Akçaköylü, bir Fakir Baykurt

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Akçaköylü, bir Fakir Baykurt"

Transkript

1 Hacýbektaþ Emniyet Müdürlüðü olarak trafik ekiplerimizle, alkol alan vatandaþlarýn araç kullanmasýna engel olacak kontrolleri, gerekli noktalarda sürekli yapacaðýz. Alkol alan vatandaþlarda araç kullanmama alýþkanlýðý oluþturacak eðitici tedbirlerle vatandaþlarýmýzda alkollü araç kullanmama bilinci oluþturacaðýz Baþbakan Erdoðan partisinin Kýzýlcahamam kampýnda ÖTV zamlarýný deðerlendirdi. Sigara, alkol ve otomobillere yapýlan ÖTV zammýný savunan Baþbakan Erdoðan, milletvekillerinin benzin ve uçak biletlerine bedelsiz kullanma konusuna ise, "Benim vekillerim kirada oturuyor" diyerek sert çýktý. Erdoðan'ýn açýklamasý þöyle: "Biz bu ara bazý ürünlere zam yaptýk. Hemen medyada birileri vekil maaþlarýna zammý gündeme getiriyor. Her vekilin altýna araba, diyorlar bir programda izledim. Uçak bileti, kira vs diyorlar. Bu terbiyesizliktir. Biz iktidara geldik ilk yaptýðýmýz iþ lojmanlarý satmaktý. Bunu neden konuþmuyorsun, benim vekillerim kirada oturuyor. Sigarayý içmezsin olur biter alkolü az tüketirsin olur biter. Ferrari kullanma da baþka marka kullan. Fiat a bin, Volkswagen e bin. Böyle yaptýn mý olur biter. Avrupa ve ABD'nin iþsizlikte durumu ortada. Türkiye biliþim teknolojisinde atýlýmlar yapýyor. Türkiye'nin 4 bir yaný duble yol, hýzlý tren ve havayollarý ile örülüyor. Þimdi orta halli vatandaþýmýz rahat rahat uçaða biniyor. Bu kervan yoluna devam edecek. 2 DE Hacýbektaþ Lisesi Müdürü Olcay SALMAN, Alanlarýnda yetkin öðretmen kadromuzla, öðrencilerimizi geleceðe hazýrlýyoruz. Kadromuzda eksiðimiz yok. Hacýbektaþ Lisesi olarak öðrenci merkezli eðitim anlayýþýmýzla, çocuklarýmýzýn ilgi ve yetenekleri doðrultusunda, gelecekte yapmak istedikleri meslek alanlarýný seçebilecek, üniversite bölümlerine yönelmelerini saðlayacak, rehberlik hizmetlerini veren uzman rehber öðretmenimiz ve branþ öðretmenlerimizle geleceðimiz olan gençlerimize, bir anne bir baba þefkatiyle çaba harcýyoruz. Hacýbektaþ Lisesi, baþarý çýtasýný her yýl daha da yükseltmektedir. Biliyoruz ki okul aile iþbirliði yanýnda, çocuklarýmýzýn gelecekte mutlu ve severek yapacaklarý mesleklerine sahip olmalarý, doðru bir yönlendirme ile gerçekleþecektir. Bu baðlamda öðrenci, öðretmen, okul ve aile iþbirliði, baþarýya ulaþmada vazgeçilmez zorunluluðumuzdur Eðitim Öðretim yýlýnda öðrencilerimize baþarýlar diliyorum. "Ýþçi gerekirse saat çalýþacak" gibi söylemleriyle tanýnan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakaný Taner Yýldýz'ýn yeni önerileri de emekçilerin uykularýný kaçýracak cinsten. Akçaköylü, bir Fakir Baykurt Serap Çakýr 1940'lý yýllarda baþlayan Anadolu kavramýný romanlara yerleþtirme çabalarýnýn en önemli temsilcilerinden birisi olan Fakir Baykurt, bu tutumuna politik görüþünü ekleyerek birbirinden deðerli onlarca eser verdi. Fakir Baykurt aramýzdan ayrýlalý 12 koca sene geçmiþ.

2 Rutkay Aziz in Antalya Altýn portakal film festivalinde yaptýðý konuþmayý dinlemek niyetiyle týklýyorum videoyu. Bu salondan alkýþlarla karþýlanmýþ ve sosyal medya içerisinde bravo ünlemiyle dolaþan videoda ne söylenmiþ bir merak hâsýl oluyor tabii. Baþýmýza ne gelirse bu meraktan iþte. Ama o ne? Ödülün adý sosyal sorumluluk imiþ. Bizi þu an ilgilendiren ve aslýnda bu tabirin gerçekte iþaret ettiði alan bunun bireysel olaný deðil. Hadi Ýngilizcesini de yazalým da bu alanda çalýþanlarýn kafasý karýþmasýn. Corporate Social Responsibility(CSR). Kurumsal sosyal sorumluluk. Bir kurumun ya da kiþinin yapmak zorunda olmadýðý bir alanda yaptýðý bir iþi gördük mü, hele de bu iþ topluma faydasý olduðu varsayýlan bir iþ ise yapýþtýrýyoruz sosyal sorumluluk diye. Burada bir þirketin bir topluma maliyetinden söz etmek olasý. Þirketler hiçbir bedel ödemeden yahut gerçek bedelinin çok altýnda bir maliyetle toplumun sahip olduðu emek ve doðal kaynaklara yasal olarak el koyabilen ve bunun yarattýðý zenginliði toplumun küçük bir kesiminin zenginlik içerisinde yaþamasý için seferber eden örgütlenmeler. Bu el koyma sýrasýnda hoyratça bu kaynaklarý özellikle de doðal kaynaklarý yok ederek zarar verici olabiliyorlar. Bkz. Ergene Nehri.Bazen bu el koyma yahut zarar miktarý öylesine artýyor ki ortaya engellenemez ve meþru tepkiler çýkýyor. Emekçilerin kendilerinden, çevrecilerden, kadýnlardan yahut tüketicilerden. Bu tepkilerin karþýlanabilmesi için þirketlerin kendi çýkarlarýnýn meþruiyetlerini tekrar tahkim etmeleri için toplumdan aldýklarýnýn oldukça küçük bir bölümünü büyük tantanalarla geri verdiklerini, yahut zarar vermediklerini ispatlamalarý gerekiyor. Misal Birleþmiþ Markalar Derneði nin Türkiye de yapýlmýþ en geniþ kapsamlý sosyal sorumluluk projelerinden biri olarak sunulan yüz bin çocuða kýyafet daðýttýðý Türkiye nin Markalarý Türkiye nin Çocuklarýný Giydiriyor projesi. Bu çabanýn tamamýna verilen ad ise kurumsal sosyal sorumluluk. Tabii tam burada sizin aklýnýza gelen baþkalarýnýn da aklýna gelmiþ. Kardeþim sen bu çocuklara kýyafet daðýtacaðýna ana babalarýnýn haklarýný ver diyenlerin sayýsý az deðil. Hatta bu sosyal sorumluluk kavramýnýn ne olduðu üzerinde süren tartýþma asýl olarak buradan þekilleniyor. Bir kýsým müfsit þahýs ve kurum, þirketlerin pek meftunu olduðu hayýr ve hasenat iþlerini pek de sosyal sorumlu bulmuyor. Þirketlerin kendi kurduklarý yahut paralellerinde kurulan dernek ve vakýflarla yaptýklarý sosyal projeleri ise green washing (çevreci aklama) yahut social washing (sosyal aklama) olarak adlandýrmaktan çekinmiyorlar. Onun yerine ancak ekolojik tahribattan vazgeçmelerinin, bugüne kadar ortaya çýkmýþ tahribatý ortadan kaldýrmanýn maliyetlerine katlanmalarýnýn, ve yahut temel insan ve emek haklarýna saygýlý bir çalýþma ortamýný saðlamalarýnýn sosyal sorumluluk olduðunu iddia edebiliyorlar. Sosyal olarak sorumlu mu olmak istiyorsunuz? O zaman zorla iþçi çalýþtýrmayýn. Ýþyerlerinizde dil, din, ýrk, mezhep, bölge, cinsiyet ayrýmcýlýðý yapmayýn. Çocuk iþçi çalýþtýrmayýn. Ýþçileri aþýrý fazla mesaiye zorlamayýn. Ýþçilerinizi kayýtlý olarak, temiz ve güvenli iþyerlerinde çalýþtýrýn. Ve tabii ki iþçilerin örgütlenme özgürlüklerine saygý gösterin deyiveriyorlar. Tüketici aktivizmini de kullanan bu kesim özellikle hazýr giyim ve tekstil alanýnda pek de yabana atýlabilir deðil. Alo! Rutkay Aziz e, Altýn Portakal a ne oldu? derseniz: Rutkay Aziz tam ben bunlarý düþündüðüm esnada sanatçýnýn çaðýna tanýk olmasý gerektiðinden bahsetmekteydi. Salon alkýþlara boðulmuþtu. Bense sosyal sorumluluk nedir-sanatçý nedir arasýna sýkýþmýþ huysuzlanmaktaydým hala. Bir baþkasýnýn ve çaðýnýn acýlarýný, çaðlarýný aþarak derinden hissetme kabiliyetini yitirmemeyi becermiþ o insanlarý düþünmekteydim. En yalnýz halinizde size yüzlerce yýl öncesinden seslenen ve varoluþu acýlarýnýzý hafifleten o sanatçýlarý. Ölümü aþmýþ, henüz kavramsallaþtýramadýðýmýz baþka bir dünyanýn varlýðýný sezme ve zanaatýndaki ustalýðý ile bize de bunun ipuçlarýný sezdirebilme yeteneðine sahip o kutsal ve lanetlenmiþ insanlarý. Sanatçý buysa topluma bir maliyeti olabilir mi birey olarak, þirket gibi demekte idim taa içimden. Birey ve sanatçýnýn kendi çýkarý toplumdaki baþkalarý için bu nebze tehdit oluþturabilir mi? Derken Ýbrahim Sadri çýktý. Sanatçýyý tanýmlama erkini elinde tutmakta olan þahýs Rutkay Aziz in gözlerinde düþmanlýk gördü. Taraftar keskin kalemlerden Melih Altýnok da konuþmada geçen döneklik kontenjanýndan sahne aldý. Geçmiþ iktidarlarýn elitleri arasýnda gördüklerine kýlýçlarýný çekip saldýrdýlar. AKP nin halk iktidarýnýn devrimciliðini kutsama, buna laf edenleri de bertaraf etme telaþý içindeki demokratlarýn mücadelesini selamlamak düþtü yine biz sefil insancýklara. Bir de bireysel sosyal sorumluluk diye de bir þey var galiba diye bir þüphe. Zira bu sanatçý ve köþe yazarý namýyla konuþanlarýn toplum olarak bize ödettiði maliyet vicdanýmý sýzlatmakta. Þimdi izin verirseniz, kendi köþeme çekilip þu sanatçý ve köþe yazarý adý taþýyanlarýn adlarý sanlarý ve hempalarýyla Ýbrahim Sadri ve Melih Altýnok un topluma maliyetlerini hesap etme niyetindeyim. Baþbakan'ý protesto eden öðrencilere iþkence! Baþbakan ýn Ýstanbul Üniversitesi ziyaretinde gözaltýna alýnan Gençlik Federasyonu üyelerine gözaltýna alýndýklarý andan itibaren iþkence uygulandý. Gözaltýndayken üstleri soyulan, kafalarý suya sokulan, silah kabzasýyla baþlarýna vurulan ve kaybedilmeyle tehdit edilen öðrencilere bir de adli kontrol cezasý verildi. Baþbakan ýn yüzlerce polis ve koruma eþliðinde gelerek adeta iþgal ettiði Ýstanbul Üniversitesi ne o gün öðrenciler alýnmamýþtý. Durumu protesto eden tam 37 öðrencinin gözaltýna alýndýðý o gün, 11 Gençlik Federasyonu üyesi de gözaltýna alýndý ve yoðun polis saldýrýsýna maruz kaldý. Konuyla ilgili görüþtüðümüz Gençlik Federasyonu üyesi ve o gün gözaltýnda polis saldýrýlarýna maruz kalan Þafak Yayla, tam bir polis terörüne uðradýklarýný söyledi. Gittiði her üniversiteyi ablukaya alýyor Baþbakan ýn gittiði her üniversiteyi benzer þekilde ablukaya aldýðýný ve okula öðrenciler dýþýnda herkesi aldýðýný belirten Yayla, durumu protesto etmek için bir araya geldiklerini ancak polis saldýrýsýna uðrayarak gözaltýna alýndýlarýný söyledi. Polis koridoru eþliðinde iþkence Gözaltýna alýndýklarý ilk andan itibaren çevik kuvvet arabasýnda baþlayan ve Vatan Emniyet Müdürlüðü ne gidene kadar süren bir kaba dayaða maruz kaldýklarýný belirten Yayla, buraya kadar gelirken arkalarýndan kelepçelendiklerini ve kollarýnýn þiþtiðini bu duruma avukatlarýnýn müdahalesiyle son verildiðini dile getirdi. Vatan Emniyet Müdürlüðü ne girdiklerinde bir polis koridoru eþliðinde iþkenceye uðradýklarýný vurgulayan Yayla, burada kendilerine ahlaksýz biçimde arama yaptýklarýný söyledi. Çamaþýrlarýna varýncaya kadar kadýn ve erkeklerin soyulduðunu belirten Yayla, sanki adi bir suç iþlemiþiz gibi yapýlan bu zorla arama sýrasýnda çok yoðun bir polis saldýrýsýyla karþýlaþtýklarýný ifade etti. Sivil polis hýzýný alamadý öðrencilere silah çekti ALÝ CEMAL KARABUDAK Baþbakan Erdoðan partisinin Kýzýlcahamam kampýnda ÖTV zamlarýný deðerlendirdi. Sigara, alkol ve otomobillere yapýlan ÖTV zammýný savunan Baþbakan Erdoðan, milletvekillerinin benzin ve uçak biletlerine bedelsiz kullanma konusuna ise, "Benim vekillerim kirada oturuyor" diyerek sert çýktý. Erdoðan'ýn açýklamasý þöyle: "Biz bu ara bazý ürünlere zam yaptýk. Hemen medyada birileri vekil maaþlarýna zammý gündeme getiriyor. Her vekilin altýna araba, diyorlar bir programda izledim. Uçak bileti, kira vs diyorlar. Bu terbiyesizliktir. Biz iktidara geldik ilk yaptýðýmýz iþ lojmanlarý satmaktý. Bunu neden konuþmuyorsun, benim vekillerim kirada oturuyor. Sigarayý içmezsin olur biter alkolü az tüketirsin olur biter. Ferrari kullanma da baþka marka kullan. Fiat a bin, Volkswagen e bin. Böyle yaptýn mý olur biter. Avrupa ve ABD'nin iþsizlikte durumu ortada. Türkiye biliþim teknolojisinde atýlýmlar yapýyor. Türkiye'nin 4 bir yaný duble yol, hýzlý tren ve havayollarý ile örülüyor. Þimdi orta halli vatandaþýmýz rahat rahat uçaða biniyor. Bu kervan yoluna devam edecek. Biz sizi enflasyona ezdirmeyeceðiz." NE OLMUÞTU? Hükümet 2012 Bütçesi'ni ve Orta Vadeli Programý açýklamadan önce tütün ve tütün ürünlerinde, alkollü içecekler ile motorlu Buradan Adli Týp a götürülürken de dayak yediklerini hatta bir sivil polisin hýzýný alamayýp silah çektiðini ve kendilerine doðrulttuðunu belirten Yayla, daha sonra bu silahýn kabzasýyla kendilerinin baþlarýna vurulduðunu ayrýca bir kadýn arkadaþlarýna da "seni kaybederiz kimsenin haberi olmaz" denildiðini dile getirdi. Daha sonra tekrar getirildikleri Vatan'daki Ýstanbul Ýl Emniyet Müdürlüðü'nde nezarete konulduklarýný belirten Yayla, kendisini baþka bir olaydan nezarette bulunan birinin yanýna koyduklarýný, üstüne bir de o kiþiye bunlar terörist döv bunu denildiðini ve üzerine saldýrmasýna yol açtýklarýný söyledi. Bir arkadaþýmýz bayýldý, birinin baþý sürekli suya sokuldu Daha sonra gece geç saatlerde parmak izi için götürdüklerini belirten Yayla, sanki hýrsýzlýk yapmýþýz gibi yapýlan bu uygulamaya karþý çýkýþlarý sýrada çok ciddi bir saldýrýya uðradýklarýný, bir arkadaþlarýnýn 2 saate yakýn baygýn yattýðýný bir arkadaþlarýnýn ise baþýnýn sürekli suya sokularak iþkence yaptýklarýný dile getirdi. Daha sonra tüm bu iþkencenin ardýndan 6 arkadaþlarýna adli kontrol cezasý verildiðini belirten Yayla, "Baþbakan gittiði bütün üniversitelerde öðrencilere saldýrýyor. Biz kendi üniversitemize girmek istedik ama iþkenceye maruz kaldýk. Öðrencisiz üniversite açýlýþý yapýlýyor ve öðrencilere saldýrýlýyor. Buna karþý mücadele etmeyi sürdüreceðiz dedi. (sol) taþýtlarda özel tüketim vergisi oranlarýnda artýþa gitti. Sigara, alkollü içki, cep telefonu, elektrikli araçlar hariç 1,600 cc üzeri otomobillerde ÖTV oranlarý artýrýlmýþtý. TBMM Baþkanlýk Divaný, Sayýþtay ýn 3 bin TL fazla para ödendiðine iliþkin raporunun ardýndan maaþlarý tartýþmaya açýlan milletvekillerine, konuþma kotasý dolmayan telefon faturalarýndan kalan parayla bedava uçak bileti ve benzin alýnmasýný kararlaþtýrmýþtý. DAHA ÖNCE DE "ÞARAP ÝÇME ÜZÜM YE" DEMÝÞTÝ Erdoðan, daha önce de alkole karþý olduðunu söylemiþ, 'þarap içilmesi' yerine üzüm yenmesi mesajýný vermiþti. Erdoðan'ýn o açýklamasý ise þöyleydi: "Bu iþin sulusuna da kurusuna da karþýyým. Objektif týp temsilcilerinden 'bu faydalý' diyeni görmedim. 'Belli miktarda alýnýrsa faydalýdýr' diyeni de var. Sen bunlarý meyveden elde etmiyor musun? Üzümden elde etmiyor musun? Onlarý ye!" BÝRGÜN

