TOM SAWYER IN SERÜVENLERİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TOM SAWYER IN SERÜVENLERİ"

Transkript

1 Mark Twain TOM SAWYER IN SERÜVENLERİ KLASİK DÜNYA EDEBİYATI Roman Çeviren: Nihal Yeğinobalı 8. basım Resimleyen: William Dean Howells

2

3 Mark Twain TOM SAWYER IN SERÜVENLERİ Çeviren: Nihal Yeğinobalı Resimleyen: William Dean Howells

4 cancocuk.com Yayın Koordinatörü: İpek Şoran Düzelti: Nurten Sönmezcan Kapak ve İç Tasarım: Gözde Bitir Tasarım Uygulama: Güldal Yurtoğlu 1. Basım: Basım: 1000 adet, Temmuz 2015 ISBN The Adventures of Tom Sawyer, Mark Twain, Can Sanat Yayınları A.Ş., 2002 Tüm hakları saklıdır. Tanıtım için yapılacak kısa alıntılar dışında yayıncının yazılı izni olmaksızın hiçbir yolla çoğaltılamaz. Can Sanat Yayınları Yapım ve Dağıtım Tic. ve San. A.Ş. Yayıncı Sertifika No: Hayriye Caddesi No. 2, Galatasaray, İstanbul Telefon: (0212) Faks: Kapak Baskı: Azra Matbaası; Sertifika No: Adres: Litros Yolu 2. Matbaacılar Sitesi D Blok Kat: 3 No: 3/2 Topkapı, Zeytinburnu, İstanbul İç Baskı ve Cilt: Arı Matbaası; Sertifika No: Adres: Davutpaşa Cad. Emintaş Kazım Dinçol San. Sitesi No: 81/39 Topkapı, İstanbul

5 Bu kitabın sahibi:...

6

7 Mark Twain Yazarın yayınevimizden çıkan diğer kitabı: HUCKLEBERRY FINN İN SERÜVENLERİ 30 Kasým 1835 te Missouri eyaletinin Florida kentinde doðdu. Asýl adý Samuel Langhorne Cle mens tir. Çift çi olan ba basý öldüðünde Mark Twa in, 11 yaþýndaydý. Ýlk genç lik yýllarýnda bir basýme vin de çalýþtý. 18 yaþýna ge lin ce New York a gitti. Kentten kente dolaþtý. Daha sonra Mississippi de buharlý gemilerde çalýþtý. Ýç savaþtan sonra gazetelere mizah yazýlarý yazdý. Mark Twain adý altýnda gazete muhabirliði ve der gi ya zarlýðý yaptý. Ýlk ro maný olan Tom Sawyer ýn Serüvenleri nin 1876 yýlýnda yayýnlanmasýna kadar yazarlýk konusunda deðiþik çalýþmalarý oldu. Ýlk kitabýný Mississippi de Hayat (1883) ve Huckleberry Finn in Serüvenleri (1885) izledi. Bu üçleme Mark Twain in baþyapýtýný oluþturdu. Mark Twain 1890 larda Avrupa da yaþadý. Birinci kýzýnýn ölümü, ikincininse aðýr has talýðý Mark Twa in in bu dönemde kaleme al dýðý yazýlarýna da yansýdý. Ye ni den Ame ri ka ya dönen Mark Twain, 21 Nisan 1910 da Connecticut taki evinde öldü.

8

9 Önsöz Bu ki tap ta yazýlan serüven le rin ço ðun lu ðu ger çek ten ol muþ tur. Bir kaç ta ne si be nim baþýmdan, ge ri ka lan lar da okul da ar ka daþým olan oð lan ço cuk la rýnýn baþýndan geçmiþ tir. Huck Finn ha yat tan alýn madýr. Tom Saw yer da öyle. Ama tek bir ki þi den de ðil, Tom bil di ðim üç ço cu ðun özel likle ri nin bir bi le þi mi ol du ðu için bir kar ma mi marî örne ði dir. De ði ni len tu haf kö ri nan lar bu öy kü nün geç ti ði dö nemde, ya ni otuz-kýrk yýl ön ce le ri, Batý daki ço cuk lar ve kö le ler ara sýn da yay gýn dý. Ger çi ki ta bý mý da ha çok kýz ve er kek ço cuk lar eð len sin di ye yaz dým, ge ne de bu yüz den ye tiþ kin er kek ve ka dýn larýn ki ta ba sýrt çe vir me ye cek le ri ni uma rým. Çün kü ta sa rý mýn bir bö lü mü de, ye tiþ kin le re bir za man lar na sýl ol duk la rý ný, 7

10 ne ler his se dip dü þün dük le ri ni, ne ler den ko nuþ tuk la rý ný ve ara da ne tu haf iþ le re kal kýþ týk la rý ný tat lý tat lý aným sat maktý. Hart ford, 1876 YA ZAR 8

11 Birinci Bölüm Tom! Ya nýt yok. Tom! Ya nýt yok. Ne si var ki bu oð la nýn aca ba? Sa na söy lü yo rum, TOM! Ya nýt yok. Yaþ lý ha ným göz lü ðü nü aþa ðý ya çe ke rek oda yý bu nun üs tün den süz dü, son ra ge ne yu ka rý ite rek oda yý bu kez göz lü ðü nün al týn dan süz dü. Oð lan ço cuk la rý gi bi ufak te 9

12 Mark Twain TOM SAWYER IN SERÜVENLERİ fek þey le ri arar ken göz lü ðün ar dýn dan bak mak pek sey rek yap tý ðý bir þey di. Onun ya banlýk göz lü ðüy dü bu, göz bebe ði, övünç kay na ðý; þýk dur sun di ye ya pýl mýþ bir þey di, iþe ya ra sýn di ye de ðil! Yaþ lý ha ným bir çift so ba ka pa ðý da taksa çev re si ni göz lü ðüy le gör dü ðü ka dar iyi gö re bi lir di! Þimdi bir an þaþ kýn dur du, son ra öf key le de ðil se bi le oda da ki eþ ya la rýn du ya bi le ce ði ka dar yük sek ses le ko nuþ tu: Val la, inan ol sun, he le bir eli me ge çi re yim ben se ni... Sö zü nü bi tir me di çün kü bu ara da eðil miþ, sü pür ge nin sa pýy la ya ta ðýn al tý ný dürt me ye baþ la mýþ tý ve dür tüþ le ri ni vur gu la mak için so lu ða ge rek si ni mi var dý. Ya ta ðýn al týn dan çý kar dý ðý tek þey ke di ol du. Bu ço cuk gi bi si ni öm rüm de görmedim! Yaþ lý ha ným açýk du ran ka pý ya yü rü dü, ora da dur du, bah çe yi oluþ tu ran do ma tes fi dan la rýy la ta tu la ot la rý na doð ru bak tý. Tom gö rü nür ler de yok tu. O da se si ni, uza ða ulaþ týr mak ama cý gü den bir açýy la yük sel te rek ba ðýr dý: H-e-e-y, Tom dedik! Ar ka sýn da ufak bir pa týr tý du yul du, ha ným da tam zama nýn da dö ne rek kü çük bir oð lan ço cu ðu nu ce ke ti nin önün den kav ra yýp kaç ma sý ný ön le miþ ol du. Bak he le! Do la bý na sýl akýl et me dim ben! Ne ya pý yordun sen orada? Hiç. Hiç miþ! Þu el le ri ne bak. Þu að zý na bak. Ne dir bu meret? Bil mi yo rum, teyzeciðim... A ma ben bi li yo rum. Re çel bu, re çel. Kýrk kez söy le dim sa na, re çel den uzak dur maz san de ri ni yü ze rim di ye. Ver þu deð ne ði bana. 10

13 Deð nek ha va ya kalkmýþ tý teh li ke son ker te deydi. Ay! Tey ze, ar ka na bak! Yaþlý haným fýrýldak gi bi ar kasýna döndü. Bir yan dan da teh li ke den ka çýnmak için etek le ri ni kal dý rýyor du. Çocuk anýnda ora dan sývýþtý; yüksek, tah ta par maklýðýn üstünden aþtýðý gi bi gözden yit ti. Polly Tey ze bir an þaþ kýn kal dý, son ra usul usul gülme ye baþ la dý. Tanrı bu ço cu ðun ce zasý ný ver sin! Ben de hiç akýllan ma ya cak mý yým? Ba na oy na dý ðý bu na ben zer bunca oyun dan son ra ar týk ona kan ma sam ya! Ney ler sin ki bu dün ya da ko ca mýþ bu da la nýn üs tü ne bu da la yok tur. Ha ni der ler ya, es ki köy de ye ni âdet tut maz di ye. Ama can ca ðý zým, bu ve le din bu gün oy na dý ðý oyun da dün oy na dý ðý na ben ze mi yor ki! Ýn san ne ye uð radý ðý ný þa þý rý yor val la. Be ni ne re ye ka dar kýz dý ra cak, ne zaman þu ra ma ge lip sab rým tü ke ne cek, ez be re bi li yor san ki. Be ni bir da ki ka oya la ya bi lir ya da gül dü rür se iþi min bit tiði ni, ona bir fis ke bi le vu ra ma ya ca ðý mý da bi li yor. Ne ya lan söy le me li, ben bu ço cu ða kar þý tey ze lik gö re vi mi ya pa mýyo rum, Tan rý bi li yor ya. Kut sal Ki tap ne de miþ: Vur maz san 11

