2010 YILI FAALÝYET RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2010 YILI FAALÝYET RAPORU"

Transkript

1 TÜRKÝYE CUMHURÝYETÝ KAMU ÝHALE KURUMU 2010 YILI FAALÝYET RAPORU Yayýn No: 27 Aðustos Ankara

2

3 Ýçindekiler ÝÇÝNDEKÝLER BAÞKANIN SUNUÞU...5 KAMU ÝHALE KURULU ÜYELERÝ KURUM HAKKINDA GENEL BÝLGÝLER Misyon ve Vizyon Temel Ýlkeler Görev, Yetki ve Sorumluluklar Kuruma Ýliþkin Bilgiler Kurumun Yeri Teþkilat Yapýsý Ýnsan Kaynaklarý KURULUN VE KURUMUN YILLIK FAALÝYETLERÝ Kamu Ýhale Kurulunun Faaliyetleri Kurulun Görev ve Yetkileri Kurulun Çalýþma Esas ve Usulleri Kurul Kararlarýna Ait Veriler Kurum Faaliyetleri Düzenleme Faaliyetleri Ýnceleme Faaliyetleri Hukuk Ýþlerine Ait Faaliyetler Kamu Alýmlarýný Ýzleme ve Bilgi Hizmetleri ile Kamu Ýhale Bülteni ve 4734 Sayýlý Kanun un 62 (ý) Maddesi Faaliyetleri Dýþ Ýliþkiler Kapsamýnda Yürütülen Faaliyetler Eðitim Faaliyetleri Bilgi Edinme Mevzuatý Çerçevesinde Gerçekleþtirilen Faaliyetler ile Basýn ve Halkla Ýliþkiler Kapsamýnda Yürütülen Faaliyetler MALÝ BÝLGÝLER

4 Ýçindekiler 4. KURUMSAL KABÝLÝYET VE KAPASÝTENÝN DEÐERLENDÝRÝLMESÝ Üstünlükler Güçlükler Deðerlendirme...64 EK:1 Kurumdan Ayrýlan veya Emekli Olan Kurul Üyeler inin Listesi...65 EK: Sayýlý Kanun un 3/g Maddesi Çerçevesinde Ýstisna Talebinde Bulunan Kurum veya Kuruluþlar...66 EK:3 Soru Önergeleri

5 Baþkanýn Sunuþu BAÞKANIN SUNUÞU Bilindiði üzere, 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanunu ve 4735 sayýlý Kamu Ýhale Sözleþmeleri Kanunu 01 Ocak 2003 tarihinde yürürlüðe girmiþ ve bu kanunlarda verilen görevleri yapmak üzere de kurulmuþtur. Kurumun kuruluþundan bu yana kamu alýmlarý sisteminin saydamlýk, eþit muamele, rekabet ve güvenirlik standartlarýný oluþturacak önemli çalýþmalar yapýlmýþ ve bu çerçevede objektif, hýzlý ve katýlýmcý bir yaklaþým ile düzenleme, inceleme, eðitim ve ihale ilanlarýnýn yayýmlanmasý görevleri sürdürülmüþtür yýlý içerisinde 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanunu'nda ve 4735 sayýlý Kamu Ýhale Sözleþmeleri Kanunu'nda bir deðiþiklik olmamakla birlikte, kamu ihale mevzuatýnýn Avrupa Birliði müktesebatý ile uyum düzeyini arttýrmak, uygulamada karþýlaþýlan sorunlarý gidermek ve elektronik ihaleyi hayata geçirmek amacý ile uygulama yönetmelikleri ile diðer yönetmelik ve tebliðlerde bir takým deðiþiklikler gerçekleþtirilmiþtir. Yapýlan deðiþikliklerin daha iyi anlaþýlmasýný saðlamak için hem isteklilere hem de kamu görevlilerine kamu ihale mevzuatýna yönelik olarak kapsamlý ve yoðun eðitim programlarý uygulanmýþtýr. Geçtiðimiz yýl içerisinde, bilgi ve iletiþim teknolojilerinin ihale sürecinde ve kurumsal faaliyetlerde daha etkin kullanýmýný saðlamaya yönelik çok önemli adýmlar atýlmýþtýr. Nitekim, 4734 sayýlý Kanun'da belirtilen esas, usul ve iþlemlerin doðru olarak uygulanmasýný bilgi teknolojileri desteðiyle saðlamak, kolaylaþtýrmak, hýzlandýrmak, kamu kaynaklarýyla karþýlanan mal ve hizmet alýmlarýyla yapým iþlerine iliþkin olarak ihale ilanlarýný hazýrlamak ve Kamu Ýhale Bülteninde yayýmlamak, bilgi toplamak, adet, tutar veya diðer konular itibariyle istatistikler oluþturmak, sonuçlarýný raporlamak ve yayýmlamak, teyit taleplerine iliþkin iþlemleri hýzlý ve etkin bir þekilde yerine getirmek ve e-ihaleye ait alt yapýnýn uygun hale getirilmesi amacýyla bilgi teknolojileri kullanýlarak daha önceki yýllarda Kurumumuz tarafýndan oluþturulan Kamu Satýn Alma Platformu'nun yerini alan Elektronik Kamu Alýmlarý Platformunun altyapýsýnýn geliþtirilmesine yönelik çabalar 2010 yýlýnda artarak sürdürülmüþtür. Bu çerçevede 2010 yýlý Ocak ayýnda yeni sistemlerin devreye alýnmasýný takiben idare ve gerçek/tüzel kiþi protokollerinin oluþturulmasýný ve Kurum tarafýndan deðerlendirilmesini saðlayacak Elektronik Kamu Alýmlarý Platformu (EKAP) bileþenleri 23 Þubat 2010 tarihinde devreye alýnmýþtýr. Bu süreçte sistemde 1 Eylül 2010 ve akabinde 01 Aralýk 2010 tarihlerinde yapýlan geliþtirmelerle; EKAP'a kayýtlý gerçek ve tüzel kiþilere ihale dokümanlarýný e-imza kullanarak indirebilmeleri imkâný getirilmiþ, idarelere ise, ihale dokümanlarýný elektronik ortamda hazýrlamalarý imkânýnýn yaný sýra isteklilerin sosyal güvenlik prim borcu, vergi borcu, bilanço ve gelir tablosu bilgilerini de EKAP üzerinden bilgi amaçlý olarak sorgulayabilmeleri imkâný saðlanmýþtýr. 5

6 Baþkanýn Sunuþu Diðer yandan, Avrupa Birliði ile üyelik müzakereleri paralelinde kamu alýmlarý mevzuatýnýn Avrupa Birliði mevzuatýna uyumunu tamamlamaya yönelik mevzuat deðiþikliði çalýþmalarý da ilgili idare ve kurumlarla birlikte yürütülmeye devam edilmiþtir. Kurumumuzun 2010 yýlýndaki çalýþmalarýna iliþkin olarak hazýrladýðý Faaliyet Raporu, na iliþkin genel bilgiler, 4734 sayýlý Kanun'un uygulanmasýna yönelik olarak yapýlan düzenleme faaliyetleri, ihale sürecinde aday, istekli ve istekli olabilecekler tarafýndan yapýlan itirazen þikayet baþvurularýna iliþkin istatistiki bilgiler ile diðer çalýþmalara iliþkin verilerden oluþmaktadýr. Bu Raporda yer alan çalýþmalarda emeði olan herkese teþekkür eder, 2010 yýlý Faaliyet Raporunun çalýþmalarýnýza faydalý olmasýný temenni ederim. Kazým ÖZKAN Baþkan V. II. Baþkan 6

7 Kamu Ýhale Kurulu Üyeleri KAMU ÝHALE KURULU Soldan Saða 1. Erkan DEMÝRTAÞ 2. Hicabi ECE 3. Abdullah DÜNDAR 4. Ali Kemal AKKOÇ 5. Dr. Hasan GÜL 6. Hakan GÜNAL 7. Bahattin IÞIK 8. Kazým ÖZKAN 9. Adem KAMALI 10. Ali KAYA 7

8

9 Kurum Hakkýnda Genel Bilgiler 1. KURUM HAKKINDA GENEL BÝLGÝLER 1.1. MÝSYON VE VÝZYON nun misyonu;, kamu alýmlarýnda saydamlýk, rekabet ve eþit muamelenin saðlanmasý amacýna yönelik esaslarý düzenleyen ve uygulamalarý denetleyen baðýmsýz idari otoritedir. nun vizyonu; Kamu alýmlarýnda açýklýk, rekabet ve eþit muameleyi esas alan, yenilikçi ve sürekli geliþen bir anlayýþla uluslararasý düzeyde yetkin ve rehber bir düzenleyici ve denetleyici kurum olmaktýr TEMEL ÝLKELER Kurumun, üstlendiði misyonu yürütmek ve vizyonunu gerçekleþtirmek için esas aldýðý temel ilkeler aþaðýda baþlýklar halinde sýralanmýþtýr: Görevini yerine getirirken baðýmsýzlýk, Tarafsýzlýk, Saydamlýk, Rekabet, Eþit Muamele, Güvenirlik, Kamuoyu denetimine açýklýk, Kamu kaynaklarýnýn verimli kullanýlmasý, Etkinlik, Katýlýmcýlýk, Uzmanlaþma, Hizmet Odaklýlýk GÖREV, YETKÝ VE SORUMLULUKLAR, 4734 sayýlý Kanunda belirtilen esas, usul ve iþlemlerin doðru olarak uygulanmasý konusunda görevli ve yetkilidir. Kurumun iliþkili olduðu Bakanlýk Maliye Bakanlýðýdýr. Kurumun merkezi Ankara'dadýr. Kurum görevini yerine getirirken baðýmsýzdýr. Hiçbir organ, makam, merci ve kiþi Kurumun kararlarýný etkilemek amacýyla emir ve talimat veremez. 9

