Akçaköylü, bir Fakir Baykurt

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Akçaköylü, bir Fakir Baykurt"

Transkript

1 Hacýbektaþ Emniyet Müdürlüðü olarak trafik ekiplerimizle, alkol alan vatandaþlarýn araç kullanmasýna engel olacak kontrolleri, gerekli noktalarda sürekli yapacaðýz. Alkol alan vatandaþlarda araç kullanmama alýþkanlýðý oluþturacak eðitici tedbirlerle vatandaþlarýmýzda alkollü araç kullanmama bilinci oluþturacaðýz Baþbakan Erdoðan partisinin Kýzýlcahamam kampýnda ÖTV zamlarýný deðerlendirdi. Sigara, alkol ve otomobillere yapýlan ÖTV zammýný savunan Baþbakan Erdoðan, milletvekillerinin benzin ve uçak biletlerine bedelsiz kullanma konusuna ise, "Benim vekillerim kirada oturuyor" diyerek sert çýktý. Erdoðan'ýn açýklamasý þöyle: "Biz bu ara bazý ürünlere zam yaptýk. Hemen medyada birileri vekil maaþlarýna zammý gündeme getiriyor. Her vekilin altýna araba, diyorlar bir programda izledim. Uçak bileti, kira vs diyorlar. Bu terbiyesizliktir. Biz iktidara geldik ilk yaptýðýmýz iþ lojmanlarý satmaktý. Bunu neden konuþmuyorsun, benim vekillerim kirada oturuyor. Sigarayý içmezsin olur biter alkolü az tüketirsin olur biter. Ferrari kullanma da baþka marka kullan. Fiat a bin, Volkswagen e bin. Böyle yaptýn mý olur biter. Avrupa ve ABD'nin iþsizlikte durumu ortada. Türkiye biliþim teknolojisinde atýlýmlar yapýyor. Türkiye'nin 4 bir yaný duble yol, hýzlý tren ve havayollarý ile örülüyor. Þimdi orta halli vatandaþýmýz rahat rahat uçaða biniyor. Bu kervan yoluna devam edecek. 2 DE Hacýbektaþ Lisesi Müdürü Olcay SALMAN, Alanlarýnda yetkin öðretmen kadromuzla, öðrencilerimizi geleceðe hazýrlýyoruz. Kadromuzda eksiðimiz yok. Hacýbektaþ Lisesi olarak öðrenci merkezli eðitim anlayýþýmýzla, çocuklarýmýzýn ilgi ve yetenekleri doðrultusunda, gelecekte yapmak istedikleri meslek alanlarýný seçebilecek, üniversite bölümlerine yönelmelerini saðlayacak, rehberlik hizmetlerini veren uzman rehber öðretmenimiz ve branþ öðretmenlerimizle geleceðimiz olan gençlerimize, bir anne bir baba þefkatiyle çaba harcýyoruz. Hacýbektaþ Lisesi, baþarý çýtasýný her yýl daha da yükseltmektedir. Biliyoruz ki okul aile iþbirliði yanýnda, çocuklarýmýzýn gelecekte mutlu ve severek yapacaklarý mesleklerine sahip olmalarý, doðru bir yönlendirme ile gerçekleþecektir. Bu baðlamda öðrenci, öðretmen, okul ve aile iþbirliði, baþarýya ulaþmada vazgeçilmez zorunluluðumuzdur Eðitim Öðretim yýlýnda öðrencilerimize baþarýlar diliyorum. "Ýþçi gerekirse saat çalýþacak" gibi söylemleriyle tanýnan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakaný Taner Yýldýz'ýn yeni önerileri de emekçilerin uykularýný kaçýracak cinsten. Akçaköylü, bir Fakir Baykurt Serap Çakýr 1940'lý yýllarda baþlayan Anadolu kavramýný romanlara yerleþtirme çabalarýnýn en önemli temsilcilerinden birisi olan Fakir Baykurt, bu tutumuna politik görüþünü ekleyerek birbirinden deðerli onlarca eser verdi. Fakir Baykurt aramýzdan ayrýlalý 12 koca sene geçmiþ.

