Kullanma Kýlavuzu. Çamaþýr Makinesi W 5872 Edition 111. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kullanma Kýlavuzu. Çamaþýr Makinesi W 5872 Edition 111. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce"

Transkript

1 Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 5872 Edition 111 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. M.-Nr

2 Çevre Korumaya Katkýnýz Ambalaj Malzemesinin Kaldýrýlmasý Ambalaj çamaþýr makinesini taþýma sýrasýnda meydana gelebilecek hasarlardan korur. Ambalaj malzemeleri geri dönüþümlü maddelerden seçilmiþtir. Bu malzemelerin geri dönüþümlü olmasý ham madde tasarrufu saðlar ve çöp oluþumunu azaltýr. Eski Cihazýn Kaldýrýlmasý Elektrikli veya elektronik eski cihazlarda hala iþe yarayabilecek deðerli parçalar bulunabilir. Ayrýca cihazlarýn çalýþmasýný saðlayan ve artýk kullanýlmayacak kadar eskidiðinde atýk merkezlerine iletilen cihazlarýn içinde doðaya ve çevreye zararlý olabilecek maddeler bulunabilir. Bu nedenle artýk kullanmadýðýnýz eski cihazýnýzý asla çöpe atmayýnýz. Bunun yerine belediye tarafýndan öngörülen toplama merkezlerine vererek elektrikli ve elektronik parçalarýn yeniden deðerlendirilmelerini saðlayýnýz. Lütfen eskiyen cihazýnýzýn evden çýkarýlýncaya kadar çocuklarýn güvenliði açýsýndan uygun bir yerde saklanmasýný saðlayýnýz. 2

3 Ýçindekiler Çevre Korumaya Katkýnýz...2 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar....6 Çamaþýr Makinesinin Kullanýmý...13 Kumanda Paneli Satýn Alýnabilen Program-Paketleri...15 Ýlk Çalýþtýrma Çevreyi Koruyarak Çamaþýr Yýkama Enerji- ve Su Tüketimi Deterjan Tüketimi...17 Eco Feedback...18 Çamaþýrýn Doðru Yýkanmasý...19 Kýsa Komutlar Sýkma Son Sýkma Devir Sayýsý...24 Gecikmeli Baþlatma...25 Program Tablosu...26 Ekstralar...30 Kýsa...30 Lekeler...30 Diðer Ekstralar...30 Ön Yýkama...31 Suda Bekletme...31 Bakým Sembolleri Program Akýþý Program Akýþýnýn Deðiþtirilmesi...36 Programý Durdurma...36 Programa Ara Vermek Ýçin Deðiþtirme...36 Çamaþýr Ýlavesi/Çýkarýlmasý...37 Çocuk Güvenliði

4 Ýçindekiler Deterjan Doðru Deterjan Su Sertliðini Yumuþatma...39 Komple Deterjan...39 Kolalama/Yumuþatma...40 Boya Çýkarma / Boyama...40 Temizlik ve Bakým...41 Kazan Temizliði...41 Cihaz Gövdesinin ve Panelin Temizliði...41 Deterjan Çekmecesinin Temizliði Su Giriþ Süzgecinin Temizlenmesi Arýzalarda Yardým Ne Yapmalý, eðer..? Yýkama programý baþlamýyor...44 Ekranda þu hata görülüyor ve program durduruluyor...45 Ekranda bir arýza uyarýsý görülüyor...46 Çamaþýr Makinesinin Genel Problemleri...47 Çamaþýrlar temiz yýkanmýyor...48 Kazan kapaðý kapak tuþu ile açýlmýyor Týkanma ve/veya Elektrik Kesintisinde Kapaðýn Açýlmasý...50 Müþteri Hizmetleri...52 Tamirler...52 Programý Güncelleþtirme (Update) Garanti Þartlarý...52 Kurulma ve Baðlantý...53 Ön Görünüm...53 Arka Görünüm...54 Makineyi Yerleþtirme Alaný...55 Makinenin Yerine Taþýnmasý...55 Nakliye Çubuklarýnýn Çýkarýlmasý...55 Nakliye Çubuklarýnýn Takýlmasý

5 Ýçindekiler Yerleþtirme...58 Ayaklarýn Dýþarý Çevrilmesi ve Sýkýþtýrýlmasý...58 Tezgah Altýna Montaj...59 Yýkama-Kurutma-Sütunu...59 Miele Su Koruma Sistemi...60 Su Giriþi...61 Su Boþaltma Elektrik Baðlantýsý Tüketim Verileri...64 Kýyaslamalý testler için bilgiler: Teknik Veriler...66 Ayarlar Ayarlarýn Açýlýþý...67 Ayar Seçimi Ayarlara Giriþ...67 Ayarlardan Çýkýþ...67 Lisan...67 Toplam tüketim...68 Ýlave su Suda beklet Hassas yýkama Kazan suyunu soðut Pin-Kod...69 Isý birimi...70 Sinyal sesi...70 Onay sesi...70 Parlaklýk...70 Standby Ekraný Memory (Hafýza)...71 Kýrýþmayý önleme...71 Miele Çamaþýr Bakým Ürünleri...72 CareCollection

6 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Bu otomatik çamaþýr makinesi tüm yasal güvenlik þartlarýna uygundur. Kurallara aykýrý bir kullaným kiþiye ve eþyaya zarar verir. Makineyi ilk defa çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Orada cihazýnýzýn emniyeti, kullanýmý ve bakýmý ile ilgili önemli tavsiyeler bulacaksýnýz. Böylece kendinizi ve cihazý oluþabilecek tehlikelere karþý korumuþ olursunuz. Kullanma Kýlavuzunu özenle saklayýnýz ve cihazýn sizden sonraki sahibine veriniz. Kullaným Kurallarý Bu otomatik çamaþýr makinesi ev ve ev benzeri yerlerde kullanýlabilir. Bu çamaþýr makinesi dýþ alanda kullanýlmak üzere tasarlanmamýþtýr. Otomatik çamaþýr makinesi sadece etiketlerinde makinede yýkanabilirliði belirtilen evsel çamaþýrlarý yýkamak için kullanýlýr. Diðer kullaným alanlarýna izin verilemez. Miele kurallara aykýrý ve hatalý bir kullaným sonucunda oluþan zararlardan sorumlu tutulamaz. Psikolojik rahatsýzlýk ve anlama bozukluðu veya tecrübesizlik ve bilgisizlik nedenleriyle cihazý çalýþtýrabilecek durumda olmayan kiþiler ancak bu iþin sorumluluðunu üzerine alabilecek kiþilerin kontrolünde cihazý kullanabilirler. 6

7 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Evdeki Çocuklar Çocuklar ancak sekiz yaþýndan itibaren çamaþýr makinesini güvenle kullanabilmeleri için gerekli bilgiler verildikten sonra yanlarýnda onlarý kontrol eden bir büyük olmadan makineyi çalýþtýrabilirler. Bu arada çocuklara hatalý kullaným sonunda ne gibi tehlikelerin ortaya çýkabileceði anlatýlmalýdýr. Sekiz yaþýndan küçük çocuklar devamlý kontrol altýnda olsalar bile çamaþýr makinesinden uzak tutulmalýdýr. Otomatik çamaþýr makinenizin çevresindeki çocuklara çok dikkat ediniz. Çocuklarýn otomatik çamaþýr makinesi ile oynamasýna asla izin vermeyiniz. Çamaþýr yüksek ýsýda yýkanýyorsa, öndeki kapak camý çok ýsýnýr. Bunu göz önüne alarak çocuklarýn yýkama iþlemi sýrasýnda makinenin kapak camýný tutmalarýna engel olunuz. 7

8 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Teknik Güvenlik Makine kurulmadan önce dýþardan gözle görülebilir bir hasar olup olmadýðý kontrol edilmelidir. Hasarlý bir makineyi kurmayýnýz ve çalýþtýrmayýnýz. Makinenin montajýndan önce tip etiketindeki baðlantý deðerlerini (frekans, gerilim ve sigorta) evinizin elektrik þebeke verileri ile karþýlaþtýrýnýz. Bu konuda emin olmak için bir elektrikçiye danýþýnýz. Cihazýn elektrik güvenliði ancak yönetmeliklere uygun koruyucu bir kablo sisteminin (topraklama hattý) mevcut olmasý halinde saðlanabilir. Bu temel þartýn yerine getirilmesi ve uzman bir elektrikçi tarafýndan kontrol edilmesi çok önemlidir. Üretici firma eksik veya kopmuþ bir kablo nedeniyle ortaya çýkabilecek zararlardan sorumlu deðildir. Güvenlik açýsýndan uzatma kablosu kullanmayýnýz (aþýrý ýsýnma nedeniyle yangýn tehlikesi). Makinenin bozuk parçalarý sadece orijinal Miele yedek parçalarý ile deðiþtirilebilir. Miele firmasý ancak bu durumda makinenin tam anlamýyla güvenlik içinde çalýþmasýný saðlayabilir. 8

9 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Kurallara aykýrý yapýlan tamirler makineyi kullanan kiþi için büyük tehlikeler yaratabilir ve üretici firma bundan sorumlu tutulamaz. Tamir iþleri sadece uzman ve yetkili Miele personeli tarafýndan yapýlabilir. Makineyi kullanan kiþi için tehlike yaratmamasý açýsýndan hasarlý olan elektrik baðlantý kablosu Miele yetkili personeli tarafýndan yenisi ile deðiþtirilmelidir. Bir arýza durumunda veya temizlik ve bakým sýrasýnda makinenin elektrikle olan baðlantýsý þöyle kesilebilir: Makinenin fiþini prizden çekiniz veya Evdeki sigortayý kapatýnýz veya Telli sigortayý tamamen yuvasýndan çýkarýnýz. Otomatik çamaþýr makineniz ancak yeni bir hortumla su tesisatýna baðlanabilir. Eski hortumlar yeniden kullanýlamaz. Bu çamaþýr makinesi ev dýþýnda bir yerde (örneðin: teknelerde) çalýþtýrýlamaz. Miele tarafýndan izin verilmeyen deðiþiklikleri çamaþýr makinenize uygulamayýnýz. 9

10 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Kullaným Kurallarý Otomatik çamaþýr makinenizi donma tehlikesi olan çok soðuk yerlere kurmayýnýz. Donan hortumlar yýrtýlabilir veya patlayabilir. Ayrýca donma noktasý altýndaki derecelerde cihazýn elektronik kartý bozulabilir. Cihazý kullanmaya baþlamadan önce arkasýndaki nakliye çubuklarýný çýkartýnýz ("Kurulma ve Baðlantý" bölümündeki "Nakliye Çubuklarýnýn Çýkarýlmasý" baþlýðýný okuyunuz). Aksi halde makinenin sýkma iþlemi sýrasýnda nakliye çubuklarý çevredeki eþya ve cihazlara zarar verebilir. Uzun süre evde bulunulmadýðý zamanlarda (tatil gibi) ve özellikle yerde su gideri yoksa, su giriþ musluðunu kapatýnýz. Su basma tehlikesi! Su boþaltma hortumunu lavaboya asmadan önce suyun yeterli derecede hýzlý gidip gitmediðini kontrol ediniz. Su boþaltma hortumunun kaymamasý için önlem alýnýz. Ýyi tutturulmamýþ bir hortum akan suyun basýncý ile yerinden oynayabilir. Çamaþýr yýkanýrken kazanýn içinde yabancý maddelerin (iðne, çivi, ataç ve bozuk para gibi) bulunmamasýna dikkat ediniz. Bunlar makinenin yapý parçalarýna (kazan ve kazan suyu haznesi) zarar verir. Hasarlý makine parçalarý da yýkanan çamaþýrýn zedelenmesine ve hýrpalanmasýna sebep olur. 10

