Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM),

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM),"

Transkript

1 TÜRK YE B L MSEL VE TEKN K ARAfiTIRMA KURUMU YAYIN YÖNETMEL (*) B R NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç ve Kapsam Madde 1. Bu Yönetmelik ile; Baflkanl k, Merkez ve Enstitülere ait tüm yay nlar n haz rlan fl, bas m, da t lmas, sat fl, telif haklar ve benzeri konulardaki ifllemler düzenlenmektedir. Dayanak Madde 2. Bu Yönetmelik, 17/7/1963 tarihli ve 278 say l Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Kurulmas Hakk nda Kanun un 498 say l Kanun Hükmünde Kararname ile yeniden düzenlenen 4 üncü maddesine dayan larak haz rlanm flt r. Tan mlar Madde 3. Bu Yönetmelikte geçen tan mlardan: Kurum Bilim Kurulu : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu nu (TÜB TAK), : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Bilim Kurulu nu, Baflkan : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkan n, Baflkanl k : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM), (*) tarih ve say l Resmi Gazete de yay mlanm flt r. VIII/1 KANUN VE YÖNETMEL KLER 1

2 Grup : 278 Say l Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Kurulufl Kanunu nun 498 Say l Kanun Hükmünde Kararname ile de iflik 6. maddesinde tan mlanan Araflt rma Gruplar n, Enstitü : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na do rudan ba l olarak, belirlenmifl alanlarda AR - GE faaliyetlerini yürüten ve/veya AR-GE faaliyetlerini destekleyici/kolaylaflt r c hizmet veren birimleri, Daire Baflkanl : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl Yay nlar ve Tan t m Daire Baflkanl n, Birim : Yay nlar ve Tan t m Daire Baflkanl müdürlüklerini ifade eder. Yay n Türleri K NC BÖLÜM Yay n Türleri, stisnalar ve Yay n Komisyonu Madde 4.(*) Kurum Yay nlar, bas l veya elektronik/multimedya ortamlar nda, afla da belirtilen türlerden oluflur: a) Süreli Yay nlar (Bilim ve Teknik, Bilim-Çocuk, Bilimsel Dergiler ile bunlar n elektronik veya multimedya ortam nda, web sayfas, CD, animasyonlu bilgi paketleri vb. gibi uzant lar ), b) Kitaplar, c) Araflt rma projeleri kesin raporlar aras ndan seçilmifl olanlar, d) Tan t c Yay nlar (Bültenler, broflürler, kataloglar vb.), e) Bilimsel toplant lar n tebli ve dokümanlar, f) Kaynak eserler (Bibliyografyalar, toplu kataloglar vb.), (*) tarih ve say l Resmi Gazete de yay mlanm flt r. 2 KANUN VE YÖNETMEL KLER VIII/1

3 Ayr ca Kurum personeli taraf ndan yap lan bilimsel incelemeler, araflt rmalar ve derlemeler ile Kurumun gereksinim duydu u her türlü çal flman n ürünü, bu esaslar çerçevesinde yay mlanabilir. stisnalar Madde 5. Süreli yay nlar n haz rlanmas, da t m ve sat fl na iliflkin esaslar Bilim Kurulu nca ayr bir esasla düzenlenir. Ayr ca Merkez, Enstitü, Gruplar ve Baflkanl a ba l birimler 4. madde de s ralananlardan c, d, e ve f bendlerinde belirtilen türde yay n yapmak istediklerinde bu konuda Baflkan dan, türüne göre, bir kerelik olur veya kurumiçi periyodik bülten benzeri sürekli yay n için belirli bir süreyi kapsayan olur al rlar. Baflkan, gerekli gördü ü hallerde bu tür yay n istemini, Yay n Komisyonu na inceletebilir. Yay n Komisyonu Madde 6.(*) Yay n Komisyonu, dokuz üyeden oluflur. lgili Baflkan Yard mc s, Yay nlar Daire Baflkan, Popüler Bilim Kitaplar flletme Müdürü ve Bilim ve Teknik Dergisi Yaz flleri Müdürü Komisyonun do al üyeleridir. Komisyonun di er befl üyesi, Baflkan taraf ndan iki y l için seçilir. Komisyon Baflkan, ilgili Baflkan Yard mc s d r. Komisyon üyelerin salt ço unlu u ile toplan r ve kararlar oy çoklu u ile al n r. Yay n Komisyonunun Görev ve Yetkileri Madde 7. Yay n Komisyonu nun görev ve yetkileri flunlard r: a) Yay mlanmas nda yarar görülen tercüme ve telif kitaplar belirlemek, b) Yay mlanmas kabul edilen kitab n hangi dizide yer alaca na karar vermek, c) Kurum a ilk kez çeviri yapmak üzere baflvuran çevirmenlerin deneme çevirilerini ve/veya yay mlanm fl baflka çevirilerini inceleyerek, uygun olup olmad klar na karar vermek, d) tibari sayfa bafl na ödenecek çeviri ücretini ekonomik göstergeler do rultusunda saptayarak Bilim Kurulu nun onay için Baflkan a sunmak. (*) tarih ve say l Resmi Gazete de yay mlanm flt r. VIII/1 KANUN VE YÖNETMEL KLER 3

