Ayağın Askerlik Süresince Sık Görülen ve İş Gücü Kaybına Yol Açan Dermatolojik Hastalıkları

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ayağın Askerlik Süresince Sık Görülen ve İş Gücü Kaybına Yol Açan Dermatolojik Hastalıkları"

Transkript

1 Derleme / Review TAF Prev Med Bull 2013;12(5): Ayağın Askerlik Süresince Sık Görülen ve İş Gücü Kaybına Yol Açan Dermatolojik Hastalıkları [Dermatologic Diseases of Foot That are Commonly Seen in Military Service and Leading Loss of Working Power] Mutlu Çayırlı 1 Şafak Ekinci 2 Dursun Özgür Karakaş 3 ÖZET Cilt hastalıkları askeri tıpta önemli bir sağlık sorunu oluşturmaktadır. Askerlik hizmeti gibi durumlarda ayağın dermatolojik hastalıklarının sık görülmesi önemli oranda iş gücü kaybına neden olabilmektedir. Bu iş gücü kaybı ve tıbbi harcamalar koruyucu tedbirler ve eğitimsel çalışmalar ile azaltılabilir. Bu makalede askeri ortamlarda sık olarak izlenen ayağın dermatolojik hastalıklarını gözden geçirmeyi amaçladık. 1 Ağrı Asker Hastanesi, Dermatoloji Servisi, Ağrı 2 Ağrı Asker Hastanesi, Ortopedi Servisi, Ağrı 3 Ağrı Asker Hastanesi, Genel Cerrahi Servisi, Ağrı Anahtar Kelimeler: Deri Hastalıkları, Ayak, Askerlik Hizmeti SUMMARY Skin diseases have been an important health concern in military medicine. The high frequency of dermatologic diseases of the foot in facilities such as military services can lead loss of working power. Loss of working power and medical expenses may be decreased by preventive measures and educational studies. In this article we aimed to review dermatological diseases of the foot which seen frequently in military services. Key Words: Skin Diseases, Foot, Military Service Sorumlu yazar/ Corresponding author: Mutlu Çayırlı, Ağrı Asker Hastanesi, Dermatoloji Servisi Gönderme Tarihi/Date of Submission: , Kabul Tarihi/Date of Acceptance: DOI: /pmb GİRİŞ Ayağın dermatolojik hastalıkları genel popülâsyona oranla ortam ve günlük yaşam koşulları nedeniyle askerlik hizmeti süresince çok daha sık olarak gözlenmekte olup, birinci basamak muayene merkezlerine başvuru nedenleri arasında önemli bir yer tutmaktadır. Bu derlemede iş gücü kaybına neden olabilen ve sık rastlanılan bu hastalıklar, korunma yöntemleri ve tedavileri gözden geçirilmiştir. PİTTED KERATOLİZİS Pitted keratolizis (PK) bir takım bakterilerin neden olduğu yüzeyel deri enfeksiyonu neticesinde ayak tabanında sirküler erozyonlarla karakterize bir dermatozdur. Yapılan çalışmalarda PK görülme sıklığının %2,6 oranında olduğu belirtilmektedir (1). Bununla birlikte askeri birliklerde bu oranın çok daha fazla görüldüğü aşikârdır. Bir çalışmada Türkiye deki bir askeri birlikte PK sıklığı %34,5 ile en sık izlenen deri hastalığı olarak bulunmuştur (2). Genel popülâsyonda ise kadın ve erkekleri eşit etkilemekte ancak olgu raporlarının çoğu yine erkekleri kapsamaktadır (3). Hastalığın etiyolojisinde başta Corynebacterum türleri olmak üzere, Dermatophilus ve Kytococcus türlerinin de etken olabildiği bildirilmiştir (4). Bu bakteriler salgıladıkları keratolitik enzimler ile keratini destrükte ederek stratum korneumda yüzeyel ülserasyonlara yol açarlar (5). Lezyonlar 609