10 Kurum Hakkýnda Genel Bilgiler Kurum, Kurul kararýyla 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanunu'nun ve Kamu Ýhale Sözleþmeleri Kanunu'nun uygulanmasýna iliþkin standart ihale dokümaný, tip sözleþme, yönetmelik ve tebliðler çýkarmaya yetkilidir. Kurul ve Kurum yetkilerini, düzenleyici iþlemler tesis ederek ve özel nitelikli kararlar alarak kullanýr. Standart ihale dokümanlarý, tip sözleþmeler, yönetmelik ve tebliðler Resmî Gazetede yayýmlanarak yürürlüðe konulur. 22/01/2002 tarihli ve sayýlý Resmi Gazetede yayýmlanan 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanunu ile kurulan nun anýlan Kanuna göre yapýlacak ihaleler ile ilgili olarak görev ve yetkileri aþaðýda yer almaktadýr: 1) Ýhalenin baþlangýcýndan sözleþmenin imzalanmasýna kadar olan süre içerisinde idarece yapýlan iþlemlerde bu Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olmadýðýna iliþkin þikayetleri inceleyerek sonuçlandýrmak. 2) Bu Kanuna ve Kamu Ýhale Sözleþmeleri Kanunu'na iliþkin bütün mevzuatý, standart ihale dokümanlarýný ve tip sözleþmeleri hazýrlamak, geliþtirmek ve uygulamayý yönlendirmek. 3) Ýhale mevzuatý ile ilgili eðitim vermek, ulusal ve uluslararasý koordinasyonu saðlamak. 4) Yapýlan ihaleler ve sözleþmelerle ilgili Kurum tarafýndan belirlenen þekilde bilgi toplamak, adet, tutar ve diðer konular itibariyle istatistikler oluþturmak ve yayýmlamak. 5) Haklarýnda ihalelere katýlmaktan yasaklama kararý verilenlerin sicillerini tutmak. 6) Araþtýrma ve geliþtirme faaliyetlerinde bulunmak. 7) Ýhale ilanlarý ile ilgili esas ve usulleri düzenlemek, basýlý veya elektronik ortamda Kamu Ýhale Bültenini yayýmlamak. 8) Yerli isteklilerin, yabancý ülkelerde açýlan ihalelere katýlmalarýna engel olunduðunun tespit edilmesi halinde, bu uygulamanýn yapýldýðý ülkenin isteklilerinin de, bu Kanun kapsamýnda yapýlan ihalelere katýlmalarýnýn önlenmesine yönelik tedbirlerin alýnmasýný ve gerekli düzenlemelerin yapýlmasýný saðlamak üzere Bakanlar Kuruluna teklifte bulunmak. 9) Kurumun yýllýk bütçesi ile kesin hesabýný ve yýllýk çalýþma raporlarýný hazýrlamak, Kurum bütçesinin uygulanmasýný, gelirlerin toplanmasýný ve giderlerin yapýlmasýný saðlamak KURUMA ÝLÝÞKÝN BÝLGÝLER KURUMUN YERÝ Kurum, Mevlana Bulvarý (Konya Yolu) No: Balgat-Ankara adresinde kiraladýðý iþ merkezini Temmuz 2008 tarihinden itibaren hizmet binasý olarak kullanmaktadýr TEÞKÝLAT YAPISI Kurumun teþkilatý, çalýþma usul ve esaslarý ile hizmet birimleri ve bu birimlerin görev, yetki ve sorumluluklarý, personelin nitelikleri, sayý ve unvanlarý, atanmasý, ücret ile diðer mali ve sosyal haklarý 20/07/2002 tarih ve sayýlý Resmi Gazetede yayýmlanarak yürürlüðe giren nun Teþkilatý ile Kurum Personelinin Mali ve Sosyal Haklarý, Çalýþma Usul ve Esaslarý Hakkýnda Yönetmelik ile düzenlenmiþ ve bu Yönetmelikte, 16/07/2008 tarih ve sayýlý Resmi Gazetede 10

11 Kurum Hakkýnda Genel Bilgiler yayýmlanan nun Teþkilatý Ýle Kurum Personelinin Mali ve Sosyal Haklarý, Çalýþma Usul ve Esaslarý Hakkýnda Yönetmelikte Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Yönetmelik ile deðiþiklik yapýlmýþ idi. Son olarak 01/12/2009 tarih ve sayýlý Resmi Gazetede yayýmlanan Kamu Ýhale Kurumu Teþkilatý ve Personelinin Çalýþma Usul ve Esaslarý Hakkýnda Yönetmelik ile teþkilat yapýsýna yönelik düzenlemeler yürürlüðe girmiþ olup, anýlan Yönetmelik ile getirilen teþkilat yapýsýna iliþkin açýklamalara aþaðýda yer verilmiþtir. nun hizmet birimleri, Kurumun görev ve yetkilerinin gerektirdiði sayýda daire baþkanlýklarý þeklinde teþkilatlanmýþ ana hizmet birimleri, danýþma birimleri ve yardýmcý hizmet birimlerinden oluþur. Daire baþkanlýklarý bünyesinde hizmetin niteliðine göre grup baþkanlýklarý veya birim müdürlükleri kurulabilir. Baþkana görevlerinde yardýmcý olmak üzere ise Baþkanýn önerisi üzerine Kurul kararý ile üç baþkan yardýmcýsý atanmýþtýr. Baþkan yardýmcýlarý, Baþkanýn emrinde ve onun yardýmcýsý olup, Kurum faaliyetlerini Baþkan adýna ve Baþkanýn talimat ve emirlerine göre, Kurumun amaç ve görevleri doðrultusunda yürütür. Hizmet birimlerinin baðlý bulunacaklarý Baþkan Yardýmcýsýnýn belirlenmesine Kurum Baþkaný yetkilidir. Teþkilatý ve Personelinin Çalýþma Usul ve Esaslarý Hakkýnda Yönetmelik ile Kurumda 7 ana hizmet birimi, 4 danýþma birimi, 4 yardýmcý hizmet birimi öngörülmüþ olup bu birimler aþaðýda sýralanmýþtýr: Ana hizmet birimleri Düzenleme Dairesi Baþkanlýðý, I. II. ve III. Ýnceleme Dairesi Baþkanlýklarý, Kamu Alýmlarýný Ýzleme ve Bilgi Hizmetleri Dairesi Baþkanlýðý, Uluslararasý Ýliþkiler ve Avrupa Birliði ile Koordinasyon Dairesi Baþkanlýðý, Araþtýrma, Geliþtirme ve Dokümantasyon Dairesi Baþkanlýðý Danýþma birimleri Hukuk Danýþmanlýðý, Kurum Müþavirliði, Baþkanlýk Müþavirliði, Basýn ve Halkla Ýliþkiler Danýþmanlýðý Yardýmcý hizmet birimleri Kurul Ýþleri ve Kararlar Dairesi Baþkanlýðý, Ýnsan Kaynaklarý ve Eðitim Dairesi Baþkanlýðý, Ýdari ve Mali Ýþler Dairesi Baþkanlýðý, Baþkanlýk Özel Büro Müdürlüðü. 11

12 Kurum Hakkýnda Genel Bilgiler TEÞKÝLAT ÞEMASI (31/12/2010 tarihi itibariyle) BAÞKAN KAMU ÝHALE KURULU HUKUK DANIÞMANLIÐI KURUM MÜÞAVÝRLÝÐÝ BAÞKANLIK MÜÞAVÝRLÝÐÝ BAÞKANLIK ÖZEL BÜRO MÜDÜRLÜÐÜ BASIN VE HALKLA ÝLÝÞKÝLER DANIÞMANLIÐI BAÞKAN YARDIMCISI BAÞKAN YARDIMCISI BAÞKAN YARDIMCISI Düzenleme Dairesi Ýnceleme Dairesi I Ýnceleme Dairesi II Kamu Alýmlarýný Ýzleme ve Bilgi Hizmetleri Dairesi Ýnsan Kaynaklarý ve Eðitim Dairesi Ýdari ve Mali Ýþler Dairesi Uluslararasý Ýliþkiler ve AB ile Koordinasyon Dairesi Araþtýrma Geliþtirme ve Dokümantasyon Dairesi Kurul Ýþleri ve Kararlar Dairesi Ýnceleme Dairesi III 12

13 Kurum Hakkýnda Genel Bilgiler ÝNSAN KAYNAKLARI KURUMUN ÝNSAN KAYNAKLARI POLÝTÝKASININ TEMEL ÝLKELERÝ Ýnsan kaynaklarý politikasýnýn hedefi, Kurumun görevlerinin etkin ve verimli bir þekilde yerine getirilebilmesini saðlayacak personelin seçilmesi, eðitilmesi, uluslararasý normlara uygun olarak yetiþtirilmesi ve hizmet birimlerinde görevlendirilmesini objektif kriterler temelinde gerçekleþtirmektir. Bu hedefe ulaþmak için aþaðýdaki ilkeler temelinde insan kaynaklarý çalýþmalarý yürütülmektedir. a) Yürütülecek görevlere uygun, nitelikli personelin seçilmesini saðlayacak sistemi tespit etmek ve geliþtirmek, b) Personelin, görev tatminini en yüksek düzeyde tutarak verimli çalýþmasýný saðlayacak ve hizmet kalitesini yükseltecek eðitim programlarý hazýrlamak, c) Personelin etkinliðini ve verimliliðini artýrabilecek, görevi içerisinde yükselebilmesine imkan saðlayacak olan liyakat sistemini geliþtirmek ve bu sistemin uygulanmasýnda adil ve eþit olanaklar saðlamak, d) Yürütülen hizmetin niteliðine uygun çalýþma koþullarýný saðlayarak, baþarýyý ve yaratýcýlýðý teþvik edecek sistemleri geliþtirmek ve görev tatminini en yüksek düzeyde tutmak, e) Personelin etkinliðini ve verimliliðini artýrmak amacýyla sosyal ve kültürel ihtiyaçlarýný karþýlayarak Kuruma baðlýlýðýný pekiþtirecek ve çalýþmayý özendirici hale getirecek kurum kültürü ve bilincinin oluþmasýný saðlamak, f) Personele, mesleki bilgi ve yeteneklerini geliþtirebileceði yurt içi ve yurt dýþý eðitim olanaklarý saðlamak, g) Personelin kiþilik ve diðer haklarýný korumak ve gözetmek KADRO DURUMUNA ÝLÝÞKÝN BÝLGÝLER Teþkilatý ve Personelinin Çalýþma Usul ve Esaslarý Hakkýnda Yönetmelik ekinde Kurumda görev alacak personelin unvanlarý ve sayýlarý belirlenmiþtir. 376 olan kadro sayýmýzýn, 31/12/2010 tarihi itibariyle 240 adedi dolu, 136 adedi boþtur. 31/12/2010 tarihi itibariyle, 4761 sayýlý Kanun'un deðiþik 15 inci maddesi ile 04/01/2002 tarih ve 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanunu'nun 53 üncü maddesinin (i) fýkrasýna eklenen son bent uyarýnca görevlendirme olarak; 1 kiþi Kurum Müþaviri, 3 kiþi Daire Baþkaný, 12 kiþi ise Kamu Ýhale Uzmaný olarak Kurumumuzda görev yapmaktadýr. 31/12/2010 tarihi itibariyle Kurumumuz personelinden 10 kiþi diðer kamu kurum ve kuruluþlarýnda geçici görevli olarak çalýþmaktadýr. 31/12/2010 tarihi itibariyle çalýþanlarýnýn %35.83'ünü (86 kiþi) bayan, %64.17'si (154 kiþi) erkektir. Kurumumuzda daha önce görev yapmýþ olan Kurul Üyelerinin isimlerine ve görev sürelerine iliþkin bilgiler, Faaliyet Raporunun 1 numaralý ekinde (Ek:1) liste halinde yer almaktadýr. 13

