2010 YILI FAALÝYET RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2010 YILI FAALÝYET RAPORU"

Transkript

1 TÜRKÝYE CUMHURÝYETÝ KAMU ÝHALE KURUMU 2010 YILI FAALÝYET RAPORU Yayýn No: 27 Aðustos Ankara

2

3 Ýçindekiler ÝÇÝNDEKÝLER BAÞKANIN SUNUÞU...5 KAMU ÝHALE KURULU ÜYELERÝ KURUM HAKKINDA GENEL BÝLGÝLER Misyon ve Vizyon Temel Ýlkeler Görev, Yetki ve Sorumluluklar Kuruma Ýliþkin Bilgiler Kurumun Yeri Teþkilat Yapýsý Ýnsan Kaynaklarý KURULUN VE KURUMUN YILLIK FAALÝYETLERÝ Kamu Ýhale Kurulunun Faaliyetleri Kurulun Görev ve Yetkileri Kurulun Çalýþma Esas ve Usulleri Kurul Kararlarýna Ait Veriler Kurum Faaliyetleri Düzenleme Faaliyetleri Ýnceleme Faaliyetleri Hukuk Ýþlerine Ait Faaliyetler Kamu Alýmlarýný Ýzleme ve Bilgi Hizmetleri ile Kamu Ýhale Bülteni ve 4734 Sayýlý Kanun un 62 (ý) Maddesi Faaliyetleri Dýþ Ýliþkiler Kapsamýnda Yürütülen Faaliyetler Eðitim Faaliyetleri Bilgi Edinme Mevzuatý Çerçevesinde Gerçekleþtirilen Faaliyetler ile Basýn ve Halkla Ýliþkiler Kapsamýnda Yürütülen Faaliyetler MALÝ BÝLGÝLER

4 Ýçindekiler 4. KURUMSAL KABÝLÝYET VE KAPASÝTENÝN DEÐERLENDÝRÝLMESÝ Üstünlükler Güçlükler Deðerlendirme...64 EK:1 Kurumdan Ayrýlan veya Emekli Olan Kurul Üyeler inin Listesi...65 EK: Sayýlý Kanun un 3/g Maddesi Çerçevesinde Ýstisna Talebinde Bulunan Kurum veya Kuruluþlar...66 EK:3 Soru Önergeleri

5 Baþkanýn Sunuþu BAÞKANIN SUNUÞU Bilindiði üzere, 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanunu ve 4735 sayýlý Kamu Ýhale Sözleþmeleri Kanunu 01 Ocak 2003 tarihinde yürürlüðe girmiþ ve bu kanunlarda verilen görevleri yapmak üzere de kurulmuþtur. Kurumun kuruluþundan bu yana kamu alýmlarý sisteminin saydamlýk, eþit muamele, rekabet ve güvenirlik standartlarýný oluþturacak önemli çalýþmalar yapýlmýþ ve bu çerçevede objektif, hýzlý ve katýlýmcý bir yaklaþým ile düzenleme, inceleme, eðitim ve ihale ilanlarýnýn yayýmlanmasý görevleri sürdürülmüþtür yýlý içerisinde 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanunu'nda ve 4735 sayýlý Kamu Ýhale Sözleþmeleri Kanunu'nda bir deðiþiklik olmamakla birlikte, kamu ihale mevzuatýnýn Avrupa Birliði müktesebatý ile uyum düzeyini arttýrmak, uygulamada karþýlaþýlan sorunlarý gidermek ve elektronik ihaleyi hayata geçirmek amacý ile uygulama yönetmelikleri ile diðer yönetmelik ve tebliðlerde bir takým deðiþiklikler gerçekleþtirilmiþtir. Yapýlan deðiþikliklerin daha iyi anlaþýlmasýný saðlamak için hem isteklilere hem de kamu görevlilerine kamu ihale mevzuatýna yönelik olarak kapsamlý ve yoðun eðitim programlarý uygulanmýþtýr. Geçtiðimiz yýl içerisinde, bilgi ve iletiþim teknolojilerinin ihale sürecinde ve kurumsal faaliyetlerde daha etkin kullanýmýný saðlamaya yönelik çok önemli adýmlar atýlmýþtýr. Nitekim, 4734 sayýlý Kanun'da belirtilen esas, usul ve iþlemlerin doðru olarak uygulanmasýný bilgi teknolojileri desteðiyle saðlamak, kolaylaþtýrmak, hýzlandýrmak, kamu kaynaklarýyla karþýlanan mal ve hizmet alýmlarýyla yapým iþlerine iliþkin olarak ihale ilanlarýný hazýrlamak ve Kamu Ýhale Bülteninde yayýmlamak, bilgi toplamak, adet, tutar veya diðer konular itibariyle istatistikler oluþturmak, sonuçlarýný raporlamak ve yayýmlamak, teyit taleplerine iliþkin iþlemleri hýzlý ve etkin bir þekilde yerine getirmek ve e-ihaleye ait alt yapýnýn uygun hale getirilmesi amacýyla bilgi teknolojileri kullanýlarak daha önceki yýllarda Kurumumuz tarafýndan oluþturulan Kamu Satýn Alma Platformu'nun yerini alan Elektronik Kamu Alýmlarý Platformunun altyapýsýnýn geliþtirilmesine yönelik çabalar 2010 yýlýnda artarak sürdürülmüþtür. Bu çerçevede 2010 yýlý Ocak ayýnda yeni sistemlerin devreye alýnmasýný takiben idare ve gerçek/tüzel kiþi protokollerinin oluþturulmasýný ve Kurum tarafýndan deðerlendirilmesini saðlayacak Elektronik Kamu Alýmlarý Platformu (EKAP) bileþenleri 23 Þubat 2010 tarihinde devreye alýnmýþtýr. Bu süreçte sistemde 1 Eylül 2010 ve akabinde 01 Aralýk 2010 tarihlerinde yapýlan geliþtirmelerle; EKAP'a kayýtlý gerçek ve tüzel kiþilere ihale dokümanlarýný e-imza kullanarak indirebilmeleri imkâný getirilmiþ, idarelere ise, ihale dokümanlarýný elektronik ortamda hazýrlamalarý imkânýnýn yaný sýra isteklilerin sosyal güvenlik prim borcu, vergi borcu, bilanço ve gelir tablosu bilgilerini de EKAP üzerinden bilgi amaçlý olarak sorgulayabilmeleri imkâný saðlanmýþtýr. 5

6 Baþkanýn Sunuþu Diðer yandan, Avrupa Birliði ile üyelik müzakereleri paralelinde kamu alýmlarý mevzuatýnýn Avrupa Birliði mevzuatýna uyumunu tamamlamaya yönelik mevzuat deðiþikliði çalýþmalarý da ilgili idare ve kurumlarla birlikte yürütülmeye devam edilmiþtir. Kurumumuzun 2010 yýlýndaki çalýþmalarýna iliþkin olarak hazýrladýðý Faaliyet Raporu, na iliþkin genel bilgiler, 4734 sayýlý Kanun'un uygulanmasýna yönelik olarak yapýlan düzenleme faaliyetleri, ihale sürecinde aday, istekli ve istekli olabilecekler tarafýndan yapýlan itirazen þikayet baþvurularýna iliþkin istatistiki bilgiler ile diðer çalýþmalara iliþkin verilerden oluþmaktadýr. Bu Raporda yer alan çalýþmalarda emeði olan herkese teþekkür eder, 2010 yýlý Faaliyet Raporunun çalýþmalarýnýza faydalý olmasýný temenni ederim. Kazým ÖZKAN Baþkan V. II. Baþkan 6

7 Kamu Ýhale Kurulu Üyeleri KAMU ÝHALE KURULU Soldan Saða 1. Erkan DEMÝRTAÞ 2. Hicabi ECE 3. Abdullah DÜNDAR 4. Ali Kemal AKKOÇ 5. Dr. Hasan GÜL 6. Hakan GÜNAL 7. Bahattin IÞIK 8. Kazým ÖZKAN 9. Adem KAMALI 10. Ali KAYA 7