2 daha çok plantar alanda ve basınç bölgelerinde yerleşir. Ayak tabanlarında zımbayla delinmiş gibi düzgün kenarlı çok sayıda çukurcuklar şeklinde izlenip bu alanlar birleşerek beyaz bir plak şeklinde tüm ayak tabanını kaplayabilir. Genellikle tutulum bölgelerinde deride yoğun maserasyon, eritem ve koku eşlik eder. Lezyonlar genellikle asemptomatik olmakla birlikte şiddetli olgularda özellikle yürüme esnasında ağrı, yanma gibi bulgular eşlik edebilir. Genellikle her iki ayakta da simetrik bir tutulum gösterir. Özellikle askeri ortamlarda ayağın uzun süre bot içerisinde kalması ve hiperhidroz ile birlikte hastalığın ortaya çıkışı kolaylaşmaktadır. Bu tür ortamlarda askerlerin sağlık kuruluşlarına en sık başvuru nedenlerinden birisi olup birinci basamak sağlık kuruluşlarında sıklıkla tinea pedis ile karıştırılmaktadır. Bu hastalıkta çevreyi son derece rahatsız edici kötü bir koku eşlik etmesi sosyal anlamda da hastayı sıkıntıya düşürebilir. Kötü kokunun sebebi yoğun hiperhidroz ve thiol, sülfit, tioester gibi bakteriyel kaynaklı sülfür bileşiklerinin üretimidir (6). Tanı klinik bulgular ile kolaylıkla konulabilir iken nadiren gerek duyulan gram boyama ile pleomorfik kısa çubuklar ve kokobasil şeklinde bakteriler gösterilebilir (4). Hastalıktan korunmada kişinin ayağını olabildiğince kuru tutması, sık çorap değiştirmek gibi hijyen koşullarına dikkat etmesi rekkürensi azaltsa da özellikle kışla koşullarındaki kolaylaştırıcı faktörler göz önüne alındığında nüks sık karşılaşılan bir durumdur. Bununla birlikte alüminyum hidroksit içeren preperatlar ile hiperhidrozu önlemek hastalığın nüks oranını önemli ölçüde azaltabilir. Tedavide topikal mupirosin, fusidik asit, eritromisin, klindamisin gibi yerel antibiyotik tedavileri çoğunlukla yeterli olurken şiddetli tutulum olan olgularda sistemik antibiyotikler tedaviye eklenebilir. Koç ve ark. topikal klindamisin (%1) solüsyonu ile topikal eritromisin (%4) jel tedavilerinin karşılaştırıldığı 43 PK hastası ile yaptıkları çalışmada, her iki tedavi yönteminin de etkin olduğunu ve aralarındaki tedavi etkinliği farkının istatistiksel olarak anlamlı olmadığı sonucuna varmışlardır (7). TİNEA PEDİS Tinea pedis (TP) ayakların dermatofitik enfeksiyonu olup kronik interdijital, kronik hiperkeratotik ve vezikülobüllöz tipleri tanımlanmıştır. Trichophyton, Epidermophyton ve Microsporum TP etiyolojisinde rol oynayan başlıca üç mantar türüdür (8). Bunların dışında Malassezia furfur ve candida gibi dermatofit dışı mantarlarda nadiren etkeni olabilir (9,10). TP insanlardan, hayvanlardan ya da topraktan direkt temas yolu ile geçebilir. Trichophyton rubrum tüm TP olgularının yaklaşık 2/3 ünden sorumlu olup insanlar arasında geçiş gösterir (8,11). Özellikle askeri birliklerde enfekte deri artıkları ile temas sonucu salgınlara yol açabilir. İnflamasyonun şiddetli olduğu olgularda etken çoğunlukla Trichophyton mentagrophytes olup zoofilik bir mantar türü olduğundan kedi, köpek gibi hayvanlarla temas sonrası bulaşabilir (8). Epidermophyton floccosum insanlar arasında geçiş gösterip tüm TP olgularının %5 inden sorumludur (12). Microsporum canis köpekler tarafından bulaştırılan nadir izlenen ancak yaygın klinik bulgularla seyreden bir TP etkenidir. Hastalığın görülme sıklığı ile ilgili veriler son derece değişkendir. ABD de akneden sonra en sık rastlanılan deri hastalıklarından biri olarak değerlendirilmekte olup toplumda %15 e kadar izlenebilmektedir (8). Bunanla birlikte hastalığın görülme sıklığı ülkeden ülkeye ve iklim koşullarına göre değişmektedir. İsrail ordusundaki TP prevelansı ile ilgili bir çalışmada yaz döneminde prevelans %60 civarında bulunmuştur (13). Türkiye de bu konuda yapılan çalışmalarda bu oran daha düşük saptanmıştır. Ülkemizde askeri kışlada TP sıklığı ile ilgili yapılan bir çalışmada Şaşmaz ve arkadaşları bu oranı %25,5 olarak bulmuşlardır (2). Başka bir çalışmada ise askerlerde TP sıklığı %12 olarak bulunmuştur (14). TP gelişiminde risk faktörleri insana ve çevreye bağlı olarak iki grupta değerlendirilebilir (8). Kemoterapi ya da sistemik kortikosteroid kullanımı, organ transplantasyonu ve AIDS gibi immün sistemi baskılayan durumların yanı sıra kontrolsüz diyabet, obezite ve ileri yaş kişiye bağlı başlıca faktörlerdir. Bununla birlikte askeri birliklerde bulunan popülâsyonun özellikleri dikkate alındığında çevresel 610

