KAPSAM. Tablo 1: Stratejik Amaç ve Hedefler AMAÇLAR NO HEDEFLER

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KAPSAM. Tablo 1: Stratejik Amaç ve Hedefler AMAÇLAR NO HEDEFLER"

Transkript

1 0

2 AMAÇ İl Sağlık Stratejik Planı; İl Sağlık Müdürlüğü, Halk Sağlığı Müdürlüğü ve Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği olmak üzere üç kurumun ortak çalışmaları ile kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsenen temel ilkeler çerçevesinde; geleceğe ilişkin misyon, vizyon ve stratejik amaçlar oluşturmak, ölçülebilir hedefler saptamak, önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda performansları ölçmek, bütçelemek ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla, katılımcı yöntemlerle hazırlanmıştır. İl Sağlık Stratejik Planı, Sağlık Bakanlığı Stratejik Planında yer alan; Sağlıklı hayat tarzının benimsendiği ve herkesin sağlık hakkına kolayca eriştiği Türkiye vizyonuna ve Hakkaniyetli şekilde halkımızın sağlığını korumak ve iyileştirmek nihai amacına uygun hedef ve stratejiler içeren bir yol haritasıdır. 1

3 KAPSAM Bu plan, Niğde İl Sağlık Müdürlüğü, Halk Sağlığı Müdürlüğü ve Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği nin yılları arasında uygulayacakları sağlık stratejilerini kapsamaktadır. Tablo 1: Stratejik Amaç ve Hedefler AMAÇLAR NO HEDEFLER Sağlığa Yönelik Risklerden Birey ve Toplumu Korumak ve Sağlıklı Hayat Tarzını Teşvik Etmek. Birey ve Topluma Erişilebilir, Uygun, Etkili ve Etkin Sağlık Hizmetleri Sunmak. İnsan Merkezli ve Bütüncül Yaklaşımla Bireylerin Sağlık İhtiyaçlarına ve Beklentilerine Cevap Vermek. Türkiye'nin Ekonomik ve Sosyal Kalkınmasına ve Küresel Sağlığa Katkı Aracı Olarak Sağlık Sistemini Geliştirmeye Devam Etmek Sağlıklı beslenme alışkanlıklarını geliştirmek, fiziksel aktivite düzeyini artırmak ve obeziteyi azaltmak. Tütün ile mücadeleyi sürdürmek, tütün maruziyeti ve bağımlılık yapıcı madde kullanımını azaltmak. Bireylerin kendi sağlığı üzerindeki sorumluluğunu artırmak için sağlık okuryazarlığını geliştirmek. 4 Üreme sağlığı konusundaki farkındalığı artırmak ve sağlıklı davranışları teşvik etmek. 5 Halkın sağlığını etkileyen acil durumların ve afetlerin sağlık üzerindeki etkisini azaltmak. 6 İş sağlığını iyileştirerek çalışanların sağlığını ve iyiliğini korumak ve geliştirmek. 7 Çevresel tehlikelerin sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak. 8 Sağlığı tüm politikaların merkezine alarak, sağlığın sosyal belirleyicileri konusunda etkili eylemlerde bulunmak. 9 Bulaşıcı hastalıklar ve risk faktörleri ile mücadele etmek ve bunları izlemek. 10 Bulaşıcı olmayan hastalıkların görülme sıklığını ve risk faktörlerini azaltmak ve izlemek. 11 Sağlık hizmetlerinin kalitesini ve güvenliğini iyileştirmek. 12 Anne, çocuk ve ergen sağlığını korumak ve geliştirmek. 13 Koruyucu ve temel sağlık hizmetlerinin etkili kullanımını sağlamak. 14 İl genelinde acil çağrı hizmetinin uygun kullanımını artırmak ve acil müdahale sistemini iyileştirmek. 15 Hastanelerin acil servis hizmetlerini iyileştirmek. 16 Birinci basamak sağlık hizmetlerinin rolünü güçlendirerek hizmet entegrasyonunu ve devamlılığını sağlamak. 17 Bulaşıcı olmayan hastalıkların komplikasyonlarını kontrol etmek ve azaltmak Sağlıkta insan kaynaklarının yetkinliğini ve motivasyonunu iyileştirmeye devam etmek ve sağlıkta insan kaynaklarının sürdürülebilirliğini sağlamak. Sağlık altyapısının ve teknolojilerinin kapasitesini, kalitesini ve dağılımını iyileştirmek ve sürdürülebilirliğini sağlamak. İlaçların, biyolojik ürünlerin ve tıbbi cihazların erişilebilirliğini, güvenliğini, etkinliğini ve akılcı kullanımını sağlamak ve kozmetik ürünlerde güvenliliği tesis etmek. Sağlık hizmet sunumunun izlenmesi değerlendirilmesi ve kanıta dayalı karar almak için sağlık bilgi sistemlerini geliştirilmesine destek olmak. Bireyin kendi sağlığı ile ilgili kararlara aktif katılımını sağlamak için rolünü güçlendirmek. Bedensel, zihinsel, sosyal ya da ekonomik şartları sebebiyle özel ihtiyacı olan kişilerin uygun sağlık hizmetlerine daha kolay erişimini sağlayarak ihtiyaçlarına daha iyi yanıt vermek. Bireylerin aldıkları sağlık hizmetinden ve sağlık çalışanların çalışma şartlarından duydukları memnuniyeti artırmak. Hizmet kalitesinden taviz vermeden, kanıta dayalı politikalarla sağlık sisteminin finansal sürdürülebilirliğini korumak. Sağlık sisteminin öncelikli alanlarında araştırmayı, geliştirmeyi ve inovasyonu teşvik etmek. 2

4 Niğde İl Sağlık Stratejik Planı çalışmalarında, sağlık alanında Niğde ilinin mevcut durumu ve ihtiyaçları göz önünde bulundurulmuştur. İl Sağlık Stratejik Planı, 4 amaç ve 26 hedef ile bu hedeflere bağlı stratejilerin bir araya getirilmesiyle oluşturulmuştur. 3

5 SUNUŞ Türkiye, 1962 yılından günümüze kadar ekonomi ve kalkınma politikalarını belli dönemlere ait planlar ile uygulamaktadır. Bu planlar, kamusal alanda yeniden yapılanma ile yapısal ve yönetsel reformları da beraberinde getirmiştir. Yapılan çalışmaların tümü, ülkenin ihtiyacı olan uygulamaların yenilikçi ve etkin bir şekilde gerçekleştirilmesi doğrultusunda oluşmuştur. Bu doğrultuda yayımlanan, Türkiye nin 2023 hedefleri doğrultusunda hazırlanan ve dönemini kapsayan Onuncu Kalkınma Planı; yüksek ve istikrarlı ekonomik büyümenin yanı sıra hukukun üstünlüğü, bilgi toplumu, uluslararası rekabet gücü, insani gelişmişlik, çevrenin korunması ve kaynakların sürdürülebilir kullanımı gibi unsurları kapsayacak şekilde tasarlanmıştır. Özellikle artan kamu harcamalarının ve ihtiyaçlarının, kaynakların etkin kullanımı ve doğru yatırımlar yoluyla yönetilmesi adına önemli adımlar atılmıştır sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile bu kanunda değişiklik yapan 5436 sayılı yasa, kamu kurumlarında stratejik planlamanın yapılmasını zorunlu hale getirmiştir. Yeni kamu yönetimi 4

6 anlayışı gereği; kamu idarelerinin misyon ve vizyonlarını oluşturmaları, kurumsal ve yerel bakış açısı ile üstlenecekleri görevleri belirlemeleri gerekmektedir. Bu görevlerin stratejik amaçları, ölçülebilir hedefler belirlemesi, performansların göstergeler doğrultusunda ölçülmesi ile bu sürecin izleme ve değerlendirmesinin yapılması büyük önem arz etmektedir. Sağlık Bakanlığı da Stratejik Planında, amaçlar, hedefler, hedeflere yönelik faaliyetleri ve bunların nasıl gerçekleştirilebileceğini açıklamıştır. Niğde İlinde Niğde İl Stratejik Planı Ocak 2014 tarihinden itibaren hazırlanmaya başlanmıştır. Bu süreçte katılımcılık önde tutulmuş, kamu ve özel kurum / kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları ile yerel halkın gözlemleri, ihtiyaçları ve düşünceleri de göz önüne alınmıştır. Stratejik Plan çalışmaları; Niğde Üniversitesi nin desteği ile Niğde Valiliği Proje Destek ve Uygulama Birimi koordinasyonunda yürütülmüştür. Niğde İl Sağlık Müdürlüğü Stratejik Planı, Sağlıklı hayat tarzının benimsendiği ve herkesin sağlık hakkına kolayca eriştiği Türkiye vizyonunu esas alarak ve herkes için sağlık politikasını geliştirecek stratejiler içermektedir. İlimizde; İl Sağlık Müdürlüğü, Halk Sağlığı Müdürlüğü ve Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliğinin ilgili birimlerinin ortaklaşa hazırladığı Stratejik Planında emeği geçen, özveri ve gayret gösteren tüm çalışanlara teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar dilerim. Necmeddin KILIÇ Niğde Valisi 5

7 GİRİŞ Sağlık alanında iyileştirme çalışmaları, sadece Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerin değil, gelişmiş ülkelerin de temel ve öncelikli gündem maddelerindendir. Sağlık Bakanlığımız tarafından vatandaşlarımızın yaşam kalitesini yükseltmek ve sağlığını güvence altına almak için Sağlıkta Dönüşüm Programı uygulamasına başlanmıştır. 21. yüzyılın başlarında yaşanan hızlı değişim ve gelişmeler, gelecek odaklı ve insan merkezli bir politika geliştirme zorunluluğu ortaya koymuştur. Kaynakları stratejik önceliklere göre dağıtmak, bu kaynakların verimli ve etkili kullanılıp kullanılmadığını izlemek ve hesap verme sorumluluğu geliştirmek üzere 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu çıkarılmıştır. Sağlık Bakanlığı Stratejik Planı, herkes için sağlık politikasını geliştirecek stratejiler içermektedir. İlimizde sağlık alanında ilk kez hazırlanan, yıllarını kapsayan İl Stratejik Planı, Sağlık Bakanlığı nın Stratejik Plan Rehberi ışığında; İl Sağlık Müdürlüğü, Halk Sağlığı Müdürlüğü ve Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği nin ortak çalışmaları sonucunda hazırlanmıştır. Müdürlüğümüzün İl Stratejik Planı, kaynakların etkin ve verimli kullanılmasında, sürdürülebilir bir sağlık sisteminin oluşmasında, hizmet kalitesinin artırılmasında ve kurumsal kimliğin güçlendirilmesinde önemli bir role sahip olacaktır. Halkımızın sağlığına önemli katkıda bulunacağına inandığım bu planın hazırlanmasında emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Dr. Yılmaz YÜCEL Niğde İl Sağlık Müdürü 6

8 KISALTMALAR ADSM - Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi AFAD - Afet ve Acil Durum Müdürlüğü AKŞ - Açlık Kan Şekeri ASHİ - Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu BKİ - Beden Kitle İndeksi BT - Bilgisayarlı Tomografi ÇKYS - Çekirdek Kaynak Yönetim Sistemi DGT - Doğrudan Gözetimli Tedavi EKK - Enfeksiyon Kontrol Komitesi GZFT - Güçlü Yönler, Zayıf Yönler, Fırsatlar, Tehditler HSBS - Halk Sağlığı Bilgi Sistemi HSM - Halk Sağlığı Müdürlüğü İSM - İl Sağlık Müdürlüğü İTS - İlaç Takip Sistemi KBRN-E - Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer ve Endüstriyel KETEM - Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi KHBGS - Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği MR - Magnetik Rezonans Görüntüleme SABİM - Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi SAKOM - Sağlık Afet Kontrol Merkezi SPHT - Stratejik Planlama Hazırlık Takımı SPK - Stratejik Planlama Kurulu SPKE - Stratejik Planlama Koordinasyon Ekibi STK - Sivil Toplum Kuruluşu TPN - Total Parenteral Nütrisyon TRSM - Toplum Temelli Ruh Sağlığı Merkezi UMKE - Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi 7

