ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 9 Haziran 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3457 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Elvan Levent

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 9 Haziran 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3457 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Elvan Levent"

Transkript

1 AYKO, ZEYKO, Sanayi Holding, Turizm iþletmeleri, KTHY ve nihayet DAÜ... Hepsi de gitti... Elektrik ve telefon da gidecek yakýnda... Kýbrýslý Türkler bitiriliyor... 'Kurtarýcý'ya sizin de bir 'Hastir' çekmenizin zamaný gelmedi mi daha? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 9 Haziran 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3457 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý YA ÝÞGALCÝNE BAÞKALDIR, YA DA SUS... l 2. sayfada Ýþgal altýnda ÝCAZETSÝZ yazýlar... ÖLÜ SEZON EYLEMLERÝ... Ali Osman BU ÜLKEDEN VAZGEÇMEK Erdoðan Baybars SOLUNUM YOLLARIMIZDAKÝ HASAR Elvan Levent BAÞKA YOLU YOK Mehmet Levent Ah kalbim! Yalçýn Okut DAÜ kurumlarýnýn Fethullah Gülen e ait Doða ya devredilmesi ile ilgili temaslar çoktan baþladý... Geçtiðimiz yýlýn Mayýs ayýnda adamýza gelen ve eroin kaçakçýlýðý ile suçlanan Ýsmet Felek le gezip tozan Ümit Doðay Arýnç, Felek i de yanýna alarak DAÜ Rektörü Abdullah Öztoprak ý ziyaret etmiþti... DAÜ nün devredilmesiyle ilgili pazarlýklarýn bu ziyarette baþladýðý öne sürülüyor... DAÜ HATIRASI- Tarih 2010 Mayýs... DAÜ Rektörü Abdullah Öztoprak, Ümit Doðay Arýnç ve Ýsmet Felek... Fethullah DAÜ'ye çoktan el attý DAÜ böyle gitti n Gülen cemaatine mansup olan Bülent Arýnç ýn kardeþi Ümit Doðay Arýnç, DAÜ dýþýnda bir de YDÜ yü ziyaret etmiþti... n Amerika nýn büyük desteðine sahip olan ve dünyada 600 den fazla okulu bulunan Fethullah Gülen, Türkiye de AKP nin ruhani lideri olarak biliniyor... YDÜ HATIRASI- Ümit Doðay Arýnç Kýbrýs ziyaretinde YDÜ'yü de ihmal etmemiþti... Yanýnda yine Ýsmet Felek vardý... n Halen eroin kaçakçýlýðýndan Türkiye de yargýlanan ve hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde bulunan Ýsmet Felek de son zamanlarda Fethullah Gülen cemaati ile yakýnlaþmýþ ve Arýnç la dostluðunu geliþtirmiþti... n DAÜ Rektörü Abdullah Öztoprak açýklasýn... Ýsmet Felek le kendisini ziyaret eden Ümit Doðay Arýnç ile neler konuþuldu? l Þener LEVENT yazýyor, 2. sayfada AÇI sütununda Arif H.Tahsin yazýyor: Aktif mi, pasif mi? n2. sayfada

2 ÇEK SAHTEKARLIÐI Lefkoþa'da bir kiþi, aldýðý çek üzerinde deðiþiklik yaparak sahtekarlýkla 4 bin 570 TL ele geçirdi. Polis bültenine göre, 42 yaþýndaki H.G. Cemal Ýnönülü'nün keþide ettiði çekte deðiþiklik yaparak sahteledi ve bir iþyerine vererek 4 bin 570 TL nakit para temin etti. Tutuklanarak dün mahkemeye çýkarýlan zanlý, dava okunduktan sonra yargýlanmak üzere serbest býrakýldý. KUAFÖRÜ ÖDEMEYEN GENÇ KIZ TUTUKLANDI Güzelyurt'ta 17 yaþýndaki bir genç kýz ise, bir kuaförde saç ve yüz bakýmý için ödeme yapmayýnca tutuklandý. Önceki gün saat 17.30'da meydana geldiði belirtilen olayda, üzerinde parasý olmadýðýný, kredi kartýyla ödeyeceðini söyleyen K.S. adlý kiþi, parayý ödemediði için þikayet edilince tutuklandý. 15 YAÞINDAKÝ GENÇLER MOTOSÝKLET ÇALDI Girne'de de Hasan Demirhan'ýn kaldýðý apartman önünde duran motosikleti çalýndý; ön ve yan kapaklarý sökülerek hasara uðratýldý. Önceki sabah meydana gelen olayda, 16 yaþýndaki M.Ö, 15 y aþýndaki B.Y ve 15 yaþýndaki Ý.D zanlý olarak tutuklandý. HASPOLATTA UYUÞTURCULU SÝGARA PARTÝSÝ Haspolat'ta, bonzai içeren sigara içen gençler tutuklandý. 23 yaþýndaki H.Y'nin 25 yaþýndaki E.T'den aldýðý bonzai uyuþturucu maddeyi bir sigaraya sarýp M.Y (25) ve N.Ý (26) ile birlikte içtikleri tespit edildi. Polis, adý geçen gençleri tutukladý ve haklarýnda soruþturma baþlattý. 59 YAÞINDAKÝ DOÐU SOYDAÞ KAYIP Polis bülteninde, Girne'de 59 yaþýndaki Doðu Soydaþ adlý kiþinin kayýp olduðu da duyuruldu. Önceki gece saat 20.00'de evinden ayrýlan Soydaþ, halen geri dönmedi. YANGIN Gaziköy- Dilekkaya anayolu kenarýnda önceki gün öðle saatlerinde çýkan yangýnda iki kiþiye ait 33 dönüm anýz ve 12 rulo balya yandý. Yangýnýn sebebi henüz tespit edilemedi. ORTA DERECELÝ OKULLARDA KARNELER DAÐITILDI Orta dereceli okullarda öðrenim gören öðrenciler dün karnelerini alarak yaz tatiline resmen baþladý. Ýlkokullarda ise karneler 15 Haziran Çarþamba günü verilecek. Diplomalar, farklý tarihlerde verilecek. HAVA SICAKLIÐI 39 DERECEYÝ BULACAK Hava sýcaklýðýnýn, bugünden baþlayarak 12 Haziran Pazar gününe kadar 39 santigrat dereceye kadar çýkmasý bekleniyor. Meteoroloji Dairesi'nden yapýlan açýklamaya göre Kýbrýs, bugünden itibaren 15 Haziran Çarþamba gününe kadar alçak basýnç sistemiyle genellikle güneyli sýcak hava akýmlarýnýn etkisi altýnda kalacak. Olaylar ve Gerçekler Arif Hasan Tahsin Evet, bir toplum, iþgale uðrayan topraklarýný, gasp edilen iradesini, idaresini geri alýp kendi kendini idare etme hakkýný ve varlýðýný koruyabilmek için, iþgalciyi yurdundan çýkarma mücadelesi verirsa, vereceksa, verdiysa buna "Ulusal Kurtuluþ Savaþý" denir. Ne zamandan beri? "Büyük Fransýz Devrimi" diye adlandýrýlan ve 1789'da Fransa'da gerçekleþtirilen Devrim'den beri. Neysa... Ýþi teferruata boðmayalým. Evela kendimizi kurtaralým da, biz bize kalýnca, "Sosyalist Demokrasi mi, Burjuva Demokrasisi mi olsun" kavgasýna, ortam hazýr hale getirilebilirse, giriþiriz. Evet, kavganýn adý Ulusal Kurtuluþ savaþýdýr. Birkaç örnek verelim devam etmeden: 1- Mustafa Kemal'in arkadaþlarýyla beraber Anadolu'da verdiði savaþ mesela Cezairlilerin Fransýzlara karþý verdikleri savaþ mesela Hindistan'ýn Ýngilizlere karþý "Gandi"nin önderliðinde verdiði savaþ mesela Vietnam'ýn Amerikalýlara karþý verdikleri savaþ mesela... Ve saire... Peki, 1955'te Rumca konuþan Kýbrýslýlarýn Ýngilizlere karþý baþlattýklarý Yunanistan'a baðlanma savaþý Ulusal Kurtuluþ Savaþý deðil miydi? Deðildi çünkü, Birleþmiþ Milletlerde halklara, uluslara tanýnan Self-Determination hakký, bir toplumun, ulusun veya halkýn kendi Baðýmsýz Devleti'ni kurma hakkýdýr benim uygulamada gördüðüm... Yani benim yaþantýmda gördüðüm o ki, bu hak öyle kullanýlýr. Baðýmsýzlýk için. Ve, önceden Birleþmiþ Milletlerin kararý gerekir. Annan Planý'nda olduðu gibi. Kýbrýs'ta yapýlan referandumun sýnýrlarýný Birleþmiþ Milletler örgütü çizdi. Yani Birleþmiþ Milletler, "siz ayrýlma hakký için deðil, birleþmek için referandum yapacaksýnýz" dedi. Ve þunu da ekledi: AKTÝF MÝ, PASÝF MÝ? "Referandumda taraflardan birisi 'hayýr' dersa, bu plan ortadan kalkar." Evet, Kýbrýslýlarýn veya sadece Türkçe konuþan ve/veya Müslüman Kýbrýslýlarýn Türkiye'nin boyunduruðundan kurtulmak için verdikleri, verecekleri mücadelenin adý Ulusal Kurtuluþ Savaþý olduðuna göre, bu savaþýn kurallarý bellidir. Nedir? 1- Pasif Direniþ: Gandi'nin Hindistan'ýn Kurtuluþ Mücadelesinde kullandýðý yöntem mesela Aktif Direniþ: Mustafa Kemal'in kullandýðý yöntem mesela... Türkçe konuþan Kýbrýslýlar hangi yöntemi kullanmalýdýrlar? Kuþkusuz bu tercihi, mücadeleyi verecek olanlar yapacak. Ancak ben kaçýnýlmaz hale gelmediði takdirde silaha el sürülmemesi yanlýsýyým. Bunun için de direniþçiler bu konuda çok iyi Türkçe konuþan Kýbrýslýlar hangi yöntemi kullanmalýdýrlar? Kuþkusuz bu tercihi, mücadeleyi verecek olanlar yapacak. Ancak ben kaçýnýlmaz hale gelmediði takdirde silaha el sürülmemesi yanlýsýyým. Bunun için de direniþçiler bu konuda çok iyi eðitilmeli ve, provokasyonlara cevaplarý hep pasif yöntemlerle olmalý. eðitilmeli ve, provokasyonlara cevaplarý hep pasif yöntemlerle olmalý. Peki siyasal partilerimiz bu mücadeleyi verebilirler mi? Verebilirler ama Türkiye'nin denetimindeki Meclis'ten, Hükümet'ten çýkmak koþuluyla... Ve, bir Halk Meclisi oluþturmak koþuluyla. Artý, bir direniþ örgütü oluþturmak suretiyle... Peki, sendikalarýmýzla verilebilir mi bu mücadele? Oyunun kurallarýný uygulamak koþuluyla verilebilir tabii. Bu konularý açacaðýz ama yerimiz kalmadý. Yerimizin yettiði oranda sözümüzü sürdürelim. Neden silahlý mücadeleye "hayýr" derim? Türkiye çok güçlü olduðundan mý? Hayýr. Gayrýnizami Savaþ Tekniði'ni uygulayaný, nizami ordular yenemez. Devletler bu teknik karþýsýnda yenilmeðe mahkumdurlar. Amerika gibi bir güç Vietnam direniþçilerine yenildi. Sovyetler Birliði Afganistan'da yenildi. Ama "Pasif Direniþ"le hedefe ulaþmak varken bu çaðda neden silahlý bir savaþa giriþelim? Ýster Pasif, ister Aktif direniþte önemli olan halký peþinden sürüklemektir. O da iþin en kolay yanýdýr. Nasýl olur? Çiziktirdi Þener LEVENT Açý YA ÝÞGALCÝNE BAÞKALDIR, YA DA SUS... Þu saptamayý yapalým önce... Kýbrýslýtürkleri bitiriyorlar... Son vuruþlarý yapýyor Türkiye... Hem de bu kez çok kararlý biçimde... Son darbe... Laf olsun diye yazmýyorum bunu... Bu vahim gerçeði ifade edecek daha etkili bir söz bulamadýðým için üzgünüm hatta... Ýçimizden kaç kiþinin bunun farkýnda olup olmadýðýndan emin deðilim... Ama görünüþe bakýlýrsa umutlanmak için pek sebep yok... Bitirilmekte olan bir toplumun halleri deðil bu haller... Yer yerinden oynamalýydý deðil mi? Ýþi gücü býrakýp sokaklara dökülmeliydik hep birlikte... Yollarý kesip barikatlar kurmalýydýk... Ve hayat normale dönene kadar durdurmalýydýk hayatý... Ellerimizde KKTC bayraklarýyla deðil, Kýbrýs Cumhuriyeti bayraklarýyla... Ve bir deðil, binlerce pankartla... Tek bir yazý olmalýydý tüm pankartlarýmýzda: "Kurtarýldýk mý? Hassiktir!" Tek bir sloganý haykýrmalýydýk hep bir aðýzdan: -Ýþgalci, yurdumuzdan defol! Biz bunlarý yapmadýk bugüne kadar... Yapanlarýmýzý da 'provokatör' ilan ettik... Horladýk... Bir elin parmaklarýný geçmezler dedik... Ve iþte sonuç: Kýbrýslýtürkleri bitiriyorlar! Bitirirler tabii... Bitirmemeleri için sen ne yaptýn ki sevgili kardeþ... Sahte bakanlýklara siyah çelenk mi koydun? Türk bayraklarýyla donattýðýn miting meydanlarýnda 'asimilasyona hayýr' mý dedin? Ve tüm bu masum eylemlerden sonra bir zafer kazanacaðýný mý hayal ettin? Ýþgalcine iþgalci demeye bile dilin varmýyor senin hala... Kurtarýcý diyorsun! Coþkuyla kutlamaya koþuyorsun 20 Temmuz'larý... Yas tutacaðýna þenlik yapýyorsun... Türk askeri bu adadan giderse ben de giderim diyorsun... Baþýnda bir garantör istiyorsun hala... Askeri yasak bölgeler, poligonlar vesaire hiç mi hiç umurunda deðil... Üstünde oturduðun barut fýçýsýnýn bile farkýnda deðilsin... Çözüm olmadan Maraþ'ýn eski sahiplerine verilmesini sen de istemezsin onlar gibi... Onlar kim? Þimdi seni bitirenler... Canýna okuyanlar... Neyin varsa, teker teker hepsini elinden alanlar... Ýhanete uðramýþ gibi öfkelisin... Sindiremiyorsun içine... Boþuna ama boþuna... Kurtarýcýnýn ebediyen bu adada kalmasýný isteyen sen deðil misin? O halde ne bu hiddet bu celal... Havayollarý elden gitmiþ... Gider tabii... Bu yangýnda artýk sen de kurtaramazsýn kendini... Elektrik Kurumu... Süt Kurumu... Telefon Dairesi... Onlar da gidecek... Onlarý da alacaklar... Ve camiler hibe edecekler sana... Allah'a sýðýnasýn diye... Üreterek deðil, dua ve beddua ederek tüketesin diye ömrünü... Bak iþte... Bir aðlama ve sýzlama içindesin yine... Maðusa'daki üniversite de gitmiþ elinden... Gider tabii... Gitmemesi için hani mukavemet mi var karþýsýnda? Öyle bir-iki masum protesto gösterisi yaptýk diye geriye mi püskürttük onlarý sanýrsýn? Biz hep bir aðýzdan "Ey iþgalci, defol yurdumuzdan" diye haykýrmadýkça, hiçbir protesto gösterisi iþe yaramaz... Bakýn, ta Pensilvanya'dan el atmýþ Ýmam topraðýmýza... Ýyi taný bu Ýmamý... Anlý þanlý Fethullah Gülen derler ona... Meþhur Soros'un Türk versiyonu... Türkiye'de yapacaðýný yapmýþ... Þimdi de sýra yavruda... Hele bekle... Seçimi tek baþýna kazanmasý için dua ettiðin Erdoðan da kazansýn bu seçimi hele, asýl o zaman görürsün göreceðini... Senden eser kalmayacak... Son molekülüne kadar bitirecekler seni... Son bir kurþunun kaldý... Kurtuluþun için tek yol... Bugüne kadar kurtarýcý zannettiðin iþgalcine bir hassiktir çekmek bu meydanda... Bunu da yapamazsan hiç baðýrýp çaðýrma... Git bizim hisardaki aðlama duvarýna... Ve aðla!