14 2. KURULUN VE KURUMUN YILLIK FAALÝYETLERÝ 2.1. KAMU ÝHALE KURULUNUN FAALÝYETLERÝ KURULUN GÖREV VE YETKÝLERÝ Kurumun karar organý biri baþkan, biri ikinci baþkan olmak üzere on üyeden oluþan Kamu Ýhale Kuruludur. Kamu Ýhale Kurulu üyeleri; Maliye Bakanlýðýnca önerilecek iki kiþi, Bayýndýrlýk ve Ýskân Bakanlýðýnca önerilecek üç kiþi, Hazine Müsteþarlýðýnýn baðlý olduðu Bakanlýk ile Danýþtay ve Sayýþtay Baþkanlýklarýnca önerilecek birer kiþi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði ile Türkiye Ýþveren Sendikalarý Konfederasyonu tarafýndan kamu alýmlarý ile ilgili meslek gruplarýndan önerilecek birer kiþi olmak üzere Bakanlar Kurulunca atanýr. Bakanlar Kurulu, atanan üyelerden birini Baþkan olarak görevlendirir. Kurul Baþkaný, Kurumun da baþkanýdýr. Üyelerden biri Kurul tarafýndan ikinci baþkan olarak seçilir. Kurul, Kanun ve diðer mevzuat ile kendisine verilen görevleri yerine getirir ve yetkileri kullanýr sayýlý Kamu Ýhale Kanunu çerçevesinde Kurulun görev ve yetkileri aþaðýda özetlenmiþtir: 1) Kamu Ýhale Kurulunun önemli görevlerinden birisi, ihalenin baþlangýcýndan sözleþmenin imzalanmasýna kadar olan süre içerisinde idarece yapýlan iþlemlerde bu Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olmadýðýna iliþkin þikayetlerle ilgili olarak karar vermektir. Bu çerçevede; Baþvurular üzerine Kamu Ýhale Kurulu tarafýndan gerekçeli olarak; a) Ýhale sürecinin devam etmesine engel oluþturacak ve düzeltici iþlemle giderilemeyecek hukuka aykýrýlýðýn tespit edilmesi halinde ihalenin iptaline, b) Ýdare tarafýndan düzeltme yapýlmasý yoluyla giderilebilecek ve ihale sürecinin kesintiye uðratýlmasýna gerek bulunmayan durumlarda, düzeltici iþlem belirlenmesine, c) Baþvurunun süre, usul ve þekil kurallarýna uygun olmamasý, usulüne uygun olarak sözleþme imzalanmýþ olmasý veya þikayete konu iþlemlerde hukuka aykýrýlýðýn tespit edilememesi veya itirazen þikayet baþvurusuna konu hususun Kurumun görev alanýnda bulunmamasý hallerinde baþvurunun reddine, karar verilir. Kurumun görev alanýnda bulunmamasý hali hariç, itirazen þikayet baþvurusunun reddedilmesi durumunda, baþvuru teminatý yatýrýlan hallerde teminatýn gelir kaydedilmesine de karar verilir. Kurul tarafýndan verilen bütün kararlar, karar tarihini izleyen beþ iþ günü içinde taraflara tebligata çýkarýlýr ve tebligata çýkarýldýðý tarihi izleyen beþ gün içinde Kurumun internet sayfasýnda yayýmlanýr. Kararlara eriþim ücrete tabi tutulamaz. Ýdareler hukuki durumda deðiþiklik yaratan Kurul kararlarýnýn gerektirdiði iþlemleri ivedilikle yerine getirmek zorundadýr. 2) Kurulun diðer önemli bir görevi de 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanunu'na ve 4735 sayýlý Kamu Ýhale Sözleþmeleri Kanunu'na iliþkin bütün mevzuatý, standart ihale dokümanlarýný ve tip sözleþmeleri hazýrlamak, geliþtirmek ve uygulamayý yönlendirmektir., Kurul kararýyla bu Kanun'un ve Kamu Ýhale Sözleþmeleri Kanunu'nun uygulanmasýna iliþkin standart ihale dokümaný, tip sözleþme, yönetmelik ve tebliðler çýkarmaya yetkilidir. 14

15 3) Yerli isteklilerin, yabancý ülkelerde açýlan ihalelere katýlmalarýna engel olunduðunun tespit edilmesi halinde, bu uygulamanýn yapýldýðý ülkenin isteklilerinin de, bu Kanun kapsamýnda yapýlan ihalelere katýlmalarýnýn önlenmesine yönelik tedbirlerin alýnmasýný ve gerekli düzenlemelerin yapýlmasýný saðlamak üzere Bakanlar Kuruluna teklifte bulunmak. 4) Kurumun yýllýk bütçesi ile kesin hesabýný ve yýllýk çalýþma raporlarýný hazýrlamak, Kurum bütçesinin uygulanmasýný, gelirlerin toplanmasýný ve giderlerin yapýlmasýný saðlamak. 5) Ayrýca Kurulun, 01/12/2009 tarih ve sayýlý Resmi Gazetede yayýmlanarak yürürlüðe giren Teþkilatý ve Personelinin Çalýþma Usul ve Esaslarý Hakkýnda Yönetmelik te düzenlenen Kurumun iþleyiþine iliþkin muhtelif görevleri de bulunmaktadýr. Kamu Ýhale Kurulu yetkilerini, düzenleyici iþlemler tesis ederek ve özel nitelikli kararlar alarak kullanýr. Standart ihale dokümanlarý, tip sözleþmeler, yönetmelik ve tebliðler Resmî Gazetede yayýmlanarak yürürlüðe konulur KURULUN ÇALIÞMA ESAS VE USULLERÝ Kurulun çalýþma usul ve esaslarýna yönelik olarak Teþkilatý ve Personelinin Çalýþma Usul ve Esaslarý Hakkýnda Yönetmelik de düzenlemeler bulunmaktadýr. Buna göre: 1) Kurul, Baþkanýn çaðrýsý üzerine toplanýr. Ýzinli üyeler, toplantý yeter sayýsýnýn saðlanamamasý durumunda Baþkan tarafýndan toplantýya çaðrýlabilir. Gündemi, Baþkan belirler. Toplantý gündemi en geç toplantý tarihinden önceki gün mesai bitimine kadar belirlenerek hizmet birimlerinin gündemdeki konulara iliþkin inceleme sonuç ve önerilerini içeren rapor ile birlikte üyelere yazýlý olarak veya elektronik ortamda iletilir. Baþkan toplantý zamanýný belirlemekte serbesttir. Ancak, haftanýn belirli gün veya günleri ile saati, devamlý toplantý zamaný olarak önceden, Kurul tarafýndan belirlenebilir. Önceden belirlenen toplantý gün ve saatinde bir deðiþiklik olmasý veya böyle bir belirlemenin yapýlmadýðý hallerde toplantý tarih ve saati, toplantýdan önceki gün mesai bitimine kadar üyelere bildirilir. Üyelerden en az üçünün yazýlý teklifi ile gündemde olmayan hususlar bir sonraki Kurul gündemine alýnýr. 2) Baþkan ve üyelerin izin, rapor ve görevlendirme dýþýnda bütün toplantýlarda bulunmalarý esastýr. Ancak, üyelerin belirtilen hususlar dýþýnda toplantýlara katýlamayacaðý hallerde mazeretlerini toplantýdan en az bir gün önce Baþkanlýða yazýlý olarak bildirmeleri gerekir. Acil durumlarda yazýlý bildirim sonradan yapýlmak kaydýyla diðer iletiþim vasýtalarý aracýlýðýyla durum Baþkanlýða bildirilir. Üyelerin yurtiçi ve yurtdýþý görevlendirmeleri Kurul kararý ile yapýlýr. Üyelerin izinlerini kullanma tarihleri, Kurulun toplantý ve karar yeter sayýsý dikkate alýnarak Baþkan tarafýndan önceden düzenlenebilir. 3) Konular gündemdeki sýraya göre görüþülür. Görüþmelerde gündeme iliþkin konular yeterince tartýþýldýktan sonra oylamaya geçilir. Baþkan oyunu en son kullanýr. Üyeler, kendilerini, eþlerini ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayýn hýsýmlarý ile evlatlýklarýný ilgilendiren kararlarla ilgili toplantý ve oylamaya katýlamaz. Toplantýlara, Kurul tarafýndan görüþlerini bildirmeleri istenilen baþkan yardýmcýlarý, daire baþkanlarý, meslek personeli ile görüþme tutanaklarýný düzenlemekle görevli personel dýþýnda hiç kimse katýlamaz. Ancak, Kurul gerek gördüðü takdirde belirli bir konuda görüþlerini bildirmeleri istenen uzman kiþilerle gündemdeki konu ile ilgili taraflarý, kiþileri veya kuruluþ temsilcilerini toplantýya çaðýrarak dinleyebilir. 4) Kurul, üye tamsayýsý ile toplanýr. Ancak, izin, rapor, görevlendirme, boþ üyelik olmasý veya Yönetmeliðin 9 uncu maddenin ikinci fýkrasýnda yer alan hallerin bulunmasý durumlarýnda en az yedi üye ile toplanýr ve toplantýya katýlan üyelerin çoðunluðu ile karar alýr. Oylarýn eþit olmasý halinde Baþkanýn bulunduðu taraf çoðunluk kabul edilir. Üyeler çekimser oy kullanamaz. Ýtirazen þikayet baþvurularýnda 15

