öðrenimlerini Türkiye Jokey Kulubünün Köseköy Rehabilitasyon Hara sýnýn içindeki eðitim binasýnda sürdüreceklerdir. Bu programa 10 kýz, 10 erkek öðrenci alýnacaktýr. Bk.275.Öðrenciler öðrenimlerini Atatürk Üniversitesi Týp Fakültesinde sürdüreceklerdir. Bk.276.Mersin Deniz ve Ticaret MYO da eðitim ücrete tabidir ders yýlýnda öðretim ücreti; Hazýrlýk Sýnýfý öðrencileri için yýllýk TL (+ %8 KDV); hazýrlýk sýnýfýndan muaf olan ve birinci sýnýfa kaydý yapýlan öðrenciler için TL (+%8 KDV) dir. Öðrenim ücretinin 1/4'ü kayýt esnasýnda ve geri kalaný altý eþit taksitte ödenir. Öðretim ücretinin tamamý kayýt esnasýnda ödendiðinde %10 indirim uygulanýr. Taksit miktarý öðrencinin mali durumuna ve Yüksekokul Yönetiminin alacaðý karara baðlý olarak artýrýlabilir. Mersin Deniz ve Ticaret MYO nun Burslu programlarýna yerleþtirilen öðrencilere saðlanan burs sadece öðretim ücretinin % 50 sini kapsamaktadýr. Burslar karþýlýksýzdýr ve Ýngilizce Hazýrlýk Sýnýfýný da kapsamaktadýr. Burslu öðrenciler Burs Yönetmeliði hükümlerine tabidir. Öðrenci yerleþtirildiði programdaki öðrenimine baþarýlý olarak devam ettiði sürece saðlanacaktýr. Ayrýca öðretim süresi boyunca her akademik yýl sonunda yapýlacak deðerlendirmeye göre üstün baþarý gösteren öðrencilere o yýlý izleyen öðretim yýlý için geçerli olmak üzere karþýlýksýz Baþarý Bursu verilir. Baþarý Bursunun miktar ve koþullarý her akademik yýl için Mütevelli Heyeti nce belirlenir. Sosyal etkinlik katký payý, seçilen etkinliðe baðlý olarak kesin kayýt esnasýnda peþin olarak ödenir. Bk.277.Bu programa baþvurabilmek için yükseköðretim kurumunun aradýðý bütün koþullara ek olarak; kayýt tarihi itibarýyla 24 yaþýndan gün almamýþ olmak; reþit olmayanlar için veli göstermek, boyu erkek öðrencilerde 1,65 m den, kýz öðrencilerde 1,55 m den kýsa olmamak; boy uzunluðunun santimetre olarak ifade edilen deðerinin son iki rakamýndan en çok 7 fazla veya 15 noksan kilo aðýrlýkta olmak; yapýlacak mülâkat ve beden eðitimi sýnavýnda baþarýlý olmak; saðlýk durumunun denizciliðe elveriþli olduðunu ve Meslek Yüksekokulunca öngörülen diðer saðlýk koþullarýna uygunluðunu tam teþekküllü bir devlet hastanesinden alýnacak heyet raporu ile belgelemek gerekir. Heyet raporunda Denizci olmasýnda bir sakýnca yoktur. ifadesinin yer almasý þarttýr. Bu programa girmeye hak kazananlardan yaptýrýlacak soruþturmada tutum ve davranýþlarý ile yasadýþý, siyasi, yýkýcý, irticai, bölücü ideolojik görüþleri benimsememiþ bu gibi faaliyetlerde bulunmamýþ veya karýþmamýþ olmasý herhangi bir suçtan dolayý mahkum olmamýþ olmasý koþulu aranacaktýr. Bu programa kayýt olacak öðrenciler mesleðin gerektirdiði üniformayý giymek zorundadýr. Üniformanýn temini öðrenciye aittir ve kesin kayýt öncesi temini zorunludur. Yabancý dil Ýngilizcedir. Bk.278.Bu programda zorunlu ortak yabancý dil dersi sadece Ýngilizcedir. Bir yýl süreli zorunlu Ýngilizce Hazýrlýk Programý uygulanýr. Hazýrlýk eðitiminin sonunda Ýngilizce yeterlik sýnavýný baþaranlar kazandýklarý bölüme kayýtlarýný yaptýrabilirler. Hazýrlýk sýnýfý öðretim süresi sütununda gösterilen yýllara dahil deðildir. Ýngilizce Yeterlik Sýnavýný baþaranlar veya yüksekokulun eþdeðerliðini kabul ettiði uluslararasý sýnavlardan (TOEFL, IELTS) yüksekokulun tespit ettiði düzeyde baþarýlý olanlar doðrudan birinci sýnýfa alýnýrlar. Bk.279.Moldova da lise mezunlarý, bakalorya sahibi olanlar ve olmayanlar olmak üzere ikiye ayrýlmakta ve buna göre üniversitelerin öðrenim süresi deðiþmektedir. Bakalorya diplomasý sahipleri 4 yýl üniversite eðitimi alýrken, olmayanlar 5 yýl öðrenim görmektedir. Bu programa kayýt yaptýracak adaylardan bakalorya diplomasýna denk eðitim belgelerine sahip olduklarýný ispat etmeleri için kayýt sýrasýnda diplomalarýnýn yanýnda Milli Eðitim Bakanlýðýndan alacaklarý ortaöðretim ders mevzuatý, eðitim süresi, not sisteminin açýklanmasý ile diplomanýn kendilerine tanýdýðý uzmanlýk ve eðitim haklarýný (meslek liselerinden mezun olanlar vb.) açýklayan bir belge ibraz etmeleri istenmektedir. Adaylarýn fazladan bir yýl eðitim görmelerinin önüne geçilebilmesi bakýmýndan bu husus önem taþýmaktadýr. Bk.280.ODTÜ nün New Paltz Üniversitesi ile birlikte yürüteceði Ýngilizce Öðretmenliði Uluslararasý Ortak Lisans Programý 4 yýl süreli olup, öðrenciler programýn birinci, ikinci ve dördüncü akademik yýllarýnda ODTÜ nün Ankara Kampusunda, üçüncü akademik yýlýnda ve iki yaz döneminde (ikinci ve üçüncü akademik yýl sonu) SUNY New Paltz da eðitim göreceklerdir eðitim-öðretim yýlý için, bu programýn akademik yýl baþýna öðrenim ücreti (yaz dönemleri hariç) ABD Dolarý olup, bu ücret, New Paltz Üniversitesinin kayýt ücreti, öðrencinin ABD de bulunduðu süredeki zorunlu saðlýk sigortasý ve ODTÜ deki kayýt ücretini kapsamaktadýr. SUNY New Paltz da geçirilecek 5 haftalýk yaz dönemi ücreti þu anda yaklaþýk ABD Dolarý olup, öðrenci tarafýndan ayrýca ödenecektir. Öðrencinin New Paltz da bulunacaðý yaklaþýk 12 aylýk süre içinde yurt, yemek, kitap-kýrtasiye ve kiþisel ihtiyaçlarý için yapacaðý harcamanýn yaklaþýk ABD Dolarý tutacaðý tahmin edilmektedir. Detaylar internet adresinde sunulmaktadýr. Yukarýda belirtilen yýllýk öðrenim ücretleri lisans eðitimini kapsamaktadýr. ODTÜ de Ýngilizce Hazýrlýk Okuluna devam edecek öðrenciler için öðrenim ücreti bir akademik yýl için ABD Dolarý olacaktýr. Yukarýda belirtilen öðrenim ücretleri eðitim-öðretim yýlý için belirlenmiþ olup, önümüzdeki yýllarda öðrenim ücretlerinde meydana gelebilecek artýþlar her eðitim-öðretim yýlý baþýndan önce öðrencilere ayrýca duyurulucak ve giriþ yýlýna bakýlmaksýzýn tüm öðrenciler o yýl için ilan edilecek yeni öðrenim ücretlerine tabi olacaklardýr. DÝKKAT! 281'den 300 dahil bakýnýz bulunmamaktadýr. Bk.301.Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri Adana EML de gerçekleþtirilecektir. Bk.302.Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri Adana Çukurova Elektrik EML de gerçekleþtirilecektir. Bk.303.Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri Adana Yüreðir Kiremithane EML de gerçekleþtirilecektir. Bk.304.Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri Adana Yüreðir Karþýyaka EML de gerçekleþtirilecektir. Bk.305.Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri Ýstanbul Pendik Anadolu Denizcilik ML de gerçekleþtirilecektir. Bk.306.Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri Adana Ýsmet Ýnönü EML de gerçekleþtirilecektir. Bk.307.Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri Adana Motor ML de gerçekleþtirilecektir. Bk.308.Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri Adana Seyhan Fatih TML de gerçekleþtirilecektir. Bk.309.Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri Adana Seyhan Atatürk AKML de gerçekleþtirilecektir. Bk.310.Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri Adana Seyhan Sabancý Anadolu Tekstil TL de gerçekleþtirilecektir. Bk.311.Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri Hatay Antakya KML de gerçekleþtirilecektir. Bk.312.Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri Adýyaman EML de gerçekleþtirilecektir. Bk.313.Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri Adýyaman Besni ML de gerçekleþtirilecektir. Bk.314.Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri Afyon Merkez A.Çetinkaya ML de gerçekleþtirilecektir. Bk.315.Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri Afyon Çay EML de gerçekleþtirilecektir. Bk.316.Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri Afyon Bk.317.Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri Aðrý Bk.318.Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri Aðrý TML de gerçekleþtirilecektir. Bk.320.Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri Amasya Bk.321.Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri Amasya Merkez TML de gerçekleþtirilecektir. Bk.322.Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri Amasya Merkez ML de gerçekleþtirilecektir. Bk.323.Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri Ankara Türktelekom ATL de gerçekleþtirilecektir. Bk.324.Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri Ankara Balgat EML de gerçekleþtirilecektir. Bk.327.Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri Ankara Keçiören EML de gerçekleþtirilecektir. Bk.329.Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri Ankara Türk Telekom AML de gerçekleþtirilecektir. Bk.331.Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri Ankara Yenimahalle EML de gerçekleþtirilecektir. Bk.332.Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri Ankara Yýldýrým Bayazýt EML de gerçekleþtirilecektir. Bk.336.Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri Ankara M.Rüþtü Uzel Kimya ML de gerçekleþtirilecektir. Bk.341.Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri Ankara Yenimahalle Batýkent Þevket Evliyagil TML de gerçekleþtirilecektir. Bk.342.Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri Antalya Alanya EML de gerçekleþtirilecektir. Bk.344.Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri Antalya 114

