Ýçindekiler. Belfeet - güzel ayaklar AYAK BAKIM CÝHAZLARI MOBÝL ÇANTA ALET & EKÝPMANLAR AYAK BAKIM EKÝPMANLARI BELFEET GÜZEL AYAK ÜRÜNLERÝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ýçindekiler. Belfeet - güzel ayaklar AYAK BAKIM CÝHAZLARI MOBÝL ÇANTA ALET & EKÝPMANLAR AYAK BAKIM EKÝPMANLARI BELFEET GÜZEL AYAK ÜRÜNLERÝ"

Transkript

1 Ayak Bakýmlarý Ayak bakýmý, saðlýk ve estetiði ilgilendirdiði kadar, kiþinin yaþam kalitesinin yükselmesi açýsýndan da ihmal edilmemesi gereken ayrýntýlar içermektedir. Ayak bakýmýnýn kiþiyi rahatsýz etmeden, acý vermeden, steril ve hijyenik koþullar altýnda gerçekleþtirilerek temiz tutulmasý, dolaþým ve sinir sistemi açýsýndan çok önemlidir. Ýnsan vücudunun tüm organlarý ayaklardan etkilenir. Dolayýsýyla ayak bakýmý, kiþinin total saðlýðý açýsýndan ihmal edilmemesi gereken önemli bakýmlarýn baþýnda gelir. Belfeet el-ayak saðlýðý bakýmýnda, týrnak kesimi, týrnak dizayný, týrnak yüzeyinin temizlenmesi ve parlatýlmasý, sertleþmiþ derilerin giderilmesi gibi uygulamalar saðlýðý tehdit etmeksizin hijyenik koþullar tam anlamýyla saðlanarak gerçekleþtirilir. Bir çok estetik ve güzellik merkezinde yapýlan manikür ve pedikür uygulamalarýnda yöntem farklýlýðýndan dolayý çoðu zaman gereksiz yere acý ve aðrý oluþmakta, týrnak batýðý ve nasýr alma steril olmayan ortamlarda yapýlmakta, bu nedenlerden dolayý bulaþýcý hastalýk ve mikrop kapma þansý çok yükselmektedir. Belfeet el-ayak saðlýðý bakýmý saðlýða ve estetiðe yönelik yapýlan çok özel bir bakýmdýr. Et pensi, makas gibi kesici aletler olmaksýzýn tamamen profesyonel cihazlar kullanýlarak, özel yontucu uçlar ile yapýlan yüzde yüz saðlýklý bir uygulamadýr. Belfeet el-ayak saðlýðý bakýmý; problemli ayaklardaki nasýr ve sertleþme problemlerinin giderilmesi, kalýnlaþmýþ veya mantarlý týrnaklarýn bakýmý, deri sertleþmesi ile oluþan problemlere yönelik bakýmlar, deforme týrnaklarýn bakýmý, çatlak topuk bakýmý, batýk týrnaklarda tel sistemi, diyabetli ayaklarýn bakýmý gibi sorunlara çözüm getirir. Özellikle diyabetli ayaklarda dolaþým bozukluðundan dolayý zaman içerisinde his kaybý oluþur. Ancak kiþi acýyý hissetmekte zorlanýr ya da hiç hissetmez. Bu nedenle diyabetlilerde Belfeet el-ayak saðlýðý bakýmý kesici makas, pens ve sivri uçlu aletler kullanýlmaksýzýn özel cihazlarla gerçekleþtirilir. Profesyonel bakým ürün ve ekipmanlarý Türkiye pazar lideri ProKoz, siz deðerli profesyoneller için, ayak bakýmý ile ilgili profesyonel ayak bakým cihazlarýný, özel olarak üretilmiþ kabin donanýmlarýný ve profesyonel ayak bakým ürünlerini bir arada sunuyor. Alanýnda dünyanýn en tanýnmýþ profesyonel markalarýnýn Türkiye mümessilliðini yapan ProKoz, merkeziniz içerisinde yer alan profesyonel ayak bakýmý ünitelerinin tüm ihtiyaçlarýna yönelik hizmetleri tek bir adresten karþýlayabilen güçlü organizasyonu ve dinamik yapýsýyla dünyada ayak bakýmý ile ilgili olarak geliþtirilen her türlü yeni ürün, bakým ve teknolojileri en kýsa sürede siz deðerli profesyonellerin kullanýmýna sunmaktan gurur duyar. ProKoz' un kendi üretimi olan Finex Beauty Collection markalý profesyonel ayak bakým ekipmanlarý, elektro kozmetik teknolojisinin en son yenilikleri ile geliþtirilmiþ olup, ayak bakýmý ile ilgili farklý kombinasyonlardaki cihaz serileri ve kabin donanýmlarýný oluþturmaktadýr. Finex Beauty Collection markalý cihazlar, üstün kalitesi, modern ve þýk dizayný, güvenli kullaným saðlayan emniyet sistemiyle güzellik merkezlerinin vazgeçilmez parçasý. Bu cihazlar 2000 yýlýnda bir kez daha Almanya'da Avrupa standartlarýna uygunluðunu onaylayan CE Belgesini almýþ olup, tüm cihazlar TSE belgeli servis güvencesi ve Sanayi Bakanlýðýnýn TRKGM-2001/6 Tebliði'ne iliþkin olarak garanti belgesi ile hizmete sunulmaktadýr. ProKoz Ýstanbul dýþýnda Ankara, Ýzmir, Antalya ve Adana Bölge Müdürlüklerindeki uzman kadrosu ile siz deðerli profesyonellerin eðitim ve teknik servis ihtiyaçlarýna cevap vererek, Ýstanbul da verilen hizmet kalitesinin diðer tüm bölgelerde de gerçekleþmesini saðlamaktadýr.

2 Ýçindekiler Belfeet - güzel ayaklar AYAK BAKIM CÝHAZLARI Aqualux...4 Pododry...4 Pododdry Mikro...5 Depurbel...5 AYAK BAKIM EKÝPMANLARI AYAK BAKIM KOLTUKLARI Podo Comfort Plus...6 Podo Comfort...6 ETAJERLER Cosy...7 Formeo...7 Carry Podologie...7 Carry E Relax...7 Carry Podolux...7 Carry Podobase...7 TABURELER Classo...8 Easo...8 Stylo...8 BASAMAKLAR Step, Step By Step...8 BÜYÜTEÇLER Radiance Loop...8 Dimension Loop...8 STERÝLÝZATÖRLER Sterilex Mini...9 Sterilex Portatile...9 UC Steril...9 Klavex...9 MOBÝL ÇANTA Mobil Çanta...9 ALET & EKÝPMANLAR Frezeler...10 Makaslar ve Ekipmanlarý...14 Podolojik Destek Malzemeleri...16 Diðer Ürünler...19 BELFEET GÜZEL AYAK ÜRÜNLERÝ Dezenfekte Ürün ve Kaplarý...20 Belcream...21 Coolbel...21 Harpagobel...21 Belmasque...21 Belpeel...22 Belhemp...22 Tea Tree Oil...22 Repairing Balsam...22 Transbalm...23 Lime Peel...23 Fresh Sensation Peel-off...23 Ginseng Soufle Cream...23 Onykoleine Solution...24 Akileine Glamour & Comfort Balm...24 Glamour & Comf. Smooth Leg Milk...24 Cicaleine Balm...24 Akildia Footwash Lotion...25 Akildia Protective Cream...25 Akileine Heavy Legs Phytospray...25 Akilwinter Cream...26 Akileine Nutri-repair Cream...26 Akileine Hydra-defense Balm...26 Akilortho Soothing Cream...26 Akileine Foot Peeling Cream...27 Akileine Anti-perspirant Deo Gel...27 Akileine Anti-perspirant Cream...27 Akil. Deo Anti-perspirant Footspray...27 Akileine Absorbing Powder...28 Akileine Shoe Spray...28 Akileine Relaxing Balm...28 Akileine Instant Freshness Spray...28

3 Örnek Ayak Bakým Kabini 2 Belfeet - güzel ayaklar

4 Örnek Ayak Bakým Kabini 43

5 Ayak Bakým Cihazlarý AQUALUX Bu cihaz ýslak teknik ile çalýþýr ve net devir sayýsý ile ayak bakýmýn en iyi þekilde uygulanmasýna olanak saðlar. Suyun çok ince þekilde buharlaþtýrýlmasý sonucunda sürtünme sonucu oluþan toz daðýlmadan tutulur. Kullanma elemanlarý ön yüzde net olarak görülebilecek þekilde yerleþtirilmiþtir, bakým yapan kiþiye devir yönünün ve su miktarýnýn doðru düzenlenmesi, ayrýca yontma hýzýnýn ile devir / dakika olarak ayarlanmasý ile ilgili destek saðlar. Cihaz içinde bulunan su kabýnýn doldurulmasý ve temizlenmesi için dýþarý alýnabilir. Otomatik yontma sistemi ve manuel parça ile kumanda edilen sprey sistemi sayesinde yorulmadan çalýþma olanaðý saðlar. Cihaz yeni özel motoru ile mükemmele yakýn sessizlikte çalýþýr ve neredeyse hiç bakým gerektirmez. KOD NUMARASI : AÐIRLIK : 2,8 kg. EBATLAR: en: 30 cm, derinlik: 27 cm, yükseklik: 13 cm PODODRY Toz emmeli kuru teknikte ayak bakým cihazlarýnýn yeni jenerasyonu. Açýk ve net görüntüye sahip kumanda tablosu LED göstergeleri ile donatýlmýþtýr. Toz emme iþlemi üç aþamada ayarlanabilir ve yontucu devir sayýsý ile devir /dakika arasýnda seçilebilir. Bazik istasyon ve el baþlýðý 1,3 metre uzunluðundaki emme hortumu ile baðlantýlýdýr. El baþlýðý içinde hemen hiç bakým gerektirmeyen ve sessiz çalýþmaya olanak saðlayan yeni özel bir motor bulunmaktadýr. Kumanda cihazýnda toz emmesi için ayarlanan deðerler ve yontucu devir sayýsý el baþlýðý içine entegre edilmiþ dokunmatik bir düðme ile görüntülenebilir. Cihaz toz torbasýnýn deðiþtirilmesi gerektiði zamaný otomatik olarak gösterir. KOD NUMARASI : AÐIRLIK : 3,6 kg. EBATLAR : en: 29 cm, derinlik: 25 cm, yükseklik: 12,3 cm 4 TOZ TORBASI Belfeet - güzel ayaklar KOD NUMARASI :

6 Ayak Bakým Cihazlarý PODODRY MÝKRO Son derece saðlam yapýsý ve ekonomik enerji tüketimi ile fark yaratan yeni jenerasyon ayak bakým cihazý. Ölçüleri ve hafifliði ile ev ziyaretlerinde dahi yanýnýzda bulundurabileceðiniz cihaz toz emme özelliðine sahip deðildir. Kozmetik ayak bakýmý ve týrnak modelakýnda rahatlýkla kullanýlabilir. LCD ekraný vasýtasýyla tüm önemli fonksiyonlarý görerek kumanda alanýndan hafif bir dokunuþla ayarlanabilir. Yontucu devir oraný dakikada arasýnda ayarlanabilen cihaz güçlü bir hafýza fonksiyonu ile donatýlmýþtýr. Bu fonksiyon 3 farklý yontucu devir ayarý yapýlmasýna olanak saðlar. Dokunmatik bir þalter vasýtasýyla cihaz kolaylýkla el aparatý üzerinden de açýlýp kapatýlabilir. Opsiyonlu olarak bir akü imkanýna da sahip olan cihaz þebeke cereyanýna baðlý kalmaksýzýn özgürce çalýþma olanaðý saðlar. KOD NUMARASI : PM0123 AÐIRLIK : 900 gr. EBATLAR: 14 cm x 8.5 cm x 20.5 cm ELEKTRÝK: V 50/60Hz DEPURBEL Refleks bölgeleri prensibi kullanýlarak suyla yapýlan detox ÇALIÞMA PRENSÝBÝ DEPURBEL in etkisi pedikür leðeni içerisine ayaðýnýzý daldýrdýðýnýz ilk 30 dakika içindeki elektrolitik süreçte görülür. DEPURBEL bakým terapisi ile vücudunuzdaki enerji dengesi yeniden kazanýlacak ve toksinler atýlacaktýr. Su, molekülleri iyonize ederken, pozitif iyonlarý katoda, negatif iyonlarý anoda doðru hareket ettirir ve ayrýþtýrýr. Akým iletimi saðlanýrken pedikür leðeni içerisindeki suda manyetik alan oluþur. Ýnsan vücudu organizma olarak ciltteki negatif iyonlarý hücre zarýndaki ozmos ile özümser. DEPURBEL, bu iþlemle negatif iyonlarý (anyonlar) etkisiz hale getirirken, pozitif iyonlarý (katyonlar) harekete geçirir. Antioksidanlarýn hareketini zararlý serbest radikallere karþý artýrýr ve tüm bu iþlem süresince cildimiz iyileþmeyi hisseden ilk organýmýz olur. KOD NUMARASI : AÐIRLIK : 3,6 kg. EBATLAR : en: 29 cm, derinlik: 25 cm, yükseklik: 12,3 cm 45