14 so pa yý, þý mar týr sýn sý pa yý! Ben de gü nah iþ li yo rum, far kýnda yým, iki miz adý na acý çe ki yo rum. Þey tan lýk do lu bu ve let, ge ne de, ulu Tan rým, öl müþ kýz kar de þi min yav ru su, za vallý cým, onu so pa dan ge çir me ye yü re ðim el ver mi yor, ne dense. Su çu nu ba ðýþ la sam vic da ným ra hat sýz olu yor, döv sem yü re ci ðim kan að lý yor. Aah, ah, ah, ne de miþ Kut sal Ki tap: Ýn san ki ka dýn dan doð ma dýr, gün le ri sa yý lý ve dert do lu dur, de miþ, çok da doð ru de miþ ben ce. Þim di Tom bu gün öðle den son ra oku la git me yip boþ ge ze cek, ben de onu yarýn ça lýþ tý ra ca ðým ça re siz, ce za ni ye ti ne. Cu mar te si gün leri, bü tün ço cuk lar ta til dey ken ona iþ yap týr mak pek zor ya Tom un dün ya da en sev me di ði þey iþ yap mak týr be nim de tey ze lik gö re vi mi sý ký tut mam ge rek, yok sa ço cu ðu hiç adam ede meyeceðim. Tom ger çek ten de o gün oku la git me yip boþ gez di ve çok eð len di. Ak þam ye me ðin den ön ce er te si gün için odun ke sen kü çük zen ci ço cuk Jim e yar dým et me ye zor ye tiþ ti. Da ha doð ru su Jim iþin dört te üçü nü ya par ken Tom ona ba 12

15 þýn dan ge çen le ri an lat tý. Tom un kü çük kar de þi (ya ni üvey kar de þi) Sid, iþin ken di ne dü þen bö lü mü nü (o dun kýy mýkla rý ný top la mak) bi tir miþ ti bi le, çün kü ken di si öy le baþ bela sý, se rü ven ci huy la rý ol ma yan, ses siz bir ço cuk tu. Tom ye me ði ni yer ve fýr sat bul duk ça þe ker aþý rýr ken Polly Tey ze ona al dat ma ca do lu, sin si so ru lar so rup du ruyor du, çün kü onu tu za ða dü þü rüp ken di ni ele ver me si ni sað la mak is ti yor du. Bir çok saf ki þi ler gi bi Polly Tey ze de do lam baç lý ve es rar lý bir si ya set gö re bil me ye te ne ði ol duðu na ina nýp ku rum la nýr, yap tý ðý en ayan be yan nu ma ra la rý ya man bi rer kur naz lýk ör ne ði ola rak gör me ye ba yý lýr dý. Þim di de þöy le de di: Tom, oku lun içi bu gün ol duk ça sý cak tý, öy le de ðil mi? E vet, teyze. Çok sý cak tý hem, de ðil mi? E vet, teyze. Ca nýn gi dip yüz me yi çek me di mi, Tom? Tom un içi ne ufak bir kor ku sap lan dý, te dir gin edi ci bir kuþ ku. Ço cuk Polly Teyze nin yü zü nü in ce le diy se de bu yüz ona hiç bir þey söy le me di. O da, Ha yýr, tey ze. Ya ni pek o ka dar çekmedi, de di. Yaþ lý ha ným eli ni uza týp Tom un göm le ði ni yok la dý. A ma þim di ter li deðilsin, de di. Ve asýl ni ye ti ni hiç dý þa vur ma dan bu göm le ðin ku ru ol du ðu nu an la mýþ olmak onun kol tuk la rý ný ka bart tý. Ne var ki onun bu hi le si ne kar þýn Tom du ru mu çak mýþ tý. Böy le ce onun bun dan son ra ata bi le ce ði adý ma çel me tak tý: Ki mi le ri miz ba þý mý zý tu lum ba nýn al tý na tut tuk benim ba þým hâlâ ýs lak. Bak! Bu ka nýt dik ka tin den kaç tý ðý ve ga fil av lan dý ðý için Mark Twain TOM SAWYER IN SERÜVENLERİ 13

16 Mark Twain TOM SAWYER IN SERÜVENLERİ Polly Teyze nin ca ný sý kýl mýþ tý. Der ken ka fa sýn da ye ni bir esin doð du. Tom, ba þý ný tu lum ba ya tu ta ca ðým der ken dik ti ðim o göm lek ya ka sý ný aç mak du ru mun da kal ma dýn ya? Aç þu ce ke ti nin düðmelerini! Tom un yü zün de ki kay gý si lin di. Ço cuk ce ke ti ni aç tý. Ya ka sý sým sý ký di ki li du ru yor du. Tüh be! Ney se, var git iþi ne. Ben se nin okul dan ka çýp yüz me ye git ti ði ni san mýþ tým. Se ni ba ðýþ lý yo rum, Tom. Senin de her hal de... ha ni der ler ya, as ta rýn yü zün den iyi ol sa ge rek. Bu seferlik. Ka dýn ca ðýz kur naz lý ðý bo þa git ti di ye ya rý üzü lü yor, Tom un hiç de ðil se bir kez söz din le me si ne de ya rý se vini yor du. Ki Sid ney ko nuþ tu: Aaa, tey ze val la, sen o ya ka yý be yaz ip lik le dik tin saný yor dum, oy sa siyahmýþ. Yoo, be yaz la dik miþ tim! Tom! Ne var ki Tom iþin ge ri si ni bek le me di. Ka pý dan çý karken de, Siddy, ben bu nu sa na ödetirim, de di. Gü ven lik li bir yer de Tom ce ke ti nin iki ya ka sý na so kulmuþ du ran ucu ip lik li iki ið ne yi in ce le di. Ýð ne nin bi ri beyaz, öbü rü si yah ip lik liy di. Tom, Sid ol ma sa tey zem hiç anlamayacaktý, de di. Al lah cezasýný versin! Bazen beyaz iplikle, bazen de siyah iplikle dikiyor. Birinden birinde karar kýlsa ya, ben aklýmda tutamýyorum. Gene de ben o Sid i dövmezsem! Gösteririm ben ona! Tom kö yün ör nek ço cu ðu de ðil di. Ama ör nek ço cu ðu çok iyi ta ný yor ve on dan tik si ni yor du. 14

17 Ýki da ki ka, bel ki de da ha az bir za man için de Tom bütün dert le ri ni unut muþ tu. Dert le ri ni, ye tiþ kin le rin ken di dert le ri ni umur sa dýk la rýn dan da ha az umur sa dý ðý, da ha ha fi fe al dý ðý için de ðil. Ye ni ve son de re ce il ginç bir ko nu dert le ri ni bas týr mýþ, bir sü re için ak lýn dan çý kar mýþ tý. Na sýl ki ye tiþ kin ler de ye ni gi ri þim le rin he ye ca ný ara sýn da dertle ri ni unu tur lar. Bu il ginç ko nu Tom un bir zen ci den ye ni öð ren miþ ol du ðu ve pek be ðen di ði de ði þik bir ýs lýk çal ma yön te miy di. Tom bu nu ra hat ra hat de ne me ye can atý yordu. Bu ýs lýk kuþ cý výl tý sý gi bi, aký cý bir þa ký ma gi bi bir ses ti ki di li ký sa ara lýk lar la að zýn ta va ný na do kun dur mak la el de edi li yor du. Oku ru muz eðer bir za man lar oð lan ço cu ðu olmuþ sa bu nun na sýl ya pý la ca ðý ný aným sa ya cak týr. Tom ti tiz ve se bat lý bir ça lýþ may la bu hü ne ri az za man da edin di, yo la çýk tý; að zý mü zik le, yü re ði ký vanç la do lup ta þa rak yü rü dü git ti. Ye ni bir ge ze gen keþ fet miþ bir gök bi lim ci nin ki ne benzer duy gu lar için dey di. Ne var ki du yu lan ký van cýn gü cü, de rin li ði, ka týk sýz lý ðý ele alý nýr sa Tom unki gök bi lim ci ninki ne fark atar dý. Yaz ak þam la rý uzun du. Ka ran lýk da ha bas ma mýþ tý. Az son ra Tom ýs lý ðý ný ye ni den de ne di. Önü sý ra bir ya ban cý yürü mek tey di, on dan az bü yük bir ço cuk. Bu kü çük, yok sul, gös te riþ siz St. Pe ters burg kö yün de her han gi bir ya ban cý, ya þý ve cin si ye ti ne olur sa ol sun müt hiþ me rak uyan dý rýr dý. Hem bu ço cu ðun ký lý ðý da düz gün dü... Haf ta ara sýn da düzgün gi yim! Bu res men ký ya met ala me tiy di. Ya ban cý nýn kaske ti þýk mý þýk tý, sýk düð me li, ma vi ku maþ ce ke ti ye ni ve fiya ka lýy dý, pan to lo nu da öy le. Ayak la rýn da ayak ka bý var dý oy sa gün ler den cu may dý da ha. Ço cuk bo yun ba ðý bi le takmýþ tý, par lak renk li bir kur de le. Üze rin de bir kent li ha va sý Mark Twain TOM SAWYER IN SERÜVENLERİ 15