20 Bk.345.Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri Antalya Ticaret Borsasý TML de gerçekleþtirilecektir. Bk.346.Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri Antalya N.B.Saatçioðlu Ana. Dýþ Ticaret ML de gerçekleþtirilecektir. Bk.347.Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri Ardahan Bk.348.Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri Ardahan Þ.Er Serhat Þanlý TML de gerçekleþtirilecektir. Bk.349.Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri Artvin Bk.350.Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri Artvin Bk.351.Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri Aydýn Bk.352.Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri Kayseri Atatürk AKML de gerçekleþtirilecektir. Bk.353.Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri Aydýn Bk.354.Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri Balýkesir Bk.355.Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri Gaziantep Þahinbey Muzaffer Bakbak KML de gerçekleþtirilecektir. Bk.356.Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri Balýkesir Yüzüncü Yýl EML de gerçekleþtirilecektir. Bk.357.Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri Balýkesir Merkez TL de gerçekleþtirilecektir. Bk.361.Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri Batman Merkez ML de gerçekleþtirilecektir. Bk.362.Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri Batman TML de gerçekleþtirilecektir. Bk.363.Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri Bayburt Bk.364.Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri Bilecik Bk.365.Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri Afyon Ali Çetinkaya KML de gerçekleþtirilecektir. Bk.366.Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri Bilecik Bozüyük EML de gerçekleþtirilecektir. Bk.367.Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri Bingöl Bk.369.Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri Bingöl TML de gerçekleþtirilecektir. Bk.370.Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri Bitlis Merkez Zübeyde Haným AML de gerçekleþtirilecektir. Bk.371.Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri Bolu Ýzzet Baysal EML de gerçekleþtirilecektir. Bk.372.Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri Bolu Merkez Zübeyde Haným AML de gerçekleþtirilecektir. Bk.373.Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri Burdur Bucak ML de gerçekleþtirilecektir. Bk.374.Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri Burdur Merkez ML de gerçekleþtirilecektir. Bk.375.Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri Bursa Ali Osman Sönmez EML de gerçekleþtirilecektir. Bk.376.Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri Bursa Demirtaþpaþa EML de gerçekleþtirilecektir. Bk.377.Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri Bursa Karacabey EML de gerçekleþtirilecektir. Bk.378.Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri Bursa Yeniþehir EML de gerçekleþtirilecektir. Bk.379.Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri Bursa Tophane EML de gerçekleþtirilecektir. Bk.380.Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri Bursa Atatürk EML de gerçekleþtirilecektir. Bk.381.Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri Bursa Ýnegöl EML de gerçekleþtirilecektir. Bk.382.Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri Ýzmir Konak Göztepe ML de gerçekleþtirilecektir. Bk.384.Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri Bursa Mustafakemalpaþa EML de gerçekleþtirilecektir. Bk.385.Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri Bursa Orhangazi EML de gerçekleþtirilecektir. Bk.386.Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri Aydýn Merkez ML de gerçekleþtirilecektir. Bk.387.Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri Bursa Hürriyet EML de gerçekleþtirilecektir. Bk.388.Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri Bursa Nilüfer M.Kemal Coþkunöz ATL de gerçekleþtirilecektir. Bk.389.Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri Bursa Karacabey ML de gerçekleþtirilecektir. Bk.390.Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri Bursa Mustafakemalpaþa ML de gerçekleþtirilecektir. Bk.392.Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri Bursa Ýnegöl TML de gerçekleþtirilecektir. Bk.393.Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri Bursa Karacabey S.Yýlmaz TML de gerçekleþtirilecektir. Bk.395.Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri Çanakkale Bk.396.Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri Çanakkale Nedime Haným AML de gerçekleþtirilecektir. Bk.398.Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri Çorum Bk.399.Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri Çorum Bk.401.Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri Denizli Atatürk EML de gerçekleþtirilecektir. Bk.402.Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri Denizli Þ.Öð.Yusuf Batur EML de gerçekleþtirilecektir. Bk.404.Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri Denizli Acýpayam TML de gerçekleþtirilecektir. Bk.411.Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri Diyarbakýr Merkez Muazzez Sümer AML de gerçekleþtirilecektir. Bk.412.Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri Düzce Bk.413.Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri Düzce Bk.417.Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri Elazýð Öðretmen Sýdýka Avar AML de gerçekleþtirilecektir. Bk.418.Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri Elazýð Bk.419.Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri Erzincan Fatih EML de gerçekleþtirilecektir. Bk.420.Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri Erzincan Merkez TML de gerçekleþtirilecektir. Bk.421.Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri Erzincan Bk.422.Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri Erzincan Bk.423.Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri Erzurum Atatürk EML de gerçekleþtirilecektir. Bk.424.Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri Erzurum Bk.425.Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri Eskiþehir Atatürk EML de gerçekleþtirilecektir. Bk.426.Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri Eskiþehir Yunus Emre EML de gerçekleþtirilecektir. Bk.427.Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri Eskiþehir Merkez Gazi AML de gerçekleþtirilecektir. Bk.428.Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri Eskiþehir Turgut Reis EML de gerçekleþtirilecektir. Bk.429.Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri Muðla Merkez KML de gerçekleþtirilecektir. Bk.431.Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri Eskiþehir Motor ML de gerçekleþtirilecektir. Bk.432.Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri Kastamonu AKML de gerçekleþtirilecektir. Bk.436.Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri Gaziantep Þahinbey M.Rüþtü Uzel EML de gerçekleþtirilecektir. Bk.438.Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri Giresun Bk.439.Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri Giresun Merkez TML de gerçekleþtirilecektir. Bk.440.Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri Giresun Bk.441.Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri Gümüþhane Bk.445.Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri Hatay Dörtyol TML de gerçekleþtirilecektir. Bk.446.Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri Hatay Ýskenderun AML de gerçekleþtirilecektir. Bk.447.Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri Iðdýr 115