4 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Yay nlar n Haz rlanmas, Yay n Haklar, Yay n Haklar n n Devri ve Yay n Bask Adetleri Yay nlar n Haz rlanmas Madde 8. Yay n Komisyonu nun yay mlanmas na karar verdi i telif ve çeviri kitap veya elektronik yay nlar, Daire Baflkanl nca yay ma haz rlan r. Telif ya da çeviri eser sahipleri, yay nlar n elektronik ortamda disket veya CD ye yaz lm fl olarak, ayr ca bilgisayar ç kt s yla birlikte e er varsa, bas ma uygun kalitede flekil ve foto raflar yla birlikte Kurum a teslim ederler. (*) Bas lacak kitaplar n biçim ve teknik özellikleri ile tirajlar Daire Baflkanl nca belirlenir. Yazar, çevirmen, bilimsel dan flman ve redaktörlerle yap lacak sözleflmeler Baflkan ya da görevlendirece i birim amiri taraf ndan imzalan r. Yay n Haklar Madde 9. Kurum taraf ndan yay mlanmas na karar verilen çeviri ya da telif eserlerin yay n haklar, yay n hakk na sahip kifli veya kurulufltan yay ma haz rlanma sürecinin bafllang c nda Kurum taraf ndan do rudan veya bir copyright ajans arac l yla al n r. Gerekiyorsa, telif hakk ve ilgili ifllemler için ücret ödenir. Yay n Haklar n n Devri Madde 10. Bas lacak eserler için; yazar, çevirmen ya da proje yürütücüsü ile Kurum aras nda, eserlerin bask ve yay n hakk n n Kurum a devir sözleflmesi imzalan r. Ayr ca ad geçen kiflilere bas m, da t m ve pazarlama ifllerinin bu Yönetmelik hükümleri gere ince yap lmas n kabul ettiklerine dair düzenlenecek belge imzalat l r. (*) tarih ve say l Resmi Gazete de yay mlanm flt r. 4 KANUN VE YÖNETMEL KLER VIII/1

5 Yay nlar n Bask Adetleri Madde 11. Kitaplar n ilk ve sonraki bask adetleri, yay n n özelli i ve piyasa koflullar dikkate al narak, ilgili birimin önerisiyle Daire Baflkanl nca belirlenir. Bask adetlerinin belirlenmesinde, ilk bask lar n ayl k sat fl ortalamas ve piyasadan gelen talep dikkate al n r. Süreli yay nlar n bask adetleri, her ay da t m flirketinden gelen raporlar ve abone say s ndaki de iflimler do rultusunda ilgili birimce saptan r. Di er yay nlar n bask adetleri 5. maddede ifade edilen Baflkan olurunda belirtilir. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Çeviri ve Telif Ücretleri Çeviri Ücretinin Hesaplanmas ve Ödenmesi Madde 12.(*) Çeviri ücretinin hesaplanmas nda, bas l kitaptaki her 200 kelime bir sayfa olarak kabul edilir. Her sayfa için ödenecek birim çeviri ücreti her y l Yay n Komisyonu nun önerisiyle Bilim Kurulu taraf ndan belirlenir. a) lk adetlik bask için toplam çeviri ücreti, kitaptaki toplam kelime say s n n 200 e bölünmesiyle bulunan say n n, 200 kelime için verilen birim çeviri ücretiyle çarp lmas yla bulunur. Sonraki her adetlik dilim için, toplam çeviri ücretinin yüzde 25 i tutar nda ödeme yap l r. b) Çeviri ücretleri, her bask dan sonra peflin olarak ödenir. c) Herhangi bir surette ilk bask s n n yap lmas ndan vazgeçilen çeviriler için, çevirmene adet bas lm flças na ödeme yap l r. (*) tarih ve say l Resmi Gazete de yay mlanm flt r. VIII/1 KANUN VE YÖNETMEL KLER 5