3 AFRÝKA dan mektup... O FOTOÐRAFLARA DAHA ÝYÝ BAKIN ÞÝMDÝ... Bugün gazetemizin baþ sayfasýnda gördüðünüz bu ilginç resimleri daha önce yayýnlamýþtýk biz... Bu resimli haberler yalnýz bizim tarafýmýzdan deðil, tüm parti ve örgütlerimiz tarafýndan da yorumlanmaya muhtaçtý... Ancak nedense umursanmadý pek... Durulmadý üstünde... Öyle es geçilecek bir þey miydi oysa?.. AKP'nin 2 numarasý koskoca Bülent Arýnç'ýn kardeþi gelmiþ adaya... Prof. Dr. Ümit Doðay Arýnç... Takmýþ koluna Ýsmet Felek'i... Dolaþýyor üniversite üniversite... Felek malum... Eroin kaçakçýlýðý ile suçlanmýþ... KKTC'de Türkiye'den gelen talimatla tutuklanmýþ... Ýçeri týkýlmýþ... Sonra da iade edilmiþ Türk polisine... Halen de Türkiye'de yargýlanýyor... Geçtiðimiz Aðustos ayýndan beri Silivri Cezaevi'nde... Felek Arýnç'la üniversiteleri dolaþýrken de hakkýnda tutuklama kararý vardý... Hatta Cumhurbaþkanlýðý Sarayý'nda Derviþ Eroðlu'nu ziyarete gittiðinde bile... Ümit Doðay Arýnç yalnýz iki üniversiteyi ziyaret etti... DAÜ'yü ve YDÜ'yü... Sanýrýz bu devir pazarlýklarý burada o zamandan baþladý iþte... Arýnç, Gülen Cemaati'nin mensuplarýndan... Zaten Fethullah Gülen Türkiye'de AKP'nin ruhani lideri olarak biliniyor... 'Ýmam' olarak anýlan Fethullah'a laf eden hapsi boyluyor. Gazeteci Ahmet Þýk 'Ýmam'ýn Ordusu'nu yazdýðý için hapiste... Amerika'nýn Pensilvanya bölgesinde yaþamýný sürdüren Fethullah Gülen'in bir sözü ile Türkiye hop oturuyor, hop kalkýyor. Bir tarikat þeyhi gibi eli öpülüyor Fethullah'ýn... Amerika çok yararlanýyor ondan... Dünyanýn çeþitli bölgelerinde 600'den fazla okulu var Ýmam'ýn... * Uzun kulaðýn söylediðine göre, aslýnda DAÜ'nün yalnýz kreþ, ilkokul ve koleji deðilmiþ devredilen... Tüm üniversite gitmiþ... Ama gizleniyormuþ þimdilik... Açýklanmýyormuþ kamuoyuna... Halký alýþtýra alýþtýra koyulmuþlar iþe... Küçükten büyüðe... DAÜ'nün Fethullah Gülen'e devri sýradan TC'liye bir devir deðil... Daha da vahim bir durumla karþý karþýyayýz þimdi burada... Sýradan bir TC'liye devredilse yine tepki gösterirdik elbette... Ama iþin içine bir de Ýmam efendi girince olayýn önemi daha artýyor... Fethullah'ýn kuzey Kýbrýs'a sýzmasýnýn acý sonuçlarýný siz de göreceksiniz yakýnda... Bu otorite eðitim kurumlarýyla sýnýrlanmaz... Düþünün... Türkiye'deki hükümeti belirleyen bir otorite bu... Kýbrýs'ta kimbilir neler yapar... * Uyan ey halk uyan... Ýmamýn ordusu sefere çýkmýþ Kýbrýs'ta... Elimizde kalan son kaleleri de alýyor... Toplumsal Varoluþ Mitingleri deðil miydi bizim 80 bin kiþilik mitinglerimiz? Neden yok oluyoruz o halde? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE DAÜ-SEN BAÞBAKANLIK ÖNÜNDE EYLEM YAPTI BAKANLARA PET ÞÝÞE ATILDI Doðu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personel Sendikasý (DAÜ-SEN), üniversite bünyesindeki üniversite öncesi okullarýn iþletmelerinin devredilmesini protesto amacýyla Bakanlar Kururlu toplantýsý sürerken Baþbakanlýk önünde eylem düzenledi. Eyleme Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP), Birleþik Kýbrýs Partisi (BKP) ve Yeni Kýbrýs Partisi (YKP) ile Sendikal Platform ve Baraka Kültür Merkezi de destek verdi. Yaklaþýk 100 kadar eylemci düdükleri ve DAÜ- SEN bayraklarýyla Baþbakanlýk önünde "DAÜ'yü Satanlar Yargýlanacak...Eþber Serakýncý Hesap Verecek", "DAÝ-DAK Kreþi Kurtardýlar, Sýra Üniversitede", "Cumhurbaþkaný Göreve", "Özelleþtirmeye Hayýr" yazýlý pankartlar taþýdýlar. Bakanlar Kurulu toplantýsý sonrasý resmi araçlarýyla Baþbakanlýktan ayrýlmak isteyen bakanlarýn araçlarý da, eylemcilerin pet su þiþelerine hedef oldu. ÖZKARAMANLI DAÜ-SEN Baþkaný Hüseyin Özkaramanlý eylem sýrasýnda basýna yaptýðý açýklamada, "UBP hükümetin ülkenin tüm kurumlarýný parça parça peþkeþ çekmeye çalýþtýðýný" söyledi. DAÜ'de güvenlik, kitap satýþý ve temizlik hizmetlerinin de bir süre önce özele devredildiðini kaydeden Özkaramanlý, geçtiðimiz pazartesi ise DAÝ, DAK ve üniversite bünyesindeki kreþin "kâr etmiyor" denilerek kiralanmaya çalýþýldýðýný ifade etti. ATAKAN HAVA-SEN Baþkaný Buran Atakan da eylemdeki konuþmasýnda, "'Vatan, millet, sakarya' derken mangalda kül býrakmayanlar 600 kiþiyi 2000 kiþiyle sokaða attý, emekliyi sokaða döktü, eþelmobil'i kaldýrdý ve tarihe '7 buçuk- 8'lik Baþbakan' yazdýrdý" ifadelerini kullandý. ELCÝL Kýbrýs Türk Öðretmenler Sendikasý Genel Sekreteri Þener Elcil de, "1974'te ülkeye barýþ ve özgürlük getirecek olanlarýn ülkeye ne getirdiðinin bugün ortada olduðunu" söyledi. Yapýlmakta olaný "sivil iþgal" diye niteleyen Elcil, Sanayi Holding'le turizm iþletmelerinin ardýndan artýk yavaþ yavaþ toplumun tasfiyesinin gündeme geldiðini ve Kýbrýs Türklerinin artýk kendi vatanlarýnda istenmediðini savunarak "Birileri ülkeyi pazarlýyor" ifadelerini kullandý. GÖKÇEBEL Kýbrýs Türk Orta Eðitim Öðretmenler Sendikasý Baþkaný Tahir Gökçebel ise, "meþruiyetini kaybetmiþ hükümetin meþruluðunu ispatlamaya çalýþtýðýný, fakat þu an artýk uzatmalarý oynadýðýný" söyledi. DAÜ'deki kurumlarýn kiralanmasý muhasebesini hem Baþbakan hem de hükümetin çok iyi yapmasý gerektiðini kaydeden Gökçebel, ülkede yüzyýllardan beridir var olma mücadelesi veren bir halka bunlarýn reva görülmemesi gerektiðini söyledi. Gökçebel, "Fiyatý belli olmayan bir þeyi satýyorsunuz...yarýn ülkenin fiyatýný belirleseler onu da mý satacaksýnýz" diye sordu. ÇAÐLAR CTP Milletvekili Mehmet Çaðlar da, geçtiðimiz günlerde DAÜ'deki mali durumun iyileþme yolunda olduðu söylenirken, bugün özelleþtirme adý altýnda kurumlarýnýn peþkeþ çekilmesinin çeliþkili bir durum olduðunu söyledi. LAÜ'deki yurtlarýn gün önce baþka bir ülkenin kredi ve yurtlar kurumuna satýldýðýný kaydeden Çaðlar, "TED Koleji'ne saðlanan imkanlar ve yatýrým olanaklarýyla eðitim sisteminin kökten satýldýðýný" da iddia etti. Çaðlar, Kýbrýs Türk halkýnýn toplumsal olarak ciddi bir saldýrý altýnda bulunduðunu da ekledi. ÇAKICI TDP Genel Baþkaný Mehmet Çakýcý da, KTHY konusunda birkaç gün içerisinde çözülebilecek sorunlarýn aylarca sürüp gittiðini ve kötü yönetilen KTHY'nin batmasýyla birilerinin para kazandýðýný, maðdur olanlarýnsa aylardýr iþkence çektiðini söyledi. Çakýcý, "DAÜ'deki kreþ, kolej ve ilkokulun gizli bir operasyonla, ihaleye dahi gidilmeden, hükümetin bakanlarýnýn dahi haberi olmadan elden çýkarýlmaya çalýþýldýðýný" belirtti. ÝZCAN BKP Genel Sekreteri Ýzzet Ýzcan ise, "Kýbrýslý Türklerin öz varlýklarýnýn ellerinden alýnarak, kimliksizleþtirilerek, göç ettirilerek ve nüfus aktarýmýyla vilayetleþtirilerek yok edilmeye çalýþýldýðýný" savundu. Yapýlanýn "özelleþtirme" deðil "hýrsýzlýk" olduðunu iddia eden Ýzcan, KKTC'deki okullarýn Fettullah Gülen cemaatine baðlý dershanelere devredilmesinden sonra sýranýn, KIB-TEK, Ercan Havaalaný ve Telekomünikasyon Dairesi'ne geleceðini söyledi. Yapýlan uygulamalarý "Makarios ve Grivas'ýn yaptýðý iþgal saldýrýlarýna" benzeten Ýzcan, Baþbakan Küçük'ü de "Kendi halkýna düþmanca davranan, ihanet içinde bir zavallý" olarak niteledi. BAÞBAKAN GÖRÜÞMEYE ÇAÐIRDI... Konuþmalarýn ardýndan saat sýralarýnda Baþbakan Küçük, sendika ve ilgili okullarýn okul aile birlikleri yetkililerinden 5 kiþilik bir heyeti görüþmeye çaðýrdý. Yaklaþýk yarým saat süren görüþmenin ardýndan DAÜ-SEN Baþkaný Hüseyin Özkaramanlý basýna açýklamada bulundu. Özkaramanlý, Baþbakan Ýrsen Küçük'le yaþanan sorunlarýn görüþüldüðünü söyledi. Özkaramanlý Baþbakan Küçük'ün "Ýmzalanan ön protokolün herhangi baðlayýcýlýðý olmadýðýný, verilen bilgiler ýþýðýnda bu kurumlarda yaþanan problemlerin çözümüne yönelik DAÜ'deki tüm paydaþlarýn bir araya gelerek denk bütçe yapmasý yönüne gidilmesini desteklediðini, bunun için de giriþim yapacaðýný" söylediðini bildirdi. "EYLEMLERE DEVAM...BAÞBAKAN'LA SÜREKLÝ TEMAS" Özkaramanlý, geçmiþteki tecrübelerinden dolayý bu konunun yine muallakta olduðunu düþündüklerini, daha önceden planlanan eylemlerini devam ettireceklerini ve Baþbakan Küçük ile sürekli temas halinde olacaklarýný söyledi. Özkaramanlý, Baþbakan'ýn yaptýðý açýklamanýn arkasýnda durmasýný ve söz konusu kurumlarýn DAÜ bünyesinde kalmasýna yönelik giriþimlerini somuta dönüþtürmesini ümit ettiklerini de ekledi. ex istence Elvan Levent SOLUNUM YOLLARIMIZDAKÝ HASAR Lefkoþa'nýn surlariçinde trafik feci halde týkanmýþtý. Oluþan uzun araba kuyruðunun sonundan kesintisiz korna sesleri geliyordu. Ben, uzun kuyruðun en önünde durduðumdan kornaya basmýyordum, çünkü Lefkoþa Belediyesi'nin çöp toplama aracýnýn tam arkasýnda duruyor ve olan biteni iyice görebiliyordum. Büyük çöp konteynerlerini boþaltan o kocaman çöp kamyonlarýndan deðildi bu araç. Sokaklardaki daha küçük çöp bidonlarýný boþaltma amacýyla turluyordu Lefkoþa'nýn dar sokaklarýný. Yani araç, neredeyse iki adýmda bir duruyor ve bir görevli inip, aðzýna kadar dolu küçük çöp bidonunu kamyonun arkasýna boþaltýyordu. Üstelik arkadan gelen korna seslerine kulak týkamak istercesine bangýr bangýr bir müzik de duyuluyordu belediyenin aracýndan. Lambada. Ne nostalji... 80'li yýllarýn en sonunda patlayan ve aylarca bütün dünyayý kasýp kavuran, birçok ülkede haftalarca müzik listelerinin bir numarsýnda kalan þarký... Fransa'daki sekiz Latin Amerika kökenli müzisyenden oluþan Kaoma grubunun unutulmaz parçasý... Yine de, bütün bu hareketli neþe dolu müziðe raðmen, çöp bidonlarýný boþaltan belediye görevlisi arkada oluþan kuyruðun farkýndaydý anlaþýlan. Dolayýsýyla mümkün olduðu kadar hýzlý hareket ediyor ve bu hýzlý hareketler sonucu da çöp bidonlarýndaki çöplerin bir kýsmý, boþaltma iþlemi sýrasýnda sokaklara saçýlýyordu. Anlayacaðýnýz, bu gün ortasý 'temizlik' tek kelimeyle sýfýrla çarpýlýyordu. Sýfýrla deðil, eksi birle hatta... Çünkü, o çöplerin çöp bidonunda durmasý, yerlerde saçýlý durmasýndan daha iyiydi neresinden baksanýz. Yani þimdi çöp bidonlarý boþ, ancak sokaklar daha pisti... Kaþ yapmak isterken, göz çýkartmak, buna denirdi herhalde. Ve bütün bu manzara küçük, basit bir örnekten öte, burada içinde yaþadýðýmýz bilinçsiz, bozuk sistemli mekanizmanýn oldukça iyi bir göstergesiydi. Yol yapýmý için aðaçlarýn katledilmesinden tutun, plansýz þehirleþmeye kadar, nereye baksanýz, ayný eksi birle çarpýlmýþ sonuç duruyordu karþýmýzda. Ve zaman ilerledikçe, daha iyiye gitmiyordu burada hiçbirþey, daha kötüye gidiyordu. Çünkü biz, baðýmlý bir toplumduk. Ve týpký bir alkol vaya uyuþturucu baðýmlýsýnýn özgür iradesini kaçýnýlmaz bir þekilde yitirdiði gibi kayýp gitmiþti bizim de özgür irademiz ellerimizden. Ve özgür irademizle birlikte sahip olduðumuz geriye kalan ne varsa... Moskova'da özellikle 90'lý yýllarda alkolün pençesine düþen insanlarýn birçoðu, evlerini nasýl kaybetmiþti bilyor musunuz? Sarhoþ bir haldeyken, düzgün giyimli, tanýmadýklarý adamlarýn, evlerine birkaç þiþe votkayla gelip, birkaç saat dil döktükten sonra, kendilerine imzalattýklarý kaðýtlar sonucunda... Ayýlýp, kendilerine geldiklerinde artýk sokakta yaþamaya mahkum, evsiz birer insandýlar. Baðýmlý bir insanýn sahip olduðu herþeyi yitirmesi bu kadar basitti iþte... Þimdi düþündükçe, toplumumuzun içinde bulunduðu durum da, bana bu evlerini kaybeden insanlarýn trajik öykülerini anýmsatýyordu. Onlar birer birey olarak sahip olduklarý herþeyi yitirmiþti, biz ise bir toplum olarak. DAÜ'nün üniversite öncesi eðitim kurumlarýnýn elden gitmesi de bu uzun 'yokuluþ' filmine eklenen son sahne olmuþtu. Aklýma, nikotin baðýmlýlýðýna karþý üretilen sloganlardan bir geliyordu: 'Sigara sizi býrakmadan, siz onu býrakýn'... Yoksa, rahat bir nefes almamýz, mümkün olmayacaktý herhalde. Solunum yollarýmýzdaki hasar, telafi edilir mi, dersiniz?

4 ALAKAYA DÝRÝFÝL Gün gelir de hepimiz bir marjinal olmazsak Sanmayýn ki bir tek kale kalacaktýr ayakta Bu kavganýn adýný doðru dürüst koymazsak Asýlý kalacaðýz salkým gibi saçakta Kalay AKP ÝLE GÜLEN CEMAATÝNÝN ÞÝÞÝRÝLMÝÞ ÝMAJLARI AKP nasýl þiþirildiyse dünya basýný tarafýndan, Fethullah Gülen Cemaati de öyle þiþirilmiþtir. Bir Müslüman Demokrasi, bir Ilýmlý Ýslam propagandasýdýr gidiyor senelerdir. Arada sýrada AKP dünya basýnýnda eleþtirilere maruz kalsa da, Gülen Cemaati'nin kaynaklarýna dair kuþkulu yayýnlar yapýlsa da, o þiþirilmiþ imaj raðbet görüyor. Bu yüzden býrakýn DAÜ Koleji'nin Gülen Cemaati'ne devredilmesini, toptan KKTC Cemaate devredilse yine de tepki yaratmayacaktýr ülkemizde. Bütün solcularýmýz külliyen nasýl gözü kapalý AKP taraftarý oldularsa, þimdi de seyredin bakalým Hocaefendi'nin yalakalarýný. Kalaycý Ali OSMAN Periyodik ÖLÜ SEZON EYLEMLERÝ... Gazete sayfalarýnda spor kulüplerinin genel kurullarý dikkat çekiyor... Kulüpler arasýna giren CTP de seçimle baþkanýný seçti. Köþe yazarlarý habire yorumlarda bulunuyorlar... Yorgancýoðlu baþarýlý olacak mý, diye... Çetinkaya'da baþkan adayý Tatar... Mükellef Lefke'nin baþkanlýðýna yeniden seçildi. KOP'la görüþmeler, Yüksek Ýdare Mahkemesi'ne müracaat... Bunlar sonuçlarý henüz kestirilemeyen konular ama Lefkeli kararlý... Lefke'nin gündemini, önümüzdeki sezon baþarýlý olup olmayacaðýndan çok, KOP iliþkileri ve maçlarý durdurabilecek YÝM'den alýnacak ara emri oluþturacak gibi... Yorgancýoðlu bir centilmen gibi duruyor siyasette... Özker Hoca'nýn veya Ferdi'nin duruþu yok onda... Kitlelerin ajite edilmesi baþka iþ, centilmen olmak baþka iþ... Parti Meclisi'nin belirlenmesinden sonra ortaya çýkan tablo ilginç... Bana göre Yorgancýoðlu bir cendereye alýndý... Kolay deðil tek baþýna kalmasý... Yoðurdu üfleyerek yeme politikasý yürürlüðe girdi hemen. Özker Hoca güçlü olduðu günlerde "Davul bizim boynumuzda, tokmak onlarýn elinde" demiþti ya... Bu sözler birilerini çok kýzdýrmýþtý ki, az kalsýn, parti bürokratlarýnýn KKTC hükümetinden nemalanmalarý engelleniyordu. Akabinde yanýna yerleþtirilenlerle markaja alýndý ve ondan sonra da diskalifiye edildi... Bu hataya ikinci kez düþmezler... CTP'nin parti meclisinin oluþumuna bakýldýðýnda, ki zaten parti gazetesi de bunun bilinci içerisinde vurguladý, "Babalar ve oðullar" diyerek... Sadece PM'de deðil... Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin kadýn kollarý da parti üst düzey bürokratlarýnýn eþlerinden oluþuyor... Gençlik kollarýnda da durum ayný... Araya üvey evlat gibi birileri girebilirse ne ala... Ancak parti bir þirket durumunda... Babadan evlada geçen bir þirket gibi... Bana göre partinin ilkeli ve düzeyli bir konuma gelebilmesi için "tu" baþtan deðiþime uðramasý gerekir... Adaylar arasýnda bunu baþaracak birisi var mýydý derseniz... Çaðlar buna yakýndý ama baþaramazdý, derim... Markajsýz kalmasý mümkün deðildi. Yorgancýoðlu'nun baþkan oluþuyla birlikte de birþeylerin deðiþeceðini sananlar yanýlacaklar... Fethullah Gülen KKTC'ye önce dersane açtý... Çeþitli isimler altýnda cemaata baðlý üniversite öðrencilerinin kalacaðý yurtlar yaptýrdý... Daha bir ay önce yeni bir dersane açarak, eðitim alanýný ele geçirme çalýþmalarýný güçlendirdi. Son haber, DAÜ ilkokul ve kolejinin, Fethullah'a ait, Türkiye'deki Doða Koleji'ne satýlmasý oldu... Bunun gibi daha kaç bin olay var, sayfalara sýðmayan... Hani sesini çýkarýp Kýbrýslýtürklerin haklarýný arayan siyasetçiler... Kimsenin umurunda bile deðil... Spor kulüpleriyle bazý partiler genel kurullarýný yapmýþlar... Yönetimlerini seçmiþler... "Ölü sezon"da bu kadarý olur... KÜÇÜK ÜN BASIN TOPLANTISINA BASKIN Baþbakan Ýrsen Küçük ün dün Lefkoþa daki Merit Otel de düzenlediði basýn toplantýsý Sendikal Platform temsilcileri tarafýndan basýldý. Küçük le sendikacýlar arasýnda kýsa süreli tartýþmalar yaþandý. Tartýþmalar sýrasýnda soðukkanlý ve güleryüzlü davranmaya çalýþan Ýrsen Küçük basýn toplantýsýnýn sonunda, basýn mensuplarýna teþekkür ederken, sendikacýlarýn toplantýnýn baþýndaki eylemine deðinerek, "Keþke sendikacýlar da otursaydý. Ama bizi unutmayýp ziyaret ettikleri için teþekkür ederim" dedi. Sessizliðin Sesi Mehmet Levent BAÞKA YOLU YOK AYKO'dan... Sanayi Holding'den... Makarna fabrikamýzdan... Bazý küçük sanayi kuruluþlarýmýzdan... Ve KTHY'den sonra... DAÜ de elden gitti! Ýlk parseller olarak DAÜ ilkokulu ve koleji, Türkiye'de AKP'nin akýl hocasý Fethullah Gülen'e ait bir yeþil sermaye kuruluþu olan Doða Koleji'ne satýldý! Ýhalesiz... Kapalý kapýlar ardýnda... Ve hükümetin ruhu bile duymadan! Ruhu bile duymadan diyorum, çünkü herþey olup bittikten, protokol imzalandýktan sonra haberleri olduðunu söylüyor muhteremler. Ýster inanýn ister inanmayýn ama ben onlarýn yalancýsýyým. Bu arada Kemal Dürüst DAÜ'nün özerk bir yapýsý olduðunu ve böyle bir geliþmeye karýþamayacaklarýný söyleyerek, peþin peþin kendilerini sütten çýkmýþ ak kaþýk ilân etti! Doða Koleji Yurt Dýþý Okullarý Koordinatörü Okan Dilik, Doða Koleji'nin yeþil sermaye denilen çevreyle hiçbir ilgisi olmadýðýný söylemiþ. Veliler arasýnda ünlü iþadamlarý, sanatçýlar hatta askerler dahi varmýþ. Sanki bunlarýn olmasý, yeþil sermayeye ait olmadýðý anlamýna gelirmiþ gibi. Öðretmen alýmlarýnda bile adaylara "Kiþi her gün ibadet etmeli midir?" þeklinde yemyeþil sorular soran bir okulun yeþil sermayeye ait olmadýðýný iddia etmek, halký aptal yerine koymak ve düpedüz alay etmek demektir. Bu arada, inanýlmaz bir lütufta bulunuyor Okan Dilik. Güya KKTC'ye ve Doðu Akdeniz Üniversitesi'ne duyulan saygýdan dolayý, tamamen kendilerine geçmiþ olmasýna karþýn, Doðu Akdeniz Koleji'nin ismini deðiþtirmeyeceklerini ve sözkonusu okulun bundan böyle "Doðu Akdeniz Doða Koleji" olarak anýlacaðýný söylüyor! Týpký Çaðlayan Parký'nýn da adýný deðiþtirmediklerini, sadece "Ankara Çaðlayan Parký" yaptýklarý gibi! Doðu Akdeniz Koleji, ilkokulu ve anaokulu tamamen kendilerine geçmiþ! Yani kendi kendilerine gelin güvey oldu arkadaþlar. Nikâhý da imama kýydýrdýlar herhalde. Ýmam duasýný yaptý ve "malý" teslim etti. Artýk mal tamamen benim diyor onlar da. Oysa Milli Eðitim, Gençlik ve Spor Bakaný Kemal Dürüst baþka hava çalýyor. Protokolu inceleyecekmiþ! Doða Koleji'nden kendisine izin talebi gelmemiþ. Herhangi bir eðitim kurumu açmak için izin gerekirmiþ ve þu ana kadar da böyle bir giriþim olmamýþ. Anlaþýlan, böyle bir izin talebine hiç gerek duymadý yeþil sermaye! Hepsi bitti de sizden bir de izin mi alacaðýz diye düþünmüþlerdir belki! Ýþte, "Tamamen bize geçti" diyor Okan Dilik. Kemal Dürüst de izin formunu imzalamak için beklesin! Bu yürekler acýsý manzara içinde tek sevindirici þey nedir biliyor musunuz? DAÜ kurumlarýnýn satýlmasýna karþý oluþan toplumsal tepki. UBP dýþýnda tüm siyasi partiler ve sendikalar, bu rezalete þiddetle karþý olduklarýný açýklayýp DAÜ'yü kurtarmak için sonuna dek mücadele edeceklerini belirttiler. Kesin olan birþey varsa o da þudur ki... DAÜ'yü kurtaramazsak... Kýb-Tek'i, Telekomünikasyon'u, Koop-Süt'ü, TÜK'ü ve daha nicelerini þimdiden kayýplar listesine yazsýn herkes. Artýk "Öfkeli Vatandaþlar Hareketi" mi olur... "Kuvvetli bir halk hareketi" mi?.. Baþka yolu yok...

5 9 Haziran 2011 Perþembe 5 Erdoðan Baybars Þaziye nin Görüþü: Pirincin taþýný ayýklamak zorlaþtýysa, kolayý var Taþlarý deðil pirinçleri toplayýn. * KKTC'nin TC'ye olan saðlýk borçlarý siliniyormuþ. - Doðrusunu söylemek gerekirse "veresiye defterine" yazmak bile ayýptý Ayrý gayrý kalmadý ki aramýzda Bizimkiler onlara bakýyor, onlar da bizimkilere. * CTP Parti Meclisi'ndeki ilk üç sýrayý, eski parti liderlerinin oðullarý kazanmýþ. - Öküz altýnda buzaðý aramayýn Çocuklar babalarý var diye deðil, soyadlarý var diye kazandý! * Kýbrýs'ta güçlü bir halk hareketi gerekiyormuþ - Ismarlama ile hareket olmaz Hareket kendiliðinden olur Ve býçak kemiðe dayandýðýnda mutlaka burada da olacaktýr. * Finacial Times'a göre AKP % arasýnda oy alacakmýþ. - Eyvah ki ne eyvah Yandý gülüm keten demokrasi. *DAÜ-SEN Savcýlýðý göreve çaðýrmýþ. - Yanlýþ taþa baþ vuruyorsunuz diye yüz defa uyardýk! Ha savcýlýk, ha Dikilitaþ Arada fark yok Çünkü ikisinin elinde de yetki yok! * Kýbrýs'ýn geleceði ile ilgili yeni bir senaryo hazýrlanýyormuþ. - Zamanlamasý yanlýþ Daha gerçekçi bir senaryo için, seçim sonuçlarýnýn alýnmasýný beklemeleri gerekirdi. * Lefke Türk Spor Kulübü, Rum Futbol Federasyonu ile masaya oturacakmýþ. - Bir de bakarsýnýz ambargolarý kýrmayý baþarýrlar da hep kendi kalemize gol atmaktan kurtuluruz. BU ÜLKEDEN VAZGEÇMEK Bu ülkede gideni durdurmak zordur. Bu ülkeye geleni göndermek de, durdurmak da zordur. Bu ülkede barýþçý olmak zordur. Bu ülkede statükocu olmak da zordur. Bu ülkede gazeteye, radyoya, televizyona telefon edip de adýný söylemek zordur Bu ülkede adsýz yaþamak zorunda kalmak çok çok zordur. Bu ülkede çifte standart kurbaný olmadan yaþamak zordur Bu ülkede birilerine söz dinletmek zordur. Bu ülkede susup görmezden gelmek daha zordur. Bu ülkede aðzýný açýp gözünü yummak ise imkansýz derecesinde zordur. Bu ülkede direksiyon hakimiyetini kaybetmemek zordur. Bu ülkede saða sola kanýp da yoldan çýkmamak zordur Bu ülkede adaletin yerini bulmasý zordur.. Bu ülkede ikide birde kafalarýn bozulmamasý nerdeyse "imkansýz" boyutlarda zordur. Bu ülkede iþin adamýný bulmak zordur. Bu ülkede hesap sormak zordur. Bu ülkede gerçekleri söylemek zordur Bu ülkede itiraflarda bulunmak çok çok zordur. Bu ülkede iz býrakmamak zordur Bu ülkede duymamak, görmemek zordur Bu ülkede bildiklerini, gördüklerini anlatmamak zordur. Bu ülkede elini verdin mi, kolunu kaptýrmamak zordur. Bu ülkede adalet bulmak zordur Bu ülkede açýk kapý bulmak zordur. Bu ülkede deveye hendek atlatmak zordur. Bu ülkede temiz kalmak zordur Bu ülkede birilerine yaranmak zordur.. Bu ülkeden vazgeçmek de zordur! En zoru da budur BÖYLE BÝR ANDI KÖÞE YAZARI MESLEKTAÞLARA ÇAÐRI Sevgili Köþe Yazarý arkadaþlarým Haddim olmayarak, önemli bir uyarýda bulunmak istiyorum. Daha doðrusu, bir hatýrlatma yapmak gereðini duydum. "Bir Yangýn Helikopterimiz Bile Yok" konulu yazýlarýnýzý, lütfen 14 Haziran sabahýna kadar yayýnlayýn. Bildiðiniz gibi yangýn çýktýktan sonra yazýlacak bu tür konular, "gocagarý þey ettikten sonra kapýya mandal asmýþ" muamelesi göreceðini, bilginize getirmek isterim. Lütfen bir defa da uyanýk olun ve lütfen bir defa da testi kýrýlmadan yapýn uyarýlarýnýzý. Bu arada "Bedava Plajcý"lara da seslenmek istiyorum. Bu yaz yine geç kaldýnýz. Bilerek mi yapýyorsunuz ben de anlamadým ama bu saatten sonra yapýlacak eylemlerin hiçbir etkisi olmayacaðýný düþünüyorum. Selamlar E.B. Fotoðraf: Erdoðan BAYBARS Bir gün DAÜ Bir gün Telefon Dairesi Bir gün Elektrik Kurumu Ertesi gün KTHY Bir gün Süt Kurumu Haftalar geçip gidiyor böyle, bal yapmaz arýlar gibi.