2 Rutkay Aziz in Antalya Altýn portakal film festivalinde yaptýðý konuþmayý dinlemek niyetiyle týklýyorum videoyu. Bu salondan alkýþlarla karþýlanmýþ ve sosyal medya içerisinde bravo ünlemiyle dolaþan videoda ne söylenmiþ bir merak hâsýl oluyor tabii. Baþýmýza ne gelirse bu meraktan iþte. Ama o ne? Ödülün adý sosyal sorumluluk imiþ. Bizi þu an ilgilendiren ve aslýnda bu tabirin gerçekte iþaret ettiði alan bunun bireysel olaný deðil. Hadi Ýngilizcesini de yazalým da bu alanda çalýþanlarýn kafasý karýþmasýn. Corporate Social Responsibility(CSR). Kurumsal sosyal sorumluluk. Bir kurumun ya da kiþinin yapmak zorunda olmadýðý bir alanda yaptýðý bir iþi gördük mü, hele de bu iþ topluma faydasý olduðu varsayýlan bir iþ ise yapýþtýrýyoruz sosyal sorumluluk diye. Burada bir þirketin bir topluma maliyetinden söz etmek olasý. Þirketler hiçbir bedel ödemeden yahut gerçek bedelinin çok altýnda bir maliyetle toplumun sahip olduðu emek ve doðal kaynaklara yasal olarak el koyabilen ve bunun yarattýðý zenginliði toplumun küçük bir kesiminin zenginlik içerisinde yaþamasý için seferber eden örgütlenmeler. Bu el koyma sýrasýnda hoyratça bu kaynaklarý özellikle de doðal kaynaklarý yok ederek zarar verici olabiliyorlar. Bkz. Ergene Nehri.Bazen bu el koyma yahut zarar miktarý öylesine artýyor ki ortaya engellenemez ve meþru tepkiler çýkýyor. Emekçilerin kendilerinden, çevrecilerden, kadýnlardan yahut tüketicilerden. Bu tepkilerin karþýlanabilmesi için þirketlerin kendi çýkarlarýnýn meþruiyetlerini tekrar tahkim etmeleri için toplumdan aldýklarýnýn oldukça küçük bir bölümünü büyük tantanalarla geri verdiklerini, yahut zarar vermediklerini ispatlamalarý gerekiyor. Misal Birleþmiþ Markalar Derneði nin Türkiye de yapýlmýþ en geniþ kapsamlý sosyal sorumluluk projelerinden biri olarak sunulan yüz bin çocuða kýyafet daðýttýðý Türkiye nin Markalarý Türkiye nin Çocuklarýný Giydiriyor projesi. Bu çabanýn tamamýna verilen ad ise kurumsal sosyal sorumluluk. Tabii tam burada sizin aklýnýza gelen baþkalarýnýn da aklýna gelmiþ. Kardeþim sen bu çocuklara kýyafet daðýtacaðýna ana babalarýnýn haklarýný ver diyenlerin sayýsý az deðil. Hatta bu sosyal sorumluluk kavramýnýn ne olduðu üzerinde süren tartýþma asýl olarak buradan þekilleniyor. Bir kýsým müfsit þahýs ve kurum, þirketlerin pek meftunu olduðu hayýr ve hasenat iþlerini pek de sosyal sorumlu bulmuyor. Þirketlerin kendi kurduklarý yahut paralellerinde kurulan dernek ve vakýflarla yaptýklarý sosyal projeleri ise green washing (çevreci aklama) yahut social washing (sosyal aklama) olarak adlandýrmaktan çekinmiyorlar. Onun yerine ancak ekolojik tahribattan vazgeçmelerinin, bugüne kadar ortaya çýkmýþ tahribatý ortadan kaldýrmanýn maliyetlerine katlanmalarýnýn, ve yahut temel insan ve emek haklarýna saygýlý bir çalýþma ortamýný saðlamalarýnýn sosyal sorumluluk olduðunu iddia edebiliyorlar. Sosyal olarak sorumlu mu olmak istiyorsunuz? O zaman zorla iþçi çalýþtýrmayýn. Ýþyerlerinizde dil, din, ýrk, mezhep, bölge, cinsiyet ayrýmcýlýðý yapmayýn. Çocuk iþçi çalýþtýrmayýn. Ýþçileri aþýrý fazla mesaiye zorlamayýn. Ýþçilerinizi kayýtlý olarak, temiz ve güvenli iþyerlerinde çalýþtýrýn. Ve tabii ki iþçilerin örgütlenme özgürlüklerine saygý gösterin deyiveriyorlar. Tüketici aktivizmini de kullanan bu kesim özellikle hazýr giyim ve tekstil alanýnda pek de yabana atýlabilir deðil. Alo! Rutkay Aziz e, Altýn Portakal a ne oldu? derseniz: Rutkay Aziz tam ben bunlarý düþündüðüm esnada sanatçýnýn çaðýna tanýk olmasý gerektiðinden bahsetmekteydi. Salon alkýþlara boðulmuþtu. Bense sosyal sorumluluk nedir-sanatçý nedir arasýna sýkýþmýþ huysuzlanmaktaydým hala. Bir baþkasýnýn ve çaðýnýn acýlarýný, çaðlarýný aþarak derinden hissetme kabiliyetini yitirmemeyi becermiþ o insanlarý düþünmekteydim. En yalnýz halinizde size yüzlerce yýl öncesinden seslenen ve varoluþu acýlarýnýzý hafifleten o sanatçýlarý. Ölümü aþmýþ, henüz kavramsallaþtýramadýðýmýz baþka bir dünyanýn varlýðýný sezme ve zanaatýndaki ustalýðý ile bize de bunun ipuçlarýný sezdirebilme yeteneðine sahip o kutsal ve lanetlenmiþ insanlarý. Sanatçý buysa topluma bir maliyeti olabilir mi birey olarak, þirket gibi demekte idim taa içimden. Birey ve sanatçýnýn kendi çýkarý toplumdaki baþkalarý için bu nebze tehdit oluþturabilir mi? Derken Ýbrahim Sadri çýktý. Sanatçýyý tanýmlama erkini elinde tutmakta olan þahýs Rutkay Aziz in gözlerinde düþmanlýk gördü. Taraftar keskin kalemlerden Melih Altýnok da konuþmada geçen döneklik kontenjanýndan sahne aldý. Geçmiþ iktidarlarýn elitleri arasýnda gördüklerine kýlýçlarýný çekip saldýrdýlar. AKP nin halk iktidarýnýn devrimciliðini kutsama, buna laf edenleri de bertaraf etme telaþý içindeki demokratlarýn mücadelesini selamlamak düþtü yine biz sefil insancýklara. Bir de bireysel sosyal sorumluluk diye de bir þey var galiba diye bir þüphe. Zira bu sanatçý ve köþe yazarý namýyla konuþanlarýn toplum olarak bize ödettiði maliyet vicdanýmý sýzlatmakta. Þimdi izin verirseniz, kendi köþeme çekilip þu sanatçý ve köþe yazarý adý taþýyanlarýn adlarý sanlarý ve hempalarýyla Ýbrahim Sadri ve Melih Altýnok un topluma maliyetlerini hesap etme niyetindeyim. Baþbakan'ý protesto eden öðrencilere iþkence! Baþbakan ýn Ýstanbul Üniversitesi ziyaretinde gözaltýna alýnan Gençlik Federasyonu üyelerine gözaltýna alýndýklarý andan itibaren iþkence uygulandý. Gözaltýndayken üstleri soyulan, kafalarý suya sokulan, silah kabzasýyla baþlarýna vurulan ve kaybedilmeyle tehdit edilen öðrencilere bir de adli kontrol cezasý verildi. Baþbakan ýn yüzlerce polis ve koruma eþliðinde gelerek adeta iþgal ettiði Ýstanbul Üniversitesi ne o gün öðrenciler alýnmamýþtý. Durumu protesto eden tam 37 öðrencinin gözaltýna alýndýðý o gün, 11 Gençlik Federasyonu üyesi de gözaltýna alýndý ve yoðun polis saldýrýsýna maruz kaldý. Konuyla ilgili görüþtüðümüz Gençlik Federasyonu üyesi ve o gün gözaltýnda polis saldýrýlarýna maruz kalan Þafak Yayla, tam bir polis terörüne uðradýklarýný söyledi. Gittiði her üniversiteyi ablukaya alýyor Baþbakan ýn gittiði her üniversiteyi benzer þekilde ablukaya aldýðýný ve okula öðrenciler dýþýnda herkesi aldýðýný belirten Yayla, durumu protesto etmek için bir araya geldiklerini ancak polis saldýrýsýna uðrayarak gözaltýna alýndýlarýný söyledi. Polis koridoru eþliðinde iþkence Gözaltýna alýndýklarý ilk andan itibaren çevik kuvvet arabasýnda baþlayan ve Vatan Emniyet Müdürlüðü ne gidene kadar süren bir kaba dayaða maruz kaldýklarýný belirten Yayla, buraya kadar gelirken arkalarýndan kelepçelendiklerini ve kollarýnýn þiþtiðini bu duruma avukatlarýnýn müdahalesiyle son verildiðini dile getirdi. Vatan Emniyet Müdürlüðü ne girdiklerinde bir polis koridoru eþliðinde iþkenceye uðradýklarýný vurgulayan Yayla, burada kendilerine ahlaksýz biçimde arama yaptýklarýný söyledi. Çamaþýrlarýna varýncaya kadar kadýn ve erkeklerin soyulduðunu belirten Yayla, sanki adi bir suç iþlemiþiz gibi yapýlan bu zorla arama sýrasýnda çok yoðun bir polis saldýrýsýyla karþýlaþtýklarýný ifade etti. Sivil polis hýzýný alamadý öðrencilere silah çekti ALÝ CEMAL KARABUDAK Baþbakan Erdoðan partisinin Kýzýlcahamam kampýnda ÖTV zamlarýný deðerlendirdi. Sigara, alkol ve otomobillere yapýlan ÖTV zammýný savunan Baþbakan Erdoðan, milletvekillerinin benzin ve uçak biletlerine bedelsiz kullanma konusuna ise, "Benim vekillerim kirada oturuyor" diyerek sert çýktý. Erdoðan'ýn açýklamasý þöyle: "Biz bu ara bazý ürünlere zam yaptýk. Hemen medyada birileri vekil maaþlarýna zammý gündeme getiriyor. Her vekilin altýna araba, diyorlar bir programda izledim. Uçak bileti, kira vs diyorlar. Bu terbiyesizliktir. Biz iktidara geldik ilk yaptýðýmýz iþ lojmanlarý satmaktý. Bunu neden konuþmuyorsun, benim vekillerim kirada oturuyor. Sigarayý içmezsin olur biter alkolü az tüketirsin olur biter. Ferrari kullanma da baþka marka kullan. Fiat a bin, Volkswagen e bin. Böyle yaptýn mý olur biter. Avrupa ve ABD'nin iþsizlikte durumu ortada. Türkiye biliþim teknolojisinde atýlýmlar yapýyor. Türkiye'nin 4 bir yaný duble yol, hýzlý tren ve havayollarý ile örülüyor. Þimdi orta halli vatandaþýmýz rahat rahat uçaða biniyor. Bu kervan yoluna devam edecek. Biz sizi enflasyona ezdirmeyeceðiz." NE OLMUÞTU? Hükümet 2012 Bütçesi'ni ve Orta Vadeli Programý açýklamadan önce tütün ve tütün ürünlerinde, alkollü içecekler ile motorlu Buradan Adli Týp a götürülürken de dayak yediklerini hatta bir sivil polisin hýzýný alamayýp silah çektiðini ve kendilerine doðrulttuðunu belirten Yayla, daha sonra bu silahýn kabzasýyla kendilerinin baþlarýna vurulduðunu ayrýca bir kadýn arkadaþlarýna da "seni kaybederiz kimsenin haberi olmaz" denildiðini dile getirdi. Daha sonra tekrar getirildikleri Vatan'daki Ýstanbul Ýl Emniyet Müdürlüðü'nde nezarete konulduklarýný belirten Yayla, kendisini baþka bir olaydan nezarette bulunan birinin yanýna koyduklarýný, üstüne bir de o kiþiye bunlar terörist döv bunu denildiðini ve üzerine saldýrmasýna yol açtýklarýný söyledi. Bir arkadaþýmýz bayýldý, birinin baþý sürekli suya sokuldu Daha sonra gece geç saatlerde parmak izi için götürdüklerini belirten Yayla, sanki hýrsýzlýk yapmýþýz gibi yapýlan bu uygulamaya karþý çýkýþlarý sýrada çok ciddi bir saldýrýya uðradýklarýný, bir arkadaþlarýnýn 2 saate yakýn baygýn yattýðýný bir arkadaþlarýnýn ise baþýnýn sürekli suya sokularak iþkence yaptýklarýný dile getirdi. Daha sonra tüm bu iþkencenin ardýndan 6 arkadaþlarýna adli kontrol cezasý verildiðini belirten Yayla, "Baþbakan gittiði bütün üniversitelerde öðrencilere saldýrýyor. Biz kendi üniversitemize girmek istedik ama iþkenceye maruz kaldýk. Öðrencisiz üniversite açýlýþý yapýlýyor ve öðrencilere saldýrýlýyor. Buna karþý mücadele etmeyi sürdüreceðiz dedi. (sol) taþýtlarda özel tüketim vergisi oranlarýnda artýþa gitti. Sigara, alkollü içki, cep telefonu, elektrikli araçlar hariç 1,600 cc üzeri otomobillerde ÖTV oranlarý artýrýlmýþtý. TBMM Baþkanlýk Divaný, Sayýþtay ýn 3 bin TL fazla para ödendiðine iliþkin raporunun ardýndan maaþlarý tartýþmaya açýlan milletvekillerine, konuþma kotasý dolmayan telefon faturalarýndan kalan parayla bedava uçak bileti ve benzin alýnmasýný kararlaþtýrmýþtý. DAHA ÖNCE DE "ÞARAP ÝÇME ÜZÜM YE" DEMÝÞTÝ Erdoðan, daha önce de alkole karþý olduðunu söylemiþ, 'þarap içilmesi' yerine üzüm yenmesi mesajýný vermiþti. Erdoðan'ýn o açýklamasý ise þöyleydi: "Bu iþin sulusuna da kurusuna da karþýyým. Objektif týp temsilcilerinden 'bu faydalý' diyeni görmedim. 'Belli miktarda alýnýrsa faydalýdýr' diyeni de var. Sen bunlarý meyveden elde etmiyor musun? Üzümden elde etmiyor musun? Onlarý ye!" BÝRGÜN