7 Ayak Bakým Koltuklarý PODO COMFORT PLUS Ayak bakýmlarýyla birlikte kozmetik bakýmlarda da maksimum konforu saðlayacak özel bir tasarým. Yükseklik, oturma yeri eðimi ve sýrt bölümünü uzaktan kumandayla ayarlamak mümkündür. Ayak parçalarý ve baþ kýsmý ayarlanabilir ve uzatýlabilir. Ergo minder ve soft minder seçenekleri mevcuttur. KOD NUMARASI : MAKSÝMUM TAÞIMA GÜCÜ : 150 kg AÐIRLIK: 75 kg EBATLARI : en: 75 cm, kolçaklý en: 83 cm, derinlik: 170 cm, yatay pzoisyon max.yükseklik: 90cm, min.yükseklik: 70cm, oturma pozisyonu yüksekliði: cm, baþlýk 20 cm ile 32 cm arasý uzatýlabilir. OPSÝYONEL PARÇALAR : manikür kasesi, ýsýtýcý DERÝ / RENK SEÇENEKLERÝ : beyaz PODO COMFORT 6 Belfeet - güzel ayaklar Ayak bakýmlarýyla birlikte kozmetik bakýmlarda da maksimum konforu saðlayacak özel bir tasarým. Yükseklik, oturma yeri eðimi ve sýrt bölümünü uzaktan kumandayla ayarlamak mümkündür. Ayak parçalarý ve baþ kýsmý ayarlanabilir ve uzatýlabilir. Ergo minder ve soft minder seçenekleri mevcuttur. KOD NUMARASI : AÐIRLIK: 64 kg EBATLARI : en: 75 cm, kolçaklý en: 83 cm, derinlik: 185 cm, yükseklik: 62 cm, max. yükseklik: 84 cm, yatay pozisyon uzunluðu: cm, oturma pozisyon uzunluðu: cm, baþlýk 45 cm ile 58 cm arasý uzatýlabilir. Ayak bölümü 20 cm ile 32 cm arasý uzatýlabilir. OPSÝYONEL PARÇALAR : manikür kasesi, ýsýtýcý DERÝ / RENK SEÇENEKLERÝ : beyaz

8 Etajerler FORMEO COSY Çekemeceli ve 2 raflý cam etajer. Üç raflý ve yan tarafýndaki sepeti isterseniz çöp isterseniz havlu için kullanýlabilen cam etajer.tekerleri ile rahatlýkla her yerde kullanýlabilir. KOD NUMARASI : 1040A AÐIRLIK : 24 kg EBATLAR : en: 60 cm, derinlik: 46,5 cm, yükseklik: 80 cm KOD NUMARASI : 1031 AÐIRLIK : 22 kg EBATLAR : en: 74 cm, derinlik: 44 cm, yükseklik: 91 cm CARRY PODOLOJÝ Ayak bakým makinesi, ürünleri ve gerekli malzemenin tümünün yerleþtirilebildiði içinde UV sterilizasyon ünitesi bulunan özel etajer. Geniþ çekmeceleri her türlü malzemeyi koyma imkaný saðlar. 3 raflý, tekerlekli metal etajer. Geniþliði, üzerine makine koyulmasýna olanak saðlar. CARRY E RELAX KOD NUMARASI : AÐIRLIK : 53.5 kg EBATLAR : en: 64 cm, derinlik: 50 cm, yükseklik: 76 cm CARRY PODOLUX Tek sütunlu kolayca hareket edebilen, ayak bakým makinesi, ürünleri ve gerekli malzemenin tümünün yerleþtirilebildiði, UV sterilizasyon donanýmlý özel etajer. Büyüteç opsiyoneldir. KOD NUMARASI : AÐIRLIK : 60 kg EBATLAR : en: 88 cm, derinlik: 44cm, yükseklik: 82 cm KOD NUMARASI : AÐIRLIK : 12,5 kg EBATLAR : en: 58 cm, derinlik: 46,5 cm, yükseklik: 87 cm CARRY PODOBASE Saðlam yapýlý, tekerlekli, özel plastik kaplý yüzeyinden dolayý temizliði son derece kolay etajer. 3 adet çekmecesi tüm alet ve ekipmanlarýnýzý kolaylýkla muhafaza edebileceðiniz geniþliktedir. Entegre priz sistemi mevcuttur. KOD NUMARASI : AÐIRLIK : 25 kg EBATLAR : en: 46 cm, derinlik: 44cm, yükseklik: 76 cm 47

9 Tabureler ve Iþýklý Büyüteçler CLASSO Düz oturma bölümüyle birliikte sýrt kýsmý ergonomik olarak tasarlanmýþtýr. Yükseklik ayarý pedal ile yapýlabilir. KOD NUMARASI : 1023AB2 AÐIRLIK : 9,3 kg EBATLAR : çap: 33 cm, max. yükseklik: 68 cm, min. yükseklik: 53 cm Arkalýksýz tabure. Yükseklik ayarý pedal ile yapýlabilir. KOD NUMARASI : 1021A AÐIRLIK : 6 kg EBATLAR : çap: 33 cm, max. yükseklik: 70 cm, min. yükseklik: 55 cm EASO STEP STEP BY STEP STYLO KOD NUMARASI : 1025A AÐIRLIK : 9,3 kg EBATLAR : çap: 38 cm, max. yükseklik: 78 cm, min. yükseklik: 62 cm KOD NUMARASI : AÐIRLIK : 4.5 kg EBATLAR : 48 cm x 25 cm x 28 cm KOD NUMARASI : AÐIRLIK : 8 kg EBATLAR : 48 cm x 46 cm x 50 cm Sýrt ve oturma bölümü ergonomik olarak dizayn edilmiþtir. Konforludur. Sýrt þekline uygun dizayný ile kullanýcýya maksimum konfor saðlar. Yüksekliði, sýrt bölümü ve oturma bölümü 3 ayrý pedalla ayarlanabilir. DIMENSION LOOP RADIANCE LOOP Geniþ açýlý objektifi ile geniþ bölgeleri rahatlýkla incelemeyi saðlayan ýþýklý büyüteçtir. Cam büyüteci ile göz saðlýðýný korurken, iki lambasý bol ýþýklý çalýþma olanaðý saðlar. 8 Belfeet - güzel ayaklar KOD NUMARASI : AÐIRLIK : 4 kg EBATLAR : 30 cm x 22 cm DÝYOPTRÝ : 3,5 KOD NUMARASI :1006T AÐIRLIK : 5 kg EBATLAR : 93x33x15 cm DÝYOPTRÝ : 3,5 Bir çok deðiþik profesyonel kullanýma uygun yuvarlak bir ýþýklý büyüteçtir.

10 Sterilizatörler STERILEX Sýcak hava sterilizatöründe zaman ayarý saati bulunur ve bu iki saatlik çalýþma süresi olarak ayarlanmýþtýr. Derece ise bir ýsý seçici þalter vasýtasýyla derece arasýnda aþamasýz olarak ayarlanabilir. Sterilizasyon iþlemi süresince içerdeki ýsý, elektriðin kesilmesine kadar, otomatik olarak devamlý þekilde görüntülenir. Ýki alet setini alabilecek kapasitede büyük olan bir kullaným sepeti uygulamayý kolaylaþtýrýr. KOD NUMARASI : P Baðlantý Deðerleri : 230 V Deðiþken Akým, Hz, 400 W Cihaz Ebatlarý : Yük: 49 cm, Gen: 33 cm, Der: 29 cm Sepet Ebatlarý : Yük: 37,5 cm, Gen: 16,5 cm, Der: 6 cm STERILEX PORTATILE STERILEX MINI KOD NUMARASI : M Ýki saate kadar çalýþma süreli zaman ayarý saatine sahip olan saðlam, küçük bir sýcak hava sterilizatörü. Derece, ýsý seçici bir þalter vasýtasýyla 0 ila 200 derece arasýnda aþamasýz olarak ayarlanabilir. Bütün sterilizasyon iþlemi elektriðin kesilmesine kadar otomatik olarak gerçekleþir. Kullaným sepetine ortalama bir alet seti koyulabilir. Baðlantý Deðerleri : 230 V Deðiþken Akým, Hz, 400 W Cihaz Ebatlarý : Yük: 31 cm, Gen: 20 cm, Der: 19 cm Sepet Ebatlarý : Yük: 24 cm, Gen: 11 cm, Der: 2,7 cm UC STERIL KLAVEX KOD NUMARASI : Çalýþma / Sterilize Süresi : 21 / 11 Min. Sterilizasyon ýsýsý: 126 o C Ölçüler : 1,40 bar nominal hacim / max. Yükleme : 9 lt. / 3 kg Küçük aletlerin kolay ve etkili sterilizasyonu için ultrasonik sterilizatör KOD NUMARASI : UC-001 Baðlantý Deðerleri : 230 V, Hz, Cihaz Ebatlarý : 19,5 X 30 X 21,5 cm Kapasite : 152 ml Aðýrlýk : 1,8 kg Yükseklik : (Dýþ/iç): 33,5 / 23 cm Çapý : (Dýþ/iç) : 24 / 21 cm Baðlantý Deðeri : 230 V / 1500 W Dikey sterilize hazneli. Sýcak hava sterilizatörlerinden farklý olarak sýcak buharlý Otoklav sistemi ile çalýþýr. Sterilizasyon süresi önemli oranda azalýr. Otoklav bir tepsi veya torbasý ile doldurulur. Kolay kullanýmlýdýr. Sterilizasyon tam otomatik þekilde gerçekleþir. MOBÝL ÇANTA Mobil Çanta Mobil çanta kolay hareketli tekerlekler üzerinde saðlam bir aluminyum gövdeden ve bir teleskop tutma sapýndan oluþur. Taþýma sýrasýnda gerekli görüldüðünde taþýyýcý kemer de monte edilebilir. Mobil çantada manyetik kilit sistemli çekmece ve büyük bir cihaz tablasý bulunmaktadýr. Merkezinizden dilediðiniz noktaya profesyonel ayak bakýmý saðlayacak mobilize çanta. EBATLARI: G x D x Y : 355 x 365 x 460 mm Motor Bölümü G x D x Y: 340 x 290 x 135 mm Aðýrlýk : yaklaþýk 6800 g (lambasýz) Kod. No : L Kod No :

