T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI"

Transkript

1 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İDARE FAALİYET RAPORU 2014

2 İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİLER 3 MİSYON VE VİZYON... 4 YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 4 İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER... 6 Tarihçe... 6 Fiziksel Yapı... 7 Örgüt Yapısı Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar İnsan Kaynakları Sunulan Hizmetler Yönetim ve İç Kontrol Sistemi II. AMAÇ VE HEDEFLER İDARENİN AMAÇ VE HEDEFLERİ TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER III. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER MALİ BİLGİLER Bütçe Uygulama Sonuçları ve Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar Mali Denetim Sonuçları PERFORMANS BİLGİLERİ Faaliyet ve Proje Bilgileri Performans Sonuçları Tablosu Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi IV. KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ ÜSTÜNLÜKLER GELİŞİME AÇIK YANLAR DEĞERLENDİRMELER V. ÖNERİ VE TEDBİRLER YILI EYLEM VE HEDEFLERİ VI. EKLER EK-1: Mevzuat Çalışmaları EK-2 : Üst Yöneticinin İç Kontrol Güvence Beyanı EK-3: Mali Hizmetler Birim Yöneticisinin Beyanı

3

4 A- MİSYON VE VİZYON Misyon Gümrük ve ticaret alanında; - Rekabeti, girişimciliği ve ekonomik büyümeyi teşvik eden, - Piyasa aktörlerinin kurumsal yapılarını güçlendiren, - Üreticileri ve tüketicileri koruyan, - Etkin, hızlı ve insan odaklı hizmet sunan, politika ve uygulamaları geliştirmek, yürütmek ve denetlemek. Vizyon Yenilikçi yaklaşım ve uygulamalarla ülkemizi, gümrük hizmetlerinin ve ticaretinin kolay ve en güvenli yapıldığı, dünyanın sayılı ticaret merkezlerinden biri haline getirmek. B- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR 06/04/2011 tarih ve 6223 sayılı Kanun kapsamında bakanlıkların yeniden yapılandırılması çerçevesinde, 08/06/2011 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 640 sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığının kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları belirlenmiş olup, Bakanlığımızın görevleri şunlardır: a) Gümrük politikasının hazırlanmasına yardımcı olmak ve uygulamak; gümrük hizmetlerinin süratli, etkili, verimli, belirlenmiş standartlara uygun şekilde yürütülmesini sağlamak ve denetlemek. b) İç ticaret hizmetlerine ilişkin ana hedef ve politikaların belirlenmesine yardımcı olmak, belirlenen ticaret politikasını uygulamak, gerekli koordinasyonu sağlamak. c) Diğer kurum ve kuruluşların iç ticaret politikasını etkileyen faaliyet, temas ve düzenlemelerinin, genel ticaret politikasına uygunluğunu sağlamak; ilgili kurum ve kuruluşlar ile işbirliği halinde söz konusu faaliyet, temas ve düzenlemelerin koordinasyonunu ve yürütülmesini temin etmek. ç) Gümrük Kanunu, gümrük işlemleriyle ilgili diğer mevzuat ve uluslararası sözleşmelerin uygulanmasını sağlamak; gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma ilişkin iş ve işlemleri yürütmek; gümrük kontrolüne tabi kişi, eşya ve araçların muayene ve kontrolünü yapmak. 4

5 d) Gümrük tarifesini hazırlamak; gümrük vergileri ile gümrük idarelerince tahsil edilmesi gereken vergi, fon ve diğer mali yüklerin tahakkuk, tahsil, takip ve kontrolünü yapmak; ertelenmiş kontrol ve sonradan kontrol hizmetlerini yürütmek; ihtilaflı durumlarda uzlaşmaya ilişkin işlemleri düzenlemek ve yürütmek; gümrük işleriyle ilgili istatistiki bilgileri üretmek, toplamak, değerlendirmek ve açıklamak. e) Geçici depolama yerleri, antrepolar, ambarlar, lojistik merkezleri, tasfiyelik eşya depoları, mağazalar ve satış reyonları açılması ve işletilmesine izin vermek, işletmek, işlettirmek ve denetlemek; gümrük mevzuatına göre tasfiyelik hale gelen eşyanın tasfiye işlemlerini yürütmek. f)gümrüklü yer ve sahalarda münhasıran, Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesinde gerektiğinde ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak suretiyle kaçakçılığı önlemek, izlemek ve soruşturmak. g) Kara ve demiryolu kapıları ile gümrük teşkilatı bulunan hava ve deniz limanlarında, serbest bölgeler, antrepolar ile gümrüklü yer ve sahalarda ve Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesinde gümrük muhafaza görevlerini yerine getirmek. ğ) Gümrüklü yer ve sahalarda koordinasyonu sağlamak ve kamu düzeninin bozulmasını önleyecek tedbirleri almak. h) Bakanlık hizmetlerine ilişkin olarak uluslararası kuruluşların ve Avrupa Birliğinin çalışmalarını takip etmek, Avrupa Birliğine uyum çalışmalarını yürütmek ve bu konularda görüş oluşturmak. ı) Bakanlığın sorumluluğunda bulunan tüketici ürünlerinin piyasa gözetimi ve denetimini yapmak veya yaptırmak, denetimlere dair mevzuat, politika ve uygulamaların koordinasyonunu sağlamak. i) Ticaret odaları, sanayi odaları, ticaret ve sanayi odaları, deniz ticaret odaları, ticaret borsaları, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, esnaf ve sanatkar meslek kuruluşlarına ait hizmetleri ilgili diğer bakanlıklarla işbirliği suretiyle yürütmek. j) Evrensel kabul görmüş tüketici haklarının sağlanması ve korunmasına yönelik hukuki ve idari tedbirleri almak, tüketicinin korunmasını sağlayıcı inceleme, araştırma ve düzenlemeler yapmak. k) Esnaf ve sanatkarlar ile kooperatifçiliğe ilişkin politikaları, ilke ve hedefleri ilgili kuruluşlarla işbirliği yaparak belirlemek, stratejiler geliştirmek, sonuçları izlemek ve değerlendirmek. l) Şirketler, kooperatifler ve ticaret sicili memurlukları ile esnaf ve sanatkar sicil kayıtlarıyla ilgili hizmetleri yürütmek ve bunları denetlemek. m) Bakanlığın görev alanına giren konularda laboratuvarlar kurmak ve çalışmalarını yürütmek. n) Gümrük müşaviri ve yardımcılarıyla yetkilendirilmiş gümrük müşavirlerine ilişkin gerekli düzenlemeleri yapmak ve denetlemek. 5

6 o) Mevzuatla Bakanlığa verilen diğer görev ve hizmetleri yapmak. C- İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER Tarihçe Bakanlığımız, Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı (mülga) ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı nın (mülga) bazı birimlerini birleştiren tarihli sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 640 sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile kurulmuştur. Bakanlığın tarihi gelişimi, gümrük ve ticaret faaliyetlerinin geçmişteki gelişimi çerçevesinde iki ayrı alt başlık altında incelenmiştir. Gümrük tarihinde 1909 sayılı Kanunla gümrükler müstakil bir bakanlık olarak teşkilatlandırılarak Gümrük ve İnhisarlar Vekaleti kurulmuş, kaçakçılıkla mücadele görev ve yetkisi de bu Bakanlığın bünyesine verilmiştir de kaçakçılıkla mücadele amaçlı yarı askeri Gümrük Muhafaza Umum Kumandanlığı kurulmuştur tarihli ve 1989 sayılı Kanunla Maliye Bakanlığına bağlı olan Tekel İdare ve İşletmeleri de bu Bakanlığa bağlanarak Bakanlığın kuruluşu tamamlanmıştır yılında kurulan yarı askeri nitelikteki Gümrük Muhafaza Umum Kumandanlığı 1956 da kaldırılmış ve sivilleşerek Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ismini almıştır tarihli ve 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Gümrük ve Tekel Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı, Maliye ve Gümrük Bakanlığı şeklinde birleştirilmiştir. Bu yapı tarihli ve 485 sayılı Gümrük Müsteşarlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Başbakanlığa bağlı müstakil bir Müsteşarlık olarak yeniden teşkilatlanana kadar devam etmiştir tarihli ve 5622 sayılı Tasfiye İşleri Döner Sermaye İşletmeleri Genel Müdürlüğünün Gümrük Müsteşarlığına Bağlanması Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile TASİŞ Genel Müdürlüğü, Gümrük Müsteşarlığına (mülga) bağlanmıştır. Ticaret İlk TBMM Hükümetinde İktisat Vekaleti tarafından yürütülen hizmetler, 1924 yılından 1928 yılına kadar Ticaret Vekaleti bünyesinde, yılları arasında Ticaret ve Ziraat Vekaletlerinin Tevhidi Kanunu ile iki müsteşarlık olarak kurulan İktisat Vekaleti içerisinde verilmiştir yılında Ziraat Vekaletinin, 1939 yılında Ticaret Vekaleti ile Münakalat Vekaletinin kurulmasıyla kendisinden ayrılan birimlerden dolayı İktisat Vekaleti iyice küçülmüş, bu durum 1949 yılına dek sürmüştür yılında sanayi, maden ve enerji işlerinin de bağlı olduğu Ekonomi ve Ticaret Vekaleti kurulmuştur yılında sanayi işlerinin ayrılması ile 1939 yılındaki kuruluş yapısına ve görev alanına dönen Ticaret Bakanlığı 1971 yılı başında yeniden sanayi işlerini de alarak ilk defa Sanayi ve Ticaret Bakanlığı haline gelmiştir. 6

7 Ticaret kanadı aynı yılın sonunda tekrar ayrılarak Dış Ekonomik İlişkiler Bakanlığı ile birleşmiş ve 1939 yılındaki Ticaret Bakanlığı haline dönmüş, bu durum1983 yılına kadar devam etmiştir yılında ise sanayi kesimi ile tekrar bileşilerek oluşturulan Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, 2011 yılında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı nın kurulmasına kadar faaliyetlerine devam etmiş olup, Türk kamu yönetiminde bugünkü anlamıyla Ticaret Bakanlığı Kavramı birkaç geçici dönem dışında 1840 yılından bugüne kadar varlığını sürdürmüştür. Fiziksel Yapı Merkez Teşkilatı Bakanlığımız Eskişehir Yolu ndaki yeni hizmet binamızda faaliyetlerini yürütmektedir. Toplam 57 bin 737 metrekare kullanım alanına sahip personelimizin görev yaptığı binada; gelişmiş bilgisayar, uydu ve telekonferans sistemleri bulunmaktadır. Yeni hizmet binamız içerisinde dünya standartlarında TIER 3 sertikasyonuna sahip bir veri merkezi inşa edilmiştir. Bu veri merkezi için yüksek standartlarda sunucular, veri depolama cihazları ve ağ iletişim cihazları alınarak Bakanlığımız bilişim ait yapısı için sağlam bir temel atılmıştır. 640 sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile kurulan Bakanlığımıza, 4 yeni Genel Müdürlüğün ilave edilmesinden dolayı Bakanlık hizmet binasının yetersiz kalması nedeniyle ihtiyaç duyulan Ek Hizmet Binası inşaatı çalışmaları devam etmektedir. Bakanlığımızın eğitim faaliyetlerinin, AB standartlarına uygun, hem ulusal, hem de uluslar arası eğitim etkinlikleri için kullanılabilecek, AB Merkezli Eğitimler için yeterli özellik ve donanıma sahip bir eğitim tesisinde yürütülmesi amacıyla, Havaalanı Yolu 24.km de m² yüzölçümlü alan üzerinde yapımı tamamlanan Eğitim Hizmet Binamız da faaliyete başlamıştır. Yeni Eğitim Merkezimizin kapasitesi 500 kişidir ve 200 kişilik yatakhanesi bulunmaktadır. Anafartalar Caddesi No: 6 Ulus/ANKARA adresindeki hizmet binasında; Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Ankara Grubu Müfettişleri, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No: 6 Kızılay/ANKARA adresindeki ek hizmet binasında Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve İç Denetim Birim Başkanlığı, Eskişehir Yolu TOBB İkiz Binalarda, İç Ticaret Genel Müdürlüğü, Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü, Esnaf ve Sanatkarlar Genel Müdürlüğü, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığının bazı birimleri hizmetlerini yürütmektedirler. Güzelhisar Mahallesi No: 304 Akyurt adresindeki hizmet binasında ise Kurum Arşivi, Balıkhisar Köyü Elvan Çayırı Yöresi Akyurt/ANKARA adresinde Eğitim ve Sosyal Tesisler Hizmet Binası ( Eğitim Dairesi Başkanlığı ile yatakhane) yer almaktadır. Güzelhisar Mah. 36. Sokak No:13 Akyurt/ ANKARA adresinde köpek eğitim merkezi faaliyete geçmiştir. 7

8 Taşra Teşkilatı Bakanlığımız taşrada; Hazine taşınmazlarından tahsis edilen veya kiralanan, döner sermaye imkanları ile satın alınan, yaptırılan ya da başka kurum ve kuruluşlara ait hizmet binalarında faaliyetlerini sürdürmektedir. Bakanlığımız Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri ile bağlantılarının hizmet yürüttüğü binalar ile taşra teşkilatına tahsisli lojmanların muhtelif bakım-onarım giderleri bütçe kaynaklarından karşılanmıştır. Diğer taraftan; Bakanlığımız Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine bağlı ve yükümlülerle birebir irtibatı olan tüm idarelerde kapalı devre kamera sistemi kurulması planlanmış ve bu sistem ile gümrük idarelerinin ve çalışan personelin takibi amaçlanmıştır. Bu kapsamda, tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri ile bağlantılarında kurulum işlemleri tamamlanarak faaliyete geçirilmiştir. Gümrük Kapılarımız Gümrük hizmetlerini çok daha hızlı ve etkin bir şekilde sürdürebilmek, sınır kapılarında yaşanan beklemeleri asgari düzeye indirebilmek için yerel olarak alınan önlemlerin yanında ihtiyaç duyulan yerlerde yeni gümrük kapıları ve müdürlükleri açılmakta ve mevcut kapılar yenilenmektedir. Avrupa nın en büyük gümrük kapılarından biri olan Kapıkule (Edirne-Bulgaristan:Kapitan Andrevo) başta olmak üzere, Gürbulak (Ağrı-İran:Bazergan), Habur (Şırnak-Irak:El-Halil), Sarp (Artvin-Gürcistan:Sarpi), Hamzabeyli (Edirne-Bulgaristan:Lesova), Cilvegözü (Hatay- Suriye:Babul Havva), İpsala (Edirne-Yunanistan:Kipi) ve Nusaybin (Mardin-Suriye:Kamışlı) Gümrük Kapıları modern tesislere kavuşturulmuştur. Çıldır/Aktaş (Ardahan-Gürcistan:Kartsakhi), Dilucu (Iğdır-Nahcivan Özerk Cumhuriyeti:Sederek), Esendere (Hakkari-İran:Serow) ve Kapıköy (Van-İran:Razi) gümrük kapıları ile Halkalı Gümrük İdaresinin modernizasyon çalışmaları devam etmekte olup 2015 yılı içinde hizmete alınması hedeflenmektedir. Dereköy (Kırklareli-Bulgaristan:Malko Tırnova), Karkamış (Gaziantep-Suriye:Carablus), Akçakale (Şanlıurfa-Suriye:Tell Abyat), Yayladağı (Hatay-Suriye:Kesep), Öncüpınar (Kilis- Suriye:Bab es Selame), Pazarkule (Edirne-Yunanistan:Kastanion) Gümrük Kapılarının ise Yap-İşlet-Devret modeliyle yenilenmesi planlanmaktadır. Halkalı Gümrüğü, yeni tesislerine taşınması ile ithalat ve ihracat gümrük hizmetlerinin topluca karşılanacağı bir lojistik üs haline gelecektir. Son derece önemli olan Erenköy Lojistik Merkezinin oluşturulması çalışmaları devam etmektedir yılının Ocak ayı itibarıyla Niğde Gümrük Müdürlüğü faaliyete geçmiş olup, diğer gümrük müdürlükleri ve kapıların faaliyete geçmesine yönelik çalışmalar devam etmektedir. 8

9 AB Projeleri ile Temin Edilen Kaynak döneminde AB Projeleri ve İkili Projelerle, Euro kaynak temin edilmiştir. Bakanlık Arşiv Merkezi bu projelerden biri ile inşa edilmiştir yıllarına ait proje adetleri ve tutarları aşağıdaki gibidir: Tablo 1: Yıllar İtibariyle AB Projeleri YIL TOPLAM PROJE ADEDİ DEVAM EDEN PROJE ADEDİ TOPLAM ÖNGÖRÜLEN PROJE TUTARI (Euro) TOPLAM Döner Sermaye İşletmeleri 2014 yılında, Döner Sermaye İşletmelerinin gayrisafi geliri TL, safi geliri TL olarak gerçekleşmiştir. Döner Sermaye İşletmelerinin 2014 yılı giderleri, sermaye giderleri hariç olmak üzere TL olmuştur yılı net karı (bilanço karı), bir önceki yıla göre yaklaşık %28 artarak TL olarak gerçekleşmiştir. Net karın tamamı Hazine ye aktarılacaktır. Tablo 2: Döner Sermaye İşletmelerince Elde Edilen Net Kar ve Hazineye Aktarılacak Tutar Gayrisafi Gelir Tutarı Emaneten Tahsil Edilen Vergi, Tellaliye, Bandrol (-) Kaçak Eşya Satışından Hazine Emanetine Gönderilen Tutar (-) Ardiye Ücretlerinden Özel Antrepolara Gönderilen (-) Döner Sermaye Bütçe Gelirleri Döner Sermaye Bütçe Giderleri (-)

10 Kurumlar Vergisi Matrahı Kurumlar Vergisi Net Kar Hazineye Aktarılacak Tutar Grafik :1 Döner Sermaye İşletmelerinin Yılları Bilanço Kar-Zarar Durumu (Net Kar) Yılları Bilanço Kar-Zarar Durumu (Net Kar) yılında, Döner Sermaye İşletmelerinin tahsil ettiği ve Hazine ye ve diğer kamu kurumlarına ödediği mali yükümlükler TL olarak gerçekleşmiştir yılında tahsil edilen ve ödenen mali yükümlülükler 2013 yılına göre yaklaşık % 17 artmıştır. Tablo : 3 Döner Sermaye İşletmelerinin Tahsil Ettiği ve Hazine ve Diğer Kamu Kurumlarına Ödediği Mali Yükümlülükler Tahsil edilen KDV, ÖTV, Damga Vergisi Tahsil edilen Gümrük Vergisi Belediyelere Aktarılan Tutarlar (Tellaliye) TRT'ye Ödenen Bandrol (3093 sayılı Kanunun 4/a Maddesi) Kaçak Eşya Satışından Hazine Emanetine Gönderilen Tutar Kaynağından Yapılan SGK Kesintisi +Alınan Gelir Vergisi Damga Vergisi +Diğer Yükümlülükler Peşin Gelir+ SHÇEK Payı (2828 s. Kanunun 18. Md. Brüt Hasılatın %1'i) Kurumlar Vergisi Kardan Hazineye Aktarılacak Tutar TOPLAM

11 Grafik : Yıllarında Tahsil Edilen ve/veya Ödenen Mali Yükümlülükler Tahsil Edilen ve/veya Ödenen Mali Yükümlülükler

12 Örgüt Yapısı Merkez Teşkilatı Bakanlığımız merkez teşkilatı hizmet birimleri: Gümrükler Genel Müdürlüğü, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü, İç Ticaret Genel Müdürlüğü, Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü, Esnaf ve Sanatkarlar Genel Müdürlüğü, Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü, AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü, Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı, Strateji Geliştirme Başkanlığı, İç Denetim Birim Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği, Personel Dairesi Başkanlığı, Eğitim Dairesi Başkanlığı, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği, Özel Kalem Müdürlüğü nden oluşmaktadır. Taşra Teşkilatı Bakanlığımız taşra teşkilatı Bölge Müdürlükleri ile İl Müdürlüklerinden oluşmaktadır. 19 Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü ve bu Bölge Müdürlüklerine bağlı hizmet veren 157 adet Gümrük Müdürlüğü(140 adedi fiilen hizmet vermektedir) 29 adet Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü, 23 adet Tasfiye İşletme Müdürlüğü, 6 adet Laboratuvar Müdürlüğü, 16 adet Personel Müdürlüğü ve Valiliklere bağlı 81 Ticaret il Müdürlüğü olarak yapılandırılmıştır. Tablo 4: Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri *Fiilen faaliyete geçmeyen Orta Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü (Ankara) Batı Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü (Antalya) Uludağ Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü (Bursa) Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü (Edirne) Gap Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü (Gaziantep) Doğu Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü (Van) İpekyolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü (Diyarbakır) Doğu Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü (Hatay) İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü (İstanbul) Ege Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü (İzmir) Doğu Marmara Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü (Kocaeli) Fırat Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü (Malatya) Orta Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü (Mersin) Orta Karadeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü (Samsun) Doğu Karadeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü (Trabzon) Batı Marmara Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü (Tekirdağ) Pamukkale Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü (Denizli)* Gürbulak Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü (Ağrı)* Kaçkar Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü (Artvin)* 12

13 Tablo 5: Sınır Kapısı ve Gümrük İdaresi Sayısı SINIRKAPILARI/GÜMRÜK İDARELERİ SINIR KAPISI SAYISI HİZMET VEREN GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ SAYISI Kara Sınır Kapısı Demiryolu Sınır Kapısı 7 7 Deniz Sınır Kapısı Hava Sınır Kapısı Serbest Bölge Gümrük İdareleri - 9 İç Gümrük İdareleri - 60 Faal Olmayan Gümrük Müdürlükleri - (-) 17 TOPLAM (faal) Ülkemizde 30 kara, 7 demiryolu, 61 deniz ve 51 hava olmak üzere toplam 149 hudut kapısı bulunmaktadır. Kara hudut kapılarında 28, demiryolu hudut kapılarında 7, deniz hudut kapılarında 43, hava hudut kapılarında 10 Gümrük Müdürlüğü bulunmaktadır. Bunlardan başka; serbest bölgede bulunan 9, iç gümrük olan 60 Gümrük Müdürlüğü bulunmaktadır. Toplam 157 Gümrük Müdürlüğünün 17 i fiilen kapalı olup, 140 faal Gümrük Müdürlüğü ile hizmetler yürütülmektedir. Yurtdışı Teşkilatı Gümrük Müşavirlerimiz yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın, yurtdışında bulunan Türk firmalarının ve Türkiye ye gidecek yabancı ülke vatandaşlarının gümrük konularındaki soru ve sorunlarına cevap ve çözümler üretmek aynı zamanda bulundukları ülke ile Türk Gümrük mevzuat ve uygulamaları hakkında ilgilileri bilgilendirmekle mükelleftirler. Diğer ülkelerle ilişkilerin yoğunluğu ve dış ticaret hacmindeki artışa paralel olarak 15 gümrük müşaviri, 5 gümrük ataşesi olmak üzere 20 yurt dışı kadro oluşturulmuştur tarih ve 2012/3681 sayılı BKK ile; KKTC/Lefkoşe, Romanya/Bükreş ve Güney Kore/Seul Büyükelçiliklerimiz nezdinde 1'er adet gümrük müşavirliği, İran/Urumiye, Irak/Erbil ve Gürcistan/Batum Başkonsolosluklarımız nezdinde 1'er adet gümrük ataşeliği olmak üzere toplam 6 yerde daha yurtdışı teşkilatımızın kurulması kararlaştırılmıştır. 2 gümrük müşavirliği ve 2 gümrük ataşeliği kadrolarının kurulacağı ülkelere ilişkin çalışmalar da devam etmektedir. 13

14 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI ORGANİZASYON ŞEMASI 14

15 Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Donanım ve Haberleşme Altyapısı Bakanlığımızın bilişim altyapısının tasarlanması ve uygulanmasının sağlanması, teknolojik gelişmelerin takip edilmesi ve Bakanlık otomasyon stratejilerinin belirlenmesi, bilgi güvenliği ve güvenilirliği konusunun gerektirdiği önlemlerin alınması, politika ve ilkelerin belirlenmesi ve kamu bilişim standartlarına uygun çözümler üretilmesi ile ilgili çalışmaların yanında, merkez ve taşra teşkilatının merkeze direk bağlı çalışan tüm idarelerin yedekli olarak çalışan data hatlarının talep, takip ödeme ve iptal işlemleri ile taşra teşkilatının kullanmakta olduğu telsiz sistemlerinin alımı, bakımı ve onarımları Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığınca yapılmaktadır. Bakanlık merkez donanım altyapısında 87 fiziksel sunucu, 415 sanal sunucu, 5 mail sunucusu, merkez ve taşrada 175 DC sunucu bulunmaktadır. Network altyapısında merkezde 6 omurga (yedekli) ve 3 router (yedekli) ile 196 network cihazı(kenar anahtarlar, access point cihazları, yük dengeleme cihazları vb.), 2 güvenlik duvarı(yedekli), 4 güvenlik cihazı(ips, Antivirüs, DDOS, Proxy vb.), FKM de 3 güvenlik cihazı,3 network cihazı bulunmaktadır. Merkez binada 300 Mbps band genişliğindeki internet altyapısını Merkez Bina, Ulus Ek Hizmet Binası, TOBB Ek Hizmet Binası, 81 Ticaret İl Müdürlüğü kullanıcıları, FKM de 100 Mbps band genişliğindeki internet altyapısını 175 Taşra Gümrük İdaresi kullanıcıları kullanmaktadır. Band genişlikleri 2-10 Mbps arasında değişen toplam 127 Gümrük idaresinin Merkez Hizmet binası ile arasında fiber altyapı üzerinden çok noktadan çok noktaya MPLS VPN devre, Band genişlikleri 1-2 Mbps arasında değişen toplam 48 Gümrük idaresinin Merkez Hizmet binası ile arasında bakır altyapı üzerinden noktadan noktaya G.SHDSL devre, Band genişlikleri 5 Mbps olan toplam 15 Ticaret İl Müdürlüğü ile Merkez Hizmet binası arasında fiber altyapı üzerinden çok noktadan çok noktaya MPLS VPN devre, Band genişlikleri 1 Mbps olan toplam 66 Ticaret İl Müdürlüğü ile Merkez Hizmet binası arasında bakır altyapı üzerinden noktadan noktaya G.SHDSL devre bulunmaktadır. Merkez binada 300 Mbps data toplama devresi, 20 Mbps video toplama devresi, FKM de 80 Mbps Adsl toplama devresi bulunmaktadır. Ayrıca Merkez bina ile FKM arasında 40 Mbps noktadan noktaya layer2 ME data devresi, Merkez bina ile Ulus arasında 50 Mbps noktadan noktaya layer2 ME data devresi mevcuttur. Bakanlık merkez binanın farklı lokasyonlarında bulunan kablosuz internet erişim noktaları sayesinde misafir kullanıcılar lokal ağa dahil olmadan güvenli internet kullanabilmektedir. Bakanlık Çağrı Merkezi (444 8 GTB) hizmete alınmış olup, Alo 175 Tüketici Danışma Hattı ve Alo 136 Gümrük İhbar Hattı da bu sistem üzerinden hizmet vermektedir. İnsan Kaynakları Bakanlığımız, İnsana odaklanmış, 15

16 Çalışanların ilişkilerini yönetsel bir yapı içinde ele alan, Kurum kültürüne uygun personel politikalarını geliştiren ve bu yönüyle Kurum yönetiminde kilit işlevi gören bir İnsan Kaynakları Yönetimi ni benimsemiştir. Genel Kadro Bilgileri Tablo 6: Kadro Bilgileri KADRO DURUMU BİRİM DOLU KADRO (Kadrolu Personel) MERKEZ TAŞRA TİCARET TAŞRA DÖNER SERMAYE YURTDIŞI TOPLAM DOLU KADRO MERKEZ (Sözleşmeli personel, Sürekli TAŞRA işçi ve geçici TİCARET TAŞRA işçiler) DÖNER SERMAYE TOPLAM TOPLAM DOLU KADRO BOŞ KADRO MERKEZ (Kadrolu Personel) TAŞRA BOŞ KADRO (Sözleşmeli personel, Sürekli işçi ve geçici işçiler) TİCARET TAŞRA DÖNER SERMAYE YURTDIŞI TOPLAM MERKEZ TAŞRA TİCARET TAŞRA - - DÖNER SERMAYE YURTDIŞI TOPLAM TOPLAM BOŞ KADRO TOPLAM MEVCUT KADRO

17 Grafik 3: 2014 Yılı Dolu Kadroların Dağılımı (Sözleşmeli Personel, Sürekli İşçi ve Geçici İşçi Hariç) merkez taşra ticaret taşra döner sermaye yurt dışı Bakanlığımız 2014 yılı dolu kadrolarının % 15 i merkezde, % 73 ü taşrada, % 7 si Ticaret İl Müdürlüklerinde, % 4 ü döner sermaye teşkilatında, % 0,04 ü ise yurt dışı teşkilatında çalışmaktadır. Grafik 4: Yılı Dolu Kadroların Karşılaştırması (Sözleşmeli Personel, Sürekli İşçi ve Geçici İşçi Hariç)

18 Tablo 7: 2014 Yılı İtibariyle Personelin Cinsiyet Bazında Dağılımı (Sözleşmeli Personel, Sürekli İşçi ve Geçici İşçi Hariç) MERKEZ TAŞRA DÖNER TİCARET İL MÜD. YURT TOPLAM SERMAYE DIŞI ERKEK KADIN TOPLAM yılında Bakanlığımızın % 73 ü erkek, % 27 si kadın personelden oluşmakta olup, merkezde % 65 i erkek, % 35 i kadın; taşrada % 75 i erkek, % 25 i kadın; ticaret il müdürlüklerinde % 64 ü erkek, % 36 sı kadın ve döner sermayede % 71 i erkek, % 29 u kadın personelden oluşmaktadır. Yurt dışı teşkilatında çalışan personelin ise % 83 ü erkek, %17 si kadındır. Grafik 5: Personelin Yaş Durumu (Sözleşmeli Personel, Sürekli İşçi ve Geçici İşçi Hariç) YAŞ YAŞ YAŞ YAŞ YAŞ YAŞ YAŞ YAŞ 60 YAŞ ÜSTÜ 2014 yılında Bakanlığımız personeli yaşları itibariyle gruplandırıldığında; toplam personelin % 35 i yaş aralığında, % 28 i yaş aralığında, % 17 si yaş aralığında, % 18 i yaş aralığında ve % 2 si ise 60 yaş üstü grupta yer almaktadır. 18

19 Grafik 6: Hizmet Sürelerine Göre Personel Sayısı (Sözleşmeli Personel, Sürekli İşçi ve Geçici İşçi Hariç) YIL ALTI 5-10 YIL YIL YIL YIL YIL YIL 35 YIL ÜSTÜ Hizmet süresine göre dağılıma bakıldığında; 2014 yılında toplam personelin % 45 inin 5 yıldan az, % 20 sinin 5-15 yıl, % 5 inin yıl, %10 unun yıl, %12 sinin yıl ve % 8 inin ise 30 yıl üstü hizmete sahip olduğu görülmektedir. Grafik 7: Öğrenim Durumuna Göre Personel Sayısı (Sözleşmeli Personel, Sürekli İşçi ve Geçici işçi hariç) İLK ÖĞRETİM LİSE ÖN LİSANS LİSANS YÜKSEK LİSANS DOKTORA 2014 yılında personelin %12 si ilköğretim ve lise (1860 kişi); % 10 u ön lisans (1493 kişi); % 71 i lisans (10477 kişi); % 7 si yüksek lisans (1113 kişi) ve % 0,2 si doktora (34 kişi) 19

20 düzeyinde öğrenime sahip olup, toplam personelin yaklaşık % 88 i üniversite mezunudur. Tablo 8: Merkez ve Yurt Dışı Teşkilatı Personelinin Unvan Bazında Dağılımı M E R K E Z TOPLAM Bakan Yardımcısı 1 Müsteşar 1 Müsteşar Yardımcısı 3 Gümrükler Genel Müdürü 1 Gümrükler Muhafaza Genel Müdürü 1 İç Ticaret Genel Müdürü - Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürü - Tük. Kor. ve Piyasa Göz. Genel Müdürü 1 Esnaf ve Sanatkarlar Genel Müdürü 1 Kooperatifçilik Genel Müdürü 1 AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürü 1 Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürü 1 Rehberlik ve Teftiş Başkanı 1 Strateji Geliştirme Başkanı 1 Genel Müdür Yardımcısı 14 Bakanlık Müşaviri 13 Bakanlık Müşaviri (640 S. KHK-2 sayılı liste) Hukuk Müşaviri 1 Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri - Personel Dairesi Başkanı - Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı - Bilgi İşlem Dairesi Başkanı - Eğitim Dairesi Başkanı 1 Özel Kalem Müdürü 1 Daire Başkanı 58 Gümrük ve Ticaret Başmüfettişi 244 Gümrük ve Ticaret Müfettişi 144 İç Denetçi 14 Gümrük ve Ticaret Müfettiş Yardımcısı 62 Gümrük ve Ticaret Uzmanı 263 AB Uzmanı (3 kişi kadro karşılığı sözleşmeli) 15 Hukuk Müşaviri 19 Güm. Mhz. Kaç. ve İst. Müdürü 1 Şube Müdürü 85 Müdür (özelleştirme) - Müdür Yardımcısı (özelleştirme) - Savunma Uzmanı 1 Mali Hizmetler Uzmanı 6 Gümrük ve Ticaret Uzman Yardımcısı 267 AB Uzman Yardımcısı 22 20

21 Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı 1 Eğitim Uzmanı 3 Araştırmacı 18 Uzman 30 APK Uzmanı 5 Ayniyat Saymanı 1 Bölge Amiri 1 Kısım Amiri 2 Şef 96 Muayene Memuru 26 Muhafaza Memuru 51 Çözümleyici 17 Programcı 20 Bilgisayar İşletmeni 23 Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni 450 Memur 48 Şoför 21 Daire Tabibi 2 Diş Tabibi 1 Veteriner Hekim 2 Hemşire 2 Diyetisyen - Laborant (SHS) - Avukat 45 Mimar 3 Mühendis 32 Mütercim 6 İstatistikçi 5 Ekonomist - Fizikçi - Matematikçi - Kimyager 3 Tekniker 7 Teknisyen 17 Teknisyen Yardımcısı 2 Hizmetli 39 Kaloriferci 3 Dağıtıcı 26 YURTDIŞI - Gümrük Müşaviri 5 YURTDIŞI - Gümrük Ateşesi 1 TOPLAM

22 Tablo 9: Taşra ve Döner Sermaye Teşkilatı Personelinin Unvan Bazında Dağılımı T A Ş R A DOLU KADRO SAYISI Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü 8 Gümrük ve Ticaret Bölge Müdür Yardımcısı 28 İl Müdürü 14 Gümrük Müdürü 105 Gümrük Mhz. Kaç. ve İst. Müdürü 21 Personel Müdürü 8 Laboratuar Müdürü - Şube Müdürü 109 Araştırmacı 85 Gümrük ve Ticaret Denetmen Yardımcısı 91 APK Uzmanı 1 Uzman 27 Gümrük Müdür Yardımcısı 180 Bölge Amiri 103 Kısım Amiri 142 Şef 291 Muayene Memuru 1826 Muhafaza Memuru 3794 Programcı 14 Sivil Savunma Uzmanı 3 Bilgisayar İşletmeni 86 Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni 1473 Memur 2469 İcra Memuru 55 Daktilograf - Gemi Adamı 45 Şoför 140 Daire Tabibi 1 Avukat 213 Mimar 1 Mühendis 68 Kimyager 104 Kaptan 38 Laborant 20 Makinist 24 Teknisyen 104 Tekniker 31 Teknisyen Yardımcısı 7 Hizmetli 188 Aşçı 3 22

23 Kaloriferci 24 Bekçi 30 TOPLAM D Ö N E R S E R M A Y E SAYISI Tasfiye İşletme Müdürü 13 Şef 47 Bilgisayar İşletmeni 1 Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni 139 Memur 120 Anbar Memuru 96 Veznedar 30 Satış Memuru 40 Koruma ve Güvenlik Görevlisi 76 Teknisyen 12 Tekniker 3 Hemşire 1 Şoför 24 Hizmetli 25 Bekçi 41 TOPLAM 668 Sunulan Hizmetler 640 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6. maddesiyle belirlenen Bakanlığımız hizmet birimlerinin görevleri aşağıda yer almaktadır. Gümrükler Genel Müdürlüğü Gümrükler Genel Müdürlüğünün görevleri; Türk Gümrük Tarife Cetvelini, eşyanın menşeini, gümrük kıymetini, gümrük rejim ve formalitelerini taraf olunan anlaşmalara ve uluslararası uygulamalara uygun olarak düzenlemek ve uygulanmasını sağlamak, gümrük vergileri ile gümrüklerce tahsil edilen diğer vergi, fon ve mali yükleri tahakkuk ettirmek ve tahsil etmek, dahilde işleme, hariçte işleme, gümrük kontrolü altında işleme, geçici ithalat ve antrepo gümrük rejimleriyle ile ilgili taraf olduğumuz uluslararası anlaşmalar ve gümrük mevzuatı çerçevesinde düzenleme yapmak, izin vermek ve uygulamanın yürütülmesini sağlamak, serbest dolaşıma giriş, ihracat, yeniden ihracat, imha, gümrüğe terk işlemlerinin uygulanmasını sağlamak ve serbest bölgeler, lojistik dış ticaret bölgeleri, dış ticaret merkezlerindeki gümrük işlemlerini yürütmek, tercihli menşe ve tavizli vergi uygulamalarına yönelik işlemleri yürütmek, gümrüksüz satış mağazaları ile ilgili işlemleri yürütmek, geri gelen eşya ile ilgili ihracat rejimi kararlarının uygulanmasını sağlamak, çift kullanımlı eşya ve ihracat kontrollerine ilişkin görevleri yapmak, dış ticaret mevzuatı ve sair mevzuatın gümrükle 23

24 ilgili hükümlerinin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemek ve uygulanmasını sağlamak, sınır ve kıyı ticareti ve münasebetleri ile sınır ticaret merkezlerinden yapılacak ticarete ilişkin gümrük işlemlerinin yapılmasını sağlamak yolcu beraberi, posta ve hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelen ve giden eşya ile bunlarla ilgili elektronik ticarete konu eşyanın gümrük işlemlerinin yürütülmesini sağlamak, gümrük muafiyetine ilişkin işlemleri yapmak, konteynerlere ilişkin işlemlerin yürütülmesini sağlamak, transit rejimi ile ilgili işlemleri düzenlemek, yürütülmesini sağlamak ve uygulamayı kontrol etmek, teşvik mevzuatının gümrük işlemleriyle ilgili hükümlerinin yürütülmesini sağlamak, gümrük laboratuvarları kurmak, tahlil metotlarını hazırlamak ve çalışmalarını düzenlemek, gümrük müşaviri ve yardımcıları ile yetkilendirilmiş gümrük müşavirlerine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, gümrüklerce alınan vergi ve benzeri yüklere ilişkin uzlaşma usul ve esaslarını belirlemek ve uygulamayı yürütmek. Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğünün görevleri; gümrüklü yer ve sahalarda kamu düzeninin bozulmasını önleyecek tedbirleri almak, buraların takip ve muhafazasını sağlamak, gerektiğinde müdahalede bulunarak durumu adli mercilere intikal ettirmek, deniz ve hava limanlarıyla kara sınırlarındaki gümrük kapılarında ve diğer gümrüklü yer ve sahalarda giriş ve çıkış yapan kişi, eşya ve taşıtların muhafazası ile gümrüğe sevk edilmesini sağlamak ve gümrük işlemleri bitirilmeden buralardan çıkmalarını önlemek, yatlara ilişkin işlemlerin yürütülmesini sağlamak, gümrüklü yer ve sahalarda münhasıran, Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesinde gerektiğinde ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak suretiyle kaçakçılığı önlemek, izlemek ve soruşturmak, Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesinde kişi, eşya ve taşıtların kaçakçılıkla mücadele kapsamında takibini yapmak, kaçakçılıkla mücadele için bilimsel yöntemler de kullanmak suretiyle bilgi toplayarak gerekli araştırma, soruşturma ve operasyonları yapmak, taşra teşkilatının yapacağı operasyonları koordine etmek, gerektiğinde taşra teşkilatı ile müşterek operasyon yapmak, kaçakçılıkla mücadele amacıyla ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapmak, bilgi değişiminde bulunmak, protokoller hazırlamak ve uygulamak, gerektiğinde müşterek operasyonlar yapmak, kaçakçılıkla etkin mücadele etmek amacıyla ulusal ve uluslararası bilgi akışına dayalı veri tabanları oluşturmak, verileri işlemek, değerlendirmek ve risk analizi çerçevesinde kullanılabilecek nitelikte olanları Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğüne iletmek, adli kolluğa ilişkin olarak diğer kanunlarla verilen görevleri yapmak. İç Ticaret Genel Müdürlüğü İç Ticaret Genel Müdürlüğünün görevleri; ticarete ilişkin ana hedef ve politikaların belirlenmesine yardımcı olmak, ticari faaliyetleri teşvik etmek, gerekli düzenlemeleri yapmak ve bunların uygulanmasını sağlamak, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat gereğince Bakanlıkça yapılması gereken işlemleri yürütmek, Merkezi Sicil Kayıt Sistemini kurmak, işletmek ve bu sistemin diğer kurum ve kuruluşlar nezdinde tutulan kayıt sistemleriyle bağlanmasına ilişkin çalışmaları yürütmek, kuruluşuna izin verilecek anonim şirketler ile genel kurul toplantılarında Bakanlık temsilcisi bulunacak anonim şirketleri belirlemek ve bunların işlemlerini yürütmek, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile odalar ve borsalarla ilgili mevzuat ve uygulamalara ilişkin iş ve işlemleri yürütmek ve bunlarla ilgili düzenlemeler yapmak, sebze ve meyveler ile yeterli arz ve talep derinliği bulunan diğer malların ticaretini düzenlemek, toptancı halleri ile pazar yerlerinin çağdaş bir yapıya kavuşturulmasını ve işletilmesini sağlamak ve bu konularda mevzuatla verilen görevleri yapmak, depolamaya uygun temel ve işlenmiş tarım ürünlerinin ticaretine ilişkin düzenlemeler yapmak, lisanslı depoculuk ve ürün ihtisas borsacılığının teşvik edilmesi, geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalarda bulunmak ve lisanslı depoculuk, ürün ihtisas borsacılığı ve umumi 24

25 mağazacılığa ilişkin mevzuatla verilen görevleri yapmak, elektronik ticarete ve organize perakende ticaretine yönelik düzenlemeler yapmak ve uygulanmasını sağlamak, bunların gelişmesine ve yaygınlaşmasına yönelik çalışmalar yapmak, bu konularda mevzuatla verilen görevleri yerine getirmek ve gerekli tedbirleri almak, lüzumu halinde, ticari faaliyetlere ya da bu ticari faaliyetleri yürütenlere yönelik düzenlemeler yapmak ve bunların uygulanmasını sağlamak. Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğünün görevleri; Bakanlığın faaliyet alanlarına giren konularda veriler toplamak, araştırmalar yapmak, istatistiki bilgiler üretmek, değerlendirmek ve gümrük işlemlerine ilişkin istatistikleri açıklamak, bu konularda gerekli işbirliği ve koordinasyonu sağlamak, Gümrük işlemleriyle ilgili verileri risk analizine tabi tutmak, analiz sonuçlarını değerlendirmek ve bunları ilgili birimlere aktarmak, risk analizi ölçütlerini belirlemek, risk yönetimi ile ilgili koordinasyonu sağlamak, risk analizi konusunda ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla gerekli bilgi değişimi ve işbirliğini sağlamak, risk analizine ilişkin verileri de kullanarak sonradan kontrol işlemleriyle ilgili verileri toplamak, değerlendirmek, arşivlemek, ilgili birimlere aktarmak ve bu birimler arasında koordinasyonu sağlamak, gümrük gelirlerinin tahsil seyrini araştırmak ve bütçe tahminlerine esas olacak bilgileri toplamak, gümrük vergileri ile gümrüklerce tahsil edilen diğer vergi, fon ve mali yüklerin tahakkuk ve tahsilini sonradan kontrol etmek, eksik veya fazla tahsilat ve tecil ile ilgili işlemleri yapmak, gümrüklerce tahsil edilen vergi, fon ve mali yükler yönünden gerçek ve tüzel kişilere ilişkin her türlü bilgi ve belgenin kontrol ve denetimini yapmak, gümrük işlemlerine ait yazılı veya elektronik ortamdaki belgelerin, kanuni süreler içinde muhafaza edilmesini ve bu sürelerden sonra usulüne göre imha edilmesini sağlamak. Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğünün görevleri; tüketicinin korunmasına ilişkin politikalar oluşturmak, bu politikaların belirlenmesinde yurtiçi ve yurtdışındaki kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak ve gerekli koordinasyonu sağlamak, tüketicilerin, sağlık ve güvenliği ile ekonomik çıkarlarını koruyucu, kayıplarını giderici tedbirleri almak ve gerekli düzenlemeleri yapmak, tüketicilerin tüketim maddeleri yönünden çevresel tehlikelerden korunabilmesi amacıyla alınacak tedbirlerin belirlenmesinde ilgili bakanlık ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, piyasaya sunulan mal ve hizmetlerin kalitesinin yükseltilmesi amacına yönelik olarak kalite denetimi yapmak, yaptırmak, kalite kontrol sistemleri kurmak, ilgili kurum ve kuruluşlara standart tespitine ilişkin görüş ve önerilerde bulunmak, tüketicileri aydınlatıcı ve eğitici tedbirleri almak, tüketicilerin kendilerini koruyucu girişimlerini özendirmek ve tüketicinin korunması konusundaki politikaların oluşturulmasında bunların gönüllü örgütlenmeleri yoluyla temsil edilmelerini sağlamak, tüketici sorunlarının çözümüne ilişkin olarak diğer kanunlarla verilen görevleri yapmak, teknik mevzuatı bulunmayan ve doğrudan tüketiciye sunulan ürünlerin piyasa gözetimi ve denetimini yapmak, bu ürünlerde ihtiyaç halinde gerekli düzenlemeleri yapmak veya Bakan onayı ile standartları zorunlu uygulamaya koymak, ülke ekonomisinin gerektirdiği özel ve zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırmak. Esnaf ve Sanatkarlar Genel Müdürlüğü Esnaf ve Sanatkarlar Genel Müdürlüğünün görevleri; esnaf ve sanatkarlara ilişkin politikaları, ilke ve hedefleri ilgili kuruluşlarla işbirliği yaparak belirlemek, stratejiler geliştirmek, sonuçlarını izlemek ve değerlendirmek, esnaf ve sanatkarlara ilişkin politikaların belirlenmesi, istatistikler ve analizler üretilmesi ve paylaşılması, değerlendirmeler yapılması ve raporlar 25

26 hazırlanması amacıyla bu işletmelere ait yatırım, üretim, pazarlama, teşvik, mali durum, Ar- Ge, istihdam, enerji ve benzeri ekonomik faaliyet bilgi ve verileri ile esnaf ve sanatkar meslek kuruluşlarına ait bilgileri belirleyeceği usul ve esaslar kapsamında almak suretiyle bilgi sistemi oluşturmak, esnaf ve sanatkarların sorunlarını tespit etmek, çözüm önerileri geliştirmek ve ilgili kurumlar nezdinde girişimde bulunmak, rekabet güçlerinin artırılması, araştırma, geliştirme ve yenilikçilik yeteneklerinin geliştirilmesi, pazarlama, hammadde ve tezgah temini amaçlarıyla teşvik ve destekler vermek ve bu konulara yönelik düzenlemeler yapmak, iç ve dış pazar imkanlarını araştırmak, kredi ve finansman ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik çalışmalar ve bu konularda düzenlemeler yapmak, esnaf ve sanatkarlar ile istihdam ettikleri personele yönelik eğitim faaliyetlerini desteklemek, esnaf ve sanatkar meslek kuruluşlarının kuruluş, işleyiş ve siciline ilişkin işleri yürütmek. Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü Kooperatifçilik Genel Müdürlüğünün görevleri; kooperatifçiliğe ilişkin politikaları, ilke ve hedefleri ilgili kuruluşlarla işbirliği yaparak belirlemek, stratejiler geliştirmek, uygulamak, sonuçlarını izlemek ve değerlendirmek, kooperatifçilikle ilgili Ar-Ge çalışmaları yapmak, kooperatif bilgi ve denetim sistemini kurmak ve işletmek, kooperatifçiliğin geliştirilmesi için gerekli tedbirleri almak ve uygulanmasını sağlamak, yayın, tanıtım ve eğitim faaliyetlerinde bulunmak, kooperatiflerin amaçlarını gerçekleştirmek için hazırlayacakları projeleri desteklemek ve teşvik etmek, teşvik ve desteklere yönelik düzenlemeler yapmak, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına bağlı tarımsal amaçlı kooperatifler ve üst birlikleri, yapı kooperatifleri ve üst birlikleri hariç olmak üzere, tarım satış kooperatifleri ve birlikleri ile genel hükümlere tabi kooperatif ve birliklerin kuruluşuna, işleyişine ve denetlenmesine yönelik düzenlemeler yapmak, uygulamak ve uygulanmasını sağlamak, kooperatifleri ve üst kuruluşlarını denetlemek veya denetlettirmek, kooperatifler için örnek ana sözleşmeler hazırlamak ve yürürlükte olan ana sözleşmeleri ihtiyaçlar doğrultusunda güncellemek, kooperatiflere ve üst kuruluşlarına yol göstermek ve çalışmalarında yardımcı olmak, yeni alanlarda kooperatif girişimlerin geliştirilmesine yönelik özendirici ve destekleyici çalışmalar yürütmek, bireysel tasarrufların uygun kooperatif girişimcilik modelleri ile ekonomiye kazandırılmasını sağlamak, tarım satış kooperatifleri ve birlikleri tarafından kullanılan ürün alım kredilerine faiz desteği sağlamak ve bu kredilerin amacına uygun olarak kullanılıp kullanılmadığını denetlemek. Avrupa Birliği ve Dış ilişkiler Genel Müdürlüğü Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünün görevleri; Bakanlığın yurtdışı ve uluslararası veya ikili münasebetlerini yürütmek, Türkiye'nin gümrüklerle ilgili uluslararası anlaşma ve sözleşmelere katılmasına dair Bakanlık görüşünü hazırlamak, uluslararası kuruluşların kabul ettiği gümrük ile ilgili anlaşmaları ve bunların değişikliklerini takip ederek uygulamaya intikal ettirilmesini sağlamak, Bakanlığın görev ve faaliyet alanına giren, Avrupa Birliği ile ilgili hususlarda koordinasyonu sağlamak, Avrupa Birliği ile ilgili alanda Hükümetin genel politikasını uygulamaya yönelik tedbirleri almak, uyum ve uygulama çalışmaları ile ilgili işleri yürütmek, Bakanlığın görev alanına giren konulardaki ikili ve çok taraflı anlaşma, sözleşme ve protokolleri gerektiğinde ilgili bakanlık ve kuruluşlarla işbirliği halinde hazırlamak, müzakerelerini yürütmek ve ulusal mevzuata aktarılmasını sağlamak, Bakanlığın görev alanına giren konularda Avrupa Birliği kurum ve kuruluşları ve diğer uluslararası kuruluşlarla gerekli temas ve müzakereleri yürütmek, Bakanlığın dış kaynaklı ve uluslararası nitelikteki program ve projelerini hazırlamak, yürütmek ve gerekli koordinasyonu sağlamak, Bakanlığın dış protokol faaliyetlerini yürütmek, Bakanlığın yurtdışı teşkilatının 26

27 koordinasyonunu ve etkin işleyişini sağlamak. Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğünün yetki ve görevleri: Döner sermaye işletmelerini idari ve mali yönden yönetmek, Gümrük Kanununa göre tasfiye edilecek hale gelen eşyanın tasfiyesini yapmak, Tasfiyelik eşyanın satışa sunulmasından önce özelliklerine göre bakımı, tamiri ve ambalajlamasını yapmak veya yaptırmak, Yolcu beraberi eşya, kaçak veya kaçak zannı ile yakalanan eşya ve araç ile zorunlu hallerde gümrük denetimine tabi diğer eşya için geçici depolama yerleri ve antrepolar açmak, açılmasına ve işletilmesine izin vermek, işletmek veya işlettirmek, Tasfiyelik eşya için depolar, mağazalar ve satış reyonları açılmasına ve işletilmesine ilişkin ilke ve standartları belirlemek, bu yerleri açmak, işletmek, işlettirmek ve denetlemek, Laboratuvarlar kurmak, laboratuvarlarda yapılan tahlillerin ücretlerini tahsil etmek ve bu laboratuvarların faaliyetleri için ihtiyaç duyulan tüm giderleri karşılamak, Gümrük idarelerinin denetimi altındaki alanlarda yükleme, boşaltma, nakletme, elleçleme, ambarlama, tartım ve benzeri hizmetleri yapmak veya yaptırmak, Bakanlığın görev alanına giren konulara ilişkin bilgi ve belgelerin matbu veya elektronik ortamda alımını, satışını veya bedelsiz dağıtımını yapmak veya yaptırmak, Kaçak zannı ile yakalanan eşya ve aracın muhafazası için konulduğu kamu veya özel depolama yeri ve antrepolar için ücret tarifesi belirlemek, Bakanlığın faaliyet alanına giren gümrük denetimine ve iç ticarete konu eşya hareketinin etkili ve verimli bir şekilde planlanması ve uygulanması ile söz konusu eşyanın taşınması, depolanması ve kontrol altında tutulmasına yönelik çalışmalarda bulunmak, bu amaçla yapılacak çalışmaları koordine etmek, lojistik merkezleri kurulmasına, işletilmesine ve buralarda yapılacak işlemlere ilişkin usul ve esasları belirlemek, Geçici depolama yeri ve antrepo açılmasına ve işletilmesine izin vermek, buraları denetlemek, gerekli hallerde izni geri almak ve bu yerlere ilişkin usul ve esasları belirlemek, Gümrük idaresinin ihtiyaç duyduğu her türlü mührün alımını, satımını veya bedelsiz dağıtımını yapmak, Gümrük hizmetlerinin geliştirilmesi ve kaçakçılıkla etkin mücadele edilmesine yönelik faaliyetler kapsamında, modernizasyon, otomasyon; araç-gereç ve teknik cihazların temini; kurs, konferans, toplantı ve seminer düzenlenmesi; envanter, projelendirme, uygulama, araştırma-geliştirme, yayın, rehberlik, danışmanlık, yönetim, işletme, yurtdışı teşkilatının geliştirilmesi ve benzeri hizmetleri yapmak, yaptırmak veya bunlara katılmak; yapişlet-devret sözleşmeleri kapsamında alınan Bakanlık payının bu fıkrada belirtilen alanlarda sözleşmelerde yer aldığı şekilde kullanımına yönelik işlemleri yapmak veya yaptırmak. Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Bakanlık teşkilatının her türlü faaliyet ve işlemleriyle ilgili olarak teftiş, inceleme ve soruşturmalar yapmak, bakanlık teşkilatının denetimi altındaki her türlü kuruluşun faaliyet ve işlemleri ile ilgili olarak Bakanlığın görev ve yetkileri çerçevesinde teftiş, inceleme ve soruşturmalar yapmak, özel anlaşmalara dayalı olarak Bakanlığa verilmiş görevlere ilişkin konularda ilgili merciler, gerçek ve tüzel kişiler nezdinde inceleme, denetleme ve soruşturma yapmak, bakanlığın amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata, plan ve programa uygun çalışmasını sağlamak üzere gerekli teklifleri hazırlamak ve Makama sunmak, mevzuatın Bakanlığa ve müfettişlerine tanıdığı teftiş, inceleme ve soruşturma yetkilerini kullanmak, gümrük bölgesi içinde bulunan bütün nakil vasıtalarını, bunların yük ve eşyasını, personel ve 27

28 yolcularını muayene etmek, Bakanlığın denetimine tabi gümrük ambar, antrepoları ile serbest bölgelerdeki mevcut mallar ile bunların kayıtlarını incelemek, teftiş etmek ve gerektiğinde idarenin haklarını koruyacak tedbirlerin alınmasını sağlayıcı önerilerde bulunmak, acil ve gecikmesinde sakınca bulunan hallerde idare ve Hazinenin haklarını koruyucu tedbirler almak, Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak Rehberlik ve Teftiş Başkanlığının görevleridir. Strateji Geliştirme Başkanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığının görevleri; ulusal kalkınma strateji ve politikaları, yıllık program ve hükümet programı çerçevesinde idarenin orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarını belirlemek, amaçlarını oluşturmak üzere gerekli çalışmaları yapmak, performans ve kalite ölçütleri geliştirmek ve bu kapsamda verilecek diğer görevleri yerine getirmek, Bakanlığın yönetimi ile hizmetlerin geliştirilmesi ve performansla ilgili bilgi ve verileri toplamak, analiz etmek ve yorumlamak, Bakanlığın görev alanına giren konularda, hizmetleri etkileyecek dış faktörleri incelemek, kurum içi kapasite araştırması yapmak, hizmetlerin etkililiğini ve tatmin düzeyini analiz etmek ve genel araştırmalar yapmak, yönetim bilgi sistemlerine ilişkin hizmetleri yerine getirmek, Bakanlığın stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek, izleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini, stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlamak ve idare faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek, mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama programı hazırlamak ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak, bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile mali istatistikleri hazırlamak, ilgili mevzuat çerçevesinde idare gelirlerini tahakkuk ettirmek, gelir ve alacaklarının takip ve tahsil işlemlerini yürütmek, genel bütçe kapsamı dışında kalan idarelerde muhasebe hizmetlerini yürütmek, harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak idarenin faaliyet raporunu hazırlamak, idarenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin icmal cetvellerini düzenlemek, Bakanlığın yatırım programının hazırlanmasını koordine etmek, uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak, Bakanlığın diğer idareler nezdinde takibi gereken mali iş ve işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak, mali kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak, ön mali kontrol faaliyetini yürütmek, iç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak; üst yönetimin iç denetime yönelik işlevinin etkililiğini ve verimliliğini artırmak için gerekli hazırlıkları yapmak. İç Denetim Birim Başkanlığı İç Denetim Birimi Başkanlığı, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 63 üncü maddesi hükmü uyarınca, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı nın çalışmalarına değer katmak ve geliştirmek için kaynakların ekonomiklik, etkililik ve verimlilik esaslarına göre yönetilip yönetilmediğini değerlendirmek ve rehberlik yapmak amacıyla yapılan bağımsız, nesnel güvence sağlama ve danışmanlık faaliyetlerini yerine getirmekte olup, bu faaliyetler, idarelerin yönetim ve kontrol yapıları ile mali işlemlerinin risk yönetimi, yönetim ve kontrol süreçlerinin etkinliğini değerlendirmek ve geliştirmek yönünde sistematik, sürekli ve disiplinli 28

