Ýçindekiler. Belfeet - güzel ayaklar AYAK BAKIM CÝHAZLARI MOBÝL ÇANTA ALET & EKÝPMANLAR AYAK BAKIM EKÝPMANLARI BELFEET GÜZEL AYAK ÜRÜNLERÝ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ýçindekiler. Belfeet - güzel ayaklar AYAK BAKIM CÝHAZLARI MOBÝL ÇANTA ALET & EKÝPMANLAR AYAK BAKIM EKÝPMANLARI BELFEET GÜZEL AYAK ÜRÜNLERÝ"

Transkript

1 Ayak Bakýmlarý Ayak bakýmý, saðlýk ve estetiði ilgilendirdiði kadar, kiþinin yaþam kalitesinin yükselmesi açýsýndan da ihmal edilmemesi gereken ayrýntýlar içermektedir. Ayak bakýmýnýn kiþiyi rahatsýz etmeden, acý vermeden, steril ve hijyenik koþullar altýnda gerçekleþtirilerek temiz tutulmasý, dolaþým ve sinir sistemi açýsýndan çok önemlidir. Ýnsan vücudunun tüm organlarý ayaklardan etkilenir. Dolayýsýyla ayak bakýmý, kiþinin total saðlýðý açýsýndan ihmal edilmemesi gereken önemli bakýmlarýn baþýnda gelir. Belfeet el-ayak saðlýðý bakýmýnda, týrnak kesimi, týrnak dizayný, týrnak yüzeyinin temizlenmesi ve parlatýlmasý, sertleþmiþ derilerin giderilmesi gibi uygulamalar saðlýðý tehdit etmeksizin hijyenik koþullar tam anlamýyla saðlanarak gerçekleþtirilir. Bir çok estetik ve güzellik merkezinde yapýlan manikür ve pedikür uygulamalarýnda yöntem farklýlýðýndan dolayý çoðu zaman gereksiz yere acý ve aðrý oluþmakta, týrnak batýðý ve nasýr alma steril olmayan ortamlarda yapýlmakta, bu nedenlerden dolayý bulaþýcý hastalýk ve mikrop kapma þansý çok yükselmektedir. Belfeet el-ayak saðlýðý bakýmý saðlýða ve estetiðe yönelik yapýlan çok özel bir bakýmdýr. Et pensi, makas gibi kesici aletler olmaksýzýn tamamen profesyonel cihazlar kullanýlarak, özel yontucu uçlar ile yapýlan yüzde yüz saðlýklý bir uygulamadýr. Belfeet el-ayak saðlýðý bakýmý; problemli ayaklardaki nasýr ve sertleþme problemlerinin giderilmesi, kalýnlaþmýþ veya mantarlý týrnaklarýn bakýmý, deri sertleþmesi ile oluþan problemlere yönelik bakýmlar, deforme týrnaklarýn bakýmý, çatlak topuk bakýmý, batýk týrnaklarda tel sistemi, diyabetli ayaklarýn bakýmý gibi sorunlara çözüm getirir. Özellikle diyabetli ayaklarda dolaþým bozukluðundan dolayý zaman içerisinde his kaybý oluþur. Ancak kiþi acýyý hissetmekte zorlanýr ya da hiç hissetmez. Bu nedenle diyabetlilerde Belfeet el-ayak saðlýðý bakýmý kesici makas, pens ve sivri uçlu aletler kullanýlmaksýzýn özel cihazlarla gerçekleþtirilir. Profesyonel bakým ürün ve ekipmanlarý Türkiye pazar lideri ProKoz, siz deðerli profesyoneller için, ayak bakýmý ile ilgili profesyonel ayak bakým cihazlarýný, özel olarak üretilmiþ kabin donanýmlarýný ve profesyonel ayak bakým ürünlerini bir arada sunuyor. Alanýnda dünyanýn en tanýnmýþ profesyonel markalarýnýn Türkiye mümessilliðini yapan ProKoz, merkeziniz içerisinde yer alan profesyonel ayak bakýmý ünitelerinin tüm ihtiyaçlarýna yönelik hizmetleri tek bir adresten karþýlayabilen güçlü organizasyonu ve dinamik yapýsýyla dünyada ayak bakýmý ile ilgili olarak geliþtirilen her türlü yeni ürün, bakým ve teknolojileri en kýsa sürede siz deðerli profesyonellerin kullanýmýna sunmaktan gurur duyar. ProKoz' un kendi üretimi olan Finex Beauty Collection markalý profesyonel ayak bakým ekipmanlarý, elektro kozmetik teknolojisinin en son yenilikleri ile geliþtirilmiþ olup, ayak bakýmý ile ilgili farklý kombinasyonlardaki cihaz serileri ve kabin donanýmlarýný oluþturmaktadýr. Finex Beauty Collection markalý cihazlar, üstün kalitesi, modern ve þýk dizayný, güvenli kullaným saðlayan emniyet sistemiyle güzellik merkezlerinin vazgeçilmez parçasý. Bu cihazlar 2000 yýlýnda bir kez daha Almanya'da Avrupa standartlarýna uygunluðunu onaylayan CE Belgesini almýþ olup, tüm cihazlar TSE belgeli servis güvencesi ve Sanayi Bakanlýðýnýn TRKGM-2001/6 Tebliði'ne iliþkin olarak garanti belgesi ile hizmete sunulmaktadýr. ProKoz Ýstanbul dýþýnda Ankara, Ýzmir, Antalya ve Adana Bölge Müdürlüklerindeki uzman kadrosu ile siz deðerli profesyonellerin eðitim ve teknik servis ihtiyaçlarýna cevap vererek, Ýstanbul da verilen hizmet kalitesinin diðer tüm bölgelerde de gerçekleþmesini saðlamaktadýr.

2 Ýçindekiler Belfeet - güzel ayaklar AYAK BAKIM CÝHAZLARI Aqualux...4 Pododry...4 Pododdry Mikro...5 Depurbel...5 AYAK BAKIM EKÝPMANLARI AYAK BAKIM KOLTUKLARI Podo Comfort Plus...6 Podo Comfort...6 ETAJERLER Cosy...7 Formeo...7 Carry Podologie...7 Carry E Relax...7 Carry Podolux...7 Carry Podobase...7 TABURELER Classo...8 Easo...8 Stylo...8 BASAMAKLAR Step, Step By Step...8 BÜYÜTEÇLER Radiance Loop...8 Dimension Loop...8 STERÝLÝZATÖRLER Sterilex Mini...9 Sterilex Portatile...9 UC Steril...9 Klavex...9 MOBÝL ÇANTA Mobil Çanta...9 ALET & EKÝPMANLAR Frezeler...10 Makaslar ve Ekipmanlarý...14 Podolojik Destek Malzemeleri...16 Diðer Ürünler...19 BELFEET GÜZEL AYAK ÜRÜNLERÝ Dezenfekte Ürün ve Kaplarý...20 Belcream...21 Coolbel...21 Harpagobel...21 Belmasque...21 Belpeel...22 Belhemp...22 Tea Tree Oil...22 Repairing Balsam...22 Transbalm...23 Lime Peel...23 Fresh Sensation Peel-off...23 Ginseng Soufle Cream...23 Onykoleine Solution...24 Akileine Glamour & Comfort Balm...24 Glamour & Comf. Smooth Leg Milk...24 Cicaleine Balm...24 Akildia Footwash Lotion...25 Akildia Protective Cream...25 Akileine Heavy Legs Phytospray...25 Akilwinter Cream...26 Akileine Nutri-repair Cream...26 Akileine Hydra-defense Balm...26 Akilortho Soothing Cream...26 Akileine Foot Peeling Cream...27 Akileine Anti-perspirant Deo Gel...27 Akileine Anti-perspirant Cream...27 Akil. Deo Anti-perspirant Footspray...27 Akileine Absorbing Powder...28 Akileine Shoe Spray...28 Akileine Relaxing Balm...28 Akileine Instant Freshness Spray...28

