TKDK, Milli Eðitim, ÇESOB; Ýþ-Kur ve Þehit Öðretmen Fatih Tekin Çýraklýk Eðitim Merkezi eðitim kurslarý konusunda iþbirliði yaptý.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TKDK, Milli Eðitim, ÇESOB; Ýþ-Kur ve Þehit Öðretmen Fatih Tekin Çýraklýk Eðitim Merkezi eðitim kurslarý konusunda iþbirliði yaptý."

Transkript

1 Kampüs e iki bin dönüm Belediye Meclisi nin yarýn yapýlacak oturumunda uzun süredir beklenen Hitit Üniversitesi kampüs alaný gündeme geliyor. * HABERÝ 2 DE Muzaffer Külcü Külcü, kredi yetkisi istiyor 11 park kiraya verilecek Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, 2012 yýlý yatýrým programýnda kullanýlmak üzere iller Bankasý ndan 10 yýla kadar vadeli kredi yetkisi isteyecek. * HABERÝ 2 DE Çorum Belediyesi muhtelif yerlerde bulunan parklarý 5 yýl müddetle kiraya verecek. * HABERÝ 2 DE 2 ÞUBAT 2012 PERÞEMBE Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ Vali Nurullah Çakýr, 2011 yýlýnýn Altýn Adamlarý ödülünü aldý. Vali Çakýr a bir ödül daha Vali Nurullah Çakýr, Türk Time Dergisi'nin düzenlediði 2011 yýlýnýn en baþarýlý yöneticileri arasýnda yer aldý. Çakýr, 2011 yýlýnýn Altýn Adamlarý ödülünü Ankara Þahhane Restoran da düzenlenen törenle aldý. * HABERÝ 6 DA Çorum'dan Türkiye'ye örnek bir uygulama Tarým ve Kýrsal Kalkýnmayý Destekleme Kurumu (TKDK) Çorum Koordinatörlüðü, Türkiye'ye örnek olacak bir çalýþmaya adým attý. * HABERÝ 3 DE Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý, insan ve hayvan saðlýðýný tehdit eden brucella hastalýðýyla mücadele etmek amacýyla bir kampanya baþlattý. Çorum da da uygulanacak olan kampanya ile tüm yaþ gruplarýndaki büyük baþ ve küçük baþ hayvanlar aþýlanacak. * HABERÝ 5 DE MEYDAN TKDK Eðitim Kurslarý için adým attý Brucella mücadelesi için aþýlama baþlýyor Orhan Sarý Çiftçilere meyvecilik kursu Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýl nde çiftçilere yönelik meyve budamacýlýðý, aþýcýlýðý, bakýmý ve zirai mücadele kursu açýldý. * HABERÝ 5 DE Alevîlik ve Bektaþilik (40) HZ. ALÝ'YE ISRAR Hz. Ali'nin ifadelerinden, mevcut sosyal ve siyasal ortamýn bir takým geliþmelere hamile olduðu, akýl almaz, gönüller dayanmaz durumlarýn meydana gelebileceði endiþesi açýkça anlaþýlýyordu. Ýhtilalciler Hilafeti ilk defa kendisine teklif ettiklerinde Hz. Ali kesin 19 da Mürsel Þahinbaþ TKDK, Milli Eðitim, ÇESOB; Ýþ-Kur ve Þehit Öðretmen Fatih Tekin Çýraklýk Eðitim Merkezi eðitim kurslarý konusunda iþbirliði yaptý. Arýtma ya teknolojik yatýrým Çorum Belediyesi nde n yapýlan açýklamada, Belediye nin evsel ve evsel nitelikli endüstriyel atýk sularý arýttýktan sonra doðaya býraktýðý belirtildi. * HABERÝ Atýk Su Arýtma Tesisi'nde saniyede 735 litre suyu arýtýlýyor. 7 DE Kafkas, Ahýska kökenli vekillerle yemekte buluþtu Ahýska Kökenli Milletvekillerinin, TESKOMB Baþkaný Abdülkadir Akgül'ün ev sahipliðinde Ankara da biraraya geldiði belirtildi. * HABERÝ 5 DE Uslu, Baþoðlu nun cenazesine katýldý Saðlýk-Ýþ Onursal Genel Baþkaný Mustafa Baþoðlu vefat etti. AK Parti Çorum Milletvekili TBMM Ýdari Amiri Salim Uslu, Merhum Baþoðlu'nun cenaze törenine katýldý. * HABERÝ 5 DE Çorum Valisi Nurullah Çakýr dün akþam gazetemizi ziyaret ederek 22. yýlýmýzý kutladý. Mutluluðumuzu paylaþtý Vali Nurullah Çakýr, gazetemizin 22 nci kuruluþ yýldönümü nedeniyle gazetemizi ziyaret etti. * HABERÝ 8 DE Ýl Genel Meclisi nden Vali Çakýr ýn yeni meydan önerisine destek Yeni meydan Çorum un geliþimine katký saðlar Vali Nurullah Çakýr'ýn 'Çorum'a yeni ve büyük meydan kazandýrýlmasý' önerisine Ýl Genel Meclisi'nden de tam destek geldi. * HABERÝ 4 DE Mustafa Eker, Vali Çakýr ýn Çorum'a yeni ve büyük meydan kazandýrýlmasý önerisine destek verdi. Örgütlü kar topu savaþý Sosyal paylaþým sitesi Facebook ta sözleþen Hitit Gençlik Derneði üyeleri, Hýfzý Veldet Velidedeoðlu Parký nda buluþarak kar topu oynadýlar. * HABERÝ 5 DE Facebook ta sözleþen gençler kar topu oynadý.

2 2 PERÞEMBE 2 ÞUBAT 2012 Baþkan kararlý ama... Belediye Meclisi nin yarýn yapýlacak oturumunda uzun süredir beklenen Hitit Üniversitesi kampüs alaný gündeme geliyor. Belediye Meclisi yarýn saat de Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü nün baþkanlýðýnda Belediye Meclis Salonu nda toplanacak. Meclis, Gülabibey Mahallesi, 31, 32, 44 paftalarda, Çorum- Ankara Yolu, Çorum kent giriþ yolu ile Fevzi Çakmak Caddesi arasýnda kalan yaklaþýk 215 ha. lýk alanda plan deðiþikliði teklifinin Ýmar Komisyonuna havalesini görüþecek. Buna göre, Akýncý Kýþlasý na ait tüm araziler, diðer resmi kurumlarýn bina ve arazileri, Erzurum Dede civarýndaki mülkiyetler dahil toplam 215 hektar (2.150 dönüm) alan üniversite kampüsü olarak iþaretleniyor. Çorum Ýmam Hatip Lisesi'nin geleceðine dair yeni geliþmeler var. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün merkezde bulunan ÝHL'yi deðerlendirip Fen Lisesi yolu üzeri Gençlik Cami civarýnda yeni ve modern bir ÝHL inþa etme fikrine itiraz eden, destek veren veya öneride bulunan okur yorumlarýný aktarmýþtým. Geliþmeler bunlarla bitmiyor. Öðrendiðime göre, sivil toplum kuruluþlarýnýn temsilcileri ile ÝHL camiasýnýn ileri gelenlerinin Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü ile yaptýklarý görüþmelerde bazý önerileri olmuþ. * Fen Lisesi Gençlik Cami civarýna modern bir ÝHL yapýlsýn. Lâkin Ýmam Hatip Lisesi nin akýbeti tartýþýlmaya devam ediyor. Belediye Meclisi nin gündemi þöyle; Belediyemizde çalýþan Sözleþmeli Personele ek ödeme yapýlmasý. Muhtelif Bölgelerde 4 adet trafo yeri belirlenmesi. Ayarýk Mevkii, 11 Pafta, 658 Ada, 46 nolu parselde imar planý deðiþikliði. Gazi Caddesi ile Kýbrýs Caddesini birbirine baðlayan Kulaksýz Sokaðýn Gazipaþa Ýlköðretim okulundan güneyde Kýbrýs Caddesine kadar olan kýsmýnda imar planý revizyonu. Çoraklýk Mevkii, 83 Pafta, 222 ada, 220 nolu parselde imar planý deðiþikliði. Ulukavak Mahallesi, 98 Pafta, 4159 (eski 64) ada, 1 (eski 32) nolu parselde plan deðiþikliði. Ahilyas Köyü, 03-b pafta, 93 parselde imar planý deðiþikliði. Deliler Köyü, G.33.C-18.d pafta, 1102 nolu parselde plan deðiþikliði. Deliler Köyü, G.33.C-18.d pafta, 1195 nolu parselde plan deðiþikliði. Ýlice Mevkii, 20.K.2.B Pafta, 2790 ada, 5 nolu parselde plan deðiþikliðine iliþkin teklifin Ýmar Komisyonuna havalesi. Ulukavak Mahallesi, 21.K.4.a pafta, 1778 ada, 21 nolu parselde plan deðiþikliðine iliþkin teklifin Ýmar Komisyonuna havalesi. Çepni Mahallesi, 19.J.3.a pafta, 331 ada, 125 ve 126 nolu parsellerde plan deðiþikliðine iliþkin teklifin Ýmar Komisyonuna Havalesi. Çepni Mahallesi, 19.J.3.d pafta, 331 ada, 66 ve 102 nolu parsellerde plan deðiþikliðine iliþkin teklifin Ýmar Komisyonuna havalesi. Muhtelif Yerlerde 17 adet trafo yerine iliþkin teklifin Ýmar Komisyonuna havalesi. mevcut Ýmam Hatip Lisesi'nin bir bölümü þube olarak kalsýn. * Þayet mevcut ÝHL alaný müteahhite verilip deðerlendirilecek, alanýn bir kýsmý belediyeye kalacak, karþýlýðýnda Gençlik Camii civarýna yeni ÝHL binasý yaptýrýlacaksa, Bilim Sanat Merkezi binasý, ÝHL eski kýzlar binasý ile bahçesinin bulunduðu alan ÝHLolarak iþaretlensin. Ýleride bu alana okul yapýlabilme fýrsatý verilsin. * ÝHL'nin þehir merkezinden uzak bir bölgeye yapýlmasý veli ve öðrencilerde tercih kaymasýna neden olabileceði gibi, maddi külfete neden olacak. Bu çerçevede mevcut ÝHL'nin bir bölümünün þube olarak býrakýlmasý gerekiyor. * Çorum Belediyesi, MEM'in halen bazý birimlerinin kullandýðý ÝHL eski ortaokul binasý ile bahçenin bir bölümünü deðerlendirip kalan bina ve alaný ÝHL þubesi olarak býrakabilir. Baþkan Külcü'nün tavrýna dair de duyumlar var: Bahçelievler Mahallesi, 2505 ada, 1 nolu parselde plan deðiþikliðine iliþkin teklifin Ýmar Komisyonuna havalesi. Gülabibey Mahallesi, 31, 32, 44 paftalarda, Çorum Ankara yolu, Çorum Kent giriþ yolu ile Fevzi Çakmak Caddesi arasýnda kalan yaklaþýk 215 ha. lýk alanda plan deðiþikliði teklifinin Ýmar Komisyonuna havalesi. Þehrimizin muhtelif yerlerinde bulunan parklarýn 5 yýl müddetle kiraya * Belediye Baþkaný mevcut ÝHL binasý ve müþtemilâtýnýn müteahhit aracýlýðýyla deðerlendirilmesini, karþýlýðýnda Fen Lisesi yolu üzeri Gençlik Camii civarýnda geniþ bir alana modern bir ÝHLyapýlmasýnda kararlý. *Baþkan Külcü'nün ÝHL'ye modern bir kampüs alaný kazandýrma çabasýnda, Baþbakan'ýn ÝHL binalarýnýn izbe ve metruk bina ve alanlardan kurtarýlmasý talimatýnýn etkili olduðu konuþuluyor. Velhasýl, Baþkan ne kadar kararlý olsa da ÝHL mevzusu önümüzdeki günlerde de tartýþma konusu olmaya devam edecek gibi görünüyor... Kampüs e iki bin dönüm Mini buzul çaðý geliyor Dünya gündeminin deðiþmez maddelerinden biri olan küresel ýsýnma, bir grup Ýngiliz bilim insanýna göre bitti. Ýngiliz Meteoroloji Dairesi yle prestijli iklim araþtýrma çalýþmalarýyla tanýnan East Anglia Üniversitesi nin, sonuçlarýný geçtiðimiz hafta yayýmladýðý ortak araþtýrmaya göre, küresel ýsýnmanýn yerini artýk, mini buzul çaðý alýyor. Soðuk hava dalgasýnýn adý Almanya ve Doðu Avrupa da Cooper diye anýlýyor. 30 bin ayrý meteoroloji ölçüm istasyonundan gelen verilere dayanarak gerçekleþtirilen çalýþmada, dünyada hava sýcaklýklarýnýn yükselmesinin, 1997 yýlýnda durduðu bulgusuna ulaþýldý. Dahasý, önümüzdeki 15 yýlýn, Güneþ faaliyeti nedeniyle daha da soðuk geçmesi bekleniyor. 25. Döngü denilen bu süreçte sýcaklýklar 2022 de dibe vuracak. Öyle ki, 1790 ile 1830 yýllarý arasýnda Avrupa Kýtasý nda ortalama sýcaklýklarý 2 dereceye kadar düþüren soðuklara ulaþýlmasý, hatta bunun da ötesine geçilmesi, olasý senaryolar arasýnda sayýlýyor. verilmesi. Hitit Üniversitesi ile ortak proje yapýlmasý. Belediyemizin 2012 yýlý yatýrým programýnda kullanýlmak üzere 10 yýla kadar vadeli, Ýller Bankasýndan kredi kullanýlmasý için Belediye Baþkanýna yetki verilmesi. Belediyemizin çeþitli birimlerinde kullanýlmak üzere 14 adet araç alýnmasý için 24 ayda kadar vadeli, Ýller Bankasýndan kredi kullanýlmasý için Belediye Baþkanýna yetki verilmesi. 11 park kiraya verilecek Çorum Belediyesi muhtelif yerlerde bulunan parklarý 5 yýl müddetle kiraya verecek. Belediye Meclisi nin gündemine gelecek olan gündem maddesine göre, Mehmetçik Parký, Aþýk Mahsuni Parký, Hüyük Parký, Pir Baba Parký, Adil Candemir Parký, Rüstem Eren Parký, Þehitlik Parký, Adliye Sarayý yanýndaki park, Feyzullah Kýyýklýk Parký, Hýfzý Veldet Velidedeoðlu Parký, Bosna Parký kiraya verilecek. Çið köftelerin akýbeti Çorum Belediyesi geleneksel hale getirdiði Sýra Gecesi programýný bu yýl da gerçekleþtirdi. Ýki gece düzenlenen programýn ilk gününe protokol, ikinci gününe vatandaþ davet edildi. Yoðun bir katýlýmýn gözlendiði sýra gecesinin ilk günü ve ikinci gününde duyduklarýmý aktarayým; Þanlýurfa'dan gelen Kazým Çiriþçi ve ekibine yol ücretleri kendilerine ait olmak üzere toplam 6 bin lira ödeme yapýlmýþ. Devlet Tiyatro Salonu'nda düzenlenen programýn ilk gecesinde ilginin beklenenin üzerinde olmasý nedeniyle 400 kiþilik salona daha fazla çið (Ç.HAK:768) Yoðun bir katýlýmýn gözlendiði sýra gecesinin ilk günü ve ikinci gününde çið köfte ikramý yapýlmýþ, lâkin bazý davetliler bundan mahrum kalmýþ. Külcü, kredi yetkisi istiyor Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, 2012 yýlý yatýrým programýnda kullanýlmak üzere 10 yýla kadar vadeli, Ýller Bankasýndan kredi kullanýlmasý için yetki isteyecek. Külcü, ayrýca belediyenin çeþitli birimlerinde kullanýlmak üzere 14 adet araç alýnmasý için 24 ayda kadar vadeli, Ýller Bankasýndan kredi kullanýlmasý için yetki talebinde bulunacak. Belediye Meclisi nin gündeminde yer alan ilgili maddeye göre, Baþkan Külcü nün kredi talebini terminal, hal, kamyon garajý, kent park ve diðer sosyal tesis projeleri düþündüðü belirtiliyor. köfte hazýrlatýlmýþ. Lâkin bazý seyirciler her nedense çið köfte ikramýndan mahrum kalmýþ. Belediye bu durumu katýlýmýn yoðun olmasýna baðlýyor. Programýn ikinci gününde de yoðun ilgi devam etmiþ. Sýra Gecesi ekibi programýný tamamladýktan sonra seyircileri usule uygun bir þekilde selamlamýþ. Lâkin seyircilerden birisi alkýþlara raðmen ekibin kendilerine teþekkür etmeden sahneden ayrýlmasýný eleþtirmiþ. Akabinde salon kendiliðinden daðýlmýþ. Bu arada ikinci gün hazýrlatýlan çið köftelerden seyircilerin bir kýsmý yine mahrum kalmýþ... Muzaffer Külcü Baþkan toplantýya katýldý Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü dün sabah Ankara ya gitti. Edinilen bilgiye göre, Baþkan Külcü, AK Parti Genel Baþkaný Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan ýn her ay düzenlediði belediye baþkanlarý ve il baþkanlarý toplantýsýna katýldý. Külcü, günü birlik Ankara toplantýsýnýn ardýndan akþam saatlerinde Çorum a döndü.

3 PERÞEMBE 2 ÞUBAT Çorum'dan Türkiye'ye örnek bir uygulama TKDK Eðitim Kurslarý için adým attý Tarým ve Kýrsal Kalkýnmayý Destekleme Kurumu (TKDK) Çorum Koordinatörlüðü, Türkiye'ye örnek olacak bir çalýþmaya adým attý. Türkiye genelinde ilk olan ve TKDK Genel Koordinatörlüðü tarafýndan diðer illere de örnek gösterilen çalýþmada, TKDK, Milli Eðitim, ÇESOB; Ýþ-Kur ve Þehit Öðretmen Fatih Tekin Çýraklýk Eðitim Merkezi eðitim kurslarý konusunda iþbirliði yaptý. ÇESOB'ta düzenlenen protokol imza töreninde, TKDK Çorum Koordinatörü Emin Serdar Kurþun, Milli Eðitim Müdürü Aytekin Girgin, Ýþ-Kur Müdürü Zafer Eyvaz ve Þehit Öðretmen Fatih Tekin Çýraklýk Eðitim Merkezi Müdürü Doðan Uyar hayýrlý olmasý dilekleriyle 5 kurumun bir araya gelerek iþbirliði yaptýðý protokolü imzaladý. Ýmzalanan protokole göre, TKDK'ya 13 ayrý baþlýkta proje sunacak olan proje sahipleri, projelerin daha saðlýklý uygulanmasý ve sonuca ulaþmasý için eðitime alýnacak. 60 saatlik eðitim dilimleri ile verilecek olan teknik eðitim seminerlerini tamamlayan kursiyerler, arýcýlýk, süs bitkileri yetiþtiriciliði, týbbý ve aromatik bitki yetiþtiriciliði, aðaç iþlerine yönelik el sanatlarý, topraða dayalý el sanatlarý, dokuma sanatlarý, taþa dayalý el sanatlarý, kumaþ ve iþlemeye dayalý el sanatlarý, saraçlýk, metale dayalý el sanatlarý, kaðýt sanatlarý, yerel tarým ve gýda ürünlerinin iþlenmesi, muhafazasý ve pazarlamasý konularýnda sertifika sahibi olabilecek. Çiftlik faaliyetlerinin çeþitlendirilmesi, kýrsal turizm, el sanatlarý ve yerel ürünler konularýnda proje sunabilmek için gerekli olan giriþimcilik eðitimi kurslarýyla ilgili çalýþmasýný Türkiye genelinde ilk tamamlayan il olma özelliðini taþýyan Çorum, bu baþarýsýyla dikkatleri üzerine çekerken, proje konusunda daha çok verim alýnmasý öngörülüyor. Ýþ-Kur tarafýndan günlük harcamalarý karþýlanacak olan kursiyerlerin en az 12'þerli gruplar halinde oluþturacaðý takýmlara, uzmanlar tarafýndan 60'þar saatlik eðitimler Þehit Öðretmen Fatih Tekin Çýraklýk Eðitim Merkezi'nde verilecek. TKDK Çorum Koordinatörlüðü'nün Türkiye genelinde örnek gösterilen bu çalýþmasýnda, diðer kurumlarýn ve temsilcilerinin de konuya duyarlý ve ilgili yaklaþtýðýný aktaran TKDK Çorum Koordinatörü Emin Serdar Kurþun, "Türkiye genelinde önemli bir örnek teþkil eden bu çalýþmanýn baþarýya ulaþmasýnda diðer kurum temsilcilerinin katkýsý büyüktür, hepsine ayrý ayrý teþekkür ediyorum. Ýnþallah bu projenin hayata taþýnmasý ile birlikte, bölge halkýmýz hibe projelerinden daha rahat ve daha etkin yararlanabileceklerdir" dedi. Kurþun, konuya iliþkin açýklamasýnda þunlarý söyledi, "Bilindiði üzere, Tarým ve Kýrsal Kalkýnmayý Destekleme Kurumu (TKDK) Avrupa Birliði Katýlým Öncesi Mali Yardým Fonu'nun (IPA) Kýrsal Kalkýnma Programýný (IPARD) uygulamak amacýyla kurulmuþtur. Bu kapsamda projeler karþýlýðýnda dönemini kapsayan program sürecinde, 2016 yýlýna kadar kullanýlmak üzere %75'i Avrupa Birliði (AB) katkýsý ve %25 oranýnda da ulusal eþ finansman katkýsýyla birlikte 1,1 milyar avroyu geçen bir bütçe ayrýlmýþ durumdadýr. Tarým ve Kýrsal Kalkýnmayý Destekleme Kurumu'na Avrupa Birliði Komisyonu tarafýndan uluslararasý akreditasyon Temmuz 2011 ayýnda verilmiþ olup, %50-65 arasýnda hibe katkýsýyla, ayrýlan fonun kullandýrýlmasý için proje baþvuru çaðrýlarýna çýkýlmaya baþlanmýþtýr. Bu kapsam altýnda IPARD Programýnda bütçelendirilen 302 nolu "Kýrsal Ekonomik Faaliyetlerin Çeþitlendirilmesi ve Geliþtirilmesi" tedbirinde, dönemi için ayrýlan toplam bütçenin yaklaþýk %25'ine tekabül eden ve 260 milyon avro üzerinde bir bütçeye sahip fon ayrýlmýþ durumdadýr. Bahsi geçen fonun hibe þeklinde kullandýrýlabilmesi için ilgili alt tedbir altýnda isimleri geçen faaliyetlerin baþvuru sahiplerince projelendirilmesi gerekmektedir. Çorum Ýlinde "Kýrsal Ekonomik Faaliyetlerin Çeþitlendirilmesi ve Geliþtirilmesi" tedbirinin; Çiftlik Faaliyetlerinin Çeþitlendirilmesi ve Geliþtirilmesi, Yerel Ürünler ve Mikro Ýþletmelerin Geliþtirilmesi ve Kýrsal Turizmin Geliþtirilmesi alt tedbirleri uygulanacaktýr. Bahsedilen konu baþlýklarý için baþvuru sahiplerinin, proje baþvurusunda bulunulan iþ kolunda eðitim veren meslek lisesi, yüksekokul ya da üniversite diplomasýna sahip olmasý, yerel ürünler ve mikro Ýþletmelerle ilgili iþ kolunda en az 3 yýl çalýþtýðýna dair detaylý hizmet dökümünü ibraz etmesi veya sadece gerçek kiþilerde; yerel ürünler ve mikro iþletmelerin geliþtirilmesi kapsamýnda baþvuruda bulunacaðý ekonomik aktivite ile ilgili Milli Eðitim Bakanlýðý veya Milli Eðitim Bakanlýðý tarafýndan yetki verilen kamu ve özel sektör kuruluþlarý tarafýndan düzenlenen en az 60 saatlik bir eðitim programýna dair sertifikaya sahip olmasý gerekmektedir. Yapýlan bu protokol kapsamýnda en az 60 saatlik eðitim verilmesi ve sertifikalandýrýlmasý saðlanmýþ olacaktýr. Ayrýlan fonlarýn etkin bir þekilde kullanýlmasýný saðlamak ve olasý bir fon kaybýnýn önüne geçmek amacýyla baþvuru sahiplerinden istenecek en az 60 saatlik eðitim sertifikasýnýn temini konusunda kamu kurum ve kuruluþlarýnýn eðitim kurumlarýyla iþbirliði yapmasý ve Çorum Ýlimizin ayrýlmýþ olan bu fondan yüksek oranda faydalanmasýný temin açýsýndan Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odalarý Birliði, Çorum Ýl Mili Eðitim, Þehit Öðretmen Fatih Tekin Mesleki Eðitim Merkezi ve ÝÞKUR Çorum Ýl arasýnda yapýlmýþ olan bu protokol bahsedilen konu baþlýklarý için proje baþvurusu kapasitesini artýrmak adýna büyük önem arz etmektedir. Sayýn Çorum Valimiz Nurullah Çakýr'ýn destekleriyle ÝÞKUR Çorum Ýl nün protokole katýlmasýyla kursiyerlere zaruri ihtiyaçlarýný karþýlamak amacýyla belirli miktar ödeme yapýlacak olmasý kurslara katýlým açýsýndan büyük destek saðlayacaktýr. Ayný zamanda ÇESOB içinde yeni esnaf ve sanatkar kazanýmý olacaktýr. Yapýlmýþ olan bu protokol ile 13 ayrý kategoride kurs düzenlenebilecek olup, istekliler ÇESOB Baþkanlýðýna, Þehit Öðretmen Fatih Tekin Mesleki Eðitim Merkezi 'ne ve Tarým ve Kýrsal Kalkýnmayý Destekleme Kurumu Çorum Ýl Koordinatörlüðüne baþvurarak ön kayýt yaptýrabileceklerdir. Uygulama açýsýndan bir ilk olan bu protokolün Çorum Ýlimize hayýrlý olmasýný diliyoruz." TKDK, Milli Eðitim, ÇESOB; Ýþ-Kur ve Þehit Öðretmen Fatih Tekin Çýraklýk Eðitim Merkezi eðitim kurslarý konusunda iþbirliði yaptý. Ehliyet alacaklarýn dikkatine 2012 yýlý için fiyatlarýmýzý % 50 indirdik. Bize uðramadan ehliyet almaya karar vermeyin. Özel FURKAN Sürücü Kursu Tel: Adres: Karakeçili Mh. Azapahmet Sk. No: 37 (Azapahmet Cami Üstü) Çorum

4 4 PERÞEMBE 2 ÞUBAT 2012 Ýl Genel Meclisi nden Vali Çakýr ýn yeni meydan önerisine destek Yeni meydan Çorum un geliþimine katký saðlar Vali Nurullah Çakýr'ýn 'Çorum'a yeni ve büyük meydan kazandýrýlmasý' önerisine Ýl Genel Meclisi'nden de tam destek geldi. Ýl Genel Meclisi Baþkaný Mustafa Eker, dün yapýlan Meclisin Þubat ayý ilk oturumunda konuyla ilgili yaptýðý deðerlendirmede Vali Nurullah Çakýr'ýn yeni meydan önerisinin yerinde ve Çorum için elzem olduðunu bildirdi. Vali Çakýr'ýn eski Adliye Binasý, Saðlýk, Ýl Genel Meclisi Hizmet Binasý, eski TEKEL Binasý ve arkada kalan otoparký kapsayan alana yeni bir meydan yapýlmasýnýn önerildiðini vurgulayan Mustafa Eker, Çorum'a yeni ve büyük bir meydan kazandýrýlmasýnýn Çorum'un geleceði açýsýndan hayati öneme sahip olduðunu kaydetti. Vali Çakýr'ýn bu önerisini Ýl Genel Meclisi olarak Çorum'un geleceði açýsýndan önemli gördüklerini özellikle vurgulayan Eker, 'meydan kavramýnýn toplumumuzda çok önemli bir yeri vardýr. Köylerde köy meyda- Geçen hafta DED Çorum Þubesi'nin davetlisiydik. DED Çorum Þubesi, Baþkan Turhan Candan aracýlýðýyla Çorum Hakimiyet Gazetesi yönetici, muhabir ve yazarlarýný misafir etti. Sayýn Candan Dil ve Edebiyat Derneði'nin geçmiþ etkinliklerini, hedeflerini, misyon ve vizyonunu Hakimiyet ailesine aktardý. Dernek ve vakýflarýn vatandaþýn aynasý ve sözcüsü olan basýn ile dialog geliþtirmesi, fikir alýþveriþinde bulunmasý güzel bir etkileþim örneði. Bu yakýn etkileþim ortamýný, tüm sivil toplum örgütlerini kapsayacak þekliyle geliþtirmeye Çorum'un ihtiyacý var. Her sivil örgütlenmenin kendi tüzüðüyle sýnýrlý bir hareket alaný mevcut. Her dernek insana ve topluma dair bir meselenin, kendi alanlarý dahilinde ancak bir ya da birkaç ucundan tutabiliyor. Lakin insan girift bir organizma. Hele de mevzu; insanýn sosyal - kültürel yapýsýný doðrudan ilgilendiriyorsa sadece bir ucundan tutmakla yere serilmiþ bir mesele ayaða kaldýrýlamýyor. Dil ve Edebiyat Derneði ile girdik yazýya madem, örneði de onun üzerinden vermek isteriz. Dernek okuma günleri düzenliyor. Ne gerekli? Kitap. DED etkinlik boyunca kitabý kendisi veriyor. En iyi ihtimalle birey okuma alýþkanlýðýyla evine gitti. Peki kitap için ayýracak bütçesi yok ise ne yapacak? Her kitabý halk kütüphanesinde bulmak olasý deðil ki? Veya özellikle kýzlar için söylersem ki, istisna erkek çocuklar için de geçerli olabilir. ' Okuyup da ne olacaksýn? Kardeþlerinin bakýmýnda ve ev iþlerinde bana yardým etmelisin' diyen ebeveynleri varsa nasýl okuyacak? Bakmakla yükümlü olduðu çocuðu, yaþlýsý, engellisi varsa!...okumak için gerekli zamaný nasýl ayýracak kendine? Okuma kültürle ilgili bir mesele gibi gözükse de iþin sosyal ve ekonomik boyutu da var. Hele de birey engelli ise kitaba ulaþmasý daha da zorlaþýyor. Bu durumda dil ve edebiyatýn ekonomiyle, sosyoloji ile psikoloji veya antropoloji ile ilgisi ortaya çýkýyor. Aileyi, bireyi dil ve edebiyat dýþýnda da ele alacak kapsayacak baþka sivil oluþumlara ihtiyaç duyuluyor. Sadece Çorum merkez ilçede faaliyet gösteren onlarca sivil toplum örgütü olmasýna raðmen, tabela derneði olduklarý yergisinden bir kaçý hariç çoðu nasibini alýyor. Yýl içinde aktif etkinliklere imza atmýþ olanlarýn yaptýklarý çalýþmalar ise sürdürülebilirlik açýsýndan genellikle kýsýr kalabiliyorlar. Etkinlik bir kereye mahsus olmak üzere yapýlýyor ve orada bitiyor. Esasýnda bu hal ülke genelinde var olaný yansýtmakta. Örneðin; Türkiye kitap fuarlarý konusunda Avrupa'da birinci sýrada yer alýyor. Bunca fuara raðmen Ýngiltere ve Fransa'da toplumun yüzde 21'i düzenli kitap okurken, bizim ülkemizde sadece on binde bir kiþi kitap okuyor. Birleþmiþ Milletler araþtýrmasýna göre kitap için Norveçli 137, Alman 122 dolar ayýrýrken ülkemizde bir kiþinin kitaba ayýrdýðý para yýlda 45 sent. Dünya ortalamasý da 1,3 dolar. Bir yandan Avrupada bile görülmeyen sayýda kitap fuarý düzenleyeceksin, öte yandan dünya ortalamalarýnýn altýnda kitap satýn alacaksýn. Günümüzde " kitap daðýtýmýnýn çoðunu MEB üstlenmiþtir", " madem kitap okunmuyor iþte bunun için kitap fuarlarý artýrýlmalýdýr" diyenler olacaktýr. Ancak böylesi ters iliþki karþýmýzda duruyor ise bir yerlerde bir þeyler unutuluyor, eksik yapýlýyor demektir. Kalýcý davranýþ deðiþiklikleri olmadan hedefe Mustafa Eker, Vali Çakýr ýn Çorum'a yeni ve büyük meydan kazandýrýlmasý önerisine destek verdi. PAYLASI/ YORUM SÝVÝL ÖRGÜTLENME VE KURUMLAR ARASI ÝÞBÝRLÝÐÝ Ýl Genel Meclisi Baþkaný Mustafa Eker, yoðun kar yaðýþýna baðlý olarak þu anda il genelinde kapalý köy yolunun bulunmadýðýný açýkladý. Bir süredir yurt genelinde kendisini hissettiren yoðun kar yaðýþýnýn Çorum'da de etkisini hissettirdiðini, buna baðlý birçok köy yolunun ulaþýma kapandýðýný ifade eden Mustafa Eker, ancak Ýl Özel Ýdaresine baðlý karla mücadele ekiplerinin özverili ve etkin çalýþmalarý sonucunda kapanan köy yollarýna anýnda müdahale edilerek, ulaþýmda herhangi bir aksaklýðýn yaþanmamasý için çaba gösterildiðini vurguladý. Ýl Genel Meclisi olarak Ýl Özel Ýdaresinin karla mücadele çalýþmalarýndan son derece memnun olduklarýný da anlatan Mustafa Eker, þu an itibariyle il genelinde kapalý köy yolunun bulunmadýðýný sözlerine ekledi. Birsen AYVAZ nýyla baþlayan bu kavram, kentlerde ve büyükþehir belediyelerinde de kendisini göstermektedir. Maalesef Çorum'da meydan konusunda ciddi bir sýkýntý vardýr. Vali Çakýr'ýn bu önerisi, Çorum'da bu sorunun giderilmesinde önemli bir baþlangýç olacaktýr" dedi. Tarihimizde meydanlarýn toplumsal siyasi, demokratik ve iþçi hareketlere ev sahipliði yapan ve ses getiren alanlar olduðunu özellikle dile getiren Ýl Genel Meclisi Baþkaný Mustafa Eker, toplumumuzda meydanlarýn sosyolojik olarak da bir anlamýnýn bulunduðunu bildirdi. Bu anlamda Ýl Genel Meclisi olarak Vali Nurullah Çakýr'ýn Çorum'un geleceðine ýþýk tutan bu önerisini son derece önemsediklerini kaydeden Mustafa Eker, "Vali Nurullah Çakýr'ýn bu önerisini kent olgusu ve kent bilinci çerçevesinde Çorum'da bir eksiði tamamlayan bir öneri olarak görüyoruz. Çorum'un böyle bir meydana kavuþmasýnýn Çorum'un geliþmesi ve büyümesine ciddi faydalar getireceðine gönülden inanýyoruz" þeklinde 'Kapalý köy yolu yok' ulaþýlamaz. Bunun için de sürdürülebilirlik ön plana çýkýyor. Sürdürülebilirlik için iki önemli etken var. Birisi yeterli insan kaynaðýna sahip olabilmek, diðeri ise koordinasyon. Toparlarsak; meseleleri proje mantýðýyla ele alabilmek gerekli. Dernek Baþkaný Sayýn Candan'a DED olarak sosyoekonomik ve kültürel dezavantajlý bölgelerde ne gibi etkinlikler yaptýklarýný sorduk. Zira dil ve edebiyat þuuru büyük oranda sosyal - kültürel ve ekonomik geliþmiþlikle doðru orantýlý olarak geliþen bir olgu. Eðitimli ve kitaba bütçe ayýrabilen bireyler zaten büyük oranda okumaya meyilli oluyor. Ýþ ki hayatýnda hiç kütüphaneye git ( e ) memiþ insana, bir kitapcýya girip de kitap al ( a )mamýþ insana kitap sevdirilebilsin. Þiir, öykü, masal, roman, vb. kýsacasý edebiyatýn büyülü kapýsýndan içeriye girmesine vesile olunabilsin! Durum çok yönlü ele alndýðýnda bir ucundan tutmak yetersiz kalýyor. Ýnsana ait meselelerin çok yönlü ele alýnmasý gerekiyor. Disiplinler arasý iþbirliðinin önemi her alanda olduðu gibi burada da kendini gösteriyor. Konulara proje mantýðýyla yaklaþmak ve iþbirliði içinde olmak elzem.topluma kitap okuma alýþkanlýðý kazandýrýlmak isteniyorsa, ebeveynlere bakan tarafý, milli eðitime bakan yönü vardýr, iþ adamlarý derneklerine düþen vazifeler vardýr. Eðitimcilerin kurduklarý dernekler, saðlýk, sanat, kadýn, aile dernekleri cihetiyle yapýlacak vazifeler vardýr Her biri meseleyi kendi cihetinden ele alacak, ancak birbirleriyle koordineli þekilde çalýþacaklar. Çalýþmalar münferit kalýyor. Bunun en önemli sebeplerinden biri sivil toplum örgütlerinin birbirinden baðýmsýz ve habersiz çalýþmalar yürütmeleridir. Kamu kurumlarý ile dernekler, özel kurumlar ile dernekler ve sivil toplum kruluþlarý kendi aralarýnda koordinasyonu saðlayabilmiþ deðiller. Birinin baþlattýðýný diðeri devam ettiremiyor. Yahut ayný anda meseleler, çok yönlü olarak ele alýnamýyor. Organizasyon ve iletiþim eksikliði söz konusu. DED ve Hakimiyet ailesi için verimli bir sohbet ortamý tesis edilmiþti. Sivil toplum örgütlerinin, Kamu ve Özel Kurumlarýn zaman zaman bir araya gelmeleri, periyodik olarak meseleleri ele almalarý, iþbirliði yapmalarý, birlikte çalýþmalar yürütmeleri sahadaki verimliliði artýracaktýr. Tüm bu kurumlarý bir araya getirecek etkileþimlere ihtiyaç var. Sahi dernekler masasý, kent konseyi, ne iþ yapar? Aile ve Sosyal Politikalar Ýl nün görevlerinden birisi de budur aslýnda. Sosyal hizmet alanýnda koordinasyonu saðlamak. Bu amaçla bugüne dek ne yapmýþlardýr? Belediyenin, özel idarenin, valiliðin sosyal iþler komisyonlarý vardýr. Onlar böyle bir etkileþimi düþünemezler mi? Ýnsana dair tüm çabalarýn daha kolay ve hýzlý sonuçlanabilmesinin kestirme yoludur koordineli çalýþabilmek. Elbette amacýmýz sadece dostlar iþ baþýnda görsün deðil ise!... (Ç.HAK:376) Hidro Elektrik Santrali (HES) kanalýna düþen Karacalar, Ýl Genel Meclisi'nin toplantýsýnda gündem konusu oldu. HES kanallarýna önlem alýnmalý Geçtiðimiz gün özel bir firmaya ait Hidro Elektrik Santrali (HES) kanalýna düþen Karacalar, Ýl Genel Meclisi'nin toplantýsýnda gündem konusu oldu. Bayýndýrlýk ve Ýmar Komisyon baþkaný Pehlül Soysal, firmaya uyarýda bulunulmasýna raðmen, tehlike arzeden kanallarýnýn etrafýnýn tel örgülerle çevrilmediðini söyledi. Konuya iliþkin mecliste araþtýrma yapýlmasý teklifinde bulunan Soysal, "Dün o kanala Karaca düþtü, yaralanmayla kurtuldu belki ama daha kötüsü de olabilirdi. En kötüsü ise bu kazanýn bir insanýn baþýna gelmesi ihtimalidir." dedi. Milyon dolarlýk bir yatýrým yapýlýrken, çevre insanlarýnýn ya da yaban hayvanlarýnýn canlarýný tehlikeye atan bir riskin ortadan kaldýrýlmayýþýna anlam veremediðini aktaran Pehlül Soysal, firmanýn proje müdürüyle görüþülerek, bu endiþelerin aktarýldýðýný ancak olumsuz yaklaþýmla karþý karþýya kaldýklarýný iddia etti. 'Gerektiðinde sezimizi daha da yükseltiriz' Konuyla ilgili açýklamalarda bulunan Ýl Genel Meclis Baþkaný Mustafa Eker, konunun alt yapýsýnýn incelenmesi ve þartnamede belirtilen hususlarýn araþtýrýlmasý gerektiðini belirterek, "Ýlgili araþtýrmalarý da tamamladýktan sonra konu ele alýnabilir. Gerektiðinde sesimizi yükseltiriz ve önlemler konusunda Osmancýk Ýnal Köyü ne gölet Ýskilip Þeyh Köyü ne havuz Ýmar ve Bayýndýrlýk Komisyonu köylerin su sorununa çare oluyor Ýmar ve Bayýndýrlýk Komisyonu, Osmancýk Ýnal Köyü'ne gölet yapýlmasý, Ýskilip Þeyh Köyü'ne ise havuz yapýlmasý konusunda olumlu rapor verdi. Komisyon Baþkaný Pehlül Soysal, Ýl Genel Meclisi tarafýndan komisyonlarýna havale edilen talepleri yerinde incelediklerini, her iki bölge halkýnýn da tarýmsal çalýþmalarýna önemli katkýlar saðlayacaðýna inandýklarý gölet ve havuz taleplerini uygun bulduklarýný açýkladý. Soysal, Osmancýk Ýnal köyü ile ilgili raporunda, Kargý Kýzýlýrmak HES projesi nedeniyle köyün önemli bir arazisinin istimlak edildiðini, geri kalan 2 bin bin dönüm arazinin daha verimli kullanýlabilmesi için sulu tarýmýn desteklenmesi gerektiðini, söz konusu arazide kavun ve alternatif ürünler üretilmesi konusunda köylülerin çabasý bulunduðunu dile getirdi. Soysal öte yandan Ýskilip Þeyh Köyü tarafýndan talep edilen sulama havuzunun, bölgede oldukça önemli bir ekonomik deðere ulaþan ceviz ve meyve fidaný yetiþtiriciliði yapýldýðýný, bölgeye 5 bin adet ceviz fidaný ve 2 bin adet deveci armudu fidaný dikildiðine iþaret etti. Mülteci önergesi kabul görmedi Ýl Genel Meclisi nde bazý üyeler tarafýndan verilen mültecilerle ilgili önerge kabul edilmedi. Çorum da yaþayan mültecilerin ekonomik ve sosyal sorunlarýnýn araþtýrýlmasýnýn istendiði önerge bazý meclis üyeleri tarafýndan gereksiz olarak yorumlanýrken, önergeye itiraz eden meclis üyeleri, Bizim kendi fakir fukaramýz varken, mültecilerin sorunlarýyla ilgilenmek anlamsýz. dedi. Önergede imzasý bulunan CHP Meclis Üyesi Hasan Yýldýrým, her iki konunun birbirinden farklý olduðunu, bizim fakir fukaramýz olarak ifade edilen kesimin bu ülkenin vatandaþý olduðunu, diðerlerinin ise misafir hükmünde bulunduðuna iþaret etti. Meclis üyelerinin çoðunluðunun tepki gösterdiði ve lüzumsuz gördüðü önerge, Baþkanlýk Divaný tarafýndan oylamaya sunulmadý. KUTLAMA Deðerli dostumuz Sayýn Davut Güney in Tapu Kadastro Genel Müdürü olarak atanmasýndan dolayý tebrik eder, baþarýlarýnýn devamýný dileriz. Þoförler ve Nakliyeciler Odasý adýna Baþkan Recep Kayýkcý