11 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Doðru deterjan miktarý sayesinde ayrýca bir kireç çözücüye gerek kalmayacaktýr. Fakat makine buna raðmen kireçlenmiþ ise, o zaman aþýndýrýcý niteliði olmayan özel bir kireç çözücü madde kullanabilirsiniz. Kireç çözücü maddenin kullaným talimatýna kesinlikle uyulmasý gerekir. Çözücü maddelerle iþlem görmüþ çamaþýrlarý yýkamadan önce mutlaka duru su iyice çalkalayýnýz. Çamaþýr makinesinin içinde asla çözücü temizlik ürünleri (örn.: yýkama benzini gibi) kullanmayýnýz. Makinenin yapý parçalarý zarar görebilir ve zehirli buharlar çýkabilir. Yangýn ve patlama tehlikesi! Makinenin üstünü ve içini çözücü maddelerle silmeyiniz, plastik parçalar zarar görebilir. Kumaþ boyama maddeleri çamaþýr makinesinde kullanýlabilecek türde ve evde kullanýlabilecek ölçülerde olmalýdýr. Üreticinin kullaným uyarýlarýna mutlaka dikkat ediniz. Boya çýkarma maddeleri kükürt içerikli baðlantýlarý nedeniyle korozyona sebep olabilir. Çamaþýr makinesi için de boya çýkarma maddesi kullanýlamaz. Eðer deterjan göze kaçarsa hemen ýlýk su ile yýkayýnýz. Yanlýþlýkla yutulursa hemen doktora danýþýnýz. Hassas cilde sahip insanlar deterjanla temas etmemelidir. 11

12 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Aksesuar Ancak Miele firmasý tarafýndan öngörülen aksesuarlar makineye monte edilebilir veya takýlabilir. Bunun dýþýnda yabancý aksesuarlar takýldýðý takdirde tüketicinin garanti talebi karþýlanmaz veya ürünle ilgili sorumluluk ortadan kalkar. Miele güvenlik tavsiyeleri ve uyarýlarýnýn dikkate alýnmamasý sonucunda ortaya çýkan zararlardan sorumlu tutulmaz. 12

13 Çamaþýr Makinesinin Kullanýmý Kumanda Paneli EcoFeedback Tuþu Ayrýntýlý bilgi için "Çevreyi Koruyarak Çamaþýr Yýkama" bölümünde "EcoFeedback" paragrafýna bakýnýz. Ekstra Tuþlarý Yýkama programlarý çeþitli ekstralar ile tamamlanabilir. Ekran Daha ayrýntýlý bilgi bir sonraki sayfadadýr. Gecikmeli Baþlatma Tuþu ( )* Programý daha geç bir saatte baþlatmak isterseniz bu tuþu kullanabilirsiniz. Isý Derecesi Tuþu Ýstediðiniz yýkama suyu ýsý derecesini ayarlamak için kullanýlýr. Devir sayýsý ( ) Tuþu* Ýstediðiniz sýkma devir sayýsýný ayarlamak veya Durulama sonu/ veya Sýkmasýz seçeneðini seçmek için kullanýlýr. * ( /OK/ ) = Ýkili fonksiyon, bir sonraki sayfaya bak. Optik Okuyucu PC Müþteri hizmetlerinin test ve yükleme noktasý olarak vazife görür (Update/ Güncelleme iþlemi için kullanýlýr). Start/Baþlat Tuþu Seçilmiþ olan yýkama programýný baþlatýr ve baþlamýþ olan programý durdurur. Program Seçme Düðmesi Yýkama programý seçiminde kullanýlýr. Seçilen programýn kontrol lambasý yanar. Program seçme düðmesi saða veya sola döndürülebilir. Tuþu Çamaþýr makinesini bu tuþla açabilir ve kapatabilirsiniz. Çamaþýr makinesi enerji tasarrufu açýsýndan otomatik olarak kapanýr. Bu kapatma iþlemi ekranda Program Sonu/Kýrýþmayý Önleme yazýsýndan 15 dakika sonra veya makine açýldýktan sonra hiçbir iþlem yapýlmazsa uygulanýr. Kapak Tuþu Kapaðý açar. 13

14 Çamaþýr Makinesinin Kullanýmý Gecikmeli Baþlatma ( ), Isý Derecesi (OK) ve Devir Sayýsý ( )Tuþlarýnýn Ýkinci Fonksiyonlarý Program seçme düðmesi ile Diðer Programlar pozisyonu seçildiðinde ve ayarlarda bu tuþlarýn ikinci bir fonksiyonu vardýr. Ýkinci fonksiyon sembollerle gösterilir. Gecikmeli baþlatma ( ) tuþu seçme listesini sola kaydýrýr ve deðerleri düþürür. Devir sayýsý tuþu ( ) seçme listesini sola kaydýrýr ve deðerleri yükseltir. Isý derecesi tuþu (OK) seçilen programý, ayarlanan deðeri veya seçilen ayarýn alt menüsünü açar. Program Süresi Program baþladýktan sonra tahmini program süresi saat ve dakika olarak gösterilir. Gecikmeli baþlatma ile baþlayan bir programda program süresi ancak gecikmeli baþlatma süresi dolduktan sonra gösterilir. Ýlk 8 dakika içinde çamaþýr makinesi çamaþýrlarýn ne kadar su çekebileceðini ve çamaþýrýn miktarýný bildirir. Bu hesaplama ile baðlantýlý olarak yýkama süresi uzayabilir veya kýsalabilir. Gecikmeli Baþlatma Seçilen gecikmeli baþlatma saati ekranda gösterilir. Program baþladýktan sonra gecikmeli baþlatma saati geriye saymaya baþlar; start iþleminin ertelenmesi 10 saatten fazla ise saat olarak ve 9 saat 59 dakikadan itibaren de dakika olarak gösterir. Gecikmeli baþlatma süresi dolduktan sonra program baþlar ve ekranda gerçek program süresi görülür. Ayarlar Programlama fonksiyonlarý sayesinde otomatik çamaþýr makinenizi kendi yýkama alýþkanlýklarýnýza uyumlu hale getirebilirsiniz. 14

15 Çamaþýr Makinesinin Kullanýmý Satýn Alýnabilen Program- Paketleri Birçok programdan oluþan çeþitli program paketlerini satýn alabilirsiniz. Bu program-paketleri daha sonra çamaþýr makinesinin elektroniðine aktarýlýr. Aþaðýdaki program-paketleri daha sonra temin edilebilir veya fabrikada ayarlanýr(deðiþiklik hakký saklýdýr): Bebek Bebek Hassas Çocuk bezi Çocuk uyku tulumu Havlu bebe giysileri Tüylü oyuncaklar Eco Bakýmý Kolay Eco Pamuklu Eco Pamuklu Eco + Home Kuþ tüyü Tül perdeler Yastýklar Ýpek/iç çamaþýrý XLHome Bornoz Kuþ tüyü Tül perdeler Yastýklar Hijyen & Çocuklar Bak. kolay çam. hijyeni Mini çocuk giysileri Oyun taþlarý Medic Bak. kolay çam. hijyeni Çocuk bezi Yastýklar Yeni çamaþýrlar Spor & Saðlýk Bornoz Spor ayakkabýlar Spor giysiler Gösterilen yýkama programlarý daha sonra program seçme düðmesi ile Diðer Programlar seçilebilir. 15

16 Ýlk Çalýþtýrma Makineyi ilk defa çalýþtýrmadan önce zeminde düzgün durmasýna ve baðlantýlarýnýn doðru yapýlmasýna özen gösteriniz. Lütfen "Kurulma ve Baðlantý" bölümüne dikkat ediniz. Bu otomatik çamaþýr makinesinde kapsamlý bir fonksiyon testi uygulanmýþtýr, bu nedenle kazanda bir miktar su bulunur. Güvenlik sebepleri açýsýndan ilk kullanýmdan önce sýkma iþlemini yapmak mümkün deðildir. Sýkma iþlemini çalýþtýrabilmek için bir yýkama programý çamaþýrsýz ve deterjansýz olarak yürütülmelidir. Deterjan kullanýlýrsa aþýrý köpüklenme meydana gelebilir! Ayný anda bilyeli ventil devreye girer. Bu ventil ilerde deterjanýn tamamen atýlmasýný saðlar. Þimdi tuþuna basýnýz. Otomatik çamaþýr makinesi ilk defa açýldýðýnda ekranýnda bir Hoþ Geldiniz yazýsý görülür. Ancak 1 saatlik bir çamaþýr yýkama iþleminden sonra ekranda bir daha hoþ geldiniz yazýsý görülmez. Ekran Lisanýnýn Ayarý Sizden istediðiniz lisaný ayarlamanýz istenecektir. Seçilen lisan her zaman ayarlar menüsü sayesinde deðiþtirilebilir. deutsch Program seçme düðmesini çevirerek istediðiniz ekran lisanýný seçiniz. Start/ Stop tuþu ile seçilen lisaný onaylayýnýz. Nakliye Çubuklarýný Hatýrlatma Çamaþýr makinenizin zarar görmemesi için ilk çamaþýr yýkama programýndan önce nakliye çubuklarýný yerinden çýkartýnýz. Nakliye çubuklarýnýn çýkarýlmasýný Start/Stop tuþuna basarak onaylayýnýz. Ýlk Yýkama Programýnýn Baþlatýlmasý Pamuklu programý otomatik olarak seçilir. Bu programý çamaþýrsýz ve deterjansýz ilk yýkama iþlemi için kullanýnýz. Su musluðunu açýnýz. Start/Stop tuþuna basýnýz. Yýkama iþlemi bittikten sonra çamaþýr makinesini kapatýnýz. Ýlk çalýþtýrma iþlemi böylece tamamlanmýþ olur. 16

17 Çevreyi Koruyarak Çamaþýr Yýkama Enerji- ve Su Tüketimi Seçtiðiniz yýkama programýnýn en yüksek doluluk miktarýndan yararlanýnýz. Toplam çamaþýr miktarýna bakýldýðýnda enerji ve su tüketimi en düþük deðerde olacaktýr. Kazana az miktarda çamaþýr doldurulduðunda makinenin miktar otomatý su,- süre ve enerji ihtiyacýný belirler. Bu nedenle yýkama iþlemi sýrasýnda gösterilen kalan süre deðeri düzeltilebilir. Ekspres 20 programýný daha az miktarda çamaþýr için kullanýnýz. Yeni üretilen deterjanlar çamaþýrlarýn düþük ýsýda yýkanmalarýna olanak verir (örn.: 20 C). Enerji tasarrufu açýsýndan uygun ýsý ayarlarýný kullanabilirsiniz. Çamaþýr makinesi içinde gerekli hijyeni saðlayabilmek için çamaþýrlarý arada bir en az 60 C derecede yýkamanýzý tavsiye ederiz. Çamaþýr makinesi ekranda Hijyen Info uyarý yazýsý ile size bunu hatýrlatýr. Deterjan Tüketimi Deterjaný en fazla ambalajý üzerinde önerildiði ölçüde koyunuz. Deterjan dozajýný ayarlarken çamaþýrýn kirlilik derecesini göz önüne alýnýz. Az miktarda çamaþýr için deterjan ölçüsünü azaltýnýz (yarým kazan çamaþýr için yakl. 1 / 3 daha az deterjan) Doðru Ekstra Seçimi (Kýsa, Suda Bekletme, Ön Yýkama) Seçiminizi þöyle yapýnýz: Gözle görülür lekeleri olmayan hafif kirli çamaþýrlar için Kýsa ekstrasý seçilebilen bir yýkama programý uygun olacaktýr. Üzerinde lekeleri olan normal ile çok kirli arasý çamaþýrlarý ekstrasýz bir yýkama programýnda yýkayýnýz. Çok kirli çamaþýrlar için seçeceðiniz yýkama programýna Suda Bekletme ekstrasýný ilave ediniz. Tozlu, topraklý çok kirli çamaþýrlar için Ön Yýkama ekstrasý bulunan bir yýkama programýný seçiniz. Yýkama programýndan sonra makinede kurutulacak çamaþýrlar için öneri: Kurutma iþlemi sýrasýnda enerjiden tasarruf edebilmek için uygulanmakta olan yýkama programýnýn en yüksek sýkma devir sayýsýný seçiniz. 17