16 çoðunluk kararýnýn alýnamadýðý durumlarda, en az oyu alan karar türü yönünde oy kullananlarýn, bu seçeneðin dýþýndaki diðer iki karardan biri yönünde oy kullanmasý suretiyle karar nisabý oluþturulur. Bu þekilde bir kararýn oluþturulamadýðý hallerde ise öncelikle baþvurunun uygun bulunup bulunmadýðý oylanýr. Baþvurunun uygun bulunmasý halinde ise karar alýnabilmesi için ikinci oylama yapýlarak karar oluþturulur. Kurul kararlarý tutanak haline getirilerek toplantý esnasýnda üyelerce imzalanýr. Kararlar, ekleri ile birlikte karar sýrasýna göre tarih belirtilerek birbirini takip edecek þekilde numaralandýrýlýr. Kararlar toplantýyý izleyen beþ iþ günü içerisinde her sayfasý paraf edilerek son sayfada üyelerin ad ve soyadlarý yazýlmak suretiyle imzalanýr. Çoðunluk kararýna katýlmayan üye toplantý tarihini izleyen iki iþ günü içerisinde karþý oy gerekçesini yazýlý olarak Kurula bildirir KURUL KARARLARINA AÝT VERÝLER 2010 yýlýnda þikayet ve kararlara iliþkin özet istatistikler ile karar türüne göre Kurul tarafýndan alýnan kararlarýn sayýlarýna iliþkin bilgiler aþaðýda Tablo 1 ve Tablo 2'de yer almaktadýr. Tablo 1. Þikayet ve Kararlara Ýliþkin Aylara Göre Özet Ýstatistikler Þikayet ve Kararlara Ýliþkin Özet Ýstatistikler Aylar Ocak Þubat Mart Nisan Mayýs Haziran Temmuz Aðustos Eylül Ekim Kasým Aralýk Þikayet Sayýsý Uyuþmazlýk Karar Sayýsý Alýnan Ýptal Karar Sayýsý Alýnan Þikayetin Reddi Karar Sayýsý Alýnan Düzeltici iþlem karar sayýsý Þekil 1. Þikayet ve Kararlara Ýliþkin Aylara Göre Özet Ýstatistikler Kurul tarafýndan alýnan kararlar, inceleme kararlarý, düzenleyici kararlar ve yönetsel kararlar olmak üzere 3 grupta deðerlendirilmektedir. Bunun yaný sýra Kurul alýnan kararlara iliþkin düzeltme olmasý durumunda düzeltme kararlarý da almaktadýr. Tablo 2'de, Kurul tarafýndan alýnan kararlar, karar türüne göre sýnýflandýrýlmýþtýr. Buna göre, 2010 yýlýnda Kamu Ýhale Kurulu adet karar almýþtýr. Bunun adedi (%94) inceleme kararý, 208 adedi (%4,5) düzenleyici karar ve 56 adedi (%1,2) yönetsel kararýdýr. Görüldüðü gibi, 4734 sayýlý Kanun kapsamýnda yapýlan ihalelere iliþkin þikayet baþvurularý ve iddialar üzerine yapýlan inceleme sonucu alýnan kararlar Kurulun iþ yükünün büyük bölümünü oluþturmaktadýr. 16

17 Tablo 2. Karar Türüne Göre Kurul Tarafýndan Alýnan Karar Sayýsý ve Karar Ýçindeki Payý Karar Türleri Ýnceleme Kararý Düzenleyici Karar Yönetsel Karar Düzeltme Kararý Karar Sayýsý Karar Ýçindeki Yüzde(%) 94 4,5 1,2 0,3 Þekil 2. Karar Türüne Göre Kurul Tarafýndan Alýnan Kararlarýn Karar Ýçindeki Payý 2.2. KURUM FAALÝYETLERÝ DÜZENLEME FAALÝYETLERÝ KANUN ÇALIÞMALARI KANUN DEÐÝÞÝKLÝKLERÝ 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanunu'nda köklü deðiþiklikler içeren 5812 sayýlý Kamu Ýhale Kanunu ile Kamu Ýhale Sözleþmeleri Kanunu'nda Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Kanun 5/3/2009 tarihinde yürürlüðe girmiþtir. Ancak Türk kamu alýmlarý mevzuatýnýn Avrupa Birliði (AB) kamu alýmlarý mevzuatýna uyum seviyesi bu deðiþiklikle de tam olarak saðlanamamýþtýr. Uygulamada karþýlaþýlan aksaklýklar, idarelerin karþýlaþtýðý sorunlar ile AB Kamu Alýmlarý Direktifleri doðrultusunda Kamu Ýhale Kanunu'nun gözden geçirilerek ihtiyaçlar çerçevesinde tekrar deðiþmesi gerektiði deðerlendirilmiþ ve bu yönde çalýþmalara 2010 yýlýnda da devam edilmiþ, ancak 2010 yýlý içerisinde 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanunu'nda ve 4735 sayýlý Kamu Ýhale Sözleþmeleri Kanunu'nda herhangi bir deðiþiklik yapýlmamýþtýr KANUN TASARISI HAZIRLIKLARI 2010 yýlýnda; ülkemizin Avrupa Birliðine (AB) üyelik müzakere fasýllarý arasýnda yer alan kamu alýmlarý faslýnýn açýlmasýný teminen Türk kamu alýmlarý sisteminin AB Kamu Alýmlarý Direktiflerine uyumlaþtýrýlmasý açýsýndan yapýlmasý gereken asgari deðiþikliklerin tespitini takiben bu konudaki Kanun deðiþikliði çalýþmalarýna baþlanmýþtýr. Bu çalýþmalardaki tespitler çerçevesinde 4734 sayýlý Kanunda deðiþiklik yapmak yerine kamu alýmlarýna iliþkin yeni bir kanun hazýrlanmasýnýn daha iyi sonuç vereceði kanaatine ulaþýlmýþ ve çalýþmalar bu yönde devam ettirilmiþtir. Çalýþmalar sonucunda yeni bir Kamu Alýmlarý Kanunu taslaðý hazýrlanmýþ ve Bakanlýklar ile özel sektöre tanýtýlmýþtýr. Bu taslaðýn Kanunlaþma süreci baþlamadan önce, taslaðýn madde sayýsý ve düzenlediði konularýn aðýrlýðý ve önemli bazý hususlarýn 17

18 Türkiye için çok yeni olmasý dikkate alýndýðýnda, Türkiye Büyük Millet Meclisinin gündeminin yoðunluðu karþýsýnda bu haliyle kanunlaþmasýnýn zor olduðu kanaatine ulaþýlmýþ ve AB ile müzakere baþlýklarýndan biri olan kamu alýmlarý faslýný açmaya yetecek düzeyde daha dar kapsamlý bir taslak çalýþmasýnýn daha uygun olacaðý sonucuna varýlmýþtýr. Bu düþünce ile hazýrlanan ikinci taslak da tamamlanmýþ olmakla birlikte, henüz kanunlaþma sürecine girememiþtir ÝKÝNCÝL MEVZUAT DÜZENLEME FAALÝYETLERÝ 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanunu ve 4735 sayýlý Kamu Ýhale Sözleþmeleri Kanunlarýna iliþkin olarak uygulamayý yönlendirmek ve geliþtirmek amacýyla; standart ihale dokümanlarý, tip sözleþmeler, yönetmelikler, tebliðler, fiyat farklarýna iliþkin esas ve usuller ile her türlü düzenleyici iþlemleri tesis etme görevi 4734 sayýlý Kanun'un 53 üncü maddesinin (b) fýkrasýnýn ikinci bendi uyarýnca Kurumumuzun görevleri arasýnda yer almaktadýr. Kurumun düzenleme faaliyetlerinin en önemli unsuru ihale uygulama yönetmelikleri dir. Kurumumuz tarafýndan Kanunun kapsam maddesi ile Kanundaki tanýmlar dikkate alýnarak; mal alýmlarý, hizmet alýmlarý, danýþmanlýk hizmet alýmlarý, yapým iþleri ve çerçeve anlaþmalar için ayrý ayrý olmak üzere uygulama yönetmelikleri hazýrlanmaktadýr. En son 2009 yýlýnýn mart ayýnda yürürlüðe giren uygulama yönetmelikleri 2010 yýlýnda da yürürlükte kalmýþtýr. Bununla birlikte, ikincil mevzuat sadece uygulama yönetmeliklerinden ibaret olmayýp, bu kapsamda tebliðler ve yönergeler çýkarýlmakta ve düzenleyici kurul kararlarý alýnmaktadýr. Bu baðlamda, 01/01/ /12/2010 tarihleri arasýnda ikincil mevzuat çerçevesinde gerçekleþtirilen faaliyetlere aþaðýda yer verilmiþtir YÖNETMELÝKLER Kamu Ýhale Kanunu ile Kamu Ýhale Sözleþmeleri Kanunu'nda Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair 5812 sayýlý Kanun'un getirdiði deðiþiklikler 2009 yýlýnda çýkarýlan uygulama yönetmeliklerine yansýtýlmýþ olmakla birlikte, uygulamada ortaya çýkan ihtiyaçlar göz önüne alýnarak Mal Alýmý Ýhaleleri Uygulama Yönetmeliði, Hizmet Alýmý Ýhaleleri Uygulama Yönetmeliði, Yapým Ýþleri Ýhaleleri Uygulama Yönetmeliði, Danýþmanlýk Hizmet Alýmý Ýhaleleri Uygulama Yönetmeliði ve Ýhalelere Yönelik Baþvurular Hakkýnda Yönetmelik hükümlerinde 2010 yýlý içerisinde bir takým deðiþiklikler gerçekleþtirilmiþtir Yapým Ýþleri Ýhaleleri Uygulama Yönetmeliðinde Yapýlan Deðiþiklikler Yapým Ýþleri Ýhaleleri Uygulama Yönetmeliðinin Ýsteklinin Organizasyon Yapýsý ve Personel Durumuna Ýliþkin Belgeler baþlýklý 40 ýncý maddesinin dördüncü fýkrasý, Geçici 6 ncý maddesi, Geçici 7 nci maddesi, 72 nci maddesi ile (I) nolu ekinde yer alan standart formlardan Standart Form-KÝK025.3/Y, Anahtar Teknik Personel Niteliðindeki Personel Beyannamesi deðiþikliðiyle ilgili olarak hazýrlanan Yapým Ýþleri Ýhaleleri Uygulama Yönetmeliðinde Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Yönetmelik, 04/03/2010 tarihli ve sayýlý Resmi Gazete'de yayýmlanarak ayný tarihte yürürlüðe girmiþtir.ayný yönetmeliðin 45 inci maddesinin birinci fýkrasýnýn (g) bendinin deðiþtirilmesine iliþkin olarak hazýrlanan Yapým Ýþleri Ýhaleleri Uygulama Yönetmeliðinde Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Yönetmelik 02/04/2010 tarihli ve sayýlý Resmi Gazete'de yayýmlanarak ayný tarihte yürürlüðe girmiþtir. Bu deðiþiklik; yüklenicinin sermaye þirketi olmasý durumunda mimar veya mühendis ortaðýnýn iþ deneyim belgesi alma þartlarýnda deðiþiklik yapýlmasýna yöneliktir. Anýlan Yönetmeliðin 30 uncu maddesinde isteklilerin teklifleri ile birlikte teklif ettikleri fiyatlara iliþkin fiyat analizlerinin verilmesi öngörülmüþ idi. Söz konusu hükme karþý açýlan davada Danýþtay tarafýndan verilen yürütmenin durdurulmasý kararý üzerine konuya iliþkin hükümlerde deðiþikliðe gidilmiþ ve bu analizlerin teklifler deðerlendirildikten sonra teklifleri aþýrý düþük olanlardan istenmesi hususu düzenlenmiþ ve bu deðiþiklik tip þartnamelere de yansýtýlmýþtýr. Bu deðiþikliklere iliþkin Yapým Ýþleri Ýhaleleri Uygulama Yönetmeliðinde Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Yönetmelik 26/10/2010 tarihli ve sayýlý Resmi Gazete'de yayýmlanmýþtýr. 18