3 Sulucakarahöyük/HACIBEKTAÞ Cuma Onur ÞAHÝN Hacýbektaþ Lisesinde baþarý grafiðinin yükselmeside emeði olan idareci ve öðretmenlerin velilerimize mesajý: Hacýbektaþ Lisesi Müdürü Olcay SALMAN, Alanlarýnda yetkin öðretmen kadromuzla, öðrencilerimizi geleceðe hazýrlýyoruz. Kadromuzda eksiðimiz yok. Hacýbektaþ Lisesi olarak öðrenci merkezli eðitim anlayýþýmýzla, çocuklarýmýzýn ilgi ve yetenekleri doðrultusunda, gelecekte yapmak istedikleri meslek alanlarýný seçebilecek, üniversite bölümlerine yönelmelerini saðlayacak, rehberlik hizmetlerini veren uzman rehber öðretmenimiz ve branþ öðretmenlerimizle geleceðimiz olan gençlerimize, bir anne bir baba þefkatiyle çaba harcýyoruz. Hacýbektaþ Lisesi, baþarý çýtasýný her yýl daha da yükseltmektedir. Biliyoruz ki okul aile iþbirliði yanýnda, çocuklarýmýzýn gelecekte mutlu ve severek yapacaklarý mesleklerine sahip olmalarý, doðru bir yönlendirme ile gerçekleþecektir. Bu baðlamda öðrenci, öðretmen, okul ve aile iþbirliði, baþarýya ulaþmada vazgeçilmez zorunluluðumuzdur Eðitim Öðretim yýlýnda öðrencilerimize baþarýlar diliyorum. Velilerimizi daha çok okulumuzda görmek istiyorum. Hacýbektaþ Lisesi Müdürü: Olcay SALMAN Hacýbektaþ Lisesi Müdür Yardýmcýsý: Deniz ÝÞLEYÝCÝ Rehberlik Öðretmeni: Yavuz ÖCAL Fizik Öðretmeni: Mustafa YILDIZ Kimya Öðretmeni: Zekine ÖZTÜRK Biyoloji Öðretmeni: Özen ÝNCETAÞ Matematik Öðretmenleri: Ali BÝBER, A. Selçuk ER, Turan SARAÇ Edebiyat Öðretmenleri: Necati KOÇAK, Ayþe POLAT, Adnan USLU, Fatmana ÖZER Felsefe Öðretmeni: Münteha YAZICI Coðrafya Öðretmeni: Mehmet GÜLER Tarih Öðretmeni: Emel BAL Ýngilizce Öðretmeni: Yaðmur PEKDAÐ Din Kültürü Ahlak Bilgisi Öðretmeni: Yasin KÜÇÜKERDEM Resim Öðretmeni: N. Sibel YILDIZ Müzik Öðretmeni: Çiðdem K. SALMAN Beden Eðitimi Öðretmeni: Nejla BEKTAÞ Eray Okur: Nevþehir Üniversitesi Arkeoloji Begüm Evirgen: Ahi Evran Üniversitesi Çocuk Geliþimi Arif Aygüneþ: Giresun Üniversitesi Okul Öncesi Cüneyt Ocak: Dokuz Eylül Üniversitesi Sos. Bil. Öðrt. Tuðçe Eran: Erciyes Üniversitesi T.Dili ve Ed. Kezban Yüksel: Ahi Evran Üniversitesi Kamu Yönetimi Ahmet Doðan: Osman Gazi Üniversitesi Zihinsel Engelliler Öðrt. Emre Gürgür: Nevþehir Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Ozan Yýldýrým: Erciyes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zülfikar Bektaþ: 19 Mayýs Üniversitesi Matematik Caner Özkavak: Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Ýnþaat Müh. Demet Kýlýçoðlu: Cumhuriyet Üniversitesi Geomatik Müh. Yasemin Ünver: Erciyes Üniversitesi Hemþirelik Tolga Çetin: Nevþehir Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Umur Berktaþ: Nevþehir Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Meltem Kaya: Ahi Evran Üniversitesi Ýþletme Yönetimi