18 Çevreyi Koruyarak Çamaþýr Yýkama Eco Feedback Çamaþýr makinenizin enerji ve su tüketimi ile ilgili bilgilerini Eco Feedback tuþu ile öðrenebilirsiniz. Bilgiler ancak Eco Feedback tuþu basýlý tutulduðunda gösterilir. Eco Feedback tuþuna basýlarak ekranda iki ayrý bilgi gösterilir. Program akýþý öncesi veya sýrasýnda yaklaþýk deðerler Program sonunda su ve elektrik tüketimi deðerleri 1.Yaklaþýk Deðerler Yaklaþýk tüketim çizgili diyagram ile gösterilir. Enerji Su Ne kadar fazla çizgi ( ) görülürse, o kadar fazla enerji ve su tüketilir. Belirlenen yaklaþýk deðerler seçilen yýkama programýna, ýsý derecesine ve ekstraya göre deðiþir. 2. Gerçek Tüketim Programýn sonunda kapaðý açmadan önce gerçek enerji ve su tüketimini göstergeden okuyabilirsiniz. Bir yýkama programý seçiminden sonra Eco Feedback tuþuna basýnýz ve tuþu basýlý tutunuz 1,5 kwh 55 lt. Kapaðýn açýlmasý veya programýn sonunda otomatik kapatma ile tekrar yaklaþýk deðerlere dönülür. Bir yýkama programý seçiminden sonra Eco Feedback tuþuna basýnýz ve tuþu basýlý tutunuz Toplam Tüketim Toplam tüketim ayarý sizi toplanan enerji ve su tüketimi ve süre ile ilgili bilgilendirir. Enerji tüketimi daima tam veya yuvarlatýlmýþ sayý olarak gösterilir. Ayrýntýlý bilgileri "Ayarlar" bölümünde bulabilirsiniz. 18

19 Çamaþýrýn Doðru Yýkanmasý Kýsa Komutlar (,,,...)sayýlarý ile gösterilen kumanda adýmlarýný kýsa komutlar olarak kullanabilirsiniz. Çamaþýrýn Hazýrlanmasý Önce cepleri boþaltýnýz. Yabancý maddeler (çivi, bozuk para, ataç gibi) çamaþýrlara ve makinenin parçalarýna zarar verir. Lekelerin Çýkarýlmasý Yeni olduðu sürece çamaþýrdaki lekeleri yýkamadan önce çýkartýnýz. Bir bezle lekenin üstüne bastýrýnýz. Ovalamayýnýz! Kahve, çay ve kan gibi bazý lekeler özel yöntemlerle çýkarýlabilir. Bir leke çýkarma kitabýndan bu yöntemleri öðrenebilirsiniz. Hiçbir þekilde makinede kimyasal (çözücü madde içeren) leke çýkarma maddeleri kullanmayýnýz! Çamaþýrlarýn Ayrýlmasý Çamaþýrlarý renkleri ve bakým etiketlerinde (yaka veya yan dikiþlerde) yazýlý özelliklere göre ayýrýnýz. Koyu renk çamaþýrlar ilk yýkamada çoðunlukla "renk verirler". Diðer çamaþýrlarýn da boyanmamasý için açýk ve koyu renk çamaþýrlarý mutlaka ayýrýnýz. Genel Yöntemler Perdelerde: Makaralarý ve etekteki kurþunlarý çýkartýnýz veya bu kýsýmlarý bir torbaya koyup, aðzýný sýkýca baðlayýnýz. Sutyenlerde yerlerinden çýkmýþ balenleri çýkartýnýz veya sökük yerleri dikiniz. Trikolar, kotlar, pantalonlar ve örgülerde (T-þört, süveter): Üreticilerinin tavsiyelerine göre bunlarý ters yüz edebilirsiniz. Yýkamadan önce fermuarlarý ve kopçalarý kapatýnýz. Nevresim ve yastýk kýlýflarýný içlerine küçük çamaþýrlarýn kaçmamasý için ilikleyiniz. Makinede yýkanmaz ( sembolü) iþareti olan hiçbir tekstil ürününü yýkamayýnýz. 19

20 Çamaþýrýn Doðru Yýkanmasý Çamaþýr Makinesinin Açýlmasý Makinenin Doldurulmasý Kazan kapaðýný Kapak tuþu ile açýnýz. Çamaþýrlarý ayrý ayrý katlayarak sýkýþtýrmadan kazanýn içine gevþek bir þekilde yerleþtiriniz. Farklý boyutlardaki çamaþýrlar yýkama etkisini arttýrýr ve sýkma sýrasýnda kazanýn içinde daha iyi daðýlýr. Kazanýn maksimum kapasitesinden faydalanýnýz, bu sayede enerji ve su tüketimi en düþük düzeyde olacaktýr. Kazana bunun üzerinde çamaþýr doldurulmasý halinde yýkama iþlemi iyi sonuç vermez ve çamaþýrlarýn kýrýþmasýna yol açar. Program seçiniz A. Program Seçme Düðmesi ile Program Seçimi Ýstediðiniz programý seçebilmek için program seçme düðmesini saða veya sola çeviriniz. Program adýnýn yanýndaki kontrol lambasý yandýðýnda, o program seçilmiþ demektir. Program seçme düðmesinin Diðer Programlar pozisyonunda diðer programlar bulunur. Kazan kapaðýný hafif bir hareketle kapatýnýz. Kapak körük lastiði ile kapak arasýna çamaþýr sýkýþmamasýna dikkat ediniz. 20

21 Çamaþýrýn Doðru Yýkanmasý B. Program seçme düðmesi ile Diðer Programlar program ve ekran seçimi Isý / Sýkma Sayýsý Seçimi Daha önce belirlenmiþ ýsý derecesini ve/ veya sýkma devir sayýsýný deðiþtirebilirsiniz. 2: Isý derecesi tuþuna basarak ýsýyý ve devir sayýsý tuþuna basarak sýkma devir sayýsýný deðiþtirebilirsiniz. Ekstralarýn Seçimi Program seçme düðmesini Diðer Programlar program adýnýn yanýndaki kontrol lambasý yanýncaya kadar saða doðru çeviriniz. Ekranda þunlar görülür: Gecikmeli baþlatma.( ) ve sýkma devir sayýsý ( ) tuþlarý ile seçme listesinde gezininiz. Ýstenilen program ekranda görüldüðünde, bunu ýsý derecesi (OK) tuþu ile onaylayýnýz. Ýstediðiniz ekstrayý kendine ait tuþ ile seçiniz. Ekstra seçildiðinde ona ait kontrol lambasý yanar. Tüm yýkama programlarý için her ekstra seçilemez. Eðer bir ekstra iþlem seçilemiyorsa, bu o yýkama programý için uygun olmadýðý anlamýna gelir. Her ekstra için ayrýntýlý bilgiyi "Ekstralar" bölümünde bulabilirsiniz. 21

22 Çamaþýrýn Doðru Yýkanmasý Gecikmeli Baþlatma (isteðe baðlý) Program eðer istenirse 15 dakika ile 24 saat geciktirilebilir. Böylece elektrik tüketimi açýsýndan ucuz gece tarifesinden faydalanýlabilir. Konuya ait ayrýntýlý bilgileri "Gecikmeli Baþlatma" bölümünde bulabilirsiniz. Deterjan Ýlavesi Deterjanýn doðru ölçüde kullanýlmasý önemlidir, çünkü çok az deterjan þu sonuçlarý doðurur: çamaþýrlar temiz yýkanmaz ve zamanla grileþir ve sertleþir. çamaþýrlarda yað benekleri görülür rezistans üzerinde kireçlenmeler meydana gelir.... çok fazla deterjan þu sonuçlarý doðurur: kazanda çok fazla köpük oluþtuðundan yýkama mekaniði azalýr ve dolayýsýyla yýkama, durulama ve sýkma sonuçlarý tatmin edici olmaz bunun sonucunda ilave su alýnýr ve su tüketimi çoðalýr. çevre kirliliði artar. Deterjan çekmecesini dýþarý çekiniz ve deterjaný bölmelere doldurunuz. Ön yýkama için deterjan (toplam deterjan miktarýnýn önerilen daðýlýmý: 1 / 3 bölmesine ve 2 / 3 bölmesine) Ana yýkama ve suda bekletme için deterjan Yumuþatýcý, Sentetik Kola veya Sývý Kola Deterjan çekmecesini kapatýnýz. Deterjanlarla ilgili ayrýntýlý bilgileri "Deterjan" bölmesinde bulabilirsiniz. 22

23 Çamaþýrýn Doðru Yýkanmasý Programý Baþlatma Yanýp sönen Start/Stop tuþuna basýnýz. Eðer bir gecikmeli baþlatma iþlemi seçilmiþse, onun süresi Display'de ilerlemeye baþlar. Gecikmeli baþlatma süresi sona erdiðinde veya Start iþleminden hemen sonra Display'de olasý program süresi gösterilir. Ýlk 8 dakikada çamaþýr makinesi çamaþýrýn çekebileceði su miktarýný size verir. Bu ölçüm neticesinde program süresi uzayabilir veya kýsalabilir. Ayrýca programýn akýþý Display'de gösterilir. Otomatik çamaþýr makineniz size o anda ulaþýlan program kesitini bildirir. Program Sonu - Çamaþýrýn Çýkarýlmasý Kýrýþmayý önleme iþlemi içinde Display'deki gösterge þu pozisyonlar arasýnda deðiþir: 0:00 Kýrýþmayý önle. ve 0:00 Son Makinenin kazan kapaðýný Kapak tuþu ile açýnýz. Kazanda çamaþýr unutmayýnýz! Bir sonraki yýkamada bu çamaþýrlar çekebilir veya diðer çamaþýrlarý boyayabilir. Kazan kapaðýndaki körük lastiðini içinde yabancý bir maddenin kalmamasý için kontrol ediniz. Çamaþýr makinesini tuþu ile kapatýnýz. Kazan kapaðýný kapatýnýz. Aksi halde kazanýn içine yanlýþlýkla yabancý maddeler girebilir. Bunlar bir sonraki çamaþýrla yýkanabilir ve çamaþýrlara zarar verebilir. Kýrýþmayý önleme iþlemi sona erdikten sonra çamaþýr makinesi otomatik olarak kapanýr. Çamaþýr makinesi tuþuna basýldýktan sonra tekrar açýlmalýdýr. Çamaþýrlarý dýþarý alýnýz. 23