3 Sulucakarahöyük/HACIBEKTAÞ Cuma Onur ÞAHÝN Hacýbektaþ Lisesinde baþarý grafiðinin yükselmeside emeði olan idareci ve öðretmenlerin velilerimize mesajý: Hacýbektaþ Lisesi Müdürü Olcay SALMAN, Alanlarýnda yetkin öðretmen kadromuzla, öðrencilerimizi geleceðe hazýrlýyoruz. Kadromuzda eksiðimiz yok. Hacýbektaþ Lisesi olarak öðrenci merkezli eðitim anlayýþýmýzla, çocuklarýmýzýn ilgi ve yetenekleri doðrultusunda, gelecekte yapmak istedikleri meslek alanlarýný seçebilecek, üniversite bölümlerine yönelmelerini saðlayacak, rehberlik hizmetlerini veren uzman rehber öðretmenimiz ve branþ öðretmenlerimizle geleceðimiz olan gençlerimize, bir anne bir baba þefkatiyle çaba harcýyoruz. Hacýbektaþ Lisesi, baþarý çýtasýný her yýl daha da yükseltmektedir. Biliyoruz ki okul aile iþbirliði yanýnda, çocuklarýmýzýn gelecekte mutlu ve severek yapacaklarý mesleklerine sahip olmalarý, doðru bir yönlendirme ile gerçekleþecektir. Bu baðlamda öðrenci, öðretmen, okul ve aile iþbirliði, baþarýya ulaþmada vazgeçilmez zorunluluðumuzdur Eðitim Öðretim yýlýnda öðrencilerimize baþarýlar diliyorum. Velilerimizi daha çok okulumuzda görmek istiyorum. Hacýbektaþ Lisesi Müdürü: Olcay SALMAN Hacýbektaþ Lisesi Müdür Yardýmcýsý: Deniz ÝÞLEYÝCÝ Rehberlik Öðretmeni: Yavuz ÖCAL Fizik Öðretmeni: Mustafa YILDIZ Kimya Öðretmeni: Zekine ÖZTÜRK Biyoloji Öðretmeni: Özen ÝNCETAÞ Matematik Öðretmenleri: Ali BÝBER, A. Selçuk ER, Turan SARAÇ Edebiyat Öðretmenleri: Necati KOÇAK, Ayþe POLAT, Adnan USLU, Fatmana ÖZER Felsefe Öðretmeni: Münteha YAZICI Coðrafya Öðretmeni: Mehmet GÜLER Tarih Öðretmeni: Emel BAL Ýngilizce Öðretmeni: Yaðmur PEKDAÐ Din Kültürü Ahlak Bilgisi Öðretmeni: Yasin KÜÇÜKERDEM Resim Öðretmeni: N. Sibel YILDIZ Müzik Öðretmeni: Çiðdem K. SALMAN Beden Eðitimi Öðretmeni: Nejla BEKTAÞ Eray Okur: Nevþehir Üniversitesi Arkeoloji Begüm Evirgen: Ahi Evran Üniversitesi Çocuk Geliþimi Arif Aygüneþ: Giresun Üniversitesi Okul Öncesi Cüneyt Ocak: Dokuz Eylül Üniversitesi Sos. Bil. Öðrt. Tuðçe Eran: Erciyes Üniversitesi T.Dili ve Ed. Kezban Yüksel: Ahi Evran Üniversitesi Kamu Yönetimi Ahmet Doðan: Osman Gazi Üniversitesi Zihinsel Engelliler Öðrt. Emre Gürgür: Nevþehir Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Ozan Yýldýrým: Erciyes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zülfikar Bektaþ: 19 Mayýs Üniversitesi Matematik Caner Özkavak: Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Ýnþaat Müh. Demet Kýlýçoðlu: Cumhuriyet Üniversitesi Geomatik Müh. Yasemin Ünver: Erciyes Üniversitesi Hemþirelik Tolga Çetin: Nevþehir Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Umur Berktaþ: Nevþehir Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Meltem Kaya: Ahi Evran Üniversitesi Ýþletme Yönetimi