11 Alet ve Ekipmanlar FREZELER Freze Setleri TEMEL SET DÝABET SETÝ TEMEL SET 1RS / 05 ÇELÝK TOP KESÝCÝ 1RS / 010 ÇELÝK TOP KESÝCÝ DÝABET SETÝ 1RS / 011 ÇELÝK TOP KESÝCÝ 11RS / 010 ÇELÝK YÝVLÝ TOP KESÝCÝ 11RS / 014 ÇELÝK YÝVLÝ TOP KESÝCÝ 39RS / 09 ÇELÝK YÝVLÝ KALEM KESÝCÝ 39RS / 010 ÇELÝK YÝVLÝ KALEM KESÝCÝ 75RS / 060 ÇELÝK ARMUT KESÝCÝ 85RS / 060 ÇELÝK YÝVLÝ ARMUT KESÝCÝ 95RS / 050 ÇELÝK ARMUT DÜZELTÝCÝ 95RS / 060 ÇELÝK ARMUT DÜZELTÝCÝ 224RS / 018 ÇELÝK YÝVLÝ OYUCU 225RS / 018 ÇELÝK OYUCU 847 / 014 KALIN KONÝK ELMAS BÝLEYÝCÝ 406L / 012 ONY CLEAN POLÝGONAL 390EF / / / T / LS / S / S / EF / EF / / / KR / / 012 DT6880 / 115 EKSTRA ÝNCE SÝLÝNDÝR ELMAS BÝLEYÝCÝ KALIN TOP ELMAS BÝLEYÝCÝ KALIN TOP ELMAS BÝLEYÝCÝ KALIN ÜST AÞINDIRICI SIDE GRIP SIDE GRIP EKSTRA ÝNCE SÝLÝNDÝR ELMAS BÝLEYÝCÝ EKSTRA ÝNCE SÝLÝNDÝR ELMAS BÝLEYÝCÝ KALIN ARMUT ELMAS BÝLEYÝCÝ SIDE GRIP ÝNCE KALEM ELMAS BÝLEYÝCÝ KR YUVARLAK ÝNCE KALEM ELMAS BÝLEYÝCÝ DELÝKLÝ ÝNCE YUVARLAK FREZER MANTAR ODUNTIRNAK SETÝ TIRNAK KOZMETÝK SET MANTAR ODUNTIRNAK SETÝ 1RS / 016 1RS / RS / RS / RS / RS / RS / RS / RS / / RS / RS / RS / / / 140 ÇELÝK TOP KESÝCÝ ÇELÝK TOP KESÝCÝ ÇELÝK YÝVLÝ TOP KESÝCÝ ÇELÝK YÝVLÝ TOP KESÝCÝ ÇELÝK YÝVLÝ KALEM KESÝCÝ ÇELÝK YÝVLÝ KALEM KESÝCÝ ÇELÝK YUVARLAK KESÝCÝ ÇELÝK YUVARLAK KESÝCÝ ÇELÝK ARMUT DÜZELTÝCÝ ÇELÝK YÝVLÝ TEKERLEK OYUK ÇELÝK YÝVLÝ TEKERLEK BÜTÜN ÇELÝK YÝVLÝ OYUCU ÇELÝK YÝVLÝ OYUCU TEMÝZLÝK FIRÇASI KEÇÝ KILI PARLATICI FIRÇA TIRNAK KOZMETÝK SET 524 / / / / / / RS / / / / / / / / / 250 BEYAZ TÖRPÜ BEYAZ TÖRPÜ PEMBE TÖRPÜ PEMBE TÖRPÜ PEMBE TÖRPÜ PEMBE TÖRPÜ ONY CLEAN POLÝGONAL YÜZEY PARLATICI YÜZEY PARLATICI YÜZEY PARLATICI GRÝ YÜZEY PARLATICI GRÝ YÜZEY DÜZELTÝCÝ GRÝ YÜZEY DÜZELTÝCÝ KEÇÝ KILLI PARLATICI MÝKROFÝBER PARLATICI EXCLUSIVE SET 10 Belfeet - güzel ayaklar EXCLUSIVE SET DT4854R / 100 DT5880 / 080 DT5880 / 095 CD5369 / / / / / / / / / 014 CD5369 / 085 DELÝKLÝ GÜÇLÜ ARMUT FREZER DELÝKLÝ KALIN YUVARLAK FREZER DELÝKLÝ KALIN YUVARLAK FREZER CD KALIN ELMAS BÝLEYÝCÝ CD KALIN ELMAS BÝLEYÝCÝ CD KALIN ELMAS OYUK BÝLEYÝCÝ GÜÇLÜ ARMUT ELMAS BÝLEYÝCÝ KALIN ARMUT ELMAS BÝLEYÝCÝ KALIN ARMUT ELMAS BÝLEYÝCÝ KALIN ARMUT ELMAS BÝLEYÝCÝ ÝNCE KALEM ELMAS BÝLEYÝCÝ ÝNCE KALEM ELMAS BÝLEYÝCÝ KALIN KONÝK ELMAS BÝLEYÝCÝ

12 Alet ve Ekipmanlar MEDCAP BAÞLANGIÇ PAKETÝ Medcap Baþlangýç Paketleri FREZELER Kod: S5302 MEDCAP BAÞLANGIÇ PAKETÝ KÜÇÜK Kod: M5303 MEDCAP BAÞLANGIÇ PAKETÝ ORTA Medcap Yedek Baþlýklar Kod: L5304 MEDCAP BAÞLANGIÇ PAKETÝ BÜYÜK GÜÇLÜ ELMAS BAÞLIK KALIN ELMAS BAÞLIK KÜÇÜK ORTA BÜYÜK Küçük Orta Büyük : MC4880S : MC4880M : MC4880L KÜÇÜK ORTA BÜYÜK Küçük Orta Büyük : MC5880S : MC5880M : MC5880L Medcap Yedek Baþlýk Taþýyýcý ÝNCE ELMAS BAÞLIK MEDCAP BAÞLIK TAÞIYICI Küçük Orta Büyük : MC6880S : MC6880M : MC6880L Küçük Orta Büyük : 308S : 308M : 308L KÜÇÜK ORTA BÜYÜK KÜÇÜK ORTA BÜYÜK DELÝKLÝ KALIN YUVARLAK FREZE Dia Twister - Delikli Frezeler DELÝKLÝ ÝNCE YUVARLAK FREZE DELÝKLÝ GÜÇLÜ ARMUT FREZE Ø 080 : DT5880 / 080 Ø 095 : DT5880 / 095 Ø 080 Ø 095 Ø 115 Ø 115 : DT6880 / 115 Ø 100 Ø 100 : DT4854R / 100 Top Grip - Üst Aþýndýrýcý TOP GRIP - KALIN ÜST AÞINDIRICI TOP GRIP - ÝNCE ÜST AÞINDIRICI Ø 50 Ø 32 Ø 65 Ø 65 Ø 32 Ø 50 Ø 65 Ø 65 Ø 050 : 840T / 050 KALIN ÜST AÞINDIRICI Ø 065 : 828T / 065 KALIN ÇÝVÝ ÜST AÞINDIRICI Ø 032 : 8841T / 032 ÝNCE ÜST AÞINDIRICI Ø 065 : 8828T / 065 ÝNCE ÇÝVÝ ÜST AÞINDIRICI Ø 032 : 841T / 032 KALIN ÜST AÞINDIRICI Ø 065 : 805T / 065 KALIN ÇÝVÝ ÜST AÞINDIRICI Ø 050 : 8840T / 050 ÝNCE ÜST AÞINDIRICI Ø 065 : 8805T / 065 ÝNCE ÇÝVÝ ÜST AÞINDIRICI 11 4

13 Alet ve Ekipmanlar FREZELER Side Grip - Yan Aþýndýrýcý GÜÇLÜ KALIN YAN AÞINDIRICI KONÝK YAN AÞINDIRICI ÝNCE YAN AÞINDIRICI Ø 065 Ø 065 Ø 055 Ø 035 Ø 065 Ø 040 Ø 033 Ø 055 Ø 033 Ø 065 Ø 065 : 6840LS / 065 GÜÇLÜ YAN AÞINDIRICI Ø 035 : 841S / 035 KALIN YAN AÞ. Ø 065 : 840LS / 065 KALIN YAN AÞINDIRICI Ø 065 : 805S / 065 KALIN ÇÝVÝ YAN AÞ. Ø 055 : 840S / 055 KALIN YAN AÞINDIRICI KR - Yuvarlak Köþeli Ø 040 : 854S / 040 KALIN KONÝK YAN AÞ. Ø 033 : 854S / 033 KALIN KONÝK YAN AÞ. Ø 055 : 8840S / 040 ÝNCE YAN AÞINDIRICI Ø 033 : 8841S / 033 ÝNCE YAN AÞINDIRICI Ø 065 : 8805S / 065 ÝNCE ÇÝVÝ YAN AÞINDIRICI. YUVARLAK KÖÞELÝ ÝNCE YUVARLAK KÖÞELÝ KALIN YUV. KÖÞ. KONÝK KALIN YUV. KÖÞ. KONÝK ÝNCE Ø 055 Ø 035 Ø 055 Ø 035 Ø 033 Ø 040 Ø 033 Ø 040 Ø 055 Ø 035 : 8840KR / 055 YUVARLAK KÖÞELÝ ÝNCE : 8841KR / 035 YUVARLAK KÖÞELÝ ÝNCE Ø 055 Ø 035 : 840KR / 055 YUVARLAK KÖÞELÝ KALIN : 841KR / 035 YUVARLAK KÖÞELÝ KALIN Ø 033 : 854KR / 033 YUV. KÖÞELÝ KONÝK KALIN Ø 040 : 854KR / 040 YUV. KÖÞELÝ KONÝK KALIN Ø 033 : 8854KR / 033 YUV. KÖÞELÝ KONÝK ÝNCE Ø 040 : 8854KR / 040 YUV. KÖÞELÝ KONÝK ÝNCE Cd - Elmas Bileyici Elmas Bileyici CD - ELMAS BÝLEYÝCÝ GÜÇLÜ ARMUT ELMAS BÝLEYÝCÝ KALIN ARMUT ELMAS BÝLEYÝCÝ Ø 085 Ø 090 Ø 075 Ø 050 Ø 047 Ø 060 Ø 060 Ø 085 Ø 090 : CD5369 / 085 KALIN ELMAS : 5405 / 090 KALIN ELMAS OYUK Ø 075 : 5892/ 075 Ø 050 : 818 / 050 Ø 047 : 893 / 047 Ø 060 : 893 / 060 Ø 060 : 894 / 060 KALIN TOP ELMAS BÝLEYÝCÝ KALIN KALEM ELMAS BÝLEYÝCÝ KALIN KONÝK ELMAS BÝLEYÝCÝ Ø 029 Ø 018 Ø 023 Ø 012 Ø 016 Ø 014 Ø 018 Ø 014 Ø 029 : 801 / 029 Ø 018 : 801 / 018 Ø 023 : 850 / 023 Ø 012 : 860 / 012 Ø 016 : 860 / 016 Ø 014 : 862 / 014 Ø 018 : 862 / 018 Ø 014 : 847 / Belfeet - güzel ayaklar