24 Sýkma Son Sýkma Devir Sayýsý Program D/dak. Pamuklu 1600 Bakýmý kolay çam Yünlü 1200 Outdoor 800 Emprenyeleme 1000 Ekspres Makine temizleme Kuþtüyü yorgan 1200 Sentetik 600 Otomatik Gömlekler 600 Koyu renkli/jeans/kot 1200 Hijyen 1600 Sýkma 1600 Ekstra durula./kolala Son sýkma devir sayýsýný azaltabilirsiniz. Yukarýda yazýlý son sýkma devir sayýsýndan daha yüksek bir sayý seçmek mümkün deðildir. Durulama Sýkma Çamaþýrlar ana yýkamadan sonra ve durulama aralarýnda sýkýlýr. Son sýkma devir sayýsý azaltýlýrsa, buna baðlý olarak durulama sýkma devir sayýsý da düþürülür. Pamuklu programýnda 700 D/dak. Sýkma devir sayýsýndan daha düþük devir sayýsýna bir durulama daha ilave edilir. Son Sýkmanýn Seçilmemesi ( (Durulama Sonu)) Sýkma devir sayýsý tuþu ile ayarýný seçiniz. Çamaþýrlar son durulamadan sonra suyun içinde kalýrlar. Programýn sonunda çamaþýrlar kazandan hemen çýkarýlmadýðý zaman çamaþýrda meydana gelebilecek kýrýþmalar en aza indirgenmiþ olur. Son Sýkmanýn Baþlamasý: Çamaþýr makinesi sýkma iþlemi için uygun olan en yüksek devir sayýsýný size sunar. Siz daha düþük bir devir sayýsý seçebilirsiniz. Start/Stop tuþu ile son sýkma iþlemi baþlatýlýr. Programý Bitirme: Kapak tuþuna basýnýz. Su dýþarý pompalanýr. Yeniden Kapak tuþuna basarak kazan kapaðýný açýnýz. Durulama Sýkma ve Son Sýkmanýn Seçilmemesi ( yok) Sýkma sayýsý tuþu ile yok (=sýkmasýz) ayarýný seçiniz. Son durulama iþleminden sonra su dýþarý pompalanýr ve kýrýþmayý önleme fonksiyonu devreye alýnýr. Bu ayarda Pamuklu, Bakýmý kolay, Ekspres ve Otomatik programlarýnda ek bir durulama iþlemi uygulanýr. 24

25 Gecikmeli Baþlatma Gecikmeli baþlatma tuþu ile seçmiþ olduðunuz programý daha ileri bir saatte baþlatabilirsiniz. Programýn baþlatýlmasý 15 dakika ile maksimum 24 saat arasý ertelenebilir. Böylece elektrik tüketimi açýsýndan ucuz gece tarifesinden faydalanabilirsiniz. Seçim Gecikmeli Baþlatma tuþuna basýnýz. Ekranda þunlar gösterilir: 0: Gecikmeli Baþlatma tuþuna her basýldýðýnda erteleme süresi uzar: 1 saatin altýnda 15 dakika, 10 saatin altýnda 30 dakika, 10 saatin üzerinde 1 saat gibi. Gecikmeli baþlatma tuþu basýlý tutulduðunda 24 saat seviyesine kadar yukarý doðru çýkýlýr. Deðiþtirme Gecikmeli baþlatma her zaman Gecikmeli baþlatma tuþuna basýlarak deðiþtirilebilir. Gecikmeli Baþlatmanýn Silinmesi 24 h görüldüðünde yeniden Gecikmeli baþlatma tuþuna basýnýz. Start/Stop tuþuna bastýktan sonra gecikmeli baþlatma ýþýðý sönerse, yýkama programý doðrudan çalýþmaya baþlar. Baþlatma Gecikmeli Start iþlemini baþlatmak için Start/Stop tuþuna basýnýz. Ekranda þu gösterilir: 4:30 Baþl. kadar Sürenin sona ermesinden sonra yýkama programý baþlar ve ekranda yaklaþýk yýkama süresi ve program akýþý gösterilir. 25

26 Program Tablosu Bir program paketi içinde bulunan program tablosunu "Ýlave-Program-Paketleri" kitapçýðýnda bulabilirsiniz. Pamuklu 90 C ile soðuk arasý maks. 8,0 kg Malzemeler Pamuklu, keten veya karma dokumalý T-þörtler, iç çamaþýrlarý, masa örtüleri v.s. Öneri 60 /40 C arasý ayarlar / ayarýndan þu noktalardan farklýdýr: Program süreleri daha kýsadýr Isý bekletme süreleri daha uzundur Daha yüksek enerji Özellikle hijyen gereken çamaþýrlar için ýsý ayarýný 60 C veya daha yüksek bir deðer seçiniz. Pamuklu / maks. 7,0 kg Malzemeler normal kirli pamuklu çamaþýrlar Öneri Bu ayarlar enerji ve su tüketimi bakýmýndan pamuklu çamaþýrlarýn yýkanmasýnda en verimli olanýdýr. programýnda ulaþýlan yýkama suyu ýsý derecesi 60 C'den daha düþüktür, yýkama gücü Pamuklu 60 C programýna uygundur. Test enstitüsü için Bilgiler: Test programý sayýlý Avrupa normuna ve enerji etiketlemesi 1061/2010 yönetmeliðine göre uygulanýr. Bakýmý kolay çam. 60 C ile soðuk arasý maks. 3,5 kg Çam. Cinsi Sentetik lifli çamaþýrlar, karma dokumalar veya bakýmý kolay türde pamuklu çamaþýrlar Öneri Kýrýþmaya yatkýn çamaþýrlarda sýkma devir sayýsýný düþürünüz. Yünlü 40 C ile soðuk arasý maks. 2,0 kg Çam. cinsi Yünlü ve yün karýþýmlý veya elde yýkanabilen giysiler Öneri Kýrýþmaya yatkýn çamaþýrlarda son sýkma devir sayýsýna dikkat ediniz. 26

27 Program Tablosu Outdoor 40 C ile soðuk arasý maks. 2,5 kg Çam. cinsi Gore-Tex, SYMPATEX, WINDSTOPPER v.s. gibi membranlý Outdoor ceket ve pantolonlar. Öneri Ceketlerin fermuarýný kapatýnýz. Yumuþatýcý kullanmayýnýz. Gerektiðinde Outdoor-giysiler Emprenye programýnda iþlem görebilir. Her yýkamadan sonra emprenye iþlemi tavsiye edilmez. Emprenyeleme 40 C maks. 2,5 kg Çam. cinsi Mikrofazer dokumalarda, kayak giysilerinde veya sentetik iplikli masa örtülerinde su ve kir geçirmezliði saðlamak içindir. Öneri Malzemeler yeni yýkanmýþ ve sýkýlmýþ veya kurutulmuþ olmalýdýr. Bunun arkasýndan mükemmel bir sonuç alabilmek için termal bir iþlem uygulanmalýdýr. Bu iþlem yýkama-kurutma makinesinde bir kurutma veya ütüleme ile saðlanabilir. Ekspres C ile soðuk arasý maks. 3,5 kg Çam. cinsi Çok az giyilmiþ veya çok az kirli pamuklu çamaþýrlar. Öneri Kýsa ilave fonksiyon otomatik olarak devreye girer. Makine temizleme 75 C Kazan boþ Sýk sýk düþük ýsýda yýkama sonucunda otomatik çamaþýr makinesinde bakteri üremesine sebep olabilir. Çamaþýr makinesinin temizlenmesi sonucunda bakteri ve mikroplar azalýr ve koku oluþmasý önlenmiþ olur. Öneri Miele makine temizleme maddesi ile mükemmel sonuç alabilirsiniz. Buna alternatif olarak standart bir toz deterjan kullanabilrisiniz. Makine temizleme maddesini veya standart deterjaný deterjan çekmecesine koyabilirsiniz. Çamaþýr koymayýnýz. Temizlik iþlemi boþ kazan ile yapýlýr. 27

28 Program Tablosu Kuþtüyü yorgan 60 C ile soðuk arasý maks. 2,5 kg 1 Yorgan 2,20m x 2,00m Çam. cinsi Kuþtüyü veya kaz tüyü dolgulu yorganlar Öneri Üreticinin bakým etiketine bakýnýz. Sentetik 60 C ile soðuk arasý maks. 2,5 kg Malzemeler Sentetik iplikli, karma dokumalar ve suni ipek gibi narin giysiler içindir. Üreticisi tarafýndan makine yýkanabilirliði onaylanan tül perdeler. Öneri Tozlu tül perdeler çoðu zaman ön yýkamalý bir programda yýkanmalýdýr. Kýrýþmaya yatkýn çamaþýrlar için sýkma devir sayýsý seçilmemelidir. Otomatik + 40 C ile soðuk arasý maks. 5,0 kg Çam. Cinsi Pamuklu ve Bakýmý Kolay programlarý için renklerine göre ayrýlmýþ çamaþýrlar. Öneri Burada amaç otomatik uyumlu yýkama özellikleri (örneðin: su seviyesi, yýkama ritmi ve sýkma sayýlarý) sayesinde her çamaþýr grubunun daima en hassas ve en temiz bir þekilde yýkanmasýdýr. Gömlekler 60 C ile soðuk arasý maks. 2,0 kg Öneri Yaka ve manþetler yýkamadan önce elden geçirilmelidir. Ýpekli gömlek ve bluzlar Sentetik programýnda yýkanmalýdýr. Koyu renkli/jeans/kot 60 C ile soðuk arasý maks. 3,0 kg Malzemeler Siyah ve koyu renk pamuklu, karma dokuma ve kot dokumlar Öneri Çamaþýrý ters yüz ediniz. Ýlk yýkamada kot kumaþlar çoðu zaman "renk verir". Bu yüzden açýk renk ve koyu renk çamaþýrlarý ayrý yýkayýnýz. 28

29 Program Tablosu Hijyen 90 C ile 30 C maks. 7,0 kg Çam. cinsi Ýç çamaþýrý, yatak çarþafý ve alerjik hastalar için doðrudan tene temas eden ve özel hijyen koþullarý gerektiren pamuklu veya keten çamaþýrlar için uygundur. Öneri Ýyi bir hijyen saðlamak için yýkama ýsý derecesini 40 C veya daha yüksek seçiniz. Üreticinin bakým etiketine dikkat ediniz. Sýkma Öneri Sadece su boþaltýlýr: Sýkma devir sayýsýný Sýkmasýz pozisyona getiriniz. Ayarlanan sýkma devir sayýsýna dikkat ediniz. Ekstra durula./kolala. maks. 7,0 kg Çam. cinsi Elde yýkanan çamaþýrlar durulanýr. Kolalanmasý gereken masa örtüleri, peçeteler, iþ elbiseleri için kullanýlýr. Öneri Kýrýþmaya yatkýn çamaþýrlarda son sýkma devir sayýsýna dikkat ediniz. Kolalanmasý gereken çamaþýrlar yeni yýkanmýþ olmalý, fakat durulanmalarýnda yumuþatýcý kullanýlmamalýdýr. Özellikle çok iyi bir durulama için iki aþamalý bir durulama ile ilave su ekstrasýný seçiniz.ýlave su programlama fonksiyonunda ilave durulama seçeneði devreye alýnmalýdýr. 29

30 Ekstralar Ekstralarýn seçimi veya iptali ekran üzerinde kendilerine ait tuþlarla yapýlýr. Diðer Ekstralar Ekranda diðer ekstralar alt menüsü açýlýr. Size programýn kabul ettiði ekstralar gösterilir. Ýlave su Kýsa veya Leke ve/veya Diðer ekstralar tuþuna basýnýz. Kýsa Bu program üzerinde görülür leke olmayan az kirli çamaþýrlar için kullanýlýr. Yýkama süresi kýsaltýlýr. Lekeler Çamaþýrlarýn kusursuz yýkanabilmesi için lekelerden birini seçebilirsiniz. Yýkama programý lekeye uygun olmalýdýr. Her yýkama programý için bir leke seçilebilir. Daha önce "Kýsa" ekstrasý seçilmiþse bu otomatik olarak kapatýlýr. Leke alt menüsünden çýkmak için Leke tuþuna yeniden basýnýz. Gecikmeli Baþlatma ( ) veya Devir sayýsý ( ) tuþu ile ekstralarýn arasýnda geziniz. Isý derecesi (OK) tuþu ile ekstra fonksiyonu seçiniz. Baþka bir ekstra seçilebilir. Diðer ekstralar tuþuna yeniden bastýðýnýzda seçilen ekstra kapanýr. Ýlave Su Yýkama ve durulama sýrasýnda su seviyesi yükseltilir. Ýlave Su tuþu için baþka seçenekler programlayabilirsiniz, bunun için "Ayarlar" bölümüne bakýnýz. 30