18 Mark Twain TOM SAWYER IN SERÜVENLERİ var dý ki Tom un içi ni oyu yor du. Tom bu gör kem li ha ri kaya bak týk ça onun gü zel gi yi mi ne da ha bir bu run ký vý rý yor, ama ken di sýr týn da ki ler her an bi raz da ha dö kü lü yor muþ gi bi si ne ge li yor du. Ço cuk la rýn iki si de su su yor lar dý. Bi ri ký pýr dar sa öbü rü de ký pýr dý yor du. Ne var ki yal nýz ca ya na doð ru, bir hal ka çi ze rek, her an yüz yü ze, göz gö ze kal maya dik kat edi yor lar dý. En so nun da Tom ko nuþ tu: Ben se ni tepelerim! De ne de görelim. Ya pa rým iþte. Ya pa maz sýn ya. Ya pa rým iþte. Ya pa maz sýn iþte. Yaparým. Yapamazsýn. Hiç de deðil. Öy le iþte. Ra hat sýz bir du rala ma. Son ra Tom konuþ tu: A dýn ne senin? Se nin üs tü ne va zife de ðil, bilakis. Üs tü me va zi fe yap ma sý ný bi li rim ben. Ne den yap mý yor sun öyleyse? Çok öter sen yaparým. Cik-cik-cik. Al iþte. Yaa, sen ken di ni çok akýl lý sa ný yor sun de ðil mi? Bir eli mi ar ka ma bað la sa lar bi le se ni ge ne ye ne rim, ca ným 16

19 isterse. Ey, ne den yap mý yor sun öy ley se? Ya pa bi li rim, di yorsun ya. Ya pa rým da, ca ný mý sýkarsan. An la þýl dý! Ben se nin gi bi si ni çok gördüm! U ka la! Ken di ni bir þey sa ný yor sun, öy le de ðil mi? Ah, þu þap ka ya da bak! Þap ka mý be ðe ne me din mi? Sý kýy sa vur da dü þür. Düþür mez sen sen er kek deðilsin. Sen yalancýsýn. Sen de öyle. Hem ya lan cý sýn hem de ödleksin. Of be, bas git iþine. Ba na bak, bi raz da ha að zý ný bo zar san ka fan da taþ kýra rým ben senin. An ca kýrarsýn. Öy le bir ký ra rým ki! Ne den kýr mý yor sun öy ley se? Ne den ya pa rým, de yip du ru yor sun? Di ye ce ðin yer de ne den yap mý yor sun? Kor kuyor sun da ondan. Hiç de korkmuyorum. Korkuyorsun. Hiç de deðil. Öy le iþte. Bir du ra la ma da ha. Ge ne bir bi ri ni göz le yip bir bi ri nin çev re sin de yan yan dön me ler. Bi raz son ra omuz omu za gel di ler. Tom, Bas git buradan! de di. Sen git! Ben gitmem. Mark Twain TOM SAWYER IN SERÜVENLERİ 17

20 Mark Twain TOM SAWYER IN SERÜVENLERİ Ben de gitmem. Ýki si de bir aya ðý ný des tek ola rak yan bas mýþ, var güçle riy le bir bir le ri ni it ti ri yor lar, bir bir le ri ne kin le, yi ye cek gi bi ba ký yor lar dý. Ýki si de ter le yip ký za rýn ca ya ka dar zorlan dýk tan son ra kas la rý ný sa kýn gan lýk la gev þet ti ler. Tom, Sen kor kak sýn, hem de tüysüz, de di. A ða be yime bir söy le ye yim, se ni kü çük par ma ðýy la döv sün. Bak söylemezsem. Se nin aða be yin ba na výz ge lir, tý rýs gi der! Be nim senin kin den da ha bü yük aða be yim var, hem de se nin ki ni þu par mak lýk tan kal dý rýp atar. (Ý ki aða bey de ha yal ürü nüy dü.) Ya lan söylüyorsun. Sen öy le bil bakalým. Tom yer de ki toz la ra baþ par ma ðýy la bir çiz gi çi ze rek, Sý kýy sa bu nun üs tün den at la bakalým, de di. Se ni öy le bir ya pa rým ki aya ða bi le kal ka maz sýn. Eðer bu nu yapmaz san alçaksýn. Ye ni ço cuk o saat çiz gi yi ge çe rek, Ya pa rým de din di, iþ te þim di yap da görelim, de di. Üs tü me var ma, yok sa fe na ya pa rým ha! Ýþ te ya pa rým ya pa rým di yor sun. Ne den yap mý yor sun peki? Ye ni ço cuk ce bin den iki ko ca man ba kýr pa ra çý ka ra rak alay cý bir ifa dey le uzat tý. Tom bir vu ruþ ta man gýr la rý ye re dü þür dü. Bir an son ra iki ço cuk ke di ler gi bi bir bir le ri ne kenet len miþ, to zun top ra ðýn için de alt al ta, üst üs te yu varla ný yor lar dý. Bir da ki ka son ra bir bir le ri nin saç la rýy la giy sile ri ni çe kiþ tir me ye, bu run la rý ný yum ruk la yýp cýr mýk la ma ya baþ la mýþ, to za, þan ve þe re fe bu lan mýþ lar dý. Za man la kar 18

21 ma þa bi raz bi çi me gel me ye baþ la dý ve sa va þýn sis le ri arasýn da Tom gö zük tü: Ye ni ço cu ðun üs tü ne çý kýp otur muþ, yum ruk la rýy la ona vur mak tay dý. Pes de! di yor du. Ye ni ço cuk ken di ni kur tar ma ya ça lý þý yor du. Kar þý lýk ver me di. Að lý yor du: da ha çok öf ke sin den. Pes de! Pa tak la ma sü rü yor du. En so nun da ya ban cý bo ðuk bir, Pes! di ye bil di de Tom onu bý rak tý. Þim di bu sa na ders olsun, de di. Bir da ha ki se fe re kim le da la þa ca ðý na dik kat et. Ye ni ço cuk üs tün de ki ba þýn da ki toz la rý sil ke ler ken hýç ký ra rak bur nu nu çe ki yor, ara da da ar ka ya ba kýp ba þý ný sal la ya rak Tom a bir da ha ele ge çir di ði za man ne ler yapa ca ðý na iliþ kin göz da ðý ve ri yor du. Tom ona aðýz yav þa tarak kar þý lýk ver di ve ça lým sa ta rak ora dan ay rýl dý. Ama arka sý ný dö ner dön mez ye ni ço cuk bir taþ kap tý ðý gi bi Tom un sýr tý nýn or ta ye rine at tý, son ra ge ri sin ge ri dö ne rek ta zý gi bi bir ko þu ko par dý. Tom bu hai nin pe þi ne düþ tü, böy le ce de onun ne re de otur du ðu nu öð ren miþ ol du. Bir sü re bah çe ka pý sýn da, sý kýy sa dý þa rý çýk der ce si ne vazi yet al dý. Ne var ki düþman pen ce re den ona dil çý kar tý yor, dý þa rý çýk ma yý Mark Twain TOM SAWYER IN SERÜVENLERİ 19

22 Mark Twain TOM SAWYER IN SERÜVENLERİ red de di yor du. So nun da düþ ma nýn an ne si or ta ya çý ka rak Tom a kö tü, hain, pis bir ço cuk ol du ðu nu söy le yip ora dan git me si ni bu yur du. Tom da ora dan git ti ama bi la kis o çocu ða göstereceðini söy lü yor du. O ak þam eve epey geç dön dü. Pen ce re den sa ký na sa kýna içe ri gir di ði za man da, tey ze si nin ken di si ni pu su da bekle mek te ol du ðu nu keþ fet ti. Polly Tey ze, üs tü nün ba þý nýn ne du rum da ol du ðu nu gö rün ce onun cu mar te si ta ti li ni tu tuklu lu ða ve aðýr iþ çi li ðe dön dür me ka ra rý ný iyi ce pe kiþ tir di. 20

23 İkinci Bölüm Cu mar te si sa ba hý ol du. Dört bir yan da yaz dün ya sý pýrýl pý rýl, tap ta ze, aðýz aðý za ya þam do luy du. Her yü rek te bir tür kü var dý; eðer yü rek genç se bu tür kü du dak la rýn dan taþý yor du. Her yüz ne þe li, her adým yay lý gi biy di. Akas ya lar aç mýþ, çi çek le rin ko ku su ha va yý dol dur muþ tu. Kö yün geri sin de yük se len Car diff Te pe si ye þil lik ler için dey di. Bi raz uzak ta ol du ðu için gö ze bir rü ya lar ül ke si gi bi gö rü nü yordu; hül ya lý, hu zur lu, çe ki ci. Tom elin de bir ko va ba da na ki re ci, bir de uzun sap lý fýr çay la kal dý rým da gö rün dü. Par mak lý ðý göz den ge çi rin ce 21