9 İÇİNDEKİLER AMAÇ... 1 KAPSAM... 2 SUNUŞ... 4 GİRİŞ... 6 KISALTMALAR... 7 TABLOLAR LİSTESİ ŞEMALAR LİSTESİ GRAFİKLER LİSTESİ BİRİNCİ BÖLÜM STRATEJİK ANALİZ TARİHSEL GELİŞİM İLGİLİ MEVZUAT STRATEJİK PLANLAMA ÇALIŞMALARI Eğitim Organizasyon Çalışma Takvimi TEŞKİLAT YAPISI KAYNAKLAR İnsan Kaynakları Mali Kaynaklar Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar MEVCUT DURUM ANALİZİ Genel Demografik Göstergeler Mortalite Morbidite Hastalıkların Önlenmesi ve Sağlığın Korunması Sağlık Hizmeti Verilen Kurumlar ve Altyapıları Sağlık Hizmetlerinin Kullanımı Sağlıkta İnsan Kaynakları PAYDAŞ ANALİZİ Paydaşların Tespiti Paydaşların Değerlendirilmesi Paydaşların Görüşlerinin Alınması ve Değerlendirilmesi GZFT ANALİZİ Güçlü Yönler Zayıf Yönler

10 Fırsatlar Tehditler İKİNCİ BÖLÜM STRATEJİK PLANLAMA MİSYON VİZYON TEMEL İLKE VE DEĞERLER AMAÇLAR, HEDEFLER VE HEDEFE YÖNELİK STRATEJİLER ÜÇÜNCÜ BÖLÜM STRATEJİK UYGULAMA STRATEJİK PLAN BÜTÇESİ UYGULAMA, İZLEME VE DEĞERLENDİRME Uygulama İlkeleri İzleme ve Değerlendirme SONUÇ KAYNAKÇA EKLER Ek 1: Niğde İl Sağlık Müdürlüğü Paydaş Anketi Ek 2: Niğde İl Sağlık Müdürlüğü Çalışan Memnuniyet Anketi Ek 3: Niğde İl Sağlık Müdürlüğü Hasta Memnuniyet Anketi Ek 4: Niğde Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği Çalışan Memnuniyet Anketi Ek 5: Niğde Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği Hasta Memnuniyet Anketleri Ek 6: Niğde Halk Sağlığı Müdürlüğü Çalışan Memnuniyet Anketi Ek 7: Niğde Halk Sağlığı Müdürlüğü Hasta Memnuniyet Anketi

11 TABLOLAR LİSTESİ Tablo 1: Stratejik Amaç ve Hedefler... 2 Tablo 2: Niğde İl Sağlık Stratejik Planlama Kurulu Tablo 3: Niğde İl Sağlık Stratejik Planlama Koordinasyon Ekibi Tablo 4: Niğde İl Sağlık Stratejik Planlama, İl Sağlık Müdürlüğü Hazırlık Takımı Tablo 5: Niğde İl Sağlık Stratejik Planlama, Halk Sağlığı Müdürlüğü Hazırlık Takımı Tablo 6: Niğde İl Sağlık Stratejik Planlama, Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği Hazırlık Takımı Tablo 7: Niğde İli 2013 Yılı Sağlık Personeli Sayıları ve Nüfusa Oranları Tablo 8: 2013 Yılı Niğde İl Sağlık Teşkilatı Mali Tablosu Tablo 9: Niğde İl Sağlık Teşkilatı 2012 ve 2013 Yılı Harcama Tablosu Tablo 10: Niğde İl Sağlık Teşkilatı 2013 Yılı Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Tablo 11: Niğde İli Yılları Genel Demografik Göstergeleri Tablo 12: Niğde İli Yılları Mortalite Verileri Tablo 13: Niğde İli Yılları Morbidite Verileri Tablo 14: Niğde İli Yılları DGT Uygulayıcısına Göre Hasta Sayıları Tablo 15: Niğde İli Yılları Aşılama Oranları (Yüzde) Tablo 16: Niğde İli Yılları Doğumların Gerçekleştirenlere Göre Dağılımı Tablo 17: Niğde İli Yılları Sağlık Hizmeti Verilen Kurum Sayıları Tablo 18: Niğde İli Yılları Hastanelere Göre Yatak Sayıları Tablo 19: Niğde İli Yılları Sektörlere Göre BT - MR Cihaz ve Çekim Sayıları 50 Tablo 20: Niğde İli Yılları Kurumlara Göre Diyaliz Cihaz ve Hasta Sayıları Tablo 21: Niğde İli 2013 Yılı Sektörlere Göre Yoğun Bakım Yatak Sayıları Tablo 22: Niğde İli 2012 ve 2013 Yılları Nitelikli Yatak Sayıları Tablo 23: Niğde İli 2013 Yılı Kurumlara Göre Diş Ünite Sayıları Tablo 24: Niğde İli Yılları Acil Sağlık Hizmeti Verileri Tablo 25: Niğde İli Yılları Sektörlere Göre Poliklinik Sayıları Tablo 26: Niğde İli 2013 Yılı Yataklı Tedavi Kurum Verileri Tablo 27: Niğde İli 2013 Yılı Birinci Basamak Sevk Oranı ve ADSM Müracaat Sayısı Tablo 28: Niğde İli 2013 Yılı Sektörlere Göre Ameliyat Sayıları Tablo 29: Niğde İli 2013 Yılı Sektörlere ve Branşlara Göre İnsan Kaynakları

12 Tablo 30: Niğde İli 2013 Yılı İlçelere ve Branşlara Göre İnsan Kaynakları Tablo 31: Niğde İli 2013 Yılı Sektörlere ve Branşlara Göre Uzman Hekim Sayıları Tablo 32: Niğde İl Sağlık Teşkilatı Paydaş Matrisi Tablo 33: Niğde İl Sağlık Teşkilatı İç ve Dış Paydaş Önceliklendirmesi Tablo 34: Niğde İl Sağlık Teşkilatı Genel Memnuniyet Dağılımı Tablo 35:Sağlığa Yönelik Risklerden Birey ve Toplumu Korumak ve Sağlıklı Hayat Tarzını Teşvik Etmek Tablo 36: Birey ve Topluma Erişilebilir, Uygun, Etkili ve Etkin Sağlık Hizmetleri Sunmak 81 Tablo 37: İnsan Merkezli ve Bütüncül Yaklaşımla Bireylerin Sağlık İhtiyaçlarına ve Beklentilerine Cevap Vermek Tablo 38: Türkiye'nin Ekonomik ve Sosyal Kalkınmasına ve Küresel Sağlığa Katkı Aracı Olarak Sağlık Sistemini Geliştirmeye Devam Etmek Tablo 39: Stratejik Plan 1. Amaç Bütçe Ödenekleri Tablo 40: Stratejik Plan 2. Amaç Bütçe Ödenekleri Tablo 41: Stratejik Plan 3. Amaç Bütçe Ödenekleri Tablo 42: Stratejik Plan 4. Amaç Bütçe Ödenekleri Tablo 43: Stratejik Plan Bütçe Ödenekleri ve Mali Durum

13 ŞEMALAR LİSTESİ Şema 1: Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Organizasyon Yapısı Şema 2: İl Sağlık Müdürlüğü Teşkilat Yapısı Şema 3: Halk Sağlığı Müdürlüğü Organizasyon Yapısı Şema 4: Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği Organizasyon Yapısı Şema 5: Niğde İli 2013 Yılı Nüfus Piramidi

14 GRAFİKLER LİSTESİ Grafik 1: Niğde İli Yılları Anne Ölüm Oranı Grafik 2: Niğde İli Yılları Perinatal Ölüm Hızı Grafik 3: Niğde İli Yılları Neonatal Ölüm Hızı Grafik 4: Niğde İli Yılları Post Neonatal Ölüm Hızı Grafik 5: Niğde İli Yılları Bebek Ölüm Hızı Grafik 6: Niğde İli Yılları 5 Yaş Altı Ölüm Hızı Grafik 7: Niğde İli Yılları Kaba Ölüm Hızı Grafik 8: Niğde İli Yılları Tüberküloz Vaka Sayıları Grafik 9: Niğde İli Yılları DaBT-İPA-Hib3 Aşılama Oranı Grafik 10: Niğde İli Yılları KKK Aşılama Oranı Grafik 11: Niğde İli Yılları Hepatit B-3 Aşılama Oranı Grafik 12: Niğde İli Yılları 112 Vaka Sayıları Grafik 13: Niğde İl Sağlık Müdürlüğü Seçilmiş Çalışan Memnuniyet Oranı Grafik 14: Niğde Halk Sağlığı Müdürlüğü Seçilmiş Çalışan Memnuniyet Oranı Grafik 15: Niğde Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği Seçilmiş Çalışan Memnuniyet Oranı Grafik 16: İl Sağlık Teşkilatı Dış Paydaş Memnuniyet Oranı

15 BİRİNCİ BÖLÜM STRATEJİK ANALİZ 14

16 1.1. TARİHSEL GELİŞİM Anadolu Selçuklu Devleti ve diğer Türk devletlerinde sağlık hizmetleri, vakıf ve sağlık kuruluşlarının kurulması ile gelişmeye başlamıştır. Osmanlı Dönemi nde daha çok büyük merkezlerde gelişen tıp hizmetleri, Anadolu daki kasaba ve köylerde oldukça sınırlıdır. Niğde de yaşam koşullarının etkisi ile özellikle frengi, trahom, sıtma gibi hastalıklar yaygındır. Bu hastalıkları önlemek için su mecralarının ıslahı, suyolunun yenilenmesi, lağımların muhafazalı yerlerden akıtılması vb. çalışmalar yapılmıştır yılında Niğde ve çevresinde kolera ile e yakın insanın ölümü, en yaygın ölüm vakası olarak kayıtlara yansımıştır. O dönemde verem, sıtma, menenjit, tifo ve göz hastalıkları salgınlarının baş göstermesi; buna karşılık sağlık hizmetlerinin yetersizliği nedeniyle kocakarı ilaçları, muska, kurşun dökme ve ocaklarda hastalıklara çare aranmıştır. Niğde de ilk hastane, 1894 yılında Binbaşı Enver Bey in çabaları ile askeri amaçlı olarak yapılan silah ve giysi deposunda Memleket Hastanesi adıyla faaliyete geçmiştir. Kayabaşı Mahallesi nde yer alan bu bina, çıkan bir yangın sonrası 1917 yılında onarılarak yeniden kullanılmaya başlanmıştır den sonra laboratuvar ve ameliyathanesi hizmet vermeye başlamıştır yılları arasında 3 bölümden oluşan, 50 yatak kapasiteli bu hastanede kişi ayaktan ve kişi yatarak tedavi görmüştür. Hastanemiz 1929 yılından sonra yeni binasına taşınmıştır yılında İstanbul Kadırga da Dr. Besim Ömer Paşa tarafından bir ebe okulu açılmıştır. Bu ebe okulundan Niğdeli Tokmağın Ebe Kamile Hanım 1912 yılındaki ilk mezunlarındandır yılından itibaren Niğde Memleket Hastanesi nde ebe ve başhemşire olarak çalışmıştır yılında kurulan Hilal-i Ahmer Cemiyeti (Kızılay) ve Hükümet Tabipliği, sağlık hizmetlerini geliştirmeye çalışmıştır.1917 yılında kurulan Sıhhiye Umum Müdürlüğü (Sağlık Müdürlüğü) ile sağlık hizmeti veren kuruluşların bir merkeze bağlı olarak daha disiplinli sağlık hizmet vermeleri amaçlanmıştır. 15