8

9 Kurum Hakkýnda Genel Bilgiler 1. KURUM HAKKINDA GENEL BÝLGÝLER 1.1. MÝSYON VE VÝZYON nun misyonu;, kamu alýmlarýnda saydamlýk, rekabet ve eþit muamelenin saðlanmasý amacýna yönelik esaslarý düzenleyen ve uygulamalarý denetleyen baðýmsýz idari otoritedir. nun vizyonu; Kamu alýmlarýnda açýklýk, rekabet ve eþit muameleyi esas alan, yenilikçi ve sürekli geliþen bir anlayýþla uluslararasý düzeyde yetkin ve rehber bir düzenleyici ve denetleyici kurum olmaktýr TEMEL ÝLKELER Kurumun, üstlendiði misyonu yürütmek ve vizyonunu gerçekleþtirmek için esas aldýðý temel ilkeler aþaðýda baþlýklar halinde sýralanmýþtýr: Görevini yerine getirirken baðýmsýzlýk, Tarafsýzlýk, Saydamlýk, Rekabet, Eþit Muamele, Güvenirlik, Kamuoyu denetimine açýklýk, Kamu kaynaklarýnýn verimli kullanýlmasý, Etkinlik, Katýlýmcýlýk, Uzmanlaþma, Hizmet Odaklýlýk GÖREV, YETKÝ VE SORUMLULUKLAR, 4734 sayýlý Kanunda belirtilen esas, usul ve iþlemlerin doðru olarak uygulanmasý konusunda görevli ve yetkilidir. Kurumun iliþkili olduðu Bakanlýk Maliye Bakanlýðýdýr. Kurumun merkezi Ankara'dadýr. Kurum görevini yerine getirirken baðýmsýzdýr. Hiçbir organ, makam, merci ve kiþi Kurumun kararlarýný etkilemek amacýyla emir ve talimat veremez. 9

10 Kurum Hakkýnda Genel Bilgiler Kurum, Kurul kararýyla 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanunu'nun ve Kamu Ýhale Sözleþmeleri Kanunu'nun uygulanmasýna iliþkin standart ihale dokümaný, tip sözleþme, yönetmelik ve tebliðler çýkarmaya yetkilidir. Kurul ve Kurum yetkilerini, düzenleyici iþlemler tesis ederek ve özel nitelikli kararlar alarak kullanýr. Standart ihale dokümanlarý, tip sözleþmeler, yönetmelik ve tebliðler Resmî Gazetede yayýmlanarak yürürlüðe konulur. 22/01/2002 tarihli ve sayýlý Resmi Gazetede yayýmlanan 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanunu ile kurulan nun anýlan Kanuna göre yapýlacak ihaleler ile ilgili olarak görev ve yetkileri aþaðýda yer almaktadýr: 1) Ýhalenin baþlangýcýndan sözleþmenin imzalanmasýna kadar olan süre içerisinde idarece yapýlan iþlemlerde bu Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olmadýðýna iliþkin þikayetleri inceleyerek sonuçlandýrmak. 2) Bu Kanuna ve Kamu Ýhale Sözleþmeleri Kanunu'na iliþkin bütün mevzuatý, standart ihale dokümanlarýný ve tip sözleþmeleri hazýrlamak, geliþtirmek ve uygulamayý yönlendirmek. 3) Ýhale mevzuatý ile ilgili eðitim vermek, ulusal ve uluslararasý koordinasyonu saðlamak. 4) Yapýlan ihaleler ve sözleþmelerle ilgili Kurum tarafýndan belirlenen þekilde bilgi toplamak, adet, tutar ve diðer konular itibariyle istatistikler oluþturmak ve yayýmlamak. 5) Haklarýnda ihalelere katýlmaktan yasaklama kararý verilenlerin sicillerini tutmak. 6) Araþtýrma ve geliþtirme faaliyetlerinde bulunmak. 7) Ýhale ilanlarý ile ilgili esas ve usulleri düzenlemek, basýlý veya elektronik ortamda Kamu Ýhale Bültenini yayýmlamak. 8) Yerli isteklilerin, yabancý ülkelerde açýlan ihalelere katýlmalarýna engel olunduðunun tespit edilmesi halinde, bu uygulamanýn yapýldýðý ülkenin isteklilerinin de, bu Kanun kapsamýnda yapýlan ihalelere katýlmalarýnýn önlenmesine yönelik tedbirlerin alýnmasýný ve gerekli düzenlemelerin yapýlmasýný saðlamak üzere Bakanlar Kuruluna teklifte bulunmak. 9) Kurumun yýllýk bütçesi ile kesin hesabýný ve yýllýk çalýþma raporlarýný hazýrlamak, Kurum bütçesinin uygulanmasýný, gelirlerin toplanmasýný ve giderlerin yapýlmasýný saðlamak KURUMA ÝLÝÞKÝN BÝLGÝLER KURUMUN YERÝ Kurum, Mevlana Bulvarý (Konya Yolu) No: Balgat-Ankara adresinde kiraladýðý iþ merkezini Temmuz 2008 tarihinden itibaren hizmet binasý olarak kullanmaktadýr TEÞKÝLAT YAPISI Kurumun teþkilatý, çalýþma usul ve esaslarý ile hizmet birimleri ve bu birimlerin görev, yetki ve sorumluluklarý, personelin nitelikleri, sayý ve unvanlarý, atanmasý, ücret ile diðer mali ve sosyal haklarý 20/07/2002 tarih ve sayýlý Resmi Gazetede yayýmlanarak yürürlüðe giren nun Teþkilatý ile Kurum Personelinin Mali ve Sosyal Haklarý, Çalýþma Usul ve Esaslarý Hakkýnda Yönetmelik ile düzenlenmiþ ve bu Yönetmelikte, 16/07/2008 tarih ve sayýlý Resmi Gazetede 10

11 Kurum Hakkýnda Genel Bilgiler yayýmlanan nun Teþkilatý Ýle Kurum Personelinin Mali ve Sosyal Haklarý, Çalýþma Usul ve Esaslarý Hakkýnda Yönetmelikte Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Yönetmelik ile deðiþiklik yapýlmýþ idi. Son olarak 01/12/2009 tarih ve sayýlý Resmi Gazetede yayýmlanan Kamu Ýhale Kurumu Teþkilatý ve Personelinin Çalýþma Usul ve Esaslarý Hakkýnda Yönetmelik ile teþkilat yapýsýna yönelik düzenlemeler yürürlüðe girmiþ olup, anýlan Yönetmelik ile getirilen teþkilat yapýsýna iliþkin açýklamalara aþaðýda yer verilmiþtir. nun hizmet birimleri, Kurumun görev ve yetkilerinin gerektirdiði sayýda daire baþkanlýklarý þeklinde teþkilatlanmýþ ana hizmet birimleri, danýþma birimleri ve yardýmcý hizmet birimlerinden oluþur. Daire baþkanlýklarý bünyesinde hizmetin niteliðine göre grup baþkanlýklarý veya birim müdürlükleri kurulabilir. Baþkana görevlerinde yardýmcý olmak üzere ise Baþkanýn önerisi üzerine Kurul kararý ile üç baþkan yardýmcýsý atanmýþtýr. Baþkan yardýmcýlarý, Baþkanýn emrinde ve onun yardýmcýsý olup, Kurum faaliyetlerini Baþkan adýna ve Baþkanýn talimat ve emirlerine göre, Kurumun amaç ve görevleri doðrultusunda yürütür. Hizmet birimlerinin baðlý bulunacaklarý Baþkan Yardýmcýsýnýn belirlenmesine Kurum Baþkaný yetkilidir. Teþkilatý ve Personelinin Çalýþma Usul ve Esaslarý Hakkýnda Yönetmelik ile Kurumda 7 ana hizmet birimi, 4 danýþma birimi, 4 yardýmcý hizmet birimi öngörülmüþ olup bu birimler aþaðýda sýralanmýþtýr: Ana hizmet birimleri Düzenleme Dairesi Baþkanlýðý, I. II. ve III. Ýnceleme Dairesi Baþkanlýklarý, Kamu Alýmlarýný Ýzleme ve Bilgi Hizmetleri Dairesi Baþkanlýðý, Uluslararasý Ýliþkiler ve Avrupa Birliði ile Koordinasyon Dairesi Baþkanlýðý, Araþtýrma, Geliþtirme ve Dokümantasyon Dairesi Baþkanlýðý Danýþma birimleri Hukuk Danýþmanlýðý, Kurum Müþavirliði, Baþkanlýk Müþavirliði, Basýn ve Halkla Ýliþkiler Danýþmanlýðý Yardýmcý hizmet birimleri Kurul Ýþleri ve Kararlar Dairesi Baþkanlýðý, Ýnsan Kaynaklarý ve Eðitim Dairesi Baþkanlýðý, Ýdari ve Mali Ýþler Dairesi Baþkanlýðý, Baþkanlýk Özel Büro Müdürlüðü. 11

12 Kurum Hakkýnda Genel Bilgiler TEÞKÝLAT ÞEMASI (31/12/2010 tarihi itibariyle) BAÞKAN KAMU ÝHALE KURULU HUKUK DANIÞMANLIÐI KURUM MÜÞAVÝRLÝÐÝ BAÞKANLIK MÜÞAVÝRLÝÐÝ BAÞKANLIK ÖZEL BÜRO MÜDÜRLÜÐÜ BASIN VE HALKLA ÝLÝÞKÝLER DANIÞMANLIÐI BAÞKAN YARDIMCISI BAÞKAN YARDIMCISI BAÞKAN YARDIMCISI Düzenleme Dairesi Ýnceleme Dairesi I Ýnceleme Dairesi II Kamu Alýmlarýný Ýzleme ve Bilgi Hizmetleri Dairesi Ýnsan Kaynaklarý ve Eðitim Dairesi Ýdari ve Mali Ýþler Dairesi Uluslararasý Ýliþkiler ve AB ile Koordinasyon Dairesi Araþtýrma Geliþtirme ve Dokümantasyon Dairesi Kurul Ýþleri ve Kararlar Dairesi Ýnceleme Dairesi III 12

13 Kurum Hakkýnda Genel Bilgiler ÝNSAN KAYNAKLARI KURUMUN ÝNSAN KAYNAKLARI POLÝTÝKASININ TEMEL ÝLKELERÝ Ýnsan kaynaklarý politikasýnýn hedefi, Kurumun görevlerinin etkin ve verimli bir þekilde yerine getirilebilmesini saðlayacak personelin seçilmesi, eðitilmesi, uluslararasý normlara uygun olarak yetiþtirilmesi ve hizmet birimlerinde görevlendirilmesini objektif kriterler temelinde gerçekleþtirmektir. Bu hedefe ulaþmak için aþaðýdaki ilkeler temelinde insan kaynaklarý çalýþmalarý yürütülmektedir. a) Yürütülecek görevlere uygun, nitelikli personelin seçilmesini saðlayacak sistemi tespit etmek ve geliþtirmek, b) Personelin, görev tatminini en yüksek düzeyde tutarak verimli çalýþmasýný saðlayacak ve hizmet kalitesini yükseltecek eðitim programlarý hazýrlamak, c) Personelin etkinliðini ve verimliliðini artýrabilecek, görevi içerisinde yükselebilmesine imkan saðlayacak olan liyakat sistemini geliþtirmek ve bu sistemin uygulanmasýnda adil ve eþit olanaklar saðlamak, d) Yürütülen hizmetin niteliðine uygun çalýþma koþullarýný saðlayarak, baþarýyý ve yaratýcýlýðý teþvik edecek sistemleri geliþtirmek ve görev tatminini en yüksek düzeyde tutmak, e) Personelin etkinliðini ve verimliliðini artýrmak amacýyla sosyal ve kültürel ihtiyaçlarýný karþýlayarak Kuruma baðlýlýðýný pekiþtirecek ve çalýþmayý özendirici hale getirecek kurum kültürü ve bilincinin oluþmasýný saðlamak, f) Personele, mesleki bilgi ve yeteneklerini geliþtirebileceði yurt içi ve yurt dýþý eðitim olanaklarý saðlamak, g) Personelin kiþilik ve diðer haklarýný korumak ve gözetmek KADRO DURUMUNA ÝLÝÞKÝN BÝLGÝLER Teþkilatý ve Personelinin Çalýþma Usul ve Esaslarý Hakkýnda Yönetmelik ekinde Kurumda görev alacak personelin unvanlarý ve sayýlarý belirlenmiþtir. 376 olan kadro sayýmýzýn, 31/12/2010 tarihi itibariyle 240 adedi dolu, 136 adedi boþtur. 31/12/2010 tarihi itibariyle, 4761 sayýlý Kanun'un deðiþik 15 inci maddesi ile 04/01/2002 tarih ve 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanunu'nun 53 üncü maddesinin (i) fýkrasýna eklenen son bent uyarýnca görevlendirme olarak; 1 kiþi Kurum Müþaviri, 3 kiþi Daire Baþkaný, 12 kiþi ise Kamu Ýhale Uzmaný olarak Kurumumuzda görev yapmaktadýr. 31/12/2010 tarihi itibariyle Kurumumuz personelinden 10 kiþi diðer kamu kurum ve kuruluþlarýnda geçici görevli olarak çalýþmaktadýr. 31/12/2010 tarihi itibariyle çalýþanlarýnýn %35.83'ünü (86 kiþi) bayan, %64.17'si (154 kiþi) erkektir. Kurumumuzda daha önce görev yapmýþ olan Kurul Üyelerinin isimlerine ve görev sürelerine iliþkin bilgiler, Faaliyet Raporunun 1 numaralý ekinde (Ek:1) liste halinde yer almaktadýr. 13

14 2. KURULUN VE KURUMUN YILLIK FAALÝYETLERÝ 2.1. KAMU ÝHALE KURULUNUN FAALÝYETLERÝ KURULUN GÖREV VE YETKÝLERÝ Kurumun karar organý biri baþkan, biri ikinci baþkan olmak üzere on üyeden oluþan Kamu Ýhale Kuruludur. Kamu Ýhale Kurulu üyeleri; Maliye Bakanlýðýnca önerilecek iki kiþi, Bayýndýrlýk ve Ýskân Bakanlýðýnca önerilecek üç kiþi, Hazine Müsteþarlýðýnýn baðlý olduðu Bakanlýk ile Danýþtay ve Sayýþtay Baþkanlýklarýnca önerilecek birer kiþi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði ile Türkiye Ýþveren Sendikalarý Konfederasyonu tarafýndan kamu alýmlarý ile ilgili meslek gruplarýndan önerilecek birer kiþi olmak üzere Bakanlar Kurulunca atanýr. Bakanlar Kurulu, atanan üyelerden birini Baþkan olarak görevlendirir. Kurul Baþkaný, Kurumun da baþkanýdýr. Üyelerden biri Kurul tarafýndan ikinci baþkan olarak seçilir. Kurul, Kanun ve diðer mevzuat ile kendisine verilen görevleri yerine getirir ve yetkileri kullanýr sayýlý Kamu Ýhale Kanunu çerçevesinde Kurulun görev ve yetkileri aþaðýda özetlenmiþtir: 1) Kamu Ýhale Kurulunun önemli görevlerinden birisi, ihalenin baþlangýcýndan sözleþmenin imzalanmasýna kadar olan süre içerisinde idarece yapýlan iþlemlerde bu Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olmadýðýna iliþkin þikayetlerle ilgili olarak karar vermektir. Bu çerçevede; Baþvurular üzerine Kamu Ýhale Kurulu tarafýndan gerekçeli olarak; a) Ýhale sürecinin devam etmesine engel oluþturacak ve düzeltici iþlemle giderilemeyecek hukuka aykýrýlýðýn tespit edilmesi halinde ihalenin iptaline, b) Ýdare tarafýndan düzeltme yapýlmasý yoluyla giderilebilecek ve ihale sürecinin kesintiye uðratýlmasýna gerek bulunmayan durumlarda, düzeltici iþlem belirlenmesine, c) Baþvurunun süre, usul ve þekil kurallarýna uygun olmamasý, usulüne uygun olarak sözleþme imzalanmýþ olmasý veya þikayete konu iþlemlerde hukuka aykýrýlýðýn tespit edilememesi veya itirazen þikayet baþvurusuna konu hususun Kurumun görev alanýnda bulunmamasý hallerinde baþvurunun reddine, karar verilir. Kurumun görev alanýnda bulunmamasý hali hariç, itirazen þikayet baþvurusunun reddedilmesi durumunda, baþvuru teminatý yatýrýlan hallerde teminatýn gelir kaydedilmesine de karar verilir. Kurul tarafýndan verilen bütün kararlar, karar tarihini izleyen beþ iþ günü içinde taraflara tebligata çýkarýlýr ve tebligata çýkarýldýðý tarihi izleyen beþ gün içinde Kurumun internet sayfasýnda yayýmlanýr. Kararlara eriþim ücrete tabi tutulamaz. Ýdareler hukuki durumda deðiþiklik yaratan Kurul kararlarýnýn gerektirdiði iþlemleri ivedilikle yerine getirmek zorundadýr. 2) Kurulun diðer önemli bir görevi de 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanunu'na ve 4735 sayýlý Kamu Ýhale Sözleþmeleri Kanunu'na iliþkin bütün mevzuatý, standart ihale dokümanlarýný ve tip sözleþmeleri hazýrlamak, geliþtirmek ve uygulamayý yönlendirmektir., Kurul kararýyla bu Kanun'un ve Kamu Ýhale Sözleþmeleri Kanunu'nun uygulanmasýna iliþkin standart ihale dokümaný, tip sözleþme, yönetmelik ve tebliðler çýkarmaya yetkilidir. 14

15 3) Yerli isteklilerin, yabancý ülkelerde açýlan ihalelere katýlmalarýna engel olunduðunun tespit edilmesi halinde, bu uygulamanýn yapýldýðý ülkenin isteklilerinin de, bu Kanun kapsamýnda yapýlan ihalelere katýlmalarýnýn önlenmesine yönelik tedbirlerin alýnmasýný ve gerekli düzenlemelerin yapýlmasýný saðlamak üzere Bakanlar Kuruluna teklifte bulunmak. 4) Kurumun yýllýk bütçesi ile kesin hesabýný ve yýllýk çalýþma raporlarýný hazýrlamak, Kurum bütçesinin uygulanmasýný, gelirlerin toplanmasýný ve giderlerin yapýlmasýný saðlamak. 5) Ayrýca Kurulun, 01/12/2009 tarih ve sayýlý Resmi Gazetede yayýmlanarak yürürlüðe giren Teþkilatý ve Personelinin Çalýþma Usul ve Esaslarý Hakkýnda Yönetmelik te düzenlenen Kurumun iþleyiþine iliþkin muhtelif görevleri de bulunmaktadýr. Kamu Ýhale Kurulu yetkilerini, düzenleyici iþlemler tesis ederek ve özel nitelikli kararlar alarak kullanýr. Standart ihale dokümanlarý, tip sözleþmeler, yönetmelik ve tebliðler Resmî Gazetede yayýmlanarak yürürlüðe konulur KURULUN ÇALIÞMA ESAS VE USULLERÝ Kurulun çalýþma usul ve esaslarýna yönelik olarak Teþkilatý ve Personelinin Çalýþma Usul ve Esaslarý Hakkýnda Yönetmelik de düzenlemeler bulunmaktadýr. Buna göre: 1) Kurul, Baþkanýn çaðrýsý üzerine toplanýr. Ýzinli üyeler, toplantý yeter sayýsýnýn saðlanamamasý durumunda Baþkan tarafýndan toplantýya çaðrýlabilir. Gündemi, Baþkan belirler. Toplantý gündemi en geç toplantý tarihinden önceki gün mesai bitimine kadar belirlenerek hizmet birimlerinin gündemdeki konulara iliþkin inceleme sonuç ve önerilerini içeren rapor ile birlikte üyelere yazýlý olarak veya elektronik ortamda iletilir. Baþkan toplantý zamanýný belirlemekte serbesttir. Ancak, haftanýn belirli gün veya günleri ile saati, devamlý toplantý zamaný olarak önceden, Kurul tarafýndan belirlenebilir. Önceden belirlenen toplantý gün ve saatinde bir deðiþiklik olmasý veya böyle bir belirlemenin yapýlmadýðý hallerde toplantý tarih ve saati, toplantýdan önceki gün mesai bitimine kadar üyelere bildirilir. Üyelerden en az üçünün yazýlý teklifi ile gündemde olmayan hususlar bir sonraki Kurul gündemine alýnýr. 2) Baþkan ve üyelerin izin, rapor ve görevlendirme dýþýnda bütün toplantýlarda bulunmalarý esastýr. Ancak, üyelerin belirtilen hususlar dýþýnda toplantýlara katýlamayacaðý hallerde mazeretlerini toplantýdan en az bir gün önce Baþkanlýða yazýlý olarak bildirmeleri gerekir. Acil durumlarda yazýlý bildirim sonradan yapýlmak kaydýyla diðer iletiþim vasýtalarý aracýlýðýyla durum Baþkanlýða bildirilir. Üyelerin yurtiçi ve yurtdýþý görevlendirmeleri Kurul kararý ile yapýlýr. Üyelerin izinlerini kullanma tarihleri, Kurulun toplantý ve karar yeter sayýsý dikkate alýnarak Baþkan tarafýndan önceden düzenlenebilir. 3) Konular gündemdeki sýraya göre görüþülür. Görüþmelerde gündeme iliþkin konular yeterince tartýþýldýktan sonra oylamaya geçilir. Baþkan oyunu en son kullanýr. Üyeler, kendilerini, eþlerini ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayýn hýsýmlarý ile evlatlýklarýný ilgilendiren kararlarla ilgili toplantý ve oylamaya katýlamaz. Toplantýlara, Kurul tarafýndan görüþlerini bildirmeleri istenilen baþkan yardýmcýlarý, daire baþkanlarý, meslek personeli ile görüþme tutanaklarýný düzenlemekle görevli personel dýþýnda hiç kimse katýlamaz. Ancak, Kurul gerek gördüðü takdirde belirli bir konuda görüþlerini bildirmeleri istenen uzman kiþilerle gündemdeki konu ile ilgili taraflarý, kiþileri veya kuruluþ temsilcilerini toplantýya çaðýrarak dinleyebilir. 4) Kurul, üye tamsayýsý ile toplanýr. Ancak, izin, rapor, görevlendirme, boþ üyelik olmasý veya Yönetmeliðin 9 uncu maddenin ikinci fýkrasýnda yer alan hallerin bulunmasý durumlarýnda en az yedi üye ile toplanýr ve toplantýya katýlan üyelerin çoðunluðu ile karar alýr. Oylarýn eþit olmasý halinde Baþkanýn bulunduðu taraf çoðunluk kabul edilir. Üyeler çekimser oy kullanamaz. Ýtirazen þikayet baþvurularýnda 15

16 çoðunluk kararýnýn alýnamadýðý durumlarda, en az oyu alan karar türü yönünde oy kullananlarýn, bu seçeneðin dýþýndaki diðer iki karardan biri yönünde oy kullanmasý suretiyle karar nisabý oluþturulur. Bu þekilde bir kararýn oluþturulamadýðý hallerde ise öncelikle baþvurunun uygun bulunup bulunmadýðý oylanýr. Baþvurunun uygun bulunmasý halinde ise karar alýnabilmesi için ikinci oylama yapýlarak karar oluþturulur. Kurul kararlarý tutanak haline getirilerek toplantý esnasýnda üyelerce imzalanýr. Kararlar, ekleri ile birlikte karar sýrasýna göre tarih belirtilerek birbirini takip edecek þekilde numaralandýrýlýr. Kararlar toplantýyý izleyen beþ iþ günü içerisinde her sayfasý paraf edilerek son sayfada üyelerin ad ve soyadlarý yazýlmak suretiyle imzalanýr. Çoðunluk kararýna katýlmayan üye toplantý tarihini izleyen iki iþ günü içerisinde karþý oy gerekçesini yazýlý olarak Kurula bildirir KURUL KARARLARINA AÝT VERÝLER 2010 yýlýnda þikayet ve kararlara iliþkin özet istatistikler ile karar türüne göre Kurul tarafýndan alýnan kararlarýn sayýlarýna iliþkin bilgiler aþaðýda Tablo 1 ve Tablo 2'de yer almaktadýr. Tablo 1. Þikayet ve Kararlara Ýliþkin Aylara Göre Özet Ýstatistikler Þikayet ve Kararlara Ýliþkin Özet Ýstatistikler Aylar Ocak Þubat Mart Nisan Mayýs Haziran Temmuz Aðustos Eylül Ekim Kasým Aralýk Þikayet Sayýsý Uyuþmazlýk Karar Sayýsý Alýnan Ýptal Karar Sayýsý Alýnan Þikayetin Reddi Karar Sayýsý Alýnan Düzeltici iþlem karar sayýsý Þekil 1. Þikayet ve Kararlara Ýliþkin Aylara Göre Özet Ýstatistikler Kurul tarafýndan alýnan kararlar, inceleme kararlarý, düzenleyici kararlar ve yönetsel kararlar olmak üzere 3 grupta deðerlendirilmektedir. Bunun yaný sýra Kurul alýnan kararlara iliþkin düzeltme olmasý durumunda düzeltme kararlarý da almaktadýr. Tablo 2'de, Kurul tarafýndan alýnan kararlar, karar türüne göre sýnýflandýrýlmýþtýr. Buna göre, 2010 yýlýnda Kamu Ýhale Kurulu adet karar almýþtýr. Bunun adedi (%94) inceleme kararý, 208 adedi (%4,5) düzenleyici karar ve 56 adedi (%1,2) yönetsel kararýdýr. Görüldüðü gibi, 4734 sayýlý Kanun kapsamýnda yapýlan ihalelere iliþkin þikayet baþvurularý ve iddialar üzerine yapýlan inceleme sonucu alýnan kararlar Kurulun iþ yükünün büyük bölümünü oluþturmaktadýr. 16

17 Tablo 2. Karar Türüne Göre Kurul Tarafýndan Alýnan Karar Sayýsý ve Karar Ýçindeki Payý Karar Türleri Ýnceleme Kararý Düzenleyici Karar Yönetsel Karar Düzeltme Kararý Karar Sayýsý Karar Ýçindeki Yüzde(%) 94 4,5 1,2 0,3 Þekil 2. Karar Türüne Göre Kurul Tarafýndan Alýnan Kararlarýn Karar Ýçindeki Payý 2.2. KURUM FAALÝYETLERÝ DÜZENLEME FAALÝYETLERÝ KANUN ÇALIÞMALARI KANUN DEÐÝÞÝKLÝKLERÝ 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanunu'nda köklü deðiþiklikler içeren 5812 sayýlý Kamu Ýhale Kanunu ile Kamu Ýhale Sözleþmeleri Kanunu'nda Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Kanun 5/3/2009 tarihinde yürürlüðe girmiþtir. Ancak Türk kamu alýmlarý mevzuatýnýn Avrupa Birliði (AB) kamu alýmlarý mevzuatýna uyum seviyesi bu deðiþiklikle de tam olarak saðlanamamýþtýr. Uygulamada karþýlaþýlan aksaklýklar, idarelerin karþýlaþtýðý sorunlar ile AB Kamu Alýmlarý Direktifleri doðrultusunda Kamu Ýhale Kanunu'nun gözden geçirilerek ihtiyaçlar çerçevesinde tekrar deðiþmesi gerektiði deðerlendirilmiþ ve bu yönde çalýþmalara 2010 yýlýnda da devam edilmiþ, ancak 2010 yýlý içerisinde 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanunu'nda ve 4735 sayýlý Kamu Ýhale Sözleþmeleri Kanunu'nda herhangi bir deðiþiklik yapýlmamýþtýr KANUN TASARISI HAZIRLIKLARI 2010 yýlýnda; ülkemizin Avrupa Birliðine (AB) üyelik müzakere fasýllarý arasýnda yer alan kamu alýmlarý faslýnýn açýlmasýný teminen Türk kamu alýmlarý sisteminin AB Kamu Alýmlarý Direktiflerine uyumlaþtýrýlmasý açýsýndan yapýlmasý gereken asgari deðiþikliklerin tespitini takiben bu konudaki Kanun deðiþikliði çalýþmalarýna baþlanmýþtýr. Bu çalýþmalardaki tespitler çerçevesinde 4734 sayýlý Kanunda deðiþiklik yapmak yerine kamu alýmlarýna iliþkin yeni bir kanun hazýrlanmasýnýn daha iyi sonuç vereceði kanaatine ulaþýlmýþ ve çalýþmalar bu yönde devam ettirilmiþtir. Çalýþmalar sonucunda yeni bir Kamu Alýmlarý Kanunu taslaðý hazýrlanmýþ ve Bakanlýklar ile özel sektöre tanýtýlmýþtýr. Bu taslaðýn Kanunlaþma süreci baþlamadan önce, taslaðýn madde sayýsý ve düzenlediði konularýn aðýrlýðý ve önemli bazý hususlarýn 17

18 Türkiye için çok yeni olmasý dikkate alýndýðýnda, Türkiye Büyük Millet Meclisinin gündeminin yoðunluðu karþýsýnda bu haliyle kanunlaþmasýnýn zor olduðu kanaatine ulaþýlmýþ ve AB ile müzakere baþlýklarýndan biri olan kamu alýmlarý faslýný açmaya yetecek düzeyde daha dar kapsamlý bir taslak çalýþmasýnýn daha uygun olacaðý sonucuna varýlmýþtýr. Bu düþünce ile hazýrlanan ikinci taslak da tamamlanmýþ olmakla birlikte, henüz kanunlaþma sürecine girememiþtir ÝKÝNCÝL MEVZUAT DÜZENLEME FAALÝYETLERÝ 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanunu ve 4735 sayýlý Kamu Ýhale Sözleþmeleri Kanunlarýna iliþkin olarak uygulamayý yönlendirmek ve geliþtirmek amacýyla; standart ihale dokümanlarý, tip sözleþmeler, yönetmelikler, tebliðler, fiyat farklarýna iliþkin esas ve usuller ile her türlü düzenleyici iþlemleri tesis etme görevi 4734 sayýlý Kanun'un 53 üncü maddesinin (b) fýkrasýnýn ikinci bendi uyarýnca Kurumumuzun görevleri arasýnda yer almaktadýr. Kurumun düzenleme faaliyetlerinin en önemli unsuru ihale uygulama yönetmelikleri dir. Kurumumuz tarafýndan Kanunun kapsam maddesi ile Kanundaki tanýmlar dikkate alýnarak; mal alýmlarý, hizmet alýmlarý, danýþmanlýk hizmet alýmlarý, yapým iþleri ve çerçeve anlaþmalar için ayrý ayrý olmak üzere uygulama yönetmelikleri hazýrlanmaktadýr. En son 2009 yýlýnýn mart ayýnda yürürlüðe giren uygulama yönetmelikleri 2010 yýlýnda da yürürlükte kalmýþtýr. Bununla birlikte, ikincil mevzuat sadece uygulama yönetmeliklerinden ibaret olmayýp, bu kapsamda tebliðler ve yönergeler çýkarýlmakta ve düzenleyici kurul kararlarý alýnmaktadýr. Bu baðlamda, 01/01/ /12/2010 tarihleri arasýnda ikincil mevzuat çerçevesinde gerçekleþtirilen faaliyetlere aþaðýda yer verilmiþtir YÖNETMELÝKLER Kamu Ýhale Kanunu ile Kamu Ýhale Sözleþmeleri Kanunu'nda Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair 5812 sayýlý Kanun'un getirdiði deðiþiklikler 2009 yýlýnda çýkarýlan uygulama yönetmeliklerine yansýtýlmýþ olmakla birlikte, uygulamada ortaya çýkan ihtiyaçlar göz önüne alýnarak Mal Alýmý Ýhaleleri Uygulama Yönetmeliði, Hizmet Alýmý Ýhaleleri Uygulama Yönetmeliði, Yapým Ýþleri Ýhaleleri Uygulama Yönetmeliði, Danýþmanlýk Hizmet Alýmý Ýhaleleri Uygulama Yönetmeliði ve Ýhalelere Yönelik Baþvurular Hakkýnda Yönetmelik hükümlerinde 2010 yýlý içerisinde bir takým deðiþiklikler gerçekleþtirilmiþtir Yapým Ýþleri Ýhaleleri Uygulama Yönetmeliðinde Yapýlan Deðiþiklikler Yapým Ýþleri Ýhaleleri Uygulama Yönetmeliðinin Ýsteklinin Organizasyon Yapýsý ve Personel Durumuna Ýliþkin Belgeler baþlýklý 40 ýncý maddesinin dördüncü fýkrasý, Geçici 6 ncý maddesi, Geçici 7 nci maddesi, 72 nci maddesi ile (I) nolu ekinde yer alan standart formlardan Standart Form-KÝK025.3/Y, Anahtar Teknik Personel Niteliðindeki Personel Beyannamesi deðiþikliðiyle ilgili olarak hazýrlanan Yapým Ýþleri Ýhaleleri Uygulama Yönetmeliðinde Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Yönetmelik, 04/03/2010 tarihli ve sayýlý Resmi Gazete'de yayýmlanarak ayný tarihte yürürlüðe girmiþtir.ayný yönetmeliðin 45 inci maddesinin birinci fýkrasýnýn (g) bendinin deðiþtirilmesine iliþkin olarak hazýrlanan Yapým Ýþleri Ýhaleleri Uygulama Yönetmeliðinde Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Yönetmelik 02/04/2010 tarihli ve sayýlý Resmi Gazete'de yayýmlanarak ayný tarihte yürürlüðe girmiþtir. Bu deðiþiklik; yüklenicinin sermaye þirketi olmasý durumunda mimar veya mühendis ortaðýnýn iþ deneyim belgesi alma þartlarýnda deðiþiklik yapýlmasýna yöneliktir. Anýlan Yönetmeliðin 30 uncu maddesinde isteklilerin teklifleri ile birlikte teklif ettikleri fiyatlara iliþkin fiyat analizlerinin verilmesi öngörülmüþ idi. Söz konusu hükme karþý açýlan davada Danýþtay tarafýndan verilen yürütmenin durdurulmasý kararý üzerine konuya iliþkin hükümlerde deðiþikliðe gidilmiþ ve bu analizlerin teklifler deðerlendirildikten sonra teklifleri aþýrý düþük olanlardan istenmesi hususu düzenlenmiþ ve bu deðiþiklik tip þartnamelere de yansýtýlmýþtýr. Bu deðiþikliklere iliþkin Yapým Ýþleri Ýhaleleri Uygulama Yönetmeliðinde Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Yönetmelik 26/10/2010 tarihli ve sayýlý Resmi Gazete'de yayýmlanmýþtýr. 18

19 Hizmet Alýmý Ýhaleleri Uygulama Yönetmeliðinde Yapýlan Deðiþiklikler Hizmet Alýmý Ýhaleleri Uygulama Yönetmeliði, 10/01/2010 tarih ve sayýlý Resmi Gazete'de yayýmlanan Hizmet Alýmý Ýhaleleri Uygulama Yönetmeliðinde Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Yönetmelik ile deðiþikliðe uðramýþtýr. Bu deðiþiklikte anýlan Yönetmeliðin Geçici 3 üncü maddesi deðiþtirilmiþtir. Bu deðiþiklik Türkiye için uygulamasý yeni olan bazý hizmet iþlerinde iþ deneyim belgesi birikimi henüz istenen seviyeye ulaþmadýðýndan rekabetin yeterince saðlanamayacaðý iþlerin ihalelerinde iþ deneyim belgesi istenmeme dönemini uzatmaya yöneliktir. Diðer bir deðiþiklik 04/03/2010 tarih ve sayýlý Resmi Gazete'de yayýmlanan Hizmet Alýmý Ýhaleleri Uygulama Yönetmeliðinde Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Yönetmelik ile yapýlmýþtýr. Bu deðiþiklik ile Hizmet Alýmý Ýhaleleri Uygulama Yönetmeliðinin Geçici 5 inci maddesi ile Geçici 6 ýncý maddesi deðiþtirilerek ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriterleri düzenleyen hükümlerin yürürlüðü bir yýl ertelenmiþtir. Yukarýda bahsedilen iki deðiþiklikten sonra Hizmet Alýmý Ýhaleleri Uygulama Yönetmeliði ile ilgili yeni bir düzenlemeye ihtiyaç duyulmuþ ve 16/12/2010 tarih ve sayýlý Resmi Gazetede yayýmlanarak yürürlüðe giren Hizmet Alýmý Ýhaleleri Uygulama Yönetmeliðinde Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Yönetmelik ile Hizmet Alýmý Ýhaleleri Uygulama Yönetmeliðinin 10 uncu maddesi ile Geçici 3 üncü maddesine yeni hükümler eklenmiþ ayrýca Yönetmelik ekindeki tip þartnamelerde deðiþiklikler yapýlmýþtýr. Söz konusu deðiþiklikler esas olarak ülkemizde hava ambulansý hizmeti alýmý ihalelerinde iþ deneyimi birikiminin yeterli seviyeye ulaþmamasý ve bu alanda faaliyet göstermeye aday þirketlerin önemli bir bölümünün ekonomik ve mali yeterliklerinin Yönetmelikteki þartlarý saðlayamayacaðýnýn anlaþýlmasý üzerine bu hizmetlere iliþkin yeterlik koþullarý yeniden düzenlenmiþtir Mal Alýmý Ýhaleleri Uygulama Yönetmeliðinde Yapýlan Deðiþiklik 04/03/2010 tarih ve sayýlý Resmi Gazetede yayýmlan deðiþiklik ile 4/3/2009 tarih ve mükerrer sayýlý Resmi Gazetede yayýmlanan Mal Alýmý Ýhaleleri Uygulama Yönetmeliðinde belirtilen ekonomik ve mali yeterlik koþullarýna iliþkin hükümlerin yürürlüðü bir yýl ertelenmiþtir Danýþmanlýk Hizmet Alýmý Ýhaleleri Uygulama Yönetmeliðinde Yapýlan Deðiþiklikler 10/01/2010 tarih ve sayýlý Resmi Gazetede yayýmlanan deðiþiklik ile 4/3/2009 tarih ve mükerrer sayýlý Resmi Gazetede yayýmlanan Danýþmanlýk Hizmet Alýmý Ýhaleleri Uygulama Yönetmeliðindeki iþ deneyim belgesine iliþkin hükümlerde deðiþiklik yapýlarak iþ deneyim belgesi sayýsýnýn yetersiz olduðu anlaþýlan bazý mühendislik iþlerinde iþ deneyim belgesinin istenmeyeceði dönem uzatýlmýþtýr. Uygulamada karþýlaþýlan aksaklýklar ve mühendis ve mimarlarýn iþ deneyiminin ilgili odaya kayýt tarihinden baþlamasý gerektiðine iliþkin yargý kararý dikkate alýnarak Danýþmanlýk Hizmet Alýmý Ýhaleleri Uygulama Yönetmeliðinde bazý deðiþiklikler yapýlmýþ ve 04/03/2010 tarih ve sayýlý Resmi Gazete'de yayýmlanan Danýþmanlýk Hizmet Alýmý Ýhaleleri Uygulama Yönetmeliðinde Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Yönetmelik ile Danýþmanlýk Hizmet Alýmý Ýhaleleri Uygulama Yönetmeliðinin 39 uncu maddesi, Geçici 6 ncý maddesi ve Geçici 7 nci maddesi deðiþtirilmiþ ayrýca ayný yönetmeliðin ekinde yer alan standart formlardan; Standart Form-KÝK035.0/D Anahtar Teknik Personel Bilgileri Özet Tablosu, Standart Form- KÝK035.1/D Teknik Personel Bilgileri Özet Tablosu ve Standart Form-KÝK036.0/D Ekipman Özet Tablosu deðiþtirilmiþtir. 19

20 Ýhalelere Yönelik Baþvurular Hakkýnda Yönetmelikte Yapýlan Deðiþiklikler 03/01/2009 tarih ve sayýlý Resmi Gazete'de yayýmlanarak 04/01/2009 tarihinde yürürlüðe giren Ýhalelere Yönelik Baþvurular Hakkýnda Yönetmelik hükümlerinin uygulanmasýnda karþýlaþýlan eksiklikler göz önünde bulundurularak küçük çaplý iki deðiþiklik gerçekleþtirilmiþtir. Bu deðiþikliklerden ilki 17/07/2010 tarih ve sayýlý Resmi Gazete'de yayýmlanarak yürürlüðe giren Ýhalelere Yönelik Baþvurular Hakkýnda Yönetmelikte Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Yönetmelik ile yapýlmýþ, Ýhalelere Yönelik Baþvurular Hakkýnda Yönetmeliðin Kararlarda Bulunacak Hususlar baþlýklý 12 nci maddesine h) Kararýn teblið ediliþ þekline göre; iadeli taahhütlü mektupla gönderilme, imza karþýlýðý elden teslim edilme, faksla gönderilme veya elektronik postayla gönderilme tarihi, ý) Karara karþý baþvuru yapýlabilecek itiraz mercii ve baþvuru süresi. hükümlerini getiren iki bent eklenmiþtir. Ýkinci deðiþiklik ise, 16/12/2010 tarih ve sayýlý Resmi Gazete'de yayýmlanarak ayný tarihte yürürlüðe giren Ýhalelere Yönelik Baþvurular Hakkýnda Yönetmelikte Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Yönetmelik ile yapýlmýþ ve anýlan yönetmeliðin Bildirim ve Tebligat Esaslarý baþlýklý 24 üncü maddesinin birinci fýkrasý deðiþtirilmiþtir Yapým Ýþleri Muayene ve Kabul Yönetmeliðinde Yapýlan Deðiþiklik 1912/2002 tarihli ve sayýlý Resmî Gazetede yayýmlanan Yapým Ýþleri Muayene ve Kabul Yönetmeliðinin yerini 04/03/2009 tarih ve 27159/mükerrer sayýlý Resmi Gazetede yayýmlanan Yapým Ýþleri Muayene ve Kabul Yönetmeliði almýþtýr Kamu Ýhale Uzman Yardýmcýlarý Yarýþma ve Yeterlik Sýnavlarý ile Meslek Personelinin Çalýþma Usul ve Esaslarý Hakkýnda Yönetmelik Kamu ihale uzman yardýmcýlarýnýn mesleðe giriþ ve yeterlik sýnavlarýný, kamu ihale uzman ve uzman yardýmcýlarýnýn görev, yetki ve sorumluluklarý ile çalýþma usul ve esaslarýný düzenlemek amacýyla hazýrlanan Kamu Ýhale Uzman Yardýmcýlarý Yarýþma ve Yeterlik Sýnavlarý ile Meslek Personelinin Çalýþma Usul ve Esaslarý Hakkýnda Yönetmelik 17/07/2010 tarih ve sayýlý Resmi Gazete'de yayýmlanarak yürürlüðe girmiþ bulunmaktadýr Ýnsan Kaynaklarý Yönetmeliði nun insan kaynaklarý politikasý ve planlamasýna iliþkin hususlar ile Kurumda istihdam edilen personelin, kendi görev ve kadrolarýyla ilgili ayrý bir düzenleme bulunmamasý kaydýyla, göreve alýnmasýna, hizmet þartlarýna, niteliklerine, atanma ve yetiþtirilmelerine, hak, ödev ve sorumluluklarýna, görevde yükselmeleri ile diðer özlük iþlerine iliþkin usul ve esaslarý belirlemek amacýyla hazýrlanan Ýnsan Kaynaklarý Yönetmeliði 21/12/2010 tarih ve sayýlý Resmi Gazete'de yayýmlanarak yürürlüðe girmiþ bulunmaktadýr TEBLÝÐ VE YÖNERGE ÇALIÞMALARI Kamu Ýhale Genel Tebliðinde Deðiþiklikler 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanunu ile 4735 sayýlý Kamu Ýhale Sözleþmeleri Kanunu'nun uygulanmasýnda karþýlaþýlan tereddütlere açýklýk getirilmesi ve bu hususlarda uyulmasý gerekli esaslarýn belirlenmesi amacýyla hazýrlanýp 22/08/2009 tarih ve sayýlý Resmi Gazete'de yayýmlanarak yürürlüðe 20

2011 FAALİYET RAPORU

2011 FAALİYET RAPORU TÜRKİYE CUMHURİYETİ KAMU İHALE KURUMU 2011 FAALİYET RAPORU Yayın No: 28 Nisan 2012 - Ankara KAMU İHALE KURUMU Mevlana Bulvarı (Konya Yolu) No: 186 06520 Balgat-ANKARA Tel: 0 312 218 45 00 www.kik.gov.tr

Detaylı

KAYIT DIÞI ÝSTÝHDAMIN DENETÝMÝ VE SOSYAL GÜVENLÝK REFORMUYLA YAPILAN DÜZENLEMELER

KAYIT DIÞI ÝSTÝHDAMIN DENETÝMÝ VE SOSYAL GÜVENLÝK REFORMUYLA YAPILAN DÜZENLEMELER I- GÝRÝÞ KAYIT DIÞI ÝSTÝHDAMIN DENETÝMÝ VE SOSYAL GÜVENLÝK REFORMUYLA YAPILAN DÜZENLEMELER Yakup SÜNGÜ * Kayýt dýþý istihdam; nedenleri, sonuçlarý, ekonomik, mali ve sosyal etkileri çok farklý þekillerde

Detaylı

TBMM. Faaliyet Raporu 10 EGEMENLİK KAYITSIZ ŞARTSIZ MİLLETİNDİR

TBMM. Faaliyet Raporu 10 EGEMENLİK KAYITSIZ ŞARTSIZ MİLLETİNDİR TBMM Faaliyet Raporu 10 EGEMENLİK KAYITSIZ ŞARTSIZ MİLLETİNDİR . . İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM: GENEL BİLGİLER...1 I.1 MİSYON VE VİZYON...1 I.1.1 MİSYON...2 I.1.2 VİZYON...3 I.2 YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...3

Detaylı

Ýþ Gayrimenkul Yatýrým Ortaklýðý A.Þ. Faaliyet Raporu 26 Ýþ Gayrimenkul Yatýrým Ortaklýðý A.Þ. Faaliyet Raporu 26 Ýþ GYO: Türkiye nin lider gayrimenkul yatýrým ortaklýðý Türkiye nin gayrimenkul yatýrým

Detaylı

TÜRKÝYE YATIRIM DANIÞMA KONSEYÝ ÝLERLEME RAPORU

TÜRKÝYE YATIRIM DANIÞMA KONSEYÝ ÝLERLEME RAPORU TÜRKÝYE YATIRIM DANIÞMA KONSEYÝ ÝLERLEME RAPORU 2008 T.C. Baþbakanlýk Hazine Müsteþarlýðý Ýnönü Bulvarý No: 36 06510 Emek / ANKARA Tel: +90 312 204 60 00 www.hazine.gov.tr TÜRKÝYE YATIRIM DANIÞMA KONSEYÝ

Detaylı

Yeni Ýl Özel Ýdaresi Yasasý na Eleþtirel Bir Bakýþ 1. Ýl Özel Ýdarelerinin Kýsa Tarihçesi

Yeni Ýl Özel Ýdaresi Yasasý na Eleþtirel Bir Bakýþ 1. Ýl Özel Ýdarelerinin Kýsa Tarihçesi Yeni Ýl Özel Ýdaresi Yasasý na Eleþtirel Bir Bakýþ Remzi Çiftepýnar* 1. Ýl Özel Ýdarelerinin Kýsa Tarihçesi Ýl özel idareleri Osmanlý döneminde 1864 tarihli Vilayet Nizamnamesi ile kurulmuþtur. Bu nizamname

Detaylı

GIDA SEKTÖRÜNDE SORUMLU YÖNETÝCÝNÝN EL KÝTABI

GIDA SEKTÖRÜNDE SORUMLU YÖNETÝCÝNÝN EL KÝTABI TMMOB GIDA MÜHENDÝSLERÝ ODASI TMMOB KÝMYA MÜHENDÝSLERÝ ODASI TMMOB ZÝRAAT MÜHENDÝSLERÝ ODASI GIDA SEKTÖRÜNDE SORUMLU YÖNETÝCÝNÝN EL KÝTABI (50 Soruda Sorumlu Yöneticilik) Tasarým- Dizgi TMMOB Ziraat Mühendisleri

Detaylı

Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun

Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun Kanun Numarasý : 2972 Kabul Tarihi : 18/1/1984 Resmi Gazete : Tarih: 18/1/1984 Sayı: 18285 1 2 MAHALLÎ ÝDARELER ÝLE

Detaylı

2022 SAYILI KANUN KAPSAMINDAKÝ AYLIKLARA ÝLÝÞKÝN UYGULAMA KILAVUZU Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüðü Defterdarlýk, mal müdürlükleri ve saðlýk kuruluþlarý için... www.sgk.gov.tr BOÞ 2022 AYLIKLARI UYGULAMA

Detaylı

HEKÝM GÜNCESÝ ÝÇÝNDEKÝLER

HEKÝM GÜNCESÝ ÝÇÝNDEKÝLER Ýmtiyaz Sahibi Dr. Selçuk Koçlar Yazý Ýþleri Müdürü Dr. Nimet Altýn Yayýn Kurulu Dr. Sadýk Özen Dr. Þükrü Bayraktar Dr. Hakan Erengin Dr. Cabir Ertuð Dr. Adnan Ýþ Dr. Feza Köylüoðlu Dr. Yener Oruç Dr.

Detaylı

SIDDET le sürüyor! Saðlýkta dönüþüm. Týp eðitimi olumsuz etkilenecek. Geçici görevlendir-me!

SIDDET le sürüyor! Saðlýkta dönüþüm. Týp eðitimi olumsuz etkilenecek. Geçici görevlendir-me! Verimsiz hekimler listeleniyor Saðlýk Bakanlýðý, il saðlýk müdürlüklerine gönderdiði yazýyla yeterince verim alýnamayan uzman hekimlerin kendilerine bildirilmesini istedi. Saðlýk Bakanlýðý nýn uygulamayý

Detaylı

A'DAN Z'YE DENETÝM KOMÝTELERÝ

A'DAN Z'YE DENETÝM KOMÝTELERÝ Uygulama Örnekleri ile Birlikte A'DAN Z'YE DENETÝM KOMÝTELERÝ Haziran 2012 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2012-06/527 Meþrutiyet Caddesi, No: 46 34420 Tepebaþý/Ýstanbul Telefon: (0 212) 249 07 23 Telefax: (0 212)

Detaylı

Grant Thornton Haber Bülteni

Grant Thornton Haber Bülteni Grant Thornton Haber Bülteni Sayý: 16 Nisan - Mayýs - Haziran 2015 Dergimizin 16. sayýsý ile sizlerle beraberiz. 15. sayýnýn baskýsýndan bu yana geçen zaman diliminde baðýmsýz denetim limitlerine yeni

Detaylı

Ambalaj - Geri Kazaným - Çevre Entegre Yönetim Sistemleri Hazýrlayan: Ýlkay Kýran, ASD Çevre Uzman Yardýmcýsý Giriþ: Günümüzde kurumlarýn dünyadaki geliþmelere de ayak uydurabilmesi, uluslar arasý kuruluþlarla

Detaylı

Kadýna Yönelik Aile Ýçi Þiddete Ýliþkin Hukuksal Durum ve Uygulama Örnekleri

Kadýna Yönelik Aile Ýçi Þiddete Ýliþkin Hukuksal Durum ve Uygulama Örnekleri Kadýna Yönelik Aile Ýçi Þiddete Ýliþkin Hukuksal Durum ve Uygulama Örnekleri Kadýna Yönelik Aile Ýçi Þiddete Ýliþkin Hukuksal Durum ve Uygulama Örnekleri Eray Karýnca Ankara 8. Aile Mahkemesi Hakimi T.C.

Detaylı

STRATEJÝK PLAN 2010-2013 FETHÝYE TÝCARET VE SANAYÝ ODASI

STRATEJÝK PLAN 2010-2013 FETHÝYE TÝCARET VE SANAYÝ ODASI STRATEJÝK PLAN 2010-2013 FETHÝYE TÝCARET VE SANAYÝ ODASI ÝÇÝNDEKÝLER 1. BÖLÜM: FETHÝYE KUÞBAKIÞI 1.1. Demografik Yapý 1.2. Ekonomik Yapý 1.2.1. Tarým ve Hayvancýlýk 1.2.2. Sanayi ve Ticaret 1.2.3. Turizm

Detaylı

TC kamu ihale kurumu. faaliyet raporu. Haziran 2014 - Ankara

TC kamu ihale kurumu. faaliyet raporu. Haziran 2014 - Ankara TC kamu ihale kurumu faaliyet raporu Haziran 2014 - Ankara Ekonomik kalkınma, Türkiye nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemigidir. faaliyet raporu 6 13 21

Detaylı

Avrupa Ýnsan Haklarý Sözleþmesi

Avrupa Ýnsan Haklarý Sözleþmesi Avrupa Ýnsan Haklarý Sözleþmesi Avrupa Ýnsan Haklarý Sözleþmesi 11. Protokol ile deðiþtirilen metin Avrupa Antlaþmalarý Serisi, No. 5 Bu metinler, Avrupa Komisyonu/Avrupa Konseyi nin Türkiye ile Ortak

Detaylı

TÜRKÝYE'DE ÝNTERNET SÝTELERÝNÝN ERÝÞÝMÝNÝN ENGELLENMESÝ KONUSUNDA FARKLI HUKUK DÝSÝPLÝNLERÝ AÇISINDAN DEÐERLENDÝRMELER

TÜRKÝYE'DE ÝNTERNET SÝTELERÝNÝN ERÝÞÝMÝNÝN ENGELLENMESÝ KONUSUNDA FARKLI HUKUK DÝSÝPLÝNLERÝ AÇISINDAN DEÐERLENDÝRMELER TÜRKÝYE'DE ÝNTERNET SÝTELERÝNÝN ERÝÞÝMÝNÝN ENGELLENMESÝ KONUSUNDA FARKLI HUKUK DÝSÝPLÝNLERÝ AÇISINDAN DEÐERLENDÝRMELER Dr. Murat Volkan Dülger Av. Yasin Beceni Mart 2011 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2011,03; 512

Detaylı

Savunma Sanayii Müsteşarlığı 2007-2011. Stratejik Plan

Savunma Sanayii Müsteşarlığı 2007-2011. Stratejik Plan Savunma Sanayii Müsteşarlığı 2007-2011 Stratejik Plan ...harp sanayii tesisatýmýzý, daha ziyade inkiþaf ve tevsi için alýnan tedbirlere devam edilmeli ve endüstrileþme mesaimizde de ordu ihtiyacý ayrýca

Detaylı

TÜRKÝYE DE EKONOMÝK VE SOSYAL KONSEY

TÜRKÝYE DE EKONOMÝK VE SOSYAL KONSEY makale - 1 Yrd. Doç. Dr. M. Emin RUHÝ Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi Genel Kamu Hukuku Öðretim Üyesi Giriþ 1968 yýlýnda Kilis'te doðan Emin Ruhi ilk, orta ve lise eðitimini Kilis'te tamamladýktan

Detaylı

Grant Thornton Haber Bülteni

Grant Thornton Haber Bülteni Grant Thornton Haber Bülteni Sayý: 15 Ocak - Þubat - Mart 2015 2015 in ilk sayýsý ile birlikte sizlere tekrar ulaþmanýn mutluluðunu yaþýyoruz. 2015 ortasýnda gerçekleþtirilecek olan milletvekili genel

Detaylı

TÜRKÝYE'DE AÇIK ÝNOVASYON EKOSÝSTEMÝNÝN OLUÞMASININ ÖNÜNDEKÝ ENGELLER VE ÇÖZÜM ÖNERÝLERÝ TÜRKÝYE'DE AÇIK ÝNOVASYON EKOSÝSTEMÝNÝN OLUÞMASININ ÖNÜNDEKÝ ENGELLER VE ÇÖZÜM ÖNERÝLERÝ Yrd. Doç. Dr. Mahmut Nedim

Detaylı

SAYFA 2 DE. Çorum iþ dünyasýnýn temsilcisi

SAYFA 2 DE. Çorum iþ dünyasýnýn temsilcisi Traktör sayýsýnda 14. sýradayýz Türkiye Ziraat Odalarý Birliði (TZOB) Genel Baþkaný Þemsi Bayraktar, Ocak, Mart, Nisan, Mayýs, Haziran aylarýnda ve 9 aylýk toplamda, geçen yýlýn ayný aylarý ve dönemine

Detaylı

G E N E L M Ü D Ü R L Ü Ð Ü

G E N E L M Ü D Ü R L Ü Ð Ü ANADOLU AJANSI G E N E L M Ü D Ü R L Ü Ð Ü MUHABÝRÝN E L K Ý T A B I Muhabirin El Kitabý Anadolu Ajansý Yayýný - 7 Nisan - 2008 AA Muhabirin El Kitabý Yayýn Sahibi Anadolu Ajansý adýna Dr. Hilmi Bengi

Detaylı

TMMOB 14 Ekim 2006 Mitingi Ankara da Ekim 2006 Sayý: 36 Bölgesel Süreli Yayýn EMO Ýstanbul Þubesi Adýna Erol CELEPSOY Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Önder AL Yayýn Kurulu Celal CEZÝM Hasan ECE Kurtuluþ KAYA

Detaylı

ÝLERLEME RAPORU Türkiye Saðlýkta Dönüþüm Programý Aðustos 2008 Prof. Dr. Recep AKDAÐ ÝLERLEME RAPORU Türkiye Saðlýkta Dönüþüm Programý Aðustos 2008 Prof. Dr. Recep AKDAÐ Ankara 2008 2 ÝLERLEME RAPORU Türkiye

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ SOLVENCY II PROJESÝ HAZIRLAYAN ONUR ACAR

AVRUPA BÝRLÝÐÝ SOLVENCY II PROJESÝ HAZIRLAYAN ONUR ACAR AVRUPA BÝRLÝÐÝ SOLVENCY II PROJESÝ HAZIRLAYAN ONUR ACAR Sunuþ Bilindiði üzere, Avrupa Birliði Tek Sigorta Piyasasýna uyum sürecinde olan sektörümüz için son derece önemli konulardan biri de Avrupa Birliði'nde

Detaylı

Türkiye de Kadýna Yönelik Aile Ýçi Þiddet

Türkiye de Kadýna Yönelik Aile Ýçi Þiddet T.C. BAÞBAKANLIK Kadýnýn Statüsü Genel Müdürlüðü Türkiye de Kadýna Yönelik Aile Ýçi Þiddet Türkiye de Kadýna Yönelik Aile Ýçi Þiddet T.C. Baþbakanlýk Kadýnýn Statüsü Genel Müdürlüðü Ziya Gökalp Cad. No:

Detaylı

Sosyal Siyaset Ekseninde Yerel Özürlüler Politikasý

Sosyal Siyaset Ekseninde Yerel Özürlüler Politikasý Sosyal Siyaset Ekseninde Yerel Özürlüler Politikasý (Özürlü Dostu Yerel Sosyal Politikalar) Ali SEYYAR * Giriþ Özürlülerin toplum hayatýnýn bütün alanlarýna e- þit vatandaþ olarak katýlmalarý, sosyal politikalarýn

Detaylı