4 Dr. Selma GÜNGÖR Ayaklarýmýz ve ayak bileði vücudumuzu taþýyan gövdemizin tüm yükünün bindiði bölümdür. Bu nedenle herhangi bir biçimde ayaklarda ortaya çýkan sorun tüm hareketimizi ve yer deðiþtirme potansiyelimizi etkiler. Toprakla temasýmýzý en çok aðýrlýðý taþýyarak ama en az yüzey kullanarak saðlar. Bundan dolayý dýþ etkilere çok açýktýr. Ayak ve ayak bileði bütün vücut yükünü taþýmasý nedeniyle hemen her spor dalýnda zedelenebilir. Yürüme, atlama, koþma sýrasýnda eklemler ve baðlar etkilenir. Mesela koþarken ayak yere tam bastýðý sýrada ayakta yoðunlaþan kuvvet vücut aðýrlýðýnýn 2-3 katýdýr. Bu büyük kuvvet dokular, ayakkabý ve zemin arasýnda daðýlýr. Bir koþucunun saatte 5000 den fazla adým attýðýný düþünürsek doðru bir koþu tekniðinden hafif bir sapmanýn bile ayakta aþýrý yüklenme yapabileceðini görebiliriz. Ayakta oluþan zedelenmelerde ayaðýn anatomik özelliði, vücut aðýrlýðý, ayakkabýlar, spor yapýlan, çalýþýlan yürünen zemin, antrenman þekli ve tekniðine baðlý faktörler etkilidir. Anatomik etkenler: Ayak yapýsýnda ufak bozukluklar bile uzun sürekli veya tekrarlanan yüklenmelere neden olur. Düztabanlýk (Pes planus) veya pence ayak (Pes cavus) gibi durumlarda ayak aðrýlarý sýk görülür. Antrenmanlar: Antrenman hatalarý ayak yaralanmalarýnýn baþta gelen nedenlerindendir. Çok fazla antrenman yapmak, engebeli yerlerde koþmak veya koþu sýrasýnda zemin deðiþmesi en çok rastlanan antrenman hatalarýndandýr. Zemin: Spor sýrasýnda ayak yerle temas ederken bir þok dalgasý oluþur. Bu dalgalarýn zemin, ayakkabý ve ayak dokularý arasýnda daðýlmasý gerekir. Eðer zemin sertse ayaðýn korunabilmesi için ayakkabýlara çok iþ düþer. Ama çok yumuþak zeminde de þok dalgasýnýn gücünü engelleyeceði için baþka problemler ortaya çýkar. Mesela yumuþak kuma topuk batacaðý için ayak yerden kalkarken kayma olur bu da aþil tendonunda zorlanmaya neden olur. Islak, buzlu ve kaygan yüzeylerin herbiri ayak, ayak bileði, diz ve tüm bacak kas ve baðlarýnda hasara yol açabilir. Yokuþ yukarý koþmak baldýr kaslarý ve aþil tendonu kýsa kiþiler, sporcular için zorlayýcýdýr. Yokuþ aþaðý koþmalar ise diz eklemini zorlar ve aþýrý yüklenmelere neden olur. Ayakkabýlar: Hemen bütün spor dallarýnda ve iþlerde en önemli gereç ayakkabýlar. Ayakkabýlar ayaða gelen yükü vücudu koruyacak biçimde daðýtmalýdýr. Spor yapýlan zeminin sertliðine göre ayakkabý tabanlarý seçilmelidir. Mesela sert zeminlerde ayakkabýlarýn þok-emen özellikte olmasý gerekir. Ayakkabý ve zemin iliþkisi sporcunun yaralanmasý açýsýndan da son derece önemlidir. Yaralanma riski yüksek olan sporlarda ayakkabýlarýn stabilize edici kalitede olmasý gerekir. Vücut aðýrlýðý: Aþýrý kilolar ayak dokularý üzerine daha fazla yük getirerek daha çabuk yorulmalarýna neden olur. Bu þekilde aþýrý kullaným yaralanmalarý ortaya çýkabilir. Aþýrý kullanmaya baðlý yaralanmalar bir yapýdaki dokunun mikroskopik yýrtýlmasý ve gözle belirlenemeyecek yaralanmalarýna yol açacak tekrarlayan normal veya normal dýþý hareketlerinden olur. Kaslarýn kýsa olmasý: Kaslarda kýsalma, özellikle kötü postürleri (duruþ bozukluðu) olanlarda ve germe egzersizleri yapmayanlarda görülür. Kas kýsalýklarýnýn postür bozukluðuna mý yoksa alýþkanlýk pozisyonuna mý baðlý olduðunu ayýrt etmek zordur. Özellikle uzun süreli oturarak çalýþanlarda kýsalýklar daha çok görülmektedir. Burada basit bir test ile kaslarýnýzýn durumuna bakabilirsiniz. Göðüs kaslarý: Yere sýrtüstü yatýnýz. Elinizi ensede birleþtiriniz. Dizlerinizi çok hafif bükerek belinizi mümkün olduðu kadar düzleþtiriniz. Eðer göðüs kaslarýnýzda kýsalýk yoksa dirsekleriniz yere deðmelidir. Kalça Fleksörleri (Uyluðu öne getiren kaslar): Sýrtüstü yerde yatarken bir bacaðýnýz düz yerde dursun, diðer dizinizi göðsünüze doðru çekiniz. Eðer kalça fleksör kaslarýnýzda kýsalýk yoksa yerde düz duran bacak yerden kalkmaz. Eðer kýsalýk varsa bacaðýn yerle temasý kesilir, bacak yukarý doðru kalkar. Arka uyluk kaslarý: Sýrtüstü yerde yatarken kollarý yana açýn dirsekleri 90 dereceye getirin. (Ters T). Bir bacaðýnýz düz yerde dururken diðerini düz olarak (diz bükülmeden) yukarý baþýnýza doðru kaldýrýnýz. Gençlerde 90 derece normal iken yaþlý bireylerde 70 derece normal kabul edilir. Alt bacak arka kaslarý: Yerde, bacaklar düz oturunuz. Hafif arkaya ellerinizle yaslanarak bacak kaslarýnýzý gevþetiniz. Dizler hiç bükülmeden ayak bileðinizi 90 dereceye çekebilmeniz gerekir. Bu testte yapamadýðýnýz hareketler varsa, hareketlerde aþýrý zorlanma ve aðrý oluyorsa kas kýsalýðý probleminiz olabilir, bir uzmana danýþýnýz. Yük taþýyan ayak, tüm yapýlarýnýn birbiri ile baðlantýlý olduðu karmaþýk bir yapýdadýr. Ayak aðrýlarýnýn çoðu yumuþak doku kaynaklýdýr. Bu yumuþak dokular kaslar, baðlar, tendonlar, sinirler, eklem zarlarý ve kan damarlarýdýr. Düz Tabanlýk (Pes Planus): Ayak bireyden bireye farklýlýklar gösterir. Bazý kiþilerde ayakta bulunan uzunlamasýna kemer basýk olabilir ama ayak yine de fonksiyoneldir. Eðer ayak sert zeminlerde hatalý zorlanýrsa, aþýrý vücut aðýrlýðý veya uzun süre ayakta kalmak gibi nedenler varsa bu kemer daha çökebilir ve düztabanlýk ortaya çýkar. Bunu basit bir ýslaklýk testi ile açýða çýkarabilirsiniz. Düz Tabanlýk için Islaklýk Testi: Ayak suya daldýrýlýr. Kuru bir zemin üzerinde tam vücut aðýrlýðý ile basýlýr, ayaðýn izi alýnýr. Bu ayak izi tabandaki yük daðýlýmýný açýkça gösterir. Ayak normalse iç taraftaki uzunlamasýna kemer iz býrakmaz. Aþýrý düþüklük varsa ayak tabaný tümüyle gözükür. Pençe ayak (Pes cavus): Düz tabanlýðýn tam tersidir. Ayak uzunlamasýna kemeri yükselmiþtir. Çoðu zaman doðuþtandýr. Ayak kaslarý, baldýr kaslarý serttir. Aðýrlýk taþýyan yüzey küçülmüþtür. Nasýrlar: Deri basýnç karþýsýnda tepki olarak kalýnlaþýr ve sertleþir. Nasýr denilen bu oluþumlar dar ayakkabý basýnçlarý ile oluþur. Nasýrlar çeþitli yerlerde oluþabilirse de en çok 5. parmaklarýn üst yüzeylerinde, topukta bükülmüþ parmaklarýn en üst yüzeylerinde, ayak tabanýnda 2. parmak baþlangýç yerinde, baþparmak dýþ yanýndaki aþýrý çýkýntý (hallux valgus) üzerinde görülür. Ayakta sürekli basýnç yapan her yerde olabilen sert nasýrlardan baþka parmaklar arasýnda da nasýr olabilir. Bir parmaktaki sert çýkýntýlar diðer parmaðýn yumuþak dokularý üzerinde basýnç yapmasý ile oluþurlar. Parmaklar arasýndaki neme baðlý yumuþak olsalar da aðrýlý olabilirler. Týrnak batmasý: Ayak parmaklarýnda týrnak batmasý oldukça sýk görülür. Genellikle ayaða iyi uymayan, týrnaðý bastýran ayakkabýlara baðlý geliþir. En çok baþparmak týrnaðýnýn iç veya dýþ kenarýnýn deriye doðru batmasý vardýr. Týrnaðýn ön köþeleri yumuþak parmak dokularýna batýnca enfeksiyon ve þiþmeye neden olur. Týrnak batmasý çok aðrý yapabilir. Ayaklardaki refleks bölgelerine masaj yapmak kan dolaþýmýný yükseltir, sinir sistemindeki gerilimi rahatlatýr. Ayaktaki reflekslere masaj yapmak vücuttaki potansiyel tedavi edici güçleri uyarýr. Refleksoloji ayný zamanda teþhis konusunda da olaðanüstü faydalýdýr. Refleksoloji, hastalýklarý iyileþtirmede, tüm vücut saðlýðýný korumada doðal ve ilaçsýz bir yöntemdir. Her ayakta ün üzerinde sinir ucu, 26 kemik, 107 bað ve 19 kas bulunur. Korunma Bütün bir kýþ kapalý kalan ayaklar, sandaletlerle yaz aylarýnda günlerinde rahatlýyorlar, ama bu kez de baþka sorunlar çýkýyor. Örneðin parmaklar arasýnda kaþýntý yapan su dolu kabarcýklar, son derece rahatsýz ediyor. Yalýn ayak dolaþmak, ayaklarýn mikrop kapmalarýna neden oluyor. Bu durumda, mantarlara karþý kullanýlan merhem, losyon ve tozlardan yararlanabilirsiniz. Ayaklarý yýkadýktan sonra iyice kurulamaya dikkat etmelisiniz. Ayrýca sýcak günlerde açýk sandalet ayakkabý giymek ayaklarý rahatlatýr. Eðer kapalý ayakkabý giyecekseniz, mutlaka gerçek deri ayakkabý kullanmalýsýnýz. Yürüyüþ yapacaksanýz, pamuklu soket çorap giyin. Ayak baþ parmaðýnýn öbür parmaklara doðru yönelmesi, parmak ile ayak arasýndaki eklemi zedeler, o bölgede kýzarma görülür. Bir süre sonra eklemin üzerinde þiþlik meydana gelir ve acý çekmeye baþlarsýnýz. Uzun yýllar ayaklara tam uymayan ayakkabýlar giymek problem yaratýr. Özellikle de sivri burunlu ayakkabýlar. Þiþliklerin üzerini bantla kapatmak ya da ayak üzerine küçük sünger parçasý koymak acýyý hafifletir. Buz torbasý konarak aðrý azaltýlabilir. Teþhis: Teþhis hastanýn öyküsü muayene ve gerekirse röntgen ve diðer görüntüleme sistemleri ile konur. Tedavi: Hastalýða göre uygulanýr. Darbe, burkulma ve gerginliklere baðlý aðrýlarda elastik bandaj ya da ayak ve ayak bileði eklemini tespit etme yararlýdýr. Ayaðý yüksekte tutmak gerekir. Aðrýyý gidermek için aðrý kesici ve kas gevþetici ilaçlar kullanýlabilir. En çok gördüðümüz ayak bileðinden kaynaklý burkulmalarý tanýmak için için Prof. Dr. Mustafa Karahan ýn yazýsýný özetleyerek yayýnlýyoruz. Ayak bileði burkulmasý Ayak bileði eklemi dört kemikten oluþur; tibia, fibula, talus ve kalkaneus. Tibia ve fibula bacaðýn alt kýsmýnýn; talus ve kalkaneus ise ayaðýn kemikleridir. Bileðin her iki yanýnda bulunan yuvarlak kemiksi yapýlar tibianýn (medial) ve fibulanýn (lateral) uzak baþlarýdýr. Bu yapýlara malleol denmekle birlikte, bileðin iç tarafýndaki medial malleol, dýþ tarafýndaki lateral malleol olarak tanýmlanýr. Tibia, talus un tam üzerine oturur ve talus un medial/iç yüzeyi üzerinde ilerler. Böylece tibia bacaðýn alt kýsmýna binen yükü ve kuvveti talusa iletir. Talus un lateral yüzeyinde ise fibula yer almakta ve lateral malleolus u oluþturmakta, böylece ayak bileðini stabilize etmeye yardýmcý olmaktadýr. Kýkýrdak tabakasýyla kaplý olan talus, tibia ve fibulanýn uzak baþlarý tarafýndan oluþturulan kase þeklindeki oyukta öne ve arkaya doðru ilerler. Talus, bacaðýn altýndaki iki kemiðe de hareketli bir eyer görevi üstlenir. Bununla beraber, talus kalkaneus un ön ve üst kýsmýnda yer alýr. Talus, ayak bileðinin öne ve aþaðýya doðru olan hareketlerini saðlar. Ayak bileði kýkýrdak yapýlar baðlar, kiriþler/ tendonlar ve kaslarla desteklenmiþtir. Ayak bileði problemlerinde en çok bu dokular etkilenir. Ayak bileðini destekleyen baþlýca kaslar gastrokinemius, soleus ve peroneustur. Gastrokinemius ve soleus, kalkaneus a yapýþýrken aþil tendonunu oluþturur. Yaralanma mekanizmalarý Ayak bileði yaralanmalarý; basit adale zorlanmalarýndan kýrýlmalara kadar uzanan geniþ bir alaný kapsar. Burkulmalar en sýk rastlanan yaralanmalardýr ve aþýrý derecede içeri doðru ters dönme sonucu oluþur. Baþka bir ayak üzerine düþülmesiyle oluþan burkulmalar bu duruma örnek verilebilir. Ayak bileði yaralanmalarýnýn %80 inden fazlasý bu tiptedir. Böyle bir burkulma sonrasýnda ayak bileðini dýþ yandan destekleyen baðlarda yaralanma olur. Yaralanma tipleri 1. Derece Burkulmalar: Bir veya daha fazla baðýn ve çevre dokunun gerilmesi sonucu oluþur. Hafif bir aðrý ve hassasiyet vardýr, þiþme çok azdýr veya yoktur. Eklemin sabit olmadýðýna dair herhangi bir anormal hareket mevcut deðildir. 2. Derece Burkulmalar: Bir veya daha fazla baðýn bir bölümü zedelenmiþtir. Aðrý, hassasiyet ve þiþme vardýr. Bununla birlikte birkaç dakika veya daha fazla süren, eklemde fonksiyon kaybý görülür. Eklemde hafif bir hareket anormalliði görülebilir. Atlet normal olarak yürümekte zorluk çekebilir ve yürürken yaralanan tarafý kollar. 3. Derece Burkulmalar: Bir veya daha fazla baðýn tümüyle zedelenmesi sonucu oluþan eklem sabitsizleþmesi durumudur. Aþýrý derecede aðrý, hassasiyet, fonksiyon kaybý ve hýzlý geliþen þiþme görülür. Ayak bileði yaralanmalarýnýn tedavisi Her ne kadar hekim olmayan için zor olsa da burkulmanýn hangi sýnýfa girdiðini burkulmadan hemen sonra tespit etmek gerekir. Çünkü iyileþme süreleri burkulmanýn tipine göre deðiþir. 1. derece burkulmada sporcu ilk hafta içerisinde, 2. derecede 2-3 hafta içerisinde, 3. derecede ise 4-6 hafta arasýnda güvenle sahaya dönebilir. Burada ayrýntýlarýný aktaracaðýmýz tedavi protokolu ancak saðlýk personelince yapýlan muayene ve radyolojik tetkikler sonucunda herhangi bir kýrýk olasýlýðý ekarte edildikten sonra uygulanabilir. 1. Ýlk aþamada a) Koruma: Etkilenen bölgenin saptanmasý (hareketsiz hale getirilmesi) iyileþmeyi hýzlandýrýr ve ayrýca oluþabilecek yaralanmalarý önler. Hava yastýkcýklý ayak bileði atelleri, elastik bandajlar kullanýlabilir. b) Dinlenme: Doku iyileþmesinin en önemli bölümüdür. Aðrý, rahatsýzlýk ve þiþme yaratabilecek her türlü aktiviteden kaçýnýlmalýdýr. Koltuk deðnekleri, herhangi bir kýrýk olasýlýðý ekarte edildikten sonra ve kýsmi yük kaldýrma durumlarýnda kullanýlabilir. c) Buz tedavisi: Aðrýyý, adale spazmýný, þiþmeyi ve dokudaki hasarý azaltmak için kullanýlýr. Böylece iyileþme çok daha hýzlý gerçekleþir. Ýlk saat içinde günde 5-6 kere dakika boyunca uygulanýr. Ayak bileði için buz tedavisi tekniklerine örnekler: Buz paketi, buz masajý, buz banyosu, ticari buz ve kompres makineleri. d) Kompresyon: Kompres tedavisi þiþmeyi azaltmak ve önlemek için gereklidir. Çünkü uzun süren þiþlikler fibroz doku ve yara oluþumu ile eklemde hareket kýsýtlýlýðýna yol açar. Þiþlik sona erene kadar sargýlar, buz bandajlarý ve kompres bandajlarý kullanýlmalýdýr. e) Yükseltme: Etkilenen tarafýn yükseltilmesi þiþme miktarýný azaltýr. Gece yatarken olmak üzere mümkün olan zamanlarda þiþen uzvun kalp seviyesinin üzerine yükseltilmesi gerekir. Ayak bileðini istirahate alýp koruma ve ilk tedavi beþ temel safhadan oluþur: Koruma, Dinlenme, Buz, Kompres, Yükseltme ve eðer yaralanma 1. veya 2. derece ise Güçlendirme. Ýyi bir tedavi planýnýn amaçlarý, yaralanma sonrasý geliþen ödem ve þiþmeyi, yaralanan alandaki kanamayý ve aðrýyý azaltmak, iyileþme döneminde yarayý korumak olmalýdýr. 2. Ýkinci aþamada ise hareket sýnýrlarýný açýcý egzersizler ve güçlendirme programý uygulanmalýdýr. Güçlendirme programýna hýzlý bir þekilde baþlanmalý, program þahsa indirgenmiþ olmalý ve aðrý sýnýrýna dek uyum içinde uygulanmalýdýr. Özgür Gündem

5 Serap Çakýr 1940'lý yýllarda baþlayan Anadolu kavramýný romanlara yerleþtirme çabalarýnýn en önemli temsilcilerinden birisi olan Fakir Baykurt, bu tutumuna politik görüþünü ekleyerek birbirinden deðerli onlarca eser verdi. Fakir Baykurt aramýzdan ayrýlalý 12 koca sene geçmiþ. Burdur un Yeþilova Ýlçesi ne baðlý Akçaköy de doðan bir köy çocuðuydu Baykurt. Sonra bir yazar, bir þair, bir eðitmen ve bir eylem adamý Bir hayli geç, üniversite yýllarýnda tanýþtým Fakir Baykurt la. Bu yýl kaybettiðimiz kýymetli hocam Doç. Dr. Vakur Kayador un Sözlü Anlatým dersinde bana verdiði ödev nedeniyle, biraz da gönülsüzce çalýþmaya baþladým yazar hakkýnda. Can Yüceller, Yaþar Kemaller, Attila Ýlhanlar dururken bu Fakir de kim oluyordu? Yunus Emre Kampusu nun içinde bulunan Devlet Yurdu nun, soðuk taþ binasýndan elimde Kaplumbaðalar kitabýyla girdim. Altý kiþinin kaldýðý odamýn hemen giriþindeki üst ranzaya yerleþtim, üzerime yorganýmý çektim ve okumaya baþladým. Soðuk bir kýþ gününün Eskiþehir i ayaza býrakan cýlýz güneþi odayý aydýnlatmaya yetmiyordu; ancak içim Kýr Abbas ve öðretmen Rýza ile sýcacýk oluverdi, aydýnlandý. O haftayý kütüphanede Yýlanlarýn Öcü nü, Irazca nýn Dirliði ni, Kara Ahmet Destaný ný ve Duisburg üçlemesinin ilk kitabý Yüksek Fýrýnlar ý okuyarak geçirdim. Cehaletin ne yoz, ne menem bulaþýcý bir hastalýk olduðunu bu topraðýn her insaný gibi ben de iyi bilirim. 16 kardeþe sahip babam, köyden okuma aþkýyla þehre kaçmýþ mesela. Annemi belki kötü yola düþer diye dedem þehirde oturmasýna raðmen okutmamýþ, dört kýzýnýn hiçbirine bu hakký tanýmamýþ. Nice akrabalarým Karadeniz in sert ve çetin yaylalarýndan kýþlarý karý ayakkabýlarýna, soðuðu içlerine çeke çeke bir saat yürüyerek varýrlardý okullarýna. Kimisi, yurtlarda annelerinden, babalarýndan küçücük yaþta ayrýlýp okumak zorunda kaldý. Yurttan annesini özleyip kaçanýný mý ararsýn, çocuklarýnýn hasretine dayanamayýp köyden þehre göçenini mi? Bu hikayelerle büyüyen ve bazýlarýna tanýk olan üniversite sýralarýndaki o küçük kýz, Fakir Baykurt u içine sine sine okudu o yüzden. Yoksulluðun, cehaletin, çaresizliðin ne olduðunu bir kez de Fakir Babasý anlattý ona. Týrpan da, para için on dörtlük Dürü yü köy aðasý Kabak Musdu ya satývermiþti babasý ve hala köylerde kýz çocuklarý para babalarýna satýlýveriyordu yeni bin yýlda. Týrpan bir baþkaldýrýyý anlatýyordu, þimdilerin farkýndalýðý Çocuk Gelinleri ta o zamandan kýnýyordu Fakir Baykurt. Yaþar ýn Keklik i misali yoksulun nice topraðýna, malýna göz dikiyordu birileri. Köylünün, yoksulun bürokrasiyle hep bir derdi vardý Gitti Tahir, oldu Fakir Fakir Baykurt hikaye ve romanlarýnda, saf, fedakar, yoksul ve samimi Anadolu köylüsünü betimliyordu. Ýyiyle kötünün, zenginle yoksulun, cehaletle bilginin savaþýný çok iyi biliyordu. Kendisi de romanlarýnýn kahramanlarý gibi okula hasret, kitaba aç bir köylü çocuðu olarak atýlmýþtý hayata. Evinde bir tek kitabý olmayan, okuma yazma bilmeyen bir ailenin altý çocuðundan birisiydi. Kara Veli ve Elif in oðlu olarak Burdur un Yeþilova Ýlçesi ne baðlý Akçaköy de dünyaya geldi yýlýnýn haziran sýcaklarýnda, arpalar yolunurken, Akçaköy ün yüksek gökleri altýnda açtým gözlerimi dünyaya. Doðuran yalan mý söyleyecek? Anam söyledi: Haziran ortasý, ! Savaþa gidip bir daha dönmeyen amcasýnýn adýný Tahir i belledi uzun süre isim olarak. Babam da savaþlarda ölüp kalan kardeþinin adýný koymuþ: Öldü Tahir, doðdu Tahir! Bu oðlumun adý da Tahir oluversin gali! demiþ. Ancak bu isimle arasýndaki baðý hiçbir zaman kuramadý, yýllar yýlý kendisine yakýþacak bir mahlas düþündü. Bu isim, adýna yollanan ancak Tahir yerine Fakir yazýlan bir postayla ayaðýna kadar geldi. 1947'den sonra bir daha Tahir ismini kullanmadý, o artýk Fakir Baykurt tu. Annesi Elif, altý çocuðuyla dul kaldýðýnda henüz ilkokula gidiyordu. Okuturum diye dayýsý yanýna aldý yeðenini fakat okula göndermek yerine çalýþtýrdý. Suculuk yaptý Fakir, kereste taþýdý. Tek isteði okumaktý; bir yolunu bulup annesinin yanýna geri döndü. Isparta Gönen Köy Enstitüsü ne kayýt yaptýrdý sonra ve Gazi de yüksek öðrenim gördü. Enstitü yýllarý gizli gizli Nazým þiirleri okuyarak ve Sabahattin Ali nin öykülerini gözünde canlandýrarak geçti. Yazýn dünyasýna ilk olarak þiirle baþladý. Çok sevdiði Kuyucaklý Yusuf un yazarý öldürüldüðünde içinde derin bir sýzýyla Kurban ý kaleme aldý. Sabahattin Ali ye bir aðýttý. Kovuþturmalar ve darbe günleri Gazi Eðitim Enstitüsü nü bitirdiði 1955 senesinde ilk hikaye kitabý Çilli yayýmlandý. Kavacýk ta, Sivas Hafik te, Konya da, Artvin Þavþat ta öðretmenlik yaptý. Seneler boyu, gördüðü köyler, þehirler, insanlar ve olaylar üzerine notlar aldý. Gönen Köy Enstitüsü nden itibaren dönem dönem öðretmenleriyle çatýþmaya da baþlamýþtý. O yýllarda enstitülüler genellikle komünist olarak nitelendiriliyordu yýlýnda Yýlanlarýn Öcü yayýmlandý ve Yunus Nadi yarýþmasýný kazandý, ancak kitap nedeniyle kovuþturmalarýn da ardý arkasý kesilmedi. CHP iktidarýndan Menderes e, Demirel e ve darbelere uzanan on yýllarda sürgünle, gözaltýyla ve mahpuslukla tanýþtý. Yoruldum, çok yoruldum/ Biraz deðil çok yoruldum Mamak ta / Tutukevinde demir parmaklýklar ardýnda / Yaz kýþ ranzalarda yatmaktan (1988) 27 Mayýs 1960 sabahý iþsiz bir öðretmendi. 1965'te öðretmen arkadaþlarýyla birlikte Türkiye Öðretmenler Sendikasý ný (TÖS) kurdu. 1969'da Türkiye genelinde dört gün süren Genel Öðretmen Grevi nin önderlerinden birisiydi. Bu tarihe kadar Efendilik Savaþý, Efkar Tepesi, Onuncu Köy, Karýn Aðrýsý, Irazca nýn Dirliði kitaplarý yayýmlandý; eserleri Rusça, Bulgarca ve Almanca ya çevrildi. 1971'de gözaltýna alýndý. Ben Mart ýnda iki kez gözaltýna alýndým ve tutuklandým. Yattým içeride. Yargýlanmam dört buçuk yýl sürdü. Sonunda aklandým. Yattýðým yanýmda kar kaldý. Mahpusluk yýllarýnýn ardýndan Fakir Baykurt için iþler pek yolunda gitmedi. Birkaç kez ölümle burun buruna geldi. Etrafta öldürüleceði söylentileri dolaþýp duruyordu yýlýnda adeta politik bir sürgün olarak Almanya ya gitti. 12 Eylül 1980'de Almanya daki yazýnsal incelemelerimi sürdürürken, þimdi Marmaris te resim boyayan generalle arkadaþlarý darbe yaptý. Dönsem tutuklanacaðým. Fakir Baykurt, Almanya da kaldýðý süre boyunca yine eðitimci kimliðiyle çalýþmalarýný sürdürdü. Ayný zamanda öyküler ve romanlar yayýmlamaya, þiir yazmaya devam etti. Anadolu insanýný ve köy yaþamýný konu edindiði romanlarýnýn yaný sýra, göç olgusunu da eserlerine dahil etti bu dönemde. Fabrikalarý dolaþtý, iþçilerle bir araya geldi, kaldýklarý, yaþadýklarý yerleri gözlemledi. Yüksek Fýrýnlar, Koca Ren, Yarým Ekmek bu anlamda önemli eserleri arasýnda yer alýr. Yoruldum, çok yoruldum / Biraz deðil çok yoruldum Duisburg da / Pasaport, vize, oturma izni, iþlemler her yýl / Yoruldum yurda uzaklardan bakmaktan 1940'lý yýllarda baþlayan Anadolu kavramýný romanlara yerleþtirme çabalarýnýn en önemli temsilcilerinden birisiydi Fakir Baykurt. Türk romanýnda köy gerçekliðini içselleþtirerek yansýtan yazar, bu tutumuna politik görüþünü de ekleyerek eserler verdi. Çabam bugüne deðin, gerekli ölçüde ve nitelikte yazýlmadýðýna inandýðým köylü yaþayýþýný, halkçý ve devrimci açýdan sürdürmektir Fakir Baykurt, yýllarca yaþadýðý Almanya da pankreas kanseri nedeniyle 11 Ekim 1999 yýlýnda yaþamýný yitirdi, cenazesi Türkiye ye getirilerek Zincirlikuyu Mezarlýðý nda topraða verildi. FAKÝR BAYKURT YILLARCA YAÞADIÐI ALMANYA DA PANKREAS KANSERÝ NEDENÝYLE 11 EKÝM 1999 YILINDA YAÞAMINI YÝTÝRDÝ. CENAZESÝ TÜRKÝYE YE GETÝRÝLEREK ZÝNCÝRLÝKUYU MEZARLIÐI NDA TOPRAÐA VERÝLDÝ. Akþam 14 Ekim 2011