17 1913 te Aksaray da, 1963 te Ortaköy de Hükümet Tabiplikleri açılmıştır yılında ise Aksaray Millet Hastanesi faaliyete girmiştir.1965 yılında Ortaköy ilçesinde Sağlık Merkezi, 1954 te ise Aksaray Devlet Hastanesi faaliyete başlamıştır. Aksaray İlçesinin gün ve 3578 sayılı kanun gereği Niğde'den ayrılarak il statüsünü kazanması ve Ortaköy İlçesinin de Aksaray a bağlanmasının ardından, bu bölgelerdeki sağlık hizmetleri Aksaray İl Sağlık Müdürlüğü ne devredilmiştir yılında Çamardı ilçemizde hizmete giren Sağlık Merkezi, tarihinden itibaren Devlet Hastanesi olarak faaliyetine devam etmiştir de E-II tipi, 15 yataklı İlçe Hastanesine dönüştürülmüş, tarihinden itibaren Halk Sağlığı Müdürlüğü ne bağlanmıştır. Ulukışla İlçemizde 1924 te Hükümet Tabipliği açılmıştır yılında faaliyete başlayan Sağlık Merkezi, 1989 yılında Devlet Hastanesine dönüştürülmüştür. Bor İlçemizde 1937 de açılan Hükümet Tabipliği 1969 da Devlet Hastanesi statüsüne dönüştürülmüştür yılında ise Sağlık Merkezi açılmıştır. Çiftlik İlçemizde 2001 yılında faaliyete başlayan Devlet Hastanesi, 2010 yılında Çiftlik Merkez Sağlık Ocağı yla birleşerek İlçe Hastanesi statüsünde hizmet vermeye başlamıştır. Altunhisar İlçemizde bulunan Devlet Hastanesi, tarihinde Acil Hizmet polikliniği yapmak üzere faaliyetine başlamıştır. Sağlık Grup Başkanlığı, Merkez Sağlık Ocağı ve Altunhisar Devlet Hastanesi birleşerek tarihinden itibaren Altunhisar İlçe Hastanesi olarak çalışmalarına devam etmiştir tarihinden itibaren, E-II tipi 15 yataklı İlçe Hastanesi olarak Halk Sağlığı Müdürlüğü ne bağlanmıştır. Ülkemizin sağlık hizmetlerinin modern anlamda bir devlet görevi olarak ele alınması, Milli Mücadele döneminde Ankara da kurulan ilk Milli Hükümet bünyesinde 2 Mayıs 1920 gün ve 3 sayılı kanunla Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı nın kurulmasıyla başlamıştır li yıllardan itibaren Aksaray da çok yaygın görülen sıtma ve verem hastalığı konularında, zührevi hastalıklar, halk sağlığı ve çocuk bakımı konularında çeşitli konferanslar verilmiştir yılı Nisan ayında, perşembe günleri Milli Kütüphanede, cuma günleri ise Ulucami de hekimler tarafından halka yönelik ilk eğitim çalışmaları yapılmaya başlanmıştır. 16

18 1930 yılında çıkartılan 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ile Bakanlığın görevleri arasında hastaların tedavi ve özellikle mahalli idarelere rehber olmak üzere örnek sağlık kuruluşları açması yer almıştır.1936 yılında çıkarılan 3017 sayılı Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı teşkilat ve Memurun Kanunu ile Bakanlığımızın teşkilatı belirlenmiştir yılında Niğde ye ilk röntgen cihazı gelmiştir yılında sıtma ile mücadele teşkilatı kurulmuş, 1946 yılında ise tifo hastalığından korunmak için umumi tifo aşısı yapılmaya başlanmıştır. Ekonomik ve sosyal hayatı fazlasıyla etkileyen verem hastalığına karşı verem savaş dernekleri kurulmuş ve çeşitli çalışmalar yapılmaya başlanmıştır. Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı ve halkın desteği ile 1955 yılında, Niğde de Verem Savaş Dispanseri yapılarak hizmete açılmıştır yılında okullarda, köylerde ve kasabalarda verem tarama çalışmaları sonucunda 340 verem hastası tespit edilmiş olup, 361 eski hasta ile birlikte tedavileri yapılmaya başlanmıştır yılında ise Aksaray İlçe Verem Savaş Dispanseri hizmete girmiştir. Dispanserler dönemin ciddi sağlık sorunlarından biri olan verem hastalığı ile mücadele çalışmalarında; koruyucu aşılama, erken teşhis ve tedavide önemli yol alınmasını sağlamıştır yılında İl merkezimizde Sıtma Bölge Başkanlığı kurulmuş olup, Aksaray ve Ulukışla ilçelerindeki şubeleriyle birlikte çalışmalarına başlamıştır. Aynı yıl, İlimizde Sağlık Okulu açılarak 50 öğrenci ile öğretime başlamıştır yılında İl merkezinde Ana-Çocuk Sağlığı Merkezi açılmış ve Ulukışla İlçesi nde de 1968 yılında bir şubesi kurulmuştur. Bu kurumlarda halkımıza ana-çocuk sağlığı hizmetleri verilmiştir yılından itibaren kırsal alanlara sağlık hizmeti götürülmeye başlanmıştır. Sağlık Müdürlüğüne bağlı sağlık personeli, hükümet tabipleri, sıtma eradikasyon memurları ve sürveyans memurları ile beraber zaman zaman hastane hekimleri, dispanser hekimleri ve hükümet tabipleri ile yürüttükleri çalışmalarla; köylere hekim, ilaç, sağlık bilgisi götürülmeye 17

19 ve koruyucu hekimlik çalışmaları yapılmaya başlanmıştır. Bu kapsamda, Niğde ili 38 ünite ve 76 tali istasyona ayrılmış olup, bu ünite ve istasyonlarda muayene evleri açılmıştır yılında, İlimiz Çevre Sağlığı Hizmetleri, Aksaray İlçesi Çevre Sağlığı Teknisyenliğince yürütülmeye başlanmıştır. Tuvalet, çöplük, gübrelik, gıda maddeleri, içme ve kullanma suları, karasinekle mücadele, ev haşerelerinin imhası gibi pek çok konuda belediyeler ile işbirliği yaparak çalışılmıştır. 1 Mart 1973 tarihinde resmi gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile Sağlık Müdürlüğümüz bünyesinde Lepra Şubesi kurulmuş, bir sağlık memuru eğitime gönderilerek 1 Nisan 1973 de bütün hazırlıklar tamamlanarak lepra çalışmalarına başlanmıştır yılında Niğde Devlet Hastanesi bünyesinde verilmeye başlanan ağız ve diş sağlığı hizmetleri, 2008 yılında idari ve mali olarak Devlet Hastanesi nden ayrılarak Niğde Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi olarak hizmet vermeye başlamıştır yılında, 110 yataklı Sosyal Sigortalar Niğde Hastanesi 162 personel ile hizmete başlamıştır tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan 5283 sayılı tarihli Kanuna göre; Tüm kamu kurum ve kuruluşlarına ait sağlık birimleri gibi Sosyal Sigortalar Niğde Hastanesi de Sağlık Bakanlığı na devredilmiştir Eğitim-Öğretim yılında, Niğde Atatürk Sağlık Meslek Lisesi ve Bor Sağlık Meslek Lisesi öğrenci alımına başlamıştır yılında Sağlık Okulu olarak faaliyete başlayan, daha sonraları ise Zübeyde Hanım Sağlık Meslek Lisesi adını alan okul ise 1995 yılında Niğde Üniversitesi ne bağlanarak Zübeyde Hanım Sağlık Yüksekokulu na dönüştürülmüştür. İlimizdeki ilk tıp merkezi, 1999 yılında faaliyete başlayan Hacettepe Tıp Merkezi dir. Bu merkez 2006 yılında Özel Hayat Hastanesi ne dönüştürülmüş olup, halen 36 yatak kapasitesiyle hizmet vermeye devam etmektedir yılında açılan Özel Yaşam Tıp Merkezi, İlimizdeki tek C tipi tıp merkezi olarak faaliyetini sürdürmektedir. Sağlık Bakanlığımızın planlamaları doğrultusunda, 2006 yılında, Sağlık Müdürlüğümüz bünyesinde, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) kurulmuştur. Ülkemizde oluşabilecek afet ve olağan dışı durumlarda hızlı bir şekilde müdahale edecek olan Ulusal Medikal Kurtarma Ekibinde; 5 Pratisyen Hekim, 33 yardımcı sağlık personeli ve 1 diğer personel olmak üzere toplam 39 UMKE gönüllüsü faaliyetlerine devam etmektedir. 18

20 Birinci basamak sağlık hizmetlerini güçlendirmek ve verilen sağlık hizmetinin kalitesini artırmak için İlimizde 10 Mayıs 2010 tarihinde 45 Aile Sağlığı Merkezinde 97 Hekim ile Aile Hekimliği uygulamasına başlanmıştır. Bunlara ilave olarak 65 Sağlık Evi ve 23 Sağlık İstasyonu ile Aile Hekimliği çalışmaları desteklenmektedir. 02 Kasım 2011 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren, 663 Sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamında, Sağlık Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı ile bağlı kuruluşları yeniden yapılandırılmıştır. Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, bağlı kuruluş olarak bu yeni yapıda yerini almıştır. Halk sağlığını korumak ve geliştirmek, sağlık için risk oluşturan faktörlerle mücadele etmek, birinci basamak sağlık hizmetlerini yürütmek ve bu hususta gerekli düzenlemeleri yapmak gibi görevleri bulunan Niğde Halk Sağlığı Müdürlüğü, tarihinde resmi görevine başlamıştır. Halk Sağlığı Müdürlüğü; Aile Hekimliği ve Toplum Sağlığı Şubesi, Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar, Programlar ve Kanser Şubesi, Bulaşıcı Hastalıklar, Çevre ve Çalışan Sağlığı Şubesi, Destek Hizmetleri Şubesi olmak üzere 4 şube ile hizmet vermektedir. Yine 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname gereğince 2 Kasım 2012 tarihinde tüm illerle eş zamanlı olarak Niğde İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği kurulmuştur. Genel Sekreterlik bünyesinde Tıbbi Hizmetler Başkanlığı, İdari Hizmetler Başkanlığı ve Mali Hizmetler Başkanlığı bulunmaktadır. Birlik bünyesinde hizmet veren kuruluşlar; 500 yataklı Niğde Devlet Hastanesi, 75 yataklı Bor Devlet Hastanesi, 25 yataklı Çiftlik Devlet Hastanesi, 15 yataklı Ulukışla Devlet Hastanesi ile Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi dir. Sağlık Bakanı nın ildeki temsilcisi olan İl Sağlık Müdürü, aynı zamanda Valinin sağlık müşaviridir. İl Sağlık Müdürü, Niğde İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde bulunan 4 şubesi ile Halk Sağlığı Müdürlüğü ve Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği nin koordinasyonunu sağlar ve uyumlu çalışmasını gözetir. İlimiz acil sağlık hizmetleri, Sağlık Müdürlüğü bünyesindeki İl Ambulans Servisi Başhekimliği tarafından 112 Komuta Kontrol Merkezi ve Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonları (A.S.H.İ.) ile yürütülür. 19