19 Hizmet Alýmý Ýhaleleri Uygulama Yönetmeliðinde Yapýlan Deðiþiklikler Hizmet Alýmý Ýhaleleri Uygulama Yönetmeliði, 10/01/2010 tarih ve sayýlý Resmi Gazete'de yayýmlanan Hizmet Alýmý Ýhaleleri Uygulama Yönetmeliðinde Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Yönetmelik ile deðiþikliðe uðramýþtýr. Bu deðiþiklikte anýlan Yönetmeliðin Geçici 3 üncü maddesi deðiþtirilmiþtir. Bu deðiþiklik Türkiye için uygulamasý yeni olan bazý hizmet iþlerinde iþ deneyim belgesi birikimi henüz istenen seviyeye ulaþmadýðýndan rekabetin yeterince saðlanamayacaðý iþlerin ihalelerinde iþ deneyim belgesi istenmeme dönemini uzatmaya yöneliktir. Diðer bir deðiþiklik 04/03/2010 tarih ve sayýlý Resmi Gazete'de yayýmlanan Hizmet Alýmý Ýhaleleri Uygulama Yönetmeliðinde Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Yönetmelik ile yapýlmýþtýr. Bu deðiþiklik ile Hizmet Alýmý Ýhaleleri Uygulama Yönetmeliðinin Geçici 5 inci maddesi ile Geçici 6 ýncý maddesi deðiþtirilerek ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriterleri düzenleyen hükümlerin yürürlüðü bir yýl ertelenmiþtir. Yukarýda bahsedilen iki deðiþiklikten sonra Hizmet Alýmý Ýhaleleri Uygulama Yönetmeliði ile ilgili yeni bir düzenlemeye ihtiyaç duyulmuþ ve 16/12/2010 tarih ve sayýlý Resmi Gazetede yayýmlanarak yürürlüðe giren Hizmet Alýmý Ýhaleleri Uygulama Yönetmeliðinde Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Yönetmelik ile Hizmet Alýmý Ýhaleleri Uygulama Yönetmeliðinin 10 uncu maddesi ile Geçici 3 üncü maddesine yeni hükümler eklenmiþ ayrýca Yönetmelik ekindeki tip þartnamelerde deðiþiklikler yapýlmýþtýr. Söz konusu deðiþiklikler esas olarak ülkemizde hava ambulansý hizmeti alýmý ihalelerinde iþ deneyimi birikiminin yeterli seviyeye ulaþmamasý ve bu alanda faaliyet göstermeye aday þirketlerin önemli bir bölümünün ekonomik ve mali yeterliklerinin Yönetmelikteki þartlarý saðlayamayacaðýnýn anlaþýlmasý üzerine bu hizmetlere iliþkin yeterlik koþullarý yeniden düzenlenmiþtir Mal Alýmý Ýhaleleri Uygulama Yönetmeliðinde Yapýlan Deðiþiklik 04/03/2010 tarih ve sayýlý Resmi Gazetede yayýmlan deðiþiklik ile 4/3/2009 tarih ve mükerrer sayýlý Resmi Gazetede yayýmlanan Mal Alýmý Ýhaleleri Uygulama Yönetmeliðinde belirtilen ekonomik ve mali yeterlik koþullarýna iliþkin hükümlerin yürürlüðü bir yýl ertelenmiþtir Danýþmanlýk Hizmet Alýmý Ýhaleleri Uygulama Yönetmeliðinde Yapýlan Deðiþiklikler 10/01/2010 tarih ve sayýlý Resmi Gazetede yayýmlanan deðiþiklik ile 4/3/2009 tarih ve mükerrer sayýlý Resmi Gazetede yayýmlanan Danýþmanlýk Hizmet Alýmý Ýhaleleri Uygulama Yönetmeliðindeki iþ deneyim belgesine iliþkin hükümlerde deðiþiklik yapýlarak iþ deneyim belgesi sayýsýnýn yetersiz olduðu anlaþýlan bazý mühendislik iþlerinde iþ deneyim belgesinin istenmeyeceði dönem uzatýlmýþtýr. Uygulamada karþýlaþýlan aksaklýklar ve mühendis ve mimarlarýn iþ deneyiminin ilgili odaya kayýt tarihinden baþlamasý gerektiðine iliþkin yargý kararý dikkate alýnarak Danýþmanlýk Hizmet Alýmý Ýhaleleri Uygulama Yönetmeliðinde bazý deðiþiklikler yapýlmýþ ve 04/03/2010 tarih ve sayýlý Resmi Gazete'de yayýmlanan Danýþmanlýk Hizmet Alýmý Ýhaleleri Uygulama Yönetmeliðinde Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Yönetmelik ile Danýþmanlýk Hizmet Alýmý Ýhaleleri Uygulama Yönetmeliðinin 39 uncu maddesi, Geçici 6 ncý maddesi ve Geçici 7 nci maddesi deðiþtirilmiþ ayrýca ayný yönetmeliðin ekinde yer alan standart formlardan; Standart Form-KÝK035.0/D Anahtar Teknik Personel Bilgileri Özet Tablosu, Standart Form- KÝK035.1/D Teknik Personel Bilgileri Özet Tablosu ve Standart Form-KÝK036.0/D Ekipman Özet Tablosu deðiþtirilmiþtir. 19

20 Ýhalelere Yönelik Baþvurular Hakkýnda Yönetmelikte Yapýlan Deðiþiklikler 03/01/2009 tarih ve sayýlý Resmi Gazete'de yayýmlanarak 04/01/2009 tarihinde yürürlüðe giren Ýhalelere Yönelik Baþvurular Hakkýnda Yönetmelik hükümlerinin uygulanmasýnda karþýlaþýlan eksiklikler göz önünde bulundurularak küçük çaplý iki deðiþiklik gerçekleþtirilmiþtir. Bu deðiþikliklerden ilki 17/07/2010 tarih ve sayýlý Resmi Gazete'de yayýmlanarak yürürlüðe giren Ýhalelere Yönelik Baþvurular Hakkýnda Yönetmelikte Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Yönetmelik ile yapýlmýþ, Ýhalelere Yönelik Baþvurular Hakkýnda Yönetmeliðin Kararlarda Bulunacak Hususlar baþlýklý 12 nci maddesine h) Kararýn teblið ediliþ þekline göre; iadeli taahhütlü mektupla gönderilme, imza karþýlýðý elden teslim edilme, faksla gönderilme veya elektronik postayla gönderilme tarihi, ý) Karara karþý baþvuru yapýlabilecek itiraz mercii ve baþvuru süresi. hükümlerini getiren iki bent eklenmiþtir. Ýkinci deðiþiklik ise, 16/12/2010 tarih ve sayýlý Resmi Gazete'de yayýmlanarak ayný tarihte yürürlüðe giren Ýhalelere Yönelik Baþvurular Hakkýnda Yönetmelikte Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Yönetmelik ile yapýlmýþ ve anýlan yönetmeliðin Bildirim ve Tebligat Esaslarý baþlýklý 24 üncü maddesinin birinci fýkrasý deðiþtirilmiþtir Yapým Ýþleri Muayene ve Kabul Yönetmeliðinde Yapýlan Deðiþiklik 1912/2002 tarihli ve sayýlý Resmî Gazetede yayýmlanan Yapým Ýþleri Muayene ve Kabul Yönetmeliðinin yerini 04/03/2009 tarih ve 27159/mükerrer sayýlý Resmi Gazetede yayýmlanan Yapým Ýþleri Muayene ve Kabul Yönetmeliði almýþtýr Kamu Ýhale Uzman Yardýmcýlarý Yarýþma ve Yeterlik Sýnavlarý ile Meslek Personelinin Çalýþma Usul ve Esaslarý Hakkýnda Yönetmelik Kamu ihale uzman yardýmcýlarýnýn mesleðe giriþ ve yeterlik sýnavlarýný, kamu ihale uzman ve uzman yardýmcýlarýnýn görev, yetki ve sorumluluklarý ile çalýþma usul ve esaslarýný düzenlemek amacýyla hazýrlanan Kamu Ýhale Uzman Yardýmcýlarý Yarýþma ve Yeterlik Sýnavlarý ile Meslek Personelinin Çalýþma Usul ve Esaslarý Hakkýnda Yönetmelik 17/07/2010 tarih ve sayýlý Resmi Gazete'de yayýmlanarak yürürlüðe girmiþ bulunmaktadýr Ýnsan Kaynaklarý Yönetmeliði nun insan kaynaklarý politikasý ve planlamasýna iliþkin hususlar ile Kurumda istihdam edilen personelin, kendi görev ve kadrolarýyla ilgili ayrý bir düzenleme bulunmamasý kaydýyla, göreve alýnmasýna, hizmet þartlarýna, niteliklerine, atanma ve yetiþtirilmelerine, hak, ödev ve sorumluluklarýna, görevde yükselmeleri ile diðer özlük iþlerine iliþkin usul ve esaslarý belirlemek amacýyla hazýrlanan Ýnsan Kaynaklarý Yönetmeliði 21/12/2010 tarih ve sayýlý Resmi Gazete'de yayýmlanarak yürürlüðe girmiþ bulunmaktadýr TEBLÝÐ VE YÖNERGE ÇALIÞMALARI Kamu Ýhale Genel Tebliðinde Deðiþiklikler 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanunu ile 4735 sayýlý Kamu Ýhale Sözleþmeleri Kanunu'nun uygulanmasýnda karþýlaþýlan tereddütlere açýklýk getirilmesi ve bu hususlarda uyulmasý gerekli esaslarýn belirlenmesi amacýyla hazýrlanýp 22/08/2009 tarih ve sayýlý Resmi Gazete'de yayýmlanarak yürürlüðe 20