3 Örnek Ayak Bakým Kabini 2 Belfeet - güzel ayaklar

4 Örnek Ayak Bakým Kabini 43

5 Ayak Bakým Cihazlarý AQUALUX Bu cihaz ýslak teknik ile çalýþýr ve net devir sayýsý ile ayak bakýmýn en iyi þekilde uygulanmasýna olanak saðlar. Suyun çok ince þekilde buharlaþtýrýlmasý sonucunda sürtünme sonucu oluþan toz daðýlmadan tutulur. Kullanma elemanlarý ön yüzde net olarak görülebilecek þekilde yerleþtirilmiþtir, bakým yapan kiþiye devir yönünün ve su miktarýnýn doðru düzenlenmesi, ayrýca yontma hýzýnýn ile devir / dakika olarak ayarlanmasý ile ilgili destek saðlar. Cihaz içinde bulunan su kabýnýn doldurulmasý ve temizlenmesi için dýþarý alýnabilir. Otomatik yontma sistemi ve manuel parça ile kumanda edilen sprey sistemi sayesinde yorulmadan çalýþma olanaðý saðlar. Cihaz yeni özel motoru ile mükemmele yakýn sessizlikte çalýþýr ve neredeyse hiç bakým gerektirmez. KOD NUMARASI : AÐIRLIK : 2,8 kg. EBATLAR: en: 30 cm, derinlik: 27 cm, yükseklik: 13 cm PODODRY Toz emmeli kuru teknikte ayak bakým cihazlarýnýn yeni jenerasyonu. Açýk ve net görüntüye sahip kumanda tablosu LED göstergeleri ile donatýlmýþtýr. Toz emme iþlemi üç aþamada ayarlanabilir ve yontucu devir sayýsý ile devir /dakika arasýnda seçilebilir. Bazik istasyon ve el baþlýðý 1,3 metre uzunluðundaki emme hortumu ile baðlantýlýdýr. El baþlýðý içinde hemen hiç bakým gerektirmeyen ve sessiz çalýþmaya olanak saðlayan yeni özel bir motor bulunmaktadýr. Kumanda cihazýnda toz emmesi için ayarlanan deðerler ve yontucu devir sayýsý el baþlýðý içine entegre edilmiþ dokunmatik bir düðme ile görüntülenebilir. Cihaz toz torbasýnýn deðiþtirilmesi gerektiði zamaný otomatik olarak gösterir. KOD NUMARASI : AÐIRLIK : 3,6 kg. EBATLAR : en: 29 cm, derinlik: 25 cm, yükseklik: 12,3 cm 4 TOZ TORBASI Belfeet - güzel ayaklar KOD NUMARASI :

6 Ayak Bakým Cihazlarý PODODRY MÝKRO Son derece saðlam yapýsý ve ekonomik enerji tüketimi ile fark yaratan yeni jenerasyon ayak bakým cihazý. Ölçüleri ve hafifliði ile ev ziyaretlerinde dahi yanýnýzda bulundurabileceðiniz cihaz toz emme özelliðine sahip deðildir. Kozmetik ayak bakýmý ve týrnak modelakýnda rahatlýkla kullanýlabilir. LCD ekraný vasýtasýyla tüm önemli fonksiyonlarý görerek kumanda alanýndan hafif bir dokunuþla ayarlanabilir. Yontucu devir oraný dakikada arasýnda ayarlanabilen cihaz güçlü bir hafýza fonksiyonu ile donatýlmýþtýr. Bu fonksiyon 3 farklý yontucu devir ayarý yapýlmasýna olanak saðlar. Dokunmatik bir þalter vasýtasýyla cihaz kolaylýkla el aparatý üzerinden de açýlýp kapatýlabilir. Opsiyonlu olarak bir akü imkanýna da sahip olan cihaz þebeke cereyanýna baðlý kalmaksýzýn özgürce çalýþma olanaðý saðlar. KOD NUMARASI : PM0123 AÐIRLIK : 900 gr. EBATLAR: 14 cm x 8.5 cm x 20.5 cm ELEKTRÝK: V 50/60Hz DEPURBEL Refleks bölgeleri prensibi kullanýlarak suyla yapýlan detox ÇALIÞMA PRENSÝBÝ DEPURBEL in etkisi pedikür leðeni içerisine ayaðýnýzý daldýrdýðýnýz ilk 30 dakika içindeki elektrolitik süreçte görülür. DEPURBEL bakým terapisi ile vücudunuzdaki enerji dengesi yeniden kazanýlacak ve toksinler atýlacaktýr. Su, molekülleri iyonize ederken, pozitif iyonlarý katoda, negatif iyonlarý anoda doðru hareket ettirir ve ayrýþtýrýr. Akým iletimi saðlanýrken pedikür leðeni içerisindeki suda manyetik alan oluþur. Ýnsan vücudu organizma olarak ciltteki negatif iyonlarý hücre zarýndaki ozmos ile özümser. DEPURBEL, bu iþlemle negatif iyonlarý (anyonlar) etkisiz hale getirirken, pozitif iyonlarý (katyonlar) harekete geçirir. Antioksidanlarýn hareketini zararlý serbest radikallere karþý artýrýr ve tüm bu iþlem süresince cildimiz iyileþmeyi hisseden ilk organýmýz olur. KOD NUMARASI : AÐIRLIK : 3,6 kg. EBATLAR : en: 29 cm, derinlik: 25 cm, yükseklik: 12,3 cm 45

7 Ayak Bakým Koltuklarý PODO COMFORT PLUS Ayak bakýmlarýyla birlikte kozmetik bakýmlarda da maksimum konforu saðlayacak özel bir tasarým. Yükseklik, oturma yeri eðimi ve sýrt bölümünü uzaktan kumandayla ayarlamak mümkündür. Ayak parçalarý ve baþ kýsmý ayarlanabilir ve uzatýlabilir. Ergo minder ve soft minder seçenekleri mevcuttur. KOD NUMARASI : MAKSÝMUM TAÞIMA GÜCÜ : 150 kg AÐIRLIK: 75 kg EBATLARI : en: 75 cm, kolçaklý en: 83 cm, derinlik: 170 cm, yatay pzoisyon max.yükseklik: 90cm, min.yükseklik: 70cm, oturma pozisyonu yüksekliði: cm, baþlýk 20 cm ile 32 cm arasý uzatýlabilir. OPSÝYONEL PARÇALAR : manikür kasesi, ýsýtýcý DERÝ / RENK SEÇENEKLERÝ : beyaz PODO COMFORT 6 Belfeet - güzel ayaklar Ayak bakýmlarýyla birlikte kozmetik bakýmlarda da maksimum konforu saðlayacak özel bir tasarým. Yükseklik, oturma yeri eðimi ve sýrt bölümünü uzaktan kumandayla ayarlamak mümkündür. Ayak parçalarý ve baþ kýsmý ayarlanabilir ve uzatýlabilir. Ergo minder ve soft minder seçenekleri mevcuttur. KOD NUMARASI : AÐIRLIK: 64 kg EBATLARI : en: 75 cm, kolçaklý en: 83 cm, derinlik: 185 cm, yükseklik: 62 cm, max. yükseklik: 84 cm, yatay pozisyon uzunluðu: cm, oturma pozisyon uzunluðu: cm, baþlýk 45 cm ile 58 cm arasý uzatýlabilir. Ayak bölümü 20 cm ile 32 cm arasý uzatýlabilir. OPSÝYONEL PARÇALAR : manikür kasesi, ýsýtýcý DERÝ / RENK SEÇENEKLERÝ : beyaz

8 Etajerler FORMEO COSY Çekemeceli ve 2 raflý cam etajer. Üç raflý ve yan tarafýndaki sepeti isterseniz çöp isterseniz havlu için kullanýlabilen cam etajer.tekerleri ile rahatlýkla her yerde kullanýlabilir. KOD NUMARASI : 1040A AÐIRLIK : 24 kg EBATLAR : en: 60 cm, derinlik: 46,5 cm, yükseklik: 80 cm KOD NUMARASI : 1031 AÐIRLIK : 22 kg EBATLAR : en: 74 cm, derinlik: 44 cm, yükseklik: 91 cm CARRY PODOLOJÝ Ayak bakým makinesi, ürünleri ve gerekli malzemenin tümünün yerleþtirilebildiði içinde UV sterilizasyon ünitesi bulunan özel etajer. Geniþ çekmeceleri her türlü malzemeyi koyma imkaný saðlar. 3 raflý, tekerlekli metal etajer. Geniþliði, üzerine makine koyulmasýna olanak saðlar. CARRY E RELAX KOD NUMARASI : AÐIRLIK : 53.5 kg EBATLAR : en: 64 cm, derinlik: 50 cm, yükseklik: 76 cm CARRY PODOLUX Tek sütunlu kolayca hareket edebilen, ayak bakým makinesi, ürünleri ve gerekli malzemenin tümünün yerleþtirilebildiði, UV sterilizasyon donanýmlý özel etajer. Büyüteç opsiyoneldir. KOD NUMARASI : AÐIRLIK : 60 kg EBATLAR : en: 88 cm, derinlik: 44cm, yükseklik: 82 cm KOD NUMARASI : AÐIRLIK : 12,5 kg EBATLAR : en: 58 cm, derinlik: 46,5 cm, yükseklik: 87 cm CARRY PODOBASE Saðlam yapýlý, tekerlekli, özel plastik kaplý yüzeyinden dolayý temizliði son derece kolay etajer. 3 adet çekmecesi tüm alet ve ekipmanlarýnýzý kolaylýkla muhafaza edebileceðiniz geniþliktedir. Entegre priz sistemi mevcuttur. KOD NUMARASI : AÐIRLIK : 25 kg EBATLAR : en: 46 cm, derinlik: 44cm, yükseklik: 76 cm 47

9 Tabureler ve Iþýklý Büyüteçler CLASSO Düz oturma bölümüyle birliikte sýrt kýsmý ergonomik olarak tasarlanmýþtýr. Yükseklik ayarý pedal ile yapýlabilir. KOD NUMARASI : 1023AB2 AÐIRLIK : 9,3 kg EBATLAR : çap: 33 cm, max. yükseklik: 68 cm, min. yükseklik: 53 cm Arkalýksýz tabure. Yükseklik ayarý pedal ile yapýlabilir. KOD NUMARASI : 1021A AÐIRLIK : 6 kg EBATLAR : çap: 33 cm, max. yükseklik: 70 cm, min. yükseklik: 55 cm EASO STEP STEP BY STEP STYLO KOD NUMARASI : 1025A AÐIRLIK : 9,3 kg EBATLAR : çap: 38 cm, max. yükseklik: 78 cm, min. yükseklik: 62 cm KOD NUMARASI : AÐIRLIK : 4.5 kg EBATLAR : 48 cm x 25 cm x 28 cm KOD NUMARASI : AÐIRLIK : 8 kg EBATLAR : 48 cm x 46 cm x 50 cm Sýrt ve oturma bölümü ergonomik olarak dizayn edilmiþtir. Konforludur. Sýrt þekline uygun dizayný ile kullanýcýya maksimum konfor saðlar. Yüksekliði, sýrt bölümü ve oturma bölümü 3 ayrý pedalla ayarlanabilir. DIMENSION LOOP RADIANCE LOOP Geniþ açýlý objektifi ile geniþ bölgeleri rahatlýkla incelemeyi saðlayan ýþýklý büyüteçtir. Cam büyüteci ile göz saðlýðýný korurken, iki lambasý bol ýþýklý çalýþma olanaðý saðlar. 8 Belfeet - güzel ayaklar KOD NUMARASI : AÐIRLIK : 4 kg EBATLAR : 30 cm x 22 cm DÝYOPTRÝ : 3,5 KOD NUMARASI :1006T AÐIRLIK : 5 kg EBATLAR : 93x33x15 cm DÝYOPTRÝ : 3,5 Bir çok deðiþik profesyonel kullanýma uygun yuvarlak bir ýþýklý büyüteçtir.

10 Sterilizatörler STERILEX Sýcak hava sterilizatöründe zaman ayarý saati bulunur ve bu iki saatlik çalýþma süresi olarak ayarlanmýþtýr. Derece ise bir ýsý seçici þalter vasýtasýyla derece arasýnda aþamasýz olarak ayarlanabilir. Sterilizasyon iþlemi süresince içerdeki ýsý, elektriðin kesilmesine kadar, otomatik olarak devamlý þekilde görüntülenir. Ýki alet setini alabilecek kapasitede büyük olan bir kullaným sepeti uygulamayý kolaylaþtýrýr. KOD NUMARASI : P Baðlantý Deðerleri : 230 V Deðiþken Akým, Hz, 400 W Cihaz Ebatlarý : Yük: 49 cm, Gen: 33 cm, Der: 29 cm Sepet Ebatlarý : Yük: 37,5 cm, Gen: 16,5 cm, Der: 6 cm STERILEX PORTATILE STERILEX MINI KOD NUMARASI : M Ýki saate kadar çalýþma süreli zaman ayarý saatine sahip olan saðlam, küçük bir sýcak hava sterilizatörü. Derece, ýsý seçici bir þalter vasýtasýyla 0 ila 200 derece arasýnda aþamasýz olarak ayarlanabilir. Bütün sterilizasyon iþlemi elektriðin kesilmesine kadar otomatik olarak gerçekleþir. Kullaným sepetine ortalama bir alet seti koyulabilir. Baðlantý Deðerleri : 230 V Deðiþken Akým, Hz, 400 W Cihaz Ebatlarý : Yük: 31 cm, Gen: 20 cm, Der: 19 cm Sepet Ebatlarý : Yük: 24 cm, Gen: 11 cm, Der: 2,7 cm UC STERIL KLAVEX KOD NUMARASI : Çalýþma / Sterilize Süresi : 21 / 11 Min. Sterilizasyon ýsýsý: 126 o C Ölçüler : 1,40 bar nominal hacim / max. Yükleme : 9 lt. / 3 kg Küçük aletlerin kolay ve etkili sterilizasyonu için ultrasonik sterilizatör KOD NUMARASI : UC-001 Baðlantý Deðerleri : 230 V, Hz, Cihaz Ebatlarý : 19,5 X 30 X 21,5 cm Kapasite : 152 ml Aðýrlýk : 1,8 kg Yükseklik : (Dýþ/iç): 33,5 / 23 cm Çapý : (Dýþ/iç) : 24 / 21 cm Baðlantý Deðeri : 230 V / 1500 W Dikey sterilize hazneli. Sýcak hava sterilizatörlerinden farklý olarak sýcak buharlý Otoklav sistemi ile çalýþýr. Sterilizasyon süresi önemli oranda azalýr. Otoklav bir tepsi veya torbasý ile doldurulur. Kolay kullanýmlýdýr. Sterilizasyon tam otomatik þekilde gerçekleþir. MOBÝL ÇANTA Mobil Çanta Mobil çanta kolay hareketli tekerlekler üzerinde saðlam bir aluminyum gövdeden ve bir teleskop tutma sapýndan oluþur. Taþýma sýrasýnda gerekli görüldüðünde taþýyýcý kemer de monte edilebilir. Mobil çantada manyetik kilit sistemli çekmece ve büyük bir cihaz tablasý bulunmaktadýr. Merkezinizden dilediðiniz noktaya profesyonel ayak bakýmý saðlayacak mobilize çanta. EBATLARI: G x D x Y : 355 x 365 x 460 mm Motor Bölümü G x D x Y: 340 x 290 x 135 mm Aðýrlýk : yaklaþýk 6800 g (lambasýz) Kod. No : L Kod No :

11 Alet ve Ekipmanlar FREZELER Freze Setleri TEMEL SET DÝABET SETÝ TEMEL SET 1RS / 05 ÇELÝK TOP KESÝCÝ 1RS / 010 ÇELÝK TOP KESÝCÝ DÝABET SETÝ 1RS / 011 ÇELÝK TOP KESÝCÝ 11RS / 010 ÇELÝK YÝVLÝ TOP KESÝCÝ 11RS / 014 ÇELÝK YÝVLÝ TOP KESÝCÝ 39RS / 09 ÇELÝK YÝVLÝ KALEM KESÝCÝ 39RS / 010 ÇELÝK YÝVLÝ KALEM KESÝCÝ 75RS / 060 ÇELÝK ARMUT KESÝCÝ 85RS / 060 ÇELÝK YÝVLÝ ARMUT KESÝCÝ 95RS / 050 ÇELÝK ARMUT DÜZELTÝCÝ 95RS / 060 ÇELÝK ARMUT DÜZELTÝCÝ 224RS / 018 ÇELÝK YÝVLÝ OYUCU 225RS / 018 ÇELÝK OYUCU 847 / 014 KALIN KONÝK ELMAS BÝLEYÝCÝ 406L / 012 ONY CLEAN POLÝGONAL 390EF / / / T / LS / S / S / EF / EF / / / KR / / 012 DT6880 / 115 EKSTRA ÝNCE SÝLÝNDÝR ELMAS BÝLEYÝCÝ KALIN TOP ELMAS BÝLEYÝCÝ KALIN TOP ELMAS BÝLEYÝCÝ KALIN ÜST AÞINDIRICI SIDE GRIP SIDE GRIP EKSTRA ÝNCE SÝLÝNDÝR ELMAS BÝLEYÝCÝ EKSTRA ÝNCE SÝLÝNDÝR ELMAS BÝLEYÝCÝ KALIN ARMUT ELMAS BÝLEYÝCÝ SIDE GRIP ÝNCE KALEM ELMAS BÝLEYÝCÝ KR YUVARLAK ÝNCE KALEM ELMAS BÝLEYÝCÝ DELÝKLÝ ÝNCE YUVARLAK FREZER MANTAR ODUNTIRNAK SETÝ TIRNAK KOZMETÝK SET MANTAR ODUNTIRNAK SETÝ 1RS / 016 1RS / RS / RS / RS / RS / RS / RS / RS / / RS / RS / RS / / / 140 ÇELÝK TOP KESÝCÝ ÇELÝK TOP KESÝCÝ ÇELÝK YÝVLÝ TOP KESÝCÝ ÇELÝK YÝVLÝ TOP KESÝCÝ ÇELÝK YÝVLÝ KALEM KESÝCÝ ÇELÝK YÝVLÝ KALEM KESÝCÝ ÇELÝK YUVARLAK KESÝCÝ ÇELÝK YUVARLAK KESÝCÝ ÇELÝK ARMUT DÜZELTÝCÝ ÇELÝK YÝVLÝ TEKERLEK OYUK ÇELÝK YÝVLÝ TEKERLEK BÜTÜN ÇELÝK YÝVLÝ OYUCU ÇELÝK YÝVLÝ OYUCU TEMÝZLÝK FIRÇASI KEÇÝ KILI PARLATICI FIRÇA TIRNAK KOZMETÝK SET 524 / / / / / / RS / / / / / / / / / 250 BEYAZ TÖRPÜ BEYAZ TÖRPÜ PEMBE TÖRPÜ PEMBE TÖRPÜ PEMBE TÖRPÜ PEMBE TÖRPÜ ONY CLEAN POLÝGONAL YÜZEY PARLATICI YÜZEY PARLATICI YÜZEY PARLATICI GRÝ YÜZEY PARLATICI GRÝ YÜZEY DÜZELTÝCÝ GRÝ YÜZEY DÜZELTÝCÝ KEÇÝ KILLI PARLATICI MÝKROFÝBER PARLATICI EXCLUSIVE SET 10 Belfeet - güzel ayaklar EXCLUSIVE SET DT4854R / 100 DT5880 / 080 DT5880 / 095 CD5369 / / / / / / / / / 014 CD5369 / 085 DELÝKLÝ GÜÇLÜ ARMUT FREZER DELÝKLÝ KALIN YUVARLAK FREZER DELÝKLÝ KALIN YUVARLAK FREZER CD KALIN ELMAS BÝLEYÝCÝ CD KALIN ELMAS BÝLEYÝCÝ CD KALIN ELMAS OYUK BÝLEYÝCÝ GÜÇLÜ ARMUT ELMAS BÝLEYÝCÝ KALIN ARMUT ELMAS BÝLEYÝCÝ KALIN ARMUT ELMAS BÝLEYÝCÝ KALIN ARMUT ELMAS BÝLEYÝCÝ ÝNCE KALEM ELMAS BÝLEYÝCÝ ÝNCE KALEM ELMAS BÝLEYÝCÝ KALIN KONÝK ELMAS BÝLEYÝCÝ

12 Alet ve Ekipmanlar MEDCAP BAÞLANGIÇ PAKETÝ Medcap Baþlangýç Paketleri FREZELER Kod: S5302 MEDCAP BAÞLANGIÇ PAKETÝ KÜÇÜK Kod: M5303 MEDCAP BAÞLANGIÇ PAKETÝ ORTA Medcap Yedek Baþlýklar Kod: L5304 MEDCAP BAÞLANGIÇ PAKETÝ BÜYÜK GÜÇLÜ ELMAS BAÞLIK KALIN ELMAS BAÞLIK KÜÇÜK ORTA BÜYÜK Küçük Orta Büyük : MC4880S : MC4880M : MC4880L KÜÇÜK ORTA BÜYÜK Küçük Orta Büyük : MC5880S : MC5880M : MC5880L Medcap Yedek Baþlýk Taþýyýcý ÝNCE ELMAS BAÞLIK MEDCAP BAÞLIK TAÞIYICI Küçük Orta Büyük : MC6880S : MC6880M : MC6880L Küçük Orta Büyük : 308S : 308M : 308L KÜÇÜK ORTA BÜYÜK KÜÇÜK ORTA BÜYÜK DELÝKLÝ KALIN YUVARLAK FREZE Dia Twister - Delikli Frezeler DELÝKLÝ ÝNCE YUVARLAK FREZE DELÝKLÝ GÜÇLÜ ARMUT FREZE Ø 080 : DT5880 / 080 Ø 095 : DT5880 / 095 Ø 080 Ø 095 Ø 115 Ø 115 : DT6880 / 115 Ø 100 Ø 100 : DT4854R / 100 Top Grip - Üst Aþýndýrýcý TOP GRIP - KALIN ÜST AÞINDIRICI TOP GRIP - ÝNCE ÜST AÞINDIRICI Ø 50 Ø 32 Ø 65 Ø 65 Ø 32 Ø 50 Ø 65 Ø 65 Ø 050 : 840T / 050 KALIN ÜST AÞINDIRICI Ø 065 : 828T / 065 KALIN ÇÝVÝ ÜST AÞINDIRICI Ø 032 : 8841T / 032 ÝNCE ÜST AÞINDIRICI Ø 065 : 8828T / 065 ÝNCE ÇÝVÝ ÜST AÞINDIRICI Ø 032 : 841T / 032 KALIN ÜST AÞINDIRICI Ø 065 : 805T / 065 KALIN ÇÝVÝ ÜST AÞINDIRICI Ø 050 : 8840T / 050 ÝNCE ÜST AÞINDIRICI Ø 065 : 8805T / 065 ÝNCE ÇÝVÝ ÜST AÞINDIRICI 11 4

13 Alet ve Ekipmanlar FREZELER Side Grip - Yan Aþýndýrýcý GÜÇLÜ KALIN YAN AÞINDIRICI KONÝK YAN AÞINDIRICI ÝNCE YAN AÞINDIRICI Ø 065 Ø 065 Ø 055 Ø 035 Ø 065 Ø 040 Ø 033 Ø 055 Ø 033 Ø 065 Ø 065 : 6840LS / 065 GÜÇLÜ YAN AÞINDIRICI Ø 035 : 841S / 035 KALIN YAN AÞ. Ø 065 : 840LS / 065 KALIN YAN AÞINDIRICI Ø 065 : 805S / 065 KALIN ÇÝVÝ YAN AÞ. Ø 055 : 840S / 055 KALIN YAN AÞINDIRICI KR - Yuvarlak Köþeli Ø 040 : 854S / 040 KALIN KONÝK YAN AÞ. Ø 033 : 854S / 033 KALIN KONÝK YAN AÞ. Ø 055 : 8840S / 040 ÝNCE YAN AÞINDIRICI Ø 033 : 8841S / 033 ÝNCE YAN AÞINDIRICI Ø 065 : 8805S / 065 ÝNCE ÇÝVÝ YAN AÞINDIRICI. YUVARLAK KÖÞELÝ ÝNCE YUVARLAK KÖÞELÝ KALIN YUV. KÖÞ. KONÝK KALIN YUV. KÖÞ. KONÝK ÝNCE Ø 055 Ø 035 Ø 055 Ø 035 Ø 033 Ø 040 Ø 033 Ø 040 Ø 055 Ø 035 : 8840KR / 055 YUVARLAK KÖÞELÝ ÝNCE : 8841KR / 035 YUVARLAK KÖÞELÝ ÝNCE Ø 055 Ø 035 : 840KR / 055 YUVARLAK KÖÞELÝ KALIN : 841KR / 035 YUVARLAK KÖÞELÝ KALIN Ø 033 : 854KR / 033 YUV. KÖÞELÝ KONÝK KALIN Ø 040 : 854KR / 040 YUV. KÖÞELÝ KONÝK KALIN Ø 033 : 8854KR / 033 YUV. KÖÞELÝ KONÝK ÝNCE Ø 040 : 8854KR / 040 YUV. KÖÞELÝ KONÝK ÝNCE Cd - Elmas Bileyici Elmas Bileyici CD - ELMAS BÝLEYÝCÝ GÜÇLÜ ARMUT ELMAS BÝLEYÝCÝ KALIN ARMUT ELMAS BÝLEYÝCÝ Ø 085 Ø 090 Ø 075 Ø 050 Ø 047 Ø 060 Ø 060 Ø 085 Ø 090 : CD5369 / 085 KALIN ELMAS : 5405 / 090 KALIN ELMAS OYUK Ø 075 : 5892/ 075 Ø 050 : 818 / 050 Ø 047 : 893 / 047 Ø 060 : 893 / 060 Ø 060 : 894 / 060 KALIN TOP ELMAS BÝLEYÝCÝ KALIN KALEM ELMAS BÝLEYÝCÝ KALIN KONÝK ELMAS BÝLEYÝCÝ Ø 029 Ø 018 Ø 023 Ø 012 Ø 016 Ø 014 Ø 018 Ø 014 Ø 029 : 801 / 029 Ø 018 : 801 / 018 Ø 023 : 850 / 023 Ø 012 : 860 / 012 Ø 016 : 860 / 016 Ø 014 : 862 / 014 Ø 018 : 862 / 018 Ø 014 : 847 / Belfeet - güzel ayaklar

14 Alet ve Ekipmanlar FREZELER ÝNCE KALEM ELMAS BÝLEYÝCÝ EKSTRA ÝNCE SÝLÝNDÝR ELMAS BÝLEYÝCÝ Ø 012 Ø 016 Ø 018 Ø 060 Ø 012 : 8863 / 012 Ø 016 : 8850 / 016 Ø 018 : 8390 / 018 Ø 060 : 8894 / 060 Ø 012 Ø 018 Ø 047 Ø 012 : 863EF / 012 Ø 018 : 390EF / 018 Ø 047 : 893EF / 047 Çelik Kesiciler ÇELÝK TOP KESÝCÝ ÇELÝK YUVARLAK KESÝCÝ ÇELÝK ARMUT KESÝCÝ ÇELÝK YÝVLÝ TOP KESÝCÝ Ø 005 Ø 010 Ø 012 Ø 016 Ø 021 Ø 060 Ø 070 Ø 060 Ø 060 Ø 010 Ø 014 Ø 005 : 1RS / 05 Ø 010 : 1RS / 010 Ø 012 : 1RS / 012 Ø 016 : 1RS / 016 Ø 021 : 1RS / 021 Ø 060 : 72RS / 060 Ø 070 : 72RS / 070 Ø 060 : 85RS / 060 YÝVLÝ Ø 060 : 75RS / 060 Ø 010 : 11RS / 010 Ø 014 : 11RS / 014 ÇELÝK YÝVLÝ KALEM KESÝCÝ ÇELÝK ARMUT DÜZELTÝCÝ ÇELÝK YÝVLÝ OYUCU ÇELÝK OYUCU Ø 009 Ø 010 Ø 012 Ø 014 Ø 050 Ø 060 Ø 070 Ø 18 Ø 23 Ø 27 Ø 018 Ø 023 Ø 027 Ø 009 : 39RS / 09 Ø 010 : 39RS / 010 Ø 012 : 39RS / 012 Ø 014 : 39RS / 014 Ø 050 : 95RS / 050 Ø 060 : 95RS / 060 Ø 070 : 95RS / 070 Ø 018 : 224RS / 018 Ø 023 : 224RS / 023 Ø 027 : 224RS / 027 Ø 018 : 225RS / 018 Ø 023 : 225RS / 023 Ø 027 : 225RS / 027 ÇELÝK YÝVLÝ TEKERLEK ONY CLEAN - POLÝGONAL TEMÝZLEYÝCÝ PEMBE TÖRPÜ BEYAZ TÖRPÜ Ø 100 Ø 100 Ø 012 Ø 012 Ø 025 Ø 030 Ø 050 Ø 020 Ø 055 Ø 100 Ø 100 Ø 100 : 137 / 100 KESÝCÝ : 138RS / 100 BÜTÜN Ø 012 : 407RS / 012 Ø 012 : 406L / 012 Ø 025 : 636 / 025 Ø 030 : 636 / 030 Ø 050 : 640 / 050 Ø 020 : 648 / 020 Ø 055 : 524 / 055 Ø 100 : 524 / 100 GRÝ YÜZEY DÜZELTÝCÝ YÜZEY PARLATICI FIRÇA Ø 080 Ø 100 Ø 100 Ø 080 Ø 100 Ø 100 Ø 140 Ø 140 Ø 220 Ø 250 Ø 080 : 9629 / 080 Ø 100 : 9626 / 100 Ø 100 : 9628 / 100 Ø 080 : 9625 / 080 Ø 100 : 9622 / 100 Ø 100 : 9624 / 100 Ø 140 : 9736 / 140 TEMÝZLÝK FIRÇASI Ø 140 : 9738 / 140 KEÇÝ KILLI PARLATICI Ø 220 : 9738 / 220 KEÇÝ KILLI PARLATICI Ø 250 : 9644 / 250 MÝKROFÝBER PARLATICI 13 4

15 Alet ve Ekipmanlar MAKASLAR ve EKÝPMANLARI AYAK TIRNAK MAKASI KOD NO : Özellikle rahat ve kullanýþlý baþ makasý. Uzunluk: 11 cm, Aðýrlýk: 70 gr. KOD NO : Profesyonel Baþ Makasý- Ayak týrnaklarýný kesmek için uygundur. Özel sað ve sol kenarlarý kullanýlabilir. Ayak saðlýðý bakýmlarýnda vazgeçilmez ekipmanlardan biridir. Uzunluk: 14 cm, Aðýrlýk: 100 gr. PEDÝKÜR PENSESÝ KÖÞE PENSE KOD NO : Uzunluk: 13 cm, Aðýrlýk:100 gr. KOD NO : Zarif baþlý bu köþepense derin batýklarý problemsiz keser ve yaralanma riskini azaltýr. Uzunluk: 12 cm, Aðýrlýk: 44 gr. DÝYABET KÖÞE PENSE ET PENSÝ KOD NO : Et Pensi Uzunluk: 10 cm, Aðýrlýk: 26 gr, Kesme alaný: 4mm KOD NO : Küt uçlu köþepense, diyabet ayaklar için özel olarak hazýrlanmýþtýr. Yaralama riskini azaltýr. YUVARLATICI PENSE TEL MAKASI KOD NO : KOD NO : Belfeet - güzel ayaklar

16 Alet ve Ekipmanlar MAKASLAR ve EKÝPMANLARI BANDAJ MAKASI PARMAK AYIRICISI KOD NO : Parmak Ayýrýcýsý KOD NO : Bandaj Makasý Uzunluk: 11 cm KÖÞE TÖRPÜSÜ KOD NO : Köþe Törpüsü KONTROL KALEMÝ ALET ÇANTASI KOD NO : Kontrol Kalemi KOD NO : Alet Çantasý LUBRA METALIC PENS BAKIM YAÐI METAL PETRÝK GÖZLÜK KOD NO : S01122 Kod: Kod:

17 Alet ve Ekipmanlar PODOLOJÝK DESTEK MALZEMELERÝ Baský Azaltýcý No-1: 3020 No-2: 3021 No-3: 3022 No-4: 3023 No-5: 3024 No-6: 3040 Erkoton 20 - Ayak Yastýk Hamuru x 400 ml : x 100 ml : Loryko Parmaklýklý Bant Parmak Ayýrýcý Derin Nasýr Yastýðý SS ( 36-38): S ( 33-35) : M ( 39-41) : L ( 42-44) : X ( 45-46) : Küçük : 3920 Orta : 3921 Büyük : 3922 Küçük : 3915 Büyük : 3916 Ön Ayak Yastýðý Parmak Kapþonu Yüzük Küçük : 3912 Orta : 3913 Büyük : 3914 Küçük Büyük : S : L Küçük : 3908 Orta : 3909 Büyük : 3910 Hallux Koruyucu Çekiç Ayak Parmaðý Yastýðý Jel Parmak Ayýrýcý Küçük : 3980 Büyük : 3981 Küçük : 3940 Orta : 3941 Büyük : 3942 Küçük : Orta : Büyük : Belfeet - güzel ayaklar

18 Alet ve Ekipmanlar PODOLOJÝK DESTEK MALZEMELERÝ Jel Makara Jel Parmak Kýlýfý Jel Parmak Kapþonu Küçük : Orta : Büyük : Küçük : Orta : Büyük : Küçük : Orta : Büyük : Jelpad li Parmak Koruyucusu Jel Çekiç Parmak Yastýðý Jel Hallux Koruyucu Bandaj Küçük : Orta : Büyük : Küçük : Büyük : Küçük : Büyük : Silikon Parmak Koruyucu Yüzük Silikon Parmak Kýlýfý YUVARLAK DÜZ Silikon Ayak Yastýðý - ön Kod: Küçük : Orta : Büyük : Küçük : Orta : Büyük : Kod: Silikon Ayak Bandajý - ön Batýk Týrnak Bakýmlarý Erki-Set komple batýk týrnak seti Erki Set - Komple Batýk Týrnak Seti Kod: Yedek parçalarý Lastik halka Gr.1, 3,20 mm Lastik halka Gr.2, 4,80 mm Lastik halka Gr.3, 6,35 mm Tutucu cýmbýz Batýk týðý Batýk tüpü Erkis kanca Erkis kanca ve yapýstýrýcýsý

19 Alet ve Ekipmanlar PODOLOJÝK DESTEK MALZEMELERÝ Onyclip Batýk Týrnak Seti Onyclip batýk týrnak seti : Yedek parçalarý Onyclip teli, 0,10mmX10cm : Onyclip teli, 0,15mmX10cm : CombiPed PodoFix Ayak bakým uzmanlarý için bir ilk Tel bant tekniði bir arada Ayak bakým uzmanlarý için bir ilk Aktif yapýþkanlý telli bant Eðitim görmeden de çok kolay uygulanabilir. Týrnak üzerinde yarattýðý sürekli yay gücü ile özel ve çabuk etki gösterir. Gömülü ve yuvarlanmýþ týrnaklarda tek veya çift yönlü olarak uygulanabilir. Çok küçük týrnaklarda da (6 mm) baþarýlý bir bakým sunar. Yeni teknik çok yönlü olarak kullanýlabilir. Tel tarafý yapýþtýrýcý tarafýna oranla daha güçlü etki gerçekleþtirir. Týrnak kenarýnýn bir yanýna ulaþýlamadýðý durumlarda da kullanýlabilir. Belirlenmiþ boya göre tek yönlü ve çift yönlü olarak da etkili olabilir. Teller farklý üç güç þekli ile yumuþak, orta ve güçlü olarak ayarlanabilir ve böylece en iyi gerilim uyumu saðlanmýþ olur. Ýki tel birlikte kullanýlarak daha yüksek etki saðlanabilir. Çok küçük yapýsý ile çok dar týrnaklar için de uygundur. Eðitim görmeden de çok kolay uygulanabilir. Esnek maddeden oluþur ve bu nedenle kývrýlmýþ týrnaklarda da kullanýlabilir. Hýzlý ve kolay uygulanabilir. Týrnakta uzun süre kalýcýlýk saðlayan kuvvetli yapýþma gücü vardýr. Kolay uygulama, mükemmel etki Esnek plastik ped ile her týrnaða mükemmel uyum saðlar. Çekme gücü ve etki yoðunluðunda mükemmel, aþamasýz dozajlama. Yüksek yapýþma gücüne sahip malzeme. Uygulama yapýlan kiþinin aðrýsýný kýsa sürede azaltýr. Çökmüþ ve kývrýlmýþ týrnaklarla ilgili aðýr ve hafif durumlar için kullanýlabilir. Önlem olarak ve bakým sonrasýnda da kullaným için uygundur. 18 Belfeet - güzel ayaklar

20 Alet ve Ekipmanlar PODOLOJÝK DESTEK MALZEMELERÝ Týrnak Protezi için Ekipman Yað Giderici Onycholit - Týrnak Protezi için Onyclip ve Erkis kancalarýndan, iþlem yapýlacak týrnak plaðýndan yaðý gidermek için kullanýlan temizleyici. 50 ml Kod: 216/3050 Onycholit Sývýsý 25 ml (Týrnak Protezi için sývý) Kod: Onycholit Tozu 30 gr (Týrnak Protezi için pembe toz) Kod: Onycholit Tozu 30 gr (Týrnak Protezi için þeffaf toz) Kod: Cam Gode Spatula KOD NO : Spatula Kod: DÝÐER ÜRÜNLER Hydro Masaj Küveti Ayak Banyosu Kod: Kod:

21 Belfeet - Güzel Ayaklar DEZENFEKTE ÜRÜN ve KAPLARI DERMOSPREY DESPREY Dezenfeksiyon uygulanmasýyla birlikte bakterilerin çoðalmasýný, üremesini durdurmakta ve böylece vücudumuzda herhangi bir enfeksiyona yol açmalarýný önlemektedir. Yüzey dezenfektaný. Spreyleme yöntemi ile ulaþýlmayan yüzeyler ve ekipmanlar için hýzlý ve etkili, anýnda kullanýma hazýr dezenfektan. Aldehit ve fenol içermez. 200 ml: lt: lt: HOSPI FORTE DEZOSEPT Saðlýk Bakanlýðýndan onaylýdýr. Freze ve Makas Dezenfektaný. Hijyenik Alkol Bazlý El Antiseptiði. 1 lt: lt: Ekipman Dezenfeksiyon Küveti Firez Dezenfektan Kabý Kod: Kod: Belfeet - güzel ayaklar

22 Belfeet - Güzel Ayaklar BELFEET ÜRÜNLERÝ BELCREAM Yorgun Ayaklara Özel Bakým Kremi Bacaklar ve/veya yorgun bacaklar ve donuk ciltler için spesifik yorgunluk karþýtý ve nemlendirici krem. Ayaklara anýnda rahatlama hissi verir. 100 ml 500 ml Fonksiyonlarý: Yorgun ve/veya cansýzlaþmýþ bacak ve ayaklarýn bakýmýný yapar. Bacak, bilek ve ayaklardaki ödemi azaltýr. Dolaþýmý artýrýr ve kýlcal basýncýn fazlasýný elimine eder. Kan dolaþýmýný uyarýcýdýr. Bu tip derinin tipik karakteristik özelliði olan pul pul dökülme ve çatlakarý giderirken, antioksidan bakým da saðlar. COOLBEL Yorgun Ayaklarda Etkin Kan Dolaþýmý Yorgunluða karþý ve nemlendirici etkisi olan bu krem serin etkisi sayesinde dolaþýmý etkinleþtirir, ferahlatýr, týkanýklýklarý açar ve yorgun ayaklar, bacaklar üzerinde anýnda rahatlatýcý etki saðlar. 100 ml 500 ml Fonksiyonlarý: Yorgun bacaklar ve ayaklardaki týkanýklarý açar. Hafiflik ve saðlýk hissi verir. Kan dolaþýmýný etkinleþtirir. Dokularý sýkýlaþtýrýr. Cildi derinlemesine nemlendirir ve ferahlatýr. HARPAGOBEL Þiþkin ve Yorgun Ayaklara Özel Kas Aðrýlarýný Giderici Krem Harpagophytum içeren bu doðal krem kas aðrýlarýný rahatlatýr. 100 ml 500 ml Fonksiyonlarý: Yatýþtýrýcý etki saðlar. Burkulma ve bükülmelerden doðan kas aðrýlarýný giderir Eklem aðrýlarý, romatizma ve artrit aðrýlarýný azaltýr Cildi etkin biçimde nemlendirir BELMASQUE Cilt Yapýsýný Onaran Güçlü Ayak Nem Maskesi Nem ve elastikiyet saðlayan ayak bakým maskesi. Cildi nemlendirir ve besler, yumuþak ve ipeksi bir görünüm saðlar. 200 ml Fonksiyonlarý: Elastikiyeti ve konforu geri kazanmak için cilt yüzeyini derinlemesine nemlendirir. Esansiyel yað asitlererinin eksikliðini tamamlamak için dokularý besler. Serbest radikallerin oluþumuna karþý savaþýr ve cildin gençliðini korur. 21 4

ALINDI ONAYI. T.C. Kimlik No:... Tarih:... Bu imzalý onayýn personel dosyama konacaðý konusunda bilgi sahibiyim.

ALINDI ONAYI. T.C. Kimlik No:... Tarih:... Bu imzalý onayýn personel dosyama konacaðý konusunda bilgi sahibiyim. ALINDI ONAYI Basit bir dilde verilen ÝSGÇ Oryantasyon eðitimine katýldýðýmý, eðitimde verilen bilgileri çalýþmam sýrasýnda uygulayacaðýmý, SEGATECH ÝSGÇ El Kitabýný aldýðýmý kabul ederim. Iþyerimde güvensiz

Detaylı

Expressweld Model : MasterMIG 501W. Gazaltý Kaynak Makinesi KULLANMA KILAVUZU CO 2. www.askaynak.com.tr %60 500A. Kaynak Yöntemi

Expressweld Model : MasterMIG 501W. Gazaltý Kaynak Makinesi KULLANMA KILAVUZU CO 2. www.askaynak.com.tr %60 500A. Kaynak Yöntemi Kaynak Yöntemi Gazalt ý (MIG/MAG) Kaynaðý KULLANMA KILAVUZU %60 500A CO 2 Garanti Süresi ve Özellikler 2 Yýl Garanti (torç ve kablolar hariç) Eczacýbaþý - Lincoln Electric, MasterMIG 501W'den yüksek performans

Detaylı

1993 Yılından bu yana 22 Yıllık Köklü bir geçmiş 50 yi aşkın marka 19 Kategoride 1200 ü aşkın ürün %100 Türk Sermayesi

1993 Yılından bu yana 22 Yıllık Köklü bir geçmiş 50 yi aşkın marka 19 Kategoride 1200 ü aşkın ürün %100 Türk Sermayesi 5 99 Yılından bu yana Yıllık Köklü bir geçmiş 50 yi aşkın marka 9 Kategoride 00 ü aşkın ürün %00 Türk Sermayesi ISO 76 KALİTE GÜVENCE SERTİFİKASI ISO 900 KALİTE GÜVENCE SERTİFİKASI ULUSLARARASI AKREDİTE

Detaylı

TransPocket 2500 / 3500 RC TransPocket 2500 / 3500 TIG

TransPocket 2500 / 3500 RC TransPocket 2500 / 3500 TIG TransPocket 2500 / 3500 TransPocket 2500 / 3500 RC TransPocket 2500 / 3500 TIG TR Kullanim kilavuzu Yedek parça listesi Elle Kaynak Güç Kaynagi 42,0426,0041,TR 03/2011 Sayýn okuyucu Giriþ Bize karþý duymuþ

Detaylı

HS15. Instrucciones de manejo Aspiradores de trineo. Ïäçãßåò ñþóçò ãéá çëåêôñéêýò óêïýðåò. Istruzioni d uso per aspirapolvere a traino

HS15. Instrucciones de manejo Aspiradores de trineo. Ïäçãßåò ñþóçò ãéá çëåêôñéêýò óêïýðåò. Istruzioni d uso per aspirapolvere a traino es el it pt tr Instrucciones de manejo Aspiradores de trineo Ïäçãßåò ñþóçò ãéá çëåêôñéêýò óêïýðåò Istruzioni d uso per aspirapolvere a traino Instruções de utilização - Aspiradores Elektrik Süpürgesi Kullanma

Detaylı

BOSTÝK'in yelken mücadelesi devam ediyor... Bostik'in SolOceans adlý yeni bir yelken yarýþýnýn ilk sponsoru olduðunu sizlere duyurmaktan mutluluk duymaktayýz. Veolia Oceans adlý 16 metrelik teknenin asýl

Detaylı

FIRIN KULLANMA KILAVUZU (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) SLV 238

FIRIN KULLANMA KILAVUZU (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) SLV 238 FIRIN KULLANMA KILAVUZU SLV 238 (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) DEÐERLÝ MÜÞTERÝMÝZ, Öncelikle ürünümüzü satýn aldýðýnýz için teþekkür ederiz. Bu kullaným kýlavuzundaki tüm talimat ve uyarýlarý dikkatlice okuyunuz.

Detaylı

Önsöz. Serdar ATASOY. Fark Ayrıntılarında Gizli...

Önsöz. Serdar ATASOY. Fark Ayrıntılarında Gizli... Fark Ayrıntılarında Gizli... Uzun yılların birikimine dayanan sektörel tecrübesini müşterilerine daha iyi yansıtabilmek amacıyla, 2002 yılının Nisan ayında kurulan LOTUS KOZMETİK; Fark Ayrıntılarında Gizli

Detaylı

Wilo. M580 epac Rakiplere. Hidrolik Pnömatik Sektör Notu. Standart Pompa. Schneider Electric Makale. Ceram Protected, agresif.

Wilo. M580 epac Rakiplere. Hidrolik Pnömatik Sektör Notu. Standart Pompa. Schneider Electric Makale. Ceram Protected, agresif. 16 Standart Pompa 11 34 Bredel ve Skid ve makine üreticileri için ultra-kompakt Coriolis kütlesel debimetre 26 Schneider Electric Makale M580 epac Rakiplere 28 38 Wilo Ceram Protected, agresif Hidrolik

Detaylı

YARA BAKIMI ve TEDAVISI

YARA BAKIMI ve TEDAVISI Ý.Ü Cerrahpaþa Týp Fakültesi Sürekli Týp Eðitimi Etkinlikleri Sempozyum Dizisi No: 67 YARA BAKIMI ve TEDAVISI ve Sürekli Týp Eðitimi Komisyonu Editörler Uzm. Hem. Þerife Kartal Erdost Prof. Dr. Oðuz Çetinkale

Detaylı

Digital 24 kw Bacalý Kombi ( bitermik model ) 24 kw Hermetik Kombi ( bitermik model ) 24 kw Hermetik Kombi ( monotermik model ) 28 kw Hermetik Kombi ( monotermik model ) KULLANMA VE MONTAJ KILAVUZU ÝÇÝNDEKÝLER

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ GARANTÝ VE SERVÝS SEMBOLLER EMNÝYET KURALLARI VE UYARILAR ÜRÜN Genel Özellikler Ürün Notasyonu Teknik Özellikler AMBALAJ MONTAJ Cihaz için Montaj Yerinin Seçimi Duvara Asýlmasý BAÐLANTILAR

Detaylı

OTOMASYON SÝSTEMLERÝ

OTOMASYON SÝSTEMLERÝ OTOMASYON SÝSTEMLERÝ Taþýyýcý Otomasyon Sistemleri Köþe Kaynaðý Otomasyon Sistemleri Kaynak Aðýzý Açma Makinalarý Seramik Kaynak Altlýklarý METALDIÞI MALZEMEDEN ÜRETÝLEN "GULLCO" KAYNAK ALTLIKLARI KIRMIZI