4 Dr. Selma GÜNGÖR Ayaklarýmýz ve ayak bileði vücudumuzu taþýyan gövdemizin tüm yükünün bindiði bölümdür. Bu nedenle herhangi bir biçimde ayaklarda ortaya çýkan sorun tüm hareketimizi ve yer deðiþtirme potansiyelimizi etkiler. Toprakla temasýmýzý en çok aðýrlýðý taþýyarak ama en az yüzey kullanarak saðlar. Bundan dolayý dýþ etkilere çok açýktýr. Ayak ve ayak bileði bütün vücut yükünü taþýmasý nedeniyle hemen her spor dalýnda zedelenebilir. Yürüme, atlama, koþma sýrasýnda eklemler ve baðlar etkilenir. Mesela koþarken ayak yere tam bastýðý sýrada ayakta yoðunlaþan kuvvet vücut aðýrlýðýnýn 2-3 katýdýr. Bu büyük kuvvet dokular, ayakkabý ve zemin arasýnda daðýlýr. Bir koþucunun saatte 5000 den fazla adým attýðýný düþünürsek doðru bir koþu tekniðinden hafif bir sapmanýn bile ayakta aþýrý yüklenme yapabileceðini görebiliriz. Ayakta oluþan zedelenmelerde ayaðýn anatomik özelliði, vücut aðýrlýðý, ayakkabýlar, spor yapýlan, çalýþýlan yürünen zemin, antrenman þekli ve tekniðine baðlý faktörler etkilidir. Anatomik etkenler: Ayak yapýsýnda ufak bozukluklar bile uzun sürekli veya tekrarlanan yüklenmelere neden olur. Düztabanlýk (Pes planus) veya pence ayak (Pes cavus) gibi durumlarda ayak aðrýlarý sýk görülür. Antrenmanlar: Antrenman hatalarý ayak yaralanmalarýnýn baþta gelen nedenlerindendir. Çok fazla antrenman yapmak, engebeli yerlerde koþmak veya koþu sýrasýnda zemin deðiþmesi en çok rastlanan antrenman hatalarýndandýr. Zemin: Spor sýrasýnda ayak yerle temas ederken bir þok dalgasý oluþur. Bu dalgalarýn zemin, ayakkabý ve ayak dokularý arasýnda daðýlmasý gerekir. Eðer zemin sertse ayaðýn korunabilmesi için ayakkabýlara çok iþ düþer. Ama çok yumuþak zeminde de þok dalgasýnýn gücünü engelleyeceði için baþka problemler ortaya çýkar. Mesela yumuþak kuma topuk batacaðý için ayak yerden kalkarken kayma olur bu da aþil tendonunda zorlanmaya neden olur. Islak, buzlu ve kaygan yüzeylerin herbiri ayak, ayak bileði, diz ve tüm bacak kas ve baðlarýnda hasara yol açabilir. Yokuþ yukarý koþmak baldýr kaslarý ve aþil tendonu kýsa kiþiler, sporcular için zorlayýcýdýr. Yokuþ aþaðý koþmalar ise diz eklemini zorlar ve aþýrý yüklenmelere neden olur. Ayakkabýlar: Hemen bütün spor dallarýnda ve iþlerde en önemli gereç ayakkabýlar. Ayakkabýlar ayaða gelen yükü vücudu koruyacak biçimde daðýtmalýdýr. Spor yapýlan zeminin sertliðine göre ayakkabý tabanlarý seçilmelidir. Mesela sert zeminlerde ayakkabýlarýn þok-emen özellikte olmasý gerekir. Ayakkabý ve zemin iliþkisi sporcunun yaralanmasý açýsýndan da son derece önemlidir. Yaralanma riski yüksek olan sporlarda ayakkabýlarýn stabilize edici kalitede olmasý gerekir. Vücut aðýrlýðý: Aþýrý kilolar ayak dokularý üzerine daha fazla yük getirerek daha çabuk yorulmalarýna neden olur. Bu þekilde aþýrý kullaným yaralanmalarý ortaya çýkabilir. Aþýrý kullanmaya baðlý yaralanmalar bir yapýdaki dokunun mikroskopik yýrtýlmasý ve gözle belirlenemeyecek yaralanmalarýna yol açacak tekrarlayan normal veya normal dýþý hareketlerinden olur. Kaslarýn kýsa olmasý: Kaslarda kýsalma, özellikle kötü postürleri (duruþ bozukluðu) olanlarda ve germe egzersizleri yapmayanlarda görülür. Kas kýsalýklarýnýn postür bozukluðuna mý yoksa alýþkanlýk pozisyonuna mý baðlý olduðunu ayýrt etmek zordur. Özellikle uzun süreli oturarak çalýþanlarda kýsalýklar daha çok görülmektedir. Burada basit bir test ile kaslarýnýzýn durumuna bakabilirsiniz. Göðüs kaslarý: Yere sýrtüstü yatýnýz. Elinizi ensede birleþtiriniz. Dizlerinizi çok hafif bükerek belinizi mümkün olduðu kadar düzleþtiriniz. Eðer göðüs kaslarýnýzda kýsalýk yoksa dirsekleriniz yere deðmelidir. Kalça Fleksörleri (Uyluðu öne getiren kaslar): Sýrtüstü yerde yatarken bir bacaðýnýz düz yerde dursun, diðer dizinizi göðsünüze doðru çekiniz. Eðer kalça fleksör kaslarýnýzda kýsalýk yoksa yerde düz duran bacak yerden kalkmaz. Eðer kýsalýk varsa bacaðýn yerle temasý kesilir, bacak yukarý doðru kalkar. Arka uyluk kaslarý: Sýrtüstü yerde yatarken kollarý yana açýn dirsekleri 90 dereceye getirin. (Ters T). Bir bacaðýnýz düz yerde dururken diðerini düz olarak (diz bükülmeden) yukarý baþýnýza doðru kaldýrýnýz. Gençlerde 90 derece normal iken yaþlý bireylerde 70 derece normal kabul edilir. Alt bacak arka kaslarý: Yerde, bacaklar düz oturunuz. Hafif arkaya ellerinizle yaslanarak bacak kaslarýnýzý gevþetiniz. Dizler hiç bükülmeden ayak bileðinizi 90 dereceye çekebilmeniz gerekir. Bu testte yapamadýðýnýz hareketler varsa, hareketlerde aþýrý zorlanma ve aðrý oluyorsa kas kýsalýðý probleminiz olabilir, bir uzmana danýþýnýz. Yük taþýyan ayak, tüm yapýlarýnýn birbiri ile baðlantýlý olduðu karmaþýk bir yapýdadýr. Ayak aðrýlarýnýn çoðu yumuþak doku kaynaklýdýr. Bu yumuþak dokular kaslar, baðlar, tendonlar, sinirler, eklem zarlarý ve kan damarlarýdýr. Düz Tabanlýk (Pes Planus): Ayak bireyden bireye farklýlýklar gösterir. Bazý kiþilerde ayakta bulunan uzunlamasýna kemer basýk olabilir ama ayak yine de fonksiyoneldir. Eðer ayak sert zeminlerde hatalý zorlanýrsa, aþýrý vücut aðýrlýðý veya uzun süre ayakta kalmak gibi nedenler varsa bu kemer daha çökebilir ve düztabanlýk ortaya çýkar. Bunu basit bir ýslaklýk testi ile açýða çýkarabilirsiniz. Düz Tabanlýk için Islaklýk Testi: Ayak suya daldýrýlýr. Kuru bir zemin üzerinde tam vücut aðýrlýðý ile basýlýr, ayaðýn izi alýnýr. Bu ayak izi tabandaki yük daðýlýmýný açýkça gösterir. Ayak normalse iç taraftaki uzunlamasýna kemer iz býrakmaz. Aþýrý düþüklük varsa ayak tabaný tümüyle gözükür. Pençe ayak (Pes cavus): Düz tabanlýðýn tam tersidir. Ayak uzunlamasýna kemeri yükselmiþtir. Çoðu zaman doðuþtandýr. Ayak kaslarý, baldýr kaslarý serttir. Aðýrlýk taþýyan yüzey küçülmüþtür. Nasýrlar: Deri basýnç karþýsýnda tepki olarak kalýnlaþýr ve sertleþir. Nasýr denilen bu oluþumlar dar ayakkabý basýnçlarý ile oluþur. Nasýrlar çeþitli yerlerde oluþabilirse de en çok 5. parmaklarýn üst yüzeylerinde, topukta bükülmüþ parmaklarýn en üst yüzeylerinde, ayak tabanýnda 2. parmak baþlangýç yerinde, baþparmak dýþ yanýndaki aþýrý çýkýntý (hallux valgus) üzerinde görülür. Ayakta sürekli basýnç yapan her yerde olabilen sert nasýrlardan baþka parmaklar arasýnda da nasýr olabilir. Bir parmaktaki sert çýkýntýlar diðer parmaðýn yumuþak dokularý üzerinde basýnç yapmasý ile oluþurlar. Parmaklar arasýndaki neme baðlý yumuþak olsalar da aðrýlý olabilirler. Týrnak batmasý: Ayak parmaklarýnda týrnak batmasý oldukça sýk görülür. Genellikle ayaða iyi uymayan, týrnaðý bastýran ayakkabýlara baðlý geliþir. En çok baþparmak týrnaðýnýn iç veya dýþ kenarýnýn deriye doðru batmasý vardýr. Týrnaðýn ön köþeleri yumuþak parmak dokularýna batýnca enfeksiyon ve þiþmeye neden olur. Týrnak batmasý çok aðrý yapabilir. Ayaklardaki refleks bölgelerine masaj yapmak kan dolaþýmýný yükseltir, sinir sistemindeki gerilimi rahatlatýr. Ayaktaki reflekslere masaj yapmak vücuttaki potansiyel tedavi edici güçleri uyarýr. Refleksoloji ayný