6 Sulucakarahöyük/HACIBEKTAÞ Cuma Onur ÞAHÝN Madýmak Oteli çocuklarýn gözdesi oldu. Samanyolu Haber in manþetten verdiði bu haber hepimizin de bildiði gibi 2 Temmuz 1993 yýlýnda 35 kiþinin diri diri yakýlmasý ile sonuçlanan Sivas Katliamýnýn yaþandýðý Madýmak otelidir. Gazete manþetinde Madýmak otelinin, çocuklarýn gözdesi olduðu ifade ediyor. Doðrudur Bu haber, doðduðu günden itibaren ayni topraklar üzerinde yaþayan Aleviler, demokratlar, barýþ yanlýsý vatandaþlara karþý, çocuklarýný kin ve nefretle besleyenlerin sonuç aldýðý görünüyor. Gelinen noktada katliamýn yaþandýðý oteli gözde olarak seçen bu çocuklar, beslendikleri damar olan Ýmam Hatip Okullarýnda, Camilerde, Diyanet Ýþlerinde verilen fetvalarla büyüyerek þýrýngalanan insanlýk dýþý duygularý belki de hiç umursamadan sonraki yýllarda birer Erçakmak olacak, çoðalacaklar ve Madýmak yangýnlarýna benzin taþýyacaklardýr Ancak yaþanan böylesi katliamlar, günün birinde, çaðdaþ dünyada olduðu gibi ülkemizde de mutlaka lanetlenecektir, yazýlan tarih binlerce böylesi lanetlenmiþ olaya þahitlik etmektedir. Bugün Madýmak Otelinin, çocuklarýnýn gözdesi olduðunu söyleyenler, Oteli ne kadar deðiþtirirse deðiþtirsinler, duvarlarý ne kadar kazýrlarsa kazýsýnlar; binanýn her bir zerresine yapýþan aðýtlarýmýzý, çýðlýklarýmýzý, hicranýmýzý silemeyeceklerdir. Ve bugün suçlarýný görmezden gelen, cila ve boyayla örtenler ya da onlarýn çocuklarý, bir gün mutlaka 2 Temmuz 1993 tarihi ve Madýmak Katliamýyla yüzleþeceklerdir. Uygarlýk tarihi bunu not ediyor Sivas Katliamýnýn sorumlularý; bu yüzleþmeyi, bundan 18 yýl önce hükümette bulunan siyasilerden, bürokraside bulunan memurlara ve Tugay Komutanýna kadar herkes yaþayacaktýr. Ayrýca bugünün sahte demokratlarý, barýþ gönüllüleri yaptýklarý bu müze ve uygulamalarla yüzleþmek, hesap vermek durumunda kalacaklardýr. Bizler yaþamýn her alanýnda insan haklarýna, eþitliðe, özgürlüðe, adalete olan inancýmýzý hiçbir gün kaybetmedik. Ve adalete, bugün böyle adalet daðýtanlarýn da, bir gün adalete ihtiyaç hissedeceklerine inanýyoruz. Ýnsanýn yakýldýðý, yok edildiði yerde barýþ olur mu; bilimden söz etmek mümkün mü? Göstermelik köþelerle 2 Temmuz Katliamýnýn yarasý sarýlabilinir mi? Böyle müze olur mu? Bir katliam, dünyanýn neresinde böylesine acýmasýzca ters yüz edilerek anýmsanýyor, tarih, geçmiþ yok ediliyor, 35 caný diri diri yakanlarla, vicdanla hesaplaþmak bu mudur? Kapýsýnda, Bilim ve Kültür Merkezi olduðu yazýlan bu binanýn kapýsýna bir gün mutlaka BÝLÝM, BARIÞ, KARDEÞLÝK VE KÜLTÜRÜN KATLEDÝLDÝÐÝ, UTANÇ MÜZESÝ tabelasý asýlacaktýr. Ayrýca doðrularý söylediði için sizin hiç babanýz yandý mý? diye soran ve bu nedenle iþine son verilen Zeynep Altýok veya Zeynep Altýok lar bu ülkede hiç tükenmeyecektir. Madýmak Otelini asýl sahiplerine vermeyen, müze yapmayan zihniyeti kýnýyoruz. Bu gazeteye manþeti atanýn da insani hiçbir deðere sahip olmadan bu manþeti attýðýný, manþetin iç dünyasýnýn dýþa vurumu olduðunu düþünüyoruz.madýmak Yangýnýnýn dumaný bir gün mutlaka bu olaya seyirci kalan, izleyen, alkýþ tutan, yok sayanlarý da yakacaðýna inanýyoruz. Emel SungurPir Sultan Abdal 2 Temmuz Kültür ve Eðitim Vakfý Genel Baþkaný Hacýbektaþ Emniyet Müdürü Yasin Karip araç sürücülerini uyardý. Alkollü araç kullanana af yok! Trafik kontrolleri sýklaþtýrdýk. Hacýbektaþ ta alkollü araç kullananlara uyarýda bulunan Hacýbektaþ Emniyet Müdürü Yasin Karip, Hacýbektaþ ta göreve baþladýðým günden bu güne gözlemlediðim olumsuz durum; alkollü araç kullanma eðiliminin çok fazla oluþudur. Bu durum, alkol alan vatandaþlarýn hem kendilerini hem de halkýn mal ve can güvenliði açýsýndan telafisi mümkün olmayan Sulucakarahöyük/HACIBEKTAÞ Alevi Bektaþi Federasyonu (ABF) 29 Ekim de 33 bileþeninin yöneticilerinin katýlýmý ile Ankara da Danýþma Kurulu nu topluyor. ABF Genel Baþkaný Selahattin Özel, toplantý için yaptýðý çaðrýda þunlarý söyledi: Alevi hareketini yenilemek ve büyütmek kuþkusuz mevcut Alevi Bektaþi Federasyonu nun da yapýsýný, iþleyiþini, iletiþimini, kurumsal yapýlandýrmasýný da büyütmekten geçiyor. Hem ABF içinde, hem de ABF dýþýnda Türkiye si ile Avrupa sý ile bir bütün olarak Alevi hareketinin içindeki sýkýntýlar biliniyor. ABF Genel Yönetim Kurulu hiç bir sýkýntýmýzý halýnýn altýna süpürmekten veya görmezden gelmekten yana deðildir. Saðcýsýyla, solcusuyla Türkiye deki bütün çevreleri Alevi gerçeði ile yüzleþmeye çaðýran Alevi hareketi, kendi örgütlenmesinde de yüzleþmekten uzak duramaz. Bunlardan dolayý, ABF olarak bütün bileþenlerimizle, bütün yöneticilerimizle yan yana gelmek ve yürüyüþümüzün yeni dönemini birlikte tartýþmak ve planlamak istiyoruz. ABF Genel Baþkaný Selahattin Özel in Danýþma Kurulu için yaptýðý davet mektubunun tamamý þöyle: Alevi hareketini birlikte yeniden yapýlandýrmak için ABF Danýþma Kurulu 29 Ekim de toplanýyor! Deðerli Canlar, ABF nin Deðerli Bileþenleri, Deðerli yönetici arkadaþlarýmýz, Son 20 yýlda ciddi bir çýkýþ yakalayan ve bir çok baþarýya imza atan, Alevi toplumunu harekete geçiren, yüzbinlerce Aleviyi meydanlara toplayan, Madýmak Oteli nin kamulaþtýrýlmasýný saðlayan, bütün siyasi çevrelere Alevilerin temel taleplerini ezberleten Alevi hareketi artýk bir dönemi kapadý. Alevi toplumun ihtiyaçlarý daha da büyüdü. Saz-söz-semah gibi önemli çalýþmalarýn yaný sýra, örneðin; Ortaokul ve lise öðrencileri için dershane, üniversite öðrencileri için yurt ve burs hizmeti vermeliyiz! Hak ihlaleri için Avukatlar Birliði oluþturmalýyýz! Araþtýrma ve Ýnceleme Dökümantasyon Merkezi kurmalýyýz! Ýnanç turizmi için Hacýbektaþ, Abdal Musa, Hamza Baba gibi bir çok inanç merkezimizin alt yapýsý oluþturmak, buralarý tozdan ve çamurdan sonuçlara sebep olacaktýr. Bu nedenledir ki yasalar gereði cezai iþlemlerle, müsamahalarla geçiþtirilecek ve basit hata olarak deðerlendirilemeyecek kadar önemlidir. Hacýbektaþ Emniyet Müdürlüðü olarak trafik ekiplerimizle, alkol alan vatandaþlarýn araç kullanmasýna engel olacak kontrolleri, gerekli noktalarda sürekli yapacaðýz. Alkol alan vatandaþlarda araç kullanmama alýþkanlýðý oluþturacak eðitici tedbirlerle vatandaþlarýmýzda alkollü araç kullanmama bilinci oluþturacaðýz Dedi. Halkýmýzýn dikkatine ve bilgisine sunarýz. Kazasýz belasýz ve alkolsüz sürüþler. kurtarmak için devletten özel bütçe istemenin bir hak olduðunu öne çýkarmalýyýz! Etkinliklerimizin hem biçimini hem de içeriðini daha da güçlendirmeliyiz! Cemevlerimizde, derneklerimizde sosyal danýþmandan, psikoloða kadar bir çok hizmetlinin ailelerin hizmetinde olmasýný saðlamalýyýz! Yani özetle, akla gelebilecek ve hayata dair her alanda birliði saðlamaya, kent koþullarýna uygun çalýþmalarý yeniden þekillendirmeye ve büyütmeye kadar bir dizi görev bizi bekliyor Alevi hareketini yenilemek ve büyütmek kuþkusuz mevcut Alevi Bektaþi Federasyonu nun da yapýsýný, iþleyiþini, iletiþimini, kurumsal yapýlandýrmasýný da büyütmekten geçiyor. Hem ABF içinde, hem de ABF dýþýnda Türkiye si ile Avrupa sý ile bir bütün olarak Alevi hareketinin içindeki sýkýntýlar biliniyor. ABF Genel Yönetim Kurulu hiç bir sýkýntýmýzý halýnýn altýna süpürmekten veya görmezden gelmekten yana deðildir. Saðcýsýyla, solcusuyla Türkiye deki bütün çevreleri Alevi gerçeði ile yüzleþmeye çaðýran Alevi hareketi, kendi örgütlenmesinde de yüzleþmekten uzak duramaz. Bunlardan dolayý, ABF olarak bütün bileþenlerimizle, bütün yöneticilerimizle yan yana gelmek ve yürüyüþümüzün yeni dönemini birlikte tartýþmak ve planlamak istiyoruz. Bu çerçevede ABF bünyesindeki 33 bileþenimizin bütün GYK veya YK üyelerinin katýlýmýyla 29 Ekim de Ankara da yeninde yapýlanmayý tartýþmak için ABF Danýþma Kurulu nu toplayacaðýz. 29 Ekim de buluþup, tartýþýp, daha güçlü bir birliðe ve daha güçlü bir örgüte doðru yola çýkacaðýmýz inancýyla sizleri ABF Danýþma Kurulu na davet ediyorum. Çalýþmalarýnýzda baþarýlar diler, saygýlarýmý sunarým... Ankara, 11 Ekim 2011 Selahattin Özel, ABF Genel Baþkaný ABF Danýþma Kurulu, 29 Ekim 2011, Cumartesi, Saat 10:00 Ankara, HBAKV Ali Doðan Salonu Gündem önerisi: 10:00-10:20 Genel Baþkan ýn açýlýþ konuþmasý ve genel deðerlendirmesi 10:20:11:00 Yeniden yapýlanma nasýl olmalýdýr? (ABF nin sunumu) 11:00-13:00 Deðerlendirmeler, tartýþmalar (1. Oturum) 13:00-14:00 Yemek arasý 14:00-16:00 Deðerlendirmeler, tartýþmalar (2. Oturum) 16:00-16:15 Ara 16:15-18:00 Deðerlendirmeler, tartýþmalar (3. Oturum) 18:00-18:15 Ara 18:15-20:00 Toplantý sonuçlarý ve kararlar 20:00-20:30 Genel Baþkanýn kapanýþ konuþmasý