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

..T.C. DANýÞTAY SEKiziNCi DAiRE Esas No : 2005/1614 Karar No : 2006/1140

..T.C. DANýÞTAY SEKiziNCi DAiRE Esas No : 2005/1614 Karar No : 2006/1140 ..T.C. Davacý Davalý : Trabzon Baro Baþkanlýðý Trabzon Barosu Adliye Sarayý : 1- Maliye Bakanlýðý 2- Baþbakanlýk -TRABZON Davanýn Özeti: Karaparanýn Aklanmasýnýn Önlenmesine Dair 4208 sayýlý Kanunun Uygulanmasýna

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN Kanun Numarasý : 3620 Kabul Tarihi : 28/3/1990 Resmi Gazete : Tarih: 6/4/1990 Sayý: 20484 Dýþ Ýliþkiler MADDE 1- Türkiye Büyük

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER I. DENETÝMÝN KAVRAMSAL ÇERÇEVESÝ

ÝÇÝNDEKÝLER I. DENETÝMÝN KAVRAMSAL ÇERÇEVESÝ ÝÇÝNDEKÝLER I. DENETÝMÝN KAVRAMSAL ÇERÇEVESÝ 1. Denetimin tanýmý... 15 2. Denetimin türleri... 17 2.1.Denetimin Amacý Yönünden Denetim Türleri... 17 2.1.1. Finansal Tablo Denetimi... 18 2.1.2. Uygunluk

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

Belediye Meclisinin. Bilgi Edinme ve Denetim

Belediye Meclisinin. Bilgi Edinme ve Denetim Belediye Meclisinin Bilgi Edinme ve Denetim Yollarý Yasin SEZER * Giriþ Yerel yönetimler reformu kapsamýnda yapýlan 5393 sayýlý Belediye Kanunu, belediyelerin görev, yetki ve iþleyiþine iliþkin önemli

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

: Av. Funda Kahveci - Ayný adreste

: Av. Funda Kahveci - Ayný adreste ..~~ - T.C. ünüçüncü DAiRE Esas No : '2011/665 ~;:-} Qavc1cý ve Yürütmenin i Qg[durulmasýný isteyen ~~Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Genel Müdürlüðü (TRT). ~"... Vekili i: Av. Metehan Battal Aydýn Or-An,

Detaylı

MALÝ HÝZMETLER DAÝRE BAÞKANLIÐI

MALÝ HÝZMETLER DAÝRE BAÞKANLIÐI MALÝ HÝZMETLER DAÝRE BAÞKANLIÐI BÜTÇE ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI 5216 Büyükþehir Belediye Kanunu ile 5393 sayýlý Belediye Kanununun, Ýçiþleri Bakanlýðý'nca yayýnlanan Mahalli Ýdareler Bütçe ve Muhasebe

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr.

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. V KAMU MALÝYESÝ 73 74 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 2000 yýlýnda uygulamaya konulan

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU ESAS NO : 2007/10-663 KARAR NO : 2007/770 KARAR TARÝHÝ : 24.10.2007

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU ESAS NO : 2007/10-663 KARAR NO : 2007/770 KARAR TARÝHÝ : 24.10.2007 T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU ESAS NO : 2007/10-663 KARAR NO : 2007/770 KARAR TARÝHÝ : 24.10.2007 Taraflar arasýndaki "iþsizlik sigortasý prim iadesi" davasýndan dolayý yapýlan yargýlama sonucunda;

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ TBMM 2011 MALİ YILI KESİN HESABI, 2012 YILI BÜTÇE UYGULAMALARI VE 2013-2015 DÖNEMİ BÜTÇE TEKLİFLERİ Saygıdeğer Başkan, Plan ve Bütçe Komisyonunun

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

ORTAKLAR SERMAYE PAYI HÝSSE

ORTAKLAR SERMAYE PAYI HÝSSE ÝZULAÞ GÖREV TANIMI 1990 yýlýnda kurulan Ýzulaþ'ýn hedefi Ýzmir kent içi ulaþým hizmetleri, otopark iþletmeciliði, araç bakým onarým üniteleri kurup iþletmek, petrol daðýtým taþýmacýlýðý, kara - deniz

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Eðitim Hastaneleri, Hekimler, Atama ve Nakilleri ile Yargý Kararlarý

Eðitim Hastaneleri, Hekimler, Atama ve Nakilleri ile Yargý Kararlarý Eðitim Hastaneleri, Hekimler, Atama ve Nakilleri ile Yargý Kararlarý TÜRK TABÝPLERÝ BÝRLÝÐÝ MERKEZ KONSEYÝ GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil Sok. No:2 Kat:4, 06570 Maltepe / ANKARA Tel: (0 312) 231 31

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Türk Omurga Derneði Kongre ve Bilimsel Toplantý Düzenleme Yönergesi

Türk Omurga Derneði Kongre ve Bilimsel Toplantý Düzenleme Yönergesi 1- AMAÇ-KAPSAM 3- KONGRE, BULUÞMA ve KURSLARIN ZAMANLAMASI Türk Omurga Derneði, omurga týbbý konusunda bilgi ve teknolojinin Omurga Kongresi iki yýlda bir, bahar aylarýnda ve uluslararasý olarak mümkün

Detaylı

2011 FAALİYET RAPORU

2011 FAALİYET RAPORU TÜRKİYE CUMHURİYETİ KAMU İHALE KURUMU 2011 FAALİYET RAPORU Yayın No: 28 Nisan 2012 - Ankara KAMU İHALE KURUMU Mevlana Bulvarı (Konya Yolu) No: 186 06520 Balgat-ANKARA Tel: 0 312 218 45 00 www.kik.gov.tr

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

YÖNETMELİK. j) Endeks: Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksini (Yİ-ÜFE),

YÖNETMELİK. j) Endeks: Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksini (Yİ-ÜFE), 7 Haziran 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29023 Kamu İhale Kurumundan: YÖNETMELİK DANIŞMANLIK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 4/3/2009 tarihli

Detaylı

TMH DEVLET ÝHALE KANUNU DEÐÝÞÝYOR TMH - TÜRKÝYE MÜHENDÝSLÝK HABERLERÝ SAYI 411-2001/1 DEVLET ÝHALE YASASI

TMH DEVLET ÝHALE KANUNU DEÐÝÞÝYOR TMH - TÜRKÝYE MÜHENDÝSLÝK HABERLERÝ SAYI 411-2001/1 DEVLET ÝHALE YASASI TMH DEVLET ÝHALE YASASI DEVLET ÝHALE KANUNU DEÐÝÞÝYOR Ýlhan ADÝLOÐLU - Ýnþaat Yüksek Mühendisi 02.06.1934 tarihinde yürürlüðe giren 2490 sayýlý Devlet Ýhale Kanunu uzun bir uygulama döneminden sonra 08.09.1983

Detaylı

ANA TÜZÜK TEKGIDA-ÝÞ TÜRKÝYE TÜTÜN MÜSKÝRAT GIDA VE YARDIMCI ÝÞÇÝLERÝ SENDÝKASI TÜRKÝYE TÜTÜN, MÜSKÝRAT, GIDA VE YARDIMCI ÝÞÇÝLERÝ SENDÝKASI

ANA TÜZÜK TEKGIDA-ÝÞ TÜRKÝYE TÜTÜN MÜSKÝRAT GIDA VE YARDIMCI ÝÞÇÝLERÝ SENDÝKASI TÜRKÝYE TÜTÜN, MÜSKÝRAT, GIDA VE YARDIMCI ÝÞÇÝLERÝ SENDÝKASI TEKGIDA-ÝÞ TÜRKÝYE TÜTÜN MÜSKÝRAT GIDA VE YARDIMCI ÝÞÇÝLERÝ SENDÝKASI TEKGIDA-ÝÞ TÜRKÝYE TÜTÜN, MÜSKÝRAT, GIDA VE YARDIMCI ÝÞÇÝLERÝ SENDÝKASI Rev. Ocak/2014 ANA TÜZÜK OCAK 2014 - ÝSTANBUL TÜRKÝYE TÜTÜN,

Detaylı

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ TÜM BÝRÝMLERÝN DÝKKATÝNE YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ Sayýn Ýdarecilerimiz; Kurulduðumuz 2005 yýlýndan bu yana uygulamaya ve ihtiyaca yönelik eðitim seminerlerimiz devam etmektedir. Bilindiði üzere ülkemizde

Detaylı

Görüþler / Opinion Papers

Görüþler / Opinion Papers Türk Kütüphaneciliði 21, 2 (2007) 218-229 Görüþler / Opinion Papers Üniversitelerde Belge Yönetimi ve Arþivler* Fahrettin Özdemirci** Öz Bu çalýþmada, üniversitelerde yazýþma, dosyalama, arþiv, vb. iþlemlerinin,

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

ÇIRAKLIK ALANINDA YAPILAN SON YASAL DEÐÝÞÝKLÝKLERÝN DEÐERLENDÝRÝLMESÝ

ÇIRAKLIK ALANINDA YAPILAN SON YASAL DEÐÝÞÝKLÝKLERÝN DEÐERLENDÝRÝLMESÝ makale - 2 1968 yýlýnda Ankara'da doðmuþtur. Ýlk, orta ve lise öðrenimini Ankara'da tamamlamýþtýr. Haziran 1990 yýlýnda Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olmuþtur. Çýraklýk Sözleþmesi adlý

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

Kanun Numarasý: 4562

Kanun Numarasý: 4562 BÝRÝNCÝ BÖLÜM : AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR AMAÇ ORGANÝZE SANAYÝ BÖLGELERÝ KANUNU Kanun Numarasý: 4562 Kabul Tarihi: 12/04/2000 Yayýmlandýðý Resmi Gazete Tarihi: 15/04/2000 Yayýmlandýðý Resmi Gazete Sayýsý:

Detaylı

BASIN YAYIN VE HALKLA ÝLÝÞKÝLER MÜDÜRLÜÐÜ

BASIN YAYIN VE HALKLA ÝLÝÞKÝLER MÜDÜRLÜÐÜ BASIN YAYIN VE HALKLA ÝLÝÞKÝLER MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI 27.06.1984 tarih ve 3030 sayýlý Büyükþehir Belediyesi Kanununa göre kurulmuþ olup, 10.07.2004 tarih ve 5216 sayýlý Büyükþehir Belediye Kanununa göre

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU

ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU T.C. SAKARYA ÜNÝVERSÝTESÝ... MESLEK YÜKSEKOKULU ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU Adý Soyadý : Öðrencinin No : Doðum Yeri ve i : Öðr.Kaldýðý Yerin Ýkametgah Adr. : Öðr. Kaldýðý Yerin Tel. : Öðrenci GSM Telefonu

Detaylı

YÖNETMELİK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 12 Haziran 2015 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29384 Kamu İhale Kurumundan: YÖNETMELİK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 4/3/2009 tarihli ve 27159

Detaylı

60- KAMU ĠHALE KURUMU TARAFINDAN ġġkayet BAġVURUSUNUN SONUÇLANDIRILMASI KAMU ĠHALE MEVZUATI

60- KAMU ĠHALE KURUMU TARAFINDAN ġġkayet BAġVURUSUNUN SONUÇLANDIRILMASI KAMU ĠHALE MEVZUATI 60- KAMU ĠHALE KURUMU TARAFINDAN ġġkayet BAġVURUSUNUN SONUÇLANDIRILMASI KAMU ĠHALE MEVZUATI 4734 SAYILI KAMU ĠHALE KANUNU Kuruma itirazen Ģikayet baģvurusu 1 Madde 56 - (DeğiĢik: 20/11/2008-5812/23 md.)

