geçmiþten geleceðe teþhisten tedaviye...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "geçmiþten geleceðe teþhisten tedaviye..."

Transkript

1 geçmiþten geleceðe teþhisten tedaviye... Cinsel Ýþlev Bozukluklarý Sempozyumu Özet Kitabý Sheraton Otel ve Kongre Merkezi, Ankara

2 Konferans, panel, çalýþma grubu ve kurs özetleri Türkiye Psikiyatri Derneði özet sisteminden gönderildiði biçimde yayýnlanmýþtýr.

3 içindekiler ÖNSÖZ 4 DÜZENLEME KURULU 5 BÝLÝMSEL PROGRAM 9-11 KONFERANS ÖZETLERÝ PANEL ÖZETLERÝ ÇALIÞMA GRUBU ÖZETLERÝ ÝNDEKS 44

4

5 CÝNSEL ÝÞLEV BOZUKLUKLARI SEMPOZYUMU

6 Deðerli Meslektaþlarýmýz, Bu yýl 45. si düzenlenecek olan Ulusal Psikiyatri Kongresi kapsamýnda Cinsel Ýþlev Bozukluklarý Sempozyumunu gerçekleþtireceðiz. Çalýþma birimimiz tarafýndan düzenlenecek bu sempozyumun tüm katýlýmcýlar için doyurucu nitelikte olmasýný arzu ediyoruz. Cinsel sorunlarýn çözümüne yönelik yardým arayýþlarýnýn her geçen gün artýðý bir zaman diliminde bu talebe yanýt verebilecek nitelikte eðitim almýþ profesyonellerin sayýsýnýn yeterli olmayýþý bir dizi uygunsuz tedavi yaný sýra çeþitli sýnýr ihlallerini de artýrmaktadýr. Bu tür sorunlarýn yaygýnlaþmasýný önlemek ve bu konularda yapýlabileceklerin tartýþýlmasý sempozyumumuzun önem ve deðerini artýrmaktadýr. Cinsel iþlev bozukluklarý tedavisinin psikiyatri meslek uygulamalarýnda yerinin artýrýlmasý, eðitim ihtiyaçlarý ve bu alandaki sýnýr ihlalleri TPD Cinsellik ve Cinsel Sorunlar Bilimsel Çalýþma Biriminin son dönem gündemini oluþturmaktadýr. Cinsel sorunlarýn tedavisindeki aksamalarýn ülkemizde ciddi bir halk saðlýðý sorunu oluþturmasý nedeniyle bir çalýþma takvimi oluþturulmuþ, ilk beþ yýllýk hedefte psikiyatri uzmanlýk ve mezuniyet sonrasý eðitiminde cinsel tedavilerin yerinin artýrýlmasý, eðitim sürecinde ihtiyaçlarýn belirlenmesi ve ulusal ölçekte planlarýn oluþturulmasý öngörülmüþtür. Bu amaçla kapsamlý taný ve tedavi kýlavuzu hazýrlanmasý kararý verilmiþ ve yazým sürecine geçilmiþtir. Ülkemizde bir diðer sorun cinsel tedaviler ile ilgili klinik deneyimlerin giderek artmasýna raðmen ortaya çýkan bilimsel ürünlerin sýnýrlý olmasýdýr. Bu konunun ele alýnmasý da çalýþma birimimizin mevcut hedefleri doðrultusunda oldukça önemsenen bir etkinlik olacaktýr. Uygulama becerilerinin artýrýlmasý, tedavide karþýlaþýlan güçlükler, cinsel alanda bilirkiþilik, iyi ve etik uygulamalar gibi baþlýklar sempozyumda öncelikle ele alýnan konular olacaktýr. Cinsellik alanýnda son bilimsel geliþmeler ýþýðýnda kadýn ve erkek cinsel iþlev bozukluklarý taný ve tedavi algoritmalarý tartýþýlacaktýr. Ulusal ve uluslar arasý katýlýmlarla alanýnda deneyimli bilim insanlarý bilgilerini bizlerle paylaþacaktýr. Ayrýca sempozyum programý çerçevesinde oluþturulacak çalýþma gruplarý ve kurslar ile meslektaþlarýmýzýn klinik becerilerinin artýrýlmasý, kapsamlý cinsel tedaviler eðitimi ve bilgi paylaþýmý amaçlanmýþtýr. Bilim, etik ve dayanýþma ruhu içerisinde, tüm meslektaþlarýmýzý 45. Ulusal Psikiyatri Kongresinde yapýlacak Cinsel Ýþlev Bozukluklarý Sempozyumuna bekliyoruz. Bilgi, deneyim ve fikirleri paylaþmak, katký ve katýlýmlarýnýzla zenginleþmek, sempozyumda buluþmak dileði ile saygýlar sunarýz. TPD Cinsellik ve Cinsel Sorunlar Bilimsel Çalýþma Birimi 4

7 BÝLÝMSEL TOPLANTILAR DÜZENLEME KURULU TPD Genel Baþkaný Þeref Özer BTDK Baþkaný Timuçin Oral TPD - MYK Bilimsel Toplantýlar Sekreteri Ali Savaþ Çilli TPD - MYK Saymaný Burhanettin Kaya Bilimsel Program Alt Kurulu Timuçin Oral (Baþkan) Köksal Alptekin Turan Ertan Simavi Vahip Yanký Yazgan Ayla Yazýcý Düzenleme Alt Kurulu Sunar Birsöz (Baþkan) Fisun Akdeniz Ömer Geçici Adnan Özçetin Nurper Erberk Özen Haluk Asuman Savaþ Poster ve Sözel Bildiri Alt Kurulu Mehmet Murat Demet (Baþkan) Cengiz Akkaya Baþaran Demir Numan Konuk Nilgün Taþkýntuna Faruk Uðuz Ödül Alt Kurulu Ercan Abay (Baþkan) M. Yücel Aðargün Nazan Aydýn Alp Üçok Baþak Yücel Nevzat Yüksel Sosyal Program Alt Kurulu Ertan Tezcan (Baþkan) Murat Fettahlýoðlu Osman Mermi Gökhan Sarýsoy Ahmet Tiryaki Tayfun Turan TPD Cinsellik ve Cinsel Sorunlar Bilimsel Çalýþma Birimi Ejder Akgün Yýldýrým (BÇB Koordinatörü) Hamdullah Aydýn Ömer Böke Cem Ýncesu Mehmet Zihni Sungur Doðan Þahin Nesrin Yetkin Þahika Yüksel 5

8

9 CÝNSEL ÝÞLEV BOZUKLUKLARI SEMPOZYUMU BÝLÝMSEL PROGRAM

10

11 13:00-14:45 Panel 1 Kadýn Cinsel Ýþlev Bozukluklarýnda Taný ve Tedavi Algoritmalarý Oturum Baþkaný Nesrin Yetkin Panelistler Ceyda Güvenç - Vajinismus Doðan Þahin - Uyarýlma ve Orgazm Bozukluklarý Sultan Doðan - Disparöni Özay Özdemir - Ýstek Bozukluklarý 20 Ekim 2009, Salý CÝBS TULUPIA BALO SALONU 2 14:45-15:00 STAND ALANI Kahve Arasý 15:00-16:45 Panel 2 19:00-20:00 Konferans 1 Erkek Cinsel Ýþlev Bozukluklarýnda Taný ve Tedavi Algoritmalarý Oturum Baþkaný Cem Ýncesu Panelistler Altan Eþsizoðlu - Ýstek Bozukluklarý Aytül Gürbüz Tükel - Erektil Disfonksiyon Ejder Akgün Yýldýrým - Erken Boþalma Ali Bozkurt - Diðer Boþalma Bozukluklarý Pedro Nobre Erkek ve Kadýn Cinsel Ýþlev Bozukluðunda Biliþsel Süreçler Cognitive Processes in Male and Female Sexual Disorders Oturum Baþkaný Mehmet Zihni Sungur 9

12 08:30-10:00 Panel 3 Ýlaçlar, Cinsel Ýþlev Bozukluklarý ve Temel Tedavi Yaklaþýmlarý Oturum Baþkaný Engin Eker Panelistler Gülcan Güleç - Psikotrop Ýlaçlarýn Cinsel Yan Etkileri: Baþa Çýkabiliyor Muyuz? Cem Ýncesu - Cinsel Ýþlev Bozukluklarýnda Farmakolojik Tedaviler: Yeni Bir Çaðýn Eþiðinde Miyiz? Mehmet Zihni Sungur - Etkili Ýlaç Tedavileri Çaðýnda Cinsel Terapilerin Yeri Var Mý? 21 Ekim 2009, Çarþamba CÝBS TULUPIA BALO SALONU 2 10:00-10:30 STAND ALANI Kahve Arasý 10:30-12:00 Panel 4 Kültür ve Cinsellik Oturum Baþkaný Þahika Yüksel Panelistler Sinan Düzyürek - Türkiye'de Homofobik Tutumlar? Aziz Yaþan - Türkiye'nin Geleneksel Kültür Ýçinde Cinsellik, Cinsel Sorunlar ve Cinsel Terapi Þahika Yüksel - Türkiye'de Kadýnlar, Cinsel Sorunlar ve Cinsel Tedavi? 12:00-13:30 Öðle Yemeði 13:30-15:00 Forum 1 15:00-15:30 STAND ALANI Kahve Arasý 15:30-17:00 ÇG 1 18:30-19:30 Konferans 2 Cinsel Sorun Nedeniyle Baþvurularda Adli Yazýþmalar ve Bilirkiþilik Oturum Baþkanlarý Doðan Yeþilbursa, Hamdullah Aydýn Kolaylaþtýrýcýlar: Ömer Böke, Hüseyin Soysal Adli Psikiyatri BÇB ortak etkinliðidir. Homofobik Tutumlarýn Klinik Çalýþmaya Yansýyýþlarý Eðitici Sinan Düzyürek Vivienne Cass Kadýn Orgazmý: Kadýnlarda Orgazm Zorluklarýnýn Nedenleri ve Tedavisi Female Orgasm: The Causes and Treatment of Women s Difficulties With Orgasm 10 Oturum Baþkaný Þahika Yüksel