Detaylı

Klima Kullanma Kılavuzu 8510 D 8610 D 8650 D 8700 D 8800 D

Klima Kullanma Kılavuzu 8510 D 8610 D 8650 D 8700 D 8800 D Klima Kullanma Kılavuzu 8510 D 8610 D 8650 D 8700 D 8800 D Deðerli Müþterimiz. Modern tesislerde üretilmiþ ve titiz kalite kontrol iþlemlerinden geçirilmiþ olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasýný

Detaylı

1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR

1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR 30 ÝÇÝNDEKÝLER 1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR Güvenlik Talimatý 32 Çevrenin korunmasý 33 Ekonomik, çevre dostu yýkama 33 2/ CÝHAZINIZIN TANIMI Bulaþýk makinesinin genel tanýmý 34 Kontrol

Detaylı

1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR

1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR ÝÇÝNDEKÝLER 1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR Güvenlik Talimatý 30 Çevrenin korunmasý 31 Ekonomik, çevre dostu yýkama 31 2/ CÝHAZINIZIN TANIMI Bulaþýk makinesinin genel tanýmý 32 Kontrol panelinizi

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX L74850 http://tr.yourpdfguides.com/dref/811584

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX L74850 http://tr.yourpdfguides.com/dref/811584 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Elektrik Süpürgesi. tr-tr HS05. M.-Nr. 09 921 740

Kullanma Kýlavuzu. Elektrik Süpürgesi. tr-tr HS05. M.-Nr. 09 921 740 Kullanma Kýlavuzu Elektrik Süpürgesi HS05 tr-tr M.-Nr. 09 921 740 2 tr Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar....4 Cihazýn Tanýtýmý...8 Çevre Korumaya Katkýnýz...10 Kullanýmdan Önce...11 Cihazla verilen aksesuarlarýn

Detaylı

50 Hz. GVF11-GVF12-GVF13 Serisi. e-sv SERÝSÝ ÇOK KADEMELÝ DÝKEY ELEKTRÝKLÝ POMPALAR ÝLE BÝRLÝKTE DEÐÝÞKEN HIZLI HÝDROFOR SETLERÝ

50 Hz. GVF11-GVF12-GVF13 Serisi. e-sv SERÝSÝ ÇOK KADEMELÝ DÝKEY ELEKTRÝKLÝ POMPALAR ÝLE BÝRLÝKTE DEÐÝÞKEN HIZLI HÝDROFOR SETLERÝ Hz GVF11-GVF12-GVF13 Serisi e-sv SERÝSÝ ÇOK KADEMELÝ DÝKEY ELEKTRÝKLÝ POMPALAR ÝLE BÝRLÝKTE DEÐÝÞKEN HIZLI HÝDROFOR SETLERÝ Kod 19121 Rev.A Baský 11/211 ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ... 3 Seçim ve tercih... 7 GVF.../SV

Detaylı

Süt ve Süt Ürünleri Ýyi Hijyen Uygulamalarý Rehberi

Süt ve Süt Ürünleri Ýyi Hijyen Uygulamalarý Rehberi Ön Söz....................................... 3 Sunuþ........................................ 5 01. Amaç...................................... 6 02. Kapsam.................................... 6 03. Mevzuat

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX L14840 http://tr.yourpdfguides.com/dref/2630929

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX L14840 http://tr.yourpdfguides.com/dref/2630929 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

TARIM ÝÞ ARACISI REHBERÝ. Daha çok kazanmak için çalýþanlarýn saðlýðýný koruyalým

TARIM ÝÞ ARACISI REHBERÝ. Daha çok kazanmak için çalýþanlarýn saðlýðýný koruyalým TARIM ÝÞ ARACISI REHBERÝ Daha çok kazanmak için çalýþanlarýn saðlýðýný koruyalým HASTALIKLARI VE KAZALARI ÖNLEME YASAL SORUMLULUK VE GÖREVDÝR Tarlada çalýþanlar tedbirler alýnmazsa sýk hastalanýr. Tarlada

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EWW1290 http://tr.yourpdfguides.com/dref/635977

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EWW1290 http://tr.yourpdfguides.com/dref/635977 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

AIRTRONIC / AIRTRONIC M

AIRTRONIC / AIRTRONIC M AIRTRONIC / AIRTRONIC M Teknik taným, Montaj-, Kullaným ve bakým talimatlarý Airtronic Sipariþ numarasý Airtronic M Sipariþ numarasý Airtronic D2, 12 V 25 2069 05 00 00 Airtronic D2, 24 V 25 2070 05 00

Detaylı

ÝÞYERÝ ÇALIÞMA SÝSTEMÝ ve ÝÞYERÝ FÝZÝKSEL FAKTÖRLERÝNÝN ÝÞ KAZALARI ÜZERÝNDEKÝ ETKÝSÝ Mehmet Zülfi CAMKURT*

ÝÞYERÝ ÇALIÞMA SÝSTEMÝ ve ÝÞYERÝ FÝZÝKSEL FAKTÖRLERÝNÝN ÝÞ KAZALARI ÜZERÝNDEKÝ ETKÝSÝ Mehmet Zülfi CAMKURT* ÝÞYERÝ ÇALIÞMA SÝSTEMÝ ve ÝÞYERÝ FÝZÝKSEL FAKTÖRLERÝNÝN ÝÞ KAZALARI ÜZERÝNDEKÝ ETKÝSÝ Mehmet Zülfi CAMKURT* 1. GÝRÝÞ Ýþ kazalarýnýn nedenlerini ortaya koymaya yönelik olarak birçok araþtýrma yapýlmýþtýr.

Detaylı

Havuzlardaki Klor Miktarý Ne Olmalýdýr?

Havuzlardaki Klor Miktarý Ne Olmalýdýr? Havuzlardaki Klor Miktarý Ne Olmalýdýr? Havuzlardaki serbest klor miktarýný, Saðlýk bakanlýðý yayýnladýðý ilk genelgesinde 0.3 0.6 ppm daha sonra yayýnladýðý genelgede 1.0-3.0 ppm en son yayýnladýðý yönetmeliðinde

Detaylı

Elektrikli çok turlu akçuatörler

Elektrikli çok turlu akçuatörler Elektrikli çok turlu akçuatörler SA 07.1 SA 30.1 SAR 07.1 SAR 30.1 Akçuatör kontrol ünitesi AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1 ile Kullanma kýlavuzu Çok turlu akçuatörler SA 07.1 SA 30.1/SAR 07.1 SAR 30.1 Kullanma

Detaylı

Ýçindekiler Hakkýmýzda...sayfa 1 Peloid nedir?...sayfa 2 Neden kullanýlmalýdýr?...sayfa 2 Cilt bakýmýnýn Önemi...sayfa 3,4 Cilde uygulama þekli...sayfa 5 Saðlýk amaçlý kullanýmý...sayfa 5 Dermatolojik

Detaylı

C H R Y S L E R S E B R I N G S E D A N K U L L A N I M K I L A V U Z U ÝÇÝNDEKÝLER 1 2 3 4 5 6 7 8 9 GÝRÝÞ... 3 ARACINIZI ÇALIÞTIRMADAN ÖNCE BÝLÝNMESÝ GEREKEN HUSUSLAR... 9 ARACINIZIN ÖZELLÝKLERÝ... 31

Detaylı

RB 6000 Good/Best. Türkçe Kullaným kýlavuzu. 1.778-211 RB 6312 Good 1.778-411 RB 6314 Good 1.778-511 RB 6315 Good 1.778-611 RB 6316 Good

RB 6000 Good/Best. Türkçe Kullaným kýlavuzu. 1.778-211 RB 6312 Good 1.778-411 RB 6314 Good 1.778-511 RB 6315 Good 1.778-611 RB 6316 Good Türkçe 1.778-211 RB 6312 Good 1.778-411 RB 6314 Good 1.778-511 RB 6315 Good 1.778-611 RB 6316 Good 1.778-221 RB 6312 Best 1.778-421 RB 6314 Best 1.778-521 RB 6315 Best 1.778-621 RB 6316 Best www.karcher.com

Detaylı