14 Alet ve Ekipmanlar FREZELER ÝNCE KALEM ELMAS BÝLEYÝCÝ EKSTRA ÝNCE SÝLÝNDÝR ELMAS BÝLEYÝCÝ Ø 012 Ø 016 Ø 018 Ø 060 Ø 012 : 8863 / 012 Ø 016 : 8850 / 016 Ø 018 : 8390 / 018 Ø 060 : 8894 / 060 Ø 012 Ø 018 Ø 047 Ø 012 : 863EF / 012 Ø 018 : 390EF / 018 Ø 047 : 893EF / 047 Çelik Kesiciler ÇELÝK TOP KESÝCÝ ÇELÝK YUVARLAK KESÝCÝ ÇELÝK ARMUT KESÝCÝ ÇELÝK YÝVLÝ TOP KESÝCÝ Ø 005 Ø 010 Ø 012 Ø 016 Ø 021 Ø 060 Ø 070 Ø 060 Ø 060 Ø 010 Ø 014 Ø 005 : 1RS / 05 Ø 010 : 1RS / 010 Ø 012 : 1RS / 012 Ø 016 : 1RS / 016 Ø 021 : 1RS / 021 Ø 060 : 72RS / 060 Ø 070 : 72RS / 070 Ø 060 : 85RS / 060 YÝVLÝ Ø 060 : 75RS / 060 Ø 010 : 11RS / 010 Ø 014 : 11RS / 014 ÇELÝK YÝVLÝ KALEM KESÝCÝ ÇELÝK ARMUT DÜZELTÝCÝ ÇELÝK YÝVLÝ OYUCU ÇELÝK OYUCU Ø 009 Ø 010 Ø 012 Ø 014 Ø 050 Ø 060 Ø 070 Ø 18 Ø 23 Ø 27 Ø 018 Ø 023 Ø 027 Ø 009 : 39RS / 09 Ø 010 : 39RS / 010 Ø 012 : 39RS / 012 Ø 014 : 39RS / 014 Ø 050 : 95RS / 050 Ø 060 : 95RS / 060 Ø 070 : 95RS / 070 Ø 018 : 224RS / 018 Ø 023 : 224RS / 023 Ø 027 : 224RS / 027 Ø 018 : 225RS / 018 Ø 023 : 225RS / 023 Ø 027 : 225RS / 027 ÇELÝK YÝVLÝ TEKERLEK ONY CLEAN - POLÝGONAL TEMÝZLEYÝCÝ PEMBE TÖRPÜ BEYAZ TÖRPÜ Ø 100 Ø 100 Ø 012 Ø 012 Ø 025 Ø 030 Ø 050 Ø 020 Ø 055 Ø 100 Ø 100 Ø 100 : 137 / 100 KESÝCÝ : 138RS / 100 BÜTÜN Ø 012 : 407RS / 012 Ø 012 : 406L / 012 Ø 025 : 636 / 025 Ø 030 : 636 / 030 Ø 050 : 640 / 050 Ø 020 : 648 / 020 Ø 055 : 524 / 055 Ø 100 : 524 / 100 GRÝ YÜZEY DÜZELTÝCÝ YÜZEY PARLATICI FIRÇA Ø 080 Ø 100 Ø 100 Ø 080 Ø 100 Ø 100 Ø 140 Ø 140 Ø 220 Ø 250 Ø 080 : 9629 / 080 Ø 100 : 9626 / 100 Ø 100 : 9628 / 100 Ø 080 : 9625 / 080 Ø 100 : 9622 / 100 Ø 100 : 9624 / 100 Ø 140 : 9736 / 140 TEMÝZLÝK FIRÇASI Ø 140 : 9738 / 140 KEÇÝ KILLI PARLATICI Ø 220 : 9738 / 220 KEÇÝ KILLI PARLATICI Ø 250 : 9644 / 250 MÝKROFÝBER PARLATICI 13 4

15 Alet ve Ekipmanlar MAKASLAR ve EKÝPMANLARI AYAK TIRNAK MAKASI KOD NO : Özellikle rahat ve kullanýþlý baþ makasý. Uzunluk: 11 cm, Aðýrlýk: 70 gr. KOD NO : Profesyonel Baþ Makasý- Ayak týrnaklarýný kesmek için uygundur. Özel sað ve sol kenarlarý kullanýlabilir. Ayak saðlýðý bakýmlarýnda vazgeçilmez ekipmanlardan biridir. Uzunluk: 14 cm, Aðýrlýk: 100 gr. PEDÝKÜR PENSESÝ KÖÞE PENSE KOD NO : Uzunluk: 13 cm, Aðýrlýk:100 gr. KOD NO : Zarif baþlý bu köþepense derin batýklarý problemsiz keser ve yaralanma riskini azaltýr. Uzunluk: 12 cm, Aðýrlýk: 44 gr. DÝYABET KÖÞE PENSE ET PENSÝ KOD NO : Et Pensi Uzunluk: 10 cm, Aðýrlýk: 26 gr, Kesme alaný: 4mm KOD NO : Küt uçlu köþepense, diyabet ayaklar için özel olarak hazýrlanmýþtýr. Yaralama riskini azaltýr. YUVARLATICI PENSE TEL MAKASI KOD NO : KOD NO : Belfeet - güzel ayaklar

16 Alet ve Ekipmanlar MAKASLAR ve EKÝPMANLARI BANDAJ MAKASI PARMAK AYIRICISI KOD NO : Parmak Ayýrýcýsý KOD NO : Bandaj Makasý Uzunluk: 11 cm KÖÞE TÖRPÜSÜ KOD NO : Köþe Törpüsü KONTROL KALEMÝ ALET ÇANTASI KOD NO : Kontrol Kalemi KOD NO : Alet Çantasý LUBRA METALIC PENS BAKIM YAÐI METAL PETRÝK GÖZLÜK KOD NO : S01122 Kod: Kod:

17 Alet ve Ekipmanlar PODOLOJÝK DESTEK MALZEMELERÝ Baský Azaltýcý No-1: 3020 No-2: 3021 No-3: 3022 No-4: 3023 No-5: 3024 No-6: 3040 Erkoton 20 - Ayak Yastýk Hamuru x 400 ml : x 100 ml : Loryko Parmaklýklý Bant Parmak Ayýrýcý Derin Nasýr Yastýðý SS ( 36-38): S ( 33-35) : M ( 39-41) : L ( 42-44) : X ( 45-46) : Küçük : 3920 Orta : 3921 Büyük : 3922 Küçük : 3915 Büyük : 3916 Ön Ayak Yastýðý Parmak Kapþonu Yüzük Küçük : 3912 Orta : 3913 Büyük : 3914 Küçük Büyük : S : L Küçük : 3908 Orta : 3909 Büyük : 3910 Hallux Koruyucu Çekiç Ayak Parmaðý Yastýðý Jel Parmak Ayýrýcý Küçük : 3980 Büyük : 3981 Küçük : 3940 Orta : 3941 Büyük : 3942 Küçük : Orta : Büyük : Belfeet - güzel ayaklar

18 Alet ve Ekipmanlar PODOLOJÝK DESTEK MALZEMELERÝ Jel Makara Jel Parmak Kýlýfý Jel Parmak Kapþonu Küçük : Orta : Büyük : Küçük : Orta : Büyük : Küçük : Orta : Büyük : Jelpad li Parmak Koruyucusu Jel Çekiç Parmak Yastýðý Jel Hallux Koruyucu Bandaj Küçük : Orta : Büyük : Küçük : Büyük : Küçük : Büyük : Silikon Parmak Koruyucu Yüzük Silikon Parmak Kýlýfý YUVARLAK DÜZ Silikon Ayak Yastýðý - ön Kod: Küçük : Orta : Büyük : Küçük : Orta : Büyük : Kod: Silikon Ayak Bandajý - ön Batýk Týrnak Bakýmlarý Erki-Set komple batýk týrnak seti Erki Set - Komple Batýk Týrnak Seti Kod: Yedek parçalarý Lastik halka Gr.1, 3,20 mm Lastik halka Gr.2, 4,80 mm Lastik halka Gr.3, 6,35 mm Tutucu cýmbýz Batýk týðý Batýk tüpü Erkis kanca Erkis kanca ve yapýstýrýcýsý

19 Alet ve Ekipmanlar PODOLOJÝK DESTEK MALZEMELERÝ Onyclip Batýk Týrnak Seti Onyclip batýk týrnak seti : Yedek parçalarý Onyclip teli, 0,10mmX10cm : Onyclip teli, 0,15mmX10cm : CombiPed PodoFix Ayak bakým uzmanlarý için bir ilk Tel bant tekniði bir arada Ayak bakým uzmanlarý için bir ilk Aktif yapýþkanlý telli bant Eðitim görmeden de çok kolay uygulanabilir. Týrnak üzerinde yarattýðý sürekli yay gücü ile özel ve çabuk etki gösterir. Gömülü ve yuvarlanmýþ týrnaklarda tek veya çift yönlü olarak uygulanabilir. Çok küçük týrnaklarda da (6 mm) baþarýlý bir bakým sunar. Yeni teknik çok yönlü olarak kullanýlabilir. Tel tarafý yapýþtýrýcý tarafýna oranla daha güçlü etki gerçekleþtirir. Týrnak kenarýnýn bir yanýna ulaþýlamadýðý durumlarda da kullanýlabilir. Belirlenmiþ boya göre tek yönlü ve çift yönlü olarak da etkili olabilir. Teller farklý üç güç þekli ile yumuþak, orta ve güçlü olarak ayarlanabilir ve böylece en iyi gerilim uyumu saðlanmýþ olur. Ýki tel birlikte kullanýlarak daha yüksek etki saðlanabilir. Çok küçük yapýsý ile çok dar týrnaklar için de uygundur. Eðitim görmeden de çok kolay uygulanabilir. Esnek maddeden oluþur ve bu nedenle kývrýlmýþ týrnaklarda da kullanýlabilir. Hýzlý ve kolay uygulanabilir. Týrnakta uzun süre kalýcýlýk saðlayan kuvvetli yapýþma gücü vardýr. Kolay uygulama, mükemmel etki Esnek plastik ped ile her týrnaða mükemmel uyum saðlar. Çekme gücü ve etki yoðunluðunda mükemmel, aþamasýz dozajlama. Yüksek yapýþma gücüne sahip malzeme. Uygulama yapýlan kiþinin aðrýsýný kýsa sürede azaltýr. Çökmüþ ve kývrýlmýþ týrnaklarla ilgili aðýr ve hafif durumlar için kullanýlabilir. Önlem olarak ve bakým sonrasýnda da kullaným için uygundur. 18 Belfeet - güzel ayaklar

20 Alet ve Ekipmanlar PODOLOJÝK DESTEK MALZEMELERÝ Týrnak Protezi için Ekipman Yað Giderici Onycholit - Týrnak Protezi için Onyclip ve Erkis kancalarýndan, iþlem yapýlacak týrnak plaðýndan yaðý gidermek için kullanýlan temizleyici. 50 ml Kod: 216/3050 Onycholit Sývýsý 25 ml (Týrnak Protezi için sývý) Kod: Onycholit Tozu 30 gr (Týrnak Protezi için pembe toz) Kod: Onycholit Tozu 30 gr (Týrnak Protezi için þeffaf toz) Kod: Cam Gode Spatula KOD NO : Spatula Kod: DÝÐER ÜRÜNLER Hydro Masaj Küveti Ayak Banyosu Kod: Kod:

21 Belfeet - Güzel Ayaklar DEZENFEKTE ÜRÜN ve KAPLARI DERMOSPREY DESPREY Dezenfeksiyon uygulanmasýyla birlikte bakterilerin çoðalmasýný, üremesini durdurmakta ve böylece vücudumuzda herhangi bir enfeksiyona yol açmalarýný önlemektedir. Yüzey dezenfektaný. Spreyleme yöntemi ile ulaþýlmayan yüzeyler ve ekipmanlar için hýzlý ve etkili, anýnda kullanýma hazýr dezenfektan. Aldehit ve fenol içermez. 200 ml: lt: lt: HOSPI FORTE DEZOSEPT Saðlýk Bakanlýðýndan onaylýdýr. Freze ve Makas Dezenfektaný. Hijyenik Alkol Bazlý El Antiseptiði. 1 lt: lt: Ekipman Dezenfeksiyon Küveti Firez Dezenfektan Kabý Kod: Kod: Belfeet - güzel ayaklar

22 Belfeet - Güzel Ayaklar BELFEET ÜRÜNLERÝ BELCREAM Yorgun Ayaklara Özel Bakým Kremi Bacaklar ve/veya yorgun bacaklar ve donuk ciltler için spesifik yorgunluk karþýtý ve nemlendirici krem. Ayaklara anýnda rahatlama hissi verir. 100 ml 500 ml Fonksiyonlarý: Yorgun ve/veya cansýzlaþmýþ bacak ve ayaklarýn bakýmýný yapar. Bacak, bilek ve ayaklardaki ödemi azaltýr. Dolaþýmý artýrýr ve kýlcal basýncýn fazlasýný elimine eder. Kan dolaþýmýný uyarýcýdýr. Bu tip derinin tipik karakteristik özelliði olan pul pul dökülme ve çatlakarý giderirken, antioksidan bakým da saðlar. COOLBEL Yorgun Ayaklarda Etkin Kan Dolaþýmý Yorgunluða karþý ve nemlendirici etkisi olan bu krem serin etkisi sayesinde dolaþýmý etkinleþtirir, ferahlatýr, týkanýklýklarý açar ve yorgun ayaklar, bacaklar üzerinde anýnda rahatlatýcý etki saðlar. 100 ml 500 ml Fonksiyonlarý: Yorgun bacaklar ve ayaklardaki týkanýklarý açar. Hafiflik ve saðlýk hissi verir. Kan dolaþýmýný etkinleþtirir. Dokularý sýkýlaþtýrýr. Cildi derinlemesine nemlendirir ve ferahlatýr. HARPAGOBEL Þiþkin ve Yorgun Ayaklara Özel Kas Aðrýlarýný Giderici Krem Harpagophytum içeren bu doðal krem kas aðrýlarýný rahatlatýr. 100 ml 500 ml Fonksiyonlarý: Yatýþtýrýcý etki saðlar. Burkulma ve bükülmelerden doðan kas aðrýlarýný giderir Eklem aðrýlarý, romatizma ve artrit aðrýlarýný azaltýr Cildi etkin biçimde nemlendirir BELMASQUE Cilt Yapýsýný Onaran Güçlü Ayak Nem Maskesi Nem ve elastikiyet saðlayan ayak bakým maskesi. Cildi nemlendirir ve besler, yumuþak ve ipeksi bir görünüm saðlar. 200 ml Fonksiyonlarý: Elastikiyeti ve konforu geri kazanmak için cilt yüzeyini derinlemesine nemlendirir. Esansiyel yað asitlererinin eksikliðini tamamlamak için dokularý besler. Serbest radikallerin oluþumuna karþý savaþýr ve cildin gençliðini korur. 21 4

Hiçbir katkı maddesi içermez. Gül çiçeklerinin işlenmesi esnasında elde edilir Doğal tonik etkisi sağlar. Doğal nem dengesine kavuşturur

Hiçbir katkı maddesi içermez. Gül çiçeklerinin işlenmesi esnasında elde edilir Doğal tonik etkisi sağlar. Doğal nem dengesine kavuşturur G İ R İ Ş %100 Doğal Hiçbir katkı maddesi içermez Gül çiçeklerinin işlenmesi esnasında elde edilir Doğal tonik etkisi sağlar Cildi nemlendirir Doğal nem dengesine kavuşturur Cilde taze ve duru bir görünüm

Detaylı

Diyabetik Ayak Bakımı

Diyabetik Ayak Bakımı AYAK BAKIM ÜNİTESİ Ayak Bakımı Günlük yaşamda el ve ayaklarımız çeşitli nedenlerle yıpranıyor ve bakıma ihtiyaç duyuyor. Bayındır Tıp Merkezi Ayak Bakım Ünitesi nde, 160 saatlik eğitim programını geçtikten

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

baborganic - kusursuz güzelliðe doðal dokunuþ

baborganic - kusursuz güzelliðe doðal dokunuþ baborganic - kusursuz güzelliðe doðal dokunuþ Olaðanüstü eserlerin zemininde her zaman basit fikirler yatar. Leo N. Tolstoy Kusursuz Güzelliðe Organik Dokunuþ baborganic Günümüzde yaþadýðýmýz olumsuz çevresel

Detaylı

Doðru tercihler çözüme ulaþtýrýr... www.epsa.com.tr AMBALAJ VE DÝÐER SEKTÖRLERDE KULLANIMI Dayanýklý Tüketim Mallarý Deniz Ürünleri Et Ürünleri Meyve-Sebze Kasalarý Çiçekcilik Seracýlýk AMBALAJ VE DÝÐER

Detaylı

TRANSFER. 1. Daðýtma öncesi,transferin dýþýný buharlý temizleyici veya temizlik çözeltisi ile boydan boya temizleyin.

TRANSFER. 1. Daðýtma öncesi,transferin dýþýný buharlý temizleyici veya temizlik çözeltisi ile boydan boya temizleyin. ... J3-1 ÖNLEM... J3-1 TRANSFER ELEMANININ DAÐITILMASI... J3-2 ÖN TAHRÝK DÝÞLÝ ELEMANININ DAÐITILMASI/ TOPLANMASI... J3-4 TRANSFER ÇIKIÞ MÝLÝ ELEMANININ DAÐITILMASI TOPLANMASI... J3-5 TRANSFER ELEMANININ

Detaylı

Ballorex Venturi. Çift Regülatörlü Vana

Ballorex Venturi. Çift Regülatörlü Vana Ballorex Venturi Çift Regülatörlü Vana Isýtma ve soðutma sistemlerinin balanslanmasý Precision made easy Ballorex Venturi ýsýtma ve soðutma sistemlerini balanslamasýný saðlayan olan yeni jenerasyon çift

Detaylı

P R O F E S Y O N E L. Ev Dýþý Tüketim Ürün Broþürü

P R O F E S Y O N E L. Ev Dýþý Tüketim Ürün Broþürü Ev Dýþý Tüketim Ürün Broþürü Klor Bazlý Aðartýcý ve Hijyen Ürünü Endüstriyel çamaþýr yýkama uygulamalarý ve yýkanabilir yüzeyler için genel amaçlý hijyen için üretilmiþ klor bazlý aðartýcý ve hijyen ürünüdür.

Detaylı

Bütün talepleri karþýlýyacak en optimal ürünler: Seramik döþemesi için ARDEX.

Bütün talepleri karþýlýyacak en optimal ürünler: Seramik döþemesi için ARDEX. Bütün talepleri karþýlýyacak en optimal ürünler: Seramik döþemesi için ARDEX. Sorunlar yok: Sadece çözümler var! Yüksek kalitedeki özel-yapý malzemeleri ile ilgili ARDEX ilk adresinizdir. Ürün yelpazesi

Detaylı

Başladığı günden bu güne bitkisel yağlar ve özleri ile kozmetik sektöründe faaliyet gösteren ve 1924 yılında kurulan Aroma Cosmetics Jsc.

Başladığı günden bu güne bitkisel yağlar ve özleri ile kozmetik sektöründe faaliyet gösteren ve 1924 yılında kurulan Aroma Cosmetics Jsc. Başladığı günden bu güne bitkisel yağlar ve özleri ile kozmetik sektöründe faaliyet gösteren ve 1924 yılında kurulan Aroma Cosmetics Jsc. 90 yıllık bir Bulgaristan şirketidir. Üretim sahası olarak Balkanların

Detaylı

Metapan Metal Panel CLIP-IN TAVANLAR

Metapan Metal Panel CLIP-IN TAVANLAR Metapan Metal Panel CLIP-IN TAVANLAR Clip-In (gizli) tip taþýyýcý sistemlerde taþýyýcý sistem görünür deðildir. Sistem, ana taþýyýcýlar, bunlara dik açýyla kenetlenen clip-in profilleri ile tüm kenarlardan

Detaylı

A Sýnýfý Yüksek verimli deðiþken hýzlý sirkülatörler. EA Serisi (Ecocirc Otomatik)

A Sýnýfý Yüksek verimli deðiþken hýzlý sirkülatörler. EA Serisi (Ecocirc Otomatik) A Sýnýfý Yüksek verimli deðiþken hýzlý sirkülatörler EA Serisi (Ecocirc Otomatik) KULLANIM ALANLARI KONUTSAL. UYGULAMALAR Isýtma ve iklimlendirme sistemlerinde su sirkülasyonu. Mevcut sistemlerin yenilenmesi

Detaylı

3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler

3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler 3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler Beþ tipin saðladýðý üç büyük avantaj: Uyumlu, güçlü, ekonomik Devre-kesicileri günümüzde, trafolarýn, enerji nakil hatlarýnýn, kablolarýn, kondansatörlerin, reaktör

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Rapor edilen iðne batma yaralanmalarýnýn %56 sý güvenlikli ürünler kullanýlarak önlenebilir den fazla patojen bulaþabilir.

Rapor edilen iðne batma yaralanmalarýnýn %56 sý güvenlikli ürünler kullanýlarak önlenebilir den fazla patojen bulaþabilir. Rapor edilen iðne batma yaralanmalarýnýn %56 sý güvenlikli ürünler kullanýlarak önlenebilir. 7 20 den fazla patojen bulaþabilir. 8 En büyük tehlike Hepatit B, Hepatit C ve HIV dir. Yaralananlarýn %40 ý

Detaylı

Cilt Bakımları. *Epidermisin en üst katmanının nemlendirilmesi

Cilt Bakımları. *Epidermisin en üst katmanının nemlendirilmesi GÜZELLİĞİNİZ İÇİN Cilt Bakımları Bu bakım, cildin doğal parlaklığını ortaya çıkararak yüzün ışıldamasını sağlar. Ölü deri giderme, yüz ve boyun masajı ile başlar, özel bir maskenin uygulanması ile devam

Detaylı

ISO 9001 CERTON N.008/02. SAIT Abrasivi S.p.A.

ISO 9001 CERTON N.008/02. SAIT Abrasivi S.p.A. C TIFIE D ER ISO 9001 CERTON N.008/02 SAIT Abrasivi S.p.A. 1953 yýlýnda kurulmuþ olan SAIT ABRASIVI, üstün kaliteli aþýndýrýcý imalatýnda lider firmadýr. Torino fabrikasý ve Piozzo Fabrikasý tamamen otomatik

Detaylı

Salyangoz Mukus Süzüntüsü Bazlı Kozmetik

Salyangoz Mukus Süzüntüsü Bazlı Kozmetik İMDİ YENİLENME ZAMANI! IT'S TIME TO SLOW DOWN! EXCLUSIVE Salyangoz Mukus Süzüntüsü Bazlı Kozmetik ŞİMDİ YENİLENME ZAMANI! Ultra Enerji Kremi Salyangoz Mukus Süzüntüsü Bazlı Cildi yenilemek için olağanüstü

Detaylı

Formaldehyde free PERFECT RESTORE TEKNOLOJÝYÝ SAÐLIKLA BÝRLEÞTÝRDÝ NANO HAIR TEKNOLOJÝSÝ SAYESÝNDE FORMALDEHYDE VE KANSEROJEN MADDELER ÝÇERMEZ. PERFECT RESTORE ÝLE ARTIK DÜZLEÞTÝRME ÝÞLEMÝ 3 GÜNDE DEÐÝL

Detaylı

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2 Nokia Holder Easy Mount HH-12 1 4 2 3 9249387/2 5 7 6 TÜRKÇE 2006 Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia i Nokia Connecting People su ¾igovi ili za¹tiæeni ¾igovi firme Nokia Corporation. Giriþ Bu montaj cihazý,

Detaylı

PURE OCEAN MAKYAJ TEMİZLEME SERİSİ

PURE OCEAN MAKYAJ TEMİZLEME SERİSİ MAKYAJ TEMİZLEME SERİSİ YENİ NESİL MAKYAJ TEMİZLEME SERİSİ KOLAY KULLANIM VE ETKİLİ SONUÇ ÖZEL GELİŞTİRİLMİŞ BENZERSİZ FORMÜL BİYOTEKNOLOJİ İLE ÜRETİM BİTKİSEL AKTİF MOLEKÜLLER EKSTRA CİLT BAKIMI TEMİZLEME

Detaylı

hem kapalý, hem deðil... esnek, þeffaf, pratik çözümler...

hem kapalý, hem deðil... esnek, þeffaf, pratik çözümler... hem kapalý, hem deðil... esnek, þeffaf, pratik çözümler... "pvc perde kapýlar" mekanlarý ayýrmanýn iþlevsel yolu... Özellikleri, Avantajlarý PVC Perde kapýlar, þeffaff PVC bantlardan oluþan, çalýþma alanlarýnda

Detaylı

Tespit Vidasý. Ýç Ölçüm Çeneleri. Verniyer Skalasý. (Metrik) Dýþ Ölçüm Çeneleri. Ýç Ölçüm Çeneleri. Fonksiyon Düðmeleri. Dýþ Ölçüm Çeneleri.

Tespit Vidasý. Ýç Ölçüm Çeneleri. Verniyer Skalasý. (Metrik) Dýþ Ölçüm Çeneleri. Ýç Ölçüm Çeneleri. Fonksiyon Düðmeleri. Dýþ Ölçüm Çeneleri. KUMPASLAR KUMPAS HAKKINDA Kumpaslar parçalarýn iç, dýþ, yükseklik ve derinlik gibi boyutlarýný ölçmek için kullanýlýrlar. Ýç Ölçüm Çeneleri Tespit Vidasý Verniyer Skalasý (Ýnç) Ana Skala (Ýnç) KUMPAS ÇEÞÝTLERÝ

Detaylı

Metapan Metal Panel DOGRUSAL TAVANLAR

Metapan Metal Panel DOGRUSAL TAVANLAR Metapan Metal Panel DOGRUSAL TAVANLAR Asma tavan çözümleri arasýnda fonksiyonel ve esnek bir alternatif olarak yer alan lineer tavan, hem iç mekan hem de dýþ mekan kullanýmýna uygun özellikleriyle, uzun

Detaylı

PLASTÝK ENJEKSÝYON VE ÝNÞAAT MALZEMELERÝ SAN. TÝC. Hakkýmýzda KAMÝ GRUP 2007 yýlýnda Ýstanbul Topçularda, Sn. Baþak Kami tarafýndan kurulmuþtur. 2007 yýlýndan bu yana geliþimciliði ilke edinen firmamýz,

Detaylı

P 27 I P 27 B P 27 S P 32 I P 32 B P 31 IMB

P 27 I P 27 B P 27 S P 32 I P 32 B P 31 IMB P 27 I P 27 B P 27 S P 32 I P 32 B P 31 IMB PCB içermez 3-4 5-8 9 10 13 Rev. 05.02.08 Davlumbazýnýzýn Davlumbazýnýzýn davlumbazýnýzý davlumbazýnýzý Davlumbazýnýz Davlumbazýnýzýn bükülme Davlumbazýnýzý

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn 720 90-02/00 TR (TR) Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23 K Lütfen saklayýn Kullanma Kýlavuzu Sayýn Müþterimiz, Buderus Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

OTOMATÝK BETON BLOK ÜRETÝM TESÝSÝ NHP

OTOMATÝK BETON BLOK ÜRETÝM TESÝSÝ NHP OTOMATÝK BETON BLOK ÜRETÝM TESÝSÝ NHP 520 Profesyonellik detaylarda gizli... Kolay ve pratik kalýp deðiþimi için tasarlanmýþ açýlýr makina gövdesi, kalýp deðiþtirme için gereken zamaný kýsaltmaktadýr.

Detaylı

ELQ Kapasitif Seviye Transmitterleri, endüstride yaygýn kullanýlan, kapasite ölçüm yöntemini kullanýr. Elektrod çubuðu ile tank duvarý arasýnda prosesi oluþturan malzeme nedeniyle deðiþen kapasiteyi ölçerek

Detaylı

BUNKERLER VE HAVAÝ HAT SÝSTEMLERÝ

BUNKERLER VE HAVAÝ HAT SÝSTEMLERÝ BETON SANTRALLERÝ BUNKERLER VE HAVAÝ HAT SÝSTEMLERÝ OTOMASYON SÝSTEMLERÝ Kusursuzluk, tesisin beyninde baþlar... NAMTAÞ Beton Santralleri, NAMTAÞ mühendislerinin geliþtirdiði, sektöründe yýllarca sýnanmýþ

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZKF661LX

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZKF661LX Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya ZANUSSI ZKF661LX için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki ZANUSSI ZKF661LX tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

LAMINAR FLOW PAKET TÝP HÝJYENÝK KLÝMA DIN 1946 KISIM 4 (Klima Sistemlerinin Vazifeleri) Havadaki mikrop seviyesinin sýnýrlandýrlasý Odalar arasýndaki gerekli hava akýmýnýn saðlanmasý Havadaki narkoz gazlarýnýn

Detaylı

Kalite Güvence Sistemi Belgesi.... Sulamada dünya markasý.

Kalite Güvence Sistemi Belgesi.... Sulamada dünya markasý. Kalite Güvence Sistemi Belgesi... Sulamada dünya markasý. Borular Sulama Borularý & Spagetti Borular Aþýndýrýcý sývýlara karþý yüksek derecede dayanýklýdýr. Güneþin UV ýþýnlarýna karþý dayanýklý ve esnektir.

Detaylı

Techbox; Türk ve Alman ortaklýðýndan oluþan güçlü bir þirkettir. Firmamýz özellikle epilasyon, güzellik, saðlýk cihazlarý ve ürünlerinde faaliyet gösterir. Tüm cihaz ve ürünlerimiz, Türk-Alman malý üretimi

Detaylı

Modüler Proses Sistemleri

Modüler Proses Sistemleri Ürünler ve Hizmetlerimiz 2011 Modüler Proses Makineleri Modüler Proses Sistemleri Proses Ekipmanlarý Süt alým tanklarý Süt alým degazörleri Akýþ transfer paneli Vana tarlasý Özel adaptör Tesisat malzemeleri

Detaylı

Cilt sorunlarının çözümü. Tıbbi etki. Doğal bakım.

Cilt sorunlarının çözümü. Tıbbi etki. Doğal bakım. Cilt sorunlarının çözümü Tıbbi etki. Doğal bakım. Yeni doğmuş bebek cildi gibi Cildiniz için sorun giderici DADO SENS DADO SENS olarak amacımız cildinizin ihtiyacı olanı vermektir. DADO SENS ürünlerini

Detaylı

PRÝZMATÝK MODÜLER SÝSTEM SU DEPOLARI. Gelecek Ýçin Üretiyoruz TSEK

PRÝZMATÝK MODÜLER SÝSTEM SU DEPOLARI. Gelecek Ýçin Üretiyoruz TSEK PRÝZMATÝK MODÜLER SÝSTEM SU DEPOLARI % 100 Yerli Teknoloji Ýle Üretilmiþ, Ýçme Suyu, Atýk Su, Tarým Uygulamalarý Kimyasal Sývý Depolamarýnda En Ýyi Çözm Gelecek Ýçin Üretiyoruz TSEK MODÜLER PRÝZMATÝK DEPO

Detaylı

>> BÖLGESEL ÝNCELME >> VÜCUT ÞEKÝLLENDÝRME >> EPÝLASYON >> ANTI -AGING >> CÝLT BAKIMLARI >> SOLARYUM

>> BÖLGESEL ÝNCELME >> VÜCUT ÞEKÝLLENDÝRME >> EPÝLASYON >> ANTI -AGING >> CÝLT BAKIMLARI >> SOLARYUM >> BÖLGESEL ÝNCELME >> VÜCUT ÞEKÝLLENDÝRME >> EPÝLASYON >> ANTI -AGING >> CÝLT BAKIMLARI >> SOLARYUM Sizi þehrin ve günlük hayatýn yarattýðý stres ve yorgunluktan þehir dýþýna çýkmaya hiç gerek kalmadan

Detaylı

Ballorex Dynamic. Basýnç Baðýmsýz Kontrol Vanasý. Precision made easy

Ballorex Dynamic. Basýnç Baðýmsýz Kontrol Vanasý. Precision made easy Ballorex Dynamic Basýnç Baðýmsýz Kontrol Vanasý Precision made easy Dinamik balanslama ile toplam debi kontrolü Precision made easy Ballorex Dynamic yeni nesil basýnçtan baðýmsýz balans ve kontrol vanasýdýr.

Detaylı

240 Serisi Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3241/3374 Glob Vana Tip 3241 Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3244/3374 Üç Yollu Vana Tip 3244

240 Serisi Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3241/3374 Glob Vana Tip 3241 Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3244/3374 Üç Yollu Vana Tip 3244 240 Serisi Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3241/3374 Glob Vana Tip 3241 Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3244/3374 Üç Yollu Vana Tip 3244 Uygulama Çok yönlü kullanýlan kontrol vanalarý,tek oturtmalý glob veya üç

Detaylı

Motor kademeleri ile otomasyon seviyeleri arasýnda akýllý baðlantý Akýllý Baðlantý Siemens tarafýndan geliþtirilen SIMOCODE-DP iþlemcilerin prozeslerinin hatasýz çalýþmasýný saðlamak için gerekli tüm temel

Detaylı

mucizeye inananlarýn tercihi... boyalý saçlar için bakým salt free COLOR SHINE Code: 20039 MIZZ BRAZIL COLOR SHINE SHAMPOO CREAM With Keratin for color treated hair with UV Filters BOYALI SAÇLAR ÝÇÝN ÞAMPUAN

Detaylı

INTERIOR PARTITIONS BÖLME SÝSTEMLERÝ BÖLME SÝSTEMLERÝ INTERIOR PARTITIONS. aluwall.com. Arpa GLASS FITTINGS & ACCESSORIES COMPACT LAMINATE PANELS

INTERIOR PARTITIONS BÖLME SÝSTEMLERÝ BÖLME SÝSTEMLERÝ INTERIOR PARTITIONS. aluwall.com. Arpa GLASS FITTINGS & ACCESSORIES COMPACT LAMINATE PANELS BÖLME SÝSTEMLERÝ BÖLME SÝSTEMLERÝ GLASS FITTINGS & ACCESSORIES Arpa COMPACT LAMINATE PANELS aluwall SYSTEMS R INDEX 1 ÖNSÖZ PREFACE 2 Güvenlik amaçlý demontable bölme duvar sistemleri Demontable security

Detaylı

SPAKARE Kenevir yağı ile

SPAKARE Kenevir yağı ile Kenevir yağı ile Kenevir oldukça çok yönlü bir bitkidir. Geleneksel olarak, kenevir yelkenli gemilerde halatlar yapmak için kullanılır. Daha yakın zamanlarda, moda tasarımcıları kenevir liflerini elbise

Detaylı

ClimaTech Yaþam ve bütçe konforu için... 142 Subasman Baþlangýç Profili Alüminyum Subasman Profili Alüminyumdan mamül (0,6 mm et kalýnlýðý) damlalýklý subasman baþlangýç profilidir. Üzerine inþa edilecek

Detaylı

KRÝSTAL KÝMYASAL ÜRÜNLER ÝMALATI SAN. TÝC. LTD. ÞTÝ. 1996 yýlýnda GALERÝ KRÝSTAL A.Þ. bünyesinde kurulmuþtur. 4.000m2 lik kapalý alanda otel buklet malzemesi olarak adlandýrýlan sarf malzemelerinin imalatý

Detaylı

EQ Kapasitif Seviye Transmitterleri, endüstride yaygýn kullanýlan, kapasite ölçüm yöntemini kullanýr. Elektrod çubuðu ile tank duvarý arasýnda prosesi oluþturan malzeme nedeniyle deðiþen kapasiteyi ölçerek

Detaylı

HPB Hepa Filtre Kutusu

HPB Hepa Filtre Kutusu HPB Hepa iltre Kutusu H P B ltre Kut u Hepa i us Taným HPB filtre kutularý hijyenik ortamlarda kullanýlmak üzere tavan uygulamalarý için dezenfeksiyon kolaylýðý saðlayacak biçimde tasarlanmýþtýr. Standart

Detaylı

DÖKÜM FIRINI (22 Lt.) ERC-01

DÖKÜM FIRINI (22 Lt.) ERC-01 Döküm Fırını Tamir ve İmalatı Sağlık Bakanlığı Onaylı Toz Maskeleri Toz ve Çapak Gözlükleri İş Güvenliği Malzemeleri Santrifüj Bakın ve Onarımı Her Türlü Kumlama Bakım ve Onarımı www.sertekniklab.com DÖKÜM

Detaylı

Yüksek hýzda Alüminyum Ýþleme

Yüksek hýzda Alüminyum Ýþleme Nr : 168JDTR Yüksek hýzda Alüminyum Ýþleme PRO Özellikler Güçlü baðlama sistemi: Yüksek hýzlarda dahi güvenli plaket baðlama sistemi. Plaketlerdeki parlak yüzey: Mükemmel talaþ akýþý saðlar ve sývaþmayý

Detaylı

Alçýpan Kenar Düzeltme Rendesi Alçýpan Kenar Düzeltme Rende Yedeði Plastik Zýmpara Trifili Býçak Yedeði Metal Kesme Makasý Dýþ Köþeler Ýçin Spatula 15 cm Vidalý Spatula Ýç Köþeler Ýçin Spatula Alçýpan

Detaylı

Açýklama. Alçýpan Kenar Düzeltme Rende Yedeði. Açýklama. Açýklama. Açýklama. Açýklama. Açýklama

Açýklama. Alçýpan Kenar Düzeltme Rende Yedeði. Açýklama. Açýklama. Açýklama. Açýklama. Açýklama Alçýpan Kenar Düzeltme Rendesi Alçýpan Kenar Düzeltme Rendesi 4629 6,40 / adet Kesilen veya pah açýlan týrtýklý Alçýpan kenarlarýnýn düzeltilmesi için kullanýlýr. Alçýpan Kenar Düzeltme Rende Yedeði Alçýpan

Detaylı

1. Saç bakımı için kullanılan araç gereçleri tanır. 2. Saç bakımı işleminin basamaklarını ifade eder.

1. Saç bakımı için kullanılan araç gereçleri tanır. 2. Saç bakımı işleminin basamaklarını ifade eder. İŞİN / MODÜLÜN ADI: A1) Kişisel Bakım Yapma A101)Saç bakımını yapar. ORTAM (Araç gereç, donanım ve koşullar) Şampuan, saç bakım kremi, havlu, tarak, kurutma makinesi Saç bakımını hijyen kurallarına uygun

Detaylı

mec mec mobil erişilebilir cihazlar Mobil Erişilebilirlik Cihazları

mec mec mobil erişilebilir cihazlar  Mobil Erişilebilirlik Cihazları mec mec Mobil Erişilebilirlik Cihazları mobil erişilebilir cihazlar www.meccozum.com Merits TAM OTOMATIK TİLT YAPABİLEN MANUEL SANDALYE VEYA KENDİ PLATFORMUYLA TAŞIYABİLEN ENGELLİ TAŞIMA SİSTEMİ Mükemmel

Detaylı

Tekstil, Kaðýt, Plastik Ambalaj, Baský ve Matbaa Sektörleri için komple silindir üretimi ve kaplamasý,

Tekstil, Kaðýt, Plastik Ambalaj, Baský ve Matbaa Sektörleri için komple silindir üretimi ve kaplamasý, ARTIPOL Genel Tanitim 1995 yýlýndan itibaren, poliüretan elastomer malzemesi konusunda hizmet veren Artýpol Poliüretan & Kauçuk Ýmalat Ýthalat Ýhracat Sanayi ve Ticaret Limited Þirketi, 2001 yýlýndan itibaren

Detaylı

ÜRÜN KATALOGU.

ÜRÜN KATALOGU. Bimel Ýth. Ýhr. ve Tic. Ltd. Þti. ) ÜRÜN KATALOGU MUAYENE ELDÝVENLERÝ LATEKS ELDÝVEN Pudralý Beyaz Pudrasýz Beyaz ve de Pudralý Mavi çeþitleri mevcuttur. Her iki ele de uyumlu tek kullanýmlýk non sterildir.

Detaylı

Ballorex Vario. Çift Regülatörlü Vana. Precision made easy

Ballorex Vario. Çift Regülatörlü Vana. Precision made easy Ballorex Vario Çift Regülatörlü Vana Precision made easy Isýtma ve soðutma sistemlerinde etkili balanslama Precision made easy Ballorex Vario, ýsýtma ve soðutma sistemlerinin balanslanmasý için kullanýlan

Detaylı

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41.

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41. 7215 73-2/26 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma talimatý ModuLink 25 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý off on C 5 off 2 on pm 1:41 24 Volt V Lütfen cihazý kullanmaya baþladan önce dikkatle

Detaylı

Yaþlanma ile birlikte deri ve saçlarda görülen

Yaþlanma ile birlikte deri ve saçlarda görülen 9 Prof. Dr. Selçuk BÖLÜKBAÞI Yaþlanma ile birlikte deri ve saçlarda görülen deðiþiklikler gibi vücut duruþunda ve yürüyüþünde de deðiþiklikler meydana gelir. Kas-iskelet sistemi vücudun destek ve temelidir.

Detaylı

IP67. Boyut Bilgileri LA.PR.001 LED PROJEKTÖR. 9,1 kg. www.nodeelektronik.com. Renk. Lens Açýsý. Renk Sýcaklýðý (K) Lens Açýsý. Kod.

IP67. Boyut Bilgileri LA.PR.001 LED PROJEKTÖR. 9,1 kg. www.nodeelektronik.com. Renk. Lens Açýsý. Renk Sýcaklýðý (K) Lens Açýsý. Kod. LA.PR.001 Boyut Bilgileri LA.PR.001, 15 ile 120 arasýnda deðiþen lens opsiyonlarý sayesinde yatay ve dikey polarizasyonda istenilen açýda ve uzaklýkta yüksek güçlü aydýnlatma saðlayabilmektedir. Modüler

Detaylı

Grandë Taşıma ML1005 ML1005-01 ML1005-06

Grandë Taşıma ML1005 ML1005-01 ML1005-06 Grandë Taşıma ML1005 Lüx ve Zerafet 0-13 kg arası kullanım Özel Alüminyum tutma kolu Anne kucağı formu Açılır - Kapanır güneşlik Darbe emici gövde 3 noktalı özel emniyet kemeri Darbe emici emniyet kemer

Detaylı

BEAUTY GUİDE Güzellik. Rehberi

BEAUTY GUİDE Güzellik. Rehberi BEAUTY GUİDE Güzellik Rehberi ALLIK VE PUDRA FIRÇALARI Duo Fibre Allık Fırçaları : Toz,krem veya su bazlı ürünlerin yüzdeki bölgelere hafifçe uygulanmasında kullanılır. NASBRUSH0003 Duo Fibre Geniş Allık

Detaylı

Burada kısa sürede ve fazla masrafa girmeden uygulayabileceğiniz birkaç Vücut bakım önerisi bulacaksınız.

Burada kısa sürede ve fazla masrafa girmeden uygulayabileceğiniz birkaç Vücut bakım önerisi bulacaksınız. Tepeden Tırnağa Vücut bakımı Burada kısa sürede ve fazla masrafa girmeden uygulayabileceğiniz birkaç Vücut bakım önerisi bulacaksınız. Bakım için Duş Yapılan araştırmalarda en çok tercih edilen yıkanma

Detaylı

: Kişisel hazırlık yapmaya uygun koşullar sağlanmalı, öğrenci araştırmaya ve gözlem yapmaya yönlendirilmelidir.

: Kişisel hazırlık yapmaya uygun koşullar sağlanmalı, öğrenci araştırmaya ve gözlem yapmaya yönlendirilmelidir. KİŞİSEL BAKIM MODÜL BİLGİ SAYFASI MODÜL BİLGİ SAYFASI ALAN : AİLE VE TÜKETİCİ HİZMETLERİ MODÜL : KİŞİSEL BAKIM KODU : 815SBG001 SÜRE : 40/8 ÖN KOŞUL : AÇIKLAMA ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ GENEL AMAÇ :

Detaylı

Kenevir Yağı İçeren SPAKARE

Kenevir Yağı İçeren SPAKARE Kenevir Yağı İçeren SPAKARE Kenevir Yağı İçeren SPAKARE Kenevir, benzersiz, olağanüstü bir bitkidir. Geleneksel olarak kenevir, yelkenli gemi halatlarının imalatında kullanılır. Yakın geçmişte moda tasarımcıları,

Detaylı

BETONSA GÜVENCESÝYLE KENDÝLÝÐÝNDEN YERLEÞEN HAZIR BETON! VÝSKOBETON VÝSKOTEMEL VÝSKOKAT VÝSKOPERDE VÝSKOBETON Viskobeton, BETONSA nýn geleneksel betona göre birçok üstünlüðe sahip olan kendiliðinden yerleþen

Detaylı

ÜRÜNLER SH Q SH QC SH C Taným Zemin Sertleþtirici - Kuvars Agregalý Zemin Sertleþtirici Kuvars ve Korund Agregalý Zemin Sertleþtirici - Korund Agregalý Kullanýldýðý Yerler Sürtünmeye maruz kalan zeminlerde.

Detaylı

www.efendikozmetik.com

www.efendikozmetik.com www.efendikozmetik.com HAKKIMIZDA 2005 yılında kurulan Efendi Kozmetik, kurucularının kozmetik ve perakende sektöründeki 17 yıllık deneyimini de birleştirerek, müşterilerine doğal kozmetik alanında uzun

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

Oda Termostatý RAA 20 / AC. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu

Oda Termostatý RAA 20 / AC. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Oda Termostatý RAA 20 / AC Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Alarko Carrier Eðitim ve Dokümantasyon Merkezi Haziran 2008 Oda Termotatý RAA 20 / AC Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER GARANTÝ ve SERVÝS GÝRÝÞ Kullaným

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K /00 TR (TR) Lütfen saklayýn

Kullanma Kýlavuzu. Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K /00 TR (TR) Lütfen saklayýn 7201_8700_TR.fm Page 1 Tuesday, August 1, 2000 6:21 PM 7201 8700-02/00 TR (TR) Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn 7201_8700_TR.fm Page 2 Tuesday,

Detaylı

OPTÝK ÖLÇÜM CÝHAZLARI

OPTÝK ÖLÇÜM CÝHAZLARI OPTÝK ÖLÇÜM CÝHAZLARI OPTÝK ÖLÇÜM CÝHAZLARI HAKKINDA 118 SMB-3010B STEREO MÝKROSKOP Stereo mikroskoplar düþük büyütmeli inceleme mikroskoplarý olarak bilinir. SMB-3010B serisi stereo mikroskop yüksek çözünürlük

Detaylı

güzelliğiniz için! Diş macunu 100 ml % 100 Bitkisel % 100 Bitkisel Misvak Özlü Diş macunu 50 ml % 100 Bitkisel Reishi Özlü

güzelliğiniz için! Diş macunu 100 ml % 100 Bitkisel % 100 Bitkisel Misvak Özlü Diş macunu 50 ml % 100 Bitkisel Reishi Özlü güzelliğiniz için! Diş macunu 100 ml % 100 Bitkisel Diş macunu 100 ml % 100 Bitkisel Misvak Özlü Diş macunu 50 ml % 100 Bitkisel Reishi Özlü 3 %100 Bitkisel Krem Reishi 50 ml Total kırışıklık bakımı %100

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 071206 Revizyon No: 071206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

21 (+0,5) Kalýnlýk: 1,0 (±0.05) 21 (+0,5) Ekstrüzyon için Polystrol >95%, diger katkýlar < 5% Cam elyafý < 80%, Reçine >17%, diger katkýlar >3% / Mavi / Turuncu 23 ºC sýcaklýkta 1,05 gr/cm 3 Birim Aðýrlýk:

Detaylı

ValFoam Valfli PU Köpük Bostik ValFoam, nemle genleþen ve kürleþen tek komponentli, mekanik valfi sayesinde kullaným öncesi ve sonrasý asla týkanmayan aerosol poliüretan köpüktür. Elektrik tesisatlarýnýn

Detaylı

Montaj. Duvara montaj. Tavana montaj. U Plakalý (cam pencere) Açýsal Plakalý Civatalý (cam pencere)

Montaj. Duvara montaj. Tavana montaj. U Plakalý (cam pencere) Açýsal Plakalý Civatalý (cam pencere) Genel Özellikler Hava perdeleri yüksek debili ve ince formlu hava akýmý saðlamak amacýyla üretilmiþlerdir. Kullanýlýþ amacý birbirinden farklý sýcaklýk deðerlerine sahip iki ortamý hareket serbestisi saðlayacak

Detaylı

Kompakt IPL çözümü. pürüzsüz cilt için tüylerin yeniden uzamasını önler SC1981/00

Kompakt IPL çözümü. pürüzsüz cilt için tüylerin yeniden uzamasını önler SC1981/00 Şu ülkeye ait satış öncesi broşürü: Türkiye () Philips Lumea Comfort IPL tüy alma sistemi Vücutta ve yüzde kullanım için Alt bacak uygulaması 22 dakika Kullanım ömrü >100.000 ışık atışı Kompakt kablolu

Detaylı

BISON TORNA AYNALARININ ÝÞ BAÐLAMA HASSASÝYETÝNÝN DIN STANDARTLARI ÝLE KARÞILAÞTIRMA TABLOSU

BISON TORNA AYNALARININ ÝÞ BAÐLAMA HASSASÝYETÝNÝN DIN STANDARTLARI ÝLE KARÞILAÞTIRMA TABLOSU BISON TORNA AYNALARININ ÝÞ BAÐLAMA HASSASÝYETÝNÝN DIN STANDARTLARI ÝLE KARÞILAÞTIRMA TABLOSU GÖVDE Tip 3200 ve 3600 serisi: Yüksek kaliteli dökümden imal edilmiştir. Tüm aynaların gövdelerinin üzerinde

Detaylı

IV 100/40 M B1. Manüel filtre temizleme. Bakım gerektirmeyen doğrudan tahrik. Güvenli elektrikli süpürge sistemleri. Güvenlik

IV 100/40 M B1. Manüel filtre temizleme. Bakım gerektirmeyen doğrudan tahrik. Güvenli elektrikli süpürge sistemleri. Güvenlik IV 100/40 M B1, farklı hedef grupların ihtiyaçlarını karşılayan çok dayanıklı bir endüstriyel elektrikli süpürgedir. Bu elektrikli süpürge, özellikle Bölge 2 ST 1, ST 2 ve ST 3 toz patlama sınıflarında

Detaylı

Binicili Tip BD 50/40 RS Bp Pack

Binicili Tip BD 50/40 RS Bp Pack Binicili Tip BD 50/40 RS Bp Pack 50cm'lik çalışma genişliği ve 40 litrelik tank kapasitesine sahiptir. Arkadan ittirmeli bir makinenin manevra kabiliyetine sahip ve aynı zamanda binicili tip bir makine

Detaylı

Girne Mah. Küçükyalý Ýþ Merkezi B Blok No:15 34844 Maltepe/Ýstanbul [t] +90 216 518 99 99 pbx [f] +90 216 519 89 99 [e] info@ozenelektronik.

Girne Mah. Küçükyalý Ýþ Merkezi B Blok No:15 34844 Maltepe/Ýstanbul [t] +90 216 518 99 99 pbx [f] +90 216 519 89 99 [e] info@ozenelektronik. Girne Mah. Küçükyalý Ýþ Merkezi B Blok No:15 34844 Maltepe/Ýstanbul [t] +90 216 518 99 99 pbx [f] +90 216 519 89 99 [e] info@ozenelektronik.com www.ozenelektronik.com.tr mobydic 5000 Benzinli+LPG Egzoz

Detaylı

ROUV SERÝSÝ AÞIRI VE DÜÞÜK GERÝLÝM RÖLELERÝ

ROUV SERÝSÝ AÞIRI VE DÜÞÜK GERÝLÝM RÖLELERÝ ROUV SERÝSÝ AÞIRI VE DÜÞÜK GERÝLÝM RÖLELERÝ ROUV Serisi aþýrý e düþük gerilim röleleri ORTA GERÝLÝM e YÜKSEK GERÝLÝM elektrik þebekelerinde kullanýlmak üzere tasarlanmýþtýr. Micro controller teknolojisi

Detaylı

» ÇAPAK TEMİZLEME PROGRAMI

» ÇAPAK TEMİZLEME PROGRAMI » ÇPK TEMİZLEME PROGRMI Çapak Temizleme Unigrat "Üniversal Saplı", en son ergonomik araştırmalara uygun olarak tasarlanmıştır. Tek elle kullanım Kilitleme başlığı ürünü tuttuğunuz elindeki parmaklarınızla

Detaylı

Kusursuz biçimde kayar, hassas biçimde tıraş eder

Kusursuz biçimde kayar, hassas biçimde tıraş eder Şu ülkeye ait satış öncesi broşürü: Türkiye () Islak/kuru tıraş için elektrikli tıraş makinesi SkinGlide Halkaları GentlePrecisionPRO Bıçaklar SmartClick hassas düzeltici SmartClean Sistemi S7710/26 Kusursuz

Detaylı

GP 6 Profesyonel açýlý taþlama Çok güçlü ve dayanýklý kesme-taþlama makinesi Mükemmel aðýrlýk/güç oraný Plastik kaplanmýþ metal gövde

GP 6 Profesyonel açýlý taþlama Çok güçlü ve dayanýklý kesme-taþlama makinesi Mükemmel aðýrlýk/güç oraný Plastik kaplanmýþ metal gövde T Ü R K Ý Y E G E N E L D A Ð I T I C I S I Salamon Habib ÝTHALAT - DAHÝLÝ TÝCARET - MÜMESSÝLLÝK TÜNEL CAD. NO.26 KARAKÖY 34420 ÝSTANBUL TEL: (0212) 245 03 80-81 FAX: (0212) 249 07 95 e-mail: s.habib@superonline.com

Detaylı

Temizlik Setleri. Ürün Özellikleri: Mop. Sap. Kova. Tekerlekli Taşıma Aparatı. Ürün Kodu. Ürün Barkod Koli Barkod Koli İçi Hacim (lt)

Temizlik Setleri. Ürün Özellikleri: Mop. Sap. Kova. Tekerlekli Taşıma Aparatı. Ürün Kodu. Ürün Barkod Koli Barkod Koli İçi Hacim (lt) İÇİNDEKİLER TEMİZLİK SETLERİ... 4 MOPLAR... 6 APARATLAR... SAPLAR... 14 CAM TEMİZLİK ÜRÜNLERİ... 16 TEMİZLİK BEZLERİ... 18 SÜNGER VE OVMA ÜRÜNLERİ... 20 Temizlik Setleri Mop Temizleme alanı genişletilmiş

Detaylı

anti-age güzelliðinizin sýrrý

anti-age güzelliðinizin sýrrý anti-age güzelliðinizin sýrrý 1 Lubex anti-age Lubex in Vizyonu 2 güzelliðinizin sýrrý 3 day light Cildinizin ideal þekilde nemlenmesini, cilt elastikiyetinin saðlanmasýný, serbest radikallere karþý korunmasýný,

Detaylı

ELG ELG MANYETÝK BY-PASS SEVÝYE GÖSTERGESÝ. ELG ELGs ELGp ELGk ELGy ELGu

ELG ELG MANYETÝK BY-PASS SEVÝYE GÖSTERGESÝ. ELG ELGs ELGp ELGk ELGy ELGu manyetik by-pass seviye göstergeleri tank, kazan ve depolarýn dýþ veya üst yüzeylerine monte edilir. Seviyeyi kolaylýkla ve yüksek doðrulukla görme imkaný verir. Diðer mekanik yöntemli ölçüm sistemlerine

Detaylı

ULTRASONÝK SEVÝYE ÖLÇER ULM-53 Açýk veya kapalý tanklarda, çukurlarda, açýk kanal vb. yerlerde, sývýlarýn (kirli olsa bile), partikül ve yapýþkan ürünlerin sürekli seviye ölçümünde kullanýlýr. Ölçüm aralýðý

Detaylı

YENİ! Profesyonel Cilt Bakımı

YENİ! Profesyonel Cilt Bakımı Menalind professional Yaşlı ve hassas cilt için profesyonel cilt bakım serisi YENİ! Profesyonel Cilt Bakımı Cildin koruyuculuğuna mükemmel destek: Nutriskin Protection Complex Yeni Nutriskin Protection

Detaylı

IV 100/75. Bakım gerektirmeyen doğrudan tahrik. Düşük işletme maliyeti için manüel filtre çırpma. Çökertme mekanizmasına sahip atık konteyneri

IV 100/75. Bakım gerektirmeyen doğrudan tahrik. Düşük işletme maliyeti için manüel filtre çırpma. Çökertme mekanizmasına sahip atık konteyneri IV 100/75, çok sağlam bir endüstriyel elektrikli süpürgedir. Çeşitli hedef gruplarda çok yönlü kullanılabilir. Son derece uzun ömürlü bir yan kanal üfleyici ile sürülmektedir. Güçlü motoru nedeniyle sürekli

Detaylı

BAE Eðrisel Kanatlý Menfez

BAE Eðrisel Kanatlý Menfez BAE BAE Taným Tavan uygulamalarý için tasarlanmýþlardýr. Uygulama gereksinimlerine baðlý olarak hava debisini ayarlamak ve hava daðýlýmýný optimize etmek için kullanýlýrlar. Özellikler Ayarlanabilir kanatlý

Detaylı

maybesan makina sanayi ltd. þti. BETON SANTRALÝ EKÝPMANLARI hakkýmýzda Amacýmýz: Tam müþteri memnuniyeti Uygun ve yüksek teknoloji Kaliteli ürün yelpazesi Vizyonumuz: Geleceði bugün birlikte yaþamak için,

Detaylı

Yıkayıcılar. Medikal Işık Sistemleri. Tedavi Arabaları I. Anestezi Arabası II. İlaç Arabası III. Acil Arabası IV. Pansuman Arabası 1/96

Yıkayıcılar. Medikal Işık Sistemleri. Tedavi Arabaları I. Anestezi Arabası II. İlaç Arabası III. Acil Arabası IV. Pansuman Arabası 1/96 Yıkayıcılar I. Dezenfeksiyon ve Yıkama Cihazı II. Küçük Kapasiteli Yıkayıcı III. Orta Kapasiteli Yıkayıcı Sarf Malzemeler Sterilizasyon ve Tyvek Ruloları.I.IIDezenfektan ve Yıkama Cihazı Solüsyonları.II

Detaylı

SILVER ÜRÜN SUNUMU 2009

SILVER ÜRÜN SUNUMU 2009 SILVER ÜRÜN SUNUMU 2009 SİLVER ÜRÜN YELPAZESİ 2 KATEGORİ SİLVER STANDARD SİLVER PREMİUM SILVER Standard SILVER Kendinden Parlayan Krem Boya, 60ml. SILVER Standard Üst kapakta kullanılan şeffaf plastik

Detaylı

Kullaným Isýtma, havalandýrma ve klima tekniði için glob kontrol vanalarý.

Kullaným Isýtma, havalandýrma ve klima tekniði için glob kontrol vanalarý. Motorlu Kontrol Vanalarý Tip 1/584, 14/584, 14-4 Pnömatik Kontrol Vanalarý Tip 1/780-1 ve 1/780- Tek Oturtmalý Glob Vanalar Tip 1 ve 14 Kullaným Isýtma, havalandýrma ve klima tekniði için glob kontrol

Detaylı

Minimum güç kullanımı ile maksimum kazanç.

Minimum güç kullanımı ile maksimum kazanç. Minimum güç kullanımı ile maksimum kazanç. Yeni Bosch yüksek basınçlı yıkama cihazları. Yeni Aquatak Go. Küçük, mobil ve çok güçlü. Bu yüksek basınçlı yıkama cihazı ile ileri geri itmeyi unutun. Aquatak

Detaylı