29 bir yaklaşımla ve genel kabul görmüş standartlara uygun olarak gerçekleştirilmektedir. Hukuk Müşavirliği Hukuk Müşavirliğinin görevleri; Bakanlığın taraf olduğu adli ve idari davalarda, tahkim yargılamasında ve icra işlemlerinde Bakanlığı temsil etmek, dava ve icra işlemlerini takip etmek, anlaşmazlıkları önleyici hukuki tedbirleri zamanında almak, Bakanlık hizmetleriyle ilgili olarak diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından hazırlanan mevzuat taslaklarım, Bakanlık birimleri tarafından düzenlenecek her türlü sözleşme ve şartname taslaklarını, Bakanlık ile üçüncü kişiler arasında çıkan her türlü uyuşmazlıklara ilişkin işleri ve Bakanlık birimlerince sorulacak diğer işleri inceleyip hukuki mütalaasını bildirmek, Bakanlıkça hizmet satın alma yoluyla temsil ettirilen dava ve icra takiplerine ilişkin usul ve esasları belirlemek, bunları izlemek, koordine etmek ve denetlemek, Bakanlığın amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata, plan ve programa uygun çalışmalarını temin etmek amacıyla gerekli hukuki teklifleri hazırlayıp Bakana sunmak. Personel Dairesi Başkanlığı Personel Dairesi Başkanlığı nın görevleri: Bakanlığın insan gücü politikası ve planlaması ile insan kaynakları sisteminin geliştirilmesi ve performans ölçütlerinin oluşturulması konusunda çalışmalar yapmak ve tekliflerde bulunmak, bakanlık personelinin atama, nakil, terfi, emeklilik vb. özlük işlemlerini yürütmek, bakanlık kadrolarının, ilgili birimlerin görüşünü aldıktan sonra dağıtım, tahsis ve tenkisini sağlamak ve bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak. Eğitim Dairesi Başkanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığının görevleri; Bakanlığın eğitim planını hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek, eğitim faaliyetleri ile ilgili dokümantasyon ve yayım hizmetlerini yürütmek. Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığının görevleri; 5018 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde, Bakanlığın kiralama ve satın alma işlerini yürütmek, temizlik, aydınlatma, ısıtma, onarım, taşıma ve benzeri hizmetleri yapmak veya yaptırmak, Bakanlığın taşınır ve taşınmazlarına ilişkin işlemleri ilgili mevzuat çerçevesinde yürütmek, genel evrak ve arşiv faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek, Bakanlık sivil savunma ve seferberlik hizmetlerini planlamak ve yürütmek. Ayrıca, Bakanlığımız taşra teşkilatı (Bölge Müdürlükleri ve Ticaret İl Müdürlükleri) bütçesinin hazırlanması, ödenek gönderilmesi ve takip edilmesi ile tahsis işlemlerinin yürütülmesi ve 4458 sayılı Gümrük Kanunu nun 218. maddesinin uygulanmasına yönelik işleri ile 3996 Sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanun hükümlerine göre, kara sınır kapılarının ve bazı gümrük idarelerinin yeniden yapılandırılmasıyla ilgili işlemlerin sekretarya görevine ilişkin hizmetleri yürütmek. 29

30 Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığının görevleri; Bakanlık projelerinin Bakanlık bilişim altyapısına uygun olarak tasarlanmasını ve uygulanmasını sağlamak, teknolojik gelişmeleri takip etmek ve Bakanlık otomasyon stratejilerini belirlemek, bilgi güvenliği ve güvenilirliği konusunun gerektirdiği önlemleri almak, politikaları ve ilkeleri belirlemek, kamu bilişim standartlarına uygun çözümler üretmek, Bakanlığın bilgi işlem hizmetlerini yürütmek, Bakanlığın internet sayfaları, elektronik imza ve elektronik belge uygulamaları ile ilgili teknik çalışmaları yapmak, Bakanlık hizmetleriyle ilgili bilgileri toplamak ve veri tabanları oluşturmak, Bakanlığın bilişim ve iletişim altyapısının kurulumu, bakımı, ikmali, geliştirilmesi ve güncellenmesi ile ilgili işleri yürütmek, haberleşme güvenliğini sağlamak ve bu konularda görev üstlenen personelin bilgi teknolojilerindeki gelişmelere paralel olarak düzenli şekilde hizmet içi eğitim almalarını sağlamak. Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinin görevleri; Bakanlığın basın ve halkla ilişkilerle ilgili faaliyetlerini planlamak ve bu faaliyetlerin belirlenecek usul ve ilkelere göre yürütülmesini sağlamak, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununa göre yapılacak bilgi edinme başvurularını etkin, süratli ve doğru bir şekilde sonuçlandırmak üzere gerekli tedbirleri almak. Özel Kalem Müdürlüğü Özel Kalem Müdürlüğünün görevleri; Bakanın çalışma programını düzenlemek, Bakanın resmi ve özel yazışmalarını, protokol ve tören işlerini düzenlemek ve yürütmektir. Yönetim ve İç Kontrol Sistemi 5018 sayılı Kanunda iç kontrol; İdarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak; Faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini, Varlık ve kaynakların korunmasını, Muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasını, Mali bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini sağlamak üzere idare tarafından oluşturulan organizasyon, yöntem ve süreçle iç denetimi kapsayan mali ve diğer kontroller bütünüdür. şeklinde tanımlanmıştır. Söz konusu Kanunla, kamu mali yönetimi ve kontrol sisteminin yeniden yapılandırılması öngörülmüş; Stratejik Planlama, Performans Esaslı Bütçeleme, Faaliyet/Performans Raporlama, Risk Bazlı İç Denetim gibi çağdaş yönetim ve kontrol uygulamaları sistemimize dahil edilmiştir. Bu nedenle sistemlerin sağlıklı çalışmasını sağlayacak etkin bir iç kontrol sisteminin varlığına ihtiyaç duyulmuştur. Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan 02/12/2013 tarihli ve sayılı "Kamu İç Kontrol 30

31 Standartlarına Uyum" konulu Genelge uyarınca; teşkilat yapıları değiştirilen kamu idarelerinin yeni durumlarına göre eylem planlarını 31/12/2014 tarihine kadar hazırlayarak Maliye Bakanlığına gönderilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda, 31/12/2014 günü onaylanan ""Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı" Maliye Bakanlığına gönderilmiştir. 31

32 A- İDARENİN AMAÇ VE HEDEFLERİ Gümrük ve ticaret alanında; rekabeti, girişimciliği ve ekonomik büyümeyi teşvik eden, piyasa aktörlerinin kurumsal yapılarını güçlendiren, üreticileri ve tüketicileri koruyan, etkin, hızlı ve insan odaklı hizmet sunan politika ve uygulamaları geliştirmek, yürütmek ve denetlemek misyonuyla hizmet vermektedir. Yenilikçi yaklaşım ve uygulamalarla ülkemizi, gümrük hizmetlerinin ve ticaretin en kolay ve en güvenli yapıldığı, dünyanın sayılı ticaret merkezlerinden biri haline getirmek vizyonundan hareket eden Bakanlığımızın dönemini kapsayacak Stratejik Planına ilişkin çalışmalar 2012 yılında yapılmış olup, 5 Stratejik Eksen ve bu eksenlere bağlı 5 Amaç belirlenmiştir. B- TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER Bakanlığımız temel politika ve öncelikleri oluşturulurken; 61. ve 62. Hükümet Programı, 2023 Hedefleri, Onuncu Kalkınma Planı, Yılı Katılım Öncesi Ekonomik Program, Orta Vadeli Program, Orta Vadeli Mali Plan, 2014 Yılı Programı Bakanlığımız Stratejik Planı ( ) Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı, YOİKK bünyesindeki Teknik Komitelerin Eylem Planları, Kayıtdışı Ekonomi ile Mücadele Stratejisi Eylem Planı Avrupa Birliği Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin Türkiye Ulusal Programı, AB Komisyonu Customs Blueprints, Gümrük İşbirliğine yönelik stratejiye ilişkin 02/10/2003 tarihli Avrupa Birliği Konsey Kararı ve Dünya Gümrük Örgütü standartları çerçevesinde yer alan ilke ve prensipler ile diğer uluslararası yükümlülüklerimiz esas alınmıştır. Bakanlığımız, Ekonomik, ticari ve siyasi yapıları farklı ülkelerle komşu, 2949 km kara sınırı, 8333 km deniz sınırına sahip, Dünyanın kavşak noktasında, 32

33 AB ye tam üyelik sürecinde, Uyuşturucu ve insan kaçakçılığı trafik güzergahı üzerinde, Her bakımdan sıcak bir bölgede, bulunan Ülkemizde üstlendiği hizmetleri yerine getirirken; işlemleri basitleştirmeyi, kolaylaştırmayı ve hızlandırmayı, yenilikçi olmayı, verimli olmayı, uzmanlaşmayı, değişim ve gelişim için öğrenerek ilerlemeyi, iyi yönetişim ilkeleri benimsemeyi ve bu ilkeleri kurumsallaştırmayı, hesap verebilirliği, saydamlığı, etkililiği, katılımcılığı esas almaktadır. Bu doğrultuda; Gümrük politikasını belirlemek ve uygulamak, özellikle gümrük rejimleri ve gümrük vergilerinin tahsili işlemlerini yürütmek, Kaçakçılığı önlemek, izlemek ve soruşturmak, bu amaçla gümrüklü yer ve sahalarda kamu düzenini korumak dahil gerekli tüm tedbirleri almak, Gümrük işlemleriyle ilgili verilerin risk analizine tabi tutulması ile sonradan kontrol işlemlerini yürütmek, Gümrük Kanunu na göre tasfiye işlemlerini gerçekleştirmek, İç ticaret politikalarını belirleyerek diğer kurumlar ile işbirliği içerisinde ticaret politikasının uygulanmasını temin etmek, AB müktesebatına uyum sağlamak Esnaf, sanatkar ve KOBİ lerin rekabet güçlerini yükseltmek, kooperatiflerin geliştirilmesine yönelik destek mekanizmalarını çeşitlendirmek ve mevcut desteklerin etkinliğini artırmak, Gerek ithal edilen gerekse yurt içinde üretilerek doğrudan tüketiciye sunulan ürünler ile ilgili piyasa gözetimi ve denetimi gerçekleştirmek, Ülke genelinde 81 il ve 892 ilçede bulunan toplam 975 adet Tüketici Sorunları Hakem Heyeti nin koordinasyonunu sağlamak, Esnaf ve sanatkarlar ile kooperatifçiliğe ilişkin politikaları ilke ve hedefleri belirleyerek ilgili hizmetleri yürütmek Ekonomide rekabet gücünün artırılmasına katkıda bulunmak, haksız rekabeti önlemek, politika ve öncelikleriyle hizmet vermektedir. 33

34 34

35 A- MALİ BİLGİLER Bütçe Uygulama Sonuçları ve Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar Bakanlığımız mali yönetiminde amacımız, mali disiplin, hesap verilebilirlik ve mali saydamlık hedeflenerek, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasıdır yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Bakanlığımıza TL ödenek tahsis edilmiş, yıl içinde TL ödenek eklenmiş, TL ödenek düşülmüş ve yılsonu itibariyle TL olan bütçe ödeneğinin yaklaşık %94 ü olan TL harcanmıştır. Grafik 8: Son Dört Yılda Tahsis Edilen Ödenekler Ve Harcamalar Müst Bak Yıl Sonu Ödeneği Harcama 35

36 2014 yılı ödeneğinin değerlendirilmesine ilişkin bilgiler aşağıdaki grafik ve tablolarda gösterilmiştir. Grafik 9: 2014 Yılı Harcamalarının Ekonomik Dağılımı PERSONEL GİDERLERİ SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ MAL VE HİZMET ALIMLARI CARİ TRANSFERLER SERMAYE GİDERLERİ yılı bütçe giderlerinin ekonomik sınıflandırmasına bakıldığında, %52 Personel Giderlerine, %11 SGK Devlet Primi Giderlerine, %18 Mal ve Hizmet Alımlarına, % 9 Cari Transferlere, %10 Sermaye Giderlerine harcanmıştır. Tablo 10: 2014 Yılı Bütçe Ödeneği, Yılsonu Ödeneği, Harcama Durumu ve 2013 Yılı Karşılaştırılması GİDER TÜRÜ (EK 1. DÜZEY) BÜTÇE ÖDENEĞİ YILSONU ÖDENEĞİ HARCAMA PERSONEL GİDERLERİ SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ MAL VE HİZMET ALIMLARI CARİ TRANSFERLER SERMAYE GİDERLERİ YILI TOPLAMI YILI TOPLAMI

37 Tablodan görüleceği üzere, 2014 yılı bütçesinde; 01-Personel Giderleri için TL ödenek tahsis edilmiş olup, yıl içinde TL ödenek eklenmiş, TL ödenek düşülmüş, toplamda TL olan bütçe ödeneğinin yılsonu itibariyle harcama tutarı TL, 02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için TL ödenek tahsis edilmiş olup, yıl içinde TL ödenek eklenmiş, TL ödenek düşülmüş toplamda TL olan bütçe ödeneğinin yılsonu itibariyle harcama tutarı TL, 03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri için TL ödenek tahsis edilmiş olup, yıl içinde TL ödenek eklenmiş TL ödenek düşülmüş toplamda TL olan bütçe ödeneğinin yılsonu itibariyle harcama tutarı TL, 05-Cari Transferler için TL ödenek tahsis edilmiş olup, yıl içinde TL ödenek eklenmiş, TL düşülmüş toplamda TL olan bütçe ödeneğinin yılsonu itibariyle harcama tutarı TL, 06-Sermaye Giderleri için TL ödenek tahsis edilmiş olup, yıl içinde TL ödenek eklenmiş, TL ödenek düşülmüş toplamda TL olan bütçe ödeneğinin yılsonu itibariyle harcama tutarı TL, olarak gerçekleşmiştir. Grafik 10: 2014 Yılı Harcamalarının Fonksiyonel Dağılımı %6 %7 GENEL KAMU HİZMETLERİ KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ %87 EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER Bakanlığımız 2014 yılı bütçe giderleri fonksiyonel sınıflandırma bakımından değerlendirildiğinde; toplam harcamanın %87 si olan TL Genel Kamu Hizmetlerine, %6 sı olan TL Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetlerine %7 si olan TL Ekonomik İşler ve Hizmetlere harcanmıştır. 37

38 Tablo 11: 2014 Yılı Bütçe Ödenek ve Giderlerinin Harcama Birimlerine Göre Dağılımı BİRİM YILSONU ÖDENEĞİ HARCAMA ÖZEL KALEM İÇ DENETİM BİRİM BAŞKANLIĞI BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜŞAVİRLİĞİ GÜMRÜKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÜMRÜKLER MUHAFAZA MÜDÜRLÜĞÜ GENEL GENEL İÇ TİCARET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ RİSK YÖNETİMİ VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜKETİCİNİN KORUNMASI VE PİYASA GÖZETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ESNAF VE SANATKARLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KOOPERATİFÇİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AB VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TASFİYE HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ REHBERLİK VE TEFTİŞ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME

39 BAŞKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ PERSONEL BAŞKANLIĞI EĞİTİM BAŞKANLIĞI DAİRESİ DAİRESİ DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ GÜMRÜK VE TİCARET İL MÜDÜRLÜKLERİ YURT DIŞI TEŞKİLATI YILI TOPLAMI Harcamaların birimlere göre dağılımına baktığımızda, toplam bütçenin %47 lik kısmına denk gelen TL nin Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri tarafından kullanıldığı görülmektedir. Harcamalardaki en yüksek payın gümrüklerde işlem yapan mükelleflerle direkt temasta olan Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine ait olması, yararlanıcı odaklı hizmet ve hizmette kalitenin artırılması hedeflerimize paraleldir. Mali Denetim Sonuçları Dış denetim, genel kabul görmüş uluslararası denetim standartları çerçevesinde, Bakanlığımızın hesapları ve bunlara ilişkin belgeler esas alınarak, mali tabloların güvenirliği ve doğruluğuna ilişkin mali denetim ile Bakanlığımızın gelir, gider ve mallarına ilişkin mali işlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere uygun olup olmadığının tespiti, kamu kaynaklarının etkili ekonomik ve verimli olarak kullanılıp kullanılmadığının belirlenmesi, faaliyet sonuçlarının ölçülmesi ve performans bakımından değerlendirilmesi suretiyle gerçekleştirilecektir. Bu bağlamda Bakanlığımız, Sayıştay ın dış denetimine tabidir. Sayıştay Başkanlığı tarafından Bakanlığımız 2013 Yılı Denetimi çerçevesinde; 2013 yılı hesap ve işlemlerine ait bulgu ve tespitlere ilişkin Tüm Merkez ve Taşra Birimlerimizden 39

40 alınan cevaplar konsolide edilerek, Bakanlığımız görüş ve cevapları Sayıştay Başkanlığına gönderilmiştir. Üst Yönetimin katıldığı çeşitli toplantılarda konuya ilişkin sunum ve çalıştay gerçekleştirilmiştir. B- PERFORMANS BİLGİLERİ Faaliyet ve Proje Bilgileri GÜMRÜK HİZMETLERİ Bakanlığımız başta ithalat ve ihracat olmak üzere bütün gümrük işlemlerinin uygulanması ile ilgili hizmetleri vermektedir. Dış Ticaretteki Gelişim 2010 yılı dış ticaret hacmi 2009 yılı dış ticaret hacmine göre % 23 artarak 299 milyar $ a ulaşmış ve bu artış ivmesi 2011 yılında da devam ederek dış ticaret hacmi yaklaşık 376 milyar $ olmuştur yılında ihracatta rekor kırılmış ve ihracat rakamı 153 milyar $ a ulaşmıştır. Aynı dönemde dış ticaret hacmi 389 milyar $ olmuştur yılında ise ihracat hacmi bir önceki yıl ile yaklaşık olarak aynı kalırken ithalatta artış meydana gelmiştir yılında dış ticaret hacmi milyar $ seviyesinde olmuştur yılında ise dış ticaret hacmi milyar $ seviyesindedir. Grafik 11: Dış Ticaret Gelişimi (Milyon $) İhracat İthalat Dış Ticaret Hacmi Dış Ticaret Dengesi 40

41 Gümrük Beyannameleri Sayısı Beyanname sayılarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Tablo 12: Gümrük Beyannamesi Sayısı (Bin adet) Dönem İhracat İthalat Toplam yılında; İthalat beyanname sayısı %1,56 düzeyinde bir düşüşle bin adetten bin adede, İhracat beyanname sayısı %1,49 düzeyinde bir artışla bin adetten bin adede, Toplam beyanname sayısı yaklaşık %0,18 düzeyinde bir artışla bin adetten bin adede ulaşmıştır. Bakanlığımızca Tahsil Edilen Vergilerinin Toplam Vergilere Oranı Uluslararası ticaret ve muamelelerden alınan vergilerin, toplam vergi gelirleri içindeki payı 2014 yılında %21,35 olarak gerçekleşmiştir. Diğer bir ifadeyle, 2014 yılında toplam vergi gelirleri içinde tahsil edilen her 100 birim verginin 21,35 birimi gümrük idareleri aracılığı ile tahsil edilmiştir. Tablo 13: Dış Ticarette Alınan Vergilerin Toplam Vergi Gelirlerine Oranı (Bin TL) YIL Toplam Vergi Gelirleri Dış Ticarette Alınan Vergiler Yüzdesi ve Diğer Gelirler , , , , ,35 41

42 Tablo 14: YIL Dış Ticarette Alınan Vergiler (%) Diğer Bütçe Gelirleri (%) ,77 81, ,06 78, ,84 80, ,90 78, ,35 78,65 Gümrük Müşavirleri ve Yardımcıları ile Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirleri 4458 sayılı Gümrük Kanununun geçici 6 ncı maddesinde "Gümrük müşavirleri ve gümrük müşavir yardımcıları çıkarılacak bir kanunla bağlı bulundukları Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü görev alanı itibariyle kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşu şeklinde örgütleninceye kadar aşağıdaki hükümler uygulanır" hükmüne yer verilmiştir. Madde devamında gümrük müşavirliği sınavlarının açılması, izin belgelerinin verilmesi, gümrük müşavir veya müşavir yardımcılarına disiplin cezalarının verilmesi ve müşavirlik asgari ücret tarifesinin onaylanması gibi Bakanlığımızca geçici olarak yerine getirilecek olan görevler düzenlenmiştir. 25 Aralık 2014 tarihi itibarıyla izin belgesi sahibi toplam 2992 gümrük müşaviri, 8053 gümrük müşavir yardımcısı bulunmaktadır yılı müşavirlik asgari ücret tarifesi 2014/31 sayılı Genelge ekinde yayımlanmıştır. Gümrük müşavirliği mesleğinin yasal bir çerçeveye oturtulması ihtiyacına ilişkin olarak, Gümrük Müşavirleri, Gümrük Müşavirleri Odaları ve Gümrük Müşavirleri Odaları Birliği Kanunu Tasarısı nın hazırlanması konusundaki çalışmalar devam etmektedir. Gümrük iş ve işlemlerinin basitleştirilmesi, idari yüklerin azaltılması ve antrepolardaki Bakanlığımız denetiminin daha etkili hale getirilebilmesini sağlamak amacıyla Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği uygulamasına geçilmiştir. Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği sistemiyle, daha önce gümrük personeli tarafından yürütülen bazı tespit işlemlerinde karşılaşılan aksaklıklar, zaafiyetler ve diğer sıkıntıların ortadan kaldırılarak daha sağlıklı bir işleyişin gerçekleştirilmesi, doğru verilerin üretilebilmesi, etkin ve sağlıklı tespit ve kontrollerin yapılmasına uygun ortam oluşturulması amaçlanmıştır. Halen 85 i bağımsız, 290 i tüzel kişilik altında faaliyet gösteren toplam 375 yetkilendirilmiş gümrük müşaviri bulunmaktadır. 42

43 2/12/2014 tarihinde Gümrük Yönetmeliğinin 576 ncı maddesinde yapılan değişiklikle yetkilendirilmiş gümrük müşaviri olabilme koşulları düzenlenmiştir. Yine aynı tarihte Gümrük Genel Tebliği nde (Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği) (Seri No:2) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:5) ile YGM ler tarafından gerçekleştirilen tespit işlemleri yeniden düzenlenmiştir. Gümrük Laboratuvarlarının Modernizasyonu Gümrük laboratuvarlarının modernizasyonu çalışmaları kapsamında, 23 gümrük laboratuvarının iş hacimleri, eşya gruplarına göre fiziki yapıları, personel sayıları, teknik donanım durumları değerlendirilmiş ve laboratuvar sayısı Ankara, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Bursa ve Mersin illerinde olmak üzere 6 ya indirilmiştir. Bu çerçevede, 6 gümrük laboratuvarına 24 milyon TL si bütçeden, 6 milyon TL si ise Avrupa Birliği bütçesinden olmak üzere yaklaşık 30 milyon TL tutarında yatırım yapılmıştır. Gümrük laboratuvarlarında Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonunun (G.T.İ.P) belirlenmesine yönelik analizlerin yanı sıra LPG nin kalitesine yönelik analizler de yapılmaktadır. Ayrıca 2013 yılı Ocak ayından itibaren piyasa gözetim ve denetimine tabii bazı kırtasiye ürünlerinde, azo boyar maddeler, fitalatlar ve ağır metallerin analizleri yapılmaya başlanmıştır. ISO EN standardının gerekliliklerini tamamlayarak Ankara, İzmir, Bursa ve Mersin Laboratuvar Müdürlükleri akredite olmuştur. İstanbul ve Kocaeli Laboratuvarlarının akreditasyon çalışmaları ise devam etmekte ve laboratuvarlar tarafından yeterlilik testlerine katılım sağlanmaktadır. Tablo 15: Laboratuvarlara Tahlile Gelen Beyanname-Numune Sayıları ve Ücretler Toplamı YIL BEYANNAME SAYISI NUMUNE SAYISI ANALİZ ÜCRETLERİ TOPLAMI Özet Beyana İlişkin Düzenlemeler Yasal ticaretin kolaylaştırılmasına yönelik hedefimiz doğrultusunda 1 Ocak 2012 tarihinde başlatılan Özet Beyan uygulaması beklenen sonuçları vermektedir. Eşya ve taşıta ilişkin bilgilerin, eşyanın ülkemize gelmesinden önce elektronik ortamda alınmaya başlandığı ve kağıt maliyetinin ortadan kalktığı Yeni Özet Beyan Uygulaması 43

44 kapsamında, eşyanın gelişinden önce risk analizi yapılabilmekte ve işlem sürelerinin kısalmasıyla lojistik gecikmelerden kaynaklı maliyetlerde azalma sağlanmaktadır. Hava ve denizyolunda kullanılan (2014 yılı itibarıyla) yaklaşık 488 bin adet özet beyanın kâğıt gerekmeksizin sadece elektronik ortamda düzenlenmesiyle, sektör açısından yıllık yaklaşık TL lik (yaklaşık USD) maliyet tasarrufu sağlanmıştır. İşlemlerin hızlanmasından dolayı demuraj ve ardiye ücretlerinde meydana gelen düşüş sayesinde girdi maliyetlerinde azalma olmaktadır. Ayrıca, üretim sürecinde kullanılacak girdi ekonomiye bir an önce kazandırılmak suretiyle yatırım ortamının iyileştirilmesine katkı sağlanmıştır. Türkiye limanlarında elleçlenen yıllık yaklaşık 8 milyon (2013 yılında 7,9 milyon) konteynerin %1 inde liman bekleme sürelerinde 1 günlük zaman tasarrufu sağlandığında ticaret erbabı için maliyetler yaklaşık 2 milyon USD tutarında azalmaktadır. Yeni Özet beyan uygulaması sayesinde ayrıca taşıt ve eşyanın vakit geçirilmeksizin kontrollerinin yapılmasına başlanılmıştır.dolayısıyla, dış ticaret operasyon maliyetlerinde, elleçlenen konteyner sayısının sadece %1 i düşünüldüğünde, yıllık olarak ilk etapta toplam 33 milyon TL ye varan maliyet tasarrufu sağlanmaktadır. Bunun yanında, eşya gelmeden risk analizi tamamlanmakta olup konusu suç teşkil eden, yasak, tehlikeli veya sakıncalı eşya, yurda girmesi engellenerek taşıttan indirilmeksizin yurt dışı edilebilmektedir. Ortak Transit Sözleşmesine Taraf Olma Çalışmaları 1 Aralık 2012 tarihi itibarıyla Ülkemiz Ortak Transit Sözleşmesine taraf olmuş, taşımacılık sektörü açısından Avrupa Birliğine entegrasyonumuz sağlanmıştır. Ortak Transit Rejimi sayesinde, Türkiye den Avrupa Birliği (AB) ve EFTA ülkelerine, AB ve EFTA ülkelerinden ise Türkiye ye yönelik taşımalarda tek beyan ve tek teminat ile işlem yapılabilmektedir. Ülkemizin Sözleşmeye taraf olması; gerek gümrük idarelerine gerekse taşımacılara transit işlemlerinde maliyet, hız ve etkin kontrol alanlarında önemli avantajlar sağlamaktadır. Türkiye, AB ye tam üye olmamasına rağmen transit işlemleri açısından AB üyesi bir ülke gibi işlem yapabilmektedir. Ülkemizin Ortak Transit Sözleşmesi ne taraf olması ile birlikte taşımacılarımız, AB ülkeleri ve EFTA (Avrupa Serbest Ticaret Birliği) ülkelerine yönelik taşımalarda, belge maliyeti olmaksızın ve alternatiflerine göre daha düşük maliyetle, tek bir teminat kullanarak, daha kısa zamanda transit işlemini gerçekleştirmektedir. Sistem, Türkiye ile birlikte 33 ülke tarafından kullanılmaktadır. Tüm işlemler elektronik sistem üzerinden yürütüldüğünden, taşımacılık sektörü için önemli bir rekabet avantajı sağlanmakta ve iş dünyamız önemli ölçüde maliyet avantajı kazanmaktadır. Ortak Transit Rejiminde nakliyecilerimiz, gerek Türk gümrük idarelerinde; gerekse AB ve EFTA ülkeleri gümrük geçişlerinde daha az bürokrasi ile karşılaşmakta, ayrıca taşımacı, elektronik beyanı her aşamasında izleyip taşımanın gerçekleşip gerçekleşmediğini takip 44

45 edebilmektedir. Bu bağlamda, 1 Ocak Aralık 2014 tarihleri arasında, ortak transit uygulaması kapsamında, AB ve EFTA ülkelerinden ülkemize yapılan taşımaların sayısı a yaklaşırken, Ülkemizden AB ve EFTA ülkelerine yapılan taşıma sayısı yaklaşık a ulaşmıştır ve bu rakamlar her geçen gün artmaktadır. Ortak transit uygulaması kapsamında birden fazla ortak transit işleminde kullanılabilen kapsamlı teminat sisteminden 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla, 68 firma yararlanmıştır. Bu kapsamda TL tutarındaki teminat mektubu ile kamu alacağı güvence altına alınmıştır. Ortak Transit uygulamasıyla birlikte transit işlemlerinin elektronik ortama taşınması ve NCTS uygulamasının yaygınlaştırılması ile; taşımacılarımıza önemli miktarda tasarruf sağlanmasının yanı sıra araç geçişlerinde hızlanma sağlanarak TIR ların Avrupa ülkelerine gidiş-dönüş sürelerinde zaman kazanılmaktadır. Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Programı Fikri ve sınai hakların gümrük idaresinde korunmasına yönelik başvuru sürecinin daha hızlı ve etkin hale getirilebilmesini teminen hak sahibi ve temsilcilerinin çevrim içi (online) başvuru yapması ve bu başvuruların elektronik ortamda sonuçlandırılmasına ilişkin uygulamaya 01/04/2013 tarihinde geçilmiştir. Bu sayede 2009 yılından itibaren kullanılan eski program üzerinde işlem yapmakta olan yetkili personelin 01/04/2013 tarihinde yürürlüğe giren program aracılığıyla gerekli işlemleri daha verimli bir şekilde yapabilmesine olanak sağlanmıştır yılında Fikri ve Sınai Haklar Programı aracılığı ile Bakanlığımıza elektronik ortamda gönderilen 1386 adet başvuru değerlendirilmiştir. TIR (Transport International Routiers) Sistemi İşlemlerin Bilgisayar Ortamında Gerçekleştirilmesi (etir Projesi) TIR Sözleşmesi ne taraf ülkeler 2003 yılında, TIR Sistemi nin tüm aktörleri arasında elektronik veri değişimini amaçlayan ve TIR İşlemlerinin Bilgisayarlaştırılması olarak da bilinen etir Projesi ni oluşturmuşlardır. Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu (BMAEK) Taşımacılığı Etkileyen Gümrük Sorunları Çalışma Grubu (WP.30) bünyesinde teknik çalışmalar gerçekleştirmek üzere kurulan etir Uzmanlar Grubu (GE.1), etir çalışmalarını ağırlıklı olarak teknik boyutta 2005 yılından bu yana sürdürmektedir. etir Projesi ne ilişkin teknik çalışmalar büyük ölçüde tamamlanmıştır. etir Pilot Projesi nin C2C (Customs to Customs) bölümünü test aşaması, ülkemiz ve İtalya arasında yürütülecek olup, teknik çalışmalar halen devam etmektedir. Türkiye-İtalya etir Pilot Projesi ne ilişkin olarak, Bakanlığımız ve TOBB arasında 07/07/2014 tarihinde iş birliği protokolü imzalanmıştır. 45

46 Diğer taraftan, etir Pilot Projesi nin (B2C, Business to Customs) bölümünü test edecek olan BMAEK-IRU etir Pilot Projesi nin ülkemiz ve İran arasında yürütülmesine karar verilmiş olup, projenin teknik başlangıç toplantısı İran ve Türkiye Gümrük İdareleri ile BMAEK, IRU, ICCIMA ve TOBB temsilcilerinin katılımıyla 26 Eylül 2014 tarihinde Antalya da gerçekleştirilmiştir Aralık 2014 tarihlerinde ise BMAEK, IRU ve TOBB yetkililerinin katılımıyla, Bakanlığımız ev sahipliğinde teknik bir toplantı düzenlenmiştir. Söz konusu projenin 2015 yılında hayata geçirilmesi planlanmaktadır. Taşıt Onay Belgesinin ve Belgeye İlişkin İşlemlerin Elektronik Ortama Aktarılması 1975 tarihli TIR Sözleşmesi hükümleri gereğince Taşıt Onay Belgesi, TIR Karnesi himayesinde taşıma yapılabilmesi için gerekli olan ve taşıtın TIR Karnesi himayesinde taşıma yapmaya uygun olduğunu gösteren bir belge niteliğindedir. Söz konusu belgenin taşıma esnasında taşıtta hazır bulundurulması ve TIR Karnesi işlemleri sırasında görevli personele ibraz edilmesi gerekmektedir. Taşıt Onay Belgesi, Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri tarafından yetki verilen gümrük idarelerince, TIR Sistemi kapsamında taşıma yapma yetkisine haiz taşımacılara verilmekte olup konuyla ilgili işlemler halihazırda kâğıt ortamında yürütülmektedir. Taşıt Onay Belgesinin ve belgeye ilişkin işlemlerin elektronik ortama aktarılmasına ilişkin çalışmalara başlanmış olup bu çalışmaların 2015 yılının Aralık ayına kadar tamamlanması öngörülmektedir. TIR Sisteminden Yararlanan (Tezkiye Edilen) Firma Sayısı Halihazırda Sistemdeki akit ülke sayısı 68, Sistemi uygulayan ülke sayısı 58 dir. Ülkemizde Sistemden yararlanan yerli firma sayısı 1559 a ulaşmıştır. TIR Sistemi kapsamında taşımacılık yapmak isteyen firmalar, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ve ulusal kefil kuruluş TOBB dan alınan belgeler doğrultusunda Bakanlığımızca tezkiye edilmektedir. Uzlaşma Müessesesi 4458 sayılı Gümrük Kanununun 6111 sayılı Kanun ile değişik 244 üncü maddesiyle, Gümrük Kanununa uzlaşma müessesesi getirilmiştir. Uzlaşma, idare ile yükümlüler arasında ortaya çıkan ihtilafların yargı yoluna başvurulmadan, görüşme yoluyla çözümlenmesini öngören bir müessese olup, Vergi Usul Kanununda yer almasına rağmen, gümrük uygulamaları için benzeri bir düzenleme bulunmamakta idi. Bu düzenleme ile yükümlüden istenilen vergi ve cezaların bir kısmından vazgeçilmesi karşılığında, vergi alacağının hemen tahsil edilmesi imkânı sağlanması, bu sayede yargı sürecinin uzaması nedeniyle doğacak sıkıntıların önlenmesi ve çok sayıda davanın takip külfetinin ortadan kaldırılması hedeflenmektedir. Gümrük uzlaşma uygulamasının başladığı 2011 yılı Ağustos ayından 2014 yılı Aralık ayı sonuna kadar geçen sürede toplam 9 bin 7 uzlaşma başvurusu olmuştur. Uzlaşma müessesesinde, Bakanlığımız %95 lik bir başarı yakalayarak ,34 TL lik alacak tahsil edilmiştir. 46

47 Dahilde İşleme Rejiminde Nihai Kullanım 8/11/2013 tarihli, sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 2013/5371 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 2009/15481 sayılı Kararın 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında değişiklik yapılarak, dahilde işleme rejimi şartlı muafiyet sistemi kapsamında getirilen eşya için, nihai kullanım hükümlerinin uygulanmasına imkan verilmiş olup söz konusu düzenlemenin uygulama esaslarını belirlemek üzere hazırlanan 2014/4 sayılı Genelge, 13/3/2014 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. Tek Durakta Kontrol Kara hudut kapılarımızda "Tek Durakta Kontrol" projesinin amacı, yolcuların ve yük taşıyan araç ve sürücülerin gümrük hizmeti verilmesine ilişkin tüm işlemleri ile diğer kurum ve kuruluşların mevzuatlarından kaynaklanan bazı kontrollerin de koordineli bir şekilde aynı yer ve zaman da yapılabilmesini sağlamaktır. Sonuç olarak; gümrük hizmeti verilmesinde hız ve etkinlik arttırılırken aynı zamanda, birkaç aşamalı iş akış süreçleri hem fiziksel hem de sistemsel alt yapı ve insan kaynağı olarak da bir noktaya eş zamanlı olarak indirilerek iş akış süreçlerinin uzunluğu ve fazlalığından doğan bekleme ve sızlanmaların önüne geçilmiş olunacaktır. Projenin tamamlanması halinde, kara hudut kapılarımıza gelen araçları 3 aşamalı bir yapı karşılayacak olup aracın tartılması ve bilgilerin elektronik olarak gümrük idaresine sağlanması ile diğer aşamaya geçilerek aynı peronda hem tescil hem de pasaport işlemleri tamamlanacaktır. Eşyanın risk analizi, ihbar ve şüphe halleri sonucunda kırmızı hatta yönlendirilmediği durumlarda tescil işlemi belge kontrolü üzerinden sonuçlandırılarak eşya ve sürücünün sahadan çıkış işlemleri tamamlanacaktır. Tek Durak Projesine ilişkin sistemsel alt yapı çalışmalarına pilot uygulama olarak Kapıkule Kara Hudut Kapısında başlanılmış olup ayrıca yolcu salonu inşası ve peron sisteminin yeniden yapılandırılması gibi fiziksel alt yapı çalışmalarının da hızla tamamlanması öngörülmektedir. Söz konusu pilot uygulamanın hayata geçirilmesi ile hedeflenen yapıya kavuşulması halinde uygulamanın diğer kara hudut kapılarımıza da yaygınlaştırılması Bakanlığımız öncelikleri arasında yer almaktadır. GÜMRÜK MUHAFAZA HİZMETLERİ Uluslararası ticaretin yasal zeminde gerçekleşmesi amaç ve hedefi doğrultusunda örgütlenen Bakanlığımız, bir taraftan ekonominin lokomotifi olan ithalatçı ve ihracatçılarımıza ticareti kolaylaştırma yönünde düzenlemeler yaparken, diğer taraftan yasadışı ticaretin engellenmesi görevini de yerine getirmektedir. Bakanlığımız muhafaza hizmetlerini taşrada 19 Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü ne bağlı olarak 30 Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ile 157 Gümrük Müdürlüğü 47

48 bünyesinde bulunan 4191 personel; merkezde 148 personel olmak üzere toplam 4339 personelle gerçekleştirmektedir. Ayrıca Gümrük Muhafaza Teşkilatı Ceza Muhakemesi Kanunu nun 164 üncü maddesi gereğince adli kolluk olarak belirlenen dört kurumdan birisidir. Adli kolluk görevi toplam 1300 personel tarafından yürütülmektedir. Kaçakçılıkla Mücadelede Kullanılan Program ve Sistemler 1. Gümrük İhbar Programı, 2. Kara Kapıları Taşıt Takip Programı, 3. Kaçakçılık Bilgi Bankası (KBB) Programı, 4. Gemi Takip Programı (GTP), 5. Konteyner Takip Programı (KTP) 6. Silah Takip Programı, 7. İkramiye Takip Programı 8. Teknik Cihaz takip Programı 9. Liman Yönetimi Bilgi Sistemi, (LYBS) 10. Türk Boğazları Gemi Trafik Hizmetleri (TBGTH) Sistemi, 11. Otomatik Tanımlama Sistemi (AIS), 12. Alo 136 Gümrük Muhafaza İhbar Hattı, 13. Gümrük sahalarının denetim ve kontrolünü, araçların kayıt ve takibini sağlamak üzere; Araç, Konteyner ve Tarama Sistemleri (X-Ray), Veri Yönetim Sistemi, Plaka Okuma Sistemi, Kapalı Devre Televizyon Sistemi (CCTV), Araç Takip Sistemi, Nükleer Madde Tespit ve Algılama Sistemi, Bakanlığımız Merkez ve Taşra İdarelerimizde kurulmuş olup, kaçakçılıkla mücadele kapsamında kullanılmaktadır. Kaçakçılıkla etkin mücadele için teşkilatımızın mevzuat, personel ve idari alt yapısının fiziki ve teknik yönden iyileştirilmesinin yanı sıra modern teknolojiye dayanan araç ve cihazların da yenilenme ve iyileştirilmesi çalışmalarına ayrı bir önem verilmektedir. Bu konuda teknolojik gelişmeler yakından takip edilerek, gümrük kapı ve limanlarımızda kaçakçılıkla mücadelede kullanılan araç, gereç ve teknik cihaz kapasitesi sürekli arttırılmaktadır. 1- Araç, Konteyner ve Tren Tarama Sistemleri 2014 yılı yatırım bütçesi ile Antalya, Dilovası/Yılport ve Ambarlı/Marport Limanlarına kurulumları tamamlanan (3) adet mobil araç ve konteyner tarama sistemi ile Yap-İşlet-Devret Projesiyle İstanbul/Muratlı Gümrük İdaresine kurulan (1) adet mobil, Dilucu ve Esendere Gümrük sahalarına kurulumları devam eden (2) adet yarı sabit araç ve konteyner tarama sistemi olmak üzere toplamda (6) adet tarama sistemiyle birlikte itibariyle saha ve limanlarımızda 37 adet araç ve konteyner ile 1 adet tren tarama sistemi mevcuttur. Böylelikle 2013 yılının sonunda toplam (32) olan tarama sistemleri sayısı, 2014 yılı sonu itibariyle %19 48

49 lik bir artışla (38) adete ulaşmıştır. 2- Kapalı Devre Televizyon Sistemleri (CCTV) Gümrük kapılarımızın CCTV kamera sistemleri ile donatılması çalışmaları ilk olarak 2002 yılında Gümrük Güvenlik Sistemleri Projesi, GÜMSİS kapsamında 5 sınır kapımızda faaliyete geçmiş ve aynı yıl Ankara Komuta Kontrol Merkezinden bu 5 sınır kapısı on-line olarak kameralar üzerinden takip edilmiştir. Sonraki yıllar AB projeleri, YİD kapsamında yeniden yapılandırılan kara sınır kapıları ve deniz limanlarımızda işletmeci kuruluşlar üzerinden sistemlerin yaygınlaştırma çalışmaları devam etmiştir. Bu dönemde Kapıkule, Habur, Gürbulak, İpsala, Sarp ve ardından Cilvegözü, Hamzabeyli, Esendere, Mersin, Samsun, Nusaybin, Dilucu, Haydarpaşa, Çeşme gibi birçok gümrük sahasına kamera sistemlerinin kurulumları gerçekleşmiştir yılında Cilvegözü sınır kapımızda yaşanan terör eylemi sonucunda Bakanlığımızca bölge sınır kapılarında diğer kolluk kuvvetleri ve Valiliklerce hızlı bir şekilde koordinasyon çalışmaları yapılarak bu kapılarımızın önleyici güvenlik tedbirleri revize edilmiş ve buna paralel olarak Suriye devletine açılan Akçakale, Karkamış, Öncüpınar, Cilvegözü ve Yayladağı kara sınır kapılarımıza güncel teknolojide CCTV sistemleri kurulmuştur yılında ayrıca CCTV kamera sistemlerine ihtiyaç duyan Dereköy, Türkgözü, Pazarkule, gümrük sahalarında da kurulumlar tamamlanarak yerel izleme merkezleriyle beraber faaliyete geçirilmiştir. Bu çerçevede gümrük sahalarının tüm kapalı ve açık alanlarına kurulan sabit ve hareketli kameralardan alınan görüntüler, sahada bulunan yerel izleme merkezlerinde ve Bakanlığımız Komuta Kontrol Merkezinde 24 saat takip ve kontrol edilmektedir yılı yatırım bütçesi kapsamında; Bakanlığımız Köpek Eğitim Merkezi (KEM) güvenlik projesine destek sağlamak üzere 62 adet FullHD çözünürlüklü IP kameradan oluşan CCTV sistemi kurulmuş ve aktif hale getirilmiştir. Son yıllarda özellikle Bakanlık bütçesi kullanılarak kayıt yapısı, izleme üniteleri ve görüntü işleme tekniği yönüyle de yetersiz ve işlevsiz durumda olan analog kamera sistemleri, modern, güncel ve ileri teknolojide IP (dijital) yapılı sistemlerle yenilenmiştir. 3- Komuta Kontrol Merkezi (KKM) Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Komuta Kontrol Merkezi, Gümrük Güvenlik Sistemleri (GÜMSİS) Projesinin bir alt bileşeni olarak 2003 yılında faaliyete geçirilmiştir. Faaliyete geçiş aşamasında Merkezin ana görevleri, yine GÜMSİS Projesi kapsamında 5 farklı sınır kapısı ve limanda kurulmuş olan Kapalı Devre TV Sistemlerini ve Araç Takip Sistemini izlemek olarak tespit edilmiştir. İlerleyen dönemlerde uygulamaya konulan diğer sistemlerle, Komuta Kontrol Merkezinin iş yükü ile görev ve sorumlulukları da artmıştır. Merkez 7 gün 24 saat görev yapmakta olup, 5 farklı sistemin izlemesi ve takibi yürütülmektedir: 1- Kapalı Devre Kamera Sistemi (CCTV) 49

50 2- Araç Takip Sistemi (ATS) 3- Akaryakıt Takip Sistemi 4- Gemi Takip Sistemi 5- Radyasyon İzleme Sistemi (RIS) a- Kapalı Devre Kamera Sistemi CCTV sistemi; gümrüklü yer ve sahalarda başta kaçakçılıkla mücadele olmak üzere, kamu düzeninin korunması ile asayiş ve güvenlik sorunlarına gerek önleyici gerekse olay sonrası takibat ve soruşturmalarda delil niteliğinde katkı sunmaktadır. Ayrıca gümrük iş süreçlerinin denetiminde de CCTV sistemlerinin önemi büyüktür. Komuta Kontrol Merkezinde bulunan Kapalı Devre kamera sisteminde 12 gümrük sahası ve limanlardan alınan 331 adet kameranın görüntüleri taşra ile eş zamanlı olarak izlenmektedir. b- Araç Takip Sistemi (ATS) Araç Takip Sistemi (ATS), Türkiye den transit rejiminin hükümlerine uygun olarak geçen ve geçişleri esnasında riskli/şüpheli olarak değerlendirilen araçları uydu aracılığıyla izlemek üzere tasarlanmış bir sistemdir. Sistemin ana unsurları; uydu vasıtasıyla GSM - GPS sinyal ve mesajlarını ileten özel tasarımlı mobil ünite cihazları ile sunucusu Bakanlığımızda bulunan ATS yazılımından oluşmaktadır. Komuta Kontrol Merkezi personeli; 24 saat boyunca sistem üzerinden mobil ünite takılmış olan araçları izlemekte, sistemin rotadan çıkma, uzun süre bir noktada bekleme veya mobil üniteyi sökme gibi durumlarda vermiş olduğu alarmları izlemekte ve gerekli idareler ile irtibata geçmektedir. Şüphe durumunda en yakın devriye aracını şüpheli araca yönlendirmekte, sistem üzerinde not düşmektedir. Araç Takip Sistemi kapsamında 2014 yılı içinde toplam araca mobil ünite cihazı takılarak izlenmesi sağlanmıştır. c- Akaryakıt Takip Sistemi Araç Takip Sistemiyle aynı özellikte çalışmaktadır. Mersin-Habur arasında akaryakıt taşımacılığı yapan firmaların temin etmiş olduğu takip sistemi Komuta ve Kontrol Merkezi ve rota üzerindeki ilgili idareler tarafından izlenmektedir. Araç Takip Sisteminde olduğu gibi şüpheli durumun tespiti halinde harekete geçilmekte ve gerekli önlemler alınmaktadır. d- Radyasyon İzleme Sistemi (RIS) Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK) tarafından tasarlanıp üretilmiş olan radyasyon tespit portalları ülkemiz sınırlarından yapılan radyoaktif ve nükleer madde kaçakçılığını tespit etmek amacıyla birçok sınır kapımızın giriş ve çıkış noktalarına yerleştirilmiştir. Bu portallar, sınır kapılarından geçiş yapmakta olan araç ve yüklerinde herhangi bir radyoaktif ve nükleer madde tespit etmesi halinde bir alarm üretmekte ve bu alarm bir yazılım vasıtasıyla TAEK Acil Durum Masasına ulaşmaktadır. TAEK ile yapılan işbirliği anlaşması sonucunda alarmların izlenebileceği yazılım Komuta Kontrol Merkezine tarihinde kurulmuş olup, aktif olarak kullanılmaktadır. 50

51 e-gemi Takip Programı (GTP) Gümrüklerin modernizasyonu projesi kapsamında gemi kontrol işlemlerinin elektronik ortama aktarılması ve limanlarımızdaki denetimlerin güçlendirilmesine yönelik olarak geliştirilen ve tüm limanlarımızda kullanıma açılan gemi takip programı, Bakanlığımız merkez ve taşra idareleri arasında on-line olarak çalışan bir sistemdir. Gemi Takip Programı, ortaya çıkan ihtiyaçlar doğrultusunda geliştirilmektedir. Bu kapsamda programın Merkezi Bilge Sistemi üzerinden çalışan yeni sürümü geliştirilerek, liman ve iskelelerin bağlı bulunduğu tüm Gümrük İdarelerinde kullanıma açılmıştır. Programın yeni sürümü ile Sistem üzerinden; geminin adı, hangi ülkeye ait olduğu, MMSI ve IMO numarası ve geminin fiziki bilgileri görülebilmektedir. 4- Plaka Tanıma Sistemi (PTS) Bakanlığımızın tek durak ve tek noktada kontrol uygulamalarına istinaden, işlemlerin hızlı ve kontrollü yapılması amacıyla planlanan ve ülkeye giriş/çıkış yapan araçların plakalarının kamera vasıtasıyla otomatik olarak okunmasını sağlayan bir sistemdir. Gümrük sahasının giriş ve çıkışına kurulan kameralar aracın plakasını okumakta ve İhbar ve Kara Kapıları Taşıt Takip Programı na göndermektedir. 5- Veri Yönetim Sistemi (DMS) Veri Yönetim Sistemi; taşra idarelerindeki X-Ray operatörleri tarafından kullanılan X-Ray imaj görüntülerinin anlık olarak sistem üzerine düştüğü ve görüntüler arası karşılaştırma yapılabilmesini sağlayan bir programdır. 6- Motorbotlar Bakanlığımızın denizlerde kaçakçılıkla mücadele kapasitesini güçlendirmek amacıyla yürütülen 2009 yılı AB Projesi kapsamında; 10 adet devriye botunun teminine ilişkin çalışmalar tamamlanmış olup, 2013 yılında (4) adet, 2014 yılında (6) adet Devriye Botu olmak üzere toplam (10) adet botun Bakanlığımıza teslimi gerçekleşmiştir 7- Diğer Teknik Cihazlar 2014 bütçe yatırımları ile (10) adet Havalimanı ve (1) adet Kara Sınır Kapısı olmak üzere alımı yapılan (11) adet Bagaj x-ray cihazının kurulumları tamamlanarak faaliyete geçirilmiştir. Yeniden yapılandırılan Esendere, Çıldır/Aktaş, Dilucu Gümrük Sahalarına (3) er adet olmak üzere toplamda (9) adet Bagaj Tarama Cihazının kurulum çalışmaları devam etmektedir. Bu cihazlara ilave olarak, aynı bütçe kapsamında alımı yapılan (1) adet mobil kargo tarama cihazının kabul işlemleri tamamlanmış olup, ilgili idareye sevk edilecektir. Halkalı/Muratlı gümrük idaresinde kurulan (2) adet Kargo Tarama Cihazı kullanıma hazır haldedir. Araç arama işlemlerinde kaçak eşya tespit ve teşhisine yarayan - (5) adet Videoskop, - (12) adet Yoğunluk Ölçüm Cihazının da alımı bu yıl tamamlanmış olup, cihazların 51

52 ilgili idarelere sevki yapılmıştır. Kaçakçılıkla mücadele amacıyla temin edilen tüm sistemler ile teknik cihazların yıllar itibariyle mevcut durumları ve artış oranı aşağıdaki tabloda görülmektedir. Tablo 16: Yıllar İtibariyle Mevcut Teknik Cihaz ve Sistemler DEDEKTÖR KÖPEKLER ARAÇ VE KONTEYNER TARAMA SİSTEMLERİ TREN TARAMA SİSTEMİ BAGAJ TARAMA CİHAZLARI (SABİT VE MOBİL) KARGO TARAMA CİHAZLARI (SABİT VE MOBİL) VİDEOSKOP YOĞUNLUK ÖLÇÜM CİHAZI FİBERESKOP NARKOTİK VE PATLAYICI İZ DEDEKTÖRLERİ PORTAL RADYASYON DEDEKTÖRÜ RADYASYON EL DEDEKTÖRÜ KİŞİSEL RADYASYON DEDEKTÖRÜ METAL EL DEDEKTÖRÜ XRF METAL ANALİZ DEDEKTÖRÜ CO2 ÖLÇÜM CİHAZI KAÇAK EŞYA ARAMA ÇANTASI ARAMA ALET ÇANTASI ARAÇ SÖKME TAKIMI LASTİK SÖKME MAKİNASI MOBİL EKİP ARACI

53 DEDEKTÖR KÖPEK ARACI DEVRİYE ARACI ANİ MÜDAHALE BOTU DEVRİYE BOTU HİZMET BOTU ATS (Mobil Ünitesi) TELEFON VERİ ALMA SETİ Ulusal Marker Ölçüm Cihazları EPDK ile imzalanan işbirliği protokolü kapsamında 49 adet ulusal marker kontrol cihazı alınmış olup, kalibrasyon işlemleri altı ayda bir TÜBİTAK tarafından yapılmaktadır. Söz konusu cihazların 19 Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne dağıtımı yapılmıştır. 9- Yat Takip Programı Ülkemize giriş-çıkış yapan yatların kayıt işlemlerinde kullanılan belgelerin elektronik ortamda takibinin yapılması amacı ile Bakanlığımız bünyesinde başlatılan Yat Takip Programı Projesi, devam etmektedir. Proje nihai aşamaya gelmiş olup test çalışmaları yapılmaktadır. Program yakın zamanda kullanıma açılacaktır. 10- Alo 136 Gümrük Muhafaza İhbar Hattı Kaçakçılıkla daha etkin mücadele edebilmek ve 7 gün 24 saat her türlü ulusal ve uluslararası kaçakçılık ihbarını alabilmek amacıyla 2013 yılı başında Bakanlığımız merkez binasında Alo 136 Gümrük Muhafaza İhbar Hattı faaliyete geçirilmiştir yılında Alo 136 hattına toplamda çağrı gelmiş olup, bu çağrılardan ihbar niteliği taşıyan ihbardan tanesi sonuçlandırılmıştır. 11- İhbar Takip Programı Genel Müdürlükçe kullanılan ihbar programına 2014 yılında 157 adet ihbar girilmiş olup; bunlardan 16 sının takibatı kaldırılmıştır. Halen 141 ihbarın takibi devam etmektedir. 12- Varış Öncesi Yolcu Bildirimlerinin Alınması ve Analizi Projesi Varış öncesi yolcu bildirimlerinin elektronik ortamda alınması ve analizi konusu 2013 yılında bir proje haline getirilmiş ve bu kapsamda çalışmalara başlanmıştır. Program, havayolu firmalarından veri alabilecek ve bu verileri işleyerek riskli yolcuları tespit edebilecek duruma getirilmiş ve THY ile tam entegrasyon sağlanmıştır. Ayrıca ülkemize dış hat yolcu taşımacılığı yapan 113 adet havayolu firmasıyla programın entegrasyonuna yönelik çalışmalara başlanmıştır yılının üçüncü çeyreğinde ülkemize dış hat yolcu taşımacılığı yapan 250 ye yakın havayolu firmasıyla tam entegrasyonun sağlanması planlanmaktadır. 53

54 Uluslararası Kuruluşlarla Yürütülen Faaliyetler Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Kaçakçılık ve Gümrük Suçları Veri Bankası Projesi EİT üyesi 10 ülke tarafından imzalanan EİT Kaçakçılık ve Gümrük Suçları Veri Bankası Kurulması ve İşletilmesine Dair Anlaşma Türkiye Büyük Millet Meclisi nce onaylanmıştır. Anlaşma Türkiye, Pakistan, Afganistan, Azerbaycan, İran ve Tacikistan tarafından imzalanmıştır. Balkan Info Bilgi Paylaşım Sistemi 2014 yılı içerisinde Türkiye de gerçekleştirilen uyuşturucu yakalama olaylarından, ilgili idare tarafından Kaçakçılık ve Bilgi Bankası Programına girilmiş ve ZKA tarafından belirlenmiş alt sınırların üzerindeki miktarda olan yaklaşık 60 yakalama olayı Balkan Info sistemine bildirilmiştir. Sistem kapsamında 2014 yılında gerçekleşen yakalamaları kapsayan toplam 159 Balkan Info I yakalama bildirimi ile 30 adet Balkan Info II uyarı bildirimi alınmış olup, bu bildirimlerle ilgili gerekli işlemler yapılmıştır. Mar-Info Bilgi Paylaşım Sistemi Mar Info Bilgi Paylaşım Sistemine gözlemci sıfatıyla üyeliğimiz devam etmektedir. SELEC - Güneydoğu Avrupa Kanun Uygulama Merkezi Gümrük işlemlerindeki usulsüzlüklerin araştırılmasında kullanılmak üzere üye ülkeler arasında bilgi/belge değişimi talepleri gerçekleşmektedir. SELEC görevleri kapsamında toplam 85 adet bilgi talebi karşılıklı olarak işlem görmüştür. SELEC merkezinden 90 adet yakalama bildirimi alınmış ve bu bildirimlerle ilgili KBB ye kayıt, giriş-çıkış sorgulamaları, gerektiğinde taşra idarelerine ve Risk Yönetimi Birimine intikal işlemleri yapılmıştır. Tarafımızdan 162 adet yakalama bildirimi gönderilmiştir. SELEC merkezinden 3 adet uyarı bildirimi alınmış ve İhbar Programına girilerek gereği yapılmıştır. Dünya Gümrük Örgütü (DGÖ)- RILO - Obeliks Projesi Vakıflar Genel Müdürlüğü ile Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü nden alınan çalıntı ve/veya kayıp tarihi eserlerle ilgili bildirimler Obeliks Projesi kapsamında elektronik posta ile RILO-ECE ye iletilmektedir. OBELİKS Projesi kapsamında ise 34 adet çalıntı tarihi eser bildirimi yapılmıştır. Dünya Gümrük Örgütü (DGÖ) RILO Projesi-CEN Sistemi DGÖ/CEN Sistemine 2014 yılı içerisinde ülkemizde gerçekleşen toplam 59 adet muhtelif yakalama bildirimi girilmiştir. 54