31 Ekstralar Ön Yýkama Çamurlu veya çok kirli çamaþýrlar için bu fonksiyonu kullanabilirsiniz. Suda Bekletme Özellikle çok kirli ve lekeli (kan, yað, kakao lekeleri gibi) çamaþýrlar için tercih edilmelidir. Suda bekletme iþleminin süresi 30 dakika ile 2 saat arasýnda 30 dakikalýk dilimlerle programlanabilir, bunun için "Ayarlar" bölümüne bakýnýz.. Suda bekletme süresinin fabrika çýkýþ ayarý 2 saattir. Ekstra Sessiz Dinlenme süresi içinde çamaþýr yýkamak istediðinizde makinenin çalýþma sesini daha da azaltabilirsiniz. Ekstra sessiz fonksiyonu seçildiðinde sýkma iþlemi yapýlmaz ve Durulama sonu ekstra fonksiyonu devre alýnýr. Program süresi uzar. Durulama Sonu Ýptali Sýkma tuþu ile sýkma devir sayýsýný seçiniz. Son sýkma iþlemini dinlenme süresi dýþýna almak için gecikmeli baþlatma programýný seçiniz. 31

32 Ekstralar Aþaðýdaki ekstralar þu programlara seçilebilir: Kýsa Leke Ýlave Su Ön Yýkama Ekstra Sessiz Suda Bekletme Pamuklu Bakýmý kolay çam. Yünlü Outdoor Emprenyeleme Ekspres 20 1) Makine temizleme Kuþtüyü yorgan Sentetik Otomatik + Gömlekler Koyu renkli/jeans Hijyen Sýkma Ekstra durula./kolala. 32

33 Bakým Sembolleri Yýkama Tekne içinde görülen sayýlar çamaþýrý yýkayabileceðiniz en yüksek ýsý derecesini gösterir. Normal mekanik çalýþtýrma Hassas mekanik çalýþtýrma Özel hassas mekanik çalýþtýrma Elde yýkanan çamaþýrlar Yýkanamaz Program Seçimi Ýçin Örnekler Program Pamuklu Bakýmý kolay çam. Sentetik Yünlü Ekspres 20 Otomatik + Bakým Sembolü Kurutma Noktalar ýsý derecesini belli eder Normal ýsý derecesi Düþük ýsý derecesi Makinede kurutulamaz Ütü & Silindir ütü Noktalar ýsý derecelerini belli eder yakl. 200 C yakl. 150 C yakl. 110 C Ütülemeyiniz/silindir ütüden geçirmeyiniz Profesyonel Temizleme Kimyasal çözücülerle temizleme. Harfler temizleme maddelerini ifade eder. Islak temizleme Kimyasal temizleme yapýlmaz Aðartma Her oksidasyonlu-aðartma maddesi kullanýlabilir Sadece oksijenli aðartýcý kullanýlabilir Aðartma yapýlamaz 33

34 Program Akýþý Ana Yýkama Durulama Sýkma Su seviyesi Yýkama ritmi Su seviyesi Durulama sayýsý Durulama Sýkma Son Sýkma Pamuklu 2-4 1)2) Bakýmý kolay çam ) Yünlü 2 Outdoor 3 4) Emprenyeleme Ekspres ) Makine temizleme 2 Kuþtüyü yorgan 5) 3 Bakýmý kolay çam ) Otomatik ) Gömlekler 2 Koyu renkli/jeans/kot 3 Hijyen 3-4 2) Sýkma Ekstra durula./ Kolala. Bir sonraki sayfaya bakýnýz. 1 34

35 Program Akýþý = daha düþük su seviyesi = orta su seviyesi = yüksek su seviyesi = Yoðun-Yýkama ritmi = Normal-Yýkama ritmi = Korumalý-Yýkama ritmi = Hassas-Yýkama ritmi = Sallanma hareketli-yýkama ritmi = Elde yýkama-ritmi Çamaþýr makinesinde miktar otomatiði ile tam elektronik bir kumanda bulunur. Makine su tüketimini kazana yerleþtirilen çamaþýrýn miktarýna ve su çekme kapasitesine göre kendi belirler. Böylece program akýþlarý ve yýkama süreleri farklý olabilir. Burada gösterilen program akýþlarý ana programda yýkanan tam kapasite doldurulmuþ bir kazan çamaþýr için geçerlidir. Seçilebilen ekstralar dikkate alýnmamýþtýr. Çamaþýr makinesi size her an yýkama programý içinde ulaþýlan program dilimini bildirir. Program Akýþýndaki Özellikler: Kýrýþmayý Önleme: Kýrýþmayý önlemek amacýyla program bittikten sonra kazan 30 dakika daha hareket etmeye devam eder. Ýstisna: Yünlü programýnda kýrýþmayý önleme iþlemi yapýlmaz. Çamaþýr makinesi her zaman açýlabilir. 1) 90 C ile 60 C arasý bir ýsý derecesi seçildiðinde 2 defa durulama uygulanýr. 60 C derecenin altýndaki bir ýsý derecesinde 3 adet durulama uygulanýr. 2) üçüncü ve dördüncü durulamalar þu durumlarda yapýlýr: kazanda çok fazla köpük oluþursa, son sýkma devir sayýsý 700 U/ dakikadan daha düþükse, sýkmasýz bir iþlem seçilmiþse. 3) Üçüncü durulama þöyle uygulanýr: sýkmasýz bir iþlem seçilmiþse. 4) Çamaþýrlar sadece ana yýkamadan sonra sýkýlýr. 5) Hýzlý Sýkma: Yýkama iþleminden önce hýzlý bir sýkma iþlemi yapýlýr, bu sayede kuþ tüyü yastýklardaki hava alýnýr. Bundan sonra haznesinden ana yýkama için su alýnýr. 6) Ön Yýkama: Tozlarýn temizlenmesi için makine otomatik olarak deterjansýz bir ön yýkama uygular. 35

36 Program Akýþýnýn Deðiþtirilmesi Programý Durdurma Bir yýkama programýný program baþladýktan sonra her zaman durdurabilirsiniz. Start/Stop tuþuna basýnýz. Program durdurma Yanýp sönen Start/Stop tuþuna yeniden basýnýz. Otomatik çamaþýr makineniz kazandaki suyu boþaltýr. Çamaþýrlarý kazandan çýkarmak istediðinizde: Kapak tuþuna basýnýz. Baþka bir program seçmek isterseniz: Çamaþýr makinesini tuþu ile kapatýnýz. Çamaþýr makinesini tekrar açýnýz. Deterjan kutusunda hala deterjan olup olmadýðýna bakýnýz. Eðer deterjan yoksa, kutuya yeniden deterjan doldurunuz. Yeni bir program seçiniz. Programa Ara Vermek Ýçin Çamaþýr makinesini tuþu ile kapatýnýz. Devam etmek için: Çamaþýr makinesini tuþu ile yeniden açýnýz. Deðiþtirme Program Bir program baþladýktan sonra programý deðiþtirmek mümkün deðildir. Isý Derecesi Pamuklu yýkama programý baþladýktan sonra ilk beþ dakika içinde ýsý derecesini deðiþtirmek mümkündür. Isý Derecesi tuþuna basýnýz. Sýkma Devir Sayýsý Son sýkma baþlayýncaya kadar sýkma devir sayýsýný deðiþtirmek mümkündür. Devir Sayýsý tuþuna basýnýz. Ekstralar Program baþladýktan sonra ilk beþ dakika içinde Kýsa, Ýlave su ve Ekstra sessiz ekstra fonksiyonlarýnýn seçimi veya iptali mümkündür. Çocuk güvenlik kilidi devrede ise çamaþýr makinesinde hiçbir deðiþiklik yapýlamaz. 36

37 Program Akýþýnýn Deðiþtirilmesi Çamaþýr Ýlavesi/Çýkarýlmasý Kapak açýlýncaya kadar Kapak tuþuna basýnýz. Çamaþýr ilave edebilir veya çýkarabilirsiniz. Kapaðý kapatýnýz. Program otomatik olarak devam edecektir. Þunlara dikkat ediniz: Otomatik çamaþýr makineniz program baþladýktan sonra çamaþýr miktarýnýn deðiþikliðini saptayamaz. Bu nedenle çamaþýr makineniz çamaþýr ilavesi veya çýkarýlmasý sonucunda sanki kazan tam kapasite dolu imiþ gibi yýkamayý sürdürür. Verilmiþ olan program akýþ süresi uzayabilir. Þu durumlarda kapak açýlmaz: kazan suyu 55 C derecenin üzerinde ise, su seviyesi belirli bir sýnýrý aþmýþ ise, Sýkma program kesitine ulaþýlmýþ ise. Yukarýda açýklanan durumlarda Kapak tuþuna basýldýðýnda ekranda þu yazý görülür: Çocuk Güvenliði Çocuk güvenliði kilidi yýkama iþlemi sýrasýnda makine kapaðýnýn açýlmasýný, programýn durdurulmasýný veya makinenin kapatýlmasýný engeller. Çocuk Güvenliðinin Açýlmasý Program baþladýktan sonra Start/Stop tuþuna uzunca bir süre basýnýz. Stop veya 3 saniye. Start/Stop tuþunu süre geçinceye kadar ve ekranda þu yazý görülünceye kadar basýnýz: Kullanýma kapalý Çocuk güvenliði artýk devreye girer ve program sonunda otomatik olarak devreden çýkar. Çocuk Güvenliðinin Kapatýlmasý Program baþladýktan sonra Start/Stop tuþunu uzun süre basýlý tutunuz. 3 saniyede kilidi aç Start/Stop tuþunu süre geçinceye ve ekranda þu yazý görülünceye kadar basýnýz: Kullanýma açýk Kapak kilitli 37

38 Deterjan Doðru Deterjan Otomatik çamaþýr makinesi için uygun olan her deterjaný kullanabilirsiniz. Kullaným ve dozaj bilgileri deterjan ambalajý üzerinde yazýlýdýr. Standart- Color- Hassas- Özel-* Emprenye Deterjan maddesi** Yumuþatýcý Pamuklu X X X Bakýmý kolay çam. X X X Yünlü X X Outdoor 1) X X Emprenyeleme X Ekspres 20 1) X X X Makine temizleme X X Sentetik X X X X Kuþtüyü yorgan 1) X X X Otomatik + X X X Gömlekler X X X Koyu renkli/jeans/ X X X X Kot 1) Hijyen 2) X X Ekstra durula./ Kolala. X X 1) Sývý deterjan kullanýmý Ön yýkama seçildiðinde bölmesine bir sývý deterjan kabýnýn yerleþtirilmesi tavsiye edilir. Bu kabý Miele yetkili servisinden satýn alabilirsiniz. 2) Toz deterjan kullanýmý * Özel deterjanlar: Bu deterjanlar özel yýkama programlarý veya belirli bir çamaþýr türü için geliþtirilmiþ ürünlerdir (örneðin: Miele CareCollection, "Sonradan alýnabilen aksesuar" bölümünü okuyunuz) ** Sadece "membranlý dokumalar için uygundur" uyarýsý olan emprenyeleme maddesini kullanýnýz, bunlar fluorkimyasal bileþimlere dayanmaktadýr. Parafin içeren maddeler kullanmayýnýz. Empreyenleme maddesini bölmesine doldurunuz. 38