5 Brucella mücadelesi için aþýlama baþlýyor Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý, insan ve hayvan saðlýðýný tehdit eden brucella hastalýðýyla mücadele etmek amacýyla bir kampanya baþlattý. Çorum da da uygulanacak olan kampanya ile tüm yaþ gruplarýndaki büyük baþ ve küçük baþ hayvanlar aþýlanacak. Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürü Orhan Sarý yaptýðý açýklamada, aþýlama iþlemlerinin 13 Þubat ta baþlayacaðýný ve çalýþmalarýn 15 Nisan a kadar tamamlanacaðýný bildirdi. Çorum da 150 bin civarýnda büyük baþ, 148 bin civarýnda da küçük baþ hayvan olduðunu belirten Orhan Sarý, açýklamasýnda þu Çiftçilere meyvecilik kursu Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýl nde çiftçilere yönelik meyve budamacýlýðý, aþýcýlýðý, bakýmý ve zirai mücadele kursu açýldý. Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýl ve Halk Eðitim Merkezi tarafýndan açýlan aþýcýlýk ve budama kursu ile merkez ve köylerinde çiftçilik yapan vatandaþlarýn meyveciliðe yönlendirilerek bilinçli aþýlama ve budama yapmalarý amaçlanýyor. Kursta budama ve aþýcýlýðýn yanýnda kursiyerlere bahçe tesisi, meyve (Ç.HAK:377) ifadelere yer verdi: Brucella hastalýðý brucella abortus bakterisinin sebep olduðu, gebe hayvanlarda yavru atma ile karakterize bir enfeksiyondur. Gerek ekonomik gerekse insan saðlýðý açýsýndan hayvanlardan insanlara bulaþan çok önemli zoonoz bir hastalýktýr. Ýnsanlara daha çok süt ve süt ürünleri yolu ile bulaþýr. Canlýlarda intermitent ateþ, eklemler, genital organlar ve diðer organlarda lokalize olan yangýnlara yol açar. Etken hücre içine penetre olarak çoðaldýðýndan tedavisi oldukça uzun ve zahmetlidir. Hastalýk sýðýrlar, manda, koyun, keçi, Orhan Sarý deve, bizon ve geyiklerde görülür. Hayvan saðlýðýnýn güvence altýna alýnamadýðý bir ortamda hayvancýlýðý, insan saðlýðýný, sürdürülebilir gýda güvenliðini temin etmek mümkün deðildir. Bu çerçevede hayvan saðlýðýný ve aðaçlarýnda gübreleme, bakým ve zirai mücadele teknikleri konularýnda da bilgi veriliyor. Kurs sonunda yapýlacak sýnavda baþarýlý olan kursiyerlere sertifika verilecek. Ýl Müdürü Orhan Sarý, meyvecilikte bilinçli aþýlama ve budamayý yaymayý amaçladýklarýný söyledi. Çorum da her geçen gün deðiþik tarýmsal gelir kaynaklarýna yönlendirmeler yapýldýðýný ifade eden Sarý, meyvecilik ve bahçe kültürünün artmaya baþladýðý bu dönemde gerek ticari amaç ile gerek ise hobi amaçlý yapýlan bahçecilikte bakým, budama, dolayýsýyla halk saðlýðýný korumak için; Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðýnca Brucella Hastalýðý ile Mücadele Kampanyasý baþlatýlarak yurt genelinde tüm yaþ gurubundaki büyükbaþ ve küçükbaþ hayvanlarýn aþýlamasý yapýlacaktýr. 01 Ocak 2012 tarihinde baþlatýlan Brucellanýn Konjuktival (Göz Damlasý) Aþý ile Kontrol ve Eradikasyonu Projesi çerçevesinde Ýlimiz genelinde Büyükbaþ Küçükbaþ hayvana 13 Þubat- 15 Nisan 2012 tarihleri arasýnda göz damlasý þeklinde brucella aþýsý yapýlacaktýr. Proje sýðýrlarda 10, koyun ve keçilerde 6 yýl sürecek KUTLAMA Ülkemiz hayvancýlýðýna yaptýðý yatýrýmla, EXPANDER piþmiþ yem teknolojisini Çorum'a kazandýran ve bu giriþimle Türkiye'de 3. tesis olma ünvanýný elde eden GÜVEN YEM SANAYÝ ve onun saygýdeðer Genel Müdürü, Sanayici-Ýþadamý Sayýn Akif COÞKUN Bey i ve ortaklarýný kutlar, yeni tesisin ülkemiz hayvancýlýðýna hayýrlý olmasýný temenni ederiz. aþýlama ve zirai mücadele tekniklerinin iyi bilinmesi ile gerek göze hitap eden bir yapý, gerekse bol verimli meyveciliðin yapýlabileceðini vurguladý. Meyvecilik yapan üreticilerin bilmesi gereken bütün bilgilerin bu kursta çiftçilere uygulamalý olarak anlatýldýðýný belirten Sarý, Kursta, bahçe tesisi, budama, aþýlama ve zirai mücadele teknikleri anlatýlmaktadýr. Kursumuz teorik derslerin yanýnda bahçede uygulama þeklinde de devam etmektedir. diye konuþtu. Acýrlar Tavukçuluk Arif Acýr olup diþi sýðýrlar ve damýzlýk danalar ömrü hayatýnda 2 kez, diþi koyun ve keçi damýzlýk koç ve tekeler 1 kez aþýlanmýþ olacak ve kayýtlar bilgisayar veri tabanýna aktarýlacaktýr. Yapýlan aþý kayýtlarý hayvanlarýn pasaportlarýnda görüleceklerdir. Ýlimizde 13 Þubat- 15 Nisan 2012 tarihleri arasýnda yapýlacak olan kampanyada, tüm yaþ guruplarýndaki diþi sýðýrmanda- koyun ve keçilere göz aþýsý (Konjuktival Aþý) yapýlacaðýndan, çiftçilerimizin hayvanlarýný zapturapt altýna almalarý ve görevli personele yardýmcý olmalarý gerekmektedir. Önemle duyurulur. Kafkas, Ahýska kökenli vekillerle yemekte buluþtu Ahýska Kökenli Milletvekillerinin, TES- KOMB Baþkaný Abdülkadir Akgül'ün ev sahipliðinde Ankara da biraraya geldiði belirtildi. Toplantýya AK Parti Çorum Milletvekili TBMM Ýdari Amiri Salim Uslu, Mustafa Kabakçý, Nevzat Pakdil, Mevlüt Çavuþoðlu, Feyzullah Kýyýklýk, Pelin Gündeþ Bakýr, Tülin Erkal Kara, Ýdris Güllüce, Ahmet Berat Çonkar, Ahmet Kutalmýþ Türkeþ, Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agâh Kafkas, Yurtdýþý Türkler Baþkaný Kemal Yurtnaç davet edildiler. Ahýska Kökenli Milletvekillerinin biraraya geldiði toplantýda, Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agâh Kafkas bir konuþma yaparak, Sivil toplum örgütleri olarak bir- Uzun, verimli bir politikayla bölgeye yerleþmenin ekonomik, sosyal açýdan kazaným saðlayacaðýný ve bu nedenlerle de dünyanýn dört bir ya- lik beraberlik içersin de olmalýyýz. dedi. lim Uslu, yaptýðý konuþmasýnda, Dernekler arasýnda arada toplayacak olan faaliyetlerde bulunmak ge- Ahýska Kökenli bir daðýnýklýk var, rekir. Ahýska da kaplýca Milletvekilleri toplantýsýnda giderilmesi gerekiyor. ve kongre turizmine öncelik sorunlar ve çözüm- ler gündeme getirilirken, Þüphesiz liderlik sorunu olmasýndan kaynaklanýyor. vererek iþletmecileler rimizi teþvik etmeli, isti- Çorum Milletvekili Bu sorun çözüldüðü damýn da Ahýskalýlardan nýndaki Ahýskalýlarýn TBMM Ýdari Amiri Sa- takdirde Ahýskalýlarý bir oluþturulmasý gerekir. kendi vatanlarýna dönmesi saðlanmýþ olacaktýr. dedi. Ahýskalýlarýn yaþadýklarý bürokratik sorunlarýn ortadan kaldýrýlmasý için çalýþmalar yapýlmasý gerektiðini vurgulayan Uslu, Ahýska adýna kurulan farklý ülkelerde bulunan çok sayýda dernek ve cemiyetlerde koordinasyon sorunu yaþanmaktadýr. Bu koordinasyonu düzenlememiz gerekiyor. Ayrýca; devletimizin konuya iliþkin diplomatik çalýþmalarý hem araþtýrmasý hem de tüm politikalarýn merci haline getirilmesi gereklidir. Toplantýya Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Çorum eski Milletvekili Agah Kafkas da katýldý. þeklinde konuþtu. Hitit Gençlik Derneði üyeleri, Hýfzý Veldet Velidedeoðlu Parký nda buluþtu. Sosyal paylaþým sitesi Facebook ta sözleþen Hitit Gençlik Derneði üyeleri, Hýfzý Veldet Velidedeoðlu Parký nda buluþarak kar topu oynadýlar. Hitit Gençlik Derneði, kar topu þenliði düzenledi. Dernek yöneticileri, sosyal paylaþým sitesi Facebook aracýlýðýyla bir etkinlik düzenledi. Dernek üyeleri, önceki gün akþam saatlerinde Hýfzý Velde Velidedeoðlu Parký nda bir araya geldiler. Katýlýmýn yoðun kar topu þenliðine Hitit Gençlik Derneði üyelerinin yaný sýra Sevgi Evleri nde kalan öðrenciler de katýldý. Dernek üyeleri PERÞEMBE 2 ÞUBAT Facebook ta örgütlenip kar topu savaþý yaptýlar Kamil Koç Otobüsleri A.Þ. Acentasý ASSAM TURÝZM de çalýþtýrýlmak üzere; * En az lise mezunu * Diksiyonu düzgün, prezantabl * Ýletiþim becerileri geliþmiþ * Vardiya sistemi ile çalýþacak * yaþ arasý * Bay-Bayan Bilet Satýþ Yetkilisi ve Peron Görevlileri alýnacaktýr. Ýlgilenen adaylarýn, þahsen baþvurmalarý önemle rica olunur. Adres: Belediye Oto Terminali No: 3 ÇORUM Facebook ta sözleþen gençler kar topu oynadý. etkinlikte karýn tadýný doyasýya çýkardýlar. Hitit Gençlik Derneði Baþkaný Hakan Velidedeoðlu, bu tür farklý sosyal etkinliklerinin devam edeceðini bildirdi. Dernek üyeleri, kar topu þenliðinin ardýndan Aþiyan Kafe de toplanarak yorgunluk attýlar. Uslu, Baþoðlu nun cenazesine katýldý Saðlýk-Ýþ Onursal Genel Baþkaný Mustafa Baþoðlu vefat etti. AK Parti Çorum Milletvekili TBMM Ýdari Amiri Salim Uslu, Merhum Baþoðlu'nun cenaze törenine katýldý. Çorum Milletvekili TBMM Ýdari Amiri ve Hak Ýþ Onursal Baþkaný Salim Uslu, Saðlýk-Ýþ Onursal Baþkaný Mustafa Baþoðlu'nun vefatýndan dolayý büyük üzüntü içerisindeyim. Yýllarýný sendikacýlýða adamýþ deðerli büyüðümüzün kaybý sendikacýlýk adýna büyük bir kayýptýr. dedi. Uslu, merhum milletvekili Baþoðlu hakkýnda, 28 Þubat ta darbecilere karþý tepkisini 9. Cumhurbaþkaný Süleyman Demirel'in baþdanýþmanlýðý görevinden istifa ederek ve Türk Ýþ'in 28 Þubat taki durumunu eleþtirerek onurlu bir duruþ sergilemiþ olup daima hayýrla ve saygýyla AK Parti Çorum Milletvekili TBMM Ýdari Amiri Salim Uslu, Saðlýk-Ýþ Onursal Genel Baþkaný Mustafa Baþoðlu nun cenazesine katýldý. rahmet, ailesi, Türk-Ýþ ve Saðlýk-Ýþ baþta olmak üzere tüm sevenleri ve iþçi hareketine baþsaðlýðý dilerim. diye konuþtu. Mustafa Baþoðlu, Türkiye Saðlýk Ýþçileri seçilmiþti. Sendikasý'nda 50 yýl genel baþkanlýk yapmýþ, 2011 yýlýnda yapýlan son seçimlerde aday olmayarak sendikanýn Onursal Genel Baþkaný sýfatýný anýlacaktýr. Merhum Baþoðlu, sendikacýlýkta iz býrakan faaliyetlerde de bulunmuþtur yýlýnda Ankara Milletvekili olarak seçildiðinde iþçi, memur ayrýmýnýn sona erdirilmesi talebiyle, meclis merdivenlerinde oturma eylemi yaparak hafýzalarda yer almýþtýr. Deðerli büyüðümüz Baþoðlu'na Cenab-ý Hak'tan kazanmýþtý. Türk-Ýþ Genel Eðitim Sekreterliði görevinde de bulunan Baþoðlu, 1977 yýlýnda yapýlan genel seçimlerde Ankara Milletvekilliðine Hakimiyet, merhum Mustafa Baþoðlu na rahmet, yakýnlarý ve sevenlerine baþsaðlýðý diler. (Ç.HAK:274)

6 6 PERÞEMBE 2 ÞUBAT 2012 OKA nýn icraatlarýný anlattý Yýlýn ilk Oka toplantýsý Amasya Valisi A.Celil Öz baþkanlýðýnda Amasya da gerçekleþtirildi. Toplantýya Vali Nurullah Çakýr, Samsun Valisi Hüseyin Aksoy, Tokat Valisi Þerif Yýlmaz katýldý. Toplantýnýn açýlýþ konuþmasýný yapan Vali Öz, OKA nýn kuruluþundan günümüze kadar neler yapýldýðýna iliþkin bilgiler verdi. Valilik internet sitesinde yer alan habere göre, Kalkýnma Ajansýnýn kuruluþunda ve bu günlere gelmesinde emeði geçen valilere, yönetim kurulu üyelerine, kalkýnma kurulu üyelerine teþekkür eden Vali Çakýr, þu bilgileri verdi; Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý ülkemizdeki 26 Bölge Kalkýnma Ajansýndan birisidir ancak yaptýðý çalýþmalar ve ortaya koyduðu somut göstergelerden de anlaþýlacaðý üzere uygulamalarý örnek alýnan, izlenen ve gýpta edilen bir ajans durumundadýr. Bu sonucun oluþumunda þüphesiz ki Yönetim Kurulu Üyelerimizin, Kalkýnma Kurulu Üyelerimizin, Genel Sekreterimiz Mevlut Özen in þahsýnda tüm personelin büyük emeði vardýr. Kendilerine teþekkür ediyorum. dedi. Ýlk Mali Destek Programý Ajansýn ilk mali teklif programý Ýþletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýþa Açýlmalarýna Mali Destek Programý adý altýnda 30 Aralýk 2009 tarihinde yayýnlanmýþtýr. Bu destek programýyla, öncelikli olarak bölgede kurulu bulunan KOBÝ lerin rekabet gücünün artýrýlmasý ve bu iþletmelerin dýþ pazarlara açýlmalarýnýn saðlanmasý hedeflenmiþtir. Program kapsamýnda bölgede KOBÝ lere TL mali destek kullandýrýlmasý hedeflenmiþtir. Sonuçlarý þu þekildedir. Amasya 83, Çorum 134, Samsun 221, Tokat 97, Toplam 535 proje kabul edilmiþtir. Bu program sayesinde Ajansýmýzýn saðladýðý TL mali destek ile iþletmelerin katkýsý dâhil toplamda yaklaþýk TL. lik harcama gerçekleþmiþ, 741 olarak tahmin edilen istihdamda 713 kiþiye ulaþýlarak %96 oranýnda hedefe ulaþýlmýþtýr. Mali Destek Programý-Küçük Ölçekli Altyapý Ajansýmýzýn 2. mali teklif programý kamu kurumlarý ve yerel yönetimlere yönelik olmuþtur. 14/09/2010 tarihi itibarýyla kamuoyuna duyurulan Küçük Ölçekli Altyapý Geliþtirme, Kültürel, Turistik Deðerleri ve Ekolojik Dengeleri Koruma ve Ýyileþtirme Mali Destek Programý toplam bütçesi TL dir. Sonuçlarý þu þekildedir. ÝLLER TESLÝM EDÝLEN PROJE SAYISI ASÝL LÝSTEDEKÝ PROJE SAYISI AMASYA 24 9 ÇORUM 33 8 SAMSUN TOKAT 46 9 TOPLAM Amasya 9 proje karþýlýðýnda 4,45 milyon TL, Tokat 9 proje karþýlýðýnda 4,05 milyon TL ve Samsun 10 proje karþýlýðýnda 5,21 milyon TL hibe almaya hak kazanmýþtýr. Bu çaðrýnýn sonuçlarý bölgemizdeki yerel turizm potansiyelinin deðerlendirilmesi açýsýndan büyük önem taþýmaktadýr. Gerek yakýn tarihimiz gerekse binlerce yýl öncesinden bu günlere kadar gelebilmiþ, bizi, geçmiþimizi anlatan eserlerimiz, yapýtlarýmýz mütevazi ölçüdeki parasal desteklerle onarýlmýþ, tekrar ayaða kaldýrýlmýþtýr. Uygulama aþamasýnda istihdama olumlu katký saðlayan projeler, önümüzdeki turizm sezonunda da farklý sektörlerde, iþ kollarýnda yeni istihdamlar saðlayacaktýr. Bölgemiz artýk geçerken uðranýlan bir yer olmaktan çýkmýþ, varýþ odaklý turizm cazibe merkezi olma yolunda ilerlemektedir. Amasya da Taþhan ýn Restorasyonu ve Ýþletilmesi, Kazanasmazlar Konaðý Ormancýlýk Kültür Evi yapýmý, Harþena Daðý ve Kalenin Aydýnlatýlmasý, Ziyaret Göleti nin turizme kazandýrýlmasý ve çevre düzenlemesi, Yalýboyu sur duvarlarýnýn onarýlmasý, kültür ve sanat evi inþasý, Ameseýa Turizm Merkezi Projesi, Amasya Ýmaret Kültür Merkezinin yapýlmasý. Bütün bu saydýðým projeler sayesinde Amasya, zaten var olan potansiyelini daha da artýrmýþtýr. Çorum da, Çorum Sanat Evi ve Sanat Sokaðý yapýmý, Mecitözü Eski Askerlik Þubesi Restorasyonu, Çocuk ve Oyuncak Müzesi, bir dizi faaliyetler bütünü olan Baþkent Hattuþa'da 2 Gün projesi, Alacahöyük Turizm Yolu Rehabilitasyonu, Ortaköy Ýncesu Kanyonunda Turizmi Geliþtirme çalýþmalarý, ülkemizin ilk yatýlý müzecilik eðitimi uygulamasý ve diðer yenilikçi uygulamalarý ile Herkes Müzeye projesi ve Dulkadiroðullarý Konaðýnýn restorasyonu sayesinde Çorum turizmi farklý bir ivme yakalamýþtýr. Valiliðim tarafýndan Çorum Müzesi nde uygulanan Herkes Müze ye projesi sayesinde, Çorum Müzesi önemli bir deðer haline gelmiþtir. Proje kapsamýndaki yenilikçi eðitim yöntemleri, uygulama atölyesi ile interaktif simülasyonlar gelen ziyaretçilerin büyük ilgisini çekmektedir. Bu proje sayesinde yapýlmýþtýr. Yine Çorum Müzesinde uygulanan, AB den hibe almaya hak kazanan Çorum Müzesinde Bir Þeyler Oluyor projesi ile bölgemizdeki müze profesyonellerinin, öðretmen ve eðitimcilerin performans sanatlarý, küratörlük ve drama konusunda eðitim almalarý saðlanacaktýr. Samsun Atakent de Adnan Menderes Bulvarý sahil yolu düzenlemesi, Termalde % 100 Döngü çalýþmalarý, Kýzýlýrmak Deltasý Kuþ Cenneti Yolu, Vezirsuyu Turizm ve Rekreasyon çalýþmalarý, Altýnkum da yapýlan Kültür ve Turizm Tesisi, temiz bir gelecek ve saðlýklý yaþam için SAMBÝSbisiklet yolu yapýmý, TR- 83 Bölgesinde Turist Bilgi Sistemi, Engellilere yönelik eðitim - dinlenme kamp ve plajý, tarihi ipek yolunda bulunan Çakallýhan ýn restorasyonu ve Samsun doða evleri, hepsi birbirinden güzel ve deðerli proje faaliyetleri sayesinde, Samsun un bölge turizmi içerisindeki lokomotif rolü pekiþmiþtir. Bölgemizin bir diðer ili Tokat da Mavi ve Yeþilin cazibeli büyüsünü gösteren altyapý faaliyetleri, Mercimektepe de yamaç paraþütünün geliþtirilmesi, Gümenek Mesire alanýnýn yenilenmesi, Tokat Kültür Evi inþasý, tarihten bu güne kadar gelen Gaydaraoðlu Konaðý nýn butik otel haline getirilmesi, Niksar daki Arasta çarþýsýnýn restorasyonu, Niksar kent merkezinin turizm kimliði kazanmasý çalýþmalarý ve Gýjgýj tesislerinin yenilenmesi. Saydýðým projeler marka kent yolculuðunda Tokat ýn önemli kilometre taþlarýdýr. Doðrudan Faaliyet Desteði Ajansýmýzýn 2011 yýlýndaki 2. Doðrudan Faaliyet Desteði uygulamasýnda, 11 proje baþarýlý bulunmuþ ve uygulamasý devam etmektedir: Yaþlý Dostu Kent Amasya, Metropol Kent Samsun'da Kentlilik Bilinci Araþtýrma Projesi, YHKB tarafýndan uygulamasý devam eden TR83 Bölgesi Günümüz El Sanatlarý Envanteri ve Pazar Araþtýrmasý, Hitit Üniversitesi nce çalýþmasý devam eden Ýstihdam Odaklý Mesleki Eðitim Ýçin Sektörel Talep Araþtýrmasý, Tokat'taki Mesleki Eðitimin Durum ve Ýhtiyaç Analizi, Samsun Ýlinin Sosyal Risk Haritasýnýn Oluþturulmasý-SOPHOP Projesi, Çorum TSO tarafýndan uygulanan TR83 Bölgesi Yenilenebilir Enerji Raporu, Samsun Medikal Sanayi Kümelenme Derneðince Samsun Medikal Sektörünün Mevcut Durum Analizi ve Sanayi Bölgesi Çalýþmasýnýn Altyapýsýnýn Oluþturulmasý ve Samsun Ýl Kültür ve Turizm Md. ce uygulamasý devam eden Panorama 1919 projeleridir. Doðrudan Faaliyet Desteði uygulamasý 2012 yýlýnda da devam edecektir. AB Projeleri Bu kapsamda konuþmamýn baþýnda ifade ettiðim IPA BROP- Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Programý dahilinde Ajansýmýzýn yürüttüðü proje, Kalkýnma Ajanslarý arasýnda bir ilktir. Kalkýnma Ajansýmýzýn 3 katlý hizmet binasý bu projeden karþýlanacaktýr. Halen kiralýk olarak kullandýðýmýz çalýþma ofisi yerine Ajansýn kendi malý olacak bir hizmet binasý yapýlacaktýr. Binanýn yapýlacaðý yeri bedelsiz ve süresiz olarak Ajansýmýza devreden Samsun TSO Yönetim Kurulu Baþkaný þahsýnda tüm üyelerine teþekkür ediyorum. Kamu özel sektör iþbirliðinin en güzel ve örnek alýnacak birlikteliði sergilenmiþtir. Emeði geçenleri kutluyorum, tebrik ediyorum. Ajansýmýzýn AB destekli yürüttüðü bir baþka çalýþma, OKA Kayýtdýþý Ýstihdamla Mücadele Ediyor projesidir. Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat illerindeki iþsiz gençlerin iþ makinesi operatörlüðü eðitimi alarak istihdam edilmeleri ve kayýtdýþýlýk ile mücadelesi hedeflenmiþtir. Toplam bütçesi olan projenin luk kýsmý hibedir. Projede dört ildeki Ticaret ve Sanayi Odalarýnýn proje ortaðý olup aktif yer almasý ve her aþamasýnda destek saðlamasý ayrý bir önem arz etmektedir. Ulusal Ajans Projesi Ajansýmýz tarafýndan kullanýlan bir diðer mali kaynak da, Ulusal Ajansa sunulan ve kabul edilen Bölgesel Kalkýnma için Hareketlilik adý altýnda Ýtalya, Finlandiya, Portekiz ve Ýspanya daki kalkýnma ajanslarý ortaklýðýyla düzenlenen hareketlilik projesidir. Bu proje ile OKA nýn hemen hemen bütün elemanlarý saydýðým ülkelere giderek AB ülkelerindeki kalkýnma ajanslarýnýn faaliyetlerini yerinde görebileceklerdir. Deðerlendirmeleri Devam Eden KOBÝ ve Ýnsan Kaynaklarýný Geliþtirme Programlarý Deðerlendirmeleri halen devam eden KOBÝ ve Ýnsan Kaynaklarý Geliþtirme Mali Destek programlarýnda yine KOBÝ lerimizin güçlendirilmesi ve bölge halkýmýzýn kapasitesinin geliþtirilmesi hedeflenmiþtir. KOBÝ programýnýn bütçesi TL ve Ýnsan Kaynaklarý Geliþtirme programýnýn bütçesi TLolup toplam program bütçesi TL dir. Kabul edilen baþvuru sayýlarý þu þekildedir. Ýller KOBÝ Programý ÝKG Programý Amasya Çorum Samsun Tokat TOPLAM Ajanslar yaklaþýk olarak 2-3 yaþýndaki kurumlardýr. Kalkýnma Bakanlýðý koordinasyonunda, ulusal makro planlar ve projelerle uyumlu olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. Toplantý sonunda OKA dönemsel baþkanlýðýný yüreten Amasya Valisi A.Celil Öz, 2012 yýlý dönemsel baþkanlýðýný Vali Nurullah Çakýr' a devretti. Yýlýn ilk Oka toplantýsý Amasya Valisi A.Celil Öz baþkanlýðýnda gerçekleþtirildi. Toplantý sonunda OKA Baþkanlýðý Vali Nurullah Çakýr a devredildi. Okullar pazartesi günü açýlýyor Okul öncesi, ilköðretim ve ortaöðretimdeki yaklaþýk 17 milyon öðrenci, 6 Þubat Pazartesi günü eðitim öðretim yýlýnýn ikinci yarýsýna baþlayacak eðitim öðretim yýlýnýn 19 Eylül 2011'de baþlayan ilk yarýsý, 20 Ocak 2011 Cuma günü sona ermiþti. Öðrenci ve öðretmenler 17 günlük tatilin ardýndan 6 Þubat'ta okullarýna dönecek. Eðitim öðretim yýlý, 8 Haziran Cuma günü tamamlanacak. Bu arada Milli Eðitim Bakanlýðýnýn FATÝH projesi de ikinci dönemden itibaren hayata geçirilecek. Projenin, belirlenen 17 ildeki 52 okulda ilk uygulamasý yapýlacak; okullar, akýllý tahtalarla donatýlacak. Öðrencilere ve öðretmenlere yaklaþýk 12 bin tablet bilgisayar daðýtýlacak. Ýkinci dönem, ilköðretim ikinci kademe öðrencileri ile lise son sýnýf öðrencileri için sýnav heyecanýyla geçecek. Ýlköðretim ikinci kademe öðrencileri Seviye Belirleme Sýnavlarýna (SBS) katýlacak. Milli Eðitim Bakanlýðýnýn sýnav takvimine göre, SBS ile Parasýz Yatýlýlýk Bursluluk Sýnavý, ilköðretim 8. sýnýf öðrencileri için 9 Haziran tarihinde yapýlacak. Ýlköðretim 5, 6, 7. ve ortaöðretim 9, 10 ve 11. sýnýflarýn gireceði Parasýz Yatýlýlýk ve Bursluluk Sýnavý 10 Haziran tarihinde düzenlenecek. Lise son sýnýf öðrencilerinin katýlacaðý üniversiteye giriþ sýnavlarýnýn ilk aþamasý Yükseköðretime Geçiþ Sýnavý (YGS) 1 Nisan Pazar günü yapýlacak. Üniversiteye giriþte ikinci aþama olan Lisans Yerleþtirme Sýnavlarý'nýn (LYS) baþvuru tarihi Nisan tarihleri arasýnda alýnacak. LYS, Haziran ve Haziran tarihlerinde beþ oturumda gerçekleþtirilecek. Öte yandan atamasý 3 Þubat Cuma günü yapýlacak 17 bin kadrolu öðretmen de, eðitimin ikinci yarýsýnýn baþlayacaðý pazartesi günü görev baþý yapacaklar. (Ç.HAK:382) Törene Bakan Yardýmcýlarý, Belediye Baþkanlarý, bürokratlar ve sivil toplum kuruluþlarý katýldý. Vali Çakýr a Türk Týme den ödül Valilik internet sitesinde yer alan habere göre, Türk Time Dergisi'nin okuyucularýnýn ortak deðerlendirmeleri ve düzenlenen anket sonucu, 2011 yýlýnda ülkesi ve halký için gösterdiði gayretli çalýþmalar ve baþarýlara imza atan, kamuoyunun takdirini kazanmýþ siyasetçi iþ adamý ve sivil toplum kuruluþlarý liderlerinin ödüllendirildiði 2011 yýlýnýn en baþarýlý isimleri açýklandý. Bu kapsamda Vali Nurullah Çakýr da 2011 yýlýnýn en baþarýlý yöneticileri arasýnda, 2011 yýlýnýn Çorum Merkeze baðlý Daðkarapýnar Köyü Aðataþ mevkiinde bulunan TRT ye ait televizyon vericilerinde görevli personel Tahsin Kayaoðlu mahsur kaldýðý yerden Ýl Özel Ýdaresi ne baðlý ekipler tarafýndan kurtarýldý. Ýl Özel Ýdaresi nin resmi internet sitesinde yer alan habere göre tesislere ulaþýmý saðlayan yaklaþýk 2,5 kilometre uzunluðundaki yol, kar yaðýþý nedeniyle kapanýnca TRT Görevlisi Tahsin Kayaoðlu da mahsur kaldý. Tahsin Kayaoðlu, TRT Genel nü arayarak yardým istedi. TRT yetkilileri de Çorum Ýl Özel Ýdaresi yetkililerini arayarak yardým istediler. Yardým çaðrýsýnýn ardýndan harekete geçen ekipler, bin 442 rakýmda bulunan tesislerin yolunu açmak üzere 2 greyderle kurtarma çalýþmalarýna baþladý. Vali Nurullah Çakýr, 2011 yýlýnýn Altýn Adamlarý ödülünü aldý. Altýn Adamlarý ödülünü Ankara Þahhane Restoran da düzenlenen törenle aldý. Jenaratör yakýtý dondu Kar kalýnlýðýnýn yer yer 1 metreyi bulduðu bölgede Ayrýca Bala Belediye Baþkaný Ýbrahim Gürbüz e ödülünü veren Vali Çakýr kendisine yapýlan çalýþmalar yaklaþýk 5 saat sürdü. Zorlu çalýþmanýn ardýndan yol açýlarak mahsur kalan görevliye ulaþýldý. baþarýlý çalýþmalarýndan dolayý kutladý. Kalkýnma Bakanlýðý Bakan Yardýmcýsý Mehmet Ceylan ýn elinden ödülünü alan Vali Çakýr, 2011 yýlýnýn Altýn Adamlarý ödülüne layýk gören Türk Time okuyucularýna ve Türk Time Dergisine teþekkür etti. Yoðun katýlýmýnýn gerçekleþtiði 2011 Yýlýn Altýn Adamý ödül törenine Bakan Yardýmcýlarý, Belediye Baþkanlarý, bürokratlar ve sivil toplum kuruluþlarý katýldý. Mahsur kalan TRT görevlisini Özel Ýdaresi ekipleri kurtardý TRT ye ait televizyon vericilerinde görevli personel mahsur kaldý. TRT personeli Ýl Özel Ýdaresi ne baðlý ekipler tarafýndan kurtarýldý. Soðuk nedeniyle jeneratör yakýtýnýn dahi donduðunu söyleyen Kayaoðlu, Özel Ýdare ekiplerine teþekkür etti. KUTLAMA Deðerli dostumuz Sayýn Davut Güney in Tapu Kadastro Genel Müdürü olarak atanmasýndan dolayý tebrik eder, baþarýlarýnýn devamýný dileriz. Ziraat Odasý Yönetim Kurulu adýna Baþkan Mehmet Sayan