7 10 EKÝM Kerbela olayýnýn yýl dönümü yýl önce Kerbela da tarihte dönüm noktasý olan Kerbela Olayý yaþanmýþ. Binlerce asker, 72 kiþiye saldýrmýþ. Kadýn, çoluk, çocuk tüm ehlibeyt ailesini katletmiþler. Bu katliamdan tek kurtulan Zeynel Abidin olmuþ. Asýrlar geçmiþ hala unutulmuyor. Anýlýyor. Ýþte 9 Ekim 2011 Pazar günü Mersin Cem evinde bir anma günü vardý. Þah Ýmam Hüseyin i anma günü. Mersin Tahtacýlart Derneði Genel Merkezi düzenlemiþ, ev sahipliðini Mersin Cem evi yaptý. Açýþ konuþmasý görevi tarafýma verildi. Bu konuþmamý aþaðýda sizlerle paylaþmak istiyorum. Daha sonra Mersin Tahtacýlar Derneði Genel Baþkaný Hasan Avþar, Avrupa Alevi ve Bektaþi Federasyonu Dedeler Kurulundan Hasan Kýlavuz Dede, Ýmam Hüseyin i ve kiþiliðini örneklerle anlattý. Uður Kurtarmýþ, Cem Tokgöz ikilisi cura, baðlama eþliðinde nefesler söylediler. Mersin Cem evi Sazandarý Tamer Açýkalýn önce nefesler, demeler söyledi. Daha sonra Çamalan Köyü Tahtacý kadýnlarý Kýrklar Samahý döndüler. Son olarak Ali Yaman ve Zihni Kodan nefes ve aðýtlar çalýp, söylediler. Mut yöresi Tahtacýlarý ise Tarikat Samahý olarak belirtilen Mengi oyunlarýný sundular. Cem evindeki anmaya yaklaþýk bin kiþi katýldý. Ýmam Hüseyin i anmak, onu yaþamak onlara zaman, zaman hüzün verdi. Nefeslerler, demeler çalýnýp, söylendikçe; içlerinde bir burukluk, ardýndan, sanki Ýmam Hüseyin e yaklaþmýþ gibi oldular. Kavuþmaný sevinci, burukluðu coþkuya dönüþtürdü. Ýnançlarýna göre Ýmam Hüseyin hala yaþýyordu. Nesimi, Pir Sultan, Hacý Bektaþ, Þeyh Bedrettin in yaþam kesitlerinde görülüyordu. Onun dik duruþunu yakalamýþlardý. Mersin de etkinliðe katýlan Tahtacýlar bir baþka etkinlikte bir olmak için ayrýldýlar. Yýllarýn baskýlarý, korkularýný yenmek kolay olmuyordu. Ýþte ayrý bir mutluluk olmuþtu. Alevi örgütlenmesine son yýllarda katýlan Tahtacýlar iþte bu burukluðu, sevinci birlikte yaþadýlar. Bu etkinlikteki konuþmam : Bir olay ki, 1400 yýla yakýndýr unutulmuyor. Tüm yasaklamalara raðmen gizli, gizli anýlmýþ. Tarihte uzun süre yasaklardan sonra, Þah Ýsmail iktidara geldiði gün, Türkçe hutbe okutmuþ. Ehlibeyt anýlmýþ, Kerbela olayý anýlmýþ. Özellikle Tahtacýlarýn rehber kabul ettiði Erdebil ocaðý, Þeyh Safi Ocaðýnýn referansý ile Alevilik, Kýzýlbaþlýk için olmazsa, olmazlarýn baþýnda Ehlibeyt aþký, Ýmam Hüseyin aþký vardýr. Tüm ibadetlerde mutlaka okunan nefesler ile, hayýrlý dualarý ile Kerbela olayý mutlaka anýlýr. Bu gün burada Kerbela olayýný, Þah Hüseyin i anýyoruz. Peki neden anýyoruz. Binlerce askere karþý 72 kiþi. Öleceðini bile, bile; mücadelesi. Kufelilere söz verdiði için yardýma gitme. Yola çýktýðýnda binlerce kiþi var. Yezit güçlü, yezid zengin. Herkesi satýn alýyor, korkutuyor. bu yüzden eksile, eksile Kerbela denilen yere gelindiðinde, kala,kala onlarca kiþi kalýyor. Bunlarýn her biri, ölmeye hazýr. Çoðu da ehlibeyt çocuklarý. Deðiþik zaman içinde Kerbela olayýnýn oluþ ve tarihteki yerini öðrendik. Ben bu tekrarlarý yapmak istemiyorum. Ama Kerbela olayýnýn Alevilik öðretisi içinde yer almasý. Bir heyecan verici unsur olarak sürekli ibadet ritüellerinde önemli bir yer bulmasý. Þeyh Safi ocaðýný kurarken iþte Þah Hüseyin i önder olarak almýþtýr. O dik duruþu. Teslimiyetçi olmamasý. Sonuna kadar ölüm pahasýna mücadeleci olmasý. Eðer biz Odak noktasýna Hüseyin i koyarsak. Ýþ daha kolay kýlýnýr. Ali onun babasý, Muhammet Mustafa onun dedesi. Geri kalan teferruat. Arabýn, hele emevilerin ya da Vahabilerin anladýðý anlamda Ali yi, Muhammet Mustafa yý görmeye kalkarsak. O zaman biz anlatýlmasý gereken Þah Hüseyin i anlamakta güçlük çekeriz. Onun için cem lerde nefesleri, ibadet ritüellerine baktýðýmýzda bunu görürüz. Daha sonraki yýllarda bazý deðerlendirmeler çoðu zaman baskýlardan kurtulmak için yer almýþtýr. Bu günkü tartýþmalar iþte bu yüzden çýkmakta. Biz Ýslam ýn neresindeyiz? Anadolu da bir ibadet var bin yýla dayanýyor. Dede korkutun kopuzu, onun önünde samah dönenler. Samahýn içinde yer alan kadýn-erkek birlikteliði. Dede korkut un yaþam kesitindeki kadýnýn ve insanýn yeri. Ýþte tüm bunlar. Anadolu da, Erdebil Ocaðýnda, Hacý Bektaþ Ocaðýnda ve diðer ocaklarýmýzda þekillenmiþ. Þah Hüseyin bu öðretinin can damarý olmuþtur. Biz eðer Þah Hüseyin i, Kerbela olayýný öz ve içerik olarak anlarsak iþimiz kolaylaþýr. Yoksa tarihçilerin anlattýðý üzere 2-3 saatlik bir savaþ vardýr. Binlerce yezit askeri karþýsýnda yapacaklarý bir þey yoktur. Ama bir þey vardýr ki; Kerbela olayýnýn öcünü Eba Müslüm Horasani almýþtýr. O savaþa katýlan askerlerin tamamýna yakýnýný öldürtmüþtür. Önemli olan bu deðildir. Önemli olan yardýma ihtiyaç duyan insanlara yardým elini uzatmasý. Tarihe ýþýk tutan duruþu. Ýþte bu dik duruþ sayesinde Moðolallarýn, Osmanlý nýn ve Emevi,Vahabi uzantýlarýnýn tüm intikam dolu hýnçlarýna karþýn ayakta kalabilmiþler. Sürgünler, zorunlu iskanlar, asimile çalýþmalarý. Yakýlmalar, toplu ölümler. Yani katli vacip fetvalarý. Hepsine boyun eðmeden günümüze gelinmiþtir yýla yakýn dönemde daðlar mekan olmuþ. Çadýrlar, orman da inler cem, meydan evleri olmuþtur. Köyünde, kentinde büyükçe bir ev de ibadetlerini yapmýþlardýr. Baþta günümüze bu öðretiyi taþýyan dedeler, sazandarlar, gözcüler, delilciler. Yani 12 hizmet sahipleri; hep Þah Hüseyin aþký ile günümüze insanlýk sevgisini, Tanrýya sevgi ile yaklaþmayý. Onu insanýn odaðýnda görmesi. Hiçbir Alevi öðretisinde öldürme, kin,nefret yoktur. Sevgi varken kavgaya ne gerek var. Tanrý sevgisi, insan sevgisi. coþ olmak, Güneþin doðuþu, tarlaya atýlan tohum. Üreten insanlar. Birlikte piþen aþý yemek. Ortaya konulan tüm çeþit yemekleri birlikte yemek. Akþam aç yatmayan bir toplum yaratmak yýl sonra, hala Þah Hüseyin neden anýlýyor. Ýþte günümüzde bakýn. Hala dünya da kin, nefret içinde sabah kalkan insanlarýmýz var. Hala Vahabiler Peygamberlik neden bize deðil, Haþimilere verilmiþ diyor. Kavga bu. Kavga bu olmasa idi. Kadir Hum denilen yerde Muhammet Mustafa nýn vasiyeti uygulanýr. Bel ki, bu gün bu kin, nefret içinde katli vacip fetvalar gereði, insanlar öldürülmez, insanlar yakýlmazdý. Kerbela olayýnda bir Hür Þehit vardýr. Bu Kerbela olayýnýn can alýcý noktalarýndan birisi. Aþýk Ýbrahim in nefesinden dört kýta nefesi paylaþmak istiyorum. ol yezidin bir evladý var idi. Gayet pehlivan ismi var idi. Her manada imamlarý görürdü Ýfþa eylemezdi bir kula onu. Oðlan babasýna dedi: körsün Hem münkir, hem nakirsin Yarýn þefaati kimden umarsýn Hiç mi düþünmezsin ulu divaný. Babasý oðluna küstü kakýdý Oðlan babasýna lanet okudu Oðlanýn ervahý ezelden pak idi Hidayet eriþti buldu imaný. Oðlan der ki; ben gideyim ol yana Hak için bir kýlýç çalayým sana. Ahret te þefaat eyler ol bana Ol zaman oðlaný döndürdü dumaný. Yezit in oðlu ordudan ayrýldý. Ýmam Hüseyin in yanýna geçti. Onlar da bunu tanýmýyorlardý. Sordular, soruþturdular. Ben de þehit olmaya geldim. Dedi. Ýmam Hüseyin in elini öptü. Beni de katarýnýza alýn. Peygamberimizin þefahatýndan mahrum kalmayayým. Ýmam Hüseyin güneþ doðarken yanýndakileri topladý. Bu gün ayrýlmak isteyenler ayrýlsýn. Bu gün ya savaþacaðýz. Ya savaþacaðýz. Dönmek isteyenler dönsün. Biat etmek isteyenler etsin. Ya yarýp geçeceðiz Yezit in ordusunu. Ya þehit düþeceðiz. Ayrýlanlar ayrýldý. Yezit in oðluna: sen de son kez düþün. Sen de þehit olacaksýn. - olurum dedi. Ben þehit olmaya geldim. Hem izin verin ilk ben çýkayým savaþa. Bel ki babam Yezit bana kýyamaz. Barýþ olur. - ol Yezit sana da kýyar oðul. Gel vazgeç bu sevdadan. - vazgeçmem. Bana izin verin kýlýcýmla ilk ben gideyim. - olur dedi Ýmam Hüseyin. Yürüdü Yezit ordusuna. Savaþ kuralýnda ilk olarak tek, tek taraf askerleri savaþýrken. Ýþte bu savaþta bu da olmadý. Yezit askerine emir verdi. Oklarý fýrlatýn. Yüzlerce ok. Oðlanýn üstüne fýrladý. Kanlar fýþkýrdý oðlanýn üstünden. Attan düþtü. Onu beri çektiler. - Bu kim dediler? - Bu Hür Þehit dediler. Ve ondan sonra savaþ baþladý. 72 kiþi binlerce Yezit ordusu tarafýndan katledildi. Ýþte tarihte kýrýlma noktasýnýn olayý Kerbela olayý. Bu gün hala anýlýyor. Her anýldýðýnda Yezit e lanet okunuyor. Ýktidar uðruna yaþanan kavga. Esasýnda bütün kavganýn TANER YILDIZ'IN HAYALLERÝ... "Ýþçi gerekirse saat çalýþacak" gibi söylemleriyle tanýnan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakaný Taner Yýldýz'ýn yeni önerileri de emekçilerin uykularýný kaçýracak cinsten. Yýldýz, gün ýþýðýndan daha fazla yararlanmak ve verimliliði arttýrmak için mesaiyi sabah 6-7 civarýnda baþlatmak ve Cumartesi gününü de çalýþma günlerine dahil etmek için hazýrlýk yaptýklarýný söyledi. Taner Yýldýz'a göre ülkemizdeki esnafýn hali hazýrda uyguladýðý bu yönteme emekçiler de alýþabilmeli! "Mesai erken baþlayýnca erken bitecek. Böylece gün ýþýðýndan daha fazla yararlanacaðýz. Esnafýmýz zaten bunu yýllardýr yapýyor. Bu aslýnda kültürümüzde de var. Devlet bunu niye yapmasýn ki? Yýlda 3 milyar kilovatsaat elektrik tasarruf edebiliriz" diyen Yýldýz, uyku süresinde azalma olmayacaðýný da þu sözlerle müjdeledi: "Vatandaþ akþam daha erken uyur!" Taner Yýldýz'a göre bu yeni düzenlemenin sebebi ise "Normalleþmenin henüz tamamlanmamasý." Cumartesi çalýþma uygulamasýnýn 70'lerde olduðunu söyleyen Bakan, bunun kaldýrýlmasýyla Türkiye'nin hak etmediði bir refah seviyesini peþinen satýn aldýðýný iddia ediyor. Kalkýnma ve zenginleþme için iþçilerin daha çok çalýþmasý gerektiðini iddiasýný sürdüren Taner Yýldýz'a göre günýþýðýna baðlý çalýþmak, enerji tasarrufu açýsýndan da, psikolojilerimizdeki tesir açýsýndan da daha verimli olacak. TÜRKÝYELÝLER MUTSUZ ÇÜNKÜ baþlangýcýnda Peygamber Haþimi lerden oldu, bari halifelik biz de olsun.? Haþimiler fakir gariban. Emeviler Þam ýn zenginleri. 14 asýrdýr çözülemeyen kavga bu. Kerbelada yaþanan da bu. Kerbela dan tek kurtulan Ýmam Zeynel Abidin oldu. O da Ýmamlarýn soyunu devam ettirdi. Günümüze kadar dedelerimiz bu inançlarý günümðze taþýdýlar. Gelin Þah Hüseyin i, Kerbela yý ozanlarýn nefeslerinde, cem deki ritüellerimizden bize gelen þekli ile öðrenmeye, yad etmeye devam edelim. Kimseye benzemek zorunda deðiliz. Yol önderlerimiz bize ýþýk tutacak. Pirlerimiz bize yardýmcý olacak. Bu anlamlý günde Þah Hüseyin in þefaati üstünüzden eksik olmasýn. Hýzýr yoldaþýnýz olsun. Hepimiz ikrar verip, musahip olalým. Aþina, Peþina olalým. Toplum içinde güzel þeyleri paylaþalým. Ýþte en güzel ibadet bu. eki : Aþýk Ýbrahim in 52 beyitlik Hür Þehit nefesi. kaynakça : 1.Araþtýrmacý Yazar Hamza Aksüt ün araþtýrma notlarý. 2.Aþýk Ýbrahim in 52 beyitlik Hür Þehit nefesi. ÇOK ÇALIÞIYOR! Bakan Yýldýz, "yeterince çalýþmayan" emekçilerin psikolojisinden kaygýlanadursun Ekonomik Kalkýnma ve Ýþbirliði Örgütü OECD, 40 ülkede yapýlan araþtýrmalar sonucunda Türkiyelilerin hayatlarýndan memnun olmamasýný çalýþma saatlerinin fazlalýlýðýna baðladý. 11 kriter üzerinden gelir, barýnma, saðlýk ve iþ-ev dengesi gibi insanlarýn yaþam kalitelerini ortaya koyacak sorular soran OECD'nin çalýþmasýnda, Türkiye, mutluluk ve refah sýralamasýnda 40 ülke içinde 32.sýrada yer aldý. Araþtýrmada 40 ülke arasýnda en fazla çalýþan ülke Türkiye olarak belirlendi. Ayrýca iþe gitmek için harcanan süre ortalama 38 dakika iken Türkiye de ise bu süre 40 dakika veya daha fazla. Türkiye iþe gitmek için en fazla süreyi harcayan 3. ülke. Ýlk sýrada Güney Afrika Cumhuriyeti var. Ýþ yeri çalýþma ortamýndan memnun olup olmama konusunda ise Türkiye de her iki kiþiden biri, Yunanistan daysa her üç kiþiden ikisi çalýþma ortamýndan memnun. Türkiye çalýþma ortamýndan da en az memnun insanlarýn barýndýðý ülke olarak ön plana çýktý. Evrensel