21 1.2. İLGİLİ MEVZUAT Sağlık Bakanlığımız Türkiye Büyük Millet Meclisi nin açılışını takiben 3 Mayıs 1920 tarihinde 3 sayılı Kanun ile kurulmuştur. Geçmişten günümüze sağlık politikalarımız incelendiğinde sağlık hizmetlerinin organizasyonunda bir kültür birliği görülmektedir. Sağlık alanındaki değişimler dünyadaki değişimlerden bağımsız kalamamıştır.1982 Anayasası, vatandaşların sosyal güvenlik hakkına sahip olmalarının yanı sıra bu hakkın gerçekleşmesinin devletin sorumluluğunda olduğuna yönelik hükümler içermektedir. Anayasa nın 60. maddesi Herkes sosyal güvenlik hakkına sahiptir. Devlet bu güvenliği sağlayacak gerekli tedbirleri alır ve teşkilatı kurar. demektedir. Ayrıca Anayasa nın 56. maddesinde Devlet, herkesin hayatını, beden ve ruh sağlığı içinde sürdürmesini sağlamak; insan ve madde gücünde tasarruf ve verimi artırarak, işbirliğini gerçekleştirmek amacıyla sağlık kuruluşlarını tek elden planlayıp hizmet vermelerini düzenler. Devlet, bu görevini kamu ve özel kesimdeki sağlık ve sosyal kurumlardan yararlanarak, onları denetleyerek yerine getirir. hükmü getirildi. Günümüzde, Sağlık hizmetlerinde, hem sağlıklı insan gücü yetiştirmede hem de insanların sağlığını korumada ve iyileştirmede gelişmiş bir mevzuat yelpazesi bulunmaktadır. Bu mevzuatın temel ayakları ise halkın ihtiyaçları doğrultusunda Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren oluşturulmaya başlanmıştır. 38 Sayılı Tababet-i Adliye Kanunu (1920), 992 Sayılı Bakteriyoloji ve Kimya Laboratuarları Kanunu (1927), 1219 Sayılı Tababet ve Şuabatı San atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun (1928), 1262 Sayılı İspençiyari ve Tıbbî Müstahzarlar Kanunu (1928), 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu (1930), 2219 Hususi Hastaneler Kanunu (1933), 3153 Sayılı Radyoloji Radyum ve Elektrikle Tedavi ve Diğer Fizyoterapi Müesseseleri Hakkında Kanun (1937), 7183 Sayılı Verem Savaşı Hakkında Kanun (1949), 5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu (1949), 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu (1949), 6023 Sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanunu (1953), 6197 Sayılı Eczacılar ve Eczaneler Kanunu (1953), 6283 Sayılı Hemşirelik Kanunu (1954), 6643 Sayılı Türk Eczacıları Birliği Kanunu (1956), 20

22 7269 Sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun (1959), 7402 Sayılı Sıtmanın İmhası Hakkında Kanun (1960), 209 Sayılı Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları ile Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanun (1961), 224 Sayılı Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi Hakkında Kanun (1961), 554 Sayılı Nüfus Planlaması Hakkında Kanun (1965), 657 Devlet Memurları Kanunu (1965), 2238 Sayılı Organ ve Doku Alınması, Saklanması, Aşılanması ve Nakli Hakkında Kanun (1979), 2709 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası (1982), 2827 Nüfus Planlaması Hakkında Kanun (1983), 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu (1983), 3224 Sayılı Türk Diş Hekimleri Birliği Kanunu (1985), 3294 Sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu (1986), 3359 Sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu (1987), 3473 Muhafazasına Lüzum Kalmayan Evrak ve Malzemenin Yok Edilmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun (1988), 3628 Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu (1990), 3816 Sayılı Ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi Giderlerinin Yeşil Kart Verilerek Devlet Tarafından Karşılanması Hakkında Kanun (1992), 560 Sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname (1995), 4207 Sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun (1996), 4483 Sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun (1999), 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu (2002), 4703 Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun (2002), 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu (2002), 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu (2003), 21

23 4982 Bilgi Edinme Kanunu (2003), 5179 Sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun (2004), 5193 Sayılı Optisyenlik Hakkında Kanun (2004), 5258 Sayılı Aile Hekimliği Kanunu (2004), 5324 Sayılı Kozmetik Kanunu (2005), 5393 Sayılı Belediye kanunu (2005), 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu (2006), Sayılı Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik (2006), 5624 Sayılı Kan ve Kan Ürünleri Kanunu (2007), 5902 Sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun (2009), 663 Sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (2011), 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu (2012), Sayılı Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliği (2000), Afetlerde Sağlık Hizmetleri Birimi ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekiplerinin Görevleri ve Çalışma Esaslarına Dair Yönerge (2010), 2013/3 Sayılı Sağlık Bakanlığı Hukuk Müşavirliğinin Genelgesi (2013). 22

24 1.3. STRATEJİK PLANLAMA ÇALIŞMALARI Bakanlık ve bağlı kuruluşların stratejik planlarında yer alan hedefler doğrultusunda; İl Sağlık Müdürlüğü, Halk Sağlığı Müdürlüğü ile Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği nin ortaklaşa hazırladığı İl Stratejik Planı için yol gösterici olması amacıyla, İl Stratejik Plan Rehberi yayınlanmıştır. Sağlık Müdürlüğümüzde, Niğde Valiliği İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü nün 22/01/2014 tarih ve 518 sayılı Stratejik Plan Taslağının Hazırlanması konulu yazıları ile başlanan Stratejik Planlama çalışmaları, 5018 sayılı kanunda yer alan usul ve esaslar doğrultusunda Çalışma Takvimine uygun olarak hazırlanmış ve yürütülmüştür yıllarını kapsayacak şekilde hazırlıklarına başlanan Stratejik Plan 13/11/2014 tarihinde Sağlık Bakanlığı na gönderilmiştir Eğitim Niğde Valiliği İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü tarafından 11/12/2013 tarihli ve 5691 sayılı Stratejik Plan Eğitimi konulu resmi yazıları ile Kurumumuz tarafından belirlenen personele stratejik planlama eğitimi verilmiştir. Bu eğitim; Aralık 2013 tarihleri arasında Çiftehan Çelikhan Termal Otel de, Niğde Üniversitesi öğretim üyeleri Prof. Dr. Selen DOĞAN ve Yrd. Doç. Dr. Hasan Hüseyin TÜRKMEN tarafından düzenlenmiştir. Eğitime Stratejik Planlama Koordinasyon Ekibi üyeleri katılmıştır. Aynı zamanda, stratejik plan çalışmaları sonuçlanıncaya kadar Niğde Üniversitesi öğretim üyelerinden danışmanlık hizmeti de alınmıştır. Ayrıca Stratejik Planlama Koordinasyon Ekibi sorumluluğunda, tarihinde Halk Sağlığı Müdürlüğü Eğitim Salonunda, Niğde Üniversitesi öğretim görevlileri Prof. Dr. Selen DOĞAN ve Yrd. Doç. Dr. Hasan Hüseyin TÜRKMEN tarafından, Stratejik Planlama Hazırlık Takımlarına Stratejik Plan Eğitimi'' düzenlenmiştir. Eğitime, Niğde Valiliği İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü çalışanları da katılmıştır Organizasyon Sağlık Bakanlığı nın 2013/3 nolu Genelgesi gereği: Stratejik Planlama Kurulu; İl Sağlık Müdürü, Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri ve Halk Sağlığı Müdürü ile bu yöneticilerin katılımını uygun bulduğu birer personelden oluşur. İl Sağlık Müdürlüğü, söz 23

25 konusu planların hazırlanmasını koordine eder ve bu çalışmalara yönelik sekretarya hizmetlerini yürütür. Hazırlanan bu planlar, İl Sağlık Müdürlüğü vasıtasıyla Bakanlığa ve bağlı kuruluşlara gönderilir. denilmiştir. Bu amaçla, Sağlık Müdürlüğümüzün yılı stratejik planını yürütmek üzere İl Sağlık Müdürü başkanlığında bir Stratejik Planlama Kurulu oluşturulmuştur. 18/02//2014 tarihinde, Niğde İl Sağlık Müdürlüğü Stratejik Plan Kurulu toplanarak stratejik plan hazırlıklarına başlamıştır. Kurul tarafından koordinasyon ekibi ile hazırlık takımları belirlenmiş ve Stratejik Plan çalışmalarının başlatıldığı tüm çalışanlara duyurulmuştur. Stratejik Planlama Organizasyonu; Stratejik Planlama Kurulu (SPK), Stratejik Planlama Koordinasyon Ekibi (SPKE) ve Stratejik Planlama Hazırlama Takımlarından (SPHT) oluşmuştur. 24

26 Stratejik Planlama Kurulu (SPK) SPK, İl Sağlık Müdürü başkanlığında; Halk Sağlığı Müdürü, Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri ve üç kurumda aktif olarak görev alacak hazırlık ekibinin birer üyesinden oluşmuştur. Kurul, koordinasyon ekibinin ve her kurumun çalışma takımlarının faaliyetlerinin incelenmesinden, değerlendirilmesinden, çalışmaların takibinden ve onaylanmasından sorumludur. Tablo 2: Niğde İl Sağlık Stratejik Planlama Kurulu Sıra No Adı ve Soyadı Görev Yeri Unvanı Kuruldaki Görevi 1 Dr. Yılmaz YÜCEL İl Sağlık Müdürlüğü İl Sağlık Müdürü Başkan 2 Dr. Bilgehan ÖZTÜRK Halk Sağlığı Müdürlüğü Halk Sağlığı Müdürü Üye 3 Dr. Hakan BAYRAKTAR Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreteri Üye 4 Dr. Ertan DEĞİRMENCİOĞLU Halk Sağlığı Müdürlüğü Halk Sağlığı Müdür Yardımcısı Üye 5 Berna TOSUN Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği Uzman Üye 6 Tuncay ÇELİK İl Sağlık Müdürlüğü Şube Müdürü Üye 25

27 Stratejik Planlama Koordinasyon Ekibi (SPKE) SPKE, stratejik plan kurulunun birer üyesinin içinde bulunduğu; üç kurumun stratejik plan hazırlama takım başkanları ve üyelerinden oluşmuştur. Planlama süreci boyunca üç kurumun koordinasyonunu sağlamak, bilgi ve belge alış-verişini yapmak, yapılan çalışmaları raporlamak, planlamak ve yönlendirmek gibi görevleri olan SPKE; stratejik plan süreci boyunca 39 kez toplanmıştır. Tablo 3: Niğde İl Sağlık Stratejik Planlama Koordinasyon Ekibi Sıra No Adı Soyadı Unvanı Görev Yeri Koordinasyon Ekibindeki Görevi 1 Tuncay ÇELİK Şube Müdürü İl Sağlık Müdürlüğü Başkan 2 Uzm. Dr. Mustafa KAÇMAZ Anestezi Uzmanı Niğde Devlet Hastanesi Üye 3 Dr. Ertan DEĞİRMENCİOĞLU Halk Sağlığı Müdür Yardımcısı 4 Elif DEMİRKAPI Hemşire Halk Sağlığı Müdürlüğü Halk Sağlığı Müdürlüğü Üye Üye 5 Müzeyyen ÇALIK Ebe İl Sağlık Müdürlüğü Üye 6 Taner SARI Tıbbi Sekreter İl Sağlık Müdürlüğü Üye 7 Berna TOSUN Uzman Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği Üye 26