zamanda teþhis konusunda da olaðanüstü faydalýdýr. Refleksoloji, hastalýklarý iyileþtirmede, tüm vücut saðlýðýný korumada doðal ve ilaçsýz bir yöntemdir. Her ayakta ün üzerinde sinir ucu, 26 kemik, 107 bað ve 19 kas bulunur. Korunma Bütün bir kýþ kapalý kalan ayaklar, sandaletlerle yaz aylarýnda günlerinde rahatlýyorlar, ama bu kez de baþka sorunlar çýkýyor. Örneðin parmaklar arasýnda kaþýntý yapan su dolu kabarcýklar, son derece rahatsýz ediyor. Yalýn ayak dolaþmak, ayaklarýn mikrop kapmalarýna neden oluyor. Bu durumda, mantarlara karþý kullanýlan merhem, losyon ve tozlardan yararlanabilirsiniz. Ayaklarý yýkadýktan sonra iyice kurulamaya dikkat etmelisiniz. Ayrýca sýcak günlerde açýk sandalet ayakkabý giymek ayaklarý rahatlatýr. Eðer kapalý ayakkabý giyecekseniz, mutlaka gerçek deri ayakkabý kullanmalýsýnýz. Yürüyüþ yapacaksanýz, pamuklu soket çorap giyin. Ayak baþ parmaðýnýn öbür parmaklara doðru yönelmesi, parmak ile ayak arasýndaki eklemi zedeler, o bölgede kýzarma görülür. Bir süre sonra eklemin üzerinde þiþlik meydana gelir ve acý çekmeye baþlarsýnýz. Uzun yýllar ayaklara tam uymayan ayakkabýlar giymek problem yaratýr. Özellikle de sivri burunlu ayakkabýlar. Þiþliklerin üzerini bantla kapatmak ya da ayak üzerine küçük sünger parçasý koymak acýyý hafifletir. Buz torbasý konarak aðrý azaltýlabilir. Teþhis: Teþhis hastanýn öyküsü muayene ve gerekirse röntgen ve diðer görüntüleme sistemleri ile konur. Tedavi: Hastalýða göre uygulanýr. Darbe, burkulma ve gerginliklere baðlý aðrýlarda elastik bandaj ya da ayak ve ayak bileði eklemini tespit etme yararlýdýr. Ayaðý yüksekte tutmak gerekir. Aðrýyý gidermek için aðrý kesici ve kas gevþetici ilaçlar kullanýlabilir. En çok gördüðümüz ayak bileðinden kaynaklý burkulmalarý tanýmak için için Prof. Dr. Mustafa Karahan ýn yazýsýný özetleyerek yayýnlýyoruz. Ayak bileði burkulmasý Ayak bileði eklemi dört kemikten oluþur; tibia, fibula, talus ve kalkaneus. Tibia ve fibula bacaðýn alt kýsmýnýn; talus ve kalkaneus ise ayaðýn kemikleridir. Bileðin her iki yanýnda bulunan yuvarlak kemiksi yapýlar tibianýn (medial) ve fibulanýn (lateral) uzak baþlarýdýr. Bu yapýlara malleol denmekle birlikte, bileðin iç tarafýndaki medial malleol, dýþ tarafýndaki lateral malleol olarak tanýmlanýr. Tibia, talus un tam üzerine oturur ve talus un medial/iç yüzeyi üzerinde ilerler. Böylece tibia bacaðýn alt kýsmýna binen yükü ve kuvveti talusa iletir. Talus un lateral yüzeyinde ise fibula yer almakta ve lateral malleolus u oluþturmakta, böylece ayak bileðini stabilize etmeye yardýmcý olmaktadýr. Kýkýrdak tabakasýyla kaplý olan talus, tibia ve fibulanýn uzak baþlarý tarafýndan oluþturulan kase þeklindeki oyukta öne ve arkaya doðru ilerler. Talus, bacaðýn altýndaki iki kemiðe de hareketli bir eyer görevi üstlenir. Bununla beraber, talus kalkaneus un ön ve üst kýsmýnda yer alýr. Talus, ayak bileðinin öne ve aþaðýya doðru olan hareketlerini saðlar. Ayak bileði kýkýrdak yapýlar baðlar, kiriþler/ tendonlar ve kaslarla desteklenmiþtir. Ayak bileði problemlerinde en çok bu dokular etkilenir. Ayak bileðini destekleyen baþlýca kaslar gastrokinemius, soleus ve peroneustur. Gastrokinemius ve soleus, kalkaneus a yapýþýrken aþil tendonunu oluþturur. Yaralanma mekanizmalarý Ayak bileði yaralanmalarý; basit adale zorlanmalarýndan kýrýlmalara kadar uzanan geniþ bir alaný kapsar. Burkulmalar en sýk rastlanan yaralanmalardýr ve aþýrý derecede içeri doðru ters dönme sonucu oluþur. Baþka bir ayak üzerine düþülmesiyle oluþan burkulmalar bu duruma örnek verilebilir. Ayak bileði yaralanmalarýnýn %80 inden fazlasý bu tiptedir. Böyle bir burkulma sonrasýnda ayak bileðini dýþ yandan destekleyen baðlarda yaralanma olur. Yaralanma tipleri 1. Derece Burkulmalar: Bir veya daha fazla baðýn ve çevre dokunun gerilmesi sonucu oluþur. Hafif bir aðrý ve hassasiyet vardýr, þiþme çok azdýr veya yoktur. Eklemin sabit olmadýðýna dair herhangi bir anormal hareket mevcut deðildir. 2. Derece Burkulmalar: Bir veya daha fazla baðýn bir bölümü zedelenmiþtir. Aðrý, hassasiyet ve þiþme vardýr. Bununla birlikte birkaç dakika veya daha fazla süren, eklemde fonksiyon kaybý görülür. Eklemde hafif bir hareket anormalliði görülebilir. Atlet normal olarak yürümekte zorluk çekebilir ve yürürken yaralanan tarafý kollar. 3. Derece Burkulmalar: Bir veya daha fazla baðýn tümüyle zedelenmesi sonucu oluþan eklem sabitsizleþmesi durumudur. Aþýrý derecede aðrý, hassasiyet, fonksiyon kaybý ve hýzlý geliþen þiþme görülür. Ayak bileði yaralanmalarýnýn tedavisi Her ne kadar hekim olmayan için zor olsa da burkulmanýn hangi sýnýfa girdiðini burkulmadan hemen sonra tespit etmek gerekir. Çünkü iyileþme süreleri burkulmanýn tipine göre deðiþir. 1. derece burkulmada sporcu ilk hafta içerisinde, 2. derecede 2-3 hafta içerisinde, 3. derecede ise 4-6 hafta arasýnda güvenle sahaya dönebilir. Burada ayrýntýlarýný aktaracaðýmýz tedavi protokolu ancak saðlýk personelince yapýlan muayene ve radyolojik tetkikler sonucunda herhangi bir kýrýk olasýlýðý ekarte edildikten sonra uygulanabilir. 1. Ýlk aþamada a) Koruma: Etkilenen bölgenin saptanmasý (hareketsiz hale getirilmesi) iyileþmeyi hýzlandýrýr ve ayrýca oluþabilecek yaralanmalarý önler. Hava yastýkcýklý ayak bileði atelleri, elastik bandajlar kullanýlabilir. b) Dinlenme: Doku iyileþmesinin en önemli bölümüdür. Aðrý, rahatsýzlýk ve þiþme yaratabilecek her türlü aktiviteden kaçýnýlmalýdýr. Koltuk deðnekleri, herhangi bir kýrýk olasýlýðý ekarte edildikten sonra ve kýsmi yük kaldýrma durumlarýnda kullanýlabilir. c) Buz tedavisi: Aðrýyý, adale spazmýný, þiþmeyi ve dokudaki hasarý azaltmak için kullanýlýr. Böylece iyileþme çok daha hýzlý gerçekleþir. Ýlk saat içinde günde 5-6 kere dakika boyunca uygulanýr. Ayak bileði için buz tedavisi tekniklerine örnekler: Buz paketi, buz masajý, buz banyosu, ticari buz ve kompres makineleri. d) Kompresyon: Kompres tedavisi þiþmeyi azaltmak ve önlemek için gereklidir. Çünkü uzun süren þiþlikler fibroz doku ve yara oluþumu ile eklemde hareket kýsýtlýlýðýna yol açar. Þiþlik sona erene kadar sargýlar, buz bandajlarý ve kompres bandajlarý kullanýlmalýdýr. e) Yükseltme: Etkilenen tarafýn yükseltilmesi þiþme miktarýný azaltýr. Gece yatarken olmak üzere mümkün olan zamanlarda þiþen uzvun kalp seviyesinin üzerine yükseltilmesi gerekir. Ayak bileðini istirahate alýp koruma ve ilk tedavi beþ temel safhadan oluþur: Koruma, Dinlenme, Buz, Kompres, Yükseltme ve eðer yaralanma 1. veya 2. derece ise Güçlendirme. Ýyi bir tedavi planýnýn amaçlarý, yaralanma sonrasý geliþen ödem ve þiþmeyi, yaralanan alandaki kanamayý ve aðrýyý azaltmak, iyileþme döneminde yarayý korumak olmalýdýr. 2. Ýkinci aþamada ise hareket sýnýrlarýný açýcý egzersizler ve güçlendirme programý uygulanmalýdýr. Güçlendirme programýna hýzlý bir þekilde baþlanmalý, program þahsa indirgenmiþ olmalý ve aðrý sýnýrýna dek uyum içinde uygulanmalýdýr. Özgür Gündem