6 Baflýnýn Köþesi Dr.Dolgun Dalgýçoðlu TC VEYA KKTC... (Ýstanbul)- Televizyonu açtým, geçtim baþýna. O anda ne gelecek bir iþ umurumda, ne de çalacak telefon. Boru deðil ya bu Koskoca Baþbakan konuþacak ve ekonomimiz hakkýnda bilgiler verecekti, kendi halkýna. Kaçýrmamak, dinlemek istedim. O da ne? Patavatsýzlar doldurmuþlar orayý. Neymiþ çalýþtýklarý Kýbrýslýlara ait Doðu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ)'ye baðlý üniversite öncesi eðitim kurumlarý badem býyýklýlara (TC sermayesi) peþkeþ çekilecekmiþ. Onlar da iþten atýlýp yerlerine TC'liler alýnacaðýndan iþsiz kalacaklarmýþ. Ve geleceklerini belki de baþka ülkelerde aramak zorunda kalabileceklermiþ. Vay eþkýyalar sizi vay Neyse ki gelen grup bardaklarý çanaklarý kýrýp kahvaltýnýn ve de basýn toplantýsýnýn içine etmediler. Ve Baþbakanýmýz basýn mensuplarý ile taze sýkýlmýþ portakal sulu kahvaltýsýný bitirebildi.. -Efendim? -Taze sýkma portakal suyu yokmuþ kahvaltý masasýnda. -Neden? -Tercik etmiyorlarmýþ Omorfo'dan gelecek "yerli banal" portakal suyunu. Onlar tercihlerini anavatanlarýndaki firmalardan yana kullanýp hem anavatan firmalarýna destekte bulunuyorlar hem de kaz gelecek yerden tavuk esirgemiyorlar. Anlarsýn ya elçi mutlaka bu ikramda sunulanlarý da bilecek. Onun için TC firmasýnýn ürettiði Adana menþeli portakallardan olma teneke sularýndan ikram ettiler. -Yoksa domates de oradan mý geliyor? -Tabii ki. Hatta zeytin Gemlik, zeytinyaðý Ayvalýk, reçeller deðiþik Anadolu kentlerinden, peynir desen has Ezine. -Yumurta? -Sanýrým Balýkesir yöresinden. -Peki bal? -O da Kars'tandýr mutlaka. -Desene ki anavatan aðýrlýklý bir basýn toplantýsý yapýlmýþ... Baþtan savmak için. -Ne sandýydýn ya. -Sus konuþuyor "Biz baþkalarýna benzemeyiz. Bizim kitabýmýzda yýlmak, sorunlardan korkmak, sorumluluktan kaçmak yoktur. Ya baþaracaðýz, ya baþaracaðýz. " -Ýþte bu. Hem irade sahibi hem güçlü hem de yumruðunu geçirdi mi masaya, kýrýlabilir. Dinle bak ne diyor "istikrarlý hükümet ve istikrarlý ekonomik kalkýnmayla bu iþi baþaracaðýz müjdeler olsun"... -Senin de dikkatini çekti mi? -Ne? Konuþurken gözlerini bir yerlere çevirerek, oradan gelecek emirleri bekler gibi bir hali var... -Hep öyleydi zaten. Gözlerim yaþardý. Yine Facebook yine Atamer Bir þarký bulmuþ yine nostalji kaynaðýndan, bu seferki Adnan Þenses deðil, Suat Sayýn "Yüzlerce sevgili bulacaðýma/dünyanýn sahibi olacaðýma/cennette bin sene kalacaðýma/ Seninle bir akþam yaþasam yeter " diyordu þarkýsýnda. Kemal Dürüst o hükümetin içinde yer alýyor. O da boru deðil ya, koskoca eðitim bakaný Haberi yokmuþ DAÜ'nün 6.5 milyon getirisi olan bölümünün Fethullah'çýlara kiralandýðýndan. Muhtemelen turizm bakanýnýn da haberi yoktur Kýbrýslýlarýn arazilerine TC firmalarýnca kumarhaneler yapýldýðýndan ve o kumarhanelerde Kýbrýslýlarýn çalýþtýrýlmadýðýndan.. Onlar yani hükümettekiler sadece Ankara'dan gelecek emirlerden ve þimdilik piyasayý döndürecek yardýmlardan haberdarlar. Gerisi -Dinle bak -Ne diyor? -Böyle gidersek ekonomide dünya onunculuðuna oturacakmýþýz. -Ama onu Tayyip demiþti -Onun için ne fark eder. Ha KKTC, ha TC. UBP ORTAKÖY VE K.KAYMAKLI'DA- Ulusal Birlik Partisi Lefkoþa Ýlçe Baþkanlýðý, köy ve bölge gezileri çerçevesinde Ortaköy ve Küçük Kaymaklý örgütlerini ziyaret etti. UBP'den yapýlan açýklamaya göre ziyaretlere, Lefkoþa Ýlçe Baþkaný Faiz Sucuoðlu ve Ýlçe Yönetim Kurulu üyeleri yanýnda Lefkoþa milletvekilleri Hasan Taçoy ve Zorlu Töre de katýldý. GÝRNE BELEDÝYESÝ: Girne Limaný'na atýk su akýtýlmýyor Girne Belediyesi Kanalizasyon Bölüm Amiri Ahmet Türker, "yat limanýna atýk su akýtýlýyor" haberleri üzerine yaptýðý yazýlý açýklamada, sadece çok acil durumlarda kullanýlmak için kurulan bu sistemin, bazý gazetelerde "her gün denize atýk su akýtýlýyormuþ" gibi yanlýþ aksettirildiðini bildirdi. Türker, Girne Belediyesi Basýn ve Halkla Ýliþkiler Birimi aracýlýðýyla yaptýðý açýklamada, bazý gazetelere açýklamalarý bulunan yatçýlar birliði baþkaný Faik Gencer'in iddiasý ve Girne Belediye Baþkaný Sümer Aygýn'ýn direktifi üzerine, yat limanýnda yerinde incelemelerde bulunduðunu ve iddialarýn doðruyu yansýtmadýðýný kaydetti. Türker, yerinde yaptýðý incelemelerde, kanalizasyon bölümü görevlilerine bahsi geçen borunun kapaðýný da açtýrdýðýný ve buradan denize bir þey akmadýðýný gözlemlediðini belirtti. Ahmet Türker, özellikle yat limaný içerisinde bulunan kanalizasyon sisteminin denize herhangi bir baðlantýsý olmadýðýný vurgulayarak, bahsi geçen borunun KTÖS: Güneydeki öðrencilerimiz dýþlandý Kýbrýs Türk Öðretmenler Sendikasý (KTÖS), eðitimi siyasete alet eden zihniyetin bir kez daha hortlayarak gerçek yüzünü gösterdiðini ileri sürerek, bunun en son örneðinin Kýbrýslý Türklerin GCSE, IGCSE, A-LEVEL sýnav sonuçlarýyla Türkiye üniversitelerine kabulüne olanak saðlayan anlaþmada ortayý konduðunu iddia etti. KTÖS Genel Sekreteri Þener Elcil, konuyla ilgili olarak dün yaptýðý yazýlý açýklamada, bu konudaki anlaþmanýn bir süre önce onaylandýðýný ifade ederek, birçok Türkiye üniversitesinin bu yönde adým attýðýný savundu. Elcil, Ulusal Birlik Partisi (UBP) Hükümeti'nin konuyu istismar ederek, "ayrýlýkçý" ve "ýrkçý" yüzünü burada da ortaya koyduðunu öne sürere, "Türkiye ile yapýlan antlaþmada KKTC liseleri ve kolejlerinden mezun olmak þartý konarak, Güney Kýbrýs'ta okuyan Liman Hotel ile Dome Hotel arasýnda olduðunu ve her hangi bir vanasý olmadýðýný söyledi. Ayrýca söz konusu borunun bu güne kadar hiçbir zaman denize direkt olarak atýk su akýtýlmak için kullanýlmadýðýný ve bu borunun sadece bir emniyet borusu olduðunu ifade eden Türker, "Acil durum savaðý, yani emniyet borusu, atýk su borusu olarak yanlýþ aksettirildi" dedi. öðrenciler ýrkçý bir anlayýþla dýþlanmýþlardýr" dedi. "Görüleceði üzere Kýbrýs'ýn kuzeyini bir koloni haline getiren Türkiye'nin, kendi kurumlarý olan TED Koleji'ni apar topar buraya taþýmasý ve DAÜ'ye baðlý üniversite öncesi kurumlarýn Türkiye yeþil sermayesine devrinin de gerçek sebebi ortaya çýkmýþtýr" diyen Elcil, bu adýmýn, Kýbrýslý Türklerin adanýn güneyinden eðitim almasýný, Kýbrýslý Rumlarla ortak yaþanabileceðini gösteren örnekleri engellemeye yönelik siyasi giriþim olduðunu iddia etti. Þener Elcil, yüksek öðrenimle ilgili alýnan bu kararýn, adayý bölmeye yönelik politikalarýn en güzel örneðini oluþturduðunu ileri sürerek, izolasyon ve ambargo yalanlarýyla toplumu aldatanlarýn, aslýnda, toplumu kandýrýrken, ambargo ve izolasyonun Türkiye tarafýndan uygulandýðýný gizlemeye çalýþtýðýný savundu. ÜSTEL ÝRAN'DA- Turizm, Çevre ve Kültür Bakaný Ünal Üstel, Ýran'dan KKTC'ye charter seferlerin baþlayacaðýný bildirdi. Bakanlýktan yapýlan yazýlý açýklamaya göre, haftada 3-4 kez düzenlenmesi beklenen charter seferlerle Ýranlý turistler KKTC'ye taþýnacak. GÜNLÜK "DENÝZ GEZMÝÞ, ABDULLAH GÜL'Ü 6 AY OKULA SOKMADI" ABD'nin Ankara Büyükelçisi Robert Commer'in makam aracýný yakan isimlerden biri olan 68 kuþaðý temsilcilerinden Tuncay Çelen, "Denizler'den Terzi Fikri'ye Türkiye" adlý bir kitap yazdý. Ýmge yayýnlarýndaln çýkan kitaptan öðreniyoruz ki, ÝÜ Hukuk Fakültesinde okuyan Deniz Gezmiþ, arkadaþlarýyla "6. Filo Defol" eylemi yaparken, Abdullah Gül de ayný üniversitenin Ýktisat Fakültesi'nde okuyordu ve Milli Türk Talebe Birliði üyesiydi. Çelen þöyle anlatýyor: "Abdullah Gül üniversite yýllarýnda fikri mücadelesini babasý ve yakýn çevresinden etkilendiði için, doðal olarak Milli Türk Talebe Birliði ve Akýncýlar çatýsý altýnda sürdürür. Saðsol gerilimleri herkesi olaylarýn içine çekiyordu. Abdullah Gül gibi uyumlu bilinen birisi bile aktif hareket içine girmiþti. Ýstanbul Üniversitesi'ni kontrol altýna alan Deniz Gezmiþ ve arkadaþlarý, Abdullah Gül ve arkadaþlarýnýn fotoðraflarýný duvarlara asmýþtý. Abdullah Gül bu gergin dönemde 6 ay üniversiteye giremeyecekti." Gül ile birlikte, Tayyip Erdoðan, Bülent Arýnç, Cemil Çiçek ve Ahmet Davutoðlu dahil AKP yetkilileri külliyen Milli Türk Talebe Birliði'ndeymiþ meðer. Yani, Türkiye, 68 Kuþaðý'nýn karþýsýnda yer alanlara emanet anlayacaðýnýz. Belli oluyor deðil mi? UTANIYOR MU? Ýrsen Küçük'ün dünkü basýn toplantýsýnda yaptýðý uzun konuþma 48 sayfalýk bir el kitapçýðýnda toplandý ve basýna da daðýtýldý. Vatandaþlýk konusu konuþmanýn son sýralarýnda yer alýyor. Küçük, beyaz kimlik ve daimi ikamet verilen kiþilerin 'belirli bir süre sonunda daha ileri haklara' sahip olacaklarýný söylüyor. Ne demek daha ileri? Vatandaþlýk demeye artýk utanýyor mu yoksa? ÝÞGALCÝ DAÜ kurumlarýnýn Fethullah Gülen'e ait Doða kolejlerine devredilmesine karþý büyük tepki var toplumda... Ancak olmasý gereken asýl tepki yok... Ýþgalciye iþgalci diyemiyor hala çoðu... ÝMAMA TESLÝM Ne ekersen onu biçersin deðil mi? Kýbrýslý Türkler devlet okullarýndan çoktan vazgeçtiler... Özele gönderiyorlar çocuklarýný... Devlet okullarý Türkiyelilere, özel okullar da Kýbrýslýlara kaldý... Bu kadar bonkör olmasaydýk keþke... Þimdi bu özelde çek çekebilirsen bakalým Ýmam efendiyi... MEDYA Medyamýz yakýnýyor, herþey Kýbrýslý Türklerin elinden gidiyor diye... Havayollarý gitmiþ, DAÜ gitmiþ... Telefon, elektrik de gidecek... Peki ya medya? Sanki ilk giden o olmadý mý? Týrnak... "Kýbrýs sorununa Türkiye kamuoyunda duyarsýzlýk, Kýbrýslý Türklere ise kimi zaman 'sevgisizlik' sinyalleri veren tepkiler gösterilmesi, belirli odaklarýn uzun süredir uyguladýklarý olumsuz propagandanýn, 'besleme' ve 'kambur' yakýþtýrmalarýnýn sonucudur." Ahmet TOLGAY (Kýbrýs) "Devlete ve egemenliðe sahip çýkalým diyenlerin Kýbrýs Türk halkýný getirdikleri nokta çýkmaz sokaktýr. Allah ömürlerini uzatsýn da, yokoluþa gidiþimizi gözleri ile görsünler. Amin..." Ergül EKÝCÝ (Halkýn Sesi) "Doða Koleji'nin Fethullah Gülen Cemaati'ne ait olduðu iddia ediliyor. Bunun yanýnda aslýnda bu devrin bizzat Elçiliðin yönlendirmesi ve talebiyle gerçekleþtiði söyleniyor. Yeni hükümet, göreve geldiðinde yaratýlan açýðýn Türkiye tarafýndan kapatýlacaðýný hesaplarken, DAK ve DAÝ'den kurtulma karþýlýðý bu açýk konusunda yardým verilebileceðinin söylendiði iddialarý da bu olasýlýðý güçlendiriyor." Aysu Basri AKTER (Yenidüzen) "Kýbrýs Türkü artýk geri dönülmez bir yola girmiþtir. Bu yolun dönüþü de bulunmamaktadýr. Önce kurumlar bir bir elden çýkarýlacak, sonra yeni siyasi oluþumlar peydahlanacak ve ülke yeni yöneticilerin eline geçecek, þimdiki yöneticiler ise, yöneten deðil yönetilenler sýnýfýna girecektir. Hoþ geldin namý deðer Gülen hoca " Leventy ÖZADAM (Haberdar) Günün Kahramaný FETHULLAH GÜLEN Bugüne dek Kýbrýslý Türkler pek ilgilenmedi Fethullah Gülen'le... Oysa Ýmam efendi çok ilgilendi bizimle... Türkiye'den sonra buraya da attý elini... Siz þimdi DAÜ ile duydunuz belki ilk kez ismini... Ama o DAÜ'den önce de buradaydý. Baþka ortaklýklarý ve faaliyetleri de var... Ve ona bir tarikat þeyhi gibi tapanlar da var aramýzda... Amerika'nýn kanatlarý altýnda uçan, dünya çapýnda bir adam... AKP'nin ruhani lideri... Türkiye'de gazeteci Ahmet Þýk ve Nedim Þener içerdeyse, Fethullah yüzünden içerde... Ahmet Þýk "Ýmamýn Ordusu" kitabýný onun için yazdý... Ýmam efendiye laf eden günýþýðý görmez Türkiye'de... Þimdi Kýbrýs'ta da kök saldýðýna göre, siz düþünün gerisini...

7 9 Haziran 2011 Perþembe FESLÝKAN Niyazi Ökten YASAL KÝRACI, MÜTECAVÝZ KÝRACI... Arkadaþýmla konuþuyorduk... Eþinden yeni ayrýlmýþtý. Evden ayrýlýp kendine bir apartman dairesi buldu. Kiraladý ve oraya yerleþti. Ýþte hayatýnýn o zor günlerinden bahsettik uzunca... Kiralýk evde oturmanýn ona ne kadar zor geldiðini, çünkü kirada hiç oturmadýðýný söyledi durdu. 'Ne kadar kira verdiðini sordum' bir ara. Güldü Apartman katýnda iki yýl kaldýðýný, ama sadece altý ay kira ödediðini söyledi. 'Nasýl olur ' dedim, 'ev sahibi seni mahkemeye verip tahliyeni istemedi mi?' Hayýr, zamanýn kira yasalarýna göre ev sahibi onu evinden tahliye edemezdi. * Bir yýla yakýn kira vermediler. Herkesin evini fuhuþ yuvasýna çevirdiler. Elektrik ve sularý kesikti. Daha sonra baþka yere taþýnmak zorunda kaldýlar. Önemli eþyalarýný taþýdýlar, diðerlerini býraktýlar evde. Yaþamamalarýna raðmen evi boþaltmaya da yanaþmýyorlardý... Bir yýlý aþkýn süre kira ödemediler. Ödemedikleri gibi evin anahtarýný da ev sahibine vermediler. Anahtarý teslim etmek için hava parasý talep ediyorlardý. Ev sahibinden hava parasý ki bunun adý rüþvetti. Ne yapsýndý ev sahibi, oturdu pazarlýða. Ve rüþveti ödedi. Hayýr, zamanýn kira yasalarýna göre ev sahibi onu evinden rüþvet ödemeden tahliye edemezdi. * Ben bu gibi örneklerin romanýný yazarým sayýn okuyucu! Yalnýz son olarak bir örnek daha vereyim ki dilinizi ýsýrasýnýz. Mahkeme yýllar önce bir karar verdi... Kiracý ayda 25TL ödemekle mükellef sayýlacaktý. Ve kira miktarý artýrýlamazdý ayrýca. Bugün oldu halen 25 TL ödüyor þanslý kiracýlar! Hayýr, zamanýn kira yasalarý göz önüne alýnarak verilen mahkeme kararý sonucunda ev sahibi ne kirayý artýrabilir, ne de kiracýyý mülkünden tahliye edebilirdi. * Kira Yasasý'na yeni düzenlemeler getirildiði açýklandý geçen gün. Kira bedelini ödemeyen kiracýya tahliye davasý açmadan önce, 21 gün içinde ödemesi gerektiðine dair ihbar mektubu göndermesi gerekirdi ev sahibinin eski yasaya göre. 21 gün sonra tahliye davasý açsa ne yazardý, açmasa ne yazardý sonra. Mahkemeden bir kararýn çýkmasý en az iki yýl alýrdý ve kararýn istismarcý kiracýnýn lehine çýkmayacaðýný da kimse garanti edemezdi! Deðiþti. Deðiþtirilmiþ 'Kira Denetim Yasasý' 21 gün süreli ihbarý ortadan kaldýrdý. Mükellefiyetini bir hafta içinde yerine getirmeyen, yani kirasýný ödemeyen kiracýya hemen tahliye davasý açýlabilecek artýk. Ve deðiþikliklerin en güzel ve doðru yaný mahkemelerle ilgili kýsmýdýr yeni yasanýn. Açýlan davalarý en az üç ay içinde sonuca baðlamak zorundadýrlar. Anýmsarým Deðiþiklik yasasý Mecliste tartýþmaya açýldýðýnda aylar önce, CTP mahkemelerle ilgili maddesine itiraz etmiþti. Kadri Fellahoðlu yaptýðý konuþmada, 'Yargýya kaldýramayacaðý yeni sorumluluklar yüklüyorsunuz, dava üç ayda sonuçlanmazsa ne yapacaksýnýz' diyerek sorgulamýþtý deðiþikliði. Fakat çare üretecek öneriler sunmamýþtý anýmsadýðýma göre. * Yeni 'Kira Denetim Yasasý' kiracýlarý iki bölüme ayýrdý. Yasal Kiracý Mütecaviz Kiracý 'Yasal Kiracý' kimdir? Tasarrufunda bulundurduðu mülkün kirasýný aksatmadan ödeyendir. Sözleþme sona erse dahi onu tahliye edemezsiniz ki ben burada þahsen boþluk gördüm. * Mütecaviz kiracýya gelince, ismi üstünde, adam mütecaviz durumuna düþmüþ bir kere. Kira ödemez, sözleþmenin gereklerini yerine getirmez. Ýspat edersen mahkemelerde üç ayda tahliye kararý alýr elinden kurtulursun! Ya Yasal Kiracýnýn elinden nasýl kurtulacaksýn? Benim mülküme ihtiyacým var belki. Nasýl olur da sözleþmenin sonunda dahi ben onun tahliyesini isteyemem. Bu madde düþündürücü, çok düþündürücü hem! DAÜ-SEN GREVE GÝTTÝ n DAK, DAÝ VE KREÞ'TE TAM GÜN GREVE GÝTTÝ... FAKÜLTE VE YÜKSEK OKULLARDA 13.00'TEN ÝTÝBAREN GREV UYGULANDI Doðu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personel Sendikasý (DAÜ -SEN); üniversite öncesi eðitim kurumlarýnýn özel iþletmeye devrine karþý çýkmak amacýyla dün greve gitti. Doðu Akdeniz Koleji (DAK), Doðu Akdeniz Ýlkokulu (DAÝ) ve DAÜ Kreþi'nde saat 08.00'den itibaren tam gün greve giden sendika, saat saatleri arasýnda fakülte ve yüksek okullarda grev uyguladý. Saat 12.00'den itibaren Baþbakanlýk önünde toplanmaya baþlayan sendika üyeleri burada saat 14.30'da eylem gerçekleþtirdi. GÖKÇE DAÜ - SEN Genel Sekreteri Ulaþ Gökçe, TAK muhabirine yaptýðý açýklamada, grevlerin KAN BAÐIÞI- 13'üncü Dönem Ýtfaiye temel Eðitim Öðrencileri kan baðýþýnda bulundu. Yeniceköy'de Polis Okulunda yer alan her kurs döneminde geleneksel olarak kan baðýþý yapýlýyor. Kan Bankasý Görevlisi Emriye Yazýcý kana her zaman ihtiyaç duyulduðunu, asker ve polisin her zaman destek verdiðini söyledi. Yazýcý, sivil kuruluþlardan kan baðýþý konusunda destek beklediklerini, geçmiþe göre desteðin daha iyi bir seviyede olduðunu kaydetti ve kuruluþlarla þahýslara kan baðýþýnda bulunma çaðrýsý yaptý. DAÜ-BÝR-SEN: Kapalý kapýlar ardýnda pazarlýk Doðu Akdeniz Üniversitesi Birlik ve Dayanýþma Sendikasý (DAÜ-BÝR-SEN), Doðu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ)'ye baðlý üniversite öncesi eðitim kurumlarýnýn devrine tepki gösterdi. Sendikadan yapýlan yazýlý açýklamada, "söz konusu kurumlarýn dýþarýdan alýnan talimatlar doðrultusunda özelleþtirilmesine baþlandýðý" savunularak, "üniversitede her türlü alým ve kiralama iþlemini yasa gereði ihaleyle yapan DAÜ yönetimin, çok sayýda yerli veya yabancý talibi olabilecek DAK, DAÝ ve Kreþ'i kapalý kapýlar ardýnda birilerine bir þeyler karþýlýðýnda kiraladýðý" iddia edildi. Açýklamada, ülke kamu oyunda yükselen tepkilere karþýn, yetkili sendika olan Personel Sendikasý BES ile Lefke Belediyesi anlaþtý Belediye Emekçileri Sendikasý (BES) ile Lefke Belediyesi arasýnda kopma noktasýna gelen ve greve neden olan toplu sözleþme görüþmelerinde uzlaþmaya varýldý. BES Genel Sekreteri Ayça Soygür Çýralý ile Lefke Belediye Baþkaný Mehmet Zafer'in dün gerekçesinin "DAÜ'nün üniversite öncesi eðitim kurumlarýnýn peþkeþ çekilmesi" olduðunu söyledi. DAÜ'nün üniversite öncesi eðitim kurumlarýnýn, bütün sýnav ve deðerlendirmelere göre ülkenin en iyi okullarý olduðunu kaydeden Gökçe, "Bu okullar, gizli ve þaibeli bir pazarlýk süreci sonucunda yabancý bir þirkete satýlmaktadýr. Bu kabul edilemez duruma karþý mücadele vermekteyiz" dedi. Gökçe, bugünden itibaren hukuki ve sendikal haklarýný kullanarak söz konusu kurumlarý yeniden kazanmak için uðraþ vereceklerini söyledi.tüm Kýbrýs Türk halkýný, baþlattýklarý mücadeleye destek vermeye çaðýran Gökçe, "Umudumuz, Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu ve hükümetin bu konuda akýl ve vicdandan yana tavýr sergilemeleridir" dedi. (DAÜ-PER-SEN)'in sessiz kaldýðý iddia edilerek, eleþtirildi. Kýbrýs Türk halkýnýn öz deðerleri ve öz kurumlarýnýn özelleþtirme yoluyla elinden alýnarak, çalýþanlarýn haklarýnýn gasp edilmesi ve iþsiz býrakýlmasý yoluyla etnik ve sendikal temizlik yapýlmaya çalýþýldýðý öne sürülen açýklamada, hükümete "Halkýmýzýn öz deðerlerinden ve öz kurumlarýndan ellerinizi çekiniz" çaðrýsýnda bulunuldu. Açýklamada ayrýca, DAÜ Vakýf Yöneticiler Kurulu baþkan ve üyelerinin hemen görevden alýnmasý, yapýlan ön protokolün iptal edilmesi, DAÜ'de özerk ve demokratik yapýyý oluþturmak için yasa deðiþikliði yapýlmasý ve tüm özelleþtirme çalýþmalarýnýn iptal edilmesi istendi. gerçekleþtirdikleri görüþmelerde saðlanan uzlaþý "Lefke Belediyesi ve BES Arasýnda Sürdürülen Toplu Ýþ Sözleþmesinde Toplu Ýþ Sözleþmesine Ek Olarak Yer Alacak ( ) Uzlaþýlan Maddeler" baþlýðýyla kamuoyuna açýklandý. GÖREVDEN ALMA VE ATAMA Milli Eðitim, Gençlik ve Spor Bakanlýðý Eðitim Ortak Hizmetler Dairesi Müdürü Tahsin Berk, üçlü kararnameyle görevden alýndý ve yerine Mustafa Ziyaettin atandý. Baþbakanlýk Basýn ve Halkla Ýliþkiler Müdürlüðü tarafýnda yapýlan açýklamaya göre, Milli Eðitim, Gençlik ve Spor Bakanlýðý Spor Dairesi Müdürü Metin Özerem de bugünden itibaren görevden alýndý. 7 GÖR DUY KONUÞ GÖR DUY KONUÞ TOPLUMSAL DEÐÝÞÝMÝMÝZ HIZLA DEVAM EDÝYOR... "Kýdemli bir vatan haini" imzasýyla gazetemize elektronik mektup gönderen bir vatandaþýmýz, KKTC'yi Hatay'a benzetti ve düþüncelerini aktardý. "Evet; plan buydu... Türkiye'nin, 1974'te adýný 'Barýþ Harekatý' koyarak Kýbrýs adasýna yaptýðý askeri çýkarmadan bu yana geçen 38 yýllýk sürede, bu plan týkýr týkýr iþlemektedir. Amaca ulaþýlmaya çok az bir zaman kaldýðýný söylersek yanýlmayýz da... Bazýlarý ulaþýldýðýný söylüyorlar... Bunun resmiyete geçirilmesine belki de günler kaldý... Nedir bu plan, ve planýn amacý nedir? Cevabýný ben vereyim. Ýlhak! Kýbrýs'ýn kuzeyinin TC topraklarýna ilhaký! Tarihte, Önce Suriye topraðý olan, ardýndan Suriye'den ayýrýp, ayrý bir devlet þekline sokulan Hatay'ýn referandumla TC topraklarýna ilhak edilmesi gibi... Bunun nasýl yapýldýðýný sanýrým herkes bilir. TC Devleti oraya nüfus yýðdý. Cumhurbaþkanýný kafaya aldý ve ilhaktan sonra onu Hatay milletvekili olarak mecliste aðýrladý. Aradaki benzerliðe dikkat edin. Kýbrýs bir bütündü. Önce ikiye böldü. Sonra baðýmsýz bir cumhuriyet kurulduðunu ilan etti ama kendisi de tanýmadý. Ardýndan nüfus yolladý. Þimdi de referandumla bir il olarak kendisine baðlamak istiyor. Dünya toplumlarý için en büyük sýkýntý, yine dünyada uygulanmakta olan yayýlmacý ve sömürgeci politikalardýr. Yani 'emperyalizmdir'... Ýlahlar, veya süper güçler diye tabir edilen devletlerin, mesela Amerika, Ýngiltere gibi devletlerin uyguladýðý yayýlmacý politikalar... Bu ilahlarýn, emperyal politikalarýna alet ettiði, kendilerine uþak olarak seçtiði baþka devletler de var. Mesela TC... Bu iki süper gücün en büyük müttefiki, ya da uþaðý TC'dir... Ha, bir de bu uþak (müttefik) olarak kullanýlan devletlerin ezdiði, sömürdüðü, kullandýðý yani, kendinden baþka küçük devletçikler var... Mesela TC'nin, ilahlar tarafýndan sömürülürken, kendisinin de sömürdüðü ve yayýlmacý politikasýný uyguladýðý ülkecikler arasýnda, kendisi için her açýdan, belki de en önemlisi olan Kýbrýs'ýn kuzeyi de vardýr. Yani kendisine ilhak etmeye çalýþtýðý Kuzey Kýbrýs... Ve sanýrým yolun sonuna geldik artýk. TC, zamanýnda Hatay'ý tek bir kurþun dahi atmadan, savaþmadan, referandumla nasýl kendisine baðladýysa, Kýbrýs'ý da bu þekilde baðlamasýna çok az bir zaman kaldý... Toplum olarak bu gidiþi durdurabilir miyiz, nasýl durdurabiliriz bu saatten sonra bilmiyorum, ama bu halkýn hala daha baþýna geleceklerden habersiz uyuduðu da acý bir gerçektir bana göre. Ve öyle sanýyorum ki, bizler Kýbrýslýtürkler olarak, þu anda her yönden, bütün yapýsýyla ve þekliyle, toplumsal bir deðiþime acý bir þekilde þahit olmaktayýz. Uzun lafýn kýsasý, ilhak gerçekleþiyor. Fazla ukalalýk deðil maksadým, ama gündemi mümkün olduðu kadar takip ettiðime ve biraz da tarih merakýma göre benim düþüncelerimdir bunlar... Ve sizlerle paylaþmak istedim." ALO AFRÝKA HATTI BÝZÝM DUVAR TO TAYYÝP OR NOT TO TAYYÝP BÜTÜN MESELE BU Bizim Mandra DAÜ'nün üniversite öncesi kurumlarýnýn yeþil sermayeye satýlmasýna karþý tepkiler bir çýð gibi büyüyerek toplumsal bir tepkiye dönüþür. Hükümetteki UBP dýþýnda kalan tüm siyasi partilerle sendikalar, satýþa karþý çok kararlý bir tavýr ortaya koyarak, bunu önlemek için sonuna kadar mücadele edeceklerini belirtirler. Sokaktaki adam, "DAÜ'yü kaybedersek, Kýb- Tek'i de, Telekomünikasyonu da, diðerlerini de kaybetmiþ olacaðýz" diye acý ve kahýrla söylenir.

8 8 9 Haziran 2011 Perþembe Düdüklü Tencere Bülent Aykut ARABESK DÝYARINA ARABESKÇÝ YARAÞIR Arabesk müziðinin tanýnmýþ isimlerinden Ferdi Tayfur bir kaç gün önce Maðusa'da konser verdi. Gazetelerin çoðu yýllardýr atýlan ve artýk gýna getirdiðimiz "salladý" baþlýðýný yine attý. Bazý gazeteler iþi öyle abarttý ki; konserden iki gün önce Ferdi Tayfur Maðusa'yý sallayacak diye haberler yaptýlar! Ferdi Tayfur'un Maðusa'yý sallayacaðýndan o kadar eminler yani! Genelde acýlý þarkýlar söyleyen Ferdi Tayfur Maðusa'yý nasýl sallar o da ayrý bir tartýþma konusu! Acýlý arabeskle sallanma nasýl oluyor doðrusu merak içindeyim! Ferdi Tayfur'a öncelikle Allah'tan þifa dilerim yüz felci geçirmiþti geçtiðimiz yýl. Ferdi Tayfur'u on gün önce bir Türkiye TV kanalýnda izledim ve üzüldüm doðrusu. Zorlukla konuþuyordu ve geçirdiði felç yüzünden bir yýl aradan sonra ilk defa halkýn içine çýkýyordu. Ben "asla arabesk dinlemem" diyenlerden deðilim. Hoþuma giden her tür müziði dinlerim. Sevdiðim üç beþ arabesk parça da vardýr Ferdi Tayfur dinlemiþliðimde... Ben en iyisi söylemek istediðimi fazla dolandýrmadan, allayýp pullamadan direk yazayým. Olayýn insani boyutunu da bir kenara býrakýp; yahu, Ferdi Tayfur ölmeye yer ararken, ayakta duracak hali bile yokken hangi haliyle adayý sallayacak? Kendisi ayakta sallanýp duruyor. Türkiye'de sahne alamadý geldi Kýbrýs'a. Bu ülke bu kadar mý ýskarta oldu? Eski sarkýcý, iyi þarkýcý, Ferdi Baba, insaný boyut vs,vs tamam anladýk ama, bu iþler bu kadar mý ucuzladý? Nedir bu rezalet?! Adam konuþamýyor, ayakta zor duruyor þarkýlarýný banttan söylüyor olayýn bu boyutundan da vazgeçtik; konserin ertesi günü bazý gazeteler "Ferdi Tayfur Maðusa'yý salladý" diye yazýyor... Halký bu kadar sazan yerine koymayýn Allah aþkýna. Artýk bu "salladý" baþlýklarý komik ötesi oldu farkýnda deðiller mi? Adamýn Allah'ý þaþmýþ konuþamýyor, Türkiye'de konser veremiyor; bizde ise hala "salladý" baþlýklarý. Pes doðrusu! Bir daha pes hatta vah, vah, vah! Ferdi Baba: Felç geçirmiþsin, zorlukla konuþuyorsun, deðil ortalýðý sallandýrmak sen kendin ayakta sallanýyorsun! Geçmiþ olsun. Sana üzülüyoruz ama; burasý da Medine deðil ki kardeþim! Senin adýn var sanýn var. Kendi dalýnda ekol olmuþsun. Yazýk deðil mi sana... Paraya da þöhrete de ihtiyacýn yok, bu hýrs neden? Adamýzýn arabesk haline ünlü bir arabeskçi olarak sen bile inanamadýn sanýrým... Dünyanýn hiç bir yerinde felç geçirmiþ bir þarkýcýya bir gecede avuç dolusu para verilmez. Aldýðýn paraya büyük ihtimalle sen bile inanamadýn. Çünkü Türkiye'den sana bu halinle iþ teklifi gelmedi! Ama yavruvatanýn hali arabesk olduðu için arabesk kralýna kucak açtý! Sadece o þarkýcý için yardým konseri düzenlenir! Senin öyle bir ihtiyacýn da yok. Konserini haber yapanlara ne demeli bilmiyorum sanýrým senin hastalýðýný gözardý ederek adet yerini bulsun diye bu tür baþlýklar atarak haber yapýyorlar. Bu haberlere Ferdi Baba bile þaþýrmýþtýr, hele de "adayý salladý" haberlerine sanýrým çok gülmüþtür! KADINLAR BÝRLÝÐÝ, DENKTAÞ'I ZÝYARET ETTÝ YDÜ Hastanesi'nde tedavisi süren Rauf R. Denktaþ'a ziyaretler sürüyor. Süheyla Küçük baþkanlýðýndaki Kýbrýs Türk Kadýnlar Birliði Lefkoþa, Gazimaðusa ve Güzelyurt merkez yönetim kurulu üyeleri dün YDÜ Hastanesi'ni ziyaret ederek, Denktaþ ailesinden Kurucu Cumhurbaþkaný Denktaþ'ýn saðlýk durumu hakkýnda bilgi aldý. Serdar Denktaþ ile de görüþen heyet, daha sonra Rauf Denktaþ için açýlan özel defteri imzaladý. Tabipler Birliði'nden Eþeriþya Koli Hastalýðý konusunda uyarý Kýbrýs Türk Tabipler Birliði, son haftalarda Avrupa'da artan hastalýklara ve ölümlere neden olan Eþeriþya Koli ( Entero Hemorajik Echerichia Coli) salgýný konusunda uyarýda bulunarak, "Bu salgýn, Kuzey Kýbrýs'ta da ciddi bir tehdittir" dedi. Kýbrýs Türk Tabipleri Birliði Baþkaný Dr. Suphi Hüdaoðlu, konuyla ilgili olarak yaptýðý yazýlý açýklamada, baðýrsakta kanama yapabilen Eþeriþya Koli'nin ( Entero Hemorajik Echerichia Coli) normalde kalýn baðýrsakta ve ince baðýrsaðýn son bölümünde yaþayan ve burada olduðunda hastalýk yapmayan bakteri türü olduðunu, ancak bu bakteri ince baðýrsaðýn üst tarafýna ulaþtýðý zaman ishal, kusma, ateþ gibi bulgularla seyreden baðýrsak iltihabýna yol açabileceðini kaydetti ve þöyle dedi: "Baðýrsakta kanama yapabilen Eþeriþya Koli ( Entero Hemorajik Echerichia Coli) ise bu grubun en aðýr hastalýklarýný oluþturan çeþididir. Hem ince baðýrsakta derin katmanlara ulaþarak kanama yapmakta, bu nedenle kanlý ishal, kusma gibi belirtilere yol açabilmekte, kana karýþabilir, ayrýca salgýladýðý toksinlerle (zehirlerle) böbrek yetmezliði, aðýr kansýzlýk ve þok tablosuna sebep olabilmektedir. Dýþký aðýz yoluyla bulaþýr. Normalde de dýþkýnýn %20 aðýrlýðý Eþeriþya Koli tarafýndan oluþturulur. Avrupa'da muhtemelen iyi arýtýlmamýþ sularla yetiþtirilen sebzelerde veya dinlendirilmeden kullanýlan gübrelerden yayýldýðý düþünülen bu salgýn, Kuzey Kýbrýs'ta da ciddi bir tehdittir." ÇAÐRI Kuzey Kýbrýs'ta kanalizasyon arýtým ünitesi olmadan laðým sularýnýn derelere, ovalara, plajlara boþaltýlýyor olmasýnýn toplum saðlýðý açýsýndan büyük sorun olduðunun altýný çizen Hüdaoðlu, Belediyelere, Belediyeler Birliði'ne, Ýçiþleri Bakanlýðý'na ve Saðlýk Bakanlýðý'na bu konuya çözüm bulmalarý için çaðrýda bulundu. Devamla, sadece Eþeriþya Koli deðil, dýþký aðýz yoluyla bulaþabilecek tifo, hepatit ( karaciðer iltihabý), parazit hastalýklarý gibi bir çok hastalýðýn da bu yolla yayýlabileceðini, Kuzey Kýbrýs'ta özellikle yaz aylarýnda yaygýn görülen ishal ve kusmalarda kanalizasyon sorunu yanýnda, gýdalarýn uygun ortamda korunmamasýnýn da önemli etkenler arasýnda yer aldýðýný anlatan Hüdaoðlu, açýklamasýný þöyle tamamladý: "Bireysel olarak korunabilmek için sebzelerin çið olarak deðil piþirilerek, kaynatýlarak tüketilmesi önemli bir yoldur. Ayrýca gýdalarda var olan mikroplarýn çoðalmamasý için soðuk ortamlarda tutulmalarý da katký saðlayacaktýr. Koruyucu önlemler her zaman için tedavi edici yöntemlere göre daha kolay, daha ucuz ve daha kaliteli yaþam saðlayan alternatiftir. Kýbrýs Türk toplumu olarak bu sorunu çaðdaþ seviyede çözmemiz gereken önemli bir sorun olarak algýlamamýz ve hýzla bu yönde çaba sarfetmemiz gerekmektedir." KERVANSARAY AÝLE PLAJI YENÝLENDÝ- Girne Belediyesi, Kervansaray Aile Plajý'ný yeniden düzenledi. Girne Belediyesi'nden yapýlan açýklamaya göre, plajýn 180 kiþilik kapasitesi, yapýlan yeni düzenlemelerle 230 kiþiye çýkarýldý. Her gün saatleri arasýnda hizmet verecek Kervansaray Aile Plajý'nda, yaz dönemi boyunca 7 personel, 1 cankurtaran ve bir gece bekçisi hizmet verecek. Kalem Yalçýn Okut Ah kalbim! Dün, 'Maksat Bankalarýn Çýkarlarýna Halel Gelmesin (2)'yi yazacaktým, olmadý; araya þu mendebur kalbimin sorunu girdi. Neyse ki, bir kaybýmýz olmadý. Afrika'nýn dünkü manþeti, bankalarýn kendilerini ne denli yasalarýn dýþýnda ve üstünde tuttuklarýnýn ve istedikleri haltlarý nasýl yediklerinin çarpýcý bir örneði idi Benim de anlatmak ve dikkat çekmek istediðim nokta da tam da bu nokta idi: Bankalar Diktatörlüðü!.. Þener'in manþetten verdiði o haberle amaç hasýl oldu. Eskiden, özellikle de erkekler, "Ah kalbim!" diye hayýflanmaya baþladýklarý zaman, genellikle, "aþk ýstýrabý çektikleri" gösterisi yapýyorlardý Bu konuda ne çok þiirler, ne çok öykü ve romanlar, ne çok yazýlar yazýlmýþtý yüzyýllar boyu. Ayrýca ne çok filmler de yapýlmýþtý aþk konusunda, sinema sanayinin geliþmesinden sonra 20 yüzyýlda feminist hareketin yeniden yükseliþi ile birlikte, hem feminist literatürün hem de diðer biliminsanlarýnýn 'aþk'ýn bir hormonal mesele olduðunu ortaya konup kanýtlamalarýndan sonra, artýk biz erkekler, "Ah kalbim" dediðimiz zaman baþka bir þeyi, bir arazý, bir anormaliteyi kastediyoruz. Birkaç aydýr, mel'un kalbimle uðraþtýðýmý yazmýþtým. Birkaç aydýr mel'un ya da mendebur kalbim bana oyun oynamaya çalýþýyor. Ben de: 'Bak Bay Kalbim, bana oyun oynamaya kalkma, oynamaya devam edersen külahlarý deðiþiriz' diyordum, dinlemiyordu. Geçen hafta, içkiyi ve sigarayý behemehal býrakmam gerektiði noktasýnda ýsrar eden Kardiyoloðuma, "Doktor gel bir pazarlýk yapalým" dedimdi. "Sigarayý, tamam, bir pundunu yakalayýp býrakacaðým, ama þu içki konusunda bir pazarlýk yapalým; gündüzleri bir-iki bira akþamlarý da bir-iki duble viskide fit olalým.." (Kalp hastalarýna hep viski tavsiye ediyorlar ya..) Doktorumun yanýtý çok zekice bir yanýttý. "Bak" dedi, "senin durumundaki hastalarýmýzýn doktorlarýyla pazarlýk yapma lüksü yoktur; olamaz. Siz ancak kendi bedeninizle 'pazarlýk' yapabilirsiniz. Tabii, kalbiniz pazarlýk yapmayý kabul ederse Bedeninize, özelikle de kalbinize iyi davranýrsanýz, o da size iyi davranýr.." Hapý yutmuþtum; artýk hiçbir argümaným kalmamýþtý Çaresiz dün, doktorumun ne zamandan beri ýsrar ettiði Angio'ya girmeyi kabul ettim ve girdim de Daha ben o mahut (ya da o can kurtarýcý) odadaki masada sýrtüstü, upuzun ve tedirgin ve belki de tebeþir gibi bir suratla yatarken, operasyon sonucunda doktorum durumun çok kötü olmadýðýný, tamamýyla týkalý herhangi bir damarým bulunmadýðýný ve -þimdilik- stent takmaya gerek kalmadýðý söyledi. "Sahi mi" doktor?.. -"Tabii ki, sahi " Angio dedikleri ve hep korktuðumuz operasyon, ne daha önceden ayný deneyimi yaþamýþ olan çoðu arkadaþýn söylediði gibi çok basitti, ne de çok korkulacak kadar zordu Sonra aþaðýya operasyon odasýna indirildiðim, Fellini filmlerindekileri anýmsatan o ayný garip yataða yatýrýldým ve bir odaya sokuldum. Tecrübeli bir hastabakýcý, kasýktan damarýmý kestikleri ve tellerle kalbimin damarlarýna girip turlar attýklarý o kesik noktayý parmaðýyla bastýrarak havadan sudan konuþmaya, beni normale getirmeye çalýþýyordu: Nerede kalýyorsun, kaç yaþýndasýn, daha önce Angio yaptýrdýn mý; vs vs.. Bir süre sonra kanamayý durdurmuþ, bandajlarla yarayý kapatmýþ, üzerine de bir kum torbasý koymuþ ve yatak-arabayý itekleyen genç görevliyi çaðýrmýþtý. Yeniden, ayný garip yatakla výn-výn yukarýya 4. kattaki yataðýma Ýtiraf etmeliyim, hem o garip yatakta aþaðýya indirilirken, hem de her þey bittikten sonra tekrar yukarýya çýkartýlýrken diðer hastalar olsun, hasta yakýný ziyaretçiler olsun, hastane personeli olsun; koridorlarda ve asansörler önünde herkes kenara çekilip yol veriyordu. Dördüncü kattaki, Dahiliye 2 servisine götürülüp yataðýma aktarýldýktan sonra tam da Kemal Sunal'ýn Þaban filmlerindeki gibi komik bir ortamdaydýk (Yerim doldu. Devamý yarýn)

9 9 Haziran 2011 Perþembe 9 Tünel ALINTI 12 EYLÜL ÇETESÝ EN ÝYÝ YILLARIMI ÇALDI Ben ne 12 Eylül hapishanelerini yaþadým, ne 12 Eylülün iþkence tezgahlarýna yattým. Gerçi 1980 Mart'ýnda Davutpaþa Askeri Cezaevinde 12 Eylül hapishanelerinin provalarý vardý ama, eni sonu provaydý. Hakkýmda kesinleþmiþ 7,5 yýla raðmen beni yanlýþlýkla tahliye ettiler ben de yurtdýþýna tüydüm. Yani 12 Eylül beni yakalayamadý; iþkence tezgahýndan geçiremedi. Yaþamýmýn en verimli döneminde 12 yýl siyasal göçmen olarak ülkemin dýþýnda yaþamak zorunda býraktý. Gazetecilik dýþýnda iþ bilmediðim için Frankfurt'ta taksi þoförlüðü yaparak yaþadým. 12 Eylül çetesi hakkýnda yaþamýmýn en iyi yýllarýný benden çaldýklarý gerekçisiyle þikayetçi olacaðým. Sývayýn kollarý! Evren cuntasýný sorgulayan savcýlýða yaðmur gibi dilekçe yaðsýn. Bastýrmazsak çetenin koruyucu zýrhý delinmeyebilir. Aydýn ENGÝN (t24.com) DÝPNOT Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nden 26 kiþilik bir heyet, seçimleri izlemek için Türkiye'ye gidiyor. VE FAKAT UÇURTMALARI DA VURURLAR ARÞÝV TARÝH 7 MAYIS 2010 'Sivil toplum örgütleri', kendilerine taktýklarý 'sivil' sözcüðüne bugüne dek layýk olamadýlar. Dünyanýn en militarist köþelerinden biri olan bu adada varlýklarýný sürdürdükleri halde, militarizme karþý seslerini hiç yükseltmiyorlar... Gözden kaçmayanlar... BÝZ GÖRDÜK, SÝZ KÖR BAKTINIZ Gülen hocanýn dünyada yüzlerce okulu varmýþ. Hepsi de þöyle baþarýlýymýþ, böyle baþarýlýymýþ. Þimdi bu þarkýyý koro halinde herkes söylemeye baþlayacak. Meselenin zihinleri körelten tarikat kýsmý da, karanlýkta kalan kaynak kýsmý da konuþulmayacak. Gülen'in KKTC'ye ilgisi yeni deðilmiþ. Senelerdir üst düzey Cemaat mensuplarý KKTC'ye geliyormuþ. Gördük o üst düzey Cemaatçilerin hangi yüksek makamlara, hangi üniversitelere girdiklerini, girerken kollarýna hangi adamlarý taktýklarýný. Size de söyledik ama siz kör bakmayý tercih ettiniz zamanýnda ÝNCÝR ÇEKÝRDEÐÝ "CTP'deki yeni politikalar eski liderlerin yanlýþ politika yürüttüðü anlamýna gelmez." Özkan YORGANCIOÐLU (CTP Genel Baþkaný) VÝRGÜL ÝLERÝYE GÝTMEK BAÞKA, ÝLERÝ GÝTMEK BAÞKA Türkiye ileriye gitmiyor ama Türkiye'yi yönetenler gerçekten çok ileri gidiyor. Polis Baþbakanýn istemediði pankartlarý indiriyor, eylemlere gaz bombalarýyla müdahale ediyor, kimi eylemcileri öldürüyor, kimilerini hastanelik ediyor. Hele Sýrrý Süreyya Önder iseniz, Polis siz yokken seçim büronuzu basýyor ve siz yokken orada molotoflar buluyor. Baþbakan da bu arada meydanlarda Türkiye halkýný Kürtlere karþý kýþkýrtýyor. Kendisini eleþtiren yazarlara hakaret etmekle kalmýyor, onlarý hedef gösteriyor. "Uçurtmalar rüzgar gücü ile deðil, o güce karþý koyduklarý için uçarlar." Ýrsen Küçük (KKTC Baþbakaný) Baþbakan, Baþkomiserliðe terfi etti. Polis devletine de böylesi yakýþýrdý. Bu unvan, polis devletinde fahri bir unvandýr; þahsým tarafýndan verilmiþtir. Hani üniversitelerde fahri profesörlük veriliyor ya, öyle bir þey...ama mutlaka baþ imamlýk da hâlâ ukdesindedir. Þeyhi de okyanus ötesindedir Baþkomiserin, "amiri" de okyanus ötesinde. ABD tarafýndan, bölgedeki "karakol" misyonu boþ yere yüklenmiyor bu ülkeye.( ) Baþkomiser dedim, imam dedim; çaðrýþým iþte, aklýma yatsý namazýyla ilgili bir soru geldi: Yalancýnýn ampulü hakikaten yatsýya kadar yanar mý? Karþýmýzdakiler: Seri yalancýlar. Seri yalancýlar seri yalanlar Posta... Posta... Posta... Posta... Posta... Posta... iþlemeye devam ediyorlar. Seri yalancýlar gerçekleri birer birer katlediyorlar. En son cinayetlerini Hopa'da iþlediler. Hopa! Þu memleketin en güzel gerçeði. Metin Hocamýz, þu toplumun en delikanlý, en devrimci gerçeklerinden birisi. Seri yalancýlar iþte bu gerçekleri katlettiler. Seri yalancýlar gözaltýna aldýklarýna gerçek iþkence yaptýlar. Ve hakkýný isteyen herkese "eþkýya" diye saldýrarak, ceberutluk saflarýnda dýmdýzlak kaldýlar. 12 Mart darbecileri, Mahirler, Denizler için "þehir eþkýyasý" derlerdi. "Eþkýya"nýn anlamý egemenlerin dilinde, kendisine karþý koyandýr. Yoksulun dilinde asidir. Ceberut Memleketimden manzaralar "Geçen seçimlerde Baþimam seçilmiþti. Bu seçimde Baþkomiser seçilecek" KARÝKATÜR / Serhan Gazioðlu aðaya, beye diz çöktürendir. Peki hýrsýzýn adý nedir? Haramidir! Hopalýlar ve Metin Hoca harami düzenine kafa tuttular. 12 Martçýlarýn takipçisi Baþkomiser tarafýndan "eþkýya" diye suçlandýlar. Bunlar, iftirada, yalanda 12 Martçýlarý geçtiler, 12 Eylülcülerle yarýþýyorlar! Faþizmin bir ayaðý demagoji, yani yalan, bu boyutta iþlem tamam. Faþizmin ikinci ayaðý, terör. Hükümet "dimdik" ayakta! Ahmet Hakan da hatýrlattý: 12 Eylül günlerinde. Onlar, TRT'de Ertürk Yöndem'e korkunç programlar yaptýrýr ve Kürtler için, "Bunlar din düþmaný" mesajýný verdirirdi. "Bunlar eþkýya" derdi. "Alayý sünnetsiz" derdi. "Alayý Ermeni" derdi. Þimdikiler ne diyor? "Bunlar Apo'yu peygamber biliyorlar" diyor. "Bunlar domuz pirzolasýný çok sever" diyor. "Zerdüþt olmak için yanýp tutuþuyorlar" diyor. 12 Eylülcülerin Fatsa için dediklerini bunlar Hopa için tekrarlýyorlar. Çünkü hem "onlar" hem "bunlar", "Tek Yol Devrim" sloganýndan çok korkuyorlar. ( ) Þimdi bunlar Haziran seçimlerini kazanacaklar. Çok yazýk. Seri yalancýlarýn ampulleri yatsýdan sonra da sönmeyecek..( ) Çünkü bu memleketin insanlarý arasýnda seri yalanlara inanmaya yatkýn yeterince "seçmen" var. Yine kazanacaklar. Yine demokrasi kazandý diyecek seri yalancýlar. Yani? Geçen seçimlerde Baþimam seçilmiþti. Bu seçimde üstüne bir de Baþkomiser seçilecek. Sevsinler demokrasinizi. Bütün bu haltlarýna raðmen yine seçim "kazanacaklar" ama racon kesip bunlara "helal olsun" demeyeceðiz. "Haram olsun, zehir zýkkým olsun" demekle de yetinmeyeceðiz: Haram edeceðiz, zehir zýkkým edeceðiz, harami düzenlerini. Çünkü direnmeye devam edeceðiz. Çünkü bizler bütün hýrsýzlýklarý, arsýzlýklarý, üçkâðýtlarý gördük. Hem hýrsýzlar, hem seri yalancýlar ve bu yüzden harami düzenlerinin altýnda kalacaklar. (Bu yazý MELÝH PEKDEMÝR'in "Birgün"de yayýmlanan "Baþbakan, Baþkomiserliðe terfi etti" baþlýklý yazýsýndan kýsaltýlmýþtýr )

10 10 9 Haziran 2011 Perþembe GÜNEYDEN... GÜNEY KIBRIS - SIRBÝSTAN MÜTEÞEBBÝS FORUMU Rum Ticaret ve Sanayi Odasý (KEVE) önderliðinde dün, Güney Kýbrýs - Sýrbistan müteþebbis forumu düzenlendiði bildirildi. Haravgi gazetesinin haberine göre, forumda konuþma yapan Rum Yönetimi Baþkaný Dimitris Hristofyas, Sýrbistan ile olan müteþebbis iliþkilerin oldukça önemli olduðuna deðinirken, Güney Kýbrýs'ýn Sýrbistan'la olan iliþkilerinin, Rum ekonomisinin kalkýnmasýnda önemli bir rol oynadýðýný söyledi. Hristofyas, Güney Kýbrýs'a Sýrp yatýrýmcýlar tarafýndan yatýrým yapýlmasý arzusu içerisinde olduklarýný da dile getirerek, KEVE'nin düzenlemiþ olduðu bu forumun, iki ülke arasýnda iþbirliði yapýlmasý fýrsatý sunduðunu kaydetti. SSEML öðrencileri eylem yaptý... MÜÞTERÝ DEÐÝL ÖÐRENCÝYÝZ Afrika Özel - Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi öðrencileri dün okul önünde bir eylem gerçekleþtirdi. Okul yönetimi satmalarý için öðrencilere piyango bileti verdi. Ellerindeki biletleri satamayan öðrenciler, oklul idaresine geri vermek isteyince okul idaresi bunu kabul etmedi ve satýþ için kendiþlerine verilenbiletlerin satýldýðýný kabul ederek bilet paralarýný vermelerini istedi. Öðrenciler bunu reddedince okul idaresi de karneleri vermeyeceðini söyledi. Bu cevap üzerinde de SSEML öðrencileri okul önünde bir eylem gerçekleþitirerek kamuoyuna durumlarýný anlatmaya çalýþtýlar. Eylem sýrasýnda okunan basýn bildirisi özetle þöyle: "SSEML Öðrencisi olan bizler, okulun bize sattýrmaya çalýþtýðý piyango biletlerini, satamayýp parayý getiremediðimiz için karnelerimizi alamamaktayýz. Bu biletler öðrencilere zorunlu olarak verilip paralarý istenmektedir. Biletlerin tamamýný satamayan öðrencilerden de iade almak yerine biletlerin parasý istenmekte olup karneleri verilmemektedir. Bu gereksiz ve faydasý olmayan piyango biletleri öðrenciler arasýnda maddi durumu iyi olmayan öðrenci ve ailelerini zor durumda býrakmaktadýr. Biz bu uygulamalarý kýnýyor ve müþteri deðil öðrenci olduðumuzu dile getirmekteyiz." TATAR'DAN VERGÝ DAÝRESÝ PERSONELÝNÝN ÖZVERÝSÝNE KUTLAMA Maliye Bakaný Ersin Tatar, Gelir ve Vergi Dairesi Lefkoþa Þubesi'ni ziyaret ederek, çalýþanlarýn sýkýntý ve önerilerini dinledi. Tüm þube çalýþanlarýný kutlayan Tatar, Gelir ve Vergi Dairesi'nin çok kritik görev üstlendiðini ve devletin gelirlerini topladýðýný belirterek, halka daha iyi hizmet sunarken, çalýþanlara da huzurlu bir ortam yaratmanýn performansý artýrdýðýný söyledi. Maliye Bakanlýðý Basýn Bürosu'ndan yapýlan açýklamaya göre, Maliye Bakaný Ersin Tatar, daire müdürü ve çalýþanlarýný özverili çalýþmalarýndan dolayý kutladý. Personelin sorunlarýný dinlemek ve onlarý çalýþma yerlerinde görmek için ziyaretlerini sürdürdüðünü ifade eden Tatar, bunun performansý artýrmada önemli olduðunu kaydetti. Tatar, "Gelir ve Vergi Dairesi, ülkemiz adýna çok kritik görev üstlenmektedir. Devletimizin gelirlerini toplayan bir dairedir. Halkýmýza daha iyi imkan sunmak, teknolojik olanak yaratmak ve iþlerin akýþýný kolaylaþtýrarak, hem daha az zamanda halkýn isteklerine cevap vermek, hem de gün içerisinde daha fazla iþlem yapmak verimlilik için fevkalade önemlidir" diye konuþtu. Daireye yeni bina yapýlmasýna baþlandýðýný, tüm birimlerin tek çatý altýnda toplanacaðýný ve teknolojik donanýmla hizmet verileceðini anlatan Maliye Bakaný Ersin Tatar, gelirleri en fazla toplayan Lefkoþa þubesinin çalýþanlarýný özverili çalýþmalarýndan dolayý tebrik etti. 30 YENÝ ELEKTRONÝK KUMARHANE AÇILDI Güney Kýbrýs'ta Meclis'in kapandýðý günden bugüne kadar, internet üzerinden kumar oynanabilen 30 yeni mekan açýldýðý bildirildi. Fileleftheros gazetesi, kurnaz olarak nitelendirdiði bazý kiþilerin, Meclis'te görüþülen fakat nihai karara baðlanmayan elektronik kumar yasasýndaki tutarsýzlýklarý ve boþluklarý fýrsat bilerek, yeni kumarhaneler açýlmasý için çaba gösterdiklerini ve böylelikle 30 yeni elektronik kumarhane açýldýðýný yazdý. GÜNEY KIBRIS ÝLO YÖNETÝM KURULU YEDEK ÜYESÝ Güney Kýbrýs'ýn dönemi için Uluslararasý Çalýþma Örgütü (ÝLO) yeni Yönetim Kurulu'nun Yedek Üyeliði'ne seçildiði haber verildi. Haravgi; "Kýbrýs ÝLO Yedek Üyesi" baþlýklý haberinde, Rum Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý'ndan yapýlan açýklamaya dayanarak, 6 Haziran'da Cenevre'de gerçekleþtirilen ÝLO 100'üncü toplantýsý çerçevesinde yeni yönetim kuruluna 18 asil 28 yedek üye seçildiðini, Batý Avrupa Grubu üyesi olarak katýlan Güney Kýbrýs'ýn 216 oy alarak yedek üyeliðe seçildiðini yazdý. DÝPKARPAZ RUM ÝLKOKULU YIL SONU MÜSAMERESÝNÝ YAPTI Dipkarpaz Rum Ýlkokulu'nun, önceki gün, yýlsonu müsameresini yaptýðý bildirildi. Alithia gazetesi, müsamereye AKEL Milletvekili Hristakis Tsiovanis ile DÝSÝ Milletvekili Kiriakos Hacýyannis'in de katýldýðýný ve Tsiovanis'in Rum Yönetimi Baþkaný Dimitris Hristofyas ile AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu'dan; Hacýyannis'in de, DÝSÝ Baþkaný Nikos Anastasiadis'ten selamlama getirdiðini yazdý. YUNANÝSTAN'DAN OMÝRU'YA DESTEK MESAJI Yunanistan'ýn Güney Kýbrýs Büyükelçisi Vasilis Papaioannu, dün, Rum Meclisi Baþkanlýðýna seçilen Yannakis Omiru'yu ziyaret ederek, Yunanistan ile Güney Kýbrýs'ýn birlikte hareket etmesi gerektiði mesajýný verdi. Fileleftheros ve diðer gazeteler, Papaioannu'nun dün Omiru'yu ziyaret ederek, Yunanistan Cumhurbaþkaný Karolos Papulyas, Baþbakaný Yorgos Papandreu, Meclis Baþkaný Fillipos Peçalniku ve Dýþiþleri Bakaný Dimitris Drutsas'ýn tebrik mesajlarýný ilettiðini yazdýlar. Habere göre Papaioannu görüþme sonrasý yaptýðý açýklamada; Omiru'ya ayrýca bir kez daha Yunanistan ile Güney Kýbrýs'ýn uluslararasý alandaki ortak konularda, özellikle de Kýbrýs sorunu konusunda birlikte hareket etmesi mesajýný da ilettiðini vurguladý. Öte yandan Omiru ise yaptýðý açýklamada; Rum meclisinin Yunanistan ile Güney Kýbrýs arasýndaki iliþkilerin daha da yakýnlaþmasý için mümkün olan her þeyi yapacaðýný belirterek, Yunanistan ve Güney Kýbrýs'ýn "iki baðýmsýz ülke olarak birlikte hareket etmesinin, Kýbrýs sorununu Helenizimle baðlayan kan baðý sebebiyle de kaçýnýlmaz olduðunu" söyledi.

11 9 Haziran 2011 Perþembe 11 DÜNYA... TÜRKÝYE... DÜNYA... TÜRKÝYE... Siber protesto ekibi Anonymous'tan internet sansürüne hazýrlanan Türkiye'ye uyarý: "Hack'lamaya geliyoruz" Tüm dünyadan isimsiz üyelerden oluþan siber protesto ekibi Anonymous, 22 Aðustos'ta Türkiye'de uygulanmaya baþlayacak olan 'filtre' ile ilgili olarak hükümeti uyardý. Grup internette yayýnladýðý "Merhaba Türkiye" diye baþlayan uyarýsýnda þunlarý söylüyor: "Son yýllarda, binlerce web sitesi engellendi. Türkiye hükümeti þimdi de 22 Aðustos'ta, internet kullanýcýlarýnýn tüm aktivitelerinin kayýt altýna alýnmasýný mümkün kýlacak bir sistemi uygulamaya koymak istiyor. Serbest bilgi akýþýna eriþim ve katýlým temel bir insan hakkýdýr. Türkiye hükümeti bu temel hakký ihlal ederken, Anonymous eylemsiz kalmayacaktýr. Sansürü engellemek için desteðimizi verecek, sansür uygulayan kurumlara karþý harekete geçeceðiz. Tüm internet vatandaþlarýný ifade özgürlüðünü desteklemeye, "Ölüm Pornosu"nun çevirmeni Funda Uncu ifade vermek üzere çaðrýldýðý karakolda kendisine fahiþe muamelesi yapýldýðýný söyledi. Ýstanbul Basýn Savcýlýðý,Chuck Palahniuk'un Ayrýntý Yayýnlarý'ndan çýkan "Ölüm Pornosu'' (Snuff) adlý kitabý hakkýnda müstehcen öðeler taþýdýðý gerekçesiyle 'muzýr' soruþturmasý baþlatmýþtý. Kitabýn çevirmeni Funda Uncu ifade vermek için çaðrýldýðý karakolda kendisine "fahiþe" muamelesi yapýldýðýný söyledi ve savcýlýða suç duyurusunda bulunacaðýný açýkladý. Uncu 4 saat kaldýðý karakolda yaþadýklarýný anlattý: "Bir polis dosyayý fýrlattý. 'Bunlar bize fazla gelir' dedi. Sonra bana 'Sen manken misin?' diye sordu. Böyle bir kitabý nasýl yazdýn' dedi. Türkiye hükümetini de bu absürd politikalardan vazgeçmeye çaðýrýyoruz. Bizler 'anonim'iz. Bizler çoðunluðuz. Baðýþlamayýz. Unutmayýz. Bizi bekleyin." ANONYMOUS KÝMDÝR? Anonymous, WikiLeaks belgelerinin yayýný sýrasýnda kendiliðinden oluþan bir 'siber protesto" örgütü. Dünyanýn pek çok yerinden demokrat hackerlardan oluþan gruba destek vermek isteyenler, bilgisayarlarýný saldýrýlarda birer nefer haline getirebiliyor. Grup, ilk büyük eylemini WikiLeaks'i zor durumda býrakmaya çalýþan Visa ve MasterCard firmalarýna karþý yürütmüþtü. Yüzlerini ve kimliklerini gizleyen Anonymous, son olarak Sony'ye yaptýðý saldýrýyla gündeme gelmiþti. "Ölüm Pornosu"nun çevirmenine fahiþe muamelesi Gani Müjde internet sansürüne karþý çýkanlara "pornocu" diyen Bülent Arýnç'a cevap verdi: "Tut ki pornocuyum, sana ne?" Ünlü mizah yazarý Gani Müjde, Bülent Arýnç'ýn "20-30 pornocu özgürlük istiyor" ifadesine ise þöyle yanýt verdi: "Tut ki pornocuyum, sana ne? Bugün dünyada çocuk ve hayvan pornosu dýþýndaki erotizmin bir kabul görmüþlüðü var." Müjde þöyle devam etti: "Tüm bunlarýn Avrupa Birliði'ne girmek isteyen bir ülkede tartýþýlýyor olmasý bazý politikacýlarýn AB ile ilgili iþkembeden salladýklarýnýn bir kanýtý. Bu ayýbý hiçbir deterjan temizleyemez. Sicilimiz giderek bozuluyor. Eskiden meydanlarda insanlar 'Türkiye Ýran olmayacak' diye baðýrdýklarýnda bu tepkiyi aþýrý hassas bulurdum. Ama Ýran'la ayný filtreyi getirip burnumuza dayarlarsa bu slogana inanmaya baþlayacaðým." Yazmadýðýmý, çevirdiðimi söyleyince ýsrarla, 'Ne yaptýðýnýn farkýnda mýsýn?' diye üzerime geldi. Karakolda bana fahiþe gibi davranýldýðýný yazdýðým dilekçede tek tek anlattým." "DEVLET EDEBÝYAT ESERLERÝNDEN ELLERÝNÝ ÇEKSÝN" Muzýr Kurulu'na, çevirmenlerden de tepki geldi. Çevirmenler Birliði "Çocuklarla ilgisi bulunmayan edebiyat yapýtlarýnýn, çocuklarý koruma adýna hukuk dýþý gerekçeler üretilerek yargý konusu yapýlmasýný þiddetle kýnýyor, hükümetlerin edebiyat eserlerinden ellerini çekmesini talep ediyoruz." dedi. GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. Kulias ve Kolokasidis DÝKO'dan ihraç edildi Rum Meclis Baþkanlýðý seçimlerinde DÝKO Baþkaný Marios Karoyan'ý desteklemeyen DÝKO milletvekilleri Zaharias Kulias ve Yorgos Kolokasidis, dün partiden resmen ihraç edildiler. Politis ve diðer gazeteler, dün yapýlan DÝKO Yürütme Kurulu toplantýsýnda Karoyan'ýn önerilerinin görüþüldüðünü ve gerek Kulias gerekse Kolokasidis'in partiden ihraç edilmeleri kararý alýndýðýný belirtirken, toplantýnýn sakin geçmesine karþýn parti binasý dýþýnda toplanan bazý partililer arasýnda gerginlikler yaþandýðýný yazdýlar. Gazete, "Marios Temizlik Yaptý - Yeni Baþkan Vekili Eylül Ayýnda - ELAM'cýlar ve Gergin Sinirler" baþlýklarý altýnda verdiði haberinde, Karoyan'ýn meclis baþkanlýðýna ve partinin AKEL'le iþbirliðine karþý çýkan iki üyesi Kulias ve Kolokasidis'in, nispeten sakin geçen yürütme kurulu toplantýsýnda partiden ihraç edildiklerini yazdý. Habere göre, Karoyan'ýn önerisinin ardýndan Kulias 25 lehte oyla partiden ihraç edilirken, aralarýnda Nikolas Papadopulos'un da bulunduðu üç üye oylamaya katýlmadý. Gazete, DÝKO içerisindeki "katý çizgi" üyelerin, Kulias'ýn ihraç kararýna kesin bir dille karþý çýkamadýklarýný, sadece partinin çok eski bir üyesi olmasý sebebiyle ihraç edilmemesini istediklerini belirtirken, partinin ayný zamanda baþkan vekili de olan Kolokasidis için ise doðrudan ihraç yerine disiplin kuruluna sevk edilmesini talep ettiklerini yazdý. Avrupa Komisyonu'ndan tavsiyeler Avrupa Komisyonu, Güney Kýbrýs ve diðer AB ülkelerine, ekonomik ve toplumsal koordinasyona katkýda bulunmak ve önümüzdeki 12 ile 18 ay arasýnda ekonomik ve toplumsal açýdan kalkýnma saðlamak adýna tavsiyelerde bulundu. Komisyon'un Güney Kýbrýs'a, AB Ýstikrar Programý ile Ulusal Reform Planý'nýn çalýþmalarýna baðlý olarak 7 tavsiyede bulunduðunu yazan Politis gazetesi, Komisyon'dan Güney Kýbrýs'a emeklilik maaþlarýnda deðiþiklik yapýlmasý, ticari denge açýðýný azaltmak için önlem alýnmasý, devlet borçlarýnýn azaltýlmasý, bankalara ve finans þirketlerine yapýlan denetimlerin artýrýlmasý, birtakým reformlarýn uygulanmasýyla ekonominin uzun vadeli yaþayabilirliðinin saðlanmasý, eþel mobilde bazý düzenlemeler yapýlmasý ve 2012 yýlýna kadar su kullanýmýyla ilgili bir planlama yapýlmasýný tavsiye ettiðini Habere göre bu talep reddedilirken yapýlan oylamada 20 lehte ve 7 aleyhte oyla Kolokasidis'in de ihracýna karar verildi. DÝKO içerisindeki "katý çizgi" üyelerini saf dýþý býrakmak ve partiyi tamamen kontrolü altýna almak için Karoyan'ýn çok uzun bir yol gitmesinin gerekeceði yorumunda bulunan gazete, bu çerçevede Kolokasidis'in yerine kimin baþkan vekili olacaðýna hemen deðil, sular biraz durulduktan sonra, Eylül ayýnda karar verilmesinin beklendiðini aktardý. Gazete, Kulias ve Kolokasidis'in bugün ve yarýn basýna açýklama yapacaklarýný duyurduklarýný; Karoyan'ýn ise parti sözcüsü Fotis Fotiu aracýlýðýyla dün yaptýðý açýklamada, "bir daha hiç kimseye parti bütünlüðünü bozma ve partiyi kulis planlarý ve çýkarlar için kullanma fýrsatý verilmeyeceðini" vurguladýðýný yazdý. Öte yandan gazete, Yürütme Kurulu toplantýsý devam ettiði sýrada parti binasý önünde yaklaþýk 150 kiþilik bir grubun toplandýðýný, grubun DÝKO'yu destekleyenler ile Kulias ve Kolokasidis'in destekçileri olarak iki ayrý grup þeklinde beklediklerini yazdý. Ýki grup mensuplarý arasýnda zaman zaman sözlü atýþmalar yaþandýðýný ve Rum polisinin geniþ önlem aldýðýný belirten gazete, çoðunluðu Kulias ve Kolokasidis'in akrabalarýnýn oluþturduðu grubun, iki milletvekilinin topladýðý oylarý temsilen siyah balon uçurtma giriþimine ise polisin izin vermediðini ifade etti. kaydetti. Habere göre bu tavsiyeler, Haziran tarihlerinde yapýlacak zirve toplantýsýnda ele alýnacak. HRÝSTOFYAS Öte yandan Simerini gazetesi, Rum Yönetimi Baþkaný Dimitris Hristofyas'ýn, otellerin Rum iþçiler yerine daha düþük maaþla AB vatandaþý iþçiler istihdam etmesine öfkelenerek, otelcilere bu konuda önlemler alacaðýna dair ültimatom verdiðini yazdý. Gazete, "Tüm Kýbrýs Otelciler Birliði"nin (PASÝKSE) dün gerçekleþtirilen toplantýsýnda konuþma yapan Hristofyas'ýn sert bir dil kullanarak, otelcilerin bu istihdamlarla iþsizlik oranýný artýrdýklarýný ve eðer böyle devam ederlerse, otelciler aleyhinde Meclis ile iþbirliði içerisinde yasal sürece baþvuracaðýný söylediðini kaydetti. Larnaka havaalaný taksicilerinden korsan ve Kýbrýslý Türkler nedeniyle protesto Larnaka Havaalaný'ndan yolcu taþýyan 30 profesyonel taksici dün; korsan taksiler, Kýbrýslý Türkler ve taksi iznini Lefkoþa'nýn Rum kesiminden Larnaka'ya taþýyan bir taksici nedeniyle, pastadan kendilerine düþen payýn azaldýðý þikâyeti ile protesto konvoyu düzenledi. Fileleftheros; "Korsan Taksi Protesto Edildi" baþlýklý haberinde Rus turist akýþý arttýkça korsan taksilerle birlikte Kýbrýslý Türklerin Larnaka Havaalaný'ndan daha çok "müþteri çaldýðýndan" þikayetçi olan Rum havaalaný taksicilerinin; en çok da; Lefkoþa'nýn Rum kesiminde taksi izni olan bir Rum'un bu iznini mahkeme kararýyla Larnaka'ya taþýmasýndan rahatsýz olduklarýný, bu kiþinin taksi iznini baþkasýna satma ihtimalinden korktuklarýný yazdý. Habere göre, Larnaka'dan konvoyla yola çýkan taksiciler, Rum Ulaþtýrma Bakanlýðý'na gitti ve bakana isteklerini aktardý. Korsan taksilere ve Kýbrýslý Türklere yönelik denetimlerin artýrýlmasý taleplerine ilgili bakandan söz alan taksiciler, T iznini mahkeme emriyle Lefkoþa'dan Larnaka'ya aldýran Rum konusunda bir þey yapýlamayacaðý yanýtýný aldýlar. Havaalaný taksicileri Larnaka'ya dönerken; taleplerinin yerine getirilmemesi halinde daha dinamik eylemler yapacaklarý uyarýsýnda bulundular. POLÝTÝS CTP KURULTAYININ SONUÇLARINI DEÐERLENDÝRDÝ Politis, Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin (CTP) hafta sonu gerçekleþtirilen kurultay sonuçlarýyla ilgili deðerlendirmede bulundu, kurultaydan parti baþkaný olarak çýkan Özkan Yorgancýoðlu'nu "dengeleyici, ýlýmlý ve disiplinli asker" olarak niteledi. Gazete; "CTP'nin Yeni Jenerasyonu Tamamen Aile Meselesi Özkan, Dengeleyici" baþlýðýyla yansýttýðý Vangelis Vasiliu imzasýný taþýyan ve Kýbrýslý Türk çevrelerin de kaynak gösterildiði haberinde, CTP'nin yeni lideri Yorgancýoðlu'nun Talat çevresinden olduðunu, Soyer grubuna da mesafeli olduðunu yazdý. Gazete, ýlýmlýlýk vasfýnýn Özkan Yorgancýoðlu'na bütün partilere yönelik açýlýmlarýna olanak tanýyacaðý; ideolojik ve diðer açýlardan sahip olduðu ölçülüþlüðünün kendisine; zaman zaman CTP içerisindeki gruplar arasýndaki anlaþmaz ve çatýþmalar arasýnda dengeleri koruma teminatý saðladýðý görüþüne yer verdi. Gazeteye göre Yorgancýoðlu'nun dezavantajý, "en azýndan þu ana kadar liderlik çehresine sahip olmadýðýndan parti içerisindeki kutuplar arasýnda seçim yapmasý gerektiðinde veya partinin geleceðine iliþkin önemli konularda (Türkiye'yle iliþkiler, Kýbrýs sorunu, ekonomi) görüþ bildirmesi gerektiðinde "þarabýna çok su katmak zorunda kalacak olmasýdýr." Yorgancýoðlu'nun Talat'la iliþkilerinin çok iyi olduðuna, "artýk aðýrlýðý iç muhalefete veren" Soyer grubuna ait olmadýðýna da iþaret eden gazete þunlarý da yazdý: "Partinin 40 üyeli merkez komite seçimi, CTP'nin yýllardan beridir aile tarafýndan yönetildiði görüþünü güçlendiriyor. Çünkü Özgür'ün, Soyer'in ve Talat'ýn oðullarýnýn seçilmesi dýþýnda, parti yetkililerinin çoðu kýz ve erkek torunlarý da seçildi. Bir aileden iki hatta üç nesil temsilcilik bile var (eski 'bakanlar' Faiz'in oðlu Usar'ýn da kýzý ile birlikte seçilmesi örneðinde olduðu gibi)".

12 12 9 Haziran 2011 Perþembe KÜLTÜR - SANAT Günün Manisi Kitap Dünyasý ÖZDEYÝÞLER TADIMLIK Yollar çukur gidilmez Sular duzlu içilmez Dünyadan geçilse de O yardan vazgeçilmez GÖZLERÝMÝ ÝSTÝYORUM KOMUTANIM Hüseyin Özlük Bilgi Yayýnevi 263 sayfa "Sen neye hazýrsan o da senin için hazýrdýr." Mark Victor Hansen DÜNYANIN ÇÝVÝSÝ Bir dilencinin postalýndan düþen çiviyi bir sarhoþ bir deliye göstermiþ Deli, dünyanýn çivisi çýktý, demiþ sonra da alýp yerden çiviyi koþmuþ sarayýn marangozuna sakla bunu demiþ, aman iyi sakla bakarsýn lâzým olur bir gün bir hükümdarýn tabutuna. Turgay Nar MÝNÝK FOTOÐRAFÇILARIN 18. SERGÝSÝ BÜYÜK BEÐENÝ TOPLADI Necati Taþkýn Ýlkokulu öðretmen ve idarecileri yanýnda, çocuklarýn da gönüllü çabalarýyla yýllardan beri devam eden fotoðraf sergisi, 18 yaþýna ulaþtý. Derslerden arta kalan zamanlarýnda öðretmenleriyle birlikte Lefkoþa'yý ve adanýn diðer bölgelerini gezen minikler, deklanþöre takýlanlarý bir kez daha sergiye taþýdýlar. Okul bünyesindeki Fotoðrafçýlýk Kolu'nun düzenlediði sergi, Ýlköðretim Dairesi Müdürü Bumin Paþa'nýn da katýlýmýyla önceki gün açýldý. Büyük beðeni toplayan sergide, annebabalar ve fotoðraf tutkunlarý çocuklarýn bakýþýndan kartlara yansýyan karelere hayran kaldýlar. Sergide 22 öðrencinin 110 fotoðrafý yer alýyor. Necati Taþkýn Ýlkokulu Fotoðrafçýlýk Kolu'ndaki öðrenciler þunlar: Asu Bolat, Can Erdeðer,Can Turan, Laden Artem, Miray Müezzin, Ýlayda Karut, Selin Atagöl, Ada Selengil, Mehmet Hacet, Irmak Kurt, Kardelen Tanrýöver, Ersun Hasan, Emel Ýmran,Kubilay Çobanoðlu, Hasan Çobanoðlu,Yýlmaz Sovukluk, Doða Bahçeci, Tarýk Özmenoðlu, Dila Doðuþ, Doðukan Gülakdeniz, Neslihan Akmergiz ve Tonguç Özyýldýz. ÝNCÝ KANSU'NUN SERGÝSÝ ANKARA'DA AÇILIYOR Ressam-Kaðýt Sanatçýsý Ýnci Kansu'nun "sýcak iliþkiler" adlý resim sergisi, bugün Ankara'da izlenime açýlýyor. Hacettepe Üniversitesi Kültür Merkezi Ahmet Göðüþ Sanat Galerisi'nde yer alacak sergi saat 17.30'da açýlacak. Bakýr madeni ve Medoþ Lalesi konularýndaki sergi, 22 Haziran'a kadar izlenebilecek. GÖRNEÇ'TE KERMES VE SERGÝ Görneç'te 5.'si gerçekleþtirilecek köy kadýn kursu sergi ve kermesi 15 Haziran Çarþamba günü açýlacak. Kanser Hastalarýna Yardým Derneði yararýna düzenlenecek sergi ve kermes, Çarþamba günü saatleri arasýnda gerçekleþtirilecek. Sergi ve kermes, 16 Haziran Perþembe sabah öðleden sonra saatleri arasýnda, 17 Haziran Cuma sabah 09.00'dan 12.00'ye açýk olacak. Görneç Muhtarlýðý'na göre, sergide köy kadýn kursunda 1 yýl boyunca yapýlan eliþleri tanýtýlacak ve satýþý yapýlacak. Halk danslarý gösterisi ve köye özgü bazý yiyeceklerin satýþý yer alacak. Sinemalarda Bugün-bu gece Lefkoþa Mýsýrlýzade Galeria Karayip Korsanlarý 4 ( ) 1. salon Giþe Memuru ( Cuma- Cumartesi 23.00) 2. salon Muhtar Yusuf Galleria Çýðlýk 4 ( Cuma-Cumartesi 23.00) 1. salon Aðýr Abi ( Cuma-Cumartesi 23.00) 2. salon Girne Girne GAÜ Galeria Sinema KAPALI Maðusa Maðusa Galeria Hýzlý ve Öfkeli 5 ( Cuma- Cumartesi 23.15) 1. salon Karayip Korsanlarý 4 ( Cuma- Cumartesi 23.15) 2. salon

13 9 Haziran 2011 Perþembe ÇOCUÐA SÜNNET Lefkoþa Türk Belediyesi (LTB) ile Yakýn Doðu Üniversitesi (YDÜ) Hastanesi iþbirliðinde, ihtiyaçlý ailelerden 300 çocuk sünnet edilecek. LTB'nin geleneksel olarak yaptýrdýðý sünnetler bu yýl 10 Haziran Cuma günü YDÜ Hastanesinde baþlayacak ve Temmuz ayý sonuna kadar Cuma günlerinde devam edecek. Sünnetler için baþvurular, LTB Halkla Ýliþkiler Birimi ve muhtarlýklara yapýlabilecek. Baþvurularda çocuklarýn doðum kaðýdý, ikametgah belgesi ve anne babanýn kimlik kartý fotokopisi talep edilecek. LTB Basýn Birimi tarafýndan verilen bilgiye göre, sünnetlerle ilgili iþbirliði protokolü önceki gün LTB Baþkaný Cemal Bulutoðlularý ve YDÜ Mütevelli Heyeti Baþkaný Ýrfan S. Günsel arasýnda imzalandý. DENKTAÞ NORMAL SERVÝSE ÇIKARILACAK YDÜ Hastanesi yoðun bakým servisinde tedavi görmekte olan Rauf Denktaþ'ýn, yakýn zamanda normal servise çýkarýlmasýnýn planlandýðý bildirildi. YDÜ Hasta Hizmetleri ve Dýþ Ýliþkiler Baþkaný Ahmet Savaþan, doktor heyetinden aldýðý bilgileri TAK muhabirine aktardý ve Denktaþ'ýn bilincinin önceki günlere göre çok daha açýk olduðunu ifade etti. Savaþan, Denktaþ'ýn ateþinin yükselmediðini ve kan deðerlerinin normal olduðunu belirterek, gününü kendisine okunan gazete ve TV haberlerini dinleyerek geçirdiðini söyledi. BES'TEN LEFKE BELEDÝYESÝ ÇALIÞANLARINA EÐÝTÝM ÇALIÞMASI Belediye Emekçileri Sendikasý (BES), Lefke Belediyesi çalýþanlarýna yönelik eðitim çalýþmasý gerçekleþtirdi. BES'ten yapýlan açýklamada, eðitim çalýþmalarýnýn emek mücadelesinde önemli olduðu kaydedilerek, sendikanýn üyelere yönelik eðitim çalýþmalarýný bu anlayýþla ele aldýðý belirtildi. Lefke'de dün yapýlan eðitimi çalýþmasýna Basýn Emekçileri Sendikasý (Basýn - Sen) temsilcisi, gazeteci Mehmet Davulcu ile Kýbrýs Türk Orta Eðitim Öðretmenler Sendikasý (KTOEÖS) Baþkaný Tahir Gökçebel katýldý. BÜYÜK AV, ÝNCE AV VE 2. ÝNCE AV MEVSÝMÝ'NDE AVLANILACAK GÜNLERÝ YENÝDEN DÜZENLEDÝ Bakanlar Kurulu, Av Mevsimi'nde avlanýlacak av günlerini yeniden düzenledi. Bakanlar Kurulu, bu çerçevede, Yaban Hayatýný Düzenleme Yasasý çerçevesinde hazýrlanan "Av Günleri, Avlanacak Av Hayvanlarý ve Av Bölgeleri (Deðiþiklik) Tüzüðü"nü onayladý. Buna göre av mevsimlerinde avlanýlacak günler þu þekilde belirlendi: II. ÝNCE AV GÜNLERÝ Avcýlar II. Av Mevsimi'nde ise 28 ve 31 Aðustos; 4, 7, 11 ve 14 Eylül 2011 tarihlerinde toplam 6 gün avlama yapacaklar. BÜYÜK AV GÜNLERÝ "Avcýlar Büyük Av Mevsimi'nde: 30 Ekim; 5, 9,13, 20 ve 27 Kasým; 4, 11, 18, 15 ve 31 Aralýk 2011 tarihlerinde toplam 11 gün avlanabilecekler. I.ÝNCE AV GÜNLERÝ Avcýlar I. Av Mevsimi'nde 8, 11, 15, 18, 22, 25 ve 29 Ocak; 1, 5, 8, 12, 15, 19, 22, 26 ve 29 Þubat 2012 tarihlerinde toplam 16 gün avlanma yapabilecekler. "ÝÞKENCEYE KARÞI BÝLÝNÇLENME VE MÜCADELE" PANELÝ Kýbrýs Türk Tabipleri Birliði, Fikrin ve Hukukun Üstünlüðü Hareketi ve Toplumcu Demokrasi Partisi organizasyonunda "Ýþkenceye Karþý Bilinçlenme ve Mücadele" adýyla panel düzenleniyor. Tabipler Birliði'nden verilen bilgiye göre, pazartesi saat 18.30'da birlik lokalinde yapýlacak panele konuþmacý olarak Pskiyatrist -Piskoterapist Dr. Emre Kapkýn ile Fikrin ve Hukukun Üstünlüðü Hareketi Baþkaný Av. Barýþ Mamalý katýlacak. Panele konuya ilgi duyan herkesin davetli olduðu ifade edildi. ULUSLARARASI KALKINMA DERNEÐÝ'NÝN YENÝ BAÞKANI DERYA OKTAY Uluslararasý Kalkýnma Derneði (SID - Society for International Development) Lefkoþa Þubesi'nin yeni baþkaný yüksek mimar - kentsel tasarýmcý Prof. Dr. Derya Oktay oldu. Merkezi Roma'da bulunan sürdürülebilir çevre ve sürdürülebilir kalkýnma temelli projeler yürüten SID'in Lefkoþa Þubesi, derneðe 16 yýldýr baþkanlýk eden yüksek mimar - mühendis Ayer Kaþif'in mazereti nedeniyle baþkanlýðý býraktýðýný açýklamasý üzerine genel kurul gerçekleþtirdi. Tek aday olarak çýkan Oktay, oybirliðiyle baþkanlýða getirildi. Yeni Yönetim Kurulu'nda Tahir Pirgalýoðlu Genel Sekreter, Dr. Cemil Atakara Sayman, Kolcu ile Dizdarlý ödül kazandý Güzelyurt Belediyesi Þehir Tiyatrosu oyuncularýndan Hasret Kolcu ile Jale Dizdarlý "Eski Kocam" adlý oyunda sahneledikleri performanstan dolayý "Kerem Yýlmazer Genç Yetenek Teþvik Ödülü" kazandý. Güzelyurt Belediyesi'nden yapýlan açýklamaya göre, Türkiye'de XI. Direklerarasi Seyirci Ödülleri Sezonu kapsamýnda Direklerarasý Seyircileri Seçici Kurulu, sezonunda KKTC ve Türkiye'de 341 oyunu seyrederek, performans ve tasarým kategorilerinde en baþarýlý bulduðu sanatçýlarý belirledi. Seçici kurulun açýkladýðý sonuçlara göre, Güzelyurt Belediyesi Þehir Tiyatrosu oyuncularýndan Hasret Kolcu ile Jale Dizdarlý "Eski Kocam" adlý oyunda sahneledikleri performanstan dolayý "Kerem Yýlmazer Genç Yetenek Teþvik Ödülü" kazandý. Bekir Kara'nýn yazýp yönettiði "Eski Kocam" adlý oyun, ilk kez 7. Tiyatro Günleri çerçevesinde izleyici ile buluþtuktan sonra çýktýðý turne kapsamýnda çeþitli ilçelerde sanatseverlerle buluþtu. "Varoluþ Kavgasý" KTHY Direniþ Çadýrý'nda yapýlacak n KÝTAP TANITIMI GECESÝNDE SOL ANAHTARI KONSER VERECEK Kýbrýs Türk Hava Yollarý (KTHY) eski çalýþanlarýndan Tarkan Atakan'ýn, Havayollarýnýn kapatýlma sürecini anlatmaya yönelik þiirlerin yer aldýðý "Varoluþ Kavgasý" isimli þiir kitabýnýn tanýtýmý bugün yapýlacak. "KTHY Direniþ Çadýrý"nda saat 18.00'de baþlayacak kitap tanýtýmý etkinliðine Sendikal Platform da katýlarak destek verecek. Kitap tanýtýn etkinliðinde Sol Anahtarý müzik grubu da konser verecek. Sol Anahtarý'nýn konseri saat 20.00'de baþlayacak. Havayollarýnýn kapatýlmasý sürecinde yaþananlarýn anlatýldýðý 39 þiirden oluþan 52 sayfalýk þiir kitabý 10 TL'de satýlacak. Ayer Kaþif Baþkan Yardýmcýsý, Martin Marancos Baþkan Yardýmcýsý, Ýbrahim Yapýcýoðlu Baþkan Yardýmcýsý, Doç. Dr. Turkan Uraz, Doç. Dr. Zeynep Onur, Y. Doç. Dr. Hassina Nafa ve Serdar Sandýkçý ise faal üye olarak görev yapacak. Bu arada genel kurul öncesinde, Tuðberk Emirzade, Tahir Pirgalýoðlu (SID - Lefkoþa) ve Özlem Oðluekiz tarafýndan yürütülmekte olup Avrupa Birliði tarafýndan desteklenen ve Kýbrýs'ta bulunan meþeliklerin oluþturduðu önemli habitatlarýn korunmasýný saðlamayý hedefleyen "Gelecek için Meþeler" (Oaks for the Future) projesinin ara sunumu yapýldý. Söz Hakký Mehmet Ali Þah SÝZÝN BAÞARINIZ BU MU? Þu Kýbrýslýlar tambel, nankör, paraya doymayan açgözlülermiþ. Kadirbilmez, þükran çekmez, beceriksiz, dikbaþlý, isyankar eþkiyalarmýþ... Madem öyle, siz de gözlerinin yaþýna bakmayýn, býrakýnýz ne halleri varsa görsünler, çekip gidin, bir baþlarýna býrakýn, yardým etmeyin, býrakýnýz batsýnlar, tasý taraðý toplayýn gidin! Niye zorla yardým etmekte ýsrar ediyorsunuz? Siz enayi misiniz? Ama stratejik çýkarlarý varmýþ, Kýbrýs'ý þehit verip almýþlar. Bunlarý bütün dünyanýn gözünün içine bakarak ilan ettiler. Bizim iþbirlikçilerle birlikte Kýbrýslýlarý açgözlü, paraya doymayan nankörler diye ilan ettiler. Sendikacýlarýmýz hiçbir yanlýþ anlamaya mahal vermeyecek açýklýkla ifade ettiler: Ne paranýzý, ne paketinizi, ne memurunuzu, ne suyunuzu, ne de yüzünüzü görmek isteriz! Bu para istemek midir? Ne istediðimizi açýk açýk söyledik, daha ne yapmamýzý istiyorsunuz? Sanki baðýmsýz bir ülkeymiþiz ve hiçbirþeyimiz iþgalciler tarafýndan kontrol edilmiyormuþ gibi, "KTHY'yi batýrdýðýnýz gibi, Ke Ke Te Ce'yi de öyle batýrabiliriz" tehdididir bu... Mutasarrýfý bunu söylüyor, sömürge bakaný bunu söylüyor, çakma padiþah bunu söylüyor... Bizim iþbirlikçi vatan hainleri, muhalefeti ile boyun bükmüþler, gerdan kýrmýþlar, elpençe divan durmuþlar "Haklýsýnýz" diyorlar sadece. Ama Kýbrýslýlar hepinizi de istemiyorlar, çekin gidin, býrakýnýz batsýn! Diyorlar. Siz de tasý taraðý toplayýn ülkenize dönün. Ne maraz edersiniz, sizi mi aldý gaylesi? Siz Kýbrýslýlarý eþþek zannedersiniz galiba. Bizim aklýmýz kesmez sanýrsýnýz. Esas niyetinizin Kýbrýslýlar'ý aþaðýlayýp, hakaret edip, küçümseyip, adada ebediyen kalmak olduðunu dinya alem anlamadý sandýnýz. Hakaretleriniz vatan hainlerinin umurunda olmadýðý gibi bizim de umurumuzda deðil. Siz kendinizi ifade ediyor, kendinizi tanýmlýyorsunuz. Beni bir tek "Beceriksizler" sözü kýzdýrdý. Siz neyi becerdiniz? Kýbrýs'a bütün kirli iþlerinizi taþýmayý mý? Kendi ülkenizdeki kerhaneleri, kumarhaneleri, uyuþturucu iþlerini baþýmýza taþýmak mýdýr baþarýnýz? Bir koyup, bir milyar almak mý? Kendi ülkenizde neyi baþardýnýz? Kürt meselesini mi çözdünüz? Ermeni meselesini mi? Alevi meselesini mi çözdünüz? Ülkeniz demokratik bir ülke mi? Demokrasi meselesini çözdünüz mü? Ben sizi bildim bileli birbirinizin boðazýna sarýlýyorsunuz be beceriksizler! Ýþçinin hakkýný vermemek, iþçiyi mahkemelerde süründürmek, sendikacýlara ve iþçinin hakkýný teslim etmek isteyenlere suikastler düzenlemek hüner mi? Külah düþtü kel göründü be efendiler! Siz devleti, iþçinin yenen haklarý üzerine kurdunuz. Siz bu korku ile herþeyi yüzünüze gözünüze belediniz bre beceriksizler! Adalet meselesini çözdünüz mü, yoksa ülke Sultan Murad'ýn devrine mi döndü? Ya trafik meselesini çözdünüz mü? Yoksa trafik kazalarýnda yine dünya birincisi misiniz? Her yýl trafik kazalarýnda kaç kiþi ölüyor? Hem iþçilere hakettikleri haklarý vermezsiniz, hem iþsizlik sorunu çözmüyorsunuz. Nedir sizin baþarýnýz? Ýþsizler ordusuna her yýl (dört milyon) iþsiz katmak mý? Yoksulluk sorununu mu çözdünüz be beceriksizler! Bizi kýskanmaktan ve aþaðýlamaktan baþka ne baþardýnýz? Asayiþsizlik sorununu mu çözdünüz? Yoksa taþ atan çocuklarýn yaþýný büyütüp idam etmek mi istiyorsunuz? Her yýl ülkenizde cinayetlerde ölenlerle terörizmden ölenlerin sayýsý ayný mý? Faili meçhul ya da kimvurduya gidenlerin sayýsý 30 bin mi, 40 bin mi? Ülkenizdeki baþarýlarda sizin imzanýz yoktur, size raðmen, batýramadýðýnýz azimkar yurttaþlarýn baþarýsýdýr bu. Devlet ya da gizli devlet denen bu ceberut organ, yurttaþlarýný yemektedir. Kýbrýs'ta da uygulanmak istenen bu insanlýk dýþý kýyým, bir baþarý mýdýr? Eðitimde, bilimde, teknolojide, üniversitelerde, velhasýl tüm alanlarda ne baþarý gösterdiniz? "Biz sizden baþarýlýyýz" derseniz, alnýnýzý karýþlarým! Bizdeki beceriksizlik de sizin eserinizdir. Siz bozmasaydýnýz, burnunuzu sokmasaydýnýz, vatan haini iþbirlikçileri beslemeseydiniz, biz þimdi parmakla gösterilen, örnek bir ülke olurduk. Türk'ü Kürd'e, Kürd'ü Kürd'e, Sünni'yi Alevi'ye, Hristiyanlar'ý Müslümanlar'a, Kýbrýslý'yý Kýbrýslý'ya kýrdýrtmak hüner mi? Bunu baþarýrsanýz dünya sizi alkýþlayacak mý be beceriksizler!

14 14 9 Haziran 2011 Perþembe BULMACA Soldan Saða: 1-Mecazi anlamda "Çok kýzmak, öfkelenmek". Harf okunuþu. 2-Taneli veya un gibi toz durumunda olan þeyleri yabancý maddelerden ayýklamak veya incesini kabasýndan ayýrmak için kullanýlan tahta bir kasnak ve tek tarafa gerilmiþ gözenekli tel, kýl, bez ile yapýlan araç. Birini bir göreve getirmek, tayin etmek. 3-Ýstek, dilek. Bir þeyi yapýp yapmamaya karar verme gücü. 4-Zeybek (çoðul). Titan'ýn kýsaltmasý. 5-"Hangi þey" anlamýnda kullanýlýr. Bayramdan önceki gün. Selenyum'un kýsaltmasý. 6-Çoðunlukla valilerce yönetilen ve yönetim bakýmýndan bir tür baðýmsýzlýðý olan büyük il. 7-Erden baþgedikliye kadar askerlere verilen genel ad. Namus. Uyanýk, gözü açýk. 8-Yunan mitolojisinde aþk tanrýsýnýn adý. Ýz, belirti. 9-Ters okunuþu "Azarlama, baþa kakma". Ýridyum'un kýsaltmasý. 10-Doðru bir çizgi üzerinde bulunma durumu. Ýlave etme. 11-Þaka. Açlýðýný gidermiþ, doymuþ. Dünün çözümü DÜN Hazýrlayan: Osman Levent Nöbetçi Eczaneler Lefkoþa Sevcan Eczanesi: Gazeteci Kemal Aþýk Cad. No:25 Cabacaba Apt. Terminal Yaný Tel: Oba Eczanesi: Gazeteci Hasan Tahsin Cad. Hacý Ali Apt. B Blok Lemar ve China Bazaar Karþýsý Kermiya Tel: Maðusa Ece Eczanesi: M. Kemal Bulvarý Yaþam Hastanesi Yaný Lefkoþa Yolu Tel: Girne Ýlgen Eczanesi: Iþýl Sok. No:2/C Kemal Kamiloðlu Doðum Kliniði Karþýsý Tel: Sertaç Eczanesi: Kurtuluþ Cad. Yýlmaz Sami Apt. No:1/B Öðretmenevi Karþýsý, Bektaþ Gýda Pazarý Yaný Tel: Güzelyurt Uyumsal Eczanesi: Kutlu Adalý Bulvarý No:1/C Terminal Karþýsý Tel: Yukarýdan Aþaðýya: 1-Yay ile, diz üzerinde çalýnan, kemana benzer üç telli küçük bir çalgý. Sesin tonuna göre piþmanlýk, öfke, özlem, beðenme, sevgi gibi duygular anlatýr. 2-Osmanlýlarda kapýkulu askerlerine, saray ve devlet kuruluþlarýndaki bazý görevlilere üç ayda bir verilen ücret. Alçak, aþaðýlýk. 3-Genellikle yazýn kuruyan küçük akarsu. Hastalýk, illet. 4-Kendini akýllý ve bilgili sanan, bilgiçlik taslayan kimse. Ýnsana el içi ile vuruþ. 5-Turpgillerden, yapraklarý salata olarak yenen baharlý bir bitki. Vurgusuz þart eki. 6-Fiillerin olumsuzluk çatýlarýný kuran vurgusuz ek. Ýnandýðý, düþündüðü gibi davranmama, özü sözü bir olmama huyu, ikiyüzlülük. Zilli bir kasnaða geçirilmiþ kursak zarýndan oluþan çalgý. 7-Gelecek. Küçük vücutlu, kemirgen, memeli hayvan, sýçan. Harf okunuþu. 8-Tekelci sermaye piyasasýnda birtakým ticaret, üretim kuruluþlarýnýn daha çok kazanmak veya baþka kuruluþlara karþý tutunabilmek gibi amaçlarla aralarýnda kurduklarý dayanýþma birliði. Bir uzunluk ölçüsü. 9-Eski dilde "Mavi". Tutsaklýk. 10-Anma. Türkiye'de bir özel televizyon kanalý. Molibden'in kýsaltmasý. 11-Baþa "K" konursa "Damak sesleriyle baþlayan kelimeleri ve heceleri tekrarlayarak birdenbire söyleyen ve keserek konuþan" olur. Olgunlaþmamýþ ham kavun. TV'DE BU AKÞAM Annemin Yeni Sevgilisi Türü: Yabancý Sinema TV / Saat: 19:45 Yönetmen: GEORGE GALLO Oyuncular: ANTONIO BANDERAS, MEG RYAN, COLIN HANKS, SELMA BALIR, TREVOR MORGAN, JOHN VALDETERO, ELI DANKER Henry, genç bir FBI ajanýdýr. 2 yýl süren bir yurtdýþý görevinden sonra yaþadýðý yer olan Shreveport, Louisiana'ya geri döner. Mutsuz ve þiþman bir kadýn olan annesi Marty ise, oðlunun yokluðunda epeyce deðiþmiþtir. Fazla kilolarýndan kurtulmuþ; ince, çekici ve hayat dolu bir kadýna dönüþmüþtür. Etrafýndaki tüm erkeklerin dikkatini çekmeyi baþaran Marty, yeni halinden son derece mutludur. Yuvaya geri dönen Henry, annesinin yeni hali karþýsýnda çok þaþýrýr. Bu kadar ilgi gören annesini nasýl idare edeceðini bilememektedir. Henry'nin niþanlýsý Emily ise Marty'nin bu durumu ile çok eðlenmekte ve Henry'nin karþý çýktýðý her türlü uygunsuz davranýþýný desteklemektedir. Tommy ise iki Avrupalý ortaðý Niko ve Jean-Yves ile Benini'nin çok ünlü "Anne ve Çocuk" heykelini bir müzeden çalmanýn yollarýný arayan uluslararasý bir suçludur. Tommy ve Marty'nin yolu bir sokak fuarýnda kesiþtiðinde aralarýnda bir çekim oluþur. Limasol T.K.B. Asbank Universal Bank Altýncý Gün Türü: Yabancý Sinema KANALTÜRK / Saat: 19:50 Yönetmen: ROGER SPOTTISWOODE Oyuncular: ARNOLD SCHWARZENEGGER, MICHAEL RAPAPORT, TONY GOLDWYN, MICHAEL ROOKER, SARAH WYNTER Yakýn bir gelecekte her þey klonlanabilir fakat insan klonlamak yasaktýr. Dünyanýn en zengin ve güçlü insanlarýndan biri olan Drucker, kendine ait gizli laboratuvarlarýnda insan klonlamasý üzerine çalýþmaktadýr. Dr. Weir'ýn baþkanlýðýný yürüttüðü bu proje 3 adýmda insan kopyalamayý baþarýlý kýlabilmektedir. Adam Gibson ise evliliðinde mutlu olan bir helikopter pilotu, ayrýca Double X Charter þirketinin de ortaðýdýr. Helikopter servisi veren bu þirketi, ortaðý Hank ile birlikte yürütür. Drucker'ýn Gibson'ý bir yolculuk için kiralamasý üzerine ortalýk karýþýr. Ayný gece evine dönen Gibson kendisinin yerine kopyasýnýn geçtiðini görür ve artýk klonlarý ile savaþmak zorunda kalacaktýr. P2 Türü: Yabancý Sinema TNT / Saat: 23:00 O: Rachel Nichols, Wes Bentley. Y: Franck Khalfoun. Yýlbaþý gecesi fazla mesaiye kalan Angela, eve gitmek için çalýþtýðý binanýn otoparkýna indiðinde tatsýz bir sürprizle karþýlaþýr. Özgürlük Yazarlarý Türü: Yabancý Sinema ATV / Saat: 23:15 Yönetmen : Richard LaGravenese Türü : Biyografi / Dram / Suç Oyuncular : Hillary Swank, Patrick Dempsey, Scott Glenn 23 yaþýndaki idealist genç öðretmen Erin Gruwell (Hilary Swank), ilk ders günü için Wilson Lisesi'nin kapýsýndan adýmýný atarken içine girmekte olduðu yepyeni dünyayý kucaklamaya hazýrdýr. Sýnýfýnda çok çeþitli ýrk ve toplum katmanlarýndan gelen sorunlu öðrenciler vardýr. Hepsinin de günü yaþamaktan baþka umudu, beklentisi kalmamýþ gibidir. Erin'in sýnýfýndaki bir Latin çete üyesinin yakýndan tanýklýk ettiði ýrkçý kökenli çeteler çatýþmasýnýn yankýlarý ve Erin'in ders sýrasýnda yasakladýðý ýrkçý karikatür yüzünden sýnýfta ateþli tartýþmalar baþlar. Öðrenciler, genç öðretmeni kendilerini dinlemeye zorlarlar. Ýdealist gözlüklerini çýkartmasýný, gençlerin sokaklardaki ilan edilmemiþ savaþ ortamýndan hayatta kalýþ hikayelerini dikkate almasýný isterler. PAKÝSTAN'DA ÇATIÞMALAR: 9 ÖLÜ Pakistan'ýn kuzeybatýsýnda güvenlik güçleriyle militanlar arasýnda çýkan çatýþmalarda 9 kiþinin öldüðü bildirildi. Yetkililer, dün gece militanlarýn aþiret bölgesi Kurram'da bir güvenlik noktasýna saldýrarak 2 güvenlik görevlisini öldürdüðünü söyledi. Yetkililer, güvenlik güçlerinin saldýrýya karþýlýk vermesi sonucu ise 7 militanýn öldürüldüðünü ifade etti. LÝBYA HÜKÜMETÝ: 29 KÝÞÝ ÖLDÜ Libya'nýn baþkenti Trablus'a dün yapýlan NATO bombardýmanýnda 29 kiþinin öldüðü bildirildi. Hükümet sözcüsü Musa Ýbrahim, yabancý gazetecilere yaptýðý açýklamada, yapýlan 60 kadar saldýrýda en az 29 kiþinin öldüðünü söyledi. HAÝTÝ'DE 13 ÖLÜ Haiti'de, dün akþam yaðan þiddetli yaðmurun yol açtýðý sellerde, 23 kiþinin öldüðü ve binlerce evsizin kaldýklarý çadýrlarý terk etmek zorunda kaldýðý bildirildi. Haiti Sivil Savunma biriminden yapýlan açýklamada, son bilgilere göre, ölü sayýsýnýn 23 olduðu ifade edildi. Açýklamada, 6 kiþinin de kayýp olduðu belirtildi. TEKSAS'TA BÝR ARAZÝDE ÇOK SAYIDA CESET BULUNDU ABD'nin güneyindeki Teksas eyaletinde bir arazide çok sayýda ceset bulundu. Amerikan basýnýndaki haberlerde, Teksas'ýn güneyindeki küçük kent Hardin'de bir kiþiye ait arazide ceset bulunduðu ifade edildi. YUNANÝSTAN'DA EHEC ÞÜPHESÝ Yunanistan'da, bir Alman turistte EHEC bakterisi tespit edildiði bildirildi. Yunan medyasý, hastaneye kaldýrýlan 53 yaþýndaki kadýnda EHEC bakterisi saptandýðýný duyurdu. AMERÝKAN FÜZE SALDIRISINDA 20 KÝÞÝ ÖLDÜ Pakistan'ýn Afganistan sýnýrý yakýnýnda düzenlenen Amerikan füze saldýrýsýnda 20 kiþi öldü. Pakistan istihbaratý yetkilileri, saldýrýnýn Kuzey Veziristan vilayetinin Þaval bölgesinde düzenlendiðini belirtti. DÜNKÜ SERBEST PÝYASA DÖVÝZ KURLARI BANKALAR DOLAR EURO S.T.G. Alýþ Satýþ Alýþ Satýþ Alýþ Satýþ

15 9 Haziran 2011 Perþembe 15

16 16 9 Haziran 2011 Perþembe

17 9 Haziran 2011 Perþembe 17

18 18 9 Haziran 2011 Perþembe

19 9 Haziran 2011 Perþembe 19 KÜÇÜK VE BAKANLAR SORULARI YANITLADI Baþbakan Ýrsen Küçük, verimli çalýþan kuruluþlarda özelleþtirmeyi hiçbir zaman gündeme getirmeyi düþünmediklerini, ancak ekonomik sýkýntýya düþenlerin de öylece býrakýlamayacaðýný söyledi. Baþbakan Küçük, Doðu Akdeniz Üniversitesi'nde (DAÜ) üniversite öncesi kurumlarýn özelleþtirilmesi konusunda henüz kesinleþmiþ bir durum olmadýðýný ancak arayýþ bulunduðunu ifade ederek, "Yasal çerçevede yapýlacak çalýþmalar bizim tarafýmýzdan destek bulacaktýr" dedi. 49 yaþýn üzerindeki erkeklerin saðlýk kuruluyla askerlikten muafiyeti için tüzük hazýrlýðý yapýldýðýný açýklayan Baþbakan Küçük, AB uyum çalýþmalarý çerçevesinde hazýrladýklarý 40 civarýndaki yasanýn halkýn yaþamýný kolaylaþtýracak yasalar olduðunu kaydetti. Baþbakan Ýrsen Küçük, 2014'e kadar her yýl ekonomide yüzde 5 büyüme hedeflediklerini de ifade etti. Baþbakan Küçük, bakanlarla birlikte düzenlediði basýn toplantýsýnda gazetecilerin sorularýný da yanýtladý. DAÜ DAÜ'de üniversite öncesi kurumlarýn özelleþtirilmesi konusundaki sorulara karþýlýk, bir süre önce DAÜ Yönetim Kurulu'nun kendisini ziyaret ederek, öðrenci sayýsýný artýrmak için TC'den bazý kolejlerle görüþme planladýðýný söylediklerini kaydetti. Ýyi bir proje gözüken bu çalýþma sonrasýnda geçici bir mutabakat saðlandýðýný ifade eden Küçük, Milli Eðitim Bakanlýðý'nýn ön sözleþmeyi incelemeye aldýðýný söyledi. Küçük,"Henüz sonuçlanmýþ bir olay yoktur ancak bir arayýþ vardýr. Yasal çerçevede yapýlacak çalýþmalar bizim tarafýmýzdan destek bulacaktýr" dedi. Baþbakan Küçük, bir baþka gazetecinin DAÜ'yle ilgili sorusuna ise "DAÜ konusunda evraklar incelemeye alýnmýþtýr, inceleme bitmeden bir þey söylemem mümkün deðil" karþýlýðýný verdi. "ÇEVRE DAÝRESÝ MÜDÜRÜ'NÜN GÖREVDEN ALINMASI DOÐAL KARÞILANMALI" Baþbakan Küçük, Çevre Koruma Dairesi Müdürü'nün görevden alýnmasýnda Alsancak Belediyesi'ne kesilen cezanýn etkili olup olmadýðý sorusuna karþýlýk, "Bazý bakanlar yer deðiþtirebiliyorsa bürokratlarýn deðiþmesi de doðal karþýlanmalý, baþka anlam aranmamalý" dedi. Satýlýk Türk malý arazi Sorunsuz, baþaðrýsýz, temiz bir Türk malý arazi mi arýyorsunuz? Ýþte size Ozanköy'de sahibinden 1,5 dönüm. Asfalt yolu, elektriði, suyu, herþeyi var. Bugün al, yarýn inþaata baþla... Tel: EMPÝ REKLAM 5000 adet flayer 400 TL adet flayer 950 TL 500 afiþ 350 TL 1000 afiþ 750 TL 1000 kartvizit 120 TL 1000 davetiye (düðün) 250 TL Tel: n KÜÇÜK: "VERÝMLÝ ÇALIÞAN KURULUÞLARDA ÖZELLEÞTÝRMEYÝ DÜÞÜNMEDÝK ANCAK SIKINTIYA DÜÞENLERÝ ÖYLECE BIRAKAMAYIZ" n "DAÜ'DE YASAL ÇERÇEVEDEKÝ ÇALIÞMALAR BÝZÝM TARAFIMIZDAN DESTEK BULACAKTIR" n "49 YAÞINDAN GÜN ALANLARIN SAÐLIK KURULU KARARIYLA ASKERLÝKTEN MUAFÝYETÝ ÝÇÝN TÜZÜK HAZIRLANIYOR" n ÝÇÝÞLERÝ BAKANI ÇAVUÞOÐLU: "VATANDAÞLIK YASASINDA TEK KRÝTER, KKTC HALKININ HASSASÝYETLERÝ OLACAKTIR" Küçük, bu yýlýn "Çevre Yýlý" ilan edildiðini, birçok bakanlýðýn çalýþma yaptýðýný, yaz aylarýnda çalýþmalarýn süreceðini ifade etti. ÇAVUÞOÐLU: "VATANDAÞLIKTA TEK KRÝTER HALKIN HASSASÝYETLERÝ" Vatandaþlýk ve kayýt dýþýlýk konularýndaki "Vatandaþlýklarda ne gibi kriterler dikkate alýnacaktýr?" sorusunu yanýtlayan Ýçiþleri ve Yerel Yönetimler Bakaný Nazým Çavuþoðlu, Vatandaþlýk Yasasý'nda tek kriterin KKTC halkýnýn hassasiyetleri olacaðýný söyledi. Ýçiþleri Bakaný Çavuþoðlu, bir soru üzerine beyaz kimlik kartýnýn vatandaþ olmadan KKTC'de yaþamayý kolaylaþtýran bir uygulama olacaðýný, bu konudaki çalýþmalarýn devam ettiðini söyledi. Çavuþoðlu, beyaz kimlik kartýna verilecekler hakkýnda da halkýn hassasiyetlerinin dikkate alýnacaðýný belirti. "Baþta Ýngiltere olmak üzere Kýbrýslý Türklerin bulunduðu ülkelerde askerlik sorununa karþýlýk dýþ temsilciliklerde aydýnlatma eksikliði mi vardýr?" sorusuna karþýlýk Baþbakan Ýrsen Küçük, bir süre önce Londra'ya gittiðini hatýrlatarak, askerlik konusunda var olan düzenlemelere ek olarak baþka beklentiler de bulunduðunu söyledi. 49 YAÞ ÜZERÝNDEKÝLERE ASKERLÝK MUAFÝYETÝ 49 yaþýndan gün alan vatandaþlarýn saðlýk kurulu kararýyla askerlikten muafiyeti için tüzük çalýþmasýnýn Güvenlik Kuvvetleri Komutanlýðý'yla (GKK) birlikte sürdüðünü açýklayan Baþbakan Küçük, bunun Londra'daki Kýbrýslý Türkler tarafýndan çok olumlu karþýlandýðýný ifade etti. "TÜMÜ HALKIN YAÞAMINI KOLAYLAÞTIRACAK" "Hedef 2014 dediniz. 2014'e kadar Kýbrýs Türk halkýnýn ne kadar öz varlýðý elinde kalacak, ne kadarý özelleþecek? Yapacaðýnýz 20 yasadan hangisi vatandaþ için olacak?" sorularýna karþýlýk Baþbakan Küçük, AB uyum çalýþmalarý çerçevesinde 40 civarýnda yasa hedeflediklerini ve bunlarýn 20'sini Meclis'e sunduklarýný belirterek, tümünün halkýn SATILIK TÜRK MALI 1-Aldora Derya Sitesi'nde 3 yatak odalý daire 2-Hamitköy anayolu üzerinde 1+1 daire Tel: Gazete, dergi, kitap, okul tezleri vs.. DÝZGÝ, DÝZAYN, CÝLT ve YALDIZ BASKI yapýlýr. Tel: yaþamýný kolaylaþtýracak yasalar olduðunu kaydetti. Ýhale, muhasebe, hayvan hastalýklarý konularýndaki yasa tasarýlarýna deðinen Baþbakan Küçük, en önemlisinin ise Kamu Görevlileri (Deðiþiklik) Yasa Tasarýsý olduðunu vurguladý. Yasa çalýþmalarýnda AB birimiyle birlikte çalýþtýklarýný kaydeden Baþbakan, "Bu yasa tasarýlarý vatandaþýn hayatýný kolaylaþtýrýcý ve hükümetin çalýþmalarýný þeffaflaþtýrýcý çalýþmalardýr. Ýhale yasasý baþlý baþýna bir olaydýr. Þeffaf ihale yasasýyla dedikodu ve ithamlarýn önüne geçeceðiz" dedi. VERÝMLÝ HÝZMET VEREMEYEN KURUMLAR ÖZELLEÞTÝRÝLECEK Baþbakan Küçük, verimli çalýþan kuruluþlarda özelleþtirmeyi hiçbir zaman gündeme getirmeyi düþünmediklerini ama etkin olmayan, verimli hizmet veremeyen, ekonomik sýkýntýya düþmüþ kuruluþlarýn böyle býrakýlamayacaðýný ifade ederek, KTHY örneðini verdi. KTHY'ye birçok hükümet döneminde maddi yardým yapýldýðýný kaydeden Baþbakan Ýrsen Küçük, Ercan'ýn modern bir yapýya kavuþturulmasý ve kapasitesinin artýrýlmasý, bir yýlda 8 milyon yolcuya hizmet için özelleþtirmeye gidileceðini, ama durup dururken "birimleri özelleþtirelim, satalým" diye bir düþünceleri olmadýðýný söyledi. KTHY'YE 2004'TEN BU YANA 100 TRÝLYON Baþbakan Küçük, KTHY'nin iflasýyla ilgili sorulara ve mali krizdeki kuruluþlarýn özelleþtirilmeden önce alýnacak önlemlerle düzeltilmeye çalýþýlmasý gerekip gerekmediði sorusuna karþýlýk, KTHY'ye 2004'ten bu yana 100 trilyon liralýk katký yapýldýðýný ancak ekonomik krizden çýkamadýðýný belirtti. Baþbakan Küçük, sigorta yatýrýmlarý yapýlmadýðý için iþsizlik parasý alamayan çalýþanlarýn sorunlarýnýn aþýlmasý için karar aldýklarýný hatýrlattý. Yeni hava yollarýnýn kurulmasýný bir an önce beklediklerini, çalýþmalarýn devam ettiðini ifade eden Küçük, özel sektör aðýrlýklý, devletin MELÝ EMLAK Lefkoþa terminal yanýnda Türk malý 2+1 apartman dairesi Stg. Hamitköy'de 0 Türk malý 1+1 veya 2+1 daireler Hamitköy'de Türk malý 1 evlek 1600 ayakkare arsa Stg. Boðaz da Türk malý müstakil, 175 metrekare havuzlu villa stg Taþkýnköy de zemin satýlýk apartman dairesi stg ARANIYOR Büyükbaþ hayvan bakýcýsý aile aranýyor. Tel: hisselerinin az olacaðý bir yapý öngördüklerini kaydetti. Küçük, KTHY çalýþanlarýnýn bir kýsmýnýn yeni hava yolu þirketinde istihdam edileceðini, geri kalanlarý da kendilerinin istihdam edileceðini söyledi. TC HASTANELERÝNE BORÇLARIN BAÐIÞLANMASI Saðlýk Bakaný Ahmet Kaþif, Kýbrýslý hastalarýn Türkiye hastanelerine olan borçlarýnýn baðýþlanmasý ve Genel Saðlýk Sigortasý çalýþmalarýnýn hangi aþamada olduðu sorusuna karþýlýk, bunun yeni bir karar olmadýðýný belirtti. Kaþif, Türkiye'nin kendi vatandaþlarýna 250 TL altýndaki saðlýk borçlarýnýn silindiðini, üstündekilerin de taksitlendirildiðini bildirdi. Bu çerçevede 2005'ten itibaren KKTC'nin saðlýk borçlarýnýn silindiðini; özel hastanelere borçlarýn da taksitlerle kapatýldýðýný, çok büyük borç bulunmadýðýný söyleyen Kaþif, amaçlarýnýn; vatandaþlarýn ülkede saðlýk hizmeti almasýný saðlamak olduðunu vurguladý. Ýnsanlarýn saðlýðýna kavuþmasý için her türlü imkaný yaratmaya çalýþtýklarýný ifade eden Bakan Kaþif, Genel Saðlýk Sigortasý Yasasý konusundaki çalýþmalarýn sürdüðünü, özel saðlýk sigortasýný geliþtirmek için de giriþimleri olduðunu belirtti. Baþbakan Küçük ise bu konudaki sorulara karþýlýk, Sosyal Sigortalar'ýn her ay 20 milyon TL açýðý bulunduðunu ve bunun bütçeden karþýlandýðýný ifade etti. "TÜRKÝYE'DE SEÇÝM GÜNDEMÝNDE KIBRIS KONUÞULMAMASI OLUMLU" Küçük, "Türkiye'de hafta sonu yapýlacak seçim öncesinde hiçbir siyasi partinin Kýbrýs konusunu aðýzlarýna almamasýný nasýl yorumladýðý" sorusunu da yanýtladý. Bunu olumlu karþýladýðýný kaydeden Baþbakan Küçük, "Bizi devlet olarak görmelerini istiyoruz. Ýç politikalarýna bizi katmamalarýný olumlu deðerlendiriyorum" diye konuþtu. "KAMUOYU ARAÞTIRMALARI YAPTIRANIN YORUMUNA GÖRE " Bir kamuoyu araþtýrmasýnda en az sevilen siyasi lider çýkmasýyla ilgili soruya karþýlýk, "Kamuoyu araþtýrmalarý yaptýranýn yorumuna göre verilir. Biz de çok anket yaptýrdýk. Zaman zaman bu tür yönlendirmeleri hep yaparýz. Yüzde 36 halk desteði olan bir partinin liderinin bu þekilde deðerlendirilmesi tezattýr. Biz de anket yaptýrýyoruz ve gördüðümüz hala UBP'nin büyük bir halk desteði olduðudur" dedi. Türkiye AB'ye girmeden Kýbrýs'ýn da giremeyeceði gibi düþünceleri olmadýðýný kaydeden Küçük, Güney Kýbrýs üye alýnýrken Kuzey'in dýþta býrakýlmasýnýn büyük haksýzlýk olduðunu söyledi. Baþbakan Küçük, "40'a yakýn AB uyum yasasý yapan bir hükümetin AB'yle ilgili görüþ ve icraatý zaten belli" diye konuþtu. Kriminal olaylarýn azaltýlmasýyla ilgili bir birim olup olmadýðý sorusuna karþýlýk Küçük, emniyet güçlerinin iyi çalýþtýðýný, birçok olayýn faillerinin süratle ortaya çýktýðýný söyledi. Ýþkence konusunda hem Baþbakanlýk'ta hem Meclis'te birer komite kurulduðunu belirten Baþbakan Küçük, polisle yakýn iþbirliðinde temaslarýn sürdüðünü ifade etti. 2014'E KADAR HER YIL YÜZDE 5 BÜYÜME HEDEFLENÝYOR Küçük, "2014'te nasýl bir KKTC bizi bekliyor?" sorusunu yanýtlarken, 2014'ün seçim yýlý olacaðýný, o zamana dek yýlda yüzde 5 büyüme hedeflediklerini, o güne kadar yüzde 15-20'lik büyüme olacaðýný kaydetti. KAYIP DÝPLOMA DAÜ diplomamý kaybettim. Hükümsüzdür. Ayþegül Öncel KAYIP DÝPLOMA DAÜ diplomamý kaybettim. Hükümsüzdür. Sena Aldanmaz Acil satýlýk Lefkoþa itfaiye karþýsýnda yeni bitmiþ 3+1 sýfýr daire satýlýktýr. Tel:

20 Metin Özerem görevden alýndý Spor Dairesi Müdürü Metin Özerem'in görevinden alýnmasý için sürdürülen çalýþma sonunda noktalandý. Spor Bakanlýðýnýn bütçesindeki tüm giderleri kayýt altýna alan bir bilgi iþlem merkezi kuran Özerem'in ilk olaral yetkileri elinden alýnmýþtý. Üçlü kararname ile göreve gelen Özerem yine bakan, baþbakan ve cumhurbaþkanýnýn onayý ile görevden alýndý. Sarý-kýrmýzýlýlarýn yeni baþkaný Mehmet Tatar ilk açýklamalarýný yaptý Çetinkaya'da hedef büyük n Baþkent ekibi Çetinkaya'da önceki akþam yapýlan genel kurulda baþkanlýða seçilen Mehmet Tatar yeni sezonda tüm kupalara talip olduklarýný söyledi Çetinkaya'da önceki akþam yapýlan genel kurulda baþkanlýða seçilen Mehmet Tatar yeni sezonda tüm kupalara talip olduklarýný söyledi. Geçtiðimiz sezon çok talihsiz bir sezon geçirmelerine raðmen ligi iyi bir noktada noktaladýklarýný söyleyen Tatar, sezon baþýnda kulüp baþkanlarý Urcan Vangöl'ün vefatýyla sarsýldýklarýný ancak erken toparlanarak hem Federasyon Kupasý'ný müzelerine götürdüklerini, hem de ligi averajla dördüncü sýrada bitirdiklerini vurguladý. Federasyon Kupasý finalinde yaþananlarý talihsiz olaylar olarak niteleyen Tatar "Urcan Vangöl'ün kiþiliðini herkes biliyor. Böyle bir final O'nun ismine yakýþmadý" dedi. HAZIRLIKLAR BAÞLADI Yeni sezon hazýrlýklarýna baþladýklarýný da belirten Tatar, Teknik Yalova'da Mertekçi'nin altyapý ilgisi n Geleceðin yýldýz futbolcularýnýn yetiþeceklerini iddia eden Mertekçi, "Yalova eski görkemli günlere geri dönecektir" (Niyazi Ergülen) Geçtiðimiz ay içinde yapýlan genel kurulda tekrar adaylýðýný koyan ve 6'ncý kez oy birliði ile baþkanlýða seçilen Mustafa Mertekçi, alt Direktör Mehmet Bolkan yönetiminde genç futbolcularýn haftada üç gün salonda çalýþtýklarýný ve tüm takýmýn da her Cumartesi Taksim Sahasý'nda antranman yaptýðýný söyledi. Sezon hazýrlýklarýna Temmuz ayýnýn baþý ile tam anlamýyla baþlayacak olan sarý kýrmýzýlýlarda transfer harekatý da sürüyor. Kadrosuna daha once Batshi, Ertan Bulut ve Abbas'ý katan Çetinkaya, Düzkaya'dan Akýn'ý renklerine katmak için de görüþmelerini sürdürüyor. Orta saha ve kanatlar da eksikleri olduðunu belirten Tatar, üçüncü yabancý kontenjanýný bu mevkilerde kullanacak. Bu mevkiye transfer yapmak için Türkiye'de temaslarýný sürdüren sarý kýrmýzýlýlarýn transfer edilecek oyuncuyu önümüzdeki haftalarda adaya getirmesi bekleniyor. yapýya verdiði önemi vurguladý. Yalova'nýn büyük ve köklü bir camia olduðunu ve yönetimsiz kalamayacaðýný belirten Mertekçi, öncelikle çok deðerli kapasiteli kiþilerin katýlýmý ile yönetim kurulu oluþturduklarýný bu yönetim kurulunda eski kulüp baþkanlarýnýn da birçoðunun görev aldýðýný açýkladý. Bir yýl ara verdiði baþkanlýða altý yýl aralýksýz olarak hizmet etmek amacýyla aday olup baþkanlýða getirildiðini zira hedeflerinin birçok kýsmýný gerçekleþtirdiklerini geri kalan hedefleri de gerçekleþtirmek için aday olduðunu söyledi. Hedeflerinin alt yapýyý daha çok güçlendirmek olduðunu açýklayan Mertekçi, alt yapýya çok önem verdiklerini açýkladý. Geleceðin yýldýz futbolcularýnýn yetiþeceklerini iddia eden Mertekçi, "Yalova eski görkemli günlere geri dönecektir. Tabi ki, tüm arkadaþlarým camia ve yönetim kurulu ile el ele verip gerçekleþtireceðiz" þeklinde konuþtu. KTSYD Baþkan adayý Özgüren, yönetimini açýkladý Kýbrýs Türk Spor Yazarlarý Derneði'nin önümüzdeki ay içerisinde gerçekleþecek olan Genel Kurul'da baþkanlýða adaylýðýný açýklayan Raif Özgüren'in yönetim kurma çalýþmalarý tamamlandý gibi. Dernek baþkanlýðý için adaylýðýný geçtiðimiz haftalarda açýklayan Raif Özgüren, yönetim kurulunda görev yapmasý kesinleþen isimler arasýnda Cemil Garip, Yeþim Tuncel Kotak, Fevzi Beyar, Tahir Topaloðlu, Mustafa Bahadýr, Mustafa Evliya ve Necati Özsoy'un bulunduðunu söyledi.yönetim Kurulu'nu oluþturma yolunda son aþamaya geldiðini ve hedeflerini de önümüzdeki günlerde spor basýný ile paylaþacaðýný belirten Raif Özgüren, önemli hedeflerinin arasýnda, dernek binasýnýn yenilenmesi, yurt dýþýna gönderilecek olan spor yazarlarýna harcýrah verilmesi ve gerekli teknik donanýmýn saðlanmasýnýn yer aldýðýný ifade etti. Raif Özgüren'in ardýndan dernek baþkanlýðý için adaylýðýný açýklayan ikinci isim olan genç spor yazarlarýndan Erkut Mahsucu adaylýðýný geri çektiðini açýkladý. Adaylýðýný neden geri çekme kararý aldýðý yönünde bir açýklamada bulunmayan Mahsucu, gerekli açýklamayý Genel Kurul günü yapacaðýný dile getirdi. Yükselme Kurulu kararlarý açýklandý Alsancak Stadý'nda oynanan Karþýyaka-Kozan maçýnda Kozan takýmý maça yeterli sayýda oyuncu ile baþladý. Maçýn 56. dakikasýnda sahada bulunmasý gereken en az yedi oyuncusunun sayý olarak yeterliliðin altýna düþtüðünden (sakatlýklar nedeniyle) hakem tarafýndan maç tatil edilmiþtir. Bu nedenle maçýn skorunun 8-0 Karþýyaka takýmý lehine hükmen tesciline karar verildi. Play off ve play out maçlarýnda maçla ilgili ödeneklerin her iki takým tarafýndan ortak ödenmesine ve forma benzerliði nedeniyle sorun yaþanmamasý için kulüplerin ikiþer set deðiþik renklerdeki formayla ve en az beþer tane maç topuyla sahaya gelmeleri gerektiði açýklandý. Yükselme I.lig Doðu ve Batý gruplarýnda karþýlaþmalar tamamlandý.doðu grubunda, Vadili Þampiyon olarak bir üst lige, (III.lig) terfi etmiþ ve yine ayni grupta sonuncu olan Aydoðan Spor Kulübü de bir alt lig olan Yükselme II.lige düþtü. Batý grubunda ise Pýnarbaþý þampiyon olarak bir üst lige (III.lig) terfi etmiþ ve yine ayni grupta sonuncu olan Aydýnköy Spor Kulübü de bir alt lig olan Yükselme II.lige düþtü. Yükselme I.Lig (Doðu-Batý) play-off ve Play - out müsabakalarýna kalan takýmlarýn, müsabakalara baþlama puanlarý aþaðýdaki gibi belirlendi. Yükselme 1. Lig Doðu Grubu Play-Off Dörtyol SK (+3), Alaniçi SK (+2), Civisil SK (+1), Ergazi SK (0) Play-Out Kumyalý SK (+3), Beyarmudu TÇB (+2), Paþaköy SK (+1), Dilekkaya SK (0) Yükselme 1. Lig Batý Grubu Play-Off Karþýyaka ASK (+3), Yýlmazköy SK (+2), Minareliköy SK (+1), Kozan SK (0) Play-Out Zümrütköy SK (+3), Dikmengücü SK (+2), Ortaköy SK (+1), Alayköy SK (0) ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE Sahibi AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Direktör ALÝ OSMAN TABAK Genel Yayýn Yönetmeni: ÞENER LEVENT Dizilip Basýldýðý Yer: AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Tesisleri Adres: Arca Apt. Ýkinci Selim Cad. No:49, Daire 1 Lefkoþa (Meclis Yaný) Santral: Fax: Reklam servisi: Kültür-Sanat servisi: Dýþ muhabirler: Almanya: Yaþar ALTAY Sidney: Hakan LEVENT Web sayfasý:

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Haziran 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3473 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT POLÝSE VURMAK ÝSTEYENLERE

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Haziran 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3473 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT POLÝSE VURMAK ÝSTEYENLERE Ýfade vermek için karakola çaðrýlan Tahir Gökçebel'den polis hiçbir ifade almadý, ama bir geceliðine onu içeri týktý. Tutuklama emri veren yargýcý polis nasýl yanýlttý? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 10 Haziran 2011 Cuma YIL: 10 SAYI: 3458 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 10 Haziran 2011 Cuma YIL: 10 SAYI: 3458 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DAÜ Rektörü Abdullah Öztoprak "DAÜ yönetimi açýsýndan bu iþ bitmiþtir" diyor. Sizin için bitmiþ olabilir Sayýn Rektör, ama halk için yeni baþlýyor! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 10 Haziran 2011 Cuma YIL:

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Ders 10, Romalýlar Mektubu, Onuncu bölüm «Tanrý nýn Mesih e iman yoluyla insaný doðruluða eriþtirmesi» A. Romalýlar Mektubu nun onuncu bölümünü okuyun. Özellikle

Detaylı

KANUNSUZ TALÝMATLARI YERÝNE GETÝRMEK ZORUNDA DEÐÝLSÝNÝZ. Çünkü Anayasa ve yasalar bizden yana: 2 Nisan 2007 Onlarca film ve dizi, 3 yýllýðýna kiraya verildi. TRT ye 40 milyon dolar gelir getirmesi gerekirken,

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler?

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler? 28 Þubat Bildirisi MGK'nun 28 Þubat 1997 TARÝHLÝ BÝLDÝRÝSÝ Aþaðýdaki bildiri, o günlerdeki bir çok tehdidin yolunu kapatmýþtý. Ne yazýk ki, þimdiki Akepe'nin de yolunu açmýþtýr. Hiç bir müdahale, darbe

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 9 Temmuz 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3487 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT OLURSA OLSUN...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 9 Temmuz 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3487 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT OLURSA OLSUN... Rum tarafý Cenevre zirvesinden memnun. BM de memnun, AB de memnun... Solcu memnun, saðcý memnun... Nesreddin Hoca da memnun! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 9 Temmuz 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3487 FÝYATI:

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER

HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER Kasko Branþý - Ekspertiz yapýlacak tamirhane adresi ve telefonu - Trafik kazasý bilirkiþi tutanaðý, aslý veya sureti - Alkol raporu, aslý veya sureti - Kaza zabtýnýn tutturulmadýðý

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

============================================================================

============================================================================ 5\'inci Lastik Her Zaman Gerekli!! Gönderen : papatya54-04/11/2009 10:45 "Dönen tekerlek zaferi müjdeler"sözünü askerlik yapmýþ olanlarýmýz hatýrlar sanýrým; ulaþtýrma tabur yada bölüklerinde yazýlý geldi

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu: Gezi Parkından dünyaya yansıyan ses daha fazla özgürlük, daha fazla demokrasi sesidir. Tarih : 15.06.2013 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye de görev yapan yabancı

Detaylı

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Taþpýnar Muhasebe Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR FÝYATI: Okuyana Beleþ OFSAYT 2 Þinasi ile HAYATIN ÖTE YANI HAFTANIN SORUSU Devane den MURTAZA Yav Þinasi Aðabey, bu CHP de Saim Topgül

Detaylı

BİR GRUP EĞİTİM-SEN ÜYESİ GÖREVİNDEN AYRILAN MUSTAFA ÖZCAN ALEYHİNE EYLEM YAPTI

BİR GRUP EĞİTİM-SEN ÜYESİ GÖREVİNDEN AYRILAN MUSTAFA ÖZCAN ALEYHİNE EYLEM YAPTI BİR GRUP EĞİTİM-SEN ÜYESİ GÖREVİNDEN AYRILAN MUSTAFA ÖZCAN ALEYHİNE EYLEM YAPTI Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özcan ın kurum değişikliği ile Ankara Gölbaşı belediye başkan yardıcılığı görevine

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

Gazetemiz Afrika ya silahlý saldýrý!

Gazetemiz Afrika ya silahlý saldýrý! Kurþunlandýk ey halkým, unutma bizi! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Þubat 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3354 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý senerlevent@yahoo.com KURÞUN l 2. sayfada Gazetemiz

Detaylı

17-19 Aralýk 2010 Miracle Resort Hotel, Antalya 17-19 Aralýk 2010 - Miracle Resort Hotel, Antalya Deðerli Meslektaþýmýz, Kanser tedavisindeki hýzlý deðiþim ve geliþme farklý alanlarda uzmanlaþmýþ hekimlerin

Detaylı

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB Danýþma Kurulu 38. Dönem 2. Toplantýsý 16 Nisan 2005'te Ankara'da TMMOB çalýþmalarý üzerine bilgilendirme ve TMMOB çalýþmalarýnýn deðerlendirilmesi gündemi

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

þimdi sana iþim düþtü. Uzat bana elini de birlikte çocuklara güzel öyküler yazalým.

þimdi sana iþim düþtü. Uzat bana elini de birlikte çocuklara güzel öyküler yazalým. Kaybolan Çocuk Çocuklar için öyküler yazmak istiyordum. Yazmayý çok çok sevdiðim için sevinçle oturdum masanýn baþýna. Yazdým, yazdým... Sonra da okudum yazdýklarýmý. Bana göre güzel öykülerdi doðrusu.

Detaylı

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Þu sýra baþta Ýsviçre olmak üzere, Almanya ve Fransa dahil Avrupa ülkelerinin hukuk ve siyasal bilgiler fakültelerinin insan haklarý derslerinde, seminerlerde ve doktora

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Saðlýk emekçilerinin 2 gün süren grevleri baþladý. Ülke genelindeki hastanelerin nereyse tamamýnda hastanede

Detaylı

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Onaylayan Administrator Pazartesi, 27 Temmuz 2009 Henüz 17 yaþýndaki bir lise öðrencisi ile evlenerek kamuoyundan büyük tepkiler alan Halis Topraka, bir þok

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 5 Þubat 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3333 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT MUTLULUÐUN.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 5 Þubat 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3333 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT MUTLULUÐUN. Türkiye'ye karþý yapýlan eylemlere engel olamadýðý için KKTC hükümetinden hesap soracakmýþ Tayyip Erdoðan! Dikkat Ýrsen Bey! Bugünlerde Ankara'ya gitmek hiç de akýl kârý deðil! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

Þimdi de tehdit ediliyor. kuzeyini de bir ahtapot gibi sarmaya baþladý...

Þimdi de tehdit ediliyor. kuzeyini de bir ahtapot gibi sarmaya baþladý... "Ýki ayda evlilikler dýþýnda hiç vatandaþ yapmadýk" diyor Ýrsen Küçük. Ne büyük bir baþarý deðil mi? Demek bazan hiçbir þey yapmamak bir þey yapmaktan daha iyi! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 7 Haziran

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Texas\'lý Klasikçilerin Vazgeçilmez Aksesuarý \"Sýðýr Boynuzu \" Gönderen : papatya54-29/12/ :31

Texas\'lý Klasikçilerin Vazgeçilmez Aksesuarý \Sýðýr Boynuzu \ Gönderen : papatya54-29/12/ :31 Texas\'lý Klasikçilerin Vazgeçilmez Aksesuarý \"Sýðýr Boynuzu \" Gönderen : papatya54-29/12/2010 13:31 Teksas, Amerika Birleþik Devletleri 'nin güneyinde yer alan bir eyalet. Baþkenti Austin'dir. Yüzölçümü

Detaylı

4. 5. x x = 200!

4. 5. x x = 200! 8. SINIF COÞMY SORULRI 1. ÖLÜM 3. DÝKKT! u bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. adým (2) 2. adým (4) 1. x bir tam sayý ve 4 3 x 1 7 5 x eþitsizliðinin doðru olmasý için x yerine

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 24 Haziran 2011 Cuma YIL: 10 SAYI: 3472 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 24 Haziran 2011 Cuma YIL: 10 SAYI: 3472 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Meclis kürsüsündeki bir bardak suyu yere döken Çakýcý, "Bir dahaki sefere benzinle geleceðim" dedi... Gel Mehmet gel, benzinle gel... Yakacaksan yak o meclisi... Bizden de bir bidon benzin helal olsun

Detaylı