13 08:30-10:00 ÇG 2 Vivienne Cass Hissi Odaklanma (Cass Program) Klinik Uygulayýcýlar Ýçin Ýleri Seviye Çalýþma Grubu Oturum Baþkaný Þahika Yüksel Eðitici Vivienne Cass 10:00-10:30 STAND ALANI Kahve Arasý 10:30-12:00 Forum 2 Zor Olgular Zor Durumlar Kolaylaþtýrýcý Doðan Þahin Olgu Sunumlarý Banu Aslantaþ Ertekin Tartýþmacýlar Nesrin Yetkin Özay Özdemir 22 Ekim 2009, Perþembe CÝBS TULUPIA BALO SALONU 2 11

14

15 CÝNSEL ÝÞLEV BOZUKLUKLARI SEMPOZYUMU KONFERANS ÖZETLERÝ

16

17 Konferans 1 Konferans 2 Pedro Nobre Erkek ve Kadýn Cinsel Ýþlev Bozukluðunda Biliþsel Süreçler Cognitive Processes in Male and Female Sexual Disorders Oturum Baþkaný Mehmet Zihni Sungur Vivienne Cass Kadýn Orgazmý: Kadýnlarda Orgazm Zorluklarýnýn Nedenleri ve Tedavisi Female Orgasm: The Causes and Treatment of Women s Difficulties With Orgasm Oturum Baþkaný Þahika Yüksel Konferans Özetleri 15

18 PEDRO NOBRE Konferans Özetleri Akademik Diplomalar ve Görevler Coimbra Üniversitesi Psikoloji Okulu ndan Klinik Psikoloji dalýnda Doktora Diplomasý 2003 Klinik seksoloji dalýnda doktora sonrasý araþtýrma (Kinsey enstitüsü desteði ile) Universidade de Aveiro, Portekiz de Psikoloji Profesörü Bilimsel Etkinlikleri Klinik Seksoloji Araþtýrma Grubunda Baþ Araþtýrmacý (CINEICC / FPCEUC) Ýnsan Cinselliði Laboratuarý Müdürü (SexLab, Universidade de Aveiro, Portekizl) YAYINLANAN MAKALELER (son iki yýl) Nobre, P.J., Pinto-Gouveia, J. (in press). Questionnaire of cognitive schema activation in sexual context. A questionnaire to assess cognitive schemas activated in sexual failure situations. Journal of Sex Research. (Impact Factor = 1,417) Nobre, P. J. (in press). Determinants of sexual desire problems in women: Testing a Cognitive-Emotional Model. Journal of Sex and Marital Therapy (Impact Factor = 1,737). Nobre, P. J., & Pinto-Gouveia, J. (in press). Cognitive schemas associated with negative sexual events: A comparison of men and women with and without sexual dysfunction. Archives of Sexual Behavior. (Impact Factor = 2,393) Nobre, P. J. (2008). Cognitive and Emotional Predictors of Female Sexual Dysfunctions: Preliminary Findings. Journal of Sex and Marital Therapy. 34, (Impact Factor = 1,737). Nobre, P. J., & Pinto-Gouveia, J. (2008). Differences in automatic thoughts presented during sexual activity between sexually functional and dysfunctional males and females. Journal of Cognitive Therapy and Research, 32, (Impact Factor = 1,267) Nobre, P. J., & Pinto-Gouveia, J. (2006). Emotions during sexual activity: Differences between sexually functional and dysfunctional men and women. Archives of Sexual Behavior, 35, (Impact Factor = 2,393) Nobre, P. J., Pinto-Gouveia, J. (2006). Dysfunctional Sexual Beliefs as Vulnerability Factors to Sexual Dysfunction. Journal of Sex Research, 43, (Impact Factor = 1,417) Araþtýrma Destekleri ve Ödüller Þu proje için Fundação para a Ciência e Tecnologia dan araþtýrma bursu: Kadýnlarýn cinsel saðlýðý: Bir biyopsikolojik model. Bu proje mükemmel olarak bulunmuþ ve Avro tutarýnda destek verilmiþtir. Çek Cumhuriyeti nin Prag kentinde yapýlan 8. Avrupa Seksoloji Federasyonu Kongresinde sunulan en iyi poster: Nobre, P. J., & Pinto-Gouveia, & Gomes, F. (2006, Haziran). Cinsel iþlev bozukluklarý inançlarý anketi. XVIII. Dünya Seksoloji Kongresi, Sydney, Avustralya da sunulan en mükemmel kongre yazýsý için EN ÝYÝ YAZI ÝKÝNCÝLÝK ödülü: Nobre, P. J. (2007, Nisan) Cinsel Ýþlev Bozukluðu Belirteçleri: Bir kognitif duygusal model. Ýtalya nýn Roma kentinde yapýlan 9. Avrupa Seksoloji Federasyonu Kongresinde sunulan en iyi makale ödülü: Vilarinho S. & Nobre, P. (2008, Nisan). Portekiz kadýnýnýn cinsellik ve biyopsikososyal belirteçleri: Cinsel saðlýk üzerine odaklanma Bilimsel Topluluklar ve Editörlük Deneyimi Portekiz Klinik Seksoloji Topluluðu Baþkaný ( ) Bilimsel Cinsellik Çalýþmalarý Topluluðu (SSSS) tarafýndan yayýnlanan Journal of Sex Research Dergisinin 2008 yýlýndan bu yana Editörler Kurulu üyeliði Davranýþ Tedavisinde Ýlerleme Birliði (AABT) tarafýndan yayýnlanan Cognitive and Behavioral Practice in 2006 dan bu yana Editörler Kurulu nda üye 2008 den bu yana Uluslararasý Cinsellik Araþtýrmalarý Akademisi Tam Üyesi 10. Avrupa Seksoloji Federasyonu Kongresi organizasyon komitesi baþkaný Academic Degrees & Positions Doctoral degree in Clinical Psychology from the School of Psychology of Coimbra University in 2003 Post-doctoral research in clinical sexology (involving research collaboration with the Kinsey Institute) Professor of Psychology at Universidade de Aveiro, Portugal Scientific Activity Principal Investigator of the Research Group in Clinical Sexology (CINEICC / FPCEUC) Director of the Laboratory on Human Sexuality (SexLab, Universidade de Aveiro, Portugal) Papers Published (last two years) Nobre, P.J., Pinto-Gouveia, J. (in press). Questionnaire of cognitive schema activation in sexual context. A questionnaire to assess cognitive schemas activated in sexual failure situations. Journal of Sex Research. (Impact Factor = 1,417) Nobre, P. J. (in press). Determinants of sexual desire problems in women: Testing a Cognitive-Emotional Model. Journal of Sex and Marital Therapy (Impact Factor = 1,737). Nobre, P. J., & Pinto-Gouveia, J. (in press). Cognitive schemas associated with negative sexual events: A comparison of men and women with and without sexual dysfunction. Archives of Sexual Behavior. (Impact Factor = 2,393) Nobre, P. J. (2008). Cognitive and Emotional Predictors of Female Sexual Dysfunctions: Preliminary Findings. Journal of Sex and Marital Therapy. 34, (Impact Factor = 1,737). Nobre, P. J., & Pinto-Gouveia, J. (2008). Differences in automatic thoughts presented during sexual activity between sexually functional and dysfunctional males and females. Journal of Cognitive Therapy and Research, 32, (Impact Factor = 1,267) Nobre, P. J., & Pinto-Gouveia, J. (2006). Emotions during sexual activity: Differences between sexually functional and dysfunctional men and women. Archives of Sexual Behavior, 35, (Impact Factor = 2,393) Nobre, P. J., Pinto-Gouveia, J. (2006). Dysfunctional Sexual Beliefs as Vulnerability Factors to Sexual Dysfunction. Journal of Sex Research, 43, (Impact Factor = 1,417) Research Grants And Awards Research Grant from the Fundação para a Ciência e Tecnologia for the Project: Women s sexual health: a biopsychological model. The project was rated as excellent and a Euros grant was conceded. Best poster presented at 8th Congress of the European Federation of Sexology, Prague, Chec Republic: Nobre, P. J., & Pinto-Gouveia, & Gomes, F. (2006, June). Sexual dysfunctional beliefs questionnaire. Runner-up of the WAS BEST MANUSCRIPT AWARD for the most outstanding congress manuscript, presented at the XVIII World Congress of Sexology, Sydney, Australia: Nobre, P. J. (2007, April) Determinants of Sexual Dysfunction: A cognitive emotional model. Best Paper Award presented at the 9th Congress of the European Federation of Sexology, Rome, Italy: Vilarinho S. & Nobre, P. (2008,April). Portuguese women s sexuality and biopsycosocial determinants: A focus on sexual well-being. Scientific Societies And Editorial Experience President of the Portuguese Society for Clinical Sexology ( ) Editorial Board of the Journal of Sex Research published by the Society for the Scientific Study of Sexuality (SSSS) since 2008 Editorial Board of the Cognitive & Behavioral Practice published by the Advancement of Behavior Therapy (AABT) since 2006 Full Member of the International Academy of Sex Research (IASR) since 2008 President of the organizing Committee of the 10th Congress of the European Federation of Sexology 16