8 Sulucakarahöyük/HACIBEKTAÞ Katý bir yüzeyden havaya sýçramayý baþaran en az altý balýk türü keþfedildi. Üstelik, sýçrama yeteneðinin balýklarda hiç de nadir bir hadise olmadýðý düþünülüyor. Journal of Experimental Zoology (Deneysel Zooloji Dergisi) tarafýndan basýlan araþtýrma sonuçlarý, canlý türlerinde evrimin en önemli aþamalarýndan birine ýþýk tutuyor. Kuzey Arizona Üniversitesi ekibinin baþkaný Alice Gibb, hem karada hem suda yaþayabilen mangrov rivulus adlý balýk türünü incelerken, araþtýrmayý baþka türleri de kapsayacak þekilde geniþletmeye karar verdiklerini söylüyor. Dr. Gibb, ''Mangrov rivulus, üniversitenin laboratuvarýndaki akvaryumdan bir aðla çýkartýlmaya çalýþýlýrken, sýçrayýp tekrar suya geri dönmeyi baþarýyordu.'' diye anlatýyor. Ekip, sýçrama yeteneði sadece mangrov rivulus gibi amfibik canlý türlerine mi özgü, yoksa normal balýklarda da görülüyor mu sorusunun kendilerinde merak uyandýrdýðýný söylüyor. Balýk için küçük, evrim için büyük bir sýçrama ABD'de balýk türlerini inceleyen araþtýrmacýlar, karaya sýçrama yeteneðinin sanýldýðýndan çok daha yaygýn olduðunu gördüklerini söylüyor. Ýzleyinmp4 Bu ses/görüntü klibini oynatmak için Flash 8 veya daha yeni sürümleri gerekmektedir Flash yazýlýmýný edinmek için Alternatif formatta oynat Birbiriyle baðlantýsýz altý farklý balýk türünü, düz bir yüzey üzerine koyduktan sonra hýzlý kamera ile filme çekiyorlar. Dr. Gibb, ''Çektiðimiz filmlerde her balýðýn sýçrayabildiðini gördük'.' diyor. Bu araþtýrma, karaya sýçramanýn az sayýda birkaç türün evrimine ait nadir bir özellik olmaktan ziyade, kemikli balýklarda yaygýn bir yetenek olduðuna iþaret ediyor. Kuzey Arizona Üniversitesi ekibi, geçmiþte karaya çýkan balýk türlerinin sanýldýðýndan çok daha fazla sayýda olabileceðini düþünüyor. Artvin de duvarlara asýlý DSÝ afiþlerinden HES çi þirketler, yükselen hidroelektrik santral (HES) karþýtý mücadelelerin önünü kesebilmek için mücadele kararý aldý. HES karþýtý platformlarýn gerçekleþtirdikleri eylemlerden rahatsýz olduklarýný söyleyen HES çi þirketler, konuyla ilgili detaylý bilgi vermek, yanlýþ anlaþýlmalarý gidermek ve kamuoyunu bilgilendirmek için karþý atak baþlattý. Ýlk etapta ortak bir kampanya örgütledi. Ortak mücadeleyi bakanlýklar önermiþ 08haber.com sitesinin haberine göre ortak mücadele kararý bakanlýklarýn önerisi. Türkiye Ýnþaat Sanayicileri Ýþveren Sendikasý (ÝNTES) Baþkaný M. Þükrü Koçoðlu nun konuyla ilgili açýklamalarýna yer verilen kaberde HES çi þirketlerin HES karþýtlarýna karþý ortak mücadele kararý almalarýna Enerji ve Tabii Kaynaklar ile Orman ve Su Ýþleri bakanlýklarý ön ayak olduðu aktarýlýyor. Mücadele Ýstanbul dan yönetiliyormuþ Koçoðlu söz konusu açýklamasýnda HES lere karþý adi ve köylerde çýkan olaylarýn bölge halký tarafýndan çýkartýlmadýðýný da iddia ederek HES karþýtý eylemlerin genelde Ýstanbul dan yönetildiðini savunuyor. Ýlk atak DSÝ den HES konusunda bu tartýþalara katýlan Devlet Su Ýþleri (DSÝ) de ilk afiþi hazýrladý. Artvin de reklam panolarýna asýlmaya baþlayan afiþ ise mizah dergilerine kapak olacak cinsten. Cumhuriyet Halk Partisi nin (CHP) 12 Haziran genel seçimlerinde kullandýðý Herkes için CHP sloganýný deðiþtiren DSÝ afiþin ana sloganýný Herkes için HES þeklinde yapmýþ. Bununla kalmayan DSÝ afiþte kullandýðý örnek HES fotoðrafý üzerinde Doðankent- Trabzon yazýyor. Ancak Doðakent Trabzon da deðil Giresun da. Özensiz bir þekilde hazýrlanan ve Artvin halkýný yanlýþ bilgilendiren afiþle ilgili Artvin halký ise neden Giresun daki bir HES in afiþe konulduðunu, neden Artvin de yapýmý tamamlanan HES lerden birinin fotoðrafýnýn konulamadýðýný DSÝ nin açýklamasýný istiyor. Çizimlere cevap gerçek hayattan DSÝ nin yaptýðý farklý bir afiþte ise tamamlanmýþ bir HES ve yanýndan geçen iletim hatlarýný gösteren çizimler yer alýyor. Afiþte HES ler Çevre dostu, Kalkýnmanýn lokomotifi, Yenilenebilir ve en ucuz ve en temiz enerji þeklinde sunuluyor. Ancak Artvin de iletim hatlarýnýn vermiþ olduðu tahribat ve yaþam alanlarýna getirdiði tehlikeler ise gerçeðin çizimlerden farklý olduðunun ispatý þeklinde. Ýletim hatlarýnýn köylerin üzerinden, evlerin metre yanýndan, üstünden geçirilmesi, bir deðil, birçok hattýn yan yana konularak doðaya vermiþ olduðu aðýr tahribat ise gerçeði DSÝ yetkililerinin adeta yüzüne vuruyor. Örnek HES Doðankent! DSÝ tarafýndan örnek HES inþaatý olarak gösterilen Doðakent HES in yapýmý sýrasýnda yapýlan kanalýn çökmesi nedeniyle ikisi aðýr beþ kiþi yaralanmýþtý. Ayrýca Doðanket te 16 Haziran tarihinde meydana gelen sel hala hafýzalardaki yerini koruyor. Sendika.Org

Yaþlanma ile birlikte deri ve saçlarda görülen

Yaþlanma ile birlikte deri ve saçlarda görülen 9 Prof. Dr. Selçuk BÖLÜKBAÞI Yaþlanma ile birlikte deri ve saçlarda görülen deðiþiklikler gibi vücut duruþunda ve yürüyüþünde de deðiþiklikler meydana gelir. Kas-iskelet sistemi vücudun destek ve temelidir.

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

ünite1 Destek ve Hareket Fen Bilimleri 3. vücudumuzun dik olarak durmasýný saðlayan sistemi elemanýdýr. Verilen cümledeki sembollere aþaðýdakilerden

ünite1 Destek ve Hareket Fen Bilimleri 3. vücudumuzun dik olarak durmasýný saðlayan sistemi elemanýdýr. Verilen cümledeki sembollere aþaðýdakilerden ünite1 Destek ve Hareket Fen Bilimleri 1. TEST 1 Ali, öðretmenin verdiði çizim ödevini yukarýdaki þekilde yapmýþtýr. Buna göre Ali nin çizdiði iskelet bölümü için, I. Kafatasý olarak adlandýrýlýr. II.

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

DEVLET DEMÝRYOLLARI SAÐLIK BÝLÝMLERÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ FAKÜLTESÝ

DEVLET DEMÝRYOLLARI SAÐLIK BÝLÝMLERÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ FAKÜLTESÝ Bu egzersiz bel kaslarýný ve tüm bacak kaslarýný germeye yarar. 12. 13. Bir bacaðýnýzý düz olarak öne uzatýn, bu pozisyonda iken öne doðru esneyerek 10 saniye durun. Bu hareketi 10 kez tekrar edin. Ayný

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Beþ ergin insandan dördü bel aðrýsý yaþamaktadýr.