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGELERÝ KANUNU Önsöz: Teknoloji Geliþtirme Bölgelerinin kuruluþunu, iþleyiþini, yönetim ve denetimini ve bunlarla ilgili kiþi ve kuruluþlarýn görev, yetki ve sorumluluklarýný kapsayan

Detaylı

İHALELERE YÖNELİK BAŞVURULAR (İTİRAZLAR) Mik.Uzm.Ekrem YAŞAR Çocuk Hastalıkları Hastanesi Mikrobiyoloji Laboratuvarı DİYARBAKIR 1-Şikayet: İdare 2-İtirazen Şikayet: KİK 1-Şikayet: İhale sürecindeki işlem

Detaylı

KAMU İHALE KURUMU. 4734 KANUN KAPSAMINDA YAPILAN İHALELERDE Şikayet ve İnceleme. Dr. Nazım YILMAZ Kamu İhale Uzmanı

KAMU İHALE KURUMU. 4734 KANUN KAPSAMINDA YAPILAN İHALELERDE Şikayet ve İnceleme. Dr. Nazım YILMAZ Kamu İhale Uzmanı KAMU İHALE KURUMU 4734 KANUN KAPSAMINDA YAPILAN İHALELERDE Şikayet ve İnceleme Dr. Nazım YILMAZ Kamu İhale Uzmanı 1 İlgili düzenlemeler 4734 sayılı Kanunun 53, 54, 55 ve 56. madde hükümleri İhalelere Yönelik

Detaylı

YÖNETMELİK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 12 Haziran 2015 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29384 Kamu İhale Kurumundan: YÖNETMELİK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 4/3/2009 tarihli ve 27159

Detaylı

Türkiye nin teori ile pratiði en iyi birleþtiren, iþ dünyasýnýn gereksinimlerine en uygun hazýrlanan, nda yeni dönem baþlýyor. HR DERGÝ tarafýndan 1996 yýlýndan beri düzenlenen bu programý daha önce tamamlayanlar,

Detaylı

KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER

KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Kaş Belediye Başkanlığı Yazı

Detaylı

Motor kademeleri ile otomasyon seviyeleri arasýnda akýllý baðlantý Akýllý Baðlantý Siemens tarafýndan geliþtirilen SIMOCODE-DP iþlemcilerin prozeslerinin hatasýz çalýþmasýný saðlamak için gerekli tüm temel

Detaylı

KÝLÝS 7 ARALIK ÜNÝVERSÝTESÝ 2013 YILI ÝDARE FAALÝYET RAPORU

KÝLÝS 7 ARALIK ÜNÝVERSÝTESÝ 2013 YILI ÝDARE FAALÝYET RAPORU KÝLÝS 7 ARALIK ÜNÝVERSÝTESÝ 0 YILI ÝDARE FAALÝYET RAPORU www.kilis.edu.tr KÝLÝS 7 ARALIK ÜNÝVERSÝTESÝ 0 YILI ÝDARE FAALÝYET RAPORU www.kilis.edu.tr Bir millet eðitim ordusuna sahip olmadýkça, savaþ meydanlarýnda

Detaylı

MALÝYE BAKANLIÐI MÝLLÝ EMLAK GENEL MÜDÜRLÜÐÜ 2005 YILI FAALÝYET RAPORU

MALÝYE BAKANLIÐI MÝLLÝ EMLAK GENEL MÜDÜRLÜÐÜ 2005 YILI FAALÝYET RAPORU MALÝYE BAKANLIÐI MÝLLÝ EMLAK GENEL MÜDÜRLÜÐÜ 2005 YILI FAALÝYET RAPORU Ankara 2006 MALÝYE BAKANLIÐI MÝLLÝ EMLAK GENEL MÜDÜRLÜÐÜ 2005 YILI FAALÝYET RAPORU Ankara 2006 Grafik - Tasarım : ivme (312) 230 67

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

NCTS Ar-Ge OECD BDDK OSB ÖÝB BÝLGE ÖTV BOTAÞ ÖYK CCN/CSI SAN-TEZ SDÞ CEN SPK CENELEC TAKBÝS TARAL ÇED TARÝC DHMÝ TARYAT DPT TBMM TCDD DTM TEYDEB

NCTS Ar-Ge OECD BDDK OSB ÖÝB BÝLGE ÖTV BOTAÞ ÖYK CCN/CSI SAN-TEZ SDÞ CEN SPK CENELEC TAKBÝS TARAL ÇED TARÝC DHMÝ TARYAT DPT TBMM TCDD DTM TEYDEB 2 ÝÇÝNDEKÝLER ÖNSÖZ 6 GÝRÝÞ 7 YÖNETÝCÝ ÖZETÝ 10 I. YATIRIM DANIÞMA KONSEYÝ ÜÇÜNCÜ TOPLANTISI TAVSÝYE KARARLARI I.1. Rekabetçi pazar ortamýný geliþtirmek için özelleþtirmeye ve deregülasyona devam edilmesi

Detaylı

Kamu Ýhale Kurulu Kararlarý

Kamu Ýhale Kurulu Kararlarý Bayýndýrlýk, imar, Ulaþtýrma ve Turizm Komisyonu Tarafýndan Kabul Edilen Kamu ihale Kanunu ile Kamu ihale Sözleþmeleri Kanununda Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Kanun Tasarýsý 15 Ekim 2008, Çarþamba MADDE

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

T.C. BAÞBAKANLýK Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüðü. TÜRKÝYE BÜYÜI< MÝLLET MECLÝsÝ BAÞKANLýÐýNA

T.C. BAÞBAKANLýK Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüðü. TÜRKÝYE BÜYÜI< MÝLLET MECLÝsÝ BAÞKANLýÐýNA T.C. BAÞBAKANLýK Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüðü Sayý Konu: : B,O2.0.KKG.O.l0/101-464 ILI bt;2-18 110/2005 KanunTasarýsý TÜRKÝYE BÜYÜI< MÝLLET MECLÝsÝ BAÞKANLýÐýNA Maliye Bakanlýðý'nca hazýrlanan

Detaylı

KAYIT DIÞI ÝSTÝHDAMIN DENETÝMÝ VE SOSYAL GÜVENLÝK REFORMUYLA YAPILAN DÜZENLEMELER

KAYIT DIÞI ÝSTÝHDAMIN DENETÝMÝ VE SOSYAL GÜVENLÝK REFORMUYLA YAPILAN DÜZENLEMELER I- GÝRÝÞ KAYIT DIÞI ÝSTÝHDAMIN DENETÝMÝ VE SOSYAL GÜVENLÝK REFORMUYLA YAPILAN DÜZENLEMELER Yakup SÜNGÜ * Kayýt dýþý istihdam; nedenleri, sonuçlarý, ekonomik, mali ve sosyal etkileri çok farklý þekillerde

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

Siyasi, askeri zaferler ne kadar büyük olurlarsa olsunlar, ekonomik zaferlerle taçlandýrýlmazlarsa meydana gelen zaferler devamlý olamaz, az zamanda söner. Bakanýn Mesajý Kamu yönetiminde yaþanan idari

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESÝ NÝN ÝPTAL KARARINDAN SONRA PARA CEZALARINA ÝLÝÞKÝN UYUÞMAZLIKLARIN ÇÖZÜM YERÝ HAKKINDA DÜÞÜNCELER

ANAYASA MAHKEMESÝ NÝN ÝPTAL KARARINDAN SONRA PARA CEZALARINA ÝLÝÞKÝN UYUÞMAZLIKLARIN ÇÖZÜM YERÝ HAKKINDA DÜÞÜNCELER makale - 3 Av. Ertan ÝREN ÇMÝS Uzman Avukatý ANAYASA MAHKEMESÝ NÝN ÝPTAL KARARINDAN SONRA PARA CEZALARINA ÝLÝÞKÝN UYUÞMAZLIKLARIN ÇÖZÜM YERÝ HAKKINDA DÜÞÜNCELER I. Anayasa Mahkemesi, 26 Þubat 2003 tarih

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK 1 ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Temel

Detaylı

HER YILIN MODASI... ÝMALATÇI / ÝTHALATÇI FÝRMANIN UNVANI/TITLE MERKEZ ADRESÝ / ADDRESS TELEFON / PHONE MÜÞTERÝ HÝZMETLERÝ TELEFAKS / FAX FÝRMA YETKÝLÝSÝNÝN ÝMZA - KAÞESÝ / SIGNATURE & SEAL KARACA

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

Araþtýrma Hazýrlayan: Ebru Kocamanlar Araþtýrma Uzman Yardýmcýsý Gýda Ürünlerinde Ambalajýn Satýn Alma Davranýþýna Etkisi Dünya Ambalaj Örgütü nün açýklamalarýna göre dünyada ambalaj kullanýmýnýn %30 unu

Detaylı

U55 C200 18 +% 250Vt U U58 C56 C45 C3 57 48 0 129 1/15 Madde No Bölüm Adý - Giriþ - Þirket Tanýtýmý 1 Kapsam 2 Referans Dokümanlar 3 Terimler ve Tanýmlar 4 Kalite Yönetim Sistemi 4.1 Genel Þartlar 4.2

Detaylı

ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI

ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI T I K B ÝÞÝN MAHÝYETÝ ORDU SERBEST MUHASEBECÝ ( C h a m b e r C e r t i f i e d P u b l i c A c c o u n t a n t s O f O r d u ) 2011 YILI SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLÝK ASGARÝ ÜCRET TARÝFESÝ DEFTER

Detaylı

Parlamento Hukuku Açýsýndan Baþkanlýk Divaný nýn Konumu, Görevleri ve Yetkileri 1. Giriþ Hamit Eþen * Demokratik temsil esasýna dayanan yönetim biçimlerinin ilk akla getirdiði kurum, özgür ve adil seçimlerle

Detaylı

YARDIMCI PERSONEL ÝÇÝN ÝSTÝNAF EL KÝTABI

YARDIMCI PERSONEL ÝÇÝN ÝSTÝNAF EL KÝTABI TÜRKÝYE CUMHURÝYETÝ'NDE ÝSTÝNAF MAHKEMELERÝNÝN KURULUÞUNUN DESTEKLENMESÝ AB EÞLEÞTÝRME PROJESÝ TR 0401.02 PROJE ORTAKLARI TÜRKÝYE ADALET BAKANLIÐI HOLLANDA YARGI KONSEYÝ ÝSVEÇ ULUSAL MAHKEMELER ÝDARESÝ

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

GIDA SEKTÖRÜNDE SORUMLU YÖNETÝCÝNÝN EL KÝTABI

GIDA SEKTÖRÜNDE SORUMLU YÖNETÝCÝNÝN EL KÝTABI TMMOB GIDA MÜHENDÝSLERÝ ODASI TMMOB KÝMYA MÜHENDÝSLERÝ ODASI TMMOB ZÝRAAT MÜHENDÝSLERÝ ODASI GIDA SEKTÖRÜNDE SORUMLU YÖNETÝCÝNÝN EL KÝTABI (50 Soruda Sorumlu Yöneticilik) Tasarým- Dizgi TMMOB Ziraat Mühendisleri

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Örgütsel Davranýþýn Tanýmý, Tarihsel Geliþimi ve Kapsamý

Örgütsel Davranýþýn Tanýmý, Tarihsel Geliþimi ve Kapsamý NOT : Bu bölüm önümüzdeki günlerde Prof.Dr. Hüner Þencan ýn incelemesinden sonra daha da geliþtirilerek son halini alacaktýr. Zaman kaybý olmamasý için büyük ölçüde- tamamlanmýþ olan bu bölüm web e konmuþtur.

Detaylı

Türkiye de Kamu Alımları ve Kamu İhale Kurumu

Türkiye de Kamu Alımları ve Kamu İhale Kurumu Türkiye de Kamu Alımları ve Kamu İhale Kurumu Abdullah KORKMAZ Daire Başkanı abdullahkorkmaz@kik.gov.tr Ankara, 3 Eylül 2012 Uluslararası İlişkiler ve AB ile Koordinasyon Dairesi Başkanlığı 1. Türkiye

Detaylı

MEVZUAT ASGARÝ GEÇÝM ÝNDÝRÝMÝ GELÝR VERGÝSÝ GENEL TEBLÝÐÝ (SERÝ NO: 265) (R.Gazete: 14 Aralýk 2007-26720)

MEVZUAT ASGARÝ GEÇÝM ÝNDÝRÝMÝ GELÝR VERGÝSÝ GENEL TEBLÝÐÝ (SERÝ NO: 265) (R.Gazete: 14 Aralýk 2007-26720) MEVZUAT 1. Giriþ ASGARÝ GEÇÝM ÝNDÝRÝMÝ GELÝR VERGÝSÝ GENEL TEBLÝÐÝ (SERÝ NO: 265) (R.Gazete: 14 Aralýk 2007-26720) 5615 sayýlý Kanunla 193 sayýlý Gelir Vergisi Kanununda yapýlan deðiþiklikler sonucu vergi

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR

BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR ALTIEYLÜL BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

Eðitim Baþvurularý Hakkýnda; -Eðitim katýlýmcý sayýsý ve eðitim tarih deðiþiklikleri Odamýz tarafýndan belirlenmektedir. -Eðitimlerimizle ilgili tüm güncel bilgiler www.corlutso.org.tr internet adresindeki

Detaylı

YÖNETMELÝK. Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðýndan: (Resmi Gazete: 22.04.2006-26147)

YÖNETMELÝK. Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðýndan: (Resmi Gazete: 22.04.2006-26147) YÖNETMELÝK Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðýndan: (Resmi Gazete: 22.04.2006-26147) KAMU KURUM VE KURULUÞLARINDA ÝÞÇÝ OLARAK ÝSTÝHDAM EDÝLECEK ÖZÜRLÜ VE ESKÝ HÜKÜMLÜLERE UYGULANACAK SINAV YÖNETMELÝÐÝ

Detaylı

Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun

Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun Kanun Numarasý : 2972 Kabul Tarihi : 18/1/1984 Resmi Gazete : Tarih: 18/1/1984 Sayı: 18285 1 2 MAHALLÎ ÝDARELER ÝLE

Detaylı

ASIL ÝÞVEREN - ALT ÝÞVEREN ÝLÝÞKÝSÝ TANIM VE KAVRAMLAR Erdoðan ÇUBUKÇU*

ASIL ÝÞVEREN - ALT ÝÞVEREN ÝLÝÞKÝSÝ TANIM VE KAVRAMLAR Erdoðan ÇUBUKÇU* TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt: 21 Sayý: 2-3 ASIL ÝÞVEREN - ALT ÝÞVEREN ÝLÝÞKÝSÝ TANIM VE KAVRAMLAR Erdoðan ÇUBUKÇU* GÝRÝÞ 4857 sayýlý Ýþ Kanunu ile deðiþtirilen bir önceki 1475 sayýlý Ýþ Kanunu'nun

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

KAMU YÖNETÝMÝNDE BÜROKRASÝNÝN VE KIRTASÝYECÝLÝÐÝN AZALTILMASI 2. Tapu ve Kadastro Hizmetlerinde Etkinlik

KAMU YÖNETÝMÝNDE BÜROKRASÝNÝN VE KIRTASÝYECÝLÝÐÝN AZALTILMASI 2. Tapu ve Kadastro Hizmetlerinde Etkinlik KAMU YÖNETÝMÝNDE BÜROKRASÝNÝN VE KIRTASÝYECÝLÝÐÝN AZALTILMASI 2 Tapu ve Kadastro Hizmetlerinde Etkinlik T.C. Baþbakanlýk, Ýdareyi Geliþtirme Baþkanlýðý Ankara, Aralýk 2004 Tapu ve Kadastro Hizmetlerinde

Detaylı

1.1.3.2.8.2. Taþýmanýn Zamanýnda Tamamlanmamasý Sonucu Doðan Zarar...42 1.1.3.2.8.3. Kusursuz Sorumluluk ve Taþýyýcýnýn Sorumluluktan Kurtulmasý...

1.1.3.2.8.2. Taþýmanýn Zamanýnda Tamamlanmamasý Sonucu Doðan Zarar...42 1.1.3.2.8.3. Kusursuz Sorumluluk ve Taþýyýcýnýn Sorumluluktan Kurtulmasý... ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ BÝRÝNCÝ BÖLÜM: SORUMLULUK KAVRAMI, SORUMLULUK SÝGORTLARI, NAKLÝYAT BRANÞINDA TAÞIYICININ MALÝ SORUMLULUÐU SÝGORTALARI VE ULUSLARARASI KARAYOLU TAÞIMACILIÐI 1.1. Sorumluluk Kavramý, Sorumluluk

Detaylı

GAP ÝDARESÝ BAÞKANLIÐI 2006 YILI FAALÝYET RAPORU

GAP ÝDARESÝ BAÞKANLIÐI 2006 YILI FAALÝYET RAPORU GAP ÝDARESÝ BAÞKANLIÐI 2006 YILI FAALÝYET RAPORU T.C. BAÞBAKANLIK GÜNEYDOÐU ANADOLU PROJESÝ BÖLGE KALKINMA ÝDARESÝ BAÞKANLIÐI BAKAN SUNUÞU Faaliyet raporlarý kamu yönetiminde yeniden yapýlanmanýn temel

Detaylı

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 Türkiye Esnaf ve Sanatkarlarý Konfederasyonu (TESK) Baþkaný Bendevi Palandöken: Bu plan 1 yýl içinde sýkýntýlarýmýza çare olur TESK Baþkaný Bendevi Palandöken,

Detaylı

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði 2. Kýþ

Detaylı

Farmasötiklerin insanlarda kullaným

Farmasötiklerin insanlarda kullaným ÝKU ICH NEDÝR VE KLÝNÝK ÇALIÞMALARIN ICH UYUMLU OLMASI NASIL SAÐLANIR? I nternational Conference on Harmonisation of Technical Requirements for Registration of Pharmaceuticals for Human Use Farmasötiklerin

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAYNAK GELİŞTİRME VE İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAYNAK GELİŞTİRME VE İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAYNAK GELİŞTİRME VE İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

SON YASAL DÜZENLEMELERDE KÜLTÜR VE TABÝAT VARLIKLARININ KORUNMASI VE YEREL YÖNETÝMLER EL KÝTABI

SON YASAL DÜZENLEMELERDE KÜLTÜR VE TABÝAT VARLIKLARININ KORUNMASI VE YEREL YÖNETÝMLER EL KÝTABI SON YASAL DÜZENLEMELERDE KÜLTÜR VE TABÝAT VARLIKLARININ KORUNMASI VE YEREL YÖNETÝMLER EL KÝTABI T.C. KÜLTÜR VE TURÝZM BAKANLIÐI TMMOB MÝMARLAR ODASI ANKARA ÞUBESÝ ÝÇÝNDEKÝLER SUNUÞ 11 NEYÝ KORUYORUZ? 15

Detaylı

VIII MALÝ PÝYASALAR 125

VIII MALÝ PÝYASALAR 125 VIII MALÝ PÝYASALAR 125 126 MALÝ PÝYASALAR Para ve sermaye piyasalarýndan oluþan mali piyasalara iliþkin geliþmeler aþaðýdadýr. I. PARA PÝYASALARI Kýsa vadeli fonlarýn arz ve talebinin karþýlaþtýðý piyasalarýn

Detaylı