24 Mark Twain TOM SAWYER IN SERÜVENLERİ bü tün ne þe si sön dü, içi ne de rin bir üzün tü çök tü. He men he men yir mi beþ met re uzun lu ðun da, üç met re yük sek liðin de, en li tah ta lar dan ya pýl mýþ bir par mak lýk. Tom içi ni çe ke rek fýr ça sý ný ko va ya dal dýr dý, en uç ta ki tah ta nýn üzerin den ge çir di. Bu iþ le mi bir kez da ha yi ne le di, or ta ya çý kan cý lýz ba da na çiz gi si ni ba da na lan ma mýþ ala nýn ge niþ li ðiy le ký yas la dý, ce sa re ti ký rý la rak bir aðaç kü tü ðü nün üze ri ne otur du. O sý ra da Jim elin de bir te ne ke ko vay la, Buffalo nun Kýzlarý ný söy le ye rek se ke se ke bah çe ka pý sýn dan çýk tý. Köy tu lum ba sýn dan su ta þý ma yý þim di ye de ðin Tom ið renç bir iþ ola rak gör müþ tü, ama þu an da hiç de öy le gör me di. Tu lum ba ba þýn da baþ ka in san lar bu lun du ðu ak lý na gel di. Be yaz, kýr ma, zen ci kýz lar la oð lan lar ora da sý ra ya gi rerler, din le nir, oyun cak de ðiþ to ku þu ya par, hýr la þýr, dö vü þür, dal ga ge çer ler di. Son ra tu lum ba yüz-yüz el li met re öte de ol du ðu hal de Jim in bir ko va su dol du rup dön me si nin hiçbir za man bir saat ten az sür me di ði ni, o za man bi le bi ri leri nin gi dip onu ge tir me si ge rek ti ði ni Tom þim di aným sa dý. Hey, Jim, sen bi raz ba da na ya par san ben gi der su yu getiririm, de di. Jim ba þý ný sars tý. Ol maz, Bay Tom. Ha ným Tey ze de di ki, git þu su yu getir, kim sey le çe ne çal ma, de di. De di ki, Bay Tom sa na bada na yap, di ye cek, sen ken di yo lu na git, ken di iþi ne bak, de di. Son ra de di ki, ba da na iþiy le ken di si il gi le ne cek miþ, öy le söyledi. Of, sen boþ ver onun ne söy le di ði ne, be Jim. O hep öy le ko nu þur za ten. Sen ver þu ko va yý ba na. Bir da ki ka da ge li rim. Onun ha be ri bi le olmaz. Ay, ya pa mam, Bay Tom. Ha ným Tey ze ka fa mý ko pa rýr 22

25 son ra. Val la bil la koparýr. O mu! O kim se yi döv mez be! Di kiþ yük sü ðüy le kafa sý na vu rur. Bun dan da kim kor kar, al la sen. Laf la rý serttir ama laf in sa nýn ca ný ný acýt maz ki! Ya ni, að la ma ya baþla maz sa acýt maz. Ney se, Jim, mis ket ve ri rim sa na. Be yaz mis ket veririm! Jim te red düt et me ye baþ la dý. Be yaz mis ket de dim, Jim! Hem de ne fis bir mis ket. A ma nýn! Na sýl da süs lü mis ket miþ hem de! Ama Bay Tom, ne de ol sa Ha ným Teyze... Hem sa na acý yan par ma ðý mý da gösteririm. Ne de ol sa Jim de in san dý, bu gös te ri ye da ya na ma dý. Ko va yý elin den bý ra kýp be yaz mis ke ti al dý ve sar gý be zi nin al týn dan çý kan par ma ða doð ru il giy le eðil di. Bir an sonra Jim ge ne elin de ko vay la, ký çý ya na rak ko þa ko þa ora dan uzak la þý yor, Tom var gü cüy le ba da na ya pý yor ve Polly Tey Mark Twain TOM SAWYER IN SERÜVENLERİ 23

26 Mark Twain TOM SAWYER IN SERÜVENLERİ ze, elin de ter li ði, göz le rin de za fer pa rýl tý sýy la sa vaþ ala nýndan çe ki li yor du. Gel ge le lim Tom un ça lýþ kan lý ðý uzun sür me di. Bugün için ta sar la dý ðý eð len ce le ri dü þün dük çe üzün tü sü ne üzüntü ek le ni yor du. Ya kýn da öz gür ço cuk lar bir sü rü ne fis gezme le re git mek üze re gü le oy na ya sö kün ede cek ler ve ça lýþmak zo run da ol du ðu için onun la ký ya sý ya dal ga ge çe cekler di. Bu nun dü þün ce si bi le Tom un içi ni ateþ gi bi ya ký yordu. Va rý ný yo ðu nu çý ka rýp göz den ge çir di: oyun cak par ça larý, mis ket ler, süp rün tü. Bir iþ de ðiþ to ku þu na bel ki ye ter di, ama þöy le ya rým saat lik ka týk sýz bir öz gür lük sa týn al ma ya dün ya da ye tiþ mez di. O da bu kýt ola nak la rý ný ge ne ce bine koy du, ço cuk la rý sa týn al ma ya ça lýþ mak dü þün ce sin den vaz geç ti. Ýþ te bu ka ran lýk ve umut suz da ki ka da ka fa sýn da bir esin þim þe ði çak tý! Hem de müt hiþ, þa ha ne bir esin! Tom fýr ça sý ný eli ne ala rak sa kin sa kin ça lýþ ma ya koyul du. Bi raz son ra Ben Ro gers çý ka gel di. Tom bü tün çocuk la rýn ara sýn da en çok Ben in ala yýn dan çe ki ni yor du. Ben sek-hopla-zýpla adý mýy la yü rü yor du ki bu onun içinin ha fif, umut la rý nýn par lak ol du ðu nun be lir gin bir ka nýtýy dý. Bir yan dan el ma yer ken bir yan dan da du rup du rup uzun, ahenk li bir vuu se si çý kar dýk tan son ra ka lýn tý ný lý bir ding-dong-dong, ding-dong-dong a ge çi yor du, çünkü ken di si þu sý ra da bir bu har lý ge miy di. Yak laþ týk ça hý zýný azalt tý, is ke le yö nü ne doð ru iyi ce yat tý ve gör kem li bir özen le aðýr, aza met li, þöy le bir dön dü, çün kü ken di si Big Mis sou ri-bü yük Mis sou ri ge mi siy di ve do kuz ayak su çekti ði ni var say mak tay dý. Ay ný za man da hem ge mi, hem kaptan, hem de mo tor ve kam pa na ol du ðu için ken di si ni ken di ken di nin gü ver te sin de dur muþ buy ruk ve rir ken ve de buy 24

27

28 YAŞ Mark Twain TOM SAWYER IN SERÜVENLERİ Tom Sawyer la serüvenden serüvene koşmaya hazır mısınız? Mississippi Irmağı kıyısında, köhne bir kasabada doğup büyüyen Tom Sawyer la iki kardeşine, anne-babaları olmadığı için, teyzeleri Polly bakmaktadır. Tom, son derece haşarı bir çocuktur. Haylazdır da, ama kötülük yapmaz. Onu özel kılan, olağanüstü hayal gücüdür. Her çocuğun hayalleri vardır, ama Tom kendi hayallerini gerçekleştirmeden rahat etmez, serüvenden serüvene koşar ISBN

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel Resimleyen: Mengü Ertel Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Öykü Çeviren: Aslı Özer Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA Resimleyen: Mengü Ertel Mengü

Detaylı

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Emek Kitaplığı: 1 Kitabın Adı: Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor Yayına Hazırlayan: Rojin Bahar Birinci Basım: Mart 2010 İSBN:xxxx Yayın

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

Daima. Yoldaş Mektuplar

Daima. Yoldaş Mektuplar Daima Yoldaş Mektuplar 1 Ayışığı Kitaplığı Zindan Türkü Söylüyor / 2 Kitabın Adı: Daima Yayına Hazırlayan:Sıla Erciyes Birinci Basım: 19 Aralık 2009 İSBN:978-605-61008-3-3 Yayın Sertifika No:15814 Baskı:

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

ATEŞKIZ İLE TARLAKUŞU

ATEŞKIZ İLE TARLAKUŞU Aydın Özakın ATEŞKIZ İLE TARLAKUŞU ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Roman Resimleyen: Mustafa Delioğlu Aydın Özakın ATEŞKIZ İLE TARLAKUŞU Resimleyen: Mustafa Delioğlu Can Sanat Yayınları Yapım, Dağıtım, Ticaret