7 PERÞEMBE 2 ÞUBAT Bayat Köyü Camii kitap baðýþý bekliyor Çorum merkeze baðlý Bayat Köyü Camii nde oluþturulan kütüphane için kitap baðýþý bekleniyor. Camii Ýmam Hatibi ve köylülerin çabasýyla hayata geçirilen kütüphane fikri, Bayat Köyü nde büyük bir heyecana sahne olurken, oluþturulan bölümdeki raflarýn kitapsýz kalmamasý arzu ediliyor. Kütüphane hazýrlýklarýnýn baþladýðý günden bugüne kadar yaklaþýk 200 kitap baðýþý yapýlan kütüphanenin kitap zenginliðinin artmasý için baðýþ çaðrýsýnda bulunan Bayat köyü sakinleri, Cami görevlimiz Ahmet Çavuþ un öncülüðünde baþlattýðýmýz çalýþmalarla, camimizin çevre düzenlemesi ve camimize kütüphane kazandýrýlmasý hususunda önemli aþamalar kaydettik. Cami cemaatimizin ve çocuklarýmýzýn faydalanacaðý bu kütüphane hizmetine Çorumlu hayýr sahiplerinin kitap baðýþlarýyla katkýda bulunmasýný bekliyoruz. dedi. Atýksu Arýtma Tesisi ne 530 bin TL teknolojik yatýrým Atýk Su Arýtma Tesisi'nde saniyede 735 litre suyu arýtýlýyor. TYÇP kapsamýnda 15 kiþiye istihdam Bayat Köyü Camii nde oluþturulan kütüphane için kitap baðýþý bekleniyor. Osmancýk Belediyesi nin, Toplum Yararýna Çalýþma Programý kapsamýnda 5 ay süreyle 15 kiþi istihdam edeceði belirtildi. Yapýlan açýklamada, Türkiye Ýþ Kurumu Çorum Çalýþma ve Ýþ Kurumu Ýl arasýnda imzalanan protokole göre, Ýþkur'a kayýtlý iþsizler arasýndan, 18 yaþýný tamamlamýþ, öðrenci olmayan baþvuru sahiplerinden 15 kiþi, 5 ay süreyle Osmancýk Belediyesi Fen Ýþleri nde park Osmancýk Belediyesi nin 15 kiþi istihdam edeceði belirtildi bahçe bakýmý, yol kaldýrým yapýmý iþlerinde çalýþtýrýlacaðý dile getirildi. Protokol imza töreninde bir konuþma yapan Osmancýk Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý; Ýþkur Ýl Müdürümüz Zafer Eyvaz a, ilçemize böyle bir fýrsat tanýdýðý ve geçici de olsa 15 kiþinin iþ sahibi olmasýndaki katkýlarýndan dolayý teþekkür ediyorum. Baþvurular dün itibariyle baþladý. Belediyemize yada Ýþkur Ýl ne yapýlacak müracaatlar sonunda 15 kiþiden fazla baþvuru olmasý durumunda, çalýþacak kiþiler noter huzurunda yapýlacak kura sonucu belirlenecektir. dedi. Belediyeden verilen bilgiye göre baþvurular 1-15 Þubat 2012 tarihleri arasýnda þahsen yapýlacak olup, baþvurusu kabul edilenler 1 Mart 2012 de iþe baþlayacak ve 31 Temmuz 2012 tarihine kadar çalýþacaklar. Çitlembikler korunmayý bekliyor Osmancýk Kültür Turizm ve Tanýtma Derneði Baþkaný Sakin Karakaþ, Çorum'un Osmancýk ilçesinde bulunan ve Fatih Sultan Mehmet'in gölgesinde dinlendiði rivayet edilen tarihi çitlembik aðaçlarýnýn tescillenerek koruma altýna alýnmasý gerektiðini söyledi. Osmancýk Kültür Turizm ve Tanýtma Derneði Baþkaný Sakin Karakaþ Osmancýk ilçesinde tescillenerek korunmayý bekleyen 47 tane yaþlý çitlembik aðacý olduðunu açýkladý. Dernek tarafýndan yapýlan araþtýrma sonucunda çitlembik aðaçlarýnýn en gençlerinin bile 200 yaþýndan daha yaþlý olduðunun tespit edildiðini belirten Karakaþ; aðaçlarýn birer kültür varlýðý olarak tescillenmesi gerektiðini ifade etti. Ýlçedeki çitlembik Sakin Karakaþ aðaçlarýyla ilgili olarak 540 yýl önce Fatih Sultan Mehmet'in bu aðaçlarýn gölgesinde Koyunbaba'nýn hayýr duasýný aldýðý rivayet edildiðini anlatan Karakaþ; "Dernek olarak 47 çitlembik aðacý tespit ettik. Bu aðaçlarýn birçoðu 200 yaþýndan fazla. Her aðacýn künyesi çýkarýlmalý ve bu aðaçlarýn bulunduðu sokak turizme kazandýrýlmalýdýr. Bundan 540 yýl öncesinde bu aðaçlarýn Fatih Sultan Mehmet'e ve Koyunbaba Hazretlerine gölge olduðu halen anlatýlmaktadýr. Çitlembiklerinin bu öneminin herkes tarafýndan bilinmesini saðlamak ve onlarý korumak bizim tarihe olan bir borcumuzdur" dedi. Çitlembik aðaçlarýnýn Anadolu'ya özgü bir aðaç olduðunu ekleyen Karakaþ, 47 tarihi çitlembik aðacýnýn bir sokakta olduðu tek Anadolu kentinin ise Osmancýk ilçesi olduðunu vurguladý. Çitlembik aðaçlarýyla ilgili rivayetlere göre Ýstanbul'u fetheden Osmanlý Sultaný Fatih Sultan Mehmet Otlukbeli Savaþýna giderken Osmancýk'a geldiklerinde ilçede bulunan Koyunbaba Hazretlerinin hayýr duasýný almak istedi. Koyunbaba Hazretlerini çitlembik aðaçlarýnýn gölgesinde dinlenirken buldu. Kendisinden bir arzusunun olup olmadýðýný sorduðunda, Koyunbaba Hazretleri ilçeden geçen Kýzýlýrmak'ýn üzerine bir köprü yaptýrmasýný istedi. Fatih Sultan Mehmet'in bu sözünü yerine getirmeye ömrü yetmedi. Ancak oðlu Sultan II. Beyazýt tahta geçince ilçeye Anadolu'nun en büyük köprüsünü yaptýrdý. (ÝHA) Çitlembik aðaçlarýnýn tescillenerek koruma altýna alýnmasý gerektiði belirtildi. Çorum Belediyesi nden yapýlan açýklamada, Belediye nin evsel ve evsel nitelikli endüstriyel atýk sularý arýttýktan sonra doðaya býraktýðý belirtildi. Yapýlan açýklamaya göre, atýk sularýn içerisinde yer alan zararlý maddeleri arýtýp, doðaya zararsýz hale geldikten sonra býrakan Çorum Belediyesi, atýk su arýtma tesisini modern cihazlarla donatmaya devam ediyor. En son teknolojik geliþmeleri takip ederek hizmetlerin kalitesini artýrmak amacýyla bünyesinde yer alan birimlerde uyguluyor. Konutlardan gelen evsel atýk sularý ile iþletmelerden gelen ön arýtma yapýlmýþ olan evsel nitelikli endüstriyel atýk sularý arýtan Atýk Su Arýtma Tesisi'nin saniyede 735 litre suyu arýtma kapasitesinde olduðunu vurgulayan Belediye Baþkan Yardýmcýsý Alper Zahir, atýk su ve arýtma çamurlarý çevreye zararsýz hale getirdikten sonra alýcý Tesise teknolojik yatýrým yapýldý. ortama býraktýklarýný vurguladý. Atýk Su Arýtma Tesisi'nde atýk sularýn arýtýlmasýndan sonra oluþan arýtma çamurlarýnýn susuzlaþtýrma ünitesinde daha önce belt pres kullanýldýðýný belirten Zahir, belt preslerin verimli kullaným ömürlerinin dolduðunu bu nedenle de yeni ve son teknoloji ürünü olan dekantörlerin alýndýðýný vurguladý. Dekantörlerin çalýþmasý tamamen otomasyonla yapýlmaktadýr. Zahir, çamur susuzlaþtýrmada dekantöre geçilmesinin belt preslere kýyasla hem ekonomik açýdan hem de çevreye hassasiyeti bakýmýndan birçok avantaj saðladýðýný vurgulayarak, Çamur susuzlaþtýrmada dekantöre geçilmesi belt preslere kýyasla düþük polimer kullanýmý, düþük su ihtiyacý, düþük bakým maliyetleri, yüksek katý madde oranýna sahip çamur keki, süzüntü suyundan tesise daha az flok kaçýþý saðlanacaktýr. Bu nedenle daha kaliteli ve çevreye zararsýz bir çamur elde edilmiþ oluyor. En önemlisi de çalýþan personelimizin daha saðlýklý bir ortamda çalýþmasýna olanak saðlanmýþ olacaktýr. Tüm bunlarla birlikte tesisin verimi de artacaktýr. dedi. Belediye Baþkan Yardýmcýsý Alper Zahir, atýksu arýtma tesisinde çamur susuzlaþtýrmada dekantöre geçilmesinin maliyetinin yaklaþýk olarak 530 bin TL olduðunu sözlerine nde kayýtlý köylere yolcu taþýyan 216 araç sahibine duyuruda bulunduk. Þoförler ve Nakliyeciler Odasý, Taksiciler, Minibüsçüler ve Servisçiler Odasý, Köy Muhtarlýklarý baþta olmak üzere ilgililer konu hakkýnda bilgilendirilmiþ ve resmi yazýlar yazýlmýþtýr. Belediyemize verilen yetkiler çerçevesinde merkeze baðlý köyler ile Trafik Tescil Þube olmayan iþlemleri Ýl Trafik Komisyonu kararý ile belediyemizce yürütülen Lâçin, Narlý, Çamlýca Beldesi ve köylere çalýþan M plakalý araç sahiplerine Ticari Taþýt Tahsis Belgesi, Çalýþma Ruhsatý ve Güzergâh Ýzin Belgesi düzenlenecektir. Bu iþlem 29 Þubat 2012 tarihinde sona erecektir. M plaka sahiplerinin maðdur olmamasý için belirlenen süre içinde evraklarýný tam ve eksiksiz olarak Belediyemiz Zabýta Trafik Muamelat servisine teslim ederek belgelerini almalarýný istiyoruz. dedi. Belge düzenlenmesi esnasýnda Ýl Trafik Komisyonu nun aldýðý karar gereði köy yolcusu taþýtan M plakalý araç sahiplerinde yaþ sýnýrý aranmayacaðýný da sözlerine ekleyen Candan, Ýleriki aylarda yayýnlanacak yönetmelik doðrultusunda çalýþma koþullarý, devir iþlemleri ve köy yolcu duraklarý ile ilgili çalýþmalar belgesini almýþ araç sahipleri çok büyük kolaylýklarý beraberinde getirecektir." diye konuþtu. M plakalý araç sahiplerine uyarý Çorum Belediyesi nden yapýlan açýklamada M Plakalý araç sahiplerinin köylere yolcu taþýyabilmek için Þubat ayý içerisinde tüm evraklarýný Zabýta 'ne teslim etmeleri gerektiði belirtildi. Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan, M plakalý araç sahiplerinin de Ticari Taþýt Tahsis Belgesi almasý gerektiðini söyledi Sayýlý Belediye Kanun 15. Maddesi gereði Çorum da ticari araçlar için baþlatýlan Ticari Taþýt Tahsis Belgesi, Çalýþma Ruhsatý ve Güzergâh Ýzin Belgesi çalýþmalarýný S plakalarda yapýlan düzenli çalýþma ile tamamladýklarýný ifade eden Belediye Baþkan Yardýmcýsý Candan, ayný uygulamayý köylere yolcu taþýyan M plakalý araçlara da uygulayacaklarýný belirtti. Bu konuda bir açýklama yapan Baþkan Yardýmcýsý Candan, Belediye olarak Ýl Emniyet Trafik Tescil Þube Çorum Belediyesi M Plakalý araç sahiplerini uyardý.

8 8 PERÞEMBE 2 ÞUBAT 2012 Vali Çakýr 22 nci yýl mutluluðumuzu paylaþtý Vali Nurullah Çakýr, gazetemizin 22 nci kuruluþ yýldönümü nedeniyle gazetemizi ziyaret etti. Genel Yayýn Yönetmenimiz Þevket Erzen ve Yazý Ýþleri Müdürümüz Mustafa Demirer'le sohbet eden Vali Nurullah Çakýr, 22 yýldýr yayýn hayatýna baþarý bir þekilde devam eden gazetemiz için "Nice baþarýlý yýllara' temennisinde bulunurken, ziyaret sýrasýnda mesailerine devam eden gazetemiz personelini de tek tek tebrik etti. MHP den kutlama ziyareti Çorum Haber den kutlama ziyareti Hakimiyet, tarafsýz gazete Çorum Valisi Nurullah Çakýr dün akþam gazetemizi ziyaret ederek 22. yýlýmýzý kutladý. Çorum Haber Gazetesi Genel Müdürü Mehmet Yolyapar ve Halkla Ýliþkiler Yönetmeni Ayþe Uncu dün gazetemizi ziyaret ettiler. Çorum Gazeteciler Cemiyeti Baþkaný ve Genel Yayýn Yönetmenimiz Þevket Erzen in evsahipliðindeki ziyarette konuþan Mehmet Yolyapar, kuruluþ yýl dönümümüzü tebrik ederek, Hakimiyet e daha nice 22 yýllar diliyorum. dedi. Çorum yerel basýnýnýn bugünki seviyeli, ciddi ve tutarlý çizgisinde Çorum Hakimiyet in de önemli payý var diyen Yolyapar, þunlarý söyledi: Yerel basýnýmýzýn daha da güçlenerek, teknolojik bakýmdan daha iyi bir çizgi yakalayarak yoluna devam edebilmesi için Çorum halkýnýn yerel gazetelere daha fazla sahip çýkmasý gerektiði kanaatindeyim. Bu vesile ile Çorum Hakimiyet Gazetesi nin 22 yýlýný kutluyor, tüm yönetici MHP Ýl Baþkaný Ercan Daþdan, Hakimiyet, habercilikte objektif ve tarafsýz hareket ediyor. dedi. Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) yöneticileri dün gazetemizi ziyaret ettiler. Çorum Gazeteciler Cemiyeti Baþkaný ve Genel Yayýn Yönetmenimiz Þevket Erzen in evsahipliðindeki ziyarete MHP Ýl Baþkaný Ercan Daþdan, Merkez Ýlçe Baþkaný Zeki Aþkýn ve MHP Milletvekili Adayý Hüseyin Esenyel katýldý. Ziyarette konuþan Ercan Daþdan, 22 yýldýr Çorum da faaliyet gösteren Hakimiyet Gazetesi, ilimizdeki sorunlarý ve olmasý gerekenleri topluma aktarmaktada objektif ve tarafsýz bir þekilde hareket ediyor. dedi. MHP Ýl Baþkaný Daþdan, Hakimiyet in bundan sonraki dönemde de ayný ilkelerden ödün vermeden, Çorum a hizmet anlayýþý içerisinde yayýnlarýný sürdüreceðine inanýyorum. Hakimiyet in 22. yaþýný kutluyor, tüm yönetici ve çalýþanlarýna baþarýlarýnýn devamýný diliyorum. diye konuþtu. Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren Þevket Erzen ise misafirlerine teþekkür etti. Çorum Haber Gazetesi yöneticileri, gazetemizin 22. yaþýný kutladýlar. ve çalýþanlarýna tüm samimiyetimle baþarýlarýnýn devamýný diliyorum. Ziyarette konuþan Þevket Erzen ise Çorum Haber Gazetesi yöneticilerine nezaketlerinden dolayý teþekkür etti. Emekliler ve Ýþ Bankasý Bahabey Þubesi kutladý Türkiye Emekliler Derneði Çorum Þubesi ve Türkiye Ýþ Bankasý Bahabey Þubesi yöneticileri, gazetemizin 22. yýlýný kutladý. Emekliler Derneði Þube Baþkaný Hýdýr Kýnýklý ve Ýþ Bankasý Bahabey Þubesi Müdürü Melih Bayram Ýlko dün gazetemizi ziyaret etti. Çorum Gazeteciler Cemiyeti Baþkaný ve Genel Yayýn Yönetmenimiz Þevket Erzen in evsahipliðindeki ziyarete Emekliler Derneði Çorum Þubesi Baþkan Yardýmcýsý Fahri Hýzarcý ile Yönetim Kurulu Üyeleri Ýrfan Karaoðlu, Ýsmet Özüdoðru ve Ýrfan Delibaþ da katýldý. Emekliler Derneði Baþkaný Kýnýklý ve Ýþbankasý Bahabey Þube Müdürü Ýlko gazetemizi ziyaret ettiler. Emekliler Derneði Baþkaný Hýdýr Kýnýklý, Çorum yerel basýnýndan ve özellikle Hakimiyet Gazetesi nin ilkeli yayýnlarýndan son derece memnunuz. Habercilik hizmetleriyle çalýþmalarýmýzý destekleyen Hakimiyet Gazetesi nin 22. yaþýný kutluyorum dedi. Ýþ Bankasý Bahabey Þubesi Müdürü Melih Bayram Ýlko de, Çorum Hakimiyet in kuruluþ yýl dönümünü tebrik ediyor, nice yýllar diliyorum. diye konuþtu. Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren Þevket Erzen ise misafirlerine teþekkür etti. Saðlýk-Sen tebrik etti Saðlýk ve Sosyal Hizmet Çalýþanlarý Sendikasý (Saðlýk-Sen) yöneticileri dün gazetemizi ziyaret etti. Çorum Gazeteciler Cemiyeti Baþkaný ve Genel Yayýn Yönetmenimiz Þevket Erzen in evsahipliðindeki ziyarete SaðlýkSen Genel Eðitim ve Sosyal Ýþler Sekreteri Menderes Turbay ve Saðlýk-Sen Þube Baþkaný Ahmet Saatçi katýldý. Ziyarette konuþan Menderes Turbay, Kurulduðu günden bu yana Hakimiyet i takip ediyorum. Bugünlere geleceði- Hakimiyet in 22. yaþýný kutlayan misafirler, nice yýllar dilediler. ni ve Çorum u kucaklayan bir gazete olacaðýný daha ilk yýllarýnda tahmin ediyordum. dedi. Hakimiyet in 22. kuruluþ yýl dönümünü tebrik eden Turbay, Habercilik ve gazete içeriði açýsýndan takdir ettiðim Hakimiyet, yazarlarý ve tüm çalýþanlarýnýn emeðiyle dolu dolu bir gazete. Ýnþaallah bundan böyle de okurlarýndan aldýðý güçle ayný çizgide devam eder. diye konuþtu. Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren Þevket Erzen ise misafirlerine teþekkür etti. 22. yýlýmýzý kutlayan Ýrfan Ezer, gazetemize þýk bir duvar saati hediye etti. Birlikte nice yýllara Hakimiyet in sadýk okurlarýndan Ýrfan Ezer, 22 inci yaþýmýzý kutladý. Kuruluþ yýl dönümümüz nedeniyle önceki gün gazetemizi ziyaret eden Ýrfan Ezer, Hakimiyet okurlarý adýna kuruluþ yýl dönümünüzü tebrik ediyorum. dedi. Yazý Ýþleri Müdürümüz Mustafa Demirer in evsahipliðindeki ziyarette konuþan Ezer, 22. yýl mutluluðumuzu paylaþtý. KUTLAYANLAR Kent Haber Gazetesi: Çorum Hakimiyet Ailesi nin 22. yaþýný kutlarýz. Finansbank Çorum Þubesi Müdürü Nuray Þehirtay: Çorum Hakimiyet in yeni yaþýný kutluyor, basýn-yayýn hayatýnda baþarýlarýnýn devamýný temenni ediyorum. Ece Banyo Onursal Baþkaný Ýsmet Çenesiz: Hakimiyet Gazetesi nin 22. kuruluþ yýl dönümünü tebrik ediyor, nice yýllar diliyorum. Meydan Camii Yaptýrma ve Yaþatma Derneði Baþkaný Celal Alegöz, Baþkan Yardýmcýsý Ömer Kazancý: Saðlýk-Sen yöneticileri dün gazetemizi ziyaret ettiler. Kuruluþundan bu yana Hakimiyet okuduðunu ve bilgisayarýndaki açýlýþ sayfasýnýn dahi olduðunu hatýrlatan Ezer, Birlikte nice yýllara diye konuþtu. Ezer, açýklamalarýnýn ardýndan, Allah ve Muhammed lafýzlarýný üzerinde taþýyan þýk bir duvar saatini gazetemize hediye etti. Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren Mustafa Demirer ise hediyesi ve nezaketinden dolayý Ezer e teþekkür etti. Çorum un ve Çorumlu nun gür sesi olan Hakimiyet Gazetesi nin 22. yaþýný kutluyor, yayýn hayatýnda baþarýlarýnýn devamýný diliyoruz. Emniyet Toptan Tekstil Maðazasý yetkilisi Ömer Emniyet: Hakimiyet Gazetesi nin 22. yaþýný kutluyor; saðlýk, afiyet ve esenlik içinde nice yýllar diliyorum. Kývanç, Þule, H. Egemen Karaarslan: Söze nasýl baþlayacaðýný bilemiyor insan. Sosyal sorumluluk projelerinizle, Çorum'da yaþayan insanlarýn sesini yansýtmanýzla, yaptýðýnýz iþlerdeki baþarýlý sonuçlarla Çorum'un vazgeçilmez bir parçasý oldunuz. Ýsim isim sayamadýðýmýz Hakimiyet Gazetesi'nde emeði geçen herkesi kutluyoruz. Gelecek nice yýllarýn da 2011 yýlý gibi baþarýlý ve dolu dolu geçmesini temenni ediyoruz.

9 Hakimiyet Gazetesi Çorum un pusulasý PERÞEMBE 2 ÞUBAT 2012 AK Parti Çorum Milletvekili Ceza ve Tutukevleri Ýnceleme Komisyonu Baþkaný Türkiye-Filistin Dostluk Grubu Baþkaný, AK Parti Teþkilât Baþkan Yardýmcýsý Murat Yýldýrým, Çorum Hakimiyet in 22. kuruluþ yýldönümünü kutladý. Milletvekili Yýldýrým,Yazý Ýþleri Müdürümüz Mustafa Demirer e gönderdiði mesajýnda þu ifadelere yer verdi; Çorum un basýn hayatýnda 22. yýldönümünü yaþayan Çorum Hakimiyet Gazetemiz in kuruluþ yýldönümünü þahsýnýzda en içten dileklerimle kutlarým. 22 yýllýk basýn hayatýnda önemli açýlýmlar ve atýlýmlar ile Çorum basýnýnýn geliþmesinde büyük Murat Yýldýrým rol oynayan Hakimiyet Gazetemiz, þehirde birlik ve beraberlik eksenli kalkýnmanýn saðlanmasýnda da önemli bir lokomotif rolünü baþarýyla yürütmektedir. Bu haliyle þehrimizin ve halkýmýzýn sorunlarýna duyarlýlýkla eðilerek problemlerin çözümünde bir pusula görevi görmektedir. Belli bir yayýn çizgisi ve kaliteyi gözeterek yaptýðý yayýnlarýný ilgi ile takip ederken, bundan sonraki hizmetlerinde baþarýlar diler, kurucusundan, yöneticisine, yazý iþlerinden diðer aþamalarda çalýþan tüm personeline kadar herkesi kutlar, kuruluþ yýldönümünün tekrar hayýrlý olmasý dileklerimle selamlarýmý iletirim. Tüm fikirlere sütunlarýný açýk tutan öncü gazete AK Parti Çorum Milletvekili Murat Yýldýrým ýn Danýþmaný Halit Çaðdaþ, Çorum Hakimiyet in 22. kuruluþ yýldönümünü kutladý. Çaðdaþ, Yazý Ýþleri Müdürümüz Mustafa Demirer e gönderdiði yazýlý mesajýnda þu ifadelere yer verdi; Çorum Hakimiyet Gazetemiz in kuruluþ yýldönümünü en içten dileklerimle kutluyorum. Hakimiyet Gazetesi þehrimizin sorunlarýna her zaman sorumlu- lukla eðilen, milletimizin deðerlerini el üstünde tutan, saðduyulu yayýn çizgisi ile her kesime örneklik teþkil etmiþtir. Çorum basýnýnda kendisine müstesna bir yer edinen Gazetemiz in çeyrek asra yaklaþan mücadelesinin bir bölümünde birlikte yürüdük. Muhteþem haber koþusunu birlikte sürdürdük. Haberin peþinden koþarken her planda olan ilkemiz þehrimize dahi iyi hizmet etmek ve insanlarýmýza katkýda bulunmaktý. Bu ilke ve sorumluluk sebebiyle Çorum Hakimiyet büyük bir kitleye ulaþmýþ ve bu kitle üzerinde güven saðlamýþtýr. Bir dönem nadide bir halýnýn üzerinde titizlikle çalýþýr gibi sütunlarýný birlikte ördüðümüz Gazetemiz in bugünlere ulaþmasýnda emeði geçen tüm mesai arkadaþlarýmý da baþarýlarýndan dolayý kutlarým. Gazeteciliði toplumsal bir sorumluluk olarak algýlayan birçok Halit Çaðdaþ sosyal projenin gerçekleþmesinde öncü rol oynayan, tüm fikirlere sütunlarýný açýk tutarak insan haklarý ve özgürlükler baðlamýnda ileri bir süveyide kendine yer tutan Hakimiyet Gazetemiz in bu günlere ulaþmasýný saðlayan kurucusundan, yöneticisine, yazý iþlerinden diðer aþamalarda çalýþan tüm personeline kadar herkesi kutlar, kuruluþ yýldönümünün tekrar hayýrlý olmasý dileklerimle selamlarýmý iletirim. Hakimiyet amiral gemi Büyük Birlik Partisi eski Ýl Baþkaný Mustafa Özarslan, Hakimiyet in 22. kuruluþ yýldönümünü kutladý. Hakimiyet in Çorum yerel basýnýnýn amiralg emisi olduðunu belirten Özarslan, mesajýnda þu görüþler yer verdi; Hakimiyet Gazetesi nin 22. kuruluþ yýldönümünü en kalbî duygularýmla kutluyorum. Hakimiyet Gazetesi Çorum basýnýnýn amiral gemisidir. Onu ve tüm çalýþanlarýný bir uç beyi olarak gördük hep. Bundan sonra da bakýþýmýz deðiþmeyecektir inþaallah. Kaleminiz keskin, zihniniz berrak, gönlünüz muhabbetli ve diliniz adaletli olsun Hakimiyetliler. Allah (C.C.) yar ve yardýmcýnýz olsun Mustafa Özarslan Bölge ve ülke sorunlarýna vakýf Çorum Þeker Fabrikasý Müdürü Müdürü Cumhur Mehmet Demirtaþ, Hakimiyet i beðeniyle okuduðunu bildirdi. 22. kuruluþ yýldönümü nedeniyle Hakimiyet e bir kutlama mesajý gönderen Demirtaþ, þunlarý söyledi: Yayýn hayatýnda 22. yýlýna giren Hakimiyet Gazetesi nin 22. yýldönümünü kutluyorum. Gazetenizi Çorum kamuoyunu ilkeli, kaliteli, tarafsýz habercilik anlayýþý, bölge ve ülke sorunlarýna vakýf güçlü kalemleriyle beðeniyle takip etmekteyim. Bu Cumhur Mehmet Demirtaþ özellikleriniz sizleri yerel basýnýmýz içinde saygýn bir konuma getirmiþtir. Bugüne kadar olduðu gibi bundan sonra da ilkelerinden taviz vermeden baþarýlarýný devam ettireceðine olan inancýný taþýmaktayým. Baþta gazetenin ÖYTAÞ adýna sahibi Yönetim Kurulu Baþkaný Sayýn Kemal Mesci olmak üzere tüm gazetenin hazýrlanmasýndan okuyucuya kadar ulaþmasýnda emeði geçen tüm mensuplarýnýzý takdir ve tebrik ediyorum. Þahsým ve Çorum Þeker Fabrikasý mensuplarým adýna sevgi ve saygýlarýmý Çorum Hakimiyet ile her zaman gurur duyuyoruz Gazetemizin 22. kuruluþ yýldönümü nedeniyle gazetemizi ziyaret eden Çorum Ambalaj Sahibi Ali Osman Tortum ve Kanat Elektronik Sahibi Mustafa Kanat, Hakimiyet in 22. yaþ gününü kutladý. Hakimiyet Gazetesi ile her zaman gurur duyduk, bu gururumuzun nice yýllar boyu sürmesini diliyoruz. diyen Tortum ve Kanat, muhabirimiz Erol Taþkan la görüþerek, tebriklerini iletti. Hakimiyet Ailesi ni 22. yýlda bir arada gösteren fotoðrafý Yazý Ýþleri Müdürümüz Mustafa Demirer e hediye eden Savaþ Baykan, Hakimiyet e nice yýllar dileðinde bulundu. 22. yýl hatýrasý Hakimiyet in 22. kuruluþ yýldönümünü çektiði karelerle ebedileþtiren Foto Þener sahibi Savaþ Baykan, dün Hakimiyet i ziyaret ederek, 22. yýl hatýrasýný hediye etti. Hakimiyet Ailesi ni 22. yýlda bir arada gösteren fotoðrafý Yazý Ýþleri Müdürümüz Musta- fa Demirer e veren Savaþ Baykan, Hakimiyet e nice yýllar dileðinde bulundu. Yazý Ýþleri Müdürümüz Mustafa Demirer de, Baykan a inceliðinden ötürü teþekkür etti. Her zamanki nazik kutlama Mehmet Metin Aþkýn Emekli Eðitimci Mehmet Metin Aþkýn, Hakimiyet in 22. kuruluþ yýldönümünü her zamanki gibi güzel el yazýsý ile yazdýðý bir notla kutladý. Aþkýn Hoca nýn eþi Þaziment Aþkýn, Hocamýzýn selamýyla birlikte kutlama mesajý ve hediyesini Genel Yayýn Yönetmenimiz Þevket Erzen e iletti. Metin Aþkýn kutlama mesajýnda, Güzel Çorumumuz un gözde basýn kuruluþlarýndan olan Çorum Hakimiyet in ortaklarý, yazarlarý ve bütün çalýþanlarýyla 22. yýlýný kutlar, baþarýlarýnýzýn devamýný dilerim. Yüce Allah gücünüze güç katsýn. Yine her gün yeni nüshalarýnýza ulaþmak ümidiyle. ifadelerine yer verdi. Aþkýn Hoca nýn eþi Þaziment Aþkýn, gazetemizi ziyaretinde Haber Yönetmenimiz Gülesin Aðbal Demirer ile görüþtü. Metin þkýn Hoca, Hakimiyet i güzel el yazýsý ile yazdýðý bir notla kutladý. KUTLAMALAR Belediye Baþkan Yardýmcýsý Alper Zahir; Çorum Hakimiyet in 22. kuruluþ yýldönümünü tebrik ediyorum. Yönetici ve çalýþanlarýna baþarýlar diliyorum. Av. Fatih Maden: Tarafsýz, baðýmsýz ve ilkeli yayýnlarýndan dolayý kamuoyunun haklý takdirini kazanmýþ Çorum Hakimiyet ve çalýþanlarýný tebrik ediyor ve nice yýllara diyorum. ÝHA Bölge Müdürü Bülent Özkaleli, Çorum Hakimiyet i tebrik ediyorum. Gününüz kutlu olsun. Yayýn hayatýnda baþarýlar diliyorum. Özel Eðitimci Ýbrahim Eren: Çorumun ve Çorumlunun yüzaký olan Hakimiyet Gaztesi hem çalýþanlarý ile ham de yayýn politikasý ile ulusal çapta yayýn yapan bazý gazetelerin bile yakalayamadýðý bir kalitede olduðunu düþünüyorum. Emeði geçen tüm Hakimiyet çalýþanlarýna nice 22 yýllar dilerim. Ahmet Demir: Daha nice baþarýlý yýllara...madem yenilikler olacak öncelikle web sitenizi web 2.0 düzeyine çýkartmak gerekir.haberler için daha fazla görsel öðe ve daha kullanýþlý bir arayüz olsa çok daha iyi olacak.sitedeki yazý karakterleri bile kendi aralarýnda uyumsuz.size yakýþan daha profesyonel bir uygulama þart. Tekrar tebrikler. Ýþadamý Ýsmet Çenesiz: Hakimiyet in 22. kuruluþ yýldönümünü kutluyor, nice yýllarda yayýn hayatýný sürdürmesini temenni ediyorum. Çorum Ambalaj Sahibi Ali Osman Tortum ve Kanat Elektronik Sahibi Mustafa Kanat, muhabirimiz Erol Taþkan ý ziyaret ederek Hakimiyet in 22. yaþ gününü kutladý. 9 Kazým Gürçok: Yerel basýnýmýzýn güzide kuruluþu gazeteniz Hakimiyet in 22. yaþ gününü kutlar, baþarýlarýnýzýn devamýný dilerim. Sevgi ve saygýlarýmla. Hz. Ömer Cami Yaptýrma ve Yaþatma Dernei eski Baþkaný Recep Ýnanýr; Çorum Hakimiyet in 22. kuruluþ yýldönümünü tebrik ediyor, Allah tan uzun ömürlü yayýn hayatý diliyorum. Dr. Sadýk Ahmet Ýlköðretim Okulu Müdürü Kazým Alpoðlu, Hakimiyet in 22. kuruluþ yýldönümünü kutluyorum. Gazete yönetici ve çalýþanlarýna baþarýlar diliyorum. Gazetemiz Baþyazarý Mürsel Þahinbaþ; Çorum Hakimiyet in 22. kuruluþ yýldönümünü tebrik ediyorum. Gazete yönetici ve çalýþanlarýna selam ve sevgilerimi iletiyorum. Gündoðdu Sürücü Kursu Sahibi Mustafa Gündoðdu, Hakimiyet in 22. yaþýný kutluyor, baþarýlý yayýn hayatý diliyorum. Oto Galericiler Derneði Baþkaný Fahri Yandýk, Hakimiyet e nice yýllar diliyorum. 22. kuruluþ yýldönümüzü tebrik ediyorum. Stüdyo Þener Savaþ Baykan, Hakimiyet in 22. kuruluþ yýldönümünü caný gönülden kutlarým. Yönetici ve çalýþanlarýna baþarýlar dilerim. Emekli itfaiyeci Ulvi Cýrýl, Hakimiyet in 22. yýldönümünü kutluyor, baþarýlý çalýþmalarýnýn devamýný diliyorum.