39 Deterjan Kullanýlacak deterjan miktarý þunlara baðlýdýr: çamaþýrýn kirlilik derecesine hafif kirli Leke ve kir görülmüyor. Giysilerde ten kokusu olabilir. normal kirli Kir ve/veya hafif lekeler görülüyor. çok kirli Kir ve/veya lekeler açýkca görülüyor. suyun sertlik derecesine Eðer suyunuzun sertlik derecesini bilmiyorsanýz ilgili kuruma sorunuz. çamaþýrýn miktarýna Su Sertlik Dereceleri Sertlik Kademesi Toplam Sertlik mmol/l Almanya Su Sertlik Derecesi d yumuþak (I) 0-1,5 0-8,4 orta (II) 1,5-2,5 8,4-14 sert-çok sert arasý (III) 2,5 üstü 14 üstü Su Sertliðini Yumuþatma Deterjandan tasarruf etmek için II ve III. Su sertliði kademelerinde su yumuþatýcý ilave edebilirsiniz. Doðru miktar ambalaj üzerinde yazýlýdýr. Önce deterjaný, daha sonra yumuþatýcýyý koyunuz. Deterjaný su sertlik derecesinin 1ci kademesine göre ayarlayýnýz. Komple Deterjan Çamaþýrý birkaç ürün ile yýkýyorsanýz (örneðin deterjan çekmecesine) bunlarý daima aþaðýdaki sýralamaya göre bölmesine doldurunuz: 1. Deterjan 2. Su sertliðini yumuþatma 3. Leke tozu Böylece çekmeceye gelen su bu maddeleri daha kolay alabilecektir. 39

40 Deterjan Kolalama/Yumuþatma Kola çamaþýrlara hafif sertlik ve dolgunluk verir. Sentetik kola sentetik koladýr ve çamaþýrlara daha güçlü bir sertlik verir. Yumuþatýcý çamaþýrlara yumuþaklýk verir ve kurutma makinesinde meydana gelecek statik yüklemeyi azaltýr. Otomatik Yumuþatma, Kolalama Yumuþatýcýyý, sentetik kolayý ve sývý kolayý haznesine doldurunuz. Maksimum doldurma ölçüsüne dikkat ediniz. Son durulamada yumuþatýcý hazneden alýnýr. Yýkama programý sonunda haznesinde az miktarda su kalýr. Birkaç otomatik kolalama iþleminden sonra hazneyi ve sifonu temizleyiniz. Ayrý Yumuþatma, Kolalama Malzemeleri ambalajlarýnda yazýldýðý öçlüde kullanýnýz. Sývý kolayý haznesine ve toz kolayý haznesine koyunuz. Program seçme düðmesini Ekstra Durulama/Kolalama pozisyonuna çeviriniz. Sýkma devir sayýsýný veya Durulama Sonu ekstra iþlemini seçiniz. Start/Stop tuþuna basýnýz. Boya Çýkarma / Boyama Çamaþýr makinenizde boya sökücü maddeleri kullanmayýnýz. Makine içinde yapacaðýnýz kumaþ veya giysi boyama iþlemi ancak evde uygulanabilecek ölçekte olmalýdýr. Boyama sýrasýnda kullanýlacak tuz makinenin çelik bölmelerine zarar verebilir. Boya üreticisinin verdiði bilgileri mutlaka dikkate alýnýz. 40

41 Temizlik ve Bakým Kazan Temizliði Düþük ýsýlarda çamaþýr yýkama ve/veya sývý deterjan kullanýlmasý sonucunda otomatik çamaþýr makinesi içinde bakteri ve koku oluþumu meydana gelebilir. Otomatik çamaþýr makinenizi Makine Temizleme programý ile temizleyiniz. Bu iþlem en geç ekranda Hygiene Info uyarýsý görüldükten sonra yapýlmalýdýr. Deterjan Çekmecesinin Temizliði Deterjan-haznesinin ön yýkama- ve ana yýkama bölmeleri kendi kendini temizler. Hijyenik nedenlerle bütün deterjan haznesi düzenli olarak temizlenmelidir. Cihaz Gövdesinin ve Panelin Temizliði Temizlik iþleminden önce cihazýn fiþini prizden çekiniz. Çamaþýr makinenizi asla hortumla yýkamayýnýz. Cihazýn gövdesini ve panelini hafif deterjanlý veya sabunlu bir suyla siliniz ve yumuþak bir bezle kurulayýnýz. Makinenin kazanýný uygun bir çelik temizleme maddesi ile siliniz. Deterjan çekmecesini dayanma noktasýna kadar öne çekiniz, açma düðmesine basýnýz ve deterjan çekmecesini dýþarý çýkartýnýz. Deterjan çekmecesini sýcak suda yýkayýnýz. Bu temizlik sýrasýnda aþýndýrma özelliði olan cam suyu veya genel temizlik maddelerini kullanmayýnýz! Bu maddeler plastik yüzeylere ve diðer bölümlere zarar verebilir. 41

42 Temizlik ve Bakým Çekmece içindeki sifonu temizleyiniz. Deterjan Çekmecesi Yuvasýnýn Temizliði 1. Sifonu bölmesinden çekip alýnýz ve akan sýcak suyun altýnda yýkayýnýz. Sifonun takýldýðý boruyu da temizleyiniz. 2. Sifonu tekrar yerine takýnýz. Bir þiþe fýrçasý yardýmý ile çekmece yuvasýndaki su kanallarýnýn içinde biriken deterjan ve kireç artýklarýný temizleyebilirsiniz. Bu sifonu birkaç kere arka arkaya sývý kola kullandýktan sonra iyice temizleyiniz. Sývý kola yapýþmalara sebep olabilir. 42

43 Temizlik ve Bakým Su Giriþ Süzgecinin Temizlenmesi Su giriþ vanasýný korumak açýsýndan makinede 2 süzgeç bulunmaktadýr. Bu süzgeçler yaklaþýk altý ayda bir kontrol edilmelidir. Evinizde çok sýk su kesiliyorsa, bu kontrolleri daha kýsa sürelerde yapýnýz. Su Giriþ Vanasýndaki Süzgecin Temizlenmesi Plastik somunu dikkatle çevirerek yerinden sökünüz. Su Giriþ Hortumundaki Süzgecin Temizlenmesi Su musluðunu kapatýnýz ve su giriþ hortumunun baðlantý vidasýný sökünüz. Süzgeci bir pense yardýmýyla yuvasýndan çýkartýnýz ve temizleyiniz. Tekrar yerine takmak için ayný iþlemi tersten uygulayýnýz. Her iki süzgeç de temizlendikten sonra mutlaka tekrar yerlerine takýlmalýdýr. Lastik contayý 1 yuvasýndan çýkartýnýz. Süzgecin týrnaðýný 2 bir pense ile tutunuz ve süzgeci çekip çýkartýnýz. Süzgeci temizleyiniz. Süzgeci tekrar yuvasýna takmak için yukarýdaki iþlemi sýrasýyla tersten uygulayýnýz. 43

44 Arýzalarda Yardým Ne Yapmalý, eðer..? Günlük kullanýmda ortaya çýkan çoðu arýzayý kendiniz giderebilirsiniz. Servis çaðýrmadýðýnýz için de zaman ve paradan tasarruf edebilirsiniz. Aþaðýdaki tablolar size arýza ve hatalarý bulmakta ve gidermede yardýmcý olacaktýr. Fakat þu noktalara dikkat ediniz: Elektrikli cihazlarýn tamirleri sadece uzman ve yetkili personel tarafýndan yapýlmalýdýr. Hatalý tamirler sonucunda cihazý kullanan kiþi için ciddi tehlikeler ortaya çýkabilir. Yýkama programý baþlamýyor Problem Sebep Çözüm Ekran kararmýþsa ve Start/Stop tuþunun kontrol lambasý yanmýyorsa? Ekranda bir pin kodu girmeniz isteniyorsa? Ekran kararmýþsa? Çamaþýr makinesine cereyan gelmemektedir. Çamaþýr makinesi enerji tasarrufu nedeniyle otomatik olarak kapanmýþ olabilir. Pin-kodu devrededir. Enerji tasarrufu açýsýndan ekran otomatik olarak kapanýr (Stand-by). Þunlarý kontrol ediniz: Fiþ prizde olmalýdýr. Sigorta atmamýþ olmalýdýr. Çamaþýr makinesini tuþu ile yeniden açýnýz. Pin kodunu giriniz ve bunu onaylayýnýz. Eðer gelecek sefer makineyi açtýðýnýzda bu soru sorulmuyorsa, pin kodunu devreden çýkartýnýz. Tuþa basýnýz. Stand-by sona erdirilir. 44

45 Arýzalarda Yardým Ekranda þu hata görülüyor ve program durduruluyor Hata Raporu Sebep Çözüm Su çýkýþýnda hata Su giriþinde hata Su kontrol sisteminde hata Teknik hata Su tahliyesi engelleniyor veya týkalý. Su tahliye hortumu çok yüksektedir. Su giriþi kapalý veya engellenmektedir. Su giriþ hortumundaki süzgeç kirlenmiþtir. Su koruma sistemi arýzalý olabilir. Bir arýza olabilir. Kazan suyu filtresini ve kazan suyu pompasýný temizleyiniz. Maksimum su tahliye yüksekliði 1 metredir. Þunlarý kontrol ediniz: su musluðu tam olarak açýk olmalýdýr. su giriþ hortumu bükülmemiþ olmalýdýr. su basýncý düþük olmamalýdýr. Süzgeci temizleyiniz. Su musluðunu kapatýnýz. Yetkili servisi çaðýrýnýz. Programý yeniden baþlatýnýz. Hata uyarýsý yeniden görülürse, yetkili servisi çaðýrýnýz. Hata uyarýsýný kapatmak için: Otomatik çamaþýr makinesini tuþu ile kapatýnýz. 45

46 Arýzalarda Yardým Ekranda bir arýza uyarýsý görülüyor Hata Uyarýsý Sebep Çözüm Rezistans hata. Doz kontrolü Hijyen bilgisi Çamaþýr makinesi suyu ýsýtmýyorsa? Yýkama sýrasýnda çok fazla köpük oluþmuþtur. Uzun süreden beri hiç bir yýkama programýnda 60 C üzerinde bir ýsý derecesi seçilmemiþ olabilir. Programý yeniden baþlatýnýz. Arýza uyarýsý yeniden veriliyorsa, yetkili servise haber veriniz. Bir sonraki yýkamada daha az deterjan koyunuz ve deterjan ambalajýndaki ölçüleri esas alýnýz. Bakteri ve koku oluþumunu önlemek için Miele makine temizleme deterjaný veya standart bir toz deterjan kullanarak Makine Temizleme programýný baþlatýnýz. Uyarýlar programýn sonunda ve çamaþýr makinesi açýlýrken yapýlýr. 46

