Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan"

Transkript

1 Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz. M.-Nr

2 Ýçindekiler Cihazýn Tanýtýmý...5 Cihaza Bakýþ...5 Kumanda Paneli....6 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar....7 Çevre Korumaya Katkýnýz...12 Ambalaj Malzemelerinin Kaldýrýlmasý...12 Eski Cihazýn Kaldýrýlmasý...12 Ekonomik Yýkama Ýlk Kullaným Kapaðýn Açýlmasý...14 Kapaðýn Kapatýlmasý...14 Çocuk Güvenliði Su Yumuþatma Sistemi...15 Su Yumuþatma Sisteminin Programlanmasý...16 Su Sertlik Göstergesi...17 Ýlk kullanýmda gerekli olan malzemeler: Tuzun Doldurulmasý...18 Tuz Eksik Göstergesi...19 Parlatýcý...20 Parlatýcýnýn Doldurulmasý...20 Parlatýcý Göstergesi...21 Parlatýcý Dozunun Ayarý...22 Bulaþýk ve Çatal-Kaþýk Yerleþtirme...23 Bulaþýk makinesi için uygun olmayan bulaþýklar: Üst Sepet...25 Fincan Rafý...25 Sýkýþtýrma Teli (modele göre) Bardak Desteði...26 Üst Sepet Ayarý...27 Alt Sepet...28 Katlanabilir Küçük Tabak Desteði Çýkarýlabilen Destek...29 Þiþe Desteði (Modele göre) Çatal-Kaþýk-Býçak Çatal-Kaþýk-Býçak Çekmecesi (Modele göre) Çatal-Kaþýk-Býçak Sepeti (Modele göre)

3 Ýçindekiler Kullaným...32 Deterjan...32 Deterjan Doldurulmasý...33 Çalýþtýrma...34 Program Seçimi...34 Programýn Baþlatýlmasý...34 Süre Göstergesi...35 Program Akýþ Göstergesi...35 Program Sonu...35 Cihazýn Kapatýlmasý...35 Bulaþýklarýn Boþaltýlmasý Programýn Durdurulmasý...36 Programýn Deðiþtirilmesi...37 Ýlave Fonksiyonlar...38 Ekstralar...38 Turbo Kombi-Tab...38 Gecikmeli Baþlatma...39 Fabrika Ayarlarý...41 Otomatik Uyarlama...42 Temizlik ve Bakým...43 Yýkama Bölümünün Temizliði...43 Kapak ve Kapak Contasýnýn Temizliði...43 Makinenin Ön Yüzünün Temizliði Yýkama Alanýndaki Süzgeçlerin Kontrolü...44 Fýskiye Kollarýnýn Temizliði...46 Arýzalarda Yardým Teknik Arýzalar...47 Su Giriþ/Çýkýþýnda Hata...49 Bulaþýk Makinesi ile Ýlgili Genel Problemler...50 Sesler...51 Ýyi Yýkanmayan Bulaþýklar Arýzalarýn Giderilmesi...55 Su Giriþindeki Süzgecin Temizliði...55 Su Tahliye Pompasý ve Ventil Temizliði

4 Ýçindekiler Müþteri Hizmetleri...57 Tamirler...57 Program Güncelleme(Update)...57 Test Enstitüsü Ýçin...57 Program Tablosu...58 Sonradan Alýnabilen Aksesuar...62 Elektrik Baðlantýsý...63 Su Baðlantýsý...64 Miele Su Koruma Sistemi...64 Su Giriþi...64 Su Çýkýþý...65 Teknik Bilgiler

5 Cihazýn Tanýtýmý Cihaza Bakýþ a Üst Fýskiye Kolu (görülmez) b Çatal-Kaþýk Çekmecesi (modele göre) c Üst Sepet d Orta Fýskiye Kolu e Kurutma Hava Giriþi (modele göre) f Alt Fýskiye Kolu g Süzgeç Sistemi h Tip Etiketi i Kapakta Çocuk Emniyet Sürgüsü (görülmez) j Parlatýcý Haznesi k Ýki Bölümlü Deterjan Haznesi l Tuz Haznesi 5

6 Cihazýn Tanýtýmý Kumanda Paneli a Program Seçimi b Süre Göstergesi c Ekstra-Göstergesi d Program Akýþ Göstergesi e Tuþu(Açma/Kapama-Tuþu) f Kontrol-/Uyarý Göstergeleri g Kontrol Göstergeli Start/Stop-Tuþu h Kontrol Göstergeli Gecikmeli Baþlatma Tuþu i Ekstra-Tuþu j Program-Tuþu Bu kullanma kýlavuzu birçok farklý bulaþýk makinesi modeli içindir. Bu farklý bulaþýk makinesi modelleri þu þekilde isimlendirilmiþtir: G 1222 v.s. = G 1XXX G 2222 v.s. = G 2XXX Kumanda panelinde hangi iþaret olursa olsun, daima tip etiketinde yazýlý olan G 1XXX ve G 2XXX iþaretleri geçerlidir. Tip etiketi kapaðýn saðýndadýr. 6

7 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Bu bulaþýk makinesi yazýlý güvenlik yönetmeliklerine uygun olarak üretilmiþtir. Kurallara aykýrý bir kullaným kiþiye ve cihaza zarar verir. Bulaþýk makinenizi çalýþtýrmadan önce kullanma kýlavuzunu dikkatle okuyunuz. Böylece hem kendinizi korumuþ hem de bulaþýk makinenizin zarar görmesini önlemiþ olursunuz. Kullanma kýlavuzunu saklayýnýz! Kullaným Kurallarý ~ Bu bulaþýk makinesini sadece evde ve bulaþýklarýn yýkanmasý için kullanabilirsiniz. Baþka amaçlara yönelik kullanýma, ayrýca bulaþýk makinesinin yapýsý ile ilgili deðiþiklilere izin verilemez ve tehlikelidir. Üretici firma kurallara aykýrý veya yanlýþ kullanýmdan doðan zararlardan sorumlu tutulamaz. ~ Psikolojik rahatsýzlýk ve anlama bozukluðu veya tecrübesizlik ve bilgisizlik nedenleriyle cihazý çalýþtýrabilecek durumda olmayan kiþiler ancak bu iþin sorumluluðunu üzerine alabilecek ergen kiþilerin kontrolünde cihazý kullanabilirler. Evdeki Çocuklar ~ Cihazýn yakýnýnda bulunan çocuklara dikkat ediniz. Çocuklarýn bulaþýk makinesiyle oynamasýna ve makineyi kullanmasýna izin vermeyiniz. Diðer tehlikelerin yanýnda çocuklar kendilerini cihazýn içine kilitleyebilirler! ~ Çocuklar ancak cihazýn nasýl emniyetle kullanýlabileceðini anlayacak yaþa geldikten sonra yanlarýnda onlarý kontrol eden bir büyük olmadan cihazý çalýþtýrabilirler. Bu arada çocuklara hatalý kullaným sonunda ne gibi tehlikelerin ortaya çýkabileceði anlatýlmalýdýr. ~ Çocuklarýn deterjaný ellemesine izin vermeyiniz! Deterjan çocuklarýn aðýzlarýnda ve boðazlarýnda yaralanmalara sebep olabilir veya boðulmalarýna yol açabilir. Bu sebeple çocuklarý bulaþýk makinesinin kapaðý açýk olduðu süre içinde cihazdan uzak tutunuz. Cihazýn içinde deterjan artýklarý kalmýþ olabilir. Çocuðunuz aðzýna deterjan almýþsa, hemen doktora gidiniz. 7

8 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Teknik Güvenlik ~ Bulaþýk makinesi kurulmadan önce gözle görülür bir hasarýnýn olup olmadýðý kontrol edilmelidir. Hasarlý bir bulaþýk makinesini asla çalýþtýrmayýnýz, güvenliðiniz açýsýndan çok tehlikelidir! ~ Bulaþýk makinesinin kablosu ancak 3-kutuplu korumalý bir fiþle (sabit elektrik baðlantýsý yapýlmamalýdýr) prize takýlabilir. Bulaþýk makinesi fiþinin prizden kolayca çýkarýlabilmesi için priz ulaþýlabilir bir yerde olmalýdýr. ~ Bulaþýk makinesi baþka bir cihazýn baðlý olduðu bir prizi kapatmamalýdýr. Aþýrý ýsýnma tehlikesi (Yangýn tehlikesi). ~ Bulaþýk makinesi bir ocak altýna monte edilemez. Ocaktan daðýlan ýsý bulaþýk makinesine zarar verebilir. Ayný sebeple "normalde mutfakta kullanýlmayan" ve ýsý yayan baþka bir cihazýn hemen yanýna kurulamaz. ~ Bulaþýk makinesi ancak tam olarak monte edildikten sonra elektrik þebekesine baðlanabilir. ~ Evinizin frekans, akým ve sigorta deðerlerinin cihazýn tip etiketindeki veriler ile uyuþup uyuþmadýðýný kontrol ediniz. ~ Bu bulaþýk makinesinin elektrik emniyeti ancak kurallara uygun olarak döþenmiþ korumalý bir tesisata (toprak hattý) baðlandýðý takdirde saðlanabilir. Bu konuda emin olmak için uzman bir personele evinizin elektrik tesisatýný kontrol ettiriniz. Eksik ve hasarlý bir kablo nedeniyle meydana gelen zararlardan üretici firma sorumlu tutulamaz (elektrik çarpmasý gibi). ~ Bulaþýk makinesinin elektrik þebekesine baðlantýsý gerekli güvenliði saðlayamayan çoklu prizler veya uzatma kablolarý ile yapýlmamalýdýr (örneðin: aþýrý ýsýnma tehlikesi gibi). 8

9 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar ~ Cihazýn ev dýþýnda bir yere (tekne gibi) montajý ancak cihazýn güvenle kullanýmýný temin edecek uzman ve yetkili personel/firma tarafýndan yapýlmalýdýr. Makinenin emniyetle kullanýmý için bu þartlar saðlanmalýdýr. ~ Su baðlantýsýnýn plastik kutusunda elektrikli bir ventil mevcuttur. Bu nedenle bu parçayý suya sokmayýnýz! ~ Su giriþ hortumunda elektrik ileten baðlantýlar vardýr. O sebeple hortum kýsaltýlmamalýdýr. ~ Makinede bulunan Waterproof-sistemi sayesinde þu þartlarla birlikte suyun yol açacaðý zararlar önlenir: kurallara uygun montaj, bulaþýk makinesinin çalýþýr durumda olmasý, gerektiðinde parçalarýnýn yenilenmesi, uzun süre evde olunmadýðýnda su giriþ musluðunun kapatýlmasý (tatil gibi). Bulaþýk makinesi kapalý olsa bile Waterproof-sistemi devreye girer. Bu arada elektrik baðlantýsý bozulmamalýdýr. ~ Hasarlý bir cihaz güvenliðinizi tehdit eder! Hasarlý bulaþýk makinesini kullanmayýnýz ve sorunun giderilmesi için hemen yetkili servise haber veriniz. ~ Yanlýþ yapýlan tamirler sonucunda cihazý kullanan kiþi için ciddi tehlikeler ortaya çýkabilir. Miele firmasý bunun sorumluluðunu üstlenmez. Tamir iþleri ancak Miele firmasýnýn yetkilendirdiði uzman personel tarafýndan yapýlabilir, aksi takdirde daha sonraki arýzalar garanti kapsamýna girmeyecektir. ~ Bozuk yapý parçalarý sadece orijinal Miele yedek parçalarý ile deðiþtirilebilir. Ancak bu parçalarýn kullanýlmasý durumunda cihazýn güvenle çalýþabilmesi saðlanmýþ olur. ~ Cihazýn bakým iþlerinin yapýlmasý halinde elektrik baðlantýsýný ayýrýnýz (cihazý kapatýnýz ve fiþini prizden çýkartýnýz). ~ Hasarlý bir baðlantý kablosu ayný cins özel bir kablo ile deðiþtirilebilir (Miele yetkili servisinden temin edilebilir). Güvenlik açýsýndan bu deðiþtirme iþleri Miele yetkili servisi tarafýndan yapýlmalýdýr. 9

10 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Cihazýn Doðru Kurulmasý ~ Makinenin kurulmasý ve baðlantýsý montaj planýna göre yapýlmalýdýr. ~ Makinenin kusursuz çalýþabilmesi için yatay ve düzgün olarak kurulmasý gerekir. ~ Tezgah altýna veya dolap içine monte edilecek bulaþýk makinesinin saðlam durabilmesi için yandaki dolaplara baðlantýsý olan uzun bir tezgah altýna monte edilmesi gerekir. ~ Eðer solo bir cihazý bir tezgah altýna monte etmek isterseniz, alttaki bazayý çýkarmanýz gerekir. Bunun için uygun bir ara parçaya ihtiyacýnýz olacaktýr. Aksi halde açýk duran metal parçalar yaralanmaya sebep olabilir! Doðru Kullaným ~ Yýkama bölmesine çözücü maddeler koymayýnýz. Patlama tehlikesi! ~ Toz deterjanlar burnunuza kaçmamalýdýr! Deterjaný yutmayýnýz! Deterjan burnunuzda, boðazýnýzda yanmalara sebep olabilir. Bu durumda derhal doktora baþ vurunuz. ~ Bulaþýk makinesinin kapaðýný gereksiz yere açýk býrakmayýnýz. Açýk kapaða çarpabilirsiniz. ~ Açýk kapaðýn üstüne çýkmayýnýz veya oturmayýnýz. Bulaþýk makinesi devrilebilir. Siz yaralanabilirsiniz veya bulaþýk makinesi zarar görebilir. ~ Sadece evdeki bulaþýk makineleri için üretilen bulaþýk makinesi deterjaný ve parlatýcýlarýný kullanýnýz. Elde yýkamaya uygun deterjan kullanmayýnýz! ~ Sanayi ve endüstride kullanýlan deterjanlarý kullanmayýnýz, cihaz bozulabilir ve kimyasal reaksiyonlar meydana gelebilir (patlama tehlikesi). ~ Parlatýcý haznesine deterjan (sývý dahil) koymayýnýz. Deterjan hazneye zarar verir! 10

11 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar ~ Tuz haznesine deterjan (sývý dahil) koymayýnýz. Deterjan tuz haznesine zarar verir. ~ Özel, iri taneli tuz kullanýnýz. Diðer tuz türleri suda çözülmeyen maddeler içerdiðinden su yumuþatma sistemini bozabilir. ~ Çatal-kaþýk sepetini (modele göre) yerleþtirirken çatal ve býçak uçlarý aþaðý gelecek þekilde yerleþtiriniz. Sivri uçlar yukarý doðru durduðunda yaralanma tehlikesi oluþabilir. Fakat çatal-býçaklar tutacaklarý aþaðý doðru yerleþtirildiðinde daha iyi temizlenirler. ~ Sýcak suya dayanýklý olmayan tek kullanýmlýk kaplarý veya çatal-býçaklarý yýkamayýnýz. Bunlar deforme olabilir. ~ Ýlave iþlem olarak geciktirmeli baþlatmayý seçerseniz (modele göre) deterjan haznesi kuru olmalýdýr, aksi halde deterjan ýslak olan hazneye yapýþýp kalýr ve yýkama iþlemi iyi netice vermez. Aksesuar ~ Ancak Miele firmasýnýn açýkça izin verdiði aksesuarlar kullanýlabilir. Bunun dýþýnda aksesuar kullanýldýðý takdirde garanti, ürün sorumluluðu ve diðer haklar ortadan kalkar. Eski Cihazýn Evden Çýkarýlmasý Çocuklarýn oynarken makine içine girip kendilerini kilitlememeleri engel olmak için makinenin kapak kilidini kullanýlmaz duruma getiriniz (havasýz kalarak boðulma tehlikesi!). Kapak mandalýný sökünüz veya bozunuz. Güvenlik tavsiyelerinin ve uyarýlarýnýn dikkate alýnmamasý sonucunda meydana gelebilecek zararlardan üretici firma sorumlu tutulamaz. 11

12 Çevre Korumaya Katkýnýz Ambalaj Malzemelerinin Kaldýrýlmasý Ambalaj bulaþýk makinesini nakliye sýrasýnda meydana gelebilecek hasarlardan korur. Ambalaj malzemeleri çevreye zarar vermeyen maddelerden seçilmiþtir ve bu nedenle de geri dönüþümlüdür. Ambalajda kullanýlan malzeme türlerini þöyle sýralayabiliriz: Dýþ ambalaj: %100 geri dönüþümlü oluklu mukavva, alternatif olarak : Polietilen streç folyo Propilen plastik bantlar Ýç ambalaj: Klorsuz ve florsuz Polistrol iþlenmemiþ ham doðal tahta Polietilen koruyucu folyo Ambalaj malzemelerinin geri dönüþümlü olmasý hammadde tasarrufu saðladýðý gibi çöp oluþumunu da azalýr. Eski Cihazýn Kaldýrýlmasý Eski elektrikli ve elektronik cihazlarda hala iþe yarayabilecek maddeler bulunmaktadýr. Ayrýca eski cihazlar, fonksiyonlarý için gerekli olan zararlý ve zehirli maddeler de içermektedir. Bu maddeler çöpte veya yanlýþ kullanýmlarda insan saðlýðýna ve doðaya zarar verebilir. Bu sebeple eski cihazýnýzý asla çöpe atmayýnýz. Bunun yerine, elektrikli ve elektronik cihazlarýnýzý belediyenizin oluþturduðu geri dönüþüm merkezlerine teslim ederek geri dönüþüm döngüsüne kazandýrabilirsiniz. Cihazýn bütün plastik parçalarý uluslararasý bir iþaretle belirlenmiþtir. Geri dönüþüm sürecinde bu iþaretler yararlý olacaktýr. 12

13 Çevre Korumaya Katkýnýz Ekonomik Yýkama Bu bulaþýk makinesi önemli miktarda su ve enerji tasarrufu saðlar. Aþaðýdaki hususlara dikkat ederseniz, bu tasarrufu arttýrabilirsiniz: ^ Bulaþýk makinenizi sýcak suya baðlayabilirsiniz. Güneþ enerjisi gibi ucuz enerji kaynaklarýyla ýsýtýlan sular, enerji tasarrufu bakýmýndan özellikle uygundur. Elektrikle ýsýtýlan su kullanmak yerine soðuk su hattýný kullanmanýzý öneririz. ^ En ekonomik yýkama için, bulaþýk sepetlerinin kapasitesinin tamamýný, bu kapasiteyi aþmadan kullanýnýz. En ekonomik yýkama bu þekilde gerçekleþir. ^ Bulaþýk miktarýna ve kirlilik durumuna uygun bir program seçiniz. ^ "Enerji Tasarrufu (= Ekonomik)" programýný seçerek bulaþýklarýnýzý daha ekonomik bir þekilde yýkayabilirsiniz. ^ Deterjan üreticilerinin dozaj uyarýlarýný dikkate alýnýz. ^ Bulaþýk sepetleri yarý doluysa, kullandýðýnýz toz veya sývý deterjan miktarýný 1 / 3 oranýnda azaltabilirsiniz. 13

14 Ýlk Kullaným Kapaðýn Açýlmasý Çocuk Güvenliði ^ Kapaðý açmak için mandalý tutunuz ve yukarý doðru çekiniz. Kapaðý bulaþýk makinesi çalýþtýðý sýrada açarsanýz, yýkama otomatik olarak duracaktýr. Kapaðýn Kapatýlmasý ^ Sepetleri bulaþýk makinesine yerleþtiriniz. ^ Kapaðý dayanma noktasýna kadar bastýrýnýz. Çocuklarýn bulaþýk makinesini açmamasý gerekiyorsa, kapaðý çocuk güvenliðiyle kilitleyebilirsiniz. ^ Kapaðý kilitlemek için mandalýn altýndaki sürgüyü saða doðru itiniz. ^ Kilidi açmak için sürgüyü sola itiniz. 14

15 Ýlk Kullaným Su Yumuþatma Sistemi Bulaþýklarýn kusursuz yýkanabilmesi için yumuþak suya (kireçsiz) ihtiyaç vardýr. Suyun sert olmasý durumunda bulaþýklarda ve makinenin içinde beyaz lekeler oluþur. Bu yüzden su sertlik derecesi 4 d (0,7 mmol/l) ölçüsünden yüksek olan sularýn yumuþatýlmasý gerekmektedir. Bu iþlem makinenin içinde bulunan su yumuþatma sistemi sayesinde otomatik olarak yerine getirilir. Su yumuþatma sisteminin çalýþabilmesi için hazneye tuz koymak gerekir. Yýkama sonuçlarýnýn tatmin edici olmasý için çok fonksiyonlu yýkama ürünlerinde dahi tuz eklemeyi ihmal etmeyiniz. Bulaþýk makinenizin tam olarak suyunuzun sertlik derecesine göre programlanmasý gerekir. Ýlgili su daðýtým kurumundan semtinizin su sertlik derecesini öðrenebilirsiniz. Sabit olamayan su sertlik derecelerinde (örneðin: d) her zaman en yüksek dereceyi programlayýnýz (bu örnekte 50 d). Suyunuzun sertlik derecesini bilmeniz yetkili servisin iþini kolaylaþtýracaktýr. ^ Bu nedenle su sertlik derecesini kaydediniz: Makinenin fabrika çýkýþýnda su sertlik derecesi 15 d (2,7 mmol/l) dereceye programlanmýþtýr. Eðer bu sizin evinizdeki su sertlik derecesine uyuyorsa bundan sonrasýný okumanýza gerek yoktur. Fakat su sertlik dereceniz bu ayardan farklý ise, o zaman kumanda panelinde bulunan tuþlarla su sertlik derecesini programlamanýz gerekir. d 15

16 Ýlk Kullaným Su Yumuþatma Sisteminin Programlanmasý Programlama sýrasýnda her tuþa basýlmasýnda baþka bir kontrol göstergesi yanýp söner ve yanar. Fakat programlamada sadece aþaðýda belirtilen kumanda adýmlarýndaki kontrol göstergeleri önemlidir. Bulaþýk makinesini - tuþuna basarak kapattýðýnýzda programlamayý her an yarýda kesebilir ve baþtan baþlayabilirsiniz. ^ Bulaþýk makinesini tuþu ile kapatabilirsiniz. ^ Program seçme tuþunu "12-saat"-pozisyonuna getiriniz. ^ Start/Stop-tuþunu basýlý tutunuz ve ayný anda bulaþýk makinesini tuþu ile açýnýz. Bu arada Start/Stop-tuþunu en az dört saniye basýlý tutarak "Start/Stop" kontrol lambasýnýn yanmasýný bekleyiniz. Bu gerçekleþmezse, ayný iþlemi tekrarlayýnýz. ^ Gecikmeli baþlatma tuþuna iki defa basýnýz. "Gecikmeli Baþlatma"kontrol lambasý aralýklarla iki defa yanýp söner. Süre göstergesinde yanýp sönme (flaþ sayýsý) ritmi "p 15" gösterilir. Su sertlik derecesi 15 d olarak ayarlanmýþtýr (fabrika ayarý). Ayarlanan derece süre göstergesinde "p" harfinden sonra rakam sýrasýna göre gösterilir (tabloya bakýnýz). ^ Su sertlik derecenize uygun olan dereceyi Start/Stop-tuþu ile seçiniz. Her tuþa basýldýðýnda bir kademe ileri gidilir. En üst deðerden sonra tekrar baþa dönülür. ^ Bulaþýk makinesini -tuþu ile kapatýnýz. 16

17 d mmol/l f ,2 0,4 0,5 0,7 0,9 1,1 1,3 1,4 1,6 1,8 2,0 2,2 2,3 2,5 2,7 2,9 3,1 3,2 3,4 3,6 3,8 4,0 4,1 4,3 4,5 4,7 4,9 5,0 5,2 5,4 5,6 5,8 5,9 6,1 6,3 6,5 6,7-8,1 8,3-10,8 11,0-12, Süre Göstergesi Ayarlarý Su Sertlik Göstergesi Ýlk Kullaným ^ Bulaþýk makinesini -tuþu ile kapatýnýz. ^ Start/Stop-tuþunu basýlý tutunuz ve ayný anda bulaþýk makinesini tuþu ile açýnýz. Bu arada Start/Stop-tuþunu en az dört saniye basýlý tutarak "Start/Stop" kontrol lambasýnýn yanmasýný bekleyiniz. ^ Gecikmeli baþlatma tuþuna iki defa basýnýz. "Gecikmeli baþlatma" kontrol lambasý aralýklarla iki defa kýsa yanýp söner. Süre göstergesindeki yanýp sönme sayýsýna bakarak ayarlanan su sertlik derecesi anlaþýlabilir. Ayarlanan su sertlik derecesi "p" harfinden sonra gösterilen rakamlardýr. ^ Bulaþýk makinesini -tuþu ile kapatýnýz. 17

18 Ýlk Kullaným Ýlk kullanýmda gerekli olan malzemeler: yakl. 2 lt. su, yakl. 2 kg tuz, ev tipi bulaþýk makinesi için deterjan, ev tipi bulaþýk makinesi için parlatýcý. Her bulaþýk makinesi fabrikada kalite kontrolden geçer. Bu testlerden sonra makinede belli bir miktar su kalabilir ve bu makinenin daha önce kullanýldýðý anlamýna gelmemelidir. Tuzun Doldurulmasý Bulaþýklarýn çok iyi yýkanabilmesi ve su yumuþatma iþleminin sürekli saðlanabilmesi için çok fonksiyonlu yýkama tabletlerinde bile makineye tuz ilave ediniz. "Kombi-Tab." tercih ediliyorsa, o zaman tuz miktarý 1 / 3 ile 1 / 4 arasý azaltýlýr. Tesisatýnýzýn su sertliði sürekli 4 d (= 0,7 mmol/l) deðerinin altýnda ise, tuz eklemenize gerek yoktur. Fakat buna raðmen bulaþýk makinenizde gelen þebeke suyunun sertlik derecesini programlamanýz gerekecektir. Önemli! Ýlk tuz doldurma iþleminden önce tuzun çözülebilmesi için tuz haznesine yaklaþýk 2 lt. su koyunuz. Kullanmaya baþladýktan sonra makinede her zaman yeterli su bulunacaktýr.,tuz haznesine deterjan (sývý deterjan dahil) koymayýnýz. Deterjan su yumuþatma sistemine zarar verir.,sadece özel, iri taneli tuz kullanýnýz. Diðer tuzlarda suda çözülmeyen ve su yumuþatma sistemine zarar veren maddeler bulunabilir. 18

19 Ýlk Kullaným ^ Alt sepeti makinenin yýkama alanýndan dýþarý alýnýz ve tuz haznesinin kapaðýný açýnýz. Bu kapaðýn her açýlýþýnda dýþarý biraz su çýkacaktýr. Kapak sadece tuz doldurmak için açýlmalýdýr. ^ Tuz haznesine önce 2 litre kadar su doldurunuz. Tuz Eksik Göstergesi ^ Bir programýn sonunda "Tuz" kontrol ýþýðý yanarsa hazneye tuz doldurunuz. Tuz koyduðunuz halde bu ýþýk kýsa bir süre daha yanabilir. Tuz yoðunluðu belli bir seviyeye ulaþtýktan sonra lamba sönecektir. Bulaþýk makinesini 4 d (= 0,7 mmol/l) su sertlik derecesine programladýðýnýzda tuz eksik göstergesinin ýþýðý kapanýr.,taþan tuzlu sularýn inceltilip dýþarý atýlmasý için daha sonra makineyi hemen bulaþýksýz "Hýzlý" programýnda çalýþtýrýnýz ("Turbo" fonksiyonunu seçmeden). ^ Kapaðý açtýktan sonra haznenin aðzýna huniyi yerleþtiriniz ve doluncaya kadar tuz koyunuz. Bu hazne tuzun cinsine göre 2 kg. kadar tuz alýr. ^ Dökülen tuzlarý temizleyiniz ve daha sonra kapaðý yerine sýkýca vidalayýnýz. ^ Taþan tuzlu sularýn inceltilip cihaz dýþýna pompalanmasý için, cihaza bulaþýk yerleþtirmeden "Hýzlý" programýný ("Turbo" fonksiyonunu seçmeden) çalýþtýrýnýz. 19

20 Ýlk Kullaným Parlatýcý Kuruma sýrasýnda suyun bulaþýðýn üzerinden bir film tabakasý gibi aþaðý akmasý ve bulaþýðýn yýkama iþleminden sonra daha kolay kurumasý için parlatýcýya gerek vardýr. Parlatýcý kendi haznesine doldurulur ve ayarlanan ölçüde otomatik olarak suya karýþýr.,parlatýcý haznesine sadece evlerde kullanýlan bulaþýk makineleri için üretilmiþ parlatýcýlarý doldurunuz. Asla elde yýkanan bulaþýklar için üretilmiþ deterjan veya temizlik maddelerini koymayýnýz. Parlatýcýnýn haznesine zarar verirsiniz. Veya parlatýcý yerine: en fazla % 5 asitli sirke veya % 10 sývý limon asidi kullanabilirsiniz. Parlatýcý ile kýyaslandýðýnda bulaþýklar bu durumda daha nemli ve lekeli kalacaktýr. Parlatýcýnýn Doldurulmasý ^ Parlatýcý haznesinin kapaðýný ok yönünde bastýrarak açýnýz. Kapak hýzla açýlýr.,asla asit oraný daha yüksek bir sirke cinsi (örn.: % 25 sirke ruhu gibi) kullanmayýnýz. Bulaþýk makineniz zarar görebilir. Eðer bulaþýklarýnýzý yýkarken çok fonksiyonlu bir ürün kullanýyorsanýz, makinenizin parlatýcý haznesine parlatýcý koymanýza gerek yoktur. 20

21 Parlatýcý Göstergesi Ýlk Kullaným "Parlatýcý" kontrol lambasý yandýðýnda, haznede ancak 2-3 bulaþýk yýkama iþlemine yetecek kadar parlatýcý kaldý demektir. ^ Parlatýcý haznesini zamanýnda doldurunuz. "Kombi-Tab" fonksiyonu seçilmiþ ise parlatýcý kontrol lambasý yanmaz ("Çalýþtýrma, Ekstralar" bölümüne bakýnýz). ^ Parlatýcýyý hazne deliðinde görülünceye kadar doldurunuz. Hazne yaklaþýk 110 ml. parlatýcý alýr. ^ Kapaðý iyice kapatýnýz. Aksi halde yýkama sýrasýnda parlatýcý haznesine su girebilir. ^ Hazne etrafýna dökülmüþ olan parlatýcýyý, bir sonraki programda fazla köpük yapmamasý için bir bezle siliniz. 21

22 Ýlk Kullaným Parlatýcý Dozunun Ayarý Bulaþýklarýn en iyi þekilde yýkanabilmesi için parlatýcý dozunu ayarlayabilirsiniz. Parlatýcý dozunu kademelerle yaklaþýk 0-6 ml arasý ayarlayabilirsiniz. Fabrika çýkýþýnda bulaþýk makinesindeki parlatýcý dozu ayarý yaklaþýk 3 ml olarak ayarlanmýþtýr. Bu ayar bir öneridir. Dozu ayarlanmýþ parlatýcý "Otomatik" programýnýn otomatik uyarlamasý sonucunda ayarlanan deðerden daha fazla olabilir. Eðer bulaþýklarda yýkandýktan sonra lekeler görülüyorsa: ^ daha yüksek bir parlatýcý dozu ayarlayýnýz. Bulaþýklarda puslanma veya çizgiler kalýyorsa: ^ Parlatýcý dozunu azaltýnýz. ^ Gecikmeli Baþlatma tuþuna üç kere basýnýz. "Gecikmeli Baþlatma" kontrol lambasý aralýklarla 3 kere kýsa yanýp söner. Süre göstergesinde yanýp sönme sayýsý olarak "p 3" gösterilir. Parlatýcý dozu olarak 3 ml ayarlanmýþtýr (fabrika ayarý). Ayarlanan deðer süre göstergesinde "p" harfinden sonra gösterilir. ^ Ýstediðiniz parlatýcý dozu miktarýný Start/Stop- tuþu ile ayarlayýnýz. Her tuþa basýldýðýnda bir kademe ileri gidilecektir. Programlanan parlatýcý dozu miktarý hemen hafýzaya alýnýr. ^ Bulaþýk makinesini tuþu ile kapatýnýz. ^ Bulaþýk makinesini tuþu ile kapatýnýz. ^ Start/Stop-tuþunu basýlý tutunuz ve ayný anda bulaþýk makinesini tuþu ile açýnýz. "Start/Stop" kontrol lambasý yanýncaya kadar Start/Stop tuþunu en az dört saniye kadar basýlý tutunuz. Eðer bu durum gerçekleþmezse, iþlemi yeni baþtan deneyiniz. 22

23 Bulaþýk ve Çatal-Kaþýk Yerleþtirme Nelere Dikkat Edilmeli Bulaþýklardaki kaba yemek artýklarýný sýyýrýnýz. Akan suyun altýnda bir ön yýkama yapmanýza gerek yoktur!,üzerinde kül, kum, mum, makine yaðý veya boya olan bulaþýklarý makinede yýkamayýnýz. Bu maddeler bulaþýk makinesine zarar verir. Her bulaþýk sepetin herhangi bir yerine yerleþtirilebilir. Fakat bu arada þunlara dikkat etmeniz faydalý olacaktýr: Bulaþýklar ve çatal-kaþýklar iç içe durmamalý ve birbirlerini örtmemelidir. Bulaþýklarý bütün yüzeyleri suyu alacak biçimde yerleþtiriniz. Ancak bu þekilde yerleþtirildiði takdirde temizlenmeleri mümkün olabilir! Tüm bulaþýklarýn saðlam durmalarýna özen gösteriniz. Fincan, bardak, tencere v.s. gibi içi derin bulaþýklarý aðýzlarý aþaðýya gelecek þekilde yerleþtiriniz. Þarap bardaklarý gibi uzun ince parçalarý sepetin köþelerine deðil, ortasýna yerleþtiriniz. Bu þekilde fýskiyeden gelen su bulaþýklara daha rahat ulaþacaktýr. Derin kaplarý mümkün olduðunca eðik yerleþtiriniz, su akýþý daha rahat olacaktýr. Büyük parçalarýn ve sepetten dýþarý sarkan bulaþýklarýn fýskiye kollarýný engellememesine dikkat ediniz. Gerekirse fýskiye kolunu elinizle döndürerek bir bulaþýða takýlýp takýlmadýðýný kontrol edebilirsiniz. Küçük parçalarýn sepet aralýklarýndan düþmemesine dikkat ediniz. Kavanoz ve þiþe kapaklarý gibi küçük parçalarý çatal kaþýk çekmecesine veya sepetine koyunuz (makinenin modeline göre). Havuç, domates veya ketçap gibi malzemeler doðal boya maddeleri içerebilir. Bu doðal boya maddeleri bulaþýkla birlikte büyük miktarda makinenin içine girdiði takdirde plastik bulaþýklarý ve plastik parçalarý boyayabilir. Plastiðin dayanýklýlýðý bu renk deðiþtirmeden olumsuz etkilenmez. 23

24 Bulaþýk ve Çatal-Kaþýk Yerleþtirme Bulaþýk makinesi için uygun olmayan bulaþýklar: Tahtadan yapýlmýþ veya tahta parçalarý bulunan tabak, çatal-kaþýk-býçaklarýn görünümleri bozulur. Ayrýca bu malzemeler yapýlýrken kullanýlan yapýþtýrýcýlar bulaþýk makinesinde yýkanmaya uygun deðildir. Sonuç:Tahta saplar baðlantýlarýndan ayrýlabilir. Sanatsal parçalar, antikalar, deðerli vazolar veya üstü süslü bardaklar: Bu parçalar bulaþýk makinesi için uygun deðildir. Isýya dayanýksýz plastik parçalar: bu parçalarýn þekli bozulabilir, deforme olabilirler. Bakýr-, pirinç, kalaylý ve aluminyum parçalar: Bunlarýn rengi deðiþebilir veya matlaþabilir. Süslemeli dekorasyon parçalar: bunlarýn rengi birçok yýkamadan sonra solabilir. Hassas bardak ve kristaller: uzun süreli kullaným sonucunda bu parçalar puslanabilirler. Önerilerimiz: Bulaþýk makinesinde yýkanmaya uygun tencere, tava ve tabaklar ve üzerinde "bulaþýk makinesinde yýkanabilir" yazýsý olan çatal-kaþýk- ve býçaklar satýn alýnýz. Bardaklar birçok yýkamadan sonra puslanabilir. Bu nedenle hassas bardaklarýnýz için düþük ýsý ile yýkayan uygun programlarý ("Programlara Bakýþ" bölümüne bakýnýz) veya Bardak Bakýmý (modele göre) bulunan programlarý kullanýnýz. Bardaklarýn puslanma tehlikesi azalacaktýr. Lütfen þunlara dikkat ediniz! Gümüþ cilasý ile cilalanan gümüþler, su üzerlerinden bir film tabakasý þeklinde akmadýðýndan, program bittikten sonra nemli ve lekeli kalabilirler. Bunlar bir bezle kurulanmalýdýr. Gümüþ, yumurta, soðan, mayonez, hardal, baklagiller, balýk, salamura balýk gibi kükürt içeren besinlerle temas ettiðinde renk deðiþtirebilir.,aluminyum parçalar (örneðin:yað filtresi) alkali içeren güçlü sanayi deterjanlarý ile yýkanmamalýdýr, zarar görebilir. Ayrýca patlamalara yol açabilecek kimyasal reaksiyonlarýn oluþma tehlikesi vardýr (örneðin: patlayýcý gaz reaksiyonlarý gibi). 24

25 Bulaþýk ve Çatal-Kaþýk Yerleþtirme Üst Sepet,Güvenlik açýsýndan bulaþýklar ancak üst ve alt sepetler makinenin içine yerleþtirildikten sonra yýkanmalýdýr. Fincan Rafý ^ Uzun fincanlarý yerleþtirmek için desteði yukarý doðru katlayýnýz. Sýkýþtýrma Teli (modele göre) Bardaklarýn saðlam durabilmeleri için bu sýkýþtýrma telini kullanabilirsiniz. ^ Üst sepete ufak, hafif ve hassas bulaþýklarý yerleþtiriniz (ör. fincan altlýðý, fincan, bardak, tatlý tabaðý gibi). Ayrýca üst sepete bir yassý kap da yerleþtirebilirsiniz. ^ Çorba kepçeleri, uzun býçaklar ve büyük kaþýklar gibi tek parça bulaþýklarý üst sepetin önüne, çaprazlama yerleþtiriniz. ^ Teli yukarý kaldýrýnýz ve bardaklarý diziniz. Teli sepetin ortasýna doðru indiriniz. Bu sayede bulaþýklar daha rahat yerleþtirilir ve çýkarýlýr. 25

26 Bulaþýk ve Çatal-Kaþýk Yerleþtirme Bardak Desteði Bardak desteði sayesinde uzun saplý bardaklarý ve kupalarý daha saðlam bir þekilde yerleþtirebilirsiniz. ^ Bardak desteðini aþaðýya katlayýnýz ve uzun bardaklarý yerleþtiriniz. 26

27 Bulaþýk ve Çatal-Kaþýk Yerleþtirme Üst Sepet Ayarý Üst- ve alt sepette büyük bulaþýklara daha çok yer açmak için üst sepetin yüksekliðini yaklaþýk 2 cm aralýklarla 3 farklý kademede ayarlayabilirsiniz. Üst sepeti bir tarafý yukarýda, bir tarafý aþaðýda olmak üzere eðik olarak da yerleþtirebilirsiniz. Bu arada sepetin makineye rahat girip çýkmasýna dikkat ediniz. ^ Üst sepeti dýþarý çekiniz. Üst sepetin yerleþtirme ayarýna göre aþaðýda belirtilen boyutlardaki tabaklarý sepete dizebilirsiniz. Çatal-Kaþýk Çekmeceli Bulaþýk Makinesi (Model için tip etiketine bakýnýz) Üst Tabak C cm Sepet Ayarý Üst Sepet Alt Sepet G1XXX G2XXX Üst Orta Alt Çatal-Kaþýk Sepetli Bulaþýk Makinesi (Model için tip etiketine bakýnýz) Üst sepeti yukarýya almak için: ^ sepeti yukarý kaldýrýnýz. Üst sepeti aþaðý yerleþtirmek için: ^ sepetin yanýndaki kollarý yukarý kaldýrýnýz. ^ Ýstediðiniz kademeye yerleþtiriniz ve kollarý tekrar sýkýca yerine oturtunuz. Üst TabakC cm Sepet Ayarý Üst Sepet Alt Sepet G1XXX G2XXX Üst Orta Alt

28 Bulaþýk ve Çatal-Kaþýk Yerleþtirme Alt Sepet ^ Tabak, tepsi, tencere, çanak gibi büyük ve aðýr parçalarý alt sepete yerleþtiriniz. Ayrýca fincan tabaðý gibi küçük parçalarý da alt sepete dizebilirsiniz. Katlanabilir Küçük Tabak Desteði Küçük tabak destekleri tabaklarýn, tepsi ve fincan tabaklarýnýn yýkanmasý için uygundur. Çatal-Kaþýk Çekmeceli Bulaþýk Makinesi Arkadaki iki sýrayý katlayabilir ve tencere, tava ve kaplar için daha fazla yer açabilirsiniz. Çatal-Kaþýk Sepetli Bulaþýk Makinesi ^ Sarý renkteki kolu aþaðý bastýrýnýz a ve tabak desteðini b katlayýnýz. 28

29 Bulaþýk ve Çatal-Kaþýk Yerleþtirme Çýkarýlabilen Destek Fazla derin olmayan bir tencereyi veya gerekirse baþka bir sepet parçasýný yerleþtirmek için bu desteði yerinden çýkartabilirsiniz. Þiþe Desteði (Modele göre) Þiþe desteði süt þiþesi veya biberon gibi ince ve uzun parçalarýn yýkanmasý içindir. Çýkartmak için a ^ Desteði yerinden çýkartmak için kulplarýndan yukarý kaldýrýnýz. ^ Þiþe desteðini alt sepette resimde gösterilen yere takabilirsiniz. Bunun dýþýndaki yerlerde fýskiyeden gelen sular þiþenin içine tam ulaþamaz. Þiþeler yeterince temizlenemez. Takmak için b ^ Destek askýsýný alt sepetin altýndaki tele takýnýz. ^ Desteðin tutacaklarýný aþaðý doðru bastýrýnýz. 29

30 Bulaþýk ve Çatal-Kaþýk Yerleþtirme Çatal-Kaþýk-Býçak Çatal-Kaþýk-Býçak Çekmecesi (Modele göre) Kaþýk saplarý desteklere girmekte zorlanýyorsa, saplarý diþli desteklere yerleþtiriniz. ^ Çatal-kaþýk ve býçaklarý resimde gösterildiði gibi çekmeceye yerleþtiriniz. Býçak, çatal ve kaþýklarý ayrý bölümlere yerleþtirseniz, bulaþýklar yýkandýktan sonra çekmeceyi daha rahat boþaltabilirsiniz. Sularýn kaþýklardan rahatça akýp gidebilmesi için kaþýklarýn aðýzlarý diþli desteðin üzerinde durmalýdýr. Üst fýskiye kolunun hareketi büyük bulaþýklar tarafýndan engellenmemelidir! 30

31 Çatal-Kaþýk-Býçak Sepeti (Modele göre) Bulaþýk ve Çatal-Kaþýk Yerleþtirme ^ Elinizin zarar görmemesi için çatal-kaþýk ve býçaklarý sivri uçlarý aþaðý gelecek þekilde karýþýk olarak sepete doldurunuz. Tutacaklarýn aþaðý doðru yerleþtirilmesi halinde ise çatal-kaþýk ve býçaklar daha iyi yýkanacak ve kuruyacaktýr ^ Küçük kaþýklarý, çatal-kaþýk sepetinin iki tarafýnda bulunan kaþýk bölmelerine yerleþtiriniz. ^ Gerekirse bu parçayý çatal-kaþýk sepetine takýnýz. Çatal-Kaþýk Sepetine Destek Makine ile birlikte verilen parça çok kirli kaþýklarýn yýkanmasý için düþünülmüþtür. Kaþýklar bu destek üzerine tek tek asýldýðýndan, birbirlerini örtemezler ve fýskiyeden gelen sular onlarýn daha iyi temizlenmesine saðlar. ^ Kaþýklarýnýzý burada saplarý aþaðý gelecek þekilde yerleþtiriniz. Bu askýda kaþýklarý dengeli bir þekilde daðýtýnýz. 31

32 Kullaným Deterjan,Sadece ev tipi bulaþýk makinesi deterjaný kullanýnýz. Deterjan Türleri Yeni deterjanlar farklý etkili maddeler içermektedir. En önemlileri þunlardýr: Fosfat su sertliðini baðlar ve dolayýsýyla kireç artýklarýnýn oluþmasýný önler. Kurumuþ kirlerin kabarmasý için gereklidir. Enzimler niþastalý ve proteinli yemek artýklarýný çözer. Oksijen bazlý kir sökücüler renkli lekeleri yok eder (örneðin: çay, kahve, domates sosu gibi). Aslýnda piyasada enzim ve oksijen bazlý fosfat ve hafif alkali içeren deterjanlar satýlmaktadýr. Seyrek olarak da fosfatsýz ürünler bulunabilmektedir. Deterjan çeþitleri þöyle sýralanabilir: Toz ve jel deterjanlar bulaþýk miktarý ve kirlilik derecesine göre farklý dozlarda kullanýlabilir. Tabletler ise çoðu kullanýmlar için yeterli deterjan içermektedir. Normal deterjanlarýn yanýnda farklý ilave iþlevleri olan ürünler de mevcuttur ("Ýlave Fonksiyonlar, Kombi-Tab.", bölümünü okuyunuz). Burada kombi deterjanda parlatýcý fonksiyonu ile birlikte su sertliðini yumuþatma (tuz) fonksiyonu da bulunmaktadýr. Bu ürünleri piyasada "3' ü 1 arada" adý altýnda ve cam koruyucu, çelik parlatýcý veya deterjan güçlendirici olarak "4' ü 1 arada", "5' i 1 arada " v.s. gibi isimler altýnda bulabilirsiniz. Lütfen bu kombi deterjanlarý üreticilerinin önerdiði su sertlik derecelerinde kullanýnýz. Bu ürünlerin ilave fonksiyonlarý ile birlikte temizleme ve kurutma güçleri çok farklýdýr. En iyi yýkama ve kurutma sonuçlarýný normal deterjan, ayrýca kullanýlan tuz ve parlatýcý ile elde edebilirsiniz. Deterjan Dozu ^ Deterjan dozlarýnda üreticisinin paket üzerinde verdiði bilgilere dikkat ediniz. ^ Eðer bu konuda hiçbir bilgi verilmemiþse, o zaman bir deterjan tablet ve bulaþýðýn kirlilik derecesine göre II. bölmeye ml. arasý deterjan koyunuz. Eðer bulaþýklar çok kirli ise ilave olarak I. bölmeye az miktarda deterjan koyabilirsiniz (Programlara Bakýþ bölümüne bakýnýz). ^ "Hýzlý" programýnda deterjan tablet kullanmayýnýz. Tabletler bu programda tamamen çözülemezler. 32

33 Kullaným Önerilen miktardan daha az deterjan kullanýrsanýz, bulaþýklarýnýz yeterince temizlenemez. Bir programýn sonunda deterjan bölmesinin kapaðý açýktýr.,deterjaný içinize çekmeyiniz, yutmayýnýz. Deterjan burnunuzda, aðzýnýzda veya boðazýnýzda yaralara sebep olabilir. Eðer böyle bir durum baþýnýza gelirse hemen doktora gidiniz. Çocuklarýn deterjanla temas etmesini engelleyiniz. Ýçinde hala deterjan artýklarý bulunabileceðinden, çocuklarý kapaðý açýk bulaþýk makinesinden uzak tutunuz. Deterjaný ancak program baþlamadan hemen önce koyunuz ve makinenin kapaðýný çocuk güvenlik kilidi ile kilitleyiniz (modele göre). Deterjan Doldurulmasý ^ Deterjaný bölmelere koyunuz ve kapaðýný kapatýnýz. ^ Deterjan ambalajýný da kapatýnýz. Aksi takdirde deterjan topaklaþabilir. Dozaj Yardýmý I. Bölmeye en fazla 10 ml, II. Bölmeye en fazla 50 ml deterjan konulabilir. II. bölmede 20, 30 iþaretlerini göreceksiniz. Bu iþaretler makine kapaðý yatay durduðunda bölme içindeki yaklaþýk deterjan miktarýný ml. olarak gösterir. ^ Açma tuþuna basýnýz. Deterjan bölmesinin kapaðý açýlýr. 33

34 Kullaným Çalýþtýrma ^ Fýskiye kollarýnýn serbestçe dönüp dönmediðini kontrol ediniz. ^ Makinenin kapaðýný kapatýnýz. ^ Eðer kapalýysa musluðu açýnýz. ^ Bulaþýk makinesini s tuþu ile açýnýz. "Start/Stop" ýþýðý yanýp söner ve son ayarlanan programýn ýþýðý yanar. Program Seçimi Program seçimini bulaþýðýn türüne ve kirlilik durumuna göre yapýnýz. "Programlara Bakýþ" bölümünde programlar ve onlarýn kullaným alanlarý anlatýlmaktadýr. Programýn Baþlatýlmasý ^ Ýstediðiniz programý program tuþu ile seçiniz. Seçilen programýn kontrol lambasý yanar. Seçilen programýn süresi süre göstergesinde saat ve dakika olarak gösterilir. Þimdi ilave bir fonksiyon seçebilirsiniz ("Ýlave Fonksiyonlar" bölümüne bakýnýz). ^ Start/Stop-tuþuna basýnýz. Program baþlar. "Start/Stop", "Yýkama" ve seçilen programýn kontrol göstergelerinin ýþýklarý yanar. "Turbo" ve/veya "Kombi-tablet" fonksiyonlarý seçilmiþ ise, buna ilave olarak ilgili kontrol ýþýklarý da yanar. Eðer programý durdurmak isterseniz, bunu program akýþýnýn ilk birkaç dakikasýnda yapýnýz. Aksi halde önemli program kesitleri (örneðin su yumuþatma hazýrlýðý) iptal edilebilir. 34

35 Kullaným Süre Göstergesi Bir program baþlamadan önce ekranda seçilen programýn süresi saat ve dakika olarak gösterilir. Program akýþý süresince kalan süre program sona erinceye kadar display'de görülür. Ayný program için deðiþik program süreleri verilebilir. Bunun sebebi makineye gelen suyun ýsý derecesi, su yumuþatma iþlemi. bulaþýðýn miktarý ve bulaþýðýn kirlilik derecesi olabilir. Bir programý ilk defa seçiyorsanýz, makineye gelen suyun soðuk olduðu düþünülerek ortalama bir program süresi verilir. Programlara bakýþ bölümünde yazýlý süreler normal miktardaki bulaþýk ve normal ýsý deðerlerine göre verilmiþtir. Her program akýþýnda cihazýn içindeki elektronik cihaza gelen suyun ýsýsýna ve bulaþýðýn miktarýna göre süreyi yeniden hesaplar ve düzeltir. Eðer baþka bir tuþa basmazsanýz, enerjiden tasarruf etmek amacýyla süre göstergesi program baþladýktan birkaç dakika sonra kapanýr. Süre göstergesini yeniden aydýnlatmak için herhangi( tuþu dýþýnda) bir tuþa basýnýz. Program Sonu Süre göstergesinde bir "0" görüldüðünde ve program akýþ göstergesinde "Son" kontrol ýþýðý yandýðýnda program sona ermiþ demektir. Þimdi bulaþýk makinesini açabilir ve bulaþýklarý dýþarý alabilirsiniz.,tezgah kenarlarýnýn sýcak buhardan zarar görmemesi için, programýn sonunda kapaðý ya tam açýnýz (asla aralamayýnýz) veya bulaþýklarý boþaltýncaya kadar kapalý tutunuz. Cihazýn Kapatýlmasý Program sona erdikten sonra: ^ Bulaþýk makinesini s tuþu ile kapatýnýz. Bulaþýk makinesi s tuþu ile kapatýlmadýðý sürece enerji tüketmeye devam eder. Bulaþýk makinesi uzun bir süre (örneðin tatil gibi) kullanýlmayacaksa, güvenlik açýsýndan su musluðu kapatýlmalýdýr. Program Akýþ Göstergesi Bir program baþladýktan sonra program göstergesi o anda uygulanmakta olan program kesitini gösterir. 35

36 Kullaným Bulaþýklarýn Boþaltýlmasý Sýcak bulaþýklar çarpmalara karþý hassastýr! Bu sebeple cihazý kapattýktan sonra bulaþýklarý tutabileceðiniz sýcaklýða gelinceye kadar makinenin içinde soðumaya býrakýnýz. Cihazý kapattýktan sonra makinenin kapaðýný tam açarsanýz bulaþýklar daha hýzlý soðurlar. ^ Önce alt sepeti, daha sonra üst sepeti ve sonunda da çatal-kaþýk çekmecesini (eðer varsa) boþaltýnýz. Böylece üst sepetten veya çatal-kaþýk çekmecesinden aþaðýdaki temiz bulaþýklara sularýn damlamasýný önlemiþ olursunuz. Programýn Durdurulmasý Makinenin kapaðý açýldýðýnda program durur. Kapak kapandýðýnda program birkaç saniye sonra kaldýðý yerden devam eder.,bulaþýk makinesindeki su sýcak ise, yanýk tehlikesi vardýr! Bu nedenle kapaðý açarken çok dikkatli olunuz. Kapaðý kapatmadan önce içerisi ile dýþarýsý arasýnda bir ýsý dengesi oluþabilmesi için kapaðý 20 saniye kadar aralýk býrakýnýz. Daha sonra iyice yerine oturuncaya kapaða bastýrýnýz. 36

37 Kullaným Programýn Deðiþtirilmesi Deterjan haznesinin kapaðý açýk ise, programý deðiþtirmeyiniz. Bir program baþlamýþsa, programý aþaðýdaki þekillerde deðiþtirebilirsiniz: ^ Start/Stop-tuþuna en az bir saniye kadar basýnýz. Program durur. "Start/Stop" kontrol lambasý yanýp söner. ^ Ýstediðiniz programý seçiniz ve baþlatýnýz. 37

38 Ýlave Fonksiyonlar Ekstralar "Ekstralar" tuþu ile "Turbo" ve "Kombi-Tab" fonksiyonlarýný seçebilirsiniz. ^ Bulaþýk makinesini tuþu ile açýnýz. "Start/Stop" kontrol ýþýðý yanýp söner. ^ Ýstediðiniz fonksiyonun kontrol ýþýðý yanýncaya kadar Ekstralar-tuþuna basýnýz. ^ Bir program baþlatýnýz. Ayarý tekrar deðiþtirilinceye kadar ayarlanan fonksiyon bütün programlar için devrede kalýr. Turbo "Turbo" fonksiyonu kullanýldýðý programlardaki program akýþ süresini kýsaltýr. Bulaþýklarýn kusursuz yýkanmasý için tüketim deðerlerini yükseltiniz. Bulaþýðýn kusursuz yýkanmasý için tüketim verileri yükseltilir. Komple bir program yeterli olmuyorsa "Hýzlý" programý ile baðlantýlý olarak "Turbo" fonksiyonunu seçerek kokulu bulaþýklarýn su ýsýtmadan çalkalanmasý saðlanýr. Kombi-Tab Bulaþýklarýn kusursuz yýkanmasýný saðlamak amacýyla kullandýðýnýz deterjan türünü belirleyebilirsiniz. Ekstralar tuþu ile normal ile Kombi-Tab. Arasýnda bir seçim yapabilirsiniz. Program akýþý seçilen deterjan türüne göre olmalýdýr. Programýn türüne göre akýþ süresi oldukça uzayabilir. "Kombi-Tab" kontrol ýþýðý yanmýyorsa, o zaman bulaþýk makinesi normal deterjan için ayarlanmýþtýr. "Kombi-Tab" ýþýðý yanýyorsa, program akýþý çok fonksiyonlu ( parlatýcýlý, tuz ilaveli ve diðer unsurlarý içeren) bir deterjan türüne göre ayarlanmýþ olabilir. Parlatýcý dozu ve parlatýcý eksik göstergesi devreden çýkar. Su yumuþatma iþlemi için gerekli olan tuz miktarý 1 / 3 arasý azaltýlýr. "Kombi-Tab" ilave fonksiyonunu su sertlik derecesi 21 d ölçüsü üzerine çýktýðýnda seçmeyiniz. Bu durumda deterjan üreticisinin önerilerini dikkate alýnýz. Bu temizlik ürünlerinin temizleme ve kurutma gücü çok farklýdýr. 38

39 Ýlave Fonksiyonlar Gecikmeli Baþlatma Bir programýn baþlama (start) saatini örneðin ucuz gece tarifesinden yararlanmak için geciktirebilirsiniz. Bunun için gecikmeli baþlatma saati olarak 30 dakika ile 24 saat arasý bir ayar yapabilirsiniz. 30 dakika ile 9 saat 30 dakika arasý bir gecikmeli baþlatma uygulamasýnda süre 30-dakikalýk dilimlerle ayarlanýr. 10 saatin üzerindeki bir süre için ayarlar birer saatlik yapýlýr. Gecikmeli baþlatma fonksiyonunu kullandýðýnýzda, deterjan doldururken haznenin kuru olmasýna dikkat ediniz; gerekirse hazneyi bir bezle kurulayýnýz. Aksi halde deterjan haznede topaklaþýr ve hazneden suyla içeri iletilmesi zorlaþýr. Sývý deterjan kullanmayýnýz. Deterjan dýþarý sýzabilir. ^ Bulaþýk makinesini tuþu ile açýnýz. "Start/Stop" kontrol ýþýðý yanýp söner. ^ Program tuþu ile istediðiniz programý seçiniz. ^ Gecikmeli baþlatma tuþuna basýnýz. Süre göstergesinde son ayarlanan gecikmeli baþlatma saati görülür. "Gecikmeli Baþlatma" kontrol ýþýðý yanar. ^ Gecikmeli baþlatma tuþu ile Gecikmeli-Baþlatma saatini ayarlayýnýz. Gecikmeli baþlatma tuþunu basýlý tutarsanýz saat 24^ e kadar otomatik olarak yukarý doðru sayar. Tekrar saat 0,5 den baþlamak için Gecikmeli-Baþlatma tuþuna iki defa basýnýz. ^ Start/Stop-tuþuna basýnýz. "Start/Stop" kontrol ýþýðý yanar. 39

40 Ýlave Fonksiyonlar Süre program baþlayýncaya kadar geriye doðru sayar: 10 saatin üstü saatlik-dilimlerle, 10 saatin altýnda dakikalýk dilimlerle. Ayarlanan sürenin bitmesinden sonra seçilen program otomatik olarak baþlar. Süre göstergesinde kalan süre görülür, "Gecikmeli Baþlatma" kontrol ýþýðý söner ve "Start/Stop" kontrol lambasýnýn ýþýðý yanar. Gecikmeli Baþlatma Saatinin Gösterilmesi: 59 dakikaya kadar: örn.: 30 dakika = 30 1 saat ile 9 saat 30 dakika arasý: örn.: 5 Saat = saatten itibaren: örn.: 15 Saat = 15^ Gecikmeli baþlatma saati dolmadan programýn baþlatýlmasý: Gecikmeli baþlatma saati dolmadan programý baþlatabilirsiniz. Bunun için þunlarý yapýnýz: ^ Start/Stop-tuþuna en az bir saniye basýnýz. "Gecikmeli Baþlatma" kontrol ýþýðý söner ve "Start/Stop" kontrol ýþýðý yanýp söner. ^ Start/Stop-tuþuna bir daha basýnýz. Program baþlar. "Start/Stop" kontrol ýþýðý yanar.,çocuklarýn deterjaný ellememeleri için: Deterjaný program baþlamadan, baþka bir deyiþle Start/Stop-tuþuna basmadan hemen önce hazneye doldurunuz ve makinenin kapaðýný çocuk güvenlik kilidi ile kilitleyiniz. 40

41 Ýlave Fonksiyonlar Fabrika Ayarlarý Makinedeki tüm ayarlarý fabrika ayarlarýna geri döndürebilirsiniz. ^ Bulaþýk makinesini tuþu ile kapatýnýz. ^ Start/Stop-tuþunu basýlý tutunuz ve ayný anda bulaþýk makinesini tuþu ile açýnýz. "Start/Stop" kontrol ýþýðý yanýncaya kadar Start/Stop tuþunu en az dört saniye kadar basýlý tutunuz. Eðer böyle olmazsa, iþlemi tekrarlayýnýz. ^ Gecikmeli-Baþlatma tuþuna 12 defa basýnýz. "Gecikmeli-Baþlatma" kontrol ýþýðý 1-defa uzun ve 2-defa kýsa aralýklarla yanýp söner ve süre göstergesinde yanýp sönme fonksiyonu "p 0" veya "p 1" olarak gösterilir. Süre göstergesindeki yanýp sönme sayýlarý fabrika ayarýndan farklý bir ayarýn yapýlýp yapýlmadýðýný gösterir. "p 1": Bütün deðerler fabrika ayarlarýna geri alýnmýþtýr. "p 0": En az bir ayar deðiþtirilmiþtir. ^ Bulaþýk makinesini fabrika ayarlarýna geri almak istiyorsanýz, Start/Stop tuþuna basýnýz. ^ Bulaþýk makinesini tuþu ile kapatýnýz. 41

42 Ýlave Fonksiyonlar Otomatik Uyarlama Ýnatçý kirleri yok etmek için otomatik program uyarlayabilirsiniz. ^ Bulaþýk makinesini -tuþu ile kapatýnýz. ^ Start/Stop-tuþunu basýlý tutunuz ve ayný anda bulaþýk makinesini tuþu ile açýnýz. "Start/Stop" kontrol lambasý yanýncaya kadar Start/Stop tuþunu en az dört saniye basýlý tutunuz. Eðer bu gerçekleþmezse, iþlemi yeniden deneyiniz. ^ Gecikmeli baþlatma tuþuna beþ kere basýnýz. "Gecikmeli baþlatma" kontrol göstergesi aralýklarla 5-kere kýsa yanýp söner. Süre göstergesinin flaþ sayýsý "Otomatik Uyarlama" fonksiyonunun devrede olup olmadýðýný gösterir. "p 1": "Otomatik uyarlama" fonksiyonu açýktýr. "p 0": "Otomatik uyarlama" fonksiyonu kapalýdýr. ^ Bu ayarý deðiþtirmek isterseniz Start-Stop-tuþuna basýnýz. Bulaþýk makinesini tuþu ile kapatýnýz. 42

43 Temizlik ve Bakým Bulaþýk makinenizin düzenli olarak genel durumunu kontrol ediniz (yaklaþýk 4-6 ayda bir). Bu kontrol sayesinde meydana gelebilecek arýzalarý önlemiþ olacaksýnýz.,makinenin tüm yüzeyi çiziklere karþý hassastýr. Cihazýn yüzeyi uygun olmayan deterjanlarla silindiði takdirde renk deðiþimi olabilir. Yýkama Bölümünün Temizliði Doðru ölçüde deterjan konulduðu takdirde makinenin içindeki yýkama bölümü her zaman kendi kendini temizler. Buna raðmen kireç veya yað artýklarý görülürse, bunlar özel temizleme maddeleri ile yok edilebilirler (Miele yetkili servislerinden satýn alýnabilir). Kapak ve Kapak Contasýnýn Temizliði ^ Kapak lastiðine yapýþmýþ olan yemek artýklarýný düzenli olarak ýslak bir bezle siliniz. ^ Bulaþýk makinesi kapaðýna dökülen yemek ve içki artýklarýný da bir bezle alýnýz. Bu kýsýmlar yýkama alanýna ait olmadýðýndan fýskiyeden gelen sularla temizlenemez. Makinenin Ön Yüzünün Temizliði,Burada oluþan kirleri hemen temizleyiniz. Uzun süre kalan kirler silinince çýkmayabilir veya ön yüzeyin rengini deðiþtirebilir. ^ Cihazýn ön yüzünü temiz bir süngerli bezle, elde yýkama bulaþýk deterjaný ve sýcak su ile temizleyebilirsiniz. Daha sonra yumuþak bir bezle kurulayýnýz. Temizlik için temiz ve nemli bir mikro elyaflý bir bez kullanýnýz, deterjan kullanmayýnýz. Yüzeylere zarar vermemek için temizlikte þu ürünleri kullanmayýnýz: soda-, amonyak-, asit veya klorid içeren temizlik maddeleri, kireç sökücü ürünler, aþýndýrma özelliði olan toz veya krem deterjanlar, çözücü madde içeren deterjanlar, çelik temizleme maddeleri, bulaþýk makinesi deterjanlarý, fýrýn spreyleri, cam temizleme ürünleri, aþýndýrýcý sert yüzeyli sünger ve fýrçalar, bulaþýk süngerleri, keskin metal kazýyýcýlar. 43

44 Temizlik ve Bakým Yýkama Alanýndaki Süzgeçlerin Kontrolü Yýkama alanýnýn tabanýnda bulunan süzgeç sistemi yýkama suyundaki kaba kirleri tutar. Aksi halde bu kirler suyun dolaþým sistemine girerek fýskiye kollarýna ulaþabilir ve tekrar yýkama alanýna daðýlabilirler.,süzgeç olmadan bulaþýk yýkanmamalýdýr! Süzgeçler biriken kirler nedeniyle zamanla týkanýr. Bu süre her evin ortamýna göre deðiþebilir. Süzgeç sisteminin durumunu düzenli aralýklarla kontrol ediniz ve gerektiðinde temizleyiniz. ^ Bulaþýk makinesi kapatýnýz. ^ Kulpu arkaya doðru çeviriniz ve süzgeç sistemin kilidini açýnýz a. ^ Süzgeç sistemini dýþarý alýnýz b, kaba kirleri temizleyiniz ve süzgeci akan suyun altýnda iyice yýkayýnýz. Bunun için bulaþýk fýrçasýný kullanabilirsiniz. 44

45 Temizlik ve Bakým Süzgecin içini temizlemek için kilidini açýnýz: ^ Bunun için kulakçýklarý ok yönünde birbirlerine doðru bastýrýnýz a ve süzgecin kilidini açýnýz b. ^ Bütün parçalarý akan suyun altýnda yýkayýnýz. ^ Daha sonra kilitlenme sesini duyuncaya kadar kilidi kapatýnýz. ^ Süzgeç sistemini yýkama alaný tabaný ile ayný düzeyde olacak þekilde yuvasýna yerleþtiriniz. ^ Süzgeç sistemini kilitleyebilmek için daha sonra ok uçlarý birbirinin üstüne gelecek þekilde kulpu arkadan öne doðru çeviriniz.,süzgeç sistemi özenle yerine yerleþtirilmeli ve kilitlenmelidir. Aksi halde kaba kirler su dolaþým sistemine girerek týkanmalara sebep olabilir. 45

46 Temizlik ve Bakým Fýskiye Kollarýnýn Temizliði Yemek artýklarý fýskiye kollarýnýn üzerindeki deliklere ve baðlantý yataklarýna yapýþýr. Bu nedenle fýskiye kollarý düzenli aralýklarla (yaklaþýk 4-6 ayda bir) kontrol edilmelidir. ^ Cihazý kapatýnýz. Fýskiye kollarýný þu þekilde dýþarý alýnýz: ^ Çatal-kaþýk çekmecesini (eðer varsa) dýþarý çýkartýnýz. ^ Ýçerdeki diþlilerden kurtarmak için üst fýskiye kolunu yukarý çekiniz ve çevirerek yerinden çýkartýnýz. ^ Alt sepeti dýþarý alýnýz. ^ Alt fýskiye kolunu kuvvetlice yukarý doðru çekiniz. ^ Diþlilerden kurtarmak için orta fýskiye kolunu a yukarý çekiniz ve çevirerek çýkartýnýz b. ^ Yemek artýklarýný sivri bir çubuk ile deliklerin içine doðru bastýrýnýz. ^ Fýskiye kollarýný akan suyun altýnda iyice yýkayýnýz. ^ Fýskiye kollarýný tekrar yuvalarýna yerleþtiriniz ve düzgün dönüp dönmediklerini kontrol ediniz. 46

47 Arýzalarda Yardým Günlük kullanýmda ortaya çýkan çoðu arýza ve hatayý kendiniz giderebilirsiniz. Servis çaðýrmadýðýnýz için para ve zamandan tasarruf edebilirsiniz. Aþaðýdaki tablo size bir arýzanýn sebeplerini bulup onu çözmenizde yardýmcý olacaktýr. Fakat þunu da unutmamanýz gerekir:,tamirler sadece yetkili ve uzman personel tarafýndan yapýlabilir. Hatalý ve yanlýþ tamirler sonucunda sizin için büyük tehlikeler ortaya çýkabilir. Teknik Arýzalar Problem Sebep Çözüm Bulaþýk makinesi tuþu ile açýldýktan sonra "Start/Stop" kontrol ýþýðý yanýp sönmüyorsa? Bulaþýk makinesi yýkamaya devam etmiyorsa? Fiþ prize takýlmamýþ olabilir. Sigorta atmýþ olabilir. Sigorta atmýþ olabilir. Fiþi prize takýnýz. Sigortayý devreye alýnýz (en düþük sigorta için tip etiketine bakýnýz). Sigortayý devreye alýnýz ( en düþük sigorta için tip etiketine bakýnýz). 47

48 Arýzalarda Yardým Problem Sebep Çözüm "Yýkama", "Kurutma" ve "Son" program akýþ göstergelerinin ýþýklarý ayný anda yanýp sönüyorsa? Süre göstergesinde FXX hata kod numaralarý gösteriliyorsa? Ayrýca su tahliye motoru kapak açýkken de çalýþýyorsa? Teknik bir arýza meydana gelmiþ olabilir. Hata F70: Waterproof(su kontrol)-sistemi arýzalanmýþ olabilir. Bulaþýk makinesini tuþu ile kapatýnýz. Birkaç saniye sonra: Bulaþýk makinesini açýnýz. Program tuþu ile istediðiniz programý açýnýz. Start/Stop-tuþuna basýnýz. Program akýþ göstergelerinin ýþýklarý tekrar yanýp sönmeye baþlarsa teknik bir arýza var demektir. Miele yetkili servisini çaðýrýnýz. Su musluðunu kapatýnýz. Miele yetkili servisini çaðýrýnýz. 48

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz MIELE G 2872 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3710568

Kullanım kılavuzunuz MIELE G 2872 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3710568 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya MIELE G 2872 için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki MIELE G 2872 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Otomatik Deterjan Dozaj Ünitesi

Otomatik Deterjan Dozaj Ünitesi Otomatik Deterjan Dozaj Ünitesi Kullanma Kýlavuzu AWD 10 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazý gelebilecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Cam Seramik -Ocaklar KM 6220 / 6223 / 6224 / 6226 KM 6227 / 6229 / 6230

Cam Seramik -Ocaklar KM 6220 / 6223 / 6224 / 6226 KM 6227 / 6229 / 6230 Montaj Talimatý Cam Seramik -Ocaklar KM 6220 / 6223 / 6224 / 6226 KM 6227 / 6229 / 6230 tr-tr Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Ankastre-Kahve Makinesi CVA 3660 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý oluþabilecek zararlardan

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Çamaþýr Makinesi W 5872 Edition 111. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce

Kullanma Kýlavuzu. Çamaþýr Makinesi W 5872 Edition 111. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 5872 Edition 111 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Çamaþýr Makinesi W 3370 Edition 111. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce

Kullanma Kýlavuzu. Çamaþýr Makinesi W 3370 Edition 111. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 3370 Edition 111 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn 720 90-02/00 TR (TR) Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23 K Lütfen saklayýn Kullanma Kýlavuzu Sayýn Müþterimiz, Buderus Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Çamaþýr Makinesi W 5800 HomeCare XL. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce

Kullanma Kýlavuzu. Çamaþýr Makinesi W 5800 HomeCare XL. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 5800 HomeCare XL Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Kullaným kýlavuzu. Oda kumandasý RC. Genel. Oda sýcaklýðýnýn (manuel olarak) ayarlanmasý. Otomatik düþük gece ayarýnýn baþlatýlmasý

Kullaným kýlavuzu. Oda kumandasý RC. Genel. Oda sýcaklýðýnýn (manuel olarak) ayarlanmasý. Otomatik düþük gece ayarýnýn baþlatýlmasý 7206 2000 07/00 Özenle saklayýn! Kullaným kýlavuzu Oda kumandasý RC Genel RC, bir sýcaklýk kontrol ve kumanda paneli olup, gösterge ve kontrol donanýmý aþaðýda verildiði gibidir. Sýcaklýk ayar düðmesi,

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi GalaGrande XL W 5000. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce

Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi GalaGrande XL W 5000. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi GalaGrande XL W 5000 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Buharlý Ütü Sistemi. Kullanma Kýlavuzu B 2312 B 2826 B 2847. tr-tr

Buharlý Ütü Sistemi. Kullanma Kýlavuzu B 2312 B 2826 B 2847. tr-tr Buharlý Ütü Sistemi Kullanma Kýlavuzu B 2312 B 2826 B 2847 tr-tr Sistemi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Ankastre-Tabak Isýtýcý EGW 3060-10 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ

Detaylı

HS 103 EV TIPI KABLOSUZ ALARM SISTEMI

HS 103 EV TIPI KABLOSUZ ALARM SISTEMI KULLANMA KILAVUZU HS 103 EV TIPI KABLOSUZ ALARM SISTEMI 1. SÝSTEMÝN PARÇALARI HS 103 Öðretme Butonu Dahilî Besleme POWER ON/OFF HS 103 W Sabotaj Butonu Power Led Montaj Deliði Sabotaj Butonu Montaj Deliði

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Çamaþýr Makinesi W 1912. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce

Kullanma Kýlavuzu. Çamaþýr Makinesi W 1912. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 1912 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. M.-Nr.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Çamaþýr Makinesi W 1712. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce

Kullanma Kýlavuzu. Çamaþýr Makinesi W 1712. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 1712 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. M.-Nr.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 1612. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce

Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 1612. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 1612 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. M.-Nr.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 3243. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce

Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 3243. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 3243 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. M.-Nr.

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 071206 Revizyon No: 071206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Cam Seramik-Ocaklar KM 5600 / KM 5603 / KM 5604 KM 5607 / KM 5612 / KM 5613 KM 5617 / KM 5618 Ocaðý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr mutlaka Kullanma Kýlavuzunu

Detaylı

LFT 116/HA. Bulaþýk Makinasý Kullaným ve Bakým Kýlavuzu

LFT 116/HA. Bulaþýk Makinasý Kullaným ve Bakým Kýlavuzu LFT 116/HA Bulaþýk Makinasý Kullaným ve Bakým Kýlavuzu Kullaným kýlavuzu BULAÞIK MAKÝNESÝ Türkçe, 1 LFT 116/HA Ýçindekiler Montaj, 2-3 Yerleþtirme ve seviye ayarlama Elektrik ve su baðlantýlarý Ýlk kullaným

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý MikrodalgaKompakt Fýrýn H 5030 BM, H 5040 BM Fýrýný kurmadan ve çalýþtýrmadan trtr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný okuyunuz. Böylece kendinize

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 2250, DA 2250 EXT DA 2270, DA 2270 EXT DA 2210 tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 5960 W, DA 5990 W, DA 5990 W EXT tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece hem kendinizi

Detaylı

HES60 IX HES90 IX HL60.2 IX HL90.2 IX. Davlumbaz Montaj ve Kullaným Talimatlarý

HES60 IX HES90 IX HL60.2 IX HL90.2 IX. Davlumbaz Montaj ve Kullaným Talimatlarý HES60 IX HES90 IX HL60.2 IX HL90.2 IX Davlumbaz Montaj ve Kullaným Talimatlarý Montaj Uyarý! Aský noktalarýnýn (5 Dikdörtgen ufak delikler) veya zorunlu baðlama noktalarýnýn (8 yuvarlak matkap delikler)

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Dinamik Soðutmalý (DynaCool) Buzdolabý K 14820 SD K 14820 SD ed/cs tr-tr Dolabý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi

Detaylı

Kondanse Kurutma Makinesi T 8842 C

Kondanse Kurutma Makinesi T 8842 C Kullanma Kýlavuzu Kondanse Kurutma Makinesi T 8842 C Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinize ve cihazýnýza gelebilecek zararlarý önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 428-4 DA 428-4 EXT DA 429-4 DA 429-4 EXT tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece hem kendinizi

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 5330 W tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece hem kendinizi ve hem de cihazýnýzý meydana

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZKF661LX

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZKF661LX Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya ZANUSSI ZKF661LX için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki ZANUSSI ZKF661LX tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý NoFrost- ve DynaCool Sistemli Soðutucu-Derin Dondurucu Kombinasyonu KTN 14840 SD ed/cs tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz.

Detaylı

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. 1 Baðlantý 2 3. Kurulum. Kullaným

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. 1 Baðlantý 2 3. Kurulum. Kullaným Hoþ geldiniz Çabuk baþlama kýlavuzu 1 Baðlantý 2 3 Kurulum Kullaným philips + Teslimat kapsamý CD440 Baz istasyon VEYA CD440/CD445 El cihazý CD445 Baz istasyon Baz istasyon besleme ünitesi Telefon kablosu

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu. Elektrikli El Süpürgesi. tr-tr HS07. M.-Nr. 09 955 920

Kullaným Kýlavuzu. Elektrikli El Süpürgesi. tr-tr HS07. M.-Nr. 09 955 920 Kullaným Kýlavuzu Elektrikli El Süpürgesi HS07 tr-tr M.-Nr. 09 955 920 tr Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar....4 Cihazýn Tanýtýmý...8 Çevre Korumaya Katkýnýz...10 Kullanýmdan Önce...11 Cihazla verilen

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Buharlý Fýrýn DG 5030 DG 5040 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41.

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41. 7215 73-2/26 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma talimatý ModuLink 25 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý off on C 5 off 2 on pm 1:41 24 Volt V Lütfen cihazý kullanmaya baþladan önce dikkatle

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Ankastre-Otomatik Kahve Makinesi CVA 5060 CVA 5068 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Navi ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Buharlý Fýrýn DG 5051 DG 5061 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullaným Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. tr-tr M.-Nr. 09 876

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Cam Seramik-Ocaklar KM 6220 / 6223 / 6224 / 6226 KM 6227 / 6229 / 6230 Ocaðý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 249-4, DA 249-4 EXT, DA 249-4 Alu, DA 249-4 Alu EXT tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Cam Seramik Ocaklar KM 5670 KM 5672 / KM 5677 KM 5673 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz Böylece kendinizi ve cihazý gelecek

Detaylı

Isý Pompalý Kurutma Makinesi T 8826 WP

Isý Pompalý Kurutma Makinesi T 8826 WP Kullanma Kýlavuzu Isý Pompalý Kurutma Makinesi T 8826 WP tr-tr Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ

Detaylı

KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: ISLEM SECIMI FULL

KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: ISLEM SECIMI FULL KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: calismaya hazir Enter Tuþu menülere girmek için kullanýlýr. Kýsa süreli basýldýðýnda kullanýcý menüsüne, uzun sürelibasýldýðýnda

Detaylı

Atlantis IMPERATOR. Kullanim Kilavuzu. Metal Dedektörü

Atlantis IMPERATOR. Kullanim Kilavuzu. Metal Dedektörü Atlantis IMPERATOR Kullanim Kilavuzu Metal Dedektörü Dedektörü Tanýma ON-OFF Açýk-Kapalý Kulaklýk giriþi Tüm Metal Arama ve Toprak Sýfýrlama Atlantis IMPERATOR AUTO Duyarlýlýk, Hassasiyet Toprak Ayarý

Detaylı

Mad Q Kullaným Kýlavuzu

Mad Q Kullaným Kýlavuzu Mad Q Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.14 Kitap Baský Tarihi: 281206 Revizyon No: 281206 Mad Q Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Gösterge ve Çalýþtýrma Cihazlarý Kontrol Ünitesi... 5 Kontrol Seviyesi Çalýþtýrma

Detaylı

Nokia Mini Hoparlör MD-4

Nokia Mini Hoparlör MD-4 Nokia Mini Hoparlör MD-4 9252824/2 TÜRKÇE Bu küçük stereo hoparlörler Nokia telefonunuzda veya ses cihazinizda müzik veya radyo dinlediðinizde yüksek ses kalitesi saðlar. Hoparlörlerin 3.5-mm'lik stereo

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Elektrikli- Fritöz CS 1411 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 249-4, DA 249-4 EXT, DA 249-4 Alu, DA 249-4 Alu EXT tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Buharlý Fýrýn DG 3450 DG 3460 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Kondanse Kurutma Makinesi T 7744 C

Kullanma Kýlavuzu Kondanse Kurutma Makinesi T 7744 C Kullanma Kýlavuzu Kondanse Kurutma Makinesi T 7744 C Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinize ve cihazýnýza gelebilecek zararlarý önlemiþ olursunuz.

Detaylı

KULLANIM KLAVUZU EFE KULUÇKA MAKINELERI KULLANMA TALIMATI

KULLANIM KLAVUZU EFE KULUÇKA MAKINELERI KULLANMA TALIMATI Ambalaj içinde bulunanlar: Köpük korumasý Kuluçka makinesi Güç kablosu Talimat kitapçýðý Açýklama: 1. Ýlk önce makineyi test ediniz. 2. Sýcaklýk ayarýný yapýnýz. 3. Sýcaklýk alarm parametre ayarlarý (AL

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 5590 W tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece hem kendinizi ve hem de cihazýnýzý meydana

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Cam Seramik-Ocaklar KM 5801 / 5803 / 5804 / 5805 / 5807 KM 5813 / 5814 / 5815 / 5816 / 5817 KM 5818 / 5821 / 5822 / 5823 / 5824 KM 5825 / 5826 Ocaðý kurmadan ve çalýþtýrmadan

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Çamaþýr Makinesi W 5964 WPS. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce

Kullanma Kýlavuzu. Çamaþýr Makinesi W 5964 WPS. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 5964 WPS Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Modüler Proses Sistemleri

Modüler Proses Sistemleri Ürünler ve Hizmetlerimiz 2011 Modüler Proses Makineleri Modüler Proses Sistemleri Proses Ekipmanlarý Süt alým tanklarý Süt alým degazörleri Akýþ transfer paneli Vana tarlasý Özel adaptör Tesisat malzemeleri

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Buzdolabý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Buzdolabý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Buzdolabý Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. tr-tr

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Yemeklerin Sýcak Tutulmasý Ýçin Ankastre-Çekmece ESW 5088-14 ESW 50x0-14 ESW 50x0-29 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Elektrikli- Fritöz CS 1411 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Mikrodalgalý Fýrýn

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Mikrodalgalý Fýrýn Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Mikrodalgalý Fýrýn Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Kondanse Kurutma Makinesi T 7944 C

Kondanse Kurutma Makinesi T 7944 C Kullanma Kýlavuzu Kondanse Kurutma Makinesi T 7944 C Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinize ve cihazýnýza gelebilecek zararlarý önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý NoFrost- ve DynaCool Sistemli Soðutucu-Derin Dondurucu Kombinasyonu KFN 14842 SD ed/cs-1 KFN 14943 SD ed/cs-1 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Ankastre-Kahve Makinesi CVA 3660 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý oluþabilecek zararlardan

Detaylı

PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSELLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTEMÝ

PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSELLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTEMÝ PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSLLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTMÝ www.vitra.com.tr czacýbaþý Yapý Gereçleri San. ve Tic. A.Þ. P.K. 6 34860 Kartal, Ýstanbul INTMA Büyükdere Cad. No: 185 34394 Levent, Ýstanbul Tel: (212) 371

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Basýnçlý-Buharlý Fýrýn DG 4064 / DG 4164 DG4064L/DG4164 L. tr-tr. Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Basýnçlý-Buharlý Fýrýn DG 4064 / DG 4164 DG4064L/DG4164 L. tr-tr. Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Basýnçlý-Buharlý Fýrýn DG 4064 / DG 4164 DG4064L/DG4164 L Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýný meydana gelebilecek

Detaylı

Ýlave Program Paketleri:

Ýlave Program Paketleri: Ýlave Program Paketleri: Bebek Eco Ev EvXL Hijyen & Çocuklar Medic Spor & Saðlýk tr-tr M.-Nr. 09 495 120 Ýçindekiler Program-Paketleri...3 Program Seçimi...4 Sýkma....5 Program Tablosu...6 Program Akýþý....10

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Mikrodalga-Kompakt Fýrýn H 5080 BM, H 5088 BM Fýrýný kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný okuyunuz. Böylece kendinize

Detaylı

Cihazýnýzýn T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü nce tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn

Cihazýnýzýn T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü nce tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn Uyumluluk Bilgileri TS EN ISO15502 standartlarýna göre Tropikal sýnýf 16 C ile 43 C arasýndaki ortam sýcaklýklarý için tanýmlanmýþtýr. Ürün EN15502,IEC60335-1 / IEC60335-2-24, 2004/10B/EC standartlarýna

Detaylı

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. Baðlantý. Kurulum. Kullaným 2. 3.

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. Baðlantý. Kurulum. Kullaným 2. 3. Hoþ geldiniz Çabuk baþlama kýlavuzu 1 2 3 Baðlantý Kurulum Kullaným philips + Teslimat kapsamý CD640 Baz istasyon VEYA - Connect Install Enjoy CD640/CD645 El cihazý CD645 Baz istasyon Baz istasyon besleme

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Solo-Kahve Makinesi CM 5100. tr-tr

Kullanma Kýlavuzu. Solo-Kahve Makinesi CM 5100. tr-tr Kullanma Kýlavuzu Solo-Kahve Makinesi CM 5100 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz. M.-Nr.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Ýnduksiyonlu Cam Seramik Ocaklar CS 1212 CS 1221 CS 1234 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Isý Ayarlý Þarap Dolabý KWT 1602 Vi KWT 1612 Vi tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Soðutucu-Derin Dondurucu- Kombinasyonu

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Soðutucu-Derin Dondurucu- Kombinasyonu Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Soðutucu-Derin Dondurucu- Kombinasyonu Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý MasterFresh-Bölmeli, Buz Üretme ve NoFrost-Sistemli Soðutucu-Derin Dondurucu Kombinasyonu KF 1801 Vi, KF 1811 Vi KF 1901 Vi, KF 1911 Vi tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan

Detaylı

1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR

1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR ÝÇÝNDEKÝLER 1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR Güvenlik Talimatý 30 Çevrenin korunmasý 31 Ekonomik, çevre dostu yýkama 31 2/ CÝHAZINIZIN TANIMI Bulaþýk makinesinin genel tanýmý 32 Kontrol panelinizi

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Yýkama-Kurutma Makinesi WT 2780 WPM. tr-tr. Makineyi kurmadan ve

Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Yýkama-Kurutma Makinesi WT 2780 WPM. tr-tr. Makineyi kurmadan ve Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Yýkama-Kurutma Makinesi WT 2780 WPM Makineyi kurmadan ve tr-tr çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý oluþabilecek zararlardan

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Isý Ayarlý Þarap Dolabý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Isý Ayarlý Þarap Dolabý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Isý Ayarlý Þarap Dolabý Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 TÜRKÇE Bu kabloyla, uyumlu bilgisayarýnýzla Nokia cihazý arasýnda verileri aktarabilir ve senkronize edebilirsiniz. Ayrýca, bilgisayardan ayný anda uyumlu Nokia cihazýnýzdaki

Detaylı

Isý Pompalý Kurutma Makinesi T 8968 WP

Isý Pompalý Kurutma Makinesi T 8968 WP Kullanma Kýlavuzu Isý Pompalý Kurutma Makinesi T 8968 WP tr-tr Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 396-5 DA 399-5 DA 399-5 EXT tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece hem kendinizi ve hem

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 121206 Revizyon No: 121206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

Nokia Müzik Hoparlörü MD-3

Nokia Müzik Hoparlörü MD-3 Nokia Müzik Hoparlörü MD-3 TÜRKÇE MD-3 stereo hoparlörler Nokia telefonunuzda veya ses cihazýnýzda müzik veya radyo dinlediðinizde yüksek ses kalitesi saðlar. Hoparlörlerin 3,5 mm'lik stereo ses fiþi vardýr

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Fýrýn H 5681 BP, H 5688 BP Fýrýný kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinize ve cihaza bir zarar gelmesini önlemiþ

Detaylı