6 Telif Ücretinin Hesaplanmas ve Ödenmesi Madde 13.(*) Telif eserler için telif ücretinin hesaplanmas nda, bas l kitaptaki her 200 kelime bir itibari sayfa olarak kabul edilir. Her itibari sayfa için ödenecek birim telif ücreti her y l Yay n Komisyonu nun önerisiyle Bilim Kurulu taraf ndan belirlenir. a) tibari sayfalar n hesaplanmas afla daki flekilde yap l r: 1) fiekil (resim, grafik, foto raf) cetvel, formül gibi k s mlar metinle dolu olarak kabul edilir. 2) Yar m ve yar mdan fazla sayfalar tam olarak say l r; yar mdan az olanlar hesaba kat lmaz. 3) Literatür listesi, indeks ve benzeri sayfalar metin sayfalar gibi de erlendirilir. b) lk adetlik bask için toplam telif ücreti, toplam itibari sayfa say s n n, her itibari sayfa için belirlenen telif ücretiyle çarp m sonucunda elde edilen miktard r. zleyen her adet bask için ödenecek telif ücreti ilk adet bask ya ödendi i gibi hesaplan r. c) Eser sahibi birden fazla kifli ise, hesaplanan telif ücreti bu kifliler aras nda eflit olarak paylaflt r l r. d) Telif ücreti, her bask dan sonra peflin olarak ödenir. Yay n n Maliyetinin Belirlenmesi Madde 14. Bas lan kitaplar n maliyet hesab Daire Baflkanl n n ilgili birimince afla daki hususlar gözönünde bulundurularak hesaplan r. a) Çeviri eserlerde, çeviri ücreti b) Telif eserlerde, telif ücreti, (*) tarih ve say l Resmi Gazete de yay mlanm flt r. 6 KANUN VE YÖNETMEL KLER VIII/1

7 c) Bilimsel dan flman ve redaktör ücreti, d) Varsa yay n hakk, e) Ka t ve bask, f) Personel, g) Da t m maliyeti, h) Bandrol. (*) Bulunan toplam n bask say s na bölünmesi ile o yay n n beher nüshas n n gerçek maliyeti bulunur. BEfi NC BÖLÜM Bas m, Sat fl Fiyat n n Belirlenmesi, Sat fl ve Da t m Bas m Madde 15.(*) Kurum yay nlar n n bas m iflleri ilke olarak Kurum matbaas nda yap l r. Ancak, Kurum matbaas n n olanaklar yetersiz kald zaman bas m iflleri Baflkan n ya da görevlendirece i birim amirinin onay ile ihale mevzuat hükümlerine uyularak Kurum d fl nda yapt r labilir. Sat fl Fiyat n n Belirlenmesi Madde 16. Kurum un sat lan yay nlar için fiyat saptan rken flu esaslar göz önünde tutulur: a) Kurumun sat lan yay nlar n n fiyat gerçek maliyet üzerine Kurum pay eklenerek bulunur. Ancak araflt rmay ve e itimi özendirici yay nlar için maliyetin alt nda da bir fiyat belirlenebilir. (*) tarih ve say l Resmi Gazete de yay mlanm flt r. VIII/1 KANUN VE YÖNETMEL KLER 7