28 Stratejik Planlama Hazırlık Takımları (SPHT) Hazırlık takımları kurumların kendi bünyelerinde, grup çalışmalarına katkı sağlayabilecek, özverili çalışma yapabilecek, sorumluluk sahibi, bilgi birikimine sahip, farklı birim ve şubeleri temsil edebilecek çalışanlardan oluşturulmuştur. Planlama sürecinde her kurumun kendi bünyesinde üç farklı hazırlık takımı kurulmuştur. Bu takımlarda toplam 30 personel görev almıştır. Stratejik Planlama çalışmaları ile ilgili kurum içi ihtiyaç duyulan verilerin toplanması, değerlendirilmesi yapılacak faaliyetlerin belirlenmesi ve etkili bir şekilde yürütülmesinden sorumlu olan hazırlık takımları, stratejik plan süreci boyunca 27 kez toplanmıştır. Tablo 4: Niğde İl Sağlık Stratejik Planlama, İl Sağlık Müdürlüğü Hazırlık Takımı Sıra No Adı Soyadı Unvanı Görev Yeri 1 Tuncay ÇELİK Şube Müdürü Araş. Bil. Sis. Sağ. Geliş. ve Halk Sağ. Şubesi Hazırlık Takımındaki Görevi Başkan 2 Müzeyyen ÇALIK Ebe Ar-Ge ve Proje Birimi Üye 3 Taner SARI Tıbbi Sekreter Ar-Ge ve Proje Birimi Üye 4 Zuhal KOÇOĞLU Hemşire 5 Yasemin BOLAT A.T.T. İl Ambulans Servisi Başhekimliği İl Ambulans Servisi Başhekimliği 6 Mehmet KURT Tıbbi Sekreter Yönetim Hizmetleri Şubesi Üye 7 Erdal KÖKSAL V.H.K.İ Yönetim Hizmetleri Şubesi Üye 8 Nirgül TÜRKYÜREK 9 Adem YÜRÜTMEN Tıbbi Sekreter 10 Murat DEVELİ V.H.K.İ Üye Üye Hemşire Performans ve Kalite Birimi Üye Araş. Bil. Sis. Sağ. Geliş. ve Halk Sağ. Şubesi Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri Şubesi 11 Sevim TONEL Ebe Sağlık Hizmetleri Şubesi Üye Üye Üye 27

29 Tablo 5: Niğde İl Sağlık Stratejik Planlama, Halk Sağlığı Müdürlüğü Hazırlık Takımı Sıra No 1 Adı Soyadı Unvanı Görev Yeri Dr. Ertan DEĞİRMENCİOĞLU Doktor Niğde Halk Sağlığı Müdür Yardımcısı Hazırlık Takımındaki Görevi Başkan 2 Elif DEMİRKAPI Hemşire Kalite Sorumlusu Üye 3 Nihal GÜNEY Ebe Destek Hizmetleri Şubesi Üye 4 Aydın ÇELİKBAŞ VHKİ 5 Nagehan PARABAŞ SARI 6 Muharrem GÖKTAŞ 7 Ali ERMAN Ebe Sağlık Memuru Sağlık Memuru 8 Şerife YAVUZ KOÇ Ebe 9 İsa TOY Sağlık Memuru Aile Hekimliği ve TSH Şubesi Aile Hekimliği ve TSH Şubesi Bulaşıcı Hast, Çevre ve Çalışan Sağlığı Şubesi Halk Sağlığı Laboratuarı Bulaşıcı Olmayan Hast, Programlar ve Kanser Şubesi Bulaşıcı Olmayan Hast, Programlar ve Kanser Şubesi Üye Üye Üye Üye Üye Üye 28

30 Tablo 6: Niğde İl Sağlık Stratejik Planlama, Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği Hazırlık Takımı Sıra No Adı Soyadı Unvanı Görev Yeri 1 Mustafa KAÇMAZ 2 Numan VAROL 3 Sadık HAVAN Anestezi Uzmanı Başhekim Yardımcısı Tıbbi Teknolog 4 Berna TOSUN Uzman 5 Meryem DURMAZ Uzman 6 Barış BOZDEMİR Uzman 7 Ayten KAYA Hemşire 8 Belgin DEVECİ Ebe 9 Aslı Rezzan EROĞLU 10 Sabiye ÖZENÇ Uzman İstatistik Birimi Niğde Devlet Hastanesi Bor Devlet Hastanesi Niğde Devlet Hastanesi Niğde Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Niğde Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Niğde Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Niğde Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Niğde Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Niğde Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Niğde Devlet Hastanesi Hazırlık Takımındaki Görevi Başkan Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye 29

31 Çalışma Takvimi NİĞDE İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLANLAMA ÇALIŞMA TAKVİMİ OCAK ŞUBAT MART NISAN MAYIS HAZIRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKIM KASIM STRATEJİK ANALİZ Stratejik Planlama Hazırlık Çalışmaları Tarihsel Gelişim İlgili Mevzuat Teşkilat Yapısı İnsan Kaynakları, Mali Kaynaklar ile Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Mevcut Durum Analizi İç ve Dış Paydaş Analizi GZFT Analizi STRATEJİK PLANLAMA Misyon ve Vizyon Temel İlke ve Değerler Stratejik Amaçlar Stratejik Hedefler Performans Göstergeler Hedeflere Yönelik Stratejiler Faaliyetler ve Projeler Sorumlu Birim Matrisi STRATEJİK UYGULAMA Stratejik Plan Bütçesi İzleme, Değerlendirme ve Raporlama Stratejik Planın, Plan Ekibi Tarafından İncelemesi ve Üst Kurula Sunulması Stratejik Planın, Üst Kurul Tarafından İncelenmesi ve Onaylanması Stratejik Planın, Niğde Valiliği'ne ve Sağlık Bakanlığı'na Gönderilmesi Stratejik Planın, İnternet Sitesinde Yayınlanması 30

32 1.4. TEŞKİLAT YAPISI Şema 1: Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Organizasyon Yapısı Şema 2: İl Sağlık Müdürlüğü Teşkilat Yapısı 31

33 Şema 3: Halk Sağlığı Müdürlüğü Organizasyon Yapısı Şema 4: Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği Organizasyon Yapısı 32

34 1.5. KAYNAKLAR İnsan Kaynakları Tablo 7: Niğde İli 2013 Yılı Sağlık Personeli Sayıları ve Nüfusa Oranları Unvanlar 2013 Sayı Yüzbinde Uzman Hekim ,2 Pratisyen Hekim ,6 Asistan Hekim 0 0 Toplam Hekim ,8 Diş Hekimi 65 18,9 Eczacı ,1 Hemşire ,9 Ebe ,2 Diğer Sağlık Personeli ,9 Diğer Personel ve Hizmet Alımı ,6 33

35 Mali Kaynaklar Tablo 8: 2013 Yılı Niğde İl Sağlık Teşkilatı Mali Tablosu Ekonomik Sınıflar Yıl Sonu Ödeneği Harcama Genel Bütçe Döner Sermaye TOPLAM Genel Bütçe Döner Sermaye TOPLAM Harcama/Yıl Sonu Ödeneği% Personel Giderleri , , , , , ,52 95,90 SGK Devlet Primleri Giderleri Mal Ve Hizmet Alım Giderleri , , , , , ,90 99, , , , , , ,69 95,37 Cari Transferler 0, , ,00 0, , ,00 93,02 Sermaye Giderleri 0, , ,00 0, , ,00 80,92 Sermaye Transferleri ,00 0, , ,00 0, ,00 100,00 TOPLAM , , , , , ,11 95,73 Tablo 9: Niğde İl Sağlık Teşkilatı 2012 ve 2013 Yılı Harcama Tablosu Bütçeler 2012 Yılı Harcama 2013 Yılı Harcama Değişim Oranı Genel Bütçe Toplamı , ,47 58,37 Döner Sermaye Bütçesi , ,64 12,85 TOPLAM , ,11 30,66 34

36 Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar İl Sağlık Müdürlüğünce geliştirilen NSM Programı kapsamında şu çalışmalar yapılmıştır: 402 personelimizin yetki verildiği ölçüde şifre ile giriş yapabilmeleri, Doğum, gebe, riskli gebe, düşük, bebek ölümü, 112 acil vaka girişleri ve istatistikî verilerin alınabilmesi, KETEM bildirimi ve veri alınabilmesi, Evrak Kayıt Modülü ve Dijital Arşiv Modülü, Eczane denetimlerinde kullanılmak üzere Eczane Denetim Formu arayüzü, Eczane ve adli hekim nöbet çizelgeleri, Kimlik Paylaşım Sistemi entegrasyonu, KİOSK cihazı tasarımı ve barkotlu personel kimlik kartı entegrasyonu, İl Ambulans Servisi Başhekimliği ve Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonları arasında koordinasyon için; 112 vaka formları onay modülü, nöbet çizelgesi, 112 vaka faturaları, ilaç ve tıbbi sarf malzeme arayüzleri, Depo ve stok izlem modülleri, Arıza bildirim formu uygulaması ve arşivlenmesi, Ambulansların sigorta ve kasko bilgilerinin takibinin yapılması için ambulans takip sistemi. 35

37 Tablo 10: Niğde İl Sağlık Teşkilatı 2013 Yılı Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Müdürlüğü Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği TOPLAM Veri Depolama Ünitesi - 6 TB 31 TB 37 TB Server Adedi Metro Ethernet Hattı Kapasitesi 20 mbps Firewall Güvenlik Cihazı 1 Video Telekonferans Sistemi İl Sağlık Müdürlüğü ile Ortak İl Sağlık Müdürlüğü ile Ortak 60 mbps Masaüstü Bilgisayar Dizüstü Bilgisayar Yazıcılar Telsiz (El, Araç, Sabit) Telsiz Rolesi Uydu Telefonu Telefon Hattı İnternet Hattı Fiber İnternet Hattı Belge Geçer Projeksiyon Fotokopi Barkod Yazıcısı

38 1.6. MEVCUT DURUM ANALİZİ Durum analizi, stratejik planlama aşamasının en önemli bölümlerinden birini oluşturmaktadır. Stratejik planlama sürecinde kurumumuzun neredeyiz? sorusuna cevap verir. Kurumumuzun geleceğe yönelik amaç, hedef ve stratejiler geliştirebilmesi için mevcut durumda hangi kaynaklara sahip olduğumuz değerlendirmiştir Genel Demografik Göstergeler Niğde iline ait genel demografik veri ve göstergeler Tablo 11 de gösterilmiştir. Tablo 11: Niğde İli Yılları Genel Demografik Göstergeleri Göstergeler İlin Yüz Ölçümü Km²'ye Düşen Nüfus İl Nüfusu Erkek Nüfus Kadın Nüfus Yaş Nüfus Yaş Nüfus Yaş Nüfus Genç Bağımlı Oranı Yaşlı Bağımlı Oranı Yaş Kadın Nüfus Kırsal Nüfus Kentsel Nüfus

39 Şema 5: Niğde İli 2013 Yılı Nüfus Piramidi 38

40 Mortalite Niğde iline ait mortalite (ölüm) oran ve hızları Tablo 12 de gösterilmiştir. Tablo 12: Niğde İli Yılları Mortalite Verileri Göstergeler Anne Ölüm Oranı (Yüzbinde) Perinatal Ölüm Hızı (Binde) Neonatal Ölüm Hızı (Binde) Post Neonatal Ölüm Hızı (Binde) Bebek Ölüm Hızı (Binde) 5 Yaş Altı Ölüm Hızı (Binde) Kaba Ölüm Hızı (Binde) * Türkiye Sağlık İstatistikleri Yıllığı Orta Anadolu * Türkiye * ,9 15, ,1 8, ,9 4, ,3 3, ,2 7, , ,3 Anne Ölüm Oranı (Yüzbinde) ,9 15, Orta Anadolu Türkiye Grafik 1: Niğde İli Yılları Anne Ölüm Oranı 39

41 Perinatal Ölüm Hızı (Binde) ,1 8, Orta Anadolu Türkiye Grafik 2: Niğde İli Yılları Perinatal Ölüm Hızı Neonatal Ölüm Hızı (Binde) ,9 4, Orta Anadolu Türkiye Grafik 3: Niğde İli Yılları Neonatal Ölüm Hızı 40

42 Post Neonatal Ölüm Hızı (Binde) 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0, ,3 3, Orta Anadolu Türkiye Grafik 4: Niğde İli Yılları Post Neonatal Ölüm Hızı Bebek Ölüm Hızı (Binde) ,2 7, Orta Anadolu Türkiye Grafik 5: Niğde İli Yılları Bebek Ölüm Hızı 41

43 Yaş Altı Ölüm Hızı (Binde) ,8 11 Orta Anadolu Türkiye Grafik 6: Niğde İli Yılları 5 Yaş Altı Ölüm Hızı 7 Kaba Ölüm Hızı (Binde) 6 6, Türkiye Grafik 7: Niğde İli Yılları Kaba Ölüm Hızı 42

44 Morbidite Niğde iline ait morbidite (hastalık) verileri Tablo 13 ve Tablo 14 te gösterilmiştir. Tablo 13: Niğde İli Yılları Morbidite Verileri Vakalar Türkiye* Kızamık Vaka Sayısı AIDS Vaka Sayısı Tüberküloz Vaka Sayısı Sıtma Vaka Sayısı** Hipertansiyon Tekil Vaka Sayısı Diyabet Tekil Vaka Sayısı * Türkiye Sağlık İstatistikleri Yıllığı ** Yerli vaka bulunmamaktadır Tüberküloz Vaka Sayısı Grafik 8: Niğde İli Yılları Tüberküloz Vaka Sayıları 43

45 Tablo 14: Niğde İli Yılları DGT Uygulayıcısına Göre Hasta Sayıları DGT Uygulayıcısı Sağlık Ocağı/Aile Hekimi Verem Savaş Dispanseri Evinde Sağlık Evi Ebesi TOPLAM

46 Hastalıkların Önlenmesi ve Sağlığın Korunması Niğde ilinde hastalıkların önlenmesi ve sağlığın korunması amacıyla yapılan uygulamalara ait veriler Tablo 15 ve Tablo 16 da gösterilmiştir. Tablo 15: Niğde İli Yılları Aşılama Oranları (Yüzde) Aşılar Orta Anadolu * Türkiye * DaBT-İPA-Hib DaBT-İPA-Hib KKK KPA BCG Hepatit B Hepatit B * Türkiye Sağlık İstatistikleri Yıllığı DaBT-İPA-Hib Orta Anadolu Türkiye Grafik 9: Niğde İli Yılları DaBT-İPA-Hib3 Aşılama Oranı 45

47 KKK Orta Anadolu Türkiye Grafik 10: Niğde İli Yılları KKK Aşılama Oranı Hepatit B Orta Anadolu Türkiye Grafik 11: Niğde İli Yılları Hepatit B-3 Aşılama Oranı 46

48 Tablo 16: Niğde İli Yılları Doğumların Gerçekleştirenlere Göre Dağılımı Orta Anadolu* Türkiye* Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % % % Yataklı Tedavi Kurumları , , , , , Sağlık Personeli Yardımı İle (Yataklı Tedavi Kurumları Harici ) Sağlık Personeli Yardımı Olmadan 53 0,9 33 0,6 24 0,4 4 0,1 0 0,0 41 0,7 33 0,6 23 0,4 43 0,8 25 0,4 - TOPLAM , , , , ,0 * Türkiye Sağlık İstatistikleri Yıllığı

49 Sağlık Hizmeti Verilen Kurumlar ve Altyapıları Niğde ilinde hizmet veren sağlık kurumları ile bu kurumların nitelik ve niceliklerine ait veriler Tablo 17, Tablo18, Tablo 19, Tablo 20, Tablo 21, Tablo 22, Tablo 23 ve Tablo 24 te gösterilmiştir. Tablo 17: Niğde İli Yılları Sağlık Hizmeti Verilen Kurum Sayıları Kurumlar Hastane (Kamu) Hastane (Özel) Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu Sağlık Ocağı/Aile Sağlığı Merkezi Sağlık Evi Verem Savaş Dispanseri AÇS ve AP Merkezi Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Özel Tıp Merkezi Özel Poliklinik Diş Protez Laboratuarı Özel Muayenehane Özel Diş Hekimliği Özel Eczane Ecza Deposu Gaz Dolum Tesisi İşitme Cihazı Merkezi Özel Diyaliz Merkezi Optisyenlik Müessesesi

50 Tablo 18: Niğde İli Yılları Hastanelere Göre Yatak Sayıları Kurumlar Niğde Devlet Hastanesi Dr. Doğan Baran Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Bor Devlet Hastanesi Altunhisar İlçe Hastanesi Çamardı İlçe Hastanesi Çiftlik İlçe Hastanesi Ulukışla İlçe Hastanesi Özel Hayat Hastanesi TOPLAM

51 Tablo 19: Niğde İli Yılları Sektörlere Göre BT - MR Cihaz ve Çekim Sayıları Sektörler Kamu Cihaz Sayı Çekim Sayısı Sayı Çekim Sayısı Sayı Çekim Sayısı Sayı Çekim Sayısı MR BT Sayı Çekim Sayısı Özel TOPLAM MR BT MR BT Tablo 20: Niğde İli Yılları Kurumlara Göre Diyaliz Cihaz ve Hasta Sayıları Kurumlar Niğde Devlet Hastanesi Özel Niğde Diyaliz Merkezi Özel Umut Diyaliz Merkezi Cihaz Sayısı Hasta Sayısı Cihaz Sayısı Hasta Sayısı Cihaz Sayısı Hasta Sayısı Cihaz Sayısı Hasta Sayısı Cihaz Sayısı 20(+1)* 55 20(+1)* 56 20(+1)* 54 20(+1)* 65 20(+1)* 68 26(+1)* 88 28(+1)* (+1)* 89 28(+1)* 88 28(+1)* 73 14(+1)* 57 19(+1)* 64 23(+1)* 88 23(+19* 89 23(+1)* 81 Hasta Sayısı TOPLAM 60(+3)* (+3)* (+3)* (+3)* (+3)* 251 * Yedekte Bekleyen Cihaz Sayısı. 50

52 Tablo 21: Niğde İli 2013 Yılı Sektörlere Göre Yoğun Bakım Yatak Sayıları Sağlık Bakanlığı Üniversite Özel TOPLAM Türkiye Niğde Türkiye Niğde Türkiye Niğde Türkiye Niğde Erişkin Çocuk Yenidoğan TOPLAM Tablo 22: Niğde İli 2012 ve 2013 Yılları Nitelikli Yatak Sayıları Kurumlar Nitelikli Yatak Sayısı (1-2 Kişilik, Tuvalet ve Banyolu) Niğde Devlet Hastanesi Bor Devlet Hastanesi Özel Hayat Hastanesi TOPLAM Tablo 23: Niğde İli 2013 Yılı Kurumlara Göre Diş Ünite Sayıları Kurumlar 2013 Niğde Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi 30 Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Bor İlçesi Ek Hizmet Binası 10 Altunhisar İlçe Hastanesi 2 Çamardı İlçe Hastanesi 2 Çiftlik İlçe Hastanesi 3 Ulukışla İlçe Hastanesi 2 TOPLAM 49 Tablo 24: Niğde İli Yılları Acil Sağlık Hizmeti Verileri Acil Yardım İstasyonu Sayısı Acil Yardım Ambulans Sayısı Vaka Sayısı

53 112 Vaka Sayıları Grafik 12: Niğde İli Yılları 112 Vaka Sayıları Sağlık Hizmetlerinin Kullanımı Niğde ilinde verilen sağlık hizmetlerinin kullanımıyla ilgili veriler Tablo 25, Tablo 26, Tablo 27 ve Tablo 28 de gösterilmiştir. Tablo 25: Niğde İli Yılları Sektörlere Göre Poliklinik Sayıları Sektörler Kamu Özel TOPLAM Tablo 26: Niğde İli 2013 Yılı Yataklı Tedavi Kurum Verileri 2013 Sektörler Yatan Hasta Sayısı Yatılan Gün Sayısı Yatak Doluluk Oranı Yatak Devir Hızı Yatak Devir Aralığı Ortalama Kalış Gün Sayısı Kamu ,17 66,53 1,25 4,24 Özel ,43 171,06 2,17 1,63 TOPLAM ,07 72,06 5,08 3,92 52

54 Tablo 27: Niğde İli 2013 Yılı Birinci Basamak Sevk Oranı ve ADSM Müracaat Sayısı 2013 Birinci Basamak Muayene Sayısı Birinci Basamak Sevk Sayısı Birinci Basamak Sevk Oranı (%) 0,86 ADSM Müracaat Sayısı Tablo 28: Niğde İli 2013 Yılı Sektörlere Göre Ameliyat Sayıları Kurum Adı A Grubu Ameliyat Sayısı B Grubu Ameliyat Sayısı C Grubu Ameliyat Sayısı TOPLAM Kamu Özel TOPLAM Sağlıkta İnsan Kaynakları Niğde İl Sağlık Teşkilatında görev alan personelin unvan, branş ve ilçelere göre dağılımlarına ait veriler Tablo 29, Tablo 30 ve Tablo31 degösterilmiştir. Tablo 29: Niğde İli 2013 Yılı Sektörlere ve Branşlara Göre İnsan Kaynakları 2013 İnsan Kaynakları Kamu Özel TOPLAM Uzman Doktor Pratisyen Hekim Diş Hekimi Hemşire Ebe Sağlık Teknisyeni Sağlık Teknikeri Eczacı Diğer Personel Hizmet Alımı TOPLAM

55 Tablo 30: Niğde İli 2013 Yılı İlçelere ve Branşlara Göre İnsan Kaynakları Merkez Altunhisar Bor Çamardı Çiftlik Ulukışla TOPLAM Uzman Doktor Pratisyen Hekim Diş Hekimi Hemşire Ebe Sağlık Teknisyeni Sağlık Teknikeri Eczacı Diğer Personel Hizmet Alımı TOPLAM

56 Tablo 31: Niğde İli 2013 Yılı Sektörlere ve Branşlara Göre Uzman Hekim Sayıları Branşlar Kamu Özel Aile Hekimliği 12 - Deri ve Zührevi Hastalıklar 4 - Fizik Tedavi 6 - Nöroloji 4 - Radyodiognastik 7 1 Ruh Sağlığı ve Hastalıkları 4 - Gastroenteroloji 1 - Kardiyoloji 4 - Nefroloji 1 - Nükleer Tıp 1 - Endokrinoloji ve Metabolik Hastalıklar 1 - Çocuk Hastalıkları 11 3 İç Hastalıkları 12 3 Ortopedi ve Travma 5 1 K.B.B. 5 1 Göğüs Hastalıkları 4 - Anestezi 13 1 Biyokimya 5 1 Adli Tıp Uzmanı 1 - Patoloji Uzm. 2 - Beyin ve Sinir Cerrahi 3 - Göz Hastalıkları 6 2 Mikrobiyoloji 2 1 Genel Cerrahi 10 2 Kadın Hastalıkları Doğum 8 2 İlk ve Acil Yardım 5 - Neonatoloji 1 - Enfeksiyon Hastalıkları 3 - Kalp Damar Cerrahisi 1 - Üroloji 3 1 Göğüs Cerrahisi 2 - Çocuk Cerrahisi 3 - TOPLAM