47 Arýzalarda Yardým Çamaþýr Makinesinin Genel Problemleri Problem Sebep Çözüm Makine sýkma iþlemi sýrasýnda düzgün durmuyorsa? Çamaþýr makinesi çamaþýrlarý her zamanki gibi sýkmýyorsa ve çamaþýrlar hala ýslaksa? Su tahliyesinde alýþýlmadýk sesler geliyorsa? Deterjan çekmecesinde çok miktarda deterjan artýðý kalýyorsa? Yumuþatýcý hazneden tam olarak alýnamýyor veya bölmesinde çok fazla su kalýyorsa? Ekranda yabancý bir lisan görülüyorsa? Cihazýn ayaklarý eþit seviyede ayarlanmamýþ olabilir. Son sýkma sýrasýnda büyük bir sarsýntý ölçülmüþ ve sýkma devir sayýsý otomatik olarak düþürülmüþtür. Makineyi saðlam duracak þekilde yerleþtiriniz ve vidalý ayaklarýn somunlarýný sýkýþtýrýnýz. Kazanda daha iyi daðýlabilmeleri için küçük ve büyük çamaþýrlarý daima bir arada kazana doldurunuz. Bu bir arýza deðildir! Su tahliyesinin baþýnda ve sonunda duyulan bu sesler normaldir. Su akýþ basýncý yeterli deðildir. Toz deterjan yumuþatýcý ile karýþýrsa yapýþkan bir hale gelebilir. Sifon yerine tam oturmamýþ veya týkanmýþ olabilir. "Ayarlar" menüsünün "Lisan " sayfasýnda baþka bir lisan seçilmiþ olabilir. Su giriþindeki süzgeci temizleyiniz. Gerekirse ekstra olarak Ýlave Su pozisyonunu seçiniz. Deterjan çekmecesini temizleyiniz ve bundan sonra önce deterjaný ve daha sonra yumuþatýcýyý doldurunuz. Sifonu temizleyiniz, "Temizlik ve Bakým" bölümü, "Deterjan Çekmecesinin Temizliði" böl.bkz. Ýstediðiniz lisaný ayarlayýnýz. Bayrak sembolü sizin için yönlendirici olacaktýr. 47

Ýlave Program Paketleri:

Ýlave Program Paketleri: Ýlave Program Paketleri: Bebek Eco Ev EvXL Hijyen & Çocuklar Medic Spor & Saðlýk tr-tr M.-Nr. 09 495 120 Ýçindekiler Program-Paketleri...3 Program Seçimi...4 Sýkma....5 Program Tablosu...6 Program Akýþý....10

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Çamaþýr Makinesi W 5800 HomeCare XL. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce

Kullanma Kýlavuzu. Çamaþýr Makinesi W 5800 HomeCare XL. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 5800 HomeCare XL Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Ýlave Program-Paketleri:

Ýlave Program-Paketleri: Ýlave Program-Paketleri: Spor & Saðlýk Ev Hijyen & Çocuklar Bebek tr-tr M.-Nr. 07 742 240 Ýçindekiler Program Seçimi...3 Yeni Program Seçimi...3 Sýkma....4 Program Tablosu...5 Ekstralar...9 Program Akýþý....10

Detaylı

Otomatik Deterjan Dozaj Ünitesi

Otomatik Deterjan Dozaj Ünitesi Otomatik Deterjan Dozaj Ünitesi Kullanma Kýlavuzu AWD 10 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazý gelebilecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Çamaþýr Makinesi W 1912. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce

Kullanma Kýlavuzu. Çamaþýr Makinesi W 1912. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 1912 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. M.-Nr.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Çamaþýr Makinesi W 5964 WPS. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce

Kullanma Kýlavuzu. Çamaþýr Makinesi W 5964 WPS. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 5964 WPS Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Çamaþýr Makinesi W 3370 Edition 111. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce

Kullanma Kýlavuzu. Çamaþýr Makinesi W 3370 Edition 111. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 3370 Edition 111 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi GalaGrande XL W 5000. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce

Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi GalaGrande XL W 5000. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi GalaGrande XL W 5000 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Çamaþýr Makinesi W 1712. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce

Kullanma Kýlavuzu. Çamaþýr Makinesi W 1712. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 1712 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. M.-Nr.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 1612. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce

Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 1612. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 1612 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. M.-Nr.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 3243. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce

Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 3243. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 3243 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. M.-Nr.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Yýkama-Kurutma Makinesi WT 2780 WPM. tr-tr. Makineyi kurmadan ve

Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Yýkama-Kurutma Makinesi WT 2780 WPM. tr-tr. Makineyi kurmadan ve Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Yýkama-Kurutma Makinesi WT 2780 WPM Makineyi kurmadan ve tr-tr çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý oluþabilecek zararlardan

Detaylı

Isý Pompalý Kurutma Makinesi T 8860 WP Edition 111

Isý Pompalý Kurutma Makinesi T 8860 WP Edition 111 Kullanma Kýlavuzu Isý Pompalý Kurutma Makinesi T 8860 WP Edition 111 tr-tr Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan

Detaylı

Kondanse Kurutma Makinesi T 8842 C

Kondanse Kurutma Makinesi T 8842 C Kullanma Kýlavuzu Kondanse Kurutma Makinesi T 8842 C Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinize ve cihazýnýza gelebilecek zararlarý önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Isý Pompalý Kurutma Makinesi T 8968 WP

Isý Pompalý Kurutma Makinesi T 8968 WP Kullanma Kýlavuzu Isý Pompalý Kurutma Makinesi T 8968 WP tr-tr Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Kondanse Kurutma Makinesi T 7944 C

Kondanse Kurutma Makinesi T 7944 C Kullanma Kýlavuzu Kondanse Kurutma Makinesi T 7944 C Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinize ve cihazýnýza gelebilecek zararlarý önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Isý Pompalý Kurutma Makinesi T 8826 WP

Isý Pompalý Kurutma Makinesi T 8826 WP Kullanma Kýlavuzu Isý Pompalý Kurutma Makinesi T 8826 WP tr-tr Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Kondanse Kurutma Makinesi T 7744 C

Kullanma Kýlavuzu Kondanse Kurutma Makinesi T 7744 C Kullanma Kýlavuzu Kondanse Kurutma Makinesi T 7744 C Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinize ve cihazýnýza gelebilecek zararlarý önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Isý Pompalý Kurutma Makinesi T 8001 WP SUPERTRONIC

Isý Pompalý Kurutma Makinesi T 8001 WP SUPERTRONIC Kullanma Kýlavuzu Isý Pompalý Kurutma Makinesi T 8001 WP SUPERTRONIC tr-tr Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 071206 Revizyon No: 071206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

Cam Seramik -Ocaklar KM 6220 / 6223 / 6224 / 6226 KM 6227 / 6229 / 6230

Cam Seramik -Ocaklar KM 6220 / 6223 / 6224 / 6226 KM 6227 / 6229 / 6230 Montaj Talimatý Cam Seramik -Ocaklar KM 6220 / 6223 / 6224 / 6226 KM 6227 / 6229 / 6230 tr-tr Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX L14840 http://tr.yourpdfguides.com/dref/2630929

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX L14840 http://tr.yourpdfguides.com/dref/2630929 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Ankastre-Tabak Isýtýcý EGW 3060-10 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX L74850 http://tr.yourpdfguides.com/dref/811584

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX L74850 http://tr.yourpdfguides.com/dref/811584 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41.

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41. 7215 73-2/26 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma talimatý ModuLink 25 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý off on C 5 off 2 on pm 1:41 24 Volt V Lütfen cihazý kullanmaya baþladan önce dikkatle

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Ankastre-Kahve Makinesi CVA 3660 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý oluþabilecek zararlardan

Detaylı

Mad Q Kullaným Kýlavuzu

Mad Q Kullaným Kýlavuzu Mad Q Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.14 Kitap Baský Tarihi: 281206 Revizyon No: 281206 Mad Q Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Gösterge ve Çalýþtýrma Cihazlarý Kontrol Ünitesi... 5 Kontrol Seviyesi Çalýþtýrma

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

tr, el - TR, GR Kullanma Kýlavuzu Otomatik Çamaþýr Yýkama Makinesi PW 6107 PW 6137 PW 6167 PW 6207

tr, el - TR, GR Kullanma Kýlavuzu Otomatik Çamaþýr Yýkama Makinesi PW 6107 PW 6137 PW 6167 PW 6207 Kullanma Kýlavuzu Otomatik Çamaþýr Yýkama Makinesi PW 6107 PW 6137 PW 6167 PW 6207 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve makineyi meydana gelebilecek

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz MIELE G 2872 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3710568

Kullanım kılavuzunuz MIELE G 2872 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3710568 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya MIELE G 2872 için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki MIELE G 2872 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 5330 W tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece hem kendinizi ve hem de cihazýnýzý meydana

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

KULLANIM KLAVUZU EFE KULUÇKA MAKINELERI KULLANMA TALIMATI

KULLANIM KLAVUZU EFE KULUÇKA MAKINELERI KULLANMA TALIMATI Ambalaj içinde bulunanlar: Köpük korumasý Kuluçka makinesi Güç kablosu Talimat kitapçýðý Açýklama: 1. Ýlk önce makineyi test ediniz. 2. Sýcaklýk ayarýný yapýnýz. 3. Sýcaklýk alarm parametre ayarlarý (AL

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Buharlý Ütü Sistemi. Kullanma Kýlavuzu B 2312 B 2826 B 2847. tr-tr

Buharlý Ütü Sistemi. Kullanma Kýlavuzu B 2312 B 2826 B 2847. tr-tr Buharlý Ütü Sistemi Kullanma Kýlavuzu B 2312 B 2826 B 2847 tr-tr Sistemi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 TÜRKÇE Bu kabloyla, uyumlu bilgisayarýnýzla Nokia cihazý arasýnda verileri aktarabilir ve senkronize edebilirsiniz. Ayrýca, bilgisayardan ayný anda uyumlu Nokia cihazýnýzdaki

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Ýçindekiler IWB 5085 ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ

Kullanma Kýlavuzu. Ýçindekiler IWB 5085 ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ Kullanma Kýlavuzu ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ Türkçe,1 IWB 5085 Ýçindekiler Montaj, 2-3 Ambalajýn çýkartýlmasý ve seviye ayarý getirilmesi Su ve elektrik baðlantýlarý Ýlk yýkama Teknik veriler Çamaþýr makinesinin

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Çamaþýr Yýkama-Kurutma Makinesi Kullaným Kýlavuzu

Çamaþýr Yýkama-Kurutma Makinesi Kullaným Kýlavuzu Çamaþýr Yýkama-Kurutma Makinesi Kullaným Kýlavuzu Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullaným Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý oluþabilecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EWN10470W http://tr.yourpdfguides.com/dref/631710

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EWN10470W http://tr.yourpdfguides.com/dref/631710 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 121206 Revizyon No: 121206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn 720 90-02/00 TR (TR) Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23 K Lütfen saklayýn Kullanma Kýlavuzu Sayýn Müþterimiz, Buderus Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Buharlý Fýrýn DG 5051 DG 5061 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX L72650 http://tr.yourpdfguides.com/dref/811531

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX L72650 http://tr.yourpdfguides.com/dref/811531 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Ankastre-Kahve Makinesi CVA 3660 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý oluþabilecek zararlardan

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Rulo Ütü B 995 D. tr-tr. Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu Rulo Ütü B 995 D. tr-tr. Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Rulo Ütü B 995 D Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinize ve cihazýnýza herhangi bir zarar gelmesini önlemiþ olursunuz. M.-Nr.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Rulo Ütü B 995 D. tr-tr. Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu Rulo Ütü B 995 D. tr-tr. Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Rulo Ütü B 995 D Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinize ve cihazýnýza herhangi bir zarar gelmesini önlemiþ olursunuz. M.-Nr.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Ankastre-Otomatik Kahve Makinesi CVA 5060 CVA 5068 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu WIN 80 ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ. Ýçindekiler

Kullanma Kýlavuzu WIN 80 ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ. Ýçindekiler Kullanma Kýlavuzu ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ Türkçe,1 WIN 80 Ýçindekiler Montaj, 2-3 Ambalajdan çýkartma ve yerleþtirilmesi Su ve elektrik baðlantýsý Ýlk yýkama Teknik bilgiler Çamaþýr makinesini tanýyalým, 4-5

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu WIA 60 ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ. Ýçindekiler

Kullanma Kýlavuzu WIA 60 ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ. Ýçindekiler Kullanma Kýlavuzu ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ Türkçe, 1 WIA 60 Ýçindekiler Montaj, 2-3 Ambalajdan çýkartma ve yerleþtirilmesi, 2 Su ve elektrik baðlantýsý, 2-3 Ýlk yýkama, 3 Teknik bilgiler, 3 Çamaþýr makinesini

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EWW1290 http://tr.yourpdfguides.com/dref/635977

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EWW1290 http://tr.yourpdfguides.com/dref/635977 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 249-4, DA 249-4 EXT, DA 249-4 Alu, DA 249-4 Alu EXT tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Fýrýn H 5361 BP, H 5461 BP Fýrýný kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinize ve cihaza bir zarar gelmesini önlemiþ

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZKF661LX

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZKF661LX Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya ZANUSSI ZKF661LX için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki ZANUSSI ZKF661LX tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 428-4 DA 428-4 EXT DA 429-4 DA 429-4 EXT tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece hem kendinizi

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZWG6105 http://tr.yourpdfguides.com/dref/654133

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZWG6105 http://tr.yourpdfguides.com/dref/654133 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Fýrýn H 5361 B, H 5461 B Fýrýný kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinize ve cihaza bir zarar gelmesini önlemiþ

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EWF8070W http://tr.yourpdfguides.com/dref/628733

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EWF8070W http://tr.yourpdfguides.com/dref/628733 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu WIN 80 ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ. Ýçindekiler

Kullanma Kýlavuzu WIN 80 ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ. Ýçindekiler Kullanma Kýlavuzu ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ Türkçe,1 WIN 80 Ýçindekiler Montaj, 2-3 Ambalajdan çýkartma ve yerleþtirilmesi Su ve elektrik baðlantýsý Ýlk yýkama Teknik bilgiler Çamaþýr makinesini tanýyalým, 4-5

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZWGH7105 http://tr.yourpdfguides.com/dref/956008

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZWGH7105 http://tr.yourpdfguides.com/dref/956008 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullaným kýlavuzu. Oda kumandasý RC. Genel. Oda sýcaklýðýnýn (manuel olarak) ayarlanmasý. Otomatik düþük gece ayarýnýn baþlatýlmasý

Kullaným kýlavuzu. Oda kumandasý RC. Genel. Oda sýcaklýðýnýn (manuel olarak) ayarlanmasý. Otomatik düþük gece ayarýnýn baþlatýlmasý 7206 2000 07/00 Özenle saklayýn! Kullaným kýlavuzu Oda kumandasý RC Genel RC, bir sýcaklýk kontrol ve kumanda paneli olup, gösterge ve kontrol donanýmý aþaðýda verildiði gibidir. Sýcaklýk ayar düðmesi,

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu. Elektrikli El Süpürgesi. tr-tr HS07. M.-Nr. 09 955 920

Kullaným Kýlavuzu. Elektrikli El Süpürgesi. tr-tr HS07. M.-Nr. 09 955 920 Kullaným Kýlavuzu Elektrikli El Süpürgesi HS07 tr-tr M.-Nr. 09 955 920 tr Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar....4 Cihazýn Tanýtýmý...8 Çevre Korumaya Katkýnýz...10 Kullanýmdan Önce...11 Cihazla verilen

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý MikrodalgaKompakt Fýrýn H 5030 BM, H 5040 BM Fýrýný kurmadan ve çalýþtýrmadan trtr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný okuyunuz. Böylece kendinize

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Ýnduksiyonlu Cam Seramik Ocaklar CS 1212 CS 1221 CS 1234 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

Nokia Mini Hoparlör MD-4

Nokia Mini Hoparlör MD-4 Nokia Mini Hoparlör MD-4 9252824/2 TÜRKÇE Bu küçük stereo hoparlörler Nokia telefonunuzda veya ses cihazinizda müzik veya radyo dinlediðinizde yüksek ses kalitesi saðlar. Hoparlörlerin 3.5-mm'lik stereo

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Buharlý Fýrýn DG 5030 DG 5040 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Elektrikli- Fritöz CS 1411 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Cam Seramik Ocaklar KM 5670 KM 5672 / KM 5677 KM 5673 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz Böylece kendinizi ve cihazý gelecek

Detaylı

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2 Nokia Holder Easy Mount HH-12 1 4 2 3 9249387/2 5 7 6 TÜRKÇE 2006 Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia i Nokia Connecting People su ¾igovi ili za¹tiæeni ¾igovi firme Nokia Corporation. Giriþ Bu montaj cihazý,

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Elektrikli- Fritöz CS 1411 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 396-5 DA 399-5 DA 399-5 EXT tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece hem kendinizi ve hem

Detaylı

KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: ISLEM SECIMI FULL

KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: ISLEM SECIMI FULL KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: calismaya hazir Enter Tuþu menülere girmek için kullanýlýr. Kýsa süreli basýldýðýnda kullanýcý menüsüne, uzun sürelibasýldýðýnda

Detaylı

7210 5300-10/2002 TR (TR) Kullanma kýlavuzu. Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB122-11/19/24/24K. Lütfen kullanmadan önce dikkatle okuyunuz

7210 5300-10/2002 TR (TR) Kullanma kýlavuzu. Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB122-11/19/24/24K. Lütfen kullanmadan önce dikkatle okuyunuz U22 K 720 5300-0/2002 TR (TR) Kullanma kýlavuzu Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB22-/9/24/24K Lütfen kullanmadan önce dikkatle okuyunuz Ýçindekiler Emniyetle ilgili uyarýlar................... 5 2 Kalorifer

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 5590 W tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece hem kendinizi ve hem de cihazýnýzý meydana

Detaylı

Kullaným talimatlarý ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ. Ýçindekiler AQXL 85

Kullaným talimatlarý ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ. Ýçindekiler AQXL 85 Kullaným talimatlarý ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ Türkçe,1 AQXL 85 Ýçindekiler Montaj, 2-3 Ambalaj malzemesinin kaldýrýlmasý ve makinenin seviye ayarýnýn yapýlmasý Elektrik ve su baðlantýlarý Teknik bilgiler Çamaþýr

Detaylı

P R O F E S Y O N E L. Ev Dýþý Tüketim Ürün Broþürü

P R O F E S Y O N E L. Ev Dýþý Tüketim Ürün Broþürü Ev Dýþý Tüketim Ürün Broþürü Klor Bazlý Aðartýcý ve Hijyen Ürünü Endüstriyel çamaþýr yýkama uygulamalarý ve yýkanabilir yüzeyler için genel amaçlý hijyen için üretilmiþ klor bazlý aðartýcý ve hijyen ürünüdür.

Detaylı

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. 1 Baðlantý 2 3. Kurulum. Kullaným

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. 1 Baðlantý 2 3. Kurulum. Kullaným Hoþ geldiniz Çabuk baþlama kýlavuzu 1 Baðlantý 2 3 Kurulum Kullaným philips + Teslimat kapsamý CD440 Baz istasyon VEYA CD440/CD445 El cihazý CD445 Baz istasyon Baz istasyon besleme ünitesi Telefon kablosu

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Yemeklerin Sýcak Tutulmasý Ýçin Ankastre-Çekmece ESW 5088-14 ESW 50x0-14 ESW 50x0-29 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Buharlý Fýrýn DG 3450 DG 3460 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu. Elektrik Süpürgesi. tr-tr HS11. M.-Nr. 09 955 930

Kullaným Kýlavuzu. Elektrik Süpürgesi. tr-tr HS11. M.-Nr. 09 955 930 Kullaným Kýlavuzu Elektrik Süpürgesi HS11 tr-tr M.-Nr. 09 955 930 2 tr Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar....4 Cihazýn Tanýtýmý...8 Çevre Korumaya Katkýnýz...10 Kullanýmdan Önce...11 Cihazla verilen aksesuarlarýn

Detaylı

Nokia Müzik Hoparlörü MD-3

Nokia Müzik Hoparlörü MD-3 Nokia Müzik Hoparlörü MD-3 TÜRKÇE MD-3 stereo hoparlörler Nokia telefonunuzda veya ses cihazýnýzda müzik veya radyo dinlediðinizde yüksek ses kalitesi saðlar. Hoparlörlerin 3,5 mm'lik stereo ses fiþi vardýr

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Elektrik Süpürgesi. tr-tr HS05. M.-Nr. 09 921 740

Kullanma Kýlavuzu. Elektrik Süpürgesi. tr-tr HS05. M.-Nr. 09 921 740 Kullanma Kýlavuzu Elektrik Süpürgesi HS05 tr-tr M.-Nr. 09 921 740 2 tr Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar....4 Cihazýn Tanýtýmý...8 Çevre Korumaya Katkýnýz...10 Kullanýmdan Önce...11 Cihazla verilen aksesuarlarýn

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Fýrýn H 5681 BP, H 5688 BP Fýrýný kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinize ve cihaza bir zarar gelmesini önlemiþ

Detaylı

Montaj ve kullaným talimatlarý

Montaj ve kullaným talimatlarý Montaj ve kullaným talimatlarý ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ Türkçe, 1 AQUALTIS AQ8L 09 U Ýçindekiler Montaj, 2-3 Ambalajdan çýkarma ve tesviye Elektrik ve su baðlantýlarýnýn yapýlmasý Teknik bilgiler Makinenin tanýtýmý,

Detaylı

Cihazýnýzýn T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü nce tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn

Cihazýnýzýn T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü nce tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn Uyumluluk Bilgileri TS EN ISO15502 standartlarýna göre Tropikal sýnýf 16 C ile 43 C arasýndaki ortam sýcaklýklarý için tanýmlanmýþtýr. Ürün EN15502,IEC60335-1 / IEC60335-2-24, 2004/10B/EC standartlarýna

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu >> HOFFRICHTER RAHAT NEFES ALMAK ÝÇÝN TEKNOLOJÝ. Aksesuar Nemlendirici aquapoint

Kullaným Kýlavuzu >> HOFFRICHTER RAHAT NEFES ALMAK ÝÇÝN TEKNOLOJÝ. Aksesuar Nemlendirici aquapoint Kullaným Kýlavuzu >> HOFFRICHTER RAHAT NEFES ALMAK ÝÇÝN TEKNOLOJÝ Aksesuar Nemlendirici aquapoint >> Bilgi Seri numarasý HOFFRICHTER GmbH Firmasý daha sonra takip edebilmek için bütün sistemlerini ve cihazlarýný

Detaylı

ADX-6007 ADX-7007 ADX-9007

ADX-6007 ADX-7007 ADX-9007 Cihazýn T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü nce tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn fonksiyonlarýný yerine getirebilmesi için gerekli yedek

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Mikrodalga-Kompakt Fýrýn H 5080 BM, H 5088 BM Fýrýný kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný okuyunuz. Böylece kendinize

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Cam Seramik-Ocaklar KM 5801 / 5803 / 5804 / 5805 / 5807 KM 5813 / 5814 / 5815 / 5816 / 5817 KM 5818 / 5821 / 5822 / 5823 / 5824 KM 5825 / 5826 Ocaðý kurmadan ve çalýþtýrmadan

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 5960 W, DA 5990 W, DA 5990 W EXT tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece hem kendinizi

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Solo-Kahve Makinesi CM 5100. tr-tr

Kullanma Kýlavuzu. Solo-Kahve Makinesi CM 5100. tr-tr Kullanma Kýlavuzu Solo-Kahve Makinesi CM 5100 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz. M.-Nr.

Detaylı