3 faktörlerin etkisi daha ön plana çıkmaktadır. Tekrarlayan travmalar, ayağı sıkıca saran, havalanmaya imkân vermeyen botların uzun süreli giyilmesi, ortak kullanıma açık olan banyoların kullanımı ve nemli ortamlar TP gelişimini kolaylaştıran başlıca çevresel etmenlerdir. İnterdijital tip tinea pedis En sık rastlanılan form olup özellikle dördüncü ve beşinci parmakların arasında oluşan ancak zamanla ayak tabanına doğru yayılım gösterebilen bir enfeksiyondur. Özellikle genç erişkinler olmak üzere erkeklerde daha sık izlenir. Parmak aralarında görülen hafif eritemli zemin üzerinde beyaz renk değişikliği ile birlikte skuamlanma, maserasyon soyulma ve fissürler başlıca bulgularıdır. Asemptomatik olabileceği gibi şiddetli kaşıntıya ve kötü kokuya neden olabilir. Dermatofitlerin sporları uzunca bir süre canlı kalabildiğinden enfeksiyon kolayca yayılım gösterebilir. Erizipel ya da sellülit gibi bakteriyel enfeksiyonlar için giriş noktası oluşturabildiği unutulmamalıdır. Yapılan bir çalışmada sellülit bulunan hastaların %84 ünde bu hastalığın eşlik ettiği saptanmıştır (15). Parmak arasında enflamasyonla seyreden eritrazma, impetigo, pitted keratolizis, candidal intertrigo ve parmak arasının Pseudomonus aeruginosa nedenli enfeksiyonları ayırıcı tanıda akla gelen hastalıklardır (8). Tedavisiz bırakıldığında aylarca hatta yıllarca kalabilir. TP in bu tipinde yerel antifungal ilaçlar ile hemen her zaman yanıt alınır. Bununla birlikte özellikle ayağın nemli kalmasına yol açan çevresel etmenler devam ettiği sürece nüksler izlenebilir. Pamuklu çorapların giyilmesi, ayakların mümkün olduğunca havalandırılması ve alüminyum klorür gibi terleme azaltıcı ilaçların kullanımı tedavi ve nükslerin engellenmesinde yardımcı olabilir. Kronik hiperkeratotik tip tinea pedis (Makosen ayak) Bu tipte enfeksiyon daha geniş bir alanı kaplayıp ayağın tabanında ve lateral yüzleri boyunca kuru hiperkeratotik lezyonlar ile seyreder. Lezyonlar ayağı adeta bir pabuç gibi sardığından makosen tip olarak da adlandırılır. Genellikle her iki ayağı tutabildiği gibi tek taraflı da olabilir. Klinik görünümü ayak tabanının tamamını kaplayıp lateral kenarlara da uzanan, hafif eritemli zemin üzerinde, hiperkeratotik, keskin sınırlı plaklar şeklindedir (10). Skuamlanmalar özellikle deri kıvrımlarında daha net ayırt edilir. Lezyonların sınırları boyunca papüler oluşumlar izlenebilir. Makosen ayakta tipik olarak subungual onikomikoz birlikteliği sık olarak izlenir (16). Makosen tip TP de yerel antifungal tedaviler yeterli olmayabileceğinden sistemik anti fungallar kullanılabilir. Özellikle onikomikoz eşlik ediyorsa uzun süreli antifungal tedavi tırnak tutulumunun tedavisini sağlayacağı gibi nüksleri de engelleyecektir. Ayırıcı tanıda psöriyazis, keratodermiler, kontakt dermatit düşünülebilir. Tanıdan şüphe duyulan olgularda %10-20 lik KOH incelemesi ile direk mikroskopide fungal elemanlar rahatlıkla görülebilir (16). Vezikülobüllöz tip tinea pedis Diğer tiplere göre daha az görülen bu TP formu ayağın plantar yüzeyinde ani başlangıçlı, sınırlı bir bölgede oluşan, vezikül, bül ya da püstüler lezyonlar ile karakterizedir (17). Tipik olarak lezyonlar bir yandan açılarak krutlanma ile iyileşir iken yakın lokalizasyonda yeni lezyonlar çıkar. Diğer tiplere göre daha şiddetli bir yanma ya da kaşıntı eşlik edebilir. Vezikül içeriği genellikle steril iken sıklıkla sekonder bakteriyel kontaminasyon gelişebilir. KOH incelemesinde vezikül tavanının iç yüzeyinden alınan kazıntı ile fungal elemanlar gösterilebilir. Akılda tutulması gereken bir diğer önemli husus TP nin bu formunda mantar toksinlerine karşı gelişen bir hipersensitivite reaksiyonu olan ve ellerde veziküler lezyonlarla seyreden ID reaksiyonunun eşlik edebilmesidir (16). Bu formda çoğu zaman yerel antifungaller yeterli olmayıp sistemik tedavi verilmelidir. KALLUS Uzun süreli ayakta durma ya da tekrarlayan küçük travmalar sonucunda oluşan lokal deri kalınlaşması nasır (kallus) olarak adlandırılır. Askeri birliklerde personelin günlük faaliyetlerini olumsuz etkileyen, çok sık rastlanılan ve iş gücü kaybına neden olabilen 611