TABLO-3A, TABLO-3B VE TABLO-4'TE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI

TABLO-3A, TABLO-3B VE TABLO-4'TE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI TABLO-3A, TABLO-3B VE TABLO-4'TE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI Bk. 1. Bir mesleðe yönelik program uygulayan lise veya dengi meslek okulu çýkýþlý adaylarýn bu programla ilgili

Detaylı

TABLO-3A, TABLO-3B VE TABLO-4'TE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI

TABLO-3A, TABLO-3B VE TABLO-4'TE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI TABLO-3A, TABLO-3B VE TABLO-4'TE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI Bk. 1. Bir mesleðe yönelik program uygulayan lise veya dengi meslek okulu çýkýþlý adaylarýn bu programla ilgili

Detaylı

TABLO-3 VE TABLO-4'TE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI

TABLO-3 VE TABLO-4'TE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI TABLO-3 VE TABLO-4'TE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI Bk. 1. Bir mesleðe yönelik program uygulayan lise veya dengi meslek okulu çýkýþlý adaylarýn bu programla ilgili tercihlerini

Detaylı

TABLO-3 VE TABLO-4'TE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI

TABLO-3 VE TABLO-4'TE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI TABLO-3 VE TABLO-4'TE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI Bk. 1. Bir mesleðe yönelik program uygulayan lise veya dengi meslek okulu çýkýþlý adaylarýn bu programla ilgili tercihlerini

Detaylı

TABLO-3 VE TABLO-4'TE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI

TABLO-3 VE TABLO-4'TE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI TABLO-3 VE TABLO-4'TE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI Bk. 1. Bir mesleðe yönelik program uygulayan lise veya dengi meslek okulu çýkýþlý adaylarýn bu programla ilgili tercihlerini

Detaylı

TABLO-3A, TABLO-3B VE TABLO-4'TE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI

TABLO-3A, TABLO-3B VE TABLO-4'TE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI TABLO-3A, TABLO-3B VE TABLO-4'TE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI 1. Bir mesleðe yönelik program uygulayan lise veya dengi meslek okulu çýkýþlý adaylarýn bu programla ilgili

Detaylı

Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý

Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý 1. Bir mesleðe yönelik program uygulayan lise veya dengi meslek okulu çýkýþlý adaylarýn bu programla ilgili

Detaylı

B. TABLO ÝLE ÝLGÝLÝ ÖNEMLÝ KURALLAR C. TABLODA KULLANILAN BAÞLICA KISALTMALAR D.TABLO-1 ÝLE ÝLGÝLÝ KOÞULLAR

B. TABLO ÝLE ÝLGÝLÝ ÖNEMLÝ KURALLAR C. TABLODA KULLANILAN BAÞLICA KISALTMALAR D.TABLO-1 ÝLE ÝLGÝLÝ KOÞULLAR A. TABLONUN DÜZENÝ VE KAPSADIÐI BÝLGÝLER Tablo-1, dört sütundan meydana gelmiþtir. Birinci sütunda yükseköðretim programlarýnýn kodlarý, ikinci sütunda bu programlarýn adlarý, üçüncü sütunda bu programlara

Detaylı

TABLO-1'DE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI

TABLO-1'DE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI TABLO-1'DE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI Bk. 1. Bu programa kayýt olacak öðrenciler, uygulamalý derslerde mesleðin gerektirdiði üniformayý giymek zorundadýrlar. Bk.