57 1.7. PAYDAŞ ANALİZİ Paydaşların Tespiti Paydaşlar; İl Sağlık Teşkilatının hizmetleri ile ilgisi olan, doğrudan veya dolaylı, olumlu ya da olumsuz yönde etkilenen veya etkileyen; kişi, grup, kurum ve kuruluşlardır. Stratejik Planlama Hazırlık Takımı tarafından paydaşların, hangi ürün veya hizmetimiz ile ilgili oldukları ve bu hizmetlere ne kadar etkileri olduğu gibi durumlar tespit edilmiştir. SPHT tarafından yapılan çalışmalarda, neden paydaş? sorusuna verilen cevaplardan sonra şube ve birimlerin hizmetlerinden etkilenen kişi, kurum ve kuruluşlar, önemlerine göre listelenmiştir. Stratejik Plan çalışmalarına yol göstermesi açısından, faaliyet ve hizmetler hakkındaki görüş, öneri ve memnuniyetlerini ölçmek amacıyla paydaşlara anketler düzenlenmiştir. SPHT tarafından çalışan memnuniyet, hasta memnuniyet ve paydaş anketleri hazırlanmıştır Paydaşların Değerlendirilmesi Kişi, kurum, kuruluş ve sivil toplum örgütlerinden belirlenen iç ve dış paydaşlar, SPKE tarafından yapılan analizler sonucunda, sağlık hizmetlerinden etkileme ve etkilenmelerine göre derecelendirilmiştir. İç ve dış paydaşlarımız, paydaş matrisinde gösterilmiştir. Tablo 32: Niğde İl Sağlık Teşkilatı Paydaş Matrisi İç Paydaşlar Dış Paydaşlar 1 Sağlık Bakanlığı Vatandaşlar 2 Sağlık Bakanlığı Bağlı Kuruluşları Niğde Üniversitesi 3 Vali İl Özel İdaresi 4 Kaymakamlar Belediyeler 5 İl Sağlık Müdürlüğü / Halk Sağlığı Müdürlüğü / Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği Çalışanları Kamu Kurum ve Kuruluşlarının İl Müdürlükleri (İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü vb.) 6 İlçe Sağlık Müdürlükleri Sağlık Sendikaları 7 Aile Sağlığı Merkezleri Özel Sağlık Kuruluşları 8 Toplum Sağlığı Merkezleri Meslek Odaları 9 Devlet Hastaneleri Dernekler 10 Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Diğer Sivil Toplum Kuruluşları 11 Halk Sağlığı Laboratuarı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri 56

58 1. Öncelikli İç Paydaşlar: Sağlık İl Teşkilatının ürettiği hizmetleri ve Stratejik Plan kapsamında yürüttüğü faaliyetleri; uygulayan, denetleyen, değerlendiren ve izleyen kurum, kuruluş veya kişilerdir. 1. Öncelikli Dış Paydaşlar: Sağlık İl Teşkilatının ürettiği hizmetlerden ve Stratejik Plan kapsamında yürüttüğü faaliyetlerden, doğrudan ya da dolaylı etkilenen ve bu faaliyetlere doğrudan destek sağlayan kişi, kurum veya kuruluşlardır. 2. Öncelikli Dış Paydaşlar: Sağlık İl Teşkilatının ürettiği hizmetlerden ve Stratejik Plan kapsamında yürüttüğü faaliyetlerden, doğrudan ya da dolaylı etkilenen ve bu faaliyetlere dolaylı destek sağlayan kişi, kurum veya kuruluşlardır. 57

59 Tablo 33: Niğde İl Sağlık Teşkilatı İç ve Dış Paydaş Önceliklendirmesi PAYDAŞLAR İç Paydaş Dış Paydaş Neden Paydaş? Önceliği Sağlık Bakanlığı Sağlık Bakanlığı Bağlı Kuruluşları Vali Kaymakamlar İl Sağlık Müdürlüğü / Halk Sağlığı Müdürlüğü / Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği Çalışanları X X X X Bağlı Olunan Merkezi İdare Bağlı Olunan Merkezi İdare Denetleyici ve İzleyici Denetleyici ve İzleyici X Hizmet Üreten 1 İlçe Sağlık Müdürlükleri X Uygulayıcı Kurum 1 Aile Sağlığı Merkezleri X Uygulayıcı Kurum 1 Toplum Sağlığı Merkezleri X Uygulayıcı Kurum 1 Devlet Hastaneleri X Uygulayıcı Kurum 1 Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi X Uygulayıcı Kurum 1 Halk Sağlığı Laboratuarı X Uygulayıcı Kurum 1 Vatandaşlar X Hizmet Alan 1 Kamu Kurum ve Kuruluşlarının İl Müdürlükleri (İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl AFAD Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü vb.) Niğde Üniversitesi İl Özel İdaresi Belediyeler X X X X Destek Sağlayan Kurum Destek Sağlayan Kurum Destek Sağlayan Kurum Destek Sağlayan Kurum Sağlık Sendikaları X Çalışan Temsilcisi 2 Özel Sağlık Kuruluşları X Destek Sağlayan Kurum Meslek Odaları X Çalışan Temsilcisi 2 Dernekler Diğer Sivil Toplum Kuruluşları Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri X X X Destek Sağlayan Kurum Destek Sağlayan Kurum Destek Sağlayan Kurum

60 Paydaşların Görüşlerinin Alınması ve Değerlendirilmesi yapılmıştır. İç paydaşlarımızdan 4 ve dış paydaşlarımızdan 19 kurum / kuruluşa anket uygulaması Tablo 34: Niğde İl Sağlık Teşkilatı Genel Memnuniyet Dağılımı Kurum Adı Hasta Memnuniyet Oranı (%) Çalışan Memnuniyet Oranı (%) Kurumsal Paydaş Memnuniyet Oranı (%) İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Müdürlüğü Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği GENEL Hasta Memnuniyet Anketi: İl Sağlık Müdürlüğü hasta memnuniyet anketi, 112 acil ambulans hizmetleri, hasta sevk hizmetleri, her türlü afet ve olağan dışı durumlarda medikal kurtarma hizmetlerini kapsayan sorulardan oluşmuştur. Anket uygulanacak kişiler, 112 Armacom Modülü nden, ambulans hizmetini almış medikal vakalar arasından, basit rastgele örneklem yöntemiyle seçilmiştir. Anketler, 200 hasta veya yakını ile birebir telefon görüşmesi yöntemi kullanılarak yapılmıştır. Halk Sağlığı Müdürlüğü hasta memnuniyet anketi 2012 araştırması, Türkiye genelinde 81 ilde yer alan aile sağlığı merkezlerine (ASM) başvuran hastalara anket uygulaması şeklinde yapılmıştır. Uygulanması gereken anket sayıları, il bazında, kır/kent ve kadın/erkek nüfus yoğunluğuna bağlı olarak karekök örnekleme yöntemiyle hesaplanmıştır. Saha uygulaması bir araştırma firması tarafından yapılmış olup, ilimizde kişiye uygulanmıştır. Saha uygulaması, Kasım 2012-Ocak 2013 tarihleri arasında yapılmıştır. Anket formları, illerde görevli anketörlerce; günün değişik saatlerinde, her bir aile sağlığı merkezinden en az 10 kişi olacak şekilde, rastgele seçilen kişilere ASM çıkışında uygulanmıştır. 59

61 Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği hasta memnuniyet anketleri, kurum başkanlığının ilgili yazıları doğrultusunda kurulan çağrı merkezi aracılığıyla yapılmıştır. 21 Aralık 2013 tarihinden itibaren 2. basamak sağlık tesislerine başvuran hastaların % 5'ine (845 yatan hasta, acil servise müracaat eden hasta ve ayaktan tedavi gören hasta olmak üzere toplam kişi) telefonla aranarak hasta memnuniyet anketi uygulanmış ve görüşleri alınmıştır. Çalışan Memnuniyet Anketi: Çalışan memnuniyet anketi, personelimizin daha nitelikli ve kaliteli hizmet sunulabilmesi için uygulanmıştır. Sağlık Müdürlüğünde çalışan 242 personele, Halk Sağlığı Müdürlüğünde çalışan 308 personele, Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği nde çalışan 985 personele anket uygulanmıştır. İl Sağlık Teşkilatında uygulanan çalışan memnuniyet anketi sonuçlarından seçilen memnuniyet dağılımları Grafik 17, Grafik 18 ve Grafik 19 da gösterilmiştir. Görev Memnuniyeti Personel Arası İletişim Fiziki Koşulların Yeterliliği Temizlik Hizmetleri Personele Yönelik Hizmetler Katılımcı Yönetim Kurum Tanıtım Faaliyetleri Çalışan Güvenliği Ödüllendirme Sosyal Tesis ve Faaliyet Yeterliliği Memnun Memnun Değil 0% 20% 40% 60% 80% 100% Grafik 13: Niğde İl Sağlık Müdürlüğü Seçilmiş Çalışan Memnuniyet Oranı 60

62 Vatandaşa Sunulan Hizmetler Görev Memnuniyeti Bilişim Hizmetleri Personelin Niteliği Üst Yönetim İle İletişim Hizmet İçi Eğitim Kurum Tanıtım Faaliyetleri Fiziki Koşulların Yeterliliği Birimler Arası Koordinasyon Personele Yönelik Hizmetler 0% 20% Memnun 40% 60% Memnun Değil Grafik 14: Niğde Halk Sağlığı Müdürlüğü Seçilmiş Çalışan Memnuniyet Oranı 80% 100% Yönetici-Personel Arası İletişim Fiziki Koşulların Yeterliliği Temizlik Hizmetleri Çalıışan Güvenliği Görev Memnuniyeti Yemekhane Hizmetleri Katılımcı Yönetim Personele Yönelik Hizmetler Ödüllendirme Sosyal Tesis ve Faaliyet Yeterliliği Memnun 0% 20% 40% 60% 80% 100% Memnun Değil Grafik 15: Niğde Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği Seçilmiş Çalışan Memnuniyet Oranı 61

63 Kurumsal Dış Paydaş Anketi: Paydaşlardan öncelik verilenlere uygulanacak anketler, Niğde Üniversitesi nde görevli danışmanların görüşleri doğrultusunda düzenlenmiştir. Paydaş anketinin pilot uygulaması, Niğde Üniversitesi nde çalışan personele yapılmış ve güncellenmiştir. Güncel anketler, belirlenen kurum ve kuruluşlara, Valilik Makamından alınan olur ile uygulanmıştır. Paydaş kurum yöneticileri ve çalışanlarına, il sağlık teşkilatının kurumsal tanınma durumu, kurumsal kültür durumu, hizmet memnuniyetini içeren sorular sorulmuş ve öneriler alınmıştır. İl Sağlık Teşkilatı Dış Paydaş Memnuniyet Oranı (%) Fikrim Yok 13 Çok Memnunum Memnunum Memnun Değilim 6 Hiç Memnun Değilim Grafik 16: İl Sağlık Teşkilatı Dış Paydaş Memnuniyet Oranı 62

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİK PLAN 2013-2017

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİK PLAN 2013-2017 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİK PLAN 2013-2017 ARALIK - 2012 BAKAN SUNUŞU İnsan Önce İnsan Eşref-i mahlûkat insan Bu düstur ile yola çıktık. Rehberimiz İnsanların en hayırlısı insanlara hizmet edendir.

Detaylı

Faaliyet Raporu ŞUBAT 2015

Faaliyet Raporu ŞUBAT 2015 2014 Faaliyet Raporu ŞUBAT 2015 Vatandaşın sağlığı ve sağlamlığı her zaman üzerinde dikkatle durulacak ulusal sorunumuzdur. Çünkü; Cumhuriyet düşünsel, bilimsel ve bedensel bakımlardan güçlü ve yüksek

Detaylı

STRATEJİK PLAN 2014-2018

STRATEJİK PLAN 2014-2018 STRATEJİK PLAN 2014-2018 ŞUBAT 2014 2 / Stratejik Plan 2014-2018 Vatandaşın sağlığı ve sağlamlığı her zaman üzerinde dikkatle durulacak ulusal sorunumuzdur. Bakanın Mesajı Dr. Mehmet MÜEZZİNOĞLU Sağlık

Detaylı

TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU TAŞRA TEŞKİLATI HİZMET BİRİMLERİNİN GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI İLE KADRO STANDARTLARI HAKKINDA YÖNERGE 1

TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU TAŞRA TEŞKİLATI HİZMET BİRİMLERİNİN GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI İLE KADRO STANDARTLARI HAKKINDA YÖNERGE 1 TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU TAŞRA TEŞKİLATI HİZMET BİRİMLERİNİN GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI İLE KADRO STANDARTLARI HAKKINDA YÖNERGE 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

DÖNÜŞÜM PROGRAMI DEĞERLENDİRME RAPORU

DÖNÜŞÜM PROGRAMI DEĞERLENDİRME RAPORU TÜRKİYE SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI İÇ KAPAK DEĞERLENDİRME RAPORU (2003-2010) Prof. Dr. Recep AKDAĞ 1 2 Editör Prof. Dr. Recep AKDAĞ İçindekiler SUNUŞ... 9 ÖNSÖZ... 11 AÇIKLAMALAR... 13 GİRİŞ... 15 DÜNDEN

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU Niğde SGK İl Müdürlüğü 2015-2019 YILI STRATEJİK PLANI

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU Niğde SGK İl Müdürlüğü 2015-2019 YILI STRATEJİK PLANI T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU Niğde SGK İl Müdürlüğü 2015-2019 YILI STRATEJİK PLANI ÇALIŞMADAN, YORULMADAN, ÖĞRENMEDEN RAHAT YAŞAMA YOLLARINI ARAMAYI İTİYAT HALİNE GETİREN MİLLETLER, ÖNCE HAYSİYETLERİNİ,

Detaylı

Evli ve dört çocuk babasıdır. Kendisine ait http://www.mehmetatasever.com adresli kişisel internet sitesi bulunmaktadır.

Evli ve dört çocuk babasıdır. Kendisine ait http://www.mehmetatasever.com adresli kişisel internet sitesi bulunmaktadır. Yazar Hakkında Mehmet Atasever: Eğitim hayatına doğum yeri olan Erzurum da başlayıp, yüksek lisans eğitimini; Atatürk Üniversitesi, üretim yönetim ve pazarlama alanında tamamladı. Doktora eğitimine ise

Detaylı

TÜRKÝYE'DE SAÐLIKTA DÖNÜÞÜM PROGRAMI ÖNCESÝ VE SONRASINDA SAÐLIK HÝZMETLERÝNÝN SUNUMU, FÝNANSMANI VE SAÐLIK HARCAMALARI

TÜRKÝYE'DE SAÐLIKTA DÖNÜÞÜM PROGRAMI ÖNCESÝ VE SONRASINDA SAÐLIK HÝZMETLERÝNÝN SUNUMU, FÝNANSMANI VE SAÐLIK HARCAMALARI Yayýn No:2011/414 TÜRKÝYE'DE SAÐLIKTA DÖNÜÞÜM PROGRAMI ÖNCESÝ VE SONRASINDA SAÐLIK HÝZMETLERÝNÝN SUNUMU, FÝNANSMANI VE SAÐLIK HARCAMALARI Yrd.Doç.Dr. Seher Nur SÜLKÜ Ankara, 2011 T.C. Maliye Bakanlığı

Detaylı

İŞKUR 2010 YILI FAALİYET RAPORU

İŞKUR 2010 YILI FAALİYET RAPORU 10 2010 YILI FAALİYET RAPORU Yayın No: 358 Ankara 2010 2010 YILI FAALİYET RAPORU ...BU ULUSA VE ÜLKEYE HİZMET GÖREVİ BİTMEYECEKTİR. yılında tüm dünyaya yayılarak 2009 yılında zirve yapan 2008 son ekonomik

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 3 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 3 ÖNSÖZ... 5 I- HAZIRLIK ÇALIŞMALARI... 7 GİRİŞ... 7 KONUNUN ÖNEMİ... 7 AMAÇ VE KAPSAM... 8 SÜREÇ VE YÖNTEM... 9 PLANIN UYGULANMASI...

Detaylı

2013-2017 STRATEJİK PLANI

2013-2017 STRATEJİK PLANI 2013-2017 STRATEJİK PLANI Yayın No: 362 Temmuz 2012 - ANKARA Yayın No: 362 Temmuz 2012 - ANKARA ÇALIŞMADAN, YORULMADAN, ÖĞRENMEDEN, RAHAT YAŞAMA YOLLARINI ARAMAYI İHTİYAT HALİNE GETİRMİŞ MİLLETLER, EVVELA

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015 PERFORMANS PROGRAMI

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015 PERFORMANS PROGRAMI 2 İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015 PERFORMANS PROGRAMI 2014 İSTANBUL 2 ÇALIŞMADAN, ÜRETMEDEN, RAHAT YAŞAMAYI ALIŞKANLIK HALİNE GETİRMİŞ TOPLUMLAR, ÖNCE HAYSİYETLERİNİ, SONRA HÜRRİYETLERİNİ, DAHA SONRA

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ 2009-2013 STRATEJİK PLAN 3 COUNTRY İÇİNDEKİLER CONTEXT 1- BAKAN SUNUŞU...5 2- GENEL SEKRETER SUNUŞU...7 3- STRATEJİK PLANLAMA EKİBİ SUNUŞU...9 4- STRATEJİK PLAN ÇALIŞMALARINDA

Detaylı

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARI SENDİKASI TÜRKİYE SAĞLIK SİSTEMİ: SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI DEĞERLENDİRME RAPORU. Doç. Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARI SENDİKASI TÜRKİYE SAĞLIK SİSTEMİ: SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI DEĞERLENDİRME RAPORU. Doç. Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARI SENDİKASI TÜRKİYE SAĞLIK SİSTEMİ: SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI DEĞERLENDİRME RAPORU Doç. Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM Kasım 2013 SAĞLIK-SEN YAYINLARI - 21 Sağlık-Sen Adına

Detaylı

HATAY İL ÖZEL İDARESİ STRATEJİK PLANI 2010-2014

HATAY İL ÖZEL İDARESİ STRATEJİK PLANI 2010-2014 HATAY İL ÖZEL İDARESİ STRATEJİK PLANI 2010-2014 Bu stratejik plan Hatay İl Özel İdaresi tarafından Yrd. Doç. Dr. Ali Arslan ve ARGEDA Araştırma Geliştirme Eğitim ve Danışmanlık Merkezi süreç ve yöntem

Detaylı

Lokman Hekim Engürüsağ A.Ş. Faaliyet Raporu

Lokman Hekim Engürüsağ A.Ş. Faaliyet Raporu Lokman Hekim Engürüsağ A.Ş. Faaliyet Raporu 2010 1 İçindekiler SAYFA NO RAPORUN DÖNEMİ, ORTAKLIĞIN UNVANI VE ORTAKLIK YAPISI 3 LOKMAN HEKİM İN KISA TARİHÇESİ 4 YÖNETİM KURULU NDAN MESAJ 6 MİSYON VE VİZYON

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. 2014 Yılı Performans Programı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. 2014 Yılı Performans Programı T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 Yılı Performans Programı Ekim 2013 1 2 BAKAN SUNUŞU Anayasamızda açıkça öngörüldüğü üzere devletin görevlerinden olan düzenli şehirleşmeyi

Detaylı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 2014-2018 Dönemi Stratejik Planı Yayın No: 4

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 2014-2018 Dönemi Stratejik Planı Yayın No: 4 Strateji Geliştirme Başkanlığı 2013 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 2014-2018 Dönemi Stratejik Planı Yayın No: 4 T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İnönü Bulvarı No: 42 PK: 06520 Emek / Ankara

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ T.C. T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU 2012 2012 T.C. ÖNSÖZ Sevgili Paydaşlarımız, Ülkemizin önde gelen akademik kurumlarından biri olan üniversitemizi, dünyanın da önde gelen akademik

Detaylı

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 2015-2019 STRATEJİK PLANI ADIYAMAN 2015 www.adiyaman.edu.tr 1 SUNUŞ Adıyaman Üniversitesi (ADYÜ), araştıran, bilgiye ulaşan, ulaştığı bilgiyi kullanan ve paylaşan, uluslararası düzeyde

Detaylı

Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü. İL SAĞLIK AFET ve ACİL DURUM PLANI (İL-SAP) HAZIRLAMA KILAVUZU TASLAK

Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü. İL SAĞLIK AFET ve ACİL DURUM PLANI (İL-SAP) HAZIRLAMA KILAVUZU TASLAK Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü İL SAĞLIK AFET ve ACİL DURUM PLANI (İL-SAP) HAZIRLAMA KILAVUZU TASLAK 2 BASKI Anıl Matbaacılık Özveren Sokak No:13/A Demirtepe Kızılay / ANKARA Tel:

Detaylı

İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU

İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU 2 SUNUŞ YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU 2008 yılının ikinci yarısında Bakanlar Kurulu kararı ile kurulan ve 2009 yılı ikinci yarısından itibaren aktif

Detaylı

2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI Ekim 2014 İÇİNDEKİLER Üst Yönetici Sunuşu...5 I Genel Bilgiler...7 A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar...7 B- Teşkilat Yapısı... 12 C- Fiziksel

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK AFET ve ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI

T.C. BAŞBAKANLIK AFET ve ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. BAŞBAKANLIK AFET ve ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI ANKARA - OCAK 2014 2 2014 Yılı Performans Programı Sunuş BAŞBAKAN YARDIMCISI SUNUŞU Doğa ve insan kaynaklı afetlerin

Detaylı

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN (2015 2019) 2015 ORDU

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN (2015 2019) 2015 ORDU T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN (2015 2019) 2015 ORDU İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... ii GRAFİKLER LİSTESİ... iv TABLOLAR LİSTESİ... iv ŞEKİLLER LİSTESİ... iv SUNUŞ... vi A. GENEL BİLGİLER... 1 1. Tarihsel

Detaylı

BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATI ve BAĞLI KURULUŞLAR TANITIM KİTAPÇIĞI

BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATI ve BAĞLI KURULUŞLAR TANITIM KİTAPÇIĞI BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATI ve BAĞLI KURULUŞLAR TANITIM KİTAPÇIĞI ANKARA, MART 2012 2 BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATI VE BAĞLI KURULUŞLAR Bakanlık Merkez Teşkilatı ve Bağlı Kuruluşlar Bakan...5 Bakan Yardımcısı...7

Detaylı

T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI AJANS ARA FAALİYET RAPORU

T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI AJANS ARA FAALİYET RAPORU T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI AJANS ARA FAALİYET RAPORU AĞUSTOS-2010 SUNUŞ Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI ORGANİZASYON VE YÖNETİMİNDE YAŞANAN SORUNLAR ve MEVCUT DURUM ANALİZİ. Coşkun Can Aktan

SAĞLIK BAKANLIĞI ORGANİZASYON VE YÖNETİMİNDE YAŞANAN SORUNLAR ve MEVCUT DURUM ANALİZİ. Coşkun Can Aktan SAĞLIK BAKANLIĞI ORGANİZASYON VE YÖNETİMİNDE YAŞANAN SORUNLAR ve MEVCUT DURUM ANALİZİ Coşkun Can Aktan I. GİRİŞ Türkiye Cumhuriyeti Anayasası na göre, ülke sınırları içinde yaşayan herkesin, sağlıklı bir

Detaylı

Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur.

Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur. 1 Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur. 2 SUNUŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu idarelerine çok yıllı bütçeleme,

Detaylı

2015-2019 STRATEJİK PLAN

2015-2019 STRATEJİK PLAN 20152019 STRATEJİK PLAN 20152019 DURUM ANALİZİ HATAY İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İçindekiler Tablolar... 3 Şekiller... 3 BÖLÜM I... 4 1. Giriş... 4 1.1. Stratejik Planın Hukuki Dayanağı... 4 1.2. Hazırlık

Detaylı