4 önemli bir problemdir. Lezyonların başlıca iki tipik yerleşim bölgesi vardır. Ayak beşinci parmak dorsolateral yüzü ile ayak tabanında basıya maruz kalan alanlar nasır gelişiminin görüldüğü başlıca yerlerdir. Askerlerde özellikle ayağı sıkan ayakkabı ya da botların uzun süreli kullanımı kallus gelişiminde en önemli faktörlerdir. Bunun yanında altta yatan kemik deformiteleri de bu dış etmenlerle birlikte kallus gelişimini kolaylaştırır (16). Lezyonların dermatolojik muayenesinde merkezinde koni şeklinde, sert, etrafına göre daha beyaz olup sarımsı renkli dairesel alanla çevrili çekirdek kısmının varlığı tipiktir. Hastanın günlük yaşantısında oldukça rahatsızlık veren ve özellikle yürüyüş, ayakta durma ya da sportif faaliyetlerle artan şiddetli ağrılara sebep olabilir. Bu ağrı koni şeklindeki çekirdek kısmının dermisdeki sinir uçlarına yaptığı basıdan dolayı meydana gelir. Bu hastalara yaklaşımda öncelikle hastanın dar ayakkabı giymesinin engellenmesi ya da olası kemik deformiteleri yönünden ortopedi konsültasyonu gerekebilir. Salisilik asit içeren solüsyon ya da yapışkan bantlar, keratolitik ilaçlar, kriyoterapi, koterizasyon ve cerrahi eksizyon tedavi alternatiflerini oluşturur. VERRÜKA PLANTARİS Ayağın sık izlenen ve kallus ile sıklıkla karışabilen bir diğer hastalığı viral bir enfeksiyon olan verruka plantaris (siğil) dir. Etkeni insan papilloma virüstür (18). Virüs, epidermisin keratinositlerini enfekte ederek hiperkeratoza neden olur. Lezyon, tepesi içe doğru bir koni şeklindedir. Aşırı büyümesi yürüme ve ayakta durma sırasında içe doğru baskı yaparak ağrıya sebep olabilir. Lezyonlar soliter olabileceği gibi yıllar içerisinde yayılıp birleşerek özellikle immünsüpresif kişilerde ayak tabanını kaplayan mozaik tipe dönüş gösterebilir (16,18). Bununla birlikte genellikle birkaç yıl içerisinde spontan iyileşme olabileceği özellikle tedaviye dirençli fakat asemptomatik hastalarda agresif tedavi yaklaşımlarının önüne geçmek açısından akılda tutulmalıdır. Salisilik asit içeren keratolitik etkili yerel karışımlar tedavide kullanılabilir. Bu yöntemle yumuşayan lezyon alanına hasta tarafından uygulanacak törpü işlemi ile sonuç elde edilebilir. Kriyoterapi, koterizasyon diğer tedavi yöntemleri olmakla birlikte bu bölgedeki lezyonlarda diğer yerleşimlerdeki siğillere oranla yanıt almak güçtür. Plantar verrü ile kallus birbiriyle çok karışan iki farklı tablodur. İkisinin ayırımında dermatolojik muayene bulguları yardımcı olabilir. Kallusta çekirdek kısmının olması ve lezyonel bölgede deri çizgileri devam ederken verrülerde bu çizgilerin kaybolması, verrülerde dilate olmuş kapiller damarlar nedeniyle küçük kanama odaklarından kaynaklanan koyu renkli noktalanmaların olması iki dermatozun ayırımında faydalı olabilecek noktalardır. Ayrıca fizik muayenede kallusta üstüne basmakla ağrı daha çok artarken verrülerde yanlardan bası uygulayarak ağrının artması diğer önemli bir bulgudur (16). TIRNAK BATMASI Tırnak batması, tırnak plağı ile tırnak duvarı arasındaki düzenin bozulması ile oluşan ve tırnağın lateral duvarda yumuşak doku içine ilerlemesi ile sonuçlanan klinik bir tablodur (19). Ayak başparmak tırnaklarında daha sık görülür. Uygunsuz tırnak kesimi, dar ve kalitesiz ayakkabıların giyilmesi, aşırı ayak terlemesi, obezite, parmak ya da tırnağın travmalara maruz kalması ve onikomikoz gibi nedenlere bağlı olarak tırnak köşesi derinin içine doğru kıvrılma gösterebilir (19,20). Genç erişkinlerde daha sık gözlenir. Erkeklerde kadınlara göre 3 kat daha sıktır (21). Dolayısı ile askerlerde de sık izlenen bir sorundur. Son derece ağrılı, iş gücü kaybına yol açan bir hastalık olup günümüzde çok çeşitli tedavi yöntemleri mevcuttur. Hastalığın kliniği 3 evrede değerlendirilir (19). Evre I: Eritem, ödem ve basmakla ağrı vardır. Evre II: Akıntı ve enfeksiyon tabloya eklenir. Evre III: Tablo kronikleşmiştir. Etkilenen tırnak duvarında granülasyon dokusu ve yan duvar hipertrofisi gözlenir. Evre 1 hastalarda konservatif ve semptomatik yöntemler uygulanır. Ayağı sıkmayan rahat ayakkabıların giyilmesi, tırnakların düzenli ve düz bir şekilde kesilmesi, distal tırnak yatağına antiseptik solüsyon emdirilmiş pamuk uygulaması, sistemik ya da yerel antibiyoterapi erken evre olgularda denenebilecek başlıca yöntemlerdir (22). İleri evre olgularda ise parsiyel ya da total cerrahi 612

5 matrisektomi ile elektrokoterizasyon, lazer ve kimyasal koterizasyon uygulanabilir (19). SONUÇ Çoğu hale hazırda genç erkek popülâsyonda sık izlenen bu hastalıklar kışla gibi olumsuz koşulların da eklenmesiyle önemli bir halk sağlığı problemini oluşturmaktadır. Hem iş gücü kaybı hem de artan tıbbi harcamaların önüne geçmek için toplu halde yaşanılan kışla gibi yerlerde personelin eğitimi, hijyen koşullarının düzeltilmesi ve koruyucu hekimlik uygulamaları ile bu hastalıkların sıklığı önemli oranda azaltılabilir. KAYNAKLAR 1. Blaise G, Nikkels F, Hermanns-Lê T, Nikkels- Tassoudji N, Piérard G. Corynebacteriumassociated skin infections. Int J Dermatol 2008; 47: Şaşmaz S, Çelik M. Skin disease in Turkish soldiers. Dermatologica Sinica 2011; 29: Almaida HL, Castro LAS, Rocha NEM. Abrantes VL. Ultrastructure of pitted keratolysis. Int J Dermatol 2000; 39: Türkmen M, Aytimur D. Corynebacteriumlara Bağlı Oluşan Deri Hastalıkları. Turk J Dermatol 2010; 4: Longshaw CM, Wright JD, Farrell AM, Holland KT. Kytococcus sedentarius, the organism associated with pitted keratolysis, produces two keratindegrading enzymes. J Appl Microbiol 2002; 93: Ertam İ, Aytimur D, Yüksel SE. Isolation of Kytococcus sedentarius from a case of pitted keratolysis. Ege Tıp Dergisi 2005; 44: Koç E, Arca E, Akar A, Gür AR. Pitted Keratolysisde Topikal Klindamisin (%1) Solüsyonu ile Eritromisin (%4) Jel Tedavilerinin Karşılaştırılması. Dermatose 2004; 4: Al Hasan M, Fitzgerald SM, Saoudian M, Krishnaswamy G. Dermatology for the practicing allergist: Tinea pedis and its complications. Clin Mol Allergy 2004; 29;2(1):5. 9. Vander Straten MR, Hossain MA, Ghannoum MA: Cutaneous infections dermatophytosis, onychomycosis, and tinea versicolor. Infect Dis Clin North Am 2003; 17: Hainer BL: Dermatophyte infections. Am Fam Physician 2003; 67: Weinstein A, Berman B: Topical treatment of common superficial tinea infections. Am Fam Physician 2002; 65: Rinaldi MG: Dermatophytosis: epidemiological and microbiological update. J Am Acad Dermatol 2000; 43: Cohen AD, Wolak A, Alkan M, Shalev R, Vardy DA. Prevalence and risk factors for tinea pedis in Israeli soldiers. Int J Dermatol 2005; 44(12): Şaşmaz S, Çalka Ö, Altınyazar HC. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti nde görev yapan askerlerde yüzeyel mantar hastalıklarının görülme sıklığı. Gülhane Tıp Dergisi 2003; 45 (2): Semel JD, Goldin H: Association of athlete's foot with cellulitis of the lower extremities: diagnostic value of bacterial cultures of ipsilateral interdigital space samples. Clin Infect Dis 1996; 23: Fitzpatrick TB, Johnson RA, Wolff K, Suurmond D. Fungal Infections of the Skin and Hair. Eds. Cooke Darlene, Englis Mariapaz Ramos, Morriss John M. In; Color Atlas and Synopsis of Clinical Dermatology Common and Serious Diseases. 4th edition. McGraw Hill Medical Publishing Division; 2001: Hirschmann JV, Raugi GJ. Pustular tinea pedis. J Am Acad Dermatol 2000; 42: Altınyazar HC, Demirel CB, Koca R, Tekin NS. Verruka plantaris olgularının intralezyonel interferon ile tedavisinde anestezinin önemi. Turkderm 2004; 38: Ertürk C, Karakurum HG. Tırnak batması tedavisinde Winograd yönteminin sonuçları. Gaziantep Tıp Dergisi 2009; 15(2): Özdemir E, Bostancı S, Ekmekçi P, Gürgey E. Chemical matricectomy with 10% sodium hydroxide for the treatment of ingrowing toenails. Dermatol Surg 2004;30(1):

6 21. Altınyazar HC. Tırnak batmasının cerrahi tedavisi. Turkiye Klinikleri J Int Med Sci 2005, 1(48): Aksakal AB. Tırnak batmalarında konservatif tedaviler. Turkiye Klinikleri J Int Med Sci 2005, 1(48):

YÜZEYEL MANTAR ENFEKSİYONLARI. Hazırlayan: Arş. Gör. Dr. Burcu Gürhan Danışman: Prof. Dr. Mehmet Ungan

YÜZEYEL MANTAR ENFEKSİYONLARI. Hazırlayan: Arş. Gör. Dr. Burcu Gürhan Danışman: Prof. Dr. Mehmet Ungan YÜZEYEL MANTAR ENFEKSİYONLARI Hazırlayan: Arş. Gör. Dr. Burcu Gürhan Danışman: Prof. Dr. Mehmet Ungan Genel Bilgiler Dermatolojik hastalıklar 1. basamak sağlık hizmetlerinde en sık karşılaşılan problemlerden

Detaylı

Bebek ve Çocuklarda Sık Görülen Dermatozlar

Bebek ve Çocuklarda Sık Görülen Dermatozlar Bebek ve Çocuklarda Sık Görülen Dermatozlar Asuman CÖMERT ERKILINÇ, Özlem AKIN Yeditepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dermatoloji Anabilim Dalı, İstanbul Tıp pratiğinin hemen her dalında deri lezyonlarıyla

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERMATOLOJİ ANABİLİM DALI

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERMATOLOJİ ANABİLİM DALI BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERMATOLOJİ ANABİLİM DALI KRONİK EL EKZEMALARINDA PİMEKROLİMUS KREMİN ETKİNLİĞİNİN FLUTİKAZON PROPİYONAT KREM İLE KARŞILAŞTIRILMASI Uzmanlık Tezi Dr. Seda Battaloğlu

Detaylı

VİRAL DERİ HASTALIKLARI

VİRAL DERİ HASTALIKLARI VİRAL DERİ HASTALIKLARI Viruslar zorunlu hücre içi parazitlerdir. Viruslar deriyi, direkt inokülasyon, sistemik enfeksiyon veya iç odaktan lokal yayılım olmak üzere 3 şekilde atake edeler. Dermatolojik

Detaylı

SEBOREİK DERMATİTTE MALASSEZİA TÜRLERİNİN ROLÜ

SEBOREİK DERMATİTTE MALASSEZİA TÜRLERİNİN ROLÜ T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI ANABİLİMDALI SEBOREİK DERMATİTTE MALASSEZİA TÜRLERİNİN ROLÜ Dr. Kenan YILDIZ UZMANLIK TEZİ TEZ DANIŞMANI Prof. Dr. Hamdi R. MEMİŞOĞLU

Detaylı

Ekstragenital Verrukalarda Topikal Tedavi Seçenekleri

Ekstragenital Verrukalarda Topikal Tedavi Seçenekleri Ekstragenital Verrukalarda Topikal Tedavi Seçenekleri Prof. Dr. Yalçın TÜZÜN*, Dr. Murat KÜÇÜKTAŞ** * İstanbul Üniveritesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Dermatoloji Anabilim Dalı ** SB Nevşehir Devlet Hastanesi

Detaylı

Tinea Kapitis. Tinea Capitis. Ana Konu / Main Topic. Özet. Abstract. Özlem Dicle, Birgül Özkesici

Tinea Kapitis. Tinea Capitis. Ana Konu / Main Topic. Özet. Abstract. Özlem Dicle, Birgül Özkesici Ana Konu / Main Topic Turk J Dermatol 2013; 7: 1-8 1 Özlem Dicle, Birgül Özkesici Özet Tinea Kapitis Tinea Capitis Tinea kapitis saçlı deride pediatrik dönemde sık görülen bir dermatofit infeksiyonudur.

Detaylı

DİŞ HEKİMLERİNİN SAĞLIĞINI TEHDİT EDEN ETMENLER VE İŞLE İLİŞKİLİ SAĞLIK SORUNLARI

DİŞ HEKİMLERİNİN SAĞLIĞINI TEHDİT EDEN ETMENLER VE İŞLE İLİŞKİLİ SAĞLIK SORUNLARI T.C. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı DİŞ HEKİMLERİNİN SAĞLIĞINI TEHDİT EDEN ETMENLER VE İŞLE İLİŞKİLİ SAĞLIK SORUNLARI BİTİRME TEZİ Stj. Diş Hekimi Gökay ÜSTDAL Danışman Öğretim

Detaylı

Vücut Hijyeninin Önemi ve Yara Bakımında Yeni Gelişmeler

Vücut Hijyeninin Önemi ve Yara Bakımında Yeni Gelişmeler Vücut Hijyeninin Önemi ve Yara Bakımında Yeni Gelişmeler Öğr. Gör. Blm. Uzm. Hatice YALÇIN, Yrd. Doç. Dr. Birol ÖZKALP Selçuk Üniversitesi Karaman Sağlık Yüksekokulu Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği

Detaylı

SAĞLIKTA ADRES BAŞKENT SAYI 15 / İLKBAHAR 2014. Başkent Üniversitesi Hastanesi yayınıdır. Ayın Konusu: ÇOCUKLARDA DİŞ SAĞLIĞI

SAĞLIKTA ADRES BAŞKENT SAYI 15 / İLKBAHAR 2014. Başkent Üniversitesi Hastanesi yayınıdır. Ayın Konusu: ÇOCUKLARDA DİŞ SAĞLIĞI SAĞLIKTA ADRES BAŞKENT SAYI 15 / İLKBAHAR 2014 Başkent Üniversitesi Hastanesi yayınıdır. Ayın Konusu: ÇOCUKLARDA DİŞ SAĞLIĞI TANI VE TEDAVİ BİRİMLERİ Acil Tıp Anestiziyoloji Ağrı Kliniği Aile Hekimliği

Detaylı

Okuyucu Köşesi için iletişim adresimiz okurkosesi@baskent-ank.edu.tr

Okuyucu Köşesi için iletişim adresimiz okurkosesi@baskent-ank.edu.tr Okuyucu Köşesi için iletişim adresimiz okurkosesi@baskent-ank.edu.tr Melek ALKAN ÇAKMAK Yeni yıl geldi, hoş geldi Takvim yaprakları arasında beklenti ve umutları en fazla yüklediğimiz 31 Aralık işte geldi

Detaylı

Bu kitabı tıp eğitimine katkıda bulunmak amacıyla bütün meslektaşlarıma armağan ediyorum.

Bu kitabı tıp eğitimine katkıda bulunmak amacıyla bütün meslektaşlarıma armağan ediyorum. Dermatoloji/1 Dermatoloji/2 Bu kitabı tıp eğitimine katkıda bulunmak amacıyla bütün meslektaşlarıma armağan ediyorum. Dualarınızda bulunmak dileğiyle Ceren ime sevgilerimle Dr. Enes Başak Dermatoloji/3

Detaylı

Göz Tutulumu Yapan Dermatolojik Hastalıklar

Göz Tutulumu Yapan Dermatolojik Hastalıklar Göz Tutulumu Yapan Dermatolojik Hastalıklar Prof. Dr. Ümit TÜRSEN 1, Uzm. Dr. Belma TÜRSEN 2 1 Mersin Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye 2 Mersin Devlet

Detaylı

BAŞKENT SAYI 10 / KIŞ 2012

BAŞKENT SAYI 10 / KIŞ 2012 SAĞLIKTA ADRES BAŞKENT SAYI 10 / KIŞ 2012 Başkent Üniversitesi Hastanesi yayınıdır. TANI VE TEDAVİ BİRİMLERİ Acil Tıp Anesteziyoloji -Ağrı kliniği Aile Hekimliği Beyin ve Sinir Cerrahisi Çocuk Cerrahisi

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Mecit Orhan ULUDAĞ. Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı

Yrd. Doç. Dr. Mecit Orhan ULUDAĞ. Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Mecit Orhan ULUDAĞ Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı uludag@gazi.edu.tr 1963 yılında Ankara da doğdu. 1986 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi nden mezun

Detaylı

KORONER BAYPAS AMELİYATI NEDİR? Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi DOWN SENDROMU İÇİN ANNE KARNINDA TANI. Bu sayıda:

KORONER BAYPAS AMELİYATI NEDİR? Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi DOWN SENDROMU İÇİN ANNE KARNINDA TANI. Bu sayıda: DOKTORU ARAYIN YA DA ACİL SERVİSE BAŞVURUN! Diz kireçlenmesinde ağrılar, en küçük hareketle, istirahatte, hatta sizi uykudan uyandıracak kadar şiddetli olabilir. Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Detaylı

HEMŞİRELERİN KESİCİ-DELİCİ ALET YARALANMASI İLE KARŞILAŞMA DURUMLARI VE KARŞILAŞMA SONRASI İZLEDİKLERİ YÖNTEMLER

HEMŞİRELERİN KESİCİ-DELİCİ ALET YARALANMASI İLE KARŞILAŞMA DURUMLARI VE KARŞILAŞMA SONRASI İZLEDİKLERİ YÖNTEMLER TÜRKİYE CUMHURİYETİ GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELERİN KESİCİ-DELİCİ ALET YARALANMASI İLE KARŞILAŞMA DURUMLARI VE KARŞILAŞMA SONRASI İZLEDİKLERİ YÖNTEMLER Zehra DİŞBUDAK YÜKSEK

Detaylı

İNFLAMATUVAR BARSAK HASTALIKLARINDA P-ANCA VE ASCA NIN TANIDAKİ ROLÜ

İNFLAMATUVAR BARSAK HASTALIKLARINDA P-ANCA VE ASCA NIN TANIDAKİ ROLÜ T.C ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI İNFLAMATUVAR BARSAK HASTALIKLARINDA P-ANCA VE ASCA NIN TANIDAKİ ROLÜ Dr. Bilal AYGÜN UZMANLIK TEZİ TEZ DANIŞMANI Prof. Dr. Macit Ümran

Detaylı

içindekiler KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM Doğurganlığı artıran 10 öneri KALİTELİ YAŞAM POLİKLİNİĞİ Cildinizi yeniden dokuyoruz... BASINDA KADIKÖYŞİFA

içindekiler KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM Doğurganlığı artıran 10 öneri KALİTELİ YAŞAM POLİKLİNİĞİ Cildinizi yeniden dokuyoruz... BASINDA KADIKÖYŞİFA 2013_2:BİZİMŞİFA DERGİSİ 01.06.2013 11:49 Page 1 içindekiler 03 05 07 13 BASINDA KADIKÖYŞİFA KALİTELİ YAŞAM POLİKLİNİĞİ Cildinizi yeniden dokuyoruz... MEME HASTALIKLARI VE CERRAHİSİ Memesiz olmak kader

Detaylı

Kanser Nedir? Kanserin Nedenleri. Kanser ve Beslenme

Kanser Nedir? Kanserin Nedenleri. Kanser ve Beslenme Kanser Nedir? Vücudumuzda tüm organlar hücrelerden oluşur. Hücreler vücudumuzun en küçük yapıtaşlarıdır ve ancak mikroskopla görülebilirler. Sağlıklı vücut hücreleri (kas ve sinir hücreleri hariç) bölünebilme

Detaylı

Türkiye Beyin Aksiyon Grubu Bülten Sayı: 1

Türkiye Beyin Aksiyon Grubu Bülten Sayı: 1 Türkiye Beyin Aksiyon Grubu Bülten Sayı: 1 TÜRKİYE BEYİN AKSİYON GRUBU European Brain Council, Avrupa Parlamentosu ve Konseyi onayı ile, 2014 yılını Avrupa Beyin Yılı olarak ilan etmiştir. Avrupa beyin

Detaylı

TEDAVİ GÖRMÜŞ BAŞ BOYUN KANSERLİ HASTALARDA DİŞHEKİMİNİN YAKLAŞIMI

TEDAVİ GÖRMÜŞ BAŞ BOYUN KANSERLİ HASTALARDA DİŞHEKİMİNİN YAKLAŞIMI T.C. Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Periodontoloji Anabilim Dalı TEDAVİ GÖRMÜŞ BAŞ BOYUN KANSERLİ HASTALARDA DİŞHEKİMİNİN YAKLAŞIMI BİTİRME TEZİ Stj. Dişhekimi Gülter Devrim AKYOL Danışman Öğretim

Detaylı

ĐMPRESYON SĐTOLOJĐSĐ TESTLERĐNĐN VE KONJONKTĐVAL KÜLTÜR SONUÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI UZMANLIK TEZĐ DR. MUTLU ACAR TEZ DANIŞMANI

ĐMPRESYON SĐTOLOJĐSĐ TESTLERĐNĐN VE KONJONKTĐVAL KÜLTÜR SONUÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI UZMANLIK TEZĐ DR. MUTLU ACAR TEZ DANIŞMANI T.C. PAMUKKALE ÜNĐVERSĐTESĐ TIP FAKÜLTESĐ GÖZ HASTALIKLARI ANABĐLĐM DALI KURU GÖZ, ÖN BLEFARĐT, ALLERJĐK KONJONKTĐVĐT VE KONTROL GRUBU HASTALARININ; GÖZYAŞI FONKSĐYON TESTLERĐNĐN, VĐTAL BOYALAR ĐLE OKÜLER

Detaylı

YAŞAM DİYABETLE. Gebelik Şekeri, Bebeğinizi Tehdit Ediyor! Londra ya Gidiyoruz! YAZDAN SONBAHARA GEÇERKEN

YAŞAM DİYABETLE. Gebelik Şekeri, Bebeğinizi Tehdit Ediyor! Londra ya Gidiyoruz! YAZDAN SONBAHARA GEÇERKEN MEDLINE SAĞLIK GRUBU ÜCRETSİZ SÜRELİ YAYINIDIR. SAYI: 4 YAZDAN SONBAHARA GEÇERKEN Londra ya Gidiyoruz! DİYABETLE YAŞAM Gebelik Şekeri, Bebeğinizi Tehdit Ediyor! Editör den Gürkan Ergenekon Medline Sa

Detaylı

içindekiler Sizden Gelenler sayi4:bizimşifa DERGİSİ 24.01.2013 11:17 Page 1

içindekiler Sizden Gelenler sayi4:bizimşifa DERGİSİ 24.01.2013 11:17 Page 1 sayi4:bizimşifa DERGİSİ 24.01.2013 11:17 Page 1 içindekiler 03 BASINDA KADIKÖYŞİFA 06 ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ Doğuştan çarpık ayak ameliyatsız tedavi edilebiliyor. 08 ÜROLOJİ Cinsel hayat kalitesinde

Detaylı

Sağlık Akademi Derneği - Avrupa ve Türkiye genelinde en çok görülen 50 hastalık ve hasta yakınlarına yönelik hastalık yönetme rehberi

Sağlık Akademi Derneği - Avrupa ve Türkiye genelinde en çok görülen 50 hastalık ve hasta yakınlarına yönelik hastalık yönetme rehberi AVRUPA VE TÜRKİYE GENELİNDE EN SIK GÖRÜLEN 50 HASTALIK VE HASTA YAKINLARINA YÖNELİK HASTALIK YÖNETME REHBERİ Bu çalışma bir AB Hayat Boyu Öğrenme Programı LdV Ortaklık Projeleri türünde çok ortaklı bir

Detaylı

Sağlık Çalışanlarında Göz Ardı Edilen Bir Durum: Sağlıklı Çalışma Ortamı

Sağlık Çalışanlarında Göz Ardı Edilen Bir Durum: Sağlıklı Çalışma Ortamı Derleme/Review Article TAF Prev Med Bull 2008; 7(6):547-554 Sağlık Çalışanlarında Göz Ardı Edilen Bir Durum: Sağlıklı Çalışma Ortamı [A Problem that is not Considering in Health Workers: Healthy Work Environment]

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Tez Yöneticisi Doç. Dr. N. Cenk SAYIN KIRKLARELİ DEVLET HASTANESİ NDE ÇALIŞAN SAĞLIK PERSONELİNİN VE

Detaylı

TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ VE MALATYA İLİNDE BİR ÖZEL HASTANEDEKİ DÜŞÜK DOĞUM AĞIRLIKLI BEBEKLERDE ANNEYE AİT RİSK FAKTÖRLERİNİN İNCELENMESİ

TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ VE MALATYA İLİNDE BİR ÖZEL HASTANEDEKİ DÜŞÜK DOĞUM AĞIRLIKLI BEBEKLERDE ANNEYE AİT RİSK FAKTÖRLERİNİN İNCELENMESİ T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ VE MALATYA İLİNDE BİR ÖZEL HASTANEDEKİ DÜŞÜK DOĞUM AĞIRLIKLI BEBEKLERDE ANNEYE AİT RİSK FAKTÖRLERİNİN İNCELENMESİ NEŞE KARAKAŞ

Detaylı