8 b) Y llar itibariyle gerçek maliyet giderleri de iflti inde, eskiden yay mlanm fl kitaplar n sat fl fiyatlar o günkü gerçek maliyetler dikkate al narak yeniden belirlenebilir. (*) Bu de erlendirmeler sonucunda belirlenen yay n sat fl fiyatlar Baflkan n ya da görevlendirece i birim amirinin onay ile kesinlefltirilir. Sat fl ve Da t m Madde 17. TÜB TAK Yay nlar ücret karfl l sat l r. a) Kurum yay nlar n n ücretli, ücretsiz, toptan ve perakende, iflletmecilik gere i indirimli, indirimsiz, da t m, sat fl ve abone iflleri, Daire Baflkanl n n önerisi üzerine Baflkan n onay ile kesinleflir. b) Süreli ve süresiz Kurum yay nlar n n da t m ve sat fl yöntemleri, mevcut piyasa koflullar na göre Daire Baflkanl n n önerisi ve Baflkan n onay yla belirlenir ve uygulan r. c) Defolu, kusurlu görülerek da t mdan geri dönen kitaplarla, da t m flirketinden iade olarak gelen süreli yay nlar, görev amac na uygun olarak, ilgili birimin önerisi ve Baflkan n onay yla indirimle sat labilir veya ücretsiz da t m yap labilir. Di er yay nlar n da t m ve sat fl, ilgili birimlerin önerisi ve Baflkan n onay yla yap l r. (*) tarih ve say l Resmi Gazete de yay mlanm flt r. 8 KANUN VE YÖNETMEL KLER VIII/1

9 ALTINCI BÖLÜM Son Hükümler Yürürlükten Kald r lan Mevzuat Madde /5/1995 tarihli ve say l Resmi Gazete de yay mlanarak yürürlü e giren Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Yay n Yönetmeli i yürürlükten kald r lm flt r. Yürürlük Madde 19. Bu Yönetmelik yay m tarihinde yürürlü e girer. Yürütme Madde 20. Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt rma Kurumu Baflkan yürütür. VIII/1 KANUN VE YÖNETMEL KLER 9

AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*)

AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*) AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*) Amaç Madde 1. Bu Esaslar, kurulufllar n teknolojik AR-GE yapma yetene inin TÜB TAK taraf ndan de erlendirilmesine iliflkin usul ve esaslar belirlemektedir. Kapsam

Detaylı

FARAB DE fi M PROGRAMI EL K TABI

FARAB DE fi M PROGRAMI EL K TABI FARAB DE fi M PROGRAMI EL K TABI 6.1.3. 2011-2012 E itim-ö retim Y l... 61 6.1.4. 2012-2013 E itim-ö retim Y l... 62 6.2. Ö retim Üyesi De iflimi statistikleri... 63 6.2.1. 2009-2010 ve 2010-2011 E

Detaylı

ESNAF VE SANATKARLAR MESLEK KURULUfiLARININ OLA AN GENEL KURUL TOPLANTILARINDA YAPILACAK fi VE filemler REHBER

ESNAF VE SANATKARLAR MESLEK KURULUfiLARININ OLA AN GENEL KURUL TOPLANTILARINDA YAPILACAK fi VE filemler REHBER ESNAF VE SANATKARLAR MESLEK KURULUfiLARININ OLA AN GENEL KURUL TOPLANTILARINDA YAPILACAK fi VE filemler REHBER ANKARA - 2013 TESK Tunus Cad. No: 4 Bakanl klar - ANKARA Tel: (0.312) 418 32 69-70 - 71-72

Detaylı

ALT fiveren N fiç YA DA BAZI fiç LER N GEÇ C fi L fik S LE BAfiKA fiverene DEVRETMES :

ALT fiveren N fiç YA DA BAZI fiç LER N GEÇ C fi L fik S LE BAfiKA fiverene DEVRETMES : ALT fiveren N fiç YA DA BAZI fiç LER N GEÇ C fi L fik S LE BAfiKA fiverene DEVRETMES : Selahattin BAYRAM* I- G R fi: As l iflveren-alt iflveren iliflkisi 1936 y l nda 3008 say l ifl yasas ile mevzuat m

Detaylı

PLAN YAPIMINA A T ESASLARA DA R YÖNETMEL K (1)(2)

PLAN YAPIMINA A T ESASLARA DA R YÖNETMEL K (1)(2) PLAN YAPIMINA A T ESASLARA DA R YÖNETMEL K (1)(2) NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tan mlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeli in amac ; insan, toplum, çevre münasebetlerinde ki i ve aile mutlulu u ile toplum hayat yak