10 10 PERÞEMBE 2 ÞUBAT 2012 Ýbrahim Yýldýz Çorum a yön veriyor Çorum Devlet Tiyatrosu Müdürü Ýbrahim Yýldýz, Hakimiyet in kuruluþunun 22. yýldönümünü mesajla kutladý. Yýldýz mesajýnda, Hakimiyet Gazetesinin 22 kuruluþ yýldönümünü tebrik ediyorum. Hakimiyet Gazetesi Çorum un politikasýna, ekonomisine, kültürüne yön veren, yol gösteren bir politika izliyor. Çorum un sosyal sorunlarýna parmak basýyor. Ýrdelediði konularýn da takipçisi oluyor. Çorum için daha Zafer Eyvaz kutladý Çalýþma ve Ýþ Kurumu Çorum Ýl Müdürü Zafer Eyvaz, gazetemizin 22. kuruluþ yýldönümü sebebiyle kutlama mesajý gönderdi. Eyvaz mesajýnda; Sayýn Þevket Erzen, Muzaffer Yýldýrým Hitit Üniversitesi Öðretim Görevlisi olan Onur Dursun, iletiþimin insan hayatýndaki yerini Sýla Tur çalýþanlarýna anlattý. Ýletiþimi, bireyin doðduðu günden yaþadýðý güne kadar yaþadýklarý olarak tanýmlayan Dursun, "Toplumsal yapý sürekli iletiþim içindedir. Ýnsanlarý sýfýr olarak düþünmek, din, dil, ýrk ayýrt etmeden, kimseyi düþüncesi için yargýlamadan yaklaþmak iletiþimin ilk basamaðýdýr" dedi. Dursun, "Toplumsal yapýda, aile kurumumuzun faaliyetlerinin ve çalýþmalarýmýzýn kamuoyuna duyurulmasýnda bizleri hiçbir zaman yalnýz býrakmayan ve bundan sonrada yalnýz býrakmayacaðýna inandýðýmýz, Hakimiyet Gazetesi nin 22. yýlýný kutlar, þahsýnýzda tüm çalýþanlarýnýza, ÝÞKUR çalýþanlarý adýna yayýn hayatýnýzda baþarýlarýnýzýn devamýný dilerim. dedi. iyilerinin olmasý dileðiyle Genel Yayýn Yönetmeni baþta olmak üzere çorbada tuzu olan herkesi kutluyor ve baþarýlar diliyorum. Selam ve saygýlar gönderiyorum. Herþeyin en iyisi Çorum için olsun diyorum. SMMMO tebrik etti Ahmet Sami Ceylan kutladý AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, gazetemizin 22. kuruluþ yýldönümü sebebiyle Genel Yayýn Yönetmenimiz Þevket Erzen e gönderdiði kutlama mesajýnda þunlarý kaydetti; Bünyenizde barýndýrdýðýnýz görsel ve yazýlý iletiþim araçlarýyla adeta ilimizin ve iþ yaþamýnda, eðitim kurumlarýnda ve en genel olarak ise kamusal alanda bireylerin etkili iletiþim kurmalarýný saðlamayý amaçlýyoruz. Bu derse katýlan bireyler, gündelik yaþamda daha saðlýklý iletiþim kurma becerisi kazanmaktadýr. Ayný þekilde bu derse, kültürel farklýlýklardan kaynaklanan iletiþim güçlüklerini aþabilmeye yönelik katýlýmcýlara öneriler sunulmakta, iletiþim sürecinde engel teþkil eden kültürel farklýlýklarýn nasýl minimum düzeye indirileceðine yönelik katýlýmcýlara pratik bilgiler sunulmaktadýr. Zafer Eyvaz Çorum Serbest Muhasebeci Mali Müþavirler Odasý Hakimiyet in 22. yýlýný kutladý. SMMMO Baþkaný Muzaffer Yýldýrým, Genel Yayýn Yönetmenimiz Þevket Erzen e gönderdiði kutlama mesajýnda, Ýlkeli ve objektif yayýn ilkesiyle 21 yýldan bu yana Çorum a hizmet vererek 22. yayýn yýlýna girmiþ olmanýz nedeniyle hizmetlerinizden dolayý þahsýnýzý, özveri ile çalýþan tüm kadronuzu, meslek mensuplarýmýz ve yönetim kurulumuz adýna sizleri tebrik ediyor, 22. yayýn yýlýnýzý kutlar, çalýþmalarýnýzda üstün baþarýlar dilerim. dedi. Kamu alanlarý iletiþimin adresidir. Ahmet Sami Ceylan Sýla Tur dan iletiþim ve ilkyardým eðitimi gözü kulaðý haline gelen yayýn guruplarýnýzla (Kültür Sanat, Leblebi keyfi, Cumartesi Pazar, Otopark, Kulis Notlarý, Hale) sürdürdüðünüz düzeyli, ilkeli, objektif yayýn politikalarýnýz ile baþarýlý, tarafsýz ve doðru habercilik anlayýþýnýzla Çorum un etkin yayýn organlarýndan biri olan Sýla Tur çalýþanlarý iletiþim ve ilkyardým eðitimi alýyor. Hitit Üniversitesi Saðlýk Meslek Yüksek Okulu Öðretim Görevlisi Cemil Sözen ve Hitit Üniversitesi'nde Öðretim Görevlisi Onur Dursun tarafýndan verilen eðitimlere tüm Sýla Tur çalýþanlarý katýldý. Ýl Milli Eðitim 'nün ek binasýnda gerçekleþtirilen eðitimde ilkyardým ve iletiþim konularýnda bilgiler verildi. Ýlkyardým konusunda eðitim veren Öðretim Görevlisi Cemil Sözen, trafikte kazalara sebebiyet vermemek için uygulanacak tekniklerden bahsetti. "Akýllý toplum ve bireyler genel kurallara uyarlar" diye Sözen, kurallara uymanýn olumsuzluklarý önlemek için en etkili yol olduðunu kaydetti. Sözen, "Kurallara Hakimiyet Gazetesi nin kuruluþunun 22. yýldönümünü kutlar, yeni yayýn dönemlerinizde baþarýlar temennisiyle haber maratonunda uzun soluklu koþusunu hiç býrakmayan þahsýnýz ve tüm çalýþanlarýnýza en içten sevgi ve saygýlarýmý sunarým. Sýla Tur çalýþanlarý iletiþim ve ilkyardým eðitimi alýyor. uymak geliþmiþliðin bir gereðidir. Önlemek her zaman için onarmaktan daha iyi ve ucuzdur. Yi- Hitit Üniversitesi Öðretim Görevlisi Onur Dursun: ne de kaza ve felaket olduðunda doðru müdahale gerekir" dedi. Ýlkyardýmýn olay yerinde yapýlan geçici bir müdahale olduðunu söyleyen Sözen sözlerine þöyle devam etti: "Ýlkyardýmda amaç hasta ve yaralýnýn daha kötüye gitmesini önlemektir. Önlenebilir ölümlerin baþýnda boðulma ve büyük kanamalar gelir. Bir diðer önemli konu ise 112'nin etkin kullanýlmasýdýr. 112 ile kaza yeri haberleþme de kaza yeri adresi, yaralýlarýn sayýsý ve durumu bildirilmelidir. 112'yi aradýðýnýz teli meþgul etmemek önemlidir." Kiþileri düþüncesine göre yargýlamayýn Basýnýn ve medyanýn çoðalmasý ile iletiþim Hitit Üniversitesi Öðretim Görevlisi olan Onur Dursun, eðitim semineri verdi Osmancýk Haber Gazetesi Sahibi Orhan Güçlü ile Osmancýk Haber Gazetesi Yazý Ýþleri Müdürü Ýlkay Sever, gazetemizi ziyaretlerinde Yazý Ýþleri Müdürümüz Mustafa Demirer ile görüþtü. Osmancýk tan nice yýllar Facebook tan kutladýlar Osmancýk Haber Gazetesi Sahibi Orhan Güçlü, Hakimiyet in 22. kuruluþ yýldönümünü kutladý. Osmancýk Haber Gazetesi Yazý Ýþleri Müdürü Ýlkay Sever ile birlikte gazetemizi ziyaret eden Orhan Güçlü, Hakimiyet e nice yayýn yýllarý temennisinde bulundu. Güçlü, gazete yönetici ve çalýþanlarýna baþarý dileklerini iletti. Gazetemizin 22. kuruluþ yýl dönümü, sosyal paylaþým sitesinde de kutlandý. Gazetemizi, sosyal paylaþým sitesi Facebook tan Corumhakimiyet Net adýyla takip eden okurlarýmýz, kuruluþ yýl dönümümüzü çeþitli mesajlarla kutladýlar. Gazetemizin Facebook profil sayfasýna dün saat a kadar gelen kutlama mesajlarý þu þekilde: Ne Mutlu Türküm Diyene: NÝCE SENELE- RE... Leyla Alapala Uysal: BAÞARILI NÝCE YIL- LAR DÝLERÝM. Hasan Fehmi Yilmaz: Yayýn hayatýnýzýn devamýný dilerim.. Mustafa Kocaçoban: Kuruluþunuzun yýl dönümü hayýrlara vesile olsun, baþarýlarýnýzýn devamýný diliyorum.. Ercan Özçýnar: Doðum gününüz kutlu olsun nice senelere Fazlý Konduoðlu: BAÞARILARLA DOLU; NÝCE UZUN SENELER DÝLÝYORUM. SAYGI- LAR. Ali Ýbiþ: Doðum gününüz kutlu olsun Hacý Ömer Gülbaz: mutlu yýllar:) Nevin Akbaba: Doðum gününüz kutlu olsun baþarý dolu nice yýllara Zeynep Hacer Karlý: Mutlu yýllarr (: Fatma Turnalý Döðer: Mutlu yýllar baþarýlar dolu. Mehmet Tekdemir: Hayýrlý mutlu ve saðlýklý nice senelere... Tumer Uzun: Çorum Hakimiyet ailesinin kuruluþ yýldönümünü kutlarým... Leyla Akcin: Saglikli mutlu yillara. Sedat Alemdaroðlu: nice yýllara Halil Gürbüz: iyi ki varsýn doðum günün kutlu olsun. Cansu Çakmak: nice mutlu baþarýlý senelere..:) Þaban Balcý: Yayýn hayatýnýzda baþarýlarýnýzýn devamýný dilerim. Nice yýllara... Sabri Yasir Özata: yeni yaþýnýz hayýrlý olsun Sami Bakbak: iyi ki varsýn kutlarým baþarýlar dilþerim. Turhan Candan: umudu, sevgiyi, barýþý, kardeþliði, hakikat arayýþýný zirveye taþýyan dostlarým; büyük bir emek akýþýyla her sabah masamýza ulaþtýrdýðýnýz gazete deðiþmeyen, eksilmeyen bir þey var: Çorum için, ülke için sevgiyle atan bir kalp... bu kalbin vuruþlarý parmak uçlarýma dokundukça, kendi yüreðimle ayný ritme dönüþür ve ben biraz da" hakimiyet" oluveririm hakikat aynasýnda... Semih Tunç: Yeni Yaþýnýz Hayýrlý Olsun Ali Kurt: DOÐUM GÜNÜN KUTLU OL- SUN... Mustafa Alagöz: nice özgür yýllara Emre Bozkurt: doðum günün kutlu olsun. Özer Genç Çiçek Çorum: NÝCE NÝCE SAÐ- LIKLI MUTLU SENELERE... Berçin AY Aliye: nice yýllara Hasan Basri Hacýismailoðlu: tüm yayýn hayatýnýz boyunca baþarýlar dilerim... Uður Bilan: Hakimiyet Gazetesinin 22.Yaþýný Kutlarým. Zafer Özkaya: mutlu yýllar HAKÝMÝYET Coþkun Yanardað: ÇORUM'UN GÜÇLÜ SESÝ HAKÝMÝYET GAZETESÝNÝN 22.YILINI KUTLAR BAÞARILARININ DEVAMINI DÝLE- RÝM. Murat Sarikoca: ÇORUM HAKÝMÝYET AÝ- LESÝYLE BERABER NÝCE YILLARA Ali Saðýr: DARISI 122. YILA... BAÞARI- LAR DÝLÝYORUM. KASTAMONU'DAN SEV- GÝLERLE.. Saliha Demirer: Yunusoðlu Hakimiyet ailesine nice uzun ömürler diliyorum yayýn hayatýnda. Ýstanbul'da yaþayan bir Çorum'lu olarak Ali Özdemir: Hakimiyet Ailesine çok çok teþekkürlerle ''NÝCE UZUN YILLARA'' ve ''ÝYÝKÝ VARSINIZ''diyorum.Yüce Mevla Bileðinizi ve Kaleminizi güçlü kýlsýn. Hayati Kýr: Evellimizde sendin zahirmizde sensin olarak kalacaksýn!..hakýmiyet GAZE- TESÝNE tüm Yayin hayatýnda üstün baþirilar temenni ederim daha nice güzel Basarilar ile dolu senelere..;))) Mehmet Çitak: hakýmýyet yonetýmýne ve emegý gecen tum personele basarýlarýnýn devamýný dýlerým nýce yýllara su oto cam servýsý. Murat Sarikoca: Çorum basýnýýn güzide gazetesi Çorum hakimiyeti kutlar baþarýlarýnýn devamýný dilerim... Kuzey Yýldýzý: ÇORUMUN YÜZ AKI, YA- YIN HAYATINIZDAKÝ 22 YILINIZI TEBRÝK EDÝYOR, BAÞARILARINIZIN DEVAMINI DÝ- LÝYORUM. Emre Anaklý: mutlu yýllara... Þeref Gübüt: Kuruluþ yýldönümünüz hayýrlara vesile olsun inþallah. Mürsel Babuccu: Nice baþarýlý yýllara... Filiz Otomotiv: Nice Mutlu Yýllara Sevdiklerinizle... Yasin Döngel: Hakýmiyet Ailesine ve emegi geçen tüm personele baþarýlarýnýn devamýný diler nice nice yýllara... Bekir Özcan: Çorum Hakimiyet Gazetesi'nin 22.Kuruluþ Yýl dönümünü kutlar; Baþarýlar Dilerim. Fatih Þahin: Nice mutlu yýllara... Mustafa Selvi: Doðum gününüz kutlu olsun. Daha nice mutlu yýllara sevdiklerinizle birlikte saðlýk ve afiyetle eriþirsiniz inþaallah. Cihanqir Refik YýLmaz: Nice Yýllara. Satýlmýþ Inaç: Mutlu yýllar... Vedat Bayram: doðum gününüzü kutlar tüm çalýþanlara saðlýklý mutlu günler dilerim selamlar Bedenok Arslan: Mutlu Yýllar... Mücahit Çalýk: Mutlu Yýllar... Münür Çetin: Mutlu Yýllar Vedat Mutlu: Yeni yaþýn yeni yýlýn yeni ömrüm hayýrlý olsun inþallah yeni yaþýnda herþey gönlünce olsun mutluluklarýn bolll nasibin açýk olsun bereketli yýlýn olsun inþallah DOÐUM GÜNÜN KUTLU OLSUN... Ömer Faruk: MUTLU YILLAR Salim Duray Baykara: Nice 22 yýllara Mustafa Veran: NÝCE MUTLU SENELERE BAÞARILRINIZIN DEVAMI DÝLERÝM... Þuayýp Sarý: DOGUM GÜNÜN KUTLU OL- SUN Esma Alper Kesgin: daha nice yýllara Emin Can Kuzey: Baþarýlarýnýzýn devamýný dilerim. Sinan Yýlmaz: YAYIN HAYATINIZDA NÝ- CE YILLARA.BAÞARILARINIZIN DEVAMINI DÝLERÝZ. Mustafa Uzel: Ýlimizin gür sesi gazetemizin daha ve nice yýllar bu görevini sürdürmesini dilerim... Ismail Kula Alexmail: dogum günün kutlu olsun Emre Cengiz: Nice Mutlu Yýllara... Ahmet Celil Sezer: Yayýn hayatýnýzda baþarýlarýnýzýn devamýný dilerim... Tahir Özsoy: baþarýlarýnýzýn devamýný dilerim Muhlis Afþar: Nice mutlu ve baþarýlý yýllara Mustafa Kalýn: Yayýn hayatýnýzda baþarýlarýnýzýn devamýný dilerim... Serdar Öztürk: doðum günün kutlu olsun çorum hakimiyet nice yýlara. Feramuz Altinok: DAHANÝCE 22 SENELE- RE Necmettin Özün: iyi ki varsýnýz, Çorum sizinle güzell...sizi seviyoruzz NÝCEE SENELE- REEEEEEEEEE Erhan Esenyel: nice uzun gunlere, yayinlayacaginiz sayfalar hic bitmesin... Güngör Atak: dogum günün kutlu olsun nice senelere.. Osman Altunörs: gerçek ismini açýklamayam corum hakimiyet net kardeþim doðum gününü kutluyorum Adiðe Ömer Aksu: nice senelere saglýklý bir ömür dilerim Recep Beköz: kuruluþ yýldönümünüz kutlu olsun güzel çorumumuzun naber kaynaðý

11 PERÞEMBE 2 ÞUBAT Baðcý, Bakan Günay ý Ýskilip e davet etti AK Parti Çorum Milletvekili Cahit Baðcý, Ýskilip te devam eden restorasyon çalýþmalarýný yerinde görmesi için Bakan Günay ý ilçeye davet etti. AK Parti Çorum Milletvekili Cahit Baðcý, Kültür ve Turizm Bakaný Ertuðrul Günay'ý Ýskilip'te devam eden restorasyon çalýþmalarýný incelemek üzere Ýskilip'e davet etti. Kültür ve Turizm alanýnda Çorum'a Cahit Baðcý ilgisi nedeniyle Bakan Günay'a teþekkür eden Baðcý, Ýskilip te sürdürülen restorasyon çalýþmalarý hakkýnda bilgi verdi. Restorasyon projelerine ödenek talep eden Baðcý, Bakan Günay'a detaylý bir mektup verdi. 17 bin öðretmen atanacak Milli Eðitim Bakanlýðý (MEB), 17 bin kadrolu öðretmen atamasýný 3 Þubat Cuma günü yapacak. Atama için baþvurular ise yarýn sona erecek. Öðretmen adaylarý, baþvuru þartlarýnýn ve tercih iþlemlerinin düzenlendiði Öðretmenlik Ýçin Atama ve Baþvuru Kýlavuzu na bakanlýðýn internet sitesinden ulaþabilecek. Öðretmenlik için baþvuruda bulunacaklar, baþvuru süresi içinde herhangi bir bilgisayardan internet adresindeki Elektronik Baþvuru Formu nu kullanarak yapacak. Baþvurunun geçerlilik kazanabilmesi için bilgisayar aracýlýðýyla doldurulacak formun Baþvuru Onay Bürolarý nda onaylatýlmasý gerekiyor. Adaylar, en fazla 25 eðitim kurumunu tercih edebilecek. Tercihler, atama yapýlacak eðitim kurumlarý arasýndan ayný ilden veya farklý illerden istenilen öncelikte seçilebilecek. Ýlk atamaya baþvuracaklar için 2010 veya 2011 yýllarýnda yapýlan herhangi bir KPSS'ye girmiþ, KPSSP10 puan türünden alanýnda belirlenen taban puan ve üzerinde puana sahip olma þartý aranýyor. Atanan öðretmenler, 6 Þubat Pazartesi günü, eðitim öðretimin ikinci yarýsýnýn baþlamasýyla birlikte görevlerinin baþýnda olacaklar. Ýlk defa öðretmenliðe atanacaklarda; 2010 ve 2011 yýllarýnda yapýlan Kamu Personel Seçme Sýnavý'na katýlmýþ ve KPSSP10 türünde puana sahip olma þartý aranacak. Adaylar, geçerli olan KPSSP10 puan üstünlüðü esasýna göre deðerlendirilecek. Öðretmen olarak atananlar, atandýklarý yerde adaylýk süresi dahil en az 4 yýl çalýþtýktan sonra yer deðiþtirme isteðinde bulunabilecek. Daha önceki uygulamalarda, ilk atama, açýktan ilk atama, kurum içi ve kurumlar arasý ilk atama çeþitleriyle aday öðretmen olarak atananlar, en az 1 yýl çalýþýp devlet memurluðunda ve öðretmenlikte adaylýklarý kaldýrýldýktan sonra özür durumuna baðlý olarak yer deðiþtirme isteðinde bulunabiliyorlardý. Atama yapýlacak alanlar ve kontenjanlar sýrasýyla þöyle: Adalet-3; Aile ve Tüketici Hizmetleri-1; Arapça-15; Beden Eðitimi-712; Biliþim Teknolojileri-143; Biyoloji-87; Büro Yönetimi-5; Coðrafya185; Çocuk Geliþimi ve Eðitimi-119; Denizcilik/Gemi Elektroniði-1; Denizcilik/Gemi Makineleri-3; Denizcilik/Gemi Yönetimi ve Kaptanlýðý-2; Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi-783; El San.Tek./El Sanatlarý-6; El San.Tek./Nakýþ1; Elektrik-Elektronik Tek./Elektrik-50; Elektrik-Elektronik Tek./Elektronik-16; Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri-1; Felsefe-126; Fen ve Teknoloji-639; Fizik110; Gazetecilik-1; Gemi Yapýmý/Çelik Gemi Yapýmý-1; Giyim Üretim Teknolojisi10; Görme Engelliler Sýnýfý Öðretmenliði-9; Görsel Sanatlar/Resim-216; Grafik ve Fotoðraf/Grafik-3; Güzellik ve Saç Bakým Hizmetler-10; Halkla Ýliþkiler ve Organizasyon Hizmetleri-2; Harita-TapuKadastro-4; Hasta ve Yaþlý Hizmetleri-4; Hayvan Saðlýðý-1; Ý.H.L. Meslek Dersleri108; Ýlköðretim Matematik Öðretmenliði- 30 ile öðretmen atanacak Öðretmen atamalarý, Türkiye genelinde 30 il için yapýlacak. Atama yapýlacak iller arasýnda Adýyaman, Aðrý, Aksaray, Ardahan, Artvin, Batman, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Diyarbakýr, Elazýð, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Gümüþhane, Hakkari, Iðdýr, Kars, Kilis, Malatya, Mardin, Muþ, Rize, Siirt, Sivas, Þanlýurfa, Þýrnak, Tunceli, Van ve Yozgat yer alýyor. En çok atama 2 bin 370 öðretmenle Þanlýurfa'ya yapýlacak. Bu ili, bin 553 öðretmenle Diyarbakýr, bin 225 öðretmenle Gaziantep, bin 46 öðretmenle Van izliyor müfettiþ yardýmcýsý alýnacak "Ýþte Budur" isimli komedi tarzý tiyatro oyunu, Sungurlu'da ücretsiz sahnelenecek. Ýþte Budur sahnelenecek Çorum'un Sungurlu Belediyesi'nin organize ettiði "Ýþte Budur" isimli komedi tarzý tiyatro oyunu, Sungurlu'da ücretsiz olarak sahnelenecek. Ýzmir Þehir Tiyatrosu'nca hazýrlanan, tiyatro sanatçýsý Volkan Saraçoðlu'nun yazdýðý, Sinan Bengier'in yönettiði "Ýþte Budur" adlý oyun, Sungurlu'da izleyicilerle buluþmaya hazýrlanýyor. Sinan Bengier, Volkan Saraçoðlu, Tuncay Gürel, Ferda Çakýrel, Uður Demirezen, Tolga Güleryüz ve Ayþegül Aktaþ'ýn rol aldýðý oyun, 6 Þubat Pazartesi günü Endüstri Meslek Lisesi Konferans Salonu'nda 3 seans halinde öðrencilere, yine ayný gün akþam 510; Ýngilizce-1768; Ýnþaat Tek./Yapý Tasarýmý-8; Ýþitme Engelliler Sýnýfý Öðretmenliði-22; Kimya/Kimya Teknolojisi-105; Konaklama ve Seyahat Hizmetleri-1; Kuyumculuk Teknolojisi-1; Makine Tek./Makine ve Kalýp-7; Matematik-481; Metal Teknolojisi-6; Motorlu Araçlar Teknolojisi-3; Muhasebe ve Finansman-22; Müzik-376; Okul Öncesi Öðretmenliði-2077; Pazarlama ve Perakende-3; Radyo-Televizyon-1; Rehber Öðretmen-883; Saðlýk Bilgisi-3; Saðlýk/Acil Saðlýk Hizmetleri-12; Saðlýk/Hemþirelik39; Sanat ve Tasarým/Ýç Mekan Dekorasyon-1; Sýnýf Öðretmenliði-4931; Sosyal Bilgiler-424; Tarih-193; Teknoloji ve Tasarým-386; Tekstil Tek./Tekstil Terbiye-2; Tekstil Tek/Tekstil Ýplik-1; Tesisat Teknolojisi ve Ýklimlendirme-9; Türk Dili ve Edebiyatý-489; Türkçe-546; Yiyecek Ýçecek Hizmetleri-14; Zihin Engelliler Sýnýfý Öðretmenliði-299. saat 19.00'da Özel Ýdare Konferans Salonu'nda halka ücretsiz olarak sahnelenecek. Sungurlu Belediye Baþkaný Selahaddin Uzunkaya, "6 Þubat 2012 Pazartesi günü yani okullarýn açýldýðý gün ilçemizde eðitimöðrenim gören tüm öðrencilerimize yönelik ücretsiz olarak tiyatro oyunu sahnelenecektir. Endüstri Meslek Lisesi Konferans Salonu'nda sahnelenecek oyun, ayný gün akþam Özel Ýdare Konferans Salonu'nda vatandaþlarýmýzýn da beðenisine sunulacaktýr. Belediyemizce organize edilen tiyatro oyununa tüm öðrencilerimizi ve Maliye Bakaný Mehmet Þimþek, Vergi Denetim Kuruluna alýnacak ilk etapta 400 toplamda ise müfettiþ yardýmcýsýnýn alým süreciyle ilgili önemli açýklamalarda bulundu. Þimþek, giriþ için KPSS puanýnýn geçerlilik döneminin Temmuz 2010 ve tarihleri arasýnda olacaðýný söyledi. Þimþek ayrýca, KPSSP40, KPSSP54 ve KPSSP57 puan türlerinden herhangi birinden 80 ve üzeri puan alanlarýn sýnava baþvurabileceðini açýkladý. Maliye Bakaný, sýnava girebilmek için baþvuruda bulunanlardan en yüksek puan sýralamasýna göre ilk 2000 aday arasýnda olma þartý aranacaðýnýn da altýný çizdi. Giriþ sýnavýnýn önce klasik usulde yazýlý daha sonra da sözlü olarak yapýlacaðýný belirten Þimþek, sýnavýn yazýlý bölümünün 3-4 Mart 2012 tarihinde yapýlmasýnýn planlandýðýnýn da belirtti. Kayýtdýþýlýk ve kaçakçýlýkla mücadele ederek, vergisel kayýplarý azaltmayý amaçlayan Vergi Denetim Kurulu, Mart ayýnda baþlayacak sýnavlarla, toplam bin 500 vergi müfettiþ yardýmcýsýný denetim kadrosuna dahil etmeyi planladýðýný açýklamýþtý. Uygulamayla, üç yýl süren yetiþme döneminin sonucunda, alanýnda uzman vergi müfettiþleri yetiþtirilmesi hedefleniyor. Göreve baþlayacak vergi müfettiþ yardýmcýlarýnýn yetiþtirilmelerini saðlamak amacýyla, Ankara'da Eskiþehir Yolu üzerinde, yaklaþýk 33 bin metrekarelik bir alan üzerindeki bina, Vergi Denetim Kurulu Baþkanlýðýna Eðitim Merkezi olarak kullanýlmak üzere tahsis edildi. Sýra Gecesi ne yoðun katýlým Kazým Çiriþ Saz Grubu'nun hazýrladýðý sýra gecesi yoðun ilgi gördü. Çorum Belediyesi tarafýndan Devlet Tiyatro Salonu'nda gerçekleþtirilen ve iki gün süren Urfa Sýra Gecesi ne yoðun ilgi olduðu dile getirildi. Belediye basýn Birimi nden yapýlan yazýlý açýklamaya göre, Kazým Çiriþ Saz Grubu'nun hazýrladýðý sýra gecesinin ikinci gününde de yoðunluk nedeniyle vatandaþlarýn programý ayakta izledikleri belirtildi. Sýra Gecesi'nin ikinci gününde programa Belediye Baþkan Yardýmcýlarý Zeki Gül, Turhan Candan, Saðlýk-Sen Genel Sekreteri Menderes Turbay, Belediye Kültür ve Sosyal Ýþler Müdürü Mustafa Ercan, bazý belediye meclis üyeleri ve çok sayýda Program Devlet Tiyatro Salonu'nda gerçekleþtirildi. vatandaþa çið köfte ve ayran ikram edildi. Ýki gün boyunca türkü þöleninin yaþandýðý Urfa Sýra Geceleri nin son gününde de vatandaþlar söylenen türkülerle hoþ dakikalar geçirirken, hareketli türkülerde ise halay çekip oynadýlar. Kazým Çiriþ sahneden inerek türkülerini vatandaþlarýn içerisinde söylerken, Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül tarafýndan konuk ekibe çiçek takdim edildi. Huzurevi sakinleri gecede stres attý programa davet eden Çorum Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü ve Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül e teþekkür ettiler. Belediye, Sýra Gecesi'nin ikinci gününde huzurevinde sakinlerini programa davet etti. Geceye katýlan yaþlýlar hoþ dakikalar geçirirken ikram edilen çið Huzurevi sakinleri Sýra Gecesi nde Çorum Belediye Baþkanlýðýnca organize edilen Urfa Sýra Gecesi ne 15 huzurevi sakini de katýldý. Belediye Basýn Birimi nden yapýlan açýklamaya göre, Huzurevi çalýþanlarý refakatinde programa katýlan yaþlýlarýn, programý baþlangýcýndan sonuna kadar sevinç ve neþe içinde seyrettikleri, sanatçýlarýn söyledikleri türkülere zaman zaman eþlik ettikleri ifade edildi. Huzurevi sakinleri, kendilerini Huzurevi sakinleri belediyeye teþekkür etti. Mübaþirler, genel idari hizmetler sýnýfýna alýnsýn Urfa Sýra Gecesi ne 15 huzurevi sakini de katýldý. Büro Memur-Sen Çorum Þubesi Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Ünal, Adalet Bakanlýðý Yargý Reformu Paketinde yer alan mübaþirlerin genel idari hizmetleri sýnýfýna alýnmasýyla ilgili kýsmýn, Baþbakanlýk tan TBMM ye sevkedilirken tasarýdan çýkarýlmasýnýn mübaþirlerin maðdur edilmesine neden olduðunu, bu sebeple Bakanlýða yazý gönderen Genel Merkezin mübaþirlerin önemine vurgu yaparak biran önce genel idari hizmetleri sýnýfýna alýnmasýný istediklerini söyledi. Ünal, Adalet Bakanlýðý'na konuyla ilgili gönderilen yazýda, adliyelerdeki yargýlama faaliyetlerinin saðlýklý bir þekilde devam edebilmesi için mübaþirlerin üstlendiði görevlerin yadsýnamayacaðýna dikkat çeken Büro Memur-Sen in, mübaþirlerin diðer genel idari hizmetler sýnýfýndaki ünvanlardan bir farklýlýðýnýn bulunmadýðýný vurguladý. Mübaþirlerin diðer genel idari hizmetler sýnýfýndaki ünvanlardan bir farklýlýðý bulunmadýðýný, hâlihazýrda genel idari hizmetler sýnýfý kapsamýnda kabul edilmemeleri anayasal eþitlik, maddi ve manevi varlýðýn geliþtirilmesi ve çalýþma barýþýnýn korunmasý temel ilkeleri ile liyakat ve kariyer ilkelerine aykýrý olduðunu dile getiren Ünal, Durum böyle olmakla beraber Bakanlýk makamýnýn resmi web adresinde yayýmlanan Yargý Hizmetlerinin Etkinleþtirilmesi Amacýyla Bazý Kanunlarda Deðiþiklik Yapýlmasý ve Basýn Yoluyla Ýþlenen Suçlara Ýliþkin Dava ve Cezalarýn Ertelenmesi Hakkýnda Kanun Tasarýsý'nda mübaþirlerin genel idari hizmetler sýnýfýna geçmeleri umudu doðmuþ, Baþbakanlýk tan TBMM ye sevkedilen tasarýdan maalesef mübaþirlerin genel idari hizmetler sýnýfýna dahil edilmesine iliþkin kýsým çýkartýlmýþtýr. Mevcut durum yukarýda bahsedilen temel ilkeler ile adalet vehakkaniyete açýkça aykýrý düþmekte olup, mevcut kanun tasarýsýnýn tadil edilerek mübaþirlerin de genel idari hizmetler sýnýfý kapsamýna alýnmasýný talep etmekteyiz. diye konuþtu.

12 12 PERÞEMBE 2 ÞUBAT 2012 ÝLKE-DER Ýskilipli Atýf Hoca yý anacak Ýskilipli Muhammed Atýf Hoca'yý vefatýnýn 86. yýldönümünde anýlacak. AKÇADER Amasya yý gezdi Çorum Aktif Çalýþanlar Derneði (AKÇADER) tarafýndan üyelerine yönelik þehzadeler kenti Amasya ya gezi düzenlendi. Amasya da bulunan iþçi derneði tarafýndan verilen sabah kahvaltýsýyla baþlayan gezide Amasya nýn tarihi camileri, türbeleri, müzeleri ve kalesi ziyaret edildi. Ferhat Su Kanalý, Gök Medrese, Yakup Paþa Çilehane Camii, II. Bayezid Külliyesi, Torumtay Türbesi, Þeyh Abdurrahman Türbesi, Amasya Müzesi ve yýllarýnda Ýlhanlý Hükümdarý Sultan Mehmet Olcaytu ve eþi Ýldiz Hatun adýna yaptýrýlan ve 2011 yýlýnda Amasya Belediyesi tarafýndan Þerefeddin Sabuncuoðlu Týp ÝLKE-DER, þehit Ýskilipli Muhammed Atýf Hoca'yý vefatýnýn 86. yýldönümünde bir etkinlikle anacak. Dernekten yapýlan açýklamada, Rahmetli Atýf Hoca iki dönem arasýnda yaþamýþ bir ilim adamýdýr. Yaþadýðý döneminde yapýlan yanlýþlýklara dikkat çekmiþ. Batýnýn teknolojisinin dýþýnda bir þeyin alýnmasýnýn doðru olmayacaðýný savunmuþtur. Þapka kanunundan iki yýl önce yazmýþ olduðu Frenk Mukallitliði ve Þapka Risalesinden dolayý idam cezasý aldý. 4 Þubat 1926 yýlýnda Eski Meclis önünde idam edildi. ifadelerine yer verildi. Buzlanma ve don uyarýsý Çorum Aktif Çalýþanlar Derneði þehzadeler kenti Amasya ya gezi düzenlendi. Ýlke-Der bu etkinlik kapsamýnda, bugün saat 12:00 de dernek merkezinde basýn açýklamasý yaparak, Yazar Mehmet Sýlay'ýn Ýskilipli Atýf Hocanýn Hayatýný anlattýðý kitabýný; Kelebekler Sonsuza Uçar (Ýskilipli Atýf Hoca) filmini; Ýskilipli Atýf Hoca nýn yargýlanýp idam edildiði Frenk Mukallitliði ve Þapka Risalesini ve Hocanýn hayatýný da içine alan risaleyi halka ücretsiz daðýtacak. Ýskilipli Atýf Hoca, ölüm yýldönümü olan 4 Þubat Cuma günü Ýskilip'teki mezarý baþýnda anýlacak. Hava sýcaklýðý doðu kesimlerde 4 ila 6 derece azalacak, diðer yerlerde önemli bir deðiþiklik olmayacak. Meteoroloji Genel 'nün son verilerine göre, yurdun kuzey ve doðu kesimlerinde görülecek yaðýþlarýn; Doðu ve Güneydoðu Anadolu'nun doðusu, Rize, Artvin, Hopa ile sabah saatlerinde Ýstanbul, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Bursa, Balýkesir'in Bandýrma ilçesi, Zonguldak, Düzce, Bartýn ve Ýnebolu çevrelerinde kuvvetli olmasý bekleniyor. Yaðýþlarýn; Doðu Akdeniz kýyýlarýnda yaðmur ve saðanak, Güneydoðu Anadolu bölgesinde yaðmur ve karla karýþýk yaðmur, yaðýþ alan diðer yerlerde kar þeklinde olmasý bekleniyor. Marmara ile iç ve doðu bölgelerde kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayý bekleniyor. Orta ve Doðu Karadeniz de hava çok bulutlu, Orta Karadeniz kýyýlarý ile Doðu Karadeniz'in aralýklý kar yaðýþlý geçeceði tahmin ediliyor. Kar yaðýþýnýn Rize, Artvin ve Hopa çevrelerinde yer yer kuvvetli olmasý bekleniyor. Rüzgar, Doðu Karadeniz'de sabah saatlerinde kuzey ve kuzeybatý yönlerden kuvvetli (40-60 Km/S) olarak esecek. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kýyý kesimlerinde hafif, iç ve yüksek kesimlerinde orta ve yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayý bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde eðimin fazla olduðu alanlarda oluþabilecek çýð tehlikesine karþý dikkatli ve tedbirli olunmasý gerekmektedir. Müzesi olarak ziyarete açýlan medreseyi de gezdiler. Amasya da bulunan kardeþ iþçi derneði çalýþmalarý hakkýnda bilgi alan AKÇADER dernek üyeleri kendi yaptýklarý faaliyetlerden de bahsederek karþýlýklý bilgi alýþ veriþinde bulundular. Bir açýklama yapan AKÇADER yönetim kurulu üyelerinden Yüksel Çorbacý, bütün Çorum halkýna Amasya yý görüp gezmelerini tavsiye etti. Amasya kalesinden þehrin doyumsuz güzelliðini kuþbakýþý izleyen gezi heyeti, bir nebze de olsa geziye katýlan dernek üyelerinin iþ stresini ve yorgunluðunu üzerinden atmalarýný saðladý. Hastanelerde münferit alýma 6 ay süresi Hastanelerde yapýlacak münferit sözleþme alýmlarý 6 aylýk ihtiyaç miktarýný geçemeyecek. Geçen yýl Nisan ayýnda yayýnlanan genelge ile 1 yýllýk ihtiyacý karþýlayacak þekilde alým yapýlmasýna izin verilmiþti. Saðlýk Bakanlýðý Müsteþarý Nihat Tosun imzasýyla Mal Alýmlarýnda Ýþin Miktarýnýn ve Süresinin Belirlenmesi konulu bir genelge yayýnlandý. Söz konusu genelgede, bakanlýða baðlý döner sermayeli kurumlarýn yapacaklarý alým ve stok yönetimine iliþkin bazý deðiþiklikler getirildi. Münferit sözleþme ile birkaç aylýk ihtiyacý karþýlayacak miktarda alým yapýlýrken, tarihli ve 2011/27 sýra nolu genelge ile 1 yýllýk ihtiyacý karþýlayacak þekilde alým yapýlabileceðine iliþkin düzenleme yapýlmýþtý. Genelgeye göre, bundan sonra yapýlacak münferit sözleþme alýmlarý, hiç bir þekilde 6 aylýk ihtiyaç miktarýný geçmeyecek. Ýhale dokümanlarýnda teslimat programlarý, bakanlýðýn azami stok miktarý uygulamalarý çerçevesinde belirlenecek. Kurumlarýn sözleþme bitim tarihlerinde stok seviyelerinin artmamasý, bu artýþa baðlý olarak ortaya çýkabilecek mali sýkýntýlar ile karþýlaþmamalarý için bundan sonra yapýlacak sürelilik arz eden mal alýmlarýnda; kurumun ihtiyacý Ýhtiyaç Tespit Komisyonu'nca, önceki yýllar tüketimler de dikkate alýnarak saðlýklý bir þekilde tespit edilecek. Ulukavak Mahallesi Köprübaþý 35. Sokak'taki 5 katlý bir apartmanýn çatýsýnda yangýn çýktý. Çatýda yangýn paniði Çorum'da bir apartmanýn çatýsýnda çýkan yangýn maddi hasara yol açtý. Edinilen bilgiye göre, Ulukavak Mahallesi Köprübaþý 35. Sokak'taki 5 katlý bir apartmanýn çatýsýnda yangýn çýktý. Çorum'da meydana gelen trafik kazasýnda 2 kiþi yaralandý. Edinilen bilgiye göre, Hasan Karkýn'ýn (27) kullandýðý 05 LL 685 plakalý otomobil, Çorum-Ankara karayolunun 25'inci kilometresinde sürüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada sürücü Karkýn ve otomobilde bulunan Hüseyin Aslan (42) yaralandý. Yaralýlar, ambulanslarla Çorum Devlet Hastanesine kaldýrýldý. (A.A.) Elektrik panosundaki arýzadan çýktýðý belirlenen yangýn, olay yerine gelen itfaiye ekiplerince kýsa sürede kontrol altýna alýndý. Yangýn çevrede kýsa süreli paniðe neden olurken, apartmanýn çatýsýnda küçük çaplý maddi hasar oluþtuðu öðrenildi. (A.A.) Araç devrildi, iki yaralý Trafik kazasýnda 2 kiþi yaralandý. Yaralýlar hastanede tedavi altýna alýndý. Ýl Planlama Uzman Yardýmcýsý alýnacak Ýçiþleri Bakanlýðý taþra teþkilatýnda Genel Ýdare Hizmetleri Sýnýfýndan boþ bulunan 40 adet Ýl Planlama Uzman Yardýmcýsý kadrolarýna giriþ (sözlü) sýnavý ile eleman alýnacaðý belirtildi. Sýnav için belirtilen baþvuru þartlarý; 657 Sayýlý Devlet Memurlarý Kanunu'nun 48 inci maddesinin (A) fýkrasýnda sayýlan þartlarý taþýmak, Ekonomi, Maliye, Hukuk, Ýdari Bilimler, Ýþletme ve Ýstatistik alanlarýnda dört yýl süreli fakülte veya yüksekokullardan veya bunlara denkliði Yükseköðretim Kurulu tarafýndan kabul edilen yurt dýþýndaki en az dört yýl süreli fakültelerden mezun olmak, giriþ (sözlü) sýnavýn yapýldýðý tarihte 35 yaþýný doldurmamýþ olmak (06/04/1977 tarihinden sonra doðanlar), ÖSYM tarafýndan Temmuz 2010 ve Temmuz 2011 tarihlerinde yapýlan Kamu Personel Seçme Sýnavý KPSSP31 bölümünde en az 70 ve üzerinde KPSS puaný almýþ olmak kaydýyla baþvuruda bulunanlardan en yüksek puanlý 160 kiþi içerisinde bulunmak. (160 ncý aday ile ayný puana sahip diðer adaylar da giriþ sýnavýna alýnýr) Adaylar; Bakanlýðýn (www.icisleri.gov.tr) adresli internet sitesinde yer alan Ýþ Talep Formunu elektronik ortamda doldurarak, Þubat 2012 tarihleri arasýnda elektronik ortamda müracaat edecekler. Sistemde baþvuru formunu doldurup çýktýsýný aldýktan sonra hatalý giriþ yaptýðýný fark eden adaylar; bir dilekçe ile Personel Genel Ýþlemler Þube ne (faks: , Tel: ) müracaat ederek, yeniden giriþ yapabilmek için sistemdeki baþvurusunun iptal edilmesini talep edebilecekler. Ýlgili sýnav bürosunca, hatalý giriþ nedeni ile baþvurusunun iptal edilerek, yeniden giriþ yapmak isteyen adaylara, 24 Þubat 2012 Cuma günü saat 17:30'a kadar elektronik baþvuru formuna yeniden giriþ yapabilme imkaný verilecek. 24 Þubat 2012 Cuma günü saat 16:00'dan sonra adaylarýn düzeltme talepleri iþleme alýnmayacak. Sistemden müracaatlar ayný gün saat 17:30 itibari ile sona erecek. 1 Mart 2012 tarihinde giriþ (sözlü) sýnavýna katýlacaklara ait kesin sonuç listesi Bakanlýðýn (www.icisleri.gov.tr) adresli internet sitesinde ilan edilerek duyurulacak. Sözlü sýnav günü, saati ve yeri adresli internet sitesinde ve sözlü sýnava alýnacak adaylarýn Ýþ Talep Formunda belirttikleri yazýþma adreslerine tebligat yapýlarak ayrýca bildirilecek.