5 Serap Çakýr 1940'lý yýllarda baþlayan Anadolu kavramýný romanlara yerleþtirme çabalarýnýn en önemli temsilcilerinden birisi olan Fakir Baykurt, bu tutumuna politik görüþünü ekleyerek birbirinden deðerli onlarca eser verdi. Fakir Baykurt aramýzdan ayrýlalý 12 koca sene geçmiþ. Burdur un Yeþilova Ýlçesi ne baðlý Akçaköy de doðan bir köy çocuðuydu Baykurt. Sonra bir yazar, bir þair, bir eðitmen ve bir eylem adamý Bir hayli geç, üniversite yýllarýnda tanýþtým Fakir Baykurt la. Bu yýl kaybettiðimiz kýymetli hocam Doç. Dr. Vakur Kayador un Sözlü Anlatým dersinde bana verdiði ödev nedeniyle, biraz da gönülsüzce çalýþmaya baþladým yazar hakkýnda. Can Yüceller, Yaþar Kemaller, Attila Ýlhanlar dururken bu Fakir de kim oluyordu? Yunus Emre Kampusu nun içinde bulunan Devlet Yurdu nun, soðuk taþ binasýndan elimde Kaplumbaðalar kitabýyla girdim. Altý kiþinin kaldýðý odamýn hemen giriþindeki üst ranzaya yerleþtim, üzerime yorganýmý çektim ve okumaya baþladým. Soðuk bir kýþ gününün Eskiþehir i ayaza býrakan cýlýz güneþi odayý aydýnlatmaya yetmiyordu; ancak içim Kýr Abbas ve öðretmen Rýza ile sýcacýk oluverdi, aydýnlandý. O haftayý kütüphanede Yýlanlarýn Öcü nü, Irazca nýn Dirliði ni, Kara Ahmet Destaný ný ve Duisburg üçlemesinin ilk kitabý Yüksek Fýrýnlar ý okuyarak geçirdim. Cehaletin ne yoz, ne menem bulaþýcý bir hastalýk olduðunu bu topraðýn her insaný gibi ben de iyi bilirim. 16 kardeþe sahip babam, köyden okuma aþkýyla þehre kaçmýþ mesela. Annemi belki kötü yola düþer diye dedem þehirde oturmasýna raðmen okutmamýþ, dört kýzýnýn hiçbirine bu hakký tanýmamýþ. Nice akrabalarým Karadeniz in sert ve çetin yaylalarýndan kýþlarý karý ayakkabýlarýna, soðuðu içlerine çeke çeke bir saat yürüyerek varýrlardý okullarýna. Kimisi, yurtlarda annelerinden, babalarýndan küçücük yaþta ayrýlýp okumak zorunda kaldý. Yurttan annesini özleyip kaçanýný mý ararsýn, çocuklarýnýn hasretine dayanamayýp köyden þehre göçenini mi? Bu hikayelerle büyüyen ve bazýlarýna tanýk olan üniversite sýralarýndaki o küçük kýz, Fakir Baykurt u içine sine sine okudu o yüzden. Yoksulluðun, cehaletin, çaresizliðin ne olduðunu bir kez de Fakir Babasý anlattý ona. Týrpan da, para için on dörtlük Dürü yü köy aðasý Kabak Musdu ya satývermiþti babasý ve hala köylerde kýz çocuklarý para babalarýna satýlýveriyordu yeni bin yýlda. Týrpan bir baþkaldýrýyý anlatýyordu, þimdilerin farkýndalýðý Çocuk Gelinleri ta o zamandan kýnýyordu Fakir Baykurt. Yaþar ýn Keklik i misali yoksulun nice topraðýna, malýna göz dikiyordu birileri. Köylünün, yoksulun bürokrasiyle hep bir derdi vardý Gitti Tahir, oldu Fakir Fakir Baykurt hikaye ve romanlarýnda, saf, fedakar, yoksul ve samimi Anadolu köylüsünü betimliyordu. Ýyiyle kötünün, zenginle yoksulun, cehaletle bilginin savaþýný çok iyi biliyordu. Kendisi de romanlarýnýn kahramanlarý gibi okula hasret, kitaba aç bir köylü çocuðu olarak atýlmýþtý hayata. Evinde bir tek kitabý olmayan, okuma yazma bilmeyen bir ailenin altý çocuðundan birisiydi. Kara Veli ve Elif in oðlu olarak Burdur un Yeþilova Ýlçesi ne baðlý Akçaköy de dünyaya geldi yýlýnýn haziran sýcaklarýnda, arpalar yolunurken, Akçaköy ün yüksek gökleri altýnda açtým gözlerimi dünyaya. Doðuran yalan mý söyleyecek? Anam söyledi: Haziran ortasý, ! Savaþa gidip bir daha dönmeyen amcasýnýn adýný Tahir i belledi uzun süre isim olarak. Babam da savaþlarda ölüp kalan kardeþinin adýný koymuþ: Öldü Tahir, doðdu Tahir! Bu oðlumun adý da Tahir oluversin gali! demiþ. Ancak bu isimle arasýndaki baðý hiçbir zaman kuramadý, yýllar yýlý kendisine yakýþacak bir mahlas düþündü. Bu isim, adýna yollanan ancak Tahir yerine Fakir yazýlan bir postayla ayaðýna kadar geldi. 1947'den sonra bir daha Tahir ismini kullanmadý, o artýk Fakir Baykurt tu. Annesi Elif, altý çocuðuyla dul kaldýðýnda henüz ilkokula gidiyordu. Okuturum diye dayýsý yanýna aldý yeðenini fakat okula göndermek yerine çalýþtýrdý. Suculuk yaptý Fakir, kereste taþýdý. Tek isteði okumaktý; bir yolunu bulup annesinin yanýna geri döndü. Isparta Gönen Köy Enstitüsü ne kayýt yaptýrdý sonra ve Gazi de yüksek öðrenim gördü. Enstitü yýllarý gizli gizli Nazým þiirleri okuyarak ve Sabahattin Ali nin öykülerini gözünde canlandýrarak geçti. Yazýn dünyasýna ilk olarak þiirle baþladý. Çok sevdiði Kuyucaklý Yusuf un yazarý öldürüldüðünde içinde derin bir sýzýyla Kurban ý kaleme aldý. Sabahattin Ali ye bir aðýttý. Kovuþturmalar ve darbe günleri Gazi Eðitim Enstitüsü nü bitirdiði 1955 senesinde ilk hikaye kitabý Çilli yayýmlandý. Kavacýk ta, Sivas Hafik te, Konya da, Artvin Þavþat ta öðretmenlik yaptý. Seneler boyu, gördüðü köyler, þehirler, insanlar ve olaylar üzerine notlar aldý. Gönen Köy Enstitüsü nden itibaren dönem dönem öðretmenleriyle çatýþmaya da baþlamýþtý. O yýllarda enstitülüler genellikle komünist olarak nitelendiriliyordu yýlýnda Yýlanlarýn Öcü yayýmlandý ve Yunus Nadi yarýþmasýný kazandý, ancak kitap nedeniyle kovuþturmalarýn da ardý arkasý kesilmedi. CHP iktidarýndan Menderes e, Demirel e ve darbelere uzanan on yýllarda sürgünle, gözaltýyla ve mahpuslukla tanýþtý. Yoruldum, çok yoruldum/ Biraz deðil çok yoruldum Mamak ta / Tutukevinde demir parmaklýklar ardýnda / Yaz kýþ ranzalarda yatmaktan (1988) 27 Mayýs 1960 sabahý iþsiz bir öðretmendi. 1965'te öðretmen arkadaþlarýyla birlikte Türkiye Öðretmenler Sendikasý ný (TÖS) kurdu. 1969'da Türkiye genelinde dört gün süren Genel Öðretmen Grevi nin önderlerinden birisiydi. Bu tarihe kadar Efendilik Savaþý, Efkar Tepesi, Onuncu Köy, Karýn Aðrýsý, Irazca nýn Dirliði kitaplarý yayýmlandý; eserleri Rusça, Bulgarca ve Almanca ya çevrildi. 1971'de gözaltýna alýndý. Ben Mart ýnda iki kez gözaltýna alýndým ve tutuklandým. Yattým içeride. Yargýlanmam dört buçuk yýl sürdü. Sonunda aklandým. Yattýðým yanýmda kar kaldý. Mahpusluk yýllarýnýn ardýndan Fakir Baykurt için iþler pek yolunda gitmedi. Birkaç kez ölümle burun buruna geldi. Etrafta öldürüleceði söylentileri dolaþýp duruyordu yýlýnda adeta politik bir sürgün olarak Almanya ya gitti. 12 Eylül 1980'de Almanya daki yazýnsal incelemelerimi sürdürürken, þimdi Marmaris te resim boyayan generalle arkadaþlarý darbe yaptý. Dönsem tutuklanacaðým. Fakir Baykurt, Almanya da kaldýðý süre boyunca yine eðitimci kimliðiyle çalýþmalarýný sürdürdü. Ayný zamanda öyküler ve romanlar yayýmlamaya, þiir yazmaya devam etti. Anadolu insanýný ve köy yaþamýný konu edindiði romanlarýnýn yaný sýra, göç olgusunu da eserlerine dahil etti bu dönemde. Fabrikalarý dolaþtý, iþçilerle bir araya geldi, kaldýklarý, yaþadýklarý yerleri gözlemledi. Yüksek Fýrýnlar, Koca Ren, Yarým Ekmek bu anlamda önemli eserleri arasýnda yer alýr. Yoruldum, çok yoruldum / Biraz deðil çok yoruldum Duisburg da / Pasaport, vize, oturma izni, iþlemler her yýl / Yoruldum yurda uzaklardan bakmaktan 1940'lý yýllarda baþlayan Anadolu kavramýný romanlara yerleþtirme çabalarýnýn en önemli temsilcilerinden birisiydi Fakir Baykurt. Türk romanýnda köy gerçekliðini içselleþtirerek yansýtan yazar, bu tutumuna politik görüþünü de ekleyerek eserler verdi. Çabam bugüne deðin, gerekli ölçüde ve nitelikte yazýlmadýðýna inandýðým köylü yaþayýþýný, halkçý ve devrimci açýdan sürdürmektir Fakir Baykurt, yýllarca yaþadýðý Almanya da pankreas kanseri nedeniyle 11 Ekim 1999 yýlýnda yaþamýný yitirdi, cenazesi Türkiye ye getirilerek Zincirlikuyu Mezarlýðý nda topraða verildi. FAKÝR BAYKURT YILLARCA YAÞADIÐI ALMANYA DA PANKREAS KANSERÝ NEDENÝYLE 11 EKÝM 1999 YILINDA YAÞAMINI YÝTÝRDÝ. CENAZESÝ TÜRKÝYE YE GETÝRÝLEREK ZÝNCÝRLÝKUYU MEZARLIÐI NDA TOPRAÐA VERÝLDÝ. Akþam 14 Ekim 2011

7 DE ve 8 DE. Kamer Ýnþaat ýn Emek Sinemasýnýn da içinde bulunduðu Serkildoryan binasýnda gazetecilere düzenlediði gezi, sinemalarýn ve binanýn henüz

7 DE ve 8 DE. Kamer Ýnþaat ýn Emek Sinemasýnýn da içinde bulunduðu Serkildoryan binasýnda gazetecilere düzenlediði gezi, sinemalarýn ve binanýn henüz Sulucakarahöyük/ANKARA 5 yýl önce katledilen Agos Gazetesi Yazarý, Ermeni aydýn HRANT DÝNK için dün Ankara da anmalar gerçekleþtirildi. Uzun süredir devam eden katliam davasýnýn örgütten soyutlanarak bireysel

Detaylı

Jean-Paul Sartre felsefesinin kutsal kitabý Varlýk ve Hiçlik yazýlýþýndan 66 yýl sonra, nihayet Türkçede. Bu epeyce 4 DE 2 DE 7 DE 6 DA 3 DE 7 DE 5 DE

Jean-Paul Sartre felsefesinin kutsal kitabý Varlýk ve Hiçlik yazýlýþýndan 66 yýl sonra, nihayet Türkçede. Bu epeyce 4 DE 2 DE 7 DE 6 DA 3 DE 7 DE 5 DE Bakanlar Kurulu, "Özel Tüketim Vergisi" tutarýný benzinde 20, motorinde 15, LPG grubunda da 10 kuruþ artýrdý. Akaryakýt fiyatlarýnda yaþanan kuruþluk indirimler daha önce tüketicinin kafasýný karýþtýrmýþtý.

Detaylı

VÝLAYETNAME DEKÝ SÖYLENCELERE GÖRE HACI BEKTAÞ VELÝ. >5 DE Ürgüp Baðbozumu Festivali Etkinlikleri sona erdi

VÝLAYETNAME DEKÝ SÖYLENCELERE GÖRE HACI BEKTAÞ VELÝ. >5 DE Ürgüp Baðbozumu Festivali Etkinlikleri sona erdi Hacýbektaþ Hacýbektaþ, dört bir yanýnda bulunmaz bir güzelliðin sergilendiði, doðal bir müze olan Kapadokya'nýn önemli merkezlerinden biridir. 666 Km² lik bir alana yerleþmiþ olan Hacýbektaþ Ýlçesi 1250-1300

Detaylı

Çevreciler "Çevre" Ýçin Erdoðan'a "Takoz" Olmaya Kararlý

Çevreciler Çevre Ýçin Erdoðan'a Takoz Olmaya Kararlý YIL:3 SAYI:720 35 YKR 26 AÐUSTOS 2008 SALI Çevreciler "Çevre" Ýçin Erdoðan'a "Takoz" Olmaya Kararlý "Erdoðan nükleer santral kurmaya çalýþýyor. Kendine 'çevreci' diyen biri bunu yapamaz." AKP'nin tamamen

Detaylı

2 DE 7 DE Sevda Aydýn

2 DE 7 DE Sevda Aydýn "Saðlýkta Dönüþüm Programý" adý altýnda ülkenin saðlýk alanýnda gelmiþ geçmiþ yapýsal en ciddi dönüþümlere imza atarak saðlýðý paralý hale getiren AKP hükümeti, dün itibariyle çok daha ciddi bir adým daha

Detaylı

24 Aralýk 2012 Pazartesi günü Nevþehir Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde Bektaþilerin Milli Mücadeleye katkýlarý konulu program düzenleniyor.

24 Aralýk 2012 Pazartesi günü Nevþehir Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde Bektaþilerin Milli Mücadeleye katkýlarý konulu program düzenleniyor. Hayata Dönüþ adý verilen 19 Aralýk Cezaevi Katliamý nýn üzerinden 12 yýl geçti. 20 cezaevinde eþ zaman olarak gerçekleþtirilen katliamda 28 tutuklu ve hükümlü katledildi. Aradan geçen süre zarfýnda operasyonun

Detaylı

Zaman baþka nasýl olabilirdi?

Zaman baþka nasýl olabilirdi? 28 Þubat soruþturmasýna dair BDP de sessizliðini bozdu. Soruþturmayý deðerlendiren BDP Eþbaþkaný Selahattin Demirtaþ, hükümetin darbelerle hesaplaþtýðý söyleminin gerçekçi olmadýðýný belirterek, O dönem

Detaylı

2 DE 7 DE 4 DE 2 DE 3 DE 8 DE 3 DE

2 DE 7 DE 4 DE 2 DE 3 DE 8 DE 3 DE Davutpaþa daki patlamada yitirilen iþçilerin yakýnlarý, OSTÝM patlamasýnda yaþamýný yitirenlere sahip çýktý. Ortak kaderli aileler destek için Ankara ya gidiyorlar OSTÝM AÝLELERÝ YALNIZ DEÐÝL 3 yýl önce

Detaylı

ÝSTÝHDAMIN SOSYAL YÖNÜ DE

ÝSTÝHDAMIN SOSYAL YÖNÜ DE Mevsimlik etkileri de dikkate almak lazým. Yazýn iþsizlik düþer, son bahara doðru artmaya baþlar. Kýþa doðru gittikçe iþsizlik oraný daha artacak. Ocak- Þubatta bu oranlarýn yüzde 9 u bulacaðýný düþünüyorum.

Detaylı

Sebahat KARAKOYUN /ANKARA

Sebahat KARAKOYUN /ANKARA 9 17 Aralýk yolsuzluk ve rüþvet operasyonun ardýndan AKP nin gündeme getirdiði, telefon dinlemelerine yeni düzen getiren, ÖYM leri kaldýran ve kamuoyunda Reza Zarrab maddesi olarak bilinen mal varlýðýna

Detaylı

Hrant Dink'in öldürülmesinin 6. yýlýnda yine Agos önünde olunacak, ayrýca hafta boyunca çeþitli paneli film ve söyleþiler olacak.

Hrant Dink'in öldürülmesinin 6. yýlýnda yine Agos önünde olunacak, ayrýca hafta boyunca çeþitli paneli film ve söyleþiler olacak. YIL:8 Metin Göktepe nin sevenleri onu yine unutmadý. 8 Ocak 1996 da polis tarafýndan katledilen Metin Göktepe nin annesi Fadime Göktepe, kardeþi Meryem Göktepe, arkadaþlarý ve sevenleri, onu Ýstanbul un

Detaylı

Üniversiteye iki yeni bölüm

Üniversiteye iki yeni bölüm (1954 - Kýrklareli) YIL:3 SAYI:749 35 YKR 9 EKÝM 2008 PERÞEMBE Üniversiteye iki yeni bölüm Bari cenazeye de kalsaydýn Paþa Çiftçinin gelir desteði haciz mi edildi? Nevþehir Üniversitesi (NÜ) Ticaret ve

Detaylı

Hacýbektaþ ve Aleviler

Hacýbektaþ ve Aleviler Türkiye Sivas sanýklarýný istemeyi bilememiþ Türkiye eksik evrakla katil istemiþ Türk kökenli Almanya milletvekilleri Dr. Hakký Keskin ve Hüseyin Kenan Aydýn, Almanya Federal Hükümeti'ne, bu ülkede yaþayan

Detaylı

'Eþit yurttaþlýk hakký' için yürüyecekler

'Eþit yurttaþlýk hakký' için yürüyecekler YIL:3 SAYI:758 35 YKR 22 EKÝM 2008 ÇARÞAMBA GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel: 441 25 02 'Eþit yurttaþlýk hakký' için yürüyecekler Zorunlu din derslerinin kaldýrýlmasý, Diyanet in laðvedilmesi,

Detaylı

HIRKA DAÐI YÜRÜYÜÞÜ VE KUTSAL ARDIÇ I ZÝYARET

HIRKA DAÐI YÜRÜYÜÞÜ VE KUTSAL ARDIÇ I ZÝYARET Zonguldak Çaycuma da dün çöken köprü AKP belediyeciliði hakkýnda bilgiler veriyor. AKP li belediye baþkaný, köprü çökmeseydi köprüyü boyayacaklarýný söyledi Zonguldak ýn Çaycuma Ýlçesi nde dün (6 Nisan)

Detaylı

Biliriz ki, gündem ve politika hep edebiyatý meþgul eder. Edebiyatçýlar günlük politikayý takip ettikleri vakit edebiyata vakit

Biliriz ki, gündem ve politika hep edebiyatý meþgul eder. Edebiyatçýlar günlük politikayý takip ettikleri vakit edebiyata vakit Baþbakan Erdoðan, Manisa nýn Akhisar, Demirci ve Salihli ilçelerinde partisinin düzenlediði mitinglerde konuþtu. Erdoðan ýn gündeminde 17 Aralýk ta düzenlenen yolsuzluk ve rüþvet operasyonu vardý. Düzenlenen

Detaylı

YIL:8. Cemal Kaygýlý ve Nâzým Hikmet gibi pek çok yazarla ilgili okumalarýn notlarý da kitapta bulunuyor.