Detaylı

Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun

Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 168 2010/10 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Tasar m Savafl Çak r Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2654 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1620 GENEL MUHASEBE-I

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2654 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1620 GENEL MUHASEBE-I T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2654 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1620 GENEL MUHASEBE-I Yazarlar Prof.Dr. Sait Y. KAYGUSUZ (Ünite 1, 2, 3, 4) Yrd.Doç.Dr. Ümmühan ASLAN (Ünite 5, 6) Doç.Dr. Nazl

Detaylı

9 7 8 6 0 5 5 8 6 7 0 1 0

9 7 8 6 0 5 5 8 6 7 0 1 0 SAĞLIK HİZMETİ SUNUMUNDA REKLAM VE TANITIM Dr. Verda Ersoy Av. Mustafa Güler Dr. Hakan Giritlioğlu SAĞLIK HİZMETİ SUNUMUNDA REKLAM VE TANITIM Birinci Baskı, Mayıs 2008, Ankara Türk Tabipleri Birliği Yayınları

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2646 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1613 ÖZEL VERG HUKUKU-I

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2646 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1613 ÖZEL VERG HUKUKU-I T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2646 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1613 ÖZEL VERG HUKUKU-I Yazarlar Prof.Dr. Nurettin B L C (Ünite 1, 2, 6-8) Doç.Dr. Adnan GERÇEK (Ünite 3-5) Editör Yrd.Doç.Dr. Do

Detaylı

YEN fi GEL fit RME KILAVUZU. YEN fi GEL fit RME Ç N STRATEJ K KAVRAMLAR fi PLANI YATIRIMLA LG L PROJE YÖNET M

YEN fi GEL fit RME KILAVUZU. YEN fi GEL fit RME Ç N STRATEJ K KAVRAMLAR fi PLANI YATIRIMLA LG L PROJE YÖNET M YEN fi GEL fit RME 4 KILAVUZU YEN fi GEL fit RME Ç N STRATEJ K KAVRAMLAR fi PLANI YATIRIMLA LG L PROJE YÖNET M stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji htisas Kurulu ( SO-KATEK) Yeni fl Gelifltirme K lavuzu

Detaylı

ÇÖZÜM Say : 90-2008. Mustafa BAfiTAfi* I-G R fi

ÇÖZÜM Say : 90-2008. Mustafa BAfiTAfi* I-G R fi ÇÖZÜM Say : 90-2008 KISM SÜREL VEYA ÇA RI ÜZER NE ÇALIfiANLAR LE BU KANUNA GÖRE EV H ZMETLER NDE AY ÇER S NDE 30 GÜNDEN AZ ÇALIfiANLAR 01.10.2010 TAR H NE KADAR YEfi L KART ALAB LECEKLER Mustafa BAfiTAfi*

Detaylı

MAR KANUNUNUN 18 NC MADDES UYARINCA YAPILACAK ARAZ VE ARSA. Genel Hükümler

MAR KANUNUNUN 18 NC MADDES UYARINCA YAPILACAK ARAZ VE ARSA. Genel Hükümler MAR KANUNUNUN 18 NC MADDES UYARINCA YAPILACAK ARAZ VE ARSA DÜZENLENMES LE LG ESASLAR HAKKINDA YÖNETMEL K NC BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1 - Yönetmeli in amac ; 3194 say mar Kanununun 18 inci maddesine

Detaylı

U ygulama ve ö retide, 1475 say l kanunda gösterilen fesih hallerinden birinin

U ygulama ve ö retide, 1475 say l kanunda gösterilen fesih hallerinden birinin KIDEM TAZM NATINA DAH L OLAN ÖDEMELER VE KIDEM TAZM NATI TAVAN TUTARI Resul KURT Sigorta Müfettifli I. GENEL B LG LER U ygulama ve ö retide, 1475 say l kanunda gösterilen fesih hallerinden birinin bulunmas

Detaylı

RAPOR 2012. çindekiler. 1. Girifl 5

RAPOR 2012. çindekiler. 1. Girifl 5 Türk Matematik Derne i 2012 y l raporu, dünyada ve ülkemizdeki matematiksel araflt rmalar n genel durumu ile ilgili tespitler ve Türkiye de yürütülmekte olan araflt rmalar n daha gelifltirilmesi için öneriler

Detaylı

TÜRK YE DE VADEL filemler P YASASI VE BAZI TARIMSAL ÜRÜNLER ÜZER NDE UYGULANAB L RL

TÜRK YE DE VADEL filemler P YASASI VE BAZI TARIMSAL ÜRÜNLER ÜZER NDE UYGULANAB L RL T Ü R K Y E TÜRK YE DE VADEL filemler P YASASI VE BAZI TARIMSAL ÜRÜNLER ÜZER NDE UYGULANAB L RL Dr. Gülistan ERDAL Gaziosmanpafla Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Tar m Ekonomisi Bölümü O D A L A R V E B

Detaylı

yeri Açma ve Çal ma Ruhsatlar na li kin Yönetmelik Genel Hükümler

yeri Açma ve Çal ma Ruhsatlar na li kin Yönetmelik Genel Hükümler Yönetmelik Karar Say : 2005/9207 Ekli yeri Açma ve Çal ma Ruhsatlar na li kin Yönetmelik in yürürlü e konulmas ; 24/4/1930 tarihli ve 1593 say, 4/7/1934 tarihli ve 2559 say, 14/6/1989 tarihli ve 3572 say,

Detaylı

JAPONYA'YA HRACAT Ç N LK ADIM

JAPONYA'YA HRACAT Ç N LK ADIM JAPONYA'YA HRACAT Ç N LK ADIM Ç NDEK LER [ S o r u - 1 ] hracat n kazan mlar nelerdir? 2 [ S o r u - 2 ] Japon pazar n n cazibeleri nelerdir? 4 [ S o r u - 3 ] Japon pazar nda baflar l olman n anahtar

Detaylı

HUKUK GENEL KURULU KARARLARI

HUKUK GENEL KURULU KARARLARI HUKUK GENEL KURULU KARARLARI YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E: 2005/14-386 K: 2005/419 T: 29.06.2005 TAfiINMAZ HUKUKU KAT KARfiILI I NfiAAT SÖZLEfiMES YÜKLEN C N N HAKLARI* (BK m. 162) Özet: Kural olarak

Detaylı

T ÜRK T CARET KANUNU TASARISI HAKKINDA TASLAK ta yer

T ÜRK T CARET KANUNU TASARISI HAKKINDA TASLAK ta yer TÜRK T CARET KANUNU TASARISI HAKKINDA TASLAK TA YER ALAN fi RKETLER N DENET M VE MUHASEBE STANDARTLARINA L fik N HÜKÜMLER N DE ERLEND R LMES Fatih DURAL Yeminli Mali Müflavir T ÜRK T CARET KANUNU TASARISI

Detaylı

MENKUL KIYMETLEfiT RME & MORTGAGE: Genel ve Hukuki Esaslar

MENKUL KIYMETLEfiT RME & MORTGAGE: Genel ve Hukuki Esaslar MENKUL KIYMETLEfiT RME & MORTGAGE: Genel ve Hukuki Esaslar YAYIN KURULU* (Editorial Board) Prof. Dr. Hakan Pekcan tez Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve cra flas Hukuku Anabilim Dal

Detaylı

4650 Say l Yasayla Değişik 2942 say l Kamulaşt rma Kanunu'nun 15 inci Maddesine Göre

4650 Say l Yasayla Değişik 2942 say l Kamulaşt rma Kanunu'nun 15 inci Maddesine Göre 4650 Say l Yasayla Değişik 2942 say l Kamulaşt rma Kanunu'nun 15 inci Maddesine Göre Bilirkişi Olarak Görev Yapacaklar n Nitelikleri Ve Çal şma Esaslar na İlişkin Yönetmelik Birinci Bölüm Genel Hükümler

Detaylı

DO U VE GÜNEYDO U ANADOLU DA SOSYAL VE EKONOM K ÖNCEL KLER DO U VE GÜNEYDO U ANADOLU DA SOSYAL VE EKONOM K ÖNCEL KLER

DO U VE GÜNEYDO U ANADOLU DA SOSYAL VE EKONOM K ÖNCEL KLER DO U VE GÜNEYDO U ANADOLU DA SOSYAL VE EKONOM K ÖNCEL KLER DO U VE GÜNEYDO U ANADOLU DA SOSYAL VE EKONOM K ÖNCEL KLER DO U VE GÜNEYDO U ANADOLU DA Ülkemiz için önemli bir sorun olan Do u ve Güneydo u Anadolu'daki durumun normalleflmesi ve kalk nmaya katk da bulunacak

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI YÖNET M

NSAN KAYNAKLARI YÖNET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2900 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1857 NSAN KAYNAKLARI YÖNET M Yazarlar Prof.Dr. Ramazan GEYLAN (Ünite 7) Doç.Dr. H. Zümrüt TONUS (Ünite 2, 3) Doç.Dr. Deniz KA NICIO

Detaylı

B u çal flmada, yabanc paral finansal tablolar n dönüfltürülmesi Uluslararas

B u çal flmada, yabanc paral finansal tablolar n dönüfltürülmesi Uluslararas mali ÇÖZÜM 33 F NANSAL TABLOLARIN FARKLI PARA B R ME DÖNÜfiTÜRÜLMES Yrd.Doç Dr. Metin SABAN Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi, flletme Bölümü Arfl. Gör. Murat GENÇ Zonguldak

Detaylı

KABAHATLER HUKUKUNDA SORUfiTURMA ZAMANAfiIMI

KABAHATLER HUKUKUNDA SORUfiTURMA ZAMANAfiIMI KABAHATLER HUKUKUNDA SORUfiTURMA ZAMANAfiIMI Cüneyd ALTIPARMAK Genel Olarak Kabahatleri suç olmaktan ve ceza kanunlar n n kapsam d fl na ç - karma e iliminin bir sonucu olarak; çeflitli hususlarda düzenleme

Detaylı

YA DA MORTGAGE POTE E DAYALI KONUT F NANSMANI

YA DA MORTGAGE POTE E DAYALI KONUT F NANSMANI POTE E DAYALI KONUT F NANSMANI YA DA MORTGAGE Av. IfiIL EGEMEN (1) G R fi Son zamanlarda s kça duydu umuz ve baflta inflaat sektörü, sermaye piyasas olmak üzere genel olarak ekonomiye getirece i yararlardan

Detaylı

ADSL ABONELİK SÖZLEŞMESİ 1-TARAFLAR

ADSL ABONELİK SÖZLEŞMESİ 1-TARAFLAR TTNet ADSL ABONEL K SÖZLE MES 1-TARAFLAR Bu Sözle me, merkezi Büyükdere Caddasi No: 71 Nurol Plaza A Blok Kat:3 Maslak/ i li 34398 STANBUL adresinde bulunan TTNet Anonim irketi ile......adresinde mukim...aras

Detaylı

ÖNSÖZ. Turgay DURAK CEO. Rev: 0.0

ÖNSÖZ. Turgay DURAK CEO. Rev: 0.0 Tüm iliflkilerimizde adilane, karfl l kl yarar sa lamak amac yla, iyi niyet ve anlay flla davranmak, yasalara ve ahlak kurallar na daima uymak ilkemizdir. Vehbi Koç ÖNSÖZ fiirketimiz, Cumhuriyet tarihi

Detaylı

YEN YASALARIN IfiI INDA CRA VE FLAS SUÇLARI LE YARGILAMA YÖNTEM NE FARKLI BAKIfi

YEN YASALARIN IfiI INDA CRA VE FLAS SUÇLARI LE YARGILAMA YÖNTEM NE FARKLI BAKIfi YEN YASALARIN IfiI INDA CRA VE FLAS SUÇLARI LE YARGILAMA YÖNTEM NE FARKLI BAKIfi MEHMET UYSAL (*) Borçludan alaca n r zas yla tahsil edemeyen alacakl, devlet kurumlar n n da yard m yla, alaca n zorla tahsil

Detaylı

M ükellefler bazen istemeseler de ticari faaliyetlerine iliflkin belgeler, ellerine

M ükellefler bazen istemeseler de ticari faaliyetlerine iliflkin belgeler, ellerine Dönemsellik kavram, iflletmelerin s n rs z say lan yaflam sürelerinin s n rl uzunlukta belli dönemlere bölünmesi ve her dönemin faaliyet sonuçlar n n di- er dönemlerden ayr olarak saptanmas n ifade eder.

Detaylı