19 KONFERANS 1 Erkek ve Kadýn Cinsel Ýþlev Bozukluðunda Biliþsel Süreçler Cognitive Processes in Male and Female Sexual Disorders Oturum Baþkaný Konuþmacý : Mehmet Zihni Sungur : Pedro Nobre 20 Ekim 2009 / 19:00-20:00 / CÝBS Salon 1 Cinsel yanýt ve iþlevler üzerinde psikolojik faktörlerin rolü üzerindeki çalýþmalar, son yýllarda artmýþtýr. Araþtýrmalar, bazý psikolojik özelliklerin savunmasýzlýk faktörü görevi gördüðünü ve bireylerin cinsel sorunlar geliþtirmeleri için zemin hazýrladýðýný göstermektedir. En önemli savunmasýzlýk faktörler, kiþilik ve davranýþ faktörleri, kognitif yapýlar ve cinsel inançlardýr. Kiþiliðin rolü üzerindeki çalýþmalar, mükemmeliyetçiliðin cinsel iþlev bozukluðu ile yakýndan baðlantýlý olduðunu göstermektedir (DiBartolo & Barlow, 1996) Ayrýca Barlow (2002), nevrotizm ve olumsuz etkinin cinsel iþlev bozukluðu dahil anksiyete ile ilgili bozukluklarý öngörebileceðini ileri sürmüþtür (Zinbarg & Barlow, 1996). Kognitif þemalar ile ilgili olarak Nobre (2003, 2009) cinsel iþlev bozukluðu olan erkek ve kadýnlarýn bir baþarýsýz cinsel duruma maruz kaldýklarýnda sýklýkla kendi yetersizlik þemalarýný etkinleþtirme eðilimi gösterdiklerini bulmuþtur. Cinsel inançlala ilgili olarak Zilbergeld (1992, 1999) sertleþme sorunu olan erkeklerde, sorunlarýnýn geliþmesine neden olan savunmasýzlýk faktörleri görevi gören bir dizi mitler ve hatalý inanýþlar gösterdiðini belirtmiþtir. Baker ve de Silva nýn (1988) ve Nobre, Pinto-Gouveia ve Gomes in (2003, 2006) bulgularý bunu desteklemektedir. Bu savunmasýzlýk faktörlerinin yaný sýra, olumsuz otomatik düþünce ve duygular (çoðunlukla depresif ruh hali), cinsel iþlev bozukluðu faktörlerinin korunmasýnda bir rol sahibidir (Beck & Barlow, 1986; Elliot & O Donohue, 1997; Koukounas & McCabe, 2001, Nobre & Pinto- Gouveia, 2006). Yazar, bu bulgularýn çoðunu Erkek ve Kadýn cinsel iþlev bozukluklarýnýn bir Kavramsal Kognitif-Duygusal Modeline uygulayacak (Nobre, 2009a, 2009b) ve cinsel iþlev bozukluðu tedavisi için bunun anlamýný açýklayacaktýr. Referanslar Nobre, P. J. (in press). Psychological Determinants of Erectile Dysfunction: Testing a Cognitive-Emotional Model. The Journal of Sexual Medicine. Nobre, P. J. (2009). Determinants of sexual desire problems in women: Testing a Cognitive-Emotional Model. Journal of Sex and Marital Therapy. Published online ahead of print. Nobre, P. J., & Pinto-Gouveia, J. (2009). Cognitive schemas associated with negative sexual events: A comparison of men and women with and without sexual dysfunction. Archives of Sexual Behavior. Published online ahead of print. Nobre, P. J., & Pinto-Gouveia (2008). Cognitive and Emotional Predictors of Female Sexual Dysfunctions: Preliminary Findings. Journal of Sex and Marital Therapy. 34, Nobre, P. J., & Pinto-Gouveia, J. (2008). Differences in automatic thoughts presented during sexual activity between sexually functional and dysfunctional males and females. Journal of Cognitive Therapy and Research, 32, Nobre, P. J., & Pinto-Gouveia, J. (2006). Emotions during sexual activity: Differences between sexually functional and dysfunctional men and women. Archives of Sexual Behavior, 35, Nobre, P. J., Pinto-Gouveia, J. (2006). Dysfunctional Sexual Beliefs as Vulnerability Factors to Sexual Dysfunction. Journal of Sex Research, 43, Nobre, P. J., Wiegel, M., Bach, A., Weisberg, R, Brown, T., Wincze, J., Barlow, DH. (2004). Determinants of sexual arousal and the accuracy of its self-estimation in sexually functional males. Journal of Sex Research, 41, (Impact Factor = 1,417) Konferans Özetleri Studies on the role of psychological factors on sexual response and functioning have been accumulated in the last few decades. Research suggests that some psychological features act as vulnerability factors, predisposing individuals to develop sexual problems. Among the most important vulnerability factors are personality and dispositional factors, cognitive structures and sexual beliefs. Studies on the role of personality have indicated that perfectionism is strongly related to sexual dysfunction (DiBartolo & Barlow, 1996). Moreover, Barlow (2002) hypothesized that neuroticism and negative affect predict anxiety related disorders including sexual dysfunction (Zinbarg & Barlow, 1996). Regarding cognitive schemas, Nobre (2003, 2009) found that men and women with sexual dysfunction tend to activate significantly more often self-incompetence schemas whenever exposed to a sexual unsuccessful sexual situation. Regarding sexual beliefs, Zilbergeld (1992, 1999) stated that men with erectile disorders present a set of myths and erroneous beliefs about sexuality that work as a vulnerability factor to the development of their difficulties. Findings from Baker and de Silva (1988) and Nobre, Pinto-Gouveia and Gomes (2003, 2006) corroborated this hypothesis. Besides these vulnerability factors, negative automatic thoughts and emotions (mostly depressed mood) have also shown to play a role as maintaining factors of sexual dysfunction (Beck & Barlow, 1986; Elliot & O Donohue, 1997; Koukounas & McCabe, 2001, Nobre & Pinto-Gouveia, 2006). The author will integrate most of these findings into a conceptual Cognitive-Emotional model of Male and Female sexual disorders (Nobre, 2009a, 2009b) and will discuss implications for treatment of sexual dysfunction. References Nobre, P. J. (in press). Psychological Determinants of Erectile Dysfunction: Testing a Cognitive-Emotional Model. The Journal of Sexual Medicine. Nobre, P. J. (2009). Determinants of sexual desire problems in women: Testing a Cognitive-Emotional Model. Journal of Sex and Marital Therapy. Published online ahead of print. Nobre, P. J., & Pinto-Gouveia, J. (2009). Cognitive schemas associated with negative sexual events: A comparison of men and women with and without sexual dysfunction. Archives of Sexual Behavior. Published online ahead of print. Nobre, P. J., & Pinto-Gouveia (2008). Cognitive and Emotional Predictors of Female Sexual Dysfunctions: Preliminary Findings. Journal of Sex and Marital Therapy. 34, Nobre, P. J., & Pinto-Gouveia, J. (2008). Differences in automatic thoughts presented during sexual activity between sexually functional and dysfunctional males and females. Journal of Cognitive Therapy and Research, 32, Nobre, P. J., & Pinto-Gouveia, J. (2006). Emotions during sexual activity: Differences between sexually functional and dysfunctional men and women. Archives of Sexual Behavior, 35, Nobre, P. J., Pinto-Gouveia, J. (2006). Dysfunctional Sexual Beliefs as Vulnerability Factors to Sexual Dysfunction. Journal of Sex Research, 43, Nobre, P. J., Wiegel, M., Bach, A., Weisberg, R, Brown, T., Wincze, J., Barlow, DH. (2004). Determinants of sexual arousal and the accuracy of its self-estimation in sexually functional males. Journal of Sex Research, 41, (Impact Factor = 1,417) 17

20 Konferans Özetleri VIVIENNE CASS Dr. Cass, çoðunlukla her alanda yetiþkinlerle çalýþtýðý büyük bölümü muayenehane deneyiminden oluþan otuz yýldan fazla deneyime sahip bir klinik psikologdur. Kendisi, cinsel iþlev bozukluklarý, cinsel saldýrýlar, cinsel taciz, cinsel yönelim ve cinsiyet kimlikleri alanlarýnda özelleþen insan cinselliði konusunda bir uzmandýr. Dr. Cass, 1978 den bu yana Batý Avustralya daki tüm üniversitelerde psikoloji öðrencilerine (lisans ve lisansüstü) Cinsel Terapi ve Danýþmanlýk dersleri vermektedir. Daha önce Batý Avustralya Üniversitesi ve Murdoch Üniversitesi nde öðretim üyeliði yapmýþtýr. Dr. Cass özel muayenehanesinden 2007 yýlýnda emekli olmuþtur ve lisansüstü sýnýflara cinsel terapi dersleri vermekte ve psikologlarý klinik kayýt için gözlemlemektedir. Kendisinin 1979 daki gay ve lezbiyen kimlik oluþumu kuramýnýn yayýnlanmasýndan sonra Dr. Cass bu alanda uluslararasý üne kavuþmuþtur. Bu kuram halen araþtýrmacýlar ve klinisyenler tarafýndan kullanýlmaktadýr. Dr. Cass bazý kitap bölümleri ve hakemli dergilerde çeþitli makaleler yayýnlamýþtýr. Bunlar Encyclopaedia of Reproduction, Textbook On Homosexuality And Mental Health içindeki bölümleri ve Kinsey Enstitüsü yayýný olan Homosexuality-Heterosexuality yi içermektedir. Dr. Cass ayrýca iki kitap yayýnlamýþtýr: The Elusive Orgasm: a woman s guide to why she can t and how she can orgasm (2004) bu kitap 2009 itibariyle 6 dile çevrilmektedir; ve There's More To Sex Than AIDS: The A To Z Guide To Safe Sex (1988). Dr. Cass, 1984'ten 1990'a dek AIDS alanýna profesyonel olarak eðilmiþtir ve Batý Avustralya Saðlýk Dairesi içinde HIV enfeksiyonuna sahip insanlar için ilk kez psikolojik hizmetleri oluþturmuþtur. Kendisi ayrýca, iki mesleki derginin yayýn kurulu üyesidir ve ayrýca Yükseklisans ve Doktora öðrencileri için dýþ gözetmendir. Dr. Cass is a clinical psychologist with over thirty years experience, much of this in private practice where she has worked primarily with adults in all areas. She is a specialist in human sexuality with expertise in the areas of sexual dysfunction, sexual offences, sexual abuse, sexual orientation, gender identity. Dr. Cass has lectured on Sexual Therapy and Counselling to psychology students (undergraduate and graduate) since 1978 at all universities in Western Australia. She previously held tutoring positions at University of Western Australia and Murdoch University. Dr. Cass retired from private practice in 2007 and continues to teach master classes in sexual therapy and supervise psychologists for clinical registration. Following publication of her theory of gay and lesbian identity formation in 1979, Dr Cass acquired an international reputation in this area. The theory continues to be used by researchers and clinicians. Dr. Cass has published several book chapters and a number of papers in peer-reviewed journals. These include chapters in the Encyclopaedia of Reproduction, Textbook On Homosexuality And Mental Health, and the Kinsey Institute publication, Homosexuality-Heterosexuality. Dr. Cass has also published two books: The Elusive Orgasm: a woman s guide to why she can t and how she can orgasm (2004) which is being translated into six languages in 2009; and There's More To Sex Than AIDS: The A To Z Guide To Safe Sex (1988). Dr. Cass was professionally involved in the area of AIDS from , setting up the first psychological services for HIV-infected people within the Western Australian Health Department. She is also a member of the editorial boards of two professional journals and is an external supervisor to Doctoral and Masters students. 18

21 KONFERANS 2 Kadýn Orgazmý: Kadýnlarda Orgazm Zorluklarýnýn Nedenleri ve Tedavisi Female Orgasm: The Causes and Treatment of Women s Difficulties With Orgasm 21 Ekim 2009 / 19:00-20:00 / CÝBS Salon 1 Oturum Baþkaný : Þahika Yüksel Konuþmacý : Vivienne Cass Kadýn orgazm sorunlarýna klinik yaklaþýk sýklýkla basitleþtirici ve dar açýlýdýr. Bu sunum, klinisyenlerin farklý türdeki orgazm sorunlarýnýn ve bunlarýn birden fazla nedenlerinin daha karmaþýk bir deðerlendirmesini yapmalarýna izin veren cinsel davranýþlarýn yapýmcý bir anlayýþýna dayanmaktadýr. Bu modele dayanarak, nasýl özel, hedefli ve dolayýsýyla daha doðru cinsel deðerlendirmelerin yapýlabileceði bir strateji tanýmlanmýþtýr. Bu, klinisyenin, her bir hasta için belirli orgazm zorluklarý ve bunun altýnda yatan nedenlere iliþkin tedavilere daha iyi bir þekilde yönelen bir tedavi stratejisinin tartýþýlmasýna neden olmaktadýr. Konferans Özetleri Clinical approaches to women s orgasm difficulties are often simplistic and narrow in focus. This paper presents an alternative approach, based upon a constructionist understanding of sexual behaviour, that allows clinicians to make a more sophisticated assessment of the different types of orgasm difficulties and their multiple causes. Based on this model, a strategy is described that suggests how specific, targeted and, therefore, more accurate sexual assessments can be made. This leads to discussion of a treatment strategy that helps the clinician to better target treatment towards the specific orgasm difficulty of each client and the various causes responsible for it. 19

22

23 CÝNSEL ÝÞLEV BOZUKLUKLARI SEMPOZYUMU PANEL ÖZETLERÝ

24

25 Panel 1 Kadýn Cinsel Ýþlev Bozukluklarýnda Taný ve Tedavi Algoritmalarý Oturum Baþkaný Nesrin Yetkin Panelistler Ceyda Güvenç - Vajinismus Doðan Þahin - Uyarýlma ve Orgazm Bozukluklarý Sultan Doðan - Disparöni Özay Özdemir - Ýstek Bozukluklarý Panel 2 Erkek Cinsel Ýþlev Bozukluklarýnda Taný ve Tedavi Algoritmalarý Oturum Baþkaný Cem Ýncesu Panelistler Altan Eþsizoðlu - Ýstek Bozukluklarý Aytül Gürbüz Tükel - Erektil Disfonksiyon Ejder Akgün Yýldýrým - Erken Boþalma Ali Bozkurt - Diðer Boþalma Bozukluklarý Panel Özetleri Panel 3 Ýlaçlar, Cinsel Ýþlev Bozukluklarý ve Temel Tedavi Yaklaþýmlarý Oturum Baþkaný Engin Eker Panelistler Gülcan Güleç - Psikotrop Ýlaçlarýn Cinsel Yan Etkileri: Baþa Çýkabiliyor Muyuz? Cem Ýncesu - Cinsel Ýþlev Bozukluklarýnda Farmakolojik Tedaviler: Yeni Bir Çaðýn Eþiðinde Miyiz? Mehmet Zihni Sungur - Etkili Ýlaç Tedavileri Çaðýnda Cinsel Terapilerin Yeri Var Mý? Panel 4 Kültür ve Cinsellik Oturum Baþkaný Þahika Yüksel Panelistler Sinan Düzyürek - Türkiye'de Homofobik Tutumlar? Aziz Yaþan - Türkiye'nin Geleneksel Kültür Ýçinde Cinsellik, Cinsel Sorunlar ve Cinsel Terapi Þahika Yüksel - Türkiye'de Kadýnlar, Cinsel Sorunlar ve Cinsel Tedavi? 23

26 P 1 Kadýn Cinsel Ýþlev Bozukluklarýnda Taný ve Tedavi Algoritmalarý Vajinismusta Taný Ve Tedavi Algoritmasý Oturum Baþkaný : Nesrin Yetkin Panelist : Ceyda Güvenç 20 Ekim 2009 / 13:00-14:45 / CÝBS Salon 1 Vajinismus, ülkemizde cinsel tedavi merkezlerine en sýk baþvuru nedeni olarak karþýmýza çýkmaktadýr. Cinsel sorun birleþememe düzeyinde olduðunda sadece bireylerin deðil toplumun da acil tedavi talebi fazladýr. Arz fazla.. Vajinismusun semptomatolojisi, sýnýflandýrýlmasý, mekanizmasi üzerine bilgi az...kanýta dayalý olmayan tedavi yöntemleri!!! nin çeþitliliði çok çok fazla... Burdan hareketle yanlýþ ve etik olmayan tedavi uygulamalarýnýn önüne geçilmesi için taný ve tedavi klavuzlarýnýn oluþturulmasýnýn gereði açýktýr. Panel Özetleri Taný algoritmasý oluþturulurken, genel týbbý duruma baðlý cinsel iþlev bozukluklarýnýn ve genel týbbý duruma baðlý olmayan disparonin dýþlanmasýnýn önemi vurgulanmaktadýr. Somatizasyon bozukluðunun bir semptomu olarak ortaya çýkan genital aðrý ve kasýlmalar ayýrdedilmelidir. Ýlk gece korkusu, eþ reddi olasýlýðýnýn iyi deðerlendirilmesi, ciddi iliþki sorunlarýnýn farkýna varýlmasý önemlidir. Hetereseksüel evliliklere zorlanan eþcinsel kadýnlar vajinusmus gibi baþvurabilecekleri akýlda tutulmalýdýr. Edinilmiþ vajinismusta cinsel travma öyküsü varsa, vajinismusun travmaya karþý bir savunma tepkisi olabileceði unutulmamalý, gereðinde travma tedavisi öncelenmelidir. DSM IV-TR ve ICD-10 taný sistemlerinde vajen kaslarýnýn kasýlmasýna ve cinsel aktivitenin geleneksel penis vajen birleþmesi kýsmýna vurgu yapýlmasýna raðmen, artan sayýda çalýþma vajinismusta temel sorunlarý aðrý korkusu, kaygý ve penetrasyona karþý direnç olarak tanýmlamaktadýr. Tanýmýn gözden geçirilmesi önemlidir, çünkü tedavi yaklaþýmlarýný deðiþtirecektir. Tanýmý kasýlma üzerinden yaparsak, tedavi dilatasyon teknikleriyle sýnýrlý kalacak, kadýnýn penetrasyon kaygýsý gözardý edilecektir. Cinsel terapiyle iyileþme oranlarý yüksektir ve yineleme beklenmez. Araþtýrmalarýn çoðu çift terapisinin üstünlüðünü desteklemektedir. Uygun vakalarda bireysel terapi ve grup terapisi de etkindir. Sunumda güncel tedavi arayýþlarýna deðinilecek taný ve tedavi algoritmasý tartýþýlacaktýr. 24

27 P 1 Kadýn Cinsel Ýþlev Bozukluklarýnda Taný ve Tedavi Algoritmalarý Uyarýlma ve Orgazm Bozukluklarý Oturum Baþkaný : Nesrin Yetkin Panelist : Doðan Þahin 20 Ekim 2009 / 13:00-14:45 / CÝBS Salon 1 TANI ALGORÝTMASI 1. Genel týbbi duruma baðlý cinsel iþlev bozukluðundan ayýrt edilmelidir. 2. Madde veya ilaç kullanýmýnýn yol açtýðý cinsel iþlev bozukluðu ayýrt edilmelidir. 3. Baþka bir I. Eksen bozukluðuna baðlý olup olmadýðý ayýrt edilmelidir. 4. Diðer nedenler elendikten sonra alt tipleri belirlenmelidir. Yaþam boyu veya edinilmiþ Yaygýn veya durumsal Psikolojik etkenlere baðlý veya bileþik etkenlere baðlý. TEDAVÝ ALGORÝTMASI 1. Uyarýlma veya orgazm bozukluðunun geliþmesine, ortaya çýkmasýna ve devam etmesine yol açan etkenler belirlenmelidir. 2. Týbbi bir duruma baðlý ise tedavisi için ilgili uzmanlýklarla iþbirliði yapýlmalýdýr. 3. Ýlaç kullanýmýna baðlý ise, ilacýn kesilip kesilmeyeceði ya da deðiþiklik yapýlýp yapýlmayacaðý deðerlendirilmelidir. 4. Madde kullanýmýna baðlý ise gerektiðine baðýmlýlýk birimleri ile iliþki kurularak maddenin kesilmesi saðlanmalýdýr. 5. Uyarýlma bozukluðuna yol açan psikososyal etkenlere baðlý olarak; a) Aðýr kiþilik patolojileri, parafililer, cinsel yönelimle sürdürülen iliþki arasýndaki uyumsuzluk, eþ reddi ya da ciddi iliþki sorunlara baðlý deðilse biliþsel davranýþçý cinsel terapi seçilmelidir. b) Ciddi iliþki ya da evlilik sorunlarýnýn olduðu durumlarda, eþ ya da evlilik terapileri tercih edilmeli, bu sorunlar uygun derecede çözümlendikten sonra cinsel terapiye baþlanmalýdýr. c) Cinsel yönelimle sürdürülen iliþki arasýnda uyumsuzluk, parafililer, aðýr kiþilik ya da baþka psikiyatrik patolojiler söz konusu ise bunlara uygun uzun süreli tedavi veya terapiler tercih edilmelidir. Panel Özetleri 25

Cinsel Ýþlevler ve Cinsel Ýþlev Bozukluklarý

Cinsel Ýþlevler ve Cinsel Ýþlev Bozukluklarý Cem Ýncesu Doç. Dr., Bakýrköy Ruh Saðlýðý ve Sinir Hastalýklarý Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi, Ýstanbul CÝNSEL ÝÞLEVLER Ýnsanda cinsel uyarana gösterilen fizyolojik tepkiyi, Masters ve Johnson, dört ayrý

Detaylı

Cinsel yanýtlarýn fizyolojik bir döngüsü vardýr. Bu. Erkek Cinsel Ýþlev Bozukluklarý. Özet

Cinsel yanýtlarýn fizyolojik bir döngüsü vardýr. Bu. Erkek Cinsel Ýþlev Bozukluklarý. Özet Erkek Cinsel Ýþlev Bozukluklarý Doç. Dr. Mehmet Z. SUNGUR* Özet Erkek cinsel iþlev bozukluklarý sýk görülmesine karþýn saðlýk profesyonellerince az bilinen, ayýrýcý tanýsý ve tedavisi yeterince yapýlamayan

Detaylı

Cinsel iþlev bozukluklarýnýn tanýmlanmasý ve sýnýflandýrýlmasýndaki. Kadýn Cinsel Ýþlev Bozukluklarý. Özet. A. Cinsel istek bozukluklarý:

Cinsel iþlev bozukluklarýnýn tanýmlanmasý ve sýnýflandýrýlmasýndaki. Kadýn Cinsel Ýþlev Bozukluklarý. Özet. A. Cinsel istek bozukluklarý: Kadýn Cinsel Ýþlev Bozukluklarý Yrd. Doç. Dr. Gonca Soygüt BOYACIOÐLU* Özet Bu yazýda, kadýnda cinsel iþlev bozukluklarýnýn tanýtýlmasý ve bozukluklarýn hazýrlayýcýsý ya da sürdürücüsü olan etkenlere deðinilerek

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi,

Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi, 5 Prof. Dr. Semih KESKÝL Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi, yaþlýlarýn acil hastalýklarý diye bir durum yoktur. Bizimde burada söz konusu edeceðimiz yaþlýlar arasýndaki acil týbbi durumlardýr.

Detaylı

Cinsel Ýþlev Bozukluklarýnda Ýlk Basamak Deðerlendirme ve Ayýrýcý Taný

Cinsel Ýþlev Bozukluklarýnda Ýlk Basamak Deðerlendirme ve Ayýrýcý Taný Cinsel Ýþlev Bozukluklarýnda Ýlk Basamak Deðerlendirme ve Ayýrýcý Taný Uz. Dr. Cem ÝNCESU* Özet Sýk görülmelerine karþýn cinsel iþlev bozukluklarý hekimler tarafýndan çok az bilinen bir alaný oluþturmaktadýr.

Detaylı

17a EK 17-A ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ. ² Rahim Ýçi Araçlar - Ek 17-A²

17a EK 17-A ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ. ² Rahim Ýçi Araçlar - Ek 17-A² EK 17-A RÝA ÝÇÝN DEÐERLENDÝRME KONTROL LÝSTESÝ ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ Hizmet verenin sorularý: Hizmet alana aþaðýdaki sorularý sorun: Hizmet veren için kurallar: Eðer yanýtlar evet sütununda ise aþaðýdaki

Detaylı

ACI KAYBIMIZ. Prof. Dr. Atilla Turgay 1946-2010

ACI KAYBIMIZ. Prof. Dr. Atilla Turgay 1946-2010 AÇILIŞ TÖRENİ ACI KAYBIMIZ Prof. Dr. Atilla Turgay 1946-2010 Anısı Yolumuza Işık Olsun Bilimsel Program Alt Kurulu Timuçin Oral (Başkan) Köksal Alptekin Turan Ertan Simavi Vahip Yankı Yazgan Ayla Yazıcı

Detaylı

İnsan Cinsel Yaşantısının Psikofarmakolojisi

İnsan Cinsel Yaşantısının Psikofarmakolojisi İnsan Cinsel Yaşantısının Psikofarmakolojisi Prof. Hv.Tbp. Kd.Alb. Mesut ÇETİN GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Psikiyatri Kliniği Direktörü-İstanbul 1 Klinik Psikofarmakoloji Bülteni GATA Haydarpaşa Eğitim

Detaylı

17-19 Aralýk 2010 Miracle Resort Hotel, Antalya 17-19 Aralýk 2010 - Miracle Resort Hotel, Antalya Deðerli Meslektaþýmýz, Kanser tedavisindeki hýzlý deðiþim ve geliþme farklý alanlarda uzmanlaþmýþ hekimlerin

Detaylı

Cinsel Mitler ve Cinsel Ýþlev Bozukluklarý

Cinsel Mitler ve Cinsel Ýþlev Bozukluklarý Cinsel Mitler ve Cinsel Ýþlev Bozukluklarý Doç. Dr. H. Ercan ÖZMEN* Özet Cinsel iþlev bozukluklarý biliþsel-davranýþcý terapistler tarafýndan, öðrenilmiþ uyumsuz (maladaptif) davranýþlar olarak nitelendirilir.

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl. BA Psychology Hacettepe 1999

Derece Alan Üniversite Yıl. BA Psychology Hacettepe 1999 Resume 1. Name, Last Name: Ferzan Curun 2. Date of Birth: 11.04.1975 3. Position Title: :Assistant Professor 4. Education Info: :PhD. Derece Alan Üniversite Yıl BA Psychology Hacettepe 1999 Yüksek Lisans

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

CİDER (Cinsellik Araştırmaları Derneği) Cinsellik, Cinsel İşlev Bozuklukları ve Tedavileri Eğitimi

CİDER (Cinsellik Araştırmaları Derneği) Cinsellik, Cinsel İşlev Bozuklukları ve Tedavileri Eğitimi CİDER (Cinsellik Araştırmaları Derneği) Cinsellik, Cinsel İşlev Bozuklukları ve Tedavileri Eğitimi I. Modül: Cinsellik 1. Eğitim Günü 1. Ders; 09.00-10.30 (Prof. Dr. Ali Bozkurt veya Prof. Dr. Selçuk Aslan)

Detaylı

Cinsel Eðitim ÖZET SUMMARY. Mehmet Z. SUNGUR*

Cinsel Eðitim ÖZET SUMMARY. Mehmet Z. SUNGUR* Cinsel Eðitim Mehmet Z. SUNGUR* ÖZET Cinsel eðitim doðumla ölüm arasýnda devam eden bir süreç olmasýna karþýn, bu konudaki eðiticiler yeterince görünür olamamýþlardýr ve cinsel eðitim konusu halen her

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Değerlendirme. Seksüel Anamnez Detaylı bir medikal ve psikolojik anamnez Partnerle görüşme Medikal anamnez Seksüel anamnez

Değerlendirme. Seksüel Anamnez Detaylı bir medikal ve psikolojik anamnez Partnerle görüşme Medikal anamnez Seksüel anamnez Dr. MANSUR DAĞGÜLLİ Epidemiyoloji Memnun edici seksüel performansa izin verecek yeterli ereksiyonu sağlamak ve devam ettirmedeki kalıcı yetersizlik Hem etkilenen kişiler hem de onların partner ve ailelerinin

Detaylı

CÝNSEL ANATOMÝ Erkekte Cinsel Anatomi

CÝNSEL ANATOMÝ Erkekte Cinsel Anatomi CÝNSELLÝK VE ÜREME SAÐLIÐI GÝRÝÞ Cinsellik ve üreme saðlýðý hizmetleri birbiriyle yakýndan iliþkilidir. Üreme saðlýðý hizmeti sunan saðlýk personeli hizmet alanlara cinsel yaþamlarýný düzenlemeleri konusunda

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

Aðrýlý Genital Cinsel Aktivite ve Vajinismus Tanýsýnda Yaþanan Güçlükler

Aðrýlý Genital Cinsel Aktivite ve Vajinismus Tanýsýnda Yaþanan Güçlükler DERLEME Aðrýlý Genital Cinsel Aktivite ve Vajinismus Tanýsýnda Yaþanan Güçlükler Sultan Doðan 1, Evrim Özkorumak 2 1 Yrd.Doç.Dr., Namýk Kemal Üniversitesi, Týp Fakültesi Psikiyatri AD, Tekirdað, 2 Uz.Dr.,

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

B.Sc. METU Psychology 1979. Department. Ufuk University, Faculty of Arts and Sciences, Psychology. Department

B.Sc. METU Psychology 1979. Department. Ufuk University, Faculty of Arts and Sciences, Psychology. Department Assist. Prof. Dr. G. Zeynep Akabay Gülçat Clinical Psychology Phone: (312) 586 74 17 e-mail: zeynep.gulcat@ufuk.edu.tr gulcatz@gmail.com Address: Kızılcaşar mahallesi İncek Bulvarı 06830 Gölbaşı Ankara

Detaylı

Emine Sevinç Tok. İzmir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü. Gürsel Aksel Bulvarı No: 14 35350 Üçkuyular İzmir

Emine Sevinç Tok. İzmir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü. Gürsel Aksel Bulvarı No: 14 35350 Üçkuyular İzmir Emine Sevinç Tok İzmir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü Gürsel Aksel Bulvarı No: 14 35350 Üçkuyular İzmir sevinc.tok@izmir.edu.tr EĞİTİM 2009-devam Klinik Psikoloji Doktora Programı

Detaylı

Türkiye: Gelecek Nesiller için Fýrsatlarýn Çoðaltýlmasý 11. Çocuk Geliþimi ve Çocuklarýn Karþýlaþtýðý Riskler Eþitsizliðin nesiller arasý geçiþinin bugün Türkiye nin en genç neslini ciddi ölçüde etkilediði

Detaylı

Cinsellikten Tiksinti Duyma Bozukluðu: Davranýþçý Tedaviye Olumlu ve Hýzlý Yanýt Veren Bir Olgu

Cinsellikten Tiksinti Duyma Bozukluðu: Davranýþçý Tedaviye Olumlu ve Hýzlý Yanýt Veren Bir Olgu OLGU SUNUMU Cinsellikten Tiksinti Duyma Bozukluðu: Davranýþçý Tedaviye Olumlu ve Hýzlý Yanýt Veren Bir Olgu Sultan Doðan 1 1 Uz.Dr., Özel GOP Hastanesi Psikiyatri Kliniði Ýstanbul ÖZET Cinsellikten tiksinti

Detaylı

DÝYABET 79 Katkýlarýyla 18-20 Kasým 2011 Türk Tabibler Birliði tarafýndan kredilendirilecektir. DÝYABET 18-20 Kasým 2011 Ý.Ü. ÝSTANBUL TIP FAKÜLTESÝ DÝYABET 79 Katkýlarýyla Ýstanbul Týp Fakültesi Ýç Hastalýklarý

Detaylı

Depresyon, Pratisyen Hekimler ve Depresyon Eðitimi

Depresyon, Pratisyen Hekimler ve Depresyon Eðitimi Depresyon, Pratisyen Hekimler ve Depresyon Eðitimi Dr. Sema Ýlhan Akalýn* Dr. Can Cimili**, Dr. Esma Kuzhan*** Giriþ: Depresyon birinci basamakta en yaygýn görülen ruh saðlýðý sorunudur, çok azýnýn ikinci

Detaylı

Yaþlý hastanýn deðerlendirilmesi aþamasýnda bazý

Yaþlý hastanýn deðerlendirilmesi aþamasýnda bazý 4 Prof. Dr. Yeþim GÖKÇE-KUTSAL Yýllar bizi bulduklarý gibi býrakmýyorlar Owen Meredith Yaþlý hastanýn deðerlendirilmesi aþamasýnda bazý temel özellikler klinisyen hekimlerce mutlaka önüne alýnmalýdýr.ýleri

Detaylı

Tamamlanmamýþ Evlilik: Ýki Olgu #

Tamamlanmamýþ Evlilik: Ýki Olgu # Olgu Sunumu Tamamlanmamýþ Evlilik: Ýki Olgu # Özay ÖZDEMÝR* ÖZET Bu yazýda, erkekte cinsel istek ve sertleþmeyle ilgili yakýnmalarý bulunan, cinsel birleþmeyi gerçekleþtirememiþ ve önceki tedavi giriþimleri

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

Vajinismusun Sosyodemografik ve Klinik Özellikleri Açýsýndan Diðer Cinsel Ýþlev Bozukluklarý ile Karþýlaþtýrýlmasý

Vajinismusun Sosyodemografik ve Klinik Özellikleri Açýsýndan Diðer Cinsel Ýþlev Bozukluklarý ile Karþýlaþtýrýlmasý Vajinismusun Sosyodemografik ve Klinik Özellikleri Açýsýndan Diðer Cinsel Ýþlev Bozukluklarý ile Karþýlaþtýrýlmasý Socio-Demographical and Clinical Characteristics of Vaginismus Comparison with Other Female

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Psikoloji Hacettepe 1999

Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Psikoloji Hacettepe 1999 EK 3 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Ferzan Curun 2. Doğum Tarihi: 11.04.1975 3. Unvanı: :Yrd.Doç.Dr 4. Öğrenim Durumu: :Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Hacettepe 1999 Yüksek Lisans Doktora

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1987-1992 Doktora(Tıpta Uzmanlık)

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1987-1992 Doktora(Tıpta Uzmanlık) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Ceyda Güvenç Taşdelen 2. Doğum Tarihi : 20.01.1969 3. Unvanı : Uzman Doktor 4. Öğrenim Durumu: Üniversite, psikiyatri ihtisası Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi İstanbul

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

AÇIKLAMA Araştırmacı: Yok. Konuşmacı: Yok. Danışman: Yok

AÇIKLAMA Araştırmacı: Yok. Konuşmacı: Yok. Danışman: Yok AÇIKLAMA 2015-2017 Araştırmacı: Yok Konuşmacı: Yok Danışman: Yok " Her konuşmacımız, konuşmasının en başında son 3 sene içinde ilaç endüstrisi ile gerçekleştirdiği konuşmacı, araştırmacı, danışman, kitap

Detaylı

ULUSAL BÝLÝNÇLE GÜNCEL ÜROLOJÝ KARS 9-10 Mayýs 2009 Sarýkamýþ Toprak Otel ULUSAL BÝLÝNÇLE GÜNCEL ÜROLOJÝ KARS ÖNSÖZ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türk Üroloji Derneði, Türkiye ESRU, Türk Androloji Derneði

Detaylı

K 1 05 Ekim 2010 / 14:00 15:30 / Salon 2 Baðýmlýlýk Tedavisinde Týbbi Yaklaþým Baðýmlýlýk ve beyin : Berna Uluð Madde baðýmlýlýðý sosyal, davranýþsal ve nörobiyolojik süreçlerin birlikte rol oynadýðý bir

Detaylı

TANI, TEDAVİ VE ARAŞTIRMA AÇISINDAN CİNSEL BOZUKLUKLAR VE DSM 5. Prof. Dr. Cem İncesu Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı

TANI, TEDAVİ VE ARAŞTIRMA AÇISINDAN CİNSEL BOZUKLUKLAR VE DSM 5. Prof. Dr. Cem İncesu Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı TANI, TEDAVİ VE ARAŞTIRMA AÇISINDAN CİNSEL BOZUKLUKLAR VE DSM 5 Prof. Dr. Cem İncesu Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Açıklama (2011-2013) Danışman: Pfizer Konuşmacı: Pfizer

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Üniversitesi Psikiyatri Hemşireliği Anabilim

4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Üniversitesi Psikiyatri Hemşireliği Anabilim ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Gül (Oban) Dikeç 2. Doğum Tarihi : 08.02.1986 3. Akademik Unvanı : Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Hemşirelik Yüksek Okulu Koç Üniversitesi

Detaylı

Öğr. Gör. Dilruba BİNBOĞA

Öğr. Gör. Dilruba BİNBOĞA Öğr. Gör. Dilruba BİNBOĞA ÖZGEÇMİŞ 1958 Eskişehir doğumludur. 1982. Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Lisans, 2002 Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsünde hemşirelik esaslarında yüksek

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Psikiyatri Hastalarýnda Týp Dýþý Çare Arama Davranýþý: Türkiye'de ve Almanya'da Yaþayan Türkler Arasýnda Karþýlaþtýrmalý Bir Ön Çalýþma

Psikiyatri Hastalarýnda Týp Dýþý Çare Arama Davranýþý: Türkiye'de ve Almanya'da Yaþayan Türkler Arasýnda Karþýlaþtýrmalý Bir Ön Çalýþma ARAÞTIRMA Psikiyatri Hastalarýnda Týp Dýþý Çare Arama Davranýþý: Türkiye'de ve Almanya'da Yaþayan Türkler Arasýnda Karþýlaþtýrmalý Bir Ön Çalýþma Hüseyin Güleç 1, Ayhan Yavuz 2, Murat Topbaþ 3, Ýsmail

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Eğitim. Akademik Ünvanlar HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ SEVGİNAR VATAN. sevginarvatan@gmail.

ÖZGEÇMİŞ. Eğitim. Akademik Ünvanlar HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ SEVGİNAR VATAN. sevginarvatan@gmail. ÖZGEÇMİŞ SEVGİNAR VATAN E-Posta: sevginarvatan@gmail.com Telefon: 2978325 Adres: Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü Beytepe/Ankara Eğitim Mezuniyet Tarihi Derece Alan Kurum 2006 Lisans Psikoloji Orta

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Psikoloji Hacettepe 1999

Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Psikoloji Hacettepe 1999 EK 3 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Ferzan Curun 2. Doğum Tarihi: 11.04.1975 3. Unvanı: :Yrd.Doç.Dr 4. Öğrenim Durumu: :Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Hacettepe 1999 Yüksek Lisans Doktora

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Dönem V Psikiyatri Staj Eğitim Programı Eğitim Başkoordinatörü: Dönem Koordinatörü: Koordinatör Yardımcısı: Doç. Dr. Erkan Melih ŞAHİN Yrd. Doç. Dr. Baran GENCER Yrd. Doç. Dr. Oğuz GÜÇLÜ Yrd. Doç. Dr.

Detaylı

Anksiyete Bozukluðu ve Depresyonun Tanýsal Ýliþkileri

Anksiyete Bozukluðu ve Depresyonun Tanýsal Ýliþkileri Anksiyete Bozukluðu ve Depresyonun Tanýsal Ýliþkileri Hakan Türkçapar Doç. Dr., SSK Ankara Eðitim Hastanesi Psikiyatri Kliniði, Ankara Anksiyete bozukluklarýyla depresyonun belirtileri arasýnda belirgin

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ ADI SOYADI: Latife Utaş Akhan DOĞUM TARİHİ: 28 Aralık 1979 YABANCI DİL: İngilizce ( Aralık 2007 ÜDS: 71.250) Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl lisans

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ Dr. Hayal Yavuz Güzel ÖZGEÇMİŞ E-Posta : hyguzel@hacettepe.edu.tr Telefon : +90 (312) 7805336 Adres : Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü 06800, Beytepe Ankara Eğitim Mezuniyet Tarihi

Detaylı

Aile Hekimliðinde Genogram

Aile Hekimliðinde Genogram Aile Hekimliðinde Genogram Prof. Dr. Ýsmail Hamdi KARA, Düzce Üniversitesi Týp Fakültesi Aile Hekimliði AD, Düzce Aile Hekimliði Dersleri - 02.06.2010 15:30 1 I. Tanýmlar Hastalarý yalnýz bir birey olarak

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

EK-4 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Cem İncesu 2. Doğum Tarihi: 09. 09. 1963 3. Unvanı:

EK-4 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Cem İncesu 2. Doğum Tarihi: 09. 09. 1963 3. Unvanı: EK4 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Cem İncesu 2. Doğum Tarihi: 09. 09. 1963 3. Unvanı: Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tıp İÜ. İstanbul Tıp Fakültesi 198187

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

DÜZENLEME KURULU Prof. Dr. Ýlhan Elmacý Prof. Dr. Salim Göktepe Prof. Dr. Lütfü Hanoðlu Doç. Dr. Engin Çakar BÝLÝMSEL KURUL Ýlhan Elmacý Salim Göktepe Lütfü Hanoðlu Serdar Geyik Engin Çakar Evren Yaþar

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sosyal ve İdari Bilimler Fakültesi Psikoloji

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sosyal ve İdari Bilimler Fakültesi Psikoloji ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Hatice Ceylan Daş 2. Doğum Tarihi : 28.09.1958 3. Unvanı : Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sosyal ve İdari Bilimler Fakültesi Psikoloji Hacettepe

Detaylı

Þubat 2009 Bilkent Otel ve Konferans Merkezi, Ankara FEBRÝL NÖTROPENÝ MEZUNÝYET SONRASI EÐÝTÝM KURSU www.febrilnotropeni.net www.febrilnotropeni.net FEBRÝL NÖTROPENÝ MEZUNÝYET SONRASI EÐÝTÝM KURSU Deðerli

Detaylı

Örgütsel Davranýþýn Tanýmý, Tarihsel Geliþimi ve Kapsamý

Örgütsel Davranýþýn Tanýmý, Tarihsel Geliþimi ve Kapsamý NOT : Bu bölüm önümüzdeki günlerde Prof.Dr. Hüner Þencan ýn incelemesinden sonra daha da geliþtirilerek son halini alacaktýr. Zaman kaybý olmamasý için büyük ölçüde- tamamlanmýþ olan bu bölüm web e konmuþtur.

Detaylı

Farmasötiklerin insanlarda kullaným

Farmasötiklerin insanlarda kullaným ÝKU ICH NEDÝR VE KLÝNÝK ÇALIÞMALARIN ICH UYUMLU OLMASI NASIL SAÐLANIR? I nternational Conference on Harmonisation of Technical Requirements for Registration of Pharmaceuticals for Human Use Farmasötiklerin

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi 1 Özet Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi Mehmet Ali MALAS, Osman SULAK, Bahadýr ÜNGÖR, Esra ÇETÝN, Soner ALBAY Süleyman Demirel

Detaylı

Sosyal Fobi. Özet. Taný ve Sýnýflandýrma

Sosyal Fobi. Özet. Taný ve Sýnýflandýrma Sosyal Fobi Doç. Dr. Nesrin DÝLBAZ* Özet Sosyal fobi kiþinin baþkalarýnca deðerlendirilmesi mümkün olan birden çok ortamdan sürekli korkma ve bu ortamlarda olabildiðince kaçýnma davranýþlarý gösterme hali;

Detaylı

Eðitim Baþvurularý Hakkýnda; -Eðitim katýlýmcý sayýsý ve eðitim tarih deðiþiklikleri Odamýz tarafýndan belirlenmektedir. -Eðitimlerimizle ilgili tüm güncel bilgiler www.corlutso.org.tr internet adresindeki

Detaylı

1. Adı Soyadı : Melis Seray ÖZDEN-YILDIRIM 2. Doğum Tarihi : Ünvanı : Uzman Klinik Psikolog 4. Öğrenim Durumu :

1. Adı Soyadı : Melis Seray ÖZDEN-YILDIRIM 2. Doğum Tarihi : Ünvanı : Uzman Klinik Psikolog 4. Öğrenim Durumu : 1. Adı Soyadı : Melis Seray ÖZDEN-YILDIRIM 2. Doğum Tarihi : 03.11.1981 3. Ünvanı : Uzman Klinik Psikolog 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Psikoloji İstanbul Üniversitesi 2000-2004

Detaylı

Yetişkin Psikopatolojisi. Doç. Dr. Mehmet Akif Ersoy Ege Üniversitesi Psikiyatri Anabilim Dalı Bornova İZMİR

Yetişkin Psikopatolojisi. Doç. Dr. Mehmet Akif Ersoy Ege Üniversitesi Psikiyatri Anabilim Dalı Bornova İZMİR Yetişkin Psikopatolojisi Doç. Dr. Mehmet Akif Ersoy Ege Üniversitesi Psikiyatri Anabilim Dalı Bornova İZMİR Yetişkin psikopatolojisi içerik: Sınıflandırma sistemleri Duygudurum bozuklukları Anksiyete bozuklukları

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

Yazar Ad 41 Prof. Dr. Haluk ÖZEN Cinsel hayat çocuk yaştan itibaren hayatımızın önemli bir kesimini oluşturur. Yaşlılık döneminde cinsellik ayrı bir özellik taşır. Yaşlı erkek kimdir, hangi yaş yaşlanma

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

Arş. Gör. Dr. Mücahit KÖSE

Arş. Gör. Dr. Mücahit KÖSE Arş. Gör. Dr. Mücahit KÖSE Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Evliya Çelebi Yerleşkesi (3100) KÜTAHYA Doğum Yeri ve Yılı: Isparta/Yalvaç Cep Telefonu: Telefon:765031-58 E-posta:

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT The purpose of the study is to investigate the impact of autonomous learning on graduate students

Detaylı

CİNSEL İŞLEV BOZUKLUKLARINDA DSM 5

CİNSEL İŞLEV BOZUKLUKLARINDA DSM 5 CİNSEL İŞLEV BOZUKLUKLARINDA DSM 5 NE GETİRDİ, NE GÖTÜRDÜ, NE EKSİK? Prof. Dr. Cem İncesu Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi CİNSEL BOZUKLUKLAR / DSM V Disiplinler arası standardizasyon Kanıta dayalı

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Zeynep Çatay Çalışkan 2. Doğum Tarihi: 18 Şubat 1975 3. Unvanı: Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Boğaziçi Üniversitesi 1996 Y. Lisans

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Psikoloji Hacettepe 1999

Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Psikoloji Hacettepe 1999 EK 3 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Ferzan Curun 2. Doğum Tarihi: 11.04.1975 3. Unvanı: :Yrd.Doç.Dr 4. Öğrenim Durumu: :Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Hacettepe 1999 Yüksek Lisans Doktora

Detaylı

Sosyal anksiyete bozukluðu, ilk kez 1966'da Marks

Sosyal anksiyete bozukluðu, ilk kez 1966'da Marks Sosyal Anksiyete Bozukluðu: Taný, Epidemiyoloji, Etiyoloji, Klinik ve Ayýrýcý Taný Doç. Dr. Nesrin DÝLBAZ* Sosyal anksiyete bozukluðu, ilk kez 1966'da Marks ve Gelder tarafýndan tanýmlanmasýna karþýn ayrý

Detaylı

Bilişsel Davranışçı Terapi de Diploma Programı (BDT) Tanıtım Broşürü

Bilişsel Davranışçı Terapi de Diploma Programı (BDT) Tanıtım Broşürü Bilişsel Davranışçı Terapi de Diploma Programı (BDT) Tanıtım Broşürü PSİKOLOJİ DÜNYASINDAKİ EN İYİ YAKLAŞIMLARINDAN BİRİ İLE BİLGİNİZİ KEŞFETMEK İÇİN BİZE KATILIN Kıbrıs Türk Psikologlar Derneği ve Future

Detaylı

05 Ekim 2010 / 14:00 15:30 / Salon 11 ÇG 1 Yeme Bozukluklarýnda Grup Psikoterapisi Uygulamalarý Grup deneyimi : Zerrin Oðlaðu Amaç: Ýstanbul Týp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalý Yeme Bozukluklarý Programý

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Tayfun Doğan Doğum Tarihi: 02.11.1979 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Eğitim Ondokuz Mayıs Üniversitesi 2003 Bilimleri/Rehberlik

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

1960'lardan Günümüze Depresyonun Epidemiyolojisi, Tarihsel Bir Bakýþ

1960'lardan Günümüze Depresyonun Epidemiyolojisi, Tarihsel Bir Bakýþ 1960'lardan Günümüze Depresyonun Epidemiyolojisi, Tarihsel Bir Bakýþ Burhanettin Kaya 1, Mine Kaya 2 1 Doç.Dr., Gazi Üniversitesi Týp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalý, 2 Uz.Dr., Ankara Halk Saðlýðý Müdürlüðü,

Detaylı

PSİKİYATRİK BOZUKLUKLARIN EPİDEMİYOLOJİSİ*

PSİKİYATRİK BOZUKLUKLARIN EPİDEMİYOLOJİSİ* İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri 25 TÜRKİYE DE SIK KARŞILAŞILAN PSİKİYATRİK HASTALIKLAR Sempozyum Dizisi No:62 Mart 2008 S:25-30 PSİKİYATRİK BOZUKLUKLARIN EPİDEMİYOLOJİSİ*

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçentlik Tarihi: 1999 Doçentlik Tarihi: 2012

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçentlik Tarihi: 1999 Doçentlik Tarihi: 2012 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Arzu Araz 2. Doğum Tarihi: 17/ 04/ 1967 3. Ünvanı: Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Ege Üniversitesi 1988 Y. Lisans Sosyal Psikoloji

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

International Journal of Progressive Education, 6(2), 27-47.

International Journal of Progressive Education, 6(2), 27-47. ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: AYŞE AYPAY Doğum Tarihi: 24 02 1969 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Bölümü Ankara Üniversitesi 1989 Y. Lisans

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ I.KİŞİSEL BİLGİLER

ÖZGEÇMİŞ I.KİŞİSEL BİLGİLER ÖZGEÇMİŞ I.KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı : Ayşe Kuzu Doğum Tarihi: 22.04.1976 Ünvanı: Öğretim Görevlisi İş Adresi: Bülent Ecevit Üniversitesi Ahmet Erdoğan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Kozlu/ZONGULDAK

Detaylı

Üniversite Öðrencileri Güvenli Cinselliði Nasýl Algýlýyor? How Do The University Students Perceive Safer Sex?

Üniversite Öðrencileri Güvenli Cinselliði Nasýl Algýlýyor? How Do The University Students Perceive Safer Sex? Üniversite Öðrencileri Güvenli Cinselliði Nasýl Algýlýyor? How Do The University Students Perceive Safer Sex? Dr. Didem Ateþ*, Dr. Aktan Karahan**, Dr. Tuðrul Erbaydar*** Özet Bu çalýþma gençlerin güvenli

Detaylı

Türk Omurga Derneði Kongre ve Bilimsel Toplantý Düzenleme Yönergesi

Türk Omurga Derneði Kongre ve Bilimsel Toplantý Düzenleme Yönergesi 1- AMAÇ-KAPSAM 3- KONGRE, BULUÞMA ve KURSLARIN ZAMANLAMASI Türk Omurga Derneði, omurga týbbý konusunda bilgi ve teknolojinin Omurga Kongresi iki yýlda bir, bahar aylarýnda ve uluslararasý olarak mümkün

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

CİNSEL TERAPİ EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI

CİNSEL TERAPİ EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI CİNSEL TERAPİ EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI Bu programın amacı cinsellik, cinsel gelişim, cinsel bozukluklar, cinsel kimlik durumları, cinsel yönelim, parafililer, cinsel istismar ve cinsel işlev bozuklukları

Detaylı

Birinci Basamakta Çalýþan Saðlýk Personelinin Aile Hekimliði Mevzuatýnda Yer Alan Bazý Konularý Benimseme Durumu

Birinci Basamakta Çalýþan Saðlýk Personelinin Aile Hekimliði Mevzuatýnda Yer Alan Bazý Konularý Benimseme Durumu ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Birinci Basamakta Çalýþan Saðlýk Personelinin Aile Hekimliði Mevzuatýnda Yer Alan Bazý Konularý Benimseme Durumu Opinions of Primary Care Health Workers on Family Medicine

Detaylı

Prof. Dr. Gonca Soygüt Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü

Prof. Dr. Gonca Soygüt Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü KİŞİSEL BİLGİLER Prof. Dr. Gonca Soygüt Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü Adres: Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü E- Posta: goncab@hacettepe.edu.tr

Detaylı