Beþ ergin insandan dördü bel aðrýsý yaþamaktadýr. 1 1 Prof. Dr. Mehmet BEYAZOVA Beþ ergin insandan dördü bel aðrýsý yaþamaktadýr. Ýþyerinizde, dýþarda veya evde yaptýðýnýz iþler, hareketler belinizi aðrýtabilir. Bulaþýk yýkama, evi süpürme, hatta telefonda

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

17a EK 17-A ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ. ² Rahim Ýçi Araçlar - Ek 17-A²

17a EK 17-A ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ. ² Rahim Ýçi Araçlar - Ek 17-A² EK 17-A RÝA ÝÇÝN DEÐERLENDÝRME KONTROL LÝSTESÝ ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ Hizmet verenin sorularý: Hizmet alana aþaðýdaki sorularý sorun: Hizmet veren için kurallar: Eðer yanýtlar evet sütununda ise aþaðýdaki

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

FEN BÝLÝMLERÝ. TEOG-2 DE % 100 isabet

FEN BÝLÝMLERÝ. TEOG-2 DE % 100 isabet TEOG-2 DE % 1 isabet 1. Geyik Aslan Ot Fare ýlan Atmaca Doðal bir ekosistemde enerji aktarýmý þekildeki gibi gösterilmiþtir. Buna göre, aþaðýdaki açýklamalardan hangisi yanlýþtýr? Aslan ile yýlan 2. dereceden

Detaylı

6. Büyük kan dolaþýmýnýn amacý nedir? Büyük kan dolaþýmýnda kanýn izlediði yolu kýsaca açýklayýnýz.

6. Büyük kan dolaþýmýnýn amacý nedir? Büyük kan dolaþýmýnda kanýn izlediði yolu kýsaca açýklayýnýz. Soru - Yanýt 10 1. Dolaþým sisteminin elemanlarý nelerdir? Yanýt: Dolaþým sisteminin elemanlarý kalp, damarlar ve kandýr. 2. Dolaþým sisteminin görevi nedir? Yanýt: Vücuttaki hücrelere oksijen ve besin

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN

PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN YAZ OKULU Çocuklarýnýza YAZ KEYFiNi GYM PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN ONLINE KAYIT facebook.com/gympark instagram.com/gym_park twitter.com/gym park info@gympark.com.tr www.gympark.com.tr 0 236 233 00 55 0

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý Köylerden (kýrsal kesimden) ve iþ olanaklarýnýn çok sýnýrlý olduðu kentlerden yapýlan göçler iþ olanaklarýnýn fazla olduðu kentlere olur. Ýstanbul, Kocaeli, Ýzmir, Eskiþehir, Adana gibi iþ olanaklarýnýn

Detaylı

Aile Hekimliðinde Genogram

Aile Hekimliðinde Genogram Aile Hekimliðinde Genogram Prof. Dr. Ýsmail Hamdi KARA, Düzce Üniversitesi Týp Fakültesi Aile Hekimliði AD, Düzce Aile Hekimliði Dersleri - 02.06.2010 15:30 1 I. Tanýmlar Hastalarý yalnýz bir birey olarak

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma Ýçindekiler 1. FASÝKÜL 1. ÜNÝTE: ÞEKÝLLER VE SAYILAR Nokta Düzlem ve Düzlemsel Þekiller Geometrik Cisimlerin Yüzleri ve Yüzeyleri Tablo ve Þekil Grafiði Üç Basamaklý Doðal Sayýlar Sayýlarý Karþýlaþtýrma

Detaylı

OKUL TATÝLÝNDE KAMPANYALI UMRE 10 Günlük Program (3 Gece Medine / 6 Gece Mekke) Gidiþ Tarihi: 29 Ocak 2015 Ýstanbul - Yanbu Dönüþ Tarihi: 7 Þubat 2015 Cidde - Ýstanbul 990 960 930 i: i: Bustan Al Masi

Detaylı

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez?

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez? 5. SINIF COÞMY SORULRI 1. 1. BÖLÜM DÝKKT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. Kazan Bardak Tam dolu kazandan 5 bardak su alýndýðýnda kazanýn 'si boþalmaktadýr. 1 12 Kazanýn

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

Aðrý tanýsý klinik olarak, DITI ile konulabilir

Aðrý tanýsý klinik olarak, DITI ile konulabilir Fibromiyalji hasta görüntüleri Aðrý tanýsý klinik olarak, DITI ile konulabilir Aðrýyý görüntüleme ve patolojisini tanýmlamada baþarýlý yöntemdir. Aðrý kaynaðýnýn vücudun neresinde olduðunu gösterebilir.

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim Matematik 1. Fasikül ÜNÝTE 1 Geometriye Yolculuk ... ÜNÝTE 1 Geometriye Y olculuk Çevremizdeki Geometri E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim E E E E E Üçgenler

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 puanlýk sorular. Saat 7:00 den 7 saat sonra saat kaçtýr? A) 8.00 B) 0.00 C).00 D).00 E).00. Bir grup kýz daire þeklinde duruyorlar. Alev Mina nýn solunda dördüncü sýrada, saðýnda

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Dünyanýn en büyük dairesel pizzasý 128 parçaya bölünecektir. Her bir kesim tam bir çap olacaðýna göre kaç tane kesim yapmak gerekmektedir? A) 7 B) 64 C) 127 D) 128 E) 256 2. Ali'nin

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Bir dik ikizkenar ABC üçgeni, BC = AB = birim olacak þekilde veriliyor. Üçgenin C köþesini merkez kabul ederek çizilen ve yarýçapý birim olan bir yay, hipotenüsü D noktasýnda, üçgenin

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ 210 ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ Örnek Restorasyonlar Sergisi Vakýf eseri için restorasyon, adeta ikinci bahar demektir. Zor, çetin ve ince bir iþtir. Bu nedenle, tarihi ve kültürel deðerlerimizin baþarýlý

Detaylı

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi 1 Özet Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi Mehmet Ali MALAS, Osman SULAK, Bahadýr ÜNGÖR, Esra ÇETÝN, Soner ALBAY Süleyman Demirel

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

Yüksek kapasiteli Bigbag boþaltma proseslerimiz, opsiyon olarak birden fazla istasyonile yanyanabaðlanabilirözelliðesahiptir.

Yüksek kapasiteli Bigbag boþaltma proseslerimiz, opsiyon olarak birden fazla istasyonile yanyanabaðlanabilirözelliðesahiptir. Firmamýzmühendisliðindeimalatýnýyaptýðýmýzendüstriyel tipbigbag dolum,bigbag boþaltma prosesleri kimya,maden,gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle TürkSanayicisininhizmetindeyiz...

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

Sýnav gerçeðiyle ve gerçeðine uygun sýnavlarla ne kadar sýk yüzleþirseniz onu o kadar iyi tanýrsýnýz. Sýnavý tüm ayrýntýlarýyla tanýmak, onu kolay aþm

Sýnav gerçeðiyle ve gerçeðine uygun sýnavlarla ne kadar sýk yüzleþirseniz onu o kadar iyi tanýrsýnýz. Sýnavý tüm ayrýntýlarýyla tanýmak, onu kolay aþm yeni Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Sistemi DERSHANELERÝ Sýnav gerçeðiyle ve gerçeðine uygun sýnavlarla ne kadar sýk yüzleþirseniz onu o kadar iyi tanýrsýnýz. Sýnavý tüm ayrýntýlarýyla tanýmak, onu kolay

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

1. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL

1. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 1. Fasikül TEMA 5 Hayal Gücü TEMA 6 Eðitsel ve Sosyal Etkinlikler r, ýt lý z. Sa ma k l ra atý a S l O ek t Se ek T T ... Ýçindekiler 5. TEMA: HAYAL GÜCÜ Açelyanýn Bir Günü Harf Hece Test 1 Kelime Test

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2 Nokia Holder Easy Mount HH-12 1 4 2 3 9249387/2 5 7 6 TÜRKÇE 2006 Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia i Nokia Connecting People su ¾igovi ili za¹tiæeni ¾igovi firme Nokia Corporation. Giriþ Bu montaj cihazý,

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

ünite1 3. Aþaðýdaki altý çizili sözcüklerden hangisi yan anlamda kullanýlmamýþtýr? A. Terazinin dili yaklaþýk 300 kg gösteriyordu.

ünite1 3. Aþaðýdaki altý çizili sözcüklerden hangisi yan anlamda kullanýlmamýþtýr? A. Terazinin dili yaklaþýk 300 kg gösteriyordu. ünite1 Sözcükte Anlam Türkçe 1. TEST 1 k e l e b e k o v a ç i ç e y d a l g a a u m ü z i k e n a k a ð ý t Bulmacada aþaðýda ý verilen sözcüklerden hangisi kullanýlmamýþtýr? 3. Aþaðýdaki altý çizili

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

Motor kademeleri ile otomasyon seviyeleri arasýnda akýllý baðlantý Akýllý Baðlantý Siemens tarafýndan geliþtirilen SIMOCODE-DP iþlemcilerin prozeslerinin hatasýz çalýþmasýný saðlamak için gerekli tüm temel

Detaylı

Nokia Müzik Hoparlörü MD-3

Nokia Müzik Hoparlörü MD-3 Nokia Müzik Hoparlörü MD-3 TÜRKÇE MD-3 stereo hoparlörler Nokia telefonunuzda veya ses cihazýnýzda müzik veya radyo dinlediðinizde yüksek ses kalitesi saðlar. Hoparlörlerin 3,5 mm'lik stereo ses fiþi vardýr

Detaylı

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Ders 10, Romalýlar Mektubu, Onuncu bölüm «Tanrý nýn Mesih e iman yoluyla insaný doðruluða eriþtirmesi» A. Romalýlar Mektubu nun onuncu bölümünü okuyun. Özellikle

Detaylı

TÜRKÝYE / Fabrika SWITZERLAND. Tel : ( 0090 ) 246 281 29 29 - ( 0090 ) 246 281 29 30 Fax : ( 0090 ) 246 281 29 31 Gönen / ISPARTA

TÜRKÝYE / Fabrika SWITZERLAND. Tel : ( 0090 ) 246 281 29 29 - ( 0090 ) 246 281 29 30 Fax : ( 0090 ) 246 281 29 31 Gönen / ISPARTA TÜRKÝYE / Fabrika Tel : ( 0090 ) 246 281 29 29 - ( 0090 ) 246 281 29 30 Fax : ( 0090 ) 246 281 29 31 Gönen / ISPARTA SWITZERLAND Tel : ( 0041 ) 56 610 48 43 Cep Natel : ( 0041 ) 79 605 72 93 E-mail : tuerkel@dplanet.ch

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti HS-16 9202254/1

Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti HS-16 9202254/1 Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti HS-16 6 1 2 5 4 3 7 8 9202254/1 2007 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Bu belge içindekilerin tamamý veya bir bölümü, Nokia'nýn önceden yazýlý izni alýnmaksýzýn herhangi

Detaylı

T.C. SAÐLIK BAKANLIÐI KEÇÝÖREN OSMANLI AÐIZ ve DÝÞ SAÐLIÐI MERKEZÝ. Engelli Kliniði El Kitabý

T.C. SAÐLIK BAKANLIÐI KEÇÝÖREN OSMANLI AÐIZ ve DÝÞ SAÐLIÐI MERKEZÝ. Engelli Kliniði El Kitabý T.C. SAÐLIK BAKANLIÐI KEÇÝÖREN OSMANLI AÐIZ ve DÝÞ SAÐLIÐI MERKEZÝ Engelli Kliniði El Kitabý Osmanlý Ýþ Merkezi Keçiören Osmanlý Aðýz ve Diþ Saðlýðý Merkezi Adres: Yeni Etlik Cad. No: 103 Osmanlý Ýþ Merkezi

Detaylı

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA.

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA. KÝPAÞ HAVALANDIRMA 2016 KATALOG www.kipashavalandirma.com Hamidiye Mah.Said Nursi Cad. Gündem Sok. No:11 ÇEKMEKÖY-ISTANBUL T : +90 216 641 01 79 M : info@kipashavalandirma.com.tr W : www.kipashavalandirma.com.tr

Detaylı

Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ

Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ Nezihe MERÝÇ BÜKÜLMEZ, Amele Cemiyeti'ne üye olmuþ, düzyazýlarýnda da toplumcu görüþlerini açýklamýþtýr. Yaþar Nezihe'nin, 'yoksullarýn' ve 'acýlarýn' þairi olarak tanýtýlmasý,

Detaylı

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41.

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41. 7215 73-2/26 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma talimatý ModuLink 25 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý off on C 5 off 2 on pm 1:41 24 Volt V Lütfen cihazý kullanmaya baþladan önce dikkatle

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı