DEGERLĠ MECLĠS ÜYELERĠ ARKADAġLARIM. Sözlerime baģlamadan önce hepinizi saygıyla selamlıyorum

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DEGERLĠ MECLĠS ÜYELERĠ ARKADAġLARIM. Sözlerime baģlamadan önce hepinizi saygıyla selamlıyorum"

Transkript

1 DEGERLĠ MECLĠS ÜYELERĠ ARKADAġLARIM Sözlerime baģlamadan önce hepinizi saygıyla selamlıyorum Değerli arkadaģlar bilindiği üzere belediyemiz tarih ve Sayılı Mükerrer Resmi Gazetede yayınlanmıģ olan 5747 Sayılı BüyükĢehir Belediyesi Sınırları Ġçerisinde Ġlçe Kurulması ve Bazı Kanunlarda DeğiĢiklik Yapılaması Hakkında Kanun ile Ġlçe Belediyesi olmuģtur. Bu anlamda Sur ilçe sınırlarımız dâhilinde bulunan köyler mahalle statüsü kazanıp Sur Belediyemize bağlanmıģtır. Böylelikle tarihi ve turistik özelliklerinin yanı sıra ticaret merkezi konumunda olan Sur Ġlçe belediyemiz nüfus ve hektarlık alanın tüm altyapı, üstyapı, sosyal, kültürel hizmetlerini halka sunmaktadır. Değerli arkadaģlar, demokrasimizin vazgeçilmez unsurlarından biri olan halkın katılımını esas alan yönetim tarzını önemsiyoruz. Çok dilli, çok kültürlü, çok inançlı yapısına uygun hizmet ediyoruz. Temel amacımız kültürel mirasımızı açığa çıkarmak ve insanlığın ortak mirası haline getirmek ile sur içini açık hava müze kent haline getirmektir. Belediyemizin bu kıt imkânları ile birimleri tarafından yapmıģ olduğu çalıģmalar, gerçekten birer fedakârlık örneği olarak sayabiliriz. Bunları elinizde olan ve Belediyemiz birimleri tarafından, Sur Ġlçe Belediyesinin misyonu ve vizyonu kapsamında hazırlanan, Ocak 2011 ile Aralık 2011 Yılına ait faaliyet raporunun sayfalarında bulacaksınız ve bundan ötürü de sizleri ve Belediyemizin diğer tüm personelini bu çalıģma ve hizmetlerinden dolayı kutluyorum. Değerli Meclis Üyelerimizin Ģüphesiz ilk hedefleri daha güzel, daha yaģanabilir bir ġehir ve bu ġehirde, Tarih ve Kültür mirasına sahip çıkmak ve çağdaģ belediyecilik anlayıģı sergileyerek güzellikleri yaratmak ve bu güzellikleri halk ile paylaģmak olacağı dilek ve temennisiyle, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Abdullah DEMĠRBAġ SUR BELEDĠYE BAġKANI

2 A-MĠSYON, VĠZYON VE ĠLKELER MĠSYONUMUZ Bu vizyonun gerçekleģtirilmesinde, Diyarbakır Sur Ġlçe Belediyesi'nin kendisine biçtiği misyon kentte yaģayanlara dıģlayıcı olmadan, halka hizmeti özgür, demokratik, katılımcı bir yönetim anlayıģıyla kaliteli, yerinde ve zamanında en yüksek nitelikte ve verimde götürmek, yaģam kalitesini planlı ve katılımcı bir yaklaģımla yükseltmektir. VĠZYONUMUZ GeçmiĢin gelecekle buluģtuğu, sağlıklı, yaģanabilir bir kültür ve turizm kenti yaratmak. Diyarbakır kentini, bölgesinin kültür, sanat, ticaret ve turizm merkezi olarak öne çıkaran, bölgesine öncülük eden, gücünü ve kimliğini tarihsel/kültürel değerlerinden alan, tüm olanakları kentte yaģayanlara ayrım gözetmeden etkin ve verimli biçimde sunan, yurttaģların yönetimde söz sahibi olduğu, katılımcılığı prensip haline dönüģtüren bir belediye yapılanması ve anlayıģı. ĠLKELERĠMĠZ ġeffaflık Etkinlik ve verimlilik Katılımcılık YurttaĢ Memnuniyeti Sürdürülebilir Hizmet çözüm Odaklılık UlaĢılabilirlik Ekolojik Duyarlılık Tarihe ve Kültüre Saygı Sürekli GeliĢim Kaynakların Tahsisinde Öncelikler ĠĢ Ahlakı Kalite Bilinci YurttaĢ Odaklılık Farklılıklara saygıyı koruma ve geliģtirme Gücünü halktan alan, hesap veren Planlı ve programlı Sosyal Belediyecilik

3 B-SUR BELEDĠYESĠ KURUMSAL BĠLGĠLER a. Kurumsal Yapı 2006 yılı için Norm-Kadro uygulamalarının baģlaması ve Sur Belediyesine bağlanan mahallerle beraber verilen son Norm-Kadro ile birlikte Sur Belediyesinin mevcut kurumsal yapısı Ģekilde görüldüğü gibidir: Belediye Meclisi Üye Sayısı 31 Belediye BaĢkanı 1 Belediye Encümeni 7 Belediye BaĢkan 3 Yardımcıları Müdürlükler 21 Memurlar 309 ĠĢçiler 155 b. Personel Yapısı Sur belediyesinde istihdam türlerine göre Aralık 2011 itibarı ile personel dağılımı Ģekilde görüldüğü gibidir: İstihdam Türü Memur Daimi ĠĢçi SözleĢmeli Personel Geçici ĠĢçi Toplam Personel Sayısı

4 ÜNVANI SINIFI DOLU BOġ TOPLAM Kadrolu ĠĢçi ĠĢçi BaĢkan Yardımcısı G.Ġ.H Müdür G.Ġ.H ġef G.Ġ.H Ġdari Personel (Memur) G.Ġ.H Zabıta Amiri G.Ġ.H Zabıta Komiseri G.Ġ.H Zabıta Memuru G.Ġ.H Avukat A.Ġ.H Uzman G.Ġ.H Mali Hizmetler Uzman G.Ġ.H Mali Hizmetler Uzman Yrd. G.Ġ.H Hizmetli Yard.Hiz Bekçi Yard.Hiz Bahçıvan Yard.Hiz Kaloriferci Yard.Hiz Teknisyen Yardımcısı Yard.Hiz Çocuk Bakıcısı Yard.Hiz Mimar Tek.Hiz Mühendis Tek.Hiz Tekniker Tek.Hiz Teknisyen Tek.Hiz Ölçü Ayar Memuru Tek.Hiz Teknik Personel Tek.Hiz Sağlık Personeli Sağ.Hiz MüfettiĢ G.Ġ.H MüfettiĢ Yrd. G.Ġ.H Sağ.Tek.Yrd. Yrd.Hiz Temizlik Hiz. Yrd.Hiz TOPLAM

5 c. Sur Belediyesi'nin Fiziki KoĢulları Fiziki koģullardan en önemlisi Diyarbakır Sur Belediyesi hizmet birimlerinin hizmet yürüttüğü binaların niteliği, sayısı ve coğrafi dağılımıdır. Halen kurum dağınık binalarda faaliyetlerini sürdürmekte ve bu nedenle yeterince etkili bir Ģekilde çalıģamamaktadır. Diyarbakır Sur Belediyesi binalarının dağılımı aģağıdaki gibidir; 1. Belediye Hizmet Binası: Ġnönü caddesi No:37'de 5 katlı bir binada hizmet vermektedir. Hizmet binası 2003 yılı itibariyle faaliyete geçmiģtir. Hizmet binamız içinde gelirler, sivil savunma, basın yayın ve halkla iliģkiler, muhasebe, satın alma, iktisat, personel ve eğitim, imar iģleri, idari iģler, özel kalem, evlendirme memurluğu, yazı iģleri, strateji geliģtirme, çevre çoruma ve kontrol, hukuk iģleri, kültür turizm ve spor müdürlükleri faaliyetlerini sürdürmektedirler. Aynca baģkanlık makamının bulunduğu yerdir. 2. Dicle (Bağıvar) Mahallesi Hizmet Binası: Dicle Mahallesi kabe Caddesi 3. YeĢil vadi (Çarıklı) Mahallesi Hizmet Binası: YeĢilvadi Mahallesi 4.Belediye Zabıta Müdürlüğü: Ulu Camii yanında bulunan BüyükĢehir belediyesi sağlık merkezi binasının altında faaliyette bulunmaktadır. 5. Sanat Atölyesi Binası: Camiikebir Mahallesi Bay Feyzi Sokak No: 3/A adresinde 169 m 2 üzerine zemin katlı avlulu yapı (kiralanmıģtır). 6. Melikahmet Çocuk Kütüphanesi: Melikahmet Mahallesi 1. Mazi Sokak No: 2'de 144 m- üzerine Z+ 1 katlı, avlulu yapı (kiralanmıģtır). 7. Cemal Yılmaz Çocuk Kütüphanesi: Cemal Yılmaz Mahallesi ġair Sırrı Sokak No:2 adresindedir. Yapı Z + 1 katlı olup 200 m" dır. 8. KADEM: Kadın Destek Merkezi. Hasırlı Mah. Zağlı Sk. No:6 Z+ 1 taģ ev. (kiralanmıģtır). 9. Eğitim Destek Evi: Cami Nebi Mahallesi Ġnönü Caddesi Aslan Apt.55ID Kat1,2,3 ve Nolu Daireler (kiralanmıģtır). 10. Belediye ġantiyesi: Mardin kapıda bulunmaktadır. ġantiyede Temizlik ĠĢleri, Fen ĠĢleri müdürlükleri Park Bahçe, Fidanlık ve Makine Ġkmal Bakım ve Onarım faaliyetlerini sürdürmektedirler. ġantiyemizde 5 birimimizin kullandığı 4 adet çalıģma yeri, 1 adet atölye ve 1 adet akaryakıt pompa istasyonu bulunmaktadır. a. Fen ve Temizlik Müdürlüğü: Z+ 1 katlı yapı ve toplam 250 m-'dir. b. Makine Ġkmal ve Depoları: Zemin katlı yapı ve ambar 500 m" dir. c. Fen Ambarı: Zemin katlı depo 200 m2'dir. d. Park ve Bahçe Birimi: Sur Belediyesi Ģantiyesi Mardin kapı e. Fidanlık: Sur Belediyesi Ģantiyesi Mardin kapı f. Spor Kulübü: Sur Belediyesi Ģantiyesi lokal üstü Mardin kapı

6 C. KURUMSAL POLĠTĠKALAR Yerel yönetimlerin evrensel tanımı, belirli bir coğrafi alanla sınırlandırılmıģ il, kent, köy gibi yerleģim birimlerinde yaģayan yerel topluluğun bireylerine, bir arada yaģamaları nedeniyle kendilerini en çok ilgilendiren konularda, hizmet üretmek amacı ile kurulan; karar organları ve bazı durumlarda da yürütme organı yerel toplulukça seçilerek göreve getirilen, yasalarla belirlenmiģ görevlere ve yetkilere, özel gelirlere, bütçeye ve personele sahip, merkezi yönetimle olan iliģkilerinde özerk olarak hareket edebilen kamu tüzel kiģileri olarak ifade edilmektedir. Kısaca yerel yönetim demek bir sokağın, bir mahallenin, bir kentin kendi kendini yönetmesi, yani toplumsal bir yerinden yönetim kültürünün yaratılmasıdır. Yerel yönetimler eģitlikçi ve demokratik olmak zorundadır. Yöre sakinleri karar süreçlerinde söz sahibi, uygulamada ise denetleyici olabilmeli; katılmadıkları ya da beğenmedikleri kararları değiģtirebilme mekanizmalarına sahip olabilmelidirler. O nedenle yerel ölçekte yönetimin güçlendirilmesi ve demokratikleģtirilmesi ülkemiz için öncelikli sorundur. Halk beģ yılda bir seçimlerde oy vermenin dıģında da seçilenleri sürekli denetleyebilmelidir. Her yurttaģ kendisinin ürettiği çözümleri bireysel olarak ya da STK'lar aracılığı ile karar alıcılara ulaģtırabilme imkanına sahip olmalıdır. Her yurttaģ yaģadığı kentte öncelikli yatırımların nereye yöneleceği sosyal yatırımlara ne kadar pay ayrılacağı gibi temel konularda kararlara katılabilmelidir. Yerel yönetimler bu gibi konular için gerekli mekanizmaları oluģturmalıdırlar. Kısacası bir belediyenin kaynaklarının yani parasını hangi yönde kullanacağına o bölgede yaģayanlar birlikte karar vermelidir. Belediyeler kar amaçlı değil, nitelikli hizmet üretme amacını taģımaktadırlar. Bu çerçevede; Sur Belediyesi olarak yapmıģ olduğumuz çalıģmalar, vatandaģların birinci dereceden katılımcı ve denetleyici rol almasını hayata geçirme arzusuna yöneliktir.

7 1.1. ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜGÜ BaĢkanlık Makamının randevularını planlamak ve programlarını düzenlemek, sözlü talimatları ilgili birim, kiģi ve kuruluģlara iletmek, kentin yönetim birimleri arasında sağlıklı bilgi akıģının program dâhilinde yürütülmesini sağlamıģtır. Bağlı Bulunduğu Birim: BaĢkan, BaĢkan ın bulunmadığı zaman BaĢkan Vekil inin emir ve direktifleri doğrultusunda çalıģmıģtır. Görev ve Yetkileri: ÇalıĢmaları BaĢkanlık Makamından aldığı talimatlar doğrultusunda sürdürmüģtür. Yapılacak toplantı gün ve saatini ilgili birimlere iletilmiģtir. Makamın her türlü protokol ve tören iģlerini düzenlemek ve yürütme görevlerini yapmıģtır. Makama vatandaģlarca iletilen istek ve Ģikâyetlerin çözüme kavuģturulmasında ilgili birimlere sorunlarını aktarmak sonuçları hakkında ilgili yerlere bilgi vermiģtir. BaĢkanın, BaĢkan Yardımcıları ile birim müdürleriyle diyalog ve koordinasyonunu sağlamaktır. Makamın yurtiçi ve yurtdıģı programlarını düzenlemiģtir. Mahallelerde yapılan halk ve esnaf toplantılarına BaĢkanın katılımını sağlamak. BaĢkanın ziyaret, davet, karģılama, ağırlama, düğün ve taziye gibi hizmetleri düzenlemek ve diğer birimlerle eģgüdümü sağlamıģtır. Makamın resmi ve özel yazıģmaları ilgili birimlere ileterek düzenlenmiģtir. Ülkemizde çeģitli alanlar ile kurum ve kuruluģlarda yapılan yönetim değiģiklikleri, atamaları ayrıca kutlama ve törenlerde Belediye BaĢkanı adına kutlama ve tebrik mesajı göndermiģtir.

8 FAALĠYETLER Yerli ve yabancı heyetler ağırlandı ABD Adana BaĢkonsolosu ziyareti AB Çok dillik üyesi Johan HAGGMANHZ. Süleyman Cami restorasyon çalıģmalarını yerinden ziyaret etti.

9 Adıyaman Ve Çevre Ġller Metropoliti Grigoriyos Melki Ürek Almanya Hannover belediye BaĢkanı Dr. Herbert SCHMALSTĠEG

10 Avrupa Parlamentosu Sol Grup Üyeleri, Sur Belediyesi'ne Ziyaret Halk Toplantıları ve Esnaf Ziyaretleri

11 AçılıĢ ve Tanıtımlar

12

13 Gezi Programları

14 1.2. YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜGÜ Yazı ĠĢleri Müdürlüğüne havalesi yapılan yazılar mevzuat çerçevesinde iģlemleri yapılmaktadır Sayılı Yasa ve bu Yasa kapsamında hazırlanmıģ bulunan Belediye Meclisi ÇalıĢma Yönetmeliği gereğince, Belediye Meclisi toplantı ve Karar aģamalarında sekreterya görevi yapmaktadır. Yine aynı yasa çerçevesinde, Belediye Encümeni çalıģmaları ile ilgili, iģ ve iģlemlerde sekreterya görevi yapmaktadır. Sur Belediyesinin gerek iç ve gerekse dıģ birim ile amirlerden gelen ve giden tüm yazıların otomasyon sisteminde toplanması ve kayıt iģlemleri Yazı ĠĢleri Müdürlüğü gözetim ve denetiminde yapılmaktadır. FAALĠYETLER: YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ: Belediyemiz Yazı ĠĢleri Müdürlüğü mevcut kadrosu ile kendisine tevdi olunan vazifeleri, bir aksaklığa meydan vermeden yürütmektedir. Belediyemiz Meclis çalıģmaları, Meclis Zabıtları ve Kararları Mevzuat Usullerine uygun olarak yürütülmektedir. Ocak 2012 ile Aralık 2012 tarihleri arasında 74 adet Meclis Kararı ve Zabıtları zamanında hazırlanarak ilgili Makamlara ve servislere gönderilmiģtir. Müdürlüğümüzce iç ve dıģ birimlere toplam 128 adet resmi yazıģma yapılmıģtır. ENCÜMEN BAġKATĠPLĠĞĠ: Belediye Meclisince almıģ olduğu Karar kapsamında, haftanın Salı ve PerĢembe günleri Belediye Encümeni toplantıları yapılmıģ olup, 2012 yılı çalıģma dönemimiz boyunca 5393 Sayılı Kanunun Amir Hükümleri çerçevesinde; Encümenin salahiyeti dâhilinde mevzuları görüģüp gerekli Kararlar alınmıģtır. Ocak 2012 ile Aralık 2012 tarihleri arasında Encümenimize intikal eden talepler değerlendirilmiģ ve 419 adet Encümen Kararı alınmıģ olup, bu Kararlar mevcut dosya ve evrakları ile birlikte, gereği yapılmak üzere ilgili servislere gönderilmiģtir. EVRAK KAYIT BÜROSU : Bir sene zarfında, Belediyemiz adına gönderilen, 3168 adet resmi evrak gelmiģ olup, 3452 adet Resmi evrak DıĢ Kurumlara gönderilmiģtir. Ayrıca bu müddet içinde Evrak Kayıt iģ ve iģlemlerinde, 2450 adet evrak postayla gönderilmiģtir.

15 1.3.HUKUK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜGÜ Hukuk ĠĢleri Müdürlüğü, Sur Belediyemizin tüzel kiģiliği adına her türlü dava ile icra takiplerine iliģkin, iģ ve iģlemlerini takip eder ve sonuçlandırmak için, hukuksal alanda gerekli çalıģmaları yapmak ve sonuçlandırmak. Hukuk ĠĢleri Müdürlüğü, BaĢkanlık-Belediye Meclisi ve Belediye Encümeninden oluģan organları ya da, Belediye bünyesinde bulunan birimler tarafından uygulamaya yönelik tereddütlerin giderilmesi amacıyla, konu hakkında hukuksal danıģmanlık yapmak, bu hususta sözlü mütalaalar vererek hizmetler sunmak. Belediye Tüzel KiĢiliği temsilen Belediye BaĢkanı adına gereken her türlü protokol ve benzeri metinleri düzenlemek ve onaya sunmak. Belediye Tüzel KiĢiliğine ait, hukuksal alanındaki iģ ve iģlemlerini yapmak, ilgili Mahkemelerde görülmekte olan davaları takip etmek ve sonuçlandırmak. FAALĠYETLER 5393 Sayılı Kanunun 56. Maddesi çerçevesinde, Kurumun üst birimleri tarafından değerlendirilmek ve gereğini yapmak üzere, Kurumumuz bünyesinde bulunan Hukuk ĠĢleri Müdürlüğümüzün, Ocak 2012 ile Aralık 2012 yılları arasındaki faaliyet raporu ve Hukuk ĠĢleri Müdürlüğünün araç, gereç ve personel durumu aģağıya çıkarılmıģtır. GÖREV TANIMI: Hukuk ĠĢleri Müdürlüğü, Sur Belediyemizin tüzel kiģiliği adına her türlü dava ile icra takiplerine iliģkin, iģ ve iģlemlerini takip eder ve sonuçlandırmak için, hukuksal alanda gerekli çalıģmaları yapmak ve sonuçlandırmak. Hukuk ĠĢleri Müdürlüğü, BaĢkanlık-Belediye Meclisi ve Belediye Encümeninden oluģan organları ya da, Belediye bünyesinde bulunan birimler tarafından uygulamaya yönelik tereddütlerin giderilmesi amacıyla, konu hakkında hukuksal danıģmanlık yapmak, bu hususta sözlü mütalaalar vererek hizmetler sunmak. Belediye Tüzel KiĢiliği temsilen Belediye BaĢkanı adına gereken her türlü protokol ve benzeri metinleri düzenlemek ve onaya sunmak. Belediyenin Tüzel KiĢiliğine ait hukuksal alanındaki iģ ve iģlemlerini yapmak, ilgili Mahkemelerde görülmekte olan davaları takip etmek ve sonuçlandırmak. GENEL - GĠDEN YAZI DURUMU: Yukarda belirtilen tarihler arasında, Kurumun yetkilileri tarafından 36 Adet Resmi Yazı Hukuk ĠĢleri Müdürlüğüne havalesi yapılmıģtır. Bu yazılar birimimiz tarafından incelenip değerlendirilmiģ ve cevap verilmesi gerekli olanların cevabi yazıları ilgi Kurum ve Ģahıslara gönderilmiģtir. Yine belirtilen bu tarihler arasında, gerek Müdürlüğümüze intikal olunan yazıların cevabı ve gerekse, Müdürlüğümüzce gerekli gördüğü,65 Adet Resmi yazı ilgili Kamu Kurum ve KuruluĢları veya Ģahıslara Resmi olarak gönderilmiģtir.

16 BELEDĠYEMĠZ DAVASI DEVAM EDEN DERDEST DAVALAR ĠDARE MAHKEMESĠ : 13 Ġġ MAHKEMESĠ : 32 VERGĠ MAHKEMESĠ : 2 SULH CEZA MAHKEMESĠ : 1 ASLĠYE HUKUK VE CEZA MAHKEMESĠ : 2 ĠCRA HUKUK MAHKEMESĠ : 7 SONUÇLANAN ESKĠ DAVALAR ĠLE ĠLGĠLĠ ÇALIġMALAR: Daha önce Belediyemiz aleyhine açılan ve sonuçlanan dava dosyalarının Mahkeme Kararları çerçevesinde sıralamaları yapılarak Ġlamlı Borçlar Ödeme planı yapılmıģ olup, bu iģlemlerle ilgili Encümen Kararı alınmıģtır. DĠSĠPLĠN ĠLE ĠLGĠLĠ VERĠLEN GÖREVLER: BaĢkanlık Makamı tarafından Müdürlüğümüze verilen 5 adet AraĢtırma ve SoruĢturma tahkikatı yapılarak bu soruģturma dosyaları BaĢkanlık Makamına sunulmuģtur. BĠRĠMĠN DOSYALAMA VE ARġĠV Ġġ VE ĠġLEMLERĠ: Belediyemizle ilgili, gerek lehte ve gerekse aleyhte, ilgili Mahkemelerde açılmıģ bulunan dava dosyaları üzerinde çalıģma yapılmıģ olup, Hukuk ĠĢleri Müdürlüğünde bulunmayan dava dosyaları tespit edilmiģ ve bu dava dosyalarının temini cihetine gidilmiģtir. Eksik olan dava dosyalarının temin edildikten sonra bu dosyalar hakkında dosyalama sistemi yapılmıģ, devam edilen ve halen gündemde bulunan dosyalar ayrı bir Ģekilde, sonuçlanmıģ ve tümü iģlemlerin bitmiģ bulunan dava dosyaları ise arģive kaldırılmıģtır.

17 1.4. TEMĠZLĠK MÜDÜRLÜGÜ Müdürlüğümüz; Anayasa'nın 56. Maddesinde belirlenen "Herkes sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaģama hakkına sahiptir. Çevreyi geliģtirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek devletin ve vatandaģın ödevidir." ilkesi doğrultusunda hareket etmekte olup; 2872 sayılı Çevre Kanunu ve ilgili yönetmelikleri 5393 sayılı Belediye Kanunu ve ilgili diğer kanun yönetmelikler kapsamında belirlenen alanlarda çalıģmalarını yürütmektedir. 1 müdür 1 müdür yardımcısı 44 kadrolu ve 85 hizmet alımı personel ile sabah saat 06:00 da baģlayan temizlik maratonumuz gece saat 02:00 e kadar iki vardiya Ģeklinde sürmektedir. Sınırlarımız dâhilinde bulunan tüm sokak ve caddelerde katı atıklar, kanalizasyon atıkları ve hafriyatlar düzenli olarak alınmaktadır. FAALĠYETLER Günde yaklaģık olarak 120 ile 130 ton arasında toplanan çöpler Mardin kapı Ģantiyemizde bulunan ara aktarma istasyonuna götürülerek, oradan da BüyükĢehir ana aktarma istasyonuna taģınmakta, oradan da Karacadağ da bulunan çöp imha merkezine taģınmaktadır.

18 Personel yetersizliğinden dolayı, mahallerdeki ara sokakların temizliği tam olarak yaptığımızı söyleyemeyiz. Bu nedenle ara sokaklarda kullanılmak üzere bir adet vakumlu süpürme makinesi alınmıģ olup, düzenli olarak sokaklar süpürülmektedir. Tarihi dokularıyla ünlü ilçemizde tescilli ve tescilli olmayan harabeler bulunmaktadır. Her hafta gelen dilekçeler ve kontroller neticesinde 1 veya 2 harabenin içinin temizliği yapılarak atıkları bertaraf edilmektedir. Yeni bağlanan Mahallelerimizde kepçe ve kamyonla genel temizlik çalıģmalarımız devam etmektedir. 18 mahallemizde katı atıklar toplaması yapılmaktadır. Geri kalan 18 mahallemizde ise kepçe ve kamyonlar ile genel temizliği yapılmaktadır.

19 Ġlçemize bağlanan köylere, sınırlarımızdaki kurum ve kuruluģlara yaklaģık 600 adet çöp bidonları çöp noktalarına bırakılmıģtır. Ve düzenli olarak çöp bidonlarındaki atıklar kaldırılmıģtır. Bu konuda halka temizlik bilinci aģılanmıģtır. Mahalleler dıģında Silvan yolu üzerinde bulunan Zirai Donatım, Bölge trafik, Polis okulu, Özel harekât, Sivil Savunma, Kırk konaklar, AZC Dicle vadi evleri, Petroller, yurtlar Gibi yerlere de çöp bidonları bırakılmıģ düzenli olarak her gün kaldırılmaktadır. Ana arterlerin akģam saatlerinde yoğunca kirletildiğinden dolayı BüyükĢehir Belediyesi Çevre Koruma Daire baģkanlığı ile paylaģılarak, Ana arterlerde çalıģan süpürgeci personel düzenlemesi yapılarak iki vardiya halinde, AkĢam saat: a kadar çalıģma yapılmaktadır. Zamansız getirilen çöpler için, çöp noktalarına temizlik personeli görevlendirilerek kontrol altına alındı. Üç süpürme aracımız ile her gün düzenli olarak ilçemizin sokak ve caddeleri süpürülmektedir.

20 Sınırlarımız dâhilinde bulunan tüm okul, cami, sağlık ocakları Gibi birçok kurumun düzenli olarak atıkları alınmıģ, kurumların tüm kül ve hafriyatları kaldırılmıģtır. Sınırlarımız dâhilinde bulunan tüm çöp noktaları sıvı sabun ve sulama traktörümüzle düzenli olarak yıkanmıģ sağlığa uygun bir ortam sağlanmıģtır. Temizlik bilincini geliģtirmek için 4 (dört) kiģiden oluģan bir eğitim ekibini oluģturarak daha temiz bir çevre ve daha temiz bir ilçe için çalıģmalarımız aralıksız devam etmektedir. Sur ilçesi merkez on beģ mahallesinde dört ayrı bölge oluģturarak, el ilanı, saat uygulaması ve BaĢkanın temizliğin önemine iliģkin mektubu vatandaģlara dağıtıldı.

21 Yapılan denetimler ve gelen Ģikâyetlere bağlı olarak iģyeri ve binalara uyarı tebligatı verildi. Temizlik alıģkanlığının çocukluk döneminde baģladığı; sadece çevreyi temizlemenin değil kirletmemenin de bir kültür olarak yerleģmesi gerektiği bilinci ile ilçemiz sınırları dâhilinde bulunan okullara ziyaret gerçekleģtirdik. Yer alan tüm ilköğretim okulları gezilmiģ, derslerde temizliğin önemi anlatarak anlatılmıģ; öğrencilere çöp poģeti hediye edilmiģtir. Öğretmenlerin ve idarecilerin duyarlılığı sayesinde çocuklarda temizlik bilincinin geliģmeye baģladığı gözlenmiģtir.

22 Anonslar yapılarak halkı temizlik konusunda uyarmıģlardır. Çöplerin çöp saatinde çıkarılması konusunda tüm evler ve iģ yerlerini bire bir ziyaret ederek, Temizliğin önemini anlatan broģürler dağıtılmıģtır. Temizlik Müdürlüğümüz kamu kuruluģlarından ve halktan gelen talep üzerine; var olan otobüs ve araçlarla birçok servis yapmaktadır. Sur Belediye Spor, AlipaĢa Spor, Hançepek ve Amed Spor kulüplerin müsabaka ve antrenmanları için düzenli olarak servis yapılmaktadır. Kimi Kurum KuruluĢ ve Okullardan gelen dilekçeler doğrultusunda otobüslerle servis yapılmaktadır

23 1.5. FEN ĠġLERĠ MÜDÜRLÜGÜ Fen iģleri Müdürlüğü Belediyemiz hudutları dâhilinde modern ve çağdaģ Ģehirciliğin gereği tüm yapısal ihtiyaçların beģ yıllık stratejik plan çerçevesinde ve program kapsamında; Müdür, Müdür Yardımcısı, 18 kadrolu ve 6 hizmet alımı personel ile çalıģmalarını yürütmektedir FAALĠYETLER STABĠLĠZE YOL YAPIMI: -Dicle Mahallesi=== 675 Metre -Karaçalı Mahallesi== 725 Metre -KarabaĢ Mahallesi======1.600 Metre -YeĢil Vadi Mahallesi ======= 1825 Metre -Kozan Mahallesi====== Metre -Bağpınar Mahallesi ======= 750 Metre -Kervan Pınar Mahallesi===== 1 Km -Köprü BaĢı Mahallesi ===== Metre -Büyük Kadı Mahallesi ==== 400 Metre

24 -Küçük Kadı Mahallesi=== 725 Metre -Doğu Çanakçı Mahallesi==== Metre -YeĢil Köy Mahallesi==== 250 Metre -KöĢk Mahallesi ====== Metre -Sarı KamıĢ Mahallesi == Metre -Esenbağ Mahallesi ==== 825 Metre -Tavuklu Mahallesi ==== 825 Metre -Metropol ġahintepe Dubleks Evleri === 4,5 Km -KuĢluk Bağı Mahallesi == 375 Metre -Karpuzlu Mahallesi === 500 Metre -Yiğitoğlu Mahallesi === 450 Metre Bağpınar Mahallesi=== 750 Metre -Toplam = Metre stabilize yol yapılmıģtır.

25 HARABE, HARFĠYAT ve HAYVAN GÜBRESĠ TEMĠZLEME -AlipaĢa Mahallesi Ġnce Sokak ta tehlike arz eden harabe temizlenmiģ ve 3 kamyon hafriyat atılmıģtır. -Pınardüzü Mahallesinde tehlike arz eden evin önündeki dere ıslah edilmiģ Mahalle içinde 81 traktör hafriyat temizlenerek atılmıģtır. -YeĢilköy Mahallesinde bulunan bir harabede 5 kamyon hafriyat 22 kamyon hayvan gübresi temizlenerek atılmıģtır. -Hıdır Ġlyas Mahallesinde çevre temizliği yapılmıģ olup, 10 kamyon hayvan gübresi temizlenerek atılmıģtır. -Doğu Çanakçı Mahallesinde çınar küme evlerinde imam evinin çevre düzenlemesinde 7 kamyon hafriyat temizlenerek atılmıģtır -Gürpınar Mahallesinde bulunan 25 adet harabe temizlenmiģ olup, 59 kamyon hafriyat temizlenerek atılmıģtır. -KarabaĢ Mahallesinde 6 kamyon çöp ve hafriyat temizliği yapılmıģtır. -Küçükkadı Mahallesinde 15 kamyon hafriyat temizlenerek atılmıģtır. -Kervanpınar Mahallesinde 14 kamyon hafriyat temizlenerek atılmıģtır.

26 -Dicle Mahallesinde 17 kamyon moloz ve hafriyat temizlenerek atılmıģtır. -BüyükĢehir Belediyesi ile koordineli çalıģarak Hasırlı Mahallesi Yıkıkkaya sokaktaki sur dipleri temizlenerek 54 kamyon hafriyat temizlenerek atılmıģtır. -Abdaldede Mahallesi Dink Sokak No:5 te bulunan mağdur bir ailenin evinde tadilat nedeniyle 5 traktör hafriyat temizlenerek atıldı. -Dicle Mahallesi Sokak No:15 te yanan bir evin hafriyat temizliğinde 15 kamyon harfiyat temizlenerek atılmıģtır. -Büyükkkadı Mahallesinde 19 kamyon hayvan gübresi ve hayvan atıkları temizlenerek atılmıģtır. -Hasırlı Mahallesi KırbaĢ Sokak No:7 de istimlak edilen evde 14 kamyon hafriyat atılmıģtır. -KöprübaĢı ve Esenbağ Mahallesinde 24 kamyon hayvan gübresi ve atıkları temizlenerek atılmıģtır. -Gencan Köyünde 90 kamyon hayvan gübresi ve hafriyat temizlenerek atılmıģtır. Büyükkadı Mahallesinde 19 kamyon hayvan gübresi ve hayvan atıkları temizlenerek atılmıģtır. -Karaçalı Mahallesinde 14 Kamyon hayvan gübresi temizlenerek atılmıģtır MEZARLIKLAR VE ÇEVRE DÜZENLENMESĠ:

27 - KuĢluk Bağı Mahallesi ve Metranideki mezarlıkların çevre düzenlemesi yapılmıģtır. 254 adet payanda direk, 1 kamyon beton kum, 25 top ahçe teli, 6 top dikenli tel, 100 kilo çeki teli, 25 kilo bağlama teli 4 traktör blogaç taģ ve 90 torba çimento kullanılmıģtır. - KarabaĢ Mahallesi ve Taraklı Mahallesindeki mezarlıkların çevre düzenlemesi yapılmıģtır. 132 adet payanda direk, 40 torba çimento, 1 kamyon beton kum, 16 top bahçe teli, 70 kilo çeki teli, 5 kilo bağlama teli, 4 top dikenli tel ve 2 traktör blogaç taģı kullanılmıģtır. -Bozdemir Mahallesindeki mezarlığın çevre düzenlemesi yapılmıģtır. 120 adet payanda direk, 1 kamyon beton kum, 30 torba çimento, 15 top bahçe teli, 30 kilo çeki teli, 3 top dikenli tel ve 2 traktör blogaç taģı kullanılmıģtır. -YeĢil Vadi Mahallesindeki mezarlığın 1 yönünün (100 Metre) çevre düzenlemesi yapılmıģtır. 40 adet payanda direk, 15 torba çimento, 1 traktör beton kum, 5 top bahçe tlei, 1 top dikenli tel 2 kilo bağlama teli ve 1 traktör blogaç taģı kullanılmıģtır. MAHALLE EVLERĠ: -SarıkamıĢ Mahallesinde taziye evi çevre düzenlemesi yapılmıģ olup, adet kilitli taģ, 6 kamyon 0,7 kum, adet 20 lik Briket, 100 torba çimento ve 200 adet 50 lik bodur taģı kullanılmıģtır. -Karpuzlu Mahallesinde taziye evinin çevre düzenlemesi ve yol açma çalıģmaları yapılmıģtır. -Kırmasırt Mahallesinde taziye evi için dolgu yapılmıģtır.

28 -KuĢlukbağı Mahallesinde taziye evi ve cami önünde 6 kamyon stabilize yol malzemesi döģenmiģtir. KĠLĠTLĠ TAġ ve BAZALT DÖġEMESĠ: FatihpaĢa Mahallesi Uçar Sokak =========== 20 M2 Kilitli TaĢ Hasırlı Mahallesi Yıkıkkaya Sokak ========= 15 M2 Kilitli TaĢ Ziya Gökalp Mahallesi 29. Sokak ========= 15 M2 Kilitli TaĢ ĠskenderpaĢa Mahallesi ĠskenderpaĢa Sokak == 50 M2 Kilitli TaĢ ĠskenderpaĢa Mahallesi Telgrafhane Sokak == 278 M2 Kilitli TaĢ ĠskenderpaĢa Mahallesi Eğri Sokak ======== 2 M2 Kilitli TaĢ Ziya Gökalp Mahallesi Lale Sokak ======== 3 M2 Kilitli TaĢ Lalebey Mahallesi PuĢucu Sokak ========= 37 M2 Kilitli TaĢ Lalebey Mahallesi TaĢkıran Sokak ======= 7,5 M2 Kilitli TaĢ Melikahmet Mahallesi Tarancı Sokak ===== 100 M2 Kilitli TaĢ Melikahmet Mahallesi Azizoğlu Sokak ==== 40 M2 Kilitli TaĢ Lalebey Mahallesi BekirpaĢa Sokak ====== 20 M2 Kilitli TaĢ AlipaĢa Mahallesi Yıldırım Sokak ======= 50 M2 Parke Bazalt TaĢı Dabanoğlu Mahallesi Kadı Cami Sokak === 50 M2 Parke Bazalt TaĢı

29 Dabanoğlu Mahallesi Bekçi Sokak ====== 20 M2 Parke Bazalt TaĢı Toplam ==== 707,5 M2 OKULLARDA YAPILAN ÇALIġMALAR : Tevfik Fikret ilköğretim okulunda 80 metre kare parke taģı döģemesi yapılmıģtır. Karaçalı ilköğretim okulunda bulunan su deposunun pabuçları yapılmıģtır. KöprübaĢı ilköğretim okulunun çevre düzenlenmesi yapılmıģtır. YiğitçavuĢ Mahallesi Ġlköğretim Okuluna 1 Kamyon elek üstü malzeme 3 kepçe kum yardımında bulunulmuģtur. Alpaslan Ġlköğretim Okulunun basketbol potasının altı monte edilmiģtir. Ziya Gökalp Lisesinde 2 kamyon kalorifer külü temizlenerek atılmıģtır. KĠLĠSLERDE YAPILAN ÇALIġMALAR: Meryem ana kilisesine 50 torba çimento ve 8 traktör beton kum yardımında bulunulmuģtur. CAMĠ VE ĠMAM EVLERĠNDE YAPILAN ÇALIġMALAR: YeĢilvadi Mahallesi Geyiktepe Camisinin inģaatı için 1 kamyon kum yardımında bulunulmuģtur Hıdır Ġlyas Mahallesindeki imam evi için stabilize yol ve çevre düzenlemesi yapılmıģtır.

30 Hıdır Ġlyas Mahallesindeki imam evi için1 kamyon kum ve 50 torba çimento yardımında bulunulmuģtur. Gülpınar Mahallesindeki imam evi için 3000 adet 6 lık kilitli taģ yardımında bulunulmuģtur. KöprübaĢı Mahallesi Güzel küme evleri ve Camisinin çevre düzenlemesi yapılmıģtır. Hızır Ġlyas camiinin yıkılan duvarını onarım için 35 torba çimento, 6 traktör kum kullanılmıģtır. Yeni evler Hüseyniki Mezrasındaki cami inģaatı için dolgu malzemesi ile çevre düzenlemesi yapılmıģtır. Esenbağ Mahallesinde Ġmamevinin yapımı için 7 kamyon temel dolgu malzemesi il dolgusu yapılmıģtır. KuĢlukbağı Mahallesi Camisinin çevre düzenlemesi yapılmıģtır. Seyfülmülük Türbesi için 7000 adet kilitli taģ yardımında bulunulmuģtur. Kozan Mahallesi Camisinin çevre düzenlemesi yapılmıģtır. KANA, SU ve MENFEZ ÇALIġMALARI: -Esenboğa Mahallesinde 2 Adet 100 lük tung kullanılmıģtır. -YiğitçavuĢ Mahallesi Ġlköğretim Okuluna 1 adet boru gönderilmiģtir. -Kıtılbıl Mahallesinde açık olan kanal kapatılmıģtır.

31 -Sati Mahallesinde kanal çalıģması yapılmıģtır. -Küçükkadı Mahallesinde 1 boy 300 lük ve 1 boy 200 lük boru kullanılarak menfez çalıģması yapılmıģtır. -YeĢilvadi Mahallesinde menfez ve boru çalıģması yapılmıģtır. -Hacıosmana Mahallesi Hanifi küme Evlerinde 100 metre Ģebeke suyu için boru döģemesi yapılmıģtır. Bozdemir Mahallesinde 50 metre kanal döģemesi yapılmıģtır. DĠĞER ÇALIġMALAR: -YeĢil Vadi Mahallesi Halkevi çevre düzenlemesi yapılmıģtır. -KöprübaĢı Mahallesinde bulunan kum ocağı çay suyunun taģması sonucu yolun kapalı olmasından dolayı 23 kamyon stabilize yol malzemesi döģenerek kum ocağı yolu ile ana yol arasındaki bağlantı sağlanmıģtır. -Ziya Gökalp Mahallesi Lale Sokak taki kadın destek evinin çevre düzenlemesi yapılmıģtır. -Gazi Caddesi Balıkçılar BaĢı önünde 6 adet korkuluk taģı dikilmiģtir. -Gülpınar Mahallesinde hayvanların su içebilmesi için 1 adet küçük havuz yapılmıģtır. -FatihpaĢa Mahallesinde 3 adet, Hasırlı Mahallesinde 1 adet kilitli taģtan tümsek yapılmıģtır. -FatihpaĢa Mahallesi Kadıpınar Sokak No:15 yanında bulunan harabede tehlike arz eden su kuyusu ekiplerimizce 3 traktör stabilize malzeme kullanılarak tehlikeden düģürülmüģtür. -Dabanoğlu Mahallesi Tütenk Sokakta bulunan ve tehlike arz eden 2 harabenin taģ duvarı örülerek tehlikeden düģürülmüģtür. -Karaçalı Mahallesinde daha önce tarım sulaması için açılan kuyu tehlike arz ettiğinden, kuyu doldurulmuģ olup tasfiyesi yapılmıģtır. -Arzuoğlu Mahallesinde bulunan ziyaretin çevre düzenlemesi yapılmıģtır. -Pınardüzü Mahallesinde hayvanlar için 1 adet su göletti yapılmıģtır.

Cemal AKIN Belediye BaĢkanı

Cemal AKIN Belediye BaĢkanı ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU Bilindiği üzere 5393 sayılı Belediye Kanunu nun 56. Maddesi gereğince Belediye BaĢkanlarının 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 41. Maddesinin dördüncü fıkrasında

Detaylı

2010 YILI FAALĠYET RAPORU

2010 YILI FAALĠYET RAPORU ADANA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ 2010 YILI FAALĠYET RAPORU 2 ADANA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ 2010 YILI FAALĠYET RAPORU 3 4 Değerli Meclis Üyeleri, 5393 sayılı Kanunu ile 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol

Detaylı

IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A- Üstünlükler B- Zayıflıklar V- ÖNERİ VE TEDBİRLER EKLER

IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A- Üstünlükler B- Zayıflıklar V- ÖNERİ VE TEDBİRLER EKLER 01.01.2010-31.12.2010 TARĠHLERĠ ARASI NĠĞDE BELEDĠYESĠ 2010 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU ĠÇĠNDEKĠLER I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Detaylı

IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A- Üstünlükler B- Zayıflıklar V- ÖNERİ VE TEDBİRLER EKLER

IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A- Üstünlükler B- Zayıflıklar V- ÖNERİ VE TEDBİRLER EKLER 01.01.2011-31.12.2011 TARĠHLERĠ ARASI NĠĞDE BELEDĠYESĠ 2011 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU ĠÇĠNDEKĠLER I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Detaylı

BAKIRKÖY BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU

BAKIRKÖY BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU 2009 BAKIRKÖY BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU SUNUġ Belediye Meclisimizin Saygın Üyeleri, 29 Mart 2009 tarihinde yapılan yerel seçimler sonucunda oluģan yeni meclisimizi en içten duygularımla kutlar, ilçemizin

Detaylı

KEġAN BELEDĠYESĠ 2011 YILI FAALĠYET RAPORU

KEġAN BELEDĠYESĠ 2011 YILI FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı 2- Örgüt Yapısı 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 4- Ġnsan Kaynakları 5- Sunulan

Detaylı

ERENLER BELEDİYESİ. 2010 Y I L I F A A L Ġ Y E T R A P O R U Sayfa 1

ERENLER BELEDİYESİ. 2010 Y I L I F A A L Ġ Y E T R A P O R U Sayfa 1 ERENLER BELEDİYESİ 2010 Y I L I F A A L Ġ Y E T R A P O R U Sayfa 1 ERENLER BELEDİYESİ ÖNSÖZ Günümüz bilgi çağı, baģ döndürücü hızla geliģen teknolojiyi takip ederek, geliģerek, çoğalan genç nüfusumuza

Detaylı

UZUNKÖPRÜ BELEDĠYE BAġKANLIĞI

UZUNKÖPRÜ BELEDĠYE BAġKANLIĞI UZUNKÖPRÜ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠLETĠġĠM BĠLGĠLERĠ Adres: Halise Hatun Mahallesi Anabacı Caddesi No: 11 22200 Uzunköprü / EDĠRNE Tel: 0 284 513 1108 Faks: 0 284 513 10 14 www.uzunkopru.bel.tr ozelkalem@uzunkopru.bel.tr

Detaylı

K E ġ A N B E L E DĠ Y E S Ġ 2010 YILI FAALĠYET RAPORU

K E ġ A N B E L E DĠ Y E S Ġ 2010 YILI FAALĠYET RAPORU K E ġ A N B E L E DĠ Y E S Ġ 2010 YILI FAALĠYET RAPORU 1.GENEL BĠLGĠLER A. Misyon ve Vizyon MĠSYONUMUZ KeĢan ımızın hayat standardını yükseltmek yolunda kentsel politikalar geliģtirmek, kaliteli hizmet

Detaylı

Değerli HemĢehrilerim,

Değerli HemĢehrilerim, Değerli HemĢehrilerim, Çorum bugün sahip olduğu kalkınma dinamiği ile ülkemizin hızla geliģen, etki alanını hızla artıran bir kenti konumundadır. Bu kalkınma belli bir alanda değil birçok sahada sürmektedir.

Detaylı

T.C. ÇORUM BELEDİYESİ

T.C. ÇORUM BELEDİYESİ T.C. ÇORUM BELEDİYESİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU MART 2010 SUNUġ 2 I.GENEL BĠLGĠLER A.Misyon ve Vizyon 3 B.Yetki, Görev ve Sorumluluklar 3 C.Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 6 1. Fiziksel Yapı 6 2. Örgüt Yapısı

Detaylı

T.C BEYOĞLU BELEDĠYESĠ 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI BEYOĞLU BELEDĠYESĠ 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2

T.C BEYOĞLU BELEDĠYESĠ 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI BEYOĞLU BELEDĠYESĠ 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2 T.C 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2 SunuĢ Beyoğlu, hem Türkiye nin, hem de dünyanın en önemli cazibe merkezlerinden biri. Çok-dinli, çok-dilli, çok-kültürlü, çok-renkli bir

Detaylı

A- İdarenin Amaç ve Hedefleri B- Temel Politikalar ve Öncelikler. Faaliyetlere İlişkin Bilgi Ve Değerlendirmeler

A- İdarenin Amaç ve Hedefleri B- Temel Politikalar ve Öncelikler. Faaliyetlere İlişkin Bilgi Ve Değerlendirmeler İÇİNDEKİLER Üst Yönetici Sunuşu I- Genel Bilgiler A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı 2- Örgüt Yapısı 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 4- İnsan

Detaylı

ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2011 BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI i Ekim 2010 ii ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2011 BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI Ekim 2010 iii ETĠMESGUT BELEDĠYE BAġKANLIĞI STRATEJĠK

Detaylı

KAYSERÝ BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ 2010 MALÝ YILI FAALÝYET RAPORU

KAYSERÝ BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ 2010 MALÝ YILI FAALÝYET RAPORU KAYSERÝ BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ 2010 MALÝ YILI FAALÝYET RAPORU SUNUŞ Değerli Meclis Üyeleri Kayseri Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi 2010 yılında da, ortaya konulan belediyecilik hizmetleri

Detaylı

KAĞITHANE BELEDĠYESĠ 2010 MALĠ YILI ĠDARĠ FAALĠYET RAPORU

KAĞITHANE BELEDĠYESĠ 2010 MALĠ YILI ĠDARĠ FAALĠYET RAPORU KAĞITHANE BELEDĠYESĠ 2010 MALĠ YILI ĠDARĠ FAALĠYET RAPORU KAĞITHANE BELEDĠYESĠ Strateji GeliĢtirme Müdürlüğü ĠLETĠġĠM BĠLGĠLERĠ Sadabad Hizmet Binası Merkez Mahallesi Lalezar Sokak No: 1 KAĞITHANE / ĠSTANBUL

Detaylı

T.C. İNEGÖL BELEDİYESİ 2010 YILI İDARİ FAALİYET RAPORU

T.C. İNEGÖL BELEDİYESİ 2010 YILI İDARİ FAALİYET RAPORU T.C. İNEGÖL BELEDİYESİ 2010 YILI İDARİ FAALİYET RAPORU BAŞKANIN SUNUŞU Sevgili İnegöllüler, Kentimize ve sizlere hizmette bir yılı daha geride bıraktık. Bu süreçte sizlere verdiğimiz sözleri, projeleri

Detaylı

AMASRA BELEDİYESİ. Faaliyet Raporu AMASRA BELEDİYESİ 2010

AMASRA BELEDİYESİ. Faaliyet Raporu AMASRA BELEDİYESİ 2010 2010 LEDİYES BE İ ASRA AM AMASRA BELEDİYESİ Faaliyet Raporu AMASRA BELEDİYESİ 2010 AMASRA BELEDİYESİ 2010 Faaliyet Raporu AMASRA BELEDİYESİ 2010 Faaliyet Raporu AMASRA BELEDİYESİ 2010 Faaliyet Raporu AMASRA

Detaylı

ARİFİYE BELEDİYESİ 2013 Yılı Faaliyet Raporu

ARİFİYE BELEDİYESİ 2013 Yılı Faaliyet Raporu Sayfa1 2013 2013 Yılı Faaliyet Raporu Arifiye Belediyesi Tanıtım Medya 01.01.2013 Sayfa2 Sayfa3 ÖNSÖZ Arifiye Belediyesi 1956 yılında kurulmuş olup, bu tarihten itibaren göreve gelen bütün arkadaşlarımız

Detaylı

T.C TOKAT İLİ ZİLE BELEDİYESİ

T.C TOKAT İLİ ZİLE BELEDİYESİ T.C TOKAT İLİ ZİLE BELEDİYESİ MART 2013-MART 2014 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU HAZIRLAYAN Lütfi VİDİNEL Belediye Başkanı 1 Mart 2013-Mart 2014 Dönemi ZİLE BELEDİYE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU SUNUŞ: Sürekli ilerlemeyi

Detaylı

UŞAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR

UŞAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR UŞAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Uşak Belediyesinde faaliyet gösteren birimlerin, kuruluş, görev,

Detaylı

KARATAY BELEDİYESİ 2008 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

KARATAY BELEDİYESİ 2008 YILI İDARE FAALİYET RAPORU KARATAY BELEDİYESİ 2008 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Belediye Meclisi nin 7 Nisan 2009 tarih ve 34 sayılı kararı ile kabul edilmiştir. SUNUŞ Karatay ımıza hizmeti millî bir sorumluluk biliyor ve bu yolda

Detaylı

Samsun Büyükşehir Belediyesi 2015-2019 Stratejik Planı 1

Samsun Büyükşehir Belediyesi 2015-2019 Stratejik Planı 1 Samsun Büyükşehir Belediyesi 2015-2019 Stratejik Planı 1 ĠÇĠNDEKĠLER: 1-BAġKANDAN : 7 2-2010-2014 STRATEJĠK PLAN ÖZETĠ : 8 3-GENEL BĠLGĠLER :14 3.1 Coğrafi Konum :14 3.2 UlaĢım :14 3.3 Samsun BüyükĢehir

Detaylı

2012 YILI FAALĠYET RAPORU

2012 YILI FAALĠYET RAPORU T.C. ANKARA VALĠLĠĞĠ Çevre ve ġehircilik Ġl Müdürlüğü 2012 YILI FAALĠYET RAPORU Takdim Eden: Kasım KAYIHAN (Ankara Çevre ve ġehircilik Ġl Müdürü) 1 / 133 SUNUġ: 04.07.2011 tarih ve 27984 sayılı Resmi Gazete

Detaylı

ARİFİYE BELEDİYESİ 2012 Yılı Faaliyet Raporu

ARİFİYE BELEDİYESİ 2012 Yılı Faaliyet Raporu Sayfa1 2012 2012 Yılı Faaliyet Raporu Arifiye Belediyesi Tanıtım Medya 01.01.2012 Sayfa2 Sayfa3 ÖNSÖZ Arifiye Belediyesi 1956 yılında kurulmuş olup, bu tarihten itibaren göreve gelen bütün arkadaşlarımız

Detaylı

2007 MALİ YILI İDARE FAALİYET RAPORU

2007 MALİ YILI İDARE FAALİYET RAPORU DüZCE BELEDiYESi Konuralp 1 2007 MALİ YILI İDARE FAALİYET RAPORU T.C DÜZCE BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ Fevzi Çakmak Mahallesi Eski Bolu Caddesi / DÜZCE Tel: 0380 524 58 21. Fax: 0380 524 5825 Web:

Detaylı

T.C. DURAĞAN BELEDİYESİ

T.C. DURAĞAN BELEDİYESİ T.C. DURAĞAN BELEDİYESİ 2013 MALİ YILI FAALİYET RAPORU Durağan - Mart 2014 İÇİNDEKİLER SUNUŞ 2 GİRİŞ 3 I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon 3 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 1- Belediyenin Yetki ve imtiyazları

Detaylı

EDĠRNE BELEDĠYESĠ 2014 YILI FAALĠYET RAPORU

EDĠRNE BELEDĠYESĠ 2014 YILI FAALĠYET RAPORU ı ı»i» ı ı ı ı ı ı ı ö ö ç ış ı ı ö ı ı ü ü üğü ü ı ı ü ü ı ı ö üşü ı ü ç ış ı ı ö ı ı ş ı Ü «ş ığı ö ş ç İ ı ı ş ç ı ı ı ö üş ığı ı ı Ü Ü ı ı ı ı ı ı ı ğ ı ı ğ ı ığı ı ö ü üğü ü Çı ı ı ı İ ı ğ ü ü Ş ı

Detaylı

ERGENE BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU

ERGENE BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU ERGENE BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU TC ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI Ergene İlçesi Ulaş Mahallesi Atatürk Bulvarı No:1 Tel: 0 282 655 50 08 Fax: 0284 655 55 51 MUSTAFA KEMAL ATATÜRK KADİR ALBAYRAK

Detaylı