CĠNSEL FONKSĠYON BOZUKLUĞU: ÜROLOG GÖZÜYLE SORUNLAR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "CĠNSEL FONKSĠYON BOZUKLUĞU: ÜROLOG GÖZÜYLE SORUNLAR"

Transkript

1 CĠNSEL FONKSĠYON BOZUKLUĞU: ÜROLOG GÖZÜYLE SORUNLAR Doç. Dr. Abdullah ARMAĞAN Süleyman Demirel Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı, Isparta

2 CFB Erkekte %31 Kadında %43

3 Ürolog Gözüyle Cinsel Sorunlar Erektil Disfonksiyon Ejakülasyon Bozuklukları Peyronie Hastalığı Priapizm Kadın Cinsel Fonksiyon Bozukluğu

4 Erektil fonksiyon için Normal endokrin sistem Korpus kavernozumun sağlam bir innervasyonu Yeterli arteriyal kan akımı Sinüzoidal dokunun uyumunun yeterliliği

5

6 Penil Ereksiyonun Mekanizması Flask Venöz Çıkış Subtunikal kompartman Tunika Albuginea EREKTE Arterial Giriş

7 L - Arjinin + O 2 NOS L - Sitrullin + NO -Nöral NOS -Endotelyal NOS

8 Penil Ereksiyonun Nörojenik Regülasyonu Endotelyum NO PGE ET Tx (relaksasyon) (kontraksiyon) Düz Kas NO NE VIP (eksitatör) Ach (inhibitör)

9 Signalling Pathways in Erectile Physiology Adapted from Lue T. N Engl J Med 2000; 342:

10 Ereksiyon Vasküler Hormonal Nörojenik Psikojenik

11 Penil ereksiyonun evreleri Flask Latent(dolum) Tümesans Tam ereksiyon Rijit ereksiyon Detümesans

12

13

14 ED Nedenleri Psikojenik bozukluklar Nörojenik bozukluklar Hormonal bozukluklar Arteryal bozukluklar Kavernozal hastalıklar İlaçlar Diğer nedenler

15 Tanı Anamnez, Kombine İntrakavernöz Stimülasyon Testi (CIS) Penil Doppler USG NPT testi Aniografi Diğer

16 Tedavi Oral Farmakoterapi (Sildenafil, Vardenafil, Tadalafil) İntracavernosal Tedavi (Papaverin, Fentolamin, PGE1) İntrauretral Tedavi (PGE1) Sublingual Tedavi (Apomorfin) Cerrahi Tedavi (Penil Protez, Revaskülarizasyon, PVC)

17

18

19 Penil Protezin Şişirilmesi

20 Penil Protezin İndirilmesi

21 Ejakülasyon Bozuklukları EJAKÜLASYON FİZYOLOJİSİ Emisyon Ejeksiyon Orgazm

22 Ejakülasyon Nörofizyolojisi

23 Ejakülasyon Bozuklukları Anejakülasyon Anorgazmi Geç ejakülasyon Retrograd ejakülasyon Ağrılı ejakülsayon Prematür ejakülasyon EAU Kılavuzu 2004

24 Gecikmiş Ejakülasyon, Anejakülasyon ve Anorgazmi Nedenleri Piskojenik Nörojenik Radikal sistektomi ve prostatektomi Spinal kord yaralanması RPLND MS, Parkinson, Otonom nöropati (DM) Endokrin nedenler Hipogonadizm Hipotiroidi İlaçlar Antihipertansifler Antipsikotikler Antidepresanlar Alkol Enfeksiyonlar Konjenital Anatomik

25 Gecikmiş Ejakülasyon, Anejakülasyon Fizik Muayene Genital bakı Rektal muayene Laboratuar TİT Prostat sekresyonu PSA ve Anorgazmi TANI Görüntüleme (Batın ve skrotal USG, TRUSG) Özel Testler

26 Gecikmiş Ejakülasyon, Anejakülasyon Psikolojik Tedavi Medikal Tedavi ve Anorgazmi TEDAVİ Neden olan ilacın kesilmesi SSRI a bağlı gelişen anorgazmide amantadin, buspiron Penil vibratör veya elektro ejakülasyon

27 Prematüre Ejakülasyon En sık görülen erkek cinsel fonksiyon bozukluğudur. Prevelansı çok yüksektir (%30-40) Tedavisi zordur. Epidemiyolojik araştırmalar çok sağlıklı değildir. Porst ve ark. Eur Urol, 2007.

28 DSM-IV e göre tanım Prematür ejakülasyon; Kişinin isteği olmaksızın vajinal girişten önce veya sırasında ya da hemen sonrasında; minimal uyarı ile oluşan sürekli veya tekrarlayan ejakülasyondur.

29 Yaşam boyu PE PE PE benzeri Ejakülatuar Disfonksiyon Edilinmiş PE Naturel Değişken PE Marcell D Waldinger J Sex & Marital Therapy 2008

30 Yaş Gruplarına Göre PE Prevelansı

31 Ülkelere Göre PE Prevelansı

32 Prematüre Ejakülasyonda Yaklaşım Anamnez PE başlangıcı ve süresi Erektil Disfonksiyon ile ilişki Ejakülason kontrolü Partnerler arası stres İlişkilerdeki uyumsuzluk İlaç alışkanlıkları IELT veya ejakülasyon kontrolü

33 Intravaginal Ejaculatuar Latency Time (IELT) IELT stop-watch yöntemi kullanılarak partnerler tarafından ölçülür. IELT vajinal giriş ile intravajinal boşalma arasındaki süredir. IELT için eşik değer çeşitli serilerde 1-7 dakika arasında belirtilmiştir. Waldinger Int J Impot Res, 2003

34 Normal Populasyonda IELT Ülkeler Sayı İELT ort. (dk) İngiltere 119 7,6 ABD 70 7,0 Hollanda 90 5,1 İspanya 82 5,8 Türkiye 130 3,7 Waldinger et al. J.Sex. Med. 2005

35 PE de Tedavi Davranış tedavisi SSRI / trisiklik antidepresanlar Topikal tedavi (lokal anestezikler) PDE-5 inhibitörleri Tramadol

36 Davranış Tedavisi Stop-start tekniği Sıkma tekniği Semans 1956 Master & Johnson 1970 Tedavi bitiminden sonraki 3 yıl içinde hastaların >%90 tekrarlama olur.

37 Topikal Tedavi Lokal anestezikler (lidokain, prilokain) EMLA krem Tempe (22,5 mg lidokain+ 7,5 mg prilokain) sprey (IELT 0,7 vs 3,8 dk) Dinsmore BJU 2006 Yan etkiler Penisde his kaybı Lokal irritasyon (yanma, ağrı) Vajinal emilim (anorgazmi, his kaybı) McMahon ve ark. Disorders of Orgazm and Ejakulation in Men

38 PDE-5 İnhibitörleri PE de önerilmez PE ve ED birlikteliğinde kullanılabilir 2 çalışmada IELT yi uzattığı gösterilmiş, diğer çalışmalarda etkisi bulunamamıştır. Sadeghi-Nejad ve ark, J Sex Med 2008

39 SSRI Antidepresanlar Klopiramin Floksetin Paroksetin Sertralin Monteque ve ark, J Urol 2004 Waldinger ve ark, Int J Impot Res 2004

40 Gereği halinde SSRİ kullanımı Randomize kontrollü Çalışmalar İlaç adı Kullanım şekli Doz/ süre Bazal İELT ort Tedavi sonrası İELT ort Çalışma adı Paroksetin 4 hafta sürekli + 4 hafta Gereği halinde 20 mg 0,3 dk 3,2 dk McMahon 1999 Sertralin 24 hafta Gereği halinde 50 mg 0,76 dk 4,11 dk Chia 2002 Fluoksetin 4 hafta Gereği halinde 20 mg 1 dk 4 dk Abdel Hamid 2001 Sharlip İD JSM 2006

41 Dapoksetin- Farmakokinetiği Saatler Andersson KE,BJU Int 2006

42 Dapoksetin(Prılıgy) Ejakülasyon kontrolü hissinde anlamlı artma Hasta ve partnerde cinsel tatminkarlıkta belirgin artma Kişisel rahatsızlık ve eşler arası rahatsızlık düzeylerinde azalma Daha az yan etki (Libido azalması ve ED < %1) Priyor JL, Lancet 2006

43 Peyronie hastalığı Peniste tunika albuginea ve çevre erektil dokunun fibrozisi ile seyreden selim bağ dokusu hastalığı Tüm erkeklerde % 1-3 En sık yaş (%75) 40 yaş % 22

44

45 Etyoloji Neden tek bir faktör olarak gösterilememiştir Barbitürat, Beta bloker, Metotreksat kullanımı Vitamin E yetersizliği Karsinoid sendromdakine benzer yüksek seratoninemi Vasküler travmaya oto-immun cevap İntrakavernöz injeksiyon Üretrit ve CTBH İnvaziv girişimler Altta yatan genetik predispozisyon

46 Patofizyoloji TRAVMA Otoimmun mekanizmalar Mikrovasküler hasar HLA doku grubu vasküler permeabilite boz. Ekstravazasyon Kromozomal instabilite ĠNFLAMASYON Makrofaj, T lenfosit, Mast hücreleri Sitokinler (TGF, FGF,EDGF) Fibrin birikimi Enzimler( Elastaz vs) Fibroblast Proliferasyonu Proteoglikan met boz Kollajen lifleri arasında KOLLAJEN Metalloproteinaz hidroksiapatit birikimi Sentezinde, yıkımında FĠBROZĠS KALSĠFĠKASYON OSSĠFĠKASYON

47 Semptomlar Penil deformite %94 Palpabl plak : %80 tek Penil ağrı : Özellikle ereksiyonda Erektil disfonksiyon

48 Hastalığın seyri Akut inflamatuar dönem ( İnstabil/aktif faz) ~12-18 ayda tamamlanır ~Penil ağrı ~Plak endürasyonu ~Kurvatur gelişmesi Stabilize dönem (Stabil/kronik faz) ~Sıklıkla ağrı gerilemiş ~Plak endürasyonu devam etmekte ~Ereksiyonda kurvatur stabilize olmuştur

49 Tanı Anamnez: Başlangıç tarihi, travma öyküsü, cerrahi girişim, ilaç kullanımı, aile hikayesi, ED, segmental flasidite,cinsel istek, psikolojik etki Fizik muayene: Plak palpasyonu, plak yeri, boyutu ve hassasiyeti, pasif germe ile penis elastisitesi, kurvatur yönü ve derecesi Otofotografi

50 Radyoloji Direk grafi Ultrasonografi BT MRG Kavernozografi

51 Tedavi Medikal Cerrahi

52 Medikal tedavi Hastalığın erken dönemde olması(< 12 ay) İlerleyici penil deformite yada plak bulunması Ağrılı ereksiyonlar olması Hastanın cerrahi tedaviyi kabul etmemesi

53 PH-Medikal tedavide kullanılan yöntemler Oral ilaçlar Topikal ilaçlar İntralezyoner ilaçlar Diğer yöntemeler Vitamin-E Beta- aminopropionitril Kortikosteroidler Radyoterapi Potaba Kortikosteroidler Paratroid hormon Enerji tedavileri Prokarbazin Verapamil krem Klostridial kollajenaz Ultraviole Kortikosteroidler Prostasiklin Ultrasonografi Kolşisin Verapamil Lazer Tenoksikam İnterferon İontoforez Tamoksifen Orgatein Seldane Allegra

54 Rekonstrüktif cerrahi Konveks tarafın kısaltılması ~ Wegde rezeksiyon(nespit 1965) ~ Plikasyon(Ebbehoj,Metz 1985) Konkav tarafın uzatılması a) Otolog materyaller ( yağ, serbest dermis, human dura, tunika vajinalis, temporal fasya, dorsal penil ven, safen ven, penil deri flebi) b) Sentetik materyaller (dacron, dexon mesh, liyofilize dura, gortex, silastik materyal)

55

56 Penil protez implantasyonu İnflatable penil protez + Wilson manevrası Malleable penil protez ile kurvaturun düzelmesi İnflatable penil protez + plak insizyonu İnflatable penil protez + plak insizyonu + greft

57

58

59

60 Priapizm Düşük akımlı (iskemik veya anoksik) priapizm Yüksek akımlı (non-iskemik) priapizm Tekrarlayan priapizm

61 Kadında Cinsel Fonksiyon Bozuklukalrı

62 hormonal vasküler KADIN CĠNSEL FONKSĠYON nörojenik psikojenik Orgasmic Disorders Pain Disorders Kadın Cinsel Disfonksiyon Arousal Disorder Desire Disorders

63 Seksüel Uyarılma Sonucu Vajinal Değişiklikler Uyarılmış durumda: - Kan akımı daha da artar Uyarılmamış durum: - Düşük kan akımı Sexual uyarılma: Kan akımında hızlı artış Arterial inflow > venöz outflow Nörojenik transudasyon Vazokonjesyon - Artmış yüzey po 2 - Artmış yüzey ph - Artmış yüzey sıvısı (artmış Na + / Cl - ) - Düşük yüzeysel po 2 - Düşük yüzeysel ph - Minimal sıvı (yüksek K +, düşük Na + / Cl - )

64 Vajinal Nörotransmitterler Nörotransmitter Norepinefrin Nöropeptid Y (NPY) { Fonksiyonu Düz kas hücre kontraksiyonu Trofik/doku remodelling etkiler? Vasoaktif Intestinal Polipeptid (VIP) Nitrik oksit (NO) { Düz kas relaksasyonu Trofik/doku remodelling etkiler? Substans P Kalsitonin Gen-Related Peptid (CGRP) { Duyusal mesaj Vazoaktif etkileri??? Asetilkolin Diğer sinirlerin modülasyonu?

65 Kadın Cinsel İşlev Bozuklukları İstek bozuklukları Uyarılma Bozuklukları - Subjektif - Genital - Kombine - Persistan Orgazm bozuklukları Disparoni Vajinismus Cinsel tiksinti(aversiyon) Non-koital genital ağrı

66 Nedenleri Hormonal(over,adrenal,Hipopituitarizm,ilaç lar, idiopatik) Vaskülojenik( Travmalar, DM) Nörojenik İatrojenik İlaçlar

67 Tanı Anamnez Fizik muayene Laboratuar Özel testler Psikoseksüel/Sosyal değerlendirme

68 Klitoris Vajinal lubrikasyon Vajinal relaksasyon Vajinal akıntı Genital lezyonlar Yara Şişlik Adenit Pelvik taban kasları, Sistosel, Rektosel Hijyen Servikal ektropion ( postkoital kanama?) Fizik Muayene

69 Laboratuvar Testleri Hormon Profili LH FSH Testosteron S.Testosteron Östradiol Prolaktin DHEA DHEA-S SHBG T3,T4,TSH TT/SHBG Glukoz Kreatinin Kolesterol Trigliserid

70 Özel Testler Patolojinin hangi sistemde? Tedavide hangi komponente yoğunlaşılmalı? Vasküler Nörolojik komponentler Genital kan akımı Vajinal PH Vajinal kompliyans

71 Tedavi HRT Vazoaktif ajanlar Mekanik cihazlar(klitoral vakum cihazı, mekanik vibratörler,vajinal dilatatörler) Cerrahi tedavi

72 Ürolog Gözüyle Cinsel Fonksiyon Ereksiyon Bozukluğu Ejakülasyon Bozukluğu - Anejakülasyon - Anorgazmi - Geç ejakülasyon - Retrograd ejakülasyon - Ağrılı ejakülsayon - Prematür ejakülasyon Peyronie hastalığı Priapizm Kadın Cinsel Fonksiyon Bozukluğu - İstek - Uyarılma - Orgazm - Ağrı Bozukluğu

73

VASKÜLER NEDENLİ İMPONTANSIN DEĞERLENDİRİLMESİNDE RENKLİ DOPPLER ULTRASONOGRAFİ NİN YERİ

VASKÜLER NEDENLİ İMPONTANSIN DEĞERLENDİRİLMESİNDE RENKLİ DOPPLER ULTRASONOGRAFİ NİN YERİ T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Göztepe Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Radyoloji Kliniği Klinik Şefi: Dr.L.İhsan KURU VASKÜLER NEDENLİ İMPONTANSIN DEĞERLENDİRİLMESİNDE RENKLİ DOPPLER ULTRASONOGRAFİ NİN YERİ

Detaylı

ANDROLOJİ BÜLTENİ TÜRK ANDROLOJİ DERNEĞİ YAYIN ORGANIDIR

ANDROLOJİ BÜLTENİ TÜRK ANDROLOJİ DERNEĞİ YAYIN ORGANIDIR ANDROLOJİ BÜLTENİ TÜRK ANDROLOJİ DERNEĞİ YAYIN ORGANIDIR Türk Androloji Derneği Cemil Aslan Güder Sok. İdil Ap. B Blok D.1 Gayrettepe 34349 Beşiktaş, İstanbul Tel: 0212 288 50 99 Faks: 0212 288 50 98 E-posta:

Detaylı

ANDROLOJ BÜLTEN TÜRK ANDROLOJ DERNE YAYIN ORGANIDIR

ANDROLOJ BÜLTEN TÜRK ANDROLOJ DERNE YAYIN ORGANIDIR ANDROLOJ BÜLTEN TÜRK ANDROLOJ DERNE YAYIN ORGANIDIR Türk Androloji Derne i Cemil Aslan Güder Sok. dil Ap. B Blok D.1 80280 Gayrettepe, stanbul Tel: 0212 288 50 99 Faks: 0212 288 50 98 E-posta: androloji@androloji.org.tr

Detaylı

her hakki saklidir onderyaman.com

her hakki saklidir onderyaman.com İNFERTİLİTE: İnfertilite, son 12 aylık zaman diliminde korunmadan cinsel birleşme olduğu halde spontan konsepsiyonun olmaması olarak tanımlanır. İnfertilite geçici veya çoğu azoospermide olduğu gibi kalıcı

Detaylı

EREKTİL DİSFONKSİYON I ERECTILE DYSFUNCTION. Özet I Abstract. Murad Başar, Fatih Bal

EREKTİL DİSFONKSİYON I ERECTILE DYSFUNCTION. Özet I Abstract. Murad Başar, Fatih Bal 85 EREKTİL DİSFONKSİYON I ERECTILE DYSFUNCTION Erektil Disfonksiyonun Medikal Tedavisinde Fosfodiesteraz Tip 5 İnhibitörlerinin Günümüzdeki Yeri Current Status of Phosphodiesterase Type 5 Therapy in the

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HAYDARPAŞA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 2. İÇ HASTALIKLARI KLİNİĞİ ŞEF: UZM. DR. REFİK DEMİRTUNÇ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HAYDARPAŞA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 2. İÇ HASTALIKLARI KLİNİĞİ ŞEF: UZM. DR. REFİK DEMİRTUNÇ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HAYDARPAŞA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 2. İÇ HASTALIKLARI KLİNİĞİ ŞEF: UZM. DR. REFİK DEMİRTUNÇ DEKOMPANSE KALP YETERSİZLİĞİNDE LEVOSİMENDAN VE DOBUTAMİN İN QT DİSPERSİYONU

Detaylı

YENİ TANI KONMUŞ PRİMER AÇIK AÇILI GLOKOM HASTALARINDA KULLANILAN ANTİGLOKOMATÖZ İLAÇLARIN OKÜLER YÜZEY ÜZERİNE OLAN ETKİLERİ

YENİ TANI KONMUŞ PRİMER AÇIK AÇILI GLOKOM HASTALARINDA KULLANILAN ANTİGLOKOMATÖZ İLAÇLARIN OKÜLER YÜZEY ÜZERİNE OLAN ETKİLERİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI FATİH SULTAN MEHMET EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ GÖZ HASTALIKLARI KLİNİĞİ Şef: Doç. Dr. TOMRİS ŞENGÖR YENİ TANI KONMUŞ PRİMER AÇIK AÇILI GLOKOM HASTALARINDA KULLANILAN ANTİGLOKOMATÖZ

Detaylı

ANDROLOJİ BÜLTENİ TÜRK ANDROLOJİ DERNEŞİ YAYIN ORGANIDIR

ANDROLOJİ BÜLTENİ TÜRK ANDROLOJİ DERNEŞİ YAYIN ORGANIDIR ANDROLOJİ BÜLTENİ TÜRK ANDROLOJİ DERNEŞİ YAYIN ORGANIDIR Türk Androloji Derneği Cemil Aslan Güder Sok. İdil Ap. B Blok D.1 80280 Gayrettepe, İstanbul Tel: 0212 288 50 99 Faks: 0212 288 50 98 E-posta: androloji@androloji.org.tr

Detaylı

ANTENATAL BAKIMIN SEZARYEN VE NORMAL VAJİNAL DOĞUM ÜZERİNE ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ

ANTENATAL BAKIMIN SEZARYEN VE NORMAL VAJİNAL DOĞUM ÜZERİNE ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Tez Yöneticisi Doç. Dr. N. Cenk SAYIN ANTENATAL BAKIMIN SEZARYEN VE NORMAL VAJİNAL DOĞUM ÜZERİNE ETKİLERİNİN

Detaylı

PEDİATRİK RADYOTERAPİDE GEÇ YAN ETKİLER: İZLEM ve DESTEK TEDAVİ PROTOKOLLERİ

PEDİATRİK RADYOTERAPİDE GEÇ YAN ETKİLER: İZLEM ve DESTEK TEDAVİ PROTOKOLLERİ PEDİATRİK RADYOTERAPİDE GEÇ YAN ETKİLER: İZLEM ve DESTEK TEDAVİ PROTOKOLLERİ Dr Vuslat Yürüt Çaloğlu Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı vuslatyurut@yahoo.com Kanser tedavisinde

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 3. FARMASOTİK FORM Film kaplı tablet. Bir tarafı yazısız diğer tarafı 20 baskılı, sarı renkli, badem şeklinde film tablet.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 3. FARMASOTİK FORM Film kaplı tablet. Bir tarafı yazısız diğer tarafı 20 baskılı, sarı renkli, badem şeklinde film tablet. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI HARDCİS 20 mg film tablet KISA ÜRÜN BİLGİSİ 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her bir film kaplı tablet 20 mg tadalafil içerir. Yardımcı madde(ler): Laktoz monohidrat

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. MYESED'in etkili olabilmesi için cinsel uyarının olması gereklidir.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. MYESED'in etkili olabilmesi için cinsel uyarının olması gereklidir. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI MYESED 20 mg film tablet KISA ÜRÜN BİLGİSİ 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her bir film tablet 20 mg tadalafil içerir. Yardımcı maddeler: Laktoz SD Laktoz monohidrat

Detaylı

LOMBER DİSK HERNİLİ HASTALARDA EGZERSİZ VE ELEKTRİK STİMÜLASYONUNUN ETKİNLİĞİ

LOMBER DİSK HERNİLİ HASTALARDA EGZERSİZ VE ELEKTRİK STİMÜLASYONUNUN ETKİNLİĞİ 1 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI 70.YIL İSTANBUL FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ LOMBER DİSK HERNİLİ HASTALARDA EGZERSİZ VE ELEKTRİK STİMÜLASYONUNUN ETKİNLİĞİ Uzmanlık Tezi Dr. F. Banu

Detaylı

SENDROMLU HASTALARDA ÜRODİNAMİ BULGULARI

SENDROMLU HASTALARDA ÜRODİNAMİ BULGULARI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAKIRKÖY DR. SADİ KONUK EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ ÜROLOJİ KLİNİĞİ Şef: Prof. Dr. Ali İhsan TAŞÇI KATEGORİ IIIB KRONİK PELVİK AĞRI SENDROMLU HASTALARDA ÜRODİNAMİ BULGULARI UZMANLIK

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SÜLEYMANİYE KADIN HASTALIKLARI ve DOĞUM EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SÜLEYMANİYE KADIN HASTALIKLARI ve DOĞUM EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SÜLEYMANİYE KADIN HASTALIKLARI ve DOĞUM EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ DERİN TERATOZOOSPERMİNİN ICSI de GEBELİK SONUÇLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ TEZ DANIŞMANI Klinik Şefi Doç.Dr. A.Süha

Detaylı

AKUT FAZ REAKTANLARININ İSKEMİK İNMEDEKİ YERİ (CRP, Fibrinojen ve Seruloplazmin Düzeyleri)

AKUT FAZ REAKTANLARININ İSKEMİK İNMEDEKİ YERİ (CRP, Fibrinojen ve Seruloplazmin Düzeyleri) T.C. Sağlık Bakanlığı Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği Klinik Şef Yrd.: Cihat ÖRKEN AKUT FAZ REAKTANLARININ İSKEMİK İNMEDEKİ YERİ (CRP, Fibrinojen ve Seruloplazmin Düzeyleri) (Uzmanlık

Detaylı

BAŞAĞRISI TANI VE TEDAVİ REHBERİ 2011 GÜNCELLENMİŞ ŞEKLİ (BAŞAĞRISI ÇALIŞMA GRUBU)

BAŞAĞRISI TANI VE TEDAVİ REHBERİ 2011 GÜNCELLENMİŞ ŞEKLİ (BAŞAĞRISI ÇALIŞMA GRUBU) BAŞAĞRISI TANI VE TEDAVİ REHBERİ 2011 GÜNCELLENMİŞ ŞEKLİ (BAŞAĞRISI ÇALIŞMA GRUBU) Türk Nöroloji Derneği 2011 BAŞAĞRISI TANI VE TEDAVİ REHBERİ 2011 GÜNCELLENMİŞ ŞEKLİ (BAŞAĞRISI ÇALIŞMA GRUBU) MİGREN BAŞAĞRISI

Detaylı

ACTH Bağımsız Cushing Sendromu

ACTH Bağımsız Cushing Sendromu Tiroid Lenfoması ACTH Bağımsız Cushing Sendromu Androjen Salgılayan Sürrenal Adenom Von Hippel Lindau Hastalığı Diabetes Inspidus Paratiroid Karsinomu Editör Prof. Dr. Dilek Yavuz ISBN: 978-605-63575-3-4

Detaylı

BİPOLAR BOZUKLUĞU OLAN VE BİPOLAR BOZUKLUĞU OLMAYAN OLGULARDA METABOLİK SENDROM SIKLIK VE PARAMETRELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

BİPOLAR BOZUKLUĞU OLAN VE BİPOLAR BOZUKLUĞU OLMAYAN OLGULARDA METABOLİK SENDROM SIKLIK VE PARAMETRELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HASEKİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ ŞEF: DOÇ. DR. MUSTAFA YENİGÜN BİPOLAR BOZUKLUĞU OLAN VE BİPOLAR BOZUKLUĞU OLMAYAN OLGULARDA METABOLİK SENDROM SIKLIK

Detaylı

Ülkemizde ve Dünyada Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyonun Tarihçesi

Ülkemizde ve Dünyada Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyonun Tarihçesi 4. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi / 4 th National Physical Medicine &Rehabilitation Congress Türk Fiz Rehab Derg 03:59 Özel Sayı;-499 /Turk J Phys Med Rehab 03:59 Suppl;-499 Ülkemizde ve

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Tez Yöneticisi Doç. Dr. N. Cenk SAYIN KIRKLARELİ DEVLET HASTANESİ NDE ÇALIŞAN SAĞLIK PERSONELİNİN VE

Detaylı

ORTA SEREBRAL ARTER DAL İNFARKTLARINDA İSKEMİK MODİFİYE ALBUMİN DÜZEYİ VE PROGNOZLA İLİŞKİSİ

ORTA SEREBRAL ARTER DAL İNFARKTLARINDA İSKEMİK MODİFİYE ALBUMİN DÜZEYİ VE PROGNOZLA İLİŞKİSİ T.C SAĞLIK BAKANLIĞI ŞİŞLİ ETFAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 1.NÖROLOJİ KLİNİĞİ DOÇ. DR. HULKİ FORTA ORTA SEREBRAL ARTER DAL İNFARKTLARINDA İSKEMİK MODİFİYE ALBUMİN DÜZEYİ VE PROGNOZLA İLİŞKİSİ Dr. Emel

Detaylı

2 3 KADIN DOĞUM KADIN DOĞUM

2 3 KADIN DOĞUM KADIN DOĞUM 1 2 3 ÖNSÖZ Tıpta Uzmanlık Sınavı na hazırlık uzun ve zahmetli bir yoldur. Kaynak seçimi ise kişiye, sınava kadar kalan süreye ve hedeflenen puana göre değişiklik göstermektedir. Bu seri az zahmetli olan

Detaylı

EDİRNE İL MERKEZİNDEKİ 40 59 YAŞ ARASI KADINLARIN SAĞLIKLA İLİŞKİLİ YAŞAM KALİTELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

EDİRNE İL MERKEZİNDEKİ 40 59 YAŞ ARASI KADINLARIN SAĞLIKLA İLİŞKİLİ YAŞAM KALİTELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ AİLE HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI Tez Yöneticisi Doç. Dr. H. Nezih DAĞDEVİREN EDİRNE İL MERKEZİNDEKİ 40 59 YAŞ ARASI KADINLARIN SAĞLIKLA İLİŞKİLİ YAŞAM KALİTELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Mecit Orhan ULUDAĞ. Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı

Yrd. Doç. Dr. Mecit Orhan ULUDAĞ. Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Mecit Orhan ULUDAĞ Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı uludag@gazi.edu.tr 1963 yılında Ankara da doğdu. 1986 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi nden mezun

Detaylı

STRES ÜRİNER İNKONTİNANS TEDAVİSİNDE TENSİON-FREE VAGİNAL TAPE OPERASYONU VE UZUN DÖNEM TAKİP SONUÇLARI

STRES ÜRİNER İNKONTİNANS TEDAVİSİNDE TENSİON-FREE VAGİNAL TAPE OPERASYONU VE UZUN DÖNEM TAKİP SONUÇLARI TC. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ÜROLOJİ KLİNİĞİ STRES ÜRİNER İNKONTİNANS TEDAVİSİNDE TENSİON-FREE VAGİNAL TAPE OPERASYONU VE UZUN DÖNEM TAKİP SONUÇLARI ( UZMANLIK TEZİ ) DR.

Detaylı

içindekiler Sizden Gelenler sayi4:bizimşifa DERGİSİ 24.01.2013 11:17 Page 1

içindekiler Sizden Gelenler sayi4:bizimşifa DERGİSİ 24.01.2013 11:17 Page 1 sayi4:bizimşifa DERGİSİ 24.01.2013 11:17 Page 1 içindekiler 03 BASINDA KADIKÖYŞİFA 06 ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ Doğuştan çarpık ayak ameliyatsız tedavi edilebiliyor. 08 ÜROLOJİ Cinsel hayat kalitesinde

Detaylı

MULTİPL SKLEROZLU HASTALARDA YORGUNLUĞUN DENGE ÜZERİNE ETKİSİ. Fizyoterapist Harun ALĞANTEKİN

MULTİPL SKLEROZLU HASTALARDA YORGUNLUĞUN DENGE ÜZERİNE ETKİSİ. Fizyoterapist Harun ALĞANTEKİN T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON YÜKSEK LİSANS PROGRAMI MULTİPL SKLEROZLU HASTALARDA YORGUNLUĞUN DENGE ÜZERİNE ETKİSİ Fizyoterapist Harun ALĞANTEKİN

Detaylı

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM UZMANLIK EĞİTİMİ ÇEKİRDEK EĞİTİM MÜFREDATI. 2010 - Ankara

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM UZMANLIK EĞİTİMİ ÇEKİRDEK EĞİTİM MÜFREDATI. 2010 - Ankara T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TIPTA UZMANLIK KURULU KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM UZMANLIK EĞİTİMİ KOMİSYONU KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM UZMANLIK EĞİTİMİ ÇEKİRDEK EĞİTİM MÜFREDATI 2010 - Ankara 1 TUK Kadın Hastalıkları

Detaylı

Bu çalışma grubunun organizasyonu alfabetik sıra ile verilmiştir. YÖNETİCİLER ve EDİTÖRLER. Dr. Bülent Akdoğan Dr. Erim Erdem Dr.

Bu çalışma grubunun organizasyonu alfabetik sıra ile verilmiştir. YÖNETİCİLER ve EDİTÖRLER. Dr. Bülent Akdoğan Dr. Erim Erdem Dr. . Bu çalışma grubunun organizasyonu alfabetik sıra ile verilmiştir. YÖNETİCİLER ve EDİTÖRLER Dr. Bülent Akdoğan Dr. Erim Erdem Dr. Yılören Tanıdır YAZARLAR VE KATKIDA ÇOCUKLARDA ÜROLOJİK BULUNANLAR PROBLEMLER

Detaylı