13 PERÞEMBE 2 ÞUBAT Takvim Yapraðý Hicri Kamerî: 10 - Rebi ul Evvel: 1433 Hicrî Þemsi: Rûmi:20 Kânun-i Evvel Kasým: ÞUBAT Ýmanýn en üstünü, kendin için istediðin þeyi baþkalarý için de istemen, kendin için istemediðin þeyi onlar için de istememendir. Hadîs-i þerîf YILDIRIMDAN KORUNMA ÖNEMLÝ TELEFONLAR ACÝL TELEFONLAR Acil Yardým 112 Yangýn 110 Polis Ýmdat 155 Alo Trafik 154 Jandarma Ýmdat 156 Elektrik Arýza 186 Su Arýza 185 Telefon Arýza 121 ÇorumGaz Arýza 187 Tüketici Hattý 175 Bilinmeyen Numaralar Alo Orman 177 HASTANELER Çorum Devlet Hastanesi Çorum Devlet Hastanesi semt Plk Göðüs Hastanesi Verem Savaþ Dispanseri Çorum Özel Hastanesi Özel Elitpark Hastanesi SAÐLIK OCAKLARI AÇSAB Bahçelievler Saðlýk Ocaðý Binevler Saðlýk Ocaðý Gazi Saðlýk Ocaðý Gülabibey Saðlýk Ocaðý Buharaevler Saðlýk Ocaðý Kale Saðlýk Ocaðý Kunduzhan Saðlýk Ocaðý Mimarsinan Saðlýk Ocaðý Ulukavak Saðlýk Ocaðý Yavruturna Saðlýk Ocaðý: Verem Savaþ Dispanseri RESMÝ DAÝRELER Valilik Belediye Jandarma Emniyet Adliye Müftülük Cezaevi Milli Eðitim SSK Ýl Bað-Kur Ýl Meteoroloji Zabýta Alo Temizlik MUHTARLIKLAR Ýlimizde namaz vakitleri ÝMSAK GÜNEÞ ÖÐLE ÝKÝNDÝ AKÞAM YATSI Yaðmurlu havalarda dýþarýda çalýþanlarýn en büyük korkusu olan yýldýrým çarpmalarýndan korunmak için püf noktalarý þu þekildedir: - Þimþek çaktýktan sonra 30 saniye içinde ve en son gök gürültüsünü duyduðunuzdan 30 dakika geçene kadar, tehlike içindesiniz! - Gök gürültülü fýrtýnaya yakalandýðýnýz zaman, hemen içeri girmeli! -Eðer bina ve otomobil gibi kapalý bir sýðýnak mevcut deðilse, yüksek yerlerden ve tek kalmýþ aðaçlardan mutlaka uzak durun! -Açýk arazide hemen, ya hýzla alçak bir yere kaçýn yahut yere çömelin ve baþýnýzý dizlerinizin arasýna alarak hedef küçültün! -Bahçe ve balkonunuzdaki taþýnabilir metal araçlarý içeriye alýn! -Pencereleri kapatýn! -Banyo yapmayýn! -Soba, ocak, þömine, radyatör, metal boru, lavabo, küvet, prize takýlý elektrikli ev aletlerinden uzak durun! -Elle bulaþýk yýkamayýn! -Çamaþýr ipindeki çamaþýrlarý toplamayýn! -Çok gerekmedikçe kablolu telefonla konuþmayýn! -Kablolu televizyonu hemen kapatýn! -Kamp araç ve gereçleri, balýk oltasý, golf sopasý, kazma ve kürek gibi metal cisimleri elinizde tutmayýn! -Bisiklet, traktör gibi üstü açýk araçlarý terk edin! -Deniz veya gölde iseniz, sudan derhal çýkýn! -Grup halindeyseniz, birbirinizden en az 1.5 metre uzakta durun! FIKRA - KRAVAT ÝÇÝN - Hayrola nereden? - Be be ben mi? Rad rad, radyodan geliyorum... - Ne vardý radyoda? - Spi spi spi spiker sý sý sý sýnavý vardý da... - Eeee, ne oldu? - Bý bý bý býrak yahu! Ký ký kýravat tak tak takmadýk diye almadýlar... Bahçelievler (Hasan KAYA) Buharaevler (Seyfi PEKCAN) Çepni (Mevlüt GEZER) VEFAT EDENLER 1- Karadonayþe Köyü'nden gelme merhum Hasan Yaman'ýn eþi Nuriye Yaman. 2- Döþemeci esnafýnda Ali Ceyhan'ýn annesi Mahmur Manda. Çorum Hakimiyet Gazetesi vefat edenlere Allah'tan rahmet aile ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler. Vajinismus, bir kadýnýn istem dýþý olarak kendini kasmasý sonucu cinsel iliþkiye girememesi veya son derece aðrýlý bir þekilde iliþkiye girebilmesidir. Ýliþki öncesi kiþinin bel ve bacak kaslarý, hatta tüm vücudu kasýlýr ve sonuçta iliþkiye giremez. Aslýnda sanki bir çeþit panik atak gibidir. Vajinismus ülkemizde çok sýk görülen bir rahatsýzlýktýr. Sýklýðýnýn %10 civarýnda olduðu tahmin edilmektedir. Bu çok yüksek bir orandýr. Cinsel terapi için baþvuran her 4 kadýndan 2 veya 3 tanesinin, baþvuru sebebi vajinismusdur. Bu rahatsýzlýk tedavi edilmezse, ömür boyu bile sürebilir. En sýk görülen sebebi, ilk cinsel iliþki sýrasýnda çok þiddetli aðrý, acý veya aþýrý kanama olacak gibi korku ve inanýþlarýn olmasýdýr. Bu durumdaki kadýnlar, jinekolojik muayene için hekime gittiðinde de çok fazla sýkýntý ve korku hissedebilirler. Ýlk cinsel iliþkide þiddetli aðrý ve kanama olabilmekle beraber bu aslýnda nadir olan bir durumdur. Ancak o toplumdaki ve ailedeki bireylerin bu þekilde yanlýþ bilgilendirmeleri, kiþide haklý olarak cinsellikten korkma ve kaçýnma duygularýna neden olur. Ayrýca bazý kiþiler yaþadýðý cinsel problemleri çok fazla abartarak, karþýsýndaki kiþilere korku ve panik yüklemek isteyebilir. Hatta bazý durumlarda kiþi rahminin ve diðer iç organlarýnýn hasar görebileceði gibi korkular taþýyabilir. Genital bölgelerinin çirkin ve rahatsýzlýk verici bir görüntüsü olduðuna inananlarda da vajinismus geliþebilir. Bazý ailelerde aile bireyleri düðün gecesi kapýda bekler ve kanlý çarþaf görmek isterler. Hatta bu kanýn çok olmasý makbul olarak kabul edilir. Bu durum da vajinismus sebebi olabilir. Yine kalabalýk evde yaþama, cinsel iliþkinin baþkalarý tarafýndan bilinmesi veya duyulma ihtimali de vajinismus sebebi olabilmektedir. Kalabalýk evde banyo yapmak sýkýntý hissine neden olabilir. Yine eþle ilgili sorunlar, istenmeyen bir evlilik yapma da aile ile ilgili bir baþka sebep olabilir. Bazý ailelerde kýzlýk zarýna verilen abartýlý önem, cinsel bilgi eksikliði, vajinanýn çok küçük olduðu ve penisin oraya giremeyeceðinin düþünülmesi vajinismus nedenidir. Cinselliðin ayýp veya günah olarak düþünülmesi vajinismus sebebi olabilir. Bu kiþiler cinsellik düþündüðünde veya eyleme geçmek istediðinde, sýkýntý hissi ve suçluluk duygularý duymaya baþlayabilir. Daha nadir sebepler olarak ise, çocukluk döneminde maruz kalýnan cinsel tacizler, anne-babanýn cinsel iliþkisine tanýk olma, bir doðuma tanýk olma, cinsel bölgede fiziksel travma yaþama gibi durumlar da vajinismusa neden olabilir. Kiþi cinsel iliþkiyi düþündüðünde veya hazýrlandýðýnda, beyni bu olayý hatýrlayabilir ve cinsellikten kaçýnabilir. Eðer bu olaylar çok travmatik olmuþsa, bu anýlarý bilgi olarak hatýrlayamaz, ancak o anýdaki duygularý tekrar tekrar hisseder. Örneðin sýkýntý hissi, korku ve suçluluk gibi duygular olur. Hamile kalma, bir çocuk sahibi olup ona bakamama korkusu da vajinismus sebebidir. Yine bir erkeðe baðlanma, iþgal edilme veya Vajinismus Bir nefes sýhhat Dr. Timur Harzadýn, pi.com Sorularýnýz için: mail.com Bizim çocuklarýmýz erkek tarafýndan kontrol altýnda tutulma gibi korkular olabilir. Bu kiþiler bunu, sanki nefes alamýyorum, boðuluyorum, boðazým sýkýlýyor, göðsümde çok büyük sýkýntý hissi oluyor þeklinde tarif edebilirler. Özellikte anne tarafýndan ruhsal olarak büyütülmeyen ve hep çocuk kalan bireyler, genç kýzlýktan kadýnlýða geçmek istemezler. O güne kadar hep çocuk gibi davranýlan kiþiden, 1 gün sonra büyümesi istenilmektedir. Ruhsal olarak buna hazýr olmayan kiþide vajinismus geliþebilir. Çocuklarýn cinsel kimlik geliþim dönemi genel olarak 3-6 yaþ arasýdýr. Bu dönemde kýz çocuklarýnda babaya, erkek çocuklarda anneye karþý sevgi ve baðlanma duygusu olur. Bu doðal bir süreçtir ve her çocukta olmaktadýr. Bu dönemi saðlýklý tamamlamayan bireylerde vajinismus geliþebilir. Ýlgisiz veya otoriter bir babanýn bu sevgiyi verememesi ya da öfkeli bir annenin kýzýný babadan uzak tutmasý ve rekabete girmesi bu dönemin tamamlanmasýný bozar. Yine kýz çocuðunun anne ve baba ile ayný yatakta yatmasý, çocuðun babaya olan ilgisini babanýn aþýrý beslemesi, annenin çocuðu sürekli rakibi gibi görmesi bu dönemin patolojik yapýlanmasýna neden olur. Bu patolojik yapýlanmaya elektra kompleksi ismi de verilmektedir. Tüm bu durumlar vajinismus sebebi olabilir. Hocaya gidip okutulmasý, ameliyatla kýzlýk zarýnýn aldýrýlmasý, muayenehanede anestezi altýnda cinsel iliþkiye girme, iliþki öncesi aðrý kesici ilaç ve kremlerin kullanýmý gibi yaklaþýmlarýn genellikle bir yararý yoktur. Yarar saðlayan çok az kiþide ise baþka ruhsal ve fiziksel rahatsýzlýklar geliþmesine neden olabilir. Çünkü bu gibi giriþimler rahatsýzlýðýn ruhsal travmasýný daha da artýrabilir. Ýnsandaki en önemli cinsel organ beyindir, insan öncelikle beyni ile seks yapar. Bu yüzden beyindeki yanlýþ inanýþlar düzeltilirse zaten cinsel sorunlar da düzelecektir. Bu inanýþlar devam ederken yaþanan cinsellik, kiþiyi daha da travmatize edecektir. Vajinismus her zaman tedavi edilebilen ve tedavisi kolay bir durumdur. Ancak çoðu kiþi bunun nadir bir sorun olduðunu, belki de sadece kendisinde olduðunu düþünebilir. Özellikle bilgi eksikliði en sýk görülen sebeptir. Bu kiþiler 8-10 seans terapi ile düzelir. Hatta 1-2 seans bile çoðu kiþide yeterli olabilmektedir. Burada kiþi bu konuda bilgilendirilir ve zihindeki yanlýþ inanýþlar deðiþtirilir. Biliþsel ve davranýþçý terapi teknikleri uygulanýr. Daha az sýklýkla görülen cinsel taciz veya elektraya baðlý durumlarda ise tedavide acele edilmez. Bu kiþilerde dinamik psikoterapi teknikleri uygulanýr. Geçmiþ yaþantýlardaki anýlar ve duygulanýmlar tekrar konuþulur ve deðerlendirilir. Bu olaylarýn beyin tarafýndan yeniden yapýlandýrýlmasý ve yüklenilen anlamýn deðiþmesi saðlanýr. Burada tedavi süresi birkaç ay, daha nadiren de 1-2 yýl bile sürebilmektedir. Temel ruhsal sorunlar çözülmeden bu yapýda kiþiyi cinselliðe zorlamak sýkýntýsýný daha da artýrabileceði için, bu konuya özellikle dikkat edilir. Aksi taktirde baþka ruhsal veya fiziksel rahatsýzlýklar ortaya çýkabilir. Çocuklarýmýz üniversiteye hazýrlanýyor. Hepsi kýpýr kýpýr, heyecan içindeler. Onlar bizler için çok de- Bu ülkenin garsona da pazarcýya da ihtiyacý var. ðerlendirme þansýný yakalayacaksýnýz belki de. ðerliler ve Allah'ýn bizlere verdiði armaðanlardýr. Onlarý her konuda motive ederek yüreklendirin. Geleceði- deðil mi? Bir de þu korkunç gerçek var ki; gençlerimiz Herkes aða, paþa olursa o zaman inekleri kim saðacak miz ve mirasýmýz çocuklarýmýz olacaktýr, bunu unutmayýn. Her zaman bir veli olarak sizler ne zorluklar birçok sýkýntý içinde mezun oluyorlar. Yine ortadalar, iþ iyi derecelerle üniversiteyi bitiriyorlar. Maddi, manevi yaþadýðýnýzý, o yaþlarda ne hatalar yaptýðýnýzý bir düþünün bakalým. Hayýr illaki ben taþýn görünen yüzüne ba- katkýda bulunmak istiyorlar ama bir imtihan bitiyor, di- bulamýyorlar. Onlarda çalýþmak, ailelerinin bütçesine karým diyorsanýz, taþýn altýndaki hazinelere ulaþamazsýnýz. öðretmen bu yüzden açýkta. ðeri baþlýyor. KPSS kapýsý dayanýyor alnýmýza. Pek çok Þunu da bilin ki hiçbir þey zorlamayla olmaz. Biraz da kader kýsmet iþidir. Bir genç elinden geleni yamek için beklerken... Sizler kendinizi hiçbir þey için üz- Bir çok çocuk öðretmen yolu gözlerken, öðrenpar, uðraþýr, didinir ve gelen sonuca da razý olur. Zaten Gül Artar meyin. Her þeyden önce siz gelirsiniz, saðlýðýnýz gelir. hayat bir imtihan deðil midir? Þimdi gençlerimiz daha Allah ne dilerse o olur. Yeter ki sizler azimle yolunuza bilinçli, geleceðe dair planlarý olan, hayatlarýna güzel çizgiler çizebilen harikalýk talar. Dönüp biraz da kendimizi sorgulasak bir devam edin, moraliniz yüksek olsun. Her þeyin hayýrlýsýný dileyip, en güzelini düþünün. Ben inanýyorum sizlerin güzel yerlere anne, baba olarak. Bizler üzerimize düþenleri yapýyor muyuz? Onlara psikolojik destek veriyor muyuz yoksa sürekli yargýlýyor geleceðinize. Çünkü o ýþýðý hepinizin gözlerinde görüyorum. muyuz? Gerçek baþarý, baþardýðýnýz kadardýr. Bu da sizde var zaten. Çocuklarýmýz kendilerini zaten baský altýnda hissediyorlar, Önemli olan bir gerçekte; topluma neler kazandýrdýðýmýzdýr. baþarabilecek miyiz diyerek tereddütler yaþýyorlar. Bunlara bir Saðlam temellere oturttuðumuz beyinler her zaman bizlere ýþýk de sizler soru iþaretleri eklemeyin. Gençler bizler sizlere güveniyoruz. Sonuna kadar da yanýnýzdayýz. Farz edin ki üniversite- sevgilerimi iletiyor, gençlerimize de baþarýlar diliyorum. Ben olarak dönerler. Bu naçizane köþemden tüm anne ve babalara yi kazanamadýnýz. Bu hayatýn sonu deðil ki. Demek ki bu benim sizlerden hep ümitliyim, ha gayret. Unutmayýn hep duam dasýnýz. için daha hayýrlý imiþ deyip önünüze çýkan diðer imkanlarý de- Kadir Yüktaþýr METEOROLOJÝ Yýl:22 Sayý: ÞUBAT 2012 PERÞEMBE ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ) Adýna Sahibi Yön. Kur. Bþk. Kemal MESCÝ Genel Yayýn Yönetmeni Þevket ERZEN Yazý Ýþleri Müdürü Mustafa DEMÝRER Haber Yönetmeni Gülesin DEMÝRER Muhabirler Sayfa Editörü Barýþ SOL Sayfa Editörü Ali PAKKAN Spor Yönetmeni Halil ÖZTÜRK Ýdare Müdürü Atila ÇÝÐDEM Foto Muhabirleri Hurþit BOZKURT / Özgür ARZOÐLU / Yüksel BASAR Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x10 Cm. ) : Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2. st. x5 cm. ) : Kongre (Özel) Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st. x 6cm. ) : Yeþil Kart ilanlarý : Kentiçi Yurtiçi Risele-i Nuru Nasýl Tanýdým? 2 Bana dediki: Tefekkür "Beni bir daha çaya çaðýrma, deðil çayýný içmek Dünyamýz astýðýn afiþlere bakmaða haya ediyorum. Ben ise: "Sinemaya insanlarý ben zorlamý sokuyorum" dedim. O zaman Hasan bana : "O zaman günaha neden aday oluyorsun?" dedi. Raþit Yücel "Hasan sen nereye corumhakimiyet. net gidiyorsun?" dedim. O da: "Derse gidiyorum " dedi. "Kimler var "?" dedim. "Arkadaþlar var " dedi. Yýl Dedim: " Gizli örgüt falan mý?" "Yok ders yapýyoruz" dedi. "o zaman ben de geliyorum" dedim. Ve Hasan ýn peþine takýldým. O gidiyor ben gidiyorum. Ve kemer çeþme mevkiinde bir dersaneye girdik. Yolda Hasan a diyorum: "Orada yapmam ve yapmamam gereken hareketler nelerse bana söyle bir sakatlýk olmasýn" dedim. O da: "Derstelerse oturacaðýz, ders zamaný deðilse, selam verip oturacaðýz" dedi. (Sürecek) NÖBETÇÝ ECZANELER 24 ayar ÞAMLIOÐLU ÇORUM DEVLET HAST. YANI - DOÐUM EVÝ KARÞISI Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn Erol TAÞKAN Recep MEBET Kemal CEYLAN ABONE ÞARTLARI : 100 TL. : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro ALIÞ 98,50 Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý ABONE (6 AYLIK) : 55 TL. : 160 TL. : 100 Euro ::. T E L E F O N L A R I M I Z. :: (pbx) (pbx) (pbx) (Fax) TÜRKER BUHARA CAD. HÝTÝT EVLER SAÐLIK OCAÐI YANI SAIÞ 99,00 Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai bitimine kadar alýnan fiyatlardýr. 1, 50 TL. 50, 00 TL. 15, 00 TL. 50, 00 TL. 250, 00 TL. 125, 00 TL. Baský Tel+Fax: Cep: Sancaktar Ýþ Merkezi (zemin kat) ÇORUM com Ücretsiz Çorum Hakimiyet Gazetesi Gazi Cad. Hamoðlu Ýþhaný No: 3/109 (Posta Kodu ) com www. corumhakimiyet. net

14 14 PERÞEMBE 2 ÞUBAT 2012 Engelleri aþmak için... Alaca Engelliler Derneði Baþkaný Av. Ahmet Görür, derneðin hizmetlerini arttýrarak devam ettiðini, hizmet sahasýný daha da geniþlettiklerini dile getirdi. Bu zamana kadar yüze yakýn engelli sandalyesi daðýtan derneðin, 3 senedir her ay 20 aileye ekmek, 10 aileye gýda yardýmý yaptýðýný ve bu hizmetine devam edeceðini belirten Görür, bütün bu hayýrlý iþlerin derneðe düzenli yardým gönderen hemþehriler sayesinde yapýldýðýný ifade etti. Görür, engellerin ortadan kaldýrýlmasý için vatandaþlara þöyle seslendi; Sizler de bankanýza aylýk 50 TL otomatik ödeme talimatý vererek derneðimizin hayýr iþlerine ortak olabilirsiniz. Alaca Engelliler Derneði hizmet sahasýný giderek geniþletiyor. Dernek 3 senedir her ay 20 aileye gýda yardýmý yapýyor. Eðitim sistemi keyfe keder deðiþtiriliyor Çorum Merkez Ýlçe ve Çorum Ýnönü Anadolu Lisesi Okul Öðrenci Meclis Baþkaný Okan Baykara, eðitim sisteminin sürekli deðiþtirilmesini eleþtirdi. Baykara konu ile ilgili açýklamasýnda þu görüþlere yer verdi; Her bakan deðiþikliðiyle beraber öðrenciler üzerinde uygulanan farklý bir sistemle karþýlasýyoruz. SBS den önce 2007 yýlýnda OKS vardý, SBS ise 2008'den itibaren Haziran ayý içinde ders yýlý bitiminden sonra gerçekleþtirilmeye baþlandý ama ne var ki SBS 2011 yýlýnda kaldýrýldý ve 2007 de kapatýlan sisteme kýsmen dönüþ yapýldý. SBS nin kýsa sürmesinin baþarýsýzlýk mý, amaçlarý yerine getirmemesi mi, yoksa her milli eðitim bakanýnýn keyfe keder deðiþiklik istemesinden mi kaynaklandýðý sorularýný yönelten Baykara, Eðitim insanlar için temel bir ihtiyaç olarak görülmeyebilir ancak bu bir milletin geleceði açýsýndan deðerlendirildiðinde eminim ki herkesin vicdaný eðitime gerekli dikkat ve özenin gösterilmesi gerektiði konusunda fikir birliðine varacaktýr. dedi. Yoðun kar yaðýþý Ýskilip i bambaþka bir görüntüye kavuþturdu. Ýskilip te kýþ bir baþka güzel Ülkenin birçok kesimini etkisi altýna alan ve zaman zaman hayatý olumsuz etkileyen kar yaðýþý Ýskilip i bambaþka bir görüntüye kavuþturdu. Kar yaðýþý ile birlikte tarihi Ýskilip evleri beyazlar içine büründü. Tarihi ilçede kýþ manzaralarý görülmeye deðer... (A.A.) Tarihi ilçede kýþ manzaralarý görülmeye deðer... Zemin etütlerine sýký takip Ýskilip te yapýmýna yeni baþlanacak olan inþaatlarda sondajlý zemin etüdünden, yapýnýn tamamlanmasýna kadar tüm aþamalarýn Ýskilip Belediyesi kontrolünde yapýldýðý belirtildi. Konuyla ilgili yapýlan açýklamaya göre Ýskilip Belediyesi nde Ýskilipli müteahhitlerle 9 Ocak 2012 tarihinde toplantý yapýlmýþ, denetimlerin sýklaþtýrýlacaðý kendilerine bildirilmiþti. Uygulamaya göre sondajlý zemin etüdü yapýlacak olan binanýn Jeoloji Mühendisi sahada iþleme baþlamadan Belediye ye bilgi veriyor. Belediye Ýmar Ýþleri yetkilileri tarafýndan çalýþma alanýnda denetleme Ýskilip belediesi zemin ütetlerini sýký kontrol ediyor. yapýlarak fotoðraf ve video görüntüleri alýnýyor. Belediyenin bu ve benzeri uygulamalarýyla birinci derecede deprem bölgesi olan Ýskilip'te halkýn saðlam, saðlýklý, yaþanabilir, estetik anlayýþla yapýlmýþ konutlarda oturmalarý hedefleniyor. Sungurlu Belediyesi araç filosuna 2 yeni araç kazandýrdý. Sungurlu Belediyesi filosunu güçlendirdi Sungurlu Belediyesi, belediye hizmetlerinde kullanýlmak üzere araç filosuna 2 yeni araç kazandýrdý. Sungurlu Belediye Baþkaný Selahaddin Uzunkaya, belediye araç parkýný her geçen gün güçlendirdiklerini belirterek, belediyeye birer adet yeni sulama aracý ve itfaiye aldýklarýný söyledi. Teslim alýnan araçlar ile belediye çalýþmalarýnýn daha rahat ve hýzlý þekilde gerçek- leþtirileceðini dile getiren Uzunkaya, "Böylece sýkýntý çekmeden ve yatýrýmlarýmýzý aksatmadan belediye olarak asli görevlerimizi yerine getirmenin mutluluðu içindeyiz" dedi. Uzunkaya ayrýca, kýsa bir süre önce araç filolarýna 3 adet açýk kasa kamyonet, 1 adet minibüs, 2 adet cenaze nakil aracý, 3 adet otomobil ve 1 adet amarok aracý kazandýrdýklarýný hatýrlattý. (ÝHA)

15 PERÞEMBE 2 ÞUBAT Dernek çalýþmalarý 15 Adsýzýn anýlarý Kýrsal alandan kentsel alana görev yapmak için gelmemiz biraz geç oldu amma, gelince de uyum saðlamak için pek zorluklarla karþýlaþýlmadý. Kentin kenarýnda yeni yapýmý sürdürülen Hürriyet Ýlkokuluna atamamýz yapýldý. Daha once Mecitözü'nün Kýþlacýk Köyünde birlikte çalýþtýðýmýz Tevfik Akýn da Hürriyet Okuluna atanmýþtý. Nedeni henüz tarafýmdan bilinmeyen atamada yanýmda öðretmen olarak görev yapan arkadaþ,b uraya müdür vekili olarak atanmýþtý. Tevfik Akýn ben okuyacaðým dedi okuldan ayrýldý. Giderken okulun yönetimini de bana býraktý. Böylece ben hem 55 öðrenciden oluþan birinci sýnýfý hemde yönetecektim. Ýnþaat henüz tamamlanmadýðý için benim okul geçici olarak Cumhuriyet Ýlkokulu'nda öðleci olarak öðrenime devam edecekti. Okulda, Rüþtü Ýlhan, Osman Yýlmaz, Ali Öztürk, Hüseyin Þener bir de bendeniz Müslüm Tunaboylu öðretmen olarak görevlendirilmiþtik. Bu satýrlarý yazarken Ali Öztürk ile Osman Yýlmaz hayatta, Rüþtü Ýlhan ile Hüseyin Þener ise sonsuz yolculuða uðurlandý. Vakýflar 'nce fakir öðrencilere öðle yemeði veriliyordu. Bizim öðrencilere yemek verebilmemiz için gerekli kap kacak denilen malzemelere ihtiyacýmýz vardý. Cumhuriyet Ýlkokulu kýdemli bir okuldu. Onlarda tüm malzemeler fazlasýyla vardý. Okul Müdüresi olan Fevziye Arna'ya bir gün olayý açtým, 'yararlanmamýz mümkün mü' dedim. O da 'kaplarý kalaylatýrsanýz olur' dedi. Biz de zaten para yoktu. Okula temizlik için 155 lira ayrýlmýþtý, o paranýn 55 lirasýný Cumhuriyet Bayramý'nda törende taþýyaabilmek için Türk Bayraðý alýmýnda harcamýþtýk. Olayý Ýlköðretim Müffettiþi Necati Acet'e açtým. O da bana Cumhuriyet Ýlkokulunun arkasýndan törene katýlýrsýnýz dedi. Duyduklarým beni adeta hasta etmiþti. Bir cumartesi günü Rüþtü Ýlhan, Ali Öztürk'ü yanýma alarak okul tatil olduktan sonra kentteki bakýrcýlar semtine bir yürüyüþe geçtik. Yardýmsever bakýrcý esnafýndan 44 adet bakýr tabak, iki yemek taþýmada kullanýlacak büyük bakýr helke, bir adet yemek daðýtmak için bakýr kepçe, birkaç su bardaðý yine bakýrdan toplandý. Bir veli 'bunlarý ben de hayrýma kalaylayacaðým, tabaklara da HO damgasýný vuracaðým' dedi. Yorulmuþtuk amma yorgunluðumuzu sevinçle tamamlamýþtýk. Bakýrcý Pazartesi günü kaplarýn tümünü okula getirdi teslim etti. Olayý gören Cumhuriyet Ýlkokulu Müdürüresi Rahmetli Fevziye Arna, sanýrým önerisinin geçerli olmadýðýný görünce çok üzülmüþtü. Ýþte kýymetli okurlarým benim dernekçiliðe ilk adýmým böyle baþladý. Çocuklar, arkadaþlar, hizmetlimiz Murat çok sevinmiþlerdi. Onlara 'Çorum halký, esnafý yardýmseverdir. Onlara yeterki ulaþabilelim. Onlar bizi yalnýz býrakmazlar' demiþtim. Beni utandýrmadýklarý için onlara þükran borçluyum. Okulun inþaatý tamamlanmýþ, öðretim yýlýnýn ilk yarýsý bitmeden taþýnmýþtýk. Dönemin Milli Eðitim Bakaný Hilmi Ýncesulu tarafýndan öðretime açýlmýþtý. Tören için geçici olarak baðlanan elektrik sonra hemen kesilmiþti. Okulun zili bile yoktu. Onu da çarþýdan satýn almak zorunda kalmýþtýk. Dönemin Valisi Hasan Basri Kurdoðlu, birgün okulumuzu ziyaret etti. 'Okul bayaðý dýþarda yapýlmýþ ulaþým zor' dedi. Bu arada 'ihtiyacýnýz olduðunda telefon ediverin' dediler. Ben de 'Sayýn Valim telefonomuz da yok' diyebildim. Vali durumu anlamýþtý nice sonra okula telefon verilebildi. Bir kýþ günü öðrencilerimden birisi tenefüste buzda kayarken düþmüþ bacaðý kýrýlmýþtý. Bir fayton çaðýrttýrdým okula yaralý öðrencim ile Devlet Hastanesi'ne gittim. Acil servis yöneticisi öðrenciden para vermesini istedi. Yanýmdaki bir ilkokul öðrencisiydi. Ben giriþ parasýný karþýladým ve öðrencimin bacaðýný sardýrdým. Ayný faytonla okula sonra da eve öðrencimi gönderdim. Bunlar mkesleðimizin istenmeyen olaylarýndan birkaç tanesidir. Bunlarý size aktarmakla ne derece bir eylemde bulunduðumu deðerlendirecek durumda deðilim onu siz okurlarýma býrakýyorum. Kentin güzelliklerine kendini kaptýran bazý meslekdaþlarýrýmýzýn kýrsal alandan geliþimize pek iyi gözle bakmadýklarýný zaten biliyorduk. Kentte iki tane öðretmenler derneði vardý. Arkadaþlar beni biraz aktif yapmak için dernek baþkanlýðýna getirdiler. Lokalin yönetimi apayrý bir titizlik gerektiriyordu. Lokal kural ve kaidelerini taþan hareketlerde bulunan arkadaþlarýmýz oluyordu. Hani derler ya þiþede durduðu gibi durmuyor diye. Bazý arkadaþlar biraz fazla alýyorlardý herhalde. Sýkýntý ya da bunalým bu tür giriþimlere kapýyý açýyordu zaten. Ýki meslek derneði oluþu öðretmenleri ikiye ayýrmýþtý zaten. Kenti benimseyen meslekdaþlarýmýz bize pek iyi gözle bakmýyorlar, bizi bilgisiz, beceriksiz, kural tanýmaz kiþiler olarak lanse etmeye çalýþýyorlardý. Halbuki biz Köy Enstitüsü'nün bize verdiði kazanýmlarý güçlükleri yenebilmek için olduðunca kullanýyorduk. Aradan aylar geçince iki gurup arasýndaki bakýþlar ve anlayýþlar deðiþmeye baþladý, biz bize yan gözle bakanlarý adeta bilgi ve becerimizle yalnýz býrakmayý baþarmýþtýk. Buna bir yerde uyum saðlama deyimini kullansak daha iyi olur düþünündeyim. SENDÝKA ÇALIÞMALARIM Dernekçilikten sendikacýlýða geçiþ yapýldý. Ben sendikanýn adeta teknokratý idim. Merkez sonrasý ilçelerdede Türkiye Öðretmenler Sendikasý'nýn (TÖS) taþra þubelerini oluþturuyor, yetki alýyordum. Genel merkez ile çalýþmalarýmýzý sürdürürken elde ettiðimiz sonuçlar olumlu bulunmuþ olmalý ki ben Karadeniz ve Orta Anadolu Bölge Temsilciliðine getirildim. Genel Baþkan Fakir Baykurt, Genel Sekreter Osman Korkut Akol, Genel Baþkan Yardýmcýsý Dursun Akçam ve diðer yönetici kadro ile baðdaþmýþ olduðumuzdan ben sýk sýk sorun oluþan bölgelere gönderiliyordum. Bir bakýma TÖS'ün dýþiþleri bakaný gibi idim. Bölge temsilciliði benim bilgi ve becerilerimi artýrdý. Artvin iline iki kez gidiþim oldu. Borçka köprüsünü ikinci gidiþimde fotoðraflamýþ, Günaydýn'da haber yapmýþtým. Dere üzerine 1929'da yalnýz yayalarýn geçmesi için yapýlan demir köprü araçlarýn da geçmesi üzerine güzelliðini kaybetmiþti. Artvin iline gidiþimde dere kenarýnda yol alýrken aracýn pencerelerinden suda gezinen alabalýklarý ilk kez görmüþtüm. Görgü ve beceri giderek artýyordu. Zor bir görev üstlenmiþtim. Ailemle ayrýlýðým bazen birkaç gün oluyordu. Bugünkü gibi haberleþme olanaðý yoktu. Ýllerden geçerken PTT merkezlerine uðrayýp ödemeli olarak evi arýyor sonra da görüþmeden oradan ayrýlýyordum. Telefon baðlantýsý yapýlamýyor ancak ailem benim nerde olduðumu bu yolla öðrenmiþ oluyordu. Müslüm Tunaboylu Bir konu için Divriðe giderken uðradýðým Kangal da meþhur cins Kangal köpeklerinin yetiþtirildiði çiftliði görme olanaðý buldum. Kitaplarda okuduðumuz demir madeninin Divriði ilçesinden Karabük'e nasýl gönderildiðine tanýk oldum. Öðretmen arkadaþlarla yaptýðým görüþme sonrasýnda bu ilçedeki sorun çok kýsa sure sonra çözümlenmiþti. Arkadaþlar benim taktiðimi sýk sýk anlatýr olmuþlardý. Getirdiðim taktiði öðrenmek isteyen okurlarýmýz olabilir. Bu sorun genellikle mesleksel bir sorundur sizleri ilgilendirmeyeceði için açýklamayý uygun bulmadým. Eskilerin çok gezen mi yoksa çok okuyanmý deyimleri vardrýr. Ben her iki durumu da olduðunca yaþadým. Gezmek ve görmek ayrý bir heyecan veriyor insana. Görebilmek biraz da ekonomiyi ilgilendiriyor. Ben genellikle görevli olarak gezme ve görme olanaðýna sahip oldum. HALKEVÝ ÇALIÞMALARI Halkevi çalýþmalarýna katýlmam bir zorunluluk oldu benim için. Sosyal faaliyetlere katýlmam için tüm olanaklar varken, tek baþýma bir kenara çekilip olaylarý izleyemezdim. Kendimi tanýyabilmem için bir fýrsat yaratmalýydým. Demokrat Parti iktidara geldiði yýllarda ilk iþ olarak halkevlerini kapatmak oldu. Bu bir bakýma muhalefetin halkýn yanýnda olmasýný engellemenin tek yoluydu. TBMM'de Cumhuriyetin kurucusu olan CHP'nin artýk bir etkinliði olmayacaðýna gore, bu siyasi oluþumun halktan iyiden iyiye uzaklaþtýrýlmasý için gereken yapýlýyordu yýlýnda kabul edilen bir yasa ile harf devrimi yapýlmýþ, devlet tüm organlarý ile devrimin olumlu sonuçlanmasýný saðlamak için üstün bir gayret gösteriyordu. Cumhuriyet karþýtlarý inlerine çekilmiþler, olanlarý izliyorlardý. Harf Devrimi sonrasýnda 19 Þubat 1932 yýlýnda Halkevleri açýlmýþtý. Bu kuruluþta cumhuriyetin halka benimsetilmesi için çeþitli sosyal çalýþmalarla yurt düzeyinde yayýlmýþtý. Ýllerde valiler, ilçelerde kaymakamlar Halkevlerinin doðal baþkanlarý idi. Onlar baþta olunca ileriye yönelik sosyal çalýþmalar rahatça yapýlabiliyordu. Karþýtlar ise gizlendikleri o yuvalarýndan ara sýra baþlarýný kaplumbaða gibi gösterip, tehlikeyi sezince kabuklarýna çekiliyorlardý. Herhangi bir eylem için pusudaydýlar sizin anlayacaðýnýz. 17 Nisan 1940 yýlýnda bir yasa ile Köy Enstitüleri kuruldu. Art arda bu kuruluþlar hep genç cumhuriyeti güçlerdirmek halký aydýnlatmak için yapýlýyordu. Köy Enstitüleri'ne köy çocuklarý alýndý genellikle. Karþýtlar yine fýrsat bulduklarýnda bu kuruluþlara saldýrdýlar. 14 Mayýs 1950'de yapýlan genel seçimle ilk hamle, ilk genel kurul toplantýsýnda Türkçe olan ezaný Arapçaya çevirmek oldu. Artýk anlamý öðrenilmiþ bir metin býrakýlarak unutulmaya yüz tutan bir metin uygulamaya konuluyordu. Vatandaþ böyle istiyor deniliyordu. Aslýnda vatandaþ bir þey istemiyor, ülkede barýþ ve ekonomi saðlansýn tek isteði oydu. Gizli güçler Anadolu insanýnýn huzur içinde olmasýný bir türlü kabullenemiyorlardý. Bu satýrlarýn kaleme alýndýðýnda yýl Aylardan temmuz. Anadolu insaný hemen hergün þehitlerine aðlýyor. Vurulanlar, mayýna basanlar, hep Anadolunun garip insanlarýnýn yavrularý. Aðýtlar garipler için, övgüler varsýllar için yapýlýyor. Ýþte Anadolu dan siz okurlarýma bir kesit. Ülkenin dün olduðu gibi bugün de aydýnlýk yolda yürümesi hedeflenmeliydi. Ama bir gerçek vardý ki kiþisel sorunlar varken toplumun sorunlarý öne çýkarýlamazdý. Meslek hayatýmda herkes yuvasýnda otururken ben sosyal faaliyette bulunmak için kapatýlan Çorum Halkevi'ni ikinci kez açarak faaliyet gösterdim. Madýmak adýnda bir dergi çýkardým. Ülke düzeyine daðýtýmýný yaptým. Madýmak bir kültür bilim ve bir bilgilendirme aracý idi. Faaliyetlerimiz Çorum ve ülke dýþýna taþýndý zaman zaman. Bundan mutluluk duydum. Arkadaþlarým beni uzaktan izlemeyi yeðliyorlardý. Sandalyelerini kaybetmekten korkuyorlardý. Benim öyle bir korkum yoktu. Bana en büyük desteði babam veriyordu: "Oðlum biz Bulgaristan'dan Anadolu'ya neden geldik. Ýnsanlarý aydýnlatman için elinden gelen tüm gayreti göster." diyordu. Ona müteþikkirim bana destek verdiði için. O Bulgaristan'da iken Türkiye'de yayýmlanan Kemalist Dergisi'ni Ýstanbul'dan edinir, kahvelerde Türk olan komþularýný bilgilendiriyordu. Bir bakýma yurt dýþýndan Atatürkçülüðü kilometrelerce uzaktan etrafýna kavratmak istiyordu. Ýki kez kendisine düzenlenen suikasten becerisi sonucu kurtulmuþtu. Okur yazar deðildi, okuyanlarýn bilgisinden yararlanýyordu. Dergi ona çok destek olmuþtu. Babama çok þey borçluydum ve sosyal çalýþmalardan uzak kalamazdým. Çorum Halkevi dýþýnda bir de Osmancýk ilçesine baðlý eski adý Seciyen, yeni adý Çampýnar'da bir Halk Odasý açmýþtým. Merkezde Milli Eðitim Müdürünün engellemelerine raðmen Kale Ýlkokulunda Halk Dersanesi açmýþtým. Birkaç bayan ve erkek arkadaþ görev almýþlar, Hak Eðitim nün öðrenci bulamamasýna raðmen biz Halkevi Halk Dersanesinde onlarca insane okumu-yazma öðretmiþtik. Ankara'da düzenlenen ve Selim Sýrrý Tarcan Spor Salonundaki halk oyunlarý yarýþmasýnda Çorum Halykevi ikincilik alýrken Halkeðitim ekibi dereceye bile girememiþti. Biz paralý deðil gönüllü bir kuruluþtuk. Halktan destek alýyorduk. Bana Halkevi kuruluþu döneminde yardýmcý olan tüm arkadaþlara ve yurttaþlara þükranlarýmý sunarým. Yaseminler Gülümsüyordu Ellerimiz Kavuþtuðunda 6 Çevre düzenlemesinin, yeþil alan ve çevreyi aðaçlandýrma Bu nasýl bir çevreci anlayýþtýr ki, aðaç kesmek isteyen birine bile, Ancak yerine baþka bir aðaç dikersen kesebilirsin. Aksi halde aðaç kesemezsin diyor? Çevreye böylesine duyarlý, çevre konusunda bu kadar donanýmlý bir bilinçle kuþanmýþ baþka bir öðreti var mýdýr? Yoktur. Çünkü nasýl ki insan onur ve haysiyeti, insanýn özgürlük ve kurtuluþu ancak ve ancak Ýslam ile mümkündür ve insana en çok deðer veren, ona kimlik ve kiþilik kazandýran Ýslam dýr, nasýl ki insanýn can, mal ve namus emniyeti ancak Ýslamî bir çatý altýnda hakikî mânâda güvence altýndadýr, ayný þekilde hayvanlarýn ve bitkilerin hak ve hukuklarý da ancak Ýslam ile koruma altýna alýnabilir, hayvanlarýn ve bitkilerin, develerin, ineklerin, atlarýn, koyunlarýn, keçilerin, kuþlarýn, kelebeklerin, karýncalarýn, aðaçlarýn, çiçeklerin, meyvelerin, sebzelerin, hatta yabanî otlarýn bile üreme, yaþama, beslenme ve geliþme emniyeti ancak ve ancak Ýslamî bir çatý altýnda hakikî mânâda güvence altýnda olabilirler. Deðerli kardeþlerim; Bir an için, bütün insanlýk âilesinin, yeryüzündeki bütün insanlarýn, en azýndan sadece bu konuda Risâlet bahçesinin gülü olan Sevgili Peygamberimiz Hz. Mûhâmmed Mustafa (saw) Efendimiz in emrine ve sünnetine uygun davrandýklarýný düþünelim. Her aðaç kesen, yerine mecburen bir aðaç dikecek! Bu konuda bütün dünyanýn Hz. Mûhâmmed i örnek aldýðýný varsayalým. Hiç düþündünüz mü, þimdi nasýl bir çevrede, nasýl bir dünyada yaþýyor olacaktýk? Sizce yaþadýðýmýz çevre sorunlarý, bugünkü nisbette olur muydu; su sorunu, kuraklýk, çölleþme, çevre kirliliði, bugünkü korkunç durumda olur muydu? Elbette aðaçlar, bizim pek çok açýdan faydalandýðýmýz bitkilerdir. Hayvanlarda deve, inek, koyun, keçi gibi büyükbaþ hayvanlar neyse, bitkilerde de aðaçlar odur. Benzetmeyi þu açýdan yaptým: Bunlar hem verdikleri ürünlerden, hem de bizzat kendilerinden, kendi vücûdlarýndan faydalandýðýmýz varlýklardýrlar. Misâlen, bu hayvanlarýn hem verdikleri sütten faydalanýyoruz, hem de bizzat etini yiyoruz veya postundan, derisinden, hatta kýllarýndan yararlanýyoruz. Ayný þekilde aðaçlar da hem bize meyve veriyorlar, hem de onlarý kesip bizzat vücûdlarýndan yararlanýyoruz; tahta yapýyoruz, iskemle yapýyoruz, koltuk yapýyoruz, kalem ve kâðýt yapýyoruz. Dolayýsýyla ihtiyaca binaen ve yaþamý kolaylaþtýrmak amaçlý olarak aðaçlarý kesmek icab edebiliyor. Fakat iþte, öyle güzel bir dînimiz ve öyle güzel bir peygamberimiz var ki, ihtiyaçlarýmýz için aðaç kesmemize müsaade ediyor, ancak kestiðimiz her aðaca karþýlýk yeni bir aðaç dikmemizi þart koþuyor. Bu þarta uyan bir dünyada çölleþme, su sorunu, çevre kirliliði, kuraklýk, ekolojik bozulma gibi sorunlar olabilir mi? Qûr ân ve Sünnet teki emir ve yasaklarýn hayata geçirildiði, insanlar tarafýndan tatbik edildiði bir dünya, aðaçlarýn yemyeþil, sularýn masmavi, güneþin sapsarý, çiçeklerin kýpkýrmýzý olduðu bir dünya deðil midir? Resûlullâh (saw), aðaç dikmeye çok ehemmiyet vermiþ ve sürekli ashâbýna ve ümmetine teþviklerde bulunmuþtur. Bir hâdis-i þerîflerinde Peygamber Efendimiz þöyle buyurmuþtur: Kim yolcularýn ve hayvanlarýn gölgelendiði bir aðacý boþuna ve haksýz olarak keserse, Allâh onu baþ aþaðý cehenneme atar. (94) Düþünebiliyor musunuz? Bir aðaçý haksýz yere kesmemiz bile cehennem azabýyla cezalandýrýlmayý gerektiriyor. Bu ise anlaþýlamayacak bir durum deðildir; zira topraðý ve suyu en iyi koruyan âmillerden biri aðaçtýr. O toprak ve su ki, bizim yaratýlýþýmýzýn iki hammadesidir. Nitekim Allâh Resûlü, Aðaçtan her kim istifade etse, diken adýna bir sadaka hükmündedir buyurmuþtur.(95) Aðaçtan istifade onun odunundan, yapraðýndan, güzelliðinden veya gölgesinden olabilir. Bu istifadeyi Allâh ýn herhangi bir mahluku, müþteri, hýrsýz, satýcý veya yolcu sýfatýyla yapar, bazen bir yabanî veya ehil hayvan yapar, fark etmez. Þu halde bunlarýn hepsi aðacý diken kimse adýna bir sadaka olmaktadýr ve aðaç ayakta kaldýðý müddetçe o kimseye bir sadaka-i cariye hükmüne geçmektedir.(96) Düþünün, sizin diktiðiniz aðaçtan istifade eden kiþi, bunu hýrsýzlýk amacýyla yapsa bile, bu durum sizin sevap kazanmanýza mani olmuyor. Yani siz bir aðaç dikiyorsunuz, birileri gelip o aðaçtan bir þey çalýyor, yaptýðý þey hýrsýzlýk, o bu hareketiyle günâh kazanýyor ama siz sevap kazanýyorsunuz. Hýrsýzýn hýrsýzlýðý bile size sevap kazandýrýyor. Çünkü siz onu hayýr amacýyla diktiniz. Ayný þekilde, hâdis-i þerîfteki aðaçtan istifade, yalnýzca o aðacýn meyvesini yemek deðildir. O nun güzelliðinden ve gölgesinden yararlanmak da ayný kapsamda deðerlendirilmiþtir. Aðacýn gölgesinden yararlanmak ne demektir? Yani bir yolcu gelip de bizim diktiðimiz aðacýn gölgesinde oturup dinlense dahi biz bundan dolayý sevap kazanýyoruz. Peki, aðacýn güzelliðinden yararlanmak ne demektir? Yani bir insan, çok sýkýntýlý ve karamsar bir gününde aðacýn yanýna gelse, bizim diktiðimiz aðaca bakýp da içine birazcýk olsun ferahlýk gelse, biraz olsun içi açýlsa bile biz bundan dolayý sevap kazanýyoruz. Ýþte Ýslam, doðaya bu derece büyük önem vermiþtir; bu derece çevre bilinci veren bir dîndir. O halde ayný bilinç, kendine Müslüman diyen ve Ýslam ümmetinin bir ferdi olma gayretinde olan bizlerde de olmasý gerekmez mi? Ýslam çevre bilincine bu derece büyük ehemmiyet gösterirken, bizim çevre bilincine sahip olmamamýz, bu tür konulara karþý ilgisiz ve duyarsýz olmamýz, mensubu olduðumuz itikad dairesi içinde bir tezat oluþturmuyor mu? Bakýnýz, Taif halký Müslüman olmak üzere Medine ye bir heyet gönderdiðinde, Hz. Peygamber (saw) in hazýrlattýðý anlaþma metnine Taif bölgesi vadilerinin de koruma altýna alýndýðý ve orada bitki örtüsünü tahrib etmenin, hayvan avlamanýn yasaklandýðý, bu yasaða uymayanlarýn cezalandýrýlacaðý bir madde konulmuþtu.(97) Hz.Ömer (ra) döneminde Sâ d bin Ebi Waqqas (ra), bu emirnameyi esas tutarak yasaða uymayan birini cezalandýrmýþtýr.(98) Öyle ki, Hz. Peygamber (saw), gölgesinde yolcularýn ve hayvanlarýn gölgelendiði bir çöl bitkisi olan sidr aðacýný bile kesmeyi yasaklamýþ ve kesene beddûâ etmiþ, lâ netlemiþtir.(99) Resûl-i Ekrem ve ashâbý, aðaçlandýrma konusuna büyük önem vermiþlerdir. Dolayýsýyla ilk Qûr an nesli dediðimiz ashâb-ý kiramýn örnek almamýz gereken ilk özelliklerinden biri de budur. Ýlk halife Hz. Ebû Bekr (ra), Usame bin Zeyd (ra) i ordunun baþýnda Þam a gönderdiðinde, ona þöyle vasiyet etmiþtir: Hurma aðaçlarýný sökmeyin, yakmayýn; diðer meyvâ aðaçlarýný telef etmeyin. Koyunu, ineði, buzaðýyý ve diðer hayvanlarý yemek haricinde bir amaçla öldürmeyin. (100) Ýkinci halife Hz. Ömer (ra), Ebû Musa el- Eþ ârî (ra) yi Basra ya vali olarak gönderirken, görevleri arasýnda sokaklarýn temizliðini de saymýþ (101), üçüncü halife Hz. Osman (ra), geç bir vakitte aðaç dikerken yanýna gelen ve Yâ Emîr el- Mû mînîn! Bu vakitte mi dikim yapýyorsun? diye soran birine, Bana uðradýðýnda beni böyle hayýrlý bir iþ yaparken bulman, bozgunculardan biri gibi bulmandan daha iyidir þeklinde cevap vermiþtir.(102) Sahabe-i Kiram ýn ileri gelenlerinden Ebû d- Derdâ (ra), Þam da ikamet etmeye baþlayýnca orada fazla yeþillik olmadýðýný görmüþ ve hemen aðaç dikmeye koyulmuþtu. Bir gün aðaç dikmekle meþgul iken yanýna biri yaklaþtý ve Sen Resûlullâh ýn sahabesi iken aðaç dikmekle mi uðraþýyorsun? Oysa senin daha mühim görevlerin olmalý diyerek onun bu halini yadýrgadý. Ebû d- Derdâ hazretleri ise bu adama þu cevabý verdi: Hele dur bakalým, hemen rastgele böyle alelacele hüküm verme. Ben Resûlullâh ýn þöyle buyurduðunu iþittim: Bir kimse bir aðaç diker de, o aðacýn meyvesinden herhangi bir insan veya Allâh ýn yarattýklarýndan herhangi bir yaratýk yerse, bu, o aðacý diken kimse için sadaka olur. (103) Nitekim râhmet peygamberi Hz. Mûhâmmed (saw), hayvanlara karþý da çok merhametli, hayvan haklarýna çok saygýlýydý. Bu hususta Hûd Sûresi nin 40. âyet-i kerîmesinden yola çýkarak þöyle buyurmuþtur: Bu dili aðzý söylemez hayvanlar hakkýnda Allâh tan korkun. Onlara eziyet vermeden binin, acý çektirmeden boðazlayýn. (104) Ýbn-i Mesud (ra) þöyle bir olay nakletmektedir: Biz Allâh Resûlü ile bir seferde bulunuyorduk. Bir ara yanýmýzdan ayrýlmýþtý. Bu esnada yanýnda iki yavrusu bulunan bir serçe gördük ve yavrularýný aldýk. Ýbrahim Sediyani Kuþ gelip üstümüzde dönmeye baþladý. Hz. Peygamber gelip durumu görünce, Yavrularýný alarak bu kuþa kim eziyet verdi? Derhal yavrularýný yerine koysun. Yavrularýný kuþa geri vermedikçe ibadetleri kabul olmayacaktýr dedi. (105) Hz. Peygamber (saw), yedirip içirmeyerek hapsedip ölümüne sebep olduðu bir kedi yüzünden bir kadýnýn cehennemlik olduðunu (106), bir kiþinin ise susuzluktan kývranan bir köpeðe acýyýp ayakkabýsýyla kuyudan su çekip içirdiði için cennete girdiðini haber vermiþtir.(107) Bitkilere ve hayvanlara bu derece büyük önem veren ve hukuklarýnýn olduðunu kabul edip bunlarýn korunmasýný salýk veren âzîz Ýslam dîni, nebatata ve hayvanata karþý gösterdiði bu hassasiyetin aynýsýný suya karþý da göstermiþ, su kaynaklarýnýn korunmasýna ve temiz tutulmasýna büyük önem vermiþ, suyun israfýna, gereksiz yere kullanýmýna ve tüketimine þiddetle karþý çýkmýþtýr. Allâh ýn Sevgili Elçisi (saw), bir hâdis-i þerîfinde þöyle buyurmuþtur: Her kim boþ, kuru ve çorak bir araziyi ihyâ ederse, bu amelinden dolayý Allâh tarafýndan mükâfatlandýrýlýr. Herhangi bir canlý ondan faydalandýkça orayý ihyâ edene sadaka yazýlýr. (108) Ýþte günümüzün en büyük sorunu olan su sorununa, çölleþme ve kuraklýk gibi büyük sorunlara karþý mücadele etmemiz için elimizdeki reçete budur; Allâh Resûlü (saw) nün bu hâdisidir. Bu hâdisin üzerinde gerçekten ciddî olarak düþünmek ve eðer bu hâdise uygun davranýþlar sergilenirse yaþadýðýmýz topraklarda ne tür deðiþimler olabileceði üzerinde kafa yormak gerekir. (Sürecek) DÝPNOTLAR: (94) : Ebû Dawud, age, cilt 2, s (95) : Mûslim, Musakat 10; Buharî, Edeb 27 (96) : Aliyy ul- Muttaqî el- Hindî, Kenz ul- Ummal, cilt 3, s. 896 (97) : Mûhâmmed Hamidullâh, El- Wesaiq, s , s. 240, Beyrut 1969; Mûhâmmed Hamidullâh, Ýslam Peygamberi, cilt 1, s. 500, Ýstanbul (98) : Ebû Dawud, Menasiq 96 (99) : Ebû Dawud, Edeb 159 (100) : Ýbn ul- Esir, El- Kâmil Fi t- Tarih, cilt 2, s. 200, Beyrut 1987 (101) : Darimî, Sûnen, Muqaddime 46 (102) : Aliyy ul- Muttaqî el- Hindî, age, cilt 3, s. 909 (103) : Ahmed ibn-i Hanbel, Mûsned, cilt 6, s. 444 (104) : Tefsir-i Ýbn-i Kesir, cilt 4, s. 254, Ýstanbul 1985 (105) : A. Wahhab Þa ranî, Keþf ul- Ðumme, cilt 2, s. 155, Kahire (106) : Buharî, Ezan 90 (107) : Buharî, Bed ul- Xelq, cilt 17, Edeb 17; Ýmâm Newewî, Riyaz us- Salihîn, Hâdis no: 1608 (108) : Mûnawî, Feyz ul- Qadir, cilt 6, s. 39

16 16 PERÞEMBE 2 ÞUBAT 2012 Eðitim-Bir-Sen devrimdir Memur Sen Eðitim Bir Sen Ýl Baþkaný Mustafa Baþbekleyen, baþta Mehmet Akif Ýnan olmak üzere, 1992 yýlýnda kurduklarý Eðitim-Bir-Sen in bir devrim olduðunu söyledi. Baþbekleyen açýklamasýnda, Eðitim-Bir-Sen ve Memur-Sen, vesayet kültürünün klasik ve modern biçimlerinden hiçbirine teslim olmadan, hiçbir ezberin ve ucuz tarifenin peþine takýlmadan, özgün bir dil geliþtirmeyi baþarmýþtýr. Örgüt olarak bizim, sipariþ edilmiþ dostlarýmýz ve düþmanlarýmýz olmadý. En doðudan en batýya kadar yurdun her bölgesinde hakkýn, adaletin, emeðin ve özgürlüðün savunucusu olduk. Adýnda milli de olsa içgüdülere, reflekslere ve darbecilere ev sahipliðine indirgenmiþ bir örgütsel aklýmýz olmadý. Örgütsel varlýðýmýzý ve varoluþumuzu devlete karþý olmak biçiminde temellendirmedik. Yerinde ve zamanýnda olmamýz gereken yerde olduk. Çatýþmadan, ötekileþtirmeden, etiketlere teslim olmadan, etiketlenmekten korkmadan, doðrunun ve hakikatin yanýnda olmasýný bildik. Darbeciler, zalimler, zorbalar hariç, hep uzlaþma ve diyalogdan yana olduk. dedi. Mustafa Baþbekleyen Eðitimin, bireyin asil yükseliþi, toplumun geleceðe kök salýþýnýn uzun yolculuðu olduðunu dile getiren Baþbekleyen, Yeryüzünün ilk inþa edildiði günden beri eðitim her toplumun en önemli ve Türkiye Kamu-Sen ve Türk Eðitim-Sen Genel Baþkaný Ýsmail Koncuk, özür grubu maðdurlarý ile ilgili yaptýðý basýn açýklamasýnda, Türk Eðitim-Sen olarak söz veriyoruz, 54 gün deðil, 540 gün geçse de býkmadan, usanmadan Bakan Dinçer'e tutmadýðý sözünü hatýrlatacaðýz! dedi. Koncuk, özür grubu maðdurlarýyla birlikte Milli Eðitim Bakanlýðý nýn önünde Türkiye Kamu-Sen ve Türk Eðitim-Sen Genel Baþkaný Ýsmail Koncuk, açýklama yaptý. yaptýklarý ARAÇ YAKITI, YAÐ VE HAVA FÝLTRESÝ ÝLE ANTÝFÝRÝZ ALIMI Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Araç yakýtý, Yað ve Hava filtresi ile Antifriz alýmý alýmý 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr: Ýhale Kayýt Numarasý :2012/ Ýdarenin a) Adresi : Bahçeli evler mah.þenyurt 2.sok No:14 Çorum ÇORUM MERKEZ ÇORUM b) Telefon ve faks numarasý : c) Elektronik Posta Adresi : ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ 2-Ýhale konusu malýn a) Niteliði, türü ve miktarý : Ýhalenin niteliði, türü ve miktarýna iliþkin ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta (Elektronik Kamu Alýmlarý Platformu) yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir. b) Teslim yerleri : Araç yakýtlarý, Yakýt istasyonlarýndan geçici makbuz karþýlýðýnda alýnacaktýr. c) Teslim tarihi : Araçlar günlük geçici makbuz karþýlýðýnda yakýtlarýný alacaklardýr. 3- Ýhalenin a) Yapýlacaðý yer : Bahçeli evler mah.þenyurt 2.sok No:14 Çorum b) Tarihi ve saati : :00 4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler: Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasý belgesi; Gerçek kiþi olmasý halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasýna ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasýna kayýtlý olduðunu gösterir belge, Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðin odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri, Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat Ýhale konusu alýmýn tamamý veya bir kýsmý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Yetkili satýcýlýðý veya imalatçýlýðý gösteren belgeler: a) Ýmalatçý ise imalatçý olduðunu gösteren belge veya belgeler, b) Yetkili satýcý veya yetkili temsilci ise yetkili satýcý ya da yetkili temsilci olduðunu gösteren belge veya belgeler, c) Türkiye'de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarýdaki belgelerden biriyle birlikte sunduðu serbest bölge faaliyet belgesi. Ýsteklilerin yukarýda sayýlan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunmasý yeterli kabul edilir. Ýsteklinin imalatçý olduðu aþaðýdaki belgeler ile tevsik edilir. Ýstekli Akaryakýt Daðýtým ve Pazarlama Kuruluþu ise;epdk dan alýnan Akaryakýt Daðýtým Þirketi olduðunu gösterir belge,ýstekli akaryakýt daðýtým ve pazarlama bayisi ise;enerji Piyasasý Düzenleme Kurulundan alýnmýþ Bayilik lisansý,bayi olduðu kuruluþa ait EPDK dan alýnmýþ Akaryakýt Daðýtým kuruluþu olduðunu gösteriri belge. -Ýstekliler Çorum Belediyesi sýnýrlarýnda(þehir merkezi),ayrýca Türkiye sýnýrlarý dahilinde otomatik yakýt alma sistemine sahip,fal istasyonlarý olduðuna dair belgeleri veya anlaþmalý(noter tasdikli) istasyonlarý olduðuna dair beþgeleri vereceklerdir. -Ýstekliler anlaþmalý (noter tasdikli) istasyonlarýn açýk adreslerini gösteren bayii listesini vereceklerdir. 5.Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir. 6. Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir. 7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý: 7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirasý) karþýlýðý Bahçeli evler mah.þenyurt 2.sok No:14 Çorum adresinden satýn alýnabilir Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Bahçeli evler mah.þenyurt 2.sok No:14 Çorum adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir. 9. Ýstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Ýhale sonucu, üzerine ihale yapýlan istekliyle her bir mal kalemi miktarý ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarýn çarpýmý sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleþme imzalanacaktýr. Bu ihalede, iþin tamamý için teklif verilecektir. 10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüzyirmi) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. (Basýn: 64) öncelikli konusudur. Bu inancý en üst düzeyde taþýyan Eðitim-Bir-Sen Çorum Þubesi olarak, kurulduðumuz günden bu güne panel, konferans ve kongrelerle bu duyarlýlýðýný ortaya koymuþtur. Eðitimin niteliðinin arttýrýlmasýna yönelik çalýþmalar yapma konusunda hep hassas davranmýþtýr. Üyelerimizin katýlacaðý tüm sýnavlara hazýrlýk kurslarý düzenledik; geniþ katýlýmlý toplantýlar ve organizasyonlarla üyelerimizin tanýþmasýný, kaynaþmasýný ve dayanýþmasýný saðladýk. Geleneksel olarak her yýl düzenlediðimiz Çatak pikniðinin 8.sini ve en görkemlisini gerçekleþtirdik. Daha etkin bir sendikacýlýk için birlik ve beraberliðimizi artýrýcý organizasyonlarla, üyelerimizin mesleki geliþimine katkýda bulunduk. Tüm eðitim çalýþanlarýna ayrýmsýz, kategorisiz bir yaklaþým göstererek kendisine yansýyan tüm problemlerin çözümünde rol alýp çaba sarf ettik. Eðitimin kalitesinin artmasý için verimli ve sistemli çalýþmayý engelleyen ne gördüysek oraya yardým götürüp, nerde bir ihmal gördüysek oraya müdahalede etmekten imtina etmedik. þeklinde konuþtu. Bakan a tutmadýðý sözü hatýrlatacaðýz eylemde þunlarý söyledi; Bundan tam 54 gün önce yine hep birlikte Milli Eðitim Bakanlýðý önündeydik. Teþkilat Kanunuyla özür grubu tayinlerini yýlda bir defaya düþüren Milli Eðitim Bakaný Ömer Dinçer'i protesto etmiþ, özür grubu tayinlerinin daha önceden olduðu gibi yýlda iki kez yapýlmasýný istemiþtik. Hatta Bakanlýk önünde yaptýðým konuþmada bu maðduriyetin çözülmemesi durumunda tepkimizin çok daha sert olacaðýný ilan etmiþtim. Bu eylemimizin ardýndan Milli Eðitim Bakaný Ömer Dinçer þahsým ile görüþerek bu yýla mahsus özür grubu tayinlerini Þubat ayýnda yapacaðýnýn sözünü vermiþti ancak ne oldu ne bitti anlayamadýk. Bu görüþmeden yalnýzca bir gün sonra Bakan u dönüþü yaptý ve Milli Eðitim Bakanlýðý sadece eþ durumuna baðlý özür grubu tayinlerinin bu yýla mahsus olmak üzere Þubat ayýnda yapýlacaðýný açýkladý. Bakan Dinçer in sözünün eri olmadýðýný cümle âleme ilan ettiðini ancak olanýn yine saðlýk ve öðrenim özrü maðdurlarýna olduðunu söyleyen Sýla Tur sertifikalarý verecek Sýla Tur, hizmet içi eðitim programýný baþarýyla tamamlayan personeller için sertifika töreni düzenleyecek. Sertifika töreni 4 Þubat Cumartesi günü saat 14:00 de ÇESOB konferans salonunda gerçekleþtirilecek. Koncuk, Hâkim, doktor, mühendis eþine tayin hakký verip, bankacý eþine tayin hakký vermemek kadar büyük bir adaletsizlik olamaz. Bakan Dinçer'in, bu haksýzlýðýn yükünü nasýl omuzlayacaðýný merak ediyoruz. Öðrenim durumu özür tayini tarihe karýþacak Öðrenim durumu özür tayinini kaldýran taslakla ilgili de görüþ bildiren Koncuk, Bu taslak hayata geçerse öðrenim durumu özrü tarihe karýþacak. Yüksek lisans ya da doktora yapmak isteyenler öðrenim durumu özrü tayin hakkýndan hiçbir þekilde yararlanamayacak. Bakan Dinçer bu kadarýna da 'pes' dedirtmiþ, akademisyen unvanýnýn hakkýný veremediðini bir kez daha ortaya koymuþtur. Akademisyen bir Bakanýn öðretmenlerin eðitimini sürdürmek istemesine engel olmasý, öðretmenlere karþý öfke seline kapýldýðýnýn da açýk bir göstergesidir. Sayýn Dinçer'i uyarýyoruz; Sakýn böyle bir giriþimde bulunmayýn. Aksi takdirde açýlacak davalarýn önüne geçemezsiniz. dedi. Bu yönetim anlayýþýna karþý herkesi mücadele etmeye, hakkýný aramaya çaðýran Koncuk, basýn açýklamasýna þu sözlerle son verdi; Eðitim çalýþanlarý 'yarýn sýra bana da gelebilir' diye düþünmeli ve bakanlýkta inþa edilen korku duvarlarýný yýkmalýdýr. Üzülerek söylüyorum ki, Milli Eðitim Bakaný Ömer Dinçer bizi adeta ters köþeye yatýrdý, makamýnýn insaný olmadýðýný ortaya koydu. Bundan sonra Bakan Dinçer'in sözlerine itibar edilmeyeceðini öðrendik. Bunu öðrenmek için acý bir tecrübe yaþamamýz gerekti ama öðrendik. Çaðrý Eðitim Vakfý konferans düzenleyecek Çorum Çaðrý Eðitim Vakfý, 2 ayrý konferansla programlarýný sürdürüyor. Çorum Müftüsü Mehmet Aþýk ýn katýlacaðý Müslüman Türk Toplumunda Hz. Peygamber Sevgisi adlý KESK eylemi bugün KESK Çorum Þubeler Platformu Dönem Sözcüsü Mehmet Öztürk, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu nun 26 Ocak 2012 tarihinde gerçekleþtirilen toplantýsýnda; yasa tasarýsý için Plan ve Bütçe Komisyonu nda alt komisyon kurulmasýna ve tasarýnýn Saðlýk, Aile, Çalýþma ve Sosyal Ýþler Komisyonu'nda da görüþülmesine karar verildiðini, komisyonun bugün toplanacaðýný söyledi. Öztürk, KESK in söz konusu yasa tasarýsýnýn Elektrik çarptý Yavruturna Mahallesi Atayurt 3. Cadde de trafo patlamasý sonucu YEDAÞ iþçisi yaralandý. H.E. çalýþýrkan mobil trafo sigortasýnýn patlamasý sonucu yaralandý. Yaralý iþçi hastanede tedavi altýna alýndý. Ýskilip Caddesi nde bir iþyerinde çalýþan K.S. isimli genç ise elini makineye kaptýrdý. Aðýr yaralanan iþçi hastaneye kaldýrýldý. Çaðrý Eðitim Vakfý, 2 ayrý konferansla programlarýný sürdürüyor. Mehmet Öztürk meclis süreçlerine de müdahil olmak, konfederasyonun itirazlarýný, eleþtirilerini ve kamu emekçilerinin gerçek ihtiyacý olan demokratik bir yasaya iliþkin taleplerini, CHP ve BDP'nin ilgili konferans bugün saat 19:00 da; Siyaset Bilimci Selim Cerrah ýn katýlacaðý Muhalefet Kültürü adlý konferans ise 9 Þubat Perþembe günü saat 19:30 da Belediye konferans salonunda gerçekleþtirilecek. komisyonlarýnýn üyesi milletvekilleri ile toplantýlar yaparak ilettiðini dile getirdi. Gücünü fiili ve meþru mücadeleden alan konfederasyonun asýl dayanaðýnýn her zaman olduðu gibi kamu emekçileri ve örgütlü eylem gücü olduðunun altýný çizen Öztürk, bu çerçevede bugün saat 12:30 da Grevsiz Toplu Sözleþme, Toplu Sözleþmesiz Sendika Olmaz þiarýyla AKP önünde yasa tasarýsýna iliþkin görüþlerini basýn açýklamasý ile gerçekleþtireceklerini kaydetti. Kuma kapýldý Kargý da meydana gelen kazada bir kiþi yaralandý. M.S. motosikletle giderken Hastane Caddesi nde kuma kapýldý. Kazada motosiklette bulunan N.S. isimli kadýn yaralandý. Yaralý ilçede yapýlan ilk tedavisinin ardýndan Çorum Devlet Hastanesi ne sevk edildi.