Detaylı

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Geniþletilmiþ Yeni Baský Yeni Dönem Yayýncýlýk Bas. Dað. Eðt. Hiz. Tan. Org. Tic. Ltd. Þti. Sofular Mah. Sofular Cad. 52/3 Fatih/ÝSTANBUL

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Çetin Öner. Roman GÜLİBİK. Çeviren: Aslı Özer. 26. basım. Resimleyen: Orhan Peker

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Çetin Öner. Roman GÜLİBİK. Çeviren: Aslı Özer. 26. basım. Resimleyen: Orhan Peker Çetin Öner GÜLİBİK ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Roman Çeviren: Aslı Özer Resimleyen: Orhan Peker 26. basım Çetin Öner GÜLİBİK Resimleyen: Orhan Peker cancocuk.com cancocuk@cancocuk.com Yayın Koordinatörü: İpek

Detaylı

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Yeni Evrede Baþyazý E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Cum hur baþ kan lý ðý se çi mi, muh tý ra tar týþ ma la - rý ü ze rin den hü kü me tin er ken se çim ka ra rýy - la bir lik te Tür ki ye bir

Detaylı

Sevim Ak. Resimleyen: Behiç Ak. Öykü DÖRTGÖZ. 9.ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI basım

Sevim Ak. Resimleyen: Behiç Ak. Öykü DÖRTGÖZ. 9.ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI basım Sevim Ak Resimleyen: Behiç Ak DÖRTGÖZ Öykü 9.ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI basım Sevim Ak DÖRTGÖZ Resimleyen: Behiç Ak Yayın Koordinatörü: İpek Şoran Düzelti: Fulya Tükel İç Tasarım: Gözde Bitir Tasarım Uygulama:

Detaylı

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Dev rim her gün mey da na ge len bir di zi top lum sal o lay ve nes nel ge liþ me le re bað lý o la rak sü rat le ol gun la þý yor. Dev ri mi ol gun laþ

Detaylı

Ý Ç Ý N D E K Ý L E R

Ý Ç Ý N D E K Ý L E R Ý Ç Ý N D E K Ý L E R SAYMA YÖNTEMLERÝ.......................................................... 5 PERMÜTASYON............................................................. 33 KOMÝNASYON.............................................................

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Yeni Evrede Başyazı SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Ye ni Ev re de söy le nen ler çok ký sa sü re - de doð ru lan dý. Ka pi ta liz min çö küþ di na mik - le ri, ka pi ta list me ta ü re ti mi ni hýz

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý:

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý: ÝÇÝNDEKÝLER Komünist Toplumun Zorunluluðu Venezuella Emekçileri... Ýsrail Ve Türkiye nin Kader Ortaklýðý... Ortadoðu Devrimleri... Denizler in Açtýðý Yoldan Zafere Kadar... Yaþasýn 1 Mayýs... Filistin

Detaylı

Tu nus ta o lan ko þul lar

Tu nus ta o lan ko þul lar Yeni Evrede Başyazı Dün ya Dev ri mi Ya yý lý yor Tu nus ta o lan ko þul lar Mý sýr da, Lib ya da ve Or ta do ðu da var. E ko no mik ve po li tik ko þul la rýn bir dev ri - me yol aç ma sý i çin, bir o

Detaylı

. Dünya. . İzmir in. . -DEK in. . Sendikacılara. . Newroz ve. . Siz de mi. . Dünya Emekçi . -BELLEK- . Sağlık Eylemi HİÇBİR ŞEYDİR. .

. Dünya. . İzmir in. . -DEK in. . Sendikacılara. . Newroz ve. . Siz de mi. . Dünya Emekçi . -BELLEK- . Sağlık Eylemi HİÇBİR ŞEYDİR. . İKTİDAR DIŞINDA HERŞEY HİÇBİR ŞEYDİR Merhaba Yýl lar ön ce yaz dý ðý mýz 1 Ma yýs ta Tak sim de ol ma nýn ka çý nýl maz lý ðý ya zý mýz, bu gün sü reç ta ra fýn - dan vücud buldu. Bir za man lar, 1 Ma

Detaylı

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012 DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Başyazı D ev rim ci sü reç nes nel ko þul la rýn ya - ný sý ra dev rim ci þart la rýn or ta ya çýk - ma sý, e zi len ve sö mü rü len kit le le rin bi ri ken öf ke si nin pat la ma sý

Detaylı

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak -

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak - Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN EN GEL LE NE MEZ GE LÝ ÞÝ MÝ Bur ju va zi, iþ çi ha re ke ti nin ge li þi - mi ni, e mek çi ha re ke ti nin dev rim - ci yük se li þi ni en gel le me gü cü ne sa hip de ðil

Detaylı

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim Yeni Evrede Başyazı Kür dis tan So ru nu UKH bu gün dar ve sý nýr lý - lýk la rý o lan ö zerk lik i le or ta - ya çýk týy sa bu, yal nýz ca Kürt ha re ke ti i de o lo jik o la rak böy le bir an la yý þý

Detaylı

ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR

ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Yeni Evrede Başyazı ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Ser ma ye yi yý ký ma gö tü re cek o lan çe liþ ki le ri dir. Ser ma ye nin çe liþ - ki ye düþ me si dir. Çe liþ ki ler de - rin le þip kes kin leþ tik

Detaylı

Mo dern za man la rýn Müs lü -

Mo dern za man la rýn Müs lü - intikâd Ýçtihad Kapýsý Nereye Açýlýr ya da Dinler Arasý Diyaloðun Öteki Yüzü Mo dern za man la rýn Müs lü - man lar a en bü yük he di - ye si nin, ku yu ya in me de kul lan ma mýz için eli mi ze tu tuþ

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

Oyunu reformlarla bozun

Oyunu reformlarla bozun ONKOLOG DOKTOR VE SANATÇI TAYFUN HANCILAR: MÜZÝKLE TEDAVÝ PSÝKÝYATRÝ HASTALARINA OLUMLU ETKÝ YAPIYOR PROF. DR. GUDRUN KRAMER: MÜSLÜMANLAR DA DÝNLERÝNÝ YAÞAYABÝLMELÝ Erol Doyran ýn röportajý say fa 10 da

Detaylı

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Başyazı KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Uz laþ ma cý kü çük bur ju va sos ya liz - mi nin iþ çi le rin sos yal sta tü sü nü ve halk kit le le ri nin mad di ko þul - la

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý YGER EK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.673 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 2 0 ANAYASA YILI OLSUN

Detaylı

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984 n n n n n n n n Gezi Direniþinin Açtýðý Yoldan Mücadeleye Devam Adalet, Eþitlik, Özgürlük Ýçin Mücadeleye Terör Hukuku ve Hukuk Düzeni Güncel Süreçte Kürt Sorunu ve Ýttifak Ýliþkisine Yeniden Bakýþ Devrimci

Detaylı

Henri Bosco PANTOLONLU EŞEK

Henri Bosco PANTOLONLU EŞEK Henri Bosco PANTOLONLU EŞEK Çeviren: Gülten İldeniz Resimleyen: Gözde Bitir Yayın Koordinatörü: İpek Şoran Düzelti: Fulya Tükel Kapak ve İç Tasarım: Gözde Bitir Tasarım Uygulama: Güldal Yurtoğlu 1. Basım:

Detaylı

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN SiyahMaviKýrmýzýSarý HOBÝ KURSLARI STRES ATMAYA ÇOK ÝYÝ GELÝYOR HABERÝ SAYFA 13 TE ÇUKUROVA DA ÝLK KARPUZ HASADI YAPILDI HABERÝ SAYFA 11 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.802 AS YA NIN BAH

Detaylı

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR Sizin en hayýrlýnýz, Kur'ân'ý öðrenen ve öðreteninizdir. (Hadis-i Þerif) ÝLK KUPON 8 HAZÝRAN CUMA GÜNÜ GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.192 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH

Detaylı

Kur ân ý okuyunuz. Çünkü Kur ân, Kýyamet Günü okuyanlarýna þefaat etmek için gelir. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR

Kur ân ý okuyunuz. Çünkü Kur ân, Kýyamet Günü okuyanlarýna þefaat etmek için gelir. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Kur ân ý okuyunuz. Çünkü Kur ân, Kýyamet Günü okuyanlarýna þefaat etmek için gelir. (Hadis-i Þerif) Mühim bir vazifemiz: Kur ân öðretmek YAZISI SAYFA 2 DE Y A K I N D A GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR TURGUTLU DA KONFERANS Bediüzzaman sevgisi, salona sýðmadý HABERÝ SAYFA u6'da YÖRÜKLERÝN ASIRLIK GELENEÐÝ Toroslar a tarihî göç yeniden hayat buldu HABERÝ SAYFA u6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI SiyahMaviKýrmýzýSarý HR TÜRLÜ OYUN OYNANIYOR HAZIR ÇKM KIYMALARDA SAHTKÂRLIK Ha be ri say fa 6 da MADNLR ÝÞÇÝ BULAMIYOR LÜL TAÞI ÇIKARACAK ÝÞÇÝ YOK Ha be ri say fa 16 da YGR ÇK TN HA BR V RiR YIL: 41 SA