Detaylı

Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý

Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý 1. Bir mesleðe yönelik program uygulayan lise veya dengi meslek okulu çýkýþlý adaylarýn bu programla ilgili

Detaylı

YABANCI UYRUKLU ÖÐRENCÝ ALACAK YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI ÝLE ÝLGÝLÝ AÇIKLAMALAR

YABANCI UYRUKLU ÖÐRENCÝ ALACAK YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI ÝLE ÝLGÝLÝ AÇIKLAMALAR A. TABLONUN DÜZENÝ VE KAPSADIÐI BÝLGÝLER Tablo-1, dört sütundan meydana gelmiþtir. Birinci sütunda yükseköðretim programlarýnýn kodlarý, ikinci sütunda bu programlarýn adlarý, üçüncü sütunda bu programlara

Detaylı

YABANCI UYRUKLU ÖÐRENCÝ ALACAK YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI ÝLE ÝLGÝLÝ AÇIKLAMALAR

YABANCI UYRUKLU ÖÐRENCÝ ALACAK YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI ÝLE ÝLGÝLÝ AÇIKLAMALAR A. TABLONUN DÜZENÝ VE KAPSADIÐI BÝLGÝLER Tablo-1, dört sütundan meydana gelmiþtir. Birinci sütunda yükseköðretim programlarýnýn kodlarý, ikinci sütunda bu programlarýn adlarý, üçüncü sütunda bu programlara

Detaylı

Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý

Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý 1. Bir mesleðe yönelik program uygulayan lise veya dengi meslek okulu çýkýþlý adaylarýn bu programla ilgili

Detaylı

Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý

Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý 1. Bir mesleðe yönelik program uygulayan lise veya dengi meslek okulu çýkýþlý adaylarýn bu programla ilgili

Detaylı

TABLO-1'DE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI

TABLO-1'DE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI TABLO-1'DE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI Bk. 2. 2010-2011 öðretim yýlýnda ikinci öðretim öðrencilerinin ödedikleri öðrenim ücretleri tablo halinde bu kýlavuzun ilk

Detaylı

Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý 1. Bir mesleðe yönelik program uygulayan lise veya dengi meslek okulu çýkýþlý adaylarýn bu programla ilgili

Detaylı

TABLO-1'DE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI

TABLO-1'DE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI TABLO-1'DE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI Bk. 2. 2008-2009 öðretim yýlýnda ikinci öðretim öðrencilerinin ödedikleri öðrenim ücretleri tablo halinde bu kýlavuzun ilk

Detaylı

TABLO-1'DE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI

TABLO-1'DE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI Bk.2. 2009-2010 öðretim yýlýnda ikinci öðretim öðrencilerinin ödedikleri öðrenim ücretleri tablo halinde bu kýlavuzun ilk sayfalarýnda yer almaktadýr. Bk.4. Ýsteyen öðrencilere kontenjan dahilinde bir

Detaylı

Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý

Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý Yükseköðretim programlarý ile ilgili bazý özel koþul ve açýklamalara bu kýlavuzda özet olarak yer verilmiþtir.

Detaylı

SAÇ BAKIMI VE GÜZELLİK HİZMETLERİ PROGRAMINA KAYIT YAPTIRACAK ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!!!

SAÇ BAKIMI VE GÜZELLİK HİZMETLERİ PROGRAMINA KAYIT YAPTIRACAK ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!!! SAÇ BAKIMI VE GÜZELLİK HİZMETLERİ PROGRAMINA KAYIT YAPTIRACAK ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!!! ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULUNUN 11.08.2010 TARİH VE 2010-16 SAYILI TOPLANTISINDA ALINAN IX NOLU KARAR

Detaylı

2012-DGS TERCÝH KILAVUZU TABLO-1'DE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI*

2012-DGS TERCÝH KILAVUZU TABLO-1'DE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI* TABLO-1'DE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI* Yükseköðretim programlarý ile ilgili bazý özel koþul ve açýklamalara bu kýlavuzda özet olarak yer verilmiþtir. Adaylar, öðretim

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý (1. Kýsým)

Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý (1. Kýsým) Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý (1. Kýsým) Yükseköðretim programlarý ile ilgili bazý özel koþul ve açýklamalara bu kýlavuzda özet olarak yer

Detaylı

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları 2013-ÖSYS TERCİH KILAVUZU ÖĞR. PUAN GENEL OK.BİR MEB ÖZEL KOŞUL VE 2012-ÖSYS 2012-ÖSYS 2012-ÖSYS PROGRAM SÜRE TÜRÜ KONT. KONT.BURS

Detaylı

Sýnav gerçeðiyle ve gerçeðine uygun sýnavlarla ne kadar sýk yüzleþirseniz onu o kadar iyi tanýrsýnýz. Sýnavý tüm ayrýntýlarýyla tanýmak, onu kolay aþm

Sýnav gerçeðiyle ve gerçeðine uygun sýnavlarla ne kadar sýk yüzleþirseniz onu o kadar iyi tanýrsýnýz. Sýnavý tüm ayrýntýlarýyla tanýmak, onu kolay aþm yeni Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Sistemi DERSHANELERÝ Sýnav gerçeðiyle ve gerçeðine uygun sýnavlarla ne kadar sýk yüzleþirseniz onu o kadar iyi tanýrsýnýz. Sýnavý tüm ayrýntýlarýyla tanýmak, onu kolay

Detaylı

TÜRKÝYE'DEKÝ YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI ÝÇÝN YABANCI UYRUKLU ÖÐRENCÝ SINAVI (YÖS) KILAVUZU YÖS 2 0 0 8 KILAVUZU

TÜRKÝYE'DEKÝ YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI ÝÇÝN YABANCI UYRUKLU ÖÐRENCÝ SINAVI (YÖS) KILAVUZU YÖS 2 0 0 8 KILAVUZU TÜRKÝYE'DEKÝ YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI ÝÇÝN YABANCI UYRUKLU ÖÐRENCÝ SINAVI (YÖS) KILAVUZU YÖS 2 0 0 8 KILAVUZU 2547 sayýlý Yükseköðretim Kanununun 10. ve 45. maddeleri ve 2922 sayýlý Türkiye'de Öðrenim

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý Baþýrý Sýrasý 50 * Yükseköðretim programlarýnýn ilgili özel koþullar ve açýklamalarýný mutlaka okuyunuz (Bk. Sayfa 100-122). 1. Bu tabloda yükseköðretim kurumlarý ve programlarý için belirtilen kontenjanlar

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

TABLO-4. MERKEZÝ YERLEÞTÝRME ÝLE ÖÐRENCÝ ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARI 2003 Y-ÖSS

TABLO-4. MERKEZÝ YERLEÞTÝRME ÝLE ÖÐRENCÝ ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARI 2003 Y-ÖSS * Yükseköðretim programlarýnýn ilgili özel koþullar ve açýklamalarýný mutlaka okuyunuz (Bk. Sayfa 96-117). 47 2003 2003 1. Bu tabloda yükseköðretim kurumlarý ve programlarý için belirtilen kontenjanlar

Detaylı

KARA, DENÝZ, HAVA HARP OKULU NA GÝRMEK ÝSTEYEN KIZ VE ERKEK ADAYLARIN DÝKKATÝNE!

KARA, DENÝZ, HAVA HARP OKULU NA GÝRMEK ÝSTEYEN KIZ VE ERKEK ADAYLARIN DÝKKATÝNE! KARA, DENÝZ, HAVA HARP OKULU NA GÝRMEK ÝSTEYEN KIZ VE ERKEK ADAYLARIN DÝKKATÝNE! GENEL BAÞVURU KOÞULLARI a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaþý olmak, b) Yapýlacak arþiv araþtýrmasý ve soruþturma sonucunda þüpheli

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý 1. Bu tabloda yükseköðretim kurumlarý ve programlarý için belirtilen kontenjanlar ve koþullar Yükseköðretim Kurulunca saptanmýþtýr. Tercih etmek istediðiniz bir program ile ilgili olarak belirtilen koþullarý

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

2017-ÖSYS EK YERLEŞTİRME TERCİH KILAVUZU TABLO-4. Merkezi Yerleştirme ile Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları PROGRAM KODU PUAN TÜRÜ

2017-ÖSYS EK YERLEŞTİRME TERCİH KILAVUZU TABLO-4. Merkezi Yerleştirme ile Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları PROGRAM KODU PUAN TÜRÜ 2017-ÖSYS EK YERLEŞTİRME TERCİH KILAVUZU TABLO-4. Merkezi Yerleştirme ile Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları PROGRAM KODU PROGRAM ADI ÖĞR. SÜRE PUAN TÜRÜ 2017-ÖSYS EK KONT. ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAMALAR

Detaylı

A Ç I K L A M A L A R

A Ç I K L A M A L A R A Ç I K L A M A L A R 2006-ÖSS'ye giren adaylara iki bölümden oluþan bir sýnav uygulanmýþtýr. Birinci bölümde ortak derslerle ilgili Matematik-1 Testi (Mat-1), Fen Bilimleri-1 Testi (Fen-1), Türkçe Testi

Detaylı

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar Ýle Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar Ýle Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý Tablo 6A Lise, Sosyal Bilimler Lisesi, Yabancý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise, Askeri Lise, Polis Koleji, Akþam Lisesi, Özel Akþam Lisesi, Açýköðretim

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

KARA HARP OKULU NA GÝRMEYE ÝSTEKLÝ ADAYLARIN DÝKKATÝNE!

KARA HARP OKULU NA GÝRMEYE ÝSTEKLÝ ADAYLARIN DÝKKATÝNE! KARA HARP OKULU NA GÝRMEYE ÝSTEKLÝ Kara Harp Okulu Sistem Mühendisliði bilim dalýnýn Ýþletme, Endüstri, Makine, Ýnþaat ve Elektrik-Elektronik alt dallarýnda dört yýllýk lisans düzeyinde eðitim veren, Kara

Detaylı

---- TABLO-4. MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE ÖĞRENCİ ALAN YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI ---- ÖSYM Kodu Fakültesi Program Adı Süre Puan Türü Kontenjan

---- TABLO-4. MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE ÖĞRENCİ ALAN YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI ---- ÖSYM Kodu Fakültesi Program Adı Süre Puan Türü Kontenjan ---- TABLO-4. MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE ÖĞRENCİ ALAN YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI ---- ÖSYM Kodu Fakültesi Program Adı Süre Puan Türü Kontenjan Bakınızlar 202310142 Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik-Bilgisayar

Detaylı

TABLO-1. 2003-ÖSS SONUCU ÝLE ÖÐRENCÝ ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ EN KÜÇÜK PUANLARI VE KAYIT KODLARI

TABLO-1. 2003-ÖSS SONUCU ÝLE ÖÐRENCÝ ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ EN KÜÇÜK PUANLARI VE KAYIT KODLARI A Ç I K L A M A Bu tablo, 2003 Öðrenci Seçme Sýnavý sonuçlarýndan elde edilen Y-ÖSS puanlarýna göre yerleþtirme yapýlan yükseköðretim programlarýnýn kodlarýný, adlarýný, puan türlerini, en küçük puanlarýný

Detaylı

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar Ýle Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar Ýle Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý Tablo 6A Lise, Sosyal Bilimler Lisesi, Yabancý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise, Askeri Lise, Polis Koleji, Akþam Lisesi, Özel Akþam Lisesi, Açýköðretim

Detaylı

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý 75 1. Bu tabloda yükseköðretim kurumlarý ve programlarý için belirtilen kontenjanlar ve koþullar Yükseköðretim Kurulunca saptanmýþtýr. Tercih etmek istediðiniz bir program ile ilgili olarak belirtilen

Detaylı

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU 2012 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU Ölçme, Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara Bu kýlavuzun yayýmlanmasý ve uygulanmasý, Yükseköðretim Genel

Detaylı

MESLEKÝ VE TEKNÝK EÐÝTÝMDE ORTA VE DEVAMLILIÐININ SAÐLANMASI BÝLGÝ KILAVUZU ANKARA-2002

MESLEKÝ VE TEKNÝK EÐÝTÝMDE ORTA VE DEVAMLILIÐININ SAÐLANMASI BÝLGÝ KILAVUZU ANKARA-2002 T.C. MÝLLÝ EÐÝTÝM BAKANLIÐI T.C. YÜKSEKÖÐRETÝM KURULU MESLEKÝ VE TEKNÝK EÐÝTÝMDE ORTA VE YÜKSEKÖÐRETÝM KURUMLARI ARASINDA PROGRAM BÜTÜNLÜÐÜNÜN VE DEVAMLILIÐININ SAÐLANMASI (SINAVSIZ GEÇÝÞ) BÝLGÝ KILAVUZU

Detaylı

Matematik SAY Türk Dili ve Edebiyatý SÖZ

Matematik SAY Türk Dili ve Edebiyatý SÖZ ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU) 1011359 Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðretmenliði 31 31 SAY-1 336.997 340.287 329.613 329.613 1011029 Fen Bilgisi Öðretmenliði 41 41 SAY-2 282.214 298.589

Detaylı

ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU)

ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU) ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU) Bolu Saðlýk Yüksekokulu 1011012 Hemþirelik 32 32 SAY 293.208 306.797 220.405 220.405 Düzce Orman Fakültesi 1011196 Orman Endüstrisi Mühendisliði 32 32 SAY 288.756

Detaylı

MÝLLÝ EÐÝTÝM BAKANLIÐINA BAÐLI EÐÝTÝM KURUMLARININ ÖÐRETMEN KADROLARINA ATAMAYA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

MÝLLÝ EÐÝTÝM BAKANLIÐINA BAÐLI EÐÝTÝM KURUMLARININ ÖÐRETMEN KADROLARINA ATAMAYA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER MÝLLÝ EÐÝTÝM BAKANLIÐINA BAÐLI EÐÝTÝM KURUMLARININ ÖÐRETMEN KADROLARINA ATAMAYA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda ilk defa öðretmen olarak atanacaklar için planlanan öðretmen kadrolarýnýn yaklaþýk

Detaylı

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU 2012 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU Ölçme, Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara Bu kýlavuzun yayýmlanmasý ve uygulanmasý, Yükseköðretim Genel

Detaylı

11. ÖSYS'DE ÖZEL DURUMU BULUNAN ADAYLAR

11. ÖSYS'DE ÖZEL DURUMU BULUNAN ADAYLAR 11.1. OKUL BÝRÝNCÝLERÝ 11. ÖSYS'DE ÖZEL DURUMU BULUNAN ADAYLAR 2547 sayýlý Yükseköðretim Kanununun 2880 sayýlý kanunla deðiþik 45. maddesinin (a) fýkrasý uyarýnca, lise veya dengi okullarý birincilikle

Detaylı

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU 2004 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara 2547 sayýlý Yükseköðretim Kanununun 2880 sayýlý kanunla

Detaylı

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU 2011 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU Ölçme, Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Baþkanlýðý Ankara 2547 sayýlý Yükseköðretim Kanunu'nun 2880 sayýlý

Detaylı

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU 2011 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU 4 TEMMUZ 2011 Ölçme, Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Baþkanlýðý Ankara 2547 sayýlý Yükseköðretim Kanunu'nun

Detaylı

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý Baþýrý Sýrasý 50 * Yükseköðretim programlarýnýn ilgili özel koþullar ve açýklamalarýný mutlaka okuyunuz (Bk. Sayfa 100-122). 1. Bu tabloda yükseköðretim kurumlarý ve programlarý için belirtilen kontenjanlar

Detaylı

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ BURS VE SOSYAL YARDIM YÖNERGESİ

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ BURS VE SOSYAL YARDIM YÖNERGESİ ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ BURS VE SOSYAL YARDIM YÖNERGESİ XXIV / 1 Amaç Madde 1 - (1) Bu yönergenin amacı, Çankaya Üniversitesi nin burslu ve burssuz programlarında eğitim-öğretim kalitesini yükseltmek, başarılı

Detaylı

İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ

İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı, verilen burslarla eğitim ve öğretim kalitesini yükseltmek, öğrencileri daha fazla çalışmaya

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Tablo 3A Ortaöðretimdeki Alanlar ile Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý

Tablo 3A Ortaöðretimdeki Alanlar ile Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý Lise, Sosyal Bilimler Lisesi, Yabancý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise, Askerì Lise, Polis Koleji, Akþam Lisesi, Özel Akþam Lisesi, Açýköðretim Lisesi

Detaylı

Batý Avrupa Programlarý Friesenplatz 13

Batý Avrupa Programlarý Friesenplatz 13 MÝLLÝ EÐÝTÝM BAKANLIÐI'NDAN DUYURU 2009-2010 öðretim yýlýnda Bakanlýðýmýzca belirlenen öðretmen yetiþtiren yükseköðretim programlarýný ilk beþ tercihinde kazanan binbeþyüz (1 500) öðrenciye burs verilecektir.

Detaylı

İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS BURS YÖNERGESİ

İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS BURS YÖNERGESİ İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS BURS YÖNERGESİ Amaç Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı, öğrencileri daha başarılı olmaya özendirmek ve seçkinlerini ödüllendirmek suretiyle eğitim-öğretimin

Detaylı

A Ç I K L A M A Bu tablo, 2004 Öðrenci Seçme Sýnavý sonuçlarýndan elde edilen Y-ÖSS puanlarýna göre yerleþtirme yapýlan lisans ve önlisans yükseköðretim programlarýnýn kodlarýný, adlarýný, puan türlerini,

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

KONTENJAN KONTENJANI PUAN EN BAÞARI EN EN EN

KONTENJAN KONTENJANI PUAN EN BAÞARI EN EN EN ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU) 1011359 Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðretmenliði 41 41 SAY-1 337.768 28.700 357.348 334.562 334.562 1011029 Fen Bilgisi Öðretmenliði 47 47 SAY-2 293.043 84.700

Detaylı

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý 1. Bu tabloda yükseköðretim kurumlarý ve programlarý için belirtilen kontenjanlar ve koþullar Yükseköðretim Kurulunca saptanmýþtýr. Tercih etmek istediðiniz bir program ile ilgili olarak belirtilen koþullarý

Detaylı

TABLO-1, TABLO-2, TABLO-3A, TABLO-3B, TABLO-6A, TABLO-6B VE TABLO-6C'DE YER ALAN KADROLARIN KOÞUL VE AÇIKLAMALARI

TABLO-1, TABLO-2, TABLO-3A, TABLO-3B, TABLO-6A, TABLO-6B VE TABLO-6C'DE YER ALAN KADROLARIN KOÞUL VE AÇIKLAMALARI TABLO-1, TABLO-2, TABLO-3A, TABLO-3B, TABLO-6A, TABLO-6B VE TABLO-6C'DE YER ALAN KADROLARIN KOÞUL VE AÇIKLAMALARI Bk. 1. Adalet Meslek Lisesi mezunu Bk. 2. Erkek adaylar için muvazzaf askerlik hizmetini

Detaylı

ATILIM ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNETMELİĞİ

ATILIM ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNETMELİĞİ ATILIM ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNETMELİĞİ Kapsam Madde 1- Bu yönetmelik Atılım Üniversitesi Mütevelli Heyeti tarafından Atılım Üniversitesinde öğrenim gören öğrencilere burs verilmesiyle ilgili hükümleri kapsar.

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar ile Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar ile Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý Lise, Sosyal Bilimler Lisesi, Yabancý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise, Askerì Lise, Polis Koleji, Akþam Lisesi, Özel Akþam Lisesi, Açýköðretim Lisesi

Detaylı

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARINA EK YERLEÞTÝRME KILAVUZU

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARINA EK YERLEÞTÝRME KILAVUZU 2011 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARINA EK YERLEÞTÝRME KILAVUZU 29 EYLÜL 2011 Ölçme, Seçme ve Merkezi Baþkanlýðý Ankara 2547 sayýlý Yükseköðretim Kanunu'nun 2880 sayýlý

Detaylı

2014 ÖSYS TABLO-3A. Ek Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Önlisans Programları

2014 ÖSYS TABLO-3A. Ek Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Önlisans Programları 2014 ÖSYS TABLO-3A. Ek Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Önlisans Programları Program Kodu Program Adı Öğrenim Süresi Türü Özel Koşul ve Açıklamalar Boş Kalan Kontenjan En Küçük Yerleştirme Öncelikleri

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ

DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ (Üniversite Senatosunun 13/02/2014 tarih ve 2014/06 sayılı toplantısında kabul edilerek, 17.02.2014 tarih ve 2014/10 sayılı Mütevelli Heyeti yazısı ile onaylanmıştır.)

Detaylı

Kariyer Danýþmanlýðý. COUNCIL of INTERNATIONAL SCHOOLS

Kariyer Danýþmanlýðý. COUNCIL of INTERNATIONAL SCHOOLS Kariyer Danýþmanlýðý 24 COUNCIL of INTERNATIONAL SCHOOLS 1 ÜSKÜDAR AMERÝKAN LÝSESÝ KARÝYER DANIÞMANLIÐI, Üsküdar Amerikan Lisesi kariyer danýþmanlýðýný, Öðrencilerimizin; kendi yeteneklerini keþfederek

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

ÖN BİLGİ AMAÇLIDIR 24 EYLÜL 2012. Tablo 3A Merkezi Yerleþtirme Ýle Öðrenci Alan Yükseköðretim Önlisans Programlarý

ÖN BİLGİ AMAÇLIDIR 24 EYLÜL 2012. Tablo 3A Merkezi Yerleþtirme Ýle Öðrenci Alan Yükseköðretim Önlisans Programlarý Tablo 3A Merkezi Yerleþtirme Ýle Öðrenci Alan Yükseköðretim Önlisans Programlarý 1.Bu tabloda, mesleki ve teknik eðitim bölgeleri (METEB) içinde alfabetik sýrada olmak üzere her üniversitenin adýndan sonra

Detaylı

Ad ve Soyadý:... Baba Adý:... Doðum Tarihi:.../.../...

Ad ve Soyadý:... Baba Adý:... Doðum Tarihi:.../.../... Sayýn Aday, 2004 Týpta Uzmanlýk Eðitimi (TUS) Nisan Dönemi sonunda boþ kalan kontenjanlar olduðu takdirde Ek Yerleþtirme yapýlacaktýr. Kayýt yaptýrýlmayan ve yerleþtirmeden boþ kalan kontenjanlarýn listesi

Detaylı

KAYITLARIN YAPILACAĞI ADRES KAYIT YAPILACAK DERSLİKLER

KAYITLARIN YAPILACAĞI ADRES KAYIT YAPILACAK DERSLİKLER MKÜ TAYFUR SÖKMEN KAMPÜSÜNDE KAYIT YAPACAK BİRİMLER Santral: 0326 245 6000-06 Posta Adresi: Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Sökmen Kampüsü Eğitim Fakültesi Serinyol/Hatay Email: egitimiletisim@mku.edu.tr

Detaylı

BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve. Üniversitesinde ön lisans ve lisans düzeyindeki diploma. görmekte olan veya uyruklu

BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve. Üniversitesinde ön lisans ve lisans düzeyindeki diploma. görmekte olan veya uyruklu ADIYAMAN T.C. ADIYAMAN VEYA YABANCI UYRUKLU KAYIT KABUL BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Amaç MADDE 1- Bu Yönerge, uyruklu Üniversitesinin ön lisans ve lisans düzeyindeki diploma ve kabul belirlemektedir.

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

TIPTA UZMANLIK EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI (TUS)

TIPTA UZMANLIK EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI (TUS) 2012 TIPTA UZMANLIK EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI (TUS) SONBAHAR DÖNEMÝ TERCÝH KILAVUZU 11 EKÝM 2012 TARÝHÝNDE GÜNCELLENMÝÞTÝR. Ölçme, Seçme Yerleþtirme Merkezi Ankara Bu kýlavuz, 2012-Týpta Uzmanlýk Eðitimi Giriþ

Detaylı

TED ÜNİVERSİTESİ LİSANS ÖĞRENCİLERİ İÇİN BURS YÖNERGESİ

TED ÜNİVERSİTESİ LİSANS ÖĞRENCİLERİ İÇİN BURS YÖNERGESİ TED ÜNİVERSİTESİ LİSANS ÖĞRENCİLERİ İÇİN BURS YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, TED Üniversitesi lisans programlarında kayıtlı öğrencilere verilecek burslarla ilgili esasları düzenlemektir.

Detaylı

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ Amaç Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı, öğrencilere verilen burs ve yardımlarla eğitim ve öğretim kalitesini yükseltmek, öğrencileri teşvik etmek, başarılı öğrencileri

Detaylı

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar ile Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar ile Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý Lise, Sosyal Bilimler Lisesi, Yabancý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise, Askerì Lise, Polis Koleji, Akþam Lisesi, Özel Akþam Lisesi, Açýköðretim Lisesi

Detaylı

TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Türk Hava Kurumu Üniversitesi nin öğrencilerini eğitimleri çerçevesinde

Detaylı

MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ EĞİTİMDE TEMEL AMACIMIZ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi; sanayi ve araştırma kurumlarında tasarım, üretim, uygulama ve AR- GE çalışmalarında

Detaylı

ÖZEL ABC LİSESİ. ABC EĞİTİM KURUMLARI bugün 278 Çalışanıyla Eğitim Dünyasının Liderleri arasında gösteriliyor.

ÖZEL ABC LİSESİ. ABC EĞİTİM KURUMLARI bugün 278 Çalışanıyla Eğitim Dünyasının Liderleri arasında gösteriliyor. GENEL TANITIM ABC EĞİTİM KURUMLARI, 2006 yılında Eryaman da Ankara nın en güzide dershanelerinden ABC DERSHANESİ ni eğitim-öğretim dünyasına kazandırdı. 2006 yılında üniversite giriş sınav sisteminin değişmesine

Detaylı

PUANI NASIL HESAPLANACAKTIR?

PUANI NASIL HESAPLANACAKTIR? 1999-2000 öðretim yýlýnda ortaöðretim kurumlarýndan mezun olamadýklarý için yükseköðretim programýna kayýtlarýný yaptýramayan adaylar, 2000 ÖSS'de yerleþtirilmemiþ adaylar gibi iþlem görecektir. 1.6. AÐIRLIKLI

Detaylı

Puan Kont Yerleşen 2013 Min 2013 Yerleştirme Türü

Puan Kont Yerleşen 2013 Min 2013 Yerleştirme Türü DEVLET ve VAKIF (ÖZEL) ÜNİVERSİTELERİN 2013 TABAN PUANLARI KONTENJAN YERLEŞEN SAYILARI ve 2013-2014 ÜCRETLERİ İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL VAKIF (ÖZEL) Programın Programın Adı ve Meslek Yüksekokulu

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

T.C EGE ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

T.C EGE ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak T.C EGE ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç Madde 1-(1) Bu yönergenin amacı, Ege Üniversitesine bağlı Fakülte/Yüksekokul/Meslek

Detaylı

T.C. BEYKENT ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

T.C. BEYKENT ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler T.C. BEYKENT ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler (12.12.2012 Tarih ve 2012 / 23 Sayılı Senato Kararı) (17.12.2012 Tarih ve 2012 /25 Sayılı Mütevelli Heyeti Kararı) Amaç MADDE 1 1.

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE

EGE ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE EGE ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE AMAÇ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Madde 1: Bu yönergenin amacı, Ege Üniversitesine bağlı Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokullarının

Detaylı

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi 1 Özet Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi Mehmet Ali MALAS, Osman SULAK, Bahadýr ÜNGÖR, Esra ÇETÝN, Soner ALBAY Süleyman Demirel

Detaylı

Puan Türü. 2013 Min Puan. 2013 Yerleştirme Öncelikleri. Programın Adı ve Meslek Yüksekokulu Adı. Meslek Yüksekokulu

Puan Türü. 2013 Min Puan. 2013 Yerleştirme Öncelikleri. Programın Adı ve Meslek Yüksekokulu Adı. Meslek Yüksekokulu DEVLET ve VAKIF (ÖZEL) ÜNİVERSİTELERİN 2013 TABAN PUANLARI KONTENJAN YERLEŞEN SAYILARI ve 2013-2014 ÜCRETLERİ İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL VAKIF (ÖZEL) Programın Kodu Programın Adı ve Meslek Yüksekokulu

Detaylı

2015-2016 GÜZ YARIYILI SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA BAŞVURU ŞARTLARI

2015-2016 GÜZ YARIYILI SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA BAŞVURU ŞARTLARI 2015-2016 GÜZ YARIYILI SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA BAŞVURU ŞARTLARI Turgut Özal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Anabilim Dallarına aşağıda belirtilen sayılarda Yüksek Lisans

Detaylı

1. YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARINA ÖÐRENCÝ YERLEÞTÝRME ÝLE ÝLGÝLÝ GENEL BÝLGÝLER

1. YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARINA ÖÐRENCÝ YERLEÞTÝRME ÝLE ÝLGÝLÝ GENEL BÝLGÝLER 1. YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARINA ÖÐRENCÝ YERLEÞTÝRME ÝLE ÝLGÝLÝ GENEL BÝLGÝLER Yükseköðretim programlarýna öðrenci alýnmasýnda, ÖSYM tarafýndan yapýlan Merkezi Yerleþtirme ile yükseköðretim kurumlarý tarafýndan

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI LİSANS / ÖNLİSANS KONTENJANLARI

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI LİSANS / ÖNLİSANS KONTENJANLARI ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI LİSANS / ÖNLİSANS KONTENJANLARI Fakülte / Yüksekokul / Konservatuar Süresi Kontenjan Özel Koşul Yıllık Ücreti Ceyhan Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği

Detaylı

MEB'ce Desteklenecek Öðrenci Sayýsý. Yüzdelik Dilimi. ve Açýklamalar. Puan Türü ve. Özel Koþullar. Programýn Kodu. Programýn Kodu

MEB'ce Desteklenecek Öðrenci Sayýsý. Yüzdelik Dilimi. ve Açýklamalar. Puan Türü ve. Özel Koþullar. Programýn Kodu. Programýn Kodu 1. Bu tabloda yükseköðretim kurumlarý ve programlarý için belirtilen kontenjanlar ve koþullar Yükseköðretim Kurulunca saptanmýþtýr. Tercih etmek istediðiniz bir program ile ilgili olarak belirtilen koþullarý

Detaylı

YURTDIÞINA LÝSANSÜSTÜ ÖÐRENÝM GÖRMEK ÜZERE GÖNDERÝLECEK ADAYLARI SEÇME VE YERLEÞTÝRME KILAVUZU (YLSY-2007)

YURTDIÞINA LÝSANSÜSTÜ ÖÐRENÝM GÖRMEK ÜZERE GÖNDERÝLECEK ADAYLARI SEÇME VE YERLEÞTÝRME KILAVUZU (YLSY-2007) Yükseköðretim Kurumlarýnýn Öðretim Elemaný, Kamu Kurumlarý ve Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklýðýnýn Uzman Personel Ýhtiyacýný Karþýlamak Amacýyla T.C. Milli Eðitim Bakanlýðý Tarafýndan YURTDIÞINA LÝSANSÜSTÜ

Detaylı

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MALTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, Maltepe Üniversitesi bünyesindeki

Detaylı