55 Köpek Eğitim Merkezi - Dedektör Köpekler Bakanlığımız tarafından diğer kaçakçılık türleri ile de mücadele amacıyla; dedektör köpek sayısının ve branş çeşitliliğinin arttırılması politikamız çerçevesinde, 2010 yılında Türkiye de ilk defa Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü personeli tarafından çay-tütün dedektör köpeği yetiştirilmiştir. 72 adet yetişkin, 27 adet yavru köpek barınağı ile 12 adet karantina barınağı, tam donanımlı veterinerliği ve misafirhanesi ile yaklaşık 22 bin m2 lik alana inşa edilen modern bir Köpek Eğitim Merkezi kurulum çalışmaları tamamlanmıştır. Bu süreçte, 13/10/2014 tarihi itibariyle Köpek Eğitim Merkezinde, I. Temel Narkotik Dedektör Köpek ve İdarecisi Eğitimi Kurs Programı başlatılmıştır. 1 Eğitmen, 7 Eğitmen Asistanı ile 2 Veteriner Hekim gözetiminde yürütülen Dedektör Köpek ve İdarecisi Yetiştirme Programı na kursiyer olarak 6 Gümrük Muhafaza Memuru dahil edilmiştir. Dedektör Köpek sayısının artırılması çalışmaları devam etmekte olup, 2014 yılı itibari ile 44 adet Narkotik Dedektör Köpeği, 5 adet Patlayıcı-Silah-Mühimmat Dedektör Köpeği ve 13 adet Çay-Tütün Dedektör Köpeği olmak üzere toplam 62 adet dedektör köpek stratejik önemi haiz kapılarımızda görev yapmaktadır. Diğer yandan 2014 yılı içerisinde Gümrük Muhafaza Memurları tarafından 8 adet yavru köpek dedektör köpek adayı olarak hibe edilmiştir. Bu köpeklerden 1 i eğitimini tamamlayarak taşra idarelerinde hizmet vermeye başlamış, 4 ünün eğitimleri tamamlanmak üzere ve 2 si ise Köpek Eğitim Merkezinde çalışmalarına devam etmektedir. Gerek eğitimi devam eden ve gerek görevde bulunan dedektör köpek sayımız 31/12/2014 tarihi itibariyle 86 adettir. Kaçakçılıkla Mücadele İçin Alınan Özel Tedbirler 1. Akaryakıt Kaçakçılığıyla Mücadele Akaryakıt kaçakçılığı ülkemiz açısından insan ve çevre sağlığı, ekonomi ve güvenlik bakımından son derece önem arz eden bir sorundur. Bu itibarla, akaryakıt kaçakçılığı ile mücadele faaliyetlerimiz konuyu tüm yönleriyle ele alan kapsamlı bir yaklaşımla ve ilgili tüm kurumlarca işbirliği içerisinde yürütülmektedir yılında 44 milyon litre akaryakıt kaçakçılığı olayı ortaya çıkartılmışken, 2014 yılında bu miktar 48,7 milyon litreye ulaşmıştır. Bu kapsamda, mücadeleci tüm birimlerin katkısı ile Bakanlığımız koordinasyonunda hazırlanan Akaryakıt Kaçakçılığıyla Mücadele Eylem Planı ve Başbakanlığın Akaryakıt Kaçakçılığıyla Mücadele konulu 2012/19 sayılı Genelgesi yürütülecek mücadelenin çerçevesini çizmiştir. 28 Haziran 2014 tarihinde Resmi Gazete de yayımlanan 6545 sayılı Kanun kapsamında 5607 sayılı Kanunda yapılan değişiklikle, akaryakıt kaçakçılığı suçlarına yönelik cezaların alt sınırı 3 yıla yükseltilmiştir. Standart depo muafiyeti kapsamında getirilen akaryakıtın suistimal edilmesinin önlenmesi amacıyla, 18/10/2014 tarihli, sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren 2014/6889 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile TIR, kamyon, tanker ve otobüslerin ülkemize 55

56 girişinde tespit edilen kilometre bilgisinin, aynı aracın ülkemize bir sonraki girişindeki kilometre bilgisi ile karşılaştırılarak muafiyet dışı kullanımlardan doğacak ÖTV nin tahsil edilmesi düzenlenmiştir. 02/12/2014 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Gümrük Yönetmeliği değişikliği kapsamında ham petrol ile yurtdışına transit edilecek eşya haricinde kalan, LPG dâhil tüm dökme petrol ve akaryakıt cinsi eşyanın antrepo rejimine tabi tutulamayacağı ve doğrudan eşyanın tabi tutulacağı gümrük rejimi hükümleri çerçevesinde işlem yapılacağı düzenlenmiştir. Dolayısıyla, söz konusu eşyanın gümrük işlemleri antrepoya alınmasından önce gerçekleştirilecek ve doğacak vergilerin tahsilatı da bu aşamada yapılacaktır. Akaryakıt antrepolarına eşya giriş ve çıkışlarında söz konusu olabilecek olası suistimallerin önlenebilmesi amacıyla, 02/12/2014 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Gümrük Yönetmeliği değişikliği kapsamında, antrepoların bulundurması gereken teknik şartlara ilişkin düzenlemeler yapılmıştır. Bu çerçevede, dökme olarak gelen LPG dâhil petrol ve akaryakıt cinsi eşyanın akaryakıt antreposu veya tanklara alınmasında ve buralardan çıkarılmasında kullanılan ana giriş ve çıkış boru hatlarına, özellikleri Yönetmelik ekinde belirlenmiş sayaç sisteminin 15 Şubat 2015 tarihine kadar kurulması gerektiği düzenlenmiştir. Bu sayede, ithal edilecek akaryakıtın vergilendirmesi söz konusu yakıtın gemiden antrepoya tahliyesi sırasında tespit edilecek miktara göre gerçekleştirilecektir. 02/12/2014 tarihli Gümrük Yönetmeliği değişikliği ile akaryakıt antrepolarına kurulması zorunlu olan kamera sistemlerinin özellikleri yeniden belirlenmiş ve tüm antrepo sahasını kapsayan yüksek çözünürlüklü kamera sistemlerinin kurulması zorunlu hale getirilmiştir. Yine Bakanlığımızca; akaryakıt kaçakçılığı ile mücadele faaliyetleri kapsamında; denetim yapılan istasyon ve tesisler, ele geçirilen akaryakıt türleri, miktarı, zanlılar ve taşıtlara ait bilgiler, piyasaya sunulan ve tüketilen petrol ürünleri miktarının tespitine yönelik dönemsel üretim ve tüketim rakamlarının tutulacağı bir veri tabanı hazırlanmıştır. Veri tabanına ilişkin program çalışmaları bitmek üzere olup, tamamlanmasını müteakip akaryakıt kaçakçılığıyla mücadelede yetkili kurumların kullanımına açılacaktır yılında verilen eğitimlerle Bakanlığımız bünyesinde petrol piyasası denetimlerinde görev yapan denetçi sayımız 439 a yükseltilmiştir. Akaryakıt Kaçakçılığıyla Mücadele Konulu Başbakanlık Genelgesi ne istinaden akaryakıt kaçakçılığıyla daha etkin mücadele etmek amacıyla, Bakanlığımız Koordinasyonunda, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü, Emniyet Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı ile Gelir İdaresi Başkanlığı personeliyle oluşturulan özel ekip tarafından ülke genelinde denetimlere başlanmıştır. Suriye den getirilen kaçak akaryakıtın yasadışı olarak piyasaya sunulmasını engellemek amacıyla, 26/05/2014 tarihinden itibaren Hatay Valiliği koordinasyonunda mücadeleci birimlerce müşterek denetimlere başlanmıştır. Denetimler çerçevesinde tüm mücadeleci kurumların katılımı ile anayol güzergâhlarında mahkemelerden alınan kararlara istinaden yapılan önleme aramaları kapsamında; ulusal marker kontrolleri, standart depo kontrolleri ve emisyon ölçümleri gerçekleştirilmektedir. Müşterek denetimlere başlanan 26/05/2014 tarihinden 31/12/2014 tarihine kadar uygulanan yol denetimlerinde; toplam araca yeterli düzeyde ulusal marker içermeyen akaryakıt bulundurmaları dolayısıyla işlem yapılarak 10,5 milyon TL değerinde ton kaçak akaryakıta el konulmuştur. Hatay ilinde başlatılan 56

57 uygulamanın başarılı olması üzerine müşterek denetimler Valiliklerin koordinasyonunda Gaziantep, Adana, Mersin, Kilis, Niğde, Osmaniye, Mardin, Muş, Van, Iğdır, Erzurum, Batman, Afyonkarahisar, Aksaray, Ankara, Balıkesir, Düzce, Bursa, Çankırı, Çorum, Eskişehir, Kayseri ve Kırıkkale yi de kapsayacak şekilde yaygınlaştırılmıştır. Petrol piyasasında gerçekleştirilen akaryakıt kaçakçılığı fiillerinin tespiti ve önlenmesi amacıyla son dönemde Bakanlığımız birimlerince ülke genelinde saha denetimleri yoğunlaştırılmıştır. Gümrük Muhafaza ekiplerince 10 Eylül 2014 tarihinde başlatılan denetimlerde yaklaşık 3 aylık sürede adet akaryakıt istasyonu denetime tabi tutulmuş, ödeme kaydedici cihazların kontrolü gerçekleştirilmiş, ayrıca ulusal marker ölçümü amacıyla adet akaryakıt numunesi alınarak analize tabi tutulmuştur. Bunlardan 62 adedinde ulusal marker eksikliği tespit edilmiştir. Söz konusu denetimler kapsamında; 14 istasyonda petrol piyasası mevzuatı hükümlerine aykırılık, 8 istasyon hakkında da 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu hükümlerine muhalefet olmak üzere toplam 22 istasyonun faaliyetleri durdurulmuştur. Yapılan bu saha denetimleri kapsamında 55 bin 70 litre kaçak akaryakıta da el konulmuştur. Ayrıca, EPDK koordinasyonunda Bakanlığımızca da iştirak edilen ve tüm mücadeleci birimlerin katılımıyla yürütülen müşterek petrol piyasası denetimleri kapsamında Ekim tarihlerinde 35 ilde; 126 adet depolama tesisi, 21 adet ihrakiye teslim lisansı sahibi firma, 4 adet dağıtıcı lisansı sahibi firma ile 4 adet rafineride denetimler gerçekleştirilmiştir. Bakanlık talimatı ile Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Operasyon Şube koordinesinde Türkiye geneli 1290 adet Akaryakıt istasyonu denetime tabi tutulmuş, 22 akaryakıt istasyonu hakkında adli ve idari işlem başlatılmış olup, yaklaşık değeri TL olan litre markersız motorin ve litre markersız benzine el konularak 14 istasyon mühürlenmiştir. Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulan Özel Ekip Şubesi görev alanı içinde yürüttüğü çalışmalarda firma ve/veya şahısların, akaryakıt ve vergi kaçakçılığı yapmak amacıyla bir araya gelerek suç organizasyonları oluşturdukları ve akaryakıt kaçakçılığının yanında toplam TL vergi kaçakçılığı yaparak devleti zarara uğrattıkları ortaya çıkartılmıştır. Tablo 17: Gümrük ve Ticaret Bakanlığı birimlerince 2014 yılında yürütülen saha denetimleri TARİH 10/ OLUŞTURULA KATILAN N EKİP PERSONE L DENETLENE N İSTASYON SAYISI ALINAN NUMUN E SAYISI GEÇERSİ Z NUMUNE SAYISI 5607 SAYILI KANUNA GÖRE İŞLEM YAPILAN İSTASYO N SAYISI EL KONULA N MİKTAR (Lt) USULSÜZLÜ K SEBEBİYLE MÜHÜRLENE N İSTASYON SAYISI / / / TOPLAM

58 2. Narkotik Madde Kaçakçılığıyla Mücadele Uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadelede etkinliğin artırılması amacıyla yürütülen faaliyetler, teknik donanım ve idari kapasitesinin geliştirilmesi, ileri düzey eğitimlerin yoğunlaştırılması, kaçakçılıkla mücadeleci birimlerde nitelikli personel istihdamı, uluslararası ve bölgesel kuruluşlar, AB ülkeleri ve ABD gibi gelişmiş uygulamalara sahip ülkelerle yürütülen işbirliği çalışmaları olmak üzere çok yönlü olarak sürdürülmektedir yılı içerisinde Operasyon Şube tarafından yapılan İstanbul Merkezli operasyonlarda; yaklaşık değeri TL olan Gram Sentetik, 563 Gram Esrar, 54 Gram Bonzai, 174 Gram Kokain cinsi uyuşturucu madde ele geçirilmiştir. Ülkemiz bulunduğu coğrafi konumu itibari ile uyuşturucu kaçakçılığı güzergâhı üzerinde; eroin kaçakçılığında doğudan batıya, sentetik maddelerin kaçakçılığında ise batıdan doğuya transit bir konumda yer almaktadır. Son yıllarda ülkemiz içerisinde özellikle genç nüfus arasında sentetik uyuşturucu tüketiminde de artış yaşanmaktadır yılında Bakanlığımızca yürütülen kapsamlı faaliyetler neticesinde olay sayısı, yakalama miktarı ve yakalanan madde çeşitliliğinde önemli artışlar sağlanmıştır yılında ele geçirilen uyuşturucu madde miktarı 1 ton 925 kg ve bu maddelerin toplam değeri 181,2 milyon TL dir yılında 125 yakalama olayında 152 milyon TL lik uyuşturucu madde kaçakçılığı ortaya çıkartılmışken, 2014 yılında 171 yakalama olayı gerçekleştirilmiş ve bu olaylarda 181 milyon TL değerinde narkotik madde tespit edilmiştir. Yakalama değerinde %19 luk bir artış gerçekleştiği görülmektedir. Uyuşturucu madde türleri arasında dikkati çeken bir husus ise sentetik esrar yakalama olay sayısında gerçekleşen %115 lik artıştır. Söz konusu uyuşturucu maddenin yasadışı ticaretinin önüne geçilebilmesi amacıyla ilave tedbirler alınmış ve Eylem Planı hazırlanarak yürürlüğe konmuştur. Önemli uyuşturucu madde yakalamaları; 1 ton 189 kg. eroin, 133 kg. kokain, 202 kg. sentetik esrar, adet ecstasy, 111 kg ssrar ve 34 kg. khat tır. Sentetik Esrar: Son zamanlarda ülke gündemini sıklıkla meşgul eden sentetik esrar grubundaki uyuşturucu yakalamalarında ciddi bir artış görülmektedir yılında gerçekleştirilen yakalamalarda bir önceki yıla oranla %72 artış meydana gelmiştir. Eroin 2014 yılında bir önceki yıla göre %38 lik düşüşle 1,2 Ton eroin yakalaması gerçekleştirilmiştir. Ülkemizde sınır kapısında gerçekleştirilen ilk methadone maddesi yakalaması Aralık 2014 tarihinde Gürbulak Sınır Kapısında gerçekleştirilmiş ve adet methadone maddesine el konulmuştur. Ecstasy: yılında 707 bin adet ve 2014 yılında 682 bin adet ecstasy maddesinin daha ele geçirilmiş olup, ecstasy trafiğinde son yıllarda görülen artış Bakanlığımızca da dikkatle takip edilerek gerekli önlemler alınmaktadır. Sentetik Kannabinoid: Ülkemizde son yıllarda görülmeye başlanan sentetik kannabinoid 58

59 (JWH 018, WH-210, JWH 019, CP 47 vb.) türü maddelerin yakalamalarında yaşanan artış 2014 yılında da devam etmiştir. Bakanlığımızca 2013 yılında yakalanan sentetik kannabinoid miktarı 116 kg. iken 2014 yılında yaklaşık %75 lik bir artışla 202 kg. sentetik kannabinoid yakalaması gerçekleştirilmiştir. Söz konusu maddelerin takip altına alınarak ivedilikle yasal olarak kısıtlanması da büyük önem arz etmekte olup, bu çerçevede faaliyet gösteren Erken Uyarı Sistemi (EWS) toplantılarına Bakanlığımızca katılım sağlanmaktadır. Söz konusu EWS toplantıları sonrası alınan kararlar doğrultusunda 2014 yılında çok sayıda yeni sentetik esrar türü maddenin 2313 sayılı yasa kapsamına alınması sağlanmıştır. Narkotik Madde Kaçakçılığında Ulusal İşbirliği 2014 yılı içerisinde diğer ulusal kolluk birimleri ile gerçekleştirilen müşterek operasyonlar sonucu; 198 kg. eroin, 110 kg. kokain, 23 kg. esrar maddesi ele geçirilmiştir. Diğer yandan, Milli Sivil Havacılık Güvenlik Kurulu toplantıları, Eğitim Araştırma ve Değerlendirme Kurulu (EADUK) toplantıları, Tanık Koruma Kurulu toplantıları, Kaçakçılık ve İstihbarat Koordinasyon Kurulu (KİHBİ) toplantıları, Erken Uyarı Sistemi ve Koordinasyon Kurulu Toplantıları ile Organize Suçlarla Mücadele Eylem Planı kapsamında yapılan toplantılara katılım sağlanmıştır. 13 Kasım 2014 tarih ve sayılı Remi Gazetede yayımlanan "Uyuşturucu ile Mücadele" konulu Başbakanlık Genelgesi ile kurumlararası işbirliği ve koordinasyonu sağlamak, temel stratejileri belirlemek ve eylem planlarını hazırlamak, onaylamak, gerektiğinde değiştirmek, güncellemek ve uygulanmasını takip edip, değerlendirmek üzere; Başbakan Yardımcısı Sayın Bülent ARINÇ başkanlığında, Adalet, Aile ve Sosyal Politikalar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Gençlik ve Spor, Gümrük ve Ticaret, İçişleri, Milli Eğitim ile Sağlık Bakanlıklarının üyesi olduğu "Uyuşturucu ile Mücadele Yüksek Kurulu" oluşturulmuştur. Yüksek Kurulun faaliyetleri kapsamında tüm toplum kesimlerinin geniş katılımı ile Uyuşturucu ile Mücadele Acil Eylem Planı'nın tartışıldığı ve katılımcıların görüş ve önerilerinin alındığı "1.Uyuşturucu ile Mücadele Şurası", 2000 in üzerindeki katılımcı ve Başbakanımız Sayın Ahmet DAVUTOĞLU nun katılımları ile 28 Kasım tarihinde başlamış olup, 29 Kasım 2014 tarihi itibariyle sonuçlanmıştır. 1.Uyuşturucu ile Mücadele Şurası nda yer alan çalıştaylardan Arz ile Mücadelede Sınır Güvenliği Çalıştayı ile Uyuşturucu ile Mücadelenin Finansal Boyutu Çalıştayı Bakanlığımız koordinesinde gerçekleştirilmiştir. Uluslararası İşbirliği Uyuşturucu madde kaçakçılığı ile mücadelede başta Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC), Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT), Dünya Gümrük Örgütü (WCO) ve Güneydoğu Avrupa Kolluk Merkezi (SELEC) olmak üzere uluslararası, bölgesel ve ikili işbirliği çalışmaları 2014 yılında da sürdürülmüştür. Bu kapsamda, güncel yakalama trendlerinin ve kaçakçılıkla mücadele yöntemlerinin paylaşılması, ortak çalıştay ve seminerlere katılım, çalışma ziyaretleri gerçekleştirilerek Almanya, Arnavutluk, ABD ve Azerbaycan gibi bazı ülkelerle de ortak operasyonel faaliyetler gerçekleştirilmiştir yılı içerisinde; Mayıs 2014 tarihleri arasında Birleşmiş Milletler UMK Görev Gücü 59

60 toplantısına katılım sağlanmış, 4 Eylül 2014 tarihinde SELEC koordinesinde Arnavutluk Gümrük İdaresi ile İstanbul da operasyonel bir toplantı gerçekleştirilmiş, Eylül 2014 tarihleri arasında Bosna-Hersek te gerçekleştirilen SELEC Uyuşturucu Kaçakçılığıyla Mücadele Çalıştayı na katılım sağlanmış, 17 Ekim 2014 tarihinde Bakanlığımızın ev sahipliğinde Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi nce İstanbul da bir çalıştay düzenlenmiş ve ülkemiz adına bir sunum gerçekleştirilmiş, 5-7 Kasım 2014 tarihleri arasında Bulgaristan da gerçekleştirilen ve Balkan ülkelerince katılım sağlanan hava ve denizyolları kullanılarak yapılan Uyuşturucu Madde Kaçakçılığının Önlenmesi konulu toplantıya katılım sağlanarak ülkemiz adına sunumlar yapılmış, Aralık 2014 tarihinde Alman Gümrük Muhafaza İdaresi tarafından ülkemize bir çalışma ziyareti gerçekleştirilmiştir. Ülkemizde son yıllarda sıkça ele geçirilen ve kamuoyunda Bonzai olarak bilinen sentetik kannabinoid türevlerinin yasadışı ticaretinin engellenmesi kapsamında yürütülen uluslararası operasyonel işbirliği faaliyetleri sonucu; çeşitli illerde 16 kg. sentetik kannabinoid maddesinin ele geçirilmesi sağlanmıştır. Diğer yandan gerçekleştirilen uluslararası işbirliği faaliyetleri çerçevesinde 3 kg kokain maddesinin de ele geçirilmesi sağlanmıştır. Kontrollü Teslimat Uygulamaları Uyuşturucu madde kaçakçılığında suç organizasyonlarını bütünüyle ortaya çıkarmak, sevkiyatın son varış noktasına kadar takibini gerçekleştirmek ve satıcı, taşıyıcı ile alıcılara yönelik geçerli deliller toplayabilmek gibi amaçlarla Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı ile birlikte 2014 yılında da 12 adet kontrollü teslimat uygulaması gerçekleştirilmiştir yılında gerçekleştirilen 12 kontrollü teslimat uygulaması neticesinde 18,345 kg. afyon sakızı, 4,879 kg. kokain ve 16,417 kg. sentetik esrar maddesi ele geçirilmiştir. Tablo 18: Uyuşturucu Madde Yakalamaları CİNS EROİN 460 kg kg kg kg MORFİN 33 kg AFYON 61,533 kg 197,899 kg 35 kg 10,851 kg ESRAR 6,38 kg 23,921 kg 20 kg 111,26 kg KENEVİR 0,812 kg 0,022 kg KOKAİN 82,436 kg 171,84 kg 49 kg 133 kg ECSTASY Adet Adet Adet Adet CAPTAGON Adet - - AMFETAMİN 12,619 kg 7,245 kg 0,2 kg 0,016 kg METAMFETAMİN 147,982 kg 30,674 kg 7 kg 21,354 kg SENTETİK 34,047 kg 90,438 kg 117 kg 201,903 kg ESRAR KHAT 0 35,200 kg 21 kg 34 kg DİĞER 0,067 kg 7,280 kg 6 kg 34,68 kg 60

61 3. Tütün ve Tütün Mamulleri ile Alkollü İçki Kaçakçılığıyla Mücadele 2014 yılında yapılan çalışmalarla; kaçak sigara yakalamalarında bir önceki yıla göre % 209 luk bir artış kaydedilmiş ve yıl içerisinde toplam 6 milyon 670 bin paket sigaraya el konulmuştur. Yine bu alanda yapılan çalışmalarla; 44,9 milyon adet sigara kâğıdı ve filtresi, 3 bin 518 kg tütün ve 380 bin litre alkollü içki yakalaması da yapılmıştır sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'nda 28 Haziran 2014 tarihinde gerçekleştirilen değişikliklerle tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığı fiilleri konusunda uygulanacak hapis cezasının alt sınırı 3 yıl olarak düzenlenmiş ve böylece bu kaçakçılık türüne yönelik caydırıcılığın artırılması hedeflenmiştir. Tütün ve tütün ürünleri ile alkollü içkilerin antrepo rejimine konu edildikten sonra transitine yalnızca gümrüksüz satış mağazalarında satılması durumunda izin verilmesine yönelik düzenleme gerçekleştirilmiştir. Gümrük antrepolarıyla ilgili olarak yapılan düzenleme ile antrepolara tütün ve tütün ürünleri ile alkollü içki konulması durumunda eşyadan alınması gereken teminatın eşyaya ilişkin toplam vergilerin %25 i kadar olması gerektiği düzenlenmiştir. Böylece, antrepo rejimine tabi tutulan bu eşyada yaşanabilecek olası suistimallerin önüne geçilmesi hedeflenmiştir. Kaçak sigara satışının engellenmesi amacıyla, sigara kaçakçılığının yoğun olduğu tespit edilen 14 ilde market, büfe, depo vb. yerler ile tezgâh altı tabir edilen yerler ve diğer açık alanlarda 21 Ekim 2014 tarihinden itibaren Bakanlığımız taşra birimlerince denetimlere başlanmıştır. Denetimlerin başlatıldığı tarihten 2014 yılı sonuna kadar yürütülen piyasa denetimleri neticesinde toplam 191 bin 862 paket sigara ve çeşitli miktarlarda puro, tütün, nargile tütünü gibi tütün mamulleri ele geçirilmiştir. Sigara kaçakçılığı ile mücadelede uluslararası işbirliği kapsamında 2014 yılında 8 adet uluslararası operasyona iştirak edilmiştir. Uluslararası kuruluşlardan bu konuyla ilgili gelen 49 ihbar/istihbari bilgi de değerlendirmelere alınmıştır. 221 ayrı olayda yapılan operasyonlarda; paket sigara, 581 paket ve adet puro, paket makoron, paket ve 10 Kilogram puro tütünü, paket ve kilogram nargile tütünü, 276 paket ve kilogram sigara tütününe el konulmuştur. 4. Elektronik Eşya Kaçakçılığı ile Mücadele Elektronik eşya kaçakçılığına konu olan eşyanın başında cep telefonu gelmektedir. Kaçakçılığa konu olan diğer elektronik eşya ise elektronik özellikli elektrikli eşyalar, oyun konsolları, fotokopi makineleri, fotoğraf makineleri, ses ve görüntü oynatıcıları ile televizyon alıcılarıdır. Bu kapsamda 2014 yılında 536,5 milyon TL değerinde elektronik eşya yakalanmış ve sorumlular hakkında adli işlem yapılmıştır. 61

62 2014 yılı içerisinde Ankara ve İstanbul illerinde yaklaşık değeri TL olan 417 Adet Gizli Kamera ve 491 Adet Samsung S4 Mini Marka cep telefonu yakalanmıştır. 4. Et ve Et Ürünleri Kaçakçılığıyla Mücadele Ülkemize kaçak olarak gıda maddesi girişlerinin toplum ve çevre sağlığına yönelik potansiyel risklerinin önüne geçilebilmesi amacıyla her türlü gıda maddesi kaçakçılığıyla mücadeleye özel bir önem atfedilmektedir. Bakanlık Makamının tarihli ve sayılı Olurları kapsamında, antrepo rejimine tabi tutulmuş et ve et ürünlerinin, antrepoya alınmasını müteakip yeniden bir iç gümrüğe veya yurt dışına transit rejimi altında taşınmasına izin verilmeyeceği konusu düzenlenmiştir. Antrepolara et ve et ürünleri konulması durumunda eşyaya ilişkin toplam vergilerin %25 i kadar teminat alınması konusundaki düzenleme de Bakanlık Makamının tarihli Olurları kapsamında hayata geçirilmiştir. Ayrıca, bu düzenlemenin antrepolara çay, muz, mısır, cin mısırı, ceviz, badem, antepfıstığı ile yer fıstığının konulması durumunda da geçerli olması sağlanmıştır. Grafik 12: Kaçak Eşya Yakalamaları AKARYAKIT ARAÇ ELEKTRİK-ELEKTRONİK SİLAH-MÜHİMMAT TÜTÜN-ALKOL UYUŞTURUCU 2014 yılında bir önceki yıla göre yakalanan kaçak eşyanın toplam değerinde % 46, ele geçirilen ticari eşyanın değerinde ise % 50 artış sağlanmıştır. Özellikle ticari eşya, araç, uyuşturucu ve akaryakıtla mücadele bakımından 2014 yılının önceki yıllara göre başarılı bir yıl olduğu değerlendirilmektedir yılı sonu itibariyle uyuşturucu dahil yakalanan kaçak eşyanın değeri toplam 1 Milyar 89 milyon TL iken, 2014 yılı sonunda ele geçirilen kaçak 62

63 eşyanın değeri 1 Milyar 585 Milyon TL ye ulaşmıştır yılında, olayda 436 milyon TL değerinde, 2011yılında, olayda 618 milyon TL değerinde, 2012 yılında, olayda 743,7 milyon TL değerinde, 2013 yılında, olayda 1 milyar 89 Milyon TL değerinde, 2014 yılında, olayda 1 milyar 585 Milyon TL değerinde Kaçakçılık olayı ortaya çıkarılmıştır. 6- Yasadışı Göç Bakanlığımızca yürütülen operasyonlar ve risk analizi çalışmaları neticesinde 2010 yılında 246; 2011 yılında 206; 2012 yılında 238 ve 2013 yılında 469 kaçak göçmen yakalanmıştır yılında ise kaçak göçmen yakalanmış, yakalanan kaçak göçmen sayısının yaklaşık yarısı (648 kaçak göçmen) Kapıkule sınır kapısında gerçekleştirilmiştir. Tablo 19: Yasadışı göçmenlerin yakalandığı gümrük muhafaza idareleri AMBARLI ÇEŞME DİLUCU GÜRBULAK HALKALI HAYDARPAŞA İPSALA KAPIKULE MERSİN LİMANI PAZARKULE PENDİK TAŞUCU LİMANI SARP DİĞER TOPLAM Tablo 20: Yakalanan Yasadışı Göçmenlerin Uyrukları YILLAR UYRUĞU TÜRKİYE IRAK PAKİSTAN FİLİSTİN SURİYE DİĞER

64 Tablo 21: Gümrüklerde İşlem Gören Araç, Konteyner ve Yolcu Giriş-Çıkış Sayıları YOLCU GELEN GİDEN TIR GELEN KAMYON KAMYONET GİDEN GELEN GİDEN TANKER GELEN GİDEN OTOBÜS GELEN GİDEN OTOMOBİL GELEN GİDEN GEMİ GELEN GİDEN RO-RO GELEN GİDEN YAT GELEN GİDEN UÇAK GELEN KONTEYNE R DİĞER ARAÇ GİDEN GELEN GİDEN GELEN GİDEN TOPLAM GELEN ARAÇ Nnnnn GİDEN Nnnnn Tabloya göre; NN yolcu sayılarında yıllara göre bir artış trendi mevcut iken, araç sayılarında her yıl artan/azalan farklı bir süreç görülmekte, 2014 yılında ise son 6 yılın en düşük araç giriş/çıkış rakamlarının gerçekleştiği ortaya çıkmaktadır. İÇ TİCARET HİZMETLERİ Şirketler ve Ticaret Siciline Yönelik Hizmetler Ticarete ilişkin politikaların oluşturulmasına yardımcı olmak, ticari faaliyetleri teşvik etmek, gerekli düzenlemeleri yapmak ve bunların uygulanmasını sağlamak görevlerinin yanı sıra, ülkemiz ticari hayatını düzenleyen Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat gereğince yapılması gereken işlemler Bakanlığımızca yürütülmektedir yılı içerisinde, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu nda 11/09/2014 tarih ve mükerrer sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 6552 sayılı Kanun ile değişiklik yapılmıştır. 64

65 6552 sayılı Kanun ile; 6102 sayılı Kanunun, 371 inci maddesine eklenen yedinci fıkra ile, şirketler tarafından ticari vekillik görevi verilen kişilerin yürüttüğü işlemlerin yetki kapsamında olup olmadığının üçüncü kişilerce bilinmesi ve yetkisiz temsil nedeniyle yaşanan mağduriyetlerin önlenmesi amacıyla, temsile yetkili olmayan yönetim kurulu üyeleri ile şirkete istihdam ilişkisi ile bağlı olanların yetki ve sorumlulukları ile yaptıkları pozisyonlara ilişkin görev tanımlarının Türk Ticaret Kanununun 367 nci maddesi uyarınca hazırlanacak iç yönergede açıkça belirtilmesi şartıyla, ticaret siciline tescil ve ilan edilebilmesi imkanı getirilmiştir. 629 uncu maddesine eklenen üçüncü fıkra ile, Kanunun 371 inci maddesinde anonim şirketler bakımından yapılan değişiklik, gönderme yapmak suretiyle limited şirketler bakımından da öngörülmüştür. Geçici 7 nci maddesinde yapılan değişiklik ile, münfesih durumda bulunan ticaret şirketlerinin kolaylaştırılmış usulle tasfiyesine ve ticaret sicili kayıtlarının silinmesine imkân tanıyan düzenlemenin 1/7/2014 tarihinde sona erecek olan süresi bir yıl daha (1/7/2015 tarihine kadar) uzatılmıştır. Geçici 10 uncu maddesi ile, 14/2/2014 tarihine kadar Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre yapılması gereken sermaye artırımlarını herhangi bir nedenle yapmamış olan şirketler hakkında asgari sermaye şartını bu maddenin yayımı tarihinden itibaren üç ay içinde yapmaları hâlinde fesih işlemi uygulanmayacağı ve sermaye artırımında bulunmaması nedeniyle ticaret sicili kaydı silinen şirketlerin de bu süre içinde sermaye artırımı için başvurmaları hâlinde kayıtlarının resen yeniden oluşturulacağı düzenleme altına alınmıştır. Ayrıca, tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Ticaret Unvanları Hakkında Tebliğ ile ticaret şirketleri ile ticari işletme işleten diğer tacirlerin ticaret unvanlarına ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiştir. Bu kapsamda, ticaret unvanlarının belirlenmesinde ortaya çıkan tereddütlerin giderilmesi ve bu konuda uygulama birliğinin sağlanması amacıyla Tebliğ de unvanların belirlenmesine yönelik temel ilkeler ile iltibasa sebep olan durumlar ve tescil talebinin reddi halinde itiraz makamına ilişkin düzenlemelere yer verilmiştir tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Münfesih Olmasına veya Sayılmasına Rağmen Tasfiye Edilmemiş Anonim ve Limited Şirketler ile Kooperatiflerin Tasfiyelerine ve Ticaret Sicili Kayıtlarının Silinmesine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile Bakanlığımızın başvurusu üzerine mahkemelerce feshine karar verilen ve tasfiye memuru atanmamış anonim ve limited şirketler de ilgili kanunlardaki tasfiye usullerine uyulmaksızın tasfiye edilerek ticaret sicili kayıtları silinecek şirketler arasına alınmış ve bu şirketlerin tasfiyelerinin ne şekilde yapılacağı Tebliğ de ayrıntılı olarak düzenlenmiştir sayılı Türk Ticaret Kanunu nun 1524üncü maddesi ile Sermaye Şirketlerinin Açacakları İnternet Sitelerine Dair Yönetmelik uyarınca, bağımsız denetime tabi sermaye şirketlerinin internet sitesi açma yükümlülüğü bulunmaktadır. Şirketler bu yükümlülüklerini, 65

66 Bakanlığımızdan lisans alan özel hukuk tüzel kişisi niteliğindeki Merkezi Veri Tabanı Hizmet Sağlayıcılarından (MTHS) hizmet almak suretiyle de yerine getirebilmektedir yılı sonu itibariyle, Bakanlığımızdan faaliyet izni alarak bu kapsamda hizmet sunan 3 adet MTHS bulunmaktadır. Sadece 2014 yılı içerisinde MTHS lerce 738 sermaye şirketine hizmet verilmeye başlanmış olup, hizmet verilen toplam şirket sayısı 31/12/2014 itibariyle e ulaşmıştır sayılı Türk Ticaret Kanunu nun 1527 nci maddesi ve Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik uyarınca, anonim şirketler genel kurullarını Bakanlığımızca yetkilendirilen Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) tarafından oluşturulan Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden yapabilmektedir. Payları borsaya kote olan şirketlerin genel kurullarını elektronik ortamda yapmaları zorunludur yılı içerisinde 355 adet genel kurul elektronik ortamda yapılmış olup, elektronik ortamda yapılan genel kurul sayısı 2014 yılı sonu itibariyle 770 e ulaşmıştır. Elektronik ortamda yapılan genel kurul toplantılarına kişi elektronik ortamda, kişi ise fiziki ortamda katılım sağlamıştır sayılı Türk Ticaret Kanunu nun Geçici 7 nci maddesi ve Münfesih Olmasına veya Sayılmasına Rağmen Tasfiye Edilmemiş Anonim ve Limited Şirketler ile Kooperatiflerin Tasfiyelerine ve Ticaret Sicili Kayıtlarının Silinmesine İlişkin Tebliğ uyarınca, gayri faal ya da münfesih durumda olan anonim ve limited şirket ile kooperatifler, kolaylaştırılmış usullerle tasfiye edilmekte ve ticaret sicili kayıtları silinmektedir yılı içerisinde, ticaret sicili müdürlükleri tarafından Kanun uyarınca yapılan tespitler sonucunda münfesih durumda oldukları anlaşılan ve ihtarda bulunulan şirket ve kooperatif sayısı olmuştur yılı sonu itibariyle toplam rakam ise a ulaşmıştır. 31/12/2014 tarihi itibariyle münfesih durumda oldukları anlaşılan anonim şirket, limited şirket ve kooperatif olmak üzere toplam şirket ve kooperatifin ticaret sicili kaydı silinmiştir. MERSİS (Merkezi Sicil Kayıt Sistemi ) Projesi Gerçek ve tüzel kişilerle ilgili ticaret sicili kayıtları ile tescil ve ilan edilmesi gereken içeriklerin düzenli olarak depolanması, bunlara yönelik işlemlerin elektronik ortamda gerçekleştirilmesi, sunulması ve erişime açılması amacıyla MERSİS oluşturulmuştur. MERSİS nezdinde tutulan bilgiler, gerek Bakanlığımız, gerekse diğer kurum ve kuruluşlar açısından önemli bir veri kaynağı niteliğinde bulunmaktadır. toplam 238 adet ticaret sicili müdürlüğünün tamamında veri aktarım ve yaygınlaştırma çalışmaları tamamlanmış ve bu ticaret sicili müdürlüklerinde MERSİS üzerinden hizmet verilmeye başlanılmıştır. MERSİS uygulamasında, ticari alanda faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişilere bir anahtar numara verilmekte, yeni şirket kuruluşları elektronik ortamda yapılabilmekte ve sicil işlemleri elektronik ortama taşınmaktadır. Böylece şirket sözleşme değişikliği ve sermaye artırımı gibi değişiklik işlemleri de Sistem üzerinden gerçekleştirilebilmektedir. Projenin ikinci aşamasında; esnaf, serbest meslek erbabı, meslek kuruluşları (sendikalar, odalar, birlikler ve bunların üst kuruluşları), kamu kurum ve kuruluşları ile diğer gerçek ve 66

67 tüzel kişileri (apartman yöneticiliği gibi) kapsayacak şekilde ülke düzeyindeki tüm ekonomik birimler sisteme dâhil edilecektir yılı sonu itibariyle, şirket kuruluşu, şirket sözleşmesi değişikliği, tasfiye, terkin ve tür değişikliği olmak üzere toplam işlem MERSİS üzerinden gerçekleştirilmiştir. MERSİS teki kayıtlı kullanıcı sayısı 2014 yılı sonu itibariyle i aşmıştır. Hizmetlerin MERSİS üzerinden elektronik ortamda yürütülmesiyle; bilgi toplumuna uyumun sağlanması, kamu bilişim hizmetlerinin yaygınlaştırılması, bilgilere hızlı, kolay ve güvenli bir şekilde erişilmesi, güncel verilerle güncel analiz ve raporlamanın yapılabilmesi mümkün olacak, Bakanlığımızın denetim etkisi arttırılacak, kırtasiye, haberleşme, insan kaynağı ve benzeri giderlerden de büyük oranda tasarruf edilmesi sağlanacaktır. Grafik 12:Tescil Başvurularına İlişkin Sayısal Bilgiler MERSİS İşlem Sayıları Kuruluş Şirket Sözleşmesi Değişikliği Tür Değişikliği Tasfiye Terkin Diğer TOBB, Oda ve Borsalara Yönelik Hizmetler Odalar, borsalar ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ne (TOBB) ilişkin hususları düzenleyen yasal mevzuat tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu dur. Ülkemizde 182 adet ticaret ve sanayi odası, 56 adet ticaret odası, 12 adet sanayi odası, 2 adet deniz ticaret odası ve 113 adet ticaret borsası olmak üzere toplam 365 adet oda ve borsa faaliyet göstermektedir. Bu kuruluşlar, yaklaşık 1,5 milyon tacir ve sanayici üyesine çeşitli hizmetler sunmakta, ayrıca üyelerinin ihtiyaçlarını karşılamak, menfaatlerini korumak ve geliştirmek amacıyla yasal mevzuat çerçevesinde birçok faaliyette bulunmaktadır. 67

68 Grafik 14: Oda ve Borsaların Dağılımı Ticaret Borsası; 113; 30,96% Ticaret ve Sanayi Odası; 49,59% Deniz Ticaret Odası; 2; 0,55% Sanayi Odası; 12; 3,29% Ticaret Odası; 57; 15,62% Ticaret ve Sanayi Odası Ticaret Odası Sanayi Odası Deniz Ticaret Odası Ticaret Borsası 2014 yılında 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanuna Geçici Madde 18 eklenmiş olup, bu madde gereğince üyelerin oda ve borsalara olan aidat, navlun hasılatından alınacak oda payları ve borsa tescil ücreti ile oda ve borsaların da Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine olan aidat borçları asıllarının ödenmemiş kısmının tamamı ile bunlara bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi ferî alacakların madde hükmünde belirtilen şartların yerine getirilmesi durumunda bu alacaklara uygulanan faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi ferî alacakların ve borç asıllarının bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce kısmen veya tamamen, ödenmiş olması hâlinde ise ödenmiş borç asıllarına isabet eden faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi ferî alacakların tahsilinden vazgeçilmesi öngörülmüştür. Bu madde kapsamında belirtilen alacaklar için borçlulara yapılandırma imkanı getirilmiş ve alacakların faizlerinden vazgeçilmiş olup, borçlarının tamamını tek seferde ödeyen borçlular için ise %10 luk bir indirim imkanı tanınmıştır. Sebze ve Meyve Ticaretine Yönelik Hizmetler Ülkemiz, coğrafi konumu, üretime uygun verimli ve geniş tarım alanları, değişik bölgelerin ekolojik farklılıkları sayesinde meyve ve sebzelerin iyi koşullarda ve kaliteli olarak yetişebildiği nadir ülkelerden biridir yılı TÜİK verilerine göre Ülkemizde sebze üretim miktarı 28,6 milyon ton, meyve üretim miktarı 17,1 milyon ton olarak gerçekleşmiştir. Toplam 45,7 milyon tonluk sebze ve meyve üretimi ile Ülkemiz, dünyada sayılı ülkeler arasında yer almaktadır. Sebze ve meyve ticareti sektörü, tüccarları, komisyoncuları, sebze ve meyve üretimi yapan üreticileri, üretici örgütlerini, nakliyecileri, depoculuk faaliyeti yürütenleri, sebze ve meyve ihracatı ve ithalatı ile iştigal edenleri, sınai işletmelerinde hammadde olarak sebze ve meyveleri kullanan sanayicileri, sebze ve meyveleri nihai olarak tüketime sunan perakendecileri (market, manav, pazarcı), sebze ve meyveleri kendi işletmesinde kullanmak üzere satın alan yurt, lokanta, otel, hastane gibi işletmeleri ve 76 milyon sebze ve meyve tüketicisini ilgilendirmektedir. 68

69 Grafik 15:Sebze Ve Meyve Üretim Miktarı (Milyon Ton)(TUİK rakamı) ,5 27,8 28,5 [DEĞER] 16,6 17, ,2 17, Sebze Meyve Sebze ve meyve ticaretine yönelik düzenlemeleri içeren 5957 sayılı Kanun çerçevesinde 2014 yılında 2 adet mevzuat düzenlemesi yapılmıştır. Bu kapsamda; - Sebze ve Meyve Ticareti ve Toptancı Halleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik ile Sebze ve Meyve Ticareti ve Toptancı Halleri Hakkında Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesinin on beşinci ve yirminci fıkralarında değişiklik yapılmıştır. Bu kapsamda, aynı toptancı halinde/şubesinde birden fazla işyeri bulunanlar ile bir işyerini kullanan adi şirketler/ortaklıklar ya da birden fazla gerçek veya tüzel kişilerin, durumlarını Yönetmeliğin 28 inci maddenin üçüncü fıkrasına uygun hale getirmeleri için 1/1/2015 tarihine kadar öngörülen süre ile Sistem de hem komisyoncu hem de tüccar olarak kayıtlı olanların, Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin on dördüncü fıkrası hükmüne binaen komisyonculuk veya tüccarlık sıfatlarından hangisiyle faaliyette bulunacağını ilgili toptancı hal yönetimine veya il müdürlüğüne yazılı olarak bildirmeleri için 31/12/2014 tarihine kadar öngörülen süre 1/7/2015 tarihine kadar uzatılmıştır. - Değeri Türk Lirası ve altındaki uyuşmazlıklarda hal hakem heyetine başvurunun zorunlu olması ve değeri Türk Lirası ve üstündeki uyuşmazlıklarda hal hakem heyetinin vereceği kararların asliye ticaret mahkemesine delil olarak ileri sürülebilmesine ilişkin parasal sınırın ,72 TL ye artırılmasını ve bu parasal sınırın tarihinden itibaren uygulanmasını teminen 5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 10uncu Maddesinde Yer Alan Parasal Sınırların Artırılmasına İlişkin Tebliğ tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. Toptancı Hal Konseyi Çalışmaları Bilindiği üzere, 5957 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin on üçüncü ve on dördüncü fıkraları gereğince, malların ticaretinin Kanunun amacına uygun olarak yapılmasının sağlanması hususunda karşılıklı bilgi ve görüş alışverişinde bulunmak, sorunları incelemek ve önlemleri tespit etmek, uygulamayla ilgili kurum ve kuruluşlar arasında işbirliğini sağlamak üzere ilgili kurum ve kuruluşlar ile sektör temsilcilerinden müteşekkil olan Toptancı Hal Konseyi 69

70 oluşturulmuştur. Konsey, Bakanlığımız Müsteşarının başkanlığında; - Bakanlığımızdan iki, -İçişleri Bakanlığından bir, - Maliye Bakanlığından bir, - Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından bir, - Ekonomi Bakanlığından bir, - Türk Standardları Enstitüsü Başkanlığından bir, - Türk Akreditasyon Kurumundan bir, - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden bir, - Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonundan bir, - Türkiye Ziraat Odaları Birliğinden bir, - Türkiye Belediyeler Birliğinden bir, - Komisyoncu veya tüccarların ayrı ayrı ya da birlikte oluşturduğu derneklerin mensup olduğu en fazla üyeye sahip federasyondan bir, - Tüketici örgütlerinin mensup olduğu en fazla üyeye sahip federasyondan bir, - En fazla üyeye sahip üretici örgütünden bir temsilci olmak üzere on altı kişiden oluşmaktadır. Bu kapsamda, Sebze ve Meyve Ticaretinde Fiyat Oluşumunu Olumsuz Etkileyen Faktörler ile Sebze ve Meyve Ticaretinde Kayıt Dışılığın Azaltılmasına İlişkin Alınabilecek Önlemler konularını görüşmek üzere Bakanlığımız Müsteşarı nın başkanlığında 11/12/2014 tarihinde Ankara da 1. Toptancı Hal Konseyi Toplantısı yapılmıştır. Konsey de; 1- Toptancı halleri ile pazar yerlerinin fonksiyonel dönüşümüne yönelik çalışmaların yakından takip edilmesi, sayılı Kanun çerçevesinde başta belediyeler olmak üzere denetim yetkisini haiz Bakanlıklarca bildirim işlemi, künye uygulaması ve belge düzeni gibi konulardaki genel denetimlerde etkinliğin artırılmasına yönelik alınabilecek tedbirlere ilişkin görüş bildirmek ve denetimlere katkı sağlamak üzere; Gümrük ve Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda Konseye üye olan kurumlar ile konuyla ilgili olabilecek diğer kuruluşların temsilcileri arasından seçilecek yeterli sayıda üyeden müteşekkil bir Toptancı Hal Konseyi Denetim Çalışma Grubu nun kurulması, 3- Hal Kayıt Sistemi ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı nezdindeki ilgili bilgi sistemleri arasında entegrasyonun sağlanması ve Sistemin kullanımına yönelik eğitim faaliyetlerinin artırılarak sürdürülmesi, 4- A) İç tüketim, ihracat ve sınai üretime yönelik talep analizinin yapılması ve elde edilen sonuçların bir sonraki yıl üretim planlamasında kullanılmak üzere sektör temsilcileri ile paylaşılması, B) Sebze ve meyve piyasasında üreticilerin sözleşmeli üretime yönlendirilmesine dair çalışma ve tavsiyelerde bulunulması, Bu çalışmaları yapmak üzere Gümrük ve Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda Konseye üye olan kurumlar ile konuyla ilgili olabilecek diğer kuruluşların temsilcileri arasından seçilecek yeterli sayıda üyeden müteşekkil bir Toptancı Hal Konseyi Üretim Planlaması Çalışma Grubu oluşturulması ve bu çalışma grubunun yapmış olduğu çalışmaları Konseye 3 er aylık dönemler halinde sunmaları, 5- Üretici çıkış fiyatları ile perakende satış fiyatlarındaki farkın nedenlerinin araştırılmasına yönelik, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda Konseye üye olan kurumlar ile 70

71 konuyla ilgili olabilecek diğer kuruluşların temsilcileri arasından seçilecek yeterli sayıda üyeden müteşekkil bir Toptancı Hal Konseyi Fiyat Analizi Çalışma Grubu nun oluşturulması ve bu çalışma grubunun yapmış olduğu çalışmaları Konseye 6 şar aylık dönemler halinde sunmaları, 6- Üretici ve üretici örgütlerinin mallarını pazarlamalarında karşılaştıkları sorunların tespiti ve bunların pazarlamada rekabet güçlerinin artırılması için alınabilecek önlemlerin belirlenmesi ile teşviki ve desteklenmesine yönelik çalışmalar yapmak üzere, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda Konseye üye olan kurumlar ile konuyla ilgili olabilecek diğer kuruluşların temsilcileri arasından seçilecek yeterli sayıda üyeden müteşekkil bir Toptancı Hal Konseyi Üretici ve Üretici Örgütlerinin Pazarlama Kapasitelerini Araştırma Çalışma Grubu nun oluşturulması ve bu çalışma grubunun yapmış olduğu çalışmaları Konseye 6 şar aylık dönemler halinde sunmaları, 7-A) Sebze ve meyve ticaretinde zayiat sebeplerinin tespitine, B) Ambalaj, nakliye ve depolamaya ilişkin standartların belirlenmesine, yönelik çalışmalarda bulunmak üzere Gümrük ve Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda Konseye üye olan kurumlar ile konuyla ilgili olabilecek diğer kuruluşların temsilcileri arasından seçilecek yeterli sayıda üyeden müteşekkil bir Toptancı Hal Konseyi Zayiat Nedenlerinin Tespiti ve Standartların Belirlenmesi Çalışma Grubu nun oluşturulması ve bu çalışma grubunun yapmış olduğu çalışmaları Konseye 3 er aylık dönemler halinde sunmaları, 8- Ürün künyesi konusunda tüketici bilincinin artırılmasına yönelik, Konsey üyesi olan ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği halinde gerekli tanıtım ve bilgilendirme faaliyetlerinin artırılarak sürdürülmesi, Karar altına alınmıştır. Hal Kayıt Sistemi (HKS) Projesi 5957 sayılı Kanuna istinaden Bakanlığımız bünyesinde elektronik ortamda web tabanlı çalışan Hal Kayıt Sistemi kurularak 15 Şubat 2012 tarihinde faaliyete geçirilmiştir. Hal Kayıt Sistemi ile sebze ve meyve ticaretine ilişkin güncel veri tabanının oluşturulması, sebze ve meyve ticaretinin elektronik ortamda takip edilmesi, meslek mensuplarının kayıt altına alınması, toptancı halleri arasında ortak bilgi paylaşımı ve iletişimin sağlanması, sektördeki kayıt dışılığın önlenmesi, hesap verilebilirlik ile saydamlığın sağlanması, kamu sektörünün, sebze ve meyve ticaretine yönelik olarak daha sağlıklı değerlendirmeler yapabilmesi ve düzenlemeler oluşturabilmesi, tüketicilerin, ürün künyeleri sayesinde tükettikleri ürünün nerede ve kim tarafından üretildiği gibi bilgilere ulaşabilmesi amaçlanmaktadır. Hal Kayıt Sistemi nde 2014 yılı sonu itibariyle kullanıcı sıfatı kayıtlı bulunmaktadır. 71

72 Tablo22: 2014 Yılı Hal Kayıt Sistemine Yapılan Bildirim Sayıları Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Hal Kayıt Sistemi ne 2012 yılında toplam adet bildirim yapılmış iken, 2013 yılında bildirim sayısı adede yükselmiştir yılında ise toplam adet bildirim yapılmış olup Hal Kayıt Sistemi nin işleyişine ilişkin web servis yöntemiyle ara yüz kullanılmadan hızlı bir şekilde sisteme bilgi akışı sağlanmasına ilişkin çalışmalar tamamlanmış ve bu çalışmalar neticesinde web ara yüzü ve web servisler vasıtasıyla bildirimlerin daha kolay ve hızlı bir şekilde yapılması sağlanmıştır. İlaveten, hal rüsumu ödemelerinin daha kolay bir şekilde yapılmasına yönelik çalışmalarda ise son aşamaya gelinmiştir. Bu kapsamda, internet bankacılığına ilişkin çalışmalar tamamlanarak rüsum ödemelerinin internet bankacılığı vasıtasıyla yapılmasına başlanılmıştır. Düzenli ödeme konusunda ise test aşamasına gelinmiş olup, çalışmalar sürdürülmektedir. Hal Kanununun Kamuoyuna Tanıtım ve Eğitim Çalışmaları HKS ye yönelik teknik çalışmaların yanında Sistemin tanıtımına yönelik çalışmalara da devam edilmiştir. Bu kapsamda, 11/06/2014 tarihinde Antalya da Hal Kayıt Sistemi Tanıtım Toplantısı düzenlenmiş olup Sistem hakkında bilgilendirme yapılmıştır. Bunun yanında, Bakanlığımız ve Türkiye Belediyeler Birliği işbirliğinde toplam 200 belediye personeline 2014 yılı Kasım ve Aralık aylarında ikişer günlük Sebze ve Meyve Ticareti Mevzuatı konulu eğitim verilmiştir. Eğitimde katılımcılara mevzuat hakkında detaylı sunumlar yapılmıştır. Ayrıca, Kasım 2014 tarihleri arasında Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK) tarafından organize edilen ve Bakanlığımız yetkililerince katılım sağlanan Yaş Meyve ve Sebze Hal Bilgileri ve Hal Kayıt Sistemi Çalıştayı na belediyeler ve Ticaret İl Müdürlüklerinden de yaklaşık 150 kişi katılmıştır. Çalıştayda sebze ve meyve ticaretine ilişkin istatistiklerin daha sağlıklı temin edilmesine yönelik bilgi alış verişinde bulunulmuş, diğer taraftan 5957 sayılı Kanun ve ikincil mevzuatına yönelik katılımcılara bilgi verilmiştir. 72

73 Lisanslı Depoculuk ve Ürün İhtisas Borsacılığına Yönelik Hizmetler Lisanslı depoculuk ve ürün ihtisas borsacılığı; depolamaya uygun nitelikte olan ve standardize edilebilen hububat, baklagiller, yağlı tohumlar, pamuk, fındık, zeytin, zeytinyağı ve kuru kayısı gibi tarım ürünlerinin; Sınıf, kalite ve standartlarının laboratuvarlarca belirlenmesini, Modern altyapıya sahip sağlıklı ortamlarda depolanmasını, Ticaretinin ürünün mülkiyetini temsil eden ürün senetleri vasıtasıyla Ürün İhtisas Borsasında yapılmasını öngören bir sistemdir. Bakanlığımızca gerekli faaliyet izinlerinin verilmesiyle beraber Ülkemizde ilk olarak 2011 yılının Temmuz ayında fiilen uygulamaya geçmiş bulunan lisanslı depoculuk sistemine 2014 sonu itibariyle; toplam 17 adet şirkete Bakanlığımızca lisanslı depo işletmesi kuruluş izni verilmiştir. Bu şirketlerden 6 adedi Bakanlığımızdan lisans alarak faaliyetine başlamıştır. Faaliyete geçen 6 lisanslı depo işletmesine ait Polatlı, Ahiboz, Lüleburgaz, Bandırma, Çorum, Mersin, İzmir, Kırıkkale ve Sivas ta yer alan toplam 9 adet depoda lisanslı depoculuk faaliyetleri yürütülmektedir. Böylece Ülkemizde lisanslı depo kapasitesi hububat alanında 250 bin tona, pamuk alanında 15 bin tona ve toplamda ise 265 bin tona ulaşmıştır. Kuruluş izni almış olan şirketlerin tamamının lisans alması durumunda ulaşılması öngörülen toplam kapasite ise tondur. Grafik 13: Ürünlere Göre Lisanslı Depo Kapasiteleri Bin ton , ,5 0 Mevcut lisanslı depo kapasitesi Tüm şirketlere lisans verilmesi halinde ulaşılacak kapasite Hububat Pamuk Zeytin Toplam Öte yandan, yeterli alt yapıya sahip olduğu tespit edilen 9 adet ticaret borsası, lisanslı depolarda depolanan ürünleri temsil eden ürün senetlerinin işlem görmesi konusunda Ürün 73

74 İhtisas Borsası kuruluncaya kadar Bakanlığımızca yetkilendirilmiştir. Ayrıca, ürünlerin depoya konulmasından önce analizini yapmakla görevli olan yetkili sınıflandırıcıların sayısı 10 a, analizlere itiraz olması halinde ürünleri yeniden analiz etmekle ve yetkili sınıflandırıcıların denetimini yapmakla görevli olan referans yetkili sınıflandırıcıların sayısı ise 4 e ulaşmıştır. Elektronik Ürün Senedi Uygulaması Mevzuatımızda, lisanslı depolarda muhafaza edilen tarım ürünlerini temsil eden ürün senetlerinin elektronik ortamda da oluşturulabileceği ve elektronik ürün senetlerinin oluşturulmasını sağlamak ve bu senetlere bağlı tüm hak ve yükümlülükler ile işlemleri kayden izlemek amacıyla bir anonim şirketin Bakanlığımızca Elektronik Kayıt Kuruluşu olarak yetkilendirileceği belirtilmiştir. Borsa İstanbul da işlem gören hisse senetlerini de kayden izlemekle görevli olan Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Bakanlığımızca Elektronik Kayıt Kuruluşu olarak yetkilendirilmiştir yılı itibarıyla tüm lisanslı depo işletmelerinde elektronik ürün senedi uygulamasına geçilmiş olup, lisanslı depolarda muhafaza edilen tüm ürünler elektronik ürün senetleri ile temsil edilmeye başlanmıştır. Lisanslı Depo Kira Ücretlerinin Desteklenmesi Lisanslı depoculuk sisteminin teşvik edilmesi amacıyla lisanslı depo kira ücretlerinin bir bölümünün devlet tarafından sübvanse edilmesine ilişkin çalışmalar tamamlanmış olup, Tarımsal Ürünlerin 5300 Sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu Çerçevesinde Lisans Alarak Faaliyet Gösteren Depolarda Muhafaza Edilmesi Halinde Kira Destekleme Ödemesi Yapılmasına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı 16/10/2014 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu Kararda, lisanslı depolarda muhafaza edilen buğday, arpa, çavdar, yulaf, mısır, çeltik, pirinç, mercimek, nohut, fasulye, bezelye ve ayçiçeği için aylık ton başına 3 TL, pamuk için aylık ton başına 7 TL ve fındık, zeytin, zeytinyağı, kuru kayısı, antep fıstığı, kuru üzüm ve kuru incir için ise aylık ton başına 10 TL yi geçmemek üzere Bakanlığımızca onaylanacak depolama ücretlerinin %50 si oranında depo kira ücreti desteği verilmesi öngörülmüştür. Elektronik Ticarete Yönelik Hizmetler Fiziki olarak karşı karşıya gelmeksizin, elektronik ortamda gerçekleştirilen çevrim içi iktisadi ve ticari her türlü faaliyet olarak tanımlanan elektronik ticaret, internet kullanımının yaygınlaşmasıyla dünya genelinde ve Ülkemizde hızlı bir ivme kazanmıştır. Elektronik ticarete yönelik düzenlemeler yapmak ve bu alanın gelişmesine ve yaygınlaşmasına yönelik mevzuatla verilen görevleri yerine getirmek misyonu kapsamında uygulayıcı otorite olarak Bakanlığımızın belirlendiği Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun 23/10/2014 tarihli birleşiminde görüşülerek kabul edilmiş olup, Kanunun yürürlük tarihi 1/5/2015 olarak belirlenmiştir. Bakanlığımızın uygulayıcı otorite olarak belirlendiği Kanunda; hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcılar için genel bilgilendirme yükümlülükleri, ticari iletişim ve elektronik iletilerle 74

75 ilgili ön izin ve çıkış hakkı gibi temel düzenlemelerin yanı sıra sözleşme öncesi ve siparişlerde verilmesi gerekli bilgiler ile elektronik ticaret platformunu sağlayan aracı hizmet sağlayıcılara ilişkin diğer hususlar düzenlenmiştir. Perakende Ticarete Yönelik Hizmetler Ülkemizde yaşam standardının yükselmesi, bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımının yaygınlaşması ve gelir düzeyindeki artış; ihtiyaçları ve eğilimleri değiştirmiş, insanların ihtiyaç duydukları ürünlerin de değişmesi ve çeşitlenmesine yol açmıştır. Perakende ticaret alanında da benzer nedenlerle yaşanan dönüşüm özellikle nüfusu yoğun olan illerde alışveriş merkezi, büyük mağaza ve zincir mağaza gibi konseptlerin hızla yaygınlaşmasıyla sonuçlanmıştır. Ancak, Türkiye de meri mevzuat kapsamında alışveriş merkezi, büyük mağaza ve zincir mağaza gibi sayıları hızla artan aktörlerin tanımları henüz yapılmadığından, bu alana ilişkin doğrudan veri üretilmesi de mümkün olamamaktadır. Bu kapsamda yapılan çalışmalar sonucunda Bakanlığımızca 2013 yılında Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı Taslağı hazırlanarak 7 Ekim 2013 tarihinde kamuoyunun görüşüne açılmış, Bakanlıklar ile ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri doğrultusunda değerlendirilerek nihai şeklini almış ve 7/5/2014 tarihinde Başbakanlığa gönderilmiştir. 21/7/2014 tarihli Bakanlar Kurulu toplantısında ele alınan Taslak, Bakanlar Kurulunca imzalanmış ve 13/8/2014 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisine sevk edilerek bir kanun tasarısı haline gelmiştir. 12/12/2014 tarihinde Komisyon çalışmaları tamamlanan 675 Sıra Sayılı Tasarı, yasalaşmak üzere TBMM Genel Kurul gündeminde beklemektedir. Büyüyen Anadolu ya Kredi Kolaylıkları Projesi (BAKK) Ekonomimizin lokomotifi konumundaki Türkiye nin çoğunlukla az gelişmiş bölgelerinde faaliyet gösteren mikro işletmeler ve KOBİ lerin finansmana erişimini kolaylaştırmak amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği halinde Büyüyen Anadolu ya Kredi Kolaylıkları (BAKK) Projesi devam ettirilmiştir. 2 yıl içinde işletmeye toplamda 500 milyon avro tutarında bir kredi kullandırılmasının hedeflendiği projede işletme sayısı hedefine ulaşılmış ve 5,442 KOBİ ye 390 milyon avronun üzerinde kredi sağlanmıştır. Proje için ilave kaynak sağlanması konusunda da çalışmalar yürütülmüş ve bu çerçevede Proje genişletilerek, hedeflenen kredi hacmi 537 milyon avrodan 930 milyon avroya yükseltilmiştir. Uluslararası Kuruluşlar ve Alt Komitelerince Yapılan Çalışmalar İç ticaretin rekabet gücünün artırılması, yenilikçilik ve Ar-Ge kapasitesinin geliştirilmesi ve girişimciler, şirketler, tacir ve KOBİ ler için uluslararası ve bölgeler arası gelişmişlik farklarının giderilmesine katkı sağlamak üzere uluslararası/bölgesel kuruluşların çalışmalarının yakından takip edilmesi ve uluslararası kuruluşlar ve/veya alt komitelerince alınmış kararların duyurulması, söz konusu kararlara ilişkin görüşlerimiz ve ülkemizdeki mevcut durum ve alınan kararların ülkemizde uygulanabilirliği konularında gerekli çalışmaların yapılması, teknik işbirliğine yönelik çalışmalara ilişkin proje oluşturulması ve değerlendirilmesi çalışmaları yürütülmüştür. 75

76 RİSK YÖNETİMİ VE KONTROL HİZMETLERİ Kontrol, Tahakkuk, Tahsilat ve Takip İşlemleri tarihinden itibaren Merkezde beyanname asılları ve ekleri üzerinden yapılan ikincil kontrol işlemleri terk edilerek analize dayalı ve tamamen elektronik ortam üzerinden (GÜVAS, BİLGE, Ek Tahakkuk ve Ceza Kararları Programı, KBB, v.b) gerçekleştirilen ve ülke genelini kapsayan bir analiz ve kontrol mekanizması oluşturulmuştur yılında, Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü ve Bölge Müdürlükleri Kontrol Şubelerince yapılan incelemeler sonucu ortaya çıkarılan toplam ek tahakkuk yaklaşık 12 milyon 620 bin TL iken; 2014 yılında bu rakam % 191 oranında artmış olup; 2014 yılında Bölge Müdürlükleri Kontrol Şubelerince toplam 6 milyon 382 bin TL Gümrük Vergisi, 6 milyon 741 milyon TL Katma Değer Vergisi ve 23 milyon 638 bin TL diğer vergiler olmak üzere toplam 36 milyon 763 bin TL ek tahakkuk yapılmıştır. Tablo 23: 2014 Yılı İkincil Kontrol Sonuçları VERGİLER EK TAHAKKUK TUTARI (TL) Gümrük Vergisi ,38 KDV ,22 ÖTV ,27 Anti Damping Vergisi ,27 Ek Mali Yükümlülük ,83 Tarım Payı ,16 Damga Vergisi ,62 KKDF ,52 İlave Gümrük Vergisi ,42 Diğer ,90 TOPLAM EK TAHAKKUK ,59 Denetim Raporları, ikincil kontroller ve Gümrük idarelerince yapılan ek tahakkuk ve bunlara istinaden düzenlenen ceza tutarlarının tahsilat süreçleri, Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğünce izlenmektedir. Son 4 yılda yapılan ek tahakkuk ve ceza tutarları aşağıdaki 76

77 tabloda yer almaktadır. Tablo 24: Takibi Yapılan Ek Tahakkuk ve Ceza Tutarları YIL Ek Tahakkuk Ceza Kararı TL TL TL TL ,403,687 TL TL TL TL Sonradan Kontrol işlemleri 4458 sayılı Gümrük Kanunu nun Eşyanın Tesliminden Sonra Beyanın Kontrolü başlıklı 73 üncü maddesinin (1) inci fıkrasında, gümrük idarelerinin eşyanın tesliminden sonra ve beyannamedeki bilgilerin doğruluğunu saptamak amacıyla eşyanın ithal veya ihraç işlemlerini veya sonraki ticari işlemlere ilişkin ticari belge ve verileri kontrol edebileceği hüküm altına alınmıştır yılı itibariyle 5. Sonradan Kontrol Programı gerçekleştirilmiştir. Bu doğrultuda Sonradan Kontrol Programı kapsamında; 2010 yılında 277, 2011 yılında 350, 2012 yılında 400, 2013 yılında 350, 2014 yılında ise 325 ithalatçı firma sonradan kontrole alınmıştır. Tablo 25: Yıllar İtibariyle Sonradan Kontrole Alınan Firma Sayıları YILI SONRADAN KONTROL PROGRAMI KAPSAMI FİRMA SAYISI PLAN DIŞI SONRADAN KONTROLE ALINAN FİRMA SAYISI İHRACAT İŞLEMLERİNİN SONRADAN KONTROLÜ TOPLAM İthalat ve İhracat İşlem Süreleri Risk analizi, basitleştirilecek işlemlerin seçiminde önemli bir argümandır. Bu şekilde, seçilen işlemlerde fiziksel denetimler önemli ölçüde azaltılmıştır. 77

78 İthalat İşlemleri 2014 yılında ithalat işlemlerinin %28,7 si herhangi bir kontrole tabi tutulmamış, %53,4 ünde sadece belge kontrolü yapılmış, %17,9 unda ise fiziki kontrol yapılmıştır. Gümrük işlem sürecinin başladığı andan itibaren işlem gören beyannamelerin % 57 sinin işlemleri ilk sekiz saatte, %73 ünün işlemleri ise ilk 24 saat içinde tamamlanarak eşyası teslim edilebilir hale gelmiştir. Grafik 14: İthalat Hat Oranları 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Mavi hat 19% 21% 25% 27% 28,7% Sarı Hat 51% 52% 51% 54% 53,4% Kırmızı hat 30% 27% 24% 19% 17,9% İhracat İşlemleri 2014 yılında ihracat işlemlerine ilişkin beyannamelerin %34 ü herhangi bir kontrole tabi tutulmamış, %59,5 i belge kontrolüne tabi tutulmuş ve yalnız %6,5 ine fiziki kontrol uygulanmıştır. İhracat işlemlerinin gümrük işlem sürecinin başladığı andan itibaren %82 sinin işlemleri ilk yarım saatte, %95 inin işlemleri ise ilk dört saatte sonuçlandırılarak ülkeyi terk edebilir duruma gelmiştir. İhracat beyannamelerinin toplamda %98 inin işlemleri ilk 24 saat içinde tamamlanmıştır. 78

79 Grafik 1 5: İhracat Hat Oranları 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Sarı Hat 90% 80% 66% 63% 59,5% Mavi Hat 0% 11% 26% 30% 34,0% Kırmızı Hat 10% 9% 8% 7% 6,5% Onaylanmış Kişi Statü Belgesi Onaylanmış kişi statüsü; gümrük işlemlerinde ciddi veya mükerrer gümrük mevzuatı ihlali bulunmayan, belirli bir dış ticaret hacmine veya sabit sermaye yatırımına sahip, mali yeterliliği tasdik edilmiş kişilere gümrüklerde beklemenin azaltılması ve işlemlerin kolaylaştırılması için gümrük işlemlerinde sağlanan kolaylıklardır. Onaylanmış Kişi Statü Belgesi genel ve özel şartlara göre A sınıfı, B sınıfı ve C sınıfı olmak üzere üçe ayrılmakta olup, söz konusu sınıfların yıllar itibariyle sayılarına aşağıda yer verilmiştir. Tablo 26 :Geçerliliği Devam Eden Onaylanmış Kişi Statü Belgesi Sayısı SINIFI A SINIFI B SINIFI C SINIFI TOPLAM yılında Onaylanmış Kişi Statü Belgesi sahibi firmalar ithalatın %54,74 ünü, ihracatın %46,83 ünü ve toplam ithalat ve ihracatın yaklaşık olarak %51 ini gerçekleştirmişlerdir. Buna göre 2014 yılı dış ticaret rakamlarına göre söz konusu firmaların işlem hacimleri sınıflarına göre aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. 79

80 Tablo 27 : 2014 Yılında Dış Ticaret rakamlarına Göre OKSB İşlem Hacimleri (Bin USD) ONAYLANMIŞ KİŞİ İTHALAT/% İHRACAT/% A SINIFI , ,30 B SINIFI , ,62 C SINIFI , ,91 TOPLAM , ,83 DIŞTİCARET RAKAMLARI Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü Yetkilendirilmiş yükümlü, gümrük yükümlülüklerini yerine getiren, kayıt sistemi düzenli ve izlenebilir olan, mali yeterlilik, emniyet ve güvenlik standartlarına sahip bulunan, kendi oto kontrolünü yapabilen güvenilir firmalara gümrük işlemlerinde birtakım kolaylık ve imtiyazlar tanıyan uluslararası bir statüdür. Serbest Bölgeler dahil Türkiye Gümrük Bölgesinde yerleşik, en az üç yıldır faaliyette bulunan gerçek ve tüzel kişiler ile kamu kurum ve kuruluşları yetkilendirilmiş yükümlü olabilir. Yetkilendirilmiş yükümlü olmak isteyen başvuru sahiplerinde; Güvenilirlik Koşulu Ticari Kayıtların Güvenilir ve İzlenebilir Olması Koşulu Mali yeterlilik Koşulu Emniyet ve Güvenlik Koşulu Olmak üzere 4 temel koşul aranmaktadır. Sertifika düzenlendiği tarihten sonraki ilk iş günü geçerli hale gelir. Askıya alma, geri alma ve iptal yaptırımlarından herhangi biri uygulanmadığı sürece sertifikanın geçerlilik süresi sınırsızdır. Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası sahipleri diğer yükümlülere göre daha az belge kontrolüne ve muayeneye tabi tutulur. Yetkilendirilmiş yükümlü tarafından verilen gümrük beyannamesi kapsamındaki sevkiyat risk analizi sonucunda belge kontrolü veya fiziki muayene için seçildiğinde, gümrük idaresi söz konusu kontrol ve muayeneyi öncelikli olarak yapar. Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası sahibi ithalatçı ve ihracatçılar tarafından Gümrük Yönetmeliği nin 10 no.lu ekinde belirtilen azaltılmış zorunlu bilgilerden oluşan özet beyan verilebilir. Örneğin, taşıtın kimliği, yükleme/boşaltma yeri, brüt ağırlık, nakliye ücreti ödeme şekli, eşyanın bulunduğu yer vb. hususlara ilişkin kutuların doldurulması zorunlu değildir. 80

81 İhracatta yerinde gümrükleme ve ithalatta yerinde gümrükleme ile izinli gönderici ve izinli alıcı uygulamalarından sadece Yetkilendirilmiş Yükümlü sertifikası sahipleri faydalanabilmektedir. Yetkilendirilmiş Yükümlü uygulaması, izinli gönderici yetkisi ve ihracatta yerinde gümrükleme izni 10 Ocak 2013 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak aynı gün yürürlüğe giren Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği ile yürürlüğe konulmuş olup; 21 Mayıs 2014 tarihinde yayımlanan ve halihazırda yürürlükte bulunan Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği ile ithalatta yerinde gümrükleme ve izinli alıcı uygulamalarının mevzuat çalışması tamamlanmıştır. Söz konusu uygulamalar elektronik altyapının tamamlanmasının ardından hayata geçirilecektir. Programın uygulamaya başladığı hususunda DGÖ üyesi ülkelere bilgilendirme yapılmıştır. Yetkilendirilmiş yükümlü statüsünün hayata geçirilmesini müteakip uygulamanın bilinirliğini artırmak, anlaşılmayan konuları ve soruları ortaya koymak, gerek özel sektörün gerekse gümrük personelinin uygulamaya adaptasyonunu sağlamak üzere gerekli çalışmalar ve mevzuat düzenlemeleri yapılmıştır. Halihazırda, yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası için yapılan başvurulardan on dokuzu olumlu olarak neticelendirilmiş, söz konusu firmalar sertifika almaya hak kazanmışlardır. Yerinde Gümrükleme İhracat eşyasının ihracat gümrük idaresine sunulmaksızın işlemlerin firma tesislerinden yapılmasına imkân tanıyan "ihracatta yerinde gümrükleme" uygulaması yetkilendirilmiş yükümlü statüne bağlı olarak tanınan bir kolaylık olup uygulama 10 Ocak 2013 tarihinde Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği nin Resmi Gazetede yayınlanması ile hayata geçirilmiştir. İhracatta yerinde gümrükleme uygulamasına ek olarak, ithalatta yerinde gümrükleme uygulamasının Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğine dâhil edilmesi çalışmaları yürütülmüştür. Bu kapsamda, iş akışlarının gözlenmesi amacıyla ithalatçı firmalara çalışma ziyaretleri düzenlenmiş, yetki kapsamında gerçekleştirilecek ithalat işlemlerinde diğer kurumlarca yapılacak kontrollerin azaltılması veya bu kontrollerin yetkilendirilmiş yükümlülerin tesislerinde gerçekleştirilmesini teminen ilgili kurumlarla görüşmelere başlanmış ve uygulamanın yapılabileceği olası tesislerde incelemeler gerçekleştirilmiştir. İthalatta yerinde gümrükleme uygulaması 21 Mayıs 2014 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği ile mevzuatımıza dahil edilmiştir. Halihazırda, yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası sahibi olan 7 firma ihracatta yerinde gümrükleme izninden faydalanmaktadır. İzinli Gönderici ve İzinli Alıcı Uygulamaları İzinli gönderici, eşyanın transitine yönelik gümrük işlemlerini kendi tesislerinde yapan, transit eşyasını hareket (iç) gümrük müdürlüğüne sunmaksızın, aracı kendi tesislerinde mühürleyerek doğrudan çıkış (sınır) gümrük idaresine sevk eden taşıyıcıdır. Aşağıdaki koşulları karşılayan taşımacılar izinli gönderici olabilirler: Yetkilendirilmiş yükümlü statüsü almaya hak kazanmış olan, 81

82 Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından alınmış uluslararası taşımacı yetki belgesine sahip, Başvuru yılından bir önceki takvim yılı veya başvurunun yapıldığı ayın ilk gününden geriye dönük bir yıl içerisinde aşağıdaki koşullardan en az birini sağlamış olan; En az 500 transit beyannamesi (TIR Karnesi dahil) kapsamında eşya transit etmiş olmak, En az 500 özet beyan kapsamında işlem yapmış olmak, Toplam 500 transit beyanı (TIR Karnesi dahil) ve özet beyan kapsamında işlem yapmış olmak. Kapsamlı teminat veya teminattan vazgeçme iznine sahip taşımacılar. Yetkilendirilmiş yükümlü statüsü almaya hak kazanmış olmayan kişilerin bu kolaylıktan yararlanması mümkün değildir. Yetki kapsamında, sadece kesin ihracat (1000) ve dahilde işleme rejimi ( ) dahilinde işlem gören ihracat beyannamesi kapsamı eşyanın transit işlemleri yapılmaktadır. Bu yetki kapsamında taşınacak eşya ile birlikte gönderilecek olan kap, ambalaj, palet ve benzeri eşyanın ihracında rejim kodu sınırlaması yapılmaz. İzinli gönderici eşyayı hareket gümrük idaresine getirmeyeceğinden ihracat eşyasını taşıyacak aracı kendi mühürleyebilecektir. Ancak, üzerinde, seri numarası ve ayırt edici özellikler bulunan özel tipte mühür kullanılması gerekir. İzinli gönderici transit beyanına, kullanılan mührün kimliğini, tipini ve adedini kaydeder. Yurtdışına ihraç edilecek transit eşyasının hareket gümrük idaresine sunulmaksızın gümrük işlemlerinin taşıyıcının tesislerinden yapılmasına imkân tanıyan "izinli gönderici" uygulaması yetkilendirilmiş yükümlü statüne bağlı olarak tanınan bir kolaylık olup uygulama 10 Ocak 2013 tarihinde Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği nin Resmi Gazetede yayınlanması ile hayata geçirilmiştir. İzinli gönderici uygulamasına ek olarak, izinli alıcı uygulamasının Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğine dâhil edilmesi çalışmaları yürütülmüştür. Bu kapsamda, iş akışlarının gözlenmesi amacıyla taşımacı firmalara çalışma ziyaretleri düzenlenmiş, yetki kapsamında gerçekleştirilecek ithalat işlemlerinde diğer kurumlarca yapılacak kontrollerin azaltılması veya bu kontrollerin yetkilendirilmiş yükümlülerin tesislerinde gerçekleştirilmesini teminen ilgili kurumlarla görüşmelere başlanmıştır. İzinli alıcı uygulaması 21 Mayıs 2014 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği ile mevzuatımıza dahil edilmiştir itibariyle yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası sahibi olan 4 firma izinli gönderici yetkisinden faydalanmaktadır. Tek Pencere Sistemi Tek Pencere Sistemi (Single Window), gümrük işlemleri sırasında istenen tüm belgelerin tek noktadan temin edilmesini (e-belge) ve gümrük işlemlerinin tek noktaya yapılacak başvuru (e-başvuru) ile yürütülerek tamamlanmasını sağlayan sistemdir. 20/03/2012 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Gümrük Hizmetlerinde Tek Pencere Sistemi konulu 2012/6 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile diğer kamu kurumları ile 82

83 yapılacak çalışmaların koordinasyonu da dahil olmak üzere tüm çalışmaların gerçekleştirilmesi görev ve yetkisi Bakanlığımıza verilmiştir. Tek Pencere Sistemi ile elektronik ortamda izin başvurusunun alınması ve izin belgesinin gönderebilmesini sağlayarak kaynakların daha etkin kullanımı, kontrollerin verimlilik ve etkinliğinin artırılması, gümrük işlemlerinin basitleştirilmesi, kolaylaştırılması ve hızlandırılması, ticaret erbabının zaman ve parasal maliyetlerinin azaltılması, gümrük işlemlerinin takip edilebilirliğinin artırılarak daha şeffaf hale getirilmesi amaçlanmaktadır. Uygulamaya ilişkin hazırlanan Genelgeler kapsamında Şeker Kurumu ile 14/01/2014 tarihi itibariyle, İstanbul Altın Borsası ve EPDK ile 14/07/2014 tarihi, Eti Maden A.Ş ile 22/12/2014 tarihi, Türk Standartları Enstitüsü ile 25/12/2014 tarihi ve Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanlığı ile 05/01/2015, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı (Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü) arasında 13/01/2015, Emniyet Genel Müdürlüğü ile 16/01/2015 tarihinde Tek Pencere Sistemi ne geçilmiştir. Tek Pencere Sistemine dâhil edilmesi tasarlanan paydaşlarla veri paylaşımı protokolü yapılmasına ilişkin çalışmalar sürdürülmektedir. Bu kapsamda Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Türkiye İhracatçılar Meclisi, Bilgi Teknolojileri Kurumu, Şeker Kurumu, Sağlık Bakanlığı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ile Bakanlığımız arasında protokol imzalanmıştır. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, ve TAEK ile görüşmeler devam etmektedir. E-Belge yaygınlaştırma çalışmaları kapsamında Sağlık Bakanlığı Tıbbi İlaç ve Cihaz Kurumu, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Hazine Müsteşarlığı, TAEK, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile görüşmeler devam etmekte olup, söz konusu kurumların ilgili belgelerinin Tek Pencere Sistemine aktarılması için çalışmalar devam etmektedir. E-Başvuru aşaması ile ilgili olarak tasarım çalışmaları tamamlanmış olup yazılım çalışmaları devam etmektedir. BİLGE Uygulamaları Konteyner Takip Sisteminin kurulmasına ilişkin yürütülen çalışmalar kapsamında; gümrük beyannamesi kapsamı eşyanın konteyner ile taşınıyor olması durumunda, bu konteynerlerin tümüne ilişkin konteyner numaralarının, BİLGE Sistemi Detaylı Beyan modülü kalem ekranında beyan edilebilmesi zorunlu kılınmıştır. BİLGE sistemi detaylı beyan modülünde yeni bir basitleştirilmiş usul kodu "BS-15" (istisnai kıymetle beyan) tanımlanarak, "istisnai kıymetle beyan" ın yapılabilmesi sağlanmıştır. Bilge Sisteminde yapılan düzenleme ile 5358 numaralı Ata Karnesi kapsamında geçici ithalatı yapılan eşyanın devrini müteakiben geçici ithalat rejimine tabi tutulması tanımlı rejim 83

84 kodundan beyanname verilmesi sağlanmıştır. 02/12/2014 tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik uyarınca antrepolarda işleticinin ve kullanıcının toplu teminatının kullanılması, C ve E tipi antrepo hariç antrepo beyannamelerinde götürü teminatın kullanılamaması için teknik düzenleme yapılmış olup düzenleme test aşamasındadır. Transit beyannamesi numarasının özet beyan açma işlemlerinde ve TC Özet Beyan modülünde yürütülen işlemlerde doğrudan kullanılması sağlanmıştır. 02/12/2014 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile yapılan düzenleme sonrasında antrepo işleticileri tarafından kullanılan götürü teminat uygulamasına 17/12/2014 tarihinde son verilmiştir. Bu kapsamda sistem üzerinde; - Rejim kodu "71" ile başlayan beyannamelerde beyan edilen antreponun işleticisinin veya beyan edilen alıcının toplu teminatının kullanılabilmesi, -Antrepo kodu C veya E ise antrepo işleticisinin GTR1 veya GTR2 teminat türlerinin kullanılmasına izin verilmesi, diğer antrepo türlerinde hiçbir götürü teminat türünün kullanılmasına izin verilmemesi, - Referans Verileri Modülünde GTRANT, GTR10 ve GTR20 türlerinde yeni teminat kaydının oluşturulmasının engellenmesi şekillerinde düzenleme gerçekleştirilmiştir tarihli Bakanlık Onayı çerçevesinde ise; -Rejim kodu "71" ile başlayan beyannamelerde eşyanın et ve et ürünleri (2. ve 16. fasıllarda sınıflandırılan), çay, muz, tütün ve tütün ürünleri, alkollü içki, mısır, cin mısırı, ceviz (kabuklu veya kabuksuz), badem (kabuklu veya kabuksuz), antep fıstığı (kabuklu veya kabuksuz) ile yer fıstığı (tohumluk, kabuklu veya kabuksuz) olması durumunda teminat oranının en az %25 i olarak, -Diğer eşyalar kapsamlı beyannamelerde teminat oranının en az %10 olarak, -Karma eşyalı beyannamelerde teminat oranının en az %25 i olarak sistem tarafından hesaplanması şeklinde düzenleme gerçekleşmiştir. Yapılan düzenleme ile NCTS uygulaması kapsamında tescil edilen transit beyannamesi kapsamı eşyanın doğrudan antrepoya alınması halinde varış bildirimi antrepoda görevli memur tarafından yapılacak, transit beyannamesinin muayene hattının belge kontrolü olması halinde boşaltma yapılan eşyaya ilişkin kap ve kilo bilgileri elektronik ortamda yine antrepoda görevli memur tarafından gönderilecektir. Beyan edilen bilgiler ile fiili olarak boşaltılan eşya arasında herhangi bir uyuşmazlık olmaması halinde transit beyannamesi varış kontrolü olumlu statüye gelecektir. Bu sayede transit beyannamelerinin süresi içerisinde kapanması varış idaresine ulaşmakla birlikte kontrol sonucu girilmemesi nedeniyle araştırma prosedürüne konu beyanname sayısının önemli ölçüde azalması hedeflenmektedir. 84

85 KKDF Tahsilatları Gümrük vergileri tahsilatlarında olduğu gibi KKDF tahsilatlarının da Bakanlığımızca yapılması ve KKDF nin tahsiline ilişkin işlemlerin tek elden yürütülmesi amacıyla 2014/6852 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı hazırlanmış ve 16 Ekim 2014 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. Söz konusu karara istinaden KKDF tahsilatlarının da Bakanlığımızca yapılmasını teminen Merkezi BİLGE Sisteminde gerekli teknik çalışmalar tamamlanmış ve 23/10/ 2014 tarihi itibariyle uygulamaya başlanmıştır. Konteyner İşlemleri Konteyner işlemlerinin takibi amacıyla yeni bir sistem oluşturulmuştur. Mersin de yerleşik MIP ile İskenderun da yerleşik Limak Limanlarından gerçek ortamda veriler alınmıştır. Ambarlı Gümrük Müdürlüğüne çalışma ziyareti yapılmış ve Marport, Kumport, Akçansa ve Mardaş limanlarına konu ile ilgili bilgilendirmelerde bulunulmuş, Kumport ve Marport liman işletmelerinden anılan listelerin test ortamında gönderilmesi sağlanmıştır. Sistem sayesinde Bakanlığımız sistemleri ile limanların sistemlerinin entegre edilmesi, Konteynerlerin limanlardaki, iç gümrüklerdeki, kara sınır kapılarındaki hareketlerinin sistem üzerinden izlenmesi, Ülkemize giriş yapan ve Ülkemizden çıkış yapan konteynerler ve kapsamı eşyaya ilişkin takibatların (6 ay-3 yıl) elektronik olarak ve daha etkin bir şekilde yapılması, risk analizi sonucu, özet beyan ve detaylı beyan aşamasında fiziki kontrolü talep edilen konteynerlere ilişkin talimatların, elektronik olarak sistem üzerinden limanlara verilebilmesi, İthalatta gümrük işlemleri bitirilmeyen konteynerlerin liman sahasından çıkarılmamasına ilişkin sistemsel kontrollerden yararlanılması, İhracatta da gümrük işlemleri bitirilmeyen konteynerlerin gemiye yüklenmemesine ilişkin sistemsel kontrollerden yararlanılması, liman sahasında devriye gezen mobil gümrük muhafaza ekiplerinin, mobil cihaz ve el terminalleri üzerinden, eşya cinsi, alıcı bilgileri ve limandaki bekleme süresi dahil konteynerlere ilişkin verileri anlık sorgulayabilmesi, bazı gümrük idarelerinde uygulanmakta olan, liman sahası girişi olmadan beyanname onaylanmaması uygulamasının sistem üzerinden yapılabilmesi, Ülkemize giriş yapan ve Ülkemizden çıkış yapan konteynerlere ilişkin sağlıklı istatistik oluşturulması (mahkemelerin veri talepleri sağlıklı karşılanamamaktadır), limanlarda gerçekleştirilen işlemlerin hızlandırılarak zaman ve maliyet tasarrufu sağlanması, konteynerlerin elektronik ortamda takibi, Konteyner Kayıt ve Takip Formlarının kaldırılması sağlanabilecektir. Hızlı Kargo İşlemleri Gümrük Mevzuatı uyarınca geri gelen eşyanın ve mahrece iade işlemi kapsamında olan eşyanın da elektronik ticaret gümrük beyannamesi (ETGB) kullanılmak suretiyle beyan edilebilmesi sağlanmış olup konuya ilişkin olarak hazırlanan Hızlı Kargo İşlemleri rehberi Bakanlığımız web sitesinde yayınlanmıştır. Geri gelen eşya ve mahrece iadeye konu eşya için muafiyet kodları tanımlanarak bu nevi eşyanın da ETGB ile beyan edilmesi sağlanmıştır. 85

86 Gümrük Mevzuatı uyarınca yolcu eşyası ve diplomatik eşya niteliğini taşıyan eşyanın elektronik ticaret gümrük beyannamesi (ETGB) kullanılmak suretiyle beyan edilebilmesine ilişkin teknik düzenlemeler tamamlanarak söz konusu eşyanın 30/12/2014 tarihi itibariyle beyan edilebilmesi sağlanmıştır. Bu kapsamda hazırlanan Hızlı Kargo İşlemleri rehberi Bakanlığımız web sitesinde yayınlanmıştır. EK-11 ve EK-12 Formlarının Elektronik Ortama Aktarılması 1 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliği uyarınca gümrük idareleri tarafından düzenlenerek vergi dairelerine gönderilen "İthal Edilen Petrol Ürünlerinin Tesliminde Beyan Edilen ÖTV'ye Ait Bilgi Formu"(EK 11) ile vergi dairelerince gümrük idarelerine gönderilen "İthal Edilen Petrol Ürünleri İle Teminata Ait Bilgi Formu" (EK 12) belgelerinin elektronik ortama aktarılmasına yönelik Bakanlığımız ve Maliye Bakanlığı arasında yürütülen çalışmalar kapsamında; Ek 11 formları Maliye bakanlığına iletilmeye başlanmıştır. Kıymet Bildirim Formu Kâğıtsız Beyanname uygulamasına ilişkin çalışmalar kapsamında, beyanname ekine eklenen belgelerin azaltılması, beyanname ekine eklenen belgelere ilişkin bilgilerin beyannameyle birlikte elektronik ortama aktarılarak söz konusu belgelerin beyanname ekinde aranmasından vazgeçilmesi amaçlanmış olup, bu kapsamda Gümrük Yönetmeliği nin 114 üncü maddesi gereğince beyanname ekinde ibraz edilen Kıymet Bildirim Formu (KBF), "Genel Bilgiler" ve "Kalem Bilgileri" şeklinde BİLGE Sistemi Detaylı Beyan Modülü "Bağlantılar" sekmesine aktarılmış, anılan Formun elektronik ortamda takibi sağlanmıştır. Veri Paylaşımı ve İstatistik Kapasitesinin Artırılmasına Yönelik İşlemler Bakanlığımız ile diğer kurumlar arasında kamu hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi amacıyla veri değişimine yönelik protokol çalışmaları sonucu toplam 25 adet (ek protokol dahil) veri paylaşım protokolü imzalanmış olup, 2014 yılı içerisinde; -31/01/2014 tarihinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, -10/03/2014 tarihinde Ekonomi Bakanlığı, -21/08/2014 tarihinde Şeker Kurumu, -05/12/2014 tarihinde Maliye Bakanlığı, ile veri paylaşım protokolü imzalanmıştır. Resmi İstatistik Programı ( ) kapsamında öngörülen kapasite artırımı altyapısının oluşturulmasına ilişkin çalışmalar devam etmektedir. Bakanlığımız idari kayıtlarından derlenen, kamuoyu aktörlerine dış ticaret rakamlarını önceden analiz etme imkanı sağlayan geçici dış ticaret, esnaf ve şirket verilerini içeren Aylık Veri Bülteni 1 Ekim 2014 tarihinden itibaren Bakanlığımız web sitesinde ve portalda yayınlanmaktadır Bakanlığımız ile TÜİK arasında, yapılan analiz çalışmalarının değerlendirilmesi ve analiz 86

87 işlemlerinin daha sağlıklı yapılabilmesine yönelik olarak çalışmalara devam edilmektedir. Dış Ticaret İstatistiklerine ilişkin ham veriler üzerinde uluslar arası (EUROSTAT, BM) metodoloji ve standartlara göre veri doğrulama ve kontrol işlemleri yapılmakta, Bakanlığımız birimleri ile mahkemelerden ve çeşitli kurum ve kuruluşlardan gelen istatistikî bilgi talepleri karşılanmaktadır. Geri Verme ve Kaldırma İşlemleri Ödenmiş olan gümrük vergilerinin tamamen veya kısmen geri ödenmesi ve henüz ödenmemekle beraber gümrük vergilerinin tamamen veya kısmen alınmamasına karar verilmesine ilişkin işlemlerin Gümrük İdarelerince yürütülmesinin sağlanması ve Gümrük Yönetmeliği nin 500 üncü maddesinde belirtilen limitler dahilinde Geri Verme ve Kaldırma işlemleri ile Bölge Müdürlüklerince alınan Kararlara karşı yapılan itirazların değerlendirilmesi işlemleri Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Genel Müdürlüğü nce yürütülmektedir. Bu kapsamda 2011 yılında TL, 2012 de TL, 2013 yılında TL ve 2014 yılında ise toplam tutarında vergi geri verilmiş veya kaldırılmıştır. Tablo 28 : Yıllar itibariyle Geri Verilen veya Kaldırılan Vergi Tutarları YIL Geri Verilen Veya Kaldırılan Vergi Tutarı TL TL TL TL Türkiye nin Dış Ticaretinin Anatomisi Projesi Projenin amacı; Türkiye nin dış ticaretinde firma sayısı, firma başına ihraç/ithal ürün sayısı ve katma değer gibi değişkenleri incelemek, döneminde Türk ithalat ve ihracatçısının ürün çeşidi, partner ülke sayısı ve ticaret hacmi açısından bir anatomisini çıkarmak, dahilde işleme rejimi kapsamında yapılan dış ticareti firma sayısı, sektör ve katma değer gibi değişkenler yönünden incelemek ve en son yaşanan küresel kriz sırasındaki davranış değişikliklerini araştırmaktır. Söz konusu proje kapsamında yapılan çalışmalardan elde edilen sonuçların, proje süresince düzenli olarak yayınlanacak politika notları ile derlenmesi hedeflenmiştir. Bu doğrultuda, Türkiye nin Dış Ticaret Erbabının Profili ve Türkiye nin İhracatında İhracatçı ve Pazar Dinamikleri ve Dâhilde İşleme Rejimi İstatistikleri başlıklı üç politika notu hazırlanmıştır. Diğer taraftan, güncel bir analiz ve değerlendirmenin ortaya koyulabilmesi için

88 dönemi kapsamında DİR e ilişkin mikro düzeydeki beyanname verileri yerine toplulaştırılmış veriler kullanılarak oluşturulan Sektörel Düzeyde Dâhilde İşleme Rejimi başlıklı rapor Makama arz edilmiştir. Yürütülen Türkiye nin Dış Ticaretinin Anatomisi Projesi kapsamında literatürde geçerliliği bulunan bir ihracat kalite endeksinin oluşturulmasına ilişkin çalışmalara başlanmıştır. Müşteri Memnuniyeti Sistemi Projesi Projenin amacı, Bakanlığımız sorumluluğundaki veya yetkisindeki alanlarda hizmet alıcılarının durumu nedir, Bakanlığın fiilen yaptıklarının farkındalar mı, farkındalar ise nasıl değerlendiriyorlar, memnuniyetleri ne düzeyde, son dönem projelere veya cari uygulamalara ilişkin görüşleri ve beklentileri nedir, yeni uygulamalarda sıkıntılı gördükleri alanlar nelerdir gibi soruların yanı sıra Bakanlığımızın sorumluluk ve yetkisinde olup da yapılmayan neler var, hizmet alıcılarının bu yöndeki beklentileri nedir sorusuna cevap bulmak ve gelecek cevaplara istinaden politika belirlenmesine yardımcı olacak (çok yıllı bir sistem) bir sistem oluşturmaktır. Proje kapsamında, TÜBİTAK yetkilileri ve Bakanlığımız personeli ortak çalışmalar gerçekleştirerek uygulanacak anket sorularının taslağını oluşturmuşlardır. Bundan sonraki süreçte gümrük ve ticaret kesiminde hizmet alıcıların görüşlerini almak amacıyla atölye çalışmaları düzenlenmesi planlanmaktadır. Atölye çalışmalarının ve anket sorularının tamamlanmasının ardından sahada anket çalışması yapılacak ve çalışma sonuçları analiz edilecektir. TÜKETİCİNİN KORUNMASI VE PİYASA GÖZETİMİ HİZMETLERİ Tüketicinin Korunmasına Yönelik Faaliyetler Tüketicileri daha ileri seviyede korumaya yönelik tedbirlerin alınması, tüketicilerin hak arama yollarının kolaylaştırılması, tüketicinin bilgilendirilmesine ağırlık verilmesi, bürokrasinin azaltılması ve hakkaniyete uygun bir ceza sisteminin oluşturulması amacıyla Bakanlığımız tarafından hazırlanan Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Tasarısı 7 Kasım 2013 tarihinde TBMM de kabul edilmiştir. 28 Kasım 2013 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 28 Mayıs 2014 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Kanunun yürürlüğe girmesiyle birlikte 76 milyon tüketicimiz daha ileri seviyede haklara sahip olarak, hak ve yükümlülüklerine ilişkin bilgiye daha kolay ulaşma imkanına sahip olmuştur. Böylece tüketicilerin hak arama yolları daha da kolaylaşmıştır. 88

89 Reklam Kurulu Faaliyetleri Mevcut düzenlemelere göre reklamların tüketiciyi aldatıcı, yanıltıcı veya onun tecrübe ve bilgi noksanlıklarını istismar edici, genel ahlaka aykırı, kamu sağlığını bozucu, hastaları, yaşlıları, çocukları ve özürlüleri istismar edici olmaması gerekir. Bu denetim görevi 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile kurulan ve Bakanlığımız, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Reklam Kurulu na verilmiştir. Bu kapsamda, tüketicilerin doğru bir şekilde bilgilendirilmesini ve hür iradesiyle seçim yapabilmesini sağlamak, işletmeler ile tüketiciler arasında köprü vazifesi gören, mal ve hizmetlerin tanıtımını sağlayan reklamlar vasıtasıyla tüketicilerin temel çıkarlarının zedelenmesini ve dolayısıyla da rakip firmaların zarar görmesini engellemek Reklam Kurulu nun temel hedefleri arasında yer almaktadır. Reklamlar, Reklam Kurulunca belirlenen ilkelere, genel ahlaka, kamu düzenine, kişilik haklarına uygun, doğru ve dürüst olmalıdır. Reklam Kurulu, tüketicilerin can ve mal güvenliği ile ekonomik çıkarlarını önemli derecede bozan reklamlar hakkında 3 aya kadar tedbiren durdurma cezası verebilmektedir. Diğer taraftan durdurma, düzeltme ve idari para cezalarını da birlikte veya ayrı ayrı verebilmektedir. Reklam Kurulu tarafından verilen idari para cezası 2014 yılı için; Yerel düzeyde yayın yapan televizyon kanalı aracılığı ile gerçekleşmiş ise TL, Ülke genelinde yayın yapan televizyon kanalı aracılığı ile gerçekleşmiş ise TL, Süreli yayınlar aracılığıyla gerçekleşmiş ise (a) ve (b) bentlerinde belirtilen cezaların yarısı, Yerel düzeyde yayın yapan radyo kanalı aracılığı ile gerçekleşmiş ise 5.000TL, Ülke genelinde yayın yapan radyo kanalı aracılığı ile gerçekleşmiş TL, İnternet aracılığı ile gerçekleşmiş ise TL, Kısa mesaj aracılığı ile gerçekleşmiş ise TL, Diğer mecralar aracılığı ile gerçekleşmiş ise 5.000TL. olarak belirlenmiştir. Reklam Kurulu na 2011 yılında yapılan başvuru sayısı 3039 dur. Bu sayı 2012 yılında 2041, 2013 yılında dir yılında yapılan başvuru sayısı ise olmuştur. Reklam Kurulu tarafından dosyalar 13 farklı sektör başlığı altında incelenmektedir. Bu sektörler şunlardır; sağlık, kozmetik ve temizlik ürünleri, gıda, iletişim hizmetleri, dayanıklı tüketim malları, turizm, bankacılık ve sigortacılık hizmetleri, tütün ve alkol, teknoloji, eğitim, enerji, örtülü reklam ve diğer sektörler yılında Reklam Kuruluna yapılan başvuruların sektörel dağılımına bakıldığında, 718 başvuru ile gıda sektörünün ilk sırada yer aldığı, onu takiben 320 başvuru ile diğer sektörlere ilişkin başvuruların, 306 başvuru ile sağlık sektörü, 253 başvuru ile kozmetik ve temizlik 89

90 ürünleri sektörü ve 197 başvuru ile teknoloji sektörünün yer aldığı görülmektedir. Reklam Kurulu 2014 yılında toplam 1753 adet dosyayı karara bağlamıştır. Kurul tarafından karara bağlanan dosyaların 847 si yapılan ayrıntılı ön inceleme aşamasında mevzuata aykırı olmadığı için incelemeye alınmamış, 885 dosya Kurulda görüşülüp karara bağlanmış ve 21 dosya hakkında ise tedbiren durdurma cezası uygulanmasına karar verilmiştir. Reklam Kurulu tarafından 2014 yılında incelemeye alınan 885 dosyanın 765 i mevzuata aykırı bulunmuş, 120 si mevzuata aykırı bulunmamıştır. Reklam Kurulu tarafından uygulanan idari yaptırım türlerine bakıldığında 765 dosyadan 566 sına sadece durdurma cezası verildiği görülmektedir. Reklam Kurulunun ağırlıklı olarak sadece durdurma cezası vermesi Kurulun salt ceza verme mantığıyla hareket etmediğini, durdurma cezaları ile sektörleri bilgilendirmeye ve disiplin altına almaya çalıştığını göstermektedir. Reklam Kurulu başvuruların %43 ü tüketiciler tarafından yapılmışken %44 ü kurum ve kuruluşlar tarafından yapılmıştır. Re sen başlatılan incelemelerin oranı %5, rakip firmalar tarafından yapılan başvuruların oranı ise %8 dir yılında Reklam Kurulu TL idari para cezası uygulamıştır yılında gıda sektörüne uygulanan idari para cezası miktarı yaklaşık 4.1 milyon TL dir. Bu sektörde verilen idari para cezasının bu denli yüksek olmasındaki sebep başvuru sayısı olduğu gibi hastalıkları tedavi ettiğini belirten gıda takviyeleridir. Grafik 19: 2014 Yılında Uygulanan İdari Para Cezalarının Sektörel Dağılımı TOPLAM: TL Belgelendirme Faaliyetleri Piyasaya sunulan mallarla ilgili olarak, Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi işlemleri 90

91 hiçbir evrak alınmadan, internet ortamında elektronik imza ile yürütülmektedir. Bu proje e- devlet kapsamındaki elektronik belge uygulamalarından biridir. Bu uygulama ile kâğıt, posta, yol ve benzeri giderlerin yanı sıra, noter masrafları ve aracı firmalar için iş sahiplerinin cebinden çıkan ve maliyet olarak tüketicilere yansıtılan milyonlarca lira tasarruf edilmektedir. Ayrıca bürokratik işlemler son derece kısaltılarak, müteşebbislerin zaman ve mekâna bağlı kalmaksızın masrafsız olarak belge müracaatında bulunabilmesine imkân sağlanmaktadır tarihleri arasında belgelendirme faaliyetlerine yönelik işlemler aşağıdaki şekilde gerçekleşmiştir. Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesine tarihi itibariyle Başvuru Sayısı: adettir. Yapılan İşlemler SSHYB Onayı Servis Değişiklik Onayı 206 SSHYB Eksiklik İşlemleri Toplam İşlem İşlem Adedi Tablo 29: Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi Tüketicinin Korunmasında Uluslararası Çalışmalar AB müktesebatının 28 inci faslı, Tüketicinin ve Sağlığın Korunmasıdır. Söz konusu fasıla ait tanıtıcı tarama toplantısı 8-9 Haziran 2006; ayrıntılı tarama toplantısı ise 6-7 Temmuz 2006 tarihlerinde gerçekleştirilmiş olup bu fasılda, Bakanlığımız koordinatör kurum olarak görev yapmıştır. Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Faslı, AB Konseyinde onaylanmış ve 19 Aralık 2007 de herhangi bir açılış kriteri olmaksızın müzakerelere açılmıştır. Faslın kapanışına ilişkin ise, 6 adet kapanış kriteri öngörülmüştür. Bunlardan birisi, Türk tüketicinin korunması mevzuatının AB mevzuatı ile tam uyumunun sağlanmasıdır. Avrupa Birliği-Türkiye Katılım Müzakereleri kapsamında, müzakerelere açılan Tüketicinin ve Sağlığın Korunması faslının kapanabilmesi için öngörülen kriterlerden biri olan mevzuat uyumunu tamamlamak amacıyla, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun yürürlüğe konulmuştur. Mevzuat değişikliği çalışmalarında, AB tüketicinin korunması mevzuatına uyuma azami ölçüde dikkat gösterilmiştir. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütünün (OECD) Bilim, Teknoloji ve Sanayi Direktörlüğü altında oluşturulan Tüketici Politikaları Komitesi nezdinde Ulusal Eşgüdüm Birimi görevi Bakanlığımızca yürütülmektedir. Bu çerçevede, anılan komite nezdinde yılda iki kez düzenlenen toplantılara iştirak sağlanarak, bu toplantılar neticesinde oluşturulan belgelere 91

92 gerektiğinde ilgili kurumların görüşü de alınarak katkı sağlanmaktadır. Ayrıca, tüketici çıkarlarını etkileyen sınır ötesi ticari faaliyetler hakkında bilgi paylaşımı ve kanun uygulayıcı kurumlar arasında uluslararası işbirliğini sağlamayı hedefleyen ve hâlihazırda 49 ülkenin üye olduğu Uluslararası Tüketicinin Korunması ve Uygulama Ağı (ICPEN) e yaptığımız üyelik başvurusu 2010 yılında onaylanmış ve ülkemizde ICPEN in tam üyesi olmuştur. Bakanlığımız tarafından tüketicinin korunması alanında çeşitli ülkelerle işbirliğine yönelik çalışmalar da yapılmaktadır. Bu bağlamda, 17 Kasım 2012 tarihinde Kahire de Bakanlığımız ile Mısır Ticaret ve Sanayi Bakanlığı arasında Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi ve Denetimi Alanlarında İşbirliği Anlaşması imzalanmıştır. Diğer taraftan, Macaristan ve Cezayir Ticaret Bakanlığı Ekonomik Kontrol ve Kaçakçılıkla Mücadele Genel Müdürlüğü nden gelen teklifle Bakanlığımız ve söz konusu kurumlar ile tüketiciyi koruma, mal ve hizmetlerde kalite kontrolü alanlarına ilişkin bir işbirliği anlaşması yapılması amacıyla çalışmalarımız halen devam etmektedir. Bakanlığımızca tüketicinin korunması alanında AB kaynaklı proje çalışmaları da yürütülmektedir. Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) 1. Bileşeninin 2012 yılı programlaması sürecinde Bakanlığımızca sunulan Tüketicinin Daha İleri Korunması Further Alignment in Consumer Protection isimli proje teklifinin programlama paketine dâhil edilmesi öngörülmüştür. Programlama aşamasında hazırlanan proje fişine ilişkin Avrupa Komisyonu ile Merkezi Finans ve İhale Birimi'nin yorumları doğrultusunda proje fişinde değişiklikler yapılmış olup tarihi itibariyle son hali verilerek AB Bakanlığına iletilmiştir. Projenin amacı, tüketicinin korunması mevzuatında AB ile teknik, kurumsal ve yasal açıdan tam uyum sağlamak ve Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri ile tüketici mahkemelerinin kapasitesini arttırmaktır. Bu doğrultuda Adalet Bakanlığı, Türkiye Adalet Akademisi ve Yargıtay Başkanlığı projenin ortak faydalanıcıları olması planlanmaktadır. Hakem Heyetleri Faaliyetleri Tüketici şikâyetlerinin değerlendirilmesi, belgelendirme, eğitim ve denetim çalışmaları başlıkları altında, gerek Bakanlık gerekse 81 il ve 919 ilçede en az bir adet, bazı ilçelerde nüfusa ve şikâyet yoğunluğuna göre iki adet kurulan toplam 1003 Tüketici Hakem Heyeti ile tüketici haklarının korunması ve uyuşmazlıkların çözümüne yönelik çalışmalarımız devam etmektedir. Tüketici bilincinin artırılması amacıyla yaptığımız çalışmalar sonucu, Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatına yapılan başvuruların her geçen gün artış göstermektedir. Bakanlığımıza, 31 Aralık 2014 tarihi itibariyle devre tatil, paket tur, kampanyalı satış, kapıdan satış, mesafeli satışlar, tüketici kredisi, konut finansman kredisi, kredi kartları, süreli yayın, abonelik, ayıplı mal ve hizmet vb. konularında BİMER, Bilgi Edinme ve yazılı olarak toplam tüketici şikâyeti başvurusu yapılmıştır. Tüketici Hakem Heyetlerine 2014 yılının ilk 8 ayında yapılan şikâyetin ü 92

93 tüketici lehine, u tüketici aleyhine sonuçlanmış, dolayısıyla lehte ve aleyhte olmak üzere karara bağlanan başvurunun %93 ü tüketicinin lehine sonuçlanmıştır. Toplumu bilgilendirme çalışmaları çerçevesinde değişik konularda Bakanlığımızca pek çok yayın hazırlanmakta, broşür, afiş, kitapçık ve benzerleri kamuoyunun bilgisine sunulmakta ve Alo 175 Tüketici Danışma Hattı ile tüketicilerimize hizmet sunulmaktadır. Yaklaşık olarak günlük civarında çağrı alınmaktadır. Piyasa Gözetimi ve Denetimi Faaliyetleri Tüketicinin korunması kavramı, tüketicinin ekonomik menfaatinin korunmasının yanı sıra sağlık ve güvenliğinin korunmasını da kapsamaktadır. Bakanlığımız tarafından yürütülen piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri tekstil, ayakkabı, kırtasiye, mobilya, çocuk bakım ürünleri gibi doğrudan tüketiciye arz edilen ürünlere yönelik olup, sorumlu olduğumuz alan doğrudan nihai tüketicileri ilgilendirmektedir. Bu nedenle, özel bir önem ve hassasiyet gerektirmektedir. Hedefimiz; hem iç piyasadaki hem de ithalat aşamasındaki tüm tüketici ürünlerinin; insan sağlığı, can ve mal güvenliği ile tüketicinin korunması açısından güvenlik gereklerini karşılaması ve yüzde yüz güvenli olmasını sağlamaktır. Bu hedefe ulaşmak için, Bakanlığımızda tek görevleri piyasa gözetimi ve denetimi yapmak olan Gümrük ve Ticaret Denetmeni kadrosu ihdas edilmiştir. Önümüzdeki yıllarda sayıları daha da artacak olan, 108 Gümrük ve Ticaret Denetmeni Bakanlığımızda (23 Ticaret İl Müdürlüğünde) göreve başlamıştır. Söz konusu denetim personeline tüm bu bilgi ve becerilere sahip olabilmeleri için profesyonelce planlanmış eğitim programı uygulanmış ve en kısa zamanda piyasada aktif denetime çıkacak konuma gelmeleri sağlanmıştır yılında Bakanlığımızca Tüketici Ürünlerinin Güvenlik Risklerinin Belirlenmesine İlişkin Tebliğ kapsamında çocuk giysileri, bebek ürünleri ve kırtasiye ürünleri ile ilgili denetimler yapılmıştır. Ayrıca gümrüklerde de 2013 yılı başından itibaren sorumlu olduğumuz ürün gruplarında ürün güvenliği denetimlerine başlanmış ve söz konusu denetimler yoğun bir şekilde devam etmektedir. Bakanlığımız, ülkemizde tüketicinin korunmasından sorumlu otorite olması nedeni ile ürün güvenliği konusunda daha fazla inisiyatif almakta olup, tüketicilerin günlük hayatta sıklıkla kullandıkları tekstil, ayakkabı, kırtasiye, mobilya, çocuk bakım ürünleri ve bunların yanı sıra oyuncak, deterjan, emzik, biberon, havuz kimyasalları, kuvvetli asit bazlar, diş fırçaları ve hijyenik kağıt gibi doğrudan tüketiciye arz edilen ürünlere yönelik piyasa gözetimi ve denetimi sorumluluğunu üstlenmektedir. Söz konusu ürünlerin (oyuncak, deterjan vs.) denetimi daha önce Sağlık Bakanlığı nda idi. Bu ürünlerden oyuncakların iç piyasa denetimleri, diğerlerinin ise hem iç piyasa hem de ithalat aşamasındaki uygunluk denetimleri Bakanlığımızca yerine getirilecektir. Buna ilişkin olarak dokuz tebliğ ve bir yönetmelik 31 Ekim 2013 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Tüm ürünlerdeki güvensizlik oranı 2011 yılında %38,64; 2012 yılında %8,73; 2013 yılında 93

94 %5, 2014 yılında ise % 6.4 e gerilemiştir yılında kırtasiye ürünlerinde %53 olan güvensizlik oranı; 2012 yılında %24 e, 2013 yılında %17,5 e 2014 yılında ise %11 e düşmüştür. Bakanlık olarak dört yıllık piyasa gözetimi uygulamamız sonunda ürünleri güvensiz bulunan üretici/ithalatçılara TL idari para cezası, ayrıca güvensiz ürünlerin ilanı, toplatılması ve imhası cezası uygulanmıştır. Tüketici Ödülleri Tüketici bilincini geliştirmek ve bu yönde hak arama alışkanlıklarını yaygınlaştırmak, tüketici haklarına saygılı kişi, kurum ve kuruluşları teşvik etmek, tüketicinin korunması ve bilinçlendirilmesi ile ilgili bilimsel çalışmaları özendirmek amacıyla tüketici ödülleri verilmektedir. Bu yıl 17 ncisi düzenlenen Geleneksel Tüketici Ödülleri Töreni 10 Nisan 2014 tarihinde Ankara da gerçekleştirilerek ödül almaya hak kazanan kişi, kurum ve kuruluşlara ödülleri verilmiştir. Tüketici Konseyi Tüketici Konseyi, tüketicilerin ihtiyaçlarının ve çıkarlarının korunması ile tüketici sorunlarının evrensel tüketici hakları doğrultusunda çözümlenmesi için alınması gereken tedbirlerin araştırılması amacıyla Bakanlığımız koordinatörlüğünde oluşturulmakta ve yılda en az bir kere toplanmaktadır. Tüketici Konseyi bugüne kadar 18 kez toplanmış ve gerek Bakanlığımız görev ve yetki alanlarını kapsayan gerekse de diğer kurum ve kuruluşların uygulama alanlarına giren konularda tüketicilerin haklarını geliştirici ve uygulamada yaşanan tüketici sorunlarını giderilmesine ışık tutacak birçok karar almıştır. Tüketici Konseyi 22 Mayıs 2014 tarihinde 18 inci kez çeşitli kurum, kuruluş ve sivil toplum örgütü temsilcilerinden oluşan 78 delegenin katılımıyla toplanmıştır. Tüketici Bilgi Sistemi Bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmelerin eğitim, sağlık, tarım, savunma ve sanayi başta olmak üzere bütün toplumsal alanları etkilediği aşikar olmakla birlikte, kamunun örgütlenme, iş yapma biçimini de büyük oranda etkilemiştir. Özellikle bilişim teknolojilerinin bilgiye erişimi hızlandırması, vatandaşların devletten olan beklentilerinin değişimine yol açmıştır. Vatandaşlar devletten daha şeffaf, daha hızlı ve daha güvenli hizmet talep eder hale gelmiştir. Bu çerçevede kamu kurumları tarafından hazırlanan, önceleri sadece bilgi aktarımına yönelik olan, durağan, etkileşimsiz internet siteleri yerlerini vatandaş ve hizmet odaklı sadece bilgi vermeyen hizmet de veren internet sitelerine bırakmaya başlamıştır. Bu nedenlerle, hazırlanan Tüketici Bilgi Sistemi - TÜBİS kapsamında öncelikle; tüketicilerin bilgilendirilmesine ve bilinçlendirilmesine hizmet eden başta Sivil Toplum Kuruluşları (STK) 94

95 olmak üzere, tüketicinin korunmasına yönelik faaliyette bulunan tüm tarafların faaliyetlerini duyurabileceği bir internet sayfası hizmete sunulmaktadır. Sadece kurumsal bilgilerin yer aldığı statik bir internet sitesi yerine, tüketicilerimizin internet üzerinden kendileriyle ilgili hizmet süreçlerimizin tümüne rahatlıkla ulaşabildikleri katılımcı bir bilgi sisteminin hazırlanması ve kimi zaman çok yavaş olabilen bürokrasinin azaltılması ve hızlandırılması hedeflenmiştir. TÜBİS kapsamında, tüketici şikayetlerinin tek bir noktadan alınmasına imkan sağlayacak, her il ve ilçede mahkeme öncesi çözüm organı olarak faaliyet gösteren 1003 adet Tüketici Sorunları Hakem Heyetinin iş ve işlemlerini elektronik ortama taşıyacak, gerek birbirleri ile gerekse Bakanlığımız ile entegre olmalarını sağlayacak bir uygulama yazılımı da geliştirilmiştir. TÜBİS kapsamındaki bu uygulama yazılımı ile Hakem Heyetlerinde alınan kararlara karşı Tüketici Mahkemelerinde açılan davalara ait dosyaların tek bir numara ile takip edilmesi, kararlara esas olan dosyaların tek bir tıklama ile UYAP a (Ulusal Yargı Ağı Projesi) aktarılması ve dolayısıyla Tüketici Mahkemeleriyle Hakem Heyetlerinin tam entegrasyonu sağlanmıştır. Tüketici şikâyetlerinin tüketici sorunları hakem heyetlerine doğrudan aktarılmasını, şikâyetlerin inceleme ve değerlendirme aşamalarının internet üzerinden takip edilmesini ve sonuçlarının sorgulanmasını sağlamak amacıyla 2010 yılı Nisan ayında Tüketici Bilgi Sistemi (TÜBİS) tüketicilerimizin kullanımına açılmıştır. TÜBİS üzerinden 2014 yılında kayıt altına alınan başvuru sayısı e ulaşmıştır. Bu uygulamalara ek olarak mobil tüketici (m-tüketici) uygulaması ile de başvuru yapma ve bilgi alma imkânı tanınmaktadır. Sosyal medya üzerinden tüketicilerimizin bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi çalışmaları yürütülmektedir. ESNAF VE SANATKAR HİZMETLERİ Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşlarının Genel Kurul Toplantıları Esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşlarının olağan genel kurul toplantıları 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanununun Genel kurul toplantıları ve çağrı başlıklı 42 nci maddesi gereğince dört yılda bir yapılmaktadır yılında Türkiye genelinde; 3008 oda, 82 birlik, 13 federasyon ve 1 konfederasyon olmak üzere toplam 3104 esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşunu genel kurul toplantısı ve organ seçimi yapılmıştır. Esnaf ve Sanatkara İlişkin Sayısal Bilgiler Türkiye genelinde toplam esnaf ve sanatkâr bulunmaktadır. Bu esnaf ve sanatkârlarınişletmekte olduğu toplam işyeri sayısı dür. 95

96 Tablo 30-Esnaf ve Sanatkâr İle Meslek Kuruluşları Sayıları Esnaf ve Sanatkâr Sayısı Esnaf ve Sanatkâr İşyeri Sayısı Oda Sayısı Birlik Sayısı 82 Federasyon Sayısı 13 Konfederasyon Sayısı 1 Tablo 31: Yıllar İtibariyle Türkiye Geneli Açılan Ve Kapanan Esnaf Ve Sanatkar İşletme Sayıları YILLAR AÇILAN KAPANAN Not: 2011 yılındaki kapanan işletme sayısındaki artış, Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkındaki 6111 sayılı Kanun çerçevesinde sicil terkin işlemlerinden kaynaklanmıştır yılında Türkiye genelinde toplam tane esnaf ve sanatkâr işletmesi kurulmuş, esnaf ve sanatkâr işletmesi ise kapanmıştır. 96

97 Grafik 20: Türkiye Geneli Esnaf Ve Sanatkarların Yaş Ortalaması 44, , ,5 1 Kadın Yaş Ortalaması Erkek Yaş Ortalaması Genel Yaş Ortalaması Türkiye geneli esnaf ve sanatkârlarımızın yaş ortalaması 44,2 dir. Kadın esnaf ve sanatkârlarımızın yaş ortalaması 43,2; erkek esnaf ve sanatkârlarımızın yaş ortalaması ise 44,3 tür. Grafik 21:2012 İtibariyle Esnaf Ve Sanatkarların Cinsiyet Bazında Dağılımı 14% 86% Kadın Esnaf ve Sanatkâr Oranı Erkek Esnaf ve Sanatkâr Oranı Esnaf ve sanatkârlarımızın %13,61 lik kısmını kadınlar, %86,39 luk kısmını ise erkekler oluşturmaktadır. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 2013 yılı Türkiye nüfusunun %50,1 ini erkekler, %49,9 unu de kadınlar oluşturmaktadır. Türkiye nüfusunun dağılımı dikkate alındığında kadınların esnaf ve sanatkâr girişimine katılım oranı düşüktür. Tablo 32: Kadın Esnaf Ve Sanatkârların En Çok Yer Aldığı Meslekler Meslekler Kadın Sayısı Bakkallık, Bayilik, Büfecilik Kadın ve Erkek Kuaförlüğü Lokantacılık (Kebap, Köfte, Döner ve her türlü yemek)

98 Taksicilik Pazarcılık Tablo 33: Erkek Esnaf Ve Sanatkârların En Çok Yer Aldığı Meslekler Meslekler Erkek Sayısı Bakkallık, Bayilik, Büfecilik Minibüsçülük Nakliyecilik ve Nakliyat Komisyonculuğu Kahvecilik, Kıraathanecilik ve İnternet Kafe İşletmeciliği Taksicilik Tablo Yılları En Fazla Tescil Yapılan İlk 10 Meslek Meslek 2014 Artış 2013 Artış Servis Aracı İşletmeciliği Kadın ve Erkek Kuaförlüğü Lokantacılık Aperatif Yiyecek Maddeleri İmal ve Satıcılığı Bakkallık, Bayilik, Büfecilik Pazarcılık Konfeksiyon İmal ve Satıcılığı Taksicilik Emlak Komisyonculuğu ve Danışmanlığı Kafe, Kafeterya, Kahvaltı Salonu İşletmeciliği

99 Tablo 35: Yılları En Fazla Azalış Gösteren 10 Meslek Meslek 2014 Azalış 2013 Azalış Şoförlük Kamyonculuk, Kamyonetçilik Marangozluk ve Dülgerlik Plak, Bant, Video, VCD, DVD Kayıt, Kiralama ve Satıcılığı Her Türlü Seyyar Satıcılık Kuruyemiş ve Kurukahve Satıcılığı Hızarcılık ve Bıçkıcılık Motorsuz Taşıt Aracı Nakliyeciliği Motorlu Araçlarla Karayolu Taşımacılığı Kavaflık yılında sayısı artan mesleklere baktığımızda; -Servis Aracı İşletmecilerinin sayısı 6.766, -Kadın Erkek Kuaförlerinin sayısı ise 4.231, -Lokantacıların sayısı kişi artmıştır. Buna göre en fazla artış gösteren meslek servis aracı işletmeciliğidir. Bu durum bir önceki yılın aynı dönemi ile benzerlik göstermektedir. Aperatif Yiyecek Maddeleri İmal ve Satıcılığı; Konfeksiyon İmal ve Satıcılığı; Emlak Komisyonculuğu ve Danışmanlığı ve Kafe, Kafeterya, Kahvaltı Salonu İşletmeciliği mesleğindeki artış hızı yükselirken; Bakkallık, Bayilik, Büfecilik; Pazarcılık; Taksicilik mesleklerindeki artış hızında düşüş görülmektedir. Tablo 36: En Fazla Esnaf ve Sanatkâr İşletmesinin Olduğu 5 İl Sıralama İller İşletme Sayısı İstanbul İzmir Ankara Antalya Bursa

100 Esnaf ve Sanatkar Destek Sistemi Kurulması Çalışmaları Gümrük ve Ticaret Bakanlığı nın Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki 640 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) ve (ç) bentleri kapsamında Bakanlığımıza esnaf ve sanatkârlara teşvik ve destekler verme görevi verilmektedir. Bu noktadan hareketle esnaf ve sanatkârların mevcut durumlarının ve sorunlarının tespiti ile bu sorunlardan teşvik ve destekler ile çözülebileceklerin belirlenmesi, mevcut teşvik ve destek sağlayan kurum ve kuruluşların bu sorunların çözümünde alabileceği rollerin araştırılması, bu kurum ve kuruluşların rol alamadığı veya almayacağı alanlarda ise Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca yapılabileceklerin tespit edilmesi amaçlarıyla Esnaf ve Sanatkârlar Destek Sistemi (ESDES) Hazırlama Projesi 2012 yılında Kalkınma Bakanlığına sunulmuş ve 2013 yılı Yatırım Programında yer alarak hayata geçirilmiştir döneminde uygulanan proje kapsamında; yurtiçi mevcut durum analizi, yurtdışı iyi uygulama örneklerinin incelenmesi, destek sisteminin modelinin oluşturulması ve destek sistemine ilişkin mevzuatın oluşturulması çalışmaları yürütülmüştür. Yurtiçi mevcut durum analizi çalışmasının tamamlanmasını takiben, ESDES projesinin daha sağlam bir yapıya kavuşturulması, esnaf ve sanatkârlar ile mikro işletmelere yönelik teşvik ve destek sistemlerine ilişkin yurtdışında bulunan mekanizmaların ve iyi uygulamaların tespiti, ülkemizde bulunan uygulamalar ile karşılaştırması, Türkiye de uygulanabilecek veya Türkiye ye uyarlanabilecek olan sistemlerin tespit edilmesi ve ülkemizde kurulması planlanan sisteme ilişkin önerileri içerir şekilde bir çalışma yapılması amacıyla yurtdışı ihtisas ziyaretleri gerçekleştirilmiştir. Esnaf ve sanatkârların finansmanla ilgili karşılaştıkları sorunlar göz önünde bulundurulmak suretiyle Esnaf ve Sanatkârlar Destek Sistemi (ESDES) Hazırlama Projesi kapsamında yürütülen tüm bu çalışmalar neticesinde mevcut kamusal destekleri tamamlayıcı nitelikte, esnaf ve sanatkârı kısa ve uzun vadede geliştirmeye odaklı yeni destek türlerine ihtiyaç duyulduğu sonucuna ulaşılmıştır. Buna göre verilecek desteklerin daha etkin ve verimli olabilmesi açısından en uygun destek şeklinin kredi faiz desteği olduğu değerlendirilmektedir. Bu çerçevede, esnaf ve sanatkârların ihtiyaçları göz önünde bulundurularak, günün şartlarına uygun olarak hazırlanan destek programları kapsamında esnaf ve sanatkârlara kredi faiz desteği verilmesi planlanmaktadır Kasım 2014 tarihleri arasında gerçekleştirilen Esnaf ve Sanatkârlar Şurası kapsamında oluşturulan Kredi ve Finansman Komisyonu nda paydaş kuruluşlar ile akademisyenlerin katılımıyla teşvik ve destek konusu görüşülmüştür. Burada paylaşılan görüş ve düşünceler de devam etmekte olan ESDES çalışmaları kapsamında değerlendirilecektir. 100

101 Esnaf ve Sanatkar Değişim, Dönüşüm, Destek (3D) Strateji Belgesi ve Eylem Planı Faaliyetleri Kamu kurum ve kuruluşları ile birlikte esnaf ve sanatkarlar meslek kuruluşlarının da katılımıyla hazırlanan Esnaf ve Sanatkarlar Değişim, Dönüşüm, Destek Strateji Belgesi (3D) ve Eylem Planı (ESDEP) Yüksek Planlama Kurulu nun 9 Nisan 2010 tarihli kararı ile kabul edilmesini müteakip yürürlüğe konulmuştur. ESDEP esnaf ve sanatkârlara yönelik hazırlanan ilk strateji belgesi olma özelliği taşımaktadır. Esnaf ve Sanatkarlar Değişim, Dönüşüm, Destek (3D) Strateji Belgesi ve Eylem Planında (ESDEP), esnaf ve sanatkarların değişim ve dönüşüm yönünün belirlenmesi amacıyla; büyümeyi, sürekli gelişmeyi ve kalıcı olmayı hedefleyen, ahlaki değerlerden ödün vermeyen, ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip eden, teknolojiyi kullanmak ve müşteri ile birebir ilişki kurmak suretiyle müşteriye özel mal ve hizmet üretebilen, işbirliği ve ortak çalışmaya açık olan bir esnaf ve sanatkar vizyonu ortaya konmuştur. Buradaki temel hedefimiz; esnaf ve sanatkarların rekabet gücünün artırılması ile değişim ve dönüşümün desteklenmesidir. Bu amaçla Eylem Planında 7 Öncelik ve 30 Tedbir geliştirilmiştir. ESDEP kapsamında; kredi ve finansman desteği önemlidir ancak, sadece kredi desteği sağlamak tek başına bu vizyonu ve temel hedefi gerçekleştirmeye yeterli değildir. Bu nedenle, ESDEP sadece kredi ve finansman üzerine değil, vergi, eğitim, yenilikçilik, alt yapı ve kümelenme, mevzuat ve AB kaynaklarını da içerecek tedbirlerle önceliklendirilmiştir. Öncelikler; 1. Kredi ve Finansman Şartlarının İyileştirilmesi. 2. Vergi, İstihdam ve Diğer Yükümlülüklerin Azaltılması. 3. Eğitim ve Danışmanlık Hizmetlerinin Geliştirilmesi. 4. Yenilikçilik ve Girişimciliğin Geliştirilmesi. 5. Altyapı, Kümelenme ve Ortaklık Faaliyetlerinin Desteklenmesi. 6. Hukuki Düzenlemelerin Yapılması. 7. Esnaf ve Sanatkarların AB Programlarından Faydalanmasının Sağlanması. Bu öncelik ve tedbirleri içeren Esnaf ve Sanatkarlar Değişim, Dönüşüm, Destek (3D) Strateji Belgesi ve Eylem Planı (ESDEP) in yürütülmesine ilişkin esasların belirlenmesine yönelik olarak Yönlendirme Komitesi ESDEP in uygulama sürecine ilişkin çalışma esaslarını belirlemiştir. ESDEP kapsamında yürütülen tedbirlere ilişkin gelişmeler özetle şu şekildedir; Esnaf ve Sanatkârlarımıza Yönelik Yeni Bir Teşvik ve Destek Sistemi İçin Çalışmalar Başlatıldı. KOSGEB Desteklerinden Esnaf ve Sanatkârların Yararlanma Oranları Artırıldı Vergi mevzuatında esnaf ve sanatkârlar lehine değişiklikler yapıldı. Esnaf ve sanatkârların ihtiyaç duyduğu standartlar çıkartıldı. Esnaf ve sanatkârlara yönelik küçük sanayi sitelerinin yapımında TOKİ imkânları kullanıldı. Elektrik ile ilgili fen adamlarının yetki sınırları artırıldı. Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı taslağı hazırlandı Sayılı Esnaf Ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu İle 5174 Sayılı Kanun arasında ustalık belgesi istenilmesine ilişkin düzenlemelerde paralellik sağlanmasına 101

102 yönelik kanun tasarısı hazırlandı. Esnaf ve Sanatkâr işletmelerinde sorumlu yönetici çalıştırılması zorunluluğu ortadan kaldırıldı. Esnaf ve Sanatkârların Kamu İhalelerine Katılmaları Kolaylaştırıldı. TESK in Milli Prodüktivite Merkezine ödediği aidat kaldırıldı. TESK in Sosyal Güvenlik Kurumu yönetim kurulunda temsil edilmesi sağlandı. Esnaf ve Sanatkârların AB Programlarından daha fazla faydalanması için eğitimler verildi. Ahilik Haftası Kutlamaları Ahilik Haftası Kutlamaları Yönetmeliği gereğince 27 nci Ahilik Haftası Kutlamaları Kırşehir merkez olmak üzere 81 ilde, Eylül 2014 tarihleri arasında Bakanlığımız koordinasyonunda hazırlanan programlar çerçevesinde kutlanmıştır. Ahilik Haftası Kutlamaları yönetmeliği çerçevesinde; Yılın Ahisi olarak, Bartın ilinde demircilik mesleğinde faaliyet gösteren Gülizar CAMCI seçilmiştir. Böylece bu sene bir ilke imza atılmış Ahiliğin kadın kolu olarak bilinen Bacıyan-ı Rum u yaşatmak adına ilk defa bir kadın ahi Yılın Ahisi seçilmiştir. Ahilik Hizmet Ödülü Ahilik Ansiklopedinin hazırlanmasında yapmış olduğu katkılardan dolayı Şekerbank A.Ş. ye, Onur ödülü ise Başbakanımız Sayın Ahmet DAVUTOĞLU na verilmiştir. Esnaf ve Sanatkarlar Şurası Bakanlığımız Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki 640 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Esnaf ve Sanatkârlar Şûrası başlıklı 30 uncu maddesinde; esnaf ve sanatkârlara ilişkin ülke düzeyindeki politikaların belirlenmesi, bu konudaki sorunların tespit edilmesi ve çözüm yollarının araştırılması, Bakanlığımızca alınacak hukuki ve idari tedbirlerin ilgili kurum, kuruluş ve meslek gruplarının katılımı ile oluşturulması amacıyla, Gümrük ve Ticaret Bakanı tarafından Esnaf ve Sanatkârlar Şûrası nın toplantıya çağrılacağı hükme bağlanmıştır. Bakanlığımıza verilen Şûra düzenleme yetkisi ve görevi çerçevesinde hazırlanan Esnaf ve Sanatkârlar Şûrası Yönetmeliği 29/06/2012 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Esnaf ve Sanatkârlar Şurasının 640 sayılı KHK çerçevesinde yapılacak ilk şura olması nedeniyle, esnaf ve sanatkârlarımıza en yüksek katkıyı sağlayabilmesi açısından ve Şura gündeminin belirlenmesi için Mevzuat, Vergi ve Sosyal Güvenlik, Mesleki Eğitim, Kredi, Finansman ve Teşvik ve Yenilikçilik konularında 5 çalışma grubu olarak belirlenmiştir. IV. Esnaf ve Sanatkârlar Şurası Kasım 2014 tarihinde Ankara Congresium da yapılmıştır. IV. Esnaf ve Sanatkârlar Şurası nda 5 ana gündem maddesi ile ilgili daha önce oluşturulan Çalışma Grupları çalışmalarını sürdürmüş; ilgili maddeler görüşülerek raporlar halinde Genel Kurula sunulmuştur. İlgili raporlar Gümrük ve Ticaret Bakanı Sayın Nurettin CANİKLİ tarafından Şura Kapanış Oturumunda basına ve kamuoyuna açıklanmıştır. Ayrıca IV. Esnaf ve Sanatkârlar Şurası Genel Kurulu nda bir sonraki Şuraya kadar faaliyetlerde bulunmak ve hazırlık yapmak üzere aynı başlıklarda 5 adet komisyon kurulmuş ve bu komisyonlara temsilci gönderecek ilgili kurum ve kuruluşlar belirlenmiştir. Esnaf ve Sanatkârlar Şurası nda alınan kararların takibi ve gerçekleşme düzeyini tespit etmekle görevli olan Bakanlığımız bu doğrultuda ilgili kurumlar nezdinde görüşme ve 102

103 incelemelerini sürdürmekte; Esnaf ve Sanatkârlar Şurası İcra Kurulu nun toplanması ve çalışma takviminin belirlenmesi görevlerini de yürütmektedir. KOOPERATİFÇİLİK FAALİYETLERİ Temelinde dayanışma ve topluma hizmet anlayışı olan kooperatif ortaklık modeli, bireylerin ve toplumun ekonomik ve sosyal kalkınması açısından büyük önem taşımaktadır. Sosyal sermayenin artırılması, gelirin adil dağıtılması ve yoksulluğun azaltılmasında kooperatiflerin önemli bir katkısı olduğu bilinmektedir. Bunun için üretimden tüketime, enerjiden sigortaya, eğitimden finansmana kadar ekonominin her sektörüne faaliyet gösteren kooperatifler kurulmuştur. Görev ve yetki alanındaki kooperatif ve üst kuruluşlarının kuruluş, ana sözleşme değişiklikleri, işleyiş, eğitim ve denetim, bilgi işlem, destekleme hizmetlerinin yanında kooperatifçiliğe yönelik genel politika ve stratejinin belirlenmesine yönelik çalışmalar Bakanlığımızca yürütülmektedir. Kooperatifçilik mevzuatının uygulanmasında tereddüde düşülen konularda ortaklara, yönetim kurulu üyelerine, denetçilere ve ilgililere sözlü ve yazılı olarak görüş bildirmek suretiyle yardımcı hukuk hizmeti verilmekte ve uygulamada karşılaşılan hukuki sorunlar önemli ölçüde giderilmektedir yılı içerisinde kooperatiflerden, üst kuruluşlardan, vatandaşlardan ve muhtelif kurum ve kuruluşlardan 1081 adet bilgi, belge ve şikâyet içerikli talepler alınmıştır. Bu taleplerin; 806 adedinde ilgilisine cevap verilmiş, 100 adedi ön inceleme amacıyla Ticaret İl Müdürlüklerine, 104 adedi Bakanlık Makamı Onayı alınarak denetlenmek üzere Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına, 447 adedi ise ilgili kurumlara gönderilmiş ve 185 adedi dosyasına kaldırılmıştır. Ayrıca 323 adet hukuki görüş talebine cevap verilmiştir yılında kooperatiflere yönelik şikâyetlerden İl Müdürlüğü personeli tarafından yapılan incelemeler sonucu düzenlenen İl Müdürlüğü İnceleme Raporu sayısı ve üst birliklerce yaptırılan inceleme raporu sayısı toplamı 199 dur. Yine bu yılda sonuçlandırılan şikâyetlere ilişkin Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı tarafından 64 adet inceleme raporu düzenlenmiştir. Ayrıca 29 adet soruşturma raporu da gereği için ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarına gönderilmiştir. Birimimizce hizmet sunulan kooperatiflerin yılları itibariyle tür bazında ve kooperatif ortağı olarak sayısal verileri aşağıda özetlenmiştir. Tablo 37: Faaliyet Gösterilen Kooperatif ve Ortakların Sayısal Görünümü Dönemler KOOP. TÜRÜ KOOP. SAYISI ORTAK SAYISI KOOP. SAYISI ORTAK SAYISI KOOP. SAYISI ORTAK SAYISI TÜKETİM TAŞIMA

104 KREDİ KEFALET KÜÇÜK SANAT TEMİN TEVZİ TURİZM GEL ÜRETİM PAZARLAMA TEDARİK KEFALET YAYINCILIK HAMAL TAŞIMA İŞLETME SİGORTA TARIM SATIŞ YARDIMLAŞMA EĞİTİM BAĞIMSIZ TARIM SATIŞ TÜTÜN TARIM SATIŞ YAŞ SEBZE MEYVE BASIN YAYIM VE İLETİŞİM KARAYOLU YÜK TAŞIMA KARAYOLU YOLCU TAŞIMA KADIN GİRİŞİMCİ ÜRTETİM DENİZ YOLCU TAŞIMA DENİZ YÜK TAŞIMA SAĞLIK HİZMETLERİ ELEK. ENERJİ. ÜRET HİZMET 1 7 GELİŞTİRME 2 80 TOPLAM

105 Gümrük ve Ticaret Bakanlığı nın hizmet alanı içinde 116 Birlik ve bu birliklere bağlı kooperatif ve ortağıyla faaliyet göstermektedir. Birliğe ortak kooperatif ve ortaklarının sayısal verileri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Tablo 38: Yılları Birlik ve Ortak Sayısı BİRLİKLER BİRLİK SAYISI ORTAK BİRLİK KOOP. ORTAK BİRLİK SAYISI SAYISI SAYISI SAYISI SAYISI KOOP. SAYISI KOOP. SAYIS I ORTAK SAYISI TÜKET. KOOP BİRL. MOT. TAŞ. KOOP BİRL. ESN. SAN. KREDİ ,417 KEF. KOOP. BİRL TURZM. GEL KOOP. BİRL. TAR. SAT. KOOP ,791 BİRL. ÜR. TEDA. KOOP BİRL. İŞL. KOOP. BİRL KÜÇ. SAN. KOOP. BİRL TOPLAM Kooperatif üst kuruluşu olan merkez birliklerinin ve bunlara ortak olan kooperatiflerin 2014 yılı sayısal verileri aşağıda özetlenmiştir. 105

106 Tablo 39: Merkez Birliklerinin Sayısal Görünümü MERKEZ BİRLİKLERİ MERKEZ BİRLİĞİ SAYISI BİRLİK SAYISI MERKEZ BİRLİĞİ SAYISI BİRLİK SAYISI MERKEZ BİRLİĞİ SAYISI ES. SAN. KREDİ KEF. KOOP. MER. BİRL TÜKETİM KOOP. MER. BİRL MOT. TAŞ. KOOP. MER. BİRL TOPLAM BİRLİK SAYISI Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Aracılığıyla Verilen Kredi Kefalet Hizmeti Kooperatifler aracılığıyla yürüttüğümüz önemli hizmetlerden biri de Kredi ve Kefalet Kooperatifleri aracılığı ile küçük işletmelerin, bir buçuk milyonu aşan esnaf ve sanatkârların kredi ihtiyaçlarının karşılanmasıdır. Ülkemizde esnaf ve sanatkârları desteklemek amacıyla Türkiye Halk Bankası nca düşük faizli kredi kullandırılmaktadır. Düşük faizli kredi kullandırma nedeniyle oluşan Halk Bankası gelir kayıpları ise Bakanlar Kurulu Kararı ile Hazinece Bankaya ödenmektedir. Esnaf ve sanatkarlar Genel Müdürlüğü Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri (ESKKK), kooperatife ortak olan esnaf ve sanatkârlar mesleki faaliyetleri için gerekli krediyi Halk Bankasından kullanırken kefalet vermektedir. ESKK Kooperatifleri ve üst birliklerine ait son üç yıl ( ) sayısal verileri aşağıda özetlenmiştir. Tablo 40: Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Faal Olan Kredi ve Kefalet Koop. 960 Sayısı Faal Olmayan Kredi ve Kefalet Koop. Sayısı Üst Birliğe Ortak Kredi ve Kefalet Kooperatifi Sayısı Bağımsız Kredi ve Kefalet Kooperatif Sayısı Toplam Kredi ve Kefalet Kooperatif Sayısı Bölge Birliği Sayısı Merkez Birliği Sayısı (TESKOMB)

107 ESKKK ortaklarının Halkbankası kaynaklarından kullandığı kredilerin faiz karşılığı olarak 2014 Mali Yılı Bütçesinden 528,1 milyon TL kullandırılmıştır. Tablo41: Kredi ve Kefalet Kooperatiflerine Yıllar İtibariyle Bütçeden Ayrılan Ödenek Bütçeden Ayrılan Ödenek(TL) Yıllar ESKK Kooperatifleri aracılığıyla kullandırılan kredilerin faiz oranı yıllar itibariyle azalırken kredi kullanan kooperatif ve ortak sayısı düzenli olarak artmıştır yılında kredi kullandırılan ortak sayısı e ulaşmıştır. Kooperatif ortaklarına uygulanan indirimli faiz oranı 2002 yılı sonunda % 47 iken, 2014 yılı sonunda %4 seviyesine gerilemiştir yılsonunda TL olan şahıs üst limiti, 2014 yılı sonu itibariyle ve TL' ye yükseltilmiştir.2002 yılsonu itibariyle 402 kooperatif kredi kullandırabilirken, tarihi itibariyle 859 kooperatif kredi kullandırabilecek durumdadır yılsonu itibariyle yaklaşık 154 milyon TL kredi kullandırılmışken, bu değer 2014 yılsonu itibarıyla yaklaşık 12,6 milyar TL olmuştur. Kredi kullanımına ilişkin sayısal veriler aşağıda özetlenmiştir. Tablo 42: Yıllar İtibariyle Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Kredileri Sayısal Verileri YIL TOPLAM KOOP. SAYISI KREDİ KULLANAN KOOPERATİF SAYISI CARİ FAİZ ORANI % KOOPERATİFLERE UYGULANAN FAİZ ORANI % HAZİNE% PAYI KOOPERATİF KREDİLERİ ŞAHIS LİMİTİ TL RİSK BAKİYESİ (TL) % 12% % 13% % 5% % 5% % 7% % 7% ,3% 7,7% % 8%

108 % 5 % % 5 % % 5 % % 4 % % 4 % Tarım Satış Kooperatif ve Birlikleri ile Ürünleri Hakkındaki Çalışmalar Ülkemizde yaklaşık üretici ortak tarafından kurulan 322 adet tarım satış kooperatifi ve bu kooperatiflerin oluşturduğu 17 adet tarım satış kooperatifleri birliği bulunmaktadır. Ancak bu birliklerden biri gayri faal durumda olup, üçü tasfiye kararı alarak tasfiye sürecini devam ettirmektedir. Birlikler birer üretici kuruluşu olarak, ortakların ürünlerini uygun fiyatlara alıp pazarlamakta, yıllık 1,5 Milyar TL civarında ciroları bulunmaktadır. Dağıttıkları ayni ve nakdi kredilerle de üretimin sürdürülebilirliği ve maliyetlerin düşürülmesine önemli katkı sağlamaktadırlar. Söz konusu tedbir, eylem, görev ve yetkiler çerçevesinde Tarım Satış Kooperatifleri ve Birliklerinin Sürdürülebilir İdari ve Mali Yapıya Kavuşturulması Projesi (BİRGEP) hazırlanmıştır sayılı Tarım Satış Kooperatif ve Birlikleri Hakkında Kanunda önemli değişiklikler içeren tarihli ve 6455 sayılı Gümrük Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. Kanun la Tarım Satış Kooperatifleri Birliklerinin, Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu Kaynaklı Kredi Borçlarının Yeniden Yapılandırılması sağlanmış, bu çerçevede borçlar yeniden yapılandırılmış ve 2014 yılında Birliklerce yaklaşık 31 milyon TL ödeme yapılmıştır. Aynı zamanda Birliklerimizin bazıları birer sanayi kuruluşu olarak da faaliyetlerini sürdürerek önemli markalar oluşturmuşlardır. Bu kuruluşlardan Trakyabirlik (77) ve Marmarabirlik ise (433) üncü olarak, ülkemizin ilk 500 büyük sanayi kuruluşu içinde yer almaktadır. Ayrıca Birlikler yaklaşık 4 bini aşkın kişiye de istihdam sağlamaktadır. TSKB lerin alım, stok ve fiyat bilgileri düzenli olarak haftalık veya 15 günlük periyotlarla izlenmektedir. Diğer taraftan Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı nın koordinasyonunda yapılan ve Bakanlığımızın da Müsteşar seviyesinde temsil edildiği Tarımsal Destekleme ve Yönlendirme Kurulu çalışmalarında TSKB lerin alım konusuna giren ürünlerde yapılacak desteklemelere ilişkin aktif katkı sağlanmaktadır. 108

109 Tablo 43: 2014 yılı itibariyle tarım satış kooperatifleri ve birliklerinin sayısal görünümü 2014 Birlik Sayısı 17 Birlik Ortağı Kooperatif Sayısı 318 Bağımsız Kooperatif Sayısı 19 Toplam Kooperatif Sayısı 337 Kooperatiflerin Ortak Sayısı Faaliyet Konusu Ürün 22 Ülkemizde faaliyet gösteren Tarım Satış Kooperatifleri ve Birliklerinin son üç yıl ( ) ortak ve kooperatif sayıları aşağıda özetlenmiştir. Tablo 44: 2013 Yılı Birliklerin Faaliyet Merkezleri ve Ortak Sayıları BİRLİKLER ORTAK SAY. KOOP. ORTAK KOOP. ORTAK SAY. KOOP. SAY. SAY. SAY. SAY. FİSKOBİRLİK TRAKYABİRLİK TARİŞ PAMUK BİRLİĞİ ÇUKOBİRLİK KARADENİZBİRLİK MARMARABİRLİK ANTBİRLİK TARİŞ Z.YAĞI BİRLİĞİ TİFTİKBİRLİK TARİŞ ÜZÜM BİRLİĞİ GÜLBİRLİK TARİŞ İNCİR BİRLİĞİ KOZABİRLİK TOPLAM

110 Kooperatif Bilgi Sistemi Projesi Daha önce mevcut bir bilgi sisteminin yetersiz kalması, bilgi ve hizmet üretimdeki gecikme ve aksamalar nedeniyle kooperatif işlemlerinin elektronik ortamda sürdürülebilmesini, diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla karşılıklı bilgi paylaşımını, kooperatiflerin yürüttükleri faaliyetler ile sonuçlarına ilişkin istatistiki veri elde edilmesini ve kooperatifçilik sektörüne ilişkin görev ve hizmetlerin daha hızlı, verimli ve etkin yürütülmesini sağlayan bir bilgi sisteminin oluşturulmasına ihtiyaç duyulmuştur. Kooperatif Bilgi Sistemi Projesi ile kooperatif ve üst kuruluşları ile ilgili olarak politika üretilmesinde yararlanılacak olan ekonomik, mali ve hukuki bilgilerin uygun bir veri tabanında ayrıntılı olarak takibi, denetimi yapılacak, kooperatiflerle ilgili bazı hizmetlerin elektronik ortamda online olarak verilmesi sağlanacak, burada toplanan veriler diğer kamu kuruluşlarıyla karşılıklı olarak paylaşılacaktır. Bu projeyle, kooperatiflere yönelik kuruluş, işleyiş, denetim, yasal altyapı, bilgilendirme faaliyetlerinde etkinlik ve verimlilik sağlanacaktır. Sistemin tam olarak işlemesi ile birlikte; Kooperatiflerin genel kurul ortaklar listesinin elektronik ortamda hazırlanabilmesi, Genel kurul başvurularının elektronik ortamda yapılabilmesi, Kooperatif ve üst kuruluşlarının ortaklarının kimlerden oluştuğu, Her vatandaşın ülke düzeyinde hangi kooperatiflerde ortak olduğu, kişilerin ortaklık durumları (faal, ortaklıktan ayrılmış, çıkarılmış, kesinleşmiş, ölmüş, devretmiş gibi), Proje kapsamındaki kooperatifler aracılığıyla ne tür işlemler yapıldığının takip edilebilmesi, Türleri itibariyle ülke çapındaki kooperatiflerin sektör büyüklüğünün ne olduğunun tespit edilebilmesi, hususlarında bilgiler yer alacaktır. Hazırlanan analiz raporunun sonrası 2014 yılı sonu itibariyle yazılım çalışmaları tamamlanan Projenin, entegrasyon ve test ile mevcut bilgi sisteminden veri aktarımı çalışmaları sürdürülmektedir. Daha sonra sektörün ve kullanıcılarının eğitiminin tamamlanmasının ardından 2015 yılı içerisinde sistemin sektörün hizmetine sunulması planlanmaktadır. Kooperatifleri Destekleme Projesi Çalışması (KOOP-DES) Bakanlığımız faaliyet alanındaki kooperatiflerin mali imkânsızlıklar ile gerçekleştiremedikleri üretim ve istihdama katkısı bulunacak projelerinin desteklenmesine yönelik olarak Kooperatiflerin Desteklenmesi Programı (KOOP-DES) hazırlıkları bir Etüt Projesi çerçevesinde yürütülmüştür. Çalışmalar sonucunda oluşturulan analiz raporundaki sonuçlar da dikkate alınarak hazırlanan Kooperatifçilik Proje Destek Yönetmeliği tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Ayrıca, Yönetmeliğin detaylarını içeren ve uygulayıcılara rehberlik edecek bir Uygulama ve Değerlendirme Kılavuzu hazırlanmıştır. Kooperatiflerin Desteklenmesi Programının uygulanmasının kamuoyu tarafından anlaşılabilmesi için bir tanıtım filmi hazırlanmış, ayrıca bir broşür bastırılmıştır. Yine Programın tanıtımı amaçlı 50 Soruda KOOP-DES kitapçığı bastırılmıştır. 110

111 Uluslararası Zeytin Konseyi Çalışmaları Ülkemizin 1963 yılında üye olduğu ancak 1998 yılında ayrıldığı Uluslararası Zeytin Konseyi ne 11/02/2010 tarih ve 2010/113 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yeniden üye olunmuş ve 21 Şubat 2010 tarihinden itibaren üyeliğimiz geçerli olmuştur. Bu kapsamda, Delegasyon Başkanlığı ile kamu ve özel sektörün koordinasyonu Bakanlığımızca yürütülmektedir. Bu doğrultuda Bakanlığımız; Ülkemiz sorumluluklarının yerine getirilmesinin takibi, Ülkemizdeki kurum ve kuruluşların Bakanlığımızca koordine edilmesi, Konseyle ilgili yazışmaların yapılması, UZK ile ilgili olabilecek diğer konulardaki çalışmaların yürütülerek sekretarya hizmetlerinin verilmesi, Konsey tarafından her yıl yeniden hesaplanarak gönderilecek olan yıllık katkı payının ödenmesi, hususlarında yetkilendirilmiştir. Ayrıca Bakanlığımız 2014 yılı Mayıs ayında UZK Dönem Başkanlığını üstlenmiştir. Dönem Başkanlığı çerçevesinde gerek anlaşma metni içeriği rutin çalışmaları, gerekse yeni antlaşma metni hazırlık çalışmalarını aralıksız sürdürmüştür. Kanun Taslağı Hazırlık Çalışmaları Kooperatifçilik sektörünün TÜKOSEP te ortaya koyduğu hedefler dâhilinde, ticaret mevzuatında yapılan değişikliklere, Avrupa Birliği düzenlemelerine, Birleşmiş Milletler ve Uluslararası Çalışma Örgütü kararları ile uluslararası kooperatifçilik ilke ve uygulamalarına uyum sağlanması ve uygulamada karşılaşılan sorunların çözümü amaçlarıyla, Kooperatifler Kanunu Taslağı oluşturulmuştur. 1 Kasım 2014 tarih ve Mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2015 yılı Hükümet Programında da Kooperatifçilik sektörünün ihtiyaçları ve diğer ilgili gelişmeler çerçevesinde 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun yeniden düzenlenmesi tedbir olarak yer almıştır. Kooperatifler Kanununun yeniden düzenlenmesi amacıyla sektörün önde gelen temsilcileri, ulusal ve uluslararası akademisyenler ve kooperatifçilik uzmanları ile yürüttüğü çalışmalar sonucunda taslak çalışma metni görüşe sunulacak aşamaya getirilmiştir. 111

112 Kooperatifçilik Geliştirme ve Uyum Eğitimi Programı (KOOP-GEP) Çalışmaları Bakanlığımız 2014 yılında KOOP-GEP Programını uygulamaya koymuştur. Türkiye Milli Kooperatifler Birliği nin 25/04/2014 tarihinde düzenlediği Kooperatifçilik Eğitiminin Kurumsallaştırılması isimli toplantıda KOOP-GEP tanıtılmış ve uygulamaya ilişkin bilgi verilmiştir. Bu çerçevede; başta merkez birlikleri olmak üzere tüm kooperatiflerle temas edilmiş ve birçok farklı yerde ve farklı zamanlarda eğitim programları düzenlenmiş, 2014 yılında toplam 821 kişiye KOOP-GEP kapsamında eğitim verilerek başarılı olanlara Halk Eğitim Merkezlerince sertifika düzenlenmiştir. Ayrıca; 29/08/2014 tarihinde Karadeniz Teknik Üniversitesi, 15/10/2014 tarihinde Trakya Üniversitesi 10/11/2014 tarihinde Süleyman Demirel Üniversitesi Üniversitesi, 21/11/2014 tarihinde Ahi Evran Üniversitesiyle, Bakanlığımız arasında KOOP-GEP eğitimlerine ilişkin olarak İşbirliği Protokolü imzalanarak uygulamaya konulmuştur. Kooperatifçilik eğitimlerinin elektronik ortamda verilebilmesi için "e-sertifika" programı açılması konusunda mutabakata varılmıştır. AB VE DIŞ İLİŞKİLER Uluslararası gümrük camiasında yaratıcılığı, ilericiliği, profesyonel çalışma ilkeleri ve yaklaşımı ile bir model olma bilincinde olan Bakanlığımız; gümrük birliği sürecinde karşılaşılan sorunları çözerek düzgün işleyişini sağlamak, Türkiye nin AB ye tam üyelik sürecini hızlandırmak, ikili düzeyde gümrük alanında karşılaşılan sorunlara çözüm üretmek ve işbirliğini geliştirmek, yasal ticareti kolaylaştırmak ve hızlandırmak için modern yöntem ve uygulamalar geliştirmek, çok taraflı ilişkiler kapsamında uluslararası kuruluşlarda gümrük alanında yürütülen çalışmalara katkı vermek için çalışmalarda bulunmaktadır. AB ile İlişkiler Bakanlığımız, AB ile müzakere sürecinde toplam 35 fasıldan 11 i ile (Gümrük Birliği, Tüketicinin ve Sağlığın Korunması, Şirketler Hukuku, Malların Serbest Dolaşımı, İş Kurma Hakkı ve Hizmet Sunumu Serbestisi, Fikri Mülkiyet Hukuku, Adalet-Özgürlük ve Güvenlik, İşletme ve Sanayi Politikası, Tarım ve Kırsal Kalkınma, Dış İlişkiler, Bilgi Toplumu ve Medya) ilgili olup, bu 11 fasıl çerçevesinde AB ye Katılım İçin Ulusal Eylem Planı I. Aşama (Kasım 2014-Haziran 2015) ve II. Aşama (Haziran 2015-Haziran 2019) belgelerine gerekli katkı AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü koordinesinde sunulmuştur. Avrupa Birliği-Türkiye arasında Ortaklık Anlaşmasının gümrükle ilgili hükümlerinin doğru ve yeknesak bir şekilde uygulanması amacıyla, taraflar arasında işbirliği imkanlarının ele alındığı AB-Türkiye 46. Gümrük İşbirliği Komitesi (GİK) toplantısı 16 Ocak 2014 tarihinde Brüksel de gerçekleştirilmiştir. Toplantıda, Topluluk Gümrük Koduna ilişkin son gelişmeler, Fikri Mülkiyet Haklarının gümrüklerde uygulanmasına ilişkin AB mevzuatı, Customs

113 Programı, Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi, gümrük modernizasyon projeleri, tarife kotalarının idaresi gibi karşılıklı problemler ele alınmıştır. Verimli geçen toplantıda, Türkiye- AB ticaretinde karşılaşılan kimi sorunların çözümünde önemli aşamalar kaydedilmiştir. Bakanlığımız AB Daimi Temas Noktası başkanlığında, Grup Koordinatörleri ve ilgili personelin katılımı ile üç ayda bir "AB Müzakere Süreci İzleme ve Değerlendirme Toplantısı" gerçekleştirilmiş, Bakanlığımızın müzakere sürecindeki konumu ve stratejilerine ışık tutulmuştur. Ayrıca, her yıl Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan 2014 Yılı Türkiye İlerleme Raporu na, Bakanlığımızın ilgili olduğu fasıllar itibarıyla katkı yapılmıştır. AB ülkeleri ile AB ye aday ülkelerdeki gümrük işlemlerinin modernize edilip olabildiğince standart hale getirilmesi, bu standartlar çerçevesinde en iyi uygulamaların geliştirilmesi ve gümrük idareleri arasındaki işbirliğinin artırılması amacını taşıyan Customs 2013 Programı, 2014 yılı itibariyle sona ermiş ve Customs 2020 adını almıştır. Bu kapsamda, ülkemizin Program dan faydalanmaya devam etmesine ilişkin Uluslararası Anlaşma, ülkemiz ile Avrupa Komisyonu arasında 16 Temmuz 2014 tarihinde imzalanmış, Bakanlar Kurulu tarafından 22 Eylül 2014 tarihinde onaylanmış ve 30 Eylül 2014 tarihinde Resmi Gazete de yayımlanarak iç onay sürecini tamamlamıştır. Customs 2020 Programı kapsamında düzenlenen eğitim, seminer ve çalışma ziyaretlerine Bakanlığımızın ilgili birimlerince 2014 yılında da katılım sağlanmıştır. AB nin aday ülkelere kısa süreli teknik destek sağlamak amacıyla oluşturmuş olduğu TAIEX (Teknik Destek ve Bilgi Değişim Ofisi) Ofisinin düzenlediği seminerler ve çalışma ziyaretlerine Bakanlığımız adına katılım sağlanmakta ve diğer aday ülkelerle birlikte üye ülkelerin tecrübeleri paylaşılmaktadır. Bu kapsamda, ülkemizde de faaliyetler gerçekleştirilebilmektedir yılında da TAIEX kapsamında Bakanlığımız personeli tarafından inceleme ziyaretleri gerçekleştirilmiş, uzman talep edilmiş ve çalıştay düzenlenmiştir. Avrupa Birliği'ne aday ve potansiyel aday statüsünde olan ülkelerin, özellikle de Batı Balkan ülkelerinin (Arnavutluk, Bosna Hersek, Kosova, Karadağ, Makedonya, Sırbistan) Gümrük İdareleri'ne teknik destek sağlayarak kurumsal kapasitelerini geliştirmek, AB'ye entegrasyon süreçlerini hızlandırmak, bölgesel işbirliğini geliştirmek ve ticaret hacmini artırmak amaçlarıyla 2010 yılında İtalyan Gümrük İdaresi'nin teklifi üzerine Venedik İşbirliği Girişimi başlatılmıştır. Türkiye'nin de bu girişimin içinde yer almasına ve Batı Balkanlar'daki bölgesel işbirliğine katkıda bulunmasına Avrupa Komisyonu tarafından önem atfedilmektedir. Venedik İşbirliği Girişimi kapsamında 2014 yılında sigara kaçakçılığıyla mücadele ve ticaretin kolaylaştırılması konularında faaliyetler gerçekleştirilmiş olup, Girişim kapsamında yeni başlayan X-Saft on X-Ray Scanners Projesi ne Bakanlığımızca da katılım sağlanmaktadır. AB Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) Kapsamında Yer Alan Projeler 2003 yılından bu yana faydalanılan Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) kapsamında 2014 yılının da AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü koordinasyonunda aşağıdaki projeler çerçevesinde çalışmalar sürdürülmüştür. Proje Adı: Türk Gümrük İdaresinin Modernizasyonu VIII Bütçe: Proje fişine ilişkin değişiklik talebi Avrupa Komisyonu tarafından kabul edilmiş olup bahse konu projelerin ihale süreçleri 2015 yılının ilk çeyreğinde başlayacaktır. Bununla birlikte, 113

114 bileşenler çerçevesinde proje ihale dokümanlarının hazırlanmasına ilişkin çalışmalar devam etmektedir. I.Bileşen: Gümrük vergilerinin tahsil edilmesi, kaldırılması ve geri ödenmesine ilişkin AB ye uyumlu ikincil mevzuatın hazırlanması ve AB deki uygulamanın görülmesi amacıyla kısa süreli eşleştirme projesi yapılmasını amaçlamaktadır. Bütçesi Euro olan projeyi sunan birim Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü dür. II. Bileşen: Türk Gümrük İdaresinin muhafaza gücünün artırılması amacıyla 15 mobil araç tipi bagaj tarama sisteminin alımını içermektedir. Bütçesi Euro olan projeyi sunan birim Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü dür. III.Bileşen: ISO standardı kapsamında etkin tarife sisteminin oluşturulması yoluyla Türk gümrüklerinde ticaretin kolaylaştırılması ve sonuç olarak uluslararası piyasada daha iyi rekabet edebilmesini sağlayacak şekilde idari kapasitenin güçlendirilmesi ve Türk gümrük laboratuvarlarının AB gümrük laboratuvarları ile uyumunun sağlanmasını hedefleyen bir projedir. Bütçesi Euro olan projeyi sunan birim Gümrükler Genel Müdürlüğü dür. IV.Bileşen: Taklit ve sahtecilikle mücadelede Türk Gümrük İdaresinin Kapasitesinin Güçlendirilmesi kapsamında fikri mülkiyet haklarının (FMH) gümrüklerde korunması hususunda mevzuatın uyumlu hale getirilmesi, FMH ihlalleri konusunda iş çevresinin ve halkın farkındalığının artırılması ve 2500 tablet bilgisayar ile 55 ginger alımına dayanan kısa süreli eşleştirme projesi, hizmet alımı projesi ve ekipman alımı projesidir. Bütçesi Euro olan projeyi sunan birim Gümrükler Genel Müdürlüğü dür. V.Bileşen: İdeal idare sayısının ve iş yükünün belirlenmesi, Türk Gümrük İdaresinde iç kontrol sisteminin oluşturulması yanında, Stratejik Planın yer verdiği hedeflere ulaşılması ve insan kaynakları yapısının da düzenlenmesi amacıyla; personel ihtiyacının, iş yükünün, iş süreçlerinin hesaplanmasıyla ideal gümrük idare sayısının belirlenmesi, prototip taşra gümrük idarelerinin oluşturulması, Kurumsal Bilgi Yönetimi Altyapısının geliştirilmesi, Kurumsal Performans Yönetimi Altyapısının oluşturulması maksadıyla hazırlanmış bir hizmet alımı projesidir. Bütçesi Euro olan projeyi yürütecek olan birim Strateji Geliştirme Başkanlığı dır. Proje Adı: Türk Gümrük İdaresinin Deniz Gözetim ve Operasyonel Kapasitesinin Artırılması Bütçe: Euro Proje, 4 adet gümrük botu, 5 adet küçük muhafaza aracı, 5 adet pick-up alımı ile bu konularda bir Eşleştirme Projesi içermektedir. Avrupa Komisyonu ve ülkemiz arasında 2013 Yılı Programlamasına ilişkin Finansman Anlaşması imzalanmıştır ve projenin uygulamasına 2015 yılı içerisinde geçilecektir. Bakanlığımız tarafından 2014 yılı programlaması kapsamında 6 proje sunulmuş ancak Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü tarafından sunulan proje dışındaki projeler henüz kabul edilmemiştir. Bu projelere ilişkin müzakere süreci devam etmektedir. Menşe Alanındaki Uluslararası Faaliyetler Yeni ihracat pazarları yaratmak üzere Moldova, Kosova, Faroe Adaları, İran, Malezya, Singapur, D-8 ülkeleri, Gana, Meksika, Peru ve Japonya gibi 11 farklı ülkeyle yürütülen 114

115 Serbest Ticaret Anlaşması müzakerelerinin en önemli parçasını oluşturan menşe kuralları görüşmeleri Bakanlığımız tarafından gerçekleştirilmekte ve söz konusu ülkelerle, Gümrük Birliği doğrultusunda AB mevzuatıyla uyumlu kuralların yürürlüğe konulması sağlanmaktadır. 19 farklı ülkeyle yürürlükte olan Serbest Ticaret Anlaşmalarımızın en önemli parçasını oluşturan Pan-Avrupa Akdeniz Menşe Kümülasyonu ve Batı Balkan Menşe Kümülasyonu Sistemlerini tek çatı altında toplayan ve mükelleflerle gümrük idareleri açısından büyük kolaylık sağlayacak olan çok taraflı Bölgesel hazırlık çalışmalarına aktif bir şekilde katılım sağlanmıştır. Söz konusu Konvansiyon, 13 Temmuz 2013 tarihinde yasalaşmış, 1 Kasım 2013 tarihinde Bakanlar Kurulu nca yayımlanmış ve 1 Şubat 2014 tarihi itibariyle ülkemiz açısından yürürlüğe girmiştir. Bu kapsamda Konvansiyona dair ülkemiz pozisyonunun tüm taraflara daha etkin bir şekilde aktarılabilmesi ve Konvansiyonu henüz onaylamayan ülkelerin teşvik edilmesi amacıyla Bakanlığımız ev sahipliğinde 6-8 Mayıs 2014 tarihlerinde İstanbul da 41 ülkeden 104 temsilcinin katılımıyla uluslararası bir TAIEX semineri düzenlenmiştir. Son dönemdeki tüm İlerleme Raporlarında AB tarafından gündeme getirilen, Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi kapsamında uygulanan menşe kurallarına dair AB nin yeni mevzuatına uyum sağlamak üzere Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Kapsamında Tercihli Rejimden Yararlanacak Eşyanın Menşeinin Tespitine Yönelik İlişkin Karar 31 Aralık 2014 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Dolaşım ve Menşe Belgelerinin Sonradan Kontrolü : Ülkemizin Avrupa Birliği'yle (AB) ve arasında Serbest Ticaret Anlaşmaları olan ülkelerle tercihli ticaretine konu eşyanın tavizden yararlanabilmesi amacıyla kullanılan A.TR dolaşım belgeleri, EUR.1/EUR.MED dolaşım belgeleri, fatura beyanları/eur.med fatura beyanları, tedarikçi beyanları, INF 2 ve INF 3 bilgi formları, Form A belgeleri ve menşe şahadetnamelerinin doğruluk ve geçerliliğine dair sonradan kontrol işlemleri 7 Mart 2011 tarihli ve 2011/13 sayılı Genelge kapsamında AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmüştür. İkili İlişkiler 1-Karşılıklı İdari Yardım Anlaşmaları Ülkemiz ile Libya arasında Gümrük Alanında İşbirliği ve Karşılıklı İdari Yardım Anlaşması tarihinde İstanbul da imzalanmıştır. Ülkemiz ile Çin Halk Cumhuriyeti arasında Revize Gümrük Alanında İşbirliği ve Karşılıklı İdari Yardım Anlaşması tarihinde Pekin de imzalanmıştır. 2-Diğer Anlaşma ve Protokoller Türkiye ve Fransa arasında Gümrük Alanında Niyet Beyanı tarihinde Ankara da imzalanmıştır. Irak Şırnak ve Dohuk Valilikleri arasında Habur 3 Köprüsü Yapımı Protokolü tarihinde Şırnak ta imzalanmıştır. 115

116 Irak Hakkari ve Dohuk Valilikleri arasında Üzümlü Kara Hudut Kapısı nın açılmasına ilişkin Protokol tarihinde Şırnak ta imzalanmıştır. Irak Hakkari ve Erbil Valilikleri arasında Derecik Kara Hudut Kapısı nın açılmasına ilişkin Protokol tarihinde Şırnak ta imzalanmıştır. Irak Şırnak ve Dohuk Valilikleri arasında Aktepe, Ovaköy ve Gülyazı Kara Hudut Kapıları nın açılmasına ilişkin Protokol tarihinde Şırnak ta imzalanmıştır. Ülkemiz ile Kore Cumhuriyeti arasında Tarafların Yetkilendirilmiş Yükümlü Programlarının Karşılıklı Tanınmasına İlişkin Düzenleme tarihinde İstanbul da imzalanmıştır. İran Ortak Gümrük Komitesi Tüzüğü, tarihinde Ankara da imzalanmıştır. Gürcistan Ortak Gümrük Komitesi Tüzüğü, tarihinde Antalya da imzalanmıştır. Rusya Ortak Gümrük Komitesi Tüzüğü, tarihinde Antalya da imzalanmıştır. Ülkemiz ile İran İslam Cumhuriyeti arasında Esendere ve Sero Kara Hudut Kapıları'nın Ortak Kullanımına Dair Anlaşma yı ve Kapıköy ve Razi Kara Hudut Kapıları'nın Ortak Kullanımına Dair Mutabakat Zaptı nı revize eden Değişiklik Anlaşması ve Değişiklik Mutabakat Zaptı, imzalanmıştır. 4-Proje ve Faaliyetlerdeki Gelişmeler A. Gürcistan İle Kara Hudut Kapılarının Ortak Kullanımı Anlaşma ve eklerinin onay süreçleri tamamlanmıştır. Teknik düzeyde karşılıklı olarak tüm veriler alınıp gönderilebilmektedir. Proje kısmen faaliyete geçmiş olup, 2015 yılı içerisinde tüm boyutlarıyla tamamlanması hedeflenmektedir. B. Gürcistan İle Yeni Hudut Kapılarının Açılması 28 Eylül 2012 tarihinde Tiflis te Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gürcistan Hükümeti Arasında 4 Nisan 1996 Tarihli Gümrük Geçiş Noktaları Konusu Anlaşma da Değişiklik Yapan Anlaşma imzalanmış olup, söz konusu anlaşmaya Muratlı Maradidi Bölgesinde yeni bir Kara Hudut Kapısı açılması üzerinde mutabakata varılmıştır. Anılan anlaşma tarihinde sayılı Resmi Gazete yayınlanmıştır. Yapılan ortak çalışma ziyaretinde yeni kapının yeri konusunda uzlaşma sağlanmıştır. Muratlı Gümrük Müdürlüğü tarihli ve 2013/5249 sayılı BKK ile kurulmuştur. Kapının açılmasına yönelik çalışmalar DHD tarafından yürütülmektedir. Kapının açılmasına yönelik çalışmalara 2016 yılı içerisinde başlanması planlanmaktadır. Çıldır/Aktaş Kartsakhi Kara Hudut Kapısının YİD çerçevesinde ihale işlemleri tamamlanmış olup sözleşme uyarınca 2014 yılı Temmuz ayında inşaatın tamamlanması gerekmektedir. Mezkur kapıda inşaat faaliyetleri devam etmekte olup, Mayıs 2015 te ortak bir Açılış Töreni organizasyonunun gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. C. Irak İle Yeni Hudut Kapılarının Açılması 116

117 Türkiye ile Irak arasında açılacak olan beş yeni hudut kapısına (Derecik, Üzümlü, Aktepe, Ovaköy ve Gülyazı Sınır Kapıları) ilişkin protokoller Şırnak Dohuk, Hakkâri Dohuk ve Hakkâri Erbil Valilikleri arasında imzalanmıştır. Yeni kara hudut kapılarından Derecik ve Üzümlü Kara Hudut Kapıları nın geçici hizmet binası inşa işlemleri tamamlanmak üzeredir. Diğer kara hudut kapılarının inşasına ilişkin çalışmalar ise devam etmektedir. D. İran İle Kara Hudut Kapılarının Ortak Kullanımı Esas Anlaşma (Esendere) ve Mutabakat Zaptı (Kapıköy) imzalanmış ve iç onay süreçleri tamamlanmıştır. Ancak İran tarafınca Esendere Anlaşması ve Kapıköy Mutabakat Zaptı nda değişiklik talep edilmiş, talebin diplomatik yollardan tarafımıza iletilmesi gerektiği bildirilmiştir. Yapılan ortak inceleme ziyaretinde her iki taraftaki iş akışları incelenmiştir. Protokoller üzerinde teknik çalışmalar devam etmektedir. Ülkemiz ile İran İslam Cumhuriyeti arasında Esendere ve Sero Kara Hudut Kapıları'nın Ortak Kullanımına Dair Anlaşma yı ve Kapıköy ve Razi Kara Hudut Kapıları'nın Ortak Kullanımına Dair Mutabakat Zaptı nı revize eden Değişiklik Anlaşması ve Değişiklik Mutabakat Zaptı imzalanmıştır. E. İtalya Gümrük İdaresi İle Akdeniz İşbirliği Projesi Fas, Tunus, Cezayir, Libya, Mısır, Lübnan ve Ürdün e yönelik olarak yürütülecek olan ve Bakanlığımızın İtalyan Gümrük İdaresi ile birlikte kurucu ortak olarak dahil olmayı beyan ettiği Akdeniz İşbirliği adındaki bölgesel işbirliği projesinin açılış konferansı 3 Ekim 2012 tarihinde Sicilya da gerçekleştirilmiştir. Söz konusu proje kapsamında; Uyuşturucu Kaçakçılığı ile Mücadele, Koordine Sınır Kontrolleri ve Gümrük İşlemlerinin Basitleştirilmesi ve Ticaretin Kolaylaştırılması çalışma grupları oluşturulmuştur. 09 Nisan 2014 tarihinde İtalya-Cenova da düzenlenen Koordine Sınır Yönetimi Çalışma Grubu-Tek Pencere Toplantısı na Bakanlığımızı temsilen Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğünce katılım sağlanmıştır. Ayrıca İtalyan Gümrük İdaresi nden alınan tarihli mektupta; İtalyan Gümrük İdaresinin Akdeniz İşbirliği Girişimi çatısı altında sınır geçiş noktalarındaki risk analizi çalışmalarına katkı sağlamasını teminen X-Ray cihazlarının kullanımı ve görüntülerin okunması konusunda bir proje yürütmeyi planladığı, söz konusu projenin OLAF- Avrupa Komisyonu Yolsuzlukla Mücadele Ofisi tarafından da finanse edilebileceği belirtilerek Akdeniz İşbirliği Girişimi kapsamında yürütülmesi planlanan anılan projeye yönelik Bakanlığımız katkısı talep edilmiştir. Bu kapsamda; Bakanlığımız Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğünce hazırlanan bilgi notu İtalyan Gümrük İdaresi ne iletilmiş olup, projeye yönelik gelişmeler beklenmektedir. F. Rusya İle BGH nin Kurulması Ve Yaygınlaştırılması Projesi İhracatçılarımızın Rusya gümrüklerinde yaşadıkları sorunların çözümü amacıyla Bakanlığımız ile Rusya Gümrük İdaresi yetkilileri arasında yapılan müzakereler sonucunda tarihinde imzalanan Gümrük İşlemlerinin Basitleştirilmesine İlişkin Protokol ve diğer tamamlayıcı protokollerle hayata geçirilen Basitleştirilmiş Gümrük Hattı (BGH) sistemi iki ülke arasındaki ticarette sevk edilen eşyaya ilişkin bilgilerin iki ülkenin gümrük idareleri arasında elektronik yolla önceden değişimine dayanmaktadır. 117

118 Sistemden yararlanmak tamamen gönüllülük esasına dayanırken, sistem çerçevesinde, sevk edilen eşyaya ilişkin bilgileri gümrük idaresine önceden sunan firmalara dış ticaret işlemlerinde çeşitli kolaylıklar sağlanmaktadır yılında pilot proje kapsamında ülkemizde İstanbul Atatürk ve Sabiha Gökçen Havalimanları ile Rusya da Moskova Vnukovo Havalimanı arasında başlatılması kararlaştırılan BGH sistemi, 2013 yılında Rusya ya karayolu ile gelen eşya için Rusya nın Ukrayna sınırındaki Troyebortneye Kara Sınır Kapısı ve Rusya'nın Gürcistan sınırındaki Yukarı Lars Kara Sınır Kapısı ile denizyolu ile gelen eşya için de Rusya'nın Karadeniz kıyısında bulunan Tuapse Limanını da içerecek şekilde genişletilmiştir yılında ise, sektörden iletilen talep doğrultusunda Rusya Federasyonu'na gerçekleştirilecek ihracatlarda kullanılan sınır kapılarına alternatif teşkil edebilmesi amacıyla Novorossisk Limanı'nın da BGH kapsamına dahil edilmesi, ayrıca Rus tarafının önerisi üzerine Bryansk Gümrüğüne bağlı Noviye Yourkovichi ve Smolensk Gümrüğüne bağlı Stabinski sınır kapılarının da BGH kapsamında işlem terminali olarak kullanılması kararlaştırılmıştır. Çok Taraflı Uluslararası Anlaşma ve Sözleşmeler Çok taraflı ilişkiler kapsamındaki faaliyetler; milletlerarası çok taraflı anlaşma ve sözleşmeleri, uluslararası kuruluşları ve çok taraflı proje ile girişimleri içermektedir. Çok taraflı ilişkiler bağlamında, Bakanlığımız adına en fazla çalışma yürüttüğümüz uluslararası örgütler ve etkinlikler aşağıda yer almaktadır: İpekyolu Girişimi Dünya Gümrük Örgütü (DGÖ) Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu (BM-AEK) Güneydoğu Avrupa İşbirliği Girişimi (SECI) Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü (KEİ) D-8 Ülkeleri İslam İşbirliği Teşkilatı OECD İpek Yolu Girişimi ve KERVANSARAY PROJESİ İpek Yolu Girişimi hedefinin uygulamada hayata geçirilmesine yönelik olarak ortaya konulan Kervansaray Projesi kapsamında; spesifik bir İpek Yolu rotasının ve bu rota üzerindeki sınır kapılarının belirlenmesi, sınır kapılarında olması gerekli minimum standartların belirlenmesi, 118

119 pilot rota üzerindeki sınır kapılarındaki mevcut durumun belirlenmesi ve sınır geçişlerini zorlaştıran unsurların belirlenmesi amaçlanmaktadır. Söz konusu ziyaretler sonucu Kervansaray Projesi 2. Aşama Kuzey Rotası Sınır Geçiş Noktaları İnceleme Ziyaretleri raporu ile yapılan değerlendirme ve çözüm önerileri, 2013 yılında gerçekleştirilen 6. Uluslararası İpek Yolu Forumu nda sunulmuştur. Forum sonunda gerçekleştirilen değerlendirme oturumunda Gebele Deklarasyonu kabul edilmiştir.2014 yılında Çin in projeye katılımının sağlanması yönünde faaliyetler sarf edilmiştir. Dünya Gümrük Örgütü DGÖ Politika Komisyonu 71. Dönem Toplantısı Haziran 2014 tarihlerinde Brüksel de gerçekleştirilmiştir. Müsteşarımız Sayın Ziya ALTUNYALDIZ başkanlığında bir heyetle katılım sağlanmıştır. Toplantı kapsamında, DTÖ bünyesinde Endonezya/Bali de Aralık 2013 tarihinde Bakanlar Konferansı düzeyinde sonuçlandırılan DTÖ Ticaretin Kolaylaştırılması (TK) Anlaşması çerçevesinde, Anlaşma nın yürürlüğe girmesi aşamasında DGÖ tarafından üye ülkelerle işbirliği halinde uygulanacak Mercator Programı açıklanmıştır. Ülkemiz ile birlikte bir çok delegasyon tarafından söz konusu Program a açık destek verilmiştir. Ayrıca, Dünya DGÖ 123/124. Dönem Konsey Toplantısı Haziran 2014 tarihlerinde Brüksel de gerçekleştirilmiştir. Toplantıya Sayın Müsteşarımız başkanlığındaki heyet ile katılım sağlanmıştır. Örgütün en yüksek düzeyli karar alma mercii olan Konsey bünyesinde, gümrük işbirliği ve teknik konular ile birlikte DGÖ nün işleyişine ilişkin kararlar alınmaktadır. Toplantı çerçevesinde DTÖ TK Anlaşması, Yasa Dışı Yaban Hayatı Ticareti, Kapasite Geliştirme uygulamaları, gümrük-özel sektör işbirliği gibi hususlar ele alınmıştır. DGÖ Politika Komisyonu nun 72. Dönem Toplantısı nın Aralık 2014 tarihlerinde Brezilya nın Recife şehrinde gerçekleştirilmiştir. Sayın Müsteşarımız tarafından DGÖ Stratejik Planı, Iris Projesi, Özel Sektör Danışma Grubu İşleyiş Kuralları na ilişkin konularda konuşmalar yapılmış; performans ölçümü ve ticaretin kolaylaştırılması konusunda katkılar sunulmuş ve ülkemizin özel sektör işbirliği, performans ölçümü, tek pencere gibi alanlarda kaydettiği somut ilerlemeler diğer katılımcılarla paylaşılmıştır. Dünya Gümrük Örgütü bünyesinde geçici ithalata ilişkin hükümleri düzenleyen İstanbul Sözleşmesi nde yapılan değişiklikler ise TBMM ye sevk edilecek, halen Meclis gündeminde olan değişikliklerle birlikte uygun bulma kanunu 2015 yılı içerisinde çıkartılacaktır. Dünya Gümrük Günü 1952 yılında oluşturulan Gümrük İşbirliği Konseyi nin ilk toplantısını gerçekleştirdiği 26 Ocak günü, bugün gümrük idarelerince Dünya Gümrük Günü olarak kutlanmaktadır. DTÖ Ticaretin Kolaylaştırılması 3-6 Aralık 2013 tarihlerinde Bali de gerçekleştirilen DTÖ 9. Bakanlar Konferansı sonunda Bali Bakanlar Deklarasyonu ile Ticaretin Kolaylaştırılması Anlaşması kabul edilmiştir. Bali de alınan Karar uyarınca, DTÖ Genel Konseyi altında Ticaretin Kolaylaştırılması Hazırlık Komitesi kurulmuştur. Bakanlığımızca Hazırlık Komitesi çalışmaları aktif olarak takip 119

120 edilmekte olup, Hazırlık Komitesi tarafından 2014 yılının ilk yarısında Anlaşmanın hukuki gözden geçirme çalışmaları tamamlanmış ve metne nihai hali verilmiştir. BM-AEK Eşyanın Sınırlardaki Kontrollerinin Uyumlaştırılmasına İlişkin 1982 tarihli Uluslararası Sözleşme"ye ait Uluslararası Demiryolu Yük Taşımacılığına İlişkin Sınır Geçiş İşlemlerinin Kolaylaştırılması başlıklı 9 Numaralı Ek in Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı, TBMM Genel Kurulu na iletilmiştir tarihli TIR Sözleşmesi nin revizyonunu öngören ve 1 Ocak 2012, 13 Eylül 2012 ve 10 Ekim 2013 tarihlerinde yürürlüğe giren BM-AEK ya ait üç değişikliğin iç hukuka aktarılması hususunda çalışmalar başlatılmıştır. Ülkemizin uluslararası alanda en kapsamlı taşımacılık sistemi olan TIR taşımacılık sisteminin coğrafi genişlemesi hedefi için Çin Gümrük İdaresi ne Bakanlığımız tarafından Ekim 2014 tarihlerinde eğitim verilmiş, Ankara Lojistik Üssü ve Kapıkule Gümrük Kapısını da kapsayan bir çalışma ziyareti düzenlenmiştir. e-tir TIR Sistemi nin kağıtsız ortama aktarımını öngören e-tir Projesi ülkemiz insiyatifinde yürütülerek; İtalya ve Gürcistan ile gümrükten gümrüğe (C2C), (BMAEK-IRU ortaklığında) İran ile Gümrükten İş Dünyasına/İş Dünyasından Gümrüğe (C2B/B2C) e-veri değişimini hedefleyen pilot projeler tesis edilmektedir. Bu kapsamda, 7 Ağustos 2014 tarihinde Trieste de İtalyan yetkililerle bir araya gelinmiş; Eylül 2014 tarihleri arasında Antalya da düzenlenen e-tir Uzmanlar Grubu 24. Oturumunu müteakip İran, BMAEK ve IRU dan müteşekkil heyetlerle ilk teknik toplantı düzenlenerek, Aralık 2014 tarihlerinde sistemin BİLGE modülüne entegrasyonuna yönelik teknik müzakerelere devam edilmiş; 8 Aralık 2014 tarihinde Cenevre de Gürcistan ile görüşmelere başlanmıştır. Söz konusu pilot projelerin ayrı ayrı ortaya koyacağı sonuçlarla, uzun dönemli e-tir vizyonuna katkı sunulması öngörülmektedir. TIR Sistemi nin bilgisayarlaştırılmasına öncülük etme hedefimiz doğrultusunda ülkemiz İtalya, Gürcistan ve İran ile pilot proje tesis etme yönünde çalışmalarını sürdürmüştür. Ortak Transit Ortak Transit Rejimine İlişkin Sözleşme (Ortak Transit Sözleşmesi) de Türkiye ve Hırvatistan ın katılımları dolayısıyla yapılan ek değişiklikleri, 17 Mart 2013 tarihli Resmi Gazete de; Hırvatistan ın AB ye girmesi nedeniyle yapılan ek değişikliği ise 15 Mart 2014 tarihli Resmi Gazete de yayımlanmıştır. Bu değişikliği takiben, 9 Kasım 2014 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de ise AB-EFTA Ortak Transit Sözleşmesi ne ilişkin değişiklikleri içeren 2014/6925 sayılı BKK yayımlanmıştır. 120

121 Ortak Transit Sözleşmesinin 14. Maddesi uyarınca oluşturulan Sözleşmenin tüm akit taraflarının temsil edildiği Ortak Transit ile ilgili karar alıcı durumdaki Ortaklık Komitelerinde Bakanlığımız, 2015 yılı için Dönem Başkanlığı nı üstlenerek, oturumlara başkanlık edecek ve alınan kararları yönlendirecektir. Sözleşmeye 2015 yılında Makedonya ve Sırbistan ın katılması beklenmektedir. Ortak Transit in Türkiye nin doğusuna doğru genişlemesi kapsamında Gürcistan ın yardım talebi Bakanlığımızca karşılanacaktır. Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü KEİ Gümrük İşleri Çalışma Grubu Ülke Koordinatörlüğü görevi Bakanlığımız tarafından yürütülmüş, Bakanlığımızın mevcut dönemdeki başarılı ve aktif çalışmaları doğrultusunda Ülke Koordinatörlüğü görevinin de ülkemiz tarafından yürütülmeye devam edilmesi kararı alınmıştır. KEİ Gümrük İşleri Çalışma Grubu Ülke Koordinatörlüğümüz evresinde; KEİ üyesi ülkeler arasında işbirliğinin geliştirilmesi, Uluslararası ticaret ve taşımacılık hizmetlerinin kolaylaştırılması ve uluslararası en iyi Uygulama ve tecrübelerin üye ülkelerle paylaşılması, Ülkemizin sınır kapıları modernizasyonuna ilişkin yap-işlet-devret modeli kapsamındaki başarılı çalışmalarının KEİ platformunda uluslararası düzlemde tanıtılması, Özelde Bakanlığımızın ve genelde ise ülkemizin imajının KEİ bünyesindeki üye ülkelere yönelik olarak daha da iyileştirilmesi alanlarında önemli ilerlemeler sağlanmıştır. Gümrük İşleri Çalışma Grubu Ülke Koordinatörlüğü görevi, 2014 yılı Haziran Ayı itibarıyla Azerbaycan a devredilmiştir. 24 Eylül 2014 tarihinde KEİ Ticaret ve Ekonomik Kalkınma Çalışma Grubu Toplantısı, 25 Eylül 2014 tarihinde KEİ-BMAEK ortaklığında Ticaretin Kolaylaştırılması ve Tek Pencere Ortak Semineri" ve 26 Eylül 2014 tarihinde KEİ Ticaret ve Ekonomik Kalkınma ve Gümrük İşleri Çalışma Grupları Ortak Toplantısı İstanbul da gerçekleştirilmiştir. Toplantıda alınan karar doğrultusunda Kasım 2014 tarihlerinde dönemi ülke koordinatörü Azerbaycan ın ev sahipliğinde KEİ Gümrük İşleri Çalışma Grubu ve Gümrük İdareleri Başkanları Toplantısı gerçekleştirilmiştir. İslam İşbirliği Teşkilatı İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK) Ticaret Çalışma Grubu 3. Toplantısı'nın "İİT Üyesi Ülkeler Arasında Ticaretin Kolaylaştırılması: Gümrüklerin Verimliliğinin Geliştirilmesi" teması ile 27 Şubat 2014 tarihinde Ankara'da gerçekleştirilmiştir. Toplantıda "Gümrük Prosedürlerinin Etkinliğinin Artırılması" ve "Gümrük Prosedürlerinin İyileştirilmesi: Başarı Hikayeleri" gibi Bakanlığımız yetki ve görev alanı ile doğrudan ilgili oturumlara da yer almıştır. Bakanlığımız temsilcileri tarafından "Yetkilendirilmiş Yükümlü, Tek Pencere Sistemi ve Ortak 121

122 Transit Konularına İlişkin Ülkemiz Uygulamaları" konularında yapılan sunumlarla ülkemizdeki yetkilendirilmiş yükümlü uygulaması, Ortak Transit Sözleşmesi'ne taraf olma süreci ve sistemin getirileri ile ülkemizde Tek Pencere Sistemi'nin kurulması kapsamında yapılan çalışmalara ilişkin bilgi aktarılmıştır. "Yap-İşlet-Devret Modeli ile Sınır Kapılarının Modernizasyonu"na ilişkin yapılan sunum çerçevesinde YİD Modelinin işleyişi ve kara hudut kapılarının YİD Modeli ile modernize edilmesi konusunda Bakanlığımız deneyimleri paylaşılarak, YİD Modeli ile modernize edilen kara hudut kapılarımız hakkında bilgi verilmiştir. 7-8 Mayıs 2014 gerçekleştirilen İSEDAK İzleme Komitesi 30. Toplantısı na katılım sağlanarak İİT Üye Devletlerinin Ticaret Sicil Kuruluşları Arasında İşbirliğinin Artırılması konulu 2. Çalıştayın 2015 yılında Türkiye de ev sahipliği yapılması teklifinin kabul edilmesi sağlanmıştır. Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) Türk Konseyi Gümrük İdareleri Başkanları 3. Dönem Toplantısı, 17 Haziran 2014 tarihinde Kazakistan ın Çimkent şehrinde gerçekleştirilmiştir. Toplantı kapsamında; Kasım 2013 tarihlerinde Gebele/Azerbaycan da gerçekleştirilen 6. İpek Yolu Forumu nda kabul edilen Kervansaray Projesi Sınır Geçiş Noktaları İnceleme Ziyaretleri Raporu kapsamında yer alan tavsiyeler doğrultusunda gerçekleştirilen çalışmaların devamı, Türk Konseyi üyesi ülkelerin Çin Halk Cumhuriyeti de dahil olmak üzere Girişim e henüz katılmamış ve Türk Konseyi nin potansiyel üye ülkeleri olan ülkeler ile ilişkilerinde Girişim i tanıtması, Kervansaray Projesi kapsamında Bakü ve Aktau Limanları arasında Ro-Ro taşımacılığının hayata geçirilmesi, Yetkilendirilmiş yükümlü ve Risk Yönetimi konularında bir seminerin ülkemiz ev sahipliğinde 2015 yılının ilk çeyreğinde gerçekleştirilmesi, Sınır kontrolü işlemlerinin verimlileştirilmesinin yolları ve Sınır Geçiş Noktalarında gümrük süreçlerinin kolaylaştırılmasına yönelik işbirliği yapılması, Dünya Gümrük Örgütü ve Türk Konseyi arasında ilişkilerin geliştirilebilmesi amacıyla daha yakın işbirliği yapılması kararlaştırılmıştır. Ayrıca, söz konusu toplantı marjında, 16 Haziran 2014 tarihinde gerçekleştirilen Türk Konseyi Gümrük Çalışma Grubu 4. Dönem Toplantısı nda ele alınan hususlar gözden geçirilmiştir. Bir sonraki Gümrük İdareleri Başkanları Toplantısı nın 2015 yılında Kırgızistan da düzenlenmesi konusunda mutabık kalınmıştır. Küresel Bağlantılı Gümrükler (Globally Networked Customs) DGÖ bünyesinde üyeler tarafından GNC Uygulama Kalıpları üzerine çalışmalar sürdürülmektedir. Uygulama Kalıplarından biri olan DGÖ Elektronik ATA Karnesi Projesi ne ilişkin çalışmalara, 3 Eylül 2014 tarihinde gerçekleştirilen e-ata Çalışma Grubu Toplantısı ile devam edilmiş, belge son halini almıştır. 122

123 TASFİYE HİZMETLERİ Eşyanın tasfiyesi; ihale yoluyla satış, yeniden ihraç amaçlı satış, perakende satış, kamu kuruluşları ile özel kanunla kurulmuş vakıf ve derneklere tahsis, özel yolla tasfiye ve imha olmak üzere altı yöntemle yapılmaktadır. İnsan, bitki, hayvan ve çevre sağlığı yönünden yurda girişinde bir sakınca olmayan eşya ihale yoluyla, perakende veya yeniden ihraç yoluyla satılmakla birlikte talep olması halinde kamu kurum veya kuruluşlarına gümrüklenmiş değeri üzerinden tahsis edilebilmektedir. Bunun yanı sıra satılamayan eşya veya sadece belirli kurumlarca kullanılması gereken eşya, bu kurumlara uyuşulacak bedelle veya bedelsiz olarak verilebilmektedir. İnsan, bitki, hayvan ve çevre yönünden sağlığa zararlı olduğu anlaşılan eşya ile piyasa şartları nedeniyle ekonomik değerini yitirmiş olan eşya ise imha edilmektedir. Döner Sermaye İşletmelerinin Sermaye Durumu 2011 yılında TL ye yükseltilen sermayenin, 2014 yılı sonu itibariyle tamamı ödenmiş durumdadır. Aşağıdaki grafikte, yıllarında ödenmiş sermaye durumu gösterilmiştir. Grafik 22 :Yıllar İtibariyle Ödenmiş Sermaye Durumu(TL) Döner Sermaye İşletmelerinin Safi Gelirleri Döner Sermaye İşletmelerinin safi gelirleri; Tasfiyelik hale gelen eşyanın satışından elde edilen satış gelirleri, Geçici depolama ve antrepo işletmeciliğinden elde edilen hizmet gelirleri, Tahlil ücretlerinin tahsilinden elde edilen gelirler, Basılı evrak satış gelirleri, Faiz gelirleri, kira gelirleri, güvence bedeli geliri gibi gelirlerden oluşan diğer gelirlerden oluşmaktadır. 123

124 Döner Sermaye İşletmelerinin Türlerine Göre Elde Ettikleri Safi Gelirler 2014 yılında Döner Sermaye İşletmelerinin faaliyetlerinden toplam ,56 TL safi gelir elde edilmiştir. Döner Sermaye İşletmelerinin 2014 yılı safi gelirleri, 2013 yılına göre yaklaşık % 23 artmıştır. Tablo 45: Döner Sermaye İşletmelerinin Yılları Türlerine Göre Gelirleri Gelir Türü 2014 Yılı 2013 Yılı Gelirleri (TL) Gelirleri (TL) Satış Gelirleri , ,73 Hizmet Gelirleri , ,97 Tahlil Ücretleri , ,42 Basılı Evrak Satış Geliri , ,07 Faiz Gelirleri , ,72 Diğer Gelirler , ,19 Satıştan İadeler (-) , ,20 Toplam Gelirler , ,90 Döner Sermaye İşletmelerinin Satış Gelirleri 2014 yılında, ,67 TL safi satış geliri elde edilmiştir yılı safı satış geliri, 2013 yılına göre yaklaşık % 34 artmıştır. Aşağıdaki tabloda, 2013 ve 2014 yılı safi satış gelirlerinin kalemlere göre dağılımı gösterilmiştir. Grafikte ise 2014 satış gelirlerinin kalemlere göre % dağılımı verilmiştir. Tablo 46: 2013 ve 2014 Yılları Satış Gelirleri Türlerine Göre Satış Gelirleri Gümrüklü Eşyanın İhale İle Satışı , ,14 Eşya , ,30 Araç , , Sayılı Kanuna Göre Satış , ,47 Eşya , ,05 Araç , ,42 Perakende Satış Gelirleri , ,97 Perakende Satış Gelirleri , ,51 Satılmak Üzere Satın Alınan , ,46 Mallar Eşyanın CIF Bedelinin %1 Gelirleri , ,14 Diğer Satış Gelirleri , ,01 TOPLAM , ,73 124

125 Grafik 23: 5607 Sayılı Kanuna Göre Satış 16% Perakende Satış Gelirleri 17% Eşyanın CIF Bedelinin %1 Gelirleri 13% Diğer Satış Gelirleri 17% Gümrüklü Eşyanın İhale İle Satışı 37% yılında 544 ihalede adet araç ve grup eşyanın satışı yapılarak 95 milyon TL gayrı safi satış geliri elde edilmiştir. Aşağıdaki tabloda, yılları arasındaki toplam araç satış bilgileri ve toplam eşya satış bilgileri yer almaktadır. Tablo 47 : Yılları Toplam Araç ve Eşya Satışları Araç Satışları Eşya Satışları Yıllar Satılan Araç Sayısı Araç Başına Ortalama Hasılat Satış Hasılatı (TL) Satılan Eşya Grup Grup Başına Hasılat Satış Hasılatı (TL) (TL/Adet) Sayısı (TL) yılında, tasfiyelik hale gelen eşyanın perakende satışından ,04 TL safi gelir elde edilmiştir. Perakende satışlarda, adet fatura kapsamı eşya satışı yapılmıştır. Gayrisafi hasılat ise 10.3 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Aşağıdaki tabloda, 2013 ve 2014 yıllarında perakende satışlardan elde edilen safi gelir verilmiştir. Grafikte ise, 2014 yılı safi perakende satış gelirlerinin İşletme Müdürlüklerine göre % dağılımı gösterilmiştir. 125

126 Tablo 48 : 2013 ve 2014 Yılları Perakende Satış Gelirleri İşletme Müdürlüğü Ankara Perakende Satış , ,38 İstanbul Perakende , ,36 Satış Edirne , ,57 Kocaeli , ,43 TOPLAM , ,74 Edirne Kocaeli 12% 7% Ankara 33% İstanbul Perakende Satış 48% Grafik 24 : 2014 Yılı Perakende Satış Gelirlerinin Dağılımı Geçici Depolama Yeri ve Antrepo İşletmeciliğinden Elde Edilen Safi Gelir (Hizmet Geliri) 2014 yılında ,93 TL ardiye geliri ve ,38 TL terminal geliri olmak üzere toplam ,31 TL hizmet geliri elde edilmiştir. Ardiye gelirlerine, satışlardan elde edilen %15'lik ardiye ücreti de dahildir. Grafik 25 : Yılları Geçici Depolama Yeri ve Antrepo İşletmeciliğinden Elde Edilen Gelirler 126

127 , , , , , , Ardiye Geliri (TL) , ,93 Terminal Geliri (TL) , ,38 Toplam Gelir (TL) , ,31 Gümrük Laboratuvar Tahlil Ücreti Gelirleri 2014 yılında, laboratuvar tahlil ücretlerinden toplam ,17 TL gelir elde edilmiştir. Grafik 26 : 2014 Yılı Tahlil Ücretlerinin Dağılımı İzmir 10% Bursa 5% Mersin 15% Ankara 3% İstanbul 38% Kocaeli 29% Basılı Evrak Satış Gelir ve Giderleri 2014 yılında TL maliyetle, adet belge satılarak ,60 TL safi gelir elde edilmiştir. Basılı evrak satış gelirleri, toplam gelirlerin yaklaşık % 16 sını oluşturmaktadır. Faiz Gelirleri 2014 yılında ,09 TL faiz geliri elde edilmiştir. Faiz gelirleri 2013 yılına göre yaklaşık % 80 artmıştır. Döner Sermaye İşletmelerinin Diğer Gelirleri Döner Sermaye İşletmelerinin diğer gelirleri; kira geliri, güvence geliri ve bunların dışında kalan gelirlerden oluşmaktadır yılında diğer gelirler kapsamında, ,82 TL gelir elde edilmiştir. 127

128 Döner Sermaye İşletmelerinin Giderleri Döner Sermaye İşletmelerinin giderleri; Personel Giderleri, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri, Mal ve Hizmet Alım Giderleri, Cari Transferler Sermaye Giderlerinden Oluşmaktadır. Döner Sermaye İşletmelerinin 2014 yılı giderleri ,91 TL olarak gerçekleşmiştir. Aşağıdaki tabloda Döner Sermaye İşletmelerinin 2014 yılı giderleri gösterilmiştir. Grafikte ise 2014 yılı giderlerinin kalemlere göre dağılımı verilmiştir. Tablo 49: 2014 Yılı Döner Sermaye İşletmelerinin Giderleri Gider Türü 2014 Personel Giderleri (830.01) ,50 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi ,25 Giderleri (830.02) Mal ve Hizmet Alım Giderleri (830.03) ,95 Cari Transferler (830.05) ,77 Sermaye Giderleri (830.06) ,44 TOPLAM ,91 Grafik 27 : 2014 Yılı Döner Sermaye İşletmelerinin Giderlerinin Dağılımı Cari Transferler 25% Sermaye Giderleri 6% Personel Giderleri 37% Mal ve Hizmet Alım Giderleri 27% SGK Devlet Primi Giderleri 5% 2014 yılında, Döner Sermaye İşletmelerinin safi gelirleri TL, safi giderleri TL ve gelir-gider farkı TL olarak gerçekleşmiştir. Aşağıdaki grafikte Döner Sermaye İşletmelerinin yılları gelir ve giderlerinin karşılaştırılması yer almaktadır. Grafik 28 : Döner Sermaye İşletmelerinin Yılları Gelir Gider Karşılaştırması 128

129 Gelirler Giderler Gelir/Gider Farkı Geçici Depolama Yeri ve Antrepo Açılmasına ve İşletilmesine İzin Verilmesi Faaliyetleri Antrepo ve geçici depolama yerlerine yönelik faaliyetler kapsamında, Geçici depolama yeri ve antrepo açılmasına ve işletilmesine izin verilmesi, buraların denetlenmesi, gerekli hallerde verilen izinlerin geri alınması işlemleri ile bu yerlere ilişkin usul ve esasların belirlenmesi işlemlerinin yapılması ve takibi, Akaryakıt antrepolarının açılması, işletilmesi ve tank ilavesine ilişkin işlemlerin yürütülmesi, Bölge Müdürlüklerinden gelen antrepoların açılması, genişletilmesi, daraltılması, tadilatı, gümrük idaresi değişikliği, adres ve unvan değişikliği, antreponun devri ve kapatılması işlemlerine ilişkin Antrepo Ambar Programına veri giriş işlemleri, Antrepo rejimi kapsamında verilen götürü teminatların Teminat Programı na tanıtılması, gerekli durumlarda teminatlara bloke konulması işlemlerinin yapılması ve takibi, Genel Müdürlük yetkisinde olan antrepoların devrine ilişkin taleplerin değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması işlemleri yapılmaktadır. Tablo 50: Yılları Antrepo ve Geçici Depolama Yeri Sayıları (Adet) Antrepolar A Tipi Genel Antrepo B Tipi Genel Antrepo C Tipi Özel Antrepo * D Tipi Özel Antrepo E Tipi Özel Antrepo F Tipi Genel Antrepo TOPLAM Geçici Depolama Yerleri TOPLAM *Bunlardan 174 adedi C tipi özel antrepo sayılan gümrüksüz satış mağazası ve deposudur. 129

130 Tablo 51: Yılları Antrepo ve Geçici Depolama Yeri Sayıları (Adet) ANTREPOLAR A Tipi Genel Antrepo B Tipi Genel Antrepo C Tipi Özel Antrepo * 678* D Tipi Özel Antrepo E Tipi Özel Antrepo F Tipi Genel Antrepo TOPLAM Geçici Depolama Yerleri TOPLAM *Bunlardan 174 adedi C tipi özel antrepo sayılan gümrüksüz satış mağazası ve deposudur. Tasfiye İşleri Otomasyon Projesi (TİOP) Gümrük Kanunu ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu uyarınca tasfiyelik hale gelmiş olan eşyanın tasfiyesine yönelik işlemler, gümrük denetimine tabi her türlü eşya ile kaçak veya kaçak zannı ile yakalanan eşya ve araç için gümrüklü yer ve sahalarda veya diğer yerlerde yapılan işlemler ile gümrük idarelerinin denetimi altındaki alanlarda yükleme, boşaltma, nakliye, ambarlama, tartım ve benzeri hizmetlerle ilgili yapılan işlemlere ilişkin yazılımların güncellenmesi ve modernizasyonu planlanmaktadır. Bu çerçevede, Döner Sermaye Muhasebe modülünün güncellenmesi, DMİS e uyumlaştırılması ve analitik bütçeye geçilmesi için yapılan yazılım çalışmaları tamamlanmış ve 1 Ocak 2014 itibariyle kullanılmaya başlanmıştır. Bakanlığımızın tüm iş ve işlemlerinin standardize edilmesi, şeffaflık ve takip edilebilirliğinin sağlanması, gümrükler başta olmak üzere hizmet verilen tüm alanlarda elektronik ortamın üstünlüğünden faydalanılması ilkeleri doğrultusunda, coğrafi kısıtları ortadan kaldırarak farklı yerlerdeki ihalelere internet üzerinden teklif verilmesini sağlamak, ihalelere katılımı ve dolayısıyla rekabeti artırmak, eşyanın tasfiyesini hızlandırmak amacıyla e-ihale uygulamasına geçilmiş, tasfiye işletme müdürlükleri tarafından yapılan araç ihaleleri internet ortamında yapılır hale gelmiştir yılı sonu itibariyle Ergazi, Bursa, İzmit, İzmir, Antalya, Mersin ve Bakırköy Tasfiye İşletme Müdürlüklerinde gerçekleştirilen taşıt satışları e-ihale üzerinden yapılmaktadır Tasfiye ve Ambarlama işlemlerinin otomasyonu için Bakanlığımız Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı nın koordinesinde Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğünce çalışma grubu oluşturulmuş ve gerekli analiz çalışmalarına başlanarak, programların 2015 yılı içerisinde hizmete alınması planlanmıştır. 130

131 Tasfiye Sürecinin Hızlandırılması Projesi Tasfiyenin hızlandırılması ve kaçakçılıkla etkin mücadele kapsamında hukuki altyapı eksiklikleri giderilerek kapasitenin arttırılması ve tasfiye sürecinin hızlandırılması amaçlanmıştır. Bu çerçevede, yeni Tasfiye Yönetmeliği yürürlüğe konulmuş, yeni personel alımı ve görevde yükselme sınavları yapılarak beşeri alt yapı güçlendirilmiştir. Ayrıca, yeni ambarlar yapılarak ve mevcut ambarların onarımları yaptırılarak depolama kapasitesi artırılmıştır sayılı Kanunla yapılan düzenlemelerle, imha dışında bir tasfiye yöntemi bulunmayan tütün ve tütün mamulleri ile alkollü içkilerin imhası hızlandırılmış ve anılan eşyanın gereksiz depolanması nedeniyle ortaya çıkan çevre ve insan sağlığına zararlı durumlar engellenmiş; tasfiyelik hale gelen taşıtın ekonomik değerlerini yitirmeden bir an önce ekonomiye kazandırılması sağlanarak taşıtı alan kişinin taşıt üzerindeki tasarruf hakkını kısıtlayan unsurlar giderilmiş; kaçak şüphesiyle el konulan eşyanın tasfiyelik hale gelme süresi ve koşulları yeniden belirlenmiş, bu eşyanın ekonomik değerini daha fazla yitirmeden bir an önce satışa sunulması, hızlı bir şekilde satılarak daha fazla gelir elde edilmesi sağlanmıştır. E-ihale uygulaması 10/06/2014 tarihinde pilot uygulama olarak Ankara daki araç satışları ile başlamıştır yılı sonu itibariyle den fazla üyesi bulunan sistemde, 2014 yılında 371 taşıt satışı yapılarak TL hasılat elde edilmiştir yılında, adet Tespit Tahakkuk Belgesi kapsamı TL değerindeki eşya ve aracın tasfiyesi gerçekleştirilmiştir. Tasfiyelik Hale Gelen Eşyanın İmhasına Yönelik Çalışmalar 2014 yılında, 289 milyon TL değerinde 52,7 milyon paket sigara, 15,4 milyon TL değerinde 514 bin şişe alkollü içki, 4 milyon TL değerinde 873 ton çay ve 29,8 milyon TL değerinde diğer eşya imhası olmak üzere toplam 338,2 milyon TL değerinde eşyanın imhası gerçekleştirilmiştir. Kaçakçılıkla etkin mücadele edilmesi kapsamında 5607 sayılı Kanunda getirilen düzenlemeler çerçevesinde güvenlik birimlerince el konulan; kaçak tütün ve tütün mamulleri ile alkollü içkilerin anında bu birimlerce gerçekleştirilen imha işlemlerine ait giderler ile eşya/araçlara taşıma, muhafaza gibi yapılan giderler için 2014 yılında Bakanlığımız döner sermaye bütçesinden ,00 TL harcama yapılmıştır. Tasfiyelik Hale Gelen Araç ve Eşyaların Tahsisine Yönelik Çalışmalar Bakanlığımıza Yapılan Bedelsiz Araç Tahsisleri 2014 yılında toplam 16 adet araç tahsis edilmiştir. Tahsis edilen araçların Bölge Müdürlüklerine göre dağılımı aşağıdaki tabloda verilmiştir. 131

132 Tablo 52 : Bakanlığımıza Yapılan Bedelsiz Araç Tahsisleri Tahsis Edilen Birim Araç Sayısı Orta Karadeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü 2 Orta Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü 1 Doğu Karadeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü 1 Doğu Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü 1 Orta Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü 1 GAP Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü 4 İpekyolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü 6 TOPLAM 16 Diğer Tahsisler 2014 yılında TL.lik eşya (engellilerin kullanıma mahsus eşya, giyim eşyası, tıbbi malzeme, gıda, gıda takviyesi, ayakkabı, terlik, battaniye, oyuncak, eğitim malzemesi vb.) insani yardım, sosyal sorumluluk ve eğitime katkı projelerinde kullanılmak üzere ilgili kamu kurumlarına (Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, AFAD, Van, Kilis, Şanlıurfa Valilikleri, Türk Kızılayı) bedelsiz olarak tahsis edilmiştir. Gümrük İşlemlerinde Kullanılan Belgelerin Basım ve Dağıtımı 640 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye istinaden; Devlet Malzeme Ofisi (DMO) ile yapılan protokoller çerçevesinde haziran ayından itibaren gümrük işlemlerinde kullanılan beyanname ve belgelerin basım ve dağıtımı yaptırılmıştır yılında adet ücretli, ücretsiz belge dağıtımı yapılarak ,60 TL gelir elde edilmiştir. Gümrük İşlemlerinde Kullanılan Belgeler ile Mühürlerin Basım ve Dağıtımı 2014 yılında TL maliyetle adet mühür yaptırılarak Bölge Müdürlüklerine dağıtılmıştır. Lojistik Alanı İle İlgili Çalışmalar Onuncu Kalkınma Planı kapsamında toplantıları devam eden Taşımacılıktan Lojistiğe Dönüşüm Programına katılım sağlanmakta olup, bu programla birlikte kamu kurum ve kuruluşlarının lojistik konusunda üstlenecekleri rolleri belirlenecek ve bu rollerin hayata geçirilmesine yönelik mevzuat hazırlanacaktır. Ülkemizde kombine ve intermodal taşımacılığı geliştirmek üzere, iç ve dış ticarette tedarik zinciri yönetiminde optimizasyonu sağlayacak, ülkemizi uluslararası ticarette bölgesel bir lojistik üs haline getirecek, emniyetli ve teknolojik yeniliklere sahip, kalkınmaya ivme kazandıran bir lojistik master plan oluşturma çalışmaları Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından yürütülmektedir. 132

133 Bakanlığımızı temsilen 04/07/2014 ve 25/09/2014 tarihlerinde TİM Lojistik Konseyi toplantılarına katılım sağlanmış, dünyadaki önemli lojistik merkezlere çalışma ziyaretleri düzenlemiştir. Ayrıca, Türkiye İhracatçılar Meclisi bünyesinde oluşturulan Lojistik Konseyi toplantılarına, Kalkınma Bakanlığı koordinasyonunda yapılan Lojistik Hizmetlerin Geliştirilmesi konulu Özel İhtisas Komisyonu çalışmalarına, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından düzenlenen Altyapı Sektörleri Girişim Çalışma Grubu ve 10. Kalkınma Planında yer alan Taşımacılıktan Lojistiğe Dönüşüm Programı toplantılarına katılım sağlanmaktadır. DENETİM FAALİYETLERİ 664 adedi Teftiş Grubu ve Gümrük İnceleme ve Soruşturma Grubu; 187 adedi Ticaret İnceleme ve Soruşturma Grubu bünyesinde olmak üzere; 2014 yılı sonu itibariyle Gümrük ve Ticaret Müfettişlerince inceleme/soruşturma/teftiş kapsamında yürütülen iş sayısı 851 dir. Gümrük İnceleme ve Soruşturma Grubu kapsamındaki işlerin; genel olarak ithalat/ihracat işlemleri yolsuzluğu, akaryakıt kaçakçılığı, dahilde işleme rejimi yolsuzluğu, kıymet yolsuzluğu, otomobil, elektronik eşya, sigara kaçakçılığı, haksız mal edinme konulu olduğu; Ticaret İnceleme ve Soruşturma Grubu kapsamındaki işlerin; genel olarak ticaret odaları, sanayi odaları, ticaret ve sanayi odaları, ticaret borsaları, ürün ihtisas borsası unvanını taşıyan ürün borsaları ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve bunların bağlı ve ilgili kuruluşları, ticaret sicili müdürlüklerinin faaliyet, hesap ve işlemleri, Bakanlığa verilen görevler çerçevesinde yerli ve yabancı şirketler, yaş sebze ve meyve toptancı hâlleri ile ilgili inceleme ve denetimler; tüketicinin sağlık ve güvenliği ile ekonomik çıkarlarını korumak amacıyla piyasa gözetim ve denetimi ile kooperatiflerin her türlü işlem, hesap ve mal varlıklarının incelenmesi konulu olduğu dikkati çekmektedir. Teftiş Grubu bünyesinde 2014 yılında 53 idare teftişe; 62 Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirinin iş ve işlemleri ile 98 Gümrük Müşavirinin iş ve işlemleri denetime alınmıştır. Oda-Borsa, Esnaf Kuruluşları, Bankalar ve Ticaret İl Müdürlükleri olmak üzere ticaret alanında faaliyet gösteren toplam 30 kurum-kuruluş denetime alınmıştır yılından bu yana yapılmakta olan sonradan kontrol denetimlerinin 2014 yılı programı çerçevesinde toplam 325 firmanın işlemlerinin kontrolü için 146 Müfettiş görevlendirilmiştir yılında; 810 İnceleme Raporu; 149 İdari Soruşturma Raporu; 54 Teftiş Raporu; 452 Sonradan Kontrol Raporu; 451 Cevaplı Rapor; 329 Soruşturma Raporu, 73 Ön İnceleme Raporu ve 9 Aklama Suçu İnceleme Raporu; 17 Yükümlülük İhlali/Uyumu Denetim Raporu olmak üzere toplam 2344 rapor düzenlenmiştir. Gümrük ve Ticaret Müfettişlerince 2014 yılı içerisinde düzenlenen raporlarda; TL vergi (gümrük vergisi, katma değer vergisi, dampinge karşı vergi vb.), TL cezanın (gümrük ve tüketici mevzuatı kapsamında) ek olarak tahakkuk ettirilmesi teklif edilmiştir. 133

134 STRATEJİK YÖNETİM FAALİYETLERİ Stratejik Yönetim Hizmetleri Stratejik Plan ( ) Çalışmaları; Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama Kılavuzu, Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ve Tebliğ esas alınarak, Durum analizi ile amaç ve hedeflerin bağlantısının açık bir şekilde gösterildiği, hedeflerin sonuç odaklı ve Bakanlığımızın hizmet alanına uygun bir biçimde ifade edildiği, performans programı hazırlıklarında güçlük yaratmayacak sayıda ve nitelikte amaç ve hedefin belirlendiği, gerek iç gerek dış paydaş katılımının yeterli düzeyde ve kalitede sağlandığı, dönemini kapsayan Stratejik Planımız hazırlanmıştır. Planın ilk yıllık dilimi olan 2013 yılı için hedeflenen proje ve faaliyetlerin ne ölçüde gerçekleştirilebildiğinin görülmesine yarayacak olan performans göstergeleri üzerinde Bakanlığımız birimlerinden alınan geri dönüşler esas alınarak bir çalışma yapılmıştır. Tüm birimlerden sorumlu ve ilgili oldukları proje ve faaliyetlere ilişkin performans göstergeleri gelişmeleri alınmış, birimlerle mutabık kalınarak Performans Göstergelerinde yıl sonu itibariyle gelişme sağlanan ve sağlanamayan hususlar raporlanmış ve 11 Ocak 2014 tarihinde üst yöneticimize ve tüm merkez birim amirlerine sunulmuştur. Bakanlığımız Stratejik Planının izlenmesi ve değerlendirilmesi çalışmaları sırasında, bazı birimlerce sürekli değişen koşullar ve yeni gelişmeler dikkate alınarak planın revize edilmesine yönelik talepler dile getirilmiştir. Bu çerçevede Stratejik Planda güncelleştirme hazırlıklarına başlanmış olup, çalışmalar devam etmektedir. Etki Analizi Çalışmaları Çağdaş yönetim anlayışının önemli bir enstrümanı haline gelen "Etki Analizi" en temel anlamıyla, bitirilen, devam eden ya da yakın gelecekte gerçekleştirilmesi planlanan bir projenin muhtemel faydalarının ve maliyetlerinin yanı sıra sosyal, kültürel ve çevresel etkilerini, amaçlanan sonuçlara ulaşılması açısından değerlendiren analitik bir yöntemdir. Bakanlığımızın Stratejik Planında "Etki analizlerini yapmak veya etki analizlerinin yapılmasını sağlamak, değerlendirmek ve raporlamak üzere kurumsal kapasiteyi geliştirmek", Strateji Geliştirme Başkanlığına verilen görevler arasında sayılmaktadır. Birimlerden gelen etki analizine tabi tutulacak proje önerilerinden Makam tarafından takdir edilen ikisinin NCTS ve Mobil Tüketici- pilot olarak etkisinin ölçülmesi kapsamında; NCTS Etki Değerlendirmesi tamamlanarak tarihinde nihai rapor hazırlanarak ilgili birimlerinde yer aldığı toplantıda Müsteşarlık Makamına sunumu gerçekleştirilmiştir. 134

135 Pilot etki değerlendirmesi için uygun görülen ikinci proje olan M-Tüketici Projesinin etki değerlendirmesi kapsamında; Bakanlık Etki Analizi Ekibi ilk olarak projeden sorumlu olan Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü personeliyle görüşmüştür. Daha sonra Adana, İstanbul ve İzmir de Ticaret İl Müdürlükleri, Tüketici Sorunları İl Hakem Heyetleri, Tüketici Dernekleri ve konuyla ilgili akademisyenler ile görüşmeler yapmak üzere ziyaretler gerçekleştirmişlerdir. Ayrıca gerek kurum çalışanlarına gerekse M-Tüketici uygulaması kullanıcılarına yönelik toplam katılımcıya anket çalışması yapılmıştır. M-Tüketici Projesi Etki Değerlendirmesi çalışmaları tamamlanarak tarihinde Etki Değerlendirme Raporu hazırlanmıştır. Ayrıca, Etki Değerlendirme yöntemlerinin Bakanlığımızda kurumsal bir kültür haline gelmesi amacıyla Sonuç Odaklı izleme ve Değerlendirme El Kitabı hazırlanmıştır. Kurumsal Yeniden Yapılanma ve İnsan Kaynakları Yönetimi Teknik Destek Projesi Kurumsal Yeniden Yapılanma ve İnsan Kaynakları Yönetimi Teknik Destek Projesi; AB Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA-I) 2012 Yılı Programlaması kapsamında 5 bileşenden oluşan "Türk Gümrük İdaresinin Modernizasyonu VIII" proje paketinin 5. Bileşeni olan "Kurumsal Yeniden Yapılanma ve İnsan Kaynakları Yönetimi Teknik Destek Projesi"nin koordinasyonundan sorumlu birim olarak Müsteşarlık Makamı tarafından Strateji Geliştirme Başkanlığı belirlenmiştir. Merkezi Finans ve İhale Birimi'ne (MFİB) iletilmek üzere Teknik Şartnamenin (Terms of Reference-TOR) taslağı hazırlanmıştır. Proje fişine dair değişikliklerin AB Komisyonu tarafından kabul edildiği bilgisi tarafımıza ulaşmış olup, 2015 yılı Aralık ayına kadar proje ihalesinin yapılması planlanmaktadır. İdari Faaliyet Raporu Bakanlığımız 2013 yılı faaliyet sonuçlarını ve gerçekleştirmeyi hedeflediğimiz faaliyet ve projeleri gösterecek şekilde 2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu hazırlanmış, Maliye Bakanlığı na ve Sayıştay Başkanlığı na gönderilmiş ve adresinde yayımlanarak kamuoyu ile paylaşılmıştır. Koordinasyon İşleri Gümrük ve Ticaret Konseyi Gümrük ve Ticaret Konseyi; Bakanlığa, gümrük ve iç ticaret politikalarının oluşturulması ve uygulanması ile ilgili olarak görüş bildirmek ve bu konularda araştırma ve çalışmalar yapmak, gümrük ve ticaret politikalarına, ekonomik sistemdeki tüm aktörlerin ortak katılımı ve işbirliği temelinde ve objektif esaslara göre yön vermeye katkı sağlamak amacıyla kurulan bir danışma organıdır. 135

136 Konsey in yasal altyapısını, 640 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 29 uncu maddesine dayanılarak hazırlanıp sayılı ve 22/06/2012 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan, Gümrük ve Ticaret Konseyi Yönetmeliği oluşturur. Gümrük ve Ticaret Konseyi; Genel Kurul ve İcra Kurulu olmak üzere iki organdan oluşur. 65 üyeli Genel Kurul yılda bir kez toplanır. Konseyin yürütme organı olan ve 7 üyeden oluşan İcra Kurulu, Konsey Başkanı (Gümrük ve Ticaret Bakanı) tarafından seçilir ve 6 ayda bir toplanır. İcra Kurulu nun teklifi, Konsey Başkanı nın onayı ile çalışma komisyonları oluşturulabilir. Gümrük ve Ticaret Konseyi nin sekretarya hizmetleri Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından yürütülmektedir. 21/10/2014 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Gümrük ve Ticaret Konseyi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile Konsey üye sayısı 79 dan 65 e indirilmiş, Konseyin etkin işleyişini sağlamak amacıyla bir takım çoğunluk ve oylama usulleri kaldırılmıştır. Genel Kurul öncesi hazırlıklar sürmekte olup, Gümrük ve Ticaret Konseyi ne ilişkin kurumsal kimlik çalışması tamamlanmıştır. Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Stratejisi Eylem Planı Ekonomik faaliyetlerin kayıt altına alınarak vergi toplanması ve bu ekonomik büyüklüğün vergi, istihdam ve milli gelir boyutlarıyla da kavranmasına yönelik olarak hazırlanan Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Stratejisi Eylem Planı nda, Bakanlığımızın ilgili olduğu eylemlerin gerçekleşmeleri tetkik edilerek süresi içinde Gelir İdaresi Başkanlığı na gönderilmektedir. Eylem Planı nın dönemi çalışmaları tamamlanmış olup, dönemi için Bakanlığımız teklifleri Gelir İdaresi Başkanlığı na gönderilmiştir. Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Koordinasyon Kurulu (YOİKK) Dış Ticaret ve Gümrükler Teknik Komitesi YOİKK Türkiye deki yatırım ortamı önündeki engelleri tespit etmek ve yatırım ortamına ilişkin sorunlara çözüm bulmak amacıyla 2001 yılından itibaren kamu ve özel sektörün etkili bir diyalog, işbirliği ve koordinasyon halinde bir araya geldiği kurumsallaşmış bir platformdur. YOİKK Dış Ticaret ve Gümrükler Teknik Komitesi ile Şirket İşlemleri ve Kurumsal Yönetim Teknik Komitesinin eş başkanlığı Bakanlığımızca, sekretarya görevi ise Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığınca yürütülmektedir. Bu kapsamda 2014 yılı içerisinde; YOİKK Teknik Komitelerinin Temmuz 2014-Haziran 2015 dönemi eylem planlarının belirlenmesi amacıyla, Haziran 2014 tarihlerinde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) nin ev sahipliğinde çalıştaylar gerçekleştirilmiştir. Söz konusu çalıştaylar kapsamında kamu ve özel sektör temsilcilerinin etkin katılımı ile Teknik Komite Eylem Planları belirlenmiştir. Bakanlığımız ve Sermaye Piyasası Kurulu eş başkanlığında yürütülen Şirket İşlemleri ve 136

137 Kurumsal Yönetim Teknik Komitesi nin Temmuz 2014-Haziran 2015 dönemi için toplam 3 adet eylemi belirlenmiş olup bunlardan 1 tanesi Bakanlığımız sorumluluğundadır. Bakanlığımız eş başkanlığında yürütülen Dış Ticaret ve Gümrükler Teknik Komitesi nin Temmuz 2014-Haziran 2015 dönemi için toplam 5 adet eylemi yer almakta olup bunlardan 3 tanesi Bakanlığımız sorumluluğundadır. Sayıştay Denetim Raporu: Sayıştay Başkanlığı tarafından Bakanlığımız 2013 Yılı Denetimi çerçevesinde; 2013 yılı hesap ve işlemlerine ait bulgu ve tespitlere ilişkin tüm merkez ve taşra birimlerimizden alınan cevaplar konsolide edilerek, Bakanlığımız görüş ve cevapları Sayıştay Başkanlığına gönderilmiştir. Üst Yönetimin katıldığı çeşitli toplantılarda konuya ilişkin sunum gerçekleştirilmiştir. Bilgi Edinme: Bilgi Edinme ve BİMER kapsamında 2014 yılında yapılan başvurulara ilişkin istatistiki bilgiler aşağıda yer almaktadır. Tablo 53: Bilgi Edinme Kapsamında Yapılan Başvurular KONUSU SAYISI Bilgi Edinme Başvurusu Toplamı 25 Cevaplanan Başvuru Sayısı Fazla çalışma ücreti ve ek ödeme işlemleri 15 Reddedilen Başvuru Sayısı Kadrolara ilişkin maaş bilgileri 10 Tablo 54: BİMER Kapsamında Yapılan Başvurular VERİLER KONUSU SAYISI Bimer Başvurusu Toplamı 57 İşlem Yapılan Başvuru Sayısı Fazla çalışma ücreti ve ek ödeme işlemleri 33 Reddedilen Başvuru Sayısı Maaş ve personel alma işlemlerine ilişkin şikayet ve bilgi edinme talepleri 24 Soru Önergeleri Bakanlık Makamından alınan 03/11/2014 tarihli ve sayılı Onay ile Bakanlığımıza TBMM Başkanlığı, Başbakanlık ve diğer bakanlıklar kanalıyla cevaplandırılmak üzere gönderilen yazılı ve sözlü soru önergelerinin cevaplandırılmasına dair koordinasyon görevi Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından yürütülmektedir yılında soru önergelerine ilişkin istatistiki bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır. 137

138 Tablo 55 : Soru Önergelerine İlişkin İstatistiki Bilgiler YILLAR GELEN YAZILI ÖNERGELER GELEN SÖZLÜ ÖNERGELER CEVAPLANAN ÖNERGELER İŞLEMİ DEVAM EDEN ÖNERGELER SÖZLÜ YAZILI SÖZLÜ YAZILI TOPLAM ( )* (03/11/ /12/2014) TOPLAM (*) Strateji Geliştirme Başkanlığı nca cevaplanan Mali Yönetim Hizmetleri Bütçe Uygulamaları Dönemi Bütçe Teklifleri kapsamında; dönemi Bütçe ve Yatırım Programı Hazırlama Rehberleri nde belirtilen ilke ve esaslar doğrultusunda; Bakanlığımız 2015 Yılı Bütçe Kanun Tasarısı hazırlanmış, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu görüşmeleri ve Genel Kurul da yapılan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı bütçe görüşmeleri sonucu, 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu yasalaşarak yürürlüğe girmiştir. Bakanlığımızın 2014 yılı Performans Programı uygulanarak sonuçların değerlendirilmesi aşamasına gelinmiştir. Diğer taraftan, 2015 yılı Performans Programı hazırlanarak son güncellemelerin tamamlanmasını müteakip uygulamaya geçilecektir. Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesi uyarınca Bakanlığımızın ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçlarını, ikinci altı aya ilişkin beklentilerini ve hedefler ile faaliyetlerini kapsayan rapor hazırlanarak kamuoyuyla paylaşılmıştır. Taşınır Mal Kayıt ve Takibi 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 44 üncü maddesine dayanılarak; kaynağına ve edinme yöntemine bakılmaksızın kamu idarelerine ait taşınır malların kaydı, muhafazası ve kullanımı ile yönetim hesabının verilmesi, merkez ve taşrada taşınır yönetim sorumluları ile bunlar adına görev yapacak olanların belirlenmesi ve kamu idareleri arasında taşınırların bedelsiz devri ile tahsisine ilişkin esas ve usullerin belirlendiği Taşınır Mal Yönetmeliği uyarınca Bakanlığımızın taşınır iş ve işlemleri Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından yürütülmektedir. 138

139 Bu kapsamda, Bakanlığımız 2013 yılı Yönetim Dönemi Hesabı, kullanılan taşınır programı ve Muhasebat Genel Müdürlüğü nün Kamu Hesapları Bilgi Sistemi üzerinden karşılıklı kontrol edilerek, hatalı kayıtlar düzelttirilmiş ve sözü edilen hesaplar Sayıştay Başkanlığı na verilmiştir. Bakanlığımız 2013 yılı Taşınır Kesin Hesabı ise konsolide edilerek Merkez Konsolide Görevlisi, Üst Yönetici ve Bakan imzalarını müteakip Sayıştay Başkanlığı na sunulmuş, ayrıca 2013 yılı Kesin Hesap Kanun tasarısına eklenerek Maliye Bakanlığı na ve TBMM ne gönderilmiştir. İç Kontrol Çalışmaları 26/12/2007 tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği"nde, kamu idarelerinin iç kontrol sistemlerinin kamu iç kontrol standartlarına uyumunu sağlamak üzere; yapılması gereken çalışmaların belirlenmesi, bu çalışmalar için eylem planı oluşturulması, gerekli prosedürler ve ilgili düzenlemelerin hazırlanması çalışmalarının yürütülmesi gerektiği belirtilmiştir. Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan 02/12/2013 tarihli ve sayılı "Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum" konulu Genelge uyarınca; teşkilat yapıları değiştirilen kamu idarelerinin yeni durumlarına göre eylem planlarını 31/12/2014 tarihine kadar hazırlayarak Maliye Bakanlığı na gönderilmesi gerekmektedir dönemi için hazırlanan ""Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı" Müsteşarlık Makamı tarafından 31/12/2014 tarihinde onaylanmış ve Maliye Bakanlığı na gönderilmiştir. Mali Danışmanlık; 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun; 60. maddesinin (k) bendi gereği, üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgilerin sağlanması ve danışmanlık yapılması amacıyla aşağıda belirtilmiş konularda 190 adet görüş verilmiştir. Mali danışmanlık verilen konu başlıkları aşağıda yer almaktadır. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Diğer Mevzuat Gereği Personelin Mali Hakları, o Özel hizmet tazminatı, yan ödemeye ilişkin uygulamalar, o Fazla çalışma ücreti ile ek ödeme ve fark tazminatına ilişkin uygulamalar, o 6245 sayılı Harcırah Kanununa ilişkin uygulamalar Sürekli görev yolluğu, Geçici görev yolluğu, o İhale kanunu ve satın almalara ilişkin uygulamalar. 139

140 Tablo 56 : Mali Danışmanlık Konu Başlıkları 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Yan Ödeme Kararnamesi Fazla çalışma Ücreti, Ek Ödeme ve Fark Tazminatı 6245 Sayılı Harcırah Kanunu 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu vb. Diğer Toplam Yönetim Bilgi Sistemleri Teknolojinin geliştiği ve her türlü verinin elektronik ortamda güvenle paylaşılabildiği günümüzde kamu idarelerinin yönetiminde yeni bir yönetim anlayışının oluşması zorunlu hale gelmiş, karar alma süreçlerinde bilginin önemi artmıştır. İdarelerin sunduğu hizmetlerin gözden geçirilerek iş süreçlerindeki verimliliğin artırılması ve bilgiye dayalı politika ve karar oluşturması çalışmaları hız kazanmıştır. Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS); tarih ve 1781 sayılı Müsteşarlık Makamı onayı ile EBYS nin kurulması çalışmalarında koordinatör birim olarak Strateji Geliştirme Başkanlığı görevlendirilmiştir. EBYS ile kurumların gündelik işlerini yerine getirirken oluşturdukları her türlü dokümantasyonun içerisinden kurum aktivitelerinin delili olabilecek belgeler ayıklanacak; bunların içerik, format ve ilişkisel özellikleri korunacak ve bu belgeler üretimden nihai tasfiyeye kadar olan süreç içerisinde yönetilecektir. Bu amaçla 2013 yılında 13 ü merkez ve 2 si taşra teşkilatı birimleriyle olmak üzere toplamda 15 toplantı düzenlenmiştir. Merkez ve taşra teşkilatından toplam 443 personele eğitici eğitimi verilmiştir tarih ve 869 sayılı Müsteşarlık Makamı onayı ile EBYS geçiş takvimi uygulanmaya başlanmıştır. Söz konusu takvime göre birimlerin; Halen DYS Kullanmakta Olan Merkez ve Taşra Birimleri Ticaret Kısmı Merkez Birimleri Ticaret İl Müdürlükleri Dışındaki Tüm Taşra Birimleri Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Ticaret İl Müdürlükleri Yurtdışı Müşavirlikleri olmak üzere, kademeli olarak EBYS ye geçişleri tamamlanmıştır. 140

141 Hizmet Envanteri Veri Tabanı (HEVT); Elektronik ortamda tüm kurumlarda hizmet envanteri tablolarının oluşturulması ve sürekli güncel tutulması sağlanmaktadır ve 2014 yılında Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında yapılan çalışmalar sonucunda toplam 355 hizmet girişi yapılmıştır ve bu hizmetlerin 345 i yayınlanmıştır Hizmet Standartları Yönetim Sistemi (HSYS) Hizmet Standartları Yönetim Sistemi, Hizmet Envanteri Yönetim Sisteminde (HEYS) tanımlanan başvurulu hizmet kayıtlarından; hizmetlerin adları, başvuruda istenen belgeler ve en geç tamamlanma sürelerini gösterir hizmet standart tablolarının oluşturulduğu sistemdir. Başbakanlık İdareyi Geliştirme Başkanlığı nın yürütmekte olduğu çalışmada Bakanlığımız pilot uygulama sürecine dahil edilmiştir. HSYS çalışmaları kapsamında tüm merkez ve taşra birimlerinden 1 asil ve 1 yedek olmak üzere Veri Giriş Sorumluları belirlenmesi talep edilmiş ve birimlerce belirlenen 329 personele Bakanlığımız Eğitim Merkezi nde konuyla ilgili eğitim verilmesi sağlanmıştır. Devlet Teşkilatı Veri Tabanı (DTVT); Resmi yazışmalarda kullanılan haberleşme kodlarının elektronik ortamda üretilmesi, Başbakanlığa gönderilmesi ve tek merkezden ilan edilmesi sağlanmaktadır. Kamu Veri Envanteri (KVE); Kamu hizmetlerinin sunumunda kullanılan veya sonucunda üretilen verilerin elektronik ortamda tespit edilmesi sağlanmaktadır. Söz konusu projenin Bakanlığımızda uygulanması ile ilgili olarak; Müsteşarlığımız merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatı haberleşme kodları ve iletişim bilgilerinin DTVT uygulamasına girişinin sağlanması amacıyla bilgiler talep edilmiş ve girişler tamamlanarak "dtvt.basbakanlik.gov.tr" internet adresinden yayımlanmıştır. Ayrıca teşkilatlanmada meydana gelen değişiklikler buradan izlenmektedir. Standart Dosya Planı; Birimlerden gelen talepler doğrultusunda Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü ile görüşülerek Bakanlığımız Standart Dosya Planı revize edilmiştir. İÇ DENETİM FAALİYETLERİ Risk çalışmaları sonucunda oluşturulan ve üst yönetici tarafından onaylanarak yürürlüğe konulan İç Denetim Plan ve Programları kapsamında; 2014 yıl sonu itibariyle toplam 103 faaliyet alanında iç denetim faaliyeti gerçekleştirilmiş (10 adet iç denetim faaliyetine ilişkin raporun 2015 yılı içerisinde tamamlanması planlanmaktadır.), bu faaliyetlerin sonucunda

142 adet İç Denetim Raporu, 10 adet Danışmanlık Raporu ve 22 adet İnceleme Raporu düzenlenmiştir. Planlama yapılırken, kurumsal faaliyetlere değer katacak ve geliştirecek alanlara öncelik verilmiş, bu bağlamda İç Denetim Koordinasyon Kurulu nun tavsiyeleri dikkate alınarak ağırlıklı olarak sistem denetimi gerçekleştirilmiştir. Tablo 57: İç Denetim İstatistikleri İç Denetçi Sayısı YILIN T OPLAMI Düzenlenen Rapor Sayısı HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ FAALİYETLERİ Bakanlık menfaatlerini koruyucu hizmetler sunmak ve anlaşmazlıkları önleyici hukuki tedbirleri önceden almak ve Bakanlığın taraf olduğu adlî ve idarî davalarda, tahkim yargılamasında ve icra işlemlerinde Bakanlığı temsil etmek görevleri çerçevesinde; UYAP (Ulusal Yargı Ağı Projesi): Adalet Bakanlığı tarafından kullanılan Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP) ile taraf olunan davaların takibinin sanal ortamda, etkin biçimde, kâğıt kullanmadan gerçekleştirilmesi sağlanmıştır. Bu projeden yararlanabilmek için Adalet Bakanlığı ile 2009 yılında Protokol yapılmıştır. Şu anda taraf olduğumuz davalardan Adalet Bakanlığınca sisteme yüklenen kararlar ile davaların bulunduğu aşama sınırlı sayıda Bakanlığımız personeli kullanıcısı tarafından görülebilmektedir. Tüm ilgili Bakanlık personeli tarafından söz konusu dava kayıtlarının görülebilmesi için UYAP KURUM PORTAL WEB SERVİSİ hizmetinin Bakanlığımıza açılması hedeflenmektedir. Bunun için Bakanlığımız Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ile Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı nın ortak çalışmalarını sonuçlandırması beklenmektedir. Ayrıca, Adalet Bakanlığı UYAP sisteminde; Baroya kayıtlı avukatların vekili oldukları dosyalara ulaşmalarını sağlayan Avukat Portal kamu avukatları tarafından da kullanılabilmektedir. Yapılan başvurular ile UYAP AVUKAT PORTAL hizmetinin tüm Avukatlarımız tarafından kullanılabilmesi sağlanmıştır. UYAP Web Servisi ile Müşavirliğimize alınması planlanan otomasyon sisteminin (Hukuk Doküman Sistemi) entegrasyonunun gerçekleştirilmesi hedeflenmekte olup çalışmalar devam etmektedir. HBS (Hukuk Bilgi Sistemi); Bakanlığımız merkez, taşra ve döner sermaye birimleri tarafından takip edilen tüm davalara ilişkin kayıtların bilgisayar ortamında ve tek bir şablonda tutulması, bu kayıtların merkezden de görülebilmesi ve istatistiki verilerin alınması amacıyla Hukuk Bilgi Sistemi (HBS) kullanılmaktadır. Ancak, Bakanlığımızın merkez ve taşra teşkilatında kullanılmak üzere, dava ve icra dosyalarına ilişkin süreçlerin takibi ile emsal kararlar ve mevzuat taslaklarının bir havuzda toplanmasını sağlayacak, ayrıca Hukuk Bilgi Sistemi kayıtları ve UYAP Web servisleri ile entegrasyonu mümkün kılacak otomasyon yazılımının (Hukuk Doküman Sistemi) temini için çalışmalarımız devam etmektedir. 142

143 Tablo 58: 2014 Yılı Hukuk Çalışmalarına İlişkin İstatistiki Veriler FAALİYET ALANI ADET Gelen evrak Giden evrak Mütalaa sayısı 154 İncelenen Tüzük, Yönetmelik Tasarıları Sayısı 357 Gelen Tebligat Sayısı 6529 İlgili İdare, Vergi Mahkemeleri ile Danıştay a intikal ettirilen savunma, temyiz, karar düzeltme vb. dilekçelerin sayısı Hukuk Müşavirleri ve avukatlar tarafından duruşmaya girilen dava sayısı Bakanlığımız merkez ve taşra birimlerinin ilama bağlı borçlar ile mahkeme harç ve masraflarının ödenmesi için ilgili kişi, Bölge Müdürlükleri ve İl Müdürlüklerine gönderilen ödenek gönderme belgesi sayısı Merkez Birimimizden yapılan ödemeler için gönderilen ödeme emri sayısı Müşavirlikçe katılım sağlanan toplantı sayısı 424 Müşavirlikçe takip edilen dava sayısı BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜŞAVİRLİĞİ FAALİYETLERİ 2014 yılında Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğince, Bakanlığımızın görev ve sorumluk alanına ilişkin olarak kamuoyunun bilgilendirilmesine yönelik faaliyetler planlanarak bu faaliyetlerin belirlenen usul ve esaslara göre yürütülmesi sağlanmıştır. Bu kapsamda; Yaklaşık bin adet açıklama, duyuru ve haber metni yayınlanmıştır. Bakanlığın faaliyetlerine ilişkin 25 binin üzerinde fotoğraf, video ve görsel materyal kaydı yapılarak arşivlenmiştir. Kaçakçılık yakalamalarına ilişkin video kaydı, montajı, görsel ve metinlerin hazırlanarak kamuoyuyla paylaşımları gerçekleştirilmiştir. Bakanlığın faaliyetlerinin basın yoluyla kamuoyuna duyurulması amacıyla, basın yayın kuruluşları ile toplantılar düzenlenmiş, gerekli görülen konularda bilgi notları ve basın açıklamaları hazırlanarak basın kuruluşlarına sunulmuştur. Basın yayın organlarının bakanlık birimlerinden çekim, röportaj vb. taleplerinin değerlendirilmesi, makama arzı ve gerekli işlemlerin bakanlık adına yürütülmesi sağlanmıştır. Bakanlık ve bağlı kurumlar hakkında medyada (yazılı, görsel, işitsel ve internet ortamında) yer alan yayınların takibi sağlanmıştır. Bakanlığın etkinlik ve organizasyonlarında fotoğraf, kamera çekimi, editing, grafik tasarım işlemlerini yapılmış ve çalışmalar arşivlenmiştir. 143

144 Bakanlığımızın çalışmalarına yönelik kamuoyunu aydınlatıcı haberler hazırlanmış; broşür, yazı, fotoğraf, slayt, film, kitap vb. dokümanlar sunulmuştur. Ayrıca, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu na göre yapılan başvuruların etkin, süratli ve doğru bir şekilde sonuçlandırılmasına ilişkin gerekli tedbirler alınmıştır. Bu kapsamda yapılan başvurulara ilişkin istatistiki bilgiler aşağıda yer almaktadır. Bilgi Edinme Başvuruları (Olumlu) (4236) 3071 kapsamında olanlar (230) Diğer kurumlara sevk edilen bilgi edinme (234) Reddedilen bilgi edinme (871) Bilgi Edinme Başvuru Toplamı (5572) BİMER (72111) AKİM (453) Halkla ilişkiler kapsamında gelen (2787) Toplam:80922 BAŞVURULARIN TASNİFİ Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Gen. Md. (65733) Gümrükler Genel Müdürlüğü (3895) İç Ticaret Genel Müdürlüğü (2333) Personel Dairesi Başkanlığı (1311) Esnaf ve Sanatkârlar Genel Müdürlüğü (1017) Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü (794) Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü (648) Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü (204) Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı (181) Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı (177) Rekabet Kurumu Başkanlığı (136) Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü İşleri (116) Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı (98) Eğitim Dairesi Başkanlığı (80) Strateji Geliştirme Başkanlığı (60) Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü(43) Hukuk Müşavirliği (32) İç Denetim Birimi Başkanlığı (3) Toplam: İNSAN KAYNAKLARI FAALİYETLERİ Bakanlığımız, üstlendiği misyon ve vizyona uygun bir kamu hizmeti sunumuna imkan sağlayacak etkin insan kaynağı yönetimi ve planlamasını; 144

145 Değişim ve gelişime açık, Nitelikli ve donanımlı, Uzmanlık esasına dayalı, Etik değerleri özümsemiş, Bilgi teknolojisinden yararlanan personel istihdamı anlayışı ile uygulamaktadır. Bu çerçevede; 2014 yılında açıktan atama usulüyle B grubu unvanlarda (Memur-İl Ticaret Müdürlüklerine) 60 personel, A grubu unvanlarda ise (Gümrük ve Ticaret Uzman Yardımcısı) 120 personel ile EKPSS kapsamında yerleştirilen Memur unvanlı 72 engelli personelin ataması yapılmıştır. Ayrıca, 6360 sayılı Kanun kapsamında Bakanlığımıza 4 Araştırmacı, 1 Mühendis, 1 Şef, 3 Tekniker, 6 V.H.K.İ, 6 Memur, 1 Teknisyen, 2 Şoför, 2 Hizmetli ve 1 İşçi olmak üzere, toplam 27 personelin ataması gerçekleştirilmiştir. Tablo 59: Yıllar İtibariyle A ve B Grubu Kadrolara Yapılan Alımlara İlişkin Bilgiler UNVAN TOPLAM AB UZMAN YARDIMCISI DENETMEN YARDIMCISI GÜMRÜK UZMAN YARDIMCISI MALİ HİZMETLER UZMAN YARDIMCISI 3 MÜFETTİŞ YARDIMCISI STAJYER KONTROLÖR 7 13 ANBAR MEMURU AVUKAT BİLGİSAYAR İŞLETMENİ ÇÖZÜMLEYİCİ 0 GEMİ ADAMI 2 6 HEMŞİRE 0 HİZMETLİ 0 İCRA MEMURU KAPTAN KİMYAGER LABORANT MAKİNİST 2 3 MEMUR (Taşra) MEMUR (Ticaret İl Müdürlüğü-Engelli) MEMUR (Döner Sermaye) MİMAR 2 2 MUAYENE MEMURU MUHAFAZA MEMURU MÜHENDİS MÜTERCİM 0 PROGRAMCI 0 145

146 SATIŞ MEMURU ŞOFÖR TEKNİKER TEKNİSYEN VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ 6 6 VETERİNER 2 2 VEZNEDAR TOPLAM Öte yandan, 2014 yılında yurtdışı eğitim kurumlarında yüksek lisans eğitimi kapsamında, Bakanlığımıza 14 ü 2 yıllık, 2 si 1 yıllık olmak üzere, toplam 16 kadro tahsis edilmiş ve bu çerçevede 13 ü 2 yıllık, 1 i de 1 yıllık olmak üzere, toplam 14 personel, lisansüstü eğitim için yurtdışına gönderilmiştir. Bunun yanı sıra, 07/07/2012 tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yer Değiştirme Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde; 2014 yılında; Yer Değiştirme Kurulu marifetiyle; Şef, V.H.K.İ., Memur ve İcra Memuru unvanlarındaki personelden eş, sağlık ve diğer mazereti bulunan 123, e-atama suretiyle 236 olmak üzere, toplam 359 personelin yer değiştirme suretiyle ataması yapılmıştır. Aynı unvanlarda bölge çalışma süresi dolan 159 kişi ise Yer Değiştirme Kurulu kararı ile yerinde bırakılmıştır. Ayrıca, kadro yapısının Bakanlığımız hizmetlerine uygun hale getirilmesi amacıyla, 2014 Yılı Kararnamesi ile dolu-boş kadro değişikliği yapılarak; Gümrük ve Ticaret Müfettiş Yardımcısı kadro sayısı 20 adet arttırılarak 106 ya çıkarılmış, Taşra Teşkilatında Avukat sayısı 25 adet arttırılarak 255 e çıkarılmış ve Döner Sermaye Teşkilatına ilk defa 15 adet İşletme Müdür Yardımcısı kadrosu alınmıştır. Diğer taraftan, Personel Dairesi Başkanlığınca mevcut mevzuatta 2014 yılında yapılan düzenleme ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. EĞİTİM FAALİYETLERİ Eğitim Dairesi Başkanlığınca 2014 yılı içerisinde Bakanlığımız nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesi amacıyla gerek adaylık eğitimleri gerekse hizmet içi eğitim programları kapsamında mesleki ve kişisel gelişim eğitimleri düzenlenmiştir. Bu kapsamda 98 programda personelimiz Eğitim Merkezimizde eğitimlere katılmıştır. Eğitim Dairesi Başkanlığında gerçekleştirilen eğitim programlarının türlerine göre dağılımı ise şu şekilde gerçekleşmiştir; 146

147 Mesleki Gelişim Eğitimlerine personel, Kişisel Gelişim Eğitimlerine 753 personel, Adaylık Eğitim Programlarına ve Yeterlilik Sınav Uygulamalarına 380 personel, Yabancı Gümrük İdareleri Eğitim Programlarına 54 personel olmak üzere toplam personel katılım sağlamıştır. Grafik 29: Eğitim Programlarının Türlerine Göre Yüzdesel Dağılımı Yabancı Heyetler 1% Yeterlilik Sınav Uygulamaları 6% [KATEGORİ ADI] [YÜZDE] [KATEGORİ ADI] [YÜZDE] [KATEGORİ ADI] [YÜZDE] Mesleki Gelişim Kişisel Gelişim Adaylık Eğitimleri Yabancı Heyetler Yeterlilik Sınav Uygulamaları Bakanlığımızın insan kaynaklarındaki değişim gereği eğitim programlarımızın büyük bir kısmını aday memur yetiştirme programları oluşturmaktadır yılı içerisinde 41 eğitim programında personelimize aday memur yetiştirme eğitimi verilmiştir. Grafik 30: Adaylık Eğitimlerinin Unvanlara Göre Dağılımı [KATEGORİ İcra Memuru [KATEGORİ ADI] 2% ADI] [YÜZDE] [YÜZDE] AB-Güm. ve Tic. Uzm.Yrd. 7% [KATEGORİ ADI] [YÜZDE] [KATEGORİ ADI] [YÜZDE] Eğitim Merkezinde gerçekleştirilen eğitimler yanında Eğitim Dairesi Başkanlığı koordinesinde Merkez Birimler, Bölge Müdürlükleri ve Ticaret İl Müdürlüklerinde de eğitim programları gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda; Eğitim Dairesi Başkanlığınca 5.973, diğer Merkez Birimlerince 4.497, Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerince ve Ticaret İl Müdürlüklerince ise personel olmak üzere toplam personelin eğitim faaliyetlerine katılımı sağlanmıştır. Son 5 yıla ilişkin verilere aşağıda yer verilmiştir. 147

148 Grafik 31: Yıllar İtibariyle Eğitime Katılan Personel Sayısı Personel Sayısı Ana başlıklarıyla 2014 yılında Eğitim Dairesi Başkanlığı nda gerçekleştirilen eğitim konuları aşağıdadır: - Bakanlık Mevzuatı, İdari, Mali ve Hukuki Konular, - Gümrük ve Ticaret Uzman Yardımcısı, Gümrük Muayene Memuru, Muhafaza Memuru ve Memur Yetiştirme, - Avukatlık Eğitimi, - İcra Memuru Eğitimi, - Bilgisayar Kullanıcı Eğitimi, - Elektronik Belge Yönetim Sistemi Eğitimi, - Kimyager Eğitim Programı, - İş Sağlığı ve Güvenliği Semineri, - Doping Maddesi İhtiva Eden İlaç ve Gıda Takviye Ürünleri Semineri, - Koop-Bis Kullanıcı Eğitimi, - Yolcu İşlemleri - Ulaştırma Mevzuatı, - İlk Yardım Eğitimi, - Proje Yönetimi Eğitimi, - Tarife Semineri, - Afet, Acil Durum, Kimyager ve Radyasyon Güvenliği, - Stratejik Ticaret Kontrolleri Eğitimi, - Yabancı Ülkeler Gümrük Personeli Semineri, - Temel ve Taktik Atış Eğitimi, - Risk Analizi Eğitim, - Hizmet Standartları Yönetimi Sistemi Eğitimi, - Etik ve Mesleki Ahlak Kuralları Semineri, - Bilgi Güvenliği Eğitimi, - KBRN Eğiticilerin Eğitimi, - Radyasyondan Korunma Eğitimi, - Yap İşlet Devret Eğitimi Konularında eğitim ve seminerler gerçekleştirilmiştir. Uluslararası Eğitim Faaliyetleri 2014 yılı içerisinde Güney Sudan (30), Yemen (11), Kırgız (5) Gümrük İdareleri ve Bosna Hersek Dolaylı Vergiler Dairesi Personeline (8) olmak üzere 4 yabancı heyet ağırlanmış; toplamda 54 yabancı gümrük idaresi personeline eğitim verilmiştir. Ayrıca Demokratik Kongo Heyetine de Bakanlığımızı tanıtıcı bir sunum gerçekleştirilmiştir. 148

149 DESTEK HİZMETLERİ FAALİYETLERİ Bakanlığımıza gelen evrakın merkez birimlerine göre tasnifi ve Doküman Yönetim Sistemi ve Elektronik Belge Yönetim Sistemine dahil edilerek dağıtımı yapılmaktadır. Bu kapsamda 2014 yılı itibariyle adet evrak Genel Evrak Biriminde işlem görmüştür Sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanun hükümlerine göre, kara sınır kapılarının ve bazı gümrük idarelerinin yeniden yapılandırılmasıyla ilgili işlemlerin sekretarya görevine ilişkin tüm hizmetler Destek Hizmetleri Başkanlığı marifetiyle yürütülmektedir. Destek Hizmetleri Başkanlığı ile Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri ve Ticaret İl Müdürlüklerinin yılı orta vadeli cari ve yatırım bütçe tasarıları hazırlanmıştır. Maliye Bakanlığınca serbest bırakılan oranlar dahilinde 2014 yılı ödenekleri gönderilmiş olup, tenkis, revize ve aktarma işlemleri yapılmıştır. Bakanlığımız Merkez Teşkilatında bulunan personele, 6 ayrı yerde yemek hizmeti verilmektedir. Yemekhanesi bulunan Bölge Müdürlüklerine, Memurların Öğle Yemeğine Yardım harcama kaleminden 2014 yılında TL ödenek gönderilmiştir. İhtiyaç sahibi personele puan sırasına göre, mülkiyeti hazineye ait olup, Bakanlığımız kullanımında olan 36 adet lojmanın tahsisi yapılmış olup, süresi dolanların tahliye işlemleri yapılmaktadır. Bakanlığımız personelinin sağlık hizmetlerine ilişkin işlemleri tarihi itibariyle Sosyal Güvenlik Kurumuna devredildiğinden; Kurum Tabipliğimizce Bakanlığımız personeli ve bakmakla yükümlü olduğu aile bireylerine birinci basamak sağlık hizmeti verilmeye devam edilmektedir. Bakanlığımız için gerekli araç, gereç ve malzemenin temini ile ilgili hizmetler, Merkez ve Taşra Teşkilatı için ihtiyaç duyulan bina ve arazilerin kiralama ve satın alma işlemleri ile Merkez Teşkilatı temizlik, yemek, akaryakıt, özel güvenlik, elektrik, doğalgaz, personel taşıma (servis) ihaleleri ile Bakanlığımız taşra teşkilatında çalışan personel tarafından kullanılmak üzere yazlık ve kışlık giyecek alım ihalesi ve Bakanlığımız yıllık kargo ihtiyacının karşılanması amacıyla kargo hizmeti alımı ihaleleri gerçekleştirilmekte ve ilgililere ödeme işlemleri yürütülmektedir. BİLGİ İŞLEM FAALİYETLERİ (OTOMASYON) 2014 yılında Bilgi-İşlem hizmetleri kapsamında aşağıda yer alan proje ve faaliyetler gerçekleştirilmiştir. Yazılım Projelerimiz: Tek Pencere Tek Pencere sisteminin E-belge uygulamasının paydaşları ile entegrasyonu yaygınlaştırılmaktadır. Karar Destek Sistemi Bakanlığımız GÜVAS sistemi yenilenerek Karar Destek Sistemine geçiş çalışmaları devam etmektedir. 149

150 LARA (Laboratuvar Yazılımı) Laboratuvar analizlerine yönelik web tabanlı yönetilebilir bir uygulamaya geçiş çalışmaları yapılmaktadır. Yetkilendirilmiş Yükümlü Uygulaması Yetkilendirilmiş Yükümlü Uygulamasının mevzuat çerçevesinde genişletilmesi çalışmaları yapılmaktadır. Ek Tahakkuk & Ceza Kararları Yeni Ek Tahakkuk ve Ceza Kararları Sistemi yazılım çalışmaları başlatılmıştır. TİOP Tasfiye Otomasyon Sistemi yeni mevzuat çerçevesinde gözden geçilerek iyileştirme çalışmalarına başlanılmıştır. Konteynır Takip Sistemi Konteyner Takip Sisteminin tüm limanlarda çalışacak şekilde yaygınlaştırılması çalışmaları yapılmaktadır. E-TIR E-TIR uygulaması yazılım çalışmaları tamamlanarak pilot uygulama başlatılacaktır. Ticaret Uygulamaları Bakanlığımız Ticaret Birimlerinin uygulamalarına destek verilmektedir. Yükümlü Geri Bildirim Sistemi Yükümlü Geri Bildirim Sistemi kurularak gümrük işlemlerinin her aşamasında yükümlülerin bilgilendirilmesi hedeflenmektedir. Ortak Kapı Ülkemize sınır ülkelerde veri paylaşım ve Ortak Kapı uygulamaları çalışmalarının artması beklenmektedir. Akaryakıt Kaçakçılığı Akaryakıt Kaçaklığının önlenmesine yönelik yazılım çalışmalarının tamamlanması planlanmaktadır. VÖY Varış Öncesi Yolcu Sistemi kurulmuş ve THY üzerinden veriler, Bakanlığımıza online aktarılmaktadır, diğer hava yolları ile çalışmaların tamamlanması hedeflenmektedir. Tır Ön Beyan TIR Ön Beyan Sisteminde IRU Sistemine alternatif kurumsal yazılım tamamlanacaktır. Dijital Arşiv Bakanlık arşivlerinde yer alan tüm belgelerin taranarak Bakanlığımız elektronik arşivi oluşturulacaktır. IKOS Bakanlığımız Personel yazılımlarının yenilenmesi, Diğer Mevzuat Düzenlemeleri 150

151 Bakanlığımız 180 e yakın bilişim projelerinden 150 ye yakını Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığınca gerçekleştirilmiş ve değişen mevzuatlarımız çerçevesinde geliştirilmeye devam etmektedir. EBYS Elektronik Belge Sistemi, Yat Takip Yatların Takibinde Kullanılan Program, Antrepo İçeriği Sorgulama Antrepo programlarını stoklarının internet üzerinden sorgulanması, Banka Teminat Sorgusu Bankalar Tarafından verilen Teminatların web uygulaması üzerinden Memurlar tarafından Bankalar Birliği üzerinden sorgulanması, Teftiş İş Takibi Teftiş Raporlarının ve İş Akışlarının Takip Edilmesine Yönelik Program, Banka Transfer Belgeleri Banka Transfer Belgelerinin Elektronik Ortamda Bakanlığın E-belge alt yapısını kullanarak Bakanlığımıza iletilmesi ve Bilge Sisteminde Beyanname aşamasında kullanılması, BEKÇİ Özellikle Bakanlık Dışında Kurumlarla Entegrasyon Aşamasındaki Kullanılan Yönetimini Düzenleyen Uygulama, Haberleşme Faaliyetleri Hizmet binalarındaki birimlerin haberleşme altyapısı ile ilgili çalışmalar, ISDN santral ile özel devrelere ait ve birimlerin aylık telefon görüşmelerine ait varsa özel görüşme faturaların takibi, Bakanlık üst yönetim kadrolarına GSM aboneliklerinin yapılması, Arıza takibi ve teknik destek hizmetleri, Bakanlığa ait telsiz cihazların bakım-onarımı ve ihtiyaca göre yeni telsiz cihazları ve aksesuarları satın alınması, Çağrı Merkezi Bakanlık Çağrı Merkezi Hizmetinin takibi ve yeni ihalelerin yapılması, Teknik Destek Faaliyetleri Bakanlık Ticaret İl Müdürlükleri Altyapı analizi; 81 İl Ticaret Müdürlüğü Altyapı Tasarım, Projelendirme Keşif Çalışması Yaptırılması, Sistem Donanım Alımı; 2014 yılı içerisinde Taşra ve Merkez idarelerine toplam;4950 adet pc alınmış ve dağıtılmıştır. Teftiş Kurulu Başkanlığının kullanımı için 450 adet Notebook alınmış ve dağıtılmıştır. Merkez birimlerinde ve Bölge Müdürlüklerine tahsis edilmek üzere 200 adet Ultrabook alınmış ve 151

152 dağıtılmıştır. ETAP (Eğitim Takip Programı) SQL ve Uygulama sunucusunda gerekli altyapı hazırlanmıştır. Akıllı sınıf için BİDEM(Bilgisayar Destekli Eğitim Modülleri Programı) PC temini yapıldı. Altyapı düzenlenmesine destek verildi. Cilvegözü KİM (Elektrik Altyapısı, Regülatör Temini ve Kurulumu) İstanbul ve Ankara Ticaret İl Müdürlükleri Bilişim Altyapısının ( Network Telefon UPS) Tesisi Arşiv Deposu alımı Data Domain kapasite artışı Teknik Destek Projeleri Taşra Modernizasyonu Projesi; 2014 yılı içerisinde Taşra Modernizasyonu Projesi kapsamında 16 Bölge Müdürlüğü ve bağlantısı bulunan tüm gümrük müdürlüklerinin sistem odası (Netwok Kabin,Switch,Fiber Gibig Arayüz ile Altyapı İhtiyaçları) modernize edilmiştir. Yeni açılacak olan 3 bölge müdürlüğü ve bağlantısı gümrük idareleri için çalışmalar başlamıştır yılı Taşra Modernizasyonu projesi kapsamında 190 Gümrük İdaresi ve 36 Ticaret İl Müdürlüğünün UPS altyapısı yenilenmiştir Taşra Modernizasyonu Projesi kapsamında 82 Adet Gümrük İdaresi ve 34 adet Ticaret İl Müdürlüğü ne 1450 adet hat çekilmiştir. Bakım Onarım Projeleri; Bakanlığımız Bilişim Sistemi bileşenleri; donanım (alt yapı dahil), yazılım danışmanlığı, lisans yenilemelerini (üçüncül ürünler için) Bakım Onarım hizmet alım işi. (İşe başlama tarihi ; işi bitirme tarihi ) Bakanlığımız Bilge ve Ticaret Yazılımları ile Bilişim Altyapısı Bakım ve Destek Hizmet Alımı İşi. Teknolojik Altyapısının Sürdürülebilirliği ve Kapasite Kullanım Verimliliği için Hizmet Alımı İşi. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatlarında Bulunan ve Kurumun Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Hizmetleri Kapsamında Kullanılan Bilgisayar Sistemleri ve Çevre Donanımlarının (Parça ve Altyapı dahil) 6 Ay Boyunca Bakım Onarımı İle Yazılım Danışmanlığı ve Şartnamedeki Mevcut Lisansların İlgili Tarihlere Göre Güncellenmesi Hizmet Alımı İşi. 152

153 Performans Sonuçları Tablosu STRATEJİK EKSEN 1: GÜMRÜK VE TİCARET POLİTİKALARINI GELİŞTİRME AMAÇ 1: GÜMRÜK VE TİCARETE İLİŞKİN YÖNLENDİRİCİ POLİTİKALARI İLGİLİ KURUM VE KURULUŞLARLA İŞBİRLİĞİ VE EŞGÜDÜM HALİNDE BELİRLEMEK HEDEF 1.1: GENEL VE KONUYA ÖZEL YÖNLENDİRİCİ POLİTİKALAR BELİRLEMEK VE GERÇEKLEŞTİRMEK Proje ve Faaliyet: Uluslararası rekabet üstünlüğü sağlamak için etkin bir piyasa sistemi oluşturmak üzere uzun vadede izlenecek politikalar geliştirmek Performans Göstergesi Uluslararası rekabet üstünlüğü politikasına ilişkin toplantı sayısı Uluslararası rekabet üstünlüğü politikasına ilişkin mevzuat düzenlemesi sayısı 2014 Yılı Gösterge Değeri 4 Adet 4 Adet Hedefe Ulaşma Durumu ULAŞILDI ULAŞILDI Sapma Nedeni Proje ve Faaliyet: Yasal ticaretin basitleştirilmesi ve yasadışı ticaretin önlenmesi faaliyetlerinin etkin yürütülmesine yön verecek politikalar geliştirmeye katkıda bulunmak Performans Göstergesi 2014 Yılı Gösterge Değeri Hedefe Ulaşma Durumu Sapma Nedeni Yasadışı ticaretin etkin bir şekilde önlenmesine yönelik yazılı hale getirilen politika belgesi sayısı Kaçakçılık ile mücadeleye yönelik hazırlanan eylem planı sayısı 2 adet 1 Adet ULAŞILDI ULAŞILDI Proje ve Faaliyet: Ticari kurumların kurumsal yapılarını güçlendirecek politikalar geliştirmek 153

154 Performans Göstergesi 2014 Yılı Gösterge Değeri Hedefe Ulaşma Durumu Sapma Nedeni Ticari kurumların kurumsal yapılarını güçlendirecek politika belgesi 2 Adet ULAŞILDI Proje ve Faaliyet: Kayıt dışılığın azaltılmasına yönelik politikalar geliştirilmesine katkıda bulunmak Performans Göstergesi Kayıt dışılığın azaltılmasına yönelik öneri içeren inceleme raporları düzenlemek 2014 Yılı Gösterge Değeri 2 Adet Hedefe Ulaşma Durumu ULAŞILDI Sapma Nedeni Proje ve Faaliyet: Yolsuzlukla Mücadele Stratejisinin geliştirilmesine katkıda bulunmak Performans Göstergesi Yolsuzlukla Mücadele Stratejisi oluşturulmasına yönelik çalışma ve toplantılara katılım sağlamak 2014 Yılı Gösterge Değeri 100% Hedefe Ulaşma Durumu ULAŞILDI Sapma Nedeni Proje ve Faaliyet: Kaçakçılıkla mücadeleye yönelik politika geliştirmek Performans Göstergesi Hazırlanan eylem planı sayısı 2014 Yılı Gösterge Değeri 1 Adet Hedefe Ulaşma Durumu ULAŞILDI Sapma Nedeni Proje ve Faaliyet: Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Stratejisinin geliştirilmesine katkıda bulunmak Performans Göstergesi Yatırım ortamının iyileştirilmesi stratejisinin geliştirilmesi ile ilgili toplantı sayısı ve verilen görüş sayısı 2014 Yılı Gösterge Değeri 4 Adet Hedefe Ulaşma Durumu ULAŞILDI Sapma Nedeni Proje ve Faaliyet: Etki analizlerini yapmak veya etki analizlerinin yapılmasını sağlamak, değerlendirmek ve raporlamak üzere kurumsal kapasiteyi geliştirmek 154

155 Performans Göstergesi 2014 Yılı Gösterge Değeri Hedefe Ulaşma Durumu Sapma Nedeni Etki analizi yapmak üzere kurumsal alt yapıyı oluşturmak 2014 yılı ULAŞILDI Etki analizleri ve performans değerlendirme konusunda ilgili personele eğitim vermek 2 Adet ULAŞILDI HEDEF 1.2: GÜMRÜK VE TİCARET POLİTİKALARININ GELİŞTİRİLMESİNDE TÜM PAYDAŞLARIN KATKI SUNACAĞI KATILIMCI BİR YAPI OLUŞTURMAK Proje ve Faaliyet: Gümrük ve Ticaret Konseyinin etkin işleyişini sağlamak Performans Göstergesi 2014 Yılı Gösterge Değeri Hedefe Ulaşma Durumu Sapma Nedeni Gümrük ve Ticaret Konseyinin toplanması Yılda 1 defa ULAŞILAMADI Gerekli altyapı hazırlıkları tamamlanmış olup, Makam talimatı doğrultusunda 2015 yılında gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Proje ve Faaliyet: Fikir geliştirmeye dönük ortak etkinlikler düzenlemek Performans Göstergesi Fikir geliştirmeye yönelik olarak düzenlenecek etkinlik sayısı 2014 Yılı Gösterge Değeri 3 Adet Hedefe Ulaşma Durumu ULAŞILDI Sapma Nedeni Proje ve Faaliyet: Yapılan ortak çalışmalar için performans değerlendirmesi ve raporlama yapmak Performans Göstergesi Gerekli alt yapıyı oluşturmak 2014 Yılı Gösterge Değeri 2014 yılı Hedefe Ulaşma Durumu ULAŞILDI Sapma Nedeni Performans değerlendirmesi yapılan rapor sayısı 1 Adet ULAŞILDI 155

156 HEDEF 1.3: POLİTİKA GELİŞTİRME İLE HIZLI VE NİTELİKLİ KARAR ALMAYA YARDIMCI OLACAK VERİ, ENFORMASYON VE BİLGİ YÖNETİMİNİ GELİŞTİRMEK VE KURUMSALLAŞTIRMAK Proje ve faaliyet: Veri/enformasyon ile politika/kararları ilişkilendirecek karar destek sistemlerini kurmak Performans Göstergesi Karar destek sistemleri ile ilgili alt yapının oluşturulması 2014 Yılı Gösterge Değeri 2014 Hedefe Ulaşma Durumu ULAŞILAMADI Sapma Nedeni -BİDB tarafından Karar Destek Sistemine tamamen aktarılan Kara Kapıları ve kısmi olarak aktarılan Muhasebe ve TCGB alanlarına ait veriler üzerinde test çalışmalarına başlandı. BİDB tarafından yeni oluşturulan raporlar test edilmiş olup, karşılaşılan hatalar ve görüşlerimiz ilgili merce iletildi. -Kurum dışı toplantılar (Ekonomi Bakanlığı ve Türkiye İstatistik Kurumu) yapılarak, kullanıcı profilleme, veri gizleme ve kullanılan programlar ile ilgili hususlarda bilgi paylaşımında bulunuldu. -Algı, Farkındalık ve Memnuniyet Ölçüm Sistemi projesi planlanmıştır. -Projenin yürütülmesi için 30 Aralık 2014 tarihinde TÜBİTAK ile sözleşme imzalandı. Donanım satın alındı; kurulumlar yapıldı; modüllerin bir kısmının analizleri yapıldı. (gerçekleşme durumu % 10) Proje ve Faaliyet: İstatistikçi, analist ve uzmanlar istihdam etmek ve gerekli eğitimleri vermek Performans Göstergesi Veri toplama ve bilgiye dönüştürme yönetimi eğitimi sayısı İstatistikçi, analist ve uzman istihdam edilmesi 2014 Yılı Gösterge Değeri 3 Adet 5 Adet Hedefe Ulaşma Durumu ULAŞILDI ULAŞILAMADI Sapma Nedeni 2014 Yılında istatistikçi, analist ve uzman alımı yapılmamıştır. Proje ve Faaliyet: Kamu ve özel sektörde çeşitli karar vericilere yardımcı olacak istatistikleri belirlemek, verileri toplamak ve düzenli olarak yayınlamak 156

157 Performans Göstergesi İstatistiki verilerin periyodik olarak yayınlanması 2014 Yılı Gösterge Değeri 4 Adet Hedefe Ulaşma Durumu ULAŞILDI Sapma Nedeni Resmi İstatistik Programı kapsamında TÜİK ile yürütülecek ortak çalışmaların tamamlanma oranı (yüzde 50 oranında tamamlanmıştır 20% ULAŞILDI Proje ve Faaliyet: Kamuoyunu bilgilendirici ve yönlendirici çalışmalar yapmak Performans Göstergesi Yayınlanan rapor sayısı 2014 Yılı Gösterge Değeri 1 Adet Hedefe Ulaşma Durumu ULAŞILDI Sapma Nedeni 157

158 STRATEJİK EKSEN 1: GÜMRÜK VE TİCARET POLİTİKALARINI GELİŞTİRME (21 HEDEF) [KATEGORİ ADI] (3) [YÜZDE] [KATEGORİ ADI] (18) [YÜZDE] 158

159 STRATEJİK EKSEN 2: TÜKETİCİYE YÖNELİK ÜRÜNLERİN GÜVENLİĞİ VE TÜKETİCİNİN KORUNMASI AMAÇ 2 : TÜKETİCİNİN KORUNMASI VE TÜKETİCİYE YÖNELİK ÜRÜNLERİN GÜVENLİĞİNİ SAĞLAYICI YASAL VE YÖNETSEL TEDBİRLERİ ALMAK HEDEF 2.1: TÜKETİCİNİN KORUNMASINI SAĞLAYICI TEDBİRLERİ ALMAK, EĞİTİM VE ARAŞTIRMALARI TEŞVİK ETMEK Proje ve Faaliyet: 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ikincil mevzuatını yenilemek ve AB mevzuatına tam uyum sağlamak Performans Göstergesi İkincil Mevzuatın Yenilenmesi 2014 Yılı Gösterge Değeri Yıl 2014 Hedefe Ulaşma Durumu ULAŞILDI Sapma Nedeni Proje ve Faaliyet: Tüketicilerin, sorunlarını çözmek üzere kullanabilecekleri araçlar, bilgiler ve iletişim kanalları konusunda bilinçlendirilmesine yönelik sürekli eğitim ve tanıtım faaliyetleri yapmak Performans Göstergesi 2014 Yılı Gösterge Değeri Hedefe Ulaşma Durumu Sapma Nedeni Tüketici Konseyinin toplanması 1 Adet ULAŞILDI Proje ve Faaliyet: Tüketicilerin, sorunlarını çözmek üzere kullanabilecekleri araçlar, bilgiler ve iletişim kanalları konusunda bilinçlendirilmesine yönelik sürekli eğitim ve tanıtım faaliyetleri yapmak Performans Göstergesi Tüketici ödüllerinin sayısı Bilinçlendirme amaçlı TV program sayısı 2014 Yılı Gösterge Değeri 33 Adet 20 Adet Hedefe Ulaşma Durumu Sapma Nedeni ULAŞILAMADI 17. Tüketici Ödülleri 10 Nisan 2014 tarihinde 20 hak sahibi kişi, kurum ve kuruluşa verilmiştir. ULAŞILDI 159

160 Tüketicilere yönelik bilinçlendirme amaçlı konferans, panel ve çalıştay sayısı 22 Adet ULAŞILDI Televizyon kanallarında yayınlanmak üzere tüketici konusunu işleyen kısa film, kamu spotu ve yer verilen dizi sayısı 6 Adet ULAŞILAMADI İkincil mevzuatın henüz yürürlüğe girmemiş olması ve bütçede bu konuda ödenek ayrılmamış olması nedeniyle gösterge değere ulaşılamamıştır. Hazırlanan yayın sayısı (kitap, dergi vs.) 5 Adet ULAŞILAMADI 1 Adet Kanun kitapçığı, 1 Adet Tüketici Haklarında Yeni Dönem Başlıyor başlıklı broşür, 1 Adet Tüketici Ürünleri Güvenliği Rehberi başlıklı broşür ve Türkiye Tüketici Profili ve Bilinç Seviyesi Araştırması kitabı (gerçekleşen 4 adet) Mal ve hizmet üreticilerine yönelik gerçekleştirilen eğitim sayısı 10 Adet ULAŞILDI Proje ve Faaliyet: Reklam Kurulu aracılığıyla tüketicilerin sağlık ve güvenliği ile ekonomik çıkarlarının ticari reklam ve ilanlar vasıtasıyla zedelenmesinin engellenmesi için inceleme ve değerlendirmeler yapmak Performans Göstergesi Reklam Kurulu tarafından karara bağlanan dosya sayısı 2014 Yılı Gösterge Değeri Adet Hedefe Ulaşma Durumu ULAŞILDI Sapma Nedeni Proje ve Faaliyet: Tüketici hakem heyetlerine yönelik eğitimler düzenlemek Performans Göstergesi Tüketici hakem heyet ve raportörlerine yönelik verilen hizmet içi eğitim 2014 Yılı Gösterge Değeri 7 Adet Hedefe Ulaşma Durumu Sapma Nedeni ULAŞILAMADI Kasım 2014 tarihinde 1003 Tüketici Hakem Heyetlerinin tümüne ve 81 Ticaret İl Müdürüne 6502 sayılı Kanuna ilişkin eğitim verilmiştir. Ayrıca Kastamonu, Kayseri, Adana, 160

161 sayısı İzmir, Çankırı Ticaret İl Müdürlüklerine de eğitimler verilmiştir. (gerçekleşen 6) Proje ve Faaliyet: Yetişkinlere ve çocuklara yönelik gerek tüketici hakları gerekse güvenli ürünlere ilişkin broşür, kitapçık vb. dokümanlar hazırlamak Performans Göstergesi Hazırlanan doküman sayısı 2014 Yılı Gösterge Değeri 15 Adet Hedefe Ulaşma Durumu ULAŞILAMADI Sapma Nedeni 1 Adet Kanun kitapçığı, 1 Adet Tüketici Haklarında Yeni Dönem Başlıyor başlıklı broşür, 1 Adet Tüketici Ürünleri Güvenliği Rehberi başlıklı broşür ve Türkiye Tüketici Profili ve Bilinç Seviyesi Araştırması kitabı (gerçekleşen 4) Proje ve Faaliyet: Sosyal medyanın etkin kullanımını sağlamak Performans Göstergesi Sosyal medya aracılığıyla iletişime geçilen tüketici sayısı 2014 Yılı Gösterge Değeri Adet Hedefe Ulaşma Durumu Sapma Nedeni ULAŞILAMADI Gerçekleşen Proje ve Faaliyet: Bilişim teknolojilerine uyum sağlayacak e-devlet projelerini hayata geçirmek ve uygulamak Performans Göstergesi Mobil tüketici (Mtüketici) kullanıcı sayısı 2014 Yılı Gösterge Değeri 750 Adet Hedefe Ulaşma Durumu ULAŞILDI Sapma Nedeni E-belge uygulaması kapsamında gerçekleştirilen garanti belgesi ve satış sonrası hizmet yeterlilik belgesi sayısı Tüketici hakem heyetlerine yapılan başvuru sayısı Adet Adet ULAŞILDI ULAŞILDI HEDEF 2.2: TÜKETİCİYE YÖNELİK ÜRÜNLERİN MUHTEMEL RİSKLERİNE VE ZARARLARINA KARŞI TÜKETİCİ GÜVENLİĞİNİ ESAS ALAN BİR PİYASA DENETİM SİSTEMİNİ KURMAK 161

162 Proje ve Faaliyet: Uluslararası düzeyde tüketici ürünleri güvenliği konusunda yapılacak toplantılara, ortak eylemlere ve çalıştaylara düzenli katılım sağlamak Performans Göstergesi Tüketici ürünleri güvenliği konusunda yapılan uluslararası toplantılara katılım sayısı 2014 Yılı Gösterge Değeri 5 Adet Proje ve Faaliyet: PGD veri tabanı oluşturmak Hedefe Ulaşma Durumu ULAŞILDI Sapma Nedeni Performans Göstergesi 2014 Yılı Gösterge Değeri Hedefe Ulaşma Durumu Sapma Nedeni PGD Veri tabanı üzerinden yapılan işlem sayısı Adet ULAŞILAMADI Sistem tüm modülleri ile birlikte tüm kullanıcılara açılmamakla birlikte, Pilot proje kapsamında Eylül-Ekim- Kasım aylarına ait İstanbul-Ankara ve İzmir illerine ait gerçek verileri sisteme girilmiştir. Pilot olarak seçilen Ankara-İstanbul ve İzmir il Müdürlüklerinin EylülEkim Kasım ve Aralık denetimleri (200 Adet) sisteme girilmiş tarihi ile tüm il müdürlükleri devreye alınmıştır. Proje ve Faaliyet: Tüketici ürünlerini ithalat aşamasında ve iç piyasada denetlemek ve denetimde koordinasyon sağlamak Performans Göstergesi Denetmen başına düşen denetlenen ürün sayısı RAPEX kanalıyla gelen güvensiz ürün bildirimlerinin denetlenme sayısı 2014 Yılı Gösterge Değeri 100 Adet 70 Adet Hedefe Ulaşma Durumu ULAŞILDI ULAŞILDI Sapma Nedeni Proje ve Faaliyet: Piyasa gözetimi ve denetimini gerçekleştirmek üzere yetişmiş işgücü ve denetmen istihdamını sağlamak, piyasa gözetimi denetmenlerini eğitmek Denetmen istihdamının sağlanması 100 Adet ULAŞILAMADI 2014 yılında denetmen yardımcısı alımı gerçekleştirilmemiş olup, alımların 2015 yılında yapılması planlanmaktadır 162

163 Denetmenlere yönelik eğitim verilen gün sayısı 40 Gün ULAŞILAMADI Nisan 2014 tarihleri arasında Antalya da geniş kapsamlı bir hizmet içi eğitim düzenlenmiştir. Avrupa Birliği Komisyonu Teknik Destek ve Bilgi Değişim Ofisi (TAIEX) işbirliği ile 3-4 Kasım 2014 tarihlerinde İstanbul da "2009/48/EC Sayılı Oyuncak Direktifi ve Uygulamaları" konulu bir çalıştay düzenlenmiştir. (gerçekleşme durumu 7 gün) Eğitilen denetmen sayısı 100 Adet Bakanlığımızda görevli tüm Denetmen yardımcılarına eğitim verilmiştir. ULAŞILAMADI ( gerçekleşme durumu 92) Denetmen başına düşen denetlenen ürün sayısı 100 adet ULAŞILDI Proje ve Faaliyet: Tüketicileri ve üreticileri ürün güvenliği konusunda bilinçlendirmek ve güvensiz ürüne karşı başvuru ve hak arama yolları konusunda eğitmek Performans Göstergesi 2014 Yılı Gösterge Değeri Hedefe Ulaşma Durumu Sapma Nedeni Gerçekleştirilen eğitim sayısı 5 Adet ULAŞILDI 163

164 STRATEJİK EKSEN 2: TÜKETİCİYE YÖNELİK ÜRÜNLERİN GÜVENLİĞİ VE TÜKETİCİNİN KORUNMASI (24 HEDEF) [KATEGORİ ADI]; ([DEĞER]) [KATEGORİ ADI] ([DEĞER]) [YÜZDE] 164

165 STRATEJİK EKSEN 3: ULUSLARARASI EŞYA, TAŞIT VE YOLCU HAREKETLERİNİN YÖNETİMİ AMAÇ 3 : EŞYA, TAŞIT VE YOLCU HAREKETLERİNİN HIZLI, ETKİLİ, KOLAY VE GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE GERÇEKLEŞTİRİLMESİNİ SAĞLAMAK HEDEF 3.1:EŞYANIN MUAYENE VE KONTROLÜNÜ DAHA ETKİLİ, KOLAY VE HIZLI ŞEKİLDE GERÇEKLEŞTİRMEK Proje ve Faaliyet: Tek Pencere ve Tek Durakta Kontrol projelerini gerçekleştirmek Performans Göstergesi 2014 Yılı Gösterge Değeri Hedefe Ulaşma Durumu Sapma Nedeni Tek durak noktalarının oluşturulma yüzdesi 20% ULAŞILDI Tek Pencere Sistemi çerçevesinde işbirliği yapılan kurum/kuruluş sayısı 16 Adet ULAŞILDI Tek pencere projesi ile diğer kurumlardan istenilen tüm belgelerin elektronik ortama alınmasını sağlamak 60% ULAŞILAMADI Halihazırda Şeker Kurumu nun 2, Emniyet Genel Müdürlüğü nün 2 İstanbul Altın Borsası, EPDK, Eti Maden A.Ş, Türk Standartları Enstitüsü, Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanlığı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı nın 1 olmak üzere toplam 11 belge elektronik ortama aktarılmıştır. Diğer Kurumlarla çalışmalar devam etmektedir. (gerçekleşme durumu % 35) Proje ve Faaliyet: Gümrük işlemlerini, eşyanın muayenesi ve kontrolünü hızlı, verimli ve etkin bir şekilde gerçekleştirmek Performans Göstergesi Gümrük işlemlerinde kullanılan belgelerin sayısının azaltılması Gümrük işlemlerinin ve eşyanın muayenesi ile ilgili düzenlenen mevzuat sayısı 2014 Yılı Gösterge Değeri 5 Adet 3 Adet Hedefe Ulaşma Durumu ULAŞILDI ULAŞILDI Sapma Nedeni 165

166 Konuya ilişkin yapılan toplantı sayısı 3 Adet ULAŞILDI Proje ve Faaliyet: Dünyadaki lojistik merkez örneklerinin incelenerek Türkiye ye en uygun modeli belirlemek Performans Göstergesi İncelenen lojistik merkez sayısı 2014 Yılı Gösterge Değeri 2 Adet Hedefe Ulaşma Durumu ULAŞILDI Sapma Nedeni Proje ve Faaliyet: İntermodal Taşımacılıkta gümrük işlemlerine yönelik usul ve esasları belirlemek Performans Göstergesi 2014 Yılı Gösterge Değeri Hedefe Ulaşma Durumu Sapma Nedeni İntermodal Taşımacılık ile ilgili olarak gümrük işlemlerine yönelik mevzuat düzenlemesi sayısı 1 Adet ULAŞILAMADI Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından intermodal taşımacılığa ilişkin halihazırda temel bir mevzuat düzenlemesi yapılmadığından Bakanlığımızca da intermodal taşımacılık ile ilgili olarak gümrük işlemlerine yönelik herhangi bir mevzuat düzenlemesi yapılmamıştır. Söz konusu Bakanlıkça yapılacak mevzuat düzenlemesi beklenilmektedir. Proje ve Faaliyet: Kamu ve özel sektör kuruluşları ile birlikte Türkiye Lojistik Master Planı çalışmalarına destek vermek Performans Göstergesi Plan çalışmalarına katılım oranı 2014 Yılı Gösterge Değeri 100% Hedefe Ulaşma Durumu ULAŞILDI Sapma Nedeni Proje ve Faaliyet: Lojistik Konseyi ve Lojistik Merkezlere ilişkin yurt içi ve yurt dışı toplantılara iştirak etmek Performans Göstergesi Toplantılara katılım oranı 2014 Yılı Gösterge Değeri 100% Hedefe Ulaşma Durumu ULAŞILDI Sapma Nedeni Proje ve Faaliyet: Dış paydaşlara gümrük mevzuatı eğitimleri vermek Performans Göstergesi Dış paydaşları bilgilendirme hususunda düzenlenen eğitim 2014 Yılı Gösterge Değeri 8 Adet Hedefe Ulaşma Durumu ULAŞILDI Sapma Nedeni 166

167 programı sayısı Proje ve Faaliyet: Özel fatura ile gerçekleştirilen ihracat işlemlerini gerçek zamanlı olarak elektronik ortama taşımak Performans Göstergesi Elektronik ortama aktarımın tamamlanma oranı 2014 Yılı Gösterge Değeri 35% Hedefe Ulaşma Durumu ULAŞILDI Sapma Nedeni Proje ve Faaliyet: Yetkilendirilmiş yükümlü statüsünün verilmesi ile izinli gönderici ve ihracatta yerinde gümrükleme kolaylıklarının hayata geçirilmesi için çalışmalar yapmak ve bu uygulamaların akabinde izinli alıcı ve ithalatta yerinde gümrükleme uygulamasını başlatmak Performans Göstergesi Azalan gümrük iş adımları sayısı 2014 Yılı Gösterge Değeri 6 Adet Hedefe Ulaşma Durumu ULAŞILAMADI Sapma Nedeni Yetkilendirilmiş Yükümlü statüsü, izinli gönderici ve ihracatta yerinde gümrükleme kolaylıkları 10 Ocak 2013 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak aynı gün yürürlüğe giren Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği ile yürürlüğe konulmuş olup; 21 Mayıs 2014 tarihinde yayımlanan ve bugün geçerli olan Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği ile ithalatta yerinde gümrükleme ve izinli alıcı uygulamalarının mevzuat çalışması tamamlanmıştır. Söz konusu uygulamalar elektronik altyapının tamamlanmasının ardından hayata geçirilecektir. Basitleştirmeye ilişkin yeni uygulama sayısı 3 Adet ULAŞILAMADI Yetkilendirilmiş Yükümlü statüsü, izinli gönderici ve ihracatta yerinde gümrükleme kolaylıkları 10 Ocak 2013 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak aynı gün yürürlüğe giren Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği ile yürürlüğe konulmuş olup; 21 Mayıs 2014 tarihinde yayımlanan ve bugün geçerli olan Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği ile ithalatta yerinde gümrükleme ve izinli alıcı uygulamalarının mevzuat çalışması tamamlanmıştır. Söz konusu uygulamalar elektronik altyapının tamamlanmasının ardından hayata geçirilecektir. HEDEF 3.2: GÜMRÜK KONTROLLERİNİ RİSK ANALİZİNİ ESAS ALARAK GERÇEKLEŞTİRMEK 167

168 Proje ve Faaliyet: Emniyet ve güvenlik amaçlı gümrük kontrollerini, eşyanın ve yolcunun gelişinden önce yaparak işlem süreçlerini kısaltmak (varış öncesi kontrol) Performans Göstergesi 2014 Yılı Gösterge Değeri Hedefe Ulaşma Durumu Sapma Nedeni Varış öncesi özet beyanda risk analizine yönelik profil oluşturulması ve geliştirilmesi 3 adet ULAŞILDI TIR-EPD uygulamasında risk analizinin geliştirilmesi 2014 yılı ULAŞILDI Proje ve Faaliyet: Gümrük kontrollerini riskli eşya üzerinde yoğunlaştırarak risk yönetiminin etkinliğini arttırmak Performans Göstergesi Hızlı kargo ve e- ticaret işlemlerinde risk analizinin geliştirilmesine yönelik risk profili oluşturulması 2014 Yılı Gösterge Değeri 5 Adet Hedefe Ulaşma Durumu ULAŞILDI Sapma Nedeni Taşra personeli ile eğitim ve değerlendirme toplantıları yapılması Risk analizi teknik altyapısının yeni uygulamalar ve gelişen teknolojiye uyumunun sağlanarak yeni risk profillerinin oluşturulması Mevcut risk analizi isabet oranının artırılması 3 Adet 5 Adet 10% ULAŞILDI ULAŞILDI ULAŞILDI Risk analizi uygulamalarının sonuçlarını gösteren çalışmalar yapmak ve raporlar yayımlamak 1 Adet ULAŞILDI Proje ve Faaliyet: Sonradan kontrol sistemini etkinleştirmek ve yaygınlaştırmak 168

169 Performans Göstergesi 2014 Yılı Gösterge Değeri Hedefe Ulaşma Durumu Sapma Nedeni Sonradan kontrol ve Bölge Müdürlüğü Kontrol Şubelerince denetlenen firma sayısının artırılması 10% ULAŞILDI Sonradan kontrol ve Bölge Müdürlüğü Kontrol Şubesi personel sayısının arttırılması 5% ULAŞILDI Proje ve Faaliyet: Sonradan kontrol sonuçlarını gösteren çalışmalar yapmak ve raporlar yayımlamak Performans Göstergesi 2014 Yılı Gösterge Değeri Hedefe Ulaşma Durumu Sapma Nedeni Rapor yayımlanması 1 Adet ULAŞILDI HEDEF 3.3: KAÇAKÇILIKLA ETKİLİ MÜCADELE ETMEK İÇİN GEREKLİ YÖNETSEL VE YAPISAL TEDBİRLERİ ALMAK Proje ve Faaliyet: Kayıt dışılığı azaltmak, vergi kayıp ve kaçağını önlemek Performans Göstergesi 2014 Yılı Gösterge Değeri Hedefe Ulaşma Durumu Sapma Nedeni Uzlaşma komisyonu toplantı sayısı 3 Adet ULAŞILDI Vergi kaybının engellenmesine yönelik yapılan mevzuat sayısı 2 Adet ULAŞILDI Proje ve Faaliyet: Kaçakçılıkla mücadelede istihbarat kapasitesini geliştirmek ve modern bir ihbar ve istihbarat toplama sistemi kurmak Performans Göstergesi 2014 Yılı Gösterge Değeri Hedefe Ulaşma Durumu Sapma Nedeni 169

170 Gerçekleştirilen istihbari analiz sayısı İstihbarat kapasitesini geliştirmek amacıyla eğitilen personel sayısı Mobil ekip kapasitesini geliştirmek amacıyla oluşturulan yeni ekip sayısı 80 Adet 40 Adet 5 Adet ULAŞILDI ULAŞILDI ULAŞILDI Proje ve Faaliyet: Gemi ve liman takip programlarını dikkate alarak konteyner takip sistemini oluşturmak Performans Göstergesi Konteyner takip sistemini uygulayan gümrük idaresi sayısı 2014 Yılı Gösterge Değeri 30 Adet Hedefe Ulaşma Durumu ULAŞILAMADI Sapma Nedeni Halihazırda sistem Mersin Uluslararası ve Limak limanlarında uygulanmaya başlanmıştır. Sistemin yakın zamanda diğer konteyner limanlarında da uygulamaya geçirilmesi planlanmaktadır. Bu çerçevede, Ambarlı Gümrük Müdürlüğüne çalışma ziyareti yapılmış ve liman işletmeleri ile konteyner listelerinin yeni oluşturulan sisteme iletilmesi konusunda görüşmeler yapılmıştır. Limanda yerleşik Marport, Kumport, Akçansa ve Mardaş limanlarına konu ile ilgili bilgilendirmelerde bulunulmuş ve Kumport ve Marport liman işletmelerinden anılan listelerin test ortamında gönderilmesi sağlanmıştır tarihinde ise anılan Gümrük Müdürlüğü nde liman işletmeleri ile tekrar bir toplantı gerçekleştirilmiş; toplantıda işletmelerin sistem hakkındaki soruları cevaplandırılmıştır. İç 170

171 gümrük ve sınır gümrüklerinde 2 No lu Taşıt Takipte Konteyner Modülü kullanılmaktadır. Tahliye ve Yükleme verileri Mersin Uluslararası Limanından ve Limak tan gerçek ortamda alınmaya başlamıştır. Ambarlı Gümrük Müdürlüğü ne bağlı limanlar ile İskenderun Gümrük Müdürlüğü ne bağlı Limak Limanından test ortamında veriler alınmıştır. Diğer dört temel veri seti sistemde hazır hale getirilmiş olup test edilmek üzere liman idarelerine bilgi verilmiştir. Kara Kapıları Programında ve beyannamede konteyner alanı oluşturulmuştur. İç gümrük ve serbest bölgelerde konteyner giriş çıkışı işlemi için uygulama geliştirilmiştir. Proje ve Faaliyet: Gümrük idarelerinin idari ve teknik kapasitesinin artırılması amacıyla çalışmalar yürütmek Performans Göstergesi Deniz Strateji Belgesinin yürürlüğe girmesi Kaçakçılıkla mücadele için teknik cihaz artış oranı 2014 Yılı Gösterge Değeri 30% 8% Hedefe Ulaşma Durumu ULAŞILDI ULAŞILDI Sapma Nedeni Proje ve Faaliyet: Kara sınır kapıları ile hava ve deniz limanlarında tarama sistemlerini yaygınlaştırmak Performans Göstergesi 2014 Yılı Gösterge Değeri Hedefe Ulaşma Durumu Sapma Nedeni Tarama sistemi sayısındaki artış oranı 5% ULAŞILDI 171

172 Proje ve Faaliyet: Uluslararası istihbarat örgütleriyle istihbarat paylaşımı ve ortak operasyona dayalı işbirliğini artırmak Performans Göstergesi Bölgesel ortak operasyon/etkinlik sayısı 2014 Yılı Gösterge Değeri 13 Adet Hedefe Ulaşma Durumu ULAŞILDI Sapma Nedeni Proje ve Faaliyet: Köpek eğitim merkezini kurarak dedektör köpek ve eğitici sayısını artırmak Performans Göstergesi Dedektör köpek sayısının artış oranı 2014 Yılı Gösterge Değeri 25% Hedefe Ulaşma Durumu ULAŞILDI Sapma Nedeni Dedektör köpek idarecisi artış sayısı 20 Adet ULAŞILAMADI 2014 yılında 7 Narkotik Dedektör Köpek İdarecisi eğitimlerini başarıyla tamamlayarak gümrüklü sahalarda görevlerine başlamıştır. 1 Silah-Mühimmat-Patlayıcı İdarecisi, 1 Çay-Tütün Dedektör İdarecisi ve 4 Narkotik Dedektör Köpek İdarecisi ise görevinden ayrılmıştır. Dedektör Köpek İdarecileri yetersizlik veya görevde yükselme vb. nedenlerle dedektör köpek idareciliği görevinden ayrıldığından, bu da artış oranını olumsuz yönde etkilemiştir. Diğer yandan, eğitimler Emniyet Genel Müdürlüğünün Köpek Eğitim Merkezinde verildiğinden hedeflenen kadar kursiyer eğitime alınamamıştır. Proje ve Faaliyet: Ülkemize yönelik kaçakçılıkla ilgili ülkelerde yurtdışı gümrük müşavirleri vasıtasıyla ulusal irtibat noktası oluşturmak Performans Göstergesi 2014 Yılı Gösterge Değeri Hedefe Ulaşma Durumu Sapma Nedeni Oluşturulan irtibat noktası sayısı 2 Adet ULAŞILAMADI ABD (Washington) Gümrük Müşavirliği vasıtasıyla ulusal irtibat noktası oluşturulmuştur. (gerçekleşen 1 adet) HEDEF 3.4: TASFİYELİK HALE GELEN EŞYALARI HIZLI VE GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE TASFİYE ETMEK Proje ve Faaliyet: Depolama kapasitesini artırmak Performans Göstergesi 2014 Yılı Gösterge Değeri Hedefe Ulaşma Durumu Sapma Nedeni 172

173 Onarılan/inşa edilen depo sayısı 2 Adet ULAŞILAMADI Antalya Tasfiye İşletme Müdürlüğü Ambarı için imar çalışmaları devam etmektedir. Diyarbakır Tasfiye İşletme Müdürlüğü Ambarı inşaatı 2014 yılında tamamlanarak teslim alınmıştır. 640 sayılı KHK nın 15. maddesinin (ç) ve (d) maddeleri gereği Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü görev alanına girmektedir. (gerçekleşme durumu 1 adet) Proje ve Faaliyet: Fiziki tesis eksikliklerini gidermek Performans Göstergesi Onarılan/inşa edilen tesis sayısı 2014 Yılı Gösterge Değeri 1 Adet Hedefe Ulaşma Durumu ULAŞILAMADI Sapma Nedeni Antalya Tasfiye İşletme Müdürlüğü, Tır Gümrük Müdürlüğü ve Tır Parkı tesisi için imar çalışmaları devam etmektedir tarihinde kesin kabulü yapılan ve faaliyete geçirilmesine yönelik çalışmaların süratle devam ettiği İpekyolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü hizmet binası içerisinde; Diyarbakır Tasfiye İşletme Müdürlüğü genel bütçe imkanları ile yapılmıştır. Proje ve Faaliyet: TİOP un ambarlama, perakende, e-ihale, e-satış ve personel modüllerini işler hale getirmek Performans Göstergesi Modüllerin işler hale getirilmesi 2014 Yılı Gösterge Değeri Yıl 2014 Hedefe Ulaşma Durumu ULAŞILAMADI Sapma Nedeni E-ihale projesi 2014 yılı Haziran ayı içerisinde ilk olarak Orta Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü bağlantısı Ergazi Tasfiye İşletme Müdürlüğünde başlamış ve 2014 yılı sonu itibariyle 7 İşletme Müdürlüğünde faaliyete geçirilmiştir Tasfiye Ambarlama Perakende; 2014 yılı Ekim ayı itibariyle BİDB koordinesinde analiz çalışmaları yapılmış olup, analiz çalışmalarına esas teşkil etmek üzere, 2014 Aralık ayında İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünün bağlı birimlerinde saha çalışması yapılmıştır. THGM ve BİDB ile oluşturulan çalışma grubu proje çalışmalarına devam etmektedir. Personel e-satış; Değerlendirme 173

174 aşamasındadır. THGM oluşturduğu çalışma grubu ile beraber ilgili proje çalışmaları başlamış olup. BİDB nca talepler doğrultusunda yazılım geliştirmesi devam etmektedir. HEDEF 3.5: AB MÜKTESEBATINA UYUM ÇALIŞMALARINI YÜRÜTMEK, ULUSLARARASI KURULUŞLARLA VE DİĞER ÜLKELERLE ÇOK TARAFLI VE İKİLİ İŞBİRLİĞİNİ ARTIRMAK VE ULUSLARARASI ANLAŞMALARA TARAF OLMAK Proje ve Faaliyet: AB nin Bölgesel Gümrük Rehberi (Customs Blueprints) çerçevesinde belirlenen 21 alana ilişkin çalışmalar yapmak Performans Göstergesi Çalışmaların tamamlanma oranı 2014 Yılı Gösterge Değeri 20% Hedefe Ulaşma Durumu ULAŞILDI Sapma Nedeni Proje ve Faaliyet: Birlik gümrük kodunu mevzuatımıza aktarmak Performans Göstergesi AB Gümrük Kodu çalışmalarına ilişkin toplantı ve ilerlemeleri takip etme oranı 2014 Yılı Gösterge Değeri 100% Hedefe Ulaşma Durumu ULAŞILDI Sapma Nedeni Birlik kodunun mevzuatımıza aktarılma oranı %20 ULAŞILDI Proje ve Faaliyet: Uluslararası nitelikli proje çalışmaları yapmak Performans Göstergesi 2014 Yılı Gösterge Değeri Hedefe Ulaşma Durumu Sapma Nedeni ULAŞILDI AB projesi sayısı 2 Adet 174

175 Katılım sağlanan uluslararası proje ve faaliyet sayısı 8 Adet ULAŞILDI Proje ve Faaliyet: AB nin tercihli menşe kurallarına tam uyum sağlamak ve eğitim vermek Performans Göstergesi Uyum sağlanacak uluslararası mevzuat sayısı 2014 Yılı Gösterge Değeri 3 Adet Hedefe Ulaşma Durumu ULAŞILDI Sapma Nedeni Proje ve Faaliyet: AB nin tercihli menşe kurallarına tam uyum sağlamak ve eğitim vermek Performans Göstergesi Uluslararası mevzuatla ilgili paydaşlara verilecek eğitim sayısı 2014 Yılı Gösterge Değeri 4 Adet Hedefe Ulaşma Durumu ULAŞILAMADI Sapma Nedeni Uluslararası mevzuatla ilgili olarak paydaşlara uzman düzeyinde eğitimler verilmektedir. (AB Dairesi-Menşe):18-21 Mart 2014 tarihleri arasında Lefkoşa da Kıbrıs Türk Sanayi Odası tarafından düzenlenen İhracat ve Dış Ticaret konulu seminere katılım sağlanarak, ülkemizin menşe mevzuatı hakkında bilgilendirmede bulunulmuş ve gümrük uygulamaları hakkında bilgi verilmiştir. Diğer yandan, konuya ilişkin ilgili birimimizde hali hazırda görev yapan tek bir uzman bulunmakta olup, ilgili kişinin sağlık sorunları nedeniyle yapılması planlanan diğer eğitimler ertelenmiştir. Bu bağlamda, ertelenen eğitimlerin 2015 yılı içerisindegerçekleştirilmesi planlanmakta olup, mezkur yıl için hedeflenen eğitim sayısının da aşılması beklenmektedir. Proje ve Faaliyet: Ticaretin kolaylaştırılması, canlandırılması ve bölgesel refahın artışına yönelik faaliyetlerde bulunmak, projeler geliştirmek ve yürütmek Performans Göstergesi Geliştirilen ve/veya hayata geçirilen ortak kapı projesi sayısı 2014 Yılı Gösterge Değeri 1 Adet Hedefe Ulaşma Durumu ULAŞILAMADI Sapma Nedeni * Proje, çıkış ülkesinde beyan, giriş ülkesinde kontrol olarak özetlenebilecek bir temel üzerine inşa edilmiştir. Bununla birlikte, ülkelerin ekonomik yapıları ve kendi Gümrük süreçlerindeki ihtiyaçlar 175

176 176 nedeniyle daha ziyade Gümrükten Gümrüğe (Customs to Customs C2C ) veri paylaşımına dönmüş şekildedir. * Halihazırda proje Sarp Kara Hudut Kapısı nda kısmen uygulanmaktadır. Söz konusu uygulama kapsamında, ticari eşya taşıyan araçlar ile turistlik kolaylıklar kapsamında ticari olmayan araçların her iki ülke hudut kapısından girişlerinde anlık veri paylaşımına dayalı olarak tescil için gerekli bilgiler sağlanmaktadır. Gürcistan tarafı bizden aldığı bilgileri plaka verisi ile çağırarak işlemlerde ciddi oranda bir zaman tasarrufu sağlamaktadır. Aynı şekilde Türkiye ye girişte Gürcistan tarafından alınan veriler kullanılarak memurlarımızın giriş yaptıkları programlarda daha az alan doldurmaları sağlanmıştır. * Bununla birlikte projenin tamamen hayata geçirilmesi için Gürcistan tarafının İçişleri Bakanlığı sistemlerinde gerçekleştirdikleri çalışmanın tamamlanması ve Haziran ayında Batum da gerçekleştirilen toplantıda alınan kararlar çerçevesinde IT birimlerinin yapacakları çalışmalar beklenmektedir. Bu çalışmaların tamamlanması ve bir yandan da gelen-giden verilerin analiz edilmesinden sonra projenin tüm yönleriyle hayata geçmesi sağlanacaktır yılına kadar Gürcü tarafının kendi sistemlerinde yapacakları güncellemelerin tamamlanacağı bilgisi alınmıştır. * Haziran ayında Batum da yapılan toplantı sonrasında TIR karnesi kapsamında yapılan taşımalarda taşıyıcı firma (IRU Number) bilgisinin paylaşılması ve finalize mesajının kontrol sonuçları ile (kap adedi, brüt ağırlık, HS Kodu) çeşitlendirilmesini sağlayacak bilgilerin teknik hükümler belgesine eklenmesi sağlanmıştır. Türkiye tarafında Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı çalışmaları tamamlamış ve teknik olarak koordineli hareket etmek gerektiği için Gürcü IT biriminin çalışmalarını tamamlaması beklenmektedir. Ortak kullanım projesi nin uygulaması RYKGM ve BİD tarafından yürütülmekte olup,

177 projenin tamamlanması her iki birimin çalışmalarının tamamlanmasına bağlıdır. Teknik Hükümler çerçevesinde veri setleri oluşturulup veri paylaşım sistemi kuruldu. Veri paylaşım sistemi ile sınır uygulamalarımız arasında giriş ve çıkış olmak üzere entegrasyonlar sağlandı. Çıkışta sistemlerimizde ki veriler Gürcistan tarafına anlık olarak gönderilmektedir. Girişte Gürcistan dan gelen veriler talep edilen sistemlerimizde kullanılmaktadır. IRU Numarası bilgisinin paylaşılması ve finalize mesajının kontrol sonuçları çalışmaları için Gürcistan tarafının çalışması beklenmektedir. KEİ kapsamında gümrük idareleri arasında düzenlenen ve/veya katılım sağlanan işbirliği toplantı sayısı Pilot e-tir Projesi nin uygulanma oranı 1 Adet 70% ULAŞILDI ULAŞILAMADI 1- TOBB ile protokol imzalandı, Türkiye-İtalya arasında teknik çalışmalar tamamlandı. Gümrük İdareleri Başkanları ToR u imzalamak için bir araya geldi; ancak İtalya tarafından kaynaklanan nedenlerle projenin kapsamını değiştirmek üzere ertelendi. 7 Ağustos 2014 tarihinde Trieste de İtalyan yetkililerle bir araya gelindi. Gelinen aşamada, İtalya tarafının projenin kapsamını geliştirme konusundaki önerisinin detaylandırılması beklenmektedir. Projedeki aksama Gümrükler Genel Müdürlüğü kaynaklı değildir. 2- Türkiye, BMAEK IRU ortaklığında gerçekleştirilen e-tir Projesine Türkiye desteğini 2014 yılında en üst düzeyde resmi olarak açıkladı. Türkiye-İran Gümrük İdarelerinin Pilot Proje de yer almaları kararlaştırıldı. 26 Eylül 2014 tarihinde Antalya da e-tir Uzmanlar 177

178 Katılım sağlanan DTÖ ticaretin kolaylaştırılması müzakereleri sayısı 2 Adet ULAŞILDI Grubu İran, BMAEK ve IRU dan müteşekkil heyetlerle ilk teknik toplantı düzenlendi, ToR ve altyapı çalışmaları için görüşmeler sürdürülmektedir Mayıs ayında projeye başlanması öngörülmektedir Aralık 2014 tarihlerinde BMAEK IRU ve TOBB temsilcileri bir araya gelerek teknik müzakerelere devam edilmiştir. Projeye 2015 Mayıs ayında başlanması öngörülmektedir. 3- Türkiye-BMAEK UND kapsamında pilot ülke seçilen Gürcistan a yardım için gönüllü olmuştur. 8 Aralık 2014 tarihinde Cenevre de gerçekleştirilen pilot proje toplantısına Türkiye özel davetli olarak katılarak sunuş gerçekleştirmiştir. Gümrükten gümrüğe veri değişimi Projesi Gürcistan ile 2015 son çeyreğinde başlanması öngörülmektedir.(gerçekleşme durumu %35) Yazılım çalışmaları başlamıştır. Proje ve Faaliyet: Ticaretin kolaylaştırılması, canlandırılması ve bölgesel refahın artışına yönelik faaliyetlerde bulunmak, projeler geliştirmek ve yürütmek Performans Göstergesi Türk dili konuşan ülkeler gümrük idareleri arasındaki işbirliğini geliştirmeye yönelik faaliyet sayısı Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) ülkeleri ile bölgesel düzeyde işbirliğini geliştirmeye yönelik faaliyet sayısı 2014 Yılı Gösterge Değeri 2 Adet 2 Adet Hedefe Ulaşma Durumu ULAŞILDI ULAŞILDI Sapma Nedeni Proje ve Faaliyet: Gümrük konularında bölge ülkelerinin teknik bilgilerini artırmak, taraflar için yeni işbirliği alanlarını yaratmak ve kapasite geliştirilmesine katkı sağlamak 178

179 Performans Göstergesi 2014 Yılı Gösterge Değeri Hedefe Ulaşma Durumu Sapma Nedeni Eğitim verilen ülke sayısı 3 Adet ULAŞILDI Proje ve Faaliyet: Uluslararası veri değişimini kolaylaştıran altyapı sistemini oluşturmak Performans Göstergesi Veri paylaşımı için müstakil donanım altyapısı kurma oranı Veri paylaşımı yazılım standardı oluşturma oranı 2014 Yılı Gösterge Değeri 50% 100% 50% Hedefe Ulaşma Durumu ULAŞILDI ULAŞILDI ULAŞILDI Sapma Nedeni Proje ve Faaliyet: Ortak Transit Sözleşmesi ni ve Tek İdari Belge Sözleşmesi'ni uygulamaya geçirmek, NCTS uygulamasına AB-EFTA sisteminde işleyecek şekilde geçmek Performans Göstergesi Alınan CCN/CSI Gateway eğitim sayısı Yazılım ara yüzünün kurum framework üne aktarılma oranı 2014 Yılı Gösterge Değeri 4 Adet 50% Hedefe Ulaşma Durumu ULAŞILAMADI ULAŞILDI Sapma Nedeni Tamamlanmaya çalışılmaktadır. Proje ve Faaliyet: Bakanlığın uluslararası çalışma kültürünü artırarak sürdürmek Performans Göstergesi Ülkemizde yapılan uluslararası toplantı ve etkinlik sayısı Sonuçlandırılan uluslararası anlaşma, sözleşme, protokol, mutabakat zaptı sayısı Gümrük sorunlarının çözümüne yönelik yurtdışı nezdinde yapılan araştırma, 2014 Yılı Gösterge Değeri 45 Adet 40 Adet Adet Hedefe Ulaşma Durumu ULAŞILDI ULAŞILDI ULAŞILAMADI Sapma Nedeni DGÖ nün 1953 yılında aldığı Tavsiye Kararı Nairobi Sözleşmesi İkili Karşılıklı İdari Yardım ve İşbirliği Anlaşmaları (47 Ülke) 179

180 sorgu, talep sayısı 1/95 Sayılı AB-Türkiye Ortaklık Konseyi Kararı 7 No.lu Eki Türkiye-EFTA 2000/4 sayılı Ortak Komite Kararı Eki Protokol D SELEC (Sınır Aşan Suçları Önleme Ve Mücadele Etmeye İlişkin İşbirliği Antlaşması) kapsamında talepler yapılmaktadır. Diğer yandan 640 sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kararname çerçevesinde Bakanlığımızın yeniden yapılandırılması kapsamında, 2011 yılından itibaren yürütülen dolaşım ve menşe belgelerinin sonradan kontrol işlemleri ile ilgili yurtdışı yazışma süreçlerinin, sürecin merkez teşkilatının koordinasyonunda yapılan yazışmalar nedeniyle uzun zaman almasından kaynaklanan gecikmeler göz önüne alınarak, 25/03/2014 tarih ve 1 sayılı Genelge ile Bölge Müdürlükleri koordinasyonunda yürütülmesine karar verildiğinden, söz konusu işlemlerin sayısına ilişkin mevcut veri, gümrük sorunlarının çözümüne yönelik yurtdışı nezdinde yapılan talep sayısına eklenememiştir. (gerçekleşen 601 adet) 180

181 STRATEJİK EKSEN 3: ULUSLARARASI EŞYA, TAŞIT VE YOLCU HAREKETLERİNİN YÖNETİMİ (61 HEDEF) [KATEGORİ ADI] (15) [YÜZDE] [KATEGORİ ADI] (46) [YÜZDE] 181

182 STRATEJİK EKSEN 4: GERÇEK VE TÜZEL KİŞİ TACİRLER, KOOPERATİFLER, ESNAF VE SANATKARLAR VE BUNLARIN ÜST KURULUŞLARININ YÖNETİŞİM, DÜZENLENME VE DENETLENMESİ AMAÇ 4: BAKANLIĞIMIZIN GÖREV ALANINDAKİ KURUM VE KURULUŞLARA YÖNELİK POLİTİKALAR BELİRLEMEYE YARDIMCI OLMAK VE BELİRLENEN POLİTİKALARI İŞBİRLİĞİ İÇERİSİNDE HAYATA GEÇİRMEK HEDEF 4.1: ŞİRKETLER, KOOPERATİFLER, ESNAF VE SANATKARLAR İLE BUNLARIN ÜST KURULUŞLARINA YÖNELİK STRATEJİLER GELİŞTİRMEK, DÜZENLEMELER YAPMAK VE YÜRÜTMEK Proje ve Faaliyet: Şirket kuruluş sürecini kısaltmak ve maliyetlerini azaltmak Performans Göstergesi 2014 Yılı Gösterge Değeri Hedefe Ulaşma Durumu Sapma Nedeni MERSİS projesinin Türkiye çapında uygulanması Şirket kuruluş maliyetlerinin kişi başı milli gelire oranının düşürülmesi 20% %9 ULAŞILDI ULAŞILAMADI 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve ikincil düzenlemeler sonrasında şirket kuruluş ve işleyiş süreçlerindeki iyileşmenin yanı sıra MERSİS'in ülke çapında yaygınlaştırılması ve bunu izleyen süreçte MERSİS kapsamının genişletilmesi, şirket kuruluş süreçlerinin kısalması ve maliyetlerin azaltılmasına katkı sağlayacaktır. Proje ve Faaliyet: Merkezi Sicil Kayıt Sisteminin kapsamını genişletmek Performans Göstergesi 2014 Yılı Gösterge Değeri Hedefe Ulaşma Durumu Sapma Nedeni Merkezi Sicil Kayıt Sistemine alınmış olan ekonomik faaliyet yürüten birim sayısı Adet ULAŞILAMADI İlk aşaması tamamlanan MERSİS in ikinci aşamasında; esnaf, serbest meslek erbabı, meslek kuruluşları (sendikalar, odalar, birlikler ve bunların üst kuruluşları), kamu kurum ve kuruluşları ile diğer gerçek ve tüzel kişileri (apartman yöneticiliği gibi) kapsayacak şekilde ülke düzeyindeki tüm ekonomik birimlerin Sisteme dahil edilmesi gerçekleştirilecektir. 182

183 Şirketlerin ticaret sicil işlemleri dışındaki işlemlerini tek noktadan gerçekleştirebil diği işlem sayısı 5 adet ULAŞILAMADI Ticaret sicili işlemleri dışındaki işlemlerin (vergi, çalışma izni, sosyal güvenlik vs.) MERSİS üzerinden gerçekleştirilebilmesi için kurumlar arası mutabakat çerçevesinde bir işbirliğine ve sistemlerin birbirlerine entegre edilmesine ihtiyaç bulunmakta ayrıca kamu hizmetlerinin tek kapıdan sunulmasına ilişkin e- devlet kapısının oluşturulması çalışmaları yürütülmektedir. Proje ve Faaliyet: Lisanslı depoculuk ve ürün ihtisas borsacılığı sisteminin gelişip yaygınlaşmasını sağlayarak tarımsal ürün piyasalarının çağdaş bir yapıya ulaşmasına öncülük etmek Performans Göstergesi 2014 Yılı Gösterge Değeri Hedefe Ulaşma Durumu Sapma Nedeni Lisanslı depoculuk sistemi kapsamındaki toplam depo kapasitesi Faaliyet izni verilmiş lisanslı depo işletmesi sayısı Ton 4 Adet ULAŞILAMADI ULAŞILAMADI 2014 yılı içerisinde 2 adet lisanlı depo işletmesine daha lisans verilmiştir. ( gerçekleşme durumu Ton) 2014 yılı içerisinde 2 adet lisanslı depo işletmesine faaliyet izni verilmiştir. Lisanslı depoculuk sisteminin tarım ürünleri ticaretindeki payı 3% ULAŞILAMADI Ülkemizin toplam buğday üretimi yaklaşık 20 milyon tondur. Halihazırda hububat konusundaki lisanslı depoların kapasitesi ton olup, bu rakam yaklaşık olarak % 1,25 e tekabül etmektedir. (gerçekleşme durumu %1.25) Ürün İhtisas Borsasında gerçekleştirilen işlemlerin Türkiye tarım ticaretindeki oranı 3% ULAŞILAMADI Bu borsanın ortağı olması öngörülen kurum ve kuruluşlar arasında ortaklık payları ve ortaklık yapısı hususunda mutabakat sağlanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir Lisanslı Depoculuk ve Ürün İhtisas Borsacılığı sisteminin bölge ülkeleri başta olmak üzere uluslararası düzeyde bilinirliğini 1 Adet ULAŞILAMADI Uluslararası boyutta bir lisanslı depoculuk sempozyumu düzenlenmesi öngörülmektedir 183

184 artırmaya yönelik tanıtım ve eğitim faaliyetlerinde bulunulması Proje ve Faaliyet: Hal Kayıt Sistemini geliştirmek Performans Göstergesi 2014 Yılı Gösterge Değeri Hedefe Ulaşma Durumu Sapma Nedeni Hal Kayıt Sistemine yapılan bildirim sayısı 15 Milyon Adet ULAŞILDI Proje ve Faaliyet: Elektronik ticaretin güvenli bir biçimde yapılmasına ve yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar yapmak Performans Göstergesi 2014 Yılı Gösterge Değeri Hedefe Ulaşma Durumu Sapma Nedeni E-Ticarete ilişkin bilinçlenmeyi, farkındalığı sağlamak üzere ulusal ve uluslararası nitelikte toplantı ve paneller düzenlemek E-Ticarete ilişkin bilgilendirme amaçlı yayınlar hazırlamak Sektör temsilcileri ile periyodik toplantılar yapmak 3 Adet 3 Adet 3 Adet ULAŞILDI ULAŞILAMADI ULAŞILDI Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı TBMM Genel Kurulunun 23/10/2014 tarihli bileşiminde görüşülerek kabul edilmiş ve 05/11/2014 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Uygulamaya ilişkin yönetmelik çalışmaları halihazırda devam etmektedir. Kanunun yürürlüğe gireceği 01/05/2015 tarihini müteakiben gösterge hedefinin gerçekleşmesine yönelik çalışmaların yapılması öngörülmektedir Proje ve Faaliyet: Toptan ve perakende ticaret sektörünün düzenlenmesine yönelik mevzuat çalışmaları yapmak 184

185 Performans Göstergesi 2014 Yılı Gösterge Değeri Hedefe Ulaşma Durumu Sapma Nedeni Perakende ticarette iyi işleyen bir piyasa yapısı oluşturmak üzere düzenlemeler yapmak 1 Adet ULAŞILAMADI 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, TBMM Genel Kurulunun 14/01/2015 tarihli birleşiminde görüşülerek kabul edilmiş olup, Kanun 29/01/2015 tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Proje ve Faaliyet: Esnaf ve sanatkarlara ilişkin politikaları, ilke ve hedefleri ilgili kuruluşlarla işbirliği yaparak belirlemek, stratejiler geliştirmek, sonuçlarını izlemek ve değerlendirmek Performans Göstergesi 2014 Yılı Gösterge Değeri Hedefe Ulaşma Durumu Sapma Nedeni Hazırlanan doküman sayısı 1 Adet ULAŞILDI Proje ve Faaliyet: Esnaf ve sanatkarlara yönelik teşvik ve destekler vermek ve bu konulara yönelik düzenlemeler yapmak Performans Göstergesi 2014 Yılı Gösterge Değeri Hedefe Ulaşma Durumu Sapma Nedeni Mevzuat düzenlemesi sayısı 2014 yılı Yönetmelik taslağı hazırlanarak ilgili kurum ve kuruluşların görüşlerine açılmıştır. Proje ve Faaliyet: Esnaf ve Sanatkarlar Şûrasını düzenlemek, sonuçlarını izlemek ve değerlendirmek Performans Göstergesi 2014 Yılı Gösterge Değeri Hedefe Ulaşma Durumu Sapma Nedeni Esnaf ve Sanatkarlar Şurası İcra Kurulu Olağan toplantı sayısı 2 Adet ULAŞILAMADI Mevzuata göre icra kurulu toplantıları, Esnaf ve Sanatkârlar Şurası Genel Kurulunu takiben 6 ayda bir yapılmaktadır. Şura Genel Kurulu Kasım 2014 te toplandığından icra kurulu toplantıları 2015 yılı içerisinde yapılacaktır Proje ve Faaliyet: Ülke genelinde Kırşehir merkez olmak üzere 81 ilde Ahilik Haftası kutlamalarını koordine etmek 185

186 Performans Göstergesi 2014 Yılı Gösterge Değeri Hedefe Ulaşma Durumu Sapma Nedeni Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında gerçekleştirilen Merkez Yürütme Kurulu toplantı sayısı 5 Adet ULAŞILDI Proje ve Faaliyet: Esnaf ve Sanatkarlar Bilgi Sisteminin (ESBİS) paydaş kamu kurum ve kuruluşlarının bilgi sistemleri ile entegrasyonunu yaygınlaştırmak Performans Göstergesi 2014 Yılı Gösterge Değeri Hedefe Ulaşma Durumu Sapma Nedeni ESBİS ile entegrasyonu sağlanan bilgi sistemleri sayısı 1 Adet ULAŞILDI Proje ve Faaliyet: Kooperatiflere yönelik kuruluş, işleyiş ve denetim hizmetlerinde etkinliğin sağlanması için kurumsal kapasiteyi artırmak Performans Göstergesi 2014 Yılı Gösterge Değeri Hedefe Ulaşma Durumu Sapma Nedeni Kuruluş işlemleri tamamlanan kooperatif sayısı Örnek ana sözleşme ile müracaat edilen başvuruların cevaplandırılma süresi Örnek ana sözleşme haricinde yapılan kooperatif kuruluş başvurularının cevaplandırılma süresi Denetim onayı alınan (teftiş onayı, ön inceleme ve üst birliğe gönderilen) kooperatif sayısı 225 Adet 12 Gün 25 Gün 260 Adet ULAŞILDI ULAŞILDI ULAŞILDI ULAŞILDI 186

187 Değerlendirilen denetim raporu sayısı Kooperatifçilik uygulaması ile ilgili verilen görüş ve bilgi sayısı 550 Adet 510 Adet ULAŞILAMADI ULAŞILDI Şikayet sayısında azalma olduğundan değerlendirilen rapor sayısının gerçekleşme durumu göstergenin biraz altında kalmıştır. (gerçekleşen 545 adet) Proje ve Faaliyet: Güvenilir, verimli, etkin ve sürdürülebilir ekonomik girişimler niteliğini kazanmış bir kooperatifçilik yapısına ulaşmak amacıyla Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planında yer alan stratejik hedefleri gerçekleştirmek, izlemek ve değerlendirmek Performans Göstergesi 2014 Yılı Gösterge Değeri Hedefe Ulaşma Durumu Sapma Nedeni Türkiye Kooperatifçilik Stratejisinde yer alan eylemlerin tamamlanma sayısı 5 Adet ULAŞILDI Proje ve Faaliyet: Kooperatiflere yönelik gözetim, denetim ve uygulama hizmetlerinin etkinleştirilmesi ve sağlıklı istatistiki verilerin üretilmesini sağlamak üzere bir veri tabanı (KOOP-BİS) oluşturmak ve kooperatifçilik sektörünün hizmetine sunmak Performans Göstergesi 2013 Yılı Gösterge Değeri Hedefe Ulaşma Durumu Sapma Nedeni KOOP-BİS e kaydı yapılan kooperatif sayısı 250 Adet ULAŞILDI Kooperatif bilgi sistemine girişi yapılan ortak sayısı Kişi ULAŞILDI Proje ve Faaliyet: Kooperatiflere kamusal mali destek sağlamaya yönelik olarak Kooperatifçiliği Destekleme Programının hayata geçirilmesini sağlamak Performans Göstergesi 2014 Yılı Gösterge Değeri Hedefe Ulaşma Durumu Sapma Nedeni KOOP-DES Programı kapsamında desteklenen kooperatif sayısı 25 Adet ULAŞILAMADI KOOP- DES Altyapı ve mevzuat çalışmaları tamamlanmıştır. Ancak bütçeye kaynak tahsisi yapılamaması sebebiyle hayata geçirilememiştir 187

188 KOOP-DES Programı kapsamında kooperatiflere sağlanacak toplam destek tutarı 2 milyon TL ULAŞILAMADI Bütçeye kaynak tahsisinin yapılması ile Programın hayata geçirilmesi sağlanacaktır Proje ve Faaliyet: Tarım Satış Kooperatif ve Birliklerini düzenleyen 4572 sayılı Kanunda ve ikincil mevzuatında gerekli yasal düzenlemeler yapmak Performans Göstergesi 2014 Yılı Gösterge Değeri Hedefe Ulaşma Durumu Sapma Nedeni Hazırlanan mevzuat sayısı 1 Adet ULAŞILDI Proje ve Faaliyet: Kooperatifçilik bilincinin kazandırılması ve kooperatiflerin kurumsal yapılarının geliştirilmesine yönelik eğitim programları düzenlemek Performans Göstergesi 2014 Yılı Gösterge Değeri Hedefe Ulaşma Durumu Sapma Nedeni Kooperatiflere ve il müdürlüklerine yönelik düzenlenen eğitim programı sayısı Kooperatif girişimciliğini teşvik amacıyla yapılan eğitim tanıtım ve bilgilendirme toplantısı ve etkinlik sayısı Kooperatif girişimciliği eğitimlerine katılımcı sayısı Kooperatifçilik uygulamaları ile ilgili doküman sayısı Hazırlanan ülke kooperatifçilik raporu sayısı 4 Adet 7 Adet 250 Adet 5 Adet 1 Adet ULAŞILDI ULAŞILDI ULAŞILDI ULAŞILDI ULAŞILDI Proje ve Faaliyet: Uluslararası Zeytin Konseyi ile ülkemiz arasındaki koordinasyon hizmetlerini etkin olarak yürütmek 188

189 Performans Göstergesi 2014 Yılı Gösterge Değeri Hedefe Ulaşma Durumu Sapma Nedeni Düzenlenen uluslararası toplantı ve hazırlık toplantısı sayısı 20 Adet ULAŞILDI 189

190 STRATEJİK EKSEN 4: GERÇEK VE TÜZEL KİŞİ TACİRLER, KOOPERATİFLER, ESNAF VE SANATKARLAR VE BUNLARIN ÜST KURULUŞLARININ YÖNETİŞİM, DÜZENLENME VE DENETLENMESİ (37 HEDEF) [KATEGORİ ADI] (15) [YÜZDE] [KATEGORİ ADI] (22) [YÜZDE] 190

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam Amaç SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ KISIM Amaç ve Hukuki Dayanak Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji Geliştirme

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI 112 BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATI VE BAĞLI KURULUŞLAR Memet ATASEVER Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı 1971 yılında Erzurum da doğdu. 1992 yılında Atatürk Üniversitesi

Detaylı

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI Bakan Bakan Yardımcısı Müsteşar Müsteşar Yardımcıları (4) Ana Hizmet Birimleri Danışma ve Denetim Birimleri Yardımcı Hizmet Birimleri Taşra Teşkilatı Bağlı

Detaylı

T.C. ÇANKIRI KARATEKĐN ÜNĐVERSĐTESĐ Birim Görev Dağılım Çizelgesi

T.C. ÇANKIRI KARATEKĐN ÜNĐVERSĐTESĐ Birim Görev Dağılım Çizelgesi : Genel Sekreterlik 1 Ulusal kalkınma strateji ve politikaları, yıllık program ve hükümet programı çerçevesinde Üniversitenin orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarını belirlemek, amaçlarını oluşturmak

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam Amaç MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Karar Sayısı: KHK/640

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Karar Sayısı: KHK/640 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Karar Sayısı: KHK/640 Yürürlük Tarihi: 06.07.2011 08.06. 2011 Tarihli ve 27958 Sayılı 1. Mükerrer R.G. Gümrük ve Ticaret

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU. : Eğitim Fakültesi Dekanlığı : Fakülte Sekreteri : Fakülte Birimleri Personeli

EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU. : Eğitim Fakültesi Dekanlığı : Fakülte Sekreteri : Fakülte Birimleri Personeli EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU Dairesi Görevi Astları : Eğitim Fakültesi lığı : Fakülte Sekreteri : Fakülte Birimleri Personeli A- Stratejik yönetim ve planlama fonksiyonu kapsamında yürütülecek görevler

Detaylı

(I) SAYILI CETVEL ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TEŞKİLATI. 3) Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

(I) SAYILI CETVEL ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TEŞKİLATI. 3) Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü (I) SAYILI CETVEL ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TEŞKİLATI Müsteşar Müsteşar Yardımcısı Müsteşar Müsteşar Yardımcısı Müsteşar Yardımcısı Müsteşar Yardımcısı Müsteşar Yardımcısı Hizmet Birimleri 1) Mekânsal

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU. : Eğitim Fakültesi Dekanlığı : Dekan : Dekan Yardımcıları Fakülte Sekreteri

EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU. : Eğitim Fakültesi Dekanlığı : Dekan : Dekan Yardımcıları Fakülte Sekreteri EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU Dairesi Görevi Astları : Eğitim Fakültesi lığı : : Yardımcıları Fakülte Sekreteri 1. Fakülte kurullarına başkanlık etmek, fakülte kurullarının kararlarını uygulamak

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ORGANİZASYON EL KİTABI

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ORGANİZASYON EL KİTABI Sayfa/Topl. Sayfa No 1/10 Hazırlayan Onaylayan 1.1. Başkanlığın Görevleri Ulusal kalkınma strateji ve politikaları, yıllık program ile hükümet programı çerçevesinde idarenin orta ve uzun vadeli strateji

Detaylı

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (1)

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (1) 1111 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (1) Kanun Hük. Kar. nin Tarihi : 3/6/2011, No : 640 Yetki Kanununun Tarihi : 6/4/2011, No : 6223 Yayımlandığı

Detaylı

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar.

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar. SAĞLIK ARAŞTIRMALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DAİRE BAŞKANLIKLARI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönerge, Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilat yapısını, görevlerini, yetkilerini ve

Detaylı

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Spor

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Stratejik Planlama Çalışmaları

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Stratejik Planlama Çalışmaları T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Stratejik Planlama Çalışmaları T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme

Detaylı

TÜRKİYE SAGLIK ENSTİTÜLERİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKİYE SAGLIK ENSTİTÜLERİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRKİYE SAGLIK ENSTİTÜLERİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Usul ve Esasların amacı;

Detaylı

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 1(1)

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 1(1) GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 1(1) Kanun Hük. Kar. nin Tarihi : 3/6/2011, No : 640 Yetki Kanununun Tarihi : 6/4/2011, No : 6223 Yayımlandığı R.G.

Detaylı

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5952 Kabul Tarihi : 17/2/2010 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 4/3/2010 Sayı : 27511 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Tanımlar

Detaylı

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde(1)- (1)Bu yönergenin amacı,

Detaylı

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Konya Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 18/04/2008 Kabul Sayısı: 183 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi:

Detaylı

TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI MALİ DENETLEME VE SÖZLEŞMELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI MALİ DENETLEME VE SÖZLEŞMELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI MALİ DENETLEME VE SÖZLEŞMELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu esasların amacı,

Detaylı

PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ

PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ T.C. ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ AD SOYAD KADRO UNVANI GÖREVLERİ * GÖREV DEVRİ ** Belgin AKYÜZ Daire Başkanı V. Strateji Geliştirme Daire

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

MALİ HİZMETLER BİRİMİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI. Erkan KARAARSLAN

MALİ HİZMETLER BİRİMİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI. Erkan KARAARSLAN MALİ HİZMETLER BİRİMİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI Erkan KARAARSLAN MALİ HİZMETLER BİRİMİ Erkan KARAARSLAN info@erkankaraarslan.org MALİ HİZMETLER BİRİMİNİN GÖREVLERİ a) İdarenin stratejik plan ve performans

Detaylı

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI Hazırlayan: Binali KOÇ, C.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü 58140 SİVAS. Adı Soyadı : Ünitesi : İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Görevi : Üst Yönetici/Yöneticileri : Rektör Astları : Şube Müdürü, Ayniyat

Detaylı

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA GENELGE ( 2011/2 )

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA GENELGE ( 2011/2 ) ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA GENELGE ( 2011/2 ) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Millî Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları

Detaylı

Evrak Tarih ve Sayısı: 01/07/2014-12620

Evrak Tarih ve Sayısı: 01/07/2014-12620 Evrak Tarih ve Sayısı: 01/07/2014-12620 T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürlüğü *BENUBML7* Sayı : 31850582-612.01.01- Konu: Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum

Detaylı

YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU

YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 41 inci maddesi ve ilgili Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğe

Detaylı

EK-3.9 İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI

EK-3.9 İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI EK-3.9 İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI İdari İşler ve Koordinasyon Daire Başkanı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü; Genel Müdür Yardımcılığı (Bağlı) İŞİN KISA TANIMI: Tarımsal

Detaylı

ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ GÖREV TANIMLARI

ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ GÖREV TANIMLARI ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ GÖREV TANIMLARI Valilik Makamının 04/11/2015 tarih ve 1260 Sayılı Olur ları kapsamında şube müdürlüklerinin görev tanımları yeniden düzenlenmiştir. Buna göre; I- PLANLAMA VE ZARAR AZALTMA

Detaylı

T.C. KÖRFEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM

T.C. KÖRFEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM DOKÜMAN NO:SGM.ÇY.01 TARİH: 04.05.2011 SAYFA NO: 1 REVİZYON NO: 00 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı, Strateji Geliştirme Müdürlüğünün kuruluş, görev,

Detaylı

ÜLKEMİZDE HALK SAĞLIĞI HİZMETLERİ. Prof.Dr. Ayfer TEZEL

ÜLKEMİZDE HALK SAĞLIĞI HİZMETLERİ. Prof.Dr. Ayfer TEZEL ÜLKEMİZDE HALK SAĞLIĞI HİZMETLERİ Prof.Dr. Ayfer TEZEL Halk Sağlığı Kurumu TARİHÇE Sağlık Bakanlığı, 2 Mayıs 1920 tarih ve 3 sayılı Kanunla Sıhhiye ve Muavenet-i İçtimaiye Vekaleti adıyla kurulmuştur.

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİNE DAİR YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİNE DAİR YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİNE DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Acil Sağlık Hizmetleri

Detaylı

SPOR HUKUKU. 3.Ders. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER

SPOR HUKUKU. 3.Ders. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER SPOR HUKUKU 3.Ders Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER Gençlik ve Spor Bakanlığı 03.06.2011 tarihinde çıkarılan 638 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kurulmuştur. 638 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin amacı, Gençlik

Detaylı

BİRİM GÖREV TANIMLARI

BİRİM GÖREV TANIMLARI T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ BİRİM GÖREV TANIMLARI BİRİM: BAĞLI OLDUĞU BİRİM: İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI GENEL SEKRETERLİK GÖREVİN KISA TANIMI: Üniversitemiz birimlerinin hizmetlerini en iyi şekilde

Detaylı

T.C. HENDEK BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Kuruluş, Dayanak ve Tanımlar

T.C. HENDEK BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Kuruluş, Dayanak ve Tanımlar T.C. HENDEK BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Kuruluş, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmelik, Hendek Belediye Başkanlığı Bilgi İşlem Müdürlüğü

Detaylı

GİRİŞ. tarihine göre elde edilmiştir. Kitapçık, Personel Dairesi Başkanlığınca hazırlanmış olup, 6 aylık periyotlarla

GİRİŞ. tarihine göre elde edilmiştir. Kitapçık, Personel Dairesi Başkanlığınca hazırlanmış olup, 6 aylık periyotlarla GİRİŞ Bu kitapçık, Hazine Müsteşarlığı Merkez Teşkilatında fiili olarak çalışan personelin yaş, cinsiyet, öğrenim durumu, unvan vb. durumlarını göstermek amacıyla hazırlanmıştır. Tablolar ve 24 Şubat 2015

Detaylı

http://www.bekirhoca.com/ogretmen/icerik/a0322.htm

http://www.bekirhoca.com/ogretmen/icerik/a0322.htm Page 1 of 5 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI FİLM RADYO TELEVİZYONLA EĞİTİM BAŞKANLIĞI GÖREV VE TEŞKİLATLANMA YÖNERGESİ Tarih: 13 Ekim 1994 Tebliğler Dergisi'nde Yayımı: 21 Kasım 1994 - Sayı: 799 Sayı: APK.D.04-460/1552

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam Amaç MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ YURTDIŞI TEŞKiLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ YURTDIŞI TEŞKiLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 207 KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ YURTDIŞI TEŞKiLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hük. Kar. nin Tarihi : 13/12/1983 No : 189 Yetki Kanununun Tarihi : 17/6/1982 No : 2680 Yayımlandığı R.G. Tarihi

Detaylı

ENSTİTÜ MÜDÜRÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI:

ENSTİTÜ MÜDÜRÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI: ENSTİTÜ MÜDÜRÜ ORGANİZASYONDAKİ YERİ : Rektöre bağlı görev yapar. Enstitü kurullarına başkanlık etmek, enstitü kurullarının kararlarını uygulamak ve enstitü birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlamak,

Detaylı

GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821

GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821 GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1)

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Sayı : B.13.1.SGK.0.(İÇDEN).00.00/04 18/01/2008 Konu : İç Denetim Birimi GENELGE 2008/8

Sayı : B.13.1.SGK.0.(İÇDEN).00.00/04 18/01/2008 Konu : İç Denetim Birimi GENELGE 2008/8 Sayı : B.13.1.SGK.0.(İÇDEN).00.00/04 18/01/2008 Konu : İç Denetim Birimi GENELGE 2008/8 Bilindiği üzere; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile yeni mali yönetim ve kontrol sisteminin gereği

Detaylı

T.C. EYYÜBİYE BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

T.C. EYYÜBİYE BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ T.C. EYYÜBİYE BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

MUĞLA VALĠLĠĞĠ YATIRIM ĠZLEME VE KOORDĠNASYON BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ VE SORUMLULUKLARI ĠLE ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA DAĠR YÖNERGE

MUĞLA VALĠLĠĞĠ YATIRIM ĠZLEME VE KOORDĠNASYON BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ VE SORUMLULUKLARI ĠLE ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA DAĠR YÖNERGE MUĞLA VALĠLĠĞĠ YATIRIM ĠZLEME VE KOORDĠNASYON BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ VE SORUMLULUKLARI ĠLE ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA DAĠR YÖNERGE BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. HENDEK BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç MADDE 1 : Bu yönetmeliğin amacı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün kuruluş, görev,

Detaylı

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI. STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI. STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Tanımlar ve Ġlkeler

Detaylı

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK 1 ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Temel

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM Sekreterya Teknik ve İdari Hizmetler Şube Müdürlüğü Donanım Hizmet Ağ Sistem Yazılım-Web Tasarım İdari Hizmetler Teknik Servis Personeli Önder DAĞLI Ağ Yönetimi Engin TÜRK Web Tasarım Alperen

Detaylı

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SİCİL AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi: 29.05.2002 Resmi Gazete Sayısı: 24769

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SİCİL AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi: 29.05.2002 Resmi Gazete Sayısı: 24769 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SİCİL AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 29.05.2002 Resmi Gazete Sayısı: 24769 Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, İçişleri Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında görevli memurların

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMİZLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMİZLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMİZLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde-1: Bu Yönetmeliğin amacı; Mersin

Detaylı

MALİYE BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI BİRİM YÖNERGESİ

MALİYE BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI BİRİM YÖNERGESİ MALİYE BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI BİRİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak, Misyon ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı ve

Detaylı

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ I. HARCAMA YETKİLİSİNİN SUNUŞU Bilgi İşlem Müdürlüğü, Belediyemizin İletişim ve Bilgi Teknolojileri sistemlerinin düzenli olarak çalışmasına, yeniliklerin sisteme adapte edilmesinde

Detaylı

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYESĠ MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELĠĞĠ

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYESĠ MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELĠĞĠ T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYESĠ MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Mali Hizmetler Müdürlüğü nün görev, yetki

Detaylı

EK-3.9 İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI

EK-3.9 İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI 70 EK-3.9 İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI NO KODU İdari İşler ve Koordinasyon Daire Başkanı İş Tanımı Ve Gerekleri Belgesi YAYIN TARİHİ TAGEM.İKS.FRM.070 01.06.2012 71 72 73 Bütçe ve Mali

Detaylı

KADRO VE POZİSYONLAR İÇİN ARANAN NİTELİKLER VE BU NİTELİKLERİN KODLARI

KADRO VE POZİSYONLAR İÇİN ARANAN NİTELİKLER VE BU NİTELİKLERİN KODLARI KADRO VE POZİSYONLAR İÇİN ARANAN LER VE BU LERİN KODLARI 500 ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL MÜDÜRÜNÜ İFADE EDER. 775 ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL MÜDÜR YARDIMCILARINI İFADE EDER. 2975 ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII KONYA OVASII PROJESİİ BÖLGE KALKIINMA İİDARESİİ BAŞKANLIIĞII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks:

Detaylı

KAMU HASTANELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET BİRİMLERİ VE GÖREVLERİ HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar.

KAMU HASTANELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET BİRİMLERİ VE GÖREVLERİ HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. KAMU HASTANELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET BİRİMLERİ VE GÖREVLERİ HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü

Detaylı

KOMİSYON ÜYELERİ. (İmza) (İmza) (İmza) Komisyon Raporu üzerinde meclisçe yapılan müzakerelerden sonra;

KOMİSYON ÜYELERİ. (İmza) (İmza) (İmza) Komisyon Raporu üzerinde meclisçe yapılan müzakerelerden sonra; T.C. ANTAKYA BELEDİYE MECLİSİ DÖNEMİ :ŞUBAT 2016 BİRLEŞİM :4 OTURUM :1 TOPLANTI TARİHİ :05.02.2016 GÜNDEM MADDE NO :2 KARAR NO :29 ÖZÜ :ANTAKYA BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ NÜN GÖREV, YETKİ VE

Detaylı

PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI ALT BİRİMLERİN GÖREVLERİ

PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI ALT BİRİMLERİN GÖREVLERİ PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI ALT BİRİMLERİN GÖREVLERİ ONBİRİNCİ BÖLÜM Personel Genel Müdürlüğü Yönetici ve Merkez Atama Daire Başkanlığı MADDE 65 - (1) Yönetici ve Merkez Atama Daire Başkanlığının

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1-

Detaylı

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY Gümrük Mevzuatı Tanım ve Kavramları 2013 AB Gümrük Müşavirliği ve Danışmanlık A.Ş Uzmanları Tarafından Hazırlanmıştır Tüm Hakları Saklıdır. https://www.abcustoms.eu SUNUŞ Dış ticaret mevzuatı sıklıkla

Detaylı

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ A) GENEL BİLGİLER Aşağıda belirtilen görevler, Malî Hizmetler Müdürlüğü tarafından yürütülür: a) İdarenin stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek

Detaylı

: Konya Büyükşehir Belediyesini, Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği

: Konya Büyükşehir Belediyesini, Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği Konya Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 12/02/2010 Kabul Sayısı: 65 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi: 06/03/2010 Tarihli

Detaylı

Evrak Tarih ve Sayısı: 30/06/2014-12515

Evrak Tarih ve Sayısı: 30/06/2014-12515 Evrak Tarih ve Sayısı: 30/06/2014-12515 T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı *BEL9B1H4* Sayı : 82018567-612.01.01- Konu: Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem

Detaylı

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı T. C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Görev Yetki ve Sorumlulukları Birim Birimin Temel Görevi Görev, Yetki ve Sorumlulukları İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Detaylı

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ Hazırlayan Strateji Geliştirme Müdürü Kontrol Başkanlık Hukuk Danışmanı Onay Belediye Başkanı Yürürlük Tarihi 01.02.2010 Sayfa 1 / 9 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; Kartal Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Detaylı

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI Doküman No: KOS-2.5.3.1 Yürürlük Tarihi: 01.01.2014 Revizyon No/Tarih: Bağlı Olduğu ve Amiri Kendisine Bağlı ler ve Kadrolar Görevde

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

ULUSLARARASI TARIMSAL EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL VE KURSİYER YÖNERGESİ

ULUSLARARASI TARIMSAL EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL VE KURSİYER YÖNERGESİ ULUSLARARASI TARIMSAL EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL VE KURSİYER YÖNERGESİ (23.07.2010 Tarih ve B.12.0.TDG.0.16.03.778.99/57 Sayılı Bakanlık Makamı Oluru) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Detaylı

T.C MALİYE BAKANLIĞI UŞAK DEFTERDARLIĞI BRİFİNG

T.C MALİYE BAKANLIĞI UŞAK DEFTERDARLIĞI BRİFİNG T.C MALİYE BAKANLIĞI UŞAK DEFTERDARLIĞI BRİFİNG MAYIS 2015 İÇİNDEKİLER Sayfa No : 1 KURULUŞUN GENEL TANITIMI 1 a GÖREVLERİ 1 b TEŞKİLATIMIZIN YAPISI 1 c KADRO VE PERSONEL DURUMU a) Kadro Durumu 1 b) Personelin

Detaylı

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1)

Detaylı

GÖREV/İŞ TANIMI FORMU. Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı/Satın Alma Bürosu STATÜSÜ [ X ] MEMUR [ ] SÖZLEŞMELİ PERSONEL

GÖREV/İŞ TANIMI FORMU. Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı/Satın Alma Bürosu STATÜSÜ [ X ] MEMUR [ ] SÖZLEŞMELİ PERSONEL Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı/Satın Alma Bürosu UNVANI BİLGİSAYAR İŞLETMENİ VEYA 1 Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığının her türlü satın alma ve ayniyat işlemlerinin yerine getirilmesi. Sağlık

Detaylı

İş Sağlığı ve Güvenliği Alanında Ulusal ve Uluslararası Kuruluşlar / Uluslararası Sözleşmeler

İş Sağlığı ve Güvenliği Alanında Ulusal ve Uluslararası Kuruluşlar / Uluslararası Sözleşmeler 1 İş Sağlığı ve Güvenliği Alanında Ulusal ve Uluslararası Kuruluşlar / Uluslararası Sözleşmeler Amaç; İSG alanında mevcut uluslararası ve ulusal kurum ve kuruluşlar hakkında bilgi sahibi olmak. Öğrenim

Detaylı

(3) SAYILI LİSTE KURUMU : GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI TEŞKİLATI : MERKEZ İHDAS EDİLEN KADROLARIN

(3) SAYILI LİSTE KURUMU : GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI TEŞKİLATI : MERKEZ İHDAS EDİLEN KADROLARIN (3) SAYILI LİSTE KURUMU : GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI TEŞKİLATI : MERKEZ İHDAS EDİLEN KADROLARIN Serbest Toplam Kadro Kadro Sınıfı Unvanı Derecesi Adedi Adedi G.İ.H. Gelir İdaresi Başkanı 1 1 1 G.İ.H. Gelir

Detaylı

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı; Tepebaşı Belediyesi

Detaylı

GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLAR

GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLAR GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLAR 1- Daire Başkanı: Kilis 7 Aralık Üniversitesi nın görevi; Başkanlık bünyesinde bulunan tüm iş tanımlarını ve çalışma gruplarının düzenli çalışması için personel ayırımı yapmaksızın

Detaylı

MALİ YILI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI

MALİ YILI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI 2008-2012 MALİ YILI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI Stratejik Amaç 1 : Ege Üniversitesi nin Stratejik Yönetim sistemini yapılandırmak ve stratejik yönetime geçmesini sağlamak Hedef

Detaylı

YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu

Detaylı

geliştirmek ve bu kapsamda verilecek diğer görevleri yerine getirmek, verileri toplamak, analiz etmek ve yorumlamak,

geliştirmek ve bu kapsamda verilecek diğer görevleri yerine getirmek, verileri toplamak, analiz etmek ve yorumlamak, 1. GENEL OLARAK Mali Hizmetler Daire Başkanlığınca yürütülecek görevler, Belediyedeki diğer dairelerin aksine, Merkezi Hükümet tarafından 5018 sayılı Kanun uyarınca yürürlüğe konulmuş bulunan, Strateji

Detaylı

BOZOK ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV TANIMLARI

BOZOK ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV TANIMLARI BOZOK ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV TANIMLARI Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Örgüt Şeması STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANI BÜTÇE VE PERFORMANS MÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE KESİN

Detaylı

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI PERSONEL GÖREV TANIMI

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI PERSONEL GÖREV TANIMI 911.BPP.PGT/02 01.06.2014 1 / 5 Revizyon Tarihi Revizyon No Açıklama 911.BPP.PGT/02 01.06.2014 2 / 5 Birim : Bütçe ve Performans Programı Birimi Görev Adı : Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı (Bütçe ve Performans

Detaylı

GÖREVDE YÜKSELME EĞİTİMİ DERS NOTLARI

GÖREVDE YÜKSELME EĞİTİMİ DERS NOTLARI YÜKSEKÖĞRETİM ÜST KURULUŞLARI İLE YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARININ İDARİ TEŞKİLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME GÖREVDE YÜKSELME EĞİTİMİ DERS NOTLARI Av. Murat Fehmi PINAR AİBÜ Hukuk Müşaviri V. 1 ÜNİVERSİTE

Detaylı

T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Balıkesir Büyükşehir

Detaylı

Raylı Sistemler Mevzuatı Gelişimi. Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN

Raylı Sistemler Mevzuatı Gelişimi. Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN Raylı Sistemler Mevzuatı Gelişimi Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN Eskişehir- 14 Haziran 2013 1 Kasım 2011 Öncesi Demiryolu Yapılanması Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü 1 Kasım 2011 Sonrası Demiryolu Yapılanması

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR

BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR ALTIEYLÜL BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU

KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU 1 KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Düzce Üniversitesi Rektörlük Binası Kat:1 10.06.2016 2 İÇİNDEKİLER A. Kurum Hakkında Bilgiler 3 İletişim Bilgileri 6 Tarihsel Gelişim

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA GENELGE (2013/10) Onay Tarihi: 26.08.

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA GENELGE (2013/10) Onay Tarihi: 26.08. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA GENELGE (2013/10) Onay Tarihi: 26.08.2013/2890 ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7. DÖNEM TEMMUZ AYININ 1. TOPLANTISININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7. DÖNEM TEMMUZ AYININ 1. TOPLANTISININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ : Görev ve Çalışma Yönetmeliği. TEKLİF : Etüt Proje Müdürlüğü nün 02.07.2014 tarih, 2014/11669 sayılı teklifi. BAŞKANLIK MAKAMI'NA; İlgi : 02.05.2014 tarih ve 6439 sayılı Başkanlık Oluru ilgi

Detaylı

2 Aralık 2011 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28130 YÖNETMELİK

2 Aralık 2011 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28130 YÖNETMELİK 2 Aralık 2011 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28130 YÖNETMELİK Millî Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığından: MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI AKARYAKIT İKMAL VE NATO POL TESİSLERİ

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ SELÇUK ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 1. İŞLETME MÜDÜRÜ KURUM BİLGİLERİ Üst Birim Birim Görevi Üst Yönetici/Yöneticileri Astları Selçuk Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü İşletme

Detaylı

İTFAİYE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I. KISIM GENEL ESASLAR

İTFAİYE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I. KISIM GENEL ESASLAR İTFAİYE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I. KISIM GENEL ESASLAR Amaç Madde 1 Belediye İtfaiye Yönetmeliği kapsamında İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı her türlü araç, makine ve ekipmanın bakım onarımını planlamak,

Detaylı

T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM

T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Bornova Belediye

Detaylı

TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBÎ CİHAZ KURUMU GÖREV VE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBÎ CİHAZ KURUMU GÖREV VE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBÎ CİHAZ KURUMU GÖREV VE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumu nun görevleri

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERS İTES İ

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERS İTES İ BÜLENT ECEVİT ÜNİVERS İTES İ Alt - Meslek Yüksekokul Sekreteri Temel Görev ve S orumluk lar 1. Meslek Yüksekokul Kurulu, Meslek Yüksekokul Yönetim Kurulu, Meslek Yüksekokul Disiplin Kurulu gündemlerini

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI YEŞİL ALANLAR PLANLAMA PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve

Detaylı