Detaylı

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 1983 MİL Lİ TA IM SEÇ ME LE Rİ Al man ya, Wi es ba den 1983 Av ru pa Şam pi yo na sı için mil li ta kım seç me le ri, yi ne ba zı yö ne ti ci le rin is te

Detaylı

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz SiyahMaviKýrmýzýSarý YAZAR MUSTAFA ÖZCAN: Ýslâm dünyasý ittihad yolunda uyavuz Topalcý nýn haberi sayfa 6 da DR. ENDER SARAÇ SORUYOR: Ya ruhlarýn obezliði nasýl tedavi edilecek? uha be ri say fa 13 te

Detaylı

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI SiyahMaviKýrmýzýSarý TIR BUGÜN BALIKESÝR DE, YARIN BURSA DA TRAKYA, BEDÝÜZZAMAN I BAÐRINA BASTI Ha be ri say fa 15 e SON ÞAHÝTLERDEN ALÝ DEMÝREL: RÝSALE-Ý NUR U ÖMER HALICI ÝLE TANIDIM Röporaj 8 de YGER

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Cemaatler maksatta birleþmeli usa id Nur sî, a sýl ö nem li o la nýn mak sat ta it ti fak ve it ti had ol du ðu na, bu nun dý þýn - da ki mes lek, meþ rep, me tod fark la rý nýn mü

Detaylı

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Türkiye nin AÝHM karnesi zayýf uha be ri say fa 5 te YIL: 42 SA YI: 14.772 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as

Detaylı

Afetler ve İlişkilerimiz

Afetler ve İlişkilerimiz Afetler ve İlişkilerimiz DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Sayfa 2 DEPREM, KAYIPLAR VE EŞLER ARASI İLİŞKİLER Sayfa 10 DEPREM, KAYIPLAR VE DOSTLUKLAR Sayfa 14 DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Aşa ğı da ki bil gi ve

Detaylı

ÜMÝT VEREN BULUÞMALAR YA GE LDÝ; FÝLÝSTÝNLÝLERÝ BÝRLEÞTÝREN ANLAÞMA YÜRÜRLÜÐE GÝRDÝ.

ÜMÝT VEREN BULUÞMALAR YA GE LDÝ; FÝLÝSTÝNLÝLERÝ BÝRLEÞTÝREN ANLAÞMA YÜRÜRLÜÐE GÝRDÝ. SiyahMaviKýrmýzýSarý BU YIL BUÐDAY BOL OLACAK NÝSAN YAÐMURLARI VERÝMÝ ARTTIRACAK uha be ri sayfa 11 de DOÐUDAKÝ OLAYLAR VE NUR TALEBELERÝ DEVLET, MÝLLETÝ VE DEÐERLERÝYLE BARIÞMALI umustafa Öztürkçü/ sayfa

Detaylı

Sabýr ve direniþ çaðrýsý

Sabýr ve direniþ çaðrýsý SiyahMaviKýrmýzýSarý YARDIM KAMPANYASI DEVAM EDÝYOR ÞULE YÜKSEL ÞENLER: AVRUPA NIN EN BÜYÜK CAMÝSÝ TAMAMLANIYOR SUÇLU MASUMU AF EDEMEZ Haberi sayfa 16 da ODTÜ, ilk 500 üniversite arasýnda / 16 DA Röprotajý

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 ARALIK 2011 PAZAR/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 ARALIK 2011 PAZAR/ 75 Kr HER YERDE KAR VAR nhaberý SAYFA 3 TE ONUN ADI TÜRKÝYE nhaberý SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y E LÝFga ze te mi zin say fa la rýn da SON NEFESE KADAR/ Kâzým Güleçyüz u3 te YIL: 42 SA YI: 15.030

Detaylı

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 LÂHÝKA Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak Nur cu lar, De mok rat la ra bir nok ta-i is ti nad dýr Mâ nen es ki Ýt ti had-ý Mu ham me - dî den (asm) o lan yüz bin ler Nur cu lar

Detaylı

SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN

SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN CUMA GÜNÜ HERKESE... GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.255 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN Çatýþmalar

Detaylı

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR SiyahMaviKýrmýzýSarý GERÇEKTEN HABER VERiR Y ENSTÝTÜ ELÝF ekimizi bugün bayinizden isteyin ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR YIL: 42 SAYI: 14.771 / 75 Kr www.yeniasya.com.tr ÝSRAÝL ASKERÝ

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.111 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr ÖZEL ANA OKULLARI SIKINTILI YARGITAY BAÞKANI: SÜREÇ DEVAM EDÝYOR

Detaylı

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Antalya da Nur un bayramý uha be ri sayfa 15 te IL: 42 SA I: 14.773 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

Roald Dahl YAMAN TİLKİ

Roald Dahl YAMAN TİLKİ Roald Dahl YAMAN TİLKİ Çeviren: Gönül Çapan Resimleyen: Quentin Blake Yayın Koordinatörü: İpek Şoran Düzelti: Fulya Tükel Kapak ve İç Tasarım: Gözde Bitir Tasarım Uygulama: Taner Börü 1. Basım: 2007 9.

Detaylı

Açýklama suç, gereði yapýlsýn

Açýklama suç, gereði yapýlsýn SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y TSK dan yargýya türban fiþleri uha be ri sayfa 4 te YIL: 42 SA YI: 14.769 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

Kýrk Hadis Kitabý Üzerinden Ýsmet Özel Ýle Bir Hasbihâl

Kýrk Hadis Kitabý Üzerinden Ýsmet Özel Ýle Bir Hasbihâl mülâkât Kýrk Hadis Kitabý Üzerinden Ýsmet Özel Ýle Bir Hasbihâl "Kendi kadrini/konumunu bilen hiç kimse helak olmadý, olmaz" der, seleften birçok kimse. Ýsmet Özel, "Kýrk Hadis" adlý eserinde, Müslüman'ýn

Detaylı

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET ÝMAN HÝZMETÝ ÝLE HÜRRÝYET RAMAZAN DA HEDÝYE VERECEÐÝZ MÜCADELESÝ ÝÇ ÝÇE GÝDÝYOR Ýnsana Allah tan baþkasýna kul olmama þuurunu kazandýran iman hizmeti, hürriyetin de saðlam ve sarsýlmaz temelini inþa ediyor.

Detaylı

Afrika, Van için gözyaþý döküyor

Afrika, Van için gözyaþý döküyor FAKÝRLER SEVÝNDÝ ÇAD A KURBAN YARDIMI MURAT SAYAN IN HABERÝ SAYFA 7 DE ANNELERÝNÝN KUCAÐINDA ÇOCUKLAR DA HACI OLDU HABERÝ SAYFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.983 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar YIL: 43 SA YI: 15.091 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 24 ÞUBAT 2012 CUMA / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar SON KONUÞMASINDA TÜRKÝYE GÜCÜNÜ AB SÜRECÝNDEN

Detaylı

Kardeþlik nutuklarý yetmez

Kardeþlik nutuklarý yetmez SiyahMaviKýrmýzýSarý Dünyevîleþtirme tuzaklarý Bir ta raf tan Ke ma lizm, bir ta raf tan kü re sel ka pi ta lizm, dün ye vî leþ tir me tu zak la rýna di ren me ye de vam e den son ka le du ru mun da ki

Detaylı

SAÐDUYUNUN SESÝ OYUNU BOZUYOR

SAÐDUYUNUN SESÝ OYUNU BOZUYOR Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. 3 5 K U P O N A GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 42 SA YI: 14.967YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 23 EKÝM

Detaylı

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler SiyahMaviKýrmýzýSarý ua. Turan Alkan ualper Görmüþ ucemil Ertem ucengiz Aktar uhayreddin Karaman uhüseyin Gülerce uýbrahim Kiras umehmet Altan umustafa Akyol umümtaz er Türköne unecmiye Alpay uosman Can

Detaylı

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý AVRUPA NIN EN BÜYÜK VE MODERN CAMÝÝ HABERÝ SAYFA 7 DE BENZÝNE YÝNE ZAM GELDÝ HABERÝ SAYFA 6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.820 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

sý ge re ken, sa de ce dev rim ü ze ri ne laf lar et mek de ðil, a sýl o la rak o nu ger çek yap mak týr. Dev -

sý ge re ken, sa de ce dev rim ü ze ri ne laf lar et mek de ðil, a sýl o la rak o nu ger çek yap mak týr. Dev - Yeni Evrede Başyazı ÝÞ ÇÝ LER, GER ÇEK DEV RÝM CÝ SAF LAR DA BÝR LE ÞÝN A ji tas yon a raç la rý nýn kul la ný mýn da, tak tik te, si ya si çiz gi de, dev rim ci mark sizm le kü çük bur ju va sos ya -

Detaylı

CHARLIE NİN ÇİKOLATA FABRİKASI

CHARLIE NİN ÇİKOLATA FABRİKASI Roald Dahl CHARLIE NİN ÇİKOLATA FABRİKASI ÇAĞDAŞ DÜNYA EDEBİYATI Roman Çeviren: Celâl Üster Resimleyen: Quentin Blake 51. basım Roald Dahl CHARLIE NİN ÇİKOLATA FABRİKASI Çeviren: Celâl Üster Resimleyen:

Detaylı

ALÝ AKBAÞ: 5816 SAYILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝYE YE YAKIÞMIYOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý

ALÝ AKBAÞ: 5816 SAYILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝYE YE YAKIÞMIYOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý ALÝ AKBAÞ: 5816 SAILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝE E AKIÞMIOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý da ukocaeli Kartepe Ýnsan Haklarý Derneði üyesi aktivistlerin yargýlandýðý, Atatürk e hakaret dâvâsýnýn dün gerçekleþen

Detaylı

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE SiyahMaviKýrmýzýSarý Said Nursî nin Müslümanca demokrasi tanýmý, tüm Müslüman dünya için çok önemli bir vizyon Mustafa Akyol/ Star yazarý 23 MART I bekleyiniz BÝR DOKTORA 640 KÝÞÝ DÜÞÜYOR Ha be ri sayfa

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 18 ARALIK 2010 CUMARTESÝ/ 75 Kr. DARBE ANAYASASI HÂLÂ DEÐÝÞMEDÝ refah olmaz

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 18 ARALIK 2010 CUMARTESÝ/ 75 Kr. DARBE ANAYASASI HÂLÂ DEÐÝÞMEDÝ refah olmaz SiyahMaviKýrmýzýSarý YÜKSEK LÝSANS ÖÐRENCÝSÝ EMRE AYHAN: JAPONLAR RÝSALE-Ý NUR U KENDÝLERÝNE YAKIN BULUYOR Muhammed Zorlu nun röportajý ELÝF te BEDÝÜZZAMAN TAKVÝMÝ IKTI DÜNYADA BÝR ÝLK OLAN BEDÝÜZZAMAN

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý SÜSLÜ REKLÂMLARLA ÖZENDÝRÝLÝYOR ÝLÂÇ REKLÂMLARI HALKIN SAÐLIÐINI TEHDÝT EDÝYOR Ha be ri say fa 15 e YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSKENDERÝYE DE NOEL TÖRENÝNE KATILDILAR MÜSLÜMANLAR KÝLÝSEDE

Detaylı

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM?

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM? ÝTALYAN PROFESÖRDEN NAMAZ JESTÝ uý tal ya da, o kul da na maz kılmak i çin üniversite yö ne ti mine baþ vu - ran Türk ký zý Me lek nur Soy lu nun so ru nu nu, pro fe sör o lan ho ca sý çöz dü. Me lek nur,

Detaylı

ASIL UCUBE BU KANUN. ne den dü þü yor? Tür ki ye, kýs men öz gür ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI

ASIL UCUBE BU KANUN. ne den dü þü yor? Tür ki ye, kýs men öz gür ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI SiyahMaviKýrmýzýSarý YÖNETMEN TANRISEVER: HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI Ha be ri say fa 16 da ALMANCA ÖÐRENMEK HERKESÝN YARARINA ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ Ha be ri say fa 11 de YIL: 41 SA YI: 14.687

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Engeller, ihlâs, sebat ve metanetle bertaraf edilir YAZI nkâzim GÜLEÇYÜZ ÜN DÝZÝSÝ SAYFA 9 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Çocuklarýnýzý þu üç haslet

Detaylı

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 5 MAYIS 2012 CUMARTESÝ/ 75 Kr

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 5 MAYIS 2012 CUMARTESÝ/ 75 Kr 3. Â- U GÇ ÞÖ ÖC U Â-I IÞI, O ÜÜ ODU Genç aidler yarýn nkara da buluþuyor nnemin ve babamýn hidayee ermesi için duâ edin isâle-i ur nsiüsü arafýndan organize edilen 3. isâle-i ur Gençlik Þöleni, yarýn

Detaylı

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE SiyahMaviKýrmýzýSarý Meþ ve ret ve þû râ sür dü rü le bi lir ba rý þýn a nah ta rý dýr up rof. Dr. Do ðu Er gil, An tal ya da gerçekleþtirilen Sa id Nur sî ye Gö re Ýs lâm Top lum la rý nýn Ge le ce ði

Detaylı

AB HEDEFÝNDEN SAPMAYALIM

AB HEDEFÝNDEN SAPMAYALIM KR ORI KPDI nha be ri say fa 3 te UZMNRDN PÝNGO URISI upsikolog Mehmet Nuri Turunç, hayallerin bir bilete baðlanmasýnýn doðru olmadýðýný söyleyerek, Kiþi çalýþmadýðý ve emek vermediði bir parayý bir gecede

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Hasan Kanaatlý VAHDETÝ PEKÝÞTÝRMELÝÝZ EHLÝBET ÂLÝMLERÝ DERNEÐÝ BAÞKANI HASAN KANAATLI: MÜSLÜMANLAR ARASINDA VAHDET SORUNU OK. SORUN VAHDETÝN GÜÇLENMEMESÝ, AILMAMASI VE PEKÝÞTÝRÝLMEMESÝ. MÜSLÜMANLAR KENDÝ

Detaylı

TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: uha be ri HAFTA SONU ekinde

TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: uha be ri HAFTA SONU ekinde SiyahMaviKýrmýzýSarý EÞREFOÐLU CAMÝÝ UNESCO YA ADAY BU CAMÝDE BÝR TANE BÝLE ÇÝVÝ YOK uha be ri sayfa 10 da TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: DÝL EÐÝTÝMÝ HÝÇ BU KADAR ZEVKLÝ OLMAMIÞTI uha be ri HAFTA SONU ekinde

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Risâle-i Nur Enstitüsü ile Uluslararasý Saraybosna Üniversitesinin ortaklaþa düzenlediði panelde, Bediüzzaman'ýn Medresetüzzehra projesini vurgulayan önemli mesajlar verilirken, söz konusu etkinliðin bu

Detaylı

CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK. n HABERÝ SAYFA 9 DA. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK. n HABERÝ SAYFA 9 DA. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK n HABERÝ SAFA 9 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR FATÝH PROJESÝNÝN MALÝETÝ 8 MÝLAR n HABERÝ SAFA 3 TE IL: 43 SA I: 15.200 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

BEDELLÝ MEMNUN ETMEDÝ Askerlikte sistem deðiþmeli

BEDELLÝ MEMNUN ETMEDÝ Askerlikte sistem deðiþmeli EBRU OLUR UN RÖPORTAJLARI PAZARTESÝ YENÝ ASYA'DA AB DÜ LA ZÝZ TAN TÝK (E ÐÝ TÝM CÝ -YA ZAR): Te le viz yo nun a i le yio lum suz et ki le di ðigöz lem le ne bil mek te dir. Ö zel lik le son dö nem ler

Detaylı

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÜSTADA BORCUMUZ VAR BÝZÝM ÝÇÝN ÇOK DEÐERLÝ, BÝZE ÜSTADIN HAYATI LÂZIM n Hi lal TV de Hür A dam fil miy le il gi li de ðer len dir me de bu lu nan ya zar Mus ta fa Ýs lâ moð lu, Üs

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 ARALIK 2011 ÇARÞAMBA/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 ARALIK 2011 ÇARÞAMBA/ 75 Kr UZMANLARDAN TAVSÝE TARHANA ÝÇ, KANSER OLMA HA BE RÝ SA FA 16 DA DÝZÝLERÝN BÝR ZARARI DAHA DÝZÝLERÝ MODEL ALAN EVLÝLÝKLER BOÞANMALA BÝTÝOR HA BE RÝ SA FA 15 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR IL: 42 SA I: 15.026

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA ORHAN PAMUK: BAÞÖRTÜSÜNE TEPEDEN BAKANLAR BENÝ KIZDIRIYOR n HABERÝ SAYFA 8 DE GURBETÇÝLERÝN SEVÝNCÝ ABD DE BAYRAM NAMAZINDA CAMÝLER DOLDU TAÞTI n HABERÝ SAYFA 7 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y DARÜLACEZE

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 HAZÝRAN 2012 CUMA 75 Kr ULUDERE MECLÝSTE

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 HAZÝRAN 2012 CUMA 75 Kr ULUDERE MECLÝSTE nsanýn rahatý tembellikte deðil, meþakkatte nkâzim GÜLEÇYÜZ Ü YZI DZS SYF 11 DE En faziletli ibadet Kur ân okumaktýr. (Hadis-i Þerif) LK KUPO 8 HZR CUM GÜÜ GER ÇEK TE H BER VE RiR YIL: 43 S YI: 15.188

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Toplumun sosyal bir gerçeði: CEMAATLER lcemaat gerçeði lcemaat-birey iliþkileri lbiat kültürü ve cemaat lcemaatler ve devlet lcemaatlerin karþý karþýya olduðu dünyevîleþme tuzaklarý

Detaylı

Devlet yasak ve istismar kýskacýnda

Devlet yasak ve istismar kýskacýnda ALMANYA ADALET BAKANI LEUTHEUSSER-SCHNARRENBERGER, DÝYANET ÝÞLERÝ BAÞKANI GÖRMEZ Ý ZÝYARET ETTÝ Her kes di ni ni ya þa ya bil me li HERÞEYE KURAL KOYMAK GEREKMEZ nal man ya A da let Ba ka ný Le ut he us

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MART 2012 PAZARTESÝ / 75 Kr.

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MART 2012 PAZARTESÝ / 75 Kr. KARÝKATÜRÝST ÝBRAHÝM ÖZDABAK: GERÇEK SANATÇI, KÂÝNATI ARATAN ALLAH TIR HABERÝ SAFA u4 TE 10. KÝTAP FUARI BURSA KÝTABA DODU HABERÝ SAFA u16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR GÜL ÜN ÝLGÝNÇ ÖZELLÝÐÝ HABERÝ SAFA

Detaylı

ABD Müslümanlarla diyalogu arttýrmalý

ABD Müslümanlarla diyalogu arttýrmalý SiyahMaviKýrmýzýSarý 22 NÝSAN I BEKLEYÝNÝZ... YALOVA DA NURLU COÞKU Mehmet Çalýþkan ýn haberi sayfa 15 te ÝSTANBUL DA LÂLE ZAMANI Ha be ri sayfa 3 te GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.775 AS

Detaylı

Ergenekon da bir dalga daha

Ergenekon da bir dalga daha SiyahMaviKýrmýzýSarý Vatan sathýný mektep yapma idealine katký yapan kalemler. lmustafa Necati Bursalý lahmet Günbay Yýldýz lprof. Dr. Ýsmail Lütfi Çakan lprof. Dr. Lütfü Ülkümen lnecmeddin Þahiner lvehbi

Detaylı

HÜRRÝYET VE ADALETÝN KAYNAÐI ÝSLÂM

HÜRRÝYET VE ADALETÝN KAYNAÐI ÝSLÂM FO O 3 II ZVD Van ý hep bir lik te can lan dý ra lým UC G MÜDÜÜ Ü CV, V Ç Ü UMBI POJ Þ, V D HI HP B CDIIM, V I HP B Þ DM DD. n8 D OC ID ÜC FI D (ÜF) ÜZD 0.56, ÜC FI D (ÜF) ÜZD 0.38 I. II ÜZD 10.61' ÇI

Detaylı

ÜNÝVERSÝTELER NÝYE GERÝ KALDI?

ÜNÝVERSÝTELER NÝYE GERÝ KALDI? SiyahMaviKýrmýzýSarý ÝZMÝRLÝNÝN BEDÝÜZZAMAN HASRETÝ SONA ERDÝ Ha be ri say fa 13 ve 15 te www. be di üz za man hiz met tir.org ÖDEMÝÞ ÝN KALBÝ FETHEDÝLDÝ YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.593

Detaylı

FACEBOOK BUNALIMA SÜRÜKLÜYOR u16 DA. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR. 7 MART 2012 ÇARÞAMBA / 75 Kr. Rektörlüðün cevap dilekçesi ÖNDER BAÞKANI KORKUT:

FACEBOOK BUNALIMA SÜRÜKLÜYOR u16 DA. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR. 7 MART 2012 ÇARÞAMBA / 75 Kr. Rektörlüðün cevap dilekçesi ÖNDER BAÞKANI KORKUT: TESK BAÞKANI BENDEVÝ PALANDÖKEN: AVM LER MAHALLE ESNAFINI VURDU HABERÝ SAFA u10 DA FACEBOOK BUNALIMA SÜRÜKLÜOR u16 DA UZMANLAR UARIOR RASTGELE ÝLÂÇ ALMAK DOÐRU DEÐÝL HABERÝ SAFA u13 TE GER ÇEK TEN HA BER

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 MAYIS 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr YAYILIYOR

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 MAYIS 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr YAYILIYOR Engelli gençlerin umre sevinci u3 Köprü ve otoyollar darphane gibi u10 Mucit gençler, Türkiye de yarýþýyor u6 Çocuklarýn din eðitimi ihtiyacý u12 2500 maaþla çoban aranýyor u16 66 AI BÝTÝREN, DOÐRU OKULA

Detaylı

SIRA BÝZÝM DARBECÝLERDE

SIRA BÝZÝM DARBECÝLERDE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÝSTANBUL UN ÞEHÝRLERÝ BELGESELÝ MEKKE VE MEDÝNE YÝ ÝSTANBUL KORUYOR Elif Kurtoðlu nun haberi say fa 10 da ENGELLERÝ SINAVLA AÞACAKLAR Ha be ri say fa 3 te BÝNLERCE YILLIK ESERLER HÂLÂ

Detaylı

Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. GERÇEKTEN HABER VERiR

Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. GERÇEKTEN HABER VERiR Tükenen Kemalizmin ömrünü kimler uzattý? KÂZIM GÜLÇÜZ/ Sayfa 13 te Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. GRÇKT HBR VRiR 35 KUPO IL: 42 SI: 14.969 S I BH TI I MÝF T

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 ÞUBAT 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr AKARYAKIT ÝSTASYONUNDA 13 KÝÞÝ YARALANDI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 ÞUBAT 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr AKARYAKIT ÝSTASYONUNDA 13 KÝÞÝ YARALANDI SiyahMaviKýrmýzýSarý Vatan sathýný mektep yapma idealine katký yapan kalemler B e k l e y i n i z YIL: 41 SA YI: 14.712 YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR K N Y N Y R LKOLÝZM bru Olur sordu; Prof. Dr. Ýbrahim Balcýoðlu, v. Muharrem Balcý, Dr. Itýr Tarý Cömert, Doç. Dr. Osman balý, Kübra Yýlmaztürk, Bahattin Koç ve Süleyman Kösmene cevapladý. 12. SYFD 17

Detaylı

ASELSAN DAN YENÝ SÝSTEM. WÝKÝLEAKS SIZMALARI ENGELLENECEK Ha be ri say fa 5 te

ASELSAN DAN YENÝ SÝSTEM. WÝKÝLEAKS SIZMALARI ENGELLENECEK Ha be ri say fa 5 te SiyahMaviKýrmýzýSarý KÝRLÝLÝKTEN KORUNACAK DENÝZLERE ÂCÝL MÜDAHALE ÝSTASYONLARI Ha be ri say fa 16 da ASELSAN DAN YENÝ SÝSTEM WÝKÝLEAKS SIZMALARI ENGELLENECEK Ha be ri say fa 5 te ANNE-BABADAN ÝLGÝ BEKLER

Detaylı

MAAÞ ARTTI ÝTÝBAR DÜÞTÜ

MAAÞ ARTTI ÝTÝBAR DÜÞTÜ ÂKÝF, MISIR ÝÇÝN DE ÖNEMLÝ u Ve fa tý nýn 75. yýl dö nü mün de Mý sýr da da a ný lan istiklâl þa iri Meh met  kif i çin, Man su ra Ü ni ver si te si Öð re tim Gö rev li si Doç. Dr. Ab dul lah A ti ye,

Detaylı

Avrupa da en hýzlý yayýlan din, Ýslâm

Avrupa da en hýzlý yayýlan din, Ýslâm 43. yýla girerken ukâzim GÜLEÇYÜZ SAYFA 3 TE Geçmiþten geleceðe Yeni Asya uhalýl AKGÜNLER SAYFA 2 DE Türkiye de medya ve Yeni Asya ualý FERÞADOÐLU SAYFA 5 TE Asya nýn bahtý uraþýt YÜCEL SAYFA 5 TE Yeni

Detaylı

Ýþte aramýzdaki fark

Ýþte aramýzdaki fark KURBANLIKLAR ELDE KALDI FÝYATLAR YARIYA DÜÞTÜ HABERÝ SAYFA 6 DA BAYRAM YAPAYIM DERKEN SAÐLIÐINIZDAN OLMAYIN KURBAN ETÝNÝ SAÐLIKLI TÜKETMENÝN 12 YOLU HABERÝ SAYFA 13 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL:

Detaylı

Dayatmacý deðil, demokratik eðitim

Dayatmacý deðil, demokratik eðitim ASIL REÇETE SAÝD NURSÎ'NÝN PROJESÝ KÂZIM GÜLEÇYÜZ ÜN YAZI DÝZÝSÝ SAYFA 13 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.228 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni

Detaylı

HAK ÝHLÂLLERÝ DÜNYAYI KUÞATTI

HAK ÝHLÂLLERÝ DÜNYAYI KUÞATTI SiyahMaviKýrmýzýSarý Bediüzzaman dan ilham alýnsýn umemur-sen Tür ki ye Bu luþ ma sýn da Tür ki ye de so run la rýn a þýl ma sý i çin kar deþ li ðin ö ne mi - ne te mas e den Memur-Sen Genel Baþkaný Ah

Detaylı