YIL:8. Cemal Kaygýlý ve Nâzým Hikmet gibi pek çok yazarla ilgili okumalarýn notlarý da kitapta bulunuyor. YIL:8 DÝSK Genel Baþkaný Erol Ekici, Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý önünde yapýlan asgari ücret protesto eyleminde yaptýðý konuþmada; Asgari Ücret Tespit Komisyonu adý verilen ortaoyununun son sahnesi

Detaylı

6 DA BÝLÝCÝ: BU OLAYLARIN NEDEN KRÝTÝK SÜREÇLERDE MEYDANA GELDÝÐÝNÝ ARAÞTIRACAÐIZ

6 DA BÝLÝCÝ: BU OLAYLARIN NEDEN KRÝTÝK SÜREÇLERDE MEYDANA GELDÝÐÝNÝ ARAÞTIRACAÐIZ BÝLÝCÝ: BU OLAYLARIN NEDEN KRÝTÝK SÜREÇLERDE MEYDANA GELDÝÐÝNÝ ARAÞTIRACAÐIZ Ýncelemelerin ardýndan roket baþlýklarý gibi aðýr silah parçalarý ve önünde çukur oluþan bir mevzinin önünde açýklama yapan

Detaylı

Yazý Dizisi 4DE 2 DE 7 DE

Yazý Dizisi 4DE 2 DE 7 DE Yarýn öbür gün baþkasýnýn oðlu da ölse aynýdýr' dedi. Cengiz Sarýbaþ'ýn amcasý 'Ölen de öldüren de bu ülkenin evladý' demiþti Henüz hiçbir örgütün üstlenmediði Tokat'taki saldýrý provokatif bir eylem olarak

Detaylı

AK Parti, aday adaylarýný teþkilatlarla buluþturdu

AK Parti, aday adaylarýný teþkilatlarla buluþturdu AK Parti, aday adaylarýný teþkilatlarla buluþturdu AK Parti den gövde gösterisi AK Parti Milletvekili Aday Adaylarý, gövde gösterisine dönüþen toplantýda teþkilat mensuplarýyla tanýþtý. Temayül öncesi

Detaylı

"28 Þubat sürecinde babamý 11 ay boyunca kötülediler"

28 Þubat sürecinde babamý 11 ay boyunca kötülediler Ülkücüler provakatif eylemlere karþý uyanýk olmalý SAYFA DA "Çorum, siyasetin cazibe merkezi haline geldi" AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, bugüne kadar girdikleri tüm seçimlerde olduðu gibi 201

Detaylı

Þeriatcýlar onu nasýl hedef gösterdi?

Þeriatcýlar onu nasýl hedef gösterdi? YIL:3 SAYI:742 35 YKR 25 EYLÜL 2008 PERÞEMBE Þeriatcýlar onu nasýl hedef gösterdi? GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel: 441 25 02 Vakit Gazetesi o zaman Akit gazetesi diye çýkýyordu ve onlarda bu

Detaylı

Merhaba Genç Yoldaþlar;

Merhaba Genç Yoldaþlar; Merhaba Genç Yoldaþlar; Yeni bir sayýmýzla yine sizlerle birlikteyiz. Yaz mevsiminin en sýcak günlerinin yaþandýðý Temmuz ayý içerisindeyiz. Tabi ki bu sýcaklar ne devletin baský ve terörünü ne de iþçilerin,

Detaylı

SERÇESME. Anadolu insanýnýn özleminin, umudunun, bilimsel bir kaygý gütmeksizin düþ gücünün bir

SERÇESME. Anadolu insanýnýn özleminin, umudunun, bilimsel bir kaygý gütmeksizin düþ gücünün bir SERÇESME BÝLÝMLE GÝDÝLMEYEN YOLUN SONU KARANLIKTIR BU SAYIDA VELÝYETTÝN ULUSOY ile Söyleþtik FÝKRET OTYAM Çaðdaþ Muaviye Ardýllarý Karbelâ ve Necef i Bombalarken ESAT KORKMAZ Nasýl Örgütlenceðiz ÝSMAÝL

Detaylı

Hacýbektaþ Þenlikleri Öncesi Ayrýlýk Hacýbektaþ Þenlikleri Öncesi Yaþanan Ayrýlýðýn Taraflarý Konuþuyor

Hacýbektaþ Þenlikleri Öncesi Ayrýlýk Hacýbektaþ Þenlikleri Öncesi Yaþanan Ayrýlýðýn Taraflarý Konuþuyor YIL:3 SAYI:712 35 YKR 14 AÐUSTOS 2008 PERÞEMBE BEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 31 39 Ev Tel: 441 30 39 HACIBEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 35 62 Ev Tel: 441 31 75 GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel:

Detaylı

4 DE 2 DE 7 DE 2 DE 3 DE 6 DA 3 DE

4 DE 2 DE 7 DE 2 DE 3 DE 6 DA 3 DE 2010 da üniversiteye giriþ sisteminde iki basamaklý sistem uygulanacaðý için bu yýl son kez gerçekleþtirilen ÖSS ile YDS sonuçlarý 12 Temmuz günü YÖK te düzenlenen basýn toplantýsýnda Öðrenci Seçme ve

Detaylı

Kaynak:Bianet Haber Merkezi 17 Mart 2013

Kaynak:Bianet Haber Merkezi 17 Mart 2013 8 Newroz Ýstanbul Kazlýçeþme nin yaný sýra Van, Ýzmir, Mersin, Bingöl, Mardin, Dersim, Mardin, Erzincan, Adýyalan-Kahta ve Bulam, Antep, Mardin-Midyat, Urfa-Hilvan, Þýrnak, Ceylanpýnar, Antalya, Muðla,

Detaylı

Aleviler son dönemde Amerikancýlýðýn ve gericiliðin simgesi AKP iktidarýna karþý mücadeleye yoðunlaþmýþ durumdadýr.

Aleviler son dönemde Amerikancýlýðýn ve gericiliðin simgesi AKP iktidarýna karþý mücadeleye yoðunlaþmýþ durumdadýr. Hamile ve aþý yapýlmasýnýn ardýndan üç ay içerisinde hamile kalacak kadýnlarda yapýlmasý sakýncalý olan kýzamýkçýk aþýsý nedeniyle Ýzmir de 60 kadýnýn düþük yaptýðý haberi önceki gün manþetten vermiþti.

Detaylı

Öðretmene tatil yok. Baþrolde Yeþilvadi

Öðretmene tatil yok. Baþrolde Yeþilvadi Öðretmene tatil yok Eðitim öðretim yýlý sona erdi ama öðretmenler için ailecek tatile çýkmak tam bir hayal. Ortalama öðretmen maaþýnýn 0 YTL olduðu ülkemizde dört kiþilik bir ailenin zorunlu giderleri

Detaylı

Hacýbektaþ Adliyesinin, Adalet Bakanlýðý tarafýndan kapatýlmasýna Belediye Baþkaný A. Rýza Selmanpakoðlu tepki gösterdi.

Hacýbektaþ Adliyesinin, Adalet Bakanlýðý tarafýndan kapatýlmasýna Belediye Baþkaný A. Rýza Selmanpakoðlu tepki gösterdi. Hacýbektaþ Adliyesinin, Adalet Bakanlýðý tarafýndan kapatýlmasýna Belediye Baþkaný A. Rýza Selmanpakoðlu tepki gösterdi. Belediye Baþkaný A. Rýza Selmanpakoðlu yaptýðý açýklamada, Hacýbektaþ adliyesinin

Detaylı