17 PERÞEMBE 2 ÞUBAT Çorum Basýn Tarihi notlarý 2 ÝLK GAZETE Gazetenin ilk defa ortaya çýkýþý konusunda MÖ 2800'lere Sümerlere, MÖ 15OO'lerin Mýsýr'ýna kadar götüren görüþler vardýr. Çinlilerin gazete çýkardýklarý, Romalýlarýn yýllýklar yayýnladýklarý ve duvar gazeteleri, duvar ilanlarý ile önemli olaylarý halka duyurduklarý bilinmektedir. Bugünkü manada gazetenin çýkýþýna Avrupa'da matbaanýn ve kâðýt yapýmýnýn geliþmesi yol açmýþtýr. Tarihi bir bakýþla Ýngilizler 1588'de Ýngiltere'de, Almanlar 1615'te Frankfurt'ta, 1609'da Strazburg ve 1619'da Answers, Fransýzlar 1631'de Paris'te gazete yayýnlamýþlardýr. Osmanlý devletinin baþkentinde Ýstanbul'da matbaanýn ne zaman kullanýldýðý için kesin bir tarih olmamakla beraber, Ýspanya'dan Ýstanbul'a taþýnan Yahudilerin beraberlerinde getirdikleri matbaa makineleriyle 1495'te Ýstanbul'da kitap bastýklarý bilinmektedir. Uzun yýllar bu makineleri göçmen Yahudiler, Osmanlý devletinden gizlemiþler ve izinsiz çalýþtýrmýþlardýr. Osmanlý'da Müslümanlarýn matbaa makinelerini kullanmaya baþlamalarýna kadar (bundan sonra da) Musevi ve Ýsevi dinlere mensup olan Yahudi ve Hýristiyan unsurlar pek çok Osmanlý kentinde kurduklarý matbaalarýnda kendi dillerinde gazete ve kitaplar basmýþlardýr. Macar kökenli Ýbrahim Müteferrika ve Sait Çelebi'nin Matbaa kurmak için aldýklarý izinle Osmanlý'da asli unsur Müslümanlar da basýnýn ana aracý matbaalý hayatý baþlatmýþlardýr. Ýlk çýkan Türkçe gazete 11 Kasým 1831 tarihinde Ýstanbul'da yayýnlanan " Takvim-i Vakayi" dir yýlýnda Ceride-i Havadis, 1860'ta Tercüman-ý Ahval, 1862'de Tasvir-i Efkâr gazeteleri yayýnlandý. Osmanlý'da 2. Meþrutiyetin ilanýndan sonra matbaa sayýsý artmýþ ve gazete yayýnlarý çoðalmýþtýr. ANADOLU'DA MATBAA Anadolu'da kurulan matbaalar ve buralarda yayýnlanan gazetelerin vatan topraklarýnýn düþmandan temizlenmesi ve baðýmsýzlýk için verilen mücadelede topyekûn gönül birliðinin saðlanmasýnda Anadolu basýn ve yayýn kuruluþlarýnýn çok büyük rolü ve baþarýlý çalýþmalarý olmuþtur. Mustafa Kemal Anadolu'da kurulan matbaalarý ve faaliyetlerini " fazilet adalarý" sözleriyle tanýmlamýþtýr. Anadolu'da genel olarak yerel basýnýn oluþmasýnda öncü vilayet matbaalarýdýr. Bu matbaalarda hem resmi vilayet gazetesi hem de özel gazetelerin basýmý saðlanmýþtýr. Anadolu'da özel matbaacýlýðýn geliþmesi ilk önce faaliyete giren vilayet matbaalarýnýn öncülüðünde olmuþtur. Birinci Dünya Savaþý yýllarýnda çýkan gazete sayýsýnda azalma görülmektedir. Anadolu'da Milli Mücadelenin Ýstiklal savaþýnýn baþlamasý ile birlikte 7 Haziran 1920'de doðrudan Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne baðlý olarak " Matbuat ve Ýstihbarat Umum " kurulmuþtur. 6 Nisan 1920 'de kurulmuþ bulunan Anadolu Ajansý da bu Umum Müdürlüðe baðlý kuruluþ olarak çalýþmaya devam etmiþtir. Bu tedbirlerle Türkiye yabancý haber ajanslarýný tekelinden kurtarýlmýþtýr. Türkiye'de gerek Ýstiklal Savaþý dönemi içinde gerekse sonrasýnda halkla bütünleþen ve yerelin bütün sorunlarýný dile getiren, sorunlara çözümler öneren yereldeki basýn kuruluþlarý olmuþtur. Çorum'da Matbaa Çorum'da 1921 yýlýnda teþekkül ettirilen Çorum Liva Matbaasý ve bu matbaada basýlýp daðýtýmý yapýlan ilk gazete olan Müstakil Çorum (ilk dört sayýsýndan sonra Çorum Gazetesi olarak yayýný devam etmiþtir) Anadolu'da oluþan "fazilet adalarýndan" biridir. Çorum Liva Matbaasý olarak kurulan bu matbaa, sonra Çorum Vilayet Matbaasý ve daha sonra da Çorum Ýl Basýmevi adlarýyla iþletilmiþtir yýlýna kadar Çorum Gazetesinin matbaasý olarak hizmet vermiþtir. Çorum Gazetesi, Çorum Fikret Gazetesi, Yeni Çorum Gazetesi, Akisler Gazetesi, Esnaftan Akisler Gazetesi de Çorum Ýl Basýmevi'nde basýlmýþtýr. Çorum Ýl Basýmevinde basýlan diðer yayýnlar þunlardýr: Hale Mecmuaasý , Kurtuluþ Yolu Dergisi , Nazmi Tuðrul'un Çorum Tarih ve Coðrafyasý kitabý 1927, Muallim Behram Lütfi'nin Deli Muallim adlý aný ve hikayelerinden oluþan kitabý 1924, Ziraat Memuru Ali Haydar Nafiz'in yazdýðý Baðcý Çantasý 1926, Halk Sözü bir sayý yayýnlanan dergi 1937, Çorumlu Dergisi, 61 sayý , Nazmi Tombuþ'un yazdýðý piyes Çorumlu 1944, Fahrettin Alpay'ýn yazdýðý Aile ve Eðitim Sanatý 1947, Rifat Sami Arýncý'nýn Çorum ve çevresi aþýklarýna ait derlemesi Ülküç 1934,Avukat-Noter Ýhsan Sabuncuoðlu'nun Çorum'da Maarif Hayatý Notlarý (1945), Hayrettin Alpay'ýn yazdýðý Meyvecilik ve Tekniði 1958, Sefer Esendal'ýn yazdýðý Vatan Sana Emanettir Çorum Matbaasý 1921'den 1989 yýlýna kadar Çorum'da hizmette bulunmuþtur. Ýlin bütün resmi dairelerinin pek çok baský iþlerini yapmýþtýr yýlýnda son çalýþaný da emekli olmuþ ve matbaa makinelerini Ýl Özel Ýdaresi satýþa çýkararak elden çýkarmýþtýr. Çorum Gazetesi ilk yayýn gününden itibaren bütün yayýn hayatý boyunca birlik bütünlük içinde bulunmanýn milli bütünlüðe güç katacaðýna, milletçe kalkýnmanýn yollarýnýn azimle çalýþmakla elde edileceðine, güçlüklerin bilgiyle aþýlacaðýna inanan Çorumlularýn baþarýlý sözcüsü olmuþtur. 1921'den 2011 yýlýna dek geçen 90 yýl süresince Çorum yerel basýnýný oluþturan bütün organlar; daima Türkiye Cumhuriyetinin bekasýna, halkýn ilmen ahlaken refah ve huzuruna, iktisadi yönden ileri seviyelere ulaþmaya yönelik yayýnlarýyla, gördüklerini çarpýtmadan yazarak yanlýþlarýn önlenmesine, adaletsizliklerin önüne geçilmesine çalýþmýþlardýr. Bu doksan yýl içinde yerel basýn çalýþanlarýnýn görgü ve tutumlarýnda öncelerinde usta çýrak iliþkisi etkinliði ve iletiþim eðitimi almýþ habercilerin meslek ahlakýna sadakatleri ve bu konuda gösterdikleri hassasiyetler takdire þayandýr. Bu sayede Çorum yerel basýný Anadolu kentleri içinde önde gelen bir kalite ve onura sahip olmuþtur. Hem teknolojiyi takip, hem ortaya konulan yayýn kalitesinde Çorum basýný mensuplarý her mesleki platformda takdir görmektedir. Çorum'da 90 yýl içinde gazete dergi ve bülten yayýnlarýn seyrini deðerlendirdiðimizde kýsa uzun ömürlü bizim tespit edebildiðimiz 330 yayýn organý bu kitapta yer almýþtýr yýlýndan 1925 yýlýna kadar 1 gazete, 1 dergi yayýnda olmuþtur yýlýndan 1927 yýlýna kadar 2 gazete, 1 dergi yayýnlanmýþtýr yýllarý içinde 1 gazete 6 dergi, 2 bülten çýkarýlmýþtýr. 1951'den baþlamak üzere çýkarýlan gazete ve dergi sayýlarýnda artýþ görülür yýllarý arasýnda 13 gazete, 1 dergi yýllarý arasýnda 8 gazete, 5 dergi, 1 bülten yýllarý arasýnda 12 gazete, 6 dergi, 5 bülten yýllarý arasýnda 9 gazete, 7 dergi, 8 bülten yýllarý arasýnda 33 gazete, 28 dergi, 40 bülten yýllarý arasýnda 36 gazete, 66 dergi, 36 bülten yayýnlanmýþtýr. Halen Çorum'da 7 günlük gazete yayýnlanmaktadýr. Çalýþmamýzda tespit edemediðimiz yayýnlarýn da mutlaka bulunabileceðini biliyoruz. Dar alanda yayýnlanmýþ, koleksiyonlar içine konulamamýþ yayýnlar ele geldikçe bizim bulabildiklerimize önümüzdeki yýllarda yapýlacak yeni çalýþmalarda yer verileceði ve tanýtýlacaðýný umuyoruz. Yukarýdaki tabloya bakýlýnca þimdiye kadar Çorum ili içinde (ve az sayýda Çorum'a yönelik il dýþýnda) yayýnlanan toplam gazete yayýný sayýsý 115, dergilerin sayýsý 121, bültenlerin sayýsý 95 ve toplam sayý ise 331'dir. Ýlimiz için bu yayýn sayýsýný daha da çoðaltabilirdik. Doðrudan Çorum için yayýnlanmýþ hacmi geniþ ve kitap formatýnda olan yayýnlarý da çalýþmýþ olmamýza raðmen kitap hacminin büyüyeceði düþüncesi Günlük Abdulkadir Ozulu ve kitap formatýnýn ayrý deðerlendirme konusu olduðu düþünce ve görüþü ile bu yolu seçmedik. Sadece muhtelif zamanlarda yayýnlanmýþ yýllýklarýn sayýsý 5, Çorum'da yayýnlanmýþ Karikatür Albümü sayýsý 18'dir. Çorum Valiliði ve baðlý kuruluþlarý yayýnlarý, Çorum Belediyesi Kültür Yayýnlarý, ÇTSO ve diðer kuruluþlarýn yayýnlarýna ait listeleri bu kitabýn EKLER bölümüne alarak bu konuda ki beklentileri bir ölçüde tatmine çalýþtýk. Mutlaka basýn yayýn hayatý çok geniþ ve kültür ürün yelpazesi de bir o kadar çeþitlidir. Çorum bu yönden Anadolu kentleri arasýnda son 20 yýl içinde hayli baþarý göstermiþ ve ülke ölçeðinde kültür kentleri sýralamasýnda 2010 yýlýnda 10'cu olmuþ ve yayýn yapýlan iller arasýnda hatýrý sayýlýr hale gelmiþtir yýlýndan 1950 yýlýna kadar Çorum'da matbaa sayýsý bir'dir ve o da Vilayet matbaasýdýr. 1967'de matbaa sayýsý özele ait üç ve vilayet matbaasý ile 4, 1973' te dört özel, bir vilayet matbaasý olmak üzere 5, 2000'li yýllarda matbaa sayýsý 25'in üzerine çýkmýþtýr. Çorum'da 2011 yýlý sonu itibariyle etkin olarak çalýþan matbaa sayýsý 20'dir. Teknolojik geliþmelere ayak uyduramayan eski makinelerle çalýþan matbaalarýn bir kýsmý iþ yapamaz hale gelmiþ olduklarý için kapanmýþtýr. (Çorum Matbaalarýna ait bir isim listesi EKLER bölümüne konulmuþtur.) (Sürecek) Son günlerde yeni yapýlacak olan Ýmam Hatip Lisesi binasý ve üzerinden yol geçirilmesi düþünülen mevcut Ýmam Hatip Lisesi konusundaki konuþmalar ve tartýþmalar hýz kazandý. Baþkan Ý.H. Lisesi konusunda duyarlýlýðý olan vakýf dernek ve kuruluþlarý çaðýrarak görüþlerini alýyor onlarla istiþareler yapýyor. Bende, bunun biraz da istiþareden ziyade ikna turlarýna dönüþtüðü kanaati oluþtu. Önce "istiþare" veya "müþavere" ne demektir? Herhangi bir konuda doðru bir neticeye ulaþmak veya yaklaþmak için baþkalarýnýn görüþlerine baþvurmaktýr. Bu aynen arý'nýn çeþitli çiçeklerden gerekli malzemeleri alýp, iþleyip ortaya çýkarttýðý bal gibidir. Bu metot; Kur'an-ýn bir emri olup, peygamberimizin de sýk sýk baþvurduðu bir yoldur. Kur'an-ý Kerim'de "iþ hususunda onlara danýþ (müþavere et)" (Al-i Ýmran 159) "Onlarýn iþleri aralarýnda danýþma (istiþare) iledir." (Þûrâ 38). Peygamberimiz de istiþareye teþvik etmiþ, kendisi de, Bedir'de, ne gibi tedbirler alýnmasý gerektiði, esirlere nasýl muamele edilmesi, Uhud ve Hendek gazvelerinde, Hudeybiye'de, Taif seferinde, Ýfk hadisesinde ve daha bir çok konuda, ashabýnýn görüþlerine sýkça baþvurarak bir çok kez istiþare yaparak kararlar almýþtýr. Ebu Hureyre "Resûlullah'tan daha çok ashabý ile istiþare eden kimse görmedim" diyor. Uhud savaþý öncesi, peygamberimiz Medine'de kalýp savunma savaþý yapmadan yanaydý. Medine'de kalmak yada dýþarýda karþý koymak konusunda ashabý ile istiþare etmiþ, çoðunluk çýkmaya taraftar olunca da o yönde karar vermiþti. Kurtubî "Devlet yetkilileri içinden çýkamadýklarý dini konularda alimlerle, savaþla ilgili konularda ordu komutanlarýyla, ümmetin menfaatine yönelik mevzularda halk büyükleriyle, memleket davalarýnda yazarlar, düþünürler, iþçi ve memur temsilcileriyle istiþare etmeleri durumunda daha doðru bir sonuca ulaþýrlar." Diyor. (El- Câmi li Ahkamil Kur'an c.4 s.249) Hz. Ömer zamanýnda bazý gençler gelerek, nikah akdinden biri olan mehir bedellerinin, çok yükseldiðini ve ödemekte güçlük çektiklerini söyleyerek, bu bedeli sýnýrlamasýný isterler, o'da hutbede 400 dirhemle sýnýrlandýrdým deyince, Kureyþ'ten bir kadýn 'Ey müminlerin emîri Allah'ýn Kur'an-ýn'da' "Yüklerle mehir vermiþ olsanýz bile" (Nisa 20) ayetini bilmiyor musun? Deyince "Allah'ým beni baðýþla, beni bir yanlýþtan bir kadýn döndürdü, sýnýrlamayý kaldýrdým" dediði rivayet edilir. Yine Hz. Ömer'in ashaba yönelik "yanlýþ yaparsam ne yaparsýnýz?" onlarda "Seni kýlýçlarýmýzla düzeltiriz" Hz. Ömer'de "Allah'ým sana þükürler olsun ki böyle bir ashabýn halifesiyim diyerek memnuniyetini belirtmiþtir. Bizlerin, ashap gibi kýlýçlarýmýz yok ama uyarma görevimizin olduðunu düþünüyor ve yaptýðýnýz ve yapacaðýnýz her türlü güzel icraatlarýnda yanýndayýz. Baþkaným, siz bu konuda tek baþýnýza da olsanýz doðru bildiðiniz yoldan þaþmayýn gibi sözler, bir adým ilerisini görüp hesap edemeyen insanlarýn, düþünmeden sarf ettikleri, Kur'an ve sünnetle de baðdaþmayan sözlerdir. Sakýn bu tür sözler sizi yanýltmasýn. Ýmam Hatip Lisesi konusunda duyarlýlýðý olan birkaç insan bir araya geldiði zaman, mevcut Ý.H.L. üzerinden geçirilmesi düþünülen yol ve yeni yapýlacak Ý.H.L konusu mutlaka gündeme geliyor. Bir sohbet esnasýnda yine gündeme geldi ve bu konuda STK (Sivil Toplum Kuruluþlarý) lara bu konuda büyük sorumluluk düþtüðü gündeme geldi. Bende "Bu konuda duyarlýlýðý olan STK'larla bir araya gelerek ortak bir proje hazýrlayýp belediye baþkanýmýza sunalým" dedim. Onlarda "Önce sen bir görüþme yap, onlarýn da bu konudaki görüþlerini al hem de bir araya geldiðimizde arkadaþlarýmýzýn düþündükleri projeleri ile gelsinler" denildi. Bir çok vakýf ve dernek yetkilileri ile görüþtüðümde,büyük çoðunluðunun Fen Lisesinin batýsýnda, çevre yoluna yakýn bölgede yapýlmasý tasarlanan yeni Ý.H. Lisesinin uzak ama yapýlmasý mutlaka gerekli fakat þuandaki mevcut Ý.H.L'nin ise oradan tamamen yok edilmesine gönüllerinin razý olmadýðýný, bu konuda duyarlý olan bütün insanlarýmýzýn içinde bir eziklik ve burukluðun olduðunu ve konuþurken sanki ciðerlerinin sökülüp alýnýrcasýna bir sýkýntý hissettiklerini gözlemledim. Hatta bir deðerli hocamýz bu ne biçim anlayýþ, insanlar toprak altýndan bulduklarý þekillendirilmiþ bir taþ parçasýný bile hemen müzeye götürüyor ve orada muhafaza altýna alýnarak sergileniyor. o ilk yapýlan Baþkana açýk mektup Vahyin Iþýðýnda Veysel Uysal hotmail.com taþ binanýn bir anlam ve deðeri yok mu? Necmi Þamlýlarýn, Halis Ayhanlarýn emek ve hatýralarýný bir kalemde kazýyýp atmak öyle kolay mý? Dediðinde, biz onlarý bilmiyoruz ama peygamberimizin "Ahde vefa imandandýr" dediðini biliyorum dedim. Milli Eðitim þurasýnda kabul edildi. M.E.Bakanýmýzda bunu uygun gördüðünü, resmi prosedürünün devam ettiðini ve bu uygulamaya geçileceðini bildirdi. Bu Ý.H'lerin 8 yýla çýkmasý demektir. Çevre yolunda yapýlmasý tasarlanan yeni Ý.H. Lisesine hiç kimsenin itirazý yok. Gerekli ve de elzem. Hem de en kýsa zamanda yapýlmalý, gönlümüzden geçen ise mevcut Ýmam Hatip'te muhafaza edilerek 1. kademe (Orta kýsmý) olarak korunmalýdýr. Ýleride ihtiyaca binaen bir orta kýsým Buhara bölgesinde birde Mimar Sinan bölgesinde olmalýdýr. Yine bir baþka görüþ ise hiç olmazsa ilk öðretim olarak bilinen bilim sanatýnda olduðu bölüme dokunmamak kaydý ile yol götürülmeli ve orasý da Ýmam Hatip 1. kademe için tahsis edilmelidir. Eðer oradan geçirilmesi düþünülen yol o bölgenin trafiðini rahatlatmak içinse, Necdet Diken zamanýnda Buhara ve Mimar Sinan bölgesinde, Arif Ersoy zamanýnda ise Silim kent, Çiftlik çayýrý, Ýkbal kent ve Hýdýrlýk bölgelerinde yapýlan köklü imar çalýþmalarý ile, il merkezimiz rahat bir nefes almýþtý. Yaklaþýk son yedi sekiz yýldýr köklü bir imar çalýþmasý yapýlmadý. Þehrimizi rahatlatmak istiyorsanýz eski mahallelerden yol açmaya çalýþmak yerine, deðiþik bölgelerde yeni imar çalýþmalarý yaparak, resmi kurumlar için yerler iþaretleyip, þehrin deðiþik yerlerine daðýtmak suretiyle þehir merkezinin yükünü ve trafiðini rahatlatabilirsiniz. Bir araþtýrma yaptýðýnýz zaman, Kayserinin merkez nüfusu 1milyon 64 bin, Konya'nýn merkez nüfusu ise 1milyon 112 bin olmasýna raðmen merkezlerinde bizim þehir merkezimizdeki kadar yoðunluðun olmadýðýný ve her bir semtin ayrý bir merkez görünümü arz ettiðini görürsünüz. Çünkü onlar bunu yapmýþlar. Turan Atlamaz zamanýndada Ý.H.L. üzerinden götürülmesi düþünülen yol meclisten geçirildi. bir çok insan gibi bizde üzerimize düþen görevi yaparak ona bir mektup göndermek suretiyle, kendisinden beklenin, 28 þubatla derin bir yara alan Ý.H. Lisesinin yaralarýný sarmak olduðunu ve yanlýþtan dönmenin de bir erdem olduðunu hatýrlattýk. Ý.H.L. üzerinden geçirilmesi düþünülen yoldan vazgeçildi, yolun caminin altýndan geçirilmesi kararý meclisten geçirildi. Yol üzerinde evi bulunan bir vatandaþýn mahkemeye gitmesi üzerine, bildiðim kadarýyla mahkeme 25 metrelik yeni açýlacak bir yolun (kendinden daha küçük) yaklaþýk 20 metre olan fatih caddesine baðlanamayacaðýný gerekçe göstererek iptal etti. Belli ki birileri rant peþinde ve yeniden canlandýrdýlar. Bir takým hesabý olanlarýn sizi de yanlýþ yönlendirdiði kanaatindeyiz. Bu konuda görüþmek üzere, Ensar Vakfý yönetimi olarak ziyaretinize geldiðimizde, Buhara, Silim kent, Bin evler ve Eþref Hoca cad. civarýný da hesaba katarsak yaklaþýk 25 bin nüfusun yolunu getirip karþýlýðý olmayan Gazi caddesine baðlarsanýz, trafik tamamen týkanmaz mý? Gazi Caddesi'nde bir sýra araba park ediyor, bir piyasa taksisi yolcu almak veya indirmek için durduðu zaman arkadan gelen belediye otobüsü geçemiyor birde yirmi beþ metrelik bir yolun trafik akýþýný verdiðiniz zaman tamamen týkanmaz mý soruma "Bu akýllýca düþünülmüþ bir plan deðil, Azap sokaða baðlayacaðým" dediniz. Turan Atlamaz zamanýnda caminin altýndan yirmi beþ metrelik bir yol ondan daha küçük olan Fati cad. baðlanamaz diye bir mahkeme kararý var. Yarýn ayný veya bir baþka kiþi ayný gerekçeyle yirmi beþ metrelik bir yol, Azap sokaða baðlanamaz diye mahkemeye giderse, bunun hesabýný da yaptýnýz mý? Madem mahkeme Ý.H.L. Cami'sinin altýndan götürülmesi tasarlanan yolun Fatih caddesinden daha büyük olduðu için iptal etti, Fatih cad. büyüklüðünde ayný yerden(caminin altýndan) götürmek, hem de mevcut Ýmam Hatibe dokunmamakta bir çözüm yolu olarak düþünülemez mi? Danýþýp, konuþup, insanlarýn gönüllerini almak, doðruyu bulmaya, yanlýþtan dönmeye vesile olduðu gibi ayný zamanda tavýr ve tepkileri de en asgariye indirecek, sorumlu kimselerin üzerindeki yükü de hafifleterek sorumluluðu da müþterek hale getirecektir. Cenabý Mevla insanlara güç ve imkanlar vererek de imtihan sürecinden ve süzgecinden geçirdiðini bildiriyor. Bunu da unutmamak gerekiyor. Þimdiye kadar halkýmýz iktidar oldu ama muktedir olamadýðý için bu okullar hep üvey evlat muamelesi gördü ve milletimiz tarafýndan yaptýrýldý. Ýþ, toplumumuza kalýrsa yine en güzelini ve en iyisini yaptýrýr. Mevcut Ý.H.L. yerini belediyeye býrakýn, takas yoluyla yeni yeri yaptýrayým þeklindeki bir anlayýþ bize göre doðru bir yaklaþým deðildir. ümmetin malýna göz dikmekte neyin nesi! Ýllaki mevcut yerleri gasp etmenizde gerekmez. Sizin yapmanýzda gerekmez. Bütün okullarý yaptýðý gibi, düþünülen yeni Ý.H. Lisesini de devlet yapsýn. Sizde belediye olarak bütün okullara yaptýðýnýz katkýyý Ý.H. Lisesine de yapýn. Ýnsanlarýn büyük bir çoðunluðu iþiyle gücüyle uðraþýrken, zamanýnýn bir bölümünden fedakarlýk yaparak, kimi manevi deðerlerimizin öðretilmesi, korunmasý ve yaþanmasý konusunda, kimi hak ve özgürlüklerin savunulmasý konusunda, kimisi de eðitim için dýþardan gelen gençlerimize sahip çýkarak kalabilecekleri, maddi ve manevi doyuma ulaþabilecekleri imkanlar saðlamaya çalýþan, toplumun yapýsýnýn ve dokusunun korunmasýnda bir binanýn temel taþlarý gibi görev üslenen insanlarýmýzýn görüþ, düþünce ve isteklerini dikkate alarak saðlýklý bir karar vermenizi bekliyoruz. Takdir sizin. Ýyi niyetinizden þüphemiz yok. Maksadýmýz üzüm yemek. Biz sizi seviyoruz. Hiç kimsenin zarar görmesini istemiyor, bir tek çocuðun bile çeþitli nedenlerden dolayý Ýmam Hatip eðitiminden mahrum kalmasýný istemiyoruz. Þeyh Edebali Osman Gazi'ye vasiyetinde Ey oðul; Bundan sonra öfke bize, uysallýk sana. Güceniklik bize, gönül almak sana. Suçlamak bize, katlanmak sana. Düþer der. Bizde diyoruz ki:çözüm üretmek de sana düþer. Makam ve mevkiler hiç kimseye bâki deðildir. Gök kubbede hoþ bir seda býrakmaya bakýn.

18 18 PERÞEMBE 2 ÞUBAT 2012 Hitit in sultanlarýnýn hedefi 3. lig Hitit Üniversitesi bayan voleybol takýmý bölgesel ligin ilk yarýsýný açýk ara lider kapattý. Dün yapýlan deðerlendirme toplantýsýnda bayan voleybol takýmýnýn gösterdiði performansla gruptan çýkacaðý asýl hedefin ise final grubu maçlarýnda baþarýlý olarak 3. lige yükselmek olduðu belirtildi. Toplantýda yapýlan konuþmalarda Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Haþim Eðer, BESYO Müdürü Faruk Yamaner, Þeker Fabrikasý Müdürü Cumhur Mehmet Demirtaþ, voleybol takýmý koordinötürü Baki Aygün ve antrenör Turgut Yýldýrým, voleybol takýmýnýn gösterdiði performanstan duyduklarý memnuniyeti dile getirdiler ve Çorumlu spor severlerin müsabakalarýna daha büyük ilgi göstermelerini istediler. Konuþmacýlar Hitit Üniversitesi bayan voleybol takýmýnýn bu branþta 3. lige yükselen ilk takým olmanýn hedeflendiðini söylediler. Hitit Üniversitesi Bayan Voleybol takýmýnýn ilk yarýdaki performansý ve ikinci yarýnýn hedeflerinin deðerlendirildiði toplantý dün Hitit Üniversitesi Salonu nda yapýldý. Toplantýya Hitit Üniversitesi Genel Sekreteri Süleyman Akyol, Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Haþim Eðer, Þeker Fabrikasý Müdürü Cumhur Mehmet Demirtaþ, BESYO Müdürü Doç. Dr. Faruk Yamaner, Hitit Üniversitesi Saðlýk, Kültür ve Spor Daire Baþkaný Hüseyin Özden Voleybol takýmý koordinatörü Baki Aygün antrenör Turgut Yýldýrým ile bazý sporcular katýldýlar. Toplantýnýn açýlýþ konuþmasýný yapan Hitit Üniversitesi Genel Sekreteri Süleyman Akyol, rektörün yurt dýþýnda olmasý nedeniyle bu toplantýla katýlamadýðýný belirterek tüm katýlýmcýlara selamlarýný iletti ve baþarýlarýndan dolayý kutladýðýný söyledi. Akyol, Hitit Üniversitesi nin her alanda olduðu gibi sportif faaliyetlerde de büyük bir aþama içinde olduðunu belirterek bayan voleybol takýmýnýn bu açýdan gösterdiði baþarýnýn kendilerine son derece mutlu ettiðini söyledi. Bu takýmýn oluþmasýnda ve müsabakalara katýlmasýnda katkýda bulunan herkese çok teþekkür eden Süleyman Akyol, sezon baþý hedeflerine ulaþmak için bundan sonraki müsabakalarýnda baþarýlar dileðinde bulundu. Eðer Ben dostlarýma sýrtýmý köprü yapmaya hazýrým Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Haþim Eðer de konuþmasýnda Müdürlük olarak bugüne kadar her branþa ellerinden gelen katkýyý verdiklerini belirterek Hitit Üniversitesi bayan voleybol takýmýnýnda gösterdiði baþarýdan son derece mutlu olduklarýný söyledi. Eðer, spora hizmet için kurulmuþ bir müdürlük olarak her branþýn geliþimi ve baþarýlý olmasý için gereken desteði verdiklerini belirterek Voleybol takýmýnýn oluþturulmasýnda ve bu baþarýyý yakalamasýnda katkýda bulunan herkese çok teþekkür ediyorum. Hitit Üniversitesi bayan takýmýnýn elde ettiði bu baþarýlý sonuçlar malesef tribünden gereken ilgiyi ve desteði göremiyor. Sporda baþarý geldikçe ilgi artar ve tribündeki taraftar sayýsý heyecaný yükselir. Ýlk yarýda ortaya koyduðu performansla açýk ara lider durumda bulunan Hitit Üniversitesi bayan takýmýnýn ikinci yarýda daha çok taraftar desteði bulmasýný bekliyor ve Çorumlularý salona gelerek takýmlarýna coþku içinde sahip çýkmasýný istiyorum. Sözlerimi mevlananýn bir sözü ile bitirmek istiyorum, Ben dostlarýma sýrtýmý köprü yapmaya hazýrým, yeterki temiz kalpleri taþýyan ayaklar geçsin üzerinden demiþ. Bizde il müdürlüðü olarak sporu bir adým ileriye götürecek herkesin ve her kurumun yanýndayýz ve onlara kapýmýz her zaman açýk dedi. Demirtaþ Gençlere yönelik her çalýþmaya destek veririz Þeker Fabrikasý Müdürü Cumhur Mehmet Demirtaþ ta devlet kurumu olarak tek amaçlarýnýn þeker depolamak olmadýðýný ildeki eksikleri gençlere yönelik çalýþmalara destek vermekte olduðunu her platformda dile getirdiðini söyledi. Demirtaþ, bu doðrultuda sporun her branþýna katkýda bulunmaya çalýþtýklarýný belirterek Geçtiðimiz Eti Lisesi bayan takýmýna elimizden geldiðince katkýda bulunduk. Bu yýl Hitit Üniversitesi takýmýnýn talebi geldi tabiki yine hiç düþünmeden kabul ettik ve elimizden geldiðince destek vermeye çalýþýyoruz. Geçtiðimiz yýl final grubu müsabakalarýna kadar gitmeyi baþardýr orda þanssýz bir yenildi aldýk. Bu yýl yeni bir heyecan ve yeni bir hedef doðrultusunda Hitit Üniversitesi ile bu hedefe ulaþmayý hedefliyoruz. Ben bu takýmýn oluþmasýnda katkýda bulunan herkese çok teþekkür ediyorum dedi. Yamaner Kulüp güçlendikçe Üniversite güçlenir BESYO Müdürü Doç. Dr. Faruk Yamaner de konuþmasýnda sporun uzun ve meþakkatli bir yol olduðunu belirterek, Hitit Üniversitesi olarak tanýtým amacýyla her türlü organizeye destek verdiklerini sportif alanda da geçtiðimiz yýllarda hentbol branþýnda yaptýklarý çalýþmanýn ardýndan bu yýl Baki hocanýn isteði doðrultusunda voleybol branþýnda bir çalýþma yaptýklarýný söyledi. Yaptýklarý organize sonucunda oluþturulan takýmýn ilk yarýyý set vermeden açýk farkla lider bitirmesinden dolayý son derece mutlu olduklarýný belirten Yamaner Bizim hedefimiz bayanlar voleybolda 3. ligde mücadele eden ilk takým olmak. Bunun içinde gerekli çalýþmalarý yaptýk ve yapmaya devam edeceðiz. Üniversite olarak bizim ekonomik gücümüzün yetersiz kaldýðý anlarda Çorumlu iþadamlarýnýn katkýsýný alacaðýz. Bu kapsamda Okan Hergün, Mehmet Tütüncü, Selahattin Karakaþ, Ýbrahim Eceviþ ve Özcan Ekmekçi nin büyük katkýlarý var ve bunlarýn artarak devam edeceðine inanýyorum. Tüm destek veren sanayici ve iþadamlarýna çok teþekkür ediyorum. Ayrýca bize her zaman maddi manevi destek veren Gençlik ve Spor Genel Spor Kuruluþlarý Daire Baþkanýmýz Nurettin Özen e çok teþekkür ediyorum. Bizim hedefimiz bir yandan kulübü güçlendirmek bununla birlikte Hitit Üniversitesi de güçlenmiþ olacaktýr. Genç bir kadromuz var ve bu gençlerimizden iki tanesi üst liglerin temsilcileri tarafýndan yakýn takipte ve milli takým hazýrlýk kampýna düþünülüyor. Spor dostu müdürden yemek Çorum Þeker Fabrikasý nda göreve baþladýðý günden buyana spora ve sporcuya verdiði destekle Spor dostu müdür olarak isimlendirilen Þeker Fabrikasý Müdürü Cumhur Mehmet Demirtaþ, Hitit Üniversitesi bayan voleybol takýmýnýn ilk yarý deðerlendirme toplantýsýnýn ardýndan katýlanlara Þeker Fabrikasý Lokalinde yemek verdi. Ligin ilk yarýsýnýn deðerlendirme toplantýsýnýn ardýndan Hitit Üniversitesi Genel Sekreteri Süleyman Akyol, BESYO Müdürü Doç. Dr. Faruk Yamaner, Hitit Üniversitesi Saðlýk, Kültür ve Spor Daire Baþkaný Hüseyin Özden Voleybol takýmý koordinatörü Baki Aygün antrenör Turgut Yýldýrým ile bazý sporcular katýldýlar. Fabrika Müdürü Cumhur Mehmet Demirtaþ, spora büyük önem verdiklerini ve elde edilen baþarýdan gençlerin gösterdiði performanstan son derece memmun olduðunu belirterek katýlýmlarýndan dolayý herkese çok teþekkür etti. Bunun düþüncesi bile bizi heyacanlandýrýyor. Biz Ankara grubuna düþtüðümüzde, kek bir takým geldi havasý vardý. Ancak ilk yarý maçlarýsonunda þunu demeye baþladýlar Nerden çýktý bu takým baþýmýza bela oldu diyorlar. Onlarýn ayaklarý yere deðdi hatta tamamen diz çöktürdük. Ben takýmýmýza sahip çýkan destek veren herkese çok teþekkür ediyorum, sahada ter akýtan sporcularýmýza onlarý yetiþtiren antrenör arkadaþlarýmýzý kutluyorum dedi. Aygün Hedefimiz 3. lige yükselmek Okul Sporlarý Ýl Temsilcisi ve Hitit Üniversitesi Voleybol takýmý koordinatörü Baki Aygün de Üniversite olarak hentbol branþýnda oluþturduklarý kadronun çorum tarihinde süper ligin eþiðinden dönen ilk takým olduðunu bu yýlda voleybol branþýnda çalýþma yapmaya karar verdiklerini belirterek Eti Lisesi çeþitli nedenlerle ligden çekilince Hitit Üniversitesi adýna yola devam etmeyi düþündük ve Þeker Fabrikasý Müdürümüzün katkýsý Rektörümüzünde onayý ile bu kadroyu oluþturduk. Oluþturduðumuz bu kadroda ligin ilk yarýsýnda gösterdiði performansla bizleri ve ümit ediyorumki tüm Çorumlularý mutlu etti. Bu kadronun oluþmasýnda bugünlere gelmesinde katkýda bulunan herkese çok teþekkür ediyor ve ikinci yarýda bu desteðin artarak devam etmesini temenni ediyorum dedi. Yýldýrým Gençlerin baþka illere gitmemesi için güçlü kulüp gerekli Hitit Üniversitesi bayan voleybol takýmý antrenörü Turgut Yýldýrým da Çorum olarak en büyük eksiklerinin yetiþtirdikleri sporcularý oynatacaklarý kulüplerin olmamasý olduðunu belirterek Bu anlamda Hitit Üniversitesi büyük bir açýðý giderdi. Ýlimizden deðiþik branþlarda yetiþen gençler kulüp olmadýðý için baþka illerin üniversitelerine giderek buralardaki kulüplerde oynamak zorunda kalýyordu. Oluþturulan bu kadro ile yeni yetiþecek sporcular için örnek alacaklarý ve kendilerine hedef olarak görecekleri bir kulüp bulacaklar. Diðer branþlarda da kulüpler olmasý halinde ilimizde yetiþen gençlerin baþka illere gitmelerine gerek kalmayacak ve ilimizde kalacaktýr. Bende bu oluþuma katký veren herkese çok teþekkür ediyorum dedi. U 17 Liginde grupta dördüncü maçlar oynandý Gençlerbirliði: 5 - Hitit Gençlik: 1 Gençlerbirliði grup liderliðini Hitit Gençlik i 5-1 yenerek devam ettirdiði maçtan bir görüntü Eti Lisesi Gençlik :19 Osmancýk Belediye: 0 SAHA: Mimar Sinan HAKEMLER: Yüksel Basar, M., Zeki Sevim, Soner Derviþoðlu. ETÝ LÝSESÝ GENÇLÝKSPOR : Hasret, Sergen, Ünal, Seydi Eren, E. Ercan, Mehmet (Hamdi), Ahmetcan (Murat), Ýsmail, Aykut, Raif (Recai), Emre. OSMANCIK BELEDÝYESPOR : Emre, Sadýk, Emre Pahal, Emrah, Buðrahan (Ýlhan), Recep, Zakir (Mehmet), Ahmet. Savaþ, Abdulkadir, Ramazan. GOLLER: ve 70. dakikalarda Ünal, 25. ve 65. dakikalarda Ýsmail, 33. dak. Ahmetcan, ve 71. dakikalarda Aykut, 57. dak. E. Ercan, 62. dak. Murat, 64. ve 66. dakikalarda Recai (Eti Lisesi Gençlikspor). Alaca Belediye : 11 Yetiþtirme Yurdu : 3 SAHA: Mimar Sinan HAKEMLER: Y. Emre Öztaþ, Ýlhan Aycan, Furkan Alagöz YETÝÞTÝRME YURDUSPOR: Bayram, Onur, Þükrü, Mustafa, Oral, Onur, Sertal, Bayram Akyýl, Sezer, Uður, Rýdvan. ALACA BELEDÝYESPOR: Oðuz, Mehmet, Taha, Ýsmail, Aziz, Abdullah, Sinan, Muhammed, Furkan, Ahmet, Atakan. GOLLER: ve 72. dakikalarda Furkan, ve 79. dakikalarda Sinan, 26. dak. Ahmet, 76. dak. Muhammed (Alaca Belediyespor), 42. dak. Onur, 60. ve 75. dakikalarda Uður (Yetiþtirme Yurduspor) SAHA: 1 Nolu Saha HAKEMLER: Halil Sönmez, Ömür Soytemiz, Altuð Ataþ ÝL ÖZEL ÝDARESPOR: Ömer, Ahmet (Sefa), Hakký, Emrah, Mustafa Ergöz, Abdulkerim, Serhat, Halil (Abdulkadir), Mustafa Dönmez, Metin, Furkan (Taha). SAHA: 1 Nolu Saha HAKEMLER: Ömür Soytemiz, Halil Sönmez, Altuð Ataþ GENÇLERBÝRLÝÐÝ: Bahadýr, Berat, Ahmet, Yunus, Aydýn, Hasan, Sefa, Bilal, Mert, Ahmet, Burak. HÝTÝT GENÇLÝKSPOR : Berkay, Dursun, Yasin, Ertuðrul, Mehmet, Enes, Orhan, Cemal, Fatih,Murat, Uður. GOLLER: 10. dak. Aydýn, ve 75. dakikalarda Mert, 70. dak. Berat (Gençlerbirliði), 38. dak. Enes (Hitit Gençlikspor) Ulukavakspor: 2 - Çimentospor: 1 SAHA: Mimar Sinan HAKEMLER: Ýlhan Aycan, Y. Emre Öztaþ, Furkan Alagöz ULUKAVAKSPOR: A. Kadir, Yusuf, Emre, kahraman, Okan, E. Talip, Enver, Hamit, Ömer, Ýbrahim, Y. Emre. ÇÝMENTOSPOR: Serhat, Batuhan, Sefa, Mustafa Þen, Ahmet, Serhat, Yusuf, Kerep, A. Kadir, Caner (Mert) (Mustafa Þahin), Serkan (Cengiz) GOLLER: 10. dak. Caner (Çimentospor), 38. dak. Y. Emre, 75. dak. Enver (Ulukavakspor) Ýl Özel Ýdare: 1 - Osmancýkgücü: 1 OSMANCIKGÜCÜSPOR : Mücahit, Halil, Furkan Akyüz, Enes, Tunahan, Burak (Eray), Taner, Furkan Karakuþ, Sefer, Abdulhamit, Mehmet. GOLLER : 42. dak. Mustafa Ergöz (Ýl Özel Ýdare). 51. dak. Furkan Karakuþ (Osmancýkgücüspor). Ýl Özel Ýdarespor, Osmancýkgücüspor maçý oldukça büyük çekiþmeye sahne oldu

19 PERÞEMBE 2 ÞUBAT ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... 2 ÞUBAT Çorum Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl 10 Antrenör (2 badminton, 1 cimnastik, 2 masa tenisi, 1 taekwondo, 2 yüzme, 1 güreþ, 1 tenis) 7 gençlik lideri (nokta) hizmet alýmý iþi. Yer: Çorum Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl toplantý salonu Saat: 10:00 3 ÞUBAT Çorum Devlet Hastanesi 2012 yýlý kit karþýlýðý kan kültür þiþesi alýmý iþi. Yer: Çorum Devlet Hastanesi ihale salonu Saat: 10:00 Çorum Belediye Baþkanlýðý Sahipsiz sokak hayvanlarýnýn kýsýrlaþtýrýlmasý ve tedavisi hizmet alýmý iþi. Yer: Belediye hizmet binasý ihale salonu Saat: 14:00 6 ÞUBAT T. C. Çorum 2. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum merkez Hamamlýçay köyünde 7 adet taþýnmazýn satýþý iþi. Muhtelif fiyatlar Yer: Çorum Adalet Sarayý ihale salonu Saat: 09:30-11:40 T. C. Çorum 1. Ýcra 1. Taþýnmaz: Çorum merkez Tepecik mahallesi, ada3992 parsel 320 de kayýtlý C/1/- (baðýmsýz bölüm No:5) mesken niteliðindeki taþýnmaz. YÝTÝK Þahinler Ticaret; Nakliye-Kömür Ticareti: Hüseyin Þahin adýna tarihinde basýmý yapýlan ve kullanýlmýþ A A nolu bir cilt fatura defteri kayýptýr ve hükümsüzdür, ilan olunur. Þahinler Ticaret Nakliye-Kömür Ticareti Hüseyin Þahin Üçdutlar Mh. Üçdutlar Cd. No: 15/B Çorum Çorum V.D (Ç.HAK:384) YÝTÝK Mecitözü Mal Müd ü r l ü ð ü n d e nolu vergi mükellefiyim. Kullanmakta olduðum Olivetti OL-2000 marka sicil nolu ödeme kaydedici cihazýmýn ruhsatýný ve levhasýný kaybettim. Hükümsüzdür. Handan BAYRAM Nazar Ticaret Sarýdede Mah. Lale Sok. No: 1/A Mecitözü/ÇORUM (Ç.HAK:383) YÝTÝK Özel Çorum Sürücü Kursunda tarih ve sayýlý sertifika seri nosu V sertifika dosyamý kaybettim. Hükümsüzdür. Abdullah KÖLE Erdoðan oðlu 25/5/1981 Çorum Kuyumcu Köyü Doðumlu (Ç.HAK:380) YÝTÝK Çorum Nüfus nden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Muhammet Emin SUR Mehmet oðlu 15/2/1998 Çorum Doðumlu (Ç.HAK:379) 2.924,95 m2 alanýndaki ana gayrimenkulu arsa vasfýnda kat irtifaký yapýlý 4/240 arsa paylý meskenin satýþý iþi ,00 Yer: Çorum Adalet Sarayý Saat: 16:00-16:10 2. Taþýnmaz: Çorum merkez Tepecik mahallesi, ada 1461 parsel 1 de kayýtlý F-1/zemin 1/-(baðýmsýz bölüm No:2) meskendubleks niteliðindeki taþýnmaz ,00 m2 1/157 arsa paylý mesken/dubleksin satýþý iþi ,00 Yer: Çorum Adalet Sarayý Saat: 16:25-16:35 KOSGEB Çorum Hizmet Merkezi Uygulamalý giriþimcilik eðitimi 20 adet 60 saat/30 kiþi hizmet alýmý iþi. Yer: Organize Sanayi Bölgesi KOSGEB binasý Çorum Saat: 10:00 Çorum Belediye Baþkanlýðý Kereste ve çam çýta alýmý iþi. Yer: Belediye hizmet binasý ihale salonu Saat: 14:00 Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý Çorum Ýl Dana lop et, kemikli kuzu eti, tavuk eti ve dana karaciðeri alýmý iþi. Yer: Ýl Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Saat: 10:00 7 ÞUBAT T. C. Çorum 4. Ýcra Ýbrahimçayýrý Mah. Kuruçayyolu Mevkii, 3837 ada, 1 parsel, 8 cilt, 716 sayfada kayýtlý 4. kat 17 nolu baðýmsýz bölüm taþýnmazýn satýþý iþi ,00 Saat: 10:00-10:10 T. C. Çorum 2. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ (Ç.HAK:257) (Ç.HAK:184) (Ç.HAK:252) Memurluðu Çorum Merkez Hamamlýçay köyünde 7 adet taþýnmazýn satýþý iþi. Muhtelif fiyatlar Saat: 09:30-11:40 T. C. Çorum 4. Ýcra Tepecik Mahallesi, Milarkasý Mecitözü þosesi mevkiinde bulunan cilt sayfa 36/3501 de kayýtlý 517 m2 taþýnmazýn satýþý iþi ,00 Saat: :30 8 ÞUBAT Çorum Devlet Hastanesi yýlý Transfüzyon Merkezi 4 kalem sarf malzeme alýmý iþi. Yer: Çorum Devlet Hastanesi Baþtabipliði ihale salonu Saat: 10:00 T. C. Çorum 1. Ýcra 19 TK 293 plakalý, 2008 model New Holland marka traktörün satýþý iþi ,00 Saat: 15:00-15:10 9 ÞUBAT T. C. Çorum 2. Ýcra 19 TL208 plakalý, Fiat Doblo marka, 2004 model aracýn satýþý iþi ,00 Yer: Adalet Sarayý mezat salonu Saat: 14:30-14:40 Çorum Aðýz ve Diþ Saðlýðý Merkezi 2012 yýlý 3 kalem týbbi cihaz alýmý iþi. Yer: Çorum Aðýz ve Diþ Saðlýðý Merkezi toplantý salonu Saat: 10:00 10 ÞUBAT T. C. Çorum 2. Ýcra ELEMAN ARANIYOR KIZILIRMAK DÖKÜM SAN. VE TÝC. A.Þ DE ÇALIÞTIRILMAK ÜZERE ASKERLÝÐÝNÝ YAPMIÞ TORNACILAR ALINACAKTIR. MÜRACATLARIN ÞAHSEN YAPILMASI RÝCA OLUNUR. BÝLGÝ ÝÇÝN : DAHÝLÝ 16 Satýlýk Lüx Daire Gülabibey Mah. Cumhuriyet Cad. üzerinde 2 yola cepheli bitmek üzere olan 155 m2 lüks daire satýlýktýr. Mür. Tel: Çorum Gülabibey mahallesi, 1035 ada, 3 parselde kat mülkiyeti yapýlý, 1. kat 5 nolu baðýmsýz bölümdeki mesken vasfýndaki taþýnmazýn satýþý iþi ,00 Yer: Çorum Adalet Sarayý mezat salonu Saat: 14:30-14:40 T. C. Çorum 2. Ýcra 34 EY5735 plaka sayýlý, Ford marka, siyah renkli, 2008 model aracýn satýþý iþi ,00 mezat salonu Saat: 14:50-15:00 14 ÞUBAT T. C. Çorum 1. Sulh Hukuk Mah. Satýþ Memurluðu Çorum ili Merkez Ýlçesi, Gülabibey Mahallesi, Aþaðý Kapaklý Cemilbey Þöþesi mevkii, 2911 ada, 174 parsel, m2 arsanýn satýþý iþi Yer: Adliye Sarayý Saat: 10:00-10:10 15 ÞUBAT Çorum Devlet Hastanesi yýlý kýt karþ. kardiyak testler ve HCG analizörü kullanma uygulamasý alýmý iþi. Yer: Çorum Devlet Hastanesi Baþtabipliði ihale salonu Saat: 10:00 17 ÞUBAT T. C. Çorum 3. Ýcra Çorum ili merkez ilçe Tepecik Mahallesi, Cilt No:5, Sayfa 430, Ada 1181, Parsel 17,1.446 m2 alanýndaki olup, 5. kat 23 nolu baðýmsýz bölüm, 1/1 tam hisseli, takriben 105 m2 alanýnda mesken vasfýndaki taþýnmazýn satýþý iþi ,00 Saat: 14:00-14:10 (Ç.HAK:163) T. C. Bayat Ýcra 1. Taþýnmaz: Çorum ili Bayat ilçesi Kayabaþý mah. cilt no 9, sayfa 797, 249,48 m2, ada no 156, parsel no 186 Tahtalý mevkiinde bulunan bað niteliðindeki taþýnmazýn satýþý iþi. -498,96 Yer: Bayat Kaymakamlýðý hizmet binasý önü/bayat Saat: 10:00-10:05 2. Taþýnmaz: Çorum ili Bayat ilçesi Kayabaþý mah. cilt no 9, sayfa 803, 905,45 m2, ada no 156, parsel no 192 Tahtalý mevkiinde bulunan bað niteliðindeki taþýnmazýn satýþý iþi Saat: 10:10-10:15 20 ÞUBAT T. C. Çorum 1. Ýcra Çorum merkez Ayarýk Mah. cilt no 45 sayfa 4389 ada 2834 parsel 10 da kayýtlý 535,16 m2 alanýnda cins tahsisi yapýlmamýþ olan taþýnmazýn satýþý iþi ,20 Yer: Çorum Adalet Sarayý Saat: 15:00-15:10 21 ÞUBAT Çorum Devlet Hastanesi yýllarý kit karþýlýðý biyokimya cihazý kullanma uygulamasý alýmý iþi. Yer: Çorum Devlet Hastanesi Baþtabipliði ihale salonu Saat: 10:00 23 ÞUBAT T. C. Çorum 3. Ýcra 55 BV483 plakalý 2011 model Ford Focus marka gri renkte aracýn satýþý iþi ,00 Saat: 14:00-14:10 T. C. Adalet Bakanlýðý Çorum 4. Ýcra 19 TL323 plakalý 2009 model gri renkli Opel Insignia aracýn satýþý iþi Yer: ÇorumAdliyesi ELEMAN ARANIYOR Firmamýzda görevlendirilmek üzere 30 yaþýný aþmamýþ yüksekokul veya teknik lise mezunu askerlikle iliþiði olmayan MAKÝNA TEKNÝKERLERÝ Alýnacaktýr. Mür. Tel: Organize Sanayi Bölgesi Salih Aydýn Bulvarý No: 3 ÇORUM ELEMAN ARANIYOR ALTERNATÝF BÝLGÝSAYAR MÜH.ÝNÞ.TÝC.SAN.LTD.ÞTÝ Firmamýzýn WEB TASARIM DEPARTMANINDA görevlendirilmek üzere deneyimli acil eleman alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen aþaðýdaki adrese yapýlmasý rica olunur. (Ç.HAK:381) Adres: Gazi Cad.Elif Ýþ Haný Kat:2 No:11 Tel: LEBLEBÝ & KURUYEMÝÞ MAÐAZALARIMIZDA GÖREVLENDÝRÝLMEK ÜZERE * Diksiyonu düzgün * Müþteri iliþkilerinde baþarýlý * Ekip çalýþmasýna uyumlu * Üretken ve iþini severek yapacak *BAY ve BAYAN* Çalýþma arkadaþý arýyoruz. Müracaatlarýn Þahsen yapýlmasý ve 1 adet fotoðraf ile gelinmesi rica olunur. BAÞVURU ADRESÝ: Taþhan cad. NO:7 Tel: (Ç.HAK:387) Saat: 10:00-10:10 24 ÞUBAT T. C. Çorum 3. Ýcra 19 TV214 plakalý 2000 model Ford marka minibüsün satýþý iþi ,00 Saat:14:00-14:10 2 MART T. C. Çorum 1. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum ili merkez ilçesi Ýnalözü köyü P1 pafta, 133 ada, 12 parsel, 584,64 m2 taþýnmazýn satýþý iþi ,20 Saat: 10:00-10:10 6 MART T. C. Çorum (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum merkez Tepecik Mahallesi, 2059 ada, 9 parselde kayýtlý, 325,82 m2 arsa niteliðindeki taþýnmazýn satýþý iþi ,00 Yer: Çorum Adalet Sarayý ihale salonu Saat: 11:00-11:10 T. C. Çorum 1. Ýcra Çorum merkez Gülabibey Mah. cilt no 32, sayfa 3168, ada 1250, parsel 2 de kayýtlý 1.013,00 m2 alanýnda arsada 1/22 arsa payda/zemin (baðýmsýz bölüm no 3) mesken nitelikli taþýnmazýn satýþý iþi ,00 Saat: 15:00-15:10 9 MART T. C. Çorum 2. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum merkez Çoraklýk Mahallesi Ýçeridere Mevkiinde kain, 222 ada, 96 parselde kayýtlý, 1.599,00 m2 baðýn satýþý iþi ,16 ÇÝÐDEM MODA GELÝNLÝK EVÝ * Gelinlik * Niþanlýk * Abiye Kýyafetleri * Kiraya Verilir * Özel Kýyafet Dikilir Tel: (Ç.HAK:4138) (Ç.HAK:68) Yeniyol Mah. Eskisaray Sk. Ilýca Ýþ Merkezi No: 1/D Saat: 11:00-11:10 T. C. Çorum 3. Ýcra Çorum ili merkez Karakeçili Mahallesi, cilt 20, sayfa 1916, ada 1794, parsel 15, 2. kat baðýmsýz bölüm 8 de kayýtlý, mesken vasfýndaki taþýnmazýn satýþý iþi ,00 Saat: 14:00-14:10 12 MART T. C. Çorum 3. Ýcra Çorum ili merkez Yavruturna Mahallesi, Köpeklikte Ýsmail Pýnarý mevkii, cilt 17, sayfa 1618, ada 1984, parsel 6, kat 2, baðýmsýz bölüm 4 te kayýtlý mesken vasfýndaki taþýnmazýn satýþý iþi ,00 Saat: 14:00-14:10 4 NÝSAN 1. Taþýnmaz: Çorum Ýli Merkez Tarhan Köyü 181 parselde kayýtlý m2, tarla vasfýndaki kýraç tarým arazisinin satýþý iþi ,00 Yer: Çorum Adliye Sarayý ihale salonu Saat: 11:00-11:10 2. Taþýnmaz: Çorum Ýli Merkez Tarhan Köyü 182 parselde kayýtlý m2, tarla vasfýndaki kýraç tarým arazisinin satýþý iþi ,00 Yer: Çorum Adliye Sarayý ihale salonu Saat: 11:20-11:30 3. Taþýnmaz: Çorum Ýli Merkez Tarhan Köyü 183 parselde kayýtlý m2, tarla vasfýndaki kýraç tarým arazisinin satýþý iþi ,00 Yer: Çorum Adliye Sarayý ihale salonu Saat: 11:40-11:50 DEVREN SATILIK Çarþý merkezinde faal durumda 2 katlý çikolata þeker üzerine faaliyet gösteren iþyeri satýlýktýr. Mür. Tel: ELEMANLAR ALINACAKTIR Muhasebe bürosunda çalýþtýrýlmak üzere Luca muhasebe programý bilen tecrübeli bay ve bayan elemanlar alýnacaktýr. Müracaatlarýn numaralý telefona müracaat ederek cv lerinin Gazi (Ç.HAK:378) (Ç.HAK:388) Caddesi Tayþi Ýþ Merkezi No: 33/16 Çorum adresine býrakmalarý gerekmektedir. Aþçý Aranýyor Lokantamýzýn gece vardiyasýnda çalýþtýrýlmak üzere aþçý alýnacaktýr. Mür. Tel: bir dille bu teklifi geri çevirdi. Silah zoruyla baþa geçmiþ olma onun hilafet anlayýþýna temelden zýd bir iþ-di. Ama o anda dost, düþman herkes biliyordu ki hilafet emanetini yüklenmek üzere ondan daha ileri baþka bir kimse yoktu. Medine halký, Ensar ve Muhacirler hep birden Hz. Ali'ye Hýlafet'i kabul etmesi için rica ettiler: "Ya Ali, Alah için insaf et. Müslümanlarýn baþýna gelen felaketi görmüyor musun?" diye yalvarýrcasýna ýsrarda bulundular. Hz. Ali, Müslümanlarýn bu ýsrarýna dayanamadý, hilafeti kabule yanaþtý. Ancak kesin kararýný bildirmek üzere bir günlük mehil aldý. Herkese uzun gelen, endiþeli ve belirsiz bekleyiþ baþladý, ihtilalcilerin tanýdýklarý süre de bitmek üzereydi. Beþ gündür müslümanlarýn Halife'si bulunmuyordu. Ümmet baþsýz kalmýþtý. Ertesi gün Hz. Ali Mecside gidip minbere çýktý. Onun ne söyleyeceðini sabýrsýzlýkla bekleyen cemaate þöyle dedi: "Bu iþ (Halife seçme iþi) sizindir. Kimsenin onda hakký yoktur. Siz kimi isterseniz Halife O'dur. Dün bir karar üzere ayrýlmýþtýk, ben istemeyerek söz vermiþtim, siz ise mutlaka beni seçmekte ýsrar ettiniz! " Hz. Ali'nin bu sözleri üzerine Mescidde bulunanlarýn hepsi bir aðýzdan: " Biz dünkü kararýmýzdayýz!" diye seslerini yükselttiler. Bunun üzerine Hz. Ali: "Þahid ol ya Rab!" dedi. Hz. Ali'nin minberde, cemaata hitaben söylediði "Bu iþ, yani Halife seçme iþlemi sizindir. Kimsenin onda hakký yoktur. Siz kimi isterseniz, Halife O'dur" sözü, Halife seçiminde meþruiyetin böyle gerçekleþeceðini bildimektedir. Hz. Ali bu açýklamasýyla, "Ben siz seçerseniz Halifeliði kabul ederim. Siz isterseniz ben Halife olurum. Halife tayininde baþkalarýnýn müdahalesini tanýmam" demiþ, ihtilalcileri tanýmadýðýný ortaya koymuþtur. Hz. Ali, Hilafet seçiminde meþruiyete açýklýk getirmiþtir. Biat iþlemine geçildi. Önce Bedir ehlinden Hz. Zübeyir ile Talha getirildi. Hz. Ali onlara hitaben: "Ýsterseniz ben size biat edeyim" dedi. Onlar: "Hayýr biz sana biat edeceðiz" dediler ve Hz. Ali'ye biat ettiler. Biat iþlemleri tamamlandý; Hz. Ali, tam anlamýyla yasal ve halkýn rýzasýna dayalý bir þekilde yüce Peygamberimizin dördüncü Halifesi oldular. Büyük, þerefli fakat o nisbette de sorumluluðu ve sýkýntýsý olan aðýr bir görev baþladý. Hz. Ali, Medine halkýndan Hilafet teklifi aldýðý gün söylediði "Akýl almaz, gönüller dayanmaz" iþler biattan bir kaç gün sonra baþladý. Ýhtilalciler Medine den henüz ayrýlmamýþlardý. Hepsi þehir sokaklarýnda dal kýlýç dolaþýyorlardý. Ne yapacaklarý, nasýl hareket edecekleri de belli deðildi. Böyle bir ortamda Hz. Zübeyir ile Talha Halifenin ziyaretine geldiler. Yaptýklarý görüþme esnasýnda Hz. Osman'ýn katillerinin cezalandýrýlmasýný istediler. DEVREN SATILIK ÝÇ GÝYÝM MAÐAZASI Ýç Giyim Maðazasý iþ deðiþikliði nedeniyle faal durumda bulunan Ýç Giyim Maðazasý (Ç.HAK:4095) Meydan Mürsel ÞAHÝNBAÞ Birinci sayfadan devam ELEMAN ARANIYOR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere Bayan Sekreter alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Vestel Yetkili Servisi Adres: Karakeçili Mah. Albayrak 5. (Ç.HAK:273) (Ç.HAK:271) ÖÐRETMEN ARANIYOR Özel bir Eðitim kurumunda çalýþmak üzere eðitime kendini adamýþ özverili Ýngilizce öðretmenleri ve Ýlköðretim sýnýf öðretmenleri alýnacaktýr. Baþvuru için Telefon: (Ç.HAK:230) Sok. No: 3/B ÇORUM Tel: Devren Satýlýk Erkek Kuaför Salonu Faal durumda bulunan Erkek Kuaför Salonu ve berber malzemeleri satýlýktýr. Mür. Tel: Devren Satýlýktýr. Mür. Tel:

20 PERÞEMBE 2 ÞUBAT 2012 Hitit in sultanlarýnýn hedefi 3. lig Hitit Üniversitesi bayan voleybol takýmý ilk yarý deðerlendirme toplantýsýnda tek hedefin 3. lige yükselen ilk bayan takým olmak olduðu belirtildi. Dün yapýlan toplantýda yapýlan konuþmalar ve diðer fotoðraflar 18. sayfamýzda Çorum Çorumspor a sahip çýkmalý Hitit Üniversitesi BESYO Müdürü Doç. Dr. Faruk Yamaner, Çorumlularýn Çorumspor a sahip çýkmasý gerektiðini, düþtükten sonra çýkmanýn çok zor olduðunu söyledi. Yamaner, bayan voleybol takýmýnýn ilk yarý deðerlendirme toplantýsýnýn sonunda yaptýðý konuþmada, Çorumspor un zor günler geçirdiðini belirterek Çorumspor Çorum un örfüdür adetidir ve hepsinden önemlisi sosyolojik yapýsýdýr. Polis Günü kutlama etkinlikleri Kurumlar ve müesseseler voleybol turnuvasý 21 takýmýn katýlýmý ile 23 Þubat ta oynanacak maçlarla baþlayacak. Ýki yýldýr Gençlik 1969 yýlýnda yayýn yapmakta olan Yeni Gün Gatezesi spor yazarý Hikmet Uçar, bir devrin futbol yýldýzlarý baþlýklý bir röportaj serisi yayýnlamýþ. Biraz nostalji yapýyor ve bu röportajda yayýnlananlarý sizlerle paylaþýyoruz. Bir Devrin Futbol Yýldýzlarý Düþtükten sonra çýkmak zordur hatta imkansýz gibi bir þeydir. Çorumlularýn bu zor gününde illerinin tek profesyonel takýmý olan Çorumspor a sahip çýkmasý gerekiyor. Geçtiðimiz hafta Kocaelispor maçýnda alýnan galibiyetin ardýndan bir umut yeþerdi ve bu umudun gerçekleþmesi için bu takýma sahip çýkýlmasý ve destek verilmesi gerekir. Ýnanýyorumki gereken destek verildiði takdirde bu takým sezon sonunda hedefe ulaþacaktýr. Biz Hitit Üniversitesi olarakta bu konuda üzerine düþeni yapmaya hazýrýz dedi. Kurumlar voleybolda 21 takým mücadele edecek Hazýrlayan: Hikmet UÇAR 4- Macit Çaðlar : Bugün Çorum Beden Terbiyesi Bölge görevini yürüten Macit Çaðlar futbola 1933 yýlýnda Ýstanbul Boðaziçi Lisesi'nde iken baþladýðýný yaþýnýn ilerlememesi dolayýsýyla (hakemlik yapmak üzere) 1949 yýlýnda Çorum'da býraktýðýný söyledi. Önce Boðaziçi Lisesi futbol takýmýnda yer aldým. Daha sonra Haydarpaþa Lisesi'nde küçük Fikret ve Eþref Aykaç'la birlikte oynadým. Ýlk resmi kulübüm ise Fenerbahçe'dir. Evet Fenerbahçe genç takýmýyla bir süre top koþturdum. Sonra Karagümrük kulübüne geçtim. Futbol hayatýmý Çorum'da Çorum karmasý ve Gençlikspor takýmlarýnda tamamladým yýlýnda futbolu býrakarak hakemliðe baþladým ve dört yýlda hakemlik yaptým. En çok sevdiði futbolcu takým arkadaþý Fenerbahçe genç takýmýndan Büyük Fikret. Türkiye liglerinde Fenerbahçe'yi tutuyor. En çok beðendiði futbolcu ise Fenerbahçe'de Can. Çorumspor'dan en çok Erdal'ý beðeniyor. Unutamadýðýnýz golleri ve anýlarýnýz? Haydarpaþa Lisesi'nde iken Iþýk Lisesi ile bir maç yapýyorduk Taksin Stadý'nda. Ben sað bek oynuyordum ve bu maçta tam kalemizin önünde aldým topu. Sað kanattan kaydým rakip ceza sahasýna kadar. Sadece kaleci vardý karþýmda. Bu kalecide sonralarý Fenerbahçe ve milli takýmýn meþhur kalecisi Cihat Arman'dý. Cihat biraz açýlmýþtý kalesinden, hemen çektim þutunu Cihat atladý ancak biraz erken atlamýþ olacak ki top kalçasýna deðerek filelere takýldý. Cihat oturup aðlamýþtý golden sonra ve bu golle maçý kazanmýþtýk. Hayriye Lisesi ile yaptýðý maçýn sonunda çýkan kavgayý da hiç unutamam. Yine Taksim Stadý'nda oynuyorduk. Ýlk devre 0-0 sona ermiþ ikinci devre baþlamýþtý. Biraz sonra tribünlerde seyirciler arasýnda kaynaþmalar ve baðrýþmalar oldu. Ýþte o zaman bir kýyamettir koptu stadda. Taraftarlar birbirine girmiþti. Binlerce taraftar bir anda dolduruvermiþti sahanýn içini. Doðru hakemin üzerine yürüdüler. Hakem Þazi Tezcan'ý 15 polisin elinden alarak bir güze dövdüler. Bu arada bazý foto muhabirlerimizin fotoðraf makinalarý kýrýldý. Daha sonra bu kavga stad dýþýna taþarak taaa Beyoðlu'na kadar yayýldý. Tabiki bizde o an sebebini anlayamadýðýmýz kavgaya bizde karýþmýþtýk. Sonra öðrendik ki bu büyük kavganýn sebebi rakip iki taraftar arasýnda cereyan eden bir münakaþa imiþ. Peki Çorumspor hakkýndaki görüþlerinizi anlatýrmýsýnýz? Ciddi bir çalýþma yöneticilerde ve sporcularda birlik ve anlaþma olduðu takdirde bu yýl Ýkinci milli lige çýkmayý mutlak kabul ediyorum. Yarýn: Kazým Ejderoðlu (KÝZÝR) Hizmetleri ve Spor Ýl ile Emniyet tarafýndan ortaklaþa düzenlenen voleybol turnuvasýnýn teknik toplantýsý önceki akþam Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Toplantý salonunda yapýldý. Toplantýya Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Haþim Eðer, Þube Müdürü Erdoðan Þahinci, Voleybol Ýl Temsilcisi Ýrfan Kýlýçarslan, Tertip Komitesi üyesi Metin Küçükakman ile takýmlarýn temsilcileri katýldýlar. Çekilen kura sonucunda gruplar þu þekilde oluþtu, A grubunda Sungurluspor, Hitit Üniversitesispor, Telekomspor, Karþýyaka, B grubunda Gençlikspor, Bayar Orman Ürünleri, Akyýldýzspor, 19 Mayýs Ýlköðretim, C grubunda Osmancýk Kaymakamlýðý, Barospor, Yedaþspor ve Ýtfaiyespor, D grubunda Sanayi Ticaret Spor, Emniyetspor, Þ. Þükrü Özyýlmaz, Müftülükspor, E grubu Alaca Belediyespor, Ticaret Meslek Lisesi, Cezaevispor ve Tarýmspor takýmlarý mücadele edecekler. Dört grup dörderli bir grup beþli olarak tek devreli lig statüsünde oynanacak maçlar sonunda gruplarýnda ilk üç sýrayý alan toplam 15 takým ikinci tura yükselecek. Ýkinci tur maçlarý sonunda gruplarýnda ilk iki sýrayý alan toplam sekiz takým çeyrek final gruplarýný oluþturacak. Dörderli iki grupta oynanacak maçlar sonunda ilk iki sýrada yer alan takýmlar çapraz olarak yarý finalde karþýlaþacaklar kazanan takýmlar finalde kaybedenler ise üçüncülük dördüncülük maçý oynayacaklar. 23 Þubat ta oynanacak maçlarla baþlayacak olan turnuva 8 Mart perþembe günü oynanacak final maçý ile sona erecek. Pazar günü ikinci yarýda sahasýnda oynayacaðý ilk maçýn hazýrlýklarýný dün sabah ve akþam yapýlan çift antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Sedat Özbað yönetiminde yapýlan çalýþmaya grip olan Oðuz dýþýnda tüm futbolcular katýldýlar. Grupta þampiyonluk mücadelesi veren Altay ile pazar günü zorlu bir maça çýkacak olan Çorumspor günün ilk çalýþmasýný saat da lojmanda bulunan aðýrlýk salonunda yaptý. Bu çalýþmada salonda bulunan aðýrlýk toplarý ve diðer aletlerde kuvvet ve çabukluk hareketleri yaptýran Teknik Direktör Sedat Özbað futbolculardan tempoyu devamlý yükseltmelerini istedi. Oldukça aðýr bir tempoda geçen bu çalýþmanýn ardýndan lojmanda dinlenmeye çekilen kýrmýzý siyahlý futbolcular saat de ise önce 2 nolu sahada ýsýnma hareketleri yaptýlar. Ayný anda 1 nolu sahada oynanan maçýn bitmesinin ardýndan ise buraya geçerek çalýþmaya burada devam ettiler. Çalýþmada maçlarda forma giyen futbolcular Teknik Direktör Sedat Özbað yönetiminde çalýþýrken diðer futbolcular Mehmet Uygur yönetiminde çalýþtýlar. Takýmý ikili gruplara ayýran Özbað deðiþerek kanatlardan orta ve diðer futbolcuya gol vuruþu çalýþmasý yaptýrdý. Daha sonra ise tam sahada iki farklý takým kurarak gol çalýþmasý yaptýran Özbað son bölümde de tam sahada normal çift kale maç yaptýrdý. Havanýn soðuk olmasý nedeniyle teknek heyet bile zorlanýrken bu zor þartlarda futbolcularýn ortaya koyduðu performans büyük beðeni topladý. SAHA : 2 Nolu Saha HAKEM : Mahmut Selçok 1907 GENÇLÝKSPOR : Volkan, Alican, Koray, Mustafa, Atakan, Mücahit, Burak, Enes, Furkan, Özkan, Efraim, Gökhan, Sefa, Erdem, Umutcan, Deniz. GENÇLERBÝRLÝÐÝ : Muzaffer, Fatih, Dursun, Ertuðrul, Mehmet Yýldýrým, Deniz, Emin, Oðuzhan, Batuhan, Emre Çördük, Ýbrahim, Emre Korkmaz, Mert, Serkan, Mehmet Akýn, Ramazan. GOLLER : 22. ve 70. dakikalarda Batuhan (Gençlerbirliði). 25. dak. Efraim, 62. ve 67. dakikalarda Özkan (1907 Gençlikspor). Sabah salonda akþam sahada Çorumspor pazar günü oynayacaðý Altay maçýnýn hazýrlýklarýný dün sabah lojmandaki aðýrlýk salonunda akþam ise 1 nolu sentetik çim sahada yaptýðý antrenmanla sürdürdü. Kýrmýzý Siyahlý takýmda futbolcularýn oldukça hýrslý olduklarý gözlendi. SAHA: 2 Nolu Saha HAKEM : Emre Alagöz ÇORUM BELEDÝ- YESPOR: Ali, Samet, Emre, Anýl, Ömer, Mertcan, Utku, Özgür, Deniz, Onur, Emrullah, Can, Anýl, Oðuzhan, Ali, Baran. TURGUTSPOR: Musa, Nuri, Kutay, Davut, Furkan, Enes, Þahin, Ahmet, Elvan, Mehmet, Mustafa, Fevzi, Doðukan, Serkan, Sýddýk. GOLLER: 4. dak. Utku, 11. dak. Deniz, ve 62. dakikalarda Onur (Çorum Belediyespor), 29. ve 67. dakikalarda Mehmet, 69. dak. Þahin (Turgutspor). Her antrenman sonrasýnda yapýlan açma germe hareketleri ise havanýn soðuk olmasý nedeniyle Teknik Direktör Sedat Özbað tarafýndan soyunma odasýnda yapýlmasýný isteyerek tüm futbolcularý koþarak soyunma odasýna gönderdi. Çorumspor Altay maçýnýn hazýrlýklarýný bugün yapacaðý çift kale ile sürdürecek. Orhan a süre yetmedi Çorumspor un Kocaelispor kararýný gerekçe göstererek Orhan Top a lisans çýkarma giriþimine süre yetmedi. Kocaelispor un altý futbolcusunun kulüple baðlarýnýn deðiþik nedenlerle kesildiði ve yeni transfer olmayacaðý yönündeki çalýþmalarý 1,5 ayý aþkýn süren bir çalýþmanýn sonucunda önceki gün sonuçlanmýþ ve yeþil siyahlý kulüp dün itibariyle bu altý futbolcusuna lisans çýkartarak hafta sonundan itibaren forma giydirme fýrsatý bulmuþtu. Çorumspor da sezon baþýnda sözleþmesini fesh eden Orhan Top için bu kararý emsal göstererek lisans çýkartmak istedi. Ancak Kocaelispor un bu süreci çok önce baþlattýðý bugün itibariyle böyle bir baþvurunun sonuçlanmasýnýn mümkün olmadýðý belirtildi ve kýrmýzý siyahlý takýmýn bu umudu baþlamadan bitmiþ oldu. U 14 Final Grubunda ilk yarý tamamlandý 1907, Gençlerbirliðini 3-2 yendi kupanýn ucundan tuttu Ýlk yarýnýn son maçlarýnda 1907 Gençlikspor Gençlerbirliði ni 3-2 yenerek üç maçýndan da galibiyetle ayrýlarak liderliði devam ettirdi. Çorum Belediyespor ise ikinci galibiyetini Turgutspor u 5-3 yenerek aldý ve ilk yarýyý 6 puanla ikinci tamamladý. Gençlerbirliði üç puanla üçüncü sýrada yer alýrken Turgutspor ilk yarýyý puansýz olarak kapattý. Final grubunda ikinci yarýnýn ilk maçlarý yarýn 2 nolu sentetik çim sahada oynanacak. Belediye, Turgut u ilk yarýda geçti: 5-3

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

Eðitim Baþvurularý Hakkýnda; -Eðitim katýlýmcý sayýsý ve eðitim tarih deðiþiklikleri Odamýz tarafýndan belirlenmektedir. -Eðitimlerimizle ilgili tüm güncel bilgiler www.corlutso.org.tr internet adresindeki

Detaylı

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 Türkiye Esnaf ve Sanatkarlarý Konfederasyonu (TESK) Baþkaný Bendevi Palandöken: Bu plan 1 yýl içinde sýkýntýlarýmýza çare olur TESK Baþkaný Bendevi Palandöken,

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

Türkiye nin teori ile pratiði en iyi birleþtiren, iþ dünyasýnýn gereksinimlerine en uygun hazýrlanan, nda yeni dönem baþlýyor. HR DERGÝ tarafýndan 1996 yýlýndan beri düzenlenen bu programý daha önce tamamlayanlar,

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

Ýlknur Menlik TGDF Kurumsal Ýletiþim Direktörü TGDF 24 sektörel üye dernek Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayisinin Üretim, Ýstihdam, Ýhracat ve ithalatýnýn %95 ni temsil etmekte Food Drink Europe TGDF 2006

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði 2. Kýþ

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

17-19 Aralýk 2010 Miracle Resort Hotel, Antalya 17-19 Aralýk 2010 - Miracle Resort Hotel, Antalya Deðerli Meslektaþýmýz, Kanser tedavisindeki hýzlý deðiþim ve geliþme farklý alanlarda uzmanlaþmýþ hekimlerin

Detaylı

Sýnav gerçeðiyle ve gerçeðine uygun sýnavlarla ne kadar sýk yüzleþirseniz onu o kadar iyi tanýrsýnýz. Sýnavý tüm ayrýntýlarýyla tanýmak, onu kolay aþm

Sýnav gerçeðiyle ve gerçeðine uygun sýnavlarla ne kadar sýk yüzleþirseniz onu o kadar iyi tanýrsýnýz. Sýnavý tüm ayrýntýlarýyla tanýmak, onu kolay aþm yeni Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Sistemi DERSHANELERÝ Sýnav gerçeðiyle ve gerçeðine uygun sýnavlarla ne kadar sýk yüzleþirseniz onu o kadar iyi tanýrsýnýz. Sýnavý tüm ayrýntýlarýyla tanýmak, onu kolay

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

ÝSTANBUL DÝÞHEKÝMLERÝ ODASI OCAK 2012 E-BÜLTEN BÝLÝMSEL TOPLANTILAR Porselen Laminalarýn Adeziv Simantasyonu Yeditepe Üniversitesi Diþ Hekimliði Fakültesi Protetik Diþ Tedavisi Anabilim Dalý öðretim üyesi

Detaylı

www.millipediatri.org.tr

www.millipediatri.org.tr Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði tarafýndan düzenlenen Ankara Pediatri Günleri 13-14 Aralýk 2007 tarihleri arasýnda Ankara Sheraton Otel de yapýlacaktýr. Pediatri alanýnda güncel

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr.

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. V KAMU MALÝYESÝ 73 74 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 2000 yýlýnda uygulamaya konulan

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN Kanun Numarasý : 3620 Kabul Tarihi : 28/3/1990 Resmi Gazete : Tarih: 6/4/1990 Sayý: 20484 Dýþ Ýliþkiler MADDE 1- Türkiye Büyük

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar Ýle Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar Ýle Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý Tablo 6A Lise, Sosyal Bilimler Lisesi, Yabancý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise, Askeri Lise, Polis Koleji, Akþam Lisesi, Özel Akþam Lisesi, Açýköðretim

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

Mart - 2005 (1. Dönem) I. MODÜL 25-26 Mart ÝNSAN KAYNAKLARI YÖNETÝMÝNE GÝRÝÞ Ýþ Analizi / Ýþ Tanýmý / Yetkinlikler Yönetim Kavramý ve Geliþimi - Temel Yönetim Fonksiyonlarý Ýnsan Kaynaklarý Yönetimi Kavramý

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ 210 ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ Örnek Restorasyonlar Sergisi Vakýf eseri için restorasyon, adeta ikinci bahar demektir. Zor, çetin ve ince bir iþtir. Bu nedenle, tarihi ve kültürel deðerlerimizin baþarýlý

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar Ýle Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar Ýle Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý Tablo 6A Lise, Sosyal Bilimler Lisesi, Yabancý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise, Askeri Lise, Polis Koleji, Akþam Lisesi, Özel Akþam Lisesi, Açýköðretim

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

insan kaynaklarý ve yönetim dergisi Mart - Mayýs 2006 06 YETKÝNLÝKLERE DAYALI STRATEJÝK ve ENTEGRE ÝKY UZMANLIK PROGRAMI Eðitim& Danýþmanlýk Yetkinliklere Dayalý Stratejik ve Entegre Ýnsan Kaynaklarý Yönetimi

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

www.millipediatri.org.tr

www.millipediatri.org.tr Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði tarafýndan düzenlenen Ankara Pediatri Günleri 21-22 Aralýk 2006 tarihleri arasýnda Ankara Swiss Otel de yapýlacaktýr. Tüm Pediatri konularýný kapsamasýna

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı